Page 1

PIERWSZA POMOC Ka dego dnia mniejsze i wi ksze wypadki maj miejsce - taka jest nasza rzeczywisto , dlatego wa ne jest, aby produkty Pierwszej Pomocy były łatwo dost pne. Oferujemy Tobie i Twoim współpracownikom szerok gam produktów Pierwszej Pomocy umo liwiaj cych szybkie, bezpieczne i higieniczne opatrywanie zarówno oparze termicznych, drobnych skalecze jak i urazów oka.


PIERWSZA POMOC

OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE

OPATRUNKI HYDRO ELOWE

Stosowane do zatrzymywania krwotowków z ran, np. postrzałowych. Powoduj zatrzymanie krwawienia, dzi ki czemu zmniejszaj utrat krwi.

Przedszpitalna pomoc w przypadku oparze . Stosowane we wszelkich miejscach, gdzie ludzie mog zetkn si nawet z małym ródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze.

PIERWSZA POMOC Ka dego dnia mniejsze i wi ksze wypadki maj miejsce - taka jest nasza rzeczywisto , dlatego wa ne jest, aby produkty Pierwszej Pomocy były łatwo dost pne. Oferujemy Tobie i Twoim współpracownikom szerok gam produktów Pierwszej Pomocy umo liwiaj cych szybkie, bezpieczne i higieniczne opatrywanie zarówno oparze termicznych, drobnych skalecze jak i urazów oka.

02

OPATRUNKI HYDRO ELOWE

12

ROZTWORY DO PŁUKANIA OCZU

34

KOCE HYDRO ELOWE

14

CHUSTECZKI ODKA AJ CE

38

OPATRUNKI DLA SŁU B MILITARNYCH

16

ZESTAWY OPATRUNKÓW

18

PLASTRY

42

OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE

22

ZESTAWY PIERWSZEJ POMOCY

46

OPATRUNKI NA RANY POSTRZAŁOWE

30

SZYNY UNIERUCHAMIAJ CE

32

ELE DEZYNFEKUJ CE

ELE NA OPARZENIA POPROMIENNE KASKI DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

40

52 54


DLACZEGO NALE Y U YWA MASKI NA TWARZ WATER-JEL? Najwa niejsz cz ci ciała, któr nale y ochroni przed oparzeniami jest twarz. Mamy tam 5 zmysłów, które tworz nasz to samo . Rozmiary maski na twarz wynosz 30 x 40 cm, maska zawiera wyci cia na oczy i usta, co pozwala na odsłoni cie tych cz ci, oddychanie i mruganie powiekami. Wymiary s bardzo wygodne, a cały opatrunek w pełni zabezpiecza przed powstaniem uszkodze termicznych na uszach, które zbudowane s z chrz stki. Chrz stka mo e rozpu ci si w du ej temperaturze. Maski si gaj tak e do brody, gdzie jest okre lona laboratoryjnie pewna, optymalna dawka elu, efektywnie chroni ca t cz ciała.

CO TRZEBA WIEDZIE PRZED OCHŁODZENIEM POSZKODOWANEGO Po przyje dzie na miejsce wypadku nale y ustali nast puj ce fakty: Wiek pacjenta, czy jest młody, czy stary Czy pacjent jest przytomny Czy pacjent jest na dworze, czy w budynku Czy znajduje si pod działaniem rodka chłodz cego Czy ma na sobie ubranie, i czy jest ono suche czy mokre Czy był zanurzony w wodzie, opłukany pod natryskiem, i przez jak długi czas

GRUPY RYZYKA POWSTANIA HIPOTERMII Niemowl ta i małe dzieci Pacjenci z rozległymi oparzeniami Pacjenci z oparzeniami rejonu kr gosłupa Osoby starsze Pacjenci ze wstrz sem Pacjenci z wieloma urazami CHŁODZI OPARZENIE A NIE PACJENTA!

Ustali szacunkow temperatur rodka chłodz cego Czy ochłodzenie nast piło natychmiast po oparzeniu (je li nie, to w jakim czasie potem) Czy rany oparzeniowe s nadal zbyt gor ce Czy pacjentowi jest teraz zimno, czy przyjemnie chłodno (nie ma potrzeby dalszego ochładzania) Ewentualnie zmierzy temperatur błony b benkowej ucha (je li wymagaj tego przepisy)

PRZEDSZPITALNA POMOC W PRZYPADKU OPARZE Przedszpitalna pomoc w oparzeniach - 4 podstawowe warunki: Schłodzi miejsce oparzenia Zapobiec dalszemu zanieczyszczaniu rany Zatrzyma płyny ustrojowe na ranie oparzeniowej Nie wywoływa hipotermii

03


PIERWSZA POMOC

FAKTY NA TEMAT OPARZE Co 17 sekund kto ulega oparzeniu. W wi kszo ci oparzenia te nie s znaczne pod wzgl dem rozległo ci i gł boko ci. Mog one powstawa w efekcie krótkotrwałego zetkni cia si z małym ródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze, ale w zale no ci od wieku osoby poszkodowanej, oparzenia te mog mie dla niej powa ne konsekwencje. Szczególnie nara one s osoby bardzo młode i w podeszłym wieku. Wi kszo oparze , zarówno drobnych jak i powa nych, zdarza si w domu. W ród poszkodowanych 80% stanowi dzieci ‒ oparzenia s w istocie główn przyczyn mierci u dzieci w wieku od 1 do 14 roku ycia. W rodowisku domowym istniej jeszcze dwie kategorie podwy szonego ryzyka ‒ s to osoby starsze i niepełnosprawni. Drugim z najwi kszych obszarów wyst powania powa nych oparze jest miejsce pracy. Oczywiste jest, e osoby pracuj ce na liniach produkcyjnych oraz zajmuj ce si konserwacj urz dze elektrycznych s szczególnie nara one na codzienne ryzyko oparzenia. Innymi obszarami ryzyka jest sfera przemysłu ogólnego, przemysłu chemicznego i rafineryjnego oraz, w nie mniejszym stopniu usługi gastrnomiczne. Oparzenia nale y natychmiast schładza , w przeciwnym razie ciepło b dzie niszczy dotkni t tkank oraz tkank le c gł biej, co doprowadzi do oparzenia

cz ciowej grubo ci skóry II stopnia), a do obj cia oparzeniem całej grubo ci skóry (III stopnia). Tak gł bokie oparzenia stanowi powa ne zagro enie dla zdrowia pacjenta i wymagaj kosztownego oraz długotrwałego leczenia, cz sto szpitalnego.

oparzenia nale y natychmiast schładza , w przeciwnym razie ciepło b dzie niszczy dotkni t tkank Po yteczn reguł oceny rozległo ci oparzenia jest porównanie jego powierzchni z rozło on dłoni pacjenta, co równa si około 1% Całkowitej Powierzchni Ciała (CPC, patrz str.7). P cherz na powierzchni ciała jest wyra n oznak , e ciało nie poradziło sobie z absorpcj dostarczonego do niego ciepła. Je eli p cherz ro nie gwałtownie, oznacza to zwykle, e oparzenie obj ło cz grubo ci skóry (II stopnia), a je eli powstawanie p cherza trwało dłu szy czas, istnieje wi ksza szansa, e dotyczy ono tylko powierzchni naskórka (I stopie ). Z ka dym oparzeniem, w wyniku którego powstał p cherz nale y zgłosi si do lekarza, nie nale y przebija p cherza do czasu rozpocz cia leczenia.

GŁÓWNE PRZYCZYNY MIERCI W WYNIKU URAZÓW: Wypadki drogowe Urazy penetruj ce (u dzieci oparzenia s na 2. miejscu) Upadki

Oparzenia W domu oparzenia s główn przyczyn 1 ‒ 14 lat

mierci dzieci w wieku

KATEGORIE WYSOKIEGO RYZYKA OPARZE

04 02

0-4 lata

5-15 lat

15-24 lata

Oparzenia od gor cych płynów (kuchnia lub łazienka), po ary w domach, chemikalia gospodarcze, pora enia pr dem elektrycznym.

Po ary w domach, ryzykowne zabawy (ognie sztuczne, ogniska itd.)

Motoryzacja, praca.

25-64 lata

>65 lat

Praca, przemysł, gor ce płyny, chemikalia itp.

Oparzenia od gor cych płynów, gotowanie, wypadki.


JAKIE TYPY OPARZE ROZRÓ NIAMY? 1. suche-termiczne: spowodowane ogniem, wybuchami, gor ce powierzchnie 2. mokre-termiczne: gor ce substancje, para 3. płynne-chemiczne: kwasy, zasady, zwi zki organiczne

4. suche-chemiczne: pudry, cementy, wapienie 5. mechaniczne: otarcia 6. promieniowanie: słoneczne, radioaktywne, jonizowanie 7. krio: poparzenia zimne

KLASYFIKACJA OPARZE

1

OPARZENIA POWIERZCHNIOWE SKÓRY (I STOPNIA) Niewielkie oparzenia naskórka Zaczerwienienie Ból Suche Brak p cherzy Przykład: oparzenie słoneczne Leczenie: 3 ‒ 6 dni Bardzo wa ny jest wiek (małe dzieci / starsi)

2

OPARZENIA NIEPEŁNEJ GRUBO CI (II STOPNIA) Obejmuje naskórek i cz grubo ci skóry Cienko cienne p cherze wypełnione płynem Ró owe Wilgotne Bielej po naci ni ciu Bardzo wra liwe na dotyk Leczenie: 2 ‒ 3 tygodnie, zwykle bez pozostawiania blizn

3

OPARZENIA PEŁNEJ GRUBO CI SKÓRY (III STOPNIA) Zniszczenie naskórka i skóry wła ciwej Martwo białe i zw glone Suche Niewra liwe na dotyk, ale wra liwe na ból Wymagaj hospitalizacji i przeszczepu skóry Leczenie trwa miesi ce lub lata, zale nie od wieku pacjenta

OPARZENIA CZ CIOWO W GŁ B SKÓRY (II STOPNIA) Obejmuje warstw siatkow skóry P cherze maj grube ciany, czasem p kaj Kolory mieszane: czerwony i biały Reaguj na dotyk Leczenie: 3 ‒ 6 tygodni, mog pozostawia blizny, mog wymaga przeszczepu skóry

05


PIERWSZA POMOC

RODZAJE OPARZE WE WSZYSTKICH OPARZENIACH CZAS JEST CZYNNIKIEM KRYTYCZNYM! Przedstawione na stronie 5 kategorie oparze nale y w kilku słowach skomentowa . Np. wybuch pojawia si zarówno w kategorii termicznej jak i mechanicznej. Przyczyna tego jest taka, i w przypadku wybuchu mamy do czynienia z nagł emisj ciepła, której towarzyszy fala uderzeniowa wywieraj ca mechaniczny wpływ na ciało. Nale y tak e uwzgl dni mechaniczne skutki działania na organy wewn trzne. W kategorii oparze termicznych mokrych nale y podkre li urazy powodowane przez działanie pary wodnej. Para wodna jest zdolna do przenoszenia 4000 razy wi cej ciepła ni suche powietrze i jej działanie mo e powodowa oparzenia górnych dróg oddechowych, a nawet p cherzyków płucnych.

OPARZENIA CHEMICZNE

PORA ENIA PR DEM ELEKTRYCZNYM

Oparzenia chemiczne stanowi reakcj tkanki skórnej na działanie substancji dra ni cej i zale od st enia i wła ciwo ci danej substancji, czasu ekspozycji na jej działanie oraz mechanizmu chemicznego wpływu na skór . Szkodliwe działanie substancji chemicznej na skór trwa do momentu jej zneutralizowania. W przypadku wszelkiego rodzaju substancji płynnych zalecane jest w pierwszej kolejno ci opłukanie ciała du ilo ci bie cej wody, a w przypadku substancji proszkowych nale y strzepa proszek z ciała lub usun go szczotk . Bardzo wa ne jest, aby przed nało eniem opatrunku na ran całkowicie usun z niej pozostało ci substancji dra ni cej, gdy w przeciwnym razie niszcz ce działanie b dzie trwało nadal, prowadz c do martwicy tkanek.

Pora enia pr dem elektrycznym maj szczególnie niszcz ce działanie na organizm ludzki. W zale no ci od ródła energii, jednofazowego, trójfazowego pr du przemiennego lub pr du stałego, w wyniku pora enia nast puj zaburzenia pracy serca w formie VF/AF (migotanie komór / przedsionków) lub nieregularno ci skurczów i rozkurczów serca. Dodatkowo, nast puje niezale ny od woli skurcz mi ni (napi cie > 1000V), powoduj cy złamania i przemieszczenia ko ci, skurcz przepony i niedotlenienie. Rany wej ciowa i wyj ciowa na drodze pr du przez ciało s niewra liwe na dotyk i si gaj całej grubo ci skóry. W przypadku pora e pr dem elektrycznym nale y zawsze rozwa y unieruchomienie kr gosłupa.

OPARZENIA TERMICZNE Oparzenia termiczne mokre powodowane s przez gor ce płyny, takie jak wrz ca woda, herbata, kawa, olej do sma enia itd. Je eli odzie jest nasycona gor cym płynem nale y jak najszybciej j zdj (nie przez głow ). Nast pnie nale y schłodzi rany oparzeniowe pod zimn bie c wod lub nało y koc Water Jel. Przy pomocy mocnych no yc mo na rozci ubranie i, o ile to mo liwe, zdj je z osoby oparzonej. Bardzo trudno poradzi sobie w przypadku oparzenia twarzy przez smoł lub asfalt. Znakomicie sprawdza si w tym zastosowaniu maska na twarz Water Jel. Jej wła ciwo ci pozwalaj na pochłoni cie temperatury przekraczaj cej 1000° C, dzi ki czemu smoła lub asfalt przechodz w stan stały, co umo liwia ich łatwe zdj cie ze skóry twarzy. Maska ma zdolno pochłaniania bardzo wysokich temperatur i przy tym nie wysycha. W zale o ci od lokalnych wytycznych oparzenia chemiczne charakteryzuj si tym, e ubranie nas czone substancj chemiczn nale y jak najszybciej zdj z poszkodowanego przed podj ciem jakiejkolwiek akcji ratowniczej. Je eli jest to płynna substancja chemiczna, nale y j całkowicie spłuka z miejsca oparzenia, a proszkow substancj chemiczn nale y zmie z ciała. Nie wchodzi do miejsca katastrofy chemicznej bez odpowiedniej ochrony własnego ciała i posiadania osobistego sprz tu ochronnego.

OPARZENIA OD PROMIENIOWANIA Oparzenie słoneczne powstaje w wyniku dłu szego nara enia na promieniowanie UV wchodz ce w skład promieniowania słonecznego. Uniemo liwienie syntezy DNA i RNA powoduje powa ne uszkodzenia komórek skóry prowadz ce do obumierania komórek. Mo e tak e nast pi uszkodzenie skóry wła ciwej i naczy krwiono nych. Nadmierne wystawianie si na działanie sło ca mo e by przyczyn raka skóry. Naturalny pigment nie daje całkowitej ochrony przed promieniowaniem słonecznym. Promieniowanie jonizuj ce powstaje zwykle w wyniku awarii w laboratorium lub w trakcie terapii na wietlaniem, chocia wi ksze zagro enia stanowi awarie urz dze nuklearnych, takie jak np. w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 roku, albo wybuch bomby nuklearnej.

06 02


REGUŁA DŁONI We wst pnej fazie leczenia rozmiary oparze s zwykle mierzone przy u yciu reguły dziewi tek oraz miary dłoni. Powierzchnia ciała jest dzielona na obszary zajmuj ce po 9% cało ci: głowa dorosłego, lewe i prawe rami maj po 9% (małe cz ci), natomiast górna i dolna cz tułowia, lewa i prawa noga mierz po 18%, genitalia 1% (miara ta jest jednakowa dla wszystkich grup wiekowych). Reguła dłoni jest stosowana do mierzenia oparze rozrzuconych po całym ciele. Je eli na przykład pacjent ma oparzenia powstałe w wyniku ochlapania ciała, mo na je zmierzy porównuj c do rozło onej dłoni, co stanowi ok. 1% CPC. Oparzenia u dzieci mierzone s według innej reguły. U dzieci od 0 do 12 miesi cy powierzchnia głowy zajmuje 18% CPC, a nogi po ok. 14% ka da. Dla ka dych nast pnych 12 miesi cy odejmuje si 1% powierzchni głowy, a nast pnie dzieli przez dwa i wynik dodawany jest do ka dej nogi, a do uzyskania proporcji. Wszystkie pozostałe powierzchnie mierzone s zgodnie z reguł dotycz c dorosłych.

9%

2% 18% 1%

1% 18%

15%

9%

18%

9% 17%

2% 16%

9% 17%

Doro li pacjenci z oparzeniami si gaj cymi powy ej 10% CPC wymagaj leczenia szpitalnego. Wyj tkiem od tej reguły s dzieci, dla których wska nik ten wynosi 5% CPC, poniewa powikłania u dzieci s zwykle powa niejsze. Wszystkie oparzenia twarzy, głowy, r k, stóp, stawów oraz obszaru eber s uwa ane za powa ne i wymagaj hospitalizacji w oddziale leczenia oparze .

CHŁODZENIE OPARZE Tradycyjnie woda jest podstawowym rodkiem chłodz cym, ale dla skutecznego ochłodzenia miejsca oparzenia potrzeba znacznej ilo ci wody, np. w celu ochłodzenia oparzenia o powierzchni 2,5% CPC i si gaj cego cz ciowo w gł b skóry potrzeba około 120 litrów. (Woda bie ca z kranu płyn ca przez 15 ‒ 20 minut). Woda z kranu nie jest substancj czyst , w dodatku płynie przez niejałow atmosfer i pada na wymagaj ce sterylno ci miejsce oparzenia. Woda mo e spłuka z rany wa ne

adnych kremów ani ma ci! płyny ustrojowe oraz mo e wywoła hipotermi , nawet je li jest to woda o temperaturze 15 ‒ 20° C, je li taka jest w ogólne osi galna. Temperatura wody w kranie zale y od miejsca geograficznego oraz pory roku, tzn. ró ne b d temperatury wody na Alasce, w Japonii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Hiszpanii, Polsce itd., a tak e ró ne b d temperatury wody w lecie, jesieni, zimie i na wiosn . W zale no ci od temperatury miejsca oparzenia opatrunki solankowe wysychaj w czasie od 23 do 45 sekund, po czym przyklejaj si do rany. Tak e suche opatrunki najprawdopo-

dobniej przyklej si do rany oparzeniowej, zwi kszaj c czas niezb dny do pó niejszego odkrycia rany i podj cia jej leczenia. adnych kremów ani ma ci! Po wielu badaniach dowiedziono, e jedn z głównych przyczyn hipotermii u ofiary oparzenia jest sposób udzielenia pierwszej pomocy przed przyjazdem lekarza. Kiedy kto ulegnie oparzeniu (zwłaszcza dziecko), natychmiastow reakcj jest zanurzenie tej osoby w zimnej wodzie lub umieszczenie jej pod zimnym prysznicem. W rezultacie nie tylko miejsce oparzenia jest ochłodzone. To z kolei prowadzi do obni enia temperatury wewn trznej ciała osoby poszkodowanej. Nale y pami ta , e dziecko ma wi ksz powierzchni skóry ni dorosły. Tak e skóra jest du o cie sza i nie w pełni wykształcona. Wła ciwa ocena sytuacji i osoby poszkodowanej w wyniku oparzenia jest bardzo wa na dla dalszego leczenia takiego pacjenta. Wiek osoby oparzonej jest jednym z krytycznych czynników, jakie nale y uwzgl dnia . Na przeciwległym wzgl dem dzieci ko cu skali s osoby powy ej 50 roku ycia. Ich ciało nie ma ju takich jak wcze niej zdolno ci regeneracyjnych i zdolno znoszenia stresu jest obni ona, w wyniku czego oparzenia s gł bsze, a ich leczenie bardziej skomplikowane.

07


PIERWSZA POMOC

Water-Jel Oparzenie Skóra

Ciepło jest odbierane z rany i przenoszone bezpo rednio do elu.

SYSTEM WATER-JEL - SPOSÓB DZIAŁANIA Działanie Water-Jel w chłodzeniu ran oparzeniowych polega na przepływie ciepła z rany do elu. Temperatura miejsca oparzenia szybko spada, co daje ulg w bólu i powoduje zmniejszenie zakresu uszkodze tkanki skórnej. Wewn trz warstwy elu Water-Jel rozpoczyna si przepływ ciepła (konwekcja). Energia ciepła jest rozprowadzana na całej powierzchni elu. Na zewn trznej powierzchni elu ciepło jest uwalniane do powietrza. Efekt buforowania warstwy Water-Jel prowadzi do szybkiego odprowadzenia ciepła z rany oparzeniowej bez zb dnego obni ania temperatury ciała otaczaj cego ran . Dzi ki temu znacznie obni one jest zagro enie hipotermi .

ZMIANY TEMPERATURY PRZY STOSOWANIU WATER-JEL

34,1 C 0

30 sek

0

28,3 C

08 02

37,7 C 0

52,1 C 0

27,6 C 0

4 min

0

72,4 C

0

2 min

42,5 C

30,1 C 0

36,6 C 0

WZROST LICZBY BAKTERII PO CZASIE Bakteria

30 min

60 min

240 min

Staphylococcus aureus

+

ujemny

Streptococcus pyogenes

+

ujemny

Streptococcus agalactiae

+

ujemny

Streptococcus faecalis

+

ujemny

Escherichia coli

ujemny

ujemny

Klebsiella pneumoniae

ujemny

ujemny

Enterobacter cloacae

ujemny

ujemny

Serratia marcescens

ujemny

ujemny

Proteus vulgaris

ujemny

ujemny

Pseudomonas aeruginosa

ujemny

ujemny

Acinetobacter calcoaceticus

ujemny

ujemny

Clostridium perfringens

+

ujemny

Clostridium difficile

(+)

redni

Candida albicans

+

ujemny

Candida tropicalis

+

ujemny


PORÓWNANIE TERAPII OCHŁADZAJ CYCH: ZIMNA WODA I OPATRUNKI WATER-JEL 38 37,5 37 36,5 36 35,5 35

90 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0

80

70

60

50

40

30

20

10

34,5

0

Temp (°C)

Zastosowanie zimnej wody o temp. 15-20° C (o ile jest dost pna) do ochładzania oparze jest skuteczne i szybko zmniejsza temperatur rany oparzeniowej. Najwi ksz wad klasycznej terapii zimn wod jest wywoływanie hipotermii. W szczególno ci niemowl ta, małe dzieci i osoby starsze s zagro one utrat nad- miernej ilo ci ciepła poprzez ochładzanie zimn wod (tab. 2). W tych grupach podwy szonego ryzyka terapia zimn wod powinna by stosowana bardzo ostro nie, pod cisł kontrol , z cz stym sprawdzaniem istotnych parametrów yciowych, zwłaszcza temperatury wewn trznej ciała. Bardzo cz sto zdarza si , e ofiary oparze przywo one do szpitali specjalistycznych maj temperatur ciała obni on do 30° C lub jeszcze ni sz (hipotermia).

time (min) Water Jel

Woda

Opatrunek Water Jel jet profesjonaln metod leczenia oparze . Składa si z 96 procent z czystej demineralizowanej wody, olejku drzewa herbacianego oraz medycznie zatwierdzon mieszank bakterii wspomagaj cych i chroni cych ran . el nie zawiera adnych substancji aktywnych. Dlatego te nie jest traktowany jako rodek obrotu farmaceutycznego, ale jest klasyfikowany jako rodek pomocniczy klasy IIB. Takie postanowienia dotycz równie sposobu przechowywania i terminu przydatno ci produktu. Olejek z drzewa herbacianego jest tradycyjnym australijskim produktem, uznawanym za naturalny rodek kuracji. Rdzenni Australijczycy u ywaj olejku od tysi cy lat. Uzyskuj go przez destylacje parow z li ci drzewa herbacianego. Drzewko herbaciane (Melaleuca Alternifolia) tak samo jak eukaliptus i mirt nale do rodziny mirtowatych. Naturalnym rodowiskiem ycia ro lin jest północno wschodnie wybrze e Australii. Jedn z podstawowych hipotez na działanie olejku z drzewa herbacianego jest destylacja produktu. Produkty Water Jel dzi ki tej metodzie s medycznie sterylne i spełniaj standardy najwi kszej czysto ci. Water Jel u ywa olejku z drzewa herbacianego w bardzo niskim st eniu, ale bardzo wysokiej jako ci, tak aby zachowa najbardziej optymalne oddziaływanie na leczenie oparze . Alergiczne reakcje na kontakt z olejkiem z drzewa herbacianego nie s znane.

STUDIA NAD EFEKTYWNO CI WATER-JEL Water Jel został przebadany przez ró norodne instytuty i jednostki. Dobre wyniki widoczne s nie tylko przy klinicznych testach, ale przede wszystkim w praktycznym zastosowaniu. Hydro ele zostały ju w wielu krajach sklasyfikowane jako odr bny produkt. W o rodku szkoleniowym w Ostrawie (Czechy) prowadzone były badania na temat Water Jel, które miały po wiadcza o bakteriostatycznym rodowisku opatrunków. Zgodnie z angielskim czasopismem „Burns (VOl. 21, Nr. 1, 1995, strony 47-49) Water Jel redukuje grzyby i mikroby w 13 na 15 testowanych próbach. Jedynie beztlenowce i po cz ci ró ne formy paciorkowców znoszone s gorzej. Przy klinicznym badaniu przeprowadzonym przez ten sam instytut przebadanych zostało 78 pacjentów z ci kimi poparzeniami. Przez pierwsze 24 do 48 godzin stosowano produkty Water Jel. W cz ci równie słu by ratownicze mogły korzysta z produktów przy niesieniu pierwszej pomocy. Przy 66 pacjentach nie zauwa ono adnych infekcji rany oparzenia, przy innych wdała si infekcja wtórna. Pytanie, na ile Water Jel zabezpiecza przez wychłodzeniem rany, wyja nił Uniwersytet w Miami (Floryda, USA). Tutaj udowodniono, e produkty Water Jel redukuj temperatur rany, dzi ki swoim wła ciwo ciom absorpcji. Dodatkowo ‒ tylko ciepło z oparzenia zostaje pochłoni te ‒ mo liwo hipotermii zostaje wykluczona, reakcje alergiczne równie nie zostały stwierdzone (1988 USA Ohio Północny Instytut Nauki). W 1990 Armia Ameryka ska stwierdziła, e produkt w pełni zabezpiecza rany po poparzeniach fosforem. W Niemczech Inspekcja Pracy sprawdziła produkty Water-Jel pod wzgl dem przydatno ci dla słu b pierwszej pomocy (AGAN). Wyniki bada pokrywaj si z badaniami mi dzynarodowymi. Porównywano równie ró nice pomi dzy stosowaniem wody oraz stosowaniem opatrunków Water-Jel. Oczywi cie przy stosowaniu wody bie cej obserwowano mo liwo zagro enia hipotermi , kiedy produkty Water-Jel charakteryzowały si du o lepsz efektywno ci . „W bezpo rednim porównaniu z bie c wod wida , e chłodzenie oparze pacjenta produktami Water-Jel daje du o lepsze efekty bez zagro enia hipotermi . Praktyczne zastosowanie produktów Water-Jel uznane zostało przez AGAN w ramach mi dzynarodowego badania oparze w latach 2001 (stycze ) do 2003 (grudzie ). 202 u ycia produktu Water-Jel zostały udokumentowane. Przy 68 procentach chodziło o ci kie poparzenia, przy 32 procentach o mniejsze. 98 procent u ytkowników Water-Jel stwierdziła stosowanie jako proste. 66 procent pacjentów uznało ulg po zastosowaniu opatrunków.

09


PIERWSZA POMOC

ZAMACH BOMBOWY W METRZE

7 LIPCA 2007, LONDYN

WATER-JEL W OBLICZU TRAGEDII Produkty Water-Jel stosowane s w wielu nieszcz liwych sytuacjach. Przedstawiamy zatem histori pt.: „Kobieta z mask na twarzy , która obiegła wiat po zamachu bombowym w Londynie. Zdarzenie rozegrało si w ci gu kilku godzin 7 lipca 2005r. w Londynie, kiedy przez wybuch bomby przypadkowa kobieta została poparzona w twarz. Jej oblicze nigdy nie zostało poznane. Na zdj ciu, które obiegło cały wiat zaraz po zamachu, mo na zobaczy kobiet w nieokre lonym wieku w zadbanym ciemnym akiecie, z torebk w r ku w kontra cie z zakrwawionymi nogami i biał maska na twarzy. Prowadzi j młody człowiek. Obydwoje id w po piechu i obawie, jakby spodziewali si kolejnej eksplozji. Nie potrzeba było du o czasu, aby media dowiedziały si nazwiska kobiety. Chodziło o 24 letni Davini Turrell, absolwentk prawa Uniwersytetu Bournemouth. Ofiar zamachu stała si przypadkiem w drodze do pracy jad c okr n linia metra do stacji Edgware Road. Na pytanie co czuła, kobieta odpowiedziała, e pami ta jedynie moment eksplozji i kule płomieni, wi cej nie

na pytanie co czuła, kobieta odpowiedziała, e pami ta jedynie moment eksplozji i kule płomieni pami ta nic. Nie pami ta równie , jak wydostała si ze stacji metra, oraz jak ostatecznie znalazł j Paul Dadge (28). M czyzna ten to były stra ak, który znalazł si na placu Triage w momencie eksplozji i od razu po wło eniu r kawiczek zabezpieczaj cych

10 02

udzielił pierwszej pomocy ofiarom z podejrzeniem poparzenia za pomoc Water Jel. Dadge zobaczył zdezorientowan Davine Turrell, kiedy stała na chodniku. Przez panik i chaos jaki panował po wybuchu, nikt nie pomógł kobiecie. Dadge, dzi ki swojemu do wiadczeniu i wykształceniu, od razu spostrzegł, e kobieta doznała poparzenia twarzy, głowy jak równie lewej nogi. Dadge troszczył si głównie o poparzenia, nie mógł zaj si reszt krwawi cych ran. Zało ył kobiecie mask Water Jel na twarz i wytłumaczył, e mask nale y dociska delikatnie do twarzy. W mi dzy czasie starał si uspokoi kobiet . Po tym jak Davinia Turrell zacz ła ufa stra akowi i uspokoiła si odrobin ,

lekarze stwierdzili, e tylko dzi ki adekwantnemu i szybkiemu post powaniu jej rany zostały wyleczone w cało ci mo na było ja przenie do punktu zbiorowej pomocy w Hotelu Hilton Metropolia, sk d została przewieziona do szpitala w Chelsea, Westminster. Tego samego dnia poparzenia 24 letniej kobiety zostały leczone w szpitalu. Rany były mniej gro ne ni wydawało si wcze niej. W takim wypadku, Davinia Turrell ju po krótkim czasie mogła opu ci klinik . Lekarze prowadz cy obra enia kobiety, stwierdzili, e tylko dzi ki adekwatnemu i szybkiemu post powaniu przy poparzeniu jej rany zostały wyleczone w cało ci.


SCHŁADZANIE - PROSTO Z TOREBKI Przedszpitalna terapia chłodz ca jest uznanym rodkiem stosowanym jako pierwsza pomoc w przypadku oparze . Skuteczne zastosowanie chłodzenia mo e zmniejszy rozległo oraz gł boko zniszcze tkanek, a tak e zmniejszy ból. Jednak e stosowanie klasycznej terapii chłodz cej z u yciem wody niesie ze sob ryzyko hipotermii. Wi kszo dost pnych w handlu zestawów na oparzenia opartych jest na terapii wodnej oraz na zasadzie transferu ciepła poprzez parowanie. System opracowany na bazie elu Water-Jel jest wyj tkiem od tej zasady.

OPATRUNKI WATER-JEL WŁA CIWO CI

DZIAŁANIE

- składowanie w temperaturze od -5 do + 35 stopni C - u ycie opatrunku w temperaturze od 0 do 40 stopni C - opatrunek w formie no nika poliestrowego nas czonego elem, zawieraj cy dodatkow ilo elu umo liwiaj cego zabezpieczenie wi kszej powierzchni oparzonej - idealne przyleganie opatrunku do rany - du e opatrunki (jak np. opatrunek na twarz) zapewniaj zabezpieczenie wi kszego obszaru oparzenia obejmuj cego nawet uszy, miejsca za uszami oraz cz szyjn , - konstrukcja no nika opatrunku uniemo liwia jego rozerwanie, przez co łatwiejszy jest do aplikacji i usuni cia z rany - ze wzgl du na du lisko opatrunku - jest mniej bolesny dla pacjenta moment przesuwania na ranie - mo liwo aplikacji na ubranie, dzi ki m.in. formy elowej „płynnej opatrunku

- zatrzymanie chłodzenia na poziomie temperatury ciała, tym samym brak mo liwo ci doprowadzenia do hipotermii - badania potwierdzaj ce czas chłodzenia z 80 stopni C w czasie do 4 minut - wysokie działanie antybakteryjne

OPAKOWANIE - klarowna informacja na opakowaniu o procentowym pokryciu ciała przez dany opatrunek zarówno u osoby dorosłej jak i dziecka - widoczne i oznaczone miejsce otwarcia opatrunku - szybko otwarcia opatrunku i nało enia na ran (opakowanie otwierane jest jednym ruchem r ki)

DOKUMENTACJA/BADANIA Opatrunki WaterJel posiadaj nast puj c certyfikacj : znak CE potwierdzaj cy stosowanie opatrunków w Pierwszej Pomocy w przypadku oparze , ocena kliniczna PL (szpital Siemianowice), CZ (Instytut Higieny), Ohio (NAMSA), Chicago (IITRI) dopuszczenie do oparze białym fosforem (wojsko), U.K. raport AHT, Niemcy - raport Castnera; klasa medyczna IIB.

11


PIERWSZA POMOC

OPATRUNKI HYDRO ELOWE

OPATRUNKI HYDRO ELOWE WATERJEL® TO PIERWSZY ELEMENT POMOCY W PRZYPADKU OPARZE W RAMACH TERAPII RATUNKOWEJ I SZPITALNEJ

Najwa niejsz cz ci ciała, któr nale y ochroni przed oparzeniami, jest twarz. Mamy tam 5 zmysłów, które tworz nasz to samo . Maska zawiera wyci cia na czy i usta, co pozwala na odsłoni cie tych cz ci, oddychanie i mruganie powiekami. Maska ta mo e by stosowana nawet u pacjentów zaintubowanych.

OPATRUNEK NA TWARZ 5 LAT PRZYDATNO DO U YCIA

Opatrunek Water-Jel na twarz z wyci tymi otworami na nos i oczy, natychmiast po nało eniu na oparzon twarz chłodzi j , łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran. Łatwy w transporcie, przechowywaniu i u yciu. Składa si z elu chłodz cego i no nika (nietkanego poliestru) o przeznaczeniu medycznym. el, którym nas czony jest opatrunek, oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwo ci rozpuszcza si w niej. Nie przykleja si do ran i mo e by nakładany bezpo rednio na ni . Posiada nadany numer NSN i jako jedyny opatrunek na wiecie nadaje si do stosowania na wszystkie rodzaje oparze termicznych nie powoduj c hipotermii. Na opakowaniu widnieje informacja o % TBSA/CPC. Posiada pozytywn opini Centrum Leczenia Oparze w Siemianowicach l skich. Opatrunek pakowany jałowo.

CERTYFIKATY

12 02

112.100.600 DANE TECHNICZNE Wymiar Pokrycie ciała

MEDYCZNA IIb KLASA

Kod produktu

30 x 40 CM 7%

112.100.600


OPATRUNKI

Opatrunki Water-Jel przeznaczone s do oparze 1,2,3 stopnia, na oparzenia chemiczne, elektryczne oraz oparzenia białym fosforem znajduj cym si w amunicji.

5 LAT PRZYDATNO DO U YCIA

Łatwy w transporcie, przechowywaniu i u yciu. Składa si z elu chłodz cego i no nika (nietkanego poliestru) o przeznaczeniu medycznym. Opatrunek Water-Jel natychmiast po nało eniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran. el, którym nas czony jest opatrunek, oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwo ci rozpuszcza si w niej. Nie przykleja si do ran i mo e by nakładany bezpo rednio na ni . Posiada nadany numer NSN i jako jedyny opatrunek na wiecie nadaje si do stosowania na wszystkie rodzaje oparze termicznych nie powoduj c hipotermii. Na opakowaniu widnieje informacja o % TBSA/CPC. Posiada pozytywn opini Centrum Leczenia Oparze w Siemianowicach l skich. Opatrunek pakowany jałowo.

CERTYFIKATY MEDYCZNA IIb KLASA

DANE TECHNICZNE Wymiar Pokrycie ciała

Kod produktu

10 x 40 CM

5 x 15 CM

10 x 10 CM

1%

1%

2%

112.100.100

112.100.200

112.100.300

OPATRUNEK NA DŁO

20 x 45 CM 5%

112.100.400

SZYBKA EFEKTYW NO

CHŁODZENIA

5 LAT PRZYDATNO DO U YCIA

Specjalnie wyci ty opatrunek pozwala na owini cie dłoni i poparzonych palców. Natychmiast po nało eniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran. el, którym nas czony jest opatrunek, oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwo ci rozpuszcza si w niej. Nie przykleja si do ran i mo e by nakładany bezpo rednio na ni . Posiada nadany numer NSN i jako jedyny opatrunek na wiecie nadaje si do stosowania na wszystkie rodzaje oparze termicznych nie powoduj c hipotermii. Na opakowaniu widnieje informacja o % TBSA/CPC. Posiada pozytywn opini Centrum Leczenia Oparze w Siemianowicach l skich. Opatrunek pakowany jałowo.

CERTYFIKATY

112.100.500 DANE TECHNICZNE Wymiar Pokrycie ciała

MEDYCZNA IIb KLASA

Kod produktu

20 x 55 CM 3%

112.100.500

13


PIERWSZA POMOC

KOCE HYDRO ELOWE

KOCE HYDRO ELOWE CIEPŁA Z TKANEK CHŁANIA NADMIAR PO II. RM TE PO HI GA ZAPOBIE A ZEWODZENIA CIEPŁ POPRZEZ PROCES PR

KOCE 5 LAT PRZYDATNO DO U YCIA

Ł czy w sobie naukowo opracowany el oraz specjalnie przygotowany materiał no ny, tworz c razem prosty i skuteczny system pierwszej pomocy w przypadku oparze . el zawiera substancje zmi kczaj ce, ulega biodegradacji, ma wła ciwo ci ochronne i jest rozpuszczalny w wodzie, dzi ki czemu koc mo na z łatwo ci zdj z rany bez jej podra nienia. Włóknem no nym jest wełna czesankowa, posiadaj ca zdolno pochłaniania elu schładzaj cego w ilo ci 13-krotnie wi kszej od swej wagi. Koc Water-Jel stosuje si przede wszystkim u osób o du ej rozległo ci oparze . Natychmiast po owini ciu poszkodowanego nast puje chłodzenie miejsc poparzonych. Ponadto wyrównuje temperatur skóry, jednocze nie łagodz c ból. Jest powszechnie stosowany jako osłona przed ogniem i wysokimi temperaturami. Mo e słu y jako skuteczna pomoc w ewakuacji z płon cego budynku, umo liwiaj c ludziom ucieczk . Posiada nadany numer NSN i jako jedyny na wiecie nadaje si do stosowania na wszystkie rodzaje oparze termicznych nie powoduj c hipotermii. Posiada pozytywn opini Centrum Leczenia Oparze w Siemianowicach l skich

CERTYFIKATY

MEDYCZNA IIb KLASA

183 x 152 CM

112.110.200

DANE TECHNICZNE

Pokrycie ciała

Kod produktu

14 02

TORBA

KANISTER

Wymiar 91 x 76 cm

183 x 152 cm

244 x 183 cm

91 x 76 cm

183 x 152 cm

112.110.300

112.110.200

112.110.100

112.110.350

112.110.250


Poprzez szybkie schłodzenie rany oparzeniowej mo na znacznie zmniejszy zakres cieplnego zniszczenia tkanki skórnej. Jednym z głównych efektów działania elu jest przerwanie niszcz cego działania ciepła. Po oparzeniu nadmiar ciepła pozostaje w gł bszych warstwach skóry.

ELE

ELE 5 LAT PRZYDATNO DO U YCIA

W przypadku oparze o niewielkiej rozległo ci z powodzeniem mo na stosowa el w buteleczce. Ich sposób działania i skład oparty jest na takiej samej technologii jak ta u ywana w opatrunkach i kocach na oparzenia. Natychmiast po nało eniu na miejsce poparzone, el zmniejsza ból i schładza skór . Posiada działanie aseptyczne i stanowi doskonał barier przeciwko czynnikom powoduj cym wzrost ciepła. Opakowanie stanowi por czna butelka z dozownikiem. Doskonale sprawdza si w przypadku oparze kuchennych w kuchniach domowych i przemysłowych. Bardzo przydatny w apteczkach domowych i zakładowych.

120 ML

112.120.120

CERTYFIKATY MEDYCZNA IIb KLASA

DANE TECHNICZNE

Pojemno

Kod produktu

SASZETKA

BUTELKA

Wymiar 50 ml

60 ml

120 ml

240 ml

3x4g

112.120.500

112.120.600

112.120.120

112.120.240

112.120.340

15


PIERWSZA POMOC

OPATRUNKI DLA SŁU B MUNDUROWYCH

OPATRUNKI DLA SŁU B MILITARNYCH OPATRUNKI NA OPARZENIA 5 LAT PRZYDATNO DO U YCIA

Łatwy w transporcie, przechowywaniu i u yciu. Składa si z elu chłodz cego i no nika (nietkanego poliestru) o przeznaczeniu medycznym. Opatrunek Water-Jel natychmiast po nało eniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran. el, którym nas czony jest opatrunek, oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwo ci rozpuszcza si w niej. Nie przykleja si do ran i mo e by nakładany bezpo rednio na ni . Maskuj cy kolor opakowania zapewnia widoczno napisów na opakowaniu przez noktowizor. Posiada nadany numer NSN i jako jedyny opatrunek na wiecie nadaje si do stosowania na wszystkie rodzaje oparze termicznych nie powoduj c hipotermii. Zaleca si równie stosowanie opatrunku na oparzenia białym fosforem. Na opakowaniu widnieje informacja o % TBSA/CPC. Posiada pozytywn opini Centrum Leczenia Oparze w Siemianowicach l skich.

CERTYFIKATY

10 x 40 CM

112.101.300

MEDYCZNA IIb KLASA

DANE TECHNICZNE Wymiar

Kod produktu

16 02

10 x 10 CM

10 x 40 CM

20 x 45 CM

49 x 28 CM

112.101.200

112.101.300

112.101.400

112.101.600


KOCE NA OPARZENIA 5 LAT

CERTYFIKATY

PRZYDATNO DO U YCIA

PRZYSTOSOWAN Y DO WSZYSTKIC H RODZAJÓW OPARZE , NIEZAL E NIE OD ETIOLO GII, GŁ BOKO CI I RO ZLEGŁO CI

MEDYCZNA IIb KLASA

Ł czy w sobie naukowo opracowany el oraz specjalnie przygotowany materiał no ny, tworz c razem prosty i skuteczny system pierwszej pomocy w przypadku oparze . el zawiera substancje zmi kczaj ce, ulega biodegradacji, ma wła ciwo ci ochronne i jest rozpuszczalny w wodzie, dzi ki czemu koc mo na z łatwo ci zdj z rany bez jej podra nienia. Włóknem no nym jest wełna czesankowa, posiadaj ca zdolno pochłaniania elu schładzaj cego w ilo ci 13-krotnie wi kszej od swej wagi. Koc Water-Jel stosuje si przede wszystkim u osób o du ej rozległo ci oparze . Natychmiast po owini ciu poszkodowanego nast puje chłodzenie miejsc poparzonych. Ponadto wyrównuje temperatur skóry, jednocze nie łagodz c ból. Jest powszechnie stosowany jako osłona przed ogniem i wysokimi temperaturami. Mo e słu y jako skuteczna pomoc w ewakuacji z płon cego budynku, umo liwiaj c ludziom ucieczk . Maskuj cy kolor opakowania zapewnia widoczno napisów na opakowaniu przez noktowizor. Posiada nadany numer NSN i jako jedyny na DANE wiecie nadaje si do stosowania na wszystkie TECHNICZNE rodzaje oparze termicznych nie powoduj c hipotermii. Zaleca si równie stosowanie Wymiar opatrunku na oparzenia białym fosforem. Na opakowaniu widnieje informacja o % TBSA/CPC. 91 x 76 cm Pojemno Posiada pozytywn opini Centrum Leczenia Oparze w Siemianowicach l skich. Kod produktu 112.111.300

183 x 152 CM

KANISTER

112.111.200

TORBA

183 x 152 cm

183 x 152 cm

112.111.200

112.111.250

ZESTAW MILITARY KIT 5 LAT

CERTYFIKATY

PRZYDATNO DO U YCIA

MEDYCZNA IIb KLASA

Przeznaczony do oparze , ułatwia szybkie udzielenie pierwszej pomocy w przypadku oparze twarzy i r k. Dedykowany do zastosowania przez słu by militarne.

112.130.101

SKŁAD ZESTAWU

1x 1x 1x 2x

KOC 91 x 76 CM W TORBIE

112.110.350

OPATRUNEK 20 x 45 CM

112.100.400

OPATRUNEK NA DŁO 20 x 55 CM

112.100.500

OPATRUNEK 10 x 40 CM

112.100.300

2x 1x 4x

OPATRUNEK NA TWARZ 30 x 40 CM

112.100.600

BANDA NO YCZKI

17


ZESTAWY OPATRUNKÓW

PIERWSZA POMOC

ZESTAWY OPATRUNKÓW ZESTAWY DLA GASTRONOMII 5 LAT

CERTYFIKATY

PRZYDATNO DO U YCIA

MEDYCZNA IIb KLASA

112.130.241

112.130.231

CATERING KIT 01

CATERING KIT 02

SKŁAD ZESTAWU

SKŁAD ZESTAWU

1x 1x 2x 1x 1x 1x 18 02

OPATRUNEK 5 x 15 CM

112.100.100

OPATRUNEK 10 x 10 CM

112.100.200

SASZETKA 3 x 4 G

112.120.340

BANDA

112.999.906

EL NA OPARZENIA 240 ML

112.120.240

KOC NA OPARZENIA 91 x 76 CM

112.130.211

1x 1x 1x 2x 1x 1x 1x

EL DO DEZYNFEKCJI R K

112.170.240

OPATRUNEK 5 x 15 CM

112.100.100

OPATRUNEK 10 x 10 CM

112.100.200

SASZETKA 3 x 4 G

112.120.340

BANDA

112.999.906

EL NA OPARZENIA 240 ML

112.120.240

KOC NA OPARZENIA 91 x 76 CM

112.130.211


Przedszpitalna terapia chłodz ca jest uznanym i skutecznym rodkiem stosowanym jako pierwsza pomoc w przypadku oparze . Powoduje ona zmniejszenie bólu i powinna by powszechnie stosowana. W czasie terapii chładz cej nale y unika hipotermii ze wzgl du na zwi kszon miertelno i wysoki odsetek powikła .

ZESTAWY CIENNE 5 LAT

CERTYFIKATY

PRZYDATNO DO U YCIA

MEDYCZNA IIb KLASA

ZESTAW MAŁY

112.130.221

SKŁAD ZESTAWU

2x 2x 1x 2x

ZESTAW DU Y

OPATRUNEK 5 x 15 CM

112.100.100

OPATRUNEK 10 x 10 CM

112.100.200

SASZETKA 5 X 4 G

112.120.540

BANDA

112.999.906

112.130.201

SKŁAD ZESTAWU

2x 2x 1x 1x 1x 2x 1x

OPATRUNEK 10 x 10 CM

112.100.200

OPATRUNEK 10 x 40 CM

112.100.300

OPATRUNEK NA TWARZ 30X40 CM

112.100.600

BUTELKA 60 ML

112.120.600

SASZETKA 5 X 4 G

112.120.540

BANDA

112.999.906

NO YCZKI

KOC HYDRO ELOWY

112.130.211

SKŁAD ZESTAWU

1x

KOC 91 x 76 CM

112.110.350

19


PIERWSZA POMOC

ZESTAWY OPATRUNKÓW

ZESTAWY W TORBACH

CERTYFIKATY

5 LAT PRZYDATNO DO U YCIA

MEDYCZNA IIb KLASA

CRITICAL KIT Przeznaczony do oparze o krytycznym znaczeniu, ułatwia szybkie udzielenie pierwszej pomocy dorosłym lub dzieciom w przypadku oparze twarzy i r k. Przeznaczony do zastosowania przez słu by ratownicze i medyczne.

112.130.111

SKŁAD ZESTAWU

2x 1x 2x

OPATRUNEK 10 x 10 CM

112.100.200

OPATRUNEK NA TWARZ 30 x 40 CM

112.100.600

OPATRUNEK NA DŁO 20 x 55 CM

112.100.500

ZESTAW DLA KARETKI

112.130.121

SKŁAD ZESTAWU

1x 1x 1x 2x 1x 4x 1x 20 02

2x 1x

BANDA

112.999.906

NO YCZKI

112.999.905

112.130.131

ZESTAW DLA STRA Y PO ARNEJ SKŁAD ZESTAWU

KOC 91 x 76 CM

112.110.350

OPATRUNEK NA DŁO 20 x 55 CM

112.100.500

OPATRUNEK 20 x 45 CM

112.100.400

OPATRUNEK 10 x 40 CM

112.100.300

OPATRUNEK NA TWARZ 30 x 40 CM

112.100.600

BANDA

112.999.906

NO YCZKI

112.999.905

2x 2x 2x 1x 2x 1x

OPATRUNEK 5 x 15 CM

112.100.100

OPATRUNEK 10 x 40 CM

112.100.300

OPATRUNEK 10 x 10 CM

112.100.200

OPATRUNEK NA TWARZ 30 x 40 CM

112.100.600

BANDA

112.999.906

NO YCZKI

112.999.905


ZESTAW MAŁY

112.130.141

112.130.161

SKŁAD ZESTAWU

SKŁAD ZESTAWU

2x 2x 1x 1x

ZESTAW CATERING

OPATRUNEK 5 x 15 CM

112.100.100

OPATRUNEK 10 x 10 CM

112.100.200

EL NA OPARZENIA 50 ML

112.120.500

EL W SASZETCE 3 x 4 G

112.120.340

1x 2x 1x 1x 1x 1x

OPATRUNEK 10 x 10 CM

112.100.200

OPATRUNEK 5 x 15 CM

112.100.100

OPATRUNEK 10 x 40 CM

112.100.300

EL W BUTELECZCE 60 ML

112.120.600

BANDA

112.999.906

NO YCZKI

112.999.905

112.130.181

112.130.171

ZESTAW DLA STRA Y, DU Y

ZESTAW SZKOLENIOWY

SKŁAD ZESTAWU

SKŁAD ZESTAWU

2x 5x 2x 1x 2x 1x

OPATRUNEK NA TWARZ 30 x 40 CM

101.100.600

OPATRUNEK 20 x 45 CM

112.100.400

OPATRUNEK NA DŁO 20 x 55 CM

112.100.500

OPATRUNEK 10 x 10 CM

112.100.200

BANDA

112.999.906

NO YCZKI

112.999.905

1x 1x 1x 1x 1x 2x 1x

OPATRUNEK 10 x 10 CM OPATRUNEK 10 x 40 CM OPATRUNEK 30 x 40 CM OPATRUNEK 20 x 45 CM CD BANDA NO YCZKI

21


PIERWSZA POMOC

OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE HYDRO ELOWE

OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE CELOX™

SZYBKO ZMNIEJSZA NIEBEZPIECZNE DLA YCIA KRWAWIENIE

22 02

CO TO JEST CELOX?

JAK DZIAŁA CELOX?

CELOX™ to bardzo skuteczny granulat hemostatyczny, stosowany w celu szybkiego zatrzymania intensywnego krwawienia, które mo e prowadzi do mierci. Preparat ten jest łatwy w u yciu, niezwykle skuteczny (zatrzymuje wypływ krwi w 30 sekund) oraz bezpieczny (posiada oznaczenie CE jako wyrób medyczny Klasy III). CELOX oferowany jest w trzech postaciach, umo liwiaj c ratownikom zastosowanie wła ciwego rodka do ró nego rodzaju trudnych oraz gł bokich ran. Preparat nie wytwarza ciepła i nie grozi oparzeniem pacjenta b d ratownika. Działanie preparatu CELOX jest niezale ne od normalnego procesu gojenia si ran. Zdolno do zatrzymywania krwawienia przez preparat CELOX™ została sprawdzona w warunkach hipotermii oraz w obecno typowych rodków antykoagulacyjnych, jak np. Coumadin.

Po nało eniu bezpo rednio na krwawi c ran i doci ni ciu, dodatnio naładowane jony w granulkach CELOX ł cz si z ujemnie naładowanymi komórkami krwi, tworz c kleisty pseudo-skrzep, który blokuje przepływ krwi. Powstały w ten sposób skrzep dobrze przylega do wilgotnej tkanki i zatyka miejsce wypływu krwi. CELOX nie inicjuje normalnego procesu krzepni cia krwi, powoduje on tylko zwi zanie krwi, która bezpo rednio styka si z tym preparatem. CELOX nie wywołuje tak e krzepni cia krwi jako reakcji na wypływ, gdy mogłoby to prowadzi do powstania skrzepu w pewnej odległo ci od nało onego preparatu.


CHITOSAN CELOX wyprodukowany jest z chitosanu, substancji uzyskiwanej z muszli krewetek. Chitosan posiada sprawdzone wła ciwo ci przeciwbakteryjne i nie jest rodkiem wzmagaj cym koagulacj . Chitosan ulega rozpadowi i jest wchłaniany przez organizm normalnymi drogami metabolizmu. Jest znany jako rodek u ywany do zamykania naczy krwiono nych oraz w kardiochirurgii. CELOX od trzech lat stosowany jest w ratownictwie medycznym i wojsku, oraz dost pny w handlu jako składnik zestawów pierwszej pomocy. Brak informacji o negatywnych skutkach jego stosowania. Składniki preparatu CELOX zostały zbadane przez niezale n instytucj w wyniku czego stwierdzono, e CELOX to rodek bezpieczny w stosowaniu wewn trznym w chirurgii, a niewielkie jego ilo ci pozostałe po leczeniu nie stanowi zagro enia.

DLACZEGO CELOX? SPRAWDZONY RODEK ZMNIEJSZAJ CY KRWAWIENIE T TNIC W CI GU KILKU MINUT DZIAŁA W WARUNKACH HIPOTERMII DOPUSZCZONY PRZEZ FDA DO U YCIA W PRZYPADKU OBECNO CI RODKÓW ANTYKOAGULACYJNYCH WE KRWI

NIE WYDZIELA CIEPŁA - NIE PARZY STERYLNE, WODOODPORNE OPAKOWANIE ŁATWY DO WYPŁUKANIA Z RANY STOSOWANIE WYMAGA JEDYNIE PODSTAWOWYCH UMIEJ TNO CI PIERWSZEJ POMOCY

Chitosany maj bardzo szerokie pole zastosowa , zostały dokładnie przebadane w zakresie zastosowa biomedycznych, oraz charakteryzuj si wysokim stopniem biokompatybilno ci. Preparat Celox [uzyskiwany z Chitosanu] posiada dopuszczenie FDA (501 (k)), znak CE Klasy III, oraz numer NATO jako rodek hemostatyczny przeznaczony do zastosowa w ratownictwie oraz na polu walki, co zostało potwierdzone wieloma bardzo pozytywnymi raportami z konkretnych przypadków u ycia. Efektywno preparatu została tak e potwierdzona przez do wiadczenia in vivo, wykazuj ce 100% skuteczno w przypadku miertelnego krwotoku z pachwiny u wini.

23


PIERWSZA POMOC

OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE

GRANULAT HEMOSTATYCZNY ZATRZYMUJ CY SILNE KRWAWIENIE Celox™ mo e szybko zatrzyma zagra aj ce yciu krwawienie. Jest łatwy w u yciu (wystarczy posypa nim ran , przyło y opatrunek i docisn ), bardzo bezpieczny (przebadany według standardów klasy 3 znaku CE) oraz niezwykle skuteczny. Celox™ ratuje ycie.

CELOX

MO NA GO SYPA BEZPO REDNIO NA RAN

RODEK HEMOSTATYCZNY W GRANULKACH 3 LATA PRZYDATNO DO U YCIA

CERTYFIKATY

MEDYCZNA III KLASA

Oryginalny preparat w postaci absorpcyjnego granulatu hemostatycznego. Mo na go sypa bezpo rednio na ran . Preparat w tej formie ma najszerszy zakres zastosowa . Posta granulek zapewnia prosty i szybki sposób kontrolowania krwawienia oraz u yteczno w leczeniu skomplikowanych i gł bokich ran. W ci gu kilku minut po nasypaniu rodka na rany tworzy si skrzep. CELOX nie wytwarza adnego ciepła, nie przykleja si do rany, nie wywołuje reakcji cieplnej.

24 02

112.300.505


JAK DZIAŁA CELOX™? Nasypanie preparatu CELOX™ na ran zapobiega utracie krwi poprzez utworzenie elowego korka, powstałego wskutek ł czenia si cz stek CELOX™ z czerwonymi krwinkami.

Celox™ mo e szybko zatrzyma zagra aj ce yciu krwawienie. Jest łatwy w u yciu (wystarczy posypa nim ran , przyło y opatrunek i docisn ), bardzo bezpieczny (przebadany według standardów klasy 3 znaku CE) oraz niezwykle skuteczny. Celox™ ratuje ycie.

NIEUSZKODZONA SKÓRA

URAZ

ZAKŁADANIE OPATRUNKU UCISKOWEGO

UCISKANIE RANY

INTACT SKIN

COVER

TRAUMA

COMPRESS

KRWAWIENIE

APLIKACJA CELOX

ZATRZYMANIE KRWAWIENIA

ZAKŁADANIE OPATRUNKU

BLEEDING

STABLE WOUND

APPLY CELOX

COMPRESS

Po wymieszaniu z krwi preparat w ci gu 30 sekund formuje mocny, podobny do elu pseudo-skrzep. Działa niezale nie od normalnego procesu zabli niania ran. Stwierdzono, e zdolno wi zania krwi przez Celox™ działa tak e w niskiej temperaturze (hipotermia) oraz w warunkach obecno ci cz sto stosowanych rodków antykoagulacyjnych, np. warfaryny. Preparat nie wytwarza ciepła i nie grozi oparzeniem pacjenta b d ratownika. W badaniach klinicznych przeprowadzonych przez US Marines, Celox™ był jedynym produktem, dla którego współczynnik prze ywalno ci wynosił 100%. Wykazano, e rodek ten zapewnia wysokie i stabilne ci nienie t tnicze krwi (MAP ‒ Mean Arterial Blood Pressure) i jako jedyny wytwarzał trwały pseudo-skrzep bez zagro enia powtórnym krwawieniem. Preparat Celox™ zawiera chitosan. Chitosan jest rozkładany przez lizozym, enzym obecny w organizmie człowieka, a produktem tego rozkładu jest glukozamina, cukier normalnie wyst puj cy w ludzkim ciele.

CELOX™ MO NA STOSOWA DO:

WYKAZANO, E CELOX™:

Wszystkich ran o silnym lub umiarkowanym krwawieniu

Ratuje ycie

Ran powierzchniowych i gł bokich

Znacznie zmniejsza utrat krwi

Krwotoków z t tnic i ył Ran głowy, szyi i twarzy

Niezawodnie zatrzymuje krwotoki z t tnic Wi e krew zawieraj c tak e rodki antykoagulacyjne, np. Coumadin (warfaryna)

Powoduje szybkie zatrzymanie wypływu krwi hipotermicznej (ochłodzonej) Nie wytwarza ciepła.

25


PIERWSZA POMOC

OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE

WERSJA W APLIKATORZE

CELOX A

RODEK HEMOSTATYCZNY W APLIKATORZE

3 LATA PRZYDATNO DO U YCIA

CERTYFIKATY

MEDYCZNA III KLASA

Preparat CELOX w aplikatorze do stosowania w gł bokich ranach np. postrzałowych. Aplikator pozwala na u ycie i umieszczenie Celoxu w trudno dost pnych miejscach i gł bokich ranach o małym wietle. Aplikator zawiera 6g rodka Celox. W przeciwie stwie do innych opatrunków hemostatycznych działa w warunkach hipotermii. Celox-A powinien by u ywany w sytuacji, gdy konwencjonalne metody tamowania krwawie okazuj si nieskuteczne.

112.300.605

Krwawienie jest powszechnym problemem maj cym wpływ na wiele aspektów leczenia ran. Proces krzepni cia krwi mo e by zakłócony przez wiele czynników zewn trznych, chorób oraz zaburze , a tak e przez niektóre leki. Nowy hemostatyczny rodek pierwszej pomocy (Celox) jest stosowany w wojsku oraz innych słu bach ratowniczych w celu zatrzymywania krwawienia w przypadku wi kszych zranie .

26


JAK DZIAŁA CELOX™ W APLIKATORZE? Gł bokie rany spowodowane przez nó lub szrapnel s bardzo trudne do leczenia. Cz sto s to rany miertelne. Wyj tkow trudno sprawia w tym przypadku umieszczenie rodka hemostatycznego w samym ródle krwotoku. Przedstawiamy tutaj rozwi zane tego problemu.

Celox™ mo e szybko zatrzyma zagra aj ce yciu krwawienie. Jest łatwy w u yciu (wystarczy posypa nim ran , przyło y opatrunek i docisn ), bardzo bezpieczny (przebadany według standardów klasy 3 znaku CE) oraz niezwykle skuteczny. Celox™ ratuje ycie.

URAZ

KRWAWIENIE

APLIKACJA

APLIKACJA CELOX WEWN TRZ RANY

ZAKŁADANIE OPATRUNKU UCISKOWEGO

UCISKANIE PRZEZ CO NAJMNIEJ 3 MINUTY

ZATRZYMANIE KRWAWIENIA

ZAKŁADANIE OPATRUNKU

Celox-A™ to unikalny, jednorazowy aplikator wypełniony granulatem hemostatycznym, pozwalaj cy na łatwe, szybkie i skuteczne zatrzymywanie krwawienia z gł bokich, trudnych do leczenia ran. Intuicyjna budowa i obsługa aplikatora umo liwia wprowadzenie w ci gu kilku sekund granulatu Celox™ poprzez niewielki otwór wlotowy rany, bezpo rednio do ródła krwotoku. W badaniach klinicznych aplikator Celox-A™ wielokrotnie wykazał zdolno szybkiego i niezawodnego zatrzymywania krwotoków nawet z gł boko poło onych t tnic. Nie powinno te by adnym zaskoczeniem, e stosowanie granulatu Celox™ przyczynia si do 100% prze ywalno ci w przypadku silnych krwotoków, co zostało stwierdzone w niezale nych badaniach przeprowadzonych przez US Marines. Celox™ to wyj tkowy, opatentowany naturalny preparat, który działa niezale nie od normalnych mechanizmów krzepni cia krwi obecnych w organizmie, i działa nawet wtedy, gdy naturalny proces krzepni cia jest powolny lub zaburzony.

CELOX-A™ MO NA STOSOWA DO:

WYKAZANO, E CELOX-A™:

Ran o małym otworze wlotowym

Ratuje ycie

Ran spowodowanych no em lub szrapnelem

Znacznie zmniejsza utrat krwi

Gł bokich ran

Ran wlotowych od pocisków

Nakładania na silny wypływ krwi

Kontrolowanego nakładania preparatu na wszystkie rany

Niezawodnie zatrzymuje krwotoki z t tnic Wi e krew zawieraj c tak e rodki antykoagulacyjne, np. Coumadin (warfaryna)

Powoduje szybkie zatrzymanie wypływu krwi hipotermicznej (ochłodzonej)

27


PIERWSZA POMOC

OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE

WERSJA W FORMIE GAZY

CELOX GAUZE Z CERTYFIKATY

RODEK HEMOSTATYCZNY W FORMIE OPATRUNKU 3 LATA PRZYDATNO DO U YCIA

CERTYFIKATY

MEDYCZNA III KLASA

112.300.706 Gaza w formie opatrunku składanego w Z powleczona preparatem hemostatycznym CELOX, umo liwia łatwe i precyzyjne wykonanie opatrunku. Opakowanie zawiera jeden pasek gazy 7.5*150 cm, pakowanej sterylnie. Opakowanie jest wodoodporne, łatwe do otwierania, produkt gotowy do natychmiastowego u ycia niewymagaj cy specjalnych warunków przechowywania. Ze wzgl du na nowy ergonomiczny kształt znakomicie sprawdza si w udzielaniu pierwszej pomocy i tamowaniu zagra aj cych yciu krwotoków przy operacjach specjalnych takich jak ochrona osobista, ratownictwo, ekspedycje, usuwanie skutków katastrof. Płaska saszetka o grubo ci 14 mm ułatwia zapakowanie w zestawie pierwszej pomocy, mo e by równie stosowana jako indywidualne wyposa enie pracowników przemysłowych i słu b mundurowych. Niska waga 34 g.

CELOX GAUZE ROLL CERTYFIKATY

RODEK HEMOSTATYCZNY W POSTACI GAZY

3 LATA PRZYDATNO DO U YCIA

CERTYFIKATY

MEDYCZNA III KLASA

Gaza w rolce powleczona preparatem hemostatycznym CELOX, umo liwia łatwe i precyzyjne wykonanie opatrunku. Opakowanie zawiera jeden pasek gazy: 7,6 cm x 3 m, sterylne. Opakowanie jest wodoodporne, łatwe do otwierania w kolorze zielono szarym, produkt gotowy do natychmiastowego u ycia niewymagaj cy specjalnych warunków przechowywania.

28

112.300.705


JAK DZIAŁA GAZA CELOX™? Siła Celox dost pna w postaci Gazy. Gaza Celox to intuicyjny sposób stosowania preparatu Celox do zatrzymywania silnego krwawienia. Wystarczy zało y opatrunek na ran i docisn ‒ to metoda bezpieczna, łatwa i skuteczna.

Nasypanie preparatu CELOX™ na ran zapobiega utracie krwi poprzez utworzenie elowego korka, powstałego wskutek ł czenia si cz stek CELOX™ z czerwonymi krwinkami.

NIEUSZKODZONA SKÓRA

URAZ

KRWAWIENIE

APLIKACJA CELOX

ZAKŁADANIE OPATRUNKU

DOCISKANIE PRZEZ 3 MINUTY

ZATRZYMANIE KRWAWIENIA

ZABEZPIECZONA RANA

Gaza Celox™ posiada wysoce skuteczne granulki preparatu Celox przyklejone do powierzchni stabilnej gazy, która nie ulega ci ni ciu przy przyło eniu nacisku. Celox™ to wyj tkowy, opatentowany preparat, który działa niezale nie od normalnych mechanizmów krzepni cia krwi obecnych w organizmie, i wywołuje zatrzymanie krwawienia nawet wtedy, gdy naturalny proces krzepni cia jest powolny lub zaburzony. W badaniach klinicznych Gaza Celox™ wielokrotnie wykazała zdolno szybkiego i niezawodnego zatrzymywania krwotoków nawet z gł boko poło onych t tnic. Nie powinno te by adnym zaskoczeniem, e stosowanie granulatu Celox™ przyczynia si do 100% prze ywalno ci w przypadku silnych krwotoków, co zostało stwierdzone w niezale nych badaniach przeprowadzonych przez US Marines. Preparat Celox™ zawiera chitosan. Chitosan jest rozkładany przez lizozym, enzym obecny w organizmie człowieka, a produktem tego rozkładu jest glukozamina, cukier normalnie wyst puj cy w ludzkim ciele.

GAZ CELOX™ MO NA STOSOWA DO:

WYKAZANO, E GAZA CELOX™:

Silnego krwawienia pod du ym ci nieniem

Ratuje ycie

Ran postrzałowych, ci tych i szarpanych

Znacznie zmniejsza utrat krwi

Krwotoków z t tnic i ył Wypełniania ran

Nakładania na silny wypływ krwi

Nakładania na ka d krwawi c ran

Niezawodnie zatrzymuje krwotoki z t tnic Wi e krew zawieraj c tak e rodki antykoagulacyjne, np. Coumadin (warfaryna)

Powoduje szybkie zatrzymanie wypływu krwi hipotermicznej (ochłodzonej)

29


PIERWSZA POMOC

OPATRUNKI NA RANY POSTRZAŁOWE

OPATRUNKI NA RANY POSTRZAŁOWE PLASTER OPATRUNKOWY USZCZELNIAJ CY DO OTWARTYCH RAN KLATKI PIERSIOWEJ SAM® CHEST SEAL to nasz nowy plaster opatrunkowy uszczelniaj cy przeznaczony do stosowania na otwarte rany klatki piersiowej, stanowi ce sytuacj zagra aj c yciu wskutek mo liwo ci powstania odmy pr nej. Jest to druga co do cz stotliwo ci wyst powania przyczyna mierci na polu walki, której mo na zapobiec stosuj c odpowiednie rodki lecznicze.

OPCJONALNY ZAWÓR JEDNOKIERUNKOWY Opatrunek SAM Chest Seal mo e by wyposa ony w zawór jednokierunkowy, umo liwiaj cy odprowadzanie powietrza z klatki piersiowej, a jednocze nie niedopuszczaj cy do wnikania powietrza do rany z zewn trz. Opatentowana budowa zaworu zmniejsza ryzyko zabloko- wania przez skrzepy krwi lub tkank mi kk . Zawór jest uruchamiany przez zdj cie specjalnego korka. Ponowne zało enie korka zatrzyma działanie zaworu jednokierunkowego. Specjalny kopułkowy kształt zaworu ma na celu zapobieganie zablokowaniu kanałów powietrznych przez takie przedmioty, jak koce, odzie lub kamizelka kuloodporna.

OPTYMALIZACJA DLA NOKTOWIZJI Opatrunek SAM Chest Seal oraz jego opakowanie s widoczne w urz dzeniach noktowizyjnych. Opakowanie, podkład opatrunku oraz ko cówki chwytne zapewniaj optymalny kontrast w normalnym lub słabym o wietleniu, a tak e w całkowitej ciemno ci (przy korzystaniu z noktowizora).

30 02


MOCNE PRZYLEGANIE Jedna z wielu cech, które wyró niaj opatrunek uszczelniaj cy SAM Chest Seal od produktów konkurencyjnych. Próba przylegania do owłosionej skóry - doskonałe przyleganie plastra do mocno owłosionej skóry.

PRÓBA ZANURZENIA W WODZIE Ilustracja przedstawia wytrzymało

kleju po 12-minutowym zanurzeniu w wodzie.

PRÓBA RODOWISKA PIASKOWEGO

Ilustracja przedstawia przyleganie opatrunku pokrytego 2,9 g piasku dla symulacji rodowiska pustynnego.

SAM CHEST SEAL

OWALNY KSZTAŁ T O REDNICY PO NAD 19 CM

OPATRUNEK DO USZCZELNIANIA RAN KLATKI PIERSIOWEJ 3 LATA

CERTYFIKATY

PRZYDATNO DO U YCIA

Nowy opatrunek okluzyjny na rany klatki piersiowej. Posiada silny klej, pozwalaj cy przyklei opatrunek na włosy, krew, piach, wod , pot. Posiada owalny kształt o rednicy ponad 19 cm. Nie zawiera lateksu, jest prze roczysty. Boczne paski widoczne w noktowizorze. W zestawie chłonna gaza o wymiarach 13x23 cm, która jest w stanie pochłon 150 ml cieczy. Pakowany pró niowo w opakowanie zawieraj ce 2 opatrunki.

DOST PNE WERSJE

Ilo

Typ opatrunku

Okluzyjny

Wentylowany

w opakowaniu

2 szt.

1 szt.

Kod produktu

112.300.701

112.300.702

112.300.701 31


PIERWSZA POMOC

SZYNY UNIERUCHAMIAJ CE

SZYNY UNIERUCHAMIAJ CE WIELOKROTNEGO U YTKU SZEROKA WERSJA XL

Szeroko 14 cm specjalnie dla osób o wi kszych wymiarach

WODOODPORNA

SZCZELNA PIANKA O ZAMKNI TYCH P CHERZYKACH Łatwe czyszczenie i dezynfekcja. Odporna na wszystkie standardowe substancje czyszcz ce

PRZENIKANIE

Umo liwiaj prze wietlanie bez zdejmowania unieruchomienia

Umo liwia zanurzenie w wodzie

MO LIWO ZWIJANIA LUB SKŁADANIA

LEKKIE I ZWARTE

Łatwe przechowywanie w zestawach pierwszej pomocy i plecakach

112 g przy wymiarach 10,8 x 91 cm 165 g przy wymiarach 14 x 91 cm

NIE ULEGAJ DZIAŁANIU SKRAJNYCH TEMPERATUR LUB WYSOKO CI

MOCOWANIE ZA POMOC DOWOLNIE WYBRANEJ TA MY LUB OPASKI

KTO STOSUJE UNIERUCHOMIENIA ORTOPEDYCZNE SAM® SPLINT Od górskich szlaków po pola bitew, od kosmosu po gł bie oceanów, przy ka dej pogodzie i w ka dym terenie ‒ wsz dzie mog si znale produkty SAM® Splint wybierane przez profesjonalistów: ratowników medycznych, sanitariuszy wojskowych, trenerów sportowych, ratowników górskich, poszukiwaczy przygód, stra po arn , specjalistów BHP, weterynarzy, szpitale, patrole narciarskie i wielu innych.

32 02


CZYNY ANEJ LUB ZRANIONEJ KO UNIERUCHOMIENIE ZŁAM

SZYNA UNIWERSALNA 2 LATA

CERTYFIKATY

PRZYDATNO DO U YCIA

Bardzo proste, a jednocze nie uniwersalne unieruchomienie złamanych ko czyn, stosowane przez słu by ratownicze na całym wiecie. Podstawowa zasada działania szyny sprowadza si do odpowiedniego wymodelowania jej, a nast pnie dopasowania do uszkodzonej ko czyny uzyskuj c jej pełne zabezpieczenie. Wykonana z plastycznej daj cej si łatwo uformowa listwy aluminiowej. Pokryta z obu stron piank poliuretanow . Konstrukcja powoduje, e szyna jest lekka, wodoodporna, przenikliwa dla promieni X oraz mo e by stosowana wielokrotnie. Przechowywana mo e by zwini ta lub zło ona dzi ki czemu zajmuje mało miejsca. Doskonale uzupełnia podr czne zestawy ratownicze.

DANE TECHNICZNE -

Rolka

-

Rolka

-

91 x 14 cm

91 x 11 cm

91 x 11 cm

91 x 11 cm

91 x 11 cm

112.205.100

112.205.120

112.205.140

112.205.160

112.205.180

Typ Wymiar Kolor

Kod produktu

JUNIOR

Rodzaj Typ Wymiar

DO NADGARSTKA

NA PALEC

-

Rolka

-

Rolka

-

-

45 x 11 cm

45 x 11 cm

22,5 x 11 cm

22,5 x 11 cm

4,6 x 9,5 cm

4,6 x 9,5 cm

112.205.200

112.205.220

112.205.300

112.205.320

112.205.400

112.205.420

Kolor

Kod produktu

SZYNA UNIERUCHAMIAJ CA MIEDNIC 2 LATA

CERTYFIKATY

PRZYDATNO DO U YCIA

Pas SAM Pelvic Sling słu y do stabilizacji złama miednicy. Charakteryzuje si wart budow i łatwo ci w obsłudze. Czas zakładania pasa szacuje si na niespełna minut , a jego rozmiar pasuje do 95% populacji bez konieczno ci przycinania. Nie wymaga specjalnej precyzji w trakcie zakładania i wyra nie sygnalizuje klikni ciem osi gni cie wła ciwej siły ci ni cia. Pas jest trwały, jego działanie nie jest zakłócane przez skrajne warunki wilgotno ci i temperatury, jest wytrzymały w zetkni ciu z twardymi lub ostrymi przedmiotami. Jest tak e przenikalny dla promieniowania rentgenowskiego, bezpieczny w kontakcie z urz dzeniami do rezonansu magnetycznego (MRI) i łatwy do czyszczenia przy u yciu typowych detergentów i rodków dezynfekcyjnych.

112.235.888 33


PIERWSZA POMOC

ROZTWORY DO PŁUKANIA OCZU

ROZTWORY DO PŁUKANIA OCZU W KA DYM MIEJSCU, GDZIE ISTNIEJE RYZYKO USZKODZENIA WZROKU, SZYBKI DO DOST P DO PŁUCZKI OCZNEJ MA ZASADNICZE ZNACZENIE

WERSJE DUO Nakr tka jest jednocze nie podwójn (DUO) wylewk płuczki. Jej kształt pomaga zachowa otwarte oczy podczas płukania a tak e przemywa je jednocze nie w sposób łagodny i równomierny.

34 02


ROZTWORY DO PŁUKANIA OCZU 3 LATA PRZYDATNO DO U YCIA

CERTYFIKATY

ROZTWÓR DO PŁUKANIA OKA, KWAS, ZASADA

ROZTWÓR DO PŁUKANIA OKA, CIAŁO OBCE

Sterylnie zamkni ta butelka (płuczka) z roztworem do płukania oka. Nie wymaga czyszczenia ani konserwacji. Szybko i skutecznie neutralizuje nawet bardzo silne kwasy i substancje zasadowe. Stosowana jako wyposa enie indywidualne pracownika, w ka dym miejscu gdzie istnieje ryzyko zalania oczu i twarzy substancjami zasadowymi lub kwasem. Wystarczy odkr ci nakr tk i rozpocz płukanie. Nakr tka jest jednocze nie wylewk płuczki. Jej kształt pokrywa si z naturaln krzywizn oka, co czyni produkt wygodnym, higienicznym i łatwym w u yciu. Piktogramy na butelce oraz prosta i jasna instrukcja umo liwiaj płukanie oczu w sposób prawidłowy i bezpieczny.

Sterylnie zamkni ta butelka (płuczka) z roztworem do płukania oka. Nie wymaga czyszczenia ani konserwacji. Przeznaczona do wypłukania ciała obcego z oka. Stosowana jako wyposa enie indywidualne pracownika, w ka dym miejscu gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia wzroku przez ciało obce. Wystarczy odkr ci nakr tk i rozpocz płukanie. Nakr tka jest jednocze nie wylewk płuczki. Jej kształt pokrywa si z naturaln krzywizn oka, co czyni produkt wygodnym, higienicznym i łatwym w u yciu. Piktogramy na butelce oraz prosta i jasna instrukcja umo liwiaj płukanie oczu w sposób prawidłowy i bezpieczny.

KWAS FOSFORANOWY 4,9%

Pojemno

Kod produktu

CHLOREK SODU 0,9%

200 ML

500 ML

1000 ML

200 ML

500 ML

1000 ML

1000 ML DUO

133.110.200

133.111.500

133.112.100

133.100.200

133.100.500

133.100.100

133.101.100

35


PIERWSZA POMOC

ROZTWORY DO PŁUKANIA OCZU

WYPŁUKIWANIE CIAŁA OBCEGO Z OKA, CHLOREK SODU 0,9%

ZESTAWY NA CIENNE 3 LATA PRZYDATNO DO U YCIA

CERTYFIKATY

133.201.100

133.200.500 BUTELKA 1 X 500 ML, CHLOREK SODU 0,9%

BUTELKA 1 X 1000 ML, DUO, PIKTOGRAM

Sterylnie zamkni ta butelka (płuczka) z roztworem do płukania oka oraz uchwytem i piktogramem do powieszenia na cianie. Wystarczy wyj butelk z uchwytu, odkr ci nakr tk i rozpocz płukanie. Nakr tka jest jednocze nie wylewk płuczki. Jej kształt pokrywa si z naturaln krzywizn oka, co czyni produkt wygodnym, higienicznym i łatwym w u yciu. Piktogramy na cianie i butelce oraz prosta i jasna instrukcja umo liwiaj płukanie oczu w sposób prawidłowy i bezpieczny.

Wystarczy wyj butelk z uchwytu, odkr ci nakr tk i rozpocz płukanie. Nakr tka jest jednocze nie podwójn (DUO) wylewk płuczki. Jej kształt pomaga zachowa otwarte oczy podczas płukania a tak e przemywa je jednocze nie w sposób łagodny i równomierny. Piktogramy na cianie i butelce oraz prosta i jasna instrukcja umo liwiaj płukanie oczu w sposób prawidłowy i bezpieczny.

133.202.500

36 02

133.202.100

BUTELKA 2 X 500 ML, PIKTOGRAM, LUSTRO

BUTELKA 2 X 1000 ML, PIKTOGRAM, LUSTRO

Sterylnie zamkni te butelki (płuczki) z roztworem do płukania oczu oraz uchwytem i piktogramem wraz z lustrem do powieszenia na cianie. Nie nadaje si do miejsc brudnych i zakurzonych.

Sterylnie zamkni te butelki (płuczki) z roztworem do płukania oczu oraz uchwytem i piktogramem wraz z lustrem do powieszenia na cianie. Nie nadaje si do miejsc brudnych i zakurzonych.

133.203.500

133.204.100

ZESTAW NA CIENNY ZAMYKANY, BUTELKA 2 X 500 ML

ZESTAW NA CIENNY ZAMYKANY, BUTELKA 2 X 1000 ML DUO

Pyłoszczelny zestaw ze sterylnie zamkni tymi butelkami (płuczkami) z roztworem do płukania oczu w zamykanym pudełku na ciennym. Wykonany z odpornego na uderzenia poliestru. Szczególnie nadaje si do miejsc brudnych i zakurzonych.

Pyłoszczelny zestaw ze sterylnie zamkni tymi butelkami (płuczkami) z roztworem do płukania oczu w zamykanym pudełku na ciennym. Wykonany z odpornego na uderzenia poliestru. Szczególnie nadaje si do miejsc brudnych i zakurzonych. Nakr tka jest jednocze nie podwójn (DUO) wylewk płuczki.


WYPŁUKIWANIE KWASÓW I ZASAD Z OKA, KWAS FOSFORANOWY 4,9%

3 LATA

133.210.100 BUTELKA 1 X 1000 ML Sterylnie zamkni ta butelka (płuczka) z roztworem do spłukiwania du ej powierzchni ciała oraz uchwytem i piktogramem do powieszenia na cianie. Nie wymaga czyszczenia ani konserwacji. Szybko i skutecznie neutralizuje nawet bardzo silne kwasy i substancje zasadowe.

133.223.250 ZESTAW NA CIENNY ZAMYKANY COMBI - BUTELKA 1 X 200 ML, 1 X 500 ML, PIKTOGRAM, LUSTRO Pyłoszczelny zestaw ze sterylnie zamkni tymi butelkami (płuczkami) z roztworem do płukania oczu w zamykanym pudełku na ciennym. Wykonany z odpornego na uderzenia poliestru. Szczególnie nadaje si do miejsc brudnych i zakurzonych. Przeznaczony do wypłukania ciała obcego z oczu oraz neutralizacji nawet bardzo silnych kwasów i substancji zasadowych.

133.220.250 ZESTAW NA CIENNY COMBI - BUTELKA 1 X 200 ML, 1 X 500 ML Sterylnie zamkni te butelki (płuczki) z roztworem do płukania oczu oraz uchwytem i piktogramem wraz z lustrem do powieszenia na cianie. Nie nadaje si do miejsc brudnych i zakurzonych. Model COMBI Zestaw, pojemno 1*500 ml (Plum Eye Wash ) i 1*200 ml (pH Neutral), roztwór - chlorek sodu 0,9% (Plum Eye Wash) i kwas fosforanowy 4,9% (pH Neutral),

133.221.510

133.224.510

ROZTWÓR DO PŁUKANIA OKA, CIAŁO OBCE, KWAS I ZASADA, DUO BUTELKA 1 X 500 ML, 1 X 1000 ML, PIKTOGRAM, LUSTRO

ROZTWÓR DO PŁUKANIA OKA, CIAŁO OBCE, KWAS I ZASADA, DUO BUTELKA 1 X 500 ML, 1 X 1000 ML, PIKTOGRAM, LUSTRO

Sterylnie zamkni te butelki (płuczki) z roztworem do płukania oczu oraz uchwytem i piktogramem wraz z lustrem do powieszenia na cianie. Nie nadaje si do miejsc brudnych i zakurzonych. Przeznaczony do wypłukania ciała obcego z oczu oraz neutralizacji nawet bardzo silnych kwasów i substancji zasadowych. Nakr tka jest jednocze nie podwójn (DUO) wylewk płuczki. Jej kształt pomaga zachowa otwarte oczy podczas płukania a tak e przemywa je jednocze nie w sposób łagodny i równomierny.

Pyłoszczelny zestaw ze sterylnie zamkni tymi butelkami (płuczkami) z roztworem do płukania oczu w zamykanym pudełku na ciennym. Wykonany z odpornego na uderzenia poliestru. Szczególnie nadaje si do miejsc brudnych i zakurzonych. Przeznaczony do wypłukania ciała obcego z oczu oraz neutralizacji nawet bardzo silnych kwasów i substancji zasadowych. Nakr tka jest jednocze nie podwójn (DUO) wylewk płuczki. Jej kształt pomaga zachowa otwarte oczy podczas płukania a tak e przemywa je jednocze nie w sposób łagodny i równomierny.

37


PIERWSZA POMOC

CHUSTECZKI ODKA AJ CE

CHUSTECZKI ODKA AJ CE U YJ CHUSTECZKI DO ODKA ANIA I WRÓ SZYBKO DO PRACY! Ka de skaleczenie trzeba odkazi , zanim naklei si plaster. Je eli zanieczyszczenie wniknie do rany, spowolni jej gojenie.

Cokolwiek robisz, jeste nara ony na drobne urazy. Z drugiej strony urazy mog si przekształci w powa niejsze urazy, gdy wda si zaka enie. Mo na tego unikn .

ZAKA ENIA S KOSZTOWNE

Chusteczki odka aj ce

Oznak zaka enia mo e by np. ból palca. W najgorszym razie mo e to oznacza codzienne podra nienie, dyskomfort podczas pracy. Jest to zbyt du y koszt w stostunku do wielko ci urazu, dlatego upewnij si , e oczy ciłe ran lub skaleczenie - niezale nie od tego jak niepozorne ono jest.

DOBRE OCZYSZCZANIE RAN ZACZYNA SI OD DOST PNO CI Ostatecznie, oczyszczanie skalecze sprowadza si do dost pno ci. Nie zawsze masz dost p do wody, aby móc oczy ci ran . Z QuickClean mo esz oczy ci ran lub skaleczenie od razu. Mo esz powiesi go na cianie tak, aby był łatwo dost pny dla Ciebie i Twoich kolegów, gdyaj b dzie potrzebny. Chusteczki odka ce do powieszenia

38 02


QUICKCLEAN

CIENNY DOZOWNIK CHUSTECZEK ODKA AJ CYCH, 40 SZTUK

2 LATA

CERTYFIKATY

PRZYDATNO DO U YCIA

Jałowe gaziki nas czone steryln wod w por cznym dozowniku do powieszenia obok stanowiska pracy. Stanowi podstawowy rodek pierwszej pomocy w przypadku koniecznoci odka enia ran. Ka de skaleczenie nale y odkazi zanim naklei si plaster. Je eli zanieczyszczenie wniknie do rany, to spowolni jej gojenie. W najlepszym razie mo e to oznacza codzienne podra nienie i dyskomfort podczas pracy. Dozownik zawiera 40 osobno zapakowanych chusteczek. Wystarczy wyj chusteczk z wisz cego pudełka. Rozerwa z jednej strony i wyj z opakowania a nastepnie szybko i skutecznie oczy ci ran . Model QuickClean, dozownik wisz cy, opakowanie 40 szt, wymiar chusteczki 130*200 mm.

AKCESORIA

UZUPEŁNIENIE 133.400.101

133.400.100 Ka de skaleczenie trzeba odkazi zanim naklei si plaster. Je eli zanieczyszczenie wniknie do rany, to spowolni jej gojenie.

Jałowe gaziki do powieszenia blisko Twojego stanowiska pracy. Opakowanie zawiera 40 osobno zapakowanych, jałowych chusteczek nas czonych steryln wod . Chusteczki maj znak CE, rozmiar 130 x 200 mm.

39


PIERWSZA POMOC

ELE DEZYNFEKUJ CE

ELE DEZYNFEKUJ CE MYCIE R K JEST NAJPROSTSZ I NAJWA NIEJSZ METOD ZAPOBIEGANIA ROZNOSZENIU INFEKCJI Piel gnacja skóry nie jest drobn spraw , ale wa nym wymogiem metod dezynfekcji r k.

· Zabija 99,9% zarazków ‒ bez u ycia wody · Bakterie s wsz dzie. el do mycia r k WATER-JEL Hand Sanitizer jest rodkiem słu cym do zwalczanie zarazków oraz pozwalaj cym na redukcj ryzyka zaka enia · el zawiera witamin E i aloes, jest aseptyczny, słu y do mycia, od wie ania i zwalczania zarazków · Delikatny dla r k, nawet przy wielokrotnym stosowaniu · Łatwe w u yciu butelki dozuj ce oraz opakowania jednorazowe

40 02

· Zniszczona skóra z p kni ciami i mikrouszkodzeniami stanowi potencjalne siedlisko zarazków · Piel gnacja skóry stanowi wa ny obowi zek ka dego u ytkownika rodków do dezynfekcji r k


NIEZWYKLE DELIK ATNY EL ZABIJA 99,9%

ZARAZKÓW ‒ BE Z U YCIA WODY

HAND SANITIZER EL DO DEZYNFEKCJI R K

Antybakteryjny el do r k na bazie alkoholu zabijaj cy efektywnie 99,9% bakterii, grzybów, wirusów i zarazków (w tym tak e: H1N1/09, A-Virus, SARS, Adeno- i Rota-Virus, HBV/HCV/HIV) jednocze nie zapobiegaj cy dalszemu ich rozprzestrzenianiu si .

DOST PNE WERSJE Pojemno

Kod produktu

120 ML

240 ML

500 ML

60 ML

112.170.120

112.170.240

112.170.500

112.170.600

CERTYFIKATY

AKCESORIA

UZUPEŁNIENIE

Hand Sanitizer, saszetki z elem do dezynfekcji r k, 25 szt

112.170.125

144 SZT.

112.170.144 41


PIERWSZA POMOC

PLASTRY

PLASTRY

OPATRZYWANIE SKALECZE NIE B DZIE ZAJMOWA WI CEJ CZASU NI POTRZEBA

Wyci gnij plaster z dozownika

Plaster jest gotowy od razu do u ycia

Mo esz nało y plaster jedn r k

ZAWSZE POD R K

QUICKFIX MINI OPAKOWANIE DOZUJ CE

Dzi ki nowemu QuickFix Mini, mo esz zapomnie o czasochłonnym szukaniu plastra. Małe i praktyczne opakowanie mo esz umie ci w schowku na r kawiczki, w skrzynce na narz dzia, w torebce, kurtce czy w apteczce - jest gotowy do u ycia zawsze, gdy spotka Ci niespodzianka. QuickFix Mini zawiera 30 elastycznych plastrów.

42 02

133.500.250


PLASTRY WODOODPORNE Dozownik QuickFix ma tylko 23 cm szeroko ci i 13,5 cm wysoko ci. Pomimo niewielkiego rozmiaru zawiera 90 plastrów. W ten sposób dozownik z plastrami mo na umie ci tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.

GO PE, E Z MATERIAŁU OCHRONNE PLASTRY WYPRODUKOWAN E ODDYCHANIE UMO LIWIAJ CEGO SKÓRZ

QUICKFIX

DOZOWNIK PLASTRÓW KRÓTKICH Zapewnia natychmiastowy dost p do plastrów. Jest rozwi zaniem por cznym i higienicznym. Pozwala łatwo zorientowa si w braku plastrów a tak e szybko WODOODPORNE 133.500.100 zatrzyma krwawienie bez koniczno ci brudzenia innych plastrów krwi . Mimo niewielkiego rozmiaru zawiera 90 plastrów. Mo na umie ci go wsz dzie tam gdzie jest najbardziej potrzebny. Wodoodporne plastry nadaj si w szczególno ci do wilgotnych miejsc pracy. Model QuickFix, plastry wodoodporne 2*45 szt, dozownik.

DOST PNE DOZOWNIKI Typ Ilo

plastrów Opis

WODOODPORNE 2 x 45 sztuk

ELASTYCZNE 2 x 45 sztuk

WYKRYWALNE 2 x 45 sztuk

WODOODPORNE I ELASTYCZNE 2 x 45 sztuk

Wodoodporne plastry

Plastry elastyczne ruszaj si

Niebieskie plastry posiadaj

Takie poł czenie spełnia

do wilgotnych miejsc pracy

takie wygodne

wychwytuj wykrywacze

w miejscach pracy. Jest to

nadaj si w szczególno ci

razem ze skór , dlatego s

metalowy element, który metalu.

wi kszo

oczekiwa

dobre rozwi zanie

zarówno tam gdzie jest

wilgotno i gdy zale y nam na komforcie

Kod produktu

133.500.100

133.500.200

133.500.300

DOST PNE UZUPEŁNIENIA plastrów

6 x 45 sztuk

6 x 45 sztuk

6 x 45 sztuk

Kod produktu

133.500.101

133.500.201

133.500.301

Ilo

133.500.400

Praktyczne wkłady mo na u ywa samodzielnie

43


PIERWSZA POMOC

PLASTRY

UNIKALNY DOZOWNIK • Zapewnia natychmiastowy dost p do plastrów • W wi kszo ci przypadków jest rozwi zaniem łatwym, szybkim i higienicznym • Mo e by u ywany jedn r k • Mo e by wypełniony ró nymi rodzajami plastrów w zale no ci od potrzeb • Łatwo zobaczy , e jest pusty • Łatwo zatrzyma krwawienie, równie bez zaplamienia innych plastrów krwi • Małe wymiary ułatwiaj u ycie • Zawiera półki do przechowywania drobnych rzeczy • Ka dy plaster jest zapakowany osobno • Mo e by zamkni ty

E PLASTRY WYPRODUKOWAN PE, GO Z MATERIAŁU OCHRONNE DYCHANIE OD E RZ UMO LIWIAJ CEGO SKÓ

QUICKFIX

DOZOWNIK PLASTRÓW DŁUGICH Zapewnia natychmiastowy dost p do plastrów. Jest rozwi zaniem por cznym i higienicznym. Pozwala łatwo zorientowa si w braku plastrów a tak e szybko zatrzyma krwawienie bez konieczno ci brudzenia innych plastrów krwi . Mimo niewielkiego rozmiaru zawiera 90 plastrów. Mo na umie ci go wsz dzie tam gdzie jest najbardziej potrzebny.

44 02

DOST PNE DOZOWNIKI Typ

ELASTYCZNE

WYKRYWALNE

plastrów

2 x 30 sztuk

2 x 30 sztuk

Kod produktu

133.501.201

133.501.300

plastrów

6 x 45 sztuk

6 x 45 sztuk

Kod produktu

133.501.200

133.501.301

Ilo

DOST PNE UZUPEŁNIENIA Ilo


133.300.100

ZESTAW CIENNY PIERWSZEJ POMOCY PLUM EYE WASH BUTELKA 1000 ML, QUICKCLEAN CHUSTECZKI 40 SZT., QUICKFIX PLASTRY 2 X 45 SZT.

Wygodny i łatwy dost p do najpotrzebniejszych produktów pierwszej pomocy - chusteczek odka aj cych, plastrów, płuczki do oka. Dzi ki wisz cemu na cianie, w widocznym miejscu zestawowi, bardzo szybko udzielimy pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w zakresie wypłukania ciała obcego z oka, drobnych ran i skalecze . Model First Aid, pojemno 500 ml (Plum Eye Wash ) czas płukania około 5 min, roztwór - chlorek sodu 0,9%, dozownik plastrów (QuickFix) ‒ elastyczne 45 szt, wodoodporne 45 szt, dozownik chusteczek odka aj cych (QuickClean) ‒ 40 szt, okres przydatno ci do u ycia 3 lata, lustro, znak CE.

ŁATWY DOST P DO PIERWSZEJ POMOCY Zestaw Pierwszej Pomocy mo esz u ywa do przemywania oczu, drobnych ran i skalecze . Zapewnia łatw , szybk pomoc dla Ciebie i Twoich współpracowników. 45


PIERWSZA POMOC

ZESTAWY PIERWSZEJ POMOCY

ZESTAWY PIERWSZEJ POMOCY Przy doborze wła ciwego zestawu nale y przede wszystkim dokona oceny zagro e w miejscu pracy, rozwa y jej charakter oraz rozmieszczenie pracowników ł cznie z pracuj cymi w oddalonych miejscach i samotnie. Jednym z głównych elementów doboru wła ciwego typu zestawu pierwszej pomocy jest liczba zatrudnionych.

I POLITYKI SOCJALNEJ IEM MINISTRA PRACY EN DZ Z OR ZP RO Z PISÓW BHB ZESTAWY S ZGODNE WIE OGÓLNYCH PRZE RA SP W KU RO 97 19 Z DNIA 26 WRZE NIA

TYP A CERTYFIKATY

Przeno ny zestaw pierwszej pomocy, to niezwykle zaawansowany systemy lecznictwa przedmedycznego, który ł cz w sobie doskonał funkcjonalno poł czon z niezwykł estetyk i wygl dem apteczek. TYP A, WALIZKA

122.120.100

Zestawy pierwszej pomocy s przeznaczone do monta u ciennego lub jako zestawy mobilne. Opakowanie zestawu pierwszej pomocy stanowi walizka metalowa lub torba płócienna. Bogate wyposa enie zestawów pierwszej pomocy pozwala na szybkie i fachowe udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w przypadku ró nych zdarze .

46 02


122.120.101

DOST PNE WERSJE

TYP A

TYP B

TYP C

Opakowanie

TORBA

WALIZKA

TORBA

WALIZKA

TORBA

WALIZKA

Kod produktu

122.120.101

122.120.100

122.120.103

122.120.102

122.120.105

122.120.104

SKŁAD ZESTAWU OPASKA ELASTYCZNA 10 CM x 4 M MATOBAN

3 SZT.

5 SZT.

8 SZT.

OPASKA ELASTYCZNA 8 CM x 4 M MATOBAN

2 SZT.

5 SZT.

8 SZT.

BANDA DZIANY 10 CM x 4 M

1 SZT.

3 SZT.

6 SZT.

BANDA DZIANY 4 CM x 4 M

1 SZT.

3 SZT.

6 SZT.

OPATRUNEK OSOBISTY TYPU A

2 SZT.

4 SZT.

6 SZT.

KOMPRES GAZOWY 9 x 9 CM

6 SZT.

15 SZT.

26 SZT.

KOMPRES GAZOWY 1/2 M2

2 SZT.

4 SZT.

6 SZT.

PLASTER Z GAZ 10 x 6 CM PRESTOVIS PLUS

8 SZT.

10 SZT.

15 SZT.

PLASTER Z GAZ 10 x 8 CM PRESTOVIS PLUS

8 SZT.

10 SZT.

5 SZT.

PLASTER Z GAZ 6 CM x 1 M PRESTOVIS PLUS

1 SZT.

2 SZT.

4 SZT.

PLASTER NA SZPULI 1,25 CM x 5 M POLOPOR

1 SZT.

2 SZT.

3 SZT.

PLASTER NA SZPULI 5 CM x 5 M POLOPOR

1 SZT.

1 SZT.

3 SZT.

CHUSTA TRÓJK TNA WŁÓKNINOWA

2 SZT.

4 SZT.

6 SZT.

OPATR. NA OPARZENIA WATER JEL 5 x 5 CM

1 SZT.

-

-

OPATRUNEK NA OPARZENIA WATER JEL MAŁY

-

2 SZT.

2 SZT.

OPATRUNEK NA OPARZENIA WATER JEL REDNI

-

1 SZT.

2 SZT.

OPATRUNEK NA OPARZENIA WATER JEL DU Y

-

-

1 SZT.

SIATKA OPATRUNKOWA NR 3

1 SZT.

2 SZT.

3 SZT.

SIATKA OPATRUNKOWA NR 6

1 SZT.

2 SZT.

3 SZT.

AGRAFKA

6 SZT.

6 SZT.

12 SZT.

2 SZT.

4 SZT.

6 SZT.

R KAWICZKI AMBULATORYJNE (PARY)

3 SZT.

6 SZT.

12 SZT.

NO YCZKI

1 SZT.

1 SZT.

1 SZT.

P SETA ANATOMICZNA

1 SZT.

1 SZT.

1 SZT.

MASECZKA DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA

1 SZT.

1 SZT.

1 SZT.

FOLIA IZOTERMICZNA KOC RATUNKOWY

PŁYN DO ODKA ANIA R K 100 ML SKINMAN SOFT

1 SZT.

1 SZT.

2 SZT.

CHUSTECZKA LEKO - DEZYNFEKCJA

10 SZT.

15 SZT.

20 SZT.

SZYNA KRAMERA 60 x 8 CM

-

1 SZT.

2 SZT.

MASKA PIERWSZA POMOC POCKET MASK

-

1 SZT.

1 SZT.

KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY REGULOWANY

-

1 SZT.

1 SZT.

ZESTAW DO PŁUKANIA OKA

-

1 SZT.

1 SZT.

EKRAN ANTY-HIV

-

1 SZT.

1 SZT.

INSTRUKCJA PIERWSZEJ POMOCY

-

2 SZT.

2 SZT.

47


PIERWSZA POMOC

ZESTAWY PIERWSZEJ POMOCY

APTECZKI SAMOCHODOWE W TORBIE AS Apteczki oferowane przez TOPSERW, to niezwykle zaawansowane systemy udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Ł cz w sobie doskonał funkcjonalno poł czon z niezwykł estetyk i wygl dem. apteczek. Kilka oferowanych typów apteczek pozwala dobra wła ciwy rodzaj apteczki do potrzeb u ytkownika. Opakowanie apteczki samochodowej stanowi torba płócienna. Bogate wyposa enie apteczek pozwala na szybkie i fachowe udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w przypadku ró nych zdarze na drodze.

PSP R-1

ZESTAW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Zestaw ratownictwa medycznego umieszczany jest w plecaku / torbie. Wykonany jest z powlekanego materiału nowej generacji. Jest to tkanina wodoodporna o niskiej cieralno ci. Plecak / torba posiada uchwyty umo liwiaj ce transport zestawu w r ku (w pozycji poziomej i pionowej), na ramieniu, plecach i na klatce piersiowej ( w przypadku, kiedy ratownik przenosi aparat powietrzny na plecach ). Zwarty, a zarazem elastyczny obrys plecaka doskonale zachowuje si w trakcie prowadzenie akcji w trudno dost pnych miejscach. Specjalny pas biodrowy ułatwia przenoszenie plecaka na znaczne odległo ci. Klapa i przelotka umo liwia regulacj zaworem butli tlenowej, obserwacj ci nienia oraz podtrzymanie oddechu w trakcie transportu rannego. Sprz t znajduj cy si w plecaku / torbie jest przejrzy cie rozmieszczony, z łatwym dost pem do niezale nych przegród. U yty materiał oraz rozwi zania konstrukcyjne (odpinane przegrody) charakteryzuj si łatwo ci dezynfekcji i prania.

122.150.101

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 został tak skonstruowany by umo liwi wykonanie nast puj cych czynno ci: - Zabezpieczenie lub/i przywrócenie dro no ci dróg oddechowych. - Prowadzenie oddechu kontrolowanego i wspomaganego oraz tlenoterapii. - Unieruchomienie złama oraz podejrze złama i zwichni . Opatrywanie oparze . - Zapewnienie komfortu termicznego. - Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran.

48 02


122.120.101

DOST PNE WERSJE Kod produktu

AS I

AS II

122.140.100

122.140.101

AS III 122.140.102

SKŁAD ZESTAWU OPASKA ELASTYCZNA 10 CM x 4 M MATOBAN

1 SZT.

2 SZT.

1 SZT.

OPASKA ELASTYCZNA 8 CM x 4 M MATOBAN

1 SZT.

-

1 SZT.

BANDA DZIANY 10 CM x 4 M

2 SZT.

2 SZT.

2 SZT.

BANDA DZIANY 5 CM x 4 M

-

-

2 SZT.

BANDA DZIANY 8 CM x 4 M

2 SZT.

-

-

OPATRUNEK OSOBISTY TYPU A

1 SZT.

1 SZT.

1 SZT.

KOMPRES GAZOWY 5 x 5 CM

2 SZT.

-

-

KOMPRES GAZOWY 9 x 9 CM

1 SZT.

2 SZT.

2 SZT.

KOMPRES GAZOWY 1/2 M2

1 SZT.

2 SZT.

2 SZT.

PLASTER Z GAZ 10 x 6 CM PRESTOVIS PLUS

2 SZT.

-

2 SZT.

PLASTER Z GAZ 10 x 8 CM PRESTOVIS PLUS

-

-

2 SZT.

PLASTER Z OPATRUNKIEM 10 x 6 CM

2 SZT.

2 SZT.

-

PLASTER Z OPATRUNKIEM 72 x 19 MM

5 SZT.

2 SZT.

-

PLASTER Z GAZ 6 CM x 1 M PRESTOVIS PLUS

-

-

1 SZT.

PLASTER NA SZPULI 1,25 CM x 5 M POLOPOR

1 SZT.

1 SZT.

1 SZT.

-

1 SZT.

1 SZT.

PLASTER NA SZPULI 5 CM x 5 M POLOPOR CHUSTA TRÓJK TNA

1 SZT.

2 SZT.

2 SZT.

OPATRUNEK NA OPARZENIA WATER JEL MAŁY

-

-

1 SZT.

SIATKA OPATRUNKOWA NR 3

-

-

1 SZT.

SIATKA OPATRUNKOWA NR 6

-

1 SZT.

1 SZT.

AGRAFKA

-

-

6 SZT.

FOLIA IZOTERMICZNA FOLIA YCIA

2 SZT.

2 SZT.

2 SZT.

R KAWICZKI AMBULATORYJNE (PARY)

3 SZT.

3 SZT.

3 SZT.

NO YCZKI

1 SZT.

1 SZT.

1 SZT.

P SETA ANATOMICZNA

-

-

1 SZT.

SZYNA KRAMERA 60 x 8 CM

-

-

1 SZT.

1 SZT.

1 SZT.

1 SZT.

-

1 SZT.

1 SZT.

1 SZT.

1 SZT.

1 SZT.

-

1 SZT.

1 SZT.

4 SZT.

4 SZT.

4 SZT.

-

1 SZT.

1 SZT.

MASECZKA DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA MASKA PIERWSZA POMOC POCKET MASK Z FILTREM KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY REGULOWANY PŁYN DO ODKA ANIA R K 100 ML SKINMAN SOFT CHUSTECZKI LEKO - DEZYNFEKCJA PAŁECZKA WIETLNA (CHEMICZNA) - WIECI DO 12 H OPASKA ODBLASKOWA (DLA RATOWNIKA)

-

1 SZT.

1 SZT.

NÓ DO CI CIA PASÓW

1 SZT.

1 SZT.

1 SZT.

TORBA

1 SZT.

1 SZT.

1 SZT.

49


PIERWSZA POMOC

ZESTAWY PIERWSZEJ POMOCY

W zale no ci od specyfiki zakładu przygotowujemy punkty pierwszej pomocy w ró nej konfiguracji sprz towej

PUNKT PIERWSZEJ POMOCY W SZAFIE Pracodawca jest obowi zany zapewni pracownikom sprawnie funkcjonuj cy system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz rodki do udzielania pierwszej pomocy. W skład systemu zgodnego z przepisami wchodz : punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane s prace powoduj ce du e zagro enia wypadkowe lub wydzielanie si par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia, wyposa one w niezb dny sprz t i inne rodki do udzielania pierwszej pomocy oraz apteczki pierwszej pomocy w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy. W zale no ci od specyfiki zakładu przygotowujemy punkty pierwszej pomocy w ró nej konfiguracji sprz towej.

FUNKCJA Punkt medyczny, spełnia 6 nast puj cych funkcji:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

50 02

Udzielenie pierwszej pomocy.

Zestaw do tlenoterapii i resuscytacji. Oznaczenie miejsca zdarzenia. Transport poszkodowanego.

Unieruchomienie złama oraz podejrze złama i zwichni

Indywidualne zabezpieczenie osób udzielaj cych pierwszej pomocy.

.

122.130.101


OPCJONALNIE - elektrody defibrylacyjne dla dzieci/dorosłych - jednorazowe elektrody dzieci ce - torba - szafka cienna - oprogramowanie wraz z podł czeniem kabla USB - mocowanie cienne

ZAWIERA - defibrylator - jednorazowe elektrody dla dorosłych - jednorazowe opakowanie baterii

DEFIBRYLATOR

ZEWN TRZNY DEFIBRYLATOR AUTOMATYCZNY (AED)

Półautomatyczny, zewn trzny defibrylator opracowanym tak, aby zapewnia proste, nieskomplikowane wskazówki głosowe oraz podpowiada kolejne kroki podczas procesu resuscytacji. Lekkie w pełni przeno ne urz dzenie zasilane bateryjnie. Przeznaczony do pomocy w przypadkach migotania komór oraz cz stoskurczu komorowego.

122.200.111

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Energia Dokładno

wstrz su

Czas cyklu wstrz s-wstrz s

Niezmienne 200J zgodnie z now norm AHA 2010, doro li: nominalne 200J, do 50 Ω, niemowl ta/dzieci ‒ mniej ni 50 Ω, przy u yciu słabszych elektrod pediatrycznych Według IEC EN60601-2-4 Zazwyczaj mniej ni 20 sekund

Protokół

Polecenia głosowe i wskazówki podczas protokołu

Kontrola

Automatyczna, prowadzona przez oprogramowanie (system wykrywania arytmii i system kontrolny)

Czas ładowania od momentu zalecany wstrz s Instrukcje głosowe Wska niki Wskazówki Wska nik zako czenia ładowania Auto-test Waga

Kod produktu

Typowo 8 sekund, przy nowej baterii Szczegółowe wiadomo ci głosowe od przewodnika podczas całego procesu defibrylacji Przycisk DEFIBRYJACJI, przycisk informacyjny, przycisk „wł cz/wył cz wiatełka LED (ró ne kolory), przycisk informacyjny Wskazówki głosowe, migaj cy na czerwono przycisk defibrylacji Codzienny auto-test: sprawdza obwody wewn trzne, system dostarczania fali, pojemno

baterii i system

2,2 kg, razem z zestawem baterii

122.200.111

51


PIERWSZA POMOC

ELE NA OPARZENIA POPROMIENNE

ELE NA OPARZENIA POPROMIENNE

CO SI DZIEJE ZE SKÓR W TRAKCIE I PO RADIOTERAPII? W terapii radiacyjnej stosuje si promieniowanie jonizuj ce o wysokiej energii, którego działaniu poddawane s chorobowo zmienione miejsca wewn trz ciała pacjenta. Po drodze jednak zawsze promieniowanie musi przej przez skór . W trakcie przechodzenia przez skór promieniowanie atakuje zdrowe komórki skóry, które s uszkadzane i niszczone. Mo e to powodowa podra nienie skóry, prowadz ce do jej wysuszenia, sw dzenia lub łuszczenia. Zbyt silne podra nienie skóry mo e spowodowa konieczno odło enia nast pnych zabiegów radioterapii na pó niejsze terminy. Skóra regeneruje si do szybko, ale je li zabiegi radioterapii odbywaj si codziennie, komórki skóry mog nie mie wystarczaj co du o czasu na odbudowanie si po uszkodzeniu.

JAK PRZEBIEGAŁA OCENA KLINICZNA Szpital Akademii Medycznej w Ostrawie, w Republice Czeskiej, przeprowadził kliniczn ocen preparatów R1 i R2 u dwóch grup pacjentów. Pierwsza grupa odbywała radioterapi skierowan na szyj i głow , a druga na miednic . Przed u yciem R1 i R2 wszyscy pacjenci wcze niej ju mieli za sob serie zabiegów radioterapii. W pierwszej grupie wielu pacjentów zgłaszało bolesne reakcje skóry, u niektórych prowadz ce do powstania powa nych ran. W drugiej grupie tak e zanotowano bolesne uszkodzenia skóry, a niekiedy tak e infekcje. Po rozpocz ciu stosowania preparatów R1 i R2 nast piła natychmiastowa zmiana na lepsze. Po zastosowaniu elu Chłodz cego R1 wszyscy pacjenci zauwa yli wyra ne pieczenie wyst puj ce przezokoło 1 minut w miejscach, gdzie skóra była najbardziej podra niona. Nast pnie pacjenci odczuwali wyra ny efekt chłodzenia i znacznie zmniejszenie bólu. Całkowite wchłoni cie elu przez skór trwało około pół godziny. Nast pnie, gdy pacjenci zastosowali Nawil aj cy Płyn Kosmetyczny R2, ulga w bólu trwała nadal. Stosowali ten płyn zawsze wtedy, gdy odczuwali, e ich skóra była napi ta i sucha. W obydwu grupach skóra zacz ła samoczynnie si regenerowa . Wszyscy pacjenci mogli kontynuowa radioterapi bez jej przerywania. ródło: Dokumentacja Water-Jel z grudnia 2009.

52 02


JAK DZIAŁA EL R1? el Chłodz cy R1 posiada specjalny składnik Lactokine, zawieraj cy proteiny mleczne, zwane cytokinami. Proteiny te wykrywaj uszkodzone komórki skóry i wyzwalaj naturalny proces leczniczy dostarczaj cy skórze składniki od ywcze. Piel gniarka mo e nało y el na skór pacjenta bezpo rednio po ka dym zabiegu radioterapii, je eli pozwala na to sytuacja. Ewentualnie pacjent mo e samodzielnie nało y R1 najwcze niej, jak b dzie to mo liwe. Przez pierwsz minut pacjent mo e odczuwa lekkie pieczenie. Nast pnie el zaczyna szybko chłodzi oparzon lub podra nion skór , przynosz c trwał ulg . Nie trzeba wciera preparatu. Nale y poczeka , a sam si wchłonie, co mo e potrwa około pół godziny. W trakcie wchłania el przywraca skórze wilgotno i chroni j przed stanem zapalnym.

R1

EL CHŁODZ CY SKÓR W TRAKCIE I PO RADIOTERAPII, 30 x 6 G

R1 to pierwszy etap terapii. Posiada specjalny składnik Lactokine, zawieraj cy proteiny mleczne, zwane cytokinami. Proteiny te wykrywaj uszkodzone komórki skóry i wyzwalaj naturalny proces leczniczy dostarczaj cy skórze składniki od ywcze. Bezpo rednio po ka dym zabiegu radioterapii el mo na nało y na skór pacjenta. Przez pierwsz minut pacjent mo e odczuwa lekkie pieczenie. Nast pnie el zaczyna szybko chłodzi oparzon lub podra nion skór , przynosz c trwał ulg . W trakcie wchłaniania el przywraca skórze wilgotno i chroni j przed stanem zapalnym.

R2

112.140.306 112.140.603

NAWIL AJ CY PŁYN KOSMETYCZNY STOSOWANY W TRAKCIE I PO RADIOTERAPII, 60 x 3 G R2 to drugi etap terapii. Łagodz cy, nawil aj cy, płyn kosmetyczny zawieraj cy równie składnik Lactokine, proteiny mleczne. Stosuje si go podobnie, jak zwykłe płyny kosmetyczne, poprzez nało enie na skór po odbyciu radioterapii. R2 kontynuuje terapi łagodz c ból zapocz tkowan przez el chłodz cy R1. Preparat ten wygładza skór i wspomaga jej szybsz regeneracj . Pomaga tak e chroni skór przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB, dzi ki czemu pacjent mo e swobodnie wychodzi na zewn trz i prowadzi normaln aktywno .

JAK DZIAŁA EL R2? Łagodz cy Nawil aj cy Płyn Kosmetyczny R2 tak e zawiera Lactokine. Stosuje si go podobnie, jak zwykłe płyny kosmetyczne, poprzez nało enie na skór po odbyciu radioterapii. R2 kontynuuje terapi łagodz c ból zapocz tkowan przez el Chłodz cy R1. Preparat ten tak e wygładza skór i wspomaga jej szybsze zdrowienie oraz regeneracj . Pomaga on tak e chroni skór przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB, dzi ki czemu pacjent mo e swobodnie wychodzi na zewn trz i prowadzi normaln aktywno . Nawil aj cy Płyn Kosmetyczny R2 nale y nakłada na podra nione obszary skóry 3-4 razy dziennie, koniecznie przed snem lub zawsze wtedy, gdy skóra wydaje si by napi ta lub wysuszona.

53


PIERWSZA POMOC

NOWO !

KASKI DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

KASKI DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 3X MOCNIEJSZY NI JAKIKOLWIEK HEŁM OCHRONNY !!! Test według EN14052 oznacza, e ten sam hełm musi by testowany 2 razy ‒ raz na czubku i raz na uderzenie boczne, z podwójnej wysoko ci.

Spełnia norm EN14052, co oznacza, e wytrzyma on ponad trzy razy mocniejsze uderzenia ni jakikolwiek hełm na rynku z norm EN397.

KASK FIRST AID Jedyny hełm ochronny na wiecie spełniaj cy i przewy szaj cy now , znacznie bardziej rygorystyczn 135.100.103 norm EN14052. Zaprojektowany z my l o rodowiskach najwy szego ryzyka, gdzie wyst puj zagro enia mocnych uderze nie tylko z góry lecz tak e z boku głowy, jak np. jednostki ratunkowe. EN14052 jest wyszczególniona w EN1789 jako obowi zkowe wymaganie ochrony ka dego członka załogi karetek typu B i C. Projektowany przez ponad 2 lata, hełm ł czy w sobie doskonał jako konstrukcji, wysokiej klasy design i najlepsze materiały ‒ wkładka wysokiej g sto ci oraz wygodna wi ba zapewnia niezrównany komfort.

DOST PNE WERSJE

CERTYFIKATY

WENTYLOWANY

54 02

NIE WENTYLOWANY

135.100.100

135.100.200

135.100.101

135.100.201

135.100.102

135.100.202

135.100.103

135.100.203

135.100.104

135.100.204

135.100.105

135.100.205

EN 14052


DLACZEGO STWORZONO KASK FIRST AID? W latach 2007/ 2008 w Wielkiej Brytanii około 2000 osób odniosło powa ne obra enia głowy w miejscu pracy, a 39 osób zmarło w skutek tych obra e . Te statystyki wskazuj na to, i niezb dne jest podwy szenie standardów ochrony zarówno na czubku głowy jak i wprowadzenie norm, które rozwi załyby problemy ochrony przed uderzeniami z boku głowy.

OCHRONA PRZED UDERZENIEM Wkładka z EPS zwi ksza ochron przed uderzeniami bocznymi jak równie z przodu, czy z tyłu. Władka jest wentylowana co zwi ksza komfort a zarazem utrzymuje wysokie wła ciwo ci ochronne. Wkładka optymalizuje ochron przed uderzeniami pod niskim k tem.

KOMFORT

SKORUPA ZEWN TRZNA

Bardzo wygodna wi ba z torlenu wyko czona pluszem dopasowuje si do głowy u ytkownika. Lekka wkładka z EPS obni a wag tym samym zapewniaj c maksymaln ochron .

Ultra wytrzymała skorupa zewn trzna. ebrowana cz górna rozprasza energi uderzenia. Ochrona dookoła głowy do 60º od pionu. Du y obszar na logo z przodu i po bokach.

OPCJA WENTYLOWANA

REGULACJA

Wentylacja wypuszcza ciepłe powietrze wci gaj c chłodne. Obni a temperatur w hełmie rednio o 2-3ºC.

Intuicyjna regulacja za pomoc pokr tła zapewnia dopasowanie do wszystkich rozmiarów głowy.

55


infolinia: 801 000 501 info@topserw.com.pl www.topserw.com.pl www.opatrunki112.pl

Topserw Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk Spółka Jawna 05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a

www.topserw.com

www.topserw.pl

www.topserw.eu

Tel: +48 22 761 11 80 +48 22 761 11 81 Fax: +48 22 761 11 82

Tel: +48 22 771 04 56 +48 22 771 04 57 Fax: +48 22 771 93 80

Tel: +48 22 771 94 25 +48 22 771 94 22 Fax: +48 22 771 94 66

poludnie@topserw.com.pl

centrum@topserw.com.pl

polnoc@topserw.com.pl

Pierwsza Pomoc  

Pierwsza Pomoc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you