Page 1

22

IDRÆTSLIV APRIL 2014

IDRÆTSLIV APRIL 2014

FORENINGER

POLFOTO

23

ormel 1-feberen hærger over Danmark. Kevin Magnussens

MORTEN SCHROEDER

entré i motorsportens fornemste klasse og hans resultater i McLaren-raceren har fået de danske medier og den danske befolkning til at selvantænde af begejstring. Og euforien over

Kevin Magnussen er her, der og alle vegne. Men smitter hans succes også konkret i de danske gokartklubber? Idrætsliv har i en stor rundspørge testet den såkaldte ’Kevin-effekt’ af på landets racerbaner.

ER DER EN KEVIN-EFFEKT?

at have en dansker med i toppen af verdens største motorsportsserie smitter tilsyneladende også af på flere danske gokartklubber. Mange gokartklubber melder således om et øget antal henvendelser og indmeldelser sammenlignet med forrige år. Det viser en rundringning til 15 gokartklubber, som Idrætsliv har foretaget. Otte klubber mener endnu ikke, at man kan tale om en ’Kevin-effekt’, men syv ud af de adspurgte 15 klubber siger konkret ’ja’ til, at de har mærket en ’Kevin-effekt’ ude i deres klub.

”Alene i februar og marts har vi fået 25 nye medlemmer. Det svarer

til en stigning på 50 procent i forhold til det samlede antal medlemmer hele sidste år,” siger Khanh Phi Thai, formand for Børnenes Gokart Klub i Brøndby. Han mener, at Kevin Magnussens Formel 1-gennembrud er den primære årsag til medlemsfremgangen.

”Mange af de nye medlemmer siger, at de er startet til gokart,

fordi de har set de her videoklip med Kevin Magnussen, hvor han som helt lille kører rundt i en gokart. Så er de blevet opmærksomme på, at gokart rent faktisk er en sport, man kan gå til, og at det kan være starten på en større karriere,” siger Khanh Phi Thai.

De mange nye medlemmer har fået Børnenes Gokart Klub til at

øge antallet af træningsdage på klubbens indendørsbane fra én til to dage om ugen, ligesom klubben har fordoblet trænerstaben fra to til fire.

”Det skulle gerne sikre, at der bliver taget hånd om de nye med-

lemmer,” siger Khanh Phi Thai.

Gå til Gokart En anden klub, som har oplevet en væsentlig medlemsfremgang i indeværende år, er Vojens Karting Klub. Den har udnyttet Kevin Magnussens debut i Formel 1 til at gennemføre en større hvervekampagne blandt børn og unge i lokalområdet, som foreløbigt har kastet cirka 20 nye medlemmer af sig.

Et af tiltagene i hvervekampagnen har været udarbejdelsen af

et nyt koncept kaldet ’Gå til Gokart’. Hvor det førhen ikke var muligt at låne udstyr mere end et par gange, før man selv skulle investere i det, gør ’Gå til Gokart’ det nu muligt for nybegyndere at købe et prøvemedlemsskab i tre måneder. Når det er gjort, stiller Vojens Karting Klub så udstyr og træner til rådighed for 100 kroner per træning.

”Det giver folk en mulighed for at prøve at køre gokart og samti-

dig modtage undervisning i, hvordan man skal køre på banen. På den måde får de en lettere adgang til sporten og kan finde ud af, om det er noget for dem,” siger Kenn Pedersen Korsager, formand for Vojens Karting Klub, der foreløbigt har afsat tre af klubbens egne gokarts til prøvemedlemmerne og derudover har søgt fondsstøtte til køb af yderligere fire.

’Gå til Gokart’-konceptet har dog ikke kun som mål at få nye med-

lemmer til klubben. Vojens Karting Klub håber også, at konceptet kan være med til at skabe sammenhold i klubben.

”Køresporten i dag er meget individualistisk, hvor den lille hem-

melighed, som giver 1/100 sekund bliver holdt tæt til kroppen. Men vi kunne godt tænke os, at man ikke bare kører for sig selv, men også for Vojens Karting Klub. Det tror vi, at ’Gå til Gokart’-tiltaget kan hjælpe på, for ved at klubben tilbyder træning, kan man måske få skabt et mere socialt miljø ude i klubben,” siger Kenn Pedersen Korsager.


24

IDRÆTSLIV APRIL 2014

HENRY BERTHELSEN A/S

ER DER EN ’KEVIN-EFFEKT’ I JERES KLUB? Sten Gravesen, formand for kart Thy

Michael Kastaniegaard, bestyrelses-

Motor Sport

medlem Hedelands Motorklub

”Det er alt for tidligt at vurdere, og vi vil lige

”Vi har modtaget mange henvendelser og

vente og se tiden an, før vi eventuelt fore-

har allerede solgt dobbelt så mange licen-

tager os noget.”

ser som sidste år. Om det så skyldes det gode vejr eller Kevin Magnussens Formel

Khanh Phi Thai, formand Børnenes

1-debut kan være svært at sige – det er nok

Gokart Klub

en kombination af begge.”

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. SKANDERBORGVEJ 201, 8260 VIBY J TLF: 8614 0955

www.henry-berthelsen.dk • info@henry-berthelsen.dk

-

ANLÆGSARBEJDER IDRÆTSANLÆG FODBOLDBANER VEJ- OG KLOAKANLÆG - BYGGEMODNING

-

BYGNINGSKONSTRUKTIONER VVS-INSTALLATIONER EL-INSTALLATIONER BELYSNING - SVAGSTRØMSINSTALLATIONER

- VENTILATION OG INDEKLIMA - ENERGI - PROJEKT- OG BYGGELEDELSE - SIKKERHEDSKOORDINATOR - KVALITETSSIKRING

”Vi har oplevet en stabil stigning de sidste par år, men den har været ekstraordinær

Flemming Hansen, formand Lands-

stor i år, og det tilskriver vi ’Kevin-effekten’.”

foreningen Ungdomklubbernes Gokartklub

Uffe Bilde, bestyrelsesmedlem

”Selvom vi gerne ville, så har vi ikke mulig-

for Go-Kart Djurslands Motor Klub

hed for at optage nye medlemmer. Vi kan

Autosport

simpelthen ikke tilbyde dem noget, da pres-

”Vi har fået 10-15 henvendelser, og det er

set på vores udendørsbane er for stort.”

tre gange så mange som vanligt.” Anitta Mathiesen, formand Korsør I Dansk Automobil Sports Union klapper de

Jan Bladt, formand Als Gokartklub

Kart Klub

i hænderne over Kevin Magnussens indtræ-

”Vi har endnu ikke mærket nogen effekt,

”Vi har hverken en større eller mindre søg-

VIBY IDRÆTSPARK

BØGESKOV IDRÆTSANLÆG

VESTERVIG – AGGER HALLEN

den i Formel 1.

men det er også tidligt på sæsonen. Vi tror

ning end tidligere år. Uden Kevin Magnussen

”Sportsligt er det rigtig stort for os. Du

på, at Kevin Magnussens indtræden i For-

kunne jeg dog godt frygte, at søgningen

kan vel sammenligne det med, hvordan DBU

mel 1 er en god mulighed for at hverve nye

havde været endnu mindre.”

OPVISNINGSBANE: 10.000 m² ATLETIKANLÆG: 5000 m² 2010-2011

IDRÆTSANLÆG: 6,6 HA REKREATIVT OMRÅDE: 1,3 HA 2010-2013

OMBYGNING: 230 m² TILBYGNING: 1200 m² 2004 - 2012

har det, når fodboldlandsholdet kvalificerer

medlemmer, men det er også noget, som

sig til VM. Nu er det så bare vigtigt, at vi også

koster penge.”

Tage O. Pedersen, formand kartsektionen Motorsport Nordjylland

udnytter den ekstra interesse, der er omkring bilsporten,” siger sportschef i Dansk Automo-

Jørn Germansen, formand Grindsted

”Jeg har modtaget en del mails fra fædre, der

bil Sports Union Bo Baltzer Nielsen.

Gokart Klub

spørger, hvornår deres sønner kan starte.”

”Vi har ikke fået nogle nye medlemmer, og

Fokus på uddannelse af trænere

jeg tror ikke på en ’Kevin-effekt’, for så havde

Johnny Bertelsen, formand for

vi allerede haft 50.000 medlemmer på bag-

G o-Kart-udvalget

Det skal blandt andet ske igennem en ny

grund af Tom Kristensens succes.”

Sønderjylland

aldersrelateret træningsmanual for børn

Motorsport

”Til sæsonstart havde vi en lille håndfuld

og unge i gokartsporten. Manualen indehol-

Anders Hansen, formand Rødby

nye kørere i 6 års-alderen. Normalt har vi

der en række råd og træningsøvelser inden

Go-Kart Klub

ikke haft nogen.”

for områder, der vurderes at være væsent-

”Det er endnu for tidligt at sige noget om,

lige for at blive en god kører, og manualen

men jeg kunne godt forestille mig, at den vil

Michael Offenbach, næstformand

skal også være med til at opkvalificere eksi-

komme, og så vil vi drøfte, om det er noget,

Viborg Motor Klub

sterende trænere og samtidig uddanne nye.

vi skal udnytte i vores klub.”

”Vi har fået lidt flere henvendelser, end vi

”Der har ikke været tradition for at have

Røde Kors

Ved salg af Røde Kors’ Forårslotteri 2014 tjener I 8 kr. eller 10 kr. pr. solgt skrabelod.

Dansk Handicap Idræts-Forbund Bestil på www.støtforeningen.dk under kampagnen for Dansk Handicap IdrætsForbund.

Ved at deltage i salget tjener I ikke kun penge til jeres klasse/forening, overskuddet går nemlig ubeskåret til Røde Kors.

Sælg dernæst så mange skrabelodder som muligt og tjen 8-10 kroner pr. solgt lodseddel til foreningen, klubben, spejdergruppen eller klassen.

Bestil allerede idag på:

www.støtforeningen.dk

plejer, og vi har også flere folk ude at kigge.

uddannede trænere ude i klubberne. I ste-

Tommy Larsen, udvalgsformand for

For nylig havde vi ti ungdomskørere ude på

det har de unge kørere været afhængige af,

kart Sydsjællands Automobil Klub

banen i 6-12 års-alderen, hvor vi førhen kun

at de har haft en far, der kunne hjælpe dem

”Vi har ikke oplevet en effekt, selvom vi

har haft en 2-3 kørere.

omkring alt det tekniske i sporten. Hvis ikke

havde håbet på det.” Kenn Korsager Pedersen, formand

de har haft det, har de været på den, for det er ikke sikkert, at andre vil eller kan hjælpe,

Merete Frederiksen, formand Søn-

Vojens Karting Klub

og så hopper de fra sporten,” siger Bo Balt-

dersø Karting Klub

”På nuværende tidspunkt er vi flere med-

zer Nielsen, der er en af forfatterne bag den

”Vi har fået 2-3 nye medlemmer, men det

lemmer sammenlignet med sidste år, og

nye træningsmanual.

er hverken mere eller mindre end normalt.

vi kan mærke en øget interesse for vores

”Med den her manual skulle træningen

Jeg tror på en effekt på landsplan, men

hjemme- og Facebookside.

gerne blive mere struktureret, ensartet og

jeg er ikke sikker på, vi vil opleve en her i

kompetent ude i de enkelte klubber. Det kan

Søndersø.”

Tjen 10.000 kroner ved salg af 1.000 stk. skrabelodder Tjen penge til klasse- eller foreningskassen - det er super nemt og samtidig sjovt!

I kan vælge fuld returret Betal først efter salget

forhåbentlig være med til at tiltrække og fastholde unge i sporten – heriblandt de mange nye, som ser ud til at komme i kølvandet af Kevin Magnussens succes.”

telefon: 40 63 55 99 | mail: info@stoetforeningen.dk | web: www.støtforeningen.dk

Er der en Kevin-effekt?  

Idrætsliv nr. 2 2014