Page 1

BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE Produkty słu ce bezpiecznej obsłudze i składowaniu beczek z płynami niebezpiecznymi i łatwopalnymi stanowi doskonałe zabezpieczenie w przypadku wycieków i rozlania płynów, w szczególno ci płynów ropopochodnych lub agresywnych chemicznie.


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

RODZAJE SKŁADOWANYCH TOWARÓW System składowania nie dopuszcza do przedostania si wyciekaj cej cieczy do rodowiska. Pozwala na składowanie beczek, pojemników i kanistrów z substancjami niebezpiecznymi i łatwopalnymi w pozycji stoj cej lub le cej.

BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE Praktyczne rozwi zania dotycz ce zgodnego z przepisami składowania wewn trz i na zewn trz budynków czynników łatwopalnych i niebezpiecznych.

02

REGAŁY MAGAZYNOWE

04

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE WSC, IZOLOWANE

72

MAGAZYNY CHEMICZNE SAFE MASTER

28

MAGAZYNY OGNIOODPORNE

74

MAGAZYNY CHEMICZNE SAFE TANK

32

MAGAZYNY NA BUTLE GAZOWE

82

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE SAFE CENTER SCA

52

BOKSY NA BUTLE GAZOWE

88

WÓZKI DO BECZEK

61

SZAFY NA BUTLE GAZOWE

96

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE WSC

64

WÓZKI DO BUTLI GAZOWYCH

98


Niewła ciwe składowanie substancji niebezpiecznych ‒ nale do nich równie czynniki niebezpieczne dla zbiorników wodnych i/oraz czynniki łatwopalne ‒ mo e spowodowa szkody w rodowisku, za w przypadku ekstremalnym, kosztowa ycie. St d te we wszystkich zakładach, które magazynuj lub stosuj takie materiały, urz dy nadzoru działalno ci gospodarczej prowadz kontrole czy przestrzegane s przepisy dotycz ce składowania.

Magazyny do składowania na zewn trz budynków umo liwiaj u ytkownikowi zgodne z przepisami ustawy i bezpieczne składowanie czynników niebezpiecznych dla zbiorników wodnych i łatwopalnych. Zgodne z przepisami i rodowiskiem rozwi zania dla handlu, rzemiosła i przemysłu zabezpieczaj przed szkodliwo ci dla rodowiska naturalnego. W porównaniu do składowania w pomieszczeniach rozwi zania magazynowe na zewn trz budynków s cz sto niejednokrotnie ta sze, poniewa ustawodawca stawia szczególne wymagania co do wentylacji i ochrony ppo ., które cz sto wielokrotnie przekraczaj warto urz dze magazynowych.

03


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

REGAŁY MAGAZYNOWE

REGAŁY MAGAZYNOWE

Regały magazynowe pozwalaj na wygodne składowanie pojemników o ró nej pojemno ci w pozycji pionowej oraz beczek w pozycji pionowej lub poziomej, w zale no ci od wymaga i ogranicze w miejscu pracy. Do składowania substancji niebezpiecznych, niepalnych w małych pojemnikach. Przy pomocy kilku elementów wyposa enia opcjonalnego mo na zrealizowa szereg wariantów magazynowania.

KTÓRY SYSTEM JEST WŁA CIWY? Przy wyborze odpowiedniego systemu wychwytowego nale y uwzgl dni szereg przepisów. Niektóre przepisy obowi zuj ce w Niemczech i innych krajach europejskich wymieniono w poni szej li cie. Oczywi cie w ka dej chwili stan prawny mo e ulec zmianie. Dlatego te zach camy wszystkich do zasi gni cia uprzednio informacji we wła ciwym dla Pa stwa Urz dzie Nadzoru Działalno ci Gospodarczej. Tam dowiedz si Pa stwo, jakie wymogi powinny spełnia systemy magazynowe. Z jednej strony uchroni to od kar przy najbli szej kontroli Pa stwa zakładu, z drugiej zabezpieczy przed bł dnymi inwestycjami.

04


TECHNIKA SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA RODOWISKA Niewła ciwe składowanie substancji niebezpiecznych (nale do nich równie czynniki niebezpieczne dla zbiorników wodnych oraz czynniki łatwopalne) mo e spowodowa szkody w rodowisku, a tak e w przypadku ekstremalnym, kosztowa ycie. St d te we wszystkich zakładach, które magazynuj lub stosuj takie materiały, urz dy nadzoru działalno ci gospodarczej prowadz kontrole czy przestrzegane s przepisy dotycz ce składowania. Program SAFE oferuje praktyczne rozwi zania dotycz ce zgodnego z przepisami składowania wewn trz i na zewn trz budynków czynników łatwopalnych i niebezpiecznych dla zbiorników wodnych.

CZ STO STOSOWANE OKRE LENIA I SKRÓTY BetrSichV ‒ Rozporz dzenie o bezpiecze stwie w procesie produkcji

VVAWS ‒ Przepis administracyjny dot. materiałów stanowi cych zagro enie dla zasobów wodnych

lörürl ‒ Wytyczne dot. retencji wody ga niczej

WhG ‒ ustawa o gospodarce wodnej

DIBt - Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Berlin)

WGK ‒ Klasy zagro enia dla zasobów wodnych

StAWA-r - Wytyczne dot. wanien stalowych

temperatura zapłonu ‒ temperatura, w której ciecz tworzy paln mieszank pary z powietrzem

trbF ‒ Reguły techniczne dotycz ce cieczy łatwopalnych trG - Reguły techniczne dot. gazów

VAwS ‒ Rozporz dzenie o urz dzeniach słu cych do post powania z materiałami zagra aj cymi zasobom wodnym

temperatura samozapłonu ‒ temperatura, w której nast puje samozapłon mieszanki gazu i powietrza

Oferujemy szeroki wybór sposobów składowania beczek i pojemników w pozycji zarówno stoj cej jak i le cej oraz zbiorników KTC/IBC

05


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

REGAŁY MAGAZYNOWE

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA ZASOBÓW WODNYCH

JAKO

, NA KTÓREJ MO NA POLEGA

> Firma Topserw to uznany dostawca rozwi za z dziedziny eksploatacji i magazynowania materiałów niebezpiecznych i szkodliwych dla rodowiska, regularnie kontrolowany przez PCBC. > Wszystkie produkty SAFE posiadaj certyfikaty odpowiadaj ce wymaganiom okre lonym w ustawach

WYTRZYMAŁO Przed u yciem systemu wychwytowego nale y sprawdzi , czy materiał, z którego wykonano wann , jest odporny na magazynowan ciecz. W przypadku wielu substancji chemicznych mo na zastosowa wanny wychwytowe wykonane ze stali RSt 37-2. Informacje na temat odporno ci mo na znale w karcie charakterystyki produktów. Wanny wychwytowe jako platforma robocza umo liwiaj wjechania na nie wózkiem widłowm, co ułatwia eksploatacj i magazynowanie pojemników. W przypadku wanien wychwytowych odbiegaj cych od reguł STAWA, Instytut DIBt wyda Ogólne Dopuszczenie Nadzoru Budowlanego.

Dotychczasowe kontrole produktów s zast powane przez Deklaracj Zgodno ci Producenta. Deklaracje te musz odpowiada nowym regułom technicznym STAWA.

Wydane przez Krajowy Urz d ds. rodowiska zachowuj swoj wa no .

KLASY ZAGRO ENIA WG BetrSichV

KLASY ZAGRO E DLA ZASOBÓW WODNYCH 1. 2. 3. 06

niepalne

palne

F

F+

łatwopalne

skrajnie łatwopalne

Materiały stanowi ce małe zagro enie dla wód Materiały stanowi ce zagro enie dla wód Materiały stanowi ce du e zagro enie dla wód

Klasa zagro enia jest podana przez producenta substancji na karcie charakterystyki WE. Produkty serii SAFE firmy Topserw s przeznaczone dla wszystkich klas zagro enia zasobów wodnych.


TECHNIKA SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH Przy składowaniu cieczy łatwopalnych nale y przestrzega odpowiednich przepisów. Niezale nie od tego, urz dzenia magazynowe musz spełnia najnowsze wymogi techniczne. Rozporz dzenie dotycz ce bezpiecze stwa podczas produkcji chroni pracowników oraz osoby trzecie przed zagro eniami zwi zanymi z cieczami łatwopalnymi. W tym celu rozró nia si miejsca ich umieszczenia oraz składowanie aktywne i pasywne. Za aktywne składowanie uznaje si przechowywanie materiałów niebezpiecznych w kontenerach, beczkach lub pojemnikach o du ej pojemno ci, u ywanych w miejscu składowania jako pojemniki do eksploatacji (opró nianie i przelewanie do mniejszych pojemników) b d te do wykorzystywania w innych celach. Za pasywne składowanie uznaje si przechowywanie materiałów niebezpiecznych w szczelnie zamkni tych pojemnikach, dopuszczonych do transportu, które nie s napełniane, opró niane b d otwierane w innych celach.

WENTYLACJA W MAGAZYNACH Magazyny z regałami do składowania płynów palnych musz by wyposa one w wentylowan i odpowietrzan wann wychwytow , umieszczon pod najni szym poziomem regału. Wentylacja musi by wystarczaj ca, zgodnie z TRbF 20.

MAGAZYNOWANA ILO Za ilo

magazynow uznaje si pojemno

F

łatwopalne

F+

skrajnie łatwopalne

ciany, sufity i drzwi pomieszcze magazynowych musz by wykonane z materiałów niepalnych i uniemo liwia przerzucanie ognia. Warunek ten uznaje si za spełniony, gdy s wykonane tak, e przynajmniej zatrzymuj ogie (posiadaj np. klas odporno ci na ogie F 30 lub T30, zgodnie z DIN 4102).

pojemników, bez wzgl du na stopie ich zapełnienia.

KLASY ZAGRO ENIA WG BetrSichV

palne

POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE ZGODNIE Z trBF 20.5.3.3.

Produkt łatwopalny: R10 Temperatura zapłonu 21o C do 55o C Brak symbolu zagro enia Produkt wysoce łatwopalny: R11, R15, R17 M.in. temperatura zapłonu < 21o C

Symbol zagro enia F

Produkt skrajnie łatwopalny: R12 o Temperatura zapłonu < 0 C i gazy łatwopalne (!) Symbol zagro enia F+

OBOWI ZEK ZGŁASZANIA I UZYSKIWANIA ZEZWOLENIA ZGODNIE Z BetrSichV Zwolnione z obowi zku zgłaszania i uzyskiwania zezwolenia przy ilo ci poni ej 10.000 l

Obowi zek posiadania zezwolenia przy surowcach palnych powy ej 10 000 l

Podział surowców palnych za pomoc zda R, okre lonych w rozporz dzeniu o materiałach niebezpiecznych (R10, R11, R12, R15, R17)

BEZPIECZNA ODLEGŁO W celu ochrony przed wzajemnym oddziaływaniem nale y zachowa wymagany odst p pomi dzy kontenerami ustawionymi na zewn trz budynku. Odległo pomi dzy kontenerami słu cymi do składowania płynów palnych a budynkami powinna wynosi co najmniej 10 m. Od niniejszego postanowienia dopuszcza si nast puj ce odst pstwa: Je eli maksymalna ł czna ilo składowanych płynów wynosi 200 l (wył cznie składowanie pasywne) wystarczaj ca jest odległo od budynku wynosz ca 3 m, Je eli maksymalna ł czna ilo składowanych płynów wynosi 1000 litrów (wył cznie składowanie pasywne) wystarczaj ca jest odległo od budynku wynosz ca 5m.

Odległo ci nie s konieczne, je eli: ciany zewn trzne budynku od strony pojemników s ognioodporne (np. maj klas odporno ci na ogie F90 zgodnie z norm DIN 4102) Drzwi s chronione przed ogniem. Pokrycia dachu s odporne na ogie lotny i promieniuj ce ciepło lub mi dzy kontenerami a budynkami znajduj si ognioodporne elementy konstrukcji o dostatecznej wysoko ci i szeroko ci.

07


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

REGAŁY MAGAZYNOWE

REGAŁY SAFE VARIO Z PÓŁKAMI Z BLACHY STALOWEJ

DO SKŁADOWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH, NIEPALNYCH W MAŁYCH POJEMNIKACH

Zastosowanie opcjonalnego modułu dodatkowego pozwala na zwi kszenie powierzchni magazynowania

SAFE VARIO SW

SAFE VARIO WW

Do składowania małych pojemników, 4 poziomy składowania.

Z du wann wychwytow 200 l, 4 poziomy składowania z półkamI.

Mo liwo dowolnej rozbudowy jako regały podstawowe lub dobudowane Regał z profili ocynkowanych, typu „wtykowego , z półkami o wysoko ci regulowanej z modułem co 25 mm 4 ocynkowane półki o kształcie wanien Pojemno No no

ka dej wanny regałowej 30 l półki przy rozło onym obci eniu do 130 kg

Szybki monta dzi ki ilustrowanej instrukcji monta u

Regał z profili ocynkowanych, typu „wtykowego , z półkami o wysoko ci regulowanej z modułem co 25 mm 4 ocynkowane półki o kształcie wanien No no

półki przy rozło onym obci eniu do 130 kg

Wanna wychwytowa 200 l z blachy stalowej 3 mm (S 235 JR), szczelnie spawana, a nast pnie ocynkowana Regał stoi w wannie. Wanna o powierzchni rzutu wi kszej ni regał daje dodatkowe zabezpieczenie podczas przelewania z małych pojemników Szybki monta dzi ki ilustrowanej instrukcji monta u

08


Tani regał do składowania substabcji niebezpiecznych, niepalnych w małych pojemnikach. Wykonany z profili ocynkowanych z uchwytami na półki co 25 mm. Półki wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej w formie tac wychwytowych (30 l), co gwarantuje skuteczne zatrzymanie wycieków.

SAFE VARIO SW

SAFE VARIO WW

CERTYFIKATY

MODUŁ PODSTAWOWY

DANE TECHNICZNE

Maks. pojemno

MODUŁ DODATKOWY

Typ

GRW

ARW

RFAW 2 K

RFAW 3 L

Ci ar własny

92 kg

84 kg

128 kg

138 kg

na poziom skł.

30 l

30 l

200 l

200 l

2070 mm

WYMIARY REGAŁ

WANNA WYCHWYTOWA

Szeroko

1060 mm

1010 mm

1060 mm

Gł boko

630 mm

630 mm

630 mm

630 mm

Wysoko

2005 mm

2005 mm

2005 mm

2005 mm

Szeroko

-

-

1200 mm

2200 mm

-

-

800 mm

800 mm

-

-

340 mm

250 mm

109.200.003

109.200.002

109.200.006

109.200.007

109.299.501

109.299.501

Gł boko Wysoko

Kod produktu

AKCESORIA Półka (taca) stalowa ocynkowana, max.pojemno

30l

Półka (taca) stalowa ocynkow. 2 szt

109.299.502 109.299.503

09


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

REGAŁY MAGAZYNOWE

REGAŁY SAFE VARIO Z PÓŁKAMI Z KRATOWNIC

DO SKŁADOWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH, ZARÓWNO PALNYCH JAK I NIEPALNYCH W MAŁYCH POJEMNIKACH

SAFE VARIO SB

SAFE VARIO WB

Do składowania małych pojemników 3 ocynkowane poziomy z krat, najni szy poziom jako wanna wychwytowa.

Z du

Mo liwo dowolnej rozbudowy jako regały podstawowe lub dobudowane

Regał z profili ocynkowanych, typu „wtykowego , z półkami o wysoko ci regulowanej z modułem co 25 mm

Regał z profili ocynkowanych, typu „wtykowego , z półkami o wysoko ci regulowanej z modułem co 25 mm 3 ocynkowane półki kratowe Najni sza półka zespawana jest szczelnie z 3 mm blachy stalowej S235 JR, a nast pnie ocynkowana Pojemno No no

30 l półki przy rozło onym obci eniu do 130 kg

Szybki monta dzi ki ilustrowanej instrukcji monta u

10

wann wychwytow 200 l, 4 poziomy kratek.

Dost pne 2 wielko ci

4 ocynkowane półki kratowe No no

półki przy rozło onym obci eniu do 130 kg

Wanna wychwytowa 200 l z blachy stalowej 3 mm (S 235 JR), szczelnie spawana, a nast pnie ocynkowana Szybki monta dzi ki ilustrowanej instrukcji monta u


Wszystkie regały VARIO SB/WB przeznaczone s do składowania niebezpiecznych dla zbiorników wodnych i łatwopalnych czynników. Na półki regałów w tych wykonaniach stosuje si półki kratowe. Najni szy poziom ma kształt wanny wychwytowej.

SAFE VARIO SB

SAFE VARIO WB

CERTYFIKATY

MODUŁ PODSTAWOWY

DANE TECHNICZNE

GRG

ARG

RGAW 2 K

RGAW 3 L

Ci ar własny

62 kg

52 kg

98 kg

155 kg

na poziom skł.

30 l

30 l

200 l

200 l

Typ Maks. pojemno

MODUŁ DODATKOWY

WYMIARY REGAŁ

WANNA WYCHWYTOWA

Szeroko

1060 mm

1010 mm

1060 mm

2070 mm

Gł boko

630 mm

630 mm

630 mm

630 mm

Wysoko

2005 mm

2005 mm

2005 mm

2005 mm

Szeroko

-

-

1200 mm

2200 mm

-

-

800 mm

800 mm

-

-

340 mm

250 mm

109.200.001

109.200.000

109.200.004

109.200.005

109.299.500

109.299.500

109.299.504

109.299.505

Gł boko Wysoko

Kod produktu

AKCESORIA Półka kratowa ocynkowana,

(szer. x gł. x wys.) 1.000 x 600 x 20 mm

11


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

REGAŁY MAGAZYNOWE

REGAŁY DO SKŁADOWANIA PIONOWEGO DO SKŁADOWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH (ZARÓWNO PALNYCH JAK I NIEPALNYCH) Ramowe regały magazynowe z wann wsuwan umo liwiaj wielofunkcyjne składowanie substancji niebezpiecznych w beczkach i małych pojemnikach. Dzi ki tylko jednej ramie i odpowiedniej wannie wsuwanej mo na wyposa y ka dy rodzaj magazynu. Po poł czeniu ró nych elementów systemowych mo na indywidualnie dostosowa podział magazynu zgodnie z wymogami zakładu. W ka dej chwili mo liwe jest pó niejsze przezbrojenie na inne typy beczek lub ze składowania beczek na składowanie małych pojemników za pomoc prostej wymiany podkładek pod beczki lub półek kratowych.

REGAŁ MAGAZYNOWY (RAMOWY) STRG, MODUŁ PODSTAWOWY DANE TECHNICZNE Ci ar własny Ilo

beczek

26 kg 2 x 200 l lub 3 x 50/60 l

WYMIARY REGAŁ

Wanna (taca) wychwytowa EWG Szeroko

1365 mm

Gł boko

660 mm

Wysoko

860 mm

Kod produktu

12

AKCESORIA

109.201.100

Półka kratowa ocynkowana Podstawa regałowa, standardowa Podstawa regałowa, rolkowa Półka kratowa ocynkowana Podstawa regałowa z kieszeniami na widły

109.299.506 109.299.510 109.299.508 109.299.507 109.299.504 109.199.504


ZALETY Zgodne z przepisami ustawy o gospodarce wodnej (WHG) Atestowane dla czynników łatwopalnych, bardzo i skrajnie łatwopalnych klas zagro enia dla wód WGK 1-3 zgodnie z rozporz dzeniem w sprawie bezpiecze stwa podczas produkcji W ka dej chwili mo liwo przezbrojenia dzi ki wymiennym podkładkom pod beczki i półkom kratowym Wanny z 3 mm blachy stalowej (S 235 JR), spawane szczelnie Wanny, regały ramowe i półki kratowe ocynkowane Mo liwo

rozbudowy do 3 poziomów składowania

KOMPLETNE ZESTAWY REGAŁOWE

DANE TECHNICZNE Ci ar własny

92 kg

136 kg

170 kg

3 x 60 l

2 x 200 l

4 x 200 l

6 x 200 l

ram nakładanych STRG

1

1

2

3

tac wysuwanych EWG

1

1

1

1

podkładek pod beczki stand.

3

2

4

6

-

-

1

1

Szeroko

1365 mm

1365 mm

1365 mm

1365 mm

Gł boko

1330 mm

1330 mm

1330 mm

1330 mm

Wysoko

860 mm

860 mm

1660 mm

2460 mm

109.201.109

109.201.108

109.201.111

109.201.112

Ilo Ilo Ilo Ilo

96 kg

Ilo

beczek

uchwytów pod beczki

WYMIARY REGAŁ

Kod produktu

13


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

REGAŁY MAGAZYNOWE

Wielofunkcyjny regał do składowania substancji niebezpiecznych (zarówno palnych, jak i niepalnych) w mniejszych pojemnikach. Taca wychwytowa gwarantuje stałe wychwytywanie wycieków, a ponadto umieszczona jest ponad podło em, co pozwala na łatwe utrzymanie czysto ci pod regałem.

DANE TECHNICZNE Ci ar własny

108 kg

158 kg

216 kg

216 kg

Pojemno

małe pojemniki 1 poziom

małe pojemniki 2 poziomy

na małe pojemniki 2 poziomy

małe pojemniki 3 poziomy

z oddz. korytami wsuwanymi do rozdzielenia mediów Ilo Ilo

ram nakładanych STRG

1

2

2

3

tac wysuwanych EWG

1

1

2

1

1

2

2

3

Szeroko

1365 mm

1365 mm

1365 mm

1365 mm

Gł boko

1330 mm

1330 mm

1330 mm

1330 mm

Wysoko

860 mm

1660 mm

1660 mm

2460 mm

109.201.101

109.201.103

109.201.104

109.201.105

Ilo

kratek regałowych

WYMIARY REGAŁ

Kod produktu

14


Wielofunkcyjny regał do składowania substancji niebezpiecznych (zarówno palnych, jak i niepalnych) w beczkach 200 l, 60 l oraz w mniejszych pojemnikach. Podstawy regałowe zapewniaj stabilne trzymanie beczek. Taca wychwytowa gwarantuje stałe wychwytywanie wycieków, a ponadto umieszczona jest ponad podło em, co pozwala na łatwe utrzymanie czysto ci pod regałem

DANE TECHNICZNE Ci ar własny

196 kg

202 kg

142 kg

168 kg

Pojemno

2 beczki po 200 l,

2 beczki po 200 l

2 beczki po 200

4 beczki po 200 l

3 beczki po 60 l

2 poziom. dla małych pojem.

3 beczki po 60 l

3 beczki po 60 l

1 poziom. dla małych pojem. ram nakładanych STRG

3

3

2

3

tac wysuwanych EWG

1

1

1

1

nakładek pod beczki stand.

5

2

5

7

uchwytów na beczki

1

-

-

-

kratek regałowych

1

2

1

1

Ilo Ilo Ilo

Ilo Ilo

WYMIARY REGAŁ

Szeroko

1365 mm

1365 mm

1365 mm

1365 mm

Gł boko

1330 mm

1330 mm

1330 mm

1330 mm

Wysoko

2460 mm

2460 mm

1660 mm

2460 mm

109.201.107

109.201.102

109.201.106

109.201.110

Kod produktu

15


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

REGAŁY MAGAZYNOWE

REGAŁY PALETOWE SAFE PRI ELASTYCZNY SYSTEM SKŁADOWANIA DLA WSZYSTKICH BRAN Regał paletowy SAFE PRI jest to odpowiednie rozwi zanie dla ka dego. Czy to europalety czy palety przemysłowe, beczki w pozycji le cej (z podkładkami jako wyposa enie dodatkowe), czy du e pojemniki do 1 000 l ‒ regał paletowy SAFE PRI umo liwia zgodne z przepisami i bezpieczne składowanie. Monta wtykowy (niewymagaj cy skr cania) jest szybki i łatwy. Dzi ki nale cym do wyposa enia dodatkowego trójstronnym ciankom przeciwrozpryskowym na ka dym poziomie regał paletowy SAFE PRI staje si ekologicznym, bezpiecznym regałem. Po poł czeniu ró nych elementów systemowych mo na indywidualnie dostosowa podział magazynu zgodnie z wymogami zakładu. W ka dej chwili mo liwe jest pó niejsze przezbrojenie na zmieniaj ce si potrzeby za pomoc prostego wyposa enia w półki kratowe lub podkładki pod beczki.

ZALETY Zgodne z przepisami WHG Wanny wychwytowe SAFE s dopuszczone do czynników łatwopalnych, bardzo i skrajnie łatwopalnych zgodnie z rozporz dzeniem o zachowaniu wła ciwej technologii produkcji. Szczelnie spawane z 3 mm blachy stalowej (S235JR), a nast pnie ocynkowane Ocynkowana rama wsporcza, podkładki pod beczki i półki kratowe Poprzeczki monta owe lakierowane proszkowo (niebieskie), regulowane z rastrem co 50 mm No no

poziomu do 3 000 kg

W ka dej chwili mo liwo Mo liwo

rozbudowy o podkładki pod beczki i półki kratowe

dowolnej rozbudowy

Szybki monta niewymagaj cy skr cania i łatwej do zrozumienia instrukcji obsługi

16


Trójstronna cianka przeciwrozpryskowa mo e by zamontowana na ka dym poziomie. Tym samym nie dopuszcza si do ska enia otoczenia rozpryskami czynników i odprowadza ciecze do wanien wychwytowych. Za pomoc półek kratowych mo na stworzy przestrze składow dla małych pojemników, mo na na nich jednak e równie składowa beczki w pozycji stoj cej.

SAFE PRI-16 DANE TECHNICZNE REGAŁ PODSTAWOWY

REGAŁ DOSTAWIANY

500 l

500 l

6l

6l

4l

4l

2

1

poprzecznic

4

4

tac zbiorczych

1

1

Maksymalna pojemno

tacy

Pojem. składowania palety euro Pojemno

składowania palety Ilo

ram regałowych Ilo

Ilo

AKCESORIA

WYMIARY Szeroko

REGAŁ

WANNA WYCHWYTOWA

ł cznie

2930 mm

2820 mm

Szeroko

2650 mm

2650 mm

Gł boko

1100 mm

1100 mm

Wysoko

3000 mm

3000 mm

Szeroko

2650 mm

2650 mm

1300 mm

1300 mm

280 mm

280 mm

109.202.204

109.202.200

Gł boko Wysoko

Kod produktu

Trawers (rygiel) no ny Trójstrona cianka przeciwrozbryzgowa Półka kratowa ocynkowana Podstawa regałowa, standardowa Podstawa regałowa z kieszeniami na widły wózka

109.299.511 109.299.513 109.299.514 109.299.515 109.199.505

17


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

REGAŁY MAGAZYNOWE

SAFE PRI-24

SAFE PRI-4

DANE TECHNICZNE REGAŁ PODSTAWOWY

REGAŁ DOSTAWIANY

REGAŁ PODSTAWOWY

REGAŁ DOSTAWIANY

500 l

500 l

500 l

500 l

9l

6l

6l

6l

6l

4l

4l

4l

2

1

2

1

poprzecznic

6

6

4

4

tac zbiorczych

1

1

1

1

Maksymalna pojemno Pojemno

tacy

składowania palety euro

Pojemno

składowania palety Ilo

ram regałowych Ilo

Ilo

WYMIARY Szeroko

2820 mm

2930 mm

2820 mm

Szeroko

2650 mm

2650 mm

2650 mm

2650 mm

1100 mm

1100 mm

1100 mm

1100 mm

Wysoko

4000 mm

4000 mm

3000 mm

3000 mm

Szeroko

2650 mm

2650 mm

2650 mm

2650 mm

1300 mm

1300 mm

1300 mm

1300 mm

280 mm

280 mm

430 mm

430 mm

Kod produktu

109.202.205

109.202.201

109.202.206

109.202.202

Trawers (rygiel) no ny

109.299.511

109.299.511

109.299.512

109.299.512

109.299.513

109.299.513

109.299.513

109.299.513

109.299.514

109.299.514

109.299.514

109.299.514

109.299.515

109.299.515

109.299.515

109.299.515

109.199.505

109.199.505

109.199.505

109.199.505

WANNA WYCHWYTOWA

Gł boko Wysoko

Trójstrona cianka przeciwrozbryzgowa Półka kratowa ocynkowana Podstawa regałowa, standardowa Podstawa regałowa z kieszeniami na widły wózka

18

2930 mm

Gł boko

REGAŁ

AKCESORIA

ł cznie


SAFE PRI-6 DANE TECHNICZNE Maksymalna pojemno

tacy

Pojem. składowania palety euro Pojemno

składowania palety Ilo

ram regałowych

9l 6l 2

poprzecznic

6

koryt zbiorczych

1

Ilo Ilo

1000 l

WYMIARY Szeroko

REGAŁ

WANNA WYCHWYTOWA

ł cznie

2930 mm

Szeroko

2650 mm

Gł boko

1100 mm

Wysoko

4000 mm

Szeroko

2650 mm

Gł boko Wysoko

Kod produktu

1300 mm 430 mm

109.202.203

AKCESORIA Trawers (rygiel) no ny Trójstrona cianka przeciwrozbryzgowa Półka kratowa ocynkowana Podstawa regałowa, standardowa Podstawa regałowa z kieszeniami na widły wózka

109.299.512 109.299.513 109.299.514 109.299.515 109.199.505

19


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

REGAŁY MAGAZYNOWE

REGAŁY SAFE CENTER SCI MODUŁOWY SYSTEM MAGAZYNOWANIA DLA WI KSZYCH POTRZEB System SAFE CENTER SCI jest odpowiednim rozwi zaniem dla wi kszych potrzeb. Beczki lub du e pojemniki o pojemno ci do 1 000 l składowane w pozycji stoj cej lub le cej ‒ system SAFE CENTER umo liwia zgodne z przepisami i bezpieczne składowanie. Monta wtykowy (niewymagaj cy skr cania) jest szybki i łatwy. Dzi ki nale cym do wyposa enia seryjnego trójstronnym ciankom przeciwrozpryskowym na ka dym poziomie ewentualne rozpryski odprowadzane s do wanny wychwytowej. Oprócz rozwi za kompletnych, po poł czeniu niewielkiej ilo ci ró nych elementów systemowych mo na zrealizowa wiele wariantów magazynu - indywidualnie dostosowa podział magazynu zgodnie z wymogami zakładu. W ka dej chwili mo liwe jest pó niejsze przezbrojenie na zmieniaj ce si potrzeby za pomoc prostego wyposa enia w półki kratowe lub podkładki pod beczki.

ZALETY Zgodne z przepisami WHG Dopuszczone do czynników łatwopalnych, bardzo i skrajnie łatwopalnych zgodnie z rozporz dzeniem o zachowaniu wła ciwej technologii produkcji. Wanny wychwytowe szczelnie spawane z 3 mm blachy stalowej (S235JR), a nast pnie ocynkowane Ocynkowana rama wsporcza, podkładki pod beczki i półki kratowe

20

Poprzeczki monta owe lakierowane proszkowo (niebieskie), regulowane z rastrem co 50 mm No no

poziomu do 3 000 kg

W ka dej chwili mo liwo i półki kratowe Mo liwo

rozbudowy o podkładki pod beczki

dowolnej rozbudowy

Szybki monta niewymagaj cy skr cania i łatwej do zrozumienia instrukcji obsługi


Regał do składowania czynników niebezpiecznych w beczkach 200 l bezpo rednio na półce lub na europaletach. Wykonany z profili ocynkowanych z uchwytami na półki co 50 mm. Zawiera trawersy (rygle) poprzeczne wraz z półkami kratowymi do ustawiania beczek.

DANE TECHNICZNE MODUŁ PODSTAWOWY

MODUŁ DODATKOWY

500 l

500 l

bezpo rednio: na kratce / na palecie euro

16 / 12 / 16

16 / 12 / 16

Ilo

Maksymalna pojemno Pojemno

wanny

składowania beczki 200 l stoj cej / na palecie przemysłowej ram regałowych Ilo

Ilo

SAFE CENTER SCIS-16

kratek regałowych (no no Ilo Ilo

109.299.528

1

2

2

500 kg/m2)

2

2

cianek osłonowych

2

2

wanien zbiorczych

1

1

2930 mm

2820 mm

WYMIARY Szeroko

REGAŁ

AKCESORIA Dodatkowy poziom składowania

2

poprzecznic

WANNA WYCHWYTOWA

ł cznie

Szeroko

2650 mm

2650 mm

Gł boko

1100 mm

1100 mm

Wysoko

3000 mm

3000 mm

Szeroko

2650 mm

2650 mm

1300 mm

1300 mm

280 mm

280 mm

109.203.303

109.203.300

Gł boko Wysoko

Kod produktu

21


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

REGAŁY MAGAZYNOWE

DANE TECHNICZNE MODUŁ PODSTAWOWY

MODUŁ DODATKOWY

500 l

500 l

bezpo rednio: na kratce / na palecie euro

24 / 18 / 24

24 / 18 / 24

Ilo

Maksymalna pojemno Pojemno

wanny

składowania beczki 200 l stoj cej / na palecie przemysłowej

Ilo

Ilo

1

4

4

500 kg/m2)

3

3

cianek osłonowych

3

3

wanien zbiorczych

1

1

2930 mm

2820 mm

kratek regałowych (no no Ilo

2

poprzecznic

ram regałowych Ilo

WYMIARY

SAFE CENTER SCIS-24 AKCESORIA Dodatkowy poziom składowania

22

109.299.528

Szeroko

REGAŁ

WANNA WYCHWYTOWA

ł cznie

Szeroko

2650 mm

2650 mm

Gł boko

1100 mm

1100 mm

Wysoko

4000 mm

4000 mm

Szeroko

2650 mm

2650 mm

1300 mm

1300 mm

280 mm

280 mm

109.203.304

109.203.301

Gł boko Wysoko

Kod produktu


SAFE CENTER SCIL-12

SAFE CENTER SCIL-16

SCIL-12

DANE TECHNICZNE

MODUŁ DODATKOWY

MODUŁ PODSTAWOWY

MODUŁ DODATKOWY

wanny

500 l

500 l

500 l

500 l

12 l

12 l

16 l

16 l

Ilo

2

1

2

1

ram regałowych poprzecznic

6

6

8

8

500 kg/m2)

12

12

16

16

cianek osłonowych

3

3

4

4

wanien zbiorczych

1

1

1

1

2930 mm

2820 mm

2930 mm

2820 mm

Ilo Ilo

MODUŁ PODSTAWOWY składowania beczki 200 l w poz. le cej

Maksymalna pojemno Pojemno

SCIL-16

kratek regałowych (no no Ilo Ilo

WYMIARY Szeroko

REGAŁ

WANNA WYCHWYTOWA

ł cznie

Szeroko

2650 mm

2650 mm

2650 mm

2650 mm

Gł boko

1100 mm

1100 mm

1100 mm

1100 mm

Wysoko

3000 mm

3000 mm

4000 mm

4000 mm

Szeroko

2650 mm

2650 mm

2650 mm

2650 mm

1300 mm

1300 mm

1300 mm

1300 mm

280 mm

280 mm

280 mm

280 mm

109.203.306

109.203.310

109.203.307

109.203.311

Gł boko Wysoko

Kod produktu

23


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

REGAŁY MAGAZYNOWE

SAFE CENTER SCITC-4

SAFE CENTER SCITC-6

SCITC-4

DANE TECHNICZNE

1000 l

1000 l

4

4

-

skład. kontenera na paliwo po 1.000 l

-

-

6

wanny

2

1

2

Ilo

poprzecznic

2

2

4

kratek regałowych (no no

1000 kg/m2)

2

2

3

cianek osłonowych

2

2

3

wanien zbiorczych

1

1

1

Ilo

Ilo Ilo

WYMIARY

ram regałowych

Szeroko

REGAŁ

WANNA WYCHWYTOWA

ł cznie

2930 mm

2820 mm

2930 mm

Szeroko

2650 mm

2650 mm

2650 mm

Gł boko

1100 mm

1100 mm

1100 mm

Wysoko

3000 mm

3000 mm

4000 mm

Szeroko

2650 mm

2650 mm

2650 mm

1300 mm

1300 mm

1300 mm

430 mm

430 mm

430 mm

109.203.305

109.203.302

109.203.308

Gł boko Wysoko

Kod produktu

24

REGAŁ DOSTAWIANY

1000 l

Pojemno

Ilo

REGAŁ PODSTAWOWY składowania beczki 200 l w poz. le cej

Maksymalna pojemno Pojemno

SCITC-6


DANE TECHNICZNE REGAŁ PODSTAWOWY

REGAŁ DOSTAWIANY

1000 l

1000 l

Poj. skład. zbiornika na paliwo po 1.000 l

4

4

Ilo

2

1

Maksymalna pojemno ram regałowych Ilo

poprzecznic

2

2

kratek regał. (no no

1000 kg/m2)

2

2

cianek osłonowych

2

2

wanien zbiorczych

1

1

Il. koziołków do zlew. do zbior. na paliwo

2

2

2930 mm

2820 mm

Ilo

Ilo Ilo

WYMIARY Szeroko

SAFE CENTER SCITB-2

REGAŁ

WANNA WYCHWYTOWA

ł cznie

Szeroko

2650 mm

2650 mm

Gł boko

1100 mm

1100 mm

Wysoko

3000 mm

3000 mm

Szeroko

2650 mm

2650 mm

1650 mm

1650 mm

830 mm

830 mm

109.203.309

109.203.312

Gł boko Wysoko

Kod produktu

25


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH NA ZEWN TRZ BUDYNKÓW Wachlarz produktów SAFE przeznaczonych do składowania na zewn trz budynków umo liwia operatorowi bezpieczne składowanie mediów niebezpiecznych dla zasobów wodnych oraz materiałów palnych zgodnie z przepisami ustawy. Przepisowe i przyjazne rodowisku rozwi zania dla handlu, rzemiosła, działalno ci gospodarczej i przemysłu chroni przed szkodami w rodowisku. W porównaniu do składowania wewn trz budynków, rozwi zania składowania na zewn trz s niekiedy bardziej oszcz dne, poniewa ustawodawca stawia przy składowaniu szczególne wymogi w odniesieniu do wietrzenia oraz ochrony ppo ., które cz sto oznaczaj wielokrotno kosztów warto ci urz dzenia magazynu.

Przy składowaniu płynów palnych nale y przestrzega szeregu przepisów. Niezale nie od tego, urz dzenia magazynowe musz odpowiada najnowszemu stanowi techniki.

SKŁADOWANIE MEDIÓW PALNYCH Rozporz dzenie o zachowaniu bezpiecze stwa podczas produkcji chroni pracowników i osoby trzecie przed niebezpiecze stwem, jakie nios płyny palne. Przy tym rozró nia si ró norodne miejsca ustawienia oraz pasywny i aktywny rodzaj składowania. Za składowanie aktywne uznaje si przechowywanie w pojemnikach, beczkach lub ruchomych pojemnikach, u ywanych w miejscu składowania jako pojemniki odbiorcze lub zbiorcze, b d te otwierane do wykorzystania do innych celów. Za składowanie pasywne uznaje si przechowywanie w szczelnie zamkni tych pojemnikach, dopuszczonych do transportu stosownie do przepisów odnosz cych si do towarów niebezpiecznych, które podczas składowania w magazynie nie s wietrzone, opró niane ani otwierane w innych celach. Rozporz dzenie o zachowaniu bezpiecze stwa podczas produkcji zast puje dotychczasowe rozporz dzenie dotycz ce płynów palnych. Odnosi si ono nie tylko do płynów, ale równie do substancji stałych i gazowych.

WIETRZENIE W MAGAZYNACH Stawa-R Nakazane pomieszczenia wychwytuj ce musz mie dostateczn wentylacj , zgodnie z TRbF 20 4.3.3.5, aby rozrzedzi b d odprowadzi powstaj ce mieszanki oparów i powietrza.

26


OZNACZENIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH STARE OZNACZENIA WG DYREKTYWY 67/548/EWG Znak rozpoznawczy i oznaczenie zagro enia

Symbol zagro enia

NOWE OZNACZENIA WG ROZPORZ DZENIA (EG) 1272/2008 Znak rozpoznawczy i oznaczenie zagro enia

F+ bardzo łatwopalny

GHS02 płomie

F łatwopalny Niemo liwe porównanie absolutne

GHS04 butla do gazu

N niebezpieczny dla rodowiska

GHS09 przyroda

Piktogram

PRAWIDŁOWY WYBÓR: KONTENERY DO SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH SAFE DO SKŁADOWANIA NA ZEWN TRZ Zgodno

z wymogami ustawy o gospodarce wodnej

Wanny wychwytowe SAFE s dopuszczone do materiałów palnych, łatwo i bardzo łatwopalnych o klasie zagro enia dla wód WGK 1-3 zgodnie z rozporz dzeniem o bezpiecze stwie w procesie produkcji Konstrukcja wanny z 3mm blachy stalowej (S235JR) jest szczelnie zespawana i ocynkowana Wyjmowane, ocynkowane kratki regałowe o wytrzymało ci do 1.000 kg/m2 Produkty SAFE s szczególnie długotrwałe dzi ki skutecznej ochronie antykorozyjnej Opcjonalnie dostarczane z polakierowan zapytanie

cian zewn trzn w kolorze RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035 lub 9002. Inne kolory na

BEZPIECZNA ODLEGŁO W celu ochrony przed wzajemnym oddziaływaniem nale y zachowa wymagany odst p pomi dzy pojemnikami naziemnymi ustawionymi na zewn trz a budynkami. Odległo pomi dzy pojemnikami naziemnymi słu cymi do składowania płynów palnych a budynkami powinna w oparciu o wytyczne BetrSichV (zestawy H) wynosi co najmniej 10 m. Od powy szego postanowienia dopuszcza si nast puj ce odst pstwa: Je eli maksymalna ilo wynosz ca 3 m.

składowanych płynów wynosi 200l (wył cznie składowanie pasywne) wystarcza odległo

Je eli maksymalna ilo wynosz ca 5 m.

składowanych płynów wynosi 1.000l (wył cznie składowanie pasywne) wystarcza odległo

od budynku od budynku

Odległo ci nie s konieczne, je eli ciany zewn trzne budynku od strony pojemników s ognioodporne (np. maj klas odporno ci na ogie F90 wg normy DIN 4102), Otwory s chronione przed ogniem, Pokrycia dachowe s odporne na ogie lotny i promieniuj ce ciepło lub Pomi dzy pojemnikami a budynkami znajduj si ognioodporne elementy konstrukcji o dostatecznej wysoko ci i szeroko ci.

27


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE SAFE MASTER®

MAGAZYNY CHEMICZNE SAFE MASTER® MAGAZYN SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH KOMPAKT DO MEDIÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA WÓD / NIEPALNYCH / PALNYCH SAFE Master® jest idealnym składem substancji niebezpiecznych dla materiałów niepalnych lub palnych, łatwo lub bardzo łatwopalnych we wszystkich klasach zagro enia zasobów wodnych (WGK 1-3) zgodnie z rozporz dzeniem BetrSichV (zestawy H). Magazyn SAFE Master® oferuje miejsce dla maksymalnie 4 beczek po 200 l (w poz. stoj cej). W wyniku zastosowanej opcji rozbudowy mo e by przystosowany do składowania beczek o pojemno ci od 60l do 200l w poz.le cej lub wyposa ony w podłogi z kratki do składowania małych pojemników. Mo liwe jest te składowanie ł czone.

ZALETY Magazyn zewn trzny chroniony z ka dej strony i zabezpieczony przed kradzie Zgodno

z wymogami ustawy o gospodarce wodnej

Mo liwo zastosowania mediów niepalnych lub palnych, łatwo i bardzo łatwopalnych we wszystkich klasach zagro enia dla zasobów wodnych (WGK 1-3) zgodnie z rozporz dzeniem o bezpiecze stwie w procesie produkcji (zestawy H) Stałe wietrzenie własne Gładka powierzchnia, łatwa w utrzymaniu czysto ci Konstrukcja całkowicie ocynkowana ze stabilnej blachy trapezowej Drzwi jednoskrzydłowe z profilowanym zamkiem b benkowym, otwierane równie przy zamkni tym dachu

28

2 spr yny ci nieniowe na gaz ułatwiaj otwieranie i zamykanie dachu Zamek dachowy w formie 2 zacisków Wbudowana rynna deszczowa z przodu i z tyłu Jedyny w swoim rodzaju system regałów na podkładki pod beczki i kratki regałowe Wanny zbiorcze z 3mm blachy stalowej (S235JR) szczelnie zespawane i ocynkowane Wanna z kieszeniami na wózki widłowe i wyjmowan kratk Dookoła wpuszczana blacha jako osłona antybryzgowa W opcji lakierowanie ciany zewn trznej w kolorach RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035 lub 9002. Inne kolory na zapytanie.


MO LIWO CI ZASTOSOWANIA Przeznaczony do składowania mniejszych ilo ci substancji niebezpiecznych niepalnych, łatwopalnych, wysoce łatwopalnych i skrajnie łatwopalnych.

SAFE MASTER SM 2 DANE TECHNICZNE Ci ar własny Maksymalna pojemno Pojemno

składowania (beczki 200 l, stoj ce) Maksymalne obci enie kratki

SAFE MASTER SM 4 SM 2

SM 4

228 kg

256 kg

214 l

209 l

2

4

500 kg/m2

500 kg/m2

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

1300 / 1420 mm

1300 / 1420 mm

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

800 / 1080 mm

1200 / 1490 mm

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

1300 / 1685 mm

1300 / 1610 mm

109.300.005

109.300.006

109.999.841

109.999.842

Kod produktu

AKCESORIA Lakierowanie cian zewn trznych Uchwyt do d wigu Stojak (podpora) FB1 Stojak (podpora) FB2

109.399.500

109.199.500

Podstawa regałowa, standardowa Podstawa regałowa, rolkowa

Regał magazynowy na cał szeroko Półka kratowa ocynkowana Regał magazynowy, na beczki Regał magazynowy, na beczki, półka

109.199.501

109.299.508 109.299.507

Podstawa regałowa z kieszeniami na widły wózka Regał magazynowy na pół szeroko ci

109.399.500

109.299.520 109.299.521 109.399.506 109.399.507 109.399.510

109.199.504 109.299.520 109.299.521 109.399.506 109.399.507 109.399.510

29


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE SAFE TANK

MAGAZYNY CHEMICZNE SAFE TANK UNIWERSALNY MAGAZYN SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH DO MEDIÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA WÓD NIEPALNYCH I PALNYCH

Zbiorniki SAFE Tank s wła ciwym rozwi zaniem, by bezpiecznie i przepisowo składowa tak e wi ksze ilo ci mediów niebezpiecznych dla zasobów wodnych oraz płynów palnych wg rozporz dzenia BetrSichV (zestawy H). Zamykane na klucz pomieszczenia magazynowe mog mie powierzchni podstawy od 2 do 32 m2. Obszerna oferta na osprz t systemowy pozwala na ekonomiczne składowanie beczek i małych pojemników. Zaczynaj c od zbiorników SAFE 1000 w pomieszczeniach magazynowych mo na chodzi i je dzi wózkami podno nymi.

30


ZALETY Zgodno

z wymogami ustawy o gospodarce wodnej

Mo liwo zastosowania do mediów niepalnych lub palnych, łatwo i bardzo łatwopalnych we wszystkich klasach zagro enia dla zasobów wodnych (WGK 1-3) zgodnie z rozporz dzeniem o bezpiecze stwie w procesie produkcji (zestawy H) Koryto z 3mm blachy stalowej (S235JR) szczelnie zespawane i ocynkowane Wyjmowane kratki ocynkowane, z mo liwo ci poruszania si wózkami Max.obci enie ruchome na koryto: 1.000 kg/m2 ciany i dach ze stabilnej blachy trapezowej Jedyna w swoim rodzaju konstrukcja statyczna Max. obci enie dachu niegiem: 100 kg/m2

Max.napór wiatru na cian : w= 0,40 kN/m2 Max.ssanie wiatru na dach i cian : w = -0,25 kN/m2 Drzwi standardowe 1,30 x 1,89 m z zamkiem bezpiecze stwa, otwierane wg DIN na prawo Dzi ki kilku wariantom drzwi i ich pozycji mo na optymalnie dopasowa drzwi do indywidualnych potrzeb 6 wersji do podnoszenia przez d wig Zbiorniki SAFE 100 - 1900 dostarczane jako jeden element, zmontowane i gotowe do u ycia Zbiorniki SAFE T2000 do 5000, dla obni enia kosztów transportu, w elementach lub elementy scalone wst pnie W opcji lakierowanie ciany zewn trznej w kolorach RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035 lub 9002. Inne kolory na zapytanie.

WERSJE Zbiornik SAFE WGK 1-3 do składowania materiałów niepalnych, niebezpiecznych dla zasobów wodnych Zbiornik SAFE aktywne i pasywne składowanie do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód i/lub materiałów palnych ze stał własn wentylacj lub wentylacj techniczn przy pomocy wentylatorów zabezpieczonych przed wybuchem

POZYCJA DRZWI DLA POJEDYNCZYCH MODUŁÓW Drzwi dwuskrzydłowe 1.800 mm dla ST 300 tylko w pozycji A, od ST 1000 mo liwe na wszystkich bokach Drzwi dwuskrzydłowe 2.750 mm tylko w pozycji A i B mo liwe od ST 1000

POZYCJA DRZWI DLA KOMBINACJI Pozycja drzwi A i B wszystkie wielko ci drzwi zaczynaj c od ST 2000 Pozycja drzwi C do H tylko drzwi standardowe 1.300 mm lub drzwi dwuskrzydłowe 1.800 mm A = pozycja standardowa

31


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE SAFE TANK

SAFE TANK - WERSJE IZOLOWANE PRZEZNACZONE DO SKŁADOWANIA CZYNNIKÓW NIEBEZPIECZNYCH NIEPALNYCH WRA LIWYCH NA TEMPERATUR I WILGO Powłoka zewn trzna ze stali ocynkowanej ta mowo i powlekanej dla zapewnienia doskonałej ochrony antykorozyjnej i długotrwało ci.

Zbiornik SAFE Tank (izolowany) to optymalny zbiornik do niekosztowego magazynowania produktów wra liwych na temperatur , wilgo i niebezpiecznych dla rodowiska. Izolowana powłoka zewn trzna zapobiega tworzeniu si rosy i wyrównuje wahania temperatury. Solidna konstrukcja z elementami warstwowymi stanowi cymi izolacj ciepln , chroni materiał wra liwy przed wpływami rodowiska. Zbiorniki SAFE Tank (izolowane) s wła ciwym rozwi zaniem, by bezpiecznie i przepisowo składowa tak e wi ksze ilo ci mediów niebezpiecznych dla wód, wra liwych na temperatur oraz płynów palnych. Pomieszczenia magazynowe s zamykane i chroni przed niepo danym dost pem. Zapewniaj miejsce na składowanie pojemników o wszelkich kształtach, czy to kontenerów zbiornikowych KTC, beczek lub niewielkich pojemników ‒ w SAFE Tank znajdzie si miejsce na wszystko. Bogaty osprz t systemowy umo liwia wszechstronne wykorzystanie i oszcz dno miejsca. Znajduj ca si w opcji nagrzewnica powietrza umo liwia przepisowe magazynowanie materiałów wra liwych na niskie temperatury nawet przy ekstremalnych temperaturach zewn trznych. Po izolowanych magazynach SAFE Tank mo na chodzi oraz je dzi wózkami.

32


ZALETY Zgodno

z wymogami ustawy o gospodarce wodnej

Mo liwo zastosowania mediów niepalnych lub palnych, łatwo i bardzo łatwopalnych we wszystkich klasach zagro enia dla zasobów wodnych (WGK 1-3) zgodnie z rozporz dzeniem o bezpiecze stwie w procesie produkcji (zestawy H) Koryto z 3mm blachy stalowej (S235JR) szczelnie zespawane i ocynkowane Wyjm. kratki ocynkowane, z mo liwo ci poruszania si wózkami Max.obci enie ruchome na koryto: 1.000 kg/m2 ciany i dach z warstwowych elementów stabilnych, ocynkowanych i pokrytych proszkowo Stabilna konstrukcja ze statyk

Max. obci enie dachu niegiem: 100 kg/m2 Max.napór wiatru na cian : w= 0,40 kN/m2 Max.ssanie wiatru na dach i cian : w = -0,25 kN/m2 Drzwi standardowe 1,20 x 2,10 m z zamkiem bezpiecze stwa, otwierane wg DIN na prawo Dzi ki kilku wariantom drzwi i ich pozycji mo na optymalnie dopasowa drzwi do indywidualnych potrzeb. Zbiorniki SAFE STI 100 do STI 1900 dostarczane jako jeden element, zmontowane i gotowe do u ycia Kombinacje SAFE STI 2000 do STI 5000 po monta u wst pnym W opcji lakierowanie ciany zewn trznej w kolorach RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035 lub 9002. Inne kolory na zapytanie.

CECHY ELEMENTÓW WARSTWOWYCH Doskonała izolacja cieplna, elementy ciany U = 0,47 W/(m2K), elementy dachu U = 0,47 W/(m2K) Powłoka zewn trzna ze stali ocynkowanej ta mowo i powlekanej dla zapewnienia doskonałej ochrony antykorozyjnej i długotrwało ci Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej przyjaznej dla rodowiska, tworzonej za pomoc wody Standardowy odcie powłoki RAL 9002 (szarobiały)

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE Na zewn trz Dzi ki izolowanej powłoce zewn. nie tworzy si rosa. Wyrównanie temperatury przy silnych wahaniach temperatur zewn trznych Składowanie produktów wra liwych na wilgo Dla wyposa enia z nagrzewnic powietrza: składowanie odporne na działanie mrozu, w stałej temperaturze Wentylator zabezpieczony przed wybuchem, dla składowania aktywnego

POZYCJA DRZWI DLA KOMBINACJI Drzwi dwuskrzydłowe 1.840 mm mo liwe w pozycjach A do H Drzwi dwuskrzydłowe 2.400 mm mo liwe tylko w pozycjach A i B

POZYCJA DRZWI DLA POJEDYNCZYCH MODUŁÓW Drzwi dwuskrzydłowe 1.800 mm dla STI 300 tylko w pozycjach A i B, od STI 1000 mo liwe na wszystkich bokach Drzwi dwuskrzydłowe 2.400 mm tylko w pozycjach A i B mo liwe

A = pozycja standardowa

od STI 1000

33


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE SAFE TANK

MAGAZYNY NA POJEMNIKI IBC/KTC DO MEDIÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA WÓD / NIEPALNYCH / PALNYCH Zbiornik SAFE KTC to idealne rozwi zanie do składowania wielkich pojemników do 1.000l lub do składowania beczek. Dzi ki koziołkowi do zlewania zastosowanym w kontenerze mo na łatwo pobra paliwo ze zbiornika b d nawet go całkowicie opró ni . Kontener SAFE Tank KTC dzi ki swej maksymalnej pojemno ci wynosz cej 1.000l jest idealny do zastosowania w rezerwatach wodnych. W zbiorniku SAFE400 KTC zmie ci si 1x1.000l KTC lub 9 beczek po 200l. Wszystkie zbiorniki SAFE KTC s seryjnie wyposa one w trójstronn ciank antybryzgow , która pewnie kieruje bryzgi lub płyny wyciekaj ce z nieszczelnych pojemników do wanny wychwytowej. Przy składowaniu płynówpalnych nale y przestrzega szeregu przepisów. Niezale nie od tego, urz dzenia magazynowe musz spełnia najnowsze wymagania techniczne.

Rozporz dzenie dotycz ce bezpiecze stwa podczas produkcji chroni pracowników oraz osoby trzecie przed zagro eniami zwi zanymi z płynami palnymi. W tym celu rozró nia si miejsca ich umieszczenia oraz składowanie pasywne i aktywne Składowanie aktywne (z wentylatorem chronionym przed wybuchem) to przechowywanie w kontenerach, beczkach oraz pojemnikach przeno nych, które w miejscu składowania s wykorzystywane na stałe jako pojemniki odbieraj ce lub zbiorcze, b d te s otwierane do innych celów. Składowanie pasywne (z wietrzeniem naturalnym) to przechowywanie w pojemnikach przeznaczonych do transportu, dopuszczonych przepisami prawa do stosowania przy towarach niebezpiecznych, szczelnie zamkni tych, które podczas składowania w magazynie nie s dopełniane, opró niane ani te otwierane w innych celach.

ZALETY Zgodno

z wymogami ustawy o gospodarce wodnej

ciany i dach ze stabilnej blachy trapezowej Wbudowana rynna deszczowa Max. obci enie dachu niegiem: 100 kg/m2 Max.napór wiatru na cian : w= 0,40 kN/m2 Max.ssanie wiatru na dach i cian : w = -0,25 kN/m2 Drzwi z zamkiem bezpiecze stwa Mo liwo zastosowania mediów niepalnych lub palnych, łatwo i bardzo łatwopalnych we wszystkich klasach zagro enia dla zasobów wodnych (WGK 1-3) zgodnie z rozporz dzeniem o bezpiecze stwie w procesie produkcji (zestawy H)

34

Wanny wychwytowe z 3mm blachy stalowej (S235JR) szczelnie zespawane i ocynkowane Dookoła wpuszczana blacha jako osłona antybryzgowa Wyjmowane kratki o wysokiej no no ci Max. obci enie ruchome na koryto: 1.000 kg/m2 Wersja dla składowania aktywnego z urz dzeniem wentylacyjnym chronionym przed wybuchem Wersje dla składowania pasywnego ze stałym wietrzeniem własnym W opcji lakierowanie ciany zewn trznej w kolorach RAL 1003, 3000, 5010,6010, 7035 lub 9002. Inne kolory na zapytanie.


MAGAZYNY NA POJEMNIKI IBC/KTC, WERSJA IZOLOWANA Zbiornik SAFE KTC (izolowany) jest optymalnym rozwi zaniem, by niskim kosztem przechowywa produkty stwarzaj ce zagro enie dla rodowiska. Izolowana powłoka zewn trzna zapobiega powstawaniu rosy. Solidna konstrukcja z elementami warstwowymi izoluj cymi ciepło chroni wra liwy składowany towar. Zbiornik SAFE KTC (izolowany) to wła ciwe rozwi zanie, by bezpieczne składowa równie wi ksze ilo ci mediów niebezpiecznych dla zasobów wodnych oraz płynów palnych zgodnie z przepisami ustawy. Pomieszczenia magazynowe s zamykane na klucz i dzi ki temu nie maj do nich dost pu osoby nieuprawnione. Pomieszcz wszystkie wi ksze pojemniki do 1.000 l pojemno ci lub beczki. Dzi ki koziołkowi do zlewania zastosowanym z kontenerze mo na łatwo pobra paliwo ze zbiornika b d nawet go całkowicie opró ni . Dzi ki opcjonalnym nagrzewnicom powietrza jest mo liwe składowanie materiałów wra liwych na mróz zgodnie z wymogami prawa, tak e przy ekstremalnych temperaturach zewn trznych.

ZNAKOMITA IZOLACJA CIEPLNA Elementy ciany U = 0,47 W/(m2K) Elementy dachu U = 0,47 W/(m2K) Izolacja wykonana ze sztywnej pianki poliuretanowej, nieszkodliwej na rodowiska

ZALETY Zgodno

z wymogami ustawy o gospodarce wodnej

Mo liwo zastosowania mediów niepalnych lub palnych, łatwo i bardzo łatwopalnych we wszystkich klasach zagro- enia dla zasobów wodnych (WGK 1-3) zgodnie z rozpo- rz dzeniem o bezpiecze stwie w procesie produkcji (zestawy H) Dostarczany zmontowany, do postawienia Wanny wychwytowe z 3mm blachy stalowej (S235JR) szczelnie zespawane i ocynkowane Wyjmowane kratki o wysokiej no no ci

Max.obci enie ruchome na koryto: 1.000 kg/m2 ciany i dach z warstwowych elementów stabilnych, ocynkowanych i pokrytych proszkowo Stabilna konstrukcja statyczna Max. obci enie dachu niegiem: 100 kg/m2 Max.napór wiatru na cian : w= 0,40 kN/m2 Max.ssanie wiatru na dach i cian w= -0,25 kN/m2 W opcji lakierowanie ciany zewn trznej w kolorach RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035 lub 9002. Inne kolory na zapytanie.

35


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE SAFE TANK

BŁYSKAWICZNIE GOTOWY DO U YCIA

36

1. Ustawienie wanien i wło enie elementów ł cz cych

3. Zało enie elementów dachowych. Monta ł czników.

2. Ustawienie cian bocznych i wstawienie ciany tylniej

Magazyn gotowy.


CERTYFIKATY

ST100 1 m2

POJEMNO

OCYNK

WYKO CZENIE

ZMONTOWANY DOSTAWA

DRZWI Skrzydłowe 1.300 x 1.890 mm, na boku 1,42 m

DANE TECHNICZNE Składowanie

WGK 1+3

AKTWYNE

PASYWNE

224 kg

224 kg

254 kg

Maksymalna pojemno

214 l

214 l

214 l 1300 / 1420 mm

Ci ar własny Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

1300 / 1420 mm

1300 / 1420 mm

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

800 / 1080 mm

800 / 1080 mm

800 / 1380 mm

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

109.311.101

109.311.102

109.311.100

109.999.822

109.999.822

Kod produktu

AKCESORIA Lakierowanie cian zewn trznych Wloty wentylacyjne Uchwyt do d wigu Drzwi podstawowe jednoskrzydłowe lewe Pakiet elektroinstalacyjny

109.999.822 109.399.513

109.399.513 109.399.501

109.399.501

109.399.501

109.399.515

109.399.515

109.399.515

109.399.521

109.399.524

109.399.524

37


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE SAFE TANK

IZOLOWANY CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

ST200

STI200

1,6 m2

POJEMNO

OCYNK

WYKO CZENIE

ZMONTOWANY

1,5 m2

DOSTAWA

POJEMNO

MALOWANY WYKO CZENIE

ZMONTOWANY DOSTAWA

DRZWI

DRZWI

Skrzydłowe 1.300 x 1.890 mm, na boku 1,42 m

Skrzydłowe 1200 x 12100 mm, na boku 1,42 m

DANE TECHNICZNE Składowanie Ci ar własny Maksymalna pojemno

WGK 1+3

AKTYWNE

PASYWNE

WGK 1+3

PASYWNE I AKTYWNE 259 kg

275 kg

275 kg

305 kg

229 kg

209 l

209 l

209 l

209 l

209 l

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

1290 / 1420 mm

1290 / 1420 mm

1290 / 1420 mm

1250 / 1420 mm

1250 / 1420 mm

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

1250 / 1490 mm

1250 / 1490 mm

1250 / 1790 mm

1210 / 1490 mm

1210 / 1790 mm

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2200 / 2520 mm

2200 / 2520 mm

109.311.128

109.311.129

109.311.127

109.312.109

109.312.108

109.999.831

109.999.831

109.999.831

109.999.832

109.999.832

109.399.502

109.399.502

109.399.523

109.399.525

Kod produktu

AKCESORIA Lakierowanie cian zewn trznych Wloty wentylacyjne Uchwyt do d wigu Drzwi podstawowe

jednoskrzydłowe lewe

Pakiet elektroinstalacyjny Nagrzewnica elektryczna

109.399.513

109.399.513

109.399.501

109.399.501

109.399.501

109.399.515

109.399.515

109.399.515

109.399.521

109.399.524

109.399.524

109.399.536

powietrza Ex ATEX 6000 W Grzejnik elektr. cienny 2000 W Grzejnik elektryczny eberkowy

Ex ATEX 500/360 W

Regulator temperatury Ex ATEX

38

109.399.532 109.399.561 109.399.537


IZOLOWANY CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

ST300

STI300

2 m2

POJEMNO

OCYNK

WYKO CZENIE

ZMONTOWANY

2 m2

DOSTAWA

MALOWANY

POJEMNO

WYKO CZENIE

ZMONTOWANY DOSTAWA

DRZWI

DRZWI

Skrzydłowe 1000 x 1890 mm, na boku 2 m

Skrzydłowe 1200 x 2100 mm, na boku2 m

DANE TECHNICZNE Składowanie Ci ar własny Maksymalna pojemno

AKCESORIA

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

Kod produktu Lakierowanie cian zewn trznych Powłoka zabezpieczaj ca z włókniny Wloty wentylacyjne Uchwyt do d wigu Drzwi podstawowe dwuskrzydłowe

Drzwi podstawowe jednoskrzydłowe lewe Brama podstawowa roletowa 1800 mm Blokada antywłamaniowa Kłódka dyskowa, antywłamaniowa Pakiet elektroinstalacyjny Nagrzewnica elektryczna powietrza Ex ATEX 6000 W Grzejnik elektryczny cienny 2000 W Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 500/360 W Drzwi podstawowe dwuskrzydłowe asymetryczne Regulator temperatury Ex ATEX

WGK 1+3

AKTYWNE

PASYWNE

WGK 1+3

PASYWNE I AKTYWNE

310 kg

310 kg

340 kg

448 kg

478 kg

275 l

275 l

275 l

275 l

275 l

2000 / 2100 mm

2000 / 2100 mm

2000 / 2100 mm

1960 / 2100 mm

970 / 1140 mm

970 / 1140 mm

970 / 1440 mm

910 / 1140 mm

910 / 1440 mm

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2200 / 2520 mm

2200 / 2520 mm

109.311.137

109.311.138

109.311.136

109.312.113

109.312.112

109.999.834

109.999.834

109.999.834

109.999.835

109.999.835

109.399.550

109.399.550

109.399.550 109.399.502

109.399.502

109.399.523

109.399.525

109.399.513 109.399.501

109.399.513 109.399.501

1800 x 1890 mm 109.399.515 109.399.554

1960 / 2100 mm

109.399.501

109.399.538

109.399.515

109.399.515

109.399.554

109.399.554

1300 mm 1800 mm

109.399.555 109.399.556

109.199.545

109.199.545

109.199.545

109.399.521

109.399.524

109.399.530

109.399.536 109.399.532 109.399.561 109.399.544

109.399.544 109.399.537

39


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

?

CERTYFIKATY

SAFE 400 KTC OCYNK

MAGAZYNY CHEMICZNE SAFE TANK

CERTYFIKATY

SAFE 400 KTC

ZMONTOWANY

WYKO CZENIE

IZOLOWANY

OCYNK

DOSTAWA

WYKO CZENIE

MALOWANY WYKO CZENIE

ZMONTOWANY DOSTAWA

DRZWI

DRZWI

Skrzydłowe 1800 x 1890 mm, na boku 1,42 m

Skrzydłowe 1840 x 2100 mm, na boku 1,42 m

DANE TECHNICZNE

AKTYWNE

PASYWNE

520 kg

520 kg

550 kg

605 kg

635 kg

1040 l

1040 l

1040 l

1040 l

1040 l

Poj. skł. zbiornika na paliwo (1000 l)

1

1

1

1

1

Poj. składowania beczek 200 l

9

9

9

9

9

Maksymalne obci enie kratki

1000 kg/m3

1000 kg/m3

1000 kg/m3

1000 kg/m3

1000 kg/m3

Ci ar własny Maksymalna pojemno

AKCESORIA

WGK 1+3

Rozmiar drzwi (szer. x wys.)

1800 x 1890 mm

1800 x 1890 mm

1800 x 1890 mm

1840 x 2100 mm

1840 x 2100 mm

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2100 mm

2000 / 2100 mm

2000 / 2400 mm

1950 / 2100 mm

1950 / 2400 mm

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2170 mm

2000 / 2170 mm

2000 / 2170 mm

1950 / 2170 mm

1950 / 2170 mm

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2400 mm

2000 / 2400 mm

2000 / 2400 mm

2220/2650 mm

2220 / 2650 mm

109.313.100

109.313.101

109.313.102

109.314.100

109.314.101

109.314.102

109.314.102

109.399.523

109.399.525

Kod produktu Lakierowanie cian zewn trznych

109.313.103

109.313.103

109.313.103

Powłoka zabezpieczaj ca z włókniny

109.399.577

109.399.577

109.399.577

Wloty wentylacyjne

109.399.513

Uchwyt do d wigu

109.399.501

109.399.501

109.399.501

Drzwi podstawowe dwuskrzydłowe asymetryczne

109.399.538

109.399.538

109.399.538

Brama podstawowa roletowa 1800 mm

109.399.554

109.399.554

109.399.554

109.399.513

Blokada antywłamaniowa

109.399.556

109.399.556

109.399.556

Kłódka dyskowa, antywłamaniowa

109.199.545

109.199.545

109.199.545

Pakiet elektroinstalacyjny A

109.399.521

109.399.524

109.399.530

Pakiet elektroinstalacyjny B

109.399.523

109.399.525 109.399.536

Nagrzewnica elektryczna powietrza Ex ATEX 6000 W Grzejnik elektryczny cienny 2000 W Grzejnik elektryczny 3000 W Metalowa siatka ochronna grzejnika eberkowego Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 500/360 W

40

PASYWNE I AKTYWNE

WGK 1+3

Składowanie

109.399.532 109.399.560 109.399.562

109.399.561

Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 1500/1145 W

109.399.559

Regulator temperatury Ex ATEX

109.399.537


IZOLOWANY

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

ST1000

STI1000

6 m2

POJEMNO

OCYNK

WYKO CZENIE

ZMONTOWANY

5 m2

DOSTAWA

POJEMNO

MALOWANY WYKO CZENIE

DRZWI

DRZWI

Skrzydłowe 1300 x 1890 mm

Skrzydłowe 1200 x 2100 mm

ZMONTOWANY DOSTAWA

DANE TECHNICZNE Składowanie Ci ar własny Maksymalna pojemno

AKCESORIA

WGK 1+3

PASYWNE I AKTYWNE

WGK 1+3

AKTYWNE

PASYWNE

750 kg

750 kg

780 kg

890 kg

1030 l

1030 l

1030 l

1030 l

1030 l

920 kg

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

2920 / 3050 mm

2920 / 3050 mm

2920 / 3350 mm

2820 / 3050 mm

2820 / 3350 mm

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2170 mm

2000 / 2170 mm

2000 / 2170 mm

1940 / 2170 mm

1940 / 2170 mm

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2310 mm

2000 / 2310 mm

2000 / 2310 mm

2200 / 2560 mm

2200 / 2560 mm

109.311.107

109.311.108

109.311.106

109.312.101

109.312.100

109.999.823

109.999.823

109.999.823

109.999.824

109.999.824

109.399.545

109.399.545

109.399.545 109.399.502

109.399.502

1840 x 2100 mm

109.399.544

2400 x 2100 mm

109.399.542

109.399.523

109.399.525

Kod produktu Lakierowanie cian zewn trznych Powłoka zabezpieczaj ca z włókniny Wloty wentylacyjne Uchwyt do d wigu

Drzwi podstawowe dwuskrzydłowe asymetryczne dodatkowe:

Drzwi podstawowe dwuskrzydłowe symetryczne dodatkowe:

Drzwi dodatkowe jednoskrzydłowe 1300 x 1890 Drzwi podstawowe jednoskrzydłowe lewe Brama podstawowa roletowa 1800 mm Blokada antywłamaniowa Kłódka dyskowa, antywłamaniowa Pakiet elektroinstalacyjny A Pakiet elektroinstalacyjny B Nagrzewnica elektryczna powietrza Ex ATEX 6000 W Grzejnik elektryczny cienny 2000 W Grzejnik elektryczny 3000 W Metalowa siatka ochronna grzejnika eberkowego Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 500/360 W Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 1500/1145 W Regulator temperatury Ex ATEX

109.399.513

109.399.513 109.399.501

109.399.501

109.399.501

1800 x 1890 mm

109.399.538

2750 x 1890 mm

109.399.540

1800 x 1890 mm 2750 x 1890 mm

109.399.539 109.399.541

109.399.558

109.399.558

109.399.515

109.399.515

109.399.554

109.399.554 1300 mm 1800 mm

109.399.558 109.399.515 109.399.554

109.399.555 109.399.556

109.199.545

109.199.545

109.199.545

109.399.521

109.399.524

109.399.530

109.399.523

109.399.525 109.399.536 109.399.532 109.399.560 109.399.562

109.399.561 109.399.559 109.399.537

41


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE SAFE TANK

IZOLOWANY

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

SAFE 1000 KTC

SAFE 1000 KTC

OCYNK

WYKO CZENIE

ZMONTOWANY

OCYNK

DOSTAWA

WYKO CZENIE

MALOWANY WYKO CZENIE

ZMONTOWANY DOSTAWA

DRZWI

DRZWI

Dwuskrzydłowe 2750 x 1890 mm, na boku 3 m

Dwuskrzydłowe 2400 x 2100 mm, na boku 3 m

DANE TECHNICZNE

AKTYWNE

PASYWNE

490 kg

490 kg

490 kg

490 kg

520 kg

1030 l

1030 l

1030 l

1030 l

1030 l

Poj. skł. zbiornika na paliwo (1000 l)

2

2

2

2

2

Poj. składowania beczek 200 l

12

12

12

12

12

Maksymalne obci enie kratki

1000 kg/m3

1000 kg/m3

1000 kg/m3

1000 kg/m3

1000 kg/m3

Ci ar własny Maksymalna pojemno

AKCESORIA

Rozmiar drzwi (szer. x wys.)

2750 x 1890 mm

2750 x 1890 mm

2750 x 1890 mm

2400 x 2100 mm

2400 x 2100 mm

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

2920 / 3050 mm

2920 / 3050 mm

2920 / 3350 mm

2820 / 3050 mm

2820 / 3350 mm

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2170 mm

2000 / 2170 mm

2000 / 2170 mm

1940 / 2170 mm

1940 / 2170 mm

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2310 mm

2000 / 2310 mm

2000 / 2310 mm

2220 / 2560 mm

2220 / 2560 mm

109.313.200

109.313.201

109.313.202

109.314.200

109.314.201

109.999.823

109.999.823

109.999.823

109.999.824

109.999.824

109.399.545

109.399.545

109.399.545

Kod produktu Lakierowanie cian zewn trznych Powłoka zabezpieczaj ca z włókniny Wloty wentylacyjne Uchwyt do d wigu

Drzwi podstawowe dwuskrzydłowe asymetryczne Drzwi podstawowe dwuskrzydłowe symetryczne Drzwi dodatkowe jednoskrzydłowe 1300 x 1890 Drzwi podstawowe jednoskrzydłowe lewe Kłódka dyskowa, antywłamaniowa Pakiet elektroinstalacyjny A Pakiet elektroinstalacyjny B Nagrzewnica elektryczna powietrza Ex ATEX 6000 W Grzejnik elektryczny cienny 2000 W Grzejnik elektryczny 3000 W Metalowa siatka ochronna grzejnika eberkowego Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 500/360 W Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 1500/1145 W Regulator temperatury Ex ATEX

42

WGK 1+3

PASYWNE I AKTYWNE

WGK 1+3

Składowanie

109.399.513

109.399.513 109.399.501

109.399.501

109.399.501

109.399.502

109.399.502

109.399.539

109.399.539

109.399.539

1840 x 2100 mm

109.399.544

109.399.541

109.399.541

109.399.541

2400 x 2100 mm

109.399.579

109.399.558

109.399.558

109.399.558

109.399.515

109.399.515

109.399.515

109.199.545

109.199.545

109.199.545

109.399.521

109.399.524

109.399.530

109.399.523

109.399.525

109.399.523

109.399.525 109.399.536 109.399.532 109.399.560 109.399.562

109.399.561 109.399.559 109.399.537


OPCJONALNE REGAŁY Regały z półkami kratowymi na małe pojemniki dost pne s w trzech szeroko ciach i montowane s w modułach SAFE TANK bez u ycia

Kontenery magazynowe przeznaczone s do aktywnego i pasywnego składowanie materiałów niebezpiecznych dla wód i/lub materiałów palnych ze stał własn wentylacj lub wentylacj techniczn przy pomocy wentylatorów zabezpieczonych przed wybuchem

Po rampach podjazdowych moga je dzi wózki podno nikowe lub transportowe. 43


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE SAFE TANK

IZOLOWANY

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

ST1350

STI1350

8 m2

POJEMNO

OCYNK

WYKO CZENIE

ZMONTOWANY

7 m2

DOSTAWA

POJEMNO

MALOWANY WYKO CZENIE

DRZWI

DRZWI

Skrzydłowe 1300 x 1890 mm

Skrzydłowe 1200 x 2100 mm

ZMONTOWANY DOSTAWA

DANE TECHNICZNE Składowanie Ci ar własny Maksymalna pojemno

AKCESORIA

AKTYWNE

PASYWNE

1010 kg

1010 kg

1040 kg

1160 kg

1190 kg

1050 l

1050 l

1050 l

1050 l

1050 l

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

3920 / 4050 mm

3920 / 4050 mm

3920 / 4305 mm

3820 / 4050 mm

3820 / 4350 mm

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2170 mm

2000 / 2170 mm

2000 / 2170 mm

1940 / 2170 mm

1940 / 2170 mm

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2200 / 2520 mm

2200 / 2520 mm

109.311.113

109.311.114

109.311.112

109.312.103

109.312.102

109.999.825

109.999.825

109.999.825

109.999.826

109.999.826

109.399.546

109.399.546

109.399.546 109.399.502

109.399.502

1840 x 2100 mm

109.399.544

2400 x 2100 mm

109.399.542

109.399.523

109.399.525

Kod produktu Lakierowanie cian zewn trznych Powłoka zabezpieczaj ca z włókniny Wloty wentylacyjne Uchwyt do d wigu

Drzwi podst. dwuskrzydł. asymetr. zamiast drzwi stand. jako dodatkowe:

Drzwi podst. dwuskrzydł. symetr. zamiast drzwi stand. jako dodatkowe:

Drzwi dodatkowe jednoskrzydłowe 1300 x 1890 Drzwi podstawowe jednoskrzydłowe lewe Brama podstawowa roletowa 1800 mm Blokada antywłamaniowa Kłódka dyskowa, antywłamaniowa Pakiet elektroinstalacyjny A Pakiet elektroinstalacyjny B Nagrzewnica elektryczna powietrza Ex ATEX 6000 W Grzejnik elektryczny cienny 2000 W Grzejnik elektryczny 3000 W Metalowa siatka ochronna grzejnika eberkowego Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 500/360 W Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 1500/1145 W Regulator temperatury Ex ATEX

44

WGK 1+3

PASYWNE I AKTYWNE

WGK 1+3

109.399.513

109.399.513 109.399.501

109.399.501

109.399.501

1800 x 1890 mm

109.399.538

2750 x 1890 mm

109.399.540

1800 x 1890 mm 2750 x 1890 mm

109.399.539 109.399.541

109.399.558

109.399.558

109.399.515

109.399.515

109.399.554

109.399.554 1300 mm 1800 mm

109.399.558 109.399.515 109.399.554

109.399.555 109.399.556

109.199.545

109.199.545

109.199.545

109.399.521

109.399.524

109.399.530

109.399.523

109.399.525 109.399.536 109.399.532 109.399.560 109.399.562

109.399.561 109.399.559 109.399.537


IZOLOWANY

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

ST1700

STI1700

10 m2

POJEMNO

OCYNK

WYKO CZENIE

ZMONTOWANY

9 m2

DOSTAWA

POJEMNO

MALOWANY WYKO CZENIE

DRZWI

DRZWI

Skrzydłowe 1300 x 1890 mm

Skrzydłowe 1200 x 2100 mm

ZMONTOWANY DOSTAWA

DANE TECHNICZNE Składowanie Ci ar własny Maksymalna pojemno

AKCESORIA

WGK 1+3

PASYWNE I AKTYWNE

WGK 1+3

AKTYWNE

PASYWNE

1250 kg

1250 kg

1250 kg

1450 kg

1480 kg

1480 l

1480 l

1480 l

1480 l

1480 l

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

5000 / 5080 mm

5000 / 5080 mm

5000 / 5380 mm

4850 / 5080 mm

4850 / 5380 mm

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2170 mm

2000 / 2170 mm

2000 / 2170 mm

1940 / 2170 mm

1940 / 2170 mm

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2200 / 2520 mm

2200 / 2520 mm

109.311.119

109.311.120

109.311.118

109.312.105

109.312.104

109.999.827

109.999.827

109.999.827

109.999.828

109.999.828

109.399.547

109.399.547

109.399.547 109.399.502

109.399.502

1840 x 2100 mm

109.399.544

2400 x 2100 mm

109.399.542

109.399.523

109.399.525

Kod produktu Lakierowanie cian zewn trznych Powłoka zabezpieczaj ca z włókniny Wloty wentylacyjne Uchwyt do d wigu

Drzwi podst. dwuskrzydł. asymetr. zamiast drzwi stand. jako dodatkowe:

Drzwi podst. dwuskrzydł. symetr. zamiast drzwi stand.

jako dodatkowe:

Drzwi dodatkowe jednoskrzydłowe 1300 x 1890 Drzwi podstawowe jednoskrzydłowe lewe Brama podstawowa roletowa 1800 mm Blokada antywłamaniowa Kłódka dyskowa, antywłamaniowa Pakiet elektroinstalacyjny A Pakiet elektroinstalacyjny B Nagrzewnica elektryczna powietrza Ex ATEX 6000 W Grzejnik elektryczny cienny 2000 W Grzejnik elektryczny 3000 W Metalowa siatka ochronna grzejnika eberkowego Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 500/360 W Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 1500/1145 W Regulator temperatury Ex ATEX

109.399.513

109.399.513 109.399.501

109.399.501

109.399.501

1800 x 1890 mm

109.399.538

2750 x 1890 mm

109.399.540

1800 x 1890 mm 2750 x 1890 mm

109.399.539 109.399.541

109.399.558

109.399.558

109.399.515

109.399.515

109.399.554

109.399.554 1300 mm 1800 mm

109.399.558 109.399.515 109.399.554

109.399.555 109.399.556

109.199.545

109.199.545

109.199.545

109.399.521

109.399.524

109.399.530

109.399.523

109.399.525 109.399.536 109.399.532 109.399.560 109.399.562

109.399.561 109.399.559 109.399.537

45


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE SAFE TANK

MO LIWO CI SZEROKIEJ ROZBUDOWY POPRZEZ BOGATY WYBÓR AKCESORIÓW

Optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz porz dek s zapewnione dzi ki opcjonalnym regałom oraz paletom wychwytowymi. Elektryczne o wietlenie jest zapewnione przez pakiet instalacji elektrycznej z lampk zabezpieczon przed wybuchem. Pakiet instalacji elektrycznej jest dostosowanydo wymaga danej wersji. Wersje do składowania aktywnego i pasywnego zawieraj m.in.lamp cienn zabezpieczon przed wybuchem.

46


IZOLOWANY

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

ST1900

STI1900

12 m2

POJEMNO

OCYNK

WYKO CZENIE

ZMONTOWANY

11 m2

DOSTAWA

POJEMNO

MALOWANY WYKO CZENIE

DRZWI

DRZWI

Skrzydłowe 1300 x 1890 mm

Skrzydłowe 1200 x 2100 mm

ZMONTOWANY DOSTAWA

DANE TECHNICZNE Składowanie Ci ar własny Maksymalna pojemno

AKCESORIA

WGK 1+3

AKTYWNE

PASYWNE

WGK 1+3

PASYWNE I AKTYWNE

1480 kg

1480 kg

1510 kg

1740 kg

1770 kg

2 x 1030 l

2 x 1030 l

2 x 1030 l

2 x 1030 l

2 x 1030 l

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

5940 / 6080 mm

5940 / 6080 mm

5940 / 6380 mm

5895 / 6080 mm

5895 / 6380 mm

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2170 mm

2000 / 2170 mm

2000 / 2170 mm

1940 / 2170 mm

1940 / 2170 mm

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2310 mm

2000 / 2310 mm

2000 / 2310 mm

2200 / 2560 mm

2200 / 2560 mm

109.311.125

109.311.126

109.311.124

109.312.107

109.312.106

109.999.829

109.999.829

109.999.829

109.999.830

109.999.830

109.399.548

109.399.548

109.399.548 109.399.502

109.399.502

1840 x 2100 mm

109.399.544

2400 x 2100 mm

109.399.542

109.399.523

109.399.525

Kod produktu Lakierowanie cian zewn trznych Powłoka zabezpieczaj ca z włókniny Wloty wentylacyjne Uchwyt do d wigu

109.399.513

109.399.513

Drzwi podst. dwuskrzydł. asymetr. zamiast drzwi stand.

1800 x 1890 mm

109.399.538

Drzwi podst. dwuskrzydł. symetr. zamiast drzwi stand.

2750 x 1890 mm

109.399.540

jako dodatkowe: jako dodatkowe:

Drzwi dodatkowe jednoskrzydłowe 1300 x 1890 Drzwi podstawowe jednoskrzydłowe lewe Brama podstawowa roletowa 1800 mm Blokada antywłamaniowa Kłódka dyskowa, antywłamaniowa Pakiet elektroinstalacyjny A Pakiet elektroinstalacyjny B Nagrzewnica elektryczna powietrza Ex ATEX 6000 W Grzejnik elektryczny cienny 2000 W Grzejnik elektryczny 3000 W Metalowa siatka ochronna grzejnika eberkowego Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 500/360 W Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 1500/1145 W Regulator temperatury Ex ATEX

1800 x 1890 mm 2750 x 1890 mm

109.399.539 109.399.541

109.399.558

109.399.558

109.399.515

109.399.515

109.399.554

109.399.554 1300 mm 1800 mm

109.399.558 109.399.515 109.399.554

109.399.555 109.399.556

109.199.545

109.199.545

109.199.545

109.399.521

109.399.524

109.399.530

109.399.523

109.399.523 109.399.536 109.399.532 109.399.560 109.399.562

109.399.561 109.399.559 109.399.537

47


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE SAFE TANK

IZOLOWANY

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

ST2000

STI2000

12 m2

POJEMNO

OCYNK

WYKO CZENIE

W ELEMENTACH

11 m2

DOSTAWA

POJEMNO

MALOWANY WYKO CZENIE

DRZWI

DRZWI

Skrzydłowe 1300 x 1890 mm

Skrzydłowe 1200 x 2100 mm

ZMONTOWANY WST PNIE DOSTAWA

DANE TECHNICZNE Składowanie Ci ar własny Maksymalna pojemno

AKCESORIA

AKTYWNE

PASYWNE

WGK 1+3

PASYWNE I AKTYWNE

1420 kg

1420 kg

1450 kg

1650 kg

1680 kg

2 x 1030 l

2 x 1030 l

2 x 1030 l

2 x 1030 l

2 x 1030 l

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

2920 / 3050 mm

2920 / 3050 mm

2920 / 3050 mm

2860 / 3350 mm

2860 / 3350 mm

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

4200 / 4340 mm

4200 / 4340 mm

4200 / 4340 mm

4100 / 4340 mm

4100 / 4340 mm

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2200 / 2520 mm

2200 / 2520 mm

109.311.134

109.311.135

109.311.133

109.312.111

109.312.110

Lakierowanie cian zewn trznych

109.399.568

109.399.568

109.399.568

109.999.833

109.999.833

Monta wst pny

109.399.564

109.399.564

109.399.564

Powłoka zabezpieczaj ca z włókniny

109.399.549

109.399.549

109.399.549

Wloty wentylacyjne

109.399.513

1840 x 2100 mm

109.399.544

2400 x 2100 mm

109.399.542

109.399.542

109.399.526

Kod produktu

109.399.513

Drzwi podst. dwuskrzydł. asymetr. zamiast drzwi stand.

1800 x 1890 mm

jako dodatkowe:

109.399.538

1800 x 1890 mm

Drzwi podst. dwuskrzydł. symetr. zamiast drzwi stand.

2750 x 1890 mm

109.399.539

jako dodatkowe:

Drzwi dodatkowe jednoskrzydłowe prawe Drzwi podstawowe jednoskrzydłowe lewe Brama podstawowa roletowa 1800 mm Blokada antywłamaniowa Kłódka dyskowa, antywłamaniowa Pakiet elektroinstalacyjny A Pakiet elektroinstalacyjny B Nagrzewnica elektryczna powietrza Ex ATEX 10 000 W

2750 x 1890 mm

109.399.540 109.399.541

109.399.558

109.399.558

109.399.558

109.399.515

109.399.515

109.399.515

109.399.554

109.399.554

109.399.554

1300 mm 1800 mm

109.399.555 109.399.556

109.199.545

109.199.545

109.199.545

109.399.521

109.399.524

109.399.530

109.399.523

109.399.526

Grzejnik elektryczny cienny 2000 W

109.399.532

Grzejnik elektryczny 3000 W

109.399.560

Metalowa siatka ochronna grzejnika eberkowego

109.399.562

Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 500/360 W Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 1500/1145 W Regulator temperatury Ex ATEX

48

WGK 1+3

109.399.536

109.399.561 109.399.559 109.399.537


IZOLOWANY

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

ST3000

STI3000

19 m2

POJEMNO

OCYNK

WYKO CZENIE

W ELEMENTACH

18 m2

DOSTAWA

POJEMNO

MALOWANY WYKO CZENIE

DRZWI

DRZWI

Skrzydłowe 1300 x 1890 mm

Skrzydłowe 1200 x 2100 mm

ZMONTOWANY WST PNIE DOSTAWA

DANE TECHNICZNE Składowanie Ci ar własny Maksymalna pojemno

AKCESORIA

WGK 1+3

AKTYWNE

PASYWNE

WGK 1+3

PASYWNE I AKTYWNE

2130 kg

2130 kg

2160 kg

2468 kg

2498 kg

3 x 1030 l

3 x 1030 l

3 x 1030 l

3 x 1030 l

3 x 1030 l

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

2920 / 3050 mm

2920 / 3050 mm

2920 / 3350 mm

2860 / 3050 mm

2860 / 3350 mm

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

6350 / 6520 mm

6350 / 6520 mm

6350 / 6520 mm

6150 / 6520 mm

6150 / 6520 mm

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2200 / 2520 mm

2200 / 2520 mm

109.311.143

109.311.144

109.311.142

109.312.115

109.312.114

109.399.569

109.399.569

109.399.569

109.999.836

109.999.836

109.399.565

109.399.565

109.399.565

109.399.551

109.399.551

109.399.551

1840 x 2100 mm

109.399.544

2400 x 2100 mm

109.399.542

109.399.529

109.399.528

109.399.532

109.399.536

Kod produktu Lakierowanie cian zewn trznych Monta wst pny Powłoka zabezpieczaj ca z włókniny Wloty wentylacyjne

Drzwi podst. dwuskrzydł. asymetr. zamiast drzwi stand.

jako dodatkowe:

Drzwi podst. dwuskrzydł. symetr. zamiast drzwi stand.

jako dodatkowe:

Drzwi dodatkowe jednoskrzydłowe prawe Drzwi podstawowe jednoskrzydłowe lewe Brama podstawowa roletowa 1800 mm Blokada antywłamaniowa

109.399.513

109.399.513 1800 x 1890 mm

109.399.538

2750 x 1890 mm

109.399.540

1800 x 1890 mm 2750 x 1890 mm

Pakiet elektroinstalacyjny A Pakiet elektroinstalacyjny B Nagrzewnica elektryczna powietrza Ex ATEX 10 000 W

109.399.541

109.399.558

109.399.558

109.399.558

109.399.515

109.399.515

109.399.515

109.399.554

109.399.554

109.399.554

1300 mm 1800 mm

Kłódka dyskowa, antywłamaniowa

109.399.539

109.399.555 109.399.556

109.199.545

109.199.545

109.199.545

109.399.521

109.399.524

109.399.530

109.399.529

109.399.528

Grzejnik elektryczny cienny 2000 W Grzejnik elektryczny 3000 W

109.399.560

Metalowa siatka ochronna grzejnika eberkowego

109.399.562

Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 500/360 W Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 1500/1145 W Regulator temperatury Ex ATEX

109.399.561 109.399.559 109.399.537

49


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE SAFE TANK

IZOLOWANY

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

ST4000

STI4000

21 m2

POJEMNO

OCYNK

WYKO CZENIE

W ELEMENTACH

20 m2

DOSTAWA

POJEMNO

MALOWANY WYKO CZENIE

DRZWI

DRZWI

Skrzydłowe 1300 x 1890 mm

Skrzydłowe 1200 x 2100 mm

ZMONTOWANY WST PNIE DOSTAWA

DANE TECHNICZNE Składowanie Ci ar własny Maksymalna pojemno

AKCESORIA

WGK 1+3

AKTYWNE

WGK 1+3

PASYWNE I AKTYWNE

2367 kg

2367 kg

2397 kg

2742 kg

2772 kg

2 x 1480 l

2 x 1480 l

2 x 1480 l

2 x 1480 l

2 x 1480 l

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

5000 / 5080 mm

5000 / 5080 mm

5000 / 5380 mm

4860 / 5080 mm

4860 / 5380 mm

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

4200 / 4340 mm

4200 / 4340 mm

4200 / 4340 mm

4100 / 4340 mm

4100 / 4340 mm

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2200 / 2520 mm

2200 / 2520 mm

109.311.149

109.311.150

109.311.148

109.312.117

109.312.116

109.399.570

109.399.570

109.399.570

109.999.837

109.999.837

109.399.566

109.399.566

109.399.566

109.399.552

109.399.552

109.399.552

1840 x 2100 mm

109.399.544

2400 x 2100 mm

109.399.542

109.399.527

109.399.526

Kod produktu Lakierowanie cian zewn trznych Monta wst pny Powłoka zabezpieczaj ca z włókniny Wloty wentylacyjne

Drzwi podst. dwuskrzydł. asymetr. zamiast drzwi stand. jako dodatkowe:

Drzwi podst. dwuskrzydł. symetr. zamiast drzwi stand. jako dodatkowe:

Drzwi dodatkowe jednoskrzydłowe prawe Drzwi podstawowe jednoskrzydłowe lewe Brama podstawowa roletowa 1800 mm Blokada antywłamaniowa

109.399.513

Kłódka dyskowa, antywłamaniowa Pakiet elektroinstalacyjny A Pakiet elektroinstalacyjny B Nagrzewnica elektryczna powietrza Ex ATEX 10 000 W

109.399.513

1800 x 1890 mm

109.399.538

2750 x 1890 mm

109.399.540

1800 x 1890 mm 2750 x 1890 mm

109.399.539 109.399.541

109.399.558

109.399.558

109.399.558

109.399.515

109.399.515

109.399.515

109.399.554

109.399.554

109.399.554

1300 mm 1800 mm

109.399.555 109.399.556

109.199.545

109.199.545

109.199.545

109.399.521

109.399.524

109.399.530

109.399.527

109.399.526

Grzejnik elektryczny cienny 2000 W

109.399.532

Grzejnik elektryczny 3000 W

109.399.560

Metalowa siatka ochronna grzejnika eberkowego

109.399.562

Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 500/360 W Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 1500/1145 W Regulator temperatury Ex ATEX

50

PASYWNE

109.399.576

109.399.561 109.399.559 109.399.537


IZOLOWANY

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

ST5000

STI5000

32 m2

POJEMNO

OCYNK

WYKO CZENIE

W ELEMENTACH

30 m2

DOSTAWA

POJEMNO

MALOWANY WYKO CZENIE

DRZWI

DRZWI

Skrzydłowe 1300 x 1890 mm

Skrzydłowe 1200 x 2100 mm

ZMONTOWANY WST PNIE DOSTAWA

DANE TECHNICZNE Składowanie Ci ar własny Maksymalna pojemno

AKCESORIA

WGK 1+3

AKTYWNE

PASYWNE

WGK 1+3

PASYWNE I AKTYWNE

3520 kg

3520 kg

3550 kg

4113 kg

4143 kg

3 x 1480 l

3 x 1480 l

3 x 1480 l

3 x 1480 l

3 x 1480 l

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

2920 / 5080 5000 3050 mm

2920 / 5080 5000 3050 mm

2920 / 5380 5000 3350 mm

2920 / 5080 4860 3050 mm

2920 / 5380 4860 3350 mm

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

6350 / 6520 mm

6350 / 6520 mm

6350 / 6520 mm

6350 / 6520 mm 6150

6350 / 6520 mm 6150

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2000 / 2300 mm

2000 / 2520 mm 2200

2000 / 2520 mm 2200

109.311.143 109.311.155

109.311.144 109.311.156

109.311.142 109.311.154

109.312.115 109.312.119

109.312.114 109.312.118

109.399.571

109.399.571

109.399.571

109.999.838

109.999.838

109.399.567

109.399.567

109.399.567

109.399.553

109.399.553

109.399.553

1840 x 2100 mm

109.399.544

2400 x 2100 mm

109.399.542

109.399.529

109.399.528

109.399.576

109.399.576

Kod produktu Lakierowanie cian zewn trznych Monta wst pny Powłoka zabezpieczaj ca z włókniny Wloty wentylacyjne

Drzwi podst. dwuskrzydł. asymetr. zamiast drzwi stand.

jako dodatkowe:

Drzwi podst. dwuskrzydł. symetr. zamiast drzwi stand.

jako dodatkowe:

Drzwi dodatkowe jednoskrzydłowe prawe Drzwi podstawowe jednoskrzydłowe lewe Brama podstawowa roletowa 1800 mm Blokada antywłamaniowa

109.399.513

109.399.538

2750 x 1890 mm

109.399.540

1800 x 1890 mm 2750 x 1890 mm

Pakiet elektroinstalacyjny A Pakiet elektroinstalacyjny B Nagrzewnica elektryczna powietrza Ex ATEX 10 000 W Grzejnik elektryczny cienny 2000 W Grzejnik elektryczny 3000 W Metalowa siatka ochronna grzejnika eberkowego Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 500/360 W Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 1500/1145 W Regulator temperatury Ex ATEX

109.399.539 109.399.541

109.399.558

109.399.558

109.399.558

109.399.515

109.399.515

109.399.515

109.399.554

109.399.554

109.399.554

1300 mm 1800 mm

Kłódka dyskowa, antywłamaniowa

109.399.513

1800 x 1890 mm

109.399.555 109.399.556

109.199.545

109.199.545

109.199.545

109.399.521

109.399.524

109.399.530

109.399.529

109.399.528 109.399.532 109.399.560 109.399.562 109.399.561 109.399.559 109.399.537

51


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE, SAFE CENTER SCA

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE SAFE CENTER SCA MODUŁOWY SYSTEM REGAŁÓW Gdy potrzebny jest tani magazyn w systemie modułowym przeznaczony na substancje niebezpieczne, do ustawienia na zewn trz budynków, zalecany jest typ SAFE Center SCA.

Drzwi przesuwno-składane umo liwiaj łatwe poruszanie si wózkami widłowymi. SAFE Center SCA mo e by w ka dej chwili powi kszony. Na yczenie oprócz wariantów wyposa enia oferowanych od r ki mo liwy jest równie indywidualny układ magazynu jako obiektu pojedynczego, szeregowego lub modułowego. Dostawa obejmuje instrukcj ze zdj ciami oraz rysunki fundamentowe. Mo na oczywi cie zleci monta na miejscu, który wykonaj do wiadczeni fachowcy firmy Topserw. Magazyn typu SAFE Center SCA przeznaczony jest do mediów zagra aj cych zasobom wodnym i do materiałów palnych i jest wyposa ony we własn niezale n wentylacj uj t w konstrukcji.

52


DWIE WERSJE Dostawy obejmuj dwie wersje Na materiały stanowi ce zagro enie dla wód, niepalne Na materiały stanowi ce zagro enie dla wód i na materiały palne, z własn wentylacj uwzgl dnion w konstrukcji

ZALETY Zgodno

z wymogami ustawy o gospodarce wodnej

Mo liwo zastosowania do mediów niepalnych lub palnych, łatwo i bardzo łatwopalnych we wszystkich klasach zagro enia dla zasobów wodnych (WGK 1-3) zgodnie z rozporz dzeniem o bezpiecze stwie w procesie produkcji (zestawy H) Wanna wychwytowa z 3mm blachy stalowej (S235JR) szczelnie zespawane i ocynkowane Elementy z blachy trapezowej, ramy wsporcze, podkładki pod beczki i kratki Poprzecznice powlekane proszkowo (na niebiesko), regulowane w rastrze o wys.50 mm Wytrzymało

ka dego poziomu do 3.000 kg

Szeroko otwieraj ce si , zamykane drzwi przesuwno-składane z blachy trapezowej Dach z wbudowan rynn Max. obci enie dachu niegiem: 100 kg/m2 Max.napór wiatru na cian : w = 0,40 kN/m2 Max.ssanie wiatru na dach i cian : w = -0,25 kN/m2 Mo liwo rozbudowy w ka dej chwili o podkładki pod beczki i kratki regałowe Dowolno

rozbudowy

Szybka rozbudowa dzi ki prostemu monta owi i łatwej instrukcji

53


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE, SAFE CENTER SCA

WERSJE IZOLOWANE Typ izolowany regału SAFE Center SCA zalecany jest jako tani magazyn na materiały niebezpieczne do ustawienia na zewn trz budynków. Izolowane ciany i drzwi zbudowane z elementów warstwowych i wykładane piank poliuretanow chroni towar wra liwy przed silnymi wahaniami temperatury. W przypadku niskiej temperatury w opcji dost pne s urz dzenia grzewcze utrzymuj ce odpowiedni temperatur . Tym samym zapewnione zostaj lepsze parametry lepko ci potrzebnej w dalszym toku produkcji. Typ izolowany SAFE Center SCA jest dostarczany w dwóch wersjach: na materiały niepalne we wszystkich klasach WGK (WGK 1-3) na materiały palne, łatwopalne i bardzo łatwopalne wg rozporz dzenia BetrSichV Szeroko otwierane dwuskrzydłowe drzwi umo liwiaj łatwy dost p równie wózkom widłowym. Na yczenie oprócz wariantów wyposaenia oferowanych od r ki mo liwy jest tak e indywidualny układ magazynu jako obiektu pojedynczego.

ZNAKOMITA IZOLACJA CIEPLNA Elementy ciany U = 0,47 W/(m2K) Elementy dachu U = 0,47 W/(m2K) Powłoka zewn. ze stali ocynkowanej ta mowo i powlekane dla zapewnienia doskonałej ochrony antykorozyjnej i długiej trwało ci Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej, przyjaznej dla rodowiska, tworzonej przy pomocy wody Standardowy odcie powłoki RAL 9002 (szarobiały)

ZALETY Zgodno

z wymogami ustawy o gospodarce wodnej

Mo liwo zastosowania mediów niepalnych lub palnych, łatwo i bardzo łatwopalnych we wszystkich klasach zagro enia dla zasobów wodnych (WGK 1-3) zgodnie z rozporz dzeniem o bezpiecze stwie w procesie produkcji (zestawy H) Wanna wychwytowa z 3mm blachy stalowej (S235JR) szczelnie zespawane i ocynkowane ciany, drzwi i dach z elementów warstwowych z izolacj ciepln Ocynkowane ramy wsporcze, podkładki pod beczki i kratki Poprzecznice powlekane proszkowo (na niebiesko), regulowane w rastrze o wys.50 mm

54

Wytrzymało

ka dego poziomu do 3.000 kg

Szeroko otwieraj ce si , zamykane drzwi skrzydłowe z elementów warstwowych z izolacj ciepln Dach z wbudowan rynn Max. obci enie dachu niegiem: 100 kg/m2 Max.napór wiatru na cian : w = 0,40 kN/m2 Max.ssanie wiatru na dach i cian : w = -0,25 kN/m2 Mo liwo rozbudowy w ka dej chwili o podkładki pod beczki i kratki regałowe Dowolno

rozbudowy

Szybka rozbudowa dzi ki prostemu monta owi i łatwej instrukcji


?

CERTYFIKATY

SCAS-16 500 L

MAKS. POJEMNO

IZOLOWANY

CERTYFIKATY

SCAS-16

OCYNK

500 L

WYKO CZENIE

MALOWANY

MAKS. POJEMNO

REGAŁ PODSTAWOWY

1 półka z kratki 500 kg/m2 1 wanna wychw. z kratk 500 kg/m2 2 ramy regałowe, 2 poprzecznice 2 cianki antybryzg., 2 ciany boczne 1 ciana tylna, 1 dach 2 drzwi przesuwno-składane

WYKO CZENIE

REGAŁ DOSTAWIANY

1 półka z kratki 500 kg/m2 1 wanna wychw. z kratk 500 kg/m2 2 ramy regałowe, 2 poprzecznice 2 cianki antybryzg., 2 ciany boczne 1 ciana tylna, 1 dach 2 drzwi przesuwno-składane

REGAŁ PODSTAWOWY

1 półka z kratki 500 kg/m2 1 wanna wychw. z kratk 500 kg/m2 2 ramy regałowe, 2 poprzecznice 2 cianki antybryzg., 2 ciany boczne 1 ciana tylna, 1 dach, 2 drzwi skrzydłowe, 1 ciana tylna, 1 dach 2 drzwi przesuwno-składane

DANE TECHNICZNE Składowanie

PASYWNE I AKTYWNE

WGK 1-3

kratce /pal. euro/ pal. przemysł.

PASYWNE I AKTYWNE

1061 kg

1111 kg

950 kg

880 kg 2650 x 1300 x 280 mm

2650 x 1300 x 280 mm

500 l

500 l

500 l

16 / 12 / 16

24 / 18 / 24

16 / 12 / 16

Maksymalna pojemno Poj. składowania beczki 200l na:

WGK 1+3

2650 x 1300 x 280 mm

Ci ar własny Wanna wychwyt. (szer. x gł. x wys.)

PASYWNE I AKTYWNE

WGK 1-3

Szeroko

zewn trzna

3030 mm

3030 mm

3030 mm

Gł boko

zewn trzna

1725 mm

1725 mm

1725 mm

półki

2700 mm

2700 mm

2700 mm

zewn trzna

3050 mm

3050 mm

3050 mm

Szeroko Wysoko

Kod produktu

109.322.209

109.322.208

109.322.225

109.322.224

109.322.211

109.322.210

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.528

AKCESORIA Odbojnik, naro nik ochronny Dodatkowy poziom składowania Grzejnik elektryczny eberkowy 3000 W

Metalowa siatka ochronna

grzejnika eberkowego 3000 W

Grzejnik elektryczny

eberkowy Ex ATEX 500/360 W Grzejnik elektryczny

eberkowy Ex ATEX 1500/1145 W Regulator temperatury Ex ATEX Nagrzewnica elektryczna

powietrza Ex ATEX 6000 W

109.399.560 109.299.562 109.299.561 109.399.559 109.299.537 109.399.536

55


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

?

CERTYFIKATY

SCAS-24 500 L

MAKS. POJEMNO

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE, SAFE CENTER SCA

IZOLOWANY

CERTYFIKATY

SCAS-24

OCYNK

500 L

WYKO CZENIE

MALOWANY

MAKS. POJEMNO

REGAŁ PODSTAWOWY 2

2 półki z kratki 500 kg/m 1 wanna wychw. z kratk 500 kg/m2 2 ramy regałowe, 4 poprzecznice 3 cianki antybryzg., 2 ciany boczne 1 ciana tylna 1 dach 2 drzwi przesuwno-składane

WYKO CZENIE

REGAŁ DOSTAWIANY 2

2 półki z kratki 500 kg/m 1 wanna wychw. z kratk 500 kg/m2 2 ramy regałowe, 4 poprzecznice 3 cianki antybryzgowe, 1 ciana tylna 1 dach 2 drzwi przesuwno-składane

REGAŁ PODSTAWOWY 2 półki z kratki 500 kg/m2 1 wanna wychw. z kratk 500 kg/m2 2 ramy regałowe, 4 poprzecznice 3 cianki antybryzgowe, 2 ciany boczne, 1 ciana tylna 1 dach, 2 drzwi skrzydłowe

DANE TECHNICZNE Składowanie

PASYWNE I AKTYWNE

WGK 1-3

kratce /pal. euro/ pal. przemysł.

PASYWNE I AKTYWNE

1248 kg

1298 kg

1100 kg

998 kg 2650 x 1300 x 280 mm

2650 x 1300 x 280 mm

500 l

500 l

500 l

24 / 18 / 24

24 / 18 / 24

24 / 18 / 24

Maksymalna pojemno Poj. składowania beczki 200l na:

WGK 1+3

2650 x 1300 x 280 mm

Ci ar własny 1 wanna wychw. (szer. x gł. x wys.)

PASYWNE I AKTYWNE

WGK 1-3

Szeroko

zewn trzna

3030 mm

3030 mm

3030 mm

Gł boko

zewn trzna

1725 mm

1725 mm

1725 mm

półki

2700 mm

2700 mm

2700 mm

zewn trzna

4050 mm

4050 mm

4050 mm

Szeroko Wysoko

Kod produktu

109.322.213

109.322.212

109.322.227

109.322.226

109.322.215

109.322.214

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.528

AKCESORIA Odbojnik, naro nik ochronny Dodatkowy poziom składowania Grzejnik elektryczny eberkowy 3000 W

Metalowa siatka ochronna

grzejnika eberkowego 3000 W Grzejnik elektryczny

eberkowy Ex ATEX 500/360 W Grzejnik elektryczny

eberkowy Ex ATEX 1500/1145 W Regulator temperatury Ex ATEX Nagrzewnica elektryczna

powietrza Ex ATEX 6000 W

56

109.399.560 109.299.562 109.299.561 109.399.559 109.299.537 109.399.536


CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

SCAL-12

SCAL-12

500 L

MAKS. POJEMNO

OCYNK

500 L

WYKO CZENIE

MALOWANY

MAKS. POJEMNO

WYKO CZENIE

REGAŁ PODSTAWOWY

REGAŁ DOSTAWIANY

REGAŁ PODSTAWOWY

2 ramy regałowe, 6 poprzecznic 12 podkładek pod beczki standard, 1 wanna wychwytowa, 3 cianki antybryzg., 2 ciany boczne 1 ciana tylna, 1 dach, 2 drzwi przesuwno-składane

2 ramy regałowe, 6 poprzecznic 12 podkładek pod beczki standard, 1 wanna wychw. z kratk 500 kg/m2, 3 cianki antybryzgowe, 1 ciana tylna 1 dach, 2 drzwi przesuwno-składane

2 ramy regałowe, 6 poprzecznic 12 podkładek pod beczki standard, 1 wanna wychwytowa 3 cianki antybryzg., 2 ciany boczne 1 ciana tylna, 1 dach, 2 drzwi skrzydłowe

DANE TECHNICZNE Składowanie

PASYWNE I AKTYWNE

WGK 1-3

2650 x 1300 x 280 mm

2650 x 1300 x 280 mm

500 l

500 l

12

12

12

zewn trzna

3030 mm

3030 mm

3030 mm

zewn trzna

1725 mm

1725 mm

1725 mm

półki

2700 mm

2700 mm

2700 mm

zewn trzna

3050 mm

3050 mm

3050 mm

w pozycji le cej

Szeroko

AKCESORIA

1250 kg

500 l

składowania beczki 200l

Wysoko

1200 kg

2650 x 1300 x 280 mm

Maksymalna pojemno

Gł boko

PASYWNE I AKTYWNE

1010 kg

1 wanna wychw. (szer. x gł. x wys.)

Szeroko

WGK 1+3

1075 kg

Ci ar własny

Pojemno

PASYWNE I AKTYWNE

WGK 1-3

Kod produktu

Odbojnik, naro nik ochronny Dodatkowy poziom składowania Podstawa regałowa, standardowa,

beczka le ca

Podstawa regałowa z kieszeniami

na widły wózka, beczka le ca

Półka eksploatacyjna na pojemnik Grzejnik elektr. eberkowy 3000 W Metalowa siatka ochronna

grzejnika eberkowego 3000 W

Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 500/360 W

Grzejnik elektryczny eberkowy

Ex ATEX 1500/1145 W

Regulator temperatury Ex ATEX Nagrzewnica elektryczna

powietrza Ex ATEX 6000 W

109.322.201

109.322.200

109.322.221

109.322.220

109.322.203

109.322.202

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.515

109.299.515

109.299.515

109.299.515

109.299.515

109.299.515

109.199.505

109.199.505

109.199.505

109.199.505

109.199.505

109.199.505

109.399.572

109.399.572

109.399.572

109.399.572

109.399.572

109.399.572

109.399.560 109.299.562 109.299.561 109.399.559 109.299.537 109.399.536

57


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE, SAFE CENTER SCA

BEZPIECZNE MAGAZYNOWANIE NA ZEWN TRZ BUDYNKÓW

Gdy potrzebny jest tani magazyn w systemie modułowym przeznaczony na substancje niebezpieczne, do ustawienia na zewn trz budynków, zalecany jest typ SAFE Center SCA.

58


IZOLOWANY CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

SCAL-16

SCAL-16

500 L

MAKS. POJEMNO

OCYNK

500 L

WYKO CZENIE

MALOWANY

MAKS. POJEMNO

WYKO CZENIE

REGAŁ PODSTAWOWY

REGAŁ DOSTAWIANY

REGAŁ PODSTAWOWY

2 ramy regałowe, 8 poprzecznic, 16 podkładek pod beczki standard, 1 wanna wychwytowa, 4 cianki antybryzg., 2 ciany boczne, 1 ciana tylna, 1 dach, 2 drzwi przesuwno-składane

2 ramy regałowe, 8 poprzecznic, 16 podkładek pod beczki standard, 1 wanna wychwytowa, 4 cianki antybryzg., 2 ciany boczne 1 ciana tylna, 1 dach, 2 drzwi przesuwno-składane

2 ramy regałowe, 8 poprzecznic, 16 podkładek pod beczki standard, 1 wanna wychwytowa, 4 cianki antybryzg., 2 ciany boczne, 1 ciana tylna, 1 dach, 2 drzwi skrzydłowe

DANE TECHNICZNE Składowanie

PASYWNE I AKTYWNE

WGK 1-3

2650 x 1300 x 280 mm

2650 x 1300 x 280 mm

500 l

500 l

16

16

24 / 16 / 24

zewn trzna

3030 mm

3030 mm

3030 mm

zewn trzna

1725 mm

1725 mm

1725 mm

półki

2700 mm

2700 mm

2700 mm

zewn trzna

4050 mm

4050 mm

4050 mm

w pozycji le cej

Szeroko

AKCESORIA

1415 kg

500 l

składowania beczki 200l

Wysoko

1365 kg

2650 x 1300 x 280 mm

Maksymalna pojemno

Gł boko

PASYWNE I AKTYWNE

1255 kg

1 wanna wychw. (szer. x gł. x wys.)

Szeroko

WGK 1+3

1345 kg

Ci ar własny

Pojemno

PASYWNE I AKTYWNE

WGK 1-3

Kod produktu

Odbojnik, naro nik ochronny Dodatkowy poziom składowania Podstawa regałowa, standardowa,

beczka le ca

Podstawa regałowa z kieszeniami

na widły wózka, beczka le ca

Półka eksploatacyjna na pojemnik Grzejnik elektr. eberkowy 3000 W Metalowa siatka ochronna

grzejnika eberkowego 3000 W

Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 500/360 W

Grzejnik elektryczny eberkowy

Ex ATEX 1500/1145 W

Regulator temperatury Ex ATEX Nagrzewnica elektryczna

powietrza Ex ATEX 6000 W

109.322.205

109.322.204

109.322.223

109.322.222

109.322.207

109.322.206

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.515

109.299.515

109.299.515

109.299.515

109.299.515

109.299.515

109.199.505

109.199.505

109.199.505

109.199.505

109.199.505

109.199.505

109.399.572

109.399.572

109.399.572

109.399.572

109.399.572

109.399.572

109.399.560 109.299.562 109.299.561 109.399.559 109.299.537 109.399.536

59


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

CERTYFIKATY

SCATC-4 1000 L

MAKS. POJEMNO

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE, SAFE CENTER SCA

?

CERTYFIKATY

IZOLOWANY

SCATC-4

OCYNK

1000 L

WYKO CZENIE

MALOWANY

MAKS. POJEMNO

REGAŁ PODSTAWOWY

WYKO CZENIE

REGAŁ DOSTAWIANY

2

REGAŁ PODSTAWOWY

2

1 półka z kratki 1.000 kg/m , 1 półka z kratki 1.000 kg/m , 1 półka z kratki 1 000 kg/m2 1 wanna wychw. z kratk 1.000 kg/m2, 1 wanna wychw. z kratk 1.000 kg/m2, 1 wanna wychw. z kratk 1.000 kg/m2, 2 ramy regałowe, 2 ramy regałowe 2 ramy regałowe, 2 cianki antybryzg., 2 ciany boczne, 2 cianki antybryzgowe, 1 ciana tylna 2 cianki antybryzg, 2 ciany boczne, 1 ciana tylna, 1 dach, 1 dach, 2 drzwi przesuwno-składane 1 ciana tylna, 1 dach 2 drzwi przesuwno-składane 2 drzwi skrzydłowe

DANE TECHNICZNE Składowanie

PASYWNE I AKTYWNE

WGK 1-3

2650 x 1300 x 430 mm

2650 x 1300 x 430 mm

1000 l

1000 l

4

4

4

zewn trzna

3030 mm

3030 mm

3030 mm

zewn trzna

1725 mm

1725 mm

1725 mm

półki

2700 mm

2700 mm

2700 mm

zewn trzna

4050 mm

4050 mm

4050 mm

w pozycji le cej

Szeroko

AKCESORIA

Kod produktu

Odbojnik, naro nik ochronny Dodatkowy poziom składowania Podstawa regałowa, standardowa, beczka le ca

Podstawa regałowa z kieszeniami na widły wózka, beczka le ca

Półka eksploatacyjna na pojemnik Grzejnik elektr. eberkowy 3000 W Metalowa siatka ochronna

grzejnika eberkowego 3000 W Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 500/360 W

Grzejnik elektryczny eberkowy Ex ATEX 1500/1145 W

Regulator temperatury Ex ATEX Nagrzewnica elektryczna

powietrza Ex ATEX 6000 W

60

1260 kg

1000 l

składowania beczki 200l

Wysoko

1210 kg

2650 x 1300 x 430 mm

Maksymalna pojemno

Gł boko

PASYWNE I AKTYWNE

1000 kg

1 wanna wychw. (szer. x gł. x wys.)

Szeroko

WGK 1+3

1150 kg

Ci ar własny

Pojemno

PASYWNE I AKTYWNE

WGK 1-3

109.322.217

109.322.216

109.322.229

109.322.228

109.322.219

109.322.218

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.399.563

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.528

109.299.515

109.299.515

109.299.515

109.299.515

109.299.515

109.299.515

109.199.505

109.199.505

109.199.505

109.199.505

109.199.505

109.199.505

109.399.572

109.399.572

109.399.572

109.399.572

109.399.572

109.399.572

109.399.560 109.299.562 109.299.561 109.399.559 109.299.537 109.399.536


WÓZKI DO BECZEK

KOŁYSKA DO BECZEK Umo liwia łatwe przemieszczanie i bezpieczn obsług beczek o masie do 363 kg. Pr t ładunkowy chwyta za kraw d beczki i pozwala na łatwe przestawienie beczki z pozycji pionowej do poziomej.

104.101.317

WÓZEK DO PRZEWOZU BECZEK 200L Wózek ułatwiaj cy przewóz beczek stalowych 200l. Bardzo mocna konstrukcja stalowa pozwala przewie ci ar do 300 kg. Koła:2 × pełna guma 250 mm oraz 1 × pełna guma 160 mm, skr tne.

110.500.100

WÓZEK DO TRANSPORTU I USTAWIANIA BECZEK NA PALECIE Wózek ułatwiaj cy przewóz beczek stalowych 200l. oraz ustawienie beczki na palecie. Bardzo mocna konstrukcja stalowa pozwala przewie ci ar do 400 kg. Doskonale wywa ony wózek pozwala w prosty sposób przechyli pełn beczk bez u ycia du ej siły. Dodatkowa stopka z blachy łezkowej zapobiega lizganiu si stopy. Koła:2 × pełna guma 250 mm

110.500.101

DANE TECHNICZNE KOŁYSKA DO BECZEK Wymiary 895 x 445 x 521 mm, uchwyt: długo No no

Kod produktu

WÓZEK DO PRZEWOZU BECZEK 905mm

WÓZEK DO TRANSPORTU I USTAWIANIA BECZEK

1360x700x920 mm (DxSxW)

600x650x1560 mm (DxSxW)

363 kg

300 kg

400 kg

104.101.317

110.500.100

110.500.101

61


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE, SAFE CENTER SCA

DZI KI BOGATEJ OFERCIE WYPOSA ENIA DODATKOWEGO, MAGAZYNY MO NA ŁATWO DOSTOSOWA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

Kontenery magazynowe stanowi uniwersalny i podr czny, a zarazem przeno ny (przy zakupie materiałów dodatkowych) magazyn na materiały, którenale y chroni przed czynnikami atmosferycznymi. Nasze magazyny s cz sto rozbudowywane w celu dostosowania ich do okre lonych potrzeb klienta.Dzi ki solidnej, odpornej na wandalizm konstrukcji, doskonale zabezpieczaj i chroni przechowywane w nim substancje i towary. Za pomoc magazynów chemicznychmog Pa stwo składowa materiały niebezpieczne zgodnie z przepisami, bezpiecznie i wygodnie.

62


Kontenery magazynowe stanowi uniwersalny i podr czny, a zarazem przeno ny (przy zakupie materiałów dodatkowych) magazyn na materiały, które nale y chroni przed czynnikami atmosferycznymi. Nasze magazyny s cz sto rozbudowywane w celu dostosowania ich do okre lonych potrzeb klienta.

Dzi ki solidnej, odpornej na wandalizm konstrukcji, doskonale zabezpieczaj i chroni przechowywane w nim substancje i towary.

Za pomoc magazynów chemicznych mog Pa stwo składowa materiały niebezpieczne zgodnie z przepisami, bezpiecznie i wygodnie.

Magazyny ustawiane na zewn trz budynków. Przeznaczone do składowania czynników niebezpiecznych wszystkich klas zagro enia. Wykonany z ocynkowanych blach trapezowych opcjonalnie lakierowanych w kolorze z palety RAL. Zabezpieczony przed nieuprawnionym dost pem. Zawieraj drzwi składane kaskadowe z zamkiem b benkowym. System wentylacji własnej gwarantuje skuteczne odprowadzanie niebezpiecznych oparów. Pozwalaj na składowanie w pozycji le cej lub stoj cej beczek 200 l. Dzi ki konstrukcji modułowej magazyny mo na ł czy w wi ksze zespoły.

63


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE WSC

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE WSC

Specjalne warianty wykonania, np. ze zmienionymi wymiarami, wy sz obj to ci wychwytow lub innymi wykonaniami drzwi nie stanowi dla nas problemu!

Specjalistyczne kontenery ochrony wód przez całe lata sprawdziły si jako ekonomiczne rozwi zanie dla zgodnego z przepisami magazynowania substancji niebezpiecznych w beczkach oraz zbiornikach IBC / KTC. W ró nych miejscach zastosowania i w ró nych warunkach zastosowania specjalistyczne kontenery ochrony wód s stosowane w całej Europie. Na podstawie do wiadcze oraz ró nych ycze naszych klientów, rozszerzyli my ofert naszych kontenerów magazynowych.

KORZY CI Kompaktowe magazynowanie substancji niebezpiecznych na niewielkiej powierzchni - Budowa kontenerowa umo liwia du ró norodno wariantów wyposa enia według przepisów obowi zuj cych dla magazynowanych substancji. - Dzi ki ró nym wariantom drzwi i bram wszystkie kontenery WSC s zamykane a tym samym, zgodnie z przepisami, niedost pne dla osób nieuprawnionych do kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. - Dzi ki wyposa eniu w naturaln wentylacj pasywne magazynowanie zapalnych cieczy nie stanowi ju problemu. Nie powstaj te w zwi zku z tym dodatkowe koszty i dodatkowe roboty dla zarz dcy (np. przył cze pr du elektrycznego). - Wszystkie kontenery WSC mog zosta wyposa one w izolacj ciepln do zabezpieczonego przed mrozem lub wahaniami temperatury magazynowania. - Odpowiednie systemy grzejne mog by indywidualnie dostosowywane do oczekiwa zarz dcy produktu (np. ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie ciepł wod lub ogrzewanie par ). - Przenoszenie WSC jest przy ka dej zmianie lokalizacji mo liwe w ka dej chwili i bez wi kszego nakładu rodków.

64


MAGAZYNOWANIE AKTYWNE

MAGAZYNOWANIE PASYWNE

Pojemniki s wykorzystywane stacjonarnie na miejscu magazynowania jako pojemniki odbiorcze lub zbiorcze lub te s otwierane do innych celów ‒ TRbF 20, pkt. 2.1, ust p 6.

Pojemniki nie s otwierane, napełniane oraz/lub opró niane podczas magazynowania ‒ TRbF 20, pkt. 2.1, ust p 5

WA NE INFORMACJE - Według Reguły Technicznej dla Cieczy Zapalnych (TRbF 20) miejsca magazynowe musz by odpowiednio wentylowane. W punkcie 5.4.2 wymienia si mi dzy innymi, e przy pasywnym magazynowaniu musi zosta zapewniona przynajmniej 0,4-krotna, a przy aktywnym magazynowaniu 5-krotna wymiana powietrza. - Jak wynika z obserwacji DiBt Berlin 5-krotna wymiana powietrza jest mo liwa tylko z techniczn wentylacj wymuszon . Dla u ytkownika oznacza to, e musi on doprowadzi przewody elektryczne do miejsca ustawienia magazynu i ponosi bie ce koszty pr du elektrycznego. - 0,4-krotna wymiana powietrza jest mo liwa do zrealizowania przez wentylacj naturaln . Poprzez szczegóły konstrukcyjne, np. otwory wentylacyjne powy ej wanny wychwytowej, jest to mo liwe, a dla u ytkownika nie wi e si z powstaniem adnych dodatkowych kosztów. - Jak wynika z obserwacji DiBt, skuteczno wentylacji naturalnej musi zosta po wiadczona w praktyce przez uznan jednostk kontroln , np. według „metody zanikania . - Nasze specjalistyczne kontenery ochrony wodnej oraz obiekty bezpiecznego magazynowania s dopuszczone do pasywnego magazynowania zapalnych cieczy. Wymiana powietrza jest skontrolowana i po wiadczona przez uznan jednostk kontroln . - Je li chcecie Pa stwo si upewni , e spełniacie Pa stwo wszystkie wymogi ustawodawcy, prosimy o kontakt telefoniczny. Ch tnie słu ymy porad (tak e na miejscu)!

NATURALNA WENTYLACJA NASZYCH WODOODPORNYCH MAGAZYNÓW ZABEZPIECZAJ CYCH

65


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE WSC

H ACH TRAPEZOWYC YNKOWANYCH BL L RA WYKONANY Z OC LETY W KOLORZE Z PA LAKIEROWANYCH

WSC-F-E.3-30

124.210.330

KONTENERY DO BECZEK

MAGAZYNOWANIE BECZEK W POZYCJI STOJ CEJ ZEWN TRZ MIEJSCE

Umo liwia dost p do wn trza z dwóch stron. Przeznaczony do pasywnego składowania czynników niebezpiecznych wszystkich klas zagro enia. System własnej wentylacji gwarantuje skuteczne wentylowanie wn trza magazynu (0,4-krotna wymiana powietrza). Składowanie aktywne mo liwe przy zastosowaniu opcjonalnego wentylatora w wykonaniu Ex dla skuteczniejszego odprowadzania niebezpiecznych oparów (5-krotna wymiana powietrza). Wykonany z ocynkowanych blach trapezowych lakierowanych w kolorze z palety RAL. Zabezpieczony przed nieuprawnionym dost pem. Zawiera drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem b benkowym po obu stronach. Posiada 2 wanny wychwytowe ze zdejmowan kratownic . Wyposa ony w cianki przeciwrozbryzgowe zapewniaj ce odprowadzanie wycieków i zachlapa do wanny wychwytowej. Dzi ki odpowiednim opcjom wyposa enia dodatkowego (rodzaj drzwi, wentylatory, o wietlenie, półki, stojaki) mo na magazyn dostosowa do własnych potrzeb, przystosowa do składowania aktywnego, umo liwi eksploatacj beczek 60 l i 200 l w pozycji le cej, magazynowa pojemniki o ró nej wielko ci i kształtach. Magazyn dostarczany w postaci zmontowanej, gotowej do natychmiastowego u ycia.

Kontenery magazynowe s przeznaczone do uniwersalnego zastosowania w celu magazynowania beczek bezpo rednio na ruszcie kratowym lub na paletach Euro lub tzw. paletach chemicznych. S odpowiednie zwłaszcza do magazynowania mieszanych, niestandardowych wielko ci pojemników.

NORMY

DANE TECHNICZNE WSC-F-E.1-30 WSC-F-E.2-30 WSC-F-E.3-30 WSC-F-D.1-30 WSC-F-D.2-30 WSC-F-D.3-30 1

2

3

1

2

3

450 l

450 l

650 l

2 x450 l

2x450 l

2x650 l

na ruszcie kratowym

10

20

30

20

40

60

na palecie chemicznej

8

16

24

16

32

48

na palecie Euro

6

12

18

12

24

36

Ilo Pojemno Pojemno

szczebli

wychwytowa

w beczkach 200-litr.:

WYMIARY Zewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.) 3130 x 1450 x 2175 3130 x 1450 x 3080 3130 x 1450 x 4480 3130 x 2770 x 2200 3130 x 2770 x 3105 3130 x 2770 x 4505 Półki w mm (sz. x gł. x wys.) 3010 x 1300 x 1795 3010 x 1300 x 1250 3010 x 1300 x 1250 3010 x 1300 x 1795 3010 x 1300 x 1250 3010 x 1300 x 1250

Kod produktu

66

124.210.130

124.210.230

124.210.330

124.211.130

124.211.230

124.211.330


Wszystkie kontenery specjalistyczne o wysoko ci zewn trznej powy ej 3660 mm s dostarczane w postaci podzielonej (wst pnie zmontowanej). Dostawa w postaci podzielonej nast puje poprzez dostarczanie poszczególnych podzespołów. Dzi ki prostemu samodzielnemu monta owi według dostarczonej instrukcji monta u w krótkim czasie mo na skorzysta z kontenerów specjalistycznych do magazynowania substancji niebezpiecznych. Niezb dne do monta u rodki ł cz ce, np. kotwy denne, wkr ty, nakr tki itp. s w cało ci zawarte w zakresie dostawy. Opcjonalnie mo emy zaoferowa Pa stwu monta realizowany przez nasz ekip monterów. Dotyczy to wszystkich kontenerów magazynowych.

WSC-F-E.1-60

WSC-F-E.2-60

WSC-F-E.2-100

WSC-F-E.3-60

WSC-F-D.1-60

WSC-F-D.2-60 WSC-F-D.3-60

1

2

2

3

1

2

3

2 x 450 l

2 x 450 l

3 x 450 l

2 x 650

4x450 l

4x450 l

4x650 l

20

40

60

60

40

80

120

16

32

48

48

32

64

96

12

24

36

36

24

48

72

6200 x 1530 x 2175

6200 x 1530 x 3080

9270 x 1540 x 3080

6240 x 1530 x 4480

6200 x 2930 x 2200

6200 x 2930 x 3105

6240 x 2930 x 4505

3010 x 1300 x 1730

3010 x 1300 x 1750

3010 x 1300 x 1250

3010 x 1300 x 1250

3010 x 1300 x 1730

3010 1300 x 1250

3010 x 1300 x 1250

124.220.160

124.220.260

124.222.100

124.220.360

124.221.160

124.221.260

124.221.360

67


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE WSC

Seria magazynów substancji niebezpiecznych zaprojektowana specjalnie z my l o magazynowaniu palet chemicznych. Osi ga si tutaj optymalne wykorzystanie dost pnych powierzchni magazynowania. Dzi ki odpowiednim opcjom wyposa enia dodatkowego (rodzaj drzwi, wentylatory, o wietlenie, półki, stojaki) mo na magazyn dostosowa do własnych potrzeb, przystosowa do składowania aktywnego, umo liwi eksploatacj beczek 60 l i 200 l w pozycji le cej, magazynowa pojemniki o ró nej wielko ci i kształtach.

KONTENERY DO BECZEK NA PALETACH MAGAZYNOWANIE BECZEK W POZYCJI STOJ CEJ

WSC-F-E.2-80

124.210.330

ZEWN TRZ MIEJSCE

Przeznaczony do pasywnego składowania czynników niebezpiecznych wszystkich klas zagro enia na paletach przemysłowych lub europaletach. System własnej wentylacji gwarantuje skuteczne wentylowanie wn trza magazynu (0,4-krotna wymiana powietrza). Składowanie aktywne mo liwe przy zastosowaniu opcjonalnego wentylatora w wykonaniu Ex dla skuteczniejszego odprowadzania niebezpiecznych oparów (5-krotna wymiana powietrza). Wykonany z ocynkowanych blach trapezowych lakierowanych w kolorze z palety RAL. Zabezpieczony przed nieuprawnionym dost pem. Zawiera drzwi przesuwne z zamkiem b benkowym. Posiada wanny wychwytowe ze zdejmowan kratownic . Wyposa ony w ciank przeciwrozbryzgow zapewniaj c odprowadzanie wycieków i zachlapa do wn trza wanny wychwytowej.

NORMY

DANE TECHNICZNE WSC-F-E.2-40

WSC-F-E.2-80

WSC-F-E.2-120

WSC-F-E.3-80

2

3

2

2

3

550 l

800 l

2x550 l

3x550 l

2x800 l

na palecie chemicznej

24

36

48

72

72

na palecie Euro

16

24

32

48

48

Ilo Pojemno Pojemno

WSC-F-E.3-40

szczebli

wychwytowa

w beczkach 200-litr.:

WYMIARY Zewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.)

4100x1450x3080

4100x1450x4480

8100x1530x3080

12100x1540x3080

8100x1530x4480

Półki w mm (sz. x gł. x wys.)

3900x1300x1250

3900x1300x1250

3900x1300x1250

3900x1300x1250

3900x 1300 x 1250

124.210.330

124.232.120

124.230.380

Brama skrzydłowa Brama przesuwna

68

124.230.240

124.230.340


Kontenery magazynowe do składowania w pozycji le cej s wymierzone w taki sposób, aby w ich wn trzu mogło nast powa pobieranie substancji z pojemnika. Na najni szym szczeblu magazynowania znajduje si przed beczkami powierzchnia odstawienia z cynkowanych ogniowo rusztów kratowych, dzi ki czemu mo na bez problemu przelewa substancj z beczki do ba ki lub innego pojemnika.

KONTENERY DO BECZEK 200 L MAGAZYNOWANIE BECZEK W POZYCJI LE

CEJ

WSC-F-E.2-30/LL

124.250.330

ZEWN TRZ MIEJSCE

Bogaty wybór akcesorii pozwala na indywidualne dostosowanie kontenera do własnych potrzeb.

Przeznaczony do składowania beczek 60 l i 200 l z czynnikami niebezpiecznymi, wszystkich klas zagro enia, w pozycji le cej z mo liwo ci bezpo redniej ekploatacji. Na najni szym poziomie magazynowania znajduje si półka kratowa wykonana z ocynkowanych płaskowników, dzi ki której mo na bezpiecznie i wygodnie przelewa substancj z beczki do ba ki lub innych pojemników. System własnej wentylacji gwarantuje skuteczne wentylowanie wn trza magazynu (0,4-krotna wymiana powietrza). Zastosowanie opcjonalnego wentylatora w wykonaniu Ex, wpływa na skuteczniejsze odprowadzanie niebezpiecznych oparów (5-krotna wymiana powietrza). Wykonany z ocynkowanych blach trapezowych lakierowanych w kolorze z palety RAL. Zabezpieczony przed nieuprawnionym dost pem. Posiada 2 wanny wychwytowe ze zdejmowan kratownic . Wyposa ony w ciank przeciwrozbryzgow zapewniaj c odprowadzanie wycieków i zachlapa do wn trza wanny wychwytowej. Pozwala na składowanie 24 beczek 200 l w pozycji le cej. Dzi ki odpowiednim opcjom wyposa enia dodatkowego (rodzaj drzwi, wentylatory, o wietlenie, półki, stojaki, odpowietrzniki, lejki) mo na magazyn dostosowa do własnych potrzeb, umo liwi efektywn eksploatacj beczek 60 l i 200 l w pozycji le cej, magazynowa pojemniki o ró nej wielko ci i kształtach. Magazyn dostarczany w postaci wst pnie zmontowanych modułów, które musz zosta ostatecznie zło one na miejscu ustawienia. Monta ko cowy za dodatkow opłat .

NORMY

DANE TECHNICZNE WSC-F-E.2-30/LL Ilo Pojemno Pojemno

szczebli

wychwytowa

w beczkach 200-litr.:

WSC-F-E.3-30/LL

WSC-F-E.2-60/LL

WSC-F-E.3-60/LL

2

3

2

3

450 l

650 l

2 x 450 l

2 x 650 l

8

12

16

24

WYMIARY Zewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.) Półki w mm (sz. x gł. x wys.)

Brama skrzydłowa Brama przesuwna

3130 x 1450 x 2600

3130 x 1450 x 3550

6200x 1530x2600

6240 x 1530 x 3550

3010x 1300x 800

3010x 1300x800

3010 x 1300 x 800

3010 x 1300 x 800

124.250.260

124.250.360

124.250.230

124.250.330

69


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE WSC

KONTENERY DO POJEMNIKÓW KTC/IBC WSC-F-E.1-27

ZEWN TRZ

124.260.127

MIEJSCE

Przeznaczony do pasywnego składowania czynników niebezpiecznych wszystkich klas zagro enia w pojemnikach KTC/IBC. System własnej wentylacji gwarantuje skuteczne wentylowanie wn trza magazynu (0,4-krotna wymiana powietrza). Składowanie aktywne mo liwe przy zastosowaniu opcjonalnego wentylatora w wykonaniu Ex dla skuteczniejszego odprowadzania niebezpiecznych oparów (5-krotna wymiana powietrza). Wykonany z ocynkowanych blach trapezowych lakierowanych w kolorze z palety RAL. Zabezpieczony przed nieuprawnionym dost pem. Zawiera drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem b benkowym. Posiada wann wychwytow ze zdejmowan kratownic . Wyposa ony w ciank przeciwrozbryzgow zapewniaj c odprowadzanie wycieków i zachlapa do wn trza wanny wychwytowej.

NORMY

DANE TECHNICZNE WSC-F-E.1-27 Ilo Pojemno

szczebli

wychwytowa Ilo

KTC / IBC

WSC-F-E.2-27

WSC-F-E.1-54

WSC-F-E.2-54

1

2

1

2

1000 l

1000 l

2 x1000 l

2 x 1000 l

2

4

4

8

WYMIARY Zewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.) Półki w mm (sz. x gł. x wys.)

Brama skrzydłowa Brama przesuwna

70

2820 x 1450 x 2190

2820 x 1450 x 3575

5580x 1530x2245

5700 x 1530 x 3575

2700 x 1300 x 1730

2700 x 1300 x 1450

2700 x 1300 x 1720

2700 x 1300 x 1450

124.260.154

124.260.254

124.260.127

124.260.227


MAGAZYNOWANIE POJEMNIKÓW KTC/IBC NA WIE YM POWIETRZU Seria magazynów do składowaniaw pozycji le cej. Magazyny s wymierzone w taki sposób, aby w ich wn trzu mogło nast powa pobieranie substancji z pojemnika. Dzi ki odpowiednim opcjom wyposa enia dodatkowego (rodzaj drzwi, wentylatory, o wietlenie) mo na magazyn dostosowa do własnych potrzeb oraz przystosowa do składowania aktywnego.

WSC-F-E.1-35

WSC-F-E.2-35

WSC-F-E.1-70

WSC-F-E.2-70

WSC-F-E.2-110

1

2

1

2

2

1000 l

1000 l

2 x 1000 l

2 x 1000 l

3 x 1000 l

3

6

6

12

18

3500 x 1450 x 2245

3500x 1450x3660

6940 x 1530 x 2245

7060 x 1530 x 3660

10380 x 1540 x 3660

3380x 1300x 1795

3380 x 1300 x 1500

3380 x 1300 x 1730

3380 x 1300 x 1500

3380 x 1300 x 1500

124.240.270

124.240.370

124.240.135

124.240.235 124.240.170

71


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE WSC, IZOLOWANE

MAGAZYNY CHEMICZNE, WIELOPOZIOMOWE WSC, IZOLOWANE ZABEZPIECZONE PRZED MROZEM I WAHANIAMI TEMPERATUR MAGAZYNOWANIE NA WIE YM POWIETRZU

Sprawdzona w praktycznym zastosowaniu konstrukcja kontenerów izolowanych termicznie WSC zapewnia optymalne rozwi zanie do ka dego zakresu zastosowania. Mo liwe jest w ten sposób spełnienie ka dego wymogu, niezale nie od tego, czy chodzi b dzie o obsług wózka widłowego, magazynowanie małych pojemników lub magazynowanie du ych pojemników

72


KONTENERY IZOLOWANE ZEWN TRZ MIEJSCE

DRZWI PRZESUW NE Z ZAMKIEM B BENKOWYM

WYKONANIE Dzi ki opracowaniu dostosowanego do celów przemysłowych „kontenera izolowanego termicznie WSC mo liwe jest bezpieczne magazynowanie wra liwych temperaturowo substancji w sposób niebudz cy zastrze e i niezale nie od temperatury zewn trznej.

OGRZEWANIE Kontenery izolowane termicznie WSC mo na dostosowa do wi kszo ci pozostaj cych do dyspozycji podczas pracy zakładu rodzajów energii.

IZOLACJA Standardowo wszystkie ciany, dach i dno s w cało ci izolowane termicznymi, trudno zapalnymi lub niepalnymi elementami sandwiczowymi.

Przeznaczony do składowania czynników niebezpiecznych wszystkich klas zagro enia wra liwych na temperatur i wilgo . Konstrukcja segmentowa o cianach zewn trznych zapobiegaj cych roszeniu i kompensuj cych wahania temperatury. Wykonana z ocynkowanych blach trapezowych Zabezpieczony przed nieuprawnionym dost pem. Zawiera drzwi przesuwne z zamkiem b benkowym. Posiada 2 wanny wychwytowe ze zdejmowan kratownic . Dzi ki odpowiednim opcjom wyposa enia dodatkowego (drzwi, wentylatory, o wietlenie, ogrzewanie, klimatyzatory, półki, stojaki) mo na magazyn dostosowa do własnych potrzeb, umo liwi efektywn eksploatacj beczek 60 l lub 200 l oraz magazynowa pojemniki o ró nej wielko ci i kształtach. Magazyn dostarczany w postaci wst pnie zmontowanych modułów, które musz zosta ostatecznie zło one na miejscu ustawienia. Monta ko cowy za dodatkow opłat .

NORMY

DANE TECHNICZNE WSC-T-E.1-30 WSC-T-E.2-30 WSC-T-E.3-30 WSC-T-E.1-60 WSC-T-E.2-60 WSC-T-E.3-60 1

2

3

1

2

3

450 l

450 l

650 l

2 x450 l

2x450 l

2x650 l

na ruszcie kratowym

10

20

30

20

40

60

na palecie chemicznej

8

16

24

16

32

48

na palecie Euro

6

12

18

12

24

36

Ilo Pojemno Pojemno

szczebli

wychwytowa

w beczkach 200-litr.:

WYMIARY Zewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.) 3290 x 1440 x 2210 3290 x 1440 x 3180 3290 x 1440 x 4560 6360 x 1550 x 2280 6360 x 1550 x 3180 6400 x 1550 x 4580 Półki w mm (sz. x gł. x wys.) 3010 x 1300 x 1730 3010 x 1300 x 1250 3010 x 1300 x 1250 3010 x 1300 x 1730 3010 x 1300 x 1250 3010 x 1300 x 1250

Brama skrzydłowa Brama przesuwna

124.300.130

124.300.230

124.300.330 124.300.160

124.300.260

124.300.360

73


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY OGNIOODPORNE

MAGAZYNY OGNIOODPORNE Warunkiem uzyskania ogólnego wiadectwa nadzoru budowlanego DiBt Berlin był pozytywny wynik badania komory po arowej. Produkcja kontenerów została skontrolowana przez autoryzowan jednostk badawcz , nadzorcz i certyfikacyjn nadzoru budowlanego, według najnowszych wytycznych i wymogów DiBt Berlin.

BEZPIECZE STWO BEZ KOMPROMISÓW! Kontener spełnia wszystkie wymogi ustawowe magazynowania substancji niebezpiecznych zwłaszcza magazynowania zapalnych cieczy. Dzi ki wykonaniu odpornemu na po ar (90 minut) spełniaj one wymogi DIN 4102 w klasie odporno ci ogniowej F 90. Tym samym mo na zrezygnowa z zachowywania bezpiecznych odległo ci. Pozwala to zmniejszy zapotrzebowanie na dost pno miejsca oraz powierzchni ustawienia kontenera.

74


A N L A J C E P S A T R OFE MAGAZYNY OGNIOODPORNE Wychodz c naprzeciw Pa stwa oczekiwaniom wprowadzili my do swojej oferty magazyny substancji niebezpiecznych w klasie ognioodporno ci F90. Magazyny te s rozwi zaniami indywidualnymi, dopasowanymi do Pa stwa zapotrzebowania, dlatego te zach camy do kontaktu w celu przygotowania dla Pa stwa oferty jak najbardziej zbli onej do Pa stwa potrzeb Kontenery ognioodporne gwarantuj nie tylko zgodne z przepisami składowanie substancji niebezpiecznych i łatwopalnych ale tak e zapewniaj pełne bezpiecze stwo przy po arze zarówno wewn trz jak i na zewn trz magazynu. Ponadto produkty, które decydujemy si dystrybuowa musz spełnia polskie i europejskie normy, jako ci i bezpiecze stwa. Dlatego ka da z firm, z któr współpracujemy posiada

WIELOLETNIE DO WIADCZENIE Firma TOPSERW od wielu lat specjalizuje si w wiadczeniu usług w dziedzinie BHP i ochrony rodowiska. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznych miejsc pracy osobom, które maj bezpo redni styczno z materiałami chemicznymi. Wa na jest dla nas równie dbało o rodowisko naturalne, głównie w kontek cie usuwania i zapobiegania rozlewów substancji niebezpiecznych. Wyspecjalizowana kadra, któr dysponujemy jest w pełni kompetentna eby udzieli wszelkich niezb dnych informacji na temat oferowanych przez nas usług. Skontaktuj si z naszym działem sprzeda y, a umówimy wizyt naszego doradcy u Ciebie w firmie. Nasz pracownik pomo e oceni potrzeby Twojej firmy i doradzi najlepsze rozwi zania.

75


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY OGNIOODPORNE

OFERUJEMY PA STWU MO LIWO KONSULTACJI TECHNICZNYCH DOTYCZ CYCH DOBORU ODPOWIEDNIEGO MAGAZYNU

Naszym standardem s rozwi zania zapewniaj ce bezpiecze stwo pracy. Doskonale wykwalifikowany personel zawsze ch tnie pomo e i doradzi w dokonaniu wła ciwego wyboru. Wystarczy umówi si z naszym przedstawicielem handlowym, który w dogodnym dla Pa stwa terminie zorganizuje bezpłatn prezentacj lub szkolenie.

DORADZTWO TECHNICZNE Kluczem do prawidłowego korzystania z magazynów i innych oferowanych przez nas produktów jest poznanie ich przeznaczenia, mo liwo ci oraz sposobu działania. W tym celu proponujemy uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez naszych wysoko wykwalifikowanych pracowników. Systematycznie bior oni udział w szkoleniach organizowanych przez producentów, zdobywaj c wiedz o wszystkich oferowanych przez nas produktach. Szkolenie odby si mo e w siedzibie Pa stwa firmy.

76


ODPOWIEDNI DO USTAWIENIA WEW N TRZ I NA ZEWN TRZ BUDY NKÓW

BSC CLASSIC

MAGAZYN OGNIOODPORNY F90 90 MINUT

WEWN TRZ

OGNIOODPORNO

MIEJSCE

Przeznaczony do składowania czynników niebezpiecznych dla wód kategorii GHS 1-4, zwi zków sprzyjaj cych powstawaniu zagro enia po arowego, cieczy palny kategorii GHS 1-3, substancji truj cych i bardzo truj cych oraz odpadów wymagaj cych nadzoru. Stanowi skuteczn ochron przed skutkami po arów wewn trz lub na zewn trz kontenera. Konstrukcja stalowa wraz z izolacj ciepln ognioodporn (90 min), umo liwiaj ca wchodzenie do rodka, przebadana w komorze po arowej, pod wzgl dem dopuszczania do u ytkowania z punktu widzenia nadzoru budowlanego DiBt Berlin. Zawiera drzwi jednoskrzydłowe (EF) oraz wann wychwytow ze zdejmowan kratownic . Drzwi oraz wszelkie wloty powietrza i kratki wentylacyjne, w razie po aru, samoczynnie si zamykaj i uszczelniaj .

124.602.001

BSC 3-CL

DANE TECHNICZNE BSC 2-CL

BSC 3-CL

BSC 4-CL

BSC 5-CL

BSC 6-CL

BSC 7-CL

BSC 8-CL

wychwytowa

1500 l

2100 l

2550 l

2950 l

3400 l

3900 l

4400 l

Waga

400 kg

660 kg

1000 kg

1100 kg

1300 kg

1600 kg

1800 kg

Zewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.)

2170 x 2350 x

3000 x 2350 x

4000 x 2350 x

5000 x 2350 x

6000 x 2350 x

7000 x 2350 x

8000 x 2350 x

Półki w mm (sz. x gł. x wys.)

1760 x 2100 x

2760 x 2100 x

3760 x 2100 x

4760 x 2100 x

5760 x 2100 x

6760 x 2100 x

7760 x 2100 x

124.602.000

124.602.001

124.602.002

124.602.003

124.602.004

124.602.005

124.602.006

124.602.031

124.602.032

124.602.033

124.602.034

124.602.035

124.602.036

Pojemno

WYMIARY

Z drzwiami 1250 x 2015 mm

2510 2070

Z drzwiami 1800 x 2015 mm

AKCESORIA

2510 2070

2510 2070

2510 2070

LAMPA O WIETLAJ CA, PODŁU NA GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EBERKOWY EX ATEX PODGRZYMANIE DRZWI

REGAŁ MAGAZYNOWY NA MAŁE POJEMNIKI RAMPA PODJAZDOWA

2070

Zabezpieczenie przeciwwyb. Szeroko

Info

WENTYLACJA TECHNICZNA EX ATEX

2510

2510 2070

Gł boko

2510

Długo

2070

Kod produktu

Wymuszone

Tak

-

-

-

124.903.001

2 x 36W

Tak

-

-

-

124.903.100

2000 W

Tak

-

-

-

124.903.200

3000 W

Tak

-

-

-

124.903.201

Do drzwi jednoskrzydłowych

-

-

-

-

124.900.001

Do drzwi dwuskrzydłowych

-

-

-

-

124.900.002

Pole podst. 4 szczeble mag. z rusztem krat.

-

-

600 mm 1060 mm

124.901.001

Pole podst. 4 szczeble mag. z rusztem krat.

-

-

600 mm 1010 mm

124.901.011

Pole podst. 4 szczeble mag. z rusztem krat.

-

-

600 mm 1360 mm

124.901.101

Pole dodatk. 4 szczeble mag. z rusztem krat.

-

-

600 mm 1310 mm

124.901.111

Dla taczek na beczki

-

1200 mm

-

1200 mm

124.902.000

77


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY OGNIOODPORNE

KONTENER PRZECIWPO AROWY O ODPORNO CI OGNIOWEJ 90 MINUT

Wyposa enie w elementy regałów do wykorzystania jako magazyn na małe pojemniki

BSC COMFORT

BSC 4-CO

124.602.042

MAGAZYN OGNIOODPORNY F90 90 MINUT

OGNIOODPORNO

WEWN TRZ MIEJSCE

Przeznaczony do składowania czynników niebezpiecznych dla wód kategorii GHS 1-4, zwi zków sprzyjaj cych powstawaniu zagro enia po arowego, cieczy palny kategorii GHS 1-3, substancji truj cych i bardzo truj cych oraz odpadów wymagaj cych nadzoru. Stanowi skuteczn ochron przed skutkami po arów wewn trz lub na zewn trz kontenera. Konstrukcja stalowa wraz z izolacj ciepln ognioodporn (90 min), umo liwiaj ca wchodzenie do rodka, przebadana w komorze po arowej, pod wzgl dem dopuszczania do u ytkowania z punktu widzenia nadzoru budowlanego DiBt Berlin.Zawiera drzwi jednoskrzydłowe (EF) oraz wann wychwytow ze zdejmowan kratownic .

DANE TECHNICZNE BSC 2-CO

BSC 4-CO

BSC 5-CO

BSC 6-CO

BSC 7-CO

BSC 8-CO

wychwytowa

1800 l

2350 l

2800 l

3500 l

3900 l

4450 l

5000 l

Waga

400 kg

660 kg

1000 kg

1000 kg

1300 kg

1600 kg

1800 kg

Zewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.)

2170 x 2510 x

3000 x 2350 x

4000 x 2350 x

5000 x 2350 x

6000 x 2350 x

7000 x 2350 x

8000 x 2350 x

Półki w mm (sz. x gł. x wys.)

1760 x 2100 x

2760 x 2100 x

3760 x 2100 x

4760 x 2100 x

5760 x 2100 x

6760x 2100 x

7760 x 2100 x

124.602.041

124.602.042

124.602.043

124.602.044

124.602.045

124.602.046

124.602.051

124.602.052

124.602.053

124.602.054

124.602.055

124.602.056

Pojemno

WYMIARY

Z drzwiami 1250 x 2015 mm Z drzwiami 1800 x 2015 mm

78

BSC 3-CO

2880 2520

124.602.040

2960 2520

2960 2520

2960 2520

2960 2520

2960 2520

2960 2520


BSC PREMIUM

BSC 3-PR

124.602.061

MAGAZYN OGNIOODPORNY F90 90 MINUT

OGNIOODPORNO

WEWN TRZ MIEJSCE

Przeznaczony do składowania czynników niebezpiecznych dla wód kategorii GHS 1-4, zwi zków sprzyjaj cych powstawaniu zagro enia po arowego, cieczy palny kategorii GHS 1-3, substancji truj cych i bardzo truj cych oraz odpadów wymagaj cych nadzoru. Stanowi skuteczn ochron przed skutkami po arów wewn trz lub na zewn trz kontenera.

DANE TECHNICZNE BSC 2-PR Pojemno

wychwytowa Waga

WYMIARY

BSC 3-PR

BSC 4-PR

BSC 5-PR

BSC 6-PR

BSC 7-PR

BSC 8-PR

540 l

1000 l

1100 l

1400 l

1700 l

2100 l

2400 l

1700 kg

2250 kg

2700 kg

3400 kg

3800 kg

4350 kg

4900 kg

Zewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.)

2170 x 2950 x

3000 x 2950 x

4000 x 2950 x

5000 x 2950 x

6000 x 2950 x

7000 x 2950 x

8000 x 2950 x

Półki w mm (sz. x gł. x wys.)

1760 x 2700 x

2760 x 2700 x

3760 x 2700 x

4760 x 2700 x

5760 x 2700 x

6760 x 2700 x

7760 x 2700 x

Z drzwiami 1250 x 2015 mm

124.602.060

124.602.061

124.602.062

124.602.063

124.602.064

124.602.065

124.602.066

Z drzwiami 1800 x 2015 mm

124.602.100

124.602.101

124.602.102

124.602.103

124.602.104

124.602.105

124.602.106

2510 2070

2510 2070

2510 2070

2510 2070

2510 2070

BSC SUPERIOR

2510 2070

BSC 4-SU

2510 2070

124.602.112

MAGAZYN OGNIOODPORNY F90 90 MINUT

OGNIOODPORNO

WEWN TRZ MIEJSCE

Przeznaczony do składowania czynników niebezpiecznych dla wód kategorii GHS 1-4, zwi zków sprzyjaj cych powstawaniu zagro enia po arowego, cieczy palny kategorii GHS 1-3, substancji truj cych i bardzo truj cych oraz odpadów wymagaj cych nadzoru. Stanowi skuteczn ochron przed skutkami po arów wewn trz lub na zewn trz kontenera.

DANE TECHNICZNE BSC 2-SU

BSC 3-SU

BSC 4-SU

BSC 5-SU

BSC 6-SU

BSC 7-SU

BSC 8-SU

540 l

1000 l

1100 l

1400 l

1700 l

2100 l

2400 l

1800 kg

2350 kg

2800 kg

3500 kg

3900 kg

4450 kg

5000 kg

Zewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.)

2170 x 2950 x

3000 x 2950 x

4000 x 2950 x

5000 x 2950 x

6000 x 2950 x

7000 x 2950 x

8000 x 2950 x

Półki w mm (sz. x gł. x wys.)

1760 x 2700 x

2760 x 2700 x

3760 x 2700 x

4760 x 2700 x

5760 x 2700 x

2520

2520

6760 x 2700 x

7760 x 2700 x

Z drzwiami 1250 x 2015 mm

124.602.110

124.602.111

124.602.112

124.602.113

124.602.114

124.602.115

124.602.116

Z drzwiami 1800 x 2015 mm

124.602.120

124.602.121

124.602.122

124.602.123

124.602.124

124.602.125

124.602.126

Pojemno

WYMIARY

wychwytowa Waga

2960 2520

2960 2520

2960 2520

2960

2960

2960 2520

2960 2520

79


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY OGNIOODPORNE

BSC FT, DRZWI SKRZYDŁOWE MAGAZYN OGNIOODPORNY F90 90 MINUT

OGNIOODPORNO

WEWN TRZ MIEJSCE

Przeznaczony do składowania czynników niebezpiecznych dla wód kategorii GHS 1-4, zwi zków sprzyjaj cych powstawaniu zagro enia po arowego, cieczy palny kategorii GHS 1-3, substancji truj cych i bardzo truj cych oraz odpadów wymagaj cych nadzoru. Stanowi skuteczn ochron przed skutkami po arów wewn trz lub na zewn trz kontenera. Konstrukcja stalowa wraz z izolacj ciepln ognioodporn (90 min), umo liwiaj ca wchodzenie do rodka, przebadana w komorze po arowej, pod wzgl dem dopuszczania do u ytkowania z punktu widzenia nadzoru budowlanego DiBt Berlin.

BSC 2-30

DANE TECHNICZNE

WYPOSA ENIE - Kontener przeciwpo arowy o odporno ci ogniowej > 90 minut - Z kontrol w komorze po arowej - Odpowiedni do ustawienia wewn trz i na zewn trz budynków - Stalowa wanna wychwytowa według WHG, kompletna, z osłon w postaci rusztu kratowego - Układ ustalania poło enia drzwi - W razie po aru drzwi automatycznie si zamykaj - Zewn trzne lakierowanie w RAL 7038 - Wewn trzne lakierowanie w RAL 9001

BSC-2.30-FT Ilo

szczebli magazynowaia Pojemno

wychwytowa

- W razie po aru drzwi automatycznie si zamykaj - Drzwi, szpary drzwiowe, otwory na powietrze dolotowe i odlotowe s hermetycznie zamkni te. - Wykonanie z magnesami uchwytów drzwi umo liwia pozostawienie drzwi otwartych podczas wykonywania okre lonego procesu roboczego.

80

BSC-2.60-KTC-FT

2

2

2

800 l

1700 l

1700 l

12 / 16

24 / 32

24 / 32

Poj. w beczkach 200-litrowych na palecie chemicznej / Euro Pojemno

w KTC/IBC Waga

Ilo

drzwi z podw. skrzydłami

-

-

8

1900 kg

3700 kg

4000 kg

1

2

2

WYMIARY Zewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.)

3200x 1750x3100

6290 x 1750 x 3100 6290 x 1750 x 3500

Półki w mm (sz. x gł. x wys.) 2740 x 1500 x 1250 2740 x 1500 x 1250 2740 x 1500 x 1450

Kod produktu

ZACHOWANIE OGNIOWE

BSC-2.60-FT

124.602.013

124.602.013

124.602.011

124.602.015


BSC FT, DRZWI PRZESUWNE

124.602.010

BSC-2.60-ST

MAGAZYN OGNIOODPORNY F90 90 MINUT

OGNIOODPORNO

WEWN TRZ MIEJSCE

Przeznaczony do składowania czynników niebezpiecznych dla wód kategorii GHS 1-4, zwi zków sprzyjaj cych powstawaniu zagro enia po arowego, cieczy palny kategorii GHS 1-3, substancji truj cych i bardzo truj cych oraz odpadów wymagaj cych nadzoru. Stanowi skuteczn ochron przed skutkami po arów wewn trz lub na zewn trz kontenera. Konstrukcja stalowa wraz z izolacj ciepln ognioodporn (90 min), umo liwiaj ca wchodzenie do rodka, przebadana w komorze po arowej, pod wzgl dem dopuszczania do u ytkowania z punktu widzenia nadzoru budowlanego DiBt Berlin. Dzi ki odpowiednim opcjom wyposa enia dodatkowego (drzwi, wentylatory, o wietlenie, ogrzewanie, klimatyzatory) mo na magazyn dostosowa do własnych potrzeb, umo liwi efektywn eksploatacj beczek 60 l lub 200 l oraz magazynowa pojemniki o ró nej wielko ci i kształtach. Zawiera drzwi przesuwne oraz wann wychwytow ze zdejmowan kratownic . Drzwi oraz wszelkie wloty powietrza i kratki wentylacyjne, w razie po aru, samoczynnie si zamykaj i uszczelniaj . Magazyn dostarczany w postaci zmontowanej, gotowej do natychmiastowego u ycia z uchwytami d wigowymi, umo liwiaj cymi jego przenoszenie (tylko pusty magazyn).

DANE TECHNICZNE BSC-2.60-ST Ilo

szczebli magazynowaia Pojemno

wychwytowa

BSC-2.72-ST

2

2

900

1200

24 / 32

32 / 32

Poj. w beczkach 200-litrowych na palecie chemicznej / Euro

-

12

4000

4700

2

2

Zewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.)

6550 x 2000 x 3100

7250 x 2000 x 3450

Półki w mm (sz. x gł. x wys.)

3000 x 1500 x 1250

3400 x 1500 x 1500

124.602.010

124.602.014

Pojemno

w KTC/IBC Waga

Ilo

drzwi przesuwnych

WYMIARY

Kod produktu

Monta magazynu mo liwy wewn trz lub na zewn trz budynków oraz hal produkcyjnych bez konieczno ci zachowania bezpiecznych odległo ci. 81


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY NA BUTLE GAZOWE

MAGAZYNY NA BUTLE GAZOWE DO SKŁADOWANIA MEDIÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA WÓD, NIEPALNYCH

O CZYM TRZEBA PAMI TA PRZY MAGAZYNOWANIU BUTLI GAZOWYCH POD CI NIENIEM? Butle gazowe pod ci nieniem nale do przedmiotów magazynowych, które ze wzgl du na wysoki potencjał niebezpiecze stwa obj te s surowymi przepisami. Najwa niejsze przepisy z tego zakresu s uregulowane w TRG 280 (Reguły techniczne dla spr onych gazów). Poni ej zebrali my najwa niejsze fragmenty z TRG 280.

5.1 INFORMACJE OGÓLNE 5.1.1 Przy magazynowaniu pojemników ze spr onymi gazami rozró nia si magazynowanie w pomieszczeniach i magazynowanie na wie ym powietrzu. Za magazyny na wie ym powietrzu uznaje si te takie, które s otwarte przynajmniej z dwóch stron, a tak e takie, które s otwarte tylko z jednej strony, je li gł boko ‒ mierzona od strony otwartej ‒ nie jest wi ksza ni wysoko strony otwartej. Strona pomieszczenia uznawana jest za otwart tak e wówczas, kiedy składa si z kraty z drutu lub z tym podobnych elementów. 5.1.2 Je li w pó niejszych regulacjach ilo pojemników wypełnionych spr onym gazem jest ograniczona, niezanieczyszczone pojemniki ze spr onym gazem powinny wyst powa w podwójnej liczbie. 5.1.3 Pojemniki ze spr onym gazem nie mog by magazynowane: - w pomieszczeniach poni ej poziomu gruntu - w sutenerach, korytarzach i na klatkach schodowych, w skich przestrzeniach oraz przej ciach lub przejazdach, a tak e w ich bezpo redniej blisko ci - przy schodach instalacji na wie ym powietrzu - przy szczegółowo oznakowanych drogach ewakuacyjnych - w gara ach oraz - w pomieszczeniach roboczych Do pomieszcze roboczych nie nale powierzchnie magazynowe, tak e je li zatrudnieni s tam pracownicy. 5.1.3.1 Butle na spr one powietrze lub tlen mog ‒ w przeciwie stwie do wymogów z punktu 5.1.3 by magazynowane w pomieszczeniach poni ej poziomu gruntu 5.1.4 Napełnianie gazów spr onych oraz konserwacja pojemników na gaz w magazynach s niedozwolone. 5.1.5 Magazyny nie powinny by dost pne dla ogólnych procedur transportowych. Osoby nieuprawnione obowi zuje zakaz wchodzenia do magazynów. Nale y poinformowa o tym zakazie przy u yciu odpowiedniej tabliczki. 5.1.9 W rejonie ochronnym pojemników, w których magazynuje si zapalne gazy nie mog znajdowa si ródła zapłonu, przez które mogłoby nast pi zapalenie gazów 5.1.1 Nale y umie ci tabliczki ostrzegawcze odsyłaj ce do stref ochrony oraz do konkretnego zagro enia (niebezpiecze stwo wybuchu lub zatrucia)

82


5.2 MAGAZYNY W POMIESZCZENIACH 5.2.1 Pomieszczenia do magazynowania pojemników ze spr onym gazem musz by oddzielone od s siednich pomieszcze przynajmniej przez elementy hamuj ce rozprzestrzenianie si ognia. Wymagane s elementy ogniotrwałe, je li w s siednich pomieszczeniach, które nie słu celom magazynowania pojemników ze spr onym gazem, wyst puje niebezpiecze stwo po aru lub wybuchu. 5.2.2 ciany zewn trzne pomieszcze magazynowych musz przynajmniej hamowa rozprzestrzenianie si ognia. 5.2.5 Pomieszczenia magazynowe musz by odpowiednio na- i odpowietrzane. Naturalna wentylacja jest wystarczaj ca, je li wyst puj otwory wentylacyjne prowadz ce bezpo rednio na zewn trz z ł cznym przekrojem obejmuj cym przynajmniej 1/100 powierzchni dna przestrzeni magazynowej. Przy układzie otworów wentylacyjnych trzeba uwzgl dni g sto gazów. Nie wpływa to na obowi zywanie punktu 5.1.3.2. Wymieniony w zdaniu drugim wymagany rozmiar otworu wentylacyjnego mo e odnosi si do wła ciwego miejsca magazynowego na pojemniki na spr one gazy, je li otwór wentylacyjny znajduje si bezpo rednio pod miejscem magazynowania. 5.2.7 Pomieszczenia magazynowe na pojemniki z zapalnymi lub bardzo truj cymi gazami, które granicz z publiczn drog komunikacyjn , musz by wykonywane bezpo rednio na stronie granicz cej z drog komunikacyjn z jedn cian , bez drzwi i z oknami otwieralnymi do wysoko ci 2 m lub z innymi otworami. Nie dotyczy to drzwi, które s wykonane w postaci samozamykaj cej si oraz przynajmniej hamuj rozprzestrzenianie si palenia. 5.2.9 Pomieszczenia magazynowe, w których przechowuje si pojemniki na zapalne lub bardzo truj ce gazy, nale y szybko opuszcza .

5.3 MAGAZYNY NA WIE YM POWIETRZU 5.3.1 W magazynach na wie ym powietrzu powierzchnia ustawienia musi by dobrana w taki sposób, aby pojemniki na spr ony gaz były stabilnie ustawione. 5.3.3 Strefa ochrony nie powinna rozci ga si na s siednie działki lub na publiczne powierzchnie komunikacyjne. Strefa ochrony mo e by zaw ona w maksymalnie dwóch bokach przez maj ce przynajmniej 2 m wysoko ci, niezawieraj ce otworów ciany ochronne z niepalnych materiałów budowlanych. Mo e tutaj chodzi z jednej strony tak e o mur budynku, który w strefie ochrony nie mo e zawiera otworów. 5.3.4 Przy magazynowaniu napełnionych pojemników ze spr onym gazem nale y zachowa bezpieczn odległo do s siednich instalacji i urz dze , które mog powodowa zagro enie. Bezpieczna odległo wynosi przynajmniej 5 m wokół pojemnika ze spr onym gazem. Odległo t mo na zamieni przez cian ochronn z niepalnych materiałów budowlanych, maj c przynajmniej 2 m wysoko ci.

83


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY NA BUTLE GAZOWE

BEZPIECZNE SKŁADOWANIE BUTLI ZE SPR ONYM GAZEM Magazyny na butle z gazem SAFE chroni butle ze spr onym gazem przed wszelkiego rodzaju wpływami atmosferycznymi. Zamykane magazyny wyposa one w zamkni te ciany i dach chroni przed kradzie i dost pem osób niepowołanych. Magazyny na butle z gazem firmy SAFE odpowiadaj Technicznym Zasadom dla Gazów Spr onych (TRG 280) wydanych przez Niemieck Komisj ds. Pojemników Ci nieniowych (DBA) i s stosowane wsz dzie tam, gdzie składowane, sprzedawane lub stosowane s butle z gazem spr onym: Zakłady produkcyjne

Warsztaty hydrauliczne

Zakłady rzemie lnicze

Zakłady dekarskie

Zakłady spawalnicze

Miejsca sprzeda y napojów

Warsztaty samochodowe

Warsztaty lusarskie

Pola campingowe

DWIE WERSJE Magazyn na butle gazowe z cokołem i kratkami umo liwiaj cyUniwersytety mi wjazd wózkami; mo na bez zawarto ci przemieszcza na inne miejsce za pomoc wózka widłowego.Szpitale Magazyny na butle gazowe bez cokołu umo liwiaj wygodn obsług wózkami podno nymi na poziomie równym z ziemi .

ZALETY Bezpieczne składowanie butli zapewniaj ruchome urz dzenia mocuj ce i zabezpieczenie ła cuchowe Wykonanie wg TRG280 Wentylacja własna wbudowana we wszystkich typach i sprawdzona przez TÜV Jedyna w swoim rodzaju konstrukcja ze statyk ciany boczne, drzwi i dach z blach profilowanych ocynkowanych metod Sendzimira Rama podłogowa ze stali spawanej i ocynkowanej Ocynkowane kratki o wys. wytrzymało ci, wg DIN1072 i DIN1055,z mo liwo ci poruszania si wózkami

84

Konstrukcja zamkni ta i stabilne drzwi z zamkiem bezpiecze stwa chroni przed wpływem warunków atmosferycznych, kradzie

i dost pem osób niepowołanych

Max. obci enie dachu niegiem: 100 kg/m2 Max.napór wiatru na cian : w = 0,40 kN/m2 Max.ssanie wiatru na dach i cian : w = -0,25 kN/m2 Dostawa magazynów zmontowanych W opcji lakierowanie cian zewn. w kolorze RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035 lub 9002. Inne kolory na zapytanie.


Magazyn na butle gazowe typu 125, tu bez konstrukcji cokołu i z lakierowaniem cian zewn trznych, pomie ci jedn palet z 12 butlami z gazem przemysłowym.

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

114

125

11

22

OCYNK

14

POJ. BUTLI 33 KG POJ. BUTLI 11 KG WYKO CZENIE

BEZ PODŁOGI

DANE TECHNICZNE Ci ar własny

28

OCYNK

POJ. BUTLI 33 KG POJ. BUTLI 11 KG WYKO CZENIE

Z PODŁOG Z KRATKI

BEZ PODŁOGI

Z PODŁOG Z KRATKI

152 kg

190 kg

172 kg

1210 kg

1300 x 1970 mm

1300 x 1890 mm

1300 x 1970 mm

1300 x 1890 mm

składowania gazów technciznych 50 l

14

14

25

25

Pojemno

składowania butli z propanem 33 kg

11

11

14

14

Pojemno

składowania butli z propanem 11 kg

22

22

28

28

Rozmiar drzwi (gł. x wys.) Pojemno

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

1300 / 1420 mm

1300 / 1420 mm

1300 / 1420 mm

1300 / 1420 mm

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

800 / 1080 mm

800 / 1080 mm

1250 / 1490 mm

1250 / 1490 mm

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

2080 / 2250 mm

2000 / 2250 mm

2080 / 2250 mm

2000 / 2250 mm

Kod produktu

109.333.301

109.333.300

109.333.303

109.333.302

109.999.805

109.999.805

109.999.806

109.999.806

109.399.501

109.399.501

109.399.501

109.399.501

AKCESORIA Lakierowanie ciany zewn. Uchwyt do d wigu Rampa podjazdowa (dł. x szer.) 1.500 x 750 mm Półka kratowa ocynkowana 1300 x 800 mm

109.499.608 109.299.525

109.299.525

109.499.608 109.299.525

109.299.525

85


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

MAGAZYNY NA BUTLE GAZOWE

Magazyn na butle z gazem typu 348 z konstrukcj cokołu i kratk podłogow , pochylni i lakierowanymi cianami zewn trznymi. Uchwyty mo na swobodnie przestawia .

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

224

348

14

OCYNK

40

28

POJ. BUTLI 33 KG POJ. BUTLI 11 KG WYKO CZENIE

BEZ PODŁOGI

DANE TECHNICZNE Ci ar własny Rozmiar drzwi (gł. x wys.)

40

OCYNK

POJ. BUTLI 33 KG POJ. BUTLI 11 KG WYKO CZENIE

Z PODŁOG Z KRATKI

BEZ PODŁOGI

Z PODŁOG Z KRATKI

229 kg

292 kg

360 kg

560 kg

1800 x 1970 mm

1800 x 1970 mm

1300 x 1970 mm

1300 x 1890 mm

składowania gazów technciznych 50 l

24

24

48

48

Pojemno

składowania butli z propanem 33 kg

14

14

28

28

Pojemno

składowania butli z propanem 11 kg

40

40

40

80

Pojemno

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2100 mm

2000 / 2100 mm

2920 / 3050 mm

2920 / 3050 mm

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

970 / 1140 mm

970 / 1140 mm

2000 / 2170 mm

2000 / 2170 mm

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

2080 / 2250 mm

2080 / 2250 mm

2080 / 2250 mm

2080 / 2250 mm

Kod produktu

109.333.305

109.333.304

109.333.307

109.333.306

109.999.807

109.999.807

109.999.807

109.999.808

109.399.501

109.399.501

109.399.501

109.399.501

AKCESORIA Lakierowanie ciany zewn. Uchwyt do d wigu Rampa podjazdowa (dł. x szer.) 1500 x 750 mm Rampa podjazdowa (dł. x szer.) 750 x 1500 mm Półka kratowa ocynkowana 1000x750 mm Półka kratowa ocynkowana 2000x750 mm

86

109.499.608

109.499.608

109.499.644

109.499.644

109.299.524

109.299.524

109.299.524

109.299.524

109.299.527

109.299.527

109.299.527

109.299.527


DANE TECHNICZNE

14

360 kg

560 kg 2750 x 1890 mm

Poj. skł. gazów technicznych 50 l

66

66

Poj. skł. butli z propanem 33 kg

36

36

4

4

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

2920 / 3050 mm

2920 / 3050 mm

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

2000 / 2170 mm

2000 / 2170 mm

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

2080 / 2250 mm

2080 / 2250 mm

109.333.309

109.333.308

109.999.809

109.999.809

109.399.501

109.399.501

Skł. wynajm. palet na butle z gazem

40

OCYNK

AKCESORIA

POJ. BUTLI 33 KG POJ. BUTLI 11 KG WYKO CZENIE

Z PODŁOG Z KRATKI

2750 x 1970 mm

Ci ar własny Rozmiar drzwi (gł. x wys.)

366

BEZ PODŁOGI

Kod produktu

Lakierowanie ciany zewn.

CERTYFIKATY

Uchwyt do d wigu Rampa podjazdowa

(dł. x szer.) 1500 x 750 mm (dł. x szer.) 750 x 1500 mm

109.499.608 109.499.644

12 BUTLI 50 LITROWYCH UMO LIWIA PRZEWO ENIE

PALETY NA BUTLE Z GAZEM CERTYFIKATY

OCYNK

WYKO CZENIE

DANE TECHNICZNE Szeroko Pojemno

x gł boko

x wysoko

składowania butli 50 l

Kod produktu

1100 x 850 x 1200 mm 12

109.334.402

87


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

BOKSY NA BUTLE GAZOWE

BOKSY NA BUTLE GAZOWE BEZPIECZNE SKŁADOWANIE BUTLI ZE SPR ONYM GAZEM Boksy na butle z gazem SAFE chroni butle ze spr onym gazem przed wszelkiego rodzaju wpływami atmosferycznymi. Zamykane boksy wyposa one w zamkni te ciany i dach chroni przed kradzie i dost pem osób niepowołanych. Boksy na butle z gazem firmy SAFE odpowiadaj Technicznym Zasadom dla Gazów Spr onych (TRG 280) wydanych przez Niemieck Komisj ds. Pojemników Ci nieniowych (DBA) i s stosowane wsz dzie tam, gdzie składowane, sprzedawane lub stosowane s butle z gazem spr onym, np.: Zakłady produkcyjne

Warsztaty hydrauliczne

Zakłady rzemie lnicze

Zakłady dekarskie

Zakłady spawalnicze

Miejsca sprzeda y napojów

Warsztaty samochodowe

Warsztaty lusarskie

Pola campingowe

Uniwersytety Szpitale

ZALETY Osłoni ty z ka dej strony magazyn na butle gazowe, zabezpieczony przed kradzie Wykonanie wg TRG280 Wentylacja własna wbudowana we wszystkich typach i sprawdzona przez TÜV Całkowicie ocynkowana konstrukcja z stabilnej blachy trapezowej Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie czysto ci

88

Jednoskrzydłowe drzwi z zamkiem b benkowym, otwierane

przy zamkni tym dachu

2 spr yny naciskowe ułatwiaj otwieranie i zamykanie dachu Dach zamykany na 2 zaciski Dostawa w stanie zamontowanym W opcji lakierowanie cian zewn trznych w kolorach RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035 lub 9002. Inne kolory na zapytanie.


Boks na butle z gazem Safe GB 2 z półk z kratki i lakierowanymi cianami zewn trznymi. Tu zmie ci si 14 butli z propanem po 33 kg.

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

GB 1

GB 2

DANE TECHNICZNE Ci ar własny Pojemno

składowania butli z propanem 33 kg

Pojemno

składowania butli z propanem 11 kg

AKCESORIA

Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna

Kod produktu

Lakierowanie ciany zewn trznej Uchwyt do d wigu Półka z kratki regałowej 1200 x 800 mm

134 kg

134 kg

11

11

22

22

1300 / 1420 mm

1300 / 1420 mm

800 / 1080 mm

1250 / 1490 mm

1300 / 1470 mm

1300 / 1470 mm

109.335.500

109.335.501

109.499.618

109.499.619

109.399.503

109.399.503

109.499.638

109.499.638

89


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

BOKSY NA BUTLE GAZOWE

BOKS NA BUTLE GAZOWE

FCG 16.21

NA PALETY Z BUTLAMI I POJEDYNCZE BUTLE

124.700.103

ZEWN TRZ MIEJSCE

Przeznaczony do bezpiecznego przechowywania butli gazowych. Konstrukcja o pełnych cianach i dachu. Wykonana z profili stalowych i ocynkowanych blach trapezowych lakierowanych w kolorze niebieskim. Chroni butle przed czynnikami atmosferycznymi oraz nieuprawnionym dost pem. Zastosowanie drzwi kratowych pozwala na łatwy wgl d do wn trza magazynu. Nie posiada podłogi. Składowanie butli odbywa si bezpo rednio na podło u. System wentylacji własnej oraz drzwi kratowe gwarantuj skuteczne odprowadzanie niebezpiecznych oparów. Opcjonalnie dost pna rampa podjazdowa umo liwiaj ca wygodny transport butli do i z magazynu.

Zawiera lakierowane drzwi dwuskrzydłowe kratowe z ocynkowanych pr tów stalowych oraz uchwyty i ła cuchowe zabezpieczenie butli.

DANE TECHNICZNE FCG 6.08

Waga

FCG 12.11

FCG 16.21

FCG 24.21

FCG 32.21

6

8

12

16

24

32

Skrzydłowe,

Skrzydłowe,

Skrzydłowe,

Drzwi z dwoma

Drzwi z dwoma

Drzwi z dwoma

155 kg

170 kg

180 kg

235 kg

245 kg

280 kg

2100x1050x2055

2100x1250x2055

2100x1480x2055

Poj, w butlach gazowych Ø 220 Wykonanie drzwi

FCG 8.11

DIN prawe

DIN prawe

skrzydłami

DIN prawe

skrzydłami

skrzydłami

WYMIARY Zewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.)

Bez cz ci spodniej

124.700.100

124.700.101

124.700.102

124.700.103

124.700.104

124.700.105

Z cz ci spodni

124.700.200

124.700.201

124.700.202

124.700.203

124.700.204

124.700.205

AKCESORIA RAMPA PODJAZDOWA 90

860 x 1050 x 2055 1125 x 1050 x 2055 1125 x 1250 x 2055

Info Ocynkowana

Szeroko 750 mm

Gł boko 740 mm

Długo 130 mm

Kod produktu 124.799.100


BOKSY NA BUTLE GAZOWE NA PALETY Z BUTLAMI I POJEDYNCZE BUTLE ZEWN TRZ MIEJSCE

Przeznaczony do bezpiecznego przechowywania butli gazowych. Konstrukcja o pełnych cianach i dachu. Wykonana z profili stalowych i ocynkowanych blach trapezowych lakierowanych w kolorze niebieskim. Chroni butle przed czynnikami atmosferycznymi oraz nieuprawnionym dost pem. Zawiera lakierowane drzwi dwuskrzydłowe kratowe z ocynkowanych pr tów stalowych oraz uchwyty i ła cuchowe zabezpieczenie butli. Zastosowanie drzwi kratowych pozwala na łatwy wgl d do wn trza magazynu. Dostarczany fabrycznie zmontowany, gotowy do natychmiastowego u ytkowania.

SZAFY

DANE TECHNICZNE FCG 15.13 Pojemno

FCG 30.13

124.700.107

KONTENERY FCG 30.13

FCG-E.3.48

FCG-E.6.96

w paletach na butle gazowe

1

2

2 i 4 butle pojedyncze

4 i 8 butli pojedynczych

w butlach gazowych Ø 220

15

30

48

96

Pojemno

Wykonanie drzwi

Drzwi z dwoma skrzydłami Drzwi z dwoma skrzydłami

Drzwi z dwoma skrzydłami Przesuwne, dwucz ciowe

300 kg

760 kg

1500 kg

1400 x 1400 x 2055

2700 x 1400 x 2055

3120 x 1440 x 2400

6220 x 1440 x 2400

Bez cz ci spodniej

124.700.106

124.700.107

124.701.108

124.701.109

Z cz ci spodni

124.700.206

124.700.207

124.701.208

124.701.209

225 kg

Waga

WYMIARY Zewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.)

AKCESORIA RAMPA PODJAZDOWA

Info Ocynkowana

Szeroko 880 mm

Gł boko 845 mm

Długo 205 mm

Kod produktu 124.799.101

System wentylacji własnej oraz drzwi kratowe gwarantuj skuteczne odprowadzanie niebezpiecznych oparów.

91


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

BOKSY NA BUTLE GAZOWE

MAGAZYNOWANIE BUTLI GAZOWYCH Obiekty magazynowania butli gazowych zostały opracowane na podstawie naszych wielokrotnie sprawdzonych i wypróbowanych w praktyce technik konstrukcyjnych obiektów bezpiecznego magazynowania. Dzi ki zamkni tej konstrukcji zapewniona jest optymalna ochrona przed czynnikami atmosferycznymi, przed dost pem osób nieuprawnionych oraz przed kradzie .

MAGAZYNY GLH

SYSTEM REGAŁÓW NA MNIEJSZE BUTL POJEMNIKI ZE SPR E ORAZ ONYMI GAZAMI NA ZAMÓWIENIE!

OBIEKTY MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH ZEWN TRZ

GLH 3x2

MIEJSCE

124.710.102

Przeznaczony do bezpiecznego przechowywania butli gazowych. Konstrukcja o pełnych cianach i dachu. Wykonana z profili stalowych i ocynkowanych blach trapezowych. Chroni butle przed czynnikami atmosferycznymi oraz nieuprawnionym dost pem. Zawiera drzwi 2 skrzydłowe z blachy ocynkowanej, oraz uchwyty i ła cuchowe zabezpieczenie butli. Posiada podłog kratow z ocynkowanych płaskowników stalowych o du ej no no ci umo liwiaj cej manewrowanie wózkiem. System wentylacji własnej oraz podłoga kratowa, gwarantuje odprowadzanie niebezpiecznych oparów. Dostarczany fabrycznie zmontowany, gotowy do natychmiastowego u ytkowania.

DANE TECHNICZNE GLH 2 x 1 Pojemno

GLH 4 x 2

32

102

134

2-skrzydłowe,

2-skrzydłowe,

4-skrzydłowe,

w butlach 50-litrowych Układ drzwi

GLH 3x2

bok 2 m

WYMIARY

bok 3 m

bok 4 m

Zewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.) 2100 x 1100 x 2100 3100 x 2100 x 2100 4100 x 2100 x 2100 Wewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.)

2980 x 1980 x 1930 3980 x 1980 x 1930

Wersja ocynkowana

124.710.100

124.710.102

124.710.104

Wersja ocynkowana i lakierowana

124.710.101

124.710.103

124.710.105

AKCESORIA RAMPA PODJAZDOWA

92

1980 x 980 x 1930

Info Ocynkowana

Szeroko 1000 mm

Długo 1200 mm

Kod produktu 124.799.102

- Zgodne z przepisami magazynowanie butli gazowych pod ci nieniem oraz palet na butle gazowe według TRG 280 na wie ym powietrzu - Stabilna konstrukcja ze specjalnie profilowanej i cynkowanej blachy stalowej - Dwuskrzydłowe, ocynkowane drzwi stalowe z zamkiem cylindrycznym - W znacznym stopniu obci alna, ocynkowana powierzchnia do ustawiania butli z rusztem kratowym, słu y tak e do wentylacji od dołu - Elastyczne pał ki mocuj ce oraz pasy mocuj ce zabezpieczaj poszczególne butle gazowe przed przewróceniem - Dostawa w postaci całkowicie zmontowanej


- Regulowana pod wzgl dem wysoko ci podłoga po rednia, oferuj ca dodatkow powierzchni ustawienia. - Drzwi z podwójnymi skrzydłami, szeroko 2 metry - Drzwi przesuwne, szeroko 1 metr - Dostarczane tak e bez pokrycia dachowego - Jednoznaczne wytyczone miejsce na butle gazowe wszelkiego rodzaju

- Zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi - Szeroko drzwi 1000 mm, jednoskrzydłowe - Skuteczne zabezpieczenie przeciwkorozyjne dzi ki ocynkowaniu - Magazynowany towar jest chroniony przed dost pem osób nieuprawnionych

ZAMÓWIENIE! INNE ROZMIARY NA

BOKSY MAGAZYNOWE NA BUTLE GAZOWE OBIEKTY MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH ZEWN TRZ MIEJSCE

Przeznaczony do bezpiecznego przechowywania butli gazowych. Konstrukcja ramowa, stabilna wykonana z profili stalowych. Dach z ocynkowanej blachy falistej. Zawiera ciany oraz drzwi kratowe z ocynkowanych pr tów stalowych. Chroni butle przed czynnikami atmosferycznymi oraz nieuprawnionym dost pem. Nie posiada podłogi. Składowanie butli odbywa si bezpo rednio na podło u. Przygotowany do zamocowania do podło a. Dzi ki zastosowaniu cian i drzwi kratowych nie ma potrzeby stosowania dodatkowych systemów wentylacji. Jednocze nie mamy doskonały wgl d do wn trza magazynu.

WYMIARY LB-3115

LB-3121

LB-3124

LB-4424

LB-6124

Szeroko

3100 mm

3100 mm

3100 mm

4430 mm

6130 mm

Gł boko

1500 mm

2100 mm

2400 mm

2400 mm

2400 mm

Wysoko

2060 mm

2060 mm

2060 mm

2060 mm

2060 mm

124.720.100

124.720.101

124.720.102

124.720.103

124.720.104

Kod produktu

Pozwala na składowanie palet z butlami gazowymi, pojedy czych butli gazowych oraz butli z propanem.

93


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

BOKSY NA BUTLE GAZOWE

STALOWY BOKS NA BUTLE GAZOWE KONSTRUKCJA W WYKONANIU PRZECIWOGNIOWYM F90 ZEWN TRZ MIEJSCE

Przeznaczony do bezpiecznego przechowywania butli gazowych. Konstrukcja o pełnych cianach i dachu w wykonaniu przeciwogniowym F90, według DIN 4102. Wykonana z paneli stalowych lakierowanych w kolorze niebieskim. Chroni butle przed czynnikami atmosferycznymi oraz nieuprawnionym dost pem. Zawiera lakierowane drzwi jednoskrzydłowe kratowe z ocynkowanych pr tów stalowych (prawe zgodne z DIN) oraz uchwyty i ła cuchowe zabezpieczenie butli. Zastosowanie drzwi kratowych pozwala na łatwy wgl d do wn trza magazynu. Nie posiada podłogi. Składowanie butli odbywa si bezpo rednio na podło u. System wentylacji własnej oraz drzwi kratowe gwarantuj skuteczne odprowadzanie niebezpiecznych oparów. Opcjonalnie dost pna rampa podjazdowa umo liwiaj ca wygodny transport butli do i z magazynu oraz dodatkowe cianki działowe umo liwiaj ce podział magazynu w zale no ci od potrzeb. GFL-F90-6.08

DANE TECHNICZNE

124.730.100

GFL-F90-6.08 GFL-F90-8.11 GFL-F90-12.11 GFL-F90-16.21 GFL-F90-24.21 GFL-F90-32.21 6

8

12

16

24

32

Jednoskrzydłowe,

Jednoskrzydłowe,

Jednoskrzydłowe,

Drzwi z dwoma

Drzwi z dwoma

Drzwi z dwoma

Poj, w butlach gazowych Ø 220 Wykonanie drzwi

DIN prawe

DIN prawe

DIN prawe

skrzydłami

skrzydłami

skrzydłami

WYMIARY Zewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.) 1080 x 1250 x 2290 1330 x 1250 x 2290 1330 x 1400 x 2290 2350 x 1250 x 2290 2350 x 1400 x 2290 2350 x 1600 x 2290 800 x 920 x 2000

1050 x 920 x 2000

1050 x 1080 x 2000

Bez cz ci spodniej

124.730.100

124.730.102

124.730.104

124.730.106

124.730.108

124.730.110

Z cz ci spodni

124.730.101

124.730.103

124.730.105

124.730.107

124.730.109

124.730.111

Wewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.)

AKCESORIA RAMPA PODJAZDOWA CIANKA DZIAŁOWA

94

Info Ocynkowana

Gł boko

Kod produktu

-

124.799.103

-

920 mm

124.798.000

-

1080 mm

124.798.001

-

1230 mm

124.798.002

2050 x 920 x 2000 2050 x 1080 x 2000 2050 x 1230 x 2000


Dzi ki ruchomym ramionom mo liwe jest elastyczne magazynowanie pojedynczych butli oraz/lub palet na butle gazowe.

BETONOWY BOKS NA BUTLE GAZOWE KONSTRUKCJA O PEŁNYCH CIANACH Z ELBETU

WSC-F-E.3-30

124.731.112

ZEWN TRZ MIEJSCE

Przeznaczony do bezpiecznego przechowywania butli gazowych. Chroni butle przed czynnikami atmosferycznymi oraz nieuprawnionym dost pem. Konstrukcja o pełnych cianach z elbetu, kategoria wytrzymało ci C 30/37. ciany w wykonaniu przeciwogniowym F30, według DIN 4102. Powierzchnie zewn trzne tynkowane przez natryskiwanie, powierzchnie wewn trzne malowane. Dach z ocynkowanej blachy stalowej. Zawiera lakierowane drzwi dwuskrzydłowe kratowe z ocynkowanych pr tów stalowych oraz uchwyty i ła cuchowe zabezpieczenie butli. Zastosowanie drzwi kratowych pozwala na łatwy wgl d do wn trza magazynu. Posiada podłog z ocynkowanych i lakierowanych blach stalowych o du ej no no ci umo liwiaj cej manewrowanie wózkiem. System wentylacji własnej oraz drzwi kratowe gwarantuj skuteczne odprowadzanie niebezpiecznych oparów. Pozwala na składowanie 50 butli gazowych. Opcjonalnie dost pna rampa podjazdowa umo liwiaj ca wygodny transport butli do i z magazynu. Dostarczany fabrycznie zmontowany, gotowy do natychmiastowego u ytkowania.

AKCESORIA RAMPA PODJAZDOWA

Info Ocynkowana

Szeroko 950 mm

Gł boko 1150 mm

Kod produktu 124.799.104

DANE TECHNICZNE GFL-F90-6.08 Pojemno

w 50 litrowych butlach gazowych

50 butli lub 1 paleta, 20 butli lub 2 palety

WYMIARY Zewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.)

2980 x 1700 x 2560

Wewn trzne w mm (sz. x gł. x wys.)

2820 x 1600 x 2172

Kod produktu

124.731.112

95


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

SZAFY NA BUTLE GAZOWE

SZAFY NA BUTLE GAZOWE BEZPIECZNE SKŁADOWANIE BUTLI ZE SPR ONYM GAZEM Szafy na butle z gazem SAFE chroni butle ze spr onym gazem przed wszelkiego rodzaju wpływami atmosferycznymi. Zamykane boksy wyposa one w zamkni te ciany i dach chroni przed kradzie i dost pem osób niepowołanych. Przygotowane do zakotwiczenia na miejscu. Szafy na butle z gazem firmy SAFE odpowiadaj Technicznym Zasadom dla Gazów Spr onych (TRG 280) wydanych przez Niemieck Komisj ds. Pojemników Ci nieniowych (DBA) i s stosowane wsz dzie tam, gdzie składowane, sprzedawane lub stosowane s butle z gazem spr onym, np.: Zakłady produkcyjne

Warsztaty hydrauliczne

Zakłady rzemie lnicze

Zakłady dekarskie

Zakłady spawalnicze

Miejsca sprzeda y napojów

Warsztaty samochodowe

Warsztaty lusarskie

Pola campingowe

Uniwersytety Szpitale

ZALETY Osłoni ty z ka dej strony magazyn na butle gazowe, zabezpieczony przed kradzie Wykonanie wg TRG280 Wentylacja własna wbudowana we wszystkich typach i sprawdzona przez TÜV Całkowicie ocynkowana konstrukcja Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie czysto ci Drzwi z otworami wentylacyjnymi Jednoskrzydłowe drzwi przy GS 1 DIN prawe

96

Dwuskrzydłowe drzwi przy GS 2 Blokowane na zasuw Zamykane na zamek dyskowy Podłoga z blachy eberkowej aluminiowej Ła cuchy zabezpieczaj ce butle z gazem Dostawa w stanie zamontowanym W opcji lakierowanie cian zewn. w RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035 lub 9002. Inne kolory na zapytanie.


Wyposa ona w ła cuchowe zabezpieczenia butli. System wentylacji własnej gwarantuje odprowadzanie niebezpiecznych oparów.

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

GS 1

GS 2

DANE TECHNICZNE Ci ar własny Pojemno

składowania gazów technicznych 50 l

Pojemno

składowania butli z propanem 33 kg Szeroko

wewn trzna/zewn trzna

Gł boko

wewn trzna/zewn trzna

Wysoko

wewn trzna/zewn trzna Wymiary drzwi

AKCESORIA

Kod produktu

Lakierowanie ciany zewn trznej Kłódka dyskowa, antywłamaniowa

56 kg

90 kg

3

6

2

4

795 / 800 mm

1545 / 1550 mm

395 / 400 mm

395 / 400 mm

1950 / 2000 mm

1950 / 2000 mm

DIN prawe 1900 x 690 mm

Dwuskrzydłowe, 2 x 1900 x 690 mm

109.336.600

109.336.601

109.499.618

109.499.619

109.199.545

109.199.545

97


BEZPIECZNA OBSŁUGA I SKŁADOWANIE

WÓZKI DO BUTLI GAZOWYCH

WÓZKI DO BUTLI GAZOWYCH SERIA WÓZKÓW PRZYSTOSOWANYCH DO SPRAWNEGO PRZEWO ENIA BUTLI GAZOWYCH

Najwygodniejszym i najprostrzym sposobem transportowania butli gazowych jest zastosowanie wózka.Orzeznaczone do bezpiecznego transportu butli stalowych o ró nych pojemno ciach, wykonane z profili stalowych ocynkowanych.

2K SPW2/B

DANE TECHNICZNE Zastosowanie

-

Wymiary platformy

-

-

300 kg

300 kg

Pompowane fi 400 mm, felga stalowa, ło yska wałeczkowe

Pompowane fi 400 mm, felga stalowa, ło yska wałeczkowe

No no Koła

-

Wysoko

całkowita

1370 mm

1370 mm

Szeroko

całkowita

660 mm

660 mm

Długo

całkowita

860 mm

Platforma Waga rednica rury Zabezpieczenie antykorozyjne

300 x 500 mm, grubo

860 mm 4 mm

30,0 kg

300 x 500 mm, grubo

4 mm

30,0 kg

32x2 mm

32x2 mm

Lakier proszkowy, kolor RAL 5010

Lakier proszkowy, kolor RAL 5010

Wysoko

górnych obejm

1000 mm

1000 mm

Wysoko

dolnych obejm

300 mm

300 mm

Kod produktu

98

2K SPW3/B TLEN-PROPAN

110.501.100

110.501.101


Bezpieczne solidne i niezawodne wózki daj gwarancj wieloletniej eksploatacji.

DANE TECHNICZNE Zastosowanie Wymiary platformy No no Koła

2K SPW2/A ECONOMY

2K SPW1/A

Przewóz i składowanie dwóch butli gazowych

-

470 x 250 mm

-

200 kg

150 kg

Pneumatyczne 260 mm (ło yska wałeczkowe)

Pompowane fi 260 mm, felga PP,

ło yska wałeczkowe (patrz zdjecie)

Wysoko

całkowita

-

1000 mm

Szeroko

całkowita

-

600 mm

Długo

całkowita

-

600 mm

Platforma

-

220 x 310 mm, grubosc 3 mm

17 kg

12,0 kg

Waga rednica rury Zabezpieczenie antykorozyjne

-

25x2 mm

Lakier proszkowy, kolr RAL 5010

Lakier proszkowy, kolor RAL 5010

Wysoko

górnych obejm

-

-

Wysoko

dolnych obejm

-

-

Kod produktu

110.501.102

110.501.104

99


infolinia: 801 000 501 Topserw Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk Spółka Jawna 05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a www.topserw.com.pl info@topserw.com.pl

www.topserw.com

www.topserw.pl

www.topserw.eu

Tel: +48 22 761 11 80 +48 22 761 11 81 Fax: +48 22 771 93 80

Tel: +48 22 771 04 56 +48 22 771 04 57 +48 22 771 04 58

Tel: +48 22 771 94 25 +48 22 771 94 22 Fax: +48 22 771 94 66

centrum@topserw.com.pl

polnoc@topserw.com.pl

poludnie@topserw.com.pl

Bezpieczna Obsługa i składowanie 2013  

Bezpieczna Obsługa i składowanie 2013