Page 1

AKTUEL IP-RET OG AKTUEL KONKURRENCERET

JANUAR 2008

DOMME, AFGØRELSER OG KENDELSER IP- og markedsføringsret •

Varemærkerettigheder ikke krænket ved parallelimport

Ommærkning af veterinære lægemidler var i strid med varemærkerettigheder

Registrering af horsetrainer.dk i strid med god domænenavnsskik

Vederlag for uretmæssig brug af varemærket AMOKKA blev udmålt til 300.000 kr.

Registrering af varemærket PRINCE for cigaretter var ikke til hinder for registrering af mærket PRINCE for kiks

Konkurrenceret •

Bøde på 243,2 mio. € til producenter af kloroprengummi for ulovlige pris- og markedsaftaler

Pålæggelse af sanktioner i tilfælde af virksomhedssuccession

Konkurrencerådet frifundet – afgørelsen om Post Danmarks misbrug af dominerende stilling fastholdes

HENVENDELSE VEDR. EMAILNYHEDERNE KAN SKE TIL ADVOKAT MIKKEL VITTRUP PÅ TLF 33 12 11 33 ELLER MVI@PLESNER.COM

1/8


AKTUEL IP-RET OG AKTUEL KONKURRENCERET

JANUAR 2008

Domme, afgørelser og kendelser IP- og markedsføringsret Varemærkerettigheder ikke krænket ved parallelimport Højesterets dom af 3. december 2007, sag 72/2005 Medicinalvirksomheden AstraZeneca var indehaver af to varemærker for lægemidler indeholdende bambuterol som aktivstof – i Frankrig anvendtes varemærket Oxeol og i Danmark anvendtes varemærket Bambec. Paranova havde i Frankrig opkøbt Oxeol, ompakket lægemidlet og derefter markedsført det i Danmark under navnet Bambuterol Paranova. AstraZenecas varemærke og logo var samtidig fjernet fra pakningen, men det fremgik, at lægemidlet var produceret af AstraZeneca og parallelimporteret og ompakket af Paranova. Desuden var det anført, at lægemidlet svarede til Bambec. Ved en kendelse af 13. juni 2003 blev der nedlagt fogedforbud over for Paranova mod salg og markedsføring af de ompakkede produkter. Højesteret henviste til EF-Domstolens praksis i sag C-348/04 (Beohringer II), hvoraf følger at en importør er berettiget til at foretage ompakning, når denne er nødvendig for, at lægemidlet kan markedsføres i importlandet. Dette princip finder dog kun anvendelse på selve den omstændighed, at der foretages ompakning og ikke på den nærmere udformning af det overordnede produkt. Det fremgår ligeledes af EF-Domstolens dom, at parallelimportørens fjernelse af producentens varemærke (de-branding) og parallelimportørens anvendelse af sit eget varemærke eller logo sammen med producentens (co-branding) i princippet kan være til skade for varemærkets omdømme. Højesteret fandt, at de ompakkede lægemidlers udformning ikke havde skadet AstraZeneca eller varemærkets omdømme. Højesteret frifandt derfor Paranova for AstraZenecas påstand om erstatning og ophævede fogedforbudet. Læs Højesterets resume

Ommærkning af veterinære lægemidler var i strid med varemærkerettigheder Sø- og Handelsrettens dom af 6. december 2007, sag V-63-06 De koncernforbundne selskaber EuroPharma.DK ApS og EuroPharma.Vet.DK ApS ("EuroPharma") blev dømt til at betale 883.663 kr. i erstatning og godtgørelse til Eli Lilly and Company ("Eli Lilly") for krænkelse af varemærkerettigheder i forbindelse med ommærkning af parallelimporterede veterinære lægemidler. Den internationale medicinalvirksomhed Eli Lilly omfatter en selvstændig veterinær afdeling, Elanco Animal Health ("Elanco"), som siden 1961 har produceret og solgt et antibiotikum til behandling af mikroorganismer hos svin, kvæg og fjerkræ under varemærket Tylan. I Spanien sælges lægemidlet under varemærket Tailan, som blev registreret i 1963, da et andet varemærke var til hinder for registrering af Tylan i Spanien. Elanco har gennem en årrække anvendt en rød, trapezlignende figur på sine produkter.

HENVENDELSE VEDR. EMAILNYHEDERNE KAN SKE TIL ADVOKAT MIKKEL VITTRUP PÅ TLF 33 12 11 33 ELLER MVI@PLESNER.COM

2/8


AKTUEL IP-RET OG AKTUEL KONKURRENCERET

JANUAR 2008

EuroPharma er en virksomhed, som er specialiseret i parallelimport af medicinalprodukter til Danmark. I juli 2004 påbegyndte EuroPharma parallelimport af Tailan fra Spanien til Danmark og ommærkede produktet til Tylan ved at klæbe en ny etiket over det eksisterende navn. Desuden påsatte EuroPharma en informationsetiket, der delvist var klæbet over den trapezlignende figur. Sø- og Handelsretten fandt, at ommærkningen af produktet var unødvendig og dermed uberettiget. Eli Lillys anvendelse af to forskellige varemærker var ikke begrundet i et ønske om kunstig markedsopdeling, men alene i praktiske forhold omkring registreringen af varemærket i Spanien. EuroPharmas anvendelse af varemærket i prislister og i markedsmateriale var ligeledes uberettiget, ligesom den delvise overklæbning af den trapezlignende figur var en krænkelse af Eli Lillys varemærkerettigheder, da figurmærket måtte anses som et indarbejdet varemærke. Krænkelsen fandtes at have haft en skadelig effekt på Elancos produktidentitet, hvorfor Eli Lilly var berettiget til erstatning og godtgørelse efter varemærkelovens § 43. Det blev tillagt processuel skadevirkning over for EuroPharma, at selskabet ikke havde opfyldt en af Sø- og Handelsretten afsagt kendelse om udlevering af oplysninger om omsætning af de parallelimporterede og ommærkede produkter, hvorfor Eli Lillys erstatningsopgørelse blev lagt til grund. Læs dommen

Registrering af horsetrainer.dk i strid med god domænenavnsskik Klagenævnet for Domænenavne den 10. december 2007, j.nr. 1306 Horsetrainer ApS ("Horsetrainer") blev registreret i december 2003 og driver virksomhed med salg af et træningsbånd til heste. Træningsbåndet blev registreret som brugsmodel i april 2004. Selskabet registrerede i marts 2003 domænenavnet "horsetrainer.dk", der anvendtes til markedsføring af træningsbåndet. Registreringen af "horsetrainer.dk" blev slettet i begyndelsen af 2004 på grund af manglende betaling, da registreringen ved en fejl var foretaget i et forkert navn, og Horsetrainer derfor aldrig modtog fakturaen. Den 1. juni 2007 blev domænenavnet "horse-trainer.dk" overdraget til selskabet og er siden blevet anvendt til markedsføring af produktet. Henrik Gundersen, der er certificeret hestetræner og driver virksomhed i USA, registrerede efter sletningen domænenavnet "horsetrainer.dk." Efter eget udsagn var registreringen begrundet i, at han blandt sine kunder var kendt som The Danish Horsetrainer og importerer de fleste af sine heste fra Danmark. Indtil klagesagens start blev besøgende via domænet "horsetrainer.dk" viderestillet til hjemmesiden "horsegym.com", hvorfra Henrik Gundersen solgte et lignende produkt til træning af heste. Efter at Henrik Gundersen var blevet oplyst om klagesagen, var der på hans hjemmeside derimod alene oplysninger om hans virke som hestetræner. Klagenævnet for domænenavne fandt, at det var påfaldende, at Henrik Gundersen først efter modtagelse af oplysningerne om klagesagen anvendte hjemmesiden i overensstemmelse med det af ham angivne formål, og at han ikke i forbindelse med klagen har redegjort for grunden til den tidligere brug. Nævnet fandt det derfor nærliggende at antage, at Henrik Gundersens registrering af domænenavnet var sket med det primære formål at lede Horsetrainers kunder hen til sin hjemmeside "horsegym.com".

HENVENDELSE VEDR. EMAILNYHEDERNE KAN SKE TIL ADVOKAT MIKKEL VITTRUP PÅ TLF 33 12 11 33 ELLER MVI@PLESNER.COM

3/8


AKTUEL IP-RET OG AKTUEL KONKURRENCERET

JANUAR 2008

Nævnet fandt, at Henrik Gundersen ikke havde en loyal interesse i at opretholde registreringen af "horsetrainer.dk", som Horsetrainer havde et åbenlyst behov for at gøre brug af. Fastholdelsen af registreringen af "horsetrainer.dk" fandtes herefter at være til væsentlig gene for Horsetrainer og i strid med god domænenavnsskik, hvorfor domænenavnet skulle overføres til Horsetrainer. Læs afgørelsen

Vederlag for uretmæssig brug af varemærket AMOKKA blev udmålt til 300.000 kr. Sø- og Handelsrettens dom af 21. december 2007, sag V 25/06 Restaurationsselskabet Dag Hammerskjölds Allé ("Dag H") købte i august 2004 restaurationsvirksomheden Amokka af Amokka A/S ("Amokka"). Dag H fik ifølge aftalen ret til at benytte Amokkas varemærker, så længe en ved handlen indgået samhandelsaftale var gældende mellem de to selskaber. I januar 2005 købte Scanomat A/S ("Scanomat") Amokkas resterende aktiviteter, herunder varemærket AMOKKA. Dag H opsagde samarbejdsaftalen med virkning fra udgangen af marts 2005, og overmalede derefter det første A på restaurantens markise og indgangsdør, så der nu kun stod MOKKA. Retten fandt, at Dag H's fortsatte anvendelse af mærket MOKKA på markisen og indgangsdøren - uanset at det første A var fjernet - samt benyttelse af varemærket på sukkerposer og dankortkvitteringer efter omstændighederne udgjorde en krænkelse af Scanomats varemærkerettigheder, og at denne krænkelse fandt sted i perioden fra den 1. april 2005 og i hvert fald til slutningen af august 2005. Retten fandt ikke, at udnyttelsen af AMOKKA varemærket havde medført et tab for Scanomat eller var et markedsforstyrrende element for Scanomat. Derimod blev Dag H idømt at betale 300.000 kr. i vederlag til Scanomat for udnyttelsen af varemærket, idet der ved udmålingen blandt andet blev lagt vægt på benyttelsesperiodens længde og den kraftige eksponering af markedet på Dag Hammerskjölds Allé. Læs dommen

Registrering af varemærket PRINCE for cigaretter var ikke til hinder for registrering af mærket PRINCE for kiks Sø- og Handelsrettens dom af 21. december 2007, sag V 10/07 Sø- og Handelsretten ændrede ved dom af 21. december 2007 Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse afsagt den 30. november 2006. Sagen drejer sig om General Biscuits Belgie N.V.'s ("General Biscuits ") registrering af varemærket PRINCE for blandt andet kiks. House of Prince A/S ("House of Prince"), der er indehaver af varemærket PRINCE for cigaretter, gjorde indsigelse mod General Biscuits' registrering, som Ankenævnet for Patenter og Varemærker derefter ophævede. Det var ubestridt under sagen, at PRINCE er et velkendt varemærke for cigaretter og derfor er omfattet af den udvidede beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. Da de to mærker er identiske, og der ikke er varelighed, var det herefter afgørende, om brugen af PRINCE for kiks ville medføre en utilbørlig udnyttelse af

HENVENDELSE VEDR. EMAILNYHEDERNE KAN SKE TIL ADVOKAT MIKKEL VITTRUP PÅ TLF 33 12 11 33 ELLER MVI@PLESNER.COM

4/8


AKTUEL IP-RET OG AKTUEL KONKURRENCERET

JANUAR 2008

det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller om en sådan brug ville skade det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Retten fandt, at selvom både kiks og cigaretter falder ind under den overordnede kategori af nærings- og nydelsesmidler, er der ikke risiko for, at et mærke for kiks vil kunne udnytte eller skade renomméet for et mærke for cigaretter, idet det er velkendt, at tobaksrygning er sundhedsskadeligt, hvilket ikke er tilfældet for kiks. Retten afviste tillige, at General Biscuits' registrering af varemærket ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det særpræg, der er knyttet til PRINCE for cigaretter. Spørgsmålet var herefter ifølge retten, om brugen af PRINCE for kiks ville skade renomméet for PRINCE for cigaretter, det vil sige, om brugen ville medføre en udvanding af varemærket PRINCE for cigaretter. Retten lagde ved sin vurdering af dette spørgsmål vægt på, at mærket ikke i sig selv har betydeligt særpræg, og at det ikke sjældent anvendes som betegnelse for en række forskellige varer. Derudover er der betydelig afstand mellem de produkter, som mærkerne anvendes for og således på målgrupperne for henholdsvis cigaretter og kiks. Endelig blev det tillagt betydning, at kiks normalt er en selvbetjeningsvare, mens cigaretter er en ekspeditionsvare. Efter en samlet vurdering fandt retten herefter, at betingelserne for at nægte registrering af mærket PRINCE for kiks ikke var opfyldt. Ankenævnet tilpligtedes herefter at anerkende, at General Biscuits' varemærke skulle registreres endeligt. Læs dommen

Konkurrenceret Bøde på 243,2 mio. € til producenter af kloroprengummi for ulovlige pris- og markedsaftaler Kommissionens beslutning af 5. december 2007, IP/07/1855 Kommissionen fandt det bevist, at seks producenter af kloroprengummi havde deltaget i et kartel og pålagde dem bøder på i alt 243,2 mio. €. Klorophengummi er en syntetisk og elastisk gummiart, som bruges til bl.a. slanger og kileremme, som klæbemiddel i sko- og møbelindustrien samt i latex til produktion af dykkerudstyr, kondomer og indersåler i sko. De seks producenter havde i perioden fra 1993 til 2002 jævnligt afholdt møder, hvor de aftalte markedsopdeling og fastsatte prisen på gummi. Kommissionen lagde i bødefastsættelsen vægt på, at der er tale om meget alvorlige overtrædelser af konkurrencereglerne. Bøderne til ENI og Bayer blev forhøjet med henholdsvis 60 % og 50 %, da de to producenter tidligere er blevet pålagt bøder for deltagelse i karteller. Bayer blev dog givet fuld immunitet på grund af sin medvirken til sagens opklaring i henhold til Kommissionens leniency-program, hvorfor bøden blev nedsat til € 0. Læs Kommissionens beslutning

Pålæggelse af sanktioner i tilfælde af virksomhedssuccession EF-Domstolens dom af 11. december 2007, sag C-280/06 Sagen vedrørte en præjudiciel forelæggelse fra den italienske domstol, Consiglio di Stato, om kriterierne for sanktionering i tilfælde af virksomhedssuccession.

HENVENDELSE VEDR. EMAILNYHEDERNE KAN SKE TIL ADVOKAT MIKKEL VITTRUP PÅ TLF 33 12 11 33 ELLER MVI@PLESNER.COM

5/8


AKTUEL IP-RET OG AKTUEL KONKURRENCERET

JANUAR 2008

Sagen for den italienske domstol vedrørte en afgørelse fra marts 2003, hvorved de italienske konkurrencemyndigheder, pålagde Phillip Morris-koncernen og det offentlige organ ETI bøder på henholdsvis € 50 mio. og € 20 mio. for overtrædelse af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i perioden 1993-2001, uanset at ETI først indtrådte i den ulovlige aftale efter 1999. Aftalen blev oprindeligt indgået mellem Phillip Morris-koncernen og et uafhængigt statsligt forvaltningsorgan, AAMS, der indtil februar 1999 bl.a. var betroet forvaltningen af tobaksmonopolet i Italien. Med virkning fra marts 1999 blev AAMS' aktiviteter inden for tobakssektoren overdraget til et nyetableret offentligt organ, ETI. ETI blev i 2000 omdannet til et aktieselskab, hvor det italienske økonomi- og finansministerium indtil selskabets privatisering i 2003 ejede 100 % af aktierne. Consiglio di Stato anmodede EF-Domstolen om at præcisere, hvilke kriterier der skal lægges til grund ved identificering af den virksomhed, som skal pålægges en sanktion for konkurrencelovsovertrædelser. EF-Domstolen udtalte, at i tilfælde af, at en adfærd i strid med konkurrencereglerne er begået af én enhed og derefter videreført af en anden enhed indtil den retsstridige adfærds ophør, kan den efterfølgende enhed pålægges en sanktion for overtrædelsen i sin helhed. Dette princip finder anvendelse, selvom den oprindelige enhed ikke er ophørt med at eksistere, hvis det godtgøres, at de to enheder sorterer under samme myndighed og har været underlagt denne myndigheds kontrol. Læs dommen

Konkurrencerådet frifundet – afgørelsen om Post Danmarks misbrug af dominerende stilling fastholdes Østre Landsrets dom af 21. december 2007, sag B-2656-05 Den 1. juli 2005 afsagde Konkurrenceankenævnet kendelse i sagen mellem Post Danmark og Konkurrencerådet. Konkurrenceankenævnet stadfæstede, at Post Danmark indtager en dominerende stilling på markedet for distribution af adresseløse forsendelser og lokal- og regionalaviser, og at Post Danmark har misbrugt denne dominerende stilling ved i 2003 og 2004 at foretage en væsentlig reduktion af priserne på distribution af adresseløse forsendelser over for de tre supermarkedskæder COOP, SuperBest og Spar. Post Danmark indbragte kendelsen for Østre Landsret, der den 21. december 2007 frifandt Konkurrencerådet. Landsretten tiltrådte vurderingen af Post Danmarks stilling i det relevante marked og lagde bl.a. vægt på, at Post Danmark indtager en helt særlig stilling på markedet, idet Post Danmark har et landsdækkende distributionsnet, som i kraft af eneretten og befordringspligten vedrørende breve mv. kan opretholdes uafhængigt af omdelingen af adresseløse forsendelser. Landsretten tiltrådte endvidere, at de selektive priser til de tre supermarkedskæder udgjorde et misbrug af dominerende stilling, og at dette var til skade for konkurrencen mellem supermarkedskæder i Danmark generelt og til skade for Post Danmarks eneste umiddelbare konkurrent på markedet for adresseløse forsendelser, Forbrugerkontakt. Læs dommen

HENVENDELSE VEDR. EMAILNYHEDERNE KAN SKE TIL ADVOKAT MIKKEL VITTRUP PÅ TLF 33 12 11 33 ELLER MVI@PLESNER.COM

6/8


AKTUEL IP-RET OG AKTUEL KONKURRENCERET

JANUAR 2008

Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. Såfremt De ønsker generel juridisk rådgivning eller at drøfte konkrete problemstillinger, er De velkommen til at kontakte Plesners afdeling for IP-, markedsførings-, og konkurrenceret på telefon 33 12 11 33. Afdelingen har følgende partnere: Karen Dyekjær kdy@plesner.com Peter-Ulrik Plesner pup@plesner.com Per Håkon Schmidt phs@plesner.com Søren Stenderup Jensen ssj@plesner.com Christian Karhula Lauridsen ckl@plesner.com Sture Rygaard sry@plesner.com Gitte Holtsø gho@plesner.com Michael Hopp mho@plesner.com Advokater: Ellen Skodborggaard els@plesner.com Tanya Meedom tme@plesner.com Mikkel Vittrup mvi@plesner.com Signe Toft sto@plesner.com Jesper Lykkesfeldt jly@plesner.com Britt-Mari Hauberg bmf@plesner.com Rechtsanwältin Julia Marquier jum@plesner.com Advokatfuldmægtige: Morten Albert Michelsen mmn@plesner.com Peter Holm Larsen phl@plesner.com Christopher Kjølby Jensen ckj@plesner.com Thomas Herping Nielsen thn@plesner.com Emil Jurcenoks eju@plesner.com Pernille Juul Jensen pjj@plesner.com Anders Skovsø Clausen acl@plesner.com Stine Mangor Svendsen sms@plesner.com Christina Keinicke cke@plesner.com Daniel Barry dba@plesner.com Kasper Frahm kfr@plesner.com

HENVENDELSE VEDR. EMAILNYHEDERNE KAN SKE TIL ADVOKAT MIKKEL VITTRUP PÅ TLF 33 12 11 33 ELLER MVI@PLESNER.COM

7/8


AKTUEL IP-RET OG AKTUEL KONKURRENCERET

JANUAR 2008

Anders Strange Schäfer asc@plesner.com Caroline Thufason ctn@plesner.com

HENVENDELSE VEDR. EMAILNYHEDERNE KAN SKE TIL ADVOKAT MIKKEL VITTRUP PÅ TLF 33 12 11 33 ELLER MVI@PLESNER.COM

8/8

Aktuel IP-ret og Aktuel Konkurrenceret januar 2008  

Plesner nyhedsbrev