Page 1

46

IDRÆTSLIV DECEMBER 2013

IDRÆTSLIV DECEMBER 2013

REPORTAGEN

L ARS MØLLER

L ARS HESTBECH

Krigsveteraner, der er vendt hjem med alvorlige fysiske skader, bruger idrætten til at komme videre i livet. Det sker blandt andet hver torsdag aften på en kaserne i København.

VETERANRÆKKEN u må det snart gå galt. De sve-

hans livs kamp. En kamp, der begyndte den

dige mænd, hvoraf størstedelen

1. juni i 2010 i Afghanistan. Det havde i forve-

mangler mindst et ben, banker

jen været en rigtig dårlig dag. Nogle af hans

ind i hinanden på rullebræd-

soldaterkammerater havde på en patrulje

derne, og det kan kun være et spørgsmål

ramt en sprængladning, og en af disse sol-

om tid, før der kommer en finger i klemme.

dater mistede på brutal vis livet.

Men det sker aldrig, selv om der bliver gået

til stålet.

for at rydde op. Han var klar over, at det var

Jesper Aagaard Nielsen blev sendt ud

”Vi har efterhånden lært at løfte hæn-

slemt. Der lå blod og tarme på jorden, men

derne, inden der er en, der banker ind i os.

opgaven skulle løses. Han var stort set fær-

Nu har vi ligefrem overskud til også at passe

dig med arbejdet, da han til sidst løftede en

lidt på hinandens fingre,” lyder det fra en

taske op. I samme øjeblik flænsede en ny

af de skadede soldater, som vanen tro har

eksplosion stilheden, og Jesper Aagaard

valgt at bruge en torsdag aften i idrætssa-

Nielsens liv ændrede sig for altid.

len på Svanemøllens Kaserne.

Træningen er en af de aktiviteter, som

hospitalet i Danmark. Døv på sit ene øre, med

Tre dage senere vågnede han op på Rigs-

ligger i DIF Soldaterprojekt, der nu kører på

begge ben amputeret over knæene og med

tredje år. Projektet har været en succes, og

en ødelagt albue, der skulle rekonstrueres

den vurdering kommer fra soldaterne selv.

fuldstændig. Kampen for at komme tilbage

De har netop via en spørgeskemaundersø-

til et ’almindeligt’ liv har til tider været tung.

gelse givet projektet en evaluering, der er

faldet positivt ud. Den viser blandt andet,

mine gamle venner, og jeg har svært ved at

”I dag har jeg stort set ikke kontakt med

at mange af soldaterne har fået nye ven-

stole på mennesker. Men her til træningen

ner via projektet, og at idrætten har givet

hersker den militære tone, og den har jeg

dem bedre muligheder for at komme videre

det bedst med,” fastslår han.

i livet.

”Projektet betyder meget for mig og

hvor man får besked at sætte sig ned og

har hjulpet mig meget. Jeg kan mærke, at

slappe af, hvis det gør ondt. Det første, jeg fik

aggressionerne hober sig op i mig, hvis jeg

at vide af socialrådgiveren var, at jeg kunne

bare misser en enkelt træning.” Det siger en

få invalidepension, og jeg tænkte bare ’rend

af deltagerne Jesper Aagaard Nielsen efter

mig i røven’,” husker Jesper Aagaard Nielsen,

træningen, som denne dag består af en halv

der i dag læser HF og er far til en lille pige.

”Jeg kan ikke klare den blødsødenhed,

times benhård styrketræning og halvanden times rullebrætsbold. Et spil soldaterne selv

Rå tone

har opfundet.

Tonen i hallen er rå og hjertelig på samme tid. Det er tydeligt, at soldaterne holder af

En dårlig dag i Afghanistan

hinanden, men fløjlshandsker findes der

Ud over den ugentlige træning på Sva-

ikke. Det mærkede Kasper Thomsen, da han

nemøllens Kaserne har Jesper Aagaard

troppede op første gang og straks fik ’kær-

Nielsen også deltaget i mange af projek-

ligheden’ at føle til træningen.

tets specialudviklede camps. Blandt andet

en sportscamp på Fuerteventuera og en

ikke andet end et par snitsår”, fik han at vide

adventurecamp på Bornholm.

- en reference til at hans to ben er ampute-

ret under og ikke over knæene.

Idrætten har været en uvurderlig hjælp i

”Lad være med at brokke dig, du har jo

”Hvis alt går vel, så er jeg med i Rio” Kasper Thomsen, deltager i DIF Soldaterprojekt

47


48

IDRÆTSLIV DECEMBER 2013

IDRÆTSLIV DECEMBER 2013

bliver der også arbejdet med en voldsom

ramt af krampe. Det gør tydeligvis ondt,

kraft. Jesper Aagaard Nielsen prøver i før-

men man får ikke en fribillet på den bekost-

ste omgang forgæves at få fat i den ribbe,

ning. I samme øjeblik, kramperne slipper

hvor han skal lave kropshævninger. Den er

deres greb, så er han i gang igen, indtil det

for højt oppe for en person, som har ’fød-

næste krampeanfald melder sig, og sådan

derne’ placeret midt på lårene. Men han får

fortsætter det.

besked på selv at finde en løsning på pro-

blemet, og kort tid efter lykkes det for ham

terne i den klassiske kasernebygning, som

at bugsere sig op, så han kan komme i gang.

gennem årene er formet af traditioner og

nedskæringer. Og der er ingen, der kræver

En af de andre soldater har i modsæt-

ning til Jesper Aagaard Nielsen et enkelt

Kasper Thomsens karriere som

OL i Rio

minesøger i Afghanistan sluttede en okto-

Kasper Thomsen er en beskeden og stille

berdag i 2011, da han blev offer for en

jysk eksistens, men i øjeblikket er han ved

Taliban-sprængladning. Hans ene under-

at forme en målsætning, som er alt andet

ben blev fjernet med det samme, og det

end beskeden. Han vil gerne med til De Para-

andet havde fået så store skader, at han

lympiske Lege i Rio i 2016.

efter et stykke tid også måtte sige farvel

til det.

styrketræningsrummet bagved. Den prø-

”Der står en kajakergometermaskine i

Sprængladningen gjorde ud over hans

vede jeg, og mine tider var ret gode. Faktisk

underben også kål på hans karriere som

blandt de bedste i verden. Det er selvfølge-

ishockeymålmand hos Herning Blue Fox.

lig noget andet at ro på vandet, men hvis alt

Men den fik ikke kål på idrætten.

går vel, så er jeg med i Rio”, siger Kasper

”Jeg er blevet rehabiliteret gennem

Thomsen.

idræt. Idræt har altid fyldt meget i mit liv,

men nu mere end nogensinde. Jeg ville lære

andre soldater fra DIF Soldaterprojekt at

Udover Kasper Thomsen forsøger tre

at svømme, og det lykkedes. Jeg ville også

kvalificere sig til PL i Rio. Træningen i Sva-

stå på skøjter igen, og det gjorde jeg ti måne-

nemøllens Kaserne er da også intensiv og

der efter ulykken”, siger Kasper Thomsen.

seriøs. Der bliver grinet meget, men ved

”Jeg har ikke haft mange psykiske ned-

stillingen 9-9 og en udsigt til, at den næste

ture, og det er fordi, jeg bruger idræt til at

scoring bliver afgørende, er der ikke læn-

bearbejde de psykiske udfordringer ved at

gere nogen, der pjatter eller hjælper en fra

være skadet. Jeg er i godt humør, når jeg

det andet hold.

dyrker idræt,” siger han.

Ved den efterfølgende styrketræning

Der er ingen medlidenhed blandt solda-

medlidenhed.

ben til rådighed. Men det nytter bare ikke

så meget, når dette ben konstant bliver

selv og på hinanden. Her får vi lov til at føle

”Vi har brug for, at vi kan tage pis på os

49

DIF SOLDATERPROJEKT DIF Soldaterprojekt er et udviklingsprojekt, der via idrætstilbud skal hjælpe sårede danske soldater videre i livet. DIF, Dansk Handicap Idræts-Forbund og Dansk Militært Idrætsforbund står bag projektet. Udgifterne til projektet udgør 2,5 millioner kroner, hvoraf DIF bidrager med de 1,8 millioner kroner. Torsdagstræningen sker i et samarbejde med Rigshospitalets Klinik for Ergo- og Fysioterapi.


50

IDRÆTSLIV DECEMBER 2013

os som normale. Desuden lærer vi af hinanden med hensyn til at klare dagligdagen. Det er måske en, der har opdaget en god måde at klare en kantsten på, og så lærer vi andre af de,” siger Jesper Aagaard Nielsen.

”Det første, jeg fik at vide af socialrådgiveren var, at jeg kunne få invalidepension, og jeg tænkte bare ”rend mig i røven” Jesper Aagaard Nielsen, deltager i DIF Soldaterprojekt

Begyndende skepsis Det er tre år siden, at DIF sammen med Dansk Handicap Idræts-Forbund og Dansk Militært Idrætsforbund besluttede sig for at lave et projekt, der skulle hjælpe de soldater, som er vendt hjem fra krigsdeltagelse med fysiske skader. Baggrunden for projektet var en formodning om, at idræt ville kunne hjælpe soldaterne i forbindelse med deres rehabilitering. De soldater, som har deltaget i projektet, har haft personlige samtaler med projektleder Rune Oland for at finde frem til de idrætter, der kunne passe til dem. Jesper Aagaard Nielsen var dog ikke solgt, da han første gang blev kontaktet.

”Jeg var enorm skeptisk, da jeg første gang

hørte om projektet. Men den skepsis blev vendt til interesse, da jeg mødte Rune første gang, og jeg håber virkelig, at projektet fortsætter fremover”, siger han.

”Jeg har overvundet en masse personlige

grænser. Jeg husker eksempelvis, da vi var på en camp, hvor vi skulle sove udenfor om natten. At skulle gå på toilet i mørket uden ben virkede umuligt. Men det lykkedes jo, og på den måde blev jeg igen bekræftet i, at ting kan lade sig gøre”, konkluderer Jesper Aagaard Nielsen.

Det er blevet tid for soldaterne at vende

hjemad igen efter endnu en torsdag aften med idræt, kammeratskab, grin, smerter og drillerier. De forskellige proteser, som har ventet tålmodigt uden for idrætssalen i et par timer, bliver monteret igen, og hjertelige kram bliver udvekslet. ’Till next week’.

UDVALGTE AKTIVITETER I DIF SOLDATERPROJEKT Torsdagstræning på Svanemøllens Kaserne Alpincamp i Tyrol Adventurecamp på Bornholm Sportscamp på Fuerteventuera Velgørenhedscykelløbet Ride4Rehab New York Marathon Motorsportsprojektet Team Wounded Racing

IDRÆTSLIV DECEMBER 2013

51

Veteranrækken  

Idrætsliv nr. 6 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you