Page 1

2011

Fontanny, ródełka wody pitnej Idealne do miejsc publicznych lub prywatnych, zarówno wewn trz jak i na zewn trz budynków, wsz dzie tam, gdzie liczy si estetyka i odpowiednie komponowanie z otaczaj c architektur .


Fontanny, ródełka wody pitnej. Uzupełnianie wody jest wa ne dla wszystkich osób pracuj cych w biurach i innych rodowiskach biznesowych jak równie dla ludzi wykonuj cych prac fizyczn . Dlatego najlepszym rozwi zaniem dost pu do wody pitnej w miejscach publicznych s fontanny, ródełka wody pitnej.

HydrationStation

04

Zdroje wodne zewn trzne

08

Fontanny postumentowe

Fontanny z wibrobetonu

08

10

Zdrój wodny z mis dla zwierz t

12

Fontanny StreetSmart

14

Fontanny wewn trzne

Fontanny montowane do ciany

16 Fontanny z dwoma misami

18

Fontanny emaliowane

20

16

Urz dzenia z chłodziark

!

Chłodziarki montowane do ciany

22 22

Chłodziarki postumentowe

Szczegółowa oferta techniczna (opisy modeli, rysunki techniczne) dost pna w postaci katalogowej lub plików PDF. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem otrzymania bezpłatnego katalogu lub konkretnych rysunków poszczególnych modeli równie w formacie AutoCAD.

02 ¦ www.haws.com.pl

25


Zm cznie, upał, pragnienie

i

Ka dej zabawie ruchowej towarzyszy wysiłek fizyczny podczas którego tracimy z naszego organizmu cenne minerały i wod , a ka dy podczas wysiłku fizycznego szuka ródła wody, które ugasi jego pragnienie. Łatwo zauwa y , i odwodnienie nie sprzyja optymalnej wydajno ci zarówno fizycznej jak i psychicznej.

Zdrój wodny 3500D, str.13

Dla ka dego, w ka dym miejscu Dzi ki nowoczesnym rozwi zaniom technologicznym, zdroje wodne zapewniaj stały dost p do wody pitnej wszystkim spragnionym w takich miejscach jak: szkoły, biura, place zabaw czy parki. Co wa ne, jest to dost p do wody o ka dej porze dnia i roku. Zastosowanie zaworów przeciwzamro eniowych zapobiega konieczno ci wył czania zim urz dze z eksploatacji.

P

Atest PZPH

Certyfikat LEED

Dost pna wersja Premier

Dostosowanie do niepełnosprawnych

wi cej informacji na stronie 26

Wersja mrozoodporna dost pna na zamówienie

03


Hydration Station Zapomnij o kubkach, butelkach jednorazowego u ytku oraz butelkowanej wodzie i rozpocznij korzystanie z trwałego dozownika wody do wypełnienia bidonu by zaspokoi zapotrzebowanie na nawodnienie. Dozownik wody HydrationStation jest całkowicie bezdotykowy, posiada estetyczny wygl d oraz filtr w glowy z drobinkami srebra, który dostarcza wod o wzbogaconym smaku.

Zawsze pod r k HydrationStation™ umo liwia dost p do wody w ka dym miejscu i o ka dej porze. Pozwala w sposób bezdotykowy napełnia butelki, pojemniki szklane i inne naczynia, a sama woda jest lepsza ni woda butelkowana.

04 ¦ www.haws.com.pl


?

We wn ce lub na cianie Dozowniki dost pne s w dwóch wersjach monta u. W zale no ci od potrzeb lub wymaga architektonicznych mo liwe jest zamówienie urz dzenia montowanego we wn ce ciennej lub bezpo rednio na cianie.

Hydration Station SM

101.440.991

Urz dzenie posiada dozownik wykonany z polimeru. Zastosowanie specjalnej powłoki na urz dzeniu nie pozwala na tworzenie si bakterii co zapewnia bezpieczne spo ywanie wody. Wyposa ony w regulator przepływu oraz drzwiczki serwisowe. Wersja przystosowana do monta u na cianie.

Hydration Station

101.440.990

Urz dzenie przystosowne do monta u we wn ce ciennej. Posiada dozownik wykonany z polimeru. Zastosowanie specjalnej powłoki na urz dzeniu nie pozwala na tworzenie si bakterii co zapewnia bezpieczne spo ywanie wody. Wyposa ony w regulator przepływu oraz drzwiczki serwisowe.

05


Hydration Station

Czy wiesz, e woda butelkowana jest mi dzy 240 a 10,000 razy dro sza ni zwykła woda? Zaoszcz d i korzystaj z rewolucyjnej bezdotykowej stacji wodnej HydrationStation.

HydrationStation™ zmienia nasz sposób my lenia o wodzie. Czy nie nadszedł czas, by ka da szkoła, biblioteka, budynki biurowe i inne b d miały dost p do czystej i doskonałej w smaku wody? Zapomnij o wysokich kosztach wody butelkowanej.

Krystaliczny smak Dzi ki wykorzystaniu technologii filtracyjnych i specjalnemu wkładowi w glowemu z wykorzystaniem srebra dostarcza wod o wzbogaconym smaku.

Kontrolowane zu ycie Specjalny sensor uruchamia poidełko po 30 sekundach i zapewnia ochron przed niepo danym u yciem i strat wody.

06 ¦ www.haws.com.pl


Jako

i niezawodno

Wszystkie fontanny ( ródełka) wody s fabrycznie montowane i w pełni sprawdzane przy u yciu prób wodnych i ci nieniowych, dzi ki czemu zapewniona jest ich prawidłowa i niezawodna praca, całkowita szczelno oraz krótszy czas monta u urz dze .

Atesty Wszystkie fontanny ( ródełka) wody pitnej spełniaj aktualne wymogi ameryka skich przepisów o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. Haws produkuje poidełka i elektryczne chłodziarki do wody, które spełniaj wymagania odno nie redukcji ołowiu w wodzie pitnej według przepisów ameryka skiej ustawy o wodzie zdatnej do picia. Wszystkie urz dzenia posiadaj Atest Higieniczny PZH HK/W/0920/01/2008.

yciodajna woda Racjonalne uzupełnianie utraty wody, soli mineralnych i innych składników wydalanych podczas pracy sprzyja prawidłowemu przebiegowi procesów termoregulacyjnych w organizmie, zapobiega obni aniu wydatno ci fizycznej i psychicznej.

07


Zdroje wodne zewn trzne Zdroje wodne zapewniaj dost p do wody o ka dej porze dnia i roku. Zastosowanie zaworów przeciwzamro eniowych zapobiega konieczno ci wył czania urz dze z eksploatacji w czasie zimy. Estetyczne i wykonane z trwałych materiałów poidełka potrafi idealnie wkomponowa si w krajobraz i pełni nie tylko funkcj praktyczn - mo liwo korzystania ze zdrojów wody pitnej pozwala równie na zminimalizowanie generowania odpadów plastikowych w parkach. Tego typu rozwi zania pomagaj promowa w danym mie cie czy gminie nie tylko ekologiczny, ale i zdrowy styl ycia.

Nie wa ne gdzie Podczas aktywno ci fizycznej w parkach, na boiskach lub kortach tenisowych ludzie u wiadamiaj sobie, jak wa ny, wła nie w tych miejscach, jest dost p do wody pitnej. Wzmo ony wysiłek fizyczny skutecznie przypomina o pragnieniu. Problem pojawia si w momencie wyczerpania zapasu wody zabranej ze sob .

08 ¦ www.haws.com.pl


Wymienne sitko - naprawialne, mo liwy dost p od frontu urz dzenia

Zewn trzna regulacja przepływu wody Obudowa zaworu wraz z wbudowanym amortyzatorem ci nienia

Wymienna głowica zaworu

Zawór uruchamiaj cy

!

Zawór uruchamiaj cy fontann ( ródełko) wody jest zaprojektowany z wewn trznym mechanizmem amortyzuj cym nagłe zmiany ci nienia. Wykonany z mosi dzu nie zawieraj cego ołowiu, posiada chromowane i polerowane wyko czenie. Cechuje si wbudowanym wkładem filtracyjnym zatrzymuj cym wszelki osad. Wymienne sitko znajduje si za rozrusznikiem zaworu i przyciskiem uruchamiaj cym. Zawór montowany jest płasko z powierzchni urz dzenia i pozwala na łatwy dost p do regulatora przepływu oraz wkładu filtracyjnego.

Kolor szary ¦ 101.420.564 Kolor zielony ¦ 101.420.565

Zdrój wodny 3380 Wolny od barier zdrój posiada mis ze stali nierdzewnej o satynowym wyko czeniu i wirowym ukształtowaniu wn trza. Misa jest łatwa do mycia, a przy tym odporna na korozj . Urz dzenie uruchamiane jest przyciskiem z dost pem od frontu. Posiada chromowan i polerowan mosi n wylewk odporn na zniszczenie o łagodnym i laminarnym przepływie wody. Postument poidełka wykonany jest w formie wygi tej rury ze stali ocynkowanej, pokryty powłok lakieru proszkowego, cechuje si nowoczesnym i estetycznym wygl dem.

P 09


Zdroje wodne zewn trzne

Wersja mrozoodporna ¦ 101.420.671 101.420.670

Zdrój wodny 3060

!

Zdrój wody posiada polerowan , chromowan mosi n wylewk osłoni t kryz zapewniaj c łagodny i stały wypływ wody, a tak e niezawodny dost p do ródła wody pitnej. Misa wykonana ze stali nierdzewnej i polerowana na wysoki połysk doskonale dopasowuje si do niemal ka dego otoczenia, jest przy tym odporna na powstawanie plam i korozj .

P 6519FR -Zawór przeciw zamro eniowy Firma Haws zaprojektowała zawór przeciw zamro eniowy, który umo liwia całoroczne korzystanie z poidełka w ka dych warunkach rodowiskowych, bez ryzyka zanieczyszczenia wody pitnej. System zaworu przeciw zamro eniowego model 6519FR ma konstrukcj zapewniaj c najwy sz ochron przed mrozem oraz zabezpieczenie przed zassaniem wody gruntowej do przewodów zasilaj cych poidełko w wod pitn . Zawór składa si z głównego zaworu steruj cego, regulatora przepływu, komory odpływowej z tłokiem i przerw powietrzn . Najwa niejsze elementy systemu montowane s poni ej gł boko ci przemarzania gruntu, poza przerw powietrzn , która znajduje si w przewodzie odpływowym poidełka.

Wersja mrozoodporna ¦ 101.420.677

Wersja mrozoodporna ¦ 101.420.675

101.420.676

101.420.674

101.410.550

Zdrój wodny 3177

Zdrój wodny 3150

Zdrój wodny 1047

Zdrój wody posiada wygi ty betonowy postument wykonany ze zbrojonego wibrobetonu o powierzchni wyko czonej drobnym szarym wirem dekoracyjnym. Posiada mis ze stali nierdzewnej polerowan na wysoki połysk.

Zdrój wody posiada kwadratowy postument o wytrzymałej konstrukcji ze zbrojonego wibrobetonu ze wirowym wyko czeniem powierzchni co stanowi estetyczny dodatek do zewn trznego otoczenia budynków.

Zdrój wodn posiada mis ze stali nierdzewnej, która jest polerowana na wysoki połysk. Dzi ki temu doskonale dopasowuje si do niemal ka dego otoczenia i charakteryzuje si przy tym odporno ci na powstawanie plam i korozj .

P 10 ¦ www.haws.com.pl

P

P


!

Obudowa z wibrobetonu Urz dzenia wykonane z wibrobetonu znakomicie nadaj si do miejsc publicznych i prywatnych, gdzie montowane s na zewn trz budynków. Konstrukcja ze zbrojonego wibrobetonu jest odporna na korozj i dzi ki kolorowi szarego cementu znakomicie komponuje si z ró nego rodzaju otoczeniem.

Budowa Wylewki posiadaj osłoni t kryz zapewniaj c łagodny i stały wypływ oraz niezawodny dost p do ródła pitnej wody. Dzi ki kryzie wylewka zdroju chroniona jest przed zanieczyszczeniami i atakami wandalizmu.

Przestrze publiczna Woda to niezwykle wdzi czny element, który mo na wykorzysta w aran acji przestrzeni publicznej. Dlatego tym bardziej warto zdecydowa si na wykorzystanie jej do zaspokojenia potrzeby aktywnych u ytkowników stosuj c w miastach zdroje wody pitnej.

Intuicyjna obsługa Proste w obsłudze urz dzenie uruchamiane poprzez naci ni cie przycisku zainstalowanego zawsze w widocznym i łatwo dost pnym miejscu. Wymagana jest niewielka siła nacisku, co jest szczególnie wa ne dla dzieci i osób starszych.

11


Zdroje wodne zewn trzne

Wandaloodporno Wykonanie urz dzenia ze wzmocnionej stali szczególnie chroni je przed aktami wandalizmu, a trwałe przymocowanie misy i wylewki uniemo liwiaj ich demonta . Wbudowanie przycisku uruchamiaj cego płasko w postument zabezpiecza przed jego zniszczeniem.

Warunki Je li fontannaatmosferyczne ródełko wody b dzie zainstalowane

na zewn trz budynku, urz dzenie powinno by wyposa one Wykonanie zdroi postumentowych ze stali nierdzewnej i w dodatkowe elementy, które pozwol na jego pokrycie powłok lakieru proszkowego pozwala na u ytkowanie na zewn trz. Cz sto jest to unikatowe całoroczne korzystanie w ka dych warunkach atmosferywyko czenie urz dzenia odporne na warunki atmosferyccznych. Przy temperaturach spadaj cych poni ej 0°zaleca si zne i zniszczenie, antykorozyjne wyko czenie. stosowanie zaworu przeciw zamro eniowego.

Poidełka StreetSmart Zdroje (fontanny) wody z serii StreetSmart™ wyznaczaj nowe standardy walorów u ytkowych i wytrzymało ci dla tego typu urz dze . Te wyj tkowe poidełka doskonale sprawdzaj si na terenach rekreacyjnych, deptakach oraz w zakładach zamkni tych, gdzie tego typu wyposa enie jest szczególnie nara one na wandalizm. Misy s przyspawane do korpusu urz dzenia, dzi ki czemu cało stanowi jednolit konstrukcj uniemo liwiaj c demonta elementów. Walory konstrukcyjne oraz inne zastosowane rozwi zania zwi kszaj ce wytrzymało urz dzenia i czyni go praktycznie niemo liwym do zniszczenia. Poidełko tego typu znajduje zastosowanie m.in. w parkach oraz na polach golfowych, gdzie mo e słu y jako dost pne ródło pitnej wody zasilane ze ródła niezale nego od instalacji opryskiwaczy ogrodniczych.

12 ¦ www.haws.com.pl


?

Dodatkowa misa dla zwierz t Zdroje wodne mo na dostosowa równie do potrzeb naszych pupili. Spaceruj c czy biegaj c po parku ze swoim czterono nym przyjacielem spotykamy si z problemem braku dost pu wody dla naszych zwierz t. Zdroje wody z dodatkowymi misami wyposa one s w zmodyfikowany odpływ tworz cy efekt „kału y z których z łatwo ci mog napi si nasze psy.

!

101.420.781 101.420.781 Zdrój wodny 3500D Wolny od barier podwójny dwupoziomowy Poidełko 3500 D zdrój wody cechuje si wysok wytrzymało ci konstrukcji. Posiada postument wykonany ze stali nierdze-

wnej oraz solidne misy odlewane ze stali nierdzewnej. Specjalna Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque venenatis polerowana, chromowana mosi na wylewka posiada trzon trwale laoreet massa eu hendrerit. Suspendisse potenti. Nulla facilisi. Quisque zintegrowany z korpusem poidełka, który zwi ksza wytrzymało ullamcorper viverra orci in feugiat. Nulla facilisi. Donec euismod sem eget mechaniczn urz dzenia. Posiada równie osłoni t kryz zapewniaj c turpis lacinia pharetra. Ut facilisis ante eu mauris interdum aliquam luctus łagodny i stały wypływ wody pitnej, która gwarantuje niezawodny dost p orci ornare. Cras pellentesque sodales nibh eget tempus. Aliquam iaculis, do ródła pitnej wody. Dodatkowo urz dzenie wzbogacone jest o poidełko libero nec vestibulum semper, quam purus viverra eros, sed vehicula lorem dla zwierz t ze zmodyfikowanym odpływem tworz cym efekt „kału y . eros vehicula ipsum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturiTego typu urz dzenia znajduj wiele zastosowa , m.in. w parkach, gdzie wyprowadzane s psy, dzi ki udost pnieniu wody na poziomie dogodnym dla zwierz t.

P

13


Zdroje wodne zewn trzne

Wersja mrozoodporna ¦ 101.420.563 Wersja mrozoodporna ¦ 101.420.782

Kolor szary ¦ 101.420.562

101.420.780

Kolor zielony ¦ 101.420.561

Zdrój wodny 3500

Zdrój wodny 3377

Podwójny, dwupoziomowy zdrój wody z serii „StreetSmart cechuje si wysok wytrzymało ci konstrukcji. Dost p do odpływu z góry i z dołu umo liwia dokładne wyczyszczenie odpływu urz dzenia bez jego demonta u, co znakomicie sprawdza si w miejscach silnie nara onych na gromadzenie si osadów w odpływie, np. li ci, mieci i innych.

Wolny od barier zdrój wody stoj cy posiada mis wykonan ze stali nierdzewnej, któr cechuje satynowe wyko czenie i wirowe ukształtowanie wn trza. Posiada wspornik ze stali nierdzewnej. Postument fontanny wykonany jest ze stali i jest zintegrowany z płyt podstawy.

P 14 ¦ www.haws.com.pl

P


Klasyczny wygl d Zdrój wody o klasycznym stylu wykonania, dostarczany w standardowym czarnym kolorze pozwala na zainstalowanie urz dzenia w miejscach gdzie istotnym warunkiem jest wkomponowanie si w otaczaj c architektur .

Zdrój wodny 3511

101.420.567

Wolny od barier podwójny, dwupoziomowy zdrój wody posiada postument z aluminium wyko czony czarnym lakierem proszkowym. Wyposa ony w dwie misy wykonane ze stali nierdzewnej o satynowym wyko czeniu i wirowym ukształtowaniu wn trza. Urz dzenie uruchamiane jest przyciskami z dost pem od frontu. Posiada polerowane, chromowane mosi ne wylewki, które zapewniaj laminarny i doskonały kształt strumienia wody pitnej. Posiada równie trzon wylewki trwale zintegrowany z mis , która jest mocowania za pomoc kołka walcowego - zwi ksza to wytrzymało mechaniczn urz dzenia, a osłoni ta i wygi ta kryza wylotowa zapewnia stały dost p do wody pitnej. Misa poidełka jest łatwa do mycia, a przy tym odporna na korozj . Poidełko jest wyposa one w chromowane i polerowane mosi ne sitka odpływowe odporne na zniszczenie oraz zintegrowan płyt monta ow .

P 15


Fontanny wewn trzne Przystosowane s do takich miejsc, jak: szkoły, biura, urz dy oraz inne podobne instytucje. Panel cienny ze stali nierdzewnej chroni cian przed przypadkowym ochlapaniem, a jego dekoracyjne satynowe wyko czenie ułatwia lokalizacj poidełka i stanowi wa ny element jego atrakcyjnego wygl du. Pi kne satynowe wyko czenie zapewnia trwale elegancki i czysty wygl d urz dzenia. Błyszcz ca emalia, stal nierdzewna, eliwna konstrukcja, a mo e wibrobeton? Ró norodne mo liwo ci wyko czenia fontanien daj szans najlepszego wkomponowania si urz dzenia do architektury wn trza.

Zastosowanie Zdroje tego typu najlepiej przystosowane s do takich miejsc, jak szkoły, biura, urz dy oraz inne podobne instytucje. Instalowane s wewn trz budynków, gdzie temperatura powietrza nie spada poni ej zera.

16 ¦ www.haws.com.pl


!

Pij codziennie co najmniej 8 szklanek wody o pojemno ci 250ml lub wi cej, je li wykonujesz wiczenia fizyczne. - Pij du o wody w trakcie dnia, w równych odst pach czasu. - Wody nie mo e zast pi kawa, czarna herbata czy napoje bezalkoholowe. Kawa i alkohol maj działanie odwadniaj ce. - Pij przed wiczeniami, podczas wicze i po wiczeniach. Rób sobie regularne przerwy na picie wody! - Niedobory wody w diecie mog doprowadzi do powa nych zaburze fizjologicznych, biochemicznych i klinicznych, a przedłu aj cy si okres (7-10 dni) braku wody (utrata 20-22% jej zasobów) prowadzi do mierci organizmu. - Odwodnienie organizmu wpływa negatywnie na nasz percepcj , zdolno koncentracji i wydolno psychofizyczn .

?

Podwójna misa ¦ 101.410.220 Wersja podstawowa ¦ 101.410.221

Fontanna wody 1001 oraz 1011 Urz dzenie wolne od barier posiada mis wykonan ze stali nierdzewnej, któr cechuje satynowe wyko czenie i wirowe ukształtowanie wn trza. Urz dzenie uruchamiane przyciskiem z dost pem od przodu posiada chromowan i polerowan mosi n wylewk odporn na zniszczenie o łagodnym i laminarnym przepływie strumienia wody.

17


Fontanny wewn trzne

101.410.230

Fontanna wody 1107L Posiada mis ze stali nierdzewnej o satynowym wyko czeniu. Zastosowano antymikrobiologiczn powłok na przycisku, wylewce, sitku odpływowym i syfonie zapewniaj c dodatkow ochron przed rozwojem grzybów i ple ni na poszczególnych cz ciach.

?

Pojedyncza lub podwójna misa W obiektach u yteczno ci publicznej warto zastosowa zdroje z dwoma misami umieszczonymi na ró nych poziomach. Pozwala to na ugaszenie pragnienia w tym samym czasie wi kszej ilo ci u ytkowników. Zainstalowanie mis na ró nym poziomie ułatwia dost p do ródła wody osobom poruszaj cym si na wózkach inwalidzkich.

101.410.234

Fontanna wody 1117L Niskoprofilowe, podwójne i dwupoziomowe urz dzenie posiada dwie misy ze stali nierdzewnej, które cechuje satynowe wyko czenie. Dodatkowo wyposa one jest w zintegrowane płyty monta owe ze stali nierdzewnej.

18 ¦ www.haws.com.pl


Wersja mrozoodporna ¦ 101.410.236 101.410.235

Fontanna wody 1119

Wolna od barier podwójna, dwupoziomowa fontanna posiada dwie misy ze stali nierdzewnej, które cechuje satynowe wyko czenie. Dodatkowo wyposa one w zintegrowane płyty monta owe.

?

FR - wersje mrozoodporne Kompletny system zapewniaj cy mrozoodporno poidełka, zawieraj cy specjalny zawór spustowy sterowany pneumatycznie, instalowany jest po drugiej stronie ciany, gdzie temperatura nie spada poni ej 10° C. Zamkni cie zaworu powoduje spływ wody znajduj cej si w przewodach zasilaj cych, na odcinku mi dzy tym zaworem a wylewk , do odpływu wewn trz budynku, dzi ki czemu poidełko mo e funkcjonowa bez przerwy przez cały rok.

101.410.231

Fontanna wody 1109 Wolne od barier urz dzenie posiada mis wykonan ze stali nierdzewnej. Poidełko jest montowane na cianie. Urz dzenie wyposa one jest w zawór uruchamiaj cy, który sterowany jest przyciskiem. Posiada chromowan i polerowan mosi n wylewk oraz sitko odpływowe. Dodatkowo posiada syfon z przył czem gwintowym.

19


Fontanny wewn trzne

101.410.331

Fontanna wody 1311 Korpus wykonany z eliwa pokrytego biał emali . Urz dzenie uruchamiane przyciskiem z dost pem od przodu, posiada chromowan i polerowan , mosi n wylewk , która jest trwale zintegrowana z korpusem poidełka poprzez trzon zwi kszaj cy wytrzymało mechaniczn .

?

Fontanny emaliowane Emaliowane fontanny ( ródełka) wody pitnej znakomicie nadaj si do miejsc publicznych i prywatnych, a ich twarda, błyszcz ca emalia oraz eliwna konstrukcja czyni je jednymi z najbardziej wytrzymałych poidełek. Urz dzenia s precyzyjnie montowane i stanowi atrakcyjny dodatek do ka dego otoczenia. Klasyczny biały połysk oraz stało koloru emalii zapewnia trwale elegancki i czysty wygl d poidełka.

101.410.338

Fontanna wody 1501 Podwójne, dwupoziomowe urz dzanie posiada korpusy wykonane z eliwa pokrytego biał emali . Poidełko uruchamiane jest przyciskami z dost pem od przodu, posiada chromowane i polerowane mosi ne wylewki odporne na zniszczenie. Dodatkowo wyposa one w chromowane i polerowane mosi ne sitka.

20 ¦ www.haws.com.pl


!

Woda butelkowana jest 500 razy dro sza i 300 razy bardziej szkodliwa dla rodowiska. Woda butelkowana teoretycznie jest bezpieczniejsza - pochodzi z uj gł binowych, nie ma bakterii i jest czysta. Tak jest w teorii, a w praktyce badane wody okazywały si by zwykł kranówk .

101.410.334

Fontanna wody 1430 Posiada korpus wykonany z eliwa o powierzchni wyko czonej biał emali co czyni to urz dzenie przystosowanym do najtrudniejszych warunków otoczenia, a jego zaokr glona budowa zapewnia u ytkownikom komfort i wygod korzystania.

101.410.337

Fontanna wody 1441 Posiada korpus wykonany w formie odlewu z aluminium pokrytego białym lakierem proszkowym. Błyszcz ca powłoka lakieru proszkowego zapewnia atrakcyjny wygl d i funkcjonalno urz dzenia, a jego zaokr glone rogi poprawiaj wygod u ytkowników. Wyposa oana w dwie chromowane i polerowane mosi ne wylewki odporne na zniszczenie.

101.410.336

Fontanna wody 1435 Posiada korpus wykonany z eliwa emaliowanego. Urz dzenie uruchamiane jest jednym z trzech przycisków z dost pem od przodu. Niskoprofilowa budowa oraz zamontowanie trzech wylewek pozwala na jednoczesne korzystanie z poidełka przez trzy osoby, co znakomicie sprawdza si w miejscach o wysokim nat eniu ruchu.

21


Urz dzenia z chłodziark Wykonane ze stali nierdzewnej eleganckie poidełko z chłodziark elektryczn znakomicie nadaje si do miejsc publicznych i prywatnych wewn trz budynków. Urz dzenia s precyzyjnie montowane i stanowi atrakcyjny dodatek do ka dego wn trza. Tego typu poidełka mog by instalowane w takich miejscach, jak szkoły, budynki biurowe, galerie handlowe oraz wsz dzie, gdzie mo e wyst powa zapotrzebowanie na poidełko z chłodzon wod i dost pem dla osób poruszaj cych si na wózkach inwalidzkich.

Z chłodziark czy bez? Zdrój z chłodziark posiada wewn trzny wbudowany system, który chłodzi wod . Instalowany jest tam gdzie u ytkownik ceni sobie zawsze schłodzon wod - szczególnie sprawdzaj si w objektach sportowych jak i biurowych.

22 ¦ www.haws.com.pl


?

Skuteczne chłodzenie W niektórych rejonach lub obiektach przemysłowych urz dzenia z wbudowan lub opcjonaln chłodziark s bardziej popularne. Jednak e urz dzenia pozbawione chłodziarki s konieczne tam, gdzie brak jest ródła zasilania elektrycznego. W miejscach gdzie przebywa wi ksza ilo osób, wa nym elementem przy wyborze chłodziarki b dzie ilo wody dostarczanej na godzin . Strumie stałego wypływu wody na godzin to ilo litrów na godzin jak urz dzenie potrafi schłodzi . Najlepszym rozwi zaniem b dzie wtedy chłodziarka o wypływie wody 8 gallonów / 32 litrów na godzin .

101.430.802

Fontanna wody z chłodziark H10118 Podwójna, dwupoziomowa fontanna ( ródełko) wody z wbudowan chłodziark elektryczn posiada 2 misy wykonane ze stali nierdzewnej, które cechuje satynowe wyko czenie i wirowe ukształtowanie wn trza. Urz dzenie uruchamiane przyciskiem z dost pem od przodu posiada chromowane i polerowane mosi ne wylewki odporne na zniszczenie o łagodnym i laminarnym przepływie strumienia wody.

101.430.802

Fontanna z chłodziark H10018 Urz dzenie z wbudowan chłodziark elektryczn posiada mis wykonan ze stali nierdzewnej któr cechuje satynowe wyko czenie i wirowe ukształtowanie wn trza. Uruchamiane przyciskiem z dost pem od przodu posiada chromowan i polerowan mosi n wylewk odporn na zniszczenie o łagodnym i laminarnym przepływie strumienia wody. Dodatkowo wyposa one w chromowane i mosi ne sitko odpływowe odporne na zniszczenie.

23


!

Urz dzenia z chłodziark

Odwodnienie organizmu Dopiero od niedawna kwestia odwodnienia oraz jego szkodliwych skutków dla ludzi zacz ła torowa sobie drog do wiadomo ci mened erów firm. Coraz wi cej dowodów wydaje si wskazywa na to, e odwodnienie stanowi jeden z najbardziej powszechnych i niedocenianych czynników zagra aj cych ludziom w pracy.

Fontanna z chłodziark H11198

101.430.805

Wolna od barier podwójna, dwupoziomowa fontanna ( ródełko) wody z wbudowan chłodziark elektryczn posiada dwie misy ze stali nierdzewnej, które cechuje satynowe wyko czenie. Urz dzenie uruchamiane przyciskami od frontu. Poidełka wyposa one s w chromowane mosi ne sitka odpływowe odporne na zniszczenie.

101.430.801

Fontanna z chłodziark HWUAC30LT50BR Urz dzenie cienne z chłodziark elektryczn zapewnia chłodzenie wody z wydajno ci 30,3 L/godz. dla wody wyj ciowej o temperaturze 10° C, przy temperaturze wody zasilaj cej 26,7° C oraz temperaturze otoczenia 32,2° . Du e przyciski umieszczone z przodu i po bokach umo liwiaj łatwe uruchomienie poidełka przy nacisku z sił zaledwie 2,3 kg.

101.500.901

Chłodziarka HCR850 Chłodziarka zewn trzna posiada hermetycznie zamkni ty układ chłodzenia z czynnikiem roboczym R-13a. Wydajno chłodziarki wynosi 30,3 L/godz. wody o temperaturze 10° C, przy temperaturze wody zasilaj cej 26,7° C oraz temperaturze otoczenia 32,2° , co pozwala na zasilanie dwóch poidełek jednocze nie. Zasilanie elektryczne: 230V, 50Hz, 5A. Chłodziarka posiada obudow z grubej blachy ocynkowanej, a jej niewielkie wymiary pozwalaj na ukrycie urz dzenia pod blatem, mi dzy cianami lub wewn trz ciany.

24 ¦ www.haws.com.pl


Pij wod . Wymagane dwa litry dziennie to wcale nie du o. Woda jest szalenie wa na dla zdrowia, a tak e dla urody. Nasze ciało składa si a w 60% z wody, co oznacza, e u osoby wa cej 60 kg jest jej ponad 35 kg! Ju zaledwie kilkuprocentowy ubytek płynów mo e powodowa zaburzenia zdrowotne, a bior c pod uwag , e w ci gu doby organizm traci około 2,5 litra wody, trzeba j stale uzupełnia . Te straty nasilaj si w czasie upałów i w sezonie grzewczym, gdy kaloryfery pracuj pełn par .

101.430.800

Fontanna wody z chłodziark HFO850 Urz dzenie postumentowe z chłodziark elektryczn posiada wylewk wyposa on w wbudowany, niezawodny zawór samozamykaj cy z d wigienk regulacyjn i wewn trznym regulatorem przepływu. Dodatkowo posiada elastyczn osłon wylewki. Jednolita płyta wierzchnia z mis ze stali nierdzewnej stanowi elegancki i łatwy w utrzymaniu element urz dzenia.

25


Fontanny i ródełka wody pitnej

HydrationStation

Urz dzenia z chłodziark

Fontanny wewn trzne

Zdroje wodne zewn trzne

Codzienno

ze zdrojami wodnymi, fontannami z oferty Topserw

Zdroje wody pitnej nadaj si do miejsc publicznych i prywatnych, zarówno wewn trz, jak i na zewn trz budynków. Błyszcz ca emalia, stal nierdzewna, eliwna konstrukcja lub wibrobeton pozwalaj na idelane dobranie zdroju do istniej cego otoczenia. Producent zapewnia du y wybór modeli, stylu, kolorów, czy te wyko czenia - dzi ki tej ró norodno ci poidełka nadaj si zarówno do parków, na place zabaw, pla e, jak i do szkół, urz dów czy centrów handlowych. Dost pne s ródełka wody montowane w pomieszczeniach lub na terenach otwartych, czynne cały rok lub tylko przy dodatnich temperaturach.

Warianty wyko czenia betonowego

Wersja Premier

Ró norodne wyko czenie wibrobetonu pozwala na wkomponowanie fontanny, zdroju, do otaczaj cej architektury i budynków.

Pozwala na dobranie koloru do indywidualnych potrzeb otoczenia lub architektury. Kolorowa powłoka jest wykonana lakierem proszkowym, który zapewnia odporno na korozj .

Rodzaje powłoki z wibrobetonu

Warianty kolorystyczne wersji Premier

Srebrny

Czarny

Biały

Br zowy

Zielony

ółty

Kawowy

Pomara czowy

Czerwony

Niebieski

Kolory betonu

26 ¦ www.haws.com.pl


Akcesoria 5725

6422

Opatentowana wylewka EnviroGard™ ze specjaln osłon przed zanieczyszczeniem.

Filtr w glowy z drobinkami srebra.

6235LD

6426

Kurek samozamykaj cy chromowany kran w obudowie ochronnej z zamykanymi drzwiczkami.

Filtr przeznaczony do fontannien ( ródełek) wody

6236

6700

Kran z pokr tłem do podł czenia w a na cisk.

Płyta monta owa ze stali.

6236LD

6800

Kran z pokr tłem do podł czenia w a na cisk w obudowie z zamykanymi drzwiczkami.

Malowane słupki stalowe ze stopkami mocuj cymi.

HCR8

6250LF

H11198

H10118

3377

3060

3511

3500

3500D

3380

3177

3150

2000

1435

1441

1430

1311

Akcesoria

1501

1001

Model fontanny

1117L

Podstawa monta owa do poidełek postumentowych

1107L

Kranik do podł czenia w a.

1119

MTG3501

1109

6275

1047

Chłodziarka o wydajno ci 30 L/godz. wody o temperaturze 10° C.

1001BP

Samozamykaj cy si , chromowany kran.

5725

6235LD 6236

6236LD 6250LF 6275 6422 6700 6426 6800

HCR8

MTG3501

27


Topserw Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk Spółka Jawna ul. Marecka 66, 05-220 Zielonka Tel: +48 22 771 04 56 +48 22 761 11 80 Fax: +48 22 771 93 80 info@topserw.com.pl

www.haws.com.pl

www.topserw.com.pl

Fontanny Wody Pintej 2011  

fontanny wody pitnej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you