Page 1

ÌBÔÀÍÄÏÕÖ×ÀÍÎÌÀÒÓÄ 

ÏËÀÊÕÒÀÍÊÀÈÎÈÒÕÓÇÑÄÖ

•†£¢Š›¢£"

<ԍ©§¬Ÿ ŸÊÕÂØÐÍÓÁÜ 9 κορυφαία θεατρικά έργα Š—š•£

†•š†¥—†£˜„˜¢ª¥˜š—|›™—›˜Š˜Š ª£˜ ¢ª «„ ‚£˜¥—„XXXUPQPOUJLJHS

†„˜Š¥¢ ›£¢Š• £˜˜™ª”•£ —Š—¦•ƒ ˜™—ŠŠž¥—£˜Š§

ŠØÍÕÌÎÒ¼À†ØÑ»ÍÕÍ ÓÇÖ‚ÈÀÏËÎÊ»Ö

ŠÓÇ͏ԻÍÀ

ŠÓÇÍ•ÏÀÑ×¼À

¥À̼ËÀ™ÎØ˼ÄÁÀ ¦šÏÎÑļÍÀÙοÌÄÒÄÊÎÌÌÎØÍÈÒ̽ ÊÀÈÍÀÌÇÍÓÎɺÑÎØÌħ

™ª”•£ —Š—

✓œÐÉÃÙÊÜÊÕÎÝÊÎ×ÍÒÆÙÂÊÜÐÆÎÙ×ÆÕÊßÂÙÊÜØÊ×ÇÂ×ÔÞÓ ÆÐÃÒÍÐÆÎÙÔÞÜÊÆÞÙÔÅÜÙÔÞÜÌÎÆÆÏÎÔÕÔÂÍØÍ✓‘ÙÔÓÝÔ×à ­ÊÐØÞÌÝ×ÔÓÎØÙÀÜ®ÐÆΦÑÑÔÎÐÔÒÒÀÓÔÎ✓‘ÙÔËÃÓÙÔÔÎ Õ×ÔÇÑÀÈÊÎÜÌÎÆÔÎÐÔÓÔÒÎÐÁÐÆÙÆØÙ×ÔËÁÐÆÎÐÔÎÓÛÓÎÐÁÆÓÆÙÆ×ÆÝÁ ˆ¾Å

¦ƒÎ¿ÒÓÑΧé ÌÄÓÀÑÑ¿ÔÌÈÒÇÖé ÒÓÀé̺ÓÑÀéÏÎØé ÀÏÀÈÓļéÓÎé ¥é ˆ¾Å 

†¢™„ª†¥˜™¢

¥Îé¢ÁŸËé€ÑÀÅļÎé ÓÎØé€ÈÐÑÆÎØ ÒÓÎéÌÈÊÑÎÒʽÏÈÎ ˆ¾Å 

‚

¥ÑÈ×ÎÓ½ÌÇÒÇé ÒÓÎéšÇÓÒÎÓÀÊÀ¼ÈÊÎé ÆÈÀéÓÎé̺ËËÎÍé ÓÇÖé Ó½ÑÀÖ ˆ¾Å 

¥£¢š¢™£¥˜

¶éÔÀéÁѺÉÄÈ é»éÔÀé×ÈÎͼÒÄÈé »éÊÀ˽éÊÀÈѽé ÔÀéʟÍÄÈ ˆ¾Å 

£ƒ£¢

‚˜ž ˜Šš¢Š™¢š˜™Š†£¥Š—ª†¢”¢„—Š•£ž š•«£˜†£˜„˜¢ª

­ÓÎÈÌÄÖé ÎÈé¦ÀÆÎѺ֧é ÆÈÀéͺÎéÆ¿ÑÎé ÊÄÑÃÎÒÊÎϼÀÖ ˆ¾Å 


ŠÓÎÓÒÀÊ¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

‚ÈÀÁŸÒÓÄŠ»ÌÄÑÀ

WŠ•„

¥À̼ËÀ™ÎØ˼ÄÁÀ¦‚ÄÍÏѺÏÄÈÍÀÉÄ×͟ÌĽÓÈ ļÍÀÈÏÎË¿ÿÒÊÎËÇÇÄÏÎ×»ÊÀȽÓÈÊÈÍÃØÍÄ¿ ÎØÍÍÀÊËļÒÎØÍÓÀÌÈҟÔºÀÓÑÀË˟ ½ÒÎÊÈ ÀÍÀÊοÆÄÓÀÈÊØÍÈʽ ÆÈÀÓ¼ÍÀÌÇÍÊËļÒÎØÍ ÈÀÓ¼ÌÈÀÔ»ÍÀÍÀº×ÄÈÏÀÑÀÒӟÒÄÈÖÓÎÍ ×ѽÍ΂ÄÍƼÍÄÓÀÈ‚ÄÍÒØÌÁÀ¼ÍÄÈÒÄÊÀ̼À ÏÑÕÓÄ¿ÎØÒÀÓÎØʽÒÌÎØ—š½Ò×À ÌÄÏËÇ ÔØÒ̽ÄÊÀÓÎÌÌØѼÕÍ º×ÄÈÔºÀÓÑÀ•ÃÐ ÎÀÑÈÔ̽ÖļÍÀÈÀÒÓÑÎÍÎÌÈʽÖ•¼ÍÀÈ˟ÔÎÖÒØ ÍÄÏÐÖÍÀ˺ÌÄÊÀȽÓÈÎʽÒÌÎÖÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÃÄÍÀÆÀϟÄÈÓÎÔºÀÓÑÎÊÀÈÃÄÍÏÇÆÀ¼ÍÄȧ

W

Š•„

W

Š•„0Šª ÏÎÑÄ¿ÄÓÀÈÌÄÀÍÎÈ×Ó»¦ËÀÁÕÌÀÓȟ§ ÒÓÎ̺×ÑÈÏѽÓÈÍÎÖÄÍÈÀ¼ÎÑÈÒÓÄѽ£Ä¿ÌÀ— ÊÀӟÒÓÀÒÇļÍÀÈÓºÓÎÈÀÏÎØÀʽÌÀÊÈÀϽÓÇÍ ÏËÄØџÓÇÖÇÆÄÒ¼ÀÖÄÊÓÈÌοͽÓÈÌÄӟÓΊØͺÃÑÈÎ ÓÎʽÌÌÀÃÄÍÔÀļÍÀÈÏÈÀÓμÃÈΕӺÔÇÃÄÊÀÈÓÎ ÔºÌÀÓÇÖÒØÌÌÄÓÎ×»ÖÒÓÎÏÑÎÄÃÑļÎÓÇցŠ••

W Š•„

‚ØÎÆØÍÀ¼ÊÄÖ ¬ÍÓÙÄËÀšÏÑοÒÊÎØ ™ÀÓÄѼÍÀ •ØÀÆÆÄ˟ÓÎØ ÒÊÇÍÎÔÄÓοÍÓÇÁ¼ÀÊȺÍÀÖŸÍ ÃÑÀÖ „ÎџÍŠÄÓÎØŸÍ ÓÎͺÑÕÓÀÒÓÈÖÓÑÄÈÖÄÍ ÃÈÀźÑÎØÒÄÖÏÑÄÌȺÑÄÖÀØÓ»ÖÓÇÖÄÁÃÎ̟ÃÀÖ ÒÓÇÌÄÓÀÏÀÒ×ÀËÈÍ»ÒÄÙ½ÍÏÎØ»ÃÇŸÑ×ÈÒÄ

WŠ•„

†ºÍÓÄMJWFÒÓÇÃȟÑÊÄÈÀÌÈÀÖÄÁÃÎ̟ÃÀÖ ļÍÀȽ ÓÈÊÀË¿ÓÄÑÎÔÀÌÏÎÑοÒÄÍÀÃÐÒÄÈÇ ÓÙÀÙÌÎØÒÈÊ»ÒÄÔÄÀÓºÖÏÎØÊÀÓÀËÀÁÀ¼ÍÎØÍ ÀϽÓÑÎÌϺÓÄÖ ÒÀɽÅÕÍÀ ÀØÓÎÒ×ÄÃÈÀÒÌοÖ ÊÀÈϟÔÎÖÄÑÌÇÍļÀÖ¨¥ÇͼÃÈÀÒÓÈÆÌ»ÏÎØÎÀÏ˽ÖʽÒÌÎÖÊÎÈ̟ÓÀÈ ÌÄÓÇÍÀÆÕͼÀ¦Ï½ÒÎÏ»ÆÀÍÓÀTQSFBETÒ»ÌÄÑÀ ÑÄÏÀÈÃȟ§ ʟÏÎÈÎÈÒÓÎÍÊÑÀÓÈʽÌÇ×ÀÍÈÒ̽ ÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈÄÉÀÊÎËÎØÔοÍÍÀÙÎØÍÒÓÎÍʽÒÌÎ ÓÎ؁ÊοÅÇ•ÉÎØÊÀÈÇÏѽÒÅÀÓÇÒ¿ÒÊÄÂÇ ÏÄѼÀÆÎџÖÏØÑÎÒÁÄÒÓÈÊÐÍÀÄÑÎÒÊÀÅÐÍÒÓÎ †ÄÍӟÆÕÍÎ

ŽÌäÉ¿ÇäŹËÇÑ¿ÌäÍÇäÃÉÉÊÆÑ»ÃÕéÊÀÈéÓÀéÌÎ ÍÀÒÓ»ÑÈÀéÀØÓºÖéÓÈÖé̺ÑÄÖ éÓÀéÏÀÆʟÑÈÀé ºÌÄÈÍÀÍéŸÃÄÈÀéÄÒÏÎӟÃÄÖ éÏÀϟÃÄÖ é ÃÈÀʟÊÈÀ éÄÏÈÓѽÏÎØÖ éÍÄÕʽÑÎØÖ é ½ÏÎÈÎÍéÊÈéÀÍéÑÕÓ»ÒÄÈÖéÀϽéÓÇÍéÔ»ÍÀé ̺×ÑÈéÓÎéÓÄËÄØÓÀ¼Îé×ÕÑȽ éÌÈÀéÊÎØÁº ÍÓÀéÔ´éÀÊοÒÄÈÖé™ÄҟÓÈÀé¢Èé¬ÆÈÄÖé •ÈÒÏџÉÄÈÖéϟÓÕÒÀͨéW ÏÂÈÞ ¤Íä̹ÍäÓ¿¾Ë¿éÓÇÖéÄØÑÕÏÀÚÊ»ÖéÀËËÇËÄÆ Æ¿ÇÖ éÓѼÓÎéÒÓÇéÒÄÈџ éÃÄÍéÊџÓÇÒÄé ÀØÓ»éÓÇéÅÎџéοÓÄéºÍÀéÕÑÎé¥ÀéÄÏÈ Ó½ÊÈÀéÓÕÍéÄËËÇÍÈÊÐÍéÎÌÎ˽ÆÕÍéÊÈÍ» ÔÇÊÀÍéÄ˟×ÈÒÓÀéÏÑÎÖéÓÀéʟÓÕ éÄÍÐéÓÎé ÏÎË¿ÓÈÌÎéÄØÑÐéÀÍÀÓÈÌ»ÔÇÊÄéÎÑÈÀʟéÒÄé Ò׺ÒÇéÌÄéÓÎéÃÎ˟ÑÈÎé¢éÎÈÊÎÍÎÌÎ˽ÆÎÖé éÏÑÎÅ»ÓÇÖéÓÎØ馅§éÒØÍÄ×¼ÙÄÈéÓÇÍéÀ͟ ËØÒ»éÓÎبéW ÏÂÈÞ ·ÎÔÕä¼Ê¿äÂûÖÌÍ×Ì é¦ÔØÒ¼À§éÒÓÎÍéÁÕ Ì½éÓÇÖéÃÇÌÎÒÈÎÍÎÌÈÊ»ÖéÒØÆÊØѼÀÖé ÊÀÈéÓÕÍéÄËËÄÈÌ̟ÓÕÍéÔÀéÎÃÇÆÇÔοÍé ʟÏÎÈÄÖé×ÑØÒÎŽÑÄÖéÊÑÀÓÈʺÖéÄÏÈ×ÄÈ Ñ»ÒÄÈÖ éÊÀÔÐÖéļÍÀÈéÌÄÓÑÇ̺ÍÄÖéÒÓÀé ß×ÓØËÀéÄÊļÍÄÖéÏÎØéÔÀéÌÏÎÑοÒÀÍé ÍÀéÏȟÒÎØÍéÊÀË»éÓÈÌ»éÒÄéÒØÍÔ»ÊÄÖéÃÈ ÄÔÍοÖéÊѼÒÇÖé¸ ÓÈéϟÑÄÈÖé½ÒÎé½ÒÎ¨é ÈÀ˺×ÓÄéÓÐÑÀéÏÎØéÆØѼÙÄȨéW ÏÂÈÞ ¡äÆŹÒÆÕäÒÆÕäÍ×ÅÅÐÇɺÕäÂÃÈǞÕ锼ÊÓÎÑé ¸ÑÌÏÀÍéÄÏÈÒÓѺÅÄÈéÔÑÈÀÌÁÄØÓÈʟé ÒÓÇÍéÄÉÎØÒ¼ÀéºÏÄÈÓÀéÀϽéºÍÀéÎÊӟ×ÑÎ ÍÎéÃȟÒÓÇÌÀ éº×ÎÍÓÀÖéÍÀéÀÍÓÈÌÄÓÕϼ ÒÄÈéÕÒÓ½ÒÎéÓÄџÒÓÈÀéÙÇÓ»ÌÀÓÀé­ÏÄ ÓÀÈéÎéÃÄ¿ÓÄÑÎÖéÆ¿ÑÎÖ éÀϽéÓÎÍéÎÏμÎé ÀÍÀ̺ÍÄÈéÍÀéÁÆÄÈéÄÍÈÒ×Ø̺ÍÎÖéÆÈÀéÍÀé ÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈéÒÄéÌÄÓÀÑÑØÔ̼ÒÄÈ֨陟ÓÈé ÌÀÖéÔØ̼ÙÄÈé½ËÎéÀØÓ½¨éW ÏÂÈÞ ¡äÀÊ¿ÉÏÂÆÕäºä¿ÌäÎÐÍÒÇ˞ÒÃé¦ÀÓØ×»Ö§é ϽËÄÌÎÖéÓÎØéé—éÊØÁºÑÍÇÒÇéÏÎØé ÏÑλËÔÄéÀϽéÓÇÍéÏÓÐ×ÄØÒÇéÓÎØé é ÌÇéÃÈÀÔºÓÎØÒÀéÄÌÏÄÈѼÀéÎûÆÇÒÄéÓÇé ×ÐÑÀéÒÓÀé׺ÑÈÀéÓÎØéÈÄÔÍοÖé¢ÈÊÎÍÎ ÌÈÊοé•ËºÆ×ÎØé™Èé¿ÒÓÄÑÀé»ÑÔÀÍéÊÀÈéÓÀé ×ÄÈѽÓÄÑÀé€ÈÀéÍÀéÃÈÃÀÒʽÌÀÒÓÄéÀϽéÓÎé ÏÀÑÄËÔ½ÍéW ÏÂÈÞ ¤ÍÌäƒÍȼäÒÍÌä¹ÎÇ¿ÑÃäÆäžÌÍÇÈÆäšÄéÈÃȟ ÙÎÍÓÀéÓѽÏÎ馚ØÑÎØÃ鼅 éÏÀÏÀÑο ÍÄÖ éÌÈÊџéËÎØËÎØßÊÈÀéÊÀÈéŸËËÀéÀÍÀ ÌÍÇÒÓÈʟéÒÄéÓÈÌ»éÄØÊÀÈѼÀÖéÒÓÀéÊÀÓÀ ÒÓ»ÌÀÓÀéÌÄéÓÇÍéÄÏÈÆÑÀÅ»éļÃÇéÃÐÑÕÍé ÓÇÖéÍμÉÄÕÖé™ÀÈéÓÀéÃÐÑÀéÒÄéÌÎÑÅ»é ÀÄÑÎÒÓÄÆοÖéÒØÒÊÄØÀÒ¼ÀÖéºÑ×ÎÍÓÀÈé ÆÈÀéÍÀéÀÆÈÎÆÑÀÅ»ÒÎØÍéÓÎé̺ÓÑÎÍéŸÑÈ ÒÓÎÍéÓÕÍéÄÉÀÆÆÄËÈÐͧéW ÏÂÈÞ

W

Š•„

W

Š•„ÈÀ½ÒÎØÖÀÆÀÏοÍÍÀʟÍÎØÍןÙÈ ÓÎÉÄŸ×ÍÈÒÌÀÓÕÍÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈÐÍ ÃÇÌÎÒÈÄ¿ÎØÌÄÓÈÖÄÑÕÓÀÏÀÍÓ»ÒÄÈÖÒ×ÄÓÈʟÌÄ ÓÈÖÏÄÍÈ×ѺÖÀÏÎýÒÄÈÖÓÕÍÄÏÄÍÿÒÄÕÍÓÇÖ .*(ÒÓÇÍÄÓÀÈÑļÀ7JWBSUJBŠÄÔºÒÇÄÑÕÓÐÍÓÎÖ Ç.*($FSCFSVT ™ºÑÁÄÑÎÖ 1BSUOFST¨¢ÈȺÑÀÊÄÖÓÇÖÀÌÄÑÈʟÍÈÊÇÖÃÈÏËÕÌÀÓ¼ÀÖ ļÃÀÍÌÄÈÊÀÍÎÏμÇÒÇÓÀÄÍÓÄÓÀË̺ÍÀ ½ÑÆÀÍÀÓÎØ•ËËÀÃÈÒӟÍÍÀÏÑÎÒźÑÎØÍÓÇÍ ¦ÏËÇÑÎÅÎѼÀ§ÏÎØÃÈÎ×ÄÓÄ¿ÓÇÊÄÒÓÀšš• ½ÓȺÆÈÍÀÍÃØÎÃÈÀÁ»ÌÀÓÀÒÄŠØѼÀÊÀÈ„¼ÁÀÍÎ ÄÏÄÈûÒÓκÃÀŽÖÓÎØÖÄÊÏÀÈÃÄ¿ÓÇÊÀÍ ­ËËÇÍÄÖÄÉÓÑÄÌÈÒÓºÖ™ÀÈÙ»ÒÀÌÄÄÌļÖÊÀ˟


™ØÁºÑÍÇÒÇ¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

‹ Å½ÑÇÓÄÖÏȺÒÄÈÖÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÆÈÀŸÌÄÒÇÏÑÎÒÅØÆ»¨

™ØÁÄÑÍÇÓÈÊ»ÀÆÕͼÀ

ŠÓǨÒÓÑÎÅ»ÆÈÀÓÎÍšÇ×ÀÍÈÒ̽¨

❛❛

­

ÍÀͺÎÏÀʺÓÎ̺ÓÑÕÍ ÏÎØÃÄÍÔÀ ÎÍÎ̟ÙÄÓÀÈÀÊÑÈÁÐÖºÓÒÈ ÀÅοÔÀ ¦ÏÄÑÀÒÓļ§ÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀʟÌÄÓΨ ËοÒÓÑÎÓÕÍÌÄƟËÕÍÌÄÓÀÑÑØÔ ̼ÒÄÕÍ ÔÀÏÄџÒÄÈÓÎÄϽÌÄÍÎÃÈ ŸÒÓÇÌÀÇÊØÁºÑÍÇÒÇ †ÀʺÓÎ̺ÓÑÕÍÌÄÊÎÈÍÕÍÈʺÖÄÏÈÏÓÐÒÄÈÖÒÎ ÁÀÑºÖ ÀÍÊÀȽ×ÈŸÌÄÒÄÖ ÀÅοÃÄÍÔÀÀÅÎџÓÈÖ ÀÏÎÃÎ׺ÖÓÕÍÃÇÌÎÒ¼ÕÍØÏÀËË»ËÕÍ ÀË˟ÓÎÄØ Ñ¿ÓÄÑÎÊÎÈÍÕÍÈʽÒ¿ÍÎËÎ ŠÓ½×ÎÖÓÇÖÊØÁÄÑÍÇÓÈÊ»ÖÏÑÕÓÎÁÎØ˼ÀÖļÍÀÈ ÍÀÉÄÏÄÑÀÒÓοÍÎÈÀÍÇÒØ×¼ÄÖÓÕÍÀÆÎÑÐÍ ÀÅοÇÊØÁºÑÍÇÒÇÊÀÓÀÁŸËËÄÈʟÔÄÏÑÎÒϟÔÄÈÀ ÍÀÀÏÎÅ¿ÆÄÈϟÒÇÔØÒ¼ÀÓÇÍŸÌÄÒÇ ÓÎØ˟×È ÒÓÎÍ ÏÑÎÒÅØÆ»ÒÓÎÍÄØÑÕÏÀÚʽÌÇ×ÀÍÈÒ̽ ÍÊÀȽËÀÃļ×ÍÎØͽÓÈÄÊļÏÎØÅӟÒÀÌÄļÍÀÈ Ò×ÄýÍÀÿÍÀÓÎÍÍÀÓÎÀÏÎÅ¿ÆÎØÌĨ ¥ÎͺÎÏÀʺÓÎ̺ÓÑÕÍÀÅÎџÓÈÖÈÃÈÕÓÈÊÎÏÎÈ» ÒÄÈÖ ÓÎÀÒÅÀËÈÒÓÈʽ ÓÇÍÏÄѼÅÇÌÇÀÉÈÎÏμÇÒÇ ÓÇÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÓÎØ‚ÇÌÎÒ¼ÎØ ÓÎÄÍÈÀ¼ÎʺÍÓÑÎ ÏËÇÑÕÌÐÍ ÓÕÍ ÃÇÌÎÒ¼ÕÍ ØÏÀËË»ËÕÍ ÓÇÍ ÊÀӟÑÆÇÒÇØÏÇÑÄÒÈÐÍ ÎÑÆÀÍÈÒÌÐÍÊÀÈÄÏÈ×ÄÈ Ñ»ÒÄÕÍÓÎØ‚ÇÌÎÒ¼ÎØ ÓÇÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇÄØÄËÈɼÀ ÒÓÇÍÀÆÎџÄÑÆÀÒ¼ÀÖÊÀÈÓÇÍÏÑÎÒϟÔÄÈÀŸÑÒÇÖ ÄÏÄÍÃØÓÈÊÐÍÄÌÏÎüÕÍ˽ÆÕÆÑÀÅÄÈÎÊÑÀÓÈÊÐÍ ÀÆÊØËÐÒÄÕÍÊÀÈÍÎÌÎÔÄÓÈÊ»ÖÏÎËØÏËÎʽÓÇÓÀÖ

¢†ÀÏÀÍÃѺÎØÓÎ ÒʺÏÓÄÓÀÈÒÎÁÀџ ÀÅοÓΦÌÏÑÀ ÍÓÄÅÄѧÌÄÓÀÉ¿ ÊØÁºÑÍÇÒÇÖÊÀÈ ÀÆÎџÖÌÎȟÙÄÈ ŸÍÈÒÎÊÀÈÇ̟×Ç ÌÄÓÎÍ×ѽÍÎÓÈÖ ÓÄËÄØÓÀ¼ÄÖÐÑÄÖ Ãļ×ÍÄÈ×À̺ÍÇ

˜ÃÈÕÓÈÊÎÏÎÈ»ÒÄÈÖ¨ ¥ÎÏѽÆÑÀÌÌÀÈÃÈÕÓÈÊÎÏÎÈ»ÒÄÕÍÔÀÒØÙÇÓÇÔļ Ò»ÌÄÑÀÒÓΟÓØÏΪÏÎØÑÆÈʽŠØÌÁοËÈÎÌÄÓÎ ÎÈÊÎÍÎÌÈʽÄÏÈÓÄËļÎÍÀüÍÄÈÌÈÀÏÑÐÓÇÆÄ¿ÒÇÆÈÀ ÓÎÏѽÆÑÀÌÌÀÏÎغ×ÄÈÊÀÓÀÑÓ¼ÒÄÈ

ÓÎØ‚ÈÄÔÍοÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈÊο¥ÀÌļÎØ ŠÓÎÏËÀ¼ÒÈÎÓÇÖ¨ÈÊÀÍÎÏμÇÒÇÖÓÕÍÄϼÃÎÉÕÍ ÃÀÍÄÈÒÓÐÍÌÀÖº×ÄÈÌÏÄÈÊÀÈÇÏÄѼÅÇÌÇÏÄÑÈÎØ Ò¼ÀÓÎØ‚ÇÌÎÒ¼ÎØ ÀÅο»ÃÇÎÀÍÓÈÏѽÄÃÑÎÖƒ½

È×Ì»ÓÎØýÑÀÓÎÖļÍÀÈÇÄ¿ÑÄÒÇÒÓÑÀÓÇÆÈÊο ÄÏÄÍÃØÓ»ÒÓÎÍ¢Š•—ÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÊÀÓÑÀÊ¿ËÀÓÎØ ¢ÑÆÀÍÈÒÌοÊÀÈÓÀÊÀÔÇÌÄÑÈ͟×ѺÇÏÎØÒÕÑÄ¿ ÎÍÓÀȺ×ÎØÍʟÍÄÈÓÇÍÊÀӟÒÓÀÒÇÄÉÀÈÑÄÓÈʟÏÈÄ ÒÓÈÊ»—ÊØÁºÑÍÇÒÇÄÊÓÈ̟½ÓÈÀÍÀÍÀÊÎÈÍÐÒÄȺÍÀ ÏѽÆÑÀÌÌÀÀÍÀÆÊÀÒÓÈÊÐÍÌÄÓÀӟÉÄÕÍ ÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍÒÓÎÍ¢Š• º×ÄÈÀÏÎÊËÄÈÒÓļÇÄÔÄ

ÃÕÑÎÖ†ŸÆÊÀËÎÖÒÄÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÌÄÓÈÖÀÑ̽ÃÈÄÖ ØÏÇÑÄÒ¼ÄÖº×ÎØÍÌÏÄÈÒÓÇÍÏÄÑÈϺÓÄÈÀÓÇÖÊÀÓÀ ÆÑÀÅ»Ö ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÏÑÎÊ¿ÂÎØÍÏÑÎӟÒÄÈÖ ÆÈÀÄÏÄÍÿÒÄÈÖÊØѼÕÖÒÄÏÀÑÀÔÀ˟ÒÒÈÀÅÈ˺ÓÀ ÊÀÈÒÄÄÊӟÒÄÈÖÒÄÓÎØÑÈÒÓÈʺÖÏÄÑÈÎ׺Ö ¥ÀØÓ½×ÑÎÍÀÄÏÈ×ÄÈÑļÓÀÈÍÀÉÄÏÀÆÐÒÎØÍÄÏÄÍ ÃØÓÈʺÖÏÑÎӟÒÄÈÖÏÎØļ×ÀÍÊÎËË»ÒÄÈÓÀÓÄËÄØ

ËοÒÈÀºÉÎÃÎÖ ÊÀÈÁÑÄÔļºÍÀÖÓѽÏÎÖÓÀÊÓÎÏμÇ ÒÇÖÓÕÍ×ÑÄÐÍÓÎØ ÌÏÎÑļÍÀÁÑÄÔļÒÓÑÀÓÇÆÈʽÖ ÄÏÄÍÃØÓ»Ö ÀÅοº×ÄÈÒÎÁÀѽÏÄüÎÄÌÏÎÑÈÊ»ÖÊÀÈ ÄÏÈÁÀÓÈÊ»ÖÀ͟ÏÓØÉÇÖÒÓÇ×ÐÑÀÌÀÖ šŸËÈÒÓÀÊØÁÄÑÍÇÓÈÊμÏÀџÆÎÍÓÄÖÄÊÓÈÌοÍ ½ÓÈÔÀÏÑÎÓÈÌοÒÀÍÍÀÒØÍÄÓÀÈÑÈÒÓļÓÎÊџÓÎÖÌÄ ŸËËÎØÖÄÏÄÍÃØÓºÖ ÏÎغ×ÎØÍÀÍÀÏÓ¿ÉÄÈÏÑÕÓÎ ÏÎÑÈÀʺÖÓÄ×ÍÈʺÖÒÓÀÓѺÍÀüÍÎÍÓÀÖÓÄ×ÍÎÆÍÕÒ¼À ÀʽÌÀÊÀÈÒÓÎØÖ˜ŸÏÕÍÄÖ Ï½ÊÎÍӟÔÀÒØÙÇÓÇÔοÍÊÈŸËËÎÈ×ÐÑÎÈÈÃÈÕ ÓÈÊÎÏÎÈ»ÒÄÕÍ ½ÏÕÖ΢†† ÓÎ¥À×ØÃÑÎÌÈʽ ¥ÀÌÈÄØÓ»ÑÈÎ ÓÎËÈ̟ÍȃÄÒÒÀËÎͼÊÇÖÊŸ ¥ÎÙ»ÓÇÌÀ½ÌÕÖļÍÀȽÓȽËÇÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÒÓÇÍ ÏÀÑοÒÀşÒÇÔÀÌÎȟÙÄÈÌÄÉÄÏοËÇÌÀ ÀÅο ÏÎË¿ÿÒÊÎËÀÇÊØÁºÑÍÇÒÇÌÏÎÑļÍÀÏļÒÄȽÓÈÓÀ ×Ñ»ÌÀÓÀÏÎØÔÀÄÈÒÏÑÀ×ÓοÍÃÄÍÔÀÌÏÎØÍÒÓÇÍ ÄÉØÏÇѺÓÇÒÇÓÕÍÄËËÄÈÌ̟ÓÕÍ™ÀÈÃÄÍÔÀÌÎÈ ŸÙÄÈ ÔÀÏѽÊÄÈÓÀÈÆÈÀÉÄÏοËÇÌÀ ÌÄÒÓ½×ÎÍÀ ÈÊÀÍÎÏÎÈÇÔļÎ ÓÎÌÈͼÊŠÓÑÎÖ™ÀÍÊÀÈÓÀÉÄÅÓºÑÈÀ

ÓÀ¼À×ѽÍÈÀ˽ÆÕÆÑÀÅÄÈÎÊÑÀÓÈÊÐÍÃØÒÊÎËÈÐÍ ÀÅοÎÒÓ½×ÎÖÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖļÍÀÈÍÀÈÒÎÑÑÎ Ï»ÒÄÈÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍÏÎË¿ÒÊËÇÑÐÍ̺ÓÑÕÍÏÎØÎÃÇ ÆοÍÒÄ¿ÅÄÒÇÊÀÈÒÄÄÏÄÍÿÒÄÈÖÏÎØÃÇÌÈÎØÑ ÆοÍÀ͟ÏÓØÉÇ

¥ÎÀÒÅÀËÈÒÓÈʽ¨ ¸ÌÕÖÒÓÎÒÇÌÄÑÈͽªÏÎØÑÆÈʽÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀ ÃÎÔļÓÎ¦ÏџÒÈÍÎÅÕÖ§ÒÓÎ͏ÍÃѺÀ„ÎÁºÑÃÎ ÆÈÀÄϼÒÏÄØÒÇÓÎØÀÒÅÀËÈÒÓÈÊοÊÀÈ̟ËÈÒÓÀÌÄ ÏÑÎÔÄÒ̼ÄÖÏÎØÔÀźÑÍÎØÍÏÎË¿ÄÆÆ¿ÓÄÑÀÓÈÖ ½ÏÎÈÄÖÏÑÎÔÄÒ̼ÄÖÈÒ׿ÎÖÓÕÍͺÕÍ̺ÓÑÕÍ †ËÇÑÎÅÎѼÄÖÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÎØÍÏÕÖÇÊØÁºÑÍÇÒÇ ļÍÀȺÓÎÈÌÇÍÀÀÍÀÊÎÈÍÐÒÄȽÓÈÇÊÑÈÒÈ̽ÓÇÓÀÓÕÍ ÒÓÈÆÌÐÍļÍÀÈÓºÓÎÈÀ ÐÒÓÄÃÄÍØϟÑ×ÄÈÏÄÑÈÔÐÑÈÎ ÎÈÀËËÀƺÖÍÀÈÒ׿ÒÎØÍÀϽÓÎ ÀË˟ÒÄ ÎÑÈÒ̺ÍÄÖÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÏѺÏÄÈÍÀÄÍÄÑÆÎÏÎÈÇÔοÍ ÀϽÓÎÊÀÈÄÍÃÄ×Î̺ÍÕÖÀØÓ½ÍÀÀÅÎџÓÎÍ ͺÎØÏÎËÎÆÈÒ̽ÓÕÍÒØÍӟÉÄÕÍ

❜❜

—ÀÍÇÒØ×¼À ½ÌÕÖ ÊØÁÄÑÍÇÓÈÊÐÍÒÓÄËÄ×ÐÍļ ÍÀÈÀÍÎÈÀÍÀÊÎÈÍÐÒÄÈÖÏÑÎÊÀ˺ÒÎØÍÊ¿ÌÀÅØ Æ»ÖÒÓ΂Ç̽ÒÈÎ̺ÒÀÒÓÇÍÄϽÌÄÍÇÃÈÄÓ¼À ÃȟÒÓÇÌÀÆÈÀÓÎÎÏμÎÇÊØÁºÑÍÇÒǺ×ÄÈÀÍÀÊÎÈ ÍÐÒÄȽÓÈÏÀÆÐÍÎØÍÎÈÏÑÎÒË»ÂÄÈÖ ÊÀÈØϟÑÉÎØÍ

ÏÎØÒØÌÁÀ¼ÍÄÈÄÍÄÊӟÒÄÈÒÓÎÍÈÃÈÕÓÈʽÓÎ̺ÀÊÀÈ ÀÍÔÄÒÌÎÔÄÓÇÔļÔÀÏÑÎÊÀ˺ÒÄÈÒÎÁÀÑ»ÀÏÎÃÈ ŸÑÔÑÕÒÇÓÎØÊџÓÎØÖÃÈÊÀ¼ÎØ ÀÏοÌĽÓÈÎȦÏÀÑÄÌÁŸÒÄÈÖ§ÀØÓºÖÒÓÇÍ ÀÆÎџÄÑÆÀÒ¼ÀÖÀÏÎÓÄËοÍϟÆÈÎÀ¼ÓÇÌÀÓÕÍ

ºÓÒÈÃØÒÀÍÀÏË»ÑÕÓÀÊÄ͟ÒÄÊѼÒÈÌÎØÖÊ˟ÃÎØÖ —ÒÇÌÄÑÈÍ»ÊÀӟËÇÉÇÓÇÖÒØÙ»ÓÇÒÇÖÔÀÊѼÍÄÈ ϽÒΦÒÊËÇѽ§ÊÀÈÄÏÐÃØÍÎÔÀļÍÀÈÓÎͺÎÀÒÅÀ ËÈÒÓÈʽÏÀʺÓÎÊÀÈÊØѼÕÖÀÍÓΨÏÀËοÊȺÑÔÄÈ ÏÈÎÒ¿ÍÓÎÌÀÀÏ´½ ÓÈÀÍÀÌÄͽÓÀÍ —À¼ÒÔÇÒÇϟÍÓÕÖÏÎØØϟÑ×ÄÈÒÓÇÍÊØÁºÑÍÇ ÒÇļÍÀȽÓÈÒÓÇÍÏÀÑοÒÀşÒÇ ÌÄÓÇÍÊÎÈÍÕͼÀ Ò×ÄýÍÇÌÈËÈϽÔØÌÇ ÀË˟ÊÀÈÊѼÒÈÌÄÖÊÎÈÍÕÍÈ ʺÖÎ̟ÃÄÖ¦ÀÏÎÅÀÒÈÒ̺ÍÄÖ§ÍÀÒØÌÁŸËÎØÍÒÓÇÍ ÊѼÒÇ ÃÇÌÈÎØÑÆοÍÓÀÈÒ×ÄýÍÈÃÀÍÈʺÖÒØÍÔ»ÊÄÖ ÍÀÏÄџÒÎØÍÎÈÑØÔ̼ÒÄÈÖ×ÕѼÖÍÀÏÑÎÊËÇÔļÊÎÈ ÍÕÍÈʽןÎÖ ÀÍÊÀÈļÍÀÈÒ×ÄýÍÒ¼ÆÎØÑÎȽÓÈÔÀ ØϟÑÉÎØÍÒÎÁÀѺÖÀÍÓÈÃџÒÄÈÖ ¢ÈÀËËÀƺÖÒÓÎÀÒÅÀËÈÒÓÈʽÌÄÓÇÍÓÀØÓ½×ÑÎÍÇ Ò×ÄÃ½Í ÏÑÎÐÔÇÒÇÀËËÀÆÐÍÒÓÇÍÀÆÎџÄÑ ÆÀÒ¼ÀÖ ÓÇÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇÄØÄËÈɼÀÒÓÈÖÒØÍÔ»ÊÄÖ ÄÑÆÀÒ¼ÀÖ ÓÇÍŸÍÎÃÎÓÎØÀÑÈÔÌοÓÕÍÀÏÎË¿ÒÄÕÍ ÊÀÈŸËËÀÒ×ÄÓÈʟÏÎØļÍÀÈÀʽÌÀÒÓÎÒӟÃÈÎÏÑÎ ÄÓÎÈÌÀÒ¼ÀÖÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀº×ÎØÍÏÑÎÕÔÇÔļÏÑÎÖ »ÅÈÒÇ̺ÒÀÒÓÎÍšŸÈÎ †ÀѽÓÈÎÈÀÑ̽ÃÈÎÈÒÓÎØÏÎØÑÆļΕÑÆÀÒ¼ÀÖ ÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÎØͽÓÈÃÄÍØϟÑ×ÄÈÔºÌÀÊÀӟÑÆÇÒÇÖ ÓÕÍÒØËËÎÆÈÊÐÍÒØÌÁŸÒÄÕÍ ÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓºÖÄÏÈ ÒÇÌÀ¼ÍÎØͽÓÈÀϽÓÇÍϼÒÕϽÑÓÀÄÓÎÈ̟ÙÄÓÀÈÇ ÏÑÎÐÔÇÒÇÊÀÈÀÓÎÌÈÊÐÍÒØÌÁŸÒÄÕÍÄÑÆÀÒ¼ÀÖ 

ÃÈÄÔÍÐÍÃÀÍÄÈÒÓÐÍÌÀÖÊÀÈÓÇÖ•ØÑÕÏÀÚÊ»Ö •ÏÈÓÑÎÏ»Ö ÒÓÎÏËÀ¼ÒÈÎÀ¿ÉÇÒÇÖÓÇÖÀÍÓÀÆÕÍÈ ÒÓÈʽÓÇÓÀÖÓÕÍÄËËÇÍÈÊÐÍÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÕÍ ÊÀÈÇ ÊØÁºÑÍÇÒÇ οÒÀÒÓÎÊÀÍÀÁŸÓÒÎ ̟ËËÎÍļÍÀȨ ÏÄÈÒ̺ÍÇÍÀÓÈÖÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈŸÌÄÒÀ¨ —ÄϽÌÄÍÇÌÄƟËÇÌÄÓÀÑÑ¿ÔÌÈÒÇ ÀϽÓÇÍ ÎÏμÀÔÀÏÑÎÊ¿ÂÎØÍÊÀÈÎÈÀÏÎË¿ÒÄÈÖÒØÌÁÀÒÈ ο×ÕÍÌÄӟÓÎÊÀËÎÊÀ¼ÑÈ ļÍÀÈΦ™ÀËËÈÊџÓÇÖ§ Ï½ÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇØÏÎËÎƼÙÎØͽÓÈÎÈûÌÎÈÀÏÀ Ò×ÎËοÍÏÄѼÏÎØ×ÈËȟÃÄÖÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØÖ ÒÄ ÀÑÊÄÓοÖÀϽÓÎØÖÎÏμÎØÖÃÄÍÔÀÀÍÀÍÄÕÔοÍ ÎÈÒØÌÁŸÒÄÈÖ ¸ÏÕÖ½ÌÕÖÃÈÄØÊѼÍÈÒÄÏѽÒÅÀÓÀPƒ½ÃÕÑÎÖ †ŸÆÊÀËÎÖ ÀØÓ½ÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÀÅÎџ½ÒÎØÖ º×ÎØÍØÏÎÆџÂÄÈÒ¿ÌÁÀÒÇÀÎѼÒÓÎØ×ѽÍÎØ ÀÅοÀØÓ»ÏÑÎÊÀËļÈÒ×ØџÍÎÌÈÊ»úÒÌÄØÒÇÆÈÀ ÓÎÊџÓÎÖÊÀÈÍÎÌÈʟÃÄÍļÍÀÈÄ¿ÊÎËÎÍÀÃÈÀÊÎ Ïļ —ÀÏÎÒÓÑÎÅ»ÀØÓ»ÓÎØÀÍÓÈÏÑκÃÑÎØÓÇÖÊØ ÁºÑÍÇÒÇÖÀÏÎÃÄÈÊÍ¿ÄȽÓÈļ×ÄÄÉÄÓÀÒÓļÊÀÈÓÎÒØ ÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎÆÈÀ½ÒÎØÖÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØÖ ÒÓ΂Ç̽ÒÈÎÃÄÍÀÏÀÒ×ÎËοÍÓÀÈÌÄÓÎÓÄËÄÒ¼ ÃÈÊÎÊÀÔÄÒÓÐÖÓÎØ̽ÍÈÌÎØÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØ ÀË˟ º×ÎØÍØÏÎÆџÂÄÈÒ¿ÌÁÀÒÇÀÎѼÒÓÎØ×ѽÍÎØ †ŸÍÓÕÖÎÈÊØÁÄÑÍÇÓÈʺÖÏËÇÑÎÅÎѼÄÖÊÀÈÆÈÀ


¥Î†¢ ¥˜™˜

™ØÁºÑÍÇÒÇ

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

ÓÎͦ™ÀËËÈÊџÓǧÄÏÈ̺ÍÎØͽÓÈÓÀ×ÑÎÍÈʟ ÏÄÑÈÔÐÑÈÀÏÎØÔÀÃÎÔοÍÒÓÎØÖûÌÎØÖÆÈÀ ÒØÆ×ÕÍÄ¿ÒÄÈÖØÏÇÑÄÒÈÐÍÊÀÈÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄ ÕÍÊÀÈÓÇÍÀÉÈÎÏμÇÒÇÓÕÍØÏÎÃÎÌÐÍÓÎØÖ ÔÀļÍÀÈÒ×ÄÓÈʟÌÈÊÑ½Ö ÀÅοÇÊØÁºÑÍÇÒÇ ÔºËÄÈÍÀÃÐÒÄÈŸÌÄÒÀÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀÓÇÖÏÄ ÑÈÊÎÏ»ÖÃÀÏÀÍÐÍ ÃÈÒÄØÑÐÄÓÇÒ¼ÕÖ ÏÎÒ½ ÏÎØØÏÎËÎƼÙÄȽÓÈÔÀØϟÑÉÄÈÌÄÓÇÍÄÅÀÑÌÎ Æ»ÓÎØÏÑÎÆџÌÌÀÓÎÖ †ÀџËËÇËÀ ÏÑÎÕÔļÓÀÈ ÓÎ ÏѽÆÑÀÌÌÀ ÊÀӟÑÆÇÒÇÖ ÊÀÈ ÒØÆ×ÐÍÄØÒÇÖ ÃÇÌÎÒ¼ÕÍ ØÏÇÑÄÒÈÐ͆ÀѽÓȺ×ÎØÍÒÇÌÄÈÕÔļÏÎË˺Ö ÃØÒÊÎ˼ÄÖÍÎÌÈÊ»ÖÊÀÈÒØÍÓÀÆÌÀÓÈÊ»ÖÅ¿ÒÄ ÕÖÆÈÀÓÇÍÊÀӟÑÆÇÒ»ÓÎØÖ º×ÄÈÁÑÄÔļ½ÓÈ ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÌÄÅÎÑļÖÌÏÎÑοÍÍÀ ÊÀÓÀÑÆÇÔοÍ ŠÓÎÍÀºÑÀÔÀÌļÍÎØÍÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ ÃÇ̽ÒÈÎÈØϟËËÇËÎÈ ÀÅοÒ¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÇ ÒØÍÓÀÆÌÀÓÈÊ»ÄÑÌÇÍļÀÓÎ؃†ŸÆÊÀËÎØ ÀÍ ÄÊËļÂÎØÍÎÈÔºÒÄÈÖÓÎØÖÌÏÎÑļÍÀÀÏÎËØ ÔοÍ×ÕѼÖÍÎÌÈʺÖÄÏÈÏÓÐÒÄÈÖ šÈÀÀʽÌÀÄÏÈ×ļÑÇÒÇÏÄÑÈÒÓÎË»ÖÃÀÏÀ ÍÐÍļÍÀÈÇÏÑÎÐÔÇÒÇÓÎØÄÍÈÀ¼ÎØʺÍÓÑÎØ ÏËÇÑÕÌÐÍÒÓ΂Ç̽ÒÈÎ ÀÅοÎÈÊØÁÄÑÍÐ ÍÓÄÖÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÎØͽÓÈ̺ÒÀÀϽÀØÓ»ÓÇÃÈÀ ÃÈÊÀÒ¼ÀÌÏÎÑļÍÀÁÑÄÔοͦÌÀ¿ÑÄÖÓÑ¿ÏÄÖ§ ÒÓÈÖÏËÇÑÕ̺ÖÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÕÍÊÀÓÇÆÎÑÈÐÍ ÃÇÌÎÒ¼ÕÍØÏÀËË»ËÕÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽցÈÐÑÆÎÖ

¢

ËÄ×ÈʽÃØÍÀÌÈʽÓÕÍØÏÎØÑÆļÕÍ 

ÊÀÈÄÊļØϟÑ×ÎØÍÏÎË˺ÖÒÊ鼅 

†ÀÏÀÍÃѺÎØÒÓÇÒØÍÄ

ÐÒÓÄÍÀÌÇÍÏÀÑÄÌÁÀ¼ÍÎØÍŸÊÑÈÓÀ

ÀÅοÎÈÏËÇÑÎÅÎѼÄÖÔºËÎØÍÓÇ

ÃѼÀÒÇÓÎتÏÎØÑÆÈÊο

ÒÓÇÃÇ̽ÒÈÀÒØÙ»ÓÇÒÇ

ÄÑÌÀͼÀÍÀÏÑÎÊÀËļÒÎÁÀџ

ŠØÌÁÎØ˼ÎØÄÏÀÍ»ËÔÄÒÓΨ ÀÆÀÏÇ̺ÍÎÔºÌÀÓÇÖØÏÎØÑÆÈÊ»Ö

—ÅџÒÇÓÎØÀϽÓÇÍ™¿ÏÑÎ ¦ÄÆÐÃÄÍÀÒ×ÎËοÌÀÈÏ˺ÎÍÌÄ

ÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÒÓÇÍÏÑÎÒϟÔÄÈÀ ÎËÎÊË»ÑÕÒÇÖÓÕÍÃÈÀÃÈÊÀÒÈÐÍ 

ÄÏÈ×ļÑÇÒÄÆÈÀ

ÅËØÀѼÀÖ•ÊļÃÄÍÙ»ÓÇÒÄ̽ÍÎ

ÓÀTQSFBET§ÀÅÎџÊÀÈÓÇÍÏÑÎ

ÄÍÐÊÀÈÓ΂ÈÄÔͺÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈʽ

ÒÈÕÏÇÓ»ÑÈÎ ÀË˟ÊÀÈÒØÍÄÑÆÀÒ¼À

ÒϟÔÄÈÀÍÀÉÄÅ¿ÆÄÈÆÈÀ˼ÆÎÇÊÎØ

¥ÀÌļÎÏÑÎÒÏÀÔļÍÀÄÏÈÁŸËÄÈ

ÌÈÀÀʽÌÇÅÎџ

ÌÄÓÎÍÊØÁÄÑÍÇÓÈʽÄÊÏѽÒÕÏÎÊÀÈ ÓÎØÖÀÑ̽ÃÈÎØÖØÏÎØÑÆοÖ½ËÕÍ ÓÕÍŸËËÕÍØÏÎØÑÆÐÍÏÎØÔÀÔÄË»

ÁºÍÓÀÀϽÓÇÍÊѼÒÇÃÀÍÄÈÒÌο ÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÀÅοÒØÍÄÑƟÓÄÖÓÎØ ÏÑÕÔØÏÎØÑÆοÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÎØͽÓÈ

ÓÎÍÀØÓ½ÍÎÌÎѽËÎÓÎØÄÍÓ½Ö ÓÎØÌÇ×ÀÍÈÒÌο ½ÏÕÖÊÀÈÓÎÍ ÊØѼÀÑ×ÎѽËÎÒÓÈÖÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÄÖ ÄÉØƼÀÍÒÇÖÏÎØÔÀ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈ» ÒÄÈÇ•Ë˟ÃÀÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀʟÍÄÈ ×Ñ»ÒÇÓÎØÌÇ×ÀÍÈÒÌο —ÊØÁºÑÍÇÒÇÔÄÕÑļ½ÓÈÏÎËÈ ÓÈʟÔÀļÍÀÈÌÄƟËÎ×Ó¿ÏÇÌÀÍÀ ÀÍÀÆÊÀÒÓļÓÄËÈʟÍÀÊÀÓÀÅ¿ÆÄÈ Ò´ÀØÓ½Í ÌÄÓÈÖÀÆÎѺÖ½ÌÕÖÍÀ ÄÏÈ×ÄÈÑοÍÍÀÃÈÀÒÅÀ˼ÒÎØÍÓÀ ̺×ÑÈÓÐÑÀÃÀÍÄÈʟÓÎØÖÏÑÎÖ ÓÇ×ÐÑÀÌÀÖÒÓºËÍÎÍӟÖÌÀÖÒÓÇÍ ÀÆÊÀËȟÓÎØÄØÑÕÏÀÚÊοÌÇ×ÀÍÈ ÒÌο È´ÀØÓ½ÊÀÈÄÏÈ×ÄÈÑļÍÀÀÏÎÅ¿ÆÄÈ ÍÀÏÈÄÈÓÎÏÈÊѽÏÎÓ»ÑÈÓÎØ˟×È ÒÓÎÍ̺×ÑÈÓÎÍŠÄÏÓºÌÁÑÈ΃ÀÓÎ ÊÀÓÀźÑÄÈ¥ÈÖÄϽÌÄÍÄÖÄÁÃÎ̟ ÃÄÖÔÀÆÍÕѼÙÎØÌÄ

„»ÉÇÒÓÇÍ ØÏÎØÑÆÈÊ» ”ÀÁºË

΁ÈÐÑÆÎÖ

ŠÈÕÏ» ÌÀÖ¨ÀÊοÍÄ ÒÎØÍÍÀʟÍÎØÍÃÇËÐÒÄÈÖÄϼÎÈÊÎ ÍÎÌÈÊÐÍÔÄ̟ÓÕÍŠÓ½×ÎÖÓÎØšÄ ƟÑÎØšÀɼÌÎØ ÄÊÓ½Ö ÓÎØÏÑÎÅÀÍÎ¿Ö ÍÀ ØϟÑÉÄÈÃÇËÀû ÀØÓÎÒØÆÊџÓÇÒÇ ÀϽÂÄÕÍ ÄÊÓÈÌ» ÒÄÕÍ ÀÍÀË¿ÒÄÕÍ ÊÀÈÓÎÏÎÔÄÓ»ÒÄÕÍ ļÍÀÈÍÀÒÓÀËļºÍÀÌ»ÍØ ÌÀÊÀÈÒÓÎØϽËÎÈÏÎÒÓÄ

ÏÎË˺ÖÅÎѺÖÇÃÈÄÔÍ»ÖÒØÙ»ÓÇÒÇ ÓÑÎÅÎÃÎÓļÓÀÈÀϽÓÇÍÄÒÕÓÄÑÈÊ» ÄÍÀÒ×½ËÇÒÇÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖÌÄÓÎ ÔºÌÀ †ÑÐÓÈÒÓÎÖÒÓ½×ÎÖÓÇÖÊØÁºÑÍÇ ÒÇÖ ½ÏÕÖÀÍÀźÑÎØÌÄÊÀÈÏÀÑÀ ϟÍÕ ļÍÀÈÍÀÀÏÎÅ¿ÆÄÈÓÎÒÓÄͽ ÌÀÑʟÑÈÒÌÀÓÕÍÀÆÎÑÐÍÏÑÎÊÄÈ̺ ÍÎØÍÀÊÀÓÀÅ¿ÆÄÈÒÓÎÍÄØÑÕÏÀÚʽ ÌÇ×ÀÍÈÒ̽ †ºÑÀÀϽÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÀʽÌÀ

† ,Ÿ ºÌ Ô ÏÓ Ä Ç

9ÊЊ½ÏÒÖÊ“ÒÔËοÑÛ ÕÖѪŠÑÐÖ¿ÍË« ÕÛÐÇÚ¿ÜÇÖÃË ÊÒÔÑÕÈÑÔ£

ŠÓÇ͏ԻÍÀ

ŠÓÇÍÄÏÀÑ×¼À

ÍÑÔÛÈÿØÐ×ÇÃÖÔËÍÓÐ ½ÔÉØÐÖÑÛÒÃÉÍÀÕÏËÑÛ ÔÇÒÇÔÖÑÔ¿ÑÛÒÑÛ

Aριστοφάνης / Νεφέλαι Μετάφραση: Γιώργος Σουρής

7

Γκαίτε / Φάουστ Μετάφραση: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

2

Σοφοκλής / Οιδίπους Τύραννος Μετάφραση: Φώτος Πολίτης

5

Σαίξπηρ / Άμλετ Μετάφραση: Κωνσταντίνος Θεοτόκης

8

Όφμαννσταλ / Ηλέκτρα Μετάφραση: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

3

Ευριπίδης / Μήδεια Μετάφραση: Δημήτριος Σάρρος

6

Μολιέρος / Ο Φιλάργυρος Μετάφραση: Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων

9

Ίψεν / Περ Γκυντ Μετάφραση: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

W

4

ÊÕ

Αισχύλος / Προμηθέας Δεσμώτης Μετάφραση: Ιωάννης Γρυπάρης

­¬

1

 © ÂØ §¬ ÐÍ Ÿ ÓÁ Ÿ® Ü

½ÉÔÃÅÃÐËÕÖÑÔ¿Ã
ƒºÌÀ

◆◆◆

,ÀӟÁŸÔÎÖ ¦•ª£ž†‹™—§— •„„— ˜™¶¥£ž‚˜ —ÊÀÓÀÒÓÑÎÅ»ÓÇÖÄËËÇÍÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ º×ÄÈ»ÃÇÏÑÎÄÉÎÅËÇÔļÊÀÈÎÈÊÄÑÃÎÒʽ ÏÎÈ ÏÎËÈÓÈÊμÊÀÈÎÈÊÎÍÎÌÈÊμ ÏÑÎÄÓÎÈ̟ ÙÎØÍÓÈÖÄϽÌÄÍÄÖÊÈÍ»ÒÄÈÖÓÎØÖ—ÊÀӟÑ ÑÄØÒÇ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÈÖÏÑÎÁ˺ÂÄÈÖÓÕÍ ÄÈÃÈÊÐÍ ÀÌÄÑÈʟÍÈÊÎÈÍÒÓÈÓοÓÎÒÓÑÀÓÇ ÆÈÊ»ÖÏѽÁËÄÂÇÖ4USBUGPS ÔÄÕÑļÓÀÈÃÄ ÃÎ̺ÍÇ̺×ÑÈÓÎÓºËÎÖÓÎØ×ѽÍÎØ ÊÀÔÐÖ ÇÃÇÌÎÆÑÀÅÈÊ»ÊÀ×ÄɼÀÊÀÈÎÈ×ѽÍÈÄÖ ÃØÒÊÀ̼ÄÖÓÇÖÄËËÇÍÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÃÄÍ ÀÅ»ÍÎØÍÊÀͺÍÀÏÄÑÈÔÐÑÈÎÀÈÒÈÎÃÎɼÀÖ ÆÈÀÀ͟ÊÀÌÂÇ ¥ÎÓ¼ÌÇÌÀÓÇÖÄËËÇÍÈÊ»ÖÊÀӟÑÑÄØÒÇÖ ÕÒÓ½ÒÎ ÃÄÍļÍÀÈ̽ÍÎÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽ ÏÎØ ÊÀËļÓÀÈÍÀÊÀÓÀÁŸËÄÈÌÄÀÈÌÀÓÇѺÖÏÄÑÈ ÊÎϺÖÓÎØÄÈÒÎûÌÀÓ½ÖÓÎØÎÄÑÆÀÙ½ÌÄ ÍÎÖÄËËÇÍÈʽÖËÀ½Ö¢ÈÁÀÔ¿ÓÄÑÄÖÊÀÈÌÀ ÊÑÎÏѽÔÄÒÌÄÖÒØͺÏÄÈÄÖļÍÀÈÏÎËÈÓÈ漅 ØÏÎÍÎÌÄ¿ÎØÍÓÇÃÎÌ»ÓÇÖ•ØÑÕÏÀÚÊ»Ö ­ÍÕÒÇÖÊÀÈÀÍÀÓѺÏÎØÍÓÈÖÆÄÕÏÎËÈÓÈʺÖ ÈÒÎÑÑÎϼÄÖÒÓÇÍÄØÑÕÏÀÚÊ»»ÏÄÈÑÎ ­×ÄÈ»ÃÇÀÍÀÓļËÄÈÌÈÀÏÑÎÁËÇÌÀÓÈÊ»ÏÄѼ ÎÃÎÖÒÓÇÍ•• ÕÖÀÏÎÓºËÄÒÌÀÓÇÖÃÈÀÏÈ ÒÓÕ̺ÍÇÖºËËÄÈÂÇÖÄÒÕÓÄÑÈÊ»ÖÒØÍÎ×»Ö ÊÀÈÀËËÇËÄÆÆ¿Ç֏ØÓ½ØÏÎ×ÑÄÐÍÄÈÓÀ ÊџÓÇ̺ËÇÓÇÖ••ÍÀÄÏÀÍÄÉÄӟÒÎØÍ ÓÈÖÃØÍÀÓ½ÓÇÓºÖÓÎØÖÍÀÃÈÀÒÅÀ˼ÙÎØÍ ÓÀÒØÌźÑÎÍӟÓÎØÖ×ÕѼÖÍÀÒØÍØÏÎËÎ ƼÙÎØÍÓÇÍÊÎÈÍÎÓÈÊ»¯ÆÄÑÌÀÍÎÆÀËËÈÊ» ¯ÒØÍÃÑÎÌ» ¢È×ÐÑÄÖÓÇÖÀÍÀÓÎËÈÊ»ÖÊÀÈÊÄÍÓÑÈÊ»Ö•Ø ÑÐÏÇÖ ÌÄÀÅÎÑÌ»ÓÇÍÄËËÇÍÈÊ»ÓÑÀÆÕ üÀ ÀÍÓÈËÀÌÁŸÍÎÍÓÀȽÓÈÇ••ÃÄÍÌÏÎÑļ ÍÀÓÎØÖÄÉÀÒÅÀ˼ÒÄÈοÓÄÓÇÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊ» ÒÓÀÔÄѽÓÇÓÀοÓÄÓÇÍÏÑÎÒÓÀÒ¼ÀÀϽÓÇÍ ÄÏÀÍÄÌşÍÈÒÇÓÕÍÑÐÒÈÊÕÍÆÄÕÏÎËÈÓÈ ÊÐÍÅÈËÎÃÎÉÈÐͶÃÇÇ”ÎØËÆÀѼÀÀÍÀÊμ ÍÕÒÄÓÇÍÏѽÔØÌÇÒØÌÌÄÓÎ×»ÓÇÖÒÓÇÍ ÀÌÄÑÈʟÍÈÊÇÀÍÓÈÏØÑÀØËÈÊ»ÀÒϼÃÀÔÄÕ ÑÐÍÓÀÖ½ÓÈÌÄÀØÓ½ÍÓÎÍÓѽÏÎÄÉÀÒÅÀ ˼ÙÄÈÀϽÓÇ͢؟ÒÈÆÊÓÎÍÓÇÍÏÑÎÒÓÀÒ¼À ÏÎØÃÄÍÌÏÎÑļ»ÃÄÍÔºËÄÈÍÀÏÑÎÒźÑÄÈ ÓΔÄÑÎ˼ÍÎ ¥ÎÄËËÇÍÈʽÃџÌÀ̽ËÈÖº×ÄÈÀÑ×¼ÒÄÈÍÀÄÏÄ ÊÓļÍÄÓÀÈÒÄÎ˽ÊËÇÑÇÓÇÍ•ØÑÐÏÇ

•ÊýÓÇÖ‚ÈÄØÔØÍÓ»Ö

 ¥ž —Š‚•„„¥¢„Š ‚ÈÄØÔØÍÓ»Ö­ÊÃÎÒÇÖ† —Š‚™¢ª¥¢ª›Š ‚ÈÄ¿ÔØÍÒÇŠ¿ÍÓÀÉÇÖŠ¥ª£¢Š«£˜Š¥™¢†¢ª„¢Š ªÏÄ¿ÔØÍÎÖ¹ËÇÖ†•¥£¢Š£” —Š ¢ÈÊÎÍÎÌÈʽÖ‚ÈÄØÔØÍÓ»Öš£™¢Š”¢ª¥Š˜ ¢Š •ÌÏÎÑÈÊ»‚ÈÄ¿ÔØÍÒÇš£™¢Š‚•„¥¢„Š ‚ÈÄ¿ÔØÍÒÇ‚ÈÀÅ»ÌÈÒÇÖ„• «š„˜‚¢ª 5Ç˺ÅÕÍÀ'BY&ÌÏÎÑÈÊο5Ì»ÌÀÓÎÖ •ÊÓ¿ÏÕÒÇ¥ª†¢•™‚¢¥˜™—

¦†¢ ¥˜™˜§

†ÎËÈÓÈÊ»ŠÀÓÈÑÈÊ» ÊÀȏÏÎÊÀËØÏÓÈÊ» ÄÅÇÌÄѼÃÀ

™ƒ•†•š†¥— "SUÒÄ˼ÃÄÖ  ÌÀÙ¼ÌÄÓÈÖÏÑÎÒÅÎѺÖ

£›•˜™ÇÅÈÒ¼ÀÖ ÀØÀѼÍÎØ 9À˟ÍÃÑÈ 5,™ÕÃÈʽÖ 5ÇË'BYŠ¿ÍÓÀÉÇÖ FNBJMUPQPOUJLJ!ZBIPPHS JOUFSOFUIUUQXXXUPQPOUJLJHS

vÈÀÓÇÒØÍÃÑÎÌ»ÒÀÖÀÑÊļºÍÀÓÇËÄÅÐÍÇÌÀ ÒÓÎ

¦†¢ ¥˜™˜§ÓΦ†¢ ¥˜™˜§ŠÀÖ Ï½ÓÎ Ä¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

ÓÑØÏÐÍÕ

¥ÈÄÏÎ׺ÖÙοÌÄ ÑÄÏÀÈÃȟ†ÄÑÈ̺ ÍÎØÌÄÓÇÒÓÈÆÌ»ÏÎØÔÀÀÊοÒÎØÌÄ

ÀϽʟÏÎÈÎÃÄËÓ¼ÎÄÈûÒÄÕÍÀÍÀÊμÍÕÒÇ ÓÇÖÀÒÓØÍÎ̼ÀÖÏÎØÔÀ˺ÄȦŠÓÎËÈ̟ÍÈ ÓÇÖ†ŸÓÑÀÖ ÒÄÍÓÀ˼ÊÀÌÄÏÑÎÎÑÈÒ̽ÓÇÍ ˜ÓÀ˼À ÏȟÒÓÇÊÀÍËÀÔÑÎÌÄÓÀ͟ÒÓÄÖ ÏÎØÀÍÀÙÇÓοÒÀÍÌÈÀÊÀË¿ÓÄÑÇÓ¿×ǏϽ ÀØÓοÖÎÈ»ÓÀ͏ÅÆÀÍμ ÎȆÀÊÈÒÓÀ Íμ ÎȘÑÀÊÈÍμÊÀÈÎȨ­ËËÇÍÄÖ§ ¼ÒÔÇÒÇÏÑÎʟËÄÒÄÓÎÒ×½ËÈÎÓÎØ ¦†§ ÌÄÓÈÖÀÏÎÊÀË¿ÂÄÈÖ ÆÈÀÓÈÖØϽÆÄÈÄÖÃÈÀÃÑÎ̺ÖÏÎØÒØÍúÎØÍ ÓÇ‚•ƒÊÀÈÓÎÍ•¢¥¨¢ÈÀÑ̽ÃÈÎÈ ØÏÎØÑ ƽÖÊÀÈØÅØÏÎØÑÆ½Ö ÊÀ˟ʟÍÎØÍÊÀÈÓÎ

Ÿ×ÍÎØÍÓÎÔºÌÀ¨¥ÈƼÍÄÓÀÈŸÑÀÆÄÌÄÓÇÍ ÀÌÀÑÓÕË»¦—&-&410§†ÎÈÎÈļÍÀÈÎÈ̺ÓÎ ×ÎȆÀ¼ÑÍÎØÍÃÎØËÄȺÖÄÊÓ½ÖÓÇÖÔØÆÀÓÑÈ Ê»Ö¥È˺ÄÈÎÊÎØÌϟÑÎÖÓÎØ™ÀÑÀÌÀÍ˻ΠƒÕ̽ÏÎØËÎÖ¥È˺ÄÈ΁ÀËÀÓÒ½ÏÎØËÎÖƒÀ ØϟÑÉÄÈŸÑÀÆÄʟÏÎÈÀÀϟÍÓÇÒÇ ¸ÒÎÈͽÌÈÙÀͽÓÈÇ•ÉÄÓÀÒÓÈÊ» •ÏÈÓÑÎÏ»ÆÈÀÓÇÍ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÔÀÏÀ ÑÀÏÄÌÅÔļÒÓÈÖÄËËÇÍÈʺÖÊÀ˺ÍÃÄÖÒÓÎ ½ÍÎÌÀÓÇÖÒØÍÀ¼ÍÄÒÇÖ ÄÉÀÏÀÓ»ÔÇÊÀÍ ¹ÒÓÄÑÀÀϽÅÇÌÎËÎƼÀÎ˼ÆÕÍÇÌÄÑÐÍÎ «Ñ»ÒÓÎÖ†ÀÏÎØÓÒ»ÖÀÏÎʟËØÂÄÏÑÎ×ÓºÖ ÀϽÓÎÁ»ÌÀÓÇÖ”ÎØ˻ֽÓÈÒÓÀ̺ÒÀšÀÜ ÎØÔÀÒØÆÊÑÎÓÇÔļÇ•ÏÈÓÑÎÏ»ŠÓΆŠ¢™ ºÆÈÍÀÍÏÎË˺ÖÒʺÂÄÈÖÊÀÈÒØÒʺÂÄÈÖÆÈÀ ÓÎÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎÙ»ÓÇÌÀ ÀÅοÏÎËËμ ºÆÄÈÑÀÍÄÍÒӟÒÄÈÖÆÈÀÓÎÀÏÎÓºËÄÒÌÀÊÀÈ ÓÇÃÈÄÔÍ»ÄÈʽÍÀÓÇÖ×ÐÑÀÖÀϽÌÈÀÓºÓÎÈÀ ÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÏÎÅÀÒ¼ÒÓÇÊĽÌÕÖ½ÓÈÀÅÄ ͽÖÎÁÑÄÆ̺ÍÎÖÓÇÁÑÎ×»ÃÄÍÓÇÅÎÁŸÓÀÈ ÕÖÏÑÎÖÓÇÃÈÄÔÍ»ÄÈʽÍÀÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÊÀÈ ÀÅÄÓºÑÎØÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÀÅÄÔļÀÒ¿ÃÎÓÎÖ ÎŠÀÌÀџÖÍÀÄÏÈ×ÄÈÑļÀϽÓÇÌÈÀÍÀÀÏÄ ÍÎ×ÎÏÎÈļÓÇÃÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇ™ÀÑÀÌÀÍË»ÊÀÈ ÀϽÓÇÍŸËËÇÍÀÊÀÓÇÆÎÑļÓÇͺÀÊØÁºÑ ÍÇÒÇÆÈÀÓÇÍÏÎÑļÀÓÇÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ¦¥ÎÏÈ ÊѽÏÎÓ»ÑÈÓÇÖÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÖÊÀÓÀÒÓÑÎÅ»Ö ÓÇÖ×ÐÑÀÖÏѺÏÄÈÍÀÓÎÏÈÄÈŸÒÏÑÎϟÓÎÇ ‚§˺ÍÄÒÓΆŠ¢™¨ —ÏѽÓÀÒÇÏÑλËÔÄÀϽÓÇ„ÀÊÕͼÀ ÊÀÈÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈ΁ȟÍÍÇÖ£ÀÆÊοÒÇÖ

«Ñ¼ÒÌÀÓÀ

ÏÀџÓÀÏļÒÌÀÓÀ ¥½ÒÎÎ ÈÊ»ÓÀÖ™ÀÊËÀ̟ÍÇÖ½ÒÎÊÀÈÎÍÎ̟Ñ×ÇÖ†À ÍÀÆÈÐÓÇ֝ÕÌȟÃÇÖÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈÏ»ÑÀÍÓÎ×ѼÒÌÀÓÇÖ  ‚ÊÀÈÓÎ؏ÍÓÐÍÇŠÀÌÀџÆÈÀÓÇÍØÏÎÂÇÅȽÓÇӟ ÓÎØÖÒÓÈÖÄÏÄÑ×½ÌÄÍÄÖÃÇÌÎÓÈʺÖÊÀÈÍÎÌÀÑ×ÈÀʺÖ ÄÊËÎƺÖ¢ÃÄ¿ÓÄÑÎÖÔÀļÍÀÈØÏλÅÈÎÖÏÄÑÈÅÄ ÑÄȟÑ×ÇÖÒÓÇÍÏÄÑÈźÑÄÈÀÏÎØÀÍ»ÊÄÈÊÀÈǃÄÒÒÀ ËÎͼÊÇ ½ÏÕÖÔÀÃÈÀÌÎÑÅÕÔļÀØÓ»¢ ÈÊ»ÓÀÖÔÀ ļÍÀÈÊÀÈϟËÈØÏλÅÈÎÖÆÈÀÓÎÍ‚»ÌΏÔÇÍÀ¼ÕÍÊÀÈ ̟ËÈÒÓÀÎÈÏËÇÑÎÅÎѼÄÖÌÀÖ˺ÍĽÓÈÇØÏÎÂÇÅȽÓÇ ӟÓÎØÔÀÀÍÀÊÎÈÍÕÔļÓÎÄϽÌÄÍÎÄÈÊÎÒÀ»ÌÄÑÎ ÒÄ ÄÊûËÕÒÇÏÎØÔÀƼÍÄÈÒÓÎÃÇÌÀÑ×ļÎÊÀÈÒÓÇÍÎÏμÀ ΏÍÓÐÍÇÖŠÀÌÀџÖÔÀÏÀÑÎØÒȟÒÄȺÍÀÁÈÁ˼ÎÆÈÀ ÓÎ͏˺ÊΆÀÍÀÆοËǨƒÀļÍÀÈÓÎÏџÒÈÍÎÅÕÖÆÈÀ ÍÀÀÑ×¼ÒÄÈΠÈÊ»ÓÀÖÓÇÍÏÑÎÄÊËÎÆÈÊ»ÓÎØÄÊÒÓÑÀÓļÀ ÌÄÓÎÍÀÏÎËÎÆÈÒ̽ÓÇÖÓÄÓÑÀÄÓ¼ÀÖ¨

ºÃÄÈÉÄÊÀË»ÃȟÔÄÒÇÊÀȦÄØ»ÊÎÎÍÎØÖ§¨ •¼ÍÀÈÇÏѽÓÀÒÇÆÈÀÓÎØÖûÌÎØֆџÒÈÍÇÖ ÍŸÏÓØÉÇÖÁŸÒÄÈÓÇÖÎÏμÀÖÒØÍúÎØÍÓÇ ÒØͺÍÕÒÇÓÕÍûÌÕÍÌÄÓÇ×ÕÑÎÔºÓÇÒÇ «ÐÑÕͪÆÄÈÎÍÎÌÈʻ֥ÀŻ֪ÏÎËÄÈÌ̟ ÓÕͨ‚ÇËÀû½ÏÎÈÎÈûÌÎÈÄÏÈÓѺÂÎØÍÓÇ ËÄÈÓÎØÑƼÀ«ª¥ªÔÀÃÈÀÓÇÑ»ÒÎØÍÓÇÍÀØ ÓÎÓºËÄȟÓÎØÖÕÖÀÍÓÈÒÓÀÔÌÈÒÓÈʽ½ÅÄËÎÖ ŠÓÇ„ÀÊÕͼÀÌÏÎÑļÍÀØϟÑÉÄÈÌÄÀØӟÓÀ ÊÑÈÓ»ÑÈÀÀʽÌǺÍÀÖûÌÎÖ¨ ŠÓÎ͘ÍÃÈʽºËÄÈÏÄÆÈÀÀÑÊÄÓºÖÇ̺ ÑÄÖÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽÖÒ¿ÌÁÎØËÎÖÓÎØ ÏÑÕÔØÏÎØÑÆο—цÎËÄÌÀÑןÊÈÖ¥ÇÍ ÐÑÀÏÎØÎʽÒÌÎÖÊÀÈƽÓÀÍÊÀÈÇÄËËÇÍÈÊ»

ÎÈÊÎÍÎ̼À»ÓÀÍÊØÑÈÎËÄÊÓÈʟÒÓΦÀϽÒÏÀ ÒÌÀ§¨ ·ÒÕÖÍÀÄÉÇÆļÓÀȽÓÈ ½ÏÕÖÒ×Î˼ÀÙÀÍ ʟÏÎÈÎÈŸËËÎÈ ÇÄÏÈËÎÆ»ºÆÈÍĺÏÄÈÓÀÀϽ ÏѽÓÀÒÇÒØÍÄÑÆÀÓÐÍÓÎØÏÑκÃÑÎØÓÎØ †Š¢™½×ÈÆÈÀÍÀØϟÑ×ÄÈÄϼÓÇÖÎØÒ¼ÀÖ ÎÈÊÎÍÎÌÈʽÖÒ¿ÌÁÎØËÎÖÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑ ÆοÀË˟ÀÍÓ¼ÔÄÓÀÆÈÀÍÀÃÈÄØÊÎËØÍÔļ΁ †ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØÍÀÏÄÑ͟ÄÈÏÈÎÄ¿ÊÎËÀ

—ÌÄƟËÇÀÍÀÌÎÍ» †ÄÑÈ̺ÍÄÈÒÓÎÀÊÎØÒÓÈʽÓÎØΆÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎÖ ÓÎÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽÊÀÈÓÇÍ ØÏÎØÑƽÍŸÏÓØÉÇÖ„οÊÀ™ÀÓÒºËÇÍÀÏËÇÑÐÒÎØÍÓÀÏÄѼÏÎØÄÏӟÄÊÀÓÎÌ Ì¿ÑÈÀÄØÑÐÓÎØØϽËÎÈÏÎØÏÎÒοÒÓÎÍÀ͟ÃÎ×ÎÆÈÀÍÀÌÏÄÈÒÓÎͺÎÃÇÌÀÑ×ļÎ ‚¿ÒÊÎËÀ ½ÌÕÖ ÔÀÃÈÀÁļÓÈÖÏ¿ËÄÖÓÎØͺÎØÃÇÌÀÑ×ļÎØÏÑÈÍÀϽÓÈÖÄÊËÎÆºÖ ÏÎØÏËÇÒȟÙÎØÍ ­×ÄÈϟÑÄÈÃÄÓÇͦÊÑ؟ÃÀ§ÀϽÓÇÍÊØÁÄÑÍÇÓÈÊ»ÏÑÕÓÎÁÎØ˼ÀØϽÓÎÍÏÑÕÔØ ÏÎØÑƽ ÍÀÀÍÀ˟ÁÄÈÇÊØÁºÑÍÇÒÇÓÎÍÒØÍÓÎÍÈÒ̽ÓÎØÄÎÑÓÀÒÌοÓÕÍ×ѽ ÍÕÍÀϽÓÇÍÀÏÄËÄØÔºÑÕÒÇÓÇÖƒÄÒÒÀËÎͼÊÇÖ ÓÎ ¢†ÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎÖ»ÔÄËÄÍÀļÍÀÈÎûÌÀÑ×ÎÖÌÏÑÎÒӟ ÀË˟ÒÓÎÍûÌÀÑ×Î ̟ËËÎÍÔÀÄÏÈÅØ˟ÉÎØÍ̽ÍÎÌÈÀÔºÒÇÒÓÎÒØÌÁοËÈÎÓÇÖÄÏÈÓÑÎÏ»ÖÀÉÈÎ˽ÆÇ ÒÇÖšÈ˟ÌÄ ÅØÒÈʟ ÆÈÀÓÎÍûÌÀÑ×ÎÓÎØ

§

—ÀÁŸÒÓÀ×ÓÇ ÄËÀÅѽÓÇÓÀÓÇÖ ÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀÅÈÊ»Ö ʟËØÂÇÖÓÇÖ ÓÑÎÌÎÊÑÀÓ¼ÀÖ¨

ÓÈÖÀϽÂÄÈÖÓÎØÒÓΚÀɼÌÎØ—ÏѽÓÀÒÇ ÆÈÀÓÇÍÄÏÈÒÓÑÎÅ»ÓÎ؆ÎËÄÌÀÑןÊÈØÏÎ ÒÓÇѼ×ÓÇÊÄÀϽÓÎÍ™ƒºÎ¨

™ÎØşÔÇÊÄ΃†ŸÆÊÀËÎÖ½ÓÀÍÒÄ ÒØͺÍÓÄØÉÇÒÓÇ͘ӺÀºÍÀÖ ÊÀӟ ûËÕÒ»ÓÎØ ÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÖÎÈÊÎÍÎÌÎ ˽ÆÎÖÓÎÍÑÐÓÇÒÄÆÈÀÓ¼ÇÊØÁºÑÍÇÒÇÃÄÍ ÏÀ¼ÑÍÄÈŸÓÎÊÀßÍÄÈÀ…ºÑÄÈÖÎͽÌÀÓÀÊÀÈ ÃÈÄØÔ¿ÍÒÄÈÖÀϟÍÓÇÒÄÎÀÍÓÈÏѽÄÃÑÎÖÈ ÀÓ¼ÀÍɺÑÄÈÖÄÆÊÀÓÀËļÏÕÀ̺ÒÕÖÓÈÖÄÊÃÇ ËÐÒÄÈÖÒÓÇ›ÕʼÃÀÊÀÈÒÄϟÕÊÀÓÄØÔļÀÍ ÒÓÎ͆ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ ‚ØÒÓØ×ÐÖÃÄÍýÔÇÊÄÒØͺ×ÄÈÀÀÅοÎ ÄÑÕÓÐͨļ×ÄןÒÄÈÓÇÍÀÓÙºÍÓÀÓÎب¥Î ÃÈÀÒʺÃÀÒÄϟÍÓÕÖΆŸÆÊÀËÎÖ ŠÄÓÄÑÓ¼ÏÈÀÓÕÍÃÇÌÎÒʽÏÕÍÀÏÎü ÃÎØͺÌÏÄÈÑÀÒÓÄ˺×ÇÓÎ؆Š¢™ÓÈÖ ¦ÄÉÎÌÎËÎÆ»ÒÄÈÖ§ÁÑÀ̽ÏÎØËÎØÆÈÀÀÍÄ

ÌϽÃÈÒÓÄÖÏÑÎӟÒÄÈÖÀËËÀÆ»ÖÎÍÎÌÀÒ¼ÀÖ ÓÇÖ ‚—ÀË»ÔÄÈÀļÍÀȽÓÈÇÓÄËÄØÓÀ¼À ÄÓ¼ÀļÍÀÈÓ½ÒÎÌÀ¿ÑÇÆÈÀÓÎÌÏÑÀÍÓͺÈÌ ÓÇÖ ‚ ÏÎØÏÎËËμÅËÄÑӟÑÎØÍÌÄÓÇÍ ÈúÀÌÄÓÎÍÎÌÀÒ¼ÀÖ ÌÏÀÖÊÀÈʽÂÎØÍ˟ ÒÏÇÀϽÓÎÏѽÒÅÀÓÎÅÀ¿ËÎÏÀÑÄËÔ½Í žÒÓ½ÒÎÎÈÏÈο×ÑÀÈÌÎÈØÏÎÒÓÇѼÙÎØͽÓÈ ºÓÒÈÔÀʽÂÄÈÓÈÖѼÙÄÖÌÄÓκÍÃÎÉÎÊÀÑÀ ÌÀÍËÈʽ ÓÎØƺÑÎØ ÏÀÑÄËÔ½ÍÊÀÈÒØÍÄÏÐÖ ÊÀÈÌÄÓÎØÖÏÀÑÀÃÎÒÈÀÊοÖÂÇÅÎŽÑÎØÖ ¬ÑÀÏÎË¿ÊÎØÁºÍÓÀÆÈÀÓÎÓ¼ÏÎÓÀ¨ šÄÌÈÀ×ÑÎÍÇ ÓÇÍÎÏμÀÉÄ͟ÆÇÒÄ ÒÓΙÎÈÍÎÁοËÈÎ ÄÌÅÀͼÒÓÇÊÄÎ ÁÎØËÄØÓ»Ö•ÏÈÊÑÀÓļÀÖ—˼ÀÖš½ÒÈÀËÎÖ ÒÄÌÈÀÀϽÓÈÖÒϟÍÈÄÖÄÌÅÀͼÒÄÈÖÓÎ؏Ͻ ÓÇÍÎÈÊÄȽÓÇÓÀÓÇÖÌÈÊѻֺÌÎÈÀÙÄÍÀļÍÀÈ ̺ËÎÖÓÇÖÎÈÊÎƺÍÄȟÖÓÎØ›À¼ÍÄÓÀÈÎͺÎÖ ÏѽÄÃÑÎÖÓÎؘŠ¥š•ÌÄÓÇÍÉÄ͟ÆÇÒÇļ ×ÄÒÎÁÀѽ˽ÆÎÍÀÄÏÈÒÊÄÅÓļÓÇ”ÎØË»¨ ˜ÃÈÀ¼ÓÄÑÀÀÏÎÊÀËØÏÓÈʽÖ»ÓÀÍÎ ƒ½ÃÕÑÎÖ†ŸÆÊÀËÎÖÒÓÇÒØͺÍÓÄØÉ» ÓÎØÒÓÇ •¥šÄÓÀÉ¿ŸËËÕÍÀÍÀÊμÍÕÒÄ ½ÓÈÎËÎÊËÇÑÐÍÄÓÀÈÓÎÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÏÎØ


¥Î†¢ ¥˜™˜

◆◆◆ ƒºÌÀ

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ•¥—Š˜¢Š‚ •˜Šš¢Š

­×ÄÈË»ÉÄÈÀϽÓÎØÖÄÏÄÍÃØÓºÖ 

ÄÏÄÉÄÑƟÙÄÓÀÈÎÍÎÌÈʽÖÒ¿ÌÁÎØËÎÖÓÇÖ ÊØÁºÑÍÇÒÇÖŠ„¿ÓÑÀÖÊÀÈÎÈÒØÍÄÑƟÓÄÖ ÓÎØÆÈÀÓǨÒØÑѼÊÍÕÒÇÓÎØ‚ÇÌÎÒ¼ÎØ ¸ÏÕÖÏÑÎÊ¿ÏÓÄÈ ÌÄÎÑÆÀÍÈÒÌμ ÍÎÌÈʟÏѽÒÕÏÀÊÀÈØÏÇÑÄÒ¼ÄÖÓÎØ‚ÇÌÎ Ò¼ÎØÔÀϟÍÄŸÊËÀØÓÀ¨ƒÀƼÍÄÈÀØÓ½ÏÎØ ¦ÄÏÈÔØÌļ§Îƒ†ŸÆÊÀËÎÖ ÍÀÀÏÎËØÔοÍÎÈ ØϟËËÇËÎÈ ÏÎØØÏÎËÎƼÙÎÍÓÀÈÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍ ÊÀÈ ¸×È ÀÏËÐÖÔÀƼÍÎØÍÀÍÀÆÊÀÒÓÈʺÖÌÄ ÓÀӟÉÄÈÖÊÀÈÄÍÃÄ×Î̺ÍÕÖÌÄÓÈÖÀÏÎÃÎ׺Ö ÓÕÍØÏÇÑÄÒÈÐÍÒÓÈÖÎÏμÄÖÔÀÄÍÓÀ×ÔοÍ ÊÀȽ×ÈÌÄÀØÓºÖÏÎØļ×ÀÍÏÑÈͨ• ÑÄϽ ÍÎÖ¨

†ŸÍÓÕÖ ½ÏÕÖÀÏÎʟËØÂÄ΃½ÃÕ ÑÎÖ†ŸÆÊÀËÎÖ ÒÓÈ֏ÏÑÈ˼ÎØ ÀÍ º×ÎØÍÎËÎÊËÇÑÕÔļÓÄ×ÍÈʟÏÑÎÁË»ÌÀÓÀ ÔÀÀÍÀÑÓÇÔļÒÓÎÃÈÀüÊÓØÎÓÎÒ¿ÒÓÇÌÀ ÏÑÎÐÔÇÒÇÖÓÎØÊØÁÄÑÍÇÓÈÊοºÑÆÎØ ÌÄ ÓÇÍÀÉÈÎ˽ÆÇÒÇÓÕÍØÏÎØÑÆÈÊÐÍÃџÒÄÕÍ ÒÓÎØÖÒÓ½×ÎØÖÓÎ؆ÑÎÆџÌÌÀÓÎÖŠÓÀÔÄ ѽÓÇÓÀÖÊÀȏ͟ÏÓØÉÇ֏͟ËÎÆΦÁÀÔÌÎ ˽ÆÈΧÔÀÈÒ׿ÒÄÈÊÀÈÆÈÀÓÇÍÄÍÒÕ̟ÓÕÒÇ ÓÕÍ™ÎÈÍÎÓÈÊÐÍ¢ÃÇÆÈÐÍ ÃÇËÀûÓÀ ØÏÎØÑÆļÀÔÀÀÍÀÑÓοÍÓÈÖÒ×ÄÓÈʺÖØÏÎ ×ÑÄÐÒÄÈÖÊÀÈÓÇÍʟÔÄÅÎџØËÎÏμÇÒÇ •¼ÏÀÌÄÃÈÀşÍÄÈÀ™ÀÈÒÓÈÖÆÊѼÍÈÄÖÓÕÍ ØÏÎØÑÆÐÍÆÈÀÓÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÎÏÑÕÔØÏÎØÑ ƽÖÃÈÀÌ»ÍØÒĽÓÈÎÈØÏÎØÑÆμÌÏÎÑοÍÍÀ ÏÀÑÄÌÁÀ¼ÍÎØÍÒÓÎÍϼÍÀÊÀ ½ÓÀͺÍÀÍÎÌÎ Ò׺ÃÈÎļÍÀȦÊÎËËÇ̺ÍΧÒÓÎÆÑÀÅļÎÓÎØ ÏÑÕÔØÏÎØÑÆο¨ †ÑÈÍÊÀ˟ÊÀ˟ÀÑ×¼ÒÄÈÇÃÄ¿ÓÄÑÇ ÄÉÄÓÀÒÓÈÊ»ÄÏÈÓÑÎÏ»ÆÈÀÓΔÀÓÎϺ

ÃÈ ÎÈÏËÇÑÎÅÎѼÄÖºËÄÆÀͽÓÈÀϽÓÈÖÊÀÓÀ ÔºÒÄÈÖÓÕÍÌÀÑÓ¿ÑÕÍÏÑÎÊ¿ÏÓÎØÍÒÓÎÈ×ļÀ ÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÎØÒÓÄÍοÒØÍÄÑƟÓÇÓÎØÏÑÐÇÍ ÏÑÕÔØÏÎØÑÆοÈŸÍÍǏÆƺËÎØŠÓÎÈ×ļÀ ÏÎØÃÄÍÓÎÍÄÍÎ×ÎÏÎÈÎ¿Í ÀË˟Ãļ×ÍÎØÍ ÓÇÍÏÀѺÌÁÀÒÇÊÀÈÓÇÍÄÌÏËÎÊ»ÓÎØšÄƟ ÑÎØšÀɼÌÎØÒÄÀØÓ»ÓÇÍØϽÔÄÒÇ›ØÒÈ

0È Å»ÌÄÖ ˺ÍÄ ½ÓÈ

Ÿ‚ÄÍÌÀßÄÈÓǨÌÀÑÆÀѼÓÀÆÈÀÓÎ̺ËËÎÍÓÇÖ Ó½ÑÀÖ̽ÍΠΊÀÌÀÑŸÖ ÀË˟ÊÀÈÈÒ×ØÑμÏÀџÆÎÍÓÄÖÏÎØÓÇÍ»ÔÄËÀÍ ÄÊÓ½Ö¨ Ÿ—¼ÃÈÀϟÍÓÕÖ Ç Ó½ÑÀ ÀÊÎËÎØÔÐÍÓÀÖÓÎÏѽÓØÏέÁÄÑÓ ÔÀļÍÀÈØÏλÅÈÀÆÈÀÃÇÌÎÓÈʻҿÌÁÎØËÎÖÒÓÎÍÒØÍÃØÀÒ̽ ÓÎØ ÈÊ»ÓÀ™ÀÊËÀ̟ÍÇÆÈÀÓÎÍ‚»ÌΏÔÇÍÀ¼ÕͨÏ½ÓÎ ÃÇÌÎÓÈʽÒØÌÁοËÈÎÔÀÃÈÀÓØÏÐÍÄÈÓÈÖÀϽÂÄÈÖÓÇÖÄϼ ÏÀÍÓ½ÖÄÏÈÒÓÇÓο¨ Ÿ—ʽÏÕÒÇÀϽÓÇÍÏÎË¿ÕÑÇÒØÍÄÃѼÀÒÇÓÎتÏÎØÑÆÈÊο ŠØÌÁÎØ˼ÎØÊÀÈǥѼÓÇÊÀÈļ×ÀͨÄÏÈÏÓÐÒÄÈÖÒÓÎ ÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÆÈÀÓÎÍÀÆÑÎÓÈʽÒØÍÃÈÊÀËÈÒ̽ ÓÎÎÏμÎÌÄ ÌÈÊѺÖÃÈÎÑÔÐÒÄÈÖÔÀÄÏÀͺËÔÄÈ¿ÒÓÄÑÀÀϽÿÎÄÁÃÎ̟ÃÄÖ¨

ʟ ½ÏÕÖÃļ×ÍÎØͽËÀ ÒÄÊÀͺÍÀÏÎËÈÓÈʽ

ÓÀÄÊÀÓÎÍӟÃÄÖÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀÓÎØ¢††

ÏѽÒÕÏÎÃÄÍÏѽÊÄÈÓÀÈÍÀÀÏÎÃÎÔοÍÄØ Ô¿ÍÄÖÆÈ´ÀØÓ»ÓÇÍØϽÔÄÒÇ ÀÅοºÓÒÈÊÈ ÀËËÈÐÖÓÀÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÀÀÃÈÊ»ÌÀÓÀº×ÎØÍ ÏÀÑÀÆÑÀÅļ †ÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÄÖÀϽÏÄÍ»ÍÓÀÊοÓÄÖ ÄÆÆџÅÕÍÓÇÖÃÈÊÎÆÑÀżÀÖÆÈÀÓÇÍ ØϽÔÄÒÇ–¼ÌÄÍÖºÅÓÀÒÀÍÓÇͥѼÓÇÓÎÌÄ ÒÇ̺ÑÈÒÓÀÆÑÀÅļÀÓÇÖÄÉÄÓÀÒÓÈÊ»ÖÄÏÈ ÓÑÎϻ֙ŸËÈÎÀÑƟÏÀџÏÎÓº Ò×Î˼ÀÙÀÍ ÎÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈÁÎØËÄØÓºÖ½ËÕÍÓÕÍÊÎÌ ̟ÓÕÍ ÎÈÎÏμÎÈÄÃÐÊÀÈÊÀÈѽļ×ÀÍÙÇÓ» ÒÄÈÍÀº×ÎØÍÄÍÇ̺ÑÕÒÇÓÎØÃÈÊÀÒÓÈÊο ØËÈÊο›ØÒÈʟ ÆÈÀÍÀÓÀÃÈÀÁŸÒÎØͽËÀ ÀØӟ ÔÀ»ÔÄËÀÍÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÓÑÄÈÖÌ»ÍÄÖ ÍÀļÍÀÈÊËÄÈÒ̺ÍÎÈÒÓÀÆÑÀÅļÀÓÎØÖÊÀÈ ÍÀÃÈÀÁŸÙÎØÍÀϽÓÎÏÑÕ¼̺×ÑÈÓÎÁџÃØ ¥ÄËÈʟ̟ËËÎÍÓÐÑÀļÍÀÈÏÎË¿ÀÑƟ ­ÒÊÀÒÄÌ¿ÓÇÒÓÎ.FHBÓÇÍÏÄÑÀ Ò̺ÍÇÄÁÃÎ̟ÃÀÓÎÆÍÕÒÓ½HPMEFO CPZÓÎØ™ÀÑÀÌÀÍË» ÌÄÓÎÍÓ¼ÓËÎ̟ËÈÒÓÀ ÓÎØÊÀÔÇÆÇÓ»¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ Î«ÀÓÙÇÄÌ ÌÀÍÎØ»Ë ÊÀÈŸÑ×ÈÒÄÍÀÒØÌÁÎØËÄ¿ÄÈÓÎØÖ ÒØͺËËÇÍÄÖÆÈÀÓ΂ ¥ÊÀÈÆÄÍÈʽÓÄÑÀÆÈÀ ÓÇÍÎÈÊÎÍÎ̼À¨†ÐÖÌμÑÀÙÄÒÓÀ.FEJB

ÔÀÌÀÖÓÎÏÄȶ̻ÏÕÖΙÀÑÀÌÀÍË»Ö ÍÀÓÎØÙÇÓ»ÒÄȺÍÀÍÊÀӟËÎÆÎÌÄÓÀÃÈÀ ÅÇÌÈÒÓÈʟÌϟÓÙÄÓÏÎØÌÎÈџÒÓÇÊÀÍÓÎ ¨ƒÀÊÀÓÀ˟ÁÄÈÏÎË˟ÎÓºÕÖÏÑÕ ÔØÏÎØÑƽ֨ÀÍÃÄÈÓÎÍÊÀӟËÎÆÎ šºÒÕÓÕÍÆÍÕÒÓÐÍÀÌÄÑÈʟÍÈÊÕÍ ÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊÐÍÃÀÍļÕÍ'.4Ò×ÄÃȟ ÙÄÈÍÀϟÑÄÈÓÎØÏÎØÑÆļάÌØÍÀÖʟÏÎÈÀ ÒØÒÓ»ÌÀÓÀÆÈÀÅÕÓÈÒ̽ÓÇÖԟËÀÒÒÀÖ ½ÓÀÍƼÍÎÍÓÀȺÑÄØÍÄÖÆÈÀÍÀØÀÆοÖ¥Î

(éÀÍÇÒØ×¼ÀéÓÕÍéɺÍÕÍéÄÏÄÍÃØÓÐÍéÃÄÍéÀÏÎÓØ ÏÐÍÄÓÀÈé̽ÍÎéÒÓÎéʽÒÓÎÖéÃÀÍÄÈÒÌο éÀË˟éÊÀÈé ÒÓÈÖéÃÇËÐÒÄÈÖéÓÇÖéÏÑÐÓÇÖéÄÓÀÈÑļÀÖéÊÑÀÓÈÊÐÍé ÎÌÎ˽ÆÕÍéÒÓÎÍéʽÒÌÎ éÓÇÖé0IMCO é½ÓÈéÃÄÍéÔÀé ÀÆÎџÙÄÈéÏ˺ÎÍéÄËËÇÍÈʟéÎ̽ËÎÆÀé¢ØÒÈÀÒÓÈʟé ÀØÓ½é»ÓÀÍéÆÍÕÒÓ½éÌÄÓÀÉ¿éÓÕÍéÃÈÀ×ÄÈÑÈÒÓÐÍé ÎÌÎ˽ÆÕÍé½ÓÀÍéÉÄʼÍÇÒÄéÇéÒØÙ»ÓÇÒÇéÆÈÀéÓÎé  ¥éØÓ½éÒ»ÌÀÈÍÄéÆÈÀéÓÎØÖéØϽËÎÈÏÎØÖé½ÓÈéÎÈé ÏÀÑÀÃÎÒÈÀÊμéÃÀÍÄÈÒÓºÖéļ×ÀÍéÒÓÀÌÀÓ»ÒÄÈéÍÀé ÃÀÍļÙÎØÍé­ËËÇÍÀÖéÃÈÀ×ÄÈÑÈÒÓ»ÖéɺÍÎØéFUNDé Ó½ÍÈÒÄéÒÓÎ馅§é½ÓÈé¦ÓÎéÔºÌÀéÃÀÍÄÈÒÌοéÆÈÀéÓÇÍé •Ë˟ÃÀéº×ÄÈéË»ÉÄÈéÆÈÀéÓÎé éÃÇËÀûéÔÀé˟ÁÄÈé éÃÈÒéÄØÑÐ éļÓÄéÓÀéϟÑÄÈéÀϽéÓÇÍé•ØÑÐÏÇéļÓÄé ÀϽéÓÎ遠¥éÊÀÈéÓÇÍé•ØÑÕÏÀÚÊ»é­ÍÕÒÇ ”ÄÁÀ¼ÕÖ éº×ÄÈéÒÇÌÀÒ¼ÀéÏοéÔÀéÀÏÄØÔØÍÔļé ÏÑÐÓÀéÇé•Ë˟ÃÀ éÒÓÎé)-&é»éÒÓÇÍé•ØÑÕÏÀÚÊ»é ­ÍÕÒÇ é½ÏÕÖéÄϼÒÇÖéº×ÄÈéÒÇÌÀÒ¼ÀéÏÎÈÄÖé×ÐÑÄÖé ÔÀéÊÀÓÀÁŸËÎØÍéÓÀé×Ñ»ÌÀÓÀéÏÑÐÓÄÖ镼ÓÄéºÓÒÈé ļÓÄéÀËËÈÐÖ éÇé×ÐÑÀéÔÀéÏÑÎÒÅ¿ÆÄÈéÒÓÎÍéÌÇ×ÀÍÈ Ò̽§ éÃÇËÐÍÄÈé —é0IMCOéÌÄéÓÑÈÒÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀéÄÏÄÍÿÒÄÈÖéÒÄé ½ËÎéÓÎÍéʽÒÌÎéÃÄÍéÃÈÀÊÈÍÃØÍÄ¿ÄÈéÏ˺ÎÍ éÃÇËÀ û éÓÇÍéºÊÔÄÒÇéÒÓÇÍé•Ë˟ÃÀ éÃȽÓÈéÀÍéÎéÌÇéƺ ÍÎÈÓÎéÁÑÄÔļéÌÄéÄËËÇÍÈʟéÎ̽ËÎÆÀéÒÄéÌÈÀéÒӟÒÇé ÏËÇÑÕÌÐÍ éÓ½ÓÄéÎÈéÙÇÌȺÖéÔÀéļÍÀÈéÃÈÒÄÊÀÓÎÌ Ì¿ÑÈÀé¢ÈéÏËÇÑÎÅÎѼÄÖéÀÍÀźÑÎØÍé½ÓÈéÃÈÀÔºÓÄÈé ÓÎééÓÎØéÄËËÇÍÈÊοé×ѺÎØÖ éÊÀÈéÏѽÒÅÀÓÀé ÒÓÀ̟ÓÇÒÄéʟÔÄéŸËËÇéÓÎÏÎÔºÓÇÒÇé …ŸÍÓÕÖéÓÎé½ÓÈéÃÄÍéÀÆÎџÙÎØÍéÎÈéɺÍÎÈéÃÄÍéÒÇ ÌÀ¼ÍÄÈé½ÓÈéÄÊÁȟÙÎØÍéÆÈÀéÍÀéÏÑÎÒÅ¿ÆÄÈéÇé•Ë˟ÃÀé ÒÓÎÍéÌÇ×ÀÍÈÒ̽éÒÓ»ÑÈÉÇÖéÏ˟éÃÄÍéÔºËÎØÍéÍÀé ÆџÂÎØÍéÙÇ̼ÄÖé •ÉŸËËÎØ éÎÈéÀÏÎýÒÄÈÖéÆÈÀéÎÑÈÒ̺ÍÎØÖé¯é½ÏÕÖé Çé0IMCOé¯éļÍÀÈéÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÄÖ éÃÇËÀûé×ÀÌÇ ËºÖéé ééÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØéÍÀéØϟÑ×ÄÈéÌÄƟËÎé ѼÒÊÎé™ÀÈéÇé•Ë˟ÃÀéÒ»ÌÄÑÀéÀÏÎÓÄËļéÓÇÍéÊÎÑÕ Í¼ÃÀéÓÎØéѼÒÊÎØé

™„„˜™£¥—Š

ÍÇÒØ×¼ÀÆÈÀÓÎͪÌÇÓÓ½ ­ÍÓÎÍÇéÀÍÇÒØ×¼ÀéÆÈÀéÓÎé̺ËËÎÍéÓÎØéº×ÄÈéÎé‰¿Í ÃÄÒÌÎÖé…ÑÎÒÓÀÒ¼ÀÖéÊÀÈéÍŸÏÓØÉÇÖéªÌÇÓÓοé ‰…ª éÎéÎÏμÎÖéÃÈÎÑƟÍÕÒÄ éÒÓÈÖééÏÑÈ˼ÎØ é ÇÌÄѼÃÀéÌÄéÔºÌÀ馢éѽËÎÖéÓÕÍé‰ØÍúÒÌÕÍé …ÑÎÒÓÀÒ¼ÀÖé…ÄÑÈÁŸËËÎÍÓÎÖéÓÇÖé¥ÎÏÈÊ»ÖéØ ÓÎÃÈμÊÇÒÇÖéÒÓÇÍéÄÏÎ×»éÓÎØé™ÀËËÈÊџÓǧ éÒÓÎé ÃÇÌÎÓÈʽéÀÍÀÂØÊÓ»ÑÈÎ馬ÒÓÑÀ§éÓÎØ遻ÌÎØé ”¿ÑÕÍÀé ¦—éÀÍÇÒØ×¼ÀéÓÎØ鉅ªéÆÈÀéÓÎé̺ËËÎÍéÓÎØé ÌÄӟéÓÇÍé»ÅÈÒÇéÓÎØé³³™ÀËËÈÊџÓÇ´´éļÍÀÈéÀÍÓÈ ËÇÏÓ»éÊÀÈéÀØÓ½éÃȽÓÈéÏÀѽÓÈéÃÄÍéÏÑÎÁ˺ÏÄÓÀÈéÇé ÊÀӟÑÆÇÒÇéÓÕÍé‰ØÍúÒÌÕÍé…ÑÎÒÓÀÒ¼ÀÖé…ÄÑÈ ÁŸËËÎÍÓÎÖ éÃÄÍéÀÏÎÒÀÅÇͼÙÄÓÀÈéÎéѽËÎÖéÓÎØÖ§ é Ó½ÍÈÒÄéÎéÄÏÈÊÄÅÀË»ÖéÓÇÖéÀÉÈÕÌÀÓÈÊ»ÖéÀÍÓÈÏÎ˼ ÓÄØÒÇÖéÓÎØ锿ÑÕÍÀé…ÀÍÀÆÈÐÓÇÖ陽ÍÒÎØËÀÖ éÎé ÎÏμÎÖé½ÌÕÖéÃÄÍéÊÀӟÅÄÑÄéÍÀéÓÎÏÎÔÄÓÇÔļéÒÓÇÍé ÄÊûËÕÒÇéÆÈÀéÓÎéÔºÌÀéÓÕÍéÒØÍúÒÌÕÍ €ÈÀéÀØÓ½éÓÎÍé˽ÆÎé¼ÒÕÖéÎ鉅ªéÏÑÎ×ÐÑÇÒÄé ÒÓÇéÃÈÎÑƟÍÕÒÇéÓÇÖéÄÊûËÕÒÇÖéÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØé ÍÀéÏȺÒÄÈéÓÇÍéÊØÁºÑÍÇÒÇéÍÀéÀÏÎÒÀÅÇͼÒÄÈéÓÈÖé ÔºÒÄÈÖéÓÇÖéÊÀÈéÍÀé̟ÔÄÈéÎéÒ¿ÍÃÄÒÌÎÖéÓÈÖéÊÀÈ ÍοÑÆÈÄÖéÀÑÌÎÃȽÓÇÓºÖéÓÎØé

ƒ•¢„¢˜™—Š«¢„—«„™—Š

™ŸÓÈ»ÍÄÓÀȨ

ÉÄÓÑØÏÐÍÕ

™ÈÍÇÓÈʽÓÇÓÀéÒÓÎéÔºÌÀéÓÇÖé‚ÄÎËÎÆÈÊ»Öé‰×ÎË»Öé ÓÇÖ髟ËÊÇÖéÏÀÑÀÓÇÑļÓÀÈéÓÈÖéÓÄËÄØÓÀ¼ÄÖéÇ̺ ÑÄÖéÎé…ÀÓÑȟÑ×ÇÖé”ÀÑÔÎËÎÌÀ¼ÎÖéÒÄé¥Î¿ÑÊÎØÖé ÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØÖéÓÇÍéÏÄÑÀÒ̺ÍÇéÄÁÃÎ̟ÃÀéļ ÏÄéÏÕÖ éÀÍéÃÄÍéÀÍμÉÄÈéÊÀÈéÓÐÑÀ éÎÈéÃѽÌÎÈéÏÎØé ÀÍμÆÎÍÓÀÈéÌÏÑÎÒӟéÒÓÎé¢ÈÊÎØÌÄÍÈʽé…ÀÓÑÈÀÑ ×ļÎéļÍÀÈéÿÎé¶éÍÀéÏÑÎÒÅ¿ÆÄÈéÒÓÎé•ØÑÕÏÀÚÊ½é ÈÊÀÒÓ»ÑÈÎéÍÔÑÕϼÍÕÍéÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍé»éÍÀé ÀÍμÉÄÈéÓÇé‰×ÎË»éÄÊÓ½ÖéÓÇÖé¥ÎØÑʼÀÖ馚ÏÎÑļé ÒÓÇé€ÄÍÄ¿Ç éÌÏÎÑļéÒÓÇÍéÔ»ÍÀ éÌÏÎÑļéÊÀÈé ÒÓÇÍéËÄÉÀÍÃÑοÏÎËǧéļÏÄéÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ郺 ÓÄéÍÀéºÅÔÀÒÄéÇéÐÑÀéÏÎØéÔÀéËØÔļéÓÎéÔºÌÀé
ƒºÌÀ

◆◆◆

ª†¢ª£•˜¢†•£˜”„„¢ ¥¢Š

¸×ȦÌÀÆÊȺ֧ ÌÄÓÎÍ”ÎÓÀÍÈʽ ™À˟éºÊÀÍÄéÇéØÏÎØÑƽÖé…ÄÑÈÁŸËËÎÍÓÎÖéÊÀÈé ÃÄÍéÊÀÓºÔÄÒÄéÒÓÇé”ÎØË»éÓÇéͺÀéÑ¿ÔÌÈÒÇéÆÈÀé ÓÇÍéÀ͟ÏËÀÒÇéÒÓÎÍé”ÎÓÀÍÈʽéÊÀÈéÓÇÍéÊÀÓÀ ÒÊÄØ»éÓÎØéÆÇϺÃÎØéÓÎØ酏¢ éÀË˟éÊÀ˟éÔÀé ʟÍÎØÍ éÄϼÒÇÖ éÄÊļéÒÓÇÍéÌÀËȟÃÎÖéÍÀéÉÀ ÍÀÃοÍéÌÄéÏÑÎÒÎ×»éÓÀéÒ׺ÃÈÀéÆÈÀÓ¼é¦ÌϟÙÎØͧé ÍÄџéÊÀÈéÃÄÍéÏѽÊÄÈÓÀÈéÍÀéÏÄџÒÎØÍéÀϽéÓÎÍé ¦ÊŸÁΧéÓÎØé‰Ó• ‰¿ÌÅÕÍÀéÌÄéÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ éÇ饼ÍÀéšÏÈÑÌϼ ËÇéÃÄÍéÊÀÓºÔÄÒÄéÓÇéÑ¿ÔÌÈÒÇéÌÄӟéÓÈÖéÄÍÒӟ ÒÄÈÖéÏÎØéÊÀÓºÔÄÒÄéÇéÏËÄØџé…ÀÍÀÔÇÍÀÚÊο é ÄÍÒӟÒÄÈÖéÏÎØéÎÈéÃØÎéÏËÄØѺÖéÒØÌÅÐÍÇÒÀÍéÍÀé ÒØÙÇÓ»ÒÎØÍéÄÊéͺÎØ ¢ÈéŸÍÔÑÕÏÎÈéÓÎØé…ÀÍÀÔÇÍÀÚÊοéÃÈÀÅÕÍοÍé ʟÔÄÓÀéÒÄéÃØÎéÙÇÓ»ÌÀÓÀé ¥ÎéÏÑÐÓÎéļÍÀÈéÇé×ÕÑÎÔºÓÇÒÇéÓÎØéÏŸÑ ÊÈÍÆÊ éÇéÎÏμÀéº×ÄÈéÒØÍÃÄÔļéÌÄéÓÎéØϽÆÄÈÎé ϟÑÊÈÍÆÊéÏÎØéÔÀéÃÇÌÈÎØÑÆÇÔļéÒÓÎéÄÌÏÎÑÈʽé ʺÍÓÑÎé”ÕÁο éÀÅοéÅÎÁοÍÓÀÈé½ÓÈéğÍéƼÍÄÈé ÏÑÎÒÅØÆ»éÊÀӟéÓÇÖé×ÕÑÎÔºÓÇÒÇÖéÓÎØéÄÌÏÎÑÈ ÊοéʺÍÓÑÎØéÔÀéÌÏÄÈéÒÓÎÍé¦ÏŸÆΧéÊÀÈéÇéÊÀÓÀ ÒÊÄØ»éÓÎØéÆÇϺÃÎØ —éÃÄ¿ÓÄÑÇéÒÎÁÀÑ»éºÍÒÓÀÒÇéÀÅÎџéÒÓÇé ÃȟÓÀÉÇéÏÎØéÏÑÎÁ˺ÏÄÈé½ÓÈéÓÎéÆ»ÏÄÃÎéÒÓÇé ƒÄÕŽÑÎéÔÀéÊÀÓÄÃÀÅÈÒÓļé̽ËÈÖéÄÊÃÎÔļéÇé ÎÈÊÎÃÎÌÈÊ»éŸÃÄÈÀéÆÈÀéÓÈÖéÄÆÊÀÓÀÒӟÒÄÈÖéÓÎØé ÄÑÀÒÈÓº×ÍÇé…ÀÍÀÔÇÍÀÚÊοé—éÎ̟ÃÀéÙÇӟé ÇéÊÀÓÄßÅÈÒÇéÍÀéƼÍÄÈé̽ËÈÖéÎËÎÊËÇÑÕÔļéÇé ÊÀÓÀÒÊÄØ»éÓÎØéͺÎØéÆÇϺÃÎØéÒÓÎé”ÎÓÀÍÈʽéÌÄé ÀØÓÎͽÇÓÄÖéÀÍÇÒØ×¼ÄÖ ¥Îé̺ÆÀéÔºÌÀ é½ÌÕÖ éÆÈÀéÓÎéØÏÎØÑÆļÎé…Ä ÑÈÁŸËËÎÍÓÎÖéļÍÀÈé½ÓÈéÊÀÈéÓÎéÓÄËÄØÓÀ¼ÎéÒ׺ÃÈÎé À͟ÏËÀÒÇÖéÊÈÍÃØÍÄ¿ÄÈéÍÀéşÄÈé¦Ï½ÑÓÀ§éÀϽéÓÎé ‰ØÌÁοËÈÎéÓÇÖé•ÏÈÊÑÀÓļÀÖ éÀÅοéÃÈÀÓÇÑļéÓÎé ÄÌÏÎÑÈʽéʺÍÓÑÎé”ÕÁο é×Ñ»ÒÇéÏÎØéº×ÄÈé»ÃÇé ŸÏÀÉéÀÏÎÑÑÈÅÔļéÊÀÈéÌÄéͺÀéÀϽÑÑÈÂÇéÎé…ÀÍÀ ÔÇÍÀÚʽÖéÌÏÀ¼ÍÄÈéÒÄéÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇéÏÄÑÈϺÓÄÈÀ ¥ÎéÔºÌÀéļÍÀÈéÓÈéÙ½ÑÈéÓÑÀÁŸÍÄéÒÓÎéØÏÎØÑÆļÎé …ÄÑÈÁŸËËÎÍÓÎÖéÊÀÈéÏÑÎÓ¼ÌÇÒÀÍéÍÀé¦ÄÉÀÅÀͼ ÒÎØͧéÀϽéÓÇéÃÈÏË»éÀ͟ÏËÀÒÇéÓÎéÆ»ÏÄÃÎéÌϟ ÒÊÄÓéÊÀÈéÓÎéÃÇÌÎÓÈʽéÊÓ¼ÑÈÎéÊÀÈéÍÀéÀÅ»ÒÎØÍéÓÎé ÄÌÏÎÑÈʽ

˜•£Šª ¢‚¢Š

ÑŸÅÄÈÓΊ¿ÍÓÀÆÌÀ ÊÀÍÎÍÈʟ¨ ÀéÌÀÖéʟÍÄÓÄéÓÇéןÑÇ é¬ÆÈÎÈé…ÀÓºÑÄÖ é̺ËÇé ÓÇÖéÈÀÑÊοÖé˜ÄџÖé‰ØͽÃÎØ éÌÀÊÀÑȽÓÀÓÄé ÀÑ×ÈÄϼÒÊÎÏÄéÔÇÍÐÍéÊÀÈ酟ÒÇÖé•Ë˟ÃÎÖéÊé ˜ÄÑÐÍØÌÄéÊÀÈéÎÈéŸËËÎÈéÃÐÃÄÊÀéÒÄÁÀÒÌȽÓÀÓÎÈé ÌÇÓÑÎÏÎ˼ÓÄÖ é̺ËÇéÓÇÖéÈÀÑÊοÖé˜ÄџÖé‰Øͽ ÃÎØ éÊÀÈéÍÀéÒºÁÄÒÓÄéÓÎ鉿ÍÓÀÆÌÀéÓÇÖé×ÐÑÀÖé …ÎÈÎÖéÒÀÖéºÃÕÒÄéÓÎéÃÈÊÀ¼ÕÌÀéÍÀéÉÄ×ÕѼÙÄÓÄé ÓÀéÊÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈʟéʽÌÌÀÓÀéÊÀÈéÍÀéÀÏÎÅÀÒ¼ ÙÄÓÄéÍÀéÒÓļËÄÓÄéÒÓÎéÏÀџéϺÍÓÄéÓÇÖé»ÅÈÒÇÖé ÓÎØéÅÎÑÎËÎÆÈÊο éÓÈÖéÔºÒÄÈÖéÓÇÖé•ÊÊËÇÒ¼ÀÖé ̽ÍÎéÒÓÎ酏‰¢™ éÓÇ頁éÊÀÈéÓÎÍ郏¢‰é ÊÀÈéÍÀéÄÉÀÈÑļÓÄé¯éÆÈÀÓ¼ é˺ÄÈ éļÍÀÈéØϺÑéÓÇÖé ÅÎÑÎ˽ÆÇÒÇÖé¯éÓÎ陙•éÊÀÈéÓÎÍ鉪£˜–é‰ÀÖé ÀѺÒÎØÍéÃÄéÒÀÖéÀѺÒÎØÍéÎÈéÔºÒÄÈÖéÓÎØÖ éļÍÀÈé ʽÌÌÀÓÀéÏÎØéÓÀéº×ÄÈéÂÇżÒÄÈéÎéËÀ½Öé™ÀÈéÀØÓ½é ÏѺÏÄÈéÍÀéÓÎéÒÄÁÀÒÓļÓÄéÊÀÈéÍÀéÌÇÍéʟÍÄÓÄé ÃÈÀÊѼÒÄÈÖé‰ÄéÓÄËÄØÓÀ¼ÀéÀ͟ËØÒÇ é½ÏÎÈÀéÊÈéÀÍé ļÍÀÈéÇéŸÏλéÓÎØÖéº×ÎØÍéÄÊËÄÆ̺ÍÎØÖéÀÍÓÈ ÏÑÎÒÐÏÎØÖéÀϽé×ÈËȟÃÄÖéÏÎ˼ÓÄÖé•ÒŸÖéÏÎÈÎÖé ÒÀÖé»ÅÈÒÄéšÄÓÀÉ¿éÒÀÖéÓÀéÊÀÍÎͼÙÄÓÄéÊÀÈé ÌÄӟéÌÀÖé˺ÓÄéÆÈÀéÄÏÈÅμÓÇÒÇéÓÎØéÆ¼ÎØé…ÍÄ¿ ÌÀÓÎÖéÊÀÈéÃȟÅÎÑÀéŸËËÀé¸ÒÎéÆÈÀéÓÈÖéÔºÒÄÈÖé ÏÎØéÄÏÀÍÀËÀÌÁŸÍÄÓÄéÒÓÎéÊļÌÄÍÎéÏÎØéÒÓļËÀ ÓÄ éÌÈÀé̽ÍÎéÏÀÑÀÓ»ÑÇÒÇé…ÑÎÖéÓÈéÎÈéÅÕͺÖé ÊÀÈéÎÈéӟ×ÀéÌÎØéÅÀÒÀѼÄÖ éÀÅοéÓÀéº×ÄÓÄéÁÑÄÈé ÌÄéÓÇÍéÊØÁºÑÍÇÒÇéÊÀÈéÊÀÓÀźÑÀÓÄéϟËÈ éÆÈÀé ÌÈÀéÀʽÌÇéÅÎџ éÓÀéÌÄÓÀÏÎËÈÓÄØÓÈʟé×ѽÍÈÀé ÍÀéÏÄџÒÄÓÄéÓÇÍéÌϽÑÀéÌÄé˼ÆÄÖéÂÈןËÄÖéÒÓÀé ÊÀËØÌÌÀ¿ÊÈÀéÒÀÖé­ËÄÎÖéÏÈÀ éÀÃÄËÅμé¥Îé º×ÎØÌÄéÉÀÍÀÙ»ÒÄÈéÓÎéºÑÆÎé¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

ÓÑØÏÐÍÕ

ʽÒÓÎÖÌÄÃÈÀÆÕÍÈÒ̽»ÓÀÍÏÎË¿ÌÄƟËÎ ˺ÍÄ ÊÀÈΔÄÍÈÙºËÎÖÔÀϟÄÈÓÎÔºÌÀÒÓÇÍ ØÏÎÄÏÈÓÑÎÏ»•ÉÎÏËÈÒÌÐÍÓÇÖ”ÎØË»Ö

¯ÌÀÙ¼ÌÄÓÇÍÀÆÎџÀÍÓÀËËÀÊÓÈÊÐÍÆÈÀ' 'ÊŸ ÀɼÀÖÄÊÀÓÃÎËÀѼÕÍ šº×ÑÈÓÈ֏ÏÑÈ˼ÎغÃÕÒÄÄÍÓÎË» ΆÀÍšÏÄÆ˼ÓÇÖÒÓÎͦÆÀ˟ÙÈΧ ÃÈÄØÔØÍÓ»•ÉÎÏËÈÒÌÐÍ”ÀÒÈ˟ÊÎÍÀº×ÄÈ ÉÄÏÀÆÐÒÄÈÓÈÖÒØÌÁŸÒÄÈ֏ÍÓÈÒÓÀÔÌÈÒÓÈ ÊÐÍžÅÄËÇ̟ÓÕÍÏÎØÄϼ×ѽÍÈÀ»ÓÀÍÒÓÎ ¦ÏÄѼÌÄÍħšÄÓÇË»ÉÇÓÎØÔºÌÀÓÎÖÔÀϺ ÒÄÈÒÓÇÍÄËËÇÍÈÊ»ÀÆÎџŸÍÕÓÎØÄͽÖÃÈÒ ÄØÑÐÙÄÒÓ½×Ñ»ÌÀ¨ ‚ÈŸÓÇÖÏËÀƼÀÖÓÀºÑÈÉÄÎÀÍØÏÎØÑ ƽÖ¬ÌØÍÀÖ†šÏÄÆ˼ÓÇÖÒÓÎØÖ £ÐÒÎØÖÆÈÀÓÇÍØÏÄÑÁÎËÈÊ»À¿ÉÇÒÇÓÇÖ ÓÈÌ»ÖÓÕÍÓÄÔÕÑÀÊÈÒ̺ÍÕÍ”š£ ½ÒÎÀØÉÀͽÓÀÍÓÎÏÎÒÎÒÓ½ÓÇÖÄÆ×ÐÑÈÀÖ ÏÑÎÒÓÈÔºÌÄÍÇÖÀɼÀÖ ÒØÌÏÀÑÀÆÕÆ» ÏÎØ »ÔÄËÀÍÎÈ¦ÏџÒÈÍÎȧ‚ÄÍÓÎØÖÊÀÓÎͽÌÀ ÒÄÁºÁÀÈÀ ÀË˟ÒÓÇÍÇÌÄѼÃÀÒÓÎÍ”½ËÎ ½ËÎÈÊÀӟËÀÁÀͬËËÕÒÓÄÓΦ̻ÍØÌÀ§ÓÎ ļ×ÀÍϟÑÄÈÊÀÈÎÈ£ÐÒÎÈÀÏÄØÔļÀÖÀϽÓÎÍ ”ÄÍÈÙºËÎ ÒÓÇš½Ò×À ¢¿ÓÄ̼ÀοÓÄÿΠÀË˟ÏÑÎ ӟÒÄÈÖÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÖÆÈÀÊÎÈ꼅 ÀÏÀÈÓοÌÄÍÄÖÃџÒÄÈÖÆÈÀÓǃÄÒÒÀËÎͼÊÇ ÀϺÒÓÄÈËÄÇÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÓÇÖÌļÙÎÍÎÖ ÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇÖÒÓÎÍ‚»Ì΃ÄÒÒÀËÎͼÊÇÖ ÁÎØËÄØÓ»Ö«Ñ¿ÒÀÑŸÏÎÆËÎØÒÓÈÖËÎÈϺÖ ÏÀÑÀӟÉÄÈÖÓÇÖÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇ֏ÍÔÀÏȟ ÒÎØÍÓ½ÏÎ ÔÀÅÀÍļÏÑÎÒÄ×ÐÖ ŠÓŸÒÇÄÑÆÀÒ¼ÀÖÀϽÓÈÖÏÌÐÖÓÈÖ ÌÌÊÀÈÒØÆʺÍÓÑÕÒÇÃÈÀÌÀÑÓØѼÀÖ ºÉÕÀϽÓÇ”ÎØË»ÒÓÈÖÓÎÌÄÒÇ̺ÑÈÏÑÀÆ ÌÀÓÎÏÎÈοÍÒ»ÌÄÑÀ†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

ÎÈÆÈÀÓÑμÓÕÍÃÇ̽ÒÈÕÍÍÎÒÎÊÎÌļÕÍ— ÊÈÍÇÓÎÏμÇÒÇÀØÓ»ÀÏÎÓÄËļÓÇÍÏÑÐÓÇ ÒØÍÓÎÍÈÒ̺ÍǺÊÅÑÀÒÇÓÇÖÃÈÀÌÀÑÓØѼÀÖ ÓÎØÊ˟ÃÎØÌÄӟÓÈÖÌÀÙÈʺÖÏÄÑÈÊÎϺÖÓÕÍ ÄÅÇÌÄÑÈÐÍÏÎØÏÑÎÁËÇÌÀÓ¼ÙÎØÍÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀ ÓÎØÖÆÈÀÓÑοÖÓÎØ‚ÇÌÎÒ¼ÎØŠÄÏÎË˟ ÍÎÒÎÊÎÌļÀÎÈÄÅÇÌÄѼÄÖÓÎØ‚ÄÊÄÌÁѼÎØ

†ÈÔÀÍ»

ÏÀÑÀÏÎÌÏ»

¥ÇÍÏÈÔÀÍ»ÏÀÑÀÏÎÌÏ»ÓÎØ”¿ÑÕÍÀ†ÎË¿ÃÕÑÀÕÖØÏÄØÔ¿ÍÎØ ÆÈÀÓÎÒʟÍÃÀËÎÓÎØ$*ÅÕÓÎÆџÅÈÒÀÍÏÑÈÍÀϽÌÄÑÈʺÖÇ̺ÑÄÖ ÎÈÁÎØËÄØÓºÖÓÎ؆Š¢™ÏÎØÌÄÓº×ÎØÍÒÓÇÍÄÉÄÓÀÒÓÈÊ»ÄÏÈÓÑÎ Ï»ÆÈÀÓÇ4JFNFOTŠ¿ÌÅÕÍÀÌĽÒÀÈÒ×ØѼÙÎÍÓÀÈÎÈÁÎØËÄØÓºÖ ÓÎØÊØÁÄÑÍÐÍÓÎÖʽÌÌÀÓÎÖ ÇÇÓÑÎÏÎÏÎÈÇÓÈÊ»ÏÎØØϺÆÑÀÂÄ ÒÓÇÒØÌÅÕͼÀÀ͟ÌÄÒÀÒÓÎÄËËÇÍÈʽÊџÓÎÖÊÀÈÓÇ4JFNFOTÎ ÏÑÐÇÍØÏÎØÑƽÖ‚Ç̽ÒÈÀÖ¥ŸÉÇÖºÃÄÒÄ×ÄÈÑÎϽÃÀÑÀÓ΂Ç̽ ÒÈÎÆÈÀ½ËÄÖÓÈÖÄϽÌÄÍÄÖÄͺÑÆÄÈÄÖÓÌÇÌÀÓÈÊ»ÖÏÀÑÀËÀÁ»ÖÊÀÈ ÀÏÎÏËÇÑÕÌ»ÖÓÎØ —ÄɺËÈÉÇÀØÓ»»ÑÔÄÕÖÀϟÍÓÇÒÇÒÓÇÍÊÀÓÀÆÆÄ˼ÀÓÕÍÁÎØ ËÄØÓÐÍÓÇÖ ‚½ÓÈÓΆŠ¢™ÄÏÈ×ÄÈÑļÏÎËÈÓÈʽÊÀÈÊÎÈÍÕÍÈʽ ÄÌÏÀÈÆ̽ÌÄÓÇÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÌÀÑÓ¿ÑÕÍ ÏÕÖÓÎÒ¿ÒÓÇÌÀÃÄÍ ËÄÈÓÎØÑÆļ ÄÍÐÓÇͼÃÈÀÒÓÈÆÌ»ÎÀÑ̽ÃÈÎÖØÅØÏÎØÑƽÖÆÈÀÓÎ ÔºÌÀŠÏ¿ÑÎÖ”οÆÈÀÖÄͺÊÑÈÍÄÊÎÍÿËÈ¿ÂÎØÖÄÊÀÓÎÌÌØѼÕÍ ÄØÑÐÆÈÀÓÇÒØÍÓ»ÑÇÒ»ÓÎØ•¿ËÎÆÀËÎÈϽÍμÃÈÎÖÎØÅØÏÎØÑ ƽÖÀϟÍÓÇÒĽÓÈÎÈÄͺÑÆÄȺÖÓÎØÀÏÎÑѺÎØÍÀϽÓÈÖÒØÌÁÀÓÈʺÖ ØÏÎ×ÑÄÐÒÄÈÖÊÀȽÓÈÎÈÏËÇÑÕ̺ÖºÆÈÍÀÍÄͽÂÄÈÓÇÖË»ÉÇÖÓÕÍ ÄÆÆØ»ÒÄÕÍ

ÏÀÑÀ̺ÍÎØÍÀÏË»ÑÕÓÄÖÊÀÈÓ¼ÏÎÓÀ ÃÄÍÃÈÀÒÅÀ˼ÙÄÈÓÇÍÎÌÀË»ÑλÓÕÍÎÈÊÎ ÍÎÌÈÊÐÍÃÈÄÊÏÄÑÀÈÐÒÄÕÍÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ ÄÍÐÓÎÅÎÑÎËÎÆÈʽÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÏË»ÓÓÄÈ ÁŸÍÀØÒÀÒÇÌÀÍÓÈʟÊÄÊÓÇ̺ÍÀÓÎØÖ¨ ¥ÎͺÎÁÈÁ˼ÎÓÎØ ¼ÊÎØ ØÅοÃÇ ÊÀÈÓÇÖ#FFUSPPU%FTJHO(SPVQÌÄ ÓÎÍÓ¼ÓËΦ¢Ê¿ÑÈÎÖ•ØÑÕÏÀ¼ÎÖÊÀÈÇÏÀѺÀ ÓÎاÏÀÑÎØÒȟÙÄÓÀÈÓÇÍ¥ÄӟÑÓǏÏÑÈ˼ ÎØÊÀÈÐÑÀÒÓÎ5"'  ÎÑÌÀÍο

Ô»ÍÀ ÓÇ˺ÅÕÍÎ ÀϽÓÎÍ ØÅØÏÎØÑƽ†ÑÎÒÓÀÒ¼ÀÖÓÎ؆Î˼ÓÇŠÏ¿ÑÎ ”οÆÈÀ ÓÎÍÃÈÄØÔØÍÓ»ÓÎØÆÑÀÅļÎØÓÇÖ •ØÑÕÏÀÚʻ֭ÍÕÒÇÖÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀÊÀÈÓÇ ÃÇÌÎÒÈÎÆџÅΚŸÆÃÀ†ÀÏÀÆȟÍÍÇ šÈÀÀÍÎÈ×Ó»ÒØÙ»ÓÇÒÇÌÄÔºÌÀ

ÓÎͦÍÓÈÃÈÊÓÀÓÎÑÈʽÆÐÍÀÒÓÇÍ •ØÑÐÏÇÊÀÈÓÀÁÀÒÀÍÈÒÓ»ÑÈÀÒÓÇÍ•Ë˟ ÃÀ§ÎÑÆÀÍÐÍÄÈÇ•ÓÀÈÑļÀšÄ˺ÓÇÖÓÇÖ

šÈÊÑÎÌÄÆÀËÈÒÌμ ™ÀÑÀÌÀÍËÈÒ̽ÖÊÀȃÄÒÒÀËÎͼÊÇ¢†ÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎÖÔºËÄÈÍÀ¦ÊÎÓҟÑÄȧ ÒÓÎʺÍÓÑÎÓÇÖÏËÀÓļÀ֏ÑÈÒÓÎÓºËÎØÖºÍÀÍÏÄÍӟÌÄÓÑÎÌÀÑ̟ÑÈÍÎÀÍÃÑȟÍÓÀÓÎØ ™ÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ™ÀÑÀÌÀÍË» ÓÎØÔļÎØ ½×ÈÓÎØÀÍÄÂÈο †ºÑØÒÈ »ÔÄËÄÍÀ¦ÊÎÓҟ ÑÄȧºÍÀÏÎË¿×ÑÕÌÎÒÈÍÓÑÈÁŸÍÈÆÈÀÍÀÌÎȟÙÎØÌÄÌÄÓÇ”ÀÑÊÄËÐÍÇ —«Ñ¿ÒÀÑŸÏÎÆËÎØ ÌÄÄÑÐÓÇÒÇÒÓÇ”ÎØË» ÓÎÍÄÆÊÀËļ½ÓÈÊÀÓÀË¿ÄÈÓÇÍÀÑ×È ÓÄÊÓÎÍÈʻҿËËÇÂÇÓÎØ•ÌÏџÑ„ÄÖÊÀÈÃÄÍØϟÑ×ÎØÍŸËËÀ̺ÑÇÓÇÖϽËÇÖÏÎØ º×ÎØÍÓÀØÓÈÒÓļÌÄÓÎÍ™ÀÑÀÌÀÍË» •ÓÀÈÑļÀšÀÊÄÃÎÍÈÊÐÍŠÏÎØÃÐÍ †ÀÍÄÏÈÒÓÇ ÌÈοÏÎËÇ ‚•ƒ ½ÏÎØÔÀÓÀ¼ÑÈÀÙÄÊÀË¿ÓÄÑÀÎÀÍÃÑȟÍÓÀÖ¬ËËÕÒÓÄ ÎÀÍÃÑȟÍÓÀÖ ÓÎØ”ÄÍÈÙºËÎØļÍÀÈÒÓÎÓºËÎÖÓÇÖÏËÀÓļÀÖÊÀÈΏÑÈÒÓÎÓºËÇÖ ÙÀÑÕ̺ÍÎÖ ÒÓÀ Ï˟ÆÈÀÃÈÀÊÑÈÓÈʟ ÀÊÑÈÁÐÖÆÈÀÍÀÌÇÍÀÊØÑÐÍÄÓÀÈÇÈúÀÓÎØ•ÌÏџÑ •ÑÐÓÇÌÀ‚ÈÊÀÈοÓÀÈ ÎʟÔÄûÌÀÑ×ÎÖÍÀ¦ÓÒÎÍӟÑÄȧÒÓκÑÆÎÄͽÖÀÑ×ÈÓºÊÓÎÍÀ ÓÎØÌÄƺÔÎØÖÓÎØ•ÌÏџÑ½ ÓÈÓÎØÊÀÓÄÁŸÒÄÈÇÊοÓÑÀ‚ÇËÀû ğÍÃÄÍÌÀÖÀѺ ÒÄȽÏÕÖļÍÀÈÇ¥ÙÎʽÍÓÀ ÌÏÎÑοÌÄÍÀϟÌÄÍÀÓÇÖÁŸËÎØÌÄÌÎØÒӟÊÈ

§

ÈÀÓÎÄØÑÐ ÓÀʟÍÎØÍ ½ËÀ ÆÈÀÓÎ ÄØÑШ

˜ÒÓÎѼÀÖÓÇ֏ÑÈÒÓÄÑ»Ö ÄÎËÀ¼ÀÖ •š˜  ÓÇÍÄÑ×½ÌÄÍǥѼÓÇÒÓÀÆÑÀÅļÀÓÎØ‚Š ÊÀÃÇ̼ÀÖ ÒÓÈÖÌÌ—ÄÊûËÕÒÇ ÒÓÇѼÙÄÓÀÈÒÓÇÌÀÑÓØѼÀÄͽÖÀÆÕÍÈÒÓ» ÓÎ؆ºÓÑÎؔ˟ÒÒÇ ½ÏÕÖÊÀÓÀÆџÅÄÓÀÈ ÒÓÎÁÈÁ˼ÎÓÎئ‚ÈÀÃÑÎ̺ÖÙÕ»Ö†ÎËÈÓÈÊ» ÊÀÈÏÎËÈÓÈÊμ§¢ÌÈËÇÓºÖÔÀļÍÀÈÎÈ ™ÕÍ ÒÓÀÍÓ½ÏÎØËÎÖ ™ÈοÑÆÎÖ ƒ–ÄÑÁ½ÖÊÀÈ š™ÀÁÎØÑȟÑÇÖ

—ÌÄѼÃÀÆÈÀÓÇÃÈÀÅÔÎџÃÈÎÑÆÀÍÐ ÍÄÈÇš™¢¦‚ÈÄÔͻւÈÀşÍÄÈÀ•Ë ˟֧ÓÇ‚ÄØÓºÑÀ ÏÑÈ˼ÎØ ÒÓÎÉÄÍÎÃÎ ×ļΚÄƟËÇ”ÑÄӟÍÈÀ ÀϽÓÈÖÓÎÌÄÒÇ ̺ÑÈÊÀÈÎØÊÎ˼ÆÎÈÏÑÐÇÍÊÀÈÍØÍØÏÎØÑÆμ º×ÎØÍÏÑÎÒÊËÇÔļÍÀÊÀÓÀÔºÒÎØÍÓÇÍ ÄÌÏÄÈѼÀÓÎØÖ¯ÌÄÓÀÉ¿ŸËËÕÍ”ÄÍÈÙºËÎÖ £ºÏÏÀÖ «ÀÓÙÇßÊÇÖ †ÀØ˽ÏÎØËÎÖŠÓÇÍ ÄÊûËÕÒǺ×ÎØÍÏÑÎÒÊËÇÔļÍÀÌÈË»ÒÎØÍ ÎÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÊÀÈÎÀÑ×ÇƽÖÓÇÖÀÉÈÕ ÌÀÓÈÊ»ÖÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇÖ—ÄÊûËÕÒÇÌÄ Ó¼ÓËΦ™ÑŸÓÎÖÊÀÈ‚ÈÀÅÔÎџ ÃÇÌÈÎØÑÆÐ ÍÓÀÖÒØÍÔ»ÊÄÖÃÈÀşÍÄÈÀÖ§ÄÉÄӟÙÄÈÓÎÔº ÌÀÒÄÿÎÁÀÒÈʺÖÄͽÓÇÓÄÖÓÇÃÈÀÅÔÎџ ÏÎØÀÅÎџÓÈÖÊÑÀÓÈʺÖÏÑÎÌ»ÔÄÈÄÖÊÀÈ ÀØÓ»ÏÎØÀÅÎџÓÇÍÊÀÔÇÌÄÑÈͽÓÇÓÀÓÎØ ÏÎ˼ÓÇ ‚ÄÍļÍÀÈ̽ÍÎÎʽÒÌÎÖÏÎØÄÌÏÈ ÒÓÄ¿ÄÓÀÈÓÎÍÊÀÔÇÆÇÓ»ËºÉÇ šÇÓѽÏÎØËÎÆÈÀÓÀÔºÌÀÓÀÄÑÆÀÒ¼ÀÖÊÀÈ ÀÒÅÀËÈÒÓÈÊο¨¥Î¼ÃÈÎƼÍÄÓÀÈÊÀÈÌÄÓÎØÖ ÊÎÈÍÕÍÈÊοÖÅÎÑļÖÀÍÄÉÀÑÓ»ÓÕÖÏÎËÈÓÈ ÊÐÍÀÏÎ×ÑÐÒÄÕͨ­ÓÒÈÀ¿ÑÈÎÔÀÌÈË»ÒÄÈ ÆÈÀÓÎÀÒÅÀËÈÒÓÈʽÒÄÌÄƟËÇÏÑÎÒØÍÄ ÃÑÈÀÊ»ÄÊûËÕÒÇÓÇÖ ‚ ÒÓΠÀ¿ÏËÈÎ ÊÀÈÔÀÒØÌÌÄӟÒ×ÄÈÆÈÀÓ¼ÔÄÕÑļÏÕÖļÍÀÈ ºÍÀÙ»ÓÇÌÀÏÎØÀÅÎџ½ËÎØÖÓÎØÖÄÑÆÀ Ù½ÌÄÍÎØÖ ÎÈÎÏμÎÈÏѺÏÄÈÍÀº×ÎØÍÊÀȺÍÀ ÊÎÈͽ̺ÓÕÏÎÆÈÀÍÀØÏÄÑÀÒÏÈÒÓοÍÏÑÕÓ¼ ÒÓÕÖÓÎÊÎÈÍÕÍÈʽÊџÓÎÖ¨


¥Î†¢ ¥˜™˜

¥ÎÔºÌÀ

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØØÓ½ÊËÇÓÎȦÒÕÓ»ÑÄÖ§ ÙÇÓοÍÄÉÎØÒ¼À

¸

ÓÀÍÓΦ†§ ÒÓÈÖ‚ÄÊÄÌÁѼÎØ

 ÊØÊËÎÅÎÑοÒÄÌÄÏÑÕÓÎ ÒºËÈÃÎÓ¼ÓËΦƒºËÎØÍÊØÁºÑÍÇÒÇ ±ÄÔÍÈÊ»ÖÀ͟ÆÊÇÖ²§ ÀÍÀÅÄѽÌÄ ÍÎÒÄÏÎËÈÓÈÊοÖÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓ¼ÄÖÊÀÈšš• ÏÎØ ºÒÏÑÕ×ÍÀÍÄÊļÍÄÖÓÈÖ̺ÑÄÖÓÎÒÄ͟ÑÈÎÌÄÀÈ×Ì» ÓÇÍÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇÓÇÖÊѼÒÇÖ ºÍÀ»ÓÀÍÁºÁÀÈÎ ½ÓÈÃÄÍÄÏѽÊÄÈÓÎÆÈÀÏØÑÎÓº×ÍÇÌÀ¶ÓÀÍÔºÌÀ ×ѽÍÎØÍÀÄÏÀͺËÔÄÈÓÎÀ¼ÓÇÌÀÊÀÈÀØÓºÖÓÈÖ ̺ÑÄÖÙοÌÄÓÇÍÀÍÀÙÕÏ¿ÑÕÒ»ÓÎØ ¥ÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍdžÀÑÀÒÊÄØ»ÄÌÅÀͼÒÓÇÊÄ ÒÓΦ­ÔÍÎÖ§ÓÎ؁šÏ½ÌÏÎËÀºÍÀŸÑÔÑÎÓÎØ ÄÊÒØÆ×ÑÎÍÈÒÓÈÊÐÍÏÄÏÎÈÔ»ÒÄÕÍ ÀÑÔÑÎÆџÅÎØ ƒ¥ÒÄÊοÑÀ ÌÄÓ¼ÓËցÈÐÑÆÎ ØϟÑ×ÎØÍÊÀÈ ÎÈÄÅÄÃÑļÄÖ§ ÓÎÎÏμΠ˽ÆÕÓÇÖ¦ÀÍÄϟÑÊÄÈ ÀÖÓÎØÏÎËÈÓÈÊοÏÑÎÒÕÏÈÊο§ ÄØÔºÕÖÊÀËοÒÄ ÓÎÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽÍÀѼÉÄÈÌÈÀÌÀÓȟÒÓÈÖ¦ÄÅÄ ÃÑļÄÖ§ †ÎÈÄÖļÍÀÈÀØÓºÖ¦ ªÏŸÑ×ÎØÍŸÍÔÑÕÏÎÈ ÊÀÈÀϽÓÎÊØÁÄÑÍÐÍʽÌÌÀ ˼ÆÎÈ ÀË˟ØϟÑ ×ÎØÍ ÊÀÈÀϽÓÎÏÀËȽÓÄÑÎÊØÁÄÑÍÇÓÈʽ ÏÑÎÒÕÏÈʽÊÀÈÀϽÓÈÖÓџÏÄÙÄÖÊÀÈÀϽÓÎÍ ËÎÈϽÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈʽʽÒÌÎÊÀÈÀϽÓÇÃÇ̽ÒÈÀ ÃÈμÊÇÒÇÊÀÈÀϽÓÀÏÀÍÄÏÈÒÓ»ÌÈÀÏÎØÌÏÎÑοÍ ÍÀʟÍÎØÍÏÎË¿ÊÀË¿ÓÄÑÀÓÇÃÎØËÄȟÀϽÓÎØÖ ØϟÑ×ÎÍÓÄÖ§ šÈÀ̺ÑÀÏÑÈÍ Î†ÑÄÓÄÍÓºÑÇÖŸÑ×ÈÙÄÓÇ ÒÓ»ËÇÓÎØÒÓÀ¦ ºÀ§ÌÄÓÇÍÀÏÎѼÀ¦•ÈËÈÊÑÈ͟ ÃÄÍɺÑÕÀÍØϟÑ×ÄÈÄËËÇÍÈÊ»ÊØÁºÑÍÇÒÇ ½ÏÎÈ ÎØÏÑÎÒÀÍÀÓÎËÈÒÌοÊÀÈÎÈÀÒûÏÎÓÄÏËÄÈÎÂÇ żÀÖ ÇÎÏμÀÍÀÀÍÓº×ÄÈÓÎÏÎËÈÓÈʽÁŸÑÎÖÌÈÀÖ ÏÑÎÒÅØÆ»ÖÒÓ΂ÈÄÔͺÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈʽ¥ÀÌļΧ ÈÀÓ¼‚ȽÓȦÌÈÀÓºÓÎÈÀÏÑÎÒÅØÆ»ÔÀÄÊËÇÅÔļ ÕÖÇÀϽËØÓÇÎÌÎËÎƼÀ×ÑÄÎÊÎϼÀÖÓÎØÏÎËÈ ÓÈÊοÌÀÖÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖÊÀÈÔÀÃÑÎÌÎËÎÆ»ÒÄÈ ÀÍÄɺËÄÆÊÓÄÖÃÈÄÑÆÀÒ¼ÄÖ ÄÉÄ˼ÉÄÈÖÊÀÈÀÍÀÊÀÓÀ ӟÉÄÈÖ§ ÈÀÓÇÒØÙ»ÓÇÒÇÀØÓ» ÓÇÍ™ØÑÈÀÊ» ÎÑÔÐÖ Î¥ŸÒÎÖ†ÀÏϟÖÒÓÇͦ™ØÑ•ËÄØÔÄÑÎÓØϼÀ§ ÄÏÄÒ»ÌÀÈÍÄ ÒÄŸÑÔÑÎÓÎØÌÄÓÎÍÓ¼ÓËΦ—ÊѼÒÇ ÆÄÍ͟ÄÈÒÄ͟ÑÈÀ§ ÓǦÅÈËÎËÎƼÀÆÈÀÓÇÍÀ͟ ÆÊÇÒ×ÇÌÀÓÈÒÌοÊØÁºÑÍÇÒÇÖÓÎØÌÄƟËÎØ ÒØÍÀÒÏÈÒÌο †Š¢™ ‚ ÇÎÏμÀÀÍÀ ̺ÍÄÓÀÈÍÀÊËÈÌÀÊÕÔļÓÎÄϽÌÄÍÎÃȟÒÓÇÌÀ ÆÈÀÓ¼ÓÎÒÄ͟ÑÈÎÃÈÀÊÈÍļÓÀÈÊÀÈÀϽÎÈÊÎÍÎÌÈÊοÖ Ê¿ÊËÎØÖ§

†ØÑÎÌÀÃ½Í ¥ÇͼÃÈÀ̺ÑÀǦ™ÀÔÇÌÄÑÈÍ»§ÆџÅÄÈ ÌÄÓÀÉ¿ ŸËËÕÍ ÒÓÎÏÑÕÓÎÒºËÈÃÎÊ¿ÑÈΟÑÔÑÎÓÇÖÌÄ ÓÎÍÓ¼ÓËΦ¥ºËÎÖÂÄØÃÀÈÒÔ»ÒÄÕͧ ¦ Š»ÌÄÑÀ ½ÌÕÖ ÎʆÀÏÀÍÃѺÎØÊÀÈÇ ÊØÁºÑÍÇÒÇÃÄͺ×ÎØÍŸËËÇÄÏÈËÎÆ»ÍÔºËÎØÍ ÍÀÀÏÎÅ¿ÆÎØÍÓ΂ ¥ ÏѺÏÄÈÍÀϟÑÎØÍÔÄÀ ÌÀÓÈʟÃÈÀÑÔÑÕÓÈʟ̺ÓÑÀÊÀÈÍÀÀÍÀÔºÒÎØÍÒÄ ÈÊÀÍÎ¿Ö ºÌÏÄÈÑÎØÖÀÍÔÑÐÏÎØÖÄÊÓ½ÖÊÎÌÌÀÓÈ ÊοÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖÍÀÓÀÄÅÀÑ̽ÒÎØ͏ÍÃÄÍÓÎ ʟÍÎØÍÌÄÄϟÑÊÄÈÀ Ç̽ÍÇË¿ÒÇļÍÀÈÎÌÇ×ÀÍÈ Ò̽ÖÒÓ»ÑÈÉÇÖ••‚ ¥§

ŠÓÈÖ̺ÒÀÒÄ˼ÃÄÖÎÃÈÄØÔØÍÓ»ÖÓÇÖÄÅÇÌÄ ѼÃÀ֏ˆÀÏÀ×ÄËŸÖ ÌÄÓ¼ÓËΦ—Óº×ÍÇÓÎØ ÏÎ˺ÌÎا ÀÅοźÑÍÄÈÕÖÏÀџÃÄÈÆÌÀÏÈÔÀÍ»Ö ÀÉÈÎÏμÇÒÇÖÓÎ͏˺ÊΆÀÏÀýÏÎØËÎ ÆџÅÄÈ ¦¢Ê†ÀÏÀÍÃѺÎغ×ÄÈ˼ÆÎÀʽÌÇ×ѽÍÎÆÈÀ ÍÀÏÄӟÉÄÈÀϽÓÎÊÀџÁÈÓÇÒÀÁοÑÀÊÀÈÍÀÅÓÈ ŸÉÄÈ̼ÀÍÓÑÈÌÓÈÌÀϽÓÇÍÀÆÎџ ÀʽÌÇÊÀÈÀϽ ŸËËÎØÖÏÎËÈÓÈÊοÖ×ÐÑÎØÖ ÀÒϟÒÎØÍÄÏÈÓº ËÎØÖÀØӟÓÀÊÀÓÀÑÀ̺ÍÀÓÀÌÏοÏÎØÃÄÍÀÅ» ÍÎØͺÍÀÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽÍÀÀÉÈÎÏÎÈ»ÒÄÈÏÎËÈÓÈʟ ºÍÀͺÌÏÄÈÑÎÓÑÀÏÄÙ¼ÓÇÄÏÄÈûļÍÀÈûÔÄͱÁÑÐ ÌÈÊÎÖ² ËÄÖÊÀÈÎÈÏÎËÈÓÈÊμļÍÀÈŸÒÏÈËÎȧ †ÀџËËÇËÀÎÏÎË¿ÏÄÈÑÎÖÀÑÔÑÎÆџÅÎÖ ŠÓŸÌÎÖ–οËÀÖÓÈÓËÎÅÎÑļÓÎÊļÌÄͽÓÎØÊÀӟ ÓѽÏÎÏÎØÍÀÌÇÍÀÅ»ÍÄÈÀÌÅÈÁÎ˼ÀÆÈÀÓÎļÃÎÖ ÓÇÖÏѽÓÀÒ»ÖÓÎئšÄÌÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇÄÔÍÈ Ê»ÖÒÕÓÇѼÀÖ§ÑŸÅÄÈËÎÈϽÍÄÏÈ×ÄÈÑÐÍÓÀÖÍÀ ÏÑÎÒÃÈÎѼÒÄÈÓÇÍÀ͟ÆÊÇÄÏÈÁ¼ÕÒÇÖÓÎØÏÎËÈÓÈ ÊοÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖ ¦™ÀӟÓÇÍÊѼÒÇÓÇÖÏËÄÈÎͽÓÇÓÎÖÓÎØÄËËÇ ÍÈÊοËÀοÓÀÿÎʽÌÌÀÓÀÄÉÎØÒ¼ÀÖļÍÀÈÀÏÎ Ë¿ÓÕÖÒØÍØÏÄ¿ÔØÍÀ ÒÓÇÍÓÄËÄØÓÀ¼ÀÄÓ¼ÀÓÕÍ ÊØÁÄÑÍ»ÒÄÐÍÓÎØÖ ÆÈÀÓÎÒÇÌÄÑÈͽÊÀӟÍÓÇÌÀ ÓÇÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖŠØÍÄÏÐÖ ÒÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒÇ×ÑÄ ÎÊÎϼÀÖ ½×È̽ÍÎÍÔÀÀÏÀÉÈÕÔοÍÏÀÍÓÄËÐÖ ÀË˟ÊÀÈÔÀØÏÎÒÓÎ¿Í ÈÒÎÌÄÑÐÖ ÓÎÍÁÀÑ¿ÓÀÓÎ ÊÀÓÀËÎÆÈÒ̽ÓÇÖÄÔÍÈÊ»ÖÓÑÀÆÕüÀÖ ÊÑÈÁÐÖÇÒØÍØÏÄØÔØͽÓÇÓÀÀØÓ»ÄÏÈÁŸËËÄÈ ÒÄÏÑÐÓÇşÒÇ 

ÒÓÀÿÎʽÌÌÀÓÀÒØÍÀ¼ÍÄÒÇÒÓÈÖÄÏÐÃØÍÄÖ ÀË˟ÌÎÍÎÃȟÒÓÀÓÄÖË¿ÒÄÈÖÏÎØÄÏÈӟÒÒÎØÍÎÈ ÏÄÑÈÒӟÒÄÈÖ™ÀÈÒÄÃÄ¿ÓÄÑÇşÒÇ ÀÍÎÈË¿ÒÄÈÖ ÀØÓºÖÀÏÎÃÄÈ×ÔοÍÀÓÄ˺ÒÅÎÑÄÖ ÀÏÀÈÓļÓÀÈÇ ÊØÁÄÑÍÇÓÈʻҿÌÏÑÀÉ»ÓÎØÖÆÈÀÓÇÍÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈ ÒÇÓÎØÀÃÈÄɽÃÎا †ÐÖÎÀÑÔÑÎÆџÅÎÖÏÑÎÒÃÈÎѼÙÄÈÓÇÍÏÎËÈ ÓÈÊ»ÓÀØÓ½ÓÇÓÀÌÈÀÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÄÔÍÈÊ»Ö ÒÕÓÇѼÀÖ¦¥ÀØÓ½×ÑÎÍÀÎÒ×ÇÌÀÓÈÒ̽ÖÌÈÀÖ ÏÎËØÊÎÌÌÀÓÈÊ»ÖÊØÁÄÑÍ»ÒÄÕÖ ÌÄÀÍÀËÎÆÈÊ» ÊÀȯÏÑÎÏÀÍÓ½Ö¯ÀÉÈÎÊÑÀÓÈÊ»ÒØÌÌÄÓÎ×»ÓÎØ †Š¢™ ÓÇÖ ‚ ÓÎØ„¢Š ÏÈÔÀÍÐÖÃÄÊÀÈ ÌÄÌÎÍÕ̺ÍÕÍÏÎËÈÓÈÊÐÍÓÇ֏ÑÈÒÓÄÑŸÖ ÔÀËÄÈ ÓÎØÑÆοÒÄÔÄÓÈʽÓÀÓÀÒÓÎÒÇÌÄÑÈͽÅѽÍÇÌÀ ÓÕÍÏÎËÈÓÐͧ

ŠÄ͟ÑÈÀÊÀÓÀÒÓÑÎÅ»Ö†ÎÈÎÈÔºËÎØÍËÎÈϽÍÌÈÀÊØÁºÑÍÇÒǦÄÔÍÈ Ê»ÖÒÕÓÇѼÀÖ§ÄÏÈÃÈÐÊÎÍÓÀÖÀʽÌÇÊÀÈÓÇÍ ŸÌÄÒÇ»ºÌÌÄÒÇÒØÌÌÄÓÎ×»ÓÎØÖ†ÎËËμÊÀÈ ÃȟÅÎÑÎÈ ◆ ¢ÈÏÀÍÓ½ÖļÃÎØÖÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓ¼Ä֏ϽÓÈÖ ˼ÆÄÖÆÑÀÌ̺ÖÓÕÍŸÑÔÑÕÍÏÎØÏÀÑÀÔºÓÎØÌÄ ÏÀÑÄËÀ¿ÍÎØͺÕÖÊÀÈÓÑÀÏÄÙ¼ÓÄÖ¦”ÑÐÌÈÊÎȧ ÌÄÍ ÀË˟¦ºÌÏÄÈÑÎȧË˟ŸÍÔÑÕÏÎÈÀϽÓÎ ¦ÏÀËȽÓÄÑÎÊØÁÄÑÍÇÓÈʽÏÑÎÒÕÏÈʽ§ ÀϽÓÎÍ ¦ËÎÈϽÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈʽʽÒÌΧ ÀϽÓǦÃÇ̽ÒÈÀ ÃÈμÊÇÒǧÊÀÈÀϽÓÀ¦ÏÀÍÄÏÈÒÓ»ÌÈÀ§ ◆ ¢ÈÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓ¼ÄÖÄÊýÓÄÖ ÀϽÓÀºÍÓØ ÏÀÓÕÍÎÏμÕÍÏÀÑÄËÀ¿ÍÎØÍÒØÒÓÇÌÀÓÈʟ ÓÀÒÄ͟ÑÈÀÀØÓοÓÎØļÃÎØÖ

◆ ™ŸÏÎÈÎÈÏÀËÈμ¦ÄÊÒØÆ×ÑÎÍÈÒÓºÖ§ ÎÈÎÏμ ÎÈ ÊÎÌ̺ÍÎÈÀϽÓÎÍÍØÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽÒÓÎ ÏËÀ¼ÒÈÎÓÎØÄÒÕÊÎÌÌÀÓÈÊοÉÄÊÀÔÀѼÒÌÀÓÎÖ ÊÀËÎÁ˺ÏÎØÍÓÇÍÄÏÀÍÀÅÎџÓÎØÖÀϽÓÇÍ ¦Ï¼ÒÕϽÑÓÀ§ —ÈÃÄÀÓ»½ÌÕÖÒ¿ÍÔÄÒÇÌÈÀÖÓºÓÎÈÀÖ ÊØÁºÑÍÇÒÇÖÏÑÎÛÏÎÔºÓÄÈÓÇÒØÌÌÄÓÎ×»ÓÕÍ ÿΟËËÕÍÊÎÌ̟ÓÕÍÓÎØÈÃȽÓØÏÎئÓÑÈÊÎÌÌÀ ÓÈÒÌο§ÓÇÖÏѽÒÅÀÓÀÃÇÌÈÎØÑÆÇ̺ÍÇÖÒØÍÀ¼ ÍÄÒÇÖÓÇÖ ‚ÊÀÈÓÎØ„¢Š ÈÀÓ¼½ËÎÈÀØÓμÔºËÎØÍÌÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇÄÔÍÈ Ê»ÖÒÕÓÇѼÀÖ‚ȽÓÈÏÑÎÁ˺ÏÎØͯ½×ÈÀÁŸ ÒÈÌÀ¯½ÓÈǺËÄØÒÇÓÎØ‚ ¥ÒÓÇ×ÐÑÀÔÀÏÑÎ ÊÀ˺ÒÄÈ ÄÉÀÈÓ¼ÀÖÓÇÖÒÊËÇѽÓÇÓÀÖÓÇÖÏÎËÈÓÈÊ»Ö ÓÎØ ÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÀÍÀÓÀÑÀ×»ÊÀÈÊËØÃÕÍÈÒÌοÖ ÒÓÎÏÎËÈÓÈʽÒ¿ÒÓÇÌÀ—ÄÊÓ¼ÌÇÒÇÀØÓ»ÃÄÍ ļÍÀÈÀÁŸÒÈÌÇ ÒÓÎÍÁÀÔ̽ÏÎØÇÏÎËÈÓÈÊ»ÀØÓ» º×ÄÈÄϼÓÇÖÎØÒ¼ÀÖÏÑÎÀÍÀÆÆÄËÔļÀϽÓÎØÖ ÊÀÓ´ÄÉÎ×»ÍÀÑ̽ÃÈÎØÖÓÎØ¥ÀÌļÎØ ¸ÒÎÆÈÀÓÇͺÊÓÀÒÇÓÇÖÀÑÌÎüÕÖÀÍÀÌÄͽ ÌÄÍÇÖÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÖÀÍÀÓÀÑÀ×»Ö ÀÑÊļÌÈÀÌÀÓȟ ÒÓÇÍÓÄËÄØÓÀ¼ÀºÊÔÄÒÇÓÎغÆÊØÑÎØÀÌÄÑÈʟÍÈ ÊÎØUIJOLUBOL4USBUGPS ÓÎÎÏμÎÏÑÎÀÍÀÆƺËËÄÈ ½ÓÈÇ•Ë˟ÃÀ̽ËÈÖÏÎØÆËÈÓÐÍÄÈÓÇÍÊÀÓÀÒÓÑÎÅ» ºÕÖÓÎÓºËÎÖÓÎغÓÎØÖÊÀÈÏÑÎÁ˺ÏÄȽÓÈ ʟÏÎØ ÄÊļ Ç×ÐÑÀÔÀÏÀÑÀÃÎÔļÒÓκËÄÎÖÓÇÖÀÍÀÓÀ ÑÀ×»ÖÊÀÈÓÇÖÁ¼ÀÖÄÉÀÈÓ¼ÀÖÓÇÖÀÍÀÌÄͽÌÄÍÇÖ ÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÖÊÀÓÀÒÓÑÎÅ»Ö •ÏÈÏ˺ÎÍļÍÀÈÆÍÕÒÓ½½ÓÈÓ΂ ¥º×ÄÈÌÈÀ ÒÀÅ»ÏÑÎÓ¼ÌÇÒÇÏÑÎÖÓÈÖ¦ÊØÁÄÑÍ»ÒÄÈÖÓÄ×ÍÎ ÊÑÀÓÐͧÊÀÈÊÀӟÊÀͽÍÀÏÑÎ×ÕÑļÒÄÀ͟ËÎÆÄÖ ¦ÒØÒӟÒÄÈÖ§ÏÑÈÍÀʽÌÇÀÍÀ˟ÁÄÈÓÎÍѽËÎ ÓÎØÒÓÇÍÎÈÊÎÍÎ̼ÀÌÈÀÖ×ÐÑÀÖ•¼ÍÀÈ¿ÒÓÄÑÀ ÔºÌÀÓÕÍÄʟÒÓÎÓÄÏÎËÈÓÈÊÐÍÇÆÄÒÈÐÍÓÎÓÈÀÊÑÈ ÁÐÖÔÀÏџÉÎØÍ•ÍÏÑÎÊÄÈ̺ÍÕÓÎ؁ÈÐÑÆÎØ †ÀÏÀÍÃѺÎØ ÎÎÏμÎÖ ½ÏÕÖ½ËÀÃļ×ÍÎØÍ ÓÎÄϽÌÄÍÎÃȟÒÓÇÌÀ ÔÀÀÍÓÈÌÄÓÕϼÒÄÈÓÇÍÊËÈ ̟ÊÕÒÇÀØÓοÓÎØļÃÎØÖ ÓÕͦØÏÎÃļÉÄÕͧ Àͽ×È ÊÀÈÉÄʟÔÀÑÕÍÀÏÀÈÓ»ÒÄ Õ͏ϽÏÎË˺Ö̟ËÈÒÓÀ ÏËÄØÑºÖ ½ÏÕÖļÃÀÌÄÏÀÑÀ ϟÍÕ šÄ˼ÆÀ˽ÆÈÀÇÊѼÒÇ Ç ÏÄÑÀÈÓºÑÕÊËÈ̟ÊÕÒ»ÓÇÖ ÎÈÏÑÎ ÒÕÏÈʺÖÅÈËÎÃÎɼÄÖ ÇÄÏÈÔØ̼ÀÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈÐÍ ÆÈÀÃÈÀÒşËÈÒÇÓÕÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍÊÀÈŸËËÕÍÒØÌ ÅÄѽÍÓÕÍÓÎØÖ ÇÀÆÕͼÀÓÎØÖÆÈÀÓÇÍÄÏÈÁ¼ÕÒÇ ÓÇÖÒÇÌÄÑÈÍ»ÖÌÎÑÅ»ÖÓÎØÏÎËÈÓÈÊοÒØÒÓ»ÌÀ ÓÎÖ ÀË˟ÊÀÈÎÈÏÑÎÁ˺ÂÄÈÖÆÈÀÓÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎ ϺÑÀÒÌÀÓÇÖ×ÐÑÀÖÒÓÇͦÄÏÎ×»ÓÕÍÏÀÆÄÓÐ ÍÕͧ ½ÏÕÖÀѺÒÊÄÓÀÈÍÀ˺ÄÈÏÎËÈÓÈʽÖÏÀџÆÕÍ ÄÍÀÍÀÌÎÍ»ÀÉÈÎÏμÇÒÇÖ ÒØÌÏ˺ÊÎÍÓÀÈÒÓÇÍ ÄÏÈüÕÉÇÆÈÀÊØÁºÑÍÇÒǦÄÔÍÈÊ»ÖÒÕÓÇѼÀÖ§ †½ÒÎÄ¿ÊÎËÎļÍÀÈÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄȺÍÀÓºÓÎÈÎ ÒÄ͟ÑÈÎÔÀÓÎÃοÌÄ¥Î̽ÍÎÁºÁÀÈÎļÍÀȽÓÈ ÇϼÄÒÇÆÈÀÓÇÍØËÎÏμÇÒ»ÓÎØÔÀÄÍÓÀÔļ •¼ÌÀÒÓÄ̽ÍÎÒÓÇÍÀÑ×»
šÀɼÌÎØ

¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

¢˽ÑÃÎÖ ÎšÎÍÓÄÒÊȺ ÎÕÑÀ¼ÎÖÊÀÈÓŸËËÀÏÀÈÃȟ ¢ÈÏÈÊÑÀ̺ÍÎÈ ÊÀÓÇÆÎÑοÍ ÓÎÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽ ÏÕÖÊØÁÄÑ͟ ÌÄÓÎØÖ żËÎØÖÓÎØ

¢

ÈÐÑÆÎÖ†ÀÏÀÍÃѺÎØÌÏÎÑļ ÍÀÆØÌ͟ÙÄÓÀÈ̽ÍÎÖÓÎØ ÍÀ ʟÍÄÈÊÎØϼ̽ÍÎÖÓÎØ ÀË˟ ļÍÀÈŸÍÔÑÕÏÎÖ¦ÓÇÖÏÀѺÀÖ§ ¥ÎØ˟×ÈÒÓÎÍÀØÓ½ÓÎÍÊÀÓÇÆÎÑοͽÒÎÈÒÓÎ †Š¢™º×ÎØÍÌļÍÄȦÄÊÓ½ÖÍØÌÅÐÍÎÖ§¯ÊÀÈ ÃÄÍļÍÀÈ˼ÆÎÈ¥ÈÓÎØ˺ÍĸÓȦÊØÁÄÑ͟ÄÈÌÄÌÈÀ ÏÀѺÀ§ÊÀÈÏÕÖ¦ÏÎË˺ÖÅÎѺÖÏÀ¼ÑÍÄÈÀÏÎş ÒÄÈÖÄÊÓ½ÖÎÑƟÍÕÍÌÄÓÎØÖÊÎËËÇÓο֧ †ÎÈÎÈļÍÀȽÌÕÖÀØÓμÌÄÓÎØÖÎÏμÎØÖÎ ÈÐÑÆÎÖÏÀ¼ÑÍÄÈÓÈÖÀÏÎşÒÄÈÖ™ÀÈϽÒÎÈÀÏ´ ÀØÓοÖļÍÀÈÊÎËËÇÓμ™ÀÈÏÎÈÎÈ ÏËÇÍÏÀѺÀÖ ÊÀÈÊÎËËÇÓÐÍ ļÍÀÈÎÈŸÍÔÑÕÏÎÈÏÎØÊÈÍοÍÓÀÈ ÒÓΚŸÉÈÌÎإΦ†§ÀÏÎÊÀË¿ÏÓÄÈÒ»ÌÄÑÀÏÎÈÎÖ ļÍÀÈΦ˽ÑÃÎÖ§ ÏÎÈÎÖΦšÎÍÓÄÒÊȺ§ ÏÎÈÎÖÎ ¦ÒÓÀ×ÀÍÎÁ¼ÓÇÖ§ ÏÎÈÎÖΦÃÄÈͽÒÀØÑÎÖ§ÊÀÈÏÎÈÎÖ Î¦ÊÑÎÊÎÃÄÈ˟ÊÈÀÖ§

∆‚ÇÌ»ÓÑÇÖ‚ÑοÓÒÀÖ ¢ÀÍÀÏËÇÑÕÓ»ÖØÏÎØÑƽÖ•ÉÕÓÄÑÈÊÐÍ ‚ÇÌ»ÓÑÇÖ‚ÑοÓÒÀÖÔÀºËÄÆÄÖ½ÓȺÓÒȽÏÕÖ ÏÄÑÏÀӟÄÈ ÄØÔØÓÄÍ»Ö ÀÓÒÀ˟ÊÕÓÎÖÊÀÈÌÄ ÃØÒÊÎ˼ÀʼÍÇÒÇÖÓÎØËÀÈÌοÀÑÈÒÓÄџ ÃÄÉȟ» ÏÑÎÖÓÀʟÓÕ º×ÄÈÊÀÓÀÏÈļºÍÀÒÓÄÈËȟÑȆ¼ÒÕ ÀϽÓÇÍÏ˟ÓÇÓÎØ˺ÍĦÎÏÀÑ´Î˼ÆÎÍØÏÎØÑ ƽ֧ÊÀÈÓÎØÊÀÓÀËÎƼÙÎØͽÓÈļÍÀÈÏÎË¿˼ÆÎÖ ÆÈÀÓÇÍÊѼÒÈÌÇÔºÒÇÓÎØØÏÎØÑÆο•ÉÕÓÄÑÈÊÐÍ ¢ÈÃÈÊμÓÎØÃÈÀÓļÍÎÍÓÀȽÓÈ΁ÈÐÑÆÎÖÓÎØļ×Ä ØÏÎÒ×ÄÔļÏÕÖÔÀÓÎغÃÈÍÄÓÇÔºÒÇÓÎØØÏÎØÑ Æο•ÉÕÓÄÑÈÊÐÍÓÎÍÏÄÑÀÒ̺ÍΘÀÍÎ؟ÑÈÎ ÀË˟ ÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈÓÎÒʺÅÓÄÓÀÈÏ˺ÎÍÊÀË¿ÓÄÑÀ»½ÓÈ ÓÄËÈʟÓÎÌÄӟÍÈÕÒÄ•ÊļÍÎÏÎØÃÄÍ˺ÍÄÎÈ ÃÈÊμÓÎØļÍÀÈÏÕÖÎÊËÄÈÒÓ½ÖÊ¿ÊËÎÖÓÕÍÃÈÏËÕ ÌÀÓÈÊÐÍÀÑÍļÓÀÈÒÓÀÔÄџÍÀÓÎØÀÍμÉÄÈÓÈÖ ϽÑÓÄÖÊÀȽÓÈÀØÓ½şÍÇÊÄÊÈÀϽÓÈÖÄÏÈÒʺÂÄÈÖ ÒÓÇ͢؟ÒÈÆÊÓÎÍ ÓÇ„ÄØÊÕÒ¼ÀÊÀÈÓÇͬÆÊØÑÀ ªÏÎÒÓÇѼÙÄÓÀÈÀʽÌǽÓÈΦ˽ÑÃÎÖ§ ‚ÑοÓÒÀÖ ½ÏÕÖļÍÀÈÓÎÏÀÑÀÓÒοÊËÈÓÎØ º×ÄÈÒÓÎÏÄÑÈÁŸËËÎÍÓÎ؁ÈÐÑÆÎØÌÄÑÈÊοÖ ÎÑÊÈÒ̺ÍÎØÖÄ×ÔÑÎ¿Ö ½ÏÕÖÎÄØÑÕÁÎØËÄØÓ»Ö ŠÓ„ÀÌÏÑÈͼÃÇÖÊÀÈÎÀÍÀÏËÇÑÕÓ»ÖØÏÎØÑƽÖ •ÔÍÈʻ֬ÌØÍÀÖ†šÏÄÆ˼ÓÇÖ ÎÈÎÏμÎȦÓÎÍ ɺÑÎØÍÊÀ˟§ÀϽÓÇÍÄÏÎ×»ÏÎؽËÎÈÓÎØÖ»ÓÀÍ ÀÍÀÆÊÀÒ̺ÍÎÈÍÀÒØÌÁÈÐÍÎØÍÒÓÎÏÄÑÈÁŸËËÎÍ ÓÎ؁ÈÐÑÆÎØ

∆«ŸÑÇÖ†ÀÌÏοÊÇÖ ¢ØÏÎØÑƽÖ•ÏÈÊÑÀÓļÀÖ«ŸÑÇÖ†ÀÌÏοÊÇÖ ÊÎØÁÀ˟ÄÈÌÀÙ¼ÓÎØÓÇÍÏÎËØÏÑÀÆÌÎÒ¿ÍÇÏÎØ ÓÎÍ×ÀÑÀÊÓ»ÑÈÙÄÕÖÃÈÊÇƽÑ΃ÄÕÑοÌÄÍÎÖ ÕÖ¦ŸÍÔÑÕÏÎÖÓÎØÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖ§ÊÀÈÌÄÏÎË˺Ö ÃÎØËÄȺÖÏÎØÀÅÎÑοÒÀÍÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓ¼ÄÖÊÀÈ Î̼ËÎØÖ ÇÓÎÏÎÔºÓÇÒ»ÓÎØÒÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÓÎÍ ÏÄÑÀÒ̺Í΢ÊÓÐÁÑÈÎÏÑÎʟËÄÒÄÀÍÀÊοÅÈÒÇ ÒÄÎ˽ÊËÇÑÎÓÎÒ¿ÒÓÇÌÀ ÌÈÀÊÀÈÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍ ÏÄѼÏÎØŸÆÍÕÒÓÕÍÏÎØļ×Ä΁ÈÐÑÆÎÖÆ¿ÑÕÓÎØ ØÏ»Ñ×ÄÊÀÈʟÏÎÈÎÖÌÄÓÎÍÎÏμÎÔÀÌÏÎÑοÒÀÍ ÍÀÌÈË»ÒÎØÍ—ÒØͺ×ÄÈÀÀÏÎÃļ×ÔÇÊÄÏÄѼÏÎØ

½ÏÕÖÓÇÍÏÄѼÌÄÍÀÍ ÓÇÖÊØÁÄÑÍÇÓÈÊ»ÖÏÎËÈÓÈʻ֊ÓÇÍÊÑÈÓÈÊ»ÏÎØ ¢ÀÏÎÊÀËοÌÄÍÎÖÊÀȦšÎÍÓÄÒÊȺ§ØÏÎØÑƽÖ ÓÎØÀÒÊļÓÀÈļÍÀȽÓÈÃÄÍÀϺÓÑÄÂÄÓÎÍÃÈÎÑÈ •ÏÈÊÑÀÓļÀÖļÍÀÈÏÈÀΟÍÔÑÕÏÎÖÓÎ؁ÈÐÑÆÎØ Ò̽ÑÎØÒÅÄÓÈÐÍÒÓÇ”ÎØË»ÊÀȽÓÈÃÄÍ ÏÎØÁ˺ÏÄÈÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓ¼ÄÖ ÄÊýÓÄÖ ÊÀÍÀ˟Ñ×ÄÖ ºÊÎÂÄÓÎÍÎÊÀÈÓÎÍÎÌÈÒÔ½ÓÕÍØÏÀËË»ËÕÍ ÊÀÈÆÄÍÈÊÐÖ¦ÃÈÄØÔÄÓļ§ÙÇÓ»ÌÀÓÀÏÎØÌÏÎÑļÍÀ ÓÇÖ”ÎØ˻֥ÐÑÀÄÓÎÈ̟ÙÄÈÀÍÀÔÄÐÑÇÒÇÓÎØ ÏÑÎÊ¿ÂÎØÍÊÀӟÓÇËÄÈÓÎØÑƼÀÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ™ÀÍÎÍÈÒÌοÓÇÖ”ÎØË»ÖÊÀÈÃÄÍļÍÀÈ˼ÆÎÈÄÊļÍÎÈ šÄÏÀÑÄËÔ½ÍÒÓÎ̺ÒÀºÉÕÀϽÓÎÏÄÑÈÁŸËËÎÍ ÏÎØÓÎÍÏÄÑÈ̺ÍÎØÍÒÓÇÆÕͼÀ ÏÑÎÅÀÍÐÖÆÈÀÍÀ ÓÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎØ Î†ÀÌÏοÊÇÖÔÄÕÑļÓÀÈ ÊÀÈ ÁƟËÎØÍÓΟ×ÓÈÓÎØÖÆÈÀÓÎÒÇÊÕ̺ÍÎÅÑ¿ÃÈ ļÍÀÈ Ò»ÌÄÑÀ¼ÒÕÖÓÎÏÈÎÈÒ×Øѽ ½ÓÀÍÓÎØÖÀÏÄØÔ¿ÍÄÓÀÈ ÏѽÒÕÏÎüÏËÀÒÓÎ́ÈÐÑÆÎ ¥Îغ×ÄÈÀÍÀÓÄÔļÎѽËÎÖÓÎØ ∆†À¿ËÎցÄÑÎØ˟ÍÎÖ ÒØÍÓÎÍÈÒÓ»ÓÕÍØÏÎØÑÆÐÍ ÓÎØ ¢¦ÕÑÀ¼ÎÖ§ ÆÈÀÓÈÖÆØÍÀ¼ÊÄÖ ¦ŠÓÀ×ÀÍÎÁ¼ÓÇÖ§ ØÏÎØÑƽÖÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ÀÏÎ ÀÉÈÎËÎÆÇÓ»ÓÎغÑÆÎØÓÎØÖÊÀÈ ÄÊļÍÎØÏÎØļÍÀÈÄÏÈÅÎÑÓÈÒ̺ÍÎÖ ¦ÃÄÈͽÒÀØÑÎÖ§ÊÀÈ ÊÀËοÌÄÍÎÖÊÀȦ«ÈÎ؁ÊÑÀÍÓ§ ÍÀÒØÆÊÄÍÓÑÐÍÄÈÀϽÓÇͦÏȟ Ò×ÄÓ¼ÙÄÓÀÈÌÄÓÎ́ÈÐÑÆÎÀÊÑÈÁÐÖ ¦ÊÑÎÊÎÃÄÈ˟ÊÈÀÖ§ ×ѽÍÈÀÍÕѼÒÓÇÊÀÍÒÓÎ̟ÔÇ ÓÒÀ§¦ÏџÆÌÀÓÀ§ÏÎØÀÅÎÑοÍ ØÏÎØÑÆοÖ¯ÊÀȺ×ÎØÍÍÀʟÍÎØÍ ÌÀÓÎØÊÀÔÇÆÇÓ»«ŸÈÅÄÓÙÒÓÎ ÒÓÇÍÏÀѺÀ ÌĦÃÎØËÄȺ֧ ¦ÃÈÄØÔÄÓ»ÒÄÈÖ§ «ŸÑÁÀÑÍÓ ½ÓÀÍÏÀÑÀÊÎËÎØÔο ÓÎØšÀɼÌÎØ ¦ÊÀÊÎÃÈÀ×ļÑÈÒǧÊËÏ ÒÀÍÊÀÈÎÈÃØÎÓΦÃÈÀ×ļÑÈÒÇ ¥ÎÓÄËÄØÓÀ¼ÎÃȟÒÓÇÌÀÄÍÄ ÊѼÒÄÕͧ¯ÎÈÐÑÆÎÖÁÎØËÄØÓ»Ö Ï˟ÊÇÒÓÇÍØϽÔÄÒÇÓÕÍÄÏÄÍ ÕÍ Î†À¿ËÎÖÆÈÀÍÀÅÓȟÉÄÈÓÎ ÿÒÄÕÍÀϽÓÎÄÉÕÓÄÑÈʽ¯Ç ÁÈÎÆÑÀÅÈʽÓÎØ ÒÓÄÍ»ÓÎØÒ׺ÒÇÌÄÓÎÍšÈÒºË …ÀÍÀÒØÍÀÍÓ»ÔÇÊÀÍÓÇÍ ÊÄŸÍ ÊÎËËÇÓ½ÓÎØŠÀÑÊÎÙ¼ÊÀÈÆÑÀÌÌÀÓºÀÓÇÖ ÏÄѼÎÃÎÏÎØΆÀÏÀÍÃѺÎغÆÈÍÄØÏÎØÑƽÖ ÆÀËËÈÊ»ÖÏÑÎÄÃѼÀÖ ÓÎͺÒÓÄÈËÄÒÓÀÄÌÈџÓÀÊÀÈ •ÉÕÓÄÑÈÊÐÍÓÎ ½ÓÀÍÓÎÍÏ»ÑÄÊÎÍӟÓÎØ ÀϽÓÈÖÄÏÀźÖÀØÓºÖÏÑκÊØÂÀÍÃØÎÄÏÄÍÿ ÊÀÈÓÎØÀͺÔÄÒÄÓÎÍѽËÎÓο¦ÓŸÈÌ̟ÍÀÓÙÄѧ ÒÄÈÖŠÊÀÑÀÌÀÆʟÖÊÀȏÒÓÀÊ½Ö ÀÍÊÀȺÌÄÈÍÀÍ ¶ÓÀÍΟÍÔÑÕÏÎÖÌÄÓÎÑÎ˽ÈÒÓÎ׺ÑȯÀØÓ½Ö ÀÑÊÄӟÄÑÕÓ»ÌÀÓÀšÄӟÇÏÑÕÓÎÁÎØ˼ÀÓÎØ ÏÎØÄÈÃÎÏÎÈοÒÄÓÎ́ÈÐÑÆÎÆÈÀÓΦϽÓÄϺÑÀ ÈÐÑÆÎØÍÀÓÎÍÏÀ¼ÑÍÄÈÌÀÙ¼ÓÎØÒÓÀÓÀɼÃÈÀÒÓÎ ÒÄÇÐÑÀ§¸ÓÀÍ΁ÈÐÑÆÎÖºÆÈÍÄÀÑ×ÇƽÖÒÓÎ ÄÉÕÓÄÑÈʽÃÇÌÈοÑÆÇÒÄÓÇÍÀ¼ÒÔÇÒǽÓÈÇÔºÒÇ †Š¢™ ÁѺÔÇÊÄÏÎË˺ÖÅÎѺÖÀϽÓÀÂÇ˟ÒÓÀ ÓÎØØÏÎØÑÆο•ÉÕÓÄÑÈÊÐÍ ÓÇÍÎÏμÀÓ½ÒÎÏÄÑÈ ×ÀÌÇ˟ ÄÉÀÈÓ¼ÀÖÊØѼÕÖÓÇÖÀÍÓ¼ÔÄÒ»ÖÓÎØÌÄ ̺ÍÄÈ΂ÑοÓÒÀÖ º×ÄÈ»ÃÇÎÍÎÌÀÓÄÏÐÍØÌÎ ÓÎ͆ÀÌÏοÊǸÏÎÓĺÌÏÀÈÍÄκÍÀÖ ºÁÆÀÈÍÄÎ «ŸÑÇÖ†ÀÌÏοÊÇÖ ŸËËÎÖ ÊÀÈÓοÌÏÀËÈÍ

❛❛

❜❜

∆›¼ËÈÏÏÎÖ†ÄÓҟËÍÈÊÎÖ ¢ÀÏÎÊÀËοÌÄÍÎÖÀϽÓÎØÖØϽËÎÈÏÎØÖ †Š¢™ÎØÖÊÀȦÀÍÓÈÁÀÒÈËÄ¿Ö§ ÎÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖ ”ÎØ˻֛¼ËÈÏÏÎÖ†ÄÓҟËÍÈÊÎÖļÍÀȺÍÀÏѽ ÒÕÏÎÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÀÌÅÈËÄƽÌÄÍΏϽ½ÏÎÈÎ ØÏÎØÑÆļÎϺÑÀÒÄ ÓκÑÆÎÏÎØÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÄ ÀÌÅÈÒÁÇÓ»ÔÇÊĸÏÎÓÄÆÈͽÓÀÍØÏÎØÑÆ½Ö ½ËÎÈ ÓÎÀϺÃÈÃÀÍÒÓÇÒÓÄÍ»ÓÎØÒ׺ÒÇÌÄÓÎ́ÈÐÑÆÎ Š»ÌÄÑÀÓÎÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎ̺ÑÎÖÓÇÖ ™ÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈʻ֢̟ÃÀÖÓÎÍÔÄÕÑļ¦Ë¼ÆΧÆÈÀ ÓÇÔºÒÇ ÀϽØÏÎØÑÆοÖÃÈÀÓØÏÐÍÎÍÓÀÈÏÀџÏÎ ÍÀÆÈÀÓÇÍÄÍÄÑƽÀ͟ÌÄÈÉ»ÓÎØÒÓÎÊØÁÄÑÍÇÓÈʽ ºÑÆίÀʽÌÇÔØ̟ÓÀÈÇšÏÈÑÌϼËÇÏÐÖÓÇÖÓÇÍ ºÏÄÒÄÆÈÀÓÈÖÀÏÎÒ¿ÑÒÄÈÖÌÄÓÎÏÎØÒ×ÇÌÀÓ¼ÒÓÇ ÊÄÇÊØÁºÑÍÇÒǯÄÍÐÄÍӟÒÄÈÖØϟÑ×ÎØÍÀʽÌÇ ÊÀÈÆÈÀÓÇÒØÌÌÄÓÎ×»ÓÎØÒÓÎËÄƽÌÄÍΦÃÈÀÔÄ ÒÌÈʽ§½ÑÆÀÍÎ ÒÓÎÎÏμÎÌÄÓº×ÎØÍÎÑÈÒ̺ÍÎÈ ØÏÎØÑÆμ £ÀÆÊοÒÇÖ †ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ †ÀÌÏοÊÇÖ ÊÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊμÄÊÏѽÒÕÏÎÈ Î ÆÑÀÌÌÀÓºÀÖÓÎ؆Š¢™ÊÀÈÎÑÈÒ̺ÍÎÈÒØÍÄÑ ƟÓÄÖÓÎ؁ÈÐÑÆÎØ ÀË˟ÏÀ¼ÑÍÎÍÓÀÈÒÇÌÀÍÓÈʺÖ ÀÏÎşÒÄÈÖ †ÎÓºŸËËÎÓÄÒÓÎÏÀÑÄËÔ½ÍÃÄÍÌÄÓļ×ÄÓ½ÒÎ ÀÍÎÈ×ӟÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖ”ÎØË»ÖÒÓÇÃÈÀ̽ÑÅÕÒÇ

Š»ÌÄÑÀº×ÎØÍÁÑÄȺÍÀÍÊÐÃÈÊÀÄÏÈÊÎÈÍÕͼÀÖ ÀË˟ÃÄÍļÍÀÈÊÀÔ½ËÎØÁºÁÀÈνÓÈÔÀÒØÌÁÈÐ ÒÎØͯ»ÃÇÓÎÍÊÀÓÇÆÎÑοͽÓÈÒÓÎØÖºÉÈÌ»ÍÄÖ ÏÎغ×ÎØÍÏÄџÒÄÈļÍÀÈÎØÏÎØÑƽÖÌÄÓÈÖ ËÈƽÓÄÑÄÖÄÏÈýÒÄÈÖ¯ÀʽÌÇ ÆÈÀÏÀџÃÄÈÆÌÀ ÍÀÒÓÄËÄ×ÕÔļÇÊѼÒÈÌÇ•£¥ ÊÈŸÅÇÒÄÓÀØϽ ËÎÈÏÀÒ×ÎËļÓÀÈ ÓÎØ˺ÍÄ ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÌÄÓÇ ÃÇ̽ÒÈÀÄÈʽÍÀÓÎØÏÀџÌÄÓÎØÏÎØÑÆļÎÓÎØ ™ÀÈÒÓÎÊÄÍÓÑÈʽÆØÌÍÀÒÓ»ÑÈÎ ½ÏÎØÏ»ÆÀÈÍÄ ÏÎË¿ÒØ×͟ÏÑÈÍÌÏÄÈÒÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇ º×ÎØÍÍÀ ˺ÍÄÆÈÀÓÈÖϽÙÄÖÏÎغÏÀÈÑÍÄÌÏÑÎÒӟÒÓÎØÖ ÊÀÔѺÅÓÄÖÆÈÀÍÀÏÄÑÈÄÑÆÀÒÓļÊÎÈËÈÀÊÎ¿Ö ÃÈʺ ÅÀËÎØÖ ÓÑÈʺÅÀËÎØÖÊÀÈËÎÈϟ

∆ÈŸÍÍÇÖ†À͟ÑÄÓÎÖ ¢ØÅØÏÎØÑƽÖ†ÀÈÃļÀցȟÍÍÇÖ†À͟ÑÄÓÎÖ ļÍÀȺÍÀÀϽÓÀÏѽÒÕÏÀÏÎØ΁ÈÐÑÆÎÖÊÎØÁÀ ˟ÄÈÌÀÙ¼ÓÎØÀϽÓÇÃÄÊÀÄÓ¼ÀÓÎØ´ Ó½ÓÄÏÎØ ÎÏÀÓºÑÀÖÓÎØΏÍÓѺÀÖÓÎͺÁÀËÄØÅØÏÎØÑƽ ºÀցÄÍÈŸÖ ÊÀÈ΁ÈÐÑÆÎÖ̟ÙÄÂÄüÏËÀÓÎØ ÃȟÅÎÑÎØÖÏÄѼÄÑÆÎØÖÆÈÀÍÀÓÎÍÁÎÇԟÍÄ¢ †À͟ÑÄÓÎÖ»ÓÀͺÍÀÖÀϽÀØÓοÖŠ¿ÌÁÎØ˽Ö ÓÎØÆÈÀÔºÌÀÓÀ†ÀÈÃļÀÖÏÑÎÈÊÎÃÎÓ»ÔÇÊÄÀϽ ÓÎÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽÌÄÓÎÒ¿ÍÎËÎÒ×ÄýÍÓÕÍ ÀÑÌÎÃÈÎÓ»ÓÕÍÓÎØØÏÎØÑÆļÎ؆ÀÈÃļÀÖ ÌÄ


¥Î†¢ ¥˜™˜

šÀɼÌÎØ

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

ÀÏÎÓºËÄÒÌÀÏÎËËμÍÀ˺ÍÄÒÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒǽÓÈ ÇØÏÎØÑƽÖ¬ÍÍÀ‚ÈÀÌÀÍÓÎÏοËÎØÊџÓÇÒÄÓÈÖ

∆ ¼ÊÎ֏ÔÀÍÀҟÊÇÖ ¢ŸÍÔÑÕÏÎÖϼÒÕÀϽÓÇÍÊÎØÑÓ¼ÍÀ ÆÈÀÏÎË˟

ÀÑÌÎÃȽÓÇÓÄÖÆÈÀÓÀÍÇÏÈÀÆÕÆļÀŠÓÇÍÏÑÀÆÌÀ

×ѽÍÈÀ ÒÓΆŠ¢™ ÎÏÄѼÅÇÌÎÖ¦ÀÑÊοÃÎÖ§ 

ÓÈʽÓÇÓÀ΁ÈÐÑÆÎÖ»ÔÄËĺÍÀÍÃÈʽÓÎØŸÍÔÑÕÏÎ ÍÀÄ˺Æ×ÄÈÓÎÊѼÒÈÌÎØÏÎØÑÆļίÊÀÈÀØÓ½ºÊÀÍÄ

ļÍÀȺÍÀÖŸÍÔÑÕÏÎÖÏÎÍÄ̺ÍÎÖ¸×ÈÓ½ÒÎÆÈÀ

Ï½ÄÊļÊÀÈϺÑÀÏÀÑÎÈÌÈÐÃÄÈÖļÍÀÈÎÈÊÀÁƟÀÏÎüÃÎØÍÓÇÍÊÀÊ»ÓÎØÖÓ¿×ÇÒÓΆŠ¢™ÀϽÓÎ

Ë¿ÍÄÈÊÀÈúÍÄÈÒÓΚÀɼÌÎØ¢ØÒÈÀÒÓÈʟÌÀÙ¼

ÆÄÆÎͽÖ½ÓÈʟÏÎÈÀÒÓÈÆÌ»ÓÎÍÁÑ»ÊÀÍÌÏÑÎÒӟ

ÌÄÓÎ͆À͟ÑÄÓκÁÆÀËÀÍϺÑÀÓÇÍÀÍÎÈ×Ó»

ÓÎØÖ»ÀϺÍÀÍÓ¼ÓÎØÖ

ÃÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇÊÀÈļÍÀÈÀØÓ½ÖÏÎØÌÄÓº×ÄÈÒÄ ½ËÄÖÓÈÖÒØÒʺÂÄÈÖÏÎØÒØÆÊÀËļ΁ÈÐÑÆÎÖÆÈÀ

ÓÇÍÏÄÑÈϺÓÄÈÀØÆļÀÖÏÎØϺÑÀÒÄÏѽÒÅÀÓÀ ÀË˟ÄÏÄÈûÏÄѼÌÄÍĽÓÈ΁ÈÐÑÆÎÖÔÀÓÎͺÊÀÍÄ

∆ÈÐÑÆÎÖ•ËÄͽÏÎØËÎÖ ¢ØÏÄ¿ÔØÍÎÖÓÎØÆÑÀÅļÎØ¥¿ÏÎØÓÎØÏÑÕ

ÓÇÍÎÈÊÎÍÎ̼À¯Ó½ÒÇÄÌÏÈÒÓÎÒ¿ÍÇÓÎغ×ÄÈÎ ÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖ‚Äͺ×ÎØÍÀÊÎØÒÓļÏџÆÌÀÓÀ

ÃÄÖÓÎØÌÄÓÇ‚ÈÀÌÀÍÓÎÏοËÎØ ÏÎغÅÓÀÒÄ

ÃÈÄØÔØÍÓ»ÒĺÍÀÆÑÀÅļÎÀ͟ËÎÆÎÌÄÀØÓ½ÏÎØ

ÔØÏÎØÑÆοÈÐÑÆÎÖ•ËÄͽÏÎØËÎÖÏÄѼÌÄÍÄÊÈ

ÆÈ´ÀØÓ½Í ̽ÍνÓÈÌÏÎÑļÒÓÎÍÀÍÀÒ×ÇÌÀÓÈÒ̽

ÒÓÎÒÇÌļÎÍÀÔºÒÄÈÓÎÔºÌÀ¦ÓÇÖ§ÀʽÌÇÊÀÈÒÓÎ

º×ÄÈ΢ÌϟÌÀÒÓÎÍ„ÄØʽ¢¼ÊθÌÕÖÌÄӟÓÈÖ

ÀØÓ½ÖÍÀƼÍÄÈʟÓÈÌÄÓÎÏÎغÆÈÍÄÊØÁºÑÍÇÒÇÓÎ

ÍÀÓÎÍÃοÌÄØÅØÏÎØÑƽÒÄʟÏÎÈÎÏÀÑÀÆÕÆÈʽ

ªÏÎØÑÆÈʽŠØÌÁοËÈÎ ˺ÆÎÍÓÀÖ½ÓÈÀØÓ»×ÀџÙÄÈ

ÏÑÐÓÄÖÃØÎÓÑÄÈÖÇ̺ÑÄÖÒÓΚºÆÀÑΚÀɼÌÎØ

ØÏÎØÑÆļΔºÁÀÈÀÎÑÈÒ̺ÍÎÈÓÎØ×ÑÄÐÍÎØͽÓÈ

ÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ¥Èļ×ÄÏÑÎÇÆÇÔļ

şÍÇÊĽÓÈÃÄÍ×ÐÑÀÆįļ×ÄÅÑÎÍÓ¼ÒÄÈÆÈ´ÀØÓ½Î

†Š¢™•¼×ÄÃÎØ˺ÂÄÈÏÎË¿üÏËÀÒÓÎ́ÈÐÑÆÎ ÓÎØļ×ÄÒÓÀÔļÓÇÍÏÄѼÎÃÎÏÎØ»ÓÀÍÒÓÎÊÀÍÀÁŸ

¢ÈÃÇËÐÒÄÈÖÓÎ؆À͟ÑÄÓÎؽÓÈÔÀÊÀÓÀÑÆÇÔļ ÇÁŸÒÇÓÎØ—‚ÈÀÌÀÍÓÎÏοËÎØÃÈÀÅÕÍο ÒÄ ÀË˟ ½ÏÕÖÀÏÎÃļ×ÓÇÊÄÀϽÓÎÏÑÎ×ÔÄÒÈͽ ªÏÎØÑÆÈʽŠØÌÁοËÈΠΆÀ͟ÑÄÓÎÖʟÓÈÏÀÑÀϟ ÍÕ»ÉÄÑÄ ¥ÎØ×ÑÄÐÍÎØͽÓÈÕÖØÏÄ¿ÔØÍÎÖÓÎئPQFO HPW§¯Î¼ÃÈÎÖ˺ÄȽÓÈ»ÓÀÍÊÀÈÃÈÊ»ÓÎØÈúÀ¯ÆÈÀ ÓÇÍÄÏÈËÎÆ»ÒÓÄËÄ×ÐÍÊÀÔØÒÓºÑÇÒÄÒÇÌÀÍÓÈʟ ÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÒÓÄ˺×ÕÒÇÖÓÎØÊÑÀÓÈÊοÌÇ×ÀÍÈ

†ÀÌÏοÊÇÖ —Ò׺ÒÇÓÎØÖÄÉÀÊÎËÎØÔļÍÀÏÀÑÀ̺ÍÄÈÏÑÎ ÁËÇÌÀÓÈÊ»¯ÏÈÎÏÑÎÁËÇÌÀÓÈÊ»ÃÄÍƼÍÄÓÀÈ­ÓÒÈ ÀÍÀÆÊÀÒÓÈʟÏÄÑÈÎѼÒÓÇÊÄÒÓÎÆÑÀÅļÎÓÎØÒÓÇÍ ˜ÏÏÎÊџÓÎØÖÊÀÈÄÏÈÒʺÏÓÄÓÀÈÓΚÀɼÌÎØ̽ÍÎ ½ÓÀÍÓÎÍÊÀËοÍÒÄÒØÒʺÂÄÈÖ‚ÄÍļÍÀÈÇÏÑÐÓÇ ÅÎџÏÎØÓÎØÒØÌÁÀ¼ÍÄÈÍÀļÍÀÈÒÓÀʟÓÕÓÎØ ¯ÓÎغ×ÄÈÉÀÍÀÒØÌÁļË˟ļÍÀÈÓºÓÎÈÀǦÏÑÎ ÒÀÑÌÎÒÓÈʽÓÇÓÀ§ÏÎØÄÏÈÃÄÈÊÍ¿ÄÈ ÐÒÓÄÀÑƟ» ÆÑ»ÆÎÑÀÊÀÓÀźÑÍÄÈÍÀϟÑÄÈÓÇÔºÒÇÏÎØÓÎØ ÀÍ»ÊÄȯϟÍÓÀϼÒÕÀϽÓÇÍÊÎØÑÓ¼ÍÀÓÎØÄʟ ÒÓÎÓÄÀÑ×ÇÆο •ÊÓ½ÖÀϽ¦ÀÑÊοÃÎÖ§ ÓΟËËÎÓÎØÏÀÑÀ ÓÒοÊËÈļÍÀȦÃÄÈͽÒÀØÑÎÖ§¯Ó½ÒÀ×ѽÍÈÀÒÓÎ †Š¢™„ºÍÄÏÕÖÄÉÀÊÎËÎØÔļÍÀº×ÄÈÌÈÀÄÏÈÑ ÑλÒÓÎ́ÈÐÑÆÎ ÌÄÓÎÍÎÏμÎÒØÍÎÌÈËļÒØÍ» ÔÕÖÓÇËÄÅÕÍÈʟ ÊÀÈÃÄÍļÍÀÈ˼ÆÎÈÄÊļÍÎÈÏÎØ

ÓÒÎÊÀÈ ½ÒÎÍÀÏÄÈÖ ÌÈÀÄÍÈÊ»ÑÀÌÌÀÓļÀ¥¿ÏÎØ »ºÒÓÕÌÈÀÏÑÎÄÃѼÀÒÓÇÍ•£¥ÓÇÍÏÄѼÌÄÍÄ Ë˟΁ÈÐÑÆÎÖ ÏÎØÃÄÍÅÇ̼ÙÄÓÀÈÊÀÈÏÎË¿ÆÈÀ ÓÇÍÄØÆÍÕÌÎÒ¿ÍÇÓÎØ ºÊÀÍÄÆÑÀÌÌÀÓºÀ¥¿ÏÎØ ºÍÀ͆ÄÓÑÎØ˟ÊÇÏÎØÓÎÍļ×ÄÒÓÎÆÑÀÅļÎÓÎØ ÊÀÈ΁ÄÑÎØ˟ÍÎÖºÁÀËÄÒÓÇÍ•£¥ÓÎ́ÀÌÏѼÓÒÈÎ ¥ÈÀϺÌÄÈÍÄÆÈÀÓÎͦÒÓÀ×ÀÍÎÁ¼Óǧ•ËÄͽÏÎØËÎ š½ÍÎÓÎÆÑÀÅļÎ¥¿ÏÎØÊÀÈÀÍÀÌÍ»ÒÄÈÖÀϽÓÎ ̺ËËÎÍ »ÊÀÈÀϽÓÎÊÎÌÌÀÓÈʽÓÎØÏÀÑÄËÔ½Í ÒÓÇ͆ŸÓÑÀ Ó½ÓÄÏÎØÅÎÈÓÇÓ»Öļ×ÄÃÈÀÆÑÀÅļ ÀϽÓΆŠ¢™

ÔÐÍÓÀÖÄÊÒØ×ÑÎÍÈÒÓºÖÏÀÍÓο ʟÓÈÏÎØμÃÈÎÖ ÀÏÎÑѼÏÓÄÈ

ÒÌο¢ÈÄ×ÔÑμÓÎØϟÍÓÀÓÎÍ×ÀÑÀÊÓÇѼÙÎØÍ ¦ÀÒÁ½§¯ÄÏÄÈûº×ÄÈÏѽÁËÇÌÀÌÄÓÇÍÀÍÀÏÍλ ÓÎØ•ÍÐÀϽÓÇÍÏÀËÀȽÓÄÑÇÊØÁÄÑÍÇÓÈÊ» ÔÇÓļÀÏÎËËμÒÓΆŠ¢™ÓÎÍ˺ÍĦÏÀ͟Ò×ÄÓΧ

∆‚ÇÌ»ÓÑÇÖ‚½ËÇÖ ¢‚ÇÌ»ÓÑÇÖ‚½ËÇÖ Î¦ŸÍÔÑÕÏÎÖÀϽÓÇÍ ØÒÓÑÀ˼À§ ÌÏÎÑļÍÀÌÇÍɺÑÄÈÏÐÖÏȟÍÎØÍ ÓÎØÖÊÑÎʽÃÄÈËÎØÖ ÊÈÀÖÓÎÍÅÕ͟ÙÎØͦÊÑÎ ÊÎÃÄÈ˟ÊÈÀ§ ÀË˟ÄÊļÍÎØÓÎØ„ÄÑοÍÇ ÏÎØ ÓÎÍļ×ÀÍÀÏÀƟÆÄÈÎÈ¥ÀËÈÌϟÍÒÓΆÀÊÈÒÓŸÍ ÓÎØ ºÊÀÍĺÍÀÊÀÍÎÍÈʽÊÄÅÀËÎÊËļÃÕÌÀÏÑÎÊÄÈ̺ ÍÎØÍÀÁÆÎØÍÎÈÅÕÓÎÆÑÀżÄÖ †ÄѼÌÄÍĽÓÈ΁ÈÐÑÆÎÖÔÀÓÎͺÊÀÍÄØÅØ ÏÎØÑƽÏ½ÃÇÌÎØ•ËËÇÍÈÒÌο ÀË˟Î ÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÃÄÍÓÎͺÁÀËÄÒÓÇÍ ÊØÁºÑÍÇÒÇÊÈÀØÓ½ÓÎÍÓҟÊÈÒÄ …ÀÍÀÁÆ»ÊÄÒÓÇÍÄÏÈşÍÄÈÀÓÎÓÄËÄØ ÓÀ¼ÎÃȟÒÓÇÌÀÊÀÈ ½ÏÕÖ˺ÄÈ ÓÎØ º×ÎØÍÀÍÀÓÄÔļ¦ÄÈÃÈʺÖÀÏÎ ÒÓÎ˺֧¯ʟÓÈÒÀÍÏѺÒÁÇÖÄÊ ÏÑÎÒÕÏÈÊÎÓ»ÓÕÍšÏÀÈÍÎÁÆÀ¼ÍÄÈ ÒϟÍÈÀÒÓΚÀɼÌÎØÊÀÈÃÄÍÌÄÓº×ÄÈ ÒÓÇË»ÂÇÀÏÎşÒÄÕÍ

∆™ÐÒÓÀÖƒºÎÖ ¢ÎÈÊÎÍÎÌÎ˽ÆÎÖ™ÐÒÓÀÖƒºÎÖ ÆÈÎÖÓÇÖ ™Î¿ËÀÖƒºÎØ ÓÇÖÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØ ÊÀÈÄÈÃÈ ʽÖÆÑÀÌÌÀÓºÀÖÒÓ΢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖÄϼ ŠÇ̼ÓÇ ļÍÀÈΟÍÔÑÕÏÎÖÏÎØ

ÄÏÈ×ÄÈÑļÓÇÍÄÏÀͼÃÑØÒÇÓÎØŠÇÌÈÓÈÒÌοÏÑÎÕ

∆ ¼ÊÎÖ–ÈÐÆÀÖ ¢ ¼ÊÎÖ–ÈÐÆÀÖ ØϟËËÇËÎÖÓÎت†•… ļÍÀÈ ÄϼÒÇÖºÍÀÀϽÓÀŸÆÍÕÒÓÀÏѽÒÕÏÀ¯ÒÓÎØÖ ÏÎËËοÖ¯üÏËÀÒÓ΁ÈÐÑÆέ×ÄÈÓÇÍÈÃȽÓÇÓÀ ÓÎØÒØÌÁοËÎØ ÎÈÐÑÆÎÖÓÎÍÏÀ¼ÑÍÄÈϟÍÓÀÌÀÙ¼ ÓÎØ ½ÏÎØÊÈÀÍÏÇÆÀ¼ÍÄÈ ÊÀÈÎѽËÎÖÓÎØļÍÀÈÍÀ ÅÑÎÍÓ¼ÙÄÈÓÇÍÏÀÑÎØÒ¼ÀÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑÆο ¬ÍÔÑÕÏÎÖºÉØÏÍÎÖÊÀÈ×ÀÌÇËÐÍÓ½ÍÕÍ ÅÑÎ ÍÓ¼ÙÄÈʟÔÄÅÎџÍÀÊÑÀӟÄÈÀÏÎÒӟÒÄÈÖÀϽ ÓÎÍÏØÑ»ÍÀÓÇÖË»ÂÇÖÓÕÍÀÏÎşÒÄÕÍÏÀџÓÎ ÆÄÆÎͽÖ½ÓȽËÎÈɺÑÎØÍÏÕÖ΁ÈÐÑÆÎÖÌÄÓџÄÈÓÇ ÆÍÐÌÇÓÎØŠÓÀØϺÑÓÎؽÓÈ̺×ÑÈÓÐÑÀ¯ÊÀÈļÍÀÈ ×ѽÍÈÀÊÎÍӟÒÓÎ́ÈÐÑÆίÃÄͺ×ÄÈʟÍÄÈÓÎÌÄƟ ËÎ˟ÔÎցȴÀØÓ½ŸËËÕÒÓÄÏÀÑÀ̺ÍÄÈÄÊļ
/‚

¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

ŠÓÀÓѼÀÎÈšÇÓÒÎӟÊÇÃÄÖ

‚

ȟÒÓÀÒÇÒÓÇÍÎÈÊÎƺÍÄÈÀ

šÇÓÒÎӟÊÇÏÑÎÊÀËļÎ ÃÈÀÅÀÈͽÌÄÍÎÖÒ×ÄÃÈÀÒ̽Ö ÓÇÖ Ó½ÑÀÖšÏÀÊÎÆȟÍÍÇ ÆÈÀÀÏÎ×ÐÑÇÒÇÀϽÓÇ ‚ — Ó½ÑÀÃļ×ÍÄÈÍÀÄÏÈ˺ÆÄÈÓÇͺÉÎÃÎÀϽÓÎ ʽÌÌÀÒÓÎÎÏμÎÀÍ»ÊÄÈ ÌÈÀʼÍÇÒǽÌÕÖÇ ÎÏμÀÃÄÍÁѼÒÊÄÈÒ¿ÌÅÕÍÎÓÎÍ™ÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎ šÇÓÒÎӟÊÇ ÏÎغ×ÄÈÃÈÀÅÎÑÄÓÈÊ»ŸÏÎÂÇ ŠÓÇÍÎÈÊÎƺÍÄÈÀØϟÑ×ÄÈןÒÌÀÀϽÓÇÌÈÀ ÏËÄØџÇ Ó½ÑÀÄÏÈÔØÌļÓÇÍÀÏÎ×ÐÑÇÒÇ ÀϽÓΦÀÑ×ÇÆÈʽ§ʽÌÌÀÓÎØŠÀÌÀџ ½ÏÕÖ ÄÏÈ̺ÍÄÈ ÊÀÈÀϽÓÇÍŸËËÇÏËÄØџØϟÑ×ÄÈÎ ÏÀÓºÑÀÖÓÇÖ ÏÎØÀÍÓÈÃџÄÊÓÈÌÐÍÓÀÖ½ÓÈÃÄÍ ÌÏÎÑοÍÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÎØÍÒ׺ÃÈÀÄͽÖͺÎØ ʽÌÌÀÓÎÖ™ŸÏÎØÒÓÇ̺ÒÇļÍÀÈÎÀÃÄËŽÖ ÓÇÖ Î™ØÑȟÊÎÖšÇÓÒÎӟÊÇÖ ÏÎØÔÄÕÑļ ÄÊÓ½ÖÓ½ÏÎØÊÀÈ×ѽÍÎØÓÈÖÒØÙÇÓ»ÒÄÈÖÆÈÀ ÃÇÌÈÎØÑƼÀͺÎØʽÌÌÀÓÎÖ ÀË˟ÊÀÈÓÈÖ ÃÈÀÆÑÀźÖÏÎØÄÈÒÇÆοÍÓÀÈÎÈÒÊËÇÑμ ÒÀÌÀÑÈÊμ šÏÎÑļÇ Ó½ÑÀÍÀÀÒÅØÊÓȟÒÓÇ ‚ ØϽ ÓÎÍŠÀÌÀџ ÀË˟ΕϼÓÈÌÎÖ ÏÀËÀȟÊÀÑÀÁŸÍÀ ÒÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÊÀÈÒÓÎÊÎØÑÌϺÓÈ ɺÑÄȽÓÈÃÄÍ º×ÄÈÏÎË˺ÖÄÏÈËÎƺÖÇʽÑÇÓÎØ…ºÑÄȽÓÈÓÎ ÏÎËÈÓÈʽÓÇÖ̺ËËÎÍÃÄÍļÍÀÈÄØμÕÍÎÊÀÈÃÄÍ

º×ÄÈÏÎË˟ÍÀÏÄÑÈ̺ÍÄÈÀϽÀØÓ»Í ÄÈÃÈʟÌÄӟ

ÓÇÍ Ó½ÑÀ ÊÀӟºÍÀÍÏÄѼÄÑÆÎÓѽÏκ×ÄÈ

ÀÍÀÃÄÈÊÍ¿ÎÍÓÀÈ ÒÓÇ‚ÄÉȟÓÄËÈʟÄÏÈÊÑÀÓļ

ÓÇÍ»ÓÓÀÓÇÖ…ºÑÄÈÕÖºÌÏÄÈÑÎÖÏÎËÈÓÈʽÖ½ÓÈ ÓÎ̺ËËÎÍļÍÀÈÆÈÀÓÎÍÆÈÎÓÎØ™ØÑȟÊÎ ÊÀÈÆÈ´ ÀØÓ½ÍÍÎȟÙÄÓÀÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÀϽÄÃÐÊÀÈϺÑÀ ÊÀÈÔÀÓÎÍÁÎÇÔ»ÒÄȽÒÎÌÏÎÑļ ¢ŠÀÌÀÑŸÖ ÀÍÊÀÈÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÄÌÏÈÒÓÄØÓļ

ÏÎË¿ÊÀË»ÆÍÐÌÇÆÈÀÓÎÍ™ØÑȟÊÎ ÓÎÍÎÏμÎ ÎÈÃÈÊμÓÎØ˺ÍĽÓÈÔÄÕÑļÏÎË¿ÓÈÌÇÌÎ͟ÃÀ ÊÀÈÃÄÍÔÀÃÈÒӟÒÄÈÒÓÎ̺ËËÎÍÍÀÓÎØÃÐÒÄÈ ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÄÖÄØÊÀÈѼÄÖ™ÀÈÌÇÍÉÄ×͟ÓĽÓÈ ÏÀџÓÈÖÃÈÀÅÎѺÖÏÎØÒÓÀÔÄџÊÀÈÃÈÀ×ÑÎÍÈʟ

ϟÍÓÀÎÒÄÁÀÒ̽ÖÒÓÀÏÎËÈÓÈʟÓٟÊÈÀ ÓÀÎÏμÀοÓÕÖ»ŸËËÕÖÃÄÍļÍÀÈÊÀÔ½ËÎØ Ä¿ÊÎËÎÍÀÄÉÎØÃÄÓÄÑÕÔοÍ ¬ÑÀ ÀÍÄɟÑÓÇÓÀÀϽÓÇÒ׺ÒÇŠÀÌÀџ Ó½ÑÀÖ ÎÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖ ‚º×ÄÈÒÓÎϼÒÕ ̺ÑÎÖÓÎØÌØÀËοÓÎØÌÈÀÀÍÀÁŸÔÌÈÒÇ ÓÎØ™ØÑȟÊÎØÌÄӟÓÎÒØͺÃÑÈÎ ÏÀÑ´½ÓÈÎ šÇÓÒÎӟÊÇÖÓÎÍÀÆÍÎļÊÀÈοÓÄÊÀÍÓÎÍ ×ÀÈÑÄӟÄȆŸÍÓÕÖΕϼÓÈÌÎÖº×ÄÈѼÉÄÈÏÎË¿ ÓÎØÖÓ½ÍÎØÖÊÀÈÃÄÍÄÏÈÊѼÍÄÈÓÎÍÏѽÄÃÑÎ ÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ ÀÅοŸËËÕÒÓÄÏÄÑÈ̺ÍÄÈÊÀÈ ÄÏÈÔØÌļÃÈÀÊÀÐÖÍÀÁÎÇÔÇÔļÎÆÈÎÖÓÎØ

ÏÄÓÀɟÌÇÍÓÎÍŠÀÌÀџ •Ï¼ÓÇÖÎØÒ¼ÀÖËÎÈϽÍΚÇÓÒÎӟÊÇÖ Ç Ó½ÑÀÊÀÈΙØÑȟÊÎÖÃÄÍÒØÍÓÎͼÙÎØÍÓÎÍ ÁÇÌÀÓÈÒ̽ÓÎØÖÊÀÈÎÊÀÔºÍÀÖÊÎÈӟÙÄÈÀËËο ÌÄÓÎÍÏÀÓºÑÀÊÀÈÓÎÍÆÈνÌÕÖÍÀº×ÎØÍÊÎÈÍ» ÏÑÎÒºÆÆÈÒÇ¢•Ï¼ÓÈÌÎÖ˺ÄÈÏ˺Îͽ ÓÈÔºËÄÈ ×ÕѼÖÍÀÅÎÁŸÓÀÈÌÇÍÏË»ÉÄÈÓÇÍʽÑÇÓÎØ ÊÀÈ Î™ØÑȟÊÎÖÀÊÎËÎØÔļÓÇÃÈÊ»ÓÎØÀØÓ½ÍÎÌÇ ÏÎÑļÀ ÕÖÓÎÌğÑ×ÇÖ†ÄÑÈÁŸËËÎÍÓÎÖ ÊÀÈ ʟÍÄÈÒʺÂÄÈÖÀÍÄɟÑÓÇÓÄÖÀϽÀØÓºÖÓÇÖ ÀÃÄËÅ»ÖÓÎØ — Ó½ÑÀÀϽÓÇÍŸËËÇÃÄÍÌÏÎÑļÍÀ ÒØÌÁÈÁÀÒÓļÌÄÓÇÍÈúÀ½ÓÈΊÀÌÀџÖļÍÀÈÎ ÏѽÄÃÑÎÖÊÀÈÏѺÏÄÈÍÀØÏÎÓÀ×ÔļÒ´ÀØÓ½Í •ÏÈ̺ÍÄȽÓÈÎÈËÎÆÀÑÈÀÒÌμļÍÀÈÀÍÎÈ×Óμ ÊÀÈÒÄʟÔÄÄØÊÀÈѼÀÃļ×ÍÄÈÓÇÍÀÍÓ¼ÔÄÒ» ÓÇÖÌÄÓÎÍÏѽÄÃÑÎÓÇÖ ‚—ÀÏÎØÒ¼ÀÓÇÖ ÀϽÓÇÍ™ÄÍÓÑÈÊ»•ÏÈÓÑÎÏ»ÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ ™ØÑÈÀÊ»»ÓÀÍÄÍÃÄÈÊÓÈÊ»ÊÀÈ»ÓÀÍÒÀźÖÓÎ

¢&ϼÓÈÌÎÖɺÑÄÈÀϽ ÀÏÎ×ÕÑ»ÒÄÈÖÊÀÈÒØÆÊÑÀÓļ ÓÇÔØÆÀÓºÑÀ

ŠÅÀÆ»¦ÆÀ˟ÙÈÕͧÍÄÎËÀ¼ÕÍ

Ÿä¢Á»ÆÔÃÉÑ£ä ÊÉÈÎßѤ ÎÌÓÊËÈ¿Ã

¥ÇÍ™ØÑÈÀÊ»ÔÀÄÊËÄÆļÎͺÎÖÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖ¢  •‚ ºÏÄÈÓÀÀϽÀÍÎÈÊÓ» ÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÄÊËÎƻփÀÂÇżÒÎØÍ ½ÏÕÖÄÊÓÈÌοÍÒÓÇ£ÇƼËËÇÖ ÏÄѼÏÎØ ÀË˟ÏÎËËμÅÎÁοÍÓÀȽÓÈÔÀƼÍÎØÍÄÏÄÈÒ½ÃÈÀÊÀÈÔÀ º×ÎØÌÄÊÀÓÀÆÆÄ˼ÄÖÆÈÀÍÎÔļÀ¥ÎÄÍÃÈÀźÑÎÍÓÇÖØϽÔÄÒÇÖļÍÀÈÎÀϼÒÓÄØÓÎÖ ϽËÄÌÎÖÏÎØÃÈÄɟÆÄÓÀÈ̺ÒÀÀϽCMPHTÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍØÏÎÂÇżÕÍÊÀÈÓÕÍ ØÏÎÒÓÇÑÈÊÓÐÍÓÎØÖ¥ÎÓÈÆџÅÄÓÀÈÃÄÍ˺ÆÄÓÀÈ ÊØѼÕÖÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍżËÕÍÓÕÍ ÃØÎÁÀÒÈÊÐÍØÏÎÂÇżÕÍ ÓÎØ™ÐÒÓÀ«ÀÓÙ» ÏÎغ×ÄÈÓÎÏÑÎÁŸÃÈÒÌÀÀϽÓÇ £ÇƼËËÇÖ ÀË˟ÊÀÈÓÎ؏ÍÃѺÀ†ÀÏÀÌÈ̼ÊÎØ ¥ÎÏÄѼÄÑÆÎļÍÀȽÓÈÀÍÀÃÄÈÊÍ¿ÎÍÓÀÈÊÀÈÎÈÄÊËÄÊÓÈʺÖÒØÆƺÍÄÈÄÖÊÎÑØÅÀ¼ÕÍ ÒÓÄËÄ×ÐÍÌÄÓÎØÖØÏλÅÈÎØÖ ÀÅοÓÎÇËÄÊÓÑÎÍÈʽÉÄÊÀÓ¼ÍÈÀÒÌÀÁƟÙÄÈÊÀÈ ÔÇÒÀØѽ ÄÊÓ½ÖÀϽʟÑÁÎØÍÀ¥ÈÃÈÀÏÈÒÓÐÒÀÌĸÓÈÓÎÍ«ÀÓÙ»ÓÎÍÒÓÇѼÙÄÈ ºÍÀÒ¿ÒÓÇÌÀÓÇÖ£ÇƼËËÇÖÊÀÈÓÎÍÏÀÓÑÎ͟ÑÎØÍÊØѼÕÖʟÏÎÈÎÈÒØÍÄÑƟÓÄÖÓÎØ ŠÀÌÀџÊÀÈÎÈšÀÑʽÏÎØËÎÖÊÀÈšÈ×ÀËÎËȟÊÎÖ Ï½ÓÇÍŸËËÇļÃÀÌÄÓÎ͆ÀÏÀÌÈ̼ÊÎ żËÎÓÎØŠÓØËÈÀͼÃÇ ÍÀÓÎÍÒÓÇѼÙÄÈÎ ÃÈÄØÔØÍÓ»ÖÓÎØŠÀÌÀџ ÎÊÀÔÇÆÇӻ֏ÑÁÀÍÈÓ½ÏÎØËÎÖÊÀÈʟÏÎÈÎÈżËÎÈÓÇÖ  Ó½ÑÀÖ ÓÎ؏ËÎÆÎÒÊοÅÇ ÓÎØ”ÎØËÆÀџÊÇÊÀÈŸËËÕÍ¥ÎÓÈÆџÅÄÓÀÈÒÓÎ ‚ÈÀüÊÓØÎÃÄÍ˺ÆÄÓÀÈ‚ÄÍÔÀÓÀÀÍÀÏÀÑÀƟÆÎØÌÄšÈÀÄϼÒÊÄÂÇÔÀÒÀÖÏļÒÄÈ ̺ÒÕÓÇÖÌÇ×ÀÍ»ÖÀÍÀÙ»ÓÇÒÇÖHPPHMFÊÀÈÁƟËÓÄÒØÌÏÄџÒÌÀÓÀ̽ÍÎÈÒÀÖ

Å»ÃäÄ¿ÎÌÓÊËÈ¿Ãä ¸ÎÃ

•ÈÒÎÃÈÒ̽Ö™ÀÑÀÓÙÀźÑÇ ‚Äͺ×ÄÈÓÎÍÔĽÓÎØΙÀÑÀÓÙÀźÑÇÖ ÏÎØÒϟÄÈÏ˟ÊÀÌÄÓÇ ‚ÌÄӟÓÇÍ ÏѽÓÀÒÇÏÎغÊÀÍÄÍÀÏÑÎÄÃÑÄ¿ÒÄÈÒ¿ÒÊÄÂÇÖΚÇÓÒÎӟÊÇÖÌÄŠÀÌÀџÊÀÈ ŸËËÎØÖÆÈÀÓÎÊÀ˽ÓÇÖÄÍÈÀ¼ÀÖÏÀџÓÀÉÇÖ¢ƼÆÀÖÓÎØ„¢ŠÒØÍÀÍӟÌØÒÓÈʟ

ÊÀÈÅÀÍÄџÁÎØËÄØÓºÖÊÀÈÒÓÄ˺×ÇÓÇÖ ‚ÊÀÈÓÎØÖʟÍÄÈÏÑÎӟÒÄÈÖÆÈÀÍÀļÍÀÈ ØÏλÅÈÎÈÒÓÈÖÏÄÑÈÅÄÑÄÈÀʺÖÄÊËÎƺÖÊÀÈÀØÓ½ÖÔÀÓÎØÖÒÓÇѼÉÄȆÑÎ×ÔºÖ ºÅÀÆÄÌÄÓÎ̓À͟ÒǁÈÀÍͽÏÎØËÎ ÓÎÍÎÏμÎÔºËÄÈÆÈÀÏÄÑÈÅÄÑÄȟÑ×ÇŠÓÄÑğÖ •Ë˟ÃÀÖ ÒÓΦ„ÀŠÓџÍÓÀ§ÒÓΝØ×Èʽ ÊÀÈ×ÔÄÖļÃÄÓÎÍÏÑÐÇÍÏѽÄÃÑÎÓÇÖ  ‚šÈËÓȟÃÇ­ÁÄÑÓ †ÎÍÇѽÖΙÀÑÀÓÙÀźÑÇÖ ÌÄӟÓÇÅџÒÇŠÀÌÀџ½ÓÈÎȦÊÎÌ̺ÍÎȧÃÄÍ º×ÎØÍÔºÒÇÒÓÇ ‚ Ï»ÆÄÍÀÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄØÔļÓÇÌÄÓÄÆÆÑÀÅ» ğÍØϟÑÉÄÈ ÏѽÁËÇÌÀ ÓÎØÆÀÌÏÑοÓÎ؆ºÓÑÎØ‚οÊÀŠÎØ˺ÄȦÆÈÀÓ¼ÍÀÌÇÍÓÎÍϟÑÕ ÄÆЧ ŸÒÄÏÎØÓÎÍÄÊÔļÀÒÄÃÇ̽ÒÈÀ™ÀȽÏÕÖºÌÀÔÀ ÇÒØ͟ÍÓÇÒÇÏ»ÆÄÊÀ˟ ÊÀÈΙÀÑÀÓÙÀźÑÇÖÏ»ÑÄÓÀÄ¿ÒÇÌÀÀϽÓÎÍ­ÁÄÑÓ ÏÎØ ğÍÓÎØÓÇźÑÄÈ ÎŠÀÌÀџÖÊÀÈÓÎÍÔºÒÄÈÄÊÓ½ÖʽÌÌÀÓÎÖ ÔÀÓÎØʟÍÄÈÓÎÍÁ¼ÎÀÁ¼ÕÓÎ ½ÒÎ ÌÏÎÑļ

ºÅØÑÄÖÒÓÎÏÀÓÑÈÕÓÈʽ†Š¢™ ™ÎÈͺÖÀϽÂÄÈÖº×ÄÈΊÀÌÀџÖÌÄÏÎË˟ÒÓÄ˺×ÇÓÎØËÄƽÌÄÍÎØ ¦ÏÀÓÑÈÕÓÈÊŠ¢™§¥ÎÓÄËÄØÓÀ¼ÎÃȟÒÓÇÌÀº×ÎØÍƼÍÄÈÊÀÈÄÏÀźÖÌÄ ÎÑÈÒ̺ÍÎØÖÀϽÀØÓοÖÊÀÈÃÄÍÀÏÎÊËļÄÓÀÈ˼ÆÎÏÑÈÍÀϽÓÎÒØͺÃÑÈÎÍÀÃοÌÄ ÊÀÈÊÈÍ»ÒÄÈÖÆÈÀÒØÌϽÑÄØÒÇÌÄÎÑÈÒ̺ÍÎØÖÀϽÀØÓοÖÏÎØÃØÒÅÎÑοÍÌÄ ÓÎ͆ÀÏÀÍÃѺÎØ šÄÀØӟÓÀÒÓÄ˺×ÇļÍÀÈÒÄÄÏÀÅ»ÊÀÈÎÏÑÐÇÍØÏÎØÑƽÖŠÓºËÈÎÖ †ÀÏÀÔÄÌÄË»Ö ÏÎØźÑÄÓÀȺÍÀÁ»ÌÀÏÑÈÍÀϽÓÇÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÓÎØʽÌÌÀÓ½Ö ÓÎØ ÓÇÖ‚ÇÌÎÊÑÀÓÈʻ֏ÍÀƺÍÍÇÒÇÖ ÌÄÓÇ ‚¢†ÀÏÀÔÄÌÄ˻ֺ×ÄÈ ÒØÍÀÍÓÇÔļÊÀÈÌÄÓÎÍŠÀÌÀџÊÀȺ×ÎØÍÒØÙÇÓ»ÒÄÈÀÑÊÄӟÈÀÍÀÃοÌÄϽÓÄ ÔÀƼÍÄÈÇʼÍÇÒÇ


¥Î†¢ ¥˜™˜

‚

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

ÀÍÀÊμÍÕÒÇÊÀÈļÍÀÈÏÑÎÅÀͺÖ½ÓÈÇ

ÒÍÎÌϟÑÈÒÌÀÓ½ÒÎÓÕÍÊÎÌÌÀÓÈÊÐÍÎÑƟÍÕÍ

ÀÏÎ×ÕÑ»ÒÄȕϼÓÇÖÎØÒ¼ÀÖ½ÌÕÖº×ÄÈ

½ÒÎÊÀÈÓÎؼÃÈÎØÓÎØÀÑ×ÇÆο

ÅԟÒÄÈÇÊÀӟÒÓÀÒÇÒÄÓºÓÎÈÎÒÇÌļÎÐÒÓÄ

†ŸÍÓÕÖʟÏÎÈÎÈÃÈÊμÓÇÖ˺ÍĽÓÈØϟÑ×ÄÈ

ÇÒØÌÁ¼ÕÒÇļÍÀÈÀÿÍÀÓÇ 

ÌÈÀÒÀÅ»ÖÃÈÀÅÎџÌÄÓΆŠ¢™ ÌÄӟÓÇÍ ÀÍÀ̺ÓÑÇÒdžÀÏÀÍÃѺÎØÊÀÈ”ÄÍÈÙºËÎØ

ÀË˟ÇÃÈÀÆÑÀÅ»ÃÄÍ ļÍÀÈÒÓÎÍÒ×ÄÃÈÀÒ̽ÓÎØ

ŠÓÇ ‚ÇšÏÀÊÎÆȟÍÍÇÃÄͺ×ÄÈØÏÎÓÀ×Ôļ

ÏÑκÃÑÎØÓÇÖ ‚ ÀÅοÔÀ

ÒÓÎÀÏÎÓºËÄÒÌÀÊÀÈÓÎÁ˺ÌÌÀÓÇÖļÍÀÈ

ÓÇÍÇÑÕÎÏÎÈ»ÒÄÈÊÀÈÃÄÍÓÎ

ÊÀÑÅÕ̺ÍÎÒÓÇͺÉÎÃΚÏÎÑļÍÀºÏÀÈÉÄÊÀÈ

ÔºËÄÈ

❛❛

ŠÄÃÈÀÅÎÑÄÓÈʺÖ ÊÀÓÄØÔ¿ÍÒÄÈÖ ¦ÊÎÈӟÙÎØͧ ŠÀÌÀџÖÊÀÈ šÏÀÊÎÆȟÍÍÇ

ÍÀº×ÀÒÄ ÀË˟ÃÄÍÒÊÎÏÄ¿ÄÈÍÀÒØÌÁÈÁÀÒÓļ

¥ÎÄϽÌÄÍÎÃȟÒÓÇÌÀÎ

ÍÓ¼ÔÄÓÀÌÄÓÎÍ”ÄÍÈÙºËÎ ÏÎØÒØÌÁÈÁŸÒÓÇÊÄ

ŠÀÌÀџÖÔÀÊÈÍÇÔļ×ÕѼÖ

ÏË»ÑÕÖÌÄÓÇÍ»ÓÓÀÓÎØ — Ó½ÑÀº×ÄÈÒ×ÄÃÈÀÒ̽ÍÀÌÇÍÍÎÌÈÌÎÏÎÈ»ÒÄÈ ÓÎËÄƽÌÄÍΦÊÀÔÄÒÓÐÖŠÀÌÀџ§ ½ÏÕÖÓÎ ÀÏÎÊÀËοÍÎÈÍÓÎÑÈÊμÈ´ÀØÓ½ ÄÊÓ½ÖÀϽ ÓÈÖÎÌÈ˼ÄÖÓÎØÄÊÏÑÎÒÐÏÎØÓÇÖ ÓÎØÏÑÐÇÍ ÏÑκÃÑÎØÓÇÖ¢  •‚ÈŸÍÍÇ¢ÈÊÎͽÌÎØ ÊÀÈ ÓÎØÄØÑÕÁÎØËÄØÓ»ŠÊØËÀʟÊÇÒÓÇÍ™• ÃÄÍ ØÏ»Ñ×ÄÏÀÑÎØÒ¼ÀÍÓÎÑÈÊÐÍ¢ÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈ ÀÏļ×ÀÍÊÀÈļ×ÀÍÃÐÒÄÈÄÍÓÎË»ÍÀÒÍÎÌϟÑÎØÍ

ÓÇÍšÏÀÊÎÆȟÍÍÇÒÓÎʟÃÑÎ ÄÊÓ½ÖğÍǼÃÈÀØÏÎ×ÕÑ»ÒÄÈ ‚ÄÍÀÏÎÊËļÄÓÀȽÌÕÖÄÍ ½ÂÄÈÓÎØÒØÍÄÃѼÎØ ğÍ Ç¼ÃÈÀѼÉÄÈÍÄѽÒÓÎÊÑÀÒ¼ ÓÇÖ ÍÀÓÇÖÃÐÒÄÈÌÈÀ ÀʽÌÀÄØÊÀÈѼÀÊÀÈÍÀÓÇÍ ÀÉÈÎÏÎÈ»ÒÄÈ — Ó½ÑÀÃÄÍÓÎÁ˺ÏÄÈÏÈÔÀͽÊÀÈÆÈ´ÀØÓ½˺ÄÈ ÒĽËÎØÖ½ÓÈοÓÄÒÓÇÍ•ÊÓÄËÄÒÓÈÊ»ÑÀÌÌÀÓļÀ ÄÏÈÔØÌļÍÀļÍÀÈ̺ËÎÖ Ãļ×ÍÎÍÓÀÖ½ÓÈÔºËÄÈÍÀ ÉÄʽÂÄÈÓÄËļÕÖÀϽÓÎÍŠÀÌÀџŠÄÀÍÓ¼ÔÄÒÇ ÌĽ ÓȺÊÀÍÄÌÄÓÎÍ™ÀÑÀÌÀÍË» ÓÎÍÎÏμÎ ÒÓ»ÑÈÉÄÒÄÁÀÔ̽ÏÎØÓÀØÓ¼ÒÓÇÊÄÌÀÙ¼ÓÎØ ÊÀÈÓÎÏË»ÑÕÒÄ ÓÐÑÀÃÄÍÔºËÄÈÍÀº×ÄÈÊÀ̼À Ò׺ÒÇ¥ÎÍÀÅ»ÍÄÈÍÀÊÈÍÇÔļ̽ÍÎÖÓÎØÊÀÈÍÀ ÏËÇÑÐÒÄÈ ğÍƼÍÄÈÀØÓ½ ÓÈÖ½ÏÎÈÄÖÄÏÈËÎƺÖ ÓÎØ ÄÈÃÈʟÒÓÇÍÏÑÐÓÇÏÎËÈÓÈÊ»̟×ÇÓÎØ ÅÔÈÍÎÏÐÑÎØ ÓÈÖÀØÓÎÃÈÎÈÊÇÓÈʺÖÄÊËÎƺÖ

ÓÇÒØÍÄÃѼÀÒÇ

ŠÄ×ÕÑÈÒÓοÖÃѽÌÎØÖ ¸ÏÕÖļÍÀÈÏÀÒÈÅÀ꼅 ÎÈÒ׺ÒÄÈÖ Ó½ÑÀÖÊÀÈ ŠÀÌÀџļÍÀÈÒÄÎÑÈÀʽÒÇÌļÎÊÀÈÁѼÒÊÎÍÓÀÈ ºÍÀÁ»ÌÀÏÑÈÍÀϽÓÇÑ»ÉÇ¥ÎÔºÌÀļÍÀÈÏÎÈÎÖ ÔÀʟÍÄÈÏÑÐÓÎÖÓÇÍʼÍÇÒÇ¢ŠÀÌÀџÖÃÄÍ ÒÊÎÏÄ¿ÄÈÍÀÓÇÃÈÀÆџÂÄÈ ÃȽÓÈ ğÍÓÎʟÍÄÈ ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÇÿÍÀÌÇÔÀÓÇÖÃÐÒÄÈ ÊÀÈÓÎ ÊÀË¿ÓÄÑÎ ½ÏÕÖ˺ÍÄÒØÍÄÑƟÓÄÖÓÎØ ļÍÀÈÍÀ ÓÇÍÀÆÍÎļŠÓÇ£ÇƼËËÇÖ˺ÍĽÓÈΊÀÌÀџÖ ÏÄÑÈ̺ÍÄÈÀϽÓÇÍ Ó½ÑÀÍÀÀÏÎÅÀÒ¼ÒÄÈÄÊļÍÇ ÓÎÍÃѽÌÎÏÎØÔºËÄÈÍÀÀÊÎËÎØÔ»ÒÄÈÄÍÓ½Ö» ÄÊÓ½ÖʽÌÌÀÓÎÖ ØÓ½ÓÎʟÍÄÈΊÀÌÀџÖÆÈÀÍÀÀÍÀ˟ÁÄÈ Ç¼ÃÈÀÇ Ó½ÑÀÄÉÎËÎÊË»ÑÎØÓÇÍÄØÔ¿ÍÇ ÆÈÀ½ÒÀÔÀÒØÌÁοÍÒÓÎ̺ËËÎÍ ÄÈÃÈʟğÍ

šÀÆÄÈÑÄؽÓÀÍÇÃÈÀÆÑÀÅ» ¥ÇÍÏÑÎÇÆοÌÄÍÇÄÁÃÎ̟ÃÀÓÀÏџÆÌÀÓÀ ÎÉ¿ÍÔÇÊÀÍ ÊÀÈΊÀÌÀÑŸÖ ÀÍÊÀÈ»ÏÈÎÖ ºÅÔÀÒĺÍÀÁ»ÌÀÏÑÈÍÀϽÓÇÃÈÀÆÑÀÅ»ÓÇÖ •ÈÃÈʟ½ÓÀÍ ÌÄӟÓÇÍļÃÇÒǽÓÈÇšÏÀÊÎÆȟÍÍÇ ÃÄÍÔÀϟÄÈÒÓÇÍ™• Ç£ÇƼËËÇÖÄϺËÄÉÄ ËÀÍÔÀÒ̺ÍÀÊÀӟÏÎËËÎ¿Ö ÍÀÁƟËÄÈOPOQBSFS ÌÈÒ»ÖÒÄ˼ÃÀÖÏÎØÓÇÍÄϺÊÑÈÍÄÀÍÎÈÊӟÆÈÀÓÇ ÒӟÒÇÓÇÖ ¶ÓÀÍÌÈÀÒÀźÒÓÀÓÇ ºÍÃÄÈÉǽÓȦÓÎ ÆØÀ˼½×È̽ÍÎÍ º×ÄÈÑÀƼÒÄÈ ÀË˟ ÃÄÍØϟÑ×ÎØÍ ÏÄÑÈÔÐÑÈÀ ÄÏÀÍÀÒØÆʽËËÇÒÇÖ§ ÊÀÈ ½ÏÕÖºËÄÆÀÍÎÈ ÒØÍÄÑƟÓÄÖÓÎØŠÀÌÀџ ¦ÒÓÎÄϽÌÄÍÎÄÏÄÈÒ½ÃÈÎ ÔÀØϟÑÉÄÈÄϼÒÇÌÇ

ÍÊÀÈÇ Ó½ÑÀº×ÄȺÓÎÈÌÇÆÈÀÌÈÀ ÒÓÑÀÓÇÆÈÊ»ÄɽÃÎØ ÃÄͺ×ÄÈÏÎËËοÖ ÁÎØËÄØÓºÖÏѽÔØÌÎØÖÍÀÓÇÍÀÊÎËÎØÔ»ÒÎØÍ ÀÅοÎÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎȺ×ÎØÍѼÉÄÈƺÅØÑÄÖ ÒÓÇͺÀÇÆÄÒ¼ÀÊÀÈÔºËÎØÍÍÀÀÉÈÎÏÎÈÇÔοÍ —šÏÀÊÎÆȟÍÍÇɺÑÄȽÓÈļÍÀÈÿÒÊÎËÎÓÎ ÄÆ×ļÑÇÌÀÓÇÖÃÇÌÈÎØÑƼÀÖͺÎØʽÌÌÀÓÎÖÊÀÈ ÏÀџÓÈÖÊÑÀØƺÖÏÎØÁƟÙÎØÍÃȟÅÎÑÎÈÃÈÊμ ÓÇÖÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈ Ç¼ÃÈÀļÍÀÈÃÈÒÓÀÊÓÈÊ» È´ÀØÓ½ÃÄÍÒØÍúÄÈÓÇͺÉÎýÓÇÖÀϽÓÇ ‚ ÌÄÓÇÃÇÌÈÎØÑƼÀͺÎØʽÌÌÀÓÎÖÒÓΟÌÄÒÎ ̺ËËÎ̓ºËÄÈÍÀļÍÀÈÄÊÓ½ÖÓÎØʟÃÑÎØÓÇÖ

‚ÊÀÈÍÀÌÇÒØÍúÄÓÀÈÌÄÓÎÍͺÎÀÑ×Çƽ ÔÄÕÑÐÍÓÀÖ½ÓÈ ÒÄÏÄѼÏÓÕÒÇÄÏÈÃļÍÕÒÇÖ ÓÇÖÊѼÒÇÖÊÀÈğÍΆÀÏÀÍÃѺÎØÀÍÀÙÇÓ»ÒÄÈ ÏѽÒÕÏÀÆÈÀÌÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇÄÔÍÈÊ»Ö ÒÕÓÇѼÀÖ ÔÀÀÏÎÓÄ˺ÒÄÈÄÅÄÃÑļÀÆÈÀÓÎ Ò¿ÒÓÇÌÀ †ÈÒÓÄ¿ÄȽÓÈ̺ÒÀÀϽÀØÓ»ÓÇÍÄÍÄÑÆÎÏμÇÒ» ÓÇÖÒÓÎÏËÀ¼ÒÈÎÌÈÀÖÄÔÍÈÊ»ÖÏÑÎÒϟÔÄÈÀÖ ÔÀÊÄÑüÒÄÈϽÍÓÎØÖÊÀÈÔÀÌÏÎѺÒÄÈÌÄ ŸËËÎØÖ½ÑÎØÖ ğÍØϟÑÉÎØÍÄÉÄ˼ÉÄÈÖÊÀÈ ÃÇÌÈÎØÑÆÇÔοÍͺÎÈÏÎËÈÓÈÊμÒ×ÇÌÀÓÈÒÌμ ÍÀ ÃÇËÐÒÄÈÏÀÑοÒÀÌĺÍÀÃÈʽÓÇÖÒ×»ÌÀ

ÊÀÈÓÎÏÄÑÈÁŸËËÎÍ ¦—ÃÇÌÎÊÑÀÓÈÊ»ËÄÈÓÎØÑƼÀÓÕÍÊÎÌÌÀÓÈÊÐÍ ÎÑƟÍÕÍ ÊÀÈ̟ËÈÒÓÀÓÇÖ™• ÃÄÍÏÑÎÒźÑÄÓÀÈ

ÓÇÖÌÀÆÄÈÑÄؽÓÀÍÒÓÇ

οÓÄÆÈÀÀÍÐÅÄËÄÖÄÒÕÒÓÑÄÅļÖÊÎØÁÄÍÓοËÄÖ

£ÇƼËËÇÖ ÎŠÀÌÀџÖ

οÓÄÕÖÄØÊÀÈѼÀ±ÍÎֲ̻ÊÎÌÌÀÓÈÊ»ÖÄÉÎØÒ¼ÀÖ

ºÁÀËÄÓÇÒØÍÓÀÆ» ÀË˟

•ÊÓ½ÖÀÍʟÏÎÈÎÈÄÉÈüÕÍÊѼÍÎØÍÓÀÀË˽ÓÑÈÀ§

ÓÄËÈʟÃÄÍÏÑÎ×ÐÑÇÒÀÍÊÀÈ

ļÏÄÊÀÈÒØͺ×ÈÒÄÃļ×ÍÎÍÓÀÖÓÇÍšÏÀÊÎÆȟÍÍÇ 

ÏÀѺÌÄÈÍÀÍ¿×ÑÀÈÌÎÈ

ÆÈÀÓÇÍÎÏμÀºÒÓÀÙÄ×ÎË»¦‚ÄÍÔÀÄÏÈÓѺÂÎØÌÄ

— Ó½ÑÀÃļ×ÍÄÈÀÏÀɼÕÒÇ ÆÈÀÓÎØÖÑÇÆÈË˟ÑÈÎØÖÊÀÈ

ÒÄÊÀͺÍÀÍÍÀÃÈÀÒ¿ÑÄÈÓÈÖÃÇÌÎÊÑÀÓÈʺÖÌÀÖ ÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÄÖÊÀÈÍÀÏÑÎÒÁŸËÄÈÓÀ½ÑÆÀÍÀÓÎØ

ÀϟÍÓÇÒÄÒÓÎͦÂØ×ѽ ϽËÄÌΧÌÄÓÇÍÄÈÑÕÍÈÊ» ÏÑÎÓÑÎÏ»ÓÕÍÒØÍÄÑÆÀÓÐÍ ÓÇÖÍÀÌÇÍÒÏÀÓÀ˟¦ÅÀȟ ÎØÒ¼À§ÓÎÊÎÌÌÀÓÈʽ ÄÏÈÓÄËļÎÊÀÈÍÀÀÒ×ÎËļÓÀÈ ̽ÍÎÌÀÙ¼ÓÇÖ¢ŠÀÌÀџÖ ÀϟÍÓÇÒÄÊÀÈμÃÈÎÖ ÒÓÇÍÎÌÈ˼ÀÓÎØÒÓÇÍ™ÎٟÍÇÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ †ÀÑÀÒÊÄØ» ÒÓÎÏÑÎÒØͺÃÑÈÎÆÈÀÓÇÍÄͺÑÆÄÈÀ

❜❜

†ÎÍӟÑÄÈÒÄÊØÁºÑÍÇÒÇÒÕÓÇѼÀÖ



šÏÀÊÎÆȟÍÍÇÔÀÁѼÒÊÄÓÀÈÓ½ÓÄÀϺÍÀÍÓÈ ÒÓÎʽÌÌÀ§—ÃÈÀÆÑÀÅ»ʽÌÌÀÓÎÖ§ — Ó½ÑÀÏÑÎÓ¼ÌÇÒÄÓΙÀÑÏÄÍ»ÒÈÀÍÓ¼ ÆÈÀÓÇÍ™•ÊÀÈÓÇÆÑÀÌÌ»ÓÇÖϺÑÀÒÀÍÎÈ ŠÊØËÀʟÊÇÖÊÀÈ¢ÈÊÎͽÌÎØ ÏÎØÓÀºÑÈÉÀÍÒÓÇÍ ÇÆÄÒ¼ÀÀÍÀÆʟÙÎÍÓÀÖÓÎ͆ÀÍÀÆÈÕÓ½ÏÎØËÎ ÍÀÓÇÖÀÏÀÍÓ»ÒÄÈ˺ÆÎÍÓÀÖ½ÓÈÇ ‚ÃÄÍļÍÀÈ ÊËÄÈÒÓ»˺Ò×ÇÍÎ̺ÕÍÓÇÖÄÉÎØÒ¼ÀÖ¦— Ó½ÑÀ ÃÄÍÔÀƼÍÄÈÓÎÄ¿ÊÎËΟËËÎÔÈÆÈÀʟÏÎÈÎØÖÆÈÀ ÓÇÍÓÑÀÆÈÊ»ÄÈʽÍÀÓÇÖ ‚ÏÎغ×ÄÈÅӟÒÄÈÒÓÎ §˺ÍÄÎÈÒØÍÄÑƟÓÄÖÓÇÖ
"ÑÈÒÓÄџ

¥Î†¢ ¥˜™˜

❛❛

Š••̺ÒÀ»ºÉÕ

†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ

❜❜

.Ÿ×ÇÀÑÈÒÓÄÑÐÍ×ÀÑÀÊÕ̟ÓÕÍ

¥

¸ÏÕÖÀÍÀźÑÄÓÀÈÒÓÇÒ×ÄÓÈÊ»ÀÍÀÊμÍÕÒÇ

ÎüËÇÌÌÀ¦ÒØÌÌÄÓÎ×»ÓÇÖ

ØÓ½ÍÎÌÇÖ†ÀѺÌÁÀÒÇÖ ÎÈÎÏμÎÈÒ×ÄýÍÒÓÎ

ÒÓÇ͆ÓÎØŠª —ÏѽÓÀÒÇÏÎØ Ò¿ÌÅÕÍÀ

ØÓ½ÍÎÌÇÖ†ÀѺÌÁÀÒÇÖ»

Ò¿ÍÎ˽ÓÎØÖÏѽÒÊÄÈÍÓÀÈÏÎËÈÓÈʟÒÓÇÍÎ̟ÃÀ

ÌÄÓÎÏÄÑÈÁŸËËÎÍ¥Ò¼ÏÑÀ ÄÍļ×ĺÍÀÒÓÎÈ×ļÎ

 ¦ÒØÌÌÄÓº×ÎØÌÄÒĺÍÀ

½×ȧÒÓÎÏÑÎÄÃÑļÎÓÇցŠ••

„ÀÅÀٟÍÇ

ÃÈÀÌÀÑÓØѼÀÖÀϺÍÀÍÓÈÒÓÇÍÇÆÄÒ¼ÀÓÇÖ

ÀÍÓÈÏÑÎÒÕÏÄØÓÈʽÀÍÀËÎÆÈʽÏÑÎÄÃÑļΠÓÎ

Š••ÊÀȽ×ÈÓÇËÎÆÈÊ»ÒØÆÊѽÓÇÒÇÖÌÄÓÐÏÎØ

ÎÏμÎÀÏÎÓÄËļºÍÀËÄÈÓÎØÑÆÈʽÏÑÎÄÃÑļÎ

ÒÓÎ̺×ÑÈÏѽÓÈÍÎÖÄÍÈÀ¼ÎÑÈÒÓÄѽ£Ä¿ÌÀ

Ó¿ÏÎ؆š• ļ×ÄÀÏ»×ÇÒÇÒÄÎÑÈÒ̺ÍÎØÖ

ÌÇÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÖ ÀÅο½×È̽ÍÎÃÄÍ

ÏÄÑÀÒ̺ÍdžÀÑÀÒÊÄØ»ü×ÀÒÄÆÈÀÌÈÀÅÎџ

—ÊÀӟÒÓÀÒÇļÍÀÈÓºÓÎÈÀÏÎØÀʽÌÀÊÀÈÀϽ

ÄÊÏÑÎÒÐÏÎØÖÒØÍÈÒÓÕÒÐÍžÒÓ½ÒÎÎ

ØϟÑ×ÄÈÊÀ̼ÀÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÏÑÎÆÑÀÌÌÀÓÈÊ»Ö

ÀʽÌÇÓÎÍŠª ÀÅοºÅÄÑÄÀÍÓÈ̺ÓÕÏÎÓÎÍ

ÓÇÍÏËÄØџÓÇÖÇÆÄÒ¼ÀÖÄÊÓÈÌοͽÓÈÌÄӟÓÎ

ÏÑÎÁËÇÌÀÓÈÒ̽ÖºÌÄÈÍÄÄÊļÊÀÔÐÖÄÈÏÐÔÇÊÄ

ÒØÌÅÕͼÀÖ ÀË˟ÄÏÈÏѽÒÔÄÓÀØϟÑ×ÎØÍ

¥Ò¼ÏÑÀÌÄÓÎØÖÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓºÖÓÎØŠª ÊÀÈÓÇÖ

ŠØͺÃÑÈÎΊØÍÀÒÏÈÒ̽ÖÃÄÍÔÀļÍÀÈÏÈÀÎ

½ÓÈļÍÀÈÔºÌÀÓÕÍÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓÐÍÏÐÖÔÀÓÎ

ÓÄџÒÓÈÄÖÃÈÀÅÎѺÖÌÄÓÈÖŸËËÄÖÃØ͟ÌÄÈÖ

šÄÃÈË»ÌÌÀÓÀÊÀÈ Ñ»ÆÌÀÓÀÎÃÄ¿ÄÈ ÎŠª ÒÓÎÒØͺÃÑÈÎ

¼ÃÈÎÖ

×ÄÈÑÈÒÓοÍ

½ÒÎÍÀÅÎџÓÇÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓÈÊ»ÌÀÖÏÑÀÊÓÈÊ»§

˼ÆÎÏÑÈÍÀϽÓÇÒØÍÄÃѼÀÒÇ ÆÈÀÓÇÒØÆÊѽÓÇÒ»ÓÎØÓÇÍ

¢Šª Ï˺ÎÍÏÎÑÄ¿ÄÓÀÈÌÄÀÍÎÈ×Ó½ÓÎÑ»ÆÌÀ

¥ÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ¥ÄӟÑÓÇÎ¥Ò¼ÏÑÀÖÊÀÓºÔÄÒÄ ÒÓǁÑÀÌÌÀÓļÀÓÎØŠª£˜–ÏѽÓÀÒÇÆÈÀÌÇ ÒØÌÌÄÓÎ×»ÓÇ֏ØÓ½ÍÎÌÇÖ†ÀѺÌÁÀÒÇÖ ÒÓÎÏÑÎÄÃÑļÎÓÇցŠ••ÊÀÈÒÓÇÒØͺ×ÄÈÀ ÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÄÓÎÍÒ×ÄÓÈʽÏÑÎÁËÇÌÀÓÈÒ̽ÊÀÈ

¶ÓÀÍÆÍÕÒÓ½ÄÉŸËËÎؽÓÈÇÏѽÓÀÒÇ

žÒÓ½ÒÎ ½ÏÕÖÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÄÓÀÈÒÓÇÒØͺ×ÄÈÀ 

ÀØÓ»ºÑ×ÄÓÀÈÒÄÃȟÒÓÀÒÇÌÄÓÇÔºÒÇÓÇÖ

ÇÏÀџÓÀÉÇ̺ÍÄÈÏÀËÄ¿ÎÍÓÀÖÊÀÈÏȺÙÎÍÓÀÖ

ØÓ½ÍÎÌÇÖ†ÀѺÌÁÀÒÇÖ ÇÎÏμÀ½ËÀÓÀ

ÐÒÓÄÇÇÆÄÒ¼ÀÍÀ¦ÊÈÍÇÔļÒÄÌÈÀÓÀÉÈÊ»

×ѽÍÈÀÊÈÍļÓÀÈÒÓÇÆÑÀÌÌ»ÓÇÖÒØÌÌÄÓÎ×»Ö

ÀÆÕÍÈÒÓÈÊ»ÏÎÑļÀ§º×ÎÍÓÀÖϟÍÓÀ¦ÄϼÆÍÕÒÇ

ÒÓÀÀÍÀËÎÆÈʟÏÑÎÄÃÑļÀÊÀÈ ½ÏÕÖʟÏÎÈÎÈ

ÓÕÍÎѼÕÍÊÀÈÓÕÍÃØÍÀÓÎÓ»ÓÕÍÌÀÖÌÄÁŸÒÇ

ÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÎØÍ ÓºÓÎÈÀ»ÓÀÍÊÀÈÇÀϽÅÀÒÇÒÓÇÍ

ÓÎØÖÒÇÌÄÑÈÍοÖÒØÒ×ÄÓÈÒÌο֧•ÏÎ̺ÍÕÖ 

ÏѽÒÅÀÓdžÀÍÄËËÀÃÈÊ»ŠØÍÃȟÒÊÄÂÇÓÇÖ

¦ÇÏÀÑÀÌÎÍ»ÌÀÖÒÓÎÏÑÎÄÃÑļÎÓÇցŠ••ÔÀ

ÏÀџÓÀÉÇÖÓÎ

ÊÑÈÔļ ÀϽÓÇÒӟÒÇÏÎØÔÀÊÑÀÓ»ÒÄÈÇ Š••ÒÓÈÖÌÄƟËÄÖ̟×ÄÖÆÈÀÓÎÀÒÅÀËÈÒÓÈʽ 

"ÏËμÏÑÎÁËÇÌÀÓÈÒÌμ Ï½ÓÇ͏ØÓ½ÍÎÌdžÀѺÌÁÀÒÇ

ÓÇÒ¿ÌÁÀÒÇ ÓÇÍÀϽÊÑÎØÒÇÓÕÍÒØÍÄÏÄÈÐÍ ÓÇÖÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÖÊѼÒÇÖ§

ÃÈÊÀÈÎËÎÆοÍÀØÓ»ÓÇÍÄÏÈËÎÆ»˺ÆÎÍÓÀÖ½ÓÈ ÀØÓ»οÓÕÖ»ŸËËÕÖÃÄͺ×ÄÈÏÑÎÆÑÀÌÌÀÓÈʟ

9ÕÑÈÒÓºÖ˼ÒÓÄÖ

×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʟ ÀÅοÃÄÍØϟÑ×ÄÈÏÄÑÈÔÐÑÈÎ

¢ÑÈÒ̺ÍÎÈÁ˺ÏÎØÍÒÄÀØÓ½ÓÎÄÏÄÈÒ½ÃÈÎ

ÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÖÌÄÓÈÖÃØ͟ÌÄÈÖÓÇÖÏËÄÈÎÂÇżÀÖ 

ºÍÀÀϽÒÏÀÒÌÀÀϽÓÇ̟×Ç×ÀÑÀÊÕ̟ÓÕÍ

º×ÄȦÀÏÎÃÐÒÄȧÎÑÆÀÍÕÓÈʟ½ËÀÀØӟÓÀ

ÆÈÀÓÎØÖÒØÒ×ÄÓÈÒÌÎ¿Ö ÇÎÏμÀÁѼÒÊÄÓÀÈ»ÃÇ

×ѽÍÈÀÊÀÈÄÊÏÑÎÒÕÏļºÍÀÍʽÒÌÎÏÎØ

ÒÄÄɺËÈÉÇÄͽÂÄÈÓÎØÒØÍÄÃѼÎØÓÎ͘οÍÈÎ 

ÂÇżÙÄÈÓÇÍÏÀџÓÀÉÇÒÓÀÏÑÎÄÃÑļÀ™ÀÈ

ÊÈÄÍÏÑÎÊÄÈ̺ÍÕÄÑÌÇÍÄ¿ÎØÍÓÇÍÄͺÑÆÄÈÀ

ÏÑÎÒÔºÓÎØͽÓÈļÍÀÈŸËËÎÌÈÀÒØÌÁÎËÈÊ»

¥Ò¼ÏÑÀÕÖÌÈÀÏÑÎÒϟÔÄÈÀÍÀÄÌÅÀÍÈÒÓļÕÖ

ʼÍÇÒÇÒÄÄϼÏÄÃΊª ÊÀÈŠª£˜–ÊÀÈŸËËÎ

ÅÎѺÀÖ¦ÀÑÈÒÓÄѽÓÄÑÕͧÔºÒÄÕÍ—ÀÆÕͼÀÆÈÀ

Ù»ÓÇÌÀÓÈÔÀʟÍÄÈÇÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓÈÊ»ÏÀџÓÀÉÇ

ÓÎÏÎÈÎÖļÍÀÈÏÈÎÀÑÈÒÓÄѽÖ»ÓÀÍÄɟËËÎØ

ŠÇÌÄÈÕÓºÎͽÓÈÎÈÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓºÖÏÎØ

ÄÌÅÀÍ»ÖÒÓÈÖÿÎÓÄËÄØÓÀ¼ÄÖÒØÍÄÃÑȟÒÄÈÖÓÇÖ

ÏѽÒÊÄÈÍÓÀÈÒÓÇ͏ØÓ½ÍÎÌdžÀѺÌÁÀÒÇÕÖÄϼ

™†•ÆÈÀÓÈÖÔºÒÄÈÖÓÎØÒØÍÄÃѼÎØ

ÓÎÏËļÒÓÎÍÏÑκÑ×ÎÍÓÀÈÀϽÓÎÍŠª Ï½ÓÇÍŸËËÇ ÀØӻǟÏÎÂÇÌÏÎÑļÍÀ

™ÀÈ×ÓØϟÍÄÓΦÊÀÌÏÀ͟Êȧ ÁºÁÀÈÀ ÄÃÐÔºËÄÈÊÀÌÏÀÍÀÑȽÎ˽ÊËÇÑÎ ½ÓÀÍ

º×ÄÈÀÏÎÃÎ×»̺ÒÀÒÓÎÍŠª£˜– ½ÌÕÖÃÄÍ

ØÏÀÑÊӟÙÇÓ»ÌÀÓÀÊÀÈÏÑÎÁËÇÌÀÓÈÒÌμ

ÒØÌÁÀ¼ÍÄÈÊÀÈÓμÃÈÎÌÄÓÎÍŠª ŠÄÏѽÒÅÀÓÄÖ

¦ÀÉÈÎÏÎÈοÍÓÀȧÒÓÎÍÁÕ̽ÄÒÕÊÎÌÌÀÓÈÊÐÍ

ÒØÍÄÃÑȟÒÄÈÖÓÇÖ™†•ÌÄÀÍÓÈÊļÌÄÍÎÓÀ

ÀÍÓÈÏÀÑÀÔºÒÄÕÍ ÏÎÈÄÖÄËϼÃÄÖÃÇÌÈÎØÑƼÀÖ

ÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓÈʟÇÏѽÓÀÒÇÀØÓ»ļ×ÄÏÑκËÔÄÈ

ÒØÒÏÄÈÑÐÒÄÕͺ×ÄÈǏÑÈÒÓÄџÒÓÇÍÈÒÓÎÑÈÊ»Ö

ÀϽÓÇÍÏËÄØџÓÇ֏ÑÈÒÓÄѻ֏ÍÀÒ¿ÍÔÄÒÇÖ

ÊÑÈÒÈ̽ÓÇÓÀÖÒØÆÊØѼÀÏÎØÃÈÀÍ¿ÎØÌÄ

ÇÎÏμÀ¦ÒØÌÏ˺ÄȧÌÄÓÎÍ„ÀÅÀٟÍÇ

¶ÃÇÓÀÿÎ̺ÑÇÓÎأĿÌÀÓÎÖ

ÊÀÈÃÈÀÓÇÑļƺÅØÑÄÖÌÄÓΚºÓÕÏÎÓÎØ

ÊÀÓÀËÎƼÙÎØÍÄØÔ¿ÍÄÖÓκÍÀÒÓΟËËÎÆÈÀ

ËÀÁŸÍÎØ ÊÀÈļ×ÄϟÑÄȺÕÖ»ÅÎØÖ

ÓÎÑ»ÆÌÀÒÓÇÍӟÒÇÓÎØÖ ÓÎÎÏμÎÁÀÔÀ¼ÍÄÈ

Ï½ÓÎÏÄÑÈÁŸËËÎÍ¥Ò¼ÏÑÀØÏÎÁÀÔ̼ÙÎØÍ

ÊÀÈÊÀӟϟÒÀÏÈÔÀͽÓÇÓÀÔÀÊÀÓºÁÎØÍ

ÓÈÖÃÈÀÒӟÒÄÈÖÀØÓ»ÖÓÇÖʼÍÇÒÇÖÌÈËÐÍÓÀÖ

ÒÓÎÒØͺÃÑÈÎÌÄ×ÕÑÈÒÓºÖ˼ÒÓÄÖ•ÍÓÕ

ÆÈÀºÍÀÍÀÏ˽ÏÑÎÁËÇÌÀÓÈÒ̽ ÄÍÐÀϽÓÇÍ

ÌÄÓÀÉ¿ÒÄ×ÕÑÈÒÓºÖÀϽÓÎØϽËÎÈÏÎÑÄ¿ÌÀ

ŸËËÇÎÈÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓºÖźÑÎÍÓÀÈÄÍÎ×ËÇ̺ÍÎÈ

ÒØÒʺÂÄÈÖº×ÎØÍÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÎÈËÀÅÀÙÀÍÈÊμ 

ÄÉÀÈÓ¼ÀÖÓÇÖÄÏÈËÎÆ»ÖÍÀÒØÙÇÓÇÔļÓÎÔºÌÀ

½ÏÕÖÀØÓ»ÏÎغÆÈÍÄÓÎÏÄÑÀÒ̺ÍΊŸÁÁÀÓÎ

ÒÓÀ½ÑÆÀÍÀÏÀÑÀʟÌÏÓÎÍÓÀÖÓÎØÖ¼ÃÈÎØÖÊÀÈ

ÆÈÀÓÇÍÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÇÓÕÍÒØÍÄÃÑÈÀÊÐÍÓÎØÖ

ÓÈÖÀÏÎşÒÄÈÖÓÇÖÏÀџÓÀÉÇÖ

ÔºÒÄÕÍÒÄÒÓÄ˺×ÇÊÀÈ̺ËÇÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ 

¥ÄËÈʟǏØÓ½ÍÎÌdžÀѺÌÁÀÒÇÒÓÇÍ ÀϽÅÀÒÇÆÈÀÓÇÒØÌÌÄÓÎ×»ÓÇÖÒÓÎ

ÌÄÓÇÃÈÀÁÄÁÀ¼ÕÒǽÓÈÀØÓ½ÃÄÍÀÏÎÓÄËļ ÀÌÅÈÒÁ»ÓÇÒÇÓÎØ¥Ò¼ÏÑÀ

ÏÑÎÄÃÑļÎ ÔºÒÇÀÍÀÏËÇÑÕÓ»ÏÑκÃÑÎØ

¥ÇͼÃÈÀÐÑÀÀϽÃÈÀÅÎÑÄÓÈʺÖÏËÄØѺÖ

ºËÀÁÄ΁ÈÐÑÆÎցÀÁѼËÇÖ ÆÑÀÌÌÀÓºÀÖ

ÓÎͼÙÄÓÀȽÓȺÓÒȽÏÕÖº×ÎØÍÓÀÏџÆÌÀÓÀ

ÓÇ֏† ÒØÌÏÄÑȺËÀÁÄ ÆÈÀÏÑÐÓÇÅÎџ 

ÓÎÊÎÌ̟ÓÈÓÎأĿÌÀÓÎÖÏÄѼÓÎÍ„ÀÅÀٟÍÇ

Ñ»ÓÑÀÀÏÎ×ÐÑÇÒÇÖ ËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÖØÏ´

¦ÄÉÕÔļÓÀȧ»ÊÀÓ´ŸËËÎØÖ¦ÊÀÓÄØÔ¿ÍÄÓÀȧ

½ÂÇÓÎÍÏÀÑÀϟÍÕÏÑÎÁËÇÌÀÓÈÒ̽ ½ÏÕÖ

ÏÑÎÖÓÎ͏ËÀÁŸÍÎÏÀѽËÎÏÎØÒ»ÌÄÑÀÓºÓÎÈÀ

ØÏÎÆÑÀÌ̼ÙÎØÍÄÊÏѽÒÕÏμÓÇÖ

ƺÅØÑÀÃÄÍÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀØϟÑ×ÄÈ


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ÎËÈÓÈÊ»

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ™˜ —š¥˜™)†•£*Š™•—

¦†½ËÄÌÎÖ ÒÓÎÍϽËÄÌΧ ÀϽÓΙ™• 

ÍÄÁŸÙÄÈÓÇͺÍÓÀÒÇÓÇÖÒ¿ÆÊÑÎØÒÇÖÌÄ ÓÎÊØÁÄÑÍÇÓÈʽÒÓÑÀÓ½ÏÄÃÎÓΙ™•Î ÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓÈʽÖÓÎØÁÑÀ×¼ÎÍÀÖ ÓΆš• ºËÀÁÄÀϽÅÀÒÇÆÈÀÕÑÇÀÏÄÑƼÀÒÓÈÖÊÀÈ ÏÑÈ˼ÎØ ÏѽÓÀÒÇÏÎØÊÀÓºÔÄÒÄÊÀÈÒÓÈցŠ••ÊÀȏ‚•‚ª ÎÈ ÎÏμÄÖÓÇÍÀϺÑÑÈÂÀÍ ÌÄÓÇ͏‚•‚ªÍÀÏÀ¼ÑÍÄÈÀϽÅÀÒÇÆÈÀ̼À ̽ÍÎ̺ÑÀ†ŸÍÓÕÖÒÓÎ͆ÄÑÈÒÒ½ÃÄÍÔÀÏÄÑÈ̺ÍÎØÍÍÀÃÎØÍ ÀÍÔÀϺÒÎØÍÓÀÒÏÑÄÍӏÍÓÈÔºÓÕÖ ÁÀÔÀ¼ÍÎØÍÓÎͦϽËÄÌÎ ÒÓÎÍϽËÄÌΧÏÎغ×ÎØÍÄÉÀÆÆļËÄÈÄÃÐÊÀÈÊÀÈѽ ™ÎÌÌÀÓÈʽÖÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÖÊÀÈÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓÈʺÖÃØ͟ÌÄÈÖ ÁѼÒÊÎÍÓÀÈÒÄÃȟÓÀÉÇ̟×ÇÖ¦ÎÑÆÐÍÎÍÓÀÖ§ÄÑÆÀÒÈÀÊοÖ ×ÐÑÎØÖÊÀÈÎÑÆÀÍÐÒÄÈÖÒÓÇÍÏÄÑÈźÑÄÈÀÊÀÈÓÇ͏ÓÓÈÊ» ÏÀÑÎØÒȟÙÎÍÓÀÖÓÈÖÔºÒÄÈÖÓÎØʽÌÌÀÓÎÖÆÈÀÓÇÍÊѼÒÇÊÀÈ ÓÇË¿ÒÇÃÈÄɽÃÎØ ÒÄ ÌÈÀÏÑÎÒϟÔÄÈÀÍÀ ÏÑÎÒÄÆƼÒÎØͽÒÎ ÓÎÃØÍÀÓ½ÍÄØÑ¿ÓÄÑÎ ÊÎÌ̟ÓÈʽÒÌÎØ ØÓοÓÎØļÃÎØÖÓÇ ÒØÒÓÇÌÀÓÈÊ»ÃÎØËÄȟ ÄÏÀ¼ÍÄÒÄǏ˺ÊÀ ½ÓÀÍ ÏѽÒÅÀÓÀ ÒÓÇÍ ÎÌÈ˼ÀÓÇÖÆÈÀÓÎÍ ¼ÊÎ šÏÄËÎÆȟÍÍÇ ÌÈËοÒÄ ÆÈÀ¦ÓÇÍÀɼÀÏÎغ×ÄÈÇ ÃÎØËÄȟÓÎØÌØÑÌÇÆÊÈ炙ÀËËÈÐÖ¦ÇÌÈÊÑ»ÀË˟Ó½ÒÎÌÄƟËÇ ÃÎØËÄȟÏÎØÒÅØÑÇËÀÓļÀÆÕÍÈÒÓºÖÊÀÈÎÈÊÎÃÎÌļÀØÓ½ÏÎØÔÀ ÏÄџÒÄÈÊÀÈѽÖ¼ÒÕÖÆÈÀÍÀÅÀÍļ§ —ÄÏÈÒ»ÌÀÍÒÇÀØÓ»ÀϽÓÇ͏˺ÊÀº×ÄÈÄÈÃÈʽÁŸÑÎÖÒÓÇÍ ÓѺ×ÎØÒÀÒØÆÊØѼÀÊÀӟÓÇÍÎÏμÀÇÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÀÍÇÒØ×¼À»

—ÒØÒÓÇÌÀÓÈÊ» ÃÎØËÄȟϽÑÓÀ ϽÑÓÀÔÀ×Ó¼ÒÄÈ ÆÄџÔÄ̺ËÈÀ ÒÓÎ̺ËËÎÍ

ÊÀÈÎÑÆ»ÆÈÀÓÈÖÄÏÈÏÓÐÒÄÈÖÓÇÖÊѼÒÇÖÃÄÍÄÊÃÇËÐÍÄÓÀÈÌÄ ÄÊÓÄÓÀ̺ÍÄÖÌÀÙÈʺÖÀÍÓÈÃџÒÄÈÖÊÀӟÓÎÀÍÀÌÄͽÌÄÍλ ̟ËËÎÍÓÎÄÏÈÔØÌÇÓ½ ÀÅοÓΙ™•ÀϽÓÇÍÀÑ×»×ÀÑÀÊÓÇѼÙÄÈ ÓÇÍÊѼÒǦüÊÎÏÎÌÀ×À¼ÑȧÆÈÀÓÎʼÍÇÌÀ ˺ÆÎÍÓÀÖ½ÓÈÌÏÎÑļ ļÓÄÍÀÓÎÄÊÓÈ͟ÉÄÈļÓÄÍÀÓÎÒØÌÏȺÒÄÈ •ÍÃÄ×Î̺ÍÕÖÀØӻǟÏÎÂÇÍÀÀÏÇ×ļÀÆÕͼÀÊÀÈÄØÑ¿ÓÄÑÎ ÏÑÎÁËÇÌÀÓÈÒ̽ÒÓÎʽÌÌÀÊÀÈÓÇÁŸÒÇÆÈÀÓÎÏÐÖÔÀ ÀÍÓÄÏÄɺËÔÎØÍÒÓÈÖÈÒÓÎÑÈÊοÌÄƺÔÎØÖÀÏÀÈÓ»ÒÄÈÖÓÕÍ ÊÀÈÑÐͥΙ™•ÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀÏÈÒÓÄ¿ÄȽÓÈÇÒØÒÓÇÌÀÓÈÊ»ÃÎØËÄȟ ¦Ï½ÑÓÀϽÑÓÀ§ÒÓÀÃÈÀʟÔÀ×Ó¼ÒÄÈÆÄџÔÄ̺ËÈÀÊÀÈÒÓÎ̺ËËÎÍ ÔÀÓÎØÀÏÎÃÐÒÄÈÏÎË¿ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎØÖÊÀÑÏοÖ—ÏÎÑļÀÓÎØ †š•ļÍÀÈ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈÊ» ÀÅοÓÎÓÄËÄØÓÀ¼ÎÃȟÒÓÇÌÀ ÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀ¦×Ó¼ÙÄȧÓÇÿÍÀÌ»ÓÎØ

¢ÈÏѽÒÅÀÓÄÖÀÏÄÑÆÈÀʺÖÊÈÍÇÓÎÏÎÈ»ÒÄÈÖÃļ×ÍÎØͽÓÈ º×ÄÈÊÀÓÀźÑÄÈÍÀÒØÒÏÄÈÑÐÒÄÈʽÒÌÎÒÓÈÖÆÑÀÌ̺ÖÓÎØ» ÍÀÄÍÄÑÆÎÏÎÈ»ÒÄÈʽÒÌÎÏÎØļ×ÄÀÏÎÒÓÀÒÈÎÏÎÈÇÔļ•¼ÍÀÈ ÄÍÃÄÈÊÓÈʽ½ÓÈÒÓÈÖÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×ÄÖÏÎÑļÄÖÒÓÎ ʺÍÓÑÎÓÇ֏ԻÍÀÖÓÀÌÏËÎÊÓÎØšÄÓÐÏÎØ»ÓÀÍ ÈÒÎÿÍÀÌÀÌÄÓÀÌÏËÎÊÓṌŠ••‚•‚ªÊÀÈ ÓÕÍËÎÈÏÐÍÃØ͟ÌÄÕÍÓÇÖÊÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊ»Ö ÊÀÈÄÉÕÊÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈʻ֏ÑÈÒÓÄџÖ¯ÀÍÃÄÍÓÀ ÉÄÏÄÑÍοÒÀÍÊȽËÀÖ •ÏÈÏ˺ÎÍ ÇÒØÆʺÍÓÑÕÒÇʟÓÕÀϽÓÇÍ ÎÌÏѺËÀÓÎØÄͽÖÀÉȽËÎÆÎØÀÑÈÔÌοÒÕÌÀÓļÕÍ ÊÀÈÎÌÎÒÏÎÍÃÈÐÍÀϽÊѼÒÈÌÎØÖÊ˟ÃÎØÖ ÌÄ ÊÀ˺Ö¦ÄÏÈýÒÄÈÖ§ÒÓÎØÖÁÈÎÌÇ×ÀÍÈÊοÖÄÑƟÓÄÖ ÓÎØÖÍÀØÓÄÑƟÓÄÖ ÓÎØÖÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØÖÒÓÎÍ Ê˟ÃÎÓÑÎżÌÕÍÊÀÈÏÎÓÐÍ ÓÎØÖËÎÆÈÒÓºÖ ÓÎØÖÎÈÊÎýÌÎØÖ¯ÀÍÊÀȽ×ÈÀ͟ËÎÆÄÖÓÎØ ÏÀÑÄËÔ½ÍÓÎÖ¯ÊËÏ º×ÄÈÃÇÌÈÎØÑÆ»ÒÄÈÌÈÀÃØÍÀÌÈÊ»ÏÎØ ÓÎØÄÏÈÓѺÏÄÈÍÀÀÉÈÐÍÄÈÔºÒÇÀ͟ËÎÆÇÒØÍÎÌÎÒÏÎÍüÀÖÒÓÀ ÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓÈʟÏџÆÌÀÓÀ ÀÍÓÈÏÀÑÀÔÄÓÈÊ»ÖÏÑÎÖÓǁŠ••

ʟÓÈÏÎË¿ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÀϽÌÄ×ÈËȟÃÄÖʽÒÌÎÒÄÌÈÀ ÏÎÑļÀ ÄÈÃÈʟ½ÓÀÍÓΙ™•º×ÄÈÔºÒÄÈÒÓÇÁŸÒÇÓÎØÊÀÔ»ÊÎÍÓÀ ÀÍÀÒ¿ÍÓÀÉÇÖÓÎØÄÑÆÀÓÈÊοÊÀÈËÀÚÊοÊÈÍ»ÌÀÓÎÖ ¢†ÄÑÈÒÒ½ÖÔÄÕÑļ½ÓÈÎÈÒØÍÔ»ÊÄÖÓÎÍ ÃÈÊÀÈÐÍÎØÍʟÍÎÍÓÀÖÄϼÊÀÈÑǽÒÎÏÎÓºÓÇÍ ØϽÔÄÒÇÓÎØÒÎÒÈÀËÈÒÌο™ÀȽÓÈÏ˺ÎÍÌÏÎÑļ ÇÀËËÀÆ»ÓÕÍÒØÒ×ÄÓÈÒÌÐÍÿÍÀÌÇÖ ÏÎØÎÃÇÆļ ÒÓǦËÀÚÊ»ÄÉÎØÒ¼À§ÊÀÈÓÎÍÒÎÒÈÀËÈÒ̽ ÍÀÓÄÔļ ÏÈÎÃØÍÀӟÊÀÈÏÈÎÄÏÈÓÀÊÓÈʟÊÀÈÍÀÒØÍÃÄÔļÌÄ ÓÎØÖÀÆÐÍÄÖÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÕÍÊØÁÄÑÍÇÓÈÊÐÍ̺ÓÑÕÍ ÏÎØÊÀӟÆÄÍÈÊ»ÎÌÎËÎƼÀüÍÎØÍÒÓÇÍÊѼÒÇ ÀÏÑÎÒÃȽÑÈÒÓÎ×ÑÎÍÈʽÁŸÔÎÖ Ï½ÓÇÍŸËËǺ×ÄÈÀϺÍÀÍÓ¼ÓÎØÒÎÁÀѺÖ ÃØÒÊÎ˼ÄÖ ÏÎØÿÒÊÎËÀÀÍÀÓѺÏÎÍÓÀÈ¥ÎÁ˺ÏÄÈ

❛❛

&ϼÊÀÈÑǽÒÎ

ÏÎÓºÇØϽÔÄÒÇ

ÓÎØÒÎÒÈÀËÈÒÌο

❜❜

"ÍÀÒ¿ÍÓÀÉÇÓÎØÊÈÍ»ÌÀÓÎÖ †ÑÎÅÀÍÐÖ ½ÌÕÖ ÓÎÙÇÓοÌÄÍÎÀØÓ»ÓÇÒÓÈÆÌ»ļÍÀÈ

ÊÀÍļÖÒÓνÓÈ ÏÀџÓÎ̺ÆÄÔÎÖÓÇÖÄϼÔÄÒÇÖÏÎØ ú×ÎÍÓÀÈÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÃÄÍØϟÑ×ÄÈ ÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×ÇÀÍÓ¼ÃÑÀÒÇÀϽÓÎÍʽÒÌÎÓÇÖÄÑÆÀÒ¼ÀÖ ¥ÎÄÑÐÓÇÌÀËÎÈϽÍļÍÀÈÀÍØϟÑ×ÎØÍÄÏÈËÎƺÖÏÎØÁÎÇÔοÍ ÓÎʽÌÌÀÊÀÈÓÈÖÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓÈʺÖÓÎØÃØ͟ÌÄÈÖÍÀØÏÄÑÁοÍ ÓÈÖ½ÏÎÈÄÖÃØÒÊÎ˼ÄÖÒ»ÌÄÑÀ ÐÒÓÄÍÀØϟÑÉÄÈÏџÆÌÀÓȺÍÀ ËÀÚʽʼÍÇÌÀÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×ÎÓÕÍÏÄÑÈÒӟÒÄÕÍ‚ȽÓÈÇÒØÆÊØѼÀ ÀÏÎÃÄÈÊÍ¿ÄÓÀȦÎÃÎÒÓÑÕÓ»ÑÀÖ§ ◆
ƒºÌÀ

◆◆◆

¥Î†¢ ¥˜™˜

¢È™ºÑÁÄÑÎÈ̺ÓÎ×ÎÈ ÓÇÖ.*(ÙÇÓοÍËÎÆÀÑÈÀÒ̽



†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ

†Î¿Ï»ÆÀÍÓÀËÄÅӟ

ÏÀÍÓ»ÒÄÈÖÒ×ÄÓÈʟÌÄÓÈÖÏÄÍÈ

ÒÄÀÏÎÄϺÍÃØÒǧ˜Ò׿ÄÈÓμÃÈÎÊÀÈÆÈÀÓÇÍ

×ѺÖÀÏÎýÒÄÈÖÓÕÍÄÏÄÍÿÒÄ ÕÍÓÇÖ.*(ÒÓÇÍÄÓÀÈÑļÀÓÑÎ

ÄϺÍÃØÒ»ÓÇÖÒÓÇ7JWBSUJBÍ½×È ÏοºÆÊÄÈÓÀÈ ÇÃÈÀÅÎџ

żÌÕÍ7JWBSUJBÙÇӟÆÈÀÓѼÓÇ ÅÎџÓÎGVOEÌÄÓ½×ÕÍÓÇÖ.*(

ÀÏÎÓÄËÄÒ̟ÓÕÍÓÇÖÀϽÒØÍÄ×ÈÙ½ÌÄÍÄÖÃÑÀ

†ÐÖÄÉÇÆļÇ7JWBSUJBÓÇÍÊÀӟÑÑÄØÒÇÓÕÍ

$FSCFSVÖ1BSUOFST ™ºÑÁÄÑÎÖ ÙÇÓÐÍÓÀÖÏÀ

ÒÓÇÑȽÓÇÓÄÖ ÄÊÀÓÄØÑÐÙÇ̼ÀÆÈÀÓÇ×Ñ»

џËËÇËÀÓÇÍÄÅÀÑÌÎÆ»ÓÇÖÍÎÌÎÔÄÒ¼ÀÖÀϽÓÈÖ ÄÏÎÏÓÈʺÖÀÑ׺Ö×ÕѼÖÃÈÀÊѼÒÄÈÖ•ÈÃÈʽÓÄÑÀ ÓÎGVOEÌÄÓ½×ÕÍÓÇÖ.*(ÀÏÄØÔ¿ÍÄÈͺÀÊÀØӟ ÄÑÕÓ»ÌÀÓÀÆÈÀÓÇ.*(ÌÄÀÍÀÊμÍÕÒÇÒ×ÄÓÈʟ ÌÄÓÈÖÄÏÄÍÿÒÄÈÖÓÇÖ.*(ÒÓÇ7JWBSUJB ÀË˟ÊÀÈ ÒÓÇͼÃÈÀÓÇÍÄÓÀÈÑļÀÒØÌÌÄÓÎ×ÐÍŠØÆÊÄÊÑÈ ̺ÍÀÓÀÄÑÕÓ»ÌÀÓÀÏÎØÔºÓÄȺ×ÎØÍÕÖÄÉ»Ö ƒÄÕÑļÓÄÈÊÀÍÎÏÎÈÇÓÈÊ»ÓÇ̺ÒÇÄÓ»ÒÈÀÀϽ ÃÎÒÇÄÏÄÍÃØ̺ÍÎØÊÄÅÀËÀ¼ÎØÒÓÇ7JWBSUJB ŠÇÌ—̺ÒÇÄÓ»ÒÈÀÀϽÃÎÒÇÓÎØÄÏÄÍÃØ ̺ÍÎØÊÄÅÀËÀ¼ÎØÀÍ»ËÔÄÒÄ ÆÈÀÓÇ×Ñ»ÒÇ ÊÀÈÒÄ ÆÈÀÓÇ×Ñ»ÒÇ » ÀÍ ÃÄÍÒØÌÏÄÑÈËÇÅÔļÓÎʺÑÃÎÖÀϽÓÇÍÏÐËÇÒÇ ÓÇÖÔØÆÀÓÑÈÊ»Ö&%*5"ÒÓÈÖ ŠÇÌ)ÄϺÍÃØÒÇÒÓÇ7JWBSUJBº×ÄÈÏÎËËÀ Ï˟ÒÈÀ×ÀÌÇ˽ÓÄÑÄÖÀÏÎýÒÄÈÖÀʽÌÇÊÀÈÀϽ ÄÏÄÍÿÒÄÈÖ×ÕѼÖѼÒÊÎ SJTLGSFFJOWFTUNFOUT —.*(ÔÄÕÑļ½ÓÈÓÀÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀÏÎØÄÏÈ

ÒǺÍÀÍÓÈÊÄÑÃÐÍ ÄÊÀÓÄØÑÐʺÑÃÇ ÆÈÀÓÇ×Ñ»ÒÇ ƒÄÕÑļÇ7JWBSUJBÓÀÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀÏÎØ ÄÏÈÓØÆןÍÄÈÈÊÀÍÎÏÎÈÇÓÈʟÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÀ¼ÃÈÀ ÊÄşËÀÈÀÏÎØÀÏÀÒ×ÎËļ ™ÀӟÓÇ×Ñ»ÒÇÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÇ×Ñ»ÒÇ ÎȦÏÕË»ÒÄÈÖ§ÓÎآ̼ËÎØ7JWBSUJBÀØÉ» ÔÇÊÀÍÊÀӟ ÄÊÀÓÄØÑÐ » ÀË˟Ç À¿ÉÇÒÇÀØÓ»ØÏÄÑÊÀË¿ÅÔÇÊÄÀϽÓÇÍÀ¿ÉÇÒÇ ÓÎئʽÒÓÎØÖÏÕË»ÒÄÕͧÇÎÏμÀÀÍ»ËÔÄÒÓÀ ÄÊÀÓÄØÑÐ » ÊÀÔÐÖÊÀÈÀϽÓÇÍ À¿ÉÇÒÇÓÕͦÄɽÃÕÍÃÈμÊÇÒÇÖÊÀÈÃȟÔÄÒÇÖ§ ÇÎÏμÀÀÍ»ËÔÄÒÓÀ ÄÊÀÓÄØÑÐ » ƒÀÃÈÀÓÇÑÇÔļμÃÈÎÖÑØÔ̽ÖÀ͟ÏÓØÉÇÖÊÀÈ ÒÓÎ̺ËËÎÍ¥ÈÄÊÓÈ̟θÌÈËÎÖ —ÒØÒÒÕÑÄØ̺ÍǦØÏÄÑÀɼÀ§ÊÀÈÇÀɼÀÓÕÍ ¦ÀÒÕ̟ÓÕÍÒÓÎÈ×ļÕͧÏÎØÀÏÄÈÊÎͼÙÎÍÓÀÈÒÓÈÖ ÎÈÊÎÍÎÌÈʺÖÊÀÓÀÒӟÒÄÈÖÓÇÖ7JWBSUJBÀÏÎÓÄ

—ÅÓÐ×ÄÈÀźÑÍÄÈÆÊѼÍÈÀ ÏÀÈÓοÍÀÏÀÍÓ»ÒÄÈÖÊÀÈËÎÆÀÑÈÀÒ̽ÀϽÓÎÍ”ÆÄͽÏÎØËÎ ÓØÆןÍÄÈÇ7JWBSUJBÃÈÊÀÈÎËÎÆοÍÓÇÍÀɼÀÏÎØ ÊÀÓÀÁË»ÔÇÊÄÆÈÀÓÇÍÀÆÎџÓÕÍÏÀÑÀʟÓÕÏÄ ÑÈÎØÒÈÀÊÐÍÒÓÎÈ×ļÕÍ ŠÇÌŠÓÀÄÓ»ÒÈÀÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀÓÎØ Çš˜(ÀÍÀÊμÍÕÍĽÓÈÓÎÒØÍÎËÈʽÏÎÒ½ÓÇÖ ØÏÄÑÀɼÀÖÏÎØÊÀÓºÁÀËÄÆÈÀÓÇÍÄÉÀÆÎџÓÎØ Î̼ËÎØ7JWBSUJBÀÍ»ËÔÄÒÓÎÏÎÒ½ÓÕÍ ÄÊÀÓÄØÑÐÊÀȽÓÈÎÈÄÏÈÏѽÒÔÄÓÄÖÀɼÄÖÏÎØ ÊÀÓºÁÀËÄÆÈÀÓÇÍÀÆÎџŸØËÕÍÒÓÎÈ×ļÕÍÏÎØ ÀÅÎÑοÍÒĦŠ»ÌÀÓÀÊÀÈ•ÌÏÎÑÈʺÖÄÏÕÍØ̼ÄÖ§ ÓÎØÏÑÎÀÍÀÅÄѽÌÄÍÎØÎ̼ËÎØÀÍ»ËÔÀÍÒÓÎ ÏÎÒ½ÓÕÍ ÄÊÀÓÄØÑÐ ŸÑÀÒ¿ÍÎËÎ ÄÊÀÓÄØÑÐØÏÄÑÀɼÀ½ÓÀÍÇ×ÑÇÌÀÓÈÒÓÇÑÈÀÊ» ÀɼÀÓÇÖÄϺÍÃØÒÇÖÒÓÇ7JWBSUJBÒÓÈÖ »ÓÀÍ ÄÊÀÓÄØÑÐ 0ÈÄËÄÆÊÓºÖÓÎآ̼ËÎØ.*(º×ÎØÍÄ˺ÆÉÄÈÓÈÖ ÀÏÎÓÈÌ»ÒÄÈÖÓÕÍÏÀÑÀϟÍÕÏÄÑÈÎØÒÈÀÊÐÍÒÓÎÈ ×ļÕÍ̺×ÑÈÒ»ÌÄÑÀ ŠÇÌŠÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒÇÏÎØÇÀÏÎÓ¼ÌÇÒÇ ƼÍÄÓÀÈÒÓÇÁŸÒÇÌÄËËÎÍÓÈÊÐÍÑÎÐÍÏÎÈÄÖļÍÀÈ ÀØÓºÖÎÈÑκÖÏÎØÃÈÊÀÈÎËÎÆοÍÓοÂÎÖÀØÓÐÍ ÓÕÍÀÏÎÓÈÌ»ÒÄÕÍ ŠÇÌ¥ÈÀÏÎÊ˼ÒÄÈÖØϟÑ×ÎØÍÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍ ÑÎÐÍÏÎØÄÏÈÓÄ¿×ÔÇÊÀÍÒÓÇ×Ñ»ÒÇ» ÏÀËÀȽÓÄÑÕÍ×Ñ»ÒÄÕÍÊÀÈÀØÓÐÍÏÎØļ×ÀÍÏÑÎ ÛÏÎËÎÆÈÒÔļ „½ÆÕÓÎØ¿ÂÎØÖÓÕÍÏÑÎÀÍÀÅÄѽÌÄÍÕÍÏÎ ÒÐÍ ÎÈ̺ÓÎ×ÎÈÀÏÀÈÓοÍÍÀÃÎÔοÍÓÐÑÀÒÓÇ ÃÇÌÎÒȽÓÇÓÀÀÊÑÈÁ»ÒÓÎÈ×ļÀÓÕÍÏÀÑÀϟÍÕ ÀÏÎÓÈÌ»ÒÄÕÍ

­ÆÈÍÄÄÊÓ¼ÌÇÒÇÓÇÖ7JWBSUJBÏÑÈÍÀϽÓÇÍÄÉÀ ÆÎџÓÇÖÀϽÓÇ.*(ÊÀÈÀÍÍÀÈÀϽÏÎÈÎØÖ —ÀÆÎџ»ÇÏÐËÇÒÇÌÈÀÖÄÓÀÈÑļÀÖƼÍÄÓÀÈÌÄ ÁŸÒÇÓÀ¦ÏÑÎÓ½ÊÕÍ ŽÑÕÍÊÀÈÀÏÎÒÁºÒÄÕͧ &#*5%" ÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀӟÓÇÖ»ËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÈ ØϽÂÇÊÀÈŸËËÎÈÏÀџÆÎÍÓÄÖ Ï×ÎÃÀÍÄÈÒ̽Ö ÓÇÖÄÓÀÈÑļÀÖ»ÓÎ×ÑÇÌÀÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽÓÇÖʽ ÒÓÎÖÊËÏ 

ÈÀÓÇÍÏÐËÇÒÇÓÇÖ£ŸÃÈΙÎÑÀÒ¼ÃÇÖÇ.*( ÌÀÖûËÕÒĽÓȦÑ×Èʟ ÇÄÍ˽ÆÕÄϺÍÃØÒÇ ļ×ÄÕÖÒÓ½×ÎÓÇÍÄϺÊÓÀÒÇÓÇÖ.*(ÒÓÎÍ×ÐÑÎ ÓÎØËÈÀÍÈÊοÄÌÏÎѼÎØ ÎÎÏμÎÖºÃÄÈ×ÍÄÄØμÕ ÍÎÖÊÀӟÓÇÍÏÄѼÎÃÎÓÇÖÄϺÍÃØÒÇ֏ϽӽÓÄ ˽ÆÕÓÇÖÄÏÈÃļÍÕÒÇÖÓÎØÎÈÊÎÍÎÌÈÊοÏÄÑÈ ÁŸËËÎÍÓÎÖÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀÊÀÈÒÓÎÍÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎ ÓÎ̺ÀÏÀÆÊÎÒ̼ÕÖ Ç.*(ÀÏÎşÒÈÒÄÍÀÏÑÎÁļ

ËοÒÀÍÊÀӟÓÎÓºËÎÖÓÇÖ×Ñ»ÒÄÕÖÓÎ ÓÎØÒØͽËÎØÓÕÍÏÄÑÈÎØÒÈÀÊÐÍÓÇÖÒÓÎÈ×ļÕÍ Ãļ×ÍÎÍÓÀÖ̼ÀÀØÉÇÓÈÊ»ӟÒÇÀϽ×Ñ»ÒÇÒÄ ×Ñ»ÒÇ)7JWBSUJBº×ÄÈÄÏÄÍÿÒÄÈÒÓÀÒÓÎÈ×ļÀ ÀØӟ ÏÑÎÀÏÎÒÁºÒÄÕÍ ÓÎÏÎÒ½ÓÕÍ ÄÊÀÓÄØÑÐ ÏÎÒ½ÏÎØÀÍÓÈÏÑÎÒÕÏÄ¿ÄÈÓÎ ÓÕÍÈüÕÍÓÇÖÊÄÅÀËÀ¼ÕÍ ÈÃÈÎÊÓÇÓÐÍÌÇÓÑÈ Ê»Ö ƒÀÌÏÎÑοÒÄÇ7JWBSUJBÍÀÌÀÖÄÉÇÆ»ÒÄÈ

–ÇÌȟÆÈÀÓ΂Ç̽ÒÈÎÎÈÒØÌÁŸÒÄÈÖ¢¥•ÊÀÈ¢ËØÌÏÈÀÊ»Ö

–

ÇÌȟÓÎØ‚ÇÌÎÒ¼ÎØÒÓÈÖØÏÎÔºÒÄÈÖÏÐËÇÒÇÖÓÎØ¢¥•ÊÀÈÓÇÖ¢ËØÌÏÈ ÀÊ»ÖÃÈÀÏÈÒÓÐÍÄÈÎÀÍÓÈÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇփĽÃÕÑÎÖ†ŸÆÊÀ ËÎÖ ÎÎÏμÎÖ ÌÈËÐÍÓÀÖÒÓÇÍÓÇËÄÎÏÓÈÊ»ÄÊÏÎÌÏ»¦†ÑÎÒÊ»ÍÈΧÓÎ؁ȟÍÍÇ †Î˼ÓÇÒÓÇ •¥ ØÏÎÒÓ»ÑÈÉÄÏÕÖÏѺÏÄÈÀØÓºÖÎÈÿÎØÏÎÔºÒÄÈÖÍÀÃÈÄÑÄØÍÇ

¦‚ÄÍØϟÑ×ÄÈʽÍÓÑÀÌÄÓÎÍÊ¿ÑÈΔÆÄͽÏÎØËΕÆÐÃÈÀÏÈÒÓÐÍÕ½ÓÈÒÄ ÿÎÌÄƟËÄÖØÏÎÔºÒÄÈÖ ÏÎØļÍÀÈÀÌÅÈËÄƽÌÄÍÄÖÊÀÈÎÈÿΠ΢¥•ÊÀÈÇ ¢ËØÌÏÈÀÊ» ÄÌÅÀͼÙÄÓÀÈÓμÃÈÎÏѽÒÕÏÎÊÀÈʟÍÄÈÓÇͼÃÈÀÃÎØËÄȟ‚ÇËÀû ÀÆÎџÙÄÈÊÀÈÏÎØ˟Äȧ

ÔοÍÒØÒÓÇÌÀÓÈʟÊÀÈÒÄÁŸÔÎÖ Š×ÄÓÈʟÌÄÓÇÍ¢ËØÌÏÈÀʻ΃†ŸÆÊÀËÎÖļÏĽÓÈÇÒÇÌÄÑÈÍ»ÊØÁºÑÍÇÒÇ ÄÅÀÑ̽ÙÄȦÓÇÒ¿ÌÁÀÒÇ ÓÇÍÓÄÑÀÓÐÃÇÊÀÈÒÊÀÍÃÀËÐÃÇÒ¿ÌÁÀÒÇÓÇÖÏÑÎÇ ÆοÌÄÍÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÌÄÓÎÍÊ¿ÑÈΔÆÄͽÏÎØËÎ ÎÎÏμÎÖÓÇÍÏοËÇÒÄÌÄӟ ÓÇÍ¢ËØÌÏÈÀÊ»•ÓÀÈÑļÀ§ ŠÄŸËËÎÒÇÌļÎÓÇÖÒØͺÍÓÄØÉ»ÖÓÎØÎÀÍÓÈÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ÃÈÀϼÒÓÕÒĽÓÈΏ”ÆÄͽÏÎØËÎÖÃÈÀÊÀÓº×ÄÓÀÈÀϽÀϺÑÀÍÓÇÀËÀÙÎÍļÀ

¢ÀÍÓÈÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÏѽÒÔÄÒÄÏÕÖ¢¥•ÊÀÈ¢ËØÌÏÈÀÊ»¦Ä¼ÍÀÈ ÿÎÒÊÀÍÃÀËÐÃÄÈÖÈÒÓÎѼÄÖ™ÀÈÍÎ̼ÙÕ½ÓÈǺÑÄØÍÀÀØÓÐÍÓÕÍÿÎÒØÌÁŸ ÒÄÕÍÃÄͺ×ÄÈË»ÉÄÈÊÀÈÔÀÏѺÏÄÈÍÀÒØÍÄ×ÈÒÓļ§ ŠÄŸËËÎÒÇÌļÎÓÇÖÒØͺÍÓÄØÉ»ÖÓÎØ΃†ŸÆÊÀËÎÖÒÇÌļÕÒĽÓÈǺÑÄØÍÀ ÏѺÏÄÈÍÀÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈÇÔļÒĽËÀÓÀÄϼÏÄÃÀÊÀÔÐÖ¦ÎʽÒÌÎÖ˺ÄȺÍÀÒ¿Í ÔÇÌÀ ½ÏÎØÊÀÈÀÍÏÀÖ ÀÁÑοÌÄÏοÏ»ÆÀÍÓÀËÄÅӟ§ ØÓ½ ½ÏÕÖÄÉ»ÆÇÒÄÎÀÍÓÈÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ¦ÒÇÌÀ¼ÍÄȽÓÈʟÍÄÈÖ

¦Ê½ÌÀÊÀÈÀÍʟÏÎÈÎÖÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓ¼ÀÖÊÄÑüÙÄÈÒØÍÄ×ÐÖ§ ļÏÄ΃†ŸÆÊÀ ËÎÖ ¦ÓÎÍÀÌÈ˟ÄÈÆÈÀÓÎØÖŸËËÎØÖÊÀÈÍÀÓÎØÖÎÍÎ̟ÙÄÈ×ÀÒÎÒʽÏÎØÖÃļ×ÍÄÈ ÀϺÑÀÍÓÇÀËÀÙÎÍļÀ†½ÒÎ̟ËËÎͽÓÀÍÃÄÍļÍÀÈÊÀȺÓÒÈÓÀÏџÆÌÀÓÀ§ ¢ƒ†ŸÆÊÀËÎÖÀÑÍ»ÔÇÊÄÏÕÖØϟÑ×ÄÈÏÀËȟʽÍÓÑÀÓÎ؆Š¢™ÌÄÓÎ͏ ”ÆÄͽÏÎØËÎ ÇÎÏμÀØÏÎԟËÏÄÈÒ»ÌÄÑÀÓÇͺÍÓÀÒÇÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍÿÎÏËÄØ ÑÐÍ

ÒØÌÁŸÒÄÈÖ ½ÓÈʟÍÄÈÖ×ÄÈÑÈÒÌοÖØÏÎÔºÒÄÕÍÊÀӟÓѽÏÎÐÒÓÄÍÀÙÇÌÈÐÍÄ ÓÀÈÓ΂Ç̽ÒÈΘÒ×ØѼÙÎÌÀȽÓÈÊÀÈÒÓÎÍ¢¥•ÊÀÈÒÓÇÍ¢ËØÌÏÈÀÊ»Ó΂Ç̽ ÒÈÎÙÇÌÈÐÔÇÊÄ™ÀȽÓÈÓÎÏѽÁËÇÌÀÊÀÈÒÓÇ̼ÀÏÄѼÏÓÕÒÇÊÀÈÒÓÇÍŸËËÇ ÃÄͺËÇÉÄÌÄÓÇÃÇÌÈÎØÑƼÀÄͽÖÄÏÄÍÃØÓÈÊοÅÎѺÀ ÎÎÏμÎÖÏÑλÆÀÆÄÓÇ ÃÑÀÒÓÇÑȽÓÇÓÀÒÓÎÍÊÀÈÍοÑÆÈÎÅÎѺÀ ÀË˟ÌÄÌÈÀÌÄÒÎ˟ÁÇÒÇ ÃÈÀÌÄÒÎ ˟ÁÇÒÇ ÊÄÑÃÎÒÊÎÏÈÊ»§


¥Î†¢ ¥˜™˜

◆◆◆ ƒºÌÀ

†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ

ÏÎÈÀÏÑÎÒÓÈÔºÌÄÍÇÀɼÀüÍÎØÍÓÀÏÄÑÈÎØÒÈÀʟ ÒÓÎÈ×ļÀÀØӟ šºÒÀÒÄÿÎ×ѽÍÈÀÎÊÀÔÀѽÖÃÀÍÄÈÒ̽Ö OFUEFCU ÓÇÖ7JWBSUJBØÏÄÑÃÈÏËÀÒȟÒÔÇÊÄ ÀϽ ÄÊÀÓÄØÑÐÒÓÈÖ ÒÓÎÏÎÒ½ ÓÕÍ ÄÊÀÓÄØÑÐÊÀӟÓÇÍ¥È ÀÏÎýÒÄÈÖÏÑÎÒÃÎÊοÒÄ»ļ×ÄνÌÈËÎÖÀϽÓÈÖ ÄÏÄÍÿÒÄÈÖÓÎØοÓÕÖÐÒÓÄÍÀÃÈÊÀÈÎËÎÆļÓÀÈÎ ØÏÄÑÃÈÏËÀÒÈÀÒ̽ÖÓÎØ×ѺÎØÖ ŠÓÈÖÎÈÊÎÍÎÌÈʺÖÊÀÓÀÒӟÒÄÈÖÓÇÖ7JWBSUJB ÒÓÈÖÃÈÀÁŸÙÎØÌĦÊÀӟÓÇÍÓѺ ×ÎØÒÀ×Ñ»ÒÇθÌÈËÎÖÃÄÍÃÈÀÓ»ÑÇÒÄÓÇÍ Ä˟×ÈÒÓÇÀÍÀËÎƼÀÊÀÔÀÑοÃÀÍÄÈÒÌοÏÑÎÖ &#*5%"ÊÀÔÐÖÊÀÈ&#*5%"ÏÑÎÖÊÀÔÀѽ ºÉÎÃÎÓ½ÊÎØÊÀÈÁѼÒÊÄÓÀÈÒÄÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÃÈ ÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÕÍÌÄÓÀÏÈÒÓÕÓÈʟÈÃÑ¿ÌÀÓÀ ÆÈÀÓÎÍÄÏÀÍÀÊÀÔÎÑÈÒ̽ÓÕͽÑÕÍÃÀÍÄÈÒÌο ÓÎØÒØͽËÎØÓÎØÌÀÊÑÎÏѽÔÄÒÌÎØÃÀÍÄÈ ÒÌοÓÎا ‚ÇËÀû½ËÀÓÀßÍÄÈÀÓÎآ̼ËÎØļÍÀÈÁÑÀ ×ØÏѽÔÄÒÌÀÊÀÈÀÍÃÄÍƼÍÄÈÀÍÀÃȟÑÔÑÕÒÇÓÎØ ×ѺÎØÖÔÀº×ÄÈθÌÈËÎÖÒÎÁÀџÏÑÎÁË»ÌÀÓÀ ÑÄØÒÓ½ÓÇÓÀÖ ÃȽÓȺ×ÄÈÀÑÍÇÓÈʽÊÄşËÀÈÎ ʼÍÇÒÇÖÊÀӟ ÄÊÀÓÄØÑІο¦ºÏÄ ÒĺÉէνÌÈËÎÖ½ÓÀÍÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄؽÓÀÍÓÀ ßÍÄÈÀÏÎغËÀÁÄ Ì»ÏÕÖÒÓÎÏÑÎÒÃÎÊÐÌÄÍÎ &#*5%"™ÀÈÀÍļÍÀȺÓÒÈÓÈÀÏÎÊ˼ÒÄÈÖļ×Ä ŠÓÇÍÀ͟ËØÒÇÊÀӟÓÎ̺ÀÃÑÀÒÓÇÑȽÓÇÓÀÖ ÎȦ„ÎÈϺÖÃÑÀÒÓÇÑȽÓÇÓÄÖ§º×ÎØÍ ÒÄÄØÑÐ ÓÙ¼ÑÎ ÄÊÀÓ ËÄÈÓÎØÑÆÈʟÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀ ÙÇ̼À ÄÊÀÓ ÀÏÀÒ×ÎËοÍÏÄÑÈÎØÒÈÀʟ ÒÓÎÈ×ļÀ ÄÊÀÓÊÀȺ×ÎØÍØÏÎ×ÑÄÐÒÄÈÖ ÄÊÀÓŠÄÓÈÀÍÀźÑÎÍÓÀÈÊÀÈÓÈÀÅÎÑοÍ ÀØÓºÖÎȦ„ÎÈϺÖÃÑÀÒÓÇÑȽÓÇÓÄÖ§™Ñ¼ÍÄÓÀÈ ÇÀϽÃÎÒ»ÓÎØÖÈÊÀÍÎÏÎÈÇÓÈÊ»†ÑÎÓ¼ÔÄÓÀÈÎ ½ÌÈËÎÖÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÊÀÈÒÄŸËËÄÖÏÀѽÌÎÈÄÖ ÄÏÄÍÿÒÄÈÖ ¥ÎÒÓ»ÒÈÌÎÏ˺ÆÌÀÓÎÖÄÓÀÈÑÄÈÐÍÏÑÎÊÄÈ̺ ÍÎØÍÀÄÉÀÆÎÑÀÒÔļǦ/POOJ´T'PPE$PNQBOZ */$§ÓÈÏÑÎÒÓÈÔºÌÄÍÇÀɼÀļ×ÄÆÈÀÓÎ͸ÌÈËÎ ÏÎÈÀļÍÀÈÓÀÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀ½ËÕÍÀØÓÐÍÓÕÍ ÄÓÀÈÑÄÈÐÍÆÈÀÓÈÖ×Ñ»ÒÄÈÖÊÀÈ ŠÇÌ¥ÎÍšŸÑÓÈÎÒØÌÅÕÍ»ÔÇÊÄÇ ÄÉÀÆÎџÓÇÖÄÓÀÈÑļÀÖ¦/POOJ´T'PPE$PNQBOZ */$§ÀϽÓÇÍÄÓÀÈÑļÀ¦7JWBSUJB"NFSJDB*/$§ Ç ÎÏμÀÄÍÄÑÆοÒÄÆÈÀËÎÆÀÑÈÀÒ̽ÓÇÖ¦7JWBSUJB )VOHBSZ,'5§ ÇÎÏμÀÄÍÄÑÆοÒÄÆÈÀËÎÆÀÑÈÀ Ò̽ÓÇÖ¦7JWBSUJB"#&&§ †Î¿ÀÏÄÈÊÎͼÙÄÓÀÈÓÎÎÌÎËÎÆÈÀʽßÍÄÈÎ ÓÇÖ¦/POOJ´T'PPE$PNQBOZ*/$§ ÒÓÀÀÑÓÎ ÒÊÄ؟ÒÌÀÓÀ»ÒÓÀËÎÈϟÒÓÇÍÀ͟ËØÒÇÊÀӟ ÓÎ̺ÀÃÑÀÒÓÇÑȽÓÇÓÀÖ ¸ÏÕÖÊÀÓÀË»ÆÄÈÒÓÇÍÀÍÀÊμÍÕÒ»ÓÇÖÇ $FSCFSVT¦ƒÄÕÑοÌĽÓÈθÌÈËÎÖ.*(ÊÀÈÎ ÊÀӟûËÕÒ»ÓÎرØÏÇѺÓÇÖÓÕÍÌÄÓ½×ÕͲÊ ÍÃѺÀÖ”ÆÄͽÏÎØËÎÖÏѺÏÄÈÍÀÀÏÀÍÓ»ÒÎØÍ ÒÓÀÄÑÕÓ»ÌÀÓÀÀØӟÊÀÈÊѼÍÎØÌÄÎÑÔ½ Òʽ ÏÈÌÎÊÀÈÄÏÈÁÄÁËÇ̺ÍÎÍÀÄÅÀÑÌÎÒÓοÍÎÈ ÃÈÀӟÉÄÈÖÓÇÖÍÎÌÎÔÄÒ¼ÀÖÓÇÖ™ÄÅÀËÀÈÀÆÎџÖ ÊÀÈÓÎØ«ÑÇÌÀÓÈÒÓÇѼÎØÏÄѼÄÍÇ̺ÑÕÒÇÖÓÎØ ÄÏÄÍÃØÓÈÊοÊÎÈÍοÊÀÈÒ×ÎËÈÀÒÌοÃÇÌÎÒÈ ÄØ̟ÓÕͽÏÕÖÊÀÈÒĽËÄÖÓÈÖŸËËÄÖÄÈÒÇÆ̺ÍÄÖ ÄÓÀÈÑļÄÖ×ÕѼÖÃÈÀÊѼÒÄÈÖ§ ¬ÍÓÄÊÀÈÊÀ˟ÉÄÌÏÄÑúÌÀÓÀ

  μ  μ μ   http://apps.opengov.gr/sec_cvs/html/komninos.html μ !  : 2003 - μ Exceed Consulting S.A. – μ *  (1500.000) Partner / 

 / Project Manager 6 & *  * , " & ,  8μ : Procter & Gamble, Unilever, Johnson & Johnson, Diageo, *($% Pernod Ricard, Bacardi, Kraft Foods, *)9*", CHIPITA, ELBISCO, Cadbury, Gerolymatos, Ferrero, Misko/Barilla, <=', Gillette / Marvo, SC Johnson, Colgate Palmolive, Henkel, L’Oreal, Sara Lee, > ? , %6@$, Coca Cola HBC, Nestle, Minerva, Reckitt Benckiser, ( , 3 ALFA, Bolton, Alumil, % μ Q, Philip Morris, Japan Tobacco, BAT, Kypropharm, )V"$=, (*'<$)W=, AGNA Group )μ - X

μ : Carrefour, AB 8,  , 8 , ')='W", W=." %, =*Q" " , 8  % , ORPHANIDIS 6 , Alpha Mega 6 , %  μ : - "    *  *μ 9 μ - " Qμ "  ( >  6  - *μ   &  μ& (  / ( μ  Qμ ❛❛

"ÍÎ×»ÒÓÎØÖ ÒÎØÏÄÑÌÀÑÊÄӟÃÄÖ ÀϽÓǁÄÍÈÊ» ÑÀÌÌÀÓļÀ •ÌÏÎѼÎØ

❜❜

"ÒØÃÎÒ¼ÀÓÕÍÌÄƟËÕÍ ÒοÏÄÑ̟ÑÊÄÓ ÄѼÄÑÆÄÖÊÈÍ»ÒÄÈÖÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀʟÍÄÈ ÎÆÄÍÈʽÖÆÑÀÌÌÀÓºÀÖ•ÌÏÎѼÎØÊÀÈ ÀØÓÈ˼ÀÖŠÓºÅÀÍÎÖ™ÎÌÍÇͽ֨ÎÈ ÎÏμÄÖÄÍÓºËÄÈÄÉØÏÇÑÄÓοÍÓÀÒØÌźÑÎÍÓÀ ÌÄÆÀËÎÒÎØÏÄÑÌÀÑÊÄӟÃÕÍ †ÀџÓÈÖÊÀÓÀÆÆÄ˼ÄÖÓÎØŠØÍúÒÌÎØ•ÓÀÈÑÄÈ ÐÍ•ÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈÊο‚ÐÑÎئÆÈÀÓÈÖÄÏÀÆÆÄËÌÀÓÈ

†

ÊÄÓ ÃÇÌÈÎØÑÆÐÍÓÀÖºÓÒÈÎËÈÆÎÏÕËÈÀÊ»ÊÀӟ ÒÓÀÒÇÒÓÇÍÀÆÎџÊÀÈÊÀÓÀÃÈʟÙÎÍÓÀÖÒÄÊËļ ÒÈÌÎÏÄѼÏÎØÌÈÊÑÎÌÄÒÀ¼ÄÖÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖ ÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈÊοÊÀÈÃÈÀÅÇÌÈÒÓÈÊοÃÐÑÎØ ÌÄ ÄÑÆÀÙÎ̺ÍÎØÖ ¥ÄËÈʟÊÀÈÏÀџÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÇÀÆÎÑÀÍÎÌÈÊ» ÃȟÓÀÉÇÃÄͺ×ÄÈÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÒÄÓÄËÄÒ¼ÃÈÊÄÖØÏÎ

ÓÈÊοÒØÌÁÎØ˼ÎØÓÎØ¢ÑÆÀÍÈÒÌο†ÑÎÐÔÇ ÒÇÖ•ÉÀÆÕÆÐÍÊÀÈ̺ËÎÖ•ÌÏÎÑÈÊÐÍŠØÍúÒÌÕÍ ½ÏÕÖÓÎ&$3 ÒÓÎÎÏμÎÆÑÀÌÌÀÓºÀÖļÍÀÈΛÀÍ ÃѼÃÇÖ ÌÄÓÎÍÎÏμÎ̟ËÈÒÓÀºÕÖÊÀÈÓÎÍ¢ÊÓÐ ÁÑÈÎļ×ÀÍÓÇÍÄÓÀÈÑļÀ&YDFFE$POTVMUJOH 4" ¢ÈÊÀÓÀÆÆÄ˼ÄÖÁºÁÀÈÀÆÈÀÓÎÍÆÄÍÈʽÆÑÀÌ

ʺÖÒ׺ÒÄÈÖÏÎØļ×ÄÌÄÀËØÒ¼ÃÄÖÒοÏÄÑ̟ÑÊÄÓ ÊÀÈÓÇÍÀÍÄɟÑÓÇÓǺÍÕÒÇ&$3§ ΙÎÌÍÇͽÖÄÈ ÒÇÆ»ÔÇÊĺÍÀ̺ÓÑΦÅÕÓȟ§†ÎÈÎļÍÀÈÀØÓ½ ÀÄ˺Æ×ÎØÍÓÇÍÀÆÎџÃÈÀÅÇÌÈÒÓÈÊοÃÐÑÎØ ÌÄƟËÄÖÀËØÒ¼ÃÄÖÒοÏÄÑ̟ÑÊÄÓ ÄÊÓÎϼ ÙÎÍÓÀÖÓÈÖÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖÓÎØÊ˟ÃÎؙȽËÀ ÀØӟÌÄÏѽÒ×ÇÌÀÓÇÍÏÑÎÒÓÀÒ¼ÀÓÎØÊÀÓÀÍÀ ËÕÓ» —ÁŸÒÇÓÎØÓÄËÈÊοÊÄÈ̺ÍÎØÓÇÖÀÆÎÑÀÍÎ ÌÈÊ»ÖÃȟÓÀÉÇÖÀÏÎÓÄËļÓÀÈÀϽÏÑÎӟÒÄÈÖÓÎØ &GGJDJFOU$POTVNFS3FTQPOTF)FMMBT ÎÑƟÍÎØ ÓÕÍÌÄƟËÕÍÀËØÒ¼ÃÕÍÒοÏÄÑ̟ÑÊÄÓ ÓÎØ ÎÏμÎØÏÑÐÇÍÏѽÄÃÑÎÖÊÀÈÍØÍÆÑÀÌÌÀÓºÀÖļ ÍÀÈΛÀÍÃѼÃÇÖÄÍÐÒÇÌÄÑÈͽÖÏѽÄÃÑÎÖļÍÀÈ ÎŠÊËÀÁÄͼÓÇÖ •¼ÍÀÈÄ¿ÊÎËÎÍÀƼÍÄÈÀÍÓÈËÇÏÓ½½ÓÈÇÄÅÀÑÌÎ Æ»ÓÇÖÃȟÓÀÉÇÖÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍÔÀ ÎÃÇÆ»ÒÄÈÄÓÀÈÑļÄÖÒÓÇÍÏÓÐ×ÄØÒÇ ןÍÎÍÓÀÖ ÒØ͟ÌÀÓÇÃÎØËÄȟÓÎØÖÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈ ŠÓÎÔºÌÀļ×ÄÀÍÀÅÄÑÔļÊÀÈÎÏѽÄÃÑÎÖÓÎØ •”•™ÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎÖš¼×ÀËÎÖÌÄÄÏÈÒÓÎË»ÓÎØ ÏÑÎÖÓÇÍØÏÎØÑƽ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖ ÍÓÀÆÕÍÈÒÓÈʽ ÓÇÓÀÖÊÀÈ ÀØÓÈ˼ÀÖ„™ÀÓÒºËÇÓÎͼÙÎÍÓÀÖ½ÓÈ

ÆÑÀźÖ˽ÆÕÓÕÍÊÀÓÀÆÆÄËÈÐÍ º×ÄÈÓÄÔļÊÀÍÎ ÍÈʟÒÄÈÒ׿ÀϽÌÄƟËÀÒοÏÄÑ̟ÑÊÄÓ ÓÀ ÎÏμÀÊÀÈÄØÍÎοÍÓÀÍÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÎØÖÌÈÊÑοÖ ÏÀÑÀÆÕÆο֨ÈÀÏÀџÃÄÈÆÌÀ ÒÓÈÖÈÒÓÎÒÄ˼ÃÄÖ ÓÕÍÒοÏÄÑ̟ÑÊÄÓÃÈÀÅÇ̼ÙÄÓÀÈÇÀÆÎџÏÑÎÚ ½ÍÓÎÖÌÄʽÒÓÎÖ ÄØÑÐÊÀÈÏÑÎÒÅÎџÃÐÑÎ ÄØÑÐ ¥ÇͼÃÈÀÐÑÀÎÆÄÍÈʽÖÆÑÀÌÌÀÓºÀÖÒÅØѼÙÄÈ Ê˺ÅÓÈÊÀ †ÐÖƼÍÄÓÀÈÌÈÀÒÄÈџÊÈÍ»ÒÄÕÍÓÎØÆÄÍÈÊο ÆÑÀÌÌÀÓºÀÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖ &ÌÏÎ ѼÎØ ÍÀÀÏÎÁÀ¼ÍÎØÍÏÑÎÖ½ÅÄËÎÖÓÕÍÏÑÐÇÍ ÒØÍÄÑÆÀÓÐÍÓÎØ•¼ÍÀÈÊÎÈͽÌØÒÓÈʽ½ÓÈļ×Ä ÃÈÀÓÄ˺ÒÄÈÒÓºËÄ×ÎÖÒÄÆÍÕÒÓºÖÀËØÒ¼ÃÄÖÓÇÖ ×ÐÑÀÖ—Ò׺ÒÇÓÎØÌÄÓÎÍÄÍ˽ÆÕÊ˟ÃÎļÍÀÈ ÒÓÄÍ»¬ËËÕÒÓÄÎÈÆÍÐÒÓÄÖÓÎÍÀÏÎÊÀËοͦÓÎ ÏÀÈüÓÕÍÒοÏÄÑ̟ÑÊÄÓ§ ÈÀÍÀƼÍÎØÌÄÊÀÈÏÈÎÒÀÅÄ¼Ö Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÎ ÁÈÎÆÑÀÅÈʽÓÎØ ÎŠÓºÅÀÍÎÖ™ÎÌÍÇͽÖÏÑκÑ ×ÄÓÀÈÀϽÓΘÍÒÓÈÓοÓΆÎËÈÓÈʻ֕ÏÈ̽ÑÅÕ ÒÇÖÓÎ؆Š¢™­×ÄÈÄÑÆÀÒÓļÕÖÄÏÈÒÓÇÌÎÍÈ ʽÖÒØÍÄÑƟÓÇÖÒÓÎØÏÎØÑÆļΏ͟ÏÓØÉÇÖÊÀÈ ÓÀÓÄËÄØÓÀ¼ÀúÊÀ×ѽÍÈÀÀÏÀÒ×ÎËοÍÓÀÍÒÓÎÍ

ÌÀÓºÀÄÌÏÎѼÎØŠÓ™ÎÌÍÇͽÃÄÍÒÓÀÌÀÓοÍ ÄÃШŠ¿ÌÅÕÍÀÌÄÏѽÒÅÀÓÀÃÇÌÎÒÈÄ¿ÌÀÓÀ ÃÈÀŽÑÕÍCMPHTÀË˟ÊÀÈÄÅÇÌÄѼÃÕÍ źÑÄÓÀÈ ÍÀºÃÕÒÄÌÄÓÇͼÃÈÀÓÀÊÓÈÊ»ÒÄÄÓÀÈÑļÀÓÇÃÈÊ» ÓÇÖÏѽÓÀÒÇÕÖÊØÁÄÑÍÇÓÈʽÒ׺ÃÈΗÄÓÀÈ ÑļÀÏÎØÄÌÏ˺ÊÄÓÀÈÓÇÍÀͺËÀÁÄÌÄÀÏÄØ ÔļÀÖÀ͟ÔÄÒǏÅÎџÓÇÃÇÌÈÎØÑƼÀÁŸÒÇÖ ÃÄÃÎ̺ÍÕͯÓΗËÄÊÓÑÎÍÈʽŠ¿ÒÓÇÌÀŠØÍÓÀ ÆÎÆџÅÇÒÇÖ ÃÇËÀûÓÎÍÊÀÔÎÑÈÒ̽ÓÕÍÓÈÌÐÍ ÅÀÑ̟ÊÕÍ ™ÀÈÓºËÎÖ ÏѽÒÅÀÓÀÀÍÀÆʟÒÓÇÊÄÍÀÃÈÀ ÂÄ¿ÒÄÈÌÄÄÏÈÒÓÎË»ÓÈÖÊÀÓÇÆÎѼÄÖÆÈÀÁÈÀÈÎÏÑÀ ƼÀÊÀӟÓÎØÏÑκÃÑÎØÓÇÖ¢ÌÎÒÏÎÍüÀÖÓÕÍ ÈÃÈÕÓÈÊÐÍÄÊÏÀÈÃÄØÓÈÊÐÍš™ÎØÑÎØÓο š»ÏÕÖÀÏÎÃÄÈÊÍ¿ÄÓÀÈ ÓÄËÈʟ ¦ŸÍÔÑÀÊÄÖ§ ÒÄÏÑÐÓÇşÒÇΦÔÇÒÀØѽ֧ÓÇÖÏÄѼÅÇÌÇÖ ÀÍÎÈ×Ó»ÖÊÀÈÃÈÀÅÀÍοÖÀÉÈÎ˽ÆÇÒÇÖÓÇÖÊØÁºÑ ÍÇÒÇÖÆÈÀÓÇÍÄÏÈËÎÆ»ÓÕÍÆÄÍÈÊÐÍÊÀÈÄÈÃÈÊÐÍ ÆÑÀÌÌÀÓºÕÍÓÕÍØÏÎØÑÆļÕ͏ϴ½ ÓÈÅÀ¼ÍÄÓÀÈ ÁŸËÀÍÄÓÎÍË¿ÊÎÍÀÅØ˟ÄÈÓÀÏѽÁÀÓÀ ¥ÎÔºÌÀÀØÓ½ÓÎļ×ÀÌÄÀÍÀÃļÉÄÈÊÀÈÒÄÏѽ ÒÅÀÓÀÅ¿ËËÀÓÎئ†§¨—ØÏÎØÑƽÖ¢ÈÊÎÍÎ̼ ÀÖ„™ÀÓÒºËÇÃÄͺ×ÄÈÃÐÒÄÈÊÀ̼ÀÀϟÍÓÇÒÇ

¦—Ò×ÄÃÈÀÙ½ÌÄÍÇÑ¿ÔÌÈÒÇÃÄÍØϟÑ×ÄÈÒÄÊÀ̼À ŸËËÇ×ÐÑÀÓÇÖ••ÊÀÈ ğÍÄÅÀÑÌÎÒÓļ ÇÏÀÑÎ ×»ÃÈÀÅÇÌÈÒÓÈÊÐÍÃÐÑÕÍÔÀƼÍÄÓÀÈÎØÒÈÀÒÓÈʟ ̽ÍÎÀϽÓÈÖÌÄƟËÄÖÀËØÒ¼ÃÄÖÒοÏÄÑ̟Ñ

ÈÃÈÕÓÈʽÓÎ̺À ÒÄÔºÒÄÈÖÄØÔ¿ÍÇÖÌÄƟËÇÖÀËØ Ò¼ÃÀÖÒοÏÄÑ̟ÑÊÄÓÊÀÈÄÓÀÈÑļÀÖÒØÌÁοËÕÍ ÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÕÍÊÀÈÄÑÄØÍÐÍ †ÀџËËÇËÀº×ÄÈÃÈÀÓÄ˺ÒÄÈ̺ËÎÖÓÎØÃÈÎÈÊÇ

ÆÈÀÓÈÖÌÄÔÎÃÄ¿ÒÄÈÖ™ÎÌÍÇÍ逸ÈƼÍÄÓÀÈ ʟÍÄÈ ÏÕÖÃÄÍÀÊοÄÈ™ÀË¿ÏÓÄÈÊÀÈÀͺ×ÄÓÀÈÓÎÍÆÄÍÈ ʽÆÑÀÌÌÀÓºÀ»Ì»ÏÕÖÇÊÀӟÒÓÀÒÇÒÓǁÄÍÈÊ» ÑÀÌÀÓļÀ•ÌÏÎѼÎØļÍÀÈÀÍÄɺËÄÆÊÓÇ
¬ÌØÍÀ

¥Î†¢ ¥˜™˜

❛❛

¢ÊοÊÎÖÀÇýÍÈ

❜❜

›ÕÓȺÖÀ͟ÁÎØÍ ÓÀÊÀÍÀÍ ™

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

¸ÒκÍÀÌÀ×ÇÓÈʽÊÎÒÓ¼ÙÄÈ ÓÎʟÔĺÍÀÀϽÓÀúÊÀ ÏØÑÎÒÁÄÒÓÈʟÀÄÑÎÒʟÅÇ ÏÎØÏÀÙÀÑÄ¿ÎØÌÄ

ŸÏÎÈÎÖÍÀÓÎØÖÌÈË»ÒÄÈÆÈÀÓÇÍ ÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÊѼÒÇ ÓÀTQSFBETÊÀÈ ÓÎÌÀ¿ÑÎÌÀÖÓÎןËÈ¥ÇͼÃÈÀ ÒÓÈÆÌ»ÏÎØÎÀÏ˽ÖʽÒÌÎÖÉØÏ͟ ÄÈÊÀÈÊÎÈ̟ÓÀÈÌÄÓÇÍÀÆÕͼÀ¦Ï½ÒÎÏ»ÆÀÍ ÓÀTQSFBETÒ»ÌÄÑÀ ÑÄÏÀÈÃȟ§ ʟÏÎÈÎÈÒÓÎÍ ÊÑÀÓÈʽÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈÄÉÀÊÎËÎØÔοÍ ÍÀÙÎØÍÒÓÎʽÒÌÎÓÎ؁ÊοÅÇ‚ÄÍÌÏÎ ÑļÍÀÄÉÇÆÇÔļÃÈÀÅÎÑÄÓÈʟÇÒ¿ÒÊÄÂÇÏÎØ ºÆÈÍÄÏÑÈÍÀϽÏÄѼÏÎØÿÎÄÁÃÎ̟ÃÄÖÒÓÎ †ÄÍӟÆÕÍÎÌÄÔºÌÀÓÇÍÀÆÎџÏØÑÎÒÁÄÒÓÈ ÊÐÍÀÄÑÎÒÊÀÅÐÍ ƒºËÄÓÄÍÀÓÎÏÈÒÓºÂÄÓÄ»½×È ÎÈÏØÑÎÒÁº ÒÓÄÖÓÎØ«ÑØÒÎ×ÎÜÃÇÙ»ÓÇÒÀÍÀϽÓÎØÖÀÄÑÎ ϽÑÎØÖÓÎØ”ÄÍÈÙºËÎØÍÀÒØÍÀÍÓÇÔοÍÒÄ À¼ÔÎØÒÀÓÎ؁• ÐÒÓÄÍÀÏÀÑÀÊÎËÎØÔ»ÒÎØÍ ÌÀÙ¼ÄÍÇ̺ÑÕÒÇÀϽÒÓÄ˺×ÇÓÇÖÄÓÀÈÑļÀÖ ÏÎØÊÀÓÀÒÊÄ؟ÙÄÈÓÀÏØÑÎÒÁÄÒÓÈʟÀÄÑÎÒʟ ÅÇ$-—ÀË»ÔÄÈÀļÍÀȽÓÈÎÈÏÓºÑÀÑ×ÎÈ ÃÄÍϼÒÓÄØÀÍÒÓ´ÀØÓȟÓÎØÖ¯ÊȽ×ÈŸÃÈÊÀ ŠÎØ˺ÍĦÄÃк×ÎØÌÄÁÆÄÈÒÓÇÙÇÓÈÀÍȟÆÈÀ ÍÀÁÑοÌÄÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀÃÎ˟ÑÈÀÊÀÈÍÀ ÀÆÎџÒÎØÌÄÊÀÌȟÁ¼ÃÀ ÊÀͺÍÀÏÀÉÈ̟ÃÈ ÍÀ ÏÄӟÉÎØÌÄÓÀÀÄÑÎÏ˟ÍÀÏÎغ×ÎØÌÄÊÀÔÇ ËÐÒÄÈÊÈÀØÓμϟÍÄÍ´ÀÆÎџÒÎØÍÊÀÈÍοÑÆÈÀ ÏØÑÎÒÁÄÒÓÈʟ§­ËÀÍÓÄ —ÒØ͟ÍÓÇÒǺÆÈÍÄÒÓ΁•ÊÀÈ ÏÑÎÖÆÄÍÈÊ» ºÊÏËÇÉÇÓÕÍÀÄÑÎϽÑÕÍ ÏџÆÌÀÓÈŸÍÔÑÕÏÎÈ ÓÕÍ™ÀÍÀÃÐͺÊÀÍÀÍÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÇÓÎØÀÄÑÎ ÒʟÅÎØÖ ÓÎÎÏμÎÄÃÐÏÎØÓÀ˺ÌÄÓÎÆÍÕ ѼÙÎØÍÊÀ˟ÎÈÀÄÑÎϽÑÎÈÌÀÖ ÀÅοÓÎ×ÑÇ ÒÈÌÎÏÎÈοÌÄÄÃÐÊÀÈϟÑÀÏÎË˟×ѽÍÈÀÒÓÈÖ ÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖÊÀӟÒÁÄÒÇÖÏØÑÊÀÆÈÐÍŠØÍÄÏÐÖ

ÃÎ˟ÑÈÀÓκÍÀ¢ÈÏÓºÑÀÑ×ÎÈÊÎÈӟ×ÓÇÊÀÍÌÄ ÆÎØÑËÕ̺ÍÀ̟ÓÈÀÌÄÓÀÉ¿ÓÎØÖÊÀÈʟÏÎÈÎÈ ÂÈÔ¿ÑÈÒÀͽÓȦÌÄÏÀ¼ÑÍÎØÌÄ ÊÀÈÍοÑÆÈÎÌÀ×ÇÓÈʽÀÄÑÎÒʟÅÎÖ§•ÏÈÏ˺ÎÍ ºÏÄÒÄÒÓÎÓÑÀϺÙÈÇÏѽÓÀÒÇÆÈÀÄÊÒØÆ×ÑÎÍÈ

ÎÏμÀ»ÓÀÍÓÀÏÑÐÓÀÏÎØļ×ÀÌÄÏÀÑÀÆÆļËÄÈ ¥ÎÔºÌÀÄÏÀͺÑ×ÄÓÀÈÒØÍ»ÔÕÖʟÔÄ×ѽÍÎ ÓÇÒÄٽ͟ÍÎÈÉÇÊÀËÎÊÀ¼ÑȬÍÎÈÉÇÀÑ×¼ÙÄÈÇ ÀÍÓÈÏØÑÈÊ»ÏÄѼÎÃÎÖÒÓÀ×ÀÑÓȟ ÊÀËÎÊÀ¼ÑÈ ÏËÀÊÐÍÎØÍÎÈÅÕÓȺÖÏÀѺÀÌÄÓÎͦÒÓÑÀÓÇƽ

ÊÀÈÎÏÎϽÖÌÀÖ¦‚Äͺ×ÎØÌÄÀÑÊÄӟÄÍÀºÑÈÀ ̺ÒÀ ÑÄÏÀÈÃȟ§ ļÍÀÈÇÄ¿ÊÎËÇÃÈÊÀÈÎËÎƼÀ ™ÀÍļÖÃÄÍ˺ÄȽÓÈÇ•Ë˟ÃÀØϽ×ÑÄÎÊÎϼÀ ÃÈÀÔºÓÄÈÒ»ÌÄÑÀºÍÀÍÀϽÓÎØÖÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎØÖ ÒÓ½ËÎØÖÏØÑÎÒÁÄÒÓÈÊÐÍÀÄÑÎÒÊÀÅÐÍ•¼ÊÎÒÈ

ÃÄÍļ×ÀÍÊÀÈÏÎË˟ÍÀÑÕÓ»ÒÎØÍ ¥ÎØÖºÏÄÒÀÍÓ´ÀØÓȟ½ÌÕÖ½ÓÀÍŸÊÎØÒÀÍ ϽÒÎÊÎÒÓÎËÎÆοÍʟÔÄÀÄÑÎÒʟÅÎÖ¯Ç ÒØÙ»ÓÇÒÇÀÅÎџÀÆÎџÏÄѼÏÎØÏØÑÎÒÁÄ ÒÓÈÊÐͯÎÈÊÀÓÀÒÊÄØÀÒÓºÖÓÎØ

Ò̽ÓÕÍÏÀËÀÈÐÍÏØÑÎÒÁÄÒÓÈÊÐÍ$-ÏÑÎÖ ÓκÍÀ ¢ÈÀÄÑÎϽÑÎÈÉÀÍÀÊÎÈӟ×ÓÇÊÀÍÀÅοÓ½ÒÎ ÀÊÑÈÁÐÖº×ÄÈØÏÎËÎÆÈÒÓļÊÀÈÓÎʽÒÓÎÖÄÊÒØÆ ×ÑÎÍÈÒÌοÓÕÍÏÀËÀÈÐÍ'CMPDL ÓÀ

ŸÍÄÌΧ ÏÎغËÄÆÄÊÀÈΔ¿ÑÕ͆ÎË¿ÃÕÑÀÖ ÍÏÈÒÓºÂÎØÌĽÒÎØÖÀÉÈÕÌÀÓο×ÎØÖÀÒ×Î ËοÍÓÀÈÌÄÓÎÔºÌÀÓÕÍÏØÑÊÀÆÈÐÍÊÀÈÊØѼÕÖ ÌÄÓÇÍÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒ»ÓÎØÖ ̼ÀļÍÀÈÇÀÈÓ¼ÀÆÈÀ ÓÇÍÎÏμÀʟÔÄÊÀËÎÊÀ¼ÑÈÊÀ¼ÆÎÍÓÀÈÇÆοÍÀ

ºÍÀ$-ÊÀÈ ÊÀÈ º×ÎØÌÄÊÀÓÀËÀÌÁŸ ÍÎÍÓÀÖÓÇÃÄ¿ÓÄÑÇÔºÒÇÒÄÀÄÑÎÒʟÅÇÌÄӟ ÓǁÀË˼À‚ÄÍÀÍÀźÑÎØÌĽÓÈÎÈ—†º×ÎØÍ ½ËÀÊȽËÀ•ÌŸÖÆÈÀÓ¼ÃÄÍÌÀÖÅԟÍÎØÍÊÀÈ ÔºËÎØÌÄÊÈŸËËÀ•ÃÐÀÑ×¼ÙÎØÍÓÀ½ÌÎÑÅÀ

ŠØÍÓÎÍÈÒÓļÓÄÆÈÀÓ¼×ÀͽÌÀÒÓÄ

¹

ÒÓÄÑÀÀϽʟÔÄÌÄƟËÇÏ¿ÑÈÍÇÊÀÓÀÒÓÑÎ Å» ÎÈÏÈÎÑÈÆ̺ÍÎÈÈÏӟÌÄÍÎÈÓÇÖ† ÏÎغ×ÎØÍÀÍÀ˟ÁÄÈÍÀÏÄӟÍÄÍÀÄÍÀºÑÈÀ̺ÒÀ ÓÇÖÏØÑÎÒÁÄÒÓÈÊ»Ö ÎÈÏÈ˽ÓÎÈÓÕÍÏØÑÎÒÁÄ ÒÓÈÊÐÍÀÄÑÎÒÊÀÅÐÍ ÓÎ˺ÍÄÊÀÈÓÎÉÀÍÀ˺ÍÄ ¦šÄÓÇÍÀÍØÏÀÑɼÀÒØÍÓÎÍÈÒÌοÏÎØØϟÑ ×ÄÈ ÊÀÈÀÄÑÎÏ˟ÍÀÍÀļ×ÀÌÄϟËÈÃÄÍÔÀ ÌÀÖºÅÔÀÍÀÍ ÑÄÀúËÅÈÀ§ ¢ÒØÍÓÎÍÈÒ̽ÖϟÒ×ÄÈÊÀȽÒÎÈɺÍÎÈÏÈ˽ ÓÎȺ×ÎØͺÑÔÄÈÀϽÓÈÖ×ÐÑÄÖÓÎØÖÆÈÀÍÀÌÀÖ ÁÎÇÔ»ÒÎØͺ×ÎØÍÃÄÈÓÎÍ«ÑÈÒÓ½ÅÀÍӟÑÎ ÀϽÓÇÍÀÒØÍÄÍÍÎÇÒ¼ÀÊÀÈÓÇÃØÒËÄÈÓÎØÑƼÀ ÓÎØÌÇ×ÀÍÈÒÌοÊÀӟÒÁÄÒÇ֏ÍÓ¼ËÎÈϽÍÍÀ ÊÀÔ¼ÒÎØÌÄÊÀÈÍÀÒØÙÇÓ»ÒÎØÌÄÆÈÀÓÎÏÐÖÔÀ

ÀÉÈÎÏÎÈ»ÒÎØÌÄÓÀØϟÑ×ÎÍÓÀÄÍÀºÑÈÀ̺ÒÀ ÏÎØÃÈÀÔºÓÎØÌÄ º×ÎØÌÄÁÆÄȯÌÄŸÃÄÈÄÖÓÒº ÏÄÖÊȽËÀÖ¯ÍÀÀÆÎџÒÎØÌÄÊÀÈÍοÑÆÈÀ Ï½ÓÇÍÀÄÑÎÏÎѼÀ˺ÍĽÓȽÒÎÃÄÍÃÈÎÑ ÔÐÍÎØÌÄÓÀÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÏÎØØϟÑ×ÎØÍÒÓÎ ºÃÀÅÎÖÃÄÍØϟÑ×ÄÈÊÀ̼ÀÄËϼÃÀÍÀ×ÎÑӟ ÒÎØÌÄÀϽÀÄÑÎÒʟÅÇÊÀÈÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÎØÍÓÎÍ ÓÎ̺ÀÓÇÖÏѽËÇÂÇÖ ÎÎÏμÎÖÏÀÑÎØÒȟÙÄÈ ÒÇÌÀÍÓÈʟÏÑÎÁË»ÌÀÓÀ½×È̽ÍÎÒÓÇÍÊÄÍÓÑÈ Ê»ÃÈμÊÇÒÇÓÕÍÃØ͟ÌÄÕÍÏØѽÒÁÄÒÇÖ ÀË˟ ÊÀÈÒÄÄϼÏÄÃÎ¥ÎÏÈʻ֏ØÓÎÃÈμÊÇÒÇÖ ªÏŸÑ×ÄȽÌÕÖÊȺÍÀŸËËÎÙ»ÓÇÌÀÌÄÓÇÍ ÏÑÎÔØ̼ÀʟÏÎÈÕÍÍÀÀÆÎџÒÎØÌÄÀÄÑÎÒʟ ÅǁÈÀÓ¼ ÀÅο¯½ÏÕÖØÏÎÒÓÇѼÙÎØͯ¦ÊÀ¼

ÆÎÍÓÀȧÆÈÀÏØÑÎÒÁÄÒÓÈʟÀÄÑÎÒʟÅÇ ÃÄÍ ÏÑÎÊÇÑ¿ÒÒÎØͺÍÀÍÕÑÀȽÓÀÓÎÃÈÀÆÕÍÈÒ̽ ÆÈÀÍÀºÑÔÎØͽËÎÈÎÈÏÑÀÌÀÓÄØӟÃÄÖÌÄÓÇÍ ÏÑÀ̟ÓÄÈÀÓÎØÖ ÍÀÃοÌÄÊÈÄÌļÖÏÎÈÎÖÏÎØ ˟ÄÈÅÔÇͽÓÄÑÀÍÓ¼ÆÈ´ÀØÓ½ ½×ÈÀÏËÐÖÅÕÓÎ ÆÑÀżÙÎØÍÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÇË¿ÒÇ ÀË˟ÅÀ¼ÍÄÓÀÈ ½ÓÈʟÏÎÈÎÈÏÑÎÒÏÀÔοÍÍÀÓÇÍÄÏÈÁŸËÎØÍ ÊȽËÀÖ ÄÊÌÄÓÀËËÄؽÌÄÍÎÈÓΟÆ×ÎÖÓÎØʟÔÄ ØÏÎØÑÆο ÏÎØÃÄÍÔºËÄÈÒÄÊÀÌȟÏÄѼÏÓÕÒÇ ÍÀÁÑÄÔļÒÓÇÔºÒÇÓÎ؆ÎË¿ÃÕÑÀÊÀÈÍÀÂÄË ˼ÙÄÈÀÍÎÇÒ¼ÄÖÆÈÀÓÎͦÒÓÑÀÓÇƽŸÍÄÌΧ ¥ÎÄÏÈ×ļÑÇÌÀ¦ÍÀÄÉÎÏËÈÒÓοÌÄÆÈÀÍÀÌÇÍ ÊÀοÌÄÓÎÊÀËÎÊÀ¼ÑȧļÍÀÈÎØÒÈÀÒÓÈʟºÍÀÖ ÄÊÁÈÀÒ̽Ö™ÀÈØÏÎÓ¼ÔÄÓÀȽÓÈÀØÓ»ÇÊØÁºÑ

ÍÇÒÇ ½ÓÀͺÊÀÍÄÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇ ºËÄÆĽÓÈ ÀØӟÓÀÏÀÑÀÌØԟÊÈÀÊÀÈÎÈÀÏÄØÔļÀÖÀÆÎѺÖ ÔÀÓÄËļÕÍÀÍ̽ËÈÖÀÍÀ˟ÌÁÀÍÄÓÀÊØÁÄÑÍÇ ÓÈʟÇͼÀ ¥ÐÑÀÃÄÍÔºËÎØÌÄÍÀÄÏÄÊÓÀÔοÌÄÒÓÀ ÓÄ×ÍÈʟÒÓÎÈ×ļÀÓÇÖÏѽÓÀÒÇÖÀÆÎџÖͺÕÍ ÀÄÑÎÒÊÀÅÐͯÏÎØ̽ÍÎͺÀÃÄÍļÍÀȯ ÃȽÓÈ ÓÎÙÇÓοÌÄÍÎ ÏÑÎÖÓÎÏÀѽÍÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ ÃÄÍ ļÍÀÈÀØÓ½¥ÎÔºÌÀļÍÀȽÓÈÀÏÎÊÀË¿ÏÓÄÓÀÈ ÏÕÖ ÓÇͼÃÈÀÒÓÈÆÌ»ÏÎØÎʽÒÌÎÖÓѺÌÄÈÆÈÀ ÓÎÓÈÔÀÓÎØÉÇÌÄÑÐÒÄÈ ʟÏÎÈÎÈØÂÇ˽ÁÀÔÌÎÈ ¦ÌÀÍÃÀѼÍÎȧÃļ×ÍÎØÍÍÀÀÃÈÀÅÎÑοÍÄÍÓÄ ËÐÖ™ÀÈÓÎÄÑÐÓÇÌÀļÍÀȃÀÁÑÄÔļʟÏÎÈÎÖ ÍÀÓÎØÖÓÑÀÁ»ÉÄÈÓ´ÀØÓȟ


¥Î†¢ ¥˜™˜

ØÓÎÃÈμÊÇÒÇ

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

¬

ÍÓÑÀÐÑÈÌÎÊÀȺÌÏÄÈÑÎ ÂÇ˽ÊÀÈ

ÀØÓοÓÎØÄÆ×ÄÈÑ»ÌÀÓÎÖ ÀÅοûÌÀÑ×ÎÈÊÀÈ

×ѽÍÎ ÆÄџÍÄ¿ÑÀÊÀÈÉÄʟÔÀ

ÄÌÅÀͼÒÈÌÎ ÌÄÉÀÍԟÌÀËËȟÊÀÈ

ÏÄÑÈÅÄÑÄȟÑ×ÄÖÌÏÎÑοÍÍÀÄÏÈËÄÆοÍÌÄÓÑÄÈÖ

ÑÇŸÏÎÂÇÆÈÀÓÎÏÑÎżËÓÎØ

ÔÄËÇÌÀÓÈʽÏÇÆοÍÈ ÌÄÊÀËοÖ

ÓѽÏÎØÖ

ØÏÎÂÇżÎØ«ÑÄȟÙÄÓÀÈÀʽÌÇ ½ÏÕÖºËÄÆÄÒÓΦ†§ÊÎÑØÅÀ¼Î

ÓѽÏÎØÖÊÀÈÌÄÈ˼×ÈÀÒØÌÏÄÑÈÅÎџ ÏÎØÍÀº×ÄÈÀÏ»×ÇÒÇÒÄŸÍÓÑÄÖÊÀÈÆØÍÀ¼ÊÄÖ

◆ šÄÏÑÎÊÑÈÌÀÓÈʺÖÄÊËÎƺÖ̺ÒÀÒÓÈÖÓÎÏÈ

ÒÓºËÄ×ÎÖÓÎ؆Š¢™ ÊÀÈØÏÎ

ÍÀÓÎÍÔºÒÄÈÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÒÓÀÂÇÅÎúËÓÈÀÓÕÍ

ʺÖÎÑÆÀÍÐÒÄÈÖ ◆ †À¼ÑÍÎÍÓÀÖÀÏÄØÔļÀÖÓÎ×ѼÒÌÀ ◆ ‚ÈÀÓÇÑÐÍÓÀÖÓÇÔºÒÇÏÎØÊÀÓº×ÎØÍ ÄŽ

ûÌÕÍÀË˟ÊÀÈÓÕÍÏÄÑÈÅÄÑÄÈÐÍ›ØÒÈʟÓÀ

ÒÎÍÊÑÈÔļÌÄÀÍÓÈÊÄÈÌÄÍÈʟÊÑÈÓ»ÑÈÀ½ÓÈÕÖ

ÀÏÎÑÑÈÅÔÎ¿Í ÍÀÌÇÃÇÌÈÎØÑÆ»

ÊÑÈÓ»ÑÈÀļÍÀÈÀ͟ËÎÆÀÊÀÈÆÈÀÓÈÖÆØÍÀ¼ÊÄÖ

ûÌÀÑ×ÎÈ»ÍÎ̟Ñ×ÄÖºÊÀÍÀÍÊÀ˟ÓÇÃÎØËÄȟ

ÒÎØÍÏÑÎÁË»ÌÀÓÀ

ØÏÎÂÇżÎØÖ ×ÕѼÖ½ÌÕÖÍÀÊÀÔÎѼÙÄÓÀÈÄÏÀ

ÓÎØÖ ›ØÒÈʟÓÀÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÏÎØÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀ ÏÑÎÊ¿ÂÎØÍÀϽÀØÓ»ÓÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÃÄÍļÍÀÈ ˼ÆÀ ÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÒĽ ÓÈÀÅÎџÓÇÍÄÏÈËÎÆ» ÓÕÍÏÄÑÈÅÄÑÄÈÀÑ×Ð͸ÏÕÖÒØÍÇÔ¼ÙÄÓÀÈÒÓÇÍ •Ë˟ÃÀ ÎʟÔÄÍÎ̽ÖÔÀÄÏÈÔØÌļÀË˟ÊÀÈÔÀ ÃÈÄÊÃÈÊļÎÏÄÑÈÅÄÑÄȟÑ×ÇÖÍÀÊÀӟÆÄÓÀÈÀϽ

½ËÕÍÓÕÍÊÎÌ̟ÓÕÍÀÍÀÙÇӟÓΆŠ¢™ÆÈÀ

ÊÑÈÁÐÖÀÍÇÏÑÎÓ¼ÌÇÒÇļÍÀÈÏÑÎÖÓÎÉÀÍÔ½» ÓÎÌÄËÀ×ÑÈͽ ™ÀÈÌÏÎÑļÇÏÄÑÈÆÑÀÅ»ÆÈÀÓÎÍÓºËÄÈÎØÏÎ »ÅÈÎÍÀº×ÄÈ̼ÀýÒÇØÏÄÑÁÎË»Ö ÇÀË»ÔÄÈÀ ļÍÀȽÌÕÖÏÕÖÒÓÎÊØÁÄÑÍÐÍʽÌÌÀÀÍÀÙÇÓοÍ ÓÎÍÈÃÀÍÈʽŸÍÔÑÕÏÎÆÈÀÍÀÓÎÍ×ѼÒÎØÍØÏλ

ÌÎÍ»ÊÀÈÒÕÒÓ»ÃÈÀ×ļÑÈÒÇÓÕÍ ÄÍÃÈÀÅÄÑÎ̺ÍÕͺÓÒÈÐÒÓÄ ğÍ

†ÎË˟ØÏÎÒ×½ÌÄÍÎÈ

❛❛

—¦ÄØÑ¿ÓÄÑÇ ÀÏÎÃÎ×»§ ÓÎÊ¿ÑÈÎ ÏÑÎÒ½Í

❜❜

™ÀÈÄÍÐÒÓΆŠ¢™ÀÍÀÙÇ ÓοÍÓÎÍÐÑÈÌκÌÏÄÈÑÎÏÄÍÇ ÍӟÑÇ Ç ‚ÊÀÓÄÁŸÙÄÈÓÎÍ Ï»×Ç ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÇËÈÊÈÀʟÍÀÙÇӟͺÎØÖ ÏÎË˟ØÏÎÒ×½ÌÄÍÎØÖ ŸÅÔÀÑÓÎØÖ ÌÄÏÎËÈÓÈʺÖÀÏÀÉÈÐÒÎØÌÄÓÇÒÀÅ»ÄÍÓÎË» ÏÎØÌÀÖºÃÕÒÀÍÎÈÂÇÅÎŽ ÑÎȧºËÄÆÄÒÓΦ†§ÒÓºËÄ×ÎÖ ÓÇÖ ‚ ­ÓÒÈËÎÈϽÍÊÀÈÒÓÇ ‚º×ÄÈ ÀÑ×¼ÒÄÈÇÀÍÄ¿ÑÄÒÇŸÅÔÀÑÓÕÍ ͺÕÍÏÎØÙÇÓοÍÃÎØËÄȟ ›ØÒÈʟÏÑÎÇÆοÍÓÀÈÎÈÄÏÈ ÓØ×Ç̺ÍÎÈûÌÀÑ×ÎÈÊÀȽÒÎÈ ÄÊÏÑÎÒÕÏοÍÓÎØÖÌÄÆÀË¿ÓÄ

ÑÎØÖÍÎÌοÖÀ͟ÏÄÑÈźÑÄÈÀ ™ÀÈÄÃЯ½ÏÕÖÊÀÈÒÓΆŠ¢™ ¯ÓÇÿÒÊÎËÇÃÎØËÄȟÓÇÍ ʟÍÄÈÌÈÀÏÀËȟ¦ÊÀÑÀÁŸÍÀ§ ÓÎØʽÌÌÀÓÎÖÎÁÎØËÄØÓ»ÖÓÇÖ ‚ ÒÓÄͽÖ żËÎÖÓÎØŠÀÌÀџÊÀÈÆÑÀÌÌÀÓºÀÖ¥ÎÏÈÊ»Ö

ÇË½Ö ÉÀÍÔ½ÖÊÀÈûÌÀÑ×ÎÖ ¥ÎÍÈÃÀÍÈʽ ØÏλÅÈÎÓÎÏÈʽ ŸÑ×ÎÍÓÀŸ×ÍÎØÍ †Š¢™ ‚

ÅÈ΢È˽ÆÎÈļÍÀÈÏÑÎÅÀÍļÖ¥ÎͺÎÄÊËÎÆÈʽ Ò¿ÒÓÇÌÀÏÎË¿ÿÒÊÎËÀÌÏÎÑļÍÀÃÐÒÄÈÓÇÍ ÄÊËÎÆ»ÀϽÓÎÍÏÑÐÓÎÆ¿ÑՏØÓ»ÓÇÅÎџ ×ÑÄȟÙÄÓÀÈÓÎÒØÍ ʟÓÈÏÎØÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀļÍÀÈ ÏÎË¿ÿÒÊÎËÎÍÀÊÀÓÀÊÓ»ÒÎØÍÎÈØÏλÅÈÎÈ ÊÀÈÒÓÎØÖûÌÎØÖÊÀÈÒÓÈÖÏÄÑÈźÑÄÈÄÖ —ÏÑÎÒÕÏÈʽÓÇÓÀËÎÈϽÍÏÎØÔÀÄÏÈËÄÆļÆÈÀ ÀØÓ»ÓÇÔºÒÇÔÀÏѺÏÄÈÍÀļÍÀÈÌÈÀÏÑÎÒÕÏÈ ʽÓÇÓÀÄØÑļÀÖÀÏÎÃÎ×»Ö½×È̽ÍÎÒÓÀ˽ÆÈÀ ÀË˟ÊÀÈÒÓÇÍÎØÒ¼À«ÕѼÖÍÀļÍÀÈÀÏÀÆÎÑÄØÓÈ ʽÓÎÍÀÏÑκÑ×ÄÓÀÈÀϽÓÎÍ×ÐÑÎÓÎ؆Š¢™ ÃÄÍļÍÀÈ̟ËËÎÍÄÏÈÁÎÇÔÇÓÈʽ ÀÅοÒÓÎÍÃÄ¿ ÓÄÑÎÆ¿ÑÎÔÀÏѺÏÄÈÍÀÀÏÄØÔØÍÔļÊÀÈÒÓÎØÖ ÂÇÅÎŽÑÎØÖÓÕÍŸËËÕÍÊÎÌ̟ÓÕÍ ˜ÃÈÀ¼ÓÄÑÀÎÈØÏλÅÈÎÈÏÄÑÈÅÄÑÄȟÑ×ÄÖÔÀ ÏÑÎÒÄÆƼÒÎØÍÊÀÈÓÎØÖÂÇÅÎŽÑÎØÖÓÕÍŸËËÕÍ ÊÎÌ̟ÓÕÍÓÕÍÆ¿ÑÕÍÎÌÐÍ™ŸÓÈÏÎØÒÇÌÀ¼ÍÄÈ ÀØÓÎ̟ÓÕÖ½ÓÈÎØÏλÅÈÎÖÔÀÏѺÏÄÈÍÀº×ÄÈ ÆÍÐÒÇÓÕÍÏÑÎÁËÇ̟ÓÕͽËÇÖÓÇÖÏÄÑÈźÑÄÈÀÖ ÒÄÏÎË˺ÖÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÃØÎÊÀÈÓÑÈÐÍÍÎÌÐÍ ÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀʽןÑÈÒÌÀ ÄÍÓÈ̽ÓÇÓÀ ÏļÑÀ ÆÍÐÒÇÓÎØ×ÐÑÎØÓÇÖÓÎÏÈÊ»ÖÀØÓÎÃÈμÊÇÒÇÖ ›ØÒÈʟÔÀÏѺÏÄÈÍÀº×ÄÈŸÑÈÒÓÇÒ׺ÒÇÊÀÈÌÄ ÓÀʽÌÌÀÓÀÓÇ֏ÑÈÒÓÄÑŸÖ ÀÅοÒÄÀØÓºÖÓÈÖ ÄÊËÎƺÖ™™•ÊÀÈŠª ÔÀÊËÇÔοÍÍÀÏÀ¼ÉÎØÍÓÎÍ ÒÇÌÀÍÓÈʽÓÄÑÎѽËΚŸËËÎÍ ½ÌÕÖ Ÿ×ÍÎØÍ ÍÀÁÑÎØÍ¿ËËÎØÖÒÓ´Ÿ×ØÑÀ

‚ÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÄÏÈËÎÆ»Ö —ÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÆÈÀÓÇÍÄÏÈËÎÆ»ÓÕÍØÏÎÂÇż ÕÍļÍÀȼÒÕÖÓÎ̽ÍÎÄÍÔÀÑÑØÍÓÈʽÒÓÎÈ×ļÎ

ÄÊļÐÒÓÄÍÀº×ÎØÍÓÈÖÏÑÎÒÁŸÒÄÈÖÓÎØÖÊÀÈ ÓÎØÖÀÍÔÑÐÏÎØÖÓÎØÖ­ÓÒÈÇÄÏÈËÎÆ»ÓÎØÏÑÎ ÒÐÏÎØƼÍÄÓÀÈϟÑÀÏÎË¿ÿÒÊÎËÎÄÆ×ļÑÇÌÀ ÈÀÓÎÍ˽ÆÎÀØÓ½ÍÎÁÎØËÄØÓ»ÖÓÎ؆Š¢™ ÒÓÄͽÖżËÎÖÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑÆοÊÀÈØÏÄ¿ÔØ ÍÎÖÆÈÀÓÇÍÀÍÄ¿ÑÄÒÇÓÕÍØÏÎÂÇżÕÍÃÇ̟Ñ ×ÕÍÊÀÈÏÄÑÈÅÄÑÄÈÀÑ×Ð̓À͟ÒÇÖ¥ÒοÑÀÖ ÉÄÊÈ͟ÍÀÓÀÉÈÃÄ¿ÄÈÒĽËÇÓÇÍ•Ë˟ÃÀÏÑÎÊÄÈ ̺ÍÎØÍÀÃÄÈμÃÈÎÖ½ËÎØÖÓÎØÖÄÍÃÈÀÅÄѽÌÄ ÍÎØÖ ÍÀÌÈË»ÒÄÈÌÀÙ¼ÓÎØÖ ÍÀÃÈÀÏÈÒÓÐÒÄÈÓÈ ÀÏ»×ÇÒǺ×ÎØÍÒÓÇÍÓÎÏÈÊ»ÊÎÈÍÕͼÀÊÀÈÒÓÈÖ Æ¿ÑÕÏÄÑÈÎ׺ÖÐÒÓÄÒÓÇÒØͺ×ÄÈÀÍÀÊÀÓÀË»ÉÄÈ ™ŸÓÈÃÇËÀûÒÀÍŸÓØÏÎÓÄÒÓÈÊÀÍÎÓ»ÓÕÍ ›ØÒÈʟ½ËÇÀØÓ»ÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÔºËÄÈÏÎË¿

ÅÈËÎÃÎɼÄÖ‚ÇËÀûÇËÎÆÈÊ»ÏÎØÄÏÈÊÑÀÓļ ļÍÀȦÔÀןÒÎØÌÄÏÎØÔÀןÒÎØÌÄÀÑÊÄÓºÖ ÏÄÑÈźÑÄÈÄÖÊÀÈûÌÎØÖ ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÒÓÇÒØͺ ×ÄÈÀÍÀÌÀÖÌļÍÄÈ̼ÀÊÀË»ÌÀÆȟÆÈÀÍÀÏÑÎ×Õ Ñ»ÒÎØÌÄÒÄÒØÍÎËÈÊ»ÀÍÀͺÕÒǧ ¥ÎÁÄÁÀÑÇ̺ÍÎÏѽÒÅÀÓÎÏÀÑÄËÔ½ÍÓÇÖ ‚ º×ÄÈʟÍÄÈÓÎÍÏѽÄÃѽÓÇ֏ÍÓÐÍÇŠÀÌÀџ ÄÏÈÅØËÀÊÓÈʽÒĽËÀÓÀÄϼÏÄÃÀ­ÓÒȽÒÎÈ ÁÎØËÄØÓºÖÃÄÍÊÀÓ½ÑÔÕÒÀÍÍÀÄÊËÄÆοÍÒÓÇÍ ÏѽÒÅÀÓÇÄÊËÎÆÈÊ»ÀÍÀ̺ÓÑÇÒÇÊÀÈ»ÔÄËÀÍ ÍÀÔºÒÎØÍØÏÎÂÇÅȽÓÇÓÀÆÈÀÓÎÀɼÕÌÀÓÎØ ÃÇ̟Ñ×ÎØ»ÓÎØÏÄÑÈÅÄÑÄȟÑ×ÇÃÄÍÏѽÊÄÈÓÀÈ ÍÀÃÎØÍÓÇÍÄÏÈÔØ̼ÀÓÎØÖÍÀÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈļÓÀÈ ¦¥ÎØÖÓÈÌÐÑÇÒÄÎËÀ½ÖÊÈÄÌļÖÃÄÍÏѽÊÄÈÓÀÈÍÀ

ØÓÎÃÈμÊÇÒÇÖ”ÀÒ¼ËÇÖšÈ×ÀËÎËȟÊÎÖ ›ØÒÈʟÒÓÇ ‚º×ÎØÍÍÀÀÍÓÈÌÄÓÕϼÒÎØÍ ÊÀȺÍÀŸËØÓÎ̺×ÑÈÒ»ÌÄÑÀØÏÀÑÉÈÀʽÏѽ ÁËÇÌÀØÓ½ÓÇÖÏÑÎÒºÆÆÈÒÇÖÓÇ֏ÑÈÒÓÄџÖ ¥ÎÍÓѽÏÎÃÇËÀûÏÎØÔÀÃÈÄÈÒÿÒÎØÍÒÓÎØÖ ÂÇÅÎŽÑÎØÖÓÇ֏ÑÈÒÓÄџÖÒÓÎÍÃÄ¿ÓÄÑÎÆ¿ÑÎ ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÀÏÎÊÎ̼ÒÎØÍÓÀÄÏÈÔØÌÇӟ ÎźËÇ †ŸÍÓÕÖ½ÏÎÈÎÈÊÀÈÍÀļÍÀÈÎÈØÏλÅÈÎÈÊÀÈ ÀϽÓÀÃØÎÌÄƟËÀʽÌÌÀÓÀ ÿÒÊÎËÀÌÏÎÑļ ÍÀÏÑÎÁ˺ÂÄÈʟÏÎÈÎÖÓÈ̺ËËÄÈÆÄͺÒÔÀÈ ÀÅο ½ÏÕÖļÍÀÈÆÍÕÒÓ½ ºÍÀÌÄƟËÎÏÎÒÎÒÓ½ÂÇÅÎ ŽÑÕÍ ÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÒÓÇÍÄÏÀÑ×¼À ÂÇżÙÄÈÌÄŸËËÀ ÊÑÈÓ»ÑÈÀÊÀȽ×ÈÌÄÊÎÌÌÀÓÈʺÖÆÑÀÌ̺Ö
¥ÑÎÌÎÊÑÀÓ¼À

¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

¦¥ÎÍļ×ÀͧÄϼļÊÎÒÈ×ѽÍÈÀ ¢ÈÀÑ׺ÖØÏÎÒÓÇѼÙÎØÍ ½ÓȺÏÈÀÒÀÍ ÓÎͦÃÈÄØÔØÍÓ»§ ÓÎØ•ÏÀÍÀÒÓÀÓÈÊο ÆÐÍÀºÏÄÈÓÀÀϽ ÏÀÑÀÊÎËοÔÇÒÇ ÃÄÊÀÄÓÈÐÍ

ª

ÒÓÄѽÆÑÀÅΆÀÑÀÓ»ÑÇÒÇ

×ÐÑÄÖÀÏÎÓÄËοÍÅØÓÐÑÈÀÊÀÈÒÓÑÀÓ½ÏÄÃÀ

ÍÀÀÍÀÓÈ͟ÙÄÈÒÀÍ×ÀÑÓ½ÊÎØÓÀÓÀÊÓ¼ÑÈÀÒÓÇÍ

•ÏÄÈûÓÀÒÀÜÍÈÀÓÇÖÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀ ÓÈÊ»Ö ʟÔÄÅÎџÏÎØÉÄÊÈÍοÍÓÇÍ À͟ÆÍÕÒÇÄͽÖÊÄÈ̺ÍÎØÊÀÈÊØѼÕÖ ÌÈÀÖÏÑÎÊ»ÑØÉÇÖ ÀÑ×¼ÙÎØÍÀ͟ÏÎÃÀ ÀϽÓÀ ØÒÓÄѽÆÑÀÅÀÃÇËÀû ļÏÀÌÄÒ»ÌÄÑÀÍ´ÀÍÀÓѺ ÂÎØÌÄÓÎØÖÔļÎØÖÊÀͽÍÄÖÓÇÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖÊÀÈ ÉÄÊÈ͟ÌÄÀÍÎÑÔ½ÃÎÉÀ›ÇÌÈÙ½ÌÀÒÓÄŸËËÕÒÓÄ

ÄÊÏÀ¼ÃÄØÒÇÖÔÈÀÒÕÓÐÍÓÎغÍÎÏËÎØÀÍӟÑÓÈÊÎØ ϽËÇÖ ™ÀÈÏÎÈÀÊÀË¿ÓÄÑÇØÏÇÑÄÒ¼ÀÔÀÌÏÎÑοÒÄ ÍÀÓÇÖÏÑÎÒźÑÄÈÌÈÀ×ÐÑÀ½ÏÕÖÇ•Ë˟ÃÀ ÌÄ ÏÀÑÀÃÎÒÈÀʺÖÒ׺ÒÄÈÖÅÈ˼ÀÖÊÀÈÌÄÅÈËÎÀÑÀ ÁÈʽÏÑÎÅ¼Ë ÆÈÀÍÀÊÀÓÀ×ÕѼÒÄÈÒÓÇÍÄϽÌÄÍÇ ºÊÔÄÒÇÓÎØŠÓºÈÓ ÓÈϟÑÓÌÄÍÓÓÀÃÈÀÁ»ÌÀÓÀ

Ô»ÍÀ¢È¼ÃÈÎÈ ŸËËÕÒÓÄ ÊÀȽ×ÈÄÌÄ¼Ö ½ÏÕÖÔÀ ÃοÌÄÏÀÑÀʟÓÕ ÃÇËÐÍÎØͽÓȺÊÀÍÀÍÎ˽ÊËÇ ÑÇÏÀѺËÀÒÇÀϽÌÏÑÎÒӟÓÎØ ÆÈÀÍÀÓÎØ ʟÌÂÎØÍÓÎÇÔÈʽ ªÒÓÄѽÆÑÀÅΆÀÑÀÓ»ÑÇÒǏÍÃÄÍƼÍÄÈÇ ÀÍÀʟËØÂÇÓÇÖÆȟÅÊÀÖ ÃÄÍÔÀúÒÄÈÇÀ×ÍÈÒÓ» ÒοÏÀÏÎØÒÄÑÁ¼ÑÄÓÄÆÈÀÓÎÅÈËÎÔºÀÌÎÍÊÎÈͽ

ÆÈÀÓÇÍÀÍÀÓÑÄÏÓÈÊ»ÌÀÖÃȟÔÄÒÇ ™ÀÓ´ÀÑ×»ÍÍÀÒØÆ×ÀÑοÌÄÓÎØÖÄÆ×ÐÑÈÎØÖ ÓÎÏÎÓÇÑÇÓºÖÓÕÍÓÒÀÊÀËÈÐÍÓÇÖ$*" ÊÀÔÐÖÃÄÍ ÀϺÅØÆÀÍÓÎÍÏÄÈÑÀÒ̽ÍÀÏÑÎÒźÑÎØÍÏÎË¿ÓÈ ÌÄÖØÏÇÑÄÒ¼ÄÖÌÄÀÅÎÑÌ»ÓÇÔÑØËοÌÄÍÇÄɟÑ ÔÑÕÒÇÓÎØ•ÏÀÍÀÒÓÀÓÈÊοÆÐÍÀ ¢ÈȺÑÀÊÄÖÓÇÖÀÌÄÑÈʟÍÈÊÇÖÃÈÏËÕÌÀÓ¼ÀÖ

ÕÖÓÑÀÍ»ÀϽÃÄÈÉÇÏÕÖŠØѼÀÊÀÈ„¼ÁÀÍÎÖļÍÀÈ ÄÊÓÑÎÅļÀÊÀÈ×ÐÑÄÖØϽÔÀËÂÇÖÓÇÖÃÈÄÔÍοÖ ÓÑÎÌÎÊÑÀÓ¼ÀÖ¬ÉÈÎÖÎÌÈÒÔ½ÖÒÀÖ ªÒÓÄѽÆÑÀÅΆÀÑÀÓ»ÑÇÒǃÀÔºËÀÌÄ ÒÄÌ͟ÊÀÈÓÀÏÄÈ͟ÍÀÊÀÓÀÔºÒÎØÌÄÓÈÖÀÍØϽÊÑÈ ÓÄÖÄØ×ÀÑÈÒÓ¼ÄÖÌÀÖÒÓÎØÖÇÆ»ÓÎÑÄÖÓÇÖÀÍÓÈÓÑÎ ÌÎÊÑÀÓÈÊ»Ö ÄÏÄÈûÁÆ»ÊÀÍÊÀÈÎÌÎ˽ÆÇÒÀÍÌÄ

ÊÀÈÓÀÀÃÇşÆÀ̺ÒÀË˟ ÀÅοÓÎØÖÏȟÒÀÓÄ ÆÈÀÓ¼ÓÎØÖÅÎÁŸÒÓÄ

ļÃÀÍÌÄÈÊÀÍÎÏμÇÒÇÓÀÄÍÓÄÓÀË̺ÍÀ½ÑÆÀÍÀ ÓÎØ•ËËÀÃÈÒӟÍÍÀÏÑÎÒźÑÎØÍÓÇͦÏËÇÑÎ ÅÎѼÀ§ÏÎØÃÈÎ×ÄÓÄ¿ÓÇÊÄÒÓÀšºÒÀšÀÙÈÊ»Ö •ÍÇ̺ÑÕÒÇÖ¯ÊÀÈÃÄÍÃÈÀÂÄ¿ÒÓÇÊÄÀϽÊÀ̼À ÄϼÒÇÌÇÄËËÇÍÈÊ»ÀÑ×»¯½ÓȺÆÈÍÀÍÿÎÃÈÀÁ» ÌÀÓÀÒÄŠØѼÀÊÀÈ„¼ÁÀÍÎ ÄÏÄÈûÒÓκÃÀŽÖ ÓÎØÖÄÊÏÀÈÃÄ¿ÓÇÊÀÍÒÓÀ½ÏËÀÊÀÈÓÀÄÊÑÇÊÓÈʟ ­ËËÇÍÄÖÄÉÓÑÄÌÈÒÓºÖ —Æ¼À¢ÈÊÎƺÍÄÈÀÓÇÖ$*" ½ÏÕÖŸËËÕÒÓÄ ļÍÀÈÆÍÕÒÓ½ ÊÀÓÀÁŸËËÄÈÃÈÀ×ÑÎÍÈʟÅÈ˽ÓÈÌÄÖ ÏÑÎÒϟÔÄÈÄÖÍ´ÀÏÎÃļÉÄȽÓÈÎÈÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÄÖ

ÏÄÑÈÅÀÍ»ÓѽÏÎÊÀÈÄÈËÈÊѼÍÄÈÀÓÇÍÀϼÒÓÄØÓÇ ÀÍÈÊÀͽÓÇӟÓÎØÖ•ŸÍÎ×ÑÎÍÎÖ¦ÒØÍ»ÔÇÖ ¿ÏÎÏÓÎÖ§ ¼ÊÎÖšÀÙÈÐÓÇÖ ÏÎØÊÀÓÇÆÎÑļÓÀÈ ÕÖ¦ÃÈÄØÔØÍÓ»Ö§ÓÎØ•ÏÀÍÀÒÓÀÓÈÊοÆÐÍÀ »ÓÀÍÓÄËÈʟ̺ÒÀÒÓÎÃÈÄØÔØÍÓ»ÑÈÎÓÇÖÎÑƟ ÍÕÒÇÖ Ó½ÓÄÓÎØÖÀɼÙÎØÍÃÄÊÀÏ˟ÒÈÀÀϽÓÎ ÊÀÍÎÍÈʽÒØÆ×ÀÑÇÓ»ÑÈÀ ÏÎË˟ÏÀÑÀϟÍÕÀÏ´ ÀØӟÏÎØÓÎØÖüÍÄÈÇ$*" ™ÈÀØÓ½ÃȽÓÈ ½ÏÕÖÎÌÎËÎÆÎ¿Í ÄÍлÓÀÍϟÍÕ ÓÎØÊÑÄÌÀÒ̺ÍÎÈÒÀÍÓÒÀÌÏȟÌÈÀÍÓÎØÙ¼ÍÀ ÀÒÓØÍÎÌÈÊμ̺ÑÀÊÀÈÍ¿×ÓÀ ÀØÓ½ÖÊÀӟÅÄÑÍÄ

ÃȟËÄÈÏÓÇÏÀÑÀÊÎËοÔÇÒÇ †ÑÈÍÀϽÿÎÅ¿ËËÀÆџÅÀÌÄÆÈÀÓÇͺÀ ÆÄÍȟÌÄÒØÍ»ÔÄÈÖØϽÏÓÎØÖÏÎØÃÇÌÈÎØÑÆļÇ ÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ»ÈÀʟÏÎÈÀŸÓÎÌÀÌÄÏËοÒÈÎ ÈÒÓÎÑÈʽÀÍÀÓÑÄÏÓÈÊ»ÖÃџÒÇÖ ÓÀÎÏμÀÒÓÎ×Î ÏÎÈļ̺ÒÀÀϽºÍÀÊÀËÎÒÓÇ̺ÍÎüÊÓØÎÃÈÀÑÑÎ ÐÍ ÄÌÅÀͼÙÎÍӟÖÓÎØÖļÓÄÕÖ̺ÍÓÎÑÄÖļÓÄÕÖ ÀÏËοÖÒÓÑÀÓÈÐÓÄÖÓÇÖ¦ÍÄÎÓÑÎÌÎÊÑÀÓ¼ÀÖ§ ­ÍÀÖÀϽÓÎØÖÊÀÓ´ÄÏÀ͟ËÇÂǦÅÕÓÎÆÑÀ ÅÇ̺ÍÎØÖ§ÕÖÊÈÍÇÓ»ÑÈÎÖÌÎ×˽ÖÊÀÈÎÏÀýÖ ÓÇÖÀÓÎÌÈÊ»ÖÁ¼ÀÖļÍÀÈÊÀÈÎ×ÑÎÍÎÖ ¼ÊÎÖ šÀÙÈÐÓÇÖ ÏÎØÏȟÒÓÇÊÄÌÀÙ¼ÌÄÓÇͺÆÊØÎÒÓÎÍ ºÊÓÎÌ»ÍÀÒ¿ÙØƽÓÎØ ¢ÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎÖÀÍÓÈÄÉÎØÒÈÀÒÓ»Öļ×ÄÒØË ËÇÅÔļÓÎÆÈÀÓÎÏÎÔºÓÇÒÇÁ½ÌÁÀÖÒÓÎ


¥Î†¢ ¥˜™˜

¥ÑÎÌÎÊÑÀÓ¼À

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØÓ½ÓÄÊÓ¼ÑÈÎÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ”ÈÎÌÇ×ÀͼÀÖÊÀÈ

ÀϽÌÈÀÀÒÔÄÍÈʻֺÍÓÀÒÇÖÀϽÏÄÈÑÀÁÎÌÁÈÒÓÈ

ÓÇËÄʟÑÓÀÏÎØÁѺÔÇÊÄÒÓÎÍ„ŸÌÏÑΛοÍÓÀ

¦ÓÙÎØÌÓÑÈÀËÀÑÈËÀѽÆȟÅÊÀÆÈÀ˽§

ÀͺËÀÁÄÓÇÍÄØÔ¿ÍÇÒÓÎÃÈÊÀÒÓ»ÑÈÎÃÇËÐÍÎÍÓÀÖ

Êο×ÓØÏ»ÌÀÓÎÖÒÓÀÆÑÀÅļÀÓÇÖ4IFMMÒÓÈÖ

ÏÕÖÀØÓ½ÖļÍÀȦÎȏÍÀÑ×ÈÊμÍӟÑÓÄÖ†½ËÇÖ§ Ç

¢ÊÓÕÁѼÎØÒÓΆÀËȽ›ŸËÇÑÎ ÉÀÍÀÄÌÅÀ

ÊÀÈÊÀӟËÇÉÇÿÎÊÈÍÇӟÓÇ˺ÅÕÍÀÒØÍúÒÄÈÖ ÓÎØšÀÙÈÐÓÇÊÀÈÄͽÖÒÓÄÍο¯ØϽÃÈÀÑÊ»Äϼ

˺ÍÄÏÕÖºÏÈÀÒÀÍÓÀÏÑÐÓÀÁÈÎËȟÓÇÖÎÑƟÍÕ

ÎÑƟÍÕÒÇÃÇËÀûÏÎØÃÈÄÊüÊÇÒÄÓÇÍÏÀÓѽÓÇÓÀ ÓÇÖÄͺÑÆÄÈÀÖ

ͼÒÓÇÊÄÌÄÃØÍÀÌÈʽÓѽÏÎÒÓÈÖ‚ÄÊÄÌÁѼÎØ 

ÒÇÖÄÏÈÓ»ÑÇÒǯżËÎØÓÎØ

ÒÇÖ ÏÀ¼ÑÍÎØÍÊÀÈÓÀ̺ÓÑÀÓÎØÖ™ÀÈÓÈ̺ÓÑÀ

ŠÓΕÅÄÓļÎÄɺÏÄÒÄÇÏÎÈÍ»ÓÎØÊÀÈÀÏÎÅØ

½ÓÀÍƟÙÕÒÄ̺ÒÀÀϽÓÇ͆ÎËØÓÄ×ÍÄÈοÏÎËÇ ÌÄÊÀ˟ÒÍÈÊÎÅÊËοÁÀÓÕÍš¥ÒÓÎÍÏÄÑÈÅÄÑÄÈÀ

ËοÍÏÑÎÒ׺ÃÈÎÓÌ»ÌÀÓÎÖÌÇ×ÀÍÎÆÑÀÅÇ̺ÍÇÖ

›Ø˟ÍÄÀÒÓØÍÎÌÈÊÎ¿Ö ÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀÅÈÊοÖÊÀÈ ÄÊÊËÇÒÈÀÒÓÈÊοÖÒÓ½×ÎØÖ ÄÏÄÈû ½ÏÕÖÃÈÀÓļÍÎ

ÏÑÎÊ»ÑØÉÇÖ ÌÄÓÇÍÎÏμÀÀͺËÀÁÄÄØÔ¿ÍÇÆÈÀ

ÍÓÀÈ ÅÎÁοÍÓÀÈÏÈÔÀ͟ÀÍÓ¼ÏÎÈÍÀ

ÁÎÌÁÈÒÓÈÊ»ÄϼÔÄÒÇÒÓΫÑÇÌÀÓÈÒÓ»ÑÈΧ ◆ ™ÀÈÓºËÎÖ½ÓÈÇÆÑÀÌÌÀÓÎÒÄÈџ×Ñ»ÒÇÖÒÓÎÍ

ÅοÓÎØÖÏȟÒÀÓÄ ÆÈÀÓ¼Ó½ÓÄ ÁÑÄÀÔĽÅÎÁÎÈ 

ºÍÀÍ×ѽÍÎÌÄӟÓÇÅÀÈÍÎÌÄÍÈÊ»

ØÏÎËÎÆÈÒÓ»ÓÎØšÀÙÈÐÓǦÏÑÎÒÎÌÎȟÙÄÈÒØÍ

ÓÎØÖÅÎÁŸÒÓÄŠÄʟÔÄÏÄѼÏÓÕÒÇ ϟÍÓÕÖ ÓÎ

ÀÍÀÒÓÎË»ÃџÒÇÖÓÎ؏ÆÐÍÀÊÀÈ ÓÇÆÄÍÈÊ»¿ÅÄÒÇ ÇÄÏÎÏÓļÀÓÎØ ¿ÏÎÏÓÎØϺÑÀÒÄÒÓÎÎÓÌ»ÌÀÓÕÍ

ÃØÀÒÓÈʟÌÄÓÈÖÏÀÑÀ̺ÓÑÎØÖÄÊļÍÄÖÏÎغ×ÎØÍ ÊÀÓÀÑÓÈÒÓļÊļÌÄÍÀÓÕÍÏÑÎÊÇÑ¿ÉÄÕͧ«ºÒÄ ÂÇ˟ÊÈÀÆ͟ÍÓÄØÄÃÇËÀû ¸ÒνÌÕÖÃÄÍØϟÑ×ÄÈÒÓÎʟÃÑÎÓÇÖºÑÄØÍÀÖ ÇÆȟÅÊÀ Ó½ÓÄ ÊÀӟÏÀџÅÑÀÒÇÓÕÍÌÄËÎÏÎÈÇ ̺ÍÕÍÀϽÓÎͼÃÈÎÒÓ¼×ÕÍÓÎØ”ÀÒ¼ËÇ¥ÒÈÓҟÍÇ 

ÄÆÆ¿Ö»ÓÎÀÏÐÓÄÑÎ̺ËËÎÍÔÀÃļÉÄÈÊÀÈÓÇÍ ÀÊÑÈÁ»ÄÈʽÍÀ ÇÎÏμÀ̺×ÑÈÒÓÈÆÌ»ÖÃÄÍļÍÀÈ ÀÏÎË¿ÓÕÖÉÄʟÔÀÑǏÍ̟ËÈÒÓÀÇÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀ ÓÈÊ»ÃÄÍÁÑÄÈÓÇÍÏÄÑÈÐÍØÌÇÆȟÅÊÀ Ó½ÓÄÓÎ̽ÍÎ ÏÎØÊÈÍÃØÍÄ¿ÄÈÍÀÄÉÀÑÔÑÐÒÄÈļÍÀÈÓÇÍÏÎËËÀ ÏËÐÖËÀÁÕ̺ÍÇÀÉÈÎÏÈÒÓ¼ÀÓÇÖ

ÀÃȟËÄÈÏÓÇÖÏÀÑÀÊÎËοÔÇÒÇÖ¥ÇÍÄØÔ¿ÍÇÓÇÖ

ʽÓÎØ–ÕÆџÅÎØ •¼×ÀͽÌÕÖÒØÌÁļÿÎÆÄÆÎͽÓÀÒÇÌÀÍÓÈʟ

ÄϽÏÓÄØÒ»ÖÓÎØÀͺËÀÁÄÀ̺ÒÕÖÌÄӟÓÇÍÏÑÐÓÇ

ÆÈÀÓÇÍÀËËÇËÎØ×¼ÀÓÕÍÏÑÀÆ̟ÓÕÍŠ×ÄýÍ

ËÀʼÒÓÇÊÄÓÎ¥½ÓÄŸÑ×ÈÒÄÓÎϟÑÓÈÓÇÖ

ÄͺÑÆÄÈÀÓÎØ•ÏÀÍÀÒÓÀÓÈÊοÆÐÍÀ ÒÇÌÄÑÈͽÊÎÑØÅÀ¼ÎÒÓºËÄ×ÎÖÒÓÎ ØÏÎØÑÆļΆÑÎÒÓÀÒ¼ÀÖÓÎ؆Î˼ÓÇ ÕÖÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÓÎØÓÌ»ÌÀÓÎÖ †ËÇÑÎÅÎÑÈÐÍ ŠÓÀÏÑÐÓÀÏËÇÑÎÅÎÑÈÀʟÃÄË Ó¼ÀÏÎØÏѽËÀÁÀÍÍÀÅÓȟÉÎØÍ ÀͺÅÄÑÀÍÏÕÖÏÑÎÒÄÆƼÒÓÇÊÄ˼ÆÎ ÊÀÈѽÌÄӟÓÇÍÀÏÎÅØ˟ÊÈÒ»ÓÎØ ÀϽŸÓÎÌÎÏÎØÏÄÑÈÆџÅÄÓÀÈÕÖ

❛❛ ❜❜

¥ÎØÖºÏÈÀÒÀÍ

„ÎÈÏÐÍ•ÆÊËÇ̟ÓÕÍ”¼ÀÖ ½ÌÕÖ ÒÓÈÖ‚ÄÊÄÌÁѼÎØǦÍÄÎÓÑÎÌÎ ÊÑÀÓ¼À§Ï»ÑÄÅÕÓȟÊÀÈͺÎͽÇÌÀ ½ÓÀÍÃÎËÎÅÎÍ»ÔÇÊÄÀϽÓÎÍ ™ÎÑÊÎͺÀÒÓÀ•ÉŸÑ×ÄÈÀÎ×ÑÎÍÎÖ ÀÍÓ¼ÏÎÈÍÀ ËºÉÀÍÃÑÎցÑÇÆÎѽÏÎØËÎÖ †ÑÎÚÒӟÌÄÍÎÖÀØÓοÓÎØÍÄÎÒ¿ ΦÏÀÓÑȟÑ×ÇÖ§½ËÕÍÀÍÄÉÀÈѺÓÕÖ ÒÓÀÓÎØÓÌ»ÌÀÓÎÖÒÓÇÍÀÍÓÈÓÑÎÌÎ ÓÕÍÆÄÍÄÐͦÒØÍ»ÔÕÍØϽÏÓÕͧ ÊÑÀÓÈÊ»»ÓÀÍÎÀÉÈÕÌÀÓÈʽÖÏÎØÎÈ ÊÀÈÁÎËÈÃÎÒÊÎÏ»ÔÇÊÄÆÈÀºÍÓÀÉÇ ÒØÍÄÏļÖÀÍÀÆÍÐÒÓÄÖÔÀÔØÌοÍÓÀÈÏÕÖÄÊÏÀÑÀ ÒÄÄÏÀÍÀÒÓÀÓÈʽÆÊÑÎØÏ ÔØÑÐÔÇÊĽÓÀͺÆÈÍÄÃÈÀÑÑλÒÓÎ¥¿ÏÎÌÄÎͽ ¢Ë½ÊËÇÑÇÓÇÍÏÑÐÓÇÏÄѼÎÃÎÓÇÖ¦ÍÄÎ ÌÀÓÀØÏÎÓÈÔºÌÄÍÕÍÒÓ½×ÕÍ•ÏÄÈûΦÒØÍ»ÔÇÖ ÓÑÎÌÎÊÑÀÓ¼ÀÖ§ÊÀÈ̺×ÑÈÓÇÍÄϼÔÄÒÇÓÎØ ¿ÏÎÏÓÎÖ§ÃȺÍØÄÓÎÍÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎ×ѽÍÎÓÎØÒÓÀ •ÏÀÍÀÒÓÀÓÈÊοÆÐÍÀÌÄÏÎËØÁÎËÈÒÌοÖÊÀÈ ™¿ÔÇÑÀÌÀÙ¼ÌÄÓÇÒ¿ÍÓÑÎŽÓÎØ ÎÄÏÈÊÄÅÀË»Ö ÄÊÓ½ÉÄØÒÇ×ÄÈÑÎÁÎÌÁ¼ÃÀÖÒÓÎÃÄ¿ÓÄÑÎÀÒÓØÍÎ ÓÎØÆÊÑÎØÏÏÀÑÀÊÎËοÔÇÒ»ÖÓÎغÆÈÍÄÊÎØ ÌÈʽÓÌ»ÌÀÓÇÖ ºÀÖ˜ÕͼÀÖÒÓÈ֏ÏÑÈ˼ÎØÓÎØ ÌϟÑÎÖÓÎØÓ½ÓÄÃÈÎÈÊÇÓ»ÓÎØÀÒÓØÍÎÌÈÊοÓÌ» ÓÇÍÄÏÎÏÓļÀÓÇÖÏÀÑÀÊÎËοÔÇÒÇÖļ×ÄÕÖ ÌÀÓÎÖÓÎØÍÇÒÈοÈÀÓºÓÎÈÀÐÒÌÕÒÇÌÈ˟ÌÄ ÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÓÇÖÎ̟ÃÀÖºÍÀÖÀϽÓÎØÖÒÇÌÄÑÈ ŠÓÄÍμÊÎÑÒºÃÄÖÓÎØļ×ÀÍƼÍÄÈÊÀÈÓÐÑÀÌÀÖ˺ÍÄ ÍοÖÃÈÐÊÓÄÖÓÎØ ½ÓÈ»ÓÀÍÎÌÀºÒÓÑÎÖÓÇÖÎÑƟÍÕÒÇÖ šÄӟÓÎÇ×ÇѽџÏÈÒÌÀÒÓÇÍÀÒÓØÍÎÌÈÊ» ŠÓÎ¥ÒÈѼÆÎÁÄÁÀ¼ÕÖÏ»ÆÄÀÆÀÍÀÊÓÈÒ̺ÍÎÖÀϽ ÏÀÑÄȟ κËÄÆ×ÎÖÓÎØÃÄÃÇËÕ̺ÍÎØÀÍÓÈÄÉÎØ ÓÇÍÀÒÅØÊÓÈÊ»ÀÒÓØÍÎÌÈÊ»ÏÀÑÀÊÎËοÔÇÒÇ ÒÈÀÒÓ»ÀÍÀÁÀÔ̼ÒÓÇÊÄ•¼×ÄÏÑÎÇÆÇÔļ½ÌÕÖ ŠÓÇÍÄÔÍÈÊ»ÔÇÍÐÍ„À̼ÀÖ ÏÑÈÍÀϽÓÎͬÆÈÎ ÓÎØÂÇËοÏÎËÈÓÈÊοÒØÌÁÎËÈÒÌοÊÀÈÃÈÄÔÍοÖ ™ÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎ ÒÄÄÏÀÑ×ÈÀÊ»ÎýÓÇÖƒ»ÁÀÖÊÀÈ ÀÏ»×ÇÒÇÖ×Ó¿ÏÇÌÀÌÄÑÎØʺÓÀÒÓÎÍÔØÑĽÓÇÖ ÒÓÇËÄÕŽÑΏËÄɟÍÃÑÀÖÔğÔÇÊÄÊÀÓ´ÄÏÀ͟ËÇ ÀÌÄÑÈʟÍÈÊÇÖÏÑÄÒÁļÀÖÒÓÈÖ˜ÀÍÎØÀѼÎØ ÂÇÍÀÃÈÀÏËÇÊÓ¼ÙÄÓÀÈÌÄÓÀÒÀÜÍÈÀ ½ÓÀÍÎÈÏџÊÓÎÑÄÖÓÇÖ$*"ÊÀÓºÔÄÒÀÍÓÇ ŠÓμÃÈίÀË˟½×ÈÓ½ÒÎÀÒÅØÊÓÈʽ¯ÏÄÑÈÁŸË Ô˼ÂÇÊÀÈÓÇÍÀÏÎÆλÓÄØÒ»ÓÎØÖÆÈÀÓÇÍÀÍÀÏÎÓÄ ËÎÍÏÀÑÀÊÎËοÔÇÒÇÖÌÏ»ÊÀÍÊÀÈÎÈÒÓÄÍμżËÎÈ ËÄÒÌÀÓÈʽÓÇÓÀÓÇÖÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ»Ö ÓÎØ ÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍÎÏμÕÍÎÈŸËËÎÈÓÑÄÈÖÀϽÓÎØÖ ÓºÒÒÄÑÈÖÏÎØÒØÍÄË»ÅÔÇÒÀÍÊÀÈÓÐÑÀÊÀÓÇÆÎ ÍÀÃÈÎÑƟÍÕÒÇÓÐÑÀ —ÃØÒÀѺÒÊÄȟÓÎØÖÎÅÄÈ˽ÓÀÍÒÓÎÆÄÆÎͽÖ ÑοÍÓÀÈÆÈÀÒØÌÌÄÓÎ×»ÒÓÎÍÄÏÈ×ÄÈÑÇÒÈÀʽÁÑÀ×¼

ÀË˟ ÅÎÁοÍÓÀÈ

½ÓÈÓÎÊËÈ̟ÊÈÎÏÎØ»ÓÀÍÄÏÈÅÎÑÓÈÒ̺ÍÎÌÄÓÇÍ ÏÀÑÀÊÎËοÔÇÒÇÓÎØÒ»ÌÄÑÀÅÄѽÌÄÍÎØÕÖ ¦ÃÈÄØÔØÍÓ»§ »ÌÀÑÓÎÍ™¿ÑÈÄ ÓÎØ•ÏÀÍÀÒÓÀÓÈÊο ÆÐÍÀÓÎͺ×ÀÒÄÌÏÑÎÒӟÀϽÓÀ̟ÓÈÀÓÎØÒÓÇÍ ÏÄÑÈÎ×»ÓÎØ™ÑÄÌÀÒÓο„ÀÆοÓÇÖ”οËÀÖÒÓÎÍ ªÌÇÓÓ½¥ÐÑÀÔÀÀÍÀÑÕÓÇÔļÓįÊÀÈüÊÀÈÀ¯ÏÐÖ ÓκÌÀÔÀÍÎÈ¥ÙÄÚÌÒÌϽÍÓÇÃÄÖÓÇÖ$*"­¥À ÌÀÔÀ¼ÍÎØͯ½×È̽ÍÎʟÓÈÓºÓÎÈÀ ÀË˟ÓÀϟÍÓÀ ¯ÀϽÓÎØÖÓÎÏÎÓÇÑÇÓºÖÓÎØÖ šº×ÑÈÄÊļÍÇÓÇÍÏÄѼÎÃÎÎÒØÍ»ÔÇÖ¿ÏÎÏÓÎÖ ºÌÄÍÄÒÓÀ„ȽÒÈÀ™ÎÍӟÒÓÎÒϼÓȽÏÎØļ×Ä ÒØËËÇÅÔļÓΕÏÄÈû½ÌÕÖļ×ÄÀÍÓÈËÇÅÔļ ½ÓÈÓÎÍÏÀÑÀÊÎËÎØÔοÒÀÍ ÊÀÓºÁÇÊÄÒÓÀͽÓÈÀ ÏÑΟÒÓÈÀ šÄӟÓÎÀÌÄÑÈʟÍÈÊÎÃȟÁÇÌÀÀÏÎÆλÓÄØÒÇÖ ÊÀÈÓÇÍÄÉÕÓÄÑÈÊ»ÃÈÀʽÒÌÇÒÇÓÎØÀÒÓØÍÎ ÌÈÊοÓÌ»ÌÀÓÎÖ†ÄÑÈÒÒο ÎÓ½ÓÄÀÑ×ÇƽÖÓÇÖ ÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ»ÖÊÀÈÍØÍÀÓÓÈʟÑ×ÇÖ ÀÏÎÃÄ ×½ÌÄÍÎÖÏÕÖ»ÓÀÍÄÏÈÓÀÊÓÈÊ»À͟ÆÊÇÆÈÀºÍÀ ÇËÄÊÓÑÎÒ½Ê ºÊÀÍÄÀÍÀÊÀÓÀÍÎ̺ÖѽËÕÍÊÀÈ ÀÑÌÎÃÈÎÓ»ÓÕÍ ¢ÇËÈʼÀÖÓ½ÓÄ×ѽÍÕÍÏÀËȽÖÆÍÐÑÈ̽ÖÓÎØÖ ϺÑÀÒÄÒÓÇÃÈÀ×ÄÈÑÈÒÓÈÊ»ÄØ׺ÑÄÈÀÓÎØÏÑÐÓÎØ ÓÌ»ÌÀÓÎÖ ÏÎØÃÑÀÒÓÇÑÈÎÏÎÈļÓÀÈÒÓÇͺÑÄØÍÀÆÈÀ ÓÇÍÄÆ×ÐÑÈÀÓÑÎÌÎÊÑÀÓ¼À ½ÌÕÖΏÆÐÍÀÖ ϺÑÀ

◆ ¦«ÄÈѽÆÑÀÅÄÖÄÍÃļÉÄÈÖÆÑÀÅ»Ö ÏÎØÀÏÎÓÄ

™ÀËοÊÀÊο ½ÌÕÖ ÓÇÍÐÑÀÏÎØÓÀÒÀÜÍÈÀ

ÎÍÀÓÎØ•ÏÀÍÀÒÓÀÓÈÊοÆÐÍÀ

ÈŸÅÊÀÆÈÀ˽ ¢ÈÒØËË»ÂÄÈÖºÆÈÍÀÍÓΊŸÁÁÀÓÎÊÀȽËÄÖÓÈÖ ÄϽÌÄÍÄÖÇ̺ÑÄÖ̟ÖÊÀÓºÔÄÓÀÍÓÇÁÄÁÀȽÓÇӟ ÓÎØÖ ÕÖÀϽÑÑÎÈÀÌÈÀÖÄÃÑÀÈÕ̺ÍÇÖÒØÍÀÍÓ¼ ËÇÂÇÖÓÕÍÃÀÈ̽ÍÈÕÍÄÑÄØÍÇÓÐÍ ÏÕÖÄϼÊÄÈÓÀÈ ÇÀÍÀʟËØÂÇÓÇÖÆȟÅÊÀÖ ÒÓÇÍÎÏμÀÎÈÒØË ËÇÅÔºÍÓÄÖÊÑ¿ÁÎØÍÓÀ½ÏËÀÓÀØÓ½ÓÇÓÄÖÓÇÖ ÎÑƟÍÕÒÇÖ¥ÀÀØÓ½ÌÀÓÀÊÀ˟ÒÍÈÊÎÅÊÀÈÓΚ£ ÌÄÓÀÎÏμÀÏØÑÎÁ½ËÇÒÀÍ ÄÊÑÇÊÓÈʺÖ¿ËÄÖ ØËÈʟ ÊÀÓÀÒÊÄØ»ÖÁÎÌÁÐÍ ÀË˟ÊØѼÕÖÓÎÍÀÍÓÈÀÑÌÀ ÓÈʽÄÊÓÎÉÄØÓ»ÑÀÌÄÓÎÍÎÏμÎÔÑØÌ̟ÓÈÒÀÍÓÇ ÁÈÓѼÍÀÓÇÖÀÌÄÑÈʟÍÈÊÇÖÏÑÄÒÁļÀÖ šº×ÑÈÓÇÍÇ̺ÑÀÏÎØÆџÅÎÍÓÀÍÀØÓºÖÎÈÆÑÀÌ ÌºÖ ÎÈÏÑÎÒÃÎʼÄÖÏÀѺÌÄÍÀÍÅÑοÃÄÖÊÀÈÎÈÃÈÀ ÁÄÁÀÈÐÒÄÈÖÅÄ͟ÊÇŠÓÇÃÄÃÈÊÎÆÑÀżÀ ÌÄÓÇÍ ÎÏμÀÓÒÎØÁŸËÈÀÒÀÍÓÎØÖºÉȦ¿ÏÎÏÓÎØÖ§ Æџ ÅÎØÍÄÈÒÀÆÕÆÈʟ½ÓȦÀϽÓÎÒ¿ÍÎËÎÓÕÍ̺×ÑÈ ÓÐÑÀÄÍÃļÉÄÕÍźÑÎÍÓÀȽÓÈÀÏÎÓÄËοÍ̺ËÇÓÇÖ ÄÆÊËÇÌÀÓÈÊ»ÖÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ»ÖÎÑƟÍÕÒÇÖÌÄÓÇÍ ÄÏÕÍØ̼À•ÏÀÍÀÒÓÀÓÈʽ֏ÆÐÍÀÖ§†ÎÈÄÖļÍÀÈÎÈ ÄÍÃļÉÄÈÖ ◆ šÈÀÀËËÇËÎØ×¼ÀÒÏÀÒ̺ÍÕÍÊË»ÒÄÕÍÀϽ ÓÇËÄʟÑÓÄÖÊÀÈÊÀÑÓÎÊÈÍÇӟÌÄÀÅÄÓÇѼÀ̼À

šŸËËÎÍÔÀÌÀÓÀÈÎÏÎÍ»ÒÎØÌÄÀÍÑÕÓ»ÒÎØÌÄ

¥½ÏÄ Ó½ÏÄÎÏÀÏÀƟËÎÖ

¥

κ×ÎØÌÄÉÀÍÀÃļÓκÑÆÎ ™ÈÍÇÌÀÓÎÆÑÀÅÈʺÖÒØËË»ÂÄÈÖ ÆÊÀÍ ÆÊÒÓÄÑÈʺÖÏÑÎÒÀÆÕƺÖÌÄÌÀ¿ÑÀ ÀËÄɼÒÅÀÈÑÀÓÙÈÏ ÒÎÁÀџÒÓÎÈ×ļÀÏÎØØϟÑ ×ÎØÍÀË˟ ÏÑÎÖÓÎÏÀѽÍ ÃÄÍØϟÑ×ÎØÍ ¦ÏÀÏÀÆÀ˟ÊÈÀ§ÍÀÊÑÐÙÎØÍÒÓÀÓÇËÄÎÏÓÈʟ ÏÀџÔØÑÀ¥À½ÒÀÒØÌÁÀ¼ÍÎØÍÓÇÍÓÄËÄØÓÀ¼À ÄÁÃÎ̟ÃÀÃļ×ÍÎØÍÒÀÍÍÀÌÇÍϺÑÀÒÄÌÈÀ ̺ÑÀÀϽÓ½ÓÄÏÎؽËÇÇ•Ë˟ÃÀÙοÒÄÒÓÎÍ ÀÒÓÄÑÈÒ̽ÓÎØ™ÎØÅÎÍÓ¼ÍÀ —ÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀÊ»ÃÈÀ×ļÑÈÒÇÓÇÖÒ¿ËËÇ ÂÇÖÓÕÍÀÓ½ÌÕÍÏÎØźÑÎÍÓÀÈÕÖ̺ËÇÓÎØ •ÏÀÍÀÒÓÀÓÈÊοÆÐÍÀÊÀÈÇÏÎÈÍÈÊ»ÀÉÈÎÏμ ÇÒÇÓÕÍÒÓÎÈ×ļÕÍÏÎØÇÀÒÓØÍÎ̼ÀÃÈÀÑѺÄÈ ÄÏÈËÄÊÓÈʟÊÀÈÌÄýÒÄÈÖÃÇÌÈÎØÑÆοÍÉÀ͟ ÏË»ÔÎÖÄÑÕÓÇ̟ÓÕÍ —ÆÑÀÌÌ»ÏÎØ×ÕѼÙÄÈÓÈÖÄϼÒÇÌÄÖÀÒÓØÍÎ ÌÈʺÖÀÍÀÊÎÈÍÐÒÄÈÖÊÀÈÓÈÖÀÍÄϼÒÇÌÄÖ¦ÃÈÀÑ Ñκ֧ ÎÈÎÏμÄÖÌÄÓÇÒÄÈџÓÎØÖÌÄÓÀË˟Ò ÒÎÍÓÀÈÒÄÀØÓ½ÍÎÌÀÑÄÏÎÑӟ٠ļÍÀÈÒ×ÄýÍ ϟÍÓÀÃØÒÃȟÊÑÈÓǏÏÎÓºËÄÒÌÀ ÎÈÿÎÄÊÃÎ ×ºÖ ÃÇËÀûÍÀÏѽÊÄÈÓÀÈļÓÄÏÑÀÆÌÀÓÈʟÆÈÀ ÄØÔļÀÁÎË»ÒÓÇÍÊÀÑÃȟÓÇÖÎÑƟÍÕÒÇÖļÓÄ ÆÈÀÀʽÌÀºÍÀÏÀÍÇÆØÑÈʽÅȟÒÊÎÓÇÖ•„Š ÍÀÃÈÄÊÃÈÊοͼÒÄÖÀÏÎýÒÄÈÖÒÓÎÒÓμ×ÇÌÀ —ÀÒÓØÍÎ̼À˺ÄȽÓÈÇŸÊÑÇÓÎØÍ»ÌÀÓÎÖ ÏÎØŸÑ×ÈÒÄÍÀÉÄÓØ˼ÆÄÈÓÎÊÎØÁŸÑÈÓÇÖØϽ ÔÄÒÇÖÄÍÓÎϼÙÄÓÀÈÒÓÇÍÀÈÌÀÓÇÑ»ÒØÌÏËÎÊ» ÓÇÖ‚ŸÅÍÇÖ ÒÓÇÍÎÏμÀÒÊÎÓÐÔÇÊÄÀϽ ÀÒÓØÍÎÌÈʽ΄ŸÌÏÑÎ֛οÍÓÀ֏Ͻ ÄÊļÎÃÇÆ»ÔÇÊÀÍÒÓÇÒ¿ËËÇÂÇÓÎØ ¼ÊÎØ šÀÙÈÐÓÇ ÒÓÎÍÎÏμÎÀÏÎüÃÄÓÀÈÇÆÄÓÈʽÖ ѽËÎÖÒÓÇÍÎÑƟÍÕÒÇ ÓÎÍÎÏμνÌÕÖº×ÎØÍ ÒÓÎÊÀÓ½ÏÈÓÀÓÄËÄØÓÀ¼ÀļÊÎÒÈ×ѽÍÈÀÊÀÈ ØÏÎÓ¼ÔÄÓÀȽÓÈɺÑÎØÍ̺×ÑÈÊÀÈÓÈ×ÑÐÌÀ ÁÑÀʼÅÎџÄȏ˻ÔÄÈÀ ÓÈÔÀÆÈͽÓÀÍÀÍÙοÒÄ Î›Î¿ÍÓÀÖ£ÕӟÌÄÆÈÀÍÀÌÀÔÀ¼ÍÎØÌÄ ÊÎËÎØÔļÇÄÍÓØÏÕÒÈÀÊ»ÄÏÈ×ļÑÇÒÇÓÇÖ ÀÒÓØÍÎ̼ÀÖÓÎÏÄÑÀÒ̺ÍΊÀÁÁÀÓÎÊ¿ÑÈÀÊÎ ÒÄÌÈÀÀÉÈÎÏѽÒÄÊÓÇ×ÑÎÍÈÊ»ÒØÆÊØѼÀ¥Î ÏÀÍÄËË»ÍÈÎÒÓÄ͟ÙÄÈØϽÓÇÍÀÏÄÈË»ÓÕÍͺÕÍ ÎÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ̺ÓÑÕÍÊÀÈÁ˺ÏÄȽÓÈÎÒÎÍοÏÕ ÔÀϺÒÎØÌÄÕÖ×ÐÑÀÒÓÀÍ¿×ÈÀÓÎØ‚ÈÄÔÍοÖ  ÎÌÈÒÌÀÓÈÊο¥ÀÌļÎØ ¥ÀÄØÑ»ÌÀÓÀÏÎØÄÍÓÎϼÒÓÇÊÀÍÒÓÀÒϼÓÈÀ ÓÎ؛οÍÓÀÊÀÈÓÎØšÀÙÈÐÓÇļÍÀÈÏÎË˟ÀϽ

ØËÈʟÌÄÓÀÌżÄÒÇÖ̺×ÑÈÒÊÀÑÈÅ»ÌÀÓÀÆÈÀ ÌÄËËÎÍÓÈʺÖÄÏÈÔºÒÄÈÖÓÎØ•ÊÀÈÊÎÌ̟ÓÈÀ ÏÑÎÊÇÑ¿ÉÄÕ͸ÏËÀ½ÌÕÖÏÎØÔÄ͟™È½ÌÕÖ ̼ÀÀϽÓÈÖÁÀÑ¿ÓÀÓÄÖÊÀÓÇÆÎѼÄÖÏÎØÀÍÓÈÌÄ ÓÕϼÙÎØÍÎȺÉÈÒØËËÇÅÔºÍÓÄÖļÍÀÈÇÎÏËÎ ÊÀÓÎ×»¢ÈÆȟÅÊÄÖÌÄÓÎÍÁÀÑ¿ÎÏËÈÒ̽ÓÎØ •ÀÍÀÙÇÓοÍÓÀÈÀʽÌÀÀϽÓÇÍ•„ŠÊÀÈ ̺×ÑÈÓ½ÓÄÎÈØϽËÎÈÏÎÈÔÀÏѺÏÄÈÍÀÀÑÊο ÌÀÒÓÄÒÓÀÌÈÒ½ËÎÆÀÓÇÖÀÒÓØÍÎ̼ÀÖÊÀÈ ÓÀÀÍÀÌÀÒ»ÌÀÓÀÓÕÍšš• ºÓÒÈ ÆÈÀÍÀÌÇÍ ÌÏÎØÊÐÍÎØÌÄÀϽÓÇÍÏËÇÑÎŽÑÇÒÇ

¥ÀÒÓÎÈ×ļÀ •ÍÓ¿ÏÕÒÇÄϼÒÇÖÏÑÎÊÀËοÍÊÀÈÓÀÒÓÎÈ×ļÀ ÏÎØÊÀӟÓÈÖÀÑ׺֦úÍÎØͧÓÎØÖØϽËÎÈÏÎØÖ ÒØËËÇÅÔºÍÓÄÖ ÏËÇÍÓÎØšÀÙÈÐÓÇÊÀÈÓÇÖ ÄÆÊ¿ÎØÒØÙ¿ÆÎØÓÎØ ÇÎÏμÀÄÈÑ»ÒÔÕÄÍ ÏÀѽÃÕÄÍÓº×ÍÕÖÏÀÑÎØÒȟÒÓÇÊÄÀÑ×ÈʟÕÖ ¦ÇżËÇÓÎاÃÇÌÈÎØÑÆÐÍÓÀÖÒÓÎÅÈËÎÔºÀ ÌÎÍÊÎÈͽØÏÎÓÈÌÇÓÈÊοÖÒØÍÄÈÑÌοÖ¢™ ÎØÑ͟ÖÒØÍÄË»ÅÔÇÒÓÎÒϼÓÈÓÎØÌÏÑÎÒӟ ÒÓÀºÊÏËÇÊÓÀ̟ÓÈÀÓÕÍüÃØÌÕÍÌÈÊÑÐÍÓÎØ ÄÍÐÒ¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÎÃÈÀÁÈÁÀÒÓÈʽÓÇÖÀÒş ËÄÈÀÖÓÎÄÍÎ×ÎÏÎÈÇÓÈʽÒÓÎÈ×ļÎÄÈÖÁŸÑÎÖÓÎØ ļÍÀȽÓÈļ×ĦÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀʺÖÊÀÈÒØÍÕÌÎÓÈʺÖ ÒØÍÀÍÓ»ÒÄÈÖÊÀӟÓÈÖÌÄÓÀÌÄÒÎÍ¿ÊÓÈÄÖÐÑÄÖ§ ÌÄÓÎØÖÒØÆÊÀÓÇÆÎÑοÌÄÍοÖÓÎØšÀÙÈÐÓÇ •ØŠÓÀÔ½ÏÎØËÎÊÀÈŠ ÈÊÇÓ½ÏÎØËÎ ‚ÇËÀû Ê½ÌÇÊÀÈÇÒØÍÎÌÈ˼ÀÏÎغ×ÄÈÊÀÓÀÆÑÀÅļ ÀϽÓÎÊÈÍÇÓ½ÓÎØšÀÙÈÐÓÇÏÑÎÖŸÆÍÕÒÓÎ ÏѽÒÕÏÎ ÌÄӟÓÇÍÀÈÌÀÓÇÑ»ºÊÑÇÉÇÒÓÀ †ÀÓ»ÒÈÀ ÒÓÇÍÎÏμÀÒÊÎÓÐÔÇÊÄÎ×ÑÎÍÎÖ ÅÆÀÍ½Ö ÿÒÊÎËÀÌÏÎÑļÀϽ̽ÍÇÓÇÖÍÀ ÀÏÎÓÄ˺ÒÄÈÒÓÎÈ×ļÎļÓÄÄÍÎ×»ÖļÓÄÀÔÕ½ ÓÇÓÀÖÆÈÀÓÀÏѽÒÕÏÀÏÎØźÑÎÍÓÀÈÕÖ̺ËÇ ÓÇÖÎÑƟÍÕÒÇÖ ÀÅοÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×ÎÃȟËÎÆÎÔÀ ÌÏÎÑοÒÀÍÍÀº×ÎØÍÎÏÎÈÀûÏÎÓÄÏѽÒÕÏÀ ÌÈËοÒÀÍÄÊļÍÇÓÇÒÓÈÆÌ»ÒÓÎÓÇ˺ÅÕÍÎÁ˺ ÏÎÍÓÀÖÓÀÆÄÆÎͽÓÀÀϽÓÇÍÓÇËĽÑÀÒÇ ¥ÎÒ¼ÆÎØÑÎļÍÀȽÓÈÓÈÖÄϽÌÄÍÄÖÇ̺ÑÄÖ ÓÎÀÒÓØÍÎÌÈʽÊÀϺËÎÓÎØÓÀ×ØÃÀÊÓØËÎØÑ Æοº×ÄÈÍÀÁƟËÄÈÏÎË˟¦ÊÎØͺËÈÀ§¢È ØÏÎÂÈÀÒ̺ÍÎÈÀÖº×ÎØÍϟÍÓÀÓÎÍÍÎØÓÎØÖ ÍÀÉÄ×ÕѼÒÎØÍÓÇÍÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÀÀϽÓÇÍ ÎÅÔÀËÌÀϟÓÇ
•ÊÊËÇÒ¼À

¥Î†¢ ¥˜™˜



†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

ºÌÈÒÀÍÓÈÖ̺ÑÄÖÓÎ؆ŸÒ×ÀÎÈÄÊÊËÇ

ÑÎÊÎÏ»ÌÀÓÀÊÀÈÓÈÖÃÈÀÁÄÁÀÈÐÒÄÈÖ½ÓÈÓºÓÎÈÀ

Ò¼ÄÖÒĽËÇÓÇ×ÐÑÀ†ÀÓļÖÌÄÏÀÓÐ

ÊÄҟÓÈÀÃÄͺ×ÎØÍÃÄÈÏÎÓºÊȽÏÎÈÎÖÔºËÄÈ

ÒÄ ÀÆÀÏÇÓμÄÍ«ÑÈÒÓÐÀÃÄËÅμ

ÌÏÎÑļÍÀϟÄÈÍÀÄ˺ÆÉÄÈÊÀÈÍÀÃÄÈÓÇÅÓÐ×ÄÈÀ

ÏÎË¿ÓÕÖÅØÒÈÎËÎÆÈʽŠÄÓºÓÎÈÄÖ ÓÑÄ˺Ö̺ÑÄÖ ÌÄÓÇÍÊÀÔÇÌÄÑÈÍ»ÌÄÓÑÎÓÑÎÌÎ

ÊÀÈÓÇ×ÑÄÎÊÎϼÀÏÎØÀÏÄÈËļÊÀÈÀØÓÎ¿Ö ÏÀџÓÇÍÄÉÎØÑÀÍÐÍÏÑÎÒÓÀÒ¼À ÃȽÓÈÇÊѼÒÇ

ËÀÆÍļÀ ÎʽÒÌÎÖÓÀ´×ÄÈʟÍÄÈϟÍÕÓÎظÏÕÖ 

ÊÈΟÆÑÈÎÖÊÀÏÈÓÀËÈÒÌ½Ö ½ÏÕÖļÍÀÈÆÍÕÒÓ½ 

ËÎÈÏ½Í Ãļ×ÍÄÈǘÒÓÎѼÀ ÒÄʟÔÄÌÄƟËÇ

ÃÄÍÌÀҟÍÄÀϽÀØӟÊȽÓÀÍϟÑÎØÍŽÑÀÃÄÍ

ÃØÒÊÎ˼ÀÏÎËËμÓÎѼ×ÍÎØÍÒÓÀÔÄÎØÒÈʟÈÀ

ÀÅ»ÍÎØÍÓ¼ÏÎÓĽÑÔÈÎ

ÆÈÀÓÑÄȟÈÀÏÀÑÇÆÎÑȟÈÀÍÀϟÑÎØÍÊÎØџ ÆÈ΢ƒÄ½ÖÊÀÈÇÂØ×»ÓÎØÊÀÔÄͽÖÓÎɺÑÎØÍ 

À˼ÃÈÒÓÈÖ×ÎÑÇƼÄÖ

ÀúËÅÈÀ ÓºÓÎÈÄÖ̺ÑÄÖšÇÍÓΟ×ÍÄÓÄÏÐÖ ÀÍÓÈÃџÎÊÀÔºÍÀÖ‚ÄÍÁ˺ÏÄÓÄÏÎؽËÎÈÏÄÑ ÏÀӟÍÄÒÓÎÍÃѽÌÎÊÀÈÏÀÑÀÌÈ˟ÍÄ ŠÊÄÅÔļÓÄÏÕÖÒÓΔÀÓÎϺÃÈ ÏÀџÓÈÖ ÀÏÎÊÀË¿ÂÄÈÖ ÏÀџÓÎÍҟËÎÏÎØÏÑÎʟËÄÒÄ ÇÈÒÓÎѼÀÓÎØÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎØÒÊÀÍßËÎØÓÕÍ ÓÄËÄØÓÀ¼ÕÍ×ѽÍÕÍÌ´ÄÍÀÌÎÍÀÒÓ»ÑÈÒʺÓÇ ÄÓÀÈÑļÀSFBMFTUBUF ʟÏÎØŸÓÎÌÀÏ»ÆÀÍ

ÊÀÈÔ¿ÌÀÓÀÓÇÖÊѼÒÇÖ ÌÀ¿ÑÀÃÄÍÓÀº×ÎØÍ ÁŸÂÄÈ̽ÍÎÎÈÄÆ×ÐÑÈÎÈÑÀÒÎŽÑÎÈšÀ¿ÑÇ ÌÀØѼËÀÏ˟ÊÕÒÄÊÀÈÒÓÀŸËËÀ†ÀÓÑÈÀÑ×ļÀÊÀÈ ÓÈÖÄËËÇͽÅÕÍÄÖ•ÊÊËÇÒ¼ÄÖÓÎØÄÉÕÓÄÑÈÊο ™ÕÍÒÓÀÍÓÈÍοÏÎËÇ ˜ÄÑÎÒ½ËØÌÀ ËÄɟÍÃÑÄÈÀ ÊÀÈÀËËο—ÊѼÒÇÊËļÃÕÒÄÊÀÈÓÈÖÓÒºÏÄÖÓÎØ ØÏÎØÑÆļÎØ•ÉÕÓÄÑÈÊÐÍÊȺ×ÎØÍÏÄÑÈÎÑÈÒÓļ

žÒÓ½ÒÎ ÀÆÀÏÇÓμÄØÒÄÁļÖÒØÌϟÒ×ÎÍÓÄÖ

Ä̟ÓÄÖÎÈÄÊÊËÇÒ¼ÄÖ ŸÃÄÈÀÓÀÏÀÆʟÑÈÀ †ÈÒÓμ ÌÄŸÃÄÈÀ׺ÑÈÀ

ÆÈÀÏÑÎÒÊ¿ÍÇÌÀÀϽÓΊŸÁÁÀÓÎÓÎØ„ÀٟÑÎØ ºÕÖÊÀÈÓΚÄƟËΊŸÁÁÀÓΚ½ÍÎÓÇÁÑÀÃȟ ÓÇ֏͟ÒÓÀÒÇÖÃÈÀÍØÊÓºÑÄØÒÀÍÒÓÎÌÎÍÀ ÒÓ»ÑÈÊÀÈÏ»ÑÀÍÓÇÍÄØ×»ÓÎØ•ÅÑÀ¼ÌÊÀÈÓÎØ ÑÒºÍÈÎØŸÓÎÌÀ‚ÄÍļ×ÀÍÏοÍÀÓÎØÖ ÁŸËÎØÍÎÈÊÀ˽ÆÄÑÎÈ¢ÈÉÄÍÐÍÄÖƺÌÈÒÀÍÊÀÈÓÀ ÊÀËÎÆÄџÊÈÀºÃÕÒÀÍÓÀÊÄËȟÓÎØÖÒÄÏÑÎÒÊØ ÍÇÓºÖÊÀÈÀØӟÓÇͺÁÆÀËÀÍÆÈÀ¿ÏÍÎɟÏËÀÒÄ ÊÎØÁºÑÓÄÖÒÓÎØÖÃÈÀÃѽÌÎØÖ žÒÓ½ÒÎ ÀÍÊÀÈƺÌÈÒÀÍÎÈÄÊÊËÇÒ¼ÄÖÊÀÈ ÓÀÌÎÍÀÒÓ»ÑÈÀ ÓÀÏÀÆʟÑÈÀºÌÄÈÍÀÍŸÃÄÈÀ ‚ÄÒÏÎӟÃÄÖ ÏÀϟÃÄÖ ÃÈÀʟÊÈÀ ÄÏÈÓѽÏÎØÖ ÍÄÕʽÑÎØÖ ½ÏÎÈÎÍÊÈÀÍÑÕÓ»ÒÄÈÖÀϽÓÇÍ Ô»ÍÀ̺×ÑÈÓÎÓÄËÄØÓÀ¼Î×ÕÑȽ ÌÈÀÊÎØÁºÍÓÀ Ô´ÀÊοÒÄÈÖ™ÄҟÓÈÀªÏ»ÑÉÀÍ̟ËÈÒÓÀÏÎË˺Ö ÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÏÎØ̽ËÈÖÁÆ»ÊÄÎÊÀÔÈÄÑÕ̺ÍÎÖ üÒÊÎÖÆÈÀÓÇÍÄͼÒ×ØÒÇÓÎ؆ÀÍÀƼÎØ¥ŸÅÎØ ÀÏÄÈË»ÔÇÊÀÍÄÏÄÈÒ½ÃÈÀ ÀÅοÏÎËËμÏÈÒÓμ ŸÑ×ÈÒÀÍÍÀÅÕ͟ÙÎØÍÏÕÖÒÓÇÖŸÆÑÈÀÖËÈÓ½ÓÇ ÓÀÖÊÀÈÀÊѼÁÄÈÀÖÓÎÍÊÀÈѽļÍÀÈØÏÄÑÁÎË»ÍÀ ƼÍÎÍÓÀȺÑÀÍÎÈÆÈÀÓÇÍÄͼÒ×ØÒÇÄÊÊËÇÒÈÀÒÓÈ ÊÐÍÈÃÑØ̟ÓÕÍ †½ÒκÅÓÀÒÄÇ×ÀÒοÑÀÊÀÈÇÌļÕÒÇÒÓÈÖ ¦ŸÆÈÄÖÄÈÒÏџÉÄÈÖ§ŠÓÈÖÌÄƟËÄÖϽËÄÈÖ ½ÏÎØ ļÍÀÈÏÈÎÎÑÆÀÍÕ̺ÍÀÓÀÏџÌÀÓÀÊÀÈÌÏÎÑοÍ ÍÀƼÍÎØÍØÏÎËÎÆÈÒÌμ ÎÈÏÀÏÀÃÎÄϼÓÑÎÏÎÈ ØÏÎËÎƼÙÎØͽÓÈÓÀËÄÅӟÏÎغÏÄÒÀÍÒÓÀ ÏÀÆʟÑÈÀÊÀÈÒÓÎØÖüÒÊÎØÖ»ÓÀÍÌÄÈÕ̺ÍÀ ÊÀӟÒÄÒ׺ÒÇÌÄϺÑÒÈ ¸ÏÎÈÎÖÑÕÓ»ÒÄÈÏÀϟÀÍÓÀ˺ÍÄÀØӟÆÈÀÍÀ ÀÏÎÅ¿ÆÎØÍÓÇÅÎÑÎ˽ÆÇÒÇ ÀÑ×¼ÙÎØÍÓÀÒÓÀØ

ÒÓÎÄ˟×ÈÒÓÎÎÈÄÍÈÒ׿ÒÄÈÖÏÎØÀÏÎÓÄËοÒÀÍ ÒÇÌÀÍÓÈʽÏÀџÆÎÍÓÀÆÈÀÓÇËÄÈÓÎØÑƼÀÃÈÀŽ ÑÕÍÈÃÑØ̟ÓÕÍ †Ñ½ÁËÇÌÀÔÀØϟÑÉÄÈÊÀÈÌÄÓÈÖËÄƽÌÄÍÄÖ ¦ËÎƼÄÖ§ ÓÇÍÄÈÒÅÎџÃÇËÀûÏÎØÒÓºË ÍÎØÍʟÏÎÈÄÖÌÇÓÑÎϽËÄÈÖÊÀÈÌÎÍÀÒÓ»ÑÈÀ ÓÕͦ ºÕÍ«ÕÑÐͧÊØѼÕÖÒÓΛÀ͟ÑÈ™ÀÈ ÓÎ×ÄÈѽÓÄÑÎļÍÀÈÏÕÖ ½ÒÄÖÏÑÎÒÄØ׺ÖÊÀÈ ÍÀʟÍÎØÍ ÒÕÓÇѼÀÃÄÍØϟÑ×ÄÈ¥ÈÊÈÀÍÎ ”ÀÑÔÎËÎÌÀ¼ÎÖÄÏÈÊÀËļÓÀÈÓÇÍÄÊÓÕÍÎØÑÀÍÐÍ ÁλÔÄÈÀÃÇËÐÍÎÍÓÀÖÏÕÖ¦ÄØ×½ÌÄÔÀÍÀÁÎÇÔ» ÒÄÈάÆÈÎփĽÖÍÀÉÄÏÄџÒÎØÍÓÀÿÒÊÎËÀÊÀÈ ÍÀÄÏÀͺËÔÄÈÇ•Ë˟ÖÊÀÈ΢ÑÔ½ÃÎÉÎÖËÀ½ÖÓÇÖ ÒÓÇÍÊÀÍÎÍÈÊ»ÍÓÑÎ×ȟͧ›ÕÖÒÓÇÍŸÊÑÇÓÎØ ÓοÍÄËÃÄÍÃÈÀÊѼÍÄÓÀÈ ¬ËËÕÒÓÄÇɺÅÑÄÍÇÏÎÑļÀÓÕÍTQSFBETÃÄÍ ļÍÀÈÅØÒÈʽÅÀÈͽÌÄÍÎÒÀÍÓÇÍÉÇÑÀÒ¼À ÍÀ ʟÍÄÈÖÌÈÀËÈÓÀÍļÀÌÄÄÈʽÍÄÖÊÀÈÄÉÀÏÓºÑØÆÀ ÊÈŸÌÀѼÉÄÈÊÀÌȟÂÈןËÀÍÀËÄÖÌÄӟÏÕÖºÆÈÍÄ ÔÀ¿ÌÀŠÓÎÍÒ¿Æ×ÑÎÍÎÊÀÏÈÓÀËÈÒ̽ ÀÍÃÄÍ ÓÎÔºËÎØÍÓÀÊÎџÊÈÀÓÕÍÓÑÀÏÄÙÐÍÊÀÈÓÎØ ‚ÈÄÔÍοÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈÊο¥ÀÌļÎØ ÔÀ¿ÌÀÓÀÃÄÍ ƼÍÎÍÓÀÈ †ŸÍÓÕÖÏѺÏÄÈÍÀÏÀÑÀÃÄ×ÔοÌÄÏÕÖØϟÑ ×ÄÈÌÈÀÄÉÀ¼ÑÄÒÇšÈÀ•ÊÊËÇÒ¼ÀÓÇÖÎÏμÀÖÎÈ ŸÍÔÑÕÏÎÈÃÄÍ×ÀÌÏÀÑȟÙÎØÍÀϽÊѼÒÄÈÖÊÀÈ TQSFBET†ÎÈÀļÍÀÈÀØÓ»‚ÄÍ×ÑÄȟÙÄÓÀÈÏÑÎ ÒϟÔÄÈÀ¥ÎÁÑ»ÊÀÓÄ—™ØÏÑÈÀÊ»•ÊÊËÇÒ¼À ÇÀÍÀËÎÆÈʟÏËÎØÒȽÓÄÑÇÎÑÔ½ÃÎÉÇ•ÊÊËÇÒ¼À ÒÓÎÍʽÒÌΕÊļÃÄÍ×ÀÌÏÀÑȟÙÎØÍÀϽÊѼ ÒÄÈÖÊÀÈËÈÓ½ÓÇÓÄÖƒÀº×ÎØÍÌļÕÒÇÓÕÍÄÈÒÎ ÃÇ̟ÓÕÍÓÎØÖ ÀË˟ÆÈÀŸËËÎ˽ÆÎ ¥ÀÌÄÆÀË¿ÓÄÑÀÉÄÍÎÃÎ×ļÀÓÎØÍÇÒÈο ÈÃÈÎ ÊÓÇÒ¼ÀÖÓÇÖ ÀÍÀÊÀÈͼÙÎÍÓÀÈÊÀÈÆÈ´ÀØÓ½źÓÎÖ ÃÄÍÏÑÎÁ˺ÏÎÍÓÀÈÌÄƟËÀºÒÎÃÀ ×ÕѼÖÕÒÓ½ÒÎ ÍÀÀÍÇÒØ×ο͏ÖļÍÀÈÊÀ˟ÎÈÈÄѺÖÊÀÓÀÔº ÒÄÈÖÒÓÈÖÓџÏÄÙÄÖ ÏÎØÁÄÁÀ¼ÕÖÀÍ»ÊÎØÍÊÀÈ ÒÓÇÍÊØÏÑÈÀÊ»•ÊÊËÇÒ¼ÀÊÀÈÓÄËÄØÓÀ¼Àº×ÎØÍ ÓÑÄËÀÔļÒÓÎÄØÑÐÀϽÓÇÌÄÓÀÅÎџ×ÑÇ̟ÓÕÍ ÀϽÓÇÍ•Ë˟ÃÀ


¥Î†¢ ¥˜™˜

ƒºÌÀ

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ¢ÈÌÄÑÈÊÀÍμŸ×ÍÎØÍÓÀ¦ÃÄÃÎ̺ÍÀ§

†

ÀџÓÇÍÀϽÑÑÈÂÇ ÀϽÓÎ

•ØÑÕÊÎÈÍÎÁÎØ˼ÎØÌÈÀÏѽÓÀÒÇÒ׺ÃÈÎ ÆÈÀÌÈÀ

•ØÑÕÊÎÈÍÎÁοËÈÎ ÓÇÖÒØÌÅÕͼÀÖ••

ͺÀÒØÌÅÕͼÀÒ×ÄÓÈʟÌÄÓÎ48*'5 ÄËϼÙÎÍÓÀÖ

ÒØÌÅÕͼÀÖÏÑÎÁ˺ÏÄÈÓÇÃÈÀÁ¼ÁÀÒÇÒÓÈÖ—†

‚ÈÀϼÒÓÕÒÀÍÀʽÌǽÓÈÊÀÈÓÎÅѺÒÊÎÒ׺ÃÈÎ

ºÆÊÑÈÒ»ÓÎØÀϽÓΊØÌÁοËÈΪÏÎØÑÆÐÍÓÇÖ••

¥ÎÊļÌÄÍÎÏÀÑÀ̺ÍÄÈÀϽÑÑÇÓÎÀË˟ÌÄӟÓÇÍ

—†ÆÈÀÓÇÃÈÀÁ¼ÁÀÒÇÏÑÎÒÕÏÈÊÐÍ

ÍÀʟÌÂÄÈÓÈÖÀÍÓÈÒӟÒÄÈÖÓÕÍÄØÑÕÁÎØËÄØÓÐÍ

ÊÎËÎÒÒÈÀ¼ÎؽÆÊÎØÃÄÃÎ̺ÍÕÍ

ÔÀÀÏÎÓÄ˺ÒÄÈÓÇÍ ÄØÑÕÏÀÚÊ» ÁŸÒÇÓÕÍÃÈÀ

ÃÄÃÎ̺ÍÕÍ ÀϽÓÈÖÓÑÀÏÄÙÈʺÖÒØÍÀËËÀÆºÖ ÓÕÍ•ØÑÕÏÀ¼ÕÍ ̺ÒÕÓÎØÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖ48*'5

—À͟ÆÍÕÒÇÊÀÈ̽ÍÎÓÎØÒ×ÄüÎغÊÀÍĺÉÀË ËÎØÖÓÎØÖÄØÑÕÁÎØËÄØÓºÖ ÏÎØÃÈÀϼÒÓÕÒÀÍ

ŠÓÇÒØÙ»ÓÇÒÇÏÎغÆÈÍÄ Ò×ÄÓÈʟÌÄÓÇÍ ÏѽÓÀÒÇÓÇÖ™ÎÌÈÒÈ½Í Ç¢ËËÀÍúÙÀÄØÑÕÁÎØ

ÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÕÍÌÄÓÈÖ—†ŠÓÈ֏ÏÑÈ˼ÎØÓÎ ŠØÌÁοËÈΪÏÎØÑÆÐÍÔÀÄÉÄӟÒÄÈÓÇÍÏѽÓÀÒÇ

ÒÓΏ̺ÑÈÊÀ ÎÈϺÑÀÍÓÎ؏ÓËÀÍÓÈÊο¨ÄÓÀ¼ÑÎÈ ÌÀÖ¦ÊÀ¼ÆÎÍÓÀȧÍÀÁŸËÎØÍÒÓÎ׺ÑȽËÀÓÀ×ÑÇ ÌÀÓÎÏÈÒÓÕÓÈʟÃÄÃÎ̺ÍÀ½ËÕÍÓÕÍ•ØÑÕÏÀ¼ÕÍ ¥ÎÊļÌÄÍÎϟÍÕÒÓÎÎÏμÎÒØÌÅÐÍÇÒÀÍÎÈ ÌÄÑÈÊÀÍμÌÄÓÇÍ•ØÑÕÏÀÚÊ»•ÏÈÓÑÎÏ»ÏÀÑÀ ̺ÍÄÈÀʽÌÇÀϽÑÑÇÓÎ ÀË˟ÏѽÒÅÀÓÀÒÓÈÖ ”ÑØɺËËÄÖÄÊÏѽÒÕÏÎÖÓÇÖ™ÎÌÈÒȽÍÏÀÑÎØÒ¼ ÀÒÄÒÓÇÍ•ÏÈÓÑÎÏ»ÓÎÌÈÊÐÍ•ËÄØÔÄÑÈÐÍÓÎØ

½ÓÈÒ´ÀØÓ½ÃÄÍƼÍÄÓÀÈÊÀ̼ÀÀÍÀÅÎџÒÓÇÃØÍÀ Ó½ÓÇÓÀÓÕÍ•ØÑÕÏÀ¼ÕÍÍÀÄÅÄÒÈÁŸËÎØÍÀÌÄÑÈ ÊÀÍÈʺÖÀÏÎşÒÄÈÖÒÄÏÄѼÏÓÕÒÇÊÀӟ×ÑÇÒÇÖ ÀϽÓÈÖÀÑ׺ÖÓÕÍ—† ÓÕÍÒÓÎÈ×ļÕÍÏÎØÔÀ º×ÎØÍÒÓÇÃȟÔÄÒ»ÓÎØÖ»ÀʽÌÀÓÎÊÀӟϽÒÎ ÇÒØÌÅÕͼÀÔÀÒºÁÄÓÀÈÓÇ«ŸÑÓÀƒÄÌÄËÈÕÃÐÍ ‚ÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍÓÕÍ•ØÑÕÏÀ¼ÕÍ»ÀʽÌÀÊÀÈÓÎ Ò¿ÍÓÀÆÌÀÎÑÈÒ̺ÍÕÍÊÑÀÓÐÍÌÄËÐÍ

ËÄØÓ»ÖÓÕÍ›ÈËÄËÄØÔºÑÕÍ+FBOJOF)FOOJT 1MBTTDIBFSUÀÏÎʟËØÂĽÓȦÀʽÌÀÊÀÈÓÐÑÀ ÌÈ˟ÌÄÆÈÀÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀÒÓÎÈ×ļÀÓÎÍÌ»ÍÀ§ ¥ÐÑÀ ÓÈ̺ËËÄÈÆÄͺÒÔÀÈ ŠÓÈÖšÀÑÓ¼ÎØ Ç•ØÑÕÏÀÚÊ»•ÏÈÓÑÎÏ»ØÈÎ ÔºÓÇÒÄͺÎÎÃÈʽןÑÓÇÆÈÀÓÈÖÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ ÒÄÈÖÏÎØÔÀÏѺÏÄÈÍÀƼÍÎØÍÀϽÓΊØÌÁοËÈÎ ªÏÎØÑÆÐÍ

ÓÇÖ•ÏÈÓÑÎϻָÓÀÍÎÈÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÈÖÀØÓºÖ ÎËÎÊËÇÑÕÔÎ¿Í ÓÎÀÏÎÓºËÄÒÌÀÔÀØÏÎÁËÇÔļÆÈÀ ÄÏÈÊ¿ÑÕÒÇÒÓΕØÑÕÊÎÈÍÎÁοËÈÎ¥ºËÎÖ˜ÎØͼÎØ ÔÄÕÑļÓÀÈÏÈÔÀͽÍÍÀØÏÎÆÑÀÅļÇÓÄËÈÊ»ÒØÌ ÅÕͼÀ ØϽÓÇÍÏÑÎÛϽÔÄÒÇ ÁºÁÀÈÀ ½ÓÈÓÎ •ØÑÕÊÎÈÍÎÁοËÈÎÔÀº×ÄÈÃÐÒÄÈÓÇͺÆÊÑÈÒ»ÓÎØ ™ÈÀØÓ½ÃÄÍļÍÀÈÊÀÔ½ËÎØ ÌÀÊÀÔ½ËÎØ ÁºÁÀÈΨ

¦šÏŸÓÄÒÊ¿ËÎȧÒÓÀ ÄËËÇÍÈʟÒÅÀÆļÀ

š

ÄÌÈÀÀϟÍÓÇÒ»ÓÎØÒÓÎÍÄØÑÕ ÁÎØËÄØÓ»ÓÎØŠª£˜– ¼ÊÎ «ÎØÍÓ» ÓÇÍÏÀÑÀÌÎÍ»ÓÇÖ¨ †ÑÕÓÀÏÑÈËÈŸÖ ÎÀÑ̽ÃÈÎÖÊÎÈÍÎ ÓÈʽÖÄϼÓÑÎÏÎÖÆÈÀÓÇÍÀÒşËÄÈÀÓÕÍÓÑÎżÌÕÍ ÓÈ͟ÙÄÈÒØÔºÌÄËÀÓÎÊÀÔÄÒÓÐÖÒØÆʟËØÂÇÖ ÏÀÍÓÄËοÖºËËÄÈÂÇÖÄ˺Æ×ÎØÊÀÈÀÒØÃÎÒ¼ÀÖÏÎØ ØϟÑ×ÄÈÒÓνËÎÊ¿ÊËÕÌÀÃÑÀÒÓÇÑÈÎÓ»ÓÕÍÓÕÍ ÌÇÄÆÊÄÊÑÈ̺ÍÕÍÄËËÇÍÈÊÐÍÒÅÀÆļÕÍ ¥ºÓÎÈÎןÎÖÃÄÍÏѺÏÄÈÍÀº×ÎØÍÃÄÈÏÎÓºÒÓÇ ÙÕ»ÓÎØÖÎÈØϟËËÇËÎÈÓÎ؁ÑÀÅļÎØ¥ÑÎżÌÕÍ ÊÀÈ™ÓÇÍÎÓÑÎÅÈÊÐ̓Ä̟ÓÕÍÓÇÖ•ØÑÕÏÀÚÊ»Ö •ÏÈÓÑÎÏ»Ö ÏÎد½ÏÕÖÀÏÎÊÀË¿ÏÓÄÓÀȯº×ÎØÍ »ÃÇÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈ»ÒÄÈÌÈÀÒÄÈџÀϽÄÏÈÒʺÂÄÈÖ ÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÆÈÀÓÇÍÀÉÈÎ˽ÆÇÒÇÓ½ÒÎÓÕÍ ÒØÒÓÇ̟ÓÕÍÄϼÒÇÌÕÍÄ˺Æ×ÕÍÆÈÀÓÇÍØÆÈÄÈÍ» ÊÀÈÀÒşËÄÈÀÓÕÍÓÑÎżÌÕÍÙÕÈÊ»ÖÏÑκËÄØÒÇÖ ÈüÕÖÓÎØÊѺÀÓÎÖ ÓÎØƟËÀÊÓÎÖÊÀÈÓÕÍÏÑÎÚ½ ÍÓÕÍÓÎØÖ ½ÒÎÊÀÈÓÕÍÄ˺Æ×ÕÍÄÈÒÀÆÕÆÐÍÓÑÎ żÌÕÍÊÀÈÙÕÎÓÑÎÅÐÍÌÇÙÕÈÊ»ÖÏÑκËÄØÒÇÖ ™ÈÄÍÐÒÈÆ»È×Ô¿ÎÖÓÇÑļÓÀÈÀϽÓÇÌÄÑȟÓÇÖ šÏÀÓÙÄË»ÆÈÀÓÎÓ½ÒÎÒÎÁÀѽÀØÓ½Ù»ÓÇÌÀ ÏÎØ Ò×ÄÓ¼ÙÄÓÀÈÌÄÓÇÍØÆļÀÓÕÍ•ËË»ÍÕÍÈÔÀÆÄÍÐÍ Î ÊÎÈÍÎÓÈʽÖÄϼÓÑÎÏÎÖÀÏÎÊÀË¿ÏÓÄȽÓÈ ◆ ¢ÈÄϼÒÇÌÎȺËÄÆ×ÎÈÊÀӟÓÇÍÄÈÒÀÆÕÆ»ÊÀÈ ÎȺËÄÆ×ÎÈÓÇÖØÆÈÄÈÍ»ÖÓÕÍÓÑÎżÌÕÍÌÇÙÕÈÊ»Ö ÏÑκËÄØÒÇÖÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀÃÄÍÒØ͟ÃÎØÍÌÄÓÎØÖ ÊÀͽÍÄÖØÆÈÄÈÍ»ÖÓÇÖÎÈÊļÀÖÊÎÈÍÎÓÈÊ»ÖÊÀÈÄÔÍÈ Ê»ÖÍÎÌÎÔÄÒ¼ÀÖ ◆ ¢ÈÌÇ×ÀÍÈÒÌμÄ˺Æ×ÎØļÍÀÈÄËËÈÏļÖÊÀÈ ÀÍÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈÊμ ËÄÈÓÎØÑÆοÍÌÇÏÈÒÓÎÏÎÈÇ̺ ÍÀÄÑÆÀÒÓ»ÑÈÀÄ˺Æ×ÎØ ÃÄÍƼÍÄÓÀÈÊÎÈÍÎÏμÇÒÇ ÒÓÎÒ¿ÒÓÇÌÀÓÀ×ļÀÖÄÈÃÎÏμÇÒÇÖÓÇÖ••ÆÈÀ ÏÑÎÁËÇÌÀÓÈʟÓѽÅÈÌÀÊÀÈÙÕÎÓÑÎźÖÊÀÈļÍÀÈ ÀÃÈÀÅÀÍļÖÎÈÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÄÖÀϽÑÑÈÂÇÖÄÈÒÀƽÌÄ ÍÕÍÓÑÎżÌÕÍ ÀÏÎÔÇÊÄ¿ÎÍÓÀÈÆÈÀÀϽÑÑÈÂÇÊÀÈ ÌÄӟÃÈÎ×ÄÓÄ¿ÎÍÓÀÈÒÓÇÍÀÆÎџ ◆ ”ѼÒÊÄÓÀÈÒÄÄɺËÈÉǺÑÄØÍÀÒ×ÄÓÈʟÌÄÓÈÖ ÏÀÑÀÁŸÒÄÈÖÓÕÍÏÑÎÃÈÀÆÑÀÅÐÍØÆÈÄÈÍ»ÖÓÇÖ •ØÑÕÏÀÚʻ֭ÍÕÒÇÖÒÓÈÖÄÆÊÀÓÀÒӟÒÄÈÖÓÇÖÀÆÎ џÖÓÎØ£ºÍÓÇÒÓÇ͏ԻÍÀŠØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ ÄÏӟ

ÄÆÊÀÓÀÒӟÒÄÈÖÏÎØËÄÈÓÎØÑÆοÍÀʽÌÇÒĺÍÀ ÀϽÓÀÏÀËȟÊÓ¼ÑÈÀÒÓÇÍÀÆÎџÓÎØ£ºÍÓÇ ØϽ ØÆÄÈÎÍÎÌÈʺÖÒØÍÔ»ÊÄÖÏÎØÃÄÍļÍÀÈÒ¿ÌÅÕÍÄÖ ÌÄÓÈÖÒ×ÄÓÈʺÖÀÏÀÈÓ»ÒÄÈÖÓÇÖÊÎÈÍÎÓÈÊ»ÖÊÀÈÄÔÍÈ Ê»ÖÍÎÌÎÔÄÒ¼ÀÖ ◆ ªÏŸÑ×ÄÈÀÒØÍÄÍÍÎÇÒ¼ÀÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍÊÄÍÓÑÈ ÊÐÍÀÑ×ÐÍÊÀÈÓÕÍÍÎÌÀÑ×ÈÀÊÐÍÀØÓÎÃÈÎÈÊ»ÒÄÕÍ ¢ÆýÍÓÀºÉÈÒÅÀÆļÀÃÄͺ×ÎØÍÄÆÊÑÈÔļÀϽÓÈÖ ÀÑ̽ÃÈÄÖÊÄÍÓÑÈʺÖÀÑ׺Ö˽ÆÕÒÎÁÀÑÐÍÄËËļ ÂÄÕ͸ÌÕÖ ÏÀџÓÈÖÄËËļÂÄÈÖÓÎØÖÊÀÈÓÇÌÇ ÀÃÄÈÎýÓÇÒÇËÄÈÓÎØÑƼÀÖÓÎØÖ ÆÈÀÀϽÀØӟ ýÔÇÊÀÍŸÃÄÈÄÖÏÎØÄÊýÔÇÊÀÍÒÄÍÎÌÀÑ×ÈÀʽ ÄϼÏÄÃÎ ◆ ¥Î͏¿ÆÎØÒÓÎÓÎØÇ•ÏÈÓÑÎÏ»ºÒÓÄÈ ËÄÄÏÈÒÓÎË»ÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀÙÇÓÐÍÓÀÖÀϽÓÇÍ ÊØÁºÑÍÇÒÇÍÀØÏÎÁŸËÄÈÀÅÄͽÖÒ׺ÃÈÎÀÉÈÎ˽ ÆÇÒÇÖÓÎÎÏμÎÍÀÏÀѺ×ÄÈËÄÏÓÎ̺ÑÄÈÄÖÆÈÀÓÇÍ ÊÀӟÒÓÀÒÇÏÎØÄÏÈÊÑÀÓļÒÄÊÀÔÄ̼ÀÀϽÓÈÖÌÇ ÄÆÊÄÊÑÈ̺ÍÄÖÄÆÊÀÓÀÒӟÒÄÈÖÊÀÈÀÅÄÓºÑÎØÒ׺ÃÈÎ ÃџÒÇÖÆÈÀÍÀÃÈÀÒÅÀËÈÒÓļ½ÓÈÀØÓºÖÎÈÌÇÄÆÊÄ ÊÑÈ̺ÍÄÖÄÆÊÀÓÀÒӟÒÄÈÖļÓÄÔÀÒØÌÌÎÑÅÕÔοÍ ÏÑÎÖÓÈÖØÆÄÈÎÍÎÌÈʺÖÏÑÎÃÈÀÆÑÀźÖļÓÄÔÀÃÈÀ ʽÂÎØÍÓÇËÄÈÓÎØÑƼÀÓÎØÖ šº×ÑÈÒ»ÌÄÑÀÇ•ÏÈÓÑÎÏ»ÃÄͺ×ÄÈ˟ÁÄÈÊÀ̼À Ò×ÄÓÈÊ»ÀϟÍÓÇÒÇÀϽÓÈÖÄËËÇÍÈʺÖÀÑ×ºÖ οÓÄ ÀϽÓÇÍÏÑÎÇÆοÌÄÍÇοÓÄÀϽÓÇÒÇÌÄÑÈÍ» ÊØÁºÑÍÇÒÇ ÏÎÊÀË¿ÏÓÄÈ ÀʽÌÇ ÎÄϼÓÑÎÏÎÖ½ÓÈÓÎ ‚ÈÊÀÒÓ»ÑÈÎÓÇÖ•ØÑÕÏÀÚʻ֭ÍÕÒÇÖÄɺÃÕÒÄ ÏѽÒÅÀÓÀÊÀÓÀÃÈÊÀÒÓÈʺÖÀÏÎşÒÄÈÖÆÈÀÓÇÍ •Ë˟ÃÀ Ò×ÄÓÈʟÌÄ ◆ ¥ÎÍÊÀÔÎÑÈÒ̽ØÆÄÈÎÍÎÌÈÊÐÍÊÀͽÍÕÍÒ×Ä ÓÈʟÌÄÓÀÙÕÈʟØÏÎÏÑÎÚ½ÍÓÀ ◆ ¥ÇÌÇÒØÌ̽ÑÅÕÒÇÏÑÎÖÓÇÍÎÌÎÔÄÒ¼ÀÆÈÀ ÓÇÍÀÒşËÄÈÀÓÕÍÓÑÎżÌÕÍ ◆ ¥ÇÍÏÑÎÒÓÀÒ¼ÀÓÕÍÙÐÕÍÊÀӟÓÇÌÄÓÀÅÎџ ÊÀÈÊÀӟÓÇÒÅÀÆ»»ÓÇÔÀ͟ÓÕÒ»ÓÎØÖ ÀʽÂÎØÌÄÓΨÊѺÀÖ ļÍÀÈ̼ÀʟÏÎÈÀË¿ÒÇ š¼ÀŸËËÇļÍÀÈÍÀÀÏÎÃļÉÄÈÓÎÊџÓÎÖ½ÓÈØϟÑ ×ÄÈÊÀÈÒ´ÀØÓ½ÍÓÎÍÓÎ̺À ªÏŸÑ×ÄÈ
¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

†¢„˜¥˜™—


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

™ÎØÙ¼ÍÀ


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ

Μεταξύ τυρού... και ποντικιού...



× ÏÐÖÓÇÍÏÄѼÌÄÍÀÌÄÀØÓ»ÓÇÍÄɺËÈ ÉǯÕÖ̼ÍÓÈÀ ÕÖŸÍÔÑÕÏÎÈ ÕÖÎÑÆÀ ÍÕ̺ÍÇÏÀËÈÎÊÎÈÍÕͼÀƒºËÕÍÀÏÕ 

ÌÄÓÀÃÇÌÎÒÈÎÍÎÌÈʟ ÓÀTQSFBETÊÀÈÓÀÄÍƺÍÄÈ ÏÀËÈÎÃÀÍÄÈÒÓÈʟÍÀÌÀÖº×ÎØÍÁÆÄÈÄÍÓÄËÐÖÀÏ´ ÓÇÌ¿ÓÇÓ½ÒÎÍÊÀÈѽÓÐÑÀ ÓÇÍÀÏÎÙÇÓοÒÀÌÄ ½ÒÎÊÀÈÍÀÏÄÈÖÌÈÀÍÀÑ×ÈßÓÇÄÈÃÇÒÄÎÆÑÀÅÈ Ê»À͟ÏÀØËÀ ÊÀÓÈÓ¼ÖÏÎØÍÀѼÉÄÈÄÏÈÓºËÎØÖ ÓÎÍÏÑÎÁÎ˺ÀÓÇÖÄÏÈÊÀÈѽÓÇÓÀÖÒÄʟÓÈŸËËÎ ϺÑÀÍÓÎ؆ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ ÓÇÖšºÑÊÄË ÓÎØ¥ÑÈÒºÊÀÈÓÕÍÏÀÑÄËʽÌÄÍÕÍ ™ÀÈÇ¥ÙοËÈÀ¯üÌÄÓÑÇÊÀÈÊÀÑÀÊÎØÊ˟ÑÀ ÃÄÍ˺Õ¯ÀÏÎÃļ×ÓÇÊÄ̟ËËÎÍ˼ÆÇÆÈÀÍÀÓÎ ÏÄÓ¿×ÄÈ•ÉŸËËÎØ Ï»ÃÇÌÀ»ÓÀÍÊÀÈÓκÍÀ ÓÎ ÎÈÊÎÍÎÌÈʽ Ï»ÃÇÌÀÊÀÈÓΟËËÎ ÓÎÒÀÌÏÀÍÈ Ùº Ä ÌÄƟËÇÃÈÀÅÎџÃÄÍļ×ďË˟»ÑÔÄ ÏÎØ˺ÓÄ ÓÎÃÄ¿ÓÄÑΊÀÁÁÀÓÎÊ¿ÑÈÀÊÎÓÎØ ÏѼËÇ ÄÊļÍÎÓÎÌÄÓÀÏÀÒ×ÀËÈͽ ÊÀÈÌÀÖÓÀ ºÅÄÑĽËÀÌÀÙ¼ÓÀÊÀËοÃÈÀÊÀÈÓÀÌϽÍÎØÖ ÊÀÈÓÇÍÄØÑÕÒÀͼÃÀÒÕÓÇѼÀÖÓÑÈ×ȟÊÀÏÀ ÑÐÒÀÌÄÊÀÈÂÈËÎÒØÆÊÄÊÑÈÌÄÍÎÏÎÈ»ÒÀÌÄÕÖ ÃÀÍÄÈÒÓÈʽºÔÍÎÖ ÊÀÈÓÎͺÎÄÈÃÇÒÄÎÆÑÀÅÈʽ ÌÀÖÊÎÒÊÈ͟ÊÈÁÑ»ÊÀÌÄ ÀÓÎËÌοÒÄ ̟ËÈÒÓÀ ÍÀÏÄÈʟÏÎÈ ÎÖÅÈË¿ÏÎÏÓÎÖ½ÓÈÎÈÓÀÑÀÓÀÓÙοÌ ÏÑÎÒÀÆÕƺÖÓÇÖÅÄѽÌÄÍÇÖÕÖÄɟÃÀÖÓÎØ •ÏÀÍÀÒÓÀÓÈÊοÆÐÍÀÌÄÔÎÃÄ¿ÓÇÊÀÍÐÒÓÄ ÍÀÒØÌϺÒÎØÍÌÄÓÇͺÊÓÀÊÓÇÄØÑÕÒ¿ÍÀÉÇ ÓÇÖÇÌÄÓºÑÀÖÒÕÓÇѼÀ֏ÍÊÀÈÎÏÑÎÒӟÓÇÖ šÈןËÇÖÓÇÖ™ÀÓÄןÊÇÓÎļ×ÄÏÀËÀȽÔÄÍÓÎ ÊÎ˟ÈÊÀÈÓÇÍÊÀË»ÓÇÍÄϼÃÎÒÇÒÓÀÔºÌÀÓÀÓÇÖ ÓÑÎÌÎÊÑÀÓ¼ÀÖ ¥ÎÁÑ»ÊÀÌÄ ËÎÈÏ½Í ÓÎͺÎÌÀÖÅ˺ÆÎÍ ÄÔÍÈʽÙ»ÓÇÌÀ†ÎØļÍÀÈ ÁºÁÀÈÀ ÓºÓÎÈÎ ÃÄÍ ÀÍÓÈ˺ÆՏË˟À¼ÅÍÇÖ ÑÄÏÀÈüÌÎØ ÌÄÓÎÏÎØ

¤ÍÝ̹ÍÝÄʹÅÍÌ ØºÒÆË¿

ƒ

ŸÍÎÈÉÄÆÈÀÓÎÏËÀÓ¿ÊÎÈͽÇØϽÔÄÒÇÓÇÖÏÈÔÀ Í»ÖÄɟÑÔÑÕÒÇÖÓÎØ•ÏÀÍÀÒÓÀÓÈÊοÆÐÍÀ ÄÏÈÃÄÈÊÍ¿ÄÓÀÈÏÀÍÓÀ×½ÔÄͺÍÀÖÀϼÒÓÄØÓÎÖÄÍÇ ÌÄÑÕÓÈʽÖÙ»ËÎÖ ºÍÀÖÒ×ÎËÈÀÒÓÈʽÖμÒÓÑÎÖ ÀϽʟÔÄÌϟÍÓÀÊÀÈÌÄÑȟ ÎغËÄÆÄ źѴÄÈÏÄ¼Í ÇÀÃÄËÅ»ÌÎؽÓÈ ÒÄʟÏÎÈÀÏÑÕÈÍÎÌÄÒÇÌÁÑÈÍ»ÓÇËÄÎÏÓÈ Ê»ÄÊÏÎÌÏ»ļÃÄÊÈŸÊÎØÒÄÌÄÓÀ̟ÓÈÀÊÀÈÓÀ ÀØÓȟÓÇÖÒØÆÊÑÈÓÈʺÖÀÍÀË¿ÒÄÈÖÅÕÓÎÆÑÀÅÈÐÍ ÓÇÖ†ÀÍÀÆÈÐÓÀ֣οÏÀ Ó½ÓÄÊÀÈÓÐÑÀ Ó½ÓÄ ÏÎØ»ÓÀÍÒÀÍÓÀÊÑ¿ÀÓÀÍÄџÊÀÈÓÐÑÀÏÎØ ϟ×ØÍÄÊÈÀźÔÇÊÄÊÎÌ̟ÓÈÕÖÄÆÊØÌÎÍοÒÀ ºÍÀÃÇËÀûÀËËοÓÄÑΦÏÑÈÍÊÀÈÌÄӟ§ÒÓÎÄϺ ÊÄÈÍÀÓÎØÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊοÑÄÏÎÑӟÙ Ì ÊÈÄÆÐǼÃÈÀÓÎÃÈÀϼÒÓÕÒÀÀϽŸËËÎ ÌÄÓÄѼÙÈÏÎË¿ÒØ×͟ ½ÓÀÍÁÀÑȺÌÀÈÓÈÖÅÕÍÀ ÒʼÄÖÓÕÍÏÀÑÀÔØџÓÕÍÏÎËÈÓÈÊÐÍ»ÓÈÖÀÊÊÈ Ù½ÌÄÍÄÖÀÍÀË¿ÒÄÈÖÓÕÍÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÕÍÒ×Î ËÈÀÒÓÐÍÒÓÀ¦ÒÎÁÀџ§ÃÄËÓ¼ÀÓÕÍ ʟÍÕ ºÍÀٟÏÈÍÆÊÀÒÓÑÀÏ»ÒÓÎ4UBS¯ÌÇÍÊÀÈןÒÕ ÊÀÌȟÏÀÑÀÄÈÃÇÒÄÎÆÑÀÅÈÊ»ÎÉļÀ ÇŸÑÑÕÒÓÇ • ÏÑÎ×ÓºÖ ÌÄÓÎÏÎØÆØѼÙÕÒÓÎÉÄÊοÃÎØÍÎ

š

ªÒ×κѿËÃÝÄʹÀ¿ ÝοÑÇÄ¿ÌÏÕ݅Çӿ̼ҿҿÝÂà ÝÉ¿ÇÝÃÎ»Ý ÒÆÕÝÍ×Ñ»¿ÕÝ®Ýιп ÝÂÆʿº ݿμÝÒÆÝË¿ÌÇɺÝÃÒÍÇ˼ÒÆÒ¿Ý É¿ÇÝ¿ÊÊÃÅл¿ÝËÃÝÒÆÌÝÍÎÍ»¿ÝÒ¿ÝÆËÿΟݚš•Ý¿ÅɟÊÇ¿Ñ¿ÌÝ ¿×ÒÍÑÒÇÅËûÝÒÆÌÝÒÐÍËÍÉпÒÇɺÝûÂÆÑÆÝÉ¿ÇÝÒ¿ÝÌÒÃÑ;ÝÒÆÕ ÃÄËÓ¼ÎÓÎØšÀ˺ËÇ ÍÀÒÎØÊÀÈ´ÊļÇÆÄÈÓ½ÍÈÒÒÀ ÓÎØšÀÙÈÐÓÇÌÄÓÎÊÀÏÄ˟ÊÈÍÀÁŸÙÄÈÓÎÃÈʽ ÓÇÖËÈÔÀџÊÈÒÓÇÍÄÈÃÇÒÄÎÆÑÀÅÈÊ»ÓѺËÀÓÕÍ ÇÌÄÑÐÍ ÓØÏ»ÒÀÌÄÅ˺ÁÀ ÏÀÒÈÅÀÍÐÖ†ÈÔÀͽÓÀÓÀ ÃÄ ÊÀÈÄϼÓÇÖÎØÒ¼ÀÖ¯ϺÑÀ ÃÇËÀû ÀϽÓÇÌÀÍÈÊ»ÄÓÎÈ̽ÓÇÓÀÊÀÈÀËËÄÆѼÀÌÄÓÇÍ ÎÏμÀÓÀÇÌÄÃÀϟšš•ÀÆʟËÈÀÒÀÍÀØÓÎÒÓÈÆ ÌļÓÇÍÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ»ļÃÇÒÇÊÀÈÓÀÍÓÄÒο ÓÇÖ•¼ÍÀÈÀØÓÀϽÃÄÈÊÓÎ ÍÎ̼ÙÕ ÏÕÖÎȺÉÈ

«

ÏÑÎÖÓÎÏÀѽÍÒØËËÇÅÔºÍÓÄÖÊÀÈÅÄѽÌÄÍÎÈÕÖ ÓÑÎÌÎÊџÓÄÖÃÄͺ×ÎØÍØϟÑÉÄÈÏÎ˼ÓÄÖØÏÄ џÍÕØÏμÀÖÊÀӟÓÇÍÓÄËÄØÓÀ¼ÀÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ ÃÄÊÀÄÓ¼ÀÊÀÈÏÕÖ½ÍÓÕÖº×ÎØÍÓÇÅÕËȟÓÎØÖ ×ÄÒ̺ÍÇ ªÏŸÑ×ÄÈÂÀ×ͽÒÓÇÍØϽÔÄÒǯÄÉÎØÊÀÈ ×À¼ÑÄÓÀÈÎʽÒÌÎÖÊÀÈ×ÀÌÎÆÄ˟ÄÈ ÏÀÓºÑÀ šÄÓÀÉ¿ÌÀÖ ½ÌÕÖÓÐÑÀÓÈÈÃÄÎ˽ÆÎÈÓÑÎÌÎ

ÊџÓÄÖÊÈÀØÓμÍÈÒ׿ÎØÍ ÃÇËÀû ÓÀ½ÒÀ ÃȺÑÑÄØÒÀÍ»ÃÇÀϽ‚ÌÄÑȟ ÃÄͺ×ÎØÌÄ ÁºÁÀÈÀÊÀÈÓ½ÒÇÄÌÏÈÒÓÎÒ¿ÍÇÒ´ÀØӟ ÆÈÀÓÈÖ ÓÇËÄÅÕÍÈʺÖÒØÍÎÌÈ˼ÄÖÓÕÍÓÑÎÌÎÊÑÀÓÐÍ ÎÈ ÎÏμÎÈ ˺ÄÈ ×ÀÒÊÎÆÄËοÒÀÍÆÈÀÓÇÁ½ÌÁÀÏÎØ ļ×ÄÓÎÏÎÔÄÓÇÔļÒÓÀ†ÀÓ»ÒÈÀ Ä ļÌÀÒÓÄŸÍÕ ÏÎÓÀÌÐÍ‚ÇËÀû ÒÄÓοÓÀÓÀŸÆÈÀ×ÐÌÀÓÀ ½ÏÎØÓ¼ÏÎÓÀÃÄÍ̺ÍÄȽÑÔÈÎÊÀÈØÏÄџÍÕ×ÀÁÀ ˺ ÏÑÎÒÏÀÔοÌÄÍÀÄÊ×ØÃÀÜÒÎØÌÄÀʽÌÀÊÀÈ ÓÎÀÍӟÑÓÈÊÎϽËÄÕÍ ÀÈÁ˺ÏÎÍÓÀÖÊÀÈÀÏÎÒϟÒÌÀÓÀÀϽÃÇËÐ ÒÄÈÖ»ÓÇÍÀÊÑÎÀÌÀÓÈÊ»ÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÊÀӟÓÇ üÊÇšÀÙÈÐÓÇÓÎ ÍÀÏÕÄϼÒÇÖ½ÓÈÀϽÑÇÒÀ ÌÄÓÎÀÏ¿ÔÌÄÍÎÓÇÖÓÇËÄÊÀÓÄØÔØͽÌÄÍÇÖÀÍÎ ÇÒ¼ÀÖÓÎØÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎØèÌÄÓÇÑÇ×½ÓÇÓÀÓÇÖ ÏÑÎÅÎÑÈÊ»ÖÓÎغÊÅÑÀÒÇÖ ÓÇͺËËÄÈÂÇÎÏÎÈ

™

ÎØûÏÎÓÄÈÃÄÎËÎÆÈÊÎÏÎËÈÓÈÊομÒÓÑÎØϼÒÕÀÏ´ ÓÎÁ˺ÌÌÀ•¼×ÀÃÄÈʟÏÎÓĺÍÀÍÓÎÊÈÌÀÍÓºÑÆÈÀ

5ÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽ»ÓÎÒÀÌÏÀÍÈÙºÏÑÎÓÈ̟ÓÄ

ÓÎØ֚ϟÀÍÓÄÑÊÀÈšŸÈÍ×ÎÅ™ÀÈοÓÄÊÈÄÊļ ÎÌÎËÎÆÐ ļ×ÀϟÔÄÈÏ˟ÊÀÀϽÓÎ̺ÆÄÔÎÖÓÎØ ÏÍÄ¿ÌÀÓÎÖÓṌÄÑÌÀÍÐÍÓÑÎÌÎÊÑÀÓÐ͆ËÇÍ ½ÌÕÖ ÓÎÀÍÀÍÓ¼ÑÑÇÓÎʽËËÇÌÀÌÄÓÈÖÏÄÏÎÈÔ» ÒÄÈÖÓÎØÖ ÓÎÀÆÄËÀ¼ÎÊÀÈŸÍÄؽÑÕÍýÒÈÌÎÏÎØ ÏÑÎÛÏÎÔºÓÄÈÇÒÓÑÀÓÎ˽ÆÇÒÇÒÄÎÏÎÈÀûÏÎÓÄ ÊËÄÈÒÓ»Î̟ÃÀ¯ÔÑÇÒÊÄØÓÈÊ» ÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ» ÎÏÎÈÀûÏÎÓį À ÓκÁËÄÏÄÖÊÀÍÎÍÈʟÊÀÈÃȟ ÆØÌÍοÎÅÔÀËÌο

•

ÓοÓÎÈÄÃÐÎÈÓ¿ÏÎÈ ½ÌÕÖ¯ÀÍÊÀÈÃÄÍ ɺÑÎØÌÄÀʽÌÀ ÌÏÎÑļʟÏÎÈÎÖÄÊÓÕÍ ºÉÈÍÀÀÏÎÃÄÈ×ÔļºÍÀÖÎÈÒÓÑÇËÀÓÇ̺ÍÎÖ ™ÎØÅÎÍÓ¼ÍÀÖÓÎدÌÎȟÙÎØÍÓ½ÒÎÄÏÈ ʼÍÃØÍÀÊÀÈ×ÎØËÈÆÊÀÍÈʟÒÈÔÑοÕÖÏÑÎÖÓÀ ÄËÀÓ»ÑÈÀ ÓÎØϽÁÀÔÑÎÊÀÈÓÎNPEVTPQFSBOEJ ÓÎØÖ ÏÎØÏÑÀÆÌÀÓÈʟÒÎØÏȟÍÄÓÀÈÇÂØ×» ™ÈÀÍÀÑÕÓȺÌÀÈÌÄӟ ½ËÎÈ ÀØÓμÎÈÒØÌÏÀÔοÍÓÄÖÏÎØ ÒÓÎÍÀϽÇ×ÎÓÕÍÒØËË»ÂÄ ÕÍϟÍÄÊÀÈÓÀÒϟÍÄÒÓÇ ÀØÀѼÍÎØ Óǁ‚ÊÈÀϽ ´ÃÐÊÈÀϽ´Êļ ÄÈÖºÍÃÄÈ ÉÇÃÈÀÌÀÑÓØѼÀÖ ÒÄÓÈ ÓÑÎÌÎÔĽÏÈÒÓÄ¿ÎØÍ  ÀɺÑÎØÍÊÀÈÎȼÃÈÎÈ ŸÑÀÆÄ

Η Μυσ-τύρια


¥Î†¢ ¥˜™˜

ƒºÌÀÓÀ

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØºÎÁÈÁ˼ÎÏÀѺÌÁÀÒÇ ÆÈÀÓÎÀÒÅÀËÈÒÓÈʽ šÄÄÉÐÅØËËÎÌÈÀÄÏÈÒÓÎË»ÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑÆοÓÇÖ ÃÄÊÀÄÓ¼ÀÖÓÎØ ÏÑÎÖÓÎ͏˺ÉÇšÇÓѽÏÎØËÎ

­

‚»ËÕÒÀÍÀÔÐÎÈÆÈÀ• ÊÀÈÏÑÎÅØËÀʼÒÓÇÊÀÍ

†

ÌÄӟÓÎÍԟÍÀÓÎÓÎØżËÎØÓÎØ ÑÎÅØËÀÊÈÒÓºÎÈ ÏÀџÓÇͦŸÃÄÈÀ§ ◆ ÊÀÈÒÄÃÀÊÓØËÈʽÓÎØÀÏÎÓ¿ÏÕÌÀÀϽºÍÓØ ÃÈÊÎÆÑÀżÀ ÊѼÔÇÊÀÍ×ÔÄÖÎÈÓÑÄÈÖ ÏλÅÈÒÌÀÏÎØÁѺÔÇÊÄÒÓÎÒϼÓÈÓÎ؛οÍÓÀ ÏÑÐÓÎÈÀϽÓÎØÖÊÀÓÇÆÎÑοÌÄÍÎØÖÆÈÀ ÆÈÀÓÇüÊÇÓÎ؆ÄÕÑÆȟÃÇÒÓǃÄÒÒÀËÎͼÊÇ ÒØÌÌÄÓÎ×»ÓÎØÖÒÓÎÍ•ÏÀÍÀÒÓÀÓÈʽÆÐÍÀ¢È ÓÎÎÏμΠ½ÏÕÖļÏÄ ÊØÊËÎÅÎÑοÒÄÏÀÍÓο ¼ÊÎÖšÀÙÈÐÓÇÖÊÀȆÀÍÀÆÈÐÓÀ£Î¿ÏÀûËÕ •ÏÄÒ»ÌÀÍĽÓÈÃÄÍØϟÑ×ÄÈÊÀͺÍÀÒÓÎÈ×ļÎÆÈÀ ÒÀÍÊÎÈÍÕÍÈÊμÀÆÕÍÈÒÓºÖÊÀÈÄϺÒÓÑÄÂÀÍÓÎØÖ ÒØÍÀÍÓ»ÒÄÈÖÊÀÈÒØÍÕÌÎÓÈʺÖÒØÍÎÌÈ˼ÄÖ ϺÑÀ ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÌοÖÄÆÊËÇÌÀÓ¼ÄÖÊÀÈÓÑÎÌÎÊџÓÄÖ ÀϽÌÈÀÁ½ËÓÀÒÓÎßÒÎÖÓÇÖ ÒÓÎÊџÓÎÖÊÀÈÓÎÍÊÀÏÈÓÀËÈÒ̽ ™ÀÈÒÀÑÈÀÍ»ÖÌÄÓÎØÖšÀÙÈÐÓÇ ÄÍÐΊÀџÍÓÎÖ ÈÊÇÓ½ÏÎØËÎÖ £Î¿ÏÀ •ØŸÆÆÄËΊÓÀÔ½ÏÎØËÎ ÀϺÃÕÒÄÓÇÍÄÌÏËÎÊ»ÓÎØÒÓÇ ÊÀÈÓÎÍ™™Š´ÀØÓ»ÓÇÁ½ËÓÀ ļÏÄ ÅÈËÈÊ»Ò׺ÒÇÏÎØÃÈÀÓÇÑοÒÄÌÄ ÓÎÍ„ŸÌÏÑΛοÍÓÀ ŠÓºËÍÎØÍÓÎØÖ ʟÏÎÈÎÈÏËÇÒ¼ÀÒÀÍÓÎØÖšÀÙÈÐÓÇ ÊÀȣοÏÀÊÀÈÓÎØÖºÃÕÒÀÍÌÈÀ ¢ÈÃÈÊÇƽÑÎÈÄÏÈ̺ÍÎØͽÓÈÇ ÃÈÊÇƽÑÎØÖÆÈÀ ÓҟÍÓÀÌÄÏџÆÌÀÓÀ ÃÈÊÎÆÑÀżÀÒÓÄÑļÓÀÈÁÀÒÈÊÐÍ Ï½ÓÇÍÏËÄØџÓÕÍÒØÍÇƽÑÕÍ ÒÓÎÈ×ļÕÍ ÓÀÎÏμÀÇÀÍÓÈÓÑÎ ÒÓÎÈ×ļÀÒÓÇÍ ÎŠÏ¿ÑÎÖ›ØÓџÊÇÖÄÒÓȟÙÄÈ ÌÎÊÑÀÓÈÊ»ÃȺÑÑÄĽËÄÖÓÈÖ ÏÑÎÇÆοÌÄÍÄÖÇ̺ÑÄÖÒÓÀšš• ÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ» ÒÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÃÄÍØϟÑ×ÎØÍ ÄÏÀÑÊļÖÄÍÃļÉÄÈÖϺÑÀÀϽÓÈÖ ÀÅο ◆ ÃÄÍØϟÑ×ÄÈÇÒØÍÎÌÈ˼ÀÏÑÈÍ ÈÃÄÎËÎÆÈʺÖÀϽÂÄÈÖÓÕÍÊÀÓÇÆÎ ÀϽÓÇͺÊÑÇÉÇÒÓÀ†ÀÓ»ÒÈÀ ÑÎØ̺ÍÕÍšÄÀØӟÓÀÃÄÃÎ̺ÍÀ ½ÏÎØÓÀ̺ËÇÓÎØ•ÄÌÅÀͼÙÎ ÓÀÒÓÎÈ×ļÀÃÄÍÄÏÀÑÊοÍÆÈÀÍÀ ÍÓÀÈÍÀ×ÀÒÊÎÆÄ˟ÍÄÁ˺ÏÎÍÓÀÖÓÎÍŸÓØ×Î×ÑÎÍÎ ÒÓÇÑÈ×ÔοÍÊÀÈÍÀÄÅÀÑÌÎÒÓοÍÁÀÑȟÏÄÑÈÎ ÅÆÀͽÍÀÏÄÑÈÄÑƟÙÄÓÀÈÓÎÒÀʼÃÈÎÌÄÓÇÁ½ÌÁÀ ÑÈÒÓÈʟ̺ÓÑÀ ½ÏÕÖÇÏÑÎÅØ˟ÊÈÒÇŠÇÌÄÈÐÍÄÈ ◆ ÃÄÍØϟÑ×ÄÈDEÌÄÇ×ÎÆÑÀÅÇ̺ÍÄÖÒØÍÎÌÈ˼ ÄϼÒÇÖ½ÓÈ ÌÄÁŸÒÇÀϽÅÀÒÇÆÈÀÓÎÍ•„ ÀʽÌÇ ÄÖοÓÄÏÑÕÓ½ÓØÏÀºÆÆÑÀÅÀÓÕÍÏÑÎÊÇÑ¿ÉÄÕÍ ÊÈÀͺÍÀÖÊÀÓÇÆÎÑοÌÄÍÎÖÔÄÕÑÇÔļ̺ËÎÖÎÑƟ ÏÀџ̽ÍÎǺÊÔÄÒÇÊÀӟÒ×ÄÒÇÖ ÍÕÒÇÖ ÀØÓ½ÃÄÍÄÏÀÑÊļÆÈÀÍÀÒÓÎÈ×ÄÈÎÔÄÓÇÔļ ◆ ÀÏÎØÒȟÙÄÈÀʽÌÇÊÀÈÓÎÏÄѼÅÇÌÎÒÊÀѼÅÇ ÊÀÊÎØÑÆÇÌÀÓÈÊ»ÊÀÓÇÆÎѼÀ ÌÀÏÎØÃļ×ÍÄȽÓÈØÏ»Ñ×ÄÒ×ÄÃÈÀÒ̽ÖÆÈÀÌÄËËÎ Š»ÌÄÑÀÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀÀÏÎËÎÆÇÔοÍÎÈ ÍÓÈʽ×Ó¿ÏÇÌÀÒÓΏ¥†ÀͽÑÌÎØ •ØŸÆÆÄËÎÖŠÓÀÔ½ÏÎØËÎÖ «ÑÈÒÓ½ÅÎÑÎÖ ¸ÓÀÍÃÄÎÈÃÈÊÇƽÑÎÈÄÏÄÒ»ÌÀÍÀÍÒÓÇÍÀÍÀÊѼ ™ÎÑÓºÒÇÖÊÀÈ™ÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎցÎØÑ͟Ö ÓÑÈÀÓÇÍÀÏÎØÒ¼ÀÏÄÈÒÓÇѼÕÍÊÀÈÒÓÎÈ×ļÕÍÀϽ —×ÔÄÒÈÍ»À͟ÊÑÈÒÇŸÑ×ÈÒÄÌÄÓÇÍÏÀÑÎØÒ¼À ÓÇÃÈÊÎÆÑÀżÀ ˺ÆÎÍÓÀÖ¦ÏÐÖÔÀÓÎØÖÃÈʟÒÎØÌÄ ϟÍÎÏËÕÍÀÍÃÑÐÍÓÇÖÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ»ÖÒÓÇÍ ÌÄÀØӟÓÀÏџÆÌÀÓÀ§ ÄÊļÍÇÓÎØÖÏÀѺÏÄÌ À¼ÔÎØÒÀÏÑÎÊÀËÐÍÓÀÖÓÇÍÀÍÓ¼ÃÑÀÒÇÓÕÍÒØÍÇ ÂÄÒÓÇÍÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ»ÆÈÀÍÀÓÀÃÎØÍ ƽÑÕÍ ÎÈÎÏμÎÈÙ»ÓÇÒÀÍÀϽÓÇÍÀÍÀÊѼÓÑÈÀÓÇÍ Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ ÒÓÇÍÀÏÎËÎƼÀÓÎØÎ ÀÏÎ̟ÊÑØÍÒ»ÓÎØÖŠÇÌÄÈÐÍÄÓÀÈ ÓºËÎÖ ½ÓÈÎÈ Š ÈÊÇÓ½ÏÎØËÎÖÀÑÍ»ÔÇÊÄÓÈÖÊÀÓÇÆÎѼÄÖÊÀÈ ÀÍÓÈÄÉÎØÒÈÀÒÓºÖÏÎØÁѺÔÇÊÀÍÊÀÈ×ÔÄÖÒÓÀÃÈÊÀ ÀϺÃÕÒÄÓÇÍÄÌÏËÎÊ»ÓÎØÒÓÇÅÈËÈÊ»ÓÎØÒ׺ÒÇ ÒÓ»ÑÈÀÊØÑÈÎËÄÊÓÈʟºËÎØÒÀÍÌÄÁÑÈÒȺÖÓÎØÖ ÌÄÓÎÍ„ŸÌÏÑΛοÍÓÀÀË˟ÊÀÈ ÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØÖ ÊØѼÕÖÀØÓοÖÓÕÍÓÇËÄÎÏÓÈ ◆ ÒÄÌÈÀÏѽÒÅÀÓÇÎÌÈ˼ÀÓÎØÒÓΆŸÍÓÄÈÎ ÊÐÍÊÀÍÀËÈÐÍ

❛❛

❜❜

ÍÀͺÎÁÈÁ˼ÎÓÎØÊÀÔÇÆÇÓ»ËºÉÇ šÇÓѽÏÎØËÎØÆÈÀÓÎÀÒÅÀËÈÒÓÈʽ ÊØÊËÎÅÎÑļÒÓÈÖÀÑ׺ÖšÀÜÎØÀϽÓÈÖ ÄÊýÒÄÈÖ„ÈÁŸÍÇÌÄÓÎÍÓ¼ÓË֏ÒÅÀËÈÒÓÈʽÐÑÀ ÌÇúͯ¥Î̺ËËÎÍÓÕÍÒØÍӟÉÄÕͧ•¼ÍÀȺÍÀ ÁÈÁ˼ÎÄÉÀÈÑÄÓÈʟÄϼÊÀÈÑÎ ÀÅοÒÄ˼ÆÄÖ̺ÑÄÖ ÔÀÃÎÔοÍÊÀÈÒÓÇÃÇÌÎÒȽÓÇÓÀÎÈÊØÁÄÑÍÇ ÓÈʺÖÏÑÎӟÒÄÈÖÆÈÀÓÎÀÒÅÀËÈÒÓÈʽ ÎÈÎÏμÄÖ ÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀÏØÑÎÃÎÓ»ÒÎØͽ×È̽ÍÎÒØÙÇÓ» ÒÄÈÖÆÈÀÓÎÔºÌÀÀØÓ½ ÀË˟ÊÀÈÀÍÓÈÃџÒÄÈÖÀϽ ÓÎØÖÄÑÆÀÙÎ̺ÍÎØÖ ŠÓÎͺÎÁÈÁ˼ÎΏ˺ÉÇÖšÇÓѽÏÎØËÎÖ ÁŸÙÄÈÁÀÔȟÓÎÍØÒÓºÑÈÒÓÎÀÒÅÀËÈÒÓÈʽÌÀÖ Ò¿ÒÓÇÌÀ ÏÀÑÎØÒȟÙÄÈÓÈÖÏÑÎÎÏÓÈʺÖÓÎØÊÀÈ ÀÍÈ×ÍÄ¿ÄÈÓÈÖÏÈÔÀͽÓÇÓÄÖÁÈÕÒÈ̽ÓÇӟÖÓÎØ Ê½ÌÇ ÒÓμÃÈÎÁÈÁ˼ÎÄÏÈÌÄѼÙÄÈÄØÔ¿ÍÄÖÊÀÈ ÀÍÀÙÇӟÓѽÏÎØÖÆÈÀÓÇÃȟÒÕÒ»ÓÎØ¥ÎÁÈÁ˼Î ÊØÊËÎÅÎÑļÊÀÈÌĺÍÀÄÍÓØÏÕÒÈÀʽÄÉÐÅØË ËÎ ÏÎØļÍÀÈÇÅÕÓÎÓØϼÀÌÈÀÖÄÏÈÒÓÎË»ÖÓÎØ ÒÇÌÄÑÈÍοÏÑÕÔØÏÎØÑÆÀÏÀÍÃѺÎØÌÄ ÇÌÄÑÎÌÇͼÀ ÀϽÓÇÍÎÏμÀÏÑÎÊ¿ÏÓÄÈ

½×È̽ÍÎÇÒÓÄÍ»ÓÎØÖ Ò׺ÒÇÀË˟ÊÀÈÓÎÄÍÃÈ ÀźÑÎÍÓÎØÒÇÌÄÑÈÍο ÏÑÕÔØÏÎØÑÆοÆÈÀÓÎ ÊÎÈÍÕÍÈʽÊџÓÎÖ ÓÇÍ ÀØÓÎÃÈÀ×ļÑÈÒÇÀË˟ÊÀÈ ÓÎÍÃÇ̽ÒÈÎÓÎ̺À —ÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÇÓÎØ ͺÎØÀØÓοÁÈÁ˼ÎØÔÀ ƼÍÄÈÒÓΆÎËÄÌÈʽšÎØÒļÎÓÇ͆ÀÑÀÒÊÄØ» šÀÜÎØ ÒÓÈÖÌÌ ÊÀÈÌÄÓÀÉ¿ÄÊļÍÕÍÏÎØ ÔÀÓÎÏÀÑÎØÒȟÒÎØÍÔÀļÍÀÈÊÀÈÎÄÊýÓÇÖÓÇÖ ÄÅÇÌÄѼÃÀÖÌÀ֏ÍÓÐÍÇÖ‚ÄËËÀÓ½ËÀÖ ¥ºËÎÖ ÍÀÒÇÌÄÈÕÔļ½ÓÈÓÎÁÈÁ˼ÎÀØÓ½ļÍÀÈ ÒØͺ×ÄÈÀÓÎØÏÑÎÇÆοÌÄÍÎØÁÈÁ˼ÎØÓÎ؏˺ÉÇ šÇÓѽÏÎØËÎØ ÏÎØÊØÊËÎŽÑÇÒÄÓÎÌÄ ÓÎÍÓ¼ÓËΦ¥ÎÓºËÎÖÓÎØÊÎÈÍÕÍÈÊοÊџÓÎØÖ§ ºÍÀÁÈÁ˼ÎÏÎØÒÇÌļÕÒÄÌÈÀÀϽÓÈÖÌÄÆÀË¿ÓÄ ÑÄÖÊØÊËÎÅÎѼÄÖÒÓÇ×ÐÑÀÌÀÖÊÀÈÊÀÓ´ÄϺÊÓÀ ÒÇļ×ÄÏÎË¿ÌÄƟËÇÀÏ»×ÇÒÇÒÓÎØÖÄÑÆÀÙÎ̺ ÍÎØÖÊÀÈÆÄÍÈʽÓÄÑÀÓÎØÖÀÒÅÀËÈÒ̺ÍÎØÖ
¬ÑÔÑÎ

¥Î†¢ ¥˜™˜

¥ÎØ‚ÇÌ»ÓÑÇ™ÀٟÊÇ

¢ÈÊÎÍÎÌÎ˽ÆÎØÀÍÀËØÓ»

š

Š½ÑÎÖ¦•¼ÍÀÈÎÈÏÈÔÀͽÓÇÓÄÖ ÆÈÀÓÇÃȟËØÒÇÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖ§

ÄÓÇÍÀϽÅÀÒÇÓÕÍÊÑÀÓÐÍÌÄËÐÍÓÇÖÄØÑÕ

ƼÍÄÈÊÀÈÓÎÄϽÌÄÍÎÁ»ÌÀÍÀÉÄÊÀÔÀÑÈÒÓοÍÎÈËÄÏÓÎ̺ÑÄÈÄÖÓÎØ

ÙÐÍÇÖÍÀØÏÎÒ×ÄÔοÍÃÈÒÄØÑÐ ÐÒÓÄ

¦ÌÇ×ÀÍÈÒÌ慄ÀÈÓÎϺÓØ×ÀÍ ¥ÈÖÇ̺ÑÄÖÓÇÖºÉÀËËÇÖÀͽÃÎØÓÕÍTQSFBETÌÄӟÓΆŸÒ×À ΚŸÈÊ

ÍÀÌÇÍÀÅ»ÒÎØÍÓÇÍ•Ë˟ÃÀÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈ ÒÄÄϼÒÇÌÇÏÓÐ×ÄØÒÇ ÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀÇѺÌÇÒÀÍ ÎÈÃÈÄÔÍļÖÀÆÎѺցÈÀÌÈÀÀʽÌÇÅÎџÎÏÑÕ

ÔØÏÎØÑƽÖÊÀÈÇÊØÁºÑÍÇÒÇÄÌÅÀͼÒÓÇÊÀÍÄÍÔÎØÒÈÀÒ̺ÍÎÈÌÄÓÎ ÀÏÎÓºËÄÒÌÀ¸ÌÕÖÓÎͺÎÔÀ¿ÌÀÓÇÖ¦ÄØÑÕÏÀÚÊ»ÖÀËËÇËÄÆÆ¿ÇÖ§ ÓѼÓÎÒÓÇÒÄÈџ ÃÄÍÊџÓÇÒÄÀØÓ»ÓÇÅÎџοÓÄÊÀͺÍÀÕÑÎ¥À ÄÏÈÓ½ÊÈÀÓÕÍÄËËÇÍÈÊÐÍÎÌÎ˽ÆÕÍÊÈÍ»ÔÇÊÀÍÄ˟×ÈÒÓÀÏÑÎÖÓÀʟÓÕ ÄÍÐÓÎÏÎË¿ÓÈÌÎÄØÑÐÀÍÀÓÈÌ»ÔÇÊÄÎÑÈÀʟÒÄÒ׺ÒÇÌÄ ÓÎÃÎ˟ÑÈÎ ŠÓÇÍÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÀÀØÓ½ÏÎØÒØͺÁÇ»ÓÀͽÓÈÎËÎ ÊËÇÑÐÔÇÊĺÍÀÖÊ¿ÊËÎÖÄÏÈÔÄÓÈÊ»ÖÊÄÑÃÎÒÊÎϼÀÖÌÄÄϼ ÊÄÍÓÑν×È̽ÍÎÓÎÄËËÇÍÈʽ×ѺÎÖ ÀË˟ÊØѼÕÖÓÎÄØÑÐ •ÍÐÓÐÑÀÁÑÈÒʽÌÀÒÓÄÒÄÀÍÀÌÎÍ»ÄͽÖͺÎØÊ¿ÊËÎØ ÏÎØÀØÓ»ÓÇÅÎџÔÀÄÊÁȟÒÄÈÓÇ×ÑÇÒÈÌÎÏμÇÒÇÓÎØ ¦ÌÇ×ÀÍÈÒÌοÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ÀϽÓÇÍÄØÑÕÙÐÍÇÊÀÈÓ΂ ¥ ØÓ½ÏÎØÎûÆÇÒÄÒÓÇÍÄÒÏÄØÒ̺ÍÇÏÀѺÌÁÀÒÇÓÇÖÄØ ÑÕÙÐÍÇÖÃÄÍ»ÓÀÍǦÄØÑÕÏÀÚÊ»ÀËËÇËÄÆƿǧοÓÄÀØÓ» ÊÀÔÀØÓ»ÇÏÑÎÎÏÓÈÊ»ÏÓÐ×ÄØÒÇÖÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖ ÀË˟ÎÈ ÏȺÒÄÈÖÏÎØú×ÓÇÊÄÊØѼÕÖÓÎÄØÑÐ —ÀÔѽÀÃȟÔÄÒÇÓ¼ÓËÕÍÄËËÇÍÈÊο×ѺÎØÖÒÓÇÃÄØÓÄ ÑÎÆÄÍ»ÀÆÎџ ÇÎÏμÀÉÄʼÍÇÒÄÀ̺ÒÕÖÌÄӟÓÈÖÓÄËÄØ ÓÀ¼ÄÖÄÊýÒÄÈÖÓÎØÄÏÓÀÄÓοÖÊÀÈÄÈÊÎÒÀÄÓοÖÎÌÎ˽ÆÎØ ÓÇšÄƟËÇ‚ÄØÓºÑÀÊÀÈÓÇšÄƟËǥѼÓÇ ºÅÓÀÒÄÓÇÍÏÑÎ ÇÆοÌÄÍÇÄÁÃÎ̟ÃÀÒÄÀËÇÔÈͽÏÀÑÎÉØÒ̽ØÓ½»ÓÀÍ ÏÎØÊÀӟÊ¿ÑÈÎ˽ÆÎÄÊÓ¼ÍÀÉÄÓÀÄÏÈÓ½ÊÈÀTQSFBETÒÓÀÎØ џÍÈÀÏ½ÓÇÍÊÀӟÒÓÀÒÇÀØÓ»ŸÑ×ÈÒÀÍÍÀÀÏÄÈËοÍÓÀÈ ÒÎÁÀџÓÀ¦ÌÄƟËÀÏÀʺÓÀ§ÎÌÎ˽ÆÕÍÏÎØÁѼÒÊÎÍÓÀÈ ÒÓÀ׺ÑÈÀÓÕÍÌÄƟËÕÍÄØÑÕÏÀÚÊÐÍÓÑÀÏÄÙÐÍ

†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ

™ÑÀÎØÓÙÌϺÑÆÊÄÑÓÇÖ#MBDL3PDLºËÄÆÄÒÓÎ&VSP8FFL  ¦™ŸÏÎÈÎļÃÎÖÏÑÎÆџÌÌÀÓÎÖļÍÀÈÀÍÀÆÊÀ¼ÎÆÈÀÓ¼ ÒÓÀÒÇÌÄÑÈ͟ ÄϼÏÄÃÀ ÓÀÄÏÈÓ½ÊÈÀļÍÀÈÓ½ÒÎØÂÇ˟ ÏÎØļÍÀÈÀÿÍÀÓÎÍÀÓÀÀÍÓº ÉÄÈÇ•Ë˟ÃÀ ÍÇ••ÃÄÍÁÎÇÔ»ÒÄÈÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÎÈÄÏÄÍÃØÓºÖÃÄÍÔÀļÍÀÈÓ½ÒÎ ÏѽÔØÌÎÈÍÀÀÆÎџÒÎØÍÓ¼ÓËÎØÖÓÇÖ˜ÒÏÀͼÀÖ»ÓÇÖ†ÎÑÓÎÆÀ˼ÀÖ 

ÑÕÙÐÍÇÖÊÀÈÓÎØÄØÑÐļÍÀÈÓÐÑÀÏÈÀÎÈÏÈÎÒÓÈÆÌÀÓÈÒ̺ÍÎÈÊÄÑÃÎ ÒʽÏÎȏÍÓ¼ÔÄÓÀ Ä×ÔѽÖÓÎØÄØÑÐÊÀÈÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖļÍÀÈÇ×ÐÑÀ ÏÎØÓÀÄÏÈͽÇÒÄÊÀÈÀÏÎÓÄËļ̺×ÑÈÒ»ÌÄÑÀÓÎÊ¿ÑÈÎÒÓ»ÑÈÆ̟ÓÎØÖ ǁÄÑÌÀͼÀ —ϼÄÒÇÓÕÍÄÏÄÍÃØÓÐÍÊÀÈÓÕÍÊÄÑÃÎÒʽÏÕÍÆÈÀÍÀÏļÒÎØÍÓÎØÖ ÇƺÓÄÖÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖÍÀʟÍÎØͺÍÀÀʽÌÇÁ»ÌÀÌÄÓÎͦÌÇ×ÀÍÈÒ̽ ÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ ÃÄÍ»ÓÀÍ̽ÍÎËÄÊÓÈÊ»οÓÄÏÄÑÈÎѼÒÓÇÊÄÒÓÎØÖÄËËÇ ÍÈÊοÖÓ¼ÓËÎØÖ—ϼÄÒ»ÓÎØÖÀÏÎÃļ×ÓÇÊÄÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈÊ»ÊØѼÕÖ ̺ÒÀÀϽÌÈÀÄÍÓØÏÕÒÈÀÊ»ÄϼÔÄÒÇÒÓμÃÈÎÓÎÄØÑÐ ÓÎØÎÏμÎØÇ ÈÒÎÓÈ̼ÀÌÄÓÎÃÎ˟ÑÈÎÒÓÈÖºÏÄÒÄÒÓÎ×ÀÌÇ˽ÓÄÑÎ ÒÇÌļÎÓÕÍÓÄËÄØÓÀ¼ÕÍÌÇÍÐÍ ¥ÎÀÏÎÓºËÄÒÌÀ»ÓÀÍÇØϽÒ×ÄÒÇÏÑÎÖÓÇÍ•Ë˟ÃÀÆÈÀ ÃÈÒÄØÑÐÃÀÍÄÈÒ̽ÒÄÃÈÌÄÑ»ÁŸÒÇÀϽÓÈÖ×ÐÑÄÖÓÇÖ ÄØÑÕÙÐÍÇÖÊÀÈŸËËÀÃÈÒÄØÑÐÃÀÍÄÈÒ̽ÀϽÓÎ ‚ ¥žÒÓ½ÒÎ ÇÀϽÅÀÒÇÓÕÍÇÆÄÓÐÍÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖ ÃÄÍ»ÓÀÍÓ¼ÏÎÓÄÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÀϽÌÈÀØϽÒ×ÄÒÇ™ÈÀØ Ó»ÔÀÈÒ׿ÒÄȦÀͧÓÎÙÇÓ»ÒÄÈÇ•Ë˟ÃÀ ¦ÀͧÓÎÄÆÊѼÍÄÈÇ ™ÎÌÈÒȽÍÊÀÈÇ•™¥ÊÀȦÀͧØϟÑÉÄÈÒ¿ÌÅÕÍÇÆÍÐÌÇÀϽ ÓÎØÖÄÓÀ¼ÑÎØÖÒÓÇÁŸÒÇÓÇÖÎÌÎÅÕͼÀÖ šÄÀØÓ½ÍÓÎÍÓѽÏÎÌÏ»ÊÀÌÄÀÈÒ¼ÕÖÒ´ºÍÀÍͺÎÆ¿ ÑÎÄÏÈÔÄÓÈÊ»ÖÊÄÑÃÎÒÊÎϼÀÖ ½ÏÎØÎÈÀÆÎѺÖº×ÎØÍ ÉÄÊÀÔÀѼÒÄȽÓÈÔºËÎØÍÍÀÃÎØͦÅÕÖ§ÀϽÓÎͦÌÇ ×ÀÍÈÒ̽ÒÓ»ÑÈÉÇÖ§¢ÓѽÏÎÖļÍÀÈ̽ÍκÍÀÖÍÀÄÉÀ ÍÀÆʟÒÎØÍÓÇÍ•Ë˟ÃÀÍÀÏÑÎÒÅ¿ÆÄÈÒ´ÀØÓ½Í ÀÅο ÄÉÀÍÓË»ÒÄÈʟÔÄÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÏѽÒÁÀÒÇÖÒÄÃÀÍÄÈÒ̽ ÀϽÓÈÖÀÆÎѺÖ

¢¦ÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÖÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ ÈÀÓ¼½ÌÕÖÎÈÊÄÑÃÎÒʽÏÎÈÊÀÈÎÈÔÄÒÌÈÊμÄÏÄÍÃØÓºÖ ÓÕÍÀÆÎÑÐÍÄÏÈ̺ÍÎØÍÒÓÇÍÊÈÍÇÓÎÏμÇÒÇÓÎئÌÇ×À

­ÓÎÈÌÎÈÆÈÀͺÎÆ¿ÑÎÊÄÑÃÎÒÊÎϼÀÖ ÍÇÏÎÑļÀÀØÓ»ÒØÍÄ×ÈÙ½ÓÀÍ ØÏ»Ñ×ÄÒÎÁÀѽÖʼÍÃØÍÎÖÍÀÄÉÀ ÍÀÆÊÀÒÓοÍÎÈÊ¿ÑÈÎÈʟÓÎ×ÎÈÓÎØÄËËÇÍÈÊο×ѺÎØÖÒÓÇ”ÑÄÓÀͼÀ ÓÇ ÀË˼À ÓÇÍ•ËÁÄÓ¼ÀÊÀÈÓǁÄÑÌÀͼÀÍÀÏÎØË»ÒÎØÍÓÎØÖÓ¼ÓËÎØÖÓÎØÖ ÒÓÎ ÀʽÌÇÊÀÈÒÓÎÓÇÖÎÍÎÌÀÒÓÈÊ»ÖÓÎØÖÀɼÀ֏ØÓ½Ö»ÓÀÍ Î˽ÆÎÖÏÎØÏÎËËμÄÊÏѽÒÕÏÎÈ•ØÑÕÏÀ¼ÕÍÔÄÒÌÈÊÐÍÄÏÄÍÃØÓÐÍÊÀÈ ÄØÑÕÏÀÚÊÐÍÓÑÀÏÄÙÐÍŸÑ×ÈÒÀÍÍÀÙÇÓοÍÄÍÀÆÕͼÕÖÏÀѺÌÁÀÒÇ ÀϽÓÎØÖÇƺÓÄÖÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖ ¥ÀØÓ½×ÑÎÍÀÎÈÀÆÎÑºÖ ÌÄÏÑÐÓÎØÖÓÎØÖÊÄÑÃÎÒʽÏÎØÖ ÁÑ»ÊÀÍ ÌÈÀÔÀØ̟ÒÈÀÄØÊÀÈѼÀÍÀÄÊÁȟÒÎØÍÓÎØÖÇƺÓÄÖÓÇÖÄØÑXÕÙÐÍÇÖ ÆÈÀÍÀʟÍÎØͺÍÀÀʽÌÇÁ»ÌÀÏÈÎÊÎÍӟÒÓÇÍÄÍÄÑÆÎÏμÇÒÇÓÎئÌÇ ×ÀÍÈÒÌοÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ ÀÔØÌÇÔοÌĽÓÈÀÑ×ÈʟοÓÄÇ™ÎÌÈÒȽÍοÓÄ ÎÈÇƺÓÄÖÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖ»ÔÄËÀÍÍÀɺÑÎØÍÎÓÈûÏÎÓÄÆÈÀ¦ÌÇ×ÀÍÈÒ̽ ÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖ ŠÓÈÖ˜ÀÍÎØÀѼÎØΏËÌοÍÈÀ ÎÊÀÓÄÉÎ×»ÍØÏÄ¿ÔØÍÎÖÄϼÓÑÎ ÏÎÖÓ½ÓÄ ļ×ÄÃÇËÐÒÄȽÓÈÇÄØÑÕÙÐÍÇÃÄÍÃÈÀÔºÓÄÈÊÀͺÍÀ¦Ò׺ÃÈÎ ”§ÆÈÀÍÀÁÎÇÔ»ÒÄÈÓÇÍ•Ë˟ÃÀ¦—•Ë˟ÃÀÃÄÍÔÀÏÓÕ×Ä¿ÒÄÈŠÓÇÍ ÄØÑÕÙÐÍÇÏÓÐ×ÄØÒÇÃÄÍØżÒÓÀÓÀȧ¸ËÀÓÀÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÔÀËØÔοÍÌÄÁŸÒÇÓΦÒ׺ÃÈΏ§ ÃÇËÀûÓǦÃÇÌÎÒÈÎÍÎÌÈÊ»ÏÑÎ ÒÀÑÌÎÆ»§ÓÇÖ×ÐÑÀÖ

,PÍӟÒÓÇÍÏÓÐ×ÄØÒÇ Ï½Ó½ÓÄÊ¿ËÇÒÄÏÎË¿ÍÄѽÒÓÎÀØ˟ÊÈ—•Ë˟ÃÀÒ×ÄýÍʟÔÄ ÓÑÄÈÖÄÁÃÎ̟ÃÄÖÁѼÒÊÄÓÀÈÒÓÀÏѽÔØÑÀÓÇÖÄϼÒÇÌÇÖÏÓÐ×ÄØÒÇÖ ÏÈÄÒ̺ÍÇÀϽÓÈÖÀÆÎѺÖ—ÄÈʽÍÀÈÒ׿ÎÖÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖÊÀÈÓÎØ ÄØÑк×ÄÈƼÍÄÈÊÎÌ̟ÓÈÀ¢ÈÄØÑÕÊÑÀÓοÍÓÄÖ½×È̽ÍÎÀÍÀÆʟÒÓÇÊÀÍ ÍÀÄÏÈÍλÒÎØͦÒ׺ÃÈΔ§ ʟÓÕÀϽÓÇÍϼÄÒÇÓÕÍÀÆÎÑÐÍ ÀË˟ÊÀÈ ÅѽÍÓÈÒÀÍÍÀÓÎÄÌÅÀͼÒÎØÍÕÖ¦ÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖ ™ÀÈϟËȽÌÕÖÎÈÀÆÎѺÖÃÄͺÌÄÈÍÀÍÄØ×ÀÑÈÒÓÇ̺ÍÄÖ–ÇÓοÒÀÍÍÀ

ÀʽÌÇÊÀÈÌÄÌÄÆÀË¿ÓÄÑÀTQSFBET§ ŠÓÎÒÇÌļÎÀØÓ½ÀɼÙÄÈÍÀÀÍÀźÑÎØÌĽÓÈÇ#MBDL3PDL»ÓÀÍ ÀϽÄÊļÍÎØÖÓÎØÖÊÀÊοÖÊÄÑÃÎÒʽÏÎØÖÓÎØÖÎÏμÎØÖÒÓÈÖÀÑ ׺Ö›ÄÁÑÎØÀѼÎØÎÈÇƺÓÄÖÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖļ×ÀÍÒÓÈÆÌÀÓ¼ÒÄÈ¥½ÓÄ Ç#MBDL3PDLļ×ÄÄÌÅÀÍÈÒÓļÍÀÏÀÑÀÈÓļÓÀÈÀϽÓÀÊÄÑÃÎÒÊÎÏÈʟ ÏÀÈ×ͼÃÈÀÌÄÄËËÇÍÈÊοÖÓ¼ÓËÎØÖ ÏÀÑÀÃÄ×½ÌÄÍÇÓÇÍ»ÓÓÀÓÇÖÀϽÓÎ ̺ÓÕÏÎÓÇÖ¦ÄØÑÕÏÀÚÊ»ÖÀËËÇËÄÆÆ¿ÇÖ§ÄËËÇÍÈÊ»ÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÊÀÈ ÄØÑÕÙÐÍÇÖ Š»ÌÄÑÀÎÈŸÍÔÑÕÏÎÈÓÇÖ#MBDL3PDL½×È̽ÍÎÃÄͺ×ÎØÍοÓÄÊÀӟ ÃȟÍÎÈÀÏÀÑÀÈÓÇÔļ ÀË˟ÄÌÅÀͼÙÎÍÓÀÈÍÀÄÏÈÁŸËËÎØÍÊÀȽÑÎØÖ šÀÙ¼ÓÎØÖÊÀÈÓÎÁÀÑ¿ÏØÑÎÁÎËÈʽÓÕÍÊÄÑÃÎÒʽÏÕÍ Î¥ÙÎÑÓÙŠ½ ÑÎÖ ÎÎÏμÎÖÒÓÈÖÄÌÅÀͼÒÓÇÊÄÊÈÀØÓ½ÖÍÀÏȺÙÄÈÓǁÄÑÌÀͼÀ ØϺÑÓÎØÃÀÍÄÈÒÌοÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖÌÄÄØÍÎÚʟÄÏÈÓ½ÊÈÀ¦ÍǁÄÑÌÀͼÀ ÔÀ»ÔÄËÄÍÀÁÑÄȺÍÀÍÓѽÏÎÃÀÍÄÈÒÌοÌÄÄØÍÎÚʟÄÏÈÓ½ÊÈÀ ÓÀÄÏÈ Ó½ÊÈÀÀÆÎџÖÔÀØÏÎ×ÕÑοÒÀÍ•ËϼÙÕ½ÓÈǁÄÑÌÀͼÀÔÀÀÍÓÈËÇÅÔļ ½ÓÈÌÈËÐÍÓÀÖÆÈÀÃÀÍÄÈÒ̽ÒÓÎÄϼÏÄÃÎÓÕÍÄÏÈÓÎʼÕÍÓÇÖÀÆÎџÖļÍÀÈ ˟ÔÎÖşÑÌÀÊ΃ÀºÒÏÑÕ×ÍÄÓÇÍ•Ë˟ÃÀÒÓÇÍŸÁØÒÒΧ ¢Š½ÑÎÖ ÃØÎÇ̺ÑÄÖÀÑƽÓÄÑÀ ÄÏÀÍ»ËÔÄÀʽÌÇÏÈÎÀÏÄÈËÇÓÈʽÖ ˺ÆÎÍÓÀÖ¦•¼ÍÀÈÎÈÏÈÔÀͽÓÇÓÄÖÆÈÀÓÇÃȟËØÒÇÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖ —ÙÇÌȟÏÎØÔÀÏÑÎÊÀ˺ÒÄÈÀØÓ»ÇÃȟËØÒÇļÍÀÈÓ½ÒÎÌÄƟËÇ ÐÒÓÄ ÍÎ̼ÙÕ½ÓÈ ÊÀÔÐÖÎÈŸÍÔÑÕÏÎÈÔÀÓÇÍÀÍÓÈËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÈ ÔÀϟÑÎØÍ ÀÏÎÒӟÒÄÈÖÀϽÓÀÏѽÔØџÓÇÖ¸ÌÕÖÁÑÈÒʽÌÀÒÓÄ»ÃÇÒÓÀÏѽ ÔØÑÀÓÐÑÀÏѺÏÄÈÍÀÁÑÄÔļÌÈÀË¿ÒÇ̺ÒÀÒÄ˼ÆÄÖÇ̺ÑÄÖ§™È½ËÀ ÀØӟÒØÌÁÀ¼ÍÎØÍÄÏÄÈûǁÄÑÌÀͼÀÄϺÌÄÍÄÍÀÃÀÍļÒÄÈÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÌÄÓÀØÂÇ˟ÄÏÈÓ½ÊÈÀÓÇÖÀÆÎџÖ

•ÆÆØÇÓºÖÎÈÊÄÑÃÎÒʽÏÎÈ ØÓ½ÏÎØʟÍÄÈÄÍÓ¿ÏÕÒÇļÍÀȽÓÈÄÆÆØÇÓºÖÓÇÖÄͽÓÇÓÀÖÓÇÖÄØ

ÍÈÒÌοÒÓ»ÑÈÉÇÖ§¢È˽ÆÎÈļÍÀÈÏÎËËμ¢Ê¿ÑÈÎÖ˽ÆÎÖļÍÀȽÓÈÇ ËÄÈÓÎØÑƼÀÓÎئÌÇ×ÀÍÈÒÌοÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ÔÀÄÉÀÒÅÀ˼ÒÄÈÓÇÍÊÄÑÃÎ ÒÊÎϼÀÌÄÓ¼ÓËÎØÖ×ѺÎØÖÒÄØÂÇ˟ÄÏÈÓ½ÊÈÀ ×ÕѼÖÍÀÊÈÍÃØÍÄ¿ÎØÍ ÎÈÊÄÑÃÎÒʽÏÎÈÀϽÌÈÀÉÀÅÍÈÊ»ÏÓÐ×ÄØÒÇÊÀÈÒӟÒÇÏËÇÑÕÌÐÍ™È ÀØÓ½ÃÄÍÀÅÎџ̽ÍÎÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ¢ÈÀÆÎѺÖÆÍÕѼÙÎØÍÏÎË¿ÊÀ˟½ÓÈ ÀϽÓÇÒÓÈÆÌ»ÏÎØÔÀ×ÑÇÒÈ ÌÎÏÎÈÇÔļΦÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÖÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ÆÈÀÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÔÀļÍÀÈÏÎË¿ÿ ÒÊÎËÎÍÀÌÇ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈÇÔļÊÀÈÆÈÀÓÈÖŸËËÄÖ×ÐÑÄÖÏÎØÁѼÒÊÎÍÓÀÈ ÒÄÀ͟ËÎÆÇÊÀӟÒÓÀÒÇ ½ÏÕÖÏ×ÓÇ͆ÎÑÓÎÆÀ˼ÀÊÀÈÓÇ͘ÒÏÀͼÀ ­ÓÒÈÃÇÌÈÎØÑÆļÓÀÈÌÈÀÈÃÀÍÈÊ»ÄØÊÀÈѼÀÆÈÀÊÄÑÃÎÒÊÎϼÀÌÄÎ̽ ËÎÆÀÊÀÈÆÄÍÈʟÓ¼ÓËÎØÖ×ѺÎØÖÓÕÍØÏÄÑ×ÑÄÕ̺ÍÕÍ×ÕÑÐÍÓÇÖÄØ ÑÕÙÐÍÇÖÌÄÒ×ÄÓÈʟØÂÇ˟ÄÏÈÓ½ÊÈÀÊÀÈÌÄÓÇÍÄÆÆ¿ÇÒǽÓÈÎÈ×ÐÑÄÖ ÀØÓºÖÃÄÍÔÀÏÓÕ×Ä¿ÒÎØÍןÑÇÒÓÎͦÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ ÓÎØÎÏμ ÎØÓÎʽÒÓÎÖÔÀÄÏÕÌÈÒÓοÍÊØѼÕÖÎÈÏÈÎÏËοÒÈÄÖÊÀÈÀÍÄÏÓØÆ̺ÍÄÖ ×ÐÑÄÖÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖ ½ÏÕÖļÍÀÈǁÀË˼ÀÊÀÈǁÄÑÌÀͼÀ ¥ÎÈÃÀÍÈʽËÎÈϽÍÆÈÀÓÈÖÀÆÎѺÖÊÀÈÓÎØÖÊÄÑÃÎÒʽÏÎØÖÀØÓ» ÓÇÒÓÈÆÌ»ļÍÀÈÌÈÀÄØÑÕÙÐÍÇÌÄÏÄÑÈÅÄÑÄÈÀʺÖÎÈÊÎÍÎ̼ÄÖÒÓÎ ×ļËÎÖÓÇÖ×ÑÄÕÊÎϼÀÖ ÌÄÓÎͦÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ÍÀÄÆÆ؟ ÓÀȽÓÈÃÄÍÔÀÏÓÕ×Ä¿ÒÎØÍ­ÓÒÈÔÀÌÏÎÑοÍÌÄÓÇÍÇÒØ×¼ÀÓÎØÖÍÀ ÓÈÖËÄÇËÀÓοÍ̺ÒÀÀϽÓÎØÂÇ˽ʽÒÓÎÖÃÀÍÄÈÒÌο ÓÀÏÎÈʼËÀ ÏÀџÆÕÆÀ×ѺÎØÖ ÓÈÖÒØÌÅÕͼÄÖϟÍÕÊÀÈʟÓÕÀϽÓÎÓÑÀϺÙÈ ÌÄÓÎ×ѺÎÖÃÈÀÑÊÐÖÍÀÀØɟÍÄÓÀÈ ×ÕѼÖÍÀÊÈÍÃØÍÄ¿ÎØÍÎÈÃÀ ÍÄÈÒÓºÖÀϽÌÈÀÉÀÅÍÈÊ»ÊÀÈÀÏÑÎÒýÊÇÓÇÏÓÐ×ÄØÒÇÊÀÈÒӟÒÇ ÏËÇÑÕÌÐ͏ØÓ»ļÍÀÈÇËÎÆÈÊ»ÓÎئÌÇ×ÀÍÈÒÌοÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ÏÎØ ÙÇÓοÍÎÈÀÆÎѺÖ •ÊÓ½ÖÀØÓοÇúÒÌÄØÒÇÀϽÓÎͦÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ÒÇÌÀÍÓÈ ÊÐÍÏÎÒÐÍÆÈÀÃÈÌÄÑ»ßÍÄÈÀÏÑÎÖÓÇÍ•Ë˟ÃÀÊÀÈÓÈÖŸËËÄÖ×ÐÑÄÖ ÏÎØÁѼÒÊÎÍÓÀÈÒÄÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×ÇÊÀӟÒÓÀÒÇÔÀØÏÎÍÎÌÄ¿ÒÄÈÀʽÌÇ


¥Î†¢ ¥˜™˜

¬ÑÔÑÎ

†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ

ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÓÇÃÇÌÎÒÈÎÍÎÌÈÊ»ØϽÒÓÀÒÇÓÎØÄØÑÐÀʽÌÇÊÀÈÆÈÀ ×ÐÑÄÖÒÀÍÓǁÀË˼ÀÊÀÈÓǁÄÑÌÀͼÀØÓ½ÔÀÓÎʟÍÄÈÀʽÌÇÏÈÎ Ä؟ËÕÓÎÒÄÄÏÈÔºÒÄÈÖÍÎÌÈÒÌÀÓÈÊ»ÖÊÄÑÃÎÒÊÎϼÀÖ ÒÓÈÖÎÏμÄÖ ÄÈÃÈÊÄ¿ÎÍÓÀÈÄÏÄÍÃØÓºÖ½ÏÕÖÎ¥ÙÎÑÓÙŠ½ÑÎÖ ¦¥ÀÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÓÎØÄØÑÐʟÔÄŸËËÎÏÀџº×ÎØÍÉÄÏÄÑÀÒÓļ§ ÀÍÀźÑÄÈÒÄÒÇÌļÕÌÀÏÑÎÖÓÎØÖÏÄ˟ÓÄÖÓÇÖÇ#/11BSJCBTÓÎØ „ÎÍüÍÎØÒÓÈÖ ÃØÎ̺ÑÄÖÌÄӟÓÀÄϼÒÇÌÀÏÀÍÇÆ¿ÑÈÀÆÈÀÓÇÍ ØϽÒ×ÄÒÇÓÕÍÃÈÒÄØÑЦ¥ÎÏÈÎÏÈÔÀͽÒØÍÄ×¼ÙÄÈÍÀÏÀÑÀ̺ÍÄÈ ½ÓÈÔÀØϟÑÉÄÈÃȟÒÕÒÇÊÀÈÎÈÏÄÑÈÅÄÑÄÈÀʺÖ×ÐÑÄÖÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖ ÔÀ×ÑÄÈÀÒÓļÍÀÏÄџÒÎØÍ̺ÒÀÀϽÌÈÀÄÏÐÃØÍÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÃÇÌÎ ÒÈÎÍÎÌÈÊ»ÖÊÀÈÌÈÒÔÎËÎÆÈÊ»ÖÏÑÎÒÀÑÌÎƻ֧

¥ÎÄØÑÕÏÀÚʽÊÀÍÀѼÍÈ ™ÀÈÇ•Ë˟ÃÀÏοÒÓºÊÄÓÀÈÀ͟ÌÄÒÀÒĽËÀÀØӟ—×ÐÑÀËÄÈ ÓÎØÑÆļÒÀÍÓΦÊÀÍÀѼÍȧÓÕÍÄÏÄÍÃØÓÐÍÒÓÇÍÄØÑÕÙÐÍÇ•ÏÈÁÈ ÐÍÄÈÌ»ÍÀÌÄÓÎÍÌ»ÍÀ ÀϽÃÀÍÄÈÒ̽ÒÄÃÀÍÄÈÒ̽ ºÑÌÀÈÎÓÕÍ ÀÆÎÑÐÍÊÀÈÓÕÍÊÄÑÃÎÒʽÏÕÍ„ºÍĽÓÈÆ˼ÓÕÒÄÊÈÀØÓ»ÓÇÅÎџ ÓÇÍÄϼÒÇÌÇÏÓÐ×ÄØÒÇ™ÀÈÓÈÌ´ÀØÓ½ŠÓÎÏËÀ¼ÒÈÎÓÇÖ¢ •ÊÀÈÓÎØ ÄØÑÐÇ•Ë˟ÃÀº×ÄÈÊÀÓÀÃÈÊÀÒÓļÒÄÌÈÀÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÏÓÐ×ÄØÒÇÖ ÌÇÏÓÐ×ÄØÒÇÖ ÒĺÍÀÍÀÑƽÄÏÈÔÀ͟ÓÈÎѽÆ×ÎÏÑÎÖ½ÅÄËÎÖÓÕÍ ÓÎÊÎÆË¿ÅÕÍÃÀÍÄÈÒÓÐÍ •¼ÍÀÈ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʽÀØÓ½ÏÎغÆÈÍÄÌÄÓÇÍÓÄËÄØÓÀ¼ÀºÊÃÎÒÇ ÁÑÀ×ØÏѽÔÄÒÌÕÍÓ¼ÓËÕÍÄɟÌÇÍÇÖÊÀÈÃÕÃÄʟÌÇÍÇÖÃȟÑÊÄÈÀÖ †ÀџÓΦü×ÓØÀÒÅÀËļÀÖ§ ÓÎͦÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ÊÀÈοÓÕÊÀ ÔÄÉ»Ö ÓÀÄÏÈÓ½ÊÈÀØÏÄÑÃÈÏËÀÒȟÒÓÇÊÀÍÀϽÓÇÍÓÄËÄØÓÀ¼ÀÅÎџ ÏÎØÓ΂Ç̽ÒÈÎÁÆ»ÊÄÍÀÃÀÍÄÈÒÓļÌÄÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×ÎØÖÓ¼ÓËÎØÖŠØÍÎ ËÈʟ΢‚‚—«ŸÍÓËÇÒÄ ÃÈÒÄØÑЪÏÎÁË»ÔÇÊÀÍÃÄÏÑÎÒÅÎѺÖ ÒØÍÎËÈÊο¿ÂÎØÖ ÃÈÒÄØÑЊÓκÍÓÎÊÎÆÑÀÌ̟ÓÈÎÓÕÍ ÌÇÍÐÍ ÓÎÄÏÈÓ½ÊÈÎÀÍ»ËÔÄÒÓÎ ÀϽ ÒÓÇÍÏÑÎÇÆοÌÄ ÍÇÃÇÌÎÏÑÀÒ¼ÀÓÇÖÇÖ˜ÀÍÎØÀѼÎØ•ÍÐÓÎÍ¢ÊÓÐÁÑÈÎÓÎØ »ÓÀÍ —ÄÑÌÀͼÀÃÀÍļÙÄÓÀÈ̺ÒÕÃÕÃÄʟÌÇÍÕÍÓ¼ÓËÕÍÌÄ ÄÏÈÓ½ÊÈÎÓÇÖӟÉÇÖÓÎØ —ÀϽÃÎÒÇÒÓκÍÓÎÊÎÆÑÀÌ̟ÓÈÎÌÇÍÐÍÃÈÀÌÎÑÅÐÔÇÊÄÒÓÎ  ºÍÀÍÓÈ ÒÓÇÃÇÌÎÏÑÀÒ¼ÀÓÎؘÀÍÎØÀѼÎØ•ÍÐÓÎÍ¢ÊÓÐ ÁÑÈÎÓÎØ»ÓÀÍ —ÄÑÌÀͼÀÃÀÍļÙÄÓÀÈ̺ÒÕÄɟÌÇÍÕÍ Ó¼ÓËÕÍÌÄÄÏÈÓ½ÊÈÎÓÇÖӟÉÇÖÓÎØ ¥ÇͼÃÈÀÐÑÀÓÎÄÏÈÓ½ÊÈÎ ÓÎØÄÓοÖÎÌÎ˽ÆÎØÆÈÀÓÇÍ•Ë˟ÃÀÃÈÀÌÎÑÅÕͽÓÀÍÒÄ ­ÍÀŸËËÎÄɼÒÎØÒÇÌÀÍÓÈʽ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʽÓÇÖÃÇÌÎÏÑÀÒ¼ÀÖ »ÓÀͽÓÈÎÊ¿ÑÈÎÖ½ÆÊÎÖÓÇÖÏÑÎÒÅÎџÖÏÑÎÄÑ×½ÓÀÍÀϽÄËËÇÍÈ ʺÖÊÀÈÊØÏÑÈÀʺÖÓџÏÄÙÄÖ ÎÈÎÏμÄÖÄÉÀÑÆ¿ÑÕÍÀÍ̺ÑÎÖÓÕÍ ÀÏÎýÒÄÕÍÀϽÓÇÍÊÀÔÀџÊÄÑÃÎÒÊÎÏÈÊ»ŸÍÎÃÎÓÎØ«ÑÇÌÀÓÈ ÒÓÇѼÎ؏ÔÇÍÐÍÓÇÖ‚ÄØÓºÑÀÖ¢ÈɺÍÎÈÄÏÄÍÃØÓºÖÆÄÍÈÊÐÖ ÀÏļ×ÀͥǂÄØÓºÑÀÇ1*.$0 ºÍÀÖÀϽÓÎØÖÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎØÖ ÔÄÒÌÈÊοÖÄÏÄÍÃØÓºÖÊÑÀÓÈÊÐÍÎÌÎ˽ÆÕÍÃÈÄÔÍÐÖ ÀÍÀÊμÍÕÒÄ ½ÓÈÃÄÍÔÀÉÀÍÀÆÎџÒÄÈÄËËÇÍÈÊοÖÓ¼ÓËÎØÖ ÃȽÓÈÔÄÕÑļ½ÓÈÓÎ ØÏÎÒ×ÄÓÈʽÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖÆÈÀÓÀÃÈÒÄØÑÐÀϺ×ÄÈÏÎË¿ÀϽ ÓÎÍÀÀÍÓÈÌÄÓÕϼÙÄÈÓÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎÏÓÐ×ÄØÒÇÖÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖ ¥ÀÃÄÃÎ̺ÍÀÀØӟÒÇÌÀ¼ÍÎØͽÓÈÊÀÈÇϽÑÓÀÓÎØÁÑÀ×ØÏѽÔÄ ÒÌÎØÃÀÍÄÈÒÌοÊËļÍÄÈÆÈÀÓÇÍ•Ë˟ÃÀ¸ÏÕÖÎÌÀÊÑÎÏѽÔÄÒÌÎÖ ºÓÒÈÊÈÎÁÑÀ×ØÏѽÔÄÒÌÎÖºÆÈÍÄÀϽÓÇÍŸÏÎÂÇÓÎØʽÒÓÎØÖÊÀÈ ÓÇÖÃÈÀÔÄÒÈ̽ÓÇÓÀÖÃÀÍÄÈÒÌοÀÏÑÎÒϺËÀÒÓÎÖÆÈÀÓÎÄËËÇÍÈʽ ‚Ç̽ÒÈÎ ÓÎÎÏμÎÏѺÏÄÈÍÀÁÑÄÈŸËËÀÊÀÈÏ˺ÎÍÃÈÒÄØÑÐÆÈÀÍÀ ÊËļÒÄÈÓÑ¿ÏÄÖ̺×ÑÈÓÎÍšŸÈ΢ÈÃÈÄÔÍļÖÀÆÎѺÖÒÏÑÐ×ÍÎØÍÏ˺ÎÍ ÀÍÎÈ×ӟÒÓÇ×ÑÇÒÈÌÎÏμÇÒÇÓÎئÌÇ×ÀÍÈÒÌοÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ÀϽÓÇÍ •Ë˟ÃÀ™ŸÓÈÏÎØ ÄÊÓ½Ö½ËÕÍÓÕÍŸËËÕÍ ÔÀÒÇ̟ÍÄÈÊÀÈÓΟÍÎÈÆÌÀ ÓÇÖϽÑÓÀÖÓÎØ‚ ¥ ™ÀÈÇÊØÁºÑÍÇÒÇÌÄÓÈÀÒ×ÎËļÓÀÈ¥ÇÒÓÈÆÌ»ÏÎؽ ÓÈØÏÎ˽ÆÈÙÄ ÍÀÄÈÒÏџÉÄÈÀϽÓÀ̺ÓÑÀÏÄÑÈÊÎÏÐÍÊÀÈÌÎͽÏËÄØÑÇÖËÈÓ½ÓÇÓÀÖ º×ÄÈ»ÃÇÄÉÀÍÄÌÈÒÓļÀϽÓÇÍŸÍÎÃÎÓÎØʽÒÓÎØÖÃÀÍÄÈÒÌο ÀØÓ» º×ÄÈÄÏÈÃÎÔļÒÓÇÍÓÀ׿ÓÀÓÇÏÑÎÐÔÇÒÇÓÕͦÌÄÓÀÑÑØÔ̼ÒÄÕͧ ŠÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÀÑÆʽÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ¦ÌÄÓÀÑÑ¿ÔÌÈÒǧÒÇÌÀ¼ÍÄÈÓÎ ÉÄÏοËÇÌÀÓÕÍÀÒÇÌÈÊÐÍÓÇÖ×ÐÑÀÖ ļÓÄÏѽÊÄÈÓÀÈÆÈÀØÏÎÃÎÌºÖ ÃÇ̽ÒÈÀÏÄÑÈÎØÒ¼À ÅØÒÈÊοÖÊÀÈÎÈÊÎÍÎÌÈÊοÖϽÑÎØÖ ÊÑÀÓÈʺÖ ÒØÌÌÄÓÎ׺ÖÊÎÊ ļÓÄÆÈÀÓÇÍÎËÎÊËÇÑÕÓÈÊ»ÊÀÓÄßÅÈÒÇʟÔÄ ºÍÍÎÈÀÖÊÎÈÍÕÍÈÊοÊџÓÎØÖ

—

ÊÀӟÒÓÀÒÇÒÓÇÍÄØÑÕ

ËÇ ÀÁºÁÀÈÇÊÀÈÀÒÓÀÔ»Ö ÓÎ

&ØÓØ×ļÖÄÊÓ½ÖÄØÑÐ

¼ÃÈÎÓÎÄØÑÐËÄÈÓÎØÑÆļÓ½ÒÎ ÀÒÅØÊÓÈʟÆÈÀÓÈÖÎÈÊÎÍÎ̼ÄÖ

ÓÎÍԟÍÀÓ½ÓÎØÒÓÈÖ 

ÓÕÍÊÑÀÓÐÍÌÄËÐÍ ÐÒÓÄ ÀÍÀÆʟÙÄÈÀÑÊÄÓοÖÀϽÓÎØÖ ÔÈÀÒÐÓÄÖÓÎØÍÀÄÏÀÍÄÉÄӟ ÒÎØÍÓÇÍÀÅÎÒ¼ÕÒ»ÓÎØÖÒ´ ÀØÓ½­ÍÀÖÀÏ´ÀØÓοÖ»ÓÀÍÎ ÃÈÎÈÊÇÓ»ÖÓÇÖ•ÔÍÈʻ֥џÏÄ ÙÀÖÓÇÖ†ÎËÕͼÀÖŠËŸÁÎÌÈÑ ŠÊÑÙÈÏºÊ ÎÎÏμÎÖÒÊÎÓÐÔÇ ÊÄÒÓÎÏѽÒÅÀÓÎÀÄÑÎÏÎÑÈʽ ÃØÒÓ¿×ÇÌÀÒÓΊÌÎ˺ÍÒÊ ½ÏÎØÉÄÊËÇѼÒÓÇÊÄÊØÑÈÎËÄ ÊÓÈʟÇÏÎËÈÓÈÊ»ÇÆÄÒ¼ÀÓÇÖ †ÎËÕͼÀÖ ¢ŠÊÑÙÈÏºÊ ÏÑÈÍÅ¿ÆÄÈÆÈÀ ÓÎÌÎÈÑÀ¼ÎÓÀɼÃÈÓÎØ ºÆÑÀÂÄ ºÍÀŸÑÔÑÎÆÈÀÓÎØÖ¦'JOBODJBM 5JNFT§ ÓÎÎÏμÎÃÇÌÎÒÈÄ¿ ÓÇÊÄÒÓÇÍÄÅÇÌÄѼÃÀÌÄӟ

ÙÐÍÇļÍÀÈÓ½ÒÎÿÒÊÎÀ͟ÏÓØÉÇÊÀÈÍÀÌÈÊÑ¿ÍÄÈ ÓκËËÄÈÌÌÀÓÎØÈÒÎÙØƼÎØ ÏËÇÑÕÌÐÍ×ÕѼÖÍÀÄÈÒÀ×Ôļ ÏËÇÔÕÑÈÒ̽Ö

½ÏÎØÄÉÇÆοÒÄϽÒÎÓØ×ÄÑ»

ÊÀÈÌÄÈÐÒÄÈÖÊÀӟÏÄѼÏÎØ ÒÓǁÄÑÌÀͼÀ ÓÇ”ÑÄÓÀͼÀÊÀÈ

Õ̺ÍÇÓÄËÈʟÍÀØÈÎÔÄÓ»ÒÄÈ

ÒӟÔÇÊÄdžÎËÕͼÀÏÎØÃÄÍ ÏѽËÀÁÄÍÀÄÍÓÀ×ÔļÒÓÎ ÄØÑÐÏÑÈÍÀϽÓÇÍÏѽÒÅÀÓÇ ÊѼÒÇÊȺÓÒÈÃÄÍÀÊÎËοÔÇÒÄ ÓÇÍÏÎÑļÀÓÕÍÏÄÑÈÅÄÑÄÈÀ ÊÐÍÎÈÊÎÍÎÌÈÐÍÓÇÖÄØÑÕÙÐ ÍÇÖ ¦—†ÎËÕͼÀļ×ÄÌÈÀÒ×ÄÓÈʟ »ÏÈÀÊѼÒÇ¥ÎÍÏÄÑÀÒ̺ÍÎ ×ѽÍλÌÀÒÓÀÍÇ̽ÍÇ×ÐÑÀ ÒÓÇÍ•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇÏÎØ ÊÀÓºÆÑÀÂÄÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÌÄƺ ÔØÍÒÇ¥ÎÏÑÀÆÌÀÓÈʽÀÊÀ ԟÑÈÒÓÎÄÆ×ÐÑÈÎÏÑÎÚ½ÍÓÇÖ †ÎËÕͼÀÖÀØÉ»ÔÇÊÄÊÀӟ ÒÄÒ¿ÆÊÑÈÒÇÌÄÌÈÀ̺ÒÇÒØÑ ѼÊÍÕÒÇÓÇÖ••ÊÀӟ 

ÓÇ͘ÓÀ˼À ØÓ½ÍÓÎÍ×ѽÍÎ ÊÀÔÐÖÇ •ØÑÐÏÇÌÀÒÓ¼ÙÄÓÀÈÀϽÓÇÍ ÀÍÇÒØ×¼ÀÆÈÀÓÎØÏÄÑÁÎËÈʽ ÄËËÇÍÈʽ×ѺÎÖ ÇÏÎËÕÍÈÊ» ÎÈÊÎÍÎ̼ÀÏÑÎÁ˺ÏÄÓÀÈÍÀ ÌÄÆÄÔØÍÔļÊÀӟ ÊÀÈÍÀ ÄÏÈÓÀ׿ÍÄÈÊÀӟÓÎ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓ΂ÈÄÔͺÖ ÎÌÈ ÒÌÀÓÈʽ¥ÀÌļέÍÀÖÒÎÁÀ ѽÖ˽ÆÎÖÆÈ´ÀØÓ½ļÍÀȽÓÈÇ †ÎËÕͼÀ ÀϽÓÇÒÓÈÆÌ»ÏÎØ ÃÄÍÀÍ»ÊÄÈÒÓÎÄØÑÐ ÌϽÑÄÒÄ ÍÀÄÏÕÅÄËÇÔļÀϽÓÇÍÄØÄ ËÈɼÀÓÇÖÒØÍÀËËÀÆÌÀÓÈÊ»Ö ÈÒÎÓÈ̼ÀÖÓÎØÙ˽ÓÈÌÄÓºÓÎÈÎÍ ÓѽÏÎÐÒÓÄÍÀÁÎÇÔÇÔļÇ

ÓÎÊÎÈͽͽÌÈÒÌÀ¸ÌÕÖÇ ÏѽÒÅÀÓÇÄÌÏÄÈѼÀ¯Ó½ÒÎÓÀ ÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖ ½ÒÎÊÀÈÎÈÃÈʺÖÌÀÖÆÄÍÈʟ ÔÄÓÈʺÖÄÌÏÄÈѼÄÖºÉÕÀϽ ÀØӻͯÌÀÖʟÍÎØÍÍÀÀÌÅÈ ÁŸËËÎØÌÄÆÈÀÓÎÀÍÊÀÈÊÀӟ ϽÒÎ×ÑÄȟÙÄÓÀÈÍÀØÏÀ×Ôο ÌÄÒ¿ÍÓÎÌÀÒ´ºÍÀÊÀÔÄÒÓÐÖ ÒÓÀÔÄÑÐÍÈÒÎÓÈÌÈÐÍÕÖÏÑÎ ÛϽÔÄÒÇÆÈÀÓÇÍļÒÎýÌÀÖ <ÒÓÎÄØÑÐ>—ÃÄÊÀÄÓ»ÖÊÀÈ Ï˺ÎÍÄÌÏÄÈѼÀÓÕÍÏÄÑÈÅÄ ÑÄÈÀÊÐÍÌÄËÐÍÓÎØÄØÑÐ ÏÎØ º×ÀÒÀÍÃÑÀÒÓÈʟÓÇÍÀÍÓÀÆÕ ÍÈÒÓÈʽÓÇӟÓÎØÖ ØÏ»ÑÉĺÍÀ ÒÕÓ»ÑÈÎ̟ÔÇÌÀ§

—†ÎËÕͼÀļÍÀÈØÏÎ×ÑÄ
¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

¢ÈÊÎÍÎ̼À ”¢ª¥˜«ž£˜Š„•…˜†¥ž¥¢˜¥˜Š¥˜š•Š¥ž ™˜ —¥ž 

Š

ÓÎÍ×ÎѽÓÎØ–À˽ÆÆÎØÌÏ»ÊÀÍÊÀÈ ÎÈÓÈ̺ÖÓÕÍÀÊÈÍ»ÓÕÍÒÇÌÄÈÐÍÎÍÓÀÖ ÏÓÐÒÇÓÇÖӟÉÄÕÖÓÎØÀʽÌÇ

ÊÀÈÒÄÏÀÑÀÃÎÒÈÀʟÀÊÑÈÁºÖÏÄÑÈÎ ×ºÖ ÒÓÈÖÎÏμÄÖ̺×ÑÈÓÐÑÀÇÊѼÒÇÃÄͺËÄÆÄ ÍÀÅԟÒÄȨ Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÀÒÓÎÈ×ļÀÏÎØÒØÆʺÍÓÑÕÒÄ ÓÎÓÌ»ÌÀŠÓÀÓÈÒÓÈÊ»ÖÓÎØ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊο†ÀÍÄÏÈ ÒÓÇ̼Î؏ÔÇÍÐÍÀϽÓÈÖÀÆÆÄ˼ÄÖÏÐËÇÒÇÖ ÓÎ ʽÒÓÎÖÀÆÎџÖÊÀÓÎÈÊÈÐÍÒÓÀͽÓÈÀÏÑΟÒÓÈÀ ÊÀÈÏÈÎÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀÒÓÎͬËÈÌÎ ÊÀÓÑÀÊ¿ ËÇÒÄÒÓÀÄØÑÐÀϽÄØÑÐÏÎØ ÏÕËοÍÓÀÍϺÑØÒÈÓÇÍÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×ÇÏÄѼÎÃÎÓÎ ÓÄÓÑÀÆÕÍÈʽ ÄÍÐÒÓÎ͏ƂÇÌ»ÓÑÈÎÇÏÓÐÒÇ ºÅÔÀÒÄÒÓÎ ŠÓÀÁ½ÑÄÈÀÏÑΟÒÓÈÀÊÀÈÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀÒÓÎ Ø×ÈʽÇÏÓÐÒÇÏÐËÇÒÇÖÊÀÓÎÈÊÈÐÍÀÆƼÙÄÈ ÓÎ ÄÍÐÒÓÇÍ™ÇÅÈÒȟÓÎ ÃÇËÀûÀϽ ÄØÑÐÀ͟ÓÌÏÎغÅÔÀÍÄϺÑØÒÈÇÓÈÌ» Ï˺ÎͺÏÄÒÄÒÓÀÄØÑЏ͟ËÎÆÇļÍÀÈÇ ÄÈʽÍÀÊÀÈÒÓÀͽÓÈÀÏÑΟÒÓÈÀ ÌÄÓÎʽÒÓÎÖ ÀÆÎџÖÒÓÇ”ÎØËÈÀÆ̺ÍÇÍÀÏÀÑÎØÒȟÙÄÈÌļ ÕÒÇ ÃÇËÀûÀϽÓÀÄØÑÐÏÎØ»ÓÀÍ ºÍÀÍ×ѽÍÎÏÑÈͺÅÓÀÒÄÒÓÀÄØÑÐ ŠÓÎʺÍÓÑÎÎÈÓÈ̺ÖÏÐËÇÒÇÖÀ͟ÓÄÓÑÀÆÕ ÍÈʽ̺ÓÑκÏÄÒÀÍÊÀÈʟÓÕÀϽÓÀÄØÑÐ ÓÎÓÄÓÑÀÆÕÍÈʽÈÀÏÀџÃÄÈÆÌÀ ÒÓΚÄÓÀ ÉÎØÑÆļÎÇÌļÕÒÇļÍÀÈÓÇÖӟÉÄÕÖÓÎØ ÄÍÐÒÓÇ͆ËÀÓļÀÌÄÑÈÊ»Ö ÏÎØÇÏÓÐÒÇ

ØÓμÏÎغ×ÎØÍÑÄØÒÓ½ ÔÀÀÆÎџÒÎØÍÓٟÌÏÀ ÀÆƼÙÄÈÓÎ ÎÈÓÈ̺ÖļÍÀÈÒÓÀÄØÑÐÓÎ

ÔÀÃÈÀÌÎÑÅÕÔοÍÒÄʟÓÕÀϽ

ÓÈÊ»ÊѼÒÇ ÓÀÃÈÄØÑØ̺ÍÀÄËËļÌÌÀÓÀÊÀÈÓÎ

ÃØÓÈÊ»ÄÏÈËÎÆ»ÏÎØÌÏÎÑļÍÀÄÉÀÒÅÀ˼ÒÄȺÍÀ

ÓÄÓÑÀÆÕÍÈʽÍŸËÎÆÀÇÌļÕÒÇÒÓÎÍ”ÎÓÀ ÍÈʽļÍÀÈÓÇÖӟÉÄÕÖÓÎØ ÄÍÐÒÓÎͬÆÈÎ •ËÄØÔºÑÈÎÎÈÓÈ̺ÖÃÈÀÌÎÑÅÐÍÎÍÓÀÈÒÓÀ ÄØÑÐÓÎÓÄÓÑÀÆÕÍÈʽÌÄÏÓÐÒÇÒ×ÄýÍ ­ÓÒÈËÎÈϽͺÍÀÀʽÌÇ ¦Ô¿ÌÀ§ÓÇÖÊѼÒÇÖÏÎØÏË»Ó ÓÄÈÓÇÍÄËËÇÍÈÊ»ÎÈÊÎÍÎ̼À

‚ÄÍÌÏÎÑοÌĽÌÕÖÍÀÏÀÑÀÁ˺ÂÎØÌÄÊÀÈ ÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÎÈÓÈ̺ÖÊÀÓÎÈÊÈÐÍÁѺÔÇÊÀÍ ÀÃÈÊÀÈÎ˽ÆÇÓÀÒÓÀ¿ÂÇÓÀÏÑÎÇÆοÌÄÍÀ×ѽ ÍÈÀ ÌÄÀÏÎÓºËÄÒÌÀÍÀÃÇÌÈÎØÑÆ»ÒÎØÍÀØÓ½ ÏÎØÌÄÏÀÑÀÒÓÀÓÈʽÓѽÏÎ ÀÏÎÊÀËοÌĦÅÀÈͽÌÄÍÎÓÇÖ ÅοÒÊÀÖ§

ØϺÑÎÆÊÎ×ѺÎÖ ¥ÀͺÀÅÎÑÎËÎÆÈʟ̺ÓÑÀ Ç×ÀÌÇ˻ٻÓÇ ÒÇ ÇÏÄÑÈÎÑÈÒ̺ÍÇÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÓÑÀÏÄÙÈÊ»Ö ×ÑÇÌÀÓÎýÓÇÒÇÖÀË˟ÊÀÈÇÀϽÅÀÒÇÓÕÍ ÄÑÆÎ˟ÁÕÍÍÀÃÈÀÔºÒÎØÍÒÄÄËÊØÒÓÈʺÖÓÈ̺Ö ÓÎÀϽÔÄ̟ÓÎØÖºÏÄÈÓÀÀϽÏÀÑÀÓÄÓÀ̺ÍÇÊÀÈ ×ÕѼÖÎØÒÈÀÒÓÈʽÀÏÎÓºËÄÒÌÀÀÍÀÌÎÍ»ÃÇÌÈ

ÒÓÀÔÄѽÊÀÈØÂÇ˽ÄÈÒ½ÃÇÌÀšÄÓÀÌÄÓÑÇӟ ÒÓÎ׺ÑÈ ÓÎͼÙÎØÍÏÀџÆÎÍÓÄÖÓÇÖÀÆÎÑŸÖ ÌÏÎÑļÖÍÀÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄØÓļÖÃØÍÀÌÈʟÌÄ ʟÏÎÈÎÍÏÕËÇÓ»ÀÊÈÍ»ÓÎØÏÎØÔÀº×ÄÈÀ͟ÆÊÇ žÒÓ½ÒÎ ÇÄÅÀÑÌÎÆ»¦Ï½ÔÄͺÒ×ÄÖ§ÆÈÀÓÇÍ ÀϽÊÓÇÒÇÏÑÐÓÇÖÊÀÓÎÈʼÀÖÃÇÌÈÎØÑÆļºÍÀ ÀʽÌÇÏѽÁËÇÌÀÒÓÎØÖÄÍÃÈÀÅÄѽÌÄÍÎØÖ

šŸËÈÒÓÀ ÀÍËÇÅÔļØϽÂÇ ÏÕÖÏÑÈÍÀϽºÍÀÍ×ѽÍÎ ÃÇËÀûÏÑÈÍ̟ÔÎØÌÄÆÈÀÓÀ ÎÈÊÎÍÎÌÈʟןËÈÀÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÆÈͽÓÀÍ˽ÆÎÖÆÈÀÓÈ̺ÖÀÊÈÍ» ÓÕÍÏÎØ»ÓÀÍØÏÄÑÓÈÌÇ̺ÍÄÖ ÊÀӟÏÄѼÏÎØÒÄÒ׺ÒÇ

ÎØÑÆοÍÒÓÀÃÈÀʟÓÈÖÊÀӟËËÇËÄÖÒØÍÔ»ÊÄÖ ÆÈÀÏÓÐÒÇÓÎØʽÒÓÎØÖÀÆÎџÖÊÀÓÎÈʼÀÖÒÓÇ ×ÐÑÀÌÀÖ —ÌÄƟËÇÏÓÐÒÇÒÓÈÖÏÕË»ÒÄÈÖÀÊÈÍ»ÓÕÍ ÎÅļËÄÓÀÈÀÅÄͽÖÒÓÇÌļÕÒÇÓÇÖÀÆÎÑÀÒÓÈÊ»Ö ÿÍÀÌÇÖÓÕÍÄÍÃÈÀÅÄѽÌÄÍÕÍÀÆÎÑÀÒÓÐÍ ˽ÆÕÓÇÖÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÖÊѼÒÇÖÊÀÈÀÅÄÓºÑÎØ

ÀÆÎÑÀÒÓºÖ ÊÀÔÐÖļÍÀÈÆÍÕÒÓ½½ÓÈÐÖÒ»ÌÄÑÀ ÓμÃÈÎÓÎÊџÓÎÖ¦ÄÏÈÓѺÏÄȧÓÇÅÎÑÎÃÈÀÅØÆ» ÒÓÎÍ×ÐÑÎÓÕÍÌÄÓÀÁÈÁŸÒÄÕÍŠ»ÌÄÑÀÒ×ÄýÍ ÒÓÎÒ¿ÍÎ˽ÓÎØÖÎÈÀÆÎÑÀÏÕËÇÒ¼ÄÖÄÌÅÀͼÙÎ ÍÓÀÈÒÓÀÒØÌÁ½ËÀÈÀ½×ÈÌÄÁŸÒÇÓÇÍÏÑÀÆÌÀÓÈ Ê»ÓÈÌ» ÀË˟ÓÇÍÀÍÓÈÊÄÈÌÄÍÈÊ»ÀɼÀ šÄÁŸÒÇÓÇÍÀËËÀÆ»ÒÓΦϽÔÄͺÒ×ÄÖ§ÏÎØ

ÒÓÇÌÄƟËÇÙ»ÓÇÒÇÆÈÀÀÆÎџÊÀÓÎÈʼÀÖÓÀ ÏÑÎÇÆοÌÄÍÀ×ѽÍÈÀÊÀÈÒÓÇÍÀͺÆÄÑÒÇÏÎË ËÐÍͺÕÍÊÀÓÎÈÊÈÐÍ Š»ÌÄÑÀÇÀÆÎџÄÉÀÊÎËÎØÔļÍÀ×ÀÑÀÊÓÇ ѼÙÄÓÀÈÀϽØÏÄÑÏÑÎÒÅÎџÏÄѼÏÎØ ÍĽÃÌÇÓÕÍÀÊÈÍ»ÓÕÍÒÄÎ˽ÊËÇÑÇÓÇÍ ÄÏÈÊџÓÄÈÀ ÄÍÐÓÀÏÎÒÎÒӟÈÃÈÎÊÀÓμÊÇÒÇÖ ÁѼÒÊÎÍÓÀÈÒÓÀØÂÇ˽ÓÄÑÀÄϼÏÄÃÀÓÕÍÓÄËÄØ ÓÀ¼ÕÍÄÓÐÍ¢ÏÕÖÀÍÀźÑÎØÍÏÀџÆÎÍÓÄÖÏÎØ ÃÑÀÒÓÇÑÈÎÏÎÈοÍÓÀÈÒÓÇÍÀÆÎџÀÊÈÍ»ÓÕÍ Ç ÊÀÓÎÈʼÀº×ÄÈÏÀ¿ÒÄÈÍÀÀÏÎÓÄËļÁÀÒÈÊ»ÄÏÄÍ

ÏÑÎÕÔļÓÎØÏÎØÑÆļ΢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍÊÀÈÌÄ ÃÄÃÎ̺ÍνÓÈÒØÍÀËËÀƺÖŸÍÕÓÕÍÄØÑÐ ÔÀÃÈÄÍÄÑÆοÍÓÀÈÀϽÓÎ̺ÒÕÓÑÀÏÄÙÈÊÐÍ ÄÏÈÓÀÆÐÍ»ÏÈÒÓÕÓÈÊÐÍ×ÑÄÕÒÓÈÊÐÍÊÀÑÓÐÍ ÎØÒÈÀÒÓÈʟÔÀÎÃÇÆÇÔοͽËÎÈÎÈÏÎ˼ÓÄÖÏÎØ ÀÏÎÊÓοÍÀʼÍÇÓÀÍÀÃÇËÐÍÎØÍÓÎÏÑÀÆÌÀÓÈ ʽÓ¼ÌÇÌÀÊÀȽ×ÈÓÇÍÀÍÓÈÊÄÈÌÄÍÈÊ»ÀɼÀØÓ½ ÔÀÎÃÇÆ»ÒÄÈÒÄÏÎË¿ÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇÅÎÑÎËÎƼÀ ÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÀÈÒ׿ÎÍÓÀÒ»ÌÄÑÀ ÏÀџÓÇÍ ºÒÓÕÌÈÊÑ»ÌļÕÒÇÓÎØŽÑÎØÌÄÓÀÁ¼ÁÀÒÇÖ ÀϽÓÎÒÓÎ

ļÍÀÈÇÀÆÎџÀÊÈÍ»ÓÕÍ ÊÀÔÐÖÓ½ÒÎÇÎÈÊÎÃÎÌÈÊ» ÃÑÀÒÓÇÑȽÓÇÓÀ½ÒÎÊÀÈÎÈ ÏÕË»ÒÄÈÖÍĽÃÌÇÓÕÍÀË˟ÊÀÈ ÌÄÓÀ×ÄÈÑÈÒ̺ÍÕÍÀÊÈÍ»ÓÕÍ ÒÇÌÄÈÐÍÎØÍÓÎØÖÓÄËÄØÓÀ¼ ÎØÖÌ»ÍÄÖÄËÄ¿ÔÄÑÇÏÓÐÒÇ 

❛❛ ❜❜

™ÎÍӟÒÓÇÍ ÊÀӟÑÑÄØÒÇÇ ÊÓÇÌÀÓÀÆÎџ

ÎÃÇÆÐÍÓÀÖ×ÈËȟÃÄÖÏÎ˼ÓÄÖ ÏÎØÃÑÀÒÓÇÑÈÎÏÎÈοÍÓÀÈÒÓÎÍ ÏÈÎÍÄØÑÀËÆÈʽÊ˟ÃÎÓÇÖ ÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÒÓÇÍÀÍÄÑƼÀ —Ù»ÓÇÒÇŸËËÕÒÓĺ×ÄÈÒÇÌÄÈÐÒÄÈÁÎØÓȟÓÀ ÿÎÓÄËÄØÓÀ¼À×ѽÍÈÀÊÀÈÒ¿ÌÅÕÍÀÌÄÒÓÎÈ×ļÀ ÓÇ֥џÏÄÙÀÖÓÇÖ•Ë˟ÃÎÖÎÈÀÆÎÑÀÏÕËÇÒ¼ÄÖ ÏÎØŸÆÆÈÉÀÍÓÎÓÈÖ ÓÎØÏÎ ×ÐÑÇÒÀÍÒÓÈÖ ÄÍÐÆÈÀÓÎÓѺ×ÎͺÓÎÖ ÏÀџÆÎÍÓÄÖÓÇÖÊÓÇÌÀÓÀÆÎџÖÏÑÎÁ˺ÏÎØͽÓÈ ÎÈÒØÍÀËËÀƺÖÀϽÀÆÎÑÀÏÕËÇÒ¼ÄÖÀÊÈÍ»ÓÕÍ

ÅØÒÈʟÌÄÓÀÓ½ÓÄÔÄÕÑο ÌÄÍÀÔÄÌÄËÈÐÃÇÌÄƺÔÇÓÇÖ ÄÔÍÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ Ó½ÓÄļÍÀÈ Ä¿ÊÎËÎÍÀÀÍÓÈËÇÅÔļÊÀÈÎÏÈÎÿÒÏÈÒÓÎÖ½ÓÈÇ ÊÀӟÑÑÄØÒÇÃÄÍļÍÀȼÒÕÖºÍÀÓ½ÒÎÌÀÊÑÈͽ ÊÀÈÓ½ÒÎÀϼÔÀÍÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎ ¥ÀÒÓÎÈ×ļÀÀØӟļÍÀÈŸÊÑÕÖÀÏÎÊÀËØÏÓÈ ʟÆÈÀÓÇÍÀÆÎџÀÊÈÍ»ÓÕÍ ÏÎØÕÖÏÑÈÍÀϽ ÌÄÑÈʟ×ѽÍÈÀÀÏÎÓÄËοÒÄÓÇÑÀ×ÎÊÎÊÀËȟ ÓÇÖÄËËÇÍÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÊÀÈÇÎÏμÀÓÐÑÀ ÏË»ÓÓÄÓÀÈÀϽÓÇÍÏÑÕÓÎÅÀÍ»×ÑÇÌÀÓÎÏÈÒÓÕ


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ£žŠ˜™—£¢ª„•¥š•¥¢¦†˜Š¥¢„˜§¥—ŠŠ¥—£˜…—Š†˜–•˜—™ª”•£ —Š—

•ÑÀÒÈÓÄ×ÍÈÒÌμÊÀÈÒϺÊÎØËÀ ÊÑÀӟÍÄÓÀTQSFBETÒÓÎÍÔĽ

¸

ÓÀÍÒÎØüÍÎØͺÍÀÆÄ̟ÓÎÏÄѼ ÒÓÑÎÅÎ ÏÑÐÓÇÀ͟ÆÊÇļÍÀÈÍÀ ÆÍÕѼÙÄÈÖÏÐÖÍÀÓÎ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈ »ÒÄÈÖ¥ÈÖÓÄËÄØÓÀ¼ÄÖÐÑÄÖÏÎËËμ ļÍÀÈÀØÓμÏÎØÄÏÈÊѼÍÎØÍÓÎÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽ ½ÓÈÎÈ•ØÑÕÏÀ¼ÎÈÓÎغÃÕÒÀÍ ÌÄÍÓÎÏÀʺÓÎÃȟÒÕÒÇÖ ÀË˟ Î×ÄÈÑÈÒ̽ÖÓÎØ»ÓÀÍØϺÑÓÎ úÎÍÏÎËÈÓÈʽÖÊÀÈÄÍÓºËÄÈ ÄÏÈÙ»ÌÈÎÖ ¥ÈÄÍÍÎο͸ÓÈ ÄÍÐ̺ÒÀ ÒÄÓÑÄÈÖÇ̺ÑÄÖʟÌÅÔÇÊÄÇ ÒÊËÇÑ»ÒӟÒÇÓÇÖÊÀÆÊÄËÀ ѼÎØÓÇցÄÑÌÀͼÀÖ¬ÆÆÄËÀ šºÑÊÄË Ó½ÒÎ΁ÈÐÑÆÎÖ †ÀÏÀÍÃѺÎؽÒÎÊÀÈÎØÏÎØÑ ƽÖÓÎØÄϼÓÇÖ¢ÈÊÎÍÎ̼Àց †ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ ÆÈÀÍÀ ÌÇÍ×ÑÄÕÔοÍÏÎËÈÓÈʟÎȼÃÈÎÈ ÇÊØÁºÑÍÇÒÇÊÀÈÓÎʽÌÌÀÓÎØÖÓÇÍÏÑÎÒÅØÆ» ÒÓ΂ ¥ ÀÆÆËÈÒÓ¼*.' ËÄÎÍÓÀѼÙÎØÍ˺ÆÎÍÓÀÖ ½ÓÈÃÄÍÔÀÏÑÎÒÅ¿ÆÎØÍÒÓÎÍÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÏÑÎÊÀ ËÐÍÓÀÖÓÇÍÀÍÇÒØ×¼À ÀË˟ÊÀÈÓÎÒÏÄÊÎØ˟ ÑÈÒÌÀÓÕÍɺÍÕÍÄÏÄÍÃØÓÐÍ¢ÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖ ËÎÆÈʽļÍÀÈÍÀÌÇÍÔºËÄÈÄÏ´ÎØÃÄͼÍÀÅÎÑÓÕÔļ ÓÎÒÓ¼ÆÌÀ½ÓÈÔÀļÍÀÈÎÏÑÐÓÎÖ­ËËÇÍÀÖÏÎËÈÓÈ ʽÖÏÎØÎûÆÇÒÄÓÇ×ÐÑÀÒÓ΂ ¥ ™ÀÓÇÆÎÑοÍËÎÈϽÍÓÎÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽ½ÓÈ ÒÀźÒÓÀÓÀÇÓÀ˟ÍÓÄØÒ»ÓÎØ ¦Ç•Ë˟ÃÀÃÄÍ ÔÀÏÑÎÒÅ¿ÆÄÈÒÓÎÍÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ ļÍÀÈ ÀØÓ»ÏÎØÎÃÇÆļϟËÈÓÎʽÒÓÎÖÃÀÍÄÈÒÌο TQSFBE ÒÄŸÍÎÃÎÒÓÈÖÌÎ͟ÃÄÖ¯¿ÒÓÄÑÀ ÀϽÓÇÍÏѽÒÊÀÈÑÇÏÓÐÒÇÌÄӟÓÇÍÀÍÀÊμÍÕÒÇ

ºÊÀÍÄ˽ÆÎÆÈÀ¦ÆÄ̟ÓÎÏÄѼÒÓÑÎÅΧ ¢ÈɺÍÎÈÄÏÄÍÃØÓºÖÌÄ˼ÆÄÖÒØÍÀËËÀƺÖÎû ÆÇÒÀÍÀÑ×ÈʟÒÄÏÓÐÒÇÓÎʽÒÓÎÖÃÀÍÄÈÒÌο ÕÒÓ½ÒÎÀÑƽÓÄÑÀÓÎÀ¿ÉÇÒÀÍÄÏÈÓļÍÎÍÓÀÖÓÇÍ ÀÍÇÒØ×¼À—ÃÈÆËÕÒÒ¼À ½ÌÕÖ ÃÄÍ»ÓÀÍÎÌÎÍÀ ÃÈʽÖ˽ÆÎÖ¥ÎʽÒÓÎÖÃÀÍÄÈ ÒÌοÃÄÍÌÄÈÐÔÇÊÄÊÀÈÃÄÍÔÀ ÀÏÎÊËÈÌÀÊÕÔļÒÇÌÀÍÓÈʟÃȽÓÈ

❛❛ªÏŸÑ×ÎØÍÄÏÄÍÃØÓÈʟGVOET ÊÀÈÄÏÄÍÃØÓÈʺÖÓџÏÄÙÄÖ ÓÕÍÎÏμÕÍÓÎÊÀÓÀÒÓÀÓÈʽ ÀÏÀÆÎÑÄ¿ÄÈÍÀº×ÎØÍÒÓÀ×ÀÑ ÓÎÅØ˟ÊȟÓÎØÖÓ¼ÓËÎØÖÀϽ ×ÐÑÄÖÏÎØÁѼÒÊÎÍÓÀÈØϽÓÇÍ ÄÏÎÏÓļÀÓÎØ‚ ¥ÊÀÈÔÄÕÑļÓÀÈ ÁºÁÀÈνÓÈÔÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÎØÍÒÄ ÌÀÙÈʺÖÏÕË»ÒÄÈÖ¢˽ÆÎÖļÍÀÈ ÄÉÀÈÑÄÓÈʟÀÏ˽Ö¢ÌÇ×ÀÍÈÒ̽Ö ÒÓ»ÑÈÉÇÖÀϽÓÇÍ••ÏÑÎÁ˺ ÏÄÈÑÇӟÓÇÒØÌÌÄÓÎ×»ÓÎØ‚ ¥ ÒÅÀËÈÒÓÈʟÓÀÌļÀÓÎØÄÉÕÓÄÑÈÊο ÓÕÍ ÎÏμÕÍÎÈÃÈÀ×ÄÈÑÈÒÓºÖØϺÅÄÑÀÍÀÑÊÄӟ ÊÀӟÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÇÖÏѽÒÅÀÓÇÖÊѼÒÇÖÃÀÍÄÈ ÒÌοÊÀÈÎÈÎÏμÎÈÃÄÍÄÍÃÈÀźÑÎÍÓÀÈÆÈÀØϺÑÎ ÆÊÄÖÀÏÎýÒÄÈÖÀË˟ÆÈÀÓÎÍÒØÍÃØÀÒ̽Ä˟ ×ÈÒÓÎØѼÒÊÎØÊÀÈÀϽÃÎÒÇÖ˼ÆÎÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇÖ ÓÎØ ÔÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÎØÍÒÄÌÀÙÈʺÖÏÕË»ÒÄÈÖ

šÎͽÃÑÎÌÎÖ ÊÀÈÊÀÓÇŽÑÀ ÇÏÎÑļÀÏÑÎÖ Ó΂ ¥

❜❜

ÓÎØÏÀʺÓÎدÊÀÈÒÓÀ½ÑÈÀÓÇÖ×ÑÄÎÊÎϼÀÖ ½ÓÀÍÓÇ͆ÀÑÀÒÊÄØ»ÏÑÈ˼ÎØÓÎʽÒÓÎÖ ÃÀÍÄÈÒÌοÁÑÈÒʽÓÀÍϟÍÕÀϽ šÄŸËËÀ˽ÆÈÀÇÃÈÆËÕÒÒ¼ÀÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ÒÄ•Ë˟ÃÀÊÀÈÄÉÕÓÄÑÈʽÒÓÎÈ×¼ÙÄÈÊÀÈÔÀÒÓÎÈ ×¼ÒÄÈÀÊÑÈÁŸÒÓÇ×ÐÑÀ̺×ÑÈÍÀÁÑÄÔοÍÓÀ ÊÄşËÀÈÀÀÍÀ×ÑÇÌÀÓÎýÓÇÒÇÖÓÕÍÏÀËÀÈÐÍ ÊÀÈͺÕÍÎÌÎ˽ÆÕÍšŸËÈÒÓÀʟÏÎÈÎÈÄÊÓÈÌÎ¿Í ÌÄÌÄƟËÇýÒÇÀÈÒÈÎÃÎɼÀÖ ½ÓÈÇÄËËÇÍÈÊ» ÊØÁºÑÍÇÒÇÃÄÍÔÀ×ÑÄÈÀÙ½ÓÀÍÍÀʟÍÄÈÀ¼ÓÇÒÇ ÆÈÀÁλÔÄÈÀ ÀË˟ÌÈÀÀÏË»ûËÕÒÇ ÇÎÏμÀ ÃÄÍļÍÀÈÊÀÍÃÄÒÌÄØÓÈÊ»

ÈÀÓ¼ÃÄÍϺÅÓÄÈ šÄӟÓÇÍÀÍÀÊμÍÕÒÇÓÎØÏÀʺÓÎØÓÇÍ ÏÄÑÀÒ̺ÍÇ™ØÑÈÀÊ» ɺÍÎÈÀÍÀËØÓºÖºÊÀÍÀÍ ˽ÆÎÆÈÀºÍÀ¦ÌÏÀÙοÊÀÖ§ÏÎغ×ÄÈÒÓÇÃȟ ÔÄÒ»ÓÇÖÇÄËËÇÍÈÊ»ÊØÁºÑÍÇÒÇ¥ÎʽÒÓÎÖ ÃÀÍÄÈÒÌοÒÇÌļÕÍÄÑÀÆÃÀ¼ÀÀÏÎÊËÈ̟ÊÕÒÇ ÌÎ͟ÃÕÍ ÏÑÎÖÓÈÖ¢ÈÃÇËÐÒÄÈÖ ½ÌÕÖ ÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÏÀѺÌÄÈÍÀÍÒÓμÃÈÎÌÎͽ ÓÎÍÎÌÎÓ¼ÁÎ ¦Ç•Ë˟ÃÀÃÄÍÔÀʟÍÄÈ×Ñ»ÒÇ ÓÎØÏÀʺÓÎا ÄÍÐÎÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÀ½ÑÈÒÓÀÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÌÄÈÐÒÎØÍÓÎѼÒÊÎÒÓÀ×ÀÑÓÎ ÅØ˟ÊȟÓÎØÖ ¢˽ÆÎÖ ÄϼÒÇÖÄÉÀÈÑÄÓÈʟÀÏ˽Ö—•Ë˟ÃÀ ÄÉÀÒşËÈÒÄÓÎÍÃÀÍÄÈÒ̽ÓÎØ ÀË˟ÃÄÍ ÀϺÅØÆÄÀʽÌÇÓÇ×ÑÄÎÊÎϼÀ ÀÅοÓÇÍÏÄÑÈ ̺ÍÎØÍÀʽÌÇÿÎÿÒÊÎËÀºÓÇÓÎÊÀÈÓÎ ¢È˽ÆÎÈÀØÓμ ÄÊÓÈÌοͽÒÎÈÏ˺ÎÍÏÑÎ ÊѼÍÎØÍÓÇÍÓÀ׿ÓÀÓÇÏÑÎÒÅØÆ»ÒÓÎÍÃÀÍÄÈÒ̽ •ØÑÕÙÐÍÇÖÊÀÈ‚ ¥ ºÏÑÄÏÄÍÀÒØÍØÏÎËÎÆÈ ÒÓοÍÀϽÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÐÒÓÄÍÀÒÏÄ¿ÒÄÈÍÀ ÄÍÓÀ×ÔļÒÓÎÍÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÒÓ»ÑÈÉÇÖÓÇÖ••ÏÑÈÍ ÎÈÊÄÑÃÎÒʽÏÎÈÄÊÌÄÓÀËËÄØÓοÍÓÈÖÏÀÑÀϟÍÕ ÀÍÓÈÊÄÈÌÄÍÈʺÖÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÄÖÊÀÈÀÑ×¼ÒÎØÍ ϟËÈÍÀÒÎÑӟÑÎØÍÒÄÄËËÇÍÈʟÎ̽ËÎÆÀ

¥ÎÏÀʺÓÎ ¢ÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÖÒÓ»ÑÈÉÇÖÏÄÑÈËÀÌÁŸÍÄÈßÍÄÈÀ ¿ÂÎØÖÃÈÒÄØÑÐ •• ÒØÍÃÈÒÄØÑÐ ‚ ¥ ÓÀÎÏμÀļÍÀÈÏËÇÑÕÓºÀÒÄÓѼÀ×ѽÍÈÀ ÌÄÄÓ»ÒÈÎÄÏÈÓ½ÊÈÎÆÈÀÓÇÍ•ØÑÐÏÇ ÄÍÐ ×ÑÄÐÍÄÈÓ΂ÈÄÔͺÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈʽ¥ÀÌļÎ ¥ÎØÂÇ˽ÄÏÈÓ½ÊÈÎÒÓÎÄØÑÕÏÀÚʽÏÀʺÓÎ ÀÍÓÈÏÑÎÒÕÏÄ¿ÄÈÌÈÀÀϽÅÀÒÇÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀ ÌÇÍÃÎÔļºÍÀ׺ÑÈÁλÔÄÈÀÖÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÀË˟ ÎØÒÈÀÒÓÈʟÍÀÒÏÑÐÉÄÈÓÇ×ÐÑÀÒÄÃÀÍÄÈÒ̽ ÀϽÓÈÖÀÆÎѺÖ —ÏÑÐÓÇÃÎÊÈÌÀÒ¼ÀÓÇͥѼÓÇÌÏÎÑļÍÀÊÑÈÔļ ÄÏÈÓØ×»Ö̽ÍÎÕÖÏÑÎÖÓÇÍʟËØÂÇ ÀÍÀÍÀËÎÆÈ ÒÓļÊÀÍļÖ½ÓÈÎÈÀÆÎѺÖØÏÄÑʟËØÂÀÍÓÇͺÊÃÎ

ÒÇÓÕÍÄËËÇÍÈÊÐÍÆÑÀÌÌÀÓ¼ÕÍÏÑÎÒźÑÎÍÓÀÖ ÃÈÒÄØÑÐ ÄÍÐÙÇÓοÒÀÌÄ ÃÈÒÄØÑÐ ¥ÄËÈÊÐÖÓ΂Ç̽ÒÈΟÍÓËÇÒÄ ÃÈÒÄØÑÐÌÄ ÄÏÈÓ½ÊÈÎ ÆÈÀÓÀÄɟÌÇÍÀ ºÍÀÍÓÈ ÓÇÍ ÏÑÎÇÆοÌÄÍÇÅÎџ ÊÀÈ ºÍÀÍÓÈ ÓÇÍÏÑÎÇÆοÌÄÍÇÅÎџ ¥ÎÄÏÈÓ½ÊÈÎļÍÀÈØÂÇ ˽ÓÀÓÎÊÀÈÏÑÎÃÈÀÆџÅÄÈÓÎÓÈÔÀÒØÌÁļÀÍÇ ×ÐÑÀÁÆÄÈÆÈÀÍÀÃÀÍÄÈÒÓļÌÄÃÄÊÀÄÓºÖÎ̽ËÎ ÆÎ ÀË˟ ÌÄÌÈÀʟÏÎÈÀýÒÇÃÈÀÒÓÑÎÅ»Ö ÔÀ ÌÏÎÑοÒÀÌÄÍÀÓÎÃοÌÄÊÀÈÕÖÔÄÓÈÊ»ÄɺËÈÉÇ ÀÍÀÍÀËÎÆÈÒÓοÌĽÓÈļÍÀÈÊÀË¿ÓÄÑÀÀϽÓÎ ÊÀÈÓÎÏÎØ»ÓÀÍÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍdžÀÑÀÒÊÄØ» ½ÓÀÍÓÀÄËËÇÍÈʟEFBMJOHSPPNTºÅÔÀÍÀÍÒÓÀ ½ÑÈÀÓÇÖÀϽÆÍÕÒÇÖ

™ŸÌÅÔÇÊÀÍÎÈÀÍÓÈÑÑ»ÒÄÈÖ ÓÇÖšºÑÊÄË ¥ÎÏѽÁËÇÌÀÓÇÖ•ØÑÐÏÇÖ ÒØÍÎËÈʟ ½ÏÕÖ ÏÑÎÀÍÀźÑÔÇÊÄ ļÍÀȽÓÈÎÈÏÎËÈÓÈÊμÀÏÎÅÀ

Ò¼ÙÎØÍÌÄÓÀÃÈʟÓÎØÖÊÑÈÓ»ÑÈÀÆÈÀÎÈÊÎÍÎÌÈʟ ÔºÌÀÓÀ—•ØÑÐÏÇ ŸËËÕÒÓÄ ÓÎÏË»ÑÕÒÄÀÊÑÈ ÁŸ½ÓÀÍÃÄÍÀÏÎÅÀÒÈÙ½ÓÀÍÏÀËÀȽÓÄÑÀÇÌļÕÒÇ ÄÏÈÓÎʼÕÍ•ÍÐËÎÈϽÍ̺×ÑÈÏѽÓÈÍÎÖÇšºÑÊÄË ÀÍÓÈÒÓÄʽÓÀÍÒÓÇÁλÔÄÈÀÏÑÎÖÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÄÉÀÈÓ¼ÀÖÓÕÍÄÊËÎÆÐÍÊÀÈÓÕÍÀÑÍÇÓÈÊÐÍÃÇÌÎ ÒÊÎÏ»ÒÄÕÍ ÓÎÏÄÑÀÒ̺ÍΊÀÁÁÀÓÎÊ¿ÑÈÀÊÎÇ ÒӟÒÇÓÇÖŸËËÀÉÄ ”ÄÁÀ¼ÕÖ ÃÄÍÌÀÖÀƟÏÇÒÄ οÓĺÆÈÍÄÔÀ¿ÌÀ ¢ÈÄÑÌÀÍμÓÑÀÏÄÙ¼ÓÄÖ¯ÏÑÎÄɟÑ×ÎÍÓÎÖÓÎØ ÏÑκÃÑÎØÓÇÖ%FVUTDIF#BOLÈ½ÙÄŬÊÄÑÌÀÍ ¯ÓÇͺÏÄÈÒÀͽÓÈ ÀÍÒØÍÄ×¼ÒÄÈÍÀÄÏÈ̺ÍÄÈ ÀØÓ½ ÔÀÏÑÎÊÀ˺ÒÄÈÓÄџÒÓÈÀÙÇ̼ÀÒÓÈÖÆÄÑÌÀÍÈʺÖ ÓџÏÄÙÄÖ ÎÈÎÏμÄÖļÍÀÈʟÓÎ×ÎÈÄËËÇÍÈÊÐÍ ÎÌÎ˽ÆÕÍ ™ÈºÓÒȺÆÈÍÄÓÎÔÀ¿ÌÀ¥ÈÊѼÌÀÏÎØÔÀ ÊÑÀÓ»ÒÄÈÓ½ÒÎ˼Æί½ÒÎÊÀÈÇÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀ ÏÎËÈÓÈÊ»ÖÃÈÀ×ļÑÈÒÇÖÓÇÖÓÄËÈÊ»ÖØÏÀÆÕÆ»ÖÓÇÖ ×ÐÑÀÖÒÓÎÒÅÀÆļÎÓÎØ‚ ¥
¥Î†¢ ¥˜™˜

ÈÊÎÍÎ̼À

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

¥ÑØÏÐÍÕÒÓÇÍ

ÍŸÆÊÇ ÑÄØÒÓ½ÓÇÓÀÖ u ¬ÌÄÒÇÀ͟ÆÊÇÃÈÎ׺ ÓÄØÒÇÖÑÄØÒÓ½ÓÇÓÀÖº×ÎØÍ ×ÈËȟÃÄÖÌÈÊÑÎÌÄÒÀ¼ÄÖ ÀË˟ ÊÀÈÌÄÆÀË¿ÓÄÑÄÖÄÏÈ×ÄÈÑ» ÒÄÈÖ ÊÀÔÐÖÎÈÀØÉÇ̺ÍÄÖ ÃÀϟÍÄÖÅÎÑÎËÎƼÀÖÊÀÈÓÀ ÀÍÎÃÈʟËÄÈÓÎØÑÆÈʟºÉÎÃÀ º×ÎØÍÀÃÄȟÒÄÈÓÀÓÀÌļÀ ÓÎØÖ¸ÏÕÖÔÀÃοÌÄ ÎÈ ÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖÊØÑÈÎËÄÊÓÈʟ ÒÓÄ͟ÙÎØÍ ºÓÒÈÇÀϽÒØÑÒÇ ÓÇÖÏÀÑÀÊџÓÇÒÇÖÄϼ ÓÕÍÄÊÃÈÃÎ̺ÍÕÍÓÈÌÎËÎƼÕÍ »ÓÀÍÌÈÀËÎÆÈÊ»ÀϽÅÀÒÇ̺ ÒÀÒÓÎÍÏÀÑÀËÎÆÈÒ̽ŽÑÕÍ ÓÎØ‚ÇÌÎÒ¼ÎØ ¥ÇͼÃÈÀÐÑÀ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄ ÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ ÒÓÀÒØÑӟÑÈÀ ÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖ ËÈÌ͟ÙÎØÍϟÍÕÀϽ ÀÈÓ»ÒÄÈÖÆÈÀºÍÓÀÉÇÒÓÎÍÏÑÎ ÇÆοÌÄÍÎÀÍÀÏÓØÉÈÀʽͽÌÎ —ØÏÎØÑƽÖ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖ„ ™ÀÓÒºËǺ×ÄÈÌÏËÎʟÑÄÈÓÈÖ ÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÄÖÀÅοÄÏÈÃÈÐÊÄÈ ÍÀÊÀÓÀÔºÒÄÈͺÎÀÍÀÏÓØÉÈÀ ʽͽÌΏÍÓ¼½ÌÕÖÍÀÄÉÄӟ ÒÄÈÀØÓºÖÓÈÖÀÈÓ»ÒÄÈÖ ÓÈÖº×ÄÈ ÀÅ»ÒÄÈÒÓÇÍŸÊÑÇÒÓÄÑÐÍÓÀÖ ÀϽÓÇÍÀÆÎџÊѼÒÈÌÀÊÄş ËÀÈÀ¥ÎÊÄͽ ½ÌÕÖ ÑÄØÒÓ½ ÓÇÓÀÖÏÎØÃÇÌÈÎØÑÆļÓÀȺ×ÄÈ ÕÖÀÏÀÑ×»ÓÈÖÓџÏÄÙÄÖ †ÑÎÓÇÖÊѼÒÇÖÎÈÊÀÓÀÔºÒÄÈÖ ÒÓÈÖÓџÏÄÙÄÖºÅÔÀÍÀÍÓÀ ÃÈÒÄØÑÐ ÄÍÐÎÈ×ÎÑÇÆ»ÒÄÈÖ ÓÀÃÈÒÄØÑТÈÓџÏÄÙÄÖ ʟËØÏÓÀÍÓÇÃÈÀÅÎџÀØÓ» ÄÊüÃÎÍÓÀÖÎÌÎËÎÆÈÀʺÖÄÊ ýÒÄÈÖÊÀÈßÍÄÈÀ—×ÑÇÌÀ ÓÎÏÈÒÓÕÓÈÊ»ÊѼÒǺÊËÄÈÒÄÓÇ üÎÃÎ ÄÍÐÀϽÓÎÏÀʺÓÎÓÕÍ ÃÈÒÄØÑÐ̽ËÈÖÏѽÒÅÀÓÀ ÄÍÄÑÆÎÏÎÈ»ÔÇÊÀÍÓÀÃÈÒ ÄØÑÐ

;ÇÓοÍŸÌÄÒǼÃÑØÒÇ ØÏÎØÑÆļÎØ ÀØÓÈ˼ÀÖ

¥

ÇÍÏÄѼÎÃÎ

Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÏÀËÀȽÓÄÑÇ

 ½ÓÀÍŸÑ×ÈÒÄ

ÌÄ˺ÓÇ ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ

Ç Ñλ ÊÄÅÀËÀ¼ÕÍ ÏÑÎÖ ÓÎ ÄËËÇÍÈʽ ×ÑÇÌÀÓÈÒÓ»ÑÈÎ ºÍÀÌÄƟËÎ ̺ÑÎÖÏÑλËÔÄÊÀÈÀϽÓÈÖ ÀÆÎѺÖ•ËË»ÍÕÍÄÅÎÏËÈÒÓÐÍ ÏÎØÓÎÏÎÔºÓÇÒÀÍ×Ñ»ÌÀÓÀ ÒÄÄÈÒÇÆ̺ÍÄÖÄÓÀÈÑļÄÖ¬Ë ËÎÓÄÏÀÑÀÆÕÆÈʟÊÈŸËËÎÓÄ ÆÈÀ˽ÆÎØÖÏÑÎÁÎ˻֊»ÌÄ ÑÀ ÊÀÔÐÖÎÈÏÑÎÎÏÓÈʺÖÆÈÀ ÓÇÍÄËËÇÍÈÊ»ÎÈÊÎÍÎ̼ÀļÍÀÈ ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÀÑÍÇÓÈʺÖÆÈÀ ÓÎ  Ç ÊÀӟÑÆÇÒÇ ÓÎØ ØÏÎØÑÆļÎØ ÀØÓÈ˼ÀÖÒÓÄÑļ ÀϽÓÇ×ÐÑÀÔºÒÄÈÖÄÑÆÀÒ¼ÀÖ ÊÀÈÒÇÌÀÍÓÈʟºÒÎÃÀÀϽÓÎÒØ͟ËËÀÆÌÀÓÕÍ ÃÈÒÏÎØÃÇÌÈÎØÑÆļÇÄËËÇÍÈÊ»ÍÀØÓÈ˼À †ÀџÓÀ¿ÓÀÏÎË˺ÖÄËËÇÍÈʺÖÄÓÀÈÑļÄÖº×ÎØÍ ÄÏÈ˺ÉÄÈÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÓÎ͆ÄÈÑÀȟÊÀÈÓÇ͏ÓÓÈÊ»ÕÖ ºÃÑÄÖÆÈÀÓÈÖÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖÓÎØÖ¸×È̽ÍÎÄÉÀÈÓ¼ÀÖ ÓÇÖÀÍÎÃÈÊ»ÖÅÎÑÎËÎƼÀÖÒÓÀ×ÑÇÌÀÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈ ʟʺÍÓÑÀ¯½ÏÕÖÓ΄ÎÍüÍί ÀË˟ÊÀÈÄÏÄÈû ÌÏÎÑοÍÍÀÒÓÄËÄ×ÐÒÎØÍÓÈÖÄÓÀÈÑļÄÖÓÎØÖÌÄ ÅÔÇͽÓÄÑÎʽÒÓÎ֏ØÓ»ÓÇ×ÑØÒ»ÄØÊÀÈѼÀÓÇÖÀ͟ÏÓØÉÇÖÓÕÍ ÍÀØÓÈËÈÀÊÐÍÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÕÍÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀÓÇןÍÄÈÇ×ÐÑÀ˽ÆÕÌÈÀÖ ÏÀџËÎÆÇÖÀϽÅÀÒÇÖÆÈÀÓÎÍÏÄÑÈÎÑÈÒ̽ÓÕÍØÏÎØÑÆļÕÍ

ÔºÒÄÈÖÄÑÆÀÒ¼ÀÖÒØÍÎËÈʟÔÀ ÌÏÎÑοÒÄÍÀÀÏÎÑÑÎÅ»ÒÄÈÇ ÃÇÌÈÎØÑƼÀÍÀØÓÈËÈÀÊοʺ ÍÓÑÎØÒÓÎ͆ÄÈÑÀȟØÓºÖ ÎÈÔºÒÄÈÖÄÑÆÀÒ¼ÀÖÃÄÍÀÅÎ ÑοÍÀÏÎÊËÄÈÒÓÈʟÓÎÍ×ÐÑÎ ÓÇÖÍÀØÓÈ˼ÀÖ ÀË˟ÊÀÈÒØÍÀ ÅļÖÊ˟ÃÎØÖ ½ÏÕÖÓÎÍ×ÑÇ ÌÀÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽŠØÍÄÏÐÖ ºÍÀÌÄƟËÎ̺ÑÎÖÓÕÍŸÍÄÑ ÆÕÍÏÓØ×Èο×ÕÍÔÀºÁÑÈÒÊÄ ÃȺÉÎÃÎÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ¢È ÀÏÎşÒÄÈÖ ÏÎØ ÏѺ ÏÄÈÍÀËÇÅÔοÍļÍÀÈÀÏ˺Ö ™¼ÍÇÓÑÀ ÆÈÀ ÓÈÖ ÄËËÇÍÈʺÖ ÍÀØÓÈËÈÀʺÖÄÓÀÈÑļÄÖÎÈÎÏμÄÖÊÀÓº×ÎØÍÏÄѼÎ ÏÓÇÔºÒÇÒÓÀ×ÑÇÌÀÓÈÒÓ»ÑÈÀÓÇÖ ºÀÖª½ÑÊÇÖ ÊÀÈÓÎØ„ÎÍüÍÎØ•ÉŸËËÎØ ÓÎ×ÑÇÌÀÓÈÒÓ»ÑÈÎ ÃÈÀÔºÓÄÈÓÎÊÀÔÄÒÓÐÖÊÀÈÓÇÒ×ÄÓÈÊ»ÍÎÌÎÔÄÒ¼À ÆÈÀÃÈÏË»ÄÈÒÀÆÕÆ»ÓÕÍÌÄÓÎ×ÐÍÓÕÍÄÓÀÈÑÄÈÐÍ ŠÄÌÈÀÓ½ÒÎÿÒÊÎËÇÒØÆÊØѼÀÆÈÀÓÇ×ÐÑÀÃÄÍ ØϟÑ×ÄÈÊÀͺÍÀÖ˽ÆÎÖÍÀÌÇÍ ØżÒÓÀÓÀÈ ØÏÎØÑÆļÎ  ÀØÓÈ˼ÀÖ¥ÀÎźËÇÔÀļÍÀÈÏÎË ËÀÏ˟ÒÈÀÀϽÓÎÀÑ×ÈʽʽÒÓÎÖ ÏÎØÔÀÊÀÓÀÁËÇÔļ

ÀØÓÈËÈÀʽ ʺÍÓÑÎ ÒÓÎÍ †ÄÈÑÀȟ

?

ÏÄÑÈÏÓºÑÕÍÓÕÍ×ÎÑÇÆÐÍÊÀÔÐÖÊÀÈÓÎÍÒØÍÎËÈʽÒØÍÓÎÍÈÒ̽ØËÎÏμÇÒÇÖÓÕÍÄÊÃÇËÐÒÄÕÍ

ÓÇÍ™ÎÈͽÓÇÓÀÓÕÍ•ËË»ÍÕ͆ÎËØÓºÊÍÕÍÕÖ ÄϼÒÇÌÎÖ×ÎÑÇƽÖÓÇ֏ÍÕӟÓÇÖŠØÍÎÌÎ ÒÏÎÍüÀÖ†ÎËØÓºÊÍÕÍ•Ë˟ÃÀÖ Š†• ÊÀÈ ÓÇÖ­ÍÕÒÇÖ†ÎËØÓºÊÍÕ͏ÔÇÍÐÍ •† ÆÈÀ ÓκÓÎÖ —ÄÓ»ÒÈÀÓÄËÄÓ»ÀÏÎÍÎÌ»ÖÁÑÀÁļÕÍ ÆÎͺÕÍÊÀÈÏÀÈÃÈÐÍÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈ»ÔÇÊÄ

ÊÀȆºÓÑ΁ÀËÀÊÓ½ÏÎØËÎ¥ÀÏÑÎÚ½ÍÓÀ ÎØ Íο ÌÄÆÍÐÌÎÍÀÓÇÃØÍÀÓ»Ò׺ÒÇÀÌÎÈÁÀ¼ ÀÖÄÊÓ¼ÌÇÒÇÖÊÀÈÄÌÏÈÒÓÎÒ¿ÍÇÖÌÄÓÇÍÄËËÇ ÍÈÊ»ÎÈXÊÎƺÍÄÈÀÏÎغ×ÎØÍÀÍÀÏÓ¿ÉÄÈÄÃÐ ÊÀÈ×ѽÍÈÀ ÏÑÀÆÌÀÓÎÏμÇÒÀÍÀÏÎÍÎÌ» ÓÕÍÊÀÔÈÄÑÕ̺ÍÕÍÁÑÀÁļÕͦ ÎØÍο§ÒÄ ÓÈÌÐÌÄÍÀ̺ËÇ ÒØÍÎÃÄØÓÈʟÌÄ×ÑÇÌÀÓÈÊ»

ÓΊÀÁÁŸÓΛÄÁÑÎ؟ÑÈÎØÒÄÊÄÍÓÑÈʽ ÉÄÍÎÃÎ×ļÎÓÇ֏ԻÍÀÖ—­ÍÕÒdžÎËØÓº ÊÍÕ͏ÔÇÍÐͯ•†ÁџÁÄØÒÄÆÎÍļÖ ÊÀÈÏÀÈÃȟÏÎØÀѼÒÓÄØÒÀÍÒÓ΁ØÌ͟ÒÈÎÊÀÈ Ó΄¿ÊÄÈÎ ÄÈÒ»×ÔÇÒÀÍÊÀÈÀÏÎÅμÓÇÒÀÍÀϽ

ÄÏÈÓÀÆ»ÀɼÀÖÄØÑІѽÊÄÈÓÀÈÏ˺ÎÍ ÆÈÀºÍÀÍÔÄÒ̽ÏÎØÄÅÀÑ̽ÙÄÈÇ ÎØÍοÒÄ ÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÌÄÓÇ͏ÍÕӟÓÇŠØÍÎÌÎÒÏÎÍüÀ †ÎËØÓºÊÍÕÍ•Ë˟ÃÀÖÊÀÈÓÇÍ­ÍÕÒdžÎËØ ÓºÊÍÕ͏ÔÇÍÐÍ

¥ÇÃÄ¿ÓÄÑÇÔºÒÇ À͟ÌÄÒÀÒÓÈÖ

ÄÓÀÈÑļÄÖÓÎØÊ˟ÃÎØ ÊÀÓºËÀÁÄÇ™¿ÏÑÎØ-FBTJOH ÒÓÈÖͺÄÖÒØÌÁŸÒÄÈÖÆÈÀÓÎ ÌÄÏÎÒ½ÏÎØÀÍ»ËÔÄ ÒÓÀ ÄÊÀÓÄØÑÐ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÀÄϼÒÇÌÀ ÒÓÎÈ×ļÀÓÇÖ­ÍÕÒÇÖ ÄÓÀÈÑÄÈÐÍ×ÑÇÌÀÓÎÃÎÓÈÊ»Ö ̼ÒÔÕÒÇÖ—ÔØÆÀÓÑÈÊ»ÓÇÖ ¥ÑŸÏÄÙÀÖ™¿ÏÑÎØÊÀÓÄӟÆÇ ÒÓÇÍÏÑÐÓÇÔºÒÇÒÓÈÖ ÒØÌÁŸÒÄÈÖMFBTJOHÀÊÈÍ»ÓÕÍ ÊÀÈÇÒÓÈÖÒØÌÁŸÒÄÈÖMFBTJOH ÄÉÎÏËÈÒÌοÆÑÀÅļÎØ ŠÓÇÍÏÄÑÈźÑÄÈÀ ÄϼÒÇÖ Ç™¿ÏÑÎØ-FBTJOHÊÀÓº×ÄÈ ÓÇÍÏÑÐÓÇÔºÒÇÒÓÈÖͺÄÖ ÒØÌÁŸÒÄÈÖÌĺÍÀÏÎÒ½ ÄÊÀÓÄØÑÐ

-FWJ´T)FMMBT¥ÇÔºÒÇ ÓÎØͺÎØ$PVOUSZ

.BOBHFSÒÓÇ-FWJ´T•Ë˟ÃÎÖ ÀͺËÀÁÄ΄ŸÌÏÑÎÖ †ÎӟÆÀÖ ÎÎÏμÎÖÊÀÓļ×Ä ̺×ÑÈÏѽÒÅÀÓÀÓÇÔºÒÇ ÓÎØ'SBODIJTF%JSFDUPS%*" ÓPØ(SPVQ$BSSFGPVSÌÄ ÀÉÈÎÒÇÌļÕÓÄÖÄÏÈýÒÄÈÖ —ÄÑÆÀÒÈÀÊ»ÓÎØÄÌÏÄÈѼÀ ÏÄÑÈËÀÌÁŸÍÄÈÔºÒÄÈÖÒÄ ÄÓÀÈÑļÄÖ½ÏÕÖÇ7FSUJDBM ŠÓÇ7FSUJDBM4" ̺ËÎÖ

¢ÈÏÑÎӟÒÄÈÖÓÇÖ0OF5FBNÄÏÈ˺×ÔÇÊÀÍÀϽÓÇ.JDSPTPGU•ËËŸÖ ºÏÄÈÓÀÀϽÃÈÀÆÕÍÈÒ̽ÏÎØÎËÎÊËÇÑÐ ÔÇÊÄ˼ÆÎÏÑÈÍÀϽÓΆŸÒ×ÀÊÀÈÒÓÎÍÎÏμÎÒØÌÌÄÓļ×ÀÍÄÓÀÈÑļÄÖ¢ÃÈÀÆÕÍÈÒ̽ÖÀÅÎÑοÒÄÓÇÃÇÌÈ ÎØÑƼÀÊÀÈØËÎÏμÇÒÇÄÊÃÇËÐÒÄÕÍÌÄÒÓ½×ÎÓÇÍØÏÎÒÓ»ÑÈÉÇͺÕÍÄÊýÒÄÕÍËÎÆÈÒÌÈÊοÓÇÖ.JDSPTPGU É¼ÙÄÈÍÀÒÇÌÄÈÕÔļ½ÓÈļÍÀÈÀϽÓÈÖÒϟÍÈÄÖÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÏÎغÍÀÖÏÄ˟ÓÇÖÄÌÏÈÒÓÄ¿ÄÓÀÈÓÇͼÃÈÀÄÓÀÈÑļÀ ÒÄÏÀџËËÇËÎØÖÃÈÀÆÕÍÈÒÌοÖÏÎØÃÈÄɟÆÄÈ —0OF5FBN ÄÓÀÈÑļÀÒØÍÃØÀÒ̺ÍÕÍØÏÇÑÄÒÈÐÍÄÏÈÊÎÈÍÕͼÀÖÊÀÈ̟ÑÊÄÓÈÍÆÊ ÀͺËÀÁÄÓÎÍÒ×ÄÃÈÀÒ̽ ÓÎØDPODFQU ÓÇÍÄÏÈ̺ËÄÈÀÓÕÍØËÈÊÐÍÄÏÈÊÎÈÍÕͼÀÖÊÀÈÓÕÍTQFDJBMFGGFDUT ÓÇÍÊÀÓÀÒÊÄØ»ÒÊÇÍÈÊÐÍÊÀÈ

•˜¥•˜»ºËÀÁÀÍÌÄÓÀÏÓØ×ÈÀʽÓ¼ÓËÎÊÀÈ ÃÈÃÀÊÓÎÑÈʽ ¥ÈÌÇÓÈÊ»ÃȟÊÑÈÒÇÀÏÎýÔÇÊÄÊÀÈÒÓÎØÖ ¢ËØÌÏÈÎͼÊÄÖ̺ËÇÓÇÖ•††¿ÑÑ΂»ÌÀ

4"ÊÀÈÇ$BSPV[PT4"

Η Microsoft Ελλάς διάλεξε One Team

—'SJFTMBOE$BNQJOB)FMMBTÌÄÓÀ ÏÑÎÚ½ÍÓÀ ÎØÍο ÒÓÎÏËÀ¼ÒÈÎÓÎØ ÏÑÎÆџÌÌÀÓÎÖ•ÓÀÈÑÈʻ֙ÎÈÍÕÍÈʻ֕ØÔ¿ ÍÇÖ ÆÈÀÓѼÓÇÒØÍÄ×»×ÑÎÍȟØÏÎÒÓÇѼÙÄÈ

Ò×ОÉÇ¿

ÓÎآ̼ËÎØ«ÀÓÙÇÈ՟ÍÍÎØ ÕÖ0QFSBUJPOT.BOBHFS ½ÏÎØ»ÓÀÍØÏÄ¿ÔØÍÎÖÆÈÀ ÓÎ̟ÍÀÓÙÌÄÍÓÓÕÍÃØÎ ÁÀÒÈÊÐÍCSBOET 7FOVT 7JDUPSJBBOE#FMJOEB ÊÀÔÐÖ ÊÀÈÆÈÀÓÇÍÀÍÀÃÈÎÑƟÍÕÒÇ ÓÎØÓÌ»ÌÀÓÎÖ×ÎÍÃÑÈÊ»Ö ÏÐËÇÒÇÖ

…ºÍÎÈÄÏÄÍÃØÓºÖ ¬ËËÀÉÄ¿ÒÓÄÑÀÀϽÌ»ÍÄÖÇ Ò¿ÍÔÄÒǽËÕͽÒÎÈÒØÌÌÄ Óº×ÎØÍÒÓÎÄËËÇÍÈʽ×ÑÇÌÀ ÓÈÒÓ»ÑÈÎ¥ÎÍšŸÑÓÈÎÇÒØÌ ÌÄÓÎ×»ÓÕÍɺÍÕÍÄÏÄÍÃØÓÐÍ ÀØÉ»ÔÇÊÄÒÄ ÄÍÐÓÎ ÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×ÎÏÎÒÎÒÓ½ÓÕÍ•ËË» ÍÕÍÃÈÀÌÎÑÅÐÔÇÊÄÒÄ —ÒØÍÎËÈÊ»ÀɼÀÒØÍÀËËÀÆÐÍ ÀÍ»ËÔÄÒÄ ÃÈÒÄØÑÐ ÌÄÈÕ̺ÍÇÊÀӟ ÒÄÒ׺ÒÇ ÌÄÓÎÍ›ÄÁÑÎ؟ÑÈΗ ÒØÍÎËÈÊ»ÊÄÅÀËÀÈÎÏμÇÒÇ ÓÎØ«ºÊËÄÈÒÄÒÓÀ ÃÈÒ ÄØÑÐ ÀØÉÇ̺ÍÇÊÀӟÀϽ ÓÎÍ›ÄÁÑÎ؟ÑÈÎ

¢ÈɺÍÎÈÄÏÄÍÃØÓºÖÓÎÍšŸÑ ÓÈÎÏÑÀÆÌÀÓÎÏμÇÒÀÍ ÓÎ ÓÇÖÒØÍÎËÈÊ»ÖÀɼÀÖ ÒØÍÀËËÀÆÐ͏ϽÏËÄØџÖ ÄÈÒÑÎÐÍÄÊÑÎÐÍÇÊÀÔÀÑ» ÄÈÒÑλÊÄÅÀËÀ¼ÕÍÀϽÓÎØÖ ɺÍÎØÖÄÏÄÍÃØÓºÖÒÓÇÍÄËËÇ ÍÈÊ»ÀÆÎџ»ÓÀÍ¿ÂÎØÖ ÄÊÀÓÄØÑÐ ÄÍÐÇÊÀÔÀÑ» ÄÊÑλÊÄÅÀËÀ¼ÕÍÀϽÓÎØÖ ­ËËÇÍÄÖÈÃÈÐÓÄÖÄÏÄÍÃØÓºÖ ºÅÔÀÒÄÓÀ ÄÊÀÓÄØÑÐ ÊÀÈÇÊÀÔÀÑ»ÄÊÑλÊÄÅÀËÀ¼ ÕÍÀϽÓÎØÖ­ËËÇÍÄÖÔÄÒÌÈ ÊοÖÄÏÄÍÃØÓºÖÓÀ ÄÊÀÓ ÄØÑÐ

äÉ¿ÇäĞÉÃÕ

¥ÒÈÌÄÍÓÎÁÈÎÌÇ×ÀͼÀ ¥ÈӟͥΊÐÌÀ

šÇ×ÀÍÈÊοÓÕÍ—† ÄͺÊÑÈÍÄͺÀŸÃÄÈÀ ËÄÈÓÎØÑƼÀÖÓÕÍËÀÓÎÌļÕÍ ÀÒÁÄÒÓ½ËÈÔÎØÓÇÖ ÔØÆÀÓÑÈÊ»ÖÓÇÖÄËËÇÍÈÊ»Ö ÄÓÀÈÑļÀÖÒÓÇ͏ÌÄÑÈÊ» ÓÇÖ5BSOBD"NFSJDB--$— ŸÃÄÈÀº×ÄÈÃȟÑÊÄÈÀ×ѽÍÈÀ ÊÀÈÎѼÙÄÈÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÄÖ ÏÑÎÃÈÀÆÑÀźÖÆÈÀÓÇ ËÄÈÓÎØÑƼÀÓÕÍËÀÓÎÌļÕÍ


¥Î†¢ ¥˜™˜

š

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

ÈÊÎÍÎ̼À

ÀÖÁѼÒÊÎØÍÒÄÿÒÊÎËÇÔºÒÇ 

Š¥¢Š›ª£˜«£ªŠ¢›¢£•Š™£¥˜™•Š•†˜«•˜£—Š•˜Š

ÔºËÎØÍÍÀÌÀÖÓÀϟÑÎØͽËÀÆÈÀ ÌÄÑÈʺÖÃÄʟÑÄÖ™ŸÏÕÖºÓÒÈ

ÃÈÀÌÎÑÅÐÍÄÓÀÈ Ç ÊÀӟÒÓÀÒÇ ÒÓÎÍÓÎ̺ÀÓÕÍÀÏÎÊÑÀÓÈÊÎÏÎÈ»ÒÄÕÍ ÌÄÓÎ Ò×ÄÓÈʽÏѽÆÑÀÌÌÀÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÍÀÒØÙÇÓļÓÀÈ Ò»ÌÄÑÀÒÓΪÏÎØÑÆÈʽŠØÌÁοËÈÎ ¸ÏÕÖ½ËÀÃļ×ÍÎØÍ ÔØÒ¼ÀÒÓÎÍÁÕ̽ÓÇÖÊѼ ÒÇÖÊÀÈÓÕÍÄËËÄÈÌ̟ÓÕÍÔÀÎÃÇÆÇÔοÍʟÏÎÈÄÖ ÀϽÓÈÖ×ÑØÒÎŽÑÄÖÊÑÀÓÈʺÖÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖ ÊÀ ÔÐÖļÍÀÈÌÄÓÑÇ̺ÍÄÖÒÓÀß×ÓØËÀÄÊļÍÄÖÏÎØÔÀ ÌÏÎÑοÒÀÍÍÀÏȟÒÎØÍÊÀË»ÓÈÌ»ÒÄÒØÍÔ»ÊÄÖ ÃÈÄÔÍοÖ¿ÅÄÒÇÖ •ÊÓ½ÖÀϽÓÈÖØÏÄÑÀɼÄÖÏÎØÌÏÎÑοÍÀʽÌÇ  ÍÀÃÐÒÎØÍ΢††ÊÀÈ΢¥• ÓΦÅÈ˺ÓΧļÍÀÈ›È˺ÓÀÒÓÀʟÑÁÎØÍÀ ÆÈÀןÑÇÓÕÍÄÏÄÍÃØÓÐÍ

ÎÈÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖÓÎØÄÍÄÑÆÄÈÀÊοÓÎ̺À ÏÎØÓÑÀ ÁŸÍÄÓÎÄÍÃÈÀźÑÎÍɺÍÕÍÄÏÄÍÃØÓÐÍ ÀË˟ÊÀÈ ÌÏÎÑοÍÍÀÀÏÎÓÈÌÇÔοÍÒÄÊÀË¿ÓÄÑÄÖÓÈ̺ÖÒÄ Ò¿ÆÊÑÈÒÇÌÄŸËËÄÖÄÓÀÈÑļÄÖÒÄŸËËÎØÖÊ˟ÃÎØÖ ŠÓÎÏѽÆÑÀÌÌÀÀÏÎÊÑÀÓÈÊÎÏÎÈ»ÒÄÕÍÏÎØÔÀ ÀÍÀÊÎÈÍÐÒÄÈÒ»ÌÄÑÀÇÊØÁºÑÍÇÒÇØϟÑ×ÄÈÓÎÄÍ ÃÄ×½ÌÄÍÎÍÀÌÇÍÏÄÑÈËÇÅÔοͽËÀÓÀÏÕËÇÓ» ÑÈÀÓÎØÄÍÄÑÆÄÈÀÊοÓÎ̺À ÊÀÔÐÖÒÄÎÑÈÒ̺ÍÄÖ ÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖ ÊØѼÕÖÆÈÀÓÇÍÀÏÎÅØÆ»ÓÎØÏÎËÈ ÓÈÊοʽÒÓÎØÖÊÀÈÓÕÍÀÍÓÈÏÀÑÀÔºÒÄÕÍÌÄÓÎØÖ ÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓºÖ ļÍÀÈÏÈÔÀͽÍÀÄÏÈËÄÆļÇÃÈÀÃÈÊÀ Ò¼ÀÓÇÖ¦ÀÁËÀÁοÖÃȺËÄØÒÇÖ§ ÃÇËÀûÓÇÖ ÀÍÀÙ»ÓÇÒÇÖÀÆÎÑÀÒÓ»ÏÎØÔÀÄÌÅÀÍÈÒÓļÒÀÍ ÒÓÑÀÓÇÆÈʽÖÄÏÄÍÃØÓ»Ö ™ÀÈÓºÓÎÈÎÈØϟÑ×ÎØÍÎØÊÎ˼ÆÎȬËËÕÒÓÄÓÈÖ ÓÄËÄØÓÀ¼ÄÖÄÁÃÎ̟ÃÄÖº×ÎØÍÏÄџÒÄÈÀϽÓÇÍ Ô»ÍÀÌÄÑÈʺÖÃÄʟÃÄÖÀϽÃÀ¿ÓÎØÖÊÀȺ×ÎØÍ ʟÍÄÈÀÍÀÆÍÕÑÈÒÓÈʺÖ ÓÕÍÏÑÎÔºÒÄÕÍ ÒØÍÀÍÓ» ÒÄÈÖÌÄÊØÁÄÑÍÇÓÈÊοÖÏÀџÆÎÍÓÄÖÊÀÈÒØÌÁο

ÀʽÌÇÏÈÎÒÎÁÀџ›ØÒÈʟÓÀÄÊÀÓÄØÑÐ

ËÎØÖÀÑÌÎüÕÍØÏÎØÑÆÐÍ

ÏÎØÏѽÒÅÄÑÄÏÑÈÍÀϽºÉÈ×ѽÍÈÀÇÈÒÏÀÍÈÊ»(BT

¸ËÎÈÑÕÓοÍÍÀ̟ÔÎØÍÆÈÀÓÀÒ׺ÃÈÀÀÍÓÈÌÄÓÐ ÏÈÒÇÖÓÇÖÊѼÒÇÖÊÀÈÒÓÇÒØͺ×ÄÈÀÌÏÀ¼ÍÎØÍÒÓÎ

ÆÑÎÓÈÊ»¥ÑŸÏÄÙÀÆÈÀÓÇÍ•†ÓÓÈÊ»Ö ºÏÄÈÓÀ ÀϽÓÇÍÀÏÎ×ÐÑÇÒÇÓÇÖÀÌÄÑÈʟÍÈÊÇÖ%VLF ÀÅ»ÍÎÍÓÀÖÏÄѼÏÎØÓÎÓÇÖÄÓÀÈÑļÀÖ—‚• †ÊÀÓº×ÄÈÓÎÊÀÈÃÄÍÀÏÎÊËļÄÓÀÈ ÌÀÙ¼ÌÄÓÎ ÏÎÒÎÒÓ½ÏÎغÌÄÈÍÄÒÓÇÍÓџÏÄÙÀÕÖÄͺ×ØÑÎ ÍÀ ÃÎÔļÊÈÄÏÈÏ˺ÎÍÏÎÒÎÒÓ½ÒĽÏÎÈÎÍÄÊÃÇËÐÒÄÈ ÄÍÃÈÀźÑÎÍ™ÀÈ̺×ÑÈÒ»ÌÄÑÀļÍÀÈÀÑÊÄÓμ ½ÏÕÖ ÀÍÀźÑÎØÍÎÈÏËÇÑÎÅÎѼÄÖÓÎئ†§ š¼ÀÄÍÄÑÆÎÁ½ÑÎÖÁÈÎÌÇ×ÀͼÀ ÏÎؽÌÕÖÔÄ

ÒÓÇ×ÐÑÀÌÀÖ ÄËËÇÍÎÚÓÀËÈʽÖÊÀÈÄËËÇÍÎÁÎØË

˺ÆÎÍÓÀÖ

ÕÑļÓÀÈÓΦ×ÑØҟÅȧÓÎØÓÎ̺À Ç„ŸÑÊÎ ÀÍÀ ̺ÍÄÓÀÈÍÀÁÆÄÈÒÓÎÒÅØѼ ÆÈÀÍÀÃÎÔļË¿ÒÇÒÓÀ

ÄÁÃÎ̟ÃÄÖº×ÎØÍƼÍÄÈÀÑÊÄÓºÖÒØÍÀÍÓ»ÒÄÈÖÒÄ

˜ÓÀËÈʽÌÎÍÓºËÎ

ÓÄџÒÓÈÀÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÏÎØÀÍÓÈÌÄÓÕϼÙÄÈ¥ÎÊÀʽ

×»ØÂÇ˽ÁÀÔÌÕÍÒÓÄËÄ×ÐÍÌÄƟËÕÍÄÍÄÑÆÄÈÀÊÐÍ

/BUVSBMÆÈÀÓÎÓÇÖ‚•†̟ËËÎÍÃÄÍÏѽÊÄÈ ÓÀÈÍÀÓÀÏÑÎÒźÑÄÈÊÀÍÄ¼Ö ˽ÆÕÓÇÖÊѼÒÇÖ

ÂÇÓ½šÀÙ¼ÌÄÓÀÃÈÀÏÈÒÓÄØÓ»ÑȟÓÎØÖ ÃÇËÐÍÎØÍ

žÒÓ½ÒÎ ğÍÇÊØÁºÑÍÇÒÇÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÒÄÏÐ

ºÓÎÈÌÎÈÍÀÄÏÄÍÿÒÎØÍÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ¦ÄŽÒÎÍÎÈ

ËÇÒÇÌÄÌÈÊѽÓÄÑÎÓ¼ÌÇÌÀ Ó½ÓÄÔÀÊÀÓÇÆÎÑÇÔļ

ÓÈ̺ÖÏÎØÔÀÓÎØÖÙÇÓ»ÒÎØÍÀϽÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇ

ÆÈÀÉÄÏοËÇÌÀ”˺ÏÄÓÄÓ½ÓÄ ÓÎ ÃÄÍØÏ»Ñ

ļÍÀÈËÎÆÈʺ֧ ½ÏÕÖÒÏÄ¿ÃÎØÍϟÍÓÀÍÀÃÈÄØÊÑÈ

×ÀÍÓÀÒ׺ÃÈÀÆÈÀÀÆÕÆοÖοÓÄÎÈÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÄÖÌÄ

ͼÒÎØÍ

˜ÓÀËÎ¿Ö ¥Î¿ÑÊÎØÖ £ÐÒÎØÖ ”οËÆÀÑÎØÖÊÀÈϟÄÈ

”ºÁÀÈÀ ½ÓÀÍʟÍÎØÍ˽ÆÎÆÈÀËÎÆÈʺÖÓÈÌºÖ ÄÍ ÍÎοͽÓÈÔÀÏѺÏÄÈÍÀÒÊÎÓÐÒÎØÌÄÓÈÖÄÏÈ×ÄÈ Ñ»ÒÄÈÖÌÄÓÈÖÊÀË¿ÓÄÑÄÖÏÑÎÎÏÓÈʺÖ¸ËÎÈÔºËÎØÍ

ÆÀÑÈʽÖÀÆÕÆ½Ö ÒÓÀÔÌμÏÀÑÀÆÕÆ»ÖÇËÄÊÓÑÈ Ê»ÖÄͺÑÆÄÈÀÖÒÄÊÎÈÍÎÏÑÀɼÀÌÄÓÀ•„†• •Êļ ÀÏÎüÃÎÍÓÀÈ ŸËËÕÒÓÄ ÓÀÔÄÓÈʟÒ×½ËÈÀÆÈÀÓÈÖ ÏÑÎÒϟÔÄÈÄÖÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÍÀÀÍÓÈÌÄÓÕϼÒÄÈ ÓÇÍÊѼÒÇÊÀÈÇÄÏÈÔÄÓÈÊ»ÃȟÔÄÒǺÍÀÍÓÈÓÕÍÆÄÑ ÌÀÍÈÊÐÍÔºÒÄÕÍ ¸ÏÕÖºËÄÆÀÍÒÓΦ†§ÒÓÄ˺×ÇÓÇÖÀÆÎџÖÌÄ ÏÎË¿ÊÀË»ÆÍÐÒÇÓÕÍÄÉÄ˼ÉÄÕÍ ÓÈÖÓÄËÄØÓÀ¼ÄÖ ÊÄÍÓÑÈʟÉÄÍÎÃÎ×ļÀÓÇ֏ԻÍÀÖ ÌÄÓÇÒØÌÌÄÓÎ

ÍÀÀÆÎџÒÎØÍÅÔÇͽÓÄÑÀÊÀÈÓÐÑÀÏÎØÌÀÖÁѼ

šÄƟËÎϟÆÈÎ ÏÎØÌÏÎÑļÍÀÃÐÒÄÈÏÎË¿ÒÇ

ļÍÀÈÏÕÖÎÈÀÆÎѺÖÌÄӟËËÕÍÃÄÍļÍÀÈÒÓÀÊÀË¿ÓÄ

Î̼ËÕÍÊÀÈ•ËË»ÍÕÍÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈÐÍ ÀË˟ÊÀÈÏÀ

ÒÊÎØÍÒÓÇÍÀ͟ÆÊÇÔÀÓÎÏÀÙÀѺÂÎØͽÒÎÓÎØÖ

ÌÀÍÓÈʟÏÎҟÒÓ΂Ç̽ÒÈÎÀϽÓÇÍÏÐËÇÒ»ÓÎØ 

џÓÎØÖÊÀȽÒÎÈÄÍÃÈÀÅÄÑÔοÍ ­ËËÇÍÄÖÊÀÈɺÍÎÈ 

ÑÀƽÍÓÕÍÏÎØÁѼÒÊÎÍÓÀÈÊÎÍӟÒÓÎØÖÒØÍÀÑ̽

ÏÀ¼ÑÍÄÈ

ļÍÀÈÇ‚•—¢†ÀÏÀÍÃѺÎغ×ÄÈØÏÎÒ×ÄÔļÏÑÎ

ÔÀÔÄË»ÒÎØÍÍÀÓÇÍÀÆÎџÒÎØͽÒνÒΆÎË¿

ÃÈÎØÖØÏÎØÑÆοÖ

ÄÊËÎÆÈʟ½ÓÈÃÄÍÔÀÏÎØË»ÒÄÈÄÏÈ

ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÏÎØÔÀÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÎØÍÍÀ¦ÉÄÅÎÑÓÕ

¥ÀÒ׺ÃÈÀÓÕÍɺÍÕÍÒ×ÄýÍÀÏÎÊËÄÈÒÓÈʟ

×ÄÈÑ»ÒÄÈÖÒÓÑÀÓÇÆÈÊ»ÖÒÇÌÀÒ¼ÀÖ 

ÔοͧºÍÀ̺ÑÎÖÓÎØÏÑÎÒÕÏÈÊο ʟÓÈÏÎØÔÀ

ÀÅÎÑοÍÓÎÍÄÍÄÑÆÄÈÀʽÓÎ̺À ÀÑ×»ÖÆÄÍÎ̺

ÀË˟ÀϽ̽ÍÇÓÇÖÇÄÏÈ×ļÑÇÒÇ

ÏÑÎÊÀ˺ÒÄÈÀÍÓÈÃџÒÄÈÖ

›ØÒÈʽÀºÑÈÎ šÄÁŸÒÇÀØÓºÖÓÈÖÃÈÀÏÈÒÓÐ ÒÄÈÖ ÔÀ ÏѺÏÄÈ ÍÀ ÔÄÕÑļÓÀÈ Ò¼ÆÎØÑÎÓÎÌÄƟËÎÄÍÃÈÀźÑÎÍ ÏÎØÔÀÊÀÓÀÆÑÀÅļÒÓÇÍÏÑÎ ÒϟÔÄÈÀÀÍÀÙ»ÓÇÒÇÖÒÓÑÀÓÇÆÈ ÊοÄÏÄÍÃØÓ»ÒÓÇ‚•†šÏÎ ÑļÇÄËËÇÍÈÊ»ÀÆÎџÍÀļÍÀÈ ÅÈÒÓ¼ÊÈÀ ½ÏÕÖ˺ÍÄÎȏÌÄÑÈʟ ÍÎÈ ÌÏÑÎÒӟÒÓÀÌÄƺÔÇŸËËÕÍ

❛❛

¥ÀÊÎџÊÈÀ ÏÄÑÈ̺ÍÎØÍ ÍÀϺÒÎØÍ ÎÈÓÈ̺Ö

ÄØÑÕÏÀÚÊÐÍ ÊÑÀÓÐÍ ÀË˟ Ç ÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÇÄÏÈ×ļÑÇÒǺ×ÄÈ ÃÈÀÒӟÒÄÈÖÏÄÑÈÅÄÑÄÈÀÊ»Öÿ ÍÀÌÇÖÒØÌÌÄÓº×ÎÍÓÀÖÒÄÒ׺ÃÈÀ

❜❜

ÀÆÕÆÐÍ 5(* ÄËËÇÍÎÁÎØËÆÀÑÈÊ½Ö 4PVUI4USFBN ÊÀÈÒÄÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÄÖÌÄÆÄÈÓÎÍÈʺÖ×ÐÑÄÖ

•ŸÍ ̟ËÈÒÓÀ ÏÑÎÊ¿ÂÄÈÊÀÈÇÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÌÄÓÎ

™ÀӟÑÒÓÎ͏ÒÓÀʽ Ó½ÓÄÓÀÏџÆÌÀÓÀƼÍÎÍÓÀÈ

ÇËÄÊÓÑÈÒÌοÌÏÎÑļÍÀźÑÄÈÌÄ ÑÈʺÖÄÊÀÓÎÍӟÃÄÖÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀ ÄØÑÐ

ÍÇÖÀϽÓÈÖÀÍÀÍÄÐÒÈÌÄÖÏÇÆºÖ ÏÎØÃÈÀÔºÓÎØÍ ÓÎÏËÄÎͺÊÓÇÌÀÓÕÍÄÏÈÃÎÓ»ÒÄÕÍÊÀÈÓÕÍŸËËÕÍ

Ÿ×ÍÎØÍÄØÊÀÈѼÄÖ ÆÈÀÄÏÄÍÿÒÄÈÖ

ÊÈÍ»ÓÑÕÍ ÊÀÈÊÀÓÀË»ÆÎÍÓÀÖÒÓÈÖÏÈΦÑØÏÎƽ ÍÄ֧˿ÒÄÈÖ ½ÏÕÖÎÈËÈÆÍÈÓÈÊμÒÓÀÔÌμÇËÄÊÓÑÎ

•ÃÐØϟÑ×ÄÈÊÀÈÓÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎ

¥ÇͼÃÈÀÒÓÈÆÌ»ºÍÀÖÈÊÀÍÎÏÎÈÇÓÈʽÖÀÑÈÔ̽Ö

ÍÀÄÅÀÑÌÎÒÓļÓÎÈÓÀËÈʽÌÎÍÓº

ɺÍÕÍÎ̼ËÕͺ×ÄÈÄÍÓÀÓÈʺÖÄÏÀźÖÌÄ­ËËÇÍÄÖ

Ê½ÌÇÊÀÈÓÎÔºÌÀÓÕÍÄÑÄØÍÐÍÆÈÀÏÄÓѺËÀÈÎ 

ËÎ ÃÇËÀûÇ‚•—ÍÀÏÎØË»ÒÄÈʟ

ÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓ¼ÄÖ ÀË˟ÊÀÈÒÓÄ˺×ÇÓÎØÄÍÄÑÆÄÈÀ

Ó½ÒÎÒÓΏÈÆÀ¼Î½ÒÎÊÀÈÒÓÇ‚ØÓÈÊ»•Ë˟ÃÀ ÒØ

ÏÎÈÄÖÀϽÓÈÖÌÎ͟ÃÄÖÓÇÖ ÌÄÓÇ

ÊοÓÎ̺ÀÓÇÖ×ÐÑÀÖÌÀÖ ÒØÙÇÓÐÍÓÀÖÓÎÄÍÃÄ×½

ÙÇÓ»ÔÇÊÄ ÀË˟ ½ÏÕÖ½ËÀÃļ×ÍÎØÍ ÃÄÍØÏ»ÑÉÄ

ÃÈÊÀÈÎËÎƼÀ½ÓȺÓÒÈÔÀ×ÑÇÌÀÓÎ

ÌÄÍÎÍÀØËÎÏÎÈ»ÒÎØÍÄÏÄÍÃØÓÈʟÒ׺ÃÈÀÏÎØÔÀ

ʟÏÎÈÀÏѽÎÃÎÖ ÌÄÄÉÀ¼ÑÄÒÇÓÇÔÄÓÈÊ»ÄɺËÈÉÇ

ÃÎÓ»ÒÄÈÓÇÍÊÀÓÀÒÊÄØ»ͺÕÍ¥½ÓÄ

ÀÉÈÎÏÎÈοÍÓÇÍÏÎË¿ÊÀË»ÆÄÕÆÑÀÅÈʻԺÒÇÓÇÖ

ÓÀºÒÎÃÀÔÀļÍÀÈÏÎË¿ÌÈÊѽÓÄÑÀ

•Ë˟ÃÀÖ ÀË˟ÊÀÈÓÈÖÏÑÎÎÏÓÈʺÖÀ͟ÏÓØÉÇÖ ÓÇÍ

ÀÏ´½ ÓÈÇÏÐËÇÒÇÌÄÓÎ×ÐÍÀÏÄØ

ÄϽÌÄÍÇÇ̺ÑÀÀϽÓÇÍÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇÓÇÖÎÈÊÎ

ÒÓÇÍØϽÔÄÒÇÓÇÖ™ÀÁŸËÀ0JMÊÀÈÓÇÍÄϺÊÓÀÒÇ ÓÎØÏÑÎÆџÌÌÀÓÎÖºÑÄØÍÀÖÊÀÈÏÀÑÀÆÕÆ»ÖÀϽ ÓÎÏÄüΦ•§ ¥ÎÄϽÌÄÍÎÃȟÒÓÇÌÀÊÀȺÕÖÓÎÊÀËÎÊÀ¼ÑÈÀÍÀ ̺ÍÎÍÓÀÈÏÎË˺ÖÊÀÈÄÍÃÈÀźÑÎØÒÄÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖÖ ÄËϼÒÎØÌĽÓÈÎÈÄÉÄ˼ÉÄÈÖÀØÓºÖÔÀļÍÀÈÔÄÓÈʺÖ ÊÀÈÔÀüÍÎØÍË¿ÒÇÒÄÒÇÌÀÍÓÈʽÁÀÔ̽ÒÓÀÎÈÊÎ ÍÎÌÈʟÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÓÇÖ×ÐÑÀÖ

ÔļÀÖÒÄÒÓÑÀÓÇÆÈʽÄÏÄÍÃØÓ»» ÒÓÎ×ÑÇÌÀÓÈÒÓ»ÑÈΕϼÒÇÖ ÔÀÏÑÎÊÀ˺ÒÄÈÓÇÍ ÀÍÓ¼ÃÑÀÒÇÓÕͦÒÊËÇÑÐͧÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓÐÍÓÇց• ¢† ŠÄÀÍÀÙ»ÓÇÒÇÄÏÄÍÃØÓ» ϟÍÓÕÖ ÁѼÒÊÄÓÀÈÇ

ÍÎÌÈÊ»ÖÊѼÒÇÖ ¥ÇͥѼÓÇ ÁѺÔÇÊÄÒÓÇ͏ԻÍÀ΢ØÌϺÑÓÎ ™ÎØÀÍÓѼÍÎ ÃÈÄØÔ¿ÍÕÍÒ¿ÌÁÎØËÎÖÓÇÖ&EJTPO ÊÀÈļ×ÄÒØÍÀÍÓ»ÒÄÈÖÌÄÓÇÌÈÒ»ÊØÁºÑÍÇÒÇ— ÈÓÀËÈÊ»ÄÓÀÈÑļÀº×ÄÈÒÓÑÀÓÇÆÈʟÒØÌźÑÎÍÓÀ

ÏÀÑÀÆÕÆ»Ö
¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

™Šš¢Š ‚ÄÍϟÍÄÃÈÊÀÒÓ»ÑÈÎ×ÕѼÖÓÎÊÎËÀÓÒȽÓÎØÖ

0*."˜£¢˜Š¢Š˜„˜Š¥•Š†„—£žŠ ¥¢š£š£¢¥—Š™£˜Š—Š

¢ØÆÆÀѼÀ—‚ÄÉȟ ÄÏÈÒÓѺÅÄÈÔÑÈÀÌÁÄØÓÈʟ

¢

‚¿ÎÃȟÒÇÌÎÈÍÎÍμÓÎØÈÒÑÀÇËÈÍοØϽÊÎÒÌÎØÀÑÍ»ÔÇÊÀÍ ÍÀÄÌÅÀÍÈÒÓοÍÒÓÎÃÈÊÀÒÓ»ÑÈÎÃÈÀÌÀÑÓØѽÌÄÍÎÈÆÈÀÓ¼ÓÎØÖ ÀÏÀƽÑÄØÒÀÍÍÀº×ÎØÍÌÀÙ¼ÓÎØÖÓÎÊÎËÀÓÒȽÓÎØÖ¢ÈÀÃÄËÅμ ÈÓٟÊÊÀÈšÄÜяÌÏÀÑÓÙ¼Ë ÎÈÎÏμÎÈÊÀÓÇÆÎÑοÍÓÀÈÊØѼÕÖ ÆÈÀËÀÔÑÄÌϽÑÈÎÍÀÑÊÕÓÈÊÐÍÊÀÈɺÏËØÌÀ×ÑÇ̟ÓÕÍ ÄÏѽ ÊÄÈÓÎÍÀÏÀÑÎØÒÈÀÒÓοÍÓÇÍ™ØÑÈÀÊ»ÓÎÏÑÕ¼ÒÓÎÏÄÑÈÅÄÑÄÈ ÀʽÃÈÊÀÒÓ»ÑÈÎÓÇÖ˜ÄÑÎØÒÀË»ÌÆÈÀÓÇÍÏÑÐÓÇÀÊѽÀÒÇÓÇÖ ºÅÄÒ»ÖÓÎØÖÄ͟ÍÓÈÀÒÄÃÈÀÓÀÆ»ºÊÃÎÒ»ÖÓÎØÖÒÓÈÖ—ÍÕ̺ÍÄÖ †ÎËÈÓļÄÖ Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÎØÖÃÈÊÇƽÑÎØÖÓÎØÖÃÄÍÓÎØÖÄÏÈÓџÏÇÊÄ ¯ÏÀџÓÇÒØÍÇÔÈÒ̺ÍÇÏÑÀÊÓÈÊ»¯ÍÀϟÑÎØÍÌÀÙ¼ÓÎØÖÓÎÍ ÊÀźÓÎØÖ ÓÀÁÎØÓ»ÌÀÓÀÊÀÈÓÀҟÍÓÎØÈÓÖÊÀÈÆÈÀÍÀÃÈÀÌÀÑ ÓØÑÇÔοÍÎÈÿÎØϽÃÈÊÎÈÀÑÍ»ÔÇÊÀÍÍÀÌÄÓÀ×ÔοÍÒÓÎÃÈ ÊÀÒÓ»ÑÈΛÀÍӟÙÄÒÓÄÓÈÔÀļ×ÀÍϟÔÄÈÀÍ»ÓÀ͆ÀËÀÈÒÓ¼ÍÈÎÈ ÀÏËμŸÎÏËÎÈÃÈÀÃÇËÕÓºÖÊÀȽ×ȦÓÑÎÌÎÊџÓÄÖ§

„ÈÓ½ÓÇÓÀÊÀÈÒÓÈÖÌÏ¿ÑÄÖ ¢ÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈÓÇÖÃÀÍÈÊ»ÖÙØÔÎÏÎȼÀÖ¦™ŸÑËÒÌÏÄÑÆʧ ÒÓÇÍ™ÎÏÄÆןÆÇÊÀÓºÁÇÊÀÍÒÄÀÏÄÑƼÀÊÀÈÄÌÏÎüÙÎØÍʟÔÄ ÏÀџÃÎÒÇÓÇÖÏÀÑÀÆÕÆ»ÖÆÈÀÍÀÃÈÀÌÀÑÓØÑÇÔοÍÄÏÄÈûÏÄÑÈ ÎѼÒÓÇÊÄÇÊÀÔÇÌÄÑÈÍ»ÏÎÒ½ÓÇÓÀÓÇÖÌÏ¿ÑÀÖÏÎØÓÎØÖÃȺÔÄ ÓÄÃÕÑğÍÇÄÓÀÈÑļÀ¢ÈØϟËËÇËÎÈÃÈÀʼÍÇÒÇÖÄÌÏÎÑÄØ̟ÓÕÍ ÒÓÀ̟ÓÇÒÀÍÓÇÍÄÑÆÀ Ò¼ÀÆÈÀÓ¼ÇÃÈÄ¿ÔØÍÒÇ ÀÏÎşÒÈÒÄÀϽÓÇÍÇ ÏÑÈ˼ÎØÍÀÓÎØÖü ÍÄÈÃÕÑğÍ̽ÍκÍÀ ÌÏÎØʟËÈÌÏ¿ÑÀÓÇÍ Ç̺ÑÀ ÄÍкÕÖÓ½ÓÄ ÓÎØÖºÃÈÍÄÓѼÀ ¢ÈÎÃÇÆμÓÕÍÅÎÑ ÓÇÆÐÍ ÒØÌÌÄÓº×ÎØÍ ÒÓÇÍÀÏÄÑƼÀ ÇÎÏμÀ ÔÀ ÒØÍÄ×ÈÒÓļ ÓÎØ ˟×ÈÒÓÎÍ ̺×ÑÈ ÓÇÍ ÄϽÌÄÍÇ ÄÁÃÎ̟ÃÀ ÄÌÏÎüÙÎÍÓÀÖºÓÒÈʟ ÔÄ ÏÀџÃÎÒÇ ÄÌÏÎ ÑÄØ̟ÓÕÍÆÈÀÓÎØ˟ ×ÈÒÓÎÍϺÍÓÄÇ̺ÑÄÖ †ÄѼÏÎØØϟËËÇ ËÎÈÃÈÀʼÍÇÒÇÖÄÌÏÎ ÑÄØ̟ÓÕÍÊÀÈÎÃÇÆμ ÀÏÄÑÆÎ¿Í ÀÍÀÊμÍÕ ÒÄ Ç ÃÈÄ¿ÔØÍÒÇ ÓÎØ ÄÑÆÎÒÓÀÒ¼ÎØ ÇÎÏμÀÉÄʼÍÇÒÄÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÈÖÌÄÓÎØÖ ÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØÖÆÈÀÓÎÍÓÄÑÌÀÓÈÒ̽ÓÇÖÀÏÄÑƼÀÖ¬ÆÍÕÒÓÎÀÍ ÒÓÈÖÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÈÖÔÀÏÑÎÒźÑÄÓÀÈÌÏ¿ÑÀ

ÇƺÓÇÖÓÇÖÎØÆÆÑÈʻւÄÉȟÖ ”¼ÊÓÎѸÑÌÏÀÍÄÏÈÒÓѺÅÄÈ ÔÑÈÀÌÁÄØÓÈʟÒÓÇÍÄÉÎØÒ¼À ºÏÄÈÓÀÀϽºÍÀÎÊӟ×ÑÎÍÎÃȟ ËÄÈÌÌÀ º×ÎÍÓÀÖÍÀÀÍÓÈÌÄÓÕϼÒÄÈ ÕÒÓ½ÒÎ ÓÄџÒÓÈÀÎÈÊÎÍÎÌÈʟÙÇÓ»ÌÀÓÀ¥ÎʽÌÌÀ ÓÇÖ‚ÄÉȟÖʺÑÃÈÒÄÓÎÔÑÈÀÌÁÄØÓÈʽ ÓÕÍ»ÅÕÍÊÀÈÓÈÖÀϽÓÈÖºÃÑÄÖÏÎØ ÊѼÔÇÊÀÍÒÓÎÍÏÑÐÓÎÆ¿ÑÎ ŠÓÎÍÃÄ¿ÓÄÑÎÆ¿ÑÎ ÏÎØÔÀƼÍÄÈÒÓÈÖ ÏÑÈ˼ÎØ Î¸ÑÌÏÀÍÄËϼÙÄÈÍÀÄÉÀÒÅÀ˼ÒÄÈ ÓÇÍÏËÄÈÎÂÇżÀÓÕÍÿÎÓѼÓÕÍÓÕÍÄÃÑÐÍ ÌÄÓÇÍÎÏμÀÔÀÌÏÎѺÒÄÈÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈ ÒÄÒØÍÓÀÆÌÀÓÈʺÖÌÄÓÀÑÑØÔ̼ÒÄÈÖ ÀË˟ ÊØѼÕÖÍÀÌÇÍļÍÀÈØÏÎ×ÑÄÕ̺ÍÎÖÍÀÒÓÇ ÑÈ×ÔļÒÓÈÖ»ÅÎØÖÓÇ֏ÊÑÎÃÄÉÈŸÖ ÇÎÏμÀ ÒÇÌļÕÒÄÒÇÌÀÍÓÈÊ»ŸÍÎÃÎ ¥ÎʽÌÌÀ¦¥Ù½ÌÏÈʧÓÇÖ¬ÊÑÀÖ‚ÄÉȟÖ ÁÄËÓ¼ÕÒÄÀʽÌÇÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÓÇÍÄϼÃÎ ÒÇÏÎØļ×ÄÒÇÌÄÈÐÒÄÈÒÓÈÖÄØÑÕÄÊËÎƺÖ ÓÎØÏÄÑÒÈÍο˜ÎØͼÎØÊÀÈÓÐÑÀÌÄÓÎ ÓÕÍ»ÅÕÍ ÌÏÀ¼ÍÄÈÆÈÀÏÑÐÓÇÅÎџÒÓÇ ”ÎØË» ÒÓÇÍÎÏμÀƼÍÄÓÀÈÓѼÓÇÏÎËÈÓÈÊ» ÿÍÀÌÇ ÌÄÄ˟×ÈÒÓÇÃÈÀÅÎџÀϽÓÎØÖ ÒÎÒÈÀËÈÒÓºÖ ÎÈÎÏμÎÈØϺÒÓÇÒÀÍÓÇÍÏÈÎ ÁÀÑȟ»ÓÓÀÀϽÓÎÍÊÀÈѽÓÇÖÎØÆÆÑÈÊ»Ö ÌÄÓÀÏÎ˼ÓÄØÒÇ֥ΊÎÒÈÀËÈÒÓÈʽ™½ÌÌÀ ÒØÆʺÍÓÑÕÒÄ̽ËÈÖÓÎ ÄÍÐÒÓÈÖÏÑÎ ÇÆοÌÄÍÄÖÄÊËÎƺÖÓÎØļ×ÄÒØÆÊÄ ÍÓÑÐÒÄÈÓÎ ¢Ë½ÊËÇÑÇ Ç ÄÊÒÓÑÀÓļÀ ÓÇÖ ÊÑÎÃÄ ÉȟÖÒÓÇѼ×ÔÇÊÄÒÄÀÍÓÈÒÇÌÈÓÈʟÊÀÈÀÍÓÈ ÄØÑÕÏÀÚʟÒØÍÔ»ÌÀÓÀ ÊÀÔÐÖÊÀÈÒÄ̼À Ä˟×ÈÒÓÀÒØÆÊÀËØÌ̺ÍÇÑÇÓÎÑÈÊ»̼ÒÎØÖ ÊÀӟÓÕÍ¥ÒÈÆƟÍṌÈÀÓÈÖºÃÑÄÖ ÏÎØ ÀÏÎ̺ÍÎØÍÍÀÊÑÈÔοÍÒÓÎÍÃÄ¿ÓÄÑÎÆ¿ÑÎ Ç‚ÄÉȟÏѺÏÄÈÍÀÄÉÀÒÅÀ˼ÒÄÈÓÈÖÆÈÀÍÀ ÃÈÀÔºÓÄÈÓÇÍÏËÄÈÎÂÇżÀÓÕÍÿÎÓѼÓÕÍ ¸ÌÕÖÓÎʽÌÌÀÓÎظÑÌÏÀÍÏÑÎÇÆļÓÀÈÒÄ ½ËÄÖÓÈÖÏÄÑÈźÑÄÈÄÖ½ÏÎØÔÀØϟÑÉÄÈÃÄ¿ ÓÄÑÎÖÆ¿ÑÎÖ

ºÄÖéÌÄÓÀÑÑØÔ̼ÒÄÈÖ ¢¸ÑÌÏÀÍ ÏÎØÁѺÔÇÊÄÒÓÇÍÄÉÎØÒ¼À ÀϽÓÎ̺×ÑÈÓÎ ļÍÀÈÊÀӟÊÎÈÍ» ÎÌÎËÎƼÀ×ÀÑÈÒÌÀÓÈʽÖÇƺÓÇÖ ÀË˟º×ÄÈ ÍÀÀÍÓÈÌÄÓÕϼÒÄÈÌÈÀÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÊÀӟÒÓÀ ÒÇÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÿÒÊÎËÇ—¢ØÆÆÀѼÀú×ÔÇÊÄ ÒÇÌÀÍÓÈʽÏË»ÆÌÀÀϽÓÇÃÈÄÔÍ»×ÑÇÌÀÓÎ ÏÈÒÓÕÓÈÊ»ÊѼÒÇÓÎÊÀÈ ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØ ÍÀÆËÈÓÐÒÄÈÀϽÓÇ×ÑÄÎÊÎϼÀ ÏÑÎÒºÅØÆÄ ÒÓ΂ÈÄÔͺÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈʽ¥ÀÌļΠÓÇ‚ÈÄÔÍ» ¥ÑŸÏÄÙÀÊÀÈÓÇÍ•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇÄÉÀ ÒÅÀ˼ÙÎÍÓÀÖßÍÄÈÀÃÈÒÄÊÀÓÎÌÌØѼÕÍ ÄØÑÐ ªÏ½ÓÇÍÀØÒÓÇÑ»ÄÏÈÓ»ÑÇÒÇÓÕÍÃÈÄ

ÔÍÐÍÏÈÒÓÕÓÐÍ ÇÒÎÒÈÀËÈÒÓÈÊ»ÊØÁºÑÍÇÒÇ

ƼÀͺÕÍÔºÒÄÕÍÄÑÆÀÒ¼ÀÖ ÄÍÐÎÇƺÓÇÖÓÎØ

ÌÄÈÎÂÇżÀÖØÏÎ×ÑÄÐÔÇÊÄÍÀÄÏÈÁŸËÄÈÏÎ ËÈÓÈÊ»ÃÑÀÒÓÈÊÐÍÎÈÊÎÍÎÌÈÐÍ ÌÄÏÄÑÈÊÎϺÖ ÒÓÀÄÏÈýÌÀÓÀÊÀÈϟÆÕÌÀÌÈÒÔÐ͏ϺÍÀ ÍÓÈÒÓÇËÀÚÊ»ÃØÒÀѺÒÊÄÈÀ θÑÌÏÀÍÃÈÄÉ» ÆÀÆÄÌÈÀÏÑÎÄÊËÎÆÈÊ»ÄÊÒÓÑÀÓļÀÌĺÍÓÎÍÀ ÓÀËÀÚÊÈÒÓÈʟÒÓÎÈ×ļÀ ØÏÎÒ×½ÌÄÍÎÖÓÇÃÇ ÌÈÎØÑƼÀÄͽÖÄÊÀÓÎÌÌØѼÎØÔºÒÄÕÍÄÑÆÀ Ò¼ÀÖÒÄÌÈÀ×ÐÑÀ̽ËÈÖúÊÀÄÊÀÓÎÌÌØѼ ÕÍÊÀÓμÊÕÍ ÇÎÏμÀÏË»ÓÓÄÓÀÈÀϽÀÍÄÑƼÀ ÏÎغ×ÄÈÉÄÏÄџÒÄÈÓÎ ¥ÀØÓ½×ÑÎÍÀÃÄÒÌÄ¿ÓÇÊÄÍÀÀÏÎÊÀÓÀÒÓ» ÒÄÈÓÇÍÀÒşËÄÈÀÊÀÈÄÉ»ÆÆÄÈËÄÓÇÌļÕÒÇ ÊÀӟÓλÌÈÒØÓÎØÀÑÈÔÌοÓÕÍØÏÀËË»ËÕÍ ÒÓÇÍ¥ÎÏÈÊ»ØÓÎÃÈμÊÇÒÇ—ÀÏÄÑ×½ÌÄÍÇ ÒÎÒÈÀËÈÒÓÈÊ»ÊØÁºÑÍÇÒÇÌÄÈÎÂÇżÀÖÊÀÈ ÎÓÄ×ÍÎÊџÓÇÖÏÑÕÔØÏÎØÑƽցʽÑÍÓÎÍ šÏÀÚ͟Ⱥ×ÎØÍ ÕÒÓ½ÒÎ ÏÑÎÄÓÎÈ̟ÒÄÈÓÎ ºÃÀÅÎÖÆÈÀÓÎ͸ÑÌÏÀÍšÄӟÓÀ̺ÓÑÀ ËÈÓ½ÓÇÓÀÖ ÓÎÃÇ̽ÒÈκËËÄÈÌÌÀÏÄÑÈÎѼ ÒÓÇÊÄÒÓÎÓÎ؏ÊÀԟÑÈÒÓÎØ•ÔÍÈÊο †ÑÎÚ½ÍÓÎÖÊÀÈÓÎÅÈÎѼÍÈ ÄÔÍÈʽͽÌÈÒÌÀ ÓÇÖ¢ØÆÆÀѼÀÖ ÀͺÊÀÌÂÄ šÄӟÓÇͼÊÇÓÎØθÑÌÏÀÍÄϺÌÄÈÍÄÒÓÇ ÆÄÍÈʽËÎÆÇÃÈÀÊ»ÑØÉ»ÓÎØÆÈÀÓÇÃÇÌÈÎØÑ

ÀÊÑÎÃÄÉÈο¦¥Ù½ÌÏÈʧûËÕÒĽÓȦÃÄÍÔÀ ļÍÀÈÀ½ÑÀÓÎÖÒÓÇ”ÎØË»§ÊÀÈØÏÎÒ׺ÔÇÊÄ ÍÀÉÄÑÈÙÐÒÄÈÓÇͦÓÒÈÆƟÍÈÊÇÄÆÊËÇÌÀÓÈʽ ÓÇÓÀ§ ½ÏÕÖÓÇÍÎͽÌÀÒÄ ¢ÊÀÌϽÑ”½ÍÀ ÏѽÄÃÑÎÖÓÎئ¥Ù½ ÌÏÈʧ ûËÕÒĽÓÈÔÀÃÈÄÉÀƟÆÄÈÌÈÀ¦ÏÎË¿ ÉÄ×ÕÑÈÒÓ»ÊÀÈÏÎË¿ÄÍÓØÏÕÒÈÀÊ»ÏÎËÈÓÈÊ» ½×È̽ÍÎÌÄ˽ÆÈÀÊÀÈÄÌÅÀͼÒÄÈÖ ÀË˟ÌÄ ÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀ§—ÊÑÎÃÄÉȟ ÀÉÈÎÏμÇÒÄÓÇËÀÚÊ»ÃØÒÀѺÒÊÄÈÀ ÊÀËËÈ ÄÑÆÐÍÓÀÖÀÈÒÔ»ÌÀÓÀÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÇÖÌÄƟËÇÖ ÌÄÈÎͽÓÇÓÀÖÓÕÍ¥ÒÈÆƟÍÕÍ £Î̟ ÓÇÖ¢ØÆ ÆÀѼÀÖÊÀÈϺÓØ×ÄÓÄËÈʟÒ×ÄýÍÓÎ ÄÍÐ ÓΆџÒÈÍÎÊÀÈÅÈËÄËÄ¿ÔÄÑÎʽÌÌÀļÍÀÈÓÎ ̽ÍÎÀϽÓÀÌÈÊѽÓÄÑÀʽÌÌÀÓÀÏÎØÃÈÀ ÒÐÔÇÊÄÄÉÀÒÅÀ˼ÙÎÍÓÀÖϺÍÓĺÃÑÄÖ ¢¸ÑÌÏÀÍÒÊÎÏÄ¿ÄÈÍÀÄÏÈÌļÍÄÈÒÄÃÈ ÀÑÔÑÕÓÈʺÖÀËËÀƺÖÆÈÀÍÀÏÄÑÈÎѼÒÄÈÓÎÍ ÓÎ̺ÀÓÇÖ¥ÎÏÈʻ֏ØÓÎÃÈμÊÇÒÇÖÊÀÈÍÀ ÊÀÓÀÒÓ»ÒÄÈÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈʽÓÄÑÎØÖÓÎØÖ ÓÎÌļÖÓÇÖØÆļÀÖÊÀÈÓÇÖÏÀÈÃļÀÖ ÀË˟ º×ÄÈØÏÎÒ×ÄÔļÓÇÌļÕÒÇÓÕÍŽÑÕÍÊÀÈÓÎÍ ÏÀÑÀϺÑÀÏÄÑÈÎÑÈÒ̽ÓÎØÃÇÌÎÒÈÎÍÎÌÈÊο ÄËËļÌÌÀÓÎÖÆÈÀÓÀÄϽÌÄÍÀ×ѽÍÈÀ

ŠÎÒÈÀËÃÇÌÎÊÑÀÓÈÊ»ÒØÑѼÊÍÕÒÇ —¢ØÆÆÀѼÀ»ÓÀÍ̼ÀÀϽÓÈÖϺÍÓÄÄØÑÕÏÀÚʺÖ×ÐÑÄÖÏÎØļ×ÀÍÒÎÒÈÀËÈÒÓÈÊ» ÊØÁºÑÍÇÒÇ̺×ÑÈÓÐÑÀšÄÓÇÍŸÍÎÃÎÓÇÖ‚ÄÉȟÖÀØÓºÖÏÄÑÈÎѼÙÎÍÓÀÈÒÄÓºÒÒÄÑÈÖ ÄÍÐÄÏÈÒÅÀË»ÖÔÄÕÑļÓÀÈÇÏÄѼÏÓÕÒÇͼÊÇÖÓÎØ•ÑÆÀÓÈÊο™½ÌÌÀÓÎÖÓÇÖ”ÑÄÓÀͼÀÖ ¢ÈØϽËÎÈÏÄÖÓÑÄÈÖļÍÀÈǘÒÏÀͼÀ džÎÑÓÎÆÀ˼ÀÊÀÈÇ•Ë˟ÃÀ ÃÇËÀûÎÄØÑÕÏÀÚ ʽÖ ½ÓÎÖ ʟÓÈÏÎØÔØ̼ÙÄÈÓÇÍÏÄѼÎÃÎÔÑȟÌÁÎØÓÕÍ•ØÑÕÏÀ¼ÕÍÒÎÒÈÀËÈÒÓÐÍÓÎØ  ½ÓÎØ ÒÓÀ̺ÒÀÊÀÈÓÀÓºËÇÓÇÖÃÄÊÀÄÓ¼ÀÖÓÎØ´š½ÍÎÏÎØÇÏÄѼÎÃÎÖÄÊļÍÇÃÄÍ º×ÄÈÊÀ̼ÀÒ׺ÒÇÌÄÓÇÒÇÌÄÑÈÍ»


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ™Šš¢Š ¥Î™ÈÑÆÈÒӟÍÃÄÍļÍÀÈÌÈÀÏËοÒÈÀÒÄÏÄ ÓѺËÀÈλÅØÒÈʽÀºÑÈÎ×ÐÑÀšÄӟÓÇÍÊÀ

–ÇÓοÍÀÌÍÇÒÓ¼ÀÀϽÓÎ͆ŸÏÀ

ӟÑÑÄØÒÇÓÕÍÊÀÔÄÒÓÐÓÕÍÓÎØØÏÀÑÊÓο ÒÎÒÈÀËÈÒÌο Ç×ÐÑÀÁѼÒÊÄÓÀÈÒÄÿÒÊÎËÇ

ÂÀÍÒÓÎ͆ŸÏÀ”ÄͺÃÈÊÓÎÄÏÈÒÓÎË»ÆÈÀÍÀÓÎØÙÇÓ»ÒÎØÍÍÀ

ÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÊÀÈÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÊÀӟÒÓÀÒÇ ÀË

ÀÌÍÇÒÓ¼ÀÌÄÓÇÍÄØÊÀÈѼÀÓÇÖÄϼÒÊÄ»ÖÓÎØÒÓÈÖÊÀÈ ÏÑÈ˼ÎØÒÓÎÍÇÒ¼¥ÇÍÄÏÈÒÓÎË»ØÏÎÆџÅÎØÍÀϽÓÎØÖ

˟ÒÓκÃÀŽÖÓÇÖÓ½ÒÎÇ£ÕÒ¼À½ÒÎÊÀÈ

™ÈÑÆÈÒӟÍ ÍÀÓÑÎÏ»ÒÓÎ ¦ÌÄƟËÎÏÀÈ×ͼÃȧ

—

ËÀÚÊ»ÄɺÆÄÑÒÇ ÏÎØÎûÆÇ ÒÄÒÓÇͺÉÕÒÇÓÎØÏÑκÃÑÎØ ™ÎØÑÌÀÍÌϺÊ šÏÀʼÆÈÄÅ ÀϽ ÓÇÍ ÏÑÕÓÄ¿ÎØÒÀ ÓÎØ

ÓÄ¿ÎØÒÀÊÀÈÓÎÍÄÊÃÈÕ×ÔºÍÓÀÏѽÄÃÑÎ ÏÎØ ÏÑÎÒÏÀÔļÍÀÒØÒÏÄÈÑÐÒÄÈÓÎØÖÎÏÀÃοÖ ÓÎØ ÁѼÒÊÄÓÀÈ ÓÎ ÌÄƟËÎ ÏÀÈ×ͼÃÈ ÏÎØ ÏÀ¼ÙÄÓÀÈÒÓÇÍ™ÄÍÓÑÈÊ»Ò¼À ÓÇÒÓÑÀÓÇÆÈ

™ÈÑÆÈÒÓŸÍ ļ×ÄÕÖÀÏÎÓºËÄÒÌÀÁºÁÀÈÀÓÇÍ ÄÆÊÀӟÒÓÀÒÇÌÈÀÖͺÀÖÄÉÎØÒ¼ÀÖ ÇÎÏμÀ ØϽÒ×ÄÓÀÈÒ¿ÍÓÎÌÇÄÏÈÒÓÑÎÅ»ÒÓÎÍÎÌÀ˽ ÃÇÌÎÊÑÀÓÈʽÁ¼Î ÀË˟ÎÀÍÀÓÑÀ ÏļÖÏѽÄÃÑÎÖÃÄÍļÍÀÈÃÈÀÓÄÔÄÈ ̺ÍÎÖÍÀÄÆÊÀÓÀËļÂÄÈÀ̺ÒÕÖ ÓÇÍÏÑÎÎÏÓÈÊ»ÄÏÈÒÓÑÎÅ»ÖÓÎØ

Ê»ÀØÓ»ÏÄÑÈÎ×»½ÏÎØÃÈÀÒÓÀØÑÐÍÎÍÓÀÈÓÀ ÒØÌźÑÎÍÓÀÿÎÌÄƟËÕÍÃØ͟ÌÄÕÍÓÇÖ ÏÄÑÈÎ×»Ö ÃÇËÀûÓÇÖ£ÕÒ¼ÀÖÊÀÈÓÇÖ™¼ÍÀÖ 

ŠÓÑÀÓÇÆÈʽÒÇÌļÎ

ÀÒÊ»ÒÄÈÓÇÍÄÏÈÑÑλÓÎØÒÓÈÖÓÎÏÈʺÖÀÑ׺ÖÐÒÓÄÍÀÃÎÔļ

ÎÈ—ÍÕ̺ÍÄÖ†ÎËÈÓļÄÖÃÈÀÓÇÑοÍÀϽÌÈÀ

ÊÑÀÓοÌÄÍÎØÖÓÇÖÅØËÀʻ֙ÎÑÀÍÓ¼ÍÎÊÀÈýÔÇÊÄÒÓÎÍ

ÌÄƟËÇÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊ»ÁŸÒǯ×ÈËȽÌÄÓÑÀ

ÏÑÄÒÁÄØÓ»ÓÎØ”ÀÓÈÊÀÍοÒÓÇšŸËÓÀÈÀÓÎØÖÊÑÀÓοÌÄÍÎØÖ

×ÕѼÙÎØÍÓÇÍÀÌÄÑÈÊÀÍÈÊ»ÀϽÓÇÑÕÒÈÊ»

ÀØÓ»ÇÀÌÍÇÒÓ¼ÀÔÀļÍÀÈÌÈÀ¦ÏџÉÇ×ÑÈÒÓÈÀÍÈÊ»ÖÀËËÇËÄÆ

¯ÊÀÈÎ˽ÊËÇÑÇÇÏÄÑÈÎ×»ÀÍÀÃÄÈÊÍ¿ÄÓÀÈÕÖ ÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÊѼÒÈÌÇÆÈÀÓÇͺÊÁÀÒÇÓÎØÏÎ˺ ÌÎØÒÓΏÅÆÀÍÈÒӟÍ

Æ¿ÇÖ§ÊÀȺÍÀÖ¦ÒØÆÊÄÊÑÈ ̺ÍÎÖÓѽÏÎÖÍÀÅÕÓÈÒÓļ ÇÔËÈÁÄÑ»ÙÕ»ÓÎØÖ§ Æџ ÅÎØÍÒÓÇÍÄÏÈÒÓÎË» ¦¸ÏÕÖÎØϽËÎÈÏÎÖÏËÇ ÔØÒÌ½Ö ºÓÒÈÊÈÄÌļÖ×ÀÈ ѽÌÀÒÓÄÆÈÀÓÇÍÄÏÈÊļÌÄÍÇ ÄϼÒÊÄ»ÒÀÖ¢ÑÈÒ̺ÍÎÈ ÀϽÄ̟ÖÄÊÓ¼ÎØÍÃÈÊÀÈÎ ËÎÆÇ̺ÍÄÖÏÎÈͺÖ™ŸÏÎÈÎÈ ŸËËÎÈ ÏÎË¿ÒÊËÇѺÖÏÎÈͺÖ ÊÀÈʟÏÎÈÎÈŸËËÎÈ ŸÃÈÊÄÖ ÏÎÈͺ֧ ÏÑÎÒÔºÓÎØÍÒÓÇÍ ÄÏÈÒÓÎË»ÓÎØÖ—ÓÄËÄØ ÓÀ¼ÀÀÌÍÇÒÓ¼ÀýÔÇÊÄÒÓÇ šŸËÓÀÌÄÓÇÍÄØÊÀÈѼÀÓÇÖ ÃÄ¿ÓÄÑÇÖ×ÈËÈÄÓ¼ÀÖ¢†ŸÏÀÖÔÀÄÏÈÒÊÄÅÔļÓÇšŸËÓÀÆÈÀÍÀÓÈ Ì»ÒÄÈÌÄÓÇÍÏÀÑÎØÒ¼ÀÓÎØÌÈÀÀÍÎÈ×Ó»ËÄÈÓÎØÑƼÀÒÓÇ›ËÎÑÈ ŸÍÀ ÓÇÍϽËǽÏÎØ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÇÍÏÀџÃÎÒÇ ÎÏ½ÒÓÎËÎÖ †À¿ËÎÖºÆÈÍÄÃÄÊÓ½ÖÌÄӟÓÎÍÀ؟ÆȽÓÎØ‚ÄͺÆÈÍÄÆÍÕÒÓ½ÀÍ À͟ÌÄÒÀÒÓÎØÖÊÑÀÓοÌÄÍÎØÖÁѼÒÊÎÍÓÀÈÊÀÈÊÀÓÀÃÈÊÀÒ̺ÍÎÈ ÆÈÀÏÀÈÃÄÑÀÒÓ¼À

­ÍÓÎÍÄÖéÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÈÖ

•†˜™˜ ‚ª •Š˜Š¢££¢†˜•Š

¢ÈÊÑÀÓοÌÄÍÎÈÓÇÖÌÎÍÀÃÈÊ»ÖÅØËÀÊ»ÖÓÇÖšŸËÓÀÖºÆÑÀ

—ÁŸÒǦšÀ֧͟ÓÕ͏ÌÄÑÈÊÀÍÐÍÀÏÎÓº ËÄÒÄÒÇÌļκÍÓÎÍÕÍÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÕÍ À͟ÌÄÒÀÒÓÎͺÊÏÓÕÓÎÏѽÄÃÑΚÏÀʼÆÈ ÄÅÊÀÈÓÇÍÀÌÄÑÈÊÀÍÈÊ»ÊØÁºÑÍÇÒÇ ÇÎÏμÀ ÀÍÀÆʟÒÓÇÊÄ ÍÀ ÏÑÎÒźÑÄÈ ÓÑÈÏ˟ÒÈÎ ÄÍμÊÈÎÆÈÀÍÀÓÇÃÈÀÓÇÑ»ÒÄÈÓÄËÈʟ•¼ÍÀÈ Ó½ÒÎÒÇÌÀÍÓÈʽÍÀÃÈÀÔºÓÎØÍÎÈÌÄƟËÄÖ ÃØ͟ÌÄÈÖÁŸÒÄÈÖÒÓÇÍ™ÄÍÓÑÈÊ»Ò¼ÀÆÈÀÓÀ ̺ÓÕÏÀÓÎ؏ÅÆÀÍÈÒÓŸÍ ÓÎ؆ÀÊÈÒӟÍÊÀÈ ÓÎؘџʯÊÀÈÄÍÃÄ×Î̺ÍÕÖÒ¿ÍÓÎÌÀÊÀÈÓÎØ ˜ÑŸÍ¯ÐÒÓÄÏÎËËμÄÉÀÑÓοÍÓÇͺÊÁÀÒÇÓÇÖ ÒÇÌÄÑÈÍ»ÖÀÍÀÓÀÑÀ×»ÖÒÓΙÈÑÆÈÒӟÍÀϽ ÓÎğÍÊÀÈÊÀӟϽÒÎÇÌÄƟËÇÀÄÑÎÏÎÑÈÊ» ÁŸÒÇÔÀÏÀÑÀÌļÍÄÈÒÓÀ׺ÑÈÀÓÕÍ—† •ŸÍÊËļÒÄÈÇÁŸÒÇšÀÍŸÖ Ó½ÓÄÒ¼ÆÎØÑÀ Ç£ÕÒ¼À¦ºÁÀËÄÓÎ׺ÑÈÓÇÖ§ÒÓÇÍÀÍÀÓÑÎÏ» ÓÎØšÏÀʼÆÈÄŏͽ×È Ó½ÓÄÓÎÏÀÈ×ͼÃÈÔÀ ÒØÍÄ×ÈÒÓļÊÀÈÊÀÍļÖÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÏÑÎÁ˺ ÂÄÈÀϽÓÐÑÀÓÇͺÊÁÀÒ»ÓÎØžÒÓ½ÒÎ ÎÈ ÏÑÐÇÍÒÎÁÈÄÓÈ漅 ÀÒÈÀÓÈʺÖÃÇÌÎÊÑÀÓ¼ÄÖ ÀÏÎÓÄËοÍ Ò»ÌÄÑÀ ÓÎ ¦ÌÀËÀʽ ØÏÎƟ ÒÓÑÈΧÓÇÖ£ÕÒ¼ÀÖÊÀÈÎÈÒ×ØѽÖŸÍÃÑÀÖÓÇÖ š½Ò×ÀÖ”ËÀÍÓÈ̼цοÓÈͺ×ÄÈÔºÒÄÈÒÓ½×Î ÍÀÀÏÎÌÀÊÑ¿ÍÄȽÒÎƼÍÄÓÀÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎ ÓÈÖÀÌÄÑÈÊÀÍÈʺÖÁŸÒÄÈÖÀϽÓÇÍÄØÑ¿ÓÄÑÇ ÏÄÑÈźÑÄÈÀÓÇÖ£ÕÒ¼ÀÖ ÍÄɟÑÓÇÓÀÀϽÓÈÖÒØÌÅÕͼÄÖÆÈÀÓÎÍ ÏÄÑÈÎÑÈÒ̽ÓÕÍÏØÑÇÍÈÊÐͽÏËÕÍÊÀÈÓÎØÖ ÕÑÀ¼ÎØÖ˽ÆÎØÖÆÈÀÒØÍ¿ÏÀÑÉÇ ÊÀÈÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÆÈÀÓÎÆÄÍÈʽÊÀ ˽ Ç£ÕÒ¼ÀÁѼÒÊÄÓÀÈÒÄÔÀ͟ ÒÈÌÎÀÍÓÀÆÕÍÈÒ̽ÌÄÓÈÖ—† ÆÈÀÓÇÍÄϺÊÓÀÒÇÓÇÖÄÏÈÑÑλÖ

ÒÓÇÍÄÉÎØÒ¼À ÄÍÐÇÀÍÀÓÀÑÀ×» ¥Î™ÈÑÆÈÒӟÍÌÏÎÑļÍÀļÍÀÈÌÈÊÑ»ÊÀÈÅÓÕ×»×ÐÑÀ ÊËÎͼÙÄÈÄÏÈʼÍÃØÍÀÓÈÖÈÒÎÑÑÎ ÓÎØÖÒÓÇ͏ҼÀÊÀÈÊØѼÕÖÒÓÎ ÀË˟º×ÄÈÒÇÌÀÍÓÈʽѽËÎÆÈÀÓÈÖ—† ÒÓÀÌÄÓ½ÏÈÒÔÄÍÓÎØ ϼÄÖÒÓÇÍ™ÄÍÓÑÈÊ»Ò¼À ÊÄÍÓÑÈʽ ÓÌ»ÌÀ ÓÇÖ ÌÄƟËÇÖ ÅÆÀÍÈÒÓŸÍ ÊÀÈÔÀÒØÍÄ×¼ÒÄÈÍÀº×ÄȺÍÀÍÓºÓÎÈÎѽËÎÆÈÀ½ÒÎ ¥ÇÒÓÈÆÌ»ÏÎØÎÈͺÎÈÇƺÓÄÖ ÀØÓ»ÖÇÏļÑÎØ ½ÏÎØÏÀËȽÓÄÑÀ ÃȟÒÓÇÌÀÎÈ—†ļÍÀÈÏÀÆÈÃÄØ̺ÍÄÖÌÄÓÀÉ¿ÅÆÀÍÈÒӟÍÊÀÈ ÒÓÇÍÏÑÕÓÄ¿ÎØÒÀÓÎØ™ÈÑÆÈÒӟÍ ÏÀ¼×ÔÇÊÄÓÎÏÀÈ×ͼÃÈÓÕÍÄÏÈÑ †ÀÊÈÒÓŸÍ ÏÑÎÒÏÀÔÐÍÓÀÖÍÀÄÉÎÌÀË¿ÍÎØÍÓÇÍÊÀӟÒÓÀÒÇÆÈÀ ÀÏÄÈËοÍÍÀÒÓļËÎØÍÄÈÃÈʺÖÌÎ ÑÎÐÍÀ͟ÌÄÒÀÒÓÈÖÓ½ÓÄÀØÓÎ ÍÀÌÏÎѺÒÎØÍÍÀÀÏÎÒ¿ÑÎØÍÀϽÄÊļÓÈÖÃÄʟÃÄÖ×ÈËȟÃÄÖ ͟ÃÄÖÆÈÀÍÀÒØË˟ÁÎØÍÓÎÍºÊ ÒÓÑÀÓÈÐÓÄÖÓÎØÖ ÊÑÀÓÎѼÄÖÊÀÈÓÐÑÀÏÀ¼ÙÄÓÀÈÓÎ ÏÓÕÓÎÏѽÄÃÑΠμÃÈÎÖÄÌÅÀͼ ÌÄƟËÎÏÀÈ×ͼÃÈÓÕÍÏËÎØÓÎÏÀ ÈÀÓÇ£ÕÒ¼À ϺÑÀÀϽÓÇÍÀÍÓÈÏÀџÔÄÒÇÌÄÓÇ͏ÌÄÑÈÊ» ÙÄÓÀÈÒÓÇÍÈÃÈÀ¼ÓÄÑÇÏÀÓѼÃÀÓÎØ ÓΙÈÑÆÈÒӟͺ×ÄÈÈÃÈÀ¼ÓÄÑÇÒÇÌÀÒ¼À ÆÈÀÓ¼ÌÀÙ¼ÌÄÓÈÖÆÄÈÓÎÍÈ ÑÀÆÕÆÈÊÐÍÏÇÆÐÍ ÓÕÍÀÆÕÆÐÍ ÒÓÎÍ ½ÓÎÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÊÀÈÀÏÄÈËļ ʺÖ×ÐÑÄÖ™ÀÙÀÊÒÓŸÍ ¥ÀÓÙÈÊÈÒӟÍÊÀÈ¢ØÙÌÏÄÊÈÒÓŸÍ ļÍÀÈÌÈÀ ÊÀÈÓÕÍÒÓÑÀÓÇÆÈÊÐÍÁŸÒÄÕÍ ÌÄÀÈÌÀÓÎ×ØÒ¼ÀÀÍÓÎËÌ»ÒÎØÍÍÀ ×ÐÑÀ½ÏÎØÀÍÀÏÓ¿ÒÒÄÓÀÈÄÃÐÊÀÈ×ѽÍÈÀºÍÀºÍÓÎÍÎʼÍÇÌÀ —™ÄÍÓÑÈÊ»Ò¼ÀļÍÀÈÌÈÀÏÄ ÓÎÍÀÆƼÉÎØÍ¢šÏÀʼÆÈÄÅÄÏÈ ÈÒËÀÌÈÒÓÐÍ ÓÎÎÏμÎÇš½Ò×ÀÔÀ»ÔÄËÄÍÀÀÏÎÌÀÊÑ¿ÍÄȽÒÎ ÑÈÎ×»½ÏÎØοÓÄÇ£ÕÒ¼À οÓÄ ̺ÍÄȽÓÈļÍÀÈÀʽÌÇÏѽÄÃÑÎÖ ƼÍÄÓÀÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÀϽÓÇÍÄØÀ¼ÒÔÇÓÇÊÀÈÏÎË¿ÏÀÔÇÏÄÑÈÎ×» ǏÌÄÑÈÊ» οÓÄÇ™¼ÍÀÔºËÎØÍ ÊÀÈʟÍÄȺÊÊËÇÒÇÒÓÎÍÓÎÏÈʽ ÓÎØ™ÀØʟÒÎØ ÀÒӟÔÄÈÀ ÀË˟ÓÀØÓ½×ÑÎÍÀÊÀÈ ÏËÇÔØÒ̽ÍÀÓÎÍØÏÎÒÓÇѼÉÄÈ ÎÈÓÑÄÈÖÌÄƟËÄÖÃØ͟ÌÄÈÖÏÑÎ ÄÍÐÓÀØÓ½×ÑÎÍÀÙÇӟÀʽÌÇÊÀÈ ÒÏÀÔοÍÍÀÄÉÀÒÅÀ˼ÒÎØͽÒÎ ÀϽÓÀ—ÍÕ̺ÍÀ­ÔÍÇÍÀÒÓļ ƼÍÄÓÀÈÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇÄÏÈÑÑλÆÈÀ ËÎØÍÊØÀͽÊÑÀÍÎØÖÆÈÀÍÀÀÏÎÊÀÓÀÒÓ» ÊÀÈÌÈÀÖÌÄƟËÇÖÿÍÀÌÇÖ ÓÕÍ—† ÏÎØ ÍÀÄ˺ÆÉÎØÍÓÈÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖÒÄ̼ÀÄØÀ¼ÒÔÇÓÇ ÒÎØÍÓÇÍӟÉÇ ÁѼÒÊÄÓÀÈÄÊļÄÃÐÊÀÈÀÑÊÄӟ×ѽÍÈÀ ÏÑÎ ÏÄÑÈÎ×» ½ÏÎØÇͺÀÀÏÄÈË»ÓÕÍÈÒËÀÌÈÒÓÐÍ †¼ÒÕ½ÌÕÖÀϽÓÈÖÀÂÈÌÀ×¼ÄÖÀ͟ÌÄÒÀ ÒÏÀÔÐÍÓÀÖÍÀÄÃÑÀÈÐÒÄÈÓÈÖÔºÒÄÈÖÊÀÈÓÇÍ º×ÄÈÀÍÀÓѺÂÄÈÏÀÑÀÃÎÒÈÀʺÖÈÒÎÑÑÎϼÄÖ ÒÓÇͺÀÄÉÎØÒ¼ÀÏÎØÄÃÑÀÈÐÍÄÓÀÈÒÓÇÍÏÑÕ ÄÏÈÑÑλÓÇÖ ÊÀÈÒØÌÌÀ×¼ÄÖ

ªÏŸÑ×ÎØÍÊÀÈÌÏËÄÏÄËÀÑÆμ ­ÍÀÖÌÏËÄÏÄËÀÑƽÖºÊÀÍÄÓÇÅÕËȟÓÎØÒĺÍÀ×ÕÑȽÓÎØ ”ÑÀÍÃÄÌÁοÑÆÎØ ½×ÈÌÀÊÑȟÀϽÓΔÄÑÎ˼ÍÎ ÊÀÈÒØÆÊÄ ÍÓÑÐÍÄÈÓÇÍÏÑÎÒÎ×»ÏÄÑȺÑÆÕÍ ÀË˟ÊÀÈÄÈÃÈÊÐÍÏÎØÀÍÀÑÕ ÓÈοÍÓÀÈÆÈÀÓÇÍÏÑκËÄØÒÇÓÎØ×ÑÐÌÀÓ½ÖÓÎئ¢ÌÏËÄÏÄËÀÑ ƽÖÄÆÊÀÓÀÒӟÔÇÊÄÄÃÐÀϽÓÇ‚ÄØÓºÑÀÓÎ؆ŸÒ×À§ ûËÕÒÄ ØÏÄ¿ÔØÍÎÖÓÇÖÊÎÈͽÓÇÓÀÖÓÎØšÏѼÙÄͦ‚ÄÍÆÍÕѼÙÎØÌÄÀϽ ÏοÏÑκÊØÂÄÀØÓ½ÓÎÌÏËÄ ÀË˟ÀÏÎÊËļÄÓÀÈÍÀļÍÀÈÅØÒÈ ʽ×ÑÐÌÀ§¥ÎÏÓÇͽ ÌÄÓÀ͟ÒÓÇÖ¼ÒÕÖÍÀ ÁŸÅÓÇÊÄÀϽÒÊÎØ ϼÃÈÀ » Ñ¿ÏÎØÖ » ÌÏÎÑļ ÍÀ ÏѽÊÄÈ ÓÀÈ ÆÈÀ ×ÑÐÌÀ ÀϽ ×ÑÕÌÀÓÎÒÅÀ¼ÑÈÒÇ ¦QBJOUCBMM§ † Î Ë ¿ Ö Ê ½ Ò Ì Î Ö ÏÇÆÀ¼ÍÄÈ ÆÈÀ ÍÀ ÏÀ ÑÀÓÇÑ»ÒÄÈÀØÓ½ÓÎÍ ÀÑÒÄÍÈʽ ÏÄËÀÑƽ ÌÄÓÎÄÍÓØÏÕÒÈÀʽ ×ÑÐÌÀÊÀÈÏÑÎÖÌÄ ƟËÇ ÄØÓØ×¼À ÓÕÍ ÄÏÈÒÊÄÏÓÐÍ Î ÏÄ ËÀÑƽÖÁÑ»ÊÄÓÀ¼ÑÈ ºÍÀÍÊÀӟËÄØÊÎÔÇ ËØʽÏÄËÀÑƽ ÏÎØ ÄÆÊÀÓÀÒӟÔÇÊÄÒÓÇ ÅÕËȟ ÓÎØ ÈÀ ÍÀ ÀÍÀË¿ÒÎØÍÓÎ×ÑÐÌÀÓÎØ ÀÑÊÄÓμÄÈÃÈÊμÒÊÀÑşËÕÒÀÍ̺×ÑÈ ÓÇÅÕËȟ ÀË˟ÃÄÍÊÀӟÅÄÑÀÍÍÀÄÉÀÒÅÀ˼ÒÎØͺÍÀÅÓÄѽ žÒÓ½ÒÎ ÃÄÍÔºËÎØÍÏ˺ÎÍÍÀÄÍÎ×Ë»ÒÎØÍÓÎØÖÿÎÏÄËÀÑ ÆÎ¿Ö ÎÈÎÏμÎÈÁѼÒÊÎÍÓÀÈÒÄÄÑÕÓÈÊ»şÒÇ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÈÖ ÓÎÏÈʺÖÀÑ×ºÖ ÏÎØÒʺÅÓÎÍÓÀÈ»ÃÇÍÀÓØÏÐÒÎØÍÊÀÑÓÏÎÒӟË ÆÈÀÓÎ×ÕÑȽÓÎØÖÌÄÓÎÍÌÏËÄÏÄËÀÑƽ
¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ

™Šš¢Š ¦ƒ•š«£¢ ¢ª§— •Šª££…—Š¥—š•Š— ¥¢„—

¥Îé˜ÒÑÀ»Ëé ÀÏÄÈËļéÉÀ͟é ÌÄéϽËÄÌÎé ÓÎÍ郼ÁÀÍÎé

¸

ÓÀ Í Î ˜ Ò Ñ À Ç Ë È Í ½ Ö ØÏÎØÑƽÖŸÍÄØ«ÀÑÓÎ ÅØËÀʼÎ؁ȽÒȆºËÄÍÓ ûËÕÍÄÏѽÒÅÀÓÀ½ÓÈ ºÍÀÖϽËÄÌÎÖÌÄÓÇ«ÄÙÌÏÎ˟×ÒÓÎÍ „¼ÁÀÍÎļÍÀȦÀÏËÐÖÔºÌÀ×ѽÍÎاÊÀÈ ½ÓÈÌÈÀÓºÓÎÈÀÒ¿ÆÊÑÎØÒÇÔÀÏѺÏÄÈÍÀ ÏÄÑÈËÀÌÁŸÍÄÈÓÇŠØѼÀ ÎÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈ ÀÍÀËØÓºÖºÊÀÍÀÍ˽ÆÎÆÈÀŸËËÎͺÍÀÍËÄ ÎÍÓÀÑÈÒ̽ÓÇÖÈÒÑÀÇËÈͻ֬ÊÑÀÖ‚ÄÉÈ ŸÖš½ÍÎÏÎØÇÀÏÄÈË»ÓÎØÀÊÑÎÃÄÉÈο †ºËÄÍÓÒØÌϼÏÓÄÈÓÎÓÄËÄØÓÀ¼ÎÃȟÒÓÇ ÌÀÌÄÈÒÑÀÇËÈ͟ÒÓÑÀÓÈÕÓÈʟÆØÌ͟ÒÈÀ ÊÎÍӟÒÓÀÒ¿ÍÎÑÀÌÄÓÎÍ„¼ÁÀÍÎ ÒØ ÍÄ×ļÖÏÀÑÀÁȟÒÄÈÖÓÎØËÈÁÀÍÈÊοÄÍÀ ºÑÈÎØ×ÐÑÎØ ÊÀÔÐÖÊÀÈÓÇÍÀ͟ÏÓØÉÇ ÄͽÖÀÍÓÈÏØÑÀØËÈÊοÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖÒÓÀ Á½ÑÄÈÀÒ¿ÍÎÑÀÓÎؘÒÑÀ»Ë ¦ÊοÌÄÊÀÔÇÌÄÑÈ͟ÏÎË˺ÖÀÏÄÈ˺Ö ÀϽÓΘÒÑÀ»ËÊÀÈÃØÒÓØ×ÐÖÃÄÍÏѽ ÊÄÈÓÀÈ̽ÍÎÆÈÀÀÏÄÈ˺֧ûËÕÒÄÎÏÑÕ ÔØÏÎØÑƽÖÓÎØ„ÈÁŸÍÎØŠŸÀÍÓ«ÀѼÑÈ ÒÓÎ##$¦¥ÎØÖÓÄËÄØÓÀ¼ÎØÖÿÎÌ»ÍÄÖ Á˺ÏÎØÌÄÊÀÔÇÌÄÑÈ͟ÈÒÑÀÇËÈ͟ÀÄ

ÑÎÒʟÅÇÍÀÏÀÑÀÁȟÙÎØÍÓÎÍËÈÁÀÍÈʽ ÄÍÀºÑÈÎ×ÐÑΧÓ½ÍÈÒÄΫÀѼÑÈÄÊÓÈÌÐ ÍÓÀÖ½ÓÈÇÊÀӟÒÓÀÒÇļÍÀȦÏÑÀÆÌÀÓÈʟ ÄÏÈʼÍÃØÍǧ „½ÆÕ ÓÇÖ ÀØÉÀͽÌÄÍÇÖ ºÍÓÀÒÇÖ ÎŸËËÎÖÏѽÄÃÑÎÖ ÈÊÎ˟ŠÀÑÊÎÙ¼ ºÒÓÄÈËÄÒÓÇ”ÇÑØÓ½ÓÎÍÆÄÑÎØÒÈÀÒÓ» ›È˼ÏšÀÑÈͼ ÎÎÏμÎÖÒØÍÀÍÓ»ÔÇÊÄ ÌÄÓÎÍ«ÀѼÑÈ ÓÎÍÇƺÓÇÓÕÍ×ÑÈÒÓÈÀÍÈ ÊÐÍÃØ͟ÌÄÕÍŠÀ̼Ñ¥ÙÀÓٟ ÀË˟ÊÀÈ ÓÎØÖÇƺÓÄÖÓÇÖ«ÄÙÌÏÎ˟צ¸ËÎÈÒÓÇ ”ÇÑØÓ½ÅÎÁοÍÓÀȽÓÈÇÒØÍÄ×ÈÙ½ÌÄÍÇ ÀÍÓÈÏÀџÔÄÒÇ«ÄÙÌÏÎ˟טÒÑÀ»ËÔÀ ÌÏÎÑοÒÄÄ¿ÊÎËÀÍÀÄÉÄËÈ×ÔļÒÄÏÄÑÈ ÅÄÑÄÈÀʽϽËÄÌΧÓ½ÍÈÒÄÎÄÈÃÈʽÖÀÏÄ ÒÓÀË̺ÍÎÖÓÎØŠÀÑÊÎÙ¼

™ÀÈÒÓÎÁŸÔÎÖÓÎ˜ÑŸÍ ¥ÀÏÎËÄÌÈʟÏÀÈ×ͼÃÈÀÊÀӟÓÇÖ«ÄÙ ÌÏÎ˟×ÒØÍúÎÍÓÀÈŸÌÄÒÀÌÄÓÈÖÏÑÎ ÄÓÎÈÌÀÒ¼ÄÖ ÏÎØ ÒØÍÄ×¼ÙÄÈ ÓÎ ˜ÒÑÀ»Ë ÆÈÀÌÈÀÄϼÔÄÒÇÌÄÒÓ½×ÎÓÈÖÏØÑÇÍÈʺÖ ÄÆÊÀÓÀÒӟÒÄÈÖÓÎØ˜ÑŸÍ ‚ÄÍļÍÀÈÌØÒÓÈʽŸËËÕÒÓĽÓÈÇ«Ä

ÙÌÏÎ˟×ÄÍÈÒ׿ÄÓÀÈÀϽÓΘџÍÊÀÈÓÇ ŠØѼÀ„ºÆÄÓÀȽÓÈ̽ÍÎÇ¥Ä×ÄџÍÇüÍÄÈ ÒÓÎØÖÎ̽ÔÑÇÒÊÎØÖÒȼÓÄÖÓÇÖ«ÄÙÌÏÎ ˟×ʟÏÎØÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀÃÎ˟ÑÈÀ ÓÎÍ×ѽÍÎÒÄÁλÔÄÈÀØÓ½ļÍÀÈ ÕÒÓ½ ÒÎ ºÍÀÏÎË¿ÌÈÊѽ̺ÑÎÖÓÎØÄÓ»ÒÈÎØ ÏÑÎÛÏÎËÎÆÈÒÌοÓÇÖ«ÄÙÌÏÎ˟׊¿Ì ÅÕÍÀÌÄÓÇÍÈÒÑÀÇËÈÍ»ÀÍÓÈÊÀÓÀÒÊÎϼÀ Ç«ÄÙÌÏÎ˟׺×ÄÈÏØÑÀ¿ËÎØÖ ÏÎØÌÏÎÑοÍÍÀÏË»ÉÎØÍÀʽÌÇÊÀÈÓÎ ¥ÄˏÁ¼Á ¢ÈÒÊËÇÑÎÏØÑÇÍÈÊμÊ¿ÊËÎÈÓÇÖÊØ ÁºÑÍÇÒÇÖ ÄÓÀÍȟ×ÎØ˺ÍÄÄϼÒÇÖÒÄ ʟÔÄÄØÊÀÈѼÀ½ÓÈÓΘџÍÁѼÒÊÄÓÀÈϼÒÕ ÀϽÓÀϟÍÓÀ ÒØÌÏÄÑÈËÀÌÁÀÍÎ̺ÍÇÖ ÓÇÖ«À̟Ö¦¸ËÎÖÎʽÒÌÎÖÏѺÏÄÈÍÀ ÀÍÀ˟ÁÄÈÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊ»ÃџÒÇÆÈÀÍÀÀÏÎ ÓѺÂÄÈÓΘџÍÍÀÀÏÎÊÓ»ÒÄÈÓÇÁ½ÌÁÀ§ ˺ÄÈÎÑԟÊÎÅӟΠӟÍȁÈÀÓ½Í ÏÑÐÇÍ ÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÓÇÖšÎҟÍÓ ¢È¦ŠŸÍÓÄÚ¥ŸÈÌÖ§ºÆÑÀÂÀÍÄϼÒÇÖ½ÓÈ ¦ÓΘÒÑÀ»ËÄÏÈÓÀ׿ÍÄÈÓÈÖÏÑÎÄÓÎÈÌÀÒ¼ÄÖ

ÆÈÀÌÈÀÏÈÔÀÍ»ÄϼÔÄÒÇÄÍÀÍÓ¼ÎÍÏØÑÇÍÈ ÊÐÍÄÆÊÀÓÀÒӟÒÄÕÍÓÎؘџͧ —ÈÒÑÀÇËÈÍ»ÄÅÇÌÄѼÃÀ¦«ÀÀѺÓÙ§ ÀÏÎʟËØÂĽÓÈÇÊØÁºÑÍÇÒÇ ÄÓÀÍÈ Ÿ×ÎØÙ»ÓÇÒÄ»ÃÇÀϽÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇ ¢ÌϟÌÀÍÀ×ÎÑÇÆ»ÒÄÈÒÓΘÒÑÀ»ËÃÈÀ ÓÑÇÓÈʺÖÁ½ÌÁÄÖÌÄ(#6ÆÈÀÓÇÍÊÀ ÓÀÒÓÑÎÅ»ØϽÆÄÈÕÍÄÆÊÀÓÀÒӟÒÄÕÍ ÀË˟ÊÀÈÀÄÑÎÒÊÀÅÐÍÀÍÄÅÎÃÈÀÒÌο ÓÀÎÏμÀÔÀļÍÀÈÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÀÆÈÀÌÈÀÄϼ ÔÄÒÇÒÓΘџÍ

•ÏÈʼÍÃØÍÀÏÀÈÆͼÃÈÀ ÊÀÈÌÄÓÇŠØѼÀ ¶ÃÇÎÀÊÑÎÃÄÉȽÖØÏÎØÑƽÖ•ÉÕÓÄÑÈ ÊÐÍÓÎؘÒÑÀ»Ë¬ÁÈÆÊÍÓÎÑ„¼ÌÏÄÑÌÀÍ ºÊÀÍÄÓÎÏÑÐÓÎÁ»ÌÀ˺ÆÎÍÓÀÖ½ÓÈÓÎ˜Ò ÑÀ»ËÃÄÍÔÀÄÏÈÒÓѺÂÄÈÓÀؼÏÄÃÀÓÎØ ÊÎ˟ÍÒÓÇŠØѼÀ¢Š¿ÑÎÖÎ̽ËÎƽÖ ÓÎØ¢ØÀ˼Íӏ˚Î؟ËÄÌÀÍÓºÃÑÀÒÄ ºÍÓÎÍÀ˺ÆÎÍÓÀÖ½ÓÈÓΘÒÑÀ»Ë¦ÃÄÍÔÀ ÏѺÏÄÈÍÀÏÀ¼ÙÄÈÌÄÓÇÍÀÏÎÅÀÒÈÒÓÈʽÓÇ

ÓÀÓÇÖŠØѼÀÖ¢„¼ÌÏÄÑÌÀÍÀÍÓºÃÑÀÒÄ ÀÏÄÈËÐÍÓÀÖÄØÔºÕÖÓÎÍŠ¿ÑÎÏѽÄÃÑÎ šÏÀҟѬÒÀÍÓ¦ŠÓÎÍÄϽÌÄÍÎϽËÄ ÌΧļÏÄ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʟ΄¼ÌÏÄÑÌÀÍ ¦½×È̽ÍÎÔÀÇÓÓÇÔļÓÄ ÀË˟άÒÀÍÓ ÊÀÈÇÎÈÊÎƺÍÄȟÓÎØÔÀÀÏÎ˺ÒÎØÍÊÀÈ ÓÇÍÄÉÎØÒ¼À§ ¥ÎÓÄËÄØÓÀ¼ÎÏџÆÌÀÏÎØÔÀ»ÔÄËÄÇ ‚ÀÌÀÒʽÖÔÀ»ÓÀͺÍÀÖϽËÄÌÎÖ—ÎÈ ÊÎÍÎ̼ÀÓÇÖÀÍÀʟÌÏÓÄÈÒÈƟÒÈƟÊÀÈÇ ÃÈÏËÕÌÀÓÈÊ»ÓÇÖÀÏÎ̽ÍÕÒÇÓÄËļÕÒÄ —‚ÀÌÀÒʽÖÀÏÎÊÀÓºÒÓÇÒÄÏË»ÑÄÈÖ ÃÈÏËÕÌÀÓÈʺÖÒ׺ÒÄÈÖÌÄÓÇ͢؟ÒÈ ÆÊÓÎÍÊÀÈ̟ËÈÒÓÀ ½ÓÀÍϺÑØÒÈÀÌÄÑÈ ʟÍÈÊÄÖ•ÈÃÈʺÖ‚Ø͟ÌÄÈÖÏÀÑÀÁ¼ÀÒÀÍ ÓÀÒ¿ÍÎÑÀÌÄÓÇŠØѼÀÀÍÀÙÇÓÐÍÓÀÖ ÓÑÎÌÎÊџÓÄÖÓÇ֏˙ŸÈÍÓÀ ÇÊØÁºÑ ÍÇÒǬÒÀÍÓÏÄÑÈÎѼÒÓÇÊÄÒÄÌÈÀ»ÏÈÀ ÃÈÀÌÀÑÓØѼÀ¸ÓÀÍÄϼÒÇÖÓΘÒÑÀ»Ë ÁÎÌÁŸÑÃÈÒÄÌÈÀÓÎÏÎÔÄÒ¼ÀÒÓÇÁ½ÑÄÈÀ ŠØѼÀ ÇÊØÁºÑÍÇÒÇÓÇÖ‚ÀÌÀÒÊοÃÄÍ ºÊÀÍÄÀÏÎË¿ÓÕÖÓ¼ÏÎÓÀ

•ØÑÕÏÀÚÊμéϽËÄÌÎÈéÆÈÀéÓÎé×ѺÎÖ

—

•Ë˟ÃÀ»ÓÀÍ̽ÍÎÇÀÑ×»¦—ÊѼÒÇÌÄÓÎ ÄËËÇÍÈʽÃÇ̽ÒÈÎ×ѺÎÖļÍÀÈ̽ËÈÖÇÏÑÐÓÇ ÀϽÓÈÖÁ½ÌÁÄÖ×ѺÎØÖ ÏÎØÏѽÊÄÈÓÀÈÍÀÄÊÑÀÆοÍ ÒÓÇÍ•ØÑÐÏǧÏÑÎÄÈÃÎÏÎÈļΏÌÄÑÈʟÍÎÖÎÈÊÎÍÎ ÌÎ˽ÆÎÖšŸÈÊË«ŸÓÒÎÍÒÄÀ͟ËØÒ»ÓÎØÒÓÎÀÌÄÑÈ ʟÍÈÊÎÏÄÑÈÎÃÈʽ¦$PVOUF1VODI§¦¥À×ѺÇ˽ÆÕ

ÌÀӟÓÎØÖļÍÀÈÓÄџÒÓÈÀ ÌÄÀÏÎÓºËÄÒÌÀÍÀÁØÔ¼ ÙÎÍÓÀȽËÎÊÀÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÒÓÇÍ¿ÅÄÒÇ ŠÓÎ ÏÀÑÄËÔ½Í ÎÈ ×ÐÑÄÖ ÀØÓºÖ ÒÓ»ÑÈÙÀÍ ÓÈÖ ÒØÍÀËËÀÆÌÀÓÈʺÖÓÎØÖÈÒÎÓÈ̼ÄÖ̺ÒÕÓÎØÃÀ ÍÄÈÒÌοÓÎØÖÀϽÓÇÍ•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇÊÀÈÓÎ ‚ÈÄÔͺÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈʽ¥ÀÌļ΢ȽÑÎÈ×ÎÑ»ÆÇÒÇÖ

ÍÕÍÊÑÀÓÐͦ¢ÈÌÄÆÀËÎÓÑÀÏÄÙ¼ÓÄÖÔÀÀÈÒÔÀÍÔοÍ ÆÈÀÓÀÊÀ˟ÓÐÑÀ½ÓÈÓÀ×ѺÇÏÎØÃÄÍÀÏÎÏËÇÑÐ ÍÎÍÓÀÈ ÀÏËÐÖÃÄÍØϟÑ×ÎØͧ˺ÄÈΏÌÄÑÈʟÍÎÖ ÎÈÊÎÍÎÌÎ˽ÆÎÖÒÓÎͺÎÓÎØÁÈÁ˼Φ—ÀÏÎÆļÕÒÇ ÓÎØÏÑÎÒÓÀÓÄØÓÈÒÌοÒÓÇ͏ÌÄÑÈÊ»§ ¦¥ÎÌÄƟËÎÄÑÐÓÇÌÀļÍÀȆÎÈÎÖÔÀÏËÇÑÐÒÄÈ

ÓÀÉ¿ÓÇÖÏÀËÀȟÖÊÀÈÓÇÖͺÀÖ•ØÑÐÏÇÖÔÀÄÉÀÑ ÓÇÔοÍÎØÒÈÀÒÓÈʟÀϽÓÇÁοËÇÒÇÓÕÍ×ÕÑÐÍ ÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖÍÀÄÏÀÍÀÊÀÔÎѼÒÎØÍÓÈÖÌÄÓÀÒÎ ÁÈÄÓÈʺÖÎÈÊÎÍÎ̼ÄÖÓÕÍÏÑÐÇÍÀÍÀÓÎËÈÊÐÍ×ÕÑÐÍ ÒÄͺÄÖÊÀÓÄØÔ¿ÍÒÄÈÖ ÌÄÏÀÑÀÆÕÆÈʺÖÏÈÒÓÐÒÄÈÖ ÊÀÈ̺ÓÑÀÄͼÒ×ØÒÇÖÓÇÖÀÏÀÒ×½ËÇÒÇÖ ÐÒÓÄÍÀ

ÒÓÄÆÀÒÓÈÊÐÍÃÀÍļÕÍÒÄÏÎË˺Ö×ÐÑÄÖÓÇÖÏÑÐÇÍ ŠÎÁÈÄÓÈʻ֭ÍÕÒÇÖÊÀÈÓÎØÀÍÀÓÎËÈÊοÌÏËÎÊ ÀË ˟ÊÀÈÒÓÇ͘ÒËÀÍüÀ ÀÏÄÈËοÍÍÀÏÑÎÊÀ˺ÒÎØÍ ÏÎË¿ÈÒ×ØѽÓÄÑÄÖÄÊÑ»ÉÄÈÖ ÊÀÔÐÖ ÀÍÊÀÈÎÈ×ÐÑÄÖ ÀØÓºÖÃÄÍļÍÀÈÒÓÇÙÐÍÇÓÎØÄØÑÐ ÓÎÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎ ̺ÑÎÖÓÕÍ×ÑÄÐÍÓÎØÖļÍÀÈÒÄÄØÑЧ —„ÄÓÎͼÀ ÆÈÀÏÀџÃÄÈÆÌÀ º×ÄÈÓÎÓÎØ×Ѻ ÎØÖÓÇÖÒÄÄØÑÐ ÄÍÐÇ¢ØÆÆÀѼÀÊÀÈÇ£ÎØÌÀͼÀ º×ÎØÍÃÀÍÄÈÒÓļÓÄџÒÓÈÀÏÎҟÒÄÄØÑÐ ÊØѼÕÖ ÀϽÀØÒÓÑÈÀʺÖÓџÏÄÙÄÖ ¥À×ѺÇÓÕÍ×ÕÑÐÍÀØÓÐÍļÍÀÈÒÄÌÄƟËÎÁÀÔ ̽ÀÿÍÀÓÎÍÍÀÀÏÎÏËÇÑÕÔÎ¿Í ÊÀÔÐÖÓÀÄËËļÌ

ÓÕÍÃÀÍļÕÍÀØÓÐÍ»ÓÀÍÄÉÎÍÓÕÓÈÊμÌÄƟËÄÖ ÏÄÑÈÊÎϺÖÒÓÈÖÃÇ̽ÒÈÄÖÃÀϟÍÄÖ À¿ÉÇÒÇÓÕÍ ÅÎÑÎËÎÆÈÊÐÍÒØÍÓÄËÄÒÓÐÍÒÓÎØÖ»ÃÇØÏÄÑÁÎËÈ ʟÅÎÑÎËÎÆοÌÄÍÎØÖÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØÖÊÀÈÒÊËÇџ ÏÑÎÆџÌÌÀÓÀËÈÓ½ÓÇÓÀÖ ÏÎغ×ÎØÍÏÑÎÊÀ˺ÒÄÈ ÌÄƟËÇÀ¿ÉÇÒÇÓÇÖÌÄÓÀ͟ÒÓÄØÒÇÖ ¢ÈÓÑÀÏÄÙ¼ÓÄÖÒÓÇŠÎØÇüÀ ÓÇ͏ØÒÓѼÀ ÓÇ ÄÑÌÀͼÀÊÀÈÓÇ”ÑÄÓÀͼÀļÍÀȺÓÎÈÌÎÈÍÀÃÈÀÏÈ ÒÓÐÒÎØÍÓÐÑÀ½ÓÈÇÀ¿ÉÇÒÇÓÕÍÃÀÍļÕÍÏÑÎÖ ÓÈÖÄØÑÕÏÀÚʺÖ×ÐÑÄÖÏÎØÃÄÍÌÏÎÑοÍ»ÃÄÍÔÀ ÌÏÎÑοÍÏÎË¿Ò¿ÍÓÎÌÀÍÀÏËÇÑÐÒÎØÍÔÀƼÍÄÈÓÎ ÌÄƟËÎÃÈʽÓÎØÖÏѽÁËÇÌÀÊÀȽ×ÈÓÕÍÃÀÍÄÈÙÎ̺

ÓÎ̟ÑÌÀÑΚÀÎÈÏÎ˼ÓÄÖ ÏÎÈÎÈŸËËÎȏÍÊÀÈÅÀ¼ ÍÄÓÀÈÏÀџËÎÆÎÊÀÈÀÍÄÃÀÅÈʽ ÎÈÓÑÀÏÄÙ¼ÓÄÖÊÀÈÎÈ ÊØÁÄÑÍ»ÒÄÈÖÓÕÍ×ÕÑÐÍÓÇÖËÄƽÌÄÍÇÖ ºÀÖ•Ø ÑÐÏÇÖº×ÎØÍÀÏÎÅÀÒ¼ÒÄÈÍÀѼÉÎØÍÒÓÇÍŸÁØÒÒÎ ÌÄƟËÀÓÌ»ÌÀÓÀÓÕÍÓÎÏÈÊÐÍÏËÇÔØÒÌÐÍÆÈÀÌÈÀ Î˽ÊËÇÑÇÙÕ»§ÓÎͼÙÄÈΚŸÈÊË«ŸÓÒÎͦ¢ØÒÈÀ ÒÓÈʟÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈÓÕÍ×ÕÑÐÍÓÇÖÏÑÐÇÍÀÍÀ ÓÎËÈʻ֕ØÑÐÏÇÖÔÀØÏÎÁŸËËÎÍÓÀÈ̺×ÑÈÍÀÏÄ ԟÍÎØÍÒÄÒØÍÓÇÑÇÓÈÊ»ÊÀӟÒ×ÄÒÇÓÕÍÌÈÒÔÐÍ ÓÎØÖÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÀÏÎÏËÇÑÕÔļÓÎ×ѺÎÖ§ ÈÀÍÀÌÇÍØϟÑÉÄȺÍÀͺΦÎÈÊÎÍÎÌÈʽŠÈÃÇ Ñο͆ÀÑÀϺÓÀÒÌÀ§ ÎÈÌÄËËÎÍÓÈʺÖÒ׺ÒÄÈÖÌÄ

ÒÓÀÌÀÓ»ÒÄÈÇÎÆÊοÌÄÍÇÌÄÓÀ͟ÒÓÄØÒÇÏÑÎÖÓÈÖ ÀÍÄÏÓØÆ̺ÍÄÖÄØÑÕÏÀÚʺÖ×ÐÑÄÖ ¦‚ÄÍØϟÑ×ÄÈÄÍÀËËÀÊÓÈʻ˿ÒÇŠÄÀÍÓ¼ÔÄÓÇ ÏÄѼÏÓÕÒÇ ÇÏÀ͟Ñ×ÀÈÀÒ¿ÆÊÑÎØÒÇÒØÌÅÄѽ ÍÓÕÍÌÄÓÀÉ¿ÏÈÒÓÕÓÐÍÊÀÈÎÅÄÈËÄÓÐÍÀÏÄÈËļÍÀ ÃÈÀÈѺÒÄÈÓÇÍ•ØÑÐÏÇÒÄÀÍÓ¼ÏÀËÀÏÎËÈÓÈʟÒÓÑÀ Ó½ÏÄÃÀ¥ÀÏÑÎÆџÌÌÀÓÀËÈÓ½ÓÇÓÀÖÓ¿ÏÎØ‚ ¥ÊÀÈ •ØÑÕÏÀÚʻ֭ÍÕÒÇÖÃÄÍļÍÀÈÓ¼ÏÎÓÄŸËËÎÏÀџÇ ÓÄ×ÍÎÊÑÀÓÈÊ»ÎÑÎËÎƼÀÆÈÀÓÇÃÑÀÒÓÈÊ»ÌļÕÒÇ ÓÕÍÄÈÒÎÃÇ̟ÓÕÍ ÓÕÍÊÎÈÍÕÍÈÊÐÍÃÀÏÀÍÐÍÊÀÈÓÎ ÉÄÏοËÇÌÀÓÕÍÃÇ̽ÒÈÕÍØÏÎÃÎÌÐͧÒÇÌÄÈÐÍÄÈÎ ÌÄÑÈʟÍÎÖÎÈÊÎÍÎÌÎ˽ÆÎÖ


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ™Šš¢Š «š•¥ ¥”¢ª¥¢„¢ª

é¥ÀéÏÑÕÓÎÒºËÈÃÀ

¢éÈÒËÀÌÈÒÓ»ÖéÏÀÓÑÈÐÓÇÖ • ¼ÍÀȺÍÀÖÈÒËÀÌÈÒÓ»Ö

ÀÑÊļÓÀÈÒÓÎÍÃØÓÈʽŸÉÎÍÀÊÀÈ

»ºÍÀÖÏÀÓÑÈÐÓÇÖ Î

ÔºÓÄÈÏÑÎÓÄÑÀȽÓÇÓÄÖÌÄÁŸÒÇ

ÎÏμÎÖÄÏÈÃÈÐÊÄÈÍÀ ÀÏÄËÄØÔÄÑÐÒÄÈÓÇ×ÐÑÀÓÎØ ÀϽÓÇÍÀÌÄÑÈÊÀÍÈÊ»ÊÇÃÄÌÎͼÀ •¼ÍÀÈÍÎÒÓÀËƽÖÓÇÖ¢ÔÕÌÀÍÈ Ê»ÖØÓÎÊÑÀÓÎѼÀÖ»ÔºËÄÈÍÀ ÒØÌÅÈËÈÐÒÄÈÓÇ͏ÍÀÓÎË»ÌÄÓÇ ‚¿ÒÇ¢×̺Ó ÓÀÁοÓÎÆËÎØ ØÏÎØÑƽÖ•ÉÕÓÄÑÈÊÐÍÓÇÖ¥ÎØÑ ʼÀÖÀϽÓÎÍšŸÈÎÓÎØ ļÍÀÈÀÍÀÌżÁÎËÀÎÀÑ×ÈÓºÊÓÎ ÍÀÖÓÇÖͺÀÖÃÈÏËÕÌÀÓ¼ÀÖÏÎØ Ç¬ÆÊØÑÀÔºËÄÈÍÀÄÏÈÃļÉÄÈÒÓÇ ÃÈÄÔÍ»ÒÊÇÍ» •ÑÆÀÒÈÎÌÀͻֽÒÎÊÀÍļÖ ÏÑÎʟÓÎ×½ÖÓÎدÎÈÒØÍÄÑƟÓÄÖ ÓÎØÒÓÎØÏÎØÑÆļΕÉÕÓÄÑÈÊÐÍ ļÍÀÈÌÎͼÌÕÖÄÉÀÍÓËÇ̺ÍÎȯ Î ÌÈÊѽÒÕÌÎÖÀØÓ½ÖÏÄÍÇÍӟÑÇÖ ÌÄÓÀÃÈÀÏÄÑÀÒÓÈʟ̟ÓÈÀÊÀÈÓÎ ̽ÍÈÌÎÙÕÆÑÀÅÈÒ̺ÍÎ×À̽ÆÄËÎ ÒÓÀ×ļËÇÓÎØÏÀÑÀ̺ÍÄȺÍÀ À¼ÍÈÆÌÀÆÈÀÓÎØÖÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎØÖ ÃØÓÈÊοÖÃÈÏËÕ̟ÓÄÖÒÓÇÍ ¬ÆÊØÑÀ†ÑÈÍÀϽÓÇÍÀ͟ËÇ ÂÇÓÕÍÊÀÔÇʽÍÓÕÍÓÎØ»ÓÀÍ ÊÀÔÇÆÇÓ»ÖÃÈÄÔÍÐÍÒ׺ÒÄÕÍ ÌĺÍÓÎÍÇÃÑÀÒÓÇÑȽÓÇÓÀÒÓÎ ÏÀÑÀÒÊ»ÍÈÎ †ÑÐÓÀÕÖÒ¿ÌÁÎØËÎÖ ÀϽÓÎ ÓÎ؏ÌÏÍÓÎØ˟ׁÊÈοË ÊÀÈÌÄӟÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑÆο £ÄÓٺϥÀƼÏ•ÑÍÓÎÆŸÍ Î ×̺Ó ÓÀÁοÓÎÆËÎغÔÄÒÄÓÀ ÔÄ̺ËÈÀÆÈÀÓÇÔÄÕѼÀÓÕͦÌÇ ÃÄÍÈÊÐÍÏÑÎÁËÇ̟ÓÕÍÌÄÓÎØÖ ÆļÓÎÍÄÖ§ÍÊÀÈÇÏÎËÈÓÈÊ»ÀØÓ» ÃÄÍÄÅÀÑ̽ÙÄÓÀÈÒĽ ÓÈÀÅÎџ ÓÀÄËËÇÍÎÓÎØÑÊÈʟ ÀÍÊѼÍÎØ ÌÄÀϽÓÇÍÏѽÒÅÀÓÇûËÕÒÇ ÓÎØ ÓÀÁοÓÎÆËÎØÒÓΦ”»ÌÀ§ ½ÓȦÇÎÑÈÎÔºÓÇÒÇÓÇÖÇÏÄÈÑÕ ÓÈÊ»ÖØÅÀËÎÊÑÇϼÃÀÖÌÄÓÀÉ¿ ¥ÎØÑʼÀÖÊÀÈ•Ë˟ÃÀÖļÍÀÈ̽ÍÎ ̼ÀÀϽÓÈÖÄÊÊÑÄÌļÖÃÈÀÅÎѺÖ ÒÓΏÈÆÀ¼Î§

˜ÒËÀÌÎÊÄÌÀËÈÒÌ½Ö ™ÀӟÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÎ؝Ø×Ñο †Î˺ÌÎØ Ç¥ÎØÑʼÀÃÈÀÃÑÀ̟ ÓÈÙÄÓÎÍѽËÎÓÎØÅÑÎØÑοÓÇÖ ‚¿ÒÇÖÒÓÇÍŸÊÑÇÓÎØÃØÓÈÊο ÒØÍÀÒÏÈÒÌο¥ÐÑÀ ΕÑÍÓÎƟÍ ÊÀÈÎ ÓÀÁοÓÎÆËÎØÄÏÈÙÇÓοÍ ÓÇÍÄϺÊÓÀÒÇÓÇÖÓÎØÑÊÈÊ»Ö ÄÏÈÑÑλÖÏÑÎ֏ÍÀÓÎ˟Ö¢ ͺÎÖÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÓÇÖÓÎØÑÊÈ Ê»ÖÃÈÏËÕÌÀÓ¼ÀÖÃÇËÐÍÄÈÒÄ ½ËÎØÖÓÎØÖÓ½ÍÎØÖ½ÓÈÔºËÄÈÍÀ

ÓÀÄÍÄÑÆÄÈÀʟÊÀÈÄÌÏÎÑÈʟ

ÒØÌźÑÎÍӟÓÇÖ—ÏÑÎÌ»ÔÄÈÀ ÅØÒÈÊοÀÄѼÎغ×ÄÈÊÀ¼ÑÈÀÒÇ ÌÀÒ¼ÀÆÈÀÓÇÍÄÏÀÍÀÏÑÎÒºÆÆÈÒÇ ÌÄÓÇ£ÕÒ¼À»ÓΘџͦ—ÏÀÑÎØ Ò¼ÀÊÀÈÎÈÈúÄÖ ÓÀÁοÓÎÆËÎØ ÒØÌϼÏÓÎØÍÌÄÓÈÖÏÎËÈÓÈʺÖÊÀÈ ÎÈÊÎÍÎÌÈʺÖÀÍÀÊÀÓÀӟÉÄÈÖÒÓÇ šºÒǏÍÀÓÎË»§ ˺ÄÈÎÆÍÕÒÓ½Ö ¥Î¿ÑÊÎÖÒ×ÎËÈÀÒÓ»ÖŠŸÌșκÍ

š»ÍÀÖÓÎØ̺ËÈÓÎÖÌÄ ÏÑÐÇÍÄ×ÔÑοÖ

¦¥Î¿ÑÊÎÖ陼ÒÈÍÆÊÄѧ ¢ÈÀÍÓ¼ÏÀËμÓÎØÓÎÍÊÀÓÇÆÎÑοͽÓÈÏÑÎÕÔļÌÈÀ¦ÍÄÎ ÎÔÕÌÀÍÈÊ»§ÄÉÕÓÄÑÈÊ»ÏÎËÈÓÈÊ» ØÏÀÆÎÑÄØ̺ÍÇÀϽºÍÀ ÈÃÄÎËÎÆÈʽ½ÑÀÌÀÏÎØÁÀÒ¼ÙÄÓÀÈÒÓÇÔÑÇÒÊļÀÊÀÈÓÇÍÀØÓÎ ÊÑÀÓÎÑÈÊ»ÍÎÒÓÀËƼÀ¢¼ÃÈÎÖÀØÓÎ×ÀÑÀÊÓÇѼÙÄÓÀÈÕÖ¦ÌÎØ ÒÎØË̟ÍÎÖ ÓοÑÊÎÖÊÀÈÅÈËÄËÄ¿ÔÄÑÎÖ§‚ÄÍןÍÄÈÏÎÓºÓÇÍ ÏÑÎÒÄØ×»ÓÇÖ†ÀÑÀÒÊÄØ»Ö ÄÍÐÇÒ¿ÙØƽÖÓÎØ ÏÎØļÍÀÈ ÌÀÈÄØÓ»ÑÀÖ ÅÎџϟÍÓÀÌÀÍÓ¼ËÀ ­ÌÀÔÄÓÎ™ÎџÍÈÒÄÌÈÀÔÑ»ÒÊÀÎÈÊÎƺÍÄÈÀÒÓÎ ˜Ê½ÍÈÎ ÌÄ˺ÓÇÒÄÓÎÍ™ÀÍÓÒÓǁÄÑÌÀÍÈÊ»Š×ÎË»ÒÓÇÍ ™ÕÍÒÓÀÍÓÈÍοÏÎËÇ Ï»ÑÄÓÎÃÈÃÀÊÓÎÑÈʽÓÎØÀϽÓÎ †ÀÍÄÏÈÒÓ»ÌÈÎÓÎØ”ÎÒϽÑÎØ ºÌÀÔÄÀÆÆËÈʟÊÀÈÀÑÀÁÈʟ ÒÓΙŸÈÑÎ ÄÍÐüÃÀÉÄÊÀÈÒÓΘÒËÀÌÈʽ†ÀÍÄÏÈÒÓ»ÌÈÎÓÇÖ šÀËÀÈÒ¼ÀÖ‚ÄÍÊÑ¿ÁÄÈÒÓÎØÖÒØÍÎÌÈËÇÓºÖÓÎؽÓÈÔÀ»ÔÄËÄ ÓÇÃÇÌÈÎØÑƼÀÌÈÀÖÄ˼ÓÌÎØÒÎØË̟ÍÕÍÏÎØÔÀÌÏÎÑοÍÍÀ ÀÍÓÀÆÕÍÈÒÓοÍÓÇÍÊÄÌÀËÈÊ»ÊÎÒÌÈÊ»ÀÑÈÒÓÎÊÑÀÓ¼À ¥ÎØÑÊÈʺÖÄÅÇÌÄѼÃÄÖÓÎÍ×ÀÑÀÊÓ»ÑÈÒÀÍÌÄʟÏÎÈÀýÒÇ ØÏÄÑÁÎ˻֦¥Î¿ÑÊΙ¼ÒÈÍÆÊÄѧ ¦¢¥Î¿ÑÊÎÖØÏÎØÑƽÖ•ÉÕÓÄÑÈÊÐÍÌÀÆÄ¿Äȧ ˺ÄȺÍÀÖ •ØÑÕÏÀ¼ÎÖÃÈÏËÕ̟ÓÇÖÒÓÇͬÆÊØÑÀ¦•¼ÍÀÈÌÈÀÊÀËÎËÀÃÕ ̺ÍÇÌÇ×ÀÍ» ÌÄÌÈÀÒʺÂÇÄÉÀÈÑÄÓÈʟÃÎÌÇ̺ÍÇÊÀÈÌÄÌÈÀ ÀÉÈÎÒÇÌļÕÓÇÈÊÀͽÓÇÓÀÆÈÀÒ¿ÍÔÄÒǧ ÀÏÎÒÓÀÒÈÎÏÎÈÇÔļÀϽÓÎÏÀ ÑÄËÔ½Í ½ÏÎØÎÈÏÄÑÈÅÄÑÄÈÀʺÖ Ò׺ÒÄÈÖÓÎØÊÄÌÀËÈÊοÊÀÓÄ

¢•ÑÍÓÎƟÍÃÄÍÒÊÎÏÄ¿ÄÈ ÅØÒÈʟÍÀÓÑÀÁ»ÉÄÈÓÇÒ¿ ÆÊÑÎØÒÇÌÄÓÎØÖÊÄÌÀËÈÒÓºÖ

ÒÓÇ̺ÍÎØÄÃÐÊÀÈÏÎË¿ÊÀÈѽ ÒØÍμÙÎÍÓÀÍÒÓÇÅџÒǦºÍÀ ÏѽÁËÇÌÀÌÄʟÔÄÆļÓÎÍÀ§ Š»ÌÄÑÀÎÏÑÎÚÒӟÌÄͽÖÓÎØ ÎÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖ£ÄÓٺϥÀƼÏ •ÑÍÓÎÆŸÍ º×ÄÈÏ˺ÎÍÓÎÍÏÑÐ ÓÎ˽ÆÎÒÓÎüÏÎËÎÄÉÎØÒ¼ÀÖ

ÒÓÀŸÊÑÀ¢¿ÓÄÇÄɺËÈÉÇÀØÓ» ÔÀÀË˟ÉÄÈÓÇÒӟÒÇÓÇÖ¬ÆÊØ ÑÀÖÏÑÎÖÓÇ×ÐÑÀÌÀÖ ½ÏÕÖ ÀÅÄËÐÖÏÈÒÓÄ¿ÎØÍʟÏÎÈÎÈ †ÀÑ´½ËÀÀØӟÎͺÎÖÄÏÈÊÄ ÅÀË»ÖÓÇÖÓÎØÑÊÈÊ»ÖÃÈÏËÕ ÌÀÓ¼ÀÖÃÇËÐÍÄÈÒĽËÎØÖÓÎØÖ

ºÍÀÍÓÈÓÕÍÊÄÌÀËÈÒÓÐÍ¢ÃÇÆļ ÓÇÍ¥ÎØÑʼÀÀϽÓÎÍÊÄÌÀËÈ Ò̽ÒÓÎÍÈÒËÀÌÎÊÄÌÀËÈÒ̽ ÏÑÎÒÀÑ̽ÙÎÍÓÀÖÓÇÍÊØѼÀÑ×Ç ÈÃÄÎËÎƼÀÓÇÖ×ÐÑÀÖÒÓÎØÖ ͺÎØÖÏÑÎÒÀÍÀÓÎËÈÒÌοÖÓÇÖ ÓÎØÑÊÈʻ֟Ñ×ÎØÒÀÖӟÉÇÖÊÀÈ ÓÇÖÀÍÀÁŸÔÌÈÒÇÖÓÎØѽËÎØÓÇÖ ¬ÆÊØÑÀÖÒÓÀÀÌÄÑÈÊÀÍÈʟÒÓÑÀ ÓÇÆÈʟÒ׺ÃÈÀÒÓÇÍ™ÄÍÓÑÈÊ» Ò¼ÀÊÀÈÓÇšºÒǏÍÀÓÎË»

Ó½ÍÎØÖ½ÓÈÔºËÄÈÍÀÀÏÎÒÓÀÒÈÎ ÏÎÈÇÔļÀϽÓÎÏÀÑÄËÔ½Í ½ÏÎØ ÎÈÏÄÑÈÅÄÑÄÈÀʺÖÒ׺ÒÄÈÖÄÃÐ ÊÀÈÏÎË¿ÊÀÈѽÒØÍμÙÎÍÓÀÍ ÒÓÇÅџÒǦºÍÀÏѽÁËÇÌÀÌÄ ʟÔÄÆļÓÎÍÀ§ ÍÊÀȦÓÎ ¥¢ÊÀÈÇ•• ÏÀÑÀ̺ÍÎØÍÀϽÓÎØÖÒÇÌÀ ÍÓÈʽÓÄÑÎØÖÏØËÐÍÄÖ§ÓÇÖ ÄÉÕÓÄÑÈÊ»ÖÏÎËÈÓÈÊ»ÖÓÇÖ ¬ÆÊØÑÀÖ Î ÓÀÁοÓÎÆËÎØÃÄÍ

ªÏ½ÓÎͺÎÆÄÕÏÎËÈÓÈʽÏѼ ÒÌÀÊÀÈÓÇÍÊÀÔÎûÆÇÒÇÓÎØ ÓÀÁοÓÎÆËÎØ Ç¬ÆÊØÑÀØϺ ÆÑÀÂÄÒØÌÅÕͼÄÖÌÄÓΘџÊÊÀÈ ÓÇÍÏÄÑÈÎ×»ÓÎØ™ÎØÑÃÈÒÓŸÍ ÄÍÐ̺×ÑÈÏѽÒÅÀÓÀÀÏÄÈËοÒÄ ÌÄÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊ»ÄϺÌÁÀÒÇšÄ ÓÇŠØѼÀ ÄϼÒÇÖ Ç¥ÎØÑʼÀ ÏÄÑ͟ÓÎ̻ͦÍÀÓÎØ̺ËÈÓÎÖ§ ÄÍÐÎÈÿÎ×ÐÑÄÖ»ÓÀÍÒÓÀÏѽ ÔØÑÀÓÇÖºÍÎÏËÇÖÒ¿ÑÑÀÉÇÖ úÊÀ×ѽÍÈÀÏÑÈͥΦÅËÄÑÓ§ ÌÄÓΘџÍÃÄÍÊÑ¿ÁÄÓÀȏÍÊÀÈ Ç¥ÎØÑʼÀÅÎÁŸÓÀȺÍÀ˜ÑŸÍÌÄ ÏØÑÇÍÈʟ½ÏËÀ ÃÈÀÅÕÍļÌÄÓÇÍ ÄͼÒ×ØÒÇÓÕÍÃÈÄÔÍÐÍÊØÑÐÒÄ ÕÍÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÇÖ¥Ä×ÄџÍÇÖ ŠÇÌÀÍÓÈÊ»ÊÀÈÇÓÎØÑÊÈÊ»ÏÀ ѺÌÁÀÒÇÒÓÎÓºËÌÀÓÎ؏ÅÆÀ ÍÈÒÓŸÍ ÊÀÔÐÖΠÓÀÁοÓÎÆËÎØ ÌÄÒÎËÀÁļÆÈÀÓÇÍÄÍÒÕ̟ÓÕÒÇ ÌÄѼÃÀÖÓÕÍ¥ÀËÈÌϟÍÒÓÎÏÎËÈ ÓÈʽÏÀÈ×ͼÃÈØÏÎÆÑÀÌ̼ÙÎÍÓÀÖ ¦ÓÎØÖÒÓÄÍοÖÃÄÒÌοÖÌÄÓÀÉ¿ ¥Î¿ÑÊÕÍÊÀȏÅÆÀÍÐÍÀϽÓÎÍ úÊÀÓÎÀÈÐÍÀ§•ÏÈÃÈÐÊÄÈ ÀʽÌÇÍÀÄÉÎÌÀË¿ÍÄÈÓÈÖÒ׺ÒÄÈÖ ÌÄÓÀÉ¿ÓÇÖ”ÎÒͼÀÖÊÀÈÓÇÖŠÄÑ Á¼ÀÖ ÄÑƟÙÄÓÀÈÆÈÀÓÇÒØÌÅÈ˼ ÕÒÇÒÎØÍÈÓÐÍÒÈÈÓÐÍÒÓÎ˜ÑŸÊ ÄÍÐÙ»ÓÇÒÄÍÀºÑÔÄÈÒÄÄÏÀÅ» ÌÄÓÎØÖÄÏÀÍÀÒӟÓÄÖÒȼÓÄÖÒÓÇÍ ªÄ̺ÍÇ —ÈÒÑÀÇËÈÍ»ÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊ» ÄϺÌÁÀÒÇÒÓǁŸÙÀŸËËÀÉÄÃÑÀ ÌÀÓÈʟÓÈÖÒ׺ÒÄÈÖÒÓÑÀÓÇÆÈÊ»Ö ÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÖÏÎØļ×ÄÇ¥ÎØÑʼÀ ÌÄÓΘÒÑÀ»Ë ÊÄÑüÙÎÍÓÀÖºÓÒÈ ÓÇÒØÌϟÔÄÈÀÓÕ͏џÁÕÍ¢  ÓÀÁοÓÎÆËÎØÃÄÍüÒÓÀÒÄÍÀ ÏÑÎÒÊÀ˺ÒÄÈÒÓÇͬÆÊØÑÀÓÎÍ ÇƺÓÇÓÇÖ«À̟Ö«ŸËÄÍÓšÄҟ ÀËÏÈÒÓÄ¿ÎÍÓÀÖ½ÓÈÃÄÍÏѺÏÄÈÍÀ ÀÏÎÌÎÍÕÔοÍÓÀÄÉÓÑÄÌÈÒÓÈʟ ÒÓÎÈ×ļÀ

"ÅȺÑÕÌÀÒÓÈÖÆØÍÀ¼ÊÄÖ ÀÊÓÈÁ¼ÒÓÑÈÄÖÃÇÌÎ ÒÈÄ¿ÄÈÓÎÀÌÄÑÈʟÍÈÊÎ ÏÄÑÈÎÃÈʽ¦/FXTXFFL§ ØϽÓÎÍÓ¼ÓËΦÎÈ ͺÄÖÄÏÀÍÀÒӟÓÑÈÄÖ§ ¦ØÍÀ¼ÊÄÖÀÍÓÈÅÑÎÍο ÍÓÄÖÃÈÀÓØÏÐÍÎØÍÉÀ͟ ÓÎØÖÊÀͽÍÄÖÒÄ×ÐÑÄÖ ½ÏÎØÃÄÍÌÏÎÑοÍÍÀ ÃļÉÎØÍοÓÄÊÀÍÓÀ ÏѽÒÕϟÓÎØÖ§ÆџÅÄÈ ÓÎÀÌÄÑÈʟÍÈÊÎÏÄÑÈÎ ÃÈʽ ÓÎͼÙÎÍÓÀÖ½ÓȦÎÈÆØÍÀ¼ÊÄÖÁѼÒÊÎÍÓÀÈÒÓÇÍ ÏÑÐÓÇÆÑÀÌÌ»ÒÓΦ†ÑŸÒÈÍΙ¼ÍÇÌÀ§ÒÓΘџÍÊÀÈ ÇÆοÍÓÀÈÓÕÍÌÄÓÀÑÑØÔ̼ÒÄÕÍÒÓΏÅÆÀÍÈÒÓŸÍ ÓÇ ŠÎÌÀ˼À ÓÇ„ÈÁÄѼÀ ÓÇ£Î؟ÍÓÀÊÀÈÓÇ͏ÍÆʽËÀ

¦ŠÓÀÃÈßÆÌÀÓÀ ÀϽÓÎÍÀÆÐÍÀ ÆÈÀÓÇÌÄÓÀÑ Ñ¿ÔÌÈÒÇÓÇÖ ØÆļÀÖÒÓÇÍ ÌÄÑÈÊ»§ ÀÍÀźÑÄÓÀÈ ÓÎÏÄÑÈÎ ÃÈʽ¦5IF "NFSJDBO 1SPTQFDU§ ÓÎͼÙÎÍÓÀÖ ½ÓÈÀÍμÆÄÈ ÓÐÑÀÎ ÃѽÌÎÖ ÆÈÀ¦ºÍÀÍÄØÑ¿ ÒØÍÀÒÏÈÒ̽ÄÑÆÀÓÐÍ ÊÀÓÀÍÀËÕÓÐÍ ÀÆÕÍÈÒÓÐÍÆÈÀ ÓÀÏÎËÈÓÈʟÃÈÊÀÈÐÌÀÓÀÌÄÒÓ½×ÎÍÀÀÒÊÇÔļϼÄÒÇ ÒÓΙÎÆÊѺÒÎÆÈÀÍÀÂÇżÒÄÈÊÀÈŸËËÄÖÌÄÓÀÑÑØÔ ̼ÒÄÈÖ§ ¦ÈÀÓ¼ÔºËÎØÍÍÀÌÀÖÁ˟ÂÎØͧÃÈÄ ÑÕӟÓÀÈÓÎÏÄÑÈ ÎÃÈʽ¦*O5IFTF 5JNFT§ÀÍÀÅÄѽ ÌÄÍÎÒÓÎÆÄÆÎͽÖ ½ÓÈÎÈ—ÍÕ̺ÍÄÖ †ÎËÈÓļÄÖÄÉÀÊÎ ËÎØÔοÍÍÀÏÀÑÀ ̺ÍÎØÍÒÓ½×ÎÖÓÇÖ Ë™ŸÈÍÓÀÊÀÈŸËËÕÍ ÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊÐÍÎÑÆÀ ÍÐÒÄÕÍÒĽËÎÓÎÍ ʽÒÌÎ

ÈÀ¦†ÑŸÒÈÍÎÊ¿ÌÀ§ ÏÎØÀÏÄÈËļÍÀ ÊÀÓÀ˟ÁÄȽËÇÓÇÍ ˜ÓÀ˼À ʟÍÄÈ˽ÆÎ ÓÎÈÓÀËÈʽÏÄÑÈÎ ÃÈʽ¦1BOPSBNB§ ÀÍÀÅÄѽÌÄÍÎÒÓÇ ÌÄƟËÇÄͼÒ×ØÒÇÓÇÖ ÄÏÈÑÑλÖÓÇÖÀØÓÎÍÎ ÌÈÒÓÈʻքºÆÊÀÖÓÎØ ”ÎÑџÌÄӟÓÈÖÓÄËÄØ ÓÀ¼ÄÖÏÄÑÈÅÄÑÄÈÀʺÖ ÄÊËÎƺÖ


˜ÒÓÎѼÀ¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ

¢éÁËÀÊÐÃÇÖéϽËÄÌÎÖéÓÎØéé ÏÎØéÎÍÎ̟ÒÓÇÊĨé¦ÀÓØ×»Ö§ —™Ñ»ÓÇÕÖ̺ÑÎÖÓÎ؏ÍÀÓÎËÈÊο–ÇÓ»ÌÀÓÎÖ

—

ÊØÁºÑÍÇÒÇÏÎØÏÑλËÔÄÀϽÓÇÍÊ»ÑØÉÇÓÇÖÏÓÐ ×ÄØÒÇÖÓÎļ×ÄÕÖÊ¿ÑÈÎ̺ËÇ̟ÓÇÖÓÇÍÀÍÓÈ ÌÄÓÐÏÈÒÇÓÕÍÓÄџÒÓÈÕÍÏÑÎÁËÇ̟ÓÕÍÌÏÑÎÒӟ

ÒÓÀÎÏμÀÁѺÔÇÊÄÇ×ÐÑÀžÒÓ½ÒÎ ÓÎÁÀÒÈʽ×ÀÑÀÊÓÇÑÈ ÒÓÈʽÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ‚ÇËÈÆȟÍÍÇ»ÓÀͽÓÈÓÀ̺ËÇÓÇÖÀÍÀ ˟ÌÁÀÍÀÍÆÈÀÏÑÐÓÇÅÎџÓÇÍÄØÔ¿ÍÇÓ»ÖÃÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ÊÀÈÒØÌÏÄÑÈźÑÎÍÓÀÍÒÀÍÌÀÔÇÓÄؽÌÄÍÎÈ̟ÆÎÈ­ËÄÈÏÄÇ ÄÌÏÄÈѼÀ ÏÎØÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÄÊļÍÇÓÇÍÏÄѼÎÃλÓÀÍÊÀÔÎÑÈ ÒÓÈÊ» ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÃÎÔοÍÒØÆÊÑÎÓÇ̺ÍÄÖÀÏÀÍÓ»ÒÄÈÖ ÒÓÀÒÎÁÀџÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÏÎØÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÙÄÇ•Ë˟ÃÀ—ͺÀ ÊØÁºÑÍÇÒÇļ×ÄÄÏÈÏ˺ÎÍÍÀÃÈÀ×ÄÈÑÈÒÓļÓÈÖÒ׺ÒÄÈÖÓÎØÄË ËÇÍÈÊο‚ÇÌÎÒ¼ÎØÌÄÓÎØÖɺÍÎØÖÎÌÎËÎÆÈο×ÎØցÈÀÓÎÍ ˽ÆÎÀØÓ½ÃÇÌÈÎØÑÆ»ÔÇÊÄÌÄͽÌÎÌÈÀÈÃÈÀ¼ÓÄÑÇ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊ» Ñ×» ÇÎÏμÀÏÀÑÎØÒÈÀÙ½ÓÀÍÕÖÀØÓ½ÍÎÌÇÊÀÈÀÍÄɟÑÓÇÓÇ ÊÀÈÎÍÎÌÀÙ½ÓÀͦ‚ÈÎÈÊÇÓÈʽŠØÌÁοËÈÎÓÇÖªÏÇÑÄÒ¼ÀÖÓÎØ ‚ÇÌÎÒ¼ÎثѺÎØÖ§—ÊÀÊ»ÏÑÀÊÓÈÊ»ÀØÓ»ÖÓÇÖÃÈÀ×ļÑÈÒÇÖ ÊÀÈÎÁËÀÊÐÃÇÖÀϽÓÇÌÄÑȟÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖÄËËÇÍÎÓÎØÑÊÈ ʽÖϽËÄÌÎÖÏÎØÌÄÒÎ˟ÁÇÒÄÓÎ ÎûÆÇÒÀÍÓÇ×ÐÑÀ ÒÓÀ׺ÑÈÀÓÎØ‚ÈÄÔÍοÖ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊο•ËºÆ×ÎØ ÌÄӟÊÀÈÓÇÍ ÄÏÈÁÎË»ÓÇÖÓÄџÒÓÈÀÖÏÎËÄÌÈÊ»ÖÀÏÎÙÇ̼ÕÒÇÖÏÎØÀÍÀ ÆʟÒÓÇÊÄÍÀÏËÇÑÐÒÄÈÇ×ÐÑÀÌÀÖÒÓÇÍ¥ÎØÑʼÀ ÇÎÏμÀ ÀÍÄÑ×½ÓÀÍÒÓÎÀÒÓÑÎÍÎÌÈʽÆÈÀÓÇÍÄÏÎ×»ÊÀÈÓÈÖÃØÍÀÓ½ ÓÇÓºÖÌÀÖÏÎÒ½ÓÕÍÓÎØÑÊÈÊÐÍËÈÑÐÍ—•Ë˟ÃÀ ØÏÎ×ÑÄÐÔÇÊÄÍÀ˟ÁÄÈÀʽÌÀºÍÀÃØÒÁŸÒÓÀ×ÓÎßÍÄÈÎ ÌÄ ÒØͺÏÄÈÀÍÀÄÊ×ÕÑ»ÒÄÈÀØÓ½ÏÎØÀÑÍȽÓÀÍÏÑÈÍ ÓÇÃÈÀÍÎÌ» ÓÕÍÏËÄÎÍÀÒ̟ÓÕÍØÏÄÆÆ¿ÕÍÏÑÎÒ½ÃÕÍ ÌÄÀÏ˟˽ÆÈÀÓÈÖ

¥Î×ØÃÀ¼ÎÊÎÌÌÀÓÈʽÊџÓÎÖÓÎØ‚ÇËÈÆȟÍÍÇÎûÆÇÒÄÒÄÎÌÀÃÈÊ»ÏÀÑÀ¼ÓÇÒÇÌÈÀÒÄÈџÈÊÀͽÓÀÓÕÍÀÉÈÕÌÀÓÈÊÐÍ ÊØѼÕÖÒÓÀÄϼËÄÊÓÀÒÐÌÀÓÀ ˽ÆÕÌÄÑÎËÇÏÓÈÊ»ÖÄÅÀÑÌÎÆ»ÖÓÇÖÄÏÄÓÇѼÃÀÖ

ÊÑÀÓÈʺÖÄÈÒÏџÉÄÈÖ ÊØѼÕÖÀϽÓÀÌÎÍÎÏÐËÈÀÒÓÎÀ˟ÓÈ ÓÎÏÄÓѺËÀÈÎ ÓÎÍÊÀÏͽ ÓÀÒϼÑÓÀÊÀÈÓÀÓÑÀÏÎØ˽×ÀÑÓÀ¨ •ÈÒÏџÉÄÈÖÏÎØÀϺÃÈÃÄÇ×ÐÑÀÌÀÖÀϽÓ½ÓĺÕÖÊÀÈÓÎ ÏÎØÌÏ»ÊÀÌÄÒÓÇÍ•¢™¥ÎÒÊÇÍÈʽÔØ̼ÙÄÈʟÓÈÀϽÓÎÏÀ ѽÍÀÅÀÈÑÐÍÓÀÖ¯ÄØÓØ×ÐÖ¯ÓÎÍÄÏÄÈÒÎÃÈÀʽÄËËÇÍÎÓÎØÑ ÊÈʽϽËÄÌÎÓÎØ¢ÈÎÌÎȽÓÇÓÄÖļÍÀÈÏÎË˺֏ʽÌÀÊÀÈ ÎȦÄÏÈÓØ×Ç̺ÍÄÖ§ÃÈÄÉÀÆÕƺÖÓÕÍ¢ËØÌÏÈÀÊÐ͏ÆÐÍÕÍÌÎÈ ŸÙÎØÍÍÀļÍÀÈÒÇÌÀÃÈÀʺÖšÈÀ•Ë˟ÃÀØϽÃÈÄÔÍ»ÎÈÊÎÍÎÌÈ Ê»ÄÏÈÓ»ÑÇÒǸÒÎÊÈÀÍÃÄÍļÍÀÈÄØןÑÈÒÓÎ ļÍÀȺÍÀºÑÆÎ ÏÎغ×ÎØÌÄÉÀÍÀÃļÊÀÈÒÓÎÏÀÑÄËԽ͊»ÌÄÑÀÁÈÐÍÎØÌÄÓÀ ÏÑÐÓÀÄÏÄÈÒ½ÃÈÀÀØÓ»ÖÓÇ֦ͺÀÖÄÏÎ×»Ö§ÆÈÀÓÇ×ÐÑÀ

¥Î™ÑÇÓÈʽ–»ÓÇÌÀ ÅÎÑÌ» ÆÈÀ ÓÎÍ ÄËËÇÍÎÓÎØÑÊÈʽ ϽËÄÌÎ ÓÎØ ØÏ»ÑÉÄ ÓÎ ËÄƽÌÄÍΙÑÇÓÈʽ–»ÓÇÌÀ ÓÎÎÏμÎÁŸÑÀÈÍÄÄÊÓ½ÖÓÕÍŸËËÕÍÓÈÖ Ï˟ÓÄÖ ÓÇÖ ÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ‚ÇËÈÆȟÍÍÇ ÏÎØ ÊË»ÔÇÊÄ ÍÀ ÓÎ ÀÍÓÈÌÄ ÓÕϼÒÄÈ—ØϽÎÔÕÌÀÍÈÊ»ÊÀÓÎ×»™Ñ»ÓÇÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÙÄÌÈÀÒÄÈџ ÏÑÎÁËÇ̟ÓÕÍ ÏÎØ Ò×ÄÓ¼ÙÎÍÓÀÍ ÌÄ ÓÎÍ ϽÔÎ ÓÇÖ ÀÍÄÉÀÑÓÇÒ¼ÀÖ ÓÇÖ ÀË˟ÊÀÈÓÇÃÈμÊÇÒ»ÓÇÖ¢×ÑÈÒÓÈÀÍμ™ÑÇÓÈÊμºÅÓÀÍÀÍÓÎ ÓÎØÏËÇÔØÒÌοÓÎØÍÇÒÈο¥ÈÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖÒÓÎÍÇÒ¼ÏÀÑÀÊÎ ËÎØÔοÒÀÍ ÀϽ ÊÎÍӟ ÊÀÈ ÎÈ šÄƟËÄÖ ‚Ø͟ÌÄÈÖ ÌÈÀÖ ÊÀÈ ÀØÓºÖ ÒØÍÀÑÓοÍÓÀÍ ÌÄ ÓÎ ËÄƽÌÄÍÎ ¦ÍÀÓÎËÈʽ –»ÓÇÌÀ§ — Š¿ÌÁÀÒÇ

ÓÇÖ «À˺ÏÀÖ ÏÎØ ļ×Ä ÏÑÎÇÆÇÔļ ŸÅÇÍÄ ÏÎË˟ ŸËØÓÀ ÏÑÎÁË» ÌÀÓÀ ¯ ÓÀ ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÀ ÄÒÕÓÄÑÈÊ»Ö ÃÈμÊÇÒÇÖ ¯ ÊØѼÕÖ ½ÌÕÖ ÓÎ ÄËËÈϺÒÓÀÓÎ ÄÊËÎÆÈʽ Ò¿ÒÓÇÌÀ ½ÏÕÖ ÄÏÄÒ»ÌÀÍÄ Ó½ÓÄ ÊÀÈ Î

ÏÀÑÀÊÌ»ÏÎØÎÅÄÈ˽ÓÀÍÒÓÈÖÒÏÀӟËÄÖÓÎØÏÑÎÇÆοÌÄÍÎØšÀ× ÌοÓ†Àҟ¢ÏÄÑÈÎÑÈÒ̽ÖÓÇÖÒÏÀӟËÇÖºÏÑÄÏÄÍÀÀÍÓÈÌÄÓÕÏÈ ÒÓļŸÌÄÒÀÌÄÊÀӟÑÆÇÒÇÔºÒÄÕÍÊÀÈÀÑÆÎÌÈÒÔÈÐÍ ÌÄ̺ÓÑÀÃÇ

ÍÄÀѽÖ ÏÎËÈÓÄؽÌÄÍÎÖ •ËÄØÔºÑÈÎÖ ”ÄÍÈÙºËÎÖ •ÏѽÊÄÈÓÎ ÆÈÀ ºÍÀ Ò¿ÒÓÇÌÀÏÎØÀÏÎÒÊÎÏοÒÄÒÓÇͺÉÀÂÇÓÕÍÏÎËÈÓÈÊÐÍÏÀÔÐÍ ÊÈ ½ÏÕÖÄ¿ÒÓÎ×ÀÓÎͼÙÄÈΔÄÍÈÙºËÎÖ ¦ÄÈÖÓÇÍÊÀӟÒÓÀÒÈÍÀØÓ»ÍÒØ ÍÄÁŸËÄÓÎÓÎÈÒ׿ÎÍÄËÀÓÓÕÌÀÓÈʽÓÀÓÎÍÄÊËÎÆÈʽÒ¿ÒÓÇÌÀ ÊÀÔ´ ½ ÓÎ »ÌÈÒØ ÓÕÍ ÁÎØËÄØÓÐÍ ÀÍÀÍÄοÓÎ ÊÀÓ´ ÄÓÎÖ ÄÊËÄƽÌÄÍÎÍ ØϽ ÄÊËÄÊÓ½ÑÕÍ ÃÇÌÎÆÄѽÍÓÕÍ ÊÀËÎØ̺ÍÕÍ ÄÊËÄÆ̺ÍÕÍ ÊÀÈ ÓοÓÕÍÃÈ´ÄËÀÓÓÕÌÀÓÈÊÐÓÀÓÎØÊÀÈÀÍÎÌÎȽÌÎÑÅÎØÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖ

ËÀûÏÎغÏËÇÓÓÀÍÓÎØÖ¥ÎØÑÊÎÊÑÇÓÈÊοÖÊÀÓμÊÎØÖ¢ÈÌÄÓÀÑ ÑØÔ̼ÒÄÈÖ ÓÎØ ™ÀÑÀÔÄÎÃÕÑ» ÄɽÑÆÈÒÀÍ ÓÎØÖ¥ÎØÑÊÎÊÑÇÓÈÊÎ¿Ö ÏÎØ ÁŸËÔÇÊÀÍ ÍÀ ÊÀÓÀÒÓ»ÒÎØÍ ÀÿÍÀÓÇ ÓÇ ÃÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇ ÓÎØ ÍÇÒÈο ¬Ñ×ÈÒÀÍ ÍÀ ÃÎËÎÅÎÍοÍÓÀÈ ×ÑÈÒÓÈÀÍμ ÏѽÊÑÈÓÎÈ ÊÀÈ ÍÀ ÒÇÌÄÈÐÍÎÍÓÀÈʟÔÄ˼ÆÎÓÀÑÀ׺֏ÍÓÈ̺ÓÕÏÎÖÌÄÀØÓ»ÓÇÍÊÀӟ ÒÓÀÒÇ ÇÎÏμÀÃÄÍÌÏÎÑοÒÄÍÀÓÄÔļØϽºËÄÆ×Î ÏÀÑÀÈÓ»ÔÇÊÄ ÓÎÍÄϽÌÄÍÎÀϽÓÎÍÃÈÎÑÈÒ̽ÓÎØ×ѽÍÎ ÌÈÀÖÊÀÈÃÄÍÌÏÎÑοÒÄ

½ÏÄѺÃÈÃÄÍ×ÐÑÀÍÄÈÖÏËļÒÓÀÄÊËÎÆÈʟ½ÑÆÈÀ ÄÉ´οÇÄʟÒÓÎÓÄ ÁÎØË» ÃÄÍ ÄÉÄÏÑÎÒÐÏÄÈ οÓÄ ÓÇÍ ÆÍÇÒ¼ÀÍ οÓÄ ÓÇÍ ÓÀØÓ½×ÑÎ ÍÎÍÄÊûËÕÒÈÍÓÇÖÁÎØË»ÒÄÕÖÓÇÖ×ÐÑÀÖ§¶ÓÀÍÏÑÎÅÀͺÖ½ÓÈÇ †¿ËÇÌÄÀØÓ½ÓÎÄÊËÎÆÈʽÒ¿ÒÓÇÌÀÄÏÄüÕÊÄÍÀÓÀÏÄÈÍÐÒÄÈÓÎÍ ÊÑÇÓÈʽ ËÀ½ ÄÌÏ˺ÊÎÍӟÖ ÓÎÍ ÒÄ ÌÈÀ ÃÈÀÑÊ» ÄÊËÎÆÈÊ» ÃÈÀ̟×Ç ÏÎØ ÒØÍÓÇÑοÒÄ ÊÀÈ ÈÃÄÎËÎÆÈʟ ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʟ ÌÈÀÖ ÊÀÈ ×ÕÑÈ Ù½ÓÀÍÒÄÅÈËÄËÄ¿ÔÄÑÎØÖÊÀÈÒØÍÓÇÑÇÓÈÊοÖŠÄͺÀşÒÇÌÏ»ÊÄ ÓΙÑÇÓÈʽ–»ÓÇÌÀÓÎ ÌÄÓÇÍÓÎÏÎÔºÓÇÒÇÒÓÇÃÈμÊÇÒÇÓÎØ ÍÇÒÈοÓο™ÀÑÀÔÄÎÃÕÑ»†ÀҟÀϽÓÎÍŠÎØËӟÍÎ¥ÇÍÓÎÏÎÔº ÓÇÒÇÀØÓ»×ÀÈѺÓÈÒÀÍÎÈ×ÑÈÒÓÈÀÍμÓÇ֙ѻÓÇÖÌÄÄÍÔÎØÒÈÀÒ̽ ¢™ÀÑÀÔÄÎÃÕÑ»Ö ÕÒÓ½ÒÎ ÁѺÔÇÊÄÌÏÑÎÒӟÒÄÌÈÀÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»

ÍÀÄÅÀÑ̽ÒÄÈÓÈÖÃÈÎÈÊÇÓÈʺÖÄϼÓÎÏËļÒÓÎÍÌÄÓÀÑÑØÔ̼ÒÄÈÖÏÎØ ļ×Ä ÏÑÎÓļÍÄÈ ÊÎËοÔÇÒÀÍ ÃØÎ ÀϽÏÄÈÑÄÖ ÓÎÏÎÔºÓÇÒÇÖ ÄͽÖ ÎÔÕÌÀÍοÊÈÄͽÖ×ÑÈÒÓÈÀÍοÊÀÔ´ØϽÃÄÈÉÇÓÕÍšÄƟËÕÍ‚Ø͟ ÌÄÕÍ ü×ÕÖÀÏÎÓºËÄÒÌÀ—ÊÀӟÒÓÀÒÇ»ÓÀͺÊÑØÔÌÇÊÀÈÎÈ™ÑÇ ÓÈÊμļ×ÀÍÉÄÒÇÊÕÔļÙÇÓÐÍÓÀÖÅÀÍÄџÓÇÍÀØÓÎÍÎ̼ÀÓÎØÖ ÆÆ˼À ÀË˼À £ÕÒ¼À ˜ÓÀ˼À ÊÀÈ ØÒÓѼÀ ºÒÓÄÈËÀÍ ÀϽ ºÍÀ ÏËμΠ ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØ ÍÀ ÏÑÎÒÓÀÓºÂÎØÍ ÓÎØÖ ØÏÇʽÎØÖ ÓÎØÖ šÄ ÀØÓ» ÓÇ ËÎÆÈÊ» ÔºËÇÒÄ ÍÀ ÒÓļËÄÈ ºÍÀ ÃÈʽ ÓÇÖ ÏËμÎ ÊÀÈ Ç •Ë˟ ÃÀ ÕÒÓ½ÒÎÄÌÏÎüÒÓÇÊÄÀϽÓÈÖšÄƟËÄÖ‚Ø͟ÌÄÈÖ†ÀџÓÀ¿ÓÀ ̺ÒÕÈÃÈÕÓÈÊ»ÖÏÑÕÓÎÁÎØ˼ÀÖ Ç™Ñ»ÓÇ˟ÌÁÀÍÄÁλÔÄÈÀÀϽÓÇÍ •Ë˟ÃÀ ¢È ‚Ø͟ÌÄÈÖ ÌÄӟ ÀϽ ÀØÓºÖ ÓÈÖ ÄÉÄ˼ÉÄÈÖ ÏÑÎÒϟÔÇÒÀÍ


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ … ¢ é ¥ — é ¢ ˜ ™¢   ¢ š ˜ ™ — é ™ ¥ ‰ ¥ £ ¢ › — ‰ ¥ —   é … ¢ ƒ • š ˜ ™ — é — ¥ ¥ é

—ÄËËÇÍÈÊ»ÓÀÉÈÀÑ×¼ÀÌÄÃÈÎÈÊÇÓ»ÓÎÍÒØÍÓÀÆÌÀӟÑ×ÇŠÌÎ˺ÍÒÊǺÃÕÒÄÀËËÄϟËËÇËÄÖÇÑÕÈʺÖ̟×ÄÖÌÄ ÓÎÍÀÑÈÔÌÇÓÈʟØϺÑÓÄÑÎÓÎØÑÊÈʽÒÓÑÀÓ½

† ž¥ÎÍšŸÈÎÓÎØ ÎÓÎØÑÊÈʽÖ½×ËÎÖ ÒÓÀ«ÀÍȟÊÀÈÎÒÓÑÀÓ½Ö ÒÓÇÍ¿ÏÀÈÔÑÎÄÏÈý ÔÇÊÀÍÒÄÒÅÀƺÖÊÀÈ ËÄÇËÀÒ¼ÄÖÓÕÍ×ÑÈÒÓÈÀ ÍÐÍ•ÃÐ ¥Î¿ÑÊÎÈÒÓÑÀ ÓÈÐÓÄÖÊÀÓÀÒÓѺÅÎØÍ ÄÊÊËÇÒ¼À ÄÍ͟ÃÈÎÖ ”ÈÁËÈÎÔ»ÊÇ 

£˜Š¥•£¢ÒØÍÓÀÆ ÌÀӟÑ×ÇÖ†ØÑÎÁÎËÈÊο ™ÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎÖŠÌÎ˺Í ÒÊÇÖ

ÍÀ ÏļÒÎØÍ ÓÎÍ ŠÎØËӟÍÎ ÌÏÍÓοË «À̼Ó ÍÀ ÃÐÒÄÈ ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÀ ÏÑÎͽÌÈÀ ÒÓÇÍ ™Ñ»ÓÇ ¢ ŠÎØËӟÍÎÖ ÀϽ ÓÇ ÌÈÀ ú×ÓÇÊÄ ÍÀ ļÍÀÈ Î ÃÈÎÈÊÇÓ»Ö ÓÎØ ÍÇÒÈο ϟÍÓÀ ×ÑÈÒÓÈÀͽÖ ÊÀÈ ÍÀ ÃÈÎѼÙÄÓÀÈ ÌÄ ÓÇ Ò¿ÌÅÕÍÇÆÍÐÌÇÓÕÍšÄƟËÕÍ‚Ø͟ÌÄÕÍ ÊÈÀϽÓÇÍŸËËÇÏÀѽ ÓÑØÍÄÓÎØÖÎ̽ÔÑÇÒÊοÖÓÎØÍÀÏÑÎÁÀ¼ÍÎØÍÒÄÎËκÍÀÊÀÈÏÑÎ ÊËÇÓÈʽÓÄÑÄÖÄͺÑÆÄÈÄÖ

•ËËÇÍÎÓÎØÑÊÈʽÖ†½ËÄÌÎÖ ¥ÀÏџÆÌÀÓÀ»ËÔÀÍÒÓÎÌÇÏÄÑÀÈÓºÑÕ½ÓÀÍÒÓÈÖ˜ÀÍÎØÀѼÎØ ÎÈÌÎØÒÎØË̟ÍÎÈÏÑκÁÇÒÀÍÒÄÒÅÀƺÖ×ÑÈÒÓÈÀÍÐÍÒÓÀ«ÀÍȟ ¢ ‚ÇËÈÆȟÍÍÇÖ ÏÀџ ÓÇ ÃÄÈÍ» ÊÀÈ ÀÉÈÎÔÑ»ÍÇÓÇ ÔºÒÇ ÓÇÖ ×ÐÑÀÖ ØϺÊØÂÄÏџÓÓÎÍÓÀÖÄÏÈϽËÀÈÀÒÓÇËÀÚÊ»ÀÏÀ¼ÓÇÒÇÀË˟ÊÀÈÒÓÇ ÃÇÌÀÆÕÆÈÊ» ÓÎØ Ê˼ÒÇ ÒÓºËÍÎÍÓÀÖ ÄËËÇÍÈʺÖ ºÍÎÏËÄÖ ÃØ͟ÌÄÈÖ ÒÓÎÍÇÒ¼ ÏџÆÌÀÏÎØÆÈÀÓÇ͆¿ËÇÒ»ÌÀÈÍÄÀÈÓ¼ÀÏÎ˺ÌÎØ•Í½Ö ÏÎ˺ÌÎØÏÎØÔÀºÏÑÄÏÄÍÀļ×ÄÀÏÎÊËÄÈÒÓļ˽ÆÕÀÍÓÈÊÄÈÌÄÍÈÊÐÍ ÒØÍÔÇÊÐÍ «ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʽ ÓÇÖ ÊÀӟÒÓÀÒÇÖ ÓÎØ ÒÓÑÀÓÄ¿ÌÀÓÎÖ ÓÇÖ×ÐÑÀÖ ϺÑÀÀϽÓÇÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÃȟËØÒÇ »ÓÀÍÎÈÎÈÊÓѺÖÓÎØ ÄËËļÂÄÈÖ¦­ÍÎÏËÎÒØÑÅÄÓ½§ÀÏÎÊÀËοÒÄÎÒÓÑÀÓÇƽÖÊÀÈÊÀÓÎ

ŠÓÈ֏ÏÑÈ˼ÎØÎÈÄËËÇÍÈʺÖÏÑÎÅØËÀʺÖÏÎØÁѼÒÊÎÍÓÀÈÒÓÀÁ½ÑÄÈÀÓÕÍ›ÀÑҟËÕÍú×ÎÍÓÀÈÄϼÔÄÒÇ ÏÎË¿ÈÒ×ØѽÓÄÑÕÍÓÎØÑÊÈÊÐÍÃØ͟ÌÄÕÍ

ÏÈͽÖÃÈÊӟÓÎÑÀփĽÃÕÑÎÖ†ŸÆÊÀËÎÖÓÈÖºÍÎÏËÄÖÃØ͟ÌÄÈÖÓÎØ ÊÑÀÓÈüÎئ—ÊÀӟÒÓÀÒÇÓÎØÒÓÑÀÓο»ÓÀÍÎÈÊÓџ¨¥ÀÒÓÄ˺×Ç ÓÎØ ÏÄÙÈÊο ÄÊÓ½Ö Î˼ÆÕÍ »ÒÀÍ ÓÄËļÕÖ ÀÌÀÔ» ÊÀÈ ÀͼÊÀÍÀ — ÌÄƼÒÓÇ ÏËÄÈÎÂÇżÀ ÓÕÍ ÀÍÕÓºÑÕÍ ÀÉÈÕÌÀÓÈÊÐÍ ÀÏÄÓÄËļÓÎ ÀϽ ÀÆÀÔοÖÓ¿ÏÎØÖ ÓÕÍÎÏμÕÍÇÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊ»̽ÑÅÕÒÈÖÏÄÑÈÎѼÙÄ ÓÎÄÈÖÓÇÍÓÀÊÓÈÊ»ÍÓÇÖÊÀÓÀÃÈÐÉÄÕÖ ËÇÒÓÐÍ ÅØƽÃÈÊÕÍÊÀÈÙÕ ÎÊËÄÏÓÐͨØÓ½Ö»ÓÎÎÒÓÑÀÓ½Ö ÃÈÀÓÎØÎÏμÎØÇÀÍÄÊÃÈ»ÆÇÓÎÖ ÄÊļÍÇÊØÁºÑÍÇÒÈÖ ÄͽÌÈÙÄͽÓÈÔÀÍÈÊ»ÒÄÈÓÇÍ¥ÎØÑÊÈÊ»ØÓÎÊÑÀ ÓÎѼÀ§ — ÏÑÐÓÇ ÓÎØÅÄÊȟ ºÏÄÒÄ ÒÓÈÖ ÏÑÈ˼ÎØ ÊÀÈ ÎÈ ÒØÆÊÑο ÒÄÈÖ ÓÄÑÌÀÓ¼ÒÓÇÊÀÍ ÌÄ ÓÇÍ ÓÀÏÄÈÍÕÓÈÊ» »ÓÓÀ ÓÇÖ •Ë˟ÃÀÖ ÒÓÈÖ šÀÜÎØÓÎؼÃÈÎØ×ѽÍÎØ ¥ÀÄËËÇÍÈʟÒ¿ÍÎÑÀÓÇÖÄÏÎ×»ÖÄÊļÍÇÖÃȺÆÑÀÅÄÇÌÄÔÎÑÈÀÊ» ÆÑÀÌÌ»ÏÎØŸÑ×ÈÙÄÀϽÓÇͬÑÓÀÊÀÈÃȺÓÑÄ×ĺÕÖÓÈÖÍÎÓÈÎÀÍÀÓÎ ËÈʺÖÏËÀÆȺÖÓÎآ˿ÌÏÎØ¢ÈÎÔÕÌÀÍμÏÀѺÓÀÉÀÍÀϺÍÀÍÓÈÒÓÈÖ ÄËËÇÍÈʺÖÃØ͟ÌÄÈÖÌÈÀÒÓÑÀÓȟÏÎØÀÏÎÓÄËοÒÀÍÒÓÑÀÓÈ ÐÓÄÖÓÎØÏÄÙÈÊοÊÀÈÈÏÏÄ¼Ö ØϽÓÇÃÈμÊÇÒÇÓÎ̺ؕӆÀҟ ÊÀÈ ÄÑÌÀÍÐÍ ÒØÌÁοËÕÍ ¢È ÄËËÇÍÈʺÖ ÃØ͟ÌÄÈÖ ÀÏÎÓÄËοÍÓÀÍ

ÀϽ ÏÄÙοÖ ÊÀÈ ÈÏÏÄ¼Ö ÌÄ ÄÏÈÊÄÅÀË»Ö ÓÎÍ ÃȟÃÎ×Î ™ÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍΨ ™Àӟ ÓÇ ÃȟÑÊÄÈÀ ÓÕÍ Ä×ÔÑÎÏÑÀÉÈÐÍ ̽ÍÎ Ç ÓÀ ÉÈÀÑ×¼À ÓÎØ ÒØÍÓÀÆÌÀӟÑ×Ç ŠÌÎ˺ÍÒÊÇ ÊÀӟÅÄÑÄ ÍÀ ÒÓÀÔļ ÒÓÎ ¿ÂÎÖ ÓÕÍ ÏÄÑÈÒӟÒÄÕÍ ÊÈ ÄÍÐ Î ŠÌÎ˺ÍÒÊÇÖ ºËÀÁÄ ÃÈÀÓÀÆ» ÀϽ ÓÎÍ™ÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎÍÀÊÑÀÓ»ÒÄÈÓÎϺÑÀÒÌÀÓÕ̓ÄÑÌÎÏØËÐÍ ÏÑÎ ÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÀÍÓÈÌÄÓÕϼÒÄÈÓÇÍÏÑκËÀÒÇÓÎØÓÎØÑÊÈÊοÒÓÑÀÓο ÒÓÇÍ Ô»ÍÀ ÄÏÄͺÁÇÒÀÍ ÎÈ šÄƟËÄÖ ‚Ø͟ÌÄÈÖ ÊÀÈ ÌÀÖ ºÒÕÒÀÍ ÀϽÓÎÎËÎÊËÇÑÕÓÈʽÅȟÒÊÎ •¼ÍÀÈÔËÈÁÄѽÍÀÃÈÇÆļÒÀÈÃØҟÑÄÒÓÀÆÄÆÎͽÓÀÏÎØÔ¼ÆÎØÍÓÇÍ ÄÔÍÈÊ» ÌÀÖ ÀÉÈÎÏѺÏÄÈÀ ÕÒÓ½ÒÎ ļÍÀÈ ÊÀÈ ÀÍÀÆÊÀ¼À ÃÈÃÀÊÓÈʽ ÐÒÓÄ ºÒÓÕÊÀÈÓÇÍ¿ÒÓÀÓÇÒÓÈÆÌ» ÍÀ˟ÁÎØÌÄÓÀÊÀӟËËÇËÀÌÀ Ô»ÌÀÓÀÀϽÓÇͼÃÈÀÌÀÖÓÇ͘ÒÓÎѼÀšÈÀÀÈÓ¼ÀÆÈÀÓÇÍÎÏμÀÒ¿Ñ ÔÇÊÄÓ½ÓÄÇ•Ë˟ÃÀÒ´ÀØÓ½ÓÎÍÀͽÇÓÎϽËÄÌλÓÀÍÊÀÈÎÊÎÌÌÀ ÓÈÒÌ½Ö ÀØÓ½ÖÎÊÀÑʼÍÎÖÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÏÎØÀʽÌÀÊÀÈÒ»ÌÄÑÀÊÀÓÀ ÓÑÐÄÈÓÀÒÕÔÈʟÓÇÖÏÀÓѼÃÀÖÌÀÖ ÌÄÃÈÊ»ÌÀÖÏ˺ÎͯÓÄџÒÓÈÀ ¯ÄØÔ¿ÍÇ ◆

XENOFONB GMAILCOM
¥Î†¢ ¥˜™˜

.FEJB

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

£«—…•™ƒ£˜Šš¥¢Š†¢¥¢ š‹¢

◆◆◆ .ÈÊџšÈÊџ ŠØÍÄ×¼ÙÎÍÓÀÈÎÈÃÈÀÁÎØËÄ¿ÒÄÈÖÊÀÈÎÈÒØÍÄÍÍλ ÒÄÈÖÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍÄÊÃÎÓÐÍÓÕÍÄÁÃÎÌÀÃÈÀ¼ÕÍÏÎËÈ ÓÈÊÐÍÄÅÇÌÄѼÃÕÍÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÓÇÍÄÁÃÎ̟ÃÀÏÎØ ÌÀÖºÑ×ÄÓÀÈÍÀØϟÑÉÄÈÇÏÑÐÓÇÒØ͟ÍÓÇÒÇ ¥Î ÄÍÃÈÀźÑÎÍļÍÀȽÓÈÒÓÇͺÀÀØÓ»­ÍÕÒǘÃÈÎÊÓÇ ÓÐÍÒØÌÌÄÓÎ×»ûËÕÒÄÊÀÈΚŸÊÇÖ™ÎØÑ»Ö ļ×Ä ÒØÌÅÕÍ»ÒÄÈÒÄÌÈÀÏÀѽÌÎÈÀÏѽÓÀÒÇÏÑÈÍÀϽ ÓѼÀ×ѽÍÈÀ ÄÍÐļÍÀÈÄÍÃÄÈÊÓÈʽ½ÓÈÃÄÍØϟÑ×ÎØÍ ÀÍÓÈÑÑ»ÒÄÈÖÀϽÓÇÍÏËÄØџÄÊÃÎÓÐÍÏÎØÁѼÒÊÎ ÍÓÀÈÒÄÒ¿ÆÊÑÎØÒÇ —À͟ÆÊÇÆÈÀÀØÓ»ÓÇÍ­ÍÕ ÒÇÏÀÑÀÌÄѼÙÄÈÊÀÈÓÈÖ½ÏÎÈÄÖÃÈÀÅÎѺÖØϟÑ×ÎØÍ ÈÀÍÀÃοÌĨ «À̽ÖƼÍÄÓÀÈϟËÈÒÓÀÊÀ͟ËÈÀ ×À̽ÖÌÄÓÎØÖÎÈÊÎÍÎÌÎËÎÆοÍÓÄÖÏÎØÓÀɺÑÎØÍ ½ËÀÊÀÈÓÎØÖŠºÑËÎÊ«ÎËÌÖ ÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØÖÊÀÈ ÌÇ ÏÎØÊÀÓº×ÎØÍÓÇÍÀϽËØÓÇÀË»ÔÄÈÀÊÀÈÓÀɺ ÑÎØͽËÀ¨ ¢ÈÏÀÍÓÎÆÍÐÒÓÄÖÓÇÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ ÊÀÈÎÈÍÓÄÓºÊÓÈÁÒÓÀÓÇËÄÏÀџÔØÑÀÒØÍÄ×¼ÙÎØÍÍÀ ÓÑÎÌÎÊÑÀÓοÍÓÎÍʽÒÌΨ ‚ÄÍļÍÀÈÓØ×À¼Î½ÓÈ ÓÈÖÌÄÆÀË¿ÓÄÑÄÖÓÇËÄÔğÒÄÈÖʟÍÎØÍÎÈÒÀÓÈÑÈʺÖ ÄÊÏÎÌϺÖ¢ʽÒÌÎÖŸ×ÍÄÈÍÀÁÑÄÈÌÈÀÄÊÏÎÌÏ» ÆÈÀÍÀÒʟÒÄÈ˼ÆÎÓÎ×ÄÈ˟ÊÈÓÎب ¥ÈÓÇÍ»ÔÄËÄ ÓÇÍÄÌşÍÈÒÇÎÄÊýÓÇÖ†ºÓÑÎÖÒÓÎNFHŸËÎÊÀ ͟ËÈÆÈÀÓÇÍÎÈÊÎÍÎ̼À¨šÀØÑÈÒ̺ÍÎÖÀϽÓÈÖ×ÑÈ ÒÓÎØÆÄÍÍȟÓÈÊÄÖÃÈÀÊÎϺÖÒÄÊÀͺÍÀ×ÈÎÍÎÃÑÎÌÈʽ ÓÕÍ—†»ÒÄÊÀÌȟ™ÀÑÀÚÁÈÊ» ½×È̽ÍÎÃÄÍŸÅÇÍÄ ÊÀͺÍÀÍÍÀÌÈË»ÒÄÈ ÀË˟ÈÒÎϺÃÕÍÄÓÎØÖϟÍÓÄÖ ÊÀÈÓÀϟÍÓÀ šÈÙºÑÈÀÊÀÈÆÊѼÍÈÀÊÀÈÔÈÀÒÐÓÇÖ ÓÎØÓ¼ÏÎÓÄ ÃÄÍƼÍÄÓÀȨÊÀÙÕ̺ÍÎÖÎØÒÈÀÒÓÈʟ ןËÀÆÄÓÇÒØÙ»ÓÇÒdžÈÎÀÏÀÈÒȽÃÎÉÎÖÊÀÈÀϽÓÎÍ †ÑÄÓÄÍÓºÑÇ»ÓÀÍ ÏÎØÃÄÍÏÄÑ͟ÄÈ̺ÑÀÍÀÌÇÍÏÄÈ ÒÓÎØÖÓÇËÄÔÄÀÓºÖ½ÓÈÇ×ÐÑÀÏѺÏÄÈÍÀÃÇËÐÒÄȽÓÈ º×ÄÈ×ÑÄÎÊÎÏ»ÒÄÈ •ÊļÒÓÎ.FHBÌÀÖË¿ÍÄÓÄÊÀÈ ÌÈÀÀÏÎѼÀ—¦†ÀÓÀÆÎͼÀ§ÃÄÍØÏÎÓ¼ÔÄÓÀȽÓÈļÍÀÈ Ç¦ŸÊÑÇÓÇցÇÖ§™ÀÈÎÈÊÀʽÌÎÈÑÎÈ ÏÀ¼ÊÓÄÖÓÇÖ ̼ÀÖÎ̟ÃÀÖÃÄÍØÏÎÓ¼ÔÄÓÀȽÓÈÙÎØÍÒÀÍÓÑÕÆËÎÿ ÓÄÖÒĺÍÀŸÔËÈÎÊÀËØÁŸÊÈ ¥ÎÌÏÎØʟËÈÓÇÖ™½ÊÀ ™½ËÀÏÎØÅÀÈͽÓÀÍÏÄÍÓÀʟÔÀÑÀÒÓÎÄÍ˽ÆÕÊÀ ËØÁŸÊÈ»ÓÀÍÄØÆÄÍÈÊ»ÏÑÎÒÅÎџÓÕÍÈÔÀÆÄÍÐÍÓÇÖ ÏÄÑÈÎ×»ÖÏÑÎÖÓÎØÖËÈÌÎÊÓÎÍοÍÓÄÖ ÏÀ¼ÊÓÄÖ» Ì»ÏÕÖ¦ÌÀ¿ÑǧÃÈÀÅ»ÌÈÒÇ ªÏŸÑ×ÄÈÃÈÄ¿ÔØÍÒÇ ̺ÒÀÒÓÇÍ•£¥ ÇÎÏμÀº×ÄÈÃØÎÃÈÄØÔØÍÓºÖ ÎºÍÀÖ ÀÍÀÏËÇÑÕÓ»Ö ÏÎØÃÄÍÏÑÎÁ˺ÏÄÓÀÈÀϽÓÎÎÑÆÀ ͽÆÑÀÌÌÀÓÇÖÊÑÀÓÈÊ»Ö ÿÎÒØÌÁοËÎØÖÊÀȺÍÀÍ ÏÑÎÚÒӟÌÄÍΪϟÑ×ÄÈ ØϟÑ×ÄȨ ™ÀÈ̟ËÈÒÓÀ ÀϽÓÇÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÇÃÈÄ¿ÔØÍÒǦÁÆÀ¼ÍÄȧÄÊÏÎÌÏ» ÇÎÏμÀº×ÄÈϺÍÓÄÒØÍÓÄËÄÒÓºÖ ÄÊÓÕÍÎÏμÕÍÎÈ ÓÑÄÈÖļÍÀÈÀÑ×ÈÒØÍӟÊÓÄÖ—ÎÿÒÒÄÈÀÓÕÍÀÑ ×ÈÒØÍÓÀÊÓÐͺÍÀÏџÆÌÀ •¼ÍÀÈÀË»ÔÄÈÀϟÍÓÕÖ ½ÓÈÏÑÎÖÓÎÏÀѽÍÊÀ̼ÀÊÀÈÍοÑÆÈÀÓÇËÄÏÄÑÒ½ÍÀ ÃÄÍÔÀÀÍÇÅÎѼÒÄÈÏÑÎÖÓÇ͏ƼÀ†ÀÑÀÒÊÄØ» •ÏÈÓØ×¼ÀÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖ¦&TQSFTTP§ÓÎÀÏÎÊËÄÈ ÒÓÈʽÑÄÏÎÑӟÙÌÄÅÕÓÎÆÑÀżÄÖÀϽÓÇÍÓÄÓџÕÑÇ ÊÕÏÇËÀÒ¼ÀÓÎ؁ÈÐÑÆÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎØ Ê½ÌÇ Ç ÃÇÌÎÒ¼ÄØÒ»ÓÎØÖÒÓÇÍÈÒÓÎÒÄ˼ÃÀÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖ ÏÑÎÒºËÊØÒÄʽÒÌÎÊÀÈÊÎÒ̟ÊÇ¥ÇÍÇ̺ÑÀÄÊļÍÇ šÄƟËdžºÌÏÓÇ ºÆÈÍÀÍÏÄѼÏÎØÊËÈÊÀϽ ÄÏÈÒʺÏÓÄÖÏÎØ»ÔÄËÀÍÍÀÃÎØÍÓÎÀÏÎÊËÄÈÒÓÈʽ ÅÕÓÎÑÄÏÎÑӟÙ ŠÓÎÏËÀ¼ÒÈÎÓÎØ$PNJDEPN$PO "UIFOT ÒÓÇÍ•ËËÇÍÎÀÌÄÑÈʟÍÈÊÇ­ÍÕÒÇ ÄÍ̺ÒÕ ŸËËÕÍÄÊÃÇËÐÒÄÕÍÓÎØÓÑÈÇ̺ÑÎØÎ4PMPVQÏÀ ÑÎØÒȟÙÄÈÓÎÊÀÈÍοÑÆÈΟËÌÏÎØÌÓÎØÀϽÓÇÒÄÈџ ¦†ÄÈÑÀÒÌμ§ ¥¼ÓËÎÖÓÎØŸËÌÏÎØ̦ԿÄËËÄÖ§ ¢4PMPVQÔÀÁѼÒÊÄÓÀÈÆÈÀØÏÎÆÑÀźÖÓΊŸÁÁÀÓÎ ÓÎÀϽÆÄØÌÀÒÓÎÏÄѼÏÓÄÑÎÓÕÍÄÊýÒÄÕÍ ¦™š§

¸ËÀéÓÀé̺ÓÕÏÀéÀÍÎÈ×ӟéÒÓÇÍ镣¥



ϽÓÎÍšŸÈÎÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈÔÀÀÑ×¼ÒÄÈÍÀÉÄÊÀÔÀѼÙÄÈÓÎ ÔÎ˽ÓÎϼνÒÎÍÀÅÎџÓÎ̺ËËÎÍÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍ ÒÓÇÍ•£¥

•ÍÐÏÀÑÀ̺ÍÄÈÀʽÌÇÒÄÄÊÊÑÄ̽ÓÇÓÀÓÎÏÎÈÎÖÔÀÀÍÀ˟ÁÄÈ ÓÇÔºÒÇÓÎØÏÑκÃÑÎØ ÎÈÐÑÆÎցÀÌÏѼÓÒÎÖ¯ÏÎØÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈ ÍÀÏÀÑÀÌļÍÄÈ̽ÍÎ ÒÓÇÔºÒÇÓÎØÃÈÄØÔ¿ÍÎÍÓÎÖÒØÌÁοËÎØ ¯̺×ÑÈÓÎÓºËÎ֏ÏÑÈ˼ÎØÔÀº×ÄÈÎËÎÊËÇÑÐÒÄÈÓÇÍÊÀÓÀÆÑÀÅ» ÊÀÈÀÉÈÎ˽ÆÇÒÇÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍÌÄʟÔÄËÄÏÓÎ̺ÑÄÈÀ ÊÀÔÄ ÒÓÐÖÄÑÆÀÒ¼ÀÖ ÓÎ̺ÀÖ ºÑÆÎ ÕџÑÈÀÊËÏ ÊÀÈÒÓÇÒØͺ×ÄÈÀÔÀ ÓÀÊÀÓÀÔºÒÄȨÀÑÌÎüÕÖÒÓÎ͆À¿Ë΁ÄÑÎØ˟ÍΏϽÊÄÈÊÀÈ ϺÑÀ ÒÄÒØÍÄÍͽÇÒÇÌÄÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÊÀÈÓÎØÖØϽËÎÈÏÎØÖ ÅÎÑÄ¼Ö ½ÏÕÖÓΏŠ•† ÔÀÀÏÎÅÀÒÈÒÓļÓÈ̺ËËÄÈÆÄͺÒÔÀÈ ŠÇÌÄÈÐÍÎØÌÄϟÍÓÕÖ½ÓÈÀØÓ»ÓÇÒÓÈÆÌ»ÇÃÈÄ¿ÔØÍÒÇÄÈû ÒÄÕÍÓÇÖ •¥ÀÑÈÔÌļÒØÍÎËÈʟÏÄѼÏÎØÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØÖ ÏÎØÃÎØËÄ¿ÎØÍÌÄÃȟÅÎÑÀÊÀÔÄÒÓÐÓÀ ÀϽ̽ÍÈÌÎØÖ̺×ÑÈ ÒØÌÁÀÒÈο×ÎØÖºÑÆÎØ ÌÄÃȟÅÎÑÄÖÄÈÃÈʽÓÇÓÄÖ ÀϽÃÈÎÈÊÇ ÓÈÊοÖÊÀÈÓÄ×ÍÈÊοÖ̺×ÑÈÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØÖÊÀÈÀÍÓÀÏÎÊÑÈÓºÖ ÊÀÈÒÄÃȟÅÎÑÀ̺ÒÀÓÇÖ ÑÀÃȽÅÕÍÎ ÓÇËĽÑÀÒÇ ÂÇÅÈÀÊ» ÃÎÑØÅÎÑÈÊ» Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ ÄÈÃÈʟ½ÒÎÍÀÅÎџÒÓÇÍÂÇÅÈÀÊ» ÊÀÈÓÇÃÎÑØÅÎÑÈÊ» ÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈÔÀÊËÇÔοÍÍÀ¦ÃÈÄØÑ¿ÍÎØͧ ÓÎØÖÄÑÆÀÒÈÀÊοÖÓÎØÖÎѼÙÎÍÓÄÖ ÏÑÎÒÔºÓÎÍÓÀÖÊÈŸËËÄÖØÏÎ ×ÑÄÐÒÄÈÖÒÓÀØϟÑ×ÎÍÓÀÊÀÔ»ÊÎÍӟÓÎØÖ ¥ÈļÏÀÓÄ¥ÈÔÀƼÍÄÈÌÄÓÎØÖÒØÌÁÀÒÈο×ÎØÖšº×ÑÈÀØÓ»ÓÇ ÒÓÈÆÌ»ÓÎ̽ÍÎÒ¼ÆÎØÑÎļÍÀȽÓÈÓÎÍšŸÈÎË»ÆÎØÍÎÈÒØÌÁŸÒÄÈÖ

½ËÕÍ ÏËÇÍÓÕÍÀÔËÇÓÈÊÐÍÒØÍÓÀÊÓÐÍ ÎÈÎÏμÎÈ ˽ÆÕšÎØÍÓÈ ŸË ¦ÄÉÀÒÅÀ˼ÒÓÇÊÀ̺ͧ×ÑÈÓÎ͘οËÈÎ Ï½ÓÇÍŸËËÇ ÎÈÓÇËÄÎÏÓÈÊμÏÀÑÎØÒÈÀÒÓºÖÏÎغ×ÎØÍÒØÌ Á½ËÀÈÎÔÀÊËÇÔοÍÍÀÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄØÓοÍÒØÍÎËÈʟÓÇÌļÕÒÇ ÓÎØÌÈÒÔοÓÎØÖ ÄÍÐÆÈÀÓÇÍÏÎËØÒØÙÇÓÇ̺ÍÇÄÊÏÎÌÏ»ÓÎØŠÏ¿ ÑÎ؆ÀÏÀýÏÎØËÎØÓÎÒ¼ÆÎØÑÎļÍÀȽÓÈÔÀÒØÍÄ×ÈÒÓļÌÄÍ ÌÄ ÏÎË¿ÌÈÊѽÓÄÑÎÌϟÓÙÄÓÃÄ ™ÀȺÏÄÓÀÈÒØͺ×ÄÈÀ¨ ◆

,½ÍÓÑÄÖ ÆÈÀÓÀ$% ÓÕÍÄÅÇÌÄѼÃÕÍ

‚˜š£¥ª£¢ ¥˜˜†£¢”¢„—¦„–˜ž §

€ÊѼÍÈÀé¦ÏџÒÈÍÕͧéÃÇ̟Ñ×ÕÍ

†

ËÇÔÀ¼ÍÎØÍ̺ÑÀ ÌÄÓÇÍÇ̺ÑÀÎÈ

ÃÈÀÌÀÑÓØѼÄÖÓÕÍÃÇ ̟Ñ×ÕÍÓÇ֏ÓÓÈÊ»ÖÏÎØ ÏѽÒÊÄÈÍÓÀÈÒÓΆŠ¢™ ÏÑÎÖÓÎÍÅØÒÈʽÏÑÎÚ

ÌÀÍÓ¼ÔÄÓÀ˺ÍĽÓÈÃÄÍ ØϟÑ×ÄÈÄÏÈÅØËÀÊÓÈʽ ÓÇÓÀÒÓÇÍÏÑÎÁÎË»ÓÎØ ºÑÆÎØÓÕÍÃÇ̟Ñ×ÕÍÓÇÖ ‚ ¸ËÀÀØӟļÍÀÈ̟ËËÎÍ

ʽÓÇÓÀÖ ÌÀ¿ÑÎżÃÈÏÎØ ÓÎͺÅÀÆăÀÏѺÏÄÈÊÀÓ´ ÀÑ×»ÍÍÀÃÈÀ×ÄÈÑÈÒÓļÓÎ ̺ÆÀÔºÌÀÓÕÍÒØÌÁÀÒÈ ο×ÕÍÊÀÈÌÄӟÔÀº×ÄÈ ÏÎË¿×ѽÍÎÆÈÀÍÀÃÄÈÓÈ

ÒӟÌÄͽÓÎØÖ ØÏÎØÑƽ

ÔÀʟÍÄÈÌÄÓÎØÖÃÇ̟Ñ

•ÒÕÓÄÑÈÊÐ́ȟÍÍÇ£À

×ÎØÖ

ÆÊοÒÇ ÆÈÀÓÇÌÄÓÀ×ļ

¥Î̽ÍÎÏÎØÃÄÍËÀÌÁŸ

ÑÈÒÇÏÎغ×ÎØÍÀϽÓÇÍ

ÍÄÈØϽÂÇÓÎØļÍÀȽÓÈÓÎ

ÊÑÀÓÈÊ»•£¥ ¢ÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈÀϽ ÀØÓοÖÃÄͺ×ÎØÍÃÄÈÓÇÍ ϽÑÓÀÓÇÖÊÑÀÓÈÊ»ÖÓÇ ËĽÑÀÒÇÖÄÃÐÊÀÈÏÎË˟ ×ѽÍÈÀÊÀÈÀÏ´½ ÓÈÅÀ¼ÍÄ ÓÀÈÃÄÍÔÀÓÇÃÎØÍÒ¿ÍÓÎ

ÅÔÈͽÏÕÑκ×ÎØÌÄÄÊËÎ ÂÈ˟ÆџÌÌÀÓÀÆÈÀÓÎÍ †À¿Ë΁ÄÑÎØ˟ÍÎ ÀÅο Ó¼ÏÎÓÀÃÄÍÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀ ÊÈÍļÓÀÈÒÓÇÍÊÑÀÓÈÊ»

ƺÖÒÓÇÍ¥ÎÏÈÊ»ØÓÎÃÈ

ÓÇËĽÑÀÒÇ™ÀȽÓÀÍÔÀ ºÑÔÄÈÇÐÑÀÓÇÖÊÈÍÇÓÈ

ÃÄÍÏѽÊÄÈÓÀÈÍÀÃÎØÍ

μÊÇÒÇÊÀÈÀÍϟÄÈÌÄÓÎÍ ÑØÔ̽ÏÎØʟÍÄÈÓÈÖÀË ËÀƺÖÒÓÇÍ•£¥ ̟ËËÎÍ

ÏÀÍÓÙοÑÈÎÈŸÍÔÑÕÏÎÈ

€ÈÀéÓÎÍé€ÈÐÑÆÎ



¿ÑÈΆÀÑÀÒÊÄØ»ÒÓÈÖÓÎÁџÃØ ÒÓÎ1VCMJD ”½ËÎØ ÔÀƼÍÄÈÇÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÇÓÎØͺÎØÁÈÁ˼ÎØ

ÓÎØÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎ؁ÈÐÑÆÎ؆ÀÏÀ×Ñ»ÒÓÎئ¥ÎÊÀÈ ÓΧŠØÍÓÎÍÈÒÓ»ÖÓÇÖÄÊûËÕÒÇÖÔÀļÍÀÈÎÃÇÌÎÒÈÎ ÆџÅÎÖŠÕÓ»ÑÇÖ†ÎË¿ÙÎÖ ÄÍÐÆÈÀÓÎÁÈÁ˼ΠÏÎØÊØÊËÎ ÅÎÑļÀϽÓÈÖÄÊýÒÄÈÖ„ÈÁŸÍÇ ÔÀÌÈË»ÒÎØÍÎÍÎ̟Ñ ×ÇÖšÀÆÍÇÒ¼À֏ϽÒÓÎËÎÖ†ÀÏÀÓÐËÈÀÖ ÇÍÎÌÀÑ×ÈÀÊ» Ò¿ÌÁÎØËÎÖ¥ÙοËÈÀ¥ÒÀ˼ÊÇÊÀÈÎÃÈʽÖÌÀ֏ÍÓÐÍÇÖ ‚ÄËËÀÓ½ËÀÖ

Š

Ä ʽÍÓÑÀ ÁѼÒÊÎÍÓÀÈ ÓÎ ÓÄËÄØÓÀ¼Î ÃȟÒÓÇÌÀ ÎÈ ÃÈ ÒÊÎÆÑÀÅÈʺÖ ÄÓÀÈÑļÄÖ ÊÀÈ ÎÈ ÓÑÀÆÎØÃÈÒÓºÖÌÄÓÀÃÈÒÊÎÏÕËļÀ ÄÉÀÈÓ¼ÀÖ ÓÇÖ ÀϽÅÀÒÇÖ ÓÕÍ ÄÓÀÈÑÄÈÐÍÍÀÒØÍÄÑƟÙÎÍÓÀÈÌÄ ÓÈÖÌÄƟËÄÖÄÅÇÌÄѼÃÄÖÊÀÈÍÀ ÊØÊËÎÅÎÑοÍÌÄÀØÓ½ÓÎÍÓѽÏÎ ÓÀͺÀDEÆÍÕÒÓÐÍÊÀËËÈÓÄ×ÍÐÍ ŠÇÌÄÈÐÍÎØÍ̟ËÈÒÓÀ ÄÊļÍÎÈÏÎØ ɺÑÎØÍÊÀ˟ÓÇÌÎØÒÈÊ»ÏȟÓÒÀ ½ÓÈÇÃȟÔÄÒÇDEÀϽÓÎÍ¥¿ÏÎÌÄÈ ÐÍÄÈÓÇÍÀɼÀÓÎØÓÄËÈÊοÌÎØÒÈ ÊοÏÑÎÚ½ÍÓÎÖ ÀÅοÃÈÀÅÇ̼ÙÄ ÓÀÈÌÈÀÄÁÃÎ̟ÃÀ̽ÍÎÊÀÈÀϽ ÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎÄÊÃÎÓÈʽÌÀÆÀÙ¼ ʟÔÄÅÎџÊÀÈ¿ÒÓÄÑÀÀÏ˟ÃÄÍ ÏÀ¼ÙÄÈÒÓÀÑÀÃȽÅÕÍÀ Ï½ÓÇÍÏËÄØџÓÎØÖÓÀÌÎØÒÈʟ ÊÀÓÀÒÓ»ÌÀÓÀÏÐËÇÒÇÖÃÄÍú×Î ÍÓÀÈÍÀÁŸËÎØÍÒÓÀџÅÈÀÓÎØÖDE ÏÎغ×ÎØÍÊØÊËÎÅÎÑ»ÒÄÈÏÑÐÓÀ ÌÄÄÅÇÌÄѼÃÀ—ÃØÒÀѺÒÊÄÈÀÄÊ ̺ÑÎØÖ ÓÕÍ ÊÀÓÀÒÓÇ̟ÓÕÍ ÏÎØ ÄÌÏÎÑÄ¿ÎÍÓÀÈÌÎØÒÈÊ»ÆÈÀÓÇÍÊÀ ӟÒÓÀÒÇÏÎØÄÏÈÊÑÀÓļ Ò¿ÌÅÕÍÀ

ÌÄÓÈÖÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ ļÍÀÈÌÄƟËÇ ÊÀÔÐÖÃÄÍļÍÀÈ˼ÆÎȽÒÎÈØÏÎÒÓÇ ѼÙÎØͽÓȽËÎÓÎÒÊÇÍÈʽÏÎغ×ÄÈ ÒÓÇÔļ̽ÍÎÊÀʽʟÍÄÈÒÓÇÌÎØ ÒÈÊ»ÁÈÎÌÇ×ÀͼÀÓÇÖ×ÐÑÀÖ


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ.ºÒÀ‚Ç̽ÒÈÀÖ¥ŸÉÇÖ

¬ÆÑÈÎÖÊÀØÆŸÖ ÆÈÀÓÈÖÌÄÓÑ»ÒÄÈÖ ÀÊÑÎÀÌÀÓÈʽÓÇÓÀÖ

›

◆◆◆ .ÈÊџšÈÊџ

À¼ÍÄÓÀȽÓÈÇÌÄӟÔÄÒÇÆÈÀ ÓÎÍÄÑ×½ÌÄÍΊÄÏÓºÌÁÑÈÎ

ÓÎØÃÈÀÆÕÍÈÒÌοÆÈÀÓÈÖÑÀÃÈÎÅÕ

ÍÈʺÖÌÄÓÑ»ÒÄÈÖÀ͟ÁÄÈÅÕÓȺÖ ÏÑÎÖ½ËÄÖÓÈÖÊÀÓÄØÔ¿ÍÒÄÈÖ—…ºÍÈÀ ™Î¿ÑÓÎÆËÎØ ÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖ'PDVT ¯ÄÓÀÈÑļÀÖÏÎØļÍÀÈØÏÄ¿ÔØÍÇÆÈÀ ÓÈÖÌÄÓÑ»ÒÄÈÖÓÎØÑÀÃÈÎÅÐÍÎØ̺ ×ÑÈÓÐÑÀ¯ÒÄÒØͺÍÓÄØÉ»ÓÇÖÒÓÇÍ ¦•ËÄØÔÄÑÎÓØϼÀ§ÓÎØÏÄÑÀÒ̺ÍÎØ ŠÀÁÁŸÓÎØ̼ËÇÒÄÆÈÀ¦ÍĽÊÎÏÎØÖ ÒÓÀÔÌο֧ÏÎئÏÈÒÓÄ¿ÎØÍÏÕÖ ÀÍÃÇÌÈÎØÑÆ»ÒÎØÍÅÀÒÀѼÀÔÀ ÀÌÅÈÒÁÇÓÇÔοÍÎÈÌÄÓÑ»ÒÄÈÖÊÀÈ ºÓÒÈÓÀÏÎÒÎÒӟÓÎØÖÔÀļÍÀÈÏÈÎ ÀÍÄÁÀÒ̺ÍÀ§ ÁƟÙÎÍÓÀÖÒÓÇÒº ÍÓÑÀÓÎØÖ”»ÌÀ'. 'MBTI ƒºÌÀ ÀË˟ÊÀÈÓÎÍ3FBM'. ¢ƒºÌÀ Ò»ÊÕÒÄÓΨƟÍÓÈ ÊÀÈÀϟÍÓÇÒÄÒÄØÂÇËοÖÓ½ÍÎØÖ ÌÈÀÖÊÀÈÒÓÇÍÀÍÀÊμÍÕÒ»ÓÎØÀÍÀ ÑÕÓȺÓÀÈ ÌÄÓÀÉ¿ ŸËËÕÍ ÀÍ ¦ºÍÀÖ ÍĽÊÎÏÎÖÊÀÈÀÏÀ¼ÃÄØÓÎÖÒÓÀÔ̽Ö ÀÍÄÁŸÒÄÈ ÓÇÍ ÀÊÑÎÀÌÀÓÈʽÓÇӟ ÓÎØ ÀØÓ½ÔÀÀÏÎÓØÏÕÔļÒÓÀÍο ÌÄÑÀÓÇÖʙοÑÓÎÆËÎا

„ŸÊÇÖÏØÑÎÁÎËļ•Š£

«

ÎÍÓџÓÀº×ÕÒÄÒÓΕÔÍÈʽŠØÌÁοËÈΣÀÃÈÎÓÇËĽÑÀÒÇÖ̺ÒÀÀϽÓΦË¥ÒÀ ÍÓ¼ÑÈ ÈÎØ٧΄ŸÊÇÖ„ÀÙ½ÏÎØËÎÖÀÏÀÍÓÐÍÓÀÖÌÄÀØÓ½ÓÎÍÓѽÏÎÒÓÇÍÊË»ÒÇ ÓÎØÀϽÓÇ͏ÍÄɟÑÓÇÓǏÑ×»

¦•ÆÐØÏÎÁÀÔ̼ÙÕ ÄÍÐÇ¥ÙοËÈÀÏÎغ×ÄÈÏÄџÒÄÈÀϽ½ËÀÓÀÊÀ͟ËÈÀÀÍÀÁÀÔ̼ÙÄȧ 

ÒÇÌļÕÒÄ΄ŸÊÇÖ„ÀÙ½ÏÎØËÎÖÊÀÈÄÉÀϺËØÒÄÓÇÍÄϼÔÄÒ»ÓÎئ¥Î•Š£º×ÄÈÌÄÓÀÓÑÀÏļ ÒÄÄÏÈÓÑÎÏ»ËÎÆÎÊÑÈÒ¼ÀÖ ½ÏÕÖÒØͺÁÀÈÍÄÄϼ×οÍÓÀÖƒºËÎØÍÍÀÒÓÀÌÀÓ»ÒÄÈÓγ³Ë 5ÒÀÍÓ¼ÑÈ´´ÊÀÈÍÀÌÄÅÈÌÐÒÎØÍ•Ø×ÀÑÈÒÓÐÆÈÀÓÇ×οÍÓÀÏÎØÌÎØÏÑÎÒźÑÄÓÄ ÃÄÍÔÀϟ ÑÕ ÎÌÎÓÀÆ»ÖÏÎ˼ÓÇÖļÌÀÈ ÍÎÌÎÓÀÆ»ÖÌÀËÖÃÄÍÔÀƼÍÕ¥ºËÎÖ•¼ÒÓÄÀÍÄɟÑÓÇÓÇ ÊÀÈļÌÀÈÀÍÄɟÑÓÇÓÎÖÊÈÄÆЕ̺ÍÀÏѺÏÄÈÍÀÏÑÎÒÓÀÓÄ¿ÄÓÄÀϽÓÇÍÄÉÎØÒ¼ÀÊÀȽ×ÈÓÇÍ ÄÉÎØÒ¼ÀÀϽÄ̺ÍÀ§

šÏ»ÊÀÍ ÎÈÄËÄÆÊÓºÖ ÒÓÎÍ…ºÍÈÎ

Š

ÓÎÍ…ºÍÈÎ 'šº×ÄÈÌÏÄÈ ÀϽÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ‚ÄØÓºÑÀ ÓΊÐÌÀ•ËÄÆÊÓÐÍ•ÏÈÔÄÕÑÇÓÐÍ ‚Ç̽ÒÈÀÖ‚ÈμÊÇÒÇÖÊÀÈÉÄÂÀ ×ͼÙÄÈÓÀϟÍÓÀ ÌÄÓÇͺÑÄØÍÀÍÀ ÏÄÑÈÒÓѺÅÄÓÀÈÆ¿ÑÕÀϽÓÈÖÄÏÈ×Î ÑÇÆ»ÒÄÈÖÓÎØûÌÎجÍÕ„ÈÎÒ¼ÕÍ ÏÑÎÖÓÎÍÑÀÃÈÎÒÓÀÔ̽ †ÀџËËÇËÀ ÎûÌÀÑ×ÎÖ ÓÕÍ ¬ÍÕ„ÈÎÒ¼ÕÍ«Ñ»ÒÓÎÖ†ÀÏÏοÖ ÃÄÒÌÄ¿ÓÇÊĽÓÈʟÔÄÌ»ÍÀÔÀÊÀ ÓÀÁŸËËÄÓÀÈÎÌÈÒÔ½ÖÏÎØÓѺ×ÄÈ ÊÀȺÍÀÖÀʽÌÇÀϽÓÎØÖ×ÑÕ ÒÓοÌÄÍÎØÖ̺×ÑÈÓÇÍÎÑÈÒÓÈÊ» ÄɽÅËÇÒÇÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍ ÔÀ ÀÏÎÃÎÔοÍÎÈÀÒÅÀËÈÒÓÈʺÖÄÈ ÒÅÎѺÖÊÀȽÓÈÃÄÍÔÀÀË˟ÉÄÈÎ ÃÇÌÎÓÈʽÖ×ÀÑÀÊÓ»ÑÀÖÓÎØÑÀÃÈ ÎÒÓÀÔÌοšŸËÈÒÓÀ ÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄ ÍÎÈ»ÃÇÏËÇÑÐÔÇÊÀÍÌÇÍȟÓÈÊÀ ÊÀÈÀͺÒÓÄÈËÀÍÓÇÍÄϼÒ×ÄÒÇÄÑ ÆÀÒ¼ÀÖ Ê½ÌÇ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÏËÇÑÎÅÎ ѼÄÖÓÎØÌÏËÎÆÊÓÇÖ¦šÀ×½ÌÄÍÇÖ ‚ÇÌÎÒÈÎÆÑÀżÀÖ ÀϽ ÓÇÍ ÑÈ ÒÓÄÑ»¸×Ôǧ ÒÓÎÍ…ºÍÈÎ 'š ÀÍÀËÀÌÁŸÍÄÈÆÄÍÈʽÖÃÈÄØÔØÍÓ»Ö ÎÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÖ«ŸÑÇ֚ϽÓÒÀ ÑÇÖ ÎÎÏμÎÖ̺×ÑÈÓÎÄÑÆÀ Ù½ÓÀÍÒÓÎÍŠ™‹

™ÀȽËÀÀØӟÆÈÀÓ¼ÓΕŠ£ÔºËÇÒÄÍÀÃÈÄÑÄØÍ»ÒÄÈğÍ΄ŸÊÇÖ„ÀÙ½ÏÎØËÎÖ̺ÒÀÀϽÓÇÍ ÄÊÏÎÌÏ»ÓÎØÏÑÎÒºÁÀËÄÓΊ¿ÍÓÀÆÌÀÊÀÈÓÎØÖÔÄÒÌοÖ ¢˽ÆÎÖÀØÓ»ÖÓÇÖ¨ÃÈÄÑÄ¿ÍÇÒÇÖ¥ÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÌÄÓÀýÔÇÊÄÁ¼ÍÓÄÎÒÓÎÎÏμÎ΄À Ù½ÏÎØËÎÖÒÀÓÈѼÙÄÈÌÄÓÎÍÆÍÕÒÓ½ÊÀØÒÓÈʽÓѽÏÎÓÎØÓ½ÒÎÓÎÍÍØͽÒÎÊÀÈÓÎÍÓºÕÖ ÏÑÕÔØÏÎØÑƽ ™ÀӟÒØͺÏÄÈÀ ÓΕŠ£ʟËÄÒÄÓÎÍ"MQIBÒÄÀÏÎËÎƼÀÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍǥѼÓÇÆÈÀÄÍÃÄ×½ ÌÄÍÇÏÀџÁÀÒÇÓÇÖ¦ÏÑÎÒÓÀÒ¼ÀÖÓÇÖÏÑÎÒÕÏÈʽÓÇÓÀÖ§ÊÀÔÐÖÊÀÈÓÎئÒÄÁÀÒÌοÓÎØ ŠØÍӟÆÌÀÓÎÖÊÀÈÓÕÍÔÄÒÌÐͧ ¥ÎÎÉ¿ÌÕÑÎļÍÀȽÓÈÓÎÑÀÃÈÎÓÇËÄÎÏÓÈʽÆÈÀÓÈÖÿÎÊÀÓÇÆÎѼÄÖÄÏÈÊÀËļÓÀÈÓÎÍÊÀ ÍÎÍÈÒ̽ËÄÈÓÎØÑƼÀÖÓÎØ ÊÀȽ×ÈʟÏÎÈÀÃȟÓÀÉÇÒÓΊ¿ÍÓÀÆÌÀ»ÒÓÇÑÀÃÈÎÓÇËÄÎÏÓÈÊ» ÍÎÌÎÔÄÒ¼À

¢†ª„¢Š¥Š˜šŠŠ•¢ª£˜£¢ªš ˜—†

ÈÄÑÄØÍÐÍÓÀÖéÓÎé ¥

¥

ÎÓÈÔÀÒØͺÁÀÈÍÄğÍ ÄÑ×½ÓÀÍÓ΂ ¥ÒÓÇÍ •Ë˟ÃÀÏÑÎÒϟÔÇÒÄÍÀ ÀÏÀÍÓ»ÒÄÈΆÀ¿ËÎÖ¥Ò¼ ÌÀÖ̺ÒÀÀϽÓÇÍÄÊÏÎÌÏ» ÓÎئ­ÑÄØÍÀ§ ÏÎØÏÑÎ

ÓÕÍ̺ÓÑÕÍÏÎØÄϺÁÀËÄ Ó΂ÈÄÔͺÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈʽ ¥ÀÌļÎ ŠÓÇͦ­ÑÄØÍÀ§ÄϼÒÇÖ ÅÈËÎÉÄÍ»ÔÇÊÀÍÊÀÈÀÅÇ Æ»ÒÄÈÖÊØÁÄÑÍÇÓÈÊÐÍ

ÒÓÄ˺×ÇÓÎØ ÏÎØÄÉ»ÆÇ ÒÀÍÓÀÌØÒÓÈʟÊÀÈÓÈÖÌÄ Ô½ÃÎØÖÏÎØ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈļ ÎÃÈÄÔÍ»ÖÎÈÊÎÍÎÌÈʽÖ ÎÑÆÀÍÈÒ̽Ö ØÓ½ÏÎØÏÑκÊØÂÄ

ÁË»ÔÇÊÄÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ ¥Ñ¼ÓÇ ªËÎÏÎÈÐÍÓÀÖÀØÓ»ÓÇÍ ºÉØÏÍÇÈúÀ ΆÀ¿ËÎÖ ¥Ò¼ÌÀÖÓÀɼÃÄÂÄÒÄÿÎÊÎ ÍÓÈͺÖÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ×ÐÑÄÖ ÓÇÍ¢ØÆÆÀѼÀÊÀÈÓÇ£ÎØ ÌÀͼÀ ÊÀÈÊÀÓºÆÑÀÂÄÓÈÖ ÊÀÔÇÌÄÑÈͺÖÈÒÓÎѼÄÖÀÍ ÔÑÐÏÕÍÏÎØÁÈÐÍÎØÍÒÓÎ ¦ÏÄÓÒ¼§ÓÎØÖÓÈÖÒØͺÏÄÈÄÖ

ÒÓÄËÄ×ÐÍÓÕÍÃØÎÊÑÀ ÓÐÍÏÎغÊÀÍÀÍÓÈÖÃÈÀ ÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÈÖÊÀÈÀͺ ËÀÁÀÍÍÀÄÅÀÑ̽ÒÎØÍ ÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÓÎØ‚ ¥ÒÓÈÖ ×ÐÑÄÖÓÎØÖ —ÄÊÏÎÌÏ»ÓÀɼÃÄÂÄ ÀʽÌÇ ÒÓÇ͢؟ÒÈ ÆÊÓÎÍ ÒÓÇͺÃÑÀÓÎØ ÏÄѼÅÇÌÎØ‚ ¥ ÊÀÈ ÒØ͟ÍÓÇÒÄÍØÍÊÀÈÏÑÐÇÍ

ÁºÁÀÈÀļÍÀȽÓÈØϟÑ×ÄÈ ÒÎÁÀѽÖÏÑÎÁËÇÌÀ ÓÈÒ̽ÖÒÓ΂ ¥ÊÀÈ ÓÀÒÓÄ˺×ÇÓÎØÆÈÀÓÈÖ ÏÀÑÄÌÁŸÒÄÈÖÓÎØÊÀÈÓÈÖ ÄÏÈÏÓÐÒÄÈÖÓÎØÖÒÓÎØÖ ËÀοÖ™ÀÈÏÑκÊØÂÄ ÅØÒÈʟÊÀÈÌÈÀÀÁÄÁÀÈ ½ÓÇÓÀÆÈÀÓÀ̺ÓÑÀÏÎØ ÀÏÀÈÓļÊÀÈÓÇÍÀÏÎÓÄËÄ ÒÌÀÓÈʽÓÇӟÓÎØÖ

†ÎÈÍÈÊ»üÕÉÇÆÈÀÀÍÔÑÕÏÎÊÓÎͼÀÀϽÀ̺ËÄÈÀ ÊÀÈÏÀџÁÀÒÇÓÎØͽÌÎØÏÄѼÏÑÎÒÕÏÈÊÐÍÃÄ ÃÎ̺ÍÕÍŸÒÊÇÒÄÇÄÈÒÀÆÆÄ˺ÀÖ†ÑÕÓÎÃÈÊÐÍÒÄ ÁŸÑÎÖÓÑÈÐÍÆÈÀÓÑÐÍÓÎئ•ØÀÆÆÄËÈÒÌο§ ÆÈÀÓÎÍ ԟÍÀÓÎÓÎØ ¼ÊÎØ™ÀÊÀÎØ͟ÊÇ—ØϽÔÄÒÇÔÀÃÈ ÄÑÄØÍÇÔļÀϽÏÓÀÈÒÌÀÓÎüÊÇ ÎÎÏμÎÖÊÀÈÔÀÊÀ ˺ÒÄÈÓÎØÖÓÑÄÈÖÆÈÀÓÑοÖÒÄÀÏÎËÎƼÀ šÄÓÇÍ ÄØÊÀÈѼÀÍÀÒÀÖÏοÌĽÓÈÇʽÑÇÓÎØ ¼ÊÎØ™À ÊÀÎØ͟ÊÇ šÀÑȟÍÍÀ ÆÎØÒӟÑÄÈÓÇÍØϽÔÄÒÇÓÇÖ ÄÅÇÌÄѼÃÀÖÊÀÈÒʺÅÓÄÓÀÈÒÎÁÀџÍÀÊÑÀÓ»ÒÄÈÓÎ ¦™ÀÑż§ƒºËÄÈÍÀÒØÍÄ×¼ÒÄÈÊÀÈÍÀÃÈÀÓÇÑ»ÒÄÈÙÕ ÍÓÀÍ»ÓÇÍÄÅÇÌÄѼÃÀÊÀÈÓÇÌÍ»ÌÇÓÎØÏÀÓºÑÀÓÇÖ ™ØÊËÎÅÎÑļÓÇÍŸËËÇÄÁÃÎ̟ÃÀÓÎÏÄÑÈÎÃÈʽ ¦'BOUPNBT§ÌÄÌÄƟËÇÃÇÌÎÒʽÏÇÒÇÓÇÖ"-$0 ÒÓÇÍÎÏμÀÀÏÎÓØÏÐÍÄÓÀÈÓÎÆÄÍÈʽÓÄÑÎÏÎËÈÓÈʽ Ê˼ÌÀ ÓÀÏÎÒÎÒӟÊÎÌ̟ÓÕÍÊÀÈÓÎÄÉÀÈÑÄÓÈʟÄÍ ÃÈÀźÑÎÍÔºÌÀÌÄÓÈÖÁÀÔÌÎËÎƼÄÖØÏÎØÑÆÐÍ­×ÄÈ ÍÀƼÍÄÈÒÅÀÆ»¨ žÑÀ¼ÎÈÌÄÑÈÊμÀϽÓÎØÖÀÒÓØ ÍÎÌÈÊοÖÒØÍӟÊÓÄÖÏÎØʟËØÂÀÍÓÈÖÒØËË»ÂÄÈÖ ÆÈÀÓÎÍ•ÏÀÍÀÒÓÀÓÈʽÆÐÍÀšÀÖļÏÀÍοÓÄ˼ÆÎ οÓÄÏÎË¿½ÓÈÌÄÓÀÉ¿ÓÕͦÄÍÎ×ÎÏÎÈÇÓÈÊÐÍÄØÑÇ ̟ÓÕͧ»ÓÀÍÊÀÈÁÈÁ˼À¦ÀÍÀÑ×ÈÊοÏÄÑÈÄ×Î̺ÍÎا ½ÏÕÖÏ×ÓÎ؁ÊÈ ÓÄÌϽѝØ×ÑÀÈ̼À ÏÀÈÃȟ¨ ”ÑÄ Ì»ÏÕÖÎÈŸÍÔÑÕÏÎÈļ×ÀÍÓ¼ÏÎÓÄ™ÑÎϽÓÊÈÍ ÊÀÈšÏÀÊοÍÈÍ ÆÈÀÓ¼ļ×ÀÌÄÃÐÒÄÈʟÓÈÏÑÎÒÅÎ ѺÖÏÑÈÍÀϽÌÄÑÈÊοÖÌ»ÍÄÖ•ÊÓ½ÖÊÈÀÍÔÄÕÑοÍ ÄÍÎ×ÎÏÎÈÇÓÈʽÒÓÎÈ×ļÎÊÀÈÓΙÎÌÌÎØÍÈÒÓÈʽšÀ ÍÈźÒÓÎÏÎØÌμÑÀÙÄÌÄÄØÑÐÏÑÈÍÀϽÌÄÑÈʺÖ ÄÁÃÎ̟ÃÄÖÓΦ”»ÌÀ§†ÀÈÃȟ ÂØ×ÑÀÈ̼À ÌÀÖÁ˺ ÏÄÈÊÀÈÎʽÒÌÎÖ †ÎÈÎÖÀϽÓÎØÖÀÒÓØÍÎÌÈÊοÖ ÒØÍӟÊÓÄÖŽÑÀÏÀÑÓ¼ÃÀÒÓÎÃÄËÓ¼ÎÓÎØÒÓÀÔÌο ÓÎØÀϟÍÓÇÒÄÒÓÎÊÈÍÇÓ½ÓÎØÓÇÍÐÑÀÏÎØ»ÓÀÍ ÒÓÎÍÀºÑÀÊÀÈļÏÄÏÑÎÖýÉÀÓÇÖÀÉÈÎÏÈÒÓ¼ÀÖ½ÓÈ ÓÎØÓÇËÄÅÐÍÇÒÀÍÀϽÓÇÍÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ»ÆÈÀ ÍÀÓÎØÏÎØͽÓÈʟÓÈɺ×ÀÒÄÍÀÀÍÀźÑÄÈÒÓÎÑÄÏÎÑ ӟÙ¶ÌÀÑÓÎÍ ‚Ä¿ÓÄÑÀÏÑÈ˼ÎØ ÒÓÈÖ ÓÎÀϽÆÄØÌÀ ÒÓÎ.FUSPQPMJT †ÀÍÄÏÈÒÓÇ̼ÎØ ÊÀÈ•ÌÌšÏÄ͟ÊÇ ÔÀƼÍÄÈÇÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÇÓÎØÁÈ Á˼ÎØÓÕÍÒØÍÀúËÅÕͫѼÒÓÎØ”ÀÒÈ˽ÏÎØËÎØÊÀÈ ÓÎØ‚†ÄÓѽÏÎØËÎئ˜ÒÓÎѼÄÖÀϽÓÇšÇ×ÀÍ»ÓÎØ «Ñ½ÍÎا ÀϽÓÇÍÎÌÐÍØÌÇÄÊÏÎÌÏ»ÓÎØ«”ÀÒÈ ˽ÏÎØËÎØ¥ÇÍÄÊûËÕÒÇÏÑÎËÎƼÙÎØÍΚÀÍÐËÇÖ ËºÙÎÖÊÀÈÎÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÖŠÓºËÈÎ֙οËÎÆËÎØ ÍÀ¼ÌÀÊÓÀ¯ÀÍÄÉÀÈѺÒÎØÌÄʟÓÈÊÀźÃÄÖÏÎØ ÄÊÒÅÄÍÃÎͼÒÓÇÊÀÍÄÍÀÍÓ¼ÎÍÌÄÆÀËÎÒØÍÃÈÊÀËÈ ÒÓÐÍÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÕͯºËÇÉÄÓÄËÈʟÇÊÀӟËÇÂÇ ÓÇÖ•Š—•ÊÀÈÇÎÌÇÑļÀÓÎ؆ŸÍÎØŠ½ÌÏÎËÎØ ÀϽÀÍÓÈÄÉÎØÒÈÀÒÓºÖ¢ÈÏËÇÑÎÅÎѼÄÖÏÎغÅÄÑÀÍ ÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØÖÍÀüÍÎØÍË¿ÓÑÀÆÈÀÍÀÌÇÍÓÎÍ ÀÏÄËÄØÔÄÑÐÒÎØÍÄ˺Æ×ÎÍÓÀÈÕÖÀÍÀÊÑÈÁļ֨ ™ØÑÈÀÊ»ÏÑÈ˼ÎØ ÒÓÈÖÓÎÀϽÆÄØÌÀ ÌÇÍÉÄ ןÒÄÓÄÍÀÆØѼÒÄÓÄÒÓÇÍÓÇËĽÑÀÒÇÓÇÖ •¥ÆÈÀÍÀ ÃļÓÄÓÇÍÄÊÏÎÌÏ»¦«ÔÄÖ Š»ÌÄÑÀ ¿ÑÈΧÌÄÓÎÍŠÄ ÑÀÅļÌ›ØÍÓÀͼÃǃºÌÀ¦¥ÎŸÆ×ÎÖÓÇÖÄÅÇÁļÀÖ§ ÌÄÑÄÏÎÑӟÙÀϽÅÑÎÍÓÈÒÓ»ÑÈÀÊÀÈÒ×ÎËļÀ½ÏÎØ ÌÀÔÇÓºÖÏÄÑÈÆџÅÎØÍÓÎÄÉÎÍÓÕÓÈʽÊÀÔÇÌÄÑÈ ͽÏѽÆÑÀÌÌÀ ÄÍÐÂØ×Î˽ÆÎÈ ÄÊÏÀÈÃÄØÓÈÊμÊÀÈ ÆÎÍļÖÊÀÓÀÔºÓÎØÍÓÈÖÀϽÂÄÈÖÓÎØÖ  ÀÏοÌÄ ϟÍÓÕÖ½ÓÈÇÓÇËÄÔºÀÒÇÓÇÖÄÊÏÎÌÏ»ÖÓÇÍÏÄÑÀ Ò̺ÍÇ™ØÑÈÀÊ»ÆÈÀÓÎÔºÌÀÓÎØ×ѺÎØÖÉÄϺÑÀÒÄ ÓÎ ʟÓÈÏÎØÃÄÍÒØÍÀÍӟÌÄÄ¿ÊÎËÀÒÓÇÍÊÑÀ ÓÈÊ»ÓÇËĽÑÀÒÇ ¥Î¦†§ÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍdžºÌÏÓÇ ÏοËÇÒÄÒďԻÍÀ†ÄÈÑÀȟÅ¿ËËÀ¥ÇÍ ÏÑÎÏÄÑÀÒ̺ÍÇ šÄƟËÇ †ºÌÏÓÇ ÏοËÇÒÄÏÀ ÍÄËËÀÃÈʟÅ¿ËËÀ
¥Î†¢ ¥˜™˜

.FEJB

†£ž˜ •Š šºÒÎÖ½ÑÎÖ

,ƒ—š•£˜ — £˜–¢Š†Š¥—Š ”—š ª—  ˜™— „¢¢Š

ÊÀӟÓÇÖÏÀÑÀÏμÇÒÇÖÄÍÐÊÀÈÒÄÄØÑÕ

ÃØÒÇÓÎØÃÈÀÃÈÊÓ¿ÎØÏÀÆÊÎÒ̼ÕÖ

ÏÀÚʽÄϼÏÄÃÎÓÀÙÇÓ»ÌÀÓÀÏÑÎÒÓÀÒ¼ÀÖ

 

º×ÄÈźÑÄÈÊÀÈÓÇÍÀ͟ËÎÆÇÀ¿ÉÇÒÇÓÇÖ

ÓÇÖÏÍÄØÌÀÓÈÊ»ÖÈÃÈÎÊÓÇÒ¼ÀÖÊÀÈÓÇÖÈÃÈÏÄÈÑÀÓļÀÖ ÊÀÔÐÖÓΦÊÀÓºÁÀÒÌÀ§ ÏÄÑÈÄ×Î̺ÍÎغ×ÄÈƼÍÄÈÌÈÀØϽÔÄÒÇ

ÕÓÈÊ»ÖÙÕ»ÖÔÀļÍÀÈÒÓÎÄϼÊÄÍÓÑΧ ŠØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ ¦Ç•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇ

ÑÎØÓ¼ÍÀÖÆÈÀÓÎØÖ×Ñ»ÒÓÄÖ

•ÌÏÎÑÈÊÐÍ¥ÇËÄÎџÒÄÕÍ"$5 ÒÓÎ

† •„„‚˜™

   

      

   

†¢•ªš¥˜ •Š   šºÒÎÖ½ÑÎÖ

¥ • •„•ªƒ•£¢¥ª†˜ •ƒ ¢Š &413&440 •„•ªƒ•£¢Š¥ª†¢Š ‚•Šš•ª¥¢Š¥ª†¢Š †¢•ªš¥˜ — •„•ªƒ•£¢Š ª£˜ — •Š¥˜ ”£‚ª — •„•ªƒ•£—ž£ ƒ„—¥˜™•Š šºÒÎÖ½ÑÎÖ

41035%": ›žŠ¥ž Š†¢£ †£ž¥ƒ„—¥—Š (0"-/&84 •…•‚£¥ž Š†¢£ ›˜„ƒ„¢Š †£Š˜ — —ž£¥ž Š†¢£ ¥ %&3#:/&84 4$03&-*7&

¥

ÀÓÄËÄØÓÀ¼À×ѽÍÈÀ ÇÑÀÆÃÀ¼ÀÃÈļÒ

ƒ— †•˜£˜Š 

      

      

      

      

     

     

     

     

ƒ„—¥˜™•Š ‚•ª¥•£Š41035%": (0"-/&84 ›žŠ¥ž Š†¢£ †£ž¥ƒ„—¥—Š

  

  

  

  

•…•‚£¥ž Š†¢£

—†£Š˜ — ›˜„ƒ„¢Š —ž£¥ž Š†¢£ %&3#:/&84 4$03&-*7&

  

  

  

  

™ª£˜™¥˜™•Š†£ž¥¢ƒ•š ¥¢”—š ™ƒ—š•£˜ — •„•ªƒ•£¢¥ª†˜ 3&"-/&84 •ƒ ¢Š 7&50 ¥ª†¢Š¥—Š™ª£˜™—Š &413&440 £˜–¢Š†Š¥—Š ‚•Šš•ª¥¢Š ¥¢†£¢  †¢•ªš¥˜ — ª£˜ — ª— ¥¢£ƒ£¢ ”£‚ª — •„•ªƒ•£—ž£  ˜™— ‚—š¢™£¥˜™¢Š„¢¢Š

          

          

­ÓÒÈ ÏÎË˺Ö×ÐÑÄÖº×ÎØÍÀÑ×¼ÒÄÈÍÀ

ÄÍÈÀ¼ÀÂÇÅÈÀÊ»ÀÆÎџÃÇÌÈÎØÑÆÈÊο

ÃÈÀÊÀÓÀÏÎ˺ÌÇÒÇÖÓÇÖÏÄÈÑÀÓļÀÖ

ÏÄÑÈÄ×Î̺ÍÎØÒÓÎÃÈÀüÊÓØÎ ÓÎÏÎ

£ÎØÓ¼ÍÀéÇéÏÄÈÑÀÓļÀ

          



ÏÀÈÒȽÃÎÉÎÈÄÌÅÀͼÙÎÍÓÀÈ ÎÈÈÃÈÎÊÓ»ÓÄÖÀÌÄÑÈʟÍÈÊÕÍ

šºÒÕÍ•ÍÇ̺ÑÕÒÇÖ ÓÇËÄÎÏÓÈÊÐÍÃÈÊÓ¿ÕÍÊÀÈ ÄÅÇÌÄѼÃÕÍ ÎÎÏμÎÈÄÊÓÈÌοͽÓÈ ğÍÃÄÍÄÌÅÀÍÈÒÓοÍͺÄÖÏÇƺÖ

™ÀÓÀÒÓÀËÓÈʺÖÃџÒÄÈÖ ÏÎÈÍÈʺÖÃÈÐÉÄÈÖ ÊÀÈÀÏÎÙÇÌÈÐÒÄÈÖ ÍÎÌÎÔÄÓÈʺÖÏÑÕÓÎ ÁÎØ˼ÄÖÒÄÄÔÍÈʽÀË˟ÊÀÈÒÄÄØÑ¿ÓÄÑÎ ÄϼÏÄÃÎ ÊØѼÕÖ½ÌÕÖÀÍÀÙ»ÓÇÒÇÄͽÖ ÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈÊοÌÎÍÓºËÎØÓÎÎÏμÎ ÔÀÏÀѺ×ÄÈÅÔÇͽÊÀÈÀÉȽÏÈÒÓÎÏÄÑÈ Ä×½ÌÄÍÎÒÓÎØÖ×Ñ»ÒÓÄÖ ÌÄÒÊÎϽÍÀ

ÔÄÓ»ÔÇÊÄØϺÑÓÇÖÃÈÀÓ»ÑÇÒÇÖÓÎØ ØÅÈÒӟÌÄÍÎØÊÀÔÄÒÓÐÓÎÖÀÏÎÊËÄÈ ÒÓÈʽÓÇÓÀÖÏÑÎÁÎË»ÖÊÀÈÊÀӟÓÇÖ ÏÀÍÄØÑÕÏÀÚÊ»ÖÀÃÄÈÎýÓÇÒÇ֏ϽÓÇÍ ŸËËÇ Ç™ÎÌÈÒȽͺÊÀÍÄÃÄÊÓ½ÓÎÀ¼ÓÇÌÀ ÓÇÖÎÑƟÍÕÒÇÖÆÈÀÓÇÍÏÑÎÒÓÀÒ¼ÀÓÕÍ ÏÑÎÒÕÏÈÊÐÍÃÄÃÎ̺ÍÕͱ1SJWBDZ *OUFSOBUJPOBM²ÍÀÄÉÄӟÒÄÈÓÎËÎÆÈÒÌÈʽ $7JFX ÓÎÎÏμÎÔÀ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈÇÔļÒÓÇ ”ÑÄÓÀͼÀÀϽÓÇ7JSHJO.FEJB ÄÓÀÈÑļÀ ÏÀÑÎ×»ÖÃÈÀÃÈÊÓØÀÊÐÍØÏÇÑÄÒÈÐͧ◆

•ÊýÓÄÖé”ÎÑļÎØé•Ë˟ÃÎÖ

¥

ÇÃÈÊ»ÓÎØÖÏÎÑļÀÔºËÎØÍÍÀ ×ÀџÉÎØÍÎÈÄÊýÓÄÖÓÕÍÄÅÇÌÄ ѼÃÕÍÓÇÖ”ÎÑļÎØ•Ë˟ÃÎÖ ÎÈÎÏμÎÈ ÃÇÌÈοÑÆÇÒÀÍÓÇÃÈÊ»ÓÎØÖ­ÍÕÒÇ

ÓÎØ”ÎÑџ§ÊÀȦÔËÇÓÈÊ»šÀÊÄÃÎͼÀÖ ƒÑŸÊÇÖ§ ¥Î‚ÈÎÈÊÇÓÈʽŠØÌÁοËÈÎÀÏÀÑÓ¼ÙÄÓÀÈ ÀϽÓÇÍ•ØÑØüÊÇŠÎØËÎÏοËÎØ™ŸË

•ÊÃÎÓÐÍ —ÊÀÈÍοÑÆÈÀ­ÍÕÒÇÀÊÎËÎØÔļÓÀ ×͟ÑÈÀÀ͟ËÎÆÕÍÊÈÍ»ÒÄÕÍÏÎغÊÀÍÀÍÎÈ ÈÃÈÎÊÓ»ÓÄÖÓÕÍ—ËÄÊÓÑÎÍÈÊÐÍšºÒÕÍÓÇÖ ƒÄÒÒÀËÎͼÊÇÖŠÓÎÍÄÎÒ¿ÒÓÀÓÎÒ×»ÌÀ ÒØÌÌÄÓº×ÎØÍÎÈÄÊýÓÄÖÓÕÍÄÅÇÌÄѼÃÕÍ ¦šÀÊÄÃÎͼÀ§ ¦ƒÄÒÒÀËÎͼÊǧ ¦ØÑÈÀ

ÅÀ ÏÎØÊÀÓº×ÄÈÓÇÔºÒÇÓÇÖÏÑκÃÑÎØ ÓÎÍŠÀџÍÓdžÀÍÓÀÙ» ÀÍÓÈÏѽÄÃÑÎ ÓÎ͆À¿ËΏÍÃÑÐÍÇ ÆÑÀÌÌÀÓºÀ ÓÇÍ ÍÓÕͼÀƒÕ̟ ÓÀ̼À ÊÀÈÓÎ͘՟ÍÍÇ šŸÓÒÈÊÀ ÏÎØÒØÌÌÄÓº×ÄÈÕÖ̺ËÎÖ Ï½ÓÎÊÀÈÍοÑÆÈÎÄÆ×ļÑÇÌÀÀÏÎØÒÈ ŸÙÄÈ֏ÆÆÄËÈÎŽÑÎÖ§ÓÎØšÏÀÊÀÓÒº

Í»šÀÊÄÃÎͼÀփџÊÇÖ§ ¦¥¿ÏÎÖÓÇÖ ƒÄÒÒÀËÎͼÊÇÖ§ ¦šÄÓÑÎÒϽѧ ¦ŠÏÎÑ

ËÎØ ÒÓÎÍÎÏμÎÒØÍÄÊýÓÄÖļÍÀÈ΂¢„ ÊÀÈΆ»ÆÀÒÎÖ ◆          

¿ÒÊÎËÇéé ÃÄÊÀÄÓ¼ÀéÆÈÀéé ÓÀéMEDIA

ÏËÀ¼ÒÈÎÓÇÖÃÈÀÁοËÄØÒÇÖÆÈÀÓÇÍ

ÌÄËÄӟÍÄ»ÊÀÈÍÀÄÅÀÑ̽ÙÎØÍÒ׺

ÓÎØÖÒÓѺÂÄÈÒÓÇÍÀÍÀÙ»ÓÇÒÇͽÌÈÌÎØ ÃÈÀÃÈÊÓØÀÊοØËÈÊοšŸËÈÒÓÀʟÏÎÈÄÖ ×ÐÑÄÖ»ÃǺ×ÎØÍʟÍÄÈÁ»ÌÀÓÀÏÑÎÖÓÇÍ ÊÀÓÀÏÎ˺ÌÇÒÇÓÇÖÏÄÈÑÀÓļÀÖ À͟ÌÄҟ ÓÎØÖÊÀÈÇ•Ë˟ÃÀÌÄÓÇÒ¿ËËÇÂÇÓÕÍ ÃÈÀ×ÄÈÑÈÒÓÐÍÓÎØHBNBUPJOGP Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÎÏÄÑÈÎÃÈʽ ¦•ÍÃȟÌÄÒÀ§ÓÎؘÍÒÓÈÓοÓÎØ ¢ÏÓÈÊÎÀÊÎØÒÓÈÊÐÍšºÒÕÍ ˜¢š ¦ÓÈÖ ̺ÑÄÖÀØÓºÖ Ç"OUJ$PVOUFSGFJUJOH 5SBEF"HSFFNFOU "$5" ÁѼÒÊÄÓÀÈ ÒÓÎʺÍÓÑÎÓÕÍÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÕÍ ÊÑÀÓÐÍ ÏÎØÀÅÎÑοÍÓÇÍØÈÎÔºÓÇÒÇ ÊÎÈÍοÏÑÎÒÀÍÀÓÎËÈÒÌοÒÓÇ̟×Ç

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

◆ ËËοÓÎØÖÏÄÑÈ̺ÍÄÈÖ ÒÓÀËÈ̟ÍÈÀ ÊÀÈ ÀËËο¦ÓÑØÏÐÍÎØͧÀØÓμÎÈ™ÈͺÙÎȏË˟ ÌÄƟËÎÖÏÎËÈÓÈÒ̽Ö ◆ —ÄÈÊÀÒÓÈÊ»ÏѽÓÀÒÇÌÄÓ¼ÓËΦ¥ÑÈÒÃȟ

.ÈÊџÊÀÈ ÔÄÒÒÀËÎÍÈÊȟ

ÒÓÀÓÇ™¼ÍÀºÊÔÄÒÇÊÈÍÄÙÈÊ»ÖÒ¿Æ×ÑÎÍÇÖ Óº×ÍÇÖ§ÔÀÏÀÑÎØÒÈÀÒÓļÒÓΚÎÑÅÕÓÈʽ ·ÃÑØÌÀÓÇÖ•Š—•šƒ ÒÓÎÏËÀ¼ÒÈÎÓÕÍ ÏÎËÈÓÈÒÓÈÊÐÍÄÊÃÇËÐÒÄÕÍÓÇÖÓÈÌÐÌÄÍÇÖ ×ÐÑÀÖÓÇÖÇÖ‚ÈÄÔÍοÖ­ÊÔÄÒÇÖ”ÈÁ˼ÎØ ƒÄÒÒÀËÎͼÊÇÖ ÏÎØźÓÎÖļÍÀÈÇ™¼ÍÀ ◆ —ºÊÔÄÒÇÔÀÄÆÊÀÈÍÈÀÒÓļÓÇ͆ºÌÏÓÇ ÏÑÈ˼ÎØ ÏÑÐÓÇÇ̺ÑÀÓÇÖ‚ÈÄÔÍοÖ­Ê ÔÄÒÇÖ”ÈÁ˼Î؃ÄÒÒÀËÎͼÊÇÖ ÒÓÈÖÓÎ ÀϽÆÄØÌÀ ÔÀÃÈÀÑʺÒÄÈÕÖÓÈ֏ÏÑÈ˼ÎØ ÊÀÈÔÀËÄÈÓÎØÑÆļÊÀÔÇÌÄÑÈ͟ ◆ †ÀÑÎØÒȟÙÎÍÓÀÈÓÑÈÒÃȟÒÓÀÓÀºÑÆÀ ÎÊÓÐÊÀËËÈÓÄ×ÍÐÍ ÙÕÆÑÀÅÈÒ̺ÍÀÌÄ

ÏÀÑÀÃÎÒÈÀʺÖÓÄ×ÍÈʺÖÁÀÒÈÒ̺ÍÄÖÒÓÎ ÌÄ˟ÍÈÊÀÈÓÈÖÍÄÑÎÌÏÎÆ鼅 ÀË˟ÊÀÈÓÀ ˟ÃÈÀ ÆËØÏӟ Á¼ÍÓÄÎÊÀÈÊÀÓÀÒÊÄØºÖ ÏÎØÏÀÑÎØÒȟÙÎØÍÒÓÀÔÄџÒ¿ÌÁÎËÀÊÀÈ ÔºÌÀÓÀÓÎØÃØÓÈÊοÏÎËÈÓÈÒÌοÌÄÓÎÍ ÌÎÍÀÃÈʽÓѽÏÎÓÇÖWJTVBMBSU ◆ ŠÓÀÄÆÊÀ¼ÍÈÀÓÇÖºÊÔÄÒÇÖÔÀÏÀÑÀÒÓοÍ ÎÈ4VO4IPVTIBO ØÅØÏÎØÑƽցÄÍÈÊ»Ö Ñ×»Ö¥¿ÏÎØÊÀÈ•ÊýÒÄÕÍ ("11 -VP -JORVBO ÏѺÒÁÇÖÓÇÖ„ÀÚʻւÇÌÎÊÑÀ Ó¼ÀÖÓÇÖ™¼ÍÀÖÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÊÀÈ$IFO2J ÄÈÊÀÒÓÈʽÖÊÀËËÈÓº×ÍÇÖ ◆ šºÒÀÒÓÇš•ÁÃÎ̟ÃÀÀϺËØÒÄÊÀÈ

ÄÒ½ÃÕÍ ÒÄÏÄѼÏÎØ×ѽÍÈÀ ÀϽÒ»ÌÄÑÀºÍÀÖÌÄƟËÎÖÀÑÈÔ̽Ö šš•ÔÀÁѼÒÊÄÓÀÈÒÓΦ×ļËÎÖ§ ÓÎØÆÊÑÄÌο ØӟÓÀÀÏÎÊÀÑÃÈÕÓÈʟÒÓÎÈ×ļÀ ÄÌÅÀͼÙÄÈǺÑÄØÍÀÓÎØ™ºÍÓÑÎØ ¦1FX§ ÏÎغÆÈÍÄÒÓÎÃȟÒÓÇÌÀ ÌÄÓÀÉ¿‚ÄÊÄÌÁѼÎØÊÀÈ ˜ÀÍÎØÀѼÎØÊÀÈÒØÌÌÄÓļ×ÀÍ ÈÃÈÎÊÓ»ÓÄÖšºÒÕÍ •ÍÇ̺ÑÕÒÇÖ ŠØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ ÓÎÓÕÍ ÄÑÕÓÇÔºÍÓÕÍÀϟÍÓÇÒÄÏÕÖÓÎ šºÒÎÏÎØÃÈÄØÔ¿ÍÎØÍÌÏÎÑļ ÍÀÌÇÍØϟÑ×ÄÈ¿ÒÓÄÑÀÀϽ ÌÈÀÄÓ¼À•ÏÈÏѽÒÔÄÓÀ ºÍÀ ÏÎÒÎÒÓ½ÓÇÖӟÉÇÖÓÎØ ÄÊÓÈ̟½ÓÈÄÍÃÄ×Î̺ÍÕÖÔÀ ÏѺÏÄÈÍÀÏÎØË»ÒÄÈÓΚºÒÎÏÎØ ÊÀÓº×ÄÈ ¦ÄËËļÂÄÈÒÇÌÀÍÓÈÊÐÍ ÄÒ½ÃÕͧÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÕÍÆÈÀÓÇÍ ÊØÊËÎÅÎѼÀÓÎ؏ʽÌÀÏÈÎ ÀÏÀÈÒȽÃÎÉÎÄÌÅÀͼÙÄÓÀÈÓÎ ÓÕÍÄÑÕÓÇÔºÍÓÕÍ ÎÈÎÏμÎÈ ÏÈÒÓÄ¿ÎØͽÓÈÓÀšºÒÀÏÎغ×ÎØÍ ÒÓÇÃȟÔÄÒ»ÓÎØÖÔÀÀÍÓºÉÎØÍÀϽ ÓѼÀºÕÖϺÍÓĺÓÇ ¦ªÏÄ¿ÔØÍǧÆÈÀÓÇÍÊѼÒÇ ÒÓÎÍ¥¿ÏÎ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÎØÖ ÈÃÈÎÊÓ»ÓÄÖ ļÍÀÈÇÑÀÆÃÀ¼ÀÏÓÐÒÇ ÒÓÀÃÈÀÅÇÌÈÒÓÈʟºÒÎÃÀÊÀÈÓÎ ÀϽÀØÓοÖÏÎØÄÑÕÓ»ÔÇÊÀÍ ÒʺÅÓÎÍÓÀÈÍÀÁŸËÎØÍÒØÍÃÑÎÌ» ÒÓÈÖÈÒÓÎÒÄ˼ÃÄÖÓÕÍšºÒÕÍÓÎØÖ ÄÍÐÓÎÄÊÓÈ̟ÏÕÖÇÊÑÀÓÈÊ» ÄÏÈ×ÎÑ»ÆÇÒÇÃÄÍļÍÀÈË¿ÒÇÆÈÀ ÓÇͺÉÎÃÎÀϽÓÇÍÊѼÒÇ

ŸÅÇÒÄÊÀÈÀÏË»ÑÕÓÎØÖÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØÖ ÊÀÈÓÎÏÑÎÒÕÏÈʽ ÀÍÀÒÓºËËÎÍÓÀÖÀÈÅÍÈü ÕÖÓÇÍÊØÊËÎÅÎѼÀÌÈÀÖÈÒÓÎÑÈÊ»ÖÄÅÇÌÄ ѼÃÀÖÓÇÖšØÓÈË»ÍÇÖ ÇÄÓÀÈÑļÀÏÎØÓÇÍ ÄɺÃÈÃÄ¥ÎÒÕÌÀÓļÎÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍ ÒÓÇÍÄÅÇÌÄѼÃÀ¦ÈÎËÈʟ ºÀ§ÊÀÓÀÆƺË ËÄÈÓÇͦÄÊÃÈÊÇÓÈÊ»§ÒӟÒÇÓÎØÄÊýÓÇ ÀÅ»ÍÎÍÓÀÖÍÀÄÍÍÎÇÔļ½ÓÈÇʼÍÇÒ»ÓÎØ ØÏÀÆÎÑÄ¿ÓÇÊÄÀϽÓÇÍʽÍÓÑÀÏÎØļ×ÄÌÄ ÓÎØÖÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓºÖ¢ÓÄËÄØÓÀ¼ÎÖÒ×ÄýÍ ÓÎÄÏÈÁÄÁÀÈÐÍÄÈÌÄÄÉÐÃÈÊÎÏÎغÒÓÄÈËÄÒÄ ÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓ» ÒÓÎÍÎÏμÎ ¦ÊÀÓÀËÎƼÙÄȧÓÇͦÊÀËËȺÑÆÄÈÀ¨ÓÀÉÈÊο ̼ÒÎØÖ§ÒÄÁŸÑÎÖÓÎØ ◆ ¢¿ÓÄÓÇ͏͟ÒÓÀÒÇ ÓÕÍÒÏÑÄÍÓ ÃÄÍ ÏÄѼÌÄÍÄÎÀÔĽ / ƒ¾ÒÄÈÉ·ÇÍÂà ,EYKOPONTIX GMAILCOM ÅÎÁÎÖ¨


¥Î†¢ ¥˜™˜†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

¥ÇËÄÅÐÍÇÌÀéÒÓÎé̺ËËÎÍ



ÈÀÏÎËËοÖÎÈÓÇËÄÅÕÍÈÊμԟËÀÌÎÈÀÏÎÓÄËοͺÍÀ ÊÀӟËÎÈÏÎÓÎبÏÀÑÄËÔ½ÍÓÎÖ ÌÈÀÖÊÀÈÌÄÓÇͺËÄØ

ƒ— †•˜£˜Š

ÃÇÌÈÎØÑÆ»ÔÇÊÀÍÄÈÃÈʟÆÈÀÓÀÃÇ̽ÒÈÀÓÇ˺ÅÕÍÀ ¢×Ñ»ÒÓÇÖÌÏÎÑļÍÀÁÑÄÈÓÎÓÇËÄÅÕÍÈʽÍοÌÄÑÎ

ÒÇÓÕÍÊÈÍÇÓÐÍÓÇËÄÅÐÍÕÍƼÍÎÍÓÀÈÎËκÍÀÊÀÈËÈƽÓÄÑÎ

ÏÎØÓÎÍÄÍÃÈÀźÑÄÈÒÓÎÍ×ÑØÒ½ÎÃÇƽ »ÍÀÀÍÀÙÇÓ»ÒÄÈ

×Ñ»ÒÈÌÎȏØÓ»ÓÇÍŸÏÎÂÇÃÄÍÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀÀÒϟÙÄÓÀÈ Ç0SBOHF'SBODF5FMFDPNF ÇÎÏμÀÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÄÒÓÎ

ÊÎÍÓÈ͟ÄÒÓÈÀÓ½ÑÈÀÊÀÈÊÈÍÇÌÀÓÎÆџÅÎØÖÏÎØÓÎÍÄÍÃÈ ÀźÑÎØ͆ÀџËËÇËÀ ÌÏÎÑļÍÀϟÑÄÈÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ

ÊÎÈͽÓÎØÖÓÇËÄÅÕÍÈÊοÖÔÀ˟ÌÎØÖÓÎØ̺ËËÎÍÓÎÖ

ÆÈÀÓÈÖÃÇ̽ÒÈÄÖÌÄÓÀÅÎѺÖÊÀÔÐÖÊÀÈÍÀÄÍÇÌÄÑÕÔļ

ŠÓÇÍÎØÒ¼ÀÏѽÊÄÈÓÀÈÆÈÀÌÈÀÓÄ×ÍÎËÎÆÈÊ»ÄÏÀ͟

ÀÍÀËØÓÈʟÆÈÀÓÎÍÊÀÈѽ ÄÍÐØϟÑ×ÄÈÊÀÈÇÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀ

ÒÓÀÒÇ ÌÈÀÖÊÀÈʟÏÎÈÎÖÄÊÓ½Ö

ÆÄÕÆÑÀÅÈÊοÄÍÓÎÏÈÒÌο Ç

ÓÇÖ¨ÊËÀÒÈÊ»ÖÊË»ÒÇÖÒÄ

ÎÏμÀÏÑÎÓļÍÄÈÊÀÈÓÎÒØÍÓÎ

ÊÈÍÇӟÊÀÈÒÓÀÔÄџ º×ÄÈÓÇ ÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÍÀÒØÍÃÄÔļÒÓÎ ‚ÈÀüÊÓØÎ̺ÒÕÀØÓÐÍÓÕÍ ÔÀ˟ÌÕÍšŸËÈÒÓÀ ÇÒ¿ÍÃÄ ÒÇÒÓηÍÓÄÑÍÄÓÆÈÀÓÀÏÑÐÓÀ ËÄÏӟļÍÀÈÃÕÑğÍÊÀÈÎÈ ØÏÇÑÄÒ¼ÄÖÏÎØÏÑÎÒźÑÎÍÓÀÈ ÒÓÇÃÎÊÈÌÀÒÓÈÊ»ºÊÃÎÒÇÃÄÍ ļÍÀÈÊÀÔ½ËÎØÄØÊÀÓÀÅѽÍÇÓÄÖ ­×ÎØÌÄÊÀÈ˺ÌÄÃÈÀ×ļÑÈÒÇ FNBJM ÏѽÒÁÀÒÇÒÄÓÎÏÈ漅 ÄÍÇÌÄÑÕÓÈʺÖÈÒÓÎÒÄ˼ÃÄÖ ÊÀÔÐÖÊÀÈÒÄÄÅÀÑÌÎƺÖÏÎØ

̽ÓÄÑÎÃÑÎÌÎ˽ÆÈÎÀϽÓÎÍ ԟËÀÌκÕÖÓÎÒÇÌļÎÏÎØÔºËÄÈ ÍÀϟÄÈʟÏÎÈÎÖ ¶ÃÇÄÆÊÀÈÍȟÒÓÇÊÄÎÏÑÐÓÎÖ ÓÇËÄÅÕÍÈʽÖԟËÀÌÎÖÒÓÇËÄÕ ŽÑΊÀÍÙ•ËÈÙº ÒÓΆÀѼÒÈ ÊÀÈÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀÄÆÊÀÓÀÒÓÀ ÔοÍŸËËÎȺÍÓÄÊÀÒÄÃȟÅÎÑÀ ÊÄÍÓÑÈʟÒÇÌļÀÓÇÖÆÀËËÈÊ»Ö ÏÑÕÓÄ¿ÎØÒÀÖ ÃÎÊÈÌÀÒÓÈʟ ÆÈÀºÍÀÄɟÌÇÍÎ ºÕÖ½ÓÎØÇ ØÏÇÑÄÒ¼ÀÄÏÄÊÓÀÔļÊÀÈÒÓÇÍ ØϽËÎÈÏÇ×ÐÑÀ

˜ÒÓÎÒÄ˼ÃÄÖéÆÈÀé…οËÈÓÙÄÑ



ÈÀÏÑÐÓÇÅÎџÒÓÇÍÈÒÓÎѼÀ ÓÎÃÈÀüÊÓØÎļ×ÄÓÇÍÓÈÌÇÓÈÊ» ÓÎØÒÓÇÍÀÏÎÍÎÌ»ÓÕÍÅÄÓÈÍÐÍ ÁÑÀÁļÕ͆οËÈÓÙÄÑ ÌÈÀÊÀÈÿÎ ÈÒÓÎÒÄ˼ÃÄÖÓÈÌ»ÔÇÊÀÍÌÄÓÇÍ ÊÎÑØÅÀ¼ÀÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀÅÈÊ»Ãȟ ÊÑÈÒÇ †Ñ½ÊÄÈÓÀÈÆÈÀÓÎÍÈÒÓ½ÓÎÏÎ 1SP1VCMJDBPSH ÏÎØʺÑÃÈÒÄ ÓÎÁÑÀÁļÎÓÎØÄÑÄØÍÇÓÈÊο ÑÄÏÎÑӟ٠ÊÀÈÓÎTGHBUFDPN ÏÎØ ÓÈÌ»ÔÇÊÄÌÄÓÎÁÑÀÁļÎÒÊÈÓÒÎ

ÀÅοÓÈÌ»ÔÇÊÄÌÄÓºÒÒÄÑÀÁÑÀ ÁļÀ ÓÎØÃÈÄÔÍοÖÑÄÏÎÑӟ٠ ÓÎØÀÍÀÆÍÐÒÌÀÓÎÖ¦GFBUVSF§ ÓÎØÒ×Î˼ÎØÊÀÈÓÇÖÊÑÈÓÈÊ»Ö ÄÍÐ ÎȦ/FX:PSL5JNFT§ÀϺÒÏÀÒÀÍ ÿÎÁÑÀÁļÀ ÄÊļÍÀÓÎØÑÄÏÎÑӟÙ ÄÒÕÓÄÑÈÊοÊÀÈÓÎØÄÏÄÉÇÆÇÓÈÊο ÑÄÏÎÑӟÙ ¥À†Î¿ËÈÓÙÄÑÀÏÎͺÌÎÍÓÀÈÀϽ ÓΆÀÍÄÏÈÒÓ»ÌÈÎÓÇÖ™ÎËοÌÏÈÀ ʟÔÄ×ѽÍÎ ÊÀÈʟÔĺÍÀÒØÍÎÃÄ¿ ÄÓÀÈÀϽºÏÀÔËÎÃÎËÀѼÕÍ

ÆÑÀżÀÖ —¦8BTIJOHUPO1PTU§»ÓÀÍÇ ÌÄƟËÇÍÈÊ»ÓÑÈÀÓÎØÃÈÀÆÕÍÈÒÌο

¯ÄÊÓ½ÖÀϽÓÎÁÑÀÁļÎÊÎÈÍÕÍÈÊ»Ö ØÏÇÑÄÒ¼ÀÖ ÏÎØÒØÍÎÃÄ¿ÄÓÀÈÀϽ ×ÑØÒ½ÌÄӟËËÈÎ

¬ÆÍÕÒÓÄÖéÏÓØ׺ÖéÓÎØé«ÑéƒÀÌÏџÊÇ

™

ØÊËÎŽÑÇÒÄÀϽÓÈÖÄÊýÒÄÈÖ¦™ŸÊÓÎÖ§ÓÎÄÍÃÈÀźÑÎÍÁÈÁ˼ÎÓÎØ ÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØÊÀÈÄϼ×ѽÍÈÀÄÏÈÓÄËÈÊοÒÓÄ˺×ÎØÖÓÎØ‚¢„ ÓºÍÇ ÍÓ¿ÏÀ ÌÄÔºÌÀÓÈÖŸÆÍÕÒÓÄÖÏÓØ׺ÖÓÇÖÙÕ»ÖÓÎØÇƺÓÇÓÎØ‚¢„ «Ñ»ÒÓÎØ„ÀÌÏџÊÇ¥¼ÓËÎÖÓÎØÁÈÁ˼ÎئŠÒÒÓ¢«Ñ»ÒÓÎÖ„ÀÌÏџÊÇÖ ÊÎÈ̟ÓÀȧÊÀÈ̺ÒÀÀϽÓÈÖÒÄ˼ÃÄÖÓÎØÌÏÎÑļʟÏÎÈÎÖÍÀÃÈÀÁŸÒÄÈÆÈÀ ÓÎÍÓѽÏÎÌÄÓÎÍÎÏμκÃÈÍÄÄÍÓÎ˺Ö΄ÀÌÏџÊÇÖ ÆÈÀÓÎÍѽËνËÀÓÀ ×ѽÍÈÀÓÎØŠÓÀ¿ÑÎ؝ØןÑÇÀË˟ÊÀÈÆÈÀÓÇÒ׺ÒÇÓÎØ„ÀÌÏџÊÇÌÄÓÎÍ „ºÎÍÓÀ™ÀÑÀÏÀÍÀÆÈÐÓÇ¢ ÓºÍÇ֏ÍÓ¿ÏÀÖ ÒÊÈÀÆÑÀÅļÓÎÍÄÊýÓÇ«Ñ»ÒÓ΄ÀÌÏџÊÇ ÎÎÏμÎÖÓÇÍÄÏÎ×»ÓÇÖ×ÑÇÌÀÓÈÒÓÇÑÈÀÊ»Ö ºÊÑÇÉÇÖºËÄÆĽÓȦÀÆÎџÙÎØÌÄÏÀͽÓÈ ÊÈÍļÓÀȧ †ÀџËËÇËÀ ÏÄÑÈÆџÅÄÈÌÄÆËÀÅØѽ ÓѽÏÎÓÎÍŸÍÔÑÕÏ΄ÀÌÏџÊÇÒÇÌÄÈÐÍÎ ÍÓÀÖÆÈÀÌÈÀÒØ͟ÍÓÇÒÇÒÓÄËÄ×ÐÍÓÎØ‚¢„ ÌÄÓÎÍÄÊýÓÇÒÓÎÃÈÀ̺ÑÈÒ̟ÓÎØÏÕÖ¦ÓÎ ÒÀ˽ÍÈÄÏÈÊÎÈÍÕÍοÒÄÌÄÓÇÍÊÎØÙ¼ÍÀÊÀÈÀϽ ÓÎÒÇÌļÎÏÎØÊÀÔ½ÌÎØÍÌÏÎÑοÒÀÍÀÃÈÀ ÊѼÍÕÓÇÒÈËÎغÓÀÓÎØ«Ñ»ÒÓÎØ„ÀÌÏџÊÇ ÍÀÏÇÆÀÈÍκÑ×ÄÓÀÈÁÈÀÒÓÈʟŠÄ˼ÆΟÍÎÈÉÄ ÓÇÍϽÑÓÀÊÀÈÌÀÖØÏÎú×ÓÇÊÄÊÑÀÓÐÍÓÀÖÌÈÀ ÏÈÀÓºËÀÌÄÊÄÅÓÄßÊÈÀ§

»ÌÀÑ×ÎÖéÄÍÀÍÓ¼ÎÍé ÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÕÍ



ÈÀÒ»ÌÄÑÀļÍÀÈÏÑÎÆÑÀÌÌÀÓÈÒ̺ ÍÇÍÀÄÊÃÈÊÀÒÓļÒÓÎ¥ÑÈÌÄ˺Ö †ËÇÌÌÄËÄÈÎÃÈÊļΗËļÀÖÇÌ»ÍØÒÇ ÏÎغ×ÄÈÊÀÓÀÔºÒÄÈÎûÌÀÑ×ÎÖÓÇÖ –ÀןÑÕÖ†ÀÍÓÀÙ»Ö«ÑÎͽÏÎØËÎÖ ÊÀӟÓÎØÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØšŸÊÇ ÎßÑÎØÆÈÀÌÈÀÒÄÈџÀϽÀÏÎÊÀ ËØÏÓÈʟÑÄÏÎÑӟÙ—•Š—•ÀË˟ ÊÀÈdž¢•ŠªÌÄÀÍÀÊÎÈÍÐÒÄÈÖÓÎØÖ ÄÊÅџÙÎØÍÓÇÒØÌÏÀџÒÓÀÒ»ÓÎØÖ ÏÑÎÖÓÎÍšŸÊÇ ÎßÑÎÀË˟ÊÀÈÓÎÍ ™ÐÒÓÀ”ÀÉÄÁŸÍÇÆÈÀÓÈÖºÑÄØÍÄÖÏÎØ º×ÎØÍÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈ»ÒÄÈÒ×ÄÓÈʟÌÄÓÀ ÏÄÏÑÀÆ̺ÍÀÓÇÖÃÇÌÎÓÈÊ»ÖÀÑ×»ÖÓÇÖ –ÀןÑÕÖÊÀÈÃÇËÐÍÎØͽÓÈÒÓºÊÎÍÓÀÈ ÒÓÎÏËÄØѽÓÕÍÌÀ×½ÌÄÍÕÍÃÇÌÎÒÈ ÎÆџÅÕÍÏÎØØÏÇÑÄÓοÍÓÇÍÀË»ÔÄÈÀ ÊÀÈÓÇÍØÏÄ¿ÔØÍÇÏËÇÑÎŽÑÇÒÇÓÎØ ÄËËÇÍÈÊοËÀο

ÆÕÍÈÒÓÈÊ»é ÄÓÎÈ̽ÓÇÓÀ

—

†¢•ŠªÄÏÀÍÀËÀÌÁŸÍÄÈÌÄÀÍÀ ÊμÍÕÒÇÓÇÖÏÕÖÎÈÀÏÎşÒÄÈÖ ÓÕÍŠØÍÄÃѼÕÍÓÇÖ¢ÌÎÒÏÎÍüÀÖ ÓÕÍÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀÅÈÊÐÍ•ÍÐÒÄÕÍÓÇÖ ×ÐÑÀÖÀÏÎÓÄËοÍÓÇÒÓºÑÄÀÁŸÒÇ ÓÕÍÔºÒÄÐÍÓÎØÖÒÄʟÔÄÃÇ̽ÒÈÀ ÒØÙ»ÓÇÒÇÊÀÈÃÇËÐÍÄÈÏÑÎÖʟÔÄ ÊÀÓÄ¿ÔØÍÒǽÓÈÓÀÀÒÅÀËÈÒÓÈʟ ÃÈÊÀÈÐÌÀÓÀÓÕÍÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÕÍ ļÍÀÈÀÃÈÀÏÑÀÆ̟ÓÄØÓÀÊÀȽÓȽËÄÖÎÈ ÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀÅÈʺÖ•ÍÐÒÄÈÖÁѼÒÊÎÍÓÀÈ ÒÄÀÆÕÍÈÒÓÈÊ»ÄÓÎÈ̽ÓÇÓÀÆÈÀÍÀÓÀ ØÏÄÑÀÒÏÈÒÓοÍ

†£ž˜ •Š¢˜™¢ ¢š˜™•Š šºÒÎÖ½ÑÎÖ —š•£—Š˜  ª¥•š†£˜™— «£—š¥˜Š¥—£˜¢ •…†£•Š ™•£‚¢Š

  

•”‚¢š‚˜˜•Š ¢˜™¢ ¢š˜™•Š

† •„„‚˜™

   

    

 

¢™¢Šš¢Š¥¢ª•†• ‚ª¥— …˜

 

 

 

 

9£—š¥£˜¥—

¢š•¥¢«¢Š

•”‚¢š‚˜˜•Š«£ªŠ—•ª™˜£˜ ¥¢™£›˜ ¥¢„¢˜†¢ †£Š™•ª— ¥¢†¢ ¥˜™˜ Š›—  „›•  )&†¢«— †£˜ 

    

 

    ¥—„•ƒ•¥—Š š•£•Š57 57–†˜ ™ ¥—„•£š )&--0 •ž ¥—„•™¢ ¥£¢„ £‚˜¢¥—„•¢£Š— 57"7"/5* ƒ— ¢£š ¥*70

     

    

†•£˜¢‚˜™

    

 

     

     

     

ÊοÓÄÒÓÀ'. ™Ñ»ÓÇ'.  •Í„ÄØÊÐ  0BTJT'.  7JMMBHF  +PIO(SFFL  'SFFEPN  "SSFOB3BEJP  £Š•ÊÊËÇÒ¼ÀÖÓÇÖ•Ë˟ÃÎÖ  ‚ѽÌÎÖ'.  ÑÈÒÓÄџÒÓÀ'.  ™À͟ËȆÄÈÑÀȟ  ËØşÃÀ'.  £ŸÃÈάÒÓØ  •£¥Ñ¼ÓÎ  †ÄÈÑÀÚÊ»•ÊÊËÇÒ¼À  ™ÑÇÓÈÊ»£ÀÃÈÎÅÕͼÀ  •¥  (BMBYZ  „ŸÌÂÇ'.  #FTU3BEJP  ,JTT'.  0SBOHF  ,PTNPT  •ÏÈÊÎÈÍÕͼÀ  …ºÍÈÎÖ  /PWB4QPSU'.  £ØÔ̽Ö  "UIFOT%FF+BZ 

'MBTI  3FE'.  ‚¼ÅÕÍÎ  3PDL'.  " ¥  -PWF3BEJP  3FBM'.  Ô»ÍÀ  %FSUJ  "MQIB3BEJP  šÄËÕüÀ  $JUZ  ŠÊŸÈ  ‚¼ÄÒÇ  •£ŠÏÎÑ  4GFSB   JUSP3BEJP  •£‚Ä¿ÓÄÑÎ  4FOUSB'.  •£‚Ä¿ÓÄÑÎ  †ÀѺÀ'.  "UIFOT4IPDL3BEJP  "UMBOUJT  ŠÓÎʽÊÊÈÍÎ  †ÀË̽Ö  .BE3BEJP  £ÑÆÎÒÀÑÕÍÈʽÖ  %JHJUBM'. 
¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

ËÎÉ½Ö ◆ šØÑÎØÃ鼅 ÏÀÏÀÑοÍÄÖ ÌÈÊџËÎØËÎØß

ÏÎÓ¿ÏÕÌÀÂÄ¿ÃÎØÖ

ÊÈÀÊÀÈŸËËÀÀÍÀÌÍÇÒÓÈʟÒÄÓÈÌ»ÄØÊÀÈѼÀÖ ÒÓÀÊÀÓÀÒÓ»ÌÀÓÀÌÄÓÇÍÄÏÈÆÑÀÅ»ļÃÇÃÐÑÕÍ

.

ÓÇ֏ÍμÉÄÕÖ™ÀÈÓÀÃÐÑÀÒÄÌÎÑÅ»ÀÄÑÎÒÓÄ ÆοÖÒØÒÊÄØÀÒ¼ÀÖºÑ×ÎÍÓÀÈÆÈÀÍÀÀÆÈÎÆÑÀÅ»

ÄƟËÀ ÓÀ ½ÑÆÀÍÀ ÓÕÍ ÀÈÒÔ»ÒÄÕÍ ÒÓÈÖ ÁÈÓѼÍÄÖ ÊÀÈ ÀØÉÎÌÄÈÐÍÄÓÀÈ Ç

ÃȟÔÄÒÇÓÕÍÒ×Ç̟ÓÕÍÓÇÖÔºÀÒÇÖ

ÒÎØÍÓÎ̺ÓÑÎÍŸÑÈÒÓÎÍÓÕÍÄÉÀÆÆÄËÈÐÍ

¢ØџÎÈÏÀÑÈÒӟÌÄÍÎȺÌÏÑÎÒÔÄÍÓÇÖÔÄÀ

◆ ™ÀȽËÀϟÍÄÊÀËÐÖÆÈÀÓÎØÖŸËËÎØÖÊÀÈ

ÓÑÈÊ»ÖÏÀÑÀÒӟÒÄÕÖÍÀÀÍÓÈÊѼÙÎØÍÊÀÈÍÀ

ÀÏÎ̺ÍÄÈÇÒÊËÇѽÓÇÓÀÆÈÀÓÎØÖÏÀÑļÒÀ

ÒØÌÌÄÓº×ÎØÍϟÑÀØÓÀÒÓÇÍÄɺËÈÉÇ

ÊÓÎØÖÓÕÍÏÎËÈÓÄÈÐÍ

™ÀÈÍÀÌÄÆÀËÐÍÎØÍÎÈÎÅÔÀËÌμÊÀÈÍÀÀÆƼ

◆ •ÒÐÔÇÇ•Ë˟ÖÊÀÈÄÓÀÏÄÈÍÐÔÇέËËÇÍ

ÙÎØÍÎÈÉ¿ËÈÍÄÖÌ¿ÓÄÖÓÇÍÄÑÌÇÍļÀ ÀÀÊοÆÎÍÓÀÈÎÈÃÈÊÀÈÎËÎƼÄÖÊÀÈÍÀÀÃÄȟ

◆ Š×»ÌÀÓÀÎÉ¿ÌÕÑÀÊÀÈÄÑÕÓ»ÌÀÓÀÏÀÈ

ÙÎØÍÓÀÒÓ½ÌÀÓÀÀϽÓÀÅÕÍ»ÄÍÓÀ

ÃÈÊ»ÖÀźËÄÈÀÖ ÀË˟ÌÄÃÎÌ»ÀËÇÔļÀÖÇ

™ÀÈÍÀ×ÄÈÑÎÊÑÎÓοÍÊÀÈÓÀØϽÆÄÈÀÍÀÓѺ

ÎÏμÀÓÒÀʼÙÄÈÓÇÒ¿ÍÔÄÒÇÓÕÍÎÒÓÐÍ

ÌÎØÍ ÀϽ ÄØ×ÀѼÒÓÇÒÇ ÆÈÀ ÓÇÍ ÀͽÑÔÕÒÇ

◆ ¥ÎÈÎØÓÎÓѽÏÕÖ ÌÄÓÇÆËØÏÓÈÊ»ÓÇÖÀÔÕ

ÓÕÍÌØÓÄÑÐÍÄÉÎ×ÐÍ

½ÓÇÓÎÖÊÀÈÓÎÍÌÎÑÅÀÒ̽ÓÎئËØϟÌÀÈÃÄÍ

ŠÓÀÊÀÓÀÒÓ»ÌÀÓÀ ÎÌÎËÎƼÄÖÓÇÖÏÑÀÆÌÀÓÈ

ƼÍÄÓÀÈÃÈÀÅÎÑÄÓÈʟ§ ΁ÄÐÑÆÈÎÖ†ÀÏÀÍÃѺÎØ

ʽÓÇÓÀÖÌÄÏÀÈ×ͼÃÈÀÉ¿ËÈÍÀ ÆÈÀÍÀÀÏÀË¿

ÓÎ؏ÍÃѺÎØÊÀÈÓÇÖšÀÑÆÀѼÓÀÖÔÀÒÐÒÄÈÓÇÍ

ÍÄÓÀÈÓÎÄÑÌ»ÍÄØÌÀ

•Ë˟ÃÀÊÀÈÊÀÓ´ÀØÓ½ÍÓÎÍÓѽÏÎÔÀÊÀÓÀ

™ØÑÈÀÑ×¼À ÓÕÍ ÂÄØÃÀÈÒÔ»ÒÄÕÍ ÊÀÈ ÓÎ ÏÀ

ÒÊÄØÀÒÓοÍÎÈÊÀÈÍοÑÆÈÎÈÏÄÈÍÀÒ̺ÍÎÈÊÀÈ

ÑÀÌ¿ÔÈÒÓÇÍØÏÇÑÄÒ¼ÀÓÇÖÀÏÎÊÑØÏÓÎÆџ

ÅÎÁÈÒ̺ÍÎÈÏÎ˼ÓÄÖÓÇÖÄÏÈÊџÓÄÈÀÖ ÊÀÓ½ÏÈÍ

ÅÇÒÇÖ

ÄÍÓÎË»ÖÓÕÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍʺÍÓÑÕÍÊÀÓÀÒÊÄØ»Ö

¢ ÅÀʽÖ Ä×ÔѽÖ ÓÇÖ ÅËØÀѼÀÖ ÀÍÔ¼ÒÓÀÓÀÈ

ÓÇÖÄØ̟ÑÄÈÀÖÓÕÍÒØÒÓÇ̟ÓÕÍ™ÀÈÀÍÀÑÕÓÈ

ÌĽËÀÓÎØÓÀ×ÑÐÌÀÓÀ

ºÓÀÈÎÇËÈÔÈÎ˽ÆÎÖÓÕÍÒÄÈÑÐÍÏÐÖļÍÀÈÃØÍÀ

™ÀÈÄÊļÍÎÓÎʽÊÊÈÍÎÅÎÑÐÍÓÀÖÓÇÍÄÍÓ¿

Ó½ÍÍÀÒÐÙÄÓÀÈÌÈÀ×ÐÑÀ½ÓÀÍÏÄÈ͟ÎÃÈÀ̺ÍÕÍ

ÏÕÒÇ ÎѼÙÄÈ ÀÊÑÈÁÐÖ ÓÇÍ ÏÎËÈÓļÀ ÓÇÖ Ò»

ÄÍÓ½ÖÓÕÍÎѼÕÍÀØÓ»Ö

ÌÄÑÎÍ

◆ ™ÀÈÎÈÌÎÑźÖºÑ×ÎÍÓÀÈÊÀÈÎÌÎȟÙÎØÍÌÄ

™ÀÈ ÏÀÓÐÍÓÀÖ ÓÎ ÏËÇÊÓÑÎŽÑÎ ºÆ×ÎÑÃÎ

ÓÈÖÅÈÆοÑÄÖʟÏÎÈÕÍÏÀËÀÈÐÍÀÍÀÓØÏÐÒÄ

ÀÊοÆÄÓÀÈÇÅÕÍ»ÏÎØÄÏÀÍÀźÑÄÈÓÀÁ»

ÕÍÓÕÍÒʺÂÄÕÍ

ÌÀÓÀÒÓÇÒØͺ×ÄÈÀÓÇÖËÄÕŽÑÎØ

◆ šÈÀÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÊѼÒÇÏÎغÅÓÈÀÉĺÍÀÍ ÅÓÕ×½ÓÄÑΟÍÔÑÕÏÎÊÀÈÌÈÀÑÇÓÎÑÈÊ»ÏÎØ

Ÿ

ļÍÀÈÀÑÊÄÓ»ÆÈÀÍÀÒÄÏļÒÄȽÓÈÎȬÆÈÎÈÀØÓμ

ÊÀÓÇŽÑÈÒÄÓÎÍ×ÕÌÀÓºÍÈÎÃѽÌÎ

ÎÈÊÎÍÎÌÈʻֺÃÑÀÖʆÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ ÊÀÈÃÈÀÊÀÓº×ÄÒÀÈÀϽÓÎÊÑØÏÓÎÆÑÀÅÇ̺ ÍÎͽÇÌÀÓÎØÌÀÒÊÀÑÄ̺ÍÎØÁ˺ÌÌÀÓÎÖ ÏÎØØÏÎÍÎļÏÎË˟ÊÀÈØϽÒ×ÄÓÀÈÀʽÌÀ ËÈƽÓÄÑÀ™ÀÈʟÓÕÀϽÓÎÊÀËÎÆØÀËÈÒ̺ÍÎ ºÍÃØÌÀ ÓÇÍÊÀËÎ×ÓÄÍÈÒ̺ÍÇÊÀËËȺÑÆÄÈÀ ÓÇÖÊÄÅÀË»Ö ÄØѼÒÊÄÓÀÈÎÌÇ×ÀÍÈÒ̽Ö ÀÏÎ̽ÍÕÒÇÖÓÇÖÄØÓØ×¼ÀÖÓÕÍŸËËÕÍ™ÀÈ ÄÊļÍÎÓÎ×À̽ÆÄËÎÌÀÙ¼ÌÄÄÊļÍÇÓÇÒÏÎØ

šØÎÆџÅÇÌÀ

Ÿ

◆ ”˺ÏÄÈÖÓÇÍÄØÄËÈɼÀÓÇÖÏÎÍÇÑ»ÖÌÀÓȟÖ ÒÓÎÏѽÒÕÏÎÓÎØÊÀÓº×ÎÍÓÎÖÓÎÍÔÐÊÎÓÇÖ

Ÿ

­ÍÀÈÒ×ͽÏÀÈüÌÄÏÎË˟½ÍÄÈÑÀ

ŠÓÎÁŸÔÎÖºÍÀÒ×ÎËļέÍÀÖÊ»ÏÎÖ

‚ŸÊÑØÍÀÌÇÍÊØ˟ ÍÀ

ÊÀÓÀʟÔÄÓÀÈʟÓÕÀÏ´ÓÀÁ˺ÅÀÑÀšÄӟ

ļÍÀÈ̽ÍÎÖ

Ÿ

­ÅÓÈÀÉÄÓÇÍÏÑÐÓÇÒÀÜÓÀÊÀÈ

ÓÎÉ¿ËÈÍÎÔÑÀͼÎÊÀÈÄÊļÍÀÓÀÌÀÔ»ÌÀÓÀ

ÉÄÒÏοÒÄÒÓÎØÖÒÏÎØÑƼÓÄÖÏÎØ

ÌÄÓÀÑÇӟÊÀÈÓÈÖÊÄÍÓÑÈʺÖÈúÄÖ

ÉÄ×ÐÑÈÙÀÍϟÍÕÒÓÇÍÂÇË»ËÄ¿ÊÀ

ÌÄÄØʟËØÏÓÎØÖ­ÍÀÒʟÌÌÀÆÄÌÈÒ̺ÍÎ

Ÿ

ÌÄŸÌÌÎ

ÏÎØÄÑ×½ÓÀÍÄÊļÍÎÖÎÏÈÎÆËØʽÖ¿ÏÍÎÖ 

ÁÑ»ÊÄÏÎÓº‚ÄÍÓÎÍÀƟÏÇÒÄÊÈÄÊļÍÇÇ

Ÿ

ŸÆÑÈÎÒ»ÊÕÌÀÌÄÅÕͺÖ•ÊÊËÇÒÈÀÒÌ½Ö 

ÌÄËÀ×ÑÈÍ»ÌÄÓÀÌÄƟËÀ̟ÓÈÀ

ÅÕÍ»,ØѼÎØÊÈÀÍÓ¼ÃÕÑÎ

ŠÓÇÍļÒÎÃÎÄÊļÍÎÖÌÄÓÎÌÈÊѽ

™ÀÈÓÎÏÑÕ¼ÓÇÖ™ØÑÈÀÊ»Ö ÓÇÍÐÑÀ

Ÿ

šÄӟÇÌÄƟËÇϽËÇ‚ÎØËÄȟÃÄÍ

Ÿ

Ÿ

ÏÎÌÎÍÐÔÇÊÄ

ÏËÀÚͽÓÎØÏÎÃÈο—ҟÊÀÁÀÑȟ 

šÈÊѽ×ÕÑȽ ÌÈÊѺÖÀÍÀÏÍκÖ

ÓÎÁ˺ÌÌÀÃÄÍÒÇÊÕͽÓÀÍ¢ŽÁÎÖ

Ÿ

Ÿ

™ÀÈŸÑ×ÈÒÄÍÀÁ˺ÏÄÈ̽ÍÎÓÎÍÃÈʽ

™ÑØşÃÈÀÁŸÒÌÀÓÀ ÄÏÀÍÀÒӟÒÄÈÖ 

ÓÎØʽÒÌÎ

ÌÎØÒӟÊÈÊÀÈÓÇÁºÑÆÀÍÀÊÓØϟÒÓÎ

ÏÀÍÓο ÀÏÄÑ͟ÄÈÀϽ̺ÒÀÒÓÀ

ÈúÄÖÊÀÈÍοÑÆÈÄÖ ÎØÓÎϼÄÖÊÈÎџÌÀÓÀ

ʽÊÀËÀÊÀÈÍÀÅÄ¿ÆÄÈ̺×ÑÈÓÇÍ

ÃÀÆ̺ÍÇÄÈÑÕÍļÀÍÀÒÄʟÍÄÈÍÀÀÍÀÓѺ

ÊÄÅÀË»

×ÄÈÖÒÄÒÄ˼ÃÄÖÄÏÈÒÓÇÌÎÍÈÊÐÍÊÄÈ̺ÍÕÍ

Ÿ

◆ ™ÀÈÄÍнËÎÓÎÒ¿ÌÏÀͺ×ÄÈÒØÍÕÌÎÓ»ÒÄÈÊÀÈ

Ÿ

…Ç̺ÑÕÌÀÊÀÈʟÓÈÀʽÌÀ

ŸÍÔÑÕÏÎÈÀÆÕͼÙÎÍÓÀÈÃȟÓÇÍÒÕÓÇѼÀÍÒÎØ

ŸÏÈÀÒÓÀØÓ½ÖÄÊļÊÈÀϺÍÀÍÓÈÎÈŸËËÎÈ

¦¬ÑÆÇÒÄÖ§ÊÀÈÍÀÏÑÎÒÆÄÈÐÍÄÓÀÈÎ

ϽÍÎÖÒÓÀÀÍÎÈÆ̺ÍÀß×ÓØËÀ

Ÿ

›½ÑÄÒÄÓÇÍÂÄØÃÀ¼ÒÔÇÒÇÊÀÈ

ÒʽÓÕÒÄ

Ÿ

š¼ÒÎÖÆÈÀ½ËÎØÖ

Ÿ

Ÿ

¶ÓÀÍ̽ÍÎÖ­ÓÒÈÓÎͺÌÀÔÀÍ À

̼ÒÎÖÏÎØÓÎÍÌÄƟËÕÒÀÍ

™ÀȺÍÓØÒÄÓÇÙÕ»ÓÎØÌÄÓμÃÈÎ

ÓÀÒÓÇ̺ÍÀÏÀÈ×ͼÃÈÀº×ÎØÍÉÄÆÄ˟ÒÄÈÓÇ×ÑÎ ÍÈÊ»ÒÓÈÆÌ» ÎÄÏÈÔÄÕÑÇÓ»Ö¢´«ÑØÒÎ×ÎÜÃÇÖ Î ŸÍÔÑÕÏÎÖÏÎØÆÄÍÍ»ÔÇÊÄÌÄÓÎÄɟÒÅÀÈÑÎÆÈÀ

ÒÓÈÆÌ»ÁÑÄÔļÒÓÎÏÑÎÒÊ»ÍÈέÍÀÖÎÈÊÎØ

ÏÀËȟÊÀÈ̟ËËÎÍÔÀÎÃÇÆ»ÒÄÈÓÇÍÏÀџÓÀÉ»

ÊÀÈÏѽÒÕÏÀÍÀÊËļÍÎØÍÓÀ̟ÓÈÀ

ÌÏÈÌÏÄѽ ÎŽÁÎÖÊÀÈÎÓѽÌÎÖÓÇÖÏÀÑÀÁÀ

ÌÄÍÈʽÖÃÈÐÊÓÇÖÓÇÖÏÀџÁÀÒÇÖ

ÓÎØÒĦÀÏÎÒØÍÃÄÓÈʺÖÃÈÀÓÀÑÀ׺֧

ÓÈʽÓÇÓÀÖ ÄÊÌÄÓÀËËÄؽÌÄÍÎÖÓÇÍÄÅÀÑÌÎÆ» ÓÎØÀØÓÎͽÇÓÎØ ÀÏÎÒϟ¼ÒÕÖÏÀÆÊÎÒ̼ÕÖ ÓÎÍ̺ÆÈÒÓÎÓ¼ÓËÎÓÎØÓÑÎÌÎÊÑÀÓÎÊÓ½ÍÎØ ÆџÅÎÍÓÀÖÒÓÎÄÍÄÑÆÇÓÈʽÓÎØÒÄ˼ÃÄÖÄÏÈÓØ ×ÈÐÍÏÎØÔÀÙ»ËÄØÄÎÊÀË¿ÓÄÑÎÖÒÄÍÀÑÈÎÆџ ÅÎÖÓÎØ«½ËÈÆÎØÍÓ ◆ ‚ÈÀÔºÓÎÍÓÀÖÏØÆ»ÍÌÄƟËÇÍ ÈÊÀͽÓÇ ÓÀÊÀÈÄÌÌÎÍ»ÍÀÀͺÁÄÈÓÇÍÊ˼ÌÀÊÀÓÕÍ ÈÒÓÎÑÈÐÍÒÓÈÖÅÕÓÀÆÕÆÇ̺ÍÄÖÄÒÓ¼ÄÖ ÏÄ ÓØ×À¼ÍÄÈϟÍÓÎÓÄÓÎÍÒÓ½×ÎÓÎØÎÈÀÍûÏÎÓÄ

◆ ¦šÈÊѺ»ÒØ×À ÔÀÅÕ͟ÉÕÓÎÍ«ÑØÒÎ×Î

◆ —ÄÏÀ͟ËÇÂÇ ÀÍÀÆÊÀ¼ÎÊÀʽÓÇÖÏÄÑÈ

◆ ƒºËÄÈλ×ÎÖÓÎÌÎË¿ÁÈÓÎØÆÈÀÍÀÆџÂÄÈ ÒÓÎÌØÀ˽ÊÀÈÇÒÈÕÏ»º×ÄÈÓÎÃÈʽÓÇÖÄÏÈÅÐ

ÜÃǧ ÅџÒÇÌÄËËÎÍÓÈÊ»ÏÎØÔÀÀÊοÆÄÓÀÈ

ÆÑÀÅ»Ö

ÍÇÌÀ

◆ ­ÓÒÈļÍÀÈÇÙÕ»ÊÈÀØÓ»ÍÓÇÍÄÁÃÎ̟ÃÀ 

◆ ÏÎÒÈÕÏÐÍÓÀÖÓÀÄϽÌÄÍÀÄÍÓº×ÍÕÖ ÀÅÎÒÈÐÔÇÊÀÒÓÎÊÀÓÑÀÊ¿ËÈÒÌÀÓÇÖÇ̺ÑÀÖ ÊÀÈÊÎÈӟÙÎÍÓÀÖºÉÕÀϽÓÀ̟ÓÈÀÌÎØÀÍÓÈ Ë»ÅÔÇÊÀ½ÓÈÊÀÈÒ»ÌÄÑÀÒÊÎÓļÍÈÀÒÄ

ÒÓÈÖÃÈÇÆ»ÒÄÈÖÓÕÍÌÎÍÓºÑÍÕÍÆÈÀÆȟÃÕÍÌÄ ÓÀËÀÏÓÎÏÀÆÊÀËȟ ÒÓÀÌÄÂÄ¿ÓÈÊÄÖÅÕÓȺÖ ÀÍÀÌ̺ÍÀÓٟÊÈÀ ◆ ™ÀÈΏÍÓÐÍÈÎÖΊÀÌÀџÖÄØÑÈÒʽÌÄÍÎÖ ÒÄÌÈÀÀÊÎØÒÓÈÊ»ÂÄØÃÀ¼ÒÔÇÒǦÀÊοÄÈÓÇ ÅÕÍ»ÓÇÖÏÀџÓÀÉ»ÖÓÎا ◆ šÈÀ¦ÃÈÏÎËÈÊ»ÃÈÀÓÀÑÀ×»§ÏÎØÉÄÊÈ͟ÀϽ

ÄÍÐÄØÑÈÒʽÌÎØÍÊËÄÈÃÕ̺ÍÎÖÒÄÄÊļÍÇÓÇ ÌÈÊÑÎ̺ÆÀËÇÀ¼ÔÎØÒÀÏÎØÏÑÎÅ¿ËÀÆÄÓÇÍ ÀÈÒÔÇÓÈÊ»ÌÎØ ◆ ™È½ÓÀÍÄÊļÍÀÓÀß×ÓØËÀŸÆÆÈÉÀÍÓÀÏË» ÊÓÑÀÊÈλ×ÎÖƺÌÈÒÄÓÎÔºÀÓÑÎ ÀÍÀÊÎØż ÒÓÇÊÀÁ˺ÏÎÍÓÀÖÆ¿ÑÕÌÎØÓ½ÒÀÁ˺ÌÌÀÓÀ

◆ „¿ÔÇÊÀÍÓÀÉÀÍԟÌÀËËȟÊÈΊÓÑÀÁ¼ÍÒÊÈ ØÏÎÊ˼ÔÇÊÄÒÓÎÓÄËļÕÌÀÓÇÖÍ¿×ÓÀÖ

LOKSOS GMAILCOM


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØŠÏÎÑ ›˜ „•š•˜ƒª£¢ªŠ †ÀÑÀÒÊ»ÍÈÀ

/éԟÍÀÓ½ÖéÒÎØéÇéÙÕ»éÌÎØ

­

ÓÒȽÏÕÖ»ÑÔÀÍÓÀÏџÆÌÀÓÀÒÓÎ

ÙÄÈÍÄÏÈÊÈÍÿÍÕցÈÀÓÇÍ…ŸÍÔÇļÍÀÈÌÈÀ

ÏÑÕӟÔËÇÌÀÓÇ֊οÏÄÑ„¼ÆÊÀÖ ÓÎ

ÄÌÏÄÈѼÀÏÎØļ×ÄÏÎË˟×ѽÍÈÀÍÀÁÈÐÒÄÈ

ÊØÑÈÀʟÓÈÊÎÅÈ͟Ëĺ×ÄÈÄÍÃÈÀźÑÎÍ ̽ÍÎÒÓÇ̟×ÇÓÇÖÏÀÑÀÌÎͻ֢ ÏÑÕÓÀÔËÇÓ»ÖÀÍÀÃļ×ÓÇÊÄ ÓÀÄØÑÕÏÀÚʟ ÄÈÒÈÓ»ÑÈÀɺÑÎØÌÄÏÎÈÎÈÔÀÓÀϟÑÎØÍ ÀÏÎ̺ ÍÄÈÍÀ̟ÔÎØÌÄ̺ÒÕÏ˺ÈÎÅÓÈÔºÒÇÔÀÊÀÓÀ ˟ÁÄÈÇʟÔÄÎ̟ÃÀÊÀÈÏÎÈÀÔÀÄÏÈÃÈÐÉÄÈÍÀ ÒØÍÎÃÄ¿ÒÄÈÓÎ͆ÀÍÀÔÇÍÀÚʽÒÓÎ¥ÒŸÌÏÈÎÍÖ „ÈÆÊ ÊÀÈÓÎ̽ÍÎÏÎØ̺ÍÄÈÍÀÊÑÈÔļļÍÀÈÇ ÓѼÓÇÎ̟ÃÀÏÎØÔÀÀÊÎËÎØÔ»ÒÄȆÀÍÔÑÀÊÈʽ ÊÀȆŠÒÓÇ”´•ÔÍÈÊ» …ŸÍÔÇÊÀÈ„ÄÁÀÃÄÈÀʽÖļÍÀÈÌÏËÄÆ̺ÍÄÖ ÒĺÍÀÍ×ÎѽÊÀÓÀÑÀ̺ÍÕÍÊÀÈÓÎÁџÃØ ÓÇÖ™ØÑÈÀÊ»Ö̼ÀÀϽÓÈÖÿÎÎ̟ÃÄÖÔÀ ÊÎØÍ»ÒÄÈÌÀÍÓ»ËÈÒÓNJοÏÄÑ„¼ÆÊÀ™ÀÈ ÎÈÿÎÎ̟ÃÄÖÀÆÕͼÙÎÍÓÀÈÄÊÓ½ÖºÃÑÀÖ ÀÌŽÓÄÑÄÖÔºËÎØÍͼÊÇÆÈÀÓÇÍÏÀÑÀÌÎÍ»— …ŸÍÔÇÒÓΙÀØÓÀÍÓÙ½ÆËÄÈÎÌÄÓÎÍ—ÑÀÊË» ΄ÄÁÀÃÄÈÀʽÖÒÓÇ„ŸÑÈÒÀÌÄÓÇÍÓÎÏÈÊ» Î̟ÃÀØÓ»ÓÇÒÓÈÆÌ»º×ÎØÍÁÀÔÌοÖ ÎȏÊѼÓÄÖÊÀÈÎÈ”ÎÈÕÓμØÓ½ÒÇÌÀ¼ÍÄÈ

½ÓÈÌÏÎÑļÍÀØϟÑÉÄÈÊÀÈÈÒÎÁÀÔ̼ÀÏÎØÔÀ ÎÃÇÆ»ÒÄÈÒÄÌÏÀџÙÀÅοÒÓÀÌÄÓÀÉ¿ÓÎØÖ ÌÀÓÖº×ÎØÍÌÎÈÑÀÒÓļÓÈÖͼÊÄÖÊÀÈÌļÃÈÀ ÃÈÀÅÎџ Ç…ŸÍÔÇ Î„ÄÁÀÃÄÈÀÊ½Ö ÈÀ ÓÎØÖ”ÎÈÕÓοÖÓÎÍÀÏÀ¼ÙÎØÍ̺×ÑÈÓÎÓºËÎÖ ÓÇÍÏÀÑÀÌÎÍ»ÓÎØÖļÍÀÈÆÄÆÎͽÖÒ¿ÍÇÔÄÖ ÀÅοÓ½ÒÀ×ѽÍÈÀ΄ÄÁÀÃÄÈÀʽÖºÌÀÔÄÒÓÎ

¥ÀÏÎË˟˟ÔÇÏÎغÆÈÍÀÍÒÓÎÍÒ×ÄÃÈÀÒ̽ ÓÇÖÀÊÑÈÓÈÊ»ÖÎ̟ÃÀÖÓÎÏÄÑÀÒ̺ÍÎÊÀËÎÊÀ¼ÑÈ ÏËÇÑÐÍÎÍÓÀÈÓÐÑÀÊÀÈ̟ËÈÒÓÀÌÄÒÊËÇѽ ÓѽÏÎ ¸ÏÕÖļÍÀÈÅØÒÈʽ ÆÈÀÄËËÇÍÈʽÏÎýÒÅÀÈ ÑÎÌÈ˟ÌÄ ÎÈÅ»ÌÄÖÎÑÆȟÙÎØÍÄͽÂÄÈÓÇÖ ÀÊÑÎÓÄËÄ¿ÓÈÀÖÀÆÕÍÈÒÓÈʻֆÎËËμÔØÌοÍÓÀÈ ½ÓÈÏÑÈÍÀϽÿÎ×ѽÍÈÀ»ÓÀÍΗÑÀÊË»ÖÒÓÇ ÔºÒÇÓÇÖ…ŸÍÔÇÖÊÀȺÏÀÈÙÄÓÄËÄØÓÀ¼ÎÌÀÓÖ ÒÓǃџÊÇ¢¦ÆÇÑÀȽ֧ļ×ÄÊÄÑüÒÄÈÓ½ÓÄÌÄ ”ºÁÀÈÀÀϽÓ½ÓÄÇÃÈμÊÇÒÇÓÇÖÎ̟ÃÀÖ ÓÇÖƒÄÒÒÀËÎͼÊÇÖº×ÄÈÀË˟ÉÄÈÏË»ÑÕÖ ˺ÍÄ ÎÈÅ»ÌÄÖÌÄÒÇÌÀÒ¼À¨Ë˟ÊÀÈÆÈÀÓÎÌÀÓÖ ÓÎØʟÌÏÎØÊØÊËÎÅÎÑοÍÏÎË˟¸ÏÕÖ½ÓÈ ÇÃÈμÊÇÒÇÓÇÖ„ŸÑÈÒÀÖÃÄͺ×ÄÈÉÄןÒÄÈÓÈÖ ÏÎË˺ÖÄÏÈÔºÒÄÈÖÏÎØÄÉÀϺËØÒÄÊÀӟÊÀÈÑοÖ ÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÇÖΫѻÒÓÎÖ†ÀͽÏÎØËÎÖ¨ ›ØÒÈʟÃÄÍÀÏÎÊËļÄÓÀȽËÀÀØӟÍÀÀÏÎÃÄÈ ×ÓοÍÀÏ˺ÖÅ»ÌÄÖ ½ÏÕÖÏÎË˟ÊÈÖº×ÄÈÒØÌ Áļ¸ÏÕÖÊÀÈÍÀ´ÍÀÈ ™ØÑÈÀÊ»ÊÎÍÓ»ÆÈÎÑÓ»¨

ŠÓÎ͆ÀÍÀÔÇÍÀÚʽ ÀÍÓ¼ÍÀÏÀÍÇÆØѼ ÙÎØÍÓÎÏÑÕӟÔËÇÌÀ ÒʺÅÓÎÍÓÀÈÓÎ ÊѼÒÈÌÎÃÈÎÈÊÇÓÈʽÒØÌÁοËÈÎÒÓÎÓºËÎÖÓÎØ Ì»ÍÀ­ÍÀÏÑÕӟÔËÇÌÀÏ»ÑÀÍ¿ÒÓÄÑÀÀϽ ×ѽÍÈÀÊÀÈÃÄÍÌÏÎÑοÍÍÀÓÎ×ÀÑοͨ ¢ÏѽÄÃÑÎÖ ½ÏÕÖÌÀÔÀ¼ÍÎØÌÄ ÃØÒÊÎËÄ¿ÄÓÀÈÍÀÁÑÄÈÒØÌÏÀ¼ÊÓÇ™ÀÈ ÀÍ΢ËØÌÏÈÀʽÖÃÄÍÓÄÑÌÀÓ¼ÒÄÈÏÑÐÓÎÖ ÒÓÀÏ˺ÈÎÅ ÐÒÓÄÍÀº×ÄÈÄËϼÃÀÄÈÒ½ÃÎØ ÒÓÎØÖÎ̼ËÎØÖÓÎØ¥ÒŸÌÏÈÎÍÖ„ÈÆÊ ÓÀÏџÆ ÌÀÓÀÔÀƼÍÎØÍ×ÄÈѽÓÄÑÀ

šÄÓÇÍÄÏÈÒÓÑÎÅ»ÓÎØ „ØÌÏÄѽÏÎØËÎØļÍÀÈÁºÁÀÈνÓÈ ÇÃÈμÊÇÒÇÓÇ֏•™ÔÀÈÊÀÍÎÏÎÈ»ÒÄÈÓÎÍ ʽÒÌÎ¥ÈÖ ÀÍÀÆÊÀÒÓÈ漅 ÀÏÎ×ÕÑ»ÒÄÈÖ ¯ÀÅοËÄÅӟÃÄÍØϟÑ×ÎØͯÏÐÖÒÊÎÏÄ¿ ÎØÍÍÀÓÈÖÏÀÑÎØÒȟÒÎØÍ

¥ÎØ˟×ÈÒÓÎÍÿÎÄÁÃÎ̟ÃÄÖļ×Ä ʟÏÎÈÎÖÀϽÓÎ͆¢™ÍÀÀÒ×ÎËÇÔļ ÌÄÓÇÃÈÀÈÓÇÒ¼À¶ÓÀÍÇÒÄÈџÓÎØ™ÐÒÓÀ «ÀËÊȟÓÐÑÀÍÀÏÄÈÏÕÖ¦ÒÄŸËËÇ×ÐÑÀÔÀ ÏÀ¼ÑÍÀÌÄÓÎÍÓ¼ÓËΧ‚ÇËÀûºÏÑÄÏÄÍÀϟÍÄ ÄÊÓ½Ö•Ë˟ÃÀÖÆÈÀÍÀÊÄÑüÒÎØÍÓÇ͏•™ÊÀÈ ÓÇ„ŸÑÈÒÀ
)ÒÄ˼ÃÀÓÇÖ¥ÙºÍÇÖ

◆◆◆

¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ

¥ÎÍéןÒÀÌÄéÓÎÍéÏÄ˟ÓÇé ÏÀÓÑÈÐÕÕÓÇ

¥ÑÎÌÎÀÊџÓÄÈÀéÒÓÇÍéÔ»ÍÀ £

‰Í×ÒǹÌÝÒÍ Ý ŸÉÊÇÒÍ Ý ÃÑÏÐÍ×ÖÍÝ É×ÐÇÍÊÃÈ Ý ÑÒºÐÇÅË¿ݕÉÝÒÍ×Ý Å¿ÊÊÇÉ;Ýк˿ÒÍÕÝ SOUTENIRÝÑÒÆлØÔ

£

—Ý•×ÐÏÎÆÝ ÂÃÑËþÒÆÉÃÝ ÊÍÇμÌÝÌ¿ÝË¿ÕÝ ÄÍйÑÃÇ ÝßÌÝ É¿ÇÝÃļÑÍÌÝÒÍÝ ØÆÒºÑÍ×ËÃ Ý ËÆÖ¿ÌÇÉ¼Ý ÑÍ×ÒÇ¹Ì§Ý šÆÖ¿ÌÇÑË¼Ý ÑÒºÐÇÈÆÕ§Ý

£

€Ç¿ÝÒÍÝÑÃҟÐÇÑË¿§Ý ÎÐÍÒûÌÍ×ËÃÝÒÍÝ ÉÊ¿ÑÇɼÝÒÑ»ÅÉÇÌÍÝ ÑÔÀпɟÉÇÝ •»Ì¿ÇÝÑÇɟÒÍÝÉ¿ÇÝ ×ÎÍÂÆÊÏÌÃÇÝ ÒÆÌÝÃÒÍÇ˼ÒÆÒŸÝ Ë¿Õݹ̿ÌÒÇÝÒÔÌÝ Ñ×ÌÓÆÉÏ̧

Š

ÂÜ ÍºÐÊ¾Ü ÑÓËÜ ¾Í¾ËѾÕÌ½Ü ˜¾ÐОËÁÏÓËÜÍÌÖܸÐÍÂÖоËÜ Ë¾ÜÍÏÌÂÇÌÃɹÐÌÖËÜÑÅÜÐѾÁÆ ÌÁÏÌʺ¾ÜÑÌÖÜÖÍÌÖÏÄ̽ÜÑÅÔ܅ÏÌÐѾ к¾ÔÜÑÌÖ܅ÌɺÑÅÜɸÄÌËѾÔÜÍÓÔÜÅÜÍÏÌ ¡ÉÖÊÍƾȹÜÁ»Ç¾ÜÑÅÔÜÂÍÌÕ¹ÔÜÑÅÔÜŸÜ ÁÂËÜÍÏ»ÈÂÆѾÆÜ˾ÜÂ;˾ÉÅÃÒºÜȾÆÜ ÍÓÔ ÜÐÑÅËÜÑϸÕÌÖоÜÖÐÑÂÏÌÐÅÊÆÑÆÈ¹Ü ÄȾËÑÂÊÌÍÂϺÌÁÌ Ü» ÑÆÜÍƞËÂÆÜÌܪÐ× ÑÍÕÌÚÁÅÔÜÒ¾ÜĺËÂѾÆܙ¿ÐÀÍ×̼ÍÌÖ ÉÌÔ¦ÜÅܾËÑÆÑÏÌÊÌÈϾÑÆȹÜÖÍÅÏÂк¾Ü ¸×ÅÐÂÜ͞ÉÆÜÊÂĞÉÂÔÜÐÑÆÄʸÔÜ£¾Üʾ½ ϾÜÑ×ÆÍÜǾ˾ÁƸÐÕÆоËÜÂÈÈÂËÓʸËÂÔÜ ¾ÒÅ˾ØȸÔÜÉÂÓûÏÌÖÔÜȾÆÜÌÆÜÂÄȸþ ÉÌÆÜÑÌÖܔ;˾ÐѾÑÆÈ̽܎ÄÎ˾ ÜоÃÎÔÜ ÐÆÑÂʸËÌÆÜÐÂÜÐÕ¸ÐÅÜÊÂÜÑÆÔÜ;ÏÒÂËÆȸÔÜ ÑÌÖÔÜÂÊþ˺ÐÂÆÔÜÐÑÅËܾËÑÆÂÇÌÖÐƾÐÑÆ È¹ÜÍÌÍÜÐÈÅ˹ÜÑÌÖÜ ÜÌÁÅĹÒÅȾËÜ ÐÆÁÂÏÌÁ¸ÐÊÆÌÆÜÂËÎÍÆÌËÜÑÓËܾ˾ÈÏÆ ÑÎËÜ ƒ»ÄÓÜÑÅÔÜÂÆÁÆȹÔÜÑÌÖÜÐÕ¸ÐÅÔÜÊÂÜÑÅËÜ ÑÏÌÊÌÈϾÑÆȹÜÌÏĞËÓÐÅܸ˾ËÜÐȾÐÊ»Ü ÍÏÌÈÅϽÇÂÆÔܺվÊÂÜÁÅÊÌÐƽÐÂÆ ÜÑÌÜ ¤…¥ÜÁƾҸÑÂÆÜÑÌÜÍÉÅϸÐÑÂÏÌÜÏÂÍÌÏў×Ü ÑÅÔÜÍƞÑоÔÜ

¥ÎÆËÕÒҟÑÈÓÕÍ ÓÇËÄÅÕÍÈÊÐÍÒØÍÎÌÈËÈÐÍ ŽÊ¸ÐÓÔÜÊÂўÜÑÌËÜҞ˾ÑÌÜÑÌÖ܃žÊÍÏÌÖÜ šÌ½ËѾ ÜÅܾËÑÆÑÏÌÊÌÈϾÑÆȹÜÖÍÅÏÂк¾Ü ȾѾÍƞÐÑÅÈ ܻÍÓÔܹѾËܾ˾ÊÂ˻ʠËÌ ÜÊÂÜÑÌÜÈÆËÅÑ»ÜÑÌÖÜÑÅɸÃÓËÌ ÜÑÆÔÜÑÅ ÉÂȞÏÑÂÔÜÑÌÖÜȾÆÜÑÅÜɺÐѾÜÑÓËÜÂ;ÃÎËÜ ÑÌÖÜ¡ÆÜÖÍÌÈÉÌ͸ÔÜÑÓËÜÐÖËÁƾɸÇÂÓËÜ »ÉÓËÜÑÓËÜÍÏÌÐÎÍÓËÜÍÌÖܺվËÜÂÍÆÈÌÆ ËÓ˺¾Üʾ׺ÜÑÌÖÜÑÌÜÑÂÉÂÖѾºÌÜÁƞÐÑÅʾ Ü ÑÏÌÃÌÁ»ÑÅоËÜÑÌÖÔܾÇÆÓʾÑÆÈ̽ÔÜÑÌÖÜ ™Ü©ÏÖÐÌÕÌÚÁÅÜÊÂÜÍÉ̽ÐÆÌÜÈÓÁÆÈÌÍÌÆ ÅʸËÌÜÖÉÆÈ»ÜÍÌÖÜÑÂÉÆȞܤ¸ÁÂÆÇÂ¥ÜÑÌÖÔÜ ÁϞÐÑÂÔÜ¡ÆÜ¿¾ÐÆÈ»ÑÂÏÂÔÜÂÈÃϞÐÂÆÔÜ ÍÌÖÜÐÖ˸ÒÂѾËÜÑÅËÜÑÏÌÊÌÈϾÑÆȹÜÆÁÆ »ÉÂÈÑÌÜȾÆܸÑÖÕ¾ËÜÂÆÁÆȹÔÜÈÌÆËÓËÆÌ ÄÉÓÐÐÆȹÔÜÂÍÂÇÂÏľк¾ÔÜÐÑÅËܘ¾Ñ ՞ÈŠܹѾËÜÌÆÜÂǹÔ ™ŸÌÔÝÉ¿Ì¼Ý ÝÉ¿ÅǟÉܘžËÓÜÑÌË܀ÆÎÏ ÄÌ ÜȞËÓÜÈÌÖͺÜÐÑÅÜËÅÊÂʺ¾ ÜÑÌÜ;º ×Óܙ¾ËѾɸ˾ Ü͞ÓÜÄƾܿϾ¿ÂºÌÜÐÑÆÔÜ ˜žËËÂÔÜ ¢Ý »ÉÍÕÝÒ¿ÝΟÃÇÝɿʟÝËÃÝÒÆÝ£Ôѻ¿Ý ‰ºËÃпݹÖÍ×ÌÃÝΟÊÇÝпÌÒÃÀ;ÝÑÒÍÌÝ ©ËÆÒҼܢ¾ËÑ¿̽ÜÐÑÌËܨÊÅÑÑ»ÜÊÂÜÑ¾Ü È¾ÉžÐËÆÈÌÃÜ ‰¿ÌÝÒÆÌݤØ;ÊÇ¿ÝÑÒÍÝÉÐÃÀŸÒÇÝû˿ÑÒÃÜ …ÏÌÐÌÕ¹ܙ¾ÔÜÄϞÃÌÖËÂÜÌÆÜȞÊÂÏÂÔÜ ¾Ðþɺ¾Ô¦Ü ¤Íݛ•™ÝËÃÝÒÆÌÝÎÐÍɺÐ×ÈÆÝÒÍ×ݏ‰•…Ü

4OÜÑϸÕÌËÜýÉÉÌÜÑÅÔÜÂÃÅÊÂϺÁ¾Ôܤ£ÌÜ …ÌËѺÈÆ¥ µÐÓ¿ÌÃÝÃλÒÐÍÎÍÇÝÑÒ¿Ý×ÎÍ×ÐÅû¿ܙ¾ÔÜ Í¾Ï¾ÈÌÉÌÖÒ̽Ë ¬ÎÃÑÃÝÒÍÝÑÎÐÃÌÒÜ©žÐ¾ËÂÜÍÏÌÐÓÏÆËžÜ Ñ¾ÜºÕËÅÜÊ¾Ô Ü¾ÉɞÜÊÅËܾËÌÆĻоÐѦ ¤ÍÝÎмÅпËË¿ÝÑÒ¿ÓÃмÒÆÒ¿ÕÜ£¾ÜÂÈÏÅ ÈÑÆȞ ¤ÍÝÅÇ;ÐÍÅÉÐÍ×ÎܖܾËÑÆÑÏÌÊÌÈϾÑÆ È¹ ¤ÆÊÃÂǟÑÉÃÁÆÝÒÍ×ÝÅÇ;ÐÍÅÉÐÍ×Î܅ÏÌ ÂÆÁÌÍÌÆÅÑÆÈ»ÜÑÅÉÂÃÎËÅʾ —݁¹ÊÒ¿ÝÒÆÕÝÅÃÇÒÍÌǟÕÜ£ÌܾÐÑÖËÌÊÆÈ»Ü Ñʹʾ ¢ÝƒÍÀ¹ÐÂÍÕܖÜ;ϞÍÉÂÖÏÅܾÍÎÉÂƾ ¢Ý¿ÈÍÌÇɼÕÝÒÍËÍÅПÄÍÕܖÜÈÉ̽¿¾ —ÝÊÆÅ˹ÌÆÝÊ×ÖÌ»¿Ü¡ÜÖÍÌÖÏÄ»Ô ‚¿Ýο»ÈÃÇÝÑÒ¿ÝËÃÑÆËÃПÂÇÉ¿Ü«ÕÌÖÊÂÜ ¿žÉÂÆÜÊÍ»Ê;ÜÐѾÜÐÈÌÖͺÁƾ šÎºÉÃÝÑÒÆÝÂÇ¿À;ÊÃ×ÑÆ܎ÐÑ»ÕÅР¬ÅÇÌÃÝÉÍÇÌÔÌÇɺÝÎÍÊÇÒÇɺݘžÍÌÆÌÔÜ͹ ÏÂÜÈÆܸȾËÂÜÞÏоÜÄƾÜÁ¹ÒÂËÜÕѽÍÅʾ ˜ÑÖ¾ÃÇݼ ÒÇÝûÎÃÝÍ݀ÇÏÐÅÍÕ݅¿Î¿ÉÔÌ ÑÒ¿ÌÒ»ÌÍ×Ü£ÌÜÕѽÍÅʾܾ˾¿žÉÉÂѾÆÜ ÂͲܾ»ÏÆÐÑÌË •ÌÃÐÅÍÎÍ»ÆÑÆÝÒÍ×ÝËÆÖ¿ÌÇÑË;ÝÑÒºÐÇ ÈÆÕܓžÉÂÜÊÍÏÌÔÜÈÆܸɾÜ˾ÜʾÔÜ͞ÏÂÆÔÜ ÑÏÆȞ¿¾ÉÌ¦Ü ¤Í×ÝɼÎÆÉ¿ÌÝÒ¿ÝÃÎǼ˿ҿܣϾÖʾѺ ÐÑÅÈÂÜÐÌ¿¾Ïž ¤ÃÊÇɟÝκÅÃÝÑÒÍ݁ ¤܉ÈÌÑÎÒÅÈ ¢Çݤ;ÐÉÍÇÝɟÌÍ×ÌÝΟÊÇÝοпÀǟÑÃÇÕÜ ™¾ÔܸÕÌÖËÜ͞ÏÂÆÜÕ¾Ê͞ÏÆÜÌÆÜĺÑÌËÂÔ Ü Ò¾Ü¿ÄžÉÌÖËÂܿϻʾ

‚¿ÝÄÒǟÈÍ×ËÃÝÒÆÝÄÍÐÍÊÍÅÇɺݺÊÔÑÆÝ ÑÒÆ݁¢©ܔÑÌÆʞ×ÌÖÊÂÜÉÅÐѺ¾ÜÐÑÅËÜ ÍÂÏÆÌÕ¹¦ ¤ÍݕÜ£ÌÜÐÕÂÁƞÄϾÊʾ ÌÍ»ÅÍ×ÌÝÃÐÅ¿ÑǿɟÝÉ¿ÇÝ¿ÑÄ¿ÊÇÑÒÇɼÜ ™ÂÉÂўËÂÜÑÌÖÔÜþȸÉÌÖÔÜʾÔÜÐÑÅËÜ ŽÐÞÉÂƾÜȾÆÜÒ¾ÜȞËÌÖËÂÜËÑÌÖ¦Ü

™ÀÈͺÀÆȟÅÊÀÒÓΊ¿ÍÓÀÆÌÀ …¾Ï²Ü»ÑÆÜ­ÜÄƾÜÂÖË»ÅÑÌÖÔÜÉ»ÄÌÖÔÜ­ÜÌÆÜ ÍÉÅÏÌÃÌϺÂÔÜÁƾոÌËѾÆÜÑÆÔÜÑÂÉÂÖѾºÂÔÜ Ê¸ÏÂÔÜÍÌɽÜÂÉÂÄÕ»ÊÂ˾ ÜÑÌܤ…¥Üº˾ÆÜ ÐÂÜÒ¸ÐÅÜ˾ÜÄËÓϺ×ÂÆÜ»ÑÆÜÂËÑÌͺÐÑÅÈÂÜ ÐÑÆÔÜÌÁ̽ÔܟºÈÅÔÜ ÜȾÆܘ¾Ï¾ÄÂÎÏÄÅÜ ‰ÂÏ¿º¾ÔÜ Üʺ¾Ü¾È»Ê¾ÜÄƞÃȾÜÍÌÖÜ ¿ÏºÒÂÆÜÑÏÌÊÌÈϾÑÆÈ̽ÜÖÉÆÈ̽ ÜÍÌÖÜÁÂËÜ ÐÕÂѺ×ÂѾÆÜ»ÊÓÔÜÊÂÜÑÅÜÁϞÐÅÜÑÌÖܤ”; ˾ÐѾÑÆÈ̽܎ÄÎ˾¥܎ͻÜÑÌËÜÂËÜÉ»ÄÓÜ ÕÎÏÌÜÍÂÏÆÐÖÉɸÕÑÅȾËÜÐÖÄÈÂÈÏÆÊ¸Ë¾Ü È¾ÆÜÊÂѾøÏÒÅȾËÜÐÑÅËܾËÑÆÑÏÌÊÌÈϾ

❛❛

¶ÑÄÌÀ éÊ¿ÑÈÄéϽËÈÒÌÀÍ é ÃÄÍéļÌÀÈéÓÑÎÌÎÊџÓÇÖ é »ÑÄÌÀé é»ÑÄÌÀéļÌÀÈé ÓÎéÔ¿ÌÀéÌÈÀÖéÀϟÓÇÖ¨é ÀÏ˽ÖéÅÎÑÎËÎÆοÌÄÍÎÖé ÏÎ˼ÓÇÖ

❜❜

ÑÆȹÜÄƾܾ˞ÉÖÐÅÜѾÜÂǹÔÜÂÖϹʾѾ ◆ «Ë¾Ü×ÂÖĞÏÆÜÂÃÂÁÏÆȞÜÄÖ¾ÉƞÜÊÖÓ Íº¾ÔÜÊÂÜÐÈÂÉÂўÜÑÌÖÜÌÉɾËÁÆÈ̽ܡºÈÌÖÜ “¾ËÜ©žÍ¾ÑÂËÜ´ÁÅܸÕÌÖËÜ;ÏÒºÜʸÑÏ¾Ü ÁƾÑÌʹÜÈϾ˺ÌÖ ÜÍÂÏ¿ž×ÆܾÖÑÆÎË ÜÄÓ ËºÂÔÜÈɺÐÅÔÜÍÑÂÏÖĺÓËÜÈÉÍ ÜÁºÄÊ¾Ñ¾Ü ÊͺÕÉ¾Ô ÜÊžÈ¾Ô ÜËÂÈÏÎËÜÈÖÑўÏÓË ÜȞ ȾÁÓË ÜÊÍÆÊÍÆÈÆÈ̽ÜÖÄÏ̽ ÜÖÍÌÉÂÆÊ ÊžÑÓËܞÃÑÂÏÜиƿ ÜÌÏľËÆÈ̽ÜÈÂÏÆ̽ Ü ÏÌÕ¾ÉÆÈ̽ÜȾÆÜÑÏÆÕÆÈ̽Ü$.!ÜÍÏÌÈÂÆ Ê¸ËÌÖÜ˾ÜÁƾÍÆÐÑÓÒºܾËÜÑÌܽÏÅÊ¾Ü ¾Ë¹ÈÂÆÜÐÑÌËÜÂÄȸþÉÌÜÑÅÔÜÌÏĞËÓÐÅÔÜ È¾ÆÜÐÂÜÑÆÜ¿¾Òʻܺ˾ÆܾËÂÄȸþÉÌÔÜÌÜ ÂÄȸþÉÌÔܾÖÑ»ÔÜ ◆ «Ë¾ÜÍÏÌÐÕ¸ÁÆÌÜÑÏÌÊÌÈϾÑÆȹÔÜÍÏÌ È¹ÏÖÇÅÔܾÈϾºÌÖÜÍÂÏÆÂÕÌʸËÌÖÜÊÂÜÑÅËÜ ¸ËÁÂÆÇÅܤÍÏÌÔÜÀ¹ÃÆÐÅ¥ÜÍÌÖÜоÏȾÐÑÆ ÈžÜÑÆÑÉÌÃÌϺѾÆÜʞÉÆÐѾܤÃÌÏÌÉÌÄÆÈ»Ü ËÌÊÌÐÕ¸ÁÆÌ¥ ÜÑÌÜÌÍ̺ÌܾÍÌÍ˸ÂÆÜÂÍÆ ÒÂÑÆÈ»ÑÅѾÜȾўÜ;ËÑ»ÔܾËÂÖÒ½ËÌÖÜ ◆ šÓÑÌÄϾÃÆÈ»ÜÖÉÆÈ» ÜÃÖÉɞÁƾÜȾÆÜ ¾ÍÌÈ»ÊʾѾܾͻÜÑÌËÜǸËÌÜ£½ÍÌÜÍÌÖÜ ¾ÍÌÁÂÆÈ˽ÌÖËÜÑÅÜоùÜÁƾнËÁÂÐÅÜ ÑÅÔÜÂËÜÉ»ÄÓÜÌÏĞËÓÐÅÔÜÊÂܾËѺÐÑÌÆÕÂÔÜ ÑÌÖÜÂÇÓÑÂÏÆÈ̽܅ÌɽÜÂÖÞËѾÐѾܺ ˾ÆÜѾÜÀÂÖÁÎËÖʾÜÑÓËܤÐÖËÁ¸ÐÊÓ贆 ÍÌÖÜ;Ͼ͸ÊÍÌÖËÜÐÂÜȾÊ;ϸÜÑÌÖܙ ÐÌÍÌɸÊÌÖܤªÄÄÂɾ¥ ܤ“¾ËÜ¢ÌÊ͞ƥ Ü ¤•¾ËܘÉÌËÑÜ£ÏÆи¥ ܤŸÆÈÌɞ¥ ܤŸÑÌÊÆ ËºÈ܉ÑÏÌÔܘ¾Ë¥¦ÜÈÉÍ ◆ “¾Ï½ Ü ÂÍÆȺËÁÖËÌÜ ÉÌÄÆÐÊÆÈ»Ü ÄÆ¾Ü ÑÏÌÊÌÈϾÑÆȹÜÕϹÐÅ ÜȾўÉÖÐÅÜÑÅÔÜ ËÌÊÆÊ»ÑÅѾÔÜÑÅÔÜÆÁÆÓÑÆÈ»ÑÅѾÔÜÈÉÍÜ ÍÌÖܿϺÐÈÂѾÆÜÂÄȾÑÂÐÑÅʸËÌÜÐÑÌÖÔÜ Í¾ÏžËÌÊÌÖÔÜÖÍÌÉÌÄÆÐѸÔÜÑÅÔÜÄƞÃȾÔÜ ÖÍ»ÜÑÌËÜÐÖËÓÊÌÑÆÈ»ÜѺÑÉÌÜ4!8)3.%4Ü–Ü ¾ËÑÆÑÏÌÊÌÈϾÑÆȹÜÐÈÌͽÂÆÜ˾ÜÐ͞ÐÂÆÜ ÑÌÖÔÜÈÓÁÆÈ̽ÔÜÑÌÖÜȾÆÜ˾ÜÇÂÐÈÂ͞ÐÂÆÜ ÑÅÜÐÈÌÑÂÆ˹ ܾËÑƾ˾ÍÑÖÇƾȹÜÁϞÐÅÜ ÑÅÔÜÌÏĞËÓÐÅÔÜ ◆ «Ë¾ÔÜÕÌËÑÏ»ÔÜÑ»ÊÌÔÜÄÂʞÑÌÔܾÏÆÒ Ê̽ÔÜÍÌÖÜÍÆҾ˻ѾѾܾÍÌÑÂɺÜÑÅËÜ ÈÓÁÆÈÌÍÌÆÅʸËÅÜÆÁÂÌÉÌÄÆȹܿº¿ÉÌÜÑÓËÜ ÑÏÌÊÌÈϾÑÎË܉ÑÅËÜÂÑÆȸѾܾ˾ÄϞàѾÆÜÊÂÜÊÂĞɾÜÄϞÊʾѾܤ…ÏÌÙÍÌÉÌ ÄÆÐÊ»ÔÜ¥Ü/ÆܾÇÆÓʾÑÆÈ̺ÜÑÅÔܾËÑÆ ÑÏÌÊÌÈϾÑÆȹÔܾÍÌÁ½ÌËÑ¾Æ ÜÂÁÎÜȾÆÜ ÍÌÉɞÜÂÆÈÌÐÆÑÂÑϞÓϾ ÜÐÂÜÊƾÜÂÇÌËÑÓ ÑÆȹÜÍÏÌÐ͞ÒÂƾܾÍÌÈÓÁÆÈÌÍ̺ÅÐÅÔÜ ÑÅÔÜÌËÌʾк¾ÔܶÐÌÆÜÂÈÜÑÓËܾ˾ÄËÓ ÐÑÎËÜÊÍÌÏ̽ËÜ˾ܿÌÅÒ¹ÐÌÖËÜȞÍÓÔÜ ÐÑÌÜÂÄÕºÏÅʾ ܾÔÜÐѺÉÌÖËÜ3-3ÜÐÑÌËÜ ÍÏÌÐÓÍÆÈ»ÜÑÂÑϾÀ¹ÃÆÌÜÜÑÌÖÜ™Æ ÕžÉÅÜ©ÏÖÐÌÕÌÚÁÅ ”ÈÑÂ˸ÐÑÂÏÌÜÏÂÍÌÏў×ÜÐÑÌÜÂÍ»ÊÂËÌÜ Ã½ÉÉÌÜ

U[FOI!MZDPTDPN


§ÏŠ¥¤§œœ

†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

†ÎËÈÓÈÊ»ŠÀÓÈÑÈÊ»ÊÀȏÏÎÊÀËØÏÓÈÊ»ÄÅÇÌÄѼÃÀ

‚ÐÒÓÄÊÀÈÒÐÒÓÄ

15.04.2010  
15.04.2010  

topontiki,arxio

Advertisement