Page 17

I dag har Statens vegvesen et over-

- Hva med likebehandlingsprinsippet?

ordnet ansvar for veinettet og sikkerheten på dette området. Dert gjelder både utbygging, drift, vedlikehold og sikkerhet. Hele dagens system skal skrotes, og Statens vegveseb skal «divisjoneres». Det uroer Alf Edvard Masternes, leder for FLT i Veivesenet.

- Ta dette med førerkortopplæring og oppkjøring. Til nå har det vært samme krav over hele landet. Dersom dette skal overlates til private er det ikke sikkert at likebehandlingsprinsippet blir bevart.

- Bakgrunnen er den såkalte regionsreformen og et enstemmig Storting, forteller Masternes. – For Statens vegvesen betyr det at bare riksveinettet heretter kommer til å være veivesenet sitt ansvar. Resten av veinettet vil ligge under kommunene eller fylkeskommunene.

- Den divsisjoneringen som er foreslått vil lette føre til «silotenkning»», og at man ikke ser helheten. Dette kan gå utover sikkerheten. Og det må jo lages et stort apparat for å føre tilsyn.

Divisjonering Slik det er lagt opp skal Statens vegvesen «divisjoneres». Det er lagt opp til følgende divisjoner: • Trafikant og kjøretøy • Utbygging • Veg, drift og vedlikehold • Transport og samfunn, herunder trafikksikkerhet, veitrafikksentralene • IT • 6 Fellesfunksjoner som regnskap og kommunikasjon Dette vil lett kunne føre til privatisering, påpeker Masternes. Ta for eksempel dette med «Trafikant og kjøretøy». Inn under dette går blant oppkjøring til førerprøven, her er det uttalt at dette er et område som kan privatiseres. Dessuten vildivisjonsmodellen føre til at viktige områder kan bli lagt ut for salg, for eksempel divisjon «Utbygging». Og her snakker vi om store summer.

Masternes påpeker videre:

- Det er foreslått at mange trafikkstasjoner skal legges ned? - Ja, det stemmer. Det vil bety et dårligere tilbud til publikum. Som det ble sagt i forrige nummer av Ledelse og Teknikk: Dersom trafikkstasjonen i Egersund blir nedlagt, betyr det at de som bor i dette området må til Stavanger for å gå opp til førerprøven. Det betyr ekstra kostnader og tidsbruk for mange ungdommer.

FLT-medlemmene Hva vil denne omlegginga av Statens vegvesen betyr for FLTs medlemmer? Alle vil jo bli berørt. FLT i Statens vegvesen er i dag organisert i seks regioner, akkurat som Veivesenet er det. Hvordan FLT-avdelingene kommer til å se ut i framtida utredes nå, og vil bli en viktig diskusjon under landskonferansen i september, sier Masternes.

Historie Opprinnelig lå ansvaret for veier under juristene i Justisdepartementet, inntil Frederik Stang i 1846 opprettet en stilling som veiassistent under Indredepartementet. Målet var å få mer fagkunnskap, men uten å la ansvaret for veiene flyttes for langt unna de politiske beslutningene i departementet. Den første veiassistenten ble ingeniørkaptein

H.K. Finne. De neste to tiårene ga en kraftig økning i statens bidrag til veiutbygging. Finne ble i 1852 etterfulgt av ingeniøroffiser Christian Vilhelm Bergh i et nytt veiingeniørkontor i Indredepartementet.

Vegdirektoratet har siden vært plassert under Arbeidsdepartementet 1885–1944, Trafikkdepartementet 1944–1945 og Samferdselsdepartementet 1946 og fram til i dag.

Et eget veidirektorat kom først i 1864, etter lang tids kamp fra ingeniørene. Christian Vilhelm Bergh ble der den første veidirektør.

17

Profile for Forbundet for Ledelse og Teknikk

Ledelse og Teknikk nr 3 - 2019  

Medlemsmagasin for Forbundet for Ledelse og Teknikk

Ledelse og Teknikk nr 3 - 2019  

Medlemsmagasin for Forbundet for Ledelse og Teknikk