Page 1

! I C O W NO

BEZPIECZNE USUWANIE ROZLEWÓW

146.320.200

SORBENT UNIWERSALNY DISPENSER BOX, MATA HW MICROSORB SM TYP

UNIWERSALNY SORBENT

DANE TECHNICZNE Wymiary Ilo

KOLOR

warstw

Absorpcja Ilo

w opakowaniu

40 x 50 cm 2 10 l 10 sztuk

Pochłania wod , oleje, płyny przemysłowe, produkty ropopochodne i nieagresywne chemikalia. Stosowana wewn trz pomieszcze do zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych, zatrzymywania Kod produktu 146.320.200 wycieków spod maszyn, nieszczelnych pojemników i przewodów hydraulicznych oraz rozlewów zagra aj cych bezpiecze stwu na stanowiskach roboczych. Wykonana jako sorbent dwuwarstwowy (warstwa SpunBond i MeltBlown). Warstwa robocza jest niepyl ca natomiast warstwa spodnia wygładzona. Zastosowanie włókniny typu Spunbond zwi ksza wytrzymało i trwało wyrobu. Przeznaczona do szybkiego usuwania wycieków i rozlewów w ciasnych, trudno dost pnych miejscach, na posadzkach oraz stołach warsztatowych i roboczych. Typ Microsorb SM, rodzaj mata Heavy Weight (wysoka g sto ) 2-warstwowa, kolor szary, wymiar 0,40*0,50 m, opakowanie 10 szt., absorpcja opakowania: wg metody EDANA - 10 l.


! I C O NOW

BEZPIECZNE USUWANIE ROZLEWÓW

SJA ÓWNIE WER DOST PNA R JU MARINE TYLKO DO OLE

SORBENT UNIWERSALNY

Pochłania wod , oleje, płyny przemysłowe, produkty ropopochodne i nieagresywne chemikalia. Stosowana wewn trz pomieszcze do zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych, zatrzymywania wycieków spod maszyn, nieszczelnych pojemników i przewodów hydraulicznych oraz rozlewów zagra aj cych bezpiecze stwu na stanowiskach roboczych. Wykonana jako sorbent trzywarstwowy (2 warstwy 146.330.300 zewn trzne SpunBond i warstwa wewn trzna MeltBlown). Zastosowanie podwójnej włókniny typu Spunbond znacz co zwi ksza wytrzymało i trwało oraz poprawia walory u ytkowe. Na MICROSORB SMSwyrobu UNIWERSALNY DANE całej długo ciTYP perforowana, dlatego u ywamy tyle KOLOR ile potrzebujemy. SORBENT TECHNICZNE Mo e by stosowana jako podkładka, ciereczka, rolka, poduszka lub , oleje, płyny przemysłowe, produkty ropopochodne r Pochłania kaw wewnwod trz pomieszcze do zabezpieczenia szlaków komunika- i nieagresywne 0,40 x 15 m Wymiary chemikalia. Stosowana wycieków wewn trz spod pomieszcze zabezpieczenia szlaków cyjnych, zatrzymywania maszyn, do nieszczelnych 3 Ilo warstw komunikacyjnych, zatrzymywania wycieków maszyn, nieszczelnych pojemnipojemników i przewodów hydraulicznych orazspod rozlewów zagra aj 24 l Absorpcja kówbezpiecze i przewodów hydraulicznych orazroboczych. rozlewów zagra aj cych cych stwu na stanowiskach Doskonała do bezpiecze stwu na 2,2 kg Waga stanowiskachogólnego roboczych. Wykonana jako trzywarstwowy codziennego stosowania oraz dosorbent awaryjnego przeciw- (2 warstwy zewn trzne SpunBond wewn poprzecznej trzna MeltBlown). Zastosowanie podwójnej działania wyciekom. Dzi ikiwarstwa multiperforacji i podłu nej, Kod produktu 146.330.300 typu znacz co zwi Unikamy ksza wytrzymało uwłókniny ywamy tyle ileSpunbond aktualnie potrzebujemy. przez to i trwało wyrobu oraz poprawia walory u ytkowe. Na całej długo ci perforowana, dlatego u ywamy tyle ile potrzebujemy. Dzi ki swojej konstrukcji i multiperforacji mo e by stosowana jako podkładka, ciereczka, rolka, poduszka lub r kaw wewn trz pomieszcze do zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych, zatrzymywania wycieków spod maszyn, nieszczelnych pojemników i przewodów hydraulicznych oraz rozlewów zagra aj cych bezpiecze stwu na stanowiskach roboczych. Doskonała do codziennego ogólnego stosowania oraz do awaryjnego przeciwdziałania wyciekom. Dzi ki multiperforacji poprzecznej i podłu nej, u ywamy tyle ile aktualnie potrzebujemy. Unikamy przez to nadmiernego zu ycia i wytwarzania niepotrzebnych odpadów.

DISPENSER BOX, ROLKA HW


SORBENT UNIWERSALNY W ZASTOSOWANIU

4W1

STOSOWANY JAKO MATA

STOSOWANY JAKO PODUSZKA

STOSOWANY JAKO ROLKA

STOSOWANY JAKO Pナ、SKI R KAW


! I C O NOW

BEZPIECZNE USUWANIE ROZLEWÓW

Pojemnik na kółkach został dodatkowo wyposa ony w podajnik na rolk sorbentow , dzi ki czemu sorbent dost pny jest zawsze pod r k .

POJEMNIK UNIKART POJEMNIK Z UCHWYTEN NA ROLK SORBENTOW

Wykonany z polietylenu odpornego na zmienne warunki atmosferyczne oraz niebezpieczne zwi zki chemiczne. Wytrzymało mechaniczna do temperatury -40° C. W 100% nadaje si do recyklingu. Wyposa ony w uchwyt do powieszenia sorbentu w rolce, bez wzgl du na przeznaczenie, o szeroko ci do 40 cm i długo ci 40 m. Posiada pojemnik o pojemno ci 75 l, który mo e by wykorzystany na sorbent sypki, polipropylenowy (poduszki, maty, r kawy) lub jako pojemnik na zu yty DANE TECHNICZNE sorbent. Doskonałe wywa enie ułatwia Wymiary 1070 x 590 x 435 mm manewrowanie i przemieszczanie, Waga a optymalna szeroko gwarantuje 11 kg wygodne przeprowadzanie przez drzwi Pojemno 75 l przeznaczone dla ruchu pieszego. Kod produktu 121.350.310

121.350.310


STELA CIENNY NA SORBENT W ROLCE

STELA PODŁOGOWY NA SORBENT W ROLCE

Idealny do zamontowania na cianie w celu szybkiego i łatwego pobierania sorbentu z rolki. Pomaga utrzyma porz dek w miejscu pracy a tak e pozwala na uzyskanie dodatkowego miejsca na blacie roboczym.

Stojaki metalowe idealnie nadaj si do zawieszenia roli sorbentu polipropylenowego. Pomaga on utrzyma porz dek na stanowiskach pracy, stosowany wsz dzie tam gdzie sorbent musi by dost pny po r k .

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Maksymalna szeroko

rolki

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

Kod produktu

40 cm 500 x 230 x 312 mm

196.100.702

Maksymalna szeroko

rolki

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

Kod produktu

40 cm 460 x 440 x 900 mm

196.100.704


! I C O NOW

BEZPIECZNE USUWANIE ROZLEWÓW

SORBENTY SYPKIE Usuwanie olejów z powierzchni wody stanowi cz sto trudny do rozwi zania problem. Sorbenty hydrofobowe umo liwiaj nieskomplikowane usuni cie substancji ropopochodnych ze rodowiska wodnego.

SK4

SORBENT SYPKI OIL ONLY SPILKLEEN ‒ do zastosowania na powierzchni wody ‒ utrzymuje si na wodzie, chłonie tylko oleje ‒ wysoka zdolno sorpcyjna ‒ biodegradowalny ‒ odpowiedni dla jednostek PSP

DANE TECHNICZNE Waga Chłonno

Kod produktu

ok. 5 kg 13 litrów

137.100.100

137.100.100


SORBENT DO ZASTOSOWAŃ CAŁOROCZNYCH Jest rednio ci kim sorbentem pochłaniaj cym substancje ropopochodne, odpycha wod . Nadaje si przede wszystkim na mokre podło a i nieg. Swoje zastosowanie znajduje w procesach produkcyjnych z uwzgl dnieniem mokrych obszarów. Sorbent składa si z poliuretanowych ziaren o wielko ci 0,5-4 mm.

137.100.101

137.100.102

CB18

OE1

‒ sorbent organiczny wyprodukowany z wysokiej jako ci torfu ‒ utrzymuje si na wodzie, chłonie tylko oleje ‒ wysoka zdolno sorpcyjna ‒ w pełni biodegradowalny ‒ stosuje si go w miejscach, w których nie jest mo liwe całkowite usuni cie zastosowanego sorbentu

‒ znakomita zdolno

SORBENT SYPKI TORFOWY

DANE TECHNICZNE Waga

137.100.103

OE4

SORBENT SYPKI CI KI

SORBENT SYPKI CAŁOROCZNY

CB18

sorpcyjna

‒ szybka chłonno ‒ chłonie ropopochodne ciecze, odpycha wod ‒ niepyl cy ‒ nie utrzymuje si na powierzchni wody ‒ po aplikacji sorbentu powierzchnia pozostaje czysta i sucha

‒ rednio ci ki poliuretanowy sorbent, który chłonie tylko oleje ‒ mo liwo stosowania na zewn trz oraz na wodzie ‒ wysoka zdolno sorpcyjna ‒ ró ne wielko ci ziaren sorbentu umo liwiaj gruntowne usuni cie pozostało ci olejowych ‒ mi kki sorbent, nie uszkadza podło a

OE1

OE4

ok. 10 kg

19 kg

ok. 10 kg

Chłonno

70 litrów

17 litrów

23 litry

Obj to

68 litrów

-

-

137.100.101

137.100.102

137.100.103

Kod produktu


! I C O NOW

BEZPIECZNE USUWANIE ROZLEWÓW

SUCHY GRANULAT

PASTY USZCZELNIAJ CE

Jest najłatwiejszym w u yciu rodkiem do awaryjnego uszczelniania otworów lub do wytwarzania tamy ograniczaj cej rozlewisko wyciekaj cej substancji.

Gotowe pasty maj idealne wła ciwo ci przylegaj ce.

‒ mo liwo stosowania w ró nych warunkach atmosferycznych ‒ długi okres przechowywania ‒ szybka i efektywna aplikacja ‒ produkty te znajduj si na profesjonalnym wyposa eniu Stra y Po arnej

‒ szybka aplikacja ‒ dobre uszczelnienie ‒ odporne na wi kszo substancji agresywnych ‒ zakres temperatury od -15 ° C do +80° C ‒ wytrzymuje ci nienie 2,4 m słupa wody

DOST PNE WERSJE Obj to Waga

Kod produktu

PN 5 PMPA

PN 10 PMPA

PN 5 P

PN 10 P

0,5 l

1l

0,5 l

1l

0,7 kg

1,6 kg

0,6 kg

1 kg

137.200.100

137.200.101

137.300.100

137.300.101

MATY TAMUJ CE

137.500.100

137.400.100

Gi tkie i wzmocnione maty tamuj ce o grubo ci 2 cm, s skutecznym rodkiem do uszczelniania kratek ciekowych. Zakres temperatury podczas magazynowania wynosi do ‒ 10 ° C.

‒ szybkie zastosowanie ‒ dobrze przylega do podło a ‒ odporne na wi kszo agresywnych substancji ‒ wytrzymuje ci nienie a do 2,5 m słupa wody ‒mo liwo indywidualnego dopasowania poprzez rozci cie lub zł czenie dywanu ‒ produkty te znajduj si w profesjonalnym wyposa eniu Stra y Po arnej

BANDA DO ZABEZPIECZE RUROCI GÓW Gumowy banda zako czony tekstylnym zapi ciem, pozwala na szybk aplikacj i zabezpieczenie ciekn cej rury. Jego wykonanie pozwala na zabezpieczenie ruroci gów gdzie pompowane s substancje pod ci nieniem. Produkt wielokrotnego u ytku.

DOST PNE ROZMIARY Rozmiar

Kod produktu

PN TBP1

PN TBP2

4 x 80 cm

5 x 80 cm

137.500.100

137.500.101

Topserw sorbenty nowości  

sorbenty polipropylenowe

Advertisement