Page 1

BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE Palety (wanny) wychwytowe nie tylko zapobiegaj przedostaniu si szkodliwych zwi zków do rodowiska naturalnego, ale przede wszystkim chroni pracowników przed kontaktem z nimi.


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

ZAPOBIEGANIE WYCIEKOM, LISKIM PLAMOM OLEJU NA POSADZCE I ŁATWIEJSZE UTRZYMANIE CZYSTO CI Wyciekaj ce lub rozlane niebezpieczne płyny stanowi nieustaj ce wyzwanie współczesnych zakładów przemysłowych. Odpowiedzi na ten problem s produkty do zapobiegania wyciekom. Produkty te spełniaj wymogi bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ochrony rodowiska.

WANNY (PALETY ) WYCHWYTOWE S OBOWI ZKOWE Wanny wychwytowe musz by tak skonstruowane, aby była mo liwo przyj cia ( wychwycenia) zawarto ci najwi kszego pojedynczego pojemnika, co najmniej w stosunku 10% składowanej ilo ci. Je eli dopuszczone jest składowanie na terenach ochrony zbiorników wodnych, wanny wychwytowe i zbiorniki ociekowe musz mie mo liwo zebrania całej ilo ci składowanego materiału.

BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE Palety (wanny) wychwytowe nie tylko zapobiegaj przedostaniu si szkodliwych zwi zków do rodowiska naturalnego, ale przede wszystkim chroni pracowników przed kontaktem z nimi.

02

WANIENKI MINI

06

PALETY MEGA

32

PALETY LOW

14

STANOWISKA ROBOCZE

38

PALETY MEDIUM

22

OSPRZ T DO EKSPLOATACJI BECZEK

48


NAJWA NIEJSZE CECHY PALET

NO NO

WYCHWYTOWO

Oznacza jak maksymaln wag jest w stanie utrzyma kratownica zamocowana na palecie wychwytowej.

Oznacza jak maksymaln pojemmno pomie ci wanna wychwytowa.

płynów jest w stanie

PALETY LOW Zbieraj płyny wyciekaj ce w trakcie napełniania beczek i przelewania płynów. Modułowe podstawy mo na ł czy dla uzyskania wi kszych powierzchni zabezpieczaj cych.

PALETY MEDIUM Du a pojemno podstaw zabezpiecza przed rozlaniem niebezpiecznych płynów na szersz powierzchni , w ten sposób chroni ludzi oraz mienie przed awariami rodowiskowymi.

PALETY MEGA Stanowi idealne rozwi zanie do przechowywania i magazynowania zbiorników 1000 l.

03


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

WANNY WYCHWYTOWE POLIETYLENOWE

BEZPIECZE STWO, OCHRONA, WYGODA I EKOLOGICZNE ROZWI ZANIA Przyjazne dla rodowiska rozwi zania spełniaj z nadwy k aktualne wymogi ochrony rodowiska. Oferujemy szerok gam wiod cych na rynku innowacji, np. wyroby do zapobiegania wyciekom wykonane z polietylenu pochodz cego z recyklingu. Dbaj c o rodowisko naturalne oraz czysto i bezpiecze stwo stanowisk pracy polecamy najwy szej jako ci systemy przechowywania beczek z chemikaliami - równie z kwasami i płynami korozyjnymi. Szczególnie polecamy palety wychwytowe (ociekowe), stanowiska robocze oraz systemy składowania beczek wykonane z bardzo trwałego i mocnego polietylenu, który jest niemal w 100% odporny na działanie agresywnych chemikaliów. W zale no ci od potrzeb oferujemy ró ne warianty: palety (wanny) wychwytowe pod zbiorniki IBC, palety wysokoprofilowe o du ej pojemno ci retencyjnej oraz niskoprofilowe wanny wychwytowe.

04


WANNY WYCHWYTOWE STALOWE Przy przelewaniu płynów zawsze istnieje ryzyko rozlania pewnej ich ilo ci. W celu unikni cia wypadków wynikaj cych z po lizgni cia i upadku, oraz aby uchroni posadzk pomieszczenia zakładowego, przewody odpływowe i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem, nale y zastosowa ró ne rodki zapobiegaj ce rozlaniu płynu w trakcie jego przelewania. Do zapobiegania du ym wyciekom stosuje si palety (wanny) wychwytowe maj ce na celu przechwycenie wyciekaj cej zawarto ci. Palety i wanny wychwytowe mog słu y zarówno jako zabezpieczenie przestrzeni roboczych jak i urz dzenia bezpiecze stwa na wypadek rozszczelnienia.

Stalowe wanny wychwytowe stosowane s wsz dzie tam, gdzie czynniki niebezpieczne dla wód i/lub czynniki łatwopalne s składowane, przelewane oraz zlewane do pojemników o dowolnym kształcie i wielko ci.

WYTRZYMAŁO Przed wyborem systemu wychwytowego nale y sprawdzi , czy materiał, z którego wykonano wann , jest odporny na magazynowan ciecz. W przypadku wielu substancji chemicznych mo na zastosowa wanny wychwytowe wykonane ze stali RSt 37-2.

WYBÓR WANIEN STALOWYCH Wanny stalowe s dopuszczone do wszystkich klas zagro enia zasobów wodnych. Wanny stalowe s dopuszczone do czynników łatwopalnych, bardzo i skrajnie łatwopalnych o klasie zagro enia dla zasobów wodnych WGK 1-3, zgodnie z obowi zuj cym rozporz dzeniem o zachowaniu wła ciwej technologii produkcji. Konstrukcja z 3 mm blachy stalowej (S235JR) jest szczelnie zespawana, a nast pnie ocynkowana. Odległo

od podłogi wynosi 100 mm dla łatwej obsługi za pomoc wózków widłowych.

Stalowe wanny wychwytowe charakteryzuj si mocnymi kratownicami, o no no ci od 500 kg/m2 do 1000 kg/m2. Stalowe wanny wychwytowe maj szczególnie dług

ywotno

dzi ki skutecznej ochronie antykorozyjnej.

05


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

WANIENKI MINI

WANIENKI MINI ZAPOBIEGANIE WYCIEKOM, LISKIM PLAMOM OLEJU NA POSADZCE I ŁATWIEJSZE UTRZYMANIE CZYSTO CI

Doskonale funkcjonuj jako naczynia zatrzymuj ce wycieki z małych pojemników i akumulatorów lub jako tace zapobiegaj ce rozlewaniu płynów w trakcie ró nych operacji.

06


WANIENKI BEZ KRATOWNICY POLIETYLEN WYKONANIE

Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu, w 100% pozyskanego z surowców wtórnych, dzi ki czemu podwójnie przyczynia si do ochrony rodowiska. Nie tylko zapobiega przed skutkami niekontrolowanych wycieków, ale tak e umo liwia zagospodarowanie odpadów surowcowych, które w przeciwnym razie zanieczy ciłyby rodowisko. Nadaje si do składowania pojemników z olejami, czy chemikaliami nawet tymi najbardziej agresywny. Czarny kolor ukrywa zabrudzenia i sprawia, e rodowisko pracy wygl da schludnie. Posiada ebrowane dno i mo e by u ytkowana w temperaturach od ‒34° C do 49° C, co pozwala na jej szerokie stosowanie zarówno wewn trz jak i na zewn trz budynków.

87 L

104.653.103

GWARANCJA

12

MIESI CY

DANE TECHNICZNE Wychwytowo Wys. x szer. x gł. Waga

Kod produktu

45 L

75 L

75 L

87 L

109 L

1168 x 406 x 139 mm

965 x 660 x 139 mm

1206 x 603 x 139 mm

959 x 867 x 139 mm

1194 x 838 x 139 mm

2 kg

2 kg

3 kg

3 kg

4 kg

104.653.101

104.653.102

104.653.103

104.653.100

104.653.104

07


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

WANIENKI MINI

Z KRATOWNIC CZY BEZ? W zale no ci od potrzeb zakładu mo na zamówi wanienki wychwytowe z kratownic lub bez. Wanienki z kratownic słu do przechowywania pojemników z płynami, wówczas wycieki wyłapywane s do wn trza wanienki w trakcie ich eksploatacji. Wanienki bez kratownicy mog słu y jako zbiornik do wyłapywania cieczy z pod ciekn cych maszyn.

SI DO CZYSZCZENIA A I ŁATWO ZDEJMUJE WN SU ZE PR NIE T JES KRATOWNICA

WANIENKI Z / BEZ KRATOWNICY POLIETYLEN WYKONANIE

Wanienka do zbierania wyciekaj cych płynów, wykonana jest z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu w 100% nadaj cego si do recyklingu. Doskonale nadaje si do składowania pojemników z olejami, czy chemikaliami nawet tymi najbardziej agresywny. Jest stosowana do stałego wychwytywania wycieków lub jako miejsce dozowania płynów z pojemników. Jej konstrukcja daje mo liwo wstawiania jednej w drug dla łatwego transportu i składowania. Przystosowana wymiarami do Europalety.

GWARANCJA

12

MIESI CY

DOST PNE KOLORY KRATOWNIC

20 L

121.130.600

DANE TECHNICZNE Wychwytowo Wys. x szer. x gł. Waga (bez/z kratow.) No no

Z ółt kratownic Bez kratownicy

08

20 L

30 L

40 L

60 L

100 L

155 x 600 x400 mm

155 x 805 x 405 mm

155 x 800 x 600 mm

175 x 1000 x 600 mm

175 x 1200 x 800 mm

2 kg / 3 kg

3 kg / 4,5 kg

3,5 kg / 6,5 kg

5 kg / 9 kg

7 kg / 14,5 kg

50 kg

50 kg

100 kg

200 kg

200 kg

121.130.600

121.130.602

121.130.604

121.130.606

121.130.608

121.130.601

121.130.603

121.130.605

121.130.607

121.130.609


BEZPIECZE STWO I OGRANICZENIE KOSZTÓW Oferowane przez nas rozwi zania pozwalaj ograniczy wycieki jak równie generuj oszcz dno ci. Po pierwsze rozlane płyny zbieraj ce si na dnie palet nie ulegaj zanieczyszczeniom, dzi ki czemu mo esz je ponownie wykorzysta . Po drugie i najwa niejsze - minimalizuj prawdopodobie stwo wypadku pracownika na liskiej nawierzchni zalanej np. olejami.

Doskonale nadaje si do składowania pojemników z olejami, czy chemikaliami nawet tymi najbardziej agresywny.

09


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

WANIENKI MINI

WANIENKI OCIEKOWE POLIETYLEN WYKONANIE

Wykonana z polietylenu o wysokiej g sto ci, zapewniaj cego nadzwyczajn odporno chemiczn na kwasy, chemikalia, oleje i benzyn oraz doskonał szczelno . Wyj tkowa lekka i por czna w u yciu o du ej pojemno ci retencyjnej. Przeznaczona do zbierania zu ytych cieczy, olejów, płynów chłodz cych itp.

DANE TECHNICZNE Wychwytowo Wys. x szer. x gł. Waga

Kod produktu

20 L

55 L

100 x 690 x 440 mm

125 x 1100 x 730 mm

1,3 kg

2,8 kg

131.602.111

20 L

131.602.111

GWARANCJA

12

MIESI CY

131.602.110

Wanny ociekowe w podobny sposób jak lejki zapobiegaj niebezpiecznemu rozlaniu płynu podczas ich przelewania. Dzi ki swoim funkcj pomagaj utrzyma miejsce pracy w czysto ci, bezpiecze stwie i zgodno ci z wymaganiami ochrony rodowiska.

10


BEZPIECZE STWO I OCHRONA RODOWISKA Do cieczy roboczych, które po zu yciu powinny by poddawane starannej utylizacji, nale oleje silnikowe, przekładniowe, amortyzatorowe i do układów hydraulicznych oraz płyny chłodz ce i hamulcowe. Odpadowe płyny robocze s głównie pozostało ci serwisowania pojazdów lub ich złomowania. Wszystkie zaliczaj si do odpadów niebezpiecznych dla ludzi i rodowiska naturalnego.

YTYCH PŁYNÓW SZYBKIE POBIERANIE ZU

17 L

POJEMNIKI NA ZU YTE PŁYNY

131.605.179

POLIETYLEN WYKONANIE

Wykonany z polietylenu, zapewniaj cego nadzwyczajn odporno chemiczn na kwasy, chemikalia, oleje i benzyn oraz szczelno . Lekki i łatwy w u yciu, o du ej pojemno ci retencyjnej. Przeznaczony do zbierania zu ytych cieczy, olejów, płynów chłodz cych itp.

GWARANCJA

12

MIESI CY

DANE TECHNICZNE Wychwytowo Wys. x szer. x gł. Waga

Kod produktu

17 L

58 L

180 x 610 x 460 mm

250 x 920 x 600 mm

2 kg

7,6 kg

131.605.179

131.605.180

11


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

WANIENKI MINI

PO ROZŁO ENIU WAN NA ZAJMUJE

NIEWIELE MIEJSCA

NOWO

WANNA SKŁADANA 30 L 131.605.226

PVC

WYKONANIE

Składana wanna wychwytowa z PVC ze zintegrowanymi płytami wzmacniaj cymi mo e by przewo ona w ka dym poje dzie. Po rozło eniu wanna zajmuje niewiele miejsca. Stanowi idealne rozwi zanie do transportowania substancji niebezpiecznych, znajduje równie zastosowanie w maszynach budowlanych, rolniczych i le nych. Przynosi oszcz dno kosztów, które mogłyby spowodowa wycieki chemikaliów lub olejów.

DANE TECHNICZNE

30 L

Dł. x szer. x wys.

60 X 40 X 25 mm

Wymiary po zło eniu, dł. x szer. x wys.

60 X 40 X 2,5 mm

Waga

Kod produktu

Szybkie składanie dzi ki zamkni ciom na rzepy

12

1,2 kg

131.605.226


DO POMIESZCZE NIE DOPASOWUJE SI AL IDE WA TO WY CH WY ELASTYCZNA WANNA

NOWO

DU E WANNY SKŁADANE ECO 100%

PVC

WYKONANIE

Z elastycznej plandeki PVC kilkoma ruchami r k mo na utworzy odporn wann wychwytow ‒ jako rozwi zanie awaryjne lub jako pojemnik transportowy lub magazynowy, chroni cy ludzi i rodowisko przed niebezpiecznymi dla wody cieczami. Wyposa ona w zintegrowany wska nik stanu napełnienia

210 L

DANE TECHNICZNE

210 L

Wychwytowo

75 L

175 L

130 x 170 cm

105 x 105 cm

140 x 140 cm

Wym. zewn. wanny (dł. x sz x wys.)

84 x 124 x 22,5 cm

70 x 70 x 17,5 cm

100 x 100 x 20 cm

Wym. opakowania (dł x sz x wys.)

45 x 70 x 12 cm

25 x 53 x 12 cm

35 x 70 x 12 cm

5,5 kg

3 kg

6 kg

131.605.227

131.605.228

131.605.229

Wym. zewn. rozło . (dł. x szer.)

Waga

Kod produktu

Opis

Kod produktu

Torba transportowa na wann wychwytow 8/12, 7/7, 10/10

131.605.230

AKCESORIA TORBA TRANSPORTOWA

131.605.227

Materiał: PES, powierzchnia obustronnie powlekana PVC, 13


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

PALETY LOW

PALETY LOW PALETY POLIETYLENOWE

Modułowe, ekologiczne platformy mo na dostosowa do kształtu posiadanej powierzchni.

1

Ł CZENIE PALET

3

2 4

Poszczególne moduły palet (wanien) mo na ł czy , aby uzyska wi ksz powierzchni robocz . W celu uszczelnienia kraw dzi pomi dzy paletami (wannami) oraz trwałego ich poł czenia nale y zastosowa zestaw profili ł cz cych i ł cznika krzy akowego.

14


BEZPIECZNE, NIEZAWODNE I EKOLOGICZNE PALETY WYCHWYTOWE Wysokiej jako ci palety maj wytrzymał konstrukcj , odporn na eksploatacj w trudnych warunkach przemysłowych, i s praktycznie niewra liwe na działanie chemikaliów.

PALETA (WANNA) Z KRATOWNIC

120 L

POLIETYLEN

121.110.201

WYKONANIE

Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu. Doskonale nadaje si do składowania akumulatorów oraz beczek i pojemników z olejami, czy chemikaliami nawet tymi najbardziej agresywnymi. Spełnia wymogi wi kszo ci dyrektyw europejskich dotycz cych palet (wanien) wychwytowych. Jest stosowana do stałego wychwytywania wycieków lub jako miejsce dozowania płynów z pojemników i beczek. Mocna, samoustawiaj ca si kratownica jest nieprzesuwna i łatwo zdejmuje si do czyszczenia.

GWARANCJA

12

DOST PNE KOLORY

DANE TECHNICZNE Wychwytowo Ilo

beczek

Wys. x szer. x gł. No no Waga

MIESI CY

120 L

240 L

2

4

150 x 1600 x 800 mm

150 x 1600 x 1600 mm

1000 kg

2000 kg

24 kg

45 kg

121.110.200

121.110.400

121.110.201

121.110.401

121.110.700

RAMPA PODJAZDOWA POLIETYLEN WYKONANIE

Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu. Mocowana do modułu za pomoc zaczepów o małym k cie nachylenia, ułatwia ustawianie i zdejmowanie ci kich beczek przy pomocy wózków. Antypo lizgowe ebrowanie zapewnia bezpieczny transport beczek i pojemników.

DANE TECHNICZNE Wys. x szer. x gł. Waga

Kod produktu

180 x 810 x 1290 mm 15 kg

121.110.700

15


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

PALETY LOW

PALETY POLIETYLENOWE

CIEKN CE BECZKI Je eli w Twojej firmie składuje si i przelewa płyny ropopochodne lub agresywne chemikalia, musisz si liczy z ich ewentualnymi wyciekami. Taka sytuacja jest niebez pieczna zarówno dla Twoich pracowników jak i dla rodowiska naturalnego.

-

CZARNY KOLOR UKRY WA

ZABRUDZENIA I SPRA WIA, E RODOWISK O PRACY WYGL DA SCHLUD NIE

PALETA (WANNA WYCHWYTOWA) EcoPolyBlend™ POLIETYLEN WYKONANIE

Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu, w 100% pozyskanego z surowców wtórnych, dzi ki czemu podwójnie przyczynia si do ochrony rodowiska. Nie tylko zapobiega przed skutkami niekontrolowanych wycieków, ale tak e umo liwia zagospodarowanie odpadów surowcowych, które w przeciwnym razie zanieczy ciłyby rodowisko. Jest stosowana do stałego wychwytywania wycieków lub jako miejsce dozowania płynów z pojemników i beczek. Opcjonalne zaciski ł cz ce pewnie ł cz moduły palet (wanien) ze sob dla stworzenia wspólnej platformy roboczej. W przypadku konieczno ci utworzenia wzajemnego poł czenia mi dzy modułami, oferowany jest zestaw przelewowy, który pozwala na poł czenie modułów dla zwi kszenia całkowitej pojemno ci wychwytowej zespołu. Mocna, samoustawiaj ca si kratownica o grubo ci 64 mm, jest nieprzesuwna i łatwo zdejmuje si do czyszczenia.

16

90 L

GWARANCJA

12

MIESI CY

100%

104.651.201


ECO 100% Ekologiczne palety (wanny) wychwytowe wykonane s w 100% z polietylenu pozyskiwanego z surowców wtórnych, dzi ki czemu podwójnie przyczyniaj si do ochrony rodowiska! Nie tylko zapobiegaj ochronie wód gruntowych przed zanieczyszczeniem, ale tak e umo liwiaj zagospodarowanie odpadów surowcowych, które w przeciwnym razie musiałyby zanieczyszcza rodowisko.

BEZPIECZE STWO I EFEKTYWNO Produkty EcoPolyBlend™ zostały precyzyjnie zaprojektowane, opracowane i sprawdzone pod k tem wytrzymało ci i trwało ci w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Wykonane s z polietylenu odzyskiwanego z odpadów przemysłowych i spełniaj z nadwy k wszelkie wymogi odno nie pojemno ci i no no ci, a przy tym zapewniaj wieloletni , niezawodn eksploatacj . Wi kszo produktów spełnia wymogi przepisów EPA, SPCC, OSHA, NFPA1 oraz mi dzynarodowych przepisów przeciwpo arowych. Palety wychwytowe oraz ich zestawy posiadaj „zielony certyfikat wydany przez UL Environment.

DANE TECHNICZNE

45 L

Wychwytowo Ilo

276 L

371 L

1

2

4

6

8

1245 x 635 x 140 mm

1245 x 1245 x 140 mm

1854 x 1245 x 140 mm

2464 x 1245 x 140 mm

567 kg

1134 kg

2268 kg

3402 kg

4536 kg

8 kg

15 kg

28 kg

41 kg

55 kg

-

-

-

EPA,SPCC,U,O

EPA,SPCC,U,O

104.651.101

104.651.201

104.651.401

104.651.601

104.651.801

No no Waga Zgodno

185 L

635 x 635 x 140 mm

beczek

Wys. x szer. x gł.

90 L

z przepisami

Kod produktu

AKCESORIA RAMPA WJAZDOWA

Ł CZNIKI MOCUJ CE

ZESTAW PRZELEWOWY Sump-to-Sump™

Opis

No no

Waga

Wymiary

Kod produktu

Rampa wjazdowa dla modułu na 2 beczki lub wi kszego

455 kg

19 kg

1219 x 838 x 159 mm

104.684.503

Jedna para, stal nierdzewna

-

0,5 kg

102 x 51 mm

104.651.950

Jedna para ł czników ze stali nierdzewnej, jedna para uszczelek gumowych,jedna rurka z PTFE

-

0,5 kg

-

104.651.951

ZAPASOWE KRATOWNICE Kratownica na 2 beczki, do wszystkich oprócz modułu na 1 beczk Kratownica do modułu na 1 beczk oraz do modułów szeregowych na 3 beczki

Kod produktu

Waga

Wymiary

7 kg

610 x 1219 x 63 mm

104.206.844

4 kg

610 x 610 x 63 mm

104.206.845

17


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

PALETY LOW

PALETY STALOWE SYSTEMY SKŁADOWANIA System wanien płaskich SAFE stosowany jest wsz dzie tam, gdzie składowane, przelewane i rozlewane s du e ilo ci cieczy niebezpiecznych dla zbiorników wodnych i łatwopalnych. Dzi ki ró nym wielko ciom wanien mo na elastycznie dostosowa powierzchni robocz do ka dorazowych potrzeb. Rampy podjazdowe umo liwiaj łatwe wje d anie wózków widłowych lub podno nikowych. Wanny płaskie mo na w ka dej chwili rozbudowywa nowymi elementami. W razie potrzeby mo na nawet zdemontowa je i zainstalowa w innym miejscu jako system ochronny powierzchni.

Ł cznik dystansowy dla niezawodnego poł czenia wanien płaskich do podło a (nale y do zakresu dostawy).

18

Ciecze, które mog wyla si podczas rozlewania lub przelewania, wyłapywane s niezawodnie przez wanny płaskie SAFE.

2 wanny wychwytowe FW 5 z ramp podjazdow na całej szeroko ci.

Ł czniki krzy akowe mocuj wanny płaskie w ich punktach w złowych.

Rampy podjazdowe z 5 mm cynkowanej ogniowo blachy stalowej umo liwiaj bezpieczny wjazd wózków widłowych na wann płask .

Profile ł cz ce nie dopuszczaj do przedostania si wylanych cieczy mi dzy wanny wychwytowe i odprowadzaj je do wanny.


SYSTEMY MODUŁOWE

1

ZALETY SYSTEMÓW MODUŁOWYCH

2 3 4

5

7

6 1. Ł cznik krzy akowy 2. Ł cznik dystansowy

5. Profil ł cz cy

3. Wanna płaska

6. Naro nik podjazdowy

4. Rampa podjazdowa

7. Ł cznik ramp

- Zgodne z wymaganiami przepisów WHG - Dopuszczone do czynników łatwopalnych, bardzo i skrajnie łatwopalnych zgodnie z rozporz dzeniem o zachowaniu wła ciwej technologii produkcji. - Wanna płaska z 3 mm stali S 235 JR - Wyjmowane kraty o du ej no no ci - Rampy podjazdowe i naro niki z 5 mm antypo lizgowej blachy o eberkach owalnych stali S 235 JR - Wanny, kraty podłogowe i rampy podjazdowe cynkowane ogniowo zgodnie z DIN 50976 - Łatwa, por czna konstrukcja - W ka dej chwili mo liwo rozbudowy - No no 6 500 kg/m2 - Standardowe obci enie koła 600 kg

ZROBIMY TO DLA CIEBIE! Ch tnie opracujemy dla Pa stwa kompleksow ofert zagospodarowania pomieszczenia z uwzgl dnieniem powierzchni wł cznie z poł czeniem ze cian . Mo emy równie zrealizowa wzmocnione wykonania wanien na obci enie koła do 1 700 kg. Wystarczy skontaktowa si z nami.

19


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

PALETY LOW

PALETY STALOWE

PLATFORMA ROBOCZA STAL

WYKONANIE

GWARANCJA

12

OCYNK

WYKO CZENIE

MIESI CY

Wykonana z bardzo trwałej, 3 mm blachy stalowej (S235JR), szczelnie zespawanej a nast pnie ocynkowanej. Doskonale nadaje si do składowania beczek i pojemników z płynami niebezpiecznymi (oleje, benzyny, rozpuszczalniki, chemikalia, itp). Przystosowana do składowania materiałów łatwopalnych, wysoce łatwopalnych i skrajnie łatwopalnych. Wytrzymuje intensywn eksploatacj w rodowiskach przemysłowych. Spełnia wymagania dyrektyw europejskich dotycz cych palet (wanien) wychwytowych. Jest stosowana do stałego wychwytywania wycieków z pojemników i beczek przechowywanych wewn trz budynków. Poszczególne moduły palet (wanien) mo na ł czy , aby uzyska wi ksz powierzchni robocz . W celu uszczelnienia kraw dzi pomi dzy paletami (wannami) oraz trwałego ich poł czenia nale y zastosowa zestaw profili ł cz cych i ł cznika krzy akowego. Opcjonalna rampa podjazdowa, mocowana do modułu za pomoc zaczepów, o małym k cie nachylenia, ułatwia ustawianie i zdejmowanie ci kich beczek przy pomocy wózków. Mocna, samoustawiaj ca si kratownica jest nieprzesuwna i łatwo zdejmuje si do czyszczenia.

DANE TECHNICZNE Wychwytowo

20 L

Wys. x szer. x gł. (mm)

118 x 500 x 500

Kod produktu

109.102.300

41 L

83 L

104 L

210 L

83 L

168 L

118 x 1000 x 500 118 x 1000 x 1000 118 x 2500 x 500 118 x 2500 x 1000 118 x 2000 x 500 118 x 2000 x 1000

109.102.301

109.102.302

109.102.303

109.102.304

109.102.305

109.102.306

Konstrukcja umo liwia poruszanie si wózkiem widłowym po jej powierzchni.

OBCI

ENIE PALET WYCHWYTOWYCH

Wanny wychwytowe skonstruowane zostały na obci enie 6 500 kg/m2 wzgl. stabilne obci enie skupione 600 kg (na powierzchni 200 x 200 mm).

20


BEZPIECZNE PODŁO E Dzi ki niewielkiej ilo ci elementów system wanien płaskich SAFE firmy Topserw zapewnia zgodne z przepisami wyło enie podło a w miejscu do napełniania wzgl dnie przelewania. Oznacza to niezawodne zapobieganie ska eniu na skutek rozprysków kropel cieczy.

RAMPA PODJAZDOWA DO PLATFORMY ROBOCZEJ STAL

WYKONANIE

OCYNK

WYKO CZENIE

Opcjonalna rampa podjazdowa, mocowana do modułu za pomoc zaczepów, o małym k cie nachylenia, ułatwia ustawianie i zdejmowanie ci kich beczek przy pomocy wózków. Wykonany z blachy stalowej ebrowanej. Pozwala na wje d anie wózkiem widłowym na platform robocz .

DANE TECHNICZNE

RAMPA Kraw d

Kod produktu

2000 mm

109.199.539

Ł CZNIK

NARO NIK

2500 mm

500 mm

-

-

109.199.540

109.199.541

109.199.544

109.199.543

21


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

PALETY MEDIUM

PALETY MEDIUM PALETY POLIETYLENOWE Wszystkie oferowane wanny (palety) wychwytowe MEDIUM umo liwiaj przewo enie ich przy pomocy r cznie sterowanego wózka do przewozu palet. Ich konstrukcja i wymiary oraz pojemno ci spełniaj surowe wymagania dotycz ce kontrolowania wycieków w zakładach przemysłowych.

Wanny (palety) wychwytowe MEDIUM do 450 litrów pojemno ci - s to monolityczne elementy z tworzywa sztucznego ‒ polietylenu, odpornego na promieniowanie UV i praktycznie w 100% odpornego na agresywne chemikalia, kwasy, zasady i rozpuszczalniki, s tak e wytrzymałe na intensywn eksploatacj w rodowiskach przemysłowych. Stanowi one idealne platformy dla beczek do 200 litrów pojemno ci lub innych pojemników na płyny, przechowywanych wewn trz budynków, blisko stanowisk roboczych. Bezszwowa, monolityczna konstrukcja eliminuje rozlewanie si płynów nawet w przypadku przewrócenia lub rozszczelnienia beczki 200 litrowej i całkowitego wylania zawarto ci do wn trza wanny. Samo ustawiaj ce si kratownice s łatwe do zdj cia i czyszczenia.

22


J YWN EKSPLOATAC WYTRZYMUJE INTENS H YC ZEMYSŁOW W RODOWISKACH PR

PALETA NA 1 BECZK POLIETYLEN WYKONANIE

POLIETYLEN

DOST PNE KOLORY

KRATOWNICA

Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu. Doskonale nadaje si do składowania beczek i pojemników z olejami, czy chemikaliami nawet tymi najbardziej agresywnymi. Wytrzymuje intensywn eksploatacj w rodowiskach przemysłowych. Spełnia wymagania dyrektyw europejskich dotycz cych palet (wanien) wychwytowych. Jest stosowana do stałego wychwytywania wycieków z pojemników i beczek przechowywanych wewn trz budynków. Mocna, samoustawiaj ca si kratownica jest nieprzesuwna i łatwo zdejmuje si do czyszczenia. Wymiary palety (wanny) i jej pojemno spełniaj najbardziej ostre wymagania dotycz ce kontrolowania wycieków w zakładach przemysłowych.

GWARANCJA

PRZYSTOSOWANA DO WÓZKA WIDŁOWEGO

12

MIESI CY

121.100.101 DANE TECHNICZNE Wychwytowo Ilo

beczek

Dł. x szer. x wys. Waga No no

250 L 1 x 200l 1000 x 680 x 600 mm 17 kg 400 kg

121.100.101 121.100.100

23


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

PALETY MEDIUM

PALETY POLIETYLENOWE

PALETA NA 2 BECZKI POLIETYLEN WYKONANIE

POLIETYLEN KRATOWNICA

Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu. Doskonale nadaje si do składowania beczek i pojemników z olejami, czy chemikaliami nawet tymi najbardziej agresywnymi. Wytrzymuje intensywn eksploatacj w rodowiskach przemysłowych. Spełnia wymagania dyrektyw europejskich dotycz cych palet (wanien) wychwytowych. Jest stosowana do stałego wychwytywania wycieków z pojemników i beczek przechowywanych wewn trz budynków. Mocna, samoustawiaj ca si kratownica jest nieprzesuwna i łatwo zdejmuje si do czyszczenia. Wymiary palety (wanny) i jej pojemno spełniaj najbardziej ostre wymagania dotycz ce kontrolowania wycieków w zakładach przemysłowych.

121.100.201 DANE TECHNICZNE Wychwytowo Ilo

DOST PNE KOLORY

GWARANCJA

12

MIESI CY

PRZYSTOSOWANA DO WÓZKA WIDŁOWEGO

beczek

Dł. x szer. x wys. Waga No no

250 L 2 x 200l 1300 x 750 x 440 mm 20 kg 650 kg

121.100.201 121.100.200

RÓ NICE W KOLORACH ółty kolor sprawia, e paleta (wanna) jest zawsze widoczna a rodowisko pracy bezpieczniejsze, czary kolor ukrywa zabrudzenia i sprawia, e rodowisko pracy wygl da schludnie.

24


PALETY NA 4 BECZKI POLIETYLEN WYKONANIE

DOST PNE KOLORY

POLIETYLEN KRATOWNICA

Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu. Doskonale nadaje si do składowania beczek i pojemników z olejami, czy chemikaliami nawet tymi najbardziej agresywnymi. Wytrzymuje intensywn eksploatacj w rodowiskach przemysłowych. Spełnia wymagania dyrektyw europejskich dotycz cych palet (wanien) wychwytowych. Jest stosowana do stałego wychwytywania wycieków z pojemników i beczek przechowywanych wewn trz budynków. Mocna, samoustawiaj ca si kratownica jest nieprzesuwna i łatwo zdejmuje si do czyszczenia. Wymiary palety (wanny) i jej pojemno spełniaj DANE najbardziej ostre wymagania dotycz ce TECHNICZNE kontrolowania wycieków w zakładach przemysłowych. Wychwytowo

GWARANCJA

PRZYSTOSOWANA DO WÓZKA WIDŁOWEGO

12

MIESI CY

Ilo

beczek

Dł. x szer. x wys. Waga No no

485 L

121.100.451

250 L

485 L

235 L

4 x 200l

4 x 200l

4 x 200l

1380 x 1290 x 280 mm

1380 x 1290 x 480 mm

2445 x 660 x 270 mm

30 kg

36 kg

34 kg

1250 kg

1250 kg

1250 kg

121.100.400

121.100.451

121.100.501

121.100.401

121.100.450

121.100.500

25


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

PALETY MEDIUM

PALETY POLIETYLENOWE

PALETA EURO POLIETYLEN WYKONANIE

Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu z recyklingu. Przeznaczona do u ycia jako wanna wychwytowa dla materiałów nie zagra aj cych wodzie lub do zastosowa nie wymagaj cych atestów. Doskonale nadaje si do składowania pojemników z olejami, czy chemikaliami nawet tymi najbardziej agresywnymi o ró nych kształtach i wymiarach. Wytrzymuje intensywn eksploatacj w rodowiskach przemysłowych. Posiada z boków wn ki ułatwiaj ce chwytanie, podnoszenie i przenoszenie wanny. Spełnia wymagania dyrektyw europejskich dotycz cych palet (wanien) wychwytowych. Powszechnie stosowana do stałego wychwytywania wycieków z pojemników i beczek przechowywanych wewn trz budynków. Wymiary palety (wanny) i jej pojemno spełniaj najbardziej ostre wymagania dotycz ce kontrolowania wycieków w zakładach przemysłowych.

131.607.100 DANE TECHNICZNE

Ilo

GWARANCJA

12

250 L 1

beczek

MIESI CY

600 kg

No no Wys. x szer. x gł.

330 x 1205 x 805 mm

Waga

Kod produktu

16 kg

131.607.100

ATOWNICY DOST PNA Z ORAZ BEZ KR

PALETY MOBILNE POLIETYLEN WYKONANIE

Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu z recyklingu. Posiada wygodny pochwyt oraz zestaw kółek (2 stałe, 2 skr tne). Przeznaczona do u ycia jako mobilna wanna wychwytowa dla materiałów nie zagra aj cych wodzie lub do zastosowa nie wymagaj cych atestów. Doskonale nadaje si do składowania pojemników z olejami, czy chemikaliami nawet tymi najbardziej agresywnymi o ró nych kształtach i wymiarach. Wytrzymuje intensywn eksploatacj w rodowiskach przemysłowych. Spełnia wymagania dyrektyw europejskich dotycz cych palet (wanien) wychwytowych. Powszechnie stosowana do stałego wychwytywania wycieków z pojemników i beczek przechowywanych wewn trz budynków. Wymiary palety (wanny) i jej pojemno spełniaj najbardziej ostre wymagania dotycz ce kontrolowania wycieków w zakładach przemysłowych. Konstrukcja mobilna pozwala na łatwy i bezpieczny transport pojemników i beczek po terenie zakładu. Czary kolor ukrywa zabrudzenia i sprawia, e rodowisko pracy wygl da schludnie.

GWARANCJA

12 26

MIESI CY

BEZ KRATOWNICY

131.607.109

DANE TECHNICZNE Wychwytowo

250 L

250 L

beczek

1

2

Kratownica

-

Stalowa

1040 x 1290 x 805 mm

1040 x 1290 x 805 mm

400 kg

400 kg

26 kg

37 kg

Ilo

Wys. x szer. x gł. No no Waga

Kod produktu

-

131.607.109

-

131.607.110


Wymiary palety (wanny) i jej pojemno spełniaj najbardziej ostre wymagania dotycz ce kontrolowania wycieków w zakładach przemysłowych.

WYTRZYMUJE INTENS YWN EKSPLOATAC J W RODOWISKAC H PRZEMYSŁOWYCH

PALETA Z PŁOZAMI POLIETYLEN WYKONANIE

STAL

KRATOWNICA

Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu z recyklingu. Przeznaczona do u ycia jako wanna wychwytowa dla materiałów nie zagra aj cych wodzie lub do zastosowa nie wymagaj cych atestów. Doskonale nadaje si do składowania pojemników z olejami, czy chemikaliami nawet tymi najbardziej agresywnymi o ró nych kształtach i wymiarach. Posiada z boków wn ki ułatwiaj ce chwytanie, podnoszenie i przenoszenie wanny. Spełnia wymagania dyrektyw europejskich dotycz cych palet (wanien) wychwytowych. Powszechnie stosowana do stałego wychwytywania wycieków z pojemników i beczek przechowywanych wewn trz budynków. Konstrukcja z dwoma płozami zapewnia du stabilno przy ekspolatacji beczek oraz pewne i wygodne przewo enie (tylko pusta) przy pomocy wózka widłowego. Czary kolor ukrywa zabrudzenia i sprawia, e rodowisko pracy wygl da schludnie.

DANE TECHNICZNE

Ilo

beczek No no

Wys. x szer. x gł. Waga

Kod produktu

250 L 2

131.607.107

GWARANCJA

12

MIESI CY

600 kg 430 x 1205 x 805 mm 33 kg

131.607.107

PRZYSTOSOWANA DO WÓZKA WIDŁOWEGO

131.607.104

PALETA ZE STOPAMI POLIETYLEN WYKONANIE

POLIETYLEN

DANE TECHNICZNE

KRATOWNICA

Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu z recyklingu. Konstrukcja z 4 stopami umo liwia pewne i wygodne ustawienie wanny na dowolnej powierzchni oraz przewo enie (tylko pusta) przy pomocy wózka widłowego. Czary kolor ukrywa zabrudzenia i sprawia, e rodowisko pracy wygl da schludnie.

Ilo

beczek No no

Wys. x szer. x gł. Waga

Kod produktu

224 L 2

GWARANCJA

12

MIESI CY

600 kg 430 x 1205 x 805 mm 31 kg

131.607.104

PRZYSTOSOWANA DO WÓZKA WIDŁOWEGO

27


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

PALETY MEDIUM

PALETY POLIETYLENOWE

IDEALNE ROZWI ZANIE DO SKŁADOWANIA AKUMULATORÓW ORAZ BECZEK I POJEMNIKÓW Z OLEJAMI CZY CHEMIKALIAMI

Produkty przeznaczone do u ytkowania beczek i zapobiegania wyciekom wykonane s z czarnego, skutecznie kryj cego zabrudzenia polietylenu pochodz cego w 100% z recyklingu.

WANNY ECO 45% POLIETYLEN WYKONANIE

Nie tylko zapobiega przed skutkami niekontrolowanych wycieków, ale tak e umo liwia zagospodarowanie odpadów surowcowych, które w przeciwnym razie zanieczy ciłyby rodowisko. Doskonale nadaje si do ograniczania rozlewów wewn trz budynku oraz składowania beczek i pojemników z olejami, czy chemikaliami nawet tymi najbardziej agresywnymi. Wytrzymuje intensywn eksploatacj w rodowiskach przemysłowych. Spełnia wymagania dyrektyw europejskich dotycz cych palet (wanien) wychwytowych, ociekowych pod wzgl dem szczelno ci i pojemno ci. Konstrukcja umo liwia przewo enie jej przy pomocy wózka widłowego. Mocna, samoustawiaj ca si kratownica o grubo ci 64 mm, jest nieprzesuwna i łatwo zdejmuje si do czyszczenia.

28

250 L

104.650.201

GWARANCJA

12

MIESI CY

PRZYSTOSOWANA DO WÓZKA WIDŁOWEGO

45%


CIEKN CE BECZKI Je eli w Twojej firmie składuje si i przelewa płyny ropopochodne lub agresywne chemikalia, musisz si liczy z ich ewentualnymi wyciekami. Taka sytuacja jest niebezpieczna zarówno dla Twoich pracowników jak i dla rodowiska naturalnego.

DANE TECHNICZNE Wychwytowo

250 L

284 L

276 L

284 L

4 CIEKN CE BECZKI

2

3

4

1245 x 635 x 457 mm

1854 x 635 x 295 mm

1245 x 1245 x 260 mm

1134 kg

1701 kg

2268 kg

2268 kg

20 kg

26 kg

32 kg

35 kg

z przepisami

EPA,SPCC,U,O

EPA,SPCC,U,O

EPA,SPCC,U,O

EPA,SPCC,U,O

Wersja standardowa

104.650.201

104.650.301

104.650.405

104.650.401

Wersja ze spustem

104.650.203

104.650.303

104.650.407

104.650.403

Ilo

beczek

Szer. x gł. x wys. No no Waga Zgodno

WERSJA ZE SPUSTEM

Zintegrowany z palet zawór spustowy umo liwia wygodne opró nianie wanny.

AKCESORIA RAMPA PODJAZDOWA

2464 x 635 x 229 mm

Opis

No no

Rampa dla palety na 4 beczki w kwadracie

ZAPASOWE KRATOWNICE

Waga

Szer. x gł. x wys.

Kod produktu

18 kg

1245 x 838 x 267 mm

104.650.901

454 kg

Waga

Szer. x gł. x wys.

Kod produktu

Kratownica na 2 beczki do wszystkich powy szych palet

7 kg

610 x 1219 x 63 mm

104.684.503

Kratownica na 1 beczk do palety na 3 beczki szeregowo

4 kg

610 x 610 x 63 mm

104.206.845

29


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

PALETY MEDIUM

PALETY STALOWE STOSOWANE DO STAŁEGO WYCHWYTYWANIA WYCIEKÓW Z POJEMNIKÓW PRZECHOWYWANYCH WEWN TRZ BUDYNKÓW MAGAZYNOWANIE ZGODNE Z PRZEPISAMI Wymiary palet (wanien) i ich pojemno spełniaj najbardziej ostre wymagania dotycz ce kontrolowania wycieków w zakładach przemysłowych. Konstrukcja umo liwia przewo enie wanny przy pomocy wózka widłowego.

30


PALETY (WANNY WYCHWYTOWE) STAL

OCYNK

WYKONANIE

WYKO CZENIE

Wykonana z bardzo trwałej, 3 mm blachy stalowej (S235JR), szczelnie zespawanej a nast pnie ocynkowanej. Doskonale nadaje si do składowania beczek i pojemników z płynami niebezpiecznymi (oleje, benzyny, rozpuszczalniki, chemikalia, itp). Przystosowana do składowania materiałów łatwopalnych, wysoce łatwopalnych i skrajnie łatwopalnych. Wytrzymuje intensywn eksploatacj w rodowiskach przemysłowych. Spełnia wymagania dyrektyw europejskich dotycz cych palet (wanien) wychwytowych. Mocna, samoustawiaj ca si kratownica o wytrzymało ci do 500 kg/m2, jest nieprzesuwna i łatwo zdejmuje si do czyszczenia. Wymiary palety (wanny) i jej pojemno spełniaj najbardziej ostre wymagania dotycz ce kontrolowania wycieków w zakładach przemysłowych. Konstrukcja umo liwia przewo enie jej przy pomocy wózka widłowego.

GWARANCJA

PRZYSTOSOWANA DO WÓZKA WIDŁOWEGO

12

202 L

MIESI CY

109.100.000

DANE TECHNICZNE Wychwytowo Ilo

beczek

Szer. x gł. x wys. (mm) Waga

Kod produktu

202 L

214 L

212 L

209 L

210 L

210 L

1

2

3

4

4

8

860 x 860 x 410

1340 x 860 x 320

2200 x 800 x 250

1340 x 1270 x 260

2680 x 860 x 220

2650 x 1.300 x 205

60 kg

72 kg

100 kg

94 kg

120 kg

168 kg

109.100.000

109.100.001

109.100.002

109.100.003

109.100.004

109.100.005

31


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

PALETY MEGA

PALETY MEGA PALETY POLIETYLENOWE KONIEC PROBLEMÓW Z WYCIEKAMI Z DU YCH POJEMNIKÓW!

PRZEDZIAŁ ROBOCZY Wykonany z polietylenu. Po dostawieniu do palety (wanny) wychwytowej pozwala na wygodn i zgodn z przepisami eksploatacj pojemników. W sposób bezpieczny mo emy przelewa płyny ze zbiornika IBC/KTC do mniejszych pojemników bez obaw, e wywołamy niekontrolowany rozlew czy wyciek.

32


DODATKOWY POKROWIEC Opcjonalny pokrowiec umo liwia przechowywanie substancji na zewn trz budynków, stosj c go mamy pewno e nasze substancj b d czyste i niezanieczyszczone.

121.120.702

PALETY POD IBC/KTC

BEZ KRATOWNICY

121.120.102

POLIETYLEN WYKONANIE

Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu, idealna do składowania pojemników IBC / KTC z olejami lub najbardziej agresywnymi chemikaliami. Wytrzymuje intensywn eksploatacj w rodowiskach przemysłowych, spełnia wymagania dyrektyw europejskich dotycz cych palet wychwytowych. Stosowana do stałego wychwytywania wycieków z pojemników IBC / KTC wewn trz budynków.

DANE TECHNICZNE Wychwytowo Kratownica Ilo

MIESI CY

1100 L

-

Tak

pojemników IBC

1

1

Dł. x szer. x wys.

1450 x 1450 x 1000 mm

1450 x 1450 x 1000 mm

2000 kg

2000 kg

105 kg

105 kg

121.120.102

121.120.100

121.120.103

121.120.101

No no

GWARANCJA

12

1100 L

Waga PRZYSTOSOWANY DO WÓZKA WIDŁOWEGO

PRZEDZIAŁ ROBOCZY POLIETYLEN WYKONANIE

W zale no ci od wysoko ci palety stosuje si ró ne przedziały robocze, do palet pod 2 IBC przeznaczony jest przedział o symbolu 121.120.701, natomiast zbiornik do palety pod 1 IBC posiada kod 121.120.700.

DANE TECHNICZNE

Dł. x szer. x wys. Waga

Kod produktu

100 L

100 L

640 x 590 x 655 mm

640 x 590 x 1065 mm

8 kg

13 kg

121.120.700

GWARANCJA

12

MIESI CY

121.120.700

121.120.701

33


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

PALETY MEGA

PALETY POLIETYLENOWE

Stosowana do stałego wychwytywania wycieków z pojemników IBC / KTC przechowywanych wewn trz budynków.

PALETA POD IBC Z PRZEDZIAŁEM ROBOCZYM POLIETYLEN WYKONANIE

Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu. Doskonale nadaje si do składowania pojemników IBC / KTC z olejami, czy chemikaliami nawet tymi najbardziej agresywnymi. Wytrzymuje intensywn eksploatacj w rodowiskach przemysłowych. Spełnia wymagania dyrektyw europejskich dotycz cych palet (wanien) wychwytowych. Zbiornik (przedział) roboczy jest integraln cz ci palety (wanny). Pozwala to na wygodne ustawienie wiadra lub innego pojemnika i dozowanie płynów w sposób bezpieczny i kontrolowany. Wymiary wanny i jej pojemno spełniaj najbardziej ostre wymagania dotycz ce kontrolowania wycieków w zakładach przemysłowych. Konstrukcja umo liwia przewo enie jej przy pomocy wózka widłowego.

12 34

Wychwytowo Kratownica Ilo

1100 L

1100 L

-

Tak

pojemników IBC

1

1

Dł. x szer. x wys.

1490 x 2000 x 765 mm

1490 x 2000 x 765 mm

2000 kg

2000 kg

105 kg

105 kg

121.120.106

121.120.104

121.120.107

121.120.105

Waga PRZYSTOSOWANY DO WÓZKA WIDŁOWEGO

121.120.106

DANE TECHNICZNE

No no

GWARANCJA MIESI CY

BEZ KRATOWNICY


KONIEC PROBLEMÓW Z WYCIEKAMI Z DU YCH POJEMNIKÓW Du a, szczelna i odporna na korozj wanna wychwytowa mo e pomie ci wyciek z całego pojemnika IBC.

ONY 33 PRZEDZIAŁ ROBOCZY ZE STR DODATKOWO DOST PNY

121.120.200

PALETY POD 2 IBC/KTC POLIETYLEN WYKONANIE

Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu, idealna do składowania pojemników IBC / KTC z olejami lub najbardziej agresywnymi chemikaliami. Wytrzymuje intensywn eksploatacj w rodowiskach przemysłowych, spełnia wymagania dyrektyw europejskich dotycz cych palet wychwytowych. Stosowana do stałego wychwytywania wycieków z pojemników IBC / KTC wewn trz budynków.

MIESI CY

Wychwytowo Kratownica Ilo

Tak 2

Dł. x szer. x wys.

2450 x 1450 x 575 mm

Waga PRZYSTOSOWANY DO WÓZKA WIDŁOWEGO

1100 L

pojemników IBC No no

GWARANCJA

12

DANE TECHNICZNE

4000 kg 120 kg

121.120.200 121.120.201

35 11


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

PALETY MEGA

PALETY STALOWE

PALETA POD IBC STAL

WYKONANIE

OCYNK

WYKO CZENIE

Wykonana z bardzo trwałej szczelnie spawanej blachy stalowej ocynkowanej 3 mm. Doskonale nadaje si do składowania beczek, pojemników kontenerowych i pojemników z olejami, czy chemikaliami. Przystosowana do składowania materiałów zapalnych, wysoce zapalnych i silnie zapalnych. Wytrzymuje intensywn eksploatacj w rodowiskach przemysłowych. Spełnia wymagania dyrektyw europejskich dotycz cych palet (wanien) wychwytowych.

TC1

109.101.004

DANE TECHNICZNE

Wychwytowo Ilo

TC2

TC3

1000 l

1000 l

1000 l

1

2

2

5 x 200l

8 x 200l

10 x 200l

Dł. x szer. x wys.

1650 x 1350 x 620 mm

1300 x 2650 x 430 mm

1650 x 2690 x 375 mm

Kod produktu

109.101.004

109.101.005

109.101.006

Ilo

36

IBC/KTC

TC1 beczek

GWARANCJA

12

MIESI CY

PRZYSTOSOWANY DO WÓZKA WIDŁOWEGO


ROZWI ZANIE DO STAŁEGO WYCHWYTYWANIA WYCIEKÓW Z POJEMNIKÓW I BECZEK PRZECHOWYWANYCH WEWN TRZ BUDYNKÓW

Spełnia wymagania dyrektyw europejskich dotycz cych palet (wanien) wychwytowych. Wyposa ona w dodatkowy stojak oraz półk kratow ułatwiaj ce przelewanie płynów do mniejszych pojemników. Mocna, samoustawiaj ca si kratownica jest nieprzesuwna i łatwo zdejmuje si do czyszczenia. Wymiary palety (wanny) i jej pojemno spełniaj najbardziej ostre wymagania dotycz ce kontrolowania wycieków w zakładach przemysłowych.

PALETA Z PÓŁK POD IBC STAL

WYKONANIE

OCYNK

WYKO CZENIE

Wykonana z bardzo trwałej, 3 mm blachy stalowej (S235JR), szczelnie zespawanej a nast pnie ocynkowanej. Doskonale nadaje si przy składowaniu pojemników kontenerowych IBC/KTC lub beczek 200 l z płynami niebezpiecznymi (oleje, benzyny, rozpuszczalniki, chemikalia, itp). Przystosowana do składowania materiałów łatwopalnych, wysoce łatwopalnych i skrajnie łatwopalnych. Wytrzymuje intensywn eksploatacj w rodowiskach przemysłowych.

TCB1

DANE TECHNICZNE

Wychwytowo

TCB1

TCB2

1000 l

1000 l

1

2

Dł. x szer. x wys.

1650 x 1350 x 980 mm

2690 x 1300 x 830 mm

Kod produktu

109.101.007

109.101.008

Ilo

IBC/KTC

109.101.007

GWARANCJA

12

MIESI CY

PRZYSTOSOWANA DO WÓZKA WIDŁOWEGO

37


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

STANOWISKA ROBOCZE

STANOWISKA ROBOCZE BEZPIECZNE, PRZYJAZNE DLA RODOWISKA SKŁADOWANIE BECZEK

Mini-magazyny na beczki posiadaj wytrzymał konstrukcj , odporn na warunki atmosferyczne, wykonan z polietylenu pochodz cego z recyklingu. Wygodne drzwi aluzjowe otwierane do góry umo liwiaj dost p z przodu lub z tyłu.

38


MINI MAGAZYN DrumShed™ POLIETYLEN WYKONANIE

Wykonane z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia i warunki pogodowe polietylenu, w 55% pochodz cego z odzysku. Ułatwia bezpieczne składowanie i eksploatacj beczek zmniejszaj c ryzyko wycieku płynów oraz przyczynia si do ochrony rodowiska poprzez wtórne wykorzystanie odpadów polietylenu. Spełnia wymagania bezpiecze stwa i ochrony rodowiska oraz umo liwia organizowanie przechowywania beczek z maksymaln efektywno ci , wydajno ci i oszcz dno ci . Posiada wygodne drzwi aluzjowe, umo liwiaj ce dost p do wn trza z przodu i z tyłu. Wanna ociekowa, spełniaj ca rol podłogi stanowiska roboczego, wyposa ona jest w samoustawiaj c , nieprzesuwn i łatwo zdejmowaln kratownic , która umo liwia szybkie i wygodne usuwanie wycieków i zanieczyszcze .

254 L

DANE TECHNICZNE Wychwytowo Ilo

254 L

301 L

2

4

beczek

Dł. x szer. x wys.

1134 kg

2268 kg

133 kg

156 kg

104.682.300

104.682.301

Waga

Kod produktu

GWARANCJA

12

1543 x 1486 x 1911 mm 1543 x 1740 x 1911 mm

No no

AKCESORIA

Ilo beczek

Ilo sztuk Wychwytowo -

MIESI CY

PRZYSTOSOWANA DO WÓZKA WIDŁOWEGO

55%

DOSTARCZANE JAKO CAŁKOWICIE ZMONTOWANE I GOTOWE DO U YCIA

Waga

Szer. x gł. x wys.

Kod produktu

455 kg

30 kg

1219 x 1518 x 286 mm

104.682.302

No no

-

-

-

-

-

455 kg

30 kg

1219 x 1518 x 286 mm

104.682.303

PALETA WYCHWYTOWA ECO 100%

2

-

254 l

1134 kg

31 kg

1397 x 1143 x 229 mm

104.682.204

KŁÓDKI MASTER LOCK NR 5

4

-

301 l

2268 kg

40 kg

1397 x 1397 x 229 mm

104.682.408

-

2

-

-

-

-

104.103.571

RAMPA WJAZDOWA

104.682.300

Du a wysoko mini-magazynu pozwala na umieszczenie na beczce lejka lub pompy.

39


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

STANOWISKA ROBOCZE

ZAMYKANIE NA KŁÓDK Stanowisko wyposa one w uchwyty daj ce mo liwo zamykania na kłódk w celu zabezpieczenia i ochrony przechowywanych substancji.

POLIETYLENOWE STANOWISKO ROBOCZE POLIETYLEN WYKONANIE

Spełnia wymagania bezpiecze stwa i ochrony rodowiska oraz umo liwia organizowanie przechowywania beczek z maksymaln efektywno ci , wydajno ci i oszcz dno ci . Otwierane z obu stron ‒ ale tylko z jednej strony jednocze nie ‒ dzi ki zastosowaniu dwóch wytrzymałych, ebrowanych aluzji suwanych, łatwych w obsłudze. 4 wn ki zewn trzne w bocznych cianach umo liwiaj ce przymocowanie kontenera do podło a. Z powodzeniem mo e by wykorzystywane jako stanowisko robocze i magazynowe na zewn trz budynków.

DANE TECHNICZNE Wychwytowo Ilo

beczek

Dł. x szer. x wys. No no Waga

Kod produktu

40

250 L

485 L

2

4

1565 x 995 x 2110 mm

1565 x 1620 x 2110 mm

650 kg

1250 kg

101 kg

153 kg

121.220.504

121.220.503

2 BECZKI

121.220.504

GWARANCJA

12

MIESI CY

PRZYSTOSOWANA DO WÓZKA WIDŁOWEGO


MIE CI MAKSYMALNIE 1 POJEMNIK 1000 L I ZBIERA WSZELKIE PRZYPADKOWE WYCIEKI

MINI MAGAZYN ZEWN TRZNY POLIETYLEN WYKONANIE

Wykonane z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia i warunki pogodowe polietylenu, w 40% pochodz cego z odzysku. Ułatwia bezpieczne składowanie i eksploatacj 1 zbiornika IBC/KTC zmniejszaj c ryzyko wycieku płynów oraz przyczynia si do ochrony rodowiska poprzez wtórne wykorzystanie odpadów polietylenu. Spełnia wymagania bezpiecze stwa i ochrony rodowiska oraz umo liwia organizowanie przechowywania beczek z maksymaln efektywnoci , wydajno ci i oszcz dno ci . Posiada wygodne drzwi aluzjowe, umo liwiaj ce dost p do wn trza z przodu i z tyłu. Wanna ociekowa, spełnia rol podłogi stanowiska roboczego. Szerokie wej cie ułatwia ustawianie pojemnika na wannie.

DANE TECHNICZNE

PALETA MINI-MAGAZYN WEWN TRZNA ZEWN TRZNY 1408 l

1408 l

4082 kg

4082 kg

Sz. x gł. x wys.

1397 x 1397 x 952 mm

1543 x 1740 x 2635mm

z przepisami

EPA,SPCC,U,O

EPA,SPCC,U,O

162 kg

282 kg

104.652.100

104.652.101

Wychwytowo No no Zgodno

Waga

Kod produktu

104.652.101 GWARANCJA

12

MIESI CY

PRZYSTOSOWANA DO WÓZKA WIDŁOWEGO

Mini-magazyn na zbiorniki IBC z palet wychwytow umo liwia bezpieczne składowanie na zewn trz zbiorników.

41


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

STANOWISKA ROBOCZE

WYGODNE ROZWI ZANIE DO PRZEWOZU I EKSPLOATACJI BECZEK OGRANICZANIE WYCIEKÓW Przy przelewaniu płynów zawsze istnieje ryzyko rozlania pewnej ich ilo ci. W celu unikni cia wypadków wynikaj cych z po lizgni cia i upadku, oraz aby uchroni posadzk pomieszczenia zakładowego, przewody odpływowe i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem, nale y zastosowa ró ne rodki zapobiegaj ce rozlaniu płynu w trakcie jego przelewania.

RAZ, DWA, TRZY... GOTOWE Specjalna konstrukcja wózka umo łiwia łatwy transport i eksplolatacje beczek. Wygodny wspornik zabezpieczaj cy z blokad umo liwia pionowe ładowanie i przechowywanie beczki. Otwory na stopy pod spodem wózka ułatwiaj obsług i łatw manipulacj wózkiem.

42


PROSTOTA OBSŁUGI W przypadku wycieku, du a pojemno zbiornika ociekowego eliminuje mo liwo niekontrolowanego rozlania si niebezpiecznego płynu. Otwarta konstrukcja stanowiska roboczego ułatwia czyszczenie, ponadto pozwala na wło enie do wewn trz pojemnika, aby pobra płyn, bez konieczno ci zdejmowania beczki.

MOBILNE STANOWISKO ROBOCZE POLIETYLEN

121.210.401

WYKONANIE

Stanowi wygodne rozwi zanie do przewozu i eksploatacji beczek. Nylonowy pas utrzymuje beczk mocno na miejscu, konstrukcja stanowiska pozwala na długotrwałe u ytkowanie. Umo liwia bezpieczne przemieszczanie beczek 200 l, redukuj c do minimum napr enie kr gosłupa i ewentualne urazy. Du e, zaokr glone r czki pozwalaj na uchwycenie w grubych r kawicach roboczych a koła tylne i przednie umo liwiaj bardzo wygodne manewrowanie i przemieszczanie.

GWARANCJA

12

MIESI CY

DANE TECHNICZNE Wychwytowo Dł. x szer. x wys. No no Waga

250 L 1740 x 815 x 680 mm 300 kg 42 kg

121.210.401 121.210.400

43


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

STANOWISKA ROBOCZE

DOBRA ORGANIZACJA TO KLUCZ DO SUKCESU Produkty słu ce bezpiecznej obsłudze i składowaniu płynów niebezpiecznych ułatwiaj organizacj przestrzeni magazynowej, pomagaj c w łatwej identyfikacji poszczególnych rodków. Dzi ki czemu ich przechowywanie staje si prostsze i bezpieczniejsze. Dodatkowo wpływaj one na zachowanie estetyki miejsca pracy.

POLIETYLENOWE STANOWISKO ROBOCZE POLIETYLEN WYKONANIE

W poł czeniu z modułem podwy szaj cym umo liwia organizowanie przechowywania beczek z maksymaln efektywno ci , wydajno ci i oszcz dno ci . Pozwala na składowanie beczek do 200 l, zawieraj cych płyny niebezpieczne i łatwopalne. Wykonany z bardzo mocnego polietylenu zabezpieczonego przed działaniem promieniowania UV oraz odpornego na chemikalia ‒ nie rdzewieje i nie starzeje si .

MODUŁ PODWY SZAJ CY

MODUŁ BAZOWY

DANE TECHNICZNE

MODUŁ PODWY SZAJ CY Ilo

beczek

Dł. x szer. x wys. No no Wychwytowo Waga

44

MODUŁ BAZA

2

2

940 x 1375 x 390 mm

1350 x 1375 x 635 mm

1000 kg

1000 kg

-

450 l

15 kg

46 kg

121.200.303

121.200.300

121.200.302

121.200.301

GWARANCJA

12

MIESI CY

PRZYSTOSOWANA DO WÓZKA WIDŁOWEGO


BEZPIECZNE U YTKOWANIE BECZEK I SKUTECZNA OCHRONA PRZED WYCIEKAMI

OBUDOWY WYCHWYTOWE DO BECZEK POLIETYLEN WYKONANIE

Bezpieczne stanowiska do składowania beczek wykonane z odpornego na chemikalia polietylenu, przystosowane do trudnych warunków przemysłowych i atmosferycznych. Posiadaj wn ki w dnie umo liwiaj ce transport wózkami widłowymi i spełniaj wymogi EPA, SPCC, NFPA1 i mi dzynarodowych przepisów przeciwpo arowych.

104.683.200

DANE TECHNICZNE Wychwytowo Dł. x szer. x wys. Zgodno

z przepisami Waga

250 L

681 L

838 x 806 mm

991 x 1525 x 1194 mm

EPA,SPCC,U,O

EPA,SPCC,U,O

20 kg

49 kg

104.683.101

104.683.201

104.683.100

104.683.200

AKCESORIA STALOWY WÓZEK

Masa

rednica x wysoko

Kod produktu

6 kg

686 x 133 mm

104.206.846

GWARANCJA

12

MIESI CY

PRZYSTOSOWANA DO WÓZKA WIDŁOWEGO

45


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

STANOWISKA ROBOCZE

DOPUSZCZONE DO TRAN SPORTU NIEBEZPIECZN YCH MATERIAŁÓW

OBUDOWY BEZPIECZE STWA DO BECZEK POLIETYLEN WYKONANIE

Dwufunkcyjna obudowa dla beczek posiada certyfikat DOT/UN do stosowania jako bezpieczny pojemnik do transportu stałych materiałów niebezpiecznych lub mo e by u ywana jako obudowa wychwytowa o pojemno ci 360L dla beczek z certyfikatem DOT/UN do przewo enia materiałów stałych lub płynnych. Wytrzymała konstrukcja wykonana w 100% z polietylenu jest odporna na działanie chemikaliów i warunków atmosferycznych, i przystosowana do transportu l dowego, powietrznego i morskiego. Nakr cana pokrywa zapewnia skuteczne i łatwe zamkni cie, bez konieczno ci stosowania kłopotliwych ta m metalowych. Obudowa mo e by łatwo przewo ona wózkiem widłowym w jednej z trzech pozycji. Puste obudowy mo na składowa jedna w drugiej dla lepszego wykorzystania miejsca.

DANE TECHNICZNE Wychwytowo

100%

787 x 1099 mm

Certyfikat UN

1H2/X340/S

1H2W/Y300/S

z przepisami

DOT,UN

DOT,UN

21 kg

21 kg

rednica x wysoko

Waga

104.206.834

46

360 L

787 x 1099 mm

Zaw. twotrz. z recyklingu

Zgodno

360 L

121.210.400 104.206.831

104.206.834 Mocna obudowa z ółtego polietylenu z certyfikatem DOT/UN mo e słu y jako obudowa bezpiecze stwa o najwy szym ratingu „X dla grup opakowa I, II, III dla materiałów stałych o pojemno ci do 340 litrów


SPOSÓB U YCIA

PRZEWÓZ WÓZKIEM WIDŁOWYM Dostosowany do przewo enia przy pomocy wózka widłowego. Dzi ki trwałemu i mocnemu wykonaniu z odpowiedniego na promieniowanie UV polietylenu, wytrzymuje trudy transportu l dowego, powietrznego i morskiego.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA, SZCZELNA POKRYWA Całkowicie polietylenowa konstrukcja zapewnia najwy sz odporno chemiczn i wszechstronno zastosowa w transporcie, ratownictwie chemicznym, przy usuwaniu zanieczyszcze . Nakr cana na gwint pokrywa ułatwia zamykanie pojemnika i nie wymaga stosowania dodatkowych ta m metalowych, uszczelniaj cych.

47


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

OSPRZ T DO EKSPLOATACJI BECZEK

OSPRZ T DO EKSPLOATACJI BECZEK PRAWIDŁOWE SKŁADOWANIE I U YTKOWANIE BECZEK CHRONI PRACOWNIKÓW I MIENIE PRZED PO AREM

W METODZIE GRAWITACYJNEJ STOSUJE SI BEZPIECZNY KUREK, KTÓRY WYMAGA USTAWIENIA BECZKI W POZYCJI POZIOMEJ Odpowiednie urz dzenie, takie jak kołyska lub podstawa do beczki, ułatwiaj jej ustawienie w pozycji, w której beczka mo e by jednocze nie składowana i u ytkowana. Metoda wypływu grawitacyjnego wymaga stosowania odpowietrznika beczki, naczynia na rozlany lub ciekn cy płyn, przewodu wyrównawczego mi dzy beczk a napełnianym pojemnikiem, oraz przewodu uziemiaj cego, podł czonego do beczki i pobliskiego punktu uziemienia.

48


PRAWIDŁOWE UZIEMIENIE JEST KONIECZNE PRZY POBIERANIU PŁYNÓW ŁATWOPALNYCH Zlewanie lub nalewanie płynów łatwopalnych mo e powodowa powstawanie ładunków elektrostatycznych. Nagromadzony ładunek elektrostatyczny mo e łatwo wywoła iskr w pobli u łatwopalnego płynu, co mo e spowodowa zapłon par tego płynu oraz wybuch i po ar. W celu zapobie enia powstawaniu wyładowa elektrostatycznych przy pobieraniu płynów łatwopalnych przepisy OSHA wymagaj uziemienia wylewki i pojemnika. W szczególno ci przepis OSHA mówi: Płyny Klasy I nie powinny by przelewane do pojemników, je eli wylewka i pojemnik nie s elektrycznie poł czone. Je eli metalowa płyta podłogowa, na której stoi pojemnik w czasie napełniania, jest elektrycznie podł czona do wylewki, albo wylewka jest poł czona z pojemnikiem w czasie operacji przelewania za pomoc przewodu wyrównawczego, to mo na uwa a , e warunki niniejszego punktu zostały spełnione

Stosowanie przewodów uziemiaj cych i wyrównawczych spełnia ten wymóg. Przewody uziemiaj ce ł cz pojemnik, z którego płyn jest pobierany, z punktem uziemienia, np. rur wodoci gow . Przewody wyrównawcze ł cz ten pojemnik z pojemnikiem odbiorczym.

49


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

OSPRZ T DO EKSPLOATACJI BECZEK

LEJKI DO PŁYNÓW NIEBEZPIECZNYCH Pokrywa na zawiasie ogranicza emisj par.

Szeroki otwór wej ciowy (273 mm) umo liwia szybkie nalewanie płynów bez rozlewania.

Pojemno

Szeroki otwór wej ciowy (273 mm) umo liwia szybkie nalewanie płynów bez rozlewania.

Wyko czenie epoksydow farb proszkow zapewnia wysok odporno chemiczn .

9,8L umo liwia szybkie przelewanie płynów.

Pasuje do wszystkich standardowych otworów 2 w beczkach 110L i 200L.

Ł cznik topliwy ulega stopieniu w temperaturze 74° C powoduj c zamkni cie pokrywy dla wygaszenia płomieni.

Mocna konstrukcja z ocynkowanej blachy stalowej 1 mm jest odporna na intensywne uzytkowanie.

50

Prawidłowe uziemienie zapobiega powstawaniu wyładowa elektrycznych w czasie przelewania płynów.


SKUTECZNE ZAPOBIEGANIE ROZLEWANIU NIEBEZPIECZNYCH PŁYNÓW Wi ksze lejki posiadaj mo liwo zamykania, dla zapobiegania dost powi osób nieupowa nionych.

Do lepkich płynów palnych i niepalnych przeznaczony jest lejek nr 08208 wyposa ony w rurk mosi n z otwartym zako czeniem o długo ci 838 mm, umo liwiaj c odpowiednie kierowanie przepływem cieczy.

LEJKI DO BECZEK

LEJEK STALOWY Z ODCINACZEM PŁOMIENI STAL

152 mm

WYKONANIE

104.101.333

Ułatwia utrzymanie czysto ci w miejscu pracy i zapewnia spełnienie wymogów przepisów o ochronie rodowiska, zdrowia i bezpiecze stwa. Zapobiega rozlaniu płynów przy przelewaniu materiałów łatwopalnych (rozpuszczalników, rozcie czalników, olejów i resztek farb). Wbudowana pułapka przeciwogniowa chroni przed zapłonem zawarto pojemnika. Absorbuje i rozprasza ciepło, dzi ki czemu odgradza dost p wszelkich zewn trznych ródeł zapłonu (jak np. iskry od narz dzi elektrycznych, wyładowania elektrostatyczne, papierosy) od łatwopalnej zawarto ci pojemnika. Wykonany z ocynkowanej blachy stalowej o grubo ci 1 mm. Pokryty proszkowym lakierem epoksydowym, co zapewnia trwało i odporno chemiczn .

CERTYFIKATY

Lejki do beczek

DANE TECHNICZNE Pojemno Wysoko

1L

1L

10 L

10 L

10 L

114 mm

114 mm

273 mm

273 mm

273 mm

rednica

114 mm

114 mm

254 mm

254 mm

254 mm

Pokrywa

Samozamykaj ca

Zamykana r cznie

Samozamykaj ca

Samozamykaj ca

Samozamykaj ca

Do wiader

Do wiader

Do płynów łatwopaln.

Do płynów łatwopaln.

Do płynów łatwopaln.

25 mm

25 mm

152 mm

813 mm

-

Rurka mosi na

-

-

-

-

838 mm

Kod produktu

104.101.261

104.101.262

104.101.333

104.101.265

104.101.268

Przeznaczenie Odcinacz płomienia

51


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

OSPRZ T DO EKSPLOATACJI BECZEK

System anty-przechyłowy zapewnia dodatkow ochron przed rozlewaniem płynów i ryzykiem wybuchu.

System anty-przechyłowy zapewnia dodatkow ochron przed rozlewaniem płynów i ryzykiem wybuchu. Prosty i bezpieczny! 1. Wlej płyn do lejka. Zamknij pokryw i zatrzask. 2. Naci nij d wigni w celu r cznego otwarcia zaworu kulowego. 3. Zwolnij d wigni , aby automatycznie zamkn odci beczk .

zawór i

SYSTEM ANTY-PRZECHYŁOWY DO LEJKA STAL

WYKONANIE

Zestaw składa si z samozamykaj cego zaworu kulowy i odpowietrznika. Wbudowany kulowy zawór samozamykaj cy wkr cany jest do otworu beczki 2 , dzi ki czemu zapewnia maksymaln redukcj emisji lotnych par cieczy, a tak e chroni przedrozlaniem płynu w razie przypadkowego przechylenia beczki. Jest to idealne rozwi zanie dla obszarów zagro onych trz sieniami ziemi. Odpowietrznik montowany do drugiego otworu beczki 3 , dzi ki czemu zapewnia uwalnianie nadci nienia i podci nienia dla ochrony beczki przed rozerwaniem i wybuchem. Przeznaczony do lejków stalowych 08207, 08205.

104.101.274 CERTYFIKATY

DANE TECHNICZNE Typ

Wysoko rednica otworu Pojemno

Kod produktu

52

Lejek stalowy nr 08207 z samozamykaj c pokryw i odcinaczem płomienia 152 mm oraz zestawem anty-przechyłowym

Tylko zestaw anty-przechyłowy (zawór samozamykaj cy ze zł czem 2 /51mm do beczki oraz mosi nym odpowietrznikiem ze zł czem ¾ /19mm. Przeznaczony do lejków nr 08207 i 08205.

254 mm

-

273 mm

-

10 l

-

104.101.263

104.101.274


PRAKTYCZNE LEJKI DO BEZPIECZNEGO ZBIERANIA PŁYNÓW Przyjazne dla rodowiska lejki do zapobiegania wyciekom pasuj do wszystkich beczek 110L i 200L o zamkni tym wierzchu. Niskoprofilowe, szerokie wloty ułatwiaj nalewanie płynu do beczki bez ryzyka jego rozlania. Nachylone wn trze lejka zmniejsza do minimum ryzyko chlapania płynu i zapobiega zabrudzeniom pojemników. Du a płaska powierzchnia przy wylocie lejka pozwala na pozostawienie do odciekania puszek po farbie, filtrów, wiader lub innych naczy . Zintegrowany hak stanowi wygodny dodatek pozwalaj cy na zało enie opcjonalnej pokrywy na lejek. Wykonany w 100% z polietylenu z recyklingu.

LEJEK DO BECZEK Z POLIETYLENU

104.684.500

DANE TECHNICZNE

POLIETYLEN WYKONANIE

Pojemno

Dopasowany wielko ci do beczek 200 l. ebrowane, pochyłe wn trze lejka minimalizuje chlapanie i zdecydowanie zmniejsza mo liwo zamoczenia pojemnika, z którego wylewany jest płyn. Du y otwór wypływowy lejka pozwala na swobodne i powolne spływanie farb z puszek, oleju z filtrów oraz innych płynów z pojemników, które mo na zostawi w lejku w celu ods czenia.

Wysoko rednica Przeznaczenie Waga

Kod produktu

AKCESORIA POKRYWA LEJKA

Zabezpiecza wn trze lejka przed zanieczyszczeniem. Po zdj ciu pokrywy mo na j zawiesi na haku zintegrowanym z lejkiem.

9L

9L

83 mm

83 mm

533 mm

533 mm

Płyny niepalne

Płyny palne

3 kg

3 kg

104.684.500

104.684.501

rednica

rednica

Waga

83 mm

482 mm

2 kg

Kod produktu

104.684.502

53


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

OSPRZ T DO EKSPLOATACJI BECZEK

PEWNE OSADZENIE, NIE

BEZ POKRYWY

LEJEK GRP DO PŁYNÓW NIEBEZPIECZNYCH POLIETYLEN WYKONANIE

Dopasowany wielko ci do beczek 200 l. Posiada niski profil, szeroki wlew i nie mo na do niego nie trafi wlewaj c płyn do beczki. Du y otwór wypływowy lejka pozwala na swobodne i powolne spływanie farb z puszek, oleju z filtrów oraz innych płynów z pojemników, które mo na zostawi w lejku w celu ods czenia..

54

MA NIEBEZPIECZE STWA ROZLANIA

131.600.103

DANE TECHNICZNE Pojemno

200 L

Wysoko

180 mm

83 mm

550 mm

533 mm

rednica

200 L

Pokrywa

Nie

Tak

Waga

5 kg

3 kg

131.600.103

131.600.105

Kod produktu


KURKI DO BECZEK DO POBIERANIA PŁYNÓW Z BECZEK W POZYCJI POZIOMEJ

Bezpieczne, samozamykaj ce kurki wyposa one s w wewn trzny odcinacz płomienia, który zapobiega przedostawaniu si ognia do wn trza beczki. Wszystkie kurki posiadaj uszczelki zapewniaj ce szczelno poł cze . Wi kszo kurków montowanych do otworu ¾ beczki posiada tak e gwint na wylewce, co umo liwia podł czenie w a elastycznego. W elastyczny pozwala na dokładne podawanie płynu do małych otworów. Kurki s wkr cane bezpo rednio do gwintowanego otworu w beczce i mog by ustawione w poło eniu pobierania płynu, z wylewk skierowan w dół, bez ryzyka uszkodzenia gwintu lub rozszczelnienia poł czenia. W celu zapewnienia skutecznego pobierania płynów o podwy szonej lepko ci, niekorozyjnych płynów łatwopalnych, jak np. kleje, farby lub ci kie oleje o symbolu powy ej 2000 SSU (ok. 30W) nale y stosowa zasuwy 2 i/lub kurki ¾ przeznaczone do płynów lepkich.

CERTYFIKATY

DANE TECHNICZNE Typ Gwint zewn trzny otworu beczki Zwil ane O-ringi Gwint wewn trzny wylewki kurka (cale)

Kod produktu

Mosi ny, stały

Mosi ny, regulowany

Ocynkowany, stały

¾

¾

¾

Ocynkowany, stały ¾

PTFE

PTFE

Buna-N

Buna-N

13/16 ‒ 27 UNS 2B

13/16 ‒ 27 UNS 2B

-

13/16 ‒ 27 UNS 2B

104.101.320

104.101.321

104.101.322

104.101.323 113.202.402

Typ Gwint zewn trzny otworu beczki Zwil ane O-ringi Gwint wewn trzny wylewki kurka (cale)

Kod produktu

Stal nierdzewna,

Laboratoryjny, mosi ny, z regulacj przepływu

cieczy lepkich

Mosi ny, do

Zasuwa do beczki

¾

¾

¾

¾

regulowany

dla cieczy lepkich

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

13/16 ‒ 27 UNS 2B

1/2 - 20 UNF

-

-

104.101.324

104.101.313

104.101.327

104.101.314

AKCESORIA ELASTYCZNY PRZEDŁU ACZ WYLEWKI

Długo

Wykonanie

Do modeli

Kod produktu

83 mm

Mosi dz

104.101.320, 104.101.321

104.101.326

152 mm

Stal nierdzewna

104.101.324

104.101.316

152 mm

Mosi dz

104.101.313

104.101.315

203 mm

Mosi dz

104.101.320, 104.101.321

104.101.325

55


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

OSPRZ T DO EKSPLOATACJI BECZEK

ODPOWIETRZNIKI Beczki zawieraj ce płyny łatwopalne wymagaj odpowietrzania w celu uwalniania ci nienia narastaj cego w wyniku wzrostu temperatury otoczenia, a tak e dla rozładowania podci nienia powstaj cego w beczce podczas pobierania z niej płynów lub w przypadku jej nagłego ochłodzenia. Ci nienie lub podci nienie mo e spowodowa uszkodzenie pojemnika. W przypadku po aru szkody wynikaj ce z wycieku lub wybuchu beczki, w której nast pił nadmierny wzrost ci nienia, mog by wr cz katastrofalne.

CERTYFIKATY

DANE TECHNICZNE Typ

Odpowietrzanie Gwint

Kod produktu

Typ

Odpowietrzanie Gwint

Kod produktu

Mosi ny, pionowy,

Mosi ny, pionowy,

Niemetalowy, pionowy, odcinacz

Niemetalowy, pionowy, odcinacz

do płynów ropopochodnych

do rozpuszczalników chlorowych

Automatyczne

Automatyczne

Automatyczne

2

2

2

104.101.254

104.101.255

104.101.250

104.101.251

Mosi ny, poziomy,

Poziomy, ze stali nierdzewnej

do płynów ropopochodnych

do otworu ¾

płomienia ze stali galwanizowanej,

Automatyczne 2

Aerovent™,

płomienia ze stali nierdzewnej,

113.202.402

Aerovent™

do otworu ¾ z filtrem

do płynów r cych i

z filtrem i jednym wkładem zapasowym

i jednym wkładem zapasowym

R czne

R czne

Automatyczne

Automatyczne

2

2

2

2

104.101.284

104.101.285

104.101.252

104.101.253

do płynów ropopochodnych

ró nych rozpuszczalników

ODPOWIETRZNIKI Aerovent™ Zapewniaj bezpieczne odpowietrzenie beczki przy ró nicy ci nienia 0,3 bara oraz usuwaj lotne pary wydostaj ce si z beczki. Odpowietrznik posiada mosi ny korpus z podł czonym filtrem z w glem aktywnym, dzi ki czemu zapobiega wydostawaniu si z beczki lotnych zwi zków organicznych przy uwalnianiu nadci nienia z beczki. Uwalnianie nad- i podci nienia odbywa si automatycznie. Wbudowany odcinacz płomienia zapobiega zapłonowi zawarto ci beczki od zewn trznych ródeł ognia. W przypadku stwierdzenia obecno ci niepo danych zapachów uchodz cych z filtra mo na go w prosty sposób wymieni na nowy (trwało filtra wynosi około 90-120 dni).

AKCESORIA KOLANKO ELIWNE DO ZAMONTOWANIA ODPOWIETRZNIKÓW ZAPASOWY WKŁAD FILTRA DO ODPOWIETRZNIKÓW Aerovent™ 56

Otwór

Il. sztuk

Kod produktu

2

-

104.206.835

¾

-

104.206.836

-

2 szt.

104.206.829


BEZPIECZNE ODPOWIETRZNIKI NAPEŁNIANIA

ODPOWIETRZNIKI DO BECZEK

Ułatwiaj zbieranie zu ytych rozpuszczalników. Wykonane s z odlewów mosi nych lub z polietylenu o wysokiej g sto ci i posiadaj odcinacz płomienia o długo ci 152 mm i wkr cane s do otworu beczki o rednicy 2 . Odpowietrzniki zapewniaj automatyczne uwalnianie nad- i podci nienia, a lejki posiadaj korek zawieszony na ła cuszku. Lejek wykonany jest z polietylenu o wysokiej g sto ci i posiada du rednic wynosz c 229 mm, dzi ki czemu znacznie ułatwia wlewanie płynów bez ryzyka rozlania.

Ułatwiaj zbieranie zu ytych rozpuszczalników. Wykonane s z odlewów mosi nych lub z polietylenu o wysokiej g sto ci i posiadaj odcinacz płomienia o długo ci 152 mm i wkr cane s do otworu beczki o rednicy 2 . Odpowietrzniki zapewniaj automatyczne uwalnianie nad- i podci nienia, a lejki posiadaj korek zawieszony na ła cuszku. Lejek wykonany jest z polietylenu o wysokiej g sto ci i posiada du rednic wynosz c 229 mm, dzi ki czemu znacznie ułatwia wlewanie płynów bez ryzyka rozlania.

BEZPIECZNE ODPOWIETRZNIKI NAPEŁNIANIA I LEJKI DANE TECHNICZNE Typ

Z lejkiem polietylenowym

Gwint

Kod produktu

Lejek polietylenowy

płomienia 152mm

(bez odcinacza plomienia).

Automatyczne

Automatyczne

2

104.101.271

płomienia 152mm

Odpowietrzanie

Z odcinaczem

229mm i odcinaczem

Niemetalowy, z lejkiem

Niemetalowy, z

poliet. 229 mm i odcina-

odcinaczem płomienia

-

Automatyczne

Automatyczne

2

-

2

2

104.101.264

104.101.273

104.101.278

104.101.279

czem płom. 152 mm z SN

152mm z SN

57


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

OSPRZ T DO EKSPLOATACJI BECZEK

Regulowany kołnierz umo liwia przył czenie do otworu beczki w ró nych poło eniach, dzi ki czemu zapewnia maksymalne wybranie płynu.

ADAPTER SPUSTOWY

DO MAKSYMALNEGO OPRÓ NIANIA BECZEK Jest prostym rozwi zaniem problemu zwi zanego z całkowitym opró nianiem beczek 110 l i 200 l, dzi ki czemu eliminuje konieczno niebezpiecznego przechylania lub przetaczania beczki. Specjalne działanie syfonowe umo liwia wybranie praktycznie cało ci pozostałego w beczce płynu, pozostawiaj c zaledwie kilkadziesi t mililitrów zamiast 7-10 litrów, co zwykle zdarza si przy braku takiego rozwi zania. Adapter wykonany jest w formie odlewu mosi nego i wytrzymuje intensywne u ytkowanie w kontakcie z kompatybilnymi płynami. Jedna ko cówka adaptera pozwala na podł czenie standardowego kurka spustowego do beczki 3 , a drugi koniec jest przykr cany do otworu 3 beczki. Zalet dla u ytkownika jest nie tylko mo liwo wykorzystania prawie całej zawarto ci beczki, ale te unikni cie kosztów zwi zanych z usuni ciem du ych ilo ci pozostałego w beczce, niebezpiecznego płynu.

58

DANE TECHNICZNE Typ

Kod produktu

Mosi ny

adapter syfonowy

104.101.287

Mosi ny adapter i kurek

samozamykaj cy

104.101.286


AKCESORIA DO BECZEK

Wska nik napełnienia umo liwia zapobieganie przepełnianiu beczek i rozlewaniu niebezpiecznych płynów.

WSKA NIKI NAPEŁNIANIA BECZKI WSKA NIK WYSKAKUJ CY DLA BECZEK STOJ CYCH

WSKA NIK NAPEŁNIANIA DLA BECZEK LE CYCH

POLIETYLEN

ELIWO

WYKONANIE

WYKONANIE

Wyskakuj cy, polietylenowy wska nik napełnienia beczki stoj cej jest tanim rozwi zaniem zapobiegaj cym przelaniu płynu przy napełnianiu beczki płynami odpadowymi. Gdy beczka jest prawie pełna wska nik „wyskakuje , ostrzegaj c o wysokim poziomie płynu w beczce.

eliwny wska nik napełnienia beczki le cej pozwala łatwo, jednym rzutem oka, sprawdzi poziom płynu w beczce. Mo e by stosowany wewn trz lub na zewn trz, wsz dzie, gdzie jest przydatny do kontrolowania poziomu płynów w beczkach. Instalowany w otworze beczki 3/4" i pokazuje ile płynu pozostaje w beczkach 200 l.

DANE TECHNICZNE rednica Długo Dodatkowo

Kod produktu

¾

¾

¾

¾

127 mm

279 mm

286 mm

286 mm

-

-

-

Kurek samozamykaj cy

104.101.309

104.101.310

104.101.311

104.101.312

59


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

OSPRZ T DO EKSPLOATACJI BECZEK

IDEALNE DO: Zabezpieczenia wewn trznego w zakładzie Ograniczenia dost pu do zawarto ci Wewn trznej kontroli dost pu oraz nadzoru u ycia zawarto ci Magazynowania niebezpiecznych odpadów chemicznych

Monta blokady zajmuje tylko kilka sekund. Wystarczy zało y obydwie połówki blokady na kraw d otworu beczki z wkr conym korkiem, przeło y przez obydwie połówki rygiel blokady i zało y na otwór rygla kłódk . Gwint korka 2", beczka stalowa.

ZESTAWY KORKÓW DO BECZEK Proste i ekonomiczne rozwi zanie umo liwiaj ce kontrol dost pu do wszelkiego rodzaju płynów lub proszków dostarczanych w standardowych beczkach. Wykonana z odpornego na korozj , nieiskrz cego stopu cynku. Monta na korku beczki jest prosty i szybki, bez ryzyka uszkodzenia gwintu korka. Zało enie blokady nie wymaga wykr cania korka, dzi ki czemu nie wyst puje ryzyko kontaktu z zawarto ci beczki. Pozwala to unikn ryzyka zanieczyszczenia zawarto ci beczki, co ma ogromne znaczenie w wielu bran ach przemysłu, takich jak np. przemysł chemiczny lub spo ywczy.

DANE TECHNICZNE Do beczek W komplecie Waga

Kod produktu

60

Stalowych

Stalowych z dwoma kłódkami

Plastikowych

Komplet do korka 2 . 1 szt.

Komplet do korka 3 , 1 szt.

Komplety do korków 2 , 2 szt.

Wymienne rygle blokady, 2 szt.

0,30 kg

0,81 kg

0,72 kg

0,99 kg

104.101.305

104.101.307

104.101.306

104.101.308

Wymienne rygle blokady, 2 szt.

Plastikowych z dwoma kłódkami


ZAPOBIEGANIE PO AROM WYWOŁANYM PRZEZ WYŁADOWANIA ELEKTROSTATYCZNE Przepisy wymagaj stosowania poł czenia wyrównawczego mi dzy pojemnikami w czasie przelewania płynów oraz podł czenia beczek do uziemienia. Standardowe długo ci przewodów wynosz 1 metr i 3 metry; w przypadku wi kszych odległo ci nale y stosowa kilka przewodów ł czonych szeregowo za pomoc ko cówek oczkowych o r. 6 mm.

PRZEWÓD ANTYELEKTROSTATYCZNY Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym generowanym przez ruch i przepływ płynów łatwopalnych. Słu y do wykonywania poł cze wyrównuj cych potencjały elektryczne mi dzy pojemnikami na czas przelewania płynów oraz do podł czania beczek do uziemienia, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie wymagane przepisami. DWA ZACISKI

DANE TECHNICZNE

104.101.298

Elastyczny typu linka

Elastyczny izolowany typu linka

Elastyczny

Elastyczny

Długo

3m

3m

1m

1m

Ko cówka

Zacisk r czny i ko cówka

Zacisk r czny i ko cówka

Zacisk rubowy 16 mm

Dwa zaciski r czne

104.101.295

104.101.296

104.101.297

104.101.298

Typ

Kod produktu

oczkowa 6 mm

oczkowa 6 mm

i zacisk r czny

Elastyczny

Elastyczny

Elastyczny

Izolowany

Długo

1m

1m

1m

1m

1m

Ko cówka

Zacisk rubowy 16 mm i

Zacisk r czny i ko cówka

Dwie ko cówki

Zacisk rubowy 16 mm i

Dwie ko cówki

104.101.299

104.101.300

104.101.301

104.101.302

104.101.303

Typ

Kod produktu

zacisk krokodylk. 16 mm

oczkowa 6 mm

oczkowe 6 mm

zacisk krokodylk. 16 mm

Izolowany

oczkowe 6 mm

61


BEZPIECZNA OBSŁUGA I MAGAZYNOWANIE

OSPRZ T DO EKSPLOATACJI BECZEK

AKCESORIA DO OBSŁUGI BECZEK STALOWY POJEMNIK NA CIEKN CE PŁYNY Mo e pomie ci do 4 litrów płynu i posiada łatwo zdejmowane wieko umo liwiaj ce szybkie oczyszczenie pojemnika. Doskonały do płynów łatwopalnych. Wykonany z blachy stalowej o grubo ci 0,5 mm z powłok z farby proszkowej, wyposa ony w perforowane wieko, które funkcjonuje jako odcinacz płomienia, chroni cy zebrany wewn trz płyn. Wygodne uchwyty po bokach ułatwiaj przenoszenie pojemnika.

104.201.122

STALOWA TACA NA CIEKN CE PŁYNY 104.201.112

Jest niska, szeroka i mo e słu y jako zabezpieczenie pod ciekn ce kurki lub jako podkładka pod pojemniki dla zabezpieczenia przed rozlaniem płynu w przypadku przepełnienia pojemnika. Wykonana jest z powlekanej blachy stalowej o grubo ci 0,5 mm i mo e by podstawiana pod pojemniki o pojemno ci do 19L.

STALOWA PODSTAWKA NA KÓŁKACH DO BECZEK

104.206.846

To proste urz dzenie do przemieszczania stoj cych beczek. Podstawka jest na tyle du a, e mo e pomie ci beczk 200L. Umo liwia łatwe przemieszczanie ci kich beczek.

CHWYTAK DO BECZEK 104.101.318

To urz dzenie umo liwiaj ce chwycenie stalowej beczki 200L za górne kraw dzie i podniesienie oraz przewiezienie za pomoc wózka widłowego.

104.101.319

DANE TECHNICZNE

Słu y do otwierania korków beczek. Jest to mocne, wytrzymałe narz dzie wykonane z nieiskrz cego, odpornego na korozj materiału, umo liwiaj ce otwieranie siedmiu rodzajów korków beczek o rednicy 2 i ¾ . Kształt uchwytu zapewnia bezpiecze stwo dla r k u ytkownika.

STALOWY POJEMNIK

STALOWA TACA

STALOWA PODSTAWKA

238 x 114 mm

349 x 32 mm

-

-

4l

No no Materiał

r. zewn trzna x wysoko Rozwarcie szcz k Pojemno

Kod produktu

62

KLUCZ DO BECZEK

CHWYTAK DO BECZEK

KLUCZ DO BECZEK

686 x 133 mm

-

-

-

457 X 635 mm

-

1l

-

-

-

-

-

-

54 kg

-

-

-

-

-

Stop mosi dzu

104.201.122

104.201.112

104.206.846

104.101.318

104.101.319


ŁATWA OBSŁUGA CI KICH, STALOWYCH BECZEK

KOŁYSKA DO BECZEK Umo liwia łatwe przemieszczanie i bezpieczn obsług beczek o masie do 363 kg. Pr t ładunkowy chwyta za kraw d beczki i pozwala na łatwe przestawienie beczki z pozycji pionowej do poziomej.

104.101.317

WÓZEK DO PRZEWOZU BECZEK 200L Wózek ułatwiaj cy przewóz beczek stalowych 200l. Bardzo mocna konstrukcja stalowa pozwala przewie ci ar do 300 kg. Koła: 2 × pełna guma 250 mm oraz 1 × pełna guma 160 mm, skr tne.

110.500.100

WÓZEK DO TRANSPORTU I USTAWIANIA BECZEK NA PALECIE Wózek ułatwiaj cy przewóz beczek stalowych 200l. oraz ustawienie beczki na palecie. Bardzo mocna konstrukcja stalowa pozwala przewie ci ar do 400 kg. Doskonale wywa ony wózek pozwala w prosty sposób przechyli pełn beczk bez u ycia du ej siły. Dodatkowa stopka z blachy łezkowej zapobiega lizganiu si stopy. Koła:2 × pełna guma 250 mm

110.500.101

DANE TECHNICZNE KOŁYSKA DO BECZEK Wymiary 895 x 445 x 521 mm, uchwyt: długo No no

Kod produktu

WÓZEK DO PRZEWOZU BECZEK 905mm

WÓZEK DO TRANSPORTU I USTAWIANIA BECZEK

1360x700x920 mm (DxSxW)

600x650x1560 mm (DxSxW)

363 kg

300 kg

400 kg

104.101.317

110.500.100

110.500.101

63


infolinia: 801 000 501 Topserw Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk Spółka Jawna 05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a www.topserw.com.pl info@topserw.com.pl

www.topserw.com

www.topserw.pl

www.topserw.eu

Tel: +48 22 761 11 80 +48 22 761 11 81 Fax: +48 22 771 93 80

Tel: +48 22 771 04 56 +48 22 771 04 57 +48 22 771 04 58

Tel: +48 22 771 94 25 +48 22 771 94 22 Fax: +48 22 771 94 66

centrum@topserw.com.pl

polnoc@topserw.com.pl

poludnie@topserw.com.pl

Bezpieczna obsługa i magazynowanie  

Bezpieczna obsługa i magazynowanie