Page 1

Bezpieczne latarki i narz dzia Ex Narz dzia nieiskrz ce oraz latarki w wykonaniu Ex Atex s przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie wyst puje wysokie zagro enie wybuchem wynikaj ce z obecno ci w otoczeniu gazów lub płynów zapalnych b d wybuchowych.


Latarki Ex Atex Zadania wykonywane w obszarach niebezpiecznych i przestrzeniach zamkni tych cz sto maj miejsce w warunkach obni onej widoczno ci lub w ciemno ci. W przypadku konieczno ci wej cia do takich obszarów w celu przeprowadzenia czynno ci kontrolnych, konserwacyjnych lub ratowniczych, konieczne jest u ycie przeno nych lub tymczasowo rozstawianych urz dze o wietleniowych.

Narz dzia Ex Narz dzia nieiskrz ce s przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie wyst puje wysokie zagro enie wybuchem, wynikaj ce z obecno ci w otoczeniu gazów lub płynów zapalnych b d wybuchowych.


Katalog CD Stworzyli my przejrzysty system ułatwiaj cy zapoznanie si z optymalnym rozwi zaniem, by w ten sposób pomóc Pa stwu w wyborze najlepszego produktu. Zał czona do niniejszego katalogu płyta CD zawiera pełn ofert naszych produktów, która w prosty, wr cz intuicyjny sposób pomo e dokona trafnego wyboru.

Katalog CD 2012

Pozostałe katalogi z oferty Topserw Zach camy do zapoznania si z pozostałymi katalogami tematycznymi. Poszczególne produkty przedstawione w katalogach pozwalaj w łatwy sposób przyczyni si do ochrony rodowiska, a tak e zapewniaj bezpiecze stwo w codziennej pracy.

Witamy Firma Topserw jest czołowym dystrybutorem wiatowych producentów artykułów do stref zagro enia wybuchem oraz artykułów zapewniaj cych bezpiecze stwo i zdrowie pracownikom pracuj cym w niebezpiecznych warunkach. D ymy do tego, by najlepszym naszym wiadectwem było zadowolenie Klientów z jako ci obsługi i oferowanych towarów.

Oferta Targi, na których jeste my obecni oraz stała ekspozycja na terenie firmy daj bezpo redni mo liwo przetestowania oferowanych przez nas rozwi za . Ponadto, doskonale wykwalifikowany personel zawsze ch tnie pomo e i doradzi w dokonaniu wła ciwego wyboru. Wystarczy umówi si z naszym przedstawicielem handlowym, który w dogodnym dla Pa stwa terminie zorganizuje prezentacj wraz ze szkoleniem.

Latarki Ex Atex

04

Narz dzia Ex

28

03


Latarki Ex Atex Zadania wykonywane w obszarach niebezpiecznych i przestrzeniach zamkni tych cz sto maj miejsce w warunkach obni onej widoczno ci lub w ciemno ci. W przypadku konieczno ci wej cia do takich obszar贸w w celu przeprowadzenia czynno ci kontrolnych, konserwacyjnych lub ratowniczych, konieczne jest u ycie przeno nych lub tymczasowo rozstawianych urz dze o wietleniowych.


Latarki Ex Atex Zadania wykonywane w obszarach niebezpiecznych i przestrzeniach zamkni tych cz sto maj miejsce w warunkach obni onej widoczno ci lub w ciemno ci. W przypadku konieczno ci wej cia do takich obszarów w celu przeprowadzenia czynno ci kontrolnych, konserwacyjnych lub ratowniczych, konieczne jest u ycie przeno nych lub tymczasowo rozstawianych urz dze o wietleniowych.

Latarki akumulatorowe

08

Latarki bateryjne

12

Latarki czołowe

18

Lampa inspekcyjna

19

Gazy

012

Pyły

21 22

Lampy fluorescencyjne

20

Lampy o wietlaj ce

24

Lampy na spr one powietrze

26

Lampa bateryjna, ostrzegawcza

27

3 kg

LED

Strefy 0,1 lub 2

Strefy 21 lub 22

Waga

Ex Atex

ródło wiatła

Strefy zagro enia wybuchem - gazy.

Strefy zagro enia wybuchem - pyły.

Waga urz dzenia.

Latarki nieiskrz ce.

Rodzaj ródła wiatła LED lub halogen.

06 ¦ www.topserw.com.pl


i arówki halogenowe lub diody LED Lampy halogenowe charakteryzuj si wysok wydajno ci wietln w szczególno ci w zastosowaniach gdzie widzialno jest czynnikiem o krytycznym znaczeniu. Lampy LED oferuj „chłodn technologi półprzewodnikow . Zapewniaj najwy szy poziom bezpiecze stwa z mo liwo ci stosowania w urz dzeniach kategorii 1, przeznaczonych dla strefy 0.

Zamów bezpłatny plakat informacyjn y

?

i dowiedz si wi cej o latarkach w wykonaniu Ex!

Bezpieczna praca Wszystkie nowe urz dzenia wykorzystywane w obszarach niebezpiecznych musz posiada dopuszczenie ATEX, które potwierdza, i dane urz dzenie zostało zaprojektowane i zbadane zgodnie z odpowiednimi normami EN pod wzgl dem stosowania w atmosferach potencjalne wybuchowych, tak e w razie awarii takiego urz dzenia. Szeroka oferta latarek pozwala na wybór ródeł zasilania, latarki bateryjne, akumulatorowe na wysokie i niskie napi cie oraz lampy zasilane bezpo rednio pr dem elektrycznym.

07


Latarki akumulatorowe Latarki akumulatorowe zbudowane s według najnowszych technologii, dzi ki czemu uzyskano produkt o doskonałej wydajno ci, trwało ci i niezawodno ci, przystosowany do u ytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Ka da latarka posiada oznaczenie CE, stwierdzaj ce zgodno z dyrektyw ATEX, i pozwalaj ce na u ytkowanie w atmosferach zagro onych wybuchem zawieraj cych gazy, pyły i mgły, w zakresie dopuszczalnym dla klasy temperaturowej T4.

ródło wiatła Doskonał wydajno wietln uzyskano dzi ki zastosowaniu nowej, wydajnej i trwałej arówki halogenowej, zapewnaij cej silnie skupiony i intensywny strumie białego wiatła o mocy 2,8W oraz maksymalnym nat eniu wiatła 700 lux (w odl. 5 m).

Halogen Latarka Ex Atex akumulatorowa, inspekcyjna

Ładowarka, napi cie zasilania 12/24 V do modeli H251Mk2, H251E/A ¦ 113.101.691 Ładowarka, napi cie zasilania 230/115 V do modeli H251Mk2, H251E/A ¦ 113.101.690 Latarka ¦ 113.101.100

Jest idealn latark ogólnego stosowania, przeznaczon dla celów kontroli i wykonywania specjalnych prac. Zasilanie akumulatorowe jest wygodnym i ekonomicznym rozwi zaniem wsz dzie tam, gdzie latarka jest u ywana cz sto i przez dłu szy czas. Czas wiecenia do 7 godzin. Korpus latarki oraz pier cie soczewki wykonane ze spr ystego tworzywa termoplastycznego, zdolnego do wytrzymania upadku lub uderzenia, które w trakcie u ytkowania s na porz dku dziennym. Dodatkowo, materiał ten jest antystatyczny. Współpracuje z ładowark C251HVE lub C251LV, zakupowan oddzielnie. Gazy

Pyły

1 2 21 22 08 ¦ www.topserw.com.pl


ródło wiatła W ostatnich latach upowszechniło si stosowanie akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion), które stanowi alternatyw dla dotychczasowych ródeł zasilania. Podstawowe zalety akumulatorów Li-Ion to: bardzo wysoka g sto mocy, niska waga, wysokie napi cie ogniwa, bezpiecze stwo dla rodowiska, niski stopie samoczynnego rozładowywania, brak efektu pami ci oraz szybkie ładowanie.

za małe, kiepska jako

halogen

Latarka ¦ 113.103.100 Latarka z ładowark 230V ¦ 113.103.110

Halogen

Latarka z ładowark 12/24V ¦ 113.103.111

Latarka Ex Atex akumulatorowa, osobista, halogen Dopuszczona do u ycia w strefach 1 i 2 z zagro eniem wybuchu gazów, par, mgieł oraz w strefach 21 i 22 z zagro eniem zapłonu pyłów o temperaturach zapłonu powy ej 85° C. Charakteryzuje si zwart i lekk konstrukcj , doskonał wydajno ci , trwało ci i niezawodno ci . Ergonomiczny kształt ułatwia trzymanie jej w dłoni, tak e w r kawicach, bez potrzeby anga owania drugiej r ki do obsługi funkcji latarki. Czas wiecenia do 6,5 godziny. Dostarczana z paskiem nar cznym oraz pier cieniem zaciskowym. Gazy

Pyły

1 2 21 22

LED

Latarka ¦ 113.103.300 Latarka z ładowark 230V ¦ 113.103.310 Latarka z ładowark 12/24V ¦ 113.103.311

Latarka ¦ 113.103.200

LED

Latarka z ładowark 230V ¦ 113.103.210 Latarka z ładowark 12/24V ¦ 113.103.211

Latarka Ex Atex akumulatorowa, LED, Zone 0

Latarka Ex Atex akumulatorowa, osobista, LED

Charakteryzuje si zwart i lekk konstrukcj , doskonał wydajno ci , trwało ci i niezawodno ci . Ergonomiczny kształt ułatwia trzymanie jej w dłoni, tak e w r kawicach, bez potrzeby anga owania drugiej r ki do obsługi funkcji latarki. Zastosowanie najnowocze niejszej technologii akumulatorów litowo-jonowych pozwala na wyeliminowanie `efektu fałszywej pami ci`. Czas wiecenia do 6,5 godziny.

Obudowa latarki jest odporna na uderzenia i zachowuje sw wytrzymało tak e w temperaturach ni szych od zera. Jest pyłoszczelna i wodoszczelna (przy zanurzeniu w wodzie do gł boko ci 1 m). Wyposa ona we wska nik naładowania akumulatora oraz diod LED o do ywotniej trwało ci, strumieniu wiatła 3W oraz maksymalnym nat eniu 360 lux (w odl. 5 m).

Gazy

012

Gazy

Pyły

1 2 21 22 09


Latarki akumulatorowe

Doskonał wydajno wietln uzyskano dzi ki zastosowaniu nowej, wydajnej i trwałej arówki LED-owej, o wysokiej mocy.

2xLED

Latarla z ładowark 230V ¦ 113.102.210

Latarka Ex Atex akumulatorowa, osobista, 2*LED

Latarla z ładowark 12/24V ¦ 113.102.211

Jest idealn latark ogólnego stosowania, przeznaczon dla celów kontroli i wykonywania specjalnych prac. Czas wiecenia do 6 godzin. Mała i lekka konstrukcja sprawia, e łatwo si trzyma latark pod czas pracy jedna r ka nawet w r kawiczkach. Specjalnie wbudowany przeł cznik umo liwia wybór strumienia wiatła: silnie skupiony lub strumie wiatła rozproszonego. Latarka wyposa ona we wska nik wyładowania baterii. Gazy

Pyły

1 2 21 22

Latarla z ładowark 230V ¦ 113.102.110 Latarla z ładowark 12/24V ¦ 113.102.111

Latarka Ex Atex akumulatorowa, osobista, 1*LED

LED

Jest idealn latark ogólnego stosowania, przeznaczon dla celów kontroli i wykonywania specjalnych prac. Czas wiecenia do 3 godzin. Gumowa osłona soczewki oraz korpus latarki wykonany ze spr ystego tworzywa termoplastycznego, dodatkowo r czka i boczne panele wykonane s z ółtej gumy, która amortyzuje latark podczas upadku lub uderzenia, które w trakcie u ytkowania s na porz dku dziennym. Gazy

Pyły

1 2 21 22 10 ¦ www.topserw.com.pl


Technologia wietlna LED LED, czyli dioda wiec ca (Light Emitting Diode), to nowej generacji ródło wiatła słu ce ogólnie do o wietlenia, a w szczególno ci do przeno nych, bezpiecznych urz dze o wietleniowych. Biały LED został opracowany w 1996 roku. Od bardzo ograniczonego pocz tkowo zakresu zastosowa w ci gu ostatnich 10 lat widoczne jest coraz powszechniejsze stosowanie LED w o wietleniu przeno nym. Białe LED-y pocz tkowo były ograniczone do stosowania w urz dzeniach o niskiej mocy, poniewa powszechnie wykorzystywano obudowy o rednicy 5 mm, które s skuteczne jako elementy sygnalizacyjne, ale maj słabe wła ciwo ci o wietlaj ce i nie mog stanowi alternatywy dla arówki arowej, nawet je eli s umieszczane w grupach. Sze lat temu zbudowano LED o mocy 1 W, który od razu stał si istotn konkurencj dla lamp arowych. Do prostych, tanich lamp arówki arowe nadal s preferowane, poniewa LED-y du ej mocy s jeszcze za drogie. Jednak e LED-y s coraz cz ciej doceniane w segmencie produktów o wysokich parametrach technicznych i u ytkowych oraz o wy szej niezawodno ci.

Ładowarka do modeli R30, R50 i R55

Napi cie zasilania 230 V ¦ 113.103.690 Napi cie zasilania 12/24 V ¦ 113.103.691

Ładowarka ma kształt uchwytu do latarki i zapewnia jej naładowanie w czasie 2,5 godziny. Podstawow cech ładowarki jest obsługa jedn r k ‒ wkładanie i wyjmowanie latarki ‒ a tak e solidne trzymanie latarki w uchwycie, nawet przy silnych wstrz sach podczas jazdy samochodem (dla ładowarek 12/24V). Ładowarka jest wyposa ona w adapter (zasilacz sieciowy). Zastosowanie najnowocze niejszej technologii w akumulatorach litowo-jonowych pozwala na wyeliminowanie efektu fałszywej pami ci. 11


Latarki bateryjne Latarki bateryjne EX s znakomitym rozwi zaniem dla ka dego zastosowania, gdzie wymagane s urz dzenia proste, niezawodne i ekonomiczne. Seria ta obejmuje modele T4 i T6 z obudowami prostymi i k towymi. Latarki tej serii posiadaj oznaczenie CE, stwierdzaj ce zgodno z wymaganiami ATEX 94/9/EC - Dyrektyw dla Urz dze Przeznaczonych do Atmosfer Wybuchowych. Certyfikat BASEEFA stwierdza zgodno z najnowszymi normami i umo liwia stosowanie latarek w potencjalnie wybuchowych gazach, oparach i mgłach, w strefach 1 i 2, i w klasach temperaturowych T6 lub T4.

ródło wiatła Dzi ki zastosowaniu wysoko skutecznej arówki halogenowej uzyskano tak e niespotykanie silny i skupiony strumie wiatła o intensywnie białym kolorze, mocy 2,4W, oraz maksymalnym nat eniu wiatła 960 lux (w odl. 5 m).

Halogen

Latarka Ex Atex bateryjna, inspekcyjna

113.201.100

Jest idealn latark ogólnego stosowania, przeznaczon dla celów kontroli i wykonywania specjalnych prac. Zasilana bateriami alkalicznymi (4*R20/LR20), zapewnia silne wiecenie przez długi czas. Czas wiecenia do 20 godzin. Korpus latarki oraz pier cie soczewki wykonane s z niezwykle mocnej i bardzo trwałej ywicy termoplastycznej, mog cej wytrzyma intensywne u ytkowanie nawet w najbardziej zapylonych i wilgotnych warunkach. Dodatkowo, materiał ten jest antystatyczny. Latarka dostarczana jest z wygodnym, odł czanym paskiem naramiennym Gazy

Pyły

1 2 21 22 12 ¦ www.topserw.com.pl


Latarki osobiste Najcz ciej spotykane urz dzenia i najta sza forma przeno nego o wietlenia Ex. Cz sto spotykane jako o wietlenie osobiste, przeznaczone do prostych prac kontrolno-konserwacyjnych.

Halogen

113.202.201

Latarka Ex Atex bateryjna, k towa

Wska nik baterii ¦ 113.202.301

Zwarta budowa latarki zapewnia łatw chwytno i obsług jedna r k nawet w r kawiczkach. Korpus latarki wykonany jest z bardzo wytrzymałego materiału, odpornego na uderzenia nawet w temperaturach poni ej zera, a zastosowanie w nich wybranych ywic termoplastycznych zapewnia znakomita odporno chemiczn . Dodatkowe gumowe zabezpieczenie szyby i ko cówki latarki ułatwiaj chwyt i zabezpieczaj przed uszkodzeniem w razie upadku. Odporna na stłuczenie szyba latarki wykonana jest z poliw glanu, pokrytego powłok zabezpieczaj c przed zadrapaniem i chemikaliami. Gazy

Pyły

1 2 21 22

Wersja T6

Halogen

Dopuszczenie T6 umo liwia u ytkowanie latarek w atmosferach Stref 1 i 2, przy optymalnej wydajno ci wietlnej w tej klasie temperaturowej, i czasie pracy do 5 godzin.

Latarka Ex Atex, bateryjna, k towa, T6

113.202.101

Zwarta budowa latarki zapewnia łatw chwytno i obsług jedna r k nawet w r kawiczkach. Korpus latarki wykonany jest z bardzo wytrzymałego materiału, odpornego na uderzenia nawet w temperaturach poni ej zera, a zastosowanie w nich wybranych ywic termoplastycznych zapewnia znakomita odporno chemiczn . Dodatkowe gumowe zabezpieczenie szyby i ko cówki latarki ułatwiaj chwyt i zabezpieczaj przed uszkodzeniem w razie upadku. Odporna na stłuczenie szyba latarki wykonana jest z poliw glanu, pokrytego powłok zabezpieczaj c przed zadrapaniem i chemikaliami. Gazy

Pyły

1 2 21 22 13


Latarki bateryjne

Specyficzne zalety urz dze ATEX Lampy LED oferuj „chłodn technologi półprzewodnikow . Nie stwarzaj zagro e takich jak gor ce włókna arowe w typowych arówkach i zapewniaj najwy szy poziom bezpiecze stwa z mo liwo ci stosowania w urz dzeniach kategorii 1, przeznaczonych dla strefy 0.

LED

113.202.400 Wska nik baterii ¦ 113.202.401

Latarka Ex Atex bateryjna, osobista, LED Gumowy wzmocniony pier cie wokół soczewki zapewnia ochron przed uderzeniami i ułatwia chwytanie latarki. Soczewka jest odporna na zadrapania i działanie substancji chemicznych. Obudowa latarki jest pyłoszczelna i wodoszczelna (przy zanurzeniu w wod do gł boko ci 1 m) ‒ stopie ochrony IP67. Dodatkowo posiada specjalny układ optyczny zawieraj cy lampki Luxeon LED o du ej mocy, wytwarzaj cy jednocze nie silny strumie wiatła skupionego, oraz lekkie o wietlenie ogólne, o maksymalnej warto ci 50 lumenów. Gazy

Pyły

1 2 21 22 LED Latarka Ex Atex bateryjna, osobista, LED, Zone 0

113.202.402

Obudowa latarki jest pyłoszczelna i wodoszczelna (przy zanurzeniu w wod do gł boko ci 1 m) ‒ stopie ochrony IP67. Dodatkowo posiada specjalny układ optyczny zawieraj cy lampki Luxeon LED o du ej mocy, wytwarzaj cy jednocze nie silny strumie wiatła skupionego, oraz lekkie o wietlenie ogólne, o maksymalnej warto ci 50 lumenów. Gazy

012 14 ¦ www.topserw.com.pl


Latarki proste S znakomitym rozwi zaniem dla ka dego zastosowania Ex, gdzie wymagane s urz dzenia proste, niezawodne i ekonomiczne. Seria ta obejmuje modele T4 i T6 z obudowami prostymi Modele T4 maj wyj tkow wysok wydajno wietln dzi ki zastosowaniu zaawansowanych arówek halogenowych i ksenonowych, umieszczonych w parabolicznym reflektorze, i zasilanych dopuszczonymi do tego celu bateriami alkalicznymi, daj cymi do 12 godzin ci głej pracy. Modele halogenowe T4 wyposa one s w obwód ostrzegaj cy przed wyczerpaniem baterii, który wł cza czerwon lampk ostrzegawcz , kiedy spada napi cie baterii. Natomiast dopuszczenie T6 umo liwia u ytkowanie latarek w atmosferach Stref 1 i 2, przy optymalnej wydajno ci wietlnej w tej klasie temperaturowej, i czasie pracy do 5 godzin.

Halogen

Latarka Ex Atex bateryjna, prosta

113.202.200 Wska nik baterii ¦ 113.202.300 Wersja T6 ¦ 113.202.100

Zwarta budowa latarki zapewnia łatw chwytno i obsług jedna r k nawet w r kawiczkach. Korpus latarki wykonany jest z bardzo wytrzymałego materiału, odpornego na uderzenia nawet w temperaturach poni ej zera, a zastosowanie w nich wybranych ywic termoplastycznych zapewnia znakomita odporno chemiczn . Dodatkowe gumowe zabezpieczenie szyby i ko cówki latarki ułatwiaj chwyt i zabezpieczaj przed uszkodzeniem w razie upadku. Odporna na stłuczenie szyba latarki wykonana jest z poliw glanu, pokrytego powłok zabezpieczaj c przed zadrapaniem i chemikaliami. Dopuszczona do u ycia w strefach 1 i 2 z zagro eniem wybuchu gazów, par, mgieł oraz w strefach 21 i 22 z zagro eniem zapłonu pyłów o temperaturach zapłonu powy ej 95° C. Posiada hermetyczn oraz pyłoszczeln obudow . Jest odporna na zanurzanie w wodzie. Zasilana 2 bateriami R20. Czas wiecenia do 12 godzin. Gazy

Pyły

1 2 21 22 15


Dowiedz si wi cej. Zadzwo na nasz infolini b d odwied nasz stron internetow .

Warto było u y naszych latarek Ex Atex. Bezpieczna praca. Zadania wykonywane w obszarach niebezpiecznych i przestrzeniach zamkni tych cz sto maj miejsce w warunkach obni onej widoczno ci lub w ciemno ci. W przypadku konieczno ci wej cia do takich obszarów w celu przeprowadzenia czynno ci kontrolnych, konserwacyjnych lub ratowniczych, konieczne jest u ycie przeno nych lub tymczasowo rozstawianych urz dze


Latarki serii mini i makro Dopuszczone do u ycia w atmosferach potencjalnie wybuchowych, posiadaj najnowocze niejsze ródła wiatła, zapewniaj ce nadzwyczajn wydajno przy niewielkich wymiarach. Latarki te zaprojektowane s jako kieszonkowe i mog by wykorzystywane wsz dzie tam, gdzie najwa niejsze s ich małe wymiary.

LED

113.203.102 3*LED, Zone `0` ¦ 113.203.103

Latarka Ex Atex bateryjna, Mini, LED

1*LED 1W, Zone `0` ¦ 113.203.104

Latarki z serii Mini i Micro maj ergonomiczn budow i wykonane s z wysokiej jako ci ywic termoplastycznych o doskonałych wła ciwo ciach odporno ci mechanicznej i chemicznej. Poliw glanowa soczewka jest cofni ta i chroniona pier cieniem, zmniejszaj cym ryzyko jej uszkodzenia. Wszystkie modele posiadaj otwór na pasek, zintegrowany klips, który umo liwia do zawieszenia latarki na kieszeni i zapobiega jej staczaniu si na płaskiej powierzchni, oraz przycisk do obsługi latarki jedn r k , który jest otoczony twardym materiałem, uniemo liwiaj cym przypadkowe przeł czenie. Dodatkowo wszystkie modele posiadaj certyfikat IP 67, potwierdzaj cy wodo- i pyłoszczelno obudowy. Gazy

Gazy

012 12

113.203.102 113.203.201

Latarka Ex ATEX bateryjna, Micro, 1*LED, Zone `0`

LED

Dopuszczona do u ycia w atmosferach potencjalnie wybuchowych, posiada najnowocze niejsze ródło wiatła, zapewniaj ce nadzwyczajn wydajno przy niewielkich wymiarach. Latarka jest zaprojektowana jako kieszonkowa i charakteryzuje si ergonomiczn budow jak i wykonaniem z wysokiej jako ci ywic termoplastycznych o doskonałych wła ciwo ciach odporno ci mechanicznej i chemicznej. Poliw glanowa soczewka jest cofni ta i chroniona pier cieniem zmniejszaj cym ryzyko jej uszkodzenia. Dodatkowo posiada otwór na pasek oraz zintegrowany klips, który umo liwia zawieszenie latarki na kieszeni. Wyposa ona w ródło wiatła białego LED 5 mm „Nichia . Gazy

012 17


Latarki czołowe Idealne do prac wymagaj cych całkowicie wolnych r k, przydatne w konserwacji, ale mog mie ograniczone zastosowanie. Oryginalne latarki czołowe Ex zbudowano na bazie lamp górniczych mocowanych na kaskach. Nowsze produkty maj mniejsze wymiary i s l ejsze, bez akumulatorów zawieszonych na pasku, ale cz sto maj mniejsz moc wietln i krótszy czas pracy ni ich wzorzec.

113.204.109

Lampa czołowa z zasilaniem bateryjnym 3x, zgodna z Atex Stanowi idealne ródło wiatła dla osób pracuj cych w ciasnych, zamkni tych przestrzeniach oraz wymagaj cych lampy nie anga uj cej r k, której strumie kieruje si zawsze w tym samym kierunku co wzrok. Posiada zwart i lekka konstrukcj , wykonana jest z trwałego oraz bardzo odpornego tworzywa termoplastycznego, które z natury posiada wła ciwo ci antyelektrostatyczne. Szybka lampy powleczona jest specjaln powłok zapobiegaj c zadrapaniom. Paski nagłowne s regulowane i mog by dostosowane do zało enia na głow lub kask. Zasilana 3 bateriami LR6. Diody wiec ce LED o wysokim nat eniu wiatła zapewniaj 14 godzin pracy przy pełnej intensywno ci wiecenia. Gazy

012 Latarka Ex Atex bateryjna, czołowa, Zone 1,2

113.204.107

Stanowi idealne ródło wiatła dla osób pracuj cych w ciasnych, zamkni tych przestrzeniach oraz wymagaj cych lampy nie anga uj cej r k, której strumie kieruje si zawsze w tym samym kierunku co wzrok. Posiada mechanizm regulacji k ta pochylenia umo liwiaj cy zmian kierunku wiecenia lampy, oraz specjalny układ optyczny umo liwiaj cy uzyskane skupionego lub bardzo szerokiego strumienia wietlnego zapewniaj cego skuteczne o wietlenie. Zwarta i lekka konstrukcja, wykonana jest z trwałego oraz bardzo odpornego tworzywa termoplastycznego, które z natury posiada wła ciwo ci antyelektrostatyczne. Szybka lampy powleczona jest specjaln powłok zapobiegaj c zadrapaniom. Wa y jedynie 90 gram z bateriami. Paski nagłowne s regulowane i mog by dostosowane do zało enia na głow lub kask. Zasilana 3 bateriami LR6. Dioda LED o wysokim nat eniu wiatła zapewnia 4 godziny pracy przy pełnej intensywno ci wiecenia. W komplecie zestaw 4 zacisków umo liwiaj cych pewne zamocowanie latarki czołowej do kasku lub hełmu ochronnego. Gazy

12

18 ¦ www.topserw.com.pl


Lampa inspekcyjna Latarki inspekcyjne - lampy r czne Ex maj zwykle wi ksz moc ni bezpieczne latarki. S zwykle zasilane za pomoc akumulatorów, ale wyst puj te w wersjach zasilanych bateriami. Znajduj stosowanie tak e głównie w kontroli i konserwacji.

Zakres stosowania lamp Lampy o wietlaj ce s szeroko wykorzystywane w wielu miejscach, gdzie wyst puj ce zagro enie wybuchem, zwłaszcza przy czyszczeniu, piaskowaniu i malowaniu w zbiornikach, silosach i ruroci gach. Do lampy nale y u ywa kabli i wtyczek o odpowiednich parametrach. W atmosferach wybuchowych wymagane s wtyczki, gniazdka i zabezpieczenia nosz ce oznaczenie „Ex .

Lampa Ex Atex o wietlaj ca, inspekcyjna

Zasilanie 12V ¦ 113.300.202 Zasilanie 24V ¦ 113.300.203

Wykonana jest ze stopu aluminium w formie odlewu, co sprawia e jest lekka i przeno na, idealna do noszenia w długotrwałych operacjach czyszczenia na l dzie i morzu. Jej trwała obudowa zawiera arówk halogenow , wł cznik i przewody ł cz ce. Gwintowe poł czenie ognioodporne umo liwia dost p do wn trza latarki w celu wymiany arówki lub wykonania innych prostych i szybkich prac konserwacyjnych. Zapewnia bardzo silne o wietlenie przy niezwykle szerokim k cie strumienia wietlnego, wynosz cym 100° , co czyni j idealn lamp do o wietlania przy pracach prowadzonych w zamkni tych przestrzeniach. Du a, sze ciok tna osłona gumowa nało ona na przedni cz lampy zapewnia ochron szklanej soczewki i gwintu przed skutkami upadku lub uderzenia. Uchwyt wykonany jest z wysokoudarowego tworzywa sztucznego, i posiada przymocowany zacisk do kabla, zapewniaj c zwi kszone bezpiecze stwo zł cza zasilania lampy. Osłona, odporna na uderzenia i wysok temperatur , wykonana jest ze wzmocnionego szkła i mocowana na zatrzaski spr ynowe. Do lamp nale y u ywa kabla i wtyczki o odpowiednich parametrach. W atmosferach wybuchowych wymagane s wtyczki, gniazdka i zabezpieczenia nosz ce oznaczenie „Ex . Zasilana napi ciem 12V. Gazy

12 19


Lampy fluorescencyjne Solidna, wytrzymała i bezpieczna konstrukcja lamp umo liwia ich instalowanie i ł czenie w szereg tak e w atmosferach zagro onych wybuchem, bez wył czania zasilania lamp.

Lampa Ex Atex fluorescencyjna

Z 10 m kablem zasilaj cym, 2*18 W, 110 V ¦ 113.600.150

Fluorescencyjna lampa w wersji przeciwwybuchowej, przeznaczona do u ycia w atmosferach zagro onych wybuchem zawieraj cych gazy, pary, pyły i mgły. Charakteryzuje si solidno ci wykonania, bezpieczn i wytrzymał konstrukcj oraz łatw obsług i konserwacj . Jest idealna do szerokich zastosowa obejmuj cych tymczasowe lub długotrwałe o wietlenie miejsca pracy. ródłem wiatła lampy s dwie wietlówki o mocy 18 W i strumieniu wiatła skierownym w dół oraz k cie wiecenia 180° , przy napi ciu zasilania 230 V. Lampa dostarczana jest z 10 m przewodem zasilaj cym wprowadzonym bezpo rednio do obudowy. Stadardowo wyposa ona w paski mocuj ce do szybkiego i łatwego zawieszania oprawy do rur, rusztowa lub innych konstrukcji. Opcjonalnie dost pny zestaw magnesów mocuj cych ułatwiaj cych monta oprawy do stalowych elementów. Gazy

Pyły

1 2 21 22

110V 230V 2x 18W 4x 18W 2x 36W 4x 36W 2x 55W 4x 55W 5m

10m

Opcjonalne wyposa enie Pozwala na wykorzystanie lampy jako o wietlenia stoj cego. 20 ¦ www.topserw.com.pl


Lampy zgdone z dyrektywami Dyrektywy ATEX stawiaj przed pracodawcami prawny wymóg zapewnienia odpowiednich urz dze elektrycznych wykorzystywanych przez pracowników w miejscach, gdzie istnieje mo liwo wyst powania wybuchowych atmosfer zawieraj cych gazy, pary, mgły lub pyły. Wszystkie oferowane latarki posiadaj odpowiednie dopuszczenia do u ytku w strefach EX.

110V 230V O wietlenie Ex Atex zbiornika

Lampy 4*LL524/20, transformator GRP LL114 110 V / 24 V ¦ 113.600.101

Zestaw do o wietlania zbiorników przeznaczony do zapewnienia o wietlenia w obszarach zagro onych wybuchem nale cych do strefy 1, gdzie mog wyst powa niebezpieczne gazy, pary, mgły i pyły wybuchowe. Zawiera transformator Ex LL114 w obudowie wykonanej z tworzywa poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP) na napi cie 110V / 24 V, podaj cy bezpieczne, obni one napi cie do prowadzenia prac wewn trz zbiorników i zamkni tych przestrzeni oraz cztery lampy fluorescencyjne LL524/20 o mocy 2*36 W ka da i k cie o wietlenia 180° . Ka da lampa wyposa ona jest w gniazdo oraz przewód zasilaj cy o długo ci 20 m zako czony wtyczk zgodny z ATEX. Podstawow cech zestawu jest łatwa konserwacja oraz zastosowanie typowych wietlówek, powszechnie dost pnych w handlu, których wymiana zajmuje zaledwie kilka minut. Typowe zastosowania: prace w ładowniach statków, czyszczenie i kontrole zbiorników, planowe remonty konserwacyjne w zamkni tych przestrzeniach, gdzie mog wyst powa zagro enia wybuchem oraz inne tego rodzaju prace wykonywane w lotnictwie, przemy le gazowym i petrochemicznym oraz w instalacjach miejskich i komunalnych. Gazy

1

GRP, 110 V / 24 V ¦ 113.600.121 SS, 110 V / 24 V ¦ 113.600.123

Transformator Ex Atex zasilaj cy

GRP, 230 V / 24 V ¦ 113.600.122 SS, 230 V / 24 V ¦ 113.600.124

Transformator w obudowie wykonanej z tworzywa poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP) o napi ciu pierwotnym 110 V i wtórnym 24 V zgodny z ATEX. Podaje bezpieczne, obni one napi cie do prowadzenia prac wewn trz zbiorników i zamkni tych przestrzeni z wykorzystaniem lamp fluorescencyjnych LL500. Posiada 4 gniazda wyj ciowe 24 V oraz 15 m przewód zasilaj cy z wtyczk . Dopuszczony do u ycia w strefach 1 z zagro eniem wybuchu gazów, par oraz mgieł. Posiada certyfikat LCIE 02 ATEX 6248X, znak CE, kod II 2 GD Ex ed IIC T3 DIP A21 IP66 T=85° C. Gazy

1

21


Ł czenie lamp fluorescencyjnych Ł czenie szeregowe, 2x18W

Do 8 lamp, ka da 2*18W, Zasilanie 110V

Kabel wej ciowy transformatora 15 m

Zasilanie 230V

Kabel wej ciowy tansformatora 230v+6%, -10%, kabel wyj ciowy 110 400 VA

Kabel wej ciowy lampy 5 m Kabel wej ciowy lampy 10 m

Zasilanie

Kabel wej ciowy tansformatora 230v+6%, -10%, kabel wyj ciowy 110 400 VA

230V

Do 8 lamp, ka da 2*18W, Zasilanie 110V Kabel wej ciowy transformatora 15 m

!

Kabel wej ciowy lampy 5 m Wszystkie lampy poł czone w jednym szeregu, w tym tak e lampa ostatnia w szeregu, musz pracowa przy napi ciu zasilaj cym w granicach ±10% napi cia znamionowego.

Ł czenie szeregowe, 4x36W

Zasilanie 230V

22 ¦ www.topserw.com.pl

Kabel wej ciowy lampy 10 m

Do 6 lamp, ka da 4*36W, Zasilanie 110V


Ł czenie szeregowe Zasilanie 230V

Kabel wej ciowy transformatora 15 m

Przedłu enie kabla <50m

Przedłu enie kabla <50m

Kabel o rednicy nie mniejszej 2 ni 2,5 mm

230V

Zasilanie

110V

Kabel wej ciowy lampy 5 m

Kabel wej ciowy lampy 5 m Do 15 lamp, ka da 2*36W, Zasilanie 110V Kabel wej ciowy lampy 5 m Przedłu enie kabla <20m Kabel o rednicy nie mniejszej 2 ni 2,5 mm

110V 230V

Wszystkie lampy poł czone w jednym szeregu, w tym tak e lampa ostatnia w szeregu, musz pracowa przy napi ciu zasilaj cym w granicach ±10% napi cia znamionowego.

!

Do 10 lamp, ka da 2*36W, Zasilanie 110V

1 Transformator Zasilanie

Do 6 lamp, ka da 2*36W, Zasilanie 110V

Kabel wej ciowy tansformatora 230/110 v+6%, -10%, kabel wyj ciowy 24V 400 VA

110V

Zasilanie

Przedłu enie kabla <20m

Przedłu enie kabla <50m

Kabel o rednicy nie mniejszej 2 ni 2,5 mm

Kabel wej ciowy lampy 5 m

Kabel wej ciowy tansformatora 230/110 v+6%, -10%, kabel wyj ciowy 24V 400 VA

Kabel wej ciowy transformatora 15 m

Zasilanie

Do 4 lamp, ka da 2*36W, Zasilanie 110V

Do 4 lamp, ka da 2*36W, Zasilanie 24V

Przedłu enie kabla <95m

Kabel o rednicy nie mniejszej 2 ni 2,5 mm

Kabel wej ciowy transformatora 15 m Kabel wej ciowy tansformatora 230/110 v+6%, -10%, kabel wyj ciowy 24V 400 VA

Kabel wej ciowy lampy 20 m

2 Transformatory Do 4 lamp, ka da 2*36W, Zasilanie 24V

4 lampy, ka da 2*36W, Zasilanie 24V

Kabel wej ciowy tansformatora 230/110 v+6%, -10% kabel wyj ciowy 24V 400 VA

Zasilanie 110V 230V

Kabel wej ciowy lampy 20 m

Kabel wej ciowy transformatora 15 m Przedłu enie kabla <50m Kabel o rednicy nie mniejszej 2 ni 2,5 mm

Kabel wej ciowy tansformatora 230/110 v+6%, -10%, kabel wyj ciowy 24V 400 VA

Kabel wej ciowy transformatora 15 m Wszystkie lampy poł czone w jednym szeregu, w tym tak e lampa ostatnia w szeregu, musz pracowa przy napi ciu zasilaj cym w granicach ±10% napi cia znamionowego.

23

!


Lampy o wietlaj ce Zapewniaj wy szy poziom o wietlenia ni urz dzenia przeno ne, ale s wi ksze i du o ci sze. Lampy robocze s zwykle stosowane jako o wietlenie tymczasowe i idealnie nadaj si do prac konserwacyjnych, takich jak czyszczenie, piaskowanie oraz malowanie zbiorników, lub do ogólnego o wietlania miejsca prac konserwacyjnych. Lampy robocze ATEX mog mie zasilanie akumulatorowe, sieciowe lub posiada generatory turbinowe na spr one powietrze.

Lampa robocza, EX ATEX 48*LED

113.300.101

Bardzo wydajna, lekka i przeno na lampa robocza przeznaczona do tymczasowego o wietlania miejsc pracy i instalacji w atmosferach zagro onych wybuchem. Dzi ki zastosowaniu matrycy diod LED o wysokiej wydajno ci wietlnej lampa zapewnia silne, jasne o wietlenie ogólne miejsca pracy.Silne białe wiatło lampy WF-300 emitowane jest przez 48 diod LED o wysokiej mocy, a sumaryczna wydajno wietlna lampy wynosi 3300 lumenów.Diody LED zamontowane w tej lampie maj trwało szacowan na 100 000 godzin, co znacznie zmniejsza potrzeby konserwacyjne tej niezwykle niezawodnej lampy. Posiada wytrzymał obudow z okr towego stopu aluminium, z epoksydow powłok antykorozyjn zapewniaj c odporno na warunki panuj ce w przemy le i gospodarce morskiej. Gazy

Pyły

1 21

24 ¦ www.topserw.com.pl


Lampa Ex ATEX o wietlaj ca

10 m kabel zasilaj cy ¦ 113.300.204 20 m kabel zasilaj cy ¦ 113.300.205

Ekonomiczna lampa w wersji przeciwwybuchowej, przeznaczona do u ycia w obszarach niebezpiecznych. Jest idealna dla lokalnej kontroli i dłu szych prac konserwacyjnych. ródłem wiatła lampy jest standardowa arówka 230 V 60W. Zapewnia ona dobre o wietlenie, idealne dla przeprowadzania prac kontrolnych i konserwacyjnych. ródło wiatła jest chronione przez wzmocniony klosz szklany, wytrzymały na zmiany temperatury i szok termiczny. Gazy

12

R czna lampa Ex ATEX o wietlaj ca z 10 m kablem zasilaj cym

113.300.512

Uniwersalna i lekka lampa, charakteryzuj ca si wysokim nat eniem wiatła. ródłem wiatła s nowoczesne lampy fluorescencyjne CCFL, charakteryzuj ce si wysok trwało ci , wynosz c do 20 000 godzin, oraz wysokim nat eniem wiatła, równym 800 lumenów. Lampa posiada cztery wymienne lampy fluorescencyjne, emituj ce wysokiej jako ci, równomierne białe wiatło, minimalizuj ce efekt cienia oraz poprawiaj ce widoczno w trakcie prowadzonych prac. Charakteryzuje si zwart i lekk konstrukcj , doskonale przystosowan do u ytku r cznego. Wyposa ona jest w odporny na działanie olejów uchwyt gumowy oraz hak do zawieszania w miejscu pracy. Doskonale sprawdza si jako lampa do przeprowadzania czynno ci kontrolnych w atmosferach zagro onych wybuchem, w strefach 1 i 2. Gazy

Pyły

1 2 21 22 25


Lampy na spr one powietrze Lampy na spr one powietrze to lampy du ej mocy przeznaczone do u ytku w atmosferach z zagro eniem wybuchowym. Lampy spełniaj wymagania normy EN 1127 i s szeroko stosowane w przemysłach petrochemicznym i morskim. Zapewniaj o wietlenie w wielu zastosowa niach przemysłowych, np. rutowaniu, czyszczeniu i malowaniu zbiorników i statków, jak równie w konserwacji ruroci gów i budownictwie.

Lampa Ex Atex na spr one powietrze, wiatło ogólne, 70 lux

Aluminium ¦ 113.500.411 Mosi dz ¦ 113.500.412

Lampa o du ej mocy, dla której ródłem energii jest spr one powietrze. Jest szeroko stosowana w przemysłach petrochemicznym i morskim. Stanowi bezpieczniejsz alternatyw dla elektrycznego o wietlenia sieciowego i bateryjnego, które stwarza istotne zagro enie dla pracowników w miejscach zagro onych wybuchem. Jest zasilana i chłodzona spr onym powietrzem, 5-8 bar sterowanym przez wewn trzny regulator. Powietrze przechodzi przez głowic lampy i przy pomocy 3 dysz nap dza turbin . Wzbudzona turbina uruchamia magnetyczny wirnik generatora z uzwojeniami, wytwarzaj c pr d przemienny o napi ciu 24 V, który zasila arówk halogenow o mocy 250 W. Zapewnia doskonałe o wietlenie ogólne 360º. Czas wiecenia do 2000 godzin. Gazy

Pyły

1 2 21 22

Lampa Ex Atex na spr one powietrze, wiatło kierunkowe, 950 lux

Aluminium ¦ 113.500.511 Mosi dz ¦ 113.500.512

Przeznaczona do intensywnego u ytkowania w trudnych warunkach atmosfer wybuchowych w przemy le petrochemicznym i stoczniowym. Jest to lampa o du ej mocy, dla której ródłem energii jest spr one powietrze. Jest zasilana i chłodzona spr onym powietrzem, 5-8 bar sterowanym przez wewn trzny regulator. Powietrze przechodzi przez głowic lampy i przy pomocy 3 dysz nap dza turbin . Wzbudzona turbina uruchamia magnetyczny wirnik generatora z uzwojeniami, wytwarzaj c pr d przemienny o napi ciu 24 V, który zasila arówk halogenow o mocy 250 W. Zapewnia doskonałe o wietlenie kierunkowe i szerokie. Czas wiecenia do 2000 godzin. Gazy

Pyły

1 2 21 22 26 ¦ www.topserw.com.pl


Lampa bateryjna, ostrzegawcza Jest to półprzeno ne, wolnostoj ce urz dzenie ostrzegawcze, które w istocie stanowi produkt unikalny z po ród przeno nych urz dze o wietleniowych „Ex

Regulacja wiatła Obsługa lampy i wybór trybu wiecenia dokonywane s za pomoc jednego trójpozycyjnego przeł cznika, zamocowanego na zewn trz obudowy lampy. Dzi ki wewn trznemu przeł cznikowi, mo liwa jest aktywacja trybu z wył czeniem lampy w ci gu dnia, co realizowane jest za pomoc fotorezystora reaguj cego na wiatło. wiatłoczuły element wył cza lamp , gdy o wietlenie wiatłem dziennym przekracza okre lone nat enie, oszcz dzaj c energi baterii, i uruchamia lamp , gdy zapada zmrok.

Lampa Ex Atex bateryjna, ostrzegawcza (bez baterii)

113.400.201

Lampa jest zasilana przez zdepolaryzowan powietrzem bateri . wiatło jest emitowane przez diody elektroluminescencyjne o praktycznie nieograniczonej trwało ci. Diody LED s koloru ółtego w standardzie, lub na danie czerwonego i s chronione soczewkami z poliw glanu. Soczewka jest chroniona siatk ze stali nierdzewnej, zamocowan bezpo rednio do korpusu lampy, wykonanego z odpornego na uderzenia tworzywa polipropylenowego. Ocenia si , e lampa pracuj ce w trybie migaj cym z wył czeniem na czas dnia mo e pracowa bez przerwy przez sze miesi cy na jednej baterii. Czas wiecenia do 1500 godzin w trybie migotania i 500 godzin w trybie wiecenia ci głego. Brak baterii w komplecie (bateri zasilaj c HL-3155X nale y zamówi oddzielnie). Gazy

012 27


Narz dzia Ex Narz dzia nieiskrz ce s przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie wyst puje wysokie zagro enie wybuchem wynikaj ce z obecno ci w otoczeniu gazów lub płynów zapalnych b d wybuchowych.


Narz dzia Ex Narz dzia nieiskrz ce i niemagnetyczne zostały wprowadzone na rynek przez firm Ampco Metal w 1922 roku. Obecnie Ampco Metal produkuje najszersz z dost pnych na rynku gam bezpiecznych narz dzi i utrzymuje tradycj oferowania wyrobów najwy szej jako ci.

Klucze

32

Płaskie

32

Nasadowe

Oczkowe

33

Imbusowe

Nastawne

34

Hakowe

Do beczek, zaworów

34

Ła cuchowy do rur

Sztorcowy rubokr t.

35

No e, szpachelki

45

Pilniki

47

Przecinaki

48

35 36 36 36

Przedłu ki, d wignie

37

Doszczelniaki

49

Szczypce

38

Szczotki

50

Młotki

40

Łomy, kilofy, motyki

51

Przebijaki, rubokr ty

43

Widły

52

Skrobaki

44

Łopaty, szpadle

54

Indywidualne wymiary na zamówienie Je li nie znale li Pa stwo w katalogu odpowiedniego, klucza, narz dzia przystosowanego do Pa stwa potrzeb, mo emy je wykona na specjalne Pa stwa yczenie.

30 ¦ www.topserw.com.pl


i Wykonanie Narz dzia niemagnetyczne Ampco wykonane s z ró nych stopów opracowanych przez Ampco, których typowa przenikalno magnetyczna wynosi od 1,01 do 1,2, i które s przeznaczone do zastosowa wojskowych, usuwania min oraz pracy w polu magnetycznym, do urz dze MRI (rezonans magnetyczny) i innych urz dze prze wietlaj cych lub do urz dze , w których stosowane s silne magnesy. Najwy sza odporno na korozj sprawia, e narz dzia Ampco s przeznaczone dla profesjonalistów pracuj cych w najbardziej wymagaj cych i agresywnych rodowiskach, zarówno na l dzie, jak i na wodzie.

Bezterminowa gwarancja Zaufanie do jako ci swych produktów firma Ampco Metal potwierdza udzielaj c na nie bezterminowej gwarancji, z wyj tkiem krajów, w których prawo nie pozwala na stosowanie tego rodzaju gwarancji (np. w Niemczech gwarancja jest ograniczona do 30 lat). Ka de narz dzie Ampco zostanie szybko wymienione na nowe w przypadku awarii w normalnym u ytkowaniu, co jest weryfikowane przez nasz dział obsługi klienta. Gwarancja nie obejmuje narz dzi u ytkowanych niewła ciwie lub niezgodnie z przeznaczeniem, jak równie normalnego zu ycia narz dzi.

Sprawdzona jako Stopy Ampco zostały sprawdzone przez Factory Mutual Research Corporation i sklasyfikowane po numerem 7910, jako r czne narz dzia Nieiskrz ce, Niemagnetyczne, przeznaczone do stosowania w rodowiskach niebezpiecznych. Stosowanie narz dzi nieiskrz cych jest zalecane przez OSHA (Occupational Safety and Health Administration) w miejscach, gdzie wyst puj zapalne opary i substancje wybuchowe. Narz dzia Ampco zostały dopuszczone według specyfikacji MIL do stosowania w US Army i US Navy oraz według standardów NATO. Zostały tak e przebadane i dopuszczone do stosowania przez nast puj ce instytucje: Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), BG Chemie, Staatliches Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) w Niemczech oraz w Polsce przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

31


Narz dzia Ex

6x7

mm

65x70

Dlaczego narz dzia nieiskrz ce? Tam, gdzie u ywane s niebezpieczne, łatwopalne i wybuchowe materiały, wzgl dy bezpiecze stwa zabraniaj u ywania narz dzi stalowych, które mog iskrzy .

Rozmiar 6*7 mm ¦ 103.101.100

Klucz płaski dwustronny

6

mm

70 Rozmiar 6 mm ¦ 103.100.100

Klucz płaski-oczkowy

alogu o w kat w t s a P zia do narz d ona znajd , a ie z n c li lu Je ok wyk iednieg emy je odpow potrzeb, mo . ie yczen a Pa stw lne Pa stwa ja na spec

8

mm

100

Rozmiar 8 mm ¦ 103.102.100

Klucz płaski jednostronny

Klucze płaskie

Przeznaczone do pracy w warsztatach profesjonalnych i hobbystycznych, zakładach przemysłowych, przemy le rafineryjnych, morskim i l dowym, wsz dzie tam gdzie potrzebne s narz dzia nieiskrz ce.

22

mm

60 Klucz płaski długi

Rozmiar 22 mm ¦ 103.109.100

Klucz płaski długi 15

22

mm

60

mm

60

Rozmiar 22 mm ¦ 103.109.200

Przedłu ona d wignia r czki oraz nachylenie oczka klucza pod wybranym k tem pozwalaj na łatwy dost p do rub i zaworów głeboko schowanych w konstrukcji maszyn, b d trudno dost pnych miejscach.

Klucz płaski długi 45

Rozmiar 22 mm ¦ 103.109.300

22

Klucz płaski długi 90

17

mm

50

Rozmiaru 17 mm ¦ 103.110.100

Klucz płaski ze szpikulcem 32 ¦ www.topserw.com.pl

27

mm

155

Rozmiar 27 mm ¦ 103.107.100

Klucz płaski jednostronny - wzmocniony, do podbijania


Warto wiedzie Je li w powietrzu st enie czynnika palnego jest powy ej dolnej granicy wybuchowo ci, powstaje mieszanina wybuchowa. Mo e ona by zapalona lub pobudzona do wybuchu, przez ró ne czynniki zewn trzne, takie jak: iskry w obwodach elektrycznych, wyładowania elektryczno ci statycznej czy iskry pochodzenia mechanicznego.

6x7

Rozmiar 6*7 mm ¦ 103.104.100

mm

36x41

Klucz oczkowy jednostronny, płaski mm

13

Rozmiar 13 mm ¦ 103.105.100

95

Klucz oczkowy dwustronny, płaski

6x7

Rozmiaru 6*7 mm ¦ 103.103.100

mm

70x75

Klucz oczkowy dwustronny

Klucze oczkowe Najwy szej jako ci klucze oczkowe przeznaczone do pracy w najci szych warunkach pod du ymi obci eniami. Wsz dzie tam gdzie wymagane s narzedzia nieiskrz ce. Klucze dedykowane do stref zagro enia wybuchem.

30

mm

85 Rozmiar 600 mm ¦ 103.108.900 Rozmiar 700 mm ¦ 103.108.901

Rozmiar 30 mm ¦ 103.108.100

Klucz oczkowy wygi ty do przedłu ki wydłu aj cej d wigni 17

mm

Rozmiar 750 mm ¦ 103.108.902

Przedłu ka do klucza oczkowego wygi tego

155

Rozmiar 17 mm ¦ 103.106.100

Klucz oczkowy jednostronny wzmocniony

17

mm

50

Rozmiar 17 mm ¦ 103.111.100

Klucz oczkowy wygi ty ze szpikulcem 33


Narz dzia Ex

19

mm

65 Rozstaw 19 mm ¦ 103.112.100

Klucz nastawny

40

mm

105

Rozstaw 40 mm ¦ 103.113.100

Klucz nastawny kolejowy

19

mm

130

Rozstaw 19 mm ¦ 103.215.100

Klucze nastawne

Klucz nastawny do rur

Klucz o regulowanej wielko ci oczka (szcz ki). R koje wyposa ona jest w praktyczny otwór, pozwalaj cy na zawieszenie klucza. Machanizm regulacji szcz k pozwala na prawidłowe dobranie i zachowanie podczas wszelkich prac rozstawu klucza.

Rozmiar 305 mm ¦ 103.129.101 Rozmiar 385 mm ¦ 103.129.100

Klucz do beczek

Rozmiar 36 mm ¦ 103.128.409

Klucz do zaworów 34 ¦ www.topserw.com.pl


mm

3,5

Klucz sztorcowy rubokr towy

17

Rozmiar 3.5 mm ¦ 103.127.100

Klucz do odkr cania i dokr cania rub. Składa si on z nasadki posiadaj cej sze ciok tny otwór na nakr tk oraz trzpienia prostego z uchwytem.

8

mm

100

8

mm

82

Rozmiar 8 mm ¦ 103.124.100

M4

mm

Rozmiar 8 mm ¦ 103.125.100

Klucz nasadowy 6-k tny z d wigni

Klucz nasadowy 6-k tny wygi ty

M24

Rozmiar M4 mm ¦ 103.126.000

Nasadowy klucz trójk tny

Klucze nasadowe, 6 k tne Oferowane w bardzo bogatej gamie rozmiarów. Idealnie wspólpracuj z grzechotkami i przełu kami dost pnymi w wersji nieiskrz cej w ofercie Topserw.

4

mm

80

Rozmiar 4 mm ¦ 103.120.113

Klucz nasadowy 6-k tny, długi

4

mm

80

Rozmiar 4 mm ¦ 103.120.100

Klucz nasadowy 6-k tny, krótki

8

mm

125

Rozmiar 8 mm ¦ 103.121.124

Klucz nasadowy 6-k tny, długi

8

mm

125

Rozmiar 8 mm ¦ 103.121.100

Klucz nasadowy 6-k tny, krótki 35


Narz dzia Ex

1,5

mm

36

mm

2

Rozmiar 1,5 mm ¦ 103.122.100

10

Rozmiar 2 mm ¦ 103.123.100

Klucz imbusowy okr gły z kulk

Klucz imbusowy

Klucze imbusowe Klucz imbusowy, inbusowy lub ampulowy, zwany równie potocznie imbusem lub inbusem ‒ rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sze ciok ta foremnego. Klucze maj posta pr ta wygi tego w kształt litery L.

Klucze hakowe Narz dzia nieiskrz ce s w pełni bezpieczne i beziskrowe. Wykonane z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi, jest równie niemagnetyczne i odporne na korozj . Posiada bezterminow (do ywotni ) gwarancj . Ka de narz dzie zostało wła ciwie sklasyfikowane, przebadane i dopuszczone przez Factory Mutual Class nr. 7910.

12 Rozmiar 30x40 mm ¦ 103.128.408

Klucz hakowy do zaworów

Klucz ła cuchowy do rur

103.128.301

Klucz hakowy do w

y

170

Rozmiar 12-14 mm ¦ 103.128.100

Klucz hakowy stały/regulowany

Rozmiar 38 mm ¦ 103.217.100

Narz dzia nieiskrz ce s w pełni bezpieczne i beziskrowe. Wykonane z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi, jest równie niemagnetyczne i odporne na korozj . Posiada bezterminow (do ywotni ) gwarancj . Ka de narz dzie zostało wła ciwie sklasyfikowane, przebadane i dopuszczone przez Factory Mutual Class nr. 7910.

36 ¦ www.topserw.com.pl

mm

38

mm

305


Przedłu ki Przedłu ka współpracuje z nasadkami oraz grzechotkami wcelu przedłu enia ramienia d wigni, umo liwiaj c przy tym działanie w trudno dost pnych miejscach.

cal 1/4

1/2

3/4

cal 1/2

1

Gniazdo 1/4 inch, 50 mm ¦ 103.120.004

3/4

1

Gniazdo 1/2 inch ¦ 103.121.000

Przedłu ka do kluczy nasadowych

Przedłu ka

D wignie D wignie współpracuj ce z nasadkami słu y do wkr cania nasadek. Łatwo pokr tła.

cal 1/4

1/2

3/4

w operowaniu nakładk uzyskuje si dzi ki długiemu ramieniu

1

cal 1/2

Gniazdo 1/4 inch ¦ 103.120.000

D wignia z grzechotk

Gniazdo 1/2 inch/ 3/4 inch ¦ 103.120.026

D wignia przyspieszaj ca cal 1/4

1/2

3/4

1

cal 1/4

Gniazdo 1/4 inch ¦ 103.120.015

D wignia prostopadła

cal 1/4

1/2

1/2

3/4

1

Gniazdo 1/4 inch ¦ 103.120.018

D wignia prostopadła, przesuwna

3/4

Gniazdo 1/4 ¦ 103.120.027

Zł czka redukcyjna

3/4

cal 1/4

1/2

3/4

1

Gniazdo 1/4 ¦ 103.120.022

Przegub uniwersalny, gniazdo

cal 1/4

1/2

3/4

Gniazdo 1/4 ¦ 103.121.006

Przegub uniwersalny do kluczy nasadowych 37


Narz dzia Ex

103.201.100

Szczypce regulowane, 1 cal

103.203.100

Szczypce długie półokr głe

103.204.100

Szczypce płaskie

Szczypce Przeznaczone do prac wspomagaj cych w serwisach i warsztatach. Słu Szczypce posiadaj mocny uchwyt szcz k oraz wygodn r koje .

do przytrzymywania cz ci mechanicznych oraz do obcinania drutu.

Rozmiar 9 mm ¦ 103.208.100 103.205.100

Szczypce okr głe

Szczypce do ci cia bocznego

3x10

mm

125x300 Rozmiar 3-10 mm ¦ 103.206.100

Szczypce do zewn trznych pier cieni osadczych 38 ¦ www.topserw.com.pl

Rozmiar 12 mm ¦ 103.208.101

8x25

mm

125x300 Rozmiar 8-25 ¦ 103.207.100

Szczypce do wewn trznych pier cieni osadczych


103.211.100

Szczypce czołowe

cal

1

11 2

2

Rozmiar 1 inch ¦ 103.214.100

Szczypce szwedzkie

103.213.100

Szczypce do rur

Narz dzia zgodne z wymogami Obecnie dzi ki zastosowaniu nowoczesnych stopów uzyskujemy dobre parametry u ytkowe przy zachowaniu wymogów bezpiecze stwa. Narz dzia spełniaj podstawow cech , czyli s nieiskrzenie, i dodatkowo s antymagnetyczne.

39


Narz dzia Ex Waga 1360 g ¦ 103.306.102

gram 2270 3400 4540 8170

Młot dwustronny

Młotki Szeroka gama młotków o ró nego rodzaju wadze jak i obuchach. Jak ka de narz dzie nieiskrz ce s w pełni bezpieczne i beziskrowe. Wykonane z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi, s równie niemagnetyczne i odporne na korozj .

gram 800 1020 1250 1360

gram 115

Waga 800 g ¦ 103.305.100

Młotek dwustronny typ ameryka ski

680

800

gram 340

910

Waga 115 g ¦ 103.308.100

Młotek maszynowy dustronny

455

gram 900 1820 2730

570

Waga 340 g ¦ 103.309.100

Młotek do gwo dzi

Waga 900 g ¦ 103.307.100

Młotek gumowy

gram 680

Waga 1360 g ¦ 103.311.100 Waga 2270 g ¦ 103.311.101

103.312.100

Młotek murarski

Młotek z przecinakiem

gram 970 1510 1950

Waga 680 g ¦ 103.310.100

Młotek do kamienia kotłowego

gram 585

Waga 970 g ¦ 103.303.100

Młotek lusarski typ ameryka ski 40 ¦ www.topserw.com.pl

930 1550

700

895 1170 1305 1410 Waga 170 g ¦ 103.302.100

Młotek lusarski z kulk


8

Szeroko

g

16

bolca 8 mm ¦ 103.314.100

Młotek z bolcem

kg

10

Waga 1000 g ¦ 103.304.100

Młotek dwustronny

150 Waga 1500 g ¦ 103.313.100

Młotek do nitowania

1

g

2400

2,5

Waga 150 g ¦ 103.300.100

Młotek lusarski

kg

15

Waga 2900 g ¦ 103.301.100

Młotek lusarski ci

ki

Waga 1185 g ¦ 103.306.100 Waga 2020 g ¦ 103.306.101

Podbijak

Siekiera stra acka

103.316.100

Toporek

Waga 2770 g ¦ 103.315.100

Waga 3040 g ¦ 103.315.102

Waga 3630 g ¦ 103.315.101

Waga 4200 g ¦ 103.315.103

Toporek stra acki 41


Narz dzia Ex

Narz dzia przebadane w Polsce Narz dzia nieiskrz ce Ampco zostały przebadane i dopuszczone do stosowania mi dzy innymi przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Rozmiar 1/2 inch ¦ 103.200.100 Rozmiar 1/5 inch ¦ 103.200.101

Kombinerki

103.209.100

ci gacz izolacji

103.212.100

Obc gi

103.210.100

P seta

103.216.100

Przecinka do rur, 2 inch 42 ¦ www.topserw.com.pl


mm

1

20

mm

5

Rozmiar 1 mm ¦ 103.422.100

13

Rozmiar 5 mm ¦ 103.420.100

Przebijak sto kowy

Przebijak

22x33

mm

8x21

Rozmiar 8*17 mm ¦ 103.423.100

Przebijak sto kowy dwustronny

Przebijaki Narz dzia nieiskrz ce s w pełni bezpieczne i beziskrowe. Wykonane z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi, jest równie niemagnetyczne i odporne na korozj . Posiada bezterminow (do ywotni ) gwarancj . Ka de narz dzie zostało wła ciwie sklasyfikowane, przebadane i dopuszczone przez Factory Mutual Class nr. 7910.

16

mm

30

Rozmiar 16 mm ¦ 103.430.100

Przebijak wygi ty

16x16

mm

1,5x8

1,5 * 8 mm ¦ 103.425.100

Przebijak

Rysik dwustronny

103.424.100

4

0

Rozmiar 0 ¦ 103.350.100

rubokr t krzy ak

rubokr ty Szeroka gama rozmiarów rubokr tów dost pnych z ko cówk krzy akow jak i płask . Wykonane z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi, jest równie niemagnetyczne i odporne na korozj .

4

mm

13

3

Rozmiar 4 mm ¦ 103.353.100

rubokr t wygi ty

mm

10

Rozmiar 3/60 mm ¦ 103.351.100

rubokr t płaski 3mm 43


Narz dzia Ex

Dyrektywy Atex Zasadniczym celem dyrektywy ATEX jest całkowita eliminacja lub maksymalne zmniejszenie ryzyka, jakie wi e si ze stosowaniem dowolnego produktu w obszarach, w których mo e wyst powa atmosfera gro ca wybuchem, okre lana jako Ex.

103.518.100

Skrobak do kabin lakierniczych

103.519.100

Skrobak z r czk

103.520.100

Skrobak do płyt

103.521.100

Skrobak z młotkiem

Skrobaki R czne narz dzia lusarskie słu ce do skrobania tj. usuwania nierówno ci oraz ladów poprzedniej obróbki. Wykonane z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi, s równie niemagnetyczne i odporne na korozj . Posiadaj bezterminow (do ywotni ) gwarancj .

Długo

mm

600

r czki 600 mm ¦ 103.523.100

Skrobak do rdzy

mm

75

1200

150

Rozmiar 22 mm ¦ 103.516.100 103.522.100

Skrobak do podłogi bez r czki 44 ¦ www.topserw.com.pl

Rozmiar 50 mm ¦ 103.516.101

Skrobak k towy

Rozmiar 75 mm ¦ 103.517.100

Skrobak bez r czki


103.512.102

Nó uniwersalny

103.512.103

Nó do wykładzin

No e Ka dy nó jest w pełni bezpieczny i beziskrowy. Wykonany z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi, jest równie niemagnetyczne i odporne na korozj . Posiada bezterminow (do ywotni ) gwarancj . Ka de narz dzie zostało wła ciwie sklasyfikowane, przebadane i dopuszczone przez Factory Mutual Class nr. 7910.

Rozmiar 30 mm ¦ 103.524.101 Rozmiar 40 mm ¦ 103.524.102

Nó do uszczelek

103.512.100

Nó zwykły 20

mm

90

25

Rozmiar 20 mm ¦ 103.513.100

Szpachelka sztywna

mm

75

Rozmiar 25 mm ¦ 103.513.104

Szpachelka sztywna z r czk antystatyczn

Szpachelki Wykonane z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi, jest równie bezterminow (do ywotni ) gwarancj .

103.513.107

Szpachelka elastyczna

niemagnetyczne i odporne na korozj . Posiada

103.513.108

Szpachelka elatyczna z r czk antystatyczn 45


Narz dzia Ex

Jako

w cenie

Pomimo wysokiej jako ci stopów wykorzystywanych do produkcji narz dzi nieiskrz cych s one bardziej mi kkie i równocze nie du o dro sze od standardowych. Dlatego powinny by u ytkowane z zachowaniem ostro no ci.

Przechowywanie narz dzie nieiskrz cych Nale y pami ta , e narz dzia wykonane ze stopów dobrego przewodnika, jakim jest mied , wcale nie musz by zaklasyfikowane jako antystatyczne, nawet je li s wykonane ze stopów zawieraj cych du y jej procent. Dlatego nie nale y ich u ywa tam, gdzie mog mie bezpo redni kontakt z acetylenem ze wzgl du na mo liwo tworzenia si wybuchowego acetylenku miedzi.

25

mm

50

Rozmiar 16 mm ¦ 103.514.103

Szpatuła

Rozmiar 25 mm ¦ 103.514.100

Szpatuły jak ka de narz dzie nieiskrz ce s w pełni bezpieczne i beziskrowe. Wykonane z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi, jest równie niemagnetyczne i odporne na korozj . Posiada bezterminow (do ywotni ) gwarancj . Ka de narz dzie zostało wła ciwie sklasyfikowane, przebadane i dopuszczone przez Factory Mutual Class nr. 7910.

6

103.428.100

Szydło 46 ¦ www.topserw.com.pl

mm

13

Rozmiar 6 mm ¦ 103.515.100

Szpic do czyszczenia gwintów


103.525.100

Uchwyt do trzonka

103.646.100

Trzpie mocuj cy 103.763.100

Pilnik okr gły

Pilniki

Płaski ¦ 103.510.100 Trójk tny ¦ 103.511.100

Narz dzia nieiskrz ce s w pełni bezpieczne i beziskrowe. Wykonane z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi, jest równie niemagnetyczne i odporne na korozj . Posiada bezterminow (do ywotni ) gwarancj . Ka de narz dzie zostało wła ciwie sklasyfikowane,

103.762.100

Pilnik płaski

103.764.100

Pilnik półokr gły 8

mm

16

8

mm

29

Rozmiar 8 mm ¦ 103.429.100

Punktak

Rozmiar 8 mm ¦ 103.427.100

Narz dzie lusarskie w postaci trzpienia wykonanego z zaostrzonym jednym z ko ców, oraz spłaszczonym drugim ko cem w celu pobijania go młotkiem. Punktak słu y do punktowania, czyli nanoszenia zaznacze na powierzchni metalu poprzez wybijanie na tej powierzchni niewielkich zagł bie . Słu one do trasowania, przygotowania miejsc pod wiercenie, itp.

103.817.000

Szpikulec

47


Narz dzia Ex

18

mm

26

11

mm

19 Rozmiar 13 mm ¦ 103.804.100

Rozmiar 18 mm ¦ 103.801.100

Rozmiar 11 mm ¦ 103.802.100

Przecinak prostok tny

Przecinak

Rozmiar 19 mm ¦ 103.804.101

Przecinak z ostrzem rombowym, 13 mm

Rozmiar 10 mm ¦ 103.803.100 Rozmiar 13 mm ¦ 103.803.101

Przecinak do rowków

103.805.100

Przecinak do betonu

Przecinaki Narz dzia nieiskrz ce w kształcie zaostrzonego jednostronnie, metalowego pr ta, które słu y do kucia b d przecinania poprzez uderzenie młotkiem w jego t py koniec

32

mm

63

Rozmiar 65 mm ¦ 103.807.100 Rozmiar 75 mm ¦ 103.807.101

Przecinak z płaskim czubkiem do narz dzi pneumatycznych

Rozmiar 32 mm ¦ 103.808.100

Przecinak z płaskim czubkiem i kołnierzem do narz dzi pneumatycznych

38

375 mm długo ci ¦ 103.806.104 400 mm długo ci ¦ 103.806.105

Przecinak z ostrym czubkiem do narz dzi pneumatycznych 48 ¦ www.topserw.com.pl

103.807.102

Przecinak z szerokim czubkiem do narz dzi pneumatycznych

mm

63

Rozmiar 38 mm ¦ 103.809.100

Przecinak do usuwania osadów kamienia do narz dzi pneumatycznych


Narz dzia dostosowane do odpowiedniej bran y Na co zwraca uwag przy zakupie takich narz dzi? Oczywi cie priorytetem przy zakupie tego typu narz dzi powinno by bezpiecze stwo zarówno ludzi, jak i mienia.

Rozmiar 15 mm ¦ 103.811.000 Rozmiar 33 mm ¦ 103.811.003

Doszczelniak z płask ko cówk

103.811.001

Doszczelniak z zagi t ko cówk

103.811.004

Doszczelniak gi ty z płask ko cówk

103.811.005

Doszczelniak gi ty z półokr gł ko cówk

Doszczelniaki To arz dzia nieiskrz ce s w pełni bezpieczne i beziskrowe. Wykonane z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi, jest równie niemagnetyczne i odporne na korozj . Posiada bezterminow (do ywotni ) gwarancj . Ka de narz dzie zostało wła ciwie sklasyfikowane, przebadane i dopuszczone przez Factory Mutual Class nr. 7910.

103.811.007

Doszczelniak prosty z ko cówk półokr gł

103.811.006

Doszczelniak prosty z płask ko cówk 2

103.811.002

Doszczelniak półokr gły

mm

10

Rozmiar 2 mm ¦ 103.812.000

Doszczelniak z ko cówk ostr 49


Narz dzia Ex

76

mm

153

76

mm

153

50

mm

153

Drut falisty ¦ 103.650.100 Rozmiar 76 mm ¦ 103.649.100

Szczotka doczołowa, drut pleciony

Rozmiar 76 mm ¦ 103.648.100

Szczotka doczołowa

Drut pleciony ¦ 103.650.101

Szczotka p dzlowa

Rozmiar 50 mm ¦ 103.645.100

Szczotka tarczowa, drut falisty

103.642.100

Szczotka do otworów

Szczotki Szczotki w wykonaniu nieiskrz cym maj szeroki zakres zastosowa od serwisów, poprzez ró ne gał zie przemysło a po warsztaty mechaniczne. Jak ka de narz dzie nieiskrz ce s w pełni bezpieczne i przetestowane.

103.643.100

Szczotka do kija o drutach zaokr glonych

103.644.100

Szczotka do szorowania o drutach zaokr glonych

103.640.103

Szczotka r czna płaska

Rz dy 3*19 ¦ 103.640.101 103.640.100

Rz dy 4*19 ¦ 103.640.102

Szczotka wygi ta z r czk

Szczotka z r czk zaokr glon

103.640.104

Szczotka r czna wygi ta 50 ¦ www.topserw.com.pl

103.641.100

Szczotka do wiec zapłonowych


103.767.100

103.766.100

Brzeszczot

15

mm

Piła do drewna

50

44

mm

50

Do kamienia, 44 mm ¦ 103.813.000 103.765.100

Do kołnierzy, 15 mm ¦ 103.813.004

Klin

75

Rama piły do metalu

mm

No yce

200

50

mm

95

Rozmiar 50 mm ¦ 103.761.100 Rozmiar 75 mm ¦ 103.760.100

No yce nieiskrz ce s w pełni bezpieczne i beziskrowe. Wykonane z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi. S równie niemagnetyczne i odporne na korozj . Posiadaj bezterminow (do ywotni ) gwarancj oraz deklaracj zgodno ci wystawion przez producenta. Ka de narz dzie zostało wła ciwie sklasyfikowane, przebadane i dopuszczone przez Factory Mutual Class nr. 7910.

103.814.100

Rozpieracz do kołnierzy

51


Narz dzia Ex

mm

28

Rozmiar 28 mm ¦ 103.816.100

43

Łom do wyłamywania

Łomy Narz dzie składaj ce si z metalowego pr ta z jednym zakrzywionym ko cem i spłaszczonym drugim. Łomy mog słu y jako d wignia do rozdzielania dwóch przedmiotów lub do wyjmowania gwo dzi. Łomy s cz sto wykorzystywane do otwierania drewnianych skrzy , wywarzania i wyłamywania desek, drzwi i innych przedmiotów.

25

mm

38

Rozmiar 28 mm ¦ 103.815.103

Rozmiar 25 mm ¦ 103.815.100

Łom z czubkiem

Rozmiar 32 mm ¦ 103.815.104

Łom do podwa ania

103.910.100

Motyka kolejowa

103.911.000

Motyka ogrodnicza

103.907.100

Kilof górniczy

103.908.100

Kilof mały

Kilofy, motyki Narz dzia nieiskrz ce s w pełni bezpieczne i beziskrowe. Wykonane z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi, jest równie niemagnetyczne i odporne na korozj . Posiada bezterminow (do ywotni ) gwarancj . Ka de narz dzie zostało wła ciwie sklasyfikowane, przebadane i dopuszczone przez Factory Mutual Class nr. 7910.

103.909.000

Kilof - motyka 52 ¦ www.topserw.com.pl

103.906.100

Kilof kolejowy z drewnian r czk


103.912.001

Widły do siana

Widły Widły nieiskrz ce firmy s w pełni bezpieczne i beziskrowe. Wykonane z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi. Narz dzie zostało wła ciwie sklasyfikowane, przebadane i dopuszczone przez Factory Mutual Class nr. 7910.

103.912.003

Widły ogrodnicze

103.912.002

Widły do obornika

103.912.004

Trójz b bez trzonka

Rozmiar 130 mm ¦ 103.905.100 Rozmiar 140 mm ¦ 103.905.101

Kielnia Rozmiar 100 mm ¦ 103.903.000 Rozmiar 225 mm ¦ 103.903.001

Szufelka

103.913.100

Grabie 53


Narz dzia Ex

103.902.002

Łopata zaokr glona

103.902.003 Z r koje ci ¦ 103.902.005

Łopata prosta

103.902.004

Łopata z r koje ci

Łopaty, szpadle Łopaty nieiskrz ce słu do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich, takich jak w giel, gruz, nieg, piasek, ziemia a tak e sypkich produktów spo ywczych np. m ki, zbo a. Wykonane z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi. Narz dzie zostało wła ciwie sklasyfikowane, przebadane i dopuszczone przez Factory Mutual Class nr. 7910.

103.901.100

Szpadel z r czk na strzemieniu 103.900.100

Szpadel z r czk poprzeczn

Szufla

103.902.000

Szufla wykonana z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi. Została wła ciwie sklasyfikowane, przebadane i dopuszczone przez Factory Mutual Class nr. 7910.

54 ¦ www.topserw.com.pl


Przechowywanie narz dzi Trzymaj narz dzia nieiskrz ce czyste i zdala od elaza lub innych zanieczyszcze , które mog wpływa na nieiskrz ce wła ciwo ci.

103.952.100

Otwieracz

103.950.100

Otwieracz do beczek z karbidem

mm

75 120 140

Rozmiar 75 mm ¦ 103.904.000

Czerpak

Wiadro

103.957.100

Narz dzia nieiskrz ce s w pełni bezpieczne i beziskrowe. Wykonane z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi. Narz dzia nieiskrz ce s równie niemagnetyczne i odporne na korozj . Posiada bezterminow (do ywotni ) gwarancj oraz deklaracj zgodno ci wystawion przez producenta. Ka de narz dzie zostało wła ciwie sklasyfikowane, przebadane i dopuszczone przez Factory Mutual Class nr. 7910.

Hak do beczek

Z ła cuchem, regulowany ¦ 103.956.100 Stay ¦ 103.956.101

55


Narz dzia Ex

mm

19 115 165

Rozmiar 19 mm ¦ 103.958.000

Zacisk

Uziemiaj cy ¦ 103.954.000

Narz dzia nieiskrz ce s w pełni bezpieczne i beziskrowe. Wykonane z br zu aluminiowego i innych specjalnych stopów miedzi. Narz dzia nieiskrz ce s równie niemagnetyczne i odporne na korozj . Posiada bezterminow (do ywotni ) gwarancj oraz deklaracj zgodno ci wystawion przez producenta. Ka de narz dzie zostało wła ciwie sklasyfikowane, przebadane i dopuszczone przez Factory Mutual Class nr. 7910.

Rozmiar 10 mm ¦ 103.958.010

10

Sworze do zacisków

mm

20

103.955.000

Imadło

103.953.000

Bosak

103.952.100

Wyci gacz gwo dzi 56 ¦ www.topserw.com.pl


Indywidualne

wymiary na z

amówienie

Je li nie znale li Pa stwo w katalogu odpo specjalne Pa wiedniego, kl stwa yczenie. ucza, narz dz ia przystosow

anego do Pa

stwa potrzeb

, mo emy je w ykona na

Zastosowania narz dzi Ex Przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie wyst puje wysokie zagro enie wybuchem wynikaj ce z obecno ci w otoczeniu gazów lub płynów zapalnych b d wybuchowych. Stosowane zarówno w przemy le rafineryjnym jak i chemicznym, stanowi wyposa enie pracowników stra y po arnej, wojska, gazowni, wodoci gów i kopalni. Najwy sza odporno na korozj sprawia, e narz dzia s przeznaczone dla profesjonalistów pracuj cych w strefach zagro enia wybuchem, w najbardziej wymagaj cych i agresywnych rodowiskach, zarówno na l dzie, jak i na wodzie.

57


Pozwól nam

stworzy bezpieczne miejsce pracy dla Ciebie.

Skontaktuj si z nami a pomo emy Ci dopasowa nasz ofert do Twoich potrzeb. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznych miejsc pracy. Wyspecjalizowana kadra, któr dysponujemy jest w pełni kompetentna eby udzieli wszelkich niezb dnych informacji na temat oferowanych przez nas produktów. Skontaktuj si z naszym działem sprzeda y, a umówimy wizyt naszego doradcy, który pomo e oceni potrzeby Twojej firmy i doradzi najlepsze produkty do specyfiki Twojej pracy.

Infolinia:

801 000 501

58 ¦ www.topserw.com.pl


Katalog CD 2012

Znajd idealne rozwi zanie w Katalogu CD... Stworzyli my przejrzysty system ułatwiaj cy zapoznanie si z optymalnym rozwi zaniem, by w ten sposób pomóc Pa stwu w wyborze najlepszego produktu. Zał czona do niniejszego katalogu płata CD zawiera pełn ofert naszych produktów, która w prosty, wr cz intuicyjny sposób pomo e dokona trafnego wyboru.

... lub na jednej z naszych stron WWW: Zach camy równie do wyszukiwania informacji na naszej stronie internetowej, któr na bie co uzupełniamy, modyfikujemy i wypełniamy tre ci ciekawych artykułów oraz poradników.

www.topserw.com.pl

www.latarkiex.pl

59

Bezpieczne latarki i narzedzia EX  

Bezpieczne latarki i narzedzia EX