Page 1

BEZPIECZNE LATARKI I NARZ DZIA Narz dzia nieiskrz ce oraz latarki w wykonaniu Ex Atex s przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie wyst puje wysokie zagro enie wybuchem wynikaj ce z obecno ci w otoczeniu gazów lub płynów zapalnych b d wybuchowych.


NIE ZAPOMNIJ ODWIEDZI NASZEJ STRONY WWW

POZOSTAŁE KATALOGI OFERTY TOPSERW

Zach camy równie do wyszukiwania informacji na naszej stronie internetowej, któr na bie co uzupełniamy, modyfikujemy i wypełniamy tre ci ciekawych artykułów oraz poradników.

Zach camy do zapoznania si z pozostałymi katalogami tematycznymi. Poszczególne produkty przedstawione w katalogach pozwalaj w łatwy sposób przyczyni si do ochrony rodowiska, a tak e zapewniaj bezpiecze stwo w codziennej pracy.

www.topserw.com.pl

WITAMY. Firma Topserw jest czołowym dystrybutorem wiatowych producentów artykułów zapewniaj cych bezpiecze stwo i zdrowie pracownikom pracuj cym w niebezpiecznych warunkach. D ymy do tego, by najlepszym naszym wiadectwem było zadowolenie Klientów z jako ci obsługi i oferowanych towarów.

OFERTA Aby pomóc Pa stwu w wyborze optymalnego produktu stworzyli my przejrzysty system ułatwiaj cy zapoznanie si z oferowanymi produktami. Naszym klientom wysyłamy katalogi i prospekty, które w prosty, wr cz intuicyjny sposób pomog dokona wyboru. Targi, na których jeste my obecni oraz stała ekspozycja na terenie firmy daj bezpo redni mo liwo przetestowania urz dze . Ponadto, doskonale wykwalifikowany personel zawsze ch tnie pomo e i doradzi w dokonaniu wła ciwego wyboru. Wystarczy umówi si z naszym przedstawicielem handlowym, który w dogodnym dla Pa stwa terminie zorganizuje bezpłatn prezentacj wraz ze szkoleniem. Gdy zdecyduj si Pa stwo na zakup którego z naszych urz dze zostanie ono dostarczone w okre lonym terminie na wskazane miejsce.

02


BEZPIECZNE LATARKI I NARZ DZIA

LATARKI EX ATEX Zadania wykonywane w obszarach niebezpiecznych i przestrzeniach zamkni tych cz sto maj miejsce w warunkach obni onej widoczno ci lub w ciemno ci. W przypadku konieczno ci wej cia do takich obszarów w celu przeprowadzenia czynno ci kontrolnych, konserwacyjnych lub ratowniczych, konieczne jest u ycie przeno nych lub tymczasowo rozstawianych urz dze o wietleniowych. LATARKI AKUMULATOROWE

06

LAMPY NA SPR ONE POWIETRZE

30

LATARKI BATERYJNE

10

WSKA NIKI OSTRZEGAWCZE

31

LAMPY O WIETLAJ CE

20

LAMPY ROBOCZE

32

LAMPY FLUORESCENCYJNE

22

NARZ DZIA EX Narz dzia nieiskrz ce s przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie wyst puje wysokie zagro enie wybuchem, wynikaj ce z obecno ci w otoczeniu gazów lub płynów zapalnych b d wybuchowych. KLUCZE PŁASKIE, OCZKOWE, NASTAWNE

38

NO E, SZPATUŁY, SKROBAKI, UCHWYTY

63

KLUCZE NASADOWE

44

SZCZOTKI R CZNE, MASZYNOWE, DO TRZONKA

67

NARZ DZIA BEZISKROWE

54

MŁOTKI, MŁOTY, SIEKIERY, TOPORKI

69

MŁOTKI, MŁOTY, SIEKIERY, TOPORKI

57

PRZECINAKI, DOSZCZELNIAKI, ŁOMY, ROZPIERACZE

71

60

ŁOPATY, SZPADLE, SZUFELKI, KILOFY, MOTYKI, WIDŁY

75

61

ZESTAWY NARZ DZI

80

RUBOKR TY PRZEBIJAKI, PUNKTAKI, RYSIK, SZYDŁO

03


04 02


LATARKI EX ATEX Zadania wykonywane w obszarach niebezpiecznych i przestrzeniach zamkni tych cz sto maj miejsce w warunkach obni onej widoczno ci lub w ciemno ci; o wietlenie mo e sta si krytycznym warunkiem wykonania jakiejkolwiek czynno ci w takich warunkach. W przypadku konieczno ci wej cia do takich obszar贸w w celu przeprowadzenia czynno ci kontrolnych, konserwacyjnych lub ratowniczych, konieczne jest u ycie przeno nych lub tymczasowo rozstawianych urz dze o wietleniowych. 05


LATARKI AKUMULATOROWE

LATARKI EX ATEX

LATARKI AKUMULATOROWE H251A

Wys. x szer. x dł.: 140 x 130 x 185 (mm)

LATARKA AKUMULATOROWA, INSPEKCYJNA LED / HALOGEN WIATŁO

Jest idealn latark ogólnego stosowania, przeznaczon dla celów kontroli i wykonywania specjalnych prac. Zasilanie akumulatorowe jest wygodnym i ekonomicznym rozwi zaniem wsz dzie tam, gdzie latarka jest u ywana cz sto i przez dłu szy czas. Korpus latarki oraz pier cie soczewki wykonane ze spr ystego tworzywa termoplastycznego, zdolnego do wytrzymania upadku lub uderzenia, które w trakcie u ytkowania s na porz dku dziennym. Dodatkowo, materiał ten jest antystatyczny. W zale no ci od modelu, doskonał wydajno wietln uzyskano dzi ki zastosowaniu nowej, wydajnej i trwałej arówki halogenowej lub poprzez zastosowanie specjalnego układu optycznego, zawieraj cego lampk LED o du ej mocy (1 W). Latarka jest dostarczana z odł czanym, wygodnym paskiem naramiennym.

H251ALED

DOST PNE ŁADOWARKI

12

DANE TECHNICZNE

113.101.690

Obszar klasyfikacji (gazy) Strefa pyłów Stopie ochrony Waga Czas wiecenia Czas ładowania

Kod produktu

06 02

C251LV 12/24V

113.101.691

CERTYFIKATY

21 22

ródło wiatła

wiatło

STREFA PYŁÓW

C251HVE 230/115V

Lampy LED oferuj „chłodn technologi półprzewodnikow . Nie stwarzaj zagro e takich jak gor ce włókna arowe w typowych arówkach i zapewniaj najwy szy poziom bezpiecze stwa z mo liwo ci stosowania w urz dzeniach kategorii 1, przeznaczonych dla strefy 0.

STREFA GAZÓW

113.101.110

H251A

H251ALED

Halogen

LED

1,2

1,2

21, 22

21, 22

1,75 kg

1,75 kg

IP66

IP66

7 godzin

24 godziny

10 godzin

10 godzin

39 lm

60 lm

113.101.100

113.101.110

STRUMIE

WIATŁA

LED Max. nat enie 60 lumenów

Halogen Max. nat enie 39 lumenów


SERIA XT

r. x wys. x dł.: 120 x136 x 190 mm

LATARKA AKUMULATOROWA, KONTROLNA LED

WIATŁO

Inowacyjna latarka ogólnego stosowania, przeznaczona dla celów kontroli i wykonywania specjalnych prac. Zastosowanie zaawansowanych rozwi za technicznych zapewnia najwy sz wydajno wietln , wytrzymało mechaniczn , niezawodno oraz uniwersalno , pozwalaj c na u ytkowanie latarki w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Gumowa osłona soczewki oraz korpus latarki wykonany ze spr ystego tworzywa termoplastycznego antystatycznego. Posiada łatwy w obsłudze przeł cznik, obsługiwany nawet w r kawicach, umo liwiaj cy prosty wybór strumienia wiatła: silnie skupiony lub rozproszony.

STRUMIE

XT50

113.102.100

CERTYFIKATY

WIATŁA

STREFA GAZÓW

012 TYLKO

XT75

XT-70, XT-90 Max nat enie, tryb energooszcz dnym na 1m 8050 lux, na 5m 370 lux

DOST PNE ŁADOWARKI

XT-50, XT-70, XT-90 Max nat enie, wysoka moc na 1m 13130 lux na 5m 620 lux

DANE TECHNICZNE

XT50

XT70

XT90

XT75

LED

LED

LED

LED

1

2

4

2

Obszar klasyfikacji (gazy)

1,2

1,2

1,2

0,1,2

Stopie ochrony

IP67

IP67

IP67

IP67

1,2 kg

1,2 kg

1,2 kg

1,2 kg

Czas wiecenia

3/6 godzin

6/12 godzin

9/18 godzin

6/12 godzin

Czas ładowania

2 godzin

3,5 godzin

4,5 godzin

3,5 godzin

350+(białe) lm

350+(białe) lm

350+(białe) lm

350+(białe) lm

113.102.100

113.102.200

113.102.320

113.102.250

ródło wiatła Ilo

diod

Waga

wiatło

Kod produktu

230/115V 113.102.690

12/24V 113.102.691

Doskonał wydajno wietln uzyskano dzi ki zastosowaniu nowej, wydajnej i trwałej arówki LED, o wysokiej mocy.

Zasilanie akumulatorowe jest wygodnym i ekonomicznym rozwi zaniem wsz dzie tam, gdzie latarka jest u ywana cz sto i przez dłu szy czas. 07


LATARKI EX ATEX

LATARKI AKUMULATOROWE

Obudowa latarki jest odporna na uderzenia i zachowuje sw wytrzymało tak e w temperaturach ni szych od zera.

113.103.100

R30

CERTYFIKATY

LATARKA AKUMULATOROWA, OSOBISTA

STREFA GAZÓW

STREFA PYŁÓW

1 2 21 22

HALOGEN WIATŁO

Charakteryzuje si bardzo niskimi wymaganiami konserwacyjnymi - wymiana cz ci jest bardzo szybka i łatwa. Posiada zwart i lekk konstrukcj , doskonał wydajno ci , trwało ci i niezawodno ci . Ergonomiczny kształt ułatwia trzymanie jej w dłoni, tak e w r kawicach, bez potrzeby anga owania drugiej r ki do obsługi funkcji latarki. Jest pyłoszczelna i wodoszczelna (przy zanurzeniu w wodzie do gł boko ci 1 m). Wyposa ona we wska nik naładowania akumulatora oraz arówk halogenow .

DANE TECHNICZNE r. x wys. x dł.: 60 x195 x 80 mm

STRUMIE

WIATŁA

ródło wiatła Obszar klasyfikacji (gazy) Strefa pyłów Stopie ochrony Waga Czas wiecenia Czas ładowania wiatło

Kod produktu

08 02

DOST PNE ŁADOWARKI LED 1,2 21,22 IP67 0,340 kg 3,5/6,5 godziny 3 godziny 185 lm

113.103.100

230 V 113.103.690

12V 113.103.691


Ergonomiczny kształt ułatwia trzymanie latarki w dłoni, tak e w r kawicach, bez potrzeby anga owania drugiej r ki do obsługi funkcji latarki. Obudowa latarki jest odporna na uderzenia i zachowuje sw wytrzymało tak e w temperaturach ni szych od zera.

R55

R50

LED

113.103.300

WIATŁO

Dopuszczona do u ycia w strefach 0, 1 i 2 z zagro eniem wybuchu gazów, par, mgieł. Wyposa ona we wska nik naładowania akumulatora oraz arówk LED o przedłu onej trwało ci i wydajno ci. Ponadto zastosowanie najnowocze niejszych akumulatorów litowo-jonowych pozwala na wyeliminowanie „efektu fałszywej pami ci .

CERTYFIKATY

STREFA GAZÓW

012

DANE TECHNICZNE LED

Obszar klasyfikacji (gazy)

0,1,2 -

Strefa pyłów

IP67

Stopie ochrony

0,375 kg

Waga Czas wiecenia

3,5/6,5 godziny

Czas ładowania

3 godziny

wiatło

Kod produktu

DOST PNE ŁADOWARKI

113.103.690

113.103.200

Dopuszczona do u ycia w strefach 1 i 2 z zagro eniem wybuchu gazów, par, mgieł. Wyposa ona we wska nik naładowania akumulatora oraz arówk LED o przedłu onej trwało ci i wydajno ci. Ponadto zastosowanie najnowocze niejszych akumulatorów litowo-jonowych pozwala na wyeliminowanie „efektu fałszywej pami ci .

STREFA GAZÓW

CERTYFIKATY

12

DANE TECHNICZNE

ródło wiatła

230 V

LED

WIATŁO

12V 113.103.691

ródło wiatła Obszar klasyfikacji (gazy)

1,2

Strefa pyłów

21,22

Stopie ochrony

IP67

Waga

STREFA PYŁÓW

21 22

0,375 kg

Czas wiecenia

3,5/6,5 godziny

Czas ładowania

3 godziny

wiatło

185 lm

113.103.300

LED

185 lm

Kod produktu

113.103.200

DOST PNE ŁADOWARKI

230 V 113.103.690

12V 113.103.691

09


LATARKI EX ATEX

LATARKI BATERYJNE

LATARKI BATERYJNE Dzi ki zastosowaniu wysoko skutecznej arówki halogenowej uzyskano niespotykanie silny i skupiony strumie wiatła o intensywnie białym kolorze.

H4DCA

LATARKA BATERYJNA, INSPEKCYJNA HALOGEN WIATŁO

Jest idealn latark ogólnego stosowania, przeznaczon dla celów kontroli i wykonywania specjalnych prac. Zasilana bateriami alkalicznymi (4*LR20) manganowymi, cynkowo-chlorkowymi, cynkowo-w glowymi, zapewnia silne wiecenie przez długi czas. Czas wiecenia do 20 godzin. Korpus latarki oraz pier cie soczewki wykonane s z niezwykle mocnej i bardzo trwałej ywicy termoplastycznej, mog cej wytrzyma intensywne u ytkowanie nawet w najbardziej zapylonych i wilgotnych warunkach. Dodatkowo, materiał ten jest antystatyczny.

STRUMIE

WIATŁA

STREFA GAZÓW

12

STREFA PYŁÓW

21 22 10 02

113.201.100 CERTYFIKATY

DANE TECHNICZNE ródło wiatła Halogen z włóknem arowym Obszar klasyfikacji (gazy)

1,2

Strefa pyłów

21,22

Stopie ochrony

IP66

Waga Czas wiecenia wiatło

Kod produktu

1,45 kg 20 h 37 lm

113.201.100


TS24+

Zawiera wska nik wietlny, w postaci czerwonej lampki ostrzegawczej, sygnalizuj cej bliskie wyczerpanie baterii.

TS24

113.202.200

Odporna na stłuczenie szyba latarki wykonana jest z poliw glanu, pokrytego powłok zabezpieczaj c przed zadrapaniem i chemikaliami.

Wys. x szer.: 200 x 60 mm

STRUMIE

WIATŁA

SERIA TS

LATARKA BATERYJNA PROSTA Zwarta budowa latarki zapewnia łatw chwytno i obsług jedna r k nawet w r kawiczkach. Korpus latarki wykonany jest z bardzo wytrzymałego materiału, odpornego na uderzenia nawet w temperaturach poni ej zera, a zastosowanie w nich wybranych ywic termoplastycznych zapewnia znakomit odporno chemiczn . Dodatkowe gumowe zabezpieczenia szyby i ko cówki latarki ułatwiaj chwyt i zabezpieczaj przed uszkodzeniem w razie upadku. Posiada hermetyczn oraz pyłoszczeln obudow . Jest odporna na zanurzanie w CERTYFIKATY wodzie. Wyposa ona w pasek nar czny.

DANE TECHNICZNE

Typ ródło wiatła Obszar klasyfikacji (gazy) Strefa pyłów Stopie ochrony Waga Czas wiecenia wiatło

Kod produktu

TS24

TS24+

TS26

Prosta T4

Prosta T4 ze wska nikiem

Prosta T6

Ksenon

Halogen

arowa, pró niowa

1,2

1,2

1,2

21,22

21,22

21,22

IP67

IP67

IP67

0,45 kg

0,45 kg

0,35 kg

12 godzin

10 godzin

5 godzin

15 lm

23 lm

11,4 lm

113.202.200

113.202.300

113.202.100

STREFA GAZÓW

12

STREFA PYŁÓW

21 22

11


LATARKI EX ATEX

LATARKI BATERYJNE

Seria latarek wyposa onych w pasek nar czny oraz termoplastyczny klips, umo liwiaj cy stosowanie latarki bez u ycia r k.

SERIA +

Zawiera wska nik wietlny, w postaci czerwonej lampki ostrzegawczej, sygnalizuj cej bliskie wyczerpanie baterii.

OWA ŁOSZCZELNA OBUD HERMETYCZNA, PY

SERIA TR

LATARKA EX ATEX BATERYJNA, K TOWA

STREFA GAZÓW

12

Zwarta budowa latarki zapewnia łatw chwytno i obsług jedna r k nawet w r kawiczkach. Korpus latarki wykonany jest z bardzo wytrzymałego materiału, odpornego na uderzenia nawet w temperaturach poni ej zera, a zastosowanie w nich wybranych ywic termoplastycznych zapewnia znakomit odporno chemiczn . Dodatkowe gumowe zabezpieczenia szyby i ko cówki latarki ułatwiaj chwyt i zabezpieczaj przed uszkodzeniem w razie upadku. Odporna na stłuczenie szyba latarki wykonana jest z poliw glanu, pokrytego powłok zabezpieczaj c przed zadrapaniem i chemikaliami. Posiada hermetyczn oraz pyłoszczeln obudow . Jest odporna na zanurzanie w wodzie. Wyposa ona w pasek nar czny oraz termoplastyczny klips, umo liwiaj cy stosowanie latarki bez u ycia r k.

12 02

STREFA PYŁÓW

21 22 CERTYFIKATY


TR24 Dopuszczona do u ycia w strefach 1 i 2 z zagro eniem wybuchu gazów, par, mgieł oraz w strefach 21 i 22 z zagro eniem zapłonu pyłów o temperaturach zapłonu powy ej 95° C. Zasilana 2 bateriami LR20/R20. Czas wiecenia do 12 godzin.

TR24BMOD Przeznaczona do zastosowa wojskowych. Umo liwia korzystanie z kolorowych filtrów maskuj cych ródło wiatła. Zwarta budowa latarki zapewnia łatw chwytno i obsług jedna r k nawet w r kawiczkach. Korpus latarki w kolorze czarnym, wykonany jest z bardzo wytrzymałego materiału, odpornego na uderzenia nawet w temperaturach poni ej zera, a zastosowanie w nich wybranych ywic termoplastycznych zapewnia znakomit odporno chemiczn . Posiada nadany kod NATO 5A/6230‒99‒426‒4033

TR24BMOD

113.202.402

LATARKA Z SERII TR24BMOD POSIADA NADANY NUMER NSN

TR24

113.202.201

Pier cie fluoroscencyjny pozwala na szybk identyfikacj latarki w zaciemnionych miejscach.

DANE TECHNICZNE

Typ ródło wiatła Obszar klasyfikacji (gazy) Strefa pyłów Stopie ochrony Waga Czas wiecenia wiatło

Kod produktu

TR24

TR40

TR24+

TR26

TR24+MOD

TR24BMOD

K towa T4

K towa T4

Ksenon

Ksenon

K towa T4, wska .

K towa T6

K towa T4

K towa T4

Halogen

arówka, pró niowa

Ksenon

1,2

LED

1,2

1,2

1,2

1,2

0,1,2

21,22

21,22

21,22

21,22

21,22

21,22

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

0,35 kg

0,35 kg

0,49 kg

0,39 kg

0,49 kg

0,35 kg

5 godzin

7,5 godzin

10 godzin

5 godzin

12 godzin

7,5 h

15 lm

145 lm

23 lm

11,6 lm

15 lm

145 lm

113.202.201

113.202.400

113.202.301

113.202.101

113.202.302

113.202.402 113.202.402

13


LATARKI EX ATEX

LATARKI BATERYJNE

Latarka jest zaprojektowana jako kieszonkowa i charakteryzuje si ergonomiczn budow jak i wykonaniem z wysokiej jako ci ywic termoplastycznych o doskonałych wła ciwo ciach odporno ci mechanicznej i chemicznej.

M10

Dł. x wys.: 68 x 21,5 mm

LATARKA EX ATEX BATERYJNA, MINI LED

WIATŁO

Dopuszczona do u ycia w atmosferach potencjalnie wybuchowych (przemysł, górnictwo). Posiada najnowocze niejsze ródło wiatła, zapewniaj ce nadzwyczajn wydajno przy niewielkich wymiarach. Poliw glanowa soczewka jest cofni ta i chroniona pier cieniem zmniejszaj cym ryzyko jej uszkodzenia. Dodatkowo posiada otwór na pasek oraz zintegrowany klips, który umo liwia zawieszenie latarki na kieszeni.

STRUMIE

DANE TECHNICZNE ródło wiatła

LED

Obszar klasyfikacji (gazy)

0,1,2

Strefa pyłów Stopie ochrony Waga Czas wiecenia wiatło

Kod produktu

WIATŁA

113.203.110 CERTYFIKATY

20,21,22 IP67 0,025 kg 2 godziny 30 cd

0,55m STREFA GAZÓW

113.203.110

M-10 8 lux (13°) @ 2.5m 14 02

012

STREFA PYŁÓW

20 21 22


MINI

Dopuszczona do u ycia w atmosferach potencjalnie wybuchowych (przemysł, górnictwo). Posiada ródło wiatła, zapewniaj ce nadzwyczajn wydajno przy niewielkich wymiarach.Poliw glanowa soczewka jest cofni ta i chroniona pier cieniem zmniejszaj cym ryzyko jej uszkodzenia. Dodatkowo posiada otwór na pasek oraz zintegrowany klips, który umo liwia zawieszenie latarki na kieszeni. Wyposa ona w przycisk do obsługi latarki jedna r k , który jest otoczony twardym materiałem uniemo liwiaj cym przypadkowe przeł czenie.

LATARKA SERII MINI CERTYFIKATY

Dł. x wys.: 145 x 21,5 mm

Dł. x wys.: 145 x 21,5 mm

Dł. x wys.: 145 x 21,5 mm

113.203.120

113.203.140

113.203.160

STREFA GAZÓW

012

STREFA PYŁÓW

20 21 22

M40

M20

M60

LED

LED

WIATŁO

XENON

WIATŁO

Latarka dopuszczona do u ycia w górnictwie oraz przemy le: strefy 1, 2 z zagro eniem wybuchu gazów, par, mgieł strefy 21, 22 z zagro e niem zapłonu pyłów o temperaturach zapłonu powy ej 80° C. Zasilana 2 baterie LR03. Wyposa ona w arówk ksenonow .

Latarka dopuszczona do u ycia w górnictwie oraz przemy le: strefy 0, 1, 2 z zagro eniem wybuchu gazów, par, mgieł strefy 20, 21, 22 z zagro eniem zapłonu pyłów o temperaturach zapłonu powy ej 80° C. Zasilana 3 bateriami LR1. Wyposa ona w ródło wiatła białego, wi zk 3 białych LED 5 mm „Nichia .

0.26m

0.80m

WIATŁO

Latarka dopuszczona do u ycia w górnictwie oraz przemy le: strefy 0, 1, 2 z zagro eniem wybuchu gazów, par, mgieł strefy 20, 21, 22 z zagro eniem zapłonu pyłów o temperaturach zapłonu powy ej 80° C. Zasilana 3 bateriami LR1. Wyposa ona w ródło wiatła białego, 1*LED Luxeon.

STRUMIE WIATŁA

DANE TECHNICZNE

M-20 100 lux (6°) @ 2.5m Xenon

M-40 15 lux (18°) @ 2.5m

0.35m

M-60 275 lux (8°) @ 2.5m

LED

LED

1,2

0,1,2

0,1,2

Strefa pyłów

21,22

20,21,22

20,21,22

Stopie ochrony

IP67

IP67

IP67

0,06 kg

0,06 kg

0,06 kg

2,3 godziny

10 godzin

10 godzin

90 lm

3x30 cd

90 lm

113.203.120

113.203.140

113.203.160

ródło wiatła Obszar klasyf. (gazy)

Waga Czas wiecenia wiatło

Kod produktu

15


LATARKI EX ATEX

LATARKI BATERYJNE

NOWO

M80

LATARKA EX ATEX, BATERYJNA, MIDI LED

WIATŁO

Dopuszczona do u ycia w atmosferach potencjalnie wybuchowych (przemysł, górnictwo). Zapewnia doskonałe o wietlenie wybranych miejsc. Jest trwała i niezawodna, mo e by u ytkowana w najtrudniejszych warunkach przemysłowych i kopalnianych. Wyposa ona w najnowocze niejsze ródło wiatła LED o do ywotniej trwało ci i wydajno ci 120 lumenów. Wytwarza silny, skupiony strumie wietlny z szerokok tn obwódk o wietlenia ogólnego. Doskonale nadaje si do prac inspekcyjnych i konserwacyjnych w warunkach ciemno ci lub słabego o wietlenia. Gładki i ergonomiczny korpus posiada stopk zapobiegaj c przetaczaniu si latarki na równej powierzchni.

DANE TECHNICZNE ródło wiatła

LED

Obszar klasyfikacji (gazy)

1,2

Strefa pyłów Stopie ochrony Waga Czas wiecenia wiatło

Kod produktu

16 02

STREFA GAZÓW

IP67 0,19 kg 7 godzin 120 lm

113.203.180

12

CERTYFIKATY

113.203.180 Wys. x szer.: 170 x 45 mm

STRUMIE

WIATŁA


TR30+, TS30+

TR30+

NOWO

113.202.501

LATARKA EX ATEX, BATERYJNA LED

Latarka dopuszczona do u ycia w strefach 1, 2 z zagro eniem wybuchu gazów, par, mgieł oraz strefach 21, 22 z zagro eniem zapłonu pyłów o temperaturach zapłonu powy ej 95° C. Zwart i lekk konstrukcj latarki cechuje ergonomiczny kształt ułatwiaj cy trzymanie w dłoni, tak e w r kawiczkach, bez potrzeby anga owania drugiej r ki do przeł czenia. Obudowa latarki w kolorze ółtym jest odporna na uderzenia i zachowuje sw wytrzymało tak e w temperaturach poni ej zera. Gumowy wzmocniony pier cie wokół soczewki i ko cówki latarki, zapewnia ochron przed uderzeniami i ułatwia chwytanie latarki. Soczewka jest odporna na zadrapania i działanie substancji chemicznych. Obudowa latarki jest pyłoszczelna i wodoszczelna ‒ stopie ochrony IP67. Zawiera wska nik wietlny, w postaci czerwonej lampki ostrzegawczej, sygnalizuj cej bliskie wyczerpanie baterii.

TS30+

STREFA GAZÓW

STRUMIE

113.202.500

WIATŁA

12

STREFA PYŁÓW

21 22

DANE TECHNICZNE

TR30+ Typ ródło wiatła

TS30+

K towa

Prosta

LED

LED

1,2

1,2

Strefa pyłów

21,22

21,22

Stopie ochrony

IP67

IP67

0,475 kg

0,475 kg

27 godzin

27 godzin

70 lm

70 lm

113.202.501

113.202.500

Obszar klasyfikacji (gazy)

Waga Czas wiecenia wiatło

Kod produktu

CERTYFIKATY

Latarka posiada specjalny układ optyczny zawieraj cy diody LED (TP300) o du ej mocy, wytwarzaj cy jednocze nie silny strumie wiatła skupionego oraz lekkie o wietlenie ogólne, o maksymalnej warto ci 70 lumenów.

Zawiera wska nik wietlny, w postaci czerwonej lampki ostrzegawczej, sygnalizuj cej bliskie wyczerpanie baterii.

17


LATARKI EX ATEX

LATARKI BATERYJNE Stanowi idealne ródło wiatła dla osób pracuj cych w ciasnych, zamkni tych przestrzeniach oraz wymagaj cych lampy nie anga uj cej r k, której strumie kieruje si zawsze w tym samym kierunku co wzrok.

LATARKI CZOŁOWE

Dł. x szer. x wys.: 56 x 84 x 52 mm, r. 30 mm

LATARKA BATERYJNA CZOŁOWA LED

WIATŁO

Posiada mechanizm regulacji k ta pochylenia umo liwiaj cy zmian kierunku wiecenia lampy, oraz specjalny układ optyczny umo liwiaj cy uzyskane skupionego lub bardzo szerokiego strumienia wietlnego zapewniaj cego skuteczne o wietlenie. Zwarta i lekka konstrukcja wykonana jest z trwałego oraz bardzo odpornego tworzywa termoplastycznego, które z natury posiada wła ciwo ci antyelektrostatyczne. Szybka latarki powleczona jest specjaln powłok zapobiegaj c zadrapaniom. Paski nagłowne s regulowane i mog by dostosowane do zało enia na głow lub kask.

HT400 STREFA GAZÓW

DANE TECHNICZNE

HT400

HT650

ródło wiatła

LED

LED

Obszar klasyfikacji (gazy)

1,2

0,1,2

-

-

Strefa pyłów

IP66

IP66

Waga

0,090 kg

0,180 kg

Czas wiecenia

6 godzin

14 godzin

50 lm

130 lm

113.204.400

113.204.650

Stopie ochrony

wiatło

Kod produktu

18 02

CERTYFIKATY

12

STRUMIE

HT400

HT650 STREFA GAZÓW

012 STRUMIE

WIATŁA

113.204.400

WIATŁA


wiatłoczuły element wył cza lamp , gdy o wietlenie wiatłem dziennym przekracza okre lone nat enie, oszcz dzaj c energi baterii i uruchamia lamp , gdy zapada zmrok.

LAMPA OSTRZEGAWCZA BATERYJNA LAMPA SYGNALIZACYJNA LED

WIATŁO

Przeno na, wolnostoj ca lampa ostrzegawcza, zasilana przez zdepolaryzowan powietrzem bateri . Obsługa lampy i wybór trybu wiecenia dokonywane s za pomoc jednego trójpozycyjnego przeł cznika, zamocowanego na zewn trz obudowy lampy. Dzi ki wewn trznemu przeł cznikowi, mo liwa jest aktywacja trybu z wył czeniem lampy w ci gu dnia, co realizowane jest za pomoc fotorezystora reaguj cego na wiatło. wiatło jest emitowane przez diody elektroluminescencyjne o praktycznie nieograniczonej trwało ci. Diody LED s koloru ółtego w standardzie i s chronione soczewkami z poliw glanu. Brak baterii w komplecie (bateri zasilaj c HL-3155X nale y zamówi oddzielnie).

Wys. x szer. x gł.: 355 x 165 x 180 mm

DANE TECHNICZNE

012

CERTYFIKATY

HL95

ródło wiatła

LED

Obszar klasyfikacji (gazy)

0,1,2

Strefa pyłów Stopie ochrony

STREFA GAZÓW

113.400.201

Waga

IP21 1,7 kg

Czas wiecenia

1500 godzin (miganie)

Kod produktu

113.400.201

19


LATARKI EX ATEX

LAMPY O WIETLAJ CE

LAMPY O WIETLAJ CE LL01A10

113.300.204

Dł. x szer.: 330 x 145 mm

LAMPA O WIETLAJ CA EX ATEX GLS Ekonomiczna lampa w wersji przeciwwybuchowej, przeznaczona do u ycia w obszarach niebezpiecznych. Jest idealna dla lokalnej kontroli i dłu szych prac konserwacyjnych. ródłem wiatła lampy jest standardowa arówka 230 V 60W. Zapewnia ona dobre o wietlenie, idealne dla przeprowadzania prac kontrolnych i konserwacyjnych. ródło wiatła jest chronione przez wzmocniony klosz szklany, wytrzymały na zmiany temperatury i szok termiczny. Stalowa klatka z eliwnym pier cieniem zamykaj cym zmniejsza ryzyko uszkodzenia klosza przy uderzeniu lub upadku. Klatka i pier cie s galwanizowane i odporne na korozj . Gumowe elementy konstrukcji lampy to dwa pier cienie umieszczone na górze i na dole klatki osłonowej. Idealnie pochłaniaj wszelkie obicia i uderzenia, które s normaln rzecz w trudnym rodowisku przemysłowym. Gumowy uchwyt poprawia wygod posługiwania si lamp , a wygodny hak składany zamocowany do stalowej klatki osłonowej pozwala na zawieszenie lampy, tam gdzie to mo liwe. Lampa wa y nieco ponad 2 kg. Posiada stopie ochrony IP 54, zapewniaj cym zabezpieczenie przed dostaniem si kurzu i wody. Dostarczana jest w wersji standardowej kablem zasilaj cym, bez wtyczki i arówki.

CERTYFIKATY

20 02

STREFA GAZÓW

12

DANE TECHNICZNE

ródło wiatła Obszar klas. (gazy) Strefa pyłów Stopie ochrony Waga Długo

kabla

wiatło

Kod produktu

LL01A10

LL01A20

arówka

arówka

1,2

1,2

-

-

IP54

IP54

2,1 kg bez kabla

2,1 kg bez kabla

10 m

20 m

-

-

113.300.204

113.300.205


LL12

113.300.202

Szer. x wys. x gł.: 235 x 205 x 350 mm

SERIA LL

LAMPA SZEROKOK TNA O DU EJ MOCY Wykonana jest ze stopu aluminium w formie odlewu, co sprawia e jest lekka i przeno na, idealna do noszenia w długotrwałych operacjach czyszczenia na l dzie i morzu. Jej trwała obudowa zawiera arówk halogenow , wł cznik i przewody ł cz ce. Gwintowe poł czenie ognioodporne umo liwia dost p do wn trza lampy w celu wymiany arówki lub wykonania innych prostych i szybkich prac konserwacyjnych.

CERTYFIKATY

STREFA GAZÓW

STREFA PYŁÓW

12

21 22

Długo

arówki 302 mm

113.300.510

LL420

R CZNA LAMPA JARZENIOWA

DANE TECHNICZNE

ródło wiatła Obszar klas. (gazy) Strefa pyłów Stopie ochrony Długo

LL12

LL24

Halogen

Halogen

Lampa fluoresc.

1,2

1,2

1,2

-

-

21, 22

IP54

IP54

IP66

-

-

10 m

Waga 2,5 kg (bez kabla) 2,5 kg (bez kabla) kabla

wiatło

LL420

1,2 kg

ródło napi cia

-

-

800 lm

12 V

24 V

-

Kod produktu

113.300.202

113.300.203

113.300.510

Uniwersalna i lekka lampa, charakteryzuj ca si wysokim nat eniem wiatła. Doskonale sprawdza si jako lampa do przeprowadzania czynno ci kontrolnych w atmosferach zagro onych wybuchem. ródłem wiatła s nowoczesne lampy fluorescencyjne (jarzeniowe).

STRUMIE

WIATŁA

STREFA GAZÓW

12

CERTYFIKATY

IECEx 21


LATARKI EX ATEX

LAMPY FLUORESCENCYJNE

LAMPY FLUORESCENCYJNE Podstawow cech zestawu jest łatwa konserwacja oraz zastosowanie typowych wietlówek, powszechnie dost pnych w handlu, których wymiana zajmuje zaledwie kilka minut.

IAZDO OSA ONA JEST W GN KA DA LAMPA WYP 20 M CI SILAJ CY O DŁUGO ORAZ PRZEWÓD ZA EX AT Z CZK ZGODN ZAKO CZONY WTY

ZESTAW O WIETLAJ CY 4 LAMPY EX ATEX I TRANSFORMATOR

Przeznaczony do zapewnienia o wietlenia przy czyszczeniu zbiorników, pracach w ładowniach statków, przy konserwacjach i pracach rementowych samolotów, instalacji przemysłowych oraz tuneli i kanałów. U ywany przez firmy wodoci gowo-kanalizacyjne do prac konserwacyjno-remontowych w studzienkach kanalizacyjnych i na oczyszczalniach cieków. Zapewnia doskonałe o wietlenie miejsca pracy przy wykonywaniu napraw i przegl dów w zakładach petrochemicznych, na platformach wiertniczych oraz w zamkni tych pomieszczeniach. Zawiera transformator Ex Atex oraz cztery lampy fluorescencyjne. Opcjonalnie dost pne s ró ne konfiguracje zestawów obejmuj ce lampy LL524, WF300, LL440 oraz LL24 a tak e pełna gama akcesoriów.

22 02

LL116

CERTYFIKATY

113.600.103


LAMPY ZGODNE Z DYREKTYWAMI

LL116

Dyrektywy ATEX stawiaj przed pracodawcami prawny wymóg zapewnienia odpowiednich urz dze elektrycznych wykorzystywanych przez pracowników w miejscach, gdzie istnieje mo liwo wyst powania wybuchowych atmosfer zawieraj cych gazy, pary, mgły lub pyły. Wszystkie oferowane latarki posiadaj odpowiednie dopusz- czenia do u ytku w strefach EX.

113.600.103

KONFIGURACJE ZESTAWÓW O WIETLAJ CYCH

LL-115 LL-215

LL-125 LL-225 LL-116 LL-216 LL-126 LL-226 II 2 GD Ex emb II T3/T4 Ex tD A21 IP66/67/68 T100 C o

Certyfikacja 4 x LL-524/20

Modele lamp

3 x LL-524/20 i 1 x LL-544/20

4 x 72W (288W)

Moc wyj ciowa LL-114

Transformator Typ transf.

LL-214

3 x 72W i 1 x 144W (360W)

LL-124

Tworzywo GRP

LL-224

LL-114

Stal nierdzewna

LL-214

LL-124

Tworzywo GRP

LL-224

Stal nierdzewna

Napi cie transf.

110V

230V

110V

230V

110V

230V

110V

230V

Kod produktu

113.600.101

113.600.102

113.600.111

113.600.112

113.600.103

113.600.104

113.600.113

113.600.114

TRANSFORMATORY DO LAMP WOLF ATEX

LL-114 Zasilanie pierwotne

110V

Obudowa Kod certyfikatu Normy Rodzaj zabezpieczenia

LL-214 230V

Tworzywo GRP

110V

II 2 GD EEx ed IIC T3 DIP A21 IP66 TA=85 C

EN50014, EN50018, EN50019, EN50281-1-1

LL-224 Stal nierdzewna

230V

II 2 GD EEx ed IIC T4 Ex tD A21 IP66 TA=135 C

o

o

EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN61241-0, EN61241-1

e - podwy szone bezpiecze stwo, d - płomienioodporno

Obszar klasyfikacji (gazy)

Strefy 1 i 1, grupy gazów IIA, IIB, IIC

Klasyfikacja temp. (gazy) Obszar klasyfikacji (pyły) Maks. temp. powierzchni (pyły)

T3

T4

Strefy 21 i 22

Strefy 21 i 22

T 85 C

T 135 C

o

Temperatura otoczenia

o

-40 C do + 55 C o

Certyfikat

-20 C do 40 C (do 350VA) / -20 C do 30 C (do 400VA)

o

o

LCIE02ATEX6248X

Moc

o

o

o

SIRA08ATEX3182X 400VA

Przewód wej ciowy

Przewód SY 15 m z wtykiem ATX 110V/230V 2P+E w standardzie

Napi cie wtórne (wyj ciowe)

24V

Układ gniazd

4 gniazda wyj ciowe, ATX 24V 2P+E w standardzie

Wymiary

460x450x280

Stopie ochrony

580x370x270 IP66

Waga

Kod produktu

LL-124

21 kg

113.600.121

23 kg

113.600.122

113.600.123

113.600.124

23


LATARKI EX ATEX

LAMPY FLUORESCENCYJNE

Ł CZENIE LAMP FLUORESCENCYJNYCH Ł CZENIE SZEREGOWE, 2x18W

Zasilanie

Do 8 lamp, ka da 2*18W, Zasilanie 110V

Kabel wej ciowy transformatora 15 m

230V

Kabel wej ciowy tansformatora 230v+6%, -10%, kabel wyj ciowy 110 400 VA

Kabel wej ciowy lampy 5 m Kabel wej ciowy lampy 10 m

Zasilanie

Kabel wej ciowy tansformatora 230v+6%, -10%, kabel wyj ciowy 110 400 VA

230V

Do 8 lamp, ka da 2*18W, Zasilanie 110V Kabel wej ciowy transformatora 15 m

!

Kabel wej ciowy lampy 5 m

Wszystkie lampy poł czone w jednym szeregu, w tym tak e lampa ostatnia w szeregu, musz pracowa przy napi ciu zasilaj cym w granicach ±10% napi cia znamionowego.

Ł CZENIE SZEREGOWE, 4x36W

Zasilanie 230V

24 02

Kabel wej ciowy lampy 10 m

Do 6 lamp, ka da 4*36W, Zasilanie 110V


Ł CZENIE SZEREGOWE Zasilanie 230V

Kabel wej ciowy transformatora 15 m

Przedłu enie kabla <50m

Kabel o rednicy nie mniejszej 2 ni 2,5 mm

230V

Zasilanie

Przedłu enie kabla <50m

Kabel o rednicy nie mniejszej 2 ni 2,5 mm

110V

Przedłu enie kabla <20m

110V 230V

Do 6 lamp, ka da 2*36W, Zasilanie 110V

Kabel wej ciowy lampy 5 m

Kabel wej ciowy lampy 5 m Do 15 lamp, ka da 2*36W, Zasilanie 110V Kabel wej ciowy lampy 5 m Przedłu enie kabla <20m Kabel o rednicy nie mniejszej 2 ni 2,5 mm

Wszystkie lampy poł czone w jednym szeregu, w tym tak e lampa ostatnia w szeregu, musz pracowa przy napi ciu zasilaj cym w granicach ±10% napi cia znamionowego.

!

Do 10 lamp, ka da 2*36W, Zasilanie 110V

1 TRANSFORMATOR Zasilanie

Kabel wej ciowy lampy 5 m

Kabel wej ciowy tansformatora 230/110 v+6%, -10%, kabel wyj ciowy 24V 400 VA

110V

Zasilanie

Do 4 lamp, ka da 2*36W, Zasilanie 110V

Kabel wej ciowy tansformatora 230/110 v+6%, -10%, kabel wyj ciowy 24V 400 VA

Kabel wej ciowy transformatora 15 m

Zasilanie

Przedłu enie kabla <50m

Do 4 lamp, ka da 2*36W, Zasilanie 24V

Przedłu enie kabla <95m

Kabel wej ciowy transformatora 15 m

Kabel o rednicy nie mniejszej 2 ni 2,5 mm

Kabel wej ciowy lampy 20 m

Kabel wej ciowy tansformatora 230/110 v+6%,-10%, kabel wyj ciowy 24V 400 VA

2 TRANSFORMATORY Do 4 lamp, ka da 2*36W, Zasilanie 24V

4 lampy, ka da 2*36W, Zasilanie 24V

Kabel wej ciowy tansformatora 230/110 v+6%, -10% kabel wyj ciowy 24V 400 VA

Zasilanie 110V 230V

Kabel wej ciowy lampy 20 m

Kabel wej ciowy transformatora 15 m Przedłu enie kabla <50m Kabel o rednicy nie mniejszej 2 ni 2,5 mm

Kabel wej ciowy tansformatora 230/110 v+6%, -10%, kabel wyj ciowy 24V 400 VA

Kabel wej ciowy transformatora 15 m Wszystkie lampy poł czone w jednym szeregu, w tym tak e lampa ostatnia w szeregu, musz pracowa przy napi ciu zasilaj cym w granicach ±10% napi cia znamionowego.

! 25


LATARKI EX ATEX

LAMPY FLUORESCENCYJNE

rednica 190 mm

ICH ZASTOSOWA IDEALNA DO SZEROK OTRWAŁE ZASOWE LUB DŁUG MC TY CH CY UJ EJM OB CA PRACY O WIETLENIE MIEJS

LL500

LAMPA EX ATEX FLUORESCENCYJNA, JARZENIOWA Przeznaczona do u ycia w atmosferach zagro onych wybuchem zawieraj cych gazy, pary, pyły i mgły. Charakteryzuje si solidno ci wykonania, bezpieczn i wytrzymał konstrukcj oraz łatw obsług i konserwacj . ródłem wiatła lampy s dwie wietlówki, strumie wiatła skierownym w dół k t wiecenia 180° . Opcjonalnie dost pny zestaw magnesów mocuj cych ułatwiaj cych monta oprawy do stalowych elementów a tak e pełna gama akcesoriów m.in. folia aluminiowa, ochronna do prac zwi zanych z malowaniem lub piaskowaniem, uchwyty, wieszaki oraz statywy do wieszania poziomego i mocowania pionowego.

CERTYFIKATY

113.600.150 DANE TECHNICZNE

LL-500 ródło wiatła Obszar klasyfikacji (gazy)

1,2

Strefa pyłów

21,22

Stopie ochrony

IP66

Waga wiatło

Kod produktu

26 02

Jarzeniówka

4 kg 2400 lm

113.600.150


LL580

DOST PNA WERSJA Z AKUMULATOROWYM ZASILANIEM AWARYJN YM

113.601.101

PRZENO NA LAMPA EX ATEX FLUORENCENCYJNA (JARZENIOWA) Tymczasowa lampa Fluorescencyjna Wolf ATEX posiada oznaczenie CE, stwierdzaj ce zgodno z dyrektyw ATEX 94/9/WE, i pozwalaj ce na bezpieczne u ytkowanie w Strefie 1 IIC, w atmosferach zagro onych wybuchem zawieraj cych gazy, pary, pyły i mgły, w zakresie dopuszczalnym dla klasy temperaturowej T4. Oprawa mo e by stosowana w miejscach zagro onych wybuchem, gdzie przez dłu szy czas potrzebne jest tymczasowe o wietlenie; szczególnie przydatna do montowania w tymczasowych rednio- i długoterminowych instalacjach, jako bardziej wytrzymała alternatywa dla standardowych fluorescencyjnych opraw o wietleniowych Ex. Cało lampy składa si na dwie równoległe lampy fluorescencyjne 36W T8; oferowane s wersje z zasilaniem od 24 do 254 V. Oprawy mog by wyposa one w bezpo rednio podł czony kabel lub w system gniazd i wtyków umo liwiaj cy szybkie ł czenie szeregu lamp na wi kszym obszarze.

CERTYFIKATY

Długo 1440 mm rednica 190 mm

113.601.100 DANE TECHNICZNE

LL-580 ródło wiatła Obszar klasyfikacji (gazy) Strefa pyłów Stopie ochrony Waga wiatło

Kod produktu

Jarzeniówka 1,2 21,22 IP66 2,7 kg 6700 lm

113.601.100

Mocowania typu Unistrut ułatwiaj monta opraw i umo liwiaj szybkie zamontowanie lamp na ruroci gach, rusztowaniach lub urz dzeniach stalowych, przy wykorzystaniu mocowa magnesowych.

27


LATARKI EX ATEX

LAMPY FLUORESCENCYJNE

ZESTAW EX DO O WIETLANIA ZBIORNIKÓW SPECJALNE ROZWI ZANIA O WIETLENIA NA NAPI CIE 24 V WOLF LinkEx LED

WOLF LinkEx WIETLÓWKI

- 23W - Wydajno wietlna 3250 lumenów - Matryca ultra jasnych LED du ej mocy - 3,5 kg (bez kabla)

- 2 x 36W - Wydajno wietlna 5800 lumenów - Zastosowanie standardowych wietlówek kompaktowych ułatwia eksploatacj lamp - 4 kg (bez kabla)

24 V

24 V STAL NIERDZEWNA 230 V / 110 V

ZASILANIE 230 V / 110 V

GRP 230 V / 110 V

24 V

24 V

WOLF OGNIOODPORNA LAMPA R CZNA

WOLF REFLEKTOR LED - 58W - 48 ultra jasnych LED du ej mocy - Wydajno wietlna 3300 lumenów - Bardzo niskie wymagania konserwacyjne - 9 kg (bez kabla)

- Halogen 70W - arówka halogenowa o wysokiej wydajno ci - 2,5 kg (bez kabla) - Wbudowany wył cznik - Konstrukcja z lekkiego stopu

CZY WIDZIAŁE TAK LAMP ?

28 02

PODSTAWOWE CECHY:

RYNKI I ZASTOSOWANIA

- Mo liwo mieszania i dopasowywania lamp LED i wietlówek pozwala na tworzenie idealnych rozwi za konfigurowanych pod k tem okre lonego zastosowania - Zaprojektowane dla szybkiej i łatwej konserwacji ‒ oszcz dzaj czas i pieni dze - Zwarta, wytrzymała konstrukcja - Szeroka gama dost pnych akcesoriów

- Prace w ładowniach statków - Czyszczenie zbiorników i rutynowe czynno ci kontrolne - Regularne przegl dy zamkni tych przestrzeni w trakcie planowych przerw konserwacyjnych - Wszelkie urz dzenia zwykle wyst puj ce w przemy le lotniczym, naftowym i gazowym, petrochemicznym oraz w przedsi biorstwach komunalnych.

SZEROKA GAMA DOST PNYCH AKCESORIÓW - Zestaw mocowa magnetycznych - Folie ochronne - Mocowania do rusztowa - Trójnogi/statywy - Mocowania uniwersalne - Zawiesia pasowe - Kable przedłu aj ce


ZESTAWY O WIETLAJ CE EX ATEX WF300

MO LIWE POŁ CZENIA LAMP I TRANSFORMATORÓW

TRANSFORMATOR

LAMPY

DANE TECHNICZNE

LL-135

LL-155

LL-235

LL-255

Rodzaj

GRP

Stal nierdzewna

GRP

Stal nierdzewna

Napi cie (V)

110

110

230

230

113.600.170

113.600.171

113.600.172

113.600.173

transformatora

Kod produktu

LL524360

LAMPY

TRANSFORMATOR

DANE TECHNICZNE

LL-118

LL-128

LL-218

LL-228

Rodzaj

GRP

Stal nierdzewna

GRP

Stal nierdzewna

Napi cie (V)

110

110

230

230

113.600.180

113.600.181

113.600.182

113.600.183

transformatora

Kod produktu

LL24

TRANSFORMATOR

LAMPY

DANE TECHNICZNE

LL-145

LL-165

LL-245

LL-265

Rodzaj

GRP

Stal nierdzewna

GRP

Stal nierdzewna

Napi cie (V)

110

110

230

230

113.600.190

113.600.191

113.600.192

113.600.193

transformatora

Kod produktu

WF300

LL524

LAMPY

TRANSFORMATOR

LAMPY

DANE TECHNICZNE

LL-136

LL-156

LL-236

LL-256

Rodzaj

GRP

Stal nierdzewna

GRP

Stal nierdzewna

Napi cie (V)

110

110

230

230

113.600.000

113.600.001

113.600.002

113.600.003

transformatora

Kod produktu

29


LATARKI EX ATEX

LAMPY ROBOCZE

LAMPY ROBOCZE

Lampa LED Floodlite posiada wytrzymał obudow z okr towego stopu aluminium, z epoksydow powłok antykorozyjn zapewniaj c odporno na warunki panuj ce w przemy le i gospodarce

WF300

Wys. x szer. x gł.: 451 x 292 x 345 mm

LAMPA ROBOCZA Z KABLEM ZASILAJ CYM Bardzo wydajna, lekka i przeno na lampa robocza przeznaczona do tymczasowego o wietlania miejsc pracy i instalacji w atmosferach zagro onych wybuchem. Dzi ki zastosowaniu matrycy diod LED o wysokiej wydajno ci wietlnej lampa zapewnia silne, jasne o wietlenie ogólne miejsca pracy. Silne białe wiatło lampy, emitowane jest przez 48 diod LED o wysokiej mocy. Diody LED zamontowane w tej lampie maj trwało szacowan na 100 000 godzin, co znacznie zmniejsza potrzeby konserwacyjne tej niezwykle niezawodnej lampy. Obudowa jest pyłoszczelna i wodoszczelna. Dostarczana jest ze stela em rurkowym ze stali nierdzewnej z regulacj k ta nachylenia, oraz stojakiem ze stali nierdzewnej zapewniaj cym dodatkow ochron .

DANE TECHNICZNE ródło wiatła Obszar klasyfikacji (gazy)

LED 1,2

Strefa pyłów

21,22

Stopie ochrony

IP66

Waga wiatło

Kod produktu

30 02

STRUMIE

9 kg bez kabla 3300 lm

113.300.104

113.300.104

WIATŁA STREFA GAZÓW

STREFA PYŁÓW

1 2 21 22 CERTYFIKATY


Szczelna obudowa ze stali nierdzewnej, zaprojektowana pod k tem eksploatacji w trudnych i korozyjnych warunkach przemysłowych i morskich zawiera akumulator i obwód steruj cy.

Wys. x szer. x gł.: 470 x 230 x 240 mm

LED IU RÓDŁA WIATŁA DZI KI ZASTOSOWAN LNY IET W E MI RU ST YWNY WYTWARZA INTENS

SERIA WL

LAMPA O WIETLAJ CA, AKUMULATOROWA Przeznaczona do intensywnego u ytkowania w trudnych warunkach atmosfer wybuchowych. Lampa posiada własne zasilanie akumulatorowe i charakteryzuje si wyj tkowym nat eniem wiatła, czasem pracy i trwało ci . Doskonale wspomaga długotrwał prac w miejscach oddalonych od innych ródeł zasilania i o wietlenia. Głowica wykonana z anodowanego aluminium spełnia dodatkowo funkcj radiatora chłodz cego. W komplecie ładowarka sieciowa wyposa ona w sygnalizacj stanu naładowania akumulatora.

WL70

STRUMIE

DANE TECHNICZNE

ródło wiatła Ilo

diod

Obszar klasyfikacji (gazy) Strefa pyłów

WL70

WL80

WL85

LED

LED

LED

6

12

12

1,2

1,2

1,2

21,22

21,22

21,22

Stopie ochrony

IP66

IP66

IP66

Waga

16 kg

16,6 kg

23 kg

510 lm

1020 lm

1020 lm

113.300.305

113.300.306

113.300.307

wiatło

Kod produktu

113.300.305

WIATŁA

STREFA GAZÓW

12

STREFA PYŁÓW

21 22 CERTYFIKATY

31


LATARKI EX ATEX

LAMPY NA SRP ONE POWIETRZE

LAMPY NA SPR ONE POWIETRZE Podstawow cech zestawu jest łatwa konserwacja oraz zastosowanie typowych wietlówek, powszechnie dost pnych w handlu, których wymiana zajmuje zaledwie kilka minut.

H ANA W PRZEMYSŁAC SZEROKO STOSOW I MORSKIM PETROCHEMICZNYM

SERIA ATL

Wys. x Szer. x Gł.: 170 x180 x 280 mm ATL44A

113.500.411

Wys. x Szer. x Gł.: 220*180*240 (mm) ATL45A

113.500.511

LAMPA EX ATEX NA SPR ONE POWIETRZE Przeznaczona do intensywnego u ytkowania w atmosferach wybuchowych m.in. przy rutowaniu, czyszczeniu i malowaniu zbiorników oraz statków, jak równie przy konserwacji ruroci gów. Jest to lampa o du ej mocy dla której ródłem energii jest spr one powietrze. Obudowa wykonana ze stopów aluminiowych o wysokich parametrach wytrzymało ciowych, niklowana dla ochrony przed korozj . Zasilana i chłodzona spr onym powietrzem o ci nieniu 5-8 bar sterowanym przez wewn trzny regulator. Powietrze przechodzi przez głowic lampy i przy pomocy 3 dysz nap dza turbin . Wzbudzona turbina uruchamia magnetyczny wirnik generatora z uzwojeniami, wytwarzaj c pr d przemienny.

DANE TECHNICZNE

ATL44A

ATL45A

Lampa ogólna

Lampa ogólna

Halogen

Halogen

Halogen

Halogen

1,2

1,2

1,2

1,2

Strefa pyłów

21,22

21,22

21,22

21,22

Stopie ochrony

IP40

IP68

IP40

IP68

5,5 kg

7,1 kg

5,5 kg

7,1 kg

wiatło

6000 lm

6000 lm

6000 lm

6000 lm

Obudowa

Aluminium

Mosi dz

Aluminium

Mosi dz

113.500.411

113.500.511

113.500.412

113.500.512

Typ ródło wiatła Obszar klasyfikacji (gazy)

Waga

Kod produktu

32 02

ATL44B

ATL45B

Lampa kierunkowa Lampa kierunkowa

STREFA GAZÓW

12

STRUMIE

WIATŁA

CERTYFIKATY

STREFA PYŁÓW

21 22


LAMPY NA SRP ONE POWIETRZE

LATARKI EX ATEX

WSKA NIKI OSTRZEGAWCZE

SERIA LT

LT133

113.400.102

LT135

113.400.103

LT131

113.400.101

LT131B

113.400.106

WSKA NIK OSTRZEGAWCZY EX ATEX Przeznaczony do o wietlania oraz zaznaczania pozycji w atmosferach wybuchowych. To idealny sygnalizator osobisty, okre laj cy pozycj pracowników w ciemnych i zamkni tych przestrzeniach. Posiada diod LED jako ródło wiatła o wysokim nat eniu (kolor biały), o praktycznie nieograniczonej trwało ci, które jest widoczne w ciemno ci z odległo ci do 1 kilometra. Wska nik mo e by wł czony na wiecenie w trybie sygnalizacyjnym (ostrzegawczym) oraz u ywany jako minilatarka do o wietlania małych przedmiotów z bliska. Tryb pracy wska nika wybierany jest za pomoc umieszczonego na wierzchu przeł cznika przyciskowego.

LT131B, LT135B

CERTYFIKATY

STREFA GAZÓW

LAMPA ROWEROWA EX ATEX

012

STRUMIE

WIATŁA

Stosowana jako tylna lampa rowerowa, która z powodzeniem jest wykorzystywana do zasygnalizowania obecno ci pracownika poruszaj cego si na rowerze w obszarach o du ym zagro eniu wybuchem. Posiada diod LED jako ródło wiatła o wysokim nat eniu (kolor czerwony), o praktycznie nieograniczonej trwało ci, które jest widoczne w ciemno ci z odległo ci do 1 kilometra.

DANE TECHNICZNE

LT131

LT13

LT135

LT137

LT139 LT131B LT135B

-

-

-

-

-

Rowerowa

Rowerowa

Obszar klas. (gazy)

0,1,2

0,1,2

0,1,2

0,1,2

0,1,2

0,1,2

0,1,2

Klas. temp. (gazy)

T4

T4

T4

T4

T4

T4

T4

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

Typ

ródło wiatła Kolor Stopie ochrony Waga

Kod produktu

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

113.400.101

113.400.103

113.400.104

113.400.105

113.400.102

113.400.106

113.400.107

33


ZAMÓW BEZPŁATNY PLAKAT INFORMACYJNY ATEX

34 02


NARZ DZIA EX Narz dzia nieiskrz ce s przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie wyst puje wysokie zagro enie wybuchem, wynikaj ce z obecno ci w otoczeniu gazów lub płynów zapalnych b d wybuchowych. 35


NARZ DZIA EX

GWARANCJA BEZTERMINOWA Ampco Metal udziela na swoje narz dzia do ywotniej gwarancji, z wyj tkiem krajów, w których prawo nie pozwala na stosowanie tego rodzaju gwarancji (np. w Niemczech gwarancja jest ograniczona do 30 lat). Ka de narz dzie Ampco zostanie szybko wymienione na nowe w przypadku awarii w normalnym u ytkowaniu, co jest weryfikowane przez nasz dział obsługi klienta. Gwarancja nie obejmuje narz dzi u ytkowanych niewła ciwie lub niezgodnie z przeznaczeniem, jak równie normalnego zu ycia narz dzi.

NARZ DZIA NIEISKRZ CE AMPCO ZOSTAŁY PRZEBADANE I DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA MI DZY INNYMI PRZEZ GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA W KATOWICACH

36


NARZ DZIA TAK CENNE JAK YCIE Narz dzia nieiskrz ce i niemagnetyczne zostały wprowadzone na rynek przez firm Ampco Metal w 1922 roku. Obecnie Ampco Metal produkuje najszersz z dost pnych na rynku gam bezpiecznych narz dzi i utrzymuje tradycj oferowania wyrobów najwy szej jako ci. Narz dzia beziskrowe Ampco s wykonane ze specjalnie opracowanych przez Ampco stopów, które s dobierane specjalnie pod k tem zastosowania w konkretnego typu narz dziach lub typach narz dzi. Wysokie parametry mechaniczne stopów Ampco, zbli one do wła ciwo ci stali wysokiej jako ci, zastosowanie norm DIN do projektowania, oraz rygorystyczna kontrola procesu produkcji, zapewniaj wysok jako naszych produktów. Narz dzia Ampco dostarczane s jako niemalowane i bez wyko czenia estetycznego, co podkre la ich pewno i nie ukrywa drobnych wad, takich jak otwarte pory i inne niedoskonało ci. Stopy Ampco zostały sprawdzone przez Factory Mutual Research Corporation i sklasyfikowane po numerem 7910, jako r czne narz dzia Nieiskrz ce, Niemagnetyczne, przeznaczone do stosowania w rodowiskach niebezpiecznych. Stosowanie narz dzi nieiskrz cych jest zalecane przez OSHA (Occupational Safety and Health Administration) w miejscach, gdzie wyst puj zapalne opary i substancje wybuchowe. Narz dzia Ampco zostały dopuszczone według specyfikacji MIL do stosowania w US Army i US Navy oraz według standardów NATO. Zostały tak e przebadane i dopuszczone do stosowania przez nast puj ce instytucje: Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), BG Chemie, Staatliches Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) w Niemczech oraz w Polsce przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Zaufanie do jako ci swych produktów firma Ampco Metal potwierdza udzielaj c na nie bezterminowej gwarancji, z wyj tkiem krajów, w których prawo nie pozwala na stosowanie tego rodzaju gwarancji (np. w Niemczech gwarancja jest ograniczona do 30 lat). Ka de narz dzie Ampco zostanie szybko wymienione na nowe w przypadku awarii w normalnym u ytkowaniu, co jest weryfikowane przez nasz dział obsługi klienta. Gwarancja nie obejmuje narz dzi u ytkowanych niewła ciwie lub niezgodnie z przeznaczeniem, jak równie normalnego zu ycia narz dzi.

37


NARZ DZIA EX

KLUCZE PŁASKIE, OCZKOWE, NASTAWNE

KLUCZE PŁASKIE, OCZKOWE, NASTAWNE KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY

KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY S

S

S2

S1 D

Kod produktu 103.100.100 103.100.101 103.100.102 103.100.103 103.100.104 103.100.105 103.100.106 103.100.107 103.100.108 103.100.109 103.100.110 103.100.111 103.100.112 103.100.113 103.100.114 103.100.115 103.100.116 103.100.117 103.100.118 103.100.119 103.100.120 103.100.121 103.100.122 103.100.123 103.100.124 103.100.125 103.100.126 103.100.127 103.100.128 103.100.129 103.100.130 103.100.132 103.100.133 103.100.134 103.100.135 103.100.136

S

r. (mm) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 41 46 50 55 60 65 70

D

Dł. Waga (mm) (g) 120 120 150 150 175 175 205 205 205 225 225 270 270 270 295 295 295 325 325 355 355 355 390 390 390 430 430 475 475 525 550 575 575 575 575 575

D

Kod produktu

30 30 50 50 75 75 115 115 115 145 145 260 260 260 300 300 300 400 400 550 550 550 690 690 690 1000 1000 1100 1100 1450 1900 2200 2600 3150 4580 4580

103.100.500 103.100.501 103.100.502 103.100.503 103.100.504 103.100.505 103.100.506 103.100.507 103.100.508 103.100.509 103.100.510 103.100.511 103.100.512 103.100.513 103.100.514 103.100.515 103.100.516 103.100.517 103.100.518 103.100.519 103.100.520 103.100.521 103.100.522 103.100.523 103.100.524 103.100.525 103.100.526 103.100.527 103.100.528 103.100.529 103.100.530 103.100.531 103.100.532 103.100.533

S

r. (cal)

D

S1 x S2

Dł. Waga (mm) (g)

5/16 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 9/16 1 5/8 1 11/16 1 3/4 2 2 3/16 2 3/8 2 9/16 2 5/8 2 3/4

150 150 175 175 205 205 225 225 270 270 295 295 295 325 325 355 355 390 390 430 430 475 475 475 525 525 575 550 575 575 575 575 575 575

50 50 75 75 115 115 145 145 260 260 300 300 300 400 400 550 550 690 690 1000 1000 1100 1100 1100 1450 1450 1900 1900 2200 2600 3150 4580 4580 4580

ZESTAWY KLUCZY DWUSTRONNYCH Kod produktu 103.100.000 103.100.001 103.100.002

Ilo kl. w zestawie 9 11 14

S

6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 19 10, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

ZESTAWY KLUCZY DWUSTRONNYCH PŁASKICH 38

Waga (g)

rednica (mm)

Kod produktu 103.101.000 103.101.001

Ilo kl. w zestawie 8 12

1225 3355 2865

Kod produktu 103.101.100 103.101.101 103.101.102 103.101.103 103.101.104 103.101.105 103.101.106 103.101.107 103.103.109 103.103.111 103.103.108 103.103.110 103.103.112 103.101.113 103.101.114 103.101.115 103.101.116 103.101.117 103.101.118 103.101.120 103.101.119 103.101.121 103.101.122 103.101.123 103.101.124 103.101.125 103.101.126 103.101.127 103.101.128 103.101.129 103.101.130 103.101.131 103.101.132 103.101.133 103.101.134 103.101.135 103.101.136 103.101.137 103.101.138 103.101.139 103.101.140 103.101.142 103.101.141 103.101.143 103.101.144 103.101.145 103.101.146 103.101.147 103.101.148 103.101.149 103.101.150 103.101.151

r. (mm) 6x7 6x8 7x8 7x9 8x9 8 x 10 9 x 10 9 x 11 10 x 11 10 x 12 10 x 13 11 x 13 11 x 14 12 x 13 12 x 14 13 x 14 13 x 15 14 x 15 14 x 16 14 x 17 16 x 17 16 x 18 17 x 19 18 x 19 18 x 20 17 x 19 19 x 22 20 x 22 19 x 24 21 x 23 22 x 23 22 x 24 22 x 27 23 x 26 24 x 26 24 x 27 25 x 28 24 x 30 27 x 30 27 x 32 30 x 32 30 x 34 30 x 36 32 x 36 34 x 36 36 x 41 41 x 46 46 x 50 50 x 55 50 x 60 55 x 60 65 x 70

S

D

Dł. Waga (mm) (g) 95 100 100 110 110 115 115 125 125 135 125 145 145 145 145 145 155 155 155 170 170 170 185 185 185 200 200 200 220 220 220 220 240 240 240 240 260 260 260 285 285 310 310 310 310 340 375 415 455 505 505 555

25 30 30 35 35 40 40 50 50 65 65 85 85 85 85 105 105 105 105 130 130 130 165 165 165 240 240 240 300 300 300 300 390 390 390 290 485 485 485 650 650 850 850 850 850 1150 1500 1900 2500 3200 3200 4600

Kod produktu 103.101.500 103.101.501 103.101.502 103.101.503 103.101.504 103.101.505 103.101.506 103.101.507 103.101.508 103.101.509 103.101.510 103.101.511 103.101.512 103.101.513 103.101.514 103.101.515 103.101.516 103.101.518 103.101.519 103.101.520 103.101.521 103.101.522 103.101.523 103.101.524 103.101.525 103.101.526 103.101.527 103.101.528 103.101.529 103.101.530 103.101.531 103.101.532 103.101.533 103.101.534 103.101.535 103.101.536 103.101.537 103.101.538 103.101.539 103.101.540 103.101.541 103.101.542 103.101.543 103.101.544 103.101.545

S1 x S2 r. (cal)

1/4 x 5/16 5/16 x 3/8 3/8 x 7/16 7/16 x 1/2 1/2 x 5/8 1/2 x 9/16 9/16 x 5/8 9/16 x 3/4 19/32 x 11/16 19/32 x 25/32 5/8 x 11/16 5/8 x 3/4 11/16 x 25/32 11/16 x 7/8 3/4 x 25/32 3/4 x 13/16 3/4 x 7/8 25/32 x 7/8 13/16 x 7/8 7/8 x 15/16 7/8 x 31/32 7/8 x 1 7/8 x 1 1/16 15/16 x 1 15/16 x 1 1/16 1 x 1 1/8 1 x 1 5/16 1 1/16 x 1 1/4 1 1/8 x 1 5/16 1 1/16 x 1 7/16 1 1/8 x 1 1/2 1 1/4 x 1 3/8 1 1/4 x 1 7/16 1 5/16 x 1 1/2 1 1/4 x 1 5/8 1 3/8 x 1 1/2 1 7/16 x 1 5/8 1 1/2 x 1 11/16 1 5/8 x 1 13/16 1 5/8 x 1 3/4 1 11/16 x 1 7/8 1 13/16 x 2 1 3/4 x 2 1/16 2 x 2 3/16 2 3/16 x 2 3/8

D

Dł. Waga (mm) (g) 100 115 125 135 155 155 170 185 185 185 185 185 185 200 200 200 200 200 200 220 220 240 240 240 240 260 285 285 285 310 310 310 310 310 340 340 340 340 375 375 375 415 415 455 505

rednica (mm)

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 20, 19 x 22 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 27 x 32, 30 x 34

30 40 50 65 105 105 130 165 165 165 165 165 165 240 240 240 240 240 240 300 300 390 390 390 390 485 650 650 650 850 850 850 850 850 1150 1150 1150 1150 1500 1900 1900 1900 2500 2500 3200

Waga (g) 835 2175


KLUCZ PŁASKI JEDNOSTRONNY

KLUCZ OCZKOWY DWUSTRONNY WYGI TY S1

S

S2 D

D

Kod produktu 103.102.100 103.102.101 103.102.102 103.102.103 103.102.104 103.102.105 103.102.106 103.102.107 103.102.108 103.102.109 103.102.110 103.102.111 103.102.112 103.102.113 103.102.114 103.102.115 103.102.116 103.102.117 103.102.118 103.102.119 103.102.120 103.102.121 103.102.122 103.102.123 103.102.124 103.102.125 103.102.126 103.102.127 103.102.128 103.102.129 103.102.130 103.102.131 103.102.132 103.102.133 103.102.134 103.102.135 103.102.136 103.102.137 103.102.138 103.102.139 103.102.140 103.102.141 103.102.142 103.102.143 103.102.144 103.102.145 103.102.146 103.102.147 103.102.148 103.102.149 103.102.150 103.102.151 103.102.152 103.102.153 103.102.154 103.102.155

S

r. (mm) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 41 42 46 47 50 52 54 55 56 58 60 63 65 67 70 71 75 77 80 82 85 88 90 94 95 100

D

Dł. Waga (mm) (g) 100 110 115 125 135 145 145 155 155 170 170 185 185 200 200 220 220 240 240 240 260 260 260 285 285 285 310 310 310 310 340 340 375 375 415 415 455 455 455 505 505 505 555 555 555 555 615 615 615 690 690 690 690 770 770 770

28 30 35 45 55 70 70 90 90 115 115 155 155 180 180 250 250 350 350 350 420 420 420 550 550 550 710 710 710 710 980 980 1160 1160 1660 1660 2210 2210 2210 2940 2940 2940 4000 4000 4000 4000 4800 4800 4800 6250 6250 6250 6250 8300 8300 8300

ZESTAWY KLUCZY OCZKOWYCH DWUSTRONNYCH

S

Kod produktu 103.102.500 103.102.501 103.102.502 103.102.503 103.102.504 103.102.505 103.102.506 103.102.507 103.102.508 103.102.509 103.102.510 103.102.511 103.102.512 103.102.513 103.102.514 103.102.515 103.102.516 103.102.517 103.102.518 103.102.519 103.102.520 103.102.521 103.102.522 103.102.523 103.102.524 103.102.525 103.102.526 103.102.527 103.102.528 103.102.529 103.102.530 103.102.531 103.102.532 103.102.533 103.102.534 103.102.535 103.102.536 103.102.537 103.102.538 103.102.539 103.102.540 103.102.541 103.102.542 103.102.543 103.102.544 103.102.545 103.102.546 103.102.547 103.102.548 103.102.549 103.102.550 103.102.551

r. (cal)

D

5/16 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 9/16 1 5/8 1 11/16 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2 2 1/16 2 1/8 2 3/16 2 1/4 2 5/16 2 3/8 2 7/16 2 1/2 2 9/16 2 5/8 2 3/4 2 13/16 2 15/16 3 3 1/8 3 1/4 3 3/8 3 1/2 3 5/8 3 3/4 3 7/8

Kod produktu 103.103.000 103.103.001

S1 x S2

Dł. Waga (mm) (g) 100 115 115 125 145 145 155 155 170 185 185 200 200 220 220 240 240 260 260 285 285 310 310 310 340 340 375 375 375 415 415 455 455 455 455 505 505 505 555 555 555 555 555 615 615 615 690 690 690 770 770 770

Ilo kl. w zestawie 8 12

28 35 35 45 70 70 90 90 115 155 155 180 180 250 250 350 350 420 420 550 550 710 710 710 980 980 1160 1160 1160 1660 1660 2210 2210 2210 2210 2940 2940 2940 4000 4000 4000 4000 4000 4800 4800 4800 6250 6250 6250 8300 8300 8300

Kod produktu 103.103.100 103.103.101 103.103.102 103.103.103 103.103.104 103.103.105 103.103.106 103.103.107 103.103.108 103.103.109 103.103.111 103.103.108 103.103.110 103.103.113 103.103.114 103.103.115 103.103.116 103.103.117 103.103.118 103.103.119 103.103.120 103.103.121 103.103.122 103.103.123 103.103.124 103.103.125 103.103.127 103.103.128 103.103.129 103.103.130 103.103.131 103.103.132 103.103.133 103.103.134 103.103.135 103.103.136 103.103.137 103.103.138 103.103.139 103.103.140 103.103.141 103.103.142 103.103.143 103.103.144 103.103.145

r. (mm) 6x7 7x9 8x9 8 x 10 9 x 11 10 x 11 10 x 12 10 x 13 11 x 12 11 x 12 12 x 13 10 x 14 11 x 14 13 x 15 14 x 15 14 x 17 16 x 17 16 x 18 17 x 19 17 x 22 18 x 19 19 x 22 19 x 24 20 x 22 21 x 23 22 x 24 24 x 26 24 x 27 25 x 28 24 x 30 27 x 30 27 x 32 30 x 32 30 x 34 30 x 36 32 x 36 34 x 36 36 x 41 41 x 46 46 x 50 50 x 55 50 x 60 55 x 60 65 x 70 70 x 75

D

Dł. Waga (mm) (g) 155 155 155 170 170 170 180 180 180 180 200 200 200 220 220 230 260 260 280 280 330 330 360 330 360 360 400 400 400 410 410 410 430 480 480 480 480 510 580 630 690 740 740 800 830

40 40 40 77 77 77 105 105 105 105 130 130 130 180 180 200 255 255 300 300 420 420 560 420 560 560 660 660 660 820 820 820 960 1350 1350 1350 1350 1750 2550 3300 4250 5300 5300 7600 9400

Kod produktu

S1 x S2 r. (cal)

103.103.500 1/4 x 5/16 103.103.501 5/16 x 3/8 103.103.502 3/8 x 7/16 103.103.503 7/16 x 1/2 103.103.504 1/2 x 9/16 103.103.505 1/2 x 19/32 103.103.506 9/16 x 5/8 103.103.507 5/8 x 3/4 103.103.508 11/16 x 25/32 103.103.509 3/4 x 7/8 103.103.510 13/16 x 7/8 103.103.511 15/16 x 1 103.103.512 15/16 x 1 1/16 103.103.513 1 x 1 1/8 103.103.514 1 1/16 x 1 1/8 103.103.515 1 1/16 x 1 1/4 103.103.516 1 1/8 x 1 5/16 103.103.517 1 1/8 x 1 1/2 103.103.518 1 1/4 x 1 7/16 103.103.519 1 7/16 x 1 5/8 103.103.520 1 5/8 x 1 13/16 103.103.521 1 13/16 x 2 103.103.522 2 x 2 3/16 103.103.523 2 x 2 3/8 103.103.524 2 3/16 x 2 3/8 103.103.525 2 9/16 x 2 3/4 103.103.526 2 3/4 x 2 15/16

D

Dł. Waga (mm) (g) 155 155 170 180 220 220 220 260 280 330 330 400 400 410 410 410 430 480 480 510 580 630 690 740 740 800 830

40 40 77 105 130 130 180 255 300 420 420 660 660 820 820 820 960 1350 1350 1750 2550 3300 4250 5300 5300 7600 9400

WSZYSTKIE NARZ DZIA S W PEŁNI BEZPIECZNE, BEZISKROWE I NIEMAGNETYCZNE

S

rednica (mm)

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 27 x 32, 30 x 34

Waga (g) 1420 4810

39


NARZ DZIA EX

KLUCZE PŁASKIE, OCZKOWE, NASTAWNE

KLUCZ OCZKOWY DWUSTRONNY PŁASKI S2

S1 D S1 x S2

Kod produktu 103.104.100 103.104.101 103.104.102 103.104.103 103.104.104 103.104.105 103.104.106 103.104.107 103.104.108 103.104.109 103.104.110 103.104.111 103.104.112 103.104.113 103.104.114 103.104.115

r. (mm) 6x7 8 x 10 9 x 11 12 x 14 13 x 15 14 x 17 16 x 18 16 x 19 19 x 22 21 x 23 24 x 27 26 x 28 30 x 32 30 x 36 32 x 36 36 x 41

D

Dł. Waga (mm) (g) 100 125 133 155 170 170 190 190 215 235 270 295 330 360 360 400

15 30 45 60 90 90 125 125 195 215 280 370 450 715 715 800

Kod produktu

S1 x S2

D

r. (cal)

Dł. Waga (mm) (g)

103.104.500 1/4 x 5/16 103.104.501 5/16 x 3/8 103.104.502 3/8 x 7/16 103.104.503 7/16 x 9/16 103.104.504 1/2 x 19/32 103.104.505 1/2 x 5/8 103.104.506 9/16 x 11/16 103.104.507 5/8 x 25/32 103.104.508 11/16 x 13/16 103.104.509 3/4 x 7/8 103.104.510 13/16 x 15/16 103.104.511 15/16 x 1 1/16 103.104.512 1 x 1 1/8 103.104.513 1 1/8 x 1 5/16 103.104.514 1 3/16 x 1 1/4 103.104.515 1 1/4 x 1 3/8 103.104.516 1 5/16 x 1 7/16 103.104.517 1 1/2 x 1 5/8

100 125 133 155 170 170 190 190 215 215 235 270 295 330 330 360 360 400

15 30 45 60 90 90 125 125 195 195 215 280 370 450 450 715 715 800

KLUCZ OCZKOWY JEDNOSTRONNY PŁASKI S

103.105.100 103.105.101 103.105.102 103.105.103 103.105.104 103.105.105 103.105.106 103.105.107 103.105.108 103.105.109 103.105.110 103.105.111 103.105.112 103.105.113 103.105.114 103.105.115 103.105.116 103.105.117 103.105.118 103.105.119 103.105.120 103.105.121 103.105.122 103.105.123 103.105.124

40

S

r. (mm) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38

D

Dł. Waga (mm) (g) 138 138 138 155 155 171 171 171 190 190 190 215 215 215 230 230 230 254 265 265 295 295 295 295 295

65 65 65 90 90 125 125 125 160 160 160 250 250 250 280 280 280 370 400 400 610 610 610 610 610

Kod produktu 103.105.500 103.105.501 103.105.502 103.105.503 103.105.504 103.105.505 103.105.506 103.105.507 103.105.508 103.105.509 103.105.510 103.105.511 103.105.512 103.105.513 103.105.514 103.105.515 103.105.516 103.105.517 103.105.518 103.105.519 103.105.520 103.105.521 103.105.522 103.105.523 103.105.524

S

r. (cal) 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 9/16 1 5/8 1 11/16 1 3/4 1 13/16

D

Dł. Waga (mm) (g) 138 138 138 155 155 171 171 171 190 215 215 215 230 230 254 265 265 295 295 295 330 330 330 365 365

65 65 65 90 90 125 125 125 160 250 250 250 280 280 370 400 400 610 610 610 750 750 750 1050 1050

41 42 46 47 50 52 54 55 56 58 60 63 65 67 70 71 75 77 80 82 85 88 90 94 95

330 330 365 365 400 400 400 442 442 442 475 475 510 510 555 555 590 590 620 620 665 665 700 700 700

750 750 1050 1050 1400 1400 1400 1700 1700 1700 1900 1900 2300 2300 2900 2900 3050 3050 4700 4700 4900 4900 5800 5800 5800

103.105.525 103.105.526 103.105.527 103.105.528 103.105.529 103.105.530 103.105.531 103.105.532 103.105.533 103.105.534 103.105.535 103.105.536 103.105.537 103.105.538 103.105.539 103.105.540 103.105.541 103.105.542

1 7/8 2 2 1/16 2 1/8 2 3/16 2 1/4 2 5/16 2 3/8 2 7/16 2 1/2 2 9/16 2 3/4 2 15/16 3 3 1/8 3 3/8 3 1/2 3 3/4

365 400 400 442 442 442 475 475 475 510 510 555 590 590 620 665 700 700

1050 1400 1400 1700 1700 1700 1900 1900 1900 2300 2300 2900 3050 3050 4700 4900 5800 5800

KLUCZ OCZKOWY 12-PUNKTOWY DO PODBIJANIA S D Kod produktu

D

Kod produktu

103.105.125 103.105.126 103.105.127 103.105.128 103.105.129 103.105.130 103.105.131 103.105.132 103.105.133 103.105.134 103.105.135 103.105.136 103.105.137 103.105.138 103.105.139 103.105.140 103.105.141 103.105.142 103.105.143 103.105.144 103.105.145 103.105.146 103.105.147 103.105.148 103.105.149

103.106.100 103.106.101 103.106.102 103.106.103 103.106.104 103.106.105 103.106.106 103.106.107 103.106.108 103.106.109 103.106.110 103.106.111 103.106.112 103.106.113 103.106.114 103.106.115 103.106.116 103.106.117 103.106.118 103.106.119 103.106.120 103.106.121 103.106.122 103.106.123 103.106.124 103.106.125 103.106.126 103.106.127 103.106.128 103.106.129 103.106.130 103.106.131 103.106.132

S

r. (mm) 17 19 22 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 41 42 46 47 50 52 54 55 56 58 60 63 65 67 70 71

D

Dł. Waga (mm) (g) 145 145 170 170 170 180 180 180 180 190 190 190 190 205 205 205 205 230 230 242 242 254 254 254 268 268 268 283 283 300 300 325 325

210 210 305 305 305 350 350 350 465 465 465 465 465 575 575 575 575 760 760 1030 1030 1240 1240 1490 1490 1490 1780 1780 1780 2200 2200 3140 3140

Kod produktu 103.106.500 103.106.501 103.106.502 103.106.503 103.106.504 103.106.505 103.106.506 103.106.507 103.106.508 103.106.509 103.106.510 103.106.511 103.106.512 103.106.513 103.106.514 103.106.515 103.106.516 103.106.517 103.106.518 103.106.519 103.106.520 103.106.521 103.106.522 103.106.523 103.106.524 103.106.525 103.106.526 103.106.527 103.106.528 103.106.529 103.106.530 103.106.531 103.106.532

S

r. (cal) 3/4 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 9/16 1 5/8 1 11/16 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2 2 1/16 2 1/8 2 3/16 2 1/4 2 5/16 2 3/8 2 7/16 2 1/2 2 9/16 2 5/8 2 3/4 2 13/16 2 15/16 3

D

Dł. Waga (mm) (g) 145 170 170 170 180 180 190 190 190 205 205 205 230 230 230 242 242 242 254 254 268 268 268 283 283 283 283 300 300 325 325 325 325

210 305 305 305 350 350 465 465 465 575 575 575 760 760 760 1030 1030 1030 1240 1240 1490 1490 1490 1760 1760 1760 1760 2200 2200 3140 3140 3140 3140


103.106.133 103.106.134 103.106.135 103.106.136 103.106.137 103.106.138 103.106.139 103.106.140 103.106.141 103.106.142 103.106.143 103.106.144 103.106.145 103.106.146 103.106.147 103.106.148 103.106.149 103.106.150 103.106.151 103.106.152

75 77 80 82 85 88 90 94 95 100 105 110 115 120 125 130 135 145 150 155

325 325 358 358 358 388 388 388 388 415 415 450 450 475 475 505 505 575 575 575

3140 3140 4025 4025 4025 5400 5400 5400 5400 7490 7490 8500 8500 12750 12750 17250 17250 21000 21000 21000

103.106.533 103.106.534 103.106.535 103.106.536 103.106.537 103.106.538 103.106.539 103.106.540 103.106.541 103.106.542 103.106.543 103.106.544 103.106.545 103.106.546 103.106.547 103.106.548 103.106.549

3 1/8 3 1/4 3 3/8 3 1/2 3 5/8 3 3/4 3 7/8 4 4 1/8 4 5/16 4 9/16 4 11/16 4 15/16 5 1/8 5 3/8 5 11/16 6

358 358 358 388 388 388 415 415 415 450 450 475 475 505 505 575 575

4025 4025 4025 5400 5400 5400 7490 7490 7490 8500 8500 12570 12570 17250 17250 21000 21000

KLUCZ PŁASKI JEDNOSTRONNY DO PODBIJANIA S D Kod produktu 103.107.100 103.107.101 103.107.102 103.107.103 103.107.104 103.107.105 103.107.106 103.107.107 103.107.108 103.107.109 103.107.110 103.107.111 103.107.112 103.107.113 103.107.114 103.107.115 103.107.116 103.107.117 103.107.118 103.107.119 103.107.120 103.107.121 103.107.122 103.107.123 103.107.124 103.107.125 103.107.127 103.107.129 103.107.131 103.107.133 103.107.135 103.107.136 103.107.137 103.107.138 103.107.139 103.107.140 103.107.141 103.107.142 103.107.143 103.107.144 103.107.145 103.107.146

S

r. (mm) 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 41 42 46 47 50 52 54 55 56 58 60 63 65 67 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 145 150 155

D

Dł. Waga (mm) (g) 180 180 180 190 190 190 190 215 215 215 215 235 235 255 255 275 275 300 300 300 320 320 320 340 340 375 375 410 410 445 445 485 485 510 510 545 545 575 575 640 640 640

380 380 380 440 440 440 440 750 750 750 750 1150 1150 1400 1400 1600 1600 1800 1800 1800 2500 2500 2500 3700 3700 4000 4000 6300 6300 8000 8000 9900 9900 19500 19500 23000 23000 28000 28000 38000 38000 38000

Kod produktu 103.107.500 103.107.501 103.107.502 103.107.503 103.107.504 103.107.505 103.107.506 103.107.507 103.107.508 103.107.509 103.107.510 103.107.511 103.107.512 103.107.513 103.107.514 103.107.515 103.107.516 103.107.517 103.107.518 103.107.519 103.107.520 103.107.521 103.107.522 103.107.523 103.107.524 103.107.525 103.107.526 103.107.527 103.107.528 103.107.529 103.107.530 103.107.531 103.107.532 103.107.533 103.107.534 103.107.535 103.107.536 103.107.537 103.107.538 103.107.539 103.107.540 103.107.541 103.107.543 103.107.545

S

r. (cal) 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 17/16 1 1/2 1 9/16 1 5/8 1 11/16 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2 2 1/16 2 1/8 2 3/16 2 1/4 2 5/16 2 3/8 2 7/16 2 1/2 2 9/16 2 5/8 2 3/4 2 13/16 2 15/16 3 3 1/8 3 1/4 3 3/8 3 1/2 3 5/8 3 3/4 3 7/8 4 4 1/8 4 5/16 4 9/16 4 11/16 4 15/16 5 3/8 6

D

Dł. Waga (mm) (g) 180 180 190 190 190 215 215 215 235 235 235 255 255 255 275 275 300 300 300 320 320 320 340 340 340 375 375 375 375 410 410 410 445 445 445 485 485 485 510 510 545 545 575 640

380 380 440 440 440 750 750 750 1150 1150 1150 1400 1400 1400 1600 1600 1800 1800 1800 2500 2500 2500 3700 3700 3700 4000 4000 4000 4000 6300 6300 6300 8000 8000 8000 9900 9900 9900 19500 19500 23000 23000 28000 38000

KLUCZ OCZKOWY WYGI TY DO PRZEDŁU KI WYDŁU AJ CEJ D WIGNI S D Kod produktu 103.108.100 103.108.101 103.108.102 103.108.103 103.108.104 103.108.105 103.108.106 103.108.107 103.108.108 103.108.109 103.108.110 103.108.111 103.108.112 103.108.113 103.108.114 103.108.115 103.108.116 103.108.117 103.108.118 103.108.119 103.108.120 103.108.121 103.108.122 103.108.123 103.108.124 103.108.125 103.108.126 103.108.127 103.108.128

S

r.

D

Dł. Waga

(mm) (mm) 30 32 33 34 35 36 37 38 41 42 46 47 50 52 54 55 56 58 60 63 65 67 70 71 75 77 80 82 85

235 235 235 235 245 245 245 255 265 265 280 280 290 290 300 300 300 345 345 345 355 355 365 365 375 375 385 385 385

(g)

800 800 800 800 850 850 850 950 1000 1000 1400 1400 1550 1550 1650 1650 1650 2450 2450 2450 2700 2700 2850 2850 3200 3200 3600 3600 3600

Przedłu ka AK 1600 AK 1600 AK 1600 AK 1600 AK 1600 AK 1600 AK 1600 AK 1600 AK 1600 AK 1600 AK 1700 AK 1700 AK 1700 AK 1700 AK 1700 AK 1700 AK 1700 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750

Kod produktu 103.108.500 103.108.501 103.108.502 103.108.503 103.108.504 103.108.505 103.108.506 103.108.507 103.108.508 103.108.509 103.108.510 103.108.511 103.108.512 103.108.513 103.108.514 103.108.515 103.108.516 103.108.517 103.108.518 103.108.519 103.108.520 103.108.521 103.108.522 103.108.523 103.108.524 103.108.525 103.108.526 103.108.527 103.108.528 103.108.529

S

r.

D

Dł. Waga Prze-

(mm) (mm) 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 9/16 1 5/8 1 11/16 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2 2 1/16 2 1/8 2 3/16 2 1/4 2 5/16 2 3/8 2 7/16 2 1/2 2 9/16 2 5/8 2 3/4 2 13/16 2 15/16 3 3 1/8 3 1/4 3 3/8

235 235 235 245 245 255 255 265 265 280 280 290 290 290 300 300 300 345 345 345 355 355 355 365 365 375 375 385 385 385

(g)

dłu ka

800 800 800 850 850 950 1000 1000 1000 1400 1400 1550 1550 1550 1650 1650 1650 2450 2450 2450 2700 2700 2700 2850 2850 3200 3200 3600 3600 3600

AK 1600 AK 1600 AK 1600 AK 1600 AK 1600 AK 1600 AK 1600 AK 1600 AK 1600 AK 1700 AK 1700 AK 1700 AK 1700 AK 1700 AK 1700 AK 1700 AK 1700 AK 1700 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750 AK 1750

PRZEDŁU KA DO KLUCZA OCZKOWEGO WYGI TEGO S D Kod produktu 103.108.900 103.108.901 103.108.902

S

Nazwa

r. (mm)

AK1600 AK1700 AK1750

600 700 750

D

Dł. Waga (mm) (g) 30/22 35/25 40/30

800 1450 2250

Zalecane do stosowania, na l dzie i na morzu, w miejscach wyst powania niebezpiecznych par, cieczy, pyłów i odpadów zapalnych b d wybuchowych, we wszystkich obszarach obj tych programem bezpiecze stwa przemysłowego.

41


NARZ DZIA EX

KLUCZE PŁASKIE, OCZKOWE, NASTAWNE

KLUCZ PŁASKI DŁUGI

KLUCZ PŁASKI ZE SZPIKULCEM

S

S D

D Kod produktu

15

O

103.109.100 103.109.101 103.109.102 103.109.103 103.109.104 103.109.105 103.109.106 103.109.107 103.109.108 103.109.109 103.109.110 103.109.111 103.109.112 103.109.113 103.109.114 103.109.115 103.109.116 103.109.117 103.109.118 103.109.119 103.109.120 103.109.121 103.109.122 103.109.123 103.109.124 103.109.125 103.109.126

45

O

103.109.200 103.109.201 103.109.202 103.109.203 103.109.204 103.109.205 103.109.206 103.109.207 103.109.208 103.109.209 103.109.210 103.109.211 103.109.212 103.109.213 103.109.214 103.109.215 103.109.216 103.109.217 103.109.218 103.109.219 103.109.220 103.109.221 103.109.222 103.109.223 103.109.224 103.109.225 103.109.226

90

O

103.109.300 103.109.301 103.109.302 103.109.303 103.109.304 103.109.305 103.109.306 103.109.307 103.109.308 103.109.309 103.109.310 103.109.311 103.109.312 103.109.313 103.109.314 103.109.315 103.109.316 103.109.317 103.109.318 103.109.319 103.109.320 103.109.321 103.109.322 103.109.323 103.109.324 103.109.325 103.109.326

S

r. (mm) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 41 42 46 47 50 52 54 55 56 58 60

S

r. (cal) 103.109.500 103.109.501 103.109.502 103.109.503 103.109.504 103.109.505 103.109.506 103.109.507 103.109.508 103.109.509 103.109.510 103.109.511 103.109.512 103.109.513 103.109.514 103.109.515 103.109.516 103.109.517 103.109.518 103.109.519 103.109.520 103.109.521 103.109.522 103.109.523 103.109.524 103.109.525

42

103.109.600 103.109.601 103.109.602 103.109.603 103.109.604 103.109.605 103.109.606 103.109.607 103.109.608 103.109.609 103.109.610 103.109.611 103.109.612 103.109.613 103.109.614 103.109.615 103.109.616 103.109.617 103.109.618 103.109.619 103.109.620 103.109.621 103.109.622 103.109.623 103.109.624 103.109.625

103.109.700 103.109.701 103.109.702 103.109.703 103.109.704 103.109.705 103.109.706 103.109.707 103.109.708 103.109.709 103.109.710 103.109.711 103.109.712 103.109.713 103.109.714 103.109.715 103.109.716 103.109.717 103.109.718 103.109.719 103.109.720 103.109.721 103.109.722 103.109.723 103.109.724 103.109.725

13/16 7/8 15/16 31/32 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 9/16 1 5/8 1 11/16 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2 2 1/16 2 1/8 1 3/16 2 1/4 2 5/16 2 3/8

D

Dł. Waga (mm) (g) 320 320 348 348 380 380 416 416 416 453 453 453 497 497 497 497 546 546 600 600 662 662 662 730 730 805 805

450 450 600 600 850 850 1050 1050 1050 1350 1350 1350 1700 1700 1700 1700 2350 2350 2800 2800 4000 4000 4000 5300 5300 6850 6850

D

Dł. Waga (mm) (g) 320 320 348 348 380 380 416 416 416 416 497 497 497 546 546 600 600 600 662 662 662 730 730 805 805 805

450 450 600 600 850 850 1050 1050 1050 1050 1700 1700 1700 2350 2350 2800 2800 2800 4000 4000 4000 5300 5300 6850 6850 6850

103.110.100 103.110.101 103.110.102 103.110.103 103.110.104 103.110.105 103.110.106 103.110.107 103.110.108 103.110.109 103.110.110 103.110.111 103.110.112 103.110.113 103.110.114 103.110.115 103.110.116 103.110.117 103.110.118 103.110.119 103.110.120 103.110.121 103.110.122 103.110.123 103.110.124 103.110.125

S

r. (mm) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 41 42 46 47 50

D

Dł. Waga (mm) (g) 320 320 350 350 350 350 370 370 370 370 370 400 400 400 400 400 400 430 430 430 430 470 470 500 500 530

Kod produktu

270 270 465 465 465 465 650 650 650 650 650 950 950 950 950 950 950 1400 1400 1400 1400 1900 1900 2700 2700 3550

103.110.500 103.110.501 103.110.502 103.110.503 103.110.504 103.110.505 103.110.506 103.110.507 103.110.508 103.110.509 103.110.510 103.110.511 103.110.512 103.110.513 103.110.514 103.110.515 103.110.516 103.110.517 103.110.518 103.110.519 103.110.520 103.110.521 103.110.522

S

r. (cal) 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 9/16 1 5/8 1 11/16 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2

D

Dł. Waga (mm) (g) 320 350 350 350 350 370 370 370 370 400 400 400 400 430 430 430 470 470 470 500 500 500 530

270 465 465 465 465 650 650 650 650 950 950 950 950 1400 1400 1400 1900 1900 1900 2700 2700 2700 3550

KLUCZ OCZKOWY WYGI TY ZE SZPIKULCEM S D

Kod produktu 103.111.100 103.111.101 103.111.102 103.111.103 103.111.104 103.111.105 103.111.106 103.111.107 103.111.108 103.111.109 103.111.110 103.111.111 103.111.112 103.111.113 103.111.114 103.111.115 103.111.116 103.111.117

S

r. (mm) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35

D

Dł. Waga (mm) (g) 320 320 350 350 350 350 370 370 370 370 370 400 400 400 400 400 400 430

295 295 510 510 510 510 715 715 715 715 715 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1540

Kod produktu 103.111.500 103.111.501 103.111.502 103.111.503 103.111.504 103.111.505 103.111.506 103.111.507 103.111.508 103.111.509 103.111.510 103.111.511 103.111.512 103.111.513 103.111.514 103.111.515 103.111.516 103.111.517

S

r. (cal) 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 9/16 1 5/8

D

Dł. Waga (mm) (g) 320 350 350 350 350 370 370 370 370 400 400 400 400 430 430 430 470 470

295 510 510 510 510 715 715 715 715 1145 1145 1145 1145 1540 1540 1540 2090 2090


103.111.118 103.111.119 103.111.120 103.111.121 103.111.122 103.111.123 103.111.124 103.111.125

36 37 38 41 42 46 47 50

430 430 430 470 470 500 500 530

1540 1540 1540 2090 2090 2970 2970 3900

103.111.518 103.111.519 103.111.520 103.111.521 103.111.522

1 11/16 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2

470 500 500 500 530

2090 2970 2970 2970 3900

KLUCZ NASTAWNY S D Kod produktu

S

D

rednica maksymalna (mm) (cal) 19 25 30 36 44 55 65

103.112.100 103.112.101 103.112.102 103.112.103 103.112.104 103.112.105 103.112.106

Długo (mm) (cal) 150 200 250 300 380 450 600

3/4 1 1 3/16 1 3/8 1 3/4 2 3/16 2 9/16

6 8 10 12 15 18 24

Waga (g) 100 200 313 567 1275 2500 5500

KLUCZ NASTAWNY KOLEJOWY

S

Kod produktu 103.113.100 103.113.101 103.113.102 103.113.103 103.113.104 103.113.105

D S

rednica maksymalna (mm) (cal) 40 50 60 70 80 105

1 1/2 2 2 3/8 2 3/4 3 1/8 4

D

Długo (mm) 200 245 290 360 415 480

Waga (g) 680 1005 1595 2415 3800 5080

NARZ DZIA CHARAKTERYZUJ SI NAJWY SZ ODPORNO CI NA KOROZJ I WYTRZYMAŁO CI NA CODZIENN EKSPLOATACJ 43


NARZ DZIA EX

KLUCZE NASADOWE

KLUCZE NASADOWE

103.120.214 103.120.215 103.120.216 103.120.217 103.120.218 103.120.219 103.120.220 103.120.221 103.120.222 103.120.223

KLUCZ NASADOWY 6-K TNY S

D2

D1

Kod produktu

GNIAZDO 1/4 Kod produktu 103.120.100 103.120.101 103.120.102 103.120.103 103.120.104 103.120.105 103.120.106 103.120.107 103.120.108 103.120.109 103.120.110 103.120.111 103.120.112

Kod produktu 103.120.500 103.120.501 103.120.502 103.120.503 103.120.504 103.120.505 103.120.506 103.120.507 103.120.508 103.120.509

S

r. (mm)

D1

Dł. Waga (mm) (g)

4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

S

D1

r. (cal) 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16

11 11 12 12 12 13 15 17 18 24 32 32 40

Kod produktu 103.120.113 103.120.114 103.120.115 103.120.116 103.120.117 103.120.118 103.120.119 103.120.120 103.120.121 103.120.122 103.120.123 103.120.124 103.120.125

D2

Dł. Waga (mm) (g) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

25 25 28 28 28 30 34 39 41 55 72 72 90

Dł. Waga (mm) (g) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

12 12 12 13 15 17 18 32 32 40

GNIAZDO 1/2 Kod produktu 103.120.200 103.120.201 103.120.202 103.120.203 103.120.204 103.120.205 103.120.206 103.120.207 103.120.208 103.120.209 103.120.210 103.120.211 103.120.212 103.120.213

16 44

S

r. (mm) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

D1

Dł. Waga (mm) (g) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 42 42 42

65 65 75 75 75 75 80 85 85 100 100 110 110 125

Kod produktu 103.120.224 103.120.225 103.120.226 103.120.227 103.120.228 103.120.229 103.120.230 103.120.231 103.120.232 103.120.233 103.120.234 103.120.235 103.120.236 103.120.237

D2

Dł. (mm)

Waga (g)

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

125 125 145 145 145 145 150 155 155 185 185 200 200 230

103.120.600 103.120.601 103.120.602 103.120.603 103.120.604 103.120.605 103.120.606 103.120.607 103.120.608 103.120.609 103.120.610 103.120.611 103.120.612 103.120.613 103.120.614 103.120.615 103.120.616 103.120.617

22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

44 44 46 46 46 48 48 48 50 50

S

D1

r. (cal) 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4

140 140 180 180 220 220 230 260 260 260

Dł. Waga (mm) (g) 40 40 40 40 40 40 40 40 42 42 42 44 46 46 48 48 50 50

65 75 75 75 75 80 85 100 100 110 110 125 140 180 220 230 230 260

103.120.238 103.120.239 103.120.240 103.120.241 103.120.242 103.120.243 103.120.244 103.120.245 103.120.246 103.120.247

Kod produktu 103.120.618 103.120.619 103.120.620 103.120.621 103.120.622 103.120.623 103.120.624 103.120.625 103.120.626 103.120.627 103.120.628 103.120.629 103.120.630 103.120.631 103.120.632 103.120.633 103.120.634 103.120.635

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

D2

255 255 330 330 400 400 420 475 475 475

Dł. (mm)

Waga (g)

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

125 125 145 145 150 155 155 185 200 200 230 255 330 400 400 475 475 475

GNIAZDO 3/4 Kod produktu 103.120.300 103.120.301 103.120.302 103.120.303 103.120.304 103.120.305 103.120.306 103.120.307 103.120.308 103.120.309 103.120.310 103.120.311 103.120.312 103.120.313 103.120.314 103.120.315 103.120.316 103.120.317 103.120.318 103.120.319

Kod produktu 103.120.700 103.120.701 103.120.702 103.120.703 103.120.704 103.120.705 103.120.706 103.120.707 103.120.708 103.120.709

S

r. (mm)

D1

Dł. Waga (mm) (g)

19 22 24 27 30 32 33 34 35 36 37 38 41 42 46 47 50 52 55 60

50 50 50 55 55 60 60 60 60 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

S

D1

r. (cal) 7/8 1 1 1/16 1 3/16 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 9/16 1 5/8

190 230 260 280 300 330 350 350 350 400 400 450 450 550 600 600 700 700 850 1300

Dł. Waga (mm) (g) 50 55 55 55 62 65 65 65 65 65

230 260 280 300 350 350 400 450 450 450

Kod produktu 103.120.320 103.120.321 103.120.322 103.120.323 103.120.324 103.120.325 103.120.326 103.120.327 103.120.328 103.120.329 103.120.330 103.120.331 103.120.332 103.120.333 103.120.334 103.120.335 103.120.336 103.120.337 103.120.338 103.120.339

Kod produktu 103.120.716 103.120.717 103.120.718 103.120.719 103.120.720 103.120.721 103.120.722 103.120.723 103.120.724 103.120.725

D2

Dł. (mm)

Waga (g)

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100

300 355 400 430 435 480 510 510 540 554 554 690 690 850 925 925 1080 1080 1300 2000

D2

Dł. (mm)

Waga (g)

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

300 355 400 430 480 510 540 615 690 690


103.120.710 103.120.711 103.120.712 103.120.713 103.120.714 103.120.715

1 11/16 1 3/4 1 13/16 1 7/8 1 15/16 2

65 65 65 65 65 65

103.120.726 103.120.727 103.120.728 103.120.729 103.120.730 103.120.731

550 550 600 600 700 700

PRZEDŁU KA

850 850 925 925 1080 1080

90 100 100 100 100 100

G D

GNIAZDO 1 Kod produktu 103.120.400 103.120.401 103.120.402 103.120.403 103.120.404 103.120.405 103.120.406 103.120.407 103.120.408 103.120.409

Kod produktu 103.120.800 103.120.801 103.120.802 103.120.803 103.120.804 103.120.805 103.120.806 103.120.807 103.120.808 103.120.809 103.120.810

S

r. (mm)

GNIAZDO 1/4 D1

Dł. Waga (mm) (g)

36 41 46 50 55 60 65 70 75 80

70 70 75 80 85 90 95 95 100 100

S

D1

r. (cal) 1 7/16 1 1/2 1 5/8 1 13/16 2 2 1/8 2 3/8 2 9/16 2 3/4 2 15/16 3 1/8

Kod produktu 103.120.410 103.120.411 103.120.412 103.120.413 103.120.414 103.120.415 103.120.416 103.120.417 103.120.418 103.120.419

685 853 1114 1375 1727 2134 2601 2974 3550 3996

Dł. Waga (mm) (g) 70 70 70 75 80 85 90 95 95 100 100

Kod produktu 103.120.811 103.120.812 103.120.813 103.120.814 103.120.815 103.120.816 103.120.817 103.120.818 103.120.819 103.120.820 103.120.821

578 685 853 1114 1374 1727 2134 2601 2974 3550 3996

D2

Dł. (mm)

Waga (g)

100 100 115 115 125 125 135 135 140 140

979 1219 1708 1975 2539 2964 3696 4227 4970 5594

D2

Dł. (mm)

Waga (g)

100 100 100 115 115 125 125 135 135 140 140

890 979 1219 1708 1975 2539 2964 3696 4227 4970 5594

Kod produktu 103.120.004 103.120.005 103.120.006

Kod produktu 103.120.010 103.120.011 103.120.012

Kod produktu 103.120.000

G

1/4

D

130

85

GNIAZDO 3/4 Kod produktu 103.120.002

G

Gn. (cal) 3/4

103.120.007 103.120.008 103.120.009

G

Gn. (cal) 3/4 3/4 3/4

G

Gn. (cal)

D

Dł. Waga (mm) (g)

1/2 1/2 1/2

75 125 250

130 225 420

GNIAZDO 1 D

Dł. Waga (mm) (g) 95 200 400

Kod produktu

155 480 1250

103.120.013 103.120.014

G

Gn. (cal)

D

Dł. Waga (mm) (g)

1 1

200 400

1050 2000

D

GNIAZDO 1/4 Kod produktu

G

Gn. (cal) 1/4

GNIAZDO 1/2 D

Dł. Waga (mm) (g) 150

85

Kod produktu 103.120.016

G

Gn. (cal) 1/2

D

Dł. Waga (mm) (g) 305

930

GNIAZDO 3/4 GNIAZDO 1/2

Dł. Waga (mm) (g)

35 55 100

G

D

Gn. (cal)

50 100 150

Kod produktu

D WIGNIA PROSTOPADŁA

103.120.015

GNIAZDO 1/4

1/4 1/4 1/4

D

Dł. Waga (mm) (g)

GNIAZDO 3/4

D WIGNIA Z GRZECHOTK G

G

Gn. (cal)

GNIAZDO 1/2

Kod produktu 103.120.001

G

Gn. (cal) 1/2

Kod produktu

D

Dł. Waga (mm) (g) 250

103.120.017

G

Gn. (cal) 3/4

D

Dł. Waga (mm) (g) 500

1300

560

GNIAZDO 1 D

Dł. Waga (mm) (g) 455

2000

Kod produktu 103.120.003

G

Gn. (cal) 1

D

Dł. Waga (mm) (g) 900

6000

45


NARZ DZIA EX

KLUCZE NASADOWE

D WIGNIA PROSTOPADŁA PRZESUWNA

ZŁ CZKA REDUKCYJNA (KWADRAT) G2

GNIAZDO 1/4 Kod produktu 103.120.018

G

Dł. Waga (mm) (g)

1/4

115

Kod produktu

55

103.120.019

GNIAZDO 3/4 Kod produktu 103.120.020

G

G

Gn. (cal)

Kod produktu

D

Dł. Waga (mm) (g)

1/2

290

500

Dł. Waga (mm) (g)

3/4

500

Kod produktu

1200

103.120.021

G

Gn. (cal)

D

Dł. Waga (mm) (g)

1

700

3000

Kod produktu 103.120.022

G

Gn. (cal)

Dł. Waga (mm) (g)

1/4

33

Kod produktu 103.120.024

G

Gn. (cal)

Dł. Waga (mm) (g)

3/4

90

Kod produktu 103.120.023

G

Gn. (cal)

103.120.050

D

Dł. Waga (mm) (g)

1/2

75

Kod produktu

Kod produktu

350

103.120.025

G

Gn. (cal)

103.120.026

46

1/2

Waga (g) 36

1/2

Gn. 2 (cal) G2

Dł. (mm) D

Waga (g)

42

3/4

80

Gn. 1 (cal) G1 3/4

Gn. 2 (cal) G2 1

Dł. (mm) D

Waga (g)

45

380

1

120

1350

G2

Gn. 2 (cal) G2 3/4

Dł. (mm) D 410

rednica (mm) S

Waga (g)

4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

980

103.120.051

S

3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16

900

Akcesoria

- d wignia z grzechotk - przedu ka 100 mm - d wignia prostopadła przesuwna - przegub uniwersalny

GNIAZDO 1/2

D

Dł. Waga (mm) (g)

D Gn. 1 (cal) G1

Gn. 1 (cal) G1

rednica (cal)

190

D WIGNIA PRZYSPIESZAJ CA G1

Kod produktu

Kod produktu

GNIAZDO 1 D

Dł. (mm) D 24

1/2

GNIAZDO 1/4

25

GNIAZDO 3/4

Gn. 2 (cal) G2

ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH 6 -K TNYCH

GNIAZDO 1/2 D

1/4

GNIAZDO 3/4 103.120.029

D

GNIAZDO 1/4

Gn. 1 (cal) G1

GNIAZDO 1/2 103.120.028

PRZEGUB UNIWERSALNY

G

103.120.027

Kod produktu

GNIAZDO 1 D

Gn. (cal)

GNIAZDO 1/4

GNIAZDO 1/2 D

Gn. (cal)

D

G

D

G1

Waga (g) 1350

Kod produktu 103.120.052

rednica (mm) S

Waga (g)

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32

7200

rednica (cal) 103.120.053

S

5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 1 1/4

6900

Akcesoria

- d wignia z grzechotk - przedu ka 75 i 200 mm - d wignia prostopadła przesuwna - d wignia prostopadła - przegub uniwersalny


GNIAZDO 3/4 Kod produktu 103.120.054

rednica (mm) S

Waga (g)

19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60

15200

14150

- d wignia z grzechotk - przedu ka 200 i 400 mm - d wignia prostopadła przesuwna - d wignia prostopadła - przegub uniwersalny

rednica (mm) S

Waga (g)

Akcesoria

36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

37400

rednica (cal) 103.120.055

Akcesoria

S

1 5/16, 1 3/8, 1 7/16, 1 1/2, 1 9/16, 1 5/8, 1 11/16, 1 3/4, 1 13/16, 1 7/8, 2

GNIAZDO 1 Kod produktu 103.120.056

rednica (cal) 103.120.057

S

1 7/16, 1 5/8, 1 13/16, 2, 2 1/8, 2 3/8, 2 9/16, 2 3/4, 2 15/16, 3 1/8

37300

- d wignia z grzechotk - przedu ka 200 i 400 mm - d wignia prostopadła przesuwna - przegub uniwersalny

S

D2

GNIAZDO 1/4 Kod produktu 103.121.100 103.121.101 103.121.102 103.121.103 103.121.104 103.121.105 103.121.106 103.121.107 103.121.108 103.121.109 103.121.110 103.121.111 103.121.112 103.121.113 103.121.114 103.121.115 103.121.116 103.121.117

S

r. (mm) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

D1

Dł. Waga (mm) (g) 42 42 42 42 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 46 46

65 65 75 75 75 75 80 85 85 100 100 110 110 125 140 140 180 180

Kod produktu 103.121.500 103.121.501 103.121.502 103.121.503 103.121.504 103.121.505 103.121.506 103.121.507 103.121.508 103.121.509 103.121.510 103.121.511 103.121.512 103.121.513 103.121.514 103.121.515 103.121.516 103.121.517

26 27 28 29 30 32

46 48 48 48 50 50

S

D1

r. (cal) 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4

220 220 230 260 260 260

Dł. Waga (mm) (g) 42 42 42 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 46 48 48 50 50

65 75 75 75 75 80 85 100 100 110 110 125 140 180 220 230 230 260

103.121.142 103.121.143 103.121.144 103.121.145 103.121.146 103.121.147

Kod produktu 103.121.518 103.121.519 103.121.520 103.121.521 103.121.522 103.121.523 103.121.524 103.121.525 103.121.526 103.121.527 103.121.528 103.121.529 103.121.530 103.121.531 103.121.532 103.121.533 103.121.534 103.121.535

82 82 82 82 82 82

D2

400 400 420 475 475 475

Dł. (mm)

Waga (g)

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

125 125 145 145 150 155 155 185 200 200 230 255 330 400 400 475 475 475

GNIAZDO 3/4

KLUCZ NASADOWY 6-K TNY DŁUGI D1

103.121.118 103.121.119 103.121.120 103.121.121 103.121.122 103.121.123

Kod produktu 103.121.124 103.121.125 103.121.126 103.121.127 103.121.128 103.121.129 103.121.130 103.121.131 103.121.132 103.121.133 103.121.134 103.121.135 103.121.136 103.121.137 103.121.138 103.121.139 103.121.140 103.121.141

103.121.200 103.121.201 103.121.202 103.121.203 103.121.204 103.121.205 103.121.206 103.121.207 103.121.208 103.121.209 103.121.210 103.121.211 103.121.212

Kod produktu

D2

Dł. Waga (mm) (g) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Kod produktu

125 125 145 145 145 145 150 155 155 185 185 200 200 230 255 255 330 330

103.121.600 103.121.601 103.121.602 103.121.603 103.121.604 103.121.605 103.121.606 103.121.607 103.121.608 103.121.609 103.121.610 103.121.611

S

r. (mm)

D1

Dł. Waga (mm) (g)

19 22 24 27 30 32 34 36 41 46 50 55 60

55 55 55 55 62 62 62 65 65 65 65 65 65

S

D1

r. (mm) 3/4 7/8 1 1/16 1 3/16 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 5/8 1 3/4 1 7/8 2

190 230 260 280 300 330 350 400 450 600 700 850 1300

Dł. Waga (mm) (g) 55 55 55 62 62 65 65 65 65 65 65 65

190 230 280 300 350 350 400 450 450 550 600 700

Kod produktu 103.121.213 103.121.214 103.121.215 103.121.216 103.121.217 103.121.218 103.121.219 103.121.220 103.121.221 103.121.222 103.121.223 103.121.224 103.121.225

Kod produktu 103.121.612 103.121.613 103.121.614 103.121.615 103.121.616 103.121.617 103.121.618 103.121.619 103.121.620 103.121.621 103.121.622 103.121.623

D2

Dł. (mm)

Waga (g)

90 90 90 90 95 95 95 95 100 100 100 100 100

300 355 400 430 460 480 510 585 690 925 1080 1300 2000

D2

Dł. (mm)

Waga (g)

90 90 90 95 95 95 95 100 100 100 100 100

300 355 430 480 510 540 615 690 690 850 925 1080

47


NARZ DZIA EX

KLUCZE NASADOWE

GNIAZDO 1 Kod produktu 103.121.300 103.121.301 103.121.303 103.121.304 103.121.305 103.121.306 103.121.307 103.121.308 103.121.309 103.121.310 103.121.311 103.121.312 103.121.313

Kod produktu 103.121.700 103.121.701 103.121.702 103.121.703 103.121.704 103.121.705 103.121.706 103.121.707 103.121.708 103.121.709 103.121.710 103.121.711

S

r. (mm)

D1

Dł. Waga (mm) (g)

30 32 34 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80

65 65 65 70 70 75 80 85 90 95 95 100 100

S

D1

r. (cal) 1 1/8 1 1/4 1 1/2 1 5/8 1 13/16 2 2 1/8 2 3/8 2 9/16 2 3/4 2 15/16 3 1/8

557 614 673 792 972 1254 1534 1911 2345 2839 3229 3835 4297

Dł. Waga (mm) (g) 65 65 70 70 75 80 85 90 95 95 95 95

557 614 792 972 1254 1534 1911 2345 2839 3229 3835 4297

Kod produktu 103.121.314 103.121.315 103.121.316 103.121.317 103.121.318 103.121.319 103.121.320 103.121.321 103.121.322 103.121.323 103.121.324 103.121.325 103.121.326

Kod produktu 103.121.712 103.121.713 103.121.714 103.121.715 103.121.716 103.121.717 103.121.718 103.121.719 103.121.720 103.121.721 103.121.722 103.121.723 103.121.724

D2

Dł. (mm)

Waga (g)

100 100 100 100 100 115 115 125 125 135 135 140 140

857 944 1035 1131 1388 1922 2205 2810 3257 4035 4588 5369 6016

D2

Dł. (mm)

Waga (g)

100 100 100 100 100 115 115 125 125 135 135 140 140

857 944 1035 1131 1388 1922 2205 2810 3257 4035 4588 5369 6016

GNIAZDO 1 1/2 Kod produktu 103.121.400 103.121.401 103.121.402 103.121.403 103.121.404 103.121.405 103.121.406 103.121.407 103.121.408 103.121.409 103.121.410 103.121.411 103.121.412 103.121.413 103.121.414

Kod produktu 103.121.800 103.121.801 103.121.802 103.121.803 103.121.804 103.121.805 103.121.806 103.121.807 103.121.808

48

S

r. (mm)

D1

Dł. Waga (mm) (g)

36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

80 80 85 90 90 95 100 105 110 115 120 125 127 130 130

S

D1

r. (cal) 1 3/8 1 5/8 1 13/16 2 2 1/8 2 3/8 2 9/16 2 3/4 2 15/16

1082 1336 1663 1955 2343 2838 3397 4025 4725 5550 6359 7418 8139 9103 9910

Dł. Waga (mm) (g) 80 80 85 90 90 95 100 105 110

1082 1336 1663 1955 2343 2838 3397 4025 4725

Kod produktu 103.121.415 103.121.416 103.121.417 103.121.418 103.121.419 103.121.420 103.121.421 103.121.422 103.121.423 103.121.424 103.121.425 103.121.426 103.121.427 103.121.428 103.121.429

Kod produktu 103.121.815 103.121.816 103.121.817 103.121.818 103.121.819 103.121.820 103.121.821 103.121.822 103.121.823

D2

Dł. (mm)

Waga (g)

120 120 150 150 150 150 150 170 170 180 180 180 180 180 190

1664 2004 2970 3370 3906 4481 5095 6516 7302 8611 9539 10513 11535 12604 14483

D2

Dł. (mm)

Waga (g)

120 120 150 150 150 150 150 170 170

1664 2004 2970 3370 3906 4481 5095 6516 7302

103.121.809 103.121.810 103.121.811 103.121.812 103.121.813 103.121.814

3 1/8 3 3/8 3 1/2 3 3/4 3 15/16 4 1/8

115 120 125 127 130 130

103.121.824 103.121.825 103.121.826 103.121.827 103.121.828 103.121.829

5550 6359 7418 8139 9103 9910

180 180 180 180 180 190

8611 9539 10513 11535 12604 14483

GNIAZDO 2 1/2 S

Kod produktu

r. (mm)

103.121.900 103.121.901 103.121.902 103.121.903 103.121.904 103.121.905 103.121.906 103.121.907 103.121.908 103.121.909 103.121.910

Kod produktu

Dł. Waga (mm) (g)

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

140 140 140 150 150 150 150 150 150 150 150

S

D1

r. (cal)

103.121.950 103.121.951 103.121.952 103.121.953 103.121.954 103.121.955 103.121.956 103.121.957 103.121.958 103.121.959 103.121.960

D1

2 15/16 3 1/8 3 3/8 3 1/2 3 3/4 3 15/16 4 1/8 4 5/16 4 1/2 4 3/4 4 15/16

Kod produktu 103.121.911 103.121.912 103.121.913 103.121.914 103.121.915 103.121.916 103.121.917 103.121.918 103.121.919 103.121.920 103.121.921

6653 7371 8127 9557 10445 11373 12341 13348 14394 15480 16605

Dł. Waga (mm) (g) 140 140 140 150 150 150 150 150 150 150 150

Kod produktu 103.121.961 103.121.962 103.121.963 103.121.964 103.121.965 103.121.966 103.121.967 103.121.968 103.121.969 103.121.970 103.121.971

6653 7371 8127 9557 10445 11373 12341 13348 14394 15480 16605

D2

Dł. (mm)

Waga (g)

180 180 180 200 200 200 220 220 220 220 220

8553 9478 10449 12742 13927 15164 18099 19576 21111 22704 24355

D2

Dł. (mm)

Waga (g)

180 180 180 200 200 200 220 220 220 220 220

8553 9478 10449 12742 13927 15164 18099 19576 21111 22704 24355

PRZEDŁU KA DO KLUCZY NASADOWYCH G D

GNIAZDO 1/2 Kod produktu 103.121.000 103.121.001

G

Gn. (cal) 1/2 1/2

GNIAZDO 3/4 D

Dł. Waga (mm) (g) 75 125

155 260

GNIAZDO 1 Kod produktu 103.121.004 103.121.005

G

Gn. (cal) 1 1

D

Dł. Waga (mm) (g) 150 300

910 1650

Kod produktu 103.121.002 103.121.003

G

Gn. (cal) 3/4 3/4

D

Dł. Waga (mm) (g) 125 250

385 530


PRZEGUB UNIWERSALNY DO KLUCZY NASADOWYCH

KLUCZ IMBUSOWY

D2

G D

GNIAZDO 1/2 G

Kod produktu

Dł. Waga (mm) (g)

1/2

103.121.006

GNIAZDO 3/4 D

Gn. (cal)

60

210

Kod produktu 103.121.007

G

Gn. (cal) 3/4

Kod produktu

D

Dł. Waga (mm) (g) 108

370

GNIAZDO 1 G

Kod produktu

D

Gn. (cal)

Dł. Waga (mm) (g)

1

103.121.008

113

1500

D WIGNIA SZE CIOK TNA DŁUGA Z KULK

S

103.123.100 103.123.101 103.123.102 103.123.103 103.123.104 103.123.105 103.123.106 103.123.107 103.123.108 103.123.109

D1 S

D1

D2

2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10

16 18 20 25 28 32 34 36 38 40

75 85 90 100 115 135 140 150 160 170

r. Dł. Dł. Waga (mm) (mm) (mm) (g) 2 4 7 15 24 42 57 80 110 140

103.122.100 103.122.101 103.122.102 103.122.103 103.122.104 103.122.105 103.122.106 103.122.107 103.122.108 103.122.109 103.122.110 103.122.111 103.122.112 103.122.113 103.122.114 103.122.115 103.122.116 103.122.117 103.122.118 103.122.119 103.122.120 103.122.121

Narz dzia nieiskrz ce i niemagnetyczne zostały wprowadzone na rynek przez firm Ampco Metal w 1922 roku. Obecnie Ampco Metal produkuje najszersz z dost pnych na rynku gam bezpiecznych narz dzi i utrzymuje tradycj oferowania wyrobów najwy szej jako ci.

D1

D2

1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 22 24 27 30 32 36

19 19 20 20 25 28 32 32 36 36 40 40 45 55 60 70 80 90 110 112 125 140

45 45 65 65 72 80 90 90 100 109 112 112 125 140 160 175 200 224 250 280 315 355

2 2 4 5 11 19 30 45 60 90 105 105 170 260 444 618 950 1260 1780 2460 3140 4470

Kod produktu

S

D1

D2

19 19 19 21 22 22 28 28 36 38 44 44 44 48 57 57 57 57

45 45 45 60 64 73 80 98 104 104 131 131 144 158 185 185 185 185

r. Dł. Dł. Waga (cal) (mm) (mm) (g)

103.122.500 1/16 103.122.501 3/32 103.122.502 5/64 103.122.503 1/8 103.122.504 5/32 103.122.505 3/16 103.122.506 7/32 103.122.507 1/4 103.122.508 5/16 103.122.509 3/8 103.122.510 7/16 103.122.511 1/2 103.122.512 9/16 103.122.513 5/8 103.122.514 11/16 103.122.515 3/4 103.122.516 7/8 103.122.517 1

5 9 9 9 9 18 27 36 64 109 163 209 281 390 544 644 898 1179

ZESTAWY Ilo kl. w zestawie 7 9 6 9

103.122.050 103.122.051 103.122.052 103.122.053

S

rednica (mm)

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2

Waga (g) 130 535 130 535

KLUCZ SZTORCOWY TRÓJK TNY DO SZAF ROZDZIELCZYCH D2 S

Kod produktu

NARZ DZIA TAK CENNE JAK YCIE

S

r. Dł. Dł. Waga (mm) (mm) (mm) (g)

Kod produktu

D2

Kod produktu

D1

S

103.126.000 103.126.001 103.126.002 103.126.003 103.126.004 103.126.005 103.126.006 103.126.007 103.126.008

S

D1

D2

M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

50 68 86 105 130 206 206 250 315

90 100 112 125 140 160 180 200 224

r. Dł. Dł. Waga (mm) (mm) (mm) (g)

D1

70 105 180 270 420 660 1150 1900 3300

49


NARZ DZIA EX

KLUCZE NASADOWE

KLUCZ SZTORCOWY 6-K TNY Z DWIGNI S

S D

D

D WIGNIA

KLUCZ Kod produktu 103.124.100 103.124.101 103.124.102 103.124.103 103.124.104 103.124.105 103.124.106 103.124.107 103.124.108 103.124.109 103.124.110 103.124.111 103.124.112 103.124.113 103.124.114 103.124.115 103.124.116 103.124.117 103.124.118 103.124.119 103.124.120 103.124.121 103.124.122 103.124.123 103.124.124 103.124.125 103.124.126 103.124.127 103.124.128 103.124.129 103.124.130 103.124.131 103.124.132 103.124.133 103.124.134 103.124.135 103.124.136 103.124.137 103.124.138 103.124.139 103.124.140 103.124.141 103.124.142 103.124.143 103.124.144 103.124.145 103.124.146 103.124.147 103.124.148 103.124.149 103.124.150 103.124.151 103.124.152 103.124.153 103.124.154 103.124.155

50

S

r.

D

Dł. Waga (g)

Przedłu ka

190 200 215 230 250 265 265 280 280 300 300 325 325 350 350 380 380 415 415 415 450 450 450 485 485 485 530 530 530 530 580 580 635 635 320 320 340 340 340 360 360 360 380 380 380 380 400 400 400 400 425 425 425 455 455 455

110 135 160 210 260 350 350 400 400 450 450 650 650 830 830 1140 1140 1450 1450 1450 1800 1800 1800 2450 2450 2450 3300 3300 3300 3300 4000 4000 4800 4800 4900 4900 6500 6500 6500 8300 8300 8300 10500 10500 10500 10500 14300 14300 14300 14300 19200 19200 19200 26000 26000 26000

CL 0150 CL 0150 CL 0150 CL 0150 CL 0180 CL 0180 CL 0180 CL 0200 CL 0200 CL 0200 CL 0200 CL 0230 CL 0230 CL 0230 CL 0230 CL 0250 CL 0250 CL 0250 CL 0320 CL 0320 CL 0400 CL 0400 CL 0400 CL 0400 CL 0400 CL 0400 CL 0500 CL 0500 CL 0500 CL 0500 CL 0500 CL 0500 CL 0630 CL 0630 CL 0710 CL 0710 CL 0710 CL 0710 CL 0710 CL 0710 CL 0710 CL 0710 CL 0800 CL 0800 CL 0800 CL 0800 CL 0800 CL 0800 CL 0800 CL 0800 CL1000 CL1000 CL1000 CL1000 CL1000 CL1000

(mm) (mm) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 41 42 46 47 50 52 54 55 56 58 60 63 65 67 70 71 75 77 80 82 85 88 90 94 95 100

Kod produktu 103.124.500 103.124.501 103.124.502 103.124.503 103.124.504 103.124.505 103.124.506 103.124.507 103.124.508 103.124.509 103.124.510 103.124.511 103.124.512 103.124.513 103.124.514 103.124.515 103.124.516 103.124.517 103.124.518 103.124.519 103.124.520 103.124.521 103.124.522 103.124.523 103.124.524 103.124.525 103.124.526 103.124.527 103.124.528 103.124.529 103.124.530 103.124.531 103.124.532 103.124.533 103.124.534 103.124.535 103.124.536 103.124.537 103.124.538 103.124.539 103.124.540 103.124.541 103.124.542 103.124.543 103.124.544 103.124.545 103.124.546 103.124.547 103.124.548 103.124.549 103.124.550 103.124.551

S

r.

D

Dł. Waga Prze-

(mm) (mm) 5/16 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 9/16 1 5/8 1 11/16 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2 2 1/16 2 1/8 2 3/16 2 1/4 2 5/16 2 3/8 2 7/16 2 1/2 2 9/16 2 5/8 2 3/4 2 13/16 2 15/16 3 3 1/8 3 1/4 3 3/8 3 1/2 3 5/8 3 3/4 3 7/8

190 200 215 230 265 265 280 280 300 325 325 350 350 380 415 415 450 450 450 485 485 530 530 580 580 580 580 635 635 635 320 320 340 340 340 360 360 360 380 380 380 380 380 400 400 400 400 425 425 455 455 455

(g)

dłu ka

110 160 210 260 350 350 400 400 450 650 650 830 830 1140 1450 1450 1800 1800 1800 2450 3300 3300 3300 4000 4000 4000 4800 4800 4800 4800 4900 4900 6500 6500 6500 8300 8300 8300 10500 10500 10500 10500 10500 14300 14300 14300 14300 19200 19200 19200 26000 26000

CL 0150 CL 0150 CL 0150 CL 0150 CL 0180 CL 0150 CL 0200 CL 0200 CL 0200 CL 0230 CL 0230 CL 0230 CL 0230 CL 0250 CL 0250 CL 0320 CL 0320 CL 0400 CL 0400 CL 0400 CL 0400 CL 0400 CL 0500 CL 0500 CL 0500 CL 0500 CL 0500 CL 0630 CL 0630 CL 0630 CL 0710 CL 0710 CL 0710 CL 0710 CL 0710 CL 0710 CL 0710 CL 0710 CL 0800 CL 0800 CL 0800 CL 0800 CL 0800 CL 0800 CL 0800 CL 0800 CL 1000 CL 1000 CL 1000 CL 1000 CL 1000 CL 1000

S

Kod produktu 103.124.900 103.124.901 103.124.902 103.124.903 103.124.904 103.124.905 103.124.906 103.124.907 103.124.908 103.124.909 103.124.910 103.124.911

Model

r. (mm)

CL 0150 CL 0180 CL 0200 CL 0230 CL 0250 CL 0320 CL 0400 CL 0500 CL 0630 CL 0710 CL 0800 CL 1000

6 8 10 10 13 13 16 16 20 25 32 38

D

Dł. Waga (mm) (g) 150 180 200 230 250 320 400 500 630 710 800 1000

40 75 100 130 245 315 600 920 1600 2750 4800 9380

KLUCZ SZTORCOWY RUBOKR TOWY S D1 D2

Kod produktu 103.127.100 103.127.101 103.127.102 103.127.103 103.127.104 103.127.105 103.127.106 103.127.107 103.127.108 103.127.109 103.127.110 103.127.111 103.127.112 103.127.113 103.127.114 103.127.115 103.127.116 103.127.117 103.127.118

S

D1

D2

3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85 85 85 85 90 90 90 100 100 100 100 110 110 110 110 120 120 130 130

175 180 180 185 190 190 190 200 200 210 210 220 220 230 230 240 240 250 250

r. Dł. Dł. Waga (mm) (mm) (mm) (g) 55 55 60 60 65 65 80 80 100 100 115 115 130 170 210 210 235 235 240

Kod produktu

S

D1

D2

85 85 85 90 90 100 110 110 110 120 130 130

175 180 185 190 190 210 220 230 230 240 250 250

r. Dł. Dł. Waga (cal) (mm) (mm) (g)

103.127.500 1/8 103.127.501 5/32 103.127.502 3/16 103.127.503 7/32 103.127.504 1/4 103.127.505 5/16 103.127.506 3/8 103.127.507 7/16 103.127.508 1/2 103.127.509 9/16 103.127.510 5/8 103.127.511 11/16

55 55 60 65 80 100 115 170 210 235 235 240


KLUCZ NASADOWY 6-K TNY WYGI TY

KLUCZ HAKOWY STAŁY S

D2

D D1

S Kod produktu 103.125.100 103.125.101 103.125.102 103.125.103 103.125.104 103.125.105 103.125.106 103.125.107 103.125.108 103.125.109 103.125.110 103.125.111 103.125.112 103.125.113 103.125.114 103.125.115 103.125.116 103.125.117 103.125.118 103.125.119 103.125.120 103.125.121 103.125.122 103.125.123 103.125.124 103.125.125 103.125.126 103.125.127 103.125.128 103.125.129 103.125.130 103.125.131 103.125.132 103.125.133 103.125.134 103.125.135 103.125.136 103.125.137 103.125.138 103.125.139 103.125.140 103.125.141 103.125.142 103.125.143 103.125.144 103.125.145 103.125.146 103.125.147 103.125.148 103.125.149

S

D1

D2

r. Dł. Dł. Waga (mm) (mm) (mm) (g) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 41 42 46 47 50 52 54 55 56 58 60 63 65 67 70 71 75 77 80 82

33 35 37 39 42 45 45 48 48 51 51 55 55 59 59 63 63 69 69 69 75 75 75 81 81 81 89 89 89 89 96 96 105 105 114 114 120 120 120 138 138 138 150 150 150 150 166 166 166 166

175 185 195 205 220 240 240 250 250 270 270 290 290 310 310 335 335 365 365 365 395 395 395 425 425 425 465 465 465 465 510 510 555 555 605 605 660 660 660 730 730 730 800 800 800 800 880 880 880 880

100 120 140 180 220 280 280 300 300 320 320 530 530 680 680 830 830 1000 1000 1000 1300 1300 1300 1700 1700 1700 2800 2800 2800 2800 3600 3600 4000 4000 4800 4800 6400 6400 6400 8200 8200 8200 10400 10400 10400 10400 14100 14100 14100 14100

Kod produktu 103.125.500 103.125.501 103.125.502 103.125.503 103.125.504 103.125.505 103.125.506 103.125.507 103.125.508 103.125.509 103.125.510 103.125.511 103.125.512 103.125.513 103.125.514 103.125.515 103.125.516 103.125.517 103.125.518 103.125.519 103.125.520 103.125.521 103.125.522 103.125.523 103.125.524 103.125.525 103.125.526 103.125.527 103.125.528 103.125.529 103.125.530 103.125.531 103.125.532 103.125.533 103.125.534 103.125.535 103.125.536 103.125.537 103.125.538 103.125.539 103.125.540 103.125.541 103.125.542 103.125.543 103.125.544 103.125.545 103.125.546

S

D1 D2

r. Dł. Dł. Waga (cal) (mm) (mm) (g) 5/16 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 9/16 1 5/8 1 11/16 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2 2 1/16 2 1/8 2 3/16 2 1/4 2 5/16 2 3/8 2 7/16 2 1/2 2 9/16 2 5/8 2 3/4 2 13/16 2 15/16 3 3 1/8 3 1/4

33 37 39 42 45 45 48 48 51 55 55 59 59 63 69 69 75 75 75 81 81 89 89 89 96 96 96 105 105 105 114 114 120 120 120 138 138 138 150 150 150 150 150 166 166 166 166

175 195 205 220 240 240 250 250 270 290 290 310 310 335 365 365 395 395 395 425 425 465 465 465 510 510 510 555 555 555 605 605 660 660 660 730 730 730 800 800 800 800 800 880 880 880 880

S

Kod produktu

100 140 180 220 280 280 300 300 320 530 530 680 680 830 1000 1000 1300 1300 1300 1700 1700 2800 2800 2800 3600 3600 3600 4000 4000 4000 4800 4800 6400 6400 6400 8200 8200 8200 10400 10400 10400 10400 10400 14100 14100 14100 14100

(mm)

103.128.100 103.128.101 103.128.102 103.128.103 103.128.104 103.128.105 103.128.106 103.128.107 103.128.108 103.128.109 103.128.110 103.128.111 103.128.112 103.128.113 103.128.114 103.128.115

12-14 16-20 25-28 30-32 34-36 40-42 45-50 52-55 58-62 68-75 80-90 95-100 110-115 120-130 135-145 155-165

rednica

D

Długo (mm)

(cal)

15/32 - 9/16 5/8 - 13/16 31/32 - 1 1/8 1 3/16 - 1 1/4 1 5/16 - 1 7/16 1 9/16 - 1 11/16 1 3/4 - 2 2 1/16 - 2 3/16 2 1/4 - 2 7/16 2 11/16 - 2 3 1/8 - 3 1/2 3 3/4 - 4 3 5/16 - 4 9/16 4 11/16 - 5 1/8 5 5/16 - 5 3/4 6 1/8 - 6 1/2

110 110 136 136 170 170 205 205 245 245 285 285 335 335 385 385

Waga (g) 30 30 50 50 100 100 190 190 265 265 410 410 730 730 1150 1150

KLUCZ HAKOWY REGULOWANY

S D S

Kod produktu

(mm)

103.128.200 103.128.201 103.128.202

32-75 50-120 115-170

rednica

D

(cal)

1 1/4 - 3 2 - 4 3/4 4 1/2 - 6 3/4

Długo (mm) 205 285 310

Waga (g) 230 450 500

KLUCZ HAKOWY DO W Y A

B

D B

Kod produktu 103.128.301 103.128.300

i.w. dla (mm) A B A

110-75-52 75-52

D Długo

(mm)

455 285

Waga (g) 1100 460

51


NARZ DZIA EX

KLUCZE NASADOWE

Produkty nieiskrz ce Ampco s przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie wyst puje wysokie zagro enie wybuchem wynikaj ce z obecno ci w otoczeniu gazów lub płynów zapalnych b d wybuchowych. Narz dzia niemagnetyczne Ampco wykonane s z ró nych stopów opracowanych przez Ampco, których typowa przenikalno magnetyczna wynosi od 1,01 do 1,2, i które s przeznaczone do zastosowa wojskowych, usuwania min oraz pracy w polu magnetycznym, do urz dze MRI (rezonans magnetyczny) i innych urz dze prze wietlaj cych lub do urz dze , w których stosowane s silne magnesy. Najwy sza odporno na korozj sprawia, e narz dzia Ampco s przeznaczone dla profesjonalistów pracuj cych w najbardziej wymagaj cych i agresywnych rodowiskach, zarówno na l dzie, jak i na wodzie.

KLUCZ HAKOWY DO ZAWORÓW

KLUCZ DO ZAWORÓW D1

D1 S

S

D2 S

Kod produktu 103.128.400 103.128.401 103.128.402 103.128.403 103.128.404 103.128.405 103.128.406 103.128.407

(mm)

(mm)

D1

(mm)

D2

Waga (g)

30 35 40 45 50 60 70 80

56 61 72 77 88 104 120 136

300 350 400 450 500 600 700 800

350 600 680 1110 1200 2000 3000 5300

S1

Kod produktu 103.128.409 103.128.410 103.128.411

D2 S

(mm) 36 48 62

S

MAX

(mm)

Waga (g)

180 400 720

60 80 102

370 430 550

650 1300 2550

KLUCZ DO BECZEK UNIWERSALNY

D S2

103.128.408

52

D2 S1 x S2

D1

D2

(mm)

(mm)

(mm)

Waga (g)

30 x 40

113

500

720

D2

(mm)

D1

Kod produktu

D1

(mm)

Kod produktu 103.129.100 103.129.101

D

Dł. (mm)

Waga (g)

385 305

1300 680


INDYWIDUALNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE Je li nie znale li Pa stwo w katalogu odpowiedniego, klucza, narz dzia przystosowanego do Pa stwa potrzeb, mo emy je wykona na specjalne Pa stwa yczenie.

ZASTOSOWANIA NARZ DZI EX Przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie wyst puje wysokie zagro enie wybuchem wynikaj ce z obecno ci w otoczeniu gazów lub płynów zapalnych b d wybuchowych. Stosowane zarówno w przemy le rafineryjnym jak i chemicznym, stanowi wyposa enie pracowników stra y po arnej, wojska, gazowni, wodoci gów i kopalni. Najwy sza odporno na korozj sprawia, e narz dzia s przezna- czone dla profesjonalistów pracuj cych w strefach zagro enia wybuchem, w najbardziej wymagaj cych i agresywnych rodowiskach, zarówno na l dzie, jak i na wodzie.

53


NARZ DZIA EX

SZCZYPCE, P SETY, KLUCZE NASTAWNE I PRZECINAKI DO RUR

NARZ DZIA BEZISKROWE

KOMBINERKI

SZCZYPCE DŁUGIE PÓŁOKR GŁE

R

R

D Kod produktu

D Kod produktu 103.203.100

R

Grubo (mm) 10

D

Długo (mm)

103.200.100 103.200.101

Waga (g)

180

184

R

Grubo (mm)

D

Waga (g)

Długo (mm)

13 15

170 200

285 343

SZCZYPCE REGULOWANE

SZCZYPCE PŁASKIE

R R D D Kod produktu 103.204.100

R

Grubo (mm) 8

D

Długo (mm)

Kod produktu

Waga (g)

160

103.201.100

105

R

Maksymalne rozw. szczypiec (cal)

(mm)

1

25

D

Grubo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

205

238

12

SZCZYPCE NASTAWNE

SZCZYPCE OKR GŁE R

R D D

Kod produktu 103.205.100

R

Grubo (mm) 8

D

Długo (mm)

54

Waga (g)

160

SZCZYPCE DO ZEWN TRZNYCH PIER CIENI OSADCZYCH

Kod produktu 103.202.100 103.202.101 103.202.102

105

Maksymalne rozw. szczypiec (cal)

(mm)

1 1/2 2 1/8 3 3/8

40 50 85

Kod produktu

R

D

103.206.100 103.206.101 103.206.102 103.206.103 103.206.104 103.206.105

R

D

Grubo (mm) 10 12 14

Ring dia (mm) 3-10 10-25 7 19-60 9 40-100 85-165 125-300

R

Grubo (mm) 7 140 180 11 14 17

Długo (mm)

Waga (g)

250 300 400

380 635 1195

D

Długo (mm) 140 85 125 225 305 500

Waga (g) 85 245 620 1225


SZCZYPCE BOCZNE

SZCZYPCE CZOŁOWE

R R D Kod produktu 103.208.100 103.208.101

R

Grubo (mm) 9 12

D

155 180

170 185

D

Kod produktu

D

Dia (mm) 0.5-5

R

Grubo (mm) 8

SZCZYPCE DO WEWN TRZNYCH PIER CIENI OSADCZYCH

Długo (mm)

103.210.100

D

12

D

Waga (g)

Długo (mm) 185

315

P SETA

R

103.209.100

Grubo (mm)

103.211.100

CIGACZ IZOLACJI

Kod produktu

R

Kod produktu

Waga (g)

Długo (mm)

D

Długo (mm)

Waga (g)

155

122

110

D Waga (g) 12

NARZ DZIA WYS OKIEJ JAKO CI TO BEZPIECZE S TWO LUDZI Kod produktu

R

D

103.207.100 103.207.101 103.207.102 103.207.103 103.207.104

Ring dia (mm) 8-25 19-60 9 40-100 85-165 125-300

R

Grubo (mm) 7 180 11 15 17

D

Długo (mm) 140 135 220 270 500

Waga (g) 65 250 465 1120

55


NARZ DZIA EX

SZCZYPCE, P SETY, KLUCZE NASTAWNE I PRZECINAKI DO RUR

OBC GI

KLUCZ NASTAWNY DO RUR R

R R

Kod produktu

20

200

488

R

Kod produktu

D

Długo (mm)

Grubo (mm)

103.213.100

13

S

103.216.100

D

103.214.100 103.214.101 103.214.102

16 22 25

1 1 1/2 2

R

Grubo (mm) 1 1 1/2 2

D

Długo (mm) 320 440 560

Waga (g) 735 1420 2525

KLUCZ NASTAWNY DO RUR

Kod produktu 103.215.100 103.215.101 103.215.102 103.215.103 103.215.104 103.215.105 103.215.106

56

S

3/4 1 1 1/2 2 2 1/2 3 1/2 5

19 25 28 50 65 90 130

R

Grubo (mm) 18 20 38 26 30 35 39

D

Długo (mm) 215 280 350 420 565 770 1100

S

rednica maksymalna (cal) (mm) 2

50

R

Grubo (mm) 50

D

Waga (g)

Długo (mm) 430

2500

KLUCZ ŁA CUCHOWY DO RUR D

Kod produktu

D

rednica maksymalna (cal) (mm)

D

S

R

S

615 955 1485 2480 4215 8040

280 350 420 565 770 1100

R

Kod produktu

S

20 23 26 30 35 39

Waga (g)

618

R

rednica maksymalna (cal) (mm)

25 38 50 65 90 130

1 1 1/2 2 2 1/2 3 1/2 5

D

Długo (mm)

Waga (g)

SZCZYPCE SZWEDZKIE

Kod produktu

Grubo (mm)

PRZECINAK DO RUR

D

250

S

rednica maksymalna (cal) (mm)

103.215.107 103.215.108 103.215.109 103.215.110 103.215.111 103.215.112

SZCZYPCE DO RUR

R

S

Kod produktu

R

D

S

Waga (g)

Długo (mm)

Grubo (mm)

103.212.100

D

D

Waga (g) 605 930 1435 2180 3810 7220 10400

103.217.100 103.217.101 103.217.102 103.217.103

S

rednica maksymalna (cal) (mm) 1 1/2 2 1/2 4 12

38 65 100 305

R

Grubo (mm) 55 62 76 90

D

Długo (mm) 510 685 915 1830

Waga (g) 2650 4500 12710 30730


MŁOTEK LUSARSKI

MŁOTKI, MŁOTY, SIEKIERY, TOPORKI MŁOTEK LUSARSKI TYP AMERYKA SKI

D Kod produktu 103.300.100 103.300.101 103.300.102 103.300.103 103.300.104 103.300.105 103.300.106 103.300.107 103.300.108 103.300.109 103.300.110 103.300.111 103.300.112

Ci ar młota (g) 100 150 200 300 400 500 600 700 800 1000 1250 1500 2000

D

Długo (mm) 260 280 280 300 320 320 330 350 350 360 380 380 400

Waga (g)

D

150 220 300 400 520 650 750 900 1000 1250 1550 1850 2400

Kod produktu 103.303.100 103.303.101 103.303.102

MŁOTEK LUSARSKI CI KI

Ci ar młota (funt) (g) 1.50 2.50 3.50

680 1135 1590

D

Długo (mm) 355 380 380

Waga (g) 970 1510 1950

MŁOTEK DWUSTRONNY D Kod produktu

D Kod produktu 103.301.100 103.301.101 103.301.102 103.301.103 103.301.104 103.301.105 103.301.106 103.301.107

Ci ar młota (g) 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 15000

D

Długo (mm) 600 600 600 800 800 900 900 920

103.304.100 103.304.101 103.304.102 103.304.103 103.304.104 103.304.105 103.304.106 103.304.107 103.304.108 103.304.109 103.304.110

Waga (g) 2900 3600 4600 5700 6800 9000 11200 16500

MŁOTEK LUSARSKI Z KULK

Ci ar młota (g) 1000 1250 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000

103.302.100 103.302.101 103.302.102 103.302.103 103.302.104 103.302.105 103.302.106

Ci ar młota (funt) (g) 0.25 0.75 1.00 1.50 2.00 2.25 2.75

115 240 455 680 905 1020 1250

360 380 380 400 600 600 600 800 800 900 900

Waga (g) 1200 1450 1750 2250 2800 3350 4400 5500 6600 8700 10800

MŁOTEK DWUSTRONNY TYP AMERYKA SKI

D Kod produktu

D

Długo (mm)

D D

Długo (mm) 250 350 350 360 360 360 360

Waga (g) 170 585 700 895 1170 1305 1410

Kod produktu 103.305.100 103.305.101 103.305.102 103.305.103

Ci ar młota (funt) (g) 1.75 2.25 2.75 3.00

800 1020 1250 1360

D

Długo (mm) 355 355 380 350

Waga (g) 1045 1280 1530 1680

57


NARZ DZIA EX

KLUCZE PŁASKIE, OCZKOWE, NASTAWNE

PODBIJAK

MŁOTEK MASZYNOWY DWUSTRONNY D

Kod produktu 103.306.100 103.306.101

Ci ar młota (funt) (g) 2.00 4.00

D

Długo (mm)

910 1820

255 280

Waga (g) 1185 2020

103.306.102 103.306.103 103.306.104 103.306.105 103.306.106 103.306.107

3.00 5.00 7.50 10.00 15.00 18.00

D

Długo (mm) 380 840 840 840 840 840

1360 2270 3400 4540 6800 8170

1570 3220 4300 5030 7300 8740

103.307.100 103.307.101 103.307.102

2.00 4.00 6.00

900 1820 2730

Kod produktu

250 360 360 360

170 895 920 1080

Ci ar młota (funt) (g) 0.75 1.00 1.25

340 455 570

D

Długo (mm) 360 360 360

Waga (g) 645 760 955

MŁOTEK DO KAMIENIA KOTŁOWEGO D

Długo (mm) 360 380 380

Waga (g) 1110 1990 2870

D Kod produktu

NIE ZNALAZE NARZ DZIA KTÓREGO SZUKAŁE ?

MO EMY JE ZROBI DLA CIEBIE!

58

115 680 800 910

Waga (g)

D

103.309.100 103.309.101 103.309.102

D Ci ar młota (funt) (g)

0.25 1.50 1.75 2.00

D

Długo (mm)

Waga (g)

MŁOTEK GUMOWY

Kod produktu

Ci ar młota (funt) (g)

MŁOTEK DO GWO DZI

D Ci ar młota (funt) (g)

Kod produktu 103.308.100 103.308.101 103.308.102 103.308.103

MŁOT DWUSTRONNY

Kod produktu

D

103.310.100 103.310.101 103.310.102

Ci ar młota (funt) (g) 1.00 1.50 3.00

455 680 1360

D

Długo (mm) 355 355 380

Waga (g) 680 930 1550


MŁOTEK Z PRZECINAKIEM

MŁOTEK DO NITOWANIA D

D

Kod produktu 103.311.100 103.311.101

Ci ar młota (funt) (g) 3.00 5.00

D

Długo (mm)

1360 2270

380 380

Kod produktu Waga (g) 1495 2400

103.313.100

Ci ar młota (g)

D

Waga (g)

Długo (mm)

1500

380

1700

SIEKIERA

MŁOTEK MURARSKI

D3 D2

D

D1 Kod produktu

Kod produktu 103.312.100

Ci ar młota (funt) (g) 1.50

D

Długo (mm)

680

360

103.315.100 103.315.101

Waga (g) 1030

D1

D2

D3

Ci ar obucha (g)

Długo (mm)

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

1500 2400

125 125

200 200

920 920

2770 3630

TOPOREK STRA ACKI D3

MŁOTEK MURARSKI

D2

D1 D Kod produktu 103.312.101 103.312.102

Ci ar młota (g) 600 800

D

Długo (mm)

Waga (g)

290 300

710 970

MŁOTEK Z BOLCEM

Kod produktu 103.315.102 103.315.103

D1

D2

D3

Ci ar obucha (g)

Długo (mm)

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

1850 2950

125 125

300 300

920 920

3040 4200

TOPOREK

D3

D2 D Kod produktu 103.314.100 103.314.101 103.314.102 103.314.103

Ci ar młota (g) 8 10 12 16

D

Długo (mm) 330 330 350 350

Waga (g) 500 550 800 860

Kod produktu 103.316.100

D1

D2

D3

D1

Długo (mm)

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

95

170

355

980

59


NARZ DZIA EX

RUBOKR TY, PRZEBIJAKI

RUBOKR TY

RUBOKR T WYGI TY

RUBOKR T KRZY AKOWY D1

D1 D2

Kod produktu 103.350.100 103.350.101 103.350.102 103.350.103 103.350.104

D1

D2

Kod produktu

PH (nr)

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

0 1 2 3 4

60 80 100 150 200

150 170 200 260 320

25 60 85 135 230

103.353.100 103.353.101 103.353.102 103.353.103

103.352.100 103.352.101 103.352.102

Skład 8 x 80, 8 x 150, 10 x 200 mm, PH nr 2 8 x 80, 8 x 150, 10 x 200 mm, PH nr 1,2,3 3 x 150, 4 x 120, 5 x 200, 6 x 150 mm

D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

4 6 10 13

120 135 140 190

25 40 60 200

RUBOKR T KRZY AKOWY

ZESTAWY RUBOKR TÓW Kod produktu

D2

Waga (g) 625 845 265

S D1

Kod produktu 103.351.100 103.351.101 103.351.102 103.351.103 103.351.104 103.351.105 103.351.106 103.351.107 103.351.108 103.351.109 103.351.110 103.351.111 103.351.112 103.351.113 103.351.114

S

D2 D1

D2

rednica (mm)

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 8 8 10 10 10

60 150 70 120 80 100 200 50 100 150 80 150 200 300 380

150 240 160 210 170 190 290 150 200 250 190 260 320 420 500

20 60 35 45 50 60 75 60 80 85 70 130 225 305 345

DLACZEGO NARZ DZIA NIEISKRZ CE? Tam, gdzie u ywane s niebezpieczne, łatwopalne i wybuchowe materiały, wzgl dy bezpiecze stwa zabraniaj u ywania narz dzi stalowych, które mog iskrzy .

16 60


PRZEBIJAKI, PUNKTAKI, RYSIK, SZYDŁO

PRZEBIJAK STO KOWY S1

S2

103.420.100 103.420.101 103.420.102

S1

rednica (mm) 5 10 13

S2

D

rednica (mm) 16 19 25

Długo (mm)

Waga (g)

215 230 255

255 420 880

D Kod produktu 103.423.100 103.423.101 103.423.102 103.423.103 103.423.104 103.423.105

PRZEBIJAK STO KOWY S1

S2 D

Kod produktu 103.421.100 103.421.101 103.421.102 103.421.103 103.421.104

S1

rednica (mm) 6 7 8 12 13

S2

D

rednica (mm) 13 17 21 24 29

Waga (g)

150 150 205 255 255

100 100 175 645 865

D

103.422.100 103.422.101 103.422.102 103.422.103 103.422.104 103.422.105 103.422.106 103.422.107 103.422.108 103.422.109 103.422.110 103.422.111 103.422.112 103.422.113 103.422.114

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20

S2

rednica (mm) 8 8 8 8 10 10 13 13 16 16 16 16 19 19 22

D

17 21 24 27 30 33

Długo (mm)

Waga (g)

200 200 200 200 200 200

230 360 415 630 880 1050

D

Kod produktu

S2

S1

8 8 10 13 18 22

S2

rednica (mm)

RYSIK DWUSTRONNY

103.424.100

S1

rednica (mm)

S1

rednica (mm)

S

Długo (mm)

PRZEBIJAK

Kod produktu

S2

S1

D Kod produktu

PRZEBIJAK STO KOWY DWUSTRONNY

S

D

rednica (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

4

225

45

PRZEBIJAK S2

S1 D

Długo (mm)

Waga (g)

120 120 120 120 120 120 160 160 160 160 160 160 200 200 200

38 40 40 40 60 65 140 140 220 220 220 220 500 500 620

D Kod produktu 103.425.100 103.425.101 103.425.102 103.425.103 103.425.104 103.425.105 103.425.106 103.425.107 103.425.108 103.425.109

S1

rednica (mm) 1.5 2 3 4 5 6 8 10 13 16

S2

rednica (mm) 8 8 8 10 10 10 13 13 16 16

D

Długo (mm)

Waga (g)

110 110 110 120 130 140 150 160 180 200

50 50 50 80 90 100 140 160 340 400

61


NARZ DZIA EX

PRZEBIJAK, PUNKTAK, SZYDŁO

PUNKTAK

PRZEBIJAK S2

S1

S

D Kod produktu 103.426.100 103.426.101 103.426.102 103.426.103 103.426.104

S1

rednica (mm) 3 6 10 13 16

S2

D

rednica (mm) 10 14 14 18 20

D

Długo (mm)

Waga (g)

130 150 180 200 300

40 120 160 290 655

Kod produktu 103.429.100 103.429.101 103.429.102 103.429.103 103.429.104 103.429.105 103.429.106 103.429.107

PUNKTAK S1

S2 D

Kod produktu 103.427.100 103.427.101 103.427.102 103.427.103

S1

rednica (mm) 8 10 13 16

S2

rednica (mm) 100 115 125 150

D

S

D

rednica (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

8 10 13 16 19 21 25 29

85 90 100 110 140 160 200 240

40 50 70 100 180 270 450 630

PUNKTAK WYGI TY S

Długo (mm)

Waga (g)

30 45 95 175

P-1290 P-1291 P-1292 P-1293

WARTO WIEDZIE Je li w powietrzu st enie czynnika palnego jest powy ej dolnej granicy wybuchowo ci, powstaje mieszanina wybuchowa. Mo e ona by zapalona lub pobudzona do wybuchu, przez ró ne czynniki zewn trzne, takie jak: iskry w obwodach elektrycznych, wyładowania elektryczno ci statycznej czy iskry pochod zenia mechanicznego.

D1 D2

Kod produktu 103.430.100 103.430.101 103.430.102 103.430.103 103.430.104

S

D1

D2

rednica (mm)

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

16 19 25 29 30

150 150 150 150 150

450 450 450 450 450

930 1300 2000 2300 3300

SZYDŁO S D Kod produktu 103.428.100

62

S

D

rednica (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

4

185

65


NO E, SZPATUŁY, SKROBAKI, UCHWYTY NÓ DO WYKŁADZIN

SKROBAK PŁASKI S D1

S D2

Kod produktu 103.510.100

D1

S

Szeroko (mm)

D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

200

310

210

20

Kod produktu 103.512.103

SKROBAK TRÓJK TNY D1

Kod produktu 103.511.100

D2

Długo (mm)

Waga (g)

200

310

185

60

190

80

D2

Kod produktu 103.512.102

S

Szeroko (mm) 25

D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

105

220

75

SZPACHELKA SZTYWNA

D1 D2

103.512.100

Waga (g)

D1

Długo (mm)

D1

D2

Długo (mm)

S

NO ZWYKŁY

Kod produktu

50

D1

Długo (mm)

NÓ UNIWERSALNY

D2 D1

S

Szeroko (mm)

D2

D2

S

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

80

175

30

D1

Kod produktu

NO ZWYKŁY

103.513.100 103.513.101 103.513.102 103.513.103

S

Szeroko (mm) 20 30 50 90

D2 D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

90 90 105 115

190 195 205 220

65 75 120 165

D1 D2 Kod produktu 103.512.101

D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

145

260

80

63


NARZ DZIA EX

KLUCZE NASADOWE

SZPACHELKA ELASTYCZNA

SZPATUŁA S

S

D1 D2

D1

Kod produktu 103.513.107

S

Szeroko (mm) 90

D2

D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

115

220

115

SZPACHELKA SZTYWNA Z R CZK ANTYSTATYCZN

Kod produktu 103.514.100 103.514.101 103.514.102

S

Szeroko (mm)

D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

150 230 355

260 350 490

85 145 275

25 40 50

SZPATUŁA Z R CZK ELEKTROSTATYCZN S

S

D1 D1

D2 D2

Kod produktu 103.513.104 103.513.105 103.513.106

S

Szeroko (mm) 25 50 75

D1

D2

Kod produktu

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

140 130 130

250 240 240

100 125 150

SZPACHELKA ELASTYCZNA Z R CZK ANTYSTATYCZN

103.514.103 103.514.104

S

Szeroko (mm) 16 25

D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

75 150

210 270

180 100

SZPIC DO CZYSZCZENIA GWINTÓW S D

S

Kod produktu 103.515.100 103.515.101 103.515.102

D1 D2

Kod produktu 103.513.108

64

S

Szeroko (mm) 75

D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

130

240

125

S

Szeroko (mm) 6 10 13

D

Długo (mm)

Waga (g)

300 300 300

66 145 255


SKROBAK K TOWY

SKROBAK BEZ R CZKI

S D Kod produktu 103.516.100 103.516.101

S

Szeroko (mm) 22 50

D

S

Długo (mm)

Waga (g)

200 300

210 570

D2 D1

SKROBAK K TOWY S

103.516.102

S

Szeroko (mm) 38

D

Długo (mm)

Waga (g)

380

780

S D

103.518.100

S

75

D

Długo (mm)

Waga (g)

235

345

D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

65 65 65 65

220 220 220 220

605 780 820 900

75 100 125 150

S

D1

Kod produktu

Szeroko (mm)

6 6 6 6

S

Szeroko (mm)

SKROBAK Z R CZK

SKROBAK DO POWŁOK LAKIERNICZYCH

Kod produktu

Grubo (mm)

103.517.100 103.517.101 103.517.102 103.517.103

D

Kod produktu

R

Kod produktu

D2 S

Szeroko (mm)

103.519.100

95

D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

95

480

640

SKROBAK DO PŁYT S D2 D1

Kod produktu 103.520.100 103.520.101

S

Szeroko (mm) 100 100

D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

75 75

415

635 195

65


NARZ DZIA EX

KLUCZE NASADOWE

NÓ DO USZCZELEK

SKROBAK Z MŁOTKIEM S

S D1

D Kod produktu

S

Szeroko (mm)

103.521.100

75

D

Długo (mm)

Waga (g)

450

1100

Kod produktu 103.524.101 103.524.102

SKROBAK DO PODŁOGI BEZ R CZKI

S

Szeroko (mm)

D2 D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

400 800

690 1240

1200 2000

30 40

NÓ DO USZCZELEK S D1

S

Kod produktu

D Kod produktu

S

Szeroko (mm) 150

103.522.100

D

103.524.100

Długo (mm)

Waga (g)

170

720

S

Szeroko (mm) 25

D2 D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

220

400

300

UCHWYT DO TRZONKA

SKROBAK DO RDZY Z R CZK

S

S D1

Kod produktu 103.523.100 103.523.101 103.523.102 103.523.103

66

D

D2 S

Szeroko (mm) 75 75 75 75

D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

200 200 200 200

600 800 1000 1200

560 680 800 920

Kod produktu 103.525.100

S

Szeroko (mm) 170

D

Długo (mm)

Waga (g)

225

670


SZCZOTKI R CZNE, MASZYNOWE, DO TRZONKA SZCZOTKA Z R CZK ZAOKR GLON W2

SZCZOTKA DO WIEC ZAPŁONOWYCH W1

W1

W2 D

D W1

Kod produktu

Wysoko (mm)

103.640.100

55

W2

Wysoko (mm) 30

D

Długo (mm)

Rz dy

Waga (g)

260

4 x 16

175

SZCZOTKA Z WYGI T R CZK

Kod produktu

W1

Wysoko (mm)

103.641.100

22

W2

Wysoko (mm)

D

Długo (mm)

Rz dy

Waga (g)

195

3x7

18

13

SZCZOTKA DO ZAWORÓW S

W2

D Kod produktu

W1

Wysoko (mm)

103.640.101 103.640.102

45 45

W2

Wysoko (mm) 30 30

D

Kod produktu

Długo (mm)

Rz dy

Waga (g)

350 350

3 x 19 4 x 19

165 195

SZCZOTKA PŁASKA W2

20

D1

Długo (mm)

Waga (g)

100

340

42

SZCZOTKA O DRUTACH ZAOKR GLONYCH W1 D

W1

Wysoko (mm) 65

W2

Wysoko (mm) 40

D

Długo (mm)

Rz dy

Waga (g)

180

6 x 19

300

Kod produktu

W1

Wysoko (mm)

103.643.100

75

W2

Wysoko (mm) 55

W2

W1

103.640.104

W1

45

W2

Wysoko (mm) 30

D

Rz dy

Waga (g)

305

6 x 25

1500

W1

D Wysoko (mm)

D

Długo (mm)

SZCZOTKA DO SZOROWANIA O DRUTACH ZAOKR GLONYCH

SZCZOTKA WYGI TA

Kod produktu

D2

Długo (mm)

W1

103.640.103

W2

S

Szeroko (mm)

103.642.100

W2

D Kod produktu

D2

D1

W1

D

Długo (mm)

Rz dy

Waga (g)

185

6 x 19

280

Kod produktu 103.644.100

W1

Wysoko (mm) 60

W2

Wysoko (mm) 40

D

Długo (mm)

Rz dy

Waga (g)

220

6 x 17

480

67


NARZ DZIA EX

KLUCZE NASADOWE

SZCZOTKA TARCZOWA, DRUT FALISTY D

Kod produktu

D2

S

S

rednica (mm)

103.645.100 103.645.101 103.645.102 103.645.103 103.645.104 103.645.105 103.645.106 103.645.107 103.645.108 103.645.109

SZCZOTKA DOCZOŁOWA, DRUT FALISTY

50 76 102 102 102 153 153 153 153 153

R

D

Grubo (mm) 7 10 19 19 19 26 26 26 26 26

Długo (mm)

Maks. obroty

Waga (g)

13* 13* 10 13* 16 13* 16 19 26 32

20000 20000 6000 6000 6000 4500 4500 4500 4500 4500

45 70 365 365 365 725 725 725 725 725

TRZPIE MOCUJACY S1

Kod produktu 103.648.100 103.648.101 103.648.102 103.648.103 103.648.104

D1

D1

D2

Długo (UNC-11) (mm)

Długo (mm)

5/8

76 102 102 153 153

13*

5/8

16

5/8

Maks. obroty

Waga (g)

12500 8000 8000 6000 6000

365 590 680 1270 1360

SZCZOTKA DOCZOŁOWA, DRUT PLECIONY D2

S2

D1

D Kod produktu 103.646.100

S1

S2

D

rednica (mm)

rednica (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

12.5

6.4

22

46

Kod produktu

SZCZOTKA TARCZOWA, DRUT PLECIONY D

103.649.100 103.649.101 103.649.102

D1

Długo (mm)

D2

Długo (mm)

76 102 153

5/8 5/8 5/8

Maks. obroty

Waga (g)

12500 7000 6000

455 680 1540

SZCZOTKA P DZLOWA D1

S

D2

D3

Kod produktu 103.647.100 103.647.101

68

S

rednica (mm) 102 153

R

Grubo (mm) 9 13

D

Długo (UNC-11)

Maks. obroty

Waga (g)

5/8 5/8

20000 9000

225 590

Kod produktu 103.650.100 103.650.101

D1

Długo (mm) 26 26

D2

Długo (mm) 6.4 6.4

D3

Długo (mm)

Maks. obroty

Waga (g)

Drut

25 25

20000 20000

135 135

Falisty Pleciony


MŁOTKI, MŁOTY, SIEKIERY, TOPORKI

NO YCE

PILNIK OGR GŁY S D1

Kod produktu

D1

Długo (mm)

103.760.100 103.760.101 103.760.102 103.760.103

75 110 150 200

D1

D2

D2

D2

Waga (g)

Długo (mm)

Kod produktu

73 154 520 1495

150 200 300 380

103.763.100 103.763.101

S

Typ Równiak Gładzik

Szeroko (mm) 10 10

D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

250 250

360 360

218 218

PILNIK PÓŁOGR GŁY

NO YCE DO BLACHY

S D1 D1

Kod produktu 103.761.100 103.761.101 103.761.102

D2

D2 D1

Długo (mm) 50 75 95

D2

Długo (mm) 200 300 360

Kod produktu

Waga (g)

103.764.100 103.764.101

200 600 1000

PILNIK PŁASKI

D2

103.762.100 103.762.101

S

Typ Równiak Gładzik

20 20

Równiak Gładzik

24 24

D2

Długo (mm)

Waga (g)

250 250

360 360

305 305

Trzymaj narz dzia nieiskrz ce czyste i zdala od elaza lub innych zanieczyszcze , które mog wpływa na nieiskrz ce wła ciwo ci.

D1

Szeroko (mm)

Typ

D1

Długo (mm)

PRZECHOWYWANIE NARZ DZI

S

Kod produktu

S

Szeroko (mm)

D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

250 250

360 360

275 275

69


NARZ DZIA EX

SZCZYPCE, P SETY, KLUCZE NASTAWNE I PRZECINAKI DO RUR

RAMA PIŁY DO METALU

BRZESZCZOT PIŁY DO METALU S

S

D D1 Kod produktu

D2 Kod produktu 103.765.100

S

Szeroko (mm) 115

D1

D2

103.766.100

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

300

540

860

S

Szeroko (mm) 14

D

Długo (mm)

Waga (g)

Z by

310

20

18/cal

PIŁA DO DREWNA (8 Z BÓW/CAL) D1 D2 Kod produktu 103.767.100

JAKO

W CENIE

Pomimo wysokiej jako ci stopów wykorzystywanych do produkcji narz dzi nieiskrz cych s one bardziej mi kkie i równocze nie du o dro sze od standardowych. Dlatego powinny by u ytkowane z zachowaniem ostro no ci.

70

D1

Długo (mm) 500

D2

Długo (mm) 630

Waga (g) 770


PRZECINAKI, DOSZCZELNIAKI, ŁOMY, ROZPIERACZE PRZECINAK DO ROWKÓW

PRZECINAK S1

S2

S2

S1

D

Kod produktu 103.800.100 103.800.101 103.800.102 103.800.103 103.800.104 103.800.105 103.800.106 103.800.107 103.800.108 103.800.109 103.800.110 103.800.111

S1

D D

S2

rednica (mm)

rednica (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

8 10 14 20 23 20 17 50 14 19 26 24

6 10 12 19 23 20 17 32 14 14 26 24

130 145 155 200 220 225 230 270 305 370 450 760

35 75 145 400 580 475 380 1645 300 420 1645 2610

Kod produktu 103.803.100 103.803.101

S1

S2

D

rednica (mm)

rednica (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

10 13

19 22

200 225

430 670

PRZECINAK Z OSTRZEM ROMBOWYM S2

S1 D

PRZECINAK S1

S2

Kod produktu 103.804.100 103.804.101

S1

S2

D

rednica (mm)

rednica (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

13 19

20 23

205 310

435 915

D

Kod produktu 103.801.100 103.801.101 103.801.102 103.801.103

S1

D

S2

rednica (mm)

rednica (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

18 24 25 26

17 23 26 26

150 200 250 300

170 260 435 545

PRZECINAK DO BETONU S1 D Kod produktu

PRZECINAK PROSTOK TNY D

Kod produktu 103.802.100 103.802.101 103.802.102 103.802.103 103.802.104

103.805.100

S2

S1

S1

S2

D

rednica (mm)

rednica (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

11 13 17 16 19

16 20 22 25 29

150 205 235 300 400

230 410 630 1050 1800

S2

S1

S2

D

rednica (mm)

rednica (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

45

33

380

3040

PRZECINAK Z OSTRYM CZUBKIEM DO NARZ DZI PNEUMATYCZNYCH S D Kod produktu 103.806.105

S

Szeroko (mm) 25,4

D

Długo (mm)

Waga (g)

470

1820

71


NARZ DZIA EX

SZCZYPCE, P SETY, KLUCZE NASTAWNE I PRZECINAKI DO RUR

PRZECINAK Z OSTRYM CZUBKIEM DO NARZ DZI PNEUMATYCZNYCH S1

S2 D1

Kod produktu 103.806.100 103.806.101 103.806.104

S1

D2 D1

S2

D2

D1

rednica (mm)

rednica (mm)

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

42 42 42

25 25 25

250 350 450

75 75 75

1140 1600 2050

S1

103.807.102

S2 D1

103.806.102 103.806.103

S1

D2 D1

S2

D2

rednica (mm)

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

28.6 31.7

43 43

375 400

153 153

2710 3530

Kod produktu

S3

103.807.100 103.807.101

S1

S2

D2 S2

rednica (mm)

rednica (mm)

65 75

43 43

S3

D1

rednica Długo (mm) (mm) 28.6 28.6

305 305

D2

rednica (mm)

115

40

S3

D1

22

410

D2

rednica Długo (mm) (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

82

4150

Długo (mm)

Waga (g)

153 153

2630 2690

S3

D1

103.808.100 103.808.101 103.808.102 103.808.103

S1

S2

D2 S2

rednica (mm)

rednica (mm)

32 40 46 63

17 17 17 17

S3

D1

31.5 31.5 31.5 31.5

110 130 140 150

rednica Długo (mm) (mm)

D2

Długo (mm)

Waga (g)

60 60 60 60

140 420 500 610

PRZECINAK Z PŁASKIM CZUBKIEM I KOŁNIERZEM DO NARZ DZI PNEUMATYCZNYCH S1

S2 D1

Kod produktu 103.809.100 103.809.101 103.809.102

72

S2

rednica (mm)

PRZECINAK Z PŁASKIM CZUBKIEM I KOŁNIERZEM DO NARZ DZI PNEUMATYCZNYCH

Kod produktu

PRZECINAK Z PŁASKIM CZUBKIEM DO NARZ DZI PNEUMATYCZNYCH

D1

S1

D2

S1

rednica (mm)

S1

Kod produktu

S2

S3

S1

PRZECINAK Z OSTRYM CZUBKIEM DO NARZ DZI PNEUMATYCZNYCH

Kod produktu

PRZECINAK Z SZEROKIM CZUBKIEM DO NARZ DZI PNEUMATYCZNYCH

S1

D2 S2

D1

D2

rednica (mm)

rednica (mm)

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

38 44 63

17 17 17

120 130 150

70 70 70

415 510 595


DOSZCZELNIAK GI TY Z PŁASK KO CÓWK

PRZECINAK DO USUWANIA OSADÓW KAMIENIA DO NARZ DZI PNEUMATYCZNYCH

S2

S S1

D Kod produktu 103.810.000 103.810.001 103.810.002 103.810.003

R

Grubo (mm) 13 13 13 13

D

S

Szeroko (mm) 16 30 50 50

D

Długo (mm)

Waga (g)

125 90 130 200

70 115 165 330

Kod produktu 103.811.004

DOSZCZELNIAK PÓŁOKR GŁY S2

S1

R

Grubo (mm) 6

S1

103.811.002

R

Grubo (mm) 5

S1

Szeroko (mm)

27

19

D

Długo (mm)

Waga (g)

205

430

DOSZCZELNIAK Z ZAGI T KO CÓWK S2

103.811.001

R

10

S1

Szeroko (mm)

22

22

D

Długo (mm)

Waga (g)

220

680

S2

S1

Kod produktu 103.811.005

R

Grubo (mm) 6

S1

S1

S2

103.811.000 103.811.003

R

2 3

S1

Szeroko (mm) 15 33

Szeroko (mm)

25

19

D

Długo (mm)

Waga (g)

200

440

S2

S1

Kod produktu 103.811.006

R

Grubo (mm) 6

S1

S2

Szeroko (mm)

Szeroko (mm)

25

19

D

Długo (mm)

Waga (g)

200

400

S2

S1 D

D Grubo (mm)

S2

Szeroko (mm)

DOSZCZELNIAK PROSTY Z KO CÓWK PÓŁOKR GŁ

DOSZCZELNIAK Z PŁASK KO CÓWK

Kod produktu

440

D S2

Szeroko (mm)

200

DOSZCZELNIAK GI TY Z KO CÓWK PÓŁOKR GŁ

D Grubo (mm)

Waga (g)

DOSZCZELNIAK PROSTY Z PŁASK KO CÓWK

S1

Kod produktu

19

D

Długo (mm)

D S2

Szeroko (mm)

Szeroko (mm)

25

D Kod produktu

S2

Szeroko (mm)

S2

Szeroko (mm) 12 19

D

Długo (mm)

Waga (g)

260 230

225 460

Kod produktu 103.811.007

R

Grubo (mm) 6

S1

Szeroko (mm) 25

S2

Szeroko (mm) 19

D

Długo (mm)

Waga (g)

200

400

73


NARZ DZIA EX

KLUCZE PŁASKIE, OCZKOWE, NASTAWNE

DOSZCZELNIAK Z KO CÓWK OSTR S1

ROZPIERACZ DO KOŁNIERZY

D

S1

R

S2

S2

Kod produktu 103.812.000 103.812.001 103.812.002 103.812.003 103.812.004

R

Grubo (mm) 2 4 6 8 10

S1

Szeroko (mm)

D

S2

Szeroko (mm)

20 20 20 20 20

18 18 18 18 18

Długo (mm)

Waga (g)

250 250 250 250 250

400 430 470 500 560

KLIN DO KOŁNIERZY

D

Kod produktu

S1

Kod produktu 103.813.004 103.813.005 103.813.006 103.813.007 103.813.008 103.813.010 103.813.009 103.813.015 103.813.014 103.813.011 103.813.012 103.813.013

R

Grubo (mm) 6 13 13 13 19 25 41 10 10 19 19 32

S

rednica (mm)

60

46

103.814.100

Szeroko (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

80 105 150 180 150 200 200 90 180 180 200 215

50 100 200 300 400 800 1300 200 400 730 805 1400

15 19 25 32 38 38 38 50 50 50 50 50

KLIN DO KAMIENIA

103.813.000 103.813.001 103.813.002 103.813.003

S

Szeroko (mm) 44 45 47 50

D

Długo (mm)

Waga (g)

120 150 190 240

1120 1475 2015 2800

60

Waga (g)

305

7200

S

D

S

Szeroko (mm)

103.815.100 103.815.101 103.815.102

25 30 38

Długo (mm)

Waga (g)

460 760 910

1050 2300 3550

ŁOM DO WYŁAMYWANIA S1 D

Kod produktu

Kod produktu

S1

S2 D

S2

Szeroko (mm)

Szeroko (mm)

16 19 22 22

D

Długo (mm)

Waga (g)

460 610 760 920

920 1600 2800 3300

28 33 39 43

D

D

Długo (mm)

Waga (g)

406

916

103.817.000

ŁOM DO PODWA ANIA

74

140

D

Długo (mm)

SZPIKULEC

D Kod produktu

R

D

103.816.100 103.816.101 103.816.102 103.816.103

S

S3

rednica Grubo (mm) (mm)

ŁOM Z CZUBKIEM

Kod produktu

D

S2

rednica (mm)

S D

S3

S

Kod produktu 103.815.103 103.815.104

S

Szeroko (mm) 28 32

D

Długo (mm)

Waga (g)

1525 1730

8500 11000


ŁOPATY, SZPADLE, SZUFELKI, KILOFY, MOTYKI, WIDŁY SZPADEL Z R CZK POPRZECZN D

Kod produktu 103.900.100

S1 x S2

Szeroko (mm)

185 x 280

D

S2

Długo (mm)

Waga (g)

1155

2200

Kod produktu 103.902.003

Kod produktu 103.901.100

Szeroko (mm)

185 x 280

103.902.002

Szeroko (mm)

230 x 280

S2 Waga (g)

1155

2160

Kod produktu 103.902.005

103.902.004

230 x 280

S1 x S2

Szeroko (mm)

230 x 280

D

S2

Długo (mm)

Waga (g)

980

2155

S1

S2 Waga (g)

1500

2230

Kod produktu 103.902.000

S2

Długo (mm)

Waga (g)

980

1990

S1 x S2

Szeroko (mm)

330 x 430

D

S2

Długo (mm)

Waga (g)

1700

2890

PRZECHOWYWANIE NARZ DZI S1

Szeroko (mm)

2250

S1

D

Kod produktu

1500

D

Długo (mm)

D

Waga (g)

SZUFLA

ŁOPATA Z R KOJE CI

S1 x S2

Długo (mm)

S1

D

Kod produktu

230 x 280

S2

S1

Długo (mm)

D

Szeroko (mm)

D

D

ŁOPATA ZAOKR GLONA

S1 x S2

S1 x S2

S1

ŁOPATA Z R KOJE CI

D

D

D

S1

SZPADEL Z R CZK NA STRZEMIENIU

S1 x S2

ŁOPATA PROSTA

Nale y pami ta , e narz dzia wykonane ze stopów dobrego przewodnika, jakim jest mied , wcale nie musz by zaklasyfikowane jako antystatyczne, nawet je li s wykonane ze stopów zawieraj cych du y jej procent. Dlatego nie nale y ich u ywa tam, gdzie mog mie bezpo redni kontakt z acetylenem ze wzgl du na mo liwo tworzenia si wybuchowego acetylenku miedzi.

75


NARZ DZIA EX

RUBOKR TY, PRZEBIJAKI

SZUFLA

KILOF KOLEJOWY

S2

S1 D

Kod produktu 103.902.001

S1 x S2

Szeroko (mm)

330 x 430

S1

D S2

D Długo (mm)

Waga (g)

1150

2750

Kod produktu 103.906.101 103.906.104 103.906.107

SZUFELKA

Ci ar obucha (g)

S1

Szeroko (mm)

2040 3040 4700

Z drewnian r czk : 103.906.100 103.906.102 103.906.103 103.906.105 103.906.106

D

1500 2500 3000 3500 4500

S2

Szeroko (mm)

D

Długo (mm)

Waga (g)

535 635 700

25 32 38

920 920 920

3270 4210 6050

400 500 550 600 680

50 50 55 55 60

900 950 950 950 950

2050 3300 3900 4500 5500

S1

KILOF GÓRNICZY

S2 Kod produktu 103.903.000 103.903.001

S1 x S2

Szeroko (mm)

100 x 200 225 x 190

D

D

Długo (mm)

Waga (g)

320 310

515 785

Kod produktu 103.907.100

CZERPAK S2 Kod produktu 103.904.000 103.904.001 103.904.002

Szeroko (mm)

75 x 130 120 x 200 140 x 240

D

2100

406

920

3310

D

Długo (mm)

Waga (g)

200 300 350

505 1135 1745

Kod produktu 103.908.100

S

Szeroko (mm) 230

D

Długo (mm)

Waga (g)

370

990

KILOF - MOTYKA D

76 16

Waga (g)

S

S1 x S2

Szeroko (mm)

130 x 215 140 x 280

D

S2

D

S1

103.905.100 103.905.101

Długo (mm)

D

KIELNIA

Kod produktu

D

S

Szeroko (mm)

KILOF MAŁY

S1

S1 x S2

Ci ar obucha (g)

S

S1

S2

Długo (mm)

Waga (g)

335 360

574 615

Kod produktu 103.909.000

S1

Szeroko (mm) 400

S2

Szeroko (mm) 100

D

Długo (mm)

Waga (g)

920

3780


WIDŁY DO SIANA

MOTYKA KOLEJOWA

D D

Kod produktu 103.910.100

S

Szeroko (mm) 130

D

Długo (mm)

Waga (g)

860

3150

Kod produktu 103.912.001

Kod produktu 103.911.004

Szeroko (mm) 200

Długo (mm)

Waga (g)

1570

1475

103.912.002

103.911.000 103.911.001 103.911.002 103.911.003

S

150 200 250 290

D

Waga (g)

103.912.003

180 x 290

Waga (g)

1600

1640

1600 1600 1600 1600

1505 1740 2050 2170

S2 Kod produktu

D

S1 x S2

Szeroko (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

200 370

600 1305

90 x 140 150 x 250

GRABIE

D

S1 x S2

Długo (mm)

S1

WIDŁY OGRODNICZE

Szeroko (mm)

230 x 330

S2

D

S1 x S2

Szeroko (mm)

S1

D

103.912.000 103.912.004

Kod produktu

1280

S

Długo (mm)

D

1600

TRÓJZ B BEZ TRZONKA

D

Szeroko (mm)

Waga (g)

D

Kod produktu

MOTYKA OGRODNICZA

Kod produktu

180 x 290

Długo (mm)

S

D

D

Szeroko (mm)

S2

D

S1 x S2

WIDŁY DO OBORNIKA

MOTYKA OGRODNICZA

S

S1

S

S1 S2

Długo (mm)

Waga (g)

1020

1535

S

D

Kod produktu 103.913.100

S

Szeroko (mm) 360

D

Długo (mm)

Waga (g)

1600

1530

77


NARZ DZIA EX

PRZEBIJAK, PUNKTAK, SZYDŁO

OTWIERACZ DO BECZEK Z KARBIDEM

ZACISK UZIEMIAJ CY

D

S

S1

Kod produktu

D

S1 x S2

Szeroko (mm)

103.950.100

Długo (mm)

Waga (g)

305

750

60 x 75

D2

S2

D1 Kod produktu

OTWIERACZ SKRZY

S

Szeroko (mm)

103.954.000

75

D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

105

800

230

ZACISK

S D Kod produktu

S

Szeroko (mm)

103.951.100

70

S

D

Długo (mm)

Waga (g)

230

420

D1 D2

WYCI GACZ GWO DZI

Kod produktu

S

D

Kod produktu

S

Szeroko (mm)

103.952.100

115

D

Długo (mm)

Waga (g)

460

1815

103.958.000 103.958.002 103.958.005

S

Szeroko (mm) 19 75 90

D1

D2

Długo (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

79 290 370

175 4445 9244

19 115 165

ZACISK ZE SWORZNIEM

BOSAK

S D

S

D1 D2

Kod produktu 103.953.000

78

S

Szeroko (mm) 176

D

Długo (mm)

Waga (g)

380

1800

Kod produktu 103.958.001 103.958.003 103.958.004 103.958.006 103.958.007 103.958.008 103.958.009

S

Szeroko (mm) 70 80 100 120 150 175 200

D1

Długo (mm) 100 125 150 200 250 300 400

D2

Długo (mm)

Waga (g)

265 300 335 395 475 525 645

5000 6250 7500 10000 13750 17500 25000


SWORZE DO ZACISKÓW

HAK DO BECZEK, STAŁY

S D

Kod produktu 103.958.010 103.958.011 103.958.012 103.958.013

S

D

rednica (mm)

Długo (mm)

Waga (g)

10 13 16 20

150 200 250 300

95 180 400 650

IMADŁO

S2 S1

D C

Kod produktu 103.956.101

C MAX

D MAX

Ci ar (kg)

Długo (mm)

Waga (g)

700

1060

2430

WIADRO Kod produktu 103.955.000

S1

S2 MAX

130

170

zeroko (mm)

rednica (mm)

Waga (g) 17000

HAK DO BECZEK Z ŁA CUCHEM, REGULOWANY

Kod produktu 103.957.100

Obj to (l) 10

r. x dł. (mm) 255 x 250

Waga (g) 3000

D C

Kod produktu 103.956.100

C MAX

D MAX

Ci ar (kg)

Długo (mm)

Waga (g)

700

1060

4545

NARZ DZIA DOSTOSOWANE DO ODPOWIEDNIEJ BRAN Y

Na co zwraca uwag przy zakupie takich narz dzi? Oczywi cie priorytetem przy zakupie tego typu narz dzi powinno by bezpiecze stwo zarówno ludzi, jak i mienia.

79


NARZ DZIA EX

ZESTAWY NARZ DZI

ZESTAWY NARZ DZI Obecnie dzi ki zastosowaniu nowoczesnych stopów uzyskujemy dobre parametry u ytkowe przy zachowaniu wymogów bezpiecze stwa. Narz dzia spełniaj podstawow cech , czyli s nieiskrzenie, i dodatkowo s antymagnetyczne.

ZESTAW DLA OPERATORA MASZYN

ZESTAW DLA OPERATORA MASZYN

ILO

ILO

12

WAGA

4650

103.999.102

G

SKŁAD ZESTAWU

Typ narz dzia

Wymiar

103.200.101 103.640.100 103.513.101 103.512.100 103.202.100 103.350.102 103.351.111 103.309.101 103.112.100 103.112.101 103.215.101

Kombinerki Szczotka Szpachelka Nó Szczypce nastawne uniwersalne rubokr t krzy akowy rubokr t Młotek do gwo dzi Klucz nastawny Klucz nastawny Klucz nastawny do rur

200 mm 4 x 16, 260 mm 30 mm 175 mm 1 1/2 , 250 mm PH 2 8 x 150 mm 455 g 3/4 , 150 mm 1 13/16 , 250 mm 1 , 280 mm

ZESTAW DLA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO ILO

18

80

WAGA

9100

103.999.101

21

WAGA

7000

103.999.103

G

SKŁAD ZESTAWU

Typ narz dzia

Wymiar

103.100.104 103.100.105 103.100.106 103.100.107 103.100.108 103.100.111 103.100.113 103.100.116 103.350.102 103.351.111 103.112.102 103.200.100 103.200.101 103.202.100 103.512.100 103.513.100 103.309.101 103.215.102 103.640.100 103.516.101

Klucz płasko-oczkowy Klucz płasko-oczkowy Klucz płasko-oczkowy Klucz płasko-oczkowy Klucz płasko-oczkowy Klucz płasko-oczkowy Klucz płasko-oczkowy Klucz płasko-oczkowy rubokr t krzy akowy rubokr t Klucz nastawny Kombinerki Kombinerki Szczypce nastawne uniwersalne Nó Szpachelka Młotek do gwo dzi Klucz nastawny do rur Szczotka Skrobak k towy

10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 17 mm 19 mm 22 mm PH 2 8 x 150 mm 1 13/16 , 250 mm 170 mm 200 mm 1 1/2 , 250 mm 175 mm 30 mm 455 g 1 1/2 , 350 mm 4 x 16, 260 mm 300 mm

ZESTAW DO CZYSZCZENIA KABIN LAKIERNICZYCH

G

SKŁAD ZESTAWU

Typ narz dzia

Wymiar

103.640.100 103.951.100 103.309.101 103.512.101 103.513.102 103.202.101 103.203.100 103.200.101 103.516.102 103.518.100 103.351.111 103.350.103 103.761.101 103.112.101 103.112.103 103.215.108 103.129.101

Szczotka Otwieracz skrzy Młotek do gwo dzi Nó Szpachelka Szczypce nastawne uniwersalne Szczypce płaskie długie Kombinerki Skrobak k towy Skrobak do kabin lakierniczych rubokr t rubokr t krzy akowy No yce do blachy Klucz nastawny Klucz nastawny Klucz nastawny Klucz do korków beczek

4 x 16 mm, 260 mm 230 mm 455 g 260 mm 50 mm 2 1/8 , 300 mm 180 mm 200 mm 380 mm 75 mm 8 x 150 mm PH 3 75 x 300 mm 1 , 200 mm 1 3/8 , 300 mm 1 1/2 , 350 mm 3/4 x 2

ILO

10

WAGA

4600

103.999.105

G

SKŁAD ZESTAWU

Typ narz dzia

Wymiar

103.513.102 103.513.103 103.513.103 103.510.100 103.521.100 103.516.101 103.518.100 103.517.101 103.640.100

Szpachelka sztywna Szpachelka sztywna Szpachelka elastyczna Skrobak płaski Skrobak z młotkiem Skrobak k towy Skrobak do kabin lakierniczych Skrobak Szczotka

50 mm 90 mm 90 mm 20 x 200 mm 75 x 450 mm 50 x 300 mm 75 mm 100 mm 4 x 19, 350 mm


ZESTAW DLA TECHNIKA

ZESTAW DLA ELEKTRYKA

ILO

ILO

38

WAGA

12700

103.999.106

G

SKŁAD ZESTAWU

Typ narz dzia

Wymiar

103.100.104 103.100.105 103.100.106 103.100.107 103.100.108 103.100.109 103.100.111 103.100.112 103.100.116 103.100.118 103.103.100 103.103.102 103.103.105 103.103.111 103.103.115 103.103.121 103.122.050 103.200.101 103.208.101 103.202.100 103.214.100 103.112.102 103.112.103 103.300.105 103.304.100 103.351.105 103.351.111 103.350.101 103.350.103 103.800.103 103.802.101 103.422.104 103.422.109 103.760.101 103.512.101 103.513.102 103.640.100

Klucz płasko-oczkowy Klucz płasko-oczkowy Klucz płasko-oczkowy Klucz płasko-oczkowy Klucz płasko-oczkowy Klucz płasko-oczkowy Klucz płasko-oczkowy Klucz płasko-oczkowy Klucz płasko-oczkowy Klucz płasko-oczkowy Klucz oszkowy dwustronny Klucz oszkowy dwustronny Klucz oszkowy dwustronny Klucz oszkowy dwustronny Klucz oszkowy dwustronny Klucz oszkowy dwustronny Zestaw kluczy imbusowych Kombinerki Szczypce boczne Szczypce nastawne uniwersalne Szczypce szwedzkie Klucz nastawny Klucz nastawny Młotek lusarski Pobijak r czny (typ niemiecki) rubokr t rubokr t rubokr t krzy akowy rubokr t krzy akowy Przecinak płaski Przecinak prostok tny Przebijak Przebijak No yce Nó Szpachelka Szczotka

10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 22 mm 24 mm 6 x 7 mm 8 x 9 mm 10 x 11 mm 12 x 13 mm 14 x 17 mm 19 x 22 mm 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 200 mm 180 mm 1 1/2 , 250 mm 1 1/2 , 440 mm 30 mm, 250 mm 36 mm, 300 mm 500 g 1000 g 5 x 100 mm 8 x 150 mm PH 1 PH 3 20 x 200 mm 13 x 205 mm 5 x 120 mm 10 x 160 mm 200 mm 260 mm 50 mm 4 x 16, 260 mm

DYREKTYWY ATEX Zasadniczym celem dyrektywy ATEX jest całkowita eliminacja lub maksymalne zmniejszenie ryzyka, jakie wi e si ze stosowaniem dowolnego produktu w obszarach, w których mo e wyst powa atmosfera gro ca wybuchem, okre lana jako Ex.

20

103.999.100

WAGA

2800 G

SKŁAD ZESTAWU

Typ narz dzia

103.205.100 103.204.100 103.208.100 103.200.100 103.210.100 103.209.100 103.212.100 103.351.101 103.351.103 103.351.106 103.350.100 103.350.101 103.123.100 103.123.101 103.123.102 103.123.103 103.123.104 103.512.100 103.760.100

D D D D D

Wymiar

Szczypce okr głe Szczypce płaskie Szczypce boczne Kombinerki P seta ci gacz izolacji Klucz nastawny rubokr t rubokr t rubokr t rubokr t krzy akowy rubokr t krzy akowy wignia sze ciok tna z kulk wignia sze ciok tna z kulk wignia sze ciok tna z kulk wignia sze ciok tna z kulk wignia sze ciok tna z kulk Nó zwykły No yce

160 mm 160 mm 155 mm 170 mm 110 mm 155 mm 19 mm, 150 mm 3 x 150 mm 4 x 120 mm 5 x 200 mm PH 0 PH 1 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 175 mm 150 mm

ZESTAW DLA MECHANIKA OKR TOWEGO ILO

30 SKŁAD ZESTAWU 103.816.103 103.112.102 103.112.103 103.112.104 103.302.102 103.302.104 103.310.110 103.306.103 103.516.101 103.517.101 103.520.100 103.351.112 103.351.113 103.902.001 103.800.112 103.800.104 103.215.107 103.215.108 103.215.109

WAGA

75400

103.999.104

G

Ilo 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1

Typ narz dzia

Wymiar

Łom do wyłamywania Klucz nastawny Klucz nastawny Klucz nastawny Młotek lusarski z kulk Młotek lusarski z kulk Młotek do kamienia kotłowego Młotek dwustronny Skrobak k towy Skrobak Skrobak pokładowy rubokr t rubokr t Szufla Przecinak płaski Przecinak płaski Klucz nastawny do rur Klucz nastawny do rur Klucz nastawny do rur

920 mm 1 13/16 , 250 mm 1 3/8 , 300 mm 2 , 375 mm 1 funt 2 funty 1 funt 5 funtów 300 mm 100 mm 100 mm 10 x 200 mm 10 x 300 mm 330 x 430 mm 17 x 155 mm 23 x 220 mm 1 , 280 mm 1 1/2 , 350 mm 2 , 420 mm

81


infolinia: 801 000 501 Topserw Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk Spółka Jawna 05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a www.latarkiex.pl www.topserw.com.pl info@topserw.com.pl

www.topserw.com

www.topserw.pl

www.topserw.eu

Tel: +48 22 761 11 80 +48 22 761 11 81 Fax: +48 22 771 93 80

Tel: +48 22 771 04 56 +48 22 771 04 57 +48 22 771 04 58

Tel: +48 22 771 94 25 +48 22 771 94 22 Fax: +48 22 771 94 66

centrum@topserw.com.pl

polnoc@topserw.com.pl

poludnie@topserw.com.pl

Latarki i narzędzia EX  

Latarki i narzędzia EX

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you