Page 1

ÃÄÍØÏÄÑÀÒÏÈÙPÌÀÒÓÄ 

ÌPÍÎÓÎÍÌÈÒÔPÌÀÖ

†£¢Š›¢£"

©‹Ÿ¬Ÿ – œŸ¡œ§– Kλασικά έργα που καθόρισαν την πολιτική σκέψη Š—š•£

†•š†¥—š£¥˜¢ª¥˜š—|›™—›˜Š˜Š ª£˜ ¢ª «„ ‚£˜¥—„XXXUPQPOUJLJHS

¥¢™¢„ª›¢˜,"*¦›˜„¢˜§–—¥¢ª ¥¢…•†¢ª„—š¥—Š«ž£Š

ŠÓÇ͏ԻÍÀ

ŠÓÇÍÄÏÀÑ×¼À

/¼ÊÎÖ…ØßÊÇÖ ¦šÄÓÑÎ̟ÙÎØÍÎÈ¥ÀËÈÌϟÍÓÇÖ ÃÈÀÒʺÃÀÒÇÖ§

™ª”•£ —Š—

™ÀËÇ̺ÑÀéÆÊѼÍÈÀé¯é ¢é…ÀÏÀÍÃѺÎØé ÏÑÎéÀÏÎşÒÄÕÍé ˆ¾Å 

‚

4ÎéʽÌÌÀé ÊÀÓÑÀÊØ˟é ÊÈéÎé‰ÀÌÀџÖé Ÿ×ÍÄÓÀÈ ˆ¾Å 

£˜Š¥•£

šÄéÓÎé½ÏËÎ ÏÀџéϽÃÀ ™™•éÊÀÈ鉪£˜– ˆ¾Å 

Š™ª£¢Š

…ÀÏÀüÒÓÈÊÇé ÊÎͽÌÀé ÀéËÀé”ÀÓÎϺÃÈ ˆ¾Å

•£Š˜™Š›„˜Š¥˜™

Άρθρο του Αλέξη Μητρόπουλου: «Ασφαλιστικό και Ε.Ε.» *** Συντάκτες του «Π» απαντούν στα ερωτήματά σας ˆ¾Å 
ÄͺÔËÈÀ¦†§

¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

žÇÉÃÎÓÕÃÏÇÍÃËÏÛÃÎÀÆÇÐÄ£ÎÃÏÇ £Ì¤…ÌËѺÈÆ¥ ¹ÉÊÃÇÑÿÇÑ»ÔÕÒÍ͹ÒÍÕ ÒÆÕÉ×ÉÊÍÄÍл¿ÕÒÍ× ÍØÍØÏÄÑÏÀÍÓÕÍÃÀÍÄÈÊÕÍ 

…ºÑØÒÈéÆÈÎÑӟÒÀÌÄéÌÄéÓÇéúÎØÒÀéÌÄÆÀËÎÏѺÏÄÈÀéÓÈÖé ÓÑÄÈÖéÃÄÊÀÄÓ¼ÄÖéÏÀÑÎØÒ¼ÀÖéÌÀÖéÒÓÎÍéÄËËÇÍÈʽ饿ÏÎéÊÀÈé ÄØ×ÀÑÈÒÓ»ÒÀÌÄéÌÄéÌÈÀéÏÑÎÊ»ÑØÉÇéÓÎØÖéÁÀÒÈÊοÖéÌÀÖé ÄØÄÑƺÓÄÖé ¥ÀéÓÑÈÀÊÎÒӟéÏÑÐÓÀéÌÀÖéÆÄͺÔËÈÀéļÍÀÈéÓÀéÏÑÐÓÀéÀϽéÊÓ¼ÒÄÕÖé ¦…ÎÍÓÈÊÈο§éÏÎØéÓÀéÏÄÑ͟ÌÄéØϽéÄÏÈÓ»ÑÇÒǨ都ÆÕéÓÇÖé ÊÑÈÒÈ̽ÓÇÓÀÖéÓÇÖéÊÀӟÒÓÀÒÇÖéÓÇÖéÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖéÌÀÖéÊÀÈéÓÕÍé ÃÑÀÌÀÓÈÊÐÍéÒÓÈÆÌÐÍéÏÎØéÏÄÑ͟éÓÎéºÔÍÎÖéÃÄÍéÌÀÖéÄÏÈÓѺÏÄÓÀÈé ÊÀͺÍÀÖéÄÎÑÓÀÒ̽ÖéÍÓ´éÀØÓο éÒØÌÁŸËËÎÍÓÀÖéÊÈéÄÌļÖéÒÓÇÍé ÏÑÎÒϟÔÄÈÀéÓÇÖé•ÔÍÈÊ»Öé…ÀËÈÆÆÄÍÄÒ¼ÀÖ éÊÀÓÀÔºÓÎØÌÄéé ÏÑÎӟÒÄÈÖéÌÄéÓ¼ÓËÎ

Š—š•£• ƒ•¥¢

†•š†¥—š£¥˜¢ª¥˜š—|›™—›˜Š˜Š ª£˜ ¢ª «„ ‚£˜¥—„XXXUPQPOUJLJHS

šÇÍÓPןÒÄÓÄ †£¢Š›¢£"

¢˜™•£‚¢Š™¢†¢˜ ˜™—Š ™˜•†˜”„„¢ª ¥š•¥£

©‹Ÿ¬Ÿ – œŸ¡œ§– Kλασικά έργα που καθόρισαν την πολιτική σκέψη

-*ÎΣÆà ÃоÍÇËÕÖÑÛÙ °ÎÎÊÐÇÙ

Š—š•£

ŠÓÇ͏ԻÍÀ

ŠÓÇÍÄÏÀÑ×¼À

¬ÑÇÖ„ÄÌÏÄÒ½ÏÎØËÎÖ

¦ŠÓÇ ºÀ˜ÕͼÀÏÎØ̺ÍÕÊÀÍļÖÃÄÍ ÌÈ˟ÄÈÆÈÀÓÎÍ·ÂÄͧ

šŠ†—£ š•¥£

✓ ‰ÊËÇѽéÏÀʺÓÎé ÄÏÈϺÃÎØé ¥ é ÄÏÈÃÑÎÌ» ÒÓÈÖéÓÒºÏÄÖé ÓÕÍéÅÓÕ×½ÓÄÑÕÍ ✓¥Ñ¼Àé¦ÏÎÍÇџ§é ÓÀɼÃÈÀéÒÄé”ÄÑÎ˼ÍÎ é …ÀѼÒÈé ÊÀÈé¢ØŸÒÈÆÊÓÎÍé ÊѼÍÎØÍéÓÇé ÃÈÀÏÑÀÆ̟ÓÄØÒÇé ÆÈÀéÓÎÍéÃÀÍÄÈÒ̽é ÓÇÖé×ÐÑÀÖ ˆ¾Å  

¢„ªš†˜™—

—éÊØÁºÑÍÇÒÇé ÒØÙÇӟéÏÑÎÒÅØÆ»é ÒÓÇéÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇ ˆ¾Å 

¥ÎÏÈÎÏѽÒÅÀÓÎÅ¿ËËÎ

5PÏÑÐÓÎÅ¿ËËÎ šÀÑÓ¼ÎØ

ÅÃ̹ÓÊÇÍÇʼÅÍÇÎÃлÒÆÕÖÐÃÍÉÍλ¿Õ ¿ÊʞɿÇÒÆÕÎÐÍÍÎÒÇɺÕÒÆտ̞ɿËÁÆÕ ¤ÇÕÎÒ¿»ÃǤÇɞÌÍ×ËÃé ÑÐÓÀéÀÏ´é½ËÀéÓÎéÏÑÎÏÀÓÎÑÈʽéÀ̟ÑÓÇÌÀ é … ÆÈÀÓ¼éÀØÓ½éÅÓÀ¼ÄÈéÆÈÀé½ËÀéÓÀéÃÄÈ͟éÓÕÍé ÀÍÔÑÐÏÕÍ éŸÑÀéÊÀÈéÓÕÍé×ÑÄÎÊÎÏÇ̺ÍÕÍé ÎÈÊÎÍÎÌÈÐÍé…ѽÓÀÒ»éÌÀÖ éÍÀéÊÀÓÀÑÆÇÔļé À̺ÒÕÖé é¢ÈéÅ»ÌÄÖéÏÎØéÃȺÃÈÃÀÍéÃȟÅÎÑÀé ÏÀÏÀÆÀ˟ÊÈÀéÓÇÖéÀÆÎџÖé½ÓÈ馺×ÄÈéÎé‚Ľ֧ é ÏџÆÌÀéÂÄØÃºÖ éļÓÄéÆÈÀÓ¼éÃÄÍéØϟÑ×ÄÈé‚ĽÖé ļÓÄéÆÈÀÓ¼éÓÄËļéØϽéÏÓÐ×ÄØÒÇé ÀéÓÄÔļé ØϽéÄÏÈÓ»ÑÇÒÇéÓÎé¬ÆÈÎé…ÍÄ¿ÌÀéÌ»ÏÕÖéÊÀÈé ÌÀÖéÅÕÓ¼ÒÄÈéÌÄéÊÀÌȟéÊÀË»éÈúÀéÊÀӟéÓÕÍé ÒÏÑÄÍÓ é é—éʽËÀÒÇéÏÎØéÃÄÍéʟÍÄÈéÄËÊØÒÓÈʽéÓÎÍé ԟÍÀÓÎé‚ÄÕÑοÌÄéÄÏÈÁÄÁËÇ̺ÍÇéÓÇÍé Ó½ÍÕÒÇéÓÇÖéÏÑÎÎÏÓÈÊ»ÖéÓÎØéÏÀÑÀÃļÒÎØ é¢ÈéËÀÚʺÖéÀÆÎѺÖéÊÀÈéÓÀéÊÄÑÃÎÒÊÎÏÈʟé ÏÀÈ×ͼÃÈÀéÒÓÇÍéÓÈÌ»éÓÎØéÌÀÚÍÓÀÍοé Àé ÏÄÑÈÎÑÈÒÓļéŸÌÄÒÀéÍÎÌÎÔÄÓÈʟéÇéÀÒØÃÎÒ¼Àé ÓÎØÖé é¥Àé½ÑÈÀéÓÀ׿ÓÇÓÀÖéÏÎØéÏÑÎÒÓÀÓÄ¿ÎØÍé ÏÎËËοÖéÍÀéÅӟÍÎØÍéÐÖéÓÀéÒØÍӟÉÈÌÀé×ѽÍÈÀé …Ñ½ÓÀÒ»éÌÀÖ éÍÀéÊÀÓÀÑÆÇÔοÍéÊÈéÀØӟ é—é¥ÙοËÈÀ éÏÎØéÕÖéÄÔÍÈʽéÊÄşËÀÈÎéÄÃÐé ÓÑÐÄÈ éÄÃÐéϼÍÄÈéÊÀÈéÒÓÇé€ÀË˼Àé×À¼ÑÄÓÀÈé  ÀéÌÇÍéÄɟÆÄÓÀÈéÒÄéÄÉÄØÓÄËÈÒÓÈʺÖéÓÈ̺Öé ÎéÄÔÍÈʽÖéÌÀÖéÏËοÓÎÖé ÀéÌÄËÄÓÇÔļéÄÈÖé ÁŸÔÎÖéÓÎéÔºÌÀéÐÒÓÄéÍÀéƼÍÎØÍéÎÈéÊÀӟËËÇËÄÖé ÄÏÄÍÿÒÄÈÖé é—éÀ¿ÉÇÒÇéÓÎØéÏÑÎÒýÊÈÌÎØéÙÕ»Öé ÀéÌÏÄÈé ½ÑÈÎéÓÎé½éºÓÎÖéÓÇÖéÇËÈʼÀÖé ÀéÀÉÈÎÏÎÈÇÔļé ÓÎéÀÉȽÏÈÒÓÎéÆÄÑÌÀÍÈʽéÎÈÊÎÍÎÌÈʽéÌÎÍÓºËÎé ÄÉÀºÑÕÒÇÖéÓÎØéé éÒÄéʟÔÄÓÇé ÄÅÀÑÌÎÆ»éÏÀÑÀÆÕÆ»Öé

é "ϽÓÎÍ‚ÄʺÌÁÑÈÎÓÎØÓÎÏÈÎ ºÆÊØÑÎÏÎËÈÓÈÒÓÈʽºÍÔÄÓΆ0/5*,*BSU

 é é é

"ϽÓÎÍ‚ÄʺÌÁÑÈÎÓÎØÓP†ÎÍÓ¼ ÊÈ¥SBWFMÒÀÖÓÀÉÈÃÄ¿ÄÈÏÀÍÓο

é é

é éÊÀӟÑÆÇÒÇéÓÇÖéÔÀÍÀÓÈÊ»ÖéÏÎÈÍ»Öé — …ѽÓÀÒ»éÌÀÖ éÍÀéÄÏÀÍÀËÄÈÓÎØÑÆ»ÒÄÈé ÀØÓ½éÓÎéÄÏÀÍÀÒÓÀÓÈʽé̺ÓÑÎéÊÀÈéÏÑÎÖé Ó½ÍÕÒÇéÓÇÖéÏÀÑÀÆÕÆÈʽÓÇÓÀÖ é ÎÈéÃÈÊÀÒÓÈʺÖéÀÑ׺ÖéÍÀéË¿ÍÎØÍéÓÈÖé ØÏÎÔºÒÄÈÖéÌÄéÓÇéÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀéÓÎØé ÊÀÓÄÏļÆÎÍÓÎÖé é—éÀ˽ÆÈÒÓÇéØÏÄÑÊÀÓÀ͟ËÕÒÇé Àé ÄÅÀÑÌÎÒÓļéÇéÄÌÏÄÈѼÀéÓÎØé̺ÓÑÎØéÓÎØé ÃÀÊÓØ˼ÎØéÒÓÎéÅÀÆÇÓ½éÓÈÖéÌÎͺÖé̺ÑÄÖéÔÀé ÓÑÐÍÄéÎÈéŸÍÓÑÄÖéÊÀÈéÓÈÖéÙØƺÖéÎÈéÆØÍÀ¼ÊÄÖé é—éÀÈÒÈÎÃÎɼÀ éÆÈÀÓ¼éÀÏÎÏÑÎÒÀÍÀÓÎ˼ÙÄÈéÓÈÖé ÀÆÎѺÖé…ÑÎÓļÍÎØÌÄéÓÇÍéÀϽÒØÑÒÇé½ËÕÍé ÓÕÍéØÏÎÁÎÇÔÇÓÈÊÐÍéÒÊÄØÀÒ̟ÓÕÍéÏÎØé ÊØÊËÎÅÎÑοÍéÒÓÇÍéÄËËÇÍÈÊ»éÀÆÎџ é—éÅÓÐ×ÄÈÀéÏÎØéÓÑÐÄÈéÓÎÍéÏÀџéÀϽéÓÎé ØÆȺÖéÓÑÀÏÄÙÈʽéÒ¿ÒÓÇÌÀé ÀéÒØËËÇÅÔļé ϟÑÀØÓÀéÊÀÈéÍÀéÊÀÓÀÔºÒÄÈ é¢éÊÎÌÌÎØÍÈÒÓÈʽÖéʼÍÃØÍÎÖéÏÎØé ÊÀÓºÑÑÄØÒÄéÀÏÑÎÄÈÃÎÏμÇÓÀéÊÀÈé ÎÑşÍÄÂÀͨéÎÈéÄËÄ¿ÔÄÑÄÖéÀÆÎѺÖé  ÀéÄÏÀÍÀÒØÒÓÀÔļéØϽéÓÇÍéÄϼÁËÄÂÇéÓÇÖé Êé…ÀÏÀÑ»ÆÀé ª€éé•ÍÍÎļÓÀÈéÏÕÖéÎéÌÄƟËÎÖéÌÀÖéÊÀÔÎÃÇÆÇÓ»Ö éÎé ŸÍÔÑÕÏÎÖéÏÎØéÌÀÖéÄÌÏͺÄÈéÃÈÀ×ÑÎÍÈʟéÊÀÈéÌÀÖé ÒÓÇѼÙÄÈéÒÄéÿÒÊÎËÄÖéÒÓÈÆÌºÖ éÃÄÍéļÍÀÈéŸËËÎÖé ÀϽéÓÎÍé™ÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎéšÇÓÒÎӟÊÇ éÓÎØéÎÏμÎØé ÓÇÍéÏÎËÈÓÈÊ»éÒʺÂÇéÊÀÈéÏÑÀÊÓÈÊ»éÓÈÌοÌÄé ÒÄéʟÔÄéÄØÊÀÈѼÀé ª€éé.ÀéÌÇÍéÉÄןÒÎØÌÄéϟÍÓÕÖéÍÀéÒÀÖéÔØ̼ÒÎØÌÄé ½ÓÈéÒÓÀéé×ѽÍÀéÌÄÆÀËÐÒÀÌÄéÀÏÎÊÓ»ÒÀÌÄé ÊÀÈéÀÏÎƽÍÎØÖééºÍÔÄÓÀéÊÀÈéÒÀÖéÓÎØÖé ÏÀÑÎØÒȟÙÎØÌÄ

é

é

¥ÎÍ¢ÊÓÐÁÑÈÎÓÎØÓκÍÔÄÓÎ †ÑŸÒÈÍΆÎÍÓ¼ÊȺÒÊÀÒÄÌ¿ÓÇ

éé é

Ï½ÓÎ͘οÍÈÎÓÎØÓκÍÔÄÓÎ ¦”ÈÁËÈÎϽÍÓÈÊÀÖ§ ÓÎÏÈÎÄÍÇÌÄÑÕ̺ÍÎ ÀÍÀÆÍÕÒÓ»ÑÈÎ
ƒºÌÀ

◆◆◆

¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

¥ÒŸÈÊÀÈÒØÌϟÔÄÈÀ ÀË˟½×È ÁλÔÄÈÀÀϽšºÑÊÄËŠÀÑÊÎÙ¼ ›ÓÕןÓÀÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀÓÕÍÓÀÉÈÃÈÐÍÓÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎØÆÈÀÓÇ×ÐÑÀÌÀÖ

š

ŸËËÎÍÀÏÑÎÄÓμÌÀÒÓÎÖÊÀÈ

×ѺÎØÖ ¢‚‚—« ÍÀÌÇͦÊÑÀÓ»ÒÎØͧÓÇÍÏÄÑÀ

ÍÇ‚ÄØÓºÑÀ¸ÒÎÈÄÏÄÍÃØÓºÖÃÄÍÀƽÑÀÒÀÍ

×ÕѼÖÒ׺ÃÈÎÄÌÅÀͼÒÓÇÊÄÎ ÏÑÕÔØÏÎØÑƽց†ÀÏÀÍÃѺÎØ

Ò̺ÍdžºÌÏÓÇÆÈÀÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÄÖÐÑÄÖÓÎÁÈÁ˼Î ÏÑÎÒÅÎÑÐÍÆÈÀÓÀÃÄÊÀÄÓ»Î̽ËÎÆÀ ÀË˟

Î̽ËÎÆÀÏÑÕÓÎÆÄÍÐÖÔÀºÒÏÄØÃÀÍÍÀÓÎÏџ ÉÎØÍÌÄÓÇÃÈÀÏÑÀÆ̟ÓÄØÒ»ÓÎØÖ¸ÏÄÑÊÀÈ

ÒÓÈÖÒØÍÀÍÓ»ÒÄÈÖÓÎØÌÄÓÇÍ

ÊÀÈÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÇ•Ë˟ÃÀÃÄÍÀÏÎÑѽÅÇÒÄ

ÄƺÍÄÓÎ

ÊÀÆÊÄ˟ÑÈάÆÆÄËÀšºÑÊÄË ÊÀÈÓÎ́ŸËËÎÏѽÄÃÑÎ ÈÊÎ˟ ŠÀÑÊÎÙ¼¥À̽ÍÀʺÑÃÇÓÕÍ ÓÀÉÈÃÈÐÍÓÎØ»ÓÀÍÀÅ´ÄͽÖÌÈÀ ÄØÑÕÏÀÚÊ»ÒÓ»ÑÈÉÇÃȟÒÓ½ÌÀÓÎÖ  ŠÀÑÊÎÙ¼¯ÄŽÒÎÍ×ÑÄÈÀÒÓļ ¯ÀË˟ÊÀÈÓνÓÈÇÄϽÌÄÍÇ Ò¿ÍÎÃÎÖÓÕÍÊÑÀÓÐÍ(ÔÀ ÀÒ×ÎËÇÔļÌÄÓÇÍÊÄÑÃÎÒÊÎϼÀ ÒÓÀÄËËÇÍÈʟ$SFEJU%FGBVMU 4XBQT šŸËÈÒÓÀÇÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÇ ÄɺËÈÉÇÏÑκÊØÂÄ¿ÒÓÄÑÀÀϽ ÓÇÒØ͟ÍÓÇÒÇÌÄÓÇÍØÏÎØÑƽ •ÉÕÓÄÑÈÊÐÍÓÕÍ—†«¼ËÀÑÈ ™Ë¼ÍÓÎÍÊÀȽ×ÈÌÄÓÎÍÀÑ̽ÃÈÎ

❛❛

¢ÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖ ÃÄÍÌϽÑÄÒÄ ÍÀÄÉÀÒÅÀ˼ÒÄÈ ÀÏӟ ÀÍÓÀË˟ÆÌÀÓÀ ÀϽÓÇÍ•ØÑÐÏÇ

❜❜

ØÏÎØÑƽÊŸÈÓÍÄÑ ÎÎÏμÎÖļÍÀÈ ŸÌÄÒÀØÏÄ¿ÔØÍÎÖ šÄÀÏ˟˽ÆÈÀ ÓÎʺÑÃÎÖļÍÀȺÍÀÔºÌÀÌÄ

ÓÎÎÏμÎοÓÕÖ»ŸËËÕÖÏѺÏÄÈÍÀÀÒ×ÎËÇÔοÍ ÎÈɺÍÎÈÇƺÓÄÖ ÊÀÔÐÖÆÍÕѼÙÎØͽÓÈÇÀÆÎџ ÓÕÍ$%4ļÍÀÈŸÊÑÕÖÊÄÑÃÎÒÊÎÏÈÊ» ÀÅο ÓÎÏÎÔÄÓοÍÓÀȦÒÓÎÈ×»ÌÀÓÀ§ÀϽÄÏÄÍÃØÓºÖÎÈ ÎÏμÎÈÃÄÍÊÀÓº×ÎØÍÎ̽ËÎÆÀÒÓÀ׺ÑÈÀÓÎØÖ •ÉŸËËÎØÇ×ÐÑÀÌÀÖÒ»ÌÄÑÀÃÄÍļÍÀÈÒÄÔºÒÇ ÍÀÀÒ×ÎËÇÔļÌÄÓÎͦϽËÄÌΧÊÀӟÓÕÍÊÄÑÃÎ ÒʽÏÕÍ

†ÄѼÌÄÍÄÊÀÈŸÊÎØÆÄ •ÍÓºËÄȽËÀ½ÒÀØÏÎÒÓ»ÑÈÙÀÍÎÈÏÇƺÖüÏËÀ ÒÓÎÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽ¯½ÓÈ ÃÇËÀû ÔÀÀÏÄÈ Ë»ÒÄÈÌÄÏÑÎÒÅØÆ»ÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖÒÓ΂ÈÄÔͺÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈʽ¥ÀÌļίÀÏËÐÖÃÄͼÒ×ØÒÀÍÊÀÈ Ç×ÐÑÀÌÀÖÃÄÍÄÉÀÒşËÈÒÄÊÀ̼ÀÎØÒÈÀÒÓÈÊ» ÁλÔÄÈÀ ÃÇËÀûÌÈÀÒÓ»ÑÈÉÇÀϽÄØÑÕÏÀÚʺÖ ÊÑÀÓÈʺÖ»ÈÃÈÕÓÈʺÖÓџÏÄÙÄÖÓÕÍÄϽÌÄÍÕÍ ÄÊýÒÄÕÍÎÌÎ˽ÆÕÍ ¿ÂÎØÖÃÈÒÄØÑÐ —ÊÑÈÓÈÊ»ÏÎØÀÒÊοÍÎÑÈÒ̺ÍÎÈÎÈÊÎÍÎÌÈÊμ ÏÀџÆÎÍÓÄÖļÍÀÈÄÉÀÈÑÄÓÈʟÀÏË»¢ÏÑÕÔØ ÏÎØÑƽÖÃÄÍÏ»ÆÄÒÓÈÖÒØÍÀÍÓ»ÒÄÈÖº×ÎÍÓÀÖ ʟÓÈÒÓÀ׺ÑÈÀÓÎØ ½ÏÕÖË×ÌÈÀÏѽÓÀÒÇ ÃÀÍÄÈÒÌοÀϽÓ΂ ¥ ÐÒÓÄÀÑƽÓÄÑÀÍÀÄÉÀ ÒÅÀ˼ÒÄÈÀÏӟÀÍÓÀË˟ÆÌÀÓÀÀϽÓÇÍ•ØÑÐÏÇ ÏËÐÖ΁ÈÐÑÆÎÖÏÄѼÌÄÍÄÊÀÈŸÊÎØÒÄÓÇ×ËÈ ÀÑ»ØÏÎÒÓ»ÑÈÉÇÓÇÖšºÑÊÄË ÀË˟ÊÀÈÓÀÏÑÎ ÒÄÊÓÈʟ˽ÆÈÀÓÎئÑÄÀËÈÒÓ»§ŠÀÑÊÎÙ¼ ÎÎÏμÎÖ ļÍÀȼÒÕÖÎÌÎÍÀÃÈʽÖ•ØÑÕÏÀ¼ÎÖÏÎËÈÓÈʽÖ ÏÎØÌÀÖÒÓÇѼÙÄÈÄÌÏџÊÓÕÖ¯ÀË˟ÊÈÀØÓ½Ö ÓҟÌÏÀ ÀÅοÃÄÍļÍÀÈÒÄÔºÒÇÍÀÌÀÖÄÆÆØÇ ÔļÎÓÈûÏÎÓĸÏÕÖÊÀÈÊÀÍļÖŸËËÎÖ ÄÃÐÏÎØ ÓÀ˺ÌÄ —ÄͺÑÆÄÈÀÓÕÍØÏÄØÔ¿ÍÕÍÓÎØÃÇ̽ÒÈÎØ

ËÄÒÌÀ ¢ÈÓÑÀÏÄÙ¼ÓÄÖÆÍÕѼÙÎØÍÊÀ˟½ÓÈÆÈÀÌÈÀ ÀʽÌÇÅÎџÓÀßÍÄÈÀÃÄÍÔÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÎØÍ ÏÀџ̽ÍÎÒĺÍÀÏÎË¿ÌÈÊѽÏÎÒÎÒÓ½ÈÀ ÍÀÄÍÈÒ×ØÔļÇÀÆÎџ×ÑÄȟÙÄÓÀÈÊÄşËÀÈÀÌÄ

ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÀ×Ñ»ÌÀÓÀÀϽ½ÒÀ Ù»ÓÇÒÄ ÃÇÌÈοÑÆÇÒÀÍÒØÍÔ»

¥ÎTQSFBEÓÇÖºÊÃÎÒÇÖ Ë»ÉÇ ÌÄÈÐÔÇÊÄ ÀϽÓÈÖÌÎ͟ÃÄÖÒÓÈÖ ÄÍÐÏÀџËËÇËÀ

ÊÄÖÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÒÓÇÑÈ×ÔļÇ ºÊÃÎÒÇÒÓÇÃÄØÓÄÑÎÆÄÍ»ÀÆÎџ

ÀØÉ»ÔÇÊÄÇÓÈÌ»š½ÍÎÓÇÍÄϽÌÄÍÇÇ̺ÑÀ ÀØÉ»ÔÇÊÄÒÓÈÖÌÎ͟ÃÄÖ ÕÒÓ½ÒÎÔÄÕ

ÒØÍÔ»ÊÄÖÎÈÄËËÇÍÈʺÖÓџÏÄÙÄÖÀʽÌÇÃÄÍ ÌÏÎÑοÍÍÀÓÎÏÑÎÒźÑÎØ͸ÓÀÍÓ΂Ç̽ÒÈÎ

ÎÌÎ˽ÆÕÍ •ÈÃÈʽÓÄÑÀ ÆÈÀÓÇͺÊÃÎÒÇ ÓÕÍÃÈÒÄØÑÐ ÇÎÏμÀÓÈÌÎËÎ

ÑļÓÀȽÓÈÇÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍǺÊÃÎÒÇÔÀÊÈÍÇÔļ ÊÀË¿ÓÄÑÀÀϽÓÈÖÏÑÎÇÆοÌÄÍÄÖÄÊýÒÄÈÖÓÎØ ‚ÇÌÎÒ¼ÎØ

ÃÀÍļÙÄÓÀÈÌÄ ¯ÄÊÓÕÍÏÑÀÆ̟ÓÕͯÎÈÓџ ÏÄÙÄÖÃÄÍÌÏÎÑοÍÍÀϟÍÄ×ÀÌÇ˽ÓÄÑÀ

Æ»ÔÇÊÄÌÄ Ç•Ë˟ÃÀºËÀÁÄ ÏÑÎÒÅÎѺÖÃÈÒÄØÑÐ ÀË˟ ÓÄËÈÊÐÖÀÏÎú×ÔÇÊÄÓÀÃÈÒ

šºÓÑÀÀÒÏÈѼÍÇ

ÄØÑÐÒÓºËÍÎÍÓÀÖÏÀџËËÇËÀ ºÍÀÌ»ÍØÌÀÒÓÈÖÀÆÎѺÖ½ÓÈÃÄÍ ØϟÑ×ÄÈŸÆ×ÎÖÆÈÀÓÇÍÀÍÀÙ»ÓÇÒÇ ×ÑÇ̟ÓÕÍ ¢ÈÀ͟ÃÎ×ÄÖÓџÏÄÙÄÖ»ÓÀÍÎÈ •ÔÍÈÊ» †ÄÈÑÀÈÐÖ )4#$ /PNVSB ÊÀÈ”BSDMBZ´T™ÀÈ̽ÍÎÓÎÆÄÆÎͽÖ ½ÓÈÀϽÓÇͺÊÃÎÒÇÀÏÎØÒ¼ÀÙÀÍ

×ÀÌÇ˟ÄÏÈÓ½ÊÈÀÊÈÀØÓ½ØϽÓÈÖÏÀÑοÒÄÖ

†ÑÎÖÓÇÍ•™¥ÎÈÄËËÇÍÈʺÖÓџÏÄÙÄÖ šºÓÑΦÀÒÏÈѼÍǧÔÄÕÑļÓÀÈÓÎͺÎÏѽ ÆÑÀÌÌÀÄͼÒ×ØÒÇÖÌÈÊÑÎÌÄÒÀ¼ÕÍ ÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÕÍÀϽÓÎ¥ÀÌļΕÆÆØÎÃÎÒ¼ÀÖ ¥•š†š• ÏÎØÀÍÀÊμÍÕÒÄÇØÏÎØÑƽÖ ÍÓÀÆÕÍÈÒÓÈʽÓÇÓÀÖ„οÊÀ™ÀÓÒºËÇ™ÈÀØÓ½ ÃȽÓÈÓÎ¥•š†š•ļÍÀȺÍÀÖÔÄÒ̽ÖÎÎÏμÎÖ ÃÄÍËÄÈÓοÑÆÇÒÄÏÎÓºÒÓÎÏÀÑÄËÔ½Í ļÓÄÀϽ ÃÈÊ»ÓÎØØÏÀÈÓȽÓÇÓÀļÓÄÄÏÄÈûÎÈÓџÏÄÙÄÖ ÃÄÍÓÎÒÓ»ÑÈÉÀÍÆÈÀÍÀÌÇÍןÒÎØÍ×Ñ»ÌÀÓÀ

ÎÈÀÌÄÑÈʟÍÈÊÄÖÓџÏÄÙÄÖ»ÓÀͺÍÀÌ»ÍØÌÀÏÑÎÖ ϟÒÀÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇ ÀË˟ÊȺÍÀ¯Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄ ½ÒÀºËÄÆÀÍÎÈÊØÁÄÑÍÇÓÈÊμ¯ÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄØÓÈʽ

—ÊØÁºÑÍÇÒÇÓÇÖ ‚ÊËÇÑÎͽÌÇÒÄÓÎÍ ÎÑÆÀÍÈÒ̽ÀϽÓΆŠ¢™ÊÀÈÒØͺ×ÈÒÄÄÍÈÒ׿ ÎÍÓÀÖÓÎ¥•š†š•ÌÄÊÎÌÌÀÓÈ漅 ÊØѼ

¦×ÀÑÓ¼§ÄͽÂÄÈÓÇÖÄϼÒÊÄÂÇÖÒÓÈÖ—† —ÄͺÑÆÄÈÀ½ÌÕÖ¯Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÑÀÏÄÙÈʟ ÒÓÄ˺×ǯÍÀÊÑÀÓÇÔļÓÎÁÈÁ˼ÎÀÍÎÈÊÓ½ÆÈÀ ÐÑÄÖÄϺÅÄÑÄÔÄÓÈʟÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀÊÀÈÒÓÎ ÍÓÄÌÏοÓÎÓÇÖºÊÃÎÒÇÖ ÓÇÍÏÄÑÀÒ̺

ÕÖ ÏÑÎÒË» ÂÄÈÖ ×ÕѼÖ ÎØÒÈÀÒÓÈʽ ÀÏÎÓº

—ÄËϼÃÀÓÇÖÀÆÎџÖÒÓÇѼÙÄÓÀÈÊÀÈÀϽÓÇÍ •™¥¢ÈÄËËÇÍÈʺÖÓџÏÄÙÄÖ ÎÈÎÏμÄÖº×ÎØÍ ÃÀÍÄÈÒÓļÀϽÓÇÍ•ØÑÕÏÀÚÊ»™ÄÍÓÑÈÊ»¥ÑŸÏÄÙÀ ÏÄѼÓÀÃÈÒÄØÑÐ ̺ÑÎÖÓÕÍÎÏμÕÍ º×ÎØÍÄÏÈÒÓѺÂÄÈ ÔÀÄÏÀͺËÔÎØÍÆÈÀÍÀÃÀÍÄÈ ÒÓÎ¿Í ÊÀÔÐÖÔÀÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈÇÔļͺÀÃÇÌÎ ÏÑÀÒ¼ÀÒÓÈÖšÀÑÓ¼ÎØŠ¿ÌÅÕÍÀÌÄÎÑÈÒ̺ ÍÎØÖØÏÎËÎÆÈÒÌÎ¿Ö ÎÈÄËËÇÍÈʺÖÓџÏÄÙÄÖÔÀ ÃÀÍÄÈÒÓοÍŸËËÀÃÈÒÄØÑÐÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀ ÓѺÉÎØÍÓÀÏÑÎÆџÌÌÀӟÓÎØÖ ÊÀÔÐÖÇÌļÕÒÇ ÓÇÖÏÈÒÓÕÓÈÊ»ÖÄϺÊÓÀÒÇÖ»ÓÀÍÏÀÑÀϟÍÕÀϽ ÄÌÅÀÍ»ÖÓÎÏÑÐÓÎüÌÇÍÎ ƒÄÓÈʽ ϟÍÓÕÖ ÒÓÎÈ×ļλÓÀÍÊÀÈÓÎ ÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÎÈÄËËÇÍÈʺÖÓџÏÄÙÄÖÄϺ ÒÓÑÄÂÀÍÒÓÀÎÌÎËÎÆÈÀʟ ÊÀÔÐÖÇ &VSPCBOLŸÍÓËÇÒÄÄÊÀÓÄØÑÐ ÀϽÓÇÃÈÄÔÍ»ÀÆÎџ¥ÎÄϽÌÄÍÎ ÃȟÒÓÇÌÀÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀ ÀÊÎËÎØÔ»ÒÎØÍÊÀÈ ÎÈØϽËÎÈÏÄÖÓџ ÏÄÙÄÖ


¥Î†¢ ¥˜™˜

◆◆◆ ¥ÎÔºÌÀ

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ9ÐÑÀØϽÄÊÁÈÀÒ̽

¥

ÇͥѼÓÇÓÎÁџÃØ ½ÓÀÍÓÄËļÕÒÄÇÏÄÑÀÍÓٟÃÀÓÎØÈ ÐÑÆÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎØÒÓÈÖÏÑÕÓÄ¿ÎØÒÄÖÓÕÍÓÑÈÐÍÌÄ ÆÀË¿ÓÄÑÕÍÔÄÒÌÈÊÐÍÃÀÍÄÈÒÓÐÍ ÒØÌ̟×ÕÍÊÀÈÄÓÀ¼ÑÕÍ ÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖ ÃÇËÀûÒÓΔÄÑÎ˼ÍÎ ÓΆÀѼÒÈÊÀÈÓÇÍ

¢ØŸÒÈÆÊÓÎͯÊÀÈ̟ËÈÒÓÀÌÄÓÇÒÄÈџÏÎØÄÏÈÁŸËËÄÈÓοÂÎÖÓÕÍ ×ÑÄÐÍÌÀÖÏÑÎÖÓÈցÄÑÌÀͼÀ ÀË˼ÀÊÀÈ—†¯ ÓÎÀÏÎÓºËÄÒÌÀ»ÓÀÍ ÓÎÀÍÀÌÄͽÌÄÍÎÒÓ»ÑÈÉÇÌÄÕÑÀ¼À˽ÆÈÀ ÀË˟ÊÀÌȟÄÆÆ¿ÇÒÇÆÈÀ ÏÑÀÆÌÀÓÈÊ»ÁλÔÄÈÀÏÑÎÖÓÇ×ÄÈÌÀÙ½ÌÄÍÇÄËËÇÍÈÊ»ÎÈÊÎÍÎ̼À š½ÍÎÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀʽ¦½ÅÄËÎÖ§ ÎϽËÄÌÎÖ¦ÊÀӟÓÕÍÊÄÑÃÎÒʽ ÏÕͧÊÀÈÇŸÑÒÇÓÎØÊÀÔÄÒÓÐÓÎÖÓÇÖÁ¼ÙÀÖÆÈÀÓÇÍļÒÎÃΕËË»ÍÕÍÒÓÈÖ —††ÎÈÎȽÌÕÖÔÀÏÎËÄÌ»ÒÎØÍÌÀÙ¼ÌÀÖÊÀӟÓÇÖÊÄÑÃÎÒÊÎϼÀÖ ÊÑÈÁÐÖÀØÓμÏÎØÊÑÀÓοÍÒÓÀ×ÀÑÓÎÅØ˟ÊȟÓÎØÖÓÀÓÄÊÌ»ÑÈÀÓÇÖ ÍÓÄşÊÓÎ×ÑÄÎÊÎϼÀÖÌÀÖ¯ÕÖÀÏÎÓºËÄÒÌÀÓÇÖÃÈÊ»ÖÓÎØÖ ÔÄÒÌÈÊ»Ö ÊÄÑÃÎÒÊÎϼÀÖ ŠÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒÇÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖ ÏÑÈÍÀϽÎÏÎÈÀûÏÎÓÄÄϼÒÇÌÇÏÓÐ ×ÄØÒǯÇÎÏμÀÏÑÎÖÓÎÏÀѽÍÁ˟ÏÓÄÈÏÎËØÏμÊÈËÀÓÀÒØÌźÑÎÍÓÀ ÓÕÍÌÄƟËÕÍÃÀÍÄÈÒÓÐÍÌÀÖ¯ºÑ×ÄÓÀÈÓÎÒӟÃÈÎÓÇÖÎÈÊÎÍÎÌÈʻ֦ÊÀ ÓÎ×»Ö§ ÓÇÍÎÏμÀÊÀÍļÖÃÄÍÃÈÀÂÄ¿ÃÄÈ •¼ÍÀÈÀÍÀÌÅÈÒÁ»ÓÇÓνÓÈÀÃØÍÀÓοÌĽ×È̽ÍÎÍÀÀÏÎÏËÇÑÐÒÎØÌÄ ̺ÑÎÖÓÕÍÃÀÍļÕÍ ÀË˟ÀʽÌÇÊÀÈÍÀÁÑοÌÄÓÀÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÀÊÄş ËÀÈÀÆÈÀ×ÑÄÕË¿ÒÈÀ»ÀÏËÐÖÍÀÏËÇÑÐÒÎØÌÄÓÈÖÒÓÎÈ×ÄÈÐÃÄÈÖØÏÎ×ÑÄ ÐÒÄÈÖÓÎØÊџÓÎØÖÀÍÃÄÍÃÀÍÄÈÒÓοÌÄÃÈÄØÑ¿ÍÎÍÓÀÖÓÎ×ѺÎÖ¬ËËÕ ÒÓÄÌÏÑÎÒӟÒÓÈÖØÏÎ×ÑÄÐÒÄÈÖÀØÓºÖÀʽÌÇÊÀÈÓÀÀÈÌÀÓÇџ̺ÓÑÀ ÄÉÀÈÓ¼ÀÖÓÕÍÎÏμÕÍÒ»ÌÄÑÀÔÀÃÈÀÃÇËÐÍÎØÌÄÒÓÇ͏ԻÍÀÊÀÈÒĽËÇ ÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ļÍÀÈÒÓÀƽÍÀÒÓÎÍÕÊÄÀͽ¯ÊÀÈÃÄÍÔÀļÍÀÈÓÀ̽ÍÀ —ÓÈÌÎ˽ÆÇÒÇÓÎØÓÄËÄØÓÀ¼ÎØÏÀʺÓÎØÒÊËÇÑÐÍÄÈÒÏÑÀÊÓÈÊÐÍ̺

¢ÈÓÎÊÎÆË¿ÅÎÈÀÏÀÈÓοÍ ¦«ÑÕÒӟÓĆÎØË»ÒÓħ ÓÑÕÍÀϽÓÇͼÃÈÀÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒǯÀÍØÏÎÔºÒÎØÌĽÓÈÎÈÌÇ×ÀÍÈÒÌμ ÓÎØÊџÓÎØÖļÍÀÈÈÊÀÍμÍÀÄÈÒÏџÉÎØÍÓÎÒ¿ÍÎËÎÓÕÍÏÑÎÁËÄϽÌÄÍÕÍ ÄÒ½ÃÕͯÅӟÍÄÈÓÀ ÃÈÒÄØÑÐ ¸ÓÀͽÌÕÖÓÎÓÎÒØÍÎËÈʽʽÒÓÎÖÄÉØÏÇѺÓÇÒÇÖÓÎØÃÇ̽ÒÈ ÎØ×ѺÎØÖÉÄϺÑÀÒÄÓÀÃÈÒÄØÑÐ ÌÄÓÎÒ¿ÍÎËÎÓÕÍÃÇÌÎÒ¼ÕÍÄÒ½ ÃÕÍÓÇͼÃÈÀ×ÑÎÍȟÍÀÌÇÍØÏÄÑÁÀ¼ÍÄÈÓÀÃÈÒ ½ÒÀÄÏÈÏ˺ÎÍ̺ÓÑÀÊÈ ÀÍËÇÅÔÎ¿Í ½ÒÄÖÔØÒ¼ÄÖÊÈÀÍʟÍÎØÍÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈÀØÓ»ÖÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÊÀÌȟÄËϼÃÀÃÄÍØϟÑ×ÄÈÓÎÊџÓÎÖÍÀÀÍÓÀÏÎÊÑÈÔļÒÓÈÖÀØÉÇ̺ÍÄÖ źÓÎÖØÏÎ×ÑÄÐÒÄÈÖÓÎØ×ÕѼÖÏÄÑÀÈÓºÑÕÀ¿ÉÇÒÇÓÎØ×ѺÎØÖÓÎØ •ÏÎ̺ÍÕÖ ÎÈÃÀÍÄÈÒÓºÖÌÀÖÄÊÓÈÌοͽÓȺ×ÄȺÑÔÄÈÇÐÑÀÍÀÏËÇÑÐ ÒÎØÌÄÒÄļÃÎÖ ÀÅοÊÀͺÍÀÖŸËËÎÖÓѽÏÎÖÃÄÍļÍÀÈÄÅÈÊÓ½ÖŠ¿Ì ÅÕÍÀËÎÈϽÍÌÄÏËÇÑÎÅÎѼÄÖÊÀÓÀÆÄÆÑÀÌ̺ÍÄÖÒÓÀÃÈÄÔÍ»šš• ÀË ˟ÊÀÈÄÊÓÈÌ»ÒÄÈÖ ÓÈÖÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÄÖÄÊÓÕÍÎÏμÕÍοÓÄÊÀÍÌÏÀ¼ÍÎØÍ ÒÓÎÍʽÏÎÍÀÃÈÀÂÄ¿ÒÎØÍÀʽÌÇÊÀÈÏÀџÆÎÍÓÄÖÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ÎÈ ÏÈÒÓÕÓºÖÌÀÖÀÏÀÈÓοÍÏ˺ÎÍÏÈÄÒÓÈʟÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀÀÍÓÀË˟ÆÌÀÓÀ ÓÀÎÏμÀÊÕÃÈÊÎÏÎÈοÍÓÀÈÕÖÄÉ»ÖÒÓÇÍÀ͟ËØÒÇÓÎØ‚™ÀٟÊÇÒÓÈÖ ÒÄ˼ÃÄÖÓÎئ†§

ÃÎÌÐÍÀË˟ÊÀÈǦÄÏÈÊÄÑû֧ËÄÈÓÎØÑƼÀØÏÇÑÄÒÈÐÍØÆļÀÖ ÏÀÈÃļÀÖ ÊËÏ •ÅÀÑÌÎÆ»ÓÎØÏÀËÈοÒ×ÄüÎØÓÎØŠÓšŸÍÎØÆÈÀÄÊÏμÇÒÇÓÇÖ ÀʼÍÇÓÇÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÓÎØ‚ÇÌÎÒ¼ÎØ ÃÇËÀûÓÎØÒØͽËÎØÓÇÖÃÇ̽ÒÈÀÖÆÇÖ ÓÇÍÎÏμÀÎȦÀÆÎѺ֧ÀÏÎÓÈÌοÍÒÓÀÃÈÒÄØÑÐ ¯½ÒÀÊÀÈÓÀ×ѺÇÌÀÖ•ÃÐÄÍӟÒÒÄÓÀÈÊÀÈÇÀÏÀ¼ÓÇÒÇÆÈÀÏÐËÇÒÇ ÓÕÍÀÊÀÓμÊÇÓÕÍÍÇÒÈÐÍÓÇÖ×ÐÑÀÖ» ÄÍÀËËÀÊÓÈʟ ÎÃÀÍÄÈÒ̽ÖÓÎØ ÊџÓÎØÖÌÄÄÆÆ¿ÇÒÇÓÇÃÇ̽ÒÈÀÆÇŠÓÇͦ»ÏÈÀ§ÄÊÃÎ×» ÇÃÇ̽ÒÈÀ ÆÇÔÀÃÄÒÌÄØÓļÀϽÓÎØÖÄÏÄÍÃØÓºÖÏÑÎÖÀÉÈÎÏμÇÒÇ̺×ÑÈÓÎÊџÓÎÖ ÍÀÏËÇÑÐÒÄÈÓÈÖØÏÎ×ÑÄÐÒÄÈÖÓÎØÉÈÎÏμÇÒÇÓÇÖÍÎÌÎÔÄÒ¼ÀÖ¦GBTUUSBDL§ ÓÇÍÎÏμÀ»ÅÈÒÄÓÎ ÏÄÑÀÒ̺ÍÎÊÀËÎÊÀ¼ÑÈÇÊØÁºÑÍÇÒÇ™ÀÑÀÌÀÍË»ÊÀÈÏÑÎÁ˺ ÏÄÈÓÇͦÀÉÈÎÏμÇÒǧÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖÆÈÀÈÃÈÕÓÈʺÖÄÏÄÍÿÒÄÈÖØÂÇË»Ö ½×ËÇÒÇÖÆÈÀÓÎÏÄÑÈÁŸËËÎÍÊÀÈÓÇÍÊÎÈÍÕͼÀ Ï×ÃÈÀ×ļÑÈÒÇÖÏØÑÇ ÍÈÊÐÍÀÏÎÁË»ÓÕÍ ÎÈÎÏμÄÖØϽÊÀÍÎÍÈʺÖÒØÍÔ»ÊÄÖÔÀÊѼÍÎÍÓÀÍ ÀÏÀџÃÄÊÓÄÖšÄÁŸÒÇÓÎÍͺÎͽÌÎ ÎÈÏÑÎÒÅØƺÖÏÎËÈÓÐÍÊÀÈÎÈ ÀÏÎşÒÄÈÖÓÕÍÃÈÊÀÒÓÇѼÕÍÏÀÑÀʟÌÏÓÎÍÓÀÈÕÖ¦ÆÑÀÅÄÈÎÊÑÀÓÈʟ ÄÌϽÃÈÀ§

¥ÈÓËÎÏμÇÒÇÓÕÍÃÇÌÎÒ¼ÕÍÄÒ½ÃÕÍ ÓÀÎÏμÀÔÀÃÄÒÌÄØÓοÍ ÀϽÓџÏÄÙÄÖÊÀÈÀÆÎѺÖÐÒÓÄÍÀÄÊÃÎÔοÍÎ̽ËÎÆÀÏÎØÔÀÁÎ ÇÔ»ÒÎØÍÓÎÊџÓÎÖÍÀÒØÍÄ×¼ÒÄÈÍÀÄÉØÏÇÑÄÓļÓÀßÍÄȟÓÎØ—ÓÈÓ ËÎÏμÇÒÇÃÄͺ×ÄȽÑÈÀ¸ËÀÓÀÏÑÀÆÌÀÓÈʟÊÀÈÄÍÃØ͟ÌÄȺÒÎÃÀÓÎØ ‚ÇÌÎÒ¼ÎØÌÏÎÑοÍÍÀÓÈÓËÎÏÎÈÇÔο͏ØÓ½ÒÇÌÀ¼ÍÄȽÓÈʟÔÄÃÇ̽ ÒÈÀÈÃÈÎÊÓÇÒ¼ÀÌÏÎÑļÍÀÓÈÓËÎÏÎÈÇÔļÀʽÌÇÊÈÀÍÏÀÑÀÌļÍÄÈÒÓÇÍ ÊØÑȽÓÇÓÀÓÎØÊџÓÎØÖ•ÏÈÒ»ÌÕÖÀØÓ»ÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÔÀÎÍÎÌÀÒÓļ ÏÑÎÒºËÊØÒÇÄÏÄÍÿÒÄÕÍ šÄÓÎ×ÎÏμÇÒÇÓÕÍÎÑÆÀÍÈÒÌÐÍ ØÏÎÃÎÌÐÍÊÀÈØÏÇÑÄÒÈÐÍÓÎØ ‚ÇÌÎÒ¼ÎØÌÄÓÇÃÇÌÈÎØÑƼÀÄÓÀÈÑÄÈÐÍ×ÀÑÓÎÅØËÀʼÎØ IPMEJOH ÒÓÈÖÎÏμÄÖÔÀÀÍÀÓÄÔļÇÃÈÀ×ļÑÈÒÇÀØÓÐÍÓÕÍÎÑÆÀÍÈÒÌÐÍÊÀÈØÏÎ

•Ê×ÐÑÇÒÇÓÕÍÏÈÎÒÇÌÀÍÓÈÊÐÍÏËÎØÓÎÏÀÑÀÆÕÆÈÊÐÍϽÑÕÍÓÇÖ ×ÐÑÀÖ ÌÄÏÑÎÓÄÑÀȽÓÇÓÀÒÓÈÖÎÑØÊÓºÖÏÇƺÖ ËÈÆÍÈÓÈʟÀÏÎÔº ÌÀÓÀ ÆÍÕÒӟÊÀÈØϽºÑÄØÍÀÊÎÈӟÒÌÀÓÀØÃÑÎÆÎÍÀÍÔџÊÕͯÆÈÀÓÀ ÎÏμÀÏÑÎÓÄÑÀȽÓÇÓÀº×ÎØÍÀÌÄÑÈʟÍÈÊÄÖÏÎËØÄÔÍÈ漅 ÒÄÈÃÈÐÓÄÖ ÊÄÑÃÎÒʽÏÎØÖ ÎÈÎÏμÎÈÔÀÏÎØËοÍÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀÓÎÍÃÈʽÓÇÖ ÅØÒÈʽÏËοÓÎ ˜ÃÈÕÓÈÊÎÏμÇÒÇÎ˽ÊËÇÑÕÍÏÄÑÈÅÄÑÄÈÐÍÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÌĽ×ÇÌÀÓÇ ÃÈÎÈÊÇÓÈÊ»ÀÍÀÃȟÑÔÑÕÒÇÓÎئ™ÀËËÈÊџÓǧ ÎÎÏμÎÖ¦ÌØѼÙÄȧ ºÍÓÎÍÀÊÀÍÓÎÍÎÏμÇÒÇÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÌÄÄÊÃÇËÕ̺ÍÎÄÍÃÈÀźÑÎÍÆÈÀ ÏÄÑÈÎ׺ÖÌÄØÂÇË»ÓÎØÑÈÒÓÈÊ»À͟ÏÓØÉÇ ½ÏÕÖÓÀ‚ÕÃÄʟÍÇÒÀ ÀË˟

ÊÀÈŸËËÄÖÒÓÑÀÓÇÆÈÊοÄÍÃÈÀźÑÎÍÓÎÖÆÈÀÓÇÍÀÒşËÄÈÀÓÇÖ×ÐÑÀÖ ½ÏÕÖǃџÊÇ

†¼ÄÒÇÒÓÀÄÔÍÈʟ ŠÄ½ËÀÓÀÏÀÑÀϟÍÕÏÑÎÒÔºÒÓÄ ◆ ¥ÈÖÏȺÒÄÈÖÓÕÍ—†ÆÈÀÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇÒØÌÌÄÓÎ×»ÌÀÖÒÓÇÍÓØ×ÎÃÈÕ ÊÓÈÊ»ÄÌÏËÎÊ»ÓÎØÖÒÓΏÅÆÀÍÈÒӟÍ ◆ ¥ÇÍÀÏÀ¼ÓÇÒ»ÓÎØÖÍÀÓÄËÄÈÐÍÎØÌĽÏÕÖ½ÏÕÖÌÄÓΦšÀÊÄÃÎ ÍÈʽ§ ÐÒÓÄÍÀÎËÎÊËÇÑÕÔļǺÍÓÀÉÇÓÕÍÁÀËÊÀÍÈÊÐÍ×ÕÑÐÍÒÓÎ ¥¢ ◆ ¥ÇÍϼÄÒÇÍÀØϟÑÉÄȦ˿ÒǧÒÓΙØÏÑÈÀʽÊÀӟÓÈÖÀÏÀÈÓ»ÒÄÈÖÓÕÍ ÏÎËÈÓÈʟÊÀÈÏÎËÈÓÄÈÀʟÄÊÓÑÕÌÀÓÈÊÐÍÒ×ÄüÕͦӿÏÎ؏ͧ͟ ◆ ¥ÇÒÅÎÃÑ»ÀÌÄÑÈʟÍÈÊÇÄÏÈÔØ̼ÀÍÀ¦ÓÀÁÑοÌħÓÎÒØÍÓÎ̽ÓÄÑÎ ÌÄÓÇÍ¥ÎØÑʼÀ • ËÎÈÏ½Í ÀʽÌÇÊÀÈÎÈÀÃÀļÖÊÀÓÀËÀÁÀ¼ÍÎØͽÓÈ ØÏ´ÀØÓºÖÓÈÖÒØÍ Ô»ÊÄÖ ÇÏÀÑοÒÀÊØÁºÑÍÇÒÇÁѼÒÊÄÓÀÈ»ÃÇÒÓÇ̺ÆÆÄÍÇÓÕÍÏÈÎ ÀÒÅØÊÓÈÊÐÍÏȺÒÄÕÍÏÎØÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÄÄÃÐÊÀÈÃÄÊÀÄÓ¼ÄÖÇ•Ë˟ÃÀ Ï½ÓÇÌÈÀÇÀÏÀ¼ÓÇÒÇÆÈÀÉÄÏοËÇÌÀÎ˽ÊËÇÑÇÖÓÇÖ×ÐÑÀÖÊÈÀϽÓÇÍ ŸËËÇÇϼÄÒÇÆÈÀÄÏÈÙ»ÌÈÄÖÃÈÄØÔÄÓ»ÒÄÈÖÒĽËÎÓÎşÒÌÀÓÕÍÄÔÍÈÊÐÍ ÔÄ̟ÓÕÍÒØÆÊÑÎÓοͺÍÀÄÊÑÇÊÓÈʽÌļÆÌÀ ™ÀÍļÖÃÄÍÌÏÎÑļÀØÓ»ÓÇÍÐÑÀÍÀÏÑÎÁ˺ÂÄÈÏÐÖÔÀÀÍÓÈÃџÒÄÈÇ ÊØÁºÑÍÇÒÇοÓÄϽÒÎÌÏÎÑļ¯ÀÍÁÄÁÀ¼ÕÖÓÎÔºËÄȯÍÀÀÍÓÈÒÓÀÔļ ÒÓÈÖÄÉÕÏÑÀÆÌÀÓÈʺÖÀÏÀÈÓ»ÒÄÈÖÓÕÍÔÄÒÌÈÊÐÍÊÀÈŸÓØÏÕÍÃÈÄÔÍÐÍ ÓÎÊÎÆË¿ÅÕÍ•¼ÍÀȽÌÕÖÁºÁÀÈνÓÈÇÄËËÇÍÈÊ»ÊÎÈÍÕͼÀ ÒÓÇÌÀÊџ ÃȟÑÊÄÈÀÓÕÍËÀÚÊÐÍÊÈÍÇÓÎÏÎÈ»ÒÄÕÍ ÏÎØÎØÒÈÀÒÓÈʟÀÍμÆÄÈÒ»ÌÄÑÀ ÃÄͺ×ÄÈÍÀØÏÄÑÀÒÏÈÒÓļ̽ÍÎÓÎØÖÀÃÈÊÎ×À̺ÍÎØÖÌÈÒÔÎ¿Ö ÀË˟ ÓÇͼÃÈÀÓÇÍÀÍÄÉÀÑÓÇÒ¼ÀÓÇÖ×ÐÑÀցÈÀÓÇÍÎÏμÀÎËÀ½ÖÓÇÖļÍÀÈÎ ÓÄËÈʽÖÄÆÆØÇÓ»Ö
ƒºÌÀ

◆◆◆

,ÀӟÁŸÔÎÖ „¢˜ Šªš†ƒ•˜ ™˜¥¢ ¥˜¥˜š¢ ¥ÇÍÐÑÀÏÎØÎÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÀÍÀÙÇÓοÒÄ ºÌÏÑÀÊÓÇÒÓ»ÑÈÉÇÀϽÓÎØÖÈÒ×ØÑοÖ ÒØÌ̟×ÎØÖÊÀÈÄÓÀ¼ÑÎØÖÒÓΔÄÑÎ˼ÍÎ ÓÎ †ÀѼÒÈÊÀÈÓÇ͢؟ÒÈÆÊÓÎÍ ʟÏÎÈÄÖÄÈû ÒÄÈÖÏÎØÊØÊËÎŽÑÇÒÀÍÒÓÎÄÒÕÓÄÑÈʽ ÀɼÙÎØÍÓÇÍÏÑÎÒÎ×»ÌÀÖ v ¢†ÀÏÀÍÃѺÎØÏѽÓÄÈÍÄÃÇÌÎÒ¼ÕÖÒÓÇ šºÑÊÄËÓÇÍÀÉÈÎÏμÇÒÇÓÕÍÄËËÇÍÈÊÐÍÍÇ ÒÈÐÍÆÈÀÏÀÑÀÆÕÆ»¦ÏџÒÈÍÇÖ§ÄͺÑÆÄÈÀÖ v ŠÓÎØÏÎØÑÆļΕͺÑÆÄÈÀÖÀÍÀÙÕÎÆÎÍ»ÔÇ ÊÀÍÎÈÒØÍÎÌÈ˼ÄÖÌÄÄÓÀÈÑļÄÖÏÎغ×ÎØÍ ÒØÌÁ½ËÀÈÀºÑÄØÍÀÖÆÈÀÏÄÓѺËÀÈÎÒÓÇÍ ÏÄÑÈÎ׻ƿÑÕÀϽÓǃŸÒÎ ÀË˟ÊÀÈÄØ Ñ¿ÓÄÑÀ ÄÍÐÏÀџËËÇËÀÃÇÌÈÎØÑÆ»ÔÇÊÄ ÄÍÈÀ¼ÎÖÅÎѺÀÖÃÈÀ×ļÑÈÒÇÖÓÕÍÌÄƟËÕÍ ËÈÌÀÍÈÐÍÓÇÖ×ÐÑÀÖ ŠÓÈÖÃÇËÐÒÄÈÖÌÄӟÓÈÖÒØÍÀÍÓ»ÒÄÈÖÓÎØ ÏÑÕÔØÏÎØÑÆοÌÄšºÑÊÄË ŠÀÑÊÎÙ¼ÊÀÈ ¢ÌϟÌÀÀÊοÒÀÌÄ×ÎÑÓÀÒÓÈʟ˽ÆÈÀ ØÏÎÒÓ»ÑÈÉÇÖÊÀÈÒØÌϟÔÄÈÀÖ™ÀÔÐÖÒÓÇÍ ÏÀÆʽÒÌÈÀÏÎËÈÓÈÊ»ÃÈÏËÕÌÀÓÈÊ»ÈÒÓÎѼÀ ÊÀÍļÖÃÄͺÒÕÒÄÊÀͺÍÀÍÓٟÌÏÀ Ä¿ËÎ ÆÀÏÑÎÊ¿ÏÓÄÈÓÎÄÑÐÓÇÌÀ†ÎÈÎļÍÀÈÓÎ ÀÍӟËËÀÆÌÀÏÎØÙÇÓοÍÎÈÈÒ×ØÑμÆÈÀÍÀ ÌÀÖØÏÎÒÓÇѼÉÎØÍ †ÑÎÖÓÎÏÀÑ½Í ÄÊÓ½ÖÀϽÓÎÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽ ÊÀÈÓÎØÖÒÓÄÍοÖÓÎØÒØÍÄÑƟÓÄÖ ÊÀÍļÖ ÃÄÍÆÍÕѼÙÄÈÓÇÍÀϟÍÓÇÒǃÀÀÑ×¼ÒÎØ ÌļÒÕÖÍÀÀÏÎÊÓοÌÄÌÈÀÒÀźÒÓÄÑÇ ÄÈʽÍÀÆÈÀÓÎÀÍÓ¼ÓÈÌÎÓÇÖ¦ÃȟÒÕÒ»Ö§ÌÀÖ ½ÓÀÍÔÀÄÌÅÀÍÈÒÓοÍÎÈÒØÌÅÕͼÄÖÏÎØ Ò»ÌÄÑÀÁѼÒÊÎÍÓÀÈØϽÊØÎÅÎѼÀ»ÃÈÀ ÁοËÄØÒÇ ™ŸÏÎÈÀÒÓÈÆÌ» ËÎÈÏ½Í ÔÀÏËÇÑÎÅÎÑÇÔοÌÄ ÓÈ×Ñ»ÌÀÊÀÈÀϽÏÎÈÎÍÔÀÄÏÄÍÃØÔļÒÄ ÏÎÈÀÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇ ÓÈÏÀџÏËÄØÑÎÄÍÃÄ ×Î̺ÍÕÖÏÄÑÈËÀÌÁŸÍÄÈÇÄϺÍÃØÒÇ ÓÈ ½ÅÄËÎÖÏÑÎÊ¿ÏÓÄȯÀÍÏÑÎÊ¿ÏÓÄȯÆÈÀÓÎ ÄËËÇÍÈʽ‚Ç̽ÒÈΥμÃÈÎÈÒ׿ÄÈÊÀÈÆÈÀ ÓÀÏџÒÈÍÀÄËËÇÍÈʟÍÇÒȟÌÄÓÈÖÆÄÑ ÌÀÍÈʺÖÀÍÄÌÎÆÄÍÍ»ÓÑÈÄÖ»ÆÈÀÓÎÏÎÈÎÖ ÓÄËÈʟÔÀŸÉÄÈÊÀÈÊØѼÕÖÔÀÄÊÌÄÓÀËËÄØ ÓļÓÀ½ÏÎÈÀÏÄÓÑÄËÀÚʟÊÎÈӟÒÌÀÓÀÒÓÇ ƒŸÒλÎÏÎØûÏÎÓÄÀËËο

•ÊýÓÇÖ‚ÈÄØÔØÍÓ»Ö

 ¥ž —Š‚•„„¥¢„Š ‚ÈÄØÔØÍÓ»Ö­ÊÃÎÒÇÖ† —Š‚™¢ª¥¢ª›Š ‚ÈÄ¿ÔØÍÒÇŠ¿ÍÓÀÉÇÖŠ¥ª£¢Š«£˜Š¥™¢†¢ª„¢Š ªÏÄ¿ÔØÍÎÖ¹ËÇÖ†•¥£¢Š£” —Š ¢ÈÊÎÍÎÌÈʽÖ‚ÈÄØÔØÍÓ»Öš£™¢Š”¢ª¥Š˜ ¢Š •ÌÏÎÑÈÊ»‚ÈÄ¿ÔØÍÒÇš£™¢Š‚•„¥¢„Š ‚ÈÄ¿ÔØÍÒÇ‚ÈÀÅ»ÌÈÒÇÖ„• «š„˜‚¢ª 5Ç˺ÅÕÍÀ'BY&ÌÏÎÑÈÊο5Ì»ÌÀÓÎÖ •ÊÓ¿ÏÕÒÇ¥ª†¢•™‚¢¥˜™—

¦†¢ ¥˜™˜§

†ÎËÈÓÈÊ»ŠÀÓÈÑÈÊ» ÊÀȏÏÎÊÀËØÏÓÈÊ» ÄÅÇÌÄѼÃÀ

™ƒ•†•š†¥— "SUÒÄ˼ÃÄÖ  ÌÀÙ¼ÌÄÓÈÖÏÑÎÒÅÎѺÖ

£›•˜™ÇÅÈÒ¼ÀÖ ÀØÀѼÍÎØ 9À˟ÍÃÑÈ 5,™ÕÃÈʽÖ 5ÇË'BYŠ¿ÍÓÀÉÇÖ FNBJMUPQPOUJLJ!ZBIPPHS JOUFSOFUIUUQXXXUPQPOUJLJHS

vÈÀÓÇÒØÍÃÑÎÌ»ÒÀÖÀÑÊļºÍÀÓÇËÄÅÐÍÇÌÀ ÒÓÎ

¦†¢ ¥˜™˜§ÓΦ†¢ ¥˜™˜§ŠÀÖ Ï½ÓÎ Ä¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

ÓÑØÏÐÍÕ

™ØÊËÎÅÎÑļ½ÓȦºÏÀÈÉħΆ„ŸÌÏÑÎØ

ÆÈÀÃÈÎÈÊÇÓ»ÖÓÎؘ™ ÀË˟ÏÑÎÒÕÑÈ͟ ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ ˺ÆÄÓÀÈ ÃÄÍÏÑÎ×ÐÑÇÒÄÓÎ ÔºÌÀ†ÑÎÖÓÎÏÀѽÍËÄÈÓÎØÑÆļÕÖŸÓØÏÎÖ Ò¿ÌÁÎØËÎÖʟÏÎÈÕÍÈÒ×ØÑÐÍÓÇÖÏџÒÈÍÇÖ ÃÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇ֏ØÓ½ÃÄÍļÍÀÈͺΠÔÀÏļ ÓÄ ÃȽÓÈ΄ŸÌÏÑÎØϟÍÓÀļ×ÄÿÍÀÌÇ

†ŸÍÓÕÖ ÏÀÑ´½ÓÈΆºÓÑÎÖÀÍÔ¼ÒÓÀÓÀÈ

ÊÀÈÔØ̼ÙÄÈÒÄżËÎØÖÊÀÈÆÍÕÒÓοÖ ÓÇÃØҟÑÄÒÓÇÊÀӟËÇÉÇÏÑÐÇÍÃÈÎÈÊÇÓ» ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀ¨ÉÄÆËÈÒÓÑ»ÒÎØÍÃÄͺ×ÎØÍ ÄÆÊÀÓÀËļÂÄÈÊÀÔ½ËÎØÓÇÍÈúÀ¨

ŠÓÎÍÏÀËȽ¦ÒÓºÑÀ§ÄÆÊÀÔ¼ÒÓÀÓÀÈ

ΗцÎËÄÌÀÑןÊÈÖ Ò¿ÌÁÎØËÎÖ ÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑÆοÆÈÀÓÀÎÈÊÎÍÎÌÈʟ ÄÍÐ ÒÓΚºÆÀÑΊÓÀԟÓÎØÎ¥ÒÀÊ˽ÆËÎØ ÏÎØ ÀÒ×ÎËļÓÀÈÌÄÓÀÊÎÈÍÕÍÈʟšÄÓÎ͆ÎËÄ ÌÀÑןÊÈÀÊοÆÄÓÀÈÏÕÖÔÀÒØÍÄÑÆÀÒÓοÍÎÈ ŠÓοÌÏÎÖ ÏÀËÀȽÓÄÑÀÒØÍÄÑƟÓÇÖÓÎØ„ †ÀÏÀûÌÎØÊÀÈÓÎØ ÊÀÑÆʟÍÀ ÊÀÔÐÖ ÊÀÈÇÊØѼÀšÏÀËÅοÒÈÀÀϽÓΙ•†•™ÀÈ ÎÈÃØÎÀÍ»ÊÎØÍÀϽ×ѽÍÈÀÒÓÎÒÓÄͽÅÈËÈʽ ÏÄÑÈÁŸËËÎÍÓÎØ ÀË˟˺ÆÄÓÀÈÏÕÖļÍÀÈÏÎË¿ ÔÄÕÑÇÓÈÊμ ¦ÌŸÊÑΧ ½ÏÕÖÒ×ÎËÈÀÙ½ÓÀÍÀϽ ÎÈÊÎÍÎÌÎ˽ÆÎØÖ ×ÕѼÖÃÇËÀûÊÀÌȟÎØÒÈ ÀÒÓÈÊ»ÆÍÐÒÇÓÇÖÀÆÎџÖÊÀÈÓÕÍÏÑÀÆÌÀÓÈ ÊÐÍÀÍÀÆÊÐÍÓÇÖÄËËÇÍÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ

šÄӟÓάÌÏÎØ ӟÌÏÈ »ÑÔÄÇÒÄÈџ ÓÎØ™ÀӟÑ¢«†ÀÌÏοÊÇÖÀÍÀÊμÍÕ

ÒÄÄÏÄÍÃØÓÈʽÏѽÓÙÄÊÓÒÓÎ͏ÒÓÀʽ¿ÂÎØÖ ʟÌÏÎÒÕÍÃÈÒŠÓÇÍÀÍÀÊμÍÕÒÇØÏ»Ñ×Ä ÀÍÀÅÎџÒÓÎͽÍÎÌÀÓÎØØÅØÏÎØÑÆο•ÉÕ ÓÄÑÈÊÐÍŠÏ™ÎØÁºËÇ·ÒÕÖÀØÓ»ÇÀÍÀÅÎџ

Ê½ÌÀ

ÆÄ˟ÍÄ

•¼ÍÀÈØϟËËÇËÎÖÓÎØ‚ÈÊÀÒÓÇѼÎ؏ÍÔÑÕϼÍÕÍ‚ÈÊÀÈÕ̟ ÓÕÍÒÓΊÓÑÀÒÁοÑÆΙÀÈ̟ËÈÒÓÀØÏÄ¿ÔØÍÇÆÈÀÄÊļÍÎ ÓÎÓÌ»ÌÀÓÎØ‚ÈÊÀÒÓÇѼÎØÏÎØÀÒ×ÎËļÓÀÈÌÄÓÈÖÄËËÇÍÈʺÖ ØÏÎÔºÒÄÈÖšº×ÑÈÖÄÃÐ ½ÌÕÖ ¬ËËÄÖÏÄÑÆÀÌÇ꼅 ½ÏÕÖÏÓØ׼ΠÎÌÈÊ»Ö ÌÄÓÀÏÓØ×ÈÀÊοÖ Ó¼ÓËÎØÖ»ÄÍÄÑƽÄÍÀÒ×½ËÇÒÇÌÄÓÇÍÏÑÎÒÓÀÒ¼ÀÓÕÍÀÍ ÔÑÕϼÍÕÍÃÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍ ÃÄͺ×ÄÈ ”ΟÓΊÓÑÀÒÁοÑÆνÓÈÇÄÍ˽ÆÕ•ËËÇͼÃÀØϟËËÇËÎÖ ÓÎØ‚ÈÊÀÒÓÇѼÎغ×ÄÈÓ½ÒÇÒ׺ÒÇÌÄÓÀÀÍÔÑÐÏÈÍÀÃÈÊÀÈ ÐÌÀÓÀ½ÒǺ×ÄÈΛŸÍÓÇÖÌÄÓΨÑÄÓÒÈͽËÀÃΛÀ¼ÍÄÓÀÈ ½ÌÕÖ ½ÓȺ×ÄȦÁ¿ÒÌÀ§ÓÎÍ‚ÑοÓÒÀ È´ÀØÓ½ÊÀÈÌÄÓÈÖÄØËÎƼÄÖÓÎØÏÑÎÀËļÅÄÓÀÈÆÈÀ¨­ËËÇÍÀÖ ÃÈÊÀÒÓ»ÖÒÓ΂ÈÊÀÒÓ»ÑÈΏÍÔÑÕϼÍÕÍ‚ÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍÓÎØ ŠÓÑÀÒÁοÑÆÎØ ÒÓÇÔºÒÇÓÎØÀÏÄÑ×½ÌÄÍÎدÊÀÈÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀ ÄÏÈÓØ×Ç̺ÍÎد­ËËÇÍÀÀÍÓÈÏѽÄÃÑÎÓÎØÃÈÊÀÒÓÇѼÎØ «Ñ»ÒÓÎØ£ÎٟÊǶÃÇ ÒÓΊÓÑÀÒÁοÑÆΟÑ×ÈÒÀÍÓÀƺËÈÀ ÊÀÈÎȨÄÈÑÕÍļÄÖÆÈÀÓÎÍÓѽÏÎÏÎØ×ÄÈѼÙÄÓÀÈÓÎÔºÌÀÓÎ

ÓÎØÖÁÎØËÄØÓºÖÓÎ؆Š¢™ÏÎØÒØÌÌÄÓļ ×ÀÍÒÓÇÍ•ÏÈÓÑÎÏ»¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐͪÏÎÔºÒÄÕÍ ÊÀÈÍÀÒØÍÎÌÈËļÌÄÍÎÌÈʽÒØÍÄÑƟÓÇÓÎ؁ †ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎظ×È ÀØÓ»ÓÇÅÎџÃÄÍ ÏÑÎÒϟÔÇÒÄÍÀÌÏÄÈÒÓÇÍÀ¼ÔÎØÒÀÒØÍÄÃѼ ÀÒÇÖ·ÒÕÖÃÎÊÈ̟ÒÄÈÓÇÍÄϽÌÄÍÇ ºËÄÆÀÍ

ÍÀØÏ»ÑÉÄÇÀÅÎÑÌ»ÆÈÀÄÈÑÕÍÈʟÒ×½ËÈÀ ÀϽʟÏÎÈÎØÖ†Š¢™ÎØÖÏÎØÔØÌ»ÔÇÊÀÍ ½ÓÈÏÑÎÄÊËÎÆÈʟÒÄÒϼÓÈÀÍÔÑÐÏÎØÏÎØ ɺÑÄÈÏѽÒÕÏÀÊÀÈÏџÆÌÀÓÀÒÓΙÀӟÑļ×Ä ƼÍÄÈÒØÆʺÍÓÑÕÒÇÒÓ»ÑÈÉÇÖÓÎØ™ÎØÁºËÇ ŠØÌÏÓÐÒÄÈÖ

½ÓÈÇÀϽÃÎÒÇÓÎØÎÌÎ˽ÆÎغÅÓÀÒÄÊÎÍӟ ÒÓÎ ×ÕѼÖÍÀØÏÎËÎÆÈÒÓοÍÎÈÏÑÎÌ» ÔÄÈÄÖÓÕÍÀÍÀý×ÕÍ­ÓÒÈÎÈÁÎØËÄØÓºÖÊÀÈ ÓÀÒÓÄ˺×ÇÓÎ؆Š¢™ÌÄËÀÆ×½ËÇÒÀÍÊÀÈ ÉÀ͟Ñ×ÈÒÀÍÃÄÈ˟ÃÄÈ˟ÎÈÊÎØÁºÍÓÄÖÆÈÀÄÏÈ

¥ÀÀÑÍÇÓÈʟÒ×½ËÈÀÆÈÀÓÎÍÒ¿ÌÁÎØËÎ ÓÎ؁†ÀÏÀÍÃѺÎØ ™ƒºÎ ϟÍÄÊÈ ºÑ×ÎÍÓÀÈ•ÊÓ½ÖÀϽÌÎØÓÙÀ×ÄÍÓ¼ÍÓÎ؁ †ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ ˺ÆÄÓÀȽÓÈÄÉÄ˼ÒÒÄÓÀÈ ÒÄʺÑÁÄÑÎÓÕÍÁÎØËÄØÓÐÍ­ÓÒÈ ÆÈÀÏÀџ

†ÀџÓÀÏÎË¿ÒÊËÇџÎÈÊÎÍÎÌÈʟ ̺ÓÑÀÏÎØÀÍÀÊμÍÕÒÄÇÊØÁºÑÍÇÒÇ ǺÊÃÎÒÇÓÎØÄËËÇÍÈÊοÄÓοÖÎÌÎ˽ÆÎØ »ÓÀÍÏÎË¿ÀÊÑÈÁ»ÍÊÀÈÇÊØÁºÑÍÇÒǺÊÀÍÄ ÄÌÅÀÍ»ÏÑÎÒϟÔÄÈÀÍÀÏļÒÄÈÓÎØÖÏÎ˼ÓÄÖ ½ÓÈÒÓμ×ÈÒÄ ÇÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÀ»ÓÀÍ

¥ÎØÖ

ÊÄÑÃÎÒʽÏÎØÖ ÅØÆļÍ ÀÿÍÀÓÎͨ

Ç̺ÓÄÑÎØÏÎØÑÆļΕÉÕÓÄÑÈÊÐÍ

ÃÄÈÆÌÀ ÁѺÔÇÊÄÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇÄÁÃÎ̟ÃÀ ÒÄÃȟÃÑÎÌÎÓÇÖ”ÎØË»ÖÍÀ¦ÊÀÓÀÒÊÎÏÄ¿Äȧ

§

Ï˺ÎÍ̺ÓÑÀÓÎÍšŸÈÎ ÄÍÐÓÎÊ˼ÌÀÁŸÑØÍÄ ÆÈÀÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽÄÏÈÓÄËļÎ šºÒÀÒÓΆŠ¢™º×ÎØÍÀÑ×¼ÒÄÈÃȟ ÅÎÑÎÈÊÀÈÂÈÔØѼÙÎØͽÓÈÃÄͺÏÑÄÏÄ

ÍÀØϟÑÉÄÈÃÀÍÄÈÒ̽ÖÌÄÀØÓ½ÓοÂÎÖÓÕÍ ÄÏÈÓÎʼÕÍ ÀÅοÇ×ÐÑÀº×ÀÒÄϟÍÕÀϽ ÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀÄØÑÐÀϽÓÇÃÈÀÅÎџ ÏÀÑÀϟÍÕÀϽÓÎÄÏÈÓ½ÊÈÎÃÀÍÄÈÒÌοÓÇÖ †ÎÑÓÎÆÀ˼ÀÖšº×ÑÈÊÀÈ΁ȟÍÍÎÖ†ÀÏÀÍÓÕ ͼÎØÀÍÀÑÕÓ»ÔÇÊÄÆÈÀÓ¼ÃÄ×Ó»ÊÀÌÄÍÀÏËÇ ÑÐÒÎØÌÄÓÀÏÀÍÕÓ½ÊÈÀ¢ÃÀÍÄÈÒÌ½Ö ˺ÍÄÎÈ ¦ÊÀʺÖÆËÐÒÒÄÖ§ ºÆÈÍÄ¿ÒÓÄÑÀÀϽÄÌÌÎÍ» ÓÎ؁ÈÐÑÆÎ؆ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ ÄÍÐÏÎËËμ ÒÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇϼÒÓÄØÀͽÓÈÔÀºÏÑÄÏÄÍÀ ÎËÎÊËÇÑÕÔļÎÊ¿ÊËÎÖÄÏÀÅÐ͆ÀÏÀÍÃѺÎØ ÒÓÎÄÉÕÓÄÑÈʽÊÀÈÍÀÏÄÑÈ̺ÍÎØÌÄÀÏÎÊËÈ̟ ÊÕÒÇÓÕÍÏÄѼÅÇÌÕÍTQSFBETÏÑÈÍÁÆοÌÄ ÆÈÀÃÀÍÄÈÒ̽™ŸÏÎÈÎÈ˺ÍÄÌÄͽÇÌÀ½ÓÈÓÎ ÔºÌÀÃÄÍÔÀÉÄ×ÀÒÓļ¨

☛

•ÏÈÓºËÎØÖÇÒØ×¼À¨ ›ÑºÍÎÒÓÇÍÀÒ¿ÃÎÓÇËÄÈÓÎØÑƼÀÓÕÍÌÏÀÑÄÒÓÈÀÓÎѼÕÍÄÏÈ×ÄÈÑļ ÏÀџÓÈÖ ÀÍÓÈÃџÒÄÈÖ Î‚»ÌÎÖÓÇ֏ԻÍÀÖ ÏÄÑÈʽÏÓÎÍÓÀÖÓÎÕџÑÈÎËÄÈÓÎØÑƼÀÖÓÇÖ ÌÎØÒÈʻ֥΂ÇÌÎÓÈʽŠØÌÁοËÈÎÓÎØûÌÎØÄͺÊÑÈÍÄÊÀӟÏËÄÈÎÂÇżÀÓÇÍ ÏÄÑÈÊÎÏ»ÊÀӟÿÎÐÑÄÖÓÎØÕÑÀѼÎØËÄÈÓÎØÑƼÀÖÌÎØÒÈÊ»ÖÓÕÍÊÀÓÀÒÓÇ ̟ÓÕÍØÆÄÈÎÍÎÌÈÊοÄÍÃÈÀźÑÎÍÓÎÖŠ¿ÌÅÕÍÀ̟ËÈÒÓÀÌÄÓÇÍÀϽÅÀÒÇ Ç ÏÀџÓÀÒÇÌÎØÒÈÊ»ÖÏÎØÔÀ×ÎÑÇÆÇÔļÒÓÀÊÀÓÀÒÓ»ÌÀÓÀÔÀÈÒ׿ÄÈ̺×ÑÈÓÈÖ ‚ÄÊÄÌÁѼÎØÊÀÈÔÀüÍÄÓÀÈ̽ÍÎÒĽÒÀÃÈÀÔºÓÎØÍÊËÄÈÒÓοÖÊÀȽ×ÈÀÍÎÈ ÊÓοÖ×ÐÑÎØÖ™ŸÓÎÈÊÎÈÊÀÈÓÎÏÈÊμÅÎÑÄ¼Ö ÎÈÎÏμÎÈļ×ÀÍÀÍÓÈÃџÒÄÈÄÍÓ½ÍÕÖ ÓÇÍÏÑÎÇÆοÌÄÍÇÏÄѼÎÃÎ ÏÀÑÀÁѺÔÇÊÀÍÒÓÇÍÀ¼ÔÎØÒÀÓÎØ‚ÇÌÎÓÈÊοŠØÌ ÁÎØ˼ÎØÊÑÀÓÐÍÓÀÖÏÀͽÊÀÈÓÄËÈʟÀϺÒÏÀÒÀÍÌÈÀÌÈÊÑ»ÊÀӟÊÓÇÒÇ™ÑÀÓοÍ ½ÌÕÖÓÈÖÄÏÈÅØ˟ÉÄÈÖÓÎØÖÃȽÓÈ ½ÏÕÖÓÎͼÙÎØÍ ¦½ËÀÓÑÈÆ¿ÑÕÀË˟ÙÎØÍÄÊÀÈ ½ËÀÓÀ¼ÃÈÀ̺ÍÎØͨ§

¥ÇÍÏÀÑÓ¼ÃÀºÒÕÒÄΏϽÒÓÎËÎÖ™À ÊËÀ̟ÍÇÖ ÎÎÏμÎÖÌÄÓÇÍÏÀѺÌÁÀÒ» ÓÎغÏÄÈÒÄÓÎ́ȟÍÍÇ£ÀÆÊοÒÇÍÀÌÇÍÄÌ ÌļÍÄÈÒÓÇÍÀ͟ÆÊÇÍÀÂÇÅÈÒÓļÕÖÊÀÓÄÏļ ÆÎÍÓÎÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÆÈÀÓÎØÖÃÈÄØÔØÍÓºÖÓÎØ ‚ÇÌÎÒ¼Î؆ÀÑ´½ÓÈÏÑÎÀÏÎÅÀÒÈÒ̺ÍÎÓÎ ÔºÌÀ ÎØÏÎØÑƽÖ¯ÏÑÎÅÀÍÐÖÀϽÀÏÄÈѼÀ ¯ÔºËÇÒÄÍÀÌÄÓÀÊØ˼ÒÄÈÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÄØ Ô¿ÍÇÒÓÇÍÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇÆÈÀÓÇÍØÒÓºÑÇÒÇ ÄÒ½ÃÕÍÒÓ΂Ç̽ÒÈÎ ˽ÆÕÊÀÔØÒÓºÑÇÒÇÖ ÒÓÈÖÄÏÈËÎƺÖ†ÑÈÍƼÍÄÈÏÀÍÈÊ½Ö ÓÎÏ»ÑÄ ϼÒÕÓÎÊÀÓÄÏļÆÎÍ ÀÅοŸÍÓÄÍÀÏļÒÄȽÓÈ Ì»ÍÄÖÓΦÌÀÆļÑÄØħÊÀÈÌÄӟÓÎغÅÓÀÈÆÀÍ ÓÀʽÌÌÀÓÀÓÇÖÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇÖ¨

šŸËÈÒÓÀļÍÀÈ ˺ÄÈ ÊÀȨÂÀÆ̺ÍÎÖ ÒÓÀÀÑ×ļÀÊÀÈÀÍÀʟËØÂĽÓÈÓ½ÒÎÇ ÊØÁºÑÍÇÒǏÍÃѺÀ†ÀÏÀÍÃѺÎؽÒÎÊÀÈÇ ÊØÁºÑÍÇÒÇ™ÐÒÓÀ™ÀÑÀÌÀÍË»×ÑÄȟÒÓÇÊÀÍ ϟÍÕÀϽÌ»ÍÄÖÆÈÀÍÀźÑÎØÍÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×Î


¥Î†¢ ¥˜™˜

◆◆◆ ƒºÌÀ

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØŠª ¥£˜”—Š˜ ¢ª™

¢ÈÀÍÀÁÎ˺ÖÌÈÀÖÃÈÊÀ¼ÕÒÇÖ¨ 

ÍÎÌÎÒ׺ÃÈΙÀÈËÎÈϽÍÆÈÀÓ¼ÏѺÏÄÈÍÀļÍÀÈ ÀÏÎÃÄÊÓ½½ÓÈÊÀÈÒÓÎÏÀÑÄËԽͺÆÈÍÄÓμÃÈÎ ÊÀÈÍÀÌÇÍÀÉÈÐÍÎØÌÄÕÖÏÎ˼ÓÄÖÏÈÎÆÑ»ÆÎ ÑÀ ÏÈÎÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈʟ­ËÀÌÎØÍÓĨ †ÑÎÒÕÏÈÊ»ÏѽÒÊËÇÒÇÒÓÎÍØÏÎØÑƽ ªÏÎÃÎÌÐÍÊÀÈ‚ÈÊÓ¿ÕÍ‚ÇÌ£ºÏÏÀ

ºÒÓÄÈËÄÇ¥¼ÍÀšÏÈÑÌϼËÇÆÈÀÍÀϟÑÄÈ̺ÑÎÖ ÒÓÇÒØÌÁÎËÈÊ»ÃÄÍÃÑÎÅ¿ÓÄØÒÇÒÓÀÊÀ̺ ÍÀÓÇ֏ÓÓÈÊ»Ö ÏÎØÉÄÊÈ͟ÓÇÍ™ØÑÈÀÊ» šÀÑÓ¼ÎØÒÓÈÖÏÌ ÊÎÍӟÒÓÎ ÎÒÎÊÎÌļÎ †À¼ÃÕÍÒÓÇ͆ÄÍÓºËÇ—šÏÈÑÌϼËǯÏÎØ ̟ËËÎÍÔÀÀÏÄØÔ¿ÍÔÇÊÄÊÀÈÒÄŸËËÎØÖ ØÏÎØÑÆοÖ¯º×ÄÈÁŸËÄÈÒÓ½×ÎÍÀÃÄÍÃÑÎÅØ ÓÄ¿ÒÄÈÒÓѺÌÌÀÓÀÒÓÇ͆ÄÍÓºËÇ ̺ÒÀÒÄ×ѽÍÈÀ «ÀџÒÓÎÊÎØџÆÈÎÓÇÖ¯ÀË˟ÀÖϟÌÄ ½ËÎÈ

ªÏÎÃÈÎÈÊ»ÓÑÈÀÓÎØÍÎÒÎÊÎÌļÎ ºÀÖ ˜ÕͼÀÖÎѼÒÓÇÊÄǸËÆÀšÏÀËÀοÑÀ Ç ϟËÀÈÏÎÓºØÏλÅÈÀÃÇÌÎÓÈʻҿÌÁÎØËÎÖ ÌÄÓΆŠ¢™ÆÈÀÓÎÍ‚»ÌÎÓÇ֏ԻÍÀÖšÏÎ ÑļÍÀº×ÄÈÀÑÊÄӟÃÈÏËÐÌÀÓÀÒÓÀ׺ÑÈÀÓÇÖ ÀË˟ÇÏѽÒËÇ»ÓÇÖÏÑÎʟËÄÒĺÍÓÎÍÀ Ò×½ËÈÀ¯ÀʽÌÀÊÀÈ̺ÒÀÒÓΆŠ¢™¯ÆÈÀ ºËËÄÈÂÇÀÉÈÎÊÑÀÓ¼ÀÖšÄÓÇÃÈÀÁοËÄØÒÇ ÌÏ»ÊÄ

¢™ÐÒÓÀÖ™ÀÑÀÌÀÍË»ÖÓÎÒʺÏÓÄÓÀÈ ÊÀÈѽÓÐÑÀÊÀÈÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀÒϟÒÄÈ ÓÎͨ½ÑÊÎÒÈÕϻ֏ÏÎşÒÈÒÄ ˺ÄÈ ÍÀ ÀÏÀÍÓ»ÒÄÈÒĽÒÀÓÎØÏÑÎҟÏÓÎØÍ ÒÄÌÈÀ ÏÑÎÒϟÔÄÈÀÍÀÌÇÍÀÅ»ÒÄÈÓÇÍÄϼÒÇÌÇ ºÀ ‚ÇÌÎÊÑÀÓ¼ÀÍÀÀÏÎÒÓÀÒÈÎÏÎÈÇÔļÏË»ÑÕÖ ÀϽÓÇÍÏÑÕÔØÏÎØÑƼÀÓÎØ ½ÏÕÖÃÇ̽ÒÈÀ ¦ØÏÀÈͼ×ÔÇÊħΏÍÓÐÍÇÖŠÀÌÀџÖ ™ÀȺ×ÄÈÀÏÎÅÀÒ¼ÒÄÈÍÀÃÐÒÄÈÒØͺÍÓÄØÉÇ ÒÄÌÄƟËÇÊØÑÈÀʟÓÈÊÇÄÅÇÌÄѼÃÀ ÐÒÓÄÊÀÈ ÃØÍÀӟÍÀÏÀ¼ÉÄÈÒÓÀÊÀ͟ËÈÀÊÀÈÏÑÎÒÓÀÓÄØ ̺ÍÎÍÀļÍÀÈÓÎÏÄÑÈÁŸËËÎÍ

0È Å»ÌÄÖ ˺ÍÄ ½ÓÈ

Ÿ­×ÎØÍÊÎËË»ÒÄÈÎÈÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÄÖͺÕÍÒØÍÄÑÆÀÒÈÐÍÒÄ ÄϼÏÄÃÎÌÄÓÑ»ÒÄÕÍÊÀÈÄÏÈÊÎÈÍÕͼÀÖÒÓÇ£ÇƼËËÇÖ ÀÅο ÏÀËÈμżËÎÈÊÀÈÒØÍÄÑƟÓÄÖÓÎØŠÀÌÀџÀʽÌÀÏÄÑÈ̺ÍÎØÍ ÒÓÎÀÊÎØÒÓÈʽÓÎØÖ¨ ŸÊÀÑÈÀ¼ÀÊÀÈÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈʟËÄÈÓοÑÆÇÒÀÍÎÈØÏÄ¿ÔØÍÎÈ ÒÓÇ”ÎØË»ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÀÍÓÈÌÄÓÕÏÈÒÓļÇÏÑÎÒϟÔÄÈÀ ÄÌÏËÎʻֆÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØÀϽÓÎÍ™ÀÌ̺ÍÎÒÓÇÍ ØϽÔÄÒÇ4JFNFOT¨ ŸÈÀÍÀÏļÒÄÈÓÎØÖÿÒÏÈÒÓÎØÖÊÎØÓ½ÅÑÀÆÊÎØÖÇ ÊØÁºÑÍÇÒÇÁÆ»ÊÄÒÓÇÆ¿ÑÀÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÁÑÄÈÃÈÄØÔØÍÓ» ÆÈÀÓÇͺÀÀÍÄɟÑÓÇÓÇŠÓÀÓÈÒÓÈÊ»ªÏÇÑÄÒ¼À ̺ÒÀÀϽÀÆÆÄ˼À ÒÓÎͦ&DPOPNJTU§¨ ÀÃοÌÄϽÒÀÔÀÓÎÍÏËÇÑÐÒÄȽÌÕÖ¨

•ÉŸËËÎØÏļÒÓÇÊÄÓÄËÈʟÍÀÌÇÍ ÏÀÑÀÒÓļÒÄ•ÉÄÓÀÒÓÈʺÖ•ÏÈÓÑÎϺÖ ÀÍÊËÇÔļÊÀÈÍÀÀÏÀÍÓ»ÒÄÈÌÄÀÏÎËÎÆÇÓÈʽ ØϽÌÍÇÌÀ•ÈÒÇÆÇÓºÖÀØÓ»ÖÓÇÖʼÍÇÒÇÖ ļÍÀÈΆºÓÑÎÖšÎËØÁȟÓÇÖÊÀÈΆÑÎʽÏÇÖ †ÀØ˽ÏÎØËÎցÈÀÍÀÃοÌÄÀÍÎÈÒØÌÁÎØ ˺ÖÔÀÓÎØÁÆÎØÍÒÄÊÀ˽»ÔÀÃÇÌÈÎØÑÆ» ÒÎØÍÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÀÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÒÓÇÍÏË» ÑÕÖÀÏÀÉÈÕ̺ÍÇÃÇ̽ÒÈÀÄÈʽÍÀÓÎØÓºÕÖ ÏÑÕÔØÏÎØÑÆο¨

ÍÎÈÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓÈÊοÊËļÍÎØÍÓÎ̟ÓÈÒÓÎØÖ ÀÏÄÑÆÎ¿Ö ÀʽÌÀÊÀȽÓÀÍÀØÓμ¨ÊËļÍÎØÍ ÓÇ͆ÀÍÄÏÈÒÓÇ̼ÎØÃÇÌÈÎØÑÆÐÍÓÀÖÊÎÌ ÅοÙÈÎÒÓÇÍϽËÇŠÓÇÒºÍÓÑÀºÁÆÀËÄÎ ƒ½ÃÕÑÎÖ†ŸÆÊÀËÎÖÓÎ́ȟÍÍÇšÀÍÐËÇ ÀϽÓÎ.FHB ÊÀÈÀϽÓÇ ºÀ‚ÇÌÎÊÑÀÓ¼À ̟ËËÎͺÊÀÍÀͦÆÀÑƟÑÀ§ÓÎÔºÌÀ¨

†ŸÍÓÕÖÌÄÎÈÊÎÃÄÒϽÓÇÓÎÍ™ÐÒÓÀ šÀÑʽÏÎØËÎ ÆÈÀÍÀÌÏÄÈÊÀÈÒÓÎ̟ÓÈ ÓÎÍÓÎÑÈÊοŠ¼ÌÎØ™ÄüÊÎÆËÎØ ÎŠÀÌÀџÖ

†Ë»ÑÇÖÀÅÀÒ¼ÀÊÀÈÀÃÈÀÅÎѼÀÓÇÖ ÊÎÌÌÀÓÈÊ»ÖÎÑƟÍÕÒÇÖÓÇÖ ‚ÆÈÀ ÓÎÒØͺÃÑÈÎÒÓÇÍÏÄÑÈźÑÄÈÀ¢ÈÎÑÆÀÍÕ ̺ÍÎÈÃÄÍÏÀӟÍÄÒÓÈÖÏÑÎÒØÍÄÃÑÈÀʺÖÃÈÀ ÃÈÊÀÒ¼ÄÖ ÄÍÐÆÊѼÍÈÀØϟÑ×ÄÈÒÓÎÆÑÀÅļÎ ÓÎØŠÀÌÀџÊÀÈÆÈÀÓÇÍÈÒ×Í»ÒØÌÌÄÓÎ×» ÒÓÇÍÄÊûËÕÒÇÆÈÀÓÈÖÆØÍÀ¼ÊÄÖÏÎØÎÑƟ ÍÕÒÄØϽÓÇÍ™ÀÓÄѼÍÀ†ÀÏÀÊÐÒÓÀÎ¥Î̺ ÀցØÍÀÈÊÐÍÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ‚ÄØÓºÑÀ¨

†Ë»ÑÇÖÀËËÀÆ»ÒӟÒÇÖÓÇÖ ºÀÖ‚Ç ÌÎÊÑÀÓ¼ÀÖ ÀÅοÇÄÏÎ×»ÓÇÖÒØÍÀ¼ ÍÄÒÇÖÓÄËļÕÒÄÎÑÈÒÓÈʟÊÀȺÓÒÈÎÈØÏÄ¿ÔØ

ÉÄÓÑØÏÐÍÕ

•Ï¼ééÐÑÄÖéÊÀÈééËÄÏӟéºÌÄÈÍÄéÙÕÍÓÀͽÖéÎé ÏÀÓÑȟÑ×ÇÖéËÄÉÀÍÃÑļÀÖ酺ÓÑÎÖ éÌÄӟéÓÇÍé ÏÓÐÒÇéÓÎØé‰ÈÍÎ¿Ê éÒ¿ÌÅÕÍÀéÌÄéÓÎéÏÈÒÓÎÏÎÈÇ ÓÈʽéÔÀ͟ÓÎØéÓÎØéÈÀÓÑÎÃÈÊÀÒӻ雼ËÈÏÏÎØé™ÎØ ÓÒÀ¿ÓÇ éÒÇÌÄÈÐÍÎÍÓÀÖéÕÖéÐÑÀéÔÀ͟ÓÎØéÀØÓ»é ÓÇÖéÍÄÊÑÎÓÎÌ»Ö éÄÍÃÄÈÊÓÈʽéÓÎØéϽÒÎéÁÈÀÒÓÈʟé ÄÉÄӟÒÓÇÊÄé̼ÀéÄÉÀÈÑÄÓÈʟéÒÎÁÀÑ»éØϽÔÄÒÇé ­ÉÈé×ѽÍÈÀéÌÄӟéÓÇéÒØÍÓÑÈÁ»éÓÎØéÄËÈÊÎÏÓº ÑÎØé‰ÈÍοÊéÒÓÇé‰ÈÔÕͼÀ éÎÈéÒØÆÆÄÍļÖéÓÕÍé ÔØ̟ÓÕÍéÀÍÀÙÇÓοÍéÓÇÍéÏË»ÑÇéÃÈÀËÄ¿ÊÀÍÒÇé ÓÕÍéÀÈÓÈÐÍéÓÇÖéÓÑÀÆÕüÀÖ éÀÅοéÐÖéÓÐÑÀéÇéÈ ÊÀÈÎÒ¿ÍÇéº×ÄÈéÀÏÎÅÀÍÔļé½ÓÈéÆÈÀéÓÇÍéÏÓÐÒÇéÓÎØé ÄËÈÊÎÏÓºÑÎØéÅÓÀ¼ÄÈéÇéÊÀÊȟéÇéÐÑÀ ¢ÈéÄËÀÓÓÕÌÀÓÈÊμéºËÈÊÄÖéÊÈé½ËÀéÓ´éŸËËÀéÓÄ×ÍÈ ÊŸéÏÑÎÁË»ÌÀÓÀ éÓÀéÎÏμÀéļ×ÀÍéÏÑÎÊ¿ÂÄÈéÕÖé ÔºÌÀéÒØÙ»ÓÇÒÇÖéÀ̺ÒÕÖéÌÄӟéÓÇÍéÓÑÀÆÕüÀ é ÀË˟éÊÀÈéÊÀӟéÓÈÖéÀÊÑÎÀÌÀÓÈʺÖéÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÄÖé ÒÓÀéÃÈÊÀÒÓ»ÑÈÀéÏÎØéÀÊÎËοÔÇÒÀÍ éÃÄÍéºÏÀÈÉÀÍé ÓÎÍéÏÀÑÀÌÈÊѽéѽËÎéÒÓÇéÒØÍÓÑÈÁ»é …ÑÈÍéÀϽéÿÎéÄÁÃÎ̟ÃÄÖéŸËËÇé̼ÀéÄÊüÊÀÒÇé ÀÆÕÆ»ÖéÓÕÍéÒØÆÆÄÍÐÍéÀÍÀÁË»ÔÇÊÄéƒÄÖéÊÀÈé ÏÄÑÈ̺ÍÎØÍéÍÀéÀÏÎÃÇÌ»ÒÎØÍé½ËÎÈéÎÈéÄÍÃÈÀÅÄ Ñ½ÌÄÍÎÈéÒØÆÆÄÍļÖéÆÈÀéÍÀéÊËļÒÄÈéÇéØϽÔÄÒÇ é ÀÅοé»ÃÇéÇéüÃØÌÇéÀÃÄËÅ»éÓÎØéÏÀÓÑȟÑ×Çéº×ÄÈé ÏÄԟÍÄÈ ¢ÈéÒØÆÆÄÍļÖé½ËÀéÀØӟéÓÀé×ѽÍÈÀéÒØÍÄ×¼ÙÎØÍé ÍÀéŸ×ÍÎØÍéÓÇÍéØϽÔÄÒÇéÊÀÈéÍÀéÀÍÀÊÀË¿ÏÓÎØÍé ÒØÍÄ×ÐÖéÒÓÎÈ×ļÀéÏÎØéÀÏÎÃÄÈÊÍ¿ÎØÍé½×Èé̽ÍÎé ÓÀéÄËÀÓÓÕÌÀÓÈʟéÄÉÀÑÓ»ÌÀÓÀéÓÎØéÄËÈÊÎÏÓºÑÎØ é ÀË˟éÊÀÈéÓÇÍéÀÃÈÀÅÎѼÀéÓÎØéÊÑÀÓÈÊοéÌÇ×ÀÍÈ ÒÌοé¥ÄËÄØÓÀ¼ÀéÀÍÀʟËØÂÀÍé½ÓÈéÓÇÍéÇ̺ÑÀé ÓÇÖéÏÓÐÒÇÖéÓÎéÄËÈʽÏÓÄÑÎéÃÄÍéļ×ÄéÏÄџÒÄÈéÀϽé ÓÄ×ÍÈÊ»éÄÏÈÔÄÐÑÇÒÇ é½ÏÕÖéÄÏÈÁŸËËÄÓÀÈ éÆÈÀé ÌÄÓÀÆÕÆ»éÀÑ×ÇÆοéÊџÓÎØÖ éÓ¼ÓËÎÖéÏÎØéÒØÍÎ ÃÄ¿ÄÈéÓÎÍéÏÀÓÑȟÑ×Ç ¢ÈéÒØÆÆÄÍļÖéÓÕÍéÀÃÈÊÎ×À̺ÍÕÍéÃÄÍéÏÀËÄ¿ ÎØÍéÆÈÀéÓÇÍéÀÏÎÙÇ̼ÕÒÇ éÀË˟éÆÈÀéÍÀéÊÑÀÓ» ÒÎØÍéÙÕÍÓÀÍ»éÓÇÍéØϽÔÄÒÇ éÌ»ÏÕÖéÊÀÈéʟÏÎÈÀé ÒÓÈÆÌ»éÁÑÎØÍéÓÇÍéŸÊÑÇéÓÎØéÍ»ÌÀÓÎÖ éÏÎØé ʟÏÎÈÎÈéÀϽéÓÎééÁȟÒÓÇÊÀÍéÍÀéÌÀÙºÂÎØÍé ŸÑÎÍéŸÑÎÍé

•ª£ž†‹™—•†˜¥£¢†—

¢ÈÀÑÏÀ×ÓºÖÊÀÈÎȦÏ˟ÓÄÖ§ ÓÕÍ¥ÎØÑÊÎÊØÏѼÕÍ …ÀÑÀ̟ÆÀÙÎ éÆÈÀé×ÎÍÓѺÖéÊÎͽÌÄÖ éº×ÎØÍéÒÓ» ÒÄÈéÎÑÈÒ̺ÍÎÈéÄÏÈÓ»ÃÄÈÎÈé¥ÎØÑÊÎÊ¿ÏÑÈÎÈ éÒÄé ÀÆÀÒÓ»éÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀéÌÄéÓÎÍé¬ÍÓÑÈÎØ食ÒÌÏÀ× é ÏѽÄÃÑÎéÓÎØé€ÑÀÅļÎØéÓÇÖé•ÏÈÓÑÎÏ»ÖéÓÇÖé••é ÆÈÀéÓÎØÖé¥ÎØÑÊÎÊ¿ÏÑÈÎØÖéÊÀÈéÄÏÈÊÄÅÀË»ÖéÓÎØé …ÑÎÆџÌÌÀÓÎÖé¢ÈÊÎÍÎÌÈÊ»Öé”λÔÄÈÀÖéÓÇÖé •• éÆÈÀéÍÀéʟÍÎØÍéÅ¿ËÎéÊÀÈéÅÓÄѽ éÆÈÀé¼ÃÈÎÍé ½ÅÄËÎÖ éÓÀéËÄÅӟéÓÇÖéÊÎÈÍÎÓÈÊ»ÖéÁλÔÄÈÀÖ ¢ÈéÀÑÏÀ×ÓºÖéÀØÓºÖéÃÄÍéÔÀéļ×ÀÍéÊÀÈéÓ½ÒÇé ÒÇÌÀÒ¼ÀéÀÍéÒÓÇÍéÄÊÒÓÑÀÓļÀéÏÄѼéŸÑÒÇÖéÓÇÖé ¦ÀÏÎ̽ÍÕÒÇÖ§éÓÕÍé¥ÎØÑÊÎÊØÏѼÕÍ éÃÄÍéÏÑÕ ÓÎÒÓÀÓοÒÄéÎéͺÎÖéÄϼÓÑÎÏÎÖ é‰ÓºÅÀÍé›Î¿ËÄ é ÀÑ̽ÃÈÎÖéÆÈÀéÓÇéÃÈÄ¿ÑØÍÒÇ éÏÎØé½ÌÕÖéʟÍÄÈé ÄÏÈÃÄÈÊÓÈʟéÓÎÍéÊÎØŽéÓ½ÒÎéÒÓÈÖéÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀ ÅÈʺÖéÀÏÎÊÀË¿ÂÄÈÖéÆÈÀéÓÎéÏοéÀÊÑÈÁÐÖéϟÍÄéÓÀé ÊÎÍÿËÈÀéÓÇÖéÁλÔÄÈÀÖéÓÕÍé•ØÑÕÏÀ¼ÕÍé½ÒÎéÊÀÈé ÒÓÈÖéÄϼÌÎÍÄÖéÄÑÕÓ»ÒÄÈÖéÆÈÀéÓÎéÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎé ÔºÌÀéÏÎØéÓÎØéØÏÎÁŸËËÎØÍ陿ÏÑÈÎÈéÄØÑÕÁÎØ ËÄØÓºÖ šÄéÀÅÎÑÌ»éŸÑÔÑÎéÓÎØé¥ÎØÑÊÎÊ¿ÏÑÈÎØéÃÇ ÌÎÒÈÎÆџÅÎØé‰ÄͺÑéƒÄÁºÍÓ éÏÎØéÃÇÌÎÒÈÄ¿ÔÇ ÊÄéÒÄéÊØÏÑÈÀÊ»éÄÅÇÌÄѼÃÀ éÇéÄØÑÕÁÎØËÄØÓ¼ÍÀé ÍÓÈƽÍÇé…ÀÏÀÃÎÏοËÎØ遗™¢ éºÔÄÒÄéÓÎé ÔºÌÀéÆÈÀéÃÄ¿ÓÄÑÇéÅÎџéÄÍÐÏÈÎÍéÓÇÖé•ØÑÕÏÀ ÚÊ»Öé•ÏÈÓÑÎÏ»Ö éÙÇÓÐÍÓÀÖéÍÀéÃÈÀËÄØÊÀÍÔļé ÇéÃȟÔÄÒÇéÓÕÍééÄÊÀÓÎÌÌØѼÕÍéÄØÑÐéÒÓÇÍé ÊÀÓÄ×½ÌÄÍÇ陿ÏÑÎé ‰ÓÎéÃÇÌÎÒ¼ÄØ̟éÓÎØéÎéƒÄÁºÍÓéºÊÀÍÄéÄÊÓÄÍ»é ÀÍÀÅÎџéÒÓÎÍé¬ÍÓÑÈÎØ食ÒÌÏÀ× éÌÄéÓÇÍéºÆÊÑÈ ÒÇéÓÎØéÎÏμÎØ é½ÏÕÖéÀÍÀźÑÄÈéÎéÃÇÌÎÒÈÎÆџ ÅÎÖ é¦ºÆÈÍÀÍé×ÀÓ¼ÑÈÀéÊÀÈé×ÑÇÌÀÓÎÃÎÓ»ÔÇÊÀÍé ÃÎØËÄ鼅 éÄÊÓ½ÖéÓÕÍéºÑÆÕÍéØÏÎÃÎ̻֧é ¢é›Î¿ËÄ é½ÌÕÖ éÀϺÍÀÍÓÈéÒÓÈÖéÀÏÎÊÀË¿ÂÄÈÖ é ʟÍÄÈéÓÎéÏÀÆÐÍȨ
ƒºÌÀ

◆◆◆

ª†¢ƒ•Š—Š ¥¥

¦†È˟ÓÎÖ§ÇÁÀѽÍǬÒÓÎÍ Å»ÒÓÄéÓÎÍéÒÓÇéÅØËÀÊ»éÍÀéÒÀϼÒÄÈ é˺ÄÈ é ÌÄéÃÈÏËÕÌÀÓÈÊ»éÆËÐÒÒÀéÇéÁÀѽÍÇ陟ÔÑÈÍé ¬ÒÓÎÍ éÀÑ̽ÃÈÀéÄϼÓÑÎÏÎÖéÆÈÀéÓÇÍé•ÉÕÓÄÑÈÊ»é …ÎËÈÓÈÊ»éÓÇÖé•• éÆÈÀéÓÎÍé…ÀËÀÈÒÓ¼ÍÈÎéÁÎØ ËÄØÓ»é×̟ÍÓé‰ÀÀÍÓŸÓ éÏÎØéÁѼÒÊÄÓÀÈ éÓѼÀé ×ѽÍÈÀéÓÐÑÀ éÒÓÇÍéÀÏÎ̽ÍÕÒÇéÓÕÍéÅØËÀÊÐÍé ؼÒÓÇÖéÀÒÅÀËļÀÖéÓÎØé˜ÒÑÀ»Ë ¢é×̟ÍÓé‰ÀÀÍÓŸÓ é¿ÒÓÄÑÀéÀϽéÓÑÈÌÄÑ»é ÒØÌÅÕͼÀé”ÑÄÓÀͼÀÖ é—…éÊÀÈéÓÇÖéÓ½ÓÄé…À ËÀÈÒÓÈÍÈÀÊ»ÖéÑ×»Ö éÒØÍÄË»ÅÔÇéÓÎééÊÀÈé ÌÄÓÀźÑÔÇÊÄéÒÓÇéÅØËÀÊ»éÓÇÖé˜ÄÑÈ×οÖéÒÓÀé …ÀËÀÈÒÓÈÍÈÀʟéÄßÅÇéÊÀÓÇÆÎÑοÌÄÍÎÖéÆÈÀé ÓÇéÃÎËÎÅÎͼÀé˜ÒÑÀÇËÈÍοéØÏÎØÑÆοé ¿Îé×ѽÍÈÀéÀÑƽÓÄÑÀéÎé‰ÀÀÍӟÓéÀÔÐÔÇÊÄé ÀϽéÓÎéÍÐÓÀÓÎé…ÀËÀÈÒÓÈÍÈÀʽéÈÊÀÒÓ»ÑÈÎé ¥Îéé”ÑÄÓÀͼÀéÊÀÈ闅éÀÏÎÒ¿ÑÎÍÓÀÈé ÀϽéÓÇÍéÄÏÎÏÓļÀéÓÇÖéÅØËÀÊ»ÖéÒÓÇÍé˜ÄÑÈ×Ðé ÊÀÈéÈÒÑÀÇËÈ͟éÒÓÑÀÓÄ¿ÌÀÓÀéÄÈÒÁŸËËÎØÍéÒÓÇé ÅØËÀÊ» éÓÇÍéÊÀÓÀÒÓѺÅÎØÍ éÊÀÈéÀϟÆÎØÍéÊÀÈé ÌÄÓÀźÑÎØÍéÒÄéÈÒÑÀÇËÈͺÖéÅØËÀʺÖé½ËÎØÖé ÓÎØÖéÊÑÀÓοÌÄÍÎØÖ ˜ÒÑÀÇËÈͽéÒÓÑÀÓÎÃÈÊļÎéÊÀÓÀÃÈʟÙÄÈéÓÎÍé ‰ÀÀÍӟÓéÀË˟ÙÎÍÓÀÖéÓÎéÊÀÓÇÆÎÑÇÓ»ÑÈÎéÀË˟é ÏÀÑ´é½ÓÈéÅØËÀÊÈÒ̺ÍÎÖ éÄÉÄ˺ÆÇéÓÎéé ÁÎØËÄØÓ»Öé Ï½éÓÈÖéÀÑ׺ÖéÓÎØééÊÑÀÓļÓÀÈéÏÀџ ÍÎÌÀéÒÄéÄÈÃÈÊ»éÌÎ͟ÃÀéÀÏÎ̽ÍÕÒÇÖ é½ÏÎØé ÒÓÄÑļÓÀÈé½ËÕÍéÓÕÍéÒÓÎÈ×ÄÈÕÃÐÍéÀÍÔÑÕϼÍÕÍé ÃÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍé ¥ÎéÔºÌÀéÆÍÕÒÓÎÏÎÈ»ÔÇÊÄéÌÄéÄÑÐÓÇÒÇéÓÎØé ÄØÑÕÁÎØËÄØÓ»éÓÎØ鉪£˜–é ¼ÊÎØé«ÎØÍÓ» é ÆÈÀéÍÀé˟ÁÄÈéÀϟÍÓÇÒÇé½ÓÈ ¦—é•ØÑÕÏÀÚÊ»é•ÏÈÓÑÎÏ»éÃÄÍéļÍÀÈéÒÄéÔºÒÇé ÍÀéÙÇÓ»ÒÄÈéÓÇÍéÀÏÄËÄØÔºÑÕÒÇéÓÎØé…ÀËÀÈ ÒÓ¼ÍÈÎØéÁÎØËÄØÓ»é×̟ÍÓé‰ÀÀÍÓŸÓ éÎéÎÏμÎÖé ÊÀÓÀÃÈʟÒÓÇÊÄéÒÄéé×ѽÍÈÀéÅØ˟ÊÈÒÇÖéÀϽé ÈÒÑÀÇËÈͽéÃÈÊÀÒÓ»ÑÈÎéÓÎÍéÄʺÌÁÑÈÎéÓÎØé éÕÖéÇƺÓÇÖé±ÏÀџÍÎÌÇÖéÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ»Öé ÎÑƟÍÕÒÇÖ²§é

ª†¢ª£•˜¢ †¥ª…—Š

¥ÀÅÀÑÌÀÊÄџ¨Ç̼ÌÄÓÑÀ ¥ÇÍéÏÄÑÀÒ̺ÍÇéÄÁÃÎ̟ÃÀ éÓÑÄÈÖéÌ»ÍÄÖéÌÄӟé ÓÈÖéÄØμÕÍÄÖéÃÄÒÌÄ¿ÒÄÈÖéÓÇÖéƒÎ¿ÊÀÖé™ÀÓÒº ËÇ éÓÎØéÍÃѺÀéƒÎÁºÑÃÎØéÊÀÈéÓÇÖéšÀÑÈ˼ÙÀÖé „ÄÍÎÆÈÀÍÍÀÊÎÏοËÎØéÆÈÀéÑÈÙÈÊ»éÀËËÀÆ»é ÓÇÖéÅÀÑÌÀÊÄØÓÈÊ»ÖéÏÎËÈÓÈÊ»ÖéÒÓÇé×ÐÑÀéÊÀÈé ÄÉØƼÀÍÒÇéÓÕÍéÀÒÅÀËÈÒÓÈÊÐÍéÓÀÌļÕÍ éÄÊÃÇ ËÐÔÇÊÄéÓÎéÏÑÐÓÎéÒ¿ÌÏÓÕÌÀéÌÄÑÈÊ»ÖéØÏÀÍÀ ×ÐÑÇÒÇÖé…ÀÑÀÁ˺ÏÎÍÓÀÖéÓÈÖéÀËËÄϟËËÇËÄÖé ÒØÙÇÓ»ÒÄÈÖéÏÄѼéÓÇÖéÒÊÎÏÈ̽ÓÇÓÀÖéÀÍÀÓÈÌΠ˽ÆÇÒÇÖéÓÕÍéÅÀÑ̟ÊÕÍéÌÄéÁŸÒÇéÓÎÍé̺ÒÎé ½ÑÎéÓÕÍéÓÈÌÐÍéÓÕÍéÓÑÈÐÍéÅÓÇͽÓÄÑÕÍé×ÕÑÐÍé ÓÇÖé•ØÑÐÏÇÖéÓÕÍé éÇéƒÎ¿ÊÀé™ÀÓÒºËÇéÄÏÈ ×ļÑÇÒÄéÍÀéÏÄџÒÄÈéÌÀÙ¼éÌÄéÓÎéØϽËÎÈÏÎéÒ¿ ÒÓÑÈÆÊËÎéÓÕÍéÊÀÓÄÏÄÈƽÍÓÕÍé̺ÓÑÕÍéÆÈÀéÓÇÍé ÎÈÊÎÍÎ̼ÀéÊÀÈé̼ÀéÒÓÑÎÆÆØËÄ̺ÍÇéÃȟÓÀÉÇé ÏÎØéÌÈËοÒÄéÓÄËÈʟéÆÈÀéÌļÕÒÇéÓÇÖéÓÈÌ»ÖéÓÕÍé ÅÀÑ̟ÊÕÍéÓÇÖéӟÉÄÕÖéÓÎØééÌÄéÁŸÒÇéÓÎÍé ̺ÒÎé½ÑÎéÓÕÍéÓÈÌÐÍéÓÕÍéÓÑÈÐÍéÅÓÇͽÓÄÑÕÍé ×ÕÑÐÍéÒÓÇÍéÄØÑÕÙÐÍÇéÓÕÍé 陟ÌÏÎÒÎÈé ÒØ͟ÃÄËÅμéÓÇÖéÀϽéÓÎ酏‰¢™éºÒÏÄØÒÀÍé ÍÀéÒÓÇËÈÓÄ¿ÒÎØÍéÀØÓ»éÓÇéÒØÍÓÇÑÇÓÈÊ»é ÒӟÒÇé—éØÏÎØÑƽÖé¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖéÀϟÍÓÇÒÄé ¦—éÑ¿ÔÌÈÒÇéļÍÀÈéÏÑÀÊÓÈʟéÀÍÄşÑÌÎÒÓÇé ªÏŸÑ×ÄÈéÀÏÎØÒ¼ÀéËÈÒÓÐÍéÅÀÑ̟ÊÕÍéÌÄéÀÍÓÈ ÊÄÈÌÄÍÈʺÖéÓÈ̺ÖéÀϽéÓÈÖéÍÄÎÄÈÒÄÑ×½ÌÄÍÄÖé ×ÐÑÄÖ éÄÍÐéØϟÑ×ÎØÍéÊÀÈéÎÈéÒØÍÀËËÀÆÌÀÓÈ ÊºÖéÈÒÎÓÈ̼ÄÖ éÏÎØéÄÏÈÁÀÑ¿ÍÎØÍéÌÄéÏѽÒÔÄÓÎé ʽÒÓÎÖéÓÇÍéÀÍÀÓÈÌÎ˽ÆÇÒÇé—éÃÈÀÈÐÍÈÒÇéÓÎØé ØÅÈÒӟÌÄÍÎØéÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖéÏÑÎÒÔºÓÄÈéÒÓÀé ÀÒÅÀËÈÒÓÈʟéÓÀÌļÀéÃÀϟÍÇé éÄÊÀÓÎÌÌØѼ ÕÍéʟÔÄé̺ÑÀ§é —éÄϼÌÀ×ÇéÃȟÓÀÉÇéÓÄËÈʟéÀÏÎÒ¿ÑÔÇÊÄé ˽ÆÕéÆÊѼÍÈÀÖéÊÀÈéÇéÀÑ̽ÃÈÀéØÏÎØÑƽÖé ÄÏÈÅØ˟×ÔÇÊÄé¢é¦ÅÀÑÌÀ Ê¿Õͧé½ÌÕÖéÄÉÀ ÊÎËÎØÔļéÍÀéÃÀÆÊÐÍÄÈéÀÍÄ˺ÇÓÀéÓÇÍé½ÏÎÈÀé ÏÑÎÎÏÓÈÊ»éÃÇÌÎÒÈÎÍÎÌÈÊ»ÖéÄÉÈÒÎÑѽÏÇÒÇÖé¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

ÓÑØÏÐÍÕ

ÔÀÃÄÈÒÓÇ«ÀËʼÃÀÓΊÀÁÁÀÓÎÊ¿ÑÈÀÊÎÓÎØÖ ØÏÄ¿ÔØÍÎØÖÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓÈÊοÓÇÖ ‚¨

¢šÀÑʽÏÎØËÎÖļÍÀÈÏÈÀÆÍÕÒÓ½ÖÕÖ

¦ÎÊ¿ÑÈÎÖÌÄÓÎß×ÓØËΧ ÀÅοº×ÄÈ ̟ÔÄÈÓÀʽËÏÀÓÎØÀË»ÒÓÎØÌÍ»ÌÇ֏ÑÈ ÒÓÎÓºËdžÀØ˼ÃÇÊÀȽÏÎØÒÓÀÔļÊÀȽÏÎØ ÁÑÄÔļÓļÍÄÈÓÎß×ÓØ˽ÓÎبš½ÍÎÏÎØ º×ÄÈÁÑÄÈÓÎÍÃȟÎ˽ÓÎØÌĽÒÀÒØÌÁÀ¼ÍÎØÍ ÒÓÇÍ™ÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊ»¢ÌŸÃÀÊÀÈÊØѼÕÖÌÄ ÓÇÍʽÍÓÑÀÓÎØÌÄš™ÄÅÀËÎÆȟÍÍÇÊÀÈ™ ¥ÙÈÀÁŸÑÀ¨

ŠÓÎÏÄÑÈÔÐÑÈÎÌÏÀ¼ÍÄÈÎÆÄÍÈʽÖÃÈÄØ

ÔØÍÓ»ÖÓÇÖ ‚šÄͺËÀÎÖ‚ÀÒÊÀ˟ ÊÇÖ ÀÅοÀÍÄÁÀ¼ÍÎØÍÒØÍÄ×ÐÖÎÈÌÄÓÎ׺Ö ÓÎØÃÈÄØÔØÍÓ»ÓÎ؆ÎËÈÓÈÊοÑÀÅļÎØÓÎØ ÍÓŠÀÌÀџ™ÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎ؏ÑÁÀÍÈÓ½ÏÎØ ËÎ؆ËÇÑÎÅÎѼÄÖÀÍÀźÑÎØͽÓÈÀ̺ÒÕÖ ÌÄӟÓÎÒØͺÃÑÈÎΚÄͺËÀÎÖ̟ËËÎÍ ÀÏÎ×ÀÈÑÄӟÓÎÌÀÆÀÙ¼ ÌÄÏÈÔÀͽÓÄÑÎÀÍÓÈÊÀ ÓÀÒӟÓÇÓÎØÓÎÍÀÍÀÏËÇÑÕÓ»ÆÄÍÈʽÃÈÄØÔØ ÍÓ»ƒ½ÃÕÑ΂ÑÀÁ¼ËÀ ÆÄÍÈʽÆÑÀÌÌÀÓºÀÄϼ ŠÀÌÀџÒÓÎØÏÎØÑÆļΆÎËÈÓÈÒÌο¨

ŠÄşÒÇÀÏÎÃÑÎÌ»ÖÀϽÓÇ£ÇƼËËÇÖ ļÍÀÈÊÀÈ΄ÄØÓºÑÇÖ–ÀÆÎѼÓÇÖ ÏÎØ

«À̽ÖÀϽÓΊ‚¢• ŠÊÇͺÖÀÏļÑÎØʟËËÎØÖÄÊÓØ˼×ÔÇÊÀÍÏÑÈÍÀϽ˼ÆÄÖ̺ÑÄÖÒÓÎÍ ×ÐÑÎÓÇÖ)&--&910ÒÓǃÄÒÒÀËÎͼÊÇ ½ÓÀÍÓÇͦºÏÄÒÀͧŠ‚¢• ÊÀȘ™ÌÀÙ¼ÒÓÎÍ×ÐÑÎÓÇÖºÊÔÄÒÇÖÆÈÀÍÀʟÍÎØͺËÄÆ×ÎÀÍØϟÑ ×ÎØÍÀÍÀÒşËÈÒÓÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈÊÀÈÎÈÊÎÍÎÌÈÊοÖÄ˺Æ×ÎØÖ¥Î ÃџÌÀÒÓÇÍØϽÔÄÒǯÀÍÊѼÍÎØÌÄÀϽÓÈÖÀÍÓÈÃџÒÄÈÖ¯ļÍÀȽÓÈ ÒØÒÓÇÌÀÓÈʟ Ó½ÒÎÀϽÓÇÍ)&--&910½ÒÎÊÀÈÀϽÓÈÖÄÓÀÈÑļÄÖ Å¿ËÀÉÇÖ ÏÀÑÀÁȟÙÄÓÀÈÇÄÑÆÀÓÈÊ»ÊÀÈÅÎÑÎËÎÆÈÊ»ÍÎÌÎÔÄÒ¼À Š×ÄýͽËÎÈÎÈØϟËËÇËÎÈÓÇÖºÊÔÄÒÇÖ¦ÍÎÈÊȟÙÎÍÓÀȧÕÖÒÄÊÈ ÎØÑÈӟÃÄÖÊÀÈÃÎØËÄ¿ÎØÍÀÍÀÒşËÈÒÓÎÈ ÆÈ´ÀØÓ½ŸËËÕÒÓÄÌÄÓÎ

ÊÀÈÃÄÍ

ÊÀÈÃÈÄØÔØÍÓºÖÆÈÀÍÀÊÀÔ¼ÒÎØÍÒÓÇÍļÒÎÃÎÍÀʽÁÎØÍÄÈÒÈÓ»ÑÈÀ •ØÑÐÏÇÇ×ÐÑÀÌÀÖ¨

ÍÈÊÐÍÀÍÓÈÃџÒÄÕͧÇØÏÄÑÀÈÒȽÃÎÉÇûËÕ ÒÇÀÍ»ÊÄÈÒÓÎ͏ËÀÁŸÍÎ ÒÄÒØͺÍÓÄØÉ»ÓÎØ ÒÓΏ†•¥ÐÑÀÀϽÏοÀÍÓËļÀØÓ»ÓÇÍÀÈÒÈ ÎÃÎɼÀ½ÓÀÍǏÑÈÒÓÄџ¯ÒÓÇÃÈÀ¼ÑÄÒÇÓÇÖ ÎÏμÀÖÒØͺÁÀËÄÊÀÈμÃÈÎÖ¯ÃÄÍÌϽÑÄÒÄÍÀ ÀÏÎÓѺÂÄÈÓÀ̺ÓÑÀÊÀÈÏÀÒ×¼ÙÄÈÍÀÊÀÓÄÁŸ

˜ÒËÀÍüÀÖ ÆÈÀÓÇÍÏËÇÑÕÌ»ÀϽÓÀÊÑÀÓÈʟ ÓÀÌļÀ ÃÇËÀûÓÎØÖÅÎÑÎËÎÆοÌÄÍÎØÖ  ÃÈÒÄØÑÐ×ÑÄÐÍÓÇÖ×ÑÄÎÊÎÏÇ̺ÍÇÖ ÈÃÈÕÓÈÊ»ÖÓџÏÄÙÀÖ*DFTBWF§šÄÀÅÎÑÌ»

☛

¦†ÈÒÓÄ¿ÕÊÀÈÏÑÎÁ˺ÏÕ½ÓÈÓÀ̺ÓÑÀ ÃÄÍÔÀÄÅÀÑÌÎÒÓοÍ˽ÆÕÓÕÍÊÎÈÍÕ

ÏÄÑÏÀÓÐ ÌÄÓџÕ

Í»ÐÖÓÎÊÀËÎÊÀ¼ÑȨ

ÌÎÈÑÀ¼ÀÔÀÄÏÈÊÄÍÓÑÕÔļÊÀӟºÍÀ̺ÑÎÖÒÓÎ ÏÄüÎÓÇÖÊѼÒÇ֥ΊÀÁÁÀÓÎÊ¿ÑÈÀÊÎÒØͺÑ ×ÄÓÀÈÇ™ÄÍÓÑÈÊ»†ÎËÈÓÈÊ»•ÏÈÓÑÎÏ»ÏÑÎÊÄÈ ̺ÍÎØÍÀÄÆÊѼÍÄÈÓÎÊļÌÄÍÎÏÎØÄÓμÌÀÒÄ Ç•ÏÈÓÑÎÏ»ƒºÒÄÕͯÓÎÎÏμΠÒ¿ÌÅÕÍÀ ÌÄÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ ÀÒÊļºÍÓÎÍÇÊÑÈÓÈÊ»ÒÓÇÍ ••ÊÀÈÓÎØÖÔÄÒÌοÖÓÇ֏ÍÓÈÏÀÑÀÔÄÓÈʽ ÊļÌÄÍÎÔºÒÄÕÍÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀÊÀÓÀÔºÒÄÈÇ ÍÀÍÄÕÓÈÊ»†ÓºÑØÆÀ ÄÍÐļÍÀÈÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎ ×ÕÑÈÒÓ½ÊļÌÄÍÎÒØÌÁÎË»ÖÒÓÇÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊ» À͟ËØÒÇÍÀÊÀÓÀÔºÒÄÈ΄ÀÅÀٟÍÇÖ¨

ÓÀ̺ÓÑÀ

•ÆÍÀÓ¼ÀºÅÔÀÒÀÍʟÏÎÈÎÈÓѺ×ÎÍÓÀÖ ÄÍÐÄÏÈÒÓÑÀÓÄ¿ÔÇÊÀÍÀʽÌÇ

ÒÄÈÃØ͟ÌÄÈÖÒÓÎÍÃѽÌÎÄÊÓÕÍØÒÓºÑÕÍ ÔÀ ÒÀÖÆÄ˟ÒÎØÌĨ

☛

šºÓÑÀ

ÏÎØÏ»ÑÀÍ×ÀÌϟÑÈÓÎØÖÄ˺Æ×ÎØÖŸÑ×ÈÒÀÍÍÀÓѺ×ÎØÍ̺ÒÀÒÓÇÍ ºÊÔÄÒÇÆÈÀÍÀÊÑØÅÓοÍ¢ÈÊÀʺÖÆËÐÒÒÄÖ˺ÍĽÓÈ̺×ÑÈÊÀÈÒÓÇÍ

ÊÀÓÄØÔ¿ÍÄÓÀÈÏÑÎÖÓηÃÑØÌÀ™ÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎÖ ™ÀÑÀÌÀÍË»Ö ½ÏÎØΊÀÌÀџÖÌÄÏÎËË»×Àџ ÔÀ»ÔÄËÄÍÀÓÄËÄÈÐÍÄÈÊÀÈÌÄÓÎÍÏѽÄÃѽ ÓÎ؁ȟÍÍÇ”ÀÑÁÈÓÒÈÐÓÇ ÀË˟ʟÍÄÈØÏÎÌÎ šºÒÀÒ´½ËÀ¦ÓѺ×ÄȧÊÀÈÇÏÑÎÄÓÎÈÌÀ Ò¼ÀÓÎØÒØÍÄÃѼÎØÓÎØŠª ÓÎÎÏμÎ

§

ŠÓÎÌÄÓÀÉ¿ ÌÄûËÕÒ»ÓÎØ×ÀÈѺÓÈÒÄ ¦ÓÎÒØÍÓÑÈÏÓÈʽ±¸×ȲÓÎØËÀοÓÇÖ

ÓÎÈÒËÀÍÃÈʽÃÇÌλÅÈÒÌÀ ÄÏÀͺËÀÁÄÓÎ À¼ÓÇÌÀÆÈÀÃÇÌλÅÈÒÌÀÒÓÇ×ÐÑÀÌÀÖÄϼ ÓÎØŠØÌÅÐÍÎØŠÓÀÔÄѽÓÇÓÀÖÏÎئÎÃÇÆļ ÒÄÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÄÉÀÔ˼ÕÒÇÊÀÈÊÀӟÂØÉÇÓÇÖ ÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ§ ÏÎË¿ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÏÎØÓÀ ÊØÁÄÑÍÇÓÈʟ̺ÓÑÀÄÅÀÑÌÎÆ»ÖÓÎئÃÄÍ ÏÄÑÈËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÍÒÓÎÏѽÆÑÀÌÌÀÓÇÖÊØ ÁºÑÍÇÒÇÖ†ÀÏÀÍÃѺÎØÊÀÈÒÓÄÑοÍÓÀÈʟÔÄ ÃÇÌÎÊÑÀÓÈÊ»ÖÍÎÌÈÌÎÏμÇÒÇÖ§

¢ÊÀʽÖ×À̽Öº×ÄÈƼÍÄÈÒÓÎÍ×ÐÑÎÓÎØ ØÏÎØÑÆļÎتÆļÀÖÌÄӟÓÇÍÀÍÀÊμÍÕ ÒÇÓÕÍÏÑÐÓÕÍÎÍÎ̟ÓÕÍÏÎØÄÏÄ˺ÆÇÒÀÍ

­ÍÀÖ»ÑÄÌÎÖŸÍÔÑÕÏÎÖ ŠÎÁÀÑ½Ö ÌÄÓÑÇ̺ÍÎÖÊÀÈÊØѼÕÖÄÈËÈÊÑÈÍ»ÖÄÌÅÀͼÙÄÓÀÈÒÓÈÖÃÇËÐÒÄÈÖÓÎØÎÄÏÈ ÊÄÅÀË»ÖÓÇ֥џÏÄÙÀÖ†ÄÈÑÀÈÐÖšÈןËÇÖŠŸËËÀÖ¢¼ÃÈÎÖÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÄȽÓÈÒ¿ÒÒÕ ÌÄÖÎÈÄËËÇÍÈʺÖÓџÏÄÙÄÖÏѺÏÄÈÍÀÒÓÇѼÉÎØÍÓÈÖÄϽÌÄÍÄÖÄÊýÒÄÈÖÄËËÇÍÈÊÐÍ ÎÌÎ˽ÆÕÍÊÀÈÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÄȽÓÈÓÀTQSFBETÃÀÍÄÈÒÌοÔÀØÏÎ×ÕÑ»ÒÎØÍÓÎÄϽÌÄÍÎ ÃȟÒÓÇÌÀšŸËÈÒÓÀÒÓÎÏѽÒÕÏÎÓÎØŠŸËËÀÇÊØÁºÑÍÇÒÇÁÑ»ÊÄÀͺËÏÈÒÓÎÒ¿Ì ÌÀ×΢¼ÃÈÎÖÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÄȽÓÈļÍÀÈÄ¿ÊÎËÇÇÊÑÈÓÈÊ»ÆÈÀÓÇÍÀÑÆÎÏÎѼÀÓÕÍ̺ÓÑÕÍ ÀÅοÇͺÀÊØÁºÑÍÇÒÇ ½ÏÕÖ˺ÄÈ ºÏÑÄÏÄÏÑÐÓÀÍÀÄÉÀÊÑÈÁÐÒÄÈÓÈÀÊÑÈÁÐÖ ƼÍÄÓÀÈÊÀÈÌÄӟÍÀÀÏÎÅÀÒ¼ÒÄÈ•¼ÍÀȼÒÕÖÎ̽ÍÎÖÏÎØÏÑÎÒÏÀÔļÒØÒÓÇÌÀÓÈʟ ÍÀÄÉÀÍÔÑÕϼÒÄȯ½ÒÎƼÍÄÓÀȯÓÇÍÈÃȽÓÇÓÀÓÎØÓÑÀÏÄÙ¼ÓÇ ÌÈËÐÍÓÀÖÀÏ˟ ÊÀÓÀ ÍÎÇӟÊÀÈ×ÕѼÖÍÀÉÄ×͟½ÓÈÎÈ­ËËÇÍÄÖÌÈÊÑÎÌÄÒÀ¼ÎÈÏË»ÓÓÎÍÓÀÈÒÊËÇџÀϽÓÀ ̺ÓÑÀ™ÈÀØÓºÖÓÈÖÿÒÊÎËÄÖÐÑÄÖÎÓ½ÏÎÖ×ÑÄȟÙÄÓÀÈÓÇÍÀÍÔÑÕÏȟ ÀÅοÏ»ÉÀÌÄ ÒÓÎØÖŸÊÀÌÏÓÎØÖÊÀÈÃØÒÊμËÈÎØÖÎÈÊÎÍÎÌÎ˽ÆÎØÖÏÎØÌÀÖÊÎØ͟ÍÄÓÎß×ÓØËÎ

ÁÆÀ¼ÍÕ¨

ÆÈÀÃÈÎÈÊÇÓºÖÌÄƟËÕÍÍÎÒÎÊÎÌļÕÍÓÇÖÓ ÓÈÊ»ÖÊÀÈÓÕÍÀÍÀÏËÇÑÕÓÐÍÓÎØÖ¢ÈÄÏÈËÎ ÆºÖ ½ÏÕÖ˺ÄÈÓÎØÏÎØÑÆļΠºÆÈÍÀÍ̺ÒÀÀϽ ÓÈÖÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÄÖÓÎئPQFOHPW§ ½ÌÕÖÆÈÀÌÈÀ ÀʽÌÇÅÎџÀÏÎÃļ×ÔÇÊĽÓÈÌÄÓÇÍÈÒÓÎѼÀ ÀØÓ»ϺÅÓÄÈ×ÎÍÓѽÃοËÄÌÀÒÓΆŠ¢™¨ ™ÀȽÒÎÎÈÄÏÈËÎƺÖÀÅÎÑοÒÀÍØÂÇ˽ÁÀÔ ÌÀÒÓÄ˺×Ç ÎÈÀÍÓÈÃџÒÄÈÖļÍÀÈÏÄÑÈÎÑÈÒ̺ ÍÄÖ¨¸ÌÕÖÓÐÑÀÏÎØÎÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈÏÎØ ÄÏÄ˺ÆÇÒÀÍļÍÀÈÌÄÒÀ¼ÀÊÎÌÌÀÓÈʟÒÓÄ˺ ×Ç ÎÈÀÍÓÈÃџÒÄÈÖļÍÀÈÆÄÍÈÊÄØ̺ÍÄÖ ÊÀÈ ÏÎË¿ÏÈÎÈÒ×ØѺÖ†ÄÑÀÒÓÈʟÒÀÖ¨ÊØѼÀ šÀÑÈ˼ÙÀ¨ žÑÀ¼ÎÖ΁˺ÙÎ֏ÍÓ¼À½ÑÈÒÓÕÍÊÀ ÓÀÆÆÄËÈÐÍÏÄѼÁ¼ÀÖÊÀÈÊÀÓÀÒÓÎË»Ö

ÏÎØÓÈÖº×ÎØÌÄ×ÎÑӟÒÄÈ ļ×ÄÃØÎÒØÆÊÄ ÊÑÈ̺ÍÀÏџÆÌÀÓÀÍÀÏÄÈÁÆÀ¼ÍÎÍÓÀÖÀϽ ÓÎͦ•ØÀÆÆÄËÈÒ̽§ ½ÏÎØÍÎÒÇËÄؽÓÀÍ ÀϽÓÇ͆ÀÑÀÒÊÄØ» ¿ÒÓÄÑÀÀϽÓÇÍ ÄϼÔÄÒÇÌÄÃÀÊÑØƽÍÀÏÎØú×ÔÇÊÄÒÓÎ ÏѽÒÕÏÎÀϽÓÀš¥–»ÓÇÒÄÀϽÓÎØÖ ÀÒÓØÍÎÌÈÊοÖÍÀÀÍÓÈÃÑοÍÒÄÄÍÓÎ˺Ö ÏÎØÓÎØÖÒÓѺÅÎØÍÌÄÏÀџÍÎÌÎÓѽÏÎ ÊÀӟÓÕÍÏÎËÈÓÐÍ–»ÓÇÒÄÄϼÒÇÖÇÏÄÑÈϺ ÓÄȟÓÎØÍÀƼÍÄÈÀÅÎÑÌ»ÆÈÀÓÇÍÀÏÀƽÑÄØ ÒÇÓÇÖ×Ñ»ÒÇÖÃÀÊÑØƽÍÕÍÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÕÍ ÏÎËÈÓÐÍ

šÄƟËÇļÍÀÈÇÀÍÇÒØ×¼ÀÓÎØʽÒÌÎØ ÌÄÓÈÖÑÀÆÃÀ¼ÄÖÀËËÀƺÖÒÓÎÄÑÆÀÒÈÀʽ ÊÀÈÓÎÀÒÅÀËÈÒÓÈʽ¨†ÄÑÈÙ»ÓÇÓÎÖº×ÄÈƼÍÄÈ ÎÊÀÔÇÆÇӻ֏˺ÉÇÖ†šÇÓѽÏÎØËÎÖÏÑÎ ÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÄÍÇÌÄÑÐÒÄÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØÖ ÒØ ÍÓÀÉÈο×ÎØÖÊÀÈÌÈÒÔÕÓο֨—ÏÑÎÒÊË»ÒÄÈÖ ϺÅÓÎØÍÁÑÎ×»ÀϽÎ˽ÊËÇÑÇÓÇ×ÐÑÀ ÆÈÀ ÍÀÄÉÇÆ»ÒÄÈÓÀͺÀÏÀʺÓÀ̺ÓÑÕÍÏÎغ×ÄÈ ÀÍÀÊÎÈÍÐÒÄÈÇÊØÁºÑÍÇÒÇ ­ÓÒÈÀ¿ÑÈÎ †ÀÑÀÒÊÄØ» ÒÓÇÍÀ¼ÔÎØ ÒÀÓÎØ•ÑÆÀÓÈÊο™ºÍÓÑÎ؏ÑÊÀüÀÖ ÌÈ˟ ÒÓÎØÖÄÑÆÀÙÎ̺ÍÎØÖÓÇ֏ÑÊÀüÀÖÌÄÔºÌÀ ¦†ÎËÈÓÈʺÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖÊÀȏÒÅÀËÈÒÓÈʽ§ ÄÍÐ ÓÇÍÄÏÎ̺ÍÇ ŠŸÁÁÀÓÎ ÔÀÃÄ×ÓļÅÎÑļÖ ÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍÊÀÈÒØÍÓÀÉÈο×ÕÍÒÓΕÑÆÀÓÈ ʽ™ºÍÓÑÎ ÀØÏ˼ÎØ ¿ÒÓÄÑÀÀϽÏѽÒÊËÇ ÒÇÓÎØÏÑκÃÑÎØÓÎØ„ŸÊÇšÏÀÑο™ÀÈ ºÏÄÓÀÈÒØͺ×ÄÈÀ


–²“’–ŒŒ

‹¾¯¤·¤

¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ

¤¶§À°²¸°¥À©¤ ¦¬¤·²„¹¦¤°¬µ·½°

„

˾ļÇÆÎÓÇÆÌÆÀtÀ¿¸º¼Ä¼ÔÊu ÁÆÔ˸½¸Äü»ÒÆÊ˸Á¸¿È¼

θþÂØ˼ÈÆËÔþøÉ˾Ä >@>:G¾ÇÈÆÉÍÆÈÑ˾Ê ÆÇÆԸʻ¼Ä¼ÔμºÔļÀ»¼ÁËÓÉËÆÄ»À¸ºÐÄÀÉÃØ

¼Â¾ÄÀÁÓÁ̹ÒÈľɾ §ËÀʼǸÍÒÊËÆÌÉ˾ĤÌÑÉÀºÁËÆÄü ËÆÄÇÈؼ»ÈƤÃÇÑøÁ¸À˾ÄÌÇÆÌȺØ šÅÐ˼ÈÀÁÜĚñ§·¯Ž±Ã³ºµ³Æ˜ÀÜȺÆÊ ¥¸Ç¸Ä»ÈÒÆÌÀÁ¸ÄÆÇÆԾɼ¸ÇØÂÌ˸˾Ä

¤ÀÉÁ¾ÈÒʸÀËÀÑɼÀÊËÆ̥ѺÁ¸ÂÆ̸ÁÆÂÆÙ¿¾É¸Ä ˾ÉÌÃÍÐÄÔ¸ü˸ÅÙ&JLJFS2.,Á¸ÀÇÈƾºÆÙÄ˸À ËÐļºÁÈÔɼÐĸÇØËÆļÇÔËÈÆÇÆ–Ä˸ºÐÄÀÉÃÆÙ˾Ê šÌÈÐǸÕÁÓÊ°ÄÐɾÊÁ¸ÀÍÌÉÀÁѸÇØ˾ļ¾ÄÀÁÓ šÇÀËÈÆÇÓ–Ä˸ºÐÄÀÉÃÆÙœ¿¼ÉÃÀÁÓ¹¸ÈÙ˾˸ÇÆÌ »À¸¿Ò˼ÀƥѺÁ¸ÂÆÊÌÇÆÏÀѽ¼ÀËÆÌÊǼÈÀÉÉØ˼ÈÆÌÊ

¸Ã¼ÈÀÁÑÄÀÁ¾¾º¼ÉÔ¸–ÌËÓÄ˾ÄÀÁ¸ÄÆÇÆÔ ¾É¾¼ÅÒÍȸɼ¼ÙºÂÐË˸ÆÇÈؼ»ÈÆÊËÐÄ œ¥–»¾ÂÜÄÆÄ˸ÊØËÀtƸØÊ˾ÊšÂÂÑ»¸Ê

ÉËÆ¥–§¤Ÿ»ÀØËÀÇÒȸ¸ÇØ˾ÄÇÈÆ͸ÄÓ¸ÇÆÌÉÔ¸ ¸Ä˸ºÐÄÀÉÃÆÙü˾ļÇÀÁ¼ÔüľÉÌÃÍÐÄÔ¸ÌÍÔÉ˸

¿¸ÒμÀÇÑÄ˸ÒĸÄÉ˸¿¼ÈØÉÙÃøÎÆÁ¸À ¸ÌËØʼÔĸÀÆÀœÄÐÃÒļÊ¥ÆÂÀ˼ԼÊu

˸ÀÃÀ¸ÁÈÔÉÀþ¼ÇËÆÃÒȼÀ¸ ©ÇÆËÔ¿¼Ë¸ÀØËÀ¾Á̹ÒÈľɾŸ¸È¸Ã¸ÄÂÓÇÈÆÊÎÑÈÀÄ ËÆ̸Ä˸ºÐÄÀÉÃÆÙÉËÀʸ¼ÈÆü˸ÍÆÈÒÊÁ¸À¼ÇÔ½¾ÃÔ¸

ˆ®®ª°²·²¸´­¬­½ œÀÁ¸ÄÆÇÆԾɾ˾ʤÌÑÉÀºÁËÆÄǾºÑ½¼À ¸ÇØËÀÊÁ²¶·§°º«¹»À¸¹¼¹¸ÀÜɼÀʺÀ¸ËÆÄ ÇÆ̸ÌËÓÄ˾ÄǼÈÔƻƼÄ˼Ôļ˸ÀÉËÆ …¼©§³¯¸ºÀ³ –ÅÔ½¼ÀĸɾüÀп¼ÔØËÀÉËÀÊ»¾ÂÜɼÀÊ ËÆÌư¾ĸÊÇÈпÌÇÆÌȺØÊüËÑËÀÊ ÉÌĸÄËÓɼÀÊËÆÌü˾«Ô¸ÈÀÁ¸ÀËÆÄ ¤ÃÇÑø¸ÇÒÍ̺¼˾ÄǸȸ ÃÀÁÈӸĸÍÆÈÑÉ˸¶·µ¨±Â ²§º§ÇÆÌ»¾ÃÀÆÌȺÆÙÄÉ˾Ä ¼Â¾ÄÀÁÓ¼ÅÐ˼ÈÀÁÓÇÆÂÀËÀÁÓ ¾ÉËÑɾÁ¸ÀÆÀ¿ÒɼÀÊ˾Ê ¨ÆÌÈÁÔ¸ÊÁ¸À˾Ê¥˜™¡¤ ˜ÀÜȺÆÊ¥¸Ç¸Ä»ÈÒÆÌ»¾Â¸»Ó ÌÇƺÈÑÃÃÀɼ˾ĸÇØ͸ÉÓËÆÌ ĸº«±«¯Ë¸«¯¾»Æ̼ÀÑÉ˸ —¸ÂÁÑÄÀ¸ü˾ÄÒÄ˸žÁ¸À˾Ê ¥˜™¡ÃÒÎÈÀËƽ¿·Ã¹ĸ ÌÇÆɾüÀÜɼÀ˾ÄÇÈÆÛÇØ¿¼É¾ ˾ÊÂÙɾÊËÆÌ¿ÒøËÆÊ˾Ê µ³µ²§¸Ã§¹ šÇÔɾÊÃÀÂÜÄ˸ʺÀ¸˸¼Â¾ ÄÆËÆÌÈÁÀÁÑÆÇÈпÌÇÆÌȺØÊ ɾüÔÐɼÇÐʾÁ̹ÒÈľÉÓËÆÌ ¼ÔĸÀÒËÆÀþºÀ¸ÉÌÄÆÃÀÂԼʺÀ¸ ˾ÂÙɾtËÐļ¾ÄÆËÆÌÈÁÀÁÜÄ ÇÈƹ¾ÃÑËÐÄØÇÐʺÀ¸ǸÈÑ »¼ÀºÃ¸˾Ê»¼§±µ°·­¶Ãª§¹u ÉÙÃÍÐĸü˾»À¸ËÙÇÐÉÓËÆÌ–ÂÓ¿¼À¸ ÒμÀ¸ÇÆ»¼Î˼Ô¼ÇÀÉÓÃÐʾ–¿ÓĸØËÀ ÌÇÑÈÎÆÌÄ°§¯À±±§ÇÈƹÂÓø˸¼ÁËØÊ ¸ÇØ˾ÄÆÈÀÆ¿Ò˾ɾ˾ÊÌ͸ÂÆÁȾÇÔ»¸Ê Ž§¯¶µ¯§«Ã³§¯§»ºÀ

žÁ¸ÄÆÇÆԾɾ ËÐÄœ¥–¸ÇØËÀÊ »À¸¹¼¹¸ÀÜɼÀÊ ËÆ̘ÀÜȺÆ̺À¸ ËÆÄ¢–¨¤ÕÁØ ÇÈÆɸĸËÆÂÀÉÃØ ˾ÊšÂÂÑ»¸Ê

❜❜

◆¸¸Ä¸Âѹ¼ÀËÆÄÈØÂÆÇÆ̸ĸÂƺ¼Ô É˾ÎÜȸÐÊÃÒÂÆÊËÆÌ¢–¨¤ÉËÆÄÇؼ ÃÆËÐÄœ¥–tÁ¸ËÑ˾ÊËÈÆÃÆÁȸËÔ¸Êu

ÆÙȺ¾É¼¾Á̹ÒÈľɾÙÉ˼ȸ¸ÇØËÀÊ»¾ÂÜɼÀÊËÆÌ ¸ÄËÀÇÈÆÒ»ÈÆÌ˾ÊŒ”À©°§±µ»ÆÆÇÆÔÆÊÃÀÂÜÄ˸Ê

ÇÐÂÓ¿¾Á¼tÃÇÀÈǸÈÑu ÉËÆÄ—º¼ÄØÇÆÌÂÆÁ¸À¸ÁÆ ÂÆÙ¿ÐÊü˸¹À¹ÑÉ˾Á¼ü

‡”§¶§³ª·Áµ»¨¸¼Â¾ÄÀÁѸÄ˸ÂÂѺø ˸ºÀ~¸ÌËÓ˾º¼ÄĸÀØ»ÐȾ¸Ã¼ÈÀÁÑÄÀÁ¾ μÀÈÆÄÆÃÔ¸Ó»¾tǸÁ¼ËÑÈÆÄ˸Àu¸ÇØ˾Ä

◆¸¹È¼ÀËÈØÇÆĸ żǼȸÉ˼Ô¾»À¸ÍÆÈÑ ü˾Ä”‡ˆÜÉ˼ĸ ¼Ä˸ο¼Ô¸ÌËÓ¾ÎÜȸ ÉËÆ¢–¨¤Á¸ÀĸÆÂÆÁ¾Èп¼ÔÁ¸ÀËÌÇÀÁѾ ¸Ã¼ÈÀÁÑÄÀÁ¾¼ÇÀÁÌÈÀ¸ÈÎÔ¸É˾ÄǼÈÀÆÎÓ

ÃÑξÊüËÆÄ…³ª·Á§†©«³Ç¶µ»±µÁ¸À˾2.,»¾ÃÀ

´ÇÐʼÔǼθȸÁ˾ ÈÀÉËÀÁѾ¤ÂÌÃÇÀ¸ÁÓ

¸Ç¸È¸Ô˾˾ºÀ¸ĸ˸ÅÀ»ÒϼÀÒĸʰ¾ĸÊ ÉËÀÊœ¥–Ó˸ÄËÆ»ÜÈÆËÆÌ“²¶À²§ÉËÆÄ

◆¸ÌÇÆ»¼Î˼ÔÉÙÄËÆ øÉ˾Ä–¿ÓĸËÆÄÇÈÐ ¿ÌÇÆÌȺØ˾Ê—µ»·°Ã§¹ ºÀ¸ĸÇÈÆÎÐÈÓÉÆÌÄɼ ª¯«»®«ºÂ¸«¯¹ËÐļ¾ ÄÆËÆÌÈÁÀÁÜÄÇÈƹ¾ÃÑ ËÐÄtØÇÐʺÀ¸ǸÈÑ»¼Àº ø˾ÊÆÈÀÆ¿Ò˾ɾÊ˾Ê Ì͸ÂÆÁȾÇÔ»¸Êu

™ÀÁ¸ÀÆÉÙľ¾ÌÇØ¿¼É¾˾ÊÇܾɾÊ˾Ê ¤ÂÌÃÇÀ¸ÁÓÊÉ˾2.,¨ÆÂÒļ»ÀØËÀÒĸÄÒÆǼ»ÔÆ

—º¼ÄØÇÆÌÂÆu

ËØÉÆœÁ¸ËÑȺ¾É¾˾ʨ짹ÇÆÌÓ˸Ä

❛❛

ÂÆÁ¸ÀǼÈÀÉÉØ˼ÈÆǾÉÀѽ¼ÀÇÈÆÊ˾

ºÀ¸tÁÆÃÇÔĸÉ˾ÄÇܾɾ ˾ʤÂÌÃÇÀ¸ÁÓÊÉËÆÄÁ–

ÍËÑÁÀ¸ÇÆÌËÆÌÊÇÈØͼȸÄ

◆¸Á¸Ë¸¹Ñ¼ÀÁÑ¿¼ ÇÈÆÉÇÑ¿¼À¸ÇÈÆÁ¼ÀÃÒ ÄÆÌĸtÀÉÆǼ»Ð¿¼ÔuËÆ Ž»¶·¯§°ÇÇÈع¾ø ÇÆ̼ÀËÆÌȺ¼ÔÐʸÄÑ ÎÐøÉ˾ļÅÆÃÑÂÌÄɾ ËÐļ¾ÄÆËÆÌÈÁÀÁÜÄ ÉÎÒɼÐÄ

˾ÄÁ̹ÒÈľɾ˾Ê¢™

ÆÀθÃƺ¼Â¸ÉËÆÔ¼ÀɹƼÔÊ˸ÇÈѺø ˸ØÇÐÊ͸Ôļ˸À»¼ÄÒÎÆÌĸÂÂÑżÀÁ¸À

¸Ã¼ÈÀÁÑÄÀÁ¾¾º¼ÉÔ¸ÇÐÊ

“½¦­¤®²¶s²¯³À°¤ ª³Ç®ªµª·ª¶’„t

É˾ļÁÇÆÃÇÓt–ĸËÈÆÇÓu ËÆÌ2JLFÁ¸Ë¾ºØȾɼ

ÄÁ¸ÀÒÎÆÌÄǼÈÑɼÀÎÈØÄÀ¸¸ÇØ

¸Ë¸ÄËÀÁØ ¢–¨¤ÕÁØÇÈÆɸĸËÆÂÀÉÃØÁ¸À ÈØÂÆ˾ÊšÂÂÑ»¸ÊËÀÊÆÇÆÔ¼ÊÒ¸¹¼¸ÇØ ËÆĘ¥¸Ç¸Ä»ÈÒÆ̧ËÆǸÔÉÀƸÌËØÆ °Â¾ĸÊÇÈпÌÇÆÌȺØÊ»À¸¹¼¹¸ÔÐɼ˾Ä¥¼ÈÔ˾ʼ¾ÄƸüÈÀÁÑÄÀÁ¾ÊtÁÆÀÄÓÊ ÇÈÆÉÇÑ¿¼À¸ÊuºÀ¸˾ĸÄËÀüËÜÇÀɾËÐÄ °«·ªµ¸°Ç¶¿³ØÇÐÊ˾ļÃÍÑÄÀɼÉËÀÊ »¾ÂÜɼÀÊËÆÌƘ¥¸Ç¸Ä»ÈÒÆÌÁ¸ÂÙ˼ȸ ĸþºÔļÀÂغÆʤÀ¼ÄÂغÐtÁ¼È»ÆÉÁØ ÇÆÀu HE=F:G,:<ALºÀ¸ǸÈÑ»¼ÀºÃ¸ °»¨«·³µÈ³ËÀÊœ¥–ÁÑËÀËÆÆÇÆÔÆ¸Ä »¼ÄºÄÐÈÔ½¼Àư¾ĸÊÇÈпÌÇÆÌÈ ºØÊÉÔºÆÌȸËÆÅÒÈÆÌÄƤÃÇÑøÁ¸ÀÆÀ ¸Çƺƾ˼ÌÃÒÄÆÀÇÀ¸ϾÍÆÍØÈÆÀËÆÌÇÆÌ ËÆĹÂÒÇÆÌÄĸÌǾȼ˼Ô˸§±­®¯³À¸Í¼ ÄËÀÁѼÁ¼ÔľÊ˾ÊÎÜȸÊØÇÐʸÁÈÀ¹ÜÊ Á¸ÀÆÇÈÆÁÑËÆÎØÊËÆÌÆtËÈÀÉÁ¸ËÑȸËÆÊu ¶µ»¹ œ¼ÇÔÉÁ¼Ï¾ËÆÌÇÈпÌÇÆÌȺÆÙÉËÀÊ œ¥–ÁÆÈÌÍÜ¿¾Á¼ü˾ļÁ»ÓÂÐɾºÀ¸ ËÆļÆÈ˸ÉÃØ˾ÊÜß­¹§·ºÃµ»ØÇÆÌ Ǹȸ»ÆÉÀ¸ÁÑƼÁÑÉËÆ˼ÇÈؼ»ÈÆÊ ËÐÄœ¥–ÂÒ¼ÀÃÀ¸Á¸ÂÓÁÆ̹ÒÄ˸ÉËÆÌÊ šÂ¾ÄƸüÈÀÁÑÄÆÌÊ»ÌÄÑüÀϾÍÆÍØÈÆÌÊ ËÆÌ §Ë¾Ä¼ÄÂغмÁ»ÓÂÐɾÇÆÌÆȺ¸ÄÜ¿¾ Á¼ÇÈØÐȸºÀ¸ĸtÎÐÈÒɼÀuÉ˾ļÇÔÉÁ¼ ϾËÆÌÇÈпÌÇÆÌȺÆÙƤÃÇÑø¼ÔǼ t¼ÔøÉ˼ÍÔÂÆÀ¼ÔøÉ˼¸»ÒÈÍÀ¸›ÓËÐ ¾šÂÂÑÊuÁ¸ÀøÊ¿ÙÃÀɼÃÀ¸ѾÍÈÑɾ ¼ÄØÊÑÂÂÆÌÉÇÆÌ»¸ÔÆ̸ĻÈØÊ ËÆÌ ÃÑĸ˽¼ÈËÐĤÂÌÃÇÀ¸ÁÜÄ–ºÜÄÐÄ˾Ê –¿ÓĸÊŠ§°•µ©°˾ÄÆÇÆÔ¸½·»¸µ¶±­ ·Ë¸§²«É˾ÄÁÌÈÀƼÅÔ¸tšÌÁ¸ÈÀÉËÆÙü ¾šÂÂÑ»¸¼ÌÁ¸ÈÀÉËÆÙü¾–¿Óĸu

ËÆ̼¾ÄÀÁÆÙ™¾ÃÆÉÔÆÌÇܾɼ˾ĤÂÌÃÇÀ¸ÁÓÉ˾ 2.,´ÃÐʾÉÙù¸É¾ÇܾɾÊü˸ÅÙ™¾ÃÆÉÔÆÌ Á¸À2.,ÉÙÃÍÐĸüǾÈÆÍÆÈԼʻ¼ÄǼÈÀ¼ÂÑà ¹¸Ä¼ɸÍӷº·§ºÀ¸§¶§©Ç·«»¸­ÇܾɾÊ˾Ê ¤ÂÌÃÇÀ¸ÁÓÊÇÈÆʼ˸ÀȼԸ¾ÆÇÆÔ¸»È¸É˾ÈÀÆÇÆÀ¼Ô˸À ÉËÀÊÔ»À¼ÊºÈ¸ÃÃÒÊ»¾Â¸»Ó¼ÄËØʼ¾ÄÀÁÆÙÎÜÈÆÌ ¡¼ѸÂغÀ¸¾Á̹ÒÈľɾ˾Ê¢™ØÎÀÃØÄÆ»¼Ä ÇÈÆÉËÑ˼ÌɼËÆļ¼ٿ¼ÈƸÄ˸ºÐÄÀÉÃØËÆÄÆÇÆÔÆ Çȼɹ¼Ù¼À¸ÂÂÑÒÁ¸Ä¼ØËÀÓ˸Ä»ÌĸËØĺÀ¸ĸËÆÄ ÄÆ¿¼ÙɼÀšÑÄÇÈѺøËÀ»¼ÄǼÈÀ¼ÂÓÍ¿¾¾ÈÓËȸ ËØ˼ÆÀ¸ÀËÀÑɼÀÊËÆ̥ѺÁ¸ÂÆÌǼÈÔÉÁ¸Ä»ÑÂÆ̼ÔĸÀ ÇÀ¿¸ÄØ˸˸¹ÑÉÀüÊÁ¸¿ÜʾǼÌÈÑ˾Ê2.,Ó˸Ä ¼Â¼Ù¿¼È¾ĸÇȸºÃ¸ËÆÇÆÀÓɼÀËÆIJFQü˾Ä&JLJFS ËÆÌŒ†§¸¯±À°­ÒÎÆÄ˸ÊÃÑÂÀÉ˸¸Ç¸Â¸ο¼Ô ¸ÇØËÀʸÇƽ¾ÃÀÜɼÀÊËÐÄÇÈܾļȺ¸½ÆÃÒÄÐÄ˾Ê ¤ÂÌÃÇÀ¸ÁÓÊÇÆÌ¿¸¼ÇÀ¹ÑÈÌĸÄËÆÄÁȸËÀÁØÇÈÆÛÇÆ ÂƺÀÉÃØ šÇÀÇÂÒÆÄÉËÆÃÀÁÈÆÉÁØÇÀÆ˾ÊšÇÀËÈÆÇÓÊ –Ä˸ºÐÄÀÉÃÆÙÁ¸ÀËÐĸÈÎÜÄ˾Êšš¿¸˼¿ÆÙļĻ¼ ÎØüļÊ«³¯¸½È¸«¯¹ÇÆÌÒ¸¹¼¾¼Ë¸ÀȼԸ¸ÂÂÑ¿¸ ¼Å¼Ë¸É˼ÔÁ¸ÀËƺò­²§ÇܾɾÊ˾ʤÂÌÃÇÀ¸ÁÓÊ Á¸¿ÜÊÆÀ»¾ÂÜɼÀÊËÆ̸ÄËÀÇÈÆÒ»ÈÆÌ˾ÊÁ̹ÒÈľɾÊ ¸ÃÍÀɹ¾ËÆÙļ̿ÒÐÊ˾³µ²¯²Çº­º§˾ÊÇܾɾÊÁ¸À ¼º¼ÔÈÆÌļÈÐËÓø˸ºÀ¸ÇÀ¿¸ÄØ»ØÂƸÇØ˾ÄǼÌÈÑ ˾ÊÁ̹ÒÈľɾÊ˾Ê¢™ ´ÇÐÊظ»¼ÔÎÄÆÌľ¸ÄËÀǸÈÑ¿¼É¾ü˸ÅÙ˾Ê Á̹ÒÈľɾÊÁ¸À˾Ê¡.,¿¸ÉÌļÎÀÉ˼Ô¥¾ºÒÊÃÑÂÀÉ˸ ÇÈÆÉÁ¼ÔüļÊÉËÆ¥–§¤ŸǾº¸ÔÄÆÌĸÁØþøÁÈÙ ˼ȸ˾ÄÌÇØ¿¼É¾ÉμËÀÁÑü˾2.,»ÀØËÀØÇÐÊ ÂÒļ»¼ÄÌÍÔÉ˸Ä˸ÀÃØÄÆÆÀ¼ÃÇÂÆÁÒÊüËÆ™¾ÃØÉÀÆ »¾Â¸»ÓƤ¨šÁ¸À¾¤ÂÌÃÇÀ¸ÁÓ«¸È¸Á˾ÈÀÉËÀÁÓ ÑÂÂÐÉ˼Ó˸ľ¼ÃÇÂÆÁӿ̺¸ËÈÀÁÓÊ˾Ê2.,üËÆÌÊ Âƺ¸ÈÀ¸ÉÃÆÙÊ˾Ê¡ÆÄÓÊ—¸ËÆǼ»ÔÆÌ
™ØÁºÑÍÇÒÇ

¥Î†¢ ¥˜™˜

¥ÎØÄÈÒÇÆοÍÓÀÈÀÏÎÊÄÅÀËÈÒÌοÖ



†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

¥ÀÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÓÎ؆Š¢™ļÍÀÈÏÎËÈÓÈʟØÏÀÑÉÈÀʟ ÊÀÈÀÅÎÑοÍÓÇÅØÒÈÎÆÍÕ̼ÀÓÎØ ÆÈ´ÀØÓ½ÊÀÈÎÈÀÏÄÈ˺Ö ÃÈÀÆÑÀÅÐÍÃÄÍÁÎÇÔοÍÒÓÇÍÏÀÑοÒÀşÒǨ

ϽÓÇÍÏÑÎÓÑÎÏ»ÒÓÎØÖÁÎØËÄØÓºÖ¦ÎÈØÏÎØÑÆμÍÀ ÍÈÐÔÎØÍÓÇÍÊÀØÓ»À͟ÒÀÒÀÖ§ÓÎ؁ÈÐÑÆÎ؆À ÏÀÍÃѺÎØÅӟÒÀÌÄ̽ËÈÖÒÄÌ»ÍÄÖÒÄÀÏÄÈ˺ÖÆÈÀ ÃÈÀÆÑÀźÖ»ÒĦÀÊÑÈÓÎÌØÔ¼ÄÖ§ÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑÆο

½ÓÈÔÀÀÒ×ÎËÇÔļÌÄÓÇÍ™ÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊ»¢ÌŸÃÀ ½ÓÀÍÄÏÈÒÓѺÂÄÈÀϽÓÎÄÉÕÓÄÑÈʽ —ÄÍÓØÏÕÒÈÀÊ»ÌÄÓÀÒÓÑÎÅ»ÀØÓ»ÄͽÖÏÑÕÔØÏÎØÑÆο ÏÎØÄÏÈ

×ļÑÇÒÄÍÀÏļÒÄÈÓÎÏÎËÈÓÈʽÏÑÎÒÕÏÈʽÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÀË˟ÊÀÈÓÇÍ ÊÎÈÍÕͼÀ ½ÓÈļÍÀȽ×È̽ÍÎÀÍÎÈ×Ó½ÖÒÓÇÍÊÑÈÓÈÊ»ÊÀÈÒÓÈÖÃÈÀÅÎ ÑÄÓÈʺÖÀϽÂÄÈÖ ÀË˟ÊÀÈÃÄÍÀÏÎÙÇӟÓǦÒÈÃÇџÄÒÕÊÎÌÌÀÓÈ Ê»§ÏÄÈÔÀÑ×¼À ½ÏÕÖÊÀÈÓÇÍÄÍÎ×ÎÏμÇÒÇÓÇÖÃÈÀÅÎÑÄÓÈʻ֟ÏÎÂÇÖ ÎÅļËÄÓÀÈ̟ËËÎÍÒÓÈÖÏȺÒÄÈÖÏÎØÀÒÊοÍÓÀÈϟÍÕÓÎØÀϽÓÎØÖ ÒÓÄÍοÖÓÎØÒØÍÄÑƟÓÄÖÏÎØÒØ×͟ÏØÊ͟ļÍÀÈÿÎÓ½ÍÎØÖÏÈÎÒÊËÇ Ñμ¯½ÏÕÖϟÍÓÀ¯ÒÓÇÍÀÍÎ×»ÓÇÖŸËËÇÖÀÍÓ¼ËÇÂÇÖ ƒÀÓÎÌÀÙºÂÄÈ»ÔÀÓÎÃÈÀË¿ÒÄÈÓΨÌÀÆÀټΆÀÏÀÍÃѺÎØÀ̺ ÒÕÖÌÄӟÓÇÍÄÏÈÒÓÑÎÅ»ÓÎØÀϽÓÇ͢؟ÒÈÆÊÓÎÍ ÔÀÄÏÈÒÇ̟ÍÄÈ ½ÓÈÎÏÎÈÀûÏÎÓÄÃÈÀÅÎÑÎÏμÇÒÇ»ÅÎØÒÄÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÁÎØËÄØÓ» ÒÇÌÀ¼ÍÄÈÊÀÈÀÏÎ̟ÊÑØÍÒ»ÓÎØÀϽÓÇÍ™ÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊ»¢ÌŸÃÀÓÎØ †Š¢™ ļÍÀÈÓÀÄÑÕÓ»ÌÀÓÀÏÎØÀÏÀÒ×ÎËοÍÏÎËËοÖ †ÎËËμÄÈÒÇÆοÍÓÀÈÍÀ¦ÏŸÑÄÈÓÐÑÀÊÄşËÈÀ§ÏÑÈÍÀÏËÕÔļºÍÀ Ê˼ÌÀÀÍÓÈÏÀџÔÄÒÇÖÊÀÈÄÒÕÒÓѺÅÄÈÀÖÒÓΆŠ¢™šŸËÈÒÓÀÎÈÏËÇ ÑÎÅÎѼÄÖÔºËÎØÍÓÎÍÒØ×͟ÄËÄØÔÄѽÒÓÎÌÎÀÍÓÈÏѽÄÃÑ΃†ŸÆÊÀËÎ ÍÀÏÑÕÓÎÒÓÀÓļÒÄÒÊËÇÑ»ÒӟÒÇÒĽÒÎØÖÃÇÌÈÎØÑÆοÍÙÇÓ»ÌÀÓÀ †ÑÐÓÎÖÒÓ½×ÎÖÀØÓÐÍļÍÀÈÎÆÑÀÌÌÀÓºÀÖÓÇÖ™ÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊ»Ö

¬ÅÑÎÍÄÖÁŸÙÎØÍÌÀÒÓ¼ÆÈÎ ÒÓÀ׺ÑÈÀÓÎ؁ÈÐÑÆÎØ ÍÓÈÊÑÎؽÌÄÍÀÏÎËÈÓÈʟÒØÌźÑÎÍÓÀÒÏÑÐ×ÍÎØÍÓÎÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽÒÄÏÎÆÊѽÌÒÓÄËÄ×Ðͨ ¢ÌŸÃÀÖÓÎ؆Š¢™«Ñ»ÒÓÎÖ†ÀÏÎØÓÒ»Ö ÀÅοÏÎËËμÄÑÌÇÍÄ¿ÎØÍ ÓÇÍÀÏÎÒÓÑÎÅ»†ÀÏÀÍÃѺÎØÀϽÓΆÀѼÒȽÓÈÌÄÓÎÔºÌÀÓÇÖ™¢ÔÀ ÀÒ×ÎËÇÔļÒØÍÓÎÍÈÒ̺ÍÀÌÄÓÇÍÄÏÈÒÓÑÎÅ»ÓÎØÀϽÓÎÄÉÕÓÄÑÈʽ ÕÖ

Ô¿ÍÄÓÀÈÒÄ¿ÅÎÖÊÀÈÓ½ÍÎÏÎØÃÄÍÔÀ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈοÒÄÏÎӺμÃÈÎÖ ¢†ÀÏÎØÓÒ»ÖÀÈÓÈÎ˽ÆÇÒÄÓÇͺÊÑÇÉ»ÓÎØÊÀÈÓÇÁ¼ÀÈÇÄϼÔÄÒ» ÓÎØÏÑÎÖÓÎÍ›¼ËÈÏÏΊÀ×ÈͼÃÇÕÖÌÈÀŸÓØ×ÇÒÓÈÆÌ»ÀϽÓÇŽÑÓÈÒÇ

ÒÇÖÏÎØÒÓÇѼÙÄÈÌÄÓÇÍ»ÅÎÓÎØÌÄÓÀÁË»ÔÇÊÄÀÊÀÑÈÀ¼ÀÒÄÏË»ÑÇ ÀÍÓ¼ÔÄÒÇÊÀÈʟÔÄÓÇŸÑÍÇÒÇÓÎØÆÑÀÌÌÀÓºÀÓÇÖ™ÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊ»Ö ¢ÌŸÃÀÖÓÎ؆Š¢™ÒÓÀ̺ÓÑÀÏÎØÄÉÀÆƺËÔÇÊÀÍ üÍÎÍÓÀÖºÓÒÈÌÈÀ

ÀÈ×Ì»½ÓÈÓÎÔºÌÀÃÄͺ×ÄÈÊËļÒÄÈ ¢ÈÄÈÒÇÆÇÓºÖÀØÓμÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÎØͽÓÈÎÆÑÀÌÌÀÓºÀÖÓÇÖ™¢ÊÀÈ ÊÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈʽÖÄÊÏѽÒÕÏÎÖÒØ×͟ÓÒÀËÀÊÐÍÄÈÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽ ÄÏÈÓÄËļÎÊÀÈ̟ËÈÒÓÀÒÄÊѼÒÈÌÄÖÒÓÈÆ̺ÖÊÀÈÀØÓ½ÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÒØ ÍÄ×ÈÒÓļ ¢¼ÃÈÎÖ΁†ÀÏÀÍÃѺÎØÏÎØÒØÍÎ̼ËÇÒÄÓÇËÄÅÕÍÈʟÌÄÓÎÍ«Ñ» ÒÓΆÀÏÎØÓÒ» źÑÄÓÀÈÍÀÓÎØļÏĽÓÈÃÄÍÌÏÎÑļÀÅοÀϽÓÎÍ™À ÍÎÍÈÒ̽ÓÇÖ”ÎØË»Ö ÀÍÓÈÊÀÔÈÒӟÓÎͼÃÈÎÒÓÈÖÒØÍÄÃÑȟÒÄÈÖÍÀÀÏÄØ

ÓÕÍÒÓÈÆÌÐÍÏÎØØÏ»Ñ×ÀÍÒÓÇ”ÎØË» ¥ÎÙ»ÓÇÌÀļÍÀȽÓÈØϟÑ×ÎØÍÒØÍÄÑƟÓÄÖÓÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎØÏÎØ ÄÏÈ̺ÍÎØÍÍÀ¦ÓÄËÄÈÐÍÎØÌħÌÄÓÎÍ«Ñ»ÒÓÎ ÄÍÐÒÓÎÍ×ÎѽÓÕÍÏÈ ºÒÄÕÍÌÏ»ÊÀÍÊÀÈÒÓÄ˺×ÇÏÎØÁѺÔÇÊÀÍÀϺÍÀÍÓ¼ÓÎØÒÓÇÍÄÒÕÊÎÌ ÌÀÓÈÊ»ÀÍÀ̺ÓÑÇÒÇÓÎØÊÀÈÁÑ»ÊÀÍÄØÊÀÈѼÀÍÀ¦ÉÄÊÀÔÀѼÒÎØÍ ËÎÆÀÑÈÀÒÌο֧ —ØÏÄÑÁÎËÈÊ»ÏÑÎÒÕÏÈÊ»ÊÀÈÏÑÕÓ½ÆÍÕÑÇÒĺÍÓÀÒÇÊÀÈÊ˼ÌÀÊÀ ÄϼÔÄÒÇÄͽÖÊÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊοÄÊÏÑÎÒÐÏÎØÒÄ̺ËÎÖÓÇÖÊØÁºÑÍÇ

ÊÀË»ÀÅÎÑÌ»ÍÀÁÆÎØÍÀϽÓÇÔ»ÊÇÓÀÌÀ×À¼ÑÈÀÊÀÈÍÀÀÑ×¼ÒÄÈÌÈÀ ÒÊËÇÑ»ÄϼÔÄÒÇÊÀӟÓÎ؆ÀÏÎØÓÒ» ÒÓÇËÎÆÈÊ»½ÓȦÌÀÖÓÀº×ÄÈ ʟÍÄÈÏÎË˟§ ŠÓÎÏÀÑÀÒÊ»ÍÈÎÏÎË˟ÒÄ͟ÑÈÀÊØÊËÎŽÑÇÒÀÍ ½ÏÕÖÓνÓÈΆÀ ÏÎØÓÒ»ÖÄÏÈÃÈÐÊÄÈÇÑÕÈÊ»ºÉÎÃÎÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÀÏÎÊÓ»ÒÄÈÏÎËÈÓÈʽ ºÑÄÈÒÌÀÆÈÀÓÇÌÄӟ†ÀÏÀÍÃѺÎØÄÏÎ×» ÀË˟ÊÀÍļÖÃÄÍÒÇÌļÕÒÄ ½ÓÈÒÓÇÍÀÑ×»ÓÇÖÎÌÈ˼ÀÖÓÎغÊÀÍÄ˽ÆÎÆÈÀÒØËËÎÆÈÊ»ÄØÔ¿ÍÇÀË˟ ÊÀÈÒØËËÎÆÈÊ»ÏÎËÈÓÈÊ»ÒÓ»ÑÈÉÇÓÕÍ̺ÓÑÕÍ

¸

ÒÎÏÄÑÍοÍÎÈÐÑÄÖÓ½ÒÎÅÎØÍÓÐÍÎØÍÓÀÒÄ͟ÑÈÀ½ÓÈÃÄÍ ÀÏÎÊËļÄÓÀÈÎÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÍÀÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÌÈÀͺÀ ÀÑ×»ÌÄÀÍÀÒ×ÇÌÀÓÈÒ̽ÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ºÒÓÕÊÀÈÎÑÈÀʽ ­×ÄÈŸËËÕÒÓÄÓÇÍÀÅÎÑÌ» ÀÅοÌÄӟÊÀÈÓÇÒØ͟ÍÓÇÒ»ÓÎØÌÄ ÓÎÍÏËÀÍÇӟÑ×Ç¢ÌϟÌÀÌÏÎÑļÍÀÄÆÊÀÓÀËļÂÄÈÓÎ×ÀÑÓÎÅØ ˟ÊÈÎÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ•ÉÕÓÄÑÈÊÐÍÒÄŸËËÀ׺ÑÈÀ ¬ËËÕÒÓÄμÃÈÎÖÒÄÀÍ¿ÏÎÏÓÎ×ѽÍÎļ×ÄÃÇËÐÒÄȽÓÈÃÄÍ ÔÀÏÀÑÀÌļÍÄÈÄϼÏÎË¿†ËÇÑÎÅÎѼÄÖÀÍÀźÑÎØͽÓÈÃÄÍ ÏÑÎÓ¼ÔÄÓÀÈÒÓÇÍÏÀÑοÒÀşÒÇÍÀÀÍÀÁÀÔ̼ÒÄÈÓÎÍ‚ÇÌ»ÓÑÇ ‚ÑοÓÒÀ ÀË˟ÍÀÓÎÏÎÔÄÓ»ÒÄÈÕÖÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÓÇÖÄËËÇÍÈÊ»Ö ÃÈÏËÕÌÀÓ¼ÀÖÏѽÒÕÏÎÌÄÏÈκÍÓÎÍÀÏÎËÈÓÈʟ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʟ šŸËÈÒÓÀʟÏÎÈÎÈÏÎØÁ˺ÏÎØÍÓÎͦÀºÑÀ§ÏÎغ×ÄÈÀÏÎÊÓ»

ŠÓÎÁŸÔÎÖÊØÁÄÑÍÇÓÈʺÖ ÀËËÀƺÖ ÒÄÈÏѽÒÅÀÓÀΫŸÑÇÖ†ÀÌÏοÊÇÖ źÑÍÎÍÓÀÖÒÓÇ×ÐÑÀ ÄÏÄÍÿÒÄÈÖÄÊÀÓÎÌÌØѼÕÍ ÃÄÍÀÏÎÊËļÎØÍÍÀļÍÀÈÀØÓ½ÖÏÎØ ÔÀÄÆÊÀÓÀÒÓÀÔļÒÓÎÍÄÎÊËÀÒÈʽÓÇÖ”ÀÒÈ˼ÒÒÇÖŠÎżÀÖ —ÄÍÃÄ×½ÌÄÍÇÌÄÓÀʽÌÈÒdžÀÌÏοÊÇÌÏÎÑļÍÀÀÍμÉÄÈ ÓÎÍÃѽÌÎÊÀÈÆÈÀŸËËÄÖÀËËÀÆºÖ ½ÏÕÖÓÇÍÄϟÍÎÃ΁ÄÑÎØ ˟ÍÎØÒÓΚÀɼÌÎØÊÀÈÒÓÎÍÏØÑ»ÍÀÓÕÍÒÓÄÍÐÍÒØÍÄÑÆÀ ÓÐÍÓÎØÕÖØÏÎØÑƽÖ•ÏÈÊÑÀÓļÀÖ ÆÄÆÎͽÖÏÎØÔÀÄÏÈÓѺÂÄÈ ÓÇÍļÒÎÃÎÒÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÊÀÈŸËËÎØÒÓÄ˺×ÎØÖ

ŠÓÎÏËÀ¼ÒÈÎÀØÓ½ÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÎØͽÓÈÌÏÎÑļÍÀÏÑÎÒÓÄ ÔοÍÒÓÎÒ×»ÌÀØÅØÏÎØÑÆμÒÓÀØÏÎØÑÆļÀ™ÎÈÍÕÍÈÊ»Ö ÒşËÈÒÇÖ ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍÊÀÈ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖ ÌÄÀÈÓÈÎËÎƼÀÓÇÍ ÏÑÎÐÔÇÒÇÀÍÀÏÓØÉÈÀÊÐÍÃÈÀÃÈÊÀÒÈÐÍÊÀÈÓÇÃÈÄØʽËØÍÒÇ ÓÎØÊØÁÄÑÍÇÓÈÊοºÑÆÎØ ÄÍÐÌÏÎÑļÍÀØϟÑÉÎØÍÎÑÈÀʺÖ ÀËËÀƺÖÒÄÄϼÏÄÃÎØÅØÏÎØÑÆÐÍšÈÀÏÄѼÏÓÕÒÇÏÎØ×Ñ»ÙÄÈ ÄɺÓÀÒÇÖļÍÀÈÊÀÈÀØÓ»ÓÇÖ›ÐÅÇցÄÍÍÇÌÀӟ ÏÎØÔÄÕÑļ ÄÀØÓ»ÍÀÃÈÊÇ̺ÍÇÊÀÈ ÀÍÄɟÑÓÇÓÀÀϽÓÇÒ׺ÒÇÓÇÖÌÄ ÓÇšÀÑÈ˼ÙÀ…ÄÍÎÆÈÀÍÍÀÊÎÏοËÎØ ÄÊÓÈ̟½ÓÈÃÄÍÅÀ¼ÍÄÓÀÈ ÇÃÎØËÄȟÓÇÖοÓÄÓÎϽÒÓÎÏÎØÄÏÈ˺×ÓÇÊÄÀÍÓÀÍÀÊ˟ÓÎØÖ ÍÈÊÇŽÑÎØÖÀÆÐÍÄÖÏÎغ×ÄÈÃÐÒÄÈÆÈÀÓΆŠ¢™ÊÀÈÓÇÃÇ ÌÎÓÈʽÓÇӟÓÇÖ


¥Î†¢ ¥˜™˜

™ØÁºÑÍÇÒÇ

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

ÍÓ¼ÔÄÓÀ¦ÄÍÄÑÆÎÏÎÈ»ÔÇÊħÊÀÈÇÅџÒÇÏÎØÓÎØÀÏÎüÃÄÓÀȽÓÈ ļÏÄÒÄÊËÄÈÒÓ»Ò¿ÒÊÄÂÇÆÈÀÓÀ̺ÓÑÀ ¦ÌÄÀØӟÏÎØʟÍÄÓÄÔÀ ÃÈÀË¿ÒÄÓÄÓΆŠ¢™§ ¢¼ÃÈÎÖÀϽÓÎÁ»ÌÀÓÇÖ”ÎØË»ÖÓ½ÍÈÒĽÓÈÒÓÇѼÙÄÈÓÀ̺ÓÑÀ ÀË˟ ÓÎÍÄͽ×ËÇÒÄÎÓѽÏÎÖÊÀÈÓοÅÎÖÓÎØŠÀ×ÈͼÃÇÒÓÇÍÀÍÀÏÓØÉÈÀÊ» ÀÍÀÆÊÀȽÓÇÓÀÒÓÇÍÎÏμÀÁŸÒÈÒÄÓÇÍÎÌÈ˼ÀÓÎØ ÎÎÏμÎÖ×ÀÑÀÊÓ»•ÅȟËÓÇÖÆÈÀÓΚÀɼÌÎØÓÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎÊÎÈÍÕÍÈʻֺÊÑÇÉÇÖ

—Ò¿ÆÊÑÎØÒÇÆÈÀÓÎÌļÆÌÀÏÎËÈÓÈʻ֨ ÆÊѼÍÈÀÓÕÍÓÄËÄØÓÀ¼ÕÍ

—

ÆÀÑΚÀɼÌÎØÀÍÀË¿ÎØÍÄÉÎ

ÄϽÌÄÍÄÖ ̺ÑÄÖ ÍÀ ØϟÑÉÄÈ

ÓÇÓÀÓÕÍÇÌÄÑÐÍ Ó¼ÏÎÓÀÃÄÍ

ÇÌÄÑÐÍ ½ÏÕÖÄÊÅџ ÒÓÇÊÄ ÀϽ ÃȟÅÎÑÄÖ

ÍØ×ÈÒÓÈʟ ÓÇ ÃÇÌÎÒʽÏÇÒÇ ÓÇÖ(10ÆÈÀÓΚFHB ÇÎÏμÀ

ºÍÀÃÄ¿ÓÄÑΦÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀʽ§ Ê¿ÌÀ ÌÄÏÑÕÓÀÆÕÍÈÒÓ»ÓÎÍ

ÀÏÎÊËļÄÈÍÀÉØÏÍ»ÒÄÈÌÈÀ̺ ÑÀÇÊØÁºÑÍÇÒÇÊÀÈÍÀÁÑÄÔļ

ÏËÄØÑºÖ ÃÄÍļÍÀÈÓØ×À¼À ÀÅο

Ãļ×ÍÄȽÓÈØϟÑ×ÄÈÌÈÀÌÎØÃÈ

ÏÑÕÔØÏÎØÑƽ ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØ

ÏÑÎ ÓÑÀÆÈÊÐÍ ÄÊÏË»ÉÄÕÍ ÆÈÀ

ÓÒ»Ö ÃÄÍÌÏÎÑļÍÀƼÍÄÓÀÈÌÈÀÏÑÎÒϟÔÄÈÀÍÀÏÄÈÒÓļÇÊÎÈÍÕͼÀÊÀÈ

ØϟÑ×ÎØÍÀÑÊÄÓμÁÎØËÄØÓºÖ ÏÎØÄÊÓÈÌοͽÓÈÓÎÌļÆÌÀÓÕÍ

ÀÒ̺ÍÇÊÀÈÔÎË»ÀÍÎ×»ÒÓÀ ̺ÓÑÀ ÀË˟ÌÄƟËÇÊÎÈÍÕÍÈÊ»

ÍÀØϟÑÉÄÈÀÍÓÈÒÓÑÎÅ»ÓÎØÊ˼ ÌÀÓÎÖ ÏÑÈÍØϟÑÉÄÈÊÎÈÍÕÍÈÊ»

ÓÇÍÀÍÓ¼ÃÑÀÒÇÓÇÖÊÎÈÍÕͼÀÖ —¦ÁÄÍÙ¼ÍǧÓÕÍ̺ÓÑÕͺ×ÄÈ

ÊØѼÕÖºÍÀÌÄƟËÎÊÎÌ̟ÓÈÂÇÅÎŽÑÕÍÓÎ؆Š¢™ÆÈÀÓÀ̺ÓÑÀ ÊÀÈÍÀÄÌÅÀͼÙÎÍÓÀÈØÏÎØÑÆμÌÄÀËÀÙÎÍļÀÊÀÈÄÏÈÔÄÓÈʽ¿ÅÎÖ

ÏѽÒÔÄÓÕÍ̺ÓÑÕͽ×È̽ÍÎ ļÍÀÈÒÄÄÍÓÄËÐÖÍÄÎÅÈËÄËÄ¿

ÀÍÓ¼ÃÑÀÒÇÆÈÀÓνÓÈļÍÀÈŸÃÈ ÊÀÊÀÈÃÄÍļÍÀÈÈÒÎÑÑÎÏÇ̺ÍÀ

ºÊÑÇÉÇ †ÎË˟ÒÓÄ˺×ÇÓÎ؆Š¢™

×ØÔļÒÓÎÍÊÎÈÍÕÍÈʽÈÒÓ½ÊÀÈ ÀÑÊļºÍÀÀÍÀÌ̺ÍÎÒϼÑÓλ

ÀϺÍÀÍÓÈÒÄÌÈÒÔÕÓοÖÊÀÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØÖ Ï½ÓÇÍŸËËÇÏËÄØџÓÎØ˽ÅÎØÏÎË˟ÇÆÄÓÈʟÒÓÄ˺×ÇÓÎ؆ Š¢™ÔºËÎØÍÍÀ¦ÊÀÔÀѼÒÎØÍÄÃÐÊÀÈÓÐÑÀ§ÌÄÓÎ͆ÀÏÎØÓÒ» 

ÔÄÑÇÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇÀË˟ÁŸÙÎØÍ

È´ÀØÓ½ÊÀÈÃÄÍÀÏÎÊËļÄÓÀÈÓÈÖ

ÄÊÓÈÌοͽÓÈ ÏÀџÓÇ×ÀËÀѽ

ÌÈÀÒϼÔÀ¨

ÑÈÒÄÓÇÒØÙ»ÓÇÒÇÒÓÇÒØÆÊØѼÀ¨ÌÄÓÀÅØÒÈÊ» ÄÍÈʟÔÄÕÑļ½ÓÈÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽÄÏÈÓÄËļÎÒÄÄϼÏÄÃοÅÎØÖÊÀÈ ÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀÊ»ÖÑÇÓÎÑÈÊ»ÖÆÈÀÓÀÄÊÓ½ÖÏËÀÈÒ¼Î؆Š¢™̺ÓÑÀÃÄÍ ļÍÀÈÊÎÍӟÒÓÇÍÏÑÎÒºÆÆÈÒÇÓÎ؁†ÀÏÀÍÃѺÎØ ¸ÏÕÖÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÄÈÌÈËÐÍÓÀÖÒÄÏÎËÈÓÈÊοÖÓÎØżËÎØÖΆÀÏÎØ

ÀÅοÓÎØÊÀÓÀËÎƼÙÎØͽÓÈÄÏÈ×ÄÈÑļÍÀÃÈÀÒÕÔļÏÎËÈÓÈʟÀϽÌÈÀ ÏÎË¿ÎÃØÍÇÑ»ÒÓÈÆÌ»ÆÈÀÓΆŠ¢™ÊÀÈÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÊÎÈӟÙÎÍÓÀÖ ÒÓÇÌÄӟÈÐÑÆÎÄÏÎ×»

ÓÀŽÏËÀÊÀÒÓÎÒÎÒÈÀËÈÒÓÈʽ ÏÀÑÄËÔ½ÍÓÇÖÏÀџÓÀÉÇÖ•ÏÈ ̺ÍÎØͽÓÈÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽÄÏÈÓÄ

­ÓÒÈÔºËÎØÍÓÎÔºÌÀÍÀ̺ÍÄÈÀÍÎÈ×Ó½ÏȺÙÎÍÓÀÖÀÒÅØÊÓÈʟÆÈÀ ÓÇÍÀÏÎÏÎÌÏ»†ÀÏÎØÓÒ»šŸËÈÒÓÀǬÍÍÀ‚ÈÀÌÀÍÓÎÏοËÎØÌÄÓÈÖ ÆÍÕÒÓºÖÒ׺ÒÄÈÖ¦ÀƟÏÇÖ§ÏÎغ×ÄÈÆÈÀÓÎØÖ†ÀÏÎØÓÒ»ŠÊÀÍÃÀ˼ÃÇ

ËļÎÏÀÑÀýÔÇÊÄÒÓÈÖÀÆÎѺÖ Ò×ÄýÍÀÌÀ×ÇÓ¼ÊÀÈÃÄͺÃÕÒÄ ̟×ÄÖÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀØϟÑÉÄÈ ÊÎÈÍÕÍÈÊ» ÃÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇ ÐÒÓÄ ÍÀÏÄÈÒÓοÍÎÈÏÎ˼ÓÄÖ½ÓÈÃÄÍ

ÒÓÇ͏´Ô»ÍÀÖÃÈÀÓ¿ÏÕÒÄÊÀÔÀџÊÀÈÓÎÒÊÄÏÓÈʽ½ÒÕÍÀÆÕÍÈοÍ ÆÈÀÓÎÏÎËÈÓÈʽÓÎØÖ̺ËËÎͦÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÌÏÀ¼ÍÄÈÔºÌÀÊÀËÐÍ ÊÀÈÊÀÊÐÍÊÀÈÍÀÁŸÙÎØÍʟÏÎÈÎÈÀ͟ÌÄÒÀÒÓÎØÖÊÀÊοÖÊÀÈÓÎÍ

ÏËÇÑÐÍÎØÍÓÀÒØÍ»ÔÇØÏÎÙ¿ ÆÈÀ ÃÇËÀûÎÈÌÈÒÔÕÓμÊÀÈÎÈ ÒØÍÓÀÉÈο×ÎÈšŸËÈÒÓÀÏÀÑÀ

ÏÑÕÔØÏÎØÑƽ§¨ ¥ÎÀÍÊÀÈÏÐÖÔÀÊËļÒÄÈÀØÓ½ÓÎÔºÌÀ ÔÀÉÄÊÀÔÀѼÒÄÈÀ̺ÒÕÖÀϽ

ÓÇÑοͽÓȺÏÑÄÏÄÓÀ̺ÓÑÀÍÀ ÒØÍÎÃÄØÓοÍϟÑÀØÓÀÌÄÓÎÅÎ ÑÎËÎÆÈʽÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÊÀÈÌÄÌÈÀ

À¿ÑÈÎÌÄÓÇÍÄÏÈÒÓÑÎÅ»ÓÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎØÀϽÓÈÖ—†

¥ÀÏÑÕӟÊÈÀÒÓÎÒÓ½×ÀÒÓÑΨ šÄÀÅÎÑÌ»ÓÀÒÄ͟ÑÈÀÀÍÀÒ×ÇÌÀÓÈÒÌο ÒØÍÄ×¼ÙÄÓÀÈÒÓÎÄÒÕÓÄ ÑÈʽÓÎ؆Š¢™ÇÒØÙ»ÓÇÒÇÆÈÀÓÇÍÄÈʽÍÀÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ÀË˟ ÊÀÈÇÃÈÀϼÒÓÕÒǽÓÈÏÎËËμØÏÎØÑÆμÃÄÍÓÀÈÑȟÙÎØÍÌÄÓÇÍÓÑÀÆÈ Ê»ÒØÆÊØѼÀÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÀÅοÃÄͺ×ÎØÍοÓÄÓÇÍÄÌÏÄÈѼÀοÓÄ ÓÎÏÎËÈÓÈʽÁŸÑÎÖ»ÓÀÏÎËÈÓÈʟÀÍÓÀÍÀÊËÀÒÓÈʟÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØ ÍÀÀÍÓÈËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÈÄÆÊÀ¼ÑÕÖÓÈÒØÌÁÀ¼ÍÄÈÊÀÈÍÀÏÀÑÄÌÁÀ¼ÍÎØÍ¢ ÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÄÆÊËÕÁÈÒ̺ÍÎÖÒÓÇÍÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇÓÇÖÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»Ö ÊѼÒÇÖÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÃÄÍÌÏÎÑļÍÀ¦ÏÀÑÀÊÈÍļ§ ÍÀÒØÍÓÎͼÙÄÈ ÍÀ ÒØÌÁÎØËÄ¿ÄÈÊÀÈÍÀÄÍÔÀÑÑ¿ÍÄÈÓÀ¨ÏÑÕӟÊÈÀÍÀÏÑÕÓÀÆÕÍÈÒÓ» ÒÎØÍÒÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÒÊÇÍ» ¬ËËÕÒÓÄÀÈ×̺ÖÓºÓÎÈÎØÓ¿ÏÎØ»ÓÀÍÀØÓºÖÏÎØÀÏÎÓ¿ÏÕÒÄÒÓÇ ÒØͺÍÓÄØÉ»ÓÎØÒÓÇÍÄÅÇÌÄѼÃÀ¦3FBM§Î™ÐÒÓÀÖŠÊÀÍÃÀ˼ÃÇÖ ÏÎØÄɽÑÆÈÒÄÒØÍÄÑƟÓÄÖÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑÆο ÎÈÎÏμÎÈŸÑ×ÈÒÀÍ ÍÀ˺ÍÄÃȟÅÎÑÀÏÄѼÃÈÀÆÑÀÅ»ÖÓÎØ ̺×ÑÈÖ½ÓÎØØÏÎ×ÑÄÕÔļ ÍÀÃÇËÐÒÄȦÒÓÑÀÓÈÐÓÇÖ§ÓÇÖÏÀџÓÀÉÇÖ†ÀџËËÇËÄÖ»ÏÑÎÖ ÀØÓ»ÓÇÍÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇÀϽÂÄÈÖÆÈÀÓÎÏοϟÄÈÓÎÏџÆÌÀÊÀÈÏÐÖÎ ÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÔÀÏѺÏÄÈÍÀѼÉÄÈÓÎÁŸÑÎÖÓÎØÒÄÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÄÖ ÊÀÓÄØÔ¿ÍÒÄÈÖ ÃÈÀÓØÏÐÍÎØÍÒÓÎÏÀÑÀÒÊ»ÍÈÎÊÀÈŸËËÀÒÓÄ˺×Ç ÀÏËÐÖÃÄÍÁÆ»ÊÀÍÍÀÓÎÏÎØÍÃØÍÀӟ¥ÎÄÍÓØÏÕÒÈÀʽļÍÀÈ ½ÓÈÒÓÈÖ̺ÑÄÖÌÀÖºÍÀÈÒÓÎÑÈʽÒÓºËÄ×ÎÖ½ÏÕÖΊÊÀÍÃÀ˼ÃÇÖ Ó½ËÌÇÒÄÍÀÀÏÎÓØÏÐÒÄÈÓÇÆÍÐÌÇÓÎØÊÀÈÇÃÇÌÎÊÑÀÓÈʽÓÇÓÀ ʟÏÎÈÕÍÓÎØÖºÅÓÀÒÄÒÓÎÒÇÌļÎÍÀÀÏÄÈËοÍÌÄÃÈÀÆÑÀÅºÖ ÀÍÓ¼ÍÀÒÊ¿ÂÎØÍÄϼÓÇÖÎØÒ¼ÀÖÍÀÃÎØÍÓÈÀÊÑÈÁÐÖÒØÌÁÀ¼ÍÄÈÊÀÈ ÏÀÑÎØÒȟÙÎÍÓÀÈÓ½ÒÎÒ¿ÍÓÎÌÀÀØÓºÖÎÈÀÑÑØÔ̼ÄÖ ØӟÓÀÀÍÓÀÍÀÊËÀÒÓÈʟ½ÌÕÖØÏÎÊÑ¿ÏÓÎØÍÅÀÈͽÌÄÍÀÏÀ ÑÀÊÌ»ÖÊÀȽ×ÈÏÎËÈÓÈÊ»ÖÈÒ׿ÎÖ ÊÀÈÀÖÌÇÍÄÏÈÊÀËÄÒÓļÊÀÍļÖ ÓÇÍÓÑÀÆÈÊ»ÒØÆÊØѼÀÓÇÖÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÖÊѼÒÇÖÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÆÈÀÓ¼ ÈÃοÏÄüÎÍýÉÇÖËÀÌÏѽÆÈÀÍÀÊÑÈÔοÍͺÄÖÀÍÓÈË»ÂÄÈÖÊÀÈÌÈÀ ŸËËÇÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇÓÇÖÏÎËÈÓÈÊ»Ö ÓÕÍÏÎËÈÓÈÊÐÍ ÓÇÖÊÑÈÓÈÊ»Ö ÊÀÈÓÇÖÀØÓÎÍÎ̼ÀÖÓÎØÏÎËÈÓÈÊοÏÑÎÒÕÏÈÊοÀϺÍÀÍÓÈÒĺÍÀÍ ÀÑ×ÇƽÃØ͟ÒÓÇ»ÏÀÓºÑÀÀźÍÓÇÏÎØÀϺ×ÄÈÀÈÒÔÇӟÀϽ ÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÊÎØËÓοÑÀ ÒÄÔÄÕÑÇÓÈʽÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÄϼÏÄÃÎ ÓÎ؁ÈÐÑÆÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎب

ÀÍÀÏÓØÉÈÀÊ»ÏѽÓÀÒÇÏÑÎÊÄÈ ̺ÍÎØÍÀÃÎÔļÇÀ¼ÒÔÇÒǽÓÈÇ ×ÐÑÀÃÄÍÏÀÑÀüÃÄÓÀÈÏË»ÑÕÖ ÒÓÇÍ¿ÅÄÒÇÊÀÈÓÇÅÓÐ×ÄÈÀ Ï½ÓÇÍŸËËÇÏËÄØџØϟÑ×ÄÈ ÇÀϟÍÓÇÒÇÓÎØÎÈÊÎÍÎÌÈÊο ÄÏÈÓÄËļÎؽÓÈÇϼÄÒÇÀϽÓÀ ½ÑÆÀÍÀÓÇÖ•ØÑÕÏÀÚʻ֭ÍÕ ÒÇÖÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÌÄÈÕÔļÓÎ ÊÎÍÿËÈÓÕÍÃÀÏÀÍÐÍÓÎØ‚ÇÌÎ Ò¼ÎØÊÀÈÓÎÌÈÒÔÎËÎÆÈʽʽÒÓÎÖ ÊÀÈÍÀÈÒÎÑÑÎÏ»ÒÎØÍÎÈÏÄÑÈÊÎ ϺÖÌÄÓÀÉ¿ÏÑÎÒÃÎʼÀÖÄÒ½ÃÕÍ ÀϽÓÇÅÎÑÎËÎƼÀÊÀÈÓÕÍÄɽ ÃÕÍÆÈÀÌÈÒÔοÖÒÓ΂Ç̽ÒÈÎ †ÎËËμ ļÍÀÈ ϟÍÓÕÖ ÀØÓμ ÏÎØÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÎØͽÓÈÀʽÌÀÊÀÈ ÇÀ¿ÉÇÒÇÓÕÍÄÌ̺ÒÕÍŽÑÕÍ »ÓÎØ›†ÔÀÌÏÎÑοÒÄÍÀļ ×ÄÀÏÎÅÄØ×ÔļÀÍļ×ÄÃÄ×ÓļÍÀ ÒØÙÇÓ»ÒÄÈ΁ÈÐÑÆÎÖ†ÀÏÀÊÕÍ ÒÓÀÍÓ¼ÍÎØÓÇÍÏѽÓÀÒÇÓÇÖ„ο ÊÀÖ™ÀÓÒºËÇÆÈÀÅÎÑÎ˽ÆÇÒÇ ÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÕÍÊÀÈÓÎ̺ÕÍÓÇÖ ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖÏÎØÓÐÑÀļÍÀÈÒÓÎ ÀÏØѽÁËÇÓÎ ÄÍÐ ÀʽÌÀ ÃÄÍ º×ÄÈÏÄÈÒÓļÇÊÎÈÍÕͼÀ ½ÏÕÖ Ãļ×ÍÎØÍÊÀÈÎÈÃÇÌÎÒÊÎÏ»ÒÄÈÖ ½ÓÈÓÀÊØÁÄÑÍÇÓÈʟÒÓÄ˺×Ç º×ÎØÍÄÉÀÍÓË»ÒÄÈÓÈÖÏÑÎÒϟ ÔÄÈÄÖÆÈÀÏÄÑÈÒÓÎË»ÓÇÖÒÏÀӟ ËÇÖÒÓ΂Ç̽ÒÈÎÏÑÈÍϺÒÎØÍÌÄ ÓÀÌοÓÑÀÒÓÎØÖÌÈÒÔοÖÓÕÍ ÃÇÌÎÒ¼ÕÍØÏÀËË»ËÕÍ ŠÄʟÔÄÏÄѼÏÓÕÒÇ ÒÓΚº
‚

¥Î†¢ ¥˜™˜

•ÒÕÓÄÑÈʺÖʽÍÓÑÄÖ

¥

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

¥ÎʽÌÌÀ×ÕѼÖÏÎËÈÓÈʽ ÌÇ×ÀÍÈÒ̽ØÏÎÒÓ»ÑÈÉÇÖ

ÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ØÆļÀÓÇÖ ºÀÖ‚ÇÌÎÊÑÀÓ¼ÀÖÊÀÈÏÑÎÒÕÏÈ ʟÓÎØÏÑκÃÑÎØÓÇ֏ÍÓÐÍÇŠÀÌÀџÀÑ×¼ÙÎØÍÍÀ Á˟ÏÓÎØÍÎÈÓÄËÄØÓÀ¼ÄÖÃÇÌÎÒÊÎÏ»ÒÄÈÖ ÎÈÎÏμÄÖÓÎØÖ ÄÌÅÀͼÙÎØÍÌÄÏÎË¿ÀÑÍÇÓÈʟÏÎÒÎÒӟ¢ÈÌÄÓÑ»ÒÄÈÖ

ÓÕÍÓÄËÄØÓÀ¼ÕÍÇÌÄÑÐÍÃÄÍÃÈÊÀ¼ÕÒÀÍÓÈÖÏÑÎÒÃÎʼÄÖÓÕÍÑÇÆÈË ˟ÑÈÕÍ ÏÎØļÃÀÍÓÇ ‚ÍÀϺÅÓÄÈÒÄÏÎÒÎÒӟÊÎÍӟÒÓÎ º×ÎÍÓÀÖÀÏÐËÄÈÄÖÏÎØÌÄÓÈÖÀÍÀÆÕƺÖÌÏÎÑļÍÀÏÑÎÒÄÆƼÒÎØÍÊÀÈ ÓÈÖúÊÀÌÎ͟ÃÄÖ ¥Î̽ÍÎʟÏÕÖÏÀÑ»ÆÎÑÎÆÈÀÓÇ ‚ļÍÀȽÓÈÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×ÇÏÓÐÒÇ º×ÄÈÊÀÈÓΆŠ¢™ ÀË˟ÎÈÍÄÎÃÇÌÎÊџÓÄÖÃÄÍļÍÀÈÄØ×ÀÑÈÒÓÇ̺ ÍÎÈÀϽÓÇÍÄÈʽÍÀÏÎØÏÀÑÎØÒȟÙÄÈÓÎʽÌÌÀÓÎØÖÒÄÌÈÀÏÄѼÎÃÎ ÏÎØËÎÆÈʟºÏÑÄÏÄÍÀÊÄÑüÙÄȯºÒÓÕ˼ÆÎØÖ¯ϽÍÓÎØÖ ¥ÎÁÀѼÃȽÌÕÖÓÕÍÊØÁÄÑÍ»ÒÄÕÍ™ÀÑÀÌÀÍË»ÏÀÑÀ̺ÍÄÈÀʽÌÇ ÆÈÀÓÇ ‚ ÏÎØÀÃØÍÀÓļÍÀÁÑÄÈË¿ÒÄÈÖÊÀÈÍÀÒÇÊÐÒÄÈÊÄşËÈ †ÎË˟ÒÓÄ˺×Çļ×ÀÍÏÄÈÒÓļ½ÓÈÎÈÃØÒÊÎ˼ÄÖÏÎØÀÍÓÈÌÄÓÕϼÙÄÈÇ ÊØÁºÑÍÇÒÇÔÀºÊËÄÈÍÀÍÓÇÍÂÀ˼ÃÀÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÒÓÇÍÏѽÔÄÒÇ »ÅÎØ¢ÈÓÑÄÈÖÓÄËÄØÓÀ¼ÄÖÃÇÌÎÒÊÎÏ»ÒÄÈÖ (10 1VCMJD*TTVF ÊÀÈ"-$0 ÏÎØ»ÃÇÃÇÌÎÒÈÎÏÎÈ»ÔÇÊÀÍ ÓÎØÖÀÏÎÆλÓÄØÒÀÍÊÀÈ ÓÐÑÀÏÄÑÈ̺ÍÎØͯÌÄ˼ÆÄÖÄËϼÃÄÖļÍÀÈÀË»ÔÄÈÀ¯ÓÈÖÄϽÌÄÍÄÖ— ÄËϼÃÀÓÎØÖļÍÀÈÍÀÀÍÓÈÃџÒÄÈÎʽÒÌÎÖ½ÓÀÍÔÀÃÄÈÓÈÖÏÑÀÆÌÀÓÈ ʺÖÀÏÐËÄÈÄÖÒÓÎÏÎÑÓÎŽËÈÓÎØÌÄÓÎÃÐÑÎÓÎ؆ŸÒ×À —ÏÑÐÓÇÀÍÓ¼ÃÑÀÒÇÒÄÀØÓ½ÍÓÎÍÀÈÅÍÈÃÈÀÒ̽»ÓÀÍÇÃȟÔÄÒÇ ÆÈÀØÏÎÓ¼ÌÇÒÇÓÇÖÀɼÀÖÓÕÍÃÇÌÎÒÊÎÏ»ÒÄÕÍ ÄͺÑÆÄÈÀÅØÒÈÎËÎ ÆÈÊ»¯Àͽ×ÈÊÀÈÄÏÈÁÄÁËÇ̺ÍǯÆÈÀÏÎË˟ÒÓÄ˺×ǏÍÊÀÈÀϽÓÇ £ÇƼËËÇÖÃȟÅÎÑÀÒÓÄ˺×Ç ½ÏÕÖÎÄÊÏѽÒÕÏÎÖÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ †ŸÍÎÖ†ÀÍÀÆÈÕÓ½ÏÎØËÎÖ ÎÆÑÀÌÌÀÓºÀÖ†ÎËÈÓÈÊοŠ×ÄÃÈÀÒÌο šŸÉÈÌÎÖ«ÀÑÀʽÏÎØËÎÖÊŸ ÏÑÎÒÏÀÔοÍÍÀÕÑÀÈÎÏÎÈ»ÒÎØÍ ÓÇÍÊÀӟÒÓÀÒÇ ÇÌϟËÀןÔÇÊÄ

™ÀÓ»ÅÎÑÎÖü×ÕÖÓºËÎÖ ŠÄÏÎÒÎÒӟÊÎÍӟÒÓÎźÑÍÎØÍÓÇ ÎØÃοËÀÎÈÌÄÓÑ»ÒÄÈÖÓÕÍÓÄËÄØÓÀ¼ÕÍÇÌÄÑÐÍ ¥ÀÄØÑ»ÌÀÓÀÓÕÍÌÄÓÑ»ÒÄÕÍÔÀÒØÙÇÓÇÔοÍÄÊÓÄÍÐÖÓÈÖÏÑÎÒÄ ×ļÖÄÁÃÎ̟ÃÄÖÒÓÇ ‚ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÄÍÓÎÏÈÒÓοÍÓÀÀ¼ÓÈÀÏÎØ ÃÈÀÌÎÑÅÐÍÎØÍÓÎÏÎËÈÓÈʽÒÊÇÍÈʽÊÀӟÓѽÏÎÏÎØÃÄÍÄÉØÏÇÑÄ ÓļÓÇÍÏÎÑļÀÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ ºÒÓÕÊÈÀÍÏÈÒÓÄ¿ÎØͽÓÈÒÓÇÍÎØÒ¼À ÃÄÍÄÉØÏÇÑÄÓļοÓÄÊÀÈÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇ ¢ŠÀÌÀџÖÃÄÍןÍÄÈÓÇÍÀÈÒÈÎÃÎɼÀÓÎØÊÀÈÔÄÕÑļ½ÓÈÓÎÏÎËÈ ÓÈʽÊ˼ÌÀļÍÀÈÀ͟ϟÒÀÒÓÈÆÌ»ÀÍÀÒÓѺÂÈÌΙÀÈ̟ËÈÒÓÀ ½ÏÕÖ ˺ÄÈ ÄÍ̺ÒÕÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÖÊѼÒÇÖ ÊÀÍļÖÃÄÍÌÏÎÑļÍÀļÍÀÈÒ¼ÆÎØ ÑÎÖÆÈÀÓÈÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖÊÀÈÊÀÍļÖÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÏÑÎÁ˺ÂÄÈÓÈÖ½ÏÎÈÄÖ ÀÍÀÓÑÎϺÖƼÍÎØÍÊÀÈÒÄÏÎÈÎÁÀÔ̽

¥ÀÄÌϽÃÈÀ ŠÓÇ£ÇƼËËÇÖØÏÎÒÓÇѼÙÎØͽÓÈÓÎÌÄƟËÎÏÎÒÎÒÓ½½ÒÕÍÃÇËÐ ÍÎØͽÓÈÃÄÍÄÌÏÈÒÓÄ¿ÎÍÓÀÈÊÀͺÍÀÀϽÓÀÿÎÌÄƟËÀʽÌÌÀÓÀ ļÍÀÈÓÎÊËÄÈüÆÈÀÓÈÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖƒÄÕÑοͽÓÈÇÄÊËÎÆÈÊ»ÒØÌÏÄÑÈ ÅÎџÓÕÍÏÎËÈÓÐÍÏÎØÃÇËÐÍÎØÍÒÓÈÖÃÇÌÎÒÊÎÏ»ÒÄÈÖÓÇÃØÒÅÎ ѼÀÓÎØÖÆÈÀÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ» ÓÎØÖÏÎËÈÓÈÊοÖÊÀÈÓÎÏÎËÈÓÈʽÒ¿ÒÓÇÌÀ ļÍÀÈÀÏѽÁËÄÏÓÇÃØÒÅÎÑÎ¿Í ÀË˟ÓÎÔºÌÀļÍÀÈÓÈÔÀʟÍÎØÍ ¥ÀÏÑÎÇÆοÌÄÍÀ×ѽÍÈÀÃÄͺÅÄØÆÀÍÀϽÓÎÌÀÍÓѼ ¢ŠÀÌÀџÖÃÈÀÏÈÒÓÐÍÄȽÓȺ×ÄÈÏÎË˟ÏÀËοÊÈÀÍÀÏÇûÉÄÈ ÆÈÀÍÀÎÑÔÎÏÎûÒÄÈ— ‚ÀÍÓÈÌÄÓÕϼÙÄÈÌÄƟËÎÏѽÁËÇÌÀÒÓÇ ÃÇ̽ÒÈÀÄÈʽÍÀÓÇÖ•ÊÓ½ÖÀϽÓÈÖÎÌÈ˼ÄÖÓÎØŠÀÌÀџ ÏÎØÏџÆ ÌÀÓȺ×ÎØÍÀÑ×» ̺ÒÇÊÀÈÓºËÎÖ ÀË˟ÊÀÈÏÎËËÀÏ˟ÌÇÍ¿ÌÀÓÀ ÃÄÍØϟÑ×ÄÈÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀʽÖÊÀÈÏÎËÈÓÈʽÖÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÖØÏÎÒÓ»ÑÈÉÇÖ ÓÎØÌÇÍ¿ÌÀÓÎÖÏÎØÔºËÄÈÍÀÏÄџÒÄÈÏÑÎÖÓÇÍÊÎÈÍ»ÆÍÐÌÇÓÎ ʽÌÌÀ™ÀÈÓÎÊØÑȽÓÄÑÎÄÌϽÃÈÎ¥ÎÏÎËÈÓÈʽÏÑÎÒÕÏÈʽÓÇÖ ‚ ļÍÀÈÒÄÏÎË¿ÌÄƟËÎÁÀÔ̽ÀÊØÑÕ̺ÍÎÏ½ÓÇÌÈÀØϟÑ×ÎØÍÎÈÏÑÐÇÍØÏÎØÑÆμÓÎØ™ÀÑÀÌÀÍË» ÏÎØ ÒØÍÄ×¼ÙÎØÍÍÀÄÌÅÀͼÙÎÍÓÀÈÏÀÍÓο ÏÀÑ´½ÓÈļÍÀÈÏË»ÑÕÖ ÀÏÀÉÈÕ̺ÍÎÈÀϽÓÇÍÊÎÈÍ»ÆÍÐÌÇ ÀʽÌÇÊÀÈÀϽÓÎØÖÍÄÎÃÇÌÎ ÊџÓÄÖ ÎÈÎÏμÎÈÓÎØÖÔÄÕÑοÍØÏÀ¼ÓÈÎØÖÓÇÖÒØÍÓÑÈÁ»ÖÓÇÖ ‚

¥ÈÁ˺ÏÄÈÎÃÄÉȽÖÂÇÅÎŽÑÎÖÓÈÖÓÄËÄØÓÀ¼ÄÖÇ̺ÑÄ֏ÍÓ¼ÍÀ ÃÄÈͺÀÅØÍӟÍÈÀÀϽÓÎÍŠÀÌÀџ ϺÅÓÄÈϟÍÕÒÓÎ͆ÑÎʽÏÇ †ÀØ˽ÏÎØËÎ ÏÎØ̟ËÈÒÓÀÙ»ÓÇÒÄÊÀÈÒØÆÆÍÐÌÇÃÇÌÎÒ¼ÕÖÏÑÎ ÇÌÄÑÐÍÆÈÀ½ÒÀºÊÀÍÄÊÀÈÃÄͺÊÀÍÄ ÒÓÎÍÀÑ×ÈÓºÊÓÎÍÀÓÇÖÃÇÌÎ ÒÈÎÍÎÌÈÊ»ÖÊÀÓÀÒÓÑÎŻցÈÐÑÆΏËÎÆÎÒÊοÅÇÊÀÈŸËËÎØÖ Ï½ÓÇÍŸËËÇÏËÄØџ ÓÎͺÎÒ×»ÌÀÓÎØŠÀÌÀџÊÀÈÓÀͺÀ ÏѽÒÕÏÀÏÎغ×ÄÈÁŸËÄÈÒÄÔºÒÄÈÖÓÎÌÄÀÑ×ÐÍÀÏÎÃÄÈÊÍ¿Î ÍÓÀÈÎÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎȽÓÈÃÄÍÌÏÎÑοÍÍÀÊÄÑüÒÎØÍÓÈÖÄÍÓØÏÐÒÄÈÖ ļÓÄ˽ÆÕÀÏÄÈѼÀÖļÓÄ˽ÆÕÓÎؽÓÈÃÄÍÁѼÒÊÎØÍÏѽÒÅÎÑÎ Æ»ÏÄÃÎÒÓÀšš• ÓÀÎÏμÀÒØÍÄ×¼ÙÎØÍÍÀÊÀËÎ¿Í ÒÓÎÏËÀ¼ÒÈÎÓÕÍ ÊÀËÐÍÏÑÎÒÕÏÈÊÐÍÒ׺ÒÄÕÍ ÓÀ¼ÃÈÀÊÀÈÓÀ¼ÃÈÀÏѽÒÕÏÀ

 

•ÏÈÏ˺ÎÍ ½ ÓÈÏÑÎÒÏÀÔļÍÀ×Ó¼ÒÄÈÒÈƟÒÈƟÎÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖ ‚ÓÎÊÀÓÄÃÀżÙÎØÍÎÈÄÒÕÓÄÑÈʺÖºÑÈÃÄÖÓÕÍÒÓÄËÄ×ÐÍÓÎØ 

ÇÀÏÎØÒ¼ÀÒÓÈÁÀÑ»ÖÀÍÓÈÏÎËÈÓÄØÓÈÊ»ÖÏÀÑÎØÒ¼ÀÖÊËÏ ÌÄÀÏÎÓº ËÄÒÌÀÓΆŠ¢™ÍÀÏÑÎÇÆļÓÀÈÒÓÀÔÄџÊÀÈÌÄÀÊ˽ÍÇÓÇÏÑÎÖÓÎ ÏÀѽÍÃÈÀÅÎџ ÏÀџÓÇͺÍÓÎÍÇÃØÒÀѺÒÊÄÈÀÏÎØÅØÒÈÎËÎÆÈʟ ÏÑÎÊÀËļÇÏÎËÈÓÈÊ»ÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ¥ÈÏÈÒÓÄ¿ÄÈÆÈÀ½ËÀÀØӟμÃÈÎÖΊÀÌÀџÖ¥ÎÀÈÒÔÇÓ»ÑȽÓÎØ ÓÎÍÎÃÇÆļÒÓÎÒØÌϺÑÀÒÌÀ½ÓÈÓÀÏÑÐÓÀÑ»ÆÌÀÓÀÆÈÀÓÇÍÊØÁºÑ ÍÇÒÇÔÀÅÀÍοÍ̽ÍνÓÀÍÎÈÏÎ˼ÓÄÖÃÎØÍÍÀÀÃÄȟÙÄÈÇÓÒºÏÇ ÓÎØÖ ÏÄѼÏÎØÊÎÍӟÒÓΆŸÒ×À ½ÓÀÍÎÈÀÏÐËÄÈÄÖÒÓÎÄÈÒ½ÃÇ̟ ÓÎØÖÔÀļÍÀÈÉÄʟÔÀÑÇ¢ÈÒØÍÄÑƟÓÄÖÓÎØØÏÎËÎƼÙÎØͽÓÈÏÎË¿ Ò¿ÍÓÎÌÀÇÅÔÎџÏÎØÄÌÅÀͼÙÄÈ ÊÀӟÓÎ̺À ÇÊØÁºÑÍÇÒÇÔÀ ÏÄџÒÄÈÓÇÍÏ¿ËÇÓÎØšÄƟÑÎØšÀɼÌÎØÊÀÈÓ½ÓÄÔÀÀÑ×¼ÒÄÈÇ ÏÑÎÒÕÏÈÊ»ÌÎÍÎÌÀ×¼À†ÀÏÀÍÃѺÎØŠÀÌÀџÒÓÀ¦ÌÀÑÌÀѺÍÈÀ ÀËÐÍÈÀ§ÓÇÖÊÀÔÇÌÄÑÈͽÓÇÓÀÖ

ÃØÍÀ̼ÀÆÈÀÒÊËÇÑ»ÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇ

™

ÀÔÐÖÎËÎÊËÇÑÐÍÄÓÀÈÒÈƟÒÈƟÇÏÑÐÓÇşÒÇÓÎØÒ×ÄÃÈ ÀÒÌοÓÎØŠÀÌÀџ ÏÎØÀÅÎÑοÒÄÓÇÍÀÍÀÒØÆÊѽÓÇÒÇ ÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ Î¼ÃÈÎÖÔÀÌÄÓÀźÑÄÈÓÇÃÑÀÒÓÇÑȽÓÇӟÓÎØÒÓÇ ”ÎØË»¥ÀØÓÎ×ѽÍÕÖÔÀÏÀÑÀÊÎËÎØÔļÏÑÎÒÄÊÓÈʟÓÈÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖ ÒÄÿÎ̺ÓÕÏÀ ºÓÎÈÌÎÖÍÀÄϺÌÁÄȽÓÀÍ×ÑÄÈÀÒÓļ ¥ÎÏÈÎÒÎÁÀѽ̺ÓÕÏÎļÍÀÈÓÎÏÎËÈÓÈʽ¢ÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖ ‚ÏÑÎÁËÇÌÀÓ¼ÙÄÓÀÈÀϽÓÇÍÀÃØÍÀ̼ÀÏÎØÃÈÀÊѼÍÄÈÓÀÒÓÄ ˺×ÇÓÎØÒÓÇÍŸÒÊÇÒÇÒÊËÇÑ»ÖÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇÖ¦™ÀÈÓÈÍÀ ÏοÌÄ ½ÓÀÍÏÑÈÍÀϽ˼ÆÎØÖÌ»ÍÄÖןÒÀÌÄÌÄúÊÀÌÎ͟ÃÄÖ ÊοÍÄ ‚ÊÀÈÌÀÖÅÓ¿ÍÎØÍÀʽÌÀÊÀÈÃÈÊμÌÀÖ§ļÍÀÈÓÎ ÀÍÓÄÏÈ×ļÑÇÌÀ ¢ÑÈÒ̺ÍÎÈÃÇÌÈοÑÆÇÒÀÍÓÇÍÄÍÓ¿ÏÕÒǽÓÈÅÎÁοÍÓÀÈÍÀ

ÀÍÀÌÄÓÑÇÔοÍÌÄÓÎØÖØÏÎØÑÆοÖÓÎ؆Š¢™ÊÀÈÔÀÉÄÔÀÑѺ ÂÎØÍ̽ÍνÓÀÍμÃÈÎÖΊÀÌÀџÖÃÐÒÄÈÃļÆÌÀÓÀÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØ ÒÇÖÌÄÀØÓÎÏÄÏμÔÇÒÇÀϽÓÎÁ»ÌÀÓÇÖ”ÎØË»Ö ØӟÓÀÊÄ͟ÄÊÌÄÓÀËËÄ¿ÄÓÀÈΙÀÑÀÓÙÀźÑÇÖÌÄÒØͺÏÄÈÀÎ „¢ŠÍÀÄÍÈÒ׿ÄÓÀÈÌÄÓÎÄÍÓØÏÕÒÈÀʽ ÌÄÓÇÍÀÍÀÆÕ Æ»ÄϼÃÈÄØÊÑÈÍÈÒ̺ÍÇÖ»ÅÎØ ÏÎØÊÀÓºÆÑÀÂÄÒÓÇÍÓÄËÄØÓÀ¼À ̺ÓÑÇÒÇÓÇÖ(10ØÓ½ļÍÀȺÍÀÏѽÁËÇÌÀÆÈÀÓÎÍŠÀÌÀџ ÏÎØÃÄͺ×ÄÈÀʽÌÇÁÑÄÈÓѽÏÎÍÀÓÎÀÍÓÈÌÄÓÕϼÒÄÈ ÀÍÊÀÈÏÎË˟ ˺ÆÎÍÓÀÈÊÀÈÆџÅÎÍÓÀÈÆÈÀÓÇÌÄÓÀʼÍÇÒÇÓÎØ”ÎѼÃÇÀϽÓÎÍ „¢ŠÒÓÇ ‚ ÇÎÏμÀÀϽʟÔÄÏËÄØџÃÈÀÂÄ¿ÃÄÓÀÈ ¸ÏÕÖ½ËÀÃļ×ÍÎØÍ ÎŠÀÌÀџÖº×ÄÈÏÎË¿ÃѽÌÎÍÀÃÈÀÍ¿ÒÄÈ ÏÎØÒÄÊÀÌȟÏÄѼÏÓÕÒÇÃÄÍļÍÀÈÒÓÑÕ̺ÍÎÖÌÄÑÎÃÎϺÓÀËÀ


¥Î†¢ ¥˜™˜

‚

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ•ÏÈʼÍÃØÍÄÖÒ׺ÒÄÈÖÒÓÇ£ÇƼËËÇÖ •ÊÓ½ÖÓÇÖÏÓÕÓÈÊ»ÖÓÎØÏÎÑļÀÖ ÎŠÀÌÀџÖº×ÄÈÍÀË¿ÒÄÈÊÀÈÿÒÊÎËÄÖÏÎËÈÓÈʺÖÄÉÈÒÐÒÄÈÖ

¥

ÑÈÆÕÍÈ漅 ÄÏÈʼÍÃØÍÄÖÒ׺ÒÄÈÖÀÍÀÏÓ¿ÒÒÎÍÓÀÈÓÎÓÄËÄØ ÓÀ¼ÎÃȟÒÓÇÌÀÒÓÇ ºÀ‚ÇÌÎÊÑÀÓ¼À¢ŠÀÌÀÑŸÖ ÄÊÓ½Ö ÀϽÓÇÍÏÓÕÓÈÊ»ÏÎÑļÀÊÀÈÓÎؼÃÈÎØ ÏÑÎÚ½ÍÊÀÈÓÇÖ ÀÃØÍÀ̼ÀÖÓÎØÍÀÃÈÀ×ÕÑÈÒÓļÀϽÓÎÀÌÀÑÓÕ˽ÏÀÑÄË

Ô½ÍÓÕÍÊØÁÄÑÍ»ÒÄÕÍÓÇÖ ‚ º×ÄÈÍÀË¿ÒÄÈÿÒÊÎËÄÖÏÎËÈÓÈʺÖ ÄÉÈÒÐÒÄÈÖ ◆ †ÐÖÍÀ×ÄÈÑÈÒÓļÓÇÍ Ó½ÑÀÍÀÓÇÃÈÀÆџÂÄÈ

»½×È ◆ †ÐÖÍÀÊÈÍÇÔļÌÄÓÎÍ™ÀÑÀÌÀÍË»ÍÀ ÓÎÍÀÏÎÃÎÊÈ̟ÒÄÈÊÀÈ ğÍÍÀÈ ÒÄÏÎÈÎÁÀÔ̽ ‚¿ÒÊÎËÇÀϽÅÀÒÇ Ï½ÓÇÍŸËËÇØϟÑ×ÄÈÇ Ó½ÑÀ ÏÎØÃÄÍÔºËÄÈ οÓÄÍÀÁ˺ÏÄÈÓÎÍŠÀÌÀџÊÀÈļÍÀȺÓÎÈÌÇÆÈÀͺÎ ʽÌÌÀ ½ÏÕÖşÍÇÊÄÊÀÈÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ‚ÄØÓºÑÀ ÒÓÇÒØͺÍÓÄØÉ»ÓÇÖÒÓÎÍ«ÀÓÙÇÍÈÊÎ˟ÎØ "MUFS ™ÀÈÏÀÑÀüÏËÀØϟÑ×ÄÈÎϟÍÓÀ¦ÄÏÈʼÍÃØÍÎÖ§ ™ÀÑÀÌÀÍË»Ö ÏÎØÌÏÎÑļÍÀÀÏÎÌÎÍÐÔÇÊÄÏÎËÈÓÈ ʟ ÀË˟ÃÄÍÒÇÌÀ¼ÍÄȽÓÈÔÀÀÅ»ÒÄÈÓÎÍŠÀÌÀџ ÍÀÓÎÍѼÉÄÈÒÓÀÒÊØËȟŠÄÀØÓ½ÓÎÒÊÇÍÈʽļ×Ä ÄÍÃÈÀźÑÎÍÇÏѽÒÅÀÓÇÒØ͟ÍÓÇÒÇÓÇÖ Ó½ÑÀÖ

ŠÀÌÀџÃÄÍÌÏÎÑοÍÄÊÓÕÍÏÑÀÆ̟ÓÕÍÍÀÃÈÄØÔÄÓÇÔÎ¿Í ÒØÍÄ ÏÐÖ½ËÀÒÓÎ̺ËËÎÍļÍÀÈÀÍÎÈ×ӟ•ÏÈÏ˺ÎÍÀÍÓÈËÀÌÁŸÍÄÓÀȽÓÈÃÄÍ ÔÀÉÀÍÀÁÑļÄ¿ÊÎËÀÓÎÍÁÇÌÀÓÈÒ̽ÓÇÖÌÄÓÎÍŠÀÌÀџÊÀÈÆÈ´ÀØÓ½

ØÓ½ğÍÔºËÎØÌÄÓÎÏÈÒÓÄ¿ÎØÌÄ ÊÀÔÐÖÇ Ó½ÑÀϼÒÓÄØįÊÀÈ ÃÄÍÓκÊÑØÁÄ ÀË˟ÓÎÄÏÀͺËÀÁÄÊÀÈÒÓÎͼÃÈί½ÓÈÓÎÒ¿ÒÓÇÌÀ ÓÎØ™ÀÑÀÌÀÍË»ºÏÀÈÉÄÏÄѼÄÑÆÎѽËÎÒÓÈÖÄÒÕÊÎÌÌÀÓÈʺÖÄÊËÎƺÖ

ÉÀ͟ÑÈÉÄƺÅØÑÄÖÌÄÓÎÍ™ÀÑÀÌÀÍË»ÒÓÇÒØ͟ÍÓÇÒÇÏÎØļ×ÀÍ ¢ÓºÕÖÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÏÑÎÒÏÀÔļÍÀÄÉÀÒÅÀ˼ÒÄÈÊÀӟʟÏÎÈÎÍ ÓѽÏÎÓÀÍÐÓÀÓÎØÀϽÄÊļÍÎÓÎÓÌ»ÌÀÓÇÖ ‚

¦šÀÖÏοËÇÒÄΙÀÑÀÌÀÍ˻֧ļ×ÄÏÄÈÒÄÀÍ¿ÏÎÏÓÎ×ѽÍÎÌÄӟ ÓÇÍÄÊËÎÆ»ÓÎØŠÀÌÀџÎ™ÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎÖšÇÓÒÎӟÊÇÖ — Ó½ÑÀÄÌÅÀͼÒÓÇÊÄÌÄÒØͺÍÓÄØÉ»ÓÇÖÆÈÀÍÀØÏÄÑÀÒÏÈÒÓļ

❛❛

†ÀËοÊÈÀ Î×ÄÈÑÈÒ̽Ö ÓÇÖ Ó½ÑÀÖÊÀÈ ÓÎØ™ÀÑÀÌÀÍË»

❜❜

ÌÄÓÎÍ™ÀÑÀÌÀÍË» ÏÎØ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ ÌÀÖ Äͽ×ËÇÒÄÓÎÍŠÀÌÀџÒÄÌÄƟËÎÁÀÔ̽¯ÊÀÈÊØѼÕÖÓÎÆÄÆÎ ͽÖ½ÓÈÓκÌÀÔÄÌÄÊÀÔØÒÓºÑÇÒÇÓÑÈÐÍÇÌÄÑÐÍ ¢ÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖ ‚ÀÍÇÒ¿×ÇÒÄÄÏÄÈûÃÄÍɺÑÄÈÓÎÏÄÑÈÄ×½ ÌÄÍÎÓÇÖÒØÍÎÌÈ˼ÀÖÓÕÍÿΠÀË˟ÊÀÈÃȽÓÈÃÄÍÄ˺Æ×ÄÈÓÈƼÍÄÓÀÈ ÒÓÎÏÀÑÀÒÊ»ÍÈÎ ÀÅοÎÈÀØËÎʽËÀÊÄÖÓÇÖ£ÇƼËËÇÖ ÄÊÓÕÍÎÏμ ÕÍÎÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈÄ˟×ÈÒÓÀÄÍÃÈÀźÑÎÍÓÀÈÆÈÀÓÇÍÄͼÒ×ØÒÇÓÎØ ŠÀÌÀџ ÏÀ¼ÙÎØÍÓÀÏÑÎÒÕÏÈʟÓÎØÖÏÀÈ×ͼÃÈÀÊÀÈןÍÎÍÓÀÈÒÓÈÖ

ÏÑÎÒÕÏÈʺÖÓÎØÖÄÏÈÃÈÐÉÄÈÖ ¸ÏÕÖÒØÌÁÀ¼ÍÄÈÌĽËÀÓÀÒØÒÓ»ÌÀÓÀÀÒÓÀÔοÖÈÒÎÑÑÎϼÀÖ Ç ‚ÁѼÒÊÄÈÊÀӟÊÀÈÑοÖÀϼÔÀÍÎØÖÓѽÏÎØÖÍÀÀØÓÎÑÑØÔ ̼ÒÄÈÓÇÍÄÒÕÓÄÑÈÊ»ÀÓÀɼÀÓÇÖ¥ÎÓÄËÄØÓÀ¼ÎÏÀџÃÄÈÆÌÀÀÏÎ ÓØÏÐÍÄÓÀÈÒÄÀØÓ½ÓÎÏÀџÉÄÍÎÓѼÆÕÍΊÀÌÀÑŸÖ  Ó½ÑÀÊÀÈ ™ÀÑÀÌÀÍ˻֕ÒןÓÕÖÃÈÀÌÎÑÅÐÍÄÓÀÈÌÄÓÀÉ¿ÓÎØÖÌÈÀÏÄѼÄÑÆÇ Ò׺ÒÇ ÀÊÀÓÀͽÇÓÇÆÈÀ½ÒÎØÖÄÏÈ×ÄÈÑοÍÀʽÌÇÍÀÊѼÍÎØÍÓÀ ÄÒÕÓÄÑÈʟÓÇÖ ‚ÌÄÓÎØÖ½ÑÎØÖļÓÄÓÎØ ÏÓÐÒÇÊØÁºÑÍÇ ÒÇÖšÇÓÒÎӟÊÇ ļÓÄÓÎØ ÄÊËÎÆ»™ÀÑÀÌÀÍË» ½ÓÀÍÇÏѽ ÒÅÀÓÇÄÒÕÊÎÌÌÀÓÈÊ»ÀÍÀ̺ÓÑÇÒǺÃÄÈÉÄÓÇÍŸÍÄÓÇÄÏÈÊџÓÇÒÇ ÓÕÍÒÀÌÀÑÈÊÐÍÃØ͟ÌÄÕͺÍÀÍÓÈÓÕÍÌÇÓÒÎÓÀÊÈÊÐÍ †ÎËËμÃÄÍÄÊÏË»ÒÒÎÍÓÀȽÓÀÍÁ˺ÏÎØͽÓÈ Ó½ÑÀÊÀÈŠÀÌÀџÖ ÃÄͺ×ÎØÍοÓÄÊÎÈÍ»ÆËÐÒÒÀοÓÄÄÏÀźÖ¢ºÍÀÖÃÄÍÒºÁÄÓÀÈ ÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ØϽÒÓÀÒÇÓÎØŸËËÎØÊÀÈÓÀÄÒÕÊÎÌÌÀÓÈʟÌÀ×ÀÈ ÑÐÌÀÓÀüÍÎØÍÊÀÈÏÀ¼ÑÍÎØÍ•ÉŸËËÎØÅÑÎÍÓ¼ÙÎØÍÆÈ´ÀØÓ½ÌÄÓÈÖ ÊÀÊÄÍÓÑÄ×ļÖÏÀÑÄÌÁŸÒÄÈÖÓÎØÖÓÀÄÉÀÏÓºÑØÆÀ ļÓÄÓÇÖÌÈÀÖļÓÄ ÓÇÖŸËËÇÖÏËÄØџÖ

ÓÀ¼ÑÈÀÒÓÎüÃØÌÎ ¸ËÎÈÊÀÓÀËÀÁÀ¼ÍÎØͽÓÈÎÈÃØÎÓÎØÖÃÄÍÌÏÎÑοÍÍÀÒØÍØϟÑ ÉÎØÍ— Ó½ÑÀÓÎļÏÄÒÓÇÒØͺÍÓÄØÉ»ÓÇÖ½ÓÈÓÇ×ÕѼÙÄÈŸÁØÒÒÎÖ ÌÄÓÎÍŠÀÌÀџÊÀÈÏÕÖÇÙÕ»ÔÀÃļÉÄÈÓÀÌÄËËοÌÄÍÀ•¼ÍÀȺÍÀ ÀÓÀ¼ÑÈÀÒÓÎüÃØÌÎ ÏÎØÃÄÍļÍÀÈÒÄÔºÒÇÍÀË¿ÒÄÈÓÈÖÃÈÀÅÕͼÄÖ ÓÎØÌĦÅÈËÈʽÃÈÀÊÀÍÎÍÈÒ̽§Ï½ÃÄÈÉÇÓÀÓÄËÄØÓÀ¼ÀÄÏÄÈÒ½ÃÈÀ ¯ÊÀÈÃÄÍØϟÑ×ÄÈÏÄѼÏÓÕÒÇÍÀÃÈÄØÔÄÓ»ÒÎØÍÓÈÖÃÈÀÅÎѺÖÓÎØÖ ÌÄÀÌÎÈÁÀ¼ÄÖØÏÎ×ÕÑ»ÒÄÈÖ ×ÕѼÖÏÑÎÒÕÏÈÊοÖÃÈÀÆÊÕÍÈÒÌοÖ ÈÀºÍÀʽÌÌÀÒÀÍÓÇ ‚ ÒÓÎÎÏμÎÌÈÀÊÎØÁºÍÓÀÓÎØÄͽÖ ÌÏÎÑļÍÀÓÎÍźÑÄÈÒÓÀÌÀ×À¼ÑÈÀÌÄÓÎÍŸËËÎÍ ÇÎÑÈÒÓÈʻѻÉÇ ļÍÀÈÏÑÎÓÕÍÏØËÐÍ ½ÏÕÖÒÀÖÀÍÀźÑÀÌÄÊÀÈÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ ÄÁÃÎ̟ÃÀŠÓÇÍÏÑÎÊÄÈ̺ÍÇÏÄѼÏÓÕÒÇÃÄÍØϟÑ×ÄÈÏÄѼÏÓÕÒÇÍÀ ÒØÍÓÄËÄÒÓļÊÀͺÍÀÔÀ¿ÌÀ¸ËÀļÍÀÈÙ»ÓÇÌÀÑÄÀËÈÒÌο —šÏÀÊÎÆȟÍÍÇÆÍÕѼÙÄȽÓÈÎȽÏÎÈÄÖÃÈÀÅÎѺÖº×ÄÈÌÄÓÎÍ

ÏÎØÃÄÍÓÎÍÀÍÀÆÍÕѼÙÄÈÏ˺ÎÍÊÀÈÓÎÍÔÄÕÑļ

ÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÀØÓÎÍÎ̼ÀÓÇÖÌĽËÎØÖÓÎØÖÓѽÏÎØÖ ÏÀÑÀÃÄ×½ÌÄ

ØÏÄ¿ÔØÍÎÆÈÀÓÇÒÇÌÄÑÈÍ»ÊÀӟÍÓÈÀÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ Ó½ÑÀÊÀÈ™ÀÑÀÌÀÍË»ÖÒØÍÀÍÓ»ÔÇÊÀÍÄϼ

ÍǽÌÕÖ½ÓÈÇÒ׺ÒÇÓÇÖÌÄÓÎÍŠÀÌÀџļÍÀÈÿÒÊÎËÇÊÀÈÏÕÖÇ ÙÕ»ÔÀÃļÉÄÈšÄÓÎÍÓѽÏÎÓÇÖºÃÄÈÉĽÓÈÇ ‚ļÍÀÈÃØÎʽÌÌÀ

ÌȟÌÈÒÇÐÑÀÓÇÍÏÑÎÏÄÑÀÒ̺ÍÇ‚ÄØÓºÑÀÊÀÈÓÀ

ÓÀÒĺÍÀÊÀÈÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÀÑÆ»ÒÄÈÇʼÍÇÒ»ÓÇÖÆÈÀʽÌÌÀ ÀÅο

ļÏÀÍÓÄÓÀÓÄÓÒÓÎÆÑÀÅļÎÓÎØÃÄ¿ÓÄÑÎØÒÓÇÍ ÏËÀÓļÀšÀÁ¼ËÇ¢ÈÃØÎÓÎØÖļ×ÀÍÍÀÌÈË»ÒÎØÍ ÀϽÓÎÁџÃØÓÕÍÄÒÕÊÎÌÌÀÓÈÊÐÍÄÊËÎÆÐÍÊÀÈ ÓÇÍÀ͟ÃÄÈÉÇÓÎØŠÀÌÀџÒÓÇÍÇÆÄÒ¼ÀÓÇÖ ‚Í

ÓΟÅÇÒÄÎÑԟÍÎÈÊÓÎ —£ÇƼËËÇÖÀÏÀɼÕÒÄÓÇÍÏÀѺÌÁÀÒÇÓÇÖšÏÀÊÎÆȟÍÍÇÊÀÈ ºÒÓÄÈËÄÌ»ÍØÌÀ½ÓÈÇ ‚ÀÒ×ÎËļÓÀÈÌÄÓÀÌÄƟËÀÊÀÈÒÇÌÀ ÍÓÈʟÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÓÎØÓ½ÏÎ؆ŸÍÓÕÖÓΦҿÒÓÇÌÀ§ŠÀÌÀџ

ÊÀÈÏÎË˟ÄÈÏÐÔÇÊÀÍÆÈÀÓÀ¦ÆÀËËÈʟ§ÓÇÖ Ó½ÑÀÖ ÏÑÎÖÓÎÍ™ÀÑÀÌÀÍË» ǝÇË»ÏÑÎÒϟÔÇÒÄÍÀÃÈÀ ÒÊÄßÒÄÈÓÈÖÄÍÓØÏÐÒÄÈÖ ÊÀÈÒÓÇÒØͺÍÓÄØÉ»ÓÇÖ

ÏÈÒÓÄ¿ÄȽÓÈÇ Ó½ÑÀÏÑÎÄÓÎÈ̟ÙÄÓÀÈÆÈÀÓÇÍÄϽÌÄÍÇÇ̺ÑÀ ÄÏÈ˺ÆÎÍÓÀÖÓÎÍϽËÄÌÎÅÔÎџÖÊÀӟÓÎØÀÑ×ÇÆο ÌÄÓÇÍ ϼÒÓǽÓÈÒÄÁŸÔÎÖ×ѽÍÎØÔÀÊÄÑüÒÄÈÀϽÓÀÏÀџÏÎÍÀÊÀÈÓÈÖ

ÒÓÎÍ«ÀÓÙÇÍÈÊÎ˟ÎØÃȺÂÄØÒĽÓÈËÎÆÎ̟×ÇÒÄÌÄ ÓÎÍÓºÕÖÏÑÕÔØÏÎØÑƽ

ÃØÒÀѺÒÊÄÈÄÖÊÀÈÔÀºÑÔÄÈÇÐÑÀÍÀÓÎÍÀÌÅÈÒÁÇÓ»ÒÄÈ¢ÍÇÒÓÈ ʽÖÊÀÑÁºËÈÀÎÍÄÈÑÄ¿ÄÓÀÈ
ÑÈÒÓÄџ

¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

Šª£˜–

šºÓÕÏÎÊÀӟÓÕÍ̺ÓÑÕÍ ƺÅØÑÀÒÓÇÁŸÒÇÓÎ؆Š¢™ ÐÑÀÓÎØÃѽÌÎØÊÀÈÓÎØÏÄÙÎ

—

ÏÎÓÕÍÊÈÍÇÓÎÏÎÈ»ÒÄÕÍÓÎÄϽÌÄÍÎÃȟÒÓÇÌÀ

ÀÍÀÙ»ÓÇÒǽÒÎÓÎÃØÍÀÓ½ÍÄØÑ¿ÓÄÑÕÍÒØÌ

ÍÈÐÒÎØÍÒÓÇÍÓÒºÏÇÓÎØÖÓÇÍÀ¿ÉÇÒÇÓÎØ›†

ÃÑÎ̼ÎØÒ»ÌÀÍÄÆÈÀÓÎÍŠª£˜– ÌÄӟÓÇÍÀÍÀÊμÍÕÒÇÊÀÈÓÇÍ

¶ÃÇÌÄӟÓΟÊÎØÒÌÀÓÕÍ̺ÓÑÕÍÎÈÏÑÐÓÄÖ ÀÍÓÈÃџÒÄÈÖÀϽÓÇÍÏËÄØџÓÕÍÎÑÆÀÍÐÒÄÕÍ

ÌÀ×ÈÐÍÒÓÎÄϼÏÄÃÎÓÕÍÊÈÍÇÓÎÏÎÈ»ÒÄÕÍÊÀÈ ÄÈÃÈʟÇÏÑÎÒºÆÆÈÒÇÓÎØʽÒÌÎØÓÎ؆Š¢™ 

ÒÓÀÊÀ¿ÒÈÌÀÊÀÈÓÀÊÀÓÀÍÀËÕÓÈʟÀÆÀԟ ¬ËËÕÒÓÄ ËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÖØϽÂÇÊÀÈÓÈÖÃÇÌÎ

»ÅÈÒÇÓÕÍÊØÁÄÑÍÇÓÈÊÐÍ̺ÓÑÕÍ

ÓÎØŠª£˜–»ÓÀÍÈÊÀÍÎÏÎÈÇÓÈʺÖÕÖÏÑÎÖÓÇ

ÏÎØļÍÀÈÀÏÎÆÎÇÓÄØ̺ÍÎÖÌÄӟÓÎÒÎÊÓÇÖ

ÒÊÎÏ»ÒÄÈÖÌÄӟÓÇÍ»ÅÈÒÇÓÕÍ̺ÓÑÕÍ ÄÏÈ

ÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇÄÁÃÎ̟ÃÀ†ËºÎÍÎÒ×ÄÃÈÀÒ̽Ö ÄÏÈÊÄÍÓÑÐÍÄÓÀÈÒÓÇÍÏÑÎÒϟÔÄÈÀÍÀÊÀÓÀÃÄÈ×Óļ

ÒØÌÌÄÓÎ×»ÒÓÈÖÃÈÀÃÇËÐÒÄÈÖÓÎÀϽÆÄØÌÀÓÇÖ †ºÌÏÓÇÖÊÀÈÓÎÏÑÕ¼ÓÇÖ†ÀÑÀÒÊÄػ֛À¼ÍÄÓÀÈ

ÃÈÀϼÒÓÕÒÇÖ½ÓÈÇÊØÁºÑÍÇ ÒdžÀÏÀÍÃѺÎØÄÅÀÑ̽ÙÄÈ

ÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÓÀ̺ÓÑÀÃÄÍÔ¼ÆÎØÍÓÈÖÓџÏÄÙÄÖ ÊÀÈÓÎÌÄƟËÎÊÄşËÀÈÎ ÀË˟ÁŸÙÎØÍÁÀÔȟÓÎ ׺ÑÈÒÓÈÖÓÒºÏÄÖÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍÎÃÇÆÐÍÓÀÖ

ÃĽÓÈÀØÓ»ÓÇÒÓÈÆÌ»ÓÎÊ˼ÌÀÃÄÍÒÇÊÐÍÄÈ ºÑÈÃÄÖÊÀÈÀÍÓÈÏÀÑÀÓÈÔºÌÄÍÎØÖÒ×ÄÃÈÀÒÌοÖÒÄ ÄϼÏÄÃÎÊÎÑØÅ»Ö ÊÀÔÐÖÎʽÒÌÎÖÏÑÈÌÎÃÎÓļ

ÓÀÒÊËÇѽÓÄÑÀ̺ÓÑÀÓÇÖ ÄÓ¼ÀÖÌÄÓÎÄÏÈ×ļÑÇÌÀ¦ÓÀ ̺ÓÑÀļÍÀȺÉÕÀϽÓÇÍÈÃÄÎ

ÓÇ×ÐÑÀÒÄÌÀÊÑÎ×ѽÍÈÀ¿ÅÄÒÇÊÀÈÁºÁÀÈÇÊÎÈ ÍÕÍÈÊ»ÊѼÒÇ™ØѼÕÖ ½ÌÕÖ ÄÏÈÊÄÍÓÑÐÍÄÓÀÈ ÒÓÇÍÏÑÎÒϟÔÄÈÀÍÀÃÈÎÆÊÕÔļÓÎÊѼÒÈÌÎ̺ÓÕ

ÓÇÍÄÍÕÓÈÊ»ÃџÒÇÒÓÎØÖʽËÏÎØÖÓÎØÒ×» ÌÀÓÎÖ ŠÓÎÄϼÊÄÍÓÑÎÓÕÍÒ×ÄÃÈÀÒÌÐÍÁѼÒÊÄÓÀÈÇ

ËÎƼÀÌÀÖ§ ŠÄÀØÓ»ÓÇÍÏÑÎÒºÆ ÆÈÒÇ ØÏÎÒÓÇѼÙÄÈÇ ™ÎØÌÎØÍÃοÑÎØ ÒÓ½×ÄØÄÇ ÏѽÓÀÒÇ¥Ò¼ÏÑÀÓÇÍÏÄÑÀ Ò̺ÍÇÄÁÃÎ̟ÃÀÆÈÀÓÇÍ ÊÀӟÔÄÒÇÀϽÊÎÈÍοÌÄÓÇÍ ™¢ÓÎØ™™•ÀÈÓ»ÌÀÓÎÖÆÈÀ ÎÍÎÌÀÒÓÈÊ»ÂÇÅÎÅÎѼÀÊÀӟ ÓÇÍ»ÅÈÒÇÓÎØÍÎÌÎÒ×ÄüÎØ ÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ ÌÄÓÇÌÎÑÅ»ÓÎØÊÀÓÄÏļÆÎ ÍÓÎÖ¸ÓÈÃÇËÀûÇ»ÅÈÒÇ ÓÕÍ̺ÓÑÕÍÀϽÓÎØÖÁÎØ

❛❛

ŠÇÌÀ¼ÍÄÈ ÒØÍÀÆÄÑ̽ ÆÈÀÌÀÙÈʺÖ ÊÈÍÇÓÎÏÎÈ»ÒÄÈÖÊÀÈ ÊÀËļÒÓÎÍÃѽÌÎ ÓÎØÀÆÐÍÀÓÎØÖ ÃØÒÀÑÄÒÓÇ̺ÍÎØÖ ÂÇÅÎŽÑÎØÖÓÎØ †Š¢™

❜❜

ÒÇÌÀ¼ÍÎØͽÓÈÇÌÄÓÀÒÓÑÎÅ» ÒÓÇÍÊÎÈÍ»ÆÍÐÌÇļÍÀÈÄÌÅÀ Í»ÖÊÀȽÓÈÀÏÎÆØÌÍÐÍÄÓÀÈ ÇÊØÁÄÑÍÇÓÈÊ»ÏÑÎÏÀƟÍÃÀ ÏÄѼÒØÍÀ¼ÍÄÒÇÖÓÇÖÊÎÈÍÕͼ ÀÖÒÓÀ̺ÓÑÀ ¶ÃÇÒÓÇÍÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇ ÓÇÖÎÑƟÍÕÒÇÖÓÕÍÊÈÍÇÓÎ ÏÎÈ»ÒÄÕÍÌÄÒÓ½×ÎÓÇÌÀÙÈ ÊÎÏμÇÒ»ÓÎØÖÓÎÄϽÌÄÍÎ ÃȟÒÓÇÌÀÃÑÀÒÓÇÑÈÎÏÎÈļÓÀÈ Ó΂¼ÊÓØΊØÍÃÈÊÀËÈÒÓÐÍ Šª£˜– ÏÎØÄÍÄÑÆÎÏÎÈ»ÔÇÊÄ ÎØÒÈÀÒÓÈʟÓÎØÖÓÄËÄØÓÀ¼ÎØÖ Ì»ÍÄÖÌÄÒÓ½×ÎÍÀÒØÍÓÎͼÒÄÈ ½ËÄÖÓÈÖÃØ͟ÌÄÈÖÓÎØ×ÐÑÎØ ÊÀÈÍÀÎÈÊÎÃÎÌ»ÒÄÈÒ׺ÒÄÈÖ ÌÄÏÑÕÓÎÁŸÔÌÈÀÒÕÌÀÓļÀ ½ÏÎØÊØÑÈÀÑ×οÍÎÈÏÀÑÀ

ËÄØÓºÖÓÎ؆Š¢™ÔÀºÔÄÓÄ ÏÑÎÓÕÍÄØÔØÍÐÍÓÎØÖÓοÖ ÁÎØËÄØÓºÖÓÎØÊØÁÄÑÍÐÍÓÎÖ ʽÌÌÀÓÎÖ ÏÎØÀÅ»ÍÎÍÓÀÖ ÀÈ×̺ÖÊÀӟÓÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎØ ÊÀÈÓÕÍÊØÁÄÑÍÇÓÈÊÐÍ̺ÓÑÕÍÄÌÅÀͼÙÎØÍÄÀØ ÓοÖ¦ÀÑÈÒÓÄѽÓÄÑÎØÖ§ÒÓÎÍÃÈÀÌÀÑÓØѽÌÄÍÎ ʽÒÌÎÓÇÖÁŸÒÇÖÓÎØÖ —ÏѽÓÀÒÇÕÒÓ½ÒÎÀÏÎÑѼÅÔÇÊÄÀϽÓΙ™• ÓÎÎÏμÎÀÏÎ×ÐÑÇÒÄÃÄ×½ÌÄÍÎÓÀÏØџÓÎØ ¥Ò¼ÏÑÀ ÎÎÏμÎÖÓÎØÀϺÃÕÒÄÓÇÍÏѽÔÄÒǽ×È ÍÀÃÈÄØÊÎË¿ÍÄÈÓΆŠ¢™ ÀË˟ÍÀÌÇÍÓÀØÓÈ ÒÓļÌÄÓÎÍŠª£˜– •Ï½ÌÄÍÎÖÒÓÀÔ̽ÖÒÓÇÍÊÈÍÇÓÎÏμÇÒÇ ÂÇÅÎŽÑÕÍÓÎ؆Š¢™ÒÓÇÍÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇÓÕÍ ÀÆÕÍÈÒÓÈÊÐÍÊÈÍÇÓÎÏÎÈ»ÒÄÕÍÏÈÒÓÄ¿ÄÓÀȽÓÈ ÔÀÀÏÎÓÄ˺ÒÄÈÊÀÈÇÏÑÎÇÌÄÑÇÒ¼ÀÖÃÈÀӟÉÄÕÖ ÒØÙ»ÓÇÒÇÒÓÇ”ÎØË»ÆÈÀÓÀ̺ÓÑÀÓÇÍÄÑ×½ÌÄÍÇ ‚ÄØÓºÑÀŠÓÄ˺×ÇÓÎØŠª ÄÉÇÆοͽÓÈÎÏÑÕ ÔØÏÎØÑƽÖÔÀÀÍÀÆÊÀÒÓļÍÀʟÍÄÈÒÀźÖÓÎ ÏËÀ¼ÒÈÎÓÕÍ̺ÓÑṌÈÀÏÀџÃÄÈÆÌÀ ÏÎÈÎÈÃÄÍ ÔÀÏËÇÑÐÒÎØÍ ÏÎÈÎÈÔÀÏËÇÑÐÒÎØÍ ÆÈÀϽÒÎ ÊÀÈÆÈÀÓ¼ ŠÄʟÔÄÏÄѼÏÓÕÒÇÄÊÓ¼ÌÇÒÇÒÓÄËÄ×ÐÍÓÎØ Šª ÊÀÈÓÎØŠª£˜–ļÍÀȽÓÈÓÎ̺ÓÕÏÎÓÕÍ ÊÈÍÇÓÎÏÎÈ»ÒÄÕÍÔÀÄÍÈÒ×ØÔļºÕÖÓΆŸÒ×ÀÊÀÈ ÊØѼÕÖÌÄӟ ½ÓÀÍÔÀºÑÔÄÈÇÒØÍÄÈÃÇÓÎÏμÇ ÒÇÓÈÒÇÌÀ¼ÍÎØÍÒÓÇÍÏџÉÇÓÀ̺ÓÑÀ ½ÓÀÍÎÈ ÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈÒÓ΂Ç̽ÒÈÎÔÀº×ÎØÍϟÑÄÈÒÓÀ

ӟÉÄÈÖÓÎØŠª ÓÎØŠª£˜– ÀʽÌÇÊÀÈÓÇÖÄÉÕÊÎÈÍÎÁÎØ ËÄØÓÈʻ֏ÑÈÒÓÄџÖ¥ºÓÎÈÎÈ ÄÑÆÀÒÈÀÊμ×ÐÑÎÈļÍÀÈÊØѼ ÕÖÒÕÌÀÓļÀÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍ ÌÄÄÏÈÒÅÀË»ÄÑÆÀÒ¼À ÓÎÄÌϽÑÈÎ ÓÀÊοÑÈÄÑ Ç ØÆļÀÊŸ ¥ÎͼÙÄÓÀÈÃįÓÎļÏÄÊÀÈÎ¥Ò¼ÏÑÀÖÌÈËÐÍÓÀÖ ÒÓÎÑÀÃȽÅÕÍÎÓÎ؏ ¥¯½ÓÈ ÏÀџÓÈÖÄØÔ¿ ÍÄÖÓÕÍÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓÈÊÐÍÇÆÄÒÈÐÍÓÇցŠ••ÊÀÈ ÓÇ֏‚•‚ªÒÓÇÍÀÏÎÃØ͟ÌÕÒÇÓÎØÊÈÍ»ÌÀÓÎÖ ÓÀÏÑÎÇÆοÌÄÍÀ×ѽÍÈÀ ÓÐÑÀÃÄÍļÍÀÈÐÑÀÆÈÀ ÀϽÃÎÒÇÄØÔØÍÐÍÀË˟ÆÈÀÒØÍÓÎÍÈÒ̽ÓÇÖ ÃџÒÇÖ½ÒÎÓÎÃØÍÀÓ½ÍÄØÑ¿ÓÄÑÕÍÃØ͟ÌÄÕÍ ÅÎÑÌ»ÆÈ´ÀØÓ»ÓÇÍÓÎÏÎÔºÓÇÒÇÀϽÓÇÍ ÏËÄØџÓÎØ¥Ò¼ÏÑÀÒӟÔÇÊÄÇÄϼÔÄÒÇÒÓÎÍ ÏѽÄÃÑÎÓÇցŠ••†ÀÍÀƽÏÎØËÎÊÀӟÓÇ ÒØÆʺÍÓÑÕÒÇÓÇÖ†ÀÑÀÒÊÄػֺÉÕÀϽÓÇ ”ÎØË»¯ÓÇÍÎÏμÀÎÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÓÎØŠª£˜– ÀË˟ÊÀÈǦ™ØÑÈÀʟÓÈÊǏØÆ»§ÌÄŸÑÔÑÎÓÇÖ ×ÀÑÀÊÓÇѼÙÎØͦÏÑÎÁÎʟÓÒÈÀ§ÈÀÓÇÍÄϼÔÄÒÇ ÒÓÎ×ÎÏÎÈ»ÔÇÊÄÎ×ÐÑÎÖÓÇÖ™¢• ÒØÍÈÒÓÐÒÀÖ ÓÎØŠª£˜– ÇÎÏμÀÌÄÀÍÀÊÎÈÍÐÒÄÈÖÓÇÖÃȺ ÂÄØÒÄÓÀÏÄѼØÏÎʼÍÇÒÇÖÓÇÖÄϼÔÄÒÇÖÀϽ ÒÓÄ˺×ÇÓÇÖÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÎÍÓÀÖ½ÓÈÏÀџÓÈÖÑÈÙÈʺÖ ÃÈÀÅÎѺÖÓÇÖÌÄÓÇÍÇÆÄÒ¼ÀÓÇցŠ••ÓÀ̺ÒÀ ÏÎØ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈļļÍÀÈÏÎËÈÓÈʟ †ŸÍÓÕÖÓÎÄÑÐÓÇÌÀÏÐÖÔÀÏÄÑÈÅÑÎØÑÇ ÔοÍÎÈÃÈÀÃÇËÐÒÄÈÖÊÀÈÎÈÏÎÑļÄÖÀϽÓÀ

׺ÑÈÀÓÎØÖÓÀÏÑÐÓÀÏÄÓÒÎÊÎÌ̺ÍÀÄÏÈýÌÀÓÀ ÊÀÈÃÐÑÀÓÎ؆ŸÒ×À ÄÍнËÎÈÀÍÄÉÀÈѺÓÕÖÔÀ

Ìϟ×ÀËÀÀÏÀÒ×ÎËļÓÎÍŠª£˜– ÀË˟ÏÑÎÖÓÎ ÏÀѽÍÃÄÍÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀØϟÑ×ÄÈÀϟÍÓÇÒÇ


–²“’–ŒŒ

$$

•

„´¬µ·¨´½

¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ

—Ñȹ¸È¸Á¸ÀÃØÄÀÃÆÌ θȸÁËÓȸ˸ÃÒËȸ

¼Á¸ÄÆÄÀÁØÉÌĸº¼ÈÃعÈÔÉÁ¼Ë¸À

ÇÂÆÌËÆÁȸËԸʨ¾ÄÔ»À¸¼ÇÔ¿¼É¾»ÒÎÆÄ˸ÀØÂÆÀ

ÇÂÒÆÄÆþθÄÀÉÃØÊËÆÌŸŸš¼ÄÜËÆ §¸¹¹¸ËÆÁÙÈÀ¸ÁÆËÆÁØÃøÇÈÆÎÜȾ

ÆÀ¸ÆÔ˾ÊššÁ¸Àº¼ÄÀÁØ˼ȸuœ¾º¼ÉÔ¸ËÆÌ ŸŸš¸Ç¼Ì¿Ùļ˸ÀɼØÂÆÌÊËÆÌʼȺ¸½ØüÄÆÌÊ

ɼɼ”§³«±±§ª¯°Â–»³ª¯À¸°«¾­

◆ºÀ¸ĸÇÈƼÀ»ÆÇÆÀÓɼÀØËÀ¸Ä˸ÃÒËȸ

ÇÈÆÁ¼ÀÃÒÄÆÌĸÉ̽¾Ë¾¿ÆÙÄÆÀ¼Å¼ÂÔżÀʾ ÉÌùÆÂÓËÆÌÉ˾ĸÄÑÇËÌžËÐĸºÜÄÐÄÁ¸À

ǼÈÑÉÆÌÄËÜȸÒÈÎÆÄ˸ÀÁ¸ÀѸμÀÈØ˼ȸ

¾¸ÇØÁÈÆÌɾ˾ÊÁ̹¼ÈľËÀÁÓÊÇÈÆǸºÑÄ»¸Ê ÇÆ̼Ã͸ÄÔ½¼ÀËÆĸØĸÉÌĸÀļÔÉ˸ÃÒËȸ

tÎÈÒÆÊuØÂÐÄËÐļȺ¸½ØüÄÐÄÁ¸ÀËÐÄÍËÐÎÜÄ ¸ÕÁÜÄÉËÈÐÃÑËÐÄtĸ¸ÇÆÈÈÔÏÆÌÄ˸ËÈÆÃÆ

¼ÅØÄËÐÉÓÊËÆÌ

ÁȸËÀÁÑ»ÀÂÓÃø˸Á¸À˸ÏÒø˸Á̹ÒÈľɾÊ

¨Æ¥–¡šÇÈÆÁÓÈÌżÁ¸ÀÄÒ¸ÐȾǸļ ¸»ÀÁӸǼȺԸºÀ¸§È·¯µ ÆÇØ˼Á¸Ë¼¹¸ÔÄÆÌÄ

ššÇÂÆÌËÆÁȸËÔ¸ÊÁ¸ÀĸżɾÁпÆÙÄu

ÈÆÂÑɼ»¾ÃØÉÀÆÁ¸ÀÀ»ÀÐËÀÁØËÆÃÒ¸üËÑËÀÊ

ľøÂÒºÆÄ˸ÊØËÀtƸØÊÇÈÒǼÀĸÇÑȼÀ ˾ÄÌÇØ¿¼É¾É˸ÎÒÈÀ¸ËÆÌuØÇÐÊÁÑÇÆ˼ËÆ

¸ÄËÔÉËÆÀμʸÇÆÍÑɼÀÊËÐÄ–™š™©˜§šš¨Æ ÉÌÄ»ÀÁ¸ÂÀÉËÀÁØÉÁÒÂÆÊËÆÌŸŸšËÆÆÇÆÔÆÒμÀ »À¸ÎÐÈÔɼÀ˾ÉËÑɾËÆ̸ÇØ˾˜§šš¼ÀËÆÌÈ ºÜÄ˸ÊÐʸÌËØÄÆÃÆÊÇØÂÆÊ Á¸Àt¸ÄËÔǸÂÆÄ »ÒÆÊuÁ¸ÀÉÌÉǼÀÈÜÄÆÄ˸ÊÉËÆÌÊÁØÂÇÆÌÊËÆÌ

◆ºÀ¸ĸÁ¸Ë¸»¼ÔżÀ˾Ät¼Ì¿ÙľuÁ¸ÀËÆ

◆ºÀ¸ĸËÆÄÜɼÀËƸºÐÄÀÉËÀÁØËÆÌÊÍÈØ

š–¡Á¸ÀÆš –§¸ÇÒËȼϸÄ˾ļÇÀÉËÈÑ˼Ìɾ ËÐÄšÂÂÓÄÐĸÇØËÆÌʘ¼ÈøÄÆÙÊÁ¸ÀØÎÀt¾ Á̹ÒÈľɾËÐÄ»ÐÉÔÂƺÐÄuÓÆÀtÇÈÆɼÁËÀÁÆÔu Á¸Àtȼ¸ÂÀÉËÒÊu¸ÉËÆÔÇÆÂÀËÀÁÆÔ˾ʼÇÆÎÓÊ

¬°ª·²³²¬¿µ¨¬¶ §¬¤´­¨À¤¶ ÎÀÂÀÑ»¼Ê¼Èº¸½ØüÄÆÌʸÇؼÁ¸ËÆÄËÑ»¼ÊÉÐø ˼Ը»À¸ÍØÈÐÄÁÂÑ»ÐÄɼؾ˾ÎÜȸÒμÀÓ»¾ ÇÈÆÁ¾ÈÙżÀ»ÙÆÐȼÊÃÒɸÉËÆĪ¼¹ÈÆÌÑÈÀÆ Á¸ÀÃÔ¸¸ÁØþ˾ÄǼȸÉÃÒľ¥¸È¸ÉÁ¼ÌÓüËÑ ˾ĸĸÁÆÔÄÐɾËÐÄÁ̹¼ÈľËÀÁÜÄÃÒËÈÐÄ ¨ÆŸŸš¾Ÿ¤ËÆÌÆÇÆÔÆ̧¶µ½Ë·­¸«˾Ä ¥¸È¸ÉÁ¼ÌÓ¸ÇØ˾»À¸»ÀÁ¸ÉÔ¸É̽Ó˾ɾÊËÆÌ ÄÆÃÆÉμ»ÔÆÌËÆÌÌÇÆÌȺ¼ÔÆÌ ¤ÀÁÆÄÆÃÀÁÜÄÉ˾—ÆÌÂÓżÁ¸ ¿¸ÈÔ½¼ÀØËÀ˸ÃÒËȸ¼ÔĸÀt¹ÑÈ ¹¸È¸uÁ¸À²Ç³¯²µ»½§·§°ºÂ·§ ¾Á̹ÒÈľɾ»¼ÄËÆÁÈÙ¹¼À ÑÂÂÐÉ˼Á¸À»¼ÄÉ̽¾Ëѹ¼ÂËÀ ÜɼÀʸÂÂÑÉÌÄÆÂÀÁӸĸËÈÆÇÓ ØÉÆËÆ»ÌĸËØÄǼÈÀÉÉØ˼ÈÐÄ ¸ÇظÌËѼÀ»ÌĸËØÄØÂÐÄ ˜À¸ÃÀ¸¸ÁØþÍÆÈÑθÈÑÉɼÀ ª¯§½¿·¯¸º¯°Â©·§²²Âü˸ÅÙ ËÐÄÉÌÃͼÈØÄËÐÄËÐÄÃÆÄÆÇÐ ÂÔÐÄÁ¸À¸ÌËÜÄËÆ̸ÆÙ¸ÍÆÙ ØÇÐʼÔǼ¾–ÂÒÁ¸¸Ä¸ÍÒÈÆ Ä˸ʼÁËÀÃÓɼÀÊËÆÌÁØÃøËÆÊ ËÆÔ»ÀÆËÆÁ¼ÍѸÀƸÌËÓ˾ ÉËÀºÃÓ»¼ÄËÆÉÌÃÍÒÈÆÌÄ˸

ÆÙ˼¹¼¹¸ÔÐʼÁ¼ÔÄÆÀtÇÆ̼ÔθÄÁ¸Ë¸ÍÙº¼ÀÉËÆ ŸÑÀÈÆÉËÆÄ Ô¹¸ÄÆÁ¸ÀÉËÆ ÆÄ»ÔÄÆu –ĸÍÆÈÀÁÑüËÀʼÇÀÁÂÓɼÀÊÉËÆtǸËÈÀÐËÀÁØ Á¸¿ÓÁÆÄuĸþÄÇËÐμÙɼÀ¾ÎÜȸÇÆÌÇÈÆ Ǹº¸Ä»Ô½ÆÌÄ˾ÉÌĸÔļɾÉ˸ÃÒËȸ¸Ç¸ÄËÑ ØËÀd¶§º·¯¿º¯°Ç°§®Â°µ³«Ã³§¯­¶À±­³§²­³ ¶º¿½«È¸«¯µ±§Ç¹e ¨ÆÁØÃøÁ¸Â¼Ôɼ±§Ä°Ç ´«¸­°¿²ÇÁ¸ÀÁÀľËÆÇÆÀÓɼÀÊ »À¸ÈÁ¼Ô¸ÊθȸÁ˾ÈÔ½ÆÄ˸Ê ËÀÊÇÈÐËƹÆÌÂÔ¼ÊËÐľº¼ÉÀÜÄ ˾ʘ§ššÁ¸À˾Ê–™š™©t¼Ç¼ ˼À¸ÁÒÊuÁ¸Àt¼ÁËÆÄÐËÀÁÒÊu§¼ ÁÑ¿¼ǼÈÔÇËÐɾÇÆÂÀËÀÁÑÁ¸À ÉÌÄ»ÀÁ¸ÂÀÉËÀÁÑÉ˼ÂÒξËÆÌ ÇÀÉ˼ÙÆÌÄØËÀ¾¸ºÐÄÀÉËÀÁÓ ¼ºÈÓºÆÈɾËÆÌÁØÃøËÆÊÃÇÆ ȼԸͼÄØÊĸ»ÜɼÀÜ¿¾É¾ ɼÇÈÐËƹÆÌÂԼʸÇØ˸ÁÑËÐ ¸ÂÂÑÁ¸ÀĸtÇÀÒɼÀu¼ÌÈÙ˼ȸ É˾ºÈ¸ÃÃÓËÐĸºÐÄÀÉËÀÁÜÄ ÁÀľËÆÇÆÀÓɼÐÄ ´ÉƺÀ¸ËÆØËÀÆÀ»ÌÄÑüÀÊ ËÆÌŸŸšÁ¸ÀËÆÌ¥–¡š¼ÇÀ ÃÒÄÆÌÄɼ½¿·¯¸ºÁ¹¸»©°« ³º·Ë¸«¯¹ɼÃÀ¸ËØÉÆÁÈÔÉÀþ ÉËÀºÃÓºÀ¸˾ļĻÌÄÑÃÐɾ ËÐÄÁÀľËÆÇÆÀÓɼÐľ–ÂÒÁ¸ É˾ÉÌÄÒÄ˼ÌžÇÆÌÒ»Ðɼ˾Ä ¥ÒÃÇ˾¸ÃÒÉÐÊüËÑ˾ĸĸ ÁÆÔÄÐɾËÐÄÃÒËÈÐÄËØÄÀɼØËÀ ËÆÁÔľø¸ÌËÓ˾ÉËÀºÃÓ¸ÄËÀ Á¼ÀüÄÀÁѼÔĸÀ»À¸ÉǸÉÃÒÄÆ t¼Ô˼ÁÑļÀÃÔ¸É̺ÁÒÄËÈÐɾ¼Ô˼ÁÑļÀ»ÒÁ¸u

❛❛

¤¥¼ÈÀÉÉØÊ Á¸Â¼Ôɼ¸ÕÁØ żɾÁÐÃØÁ¸À θȸÁ˾ÈÔ½¼À t¼Ç¼Ë¼À¸ÁÒÊu Á¸Àt¼ÁËÆÄÐËÀÁÒÊu ËÀÊÇÈÐËƹÆÌÂÔ¼Ê ˾ʘ§šš Á¸À˾Ê–™š™©

¾ÃÔüËȸÑȸ¿¸ÇÈÆÉǸ¿ÓɼÀ ĸ˸ÇÑȼÀظ¤ÇØ˼t±¿¸ ǼÈÑÉÆÌÄظ˸ÃÒËȸËÆÌ Á¼Í¸Â¸ÔÆÌÓ¿¸ǼÈÑɼÀؾ¾ ¸ÄËÔ¿¼É¾Á¸À¾¸Ä˼ÇÔ¿¼É¾ËÆÌ ¸ÆÙu šÇÀɾøÔļÀØËÀ¼ÔμÒºÁ¸Àȸ ¶·µ«¯ªµ¶µ¯Â¸«¯ºÀ¸˾ÄtѺÈÀ¸ ¿Ù¼Â¸uÇÆÌËÜȸt¹ÈÔÉÁ¼Ë¸À ɼ¼ÅÒÂÀžuÁ¸ÀÇÜÊtÆÇؼÃÆÊÇÆÌÒÎÆÌļŸ ÇÆÂÙɼÀ¾Á̹ÒÈľɾÁ¸À¾ššü˾ÉÌĸÔļɾ ˾Ê¢™Á¸ÀËÆÌ –¤§Á¸ËÑËÆ̸ÆÙºÔļ˸À ÇÈÆÊØͼÂÆÊ˾ʼ¾ÄÀÁÓÊÁ¸À¼ÌÈÐǸÕÁÓÊ

❜❜

Á¸À¼ÇÒÈÈÀϼ¼Ì¿ÙļÊÉËÀÊ»ÌÄÑüÀÊËÆ̧©¢Á¸À ËÆ̧©¦ž›–ºÀ¸¸ÉÌÄÒǼÀ¸É˾ÉËÑɾËÆÌÊÉËÆ ÉÌÄ»ÀÁ¸ÂÀÉËÀÁØÁÔľø


¬ÌØÍÀ

¥Î†¢ ¥˜™˜

‚ÈÄÔͺÖ˜ÍÒÓÈÓοÓΕÈÑ»ÍÇÖ

ÆÈÀÏȺÒÄÈÖÊÀÈÏÀџÏÎÍÀÀϽÓΆÀѼÒȧ ÄÏÈÒÇ ÌÀ¼ÍÄÈÒÓΦ†§ÀÉÈÕÌÀÓο×ÎÖÏÎØÒÓÈÖÀÑ׺ÖÓÇÖ ÃÄÊÀÄÓ¼ÀÖÓÎØļ×ÄÊÎÑØÅÀ¼ÀÔºÒÇÒÓÎ ÄËËÇÍÈʽØÏÎØÑÆļάÌØÍÀÖÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÎØÖ ÄÉÎÏËÈÒÌοÖ—ÄͼÒ×ØÒÇÓÇÖÄËËÇÍÈÊ»ÖÏÑÎ Ó¼ÌÇÒÇÖÏÑÎÖÓÎØÖ•ØÑÕÏÀ¼ÎØÖ ÌÄÏÑÐÓÎØÖ ÓÎØցÄÑÌÀÍÎ¿Ö ŸÑ×ÈÒÄÒÓÀÓºËÇÓÇÖÄÓ¼ÀÖ ÓÎØ´ ÊÀÔÐÖŸÑ×ÈÒÄÍÀÃÈÀÆџÅÄÓÀÈÎÑÀӟÇ ÏÑÎÎÏÓÈÊ»ÓÇÖ¢ • ÏÎØ»ÓÀÍÁÀÒÈʽÖÒÓ½×ÎÖ ÓÕÍÊØÁÄÑÍ»ÒÄÕ͆Š¢™ ¥ÀÌÄÆÀË¿ÓÄÑÀÏÑÎÆџÌ ÌÀÓÀÀØÓ»ÓÇÍÏÄѼÎÃλÓÀÍÇ ÍÀØÏ»ÆÇÒÇÓÕÍØÏÎÁÑØ×¼ÕÍ Ó¿ÏÎئ§ÊÀÈÎÄÊÒØÆ×ÑÎÍÈ Ò̽ÖÓÕÍÓÑÈÐÍÓ¿ÏÎئ§ ÏÎØÀʽÌÀÄÊÊÑÄÌļ ÊÀÔÐÖ ÊÀÈÇÀÆÎџÓÕÍÓÀÍÊÖ -FPQBSE)FM¯ÊÀÈÓÀÓѼÀ ÅԟÍÎØÍÓÀ ÃÈÒÄØÑÐ „¼ÆÎÍÕѼÓÄÑÀļ×ÄƼÍÄÈÒÓÇ ÄÑÌÀͼÀÎÄÊÒØÆ×ÑÎÍÈÒ̽Ö ÓÕÍ ÀÌÄÑÈÊÀÍÈÊÐÍ ›ŸÍÓÎÌ 'ÀɼÀÖŸÍÕÓÕÍÄÊÀÓ ÄØÑЯÊÀÈϟÄÈ˺ÆÎÍÓÀÖ Á˺ÏÄϼÍÀÊÀ 

Š

ÏÎØÓÇÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÇÀØÓ»ÏÄѼÎÃÎÄÉÀÒşËÈÒÄ ÒÇÌÀÍÓÈʟÒØÌÁ½ËÀÈÀ

¢ÈÀϽËØÓÎÈÀÑÈÔÌμ ¥ÀÏÎÒÎÒӟÀØӟÀÏÎÊÓοÍÀʽÌÀÌÄÆÀË¿ ÓÄÑÇÁÀÑ¿ÓÇÓÀÆÈÀÓÎØÖÏÑÎÌÇÔÄØÓºÖ ÀÍØÏÎ ËÎÆÈÒÓοÍÎÈÀϽËØÓÎÈÀÑÈÔÌμÏÎØÊÑ¿ÁÎÍÓÀÈ ϼÒÕÀϽÀØӟ ÊÀÔÐÖÇ•Ë˟ÃÀÓÇÍÏÄѼÎÃÎ ÁѼÒÊÄÓÀÈÒØÍÄ×ÐÖÒÓΦÓÎϧÓÕÍ ÀÆÎÑÀÒÓÑÈÐͽÏËÕÍÒÓÇÍÏÀÆʽÒÌÈÀÊÀӟÓÀÉÇ ÈÀÏÀџÃÄÈÆÌÀÓÇÍÏÄÍÓÀÄÓ¼À»ÓÀÍ ÓѼÓÇÒÓÎÍÊÀӟËÎÆÎÓÕÍÌÄÆÀË¿ÓÄÑÕÍÀÆÎÑÀ ÒÓÐͽÏËÕÍ ÌÄÓÕÍÒØÍÎËÈÊÐÍÀÆÎÑÐÍ ÄÍÐ ÓÇÍÏÄÍÓÀÄÓ¼À»ÓÀÍϺÌÏÓÇ ÌÀÙ¼ÌÄ ÓΘÒÑÀ»Ë ÀÅοļ×ÄÀÆÎџÒÄÈÓνËÕÍÓÕÍ ÒØÌÁÀÓÈÊÐͽÏËÕÍÏÎØÏÕË»ÔÇÊÀÍÒÄÎ˽ÊËÇ ÑÎÓÎÍʽÒÌΕ¼ÍÀÈÃÄÀØÓ»ÇÏÄÍÓÀÄÓ¼ÀÏÎØÇ ÄÑÌÀͼÀļ×ĦϟÑÄÈÊÄşËȧÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀÌÄÓÎ ÓÕÍÀÆÎÑÐÍÊÀÈÏÑÐÓÇÏÎØÎÈ—†º×ÀÒÀÍ ÓÀÏÑÕÓļÀÏÎØÊÀÓļ×ÀÍÆÈÀÃÄÊÀÄÓ¼ÄÖ Ï×ÓÎ ļ×ÀÍÓÎÓÕÍÄËËÇÍÈÊÐÍÀÆÎÑÐÍ ¦¥ÎÀÈÒÔÇÓ½ÏÑÎÁŸÃÈÒÌÀÓÇցÄÑÌÀͼÀÖÒÄ Ò׺ÒÇÌÄÓǁÀË˼ÀÃÇÌÈοÑÆÇÒÄÒØ×͟ÀÅÎÑÌ»

&VSPGJHIUFSÔÄÕÑ»ÔÇÊÄÀϽÓΔÄÑÎ˼ÍÎÕÖ ÌÎͽÃÑÎÌÎÖÌÄӟÓÇÒÓ»ÑÈÉÇÏÎØ˺ÆÄÓÀȽÓÈ ýÔÇÊÄÆÈÀÓÇÍ¢ • ™ÀӟÓÎØցÄÑÌÀÍοÖÇØϽÔÄÒÇ&VSPGJHIUFS ÔÄÕÑ»ÔÇÊÄÌÎͽÃÑÎÌÎÖÊÀÈØÏÎ×ѺÕÒÇÆÈÀ ÓÇÍ•Ë˟ÃÀÌÄӟÓÇÃÈÄØʽËØÍÒÇÏÎغÊÀÍÄ ÓΔÄÑÎ˼ÍÎÒÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇ™ÀÑÀÌÀÍË»ÆÈÀ ÓÎ¥½ÓÄÓÎÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀʽÄÏÈÓÄ ËļÎÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÄÌşÍÈÙÄÒÓÇÍÄËËÇÍÈÊ»

❛❛

❜❜

ÆÄÑÌÀÍÈÊ»ÀÆÎџ ½ÓÈ ϺÑÀÍ ÓÕÍÒØÆÊÑÈÓÈÊÐÍÏËÄÎÍÄÊÓÇ̟ÓÕÍÏÎغ×ÎØÍ ʟÏÎÈÀÎÏËÈʟÒØÒÓ»ÌÀÓÀºÍÀÍÓÈŸËËÕÍ ÀØÓ»

ÓÎØÖÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÀÍÀËØÓÈÊοÖϼÍÀ ÊÄÖÀÆÎÑÀÏÕËÇÒÈÐͽÏËÕÍÒ´ ½ËÎÓÎÍʽÒÌÎÓÎغÆÊØÑÎØ ‚ÈÄÔÍοÖ˜ÍÒÓÈÓοÓÎØ•ÈÑ»ÍÇÖÓÇÖ ŠÓÎÊ×½ËÌÇÖ 4*13* ÏÎØÀÍÀÍÄÐÍÄÓÀÈʟÔÄ ×ѽÍΠǁÄÑÌÀͼÀÅÈÆÎØџÑÄÈÕÖÇ ÎÏÕË» ÓÑÈÀ½ÏËÕÍÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀÓÇÍÏÄÍÓÀÄÓ¼À ¥Î”ÄÑÎ˼Íκ×ÄÈÓÎÓÕͽÏËÕÍÏÎØ ÀƽÑÀÒÄÇ•Ë˟ÃÀÊÀÈļÍÀÈÇÏÑÐÓÇÅÎџÏÎØ º×ÄȦϟÑÄÈÊÄşËȧÀϽÓÇ͢؟ÒÈÆÊÓÎÍ ÊÀÔÐÖ ÎÈ—†ÆÈ´ÀØÓ½ÓÎ×ÑÎÍÈʽÃȟÒÓÇÌÀÏÄÑÈÎѼÙÎ ÍÓÀÈÒÓÇÃÄ¿ÓÄÑÇÔºÒÇÌÄÌÄѼÃÈί¼ÃÈÎÌÄ ÀØÓ½ÓÇցÀË˼ÀÖ ¥Î¦ÏÈʧÀØÓ½ÓÇցÄÑÌÀͼÀÖ ½ÒÎÍÀÅÎџ ÓÈÖÏÕË»ÒÄÈÖ½ÏËÕÍÏÑÎÖÓÇ͏ԻÍÀ ÃÄÍļÍÀÈ ÓØ×À¼Î¥ÇÍÓÄËÄØÓÀ¼ÀÃÕÃÄÊÀÄÓ¼À ÀÍÃοÌÄÄÍÈ À¼ÀÓÈÖÄÉÀÆÕƺÖÎÏËÈÊÐÍÒØÒÓÇ̟ÓÕÍÏÑÎÖÓÇÍ •Ë˟ÃÀ ÓΔÄÑÎ˼ÍÎÃÈÀÓÇÑļÒÓÀÔÄџÓÇÃÄ¿ÓÄ ÑÇÔºÒÇÌÄ À̺ÒÕÖÌÄӟÓÈÖ—† ÎÈÎÏμÄÖ ÓμÃÈÎ×ÑÎÍÈʽÃȟÒÓÇÌÀº×ÎØÍÌÄѼÃÈÎ —ÀË˼À ÏÎØÀÏÎÓÄËļÓÎÍ•ØÑÕÏÀ¼ÎÀÍÓÀ ÆÕÍÈÒÓ»ÓÇցÄÑÌÀͼÀÖ ÀÊÎËÎØÔļÌÄÌÄѼÃÈÎ ÄÍÐÒÓÇÍÓºÓÀÑÓÇÔºÒÇÁѼÒÊÄÓÀÈÇ£ÕÒ¼À 

—ÄÑÌÀͼÀ ÎÏÕË»ÓÑÈÀ ½ÏËÕÍÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ

ÊÎÈÍ»ÆÍÐÌǽÓÈÓ΂´™ÎÈÍÎÓÈʽ †ËÀ¼ÒÈΊӻÑÈÉÇÖÏÑÎÖÓÇÍ •Ë˟ÃÀÃÄÍÌÏÎÑοÒÄÍÀ»ÓÀÍ ϟÍÕÀϽÃÈÒÄØÑÐÊÀÈ

ŠÓΦÓÎϧÓÕÍ ÀÆÎÑÀÒÓÐÍ Ç•Ë˟ÃÀ ÏÀÆÊÎÒ̼Õ֏Ͻ ÏοÏÀ¼ÑÍÎØÌÄÓÈ ÊÀÈϽÒÀüÍÎØÌÄ

•¼ÍÀÈÒÀÅºÖ ˺ÍÄÀÍÀËØÓºÖ ÆÈÀÓÇÍÄËËÇÍÈÊ»ÄÏÈÌÎÍ»ÒÓÇ

ÆÎџÙÎØÌĽÏËÀ ÌÄÓÎÓÒÎØÁŸËÈ

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

ÎÅļËÄÓÀÈÊÀÈÒÓÇÍÏÑÎÒÃÎÊÐÌÄÍÇ»ÄÈÊÀÙ½ ÌÄÍÇÒÓ»ÑÈÉÇÒÓÎÍÃѽÌÎÆÈÀÓÇÍ¢ •ÊÀÈÓÎ ÄØÑЫÕѼÖÍÀÀÏÎÊËļÄÓÀÈÍÀ»ÓÀÍ ÁÄÁÀ¼ÕÖ ÊÀÈÏÑÎڽͦÃÈÏËÕÌÀÓÈÊÐÍÏȺÒÄÕͧ

¥Î&VSPGJHIUFS

½ÓÈļÍÀÈÀÿÍÀÓÇÇÎÏÎÈÀûÏÎ ÓÄÀ¿ÉÇÒÇÊÎÊ ¢Ï»×ØÖļ×ÄÓÄÔļ ½ÏÕÖ ÊÀÓÀËÀÁÀ¼ÍÄÓÄ ÏÎË¿×ÀÌÇ˟ ÐÒÓÄΟËÓÇÖ™ÀÑÀÌÀÍË»Ö ÍÀÅÀÍļÎËØÌÏÈÎͼÊÇÖÀÍÔÀ ÊÀӟÅÄÑÍÄÍÀϟÑÄÈÏ×ÃÈÒ ÄØÑÐ ÌÄÒØͺÏÄÈÀÍÀÅÀÍļÎ ™ÀÑÀÌÀÍ˻֦ÃØÍÀÓ½ÖÏÀ¼ÊÓÇÖ§ ÒÓÀ̟ÓÈÀÓÕÍÂÇÅÎŽÑÕÍÊÀÈ ÍÀÊÄÑüÒÄÈϽÍÓÎØÖ ÄÊËÎÆÈ ÊÎ¿Ö šÄӟ½ÌÕÖÃÄÍØÏ»ÑÉÄ ¦ÏѽÎÃÎÖ§ÆÈÀÓÀÌÀ×ÇÓÈʟÊÀÈ ÇšºÑÊÄË̺×ÑÈÏÎغÊÀÍÄÏÕÖ ÃÄͺÁËÄÏÄÓÎÍ™ÀÑÀÌÀÍË»ÒÄ

ŠØͽÃÎØÖ™ÎÑØÅ»Ö ¥ÇÍÏÄѼÎÃÎÄÈÃÈÊμØÏÎËÎƼÙÎØͽÓÈ Ç•Ë˟ÃÀÀƽÑÀÒÄÀϽÓǁÄÑÌÀͼÀ½ÏËÀŸÍÕ ÓÕÍ ÃÈÒÄØÑÐ ×ÕѼÖÒÄÀØӟÍÀØÏÎËÎƼÙÎ ÍÓÀÈÓÀÌÈÊџÒØÌÁ½ËÀÈÀ ÌÄØËÈʟØÏÎÒÓÇѼÉÄ ÕÖÊËÏ šŸËÈÒÓÀÀÍÀźÑÎØͽÓÈÓÎÏÎÒ½ÀØÓ½ ÀÅÎџ¦ÊÀÔÀѺ֧ÄÈÒÑκÖÒÓÇÆÄÑÌÀÍÈÊ»ÀÆÎџ 

ÈÀÓΔÄÑÎ˼ÍÎÎÌÄƟËÎÖÒÓ½×ÎÖÒÄÒ׺ÒÇ ÌÄÓÇÍ•Ë˟ÃÀļÍÀÈÍÀϟÑÄÈÓÎ×ÑØÒ½ÒØÌ

ÃÇËÀûº×ÄÈÀÅÀÈÑÄÔļÒÄʟÔÄÀÆÎџÓÎ̺ÑÎÖ ÄÊļÍÎÓÎØʽÒÓÎØÖÏÎØÀÅÎÑοÒÄÏ×ʟÏÎÈÀ ÒØÌÏÀÑÀÆÕÆ»ÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ»ÒÄŸËËÇ×ÐÑÀ

Á½ËÀÈÎÆÈÀÓÀͺÀÌÀ×ÇÓÈʟÀÄÑÎÒʟÅÇ ½ÏÎØ ÏÑÎÕÔļÓÎ&VSPGJHIUFSÕÖÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÓÇÖ ÎÌÐÍØÌÇÖÊÎÈÍÎÏÑÀɼÀÖ ÌÀÙ¼ÌÄ”ÑÄÓÀͼÀ ˜ÓÀ˼À ˜ÒÏÀͼÀ •¼ÍÀÈÀË»ÔÄÈÀ½ÓȺÅÔÀÒÄÿÎ ÅÎѺÖÏÎË¿ÊÎÍӟÊÀÈÓÇÍÓÄËÄØÓÀ¼ÀØÏ»ÑÉÄ ÀÍÀÁÎË»Ò×ÄÓÈÊ»ÖÀϽÅÀÒÇÖÓÎØ™ªŠ•˽ÆÕ ¢ËØÌÏÈÀÊÐ͏ÆÐÍÕÍšŸËÈÒÓÀÇÄÏÈËÎÆ»ÓÎØ

ªšÏÎÑļÍÀÒØÌÁÀ¼ÍÄÈÌÄÏÎËËοÖÊÀÓÀ ÒÊÄØÀÒÓºÖ½ÏËÕÍ ÀË˟ÓÀÿÎÌÄÆÀË¿ÓÄÑÀ ÒØÌÁ½ËÀÈÀ ØÏÎÁÑ¿×ÈÀÊÀÈÓÀÍÊÖ ÌÀÖÁÆ»ÊÀÍ ¦ÏÑÎÁËÇÌÀÓÈʟ§¯ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÀÑ×ÈʟÓÀ ØÏÎÁÑ¿×ÈÀ¦ÆºÑÍÎØͧÊÀÈÓÀ-FP)FMMº×ÎØÍ ÏѽÁËÇÌÀÒÓÇÔÕџÊÈÒÇÊÀÈÒÓÎÄÒÕÓÄÑÈʽÓÎØ ÏØÑÎÁ½ËÎØ

¢ÈÌÄÆÀË¿ÓÄÑÄÖÀÆÎѺÖ½ÏËÕÍÀϽÓǁÄÑÌÀͼÀ •¼ÃÎÖ ÆÎџÊÀÈÄÊÒØÆ×ÑÎÍÈÒ̽ÖÌÄÓÀ×ÄÈÑÈÒ̺ÍÕÍÓÀÍÊÖ-FP" •ÊÒØÆ×ÑÎÍÈÒ̽Ö›ŸÍÓÎÌ '

Š¿ÒÓÇÌÀ•ÏÈÊÎÈÍÕÍÈÐÍ–ÐÍÇÖšŸ×ÇÖ¦•£š—Š§ ÍÓÈÀÄÑÎÏÎÑÈʟ45*/(&3 ØÏÎÁÑ¿×ÈÀ¦§ †ØÑÎÁ½ËÀ1–— ›ÎÑÓÇƟšÄÑÒÄÍÓºÖ ÓÎÍ ¢×»ÌÀÓÀÄÑÎÏÎѼÀÖ ”ØÓÈÎÅÎÑÄ¼Ö ÁË»ÌÀÓÀ"'%4 šÏÀÓÀѼÄÖØÏÎÁÑØ×¼ÕÍ ÓÀÍÊÖ-FP)FM •ÊÒØÆ×ÑÎÍÈÒ̽ÖØÏÎÁÑØ×¼Õͦ§ šÄÓÀ×ÄÈÑÈÒ̺ÍÀŸÑÌÀÓÀ̟×ÇÖ-FP"" šÄÓÀ×ÄÈÑÈÒ̺ÍÀÀØÓÎÊÈÍοÌÄÍÀÏØÑÎÁ½ËÀ ÄÊÊÑÄÌļÇØÏÎÆÑÀÅ»

™½ÒÓÎÖÒÄÄÊÀÓÄØÑÐ             


¥Î†¢ ¥˜™˜

ƒºÌÀ

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØÈÆÀ¼ÎʟÓÈÓѺ×ÄÈÌÄÓÎØÖüÏËÀ

¥

ÎÆџÅÎØÌÄÄÃÐÊÀÈÌ»ÍÄÖ¯ÊÀÈÇ

ÓÎØÓÀº×ÄÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÌÄÓÇͦÏÑÎÒºÆÆÈÒǧÓÎØ

¼ÃÈÀÇÊØÁºÑÍÇÒ»ÌÀÖÃÄÍÊÑ¿ÁÄÈÓÈÖ ÏÑÎÔºÒÄÈÖÓÇÖ¯½ÓÈØϟÑ×ÄÈÊÈÍÇÓÈʽ

ÃÇÌÎÒÈÄ¿ÌÀÓÎÖÒÓÎÔºÌÀÏÀџÌÄÓÇÍÎØÒ¼ÀÓÎØ

ÓÇÓÀÆ¿ÑÕÀϽÓÀÄËËÇÍÎÓÎØÑÊÈʟ™È

¥ÀÆÄÆÎͽÓÀ

½ÓÀÍ˺ÌÄÄËËÇÍÎÓÎØÑÊÈʟ ÄÍÍÎοÌďÈÆÀ¼ÎÊÀÈ ™ØÏÑÈÀʽ ÆÈÀÍÀÌÇÍÉÄ×ÍȽÌÀÒÓÄ ŠÄ½ ÓÈÀÅÎџÒÓΙØÏÑÈÀʽ ϺÑÀÀϽÓÇÍ ÊÎÌ»ϼÄÒÇÓÇ֏ԻÍÀÖÏÑÎÖÓÇ„ÄØÊÕÒ¼ÀÆÈÀ

ÒØͺ×ÈÒÇϟÒÇÔØÒ¼ÀÓÕÍÒØÍÎÌÈËÈÐÍÆÈÀºÍÀͺÎ Ò׺ÃÈÎ ÍŸÍ ÄϼËØÒÇÖ ÇÊØÁºÑÍÇÒ»ÌÀÖÏÑÎ ×ÕџÊÀÈÒÄʟÏÎÈÄÖÀʽÌǺÌÏÑÀÊÓÄÖÊÈÍ»ÒÄÈÖ ÊÀË»ÖÔºËÇÒÇÖ ÎÈÎÏμÄÖ̟ËËÎÍÃÈÊÀÈÐÍÎØÍÓÇÍ

™À˺ÖÎÈÀÍÀÊÎÈÍÐÒÄÈÖÊÀÈÎÈÏÑÎÒϟÔÄÈÄÖÃȟ ÂÄØÒÇÖ ØϟÑ×ÎØͽÌÕÖÊÀÈÆÄÆÎͽÓÀÏÎؽ×È ̽ÍÎÃÄÍÌÏÎÑοÍÍÀÀÆÍÎÇÔÎ¿Í ÀË˟ÀÍÓÈÔºÓÕÖ ÃÇÌÈÎØÑÆοÍÁŸÒÈÌÄÖØÏμÄÖ½ÓÈǏԻÍÀʟÓÈ ļÍÀȺÓÎÈÌÇÍÀÒØÙÇÓ»ÒÄÈ ◆ ‚ÑοÓÒÀÖÊÀÈ ÓÀÁοÓÎÆËÎغ×ÎØÍÒØÍÀ ÍÓÇÔļÿÎÅÎѺÖÏÑÎÒşÓÕÖ ×ÕѼÖÓÇÍÏÀÑÎØ Ò¼ÀÏÑÀÊÓÈÊÎÆџÅÕÍ¥ÈÒØÙÇÓ»ÔÇÊÄÓÎɺÑÎØÍ

ËºÊÀ†ÀÏÀÑ»ÆÀÏÎØ˺ÄȽÓÈÌÄӟ¦ÓÀÎÈÊÎÍÎ ÌÈʟºÑ×ÎÍÓÀÈÓÀÄÔÍÈʟ§™ÀÈÀØÓ½ÃÄÍÏÑÎÊ¿ÏÓÄÈ

̽ÍÎÎÈÃØÎÓÎØÖÊÀÈÎȆÀÏÀÍÃѺÎØ•ÑÍÓÎƟÍ

̽ÍÎÀϽÓÈÖÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÆÑÀÅÈʺÖÏÑÎӟÒÄÈÖ ÓṌÄÑÌÀÍÀџÃÕÍÍÀÏÎØË»ÒÎØÌÄÍÇÒȟÊÀÈ ÓÇ͏ÊѽÏÎËÇ ÀË˟ÀϽʟÏÎÈÄÖ¦ÄÈÒÇÆ»ÒÄÈÖ§

ÈÆÀ¼ÎØÒÄÆÊѼÙÀÙÐÍÇÊÀӟʟÏÎÈÎÓѽÏκ×ÄÈ ÃØÒÓØ×ÐÖÌÏÄÈÒÄÄÅÀÑÌÎÆ»¢ÈÃÈÀÓÀƺÖÏÎØ º×ÎØÍÄÃÐÊÀÈÌ»ÍÄÖÎÈÏÈ˽ÓÎÈÓÇÖ†ÎËÄÌÈÊ»Ö ÄÑÎÏÎѼÀÖº×ÎØÍÏÑÎÊÀ˺ÒÄÈÏÎË˺ÖÀÍÀÓÀ џÉÄÈÖÒÓÈÖÌμÑÄÖÄÓÎÈ̽ÓÇÓÀÖŠÓΦÌÈËÇÓ½§ÊÈ

ÆÈÀÌļÕÒÇÓÕÍÀÍÃÑÐÍÓÇÖ•ËËÇÍÈʻւ¿ÍÀÌÇÖ ™¿ÏÑÎØ •„‚ª™ ÒÄÏÎÒÎÒÓ½ÏÎØÌÏÎÑļÍÀÅԟ ÒÄÈÊÀÈÓÎ

◆ —ÏÑÎÒϟÔÄÈÀÌÄÓÀÓÑÎÏ»ÖÓÎØÌÈÒο

ÍÀÒ×ÄÃȟÙÎØÍÄÊÏÀÈÃÄØÓÈʺÖÀÏÎÒÓÎ˺Ö½×ÈÒÓÎ ÈÆÀ¼Î ÀË˟ÒÓÇÍ™ÎٟÍÇÊÀÈÓΘ½ÍÈ΄ºÌÄ

ÎÏÎÈÀûÏÎÓÄÏÑÎÒϟÔÄÈÀÒØÍÎÌÈËÈÐÍÌÄÓÎØÖÀϺ ÍÀÍÓÈ¢ØÏÎØÑƽÖ¬ÌØÍÀÖʟÍÄÈ˽ÆÎÆÈÀÏÄѼÎÃÎ

ÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇÊȽ×ÈÃÈÀÓÀÆ» ÆÈÀÓ¼ÎȦÆÀËÎ͟ÃÄÖ§

ÄÒÕÓÄÑÈÊ»ÖÔÄÒÌÈÊ»ÖÊÀÈÏÎËÈÓÈʻֺÍÓÀÒÇÖÒÓÇÍ ¥ÎØÑʼÀ™Èº×ÄÈÀϽËØÓÎüÊÈΚÄÏÎÈÎÍÏѺÏÄÈÍÀ

ÃÄÍÓ½ËÌÇÒÀÍÍÀÒÓļËÎØͺÆÆÑÀÅÇÃÈÀÓÀÆ» ÅÎÁοÌÄÍÎÈÓÇÍÀÍÓ¼ÃÑÀÒÇÓÕÍÏÈÓÒÈÑÈʟÃÕÍ¥ÇÍ ÎÏμÀÁºÁÀÈÀÃÄÍÀϺÅØÆÀÍ ÀÅοÓÎÒοÒÎØÑÎ ÏÎØÏÑÎÊË»ÔÇÊÄÒÓÈÖÌÎ͟ÃÄÖÃȺÑÑÄØÒÄ ◆ ¸ÓÀÍÓÀ«ÑÈÒÓοÆÄÍÍÀÎȥοÑÊÎÈÌÀÖºÆÑÀ ÂÀÍÒÓÀ¦ÅºÒÈÀ§ÓÎØÖÊÀÈÌÏ»ÊÀÍÒÓΏÈÆÀ¼Î ̽ÍÎÓ½ÓÄΔÄÍÈÙºËÎÖ ÏÎØÁÑÈ ÒʽÓÀÍÒÓÇ”ȺÍÍÇ ÄÏÈÊÎÈÍÐÍÇÒÄ ÌÄÓÎØÖÀÄÑÎϽÑÎØÖÊÀÈÓÎØÖ ļÏĽÓÈÊÈÍ»ÒÄÈÖÊÀË»ÖÔºËÇÒÇÖ ̺×ÑÈØÏÄÑÁÎË»Ö ÓºËÎÖ¢¼ÃÈÎÖ ÁºÁÀÈÀÏÑÈÍÀϽÃØÎÄÁÃÎ̟ÃÄÖ ÒÄÎÌÈ˼ÀÓÎغÊÀÍÄ˽ÆÎÆÈÀÃØÍÀ Ó½ÓÇÓÀÃÈÄ¿ÑØÍÒÇÖÓÕÍšºÓÑÕÍ ¢ÈÊÎýÌÇÒÇÖ•ÌÏÈÒÓÎÒ¿ÍÇÖ ×ÕѼÖ ÍÀÀÍÀÅÄÑÔļËÄÏÓÎÌÄÑÐÖÒÓÎÓÈ

ÄÈÑ»ÍÇÖ§ÊÀÈÌÈËÐÍÓÀÖÒÄ­ËËÇÍÄÖÊÀȥοÑÊÎØÖ ÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØÖļÏĽÓÈļÍÀȺÓÎÈÌÎÖÍÀÀÏÎ Ò¿ÑÄÈÓÎØÑÊÈʟÒÓÑÀÓÄ¿ÌÀÓÀÀϽÓÇÍ™¿ÏÑÎ ÀÍ

◆ —ÏÑÎÅÎÑÈÊ»ÄÍÓÎË»ÄÏÈÁÄÁÀÈÐÍÄÓÀÈÀϽÓÀ ÂØ×џÀÑÈÔÌÇÓÈʟÒÓÎÈ×ļÀÓÎ؁••ƒ¥ÇͼÃÈÀ

◆ ¥Î†ÄÍӟÆÕÍÎÆÍÕѼÙÄÈÓÈ ÀÊÑÈÁÐÖÒ×ÄÃȟÙÄÈÓÎØÏÎØÑÆļΕÉÕÓÄÑÈÊÐÍ»

ÁÑÄÔļË¿ÒÇš½ÍÎÏÎØÀØÓ½Öº×ÄÈÒÓÑÀ Ó½ÒÓÎÍÇÒ¼ÊÈÄÌļÖ̽ËÈÖ

ÐÑÀÏÎØÎÈÀÑÈÔÌμÓÕÍÏÀÑÀÁȟÒÄÕÍÀØɟÍÎÍÓÀÈ ÎÀÑÈÔ̽ÖÓÕÍÄÌÏËÎÊÐÍļÍÀÈÌÇúÍ

¥Ç‚ÄØÓºÑÀǦ•ËÄØÔÄÑÎÓØϼÀ§ÃÇÌÎÒ¼ÄØÒÄ ºÍÀÑÄÏÎÑӟÙÓÇÖ™¿ÑÀÖÃŸÌ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄ ÓÎÎÏμÎǏԻÍÀźÑÄÓÀÈÍÀļÍÀÈÏѽÔØÌÇÍÀ

◆ ÈÀÏÑÐÓÇÅÎџÓÇÍÏÄѼÎÃÎÏÎØÎÈÌÎØ ÒÎØË̟ÍÎÈļ×ÀÍšÏÀÚџÌÈýÔÇÊÄÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇ

½×ȪϟÑ×ÄÈÊÎÈÍ»ÆÑÀÌÌ»»ÃÈÀÅÎÑÄÓÈʺÖÏÑÎ ÒÄÆƼÒÄÈÖ¢‚ÑοÓÒÀÖÄÍÇÌÄÑÐÍÄÈÓÎÍ”ÄÍÈÙºËλ ̽ÍÎÓÎ͆ÀÏÀÍÃѺÎØ

ÒØÙÇÓ»ÒÄȺÍÀÒ׺ÃÈÎÏÎØοÓÄ˼ÆÎοÓÄÏÎË¿ ÔÀÌÄÓÀÓѺÏÄÈÓΏÈÆÀ¼ÎÀϽÓÎÍÎÌÄÒÇÌÁÑÈ ͽÊÀÈÀÍÀÓÎËÈʟÒÄÀÏÎÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊÎÏÎÈÇ̺ÍÇ ÙÐÍÇ ¸×ÈÃÄÍʟÍÄÓÄ˟ÔÎÖ ÀØÓ»ÀÊÑÈÁÐÖļÍÀÈÊÀÈ ÇÄÏÈüÕÉÇÓÇÖ¬ÆÊØÑÀÖÄÃÐÊÀÈÓÑÄÈÖÃÄÊÀÄÓ¼ÄÖ •ÏÈüÕÉÇÏÎغ×ÄÈÄÍ̺ÑÄÈÊÀÓÀźÑÄÈÍÀÄÏÈÓ¿×ÄÈ ̺ÒÕ ¥¢¯Á˺ÏÄ„»ÌÍÎÖ¯ ÀË˟ÅÀ¼ÍÄÓÀÈ ½ÓÈÃÄÍÀÑÊļÒÓÇͬÆÊØÑÀ¥ÎÃÇÌÎÒ¼ÄØÌÀØÏÎ ÒÓ»ÑÈÙĽÓÈÒ´ÀØÓ»ÓÇûÔÄÍÀÏÎÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊÎ ÏÎÈÇ̺ÍÇÏÄÑÈÎ×»ÔÀÌÏÎÑοÍÁºÁÀÈÀÍÀÏÄӟÍÄ  ¥¢ÚʟÌÀ×ÇÓÈʟ™ŸÓÈÏÎØÒÇÌÀ¼ÍÄȽÓÈÓÀ ÓÎØÑÊÈʟÀÄÑÎÒʟÅÇÔÀÁƟÙÎØÍÓΦźÒȧ ÔÀ ÅÎџÍÄÓЏ¥¢ÚʽÓÎØÖ¦ÊÀϺËΧÊÀÈÔÀÒØÍÄ ×¼ÒÎØÍÍÀʟÍÎØͽ ÓÈʟÍÎØÍÊÀÈÒ»ÌÄÑÀ‚ÄÍ ļÍÀÈÌØÒÓÈʽ½ÓÈÏÎË˺ÖÀϽÓÈÖÏÀÑÀÁȟÒÄÈÖÓÕÍ ¥Î¿ÑÊÕÍÓÈÖʟÍÎØÍÀÄÑÎÒʟÅÇÓÀÎÏμÀØÏÎÓ¼ ÔÄÓÀȽÓÈÄÊÓÄËοÍ ¥¢ÚʺÖÀÒÊ»ÒÄÈÖ ¢¼ÃÈÎÖΔ”ÄÍÈÙºËÎÖºÒÏÄØÒÄÍÀÁƟËÄÈ ÀÍÀÊμÍÕÒÇÒÓÇÍÎÏμÀØÏÎÒÓ»ÑÈÙĽÓȦÓÎ ÃÇÌÎÒ¼ÄØÌÀÃÄÍļ×ÄÊÀ̼ÀÒ׺ÒÇÌÄÓÇÍÏÑÀÆ ÌÀÓÈʽÓÇÓÀ§”ºÁÀÈÀ ÃÈÀÁŸÙÎÍÓÀÖÏÑÎÒÄÊÓÈʟ ½ËÇÓÇÍÀÍÀÊμÍÕÒÇÃÄÍÌÏÎÑοÌÄÍÀÏοÌÄ ½ÓÈØÏ»Ñ×ÄʟÏÎÈÎÖ¦ÅÀÍÀÓÈÒ֧̽ÆÈÀÃȟÂÄØÒÇ ™ŸÔÄŸËËÎ ÅοʟÍÄÈ˽ÆÎÆÈÀÒÄÁÀÒ̽ÓÇÖÄÔÍÈÊ»Ö ÊØÑÈÀÑ×¼ÀÖ ÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÄȽÓȦǕË˟ÃÀº×ÄÈÃÈÀÓØ ÏÐÒÄÈÊÀÈÏÑÎÒşÓÕÖÓÈÖÔºÒÄÈÖÓÇÖÒÓÀÔºÌÀÓÀ ÀØӟÌÄÓÇÍÄÏÈÒÓÎË»ÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑÆοÒÓÎÍ ¥Î¿ÑÊÎÎ̽ËÎƽÓÎØ ÓÀ¼ÃÈÀÃÄÒÇÌļÀº×Õ ÓÎͼÒÄÈÊÀÈÄÆÐÒÓÎͥοÑÊÎÎ̽ËÎƽÌÎØ ½ÒÄÖ ÅÎѺÖļ×ÀÓÇÍÄØÊÀÈѼÀÍÀÀÍÓÀË˟ÉÕÀϽÂÄÈÖ ÌÀÙ¼ÓÎا•Ï¼ÒÇÖΔÄÍÈÙºËÎÖÒÓÇÍÀÍÀÊμÍÕÒ»

ÒÓÎØÖÃÈÎÈÊÇÓºÖÓÕÍÏÎËÄÌÈÊÐÍÌÎÈÑÐÍÓÇÖ†

ÒÄÈÖÊÀÈÓÈÖÏÑÎÊË»ÒÄÈÖÒÓΏÈÆÀ¼ÎÌÀÖ˺ÄȽÓÈÃÄÍ ÌÏÎÑļÍÀÄ˺ÆÉÄÈÓÎØÖÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊοÖ ¸ËÀÀØӟÓÇͼÃÈÀÐÑÀÏÎØÁѼ ÒÊÄÓÀÈÒÄÄɺËÈÉÇÇÃÈÀÏÑÀÆ̟ÓÄØÒÇ ÄÍÓ½Ö ¥¢ ÆÈÀÓÇͺÀÃÎÌ»ÓÇÖ ŠØÌÌÀ×¼ÀÖŠ´ÀØÓ»ÓÇÃÈÀÏÑÀÆ̟

­ÓÎÈÌÇÇ ÓÄØÒÇǬÆÊØÑÀº×ÄÈÒÓØËÐÒÄÈÓÀ ϽÃÈÀÊÀÈÔºËÄÈÓÀÏÀџÊÓÈÀÑÀÍӟÑ Ô»ÍÀÍÀ ÓÇÖÍÀÄ˺Æ×ÎØÍÓΏÈÆÀ¼Î̺×ÑÈ ÓÎÍÎÏÀџËËÇËΏϽÓÇÍÏÑÐÓÇ ÒØÙÇÓ»ÒÄÈÆÈÀ šÀÑÓ¼Îغ×ÎØÍÉÀÍÀÑ×¼ÒÄÈÓÇÆÍÕÒÓ» ½ËÀÌÄÓÇÍ ÈÒÓÎѼÀÌÄÓÈÖÀÏÄÈ˺ÖÀÍÀ×À¼ÓÈÒÇÖ ÀÄÑÎÒÊÀÅÐÍÓÇÖÄØÑÕÏÀÚÊ»ÖÿÍÀ ÌÇÖ'SPOUFY ÓÀÎÏμÀÄÏÈÓÇÑοÍÆÈÀ ¬ÆÊØÑÀ

ÌÈ˼ÕÍ ÐÒÓÄÍÀÌÇÍƼÍÎÍÓÀÈÄÌÏËÎʺÖÊÀÈÍÀÀÏÎ ÅÄ¿ÆÎØÌÄÓÇͺÍÓÀÒÇ

½×ÈÒÓÎÆÑÀÏÓ½ ÏÎØÕÖÆÍÕÒÓ½ÍϟÍÓÀ̺ÍÄÈ ÎÈ ×ÄÈÑÈÒÓºÖº×ÎØÍÃÈÀÓÀ×ÔļÍÀÌÇÍÏËÇÒȟÙÎØÍÓÀ ÓÎØÑÊÈʟÌÀ×ÇÓÈʟÒÄÀϽÒÓÀÒÇÌÈÊѽÓÄÑÇÓÕÍ

ÏÎؽÏÎÓÄÓÎØʟÍÎØÌÄÏÀџÏÎÍÀÆÈÀÓÈÖØÏÄÑÏÓ»

❛❛

ÄÍÍÎļ Àļ×ÄÒÓÎÌØÀ˽ÓÎØÓÇ ËÄƽÌÄÍǦÀÏÎÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊÎÏμÇÒǧ ̺ÑÎØÖÓÎ؏ÈÆÀ¼ÎØ ªÏŸÑ×ÎØͽÌÕÖÊÈŸËËÀÙÇÓ»ÌÀÓÀ ÏÑÎÖÄɺÓÀÒÇ

šÇÍÉÄ×͟ÌĽÓÈÎÈÄÍ˽ÆÕÄËËÇÍÈʺÖÒʺÂÄÈÖ ÃÈÀÓØÏÐÍÎÍÓÀÈÒÄÌÈÀÒÓÈÆÌ»ÏÎØΕÑÍÓÎƟͺ×ÄÈ ÀÑ×¼ÒÄÈÍÀÄÌÅÀͼÙÄÓÀÈϟËÈÕÖ¦ÏÄÑÈÒÓºÑÈÓÇÖ

ÒØÙÇÓ»ÒÄÈÖ¯ÀÍÃÄ×ÓοÌĽÓÈØϟÑ×ÄÈʟÓÈÏÑÎÖ ÒØÙ»ÓÇÒǯÒÓÇͬÆÊØÑÀšÄÓÎÍ ÓÀÁοÓÎÆËÎØ 

❜❜

◆ Ê½ÌÇÊÀÈμÃÈÎÖΔÄÍÈÙºËÎÖÒÓÇÍÀÍÀÊμ ÍÕÒ»ÓÎØÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÄȺÍÀÌÄƟËÎÄÌϽÃÈÎÒÄ

ËÀÔÑÎÌÄÓÀ͟ÒÓÄÖ ØÓºÖÓÈÖÇ̺ÑÄÖÁºÁÀÈÀÔÀº×ÎØÍ ÍÀÏÀÑÀÊÎËÎØÔοÍÊÀÈʟÓÈÏÈÎÒØÍÀÑ

ÏÀÒÓÈʽ¢żËÎÖ ÈÊÎ˟ŠÀÑÊÎÙ¼ ºÒÓÄÈËÄÆÈÀÃÄ¿ÓÄÑÇÅÎџ̺ÒÀÒ´ºÍÀÓѼÌÇÍÎÓÎ ÀÄÑÎÏËÀÍÎŽÑΦŠÀÑË ÓāÊÕ˧ÒÓΏÈÆÀ¼Î •ÍÍÎļÓÀȽÓÈļÍÀÈÓ¼ÆÊÀÅÎÑÓÕ̺ÍÎÌÄ3BGBMF ÓÀÎÏμÀÔÀʟÍÎØÍÀÄÑÎÌÀ×¼ÄÖÌÄÄËËÇÍÈʟ' šÎȟÙÄÈÌÄÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊ»ÒØÍÄÊÏÀ¼ÃÄØÒÇ ÀË˟̟Ë ËÎÍÏѽÊÄÈÓÀÈÆÈÀÄÌÏÎÑÈʽÏÑÎ̽ÒÈÎÍ


ƒºÌÀ◆◆◆

†

À¼ÑÍÎÍÓÀÖÓÎÈÖÌÄÓÑÇÓμÖÓÀ½ÒÀ

¥Î†¢ ¥˜™˜

❛❛

ÀÏÎʟËØÂÄÎÀÑ̽ÃÈÎÖÊÎÈÍÎÓÈʽÖ ÄϼÓÑÎÏÎÖšÈҺ˚ÏÀÑÍȺÒÄÀϟ

ÍÓÇÒ»ÓÎØÏÑÎÖÓÎÍÄØÑÕÁÎØËÄØÓ»

ÓÎØŠª£˜– ¼ÊΫÎØÍÓ»Ò×ÄÓÈʟÌÄÓνÓÈÇÄÊ×Ð ÑÇÒÇÓÎØ¢¥•ÒÓÇÆÄÑÌÀÍÈÊ»%FVUTDIF5FMFLPNÏÎʟËØÂÇÓÎØÄÏÈÓѽÏÎØšÈҺ˚ÏÀÑÍȺ

¸ÓÈÎÈÒØÍÔ»ÊÄÖÀØÓ»ÖÓÇÖÀÆÎÑÀÏÕËÇ

Ò¼ÀÖÁѼÒÊÎÍÓÀÈÒÓΦÌÈÊÑÎÒʽÏÈΧÓÇÖ •ØÑÕÏÀÚʻ֕ÏÈÓÑÎÏ»Ö ÇÎÏμÀº×ÄÈÀÑ×¼ÒÄÈ

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

❜❜

̟ËÈÒÓÀ ÀϽÓÈÖ¢ÊÓÕÁѼÎØ ÄϼÒÇÌÇ ÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÏÀџÁÀÒÇÖÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖ ÆÄÆÎͽÖÏÎØÆÍÕÒÓÎÏÎÈ»ÔÇÊÄÒÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒǁ

†ŸÑÓÄϼÒÕ ÓÎÍ¢¥• ™ÀӟÏÀџÁÀÒÇÓÕÍ ÎÃÇÆÈÐÍÓÇÖ•• ºÆÈÍÄÇÄÊ×ÐÑÇÒÇ ÓÎØÎÑÆÀÍÈÒÌοÒÓÇÍ %FVUTDIF5FMFLPN ºÆÈÍÄÊÀӟÏÀџÁÀÒÇÓÕÍ¢ÃÇÆÈÐÍÓÇÖ•• ÌÏÎÑοÌÄÌÄӟÁÄÁÀȽÓÇÓÎÖÍÀÏοÌĽÓÈ̟ËËÎÍ »ÑÔÄÇÐÑÀÍÀϟÑÎØÌÄÄÊüÊÇÒÇÀϽÓÇšºÑÊÄË ÆÈÀÓÀ½ÒÀÏÑÎÇÆ»ÔÇÊÀÍ̺×ÑÈÇÊØÍÈÊ»ÄÑÌÀͼÃÀ ÍÀÉÄÒÓÎ̼ÒÄÈÃØÎÊÎØÁºÍÓÄÖÆÈÀÇÔÈÊ»ÊÀÈÏÎËÈÓÈ Ê»ÒÓ»ÑÈÉÇÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖ¥ÈļÏÄΚÏÀÑÍȺ¸ÓÈÇÏÐËÇÒÇÓÎØ¢¥•ÒÓÇÆÄÑÌÀÍÈÊ» %FVUTDIF5FMFLPNÀϽÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇ

™ÀÑÀÌÀÍË»ºÆÈÍÄÊÀӟÏÀџÁÀÒÇÓÕÍÃÈÀӟ ÉÄÕÍÓÇÖÒ×ÄÓÈÊ»ÖÊÎÈÍÎÓÈÊ»ÖÍÓÈÑÄÊÓ¼ÁÀÖÊÀÈ ÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÄÊļÍÕÍÓÕÍÎÃÇÆÈÐÍÏÎØÀÅÎÑοÍ ÓÇÍØÏÎ×ÑÄÕÓÈÊ»ÏÑÎÒÅÎџ ÓÇÍÏÑÎÒÓÀÒ¼À ÓÕÍÌÄÈÎÂÇÅοÍÓÕÍÌÄÓ½×ÕÍÊÀÈÓÇÍÈÒ½ÓÈÌÇ ÌÄÓÀ×ļÑÈÒÇÓÕÍÌÄÓ½×ÕÍ

†ÀÏÀÍÃѺÎØ̺ÒÕÓÇÖš½ÍÈÌÇ֏ÍÓÈÏÑÎÒÕÏļÀÖ ÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖÒÓÇÍ•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇ¸ÓÈÇ•ØÑÕÏÀÚÊ»•ÏÈÓÑÎÏ»ÃÄͺ×ÄÈ˟ÁÄÈ ÀʽÌÇÀϟÍÓÇÒÇÒÓÎÄÑÐÓÇÌÀ¦ÆÈÀÓ¼ÒÓÇÍ

ÏÄѼÏÓÕÒÇÓÇÖÀϽÊÓÇÒÇÖÌÄÓÎ×ÐÍÓÎØ¢¥• ÀϽÓÇÍ%FVUTDIF5FMFLPNÃÄÍÄÍÄÑÆÎÏÎÈ»ÔÇÊÄ ÇØÏÎÁÎË»ØÏÎ×ÑÄÕÓÈÊ»ÖÃÇ̽ÒÈÀÖÏÑÎÒÅÎ ÑŸÖ ÊÀÔÐÖÊÀÈÏÐÖº×ÄÈÄÉÀÒÅÀËÈÒÓļÇÏÑÎ ÒÓÀÒ¼ÀÓÕÍÒØÌÅÄѽÍÓÕÍÓÕÍÌÄÈÎÂÇÅοÍÓÕÍ ÌÄÓ½×Õͧ ‚ÇËÀû— ÎØÃοËÀÊÀÈÎȁÄÑÌÀÍμÓÇÖ %FVUTDIF5FMFLPNÏÑÎ×ÐÑÇÒÀÍÀϽÊÎÈÍοÒÄ

ÀÏÎÙÇ̼ÕÒÇÖÓÕͦÌÈÊÑÎÌÄÓ½×Õͧ ÇÌÄƟËÇ

ÒÓÀÄØÑÐÀ͟ÌÄÓÎ×»ÆÈÀÓÎÒ¿ÍÎËÎÓÕÍÄÏÄÍ

̼ÀÀÆÎÑÀÏÕËÇÒ¼ÀÏÎØÊѼÍÄÓÀȽÓÈÁѼÒÊÄÓÀÈ ÒÓÎÍÀºÑÀÕÖÀÍÓ¼ÔÄÓÇÏÑÎÖÓÈÖÊÎÈÍÎÓÈʺÖÍÓÈÑÄ ÊÓ¼ÁÄÖ¢ÈÒØÍÔ»ÊÄÖÀØÓ»ÖÓÇÖÀÆÎÑÀÏÕËÇÒ¼ÀÖ

ÏËÄÈÎͽÓÇÓÀÓÕÍÎÏμÕÍļÍÀÈÓÀÀÒÅÀËÈÒÓÈʟ ÓÀÌļÀÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍ Ï½ÓÇÍÀÆÎÑÀÏÕËÇÒ¼À ŸËËÕÒÓÄ ÊѼÍÄÓÀÈ

ÃØÓÐÍ¥Ø×½ÍÀÏÎÃÎ×»ÓÇÖÀÆÕÆ»ÖÒØÍÄϟÆÄÓÀÈ ÏѽÒÔÄÓÇÃÀϟÍÇÃÈÒÄØÑÐÆÈÀÓÇÆÄÑÌÀÍÈÊ» ÄÓÀÈÑļÀ

ÄÉÄӟÙÎÍÓÀÈ ÕÖÏÑÎÖÓÇÍÎÌÈ̽ÓÇӟÓÎØÖ ÀϽ ÓÇÍ™ÎÌÈÒȽÍÊÀÈ ÀÍÔºËÄÈÊÀÈÌÏÎѺÒÄÈÇ•Ë˟ÃÀ ÄÍú×ÄÓÀÈÍÀÊÑÈÔļŸÊØÑÇÊÀÈÏÀџÍÎÌÇ

½ÓÈÊÀÓÀÏÀÓ»ÔÇÊÀÍÓÀÃÈÊÀÈÐÌÀÓÀÓÕÍÌÄÈÎÂÇ ÅοÍÓÕÍÌÄÓ½×ÕÍÓÎØ¢¥•ÊÀÈÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ ÅØÒÈÊÐÍÏÑÎÒÐÏÕÍÊÀÈÍÎÌÈÊÐÍ

ÈÀÓ¼ ËÎÈÏ½Í Î­ËËÇÍÀÖÏÑÕÔØÏÎØÑÆ½Ö ÀÍÓ¼ ÍÀÒÓÇѼÉÄÈÓÇÍÏÑÎÎÏÓÈÊ»ÀÊ¿ÑÕÒÇÖÓÇÖÀÆÎ ÑÀÏÕËÇÒ¼ÀÖ ØÏÄÍÔØ̼ÙÎÍÓÀÖÒÓÇšºÑÊÄËÓÇÍ

†ŸÍÓÕÖ ÊÀӟÓÎÍÄØÑÕÁÎØËÄØÓ»ÓÎØŠª£˜– ¼ÊΫÎØÍÓ» ÌÄÓÇÍÀϟÍÓÇÒÇÓÎ؁ŸËËÎØÄÏÈ ÓѽÏÎؽ×È̽ÍÎÌÀÓÀÈÐÍÄÓÀÈÇÏÑÎÒϟÔÄÈÀ

ÏÑÎÒÐÏÕͯÊÀÈÀÒÅÀËÈÒÓÈÊÐÍÓÀÌļÕÍÄÑÆÀÙÎ ̺ÍÕͯ ÓÀÎÏμÀº×ÀÒÀÍÓÄџÒÓÈÀÏÎҟ ¶ÃǺ×ÄÈÊÀÓÀÓÄÔļ ÀϽÓÎ ÀÆÕÆ»

ÀÆÕÆ»ÓÎØÓÀÌļÎØÓÇÖ•ÔÍÈÊ»Ö ÊџÓÇÒÄÊÑØÅ» ÓÇÍÄÈÃÎÏμÇÒÇÓÎØšÏÀÑÍȺÊÀÈÄÍԟÑÑØÍÄÓÎØÖ ÄÑÌÀÍοÖÍÀÙÇÓοÍÄÏÈÏ˺ÎÍÌÄÓÎ׺ÖÀϽÀØÓºÖ

ÓÇÖ%FVUTDIF5FMFLPNÍÀÄÉÀÆÎџÒÄÈÄÏÈÏ˺ÎÍ ÌÄÓÎ׺ÖÏÎØÊÀÓº×ÄÈÓÎÄËËÇÍÈʽ‚Ç̽ÒÈÎ ÀË˟ Ó¼ÔÄÓÀÈ ÄÏÈÓÀÊÓÈʟ ÓÎÔºÌÀÓÇÖÄÏÀÍÄɺÓÀÒÇÖ ÓÇÖÏÐËÇÒÇÖÓÎØ¢¥•»ÓÇÖ ÄÊÓÕÍØÒÓºÑÕÍ 

ÊÀӟÓÇÖÆÄÑÌÀÍÈÊ»ÖÄÓÀÈÑļÀÖ ÀϽÓÎ¥ÀÌļÎ ÍÓÀÒşËÄÈÀÖÓÇÖ•ÔÍÈÊ»Ö ÏÎØÊÀÓº×ÄÈ ÌÄÓÎ×ºÖ ÆÈÀÀÏÐËÄÈÄÖÄÊÀÓ¯ÊÀÔÐÖ ÒÇÌļÕÍĽÓÈÇÃÇ̽ÒÈÀÏѽÓÀÒǺÏÑÄÏÄÍÀļÍÀÈ

ÏÎØÊÀÓº×ÄÈÓÎÄËËÇÍÈʽ‚Ç̽ÒÈÎÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀ ÀÏÎÊÓ»ÒÎØÍÓÎÍÏË»ÑǺËÄÆ×ÎÓÎØ¢¥•ÊÀÈÓÕÍ ÔØÆÀÓÑÈÊÐÍÓÎØ ªÏŸÑ×ÄÈÀϟÍÓÇÒÇ

šÏÎÍÀ̟֏¿ÉÇÒÇÒÓÎÏÀџϺÍÓÄ ¶ ÓÀÍÎÈÀÑ׺ÖÓÎØŠÄÏÓÄÌÁѼÎØÊÀÈÇÊØÁºÑÍÇÒÇÓÇÖ ÎØÃοËÀÖ ºÏÍÄÄÓÀËμÒÔÈÀ—ÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÊѼÒÇļ×ĦÌÏÄȧÆÈÀÓÀÊÀ˟ ÒÓÇ×ÐÑÀÌÀÖÊÀÈÓÎÒʟÍÃÀËÎÓÇÖ4JFNFOTļ×ÄÏÑÎÊÀ˺ÒÄÈÓÑÈÆ ÌοÖÒÓÎØÖÿÎÁÀÒÈÊοÖÏØËÐÍÄÖÓÎØÏÎËÈÓÈÊοÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖÓÇÖ •Ë˟ÃÀÖ†ÀÑ´½ËÇÓÇÍÊÕËÎÏÈ˟ËÀÏÎغÏÈÀÒÄÓÎØÖÊØÁÄÑÍÇÓÈÊÎ¿Ö ÎÈÎÏμÎȺÁËÄÏÀÍÓÇÆÇÍÀןÍÄÓÀÈʟÓÕÀϽÓÀϽÃÈÀÓÎØÖ ÁѺ ÔÇÊÄÎ×ѽÍÎÖÆÈÀÍÀÃÈÎѼÒÎØÍÓÎÍ‚ÇÌ»ÓÑÈΙØÑÈÓҟÊǯÏÑÐÇÍ ÏѽÄÃÑÎÓÇÖ­ÍÕÒÇÖ‚ÈÊÀÒÓÐÍÊÀÈ•ÈÒÀÆÆÄ˺ÕͯÕÖͺÎÏѽÄÃÑÎ ÒÓÇÍ•ÏÈÓÑÎÏ»ÍÓÀÆÕÍÈÒÌοšŸËÈÒÓÀÎÃÈÎÑÈÒ̽ÖºÆÈÍÄÀϽÓÎ ªÏÎØÑÆÈʽŠØÌÁοËÈÎÓÇÍÏÀÑÀÌÎÍ»ÓÇÖÃȟËØÒÇÖÓÇÖ”ÎØË»Ö ÒÓÈÖŠÄÏÓÄÌÁѼÎØÃÇËÀû ÊÀÈÃÇÌÎÒÈÄ¿ÓÇÊÄÒÓÇÍÄÅÇÌÄѼÃÀÓÇÖ ÊØÁÄÑÍ»ÒÄÕÖÓÇÍÄÏÎ̺ÍÇ ›•™ ÓÄ¿×ÎÖª¢‚‚ ­ÍÀÍÌ»ÍÀÀÑƽÓÄÑÀÊÀÈÿÎÇ̺ÑÄÖÏÑÈÍÀϽÓÈÖÄÊËÎƺÖÁÆÀ¼ÍÄÈ ÒÓǦŽÑÀ§ÀʽÌÇÌÈÀÀϽÅÀÒÇÏÎØÀÅÎџÓÎÍÄÊËÄÊÓ½ÓÇÖ ‚ÆÈÀ ÓÇÔºÒÇÓÎØÏÑκÃÑÎØÓÇÖ•ÏÈÓÑÎϻ֏ÍÓÀÆÕÍÈÒÌοÈÀÓÇÍÀÊѼ ÁÄÈÀ ÀÅÎџÓÈÖÌÇÍÈÀ¼ÄÖÀÏÎÃÎ׺ÖÓÎØ ÎÈÎÏμÄÖÀÍÀÏÑÎÒÀÑ̽ÙÎ ÍÓÀÈÊÀÈÀØɟÍÎÍÓÀÈÊÀӟ ŠØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ ÎÌÈÒÔ½ÖÓÎØ™ØÑÈÓҟÊÇ ÀϽÓÀ ÄØÑÐ ÏÎØ»ÓÀÍÌÄÓÇÍÏÀËȟªÏÎØÑÆÈÊ»Ï½ÅÀÒÇ ÀÑÈÔ™ÎÈÍ» ªÏÎØÑÆÈÊ»Ï½ÅÀÒÇ ›•™Ó”´ ÊØÑÈÎËÄÊÓÈʟÄÊÓÎ

ÉÄ¿ÄÓÀÈÒÓÀ ÄØÑÐÌÄÓÇÍÀÑÈÔ ™ÎÈÍ»ªÏÎØÑÆÈÊ»Ï½ÅÀÒÇ ›•™ †ÀџËËÇËÀ ÌÄ ÓÇͼÃÈÀÀϽÅÀÒÇ ÀØɟÍÄÓÀÈÊÀÈÓÎ×ÀÑÓÙÈ˼ÊÈÓÎØÏÑκÃÑÎØÆÈÀ ʟÔÄÒØÍÄÃѼÀÒÇÓÇÖ•ÏÈÓÑÎÏ»ÖÀϽÒÄÄØÑЙÀÈÍÀÒÊÄ ÅÓļÊÀÍļÖÏÕÖΙÀÑÀÌÀÍË»ÖÏÑÎÊ»ÑØÉÄÓÈÖÄÊËÎƺÖÆÈÀÓÇÍŸÒ×Ç ÌÇÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÊÀӟÒÓÀÒÇÓÇÖ×ÐÑÀÖÊÀÈÆÈÀÓÀ¦ÒÊËÇџ§̺ÓÑÀÏÎØ ºÏÑÄÏÄÍÀÏÀÑÔοÍ ÈÀÓ¼ÔØÌÇÔ»ÊÀÌÄÓÎÍ™ØÑÈÓҟÊÇ­ÓÒÈ ÀϽÁ¼ÓÒÈÎ ÊÀÔÐÖļÃÀÌÄ ÒÓÎÒʟÍÃÀËÎ4JFNFOTÓνÍÎ̟ÓÎØÍÀ¦ÅÈÆÎØџÑÄȧÕÖ̟ÑÓØÑÀÖ ØÏÄџÒÏÈÒÇÖÓÎØÀÍÀÊÑÈÓ» ¼ÊÎØ–ÀÆÎÑÈÀÍο ÎÎÏμÎÖº×ÄÈÏÀÑÀ ÏÄÌÅÔļÒÓÇ‚ÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇÆÈÀÓÎØÖ×ÄÈÑÈÒÌοÖÓÎØÒÓÇÍØϽÔÄÒÇ ÎÈ ÎÏμÎȺ×ÎØÍÉÄÒÇÊÐÒÄÈҟËÎÊÀÈÏÑÎʟËÄÒÀÍÓÇÍÏÀѺÌÁÀÒÇÓÇÖ ‚ÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇÖ ŠØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀΙØÑÈÓҟÊÇÖ ½×È̽ÍÎÏÑÎӟÔÇÊÄÀϽÓÎÍ –ÀÆÎÑÈÀͽ ÀË˟ÊÀÓºÔÄÒÄÊȽËÀÖÓ½ÒÎÒÓÇÍÏÑÎÊÀÓÀÑÊÓÈÊ»ÄɺÓÀ ÒÇ ÌÄӟÓÇÍÎÏμÀÀÒÊ»ÔÇÊÄÇÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÎØÏÎÈÍÈÊ»üÕÉÇ ½ÒÎÊÀÈ ÒÓΆÄÈÔÀÑ×ÈʽŠØÌÁοËÈÎ ØÏ´ÀÑÈÔÌÀϽÅÀÒÇÓÎØ †ÄÈÔÀÑ×ÈÊοŠØÌÁÎØ˼ÎØÓÎØ•ÅÄÓļÎ؏ÔÇÍÐÍ ¥ÎÔºÌÀļÍÀÈÓÈÔÀʟÍÄÈÇÒÇÌÄÑÈÍ»ÊØÁºÑÍÇÒÇ ÏÎØÄÈÃÈÊÄ¿ÄÓÀÈ ÒÓÈÖÏÄÑÈÊÎϺÖ ◆


¥Î†¢ ¥˜™˜

◆◆◆ ƒºÌÀ

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ¦ÆÀÏÇ̺ÍÎÌÎØÇÌÄÑÎ˽ÆÈΧ

¥

Îب«ÑÈÒÓÎÅÎџÊÎغÆÈÍÄϟËÈÒÓÇ”ÎØË» ÀÅοÒÄ˼ÃÄÖ

ÊÄÍÀÒØÍÀÍÓ»ÒÄÈÓÎÍšÈןËÇ«ÑÈÒÓÎÅÎџÊÎÌÄÓÇÍÈÃȽÓÇÓÀÓÎØ

ÓνÍÎÌÀ¦šÇÓÒÎӟÊÇÖ§ ÄÍÐÒÓÎÃÄ¿ÓÄÑÎÑÀÍÓÄÁοÒØÌÌÄÓļ×į

ÀϽÓΦÀÆÀÏÇÓ½ÇÌÄÑÎ˽ÆÈΧϟÍÄÊȺÑ×ÎÍÓÀÈÏÑÎÖϟÒÀ ÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇ ØÓ» ÓÇ ÅÎџ Ç ÄÏÈ×ļÑÇÒÇ ļ×Ä ÒÓ½×Î ÍÀ

ÒØÌÁοËÎØÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑÆοÆÈÀÔºÌÀÓÀ™ÎÈÍÕͼÀÖÓÇÖ†ËÇÑÎ ÅÎѼÀÖ ÀÅο¯½ÏÕÖÓÎͼÙÄȯ¦ÎÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎÖ»ÓÀÍÃÈÄØÔ¿ÍÕÍ

Ò¿ÌÅÕÍÀϟÍÓÀÌÄÓÀÅ¿ËËÀÓÎØÇÌÄÑÎËÎƼÎØÏÎØÊØÊËÎÅÎÑοÍ ¯ÊÀÈ΁ÑØË˟ÊÇÖ ÒÓÄͽÖÒØÍÄÑƟÓÇÖÓÎØÏÑÐÇÍÏÑÕÔØÏÎØÑÆο

❛❛

¦ÊÀļ§ÎÈÐÑÆÎÖ†ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ ÆÈ´ÀØÓ½ÊÀÈÄÏÈÒÓÑÀÓÄ¿ÓÇÊÄ

Ò¿ÌÁÎØËÎÖÌÈÀÖÄÊÓÕÍÌÄÆÀËØÓºÑÕÍÄÓÀÈÑÄÈÐÍ

ÎÏ˺ÎÍÄÈÃÈʽÖ˽ÆÕÎͽÌÀÓÎÖ¨†ŸÍÎÖ™ÀÌ̺ÍÎÖ ¢ ÁÎØËÄØÓ»Ö ÓÇÖ ºÀÖ ‚ÇÌÎÊÑÀÓ¼ÀÖ ºÃÕÒÄ ÒÓÇ ÃÇÌÎÒȽÓÇÓÀ

ÏËÇÑÎÅÎÑÈÊ»ÖÊÀÈÓÇËÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÐÍÓÇÖ×ÐÑÀÖ§ šÄÓÇÍÈÃȽÓÇÓÀÀØÓ» ÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÄÈΆÀÏÀÊÕÍ

Å¿ËËÎ ÀϽ ÓÎ CFTU TFMMFS Ï˺ÎÍ ¦ÇÌÄÑÎ˽ÆÈÎ «ÑÈÒÓÎÅÎџÊÎا Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÎÎÏμÎÎÏÑÐÇÍÈÒ×ØѽÖŸÍÓÑÀÖÓÇÖ4JFNFOT•Ë˟Ö

ÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ ļ×ÄÒØÍÀÍÓ»ÒÄÈÖÊÀÈÌÄŸËËÎØÖÄÏÈ ÊÄÅÀË»Ö ÄÓÀÈÑÄÈÐÍ ÏÎØ ÃÑÀÒÓÇÑÈÎÏÎÈοÍÓÀÈ

ļ×ÄÓ½ÒÎÌÄƟËÇϺÑÀÒÇ ÏÎØÒÓÈÖ‚ÄÊÄÌÁѼÎØÓÎØÒØÍÀ

ÒÓÎÍÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎÊ˟ÃÎ

ÍÓ»ÔÇÊÄÒÓΚºÆÀÑΚÀɼÌÎØÊÀÈÌÄÓÎÍÒÇÌÄÑÈͽØÏÎØÑƽ¢È ÊÎÍÎÌÈÊÐÍ ÈÐÑÆÎ †ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ Î ÎÏμÎÖ Ó½ÓÄ ¯ ÏÑÈÍ ÀϽ

¥ÇÍ ¼ÃÈÀ ÐÑÀ Ç ”ÎØË» ļ×Ä ƼÍÄÈ ¦Å¿ËËÎ ÊÀÈ ÅÓÄѽ§ ÀÅο ºÉÀËËÎÖ Î ÏѽÄÃÑÎÖ ÓÇÖ ÄÉÄÓÀ

ºÍÓÄÊÀ×ѽÍÈÀ¯»ÓÀÍÒ¿ÌÁÎØËÎÖÓÎØ™ÐÒÓÀŠÇ̼ÓÇ

ÒÓÈÊ»Ö ÄÏÈÓÑÎÏ»Ö Š»ÅÇÖ ”ÀËØџÊÇÖ ÀϟÍÓÇÒÄ

¥Î ¦Å¿ËËÎ ÓÎØ ÇÌÄÑÎËÎƼÎا ºÅÓÀÒÄ ̺×ÑÈ ÓÈÖ —† ½ÏÎØ ºÊ ÏËÇÊÓÎÖ Î ÈÐÑÆÎÖ †ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ ºÁËÄÏÄ ÃÄʟÃÄÖ ÊË»ÒÄÈÖ

ÒÓÎÍ †ŸÍÎ ™ÀÌ̺ÍÎ ÌÄ ŸËËÄÖ ¦ÀÏÎÃļÉÄÈÖ ÊÀÈ ÎͽÌÀÓÀ§ ÏÎØ˺ÄÈÊÀÈÓΟÒÌÀ

ÒÓÎÊÈÍÇÓ½ÓÎØÊÀÈÏÑÎÖÒÓÈÆÌ»ÍϼÒÓÄÂÄÏÕÖÊÀÓºÑÑÄØÒÄÓÎÊÓ¼ÑÈÎ ÓÎ؁ÄÍÈÊο„ÎÆÈÒÓÇѼÎØÓÎؙџÓÎØÖ¨¥ÄËÈʟ ½ÓÀÍÎÈÒØÍÄÑƟÓÄÖ ÓÎØÓÎÍÄÍÇ̺ÑÕÒÀÍÆÈÀÓÎÏÑÎÄÍÃÄÊÀÄÓ¼ÀÖÑÀÍÓÄÁο ÎØÏÎØÑ

¢ ÁÎØËÄØÓ»Ö ÓÎØ †Š¢™ ×ÀÑÀÊÓ»ÑÈÒÄ ¦ÏØ ÑÎÓÄ×Í»ÌÀÓÀ§ ÓÈÖ ÀÈÓȟÒÄÈÖ ÓÎØ † ™ÀÌ̺ÍÎØ ÆÈÀÓÎÍØÏÎØÑƽ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ ˺ÆÎÍÓÀÖ½ÓÈÒÓÎ

ƽÖ ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ ÀϟÍÓÇÒÄ ÌÄ ÆÑÀÏÓ» ÀÍÀÊμÍÕÒÇ ÒÓÇÍ ÎÏμÀ ÄÏÈÁÄÁÀÈÐÍÄÈ ÓÇ ÒØ͟ÍÓÇÒÇ ÌÄ «ÑÈÒÓÎÅÎџÊÎ ÊÀÈ ÏÄÑ͟ÄÈ ÒÓÇÍ ÀÍÓÄϼÔÄÒÇ˺ÆÎÍÓÀÖ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʟ¦•¼ÍÀÈÀÃÈÀͽÇÓÎÍÀÄÏÈ×ÄÈ

ÇÌÄÑÎ˽ÆÈΫÑÈÒÓÎÅÎџÊÎØ ÊÀÈ̟ËÈÒÓÀÓμÃÈÎ ÒÕÓ»ÑÈκÓÎÖ ÓÎ ÊÀÓÀÆџÅÎÍÓÀÈÊÀÈŸËËÄÖ ¦ÄÍÃÈÀźÑÎØÒÄÖ§ÒØÍÀÍÓ»ÒÄÈÖÓÎØÊÀÈ̟ËÈÒÓÀ

ÑļÓÀÈ ÇÃÇÌÈÎØÑƼÀ ÄÍÓØÏÐÒÄÕÍ ÆÈÀÌÈÀ ÒØ͟ÍÓÇÒÇÏÎØÏÑÀÆÌÀ ÓÎÏÎÈ»ÔÇÊÄ ÒÓÎÆÑÀÅļÎÌÎØ ÊÀÈ ÀØÒÓÇџ ̺ÒÀ ÒÓÎ ÏËÀ¼ÒÈÎ ÓÕÍ ÊÀÔÇʽÍÓÕÍÌÎا

ÓÎͼÃÈÎÌ»ÍÀ ÓÎÍ‚ÄʺÌÁÑÈÎ ­ÓÒÈ ŸËËÀ ÃØÎ ÑÀÍÓÄÁο ÁÆ»ÊÀÍ ÒÓÎÍ ÀºÑÀ¨ Š¿ÌÅÕÍÀ ÌÄ ÓÎ ÏÄÑÈÁ½ÇÓÎ ÇÌÄÑÎ˽ÆÈÎ ÒÓÈÖ ÊÀÈ ÒÓÈÖ ‚ÄÊÄÌÁѼÎØ Î ÏÑÐÇÍ

ÂÄÈÖ§ —ÏÎÑļÀÓÇÖÄÉÄÓÀÒÓÈÊ»ÖÄÏÈÓÑÎÏ»ÖÏÑÎÁ˺ÏÄÓÀÈ ϟÍÓÕÖ ÌÀ Êџ ÀÅοÏ»ÑÄÏÀџÓÀÒÇÆÈÀÃØÎÌ»ÍÄÖ†ÑÎÖÏÀџÓÀÒÇÎÃÄ¿ÄÈ

¢ †ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ ÒÓÇ ûËÕÒ» ÓÎØ ÉÄÊÀÔÀѼÙÄÈ ½ÓÈ ú×ÔÇ

ÃÈÄØÔ¿ÍÕÍÒ¿ÌÁÎØËÎÖÓÇÖ4JFNFOTļ×ÄÒÇÌÄÈÐÒÄÈÒÓÎÊÀÑͺÓÎØ

ÊÀÈÇÄÉÄÓÀÒÓÈÊ»ÄÏÈÓÑÎÏ»ÆÈÀÓΔÀÓÎϺÃÈ

™Î¿ÓÒÀÊοÓÒÀ » ÊÀË¿ÓÄÑÀ Å¿ËËÎÅ¿ËËÎ ÇÄÉÄÓÀÒÓÈÊ» ÄÏÈÓÑÎÏ»ÆÈÀÓÇ 4JFNFOT

❜❜

™ÕÍšÇÓÒÎӟÊǏØÓ½¯ÊÀӟÓΆŠ¢™¯ÎÃÇÆļ ÒÓÎÒØÌϺÑÀÒÌÀ½ÓÈÏѽÊÄÈÓÀÈÆÈÀÓÎÍÄϼÓÈÌÎÏѽ ÄÃÑÎÓÇÖ ‚ ÄÍÐÒÓÈÖÊÀÈÒÓÈÖ‚ÄÊÄÌÁѼÎØ ÊÀÓÀÆџÅÎÍÓÀÈÄÏÈÊÎÈÍÕͼÄÖÌÄÓÎÍ‚οÊÀÊÀÈϟËÈ ÌÄÓÎÍšÇÓÒÎӟÊÇ ŠÓÎ Ãȟ ÓÀ¿ÓÀ ÓÇÖ ØϽÔÄÒÇÖ ÒÓÇÍ ÄÉÄÓÀÒÓÈÊ» ÄÏÈÓÑÎÏ» ÊÀÓºÔÄÒÄ Î ÈÐÑÆÎÖ ¥ÑÄÏÄÊË»Ö ÏÑÐÇÍ ÀÍÓÈÏѽÒÕÏÎÖÓÇÖÄÓÀÈÑļÀÖ4"*$ ÏÎØʺÑÃÈÒÄÓÎÍ ÃÈÀÆÕÍÈÒ̽ ÆÈÀ ÓÎ Ò¿ÒÓÇÌÀ ÀÒşËÄÈÀÖ ÓÕÍ ¢ËØ ÌÏÈÀÊÐÍ ÆÐÍÕÍ $* Š¿ÌÅÕÍÀ ÌÄ ÓÎÍ ̟ÑÓØÑÀ ÓÎÒ¿ÒÓÇÌÀ$*ÏÀѺËÀÁÄÇÊØÁºÑÍÇÒÇÓÇÖ ‚ ̺ÒÕ ÌÈÀÖ ÄÏÈÓÑÎÏ»Ö ÀÉÈÎ˽ÆÇÒÇÖ ÓÎÍ  ÎºÌÁÑÈÎ ÓÎØ™ÀӟÓÎ́ÈÐÑÆÎ¥ÑÄÏÄÊË» ÓÇÍÄÏÈÓÑÎ Ï»ÒØͺÒÓÇÒÄÓÎÎÓ½ÓÄØÏÎØÑƽÖ‚Ç̽ÒÈÀÖ ¥ŸÉÇÖ”¿ÑÕ͆ÎË¿ÃÕÑÀÖÊÀÈÇÏÀÑÀËÀÁ»ÎËÎÊËÇ ÑÐÔÇÊÄ ÓÎÍ  ÎºÌÁÑÈÎ ÓÎØ Äϼ ØÏÎØÑƼÀÖ †ÑÎʽÏÇ †ÀØ˽ÏÎØËÎØ ¦ÌÄ ÄÏÎØÒÈÐÃÄÈÖ ÄËËļ

ÆÎџÒÓÄÔØ̽•¼ÍÀÈÏÎËÈÓÈÒÌ½Ö ¦«ÀѼÒÓÄ ÌÎØ ÔØ̽§ ÅÕ͟ÙÄÈ ÔØÌÕ̺ÍÎÖ ÊÀÈ ϟÍÓÕÖ½×ÈÀÑÊÄӟ 

†ÀËȟ ¦¢ ÏÎÈÇÓ»Ö ºÁÆÀÈÍÄ ÒÓÇÍ ÀÆÎџ ÆÈÀ Í´ ÀÆÎџÒÄÈ ÓÈÖ ˺ÉÄÈÖ ÏÎØ ÓÎØ ËļÏÀÍħ º×ÎÍÓÀÖ

¦­×ÎØÌÄ×ѺÎÖÊÀÈÀϺÍÀÍÓÈÒÓÎØÖÀÃÈÊÇ̺ÍÎØÖ§ ļÏÄ̼ÀÅÕÍ»

Î ÏÑÕÓÀÆÕÍÈÒÓ»Ö ÒÓÇÍ ÀÑ×» ÓÎØ ºÑÆÎØ 4MFVUI ÒÓÎÔºÀÓÑΏÔÇÍÐÍ ŠÓÇÍ Îý ”ÎØÊÎØÑÄÒÓ¼ÎØ ÓÕÍ ÊÎÒÌÇÌÀÓÎÏÕ ËļÕÍ ™ÀÈÓÎÅÕ͟ÙÄÈÎÿÒÓØ×ÎÖʟÔÄÁџÃØ ¸×È ÊÀ˺ ÌÎØ ÃÄÍ ÔºËÕ ÊÀÍļÖ ÍÀ ÌÎØ ×ÀѼÒÄÈ ºÍÀ Ó½ÒÎ ÏÎË¿ÓÈÌÎ ÏџÆÌÀ ÏÎØ ʟÍÄÈ ÓÎÍ ×ÑØÒ½ ÍÀ Õ×Ñȟ ÊÀÈ ÓÀ ÃÈÀ̟ÍÓÈÀ ÍÀ ÔÀÌÏÐ ÍÎØÍ •ÆÐÔºËÕÍÀÔØÌÐÍÎØ͸ËÎÈ žÖ ÏÎ˼ÓÄÖ ÊÀÈ ÂÇÅÎŽÑÎÈ ÕÖ ¦À×ÔÎŽÑÎȧ ÁÀÑÐÍŸËËÕÍ ÄÍÈʟÕÖÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈ»ŸÍÄÑÆÎÈ ÄÊÏÄÑÈÓÑÎÏ»Ö ÊÀÈØÏÎÓÑÎÏ»Ö •ÍÄÍÄÑÆļÀ»ÄÍÀÍÄÑƼÀ †ÑÎÒÕÏÈʟ ÔÀºÃÈÍÀÌÈÀÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÍÀÀÆÎџÒÕ ÔØ̽ ÀØÓ»ÍÏÎØÒÏÀӟËÇÒÀÏÄÑÈ̺ÍÎÍÓÀÖÍÀÔØÌÐÒÕ ×ÕѼÖÍÀɺÑÕÓÈןÍÕ ™ØѼÕÖ ÄÊļÍÇ ÏÎØ º×ÀÒÀ ÃÈÀÒÓºËËÎÍÓÀÖ ÓÎÍ ×ѽÍÎÊÀÈÊÀÓÀÒÓºËËÎÍÓÀÖÓÎÍÔØ̽ ™ÀȽ×È̽ÍÎÍ ÔÀºÃÈÍÀ½ ÓÈļ×ÀÆÈÀÍÀÓÎÍÏÑÎ ÌÇÔÄØÓÐ ÀË˟ ÊØѼÕÖ ½ ÓÈ ÃÄÍ ļ×À ™ÀÈ ÔÀ ×ÀÈѽÓÀÍ Î ÅÈ˽ÒÎÅÎÖ ¦ÀƟÏÇ ļÍÀÈ ÍÀ üÍÄÈÖ ½ ÓÈÃÄͺ×ÄÈÖ§ÃÄÍļ×ÄÏÄÈ ¥Î»ÉÄÑÀÀϽ×ѽÍÈÀ ½ÌÕÖ ÄÆÐÓÐÑÀÔØÌ»ÔÇÊÀ ÍÀÀÍÀÆÍÕѼÒÕÓÎÒÐÌÀÌÈÀÖŸÂØ×ÇÖ ¢ÔØ̽ÖÕÒÓ½ÒÎÏÑÎÛÏÎÔºÓÄÈÓÇÍÀƟÏÇÙÕÍÓÀ Í» †ÐÖÔÀÔØÌÐÒÄÈÎÀÃȟÅÎÑÎÖ

ÏÑÐÓÀÒØÍÄÈÃÇÓÎÏÎÈ»ÒÄÈÓκËËÄÈÌ̟ÓÎØ ¦­ÊÀÍÀÍÓÎÍÔØ̽ÓÎØÖÃÈÊÀÈÎÒ¿Íǧ ļÏÄÇÓÇËÄ Åο Ç Å¿ÒÇ ÌÄ ŸÅÇÒÄ ÀÍ ŸÏÄÈÑÇ ÓÐÑÀ ÏÎØ ½ÑÀÒÇ ÆÍÕѼÙÕ ÊÀȺÁÀËÀÍPODBNFSBÒÊÇͺÖÀϽÓΙÀÌÄÑοÍ ÃÄÍ º×Õ ÃÈÊÀ¼ÕÌÀ ÍÀ ÒÓÄÑ»ÒÕ ÀϽ ÓÎÍ ÄÀØÓ½ ›Ñ¼ÊÇÇ×ÄÈÑÎÃÈʼÀƒŸÍÀÓÎÖ ÌÎØÀØÓ»ÍÓÇÍÄÌÏÄÈѼÀ —Óº×ÍǺ×ÄÈŸËËÀ̺ÒÀ …ºÑÕ ÃÄÍ ļÍÀÈ ÄÏÎ×» ÆÈÀ ßÍÄÈÀ ÊÈ ½ÌÕÖ ÔÀ •ÆÐ ÔÀ ºÃÄÈ×ÍÀ ÓÎØÖ ¦›ÕÍÀÒÊοÍÓÄÖ§ ÓÎØ ÙÇÓ»ÒÕ ÈÐÑÆÎØ…ºÍÎØ ÈÀÓÎÏÈÎÀÊÑÈÁ½ÏџÆÌÀÒÓÎÍʽÒÌÎÔÀÏËÇÑÐ ÊÀÈ ÔÀ ºÃÈÍÀ ÓÎ FNBJM ÆÈÀ ÓÈÖ ÃÈʺÖ ÓÎØÖ ÄͺÑ ÒÕÏÀ͟ÊÑÈÁÀ ÆÄÈÄÖ¨ †ÑÎÓļÍÕ ¥ÑŸÏÄÙÀ ƒØÌο ÊÀÈ ÀÖ ÔØÌÐÒÎØÍ ÎÈ ƒÀ ºÃÈÍÀ ÊÀÈ ÓÇ ÃÈÄ¿ÔØÍÒÇ ÓÎØ5IPNBT 4IVUUF ØϽËÎÈÏÄÖÌÄÓÇͼÃÑØÒ»ÓÇÖ ÆÈÀ ÓÇÍ ºÊÔÄÒ» ÓÎØ ÒÓÇÍ •Ë˟ÃÀ ÒÓÇÍ Îý šÄ ÀÏÎÔÄÌÀÓÈʽ ÏÎË¿ÓÈÌÎ UBJMMF ÌÄ ÀÈ×̺Ö ÊÀÈ †ÄÒÌÀÙ½ÆËÎØ ÓÇÖÒØËËÎƻֆÎÑÓÀ˟ÊÇ ÆÕͼÄÖÎÉļÄÖ ¥À ÏÎÑÓѺÓÀ ÓÕÍ ¦ÀÔ˼Õͧ ÓÈÖ ÏÑÎÓÎ̺Ö ŠÄºÍÀ×ÑÇÌÀÓÈÒÓ»ÑÈÎÀÉÈÐÍÏÎØ ÃÄÍÔÀÉÄÅÎØÒÊÐÍÄȨÏÎÓº ÆÎџÒÓÄÔØ̽­ÒÓÕÊÀÈÃÀÍÄÈ ʟ •¼ÍÀÈ Ç ÊÀË¿ÓÄÑÇ ÄϺÍÃØ ÒÇ•¼ÍÀÈÏÎËÈÓÈÒ̽Ö 1MFBTF USVTUNF •¼ÍÀÈÇ̽ÍÇÎÅÄÈË»ÏÎØú×ÎÌÀÈ ÍÀÏËÇÑÐÍÕÌÄÏÀÍÕÓ½ÊÈÀ ‚ÄÍ ÏѽÊÄÈÓÀÈ ÆÈÀ ÀÏÄÈË» •¼ÍÀÈ ÒÀźÖ ¬ËËÕÒÓÄļÍÀÈÆÍÕÒÓ½½ÓÈÎÈÕÑÀ¼À ÔØÌÕ̺ÍÎÈ ºÃÕÒÀÍ ÐÔÇÒÇ ÒÓÀ ÏџÆÌÀÓÀ ÊÀÈ ½ÓÈ ÎÈ ÎÉ¿ÔØÌÎÈ ÊÀËËÈÓº×ÍÄÖ ÏÑÎ×ÐÑÇÒÀÍ ÓÇÍ Óº×ÍÇ Š´ ÀØÓοÖ ×ÑÕÒӟÍÄ ÎÈ ŸËËÎÈ ÎÈ ÀÏÀÔļÖ 5IPNBT4IVUUF×ÎÍÓÑÎʺÅÀËÎÖ ÈÐÑÆÎÖ…ºÍÎÖ

ÓÕÍÓÑÈÒÀÔ˼ÕÍÊÀÈÓÕͦ×ÎÍÃÑÎʺÅÀËÕͧ ƒÀÃÇÌÈÎØÑÆοÒÀÊÀÈÃÈʺÖÌÎØÒÊÇͺÖ ƒÀºÁÀÙÀÓÎÍ™ÎËÎÊÎÓÑÐÍÇÍÀÃļ×ÍÄÈÌÄÓκÍÀ ׺ÑÈÓΆÀÍÄÏÈÒÓ»ÌÈÎÊÀÈÌÄÓΟËËÎ׺ÑȨÓÎ ¬ÒØËÎ — ÌÎØÒÈÊ» ÔÀ ºÏÀÈÙÄ ÓÎÍ •ËÄ¿ÔÄÑÎ ŠÊÎÏÄØÓ» ¦'SFJTIVU[§ ÒÓÀ ÆÄÑÌÀÍÈʟ ÓÇÍ ÐÑÀ ÏÎØ ½ËÎÈ ÔÀºÓÑÕÆÀÍÌÄ”ÎØËÇ̼À ™ÀȺÍÀÏÄËÐÑÈÎÏÀͽÔÀÄϺÌÄÍÄÆÀËËÈʟ ÒÓÇÍÊÎ̽ÓÇÓÀÓÕÍÇÌÄÑÐÍ šÇןÍÄÓÄÓÎԟÑÑÎÖÒÀÖοÓÄÓÎÒÓØËÒÀÖ ™ÀÈÀÍļÒÓÄÊÀ˟ÏÀÈÃȟ ÔÀÒÀÖÒÓļËÕÊÀÑÀ ÁºËÄÖ  ÊÀÑÀ̺ËÄÖ ÃȟÅÎÑÄÖ ÊÎÑúËÄÖ ÊÀÈ ºÍÀÏÀÑÀÌØԟ ļÏÄ ÄØÆÄÍÈʟ ÀË˟ ÏÎË¿ ÒÀÑÊÀÒÓÈʟ Î QFUJU /JDPMBT ¸ÒÎ ÆÈÀ ÓÈÖ ÒÀÑúËÄÖ ÀØÓºÖ ÓÈÖ ÂÀÑÄ¿ÄÓÄ̽ÍÎÈÒÀÖ ÀÍÔºËÄÓÄÍÀşÓÄʟÓÈ šÏÎÑοÌÄÍÀÓÒÈÌÏ»ÒÎØÌÄʟÓÈÒÓÎ ÀϺÍÀÍÓÈÌÏÀџÊÈ Ä¼ÏÄ Î šÏÀÑŸÊ ºÓÒÈ ÆÈÀ ÍÀ ÙÇËÄ¿ÄÈ ÊÀÈÀØÓ½ÖÎÃÀÈÌÎÍÈÒ̺ÍÎÖ"HFMPTÓÇÖ &VSPMFBHVF ™ŸÏÎÈÎÖÏѺÏÄÈÍÀÒÓÀÌÀÓ»ÒÄÈÏÈÀ ÀØÓ½ÍÓΚÄÑÊÄËÍÓÈËÈÒ̽

”ÈÁ»”ÀÒÈËÎÏοËÎØ ÅÈÄÑÐÍÄÓÀÈÒÓÇÌÍ»ÌÇÓÎØ‚ÇÌ»ÓÑÇ ™ÕÍÒӟÍÓÈÎØÊÀÈÒĽÒÎØÖɺÑÎØÍÍÀ ÔØÌÐÍÎØͽÓÀÍÏѺÏÄÈ


ŒÁ²§◆◆◆

—µ”“‘—Ž

¥ÒÃÇ˾2¸ÈËÔÆÌ

¥¸Ç¸Ä»ÈÒÆÌ»¼Ä¸Ç¸ÄËÑÉ˾ļÈÜ˾ɾÐʾºÒ ˾ʸļÅÑÈ˾ËÆÌÁÌÈÔ¸ÈÎÆÌÁÈÑËÆÌÊËÆÌÆÇÆÔ Æ̾¼¿ÄÀÁÓÁÌÈÀ¸ÈÎÔ¸¼ÔĸÀ¸»À¸ÇȸºÃÑ˼Ì˾ ¸ÂÂÑÐʼÇÀμÀȾøËÔ¸Ê ´ÉƺÀ¸ËÆÇÆÀÆÀ¼ÔĸÀ¸ÌËÆÔÆÀtÇÀƼĻÀ¸ÍÒ ÈÆÄ˼ÊËÈØÇÆÀÁ¸À¸ÇÆ˼¼ÉøËÀÁÆÔºÀ¸ĸ¸ÄËÀ üËÐÇÔÉÆÌüËÆÎÈÒÆÊuËÆżÁ¸¿ÑÈÀɼÆÔ»ÀÆÊÆ ÇÈпÌÇÆÌȺØÊÉ˾ÉÌÄÒμÀ¸ ¨ÆżÇÆÙ¾øËÐÄľÉÀÜÄt»¼Ä¿¸¹Æ¾¿ÆÙɼ ĸ¸ÄËÀüËÐÇÔÉÆÌüÁ¸ÀËÆÇÈع¾øÅÒȼ˼ ¿¸Ó˸ĸÇÂÑÃÀ¸ÁÔľɾ˾ÄÆÇÆÔ¸¿¸ÁÑĸü ¼ÄܼüÔÊ¿ÒÂÆÌüĸÒÎÆÌüÃÀ¸ÆÀÁÆÄÆÃÔ¸ ¾ÆÇÆÔ¸ĸ¼ÀËÆÌȺ¼Ô¡À¸ÆÀÁÆÄÆÃÔ¸¾ÆÇÆÔ¸ ¼ÀËÆÌȺ¼Ô¾ÆÇÆÔ¸¼ÔĸÀ¹ÀÜÉÀþɾøÔļÀĸ ¼Ç¼Ä»ÙɼÀÁ¸Ä¼ÔÊǼÈÀÉÉØ˼ÈÆÉ~¸ÌËÑ˸ľÉÀÑ –ÊÇÆÙüÃÀÂÑüºÀ¸ÉÌļȺ¸ÉÔ¸ü˾ ‡«·²§³Ã§šÉ¼ÔÊÒμ˼ÇÆÂټĻÀ¸ÍÒÈÆÌɼÊ ˼ÎÄÆÂƺԼÊØÉÆĸÍÆÈÑ˾ľÂÀ¸ÁÓ¼ÄÒȺ¼À¸ Á¸À˾ĸÀÆÂÀÁÓ¼ÄÒȺ¼À¸§Á¼Í˼Ô˼˸¼Â¾ÄÀÁÑ ľÉÀÑ˸ÆÇÆÔ¸ÃÇÆȼÔĸºÔÄÆÌÄÁÑÇÆÀ¸ÉËÀº ÃÓÇÈÑÉÀĸľÉÀѝ¸Ó˸ÄÃÀ¸ÇÀ¿¸ÄÓÉ˼ÄÓ ÉÌļȺ¸ÉÔ¸ü˸ÅÙ¾ÃÜÄÁ¸À˾ʘ¼ÈøÄÔ¸Ê §Á¼Í˼Ô˼ØÃÐÊÇÜÊ¿¸ÃÇÆÈÆÙɼ¸ÌËØĸ ǸÔżÀÁ¸ÀÒĸÈØÂÆÉ˾ÄËÆÌÈÀÉËÀÁÓøʹÀÆþ θÄÔ¸Á¸ÀĸÁÑļÀ˾ÄËÆÌÈÀÉËÀÁÓ¹ÀÆþθÄÔ¸ ØÎÀÃØÄƹÀÜÉÀþ¸ÂÂÑĸǸԽ¼ÀÒĸÄÆÌÉÀ¸ÉËÀ ÁØ˼ÈÆÈØÂƸÇ~ØËÀÃÒÎÈÀÉÓüȸÉËÆǸÔÉÀÆ ˾ÊÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓʹÆÓ¿¼À¸Ê˾ÄÆÇÆÔ¸ÇÈÆÉÍÒȼÀ –ÌËØʼÔĸÀÆ»ÈØÃÆÊËÆÄÆÇÆÔÆ¿¸¸ÁÆÂÆÌ¿Ó ÉÆÌüu ¡¼ѸÂغÀ¸ËÆżÇÆÙ¾øËÐÄľÉÀÜÄ »¼Ä¸ÇÆÁ¼Լ˸À¼Å¸ÈÎÓʸÂÂÑ¿¼ÐȼÔ˸À

–²¸‡ª¯¿·´ª¤©½­ª ®¨©®¬®«®ªÀ¢®´ ¬ ª´³»

™

¸ÈÑʼ̸ººÒÂÀ¸ºÀ¸˾ÄÌǼÈÇÈÆ ÉÍÆÈÑÇÆÌɾüÀÜ¿¾Á¼Á¸ËÑ˾ »ÀÑ¿¼É¾ËÆÌÄÒÆ̼¾ÄÀÁÆÙÁÆÀÄÆ ÇȸÁËÀÁÆÙ»¼Á¸¼ËÆÙÊÆÃÆÂƺÀ¸ÁÆÙ »¸Ä¼ÔÆÌËÐÄ»ÀɼÌÈܤÀ¸ºÆÈÒʸÄ˸ÇÆ ÁÈÔ¿¾Á¸ÄÉ˸ÃÒËȸ˾ÊÁ̹ÒÈľɾÊ™¼ÄÒμÀ Á¸ÃÀÑɾøÉÔ¸¸Ä¸ÌËØËÆ»ÑļÀÆËÐÄ»ÀÉ¿¸ ÁÆÉËÔɼÀÇÑÄиÇØ»ÀɼÌÈÜÃØÄÆɼËØÁÆÌÊ –ÈÁ¼ÔÇÆ̸Ä˸ÇÆÁÈÔ¿¾Á¸ÄÆÀ¸ºÆÈÒÊœÃÆÔȸ ˾ÊšÂÂÑ»¸ÊÒμÀÇÂÒÆÄÇÈƺȸͼÔĸ¼ÇÀ¹À ÜļÀØÇÐÊØÇÐʸÇØ»¸Ä¼ÀÉÃØɼ»¸Ä¼ÀÉÃØ ¤ÌÉÀ¸ÉËÀÁѸÇØÃÓĸɼÃÓĸ–ÈÁ¼ÔĸǸÔÈļÀ ÃÒËȸÇÆ̼ÌθÈÀÉËÆÙÄËÀʸºÆÈÒÊ íÉËØÉƾ¼ÌÄÆÕÁÓÌÇÆ»ÆÎÓ¸ÇØËÀʸºÆÈÒÊ ËÆÌÄÒÆÌÁÆÀÄÆÇȸÁËÀÁÆÙ»¸Ä¼ÔÆÌy¸ÄÃÇÆȼÔ Á¸Ä¼ÔÊĸ¿¼ÐÈÓɼÀ¼ÌÄÆÕÁÓÌÇÆ»ÆÎÓËÆÄ»¸Ä¼À ÉÃØüÍÆÈÒÊüº¸ÂÙ˼ÈƼÇÀËØÁÀƸÇؼÁ¼ÔÄÆ ÇÆÌ»¸Ä¼À½Ø˸ÄËƚ¾ÄÀÁØ™¾ÃØÉÀÆËÆ y¸ÄÒ»¼ÀżÄҼʸÄËÀ¿ÒɼÀʨÆÉÎÒ»ÀÆËÆÌ° °«·²§³Á¸À˾Ê>NML<A>:GD»¾Â¸»Ó˾Ê ÑüɾÊt»ÀÑÉÐɾÊu˾ÊšÂÂÑ»¸Êü»¸Ä¼ÀÉÃØ ¸ÇØÁÆÀÄÆÇȸÅÔ¸ËȸǼ½ÜÄÌÇØ˾ľº¼ÉÔ¸˾Ê º¼ÈøÄÀÁÓÊËÈÑǼ½¸ÊüÓ»ÀɼÌÈÜÇÓº¼ ÇÔÉÐØÇÐÊËÆÌÂÑÎÀÉËÆĺÈÑͼÀƺ¼ÈøÄÀÁØÊ ¨ÙÇÆÊ –ÌËØÌÇÆÄØüÌɼ˾ÄÇÈÐËÆÁ¸¿¼»ÈÔ¸˾Ê ˜¼ÈøÄÔ¸ÊÉËÆÉÎÒ»ÀÆt»ÀÑÉÐɾÊu˾ÊšÂÂÑ»¸Ê Á¸À¼ÇÒËȼϼÉ˾˜¸ÂÂÔ¸ĸŸĸÃÆÀÈÑɼÀ˾Ä

Šˆ®®½§¤¥¦¤À°¨¬µ·²µ¹¸´À µ¨·¬¯¿¨¸­¤¬´À¤¶ œÃÆÔȸ˾ÊÎÜȸÊÒμÀÇÂÒÆÄÇÈƺȸͼÔšÇÀ¹ÔÐɾØÇÐÊØÇÐʸÇØ»¸Ä¼ÀÉÃØɼ»¸Ä¼ÀÉÃØ ËÈÑÇÆ̸–ÌËؼžº¼Ô¸Í¼ÄØÊ˾ÄÏÌÎÈÓÌÇÆ »ÆÎÓËÆ̇”§¶§³ª·Áµ»¸ÇØ˾ĝÁ·°«± ɼ¸ÄËÔ¿¼É¾ü˾ÄÀ»À¸Ô˼ȸ¿¼ÈÃÓÌÇÆ»ÆÎÓ yËÆÌÂÑÎÀÉËÆÄɼ¼ÇÔǼ»Æ¼ÇÔɾÃÐÄ»¾ÂÜɼÐÄ yÇÆÌËÆ̼ÇÀÍÙ¸żÆ¢§¸ÈÁƽÔ –ÌËØ»¼ÄɾøÔļÀØËÀËÆÉÎÒ»ÀÆt»ÀÑÉÐɾÊu ˾ÊšÂÂÑ»¸Ê¼ºÁ¸Ë¸Â¼ÔÍ¿¾Á¼–ÇÂÜʾ¸Ä˸ÇØ ÁÈÀɾËÐĸºÆÈÜÄÉ˾ĸĸÎȾøËÆ»Ø˾ɾËÆÌ ¼Â¾ÄÀÁÆÙ»¾ÃØÉÀÆÌÎÈÒÆÌʼÇÒËȼϼÉËÆÌÊ ËȸǼ½Ô˼ÊÁ¸ÀËÆÌʼÇÀËÈØÇÆÌʼŚÌÈÜǾÊĸ ÃÇÆÌÄÇÀƺÈÓºÆȸÉËÆϾËØŸÀ¸ÌËؼÔĸÀËÆ żÇÆÙ¾ø˾ÊÎÜȸʤÀšÌÈÐǸÔÆÀ¼ÇÔËÈÆÇÆÀ Á¸ÀËȸǼ½Ô˼Ê»¼ÄÒÈÎÆÄ˸Àĸt»À¸ÉÜÉÆÌÄu ˾ÄšÂÂÑ»¸¸ÂÂѺÀ¸ĸ¼ÇÀü¾¿ÆÙÄ˾ÄÁ¸ËÑ Éμɾ˾ÊÎÜȸÊÁ¸À˾»ÓüÌÉÓ˾Ê–ÌËØ ¼ÔĸÀËÆÁÙÈÀÆØͼÂÆÊÇÆÌÇÈÆÉ»ÆÁÆÙÄØÉÆÀ¿¸ ÉÌÃüËÑÉÎÆÌÄÓ¿¸É˾ÈÔÅÆÌļļȺÑËÆÉÎÒ»ÀÆ t»ÀÑÉÐɾÊu ¨ÆØȺÀÆ»¾ÂÜɼÐĘ¼ÈøÄÜÄÇÆÂÀËÀÁÜÄÁ¸ËÑ ˾ļÇÔÉÁ¼Ï¾ËÆ̇”§¶§³ª·Áµ»É˾ĝ©©«±§ Á·°«±ÇÆ̽¾ËÆÙɸļÇÀ˸ÁËÀÁÑÁ¸À»¾ÃÆÉÔÐÊ ¾šÂÂÑ»¸ĸÇÆÌÂÓɼÀ»¾ÃØÉÀ¸ǼÈÀÆÌÉÔ¸¼ÇÀ μÀÈÓɼÀÊÁ¸À¸Á¸ËÆÔÁ¾Ë¸ľÉÀѺÀ¸ĸÃÇÆÈÒɼÀ ĸÉÌļÎÔɼÀ˾ĸÇÆǾÈÐÃÓËÐÄ»¸Ä¼ÔÐÄ˾Ê Ò»ÐɼËÆÉËԺø˾ʼÌÈÐǸÕÁÓÊt»ÀÑÉÐɾÊu “‡¯Ç¬«¼–À·±²§³ÉËÒ¼ÎÆÊ˾ÊÁ̹¼È

ÄÜɸÊ«ÈÀÉËÀ¸ÄÆ»¾ÃÆÁȸËÀÁÓÊ°ÄÐɾÊ˾Ê ¡ÒÈÁ¼Â»ÓÂÐɼØËÀtÁÑÇÆÀÆÊÇÆÌÒμÀÎȼÐ ÁÆÇÓɼÀÇÈÒǼÀĸÎȾÉÀÃÆÇÆÀÓɼÀØËÀÒμÀÁ¸À »¼ÄÒμÀºÀ¸ĸ¹È¼À˸¼ÍËÑÇÈÆÁ¼ÀÃÒÄÆÌĸ ǾÈÜɼÀËÆÌÊ»¸Ä¼ÀÉËÒÊËÆÌu 'QTTRGJWL ¡¸ÈËÔÆÌ ¤ÁÙÈÀÆʸÌËØÊ»¼Ä¼ÔĸÀÁ¸¿ØÂÆÌËÌθÔÆÊ ÆÙ˼ºÈ¸ÍÀÁØÊšÔĸÀÆ¡ÔθÂÆÊ˾ʘ¼ÈøÄÔ¸Ê šÁÇÈÆÉÐǼÔÒĸ¸ÇØ˸ÀÉÎÌÈØ˼ȸÂØÃÇÀ˾Ê ˜¼ÈøÄÔ¸ÊØÇÆÌÉÌÃüËÒÎÆÌÄÎÀÂÀÑ»¼Ê¸ÇØ ËÆÌÊÇÀÆɾøÄËÀÁÆÙʘ¼ÈøÄÆÙʼÇÀμÀȾø ËÔ¼ÊÁ¸À»À¼Ì¿ÌÄËÀÁÑÉ˼ÂÒξ¼ÇÀμÀÈÓɼÐÄÇÆÌ ÒÎÆÌÄÉÌĸÉÇÀÉ˼ÔºÀ¸˾ÉËÓÈÀž˾ÊÁ̹ÒÈľ ɾÊ¡ÒÈÁ¼ÂtœšÂÂÑ»¸Á¸ËÒμÀÁËÔÈÀ¸¼ÇÀμÀ ÈÓɼÀÊÁ¸ÀÇÆÂÂѸÁ¸ËÆÔÁ¾Ë¸ľÉÀÑÇÆÌËÜȸ ÃÇÆÈÆÙÄĸÎȾÉÀÃÆÇÆÀ¾¿ÆÙĺÀ¸ĸǾÈп¼Ô ËÆÎÈÒÆÊu»ÓÂÐɼƧÑÈÂøÄ “™·§³°–Á¼±«·¼À»ÀÁØʼÇÔËÐÄ»¾ÃÆ ÉÀÆÄÆÃÀÁÜÄËÆÌŸØÃøËÆÊËÐĚ¼̿ÒÈÐÄ ™¾ÃÆÁȸËÜÄËÆÆÇÆÔÆÉ̺Á¸ËÆÀÁ¼Ôü˾ ¡ÒÈÁ¼ÂÉ˾ÄÁ̹ÒÈľɾ˾ʘ¼ÈøÄԸʻÓÂÐɼ ØËÀ¾šÂÂÑ»¸ÇÈÒǼÀĸtżÍÆÈËп¼ÔÉÌÄÆÂÀÁÑ ËÀÊüËÆÎÒʸÇؼÇÀμÀÈÓɼÀÊÁ¸ÀĸÇÆÌÂÓɼÀ ¼ÇÔɾʸÁÔľ˸Á¸Àº¾ØÇÐÊÇθÁ¸ËÆÔÁ¾Ë¸ ľÉÀÑu ¤ÀÁÙÈÀÆÀ¸ÌËÆԸǸÀËÆÙĸÌËØÇÆÌÒμÀÓ»¾ ÉÌÃÍÐľ¿¼ÔÉËÆǸȸÉÁÓÄÀÆ

◆šÔĸÀ¸ÌËØÇÆÌÁÌÈÔÐʸǸÉÎؾɼ ËÀÊÉ̽¾ËÓɼÀÊËÆÌÁ¥¸Ç¸Ä»ÈÒÆÌüËÆÌÊ Á·°«±–§·°µ¬Ã°§¯“²¶À²§ ◆šÔĸÀ¸ÌËØÇÆÌÉ̽Ó˾ɼÆ®Á¼ÈøÄüËÆÄ ÇÈпÌÇÆÌȺØÁ¸ÀËÆÌÊÌÇÆÌȺÆÙÊËÆÌØ˸Ä ¹ÈÒ¿¾Á¼É˾Ä–¿Óĸ ◆šÔĸÀ¸ÌËØÇÆÌǼÈÀÃÒÄÆÌÄÇÜÊÁ¸ÀÇÜÊÆÀ Á¼È»ÆÉÁØÇÆÀɸÄËÆÄ¥ØÂÉÆÄÆÆÇÆÔÆʹÈÒ¿¾Á¼ ËÆÄž¸ÄÆÌÑÈÀÆÉ˾Ä–¿ÓĸºÀ¸ĸ»À¼È¼ÌÄÓɼÀ ¼ÌÁ¸ÀÈÔ¼Ê ◆šÔĸÀ¸ÌËØÇÆ̼žº¼ÔÁ¸À˾ĸÃÓθľ ¸ÇÑÄ˾ɾËÆ̇”§¶§³ª·Áµ»É˾ļÈÜ˾ɾ ˜¼ÈøÄÆÙ»¾ÃÆÉÀƺÈÑÍÆÌǼÈԼĻ¼ÎØüľÊ Çܾɾʼ¾ÄÀÁÜÄľÉÀÜÄt´ÉÆĸÍÆÈÑ ˾üÔÐɾËÆÌÎÈÒÆÌÊÇÈÒǼÀĸɸÊÇÐØËÀ ÌÇÑÈÎÆÌÄÇÆÂÙÇÀƼĻÀ¸ÍÒÈÆÄ˼ÊËÈØÇÆÀÁ¸À ¸ÇÆ˼¼ÉøËÀÁÆÔËÆÂÃÜĸÇкÀ¸ĸ¸ÄËÀüËÐ ÇÔÉÆÌüËÆÎÈÒÆʸÇØËÆĸÇÆÌÂÑü¼Â¾ÄÀÁÑ ľÉÀÑŸ¸Ë~¸ÈÎÑÊÇÈÒǼÀĸɸÊÇÐØËÀ¼Ã¼ÔÊÆÀ °Â¾ļʸºÐÄÀÉËÓÁ¸Ã¼¼»ÜÁ¸ÀÎÈØÄÀ¸ÜÉ˼˸ »ÀÁÑøÊľÉÀÑĸ¼ÔĸÀÇȸºÃ¸ËÀÁѼ¼ٿ¼È¸ ¼Â¾ÄÀÁÑľÉÀÑŸ¸ÀËÆÂÃÜĸÇÐØËÀ¿ÒÂÆÌüĸ ¼ÔĸÀ¸Ä¼ÅÑÈ˾˸¼Â¾ÄÀÁÑľÉÀÑÁ¸À˸¸º¸ÇÑ ü¤ÇØ˼ËÆĸ˸ÇÆÌÂÓÉÆÌüÓĸ˸żÇÆÌ ÂÓÉÆÌü¼ÔĸÀÁÑËÀËÆÆÇÆÔÆ»¼ÄÉÁ¼ÍËØøÉ˼ Á¸Äu –ÌËØÇÆÌÁÑļÀ¼ÄËÙÇÐɾ¼ÔĸÀØËÀƘ

t¸ÇÂÑÃÀ¸ÁÔľɾuÇÆÌ»¼Ä¿¸¸ÇÆÍÒȼÀÇÆÂÂÑ ¨ÆÌÂÑÎÀÉËÆÄËØɸØɸ¼ÂÇÔ½¼ÀÆÁÇÈпÌÇÆÌÈ ºØÊĸ¸ÇÆÍÒȼÀËÆtĸ¼Ç¼Ä»ÙɼÀÁ¸Ä¼ÔÊǼÈÀÉ ÉØ˼ÈÆÉ~¸ÌËÑ˸ľÉÀÑu

˜Ã´²¶s¤À¯¤·²¶t ¡¼˸ÃÒËȸ˾ÊÁ̹ÒÈľɾÊØÎÀÃØÄÆÆÀ ¼Èº¸½ØüÄÆÀ°Â¾ļÊÁ¸ÂÆÙÄ˸Àɼ¸Àø˾ÈÒÊ t¿ÌÉÔ¼ÊuÇÈÆÁ¼ÀÃÒÄÆÌĸÉÌļÎÔɼÀ¾ÎÜȸĸ »¸Ä¼Ô½¼Ë¸À¼Ç~ÑǼÀÈÆÄÁ¸ÀĸǾÈÜļÀËÆÄÍØÈÆ ¸ÔøËÆÊÉËÆÌÊ»À¼¿Ä¼ÔÊÁ¼È»ÆÉÁØÇÆÌÊ»¸Ä¼À ÉËÒÊ˾ʸÂÂÑÇÈƼËÆÀÃѽ¼Ë¸ÀÁ¸À¾¼ÁÎÜȾɾ ˾ÊÎÜȸÊü¸ÇÆÀÁÀÆÁȸËÀÁÒÊÉÌùÑɼÀÊÉËÆÌÊ »À¼¿Ä¼ÔÊÁ¼È»ÆÉÁØÇÆÌʼǼĻÌËÒÊ–ÌËؼÔĸÀ ËÆÁÌÈÔÐʺ¼ÙøºÀ¸ËÆÆÇÆÔƼËÆÀÃѽÆÄ˸ÀØÂÆÀ ËȸǼ½Ô˼ÊÁ¼È»ÆÉÁØÇÆÀ¼Ç¼Ä»ÌËÒÊÁ¸À¼ÇÔËÈÆ ÇÆÀ §ÙÃÍÐĸüǾÈÆÍÆÈÔ¼ÊÇÆÌ»¾ÃÆÉÀ¼ÙÆÄ˸À Ó»¾ÉËÆÄ»À¼¿ÄÓÆÀÁÆÄÆÃÀÁبÙÇƾÆȺ¸ÄÐÃÒ ľ¼ÁÇÆԾɾ˾ÊÎÜȸÊÇÈÆÊØͼÂÆÊËÐÄ»¸Ä¼À ÉËÜÄ˾ʸÇØËÆÁ¸¿¼ÉËÜÊÁ¾»¼ÃÆÄԸʸÇØ˾Ä ššÁ¸À˾ÄŸÆÃÀÉÀØÄǼÈÀ¸ùÑļÀ Û—­³º¯º±µ¶µÃ­¸­ËПÉÀÁÜÄÎȾøËÀÁÜÄ ÈÆÜÄËÆ̼¾ÄÀÁÆÙÁÈÑËÆÌÊ–ÌËØɾøÔļÀ ØËÀÃÀ¸ɼÀÈÑÉ˸¿¼ÈÜÄÎȾøËÀÁÜÄÈÆÜÄËÆÌ ™¾ÃÆÉÔÆÌ »¾ÃØÉÀ¸ÒÉÆ»¸¿¸»¼ÉüÌËÆÙĸÇØ ËÈÑǼ½¼ÊÁ¸À¸ºÆÈÒÊÇÈÆÁ¼ÀÃÒÄÆÌĸ¼Á»Æ¿ÆÙÄ


—µ”“‘—Ž

◆◆◆ ŒÁ²§

¥ÒÃÇ˾2¸ÈËÔÆÌ

ÆÃØÂƺ¸ÇÆÌ¿¸¹Æ¾¿ÓÉÆÌÄËÆÁÈÑËÆÊĸ ÉÌļÎÔɼÀĸ¼ÅÌǾȼ˼Ô˸»ÑļÀÑËÆÌœËÀËÂÆ ÇÆԾɾ¸ÌËÓ»¼ÄºÄÐÈÔ½¼ÀØÈÀ¸¥È¸ÁËÀÁÑظ˸ ÇȸºÃ¸ËÀÁÑÁ¸À¼Ä»ÌÄÑüÀÒÉÆ»¸ËÆÌ™¾ÃÆÉÔÆÌ ÃÇÆÈÆÙÄĸËÀËÂÆÇÆÀ¾¿ÆÙÄ ˜À¸ǸÈÑ»¼ÀºÃ¸ÃÀ¸À»Ò¸ÇÆ̸ÈÒɼÀÀ»À¸Ô˼ȸ ÉËÀʸºÆÈÒʼÔĸÀ¾ǸÂÀÑÉÁÒϾËÆÌÌÇÆÌȺÆÙ ¤ÀÁÆÄÆÃÔ¸ÊËÐÄÁ̹¼ÈÄÓɼÐħ¾ÃÔ˾¢ÔÁÆÌ «ÈÀÉËÆ»ÆÌÂÑÁ¾ÆÆÇÆÔÆʼÔμ¿¼ÂÓɼÀĸËÀËÂÆ ÇÆÀÓɼÀ˸ÒÉÆ»¸¸ÇØ˾Ä–ÁÈØÇƾ ¨¸ÇÀÆɾøÄËÀÁѸÈθÀÆÂƺÀÁÑÁ¸ÀËÆÌÈÀÉËÀÁÑ ¸ÅÀƿҸ˸˾ÊÎÜȸʼÔĸÀÇÈÜ˸ÉËÀÊÂÔÉ˼Ê ËÐÄ»À¼¿ÄÜļǼĻÌËÜĺÀ¸ËÒËÆÀÆÌËÙÇÆÌÉÌà ÍÐÄÔ¼Ê GZXNSJXXIJFQXªÌÉÀÁÑɼÃÀ¸ËÒËÆÀ¸ ǼÈÔÇËÐɾÃÇÆȼÔ¾ËÌÇÀÁÓÁÌÈÀØ˾˸ĸǸȸ ÃÒļÀÉËƼ¾ÄÀÁØ™¾ÃØÉÀƸÂÂÑƼǼĻÌËÓÊ ÒμÀÁ¸¿ÆÈÀÉËÀÁØÂغÆÉ˾ĸÅÀÆÇÆԾɾËÆÌ ËÀËÂÆÇÆÀ¾ÃÒÄÆÌǸºÔÆÌÜÉ˼ĸ¼ÀÉÇÈÑżÀËÆÌ ÂÑÎÀÉËÆĸÌËÑÇÆÌËÆÌÒÎÆÌÄÌÇÆÉμ¿¼Ô —­²«ºµ½µ¶µÃ­¸­ËÆÌ™¾ÃÆÉÔÆÌËÐÄ ÆȺ¸ÄÀÉÃÜÄÁ¸ÀËÐÄÌǾȼÉÀÜÄËÆÌ–ÌËØÇÆÌ ½¾ËÆÙļÇÀÉ˸ÃÒĸÆÀÉÌÄ˼¼ÉËÒÊËÆÌÉμ»ÔÆÌ t»ÀÑÉÐɾÊu¼ÔĸÀØÎÀÃØÄƾ»ÀÑ¿¼É¾ËÆÌǸÁÒ ËÆÌËÐÄüËÆÎÜÄÇÆÌÁ¸ËÒμÀËÆ™¾ÃØÉÀƸÂÂÑ Á¸À¾»¾ÃÀÆÌȺԸ¼Ë¸ÀȼÀÜÄθÈËÆÍ̸ÁÔÆÌÉËÀÊ ÁȾÇÔ»¸ÊÁ¸ÀËÐÄtºÁÈÔ½ÐĽÐÄÜÄu ÆÇÆԼʿ¸¸Ä¸Ë¼¿¼Ô¾»À¸Î¼Ô ü˾ÄØÃÆȾ¨ÆÌÈÁÔ¸ ÈÀɾ»¾ÃØÉÀÐÄÆȺ¸ÄÀÉÃÜÄ ¡À¸ѾÇÈØ˸ɾÇÆÌÒμÀÓ»¾ ÌÇÆ»ÆÃÜÄÁ¸ÀǸȼÎÆÃÒÄÐÄ ÇÒɼÀÉËÆËȸÇÒ½ÀÁ¸ÀÉ̽¾ËÑÉƹ¸ ÌǾȼÉÀÜÄ ¨ÌÇÀÁØǸÈÑ»¼ÀºÃ¸¾¸Ä¸ tœšÂÂÑ»¸ü˾Ä ÈѾ¸ºÆÈѼÔĸÀÆ»¸Ä¼ÀÉÃØÊËÆÌ ÁÈÑËÆÌÊü¼ººÙ¾É¾˾»¾ÃØÉÀ¸ ÁÆÀÄп¼Ôɸ¸ÇØ˾ÄÁ̹ÒÈľ ÌÇƺȸÍÓ˾Ê º¾§ËÆǸÁÒËÆǼÈÀ¸ùÑÄÆÄ˸À ɾ¼Ë¸ÀȼԸθÈËÆÍ̸ÁÔÆÌ MTQINSLÇÆÌ¿¸¸Ä¸Âѹ¼À ÉÌÃÍÐÄÔ¸ÊÉËÀÊ Á¸ÀÇÈÆËÑɼÀʸÅÀÆÇÆÔ¾ÉÓÊ˾Êü ÇÆÀÁÔÂÆÌÊËÈØÇÆÌʸÇØ¿¼Ã¸ËÀÁÑ ˸ÂÀÃÑÄÀ¸ËÆÌ¥¼ÀȸÀÑ˾Ê ª¼¹ÈÆ̸ÈÔÆÌ ÇÑÈÁ¸ÃÒÎÈÀÀ»ÀÐËÀÁÑ¿ÒȼËȸ šÂ¼ÌÉÔĸÊËÆÌ ¸ÌÈÔÆÌÁ¸À˾Ê ¦¸ÍÓĸʤÀ¼Ë¸ÀȼԼʸÌËÒÊ üËÆ*ZWTLWTZU §¼¸ÌËÓ˾ÄǼÈÔÇËÐɾ¾º¾¿¸ »¼ÉüÌ˼ԼŸÈÎÓʸÇØËÆÌÊ¼Ç¼Ä »À¼¿ÄÜÊÉËÓÄÆÄ˸ÀºÀ¸»ÌÆ ÌÇҺȸϼºÀ¸ »ÌËÒÊÇÈÆʸÅÀÆÇÆԾɾÃÒÎÈÀÊØËÆÌ ÂغÆÌÊ ËÆÁÈÑËÆʸÇÆǾÈÜɼÀËÀÊÌÇÆ ◆”·Ëºµ³¼ÇÀËÈÒÇÆÌÄ˾Ä ˾ļ¿ÄÀÁÓ˾Ê ÎȼÜɼÀÊËÆÌ À»ÀÐËÀÁÆÇÆԾɾ˾Ê»À¸Î¼ÔÈÀɾÊ ¸ÌËÆÁËÆÄÔ¸u —­³«¼§·²µ©ÂÁ¸¿¼ÉËÜËÆÊ Á¸À¸ÅÀÆÇÆԾɾÊÌÇÆ»ÆÃÜÄ +FXY9WFHPºÀ¸À»ÀÐËÀÁÒʼǼĻÙɼÀÊ ÆȺ¸ÄÀÉÃÜÄÁ¸ÀÒȺÐÄüÃØľ ÉËÆļ¾ÄÀÁØÎÜÈÆ–ÌËØɾøÔļÀ ˾ÄǸȸÎÜȾɾ¼ÄØÊǸÁÒËÆÌ ˾ĸÅÀÆÇÆԾɾ˾ÊšÂÂÑ»¸ÊºÀ¸À»À üËÆÎÜÄɼÀ»ÀÜ˼ÊüÉÌÃÍÐ ÐËÀÁÒʼǼĻÙɼÀÊÌϾÂÓÊØξɾÊ ÄÔ¼ÊÉÌÎÄÑÁÑËиÇØËÆËȸÇÒ½À ºÀ¸ËÆǼÈÀ¹ÑÂÂÆÄÁ¸À˾ÄÁÆÀÄÐÄÔ¸¥ÈØÁ¼À˸À ◆ˆ«Èº«·µ³É̺Á¼ÄËÈÜÄÆÌÄËƼĻÀ¸ÍÒÈÆÄ ºÀ¸¼Ç¼Ä»ÙɼÀÊËÐÄÆÇÆÔÐÄÁ¸ÄÆÄÀÁѾ¼¿ÄÀÁÓ ËÐÄÇÀÆÁ¼È»ÆÉÁÆÇÀÁÜÄÁ¼Í¸Â¸ÔÐÄ»À¼¿ÄÜÊ ÄÆÃÆ¿¼ÉÔ¸¿¸¸Ç¸ºØȼ̼ȾËÑ˾ÄÌÂÆÇÆԾɾ ÇÆ̸ÇƹÂÒÇÆÌÄɼÃÀ¸ºÈÓºÆȾÃÇѽ¸ǸԽÆ ºÀ¸ÂغÆÌÊ»¾ÃØÉÀ¸Ê̺¼Ô¸ÊÇÈÆÉ˸ÉÔ¸ÊËÆÌ Ä˸Êü˾ÎȾøËÀÉËÀÁÓ¸ÅÔ¸˾ʼÇÒÄ»ÌɾÊÁ¸À ǼÈÀ¹ÑÂÂÆÄËÆÊÓÐÃÓÊǸȸ¹Ô¸É¾ÊËÐĸĿÈÜ ØÎÀüËÆØÇÆÀÆËÌÎØļÇÀμÀȾøËÀÁØÁÒÈ»ÆÊœ ÇÀÄÐÄÁ¸À¼Èº¸ËÀÁÜÄ»ÀÁ¸ÀÐÃÑËÐÄ ÇÈÑžÒμÀ¸ÇÆ»¼ÔżÀØËÀÆÀ¼Ë¸ÀȼԼʸÌËÒÊø½Ô œÄÆÃÆ¿¼ÉÔ¸+FXY9WFHPϾÍÔÉ˾Á¼Ó»¾ËÆ üËÀÊÌǼÈÑÁËÀ¼Ê¼Ë¸ÀȼԼÊ TKKXMTWJ¼ÔĸÀÆÀ ÇÈƾºÆÙüÄÆÁ¸ÂÆÁ¸ÔÈÀ¸ÇØ˾ÄÁ̹ÒÈľɾ Á¸ÂÙ˼ÈÆÀËÈØÇÆÀżÇÂÙøËÆÊÇÆÂÀËÀÁÆÙÁ¸Àþ Ÿ¸È¸Ã¸ÄÂÓÁ¸Àü¹Ñɾ¸ÌËÓÁÀļÔ˸À¾ ÆÙÁ¸ ÎÈÓøËÆÊ»À¼¿ÄÜÊšÄÜÃÇÆÈÆÙÄĸÎȾÉÀÃÆÇÆÀ Ÿ¸ËÉÒ¾ÇÆ̸ĸ½¾ËÑËÒËÆÀÆ̼ԻÆÌʼǼĻ٠¾¿ÆÙÄɼÁÑ¿¼ÃÆÈÍÓ¼ÇÒÄ»ÌɾÊ ɼÀʸÄÑËÆÄÁØÉÃÆ §ËÀÊÌǼÈÎȼÐÃÒļÊÎÜȼÊ˾Ê–ÍÈÀÁÓÊÁ¸À ¡¼¹Ñɾ¸ÌËØÄËÆÄÄØÃÆÆÀÇÈÆÉÍ̺ÒÊÇÆÂÀ ˾Ê ¸ËÀÄÀÁÓÊ–üÈÀÁÓʼ˸ÀȼԼÊMTQINSLÃÒÉÐ ËÜĸÂÂÑÁ¸ÀÆÀ¸ÇÆÍÑɼÀÊËÐÄ»ÀÁ¸É˾ÈÔÐÄ ËÐÄÆÇÆÔÐÄËÆÁÈÑËÆʼººÌÑ˸À˸ÁÒÈ»¾ËÐÄ ÃÇÆÈÆÙÄĸǸȸÁÑÃÇËÆÄ˸ÀÐÊtºÈ¸Í¼ÀÆÁȸ À»ÀÐËÜļǼĻÌËÜÄÎËÔ½ÆÌÄÄÆÉÆÁÆüԸÉÎÆ ËÀÁѼÃÇØ»À¸uÇÈÆÁ¼ÀÃÒÄÆÌĸÇÈÆÎÐÈÓÉÆÌÄ ¼Ը»ÈØÃÆÌʸ¼ÈÆ»ÈØÃÀ¸ÂÀÃÑÄÀ¸ÁÆÁ ¸ÌËÒÊÆÀ¼Ç¼Ä»ÙɼÀʺÈÓºÆȸ§Ë¾»À¼¿ÄÓ¸ºÆÈÑ —­³«°¶µÃ­¸­˾ʸÁÔľ˾ÊǼÈÀÆÌÉÔ¸ÊËÆÌ ÉÓüȸ¸ÁÃѽ¼À¾ÒÁ»ÆɾÆÃÆÂغÐĺÀ¸˾Ä ™¾ÃÆÉÔÆÌ˾ÄÆÇÆÔ¸ÆÀ¼ÁËÀÃÓɼÀÊ˾ʸºÆÈÑÊ ÌÇÆÉËÓÈÀž˾ʹÀÆþθÄÔ¸Êü˸ÇÆԾɾÊÇÌȾ ¸Ä¼¹Ñ½ÆÌÄÉ˸»ÀɼÌÈÜŸÀ¼»Ü»¼ÄÇÈØ ÄÀÁÜÄÁ¸ÀËÆÅÀÁÜĸÇƹÂÓËÐÄ Á¼À˸À¸ÇÂÜʺÀ¸ÁËÔÈÀ¸Á¸À¼ºÁ¸Ë¸ÉËÑɼÀÊÇÆÌ —­³«°½Ë·­¸­ËÐÄÇÀÆɾøÄËÀÁÜÄÇÂÆÌ ¸ÄÓÁÆÌÄÉËÆ™¾ÃØÉÀƸÂÂÑÁ¸ÀºÀ¸ËÆÉÙÄÆÂÆ ËÆǸȸºÐºÀÁÜÄÇØÈÐÄ˾ÊÎÜȸʧ~¸ÌËÆÙÊ ˾Ê»¾ÃØÉÀ¸Êº¾Êš»Ü¼ÄËÑÉɼ˸ÀÁ¸À¾¸Ç¸Ô ¼ÄËÑÉɼ˸ÀÇÈÜ˸Á¸ÀÁÙÈÀ¸ÆÆÈÌÁËØÊÇÂÆÙËÆÊ ˾ɾºÀ¸ÇܾɾËÐĸÁ¸ËÆÔÁ¾ËÐÄľÉÀÜÄ˾Ê ¨ÆÄǼȸÉÃÒÄÆÃÓĸÉËÆ ÆÄ»ÔÄÆÒºÀļÑËÌǾ ÎÜȸʾÆÇÆÔ¸»¼Ä¼ÔĸÀËÐÈÀÄÓÇÈØ˸ɾ ÉÙÉÁ¼Ï¾¼Ç¼Ä»ÌËÜÄØÇÆÌÉÙÃÍÐĸüǾ –ÌËØÊÇÆÌÇÈÜËÆÊ˾ÄÒ¿¼É¼ÉËÆËȸÇÒ½À ÈÆÍÆÈÔ¼ÊÌÇÓÈż¼Ä»À¸ÍÒÈÆĺÀ¸˾ÄÀ»ÀÐËÀÁÓ Ó˸ÄƧˡÑÄÆÊÐÊÌÇÆÌȺØÊ˾ÊÁ̹ÒÈľɾÊ ¸ÅÀÆÇÆԾɾËÐÄÂÀºÄÀËÀÁÜĸÇÆ¿¼ÃÑËÐÄ˾Ê ¡¾ËÉÆËÑÁ¾ÆÆÇÆÔÆÊ¿¼ÜȾɼØËÀÒËÉÀØÎÀÃØÄÆ šÂÂÑ»¸Ê˜À¸ËÆÄÉÁÆÇظÌËØÄÇÈÆËÑ¿¾Á¼ĸ ¿¸¼ÀÉÒÈȼ¸Ä¼ÍËѺÀ¸ËÆÌÊ»¸Ä¼ÀÉËÒʸÂÂÑ¿¸ ÉÌÉ˸¿ÆÙļ˸ÀȼԼÊüһȸËơǸÎÈÒÀÄÁ¸À˸ żÁ¸¿ÑÈÀ½¼ÃÀ¸Á¸ÀÁ¸ÂÓËƽÓ˾ø˾ÊÌ͸ÂÆ

❛❛

❜❜

–ȸ¹ÀÁÑšÃÀÈÑ˸ –ÌËÆÙËÆÌËÙÇÆÌËÀʼǼĻÙɼÀÊÇÈÆËÔ¿¼Ë¸À ĸÇÈÆɼÂÁÙɼÀËÆÆÀÁÆÄÆÃÀÁؼÇÀ˼¼ÔÆ˾Ê Á̹ÒÈľɾÊž»ÀÜ˼ÊÁ¼È»ÆÉÁØÇÆÌÊÇÆÌ¿¸ ¸Ä¸ÂѹÆÌÄĸÇÆÌÂÆÙÄÉ˾ÄšÂÂÑ»¸ËÆÄ»ÀÁØ ˾ÊÍÌÉÀÁØÇÂÆÙËÆ–ÄÁ¸ÀËÆÁÙÈÀƼĻÀ¸ÍÒÈÆÄ ¼ÇÀÁ¼ÄËÈÜļ˸ÀÉ˸ºÄÐÉËѸÂÂÑÁ¸ÀÉ˸ÇÀ¿¸ÄÑ ÁÆÀËÑÉø˸Ì»ÈƺÆĸĿÈÑÁÐÄÉËÆ–Àº¸ÔÆÁ¸À ¸ÂÂÆÙ šÄ»À¸ÍÒÈÆĺÀ~¸ÌËѼÁ»¾ÂÜÄÆÌÄÁ¸ËÑÁÙÈÀÆ ÂغƸüÈÀÁ¸ÄÀÁÒʼ˸ÀȼԼÊÇÆÌ¿¼ÐÈÆÙÄØËÀ É~¸ÌËØËƼÇÔǼ»Æ˾Ê»À¼¿ÄÆÙÊËÀÃÓÊËÆÌ ǼËȼ¸ÔÆ̸ÂÂÑÁ¸ÀÉ˾ÄÇÈÆÆÇËÀÁÓ¸ÄØ»ÆÌ ˾ʸÁØþÁ¸ÀÁÆÀËÑÉø˸ÇÆ̼ÔθļÁËÀþ¿¼Ô ǸÂÀØ˼ȸÐʸÉÙÃÍÆȸÇÈÆʼÁüËѼÌɾ ÉÓüȸÁÈÔÄÆÄ˸À»À¸ÍÆȼËÀÁÑ —­³¯ª¯¿º¯°µ¶µÃ­¸­ÆÂØÁ¾ÈÐÄǼÈÀͼȼÀ ÜÄ˾ÊÎÜȸÊØÇÐÊÉÌù¸ÔļÀ¼»ÜÁ¸ÀÎÈØÄÀ¸ɼ ÃÀ¸ɼÀÈÑÌǼÈÎȼÐÃÒÄÐÄÎÐÈÜÄ˾Ê ¸ËÀÄÀÁÓÊ –üÈÀÁÓÊÁ¸À˾Ê–ÍÈÀÁÓÊØÇÆ̼ÁÎÐȼÔ˸Àɼ ÇÆÂ̼¿ÄÀÁÒÊÓɼ»À¼¿Ä¼ÔÊÆÔÁÆÌʾ»À¸Î¼ÔÈÀɾ Á¸À¼ÁüËѼÌɾǼÈÀÆÎÜÄÀ»À¸Ô˼ÈÆ̼ĻÀ¸ÍÒ ÈÆÄËÆʺÀ¸˾ÄǸºÁØÉÃÀ¸¸ºÆÈÑ §~¸ÌËØËÆǸÔÉÀƼÄËÑÉɼ˸ÀÁ¸À¾ǼÈÔ; þ¸ÅÀÆÇÆԾɾËÐÄtÇÈÑÉÀÄÐÄľÉÀÜÄuËÆÌÁ ¥¸Ç¸Ä»ÈÒÆÌ–ÌËØʼÔĸÀÒĸʸÇØËÆÌÊÂغÆÌÊ ÇÆ̾Á̹ÒÈľɾ¹Àѽ¼Ë¸ÀĸÇÈÆпÓɼÀËÆÉÎÒ »ÀÆtŸ¸ÂÂÀÁÈÑ˾ÊuÃÀ¸Á¸À¾¼ÇÀ¹ÆÂÓÁ¸¿¼ÉËÜ ËÆÊǼÈÀͼȼÀ¸ÁÓʸÌËÆÄÆÃÔ¸ÊÓ¾ÃÀ¸ÌËÆÄÆÃÔ¸Ê ytËÆÇÀÁÜÄÁ̹¼ÈÄÓɼÐÄuyÌÇÓÈżÇÑÄ˸ËÆ ÇÈÜËƹÓøºÀ~¸ÌËÆÙËÆ̼ԻÆÌÊËÀÊÀ»ÀÐËÀÁÆÇÆÀ ÓɼÀÊ —µ¸½Áª¯µdŽ§±±¯°·Àº­¹u»¼Ä¸ÇÆ»ÌĸÃÜļÀ ˾ÄÁ¼ÄËÈÀÁÓ¼ÅÆÌÉÔ¸ÌÇÒÈÃÀ¸Ê»Ó¿¼Ä¸ÇÆÁÒ ÄËÈÐɾÊËÐÄǼÈÀͼȼÀÜħ˾ÄÇȸºÃ¸ËÀÁØ˾˸ ÒμÀÉËØÎÆĸ»ÌĸÃÜɼÀËÆĸÄËÀÁÆÀÄÐÄÀÁØ θȸÁËÓȸ˾ÊÁ¼ÄËÈÀÁÓʼÅÆÌÉԸʸǸÂÂÑÉÉÆ ÄËÑÊ˾ĸÇØ˾Ä ÌÇÆÎÈÒÐÉÓ˾Ê ĸ¸ÉÁ¼Ô¼¿ÄÀÁÓ ÇÆÂÀËÀÁÓ̺¼Ô¸Ê ǸÀ»¼Ô¸ÊÇÈØÄÆÀ ¸ÊÁ¸ÀÌÇÆ»ÆÃÜÄ °ËÉÀÆÀǼÈÀÍÒȼÀ ¼Ê¿¸ÇÈÒǼÀĸ ÁØÏÆÌÄËÆĸÀÃØ ËÆÌÊĸ¹ÈÆÌÄÎÈÓ ø˸ºÀ¸ĸ¸ÉÁÓÉÆÌÄÇÆÂÀËÀÁÒÊ̺¼Ô¸ÊǸÀ»¼Ô¸ÊÇÈØÄÆÀ¸ÊÁ¸ÀºÀ¸ĸ ¼Ç¼Ä»ÙÉÆÌÄɼ¸Ä¸ºÁ¸Ô¼ÊÌÇÆ»ÆÃÒÊ¡¼¸ÌËØÄ ËÆÄËÈØÇƾÁ¼ÄËÈÀÁÓ¼ÅÆÌÉÔ¸¿¸¸ÇÆüÔļÀÒĸÊ Á¸¿¸ÈØÊÍÆÈƼÀÉÇȸÁËÀÁØÊþθÄÀÉÃØÊÎÐÈÔÊ ÁÆÀÄÐÄÀÁÒÊÓ¼¿ÄÀÁÒÊÌÇÆÎȼÜɼÀÊ §ËÆÄ»À¼¿ÄÓÆÀÁÆÄÆÃÀÁبÙÇÆ»¾ÃÆÉÀ¼ÙÆÄ˸À ØÂÆÁ¸ÀǼÈÀÉÉØ˼ȼÊǾÈÆÍÆÈԼʺÀ¸ÉÌÃÍÐ ÄÔ¼ÊÇÆ̹ÈÔÉÁÆÄ˸ÀÉ˸ÉÁ¸ÈÀÑÉμËÀÁÑüÆÈÀ ÉÃÒļÊǼÈÀÍÒȼÀ¼Ê˾ÊÎÜȸÊÀ»ÔÐʺÀ¸¼Á¼ÔļÊ üÌϾÂÓËÆÌÈÀÉËÀÁÓ¸ÄÑÇËÌžØÇÐʼÔĸÀÇÎ ˸™Ð»¼ÁÑľɸ¸ÂÂÑÁ¸ÀºÀ¸ǼÈÀÆÎÒÊÀ»À¸Ô˼ÈÆÌ ÉËȸ˾ºÀÁÆټĻÀ¸ÍÒÈÆÄËÆÊØÇÐʼÔĸÀÇξ ÈÑÁ¾ “dŽ§±±¯°·Àº­¹eÒμÀÉμ»À¸É˼ÔºÀ¸ĸ»À¼Ì ÁÆÂÙļÀËÒËÆÀÆ̼ԻÆÌÊÉÌÃÍÐÄԼʙÀ¸Ã¼ÂÔ½¼ÀËÆ ¼ÄÀ¸ÔÆ˾ʼ¾ÄÀÁÓʼÇÀÁÈÑ˼À¸Ê˾ʸÉÁÆÙü ľÊ¼¿ÄÀÁÓÊÁÌÈÀ¸ÈÎÔ¸ÊÁ¸À»À¼ÌÁÆÂÙļÀÒËÉÀ˾Ä ¸ÇÆ»ÒÉüÌɾ¼¿ÄÀÁÆÙ¼»ÑÍÆÌÊÇÈÜ˸Á¸ÀÁÙÈÀ¸ ºÀ¸ÆÀÁÆÄÆÃÀÁÆÙÊÂغÆÌÊœ»À¼¿ÄÓÊÇȸÁËÀÁÓ ÒμÀ»¼ÔżÀØËÀÆÀtËÆÇÀÁÒÊÁ̹¼ÈÄÓɼÀÊuÀ»ÔÐÊ ËÐĸÁÈÀËÀÁÜÄǼÈÀͼȼÀÜÄÇÈÆÁ¼ÀÃÒÄÆÌĸ ¹ÈÆÌÄ˸¸Ä¸ºÁ¸Ô¸ÎÈÓø˸¼ÔĸÀÇÀƼÇÀÈȼǼÔÊ Á¸À¸ÄÆÀÎËÒÊɼÉÌÃÍÐÄԼʸÌËÆÙËÆ̼ԻÆÌÊ —µ¸½Áª¯µdª¯À¸¿¸­¹e˾ÊšÂÂÑ»¸ÊÇÆÌÒμÀ ¼ÁÇÆÄÓɼÀ¾šš»¼Ä¿¸¹Ñ¼ÀÃØÄÆËÆÌʰ¾ļÊ ¼Èº¸½ØüÄÆÌÊÀ»ÔÐÊËÆÌÊÃÀÉ¿ÆÉÌÄËÓȾËÆÌÊ Á¸ÀÉÌÄ˸ÅÀÆÙÎÆÌÊĸǾÈÜÉÆÌĸÁÈÀ¹Ñ¸ÂÂÑ ¿¸¸ÍÓɼÀËÆÁÈÑËÆÊÁ¸À˾ÎÜȸɼμÀÈØ˼ȸ ÎÑÂÀ¸¸ÇØ˸ɾüÈÀÄÑ¡¼¸ÁØþüº¸ÂÙ˼ÈÆ ÎÈÒÆÊÁ¸ÀÌÇØÁ¸¿¼ÉËÜʺ¼ÄÀÁ¼ÌÃÒľÊ»ÀÑÂÌɾÊ –ÌËØʼÔĸÀÆÂغÆÊÇÆ̾ÉÌÄËÈÀÇËÀÁÓǼÀÆÄØ ˾˸ËÐĸļÅÑÈ˾ËÐÄÆÀÁÆÄÆÃÀÁÜĸĸÂÌËÜÄ »À¼¿ÄÜÊÇÆÌ»¼ÄÒÎÆÌÄÑüÉÆÉÌÃÍÒÈÆĸÇØËÆ ÇÜÊ¿¸ÇÑļ˸¼Â¾ÄÀÁÑÆÃØÂƺ¸ÆÙ˼¸ÇØËÆ ¸Ä¿¸ÎȼÐÁÆÇÓɼÀÓØÎÀ¾šÂÂÑ»¸¼ÔĸÀÉμ»ØÄ ÆÃØÍÐÄÆÀÉ˾ÄÁÈÔɾËÆÌʺÀ¸ËÆÉÎÒ»ÀÆt»ÀÑ ÉÐɾÊu ¨Æ¼ÁÍÈѽ¼ÀÁ¸¿¸ÈÑÒĸʸÇظÌËÆÙÊÆ À·¸§±µ»«·²¶§°¸ÇØ˾ºÄÐÉËÓ»À¼ ¿ÄÜʼ˸ÀȼԸ¼Ç¼Ä»ÌËÀ ÁÜÄÉÌùÆÙÂÐÄ+ :IBM:E)E<Ø˸ÄÉËÀÊ ª¼¹ÈÆ̸ÈÔÆ̺ÈÑ ͼÀºÀ¸˾ÉÌÃÍÐÄÔ¸ ˾ÊšÂÂÑ»¸ÊüËÆ NKH@KHNItœšÂÂÑ»¸ ÌÇƺÈÑͼÀ˾ÉÌÃÍÐÄÔ¸˾Ê š¿ÄÀÁÓÊ–ÌËÆÁËÆÄÔ¸Ê˾Êu ◆
ŒÁ²§

◆◆◆

—µ”“‘—Ž

˸ÄÆÀ˜¼ÈøÄÆÔÃÑÊμٸ½¸Ä

É˾ÄËÆÇÆ¿¼ÉÔ¸t—ÆÌÄØu˾Ê

½¾ËÜÄ˸ÊøÊĸ¼ÁÇÆÀÓÉÆÌü ˾ª­²Ç¸¯§¶«·¯µ»¸Ã§ºÀ¸ĸ

¢ØËÀ¸Ê§ÁÙÈÆÌÇÈÆÁ¼ÀÃÒÄÆÌ ĸÇÈÆÎÐÈÓɼÀ¾¸Ç¸ÂÂÆËÈÔ

üÀÜÉÆÌüËÆÎÈÒÆÊøÊ»¼Ä

Ðɾ»ÙƼ»¸ÍÀÁÜļÁËÑɼÐÄ

¼ÔθÄÉËÆÃ̸ÂØËÆÌÊÒĸÇÈѺø´ËÀ¼Ã¼ÔÊ ØÎÀÃØÄÆθÈÔ½ÆÌü˸»ÑɾøÊ»¾Â¸»Ó˾Ä

Á¸ÀÉËȼÃÃÑËÐÄ ¸ÄËÔÉËÆÀθ˜À¸ËÆÄÉÁÆÇØ

ǼÈÀÆÌÉÔ¸ËÆ̼¾ÄÀÁÆÙ¸ÆÙÉ˾ÄšÁÁ¾ÉÔ¸ ¸ÂÂѼÇÀÇÂÒÆļǼÀ»Ó¼ÔøÉ˼v¸È˽ËÙÇÆÀ

¸ÌËؼÁ»Ô»ÆÄ˸ÀÆÀÌÇ~¸ÈÀ¿ ÃØÄÁ¸À

❛❛

¤ÀtѺÀÆÀuǸËÒȼÊ ˾ļÔθÄtÁ¼È»ÔɼÀu üÎÈÌÉعÆ̸ËÆÌ ¢ÀÁ¾ÍØÈÆ̪ÐÁÑ ËÆÄÛÚƸÀÜĸ

¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ

§Üø¤ÈÁÐËÜÄšÁËÀþËÜÄ

˾ĸȺÄÐÃÆ»Ø˾ÉÓËÆ̼Àɾ

ü¼ÌÈÜ »ÈÎ ¸ÄÑÉËÈÒÃø¼ÄÜÇÈÀĸÇØ

º¼Ô˸À˾ĸÇØÉÌÈɾ˾ʸĸÔȼɾÊÇÈѺø ÇÆÌÒºÀļ»¼ÁËظÇØËÆĸÈÃØ»ÀÆÌÍÌÇÆÌȺØ

ÎÈØÄÀ¸É˾§ÁÙÈÆÒÍ˸ɼÉ˸

¤ÀÁÆÄÆÃÀÁÜÄ

»ÈÎ ¼ÌÈÜ ¸ÄÑÉËÈÒÃø

ŸÀØÃÐÊÓ»¾¸ÇØËƾ™À¼Ù¿ÌÄɾ ¥ÈÆÉ˸ÉԸʙ¸ÉÜĶ·µ«¯ªµ¶µ¯µÈ¸«ØËÀ

¨¸ǸȸÇÑÄÐÇÆÉÑÁ¸¿Æ ÈÔÉ˾Á¸Äüª¯°§¸º¯°Á¹

tÉÌÄ˼¼Ô˸ÀÁ¸Ë¸ÇÑ˾ɾ»¾ÃØÉÀÐÄ»¸ÉÜÄ »¸ÉÀÁÜÄÁ¸ÀÎÆÈËÆÂÀ¹¸»ÀÁÜļÁËÑɼÐÄɼ

§¶µ¼À¸«¯¹ÆÀÆÇÆÔ¼ÊÐÉËØ

üºÑ¾ÒÁ˸ɾÉ˾§ÁÙÈÆuüÇÈØÉξøËÆ

ÉÆ»¼ÄÒ¸¹¸ÄÌÇØϾËÆÄ »¸ÉÀÁØθȸÁËÓȸËÐļÁËÑ

¼¿ÀÃÀÁØ»ÀÁ¸ÔÐø˾ÊÎÆÈËÆÄÆÃÓÊËÆÆÇÆÔÆ ØÃÐÊØÇÐÊɾüÔÐļËÆÉμËÀÁØÒººÈ¸ÍÆËÆÌ

ɼÐÄÁÑËÀÇÆÌÇÈÆÁѼɼ

ÌÇÆÌȺ¼ÔÆ̘¼ÐȺԸÊ 

˾ĸÄËԻȸɾËÆ̈²µ» –°È·µ»ÇÆÌüÒººÈ¸ÍØ

t»¼Ä¸ÍÆÈÆÙɼ»ÑɾÁ¸À»¸ÉÀÁÒʼÁËÑɼÀÊ ¸ÂÂѸºÈÆËÀÁÒÊÁ¸ÀÎÆÈËÆÂÀ¹¸»ÀÁÒʼÁËÑɼÀÊu

ǾÈÜÄÆÌüÁÀÒĸ«´¿¼·«³¯°ÇÇÆÉغÀ¸ĸ

ÁÆÀÄÒÊ

¼Ç¸Ä¸ÁËÓÉÆÌüüÈÀÁÒÊÎÀÂÀÑ»¼ÊÉËÈÒÃø˸˸ ÆÇÆÔ¸ÆÀtѺÀÆÀuǸËÒȼʼÔθÄÁ¼È»ÔɼÀ»ÀÁ¸ÉËÀ

¸ÇÆÍÑɼÀÊËÐÄÌÇÆÌÈ º¼ÔÐÄš¿ÄÀÁÓÊ®ÃÌĸÊÁ¸À

ÁÑüÎÈÌÉعÆ̸ËÆÌ¢ÀÁ¾ÍØÈÆ̪ÐÁÑËÆÌ

¤ÀÁÆÄÆÃÔ¸Ê

Æ̸ÀÜĸë ¥ÈØÁ¼À˸ÀºÀ¸ÒĸÁÆÂÆÉÉÀ¸ÔÆÉÁÑÄ»¸ÂÆ

¤ÁËÜÎÈØÄÀ¸üËÑËÆ ¾¡ÆÄÓ˸ÉËÌÂÜļÀÁ¸Àü

ü¼ÇÔ»ÀÁÆ»¾ÃØÉÀ¸»¸ÉÀÁÓº¾É˾§ÁÙÈÆ

˾»ÀÁ¸ÀÆÂƺԸØËÀ»¼ÄÒμÀ

ËÆÆÇÆÔƹÈÔÉÁ¼Ë¸ÀÓ»¾ÌÇØ»ÀÁ¸ÉËÀÁÓ»À¼ ȼÙľɾÁ¸ÀÇÆÌÃÇÈÆÉËÑËÆ̸ÁØøÁ¸ÀËÆ

Á¸Ë¸¹Â¾¿¼Ô¼ºÁ¸ÔÈÐÊËÆËÔþøÇÒËÌμ˾Ä ÇÈÆÉÐÈÀÄӸĸÁÆÇÓ˾ʸǸÂÂÆËÈÔÐɾÊ¥ÆÀÆ

ËƨÃÓø–ǸÂÂÆËÈÀÜɼÐÄËÆÌÌÇÆÌȺ¼ÔÆÌ ¤ÀÁÆÄÆÃÔ¸ÊÁ¸À¤ÀÁÆÄÆÃÀÁÜÄ»À¸Ã¸ÈËÌÈÓ¿¾Á¼

·¿³Á¸ÀÄÆÃÆ¿¼ËÀÁÑü˾ÄÇÈÆÉ¿ÓÁ¾ÉμËÀÁÓÊ ËÈÆÇÆÂƺԸÊ˾ÄÙÉ˸˾ÉËÀºÃÓ ÉÉ»¼Ä

—¸ËÆÇÒ»ÀÃÆÀѽ¼ÀĸÐÎÈÀÑ¥ÜÊÒÎÆÌÄ˸

Ó˸ÄËÆËÔþø¸ÌËØ ŸÈ¸Ë¾¿¼Ô˼ºÀ¸ĸþÄ

ºÀ¸ËÆÁ¸¿¼ÉËÜÊ»ÌɸĸÂƺԸÊÇÆÌÒμÀ»À¸

ÌÇÑÈμÀÉËƧÎÒ»ÀÆ¢ØÃÆÌÉËÆÑÈ¿ÈÆËÆÌ

ÇÈѺø˸ —ÈÀÉÁØøÉ˼ÉËÆÉÐËÓÈÀÆÄÒËÆÊÁ¸ÀËÆ

ÇÒɼ˼¡ØÂÀÊ»ÀÉǸÂÀÒÊÁ¸ÂÒʻȸÎÃÆÙ ¼ÊÓËÆÀǼÈÔ˸ÜÜ«°§º«»·Ë

ÃÆÈÍп¼Ôü˸ÅÙËÀÃÓøËÆʸÇƽ¾ÃÔÐɾÊËÐÄ ÇÈÆʸǸÂÂÆËÈÔÐɾ¼ÁËÑɼÐÄÉ˾§ÁÙÈÆÁ¸À

»¸ÉÆÁËØÄÆÌÄØÃÆÌ

”µ±«²¯°Ç‘§»º¯°ÇÇÈÆÁ¼ÀÃÒÄÆÌĸÁ¸ÂÙϼÀ ËÀʸÄѺÁ¼ÊËÆÌÒÈμ˸ÀɼÉÌļÄÄؾɾü˾ µ³Â«©Ã¸º­¹§È·§¹¾ÆÇÆÔ¸¼Ã͸ÄÔ½¼Ë¸À

˜À¸ĸºÔļÀ¸ÄËÀ¾ÇËØËÆÃÒº¼¿ÆÊɾüÀÜÄÆÌ üØËÀÆÀ¸ÄËÔÉËÆÀμʼÁËÑɼÀÊÉËƇ·§²²§º¯°Ç …ºº¯°Â¹ÇÆ̸ÍÆÈÆÙÄËÆÉÁÑÄ»¸ÂÆËÆÌ

ÇȸºÃ¸ËÀÁÓʸºÆȸԸʸÅԸʸÌËÜÄ ¨¸ÎÈÓø˸ÇÑÄËÐÊ ÉÉËÆ̼¾ÄÀÁÆÙ ™¾ÃÆÉÔÆ̺À¸ĸþÄżÎÄÀØøÉ˼°§º§¨±Â

¤«¸µ·¨´ª¯¾°ª¨¬µ¤¦¦¨®¬­¿ ³¤´¾¯¥¤µª

ÐÊÀ»ÀÆÁËÓËÈÀ¸ÒÁ˸ɾÊÉËȼÃÃÑËÐÄ

—¸ËÆǼ»ÔÆ̼ÁËÀÃÓ¿¾Á¸ÄÇÈØÉ͸˸¸ÇØËÆ

®­°§³Á¸À¾¸Ç¸ÂÂÆËÈÔÐɾµ±µ°±­·Ë®­°«ü

❜❜

ËÆÌ ÇÈÆÊ

´Â¸˸ǸȸÇÑÄÐÁ¸ÂÙÍ¿¾Á¸Ä«°º¿³»¸ºÁ

ŸÀ¼ÄÜÆËØÇÆʹÆÑÓ»¾¸ÇØËÆĤÁËܹÈÀÆ ËÆ̺À¸ËÆǼÂÜÈÀÆÉÁÑÄ»¸Âƾ

–Ĺ®¤°¤}º¨¬·²…¤·²³¾§¬ —³Ã§¬­¤µ·¬­¿§¬¨´¨Ä°ªµª­²®²µµ¬¤À²µ­½°§¤®²µ·ª•­Ä´²¯¨¨³À§¬­²§ª¯Ãµ¬¤§¤µ¬­¿¾­·¤µª ˾ÉμËÀÁÓü˸ºÈ¸ÍÓÉËÆÌÇÆ¿¾ÁÆÍ̸Á¼ÔÆ §ÁÙÈÆÌ ËØÃÆʹ~¸È¨Æ¥Æ¼ÃÀÁØ

™ÀÁ¸ÀÆÉÙľÇÓȼÃÇÈÆÊÃØÂÀÊËÆÄǼȸÉÃÒÄÆ žÆÙÄÀÆØ˸ÄÆÇÈܾļÀɸºº¼ÂÒ¸ÊËÆÌ–ȼÔÆÌ

¢¸ÌËÀÁØ¿ÌÃÓ¿¾Á¼¼ÁËÐÄÌÉËÒÈÐÄĸżÁ¸¿¸ÈÔ ɼÀ¸Ä¾¼ÇÔøξÒÁ˸ɾ¼ÔĸÀº¼ÐȺÀÁÓÓ»¸ÉÀÁÓ ¨¾»À¼ÌÁÈÔÄÀɾÒ»ÐɼËƸÈÃØ»ÀÆ™¸É¸ÈμÔÆ –ÂÀ¹¼ÈÔÆÌËÆÆÇÆÔÆɼ¸ÇÑÄ˾ÉÓËÆÌÉËÀÊ

¥ÑºÆ̇–§³¯ªÀ¹ǸÈÓºº¼À¼¼ººÈÑÍÐÊÉËÆÄ ÇÈÆÕÉËÑüÄÆ˾ÊšÀɸºº¼ÂԸʚͼËÜÄ–¿¾ÄÜÄ ĸ»À¼Ä¼Èº¾¿¼Ô¶µ¯³¯°Â¶·µ°§º§·°º¯°Â¼ÅÒ˸ɾ ºÀ¸ËÆ¿Òø§¾Ã¼ÔÐļÃÑÂÀÉ˸É˾ÄǸȸºº¼ÂÔ¸ ËÆÌƧ¸ÄÀ»ÑÊØËÀÆÀ»ÀÁ¸ÉËÀÁÒʸÇÆÍÑɼÀʼÔĸÀ t¸ÇØËÆÁ¼ÊǸȸǸÄÓɼÐÄËÐÄ»ÀÁ¸É˾ÈÔÐÄ ¸ÌËÜÄuÁ¸¿ÜÊtÇÈÆÉÓο¾É¸Äϼ̻ÓÉËÆÀμԸ Á¸ÀÌÇÓÈŸÄϼ̻ÆøÈËÌÈԼʟ¸ËÑÉÌÄÒǼÀ¸ ÆÀ¸ÇÆÍÑɼÀʸÌËÒÊ»¼Ä¼ÔĸÀÄØÃÀüÊu œǸȸºº¼ÂÔ¸§¸ÄÀ»Ñ¼Ôμ»ÙÆÉÁÒ¾¨Æ ¶·Ëºµĸ¼È¼Ìľ¿¼Ô¼ÑÄ˼ÂÒÉ˾Á¼ËÆÒºÁ¾ ø˾ʸÇÑ˾Êɼ¹¸¿ÃØÁ¸ÁÆÌȺÓøËÆʼÀÊ ¹ÑÈÆÊËÆ̼¾ÄÀÁÆÙ™¾ÃÆÉÔÆÌü˾ĸĸ ºÄÜÈÀɾ˾ÊÁÌÈÀØ˾˸ÊÉ˾¡ÆÄÓ˾ÊÒÁ˸ ɾÊËÐÄÉËȼÃÃÑËÐÄÉ˾§ÁÙÈÆÁ¸ÀËÆ ª«Èº«·µÉ˾ÄǼÈÔÇËÐɾÇÆ̸ÇÆ»¼Àο¼ÔØËÀ ¾ÒÁ˸ɾ¸ÄÓÁ¼ÀÉ˾¡ÆÄÓĸ¼È¼Ìľ¿¼Ô¼ÑÄ »À¸ÇÈÑο¾Á¼Á¸ÁÆÌȺ¾Ã¸ËÀÁÓ¸ÇÑ˾¼ÀʹÑÈÆÊ ËÆÌ™¾ÃÆÉÔÆÌüËÀʸÇƽ¾ÃÀÜɼÀÊÇÆ̻ؿ¾ Á¸ÄºÀ¸˾ĸǸÂÂÆËÈÔÐɾ ˜À¸˾ÄÌÇØ¿¼É¾Á¸ËÒ¿¼É¼ÇÈØÉ͸˸ÉËÆÄ ¼Àɸºº¼ÂÒ¸šÍ¼ËÜÄ–¿¾ÄÜÄ”§³§©¯Ëº­ ”§³§©¯¿ºÇ¶µ»±µÇÆ̸ÄÒ¸¹¼˾»À¼ÄÒÈ º¼À¸˾ÊÒȼÌĸÊËÆÃÒÂÆÊ˾Ê¥ÆÂÀËÀÁÓÊ ˜È¸Ãø˼ԸÊËÆ̧©¢Á¸ÀÇÈܾĹÆ̼ÌËÓÊ šÙ¹ÆÀ¸Ê†§©©Á±­¹…¶µ¸ºÇ±µ»ÆÆÇÆÔÆÊ

ɼ¼ÈÜ˾øÇÆÌËÆÌÌÇÒ¹¸Â¼ËÆ ˜¼ÄÀÁØšÇÀ˼¼ÔÆ¢¸ÌËÀÁÆÙ¿¸¸ÇÆ͸Ŀ¼Ô ØËÀ¸ÇØ˸ÉËÈÒÃø˸²Ç³µ˸¼ÔĸÀ º¼ÐȺÀÁÒʼÁËÑɼÀʼÄÜ˸ÌÇØÂÆÀǸ¼ÔĸÀ »¸ÉÀÁÆÙθȸÁËÓȸ¼»Ñ;Á¸ÀÉÙÃÍÐĸü ËÀÊÀÉÎÙÆÌɼÊ»À¸ËÑżÀÊËÐÄǼÈÔ»¸ÉÜÄÄØÃÐÄ Á¸À»À¸Ë¸ºÃÑËÐÄ»À¸Î¼ÀÈÔ½ÆÄ˸ÀÐÊ»¾ÃØÉÀ¸ ŸÀ¼Äܾ¡ÆÄÓÒ¹¸Â¼ÉËÆ˸üÔÆ˾Ê˸ ¼Á¸ËÆÃÃÙÈÀ¸¼ÌÈÜÇÈÆÎÜȾɼÒĸ¹Óø ǸȸÇÑÄÐÇÈÆÁ¼ÀÃÒÄÆÌĸ˾ʸĸºÄÐÈÀÉ˼Ô ¾ÁÌÈÀØ˾˸É˸ÌÇØÂÆÀǸÉËÈÒÃø˸ °ËÉÀÂÆÀÇØÄÇÈÆÁ¼ÀÃÒÄÆÌĸ¼ÇÐͼ¾¿¼ÔËÐÄ »À¸ËÑżÐÄËÆÌŸ¸ÄÆÄÀÉÃÆÙÌÇÒ¹¸Â¼ ¸Ô˾øºÀ¸˾ÄÒÄ˸žËÐÄǸȸÇÑÄмÁËÑɼÐÄ ÉËÆÇÈغȸÃøt¥¸ÙɾÁ¸ÂÂÀÒȺ¼À¸Êº¼ÐȺÀ ÁÜĺ¸ÀÜÄu œÇÈÆÉÇÑ¿¼ÀÑ˾ÊÇÈÆÉÁÈÆÙ¼ÀÉËÀʸÈÃØ »À¼ÊÌǾȼÉÔ¼ÊÆÀÆÇÆԼʧ¶Á··¯¾§³ËƸÔ˾ øÂÒºÆÄ˸ÊżÁÑ¿¸È¸ØËÀÆÀ¼ÁËÑɼÀʼÔĸÀ ª§¸¯°Á¹Á¸Àª­²Ç¸¯«¹œÉÌÄÒμÀ¸»Ø¿¾Á¼ É˸»ÀÁ¸ÉËÓÈÀ¸˸ÆÇÆÔ¸»ÀÁ¸ÔÐɸÄ˾¡ÆÄÓ ɼÇÈÜËÆÁ¸À»¼Ù˼Èƹ¸¿ÃØ ¸ÇØ͸ɾ ¥ÈÐËÆ»ÀÁ¼ÔÆÌ«¸ÂÁÔ»¸ÊÁ¸À¸ÇØ͸ɾ šÍ¼Ë¼ÔÆÌ–¿¾ÄÜĸÍÆÙÍÌÉÀÁÑ ¾¡ÆÄÓǸÈÒÁ¸Ãϼ˸¸ÈÃØ»À¸§ÌùÆÙÂÀ¸ ž»ÀÆÁ˾ÉԸʙ¸ÉÜÄ ¤ÂƺÀÁØÊÑÄ¿ÈÐÇÆʹҹ¸À¸¿¸ÉÁ¼Í˼ÔØËÀ ËÆ™¾ÃØÉÀÆ¿¸ÒÁ¸Ä¼¸Ä¸ÔȼɾÁ¸ËÑ˾ʼͼ ˼À¸ÁÓʸÇØ͸ɾÊÉËÆĮȼÀƥѺƧÐÉËØ À®µ¹¨Æ¢ÆÃÀÁاÌùÆÙÂÀÆËÆÌŸÈÑËÆÌÊü

¹ÆÓ¿¾É¼É˾ĸÇÆÁÑÂÌϾËÆÌÉÁ¸Ä»ÑÂÆÌ –ļŸÈËÓËÐÊØÃÐÊ˾ÊÇÆȼԸÊ˾ÊÒȼÌĸÊ ÃÒļÀĸ»ÆÙü¸Ä¾Á̹ÒÈľɾ¿¸¸Ä¸Á¸ÂÒɼÀ ˾ÄÄËÈÆÇÀ¸ÉËÀÁÓºÄÐÃÆ»Ø˾ɾËÆÌ¢§Ÿ˾ ÉËÀºÃÓÇÆÌÌÇÑÈμÀÓ»¾»¾ÂÐÃÒľ¾ªÁ¸²«» ¸Âº­¹ØËÀ¿¸¸Ä¸Á¸ÂÒɼÀËÀʸÄÑÂƺ¼ÊºÄÐÃÆ »ÆËÓɼÀʺÀ¸˾ÂÔÃľ—ÀÉËÐÄÔ»¸š»Üɼ¿ÒÂÐ ÁѹÆÌȸĸǼÈǸËÑÊÉ˸ÁÑȹÆÌĸ


—µ”“‘—Ž

‰°°±­¸Ã§

¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ„¯¨·¤°Ãª·²¬˜¤°¤´¬Ç·¨¶ “ ÈÀÄǼÈÑÉÆÌÄÂÔº¸¼ÀÁÆÉÀ˼ËÈÑÐȸ

¸ÇØ˾ĸÇØ͸ɾËÆÌ»¼Ì˼Èƹѿ ÃÀÆÌšÁÁ¾ÉÀ¸ÉËÀÁÆÙ™ÀÁ¸É˾ÈÔÆÌ ÇÆ̸ÇÒÈÈÀϼ˾ÄÇÈÆÉÍ̺ÓËÆÌ

þËÈÆÇÆÂÔ˾ÇÈܾÄ–ËËÀÁÓÊ”§³º«±«Â²µ³µ¹ ¶«¬«³Ãº­ Á¸ÀÇÈܾÄÁ¸ËÆÔÁÆÌŸÆÈÌ»¸ÂÂÆÙ

»¼Á¸ÀÒμÀÆÇÆÀ¸»ÓÇÆ˼ÇÈØ¿¼É¾ĸ¼Ç¸Ä¸ÍÒ ȼÀÌÇØËÆíÃÆÍØÈÀØËÆÌ˾ÄÁÑÇÆ˼¿Ìº¸ËÒȸ

ÆÇÆԼʻ¼ÄÎȼÀѽ¼Ë¸Àĸ¼Ç¸Ä¼ÈÎØøÉ˼ ´ÉƺÀ¸˸θÈËÀÑǼÈÔ–ÌËÆÁÒ͸ÂÆÌÇÆÌ

¡ÒļÀĸ»ÆÙüËÜȸÇÜÊ¿¸ÁÈÔÄÆÌÄÆÀ ª¸Ä¸ÈÀÜ˼Ê˾ÄÇÈÆÉÍ̺ÓËÆdÁ°°±­ºµeËÆÌ

Á¸ÀÉÓüȸ{ÆÃƺ¼ÄÓ¸»¼ÂÍÓ|šÁÁ¾ÉÔ¸˾Ê

¼ËÆÔø½¸ÄËØ˼§¼È¸Í¼ÔÃÁ¸À«ÈÀÉËØ»ÆÌÂÆÊËÀ

¥¸Ä˼¼ÓÃÆÄÆʡǼ½¼ÄÔ˾¡ÇÆȼÔĸÍÐÄѽÆÌÄ

šÂÂÑ»ÆʨƖÌËÆÁÒ͸ÂØ˾ʼÔĸÀ»¼»ÆÃÒÄÆ «ÆȾºÓ¿¾Á¼ËƸÇØ˾Ä¡¾ËÒȸšÁÁ¾ÉÔ¸

ĸɸÊÇÆÙü¸»ÒÈÍÀ¸˜ÄÐÉËÑǸǸ»ÔÉËÀÁ¸ ˼ÈËÔÇÀ¸½ÜÄËÐÄÁ¸À˼¿Ä¼Ü

ŸÐÄÉ˸ÄËÀÄÆÌÇؼÐÊÁ¸À¼ÔĸÀÁ¸ËÆÎÌÈÐÃÒÄƸÇØ

ËÐÄÇÆÌ»¼Ä¸ÂÂѽÆÌÄ˾Ä

Á¸À¼ÇÀÁÙÈÐɼ˾ÄÁ¸¿¸ÔȼÉÓËÆ̺À¸¹¸ÈÙ˸˸ ÇÆÀÄÀÁѸ»ÀÁÓø˸ »¶«´§Ã·«¸­üºÑÂÆÌÎȾ

ËƧÙÄ˸ºÃ¸˾ÊšÂÂÑ»ÆÊu §ÜǸŸ¸Àظ¸ÌËÑÇÆÙÒºÀĸĸÇØÎÈØÄÀ¸

µ»¸Ã§˾ÊÌÇØ¿¼É¾ÊÆÙ˼˾Ä ¸ÄѺÁ¾»¶«·À¸¶¯¸­¹ËÆÌ

øËÀÁÆÙÇÆÉÆÙ¸ÇØËÆÃÆĸÉËÓÈÀËÆ̤ÉÔÆÌ

ËÜȸËÀÓË¸Ä –ÇÂÒÊÉÌùÆÌÂÒÊtþËÈØÊuÇÈÆÊ

šÍȸÔÃÉ˾¢Ò¸¡ÑÁȾÓÈ¿¼¾§¶À³º­¸­ËÆÌ ¤ÀÁÆÌüÄÀÁÆÙ¥¸ËÈÀ¸ÈμÔÆÌ´ÎÀ¹¼¹¸ÔÐÊü¼ÇÔ

t¿Ìº¸ËÒȸu ¡ÇÆȼÔÉ˸ÂغÀ¸ĸþÃÔ¾ɼ Á¸Ä¼Ôʪ¸Ä¸ÈÀÜ˾ʼÇÀÉÓÃÐʺÀ¸Á¸ËÑȺ¾É¾ ËÆÌ–ÌËÆÁÒ͸ÂÆ̸ÂÂÑËÀÑÂÂÆÉÓøÀĸĸÁØþ

–ÌËÆÁÒ͸ÂÆÌ˾ÊšÁÁ¾ÉÔ¸Ê ˾ÊšÂÂÑ»ÆÊ

ɾþ¸Ä¸ÁÆÔÄÐɾÓȸÇØÈËƸÂÂÑüÑÈ¿ÈƼÄØÊ ¸ÇØ˸ɾøÄËÀÁØ˼ȸÉ˼ÂÒξËÆÌËÆÌ¡¼ºÑÂÆÌ ¥ÈÐËÆÇȼɹÌËÒÈÆÌËÆ̤ÀÁÆÌüÄÀÁÆٝÈØÄÆÌ ‡«¿·©Ãµ»—¸Áº¸­ °Î¼ÀÉÌù¼ÔÁÀѾ ÍÆÈѸº¸Ç¾ËÆÔ¼Ä

—³Ã«¨µª «ÈÀÉËܸ»¼ÂÍÆÔĸ ³¨©¨°À·ª ¸Ç¸ÄËÑËƪ¸ÄÑÈÀ ÃÒÉÐËÆ̘¼ÐȺÔÆÌ –²˜¤°½´¬ ¨ÉÒËɾ‡³¿¸ºÂ ¤³¤°·½¯¨ º§°º¯°Â—ѽÆÌü ÁÑÇÆÀÆÄÁ¸ÀºÈÑͼÀÁ¸À ÑøøÊÈÐËÓÉÆÌÄ ¨³À«¨µª ¸Ç¸ÄËÑüÇÐÊt»¼Ä ÌÇÑÈμÀ¼ÇÔɾþ¿Òɾu ­¤·½ ´ÇÐÊÁ¸ÀĸÒμÀËÆ ÇÈÑø»¼ÄÌÇÑÈμÀ ³½°·¼° Á¸ÃÔ¸¸ÃÍÀ¹ÆÂÔ¸ÇÐÊ ˸ØɸÂÒ¼À¸Ç¾ÎÆÙÄÉËƸÁÒȸÀÆËÀÊ¿ÒɼÀÊËÆÌ —¸È¿ÆÂÆøÔÆÌÁ¸ÀËÐÄÑÂÂÐĪ¸Ä¸ÈÀÐËÜÄ šÇÔ˾ÊÆÌÉÔ¸ÊËÜȸ¨ÀøÊÂÒ¼ÀƨÉÒËɾÊ ɼÑÈ¿ÈÆËÆÌÉ˾ļÁÁ¾ÉÀ¸ÉËÀÁÓÀÉËÆɼÂÔ»¸ :F>G@K¨ÆÌÍ˸ÔļØÂÆÀ™¼ÉÇÆËÑ»¼ÊǸÇÑ»¼Ê »¾ÃÆÉÀƺÈÑÍÆÀØÂÆÊÆÁØÉÃÆÊÁÀÆÄËÆÌÄÀÑÊÇÆÌ żɾÁÜ¿¾Á¼¸ÇØ˾ĸÇÈÆÁÑÂÌÇ˾¼ÇÔ¿¼É¾ËÆÌ ª¸Ä¸ÈÔÆÌÁ¸ËÑËÆÌ–ÌËÆÁÒ͸ÂÆÌ˾ÊšÁÁ¾ÉÔ¸Ê ˾ÊšÂÂÑ»Æʨ¸¹Ò¾ËÆÌÉËÆμÙÆÌÄÁ¸ÀÉ˾Ä ÁÆÈÌÍÓ˾ÊšÁÁ¾ÉÔ¸Ê˾ÊšÂÂÑ»ÆÊÉËÆÄÔ»ÀÆ ËÆč«·Ë³»²µ¥ÈÆÉÒÅ˼ÉËƸÇØÉǸÉøÇÆÌ¿¸ »À¸¹Ñɼ˼¸ÃÒÉÐÊǸȸÁÑËÐ˾ļÄËØÊǸȼĿÒ ɼÐʸĸÍÆÈÑÉËÆĸÈÎÀ¼ÇÔÉÁÆÇÆÁ¸À˾™À¸ÈÁÓ ž¼ÈѧÙÄÆ»Æ

–²³´Ã¥®ª¯¤ Ò¼ÀÂÆÀÇØÄƨÉÒËɾÊÇÐÊÆÀ¿ÒɼÀÊËÆÌ ª¸Ä¸ÈÔÆÌtÒ»ÐɸĸÍÆÈÃÓºÀ¸ÃÀ¸»ÈÀÃÙ˸˾ ¼ÇÔ¿¼É¾Á¸ËÑËÆ̤ÀÁÆÌüÄÀÁÆÙ¥¸ËÈÀ¸ÈμÔÆÌ Á¸ÀËÆ̧¼ÇËÆÙ¥ÈÆÁ¸¿¾ÃÒÄÆ̸ÌËÆÙ ÆÌÎÓËËÆÄ ØÃÐÊÁ¸ÀÁ¸ËÑËÆÌ–ÈÎÀ¼ÇÀÉÁØÇÆÌ–¿¾ÄÜÄÁ¸À˾Ê ǼÈÔ¸ÌËØÄ™À¸ÈÁÆÙÊž¼ÈÑʧÌÄØ»Æ̼ÁÃÒÈÆÌÊ À¼È¸ÈÎÜÄÇȼɹÌËÒÈÐÄÉÎÆÂÀ¸ÉËÜÄ»¾ÃÆÉÀ ƺÈÑÍÐÄÁ¸ÀǸÄËÆÔÆ̼ԻÆÌʸ»¸ÜÄǼÈÔ˸ ¼ÁÁ¾ÉÀ¸ÉËÀÁѸÂÂѼÎØÄËÐĺÄÜþļÇÔǸÄËØÊ ¼ÇÀÉ˾ËÆÙ¸ÄÜÄÌÃÐÄÁ¸Àϼ̻ÜÄÌÃÐÄ{ÃÇÂƺÁÆ øÄÜÄ|u ¤Àª¸Ä¸ÈÀÜ˼ʪ­²¯µÈ·©­¸§³ËÆÇÈع¾ø ¤À»¼ÉÇÆËÑ»¼Ê¾Á̹ÒÈľɾÁ¸ÀÆÀ»¾ÃÆÉÀÆ ºÈÑÍÆÀÇÆ̸ÄËһȸɸÄÌǼȸÉÇÀ½ØüÄÆÀËÆ –ÌËÆÁÒ͸ÂÆ˾ÊšÁÁ¾ÉÔ¸Ê˾ÊšÂÂÑ»Æʼº§Ã³« ¥ÑüǸȸÁÑËРҼÀƨÉÒËɾÊt¨Æ ¤ÀÁÆÌüÄÀÁØ¥¸ËÈÀ¸ÈμÔÆÆÙ˼ÇÆËÒ¼ÔμÆÙ˼

Á¸ÀÇÈØÉ͸˸ÆÀÁ¸Ë¸»ÔÁ¼ÊºÀ¸ËÆd´«³Ç¼«· ºµ…»ºµ°Á¼§±µe§ËÆÇÈØÉ͸ËÆ˸ÅÔ»ÀËÆÌ ¥¸ËÈÀÑÈξÁ¸ÀǸÈÆÌÉÔ¸ËÆÌ»¼ÄżÉÇÑ¿ÐɸÄ ÍÀÂÆǸËÈÀ¸ÈÎÀÁÆÔþËÈÆÇÆÂÔ˼ÊÁ¸ÀÇÒȸɸĺ¼Ä¼ ÒÊ»¼Á¸ËÒÉɼÈÀÊËÆ–ÌËÆÁÒ͸ÂÆ Ÿ¸À˸ÉÌļÎÓǸËÈÀ¸ÈÎÀÁÑ˸ÅÔ»À¸ÆÀ­©« ²µ³¯°Á¹¼Ã͸ÄÔɼÀÊɼ¡¾ËÈÆÇؼÀÊ˾Ê –ÌËÆÁÒ͸¾ÊšÁÁ¾ÉÔ¸ÊËÀ¼ÔĸÀ šÁËØÊÁ¸À¸Ä ÃǼȻ¼ÙÆÌļÁÑÇÆÀÆÀÉËƪ¸ÄÑÈÀ˸tÇÈÆÉÁÌľ øËÀÁÑ˸ÅÔ»À¸uüËÀÊ»À¸»ÈÆÃÒÊËÈؼÕ§ÙÄ˸ºÃ¸ –ÃǼÂØÁ¾ÇÆÀ™ÀØËÀÒËÉÀÒÎÆÌÄÁÑļÀ˾»À¸»ÈÆ ÃÓŸÐÄÉ˸ÄËÀÄÆÙÇƾ–¿Óĸ ¼ÊÁ¸À»¼ÄÒÎÆÌÄ Ѿ»Æ̼ÀÑĸÁÑÄÆÌÄŸÑ¿¼ËȼÀÊÁ¸À»ÙÆÉ˾Ä šÂÂÑ»¸

Š­´Àµª·²¸mãâmãã ¨ÆÃØÄÆɾüÔÆÉËÆÆÇÆÔÆÒμÀªÃ°¯µÆ¨ÉÒËɾÊ ¼ÔĸÀ¾¸Ä¸ÍÆÈÑËÆÌÉ˾ļÁÁ¾ÉÀ¸ÉËÀÁÓÁÈÔɾ ËÆÌØ˸ĸÈÎÀ¼ÇÔÉÁÆÇÆÊÓ˸ÄÆ –«·§¼«Ã² t¨Ø˼uÂÒ¼ÀƨÉÒËɾÊtÇÆÌÆǼÈÀ¹Ø¾ËÆÊ {¢ØÃÆʨÈÔËɾ|ÇÈÆҹ¼Ǽ˾Ä»ÓüÌɾ˾Ê ¼ÁÁ¾ÉÀ¸ÉËÀÁÓÊǼÈÀÆÌÉÔ¸ÊÁ¸ÀǸÄÀÁƹ¾ÃÒľ ¾¼Â¸»ÀÁÓž¼È¸ÈÎÔ¸ÒÉǼ̻¼ĸÉ˼Ô¼ÀÉËÆ ª¸ÄÑÈÀÇÆÂÌüÂӼŸÈÎÀ¼ÈÒÐĸÄËÀÇÈÆÉÐǼԸ ü˸ÅÙËÐÄüÂÜÄ˾ÊÆÇÆԸʹÈÔÉÁÆÄ˸ÄÆÍÂÆ º¼ÈØʸÄËÀǸËÈÀ¸ÈÎÀÁØʪÂÐÈÔľÊ–̺ÆÌÉËÔÄÆÊ ÆŸ¸ÄËÀÜ˾ÊÁ¸ÀÆËØ˼™¾Ã¾ËÈÀÑ»ÆÊüËÒ ǼÀ˸»¼–ÈÎÀ¼ÇÔÉÁÆÇÆÊ–¿¾ÄÜĸ¼ÔÃľÉËÆÊ «ÈÀÉËØ»ÆÌÂÆʾÆÇÆÔ¸¼ÁÂÀǸÈÆÙɼËÆĸÂÓ ÉËÆÌÃÄÓþÊ¥¸ËÈÀÑÈξ™¾ÃÓËÈÀÆĸÑȼÀËÆ –ÌËÆÁÒ͸ÂÆÁ¸ÀËÆÙËƺÀ¸ĸÉп¼Ô¸ÇØ˸ÎÒÈÀ¸ ËÆÌ¥–§¤Ÿ¾¼ÁÁ¾ÉÀ¸ÉËÀÁÓǼÈÀÆÌÉÔ¸Ÿ¸ÀºÀ¸ ˾ÄÀÉËÆÈÔ¸¸Ê¸Ä¸Í¼È¿¼ÔǸȼĿ¼ËÀÁÑØËÀËÆ ÉÎÒ»ÀÆÁ¼ÀÃÒÄÆÌ»ÀÑËÆÌÆÇÆÔÆÌ¿¸ÇÈÆ˼ÀÄØ˸ľ Á¸ËÑȺ¾É¾˾Ê–ÌËÆÁ¼Í¸ÂԸʼÔμºÈ¸Í¼ÔÀ»Ô¸ÀÊ μÈÉÔĸÇØËÆÄøÁ¸ÈÀÉËØ«ÈÀÉËØ»ÆÌÂÆu ¥È¸ºÃ¸ËÀÁÑÒËÉÀÒºÀļ§Ë¾¹ÈÑɾ˾ʸÄËÀ ǸÈÑ¿¼É¾Êü˾ÄÇÆÂÀ˼Ը¸ÇØ˾ÄǼÌÈÑ ˾ÊšÁÁ¾ÉÔ¸Ê˾ÊšÂÂÑ»ÆÊÎȾÉÀÃÆÇÆÀÓ¿¾Á¼ ÐÊØÇÂÆÁ¸À¾¸Ç¼ÀÂÓÑÈɾÊËÆÌ–ÌËÆÁÒ͸ÂÆÌ —¼¹¸ÔÐÊËÔÇÆ˼»¼ÄÒºÀļ¸ÍÆÙÉËÆËÒÂÆÊ˸ ¹ÈÓÁ¸ÄÆ…³ª·Á§¹”§¶§³ª·Áµ»Á¸ÀÆ–«·§¼«Ã² Á¸ÀÁ¸ËÒ¾ŸÄÉ˾ĸÇÆÇÆÃÇÓ—·Ãº¸­É˾ĸÄÑ ¾ϾËÆÌÌÇÆÌȺ¼ÔÆÌ¥¸À»¼Ô¸Ê¸ÇØËÆć¯Ë·©µ ”§¶§³ª·Áµ»Á¸ÀÉËÆĺÄÐÉËظ»²¨¯¨§¸²Ç ÇÆ̼ÇÒËȼϼÉ˾ÄšÁÁ¾ÉÔ¸ĸ»À¸Ë¾ÈÓɼÀ˾Ä ǼÈÀÆÌÉÔ¸˾ʼÄÜǸÈѾ¸»¼ÄÇÈÆÎÜȾɼ Á¸À¾¼ÄÔÉÎÌɾËÆÌÈØÂÆÌËÐĸÇÂÜÄÇÀÉËÜÄÉ˸ ¼ÁÁ¾ÉÀ¸ÉËÀÁÑÇÈÑø˸˜ÄÐÉËÒÊÀÉËÆÈÔ¼ÊÉËÀÊ

¨À¿Ò¼ÀĸøÊǼÀÆÃÒº¸Ê ÇÈÐËÆÇȼɹÙ˼ÈÆÊ šÇ¼À»Ó ÁÑÇÆÀÆÀ¿¸ÃÇÆÈÆÙɸÄ ĸ¼ºÁ¸Ë¸Â¼ÔÏÆÌÄÁ¸ÀËÆ –ÌËÆÁÒ͸ÂƼÔĸÀÒËÆÀÃÆÀ ĸËÆÁÑÄÆÌÄÁ¸ÀÆÀÑÂÂÆÀ °ÂÂ¾Ä¼Ê –ÄËÆÄÆÃÔ½ÆÌÄÉËÆ ª¸ÄÑÈÀ¼ÔĸÀ¹¸¿ÀÑÄÌÎËÐ ÃÒÄÆÀšÁËØʸÄÄÆÃÔ½ÆÌÄØËÀ

❛❛

ºÀ¸˾ÄÌǼÈÔÉÎÌɾËÐÄÀ¼ÈÜÄÁ¸ÄØÄÐÄÒĸÄËÀËÐÄ ÁÆÉÃÀÁÜĸÂÂÑ»¼ÄÇÈÒǼÀĸ

—ÆÂÒʸÁØøÁ¸À Á¸ËÑËÆÌž¼ÈÜÄÌÃÆÌ ÃÒÉÐÑÈ¿ÈÆÌ ËƘ¼ÐȺÔÆÌ ¨ÉÒËɾ

❜❜

˸ǸÀ»ÑÁÀ¸ËÆÌŸ¸Ë¾Î¾ËÀÁÆÙ ÇÆÌǸȸËÑÉÉÆÄ˸ÀÉ˸ǸËÈÀ¸ÈÎÀÁÑ˸ÅÔ»À¸ ¼ÁÍÈѽÆÌÄ˾¿Ò¾ɾØÂÐÄËÐÄšÂÂÓÄÐĺÀ¸ÌǸ ºÐºÓÉËƪ¸ÄÑÈÀ

żÎÄÑļÇÐÊɼ¸ÌËÓ˾ÎÜȸ »¼ÄÃÆÌȸ¿ÓÁ¸Ã¼ØÂÆÀÉ˸ ŸÍÄÀÁÑÁÀ¸ÈÎÔɸüšÍ¼Ë¼Ô¸ Á¸ÂغÈÀ¼Ê»ÀÁ¸ÉËÑ»¼Ê®È¼ÀÆÊ ¥ÑºÆÊž¼ÈѧÙÄÆ»ÆÊ»¾ÃÆÉÀ ƺÈÑÍÆÀÁÂÇĸÁÌľºÑüËÆÄ ¡Ç¼½¼ÄÔ˾ŸÑÇÆÀÆÊÁ¸ÇÄØÊ ÁÑÇÆÀ¸ÍÐËÀÑÌÇÓÈμ šÂÇÔ½ÆÌüĸ˸ÂѹÆÌÄÌÇ~ ØÏÀĸÌËÑÉËƪ¸ÄÑÈÀ–ÂÂÀÜÊ ÃÇÆÈÆÙĸÁØþÁ¸Àĸ¸ÄÆÔÅÆÌÄ ËÆÄ»ÈØÃƺÀ¸˾üÂÂÆÄËÀÁÓ ¸ÇÆÁ¸ËÑÉ˸ÉÓËÆÌÐÊd¸½µ ±À¬µ³ºµ¹§·½¯«·Á¿¹e¨Ø˼

¿¸ÃÇÆÈÆÙÄĸËÆÄÁ¸ÂÒÉÆÌÄ Á¸ÀÉ˾ĥؾºÀ¸ĸ¸ÁÆÙļø½ÔËÆÌËÀÊÁÈÙ¼Ê ÄÙÎ˼ÊËÆÌ—ÆÉÇØÈÆÌËÀʺÄÐÉËÒÊÁ¸ÉÒ˼ÊÁ¸Àĸ ǼÈÄÑļ¼ÌÎÑÈÀÉ˸
¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

†¢„˜¥˜™—


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

™ÎØÙ¼ÍÀ


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

Μεταξύ τυρού... και ποντικιού...

•

ÉÀÏÀͺÊÀÔÄÍ ÏÎØ˺ÄÈÊÈÎËÀ½Ö ÄÌļÖ ÎÈ­ËËÇÍÄÖѺÏÀÌÄÏÑÎÖÓÀŸÊÑÀ¯ÒÓÇÍ ºÊÅÑÀÒÇÓÇÖÌÏÎØÏÎØÊÈÀÒ̺ÍÇÖ

ÂØ×ÎÒ¿ÍÔÄÒ»ÖÌÀÖ ÒÓÈÖÒØËËÎÆÈʺÖÌÀÖ

‰¿ËΟÌÇ¿ÝÉ¿ÇÝ ÃÎÇÒºÐÆÑÆ

ÈÒÓÎÑÈÊÎÏÎËÈÓÈʺÖÌÄÓÀÏÓÐÒÄÈÖ™ŸÏÎÈÄÖ ÅÎÑºÖ ½ÌÕÖ ѺÏÎØÌÄÊÀÈÏÑÎÖÓÀÃØÎ ŸÊÑÀÓÀØÓÎ×ѽÍÕÖ™ÈÀØÓ»ÓÇÍÏÄѼÎÃÎ ÌÎØÅÀ¼ÍÄÓÀÈÏÕÖÁÈÐÍÎØÌÄÓÎÀÆ˟ÈÒÌÀ ÀØÓ»ÖÓÇÖÅØËÄÓÈÊ»ÖÌÀÖӟÒÇ֊ĽÑÎØÖ ÓѺ×ÎÍÓÕÍÊËÈÒº ¦ÙοÌÄÓÇÍÀϽËØÓÇÒןÒǧ ÕÖÊØѼÀÑ×ÎÖ ÊÀÈÊÀÓÀ×ÑÄÕ̺ÍÎÖ ËÀ½Ö ŠÊÀËÕ̺ÍÎÈÀ͟ÌÄÒÀÒÄÃØΟÊÑÀ ÌÄÓκÍÀ ϽÃÈÒÓÇÌÈÀÁŸÑÊÀÊÀÈÓΟËËÎÒÓÇÍŸËËÇ ÌÄ ÓÀÏËÄοÌÄÍÀÍÀÉÄÌÀÊÑÀ¼ÍÎØÍ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʟ ÊÀÈÓÎÀÆÆοÑÈÀÏ´À͟ÌÄÒÀÍÀÏËÇÒȟÙÄÈ ÙοÌÄ À˼ÌÎÍÎ ÎÈ ÄκËËÇÍÄÖ Ï½ÓÇÌÈÀ ËÎÈÏ½Í ļÍÀÈÎ(FPSHFÄÊļºÉÕ ¶(FPSHFT ÆÈÀÍÀÌÇÍÀÃÈÊ»ÒÎØÌÄÊÀÈÓÎͽËÕÖ ØÏÎÒÓÇÑÈÊÓÈʽŠÀËÎÍÈÊȽÓÕÍ—ËØÒ¼Õ͆ÄüÕÍ •Êļ ÉÀÌÎËÇÔļÖÒÓÀÒÊËÇѽÓÄÑÀÀϽÓÀ¦ÃÈÀ ÏÑÀÆÌÀÓÄØÓ»ÑÈÀ§ÓÇÖÏÀÆÊÎÒÌÈÎÏÎÈÇ̺ÍÇÖ ÎÈÊÎØ̺ÍÇÖ ÁÆÀ¼ÍÄÈέËËÇÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖ ¯GJU ÀÄÈʼÍÇÓÎÖ ÏÎË¿ÆËÕÒÒÎÖ ÏÀËȟÊÀÑÀÁŸ ÍÀ ÊÎÈÍÕÍÈÊ½Ö ÀË˟ÌÄÓÑÇ̺ÍÎÖ¯ÊÀÈÊÄÑüÙÄÈ ϽÍÓÎØÖ•ËËÇÍÈÊοÖ¯(SoDF QPJOUT ÆÈÀÓÇÍ ÄÉÀÑÆ¿ÑÕÒÇÏÄџÒÓÄÀÑƽÓÄÑÀ

¸

ÓÀÍÆÑÀŽÓÀÍÓÎÏÀÑ½Í ÓÎÓÄÓÀÓÄÓ ÌÄÓÎÍÌÀ¿ÑκÍÎÈÊÎÓÎØ„ÄØÊο¢¼ÊÎØ

ÃÄÍļ×ÄÀʽÌÇÎËÎÊËÇÑÕÔļ ÒØÍÄÏÐÖÃÄÍ ɺÑÕÓÈÒÊÀӟ˟ÁÀÌÄÍ ÕÖ×ÐÑÀÊÀÈÒ¿ÌÌÀ×ÎÖ JOEJTUSFTT ÀϽÓÇÍÄϼÒÇÖÌÀÓÈÀÒ̺ÍÇ ÄÒןÓÕÖØÏÄÑÀÓËÀÍÓÈÊ»ØÏÄÑÿÍÀÌÇ Ï½¬ÆÆÄËÀÊÀÈ ÈÊÎ˟ÌÄÑȟ ϟÍÓÕÖ Ç ½ËÇÏÎËØÓÑÀÆÎØÃÈÒ̺ÍÇÊÀÈÄÍÓÎÈÖ×ÄÑÒ¼ ØÏÎÒÓ»ÑÈÉÇÏÑÎÖÓÇ͆ÀËÀÈÎÊÐÒÓÀÈÍÀ¼ÒÀ ÏÎØÏÑÎ×ÐÑÇÒĺÍÀÀÍÄÏÀ¼ÒÔÇÓÎÊËÈÊØÏÄÑ ÇÌÐÍ ÏÀÑÀ̺ÍÄÈ ½ÌÕÖ ÀÑÊÄӟÍÄÅÄËÐÃÇÖ ™ÀÈÒÈƟÏÎØÔÀÀÅ»ÒÎØͺÓÒÈÀÌÀ×ÇÓ¼ÍÀ ÈÃÑØÔļ•ØÑÕÏÀÚÊΠÎÌÈÒÌÀÓÈʽ¥ÀÌļÎÎÈ ÌÄÆÀËÎÄÏÄÍÃØÓÎÓÑÀÏÄÙ¼ÓÄÖÓÇցÄÑÌÀͼÀÖ ÖļÍÀȸÏÕÖÊÈÀÍļÍÀÈ ½ ÓÈÊÈÀÍÌÀÖ ʟÓÒÄÈÓÄËÈÊÐÖÒÄÀØÓ»ÍÓÇÒØÍÓÎÍÈÒ̺ÍÇ ÊØÁÄÑÍÇÓÈÊ»ŸÆÑÀÀÑÕÆ»ÖÊÀÈÒØÌÏÀџÒÓÀÒÇÖ ÀϽÓÀÃÈÄÔÍ»ŽÑÀ ÄÆÐÆÎØÒӟÑÕ‚ÇËÀû ÌÄÅÓȟ×ÍÄÈ ÑÄÏÀÈüÌÎØ ÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓȺ×Õ ÀØÓ½ÍÓÎÍŸÍÔÑÕÏÎ ÀØÓ»ÓÇÌÄÓÀÌÎÍÓºÑÍÀ џÓÒÀÏÎËÈÓÈÊο ÍÀÌÄÄÊÏÑÎÒÕÏļÄÊļºÉÕ ÏÀџÄÊļÍÎÍÓÎÍÀÊÑÈÁÎÔÐÑÇÓÎ ÅÀÈÍÎÌÄÍÈʟ ÌÎͽ×ÍÕÓÎÊÀÈʟÏÕÖÀÌØÍÓÈÊÎÄÏÈÔÄÓÈʟÎ×Ø ÑÕ̺ÍÎÌÏÎØËοÊÎÏÎغÌÎÈÀÙÄÍÀÌÇÍÏÎËØ ʽÏÓÄÓÀÈÆÈÀÓ¼ÏÎÓÀ ™ÀÈÆÄÍÈʟ ÑÄÏÀÈüÌÎØ ÎȆÀÏÀÊÕÍ ÒÓÀÍÓ¼ÍÎÈ ÎÈ„ÎÁºÑÃÎÈ ½ËÎÈÀØÓμÎÈ ÊØÁÄÑÍÇÓÈÊμ ÓºËÎÖϟÍÓÕÍ ÏÎØÁÆÀ¼ÍÎØÍ ÊÀÈÒØÍÀÍÓÈÐÍÓÀÈÌÄÄØÑÕÎÌÎ˽ÆÎØÖÓÎØÖ ̺ÒÀÒÄÀØÓ»ÍÓÇͽËÕÖÒÊÀÓºÍÈÀÒØÆÊØѼÀ ÆÈÀÓÀÄËËÇÍÈʟ×ÑÐÌÀÓÀ ÏÑÎÁÈÁŸÙÎÍÓÀÈ

™¿Ò³Ý¿ÐÖŸÕ ÝÑÖüÌݼÊÍÇÝÍÇÝ Ã͹ÊÊÆÌÃÕÝÉ¿ÇÝÍÇÝ ÃÍÃÊÊÆÌ»ÂÃÕÝ ¹ÖÍ×ÌÝËÎÃÇÝ˹ѿÝÑÒÆÌݤØ;ÊÇ¿Ý·ÖÇÝÑÒÍÝË׿ʼÝÒÆÕ ÝÎÍ×ݹÊÃÅÃÝ ÉÇÝÃÉûÌÆÝÆÝοÊǟÝÒ¿ÇÌ»¿݅ÍÇÍÕÝÒÍÝÖ¹ØÃÇÝÒÍÝË׿ʼ ÌÄÓ´ÄÏÀ¼ÍÕÍ™ÀÈÀʽÌÇÊÈÄÊļÍÇÇÎ˼ÆÎÍ ¦ÌÈÍÓÈÎÊÑÀÓÈÊ»§ÄÌÌÎÍ»ÓÎ؆ÄÓҟËÍÈÊÎØÍÀ ÓÇÍÏÄÈÒÓÎØցÄÑÌÀÍοÖÆÈÀÓÎÍÄÒ̽ÓÕÍ ÀÑÍÇÓÈÊÐÍÃÇÌÎÒÈÄØ̟ÓÕÍÓÎØÖ ÊÈÀØÓ»ÓÎØÖ ÁÆ»ÊÄÓÄËÈʟÌÄÓÇÍÄÏÈÒÓÎË»ÒØÆÆÍÐÌÇÓÎØ ¥Ä¿ÓÎÍÀÎÌÎ˽ÆÎØÓÎØ

ƒ

ºËÕÍÀÏÕ ÒÄÄϼÏÄÃÎJNBHFÊÀÈ ÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀʽ ÓÀÊØÁÄÑÍÇÓÈʟÒÓÄ˺×Ç ÓÎϟÍÄÓÎÏÀÆÊÎÒÌÈÎÏÎÈÇ̺ÍÎÆџÌÌÀš½ÍΠΆŸÆÊÀËÎÖ ÑÄÆÀÌÐÓÎ Ì»ÏÕÖÔÀÏѺÏÄÈÍÀ ѼÉÄÈʟÍÀÊÈ˽ÄÏÈÓºËÎØ֔ƻÊÄÏÎØÁÆ»ÊÄ ÒÓÎ##$ÊÀÈϺÑÀÒÄÆÄÍĺÖÃÄÊÀÓºÒÒÄÑÈÖ ÊØÑÈÎËÄÊÓÈʟ ÓÎØÖÌÄÑÊÄËÎÄÓÀ¼ÑÎØÖ Ì»ÏÕÖ ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÍÀºÒÈÀÙÄ˼ÆÎÓμÌÀÓُϽÓÇÍ ŸËËÇ ÌÈÀÓºÓÎÈÀÏÀÑÎØÒ¼ÀÏÎØʟÍÄÈÓºÓÎÈÄÖ ÃÇËÐÒÄÈÖ Ä ʟÍÄÈÊÀÈ˼ÆÎÊÀËÓ ºÓÒÈÃÄÍļÍÀÈ  ÒÓÇÌÄÓÀÌÎÍÓºÑÍÀÄÉÕÓÄÑÈÊ»ÏÎËÈÓÈÊ» ½ËÀ ×ÑÄȟÙÎÍÓÀÈ ™ÈÄÍкÉÕÓѺ×ÄÈÀØÓ»ÇØϺÑϟÍÓÕÍÏÎËÈ ÓÈÊÎÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÄÔÍÈÊ»ÊÀÌϟÍÈÀ ̺ÒÀ 

ÌÄÓÎEWEÒÓÎ׺ÑÈ

̺ÒÀ™ÀÓ´ÀÑ×ŸÖ Ò×ÄýͽËÎÈÎÈ ÄκËËÇÍÄÖ ÊÀÈÎÈ ÄÎÄËËÇͼÃÄÖº×ÎØÍÌÏÄÈ̺ÒÀÒÓÇÍ ¥ÙοËÈÀËÄÉÀÍÃџÓÎظ×ÈÒÓÎÌØÀ˽ÓÇÖ ¥ÙοËÈÀÖ ÏÎغËÄÆÄÊÈÄÊļÍÇÇÏÀËȟÓÀÈͼÀ †ÎÈÎÖÓÎ׺ÙÄÈÓÎÌØÀ˽•ÃÐ ÊÀÁŸËÀÒĺÍÀ ÌÏÎØʟËÈÒÀÌϟÍÈÀÊÀÈÓÎ̽ÑÈÎÄͽÖÏÑÐÇÍ ÏÎØÓÄËÈʟÌÏÎÑļÍÀ»ÓÀÍÊÀÈ˼ÆÎÄÏÀÆÆÄË ÌÀÓ¼ÀÖÏÎÑÍÎÒӟѯÀÍÄÍͽÇÒÀÊÀËÐÖ¯ÄÊļ ÀϟÍÕÀÍÀÊοÑÊÎØÃÀ ÓÎËÎÈÏ½Í ÇÍÄÎÄËËÇ ÍÈÊ»ÊÎÈÍÕͼÀÌÏÀ¼ÍÄÈÒÓÀÄÍýÓÄÑÀÊÀÈÀÈÃÎÈ ½ÓÄÑÀÓÇÖÆÍÕÒÓ»ÖÏËÀÓÈͺÃÈÀÒÇÌÎʟÓÈÓÇÖ ÇÌÄÃÀÏ»ÖÒÎÎØÌϼÙ

…

ÄϺÑÀÒÀÍ ˺ÄÈ ÓÈÖÎÈÀÆÎÑÀÒÓºÖ ÓÎØÃÈÀÁ½ÇÓÎØÍÓÈÁÈÍÓ¼ ÁŸËÄÊȽÒÎØÖÓÎ ÊÀÓºÁÀÒÀÍÌÄÈÍÓÄÑÍÄÓÈÊ»ÓÀÑÙÀÍȟ ÒØÍÄÊļÍÀ ÏÎØ»ÃÇÏÎØ˟ÍÄÎȏÅÑÈÊÀÍμ¦ÏŸÑÄ ÊØѼÀ ϟÑħÒÓÎØÖÃѽÌÎØÖ À ÀØÓ»ÓÇÍÄÏÈ̽ÑÅÕÒÇ ÓÇÍÀÆʟËÈÀÒÀÍÊÀÍÎÍÈʟÎÈÒÄÊËÄÓÈÀÒ̺ÍÎÈ ­ËËÇÍÄÖ¥ÒÎØÏ ÌÄӟ ͟ÒÎØÀϽüÏËÀÊÀÈ ÎÌÎÍÓÄËÎÏͼ×ÓÇÖÆÈÀÓÇÍØÏÄџÒÏÈÒÇ ˺ÄÈ 

ÓÇÖÅÈË»ÃÎÍÇÖÏËÇÍŸÃÎËÇÖ¥ÙοËÈÀÖ¯À ÔÀ ÏÄџÒÎØÌÄÊÀ˟ÌÄÖÒÓÇÍÊÀÍÓ»ÅËÀÌÀÖÓοÓÇ ÓÇÍŸÍÎÈÉÇ ÄÏÈÎÏÄÙ½ÄϼÏÄÃÎ ÊÀÈϺÑÀÀϽÓÀ ÒÈËÈÊÎÍο×ÀÁØÙȟÓÇÖÄÔÍÈÊ»ÖÌÀÖ Ò×½ËÇÖ Ç†ÀÍÄÏÈÒÓÇ̼ÎØ ˺ÄÈ ŸËËÕÖ ÏÕÖÇÊÀÑÕÓ¼ÃÀ ÇÀÎÑÓ» ÇÊÀÑÀÌÏÀÌϟÌ ÊÄÍÓÑÈʽÓÄÑÇÊØÊËÎÅÎÑÈÀÊ»ÀÑÓÇѼÀÓÇÖ ÏÑÕÓÄ¿ÎØÒÀÖ ÓÄËļÄÃÐÊÀÈϟÍÕÀϽÌÈÀ ÁÃÎ̟ÃÀØϽÊÀӟËÇÂÇ•¼ÍÀÈÄÊļÍÎÈÎÈ ÊÎÌ̺ÍÎÈÓÇÖ¢ËØÌÏÈÀÊ»ÖÏÎØÔºËÎØÍÄÌ ÍÀÁÆÎØÍÒÓÇÍÏÀ×Ø˻ҿÍÓÀÉÇÀϽÓÀ ÓÎØÖ ÄÌÍÀʟÓÒÎØÍÊÀÈÍÀÌÀÖÏÇûÉÎØÍ ÓÀÊÑÀÓÈʟºÉÎÃÀÌÄÓÈÖÀÏÎÙÇÌÈÐÒÄÈÖÏÎØ ÙÇӟÍęμÓÀ ÑÄ ʟÓÈÏÀÈÃȟ†ÀÑÀüÏËÀ ÒÓÇ͆ÄÈÑÀÈÐÖ ÎÈÒØÌÁÀÒÈο×ÎÈÓÕÍTUBHF ¯ÀÌŸÍ ÓÎØÖļ×ÀÉÄןÒÄÈÊÀÈÃÀ¿ÓÎØÖ ¯ÍÀº×ÎØÍÀÏÎÊËļÒÄÈÓÎÍ ÍÃѺÀ̺ÒÀÒÓΕÑÆÀÒ¼ÀÖ ™ÀÈÏÀÑÀʟÓÕ ÀÏÄÑƼÀ ÄÅÎÑÈÀÊÐÍ ÇÏÄÑÈÊÎÏ» ÄÏÈÃÎ̟ÓÕÍ ÆÀÑ ÒӟÒÄÈÖ ÃÈÊÀÒÓÈÊÐÍ ÊËÄÈÒÓμÎÈ «ª¥½ËÇÖÓÇÖ×ÐÑÀÖ †»ÃÀÌÀÖÊÈÄÒ¿ ÑÄ ¥ÙοËÈÀ†»ÃÀÌÀÖ ÎØÒӟÑÎØÌÄ

Š

Η Μυσ-τύρια


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ¢ÈÊÎÍÎ̼À

¬

ÊÑÕÖÄØÀ¼ÒÔÇÓÀÓÀÊÄÑÃÎÒÊÎ ÏÈʟÀÍÀÊËÀÒÓÈʟÓÇÖÀÆÎÑŸÖ ÄÍÄÑÆÎÏÎÈ»ÔÇÊÀÍŸÌÄÒÀ ̽ËÈÖ ÇÊØÁºÑÍÇÒÇÀÍÀÊμÍÕÒÄÓÀͺÀ

ÎÈÊÎÍÎÌÈʟ̺ÓÑÀ¢ÈÀÍÀÓÈÌ»ÒÄÈÖÒÓÀÊÀ¿ÒÈÌÀ ÊÀÈÒÄŸËËÀÏÑÎÚ½ÍÓÀÀÏÎÓØÏÐÔÇÊÀÍÀØÓ½ÌÀÓÀ ºÒÓÕÊÈÀÍÇÀ¿ÉÇÒÇÓÎØ›†ÔÀÓÄÔļÒÄÄÅÀÑ ÌÎÆ»ÀϽÓÈÖšÀÑÓ¼ÎØ ‚ÄʟÃÄÖÏÑÀÓ»ÑÈÀÓÎØËÄÊÀÍÎÏÄüÎغÁÀËÀÍ ¦ÊÀϺËΧÒÓÇÍÓÈÌ»ÓÇÖÁÄÍÙ¼ÍÇÖÏÎØļ×ÀÍ̺ÒÀ ÒÓÈÖÃÄÉÀÌÄͺÖÓÎØÖ•ÈÃÈʽÓÄÑÀÓÎʽÒÓÎÖÓÇÖ

5¢¦™†•„¢§†•˜Šª  •›¢Š¥— ¢£¢˜™•£‚¢Š™¢†¢˜¥£˜”¢ª ¥«•£˜¥¢ªŠ

šÄÓÀͺÀ̺ÓÑÀ ÍÀÊÀÈ ÓÎÒÎÌÏѺÑÎ

ÀÏ˻ֺÅÔÀÒÄÓÀ ÄØÑÐ ÄÍÐÃÄÍØÏ»Ñ×Ä ÁÄÍÙ¼ÍÇʟÓÕÀϽ ÄØÑÐÓÎ˼ÓÑΗÓÈÌ»ÓÇÖ ÊÀӟ̺ÒνÑλÓÀÍ ÄØÑÐÓÎ˼ÓÑÎ ™¿ÊËÎÈÓÇÖÀÆÎџÖÊÀØÒ¼ÌÕÍÄÊÓÈÌοͽÓÈÌÄ ÓÇ̺ÔÎÃÎÓÇÖ¦ØÏÄÑÓÈÌÎ˽ÆÇÒÇÖ§ÓÕÍÀÏÎÔÄ ̟ÓÕÍ ÊÀÈÌÄÃÄÃÎ̺ÍÎÏÕÖº×ÎØÌÄÏÑÀ ÓÇÑÈο×ÎØÖÊÀȽÓÈÇ×ÕÑÇÓÈʽÓÇÓÀÓÇÖ̺ÒÇÖ ÃÄÉÀÌÄÍ»ÖÊØÌÀ¼ÍÄÓÀÈÒÓÀÊØÁÈʟ̺ÓÑÀ 

šÏÎÑļÇÀ¿ÉÇÒÇÓÕÍ

ŠÓÎÌÄÓÀÉ¿ ÊÀÓÀÒÓÇÌÀӟÑ×ÄÖº×ÎØÍÀÑ×¼ÒÄÈ ÓÈÖÀÍÀÓÈÌ»ÒÄÈÖÒÓÀÏÑÎÚ½ÍÓÀÏÎØÏÎØËÎ¿Í ÀÍ ÊÀÈÇÄÅÀÑÌÎÆ»ÓÇÖÀ¿ÉÇÒÇÖÓÎØ›†ÔÀÉÄÊÈ

ÒØÍÓÄËÄÒÓÐÍ›†ÍÀÓ¼ÔÄÓÀÈ ÒÄÈÒ׿ÀϽÓÈÖšÀÑÓ¼ÎØ ÓÎÆÄÆÎͽÖÀØÓ½½ÌÕÖÃÄÍ ÄÌÏÎüÙÄÈÓÀÏÄÈÍÀÒ̺ÍÀ ÊÎџÊÈÀÍÀÓÇÍϺÒÎØÍÒÓÎØÖ

Í»ÒÄÈÒÓÈÖšÀÑÓ¼Î؆ÀџÆÎÍÓÄÖÓÇÖÀÆÎџÖ ÄÊÓÈÌοͽÓÈÒÓÇÍÏËÄÈÎͽÓÇÓÀÓÕÍÏÄÑÈÏÓÐÒÄ ÕÍÓÀÀÆÀԟÀÊѼÁØÍÀͺÕÖ ÊÀÈ˽ÆÕÓÇÖ

ÊÀÓÀÍÀËÕÓºÖÏÑÈͺÑÔÄÈÇ ÐÑÀÓÎØÖ‚ÄÍļÍÀÈ̽ÍÎÎÈ ÁÄÍÙÈ͟ÃÄÖÏÎغÒÏÄØÒÀÍÍÀ

ÏÎËËμÓÀÓÒºÏÕÒÀÍÒÄÁŸÑÎÖÌÀÖÊÀÈϟËÈ

ÀÈÒ×ÑÎʺÑÃÄÈÀÖÎÑÈÒ̺ÍÕÍ •ÍÓÕÌÄÓÀÉ¿ ÒÓÎØÏÎØÑÆļ΢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖ

ÁƟËÎØÍÅџÆÊÀ ÓÀÎÏμÀ ÃÄÍÓÎØÖÀÍÀËÎÆοÒÀÍ Ë˟ÊÀÈÏÎËËμŸËËÎÈ 

ÅԟÍÎØÍÀÈÓ»ÌÀÓÀÁÈÎÌÇ×ÀÍÈÐÍÓÑÎżÌÕÍÆÈÀ ÀÍÀÏÑÎÒÀÑÌÎƺÖÒÓÈÖÓÈ̺ÖÓÕÍÏÑÎÚ½ÍÓÕÍ ÓÎØÖ ÄÍÐǁÄÍÈÊ»ÑÀÌÌÀÓļÀ•ÌÏÎѼÎØÓÎØ

ÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍÎÏμÕÍʟÏÎÈÎÈ ÒÎØÏÄÑÌÀÑÊÄӟÃÄÖ šÄ˼ÆÀ˽ÆÈÀ ÏÎËËμļÍÀÈ ÀØÓμÏÎئʽÁÎØͧÓÈÌÎ˽ÆÈÀ ÌÄÓÎÍÊÀÈÍοÑÆÈÎÒØÍÓÄËÄÒÓ»

ØÏÎØÑÆļÎØ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖÏÑÎ×ÕџÒÄÄÏÀźÖ ÌÄÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓ¼ÄÖÊÀÈÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈÊοÖÒØÍú ÒÌÎØÖÏÑÎÒÏÀÔÐÍÓÀÖÍÀÀÏÎÓѺÂÄÈÅÀÈͽÌÄÍÀ ÀÈÒ×ÑÎʺÑÃÄÈÀÖ ™ÀÈÍÀ»ÓÀÍ̽ÍÎÀØÓ½ÓΦ̟ÑÌÀÑΧÏÎØÔÀ ÏËÇÑÐÒÎØÌÄ•ÏÈÏ˺ÎÍÄØÑÐÒÄʟÔÄËÎÆÀÑÈ ÀÒ̽ÓÇÖ‚•—ÔÀÊËÇÔοÍÍÀÊÀÓÀÁŸËËÎØÍÓÀ

ÏÀÑ´½ÓÈÄÏÈÒ»ÌÕÖÃÄÍŸÑ×ÈÒÄ ÇÄÅÀÑÌÎÆ»ÓÎØ•ÍÃÄÈÊÓÈʟ ÒÓÎÒοÏÄÑ̟ÑÊÄÓ¦.BLSP§ ×ѺÕÒÀÍÌÄÓÎÍͺΛ† ÓÎÍÊÀÓÀÍÀËÕÓ»ÏÎØļ×Ä ÓÇÍÀÓØ×»ºÌÏÍÄØÒÇÍÀϟÄÈ ÄÊļÆÈÀÿÎÊοÓÄÖϟÌÏÄÑÖ —ÌÄÑÎÌÇͼÀºÊÃÎÒÇÖÓÇÖ ÀϽÃÄÈÉÇÖļÍÀÈÇÇšÀÑÓ¼ÎØ ”ŸËÓÄÊÀȽÒÀÃÄÍÏÀ¼ÑÍÎØÌÄ ×ÀÌϟÑÈ

ÏÄѼÏÎØÍÎÈÊÎÊØÑȟÓÇÖ×ÐÑÀÖÆÈÀ ÇËÄÊÓÑÈʽÑÄ¿ÌÀ ¢ÄÈÃÈʽÖŽÑÎÖÊÀÓÀ͟ËÕÒÇÖÒÓÇÍ ÇËÄÊÓÑÈÊ»ÄͺÑÆÄÈÀ ÏÎØ»ÃÇÈÒ׿ÄÈÀϽÓÇÍ †ºÌÏÓÇ ÔÀÄÏÈźÑÄÈÀ¿ÉÇÒÇÓÇÖӟÉÄÕÖÓÕÍ ËÄÏÓÐÍÀ͟ÊÈËÎÁÀÓÐÑÀÆÈÀÓÀÍÎÈÊÎÊØÑȟ ÊÀÈÓÇÖӟÉÄÕÖÓÕÍ ÄØÑÐÀ͟ÊÈËÎÁÀÓÐÑÀ ÆÈÀÓÈÖÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖ —ÄÏÈÁŸÑØÍÒÇÀ͟ÓÄÓÑÀÌÇÍÈÀ¼ÎËÎÆÀÑÈÀÒ̽ ÆÈÀÌÈÀ̺ÒÇÎÈÊÎÆÄÍÄÈÀÊ» ÊÀÓÀ͟ËÕÒÇÓÇÖӟÉÄÕÖÓÕÍ ÊÈËÎÁÀÓÕÑÐÍļÍÀÈ ÄØÑЏØÓ»ÇÊÀÓÀ͟ËÕÒÇ ÏÀÑÀϺÌÏÄÈÒÄʽÒÓÎÖÏÄѼÓÀ ÄØÑÐÆÈÀÓÇÍÊÀÓÀ͟ ËÕÒÇÇËÄÊÓÑÈÒÌοÀ͟ÓÄÓџ ÌÇÍÎ ÎϽÓÄÏÑÎÊ¿ÏÓÄÈÀ¿ÉÇÒÇ ÏÄѼÏÎØÒÓÎØÖËÎÆÀÑÈÀ ÒÌοÖÓÇÖ‚•— š½ÍÎÀϽÓÀÊÀ¿ÒÈÌÀ Î ÌÇÍÈÀ¼ÎÖÏÑÎÛÏÎËÎÆÈÒ̽Ö ÄÏÈÁÀÑ¿ÍÄÓÀÈÊÀӟÄØÑÐÍ ÌÈ˟ÌÄÆÈÀÊÀÏÍÈÒÓºÖ ÊÀ˽ ÔÀļÍÀÈÍÀÏÑÎÄÓÎÈÌÀÒÓοÍÍÀ ÏÑÎÒÔºÒÎØÍÀʽÌÀÄØÑÐÀ͟ ÏÀʺÓÎ ¥ÇͼÃÈÀÒÓÈÆÌ»ÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈÒÓ΂Ç̽ÒÈÎ ÄÓÎÈ̟ÙÎÍÓÀÈÍÀϟÑÎØÍÓÎÏÑÐÓΦÊÎØÓÒ½§ ÃÄÊÀÏÄÍÔ»ÌÄÑÎ ÄÍÐÒÓÎÍÈÃÈÕÓÈʽÓÎ̺À ÏØÊÍÐÍÄÈÇÀÍÇÒØ×¼ÀÆÈÀ¦ÂÀ˼ÃȧÒÓÎÍÎ

❛❛

¢ÈÓÈ̺ÖÓÕÍ ÊÀØÒ¼ÌÕÍ ɺÅØÆÀÍ¢È ÀÍÀÓÈÌ»ÒÄÈÖ ÄÊÓ½ÖÄ˺Æ×ÎØ

❜❜

ÌÈÒÔ½ ÕџÑÈÎ˟ÒÓÈ×ÎÊÀÈÀÏÄ ËÄØÔºÑÕÒÇÓÕÍÀÏÎË¿ÒÄÕÍ ™ÀÈÓÎÊÀʽÃÄÍÒÓÀÌÀӟÄÃÐ •ÏÈÊÀËοÌÄÍÄÖÓÇ×ÀÌÇË»ÏÀÑÀ ÆÕÆÈʽÓÇÓÀÊÀÈÀÍÓÀÆÕÍÈÒÓÈʽ ÓÇÓÀ ÎÈ”ÑØɺËËÄÖ¯ÌÈÀÖÊÀÈ º×ÎØÌÄÓÄÔļØϽÄÓ»ÒÊËÇÑ» ÄÏÈÓ»ÑÇÒǯÄÈÒÇÆοÍÓÀÈ̺ÓÑÀ ÊÀÈÄÊÓ½Ö‚ÇÌÎÒ¼ÎØ šÄÓÀÉ¿ÀØÓÐÍļÍÀÈÇÊÀӟÑ ÆÇÒÇÓÕÍÒØËËÎÆÈÊÐÍÒØÌÁŸ ÒÄÕÍ ÇÀÏÄËÄØÔºÑÕÒÇÓÕÍ ÀÏÎË¿ÒÄÕÍ ÎÈÌÈÒÔÎËÎÆÈʺÖ ÏÄÑÈÊÎϺÖÊÀÈÎÈÄËÀÒÓÈʽÓÄÑÄÖ ÌÎÑźÖÄÑÆÀÒ¼ÀÖ

¥ÎÂÕ̼ÂÕ̟ÊȨ ¢ÈÏÑÎÁ˺ÂÄÈÖļÍÀÈ̟ËËÎÍÃØÒμÕÍÄÖÊÀÈ ÎØÃÄ̼ÀÒ׺ÒǺ×ÎØÍÌÄÓÇÍÄÊÓ¼ÌÇÒÇÓÎØ ÎÈÊÎÍÎÌÈÊοÄÏÈÓÄËļÎØÏÄѼÀÍÀÒÓÑÎÅ»ÖÓÎØ

Ê˼ÌÀÓÎÖÓÎÁ´ÄɟÌÇÍÎÓÎغÓÎØÖÄÊÓ½ÖÀϽ ÓÇÍ¿ÅÄÒÇÏÎØ»ÃǺ×ÎØÌÄ ÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÀ¿ÉÇÒÇ ÓÎØÏËÇÔÕÑÈÒÌοÊÀÈÓÇÖÀÍÄÑƼÀÖ ™ÀÈÎÏÎÍÎʺÅÀËÎÖÒÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽÄÏÈÓÄËļÎ ÒØÍÄ×¼ÙÄÓÀÈ ÊÀÔÐÖÎȦÀÈÌÀÓÇѺ֧ÎÈÊÎÍÎ̼ÄÖ ÏÎؽËÎÈÔÀʟÍÎØÌÄÀϽÄÃÐÊÀÈϺÑÀÌÏÎÑοÍ ÍÀÄÏÇÑğÒÎØÍÓÇÍÀϽÃÎÒÇÓÕÍ̺ÓÑṌÈÀ ÏÀџÃÄÈÆÌÀ ØÏÎËÎƼÙÄÓÀÈÏÕÖÆÈÀʟÔÄ˼ÓÑÎ ÁÄÍÙ¼ÍÇÖÏÎØÔÀ¦Ê½ÁÎØͧÓÀÍÎÈÊÎÊØÑȟ Î ŽÑÎÖÏÎØÄÈÒÏџÓÓÄÈÓÎÊџÓÎÖÔÀÌÄÈÐÍÄÓÀÈ ÊÀӟËÄÏӟ•¼ÍÀÈÅÎѺÖÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÀÀϽ ½ÒÀÌÏÀ¼ÍÎØÍÒÓÎÍÊÑÀÓÈʽÊÎÑÁÀ͟ÀϽʟÔÄ ˼ÓÑÎÊÀØÒ¼ÌÕÍ ËÄÏӟ ¬ÌÄÒÄÖ½ÌÕÖÔÀļÍÀÈÊÀÈÎÈÒØͺÏÄÈÄÖÒÓÎÍ ÏËÇÔÕÑÈÒ̽ÌÄÓÈÖÀØÉ»ÒÄÈÖÓÎØ›†ÊÀÈÓÎØ ŽÑÎØÓÕÍÊÀØÒ¼ÌÕÍ—À¿ÉÇÒÇÓÕÍÒØÍÓÄËÄ ÒÓÐÍÓÎØ›†ÀϽÒÄÊÀÈÀϽÒÄ ÊÀÈÇͺÀÀ¿ÉÇÒÇÓÎØÄÈÃÈÊοŽÑÎØÊÀØÒ¼ ÌÕÍÔÀÄÏÈÁÀÑ¿ÍÎØÍÊÀӟÏÄѼÏÎØÿÎÏÎÒÎ ÒÓÈÀ¼ÄÖÌÎ͟ÃÄÖÓÎÍÏËÇÔÕÑÈÒ̽

Š¿ÍÓÎÌÀ ̟ËÈÒÓÀ ÎÏËÇÔÕÑÈÒ̽ÖÀÍÀ̺ÍÄ ÓÀÈÍÀØÏÄÑÁļÓÎ ÄÍÐÓÇͼÃÈÀÒÓÈÆÌ» ½ÏÕÖ ÒÇÌÄÈÐÍÎØÍÏÀџÆÎÍÓÄÖÓÇÖÀÆÎÑŸÖ Ç¿ÅÄÒÇ ÓÇÖÄËËÇÍÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÔÀÁÀÔÀ¼ÍÄÈ Ï½ÓÇÍŸËËÇÏËÄØџ ÌÄÓÇÍÊÀӟÒÓÀÒÇ ÀØÓ» ÎÈÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖ ÒÓÇÒØÍÓÑÈÏÓÈÊ»ÏËÄÈ ÎͽÓÇӟÓÎØÖ ÀÃØÍÀÓοÍÍÀÀÏÎÑÑÎÅ»ÒÎØÍ ÓÇÍÀÍÀÓ¼ÌÇÒÇÓÕÍÊÎÒÓÎËÎÆÈÊÐÍÏÀÑÀƽÍÓÕÍ ÓÕÍÏÑÎÚ½ÍÓÕÍÓÎØ֏ØÓ½ƼÍÄÓÀÈÄÌÅÀͺÖÀϽ ÓÇÍØÂÇË»À¿ÉÇÒÇ ÏÎØÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÄÓÎÍ ˜ÀÍÎ؟ÑÈÎ΁ÄÍÈʽÖ‚ļÊÓÇÖ¥ÈÌÐ͆ÀÑÀÆÕÆο ÒÓÇ”ÈÎÌÇ×ÀͼÀÊÀÈÓÎÎÏμÎÏÑÀÊÓÈʟÒÇÌÀ¼ÍÄÈ ½ÓȺÍÀÊ˼ÌÀÀÍÀÓÈÌ»ÒÄÕÍÀÑ×¼ÙÄÈ»ÃÇÍÀÃÈÀ ÌÎÑÅÐÍÄÓÀÈÒÓÇÍÀÆÎџ ¢ÃļÊÓÇÖÒÓÇÁÈÎÌÇ×ÀͼÀÓÕÍÓÑÎżÌÕÍÓÎÍ ˜ÀÍÎ؟ÑÈÎÌÄÈÐÔÇÊÄÊÀӟ ˽ÆÕʟÌÂÇÖ ÓÇÖÊÀÓÀ͟ËÕÒÇ֏ÍÓ¼ÒÓÎÈ×ÇÌÄÓÇÍÏÑÎÒϟ ÔÄÈÀÓÇÖÁÈÎÌÇ×ÀͼÀÖÆÈÀÒØÆÊџÓÇÒÇÓÕÍÓÈÌÐÍ ļÍÀÈÊÀÈÀØÓ»ÏÎØÊÀÓÀÁŸËËÄÓÀÈÀϽÓÈÖÀËØÒ¼ ÃÄÖÓÕÍÒοÏÄÑ̟ÑÊÄÓ
¥Î†¢ ¥˜™˜

"ÒşËÈÒÇ •ÑÆÀÒ¼À 50‚—š¢™£¥˜™¢•„„•˜šš Šªšš«¢Š¥—Š•ª£ž†‹™—Š•„˜¥

†ºÌÏÓÇ.ÀÑÓ¼ÎØ•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇ ÊÀÈÀÒÅÀËÈÒÓÈʽ 

—•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇ ÓºÕÖ•¢™ 

ÈÃÑ¿ÔÇÊÄ̺ÒÀÀϽÓÈÖÒӟ×ÓÄÖ ÓÎØ”k†ÀÆÊÎÒ̼Î؆Î˺ÌÎØÕÖÎÈ ÊÎÍÎÌÈÊ»ÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÿÎÁÀÒÈÊÐÍ ÏÑÎÚ½ÍÓÕÍÏÎØÊÈÍοÒÀÍÓÎÁÈÎÌÇ ×ÀÍÈʽÌÎÍÓºËÎÀ͟ÏÓØÉÇÖ ÀË˟ÊÀÈ

›ÛÉ ßÚÙ ›×ÆÕÓ ‘ ¦ÓßÝÉÛÚä×Ú

¥ÌàÓÒÓßÇ ÞßÚ ‘ÌÙÐÛÔÞßÇØÔÚ ›àÓÙÜÙ ÖÌÔ ØÆ×Úâ ßÚä ¡•‘›•®¥

MYU`^[\,[`QZQ`S^

»ÒÀÍÊÀÈÇÏÑÐÓÇ¿ËÇÓÇÖÄÍÃÎÄØ ÑÕÏÀÚÊ»ÖÏÎËÄÌÈÊ»ÖÌÇ×ÀÍ»Ö ­ÍÕ ÒǬÍÔÑÀÊÀÊÀÈ«ŸËØÁÀ —­ÍÕÒÇ

ÓџÓÀÈÊØѼÕÖÌÄÓÀÄÌÅÀÍ»ÌÄƺÔÇ ÓÕÍÄÈÒÎÃÇÌÀÓÈÊÐÍÄÍÈÒ׿ÒÄÕÍ 

ÍÎ̼ÒÌÀÓÎÖ ÀÅοÃÄÍÏÀÑÈÒӟÓÎ Ò¿ÍÎËÎÓÇÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÓÕÍÍÎÌÈÒÌÀ

ÀØÓ»ÓÕÍÏÑÐÓÕÍÈÃÑØÓÈÊÐÍÊÑÀÓÐÍ ÄɺÅÑÀÒÄÓÇͺÌÏÑÀÊÓÇÔºËÇÒ» ÓÎØÖÆÈÀÓÇÍÎÈÊÎýÌÇÒÇÓÎØÊÎÈÍο

ÏÑÎϟÍÓÕÍÒÓÎÍÀÆÑÎÓÈʽÓÎ̺À ÏÎدÏÑÎÚ½ÍÓÎÖÓÎØÄØÑÕÏÀÚÊο ×ѽÍÎدÀÏÎÏÀÑÀÆÕÆÈÊÎÏÎÈ»ÔÇÊÄ

ÓÈÊÐÍÄÓÀ¼ÑÕÍ ÏÎغ×ÎØÍÌÄƟËÄÖ ÃÎÌÈʺÖÊÀÈÃÈÀÑÔÑÕÓÈʺÖÃÈÀÅÎѺÖ ÌÄÓÀÉ¿ÓÎØÖ

̺ËËÎÍÓÎÖ ÓÇÖÄÍÈÀ¼ÀÖÊÎÈÍÕÍÈÊ»Ö ÊÀÈÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÖÏÎÑļÀÖ ÌÄÄÌÅÀÍ» ÊÀÈÃÇËÕ̺ÍÇÓÇÍÏÑÎÎÏÓÈÊ»ÌÈÀÖ ÒÓÄͽÓÄÑÇÖÏÎËÈÓÈÊ»ÖÔÄÒÌÈÊ»ÖÒØ ÆÊѽÓÇÒÇÖ

ÊÀȺÆÈÍÄÄËËÄÈÌÌÀÓÈÊ½Ö ÊÀÈÓÇÖ ÒØÆ×ÑÇÌÀÓÎýÓÇÒÇÖÓÕÍÌÄƟËÕÍ ºÑÆÕÍÓÕÍÒØÌÁŸÒÄÕÍÏÀÑÀ×ÐÑÇ ÒÇÖŠÓÎÈÒÎÙ¿ÆÈÎÓÕÍÕÅÄËÄÈÐÍ ÄÏÈÃÄÈÍÐÒÄÕÍÃÄÍÀÍÀźÑÄÓÀÈÌÄ

¸ÓÀÍ ÒÄÏÄÑȽÃÎØÖÊѼÒÄÕÍ ÄËËļ ÏÄÈÓÎ̺ÒÎÓÇÖÌļÕÒÇÖÓÕÍÄÏÈÓÎʼ ÕÍ ÐÒÓÄÍÀÏÑÎÊËÇÔļÒÓÎ×ÄØ̺ÍÇ À͟ÏÓØÉÇ»ÇÄØ׺ÑÄÈÀÓÇÖØÏÎÓ¼ÌÇ ÒÇÖÓÎØÍÎ̼ÒÌÀÓÎÖ ÒØÍ»ÔÕÖÊÀÈÓÀ

™ÀӟÓÇÍÏÎÑļÀÏÑÎÖÓÇÍÏÑÐÓÇ ÊÀÈÃÄ¿ÓÄÑÇÃÈÄ¿ÑØÍÒÇ ÓºÔÇÊÀÍ ÄÍÓÎͽÓÄÑÀÓÀÏÎËÈÓÈʟÎÑÆÀÍÕ

ÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀÒÓÎÈ×ļÀÇÒÓÀÃÈÀÊ» ÀÏÎÒØÆÊѽÓÇÒÇÓÎØÀÓÄËοÖÊÀÈ ÒÓÑÄÁËοÏÀÑÀÆÕÆÈÊοÈÒÓο ½ÏÕÖ

ÃØÎÌÀÙ¼ ÆÈÀÍÀÀÏÎÊÓÇÔļÆÄÍÈʽ ÀÍÓÀÆÕÍÈÒÓÈʽÏËÄÎͺÊÓÇÌÀ ÊÀӟ ÓÇÍÀÃȟÂÄØÒÓÇÒʺÂÇÊÀÈÏÑÀÊÓÈÊ»

ÓÈʟÒÓÎÈ×ļÀÊÀÈÃÈÀÓØÏÐÔÇÊÀÍÒÄ ÔÄÌÄËÈÐÃǙļÌÄÍÀÊÀÈŠØÍÔ»ÊÄÖÎÈ ÁÀÒÈʺÖÀÑ׺ÖËÄÈÓÎØÑƼÀÖÓÇÖÊÀÈ

ÀÏÎÓØÏÐÍÄÓÀÈÒÓÎÃÑÀÌÀÓÈʟÀÑÍÇ ÓÈʽÈÒÎÙ¿ÆÈÎÓÑÄ×ÎØÒÐÍÒØÍÀËËÀ ÆÐ͏ØÓ»ļÍÀÈÇ̽ÍÈÌÇÏ˺ÎͯÊÀÈ

ÓÇÖÊËÀÒÈÊ»ÖÏÎËÈÓÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ ̼ÀÃȺÉÎÃÎÖÀ͟ÆÊÇÖØϟÑ×ÄÈÀØÓ» ÓÎØÀÏÄØÔļÀÖÅÓÇÍοÄÆÆØÇ̺ÍÎØ

ÎÈÒÊÎÏμÓÇÖ ÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍÎÏμÕÍ ÏÑκ×ÎØÒÀÔºÒÇļ×ÀÍÇŸÍÄØÄÏÈÅØ ˟ÉÄÕÍÊÎÈÍÎÓÈÊ»ÀËËÇËÄÆÆ¿ÇÏÑÎÖ

ÏÑÎÖÓÎÏÀѽÍÀÍÄÏοËÕÓǯÏËÇÆ» ÏÎØÓÑÎÅÎÃÎÓļÓÎÌÄƟËÎ×ѺÎÖÊÀÈ ÓÎØÂÇ˽ʽÒÓÎÖÃÀÍÄÈÒÌο

ÃÀÍÄÈÒÌοÀϽÓÇÍÊÎÈÍ»ÓџÏÄÙÀ ÃÈÀ×ÄÈѼÒÓÑÈÀÓÇÖÊØÊËÎÅÎѼÀÖÓÎØ ÄÍÈÀ¼ÎØÍÎ̼ÒÌÀÓÎÖŠ»ÌÄÑÀ½ËÀ

ÓÈÖ×ÐÑÄÖÓÇÖÃÄ¿ÓÄÑÇÖ»ÓѼÓÇÖÓÀ ׿ÓÇÓÀÖÊÀÈÇÒÓ»ÑÈÉ»ÓÎØÖ ÐÒÓÄÍÀ ÄÏÈÓÄØ×ÔļÒÓÎÎÑÀÓ½̺ËËÎÍÇÎØÒÈ ÀÒÓÈʻҿÆÊËÈÒÇÏÑÎÖÓÎÍÊÎÈÍÎÓÈʽ ̺ÒνÑΏØÓ½ÔÀÊÀÓÎÑÔÕͽÓÀÍ ½×È̽ÍÎÌÄÓÈÖÊÎÈͺÖÄØÑÕÏÀÚʺÖ ÄÏÄÍÿÒÄÈÖ üÊÓØÀÊÀÈÏÑÎÆџÌ ÌÀÓÀ ÊÀӟÓÈÖÏÑÎÕÔÇ̺ÍÄÖ ÀË˟ ÎØÓÎÏÈʺÖ¯½ÏÕÖÀÏÎÃļ×ÓÇÊÄ ¯ÏÑÎӟÒÄÈÖ ÓÄË½Ñ ÀË˟ÏÑÕÓ¼ ÒÓÕÖÊÀÈÊØѼÕÖÔÀØËÎÏÎÈοÍÓÀÍÌÄ ÓÇÍÄÍÀÑ̽ÍÈÒÇÒÓÎÀÍÐÓÄÑÎÃØÍÀÓ½

™ÀӟÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÇÖÏÈÒÓÕÓÈÊ»Ö ÄϺÊÓÀÒÇÖÊÀÈÓÇÖÌÄÓÀÓÑÎÏ»ÖÓ»Ö ×ÐÑÀÖÌÀÖÒÄÎÈÊÎÍÎ̼ÀØÏÇÑÄÒÈ ÐÍ ÄͽÂÄÈÓÇÖÏÑÎÒÀÑÌÎÆ»ÖÓÕÍ ÃÇÌÎÒÈÎÍÎÌÈÊÐÍÌÄÆÄÔÐÍÏÑÎÖÓÇÍ ÄØÓÀɼÀÓÎØŠØÌÅÐÍÎØŠÓÀÔÄѽ ÓÇÓÀÖ ÏÑÎÁË»ÔÇÊÄÊÀӟʽÑÎÍÇ ÍÎÌÈÒÌÀÓÈÊ»ÀÒşËÄÈÀÊÀÈÒÓÀÔÄ ѽÓÇÓÀÓÎØØÏÄÑÓÈÌÇ̺ÍÎØÊÎÈÍο ÍÎ̼ÒÌÀÓÎÖ¥ÎÄØÑÐ ÄÍÐÒÄÊÀËοÖ ÊÀÈÑοÖº×ÄÈÔÄÓÈÊ»ËÄÈÓÎØÑƼÀÌÄÓÀ ÒÓÀÔÄџÄÏÈÓ½ÊÈÀÊÀÈÓÇÍÏÈÒÓÕÓÈÊ»

ÀØӟļÍÀÈÀÿÍÀÓÀ ÒÄÒÇÌļÎÓºÓÎÈÎ ÏÎØÎÈÄÊÓ½ÖÄØÑÐÎÈÊÎÍÎ̼ÄÖÓÇÖ ••ÀÍÓÈÌÄÓÕϼÙÎØÍÓÇÍÊѼÒÇÌÄ ÊÀË¿ÓÄÑÎØÖ½ÑÎØÖÀϽÓÈÖÎÌÎÄÈÃļÖ ÏÄѼÏÎØÎÈÊÎÍÎ̼ÄÖÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖ ¢ÈÄØÑÕÏÀÚÒÓºÖÀÍÓÈËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÈÌÄ Ô˼ÂÇÓÈÖÃØÒÊÎ˼ÄÖÊÀÈÓÈÖÀÍÓÈÀÍÀ ÏÓØÉÈÀʺÖÀØÓºÖÌÎÍÎÃÑÎÌ»ÒÄÈÖÏÎØ ÄÏÈÁŸËËÄÈÇŸÊÀÌÏÓÇÊÀÈ×ÕѼÖÄÍÀË ËÀÊÓÈʺÖÃÈÄɽÃÎØÖÍÎÌÈÒÌÀÓÈÊ» ÏÎËÈÓÈÊ»¢È¦”ÑØɺËËÇÍÄÖ§ ½ÌÕÖ ÀÑÊοÍÓÀÈÒÓÎÒÓÄÑĽÓØÏÎÊÀÈÏÀ

ÄϼÏÄÃÎÓÕÍÌÈÒÔÐÍ ÓÕÍÒØÍӟÉÄ ÕÍ ÓÕÍÏÀÑÎ×ÐÍÓÎØ™ÎÈÍÕÍÈÊο ™ÑŸÓÎØÖ ̺ÒÀÀϽÓÇÃÈÀÑÊ»ÁÄË

ÄϺÊÓÀÒÇ ÒĦüÒÄÊÓÎØÖ§×ѽÍÎØÖ ½ÏÕÖÇÒÇÌÄÑÈÍ»ÒØÆÊØѼÀ ËÄÈÓÎØÑ ÆļÕÖÀÒÅØÊÓÈʽÖÊËÎȽÖ•¼ÍÀȺÍÀ

ÑÕ×Ç̺ÍÎÓÑÎÌÎËÀÆÍÈʽÄÏÈ×ļÑÇÌÀ ¦¨ÀÍÀËÎÆÈÒÓļÓÄϽÒÎÔÀļ×ÀÌÄØÏÎÓÈÌ» ÒÄÈÓÇÃÑÀ×Ì»ØÏ´ÀØÓºÖÓÈÖÒØÍÔ»ÊÄÖ¨§ 

Ó¼ÕÒÇÊÀÈÄϺÊÓÀÒÇÓÕÍÏÎËÈÓÈÊÐÍ ÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÖÒØÍÎ×»Ö ÏÎØÇÃÈÀÑÊÐÖ ÀØÉÀͽÌÄÍÇÏÀÑÀÆÕÆÈʽÓÇÓÀÓÇÖ ÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÔÀÄϺÓÑÄÏÄ ŠÓÇ×ÐÑÀÌÀÖÓÀÏÎËÈÓÈʟÄÏÈ×ÄÈÑ» ÌÀÓÀÆÈÀÓÇͺÍÓÀÉ»ÌÀÖ ÏÎØÊÀÓÀ ÅÀÍÐÖØÏÄѼÒ×ØÒÀÍÓÕÍÊÎÈÍÕÍÈÊÎ ÎÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ »ÒÀÍÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÒØ ÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀÊÀÈÏÄÈÒÓÈʟ ÌÎËÎͽÓÈ ÏÎË˟ÄÉÀØÓÐÍ ÊØѼÕÖÀØӟÏÎØ ÒØÍÇÔ¼ÙÎØÌÄÍÀÀÏÎÊÀËοÌĦÄÔÍÈ ʟ§ ļÍÀÈÀʽÌÇÒÄÄÊÊÑÄ̽ÓÇÓÀžÖ ÏÑÎÖÓÀŸËËÀ ÇÕźËÄÈÀÏÑÎÒÌÄ

TVJHFOFSJTÊÎÈͽͽÌÈÒÌÀ ×ÕѼÖÓÈÖ ÄØÄÑÆÄÓÈʺÖËÄÈÓÎØÑƼÄÖÓÎØÄÍÈÀ¼ÎØ

ÕҟÍÀØÓ½ÍÀ»ÓÀÍÓÎËØÓÑÕÓÈʽ ÄÏÈ×ļÑÇÌÀÄɽÃÎØÀϽÓÇÒÇÌÄÑÈÍ»

ÏÎË¿ÓÕÖÄϼÊÀÈÑÎļÍÀÈ ÄͽÂÄÈÄÉÄ˼ÉÄÕÍ ÓÎÁÈÁ˼ÎÓÎ؏˚ÇÓѽ ÏÎØËÎئ¥ÎÓºËÎÖÓÎØÊÎÈÍÕÍÈÊοÊџÓÎØÖ§ ÊѼÒÇÊÀȽ×ȺÍÀÓÄÓÑÈÌ̺ÍΦÌÎÈÑÎ ˽ȧϟÍÕÒÓÎÏÓÐÌÀÓÇÖÏÀÑÀÆÕÆÈ Ê»ÖÀÏÀɼÕÒÇÖÓÕÍÒØÆÊÑÈÓÈÊÐÍÌÀÖ ÏËÄÎÍÄÊÓÇ̟ÓÕÍØӟÓÀÃÄÃÎ̺ÍÀÏÑÎÊ¿ÏÓÎØÍ ÊØѼÕÖÀϽÓÎÊÀÈÌÄӟ Ï½Ó½ÓÄÓÎÈÒ×Øѽ•ØÑÕÏÀÚʽ ™ÎÈÍÕÍÈʽ™ÑŸÓÎÖØϽÊÄÈÓÀÈÒÄ

ÃÈÀÑÊ»ÒØÑѼÊÍÕÒǥΚŸÀÒÓÑÈ×Ó ÒÇÌÀÓÎýÓÇÒÄÓÇÌÄƟËÇÒÓÑÎÅ» ÓÇÖ••ÏÑÎÖÓÎÍÍÄÎÅÈËÄËÄØÔÄÑÈ Ò̽ÊÀÈÓÀÏÑÎӟÆÌÀӟÓÎ؏ØÓ½

½ÓÀÍÌÄÓÇŠØÍÔ»ÊÇÓÎØšŸÀÒÓÑÈ×Ó ØÏÄѼÒ×ØÒÀÍÓÀÎÈÊÎÍÎÌÈʟ ÃÇÌÎÒÈ ÎÍÎÌÈʟÊÀÈÌÎÍÄÓÀÑÈÒÓÈʟÊÑÈÓ»ÑÈÀ À͟ÏÓØÉÇÖ¢ÈÏËÇѺÒÓÄÑÀÍÎÇÌÀ

ÒØÍÓÄ˺ÒÓÇÊÄ̺ÒÀÒĺÍÀÊ˼ÌÀ ÆÄÍÈÊÄØ̺ÍÇÖÒØÊÎşÍÓÇÒÇÖʟÔÄ ÒØËËÎÆÈÊοÒ×ÄÃÈÀÒÌοÊÀÈÑØÔÌÈ ÒÓÈÊοÄ˺Æ×ÎØÄϼÓÇÖÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»Ö

ÓÎÃÎÓÇ̺ÍÄÖºÍÍÎÈÄÖÓÇ֕ͽÓÇÓÀÖ ÊÀÈÓÇÖ™ÎÈͽÓÇÓÀÖÀÍÓÈÊÀÓÀÒӟÔÇ ÊÀÍÌÄÓÈÖÄØÅÇÌÈÒÓÈʺÖÃÈÀÊÇÑ¿ÉÄÈÖ ÏÄѼÓÇÖŠ¿ÆÊËÈÒÇÖÊÀÈ™ÎÈÍÕÍÈÊ»Ö ŠØÍÎ×»Ö ÓÇÒÓÈÆÌ»ÏÎØÎÈÀÆÎÑÀ¼ÄÖ ÀÑ׺ÖÏÎØØÈÎÔÄÓ»ÔÇÊÀÍÄϺÅÄÑÀÍ ÓÈÖÏÑÐÓÄÖÑÕÆ̺ÖÒÓÎÎÈÊÎýÌÇÌÀ ÓÇÖÀËËÇËÄÆÆ¿ÇÖÊÀÈʟÔÄŸËËÎÏÀ џÏÑÎÎÈÕͼÙÎÍÓÀÍÓÇÍÎØÒÈÀÒÓÈÊ» Ò¿ÆÊËÈÒÇÓÕÍÃÈÀÅÎÑÄÓÈÊοÄÏÈϺ ÃÎØÀ͟ÏÓØÉÇÖÎÈÊÎÍÎÌÈÐ͏ØÓ½Ö ÎÒÓ½×ÎÖÔÄÕÑ»ÔÇÊÄ ÀϽÏÎËËοÖ ÃÈÎÑÀÓÈÊοÖÏÎËÈÓÈÊοÖÓ½ÓÄ ½ÓÈ ļÍÀÈÌÈÀÄËÊØÒÓÈÊ»×¼ÌÀÈÑÀÏÎØÃÄÍ ÔÀÌÏÎÑοÒÄÏÎÓºÍÀÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈ ÇÔļ×ÕѼÖÓÇÍÊÎÈÍÎÓÈÊ»ÑØÔÌÈÒÓÈÊ» ÄÏÄͺÑÆÄÈÀÄϼÓÕ͏ÆÎÑÐÍ ÏÎËÈÓÈÊ» ÏÎغÊÓÎÓÄÄÉÎÒÓÑÀʼÒÓÇÊÄ ÀʽÌÇ ÊÀÈÀϽÓÎËÄÉÈ˽ÆÈÎÓÇÖ••

ËÄÈÓÎØÑƼÀÖ¢×ÑÇÌÀÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽÖ ÓÎ̺ÀÖ ÌÄÓÇÍÀÏѽÒÊÎÏÓÇÏ˺ÎÍ ÊØÊËÎÅÎѼÀÓÕÍÊÄÅÀËÀ¼ÕÍ ÀÍÀÃļ ×ÔÇÊÄÕÖÎͺÎÖÑØÔÌÈÒÓÈʽÖÏÀџ ÆÎÍÓÀÖ ÕÖÎͺÎÖÌÄƟËÎÖ¦ÏÀ¼ÊÓÇÖ§ ÓÇÖÏÀÆÊÎÒÌÈÎÏμÇÒÇÖ—ÀÊÀÑÈÀ¼À ÏÓÐÒÇÓÎØØÏÀÑÊÓοÒÎÒÈÀËÈÒÌο ÏÄÑȺÁÀËÄÌÄÀÍÀÉÈÎÏÈÒÓ¼ÀʟÔÄ ÀÍÓ¼ÔÄÓÇÓÎØÍÄÎÅÈËÄËÄØÔÄÑÈÒÌο ÏѽÓÀÒÇ—»ÓÓÀÓ»ÖÒ×ÄÃÈÀÒ̺ÍÇÖ ÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÓÇÖÊÎÌÌÀÓÈÊÎÊÑÀÓÈÊ»Ö ÓÀÉÈʽÓÇÓÀÖÃÄÍÄϺÓÑÄÏÄÓÇÍŸÑ ÔÑÕÒÇÄÍÀËËÀÊÓÈÊοÌÄÓÑÈÎÏÀÔοÖ ˽ÆÎØ Š´ÀØÓ½ÓÎÊ˼ÌÀ ÊÀÈÕÖÀϽÑÑÎÈÀ ÓÎØšŸÀÒÓÑÈ×Ó ÆÄÍÍ»ÔÇÊÄÓΊ¿Ì ÅÕÍΊÓÀÔÄѽÓÇÓÀÖÊÀȏ͟ÏÓØÉÇÖ ÏÎØÎÀÑÌÎÃȽÓÄÑÎÖÀϽÏÎËËοÖ ŸËËÎØÖÄØÑÕÏÀÚÒÓ»Ö–ÀÊ ÓÄ˽Ñ ÄÏÎͽÌÀÒĦÙÎØÑËÎÌÀÍÿÀ§ÊÀÈÎ ÍÎÌÏÄ˼ÒÓÀÖ†ÕË™ÑοÆÊÌÀͦŠ¿Ì

•ÏÈÊÎÈÍÕÍ»ÒÓÄ

ÅÕÍÎÁËÀÊļÀÖ§šÄÓΊ¿ÌÅÕÍÎ ÀØÓ½ÄÆÊÀÓÀËļÅÔÇÊÀÍÎÑÈÒÓÈʟÎÈ ÀÑ׺ÖÄͽÖÃÈÀÅÀÈͽÌÄÍÎØÊÑÀÓÈÊο

šÄÓÇͦ­ÍÕÒÇÆÈÀÓÇͪÏÄџÒÏÈÒÇÓÇÖ•ÑÆÀÒ¼ÀÖÊÀÈÓÎØ™ÎÈÍÕÍÈÊο™ÑŸÓÎØÖ§ ÒÓÀÓÇ˺ÅÕÍÀ ÊÀÔÐÖÊÀÈ ÒÓÎFNBJMLPJOXOJLPLSBUPT!IPUNBJMDPN —ÍÄÎÒ¿ÒÓÀÓǦ­ÍÕÒÇÆÈÀÓÇͪÏÄџÒÏÈÒÇÓÇÖ•ÑÆÀÒ¼ÀÖÊÀÈÓÎØ™ÎÈÍÕÍÈÊο™ÑŸÓÎØÖ§ÊÀ Ëļ½ÏÎÈÎÍÒØÌÌÄѼÙÄÓÀÈÓÈÖÃÈÀÏÈÒÓÐÒÄÈÖ ÓÈÖÀÍÇÒØ×¼ÄÖÊÀÈÓÈÖÏÑÎÆÑÀÌÌÀÓÈʺÖÓÇÖÔºÒÄÈÖ ÍÀÄÍÐÒÄÈÌÀÙ¼ÓÇÖÓÇÅÕÍ»ÓÎØÊÀÈÓÇÃџÒÇÓÎØ

ØÏÄÑÊÑÀÓÈÊοÊÄÛÍÒÈÀÍÈÒÌο ÏÎØ ļ×ÄÄÏÀͺËÔÄÈÕÖÀÍÓÀ͟ÊËÀÒÇ ÓÎØšŸÇÓÎØÊÀÈÓÕÍÍÄÀÍÈÊÐÍ ÄÉÄƺÑÒÄÕÍÓÇÖÃÄÊÀÄÓ¼ÀÖÓÎØ ´—ËÎÆÈÊ»ÓÕÍÓÑÀÏÄÙÈÓÐͺÆÈÍÄ ÇÊØѼÀÑ×ÇÏÎËÈÓÈÊ»ÓÇÖ•¢™— ÀÍÄɟÑÓÇÓÇ•ØÑÕÏÀÚÊ»™ÄÍÓÑÈÊ»


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇ.ÀÑÓ¼ÎØ¥ÑŸÏÄÙÀÀÍÀÃļ×ÔÇÊÄÕÖŸÆÑØÏÍÎÖ

ÓÎØÊÎÈÍÕÍÈÊÎÀÒÅÀËÈÒÓÈÊοÒØ ÒÓ»ÌÀÓÎÖ ÐÒÓÄÓÎÄÍÃÈÀźÑÎÍÓÇÖ

ÅÑÎØѽÖÓÕÍÊÑÈÓÇѼÕÍÓÎØ ÀϽÓÀ ÎÏμÀÀÏÎØÒ¼ÀÙÄʟÔÄÌÄÓÑ»ÒÈÌÎÖ

ÊÎÈÍ»ÖÆÍÐÌÇÖÍÀÀÏÎÒÏÀÒÓļÀϽ

ÃļÊÓÇÖÀÍÔÑÐÏÈÍÇÖÊÀÈÊÎÈÍÕÍÈÊ»Ö

ÓÀÌļÙÎÍÀÊÀÈÊÀÔÎÑÈÒÓÈʟÊÀÈÍÀ ÀÏÎÃÄ×ÔļÀÃÈÀÌÀÑÓ¿ÑÇÓÀÓÈÖÀÍÀ

À͟ÏÓØÉÇÖ¸ÓÀÍÒÓÎÔÄÌÄËÈÐÃÄÖ ºÆÆÑÀÅÎÀÏÎØÒȟÙÄÈʟÔÄÀÍÀÅÎџ 

ÆÊÀ¼ÄÖÄÍÃÎÒØÒÓÇÌÈʺÖÏÄÑÈÊÎϺÖ

ʟÔÄÀÑ×»ÊÀÈʟÔÄÏÑÎÎÏÓÈÊ»ÆÈÀÓÎ ÄØÑÕÏÀÚʽÊÎÈÍÕÍÈʽÌÎÍÓºËÎ ÏÎØ

ÊÀÈÄÏÈÃÄÈÍÐÒÄÈ֏ʽÌÇÊÀÈÓÀÊÀÔÀ ÑÐÖÍÄÎÅÈËÄËÄ¿ÔÄÑÀ̺ÓÑÀÄÏÈ×ÄÈ

ÃÈÀÊѼÍÄÈÓÈÖ×ÐÑÄÖÓÇÖ•ØÑÐÏÇÖºÍÀ

ÑÇÌÀÓÈÊ»ÖÀÍÀÃȟÑÔÑÕÒÇÖÄͽÂÄÈ

ÍÓÈŸËËÕÍÎÈÊÎÍÎÌÈÐÍ Ó½ÓÄÎÏÑÎÒÀ ÍÀÓÎËÈÒ̽ÖÏÑÎÖÓÀÍÄÎÅÈËÄËÄ¿ÔÄÑÀ

ÈÃÈÕÓÈÊÎÏμÇÒÇÖÓÕÍ‚•™¢ ½ÏÕÖ ÀØӟÓÕÍÏÑÎÆÑÀÌ̟ÓÕÍÄÔÄËÎØÒ¼ÀÖ

ÏÑÎӟÆÌÀÓÀƼÍÄÓÀÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎ

ÄɽÃÎØÏÎØÄÏÈÁŸÑØÍÀÍÓÎÀÒÅÀËÈ ÒÓÈʽÒ¿ÒÓÇÌÀ ÃÄÍÓÀÏÑÎÒÌÄÓÑοÍ

ÀϽÄÌÅÀÍ»Ö ¢ÓѽÏÎÖÏÑÎÐÔÇÒÇÖÓÇÖŠØÍÔ»ÊÇÖ

ÕÖÌÄÈÎÍÄɼÄÖÓ»ÖͺÀÖÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»Ö ËÎÆÈÊ»Ö ÀË˟ÕÖÄ¿ÍÎÈÄÖÓÎØÊÎÈÍÕ

ÓÎØšŸÀÒÓÑÈ×ÓÀϽÓÇÍ»ÃÇÃÈÀ ÌÎÑÅÕ̺ÍÇÄØÑÕÏÀÚÊ»ÓÄ×ÍÎÃÎÌ» ÃÇÌÈοÑÆÇÒÄÎÑÈÒ̺ÍÄÖϟÆÈÄÖÒØ

ÍÈÊÎÀÒÅÀËÈÒÓÈÊοÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖ— ÒØÍÄÈÃÇÓ»ÄÏÈËÎÆ»ÓÇÖÀÏμËÕÒÇÖ ÓÇÖÄÑÆÀÒ¼ÀÖÀϽÓÀÔÄÒÌÈʟÊÀÈÊÎÈ

ÌÏÄÑÈÅÎѺÖ—ÊÀӟÓÎÃØÍÀÓ½ÍÀÏÎ ÅØÆ»ÓÕÍÃÇÌÎÂÇÅÈÒ̟ÓÕÍÊÀÈÓÕÍ ÄÊÓÄÓÀ̺ÍÕÍÏÑÎÃÇÌÎÂÇÅÈÒÌÀÓÈ

ÍÕÍÈʟÓÇÖ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʟ ÊÀÔÈÒӟ ÓÀØÏÎÒØÒÓ»ÌÀÓÀÓÎØ™ÎÈÍÕÍÈÊο ™ÑŸÓÎØÖÄËËÄÈÌÌÀÓÈʟ•ŸÍÄÏÈ×ÄÈÑ» ÒÄÈʟÏÎÈÎÖÍÀÒØÍúÒÄÈÓÈÖÆÄÍÈÊÄØ

ÊÐÍÒØÙÇÓ»ÒÄÕͺÆÈÍÄŸÓØÏÇ ÀË˟ ÏÑÕÓÄ¿ÎØÒÀÊÎÈÍÎÓÈÊ»ÍÓÈÑÄÊÓ¼ÁÀ ¥ÎÃÇÌÎÊÑÀÓÈʽºËËÄÈÌÌÀÊÀÓºÒÓÇ

̺ÍÄÖÄغËÈÊÓÄÖÌÎÑźÖÄÑÆÀÒ¼ÀÖÌÄ ÓÇÍÊÀ×ÄɼÀÓÎØÀÒÅÀËÈÒÓÈÊο Ó½ÓÄ Ó¼ÔÄÓÀÈÄÊÓ½ÖÒØÒÓÇÌÈÊ»ÖËÎÆÈÊ»Ö ¥ÎÒ¿ÒÓÇÌÀÄÏÈÔØÌļÊÀÈÇÒ׺ÒÇ

̽ÍÈÌÎÖÒ¿ÌÌÀ×ÎÖÓÇÖÄØÑÕÏÀÚÊ»Ö ÄË¼Ó ÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÇÏÑÎÛϽÔÄÒÇÆÈÀ ÍÀÄÑƟÙÄÓÀÈÀÏÄѼÒÏÀÒÓÇØϺÑ ÓÕÍÒØÌÅÄѽÍÓÕÍÓÕÍÄØÑÕÏÀÚ ÊÐÍËÀÐÍ™ÀȽÏÎØÃÄÍÌÏÎÑļÍÀ ÀÏÎÅÄØ×ÔļǺÊÅÑÀÒÇÓÇÖËÀÚÊ»Ö ÊØÑÈÀÑ×¼ÀÖ ÎÈŠØÍÔ»ÊÄÖÏÑÎÒźÑÎ ÍÓÀÈÕÖÄÍÈÀ¼Î½ËÎÆÈÀÀϽÑÑÈÂÇ» ÀÏÎÃÎ×» ÐÒÓÄÍÀļÍÀÈÿÒÊÎËÇÇ ÊÀÓÀ»ÅÈÒ»ÓÎØÖ ÀÅο ÌÀÙ¼ÌÄÓÀ ÄÒÓÈÀÙ½ÌÄÍÀ¦ÊÀʟ§ ÏѺÏÄÈÍÀÀÏÎÑ ÑÈÅÔοÍÊÀÈŸËËÄÖÒÓÎÈ×ÄÈÐÃÄÈÖÑØÔ ̼ÒÄÈ֏ØÓ»ÇÏÄѼÄÑÆÇÏѽÒËÇÂÇ ÓÎØÃÇÌÎÊÑÀÓÈÊοÍλÌÀÓÎÖļÍÀÈ ÀÏÎË¿ÓÕÖÒØÌÁÀÓ»ÌÄÄËÈÓ¼ÒÓÈÊÄÖ ÊÀÈÎËÈÆÀÑ×ÈʺÖÀÍÓÈË»ÂÄÈÖ—ÄËËÇÍÈÊ»ÏÄѼÏÓÕÒÇļÍÀÈÄÍ ÃÄÈÊÓÈÊ»•ÍнËÄÖÎÈÃÇÌÎÒÊÎ

Ï»ÒÄÈÖÏÀÑÎØÒȟÙÎØÍÓÎØÖ­ËËÇÍÄÖ ÕÖÓÎØÖÏ˺ÎÍÄØÑÕÏÀÚÒÓºÖ ÎØÃļÖ ÏÎÓºÈÔ¿ÍÕÍʽÌÌÀÓÎÖÄÉÎØÒ¼ÀÖ ÀÏÎÓ½ËÌÇÒÄÍÀÔºÒÄÈÒÄÄØÑļÀ ÒØÙ»ÓÇÒÇÊÀÈÒÄÃÇÌλÅÈÒÌÀ ºÍÀÊѼÒÈÌÎÄØÑÕÏÀÚʽÊļÌÄÍÎŠÄ ŸËËÄÖ×ÐÑÄÖ ÏÎØÓÀÎËÎÊËÇÑÕ̺ÍÀ ÃÇÌÎÊÑÀÓÈʟÔºÒÌÈÀÃÄÍÄÏÈÓѺÏÎØÍ ÃÈÀÑÊļÖØÏÄÊÅØƺÖ ½ÏÎØÁÄÁÀ¼ÕÖ ÄÏÈ×ÄÈÑ»ÔÇÊÄÄÈËÈÊÑÈÍ»ÖÒØÙ»ÓÇÒÇ ÓÀÁÀÒÈʟÊļÌÄÍÀÊÀÓÀÂÇżÒÓÇÊÀÍ ÀË˼À ¢ËËÀÍüÀ ˜ÑËÀÍüÀÊËÏ ÆÈÀÍÀÊØÑÕÔοÍÌÄӟ ļÓÄÃȟÓÇÖ ÄËÄÆ×½ÌÄÍÇÖÊÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊ»Ö ÎÃο ÏÀџÓÈÖØÏÎÒ׺ÒÄÈÖÆÈÀÃÇÌÎ ÂÇżÒÌÀÓÀÓÕÍÀÑÌÎüÕÍÇÆÄÓÐÍ ļÓÄÌÄͺÀÃÇÌÎÂÇżÒÌÀÓÀ ̺ÒÀÒÄ ºÍÀÊ˼ÌÀÓÑÎÌÎËÀÆÍÈÊ»ÖØÒÓÄѼÀÖ ÏÀÑÀÏ˟ÍÇÒÇÖ ÀÔºÌÈÓÕÍØÏÎÒ׺ ÒÄÕÍÊÀȦÄÉÀÆÎÑÐͧÈÊÀÍÎÏμÇÒÇÖ ÀÈÓÇ̟ÓÕÍÃÈÀŽÑÕÍÊÎÈÍÕÍÈÊÐÍ »ÄÔÍÈÊÐÍÎ̟ÃÕÍ—ÏÄÑÈϺÓÄÈÀ ÓÇÖŠØÍÓÀÆÌÀÓÈʻ֊ØÍÔ»ÊÇÖļÍÀÈ ÆÍÕÒÓ»šÄÓÇÌÄÓÎÍÎÌÀÒ¼ÀÓÇÖÒÄ ¦ŠØÍÔ»ÊÇÆÈÀÓÇËÄÈÓÎØÑƼÀÓÇÖ•Ø ÑÕÏÀÚʻ֭ÍÕÒÇÖ§ÊÀÈÌÄÓÇͦ¨ÀË

ËÀÆ»ÓÇÖÔºÒÇÖÓÕÍÄÑÆÀËļÕÍÒÓÇÍÄÑ ÆÀËÄÈÎÔ»Êǧ ÊÀӟÓÇÍÄÉÎÌÎËÎÆÇÓÈÊ» ÅџÒÇÓÎØÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÓÕÍÒÎÅÐÍ Ê–ÈÒʟÑ Ó´•ÒÓºÍ ŸÑ×ÈÒÄÍÀÈÒ׿ÄÈ ÀϽ —ŠØÍÔ»ÊÇÓÇÖ„ÈÒÒÀÁÐÍÀÖ ÒØͺÏÄÒÄÌÄÓÇÍØÏÎ×ÐÑÇÒÇÓÎØÄÑÆÀÓÈÊοÊÀÈÍÄÎËÀȼÒÓÈÊÎØ ÊÈÍ»ÌÀÓÎÖ ÓÇÍÄÍÒÕ̟ÓÕÒÇÄͽÖ ÌÄƟËÎØÓÌ»ÌÀÓÎÖÓÇÖŠÎÒÈÀË ÃÇÌÎÊÑÀÓ¼ÀÖÒÓÎÒ¿ÒÓÇÌÀÓÎØ ÍÄÎÅÈËÄËÄ¿ÔÄÑÎØÌÎͽÃÑÎÌÎØÊÀÈ ÓÇÍÊØÑÈÀÑ×¼ÀÓÕÍ¥ÑÀÏÄÙÐÍÊÀÈÓÕÍ «ÑÇÌÀÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ¢ÑÆÀÍÈÒÌÐÍ ÄϼÓÇÖÏÑÀÆÌÀÓÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ­ÓÒÈ ÓÀÊļÌÄÍÀ ÓÀ½ÑÆÀÍÀÊÀÈÇ‚ÈμÊÇÒÇ ÓÇÖ••ϺÑÀÒÀÍÒÓÀ׺ÑÈÀÀÊÑÀ¼ÕÍ ÍÄÎÅÈËÄËÄ¿ÔÄÑÕÍÊ¿ÊËÕÍ ÒÓÎØÖ ÎÏμÎØÖÓÎÀÒÔÄͺÖÁÄËÇÍÄʺÖÓÕÍ ÏÎËÈÓÈÊÐÍÇÆÄÓÐÍÊÀÈÓÕÍŠØÌÁÎØ˼ ÕÍŸÅÇÒÄÌÄƟËÀÏÄÑÈÔÐÑÈÀÀØÓÄ ͺÑÆÄÈÀÖ¥À˽ÌÏÈÓÕÍ”ÑØÉÄËËÐÍ ÏÎËËÀÏËÀÒȟÒÓÇÊÀÍÊÀӟÓÀÀÌÄ ÑÈÊÀÍÈʟÏѽÓØÏÀ—ÃÎÆÌÀÓÈÊ»Óο ÃÇÌÎÒÈÎÍÎÌÈÊοÒØÍÓÇÑÇÓÈÒÌο ÊØÑȟÑ×ÇÒÄÀÏÎË¿ÓÕÖ—¦ÇÔÈÊ»§ ÓÇÖÄÏÈÓѺÏÄÓÀÈÍÀÒ×ÄÓÈÊÎÏÎÈļÓÀÈ ̽ÍÎͽÓÀÍÏѽÊÄÈÓÀÈÍÀÃÈÀÊѼÍÄÈ ÌÄÓÀÉ¿ÌÄƟËÕÍÊÀÈÌÈÊÑÐÍÏÄÑÈ ÅÄÑÄÈÀÊÐÍ×ÕÑÐÍ ÌÄÓÀÉ¿ÌÄƟËÕÍ ÊÀÈÌÈÊÑÐÍÒØÌÅÄѽÍÓÕÍ¢ØÃÄ¼Ö Ï× ºÂÄÉÄÓǁÄÑÌÀͼÀÆÈÀÓÇÍÊÀÔ» ËÕÒÇÓÕÍÌÈÒÔÐÍÒÓÎÏÑÎÄÓ¼ÀÖ ÄϼÏÄÃÎ ÃÇËÀûʟÓÕÀʽÌÇÊÀÈ ÓÎØÄÏÈÓÑÄÏÎ̺ÍÎØÀϽÓΊ¿ÌÅÕÍÎ ŠÓÀÔÄѽÓÇÓÀÖ—•ØÑÐÏÇÓÕÍÏÎË ËÐÍÓÀ×ØÓ»ÓÕÍÃÇÌÈÎØÑÆļÓÀÈÌÄÓÇÍ ÄÅÀÑÌÎÆ»ÓÎØŠØÌÅÐÍÎØ ÏÎØØÏÎ

Ó¼ÔÄÓÀȽÓÈÔÄÒϼÒÓÇÊÄÆÈÀÍÀÄÏÈź ÑÄÈÓÇÍÎØÒÈÀÒÓÈʻҿÆÊËÈÒǽËÕÍ ØÓ»ÇÊØѼÀÑ×ÇÑÎÏ»Á˟ÏÓÄÈ ÓÀÒØÌźÑÎÍÓÀ½ËÕÍÓÕÍËÀ

ÓÄÑÕÍÊÎÈÍÕÍÈÊÐÍÒÓÑÕ̟ÓÕÍ—

ÄÑÆÀÒ¼ÀÖÍÀÀÏÎÃÈÀÑÔÑÐÍÄÓÀÈÊÀÈ ËÈƽÓÄÑÄÖÄÈÒÅÎѺÖÍÀÄÈÒѺÎØÍ ÒÓÎÍÀÒÅÀËÈÒÓÈʽÓÎ̺À—ÌÄÑÈÊ»¯ ÏÑÎÖÓÎÏÀѽͯÀϽÒØÑÒÇÓÎؙџ

ÓÑ¿ÏÀÏÎØÃÈÎÆÊÐÍÄÓÀÈÀϽÓÇÍÄͼ Ò×ØÒÇÓÕÍ¥ÑÀÏÄÙÐÍÃÄÍÒØÍØÏÎËÎ ƼÙÄÓÀÈÕÖ̺ÆÄÔÎÖÃÇÌÎÒÈÎÍÎÌÈÊ»Ö

ÓÎØÖÀϽÓÇÍØÏÎ×ѺÕÒÇÒÓ»ÑÈÉÇÖ ÓÕ͏ÒÅÀËÈÒÓÈÊÐÍ¥ÀÌļÕÍÊÀÈÓÎØ ™ÎÈÍÕÍÈÊο™ÑŸÓÎØÖ ÃÈÀ׺ÄÈÏÑÎÖ

ÐÍÊÀÈÊØѼÕÖÓÕÍËÀÚÊÐÍӟÉÄÕÍ ÏËÎØÒ¼ÕÍÊÀÈÅÓÕ×ÐÍ×ÕÑÐÍ •¼ÍÀÈ ÌÈÀÏÎËÈÓÈÊ»ÌÄÄÌÅÀÍ»ÓÀÉÈÊ»ÀϽ ×ÑÕÒÇ•ÉÀØÓ»ÖÏÑÎÊ¿ÏÓÄÈÊÀȦÇ

ÄÏÈÃļÍÕÒÇÖ ÀË˟ÕÖÄËÈɼÑÈÎÎÈÊÎ ÍÎÌÈÊ»ÖÀͽÑÔÕÒÇÖ—ÃÈÄ¿ÑØÍÒÇ ÓÕÍÄËËÄÈÌ̟ÓÕÍÏÑκÑ×ÄÓÀÈ̽ÍÎÍ ÀϽÓΦºÍÎ×Χ×Ñ»ÌÀÓÕÍÌÈÒÔÐÍ

ÓÎØÖÏÎ˼ÓÄÖ ÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍŸËËÕÍ ÊÀÈ ÓÇÍÀ¼ÒÔÇÒÇÓÇÖÌÀÓÀȽÓÇӟÖÓÎØ¢ ÍÄÎÅÈËÄËÄØÔÄÑÈÒ̽ÖÏÄÑ͟ÓÇÍŸÏÎ ÂǽÓÈÓΙÎÈÍÕÍÈʽ™ÑŸÓÎÖ»ÓÀÍÌÈÀ

ÃØÒÀÍÄɼÀÓÇÖÓÄ×ÍÎÃÎ̻֧ÏÑÎÖ ʟÔÄÄÊûËÕÒÇËÀÚÊ»ÖÊÈÍÇÓÈʽÓÇ ÓÀÖ—ÍÄÎÅÈËÄËÄ¿ÔÄÑÇÍÎÎÓÑÎϼÀ ÏÄÑ͟ÒÄÌÈÀÍŸËËǯÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎ ÄÏÈʼÍÃØÍǯşÒÇ ÀØÓ»ÍÓÇÖÒØ ÒÓÇÌÈÊ»ÖÄÒÕÒÓѺÅÄÈÀÖ ½ÏÎØÇÃÄ ÃÇËÕ̺ÍÇÌÄÏџÉÄÈÖÃȟÒÕÒÇÓÇÖ ÀÑÓȽÓÇÓÀÖÓÇÖÊÄÅÀËÀÈÀÊ»ÖÒØ ÆÊѽÓÇÒÇÖÓÕÍ¥ÑÀÏÄÙÈÊÐ̼͢ËÕÍ ÀÍÄÉÀÑÓ»ÓÕÖÓÇÖÄÏÈÁŸÑØÍÒÇÖÓÕÍ ÄËËÄÈÌ̟ÓÕÍÓÕÍ×ÕÑÐÍ ÊÀÓÈÒ׿ÄÈ ÓÇÖÀ͟ÆÊÇÖÄÏÈÁ¼ÕÒÇÖÓÕÍÄØÑ¿

ÊÀÈÓÕÍÒØÍӟÉÄÕÍ ¶ÃÇ ÇÀÍÓ¼ËÇÂÇÀØÓ»º×ÄÈÊÀÓÀ ÊÓ»ÒÄÈÓÇÍÏËÄÈÎͽÓÇÓÀÓÕÍÌÄËÐÍ ÓÎØÏÎËÈÓÈÊοÏÑÎÒÕÏÈÊοÊÀÈÓÕÍ šš•¢ØÃļÖÒØÍúÄÈÓÇÃȽÆÊÕÒÇ ÓÎØÄËËļÌÌÀÓÎÖÊÀÈÓÎØÃÇ̽ÒÈÎØ ×ѺÎØÖÌÄÓÀÏÀʺÓÀÃȟÒÕÒÇÖÓÕÍ ¥ÑÀÏÄÙÐÍ¥ÎÄÍÃÈÀźÑÎÍÏ˺ÎÍ ÒÓÇÍ•• ÀË˟ÊÀÈÒÓÇ×ÐÑÀÌÀÖ ÒÓѺÅÄÓÀÈÏÑÎÖÓÇÃÇÌÎÒÈÎÏμÇÒÇ ÓÕÍØÏÀÑÊÓÐÍÄÒÕÓÄÑÈÊÐÍÒÓÑÄÁËÐ ÒÄÕÍÊÀÈÀÍÎÑÔÎËÎÆÈÊÐÍÑØÔ̼ÒÄÕÍ

ÄÏÈͽÇÒÇÓÇÖÏÑÐÓÇÖÁÈÎÌÇ×ÀÍÈÊ»Ö ÍÄÕÓÄÑÈʽÓÇÓÀÖ ÇÎÏμÀÃÄͺ×ÄÈ ÔºÒÇÒÓÎÍÒ¿Æ×ÑÎÍÎÌÄÓÀÍÄÕÓÄÑÈʽ ʽÒÌÎÓÇÖÏÀÆÊÎÒÌÈÎÏμÇÒÇÖ ÓÕÍ ÆÎÑÐÍ ÓÇÖÊÈÍÇÓÈʽÓÇÓÀÖÊÀÈÓÇÖ ÃÈÀÊÈÍÿÍÄØÒÇÖ†ËÃÄ£ÕÖÇÖÊÐÇÒÀÏÇÐÊ Š½ÏÒÖÊÕÖѪŠ« «Eυρωπαϊκή Ένωση και ασφαλιστικό» ˜·ž½ÔÑÙ
¥Î†¢ ¥˜™˜

"ÒşËÈÒÇ •ÑÆÀÒ¼À

¢

šÇÓºÑÀÀÍÇ˼ÊÎØ ¯†ÑÎÛÏÎÔºÒÄÈÖ ÒØÍÓÀÉÈÎýÓÇÒÇÖ

ÈÆØÍÀ¼ÊÄÖÀÒÅÀËÈÒ̺ÍÄÖÒÓΘ™

ÌÏÎÑοÍÀϽÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍ ÄÓÐÍÊÀÈÄŽÒÎͺ×ÎØÍÒØÌÏËÇÑÐÒÄÈ ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÇ̺ÑÄÖÀÒşËÈÒÇÖ

•£ž¥—Š—Ç•¼ÌÀÈÀÒÅÀËÈ

ÍÀÔÄÌÄËÈÐÒÎØÍÃÈÊÀ¼ÕÌÀÌÄÈÕ̺ÍÇÖ Ò¿ÍÓÀÉÇÖ ØϽÓÇÍÏÑÎÛϽÔÄÒÇÍÀ

Ò̺ÍÇÀϽÓÎ͏¿ÆÎØÒÓÎ ÓÎØÊÀÈÔÀº×ÕÒØ

ØϟÑ×ÎØÍÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÇ̺ÑÄÖ ÀÒşËÈÒÇÖÀ͟ºÓÎÖÓÇÍÓÄËÄØÓÀ¼ÀÏÄ

ÌÏËÇÑÐÒÄÈÏÄѼÏÎØ

ÍÓÀÄÓ¼ÀÏÑÎÓÎغÓÎØÖØÏÎÁÎË»ÖÓÇÖ

ºÍÒÇÌÀºÕÖÓÎ͏ÏѼËÈÎ ÓÎØ•¼ÌÀÈÄÓÐÍ

À¼ÓÇÒÇÖÆÈÀÒ¿ÍÓÀÉÇŠÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒ» ÒÀÖ ÒÀÖØÏÎËļÏÎÍÓÀÈÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ

ÊÀÈÇʽÑÇÌÎØÄÍÇËÈÊÈÐ ÍÄÓÀÈÓÎÍŠÄÏÓºÌÁÑÈÎÓÎØ

Ç̺ÑÄÖÀÒşËÈÒÇÖÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØ ÍÀÒØÌÏËÇÑÕÔοÍÎÈÀÏÀÈÓοÌÄÍÄÖ Ç̺ÑÄÖ ØÓ½ ÒÇÌÀ¼ÍÄÈ ÏÑÀ

•ÑÕÓÐÀÍÔÀÏѺÏÄÈ ÍÀÊÀÓÀÔºÒÕÀ¼ÓÇÒÇÏÑÈÍ ÀϽÓÇÍÄÍÇËÈʼÕÒ»ÓÇÖ

ÊÓÈʟ½ÓÈÔÀÏѺÏÄÈÍÀÒØÍÄ×¼ÒÄÓÄÓÇÍ ÀÒşËÈÒ»ÒÀÖÆÈÀÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ ºÓÇ ÏÄѼÏÎؕŽÒÎÍÏËÇÑοÍÓÀÈÎÈÏÑÎ

ÆÈÀÒØÍÓÀÉÈÎýÓÇÒÇ˽ÆÕ ÀÍÇ˼ÊÎØ»ÌÏÎÑÐÍÀÏÄÑÈ ̺ÍÕÍÀƼÍÕÄÓÐÍ

­

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

ÛÏÎÔºÒÄÈÖÏÎØÀÍÀźÑÀÌÄ ÒÄÇËÈʼÀ

×ÄÓÄ»ÃÇÊÀÓÎ×ØÑÐÒÄÈÃÈÊÀ¼ÕÌÀ ÏË»ÑÎØÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖÆ»ÑÀÓÎÖÒÓÇÍ

ÄÓÐÍÏÄѼÏÎØÔÀÌÏÎѺÒÄÓÄ ÀÍÃÄÍ ÀË˟ÉÄÈÓÎÈÒ׿ÎÍÍÎÌÈʽÏËÀ¼ÒÈÎ ÍÀ

ÇËÈʼÀÓÕÍÄÓÐÍÕÖÌÇÓºÑÀÀÍÇ˼ ÊÎØÓºÊÍÎØ•ÏÎ̺ÍÕÖÃÄÍ×ÑÄȟÙÄÓÀÈ ÍÀÊÀÓÀÔºÒÄÓÄÆÈÀÌÄÈÕ̺ÍÇÒ¿ÍÓÀÉÇ Æ»ÑÀÓÎÖÌÄÌļÕÒÇÒÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍ

ÔÄÌÄËÈÐÒÄÓÄÌÄÈÕ̺ÍÇÒ¿ÍÓÀÉÇÌÄÏÎ ÒÎÒÓ½ÌļÕÒÇֆ˻ÑÇÒ¿ÍÓÀÉÇ ÌÄÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÇ̺ÑÄÖÀÒş ËÈÒÇÖÔÄÌÄËÈÐÍÄÓÄÒÄÇËÈʼÀÄÓÐÍ ¥ºËÎÖ Î×ѽÍÎÖÀÍÄÑƼÀÖÌÏÎÑļÍÀÒØ ÍØÏÎËÎÆÈÒÓļÆÈÀÓÇÒØÌÏË»ÑÕÒÇÓÕÍ

ÄÓÐÍŠØÍÈÒÓοÌÄÀÍÄÏÈÅ¿ËÀÊÓÀ ÃÄÃÎ̺ÍÎؽÓȺ×ÄÓÄÊÀÓÎ×ØÑÕ̺ÍÎ ÒØÍÓÀÉÈÎÃÎÓÈʽÃÈÊÀ¼ÕÌÀÏË»ÑÎØÖ

ÀÏÀÈÓοÌÄÍÕÍÇÌÄÑÐÍÀÒşËÈ ÒÇÖ ̽ÍÎÀÍØϟÑ×ÄÈ̺ÒÀÒÓÇÍÓÄËÄØ

Ò¿ÍÓÀÉÇÖÆ»ÑÀÓÎÖ ÓÇÍÄÏÈËÎÆ»ÓÇÖ Ò¿ÍÓÀÉÇÖÒÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍÄÓÐÍÍ ÊÀÓÀÔºÒÄÓÄÀ¼ÓÇÒÇÆÈÀÒ¿ÍÓÀÉÇ̺ÒÀ ÒÓÎ ÓÎÏÎÒÎÒÓ½ÓÇÖÌļÕÒÇÖ ÓÎØÔÀÈÒ׿ÄÈÄÅ´½ÑÎØÙÕ»Ö ØϽ ÓÇͺÍÍÎÈÀ½ÓÈÇÌÄÈÕ̺ÍÇÒ¿ÍÓÀÉÇÃÄÍ ÌÄÓÀÓѺÏÄÓÀÈÏÎÓºÒÄÏË»ÑÇ

ÓÀ¼ÀÄÓ¼ÀÀϽÓκÓÎÖØÏÎÁÎË»ÖÓÇÖ À¼ÓÇÒÇÖÆÈÀÒ¿ÍÓÀÉÇ¢×ѽÍÎÖÀÍÄÑƼ ÀÖÏÎØÌÏÎÑļÍÀÒØÍØÏÎËÎÆÈÒÓļÃÄÍ ÌÏÎÑļÍÀÉÄÏÄÑ͟ÓÎØÖÌ»ÍÄÖ »ÓÎÈ Ç̺ÑÄÖÊÀÓ´ÀÍÐÓÀÓνÑÈÎ ÒÓÎ¥•”• ÀϽºÕÖ 

ÒÇÖ¢È̺ÑÄÖÏÎØØÏÎËļÏÎÍÓÀÈÌÏÎ ÑοÍÍÀÊÀËØÅÔοÍÊÀÈÌÄÏÑÎÀÈÑÄÓÈ

ÓÇÍÄÏÈÅ¿ËÀÉǽÓÈÃÄÍÔÀÄϺËÔÎØÍ ÌÄËËÎÍÓÈʺÖÀËËÀÆºÖ ÔÀÌÏÎѺÒÄÓÄ

ÕÓÈÊ»ÖÔÇÓļÀÖ ÔÀÒØÌÏËÇÑÐÒÄÓÄ ºÓÇÀÒşËÈÒÇÖ ÎϽÓÄÔÀÒÀÖØÏÎËļ

Ê»ÀÒşËÈÒÇ ÀØÓÀÒşËÈÒÇ 

ÍÀ ÔÄÌÄËÈÐÒÄÓÄ ÃÄ¿ÓÄÑÇ Ò¿ÍÓÀÉÇ

ÏÎÍÓÀÈÀʽÌǺÓÇÀÒşËÈÒÇÖ ÐÒÓÄ ÌÄÓÇÒØÌÏË»ÑÕÒÇÄÓ¼ÀÖÒÓÎ¥•”• ÍÀÌÏÎÑļÓÄÍÀÔÄÌÄËÈÐÒÄÓÄÃÈÊÀ¼Õ ÌÀÒ¿ÍÓÀÉÇÖÒÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍÄÓÐÍ »ÓÎÈÓÎ͏¿ÆÎØÒÓÎÓÎØ 

ŠØÍÓÀÉÈο×ÎÖ ¥ ¯«ÎÑ»ÆÇÒÇÃÄ¿ÓÄÑÇÖ Ò¿ÍÓÀÉÇÖÆ»ÑÀÓÎÖ

ÊÀÈÌÄÓÇÍÀÍÀÆÍÐÑÈÒÇÄÓÐÍÒÓÑÀÓÈ

¬ÍÃÑÀÖÀÒÅÀËÈÒ̺ÍÎÖ ÒÓÎÍ¢••¥•”• ¯†ÑÎÛÏÎÔºÒÄÈÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖ Æ»ÑÀÓÎÖ •£ž¥—Š—ǁÄÍÍ»ÔÇÊÀÓÎÍ

š

*οÍÈÎÓÎØ•¼ÌÀÈ ÀÒÅÀËÈÒ̺ÍÎÖÒÓÎ¥•”• ÀϽÓÎÍ›ÄÁÑÎ؟ÑÈÎÓÎØ šÄÓÇÍÏÑPÛϽÔÄÒÇ ÄÉÀÆÎџÖÌÇÍÐÍÒÓÑÀ ÓÈÕÓÈÊ»ÖÔÇÓļÀÖ ϽÓÄ ÌÏÎÑÐÍÀÁÆÕÒÓÇÒ¿ÍÓÀ ÉÇÓÎÒØÍÓÎ̽ÓÄÑÎÃØÍÀÓ½ ÌÄÓÎÈÒ׿ÎÍÍÎÌÈʽÊÀÔÄ ÒÓÐÖ

ÄÁŸÒÇÓÎÈÒ׿ÎÍÊÀÔÄÒÓÐÖ ÆÈÀÔÄÌÄ˼ÕÒÇÃÈÊÀÈÐÌÀÓÎÖ ÏË»ÑÎØÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖÆ»ÑÀÓÎÖÀϽÓÎ ¥•”•ÀÏÀÈÓļÓÀÈ —ÒØÌÏË»ÑÕÒÇÄÓÐÍÀÒşËÈ ÒÇÖÆÈÀÔÄÌÄ˼ÕÒÇÃÈÊÀÈÐÌÀÓÎÖÒ¿ ÍÓÀÉÇÖÒÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍÄÓÐÍ ”—ÒØÌÏË»ÑÕÒÇÄÓÐÍÀÒşËÈ ÒÇÖÆÈÀÔÄÌÄ˼ÕÒÇÃÈÊÀÈÐÌÀÓÎÖÒ¿ ÍÓÀÉÇÖÒÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍÄÓÐÍ —ÒØÌÏË»ÑÕÒÇÄÓÐÍÀÒşËÈ ÒÇÖÀÌÈÆÐÖÒÓÎ¥•”• ×ÕѼÖÍÀÌÏÎÑļ ÒÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒÇÀØÓ»ÍÀÒØÍØÏÎËÎÆÈ ÒÓļÊÀÈÎ×ѽÍÎÖÄÉÀÆÎџÖÒÓÑÀÓο ÆÈÀÔÄÌÄ˼ÕÒÇÃÈÊÀÈÐÌÀÓÎÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖ ×ÕѼÖ½ÑÈÎÇËÈʼÀÖ ŠÓÇÃÈÊ»ÒÀÖÏÄѼÏÓÕÒÇ ÏÎغ×ÄÓÄ »ÃÇÒØÌÏËÇÑÐÒÄȺÓÇÀÒşËÈÒÇÖ

¬ÍÄÑÆǯ†ÑÎÛÏÎÔºÒÄÈÖ ÒØÍÓÀÉÈÎýÓÇÒÇÖ

•£ž¥—Š—Ç•¼ÌÀÈÄÓÐÍ ÒØ

•£ž¥—Š—Ç•¼ÌÀÈÄÓÐÍÊÀÈ

º×ÕºÍÒÇÌÀ•¼ÍÀÈ ŸÍÄÑÆÇÄÃÐÊÀÈ×ѽÍÈÀ ÊÀÈÃÄÍÌÏÎÑÐÍÀÁÑÕÄÑ ÆÀÒ¼À†½ÓÄÌÏÎÑÐÍÀÁÆÕ ÒÄÒ¿ÍÓÀÉÇ

0

È ÆØÍÀ¼ÊÄÖ ÀÒÅÀËÈÒ̺ÍÄÖ ÒÓÎ ˜™ÔÄÌÄËÈÐÍÎØÍÃÈÊÀ¼ÕÌÀÏË» ÑÎØÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖÆ»ÑÀÓÎÖÌÄÓÎØ˟×È ÒÓÎÍÇ̺ÑÄÖÀÒşËÈÒÇÖÒÓÇÍ ÇËÈʼÀÓÕÍÄÓÐ͕ϼÒÇÖ ÄŽÒÎÍ º×ÎØÍ ÒØÌÏËÇÑÐÒÄÈ Ç̺ÑÄÖ ÀÒşËÈÒÇÖÊÀÈÀϽÀØÓºÖÇ̺ÑÄÖ À͟ºÓÎÖÓÇÍÓÄËÄØÓÀ¼ÀÏÄÍÓÀÄÓ¼ÀÏÑÎ ÓÎغÓÎØÖØÏÎÁÎË»ÖÓÇÖÀ¼ÓÇÒÇÖÆÈÀ ÒØÍÓÀÉÈÎýÓÇÒÇ ÌÏÎÑοÍÍÀÔÄÌÄ ËÈÐÒÎØÍÃÈÊÀ¼ÕÌÀÌÄÈÕ̺ÍÇÖÒ¿ÍÓÀ ÉÇÖÌÄÏÎÒÎÒÓ½ÌļÕÒÇ֏ϽÓÀ ÀÍÕÓºÑÕ ÒÀÅÐÖÏÑÎÊ¿ÏÓÄȽÓÈ ÆÈÀ ÍÀÔÄÌÄËÈÐÒÄÓÄÃÈÊÀ¼ÕÌÀÏË»ÑÎØÖ Ò¿ÍÓÀÉÇÖÒÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍÄÓÐÍ ÔÀ ÏѺÏÄÈÎÏÕÒûÏÎÓÄÍÀÒØÌÏËÇÑÐÒÄ ÓÄÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÇ̺ÑÄÖÀÒşËÈ

š

ÍÓÀÉÈο×ÎÖÓÎØ ¥ÀϽ ÓÎ¥ÀÓÄËÄØÓÀ¼À ºÓÇļÌÀÈÀÒÅÀËÈÒ̺ÍÎÖ ÒÓÎ¥•”• ÏËÇÑÐÍÎÍÓÀÖ ̽ÍÎÄÈÒÅÎџÊ˟ÃÎØÒ¿ ÍÓÀÉÇÖ ÀÅοº×ÕÈÀÓÑÎ ÅÀÑÌÀÊÄØÓÈÊ»ÏÄѼÔÀËÂÇ ÀϽÓÎÍ¢¼ÊÎÓÎØ À¿ÓÎØ ÀÍÊËļÒÕÓÎÊÀӟ ÒÓÇÌÀ ÓÈƼÍÎÍÓÀÈÓÀ ºÓÇÄÑÆÀÒ¼ÀÖ ÏÑÎÒÓ¼ÔÄ ÍÓÀÈÒÓЏ¥»ÏÀ¼ÑÍÕ ʟÏÎÈÀ×Ñ»ÌÀÓÀϼÒÕ ÁÍÒØÍÄ×¼ÒÕÍÀÏËÇ ÑÐÍÕ ϽÒÀÀʽÌÇļÍÀÈ ÓÀ×ѽÍÈÀÓÄÊÌÇѼÕÒÇÖ ÃÄ¿ÓÄÑÇÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖ

ÄÁŸÒÇÓÀÒÇÌÄÑÈ͟ÈÒ׿ÎÍÓÀ ÔÀÌÏÎѺÒÄÓÄÍÀÔÄÌÄËÈÐÒÄ ÓÄÌÄÓÎØ˟×ÈÒÓÎͺÓÇÀÒşËÈÒÇÖ ÒÓÎ¥•”•ÀØÓÎÓÄË»ÃÄ¿ÓÄÑÇÒ¿ÍÓÀÉÇ ÀϽÓÎÍ¢••¥•”• ÌÄÈÕ̺ÍǽÌÕÖ ÊÀӟÏÎÒÎÒÓ½ÈÀÓÇ×ÎÑ»ÆÇÒÇ ÏË»ÑÎØÖÃÄ¿ÓÄÑÇÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖÆ»ÑÀ ÓÎÖÀϽÓÎÍ¢••¥•”•ÀÏÀÈÓο ÍÓÀÈÓÎØ˟×ÈÒÓÎͺÓÇÀÒşËÈÒÇÖ •ÏÎ̺ÍÕÖÒÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒ»ÒÀÖÊÀÈÌÄ

Æ»ÑÀÓÎÖ ÌÄÈÕ̺ÍÇÊÀӟ ÒÄ ÏÄѼÏÎغÓÇ »ÓÎÈÒÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍ ÄÓÐÍÏÄѼÏÎØ ÄÍÐÆÈÀÃÄ¿ÓÄÑÇÏË» ÑÇÒ¿ÍÓÀÉÇÔÀÏѺÏÄÈÍÀÊÀÓÀÁŸËËÄ ÓÄÄÈÒÅÎѺÖÆÈÀÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ ºÓÇ »ÓÎȺÕÖÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍÄÓÐÍŠÄ ÃÈÀÅÎÑÄÓÈÊ»ÏÄѼÏÓÕÒÇ ÀÍÃÇËÀû ÃÄÍÒØÌÏËÇÑÕÔοÍÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÓÀ ºÓÇÀÒşËÈÒÇÖ ÎÈÄÈÒÅÎѺÖÓÕÍ ÄÓÐÍÏÎØ»ÃǺ×ÄÓÄÊÀÓÀÁŸËÄÈÃÄÍÔÀ º×ÎØÍÊÀͺÍÀÍÀÍÓ¼ÊÓØÏÎ ÊÀÔÐÖοÓÄ ÇÄÏÈÒÓÑÎÅ»ÄÈÒÅÎÑÐÍÏÑÎÁ˺ÏÄÓÀÈ οÓÄ»À¿ÉÇÒÇÓÇÖ»ÃÇØϟÑ×ÎØÒÀÖ Ò¿ÍÓÀÉÇÖÒÀÖÄÏÈÓѺÏÄÓÀÈ

ÒÅÀËÈÒ̺ÍÇÒÓΘ™ ¯Š¿ÍÓÀÉÇÆ»ÑÀÓÎÖ •£ž¥—Š—Ç&¼ÌÀÈÄÓÐÍÊÀÈ

ÄÑƟÙÎÌÀÈÀϽÓÎ ÌÄÀÒşËÈÒǘ™šº×ÑÈ ÓÐÑÀº×ÕºÍÒÇÌÀ ˜™ÊÀȺ×ÕÀÍ»ËÈÊÎÓºÊÍÎ ÇËÈʼÀÖÄÓÐÍ ÆÄÍÍ»ÔÇÊÄ šÏÎÑÐÍÀÁÆÕ ÒÄÌÄÈÕ̺ÍÇÒ¿ÍÓÀÉÇÌÄ ºÍÒÇÌÀÊÀÈϽÓÄ †½ÓÄÔÄÌÄËÈÐÍÕÃÈÊÀ¼ ÕÌÀÏË»ÑÎØÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖ ªÏÎËÎƼÙÄÓÀÈÕÖ×ѽÍÎÖ ÀÒşËÈÒÇÖÓÇÍÓÄËÄØÓÀ¼À ÏÄÍÓÀÄÓ¼ÀÎ×ѽÍÎÖÀÍÄÑ ƼÀÖ ¢•‚ ÌÇÍÐÍ

¬ÍÃÑÀÖ¯Š¿ÍÓÀÉÇ Æ»ÑÀÓÎÖ¯‚ÈÀÃÎ×ÈÊ» ÀÒşËÈÒÇ •£ž¥—Š—Ç•¼ÌÀÈÄÓÐÍ º×Õ



ºÓÇÀÒşËÈÒÇÖ˜™ ºÓÇ¥Š ×ѽÍÈÀ¥•”• šÄÄÉÀÆÎџÄÓÐÍÒÓÑÀ ÓÈÕÓÈÊ»ÖÔÇÓļÀÖϽÒÀ ºÍÒÇÌÀÌÎØËļÏÎØÍÊÀÈÒÄ ÓÈÇËÈʼÀÌÏÎÑÐÍÀÔÄÌÄËÈ ÐÒÕÃÈÊÀ¼ÕÌÀÒ¿ÍÓÀÉÇÖ

ϽÓÇÍÄÑÐÓÇÒ»ÒÀÖÏÑÎÊ¿ÏÓÄÈ ½ÓÈÓÄËÄØÓÀ¼ÎÖÅÎѺÀÖÀÒşËÈÒ»Ö ÒÀÖļÍÀÈÓÎÏÑÐÇÍ¥•”• ÍØÍ¢•• ÈÀ ÔÄÌÄ˼ÕÒÇÃÈÊÀÈÐÌÀÓÎÖÏË»ÑÎØÖÒ¿ ÍÓÀÉÇÖÆ»ÑÀÓÎÖÀϽÓÎÍ¢••ÀÏÀÈÓļ ÓÀÈÇÒØÌÏË»ÑÕÒÇÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÄÓÐÍ ÀÒşËÈÒÇÖÊÀÈÓÎØοºÓÎØÖÓÇÖÇËÈ ʼÀÖÒÀÖ•ÒļÖÄŽÒÎÍÄÉÀÆÎџÒÄÓÄ ºÓÇÒÓÑÀÓοÔÀº×ÄÓÄÒØÌÏËÇÑÐÒÄÈÒØ ÍÎËÈʟ ˜™¥Š¥•”• ºÓÇÀÒşËÈ ÒÇÖ ÄÏÎ̺ÍÕÖÔÀÒÀÖØÏÎËļÏÎÍÓÀÈ ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍŸËËÀºÓÇÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀ ÒØÌÏËÇÑÐÒÄÓÄÓÀÀÏÀÈÓοÌÄÍÀºÓÇ ÀÒşËÈÒÇ֕ŽÒÎÍÒØÌÏËÇÑÐÒÄÓÄ ºÓÇÀÒşËÈÒÇÖÔÀÌÏÎѺÒÄÓÄÍÀÔÄÌÄ ËÈÐÒÄÓÄÃÈÊÀ¼ÕÌÀÏË»ÑÎØÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖ Æ»ÑÀÓÎÖÒÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍÄÓÐÍ‚ÄÍ ÌÏÎÑļÓÄÍÀÔÄÌÄËÈÐÒÄÓÄÒ¿ÍÓÀÉÇÌÄ ÓÈÖÃÈÀӟÉÄÈÖÓÇÖÄÓ¼ÀÖÀÍÄÉÀÑÓ»ÓÎØ ÎѼÎØÇËÈʼÀÖ ÊÀÔÐÖÇÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÇ ÊÀÓÇÆÎѼÀÒ¿ÍÓÀÉÇÖÀÏÀÈÓļÀÒşËÈ ÒÇÒÄÎÌÎÄÈûÓÀÌļÀ ÃÇËÀûºÓÇ ÀÒşËÈÒÇÖÀÌÈÆÐÖļÓÄÒÄÓÀÌļÀÏÎØ


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØEπιστημονική ομάδα και συντάκτες του «Π» απαντούν στα ερωτήματά σας

ÀÒÅÀ˼ÙÎØÍÄËÄØÔÄÑÎÄÏÀÆÆÄËÌÀÓ¼ÄÖ ¢•• ļÓÄÒÄÓÀÌļÀÏÎØÀÒÅÀ˼ÙÎØÍ ÌÈÒÔÕÓοÖ ˜™ÊËÏ 

ŠØÍÓÀÉÈο×ÎÖ˜™¯«ÎÑ»ÆÇÒÇÃÄ¿ÓÄÑÇÖÒ¿ÍÓÀÉÇÆ»ÑÀÓÎÖ

šÇÓºÑÀÀÍ»ËÈÊÎØÓºÊÍÎØ ¯Š¿ÍÓÀÉÇÆ»ÑÀÓÎÖ ¯‚ÈÀÃÎ×ÈÊ»ÀÒşËÈÒÇ

•¼ÌÀÈÄÓÐÍ ÒØÍÓÀÉÈο×ÎÖÓÎؘ™ÀϽ

ÍÓÀÉÇÀϽÓÎÍ¢••¥"• ÌÄÈÕ̺ÍǽÌÕÖÊÀӟ

ÃÄ¿ÓÄÑÇÏË»ÑÇÒ¿ÍÓÀÉÇÔÀÏѺÏÄÈÍÀÊÀÓÀÁŸË

ÓÎ¥ÀÓÄËÄØÓÀ¼ÀºÓÇļÌÀÈ ÀÒÅÀËÈÒ̺ÍÎÖÒÓÎ¥• ÊÀÔÐÖÃÈÀ

ÏÎÒÎÒÓ½ÈÀÓÇ×ÎÑ»ÆÇÒÇÏË»ÑÎØÖÃÄ¿ ÓÄÑÇÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖÆ»ÑÀÓÎÖÀϽÓÎÍ¢••¯¥"• 

ËÄÓÄÄÈÒÅÎѺÖÆÈÀÓÎØ˟×ÈÒÓÎͺÓÇ »ÓÎȺÕÖ ÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍÄÓÐÍŠÄÃÈÀÅÎÑÄÓÈÊ»ÏÄѼÏÓÕ

•£ž¥—Š—Ç•¼ÌÀÈÀÒÅÀËÈÒ̺

ÓÇÑÐÄÌÏÎÑÈʽÊÀӟÒÓÇÌÀ‚ÈÊÀÈ

ÀÏÀÈÓοÍÓÀÈÓÎØ˟×ÈÒÓÎͺÓÇÀÒşËÈÒÇÖ

ÒÇ ÀÍÃÇËÀûÃÄÍÒØÌÏËÇÑÕÔοÍÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ

οÌÀÈÍÀÁƟËÕÃÄ¿ÓÄÑÇÒ¿ÍÓÀÉÇ Æ»ÑÀÓÎÖÊÀÈϽÓÄ

•ÏÎ̺ÍÕÖÒÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒ»ÒÀÖÊÀÈÌÄÓÇÍÄÏÈÅ¿ ËÀÉǽÓÈÃÄÍÔÀÄϺËÔÎØÍÌÄËËÎÍÓÈʺÖÀËËÀÆºÖ 

ÓÀºÓÇÀÒşËÈÒÇÖ ÎÈÄÈÒÅÎѺÖÓÕÍÄÓÐÍÏÎØ »ÃǺ×ÄÓÄÊÀÓÀÁŸËÄÈÃÄÍÔÀº×ÎØÍÊÀͺÍÀÍÀÍÓ¼

ÄÁŸÒÇÓÀÒÇÌÄÑÈ͟ÈÒ׿ÎÍÓÀ ÔÀÌÏÎѺ

ÔÀÌÏÎѺÒÄÓÄÍÀÔÄÌÄËÈÐÒÄÓÄÃÄ¿ÓÄÑÇÒ¿ÍÓÀÉÇ

ÊÓØÏÎ ÊÀÔÐÖοÓÄÇÄÏÈÒÓÑÎÅ»ÄÈÒÅÎÑÐÍÏÑÎ

ÒÄÓÄÍÀÔÄÌÄËÈÐÒÄÓÄÌÄÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ ºÓÇÀÒşËÈÒÇÖÒÓÎ¥"•ÀØÓÎÓÄË»ÃÄ¿ÓÄÑÇÒ¿

Æ»ÑÀÓÎÖ ÌÄÈÕ̺ÍÇÊÀӟ ÒÄÏÄѼÏÎغÓÇ »ÓÎÈÒÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍÄÓÐÍÏÄѼÏÎØ ÄÍÐÆÈÀ

Á˺ÏÄÓÀÈοÓÄ»À¿ÉÇÒÇÓÇÖ»ÃÇØϟÑ×ÎØÒÀÖ Ò¿ÍÓÀÉÇÖÒÀÖÄÏÈÓѺÏÄÓÀÈ

ÍÇÒÓΘ™ÀϽ ºÕ֏ϽÓÇÍ

š

ºÕÖÊÀÈÒ»ÌÄÑÀ ļÌÀÈÀÒÅÀËÈÒ̺ÍÇÒÓÎ ¥•­×ÕÃØÎÏÀÈÃȟÆÄÍ ÍÇ̺ÍÀÒÓÈÖÊÀÈ ÒÓÈÖ•ÑÕÓÐÀÍ ÃÈÊÀÈοÌÀÈÒ¿ÍÓÀÉÇÕÖÌÇ

Š

ÓºÑÀÀÍÇ˼ÊÎØ ÃÄÃÎ̺ÍÎØ ½ÓȺ×ÕÊËļÒÄÈÊÀÈÓÎÎ

ÏË»ÑÎØÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖÆ»ÑÀÓÎÖÌÄÓÈÖÃÈ

ºÓÎÖÓÇÖÇËÈʼÀÖÌÎØ

ÍÀÔÄÌÄËÈÐÒÄÓÄÊÀÈÃÈÊÀ¼ÕÌÀÄÏÈÊÎØ ÑÈÊ»ÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖ ÔÀÏѺÏÄÈÍÀº×ÄÓÄ

ÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒ»ÒÀÖ ÄŽÒÎÍÌÄ ÁŸÒÇÓÈÖÃÈÀӟÉÄÈÖÓÇÖÃÈÀÃÎ×ÈÊ»Ö

ÀÒşËÈÒÇÖº×ÄÓÄÒØÌÏËÇÑÐÒÄÈ ºÍÒÇÌÀÃÈÀÃÎ×ÈʟÒĘ™ÊÀÈ¥•”•ÊÀÈ ÒÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍÄÓÐÍļ×ÀÓÄÀÍ»ËÈ ÊÎÓºÊÍÎ Ó½ÓÄÔÀÌÏÎѺÒÄÓÄÒÄÇËÈʼÀ ÄÓÐÍÍÀÔÄÌÄËÈÐÒÄÓÄÃÈÊÀ¼ÕÌÀÏË» ÑÎØÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖÕÖÌÇÓºÑÀÀÍÇ˼ÊÎØ ÓºÊÍÎØšÄÁŸÒǽ ÓÈÈÒ׿ÄÈÒ»ÌÄÑÀ ÒÄÇËÈʼÀÄÓÐÍÔÀØÏÎÁŸËÄÓÄÀ¼ÓÇ ÒÇÆÈÀÒ¿ÍÓÀÉÇÒÓÎ¥•”• ÇÎÏμÀÔÀ ÀÏÎÑÑÈÅÔļÊÀÈÔÀÏÀÑÀÏÄÌÅÔļÒÓÎ

ÀӟÉÄÈÖÓÕÍÁÀѺṌÈÀÍÀÌÏÎѺÒÄÓÄ

ÒØÌÏËÇÑÐÒÄÈÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÇ̺ ÑÄÖÀÒşËÈÒÇÖÊÀÈÒÓÎÄÏÈÊÎØÑÈʽÒÀÖ ÓÀÌļÎ ˜™•¥•š 

‚Ç̽ÒÈÎÖØϟËËÇËÎÖ ¯Š¿ÍÓÀÉÇ‚ÇÌÎÒ¼ÎØÊÀÈ ØÏÎËÎÆÈÒ̽ÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖ •£ž¥—Š—Ç•¼ÌÀÈÃÇ̽ÒÈÎÖ

˜™ ÓÎÎÏμÎÊÀÈÔÀÀÏÎÍļÌÄÈÏË»ÑÇ Ò¿ÍÓÀÉÇÆ»ÑÀÓÎ֕ϼÒÇÖÒÓÇÍÇËÈʼÀ ÏÎØ»ÃǺ×ÄÓÄ ÎºÓÎÖ ÃÈÊÀÈοÒÓÄ ÌÄÈÕ̺ÍÇÒ¿ÍÓÀÉÇÆ»ÑÀÓÎÖ ÄÏÄÈû ½ÌÕÖÓÎÏÎÒÎÒÓ½ÓÇÖÌļÕÒÇÖļÍÀÈ ÏÎË¿ØÂÇ˽ ÒØÍÈÒÓοÌÄÏË»ÑÇ Ò¿ÍÓÀÉÇÒÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍÄÓÐÍ

ÒşËÈÒǘ™ÌÄ ÁÀѺÀ¯†ÑÎÛÏÎÔºÒÄÈÖ ÒØÍÓÀÉÈÎýÓÇÒÇÖ •£ž¥—Š—Ç&¼ÌÀȺÆÆÀÌÇÌÄ

Š

ÄÍ»ËÈÊÀÓºÊÍÀÊÀÈÄÑƟÙÎ ÌÀÈÀϽÓÎÒÓÎÍÈÃÈÕ ÓÈʽÓÎ̺À•¼ÌÀÈÄÓÐÍ ÊÀȺ×ÕºÍÒÇÌÀ ÁÀѺÀŠÄÏÎÈÀÇËÈʼÀÌÏÎ ÑÐÍÀÒØÍÓÀÉÈÎÃÎÓÇÔÐÌÄ ÏË»ÑÇÊÀÈÒÄÏÎÈÀÌÄÌÄÈÕ ̺ÍÇÒ¿ÍÓÀÉÇ

¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÈÖÃÈÀӟÉÄÈÖÓÕÍÁÀ ѺÕÍ ÄŽÒÎͺ×ÎØÍÒØÌÏËÇÑÕ ÔļÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÇ̺ÑÄÖÀÒş ËÈÒÇÖ ÄÊÓÕÍÎÏμÕÍÇ̺ÑÄÖ ÒÄÁÀѺÀÄÏÀÆƺËÌÀÓÀÊÀÈÀϽÀØÓºÖ ÎÈÓÀÓÄËÄØÓÀ¼ÀºÓÇÏÑÎÓÎØ ºÓÎØÖØÏÎÁÎË»ÖÓÇÖÀ¼ÓÇÒÇÖÆÈÀÒ¿ ÍÓÀÉÇ»ÓÎغÓÎØÖÒØÌÏË»ÑÕÒÇÖÓÕÍ ÏÑÎÛÏÎÔºÒÄÕÍ ÒØÍÓÀÉÈÎýÓÇÒÇÖ Ó½ÓÄÎÈÆØÍÀ¼ÊÄÖÀÒÅÀËÈÒ̺ÍÄÖÌÏÎ ÑοÍÍÀÒØÍÓÀÉÈÎÃÎÓÇÔοÍÌÄÏË» ÑÇÒ¿ÍÓÀÉÇÒÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍÄÓÐÍ •ÏÎ̺ÍÕÖÒÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒ»ÒÀÖ ÊÀӟ ÓÎÄϽÌÄÍκÓÎÖÊÀÈÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ ÓÎ͘ÀÍÎ؟ÑÈÎÓÎØÏÎØÒØÌÏËÇ ÑÐÍÄÓÄÓÎκÓÎÖÓÇÖÇËÈʼÀÖÒÀÖÔÀ ÌÏÎѺÒÄÓÄÍÀÔÄÌÄËÈÐÒÄÓÄÃÈÊÀ¼ÕÌÀ

ØϟËËÇËÎÖÊÀÈÃÈÎѼÒÓÇ ÊÀÒÓÈÖ•¼ÌÀÈ ÌÇÓºÑÀÓÑÈÐÍÓºÊÍÕÍÊÀÈ º×ÕÔÄÌÄËÈÐÒÄÈÃÈÊÀ¼ÕÌÀ Ò¿ÍÓÀÉÇÖŠÀÖÏÀÑÀÊÀËÐ ÀÏÀÍÓ»ÒÓÄÌÎØÏÐÖÔÀ ØÏÎËÎÆÈÒÓļÇÒ¿ÍÓÀÉ» ÌÎØÀÍÀÏÎ×ÕÑ»ÒÕÌÄӟ ÓÇÍ

š

Ä ÁŸÒÇ ÓÈÖ ÃÈÀӟÉÄÈÖ ÓÎØ ÏÎØÄÅÀÑ̽ÙÄ

ÓÀÈ»ÃÇÀϽÓÇÍ ÀϽ ÃÄÍÔÀÈÒ׿ÄÈÏ˺ÎÍÎÌÄÈÊÓ½ÖÓѽ ÏÎÖØÏÎËÎÆÈÒÌοÓÇÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖ ÏÀ ËÀȽÖ ÓѽÏÎÖ ØÏÎËÎÆÈÒÌο ÆÈÀ ÓÎ ÊÎÌ̟ÓÈØÏÇÑÄÒ¼ÀÖ̺×ÑÈ ÊÀÈͺÎÖÓѽÏÎÖØÏÎËÎÆÈÒÌοÆÈÀÓÎ ÊÎÌ̟ÓÈØÏÇÑÄÒ¼ÀÖÀϽºÕÖ ÀË˟ºÍÀÖÄÍÈÀ¼ÎÖÓѽÏÎÖ ØÏÎËÎÆÈÒÌοÆÈÀ½ËÎÓÎÃȟÒÓÇÌÀÓÇÖ ØÏÇÑÄÒ¼ÀÖÒÀÖÀÍÄÉÀÑÓ»ÓÕÖÀÍÏѽ ÊÄÈÓÀÈÆÈÀØÏÇÑÄÒ¼ÀÏÑλÌÄӟÓÎØ ­ÓÒÈÄŽÒÎÍÀÏÎ×ÕÑ»ÒÄÓÄÌÄӟ ÓÇÍÓÎÏÎÒ½ÓÇÖÒ¿ÍÓÀÉ»ÖÒÀÖ ÔÀØÏÎËÎÆÈÒÓļÌÄÁŸÒÇÓÎÍ̺ÒνÑÎ ÓÕÍÀÏÎÃÎ×ÐÍÓÇÖÓÄËÄØÓÀ¼ÀÖÒÀÖÏÄ ÍÓÀÄÓ¼ÀÖÄϼÓÕÍÄÓÐÍØÏÇÑÄÒ¼ÀÖÒÀÖ ÏÑÎÖÄϼÓÎÏÎÒÎÒÓ½ÀÍÀÏË»ÑÕÒÇÖ ÏÎØÔÀÈÒ׿ÄÈÓÎÊÀÈÓÎÎÏμÎÔÀ ļÍÀÈ•¿ËÎÆÀƼÍÄÓÀÈÀÍÓÈËÇÏÓ½½ÓÈ ÒØÍÈÒÓοÌÄÀÏÎ×ÐÑÇÒÇÓÎÀÑƽÓÄÑÎ ÏÑÈÍÀϽÓÇÍ

ÒÅÀËÈÒ̺ÍÇ ÒÓÎ¥•”•¯Š¿ÍÓÀÉÇ Æ»ÑÀÓÎÖ •£ž¥—Š—Ç•¼ÌÀÈÀÒÅÀËÈ

Ò̺ÍÇÒÓÎ¥•”•ÒØÍÄ×ÐÖ ÀϽÓΚÏÎÑÐÍÀ ϟÑÕÒ¿ÍÓÀÉÇÒÓÀ

¢

ÈÀÒÅÀËÈÒ̺ÍÎÈÓÎØ¢•• ÏÑÐ

ÓÄÎÈÏÑÎÛÏÎÔºÒÄÈÖÒØÍÓÀÉÈÎýÓÇÒÇÖ

ÇËÈʼÀÖÓÎØÖÊÀÈÓÇÍÏÑÀÆÌÀÓÎÏμÇÒÇ

ÇÍ¥•”• ÌÏÎÑοÍÍÀÒØÍÓÀÉÈÎ ÃÎÓÇÔοÍÌÄÏË»ÑÇÒ¿ÍÓÀÉÇÆ»ÑÀÓÎÖ

ÌÄÁŸÒÇÓÈÖÃÈÀӟÉÄÈÖÓÕÍÁÀѺÕÍ

ÇÌÄÑÐÍÀÒşËÈÒÇÖ Ï½ ÓÀ ÀÍÕÓºÑÕ ÏÑÎÊ¿ÏÓÄÈ ½ÓÈ 

ÒÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍÄÓÐÍ ÄŽÒÎÍÒØ ÌÏËÇÑÐÒÎØÍÒØÍÎËÈʟºÓÇÀÒş ËÈÒÇÖ

"ÒÅÀËÈÒ̺ÍÎÖÒÓÎ¥•”• ¯‚ÈÀÃÎ×ÈÊ»ÀÒşËÈÒÇ

ÄŽÒÎÍ ÒØÌÏËÇÑÐÍÄÓÄ ÓÇÍ ÇËÈʼÀ

ŠÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒ»ÒÀÖÎ×ѽÍÎÖÀÒş ËÈÒÇÖÒÓÎ¥•”•ÀͺÑ×ÄÓÀÈÒĺÓÇ ÏÄѼÏÎØ•ÏÎ̺ÍÕÖÌÏÎÑļÓĽÍÓÕÖ

•£ž¥—Š—Ç•¼ÌÀÈÆÄÍÍÇ̺

ÍÀ ÒØÍÓÀÉÈÎÃÎÓÇÔļÓÄ ÒÓÇÍ ÇËÈʼÀ ÓÕÍÄÓÐ͏ÍÊÀÈÃÄÍÏÑÎÊ¿ÏÓÄÈÇ ÇËÈʼÀÒÀÖÀϽÓÎÄÑÐÓÇÌÀÏÎØÌÀÖ ÔºÒÀÓÄ ÍÀÄÏÈÒÇ̟ÍÎØÌĽÓÈ ÀÍļÒÓÄ ÌÈÊѽÓÄÑÇÀϽÓνºÓÎÖ ÊÀÈϟËÈ ÌÏÎÑļÓÄÍÀØÏÎÁŸËÄÓÄÀ¼ÓÇÒÇÆÈÀÒ¿ ÍÓÀÉÇ ×ÕѼÖÍÀļÒÓÄØÏÎ×ÑÄÕ̺ÍÇÍÀ ÀÍÀ̺ÍÄÓÄÓÇÒØÌÏË»ÑÕÒÇÓÎØο ºÓÎØÖ ÊÀÔÐÖÌĺÓÇÀÌÈÆοÖÀÒş ËÈÒÇÖÒÓÎÍ¢••ÔÄÌÄËÈÐÍÄÓÄÃÈÊÀ¼ ÕÌÀÒ¿ÍÓÀÉÇÖÆ»ÑÀÓÎÖÀÍÄÉÀÑÓ»ÓÎØ ÎѼÎØÇËÈʼÀÖ

ÒÅÀËÈÒ̺ÍÎÖ˜™ÌÄ ÁÀѺÀ¯†ÑÎÛÏÎÔºÒÄÈÖ ÒØÍÓÀÉÈÎýÓÇÒÇÖ •£ž¥—Š—ǁÄÍÍ»ÔÇÊÀÒÓÈÖ

.

 ļÌÀÈÄÓÐÍ ÊÀÈÀÒÅÀËÈÒ̺ÍÎÖÒÓÎ ˜™­×ÕÒØÌÏËÇÑÐÒÄÈ ÁÀѺÀºÍÒÇÌÀÊÀÈ ÒØÍÄ×¼ÙÕÍÀÄÑƟÙÎÌÀÈ †½ÓÄÔÄÌÄËÈÐÍÕÃÈÊÀ¼ÕÌÀ ÒØÍÓÀÉÈÎýÓÇÒÇÖ

ÄÁŸÒÇÓÈÖÃÈÀӟÉÄÈÖÓÕÍÁÀѺ ÕÍ ÎÈŸÍÃÑÄÖÀÒÅÀËÈÒ̺ÍÎÈ ÒÓΘ™ÒÄÁÀѺÀÄÏÀÆƺËÌÀÓÀÔÄÌÄ ËÈÐÍÎØÍÃÈÊÀ¼ÕÌÀÏË»ÑÎØÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖ Æ»ÑÀÓÎÖ ÒÓÇÍ ÇËÈʼÀ ÓÕÍ ÄÓÐÍ ÄŽÒÎͺ×ÎØÍÒØÌÏËÇÑÐÒÄÈÓÎØ˟×È ÒÓÎÍÇ̺ÑÄÖÀÒşËÈÒÇÖ ÄÊÓÕÍ ÎÏμÕÍÇ̺ÑÄÖÒÄÁÀѺÀÄÏÀÆ ƺËÌÀÓÀÊÀÈÀϽÀØÓºÖÎÈÏѺÏÄÈ ÍÀº×ÎØÍÒØÌÏËÇÑÕÔļÓÀÓÄËÄØÓÀ¼À ºÓÇÏÑÎÓÎغÓÎØÖØÏÎÁÎË»ÖÓÇÖ À¼ÓÇÒÇÖÆÈÀÒ¿ÍÓÀÉÇ»ÓÎغÓÎØÖÒØ ÌÏË»ÑÕÒÇÖÓÕÍÏÑÎÛÏÎÔºÒÄÕÍÒØ ÍÓÀÉÈÎýÓÇÒÇÖŠÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒ»ÒÀÖ ÓÎÒØÍÓÀÉÈÎÃÎÓÈʽÒÀÖÃÈÊÀ¼ÕÌÀÔÀ ÔÄÌÄËÈÕÔļÓÎ͘οËÈÎÓÎØ ÎϽÓÄ ÊÀÈÔÀÒØÌÏËÇÑÐÒÄÓÄÓνºÓÎÖÓÇÖ ÇËÈʼÀÖÒÀÖ ÌÄÓÇÍÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÇÁºÁÀÈÀ ÏÑÎÛϽÔÄÒÇÍÀÌÇÍÀË˟ÉÎØͺÕÖÓ½

ÍÎÖÒÓÈց¼ÍÎÌÀÈ ÄÓÐÍÓÎÍšŸÑÓÈÎÓÎØ ­×ÕºÍÒÇÌÀ ÒÓΘ™ÊÀȺÓÇÀÒşËÈ ÒÇÖÒÓÎ¥•”•̺×ÑÈÒ»ÌÄ ÑÀ­×ÕØÏÇÑÄÓ»ÒÄȺÓÎÖ ÒÓÑÀÓοÕÖÏÑÎÒӟÓÇÖ ÎÈÊÎƺÍÄÈÀÖ†½ÓÄÒØÍÓÀ ÉÈÎÃÎÓοÌÀÈ



Ͻ½ÒÀÌÀÖÀÍÀźÑÀÓÄ ÏÑÎÊ¿ ÏÓÄȽÓȺ×ÄÓÄÒØÌÏËÇÑÐÒÄÈÒÓÎ

˜™ºÓÇÀÒşËÈÒÇÖÊÀÈÒÓÎ¥•”• ºÓÇ­×ÄÓÄÃÇËÀûÒØÌÏËÇÑÐÒÄÈÒØ ÍÎËÈʽ×ѽÍÎÃÈÀÃÎ×ÈÊ»ÖÀÒşËÈÒÇÖ ÒĘ™ÊÀÈ¥•”•ÏÄѼÓÀºÓǕŽÒÎÍ º×ÄÓÄØÏÇÑÄÓ»ÒÄȺÓÎÖÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊ»Ö ÔÇÓļÀÖÊÀÈÄŽÒÎÍÄÉÀÆÎџÒÄÓÄÓÎÍ ×ѽÍÎÀØÓ½ ÔÀÒØÌÏËÇÑÐÒÄÓĺÓÇ ÀÒşËÈÒÇÖÊÀÈÔÀÒÀÖØÏÎËļÏÎÍÓÀÈ ÀʽÌǺÓÇÀÒşËÈÒÇÖÏÑÎÊļÌÄÍÎØ ÌÄ ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ ºÓÇ ÃÈÀÃÎ×ÈÊ»Ö ÀÒşËÈÒÇÖÒĘ™ÊÀÈ¥•”•ÍÀÌÏÎѺ ÒÄÓÄÍÀÔÄÌÄËÈÐÒÄÓÄÃÈÊÀ¼ÕÌÀÒ¿ÍÓÀ ÉÇÖÆ»ÑÀÓÎÖÒÄÇËÈʼÀÄÓÐÍ »ÓÎÈÓÎÍ šŸÑÓÈÎÓÎØ

ØÍÀ¼ÊÀÀÒÅÀËÈÒ̺ÍÇ ÒÓΘ™¯†ÑÎÛÏÎÔºÒÄÈÖ Ò¿ÍÓÀÉÇÖÆ»ÑÀÓÎÖ •£ž¥—Š—Ç­×ÕÆÄÍÍÇÔļ

¢

ÓÎ͘ÀÍÎ؟ÑÈÎÓÎØÊÀÈ ÒÓÈÖÒØÌÏËÇÑÐ ÍÕÓÎκÓÎÖÓÇÖÇËÈʼÀÖ ÌÎؕϼÒÇÖº×Õ ºÍÒÇÌÀÒÓΘ™̺×ÑÈ Ò»ÌÄÑÀšÏÎÑÐÍÀÊÀÓÀ ÔºÒÕÀ¼ÓÇÒÇÆÈÀÒ¿ÍÓÀÉÇ ÓÎ͘ÀÍÎ؟ÑÈÎÓÎØ ÏÎØÔÀº×ÕÒØÌÏËÇÑÐÒÄÈ ÓÇÍÇËÈʼÀÓÕÍÄÓÐÍ» ÔÀÏѺÏÄÈÍÀÒØÌÏËÇÑÐÒÕ Ç̺ÑÄÖÀÒşËÈÒÇÖ

È ÆØÍÀ¼ÊÄÖ ÎÈ ÎÏμÄÖ º×ÎØÍ ØÏÀ×ÔļÒÓÇÍÀÒşËÈÒÇ̺×ÑÈ ÃÈÊÀÈοÍÓÀÈÏË»ÑÇÒ¿ÍÓÀÉÇÌÄ ÓÇÒØÌÏË»ÑÕÒÇÓÎØÎغÓÎØÖÓÇÖ

ÓÕÍÄÓÐÍÓÎÍ*ÀÍÎ؟ÑÈÎÓÎØ Ó½ÓÄÔÀÌÏÎѺÒÄÓÄÍÀÔÄÌÄËÈÐÒÄÓÄ ÃÈÊÀ¼ÕÌÀÏË»ÑÎØÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖÆ»ÑÀ ÓÎÖÊÀÔÐÖº×ÄÓÄ»ÃÇÒØÌÏËÇÑÐÒÄÈ ÊÀÈÓÎÍÄ˟×ÈÒÓÎÀÏÀÈÓοÌÄÍÎ×ѽÍÎ ÀÒşËÈÒÇÖÓÕÍÄÍÒ»ÌÕÍ— Ò¿ÍÓÀÉÇÌĺÓÇÀÒşËÈÒÇÖ »ÓÎÈ Ç̺ÑÄÖÀÒşËÈÒÇÖ ļÍÀÈ̼À ŸËËÇÊÀÓÇÆÎѼÀÒ¿ÍÓÀÉÇÖÆ»ÑÀÓÎÖ ÇÎÏμÀÃÄÍÏѺÏÄÈÍÀÒØÆ׺ÄÓÀÈÌÄ ÓÇÒ¿ÍÓÀÉÇÓÕÍÊÎÈÍÐÍÃÈÀӟÉÄÕÍ ºÍÒÇÌÀ 

Š¿ÍÓÀÉÇÄÓ¼ÀÖÊÀÈ ÀÍÀÆÍÐÑÈÒÇÒÓÑÀÓο •£ž¥—Š—Ç•¼ÌÀÈÄÓÐÍ

Š

ÀÒÅÀËÈÒ̺ÍÎÖÒÓΘ™ ÊÀÈÄÑƟÙÎÌÀÈÀÍÄËËÈÏÐÖ ÄÃÐÊÀȺÓÇ­×Õ»ÃÇ ÒØÌÏËÇÑÐÒÄÈÇ̺ ÑÄÖÀÒşËÈÒÇÖšÏÎÑÐ ÍÀÀÍÀÆÍÕѼÒÕÓÎÍ×ѽÍÎ ÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊ»ÖÔÇÓļÀÖÆÈÀ ÍÀÒØÌÏËÇÑÐÒÕ Ç̺ÑÄÖÊÀÈÍÀÁÆÕÒÄÒ¿ ÍÓÀÉÇ

Ä ÀÍÓ¼ÔÄÒÇ ÌÄ ÓÇ Ò¿ÍÓÀÉÇ ÓÇÖ ÄÓ¼ÀÖ Î×ѽÍÎÖÓÇÖÒÓÑÀÓÈÕ ÓÈÊ»ÖÔÇÓļÀÖÃÄÍËÀÌÁŸÍÄÓÀÈØϽÂÇ ÆÈÀÓÇÒØÌÏË»ÑÕÒÇÓÕÍÇÌÄ ÑÐÍÀÒşËÈÒÇ֏ØÓ½ÆÈÀÓ¼ÇÒ¿ÍÓÀÉÇ ÓÕÍÇÌÄÑÐÍÀÒşËÈÒÇÖÀÏÀÈÓļ ̽ÍÎ×ѽÍÎÏÑÀÆÌÀÓÈÊ»ÖÄÑÆÀÒ¼ÀÖ ÄÍÐÎÈÏËÀÒÌÀÓÈÊμ×ѽÍÎÈÀÒşËÈÒÇÖ ÀÒÔºÍÄÈÀ ÀÍÄÑƼÀ ÒÓÑÀÓ½Ö ÏÑÎÀÈÑÄ ÓÈÊ»ÀÒşËÈÒÇ ÃÄÍËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÈØϽ ÂÇ•ÏÎ̺ÍÕÖ ÀÍÊÀÈÃÄÍÌÏÎÑļÓÄÍÀ ÔÄÌÄËÈÐÒÄÓÄÓÐÑÀÃÈÊÀ¼ÕÌÀÒ¿ÍÓÀÉÇÖ ÌÄÓÈÖÃÈÀӟÉÄÈÖÓÇÖÄÓ¼ÀÖ ÔÀ ÌÏÎѺÒÄÓÄ̺ÒÀÒÓÎÏÎØÒØÌÏËÇ ÑÐÍÄÓÄÊÀÈÓÎκÓÎÖÓÇÖÇËÈʼÀÖÒÀÖ ÍÀÔÄÌÄËÈÐÒÄÓÄÃÈÊÀ¼ÕÌÀÒ¿ÍÓÀÉÇÖ ÌÄÓÈÖÃÈÀӟÉÄÈÖÓÇÖÄÓ¼ÀÖ ºÍÒÇÌÀÊÀÈÇËÈʼÀÄÓÐÍ ¥½ÓÄÔÀ ÌÏÎѺÒÄÓÄÍÀÀÍÀÆÍÕѼÒÄÓÄÊÀÈÓÎÍ ×ѽÍÎÓÇÖÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊ»ÖÒÀÖÔÇÓļÀÖ ÀÍÒÀÖÒØÌźÑÄÈ ÆÈÀÏÑÎÒÀ¿ÉÇÒÇÓÎØ ÏÎÒοÓÇÖÒ¿ÍÓÀÉ»ÖÒÀÖ
¥Î†¢ ¥˜™˜

ÈÊÎÍÎ̼À

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

¥ÑØÏÐÍÕÒÓÇÍ

”ÑÎ×»ÓÀ ÏѽÒÓÈÌÀ u

Ï½ÓÈÖÄÉÀÆÎѺÖ ÒÓÈÖÏÕË»ÒÄÈÖ

†Ñ½ÒÓÈÌÀ

ÄϺÁÀËÄÇ•ÏÈÓÑÎÏ» ™ÄÅÀËÀÈÀÆÎÑŸÖ ÕÒÓ½ÒÎÓÎÄÑÐÓÇÌÀ ļÍÀÈğÍÓÀÏѽÒÓÈÌÀ ÀÍÓÈÒÓÎÈ×οÍÒÓÈÖ ÊÈÍ»ÒÄÈÖÏÎØļ×ÀÍ ƼÍÄÈ•ŸÍÓÀʺÑÃÇÀϽ ÓÎØÖÏÀÑÀÁŸÓÄÖ»ÓÀÍ ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÀ Ó½ÓļÒÕÖ ×ÑÄȟÙÄÓÀÈÄÏÀÍÄɺÓÀÒÇ

¥

ÄËÄÈÐÍÎØÍÎÈ

ÌÇÍÎÓÎØÓÀ

Ç̺ÑÄÖÓÕÍ ѽÃÕÍÊÀÈÓÕÍ

ÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀÓÇÖ.*( »ÓÀÍÉÄʟÔÀÑÀšÄӟ

ÊÑÀÒÈÐÍÆÈÀ

ÓÇÍÀ¿ÉÇÒÇÊÄÅÀËÀ¼ÎØ

ÓÇ.*(ÊÀÈÓÎ͏ÍÃѺÀ ”ÆÄͽÏÎØËÎ ÊÀÔÐÖÀϽ

ÓÎ ¿ÂÎØÖ ÃÈÒ ÄØÑРνÌÈËÎÖÄÌşÍÈÙÄ

ÓÈÖÄÉÀÆÎѺÖÓÇÖ.*(ÓÎ

ʺÑÃÇÄÊÀÓÄØÑЗ

º×ÎØÌÄÏÄџÒÄÈ ÒÓÈÖÏÕË»ÒÄÈÖÓÕÍÒØÌ

ÌÎÍÀÃÈʻ˿ÒÇ»ÓÀÍÇ ÀÏÄÌÏËÎÊ»ÀϽÓÈÖÙÇÌÈ

ÌÄÓÎ×ÐÍÌÄÙÇ̼ÀšÄӟ ÓÇÙÇÌÈÎƽÍÎÏÐËÇÒÇ ÓÇÖ£ŸÃÈΙÎÑÀÒ¼ÃÇÖÊÀÈ

ÎƽÍÄÖÄÏÄÍÿÒÄÈÖšÄӟ ÓÇÍ™ÎÑÀÒ¼ÃÇÖ ½ÌÕÖ »ËÔÄÇÒÄÈџÓÇÖ$IJQJUB

ÌÄÓÀÁÎË»ÖÒØÌÌÄÓÎ×»Ö ÓÇÖÄϼÓÕÍÃÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍ »ÅÎØÄÈÒÇÆ̺ÍÇÖÒÓÎ

ÓÇÍÏÐËÇÒÇÓÇÖ¢ËØÌÏÈ Àʻ֯ÄϼÒÇÖÌÄÙÇ̼À ¯ºÑ×ÄÓÀÈÇÒÄÈџÓÇÖ ÏÐËÇÒÇÖÓÎØÊ˟ÃÎØÓÇÖ ÀÑÓÎÏÎȼÀÖ ÓÇÖ$IJQJUB

¯ÄϺÍÃØÒÇŸÍÕÓÎØ ÃÈÒÄØÑÐ ÆÈÀÓÇÍÎÏμÀ º×ÎØÍÉÄÊÈÍ»ÒÄÈÒØÙÇÓ» ÒÄÈÖÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÓÇÍ ÉÀÍÀÆÎџÒÎØÍÎÏÑÎÇ

«ÄÓÀÈÑļÀÖ ÊÀӟ ÏÀџÁÀÒÇÓÎ؆‚ 

Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÏËÇÑÎÅÎ ѼÄÖ ÓÎÓÄËÄØÓÀ¼ÎÃȟ ÒÓÇÌÀÇÀÌÅÈÒÁ»ÓÇÒÇÀϽÓÎØÖ¬ÑÀÁÄÖ

◆†Ñ½ÒÓÈÌÎ ÄØÑÐÒÓÎ͏ÍÓÐÍÈÎ

ļÍÀȺÍÓÎÍÇÒ´½ ÓÈÀÅÎџÓÈÖÄÉÀÆÎѺÖÊÀÈ ÓÇÃÈÀ×ļÑÈÒÇÓÎØÖ¢¼ÃÈÎÖÒÄÒØͺÍÓÄØÉ» ÓÎØļ×ÄÀÅ»ÒÄÈÀÍÎÈÊÓ½ÓÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎ

ŠØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀÇ •ÏÈÓÑÎÏ»ÄϺÁÀËÄ ÌÄÓÀÉ¿ŸËËÕÍ ◆†Ñ½ÒÓÈÌοÂÎØÖ ÄØÑÐÒÓÇÍ ÄÓÀÈÑļÀ•ËËÇÍÈʟ •ÊÊÎÊÈÒÓ»ÑÈÀ”•• ÃȽÓÈÃÄÍÏÑκÁÇ ÒÄÆÍÕÒÓÎÏμÇÒÇ

¢ÈÊÎͽÌÎØ ÃȽÓÈ ÕÖ ØϽ×ÑÄÎÏѽÒÕÏÎ ÓÎØŸÑÔÑÎØÓÎØ  ÃÄÍÏÑκÁÇ ÒÄÆÍÕÒÓÎÏμÇÒÇ ÒØÍÀËËÀÆÐÍÄϼ ÌÄÓÎ×ÐÍÓÇÖÄÓÀÈÑļÀÖ –»ÍÕ͏•£ÎÌÏÎÓÈÊ»Ö

ÍÇÒØ×οÍ ÎȬÑÀÁÄÖ

ÆοÌÄÍÎÖÈÃÈÎÊÓ»ÓÇÖŠ ƒÄÎÃÕѽÏÎØËÎÖÊÀÈÎ ÀÑÀÁÈʽÖ½ÌÈËÎÖ0MBZBO ™ÀÈÎÈÃØÎÃÈÀÔºÓÎØÍÒØÌÌÄÓÎ×»ÒÓÇÍ ÄÓÀÈÑļÀÊÀÈÎÈÏËÇÑÎÅÎѼÄÖÀÍÀźÑÎØÍ ºÍÀÓ¼ÌÇÌÀÏÄѼÓÀÄÊÀÓÄØÑÐÊÀÈ

ÀÏÎ×ÐÑÇÒÇÖ¥ÎÏѽÁËÇÌÀ ½ÌÕÖ ×ÑÄÎÊÎϼÀÖÓÎØÄÌÈџ ÓÎØÓÎØÖÏÑÎÇÆοÌÄÍÎØÖÌ»ÍÄÖÄÏÈӟ×ØÍÄÓÈÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖÊÀÈ ÎÑÈÒ̺ÍÎÈʟÍÎØÍ˽ÆÎÀʽÌÇÆÈÀÄÏÀźÖÓÎØ%VCBJ(SPVQ

À͟ËÇÂÇ̺ÑÎØÖÓÎØÃÀÍÄÈÒÌοÓÇÖ 7JWBSUJB¸ÏÕÖÊÈÀͺ×ÄÈ ÓÎÄÑÐÓÇÌÀ ÆÈÀÓÎØÖÌÄÓ½×ÎØÖÓÇÖ.*(ļ

ÌÄ­ËËÇÍÀÄÅÎÏËÈÒÓ» ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÁÑÄÔļË¿ÒÇ ÒÓÇš*(

ÍÀÈÀÍÌÄÓÇÍÊѼÒÇÇÃÈμ ÊÇÒÇÔÀÀÏÎÅÀÒ¼ÒÄÈÓÇ

ÖϟÑÎØÌÄ ½ÌÕÖ ÓÀÏџÆÌÀÓÀÀϽÓÇÍÀÑ×»ŠÓÎ

ÄÓÀÈÑļÀ ÄÐÑÈÎÍ •ŠØÌÌÄÓÎ×ÐÍ ÃȽÓÈÒÓÈÖÎÈÊÎÍÎÌÈʺÖ ÊÀÓÀÒӟÒÄÈÖÓÇÖ ÌÇÓÑÈÊ»ÖÄÓÀÈÑļÀÖ ×Ñ»ÒÇÖÃÄÍ ÀÏÎÓ¼ÌÇÒÄÓÇÍÀɼÀ ÔØÆÀÓÑÈÊ»ÖÓÇÖ ÄÓÀÈÑļÀÖÒ¿ÌÅÕÍÀ ÌÄÓ΂„† ×ÕѼÖ ÕÒÓ½ÒÎÍÀÄÏÇÑÄÀÒÓοÍ ÓÀÄÍÎÏÎÈÇ̺ÍÀ ÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀÓÇÖ ÄÓÀÈÑļÀÖ ◆†Ñ½ÒÓÈÌÎ ÄØÑÐÒÓÎÍ›¼ËÈÏÏÎ ”ÑØÐÍÇ ÃȽÓÈÏÑκÁÇ ÒÄÄÊÏѽÔÄÒÌÇ ÆÍÕÒÓÎÏμÇÒÇ ÒÇÌÀÍÓÈÊ»ÖÌÄÓÀÁÎË»Ö ÒØÌÌÄÓÎ×»ÖÓÎØÄϼ ÓÕÍÃÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍ »ÅÎØÄÈÒÇÆ̺ÍÇÖÒÓÎ «ÄÓÀÈÑļÀÖ ÊÀӟ ÏÀџÁÀÒÇÓÎ؆‚ 

?

šºÑÈÒÌÀ ÄØÑÐÀ͟

ÌÄÓÎ×»ÊÀÈÄÏÈÒÓÑÎÅ» ÊÄÅÀËÀ¼ÎØ ÄØÑÐÀÏÎş ÒÈÒÄÇÄÓÀÈÑļÀÃÈÀ×ļÑÈÒÇÖ ÓÎØ×ÑÇÌÀÓÈÒÓÇѼÎØ•«• †ÀџÓÇÍÏÓÐÒÇÓÎØÊ¿ÊËÎØ ÄÑÆÀÒÈÐͯÄÉÀÈÓ¼ÀÖÓÇÖÏÓÐ ÒÇÖÓÕÍÓÈÌÐÍÓÕÍÌÄÓÎ×ÐÍ ¯ÓÎÇ•«•ÄÌşÍÈÒÄ ÄÍÎÏÎÈÇ̺ÍÀÊÀÔÀџʺÑÃÇ ÄÊÀÓÄØÑЊÄÒØÆÊѼ ÒÈÌÇÁŸÒÇ ÃÇËÀûÄŽÒÎÍ ÄÉÀÈÑÄÔļÇÊÀÓÀÁÎË»ÓÇÖ ºÊÓÀÊÓÇÖÄÈÒÅÎџÖÄÊÀÓ ÄØÑÐ ÓÀÄÍÎÏÎÈÇ̺ÍÀÊÀÔÀ џʺÑÃÇÃÈÀÌÎÑÅÐÔÇÊÀÍ ÒÄ ÄÊÀÓÄØÑÐ ºÍÀÍÓÈ ÄÊÀÓÄØÑÐÓÎØ ÒÇÌÄÈÐ ÍÎÍÓÀÖÏÓÐÒÇ

„ÄÈÓÎØÑÆÈÊ»ÊÀÈÄ¿×ÑÇ ÒÓÇļÍÀÈÇͺÀÀÍÀÍÄÕ

̺ÍÇÈÒÓÎÒÄ˼ÃÀ ¢ª ¢ª XXXOPZOPZHS»XXX OPVOPVHS¥ÎÀÍÀÍÄÕ̺ÍÎ TJUF ¢ª ¢ªÏÄÑȺ×ÄÈÆÄ ÍÈʺÖÏËÇÑÎÅÎѼÄÖÆÈÀÓÇ 'SJFTMBOE$BNQJOBÒÓÎÍʽ ÒÌÎÊÀÈÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÆÈÀÓÈÖ ÄÓÀÈÑÈʺÖÀɼÄÖ ÓÎÏѽÆÑÀÌÌÀ •ÓÀÈÑÈʻ֙ÎÈÍÕÍÈʻ֕ØÔ¿ÍÇÖ ÊÀÔÐÖÊÀÈÆÈÀÓÈÖÊÀÓÇÆÎѼÄÖ ÏÑÎÚ½ÍÓÕÍÏÎØÃÑÀÒÓÇÑÈÎÏÎÈ ļÓÀÈÇÄÓÀÈÑļÀÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ

äÉ¿ÇäĞÉÃÕ

ÃÈÀÍÎÌ»ÌÄѼÒÌÀÓÎÖ

ŠØÌÌÄÓÎ×»ÓÎØ4PSPTÒÓÇÌÄÓÎ×»ÓÇÖ•ÔÍÈÊ»Ö

­ÍÓÎÍÇ»ÓÀÍÅÇÌÎËÎƼÀÏÑÎ×ÔºÖÆÈÀÒØÌÌÄÓÎ×»ÓÎØ'VOEÓÎØ(FPSHF4PSPTÒÓÇÌÄÓÎ×»ÓÇÖ•ÔÍÈ Ê»Ö—ÏËÇÑÎÅÎѼÀÃÄÍÄÏÈÁÄÁÀÈÐÔÇÊÄ ÀË˟ÃÄÍÀÏÎÊËļÄÓÀÈ ÊÀÔÐÖÇ•ÔÍÈÊ»ÌÄÓÇÍÏÓÐÒÇÒÓÎ ×ÑÇÌÀÓÈÒÓ»ÑÈκ×ÄÈÁÑÄÔļÀÑÊÄӟϼÒÕÒ´½ ÓÈÀÅÎџÓÇÍÊÄÅÀËÀÈÎÏμÇÒ»ÓÇÖ ÃÈÒÄØÑÐ ÒÄ Ò¿ÆÊÑÈÒÇÌÄÓÈÖÄØÑÕÏÀÚʺÖÓџÏÄÙÄÖ™ÀÈÓÎÙ»ÓÇÌÀÆÈÀÓÇ×ÐÑÀļÍÀȽÓÈļÍÀÈÏÎË¿ÒÇÌÀÍÓÈʽÍÀ ÁѼÒÊÄÓÀÈ̺ÒÀÒÓÈÖÄØÑÕÏÀÚʺÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖÇÏÑÐÓÇÄÓÀÈÑļÀÓÇÖ ÆÈÀ˽ÆÎØÖÎØÒÈÀÒÓÈÊοÖ ʽÒÓÎÖ ÃÀÍÄÈÒÌο ÊÀȽ×ÈÀÏËÐÖQSFTUJHF

ÓºËÄÒÌÀÓÇÒÓ»ÑÈÉÇÓÇÖºÊ ÃÎÒÇÖÓÕÍÄÓÐÍÎÌÎ˽ÆÕÍ ÒÓÇÃÄØÓÄÑÎÆÄÍ»ÀÆÎџ

†ËÇÑÎÅÎÑÈÊ»Ö ◆†Ñ½ÒÓÈÌÎ ÄØÑÐÒÓÇÍ

Ò×ОÉÇ¿

«ÎÍÓѽÏÀÑÀÒÊ»ÍÈÎ —ÄÍÄÑÆÄÈÀÊ»ÄϺÍÃØÒÇ ¿ÂÎØÖÃÈÒÄØÑÐ ÒÓÎ͏ÒÓÀʽº×ÄÈ ÀÑÊÄÓ½ÏÀÑÀÒÊ»ÍÈΗ ÏÑÎÄÑÆÀÒ¼Àļ×ÄƼÍÄÈ ÕÒÓ½ÒÎÇØÏÎØÑƽÖ †ÄÑÈÁŸËËÎÍÓÎÖ ¥¼ÍÀšÏÈÑÌϼËÇļÏÄ ÒÄÒØͺÃÑÈÎÒÓÇ ƒÄÒÒÀËÎͼÊǽÓÈŸ×ÍÄÈ ÍÀÁÑÄÈØÆÑÎÏÎÈÇ̺ÍÎ ÀºÑÈÎ -/( ÒÓΙÀӟÑ ¢ØÏÎØÑƽÖ•ÏÈÊÑÀÓļÀÖ «ŸÑÇÖ†ÀÌÏοÊÇÖÓÎ ÀÍÓÈË»ÅÔÇÊÄÊÀÈÁÆ»ÊÄ ÏÑÐÓÎÖüÍÎÍÓÀÖÓÇÍ

ÀÍÀÊμÍÕÒÇÒÓÎÍ¥¿ÏÎ ¬ËËÕÒÓÄÇÄϺÍÃØÒÇ ÀÅÎџÓÎÍÓ½ÏÎ ÊÀÓÀÆÕÆ»ÖÓÎØ ‚ÄÍÆÍÕѼÙÎØÌÄÀÍ ÅÎÁ»ÔÇÊÄÎÏÎÈÀûÏÎÓÄ ÄÌÏËÎÊ» ÀË˟ÀØÓ½ ÏÎغ×ÄÈÒÇÌÀÒ¼À ļÍÀÈÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÇ ÄϺÍÃØÒÇ ¸ÏÕÖÊÈÀͺ×ÄÈ Ç ÄϺÍÃØÒÇÀϽÓÎØÖ ¬ÑÀÁÄÖļÍÀÈÇÃÄ¿ÓÄÑÇ ÏÎغÑ×ÄÓÀÈÒÓÇÍ •Ë˟ÃÀ¯ÌÄӟÓÀ ÀØÏÇÆļÀŠÊÀÑÀÌÀÆʟ

ºÎ̺ËÎÖÄɺËÄÉÄÓÎ ÃÈÎÈÊÇÓÈʽÒØÌÁοËÈÎ ÓÇÖ•«• ÊÀӟÓÇÍÏÑÎ×ÔÄ ÒÈÍ»ÓÎØÒØÍÄÃѼÀÒÇŠØÆÊÄ ÊÑÈ̺ÍÀÄÉÄ˺ÆÇÕÖͺΠÌÇ ÄÊÓÄËÄÒÓÈʽ̺ËÎÖΏ˺ÉÀÍ ÃÑÎÖ¥ÎØÑÊÎËÈŸÖ ÆÄÍÈʽÖ ÃÈÄØÔØÍÓ»Ö•ÓÀÈÑÈÊ»ÖÊÀÈ •ÏÄÍÃØÓÈʻ֥ÑÀÏÄÙÈÊ»ÖÓÇÖ •ÔÍÈʻ֥џÏÄÙÀÖÓÇÖ•Ë˟ÃÎÖ ÒÄÀÍÓÈÊÀӟÒÓÀÒÇÓÎØÏÀÑÀÈ ÓÇÔºÍÓÎÖ˜ÕŸÍÍdžÄ×ËÈÁÀͼÃÇ —ÄÏÈÊ¿ÑÕÒÇÓÇÖÄÊËÎÆ»ÖÓÎØ ͺÎØ̺ËÎØÖÔÀÏÑÀÆÌÀÓÎ ÏÎÈÇÔļÒÓÇÍÄϽÌÄÍÇÆÄÍÈÊ» ÒØͺËÄØÒÇÓÇÖÄÓÀÈÑļÀÖ

—ÄͺÑÆÄÈÀÓÎØØÏÄØÔ¿ ÍÎØÓÎØ¢‚‚—«†ºÓÑÎØ «ÑÈÒÓÎÃοËÎØÍÀÊÑÀÓ»ÒÄÈ ÓÀÃÈÒÄØÑÐÀϽÓÈÖÏÑÎ ÒÅÎѺÖÊÀÈÍÀÌÇÍÀÍμÉÄÈ ÏÄÑÀÈÓºÑÕÓÎÁÈÁ˼Îļ×ÄÀÏÎ

¢Ì½ËÎÆÎÀϽÓÇ&VSPCBOL —&VSPCBOL&'( ÒÓÎ ÏËÀ¼ÒÈÎÓÇÖÒÓÑÀÓÇÆÈÊ»Ö ÓÇÖÆÈÀÓÇÍÀÉÈÎÏμÇÒÇÓÕÍ ÒÓÎÈ×ļÕÍÓÎØÄÍÄÑÆÇÓÈÊο ÓÇÖÊÀÈÓÇÍÏÄÑÀÈÓºÑÕ ÄͼÒ×ØÒÇÓÇÖÑÄØÒÓ½ÓÇӟÖ ÓÇÖÆÈÀÓÇÍÀ͟ÏÓØÉÇÓÕÍ ÄÑÆÀÒÈÐÍÓÇÖ ÄɺÃÕÒÄÓÇ ‚ÄØÓºÑÀÓÇÍÏÑÐÓÇÒÄÈџ ÊÀËØÌ̺ÍÕÍÎÌÎËÎÆÈÐÍ ¿ÂÎØÖÄÊÀÓÄØÑÐÌÄ ÏÈÒÓÎËÇÏÓÈÊ»ÀÉÈÎ˽ÆÇÒÇ ÀÓÎØÃÈÄÔÍοÖμÊÎØ .PPEZ´TŠ¿ÌÁÎØËÎÈÓÇÖ ºÊÃÎÒÇÖ»ÓÀÍÇ%FVUTDIF #BOLÊÀÈÇ)4#$—ºÊÃÎÒÇ

º×ÄÈÃȟÑÊÄÈÀϺÍÓÄÄÓÐÍ ¯ÌÄÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÏÀџÓÀÒÇÖ úÊÀÄÓÐͯÊÀÈÄÏÈÓ½ÊÈÎ ÓÎÄÏÈÓ½ÊÈÎÀÍÀÅÎџÖ •™¥Ï˺ÎÍÏÄÑÈÔÕѼÎØ ÌÎ͟ÃÄÖÁŸÒÇ֥ΠÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎÎ̽ËÎÆÎ º×ÄÈÕÖʟËØÌÌÀÊØѼÕÖ ÀÏÀÈÓ»ÒÄÈÖÓÇÖÓџÏÄÙÀÖ ÀϽÒÓÄÆÀÒÓÈʟßÍÄÈÀ ÈÃÈÕÓÐÍ¥ÎÊÀËØÌ̺ÍÎ Î̽ËÎÆÎÓÕÍÄÊÀÓÄØÑÐ ÄÍӟÒÒÄÓÀÈÒÄÏѽÆÑÀÌÌÀ ÏÎØÄÆÊѼÔÇÊÄÊÀӟÓÇ ÒØÍÄÃѼÀÒÇÓÎØÃÈÎÈÊÇÓÈÊο ÒØÌÁÎØ˼ÎØ


¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ

–²“’–ŒŒ’¬­²°²¯À¤ –¢–—–¡ž§¡š¢¤§¤¦¤ ¤§¨œ§š  –™–§§¨¤¢¨¤¡š–Ÿ–¨–§Ÿš©œ§Ÿ–ž™ž–«šž¦ž§œ§–˜í˜í¢ª©§žŸ¤©–š¦ž¤©

•·²µ·¤¸´²§´Ã¯¬·¼°¤¦¼¦Ç° ÇÆȼÔ¾šÂÂÑ»¸ĸ¹ÈÔÉÁ¼Ë¸À



ÆÌØÉÆÁ¸À¸ÇØËÆÇØÉƸÅÀØÇÀÉ˾¿¸¼ÔĸÀ

É˾»ÔľËÆÌÁ¼È»ÆÉÁÆÇÀ ÁÆÙÁÌÁÂÜĸÁ¸Àĸ»Òμ˸À

¾ÁÑ¿¼ÎÜȸÇÆÌ¿¸ÇÈÆÉÍÒȼÀËÀÊ»ÀÁÒÊ ˾ÊÇÆÉØ˾˼ÊÁ¸ÌÉÔÃÆÌ ◆–ͼËÒÈÆÌÉ˼ÂÒξËÆÌÈÜÉÀÁÆÌËÆÃÒ¸

¿ÄÓʸÅÀÆÇÀÉËÔ¸˾ÊÐÉËØÉÆØÇÐÊظ »¼ÔÎÄÆÌĸÇÆ˼¼Ô˾ÄÇÆÂÙͼÈľÄÙ;

¸ÍÓÄÆÌÄĸ¼ÄÄƾ¿¼ÔØËÀ¸ÁØþÁ¸ÀËÆ ÉÙÉ˾ø»À¸ÉÙÄ»¼É¾Êü˸ÅÙšÂÂÑ»¸Ê

ºÀ¸ËÆÌʲ«±±µ³º¯°µÈ¹¸ºÐºÆÙÊÇÆÌ¿¸

—Æ̺¸ÈԸʦÆÌøÄÔ¸ÊÁ¸À¤Ìºº¸ÈÔ¸Ê

ǼÈÑÉÆÌĸÇØ˾ÄǼÈÀÆÎÓ¸ÂÂÑÁ¸ÀºÀ¸ ËÀÊÌÇØÂÆÀǼʼļȺ¼À¸ÁÒÊÌÇÆ»ÆÃÒÊÇÆÌ

ÃÇÆȼÔĸÉμ»Àѽ¼Ë¸ÀºÀ¸ĸü˸ÍÒȼÀ ¸ÒÈÀƸÇØËÆ–½¼ÈÃǸÕ˽ÑÄÁ¸ÀËÆŸ¸ËÑÈ

¿¸Á¸Ë¸ÉÁ¼Ì¸ÉËÆÙÄÉ˾¢ÆËÀƸĸËÆÂÀÁÓ šÌÈÜǾ

¸ÂÂÑÉ˾Ä˼ÂÀÁÓÍÑɾ¼ÀËÆÌȺԸÊËÆÌÆÀ

ÉÌļÎÓÎËÌÇÓø˸¾»À¼

»À¸Î¼ÀÈÀÉËÒÊ¿¸ÇÈÆÉËÈÒÅÆÌÄÉ˾¡ØÉθ ºÀ¸ËÀʸǸȸÔ˾˼ÊÇÆÉØ˾˼ÊÇÆÌ¿¸

¨¾ÄÇÈƾºÆÙüľ¥ÒÃÇ˾É˾ ¼ÉɸÂÆÄÔÁ¾¾™š¥–¾¹Æ̺¸ÈÀÁÓ'*- Á¸À¾À˸ÂÀÁÓ*INXTSÌÇҺȸϸÄ˾ÉÌà ÍÐÄÔ¸ºÀ¸˾»¾ÃÀÆÌȺԸ˾ÊÁÆÀÄÆÇȸÅÔ¸Ê LL>MHFI:GR¾ÆÇÆÔ¸¿¸¸Ä¸Âѹ¼Àĸ Á¸Ë¸ÉÁ¼ÌÑɼÀÁ¸Àĸ¼ÀËÆÌȺÓɼÀËÆÄÌÇØ

¼Å¸É͸ÂÔ½ÆÌÄ˾ÄÁÑÂÌϾËÐĸĸºÁÜÄɼ ÁÑ¿¼ÎÜȸ ®ÂÂÐÉ˼ÆÀÉÌÄÆÃÀÂÔ¼ÊËÆ̇¯Ë·©µ»

Éμ»À¸ÉÃظºÐºØÍÌÉÀÁÆÙ¸¼ÈÔÆÌÇÆÌ¿¸ ÉÌÄ»ÒɼÀ˾ÄŸÆÃÆ˾ÄÓü˾¹Æ̺¸ÈÀÁÓ Çؾ§ËÑȸ›¸ºØȸ

”§¶§³ª·Áµ»Á¸ËÑ˾ÄÇÈØÉ͸˾¼ÇÔ ÉÁ¼ÏÓËÆÌÉ˾¡ØÉθÒ»¼ÀŸÄØËÀÆÀ»ÙÆ ǼÌÈÒʼĻÀ¸ÍÒÈÆÄ˸Àĸ¼ÇÀ˸ÎÙÄÆÌÄÓ ËÆÌÂÑÎÀÉËÆÄĸtżÁÆÂÂÓÉÆÌÄuËÀÊÌÇÆ ¿ÒɼÀÊÇÆ̸ÍÆÈÆÙÄ˾ĸÄÑÇËÌžÁÆÀÄÜÄ

¥ÈØÁ¼À˸ÀºÀ¸ËÆĸºÐºØºÄÐÉËØÐÊ" üÉÌÄÆÂÀÁØÃÓÁÆÊÎÀÂÀØüËȸÇÆÌ¿¸ »ÜɼÀ˾»ÌĸËØ˾˸ĸËÈÆÍÆ»Æ˼Ô˸À¾

ÒȺÐÄØÇÐÊÆÀ¸ºÐºÆԐ¶µ»·©°À¹ …±«´§³ª·µÈ¶µ±­Á¸À,HNMA,MK>:F °ËÉÀ¾–¿ÓĸÇÈÆп¼Ô˾»¾ÃÀÆÌȺԸ»ÙÆ

¸ºÆÈÑ˾ʺ¼ÀËÆÄÀÁÓÊÎÜȸÊü¸ÒÈÀƸÇØ ËƼ¾ÄÀÁØÉÙÉ˾øœšÌÈÐǸÕÁÓ°ÄÐɾ ÒμÀθȸÁ˾ÈÔɼÀËÆÒȺÆÐÊüºÑ¾Ê

»ÀÌÇÆÌȺÀÁÜļÇÀËÈÆÇÜÄÇÆÌ¿¸¼ÇÀ¹ÂÒ ÇÆÌÄ˾ÄÇÆȼԸËÐĸǸȸÔ˾ËÐÄ»À¼Èº¸ ÉÀÜÄÉμËÀÁÑüËÆÄǼËȼ¸À¸ºÐºØ¼ÄÜ

ɾøÉÔ¸ÊÁ¸ÀÃÑÂÀÉ˸ÒμÀ¸ÇÆ͸ÉÔɼÀ˾ ÎȾøËÆ»Ø˾ÉÓËÆÌü¼Á¸Ë¼ÌÈÜ

¸ÂÂÑÁ¸À̺ÈÆÇÆÀ¾ÃÒÄÆÁ¸ÙÉÀÃƸÇØ˾ •«¨»®µÈ¸§ÇÈÆÊ˾†µ»±©§·Ã§

ÁÆÔÄÐɼØËÀ¿¸¼ÇÀÉÁ¼Í¿¼ÔÉÙÄËÆøËÆ –ȸ¹ÀÁØšÃÀÈÑËƺÀ¸ĸÇÈÆÎÐÈÓÉÆÌÄÆÀ

§Ë¾ÉÌÃÍÐÄÔ¸ÇÈƹÂÒǼ˸À¼ÇÔɾʾ Ô»ÈÌɾ¼Ë¸ÀȼԸʺÀ¸˾Ä«²¶µ·¯°Âª¯§½«Ã ·¯¸­ËÆ̸ºÐºÆÙÉ˾ÄÆÇÆÔ¸¾ÉÌÃüËÆÎÓ ˾Ê™š¥–Á¸À˾Ê'*-¿¸¼ÔĸÀ ºÀ¸ ÁÑ¿¼ÃÔ¸Á¸À¾À˸ÂÀÁÓ*INXTS¿¸ÒμÀËÆ  §Ë¾Ä˼¼ËÓÌÇƺȸÍÓÊ˾ÊÉÌÃÍÐÄÔ¸Ê Á¸¿ÜʼÇÔɾÊÁ¸ÀËÆÌÉμ»ÔÆ̸ÄÑÇËÌžÊ ËÆÌÒȺÆÌǸȼÌÈÒ¿¾Á¼¾ÌÇÆÌȺØÊ¥šŸ– —󧐶¯·²¶Ã±­ɾüÀÜÄÆÄ˸Ê˾ɾøÉÔ¸

¡¼˾ÄÆÂÆÁÂÓÈÐɾËÐÄÒȺÐĺÀ¸ »ÙƸÁØþÃÀÁÈØ˼ÈÆÌʸºÐºÆÙÊËÆÔ»ÀÆ ¸ÒÈÀÆ¿¸ËÈÆÍÆ»Æ˼Ô¼ÇÔɾÊËÀʸºÆÈÒÊ˾Ê •µ»²§³Ã§¹Á¸À˾Ê“»©©§·Ã§¹üÇÆÉØ ˾˼ÊÇÆÌ¿¸ÁÌøÔÄÆÄ˸À¸ÇØÒÐÊ»ÀÉ Á̹ÀÁÑÃÒËȸËÆÄÎÈØÄÆ šÇÀÇÂÒÆľɾøÉÔ¸ËÆÌÄÒÆÌÉÌÉËÓø ËÆʸºÐºÜÄÇÆÌÉμ»Àѽ¼Ë¸À¸Ä¸ÃÒļ˸Àĸ ¼ÄÀÉÎÌ¿¼Ô¸ÁØþǼÈÀÉÉØ˼ÈÆØ˸ÄÇÈÆÎÐ ÈÓÉÆÌÄÆÀ»À¸»ÀÁ¸ÉԼʺÀ¸˾ÄÁ¸Ë¸ÉÁ¼ÌÓ ¼ÄØʸÁØþ§Ë¸¿ÃÆÙ13,É˾ÄǼÈÀÆÎÓ ˾Ê—ØȼÀ¸ÊšÂÂÑ»¸ÊÆÆÇÆÔÆÊ¿¸»Òμ˸À

¸Ç¸È¸Ô˾˼ÊÉÌÃÍÐÄÔ¼Ê

ËÆÌÉ̺Á¼ÁÈÀÃÒÄÆ̸ºÐºÆÙÉ˾ļÄÔÉÎÌɾ ˾ʺ¼ÐÉËȸ˾ºÀÁÓÊ¿ÒɾÊ˾ÊÎÜȸÊøÊ ËÆÄÔ½ÆÄ˸ÊØËÀÃÒÉÐËÆÌ.,'¿¸ÇÈÆп¼Ô ˸ÀÍÌÉÀÁظÒÈÀƸÇØËÆ…¬«·²¶§Äº¬À³

¸ÒÈÀƸÇØËÀʸȸ¹ÀÁÒÊÎÜȼÊÁ¸ÀÁÌÈÔÐÊ ¸ÇØËÆŽ§ºÀ·¡ÑÂÀÉ˸¾¡ÇÀÈÃÇÔ¾¸Ä¸

’¬”ǵ²¬ ¸ǼÈÔüļÁÑÇÆÀÆÊØËÀÒĸËÒËÆÀÆ ÉÙÉ˾ø¸ºÐºÜĸ¼ÈÔÆÌ¿¸ÇÈÆÁ¸ÂÆÙɼ ˾ĸÄËԻȸɾ˾ʐǸ½§¹Á¸¿ÜÊÉ˾Ä ÆÌÉÔ¸¸ÇÆ˼¼ÔÃÔ¸§³º§©¿³¯¸º¯°Â¼ÇÀÂƺÓ ¸ÇÒĸÄËÀÉËÆÁ¸ÙÉÀÃÆÇÆÌÇÈÆÒÈμ˸À¸ÇØ ËÆÈÜÉÀÁÆÉÙÉ˾øŸÑËÀËÒËÆÀÆÐÉËØÉÆ »¼ÄÉÌù¸ÔļÀÁ¸¿Üʾ :SIKHFÁ¸ÀÆÀ ¸ÈÃØ»À¼Ê¼Ä¼Èº¼À¸ÁÒʸÈÎÒÊ˾ʦÐÉԸʻ¼Ä ͸Ôļ˸Àĸ¸Ä¾ÉÌÎÆÙÄ ◆–ͼÄØÊËÆÄÔ½ÆÌÄØËÀظ¿¸¼Å¸È˾ ¿ÆÙÄËØÉƸÇØËÀÊËÀÃÒÊÇܾɾÊËÆ̸¼ÈÔ

¿¸¸Ä¸ÂѹÆÌÄÁ¸ÀËÀÊ»À¸ÇȸºÃ¸Ë¼ÙɼÀÊ ÉμËÀÁÑü˾ÉÌÃÍÐÄÔ¸»ÀÒ¼ÌɾÊÇÆÌ¿¸ ÇÈÒǼÀĸÌÇƺȸͼÔü˾»À¼¿ÄӼ˸ÀȼԸ -K:GL:ED:G)BI>EBG> ¨¾ÄÔ»À¸ÉËÀºÃÓ¾ÌÇÆÌȺØÊ¥šŸ–¸ÄÒ ͼȼØËÀƨ§¸¯°Ç¹t»ÀÑ»ÈÆÃÆÊu¸ÇØËÆÄ ÆÇÆÔÆ¿¸ËÈÆÍÆ»Æ˼Ô˸À¾ÎÜȸøÊü ¸ÒÈÀÆ¿¸¼ÔĸÀÆ8TZYM8YWJFR¸ÍÓÄÆ Ä˸Êĸ¼ÄÄƾ¿¼ÔØËÀØÂÆÀÆÀÑÂÂÆÀ¸ºÐºÆÔ ÓÆÀÌÇÆ»ÆÃÒÊ¿¸¸ÍÆÈÆÙĶ·Ç¸®«º­Ó «¼«ª·¯°ÂËÈÆÍÆ»ÆÉÔ¸˾ÊÎÜȸÊøÊü ¼Ä¼Èº¼À¸ÁÒÊÇÈÜ˼ÊÙ¼ÊÓ¸ÁØþ¿¸¼À ËÆÌȺÓÉÆÌÄÐÊÆ»ÆÔËÈÆÍÆ»ÆÉÔ¸ÊÑÂÂÐÄ ¸ºÆÈÜÄü˸ËÈÒÇÆÄ˸Ê˾ÎÜȸøÊɼ Òĸ¸ÇØ˸ɾøÄËÀÁØ˼ȸÁÒÄËȸü˸ÍÆ ÈÑʼÄÒȺ¼À¸ÊÉ˾¡¼Éغ¼ÀÆ

’³Ã®¨¯²¶·¼°µ¸¯¹¨´Ã°·¼°µ¸°¨ºÀ©¨·¤¬¤¯¨À¼·²¶ ” ¸È~ظ˸À»À¸Ô˼ȸ¸ÀÉÀػƟɼÄÑÈÀ¸ºÀ¸˾¿Òɾ ˾ÊÎÜȸÊøÊÉËÆÄǼÈÀͼȼÀ¸ÁؼļȺ¼À¸ÁØÎÑÈ˾Æ tÇؼÃÆÊuËÐÄÉÌÃͼÈØÄËÐÄÉÌļÎÔ½¼Ë¸ÀÁ¸¿ÜʼÇÀμÀȼÔ˸À ĸÆȿпÆÙÄ«²¶Çª¯§É˸ÉÎÒ»À¸ºÀ¸ËÆÌÊÄÒÆÌÊt¼Ä¼Èº¼À¸ ÁÆÙÊ»À¸»ÈØÃÆÌÊu ˜À¸ǸÈÑ»¼ÀºÃ¸É̺Á¼ÁÈÀÃÒĸÂØÃÇÀÉËÀÊ—ÈÌÅҼʼÇÀ μÔȾɸÄĸÌÇÆÄÆüÙÉÆÌÄ˾»À¸ÉÙÄ»¼É¾ü˾—Æ̺¸ÈÔ¸ ÃÔ¸ÁÔľɾ¾ÆÇÆÔ¸¸ÇÆËÈÑǾÁ¼˾Ä˼¼Ì˸ԸÉËÀºÃÓ´Ë¸Ä Á¸ËѸ¹¸ÄÉËÆ©¥šŸ–ËÆÄtÇؼÃÆuÇÆ̺Ôļ˸ÀƇ¯À³³­¹ §³¯Àº­¹ÒÉǼÌɼÁ¸ÀÉÌļÄÄÆÓ¿¾Á¼üËÆÌÊÉÌĸÈÃØ»ÀÆÌÊ ÌÇÆÌȺÆÙÊ˾ʞ˸ÂÔ¸ÊÁ¸À˾Ê—Æ̺¸ÈԸʤÀËȼÀÊËÆÌÊ ÒÉ˼À¸Ä¸ÄÑÂƺ¼Ê¼ÇÀÉËÆÂÒÊÉËÆĸÈÃØ»ÀƼÇÔ˾ʼÄÒȺ¼À¸Ê

¼ÇÔËÈÆÇÆ»¾ÂÜÄÆÄ˸Ê˾ÄÇÈÆÉÓÂÐÉÓËÆÌÊÉËÆÒȺÆÁ¸À˾ ɾøÉÔ¸˾Ê»À¸ÉÙÄ»¼É¾Êü¸ÇÆËÒ¼ÉøÉËÆǸÈÑÇÒÄ˼ ĸ§¶µ¼«»½®«ÃÃÔ¸ÁÆÀÄÆËÀÁÓ¸ÇØ͸ɾÇÆÌ¿¸¸Í¸ÀÈÆÙɼ˾ ÎȾøËÆ»Ø˾ɾ¸ÇØËÀÊ—ÈÌÅÒ¼Ê šÄËÐü˸ÅÙÉÌļÎÔ½ÆÄ˸ÀÆÀǸȸÉÁ¾ÄÀ¸ÁÒÊÁÀÄÓɼÀÊØÉÆÄ ¸ÍÆÈÑ˾ÄËÆÙÈÁÀÁ¾ÉËÑɾÒĸÄËÀËÐĸºÐºÜÄÇÆÌÉμ»ÀÑ ½ÆÄ˸Àœ®ºÁÌȸ§·³«Ãº§¯ǼÀÉøËÀÁÑĸ¸ÂÂÑżÀ˾ÉËÑɾ ˾ÊÉμËÀÁÑüËÀÊÇÆÉØ˾˼ʸ¼ÈÔÆ̸ÇØËÆ–½¼ÈÃǸÕ˽ÑÄ ¨Æ¡Ç¸ÁÆÙ½¾ËѼÀÃÔ¸ÉÌÃÍÐÄÔ¸»ÀÒ¼ÌɾÊÜÉ˼ĸÇÆÌ ÂѼÀ¸Ç¼Ì¿¼Ô¸ÊÉ˾ÄšÂÂÑ»¸Á¸ÀɼÑÂÂÆÌÊǼÂÑ˼ÊËÆÌÉ˾ ™ÌËÀÁÓšÌÈÜǾ¸ÂÂÑ˸Á¸ÈÄËÑÉÀ¸¿ÒÂÆÌÄĸ¸ºÆÈѽÆÌÄ Í˾ÄÑËƸÒÈÀƸÇØËÆÌÊ–½ÒÈÆÌÊÁ¸ÀĸËÆÇÆÌÂÑļɼÉμ

»ØĪ¯¶±À¸¯§ËÀÃÓÉËÆÌÊšÌÈÐǸÔÆÌÊ ¡Òɸɼظ¸ÌËѾ®ºÁÌȸ¼ÇÀÁÙÈÐɼ˾ÉÌÃÍÐÄÔ¸ºÀ¸ ËÆĸºÐºØ':;N<<H¸ÄÁ¸À¸ÇØËÆÇÈƾºÆÙüÄÆÁ¸ÂÆÁ¸ÔÈÀ ¼ÇÀμÔȾɼĸt¸ºÁ¸ÂÀÑɼÀu˸ÈÜÉÀÁ¸ÉÌÃÍÒÈÆÄ˸ÇÈÆÉÍÒ ÈÆÄ˸Ê˸ÎÐÈÀÁÑ˾ÊÙ»¸Ë¸ÉËÆÄšÙżÀÄÆ¥ØÄËƺÀ¸ĸǼÈÑ ɼÀÆ8TZYM8YWJFR ˜ÄÐÈÔ½ÆÄ˸ÊËÀÊ¿ÒɼÀÊÁ¸À˸ÉÌÃÍÒÈÆÄ˸ËÐÄ–üÈÀÁÑÄÐÄ ÇÆ̼ÇÀμÀÈÆÙÄĸ¸ÇÆÁØÏÆÌÄ˾ÄÇÈØɹ¸É¾ËÐÄšÌÈÐǸÔÐÄ ÉËÆÈÜÉÀÁÆÍÌÉÀÁظÒÈÀÆÆÀt¼Ä¼Èº¼À¸ÁÒÊÃÑμÊuÉ˾ÄǼÈÀ ÆÎÓÒÎÆÌÄÇÆÂÙ²Á±±µ³ª¸Ä˸É˼Ô˼ËÀÒμÀĸºÔļÀØ˸Ä ¸ÄÆÔżÀÁ¸ÀËÆ¿ÒøËÐĶ«º·«±§Ã¿³ºµ»…¯©§Ãµ»ÇÆ̸ÇÆÁÑ ÂÌϼËÆt¥u


—µ”“‘—Ž¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ

™Šš¢Š  ”¦£¤­§¢¤”¦Ÿ˜Ÿ ¯Ÿš˜ž®©” §” °Ä¸ÇÈܾÄÉËÒ¼ÎÆÊËÐÄÌǾȼÉÀÜÄǾÈÆÍÆÈÀÜÄ ËÆ̸üÈÀÁÑÄÀÁÆÌĸÌËÀÁÆÙÇÆ̼ÔμÌǾȼËÓɼÀÁ¸ÀÉËÆ –ͺ¸ÄÀÉËÑÄÁÒÈ»ÀɼËƸüÈÀÁÑÄÀÁÆt¥ÈÐËѿ¾øÃÄÓþÊu ºÀ¸»¼Ù˼ȾÉÌļÎÓÎÈÆÄÀÑǼÈÄÜÄ˸ÊǼÄÓÄ˸ÑÂÂÆÌÊ ÇÈÐ˸¿Â¾ËÒÊÉ~¸ÌËÓ˾»À¸ÄƾËÀÁÓºÌÃĸÉËÀÁÓtšÔøÀ ¼Å¸ÀȼËÀÁÑÀÁ¸ÄÆÇÆÀ¾ÃÒÄÆʺÀ¸ËÔÒÇȼǼĸ¸ÇÆ»¼ÔÅÐØËÀ¾ ÄÔÁ¾ÃÆÌÇÒÈÌÉÀ»¼ÄÓ˸ÄËÌθԸu»ÓÂÐɼƦØÄÀ¤ÌÑÀË ÎÈØÄÐĸÇØËƪÆÈˤÌØÈ¿ËÆÌ¨ÒŸÊ ¥¼ÄÓÄ˸t¸¿Â¾ËÒÊu˾ÊÃÄÓþÊÒ¸¹¸ÄÃÒÈÆÊÉËÆÄ»À¸ ºÐÄÀÉÃØÇÆ̺Ôļ˸ÀºÀ¸ÉÌļÎÓÎÈØÄÀ¸ÉËÆ¡¸ÄÎÑ˸Ä Ÿ¸ËÑËÀÊ»ÀÑÍÆȼʸÉÁÓɼÀÊÆÀÌÇÆÏÓÍÀÆÀÁÂÓ¿¾Á¸Äĸ ¸ÇÆÃľÃÆļÙÉÆÌÄ˸ÆÄØø˸¸ËØÃÐÄü˾ÍÐËƺȸ ÍÔ¸ËÆÌÊÒĸÇÆԾøüǼÄÓÄ˸ɼÀÈÒÊɼ¼Â¼Ù¿¼ÈÆÉËÔÎÆ ÓÇÑÄиÇظÈÀ¿ÃÆÙÊɼÉ̺Á¼ÁÈÀÃÒľɼÀÈÑ¡¼ËÑ˾ ÄÔÁ¾ËÆÌƤÌÑÀË¿¸¼ÁÇÈÆÉÐÇÓɼÀËÀÊœÄÐÃÒļÊ¥ÆÂÀ˼ԼÊ ÉËÆÄǸºÁØÉÃÀÆ»À¸ºÐÄÀÉÃØÃÄÓþÊÇÆÌ¿¸ºÔļÀÉËÆ ˜ÁÆ̸ĺÁ˽ÆÙ˾ÊŸÔĸÊ

š¢¨–§œ–¢–¡š§–§šœ¥–¨¤©¦Ÿž–˜ž–¨œ¢–¢–˜¢í¦ž§œ¨œ§˜š¢¤Ÿ¨¤¢ž–§

•Ä¦­´²¸µª¦¬¤·² ¤´¯¨°¬­Ãs¤¦­½«¬t

–

ƸÈüÄÀÁظºÁÑ¿ÀżÍÌËÈÜļÀ

–ÄÑÂƺÆÏÓÍÀÉøÒμÀǼÈÑɼÀËÆÌÂÑÎÀ ÉËÆÄѼÊ»ÙÆÍÆÈÒÊ˸˼¼Ì˸ԸÎÈØÄÀ¸ Á¸À¼ÇÀÇÂÒÆÄ»¼Ä¼ÔĸÀ»¼ÉüÌËÀÁغÀ¸˾Ä

œÄÐÃÒļÊ¥ÆÂÀ˼ԼÊØËÀ»¼ÄÒÎÆÌĸº·§ º­©¯°ÇÇ·§²§ÇÆÌĸËÆÌʼÇÀËÈÒǼÀĸ

‹³¿²Á³¿³”µ±¯º«¯Ë³ü˾Ä

ÇÆÂÀËÀÁÓËÐÄœ¥–íÉËØÉÆÁÑ¿¼ÎÈØÄƾ

»ÆÌÄÁ¸¿¸ÈÑØËÀüËÒËÆÀ¼Ê¼ÄÒȺ¼À¼ÊÌÇÆ

—µ»·°Ã§ŸÑÇÆÀ¼ÊÍÆÈÒÊ˸ÇÈѺø˸ ÍËÑÄÆÌÄɼ¼ÇÀÁÔÄ»ÌÄÆɾüÔÆÈÓžÊ

¸ÈüÄÀÁÓ»À¸ÉÇÆÈÑÁÀľËÆÇÆÀ¼Ô˸ÀºÀ¸ĸ ¶¯Á¸«¯ØÉƺÔļ˸ÀǼÈÀÉÉØ˼ȸÃÒ¾ËÆÌ

ÄÆüÙÆÌÄ˸»ÀÁÑËÆÌÊÉÌÃÍÒÈÆÄ˸

®Â¼ÊÍÆÈÒʾ»À¸Î¼ÔÈÀɾËÆ̽¾ËÓø ËÆʺÔļ˸ÀüÇÀÆÓÇÀÆËÈØÇƪÒËÆÊËÆ ½Ó˾ø˾ʧ·²«³¯°Â¹©«³µ°ºµ³Ã§¹

ŸÆºÁÈÒÉÆÌĸÌǼÈϾÍÔÉÆÌÄÉμËÀÁÒÊ ÇÈÆËÑɼÀÊÁ¸À¸ÄËÔÉËÆÀθ¾¨ÆÌÈÁÔ¸ÁÀľ ËÆÇÆÀ¼ÔËÆ»ÀÁØ˾ʱDz¶¯ÉËÀÊœÄÐÃÒļÊ

)­¥¬¤µ·¬­¾¶§¬¤·¸³Çµ¨¬¶

»¾ÃÀÆÌȺ¼ÔŸÄÑÒÄ˸ɾ¸ÄÑüɸÉ˾Ä ¤ÌÑÉÀºÁËÆÄÁ¸À˾Ä®ºÁÌȸɼÃÀ¸É̺ÁÌ ÈÔ¸ÇÆÌ»¼Ä¼ÔĸÀÁ¸¿ØÂÆ̼ÌÄÆÕÁÓºÀ¸ËÀÊ

¥ÆÂÀ˼ԼÊü¹Æ̼ÌËÒÊÁ¸¿¾º¾ËÒÊ ¼ÇÀμÀȾøËÔ¼ÊÁÂÇÜÉ˼ĸ¸ÇÆËÈÒϼÀ ˾ÄÌǼÈÏÓÍÀɾÆÇÆÀÆÌ»ÓÇÆ˼ÉμËÀÁÆÙ

œ¥–¸ÂÂÑ˸ÌËØÎÈÆĸ¼ÔĸÀ¸ÈÁ¼ËѼ̸Ô

Á¼ÀÃÒÄÆÌ

ÉËÆÌÊÌǸÀÄÀºÃÆÙÊÁ¸ÀËÀʼÁ¹À¸ÉËÀÁÒÊ »À¸ËÌÇÜɼÀÊËÆÌÇÈÆÊËÀÊœ¥–¤Ù˼ ÂÔºÆÆÙ˼ÇÆÂÙËØÄÀɼØËÀ¾ÎÜȸËÆÌ ÒμÀ¹Æ¾¿ÓɼÀ˸¼ÀȾļÌËÀÁÑÉÎÒ»À¸

•·¤«¨´¿µ·ª«¾µª·ª¶ª„´¯¨°À¤ Š„´¯¨°À¤§¨°¤®®½©¨¬·ª°¨³Àµª¯ª«¾µª·ª¶¤³¾°¤°·¬µ·ª°–²¸´­À¤­¤¬ª –²¸´­À¤¾º¨¬«¾µ¨¬¼¶³´²Æ³Ã«¨µª·ª¶³®¿´²¸¶¤³²­¤·½µ·¤µª¶·¼°µº¾µ¨¼°

‚ƒ¢´§œ £¤¢§œŸ­§¢ž”¤—° ”£³§¢¨¦‚¨¤” ¢´¦£¢žœ§œ¢´¦ ¤¦ÜÉÆÊÇÈпÌÇÆÌȺØÊ—¸ÄËÔÃÀÈ¥ÆÙËÀĺÄÐÉËØʺÀ¸ ËÀÊÉÁ¾ÈÒÊÁ¸ÀüÈÀÁÒÊÍÆÈÒÊÐÃÒʼÁÍÈÑɼÀÊËÆ̽Ó˾ ɼ¸ÇØËÆÄÇÈؼ»ÈÆ˾ʤÌÁȸÄԸʗÔÁËÆȘÀ¸ÄÆÌÁعÀËÊĸ É˼Ô¼ÀÉ˾¦ÐÉÔ¸ÆÌÁȸÄÀÁظȻÔǸÈÑÇÆÂÀËÀÁÆÙʤ ˜À¸ÄÆÌÁعÀËÊÇȸºÃ¸ËÆÇÆÀÆÙɼ˾ÄÇÈÜ˾¼ÇÔÉÁ¼ÏÓËÆÌÐÊ ¸ÈξºØÊÁÈÑËÆÌÊÉ˾¡ØÉθÁ¸ÀÁ¸ËÑ˾ÉÌÄÑÄ˾ÉÓËÆÌü ËÆÄ¥ÆÙËÀÄyÃÇÈÆÉËÑÉËÆÌÊ»¾ÃÆÉÀƺÈÑÍÆÌÊy¼ÔǼØËÀ¾ ÇÆÂÀËÀÁÓÁ¸ËÑÉ˸ɾÉ˾¦ÐÉÔ¸¼ÔĸÀÇÆÂÙÁ¸ÂÙ˼Ⱦ¸ÇØØËÀ É˾ĤÌÁȸÄÔ¸ t¤ÈÐÉÀÁØʸØÊ»¼ÄÁ¸Ë¸Â¸¹¸ÔļÀÔÉÐʸÁØþ˾ĸÅÔ¸ ˾ÊÉ˸¿¼ÈØ˾˸ÊÇÆ̼ÇÀÁȸ˼ÔÉ˾¦ÐÉÔ¸šÑÄɸÊÉËÒ ĸüüÈÀÁÆÙʤÌÁȸÄÆÙÊÇÆÂÀËÀÁÆÙÊ¿¸Á¸Ë¸Â¸¹¸Ôĸ˼ ËÀɾøÔļÀÇÆÂÀËÀÁ¸ÄËÀÉÃØÊu¼ÔǼƤÌÁȸÄØÊÇÈؼ»ÈÆÊɼ ÃÀ¸ÇÈÆ͸ÄÓ¼ÇÔ»¼ÀžÌÇÆËÒ¼À¸ÊÉËÆĦÜÉƾºÒ˾Ÿ¸ÀÆ ¥ÆÙËÀÄËÆ̸ÇÑÄ˾ɼ¸ÇÂÑt¸Ó˸ÄÁ¸ÂÙ˼ȸĸøÊÉËÒ ĸ˼¸ȻÔu ¨ÆǸȸ»ÆÉÀ¸ÁظÌËØÆÌÁȸÄÀÁØÇÈÆÕØļÔĸÀÉÌÄ»¼»¼ÃÒ ÄƺÀ¸ËÆÌʦÜÉÆÌÊü˾ĤÌÁȸÄÔ¸¸ÇØ˾ÄtǸÂÀÑÁ¸ÂÓu ÉƹÀ¼ËÀÁÓ¼ÇÆÎÓ

ºÀ¸»À¸¹Æ̼ÙɼÀÊÁ¸ÀÁ¸Ë¾ºÆÈÜÄ˸ÊËÀÊ

ÁÑ¿¼ÑÄÆÀžÁ¸À»¾ÃÀÆÌȺ¼Ô ÇÈƹÂÓø˸ÉËÀÊÉÎÒɼÀÊËÐÄ

¯¨·ª°„´¯¨°À¤·ª°¤³²ºÇ´ªµª·¼°¤´¯¨°¬­Ç°§¸°½¯¨¼°¤³Ã·ª°³¨´¬²º¿·²¸ ¤¦­Ã´°²¤´¤¯³½ºª²³²À¤¤°¿­¨¬µ·²„©¨´¯³¤Á·©½°­¤¬·ª°²³²À¤¾º²¸° ­¤·¤®½¥¨¬¨§Ç­¤¬º´Ã°¬¤²¬„´¯¾°¬²¬ œ´¤ª¤¯¨´¬­½°¬­ª¤³Ã¹¤µª§¨°®Ä°¨¬·²©¿·ª¯¤·¼°µº¾µ¨¼°–²¸´­À¤¶ „´¯¨°À¤¶­¤¬³²®Ä³¨´¬µµÃ·¨´²§¨°§À°¨¬²´¬µ·¬­¿®Äµªµ·²©¿·ª¯¤·ª¶¤´¯¨ °¬­¿¶¦¨°²­·²°À¤¶³²¸°¤¦À°¨·¤¬¤³²§¨­·¿­¤¬¤³Ã·¬¶§Ä²³®¨¸´¾¶·¼°½¯¨µ¤ ¨°§¬¤¹¨´Ã¯¨°¼°®¤Ç°

É¿¾Ë¾Á¸ÀºÀ¸˾ĨÆÌÈÁÔ¸ œϾÍÆÍÆÈÔ¸ºÀ¸ĸ¸Ä¸ºÄÐÈÀÉ˼Ô Ðʺ¼ÄÆÁËÆÄÔ¸¾É͸ºÓËÐÄ–ÈüÄÔÐÄ »¼ÄÒÍ˸ɼ¹Ò¹¸À¸É˾ĤÂÆÃÒ¼À¸˾Ê —ÆÌÂÓÊÓ˾ʘ¼ÈÆÌÉԸʸÂÂѾ‰¶¯º·µ¶Â ‰´¿º«·¯°Ë³˜¶µ®Á¸«¿³˾Ê—ÆÌÂÓÊ ÌǼÈÏÓÍÀɼüÃÔ¸ÃØÂÀÊÏÓÍÆ»À¸ÍÆÈÑ ÒĸÄËÀËÆÏÓÍÀÉøËÆÆÇÆÔÆÁ¸Â¼Ô ËÆÄÇÈؼ»ÈơǸÈÑÁ¤ÃÇÑøĸ¸Ä¸Í¼È ¿¼ÔÉËÆÄØÈÆt¸ÈüÄÀÁÓº¼ÄÆÁËÆÄÔ¸uÁ¸ËÑ ˾ÄÆÃÀÂÔ¸˾ʾʖÇÈÀÂÔÆÌØ˸ÄǸȸ »ÆÉÀ¸ÁÑËÀÃÑ˸À¾ÃÄÓþËÐÄ–ÈüÄÔÐÄ ÇÆÌ¿ÌÉÀÑÉ˾Á¸ÄºÀ¸ĸÆÀÁÆ»Æþ¿¼ÔËÆ ÉÙºÎÈÆÄÆËÆÙÈÁÀÁÆÁÈÑËÆÊ

ªÒËÆÊØÃÐʾÀÉÆÈÈÆÇÔ¸»ÌÄÑüÐÄ É˾ļÌÈÙ˼ȾǼÈÀÆÎÓÉ˾ÄÆÇÆÔ¸ÁÀļÔ ˸À¾ÄÒ¸ËÆÙÈÁÀÁ¾¼ÅÐ˼ÈÀÁÓÇÆÂÀËÀÁÓ ¼ÔĸÀ¸ÈÁ¼ËÑ«¶¯¸¼§±Â¹ºÀ¸ËÀÊœ¥–Á¸À ¾¤ÌÑÉÀºÁËÆÄ»¼Ä¿¸Ó¿¼Â¼üÁ¸ÄÒĸÄ ËÈØÇÆĸθÂÑɼÀËÀÊÁ¸ÂÒÊÉÎÒɼÀÊÇÆÌ »À¸Ë¾È¼Ôü˾ĨÆÌÈÁÔ¸ °ËÉÀÆÇÈؼ»ÈÆʤÃÇÑø¸ÂÂÑÁ¸À¾ ÌÇÆÌȺØÊšÅÐ˼ÈÀÁÜÄ«Ô¸ÈÀŸÂÔÄËÆÄÇÈÆ ÉÇÑ¿¾É¸Äĸ§¶µº·Á¾µ»³˾ÄÌǼÈÏÓÍÀ ɾËÆÌϾÍÔÉøËÆÊÎÐÈÔÊØÃÐʼÇÀËÌÎÔ¸ œËÆÙÈÁÀÁ¾Á̹ÒÈľɾÒÉǼÌɼ¸ÃÒÉÐÊ ĸËÈÔżÀ˸»ØÄËÀ¸˾ʸĸÁ¸ÂÜÄ˸ÊËÆÄ ¨ÆÙÈÁÆÇȼɹ¼ÌËÓÉ˾ĤÌÑÉÀºÁËÆÄ

¤¨ÆÙÈÁÆÊÌÇÆÌȺØÊšÅÐ˼ÈÀÁÜÄ …½²Áº‘º§¨µÈºµ©±µ»Ó˸ÄɸÍÒÉ˸ËÆÊ

ËÆ̤ÃÇÑøÉ˾ļÌÈÙ˼ȾǼÈÀÆÎÓ˾Ê ¡ÒɾÊ–ĸËÆÂÓʸÂÂÑÁ¸À˾ÊŸ¼ÄËÈÀÁÓÊ Á¸À¢™–ÉÔ¸ÊÁ¸ÀÁÑËÀËÒËÆÀÆ»¼Ä¿¸ÒÇȼ Ǽĸ¿ÌÉÀ¸É˼ÔºÀ¸tÃÀÁÈÆÇÆÂÀËÀÁÑǸÀÎÄÔ »À¸¼ÉÐ˼ÈÀÁÓÊÁ¸Ë¸ÄÑÂÐɾÊu §ËÆÄÔ»ÀÆËØÄÆÆÀǼÈÀÉÉØ˼ȼÊËÆÙÈÁÀ Á¼Ê¼Í¾Ã¼ÈÔ»¼ÊÒ¿¼É¸ÄËƻԾÃøÇÆÌ yÁ¸ËÑ˾ºÄÜþËÆÌÊy¸ÄËÀüËÐÇÔ½ÆÌÄ ÆÀœÄÐÃÒļÊ¥ÆÂÀ˼ԼʸÇØ˾ÃÔ¸üÈÀÑ ËÆŽµ©°·Á¸µü˸»ÀÑÍÆȸÂØÃÇÀÁ¸À ¸ÇØ˾ÄѾǼÌÈÑ˸¸»²¼Á·µ³º§ËÐÄ œ¥–ÉËÆ–ͺ¸ÄÀÉËÑÄËÆžÈÑÁËÆžÈÑÄËÆÄ Ÿ¸ÙÁ¸ÉÆÁ¸À˾¡Òɾ–ĸËÆÂÓ ¡¼¸ÌËØÄËÆÄËÈØÇƼÇÀɾøÔÄÆÌÄ ¼ÔĸÀżÁÑ¿¸ÈÆÇÆÙ¿¸ÒÇȼǼĸÈÔÅÆÌÄ ËƹÑÈÆÊËÆÌʸÍÆÙ¾¨ÆÌÈÁÔ¸¼ÔĸÀ °§®µ·¯¸º¯°Ç¹ǸÈѺÆÄ˸ʺÀ¸˸¸Ã¼ÈÀÁÑ ÄÀÁ¸ÉÌÃÍÒÈÆÄ˸ɼؼʸÌËÒÊËÀÊǼÈÀÆ ÎÒÊËÆÌÁØÉÃÆÌ ¥ÆÂÂÆÔ–üÈÀÁÑÄÆÀÍƹÆÙÄ˸ÀØËÀ¾ ¸ÇØ͸ɾ¸ÌËÓ¿¸§¶µ²§°·È³«¯˾Ä ¨ÆÌÈÁÔ¸ɼÃÀ¸ÉËÀºÃÓÇÆ̾¸ÄÑÇËÌž ËÐÄÉÎÒɼÜÄ˾Êü˾•¿¸Ã§Ëƍ·À³˾ –»·Ã§Á¸ÀÇÆÂÂÒʸȸ¹ÀÁÒÊÁ¸ÀÀɸÃÀÁÒÊ ÎÜȼÊÃÇÆȼÔĸɾøËÆ»ÆËÓɼÀµ·¯¸º¯°Â ü˸ÉËÈÆÍÓ˾ÊÁ¸À¸ÇÆÃÑÁÈÌÄÉÓ˾Ê ¸ÇØËÀÊ»ÌËÀÁÒÊÉÌÃøÎÔ¼ÊÁ¸ÀËÀÊÉ˼ÄÒÊ ÉÎÒɼÀÊüËÀÊœ¥– ¥ÆÂÂÆÔÌǼĿÌÃÔ½ÆÌÄØËÀÆÀ¸Ã¼ÈÀÁÑ ÄÀÁ¼ÊÒÄÆǼÊ»ÌÄÑüÀÊÒÎÆÌÄÇÑÄËÆ˼ §¶Ç±»º­§³À©°­˾üºÑ¾ËÆÙÈÁÀÁ¾ ¹ÑɾËÆÌžÄËÉÀÈÂÔÁÇÆ̼ÔĸÀ¸Ç¸È¸Ô˾˾ ºÀ¸˾ļÇÀü¾˼À¸ÁÓÌÇÆÉËÓÈÀžËÐÄ »ÌÄÑüÐÄÇÆ̹ÈÔÉÁÆÄ˸ÀÉËÆžÈÑÁÁ¸ÀËÆ –ͺ¸ÄÀÉËÑÄ œÌǼÈÏÓÍÀɾ¸ÌËÓÊ˾ʸÇØ͸ɾÊ ¸ÇØ˾ļÇÀËÈÆÇÓ˾ʸüÈÀÁÑÄÀÁ¾Ê —ÆÌÂÓÊ»¼ÄÉÌùѼÀÉ˾ÄÇÈÆÉÒººÀɾ ˾ʨÆÌÈÁÔ¸Êü˾Ä–ÈüÄÔ¸Á¸¿ÜÊÆÀ ÉÎÒɼÀÊËÐÄ»ÙÆÎÐÈÜÄǸÈÑ˾ÄÇÈØ É͸˾¹¼ÂËÔÐɾǸȸÃÒÄÆÌÄǸºÀ»¼ÌÃÒ ļÊɼØÈÆÌÊÁ¸ÀÇÈÆÛÇÆ¿ÒɼÀÊÇÆÌ¿Ò˼À ¾ÁÑ¿¼ǼÌÈÑ


—µ”“‘—Ž

¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ™Šš¢Š ¤žž§ –¢™¤ž™š¢™ž¢¤©¢–¥¤›œ¡ží§šž§§š—¦š¨–¢¤©§¤  –¢™¤©§ ĸǾÈÜļÀÇÑÄиÇؼÌÈÜËÆÄÃÓĸ ºÀ¸˸¼ÇØüĸËÆÌÂÑÎÀÉËÆÄÆÎËÜÎÈØÄÀ¸ ¨Æ»¾ÃÆÏÓÍÀÉøÒºÀļ»ÌĸËظÍÆÙ ÑÄ¿ÈÐÇÆÀǼÈÔÇÆÌËÆÒĸËÒ˸ÈËÆ ËÆ̼ÁÂƺÀÁÆÙÉÜøËÆÊÌÇҺȸϸÄÌÇØ ÃľøüËÆÆÇÆÔƽ¾ËÆÙɸÄ˾»À¼Å¸ºÐ ºÓËÆÌ œÇÈпÌÇÆÌȺØÊÇÈÆÉÇÑ¿¾É¼ĸ¼Å¸ É͸ÂÔɼÀd§²µ¯¨§Ã§§¶µª«°ºÂ±È¸­eü ˾—ȼ˸ÄÔ¸Á¸À˾Ĥ¸ĻԸ¸ÂÂÑ»¼Ä˸ Á¸ËÑͼȼ¨Æ¸ÇÆËÒ¼Éø¿ÆÈÙ¹¾É¼ÁÌÈÀ ƼÁËÀÁÑ˾ÄšÌÈÐǸÕÁÓ°ÄÐɾ¾ÆÇÆÔ¸ ÒÉǼÌɼĸ»¾ÂÜɼÀØËÀ»¼ÄÒμÀÁ¸ÃÔ¸ ÉÎÒɾ¾ÒÁ¹¸ÉÓËÆÌü˾ļÌÈÐǸÕÁÓ ÇÈÆÆÇËÀÁÓ˾ÊÎÜȸÊ –ÄËÔ¿¼Ë¸ÆÇÈؼ»ÈÆÊ˾ÊÎÜȸÊ θÀÈÒËÀɼ˾ÄÑÈľɾËÐÄÇÆÂÀËÜÄĸ

–µ¤°­¤¬ ¨À³¤°·²sú¬t 

˾Ê.HJXF[JÓ˸ÄÇÂÒÆĺ¼ºÆÄØÊšÁ¼Ô ØÃÐʼÔθÄËÀÊÁ¸Ë¸¿ÒɼÀÊËÆÌÊǼÈÔ

°§³«Ã¹»¼ÄÇÔÉ˼̼ØËÀÆÀ žÉ¸ĻÆÔÆÀÁÑËÆÀÁÆÀ˾ÊÃÀÁÈÓÊÁ¸À¸ÇÆ øÁÈÌÉÃÒľÊ¸ÌËÓÊÎÜȸÊ¿¸ØÈ¿ÐĸÄ ËƸÄÑÉ˾ÃÑËÆÌÊÁ¸À¿¸Ò¼º¸Ädǽ¯e

ÇÆÌ—ȼ˸ÄÆÔÁ¸À¤Â¸ĻÆÔ ¤ÀÁ̹¼ÈÄÓɼÀÊ˾Ê—ȼ˸ÄÔ¸ÊÁ¸À˾Ê ¤Â¸ĻԸʼººÌÓ¿¾Á¸ÄËÀÊÁ¸Ë¸¿ÒɼÀÊ ËÆÌÊËÆÌʸÇƽ¾ÃÔÐɸÄÁ¸ÀÙÉ˼ȸ½Ó˾

ɼ»ÙƸÇØËÀÊÀÉÎÌÈØ˼ȼÊÎÜȼÊ˾Ê šÌÈÜǾÊ Ÿ¸ÀØÃÐʸÌËØÒºÀļÉËÆ»¾ÃÆÏÓÍÀÉø ÇÆÌÇȸºÃ¸ËÆÇÆÀÓ¿¾Á¼É˾ĞɸĻԸºÀ¸ ˾ÄÒºÁÈÀɾ˾ÊÉÌÃÍÐÄÔ¸ÊÉμËÀÁÑü ˾ÄÁ¸ËÑÈȼÌɾ˾ÊÀɸĻÀÁÓÊËÈÑǼ ½¸Ê"<>L:O>Á¸ÀËÆÄËÈØÇƸÇƽ¾ÃÔÐɾÊ ØÉÐĽ¾ÃÀÜ¿¾Á¸Ä¸ÇظÌËÓÄÆÀžÉ¸ĻÆÔ Éμ»Øĵ²Ç¼¿³§¼ÔǸÄØÎÀ§¼ÉÙÄÆÂÆ ÇÆÌ˼ÂÀÁÑÏÓÍÀɸÄÇÆÉÆ ÉËØ»¾Â¸»ÓÇÆÌÇÈÆÉÒººÀɼËÆ ÆÀ ¼ÔǸÄÒĸÁ¸Ë¾ºÆȾøËÀÁØtØÎÀu »¾Â¸»ÓÇÆÉÆÉËØ Á¸ÀÃØÂÀÊ ÏÓÍÀɸÄtĸÀu»¾Â¸»ÓÒĸÇÆÉÆÉËØ  ¨Æ¼ÇÔøÎƽÓ˾øÓ˸ľÉÌÃÍÐÄÔ¸ü ˾ÄÆÇÆÔ¸ËƦÒÀÁÀ¸¹ÀÁ¿¸¸ÇÆǾÈÜɼÀ˸ »ÀɼÁ¸ËÆÃÃÙÈÀ¸¼ÌÈÜÉËÆ ÆÄ»ÔÄÆÁ¸À ˾«Ñº¾ºÀ¸ĸ¸Çƽ¾ÃÀпÆÙÄÆÀÇÆÂÔ˼Ê ËÆÌÊÆÀÆÇÆÔÆÀÒθɸÄ˸ÎÈÓø˸ÇÆÌ ¼ÔθÄÁ¸Ë¸¿ÒɼÀÉ˾ÄËÈÑǼ½¸.HJXF[J œžÉ¸ĻԸÓ˸ĸÇØËÀʶ·Ëº«¹ÎÜȼÊ ÇÆÌÌÇÒÉ˾ɸÄËÀÊѺÈÀ¼ÊÉÌÄÒǼÀ¼Ê˾Ê ǸºÁØÉÃÀ¸ÊÎȾøËÆÇÀÉËÐËÀÁÓÊÁÈÔɾÊ œÆÀÁÆÄÆÃÔ¸˾ʼÔμ¼Å¸È˾¿¼ÔɼüºÑÂÆ ¹¸¿ÃظÇØËȼÀÊÌǼÈÎȼÐÃÒļÊËÈÑǼ ½¼ÊËÆÎÈÒÆÊËÐÄÆÇÆÔÐÄżǼÈÄÆÙɼ¶µ± ±Á¹¼µ·Á¹ËÆ–Á¸¿ÑÈÀÉËÆš¿ÄÀÁØ¥ÈÆÕØÄ ˾ÊÎÜȸÊ §Ë¸ËÒ¾ËÆ̾ÎȼÆÁÆÇÔ¸

ɸĸÇØËƦÒÀÁÀ¸¹ÀÁĸÁ¸Ë¸¹Ñ¼Àü˾ ɼÀÈÑËÆ̸Çƽ¾ÃÀÜɼÀÊü»¶Á·µ©°µ»¹ ØÃÐÊËØÁÆÌÊÆÀÆÇÆÔÆÀ¿¸ÉËȸººÑÂÀ½¸Ä ÁÌÈÀƼÁËÀÁÑ˾ÄÀɸĻÀÁÓÆÀÁÆÄÆÃÔ¸

ÇÆȼÔÆÀÉÍ̺ÃÆüËÈÓɼÀÊĸ ËÆ¿¼ÐÈÆÙɸĹҹ¸ÀƸÂÂÑ

–²§ª¯²»¿¹¬µ¯¤ ¤ÀÇÆÂÔ˼ÊżɾÁÜ¿¾Á¸Ä½Ó˾ɸÄÁ¸À «¶Á¨§±§³˾»À¼Å¸ºÐºÓËÆÌ»¾ÃÆϾÍÔ ÉøËÆÊÁÑËÀÉËÆÆÇÆÔÆÉÌÄÒ¹¸Â¼Á¸ÀÆ Ô»ÀÆÊÆÇÈؼ»ÈÆÊ˾ÊÎÜȸʸÈÄÆÙüÄÆÊ ĸ¼ÇÀÁÌÈÜɼÀ˾ÉÌÃÍÐÄÔ¸ÇÆ̼ÇÀ»ÔÐ Á¸Ä ÆÄ»ÔÄÆÁ¸À«Ñº¾Á¸À¾ÆÇÆÔ¸¿¸ÌÇÆ ÎÈÒÐļÁÑ¿¼žÉ¸ĻØÇÆÂÔ˾ËÆÉÙÄÆÂÆ »¾Â¸»ÓËÐÄÁ¸ËÆÔÁÐÄ˾ÊÎÜȸÊ

»¼Î¿ÆÙĸÌËÓ˾ÄÑ»ÀÁ¾ÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓÉÌà ÍÐÄÔ¸¼ÄܾÇÈпÌÇÆÌȺØʇ¯µ½À³§ –¯©°µ»·³º§³ºÇº¯·»ÓÂÐɼØËÀËƸÇÆ ËÒ¼ÉøËÆÌ»¾ÃÆϾÍÔÉøËÆÊ»¼Ä¿¸ ÒμÀÁ¸ÃÔ¸¼ÇÔÇËÐɾÉ˾ÄǸȸÃÆÄÓ˾Ê Á̹ÒÈľɾÊÉ˾ļÅÆÌÉÔ¸

zt©¤¢—°§š§š¦¯ž¢¨£¤¢”ž˜° ¡À¸ÆÀÁƺÒļÀ¸ÉËÆ¢ÀÆ̨½ÒÈɼÕËÐÄœÄÐÃÒÄÐÄ¥ÆÂÀ˼ÀÜÄ ÌÇÆÎȼܿ¾Á¼ĸÁ¸ÂÙϼÀ˾Ä–ÍÈÆ»Ô˾˾Ê¡ÓÂÆÌÇÆÌ ÒÍËÀ¸Å¼üÎÀØÄÀ¼Ç¼À»ÓÒĸʺ¼ÔËÆÄÑÊ˾Ê»À¸Ã¸ÈËÌÈÓ¿¾Á¼ É˾ĸÉËÌÄÆÃÔ¸¿¼ÐÈÜÄ˸ÊÑɼÃÄÆËƺÂÌÇËظÌËظÇØ ÎÀØÄÀœšÂÔ½¸˜ÁÆĽÑ¼ÊÁ¸À˸»ÙÆǸÀ»ÀÑ˾ÊÁ¸À¼ËÜÄ ¼ÇÐͼÂÓ¿¾Á¸Ä¸ÇØ˾ÄÑÍ¿ÆľÎÀÆÄØÇËÐɾÁ¸ÀÒÍËÀ¸Å¸ÄÃÀ¸ ºÌÃÄÓºÌĸÔÁ¸¸ÇØÎÀØÄÀÉËÆÄÁÓÇÆËÆÌÊt¨ÆÎÀØÄÀÓ˸ÄÇÆÂÙ Á¸ÂØÁ¸À»ÆÌÂÒϸüØÂÆËÆÇÈÐÔu¼ÔǼ¾ÁÌÈÔ¸¡¼ÒÃÇļÌ ɾËÆ»ÀÑɾÃƼ¾ÄÀÁØѺ¸Âø˾Ê–ÍÈÆ»Ô˾Ê˾Ê¡ÓÂÆÌ ÒÍËÀ¸Å¸ÄÒĸºÌĸÀÁ¼ÔÆÉÜøüÁ¸ÃÇÙ¼Ê t¨Æ¸ÇÆËÒ¼ÉøÓ˸ÄÌÇÒÈÆÎƤÀÑÄ¿ÈÐÇÆÀÇÆÌǼÈÄÆÙɸÄ ¸ÇØËÆÄ»ÈØÃÆÉ˸øËÆÙɸÄËƸÌËÆÁÔľËØËÆÌÊÁ¸ÀÒ¹º¸½¸Ä ÍÐËƺȸÍÔ¼Êu¼ÔǼ¾Ô»À¸–ÂÂÑÒĸʺ¼ÔËÆĸÊÁѼɼ˾Ä ¸ÉËÌÄÆÃÔ¸ÂÒºÆÄ˸ÊØËÀÌÇÓÈμÃÀ¸ºÌÃÄÓºÌĸÔÁ¸¸ÇØÎÀØÄÀ ÉËÆÄÁÓÇÆÁ¸À»À¸Ã¸ÈËÌÈÓ¿¾Á¼ºÀ¸ËÆÄÑɼÃÄÆθȸÁËÓȸ ¸ÌËÆÙËÆ̺ÌÃÄÆÙ °Ä¸Ê¸ÉËÌÄÆÃÀÁØʼÇÀÉÁÒÍ¿¾Á¼˾ĘÁÆĽÑ¼ÊÁ¸À˾ʼÔǼ ØËÀ¿¸ÒÇȼǼÓĸÁ¸Ë¸ÉËÈÒÏÆÌÄÓĸÁ¸ÂÙÏÆÌÄ˾ÎÀÆÄÒÄÀ¸ –ÍÈÆ»Ô˾°ËÉÀÍØȼɸÄÉ˾ÄÁ¸ÂÂÔÇ̺Æ–ÍÈÆ»Ô˾ÒĸÄ ÇÈÑÉÀÄÆÉ˾¿Ø»¼ÉÃÆÁ¸ÀÒĸÃǼtǸȼØuºÀ¸ĸþÄÇÈÆÁ¸ ÂÆÙÄËÆľÂÔ¿Àƺ¼ÔËÆÄÑËÆÌÊ

´ÉÆÁ¸À¸Ä͸Ôļ˸ÀǸÈÑżÄÆÆÀ»ÙÆ ÀÉÎÌÈÒʼÌÈÐǸÕÁÒÊÎÜȼÊÇÆÌ»À¼Á»À ÁÆÙÄÌÇÒÈƺÁÆËØÁƺÀ¸˾ĸÇÆǾÈÐÃÓ ËÐĸÇƽ¾ÃÀÜɼÐÄËÐĞɸĻÜļÃ͸ÄÔ ½ÆÄ˸ÀËÜȸ»À¸Ë¼¿¼ÀÃÒļÊĸ»À¸ÇȸºÃ¸ ˼ÌËÆÙÄüÂÀºØ˼ÈÆÑÁ¸ÃÇ˾ÉËÑɾ˾Ä ˼ÂÀÁÓÉÌÃÍÐÄÔ¸ü˾ĞɸĻԸ œÁ̹ÒÈľɾ˾ʞɸĻԸÊÉǼٻ¼À ĸ½¾ËÓɼÀ˾Ä«¶Ã¸¶«»¸­ËÐÄ»À¸Çȸº ø˼ÙɼÐĺÀ¸˾Ä˼ÂÀÁÓÉÌÃÍÐÄÔ¸ ÇÈÀÄ»À¼Å¸Î¿ÆÙÄÆÀ¼ÁÂƺÒÊÉ˾—ȼ˸ÄÔ¸ Á¸À˾Ĥ¸ĻԸÇÆÌÇÈƹÂÒÇÆÄ˸ÀºÀ¸ ËÆÄ¡ÑÀÆÁ¸ÀËÆÄžÆÙÄÀƸÄËÔÉËÆÀθºÀ¸ËÔ ÍƹÑ˸ÀØËÀ¾¸ÄËÀÇÆÂÔ˼Ìɾ¼ÄÀÉÎÌÃÒľ ¸ÇØËÆÉÌÄËÈÀÇËÀÁØtØÎÀuËÆÌ»¾ÃÆϾÍÔ ÉøËÆÊÃÇÆȼÔĸ¼ÇÀÉǼÙɼÀËÀʼżÂÔżÀÊ Á¸Àĸ˾ÄÌÇÆÎȼÜɼÀɼ¶§·§Ãº­¸­ ¨ÆÆÌÉÀ¸ÉËÀÁØÃÓÄÌøËÆÌ»¾ÃÆϾ ÍÔÉøËÆʼÔĸÀØËÀ¸ÁØþÁ¸À¼ÄÑÄËÀ¸ É˾¿Ò¾ɾËÐÄÁ̹¼ÈÄÓɼÐľ±§Ä°Â ¶§·Á²¨§¸­ÃÇÆȼÔĸ¸ÂÂÑżÀÈÀ½ÀÁÑ˾Ä Á¸Ë¼Ù¿ÌÄɾËÐļżÂÔżÐÄɼÃÔ¸ÎÜȸ ÇÆÌÇÂÓË˼˸À¸ÇØËÀÊÉÌÄÒǼÀ¼Ê˾Ê ÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓÊÁÈÔɾÊÁ¸ÀÁ¸ÂÆÙÄ˸ÀØÂÆÀÆÀ ÇÆÂÔ˼ÊĸǾÈÜÉÆÌÄt˸ÉǸÉÃÒĸu˸ ÆÇÆÔ¸ÉÔºÆÌȸ»¼Ä¼ÔĸÀ»ÀÁÓËÆÌÊ¼Ì¿Ùľ

´«¼µ¤°·²¤°½µ·ª¯½·²¸¶ ˆ°§¬¤¹¾´²°¾º¨¬²·´Ã³²¶¯¨·²°²³²À²²³´Ã¨§´²¶·ª¶Œµ®¤°§À¤¶’®¤¹²Ä´ †­´À¯µ²°§¬­¤¬²®²¦¨Àµ¨µ¸°¾°·¨¸±¿·²¸·ªµ·½µª·¼°µ¸¯³¤·´¬¼·Ç°·²¸–² §ª¯²»¿¹¬µ¯¤·²°À©¨¬Ç«ªµ¨·²¸¶…´¨·¤°²Ä¶­¤¬·²¸¶’®®¤°§²Ä¶µ¨¯¬¤§¬­¤¬ ÷¨´ªµ¸¯¹¼°À¤ˆÀ°¤¬±¨­½«¤´²÷¬ª¤³Ã¹¤µª¦¬¤·²§ª¯²»¿¹¬µ¯¤²§¿¦ªµ¨ ³²®®²Ä¶¤°«´Ç³²¸¶°¤²´«Çµ²¸°·²¤°½µ·ª¯½·²¸¶–²µ¸¯³¾´¤µ¯½·²¸¶ ¿·¤°÷¬ªŒµ®¤°§À¤¸³¨´¤µ³¬©Ã·¤°¯¬¤§À­¤¬ª¸³Ã«¨µª­¤¬÷¬²¬…´¨·¤°²À­¤¬²¬ ’®®¤°§²À·¤³¨À°¼µ¤°·ª°Œµ®¤°§À¤³¾´¤¤³Ã­½«¨®²¦¬­Ãô¬² “¬µ·¨Ä¨¬§¨÷¬·²¤³²·¾®¨µ¯¤¤¸·²Ä·²¸§ª¯²»ª¹Àµ¯¤·²¶«¤¦À°¨¬¤°·¬®ª ³·Ã¼¶¬µº¸´¿¾­¹´¤µª·ª¶®¤Á­¿¶«¾®ªµª¶’¬Œµ®¤°§²À¤¦´Ã·¨¶»¤´½§¨¶ ¸³½®®ª®²¬µ¸¯¹¼°²Ä°°¤¤³²©ª¯¬¼«¨Àª…´¨·¤°À¤­¤¬ª’®®¤°§À¤¤®®½§¨° ¨À°¤¬¾·²¬¯²¬°¤³®ª´Çµ²¸°¾°¤¸»ª®Ã¨³¬·Ã­¬²·²²³²À²«¤¨³¾·´¨³¨µ·¬¶ ­¸¥¨´°¿µ¨¬¶·ª¶…´¨·¤°À¤¶­¤¬·ª¶’®®¤°§À¤¶°¤¤³²µ³½µ²¸°·¨´½µ·¬²­¾´§²¶ ¤³Ã¤¸·¿·ª°¸³Ã«¨µª

œ”v˜¤Ÿ” °—”œ —´ ˜¨¥˜ ”£³§¢ —¢ š§¯§š¦ œº¼ÈøÄÀÁÓ¸ÉËÌÄÆÃÔ¸ÁÂÓ¿¾Á¼¼Ç¼ÀºØÄËÐÊËƹÈÑ»Ì˾Ê ǼȸÉÃÒľÊ¥ÒÃÇ˾ʸÇØÃÔ¸˜¼ÈøÄÔ»¸¾ÆÇÆÔ¸Ó˸ĸĸ É˸ËÐÃÒľ¼Ç¼À»ÓÑÁÆ̺¼ÒĸÄÙÇÆÇËÆ¿ØÈ̹ÆÃÒɸÉËÆ »À¸ÃÒÈÀÉÃÑ˾Ê–ÍÆÙÆÀ¸ÉËÌÄÆÃÀÁÆÔÑÁÆÌɸÄËÆÄ¿ØÈ̹Æ ¸ÁØøÁ¸ÀÃÒÉÐËÆÌ˾¼ÍÜÄÆÌÒÉǼÌɸĸÃÒÉÐÊÉ˾Ä Á¸ËÆÀÁÔ¸˾ʸĸÁÆÔÄÐɼ¾¸ÉËÌÄÆÃÔ¸ËÆÌ¡ÇØÎÆÌûÌËÀ ÁÑËÆÌ—¼ÈÆÂÔÄÆ̤À¸ÉËÌÄÆÃÀÁÆÔÇÈÆÎÜȾɸÄÇÈÆɼÁËÀÁÑ ÉËÆ»À¸ÃÒÈÀÉøÇÈÆÉǸ¿ÜÄ˸Êĸ¼ÄËÆÇÔÉÆÌÄËÆɾüÔÆ ¸ÇØØÇÆÌÒ¹º¸ÀļÆÓÎÆÊÁ¸ÀÇÈѺøËÀÁ¸¿ÜÊǾÉÔ¸½¸Ä É˾ÄÁȼ¹¸ËÆÁÑøȸÆÓÎÆÊÓ˸ļÄËÆÄØ˼ÈÆÊ šÁ¼ÔËÆÃÌÉËÓÈÀÆÂÙ¿¾Á¼°Ä¸Ê¸ÉËÌÄÆÃÀÁØÊÑÄÆÀżÒĸ ÉÌÈËÑÈÀÉËÆÁÆÃÆ»ÔÄÆ»ÔǸÉËÆÁȼ¹ÑËÀÁ¸ÀÁÑËиÇØ ¸ÈÁ¼ËÑÇÈÆÉÐÇÀÁѼԻ¾ÌÇÓÈμÒĸÊ»ÆľËÓÊüÃǸ˸ÈÔ¸ ÆÆÇÆÔÆʼÔμ˼¿¼Ôɼ¼ÀËÆÌȺԸÃÑÂÂÆĸÇØÃØÄÆÊËÆÌ œÁÌÈÔ¸¸ÍÆÙѸŸÄÎÈÜø˸ÃѺÆÌÂÑ˾ÊÉÌÄØ»¼Ì ɼËÆÌʸÉËÌÄÆÃÀÁÆÙÊÃÒÎÈÀ˾ļÅÜÇÆÈ˸Á¸À¼Á¼ÔÄÆÀ»¼Ä ǸÈÒ¼ÀϸÄĸ˾ʼÌξ¿ÆÙÄtÒĸ¼ÌÎÑÈÀÉËƹÈÑ»Ìu
–²“’–ŒŒ

¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ

™Šš¢Š …‰•Ž…‘“‰”–—‹“‘‰–—…ší‘“˜‘–—–Ž˜†‰•‘‹–‰–‡…—‹‘˜–—‰•…”“˜Ž…‰•‡“˜‘

w®¥Ÿœ¢œ§š¦ §¤¢Ÿ¢¤”§°”¦ §¬ ˜žž˜œŸŸ­§¬ 

™

ÑȾÉ˾ÄÌÉ˼ÈÔ¸

º¾ËÓÊËÆÌ¥¸Ä¼ÇÀÉ˾ÃÔÆÌËÆ̨ҟÊ

üËÆ»¾ÃÆÉÀÆÄÆ ÃÀÁØÒ¼ÀÃø¾ ¤ÌÑÉÀºÁËÆÄÁ¸ÀÆ ÇÈؼ»ÈÆʤÃÇÑøÒÎÆÌÄÇÂÒÆÄ¿ÒɼÀ ÂÑ¿ÆÊÇÈÆ˼ȸÀØ˾˼Ê–ÉÎÆÂÆÙÄ˸À

—¬Á¯²¹ŽÁ³«®‡°§±²¶·Á¯®üÑÈ¿ÈÆ ËÆÌÉËÆǼÈÀÆ»ÀÁØt¢ÒÀÉÆÄuÌǼȸ ÉÇÔ½¼Ë¸À˸v¼Â¼ÔÃø˸ÉËÆÄÇÈÆÛ ÇÆÂƺÀÉÃØÁ¸ÀɾüÀÜļÀtœ¼Â¼Àà øËÆÍƹԸ˾ʘÆÌاËÈÀËËÆÌ

ÁÌÈÔÐÊüËÆÇÜÊ¿¸ǼÈÀÁØÏÆÌÄ üÈÀÁÑ»ÀɼÁ¸ËÆÃÃÙÈÀ¸»ÆÂÑÈÀ¸¸ÇØ ËÀÊÁȸËÀÁÒÊ»¸ÇÑļʸÄËÔĸÇÑÈÆÌÄ

¨ÙÇÆÌÆÈÀÉÃÒÄÐÄÆÀÁÆÄÆÃÆÂغÐÄÁ¸À ÇȸÁËÀÁÑØÂÐÄËÐÄÇÆÂÀËÀÁÜļÔĸÀ ÒĸʸÇØËÆÌÊüº¸ÂÙ˼ÈÆÌÊ°¯³ªÈ

ÃÒËȸ¸ÄËÀüËÜÇÀɾÊ˾ʲ§¬¯°Â¹ §³«·©Ã§¹œ¸Ã¼ÈÀÁ¸ÄÀÁÓÇÆÂÀËÀÁÓ ¼ÔĸÀɼÂÑ¿ÆÊÁ¸Ë¼Ù¿ÌÄɾÁ¸À˸

³µ»¹ÇÆ̸ÄËÀüËÐÇÔ½ÆÌü™¼Ä¼ÔĸÀ ÃØÄÆÆÀ¾ÂÀÁÀÐÃÒÄÆÀÁ¸ÀÆÀ¸É¿¼Ä¼ÔÊ ÇÆ̸ǼÀÂÆÙÄ˸À¸ÂÂÑØÂÆÀøʨÆĸ

¼Á¸ËÆÃÃÙÈÀ¸ËÐÄ–üÈÀÁ¸ÄÜÄ¿¸ ǾÈÜÉÆÌÄËÆËÔþøu ¤–üÈÀÁÑÄÆÊÄÆÃǼÂÔÉ˸ÊÆÀÁÆ ÄÆÃÆÂغÆÊ”µ±Ž·µÈ©°²§³żÉǸ ¿ÜļÀü¹¸ÈÌÉÓøÄËÆÑÈ¿ÈÆËÆÌ

ǼÈÀÁØÏÆÌü»È¸ÉËÀÁÑ˸ËÈÒÎÆÄ˸ ¼Â¼ÔÃø˸ÎÐÈÔÊ˾ĸÄÆÀÁÆ»Øþ ɾ˾ÊÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓÊþθÄÓÊËÆÌ À»ÀÐËÀÁÆÙÇÀÉËÐËÀÁÆÙÉÌÉËÓøËÆÊ ¼ÔĸÀÒĸÊÉÔºÆÌÈÆÊ»ÈØÃÆʺÀ¸˾v

ÉËÆÌÊt¨ÑÀÃÊ˾ʢҸʩØÈÁ¾ÊuÌÇØ ËÆÄËÔËÂÆtªÆÈÆÂƺÀÁÒÊ˸ÁËÀÁÒÊ ¼ÁÍƹÀÉÃÆÙu¼Ä¸ÄËÔÆÄØÂÐļÁ¼ÔÄÐÄ

É˸ÉÀÃØ˾˸ÃÀ¸ÇÀÆüºÑ¾Ùͼɾ ÔÉÐÊÁ¸Àüº¸ÂÙ˼Ⱦ¸ÇظÌËÓÇÆÌ ½ÓɸüÇÈØÉ͸˸¨Æĸ¼ÉËÀѽÆÌü

ËÐÄÁ̹¼ÈÄÓɼÐÄÇÆÌËÈÆÃÆÁȸ ËÆÙÄËÆÌÊÇÆÂÔ˼Êü˸ÌǼȹÆÂÀÁÑ »¾ÃÆÉÀÆÄÆÃÀÁѼ¼ÔÃø˸ t¨ÆŸÍÄÀÁØÅÒÉǸÉø˾Ê»¸º« ·Ã§¹ºÀ¸˸¼Â¼ÔÃø˸ÅÌÇÄÑÃÄÓüÊ ºÀ¸ËÆÇÜÊÇÈƼËÆÀÃÑÉ˾Á¼ÆÇؼ ÃÆÊËÆÌžÈÑÁuºÈÑͼÀÆŸÈÆÙºÁøÄ Á¸ÀÇÈÆÉ¿Ò˼Àt¨ÜȸØÇÐÊÁ¸ÀËØ˼ »À¸ËÌÇÜÄÆÄ˸À¸ÇØϼÀʸÃÍÀ¹ØÂÆÌ ¸ÅÔ¸ÊÇÆÌ»¼ÄÉ˾ÈÔ½ÆÄ˸À¸ÇØÀÉÎÌ ÈѸÇÆ»¼ÀÁËÀÁÑÉËÆÀμԸÁ¸À¸Ä¸ÍÒ ÈÆÄ˸ÀɸÄĸÒÎÆÌĸÇÆ»¼Àο¼ÔÇÒȸ ¸ÇØÁÑ¿¼¸ÃÍÀ¹ÆÂÔ¸u §ËÆÔ»ÀÆÃÓÁÆÊÁÙøËÆÊÆÁ¸¿¾

˾ÄÇÈÆÉÆÎÓøÊÃØÄÆÉ˾ÄǼÈÀÁÆÇÓ ËÐÄüÂÂÆÄËÀÁÜļ¼ÀÃÃÑËÐļÔĸÀ ¼ÇÔɾÊÒĸÊ»ÈØÃÆÊÇÆÌ¿¸¼ÃÇÆ»ÔɼÀ ¸ÌËÑÇÆÌÇÈÒǼÀĸÁÑÄÆÌüºÀ¸ĸ ¸ÇÆÁ¸Ë¸ÉËÓÉÆÌü˾ÄÀÉÎÌÈÓ¸ÄÑ ÇËÌžÁ¸À˾ÄÌϾÂӸǸÉÎؾɾu

s

Š¬µ·²´À¤·ª¶Ũµª¶ ¤ÀœÄÐÃÒļÊ¥ÆÂÀ˼ԼʺÄÜÈÀɸÄ Á¸ËÑËÆǸȼ¿ØÄÒÅÀǼÈÀØ»ÆÌÊÙͼ ɾÊyËÆËÆËÆËÆ ËÆÁ¸ÀËÆ´ÇÐÊÇÈÆÁÙÇ˼À ¸ÇØËƹÀ¹ÂÔÆËÆÌ•À³º§±•Á¯üËÔËÂÆ t¤¤ÃÆÉÇÆÄ»À¸ÁØÊÇÈÆÛÇÆÂƺÀÉÃØÊ

»¼Ä¼ÔĸÀɸÄËÆÄÆÀÁƺ¼Ä¼À¸ÁØuü ¼Å¸Ôȼɾ˾ÄÇÈƼ»ÈÔ¸Ž±Ã³ºµ³ÇÆÌ

ºÀ¸˾ĸÄËÀüËÜÇÀɾËÐÄ»¾ÃÆÉÀÆ ÄÆÃÀÁÜļ¼ÀÃÃÑËÐÄÁ¸ÀËÆÌÎÈÒÆÌÊ

ÆÀÁÆÄÆÃÔ¸¿¸ÉÌļÎÔɼÀÉËÆÄ»ÈØÃÆ ˾ʸÄÑÁ¸ÃϾÊ–Ä¸Èľ¿¼ÔĸËÆ

Ñ;ɼǼØĸÉøÇÈÀĸÇØÁÑ¿¼ ǼÈÔÆ»ÆÙͼɾʼÔμÇÈƾº¾¿¼ÔÃÀ¸ ɾøÄËÀÁÓüÔÐɾËÆÌ»¾ÃØÉÀÆÌ ÎÈÒÆÌÊ

¡À¸ÌÉ˼ÈÔ¸ÇÆÌ»¼ÄÒμÀÑÂÂƸºÇ½µ ¸ÇØ˾tøÁÈÆÇÈØ¿¼Éþ¯ª¯¿º¯°µ ¶µÃ­¸­˾Ê»¾ÃØÉÀ¸ÊǼÈÀÆÌÉÔ¸Ê˾ ¸»³º·¯¨ÂËÆ̼Ⱥ¸ËÀÁÆÙÁÀÄÓøËÆÊ

ÁÑļÀ¾¸Ä¼ÈºÔ¸¿¸ǼËÑżÀÇÑÄиÇØ ËÆ ¾ȼÌÉËØ˾˸É˾ĸºÆÈÑ ¿¸ÉÌļÎÔɼÀĸüÀÜļ˸À¾¼ÃÇÀ ÉËÆÉÙľ¿¸θ¿¼Ô¾ÆÀÁÆÄÆÃÔ¸¿¸

–ÇØËÆÜÊËÆËÆ»¾ÃØÉÀÆ ÎÈÒÆÊüÀÜ¿¾Á¼Á¸ËÑ ¸ÇØËÆ ÜÊËƼÔμ¼Å¸Â¼ÀÍ¿¼Ô¸ÇØ ËÆÜÊËÆËÆÎÈÒÆÊüÀÜ¿¾ Á¼Á¸ËÑ ¸ÇØËÆÜÊËÆ Á¸ËÑ ¸ÇØËÆÜÊËÆ Á¸ËÑ Á¸À¸ÇØËÆÜÊËÆ Á¸ËÑÒĸËÈÔËÆ¡¼ÂÔº¸ÂغÀ¸ËÀÊÒÅÀ ǼÈÀØ»ÆÌÊǼÆĸÉÃÑËÐÄÉËÆÄÇÈÆ ÛÇÆÂƺÀÉÃØÉËÀÊœ¥–¸ÁÆÂÆÙ¿¾É¸Ä ÒÅÀÌÍÒɼÀÊ ´ÂÆÁ¸ÀǼÈÀÉÉØ˼ÈÆÀ–üÈÀÁÑÄÆÀ ÆÀÁÆÄÆÃÆÂغÆÀÁÑÄÆÌÄÂغÆÇÂÒÆĺÀ¸ ÃÀ¸»¸º«·Ã§ÇÆÌÒμÀÁ¸Ë¸Âѹ¼ÀËÀÊ ǼÈÀÉÉØ˼ȼÊ»ÌËÀÁÒÊÁ̹¼ÈÄÓɼÀÊ

Á¸À˾Ä«´À·®·¿¸­ËÆÌ»ÀÁËÙÆÌÁÆÀ ÄÐÄÀÁÓÊÇÈÆÉ˸ÉÔ¸ÊuËÆÄÔ½¼ÀÆÆÀÁÆ ÄÆÃÆÂغÆÊ¡ÑÀÁ˜ÆÌÔËļÕtœÌÉ˼ÈÔ¸ üËÆÒ¼ÀÃø¼ÔĸÀÃÀ¸ÍÑÈɸÇÆÌ »¾ÃÀÆÙȺ¾É¸Ä¸ÁÈÆ»¼ÅÀÆÔ»¾Ã¸ºÐºÆÔ ÇÆÌÇÈÆÉǸ¿ÆÙÄĸÇÈÆпÓÉÆÌÄ ÁÆÀÄÐÄÀÁÑÁ¸Ë¸ÉËȼÇËÀÁÒʸ˽ÒÄ˼Ê ºÀ¸»ÀÁØËÆÌÊØͼÂÆÊuÇÈÆÉ¿Ò˼À t¤¡Ç¸ÈÑÁ¤ÃÇÑøÇÈÒǼÀĸ»À¸ ÂÒżÀ¸ÄÑüɸÉ˾ÄÌϾÂӸļȺԸ Á¸À˸üºÑ¸»¾ÃÆÉÀÆÄÆÃÀÁѼ¼Ôà ø˸±ËÆÒĸÓËÆÑÂÂƖļÇÀÂÒżÀ ˾ĸٞɾËÐÄ»¾ÃÆÉÔÐÄ»¸Ç¸ÄÜÄ ¾¸Ä¼ÈºÔ¸¿¸üÀп¼Ô¾¼ÇÀμÀȾø ËÀÁÓ¼ÃÇÀÉËÆÉÙľ¿¸¼ÄÀÉÎÌ¿¼ÔÁ¸À¾

ÌÇƼÀËÆÌȺ¼Ô˸¼ÇØüĸÎÈØÄÀ¸Á¸À ˸¼Â¼ÔÃø˸¿¸ÍÆÌÉÁÜÉÆÌÄØËÀ Á¸À¸ÄÁÑļÀ¾Á̹ÒÈľɾºÀ¸ËÔ¿¸ üÀпÆÙÄÆÀÁ¸Ë¸Ä¸ÂÐËÀÁÒÊ»¸ÇÑļÊ ¸ÂÂÑÁ¸À˸ÍÆÈÆÂƺÀÁÑÒÉÆ»¸ ¨Æ¿Òø»¼Ä¼ÔĸÀÂÆÀÇØĸĿ¸ ÒÎÆÌü¼Â¼ÔÃø˸ÓØÎÀ¸ÒÎÆÌü ØËÀÁ¸À¸ÄºÔļÀ¨Æ¼ÈÜ˾ø¼ÔĸÀ¸Ä ¿¸¼Ç¼Ä»ÙÉÆÌüÉËÆÃÒÂÂÆÄøÊÁ¸À ¿¸Ÿĸ¹ÑÂÆÌüËÆÄÁØÉÃÆÉ˾»ÆÌ ¼ÀÑÓ¿¸¸ÁÆÂÆÌ¿ÓÉÆÌüÁÑÇÆÀ¸ ÇÈƺÈÑÃø˸ÂÀËØ˾˸ÊÇÆ̸ÇÂÜÊ ¿¸¼ÇÀ»¼ÀÄÜÉÆÌÄ˾ÄÁ¸ËÑÉ˸ɾu ɾüÀÜļÀÆ–üÈÀÁÑÄÆÊÆÀÁÆÄÆÃÆ ÂغÆÊ

}”ž¢£žš¤¬Ÿ® ”x¨£¢—”¨ž°™¢¨ §¢ §¤³Ÿ¢ s•ÃÑËÐÄüºÑÂÆÈØÂÆǸԽÆÌÄ˸ÃÒɸ¼Ä¾

˾ÄÌÇÆ»¸ÙÂÀɾ˾ÊÌÉ˼ÈÔ¸ÊËÐļ¼ÀÃ

ÃÒÈÐɾÊu¸Ä¸ÍÒȼÀÆ¡ÑÀÁ˜ÆÌÔËļÕt¥ÈØÁ¼À˸À ºÀ¸ÒĸËÃÓøÃԸʰ§±µ¶±­·¿²Á³­¹¼ÁÉËȸ ˼ԸÊ»¾ÃÆÉÔÐÄÉÎÒɼÐĺÀ¸ĸ¹ÑÂÆÌÄ˾Ä Á̹ÒÈľɾ¤ÃÇÑøɼv»Ô¸À˸v¤ÈÀÉÃÒĸÃÒɸ ¼Ä¾ÃÒÈÐɾÊÇÈÐËÆÉ˸ËÆÙÄÉ˾ļÁÉËȸ˼ԸºÀ¸ ĸ¾ͿÆÙÄÑüɸ»È¸ÉËÀÁÑÃÒËȸ¸ÁØþÁ¸À¸Ä »¼ÄÒμÀÌÇÑÈμÀÁ¸ÄÒĸÄÒÆÉËÆÀμÔÆÇÆÌĸ»ÀÁ¸À ÆÂƺ¼Ô˾ÄÒÄÄÆÀ¸ËÆ̼ǼԺÆÄËÆÊu ¥ÈØÉ͸˸ºÀ¸ǸÈÑ»¼ÀºÃ¸ÆÀt¨ÑÀÃÊ˾Ê¢Ò¸Ê ©ØÈÁ¾ÊuÁѼɸÄËÆÄÇÈؼ»ÈơǸÈÑÁ¤ÃÇÑø

ĸt¸ÌÅÓɼÀËÆÌÊÍØÈÆÌÊÁ¸ÀĸüÀÜɼÀËÀÊ»¸ÇÑ ļʺÀ¸ÁÆÀÄÐÄÀÁÓ¸ÉÍÑÂÀɾuºÀ¸ĸ¸Ä¸ÁÑÃϼÀ ¾ÆÀÁÆÄÆÃÔ¸t–ÌËØÇÆÌÎȼÀѽ¼Ë¸À¼ÔĸÀÒĸÊ ÉÌĻ̸ÉÃØʸÇØǼÈÀÁÆÇÒÊÁÆÀÄÐÄÀÁÜÄǸÈÆÎÜÄ Á¸À¸ÙžɾËÐÄÍØÈÐÄuºÈÑͼÀ¾¼Í¾Ã¼ÈÔ»¸ ËÆÄÔ½ÆÄ˸ÊØËÀºÀ¸ĸüÀп¼ÔËÆÒ¼ÀÃø¸Ç¸À ËÆÙÄ˸ÀɾøÄËÀÁÒʶ«·¯°µ¶Á¹É˾ÄÁÆÀÄÐÄÀÁÓ ¸ÉÍÑÂÀɾɼËÒËÆÀÆɾüÔÆÇÆÌ¿¸Á¸Ë¸ÉËȸͼÔ ÆÆÌÉÀ¸ÉËÀÁØÊθȸÁËÓȸÊËÆÌÇÈƺÈÑÃøËÆʺÀ¸ ˾»¾ÃØÉÀ¸̺¼Ô¸ ¤–üÈÀÁÑÄÆÊÇÈؼ»ÈÆÊ͸Ôļ˸ÀÃÑÂÀÉ˸ĸ ÌÇÆÎÐȼÔÉËÀʸǸÀËÓɼÀʸÌËÜÄËÐÄÁÙÁÂÐÄ

ɼËÒËÆÀƹ¸¿ÃØÇÆÌËƸüÈÀÁÑÄÀÁÆǼÈÀÆ»ÀÁØ d‘Á¯¸µ³eËÆÆÇÆÔÆÇÈÐËÆÉËÑ˾ɼ É˾ļÁÂƺÓËÆÌĸɾüÀÜļÀØËÀ tÆÀÆǸ»ÆÔËÆÌÆÀÆÇÆÔÆÀÇÔÉ˼ϸÄ É˾ÄÌÇØÉμɾ˾ʼÂÇÔ»¸ÊÁ¸À˾Ê ¸Â¸ºÓʼÔĸÀ¸Çƺƾ˼ÌÃÒÄÆÀ ¤ÇÈؼ»ÈÆÊÒμÀ¸ÇÆËÙμÀÁ¸ËÑËÆ ÇÈÜËÆÒËÆÊĸ¸ÂÂÑżÀ˾ÄÇȸºÃ¸ËÀ ÁØ˾˸ËÐÄœÄÐÃÒÄÐÄ¥ÆÂÀ˼ÀÜĤ ¤ÃÇÑøÒμÀÇÈÆÁ¸ÂÒɼÀÆȺÓÁ¸À¸ÇÆ ºÆÓ˼ÌɾɼØÂÆËÆÁÆÀÄÐÄÀÁØÍÑÉø ü¼Å¸ÔȼɾËÆÌÊÇÆÂÙÇÂÆÙÉÀÆÌÊu


–²“’–ŒŒ

¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ™Šš¢Š –‹…‘—Ž‹…‘“ˆ“–—“˜…Ž•“ˆ‰’“˜Ž“…—“–‰–‹……Ž…—…—“˜–…

‚‚žž” —³¦c‰°§ž˜¤d ˆ

ÇÔ»¼Á¸¼ËԼʾ“±±§³ªÃ§¼Ôμ˾ ÍÓþÃÀ¸ÊÁÆÀÄÐÄԸʸÄÆÀÁËÓÊÁ¸À ¸Ä¼ÁËÀÁÓʨ¸¸ÇÆ˼ÂÒÉø˸ËÐÄ ˼¼Ì˸ÔÐÄ»¾ÃÆËÀÁÜļÁÂƺÜÄ»¼ÔÎÄÆÌÄ ØÃÐÊØËÀ˸ÇÈѺø˸ÒÎÆÌĸÂÂÑżÀ »È¸Ã¸ËÀÁѨƸÁÈÆ»¼ÅÀØŸØÃø˾Ê šÂ¼Ì¿¼ÈÔ¸ÊËÆ̇°Á«·º†Ã±³º«·¹ÇÆÌ À»ÈÙ¿¾Á¼ËÆÁ¸ËÓ¿¼ºÀ¸ÇÈÜ˾ ÍÆÈÑɼËÆÇÀÁÒʼÁÂƺÒÊÁ¸À¸Ä¸»¼ÔÎ˾Á¼ ÇÈÜ˾»ÙĸþÉ˾ÄÇؾ…±²Á·«ü ÇÆÉÆÉËØ Á¸À»¼Ù˼Ⱦ»ÙĸþÉ˾Ä ÇÈÐ˼ÙÆÌɸšÀ©­ t–ÌËØÇÆ̼ÔĸÀ¼ÍÀÁËØÉ˾«Ñº¾Á¸À ÉËÆ–ÂÃÒȼ¼ÔĸÀȼ¸ÂÀÉËÀÁØĸºÔļÀÁ¸Àɼ ÆÂØÁ¾Ⱦ˾ÎÜȸšÔĸÀÒĸ¼Í¸ÂËÓÈÀƺÀ¸ ˾ÄÔÁ¾øÊu»ÓÂÐɼǼÈÀθÈÓÊÆÎÈÆ ÄÆÊ—ÔÂÄ˼ÈÊÇÆ̹ÂÒǼÀËÆÑÉËÈÆËÆÌĸ ¸Ä¸ËÒ¼À¹Ñ½ÆÄ˸ÊÉËÆÉËØθÉËÈØËÆÌËÆ ¸±À²Á¸ÀËÆÌÊü˸ÄÑÉ˼Êtœüº¸ÂÙ ˼ȾÇÆÂÀËÀÁÓÄÔÁ¾ËÆ̼ÔĸÀØËÀÁ¸ËÑͼȼ ĸ½ÐºÈ¸ÍÔɼÀËÆÌÊÃÆÌÉÆÌÂÃÑÄÆÌÊÐÊ ËÆÁÙÈÀÆÇÈع¾ø˾ʤ¸ĻԸÊuҺȸ ϼθȸÁ˾ÈÀÉËÀÁÑËƺ¸ÂÂÀÁØǼÈÀÆ»ÀÁØ d‘µ»¨Á±“²¶¸«·¨§ºÁ·e ¤—ÔÂÄ˼ÈÊÎÐÈÔʼĻÆÀ¸ÉÃØÂÒ¼ÀØËÀ ËÆžÉÂÑÃt»¼Ä¼ÔĸÀÃÀ¸¿È¾ÉÁ¼Ô¸¸ÂÂÑÃÀ¸ ¼§¸¯¸º¯°Â¯ª«µ±µ©Ã§uÁ¸ÀÇÐÊtËÆŸÆÈÑÄÀ »¼Ä»À¸ÍÒȼÀ¸ÇØËÆk&>BG$:FI? lËÆÌ «Ô˼ÈužÉÎÌÈÔ½¼Ë¸ÀÃÑÂÀÉ˸ØËÀt¸Ä¸ÌËØ ËƹÀ¹ÂÔƸǸºÆȼټ˸ÀÇÈÒǼÀÁ¸ÀËÆ ŸÆÈÑÄÀ¼ÇÔɾÊĸ¸Ç¸ºÆȼÌ˼Ôu t¨¸¸ÇÆ˼ÂÒÉø˸˾ÊƸĻÀÁÜÄ »¾ÃÆËÀÁÜļÁÂƺÜĸÄ˸ĸÁÂÆÙÄÃÀ¸ ǸļÌÈÐǸÕÁÓËÑɾu¼ÁËÀÃѾÉÌÄ˾Ⱦ ËÀÁÓº¼ÈøÄÀÁӼ;üÈÔ»¸t¢ËÀ—¼ÂËutœ šÂ¹¼ËÔ¸ÇÈØÉ͸˸ÏÓÍÀɼÁ¸ËÑËÐÄÃÀĸ ÈÒ»ÐļÄܾ˜¸ÂÂÔ¸¸Ä¸½¾Ë¼ÔÒĸÄËÈØÇÆ ºÀ¸ĸ¸Ç¸ºÆȼÙɼÀ˾»¾ÃØÉÀ¸ÎÈÓɾ˾Ê ÃÇÆÙȺÁ¸Ê¤ÀËȼÀʸÌËÒÊÎÜȼÊÒÎÆÌÄËÆ ÌϾÂØ˼ÈÆÇÆÉÆÉËØËÐÄÃÆÌÉÆÌÂÃÑÄÐÄ É˾ÄšÌÈÜǾŸ¸ÀÉËÀÊËȼÀÊÎÜȼÊÒĸÊ ¸ÌŸÄØüÄÆʸÈÀ¿ÃØÊËÐÄÇÆÂÀËÜÄ͸Ô ļ˸Àĸ¸ÀÉ¿Ñļ˸ÀØËÀ¾ÁÆÀÄÐÄÔ¸ÁÀļÔ˸À ÇÈÆÊÂÑ¿ÆÊÁ¸Ë¼Ù¿ÌÄɾ¥ÀÉ˼ÙÆÌÄØËÀÆÀ ¸ÅÔ¼ÊÁ¸ÀÆËÈØÇÆʽÐÓÊËÆÌʸǼÀÂÆÙÄ˸Àu

–½¦¯¤·¤¨¹Ã§²¸ –ÁÆÙº¼Ë¸À¸Ä¸ËÈÀÎÀ¸ÉËÀÁØÁ¸À¼ÍÀ¸ÂËÀÁØ ¸ÂÂѺÀ¸ËÆÄ—ÔÂÄ˼ÈÊÆÀÃÆÌÉÆÌÂÃÑÄÆÀ ¼ÔĸÀÑÄ¿ÈÐÇÆÀÆÀÆÇÆÔÆÀ·»¶§Ã³µ»³ºµ³ ª­²Ç¸¯µ½Ë·µü˾øÄËÔ¸ËÆÌÊËÀÊ tº¼Ä¼ÀÑ»¼ÊËÆÌÃÔÉÆÌÊuÁ¸À˸˽¸ÃÀÑ ›Ó˾ɼÃÑÂÀÉ˸ĸ¼ÇÀ¹Â¾¿¼ÔÍØÈÆÊÉ˾v øÄËÔ¸¢¸ǾÈÜļÀ»¾Â¸»Ó¼ÌÈÜ ËÆÄÎÈØÄÆÉËÆÁÈÑËÆÊÁÑ¿¼ÃÆÌÉÆÌÂÃÑĸ ÇÆÌ¿Ò¼ÀĸÍÆÈѼÀøÄËÔ¸ ¤Ù˼ÂÔºÆÆÙ˼ÇÆÂÙÇÈÆп¼Ô˾ É̺ÁÈØ˾ɾt˸ºÃÑËÐļÍØ»ÆÌuy˸ ÆÄÆÃѽ¼ÀtÁÆÃÑÄËÆÊËÐÄÇؼÐÄuyºÀ¸ĸ ÇÈÆÉÍÒÈÆÌÄtÇÈØÉ¿¼Ë¾¸ÉÍѼÀ¸uÉËÆÌÊ »ÈØÃÆÌÊ˾ʤ¸ĻԸÊüÉËØÎÆt˾Ä

¸Ä¸Á¸ËѾϾ˾ÊÎÜȸʸÇØËÆÌÊ{øÈÆÁÀ ÄÆÙÊËÈÆÃÆÁÈÑ˼ÊËÆÌ»ÈØÃÆÌ|u šÁü˸¼ÌØüÄÆÊÉËÆÒǸÁÈÆ˾Ä ÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓÁÈÔɾÆ—ÔÂÄ˼ÈÊÇÈÆÉǸ¿¼Ô ĸÌÇÆÂƺÔɼÀËƶ·§©²§º¯°Ç°Ç¸ºµ¹º­¹ ²«º§³À¸º«»¸­¹¡¼ѸÂغÀ¸¿Ò¼Àĸ ÅÒȼÀÇØÉÆÁÆÉËÔ½ÆÌÄÆÀÃÆÌÉÆÌÂÃÑÄÆÀ É˾ÄÁ̹ÒÈľɾ°Î¼À»¾ÃÀÆÌȺÓɼÀÃÀ¸ ÀÉËÆɼÂÔ»¸Á¸ÀÉ̺Á¼ÄËÈÜļÀËÀÊtÍƹÀÁÒÊ øÈËÌÈÔ¼ÊuËÐÄtÁ¸¿¸ÈظÀÃÐĤ¸ĻÜÄu ¥ØɸǸÔÈļÀÆÃÆÌÉÆÌÂÃÑÄÆÊÆ»¾ºØÊËÆÌ ¼ÐÍÆȼÔÆÌÓÇØÉÆÉËÆÀÎÔ½¼ÀÒĸÊ»ÑÉÁ¸ ÂÆÊɼÀɸÃÀÁØÉÎƼÔƘÀ¸ËÆÄ—ÔÂÄ˼ÈÊ ºÀ¸˾ĸٞɾËÐÄÆÈÔÐÄÉÌÄ˸ÅÀÆ»Ø˾ ɾÊÉ˾Ĥ¸ĻԸ¸ÇØ˸É˸Ò˾ Í˸ÔļÆÀvÃÆÌÉÆÌÂÃÑÄÆÀt–ļÔθü ¸Ç¸ºÆȼÙɼÀ˾ü˸ÄÑÉ˼Ìɾ¸ÌËØ¿¸ Ó˸ÄÇÈÆÊØͼÂÆÊËÐľÂÀÁÀÐÃÒÄÐĺÀ¸ËÔ ¿¸¼Ôθü¼ÙÁƸ¼ÅÆÀÁÆÄÆÃÓɼÀ˸»Àɼ Á¸ËÆÃÃÙÈÀ¸¼ÌÈÜÇÆ̼ÔÇÆÌÄÉÓüȸ¸ÇØ ˸¸É͸ÂÀÉËÀÁÑ˸üԸuÂÒ¼ÀÆ—ÔÂÄ˼ÈÊ

ÐËÜÄÉËÆ…¼©§³¯¸ºÀ³ œ¸Ùžɾ˾Ê»ÙĸþÊËÆ̸ÁÈÆ»¼ÅÀÆÙ ŽÇ²²§ºµ¹º­¹‰±«»®«·Ã§¹¼ÔĸÀ¸Ä¾ÉÌξ ËÀÁÓ§ËÀʹÆ̼ÌËÀÁÒʼÁÂƺÒÊËÆÌ ÁÒÈ»ÀɼËÆ ËÐÄÏÓÍÐħËÀʼÌÈм ÁÂƺÒÊËÆÌǼȸÉÃÒÄÆÌžÆÌÄÔÆÌËÆÁØÃø ËÆÌ—ÔÂÄ˼ÈʼÔμ¸ÇÆÉÇÑɼÀËÆ ËÐÄ ÏÓÍÐÄÁ¸À¼ÔμÒ¿¼À»¼Ù˼ÈÆÇÔÉиÇØ ËÆÁ¼ÄËÈÆ»¼ÅÀØÁØÃøËÆÌÇÈпÌÇÆÌȺÆÙ ‡¯§³”Áº«·¶§±°«³Á³º« §ÓüȸÆ—ÔÂÄ˼ÈÊÒμÀ¸ÇØËÀÊ һȼÊ˾ÊƸĻÀÁÓÊŸÑËЗÆÌÂÓʸÂÂÑ ÆÀ»¾ÃÆÉÁÆÇÓɼÀÊ»¼ÔÎÄÆÌÄØËÀÉËÀʼÁÂÆ ºÒÊËÆÌžÆÌÄÔÆÌ¿¸¸ÇÆÉÇÑɼÀËÆÌÂÑÎÀÉËÆÄ һȼʨÆÁØÃøËÆ̸ǼÈÎØüÄÆÌ ÇÈпÌÇÆÌȺÆ١ǸÂÁ¼ÄÒÄ˼¸Ä¸ÃÒļ˸À ĸÎÑɼÀһȼÊÁ¸Àĸ»À¸Ë¾ÈÓɼÀ¼ÄÜ ¸ÇܼÀ¼Ê¿¸ÒμÀÁ¸ÀËƚȺ¸ËÀÁØŸØÃø »À¸Ë¾ÈÜÄ˸ʸÇØËÀÊһȼÊÇÆÌÒμÀ ÉÓüȸ

‰¨¬¯¾µ¤µ¨²º¸´Ã “½¨¬¦¬¤³´¼«¸³²¸´¦Ã¶u ´Â¸¸ÌËÑÃÇÆȼÔĸ͸ÔÄÆÄ˸Àº¼ÂÆÔ¸ ¸ÂÂÑÓ˸ÄËƼÇÔÁ¼ÄËÈÆ˾ÊÇÈƼÁÂƺÀÁÓÊ ËÆ̼ÁÉËȸ˼ԸʼÄܺµ§³º¯¯¸±§²¯°Ç ºµ»²Á³µ¹¼Ç¼Á˼Ôļ˸À»ÌÉËÌÎÜÊÐÊ ǼËȼ¸ÀÆÁ¾ÂÔ»¸ÃÔÉÆÌÊÉ˾ÄƸĻÀÁÓ ÁÆÀÄÐÄÔ¸ Ÿ¸ÀØÃÐʸÌËØÊÆÄÆÉ˸ºØÊËÆÌ «Ô˼ÈÒμÀ¹Ñ¼ÀÉËØÎÆĸÁ¼È»ÔɼÀ¸ÈºÑ ¸ÂÂÑÉ˸¿¼ÈÑ˾ÄÌÇÆÉËÓÈÀž˾ÊǼÀ ÆϾÍÔ¸ÊËÐĤ¸ĻÜÄÁ¸Àĸ¸Ä¸Âѹ¼À ¸ÁØþÁ¸À˾ÄÇÈпÌÇÆÌȺԸ˾ÊÎÜȸÊ ÉËÀÊÇÈØÐȼʼÁÂƺÒÊ˾ʾʞÆÌÄÔÆÌ üËÑ˾ÄÁ¸ËÑÈȼÌɾËÆÌÁ̹¼ÈľËÀÁÆÙ ÉÌĸÉÇÀÉÃÆÙš·¯¸º¯§³µª­²µ°·§ºË³ ‰·©§º¯°Ë³ÂغÐËÐÄ»À¸ÍÐÄÀÜĺÀ¸˾ ÉÌļÎÀ½ØüľǸÈÆÌÉÔ¸¤Â¸ĻÜÄÉËȸËÀ

¤¸ÁÈÆ»¼ÅÀØʤ¸ĻØʾºÒ˾ÊǸÈÆ ÃÆÀѽ¼À˾ÄÁ̹ÒÈľɾ˾ÊÎÜȸÊËÆÌtü ÅÀÄÀÉÃÒÄƺѸÇÆÌÇÈÆÁ¸Â¼Ô»ÀÑÈÈÆÀ¸u ¨Æ̸ÈÒɼÀĸÉ̺ÁÈÔļÀËÆļ¸ÌËØËÆÌü ËÆÄÍÈÒÉÁƸÒȸtŸÑÇÆÀÆÊÒμÀ¸ÄÆÔżÀËÆ ǸÈÑ¿ÌÈÆÁ¸ÀÒĸÍÈÒÉÁƸ¼ÈÑÁÀÃǸÔļÀ ÃÒɸuÁÆÃÇѽ¼ÀÆ—ÔÂÄ˼ÈÊt¤ÀÇÆÂÀËÀÁÆÔ ÃÀÉÆÙÄËÆÄÍÈÒÉÁƸÒȸ—µ»¹¶§³¯°µ ¨À±±«¯¥ÈÆÉǸ¿ÆÙÄĸÁ¼ÔÉÆÌÄËÆǸÈÑ ¿ÌÈƸÂÂѸÌËØ»¼Ä¼ÔĸÀÇÂÒÆÄ»ÌĸËØu غÐËÆ̸ÄËÀÀɸÃÀÁÆÙËÆÌÃÒÄÆÌÊÆ —ÔÂÄ˼ÈʹÈÔÉÁ¼Ë¸ÀÌÇظÉËÌÄÆÃÀÁÓÇÈÆ É˸ÉÔ¸˸˼¼Ì˸ԸÇÒÄ˼ÎÈØÄÀ¸¥ÒÈÌÉÀ »ÒÎ˾Á¼¸ÇØËÀʸǼÀÂÒÊÇÆÌ»À¸ËÌ ÇÜ¿¾Á¸ÄÁ¸ËÑ˾ʽÐÓÊËÆÌÉÌÄØÂÆÌËÐÄ ¤Â¸ĻÜÄÇÆÂÀËÀÁÜÄ—µ¸¶Ãº¯ºµ»ÃÆÀѽ¼À ǼÈÀÉÉØ˼ÈÆü¼»±§°ÂǸÈÑüÁ¸ËÆÀÁÔ¸

†”£¤¬§¢¥®žœ—” ‰¯®°¤¼®Š¨©®ª¹ °©®¥¼ ±³¦¬‚ªª¹£ ¬ º¶¤¨©¤° £¼±¤¨³¨²¤¬³´¯Ä±¤¨²  ªª¹ ±³¦€ ªª¼ ³®¯¤°¨®£¨©À p.BSJBOOFq³®¬ ¯®© ª¤¼ p·¤Á³¦q®¢ ªª¨©À¯¤°¨®£¨©À ¯ ° §º³¤¨«¹ª¨±³ © ³¹ª®¢® p«¤³ ·¤Á£¦³®´ °©®¥¼ À¯¸²¢¨ ³¦¬ ¬¤°¢¼  ¯®´¤¼¯¤ À³¨«¤¨Ä¬¤³ ¨ ¢¨ ³ ®¨©®¬® «¨©¹¤¢©ª»« ³  ³®´²µ®°®ª®¢¨©®Á²¯ ° £¤¼±®´² ³®~µ¢ ¬¨±³¹¬ ³®¤¼¶®²³®´¤°®ª¼¬®´©¹q

³®¯° ­¨©À¯¦« «¤ ³¦¬©¸£¨©»®¬®« ±¼  p °¨®¯®Áª q ¯®´ ¤³®¼« ¥ ¬®¨®Á°©®¨ ±³° ³¨¸³¨©®¼  ¬ µº °¤³ ¨±³®¤­Äµ´ªªÀ ³®´³®³®Á°©¨©® ¯¤°¨®£¨©Àp"LTJZPOq p/ º°§¤¨³®§º«  ±³¦®´ª»q¢°¹µ¤¨ ³®¯¤°¨®£¨©À³®¬¼ ¥®¬³ ²³¦¬ ¬¹¢©¦ ¬ ´¯¹°­¤¨p«¨ ¬º  £¨ £¨© ±¼ ¯®´§ © §®°¼¥¤¨À³¨®¨Á¯®¯³®¨¢¨  ¯° ­¨©À¯¦« © ³¹³¦²£¦«®©° ³¼ ²§ ¯°º¯¤¨ ¬ ¯°®±¹¢®¬³ ¨¤¬Ä¯¨®¬³¦²®´ª»² ¬¤­¹°³¦³   ¯À³®¬¡ §«À³®´²q

pœª ¯ ¼¥®¬³ ¨±³¨² ¤©ª®¢º²±³¦°¤³ ¬¼ q ¢°¹µ¤¨³®¯¤°¨®£¨©À p/FX4UBUFTNBOq  ¬ µ¤°À«¤¬®±³¨² ¬º¤²£¦«®±©®¯»±¤¨² ¯®´£¤¼¶¬®´¬¬ «¤¨ Ĭ¤³ ¨³®¯°®¡¹£¨±«  ³¸¬´¬³¦°¦³¨©Ä¬ p‰¯®°®Á¬®¨‚°¢ ³¨©®¼ ¬ ©¹¬®´¬³¦¬º©¯ª¦­¦ © ¨¬ ¬¨©»±®´¬q£¨¤°¸³¹³ ¨³®¡°¤³ ¬¨©À¯¤°¨ ®£¨©À±¦«¤¨Ä¬®¬³ ²À³¨p®¨£¦«®±©®¯»±¤¨²£¤¼ ¶¬®´¬¯¸²º¶¤¨ °¶¼±¤¨¬ ª¤¨³®´°¢¤¼¦±³° ³¦¢¨ ©»³®´©À«« ³®²¬ §º³¤¨´¯À «µ¨±¡»³¦±¦³¦¬ ®¨©®¬®«¨©» ­¨®¯¨±³¼ ³¸¬´¬³¦°¦³¨©Ä¬q ³¨²¤­¤ª¼­¤¨²±³¦¬~½³» «¤³¹³®¬© ³ ±³°®µ¨©À ±¤¨±«À ¬ µº°¤³ ¨³®  «¤°¨©¹¬¨©®¯¤°¨®£¨©À p5IF1SPHSFTTJWFqpŠ  ±³ « ³»±¤¨³Ä° ¦ «¤ °¨©¹¬¨©¦±³° ³¨¸³¨©» ¤¨±¡®ª»±³¦¬~½³» „¶Ä° º¶¤¨ ¬¹¢©¦ ¢¨ ³°®Á²  ªª¹ ¦©´¡º°¬¦±¦Œ«¯¹«  º±³¤¨ª¤±³° ³¨Ä³¤² ¯®´º¶®´¬¤©¯ ¨£¤´³¤¼¢¨ ¬ ±©®³Ä¬®´¬ À¶¨¢¨  ¬ ¯ °º¶®´¬ ¬§°¸¯¨±³¨©»¡®»§¤¨ q


˜ÒÓÎѼÀ¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

—éÆÄÑÌÀÍÈÊ»é•ØÑÐÏÇéÏÎØé ÏÑÎÒÏÀÔοÌÄéÍÀéÉÄןÒÎØÌÄ ¢ÈÊÎÍÎÌÈʺÖÀÓÀɼÄÖÓÎ؁k£ŸÈ×

¢

ÈÔÄÒÌÈÊμÄÊÏѽÒÕÏÎÈÓÕÍÌÄƟËÕÍÊÀÈ ÈÒ×ØÑÐÍÊÑÀÓÐÍÎÅļËÎØÍÍÀÄÏÈÃÄÈÊÍ¿ÎØÍ ÓÇÍÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÇÒÕÅÑÎÒ¿ÍÇÊÀÈÍÀÌÇÍ

ÊÀÓÀÅÄ¿ÆÎØÍÒÄÀÏÀÉÈÕÓÈʺÖÊѼÒÄÈÖÆÈÀÌÈÊѽÓÄÑÎØÖ ËÀÎ¿Ö ½ÓÀÍ̟ËÈÒÓÀÀØÓºÖÃÄÍÀÏÇ×οÍοÓÄ ÓÎÏÄѼÃÈÊÀ¼ÎØÀ¼ÒÔÇÌÀοÓÄÏÑÎÅÀÍÐÖÊÀÈÓÇÍ ÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÀÈÀÓ¼ÎÈÀÑÈÔÌμŸËËÀÌÀÑÓØÑοÍ ÊÀÈÓºËÎÖϟÍÓÕÍÎÀØÓÀÑ×ÈÒ̽ÖÊÀÈÓÎüÊÀÈÎÓÎØ ÈÒ×ØѽÓÄÑÎغ×ÎØÍÊÀÈÀØӟÓÀ½ÑȟÓÎØÖƒØ̼ÙÎØÌÄ ̽ÍνÓÈÏÀџÓÇÃÄÈÍ»ÌÀÖÊÀӟÒÓÀÒÇ ÓÎÀÍÓºÉÀÌÄ ÓÇËÀ¼ËÀÏÀÓÎ؁k£ŸÈ× ϽÒÎ̟ËËÎÍÒ»ÌÄÑÀÌÄÑÈʺÖ ÀÒÓļÄÖÀÏÄÈ˺ÖÓÎÊÎÆË¿ÅÕÍ šÄÀÅÎÑÌ»ÓÀÃÇÌÎÒÈÄ¿ÌÀÓÀÓÎØÆÄÑÌÀÍÈÊο¥¿ÏÎØ ÓÈÖÀÌÄÓÑÎÄÏļÖÃÇËÐÒÄÈցÄÑÌÀÍÐÍÊØÁÄÑÍÇÓÈÊÐÍ ÀÉÈÕÌÀÓο×ÕÍ ÀË˟ÊÀÈÓÈÖÀÍÓÈÃџÒÄÈÖÓṌÄÑÌÀÍÐÍ ÏÎËÈÓÐÍÏÎØÃÄÍÌÀÖÔºËÎØÍÒÓÇÍ•ØÑÐÏÇÊÀÈÌÀÖ ÔÄÕÑοÍÁŸÑÎÖ ÔÀÏÀÑÀÔºÒÎØÌÄÒØÍÎÏÓÈʟÌÄÑÈʟ ÎÈÊÎÍÎÌÈʟÒÓÎÈ×ļÀÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÎÏÎÈÎÖ×ÑÕÒӟÄÈÒÄ ÏÎÈÎÍ ŠÇÌÄÈÐÍÎØÌÄ ËÎÈϽÍ ½ÓÈ Ç ÏѽÒÅÀÓÇ ÈÒÓÎѼÀ ÓÇÖ ÄÑÌÀͼÀÖ ×ÑÄÐÍÄÓÀÈÌÄÃØΆÀÆʽÒÌÈÎØÖ†Î˺ÌÎØÖÀÖÌÀÖÒØÆ×ÕÑ»ÒÎØÍ ËÎÈϽÍÓÈÖÃÈʺÖÌÀÖËÎÆÈÒÓÈʺÖÀÓÀÒÔÀ˼ÄÖÊÀÈÀÖÏÄÑÈÎѼÒÎØÍÓÇÍ ØÏÎÊÑÈÓÈÊ» ÓÎØÖ ÑÇÓÎÑÈÊ» ØÓ½ ÏÎØ ÔºËÄÈ ÍÀ ÉÄןÒÄÈ Ç ÏÀÆʽ ÒÌÈÀ ÊÎÈͽÓÇÓÀ ļÍÀÈ Î ÆÄÑÌÀÍÈʽÖ ÄÅȟËÓÇÖ ÏÎØ ÀÈÌÀÓÎÊ¿ËÇÒÄ ÃØÎÅÎѺÖÓÇÍ•ØÑÐÏÇÒÓÎͽÀÈÐÍÀÊȽ×ÈÓÀHSFFLTUBUJTUJDT ÆÈÀÓÀÎÏμÀļ×ÀÍÆÍÐÒÇÎÈÅ¿ËÀÊÄÖ ÖÃοÌÄÕÒÓ½ÒÎÌÄÑÈʟÆÄÑÌÀÍÈʟÒÓÀÓÈÒÓÈʟÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÇÍ •Ë˟ÃÀ ¥ÇÃÄÊÀÄÓ¼ÀÓÎØ ½ÓÀÍΫ¼ÓËÄÑÊØÑÈÀÑ×οÒÄÒÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ» ÙÕ»ÓÇցÄÑÌÀͼÀÖ Ç•Ë˟ÃÀÊÀÓÇ¿ÔØÍÄÓÎ ÓÕÍÄÉÀÆÕÆÐÍ ÓÇÖÒÓǁÄÑÌÀͼÀÊÀÈÓÇ͏ØÒÓѼÀÊÀȺÊÀÍÄÓÎØÖÍÀÙ¼ÍÀÏÑÎÁËÇ ÌÀÓ¼ÙÎÍÓÀÈ ÀÍÓÈËÀÌÁÀͽÌÄÍÎÈ ÓÀ ÎÈÊÎÍÎÌÈʟ ÌÄÈÎÍÄÊÓ»ÌÀÓÀ ÌÈÀÖ ÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊ»Ö ÄϼÔÄÒÇÖ šÄ ÓÇÍ ÊÀÓÎ×» ÓÇÖ •Ë˟ÃÀÖ ÓÇÍ ŸÍÎÈÉÇ ÓÎØ ÓΔÄÑÎ˼ÍÎÌÄÓÇ£ÐÌÇ»ÓÀÍÒÄÃÈÀÑÊ»ÏÑÎÒÓÑÈÁ»ÆÈÀ ÓÇÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÀÏÎÌ¿ÙÇÒÇÓÇÖÏÀÓѼÃÀÖÌÀÖ Ï½ÓÎÍšŸÈÎÓÎØ ÎȁÄÑÌÀÍμÊÀÓºÒ×ÄÒÀͽËÀÓÀÃÈÀÔºÒÈ ÌÀÙÕÓÈʟÄÌÏÎÑÄ¿ÌÀÓÀÊÀÈÓÀÁÈÎÌÇ×ÀÍÈʟÏÑÎÚ½ÍÓÀ ÒÓºËÍÎÍӟÖ ÓÀÒÓǁÄÑÌÀͼÀ •ÏºÁÀËÀÍ ÌÀÊџÖ ÃȟÑÊÄÈÀÖ ÏÀÑÀýÒÄÈÖ ÒÄ ½ËÀ ÓÀ ÀÊÀÓºÑÆÀ ÒÓÀØËÈʟÊÀÈÒÓÀÀÆÑÎÓÈʟÄÌÏÎÑÄ¿ÌÀÓÀ „ÄÇ˟ÓÇÒÀÍ ÒØÒÓÇÌÀÓÈʟ ÓÀ ÎÑØ×ļÀ ÊÀÈ ÓÈÖ ÁÈÎÌÇ×ÀͼÄÖ „Î ÊѼÖ ÈʺËÈÎÍ ”ÕɼÓÄÖ ‚ÄËÅÐÍ ”ÕɼÓÄÖ †ÀÑÍÀÒÒο †ØÑÈÓÈÃÎ ÏÎÈļΚÏÎÃÎҟÊǏÔÀÍÀÒȟÃÇÊŸØÓºÖÎÈÄͺÑÆÄÈÄÖÏÀџÁÀÈ ÍÀÍ ÓÎØÖ ÊÀÍÎÍÈÒÌοÖ ÓÇÖ «ŸÆÇÖ ÓÎØ  ÏÎØ ÀÅÎÑοÒÀÍ ÒÓÈÖ ÄÏÈӟÉÄÈÖÒÄÊÀÓÄ×½ÌÄÍÇ×ÐÑÀ ¢ÈÆÄÑÌÀÍÈʺÖÀÑ׺ÖÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÀÍÊÀӟÁ¼ÀÈÇÏÀџÁÀÒÇÓÕÍ ÊÀͽÍÕͽËÀÓÀÄÌÏÎÑÄ¿ÌÀÓÀÕÖ˟ÅØÑÀÏÎ˺ÌÎØ­ÆÈÍÄ̟ËÈÒÓÀ ÊÀÈÌÈÀÆÄËμÀÏÑÎÒϟÔÄÈÀÀϽÓÇÃÎÓ»ÊØÁºÑÍÇÒÇ¥ÒÎ˟ÊÎÆËÎØ

•ËËÇͽÏÎØËÀÒÊÄËÄÓÕ̺ÍÀÀϽÓÇÍÏļÍÀ—ÀÅÀ¼ÌÀÉÇÓÇÖÄËËÇÍÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÀϽÓÎØÖÊÀÓÀÊÓÇÓºÖÊÀÈÆÄÍÈʽÓÄÑÀ ÇÒØÍÔ»ÊÇÓÇÖÓÑÈÏË»ÖÊÀÓÎ×»Ö ÏÑÎʟËÄÒÀÍÌÄƟËÄÖÄËËļÂÄÈÖÓÑÎżÌÕÍ ØÏÎÒÈÓÈÒ̽ÊÀÈ×ÈËȟÃÄÖÔÀ͟ÓÎØÖ˜ÒÓÎѼÀ ÓÎØ•ËËÇÍÈÊο­ÔÍÎØÖ Ó˜Š¥ •ÊÃÎÓÈÊ»ÔÇÍÐ͏• Ô»ÍÀ†ÎËÄÌÈʽšÎØÒļÎ

ÍÀÊÀËØÅÔοÍÎÈÀÏ¿ÔÌÄÍÄÖÀØÔÀÈÑÄÒ¼ÄÖÌĺÍÀÃȟÓÀÆÌÀÏÎØÓÈÖ ¦ÍÎÌÈÌÎÏÎÈοÒħ ‚ÈŸÓÀÆÌÀ ‚ÄÊÄÌÁѼÎØ ›•™   ÄÑÌÀÍÈʺÖ ÄÓÀÈÑļÄÖ ÌÄ ʟÔÄ ̺ÔÎÃÎ ÊÀÓÀ˟ÌÁÀÍÀÍ ÓÎØÖ ÒÇ ÌÀÍÓÈʽÓÄÑÎØÖ ÎÈÊÎÍÎÌÈÊοÖ ϽÑÎØÖ ÓÇÖ ×ÐÑÀÖ ÌÀÖ ÌÄ ÃÇÌÄ¿ ÒÄÈÖ ÄÍÎÈÊȟÒÄÈÖ»ÀÍÀÆÊÀÒÓÈʺÖÏÕË»ÒÄÈÖÄÌÏÎÑÈÊÐÍμÊÕÍ ÊÀ ÓÀÒ׺ÒÄÈÖ ÌÄÑÈüÕÍ ÌÄ Ãȟ ÓÇÖ Á¼ÀÖ ÄÏÄÊӟÒÄÈÖ ÓÕÍ ÆÄÑÌÀÍÈÊÐÍ ÊÄÅÀËÀ¼ÕÍ ÒÄ ÄÏÈËÄÆ̺ÍÄÖ ÄËËÇÍÈʺÖ ÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖ ÌÄ ÀÍÀË»ÂÄÈÖ ÓÎØÄ˺Æ×ÎØÓÕÍɺÍÕÍÌÄÓÎ×ÐÍÊÀÈÈÃÈÎÏμÇÒÇÓÕÍÄÁÑÀÚÊÐÍ ÄË ËÇÍÈÊÐÍÒØÌÅÄѽÍÓÕÍ ÏÄÑÈÎØÒÈÐÍ ¸ËÇ Ç ÄËËÇÍÈÊ» ÎÈÊÎÍÎ̼À ÏÑÎÒÀÑ̽ÒÓÇÊÄ Ãȟ ÓÇÖ Á¼ÀÖ ÒÓÈÖ À͟ÆÊÄÖÓÇÖÏÎËÄÌÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÓÎ؁k£ŸÈ× †ÎË˺ÖØÏ»ÑÉÀÍÊÀÈÎÈÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÏÎØÉÇËÐÔÇÊÀÍÎ˽ÊËÇÑÄÖ ÁÈÎÌÇ×ÀÍÈʺÖ ÌÎ͟ÃÄÖ ÊÀÈ ÌÄÓÀźÑÔÇÊÀÍ ÀØÓοÒÈÄÖ ÒÓÇ ÄÑÌÀ ͼÀ —ÊÀÓÄÒÓÑÀÌ̺ÍÇÀϽÓÇÆÄÑÌÀÍÈÊ»ÄÈÒÁÎË»ÄËËÇÍÈÊ»ÎÈÊÎÍÎ ̼ÀÀÏÐËÄÒÄʟÔÄÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÏÀÑÀÆÕÆ»ÖÆÈÀÓÇÍÄËËÇÍÈÊ»ÀÆÎ џ ÊÀÈ Î ØϺÑÎÆÊÎÖ ÏËÇÔÕÑÈÒ̽Ö ÄÉÀÔ˼ÕÒÄ ÓÎÍ ÏËÇÔØÒ̽ ¢È ŸÍÔÑÕÏÎÈŸÑ×ÈÒÀÍÍÀÏÄÔÀ¼ÍÎØÍÀϽÏļÍÀ ÀË˟ÀØÓ½ÀÖÌÇÍÓÎ ˟ÁÎØÍØÏ´½ÂÈÍÎȁÄÑÌÀÍμËÎÆÈÒÓºÖ ÕÖÀÃȟÅÎÑÎÒÓÎÈ×ļΠ •ÆÊÀÓÀËļÅÓÇÊÄʟÔÄÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈÊ»ÃÑÀÒÓÇÑȽÓÇÓÀ ÌÄÒØͺ ÏÄÈÀ ÁÈÎÌÇ×ÀͼÄÖ ØÅÀÍÓÎØÑÆÈ漅 ÌÄÓÀËËÎØÑƼÀÖ ÌÇ×ÀÍÈÊÐÍ ÊÀÈ

×ÇÌÈÊÐÍÊÀÓÀÒÊÄØÀÒ̟ÓÕÍ ÍÀØÏÇÆļÕÍ ÍÀÏÄџÒÎØÍÒÄÆÄÑÌÀ ÍÈʟ׺ÑÈÀ —ÏÄѼÅÇÌÇ,SVQQÒØÍ»ÂÄÒØÌÅÕͼÄÖÌÄÄËËÇÍÈʺÖÄÓÀÈÑļ ÄÖ—ÄÑÌÀͼÀºÊËÄÁÄÀϽÓÇÍ•Ë˟ÃÀÓ½ÍÎØÖÏÎË¿ÓÈÌÕÍ ÌÄӟËËÕÍÓÎÍ×ѽÍÎ ÀÍØÏÎ˽ÆÈÒÓÇÖÀɼÀÖ ¢ÈÌÄÆÀË¿ÓÄÑÄÖÄËËÇÍÈʺÖÊÀÏÍÎÁÈÎÌÇ×ÀͼÄÖÏÀѺÃÈÃÀÍÇÌÄ ÑÇÒ¼ÕÖÓÒÈƟÑÀÆÈÀÍÀÅÎØ̟ÑÄÈÓٟÌÏÀÇ”ºÑÌÀ×Ó ¥ÎÍ šŸÑÓÈÎ ÓÎØ  ̽ÍÎ ÒÓÇ ƒÄÒÒÀËÎͼÊÇ ÄÓÀÈÑļÄÖ ÏÎØÀÍ»ÊÀÍÒÄ­ËËÇÍÄÖÄÁÑÀÚÊ»ÖÊÀÓÀÆÕƻֺÊËÄÈÒÀÍ ¢ÈÀϽÀØÓºÖļ×ÀÍÒØÌÁ½ËÀÈÎÌÄÓΣŸÈ× — •Ë˟ÃÀ ÒÓÇ ÃȟÑÊÄÈÀ ÀØÓ»Ö ÓÇÖ ×ÑÎÍÈÊ»Ö ÏÄÑȽÃÎØ ØÏ»Ñ ÉÄÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽÌ»ËÎÍÓÇÖ­ÑÈÃÎÖÌÄÓÀÉ¿ÄÑÌÀÍÐÍÊÀȘÓÀËÐÍ ÒÓÎØÖÎÏμÎØÖØÏÎÓ¼ÔÄÓÀȽÓÈÀÍ»ÊÄÎÄËËÇÍÈʽÖÎÈÊÎÍÎÌÈʽÖÙÕ ÓÈʽÖ ×ÐÑÎÖ ­ÓÒÈ ºÏÄÈÓÀ ÀϽ ÌÄƟËÄÖ ÈÓÀËÈʺÖ ÏȺÒÄÈÖ Ç ,SVQQ ÌÎÈџÒÓÇÊÄÒÓÀÌÈҟÌÄÓÎØÖ˜ÓÀËοÖÓÎÍÈʺËÈÎÓÇÖ„ÎÊѼÃÀÖ¥À ÆÄÑÌÀÍÈʟ ÃÈÊÀÈÐÌÀÓÀ ÓÕÍ ÎÑØ×ļÕÍ ÓÎØ „ÀØѼÎØ ÓÇÖ ÄÓÀÈÑļÀÖ ŠºÑÈÅÎÖ ½ÏÕÖ ÊÀÈ ÓÇÖ 4PDPOZ 7BDDVN 0JM ÌÄÓÀÁÈÁŸÒÓÇÊÀÍ ÒÄ ÈÓÀËÈʺÖÄÓÀÈÑļÄÖ—˜ÓÀ˼ÀºËÀÁÄÄϼÏ˺ÎÍÊÀÈÓÀÃÈÊÀÈÐÌÀÓÀÆÈÀ ÓÇÍÀÏÎÉ»ÑÀÍÒÇÓÇÖ˼ÌÍÇÖÓÇÖ™ÕÏÀÜÃÀÖ ¸ÏÕÖ ÊÀÈ ÏÑÎÏÎËÄÌÈʟ ºÓÒÈ ÊÀÈ ÒÓÇ ÃȟÑÊÄÈÀ ÓÎØ ÏÎ˺ÌÎØ Î Ê¿ÑÈÎÖ½ÆÊÎÖÓÕÍÄÉÀÆÕÆÐÍÌÀÖÊÀÓÄØÔØͽÓÀÍÏÑÎÖÓǁÄÑÌÀͼÀ ™ÀÈÓÎÓÕÍÄÈÒÀÆÕÆÐÍÌÀÖÓÎÏÑÎÌ»ÔÄØÄÓ΁k£ŸÈ×


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ—š˜¢ª£€˜™(郢€˜‰¥˜™( 酣¢«ž£—š% é¢˜™¢ ¢š˜™!随‚(š¥é

—¥ÑŸÏÄÙÀÓÇÖ•Ë˟ÃÎÖØÏÎ×ÑÄÐÔÇÊÄÍÀÀÍÀÆÍÕ ѼÒÄÈÓÀ3,,4ÊÀÈ.%ÕÖͽÌÈÌÀ̺ÒÀÒØÍÀËËÀÆ»Ö ÊÀÈÍÀÓÀÀË˟ÙÄÈÒÓÎÓÎÏÈʽͽÌÈÒÌÀÒÄÌÈÀÀØÔÀ¼ ÑÄÓÇÓÈÌ»ÏÎØÊÀÔÎÑÈÙ½ÓÀÍÀϽÓÎØÖÊÀÓÀÊÓÇÓºÖ

¸ÏËÎÓÇÖ,SVQQ ÒÓΆÎËÄÌÈʽšÎØÒļÎ ÔÇÍÐÍ

­ÉÕÀϽÓÇÙÐÍÇÓÎØÄØÑÐÌÀÖÔºËÎØÍÎȁÄÑÌÀÍμ ÏÎ˼ÓÄÖ

¥Î ÏÀÑÀʟÓÕ ÀϽÒÏÀÒÌÀ ļÍÀÈ ÄÈÃÈʟ ÀÅÈÄÑÕ̺ÍÎ ÒÓÎØÖ ÄÑÌÀÍοÖÏÎ˼ÓÄÖ ÎÈÎÏμÎÈÍÈÐÔÎØͽÓÈÏËÇÑÐÍÎØÍÓÎØÖÊÀ

ÆÍÕѼÒÄÈÓÀ3,,4ÊÀÈ.%ÕÖͽÌÈÌÎ̺ÒÎÒØÍÀËËÀÆ»ÖÏÀÑÀÏËÄ¿ ÑÕÖ ÌÄ ÓÇ ÃÑÀ×Ì» ÊÀÈ ÍÀ ÓÀ ÀË˟ÙÄÈ ÒÓÎ ÓÎÏÈʽ ͽÌÈÒÌÀ ÒÄ ÌÈÀ

ÍÀÓÇÖšÀÊÄÃÎͼÀÖÊÀÈÓÇփџÊÇÖ¯ÎÎÏμÎÖÏÀÑ»ÆÀÆÄÓÎ ÓÎ ÓÎØÒØͽËÎØÓÕÍÒÈÓÇÑÐÍÓÇÖ×ÐÑÀÖ¯ʟÓÕÀϽÁÎØË

ÊοÖ­ËËÇÍÄÖ ¦¸ÏÕÖÊÀÈÒÓÇÍÏÑÎÏÎËÄÌÈÊ»ÏÄѼÎÃÎ ÎÈÄËËÇÍÈʺÖÄÈÒÀÆÕƺÖ ÊÀÈÄÉÀÆÕƺÖÌÄÓǁÄÑÌÀͼÀÊÀÈÓÇ͘ÓÀ˼ÀÃÈÄɟÆÎÍÓÀÍ̺ÒÕÓÎØ ÔÄÒÌοÓÇÖÄÊÊÀԟÑÈÒÇÖ DMFBSJOH — ÀÍÀÁÎË» ÓÎØ ÊÀÍÎÍÈÒÌο ÄÏÈÒÕÑÄØÓÈÊÐÍ ÈÒÎËÎÆÈÒÌÐÍ ÕźËÇÒÄ ÊÀÔÀџ ÓÇ ÄÑÌÀͼÀ Ç ÎÏμÀ ÄÈÒ»ÆÀÆÄ ÀϽ ÓÇÍ •Ë˟ÃÀ ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÀ ÀÏ´ ½ÒÀ ÄÉ»ÆÀÆÄ Ï½ ÓÇÍ ŸËËÇ ÏËÄØџ Ç ÒØÒÒÐÑÄØÒÇ ÏÀÆÕ̺ÍÕÍ ÏÈÒÓÐÒÄÕÍ À¿ÉÇÒÄÓÎÍÏËÇÔÕÑÈÒ̽ ÄÏÇÑğÙÎÍÓÀÖÓÈÖÀɼÄÖÓÕÍÄÉÀÆÕÆÐÍ ³³ÅÎØÒÊÐÍÎÍÓÀÖ´´ ÓÇ ÆÄÑÌÀÍÈÊ» ÄÊÊÀԟÑÈÒÇ ÓÎØ ×ѺÎØÖ ÒÄ  ÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀ 3. ÓÎÍ šŸÈÎ ÓÎØ  ÄÍÐ ÎÈ ­ËËÇÍÄÖ ÄÈÒÀÆÕÆļÖ ºÊÀÍÀÍÓÄџÒÓÈÀʺÑÃÇ ÄÊÊÀԟÑÈÒÇÓÕÍÄÌÏÎÑÈÊÐÍÈÒÎËÎÆÈÒÌÐÍ ÓÇÍÇšÀÜÎØ £)B1PM *WB (SJFDIFOMBOE )BOEFM Ó½ÌÎÖ ÈÀÍÀÀÏÎÅ¿ÆÎØÍÓÇÍÀÍÀÔÄÐÑÇÒÇÓÕÍÄϼÒÇÌÕÍÓÈÌÐÍ ÒØÍÀË˟ÆÌÀÓÎÖ ÊÀÈ ÓÇÍ ÏÄÑÀÈÓºÑÕ ØÏÎÓ¼ÌÇÒÇ ÓÇÖ ÃÑÀ×Ì»Ö ÓÀ ªÏÎØÑÆļÀ ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ ÊÀÈ •ÔÍÈÊ»Ö ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖ ÓÎØ £ŸÈ× ÃÇÌÈ οÑÆÇÒÀÍÓÇÍ%FVUTDI(SJFDIJTDIF8BSFOBVTHMFJDITHFTFMMTDIBGU %FHSJHFT Ç ÎÏμÀ ÒÄ ÒØÍÄÑÆÀÒ¼À ÌÄ ÓÇÍ ÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×Ç ÍÐÍØÌÇ •ÌÏÎÑÈÊ» ˜ÓÀËÎÄËËÇÍÈÊ» •ÓÀÈÑļÀ 4BDJH ÀÒ×ÎË»ÔÇÊÀÍ ÌÄ ÓÇÍ ÈÒÎÓÈ̼À ÓÕÍ ÄËËÇÍÈÊÐÍ ÓÈÌÐÍ ÄÉÀÆÕÆÐÍ ÌÄ ÓÈÖ ÆÄÑÌÀÍÈʺÖ ÊÀÈ ÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×À ÈÓÀËÈ漅 ÓÈÌºÖ ÕÖÌÈÀ̺ÔÎÃÎʟËØÂÇÖÓÎØ×ѺÎØÖ ÊÀÈÃÄ¿ÓÄÑÎÍ ÕÖ̺ÒÎÆÈÀÍÀÀØÉÇÔļνÆÊÎÖÓÕÍÄËËÇÍÈÊÐÍÄÉÀ ÆÕÆÐÍÒÓΣŸÈ×ÊÀÈÒÓÇ͘ÓÀ˼À —̺ÔÎÃÎÖÓÇÖÄÊÊÀԟÑÈÒÇÖÃÄÍÄÅÀÑÌÎÙ½ÓÀÍÒÓÎÒ¿ÍÎËÎÓÕÍ ÎÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ ÏџÉÄÕÍ ¢È ÏËÇÑÕ̺Ö ÓÕÍ ÀÆÎÑÐÍ ÓÎØ ¬ÉÎÍÀ ÆÈÀ ÓÇÍÄÉÀÆÕÆ»ÒØ×͟ƼÍÎÍÓÀÍÌÄÄÈÃÈʟ×Ñ»ÌÀÓÀÊÀÓÎ×»Ö 3FJDIT LSFEJULBTTFOTDIFJOF3,,4 ÑÀÌ̟ÓÈÀÓÎ؁ÑÀÅļÎ؆ÈÒÓÐÒÄÕÍ ÓÎØ£ŸÈ× ÊÀÈÌĢ̽ËÎÆÀÓÇÖ†ÈÒÓÕÓÈʻ֚ÄÒÎÆÄÈÀʻ֥џÏÄÙÀ ÎÈÎÍÎÌÀÙ½ÌÄÍÄÖšÄÒÎÆÄÈÀʺÖÃÑÀ×ÌºÖ .% ØӟÓÀ×ÀÑÓÎÍÎ ̼ÒÌÀÓÀ ÄÊýÔÇÊÀÍ ÀϽ ÆÄÑÌÀÍÈʺÖ ÊÀÈ ÈÓÀËÈʺÖ ÊØÁÄÑÍÇÓÈʺÖ ¥ÑŸÏÄÙÄÖ ÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×À ÆÈÀÓÇÍÈÃÈÕÓÈÊ»×Ñ»ÒÇÓÎØÏÑÎÒÕÏÈÊοÊÀ ÓÎ×»Ö ÀË˟ÄϼÒÇÖ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈ»ÔÇÊÀÍÆÈÀÍÀ×ÑÇÌÀÓÎÃÎÓ»ÒÎØÍ ºÉÎÃÀÓÇÖÊÀÓÎ×»Ö—¥ÑŸÏÄÙÀÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖØÏÎ×ÑÄÐÔÇÊÄÍÀÀÍÀ

ÀØÔÀ¼ÑÄÓÇÓÈÌ»ÏÎØÊÀÔÎÑÈÙ½ÓÀÍÀϽÓÎØÖÊÀÓÀÊÓÇÓºÖ†ÄѼÏÎØ ÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀ3.ÒÄ3,,4.%ÀɼÀÖÃÈÒÄÊÀÓÎÌÌØѼÕÍ×ÑÇ ÒÈÌÎÏÎÈ»ÔÇÊÀÍÕÖͽÌÈÌÎ̺ÒÎÒØÍÀËËÀÆ»ÖÊÀӟÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÇÖ ™ÀÓÎ×»Ö 1BVM)BIO %JFHSJFDIJTDIF8BISVOH 5VCJOHFO Ò  ­ÍÀÓѼÓÎÄÈÃÈʽͽÌÈÒÌÀ ǘÎÍÈÊ»ÃÑÀ×Ì» ÃÇËÐÔÇÊÄÕÖͽÌÈ ÌÎ̺ÒÎÒØÍÀËËÀÆ»ÖÏÀџËËÇËÀÌÄÓÇÍÈÓÀËÈÊ»˼ÑÀÒÓÀ˜½ÍÈÀ Ç Òȟ ™ÎÒÌÄӟÓÎÖ •ÈÒÀÆÕÆ» ¢ÈÈÓÀËÈʺ֏Ñ׺ÖÎÌÎ˽ÆÇÒÀÍ ½ÓÈÓÎ̺ÓÑÎļ×ÄÕÖÒÓ½×ÎÓÎØÓÇÍÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇÓÇÖÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»Ö ÊѼÒÇÖÏÎØÏÑÎÊË»ÔÇÊÄÀϽÓÇÒØÍÄ×»ØÏÎÓ¼ÌÇÒÇÓÇÖÃÑÀ×Ì»Ö ÀË˟ Î ÏÑÀÆÌÀÓÈʽÖ ÒÓ½×ÎÖ ÌÎȟÙÄÈ ÍÀ »ÓÀÍ Ç ÃÇÌÈÎØÑƼÀ ÄͽÖ ³³ÒØÍÀËËÀÆÌÀÓÈÊο ÒØͽÑÎØ´´ ÌÄ ÓÇÍ ØϽËÎÈÏÇ •Ë˟ÃÀ Ç ÎÏμÀ ÔÀ×ÐÑÈÙÄÎÈÊÎÍÎÌÈʟÓÀÍÇÒȟ¯½ÏÕÖ»ÓÀÍÊÀÈÏÎËÈÓÈʟ¯ÀϽÓÇÍ ÇÏÄÈÑÕÓÈÊ»×ÐÑÀ†ÀѽÌÎÈÄÖÓÀÊÓÈʺÖÏÑÎҟÑÓÇÒÇÖØÈÎÔÄÓ»ÔÇ ÊÀÍÒÓÇŠŸÌÎ ÓÈÖ™ØÊ˟ÃÄÖÊÀÈÓÇÍÊÑÇÓÈÊ» ÎÌÀÑ×¼ÀÓÎØ„ÀÒÈ Ô¼ÎØ ÇÎÏμÀļ×ÄÓÄÔļØϽÓÇÃÈÄ¿ÔØÍÒÇÓÎؘÓÀËοÊØÁÄÑÍ»ÓÇ ÓÇÖ£½ÃÎØ ¢ÃÈÀÌÄËÈÒ̽ÖÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖÒÄÓÑÄÈÖÙÐÍÄÖÊÀÓÎ×»ÖÊÀÈÕÖÄÏÀ ʽËÎØÔÎ Ç ÃÇÌÈÎØÑƼÀ ÏÎËËÐÍ ÀÍÓÀÆÕÍÈÒÓÈÊÐÍ ÀÑ×ÐÍ ÊÀÈ ÄͽÖ ÀʽÌÀ ÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎØ ÀÑÈÔÌο ³³ÊËÄÈÒÓÐÍ ÌÇ ÄÏÈÊÎÈÍÕÍοÍÓÕÍ ÓÎÏÈÊÐÍ ÎÈÊÎÍÎÌÈÐÍ´´ ÏÑÎʟËÄÒÀÍ ÓÇÍ ÏÀÑÄÌϽÃÈÒÇ ÓÇÖ ÎÈÊÎÍÎ ÌÈÊ»ÖÙÕ»ÖÓÇÖ×ÐÑÀÖÊÀÈÊÀÓºÒÓÇÒÀÍÓÇÿÍÀÌÇÓÕÍÊÄÍÓÑÈÊÐÍ ÊÀÈÓÎÏÈÊÐÍÃÈÎÈÊ»ÒÄÕÍÀÿÍÀÌÇÊÀÈÀÍÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈÊ» 4UBWSPT #5IPNBEBLJT ¦#MBDL.BSLFUT *OGMBUJPO BOE'PSDFJOUIF&DPO PNZPG0DDVQJFE(SFFDF§ +PIO0-BUSJEFT (SFFDFJOUIFT B/BUJPOJO$SJTJT -POEPO Ò —ÃÈÀÊÎÏ»ÓÇÖÄÏÈÊÎÈÍÕ ͼÀÖÌÄÓÀÉ¿ÏÀÑÀÆÕÆÈÊÐÍÏÄÑÈÎ×ÐÍ»ÓÀÍÌÈÀÀϽÓÈÖÊ¿ÑÈÄÖÀÈÓ¼ÄÖ ÓÇÖÏļÍÀÖÓÎÍ×ÄÈÌÐÍÀÓÎ؏ŽÓÎØÎÈÄÈÒÀÆÕƺÖÀϽÓÈÖ ÏÀÑÀÃÎÒÈÀʺÖÏÑÎÌÇÔÄØÓÈʺÖÀÆÎѺÖ ÎÈÎÏμÄÖÄÅÎüÀÙÀÍÒÓÎÍ ÊÀÈѽÓÇÖÄÈÑ»ÍÇÖÓÎÓÇÖÒØÍÎËÈÊ»ÖÊÀÓÀ͟ËÕÒÇÖÒÈÓÇÑÐÍ ÃÄÍÌÏÎÑοÒÀÍÍÀÄÉÀÒÅÀËÈÒÓοÍÄÉÀÈÓ¼ÀÖÓÎØÁÑÄÓÀÍÈÊοÍÀØÓÈ ÊοÀÏÎÊËÄÈÒÌο ÔºÓÎÍÓÀÖÓÎÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎ̺ÑÎÖÓÎØÒÈÓÎÁÎËÐ

ÆÀÑÈÊ»ÃÈμÊÇÒÇ ÎȁÄÑÌÀÍμ½ÉØÍÀÍÓÇÍ»ÃÇÊѼÒÈÌÇÊÀӟÒÓÀÒÇ •ÏÈÏ˺ÎÍ ÇÊÀӟÒ×ÄÒÇÓÕÍÀÏÎÔÇÊÄØ̺ÍÕÍÄÅÎüÕÍÊÀÈÓÇÖÒØ ÆÊÎÌÈûÖÀϽÓÎͬÉÎÍÀÄÉÀÆѼÕÒÄÓÎØÖÌÈÊÑÎÏÀÑÀÆÕÆοÖÂÕÌÈ ο ÎÈÎÏμÎÈÏÀÑÀÁ¼ÀÙÀÍÓÎØÖÊØÁÄÑÍÇÓÈÊοÖÊÀÍÎÍÈÒÌÎ¿Ö ÏÎØ ÀÏÀÈÓοÒÀÍ ÏÀџÃÎÒÇ ÓÕÍ ÒØÆÊÎÌÈÃÐÍ ÓÎØÖ ÒÄ ÊÀÔÎÑÈÒ̺ÍÄÖ ÓÈÌºÖ ÏÎË¿×ÀÌÇ˽ÓÄÑÄÖÀÏ´ÀØÓºÖÓÇÖÄËÄ¿ÔÄÑÇÖÀÆÎџ֧ ÀÁÑȺËËÀ•ÓÌÄÊÓÒ½ÆËÎØ —¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖÊÀӟÓÇÃȟÑ ÊÄÈÀÓÇցÄÑÌÀÍÈʻ֙ÀÓÎ×»Ö ˜ÒÓÎѼÀÓÎØ•ËËÇÍÈÊο­ÔÍÎØÖ Ó˜Š¥ •ÊÃÎÓÈÊ»ÔÇÍÐ͏•

ÍÓ¼ÄÏÈ˽ÆÎØ ¥À ÒÓÎÈ×ļÀ ļÍÀÈ ÏÎË˟ ÊÀÈ ÒØÍÓÑÈÏÓÈʟ ÊÀÈ ÃÄÍ ÏÀÑÀÓ¼ÔÄÍÓÀÈ ÕÖŸËËÎÔÈÆÈÀÓÈÖÃÈʺÖÌÀÖÏÀÑÀËļÂÄÈÖÊÀÈÆÈÀÍÀÊÀË¿ÂÎØÍÓÇ ÃÈÊ»ÌÀÖÀÒØͺÏÄÈÀÒÄÏÎËËοÖÓÎÌļÖžÒÓ½ÒΠǁÄÑÌÀͼÀÆÍÐ ÑÈÙÄÊÀÈÒØÌÌÄÓļ×ÄÒÓÈÖÀÓÀÒÔÀ˼ÄÖÓÎØÅÈËÄËÄ¿ÔÄÑÎØÒØÒÓ»ÌÀ ÓÎÖ ÓÎ ÎÏμÎ ÓÈÌÕÑļ ËÀοÖ ÊÀÈ ÍÎÌÎÔÄÓļ ØϺÑ ÓÕÍ Š½ÑÕÍ ÊÀÈ ÏÀѽÌÎÈÕÍÃÈÄÔÍÐÍÊÀÔÀÑ̟ÓÕͶ̻ÏÕÖÇÄØÑÕÏÀÚÊ»ØÏÄÑÿ ÍÀÌÇÀÆÍÎοÒÄÓÈÖŸÔËÈÄÖÌÄÔ½ÃÎØÖÓÇÖ4JFNFOT ÆÈÀÏÀџÃÄÈÆ ÌÀ Ç ÎÏμÀ ×ÑÇÌÀÓÎÃÎÓοÒÄ ÒØÒÓÇÌÀÓÈʟ ÊÀÈ ÌÄ ÒÊÀÍÃÀËÐÃÇ ÓѽÏÎÊØÁÄÑÍ»ÒÄÈÖÀ͟ÓÎÍʽÒÌΚÄÏÎÈÎÇÔÈʽÃÈÊÀ¼ÕÌÀÀÏÎ ÊÀËļÖºÍÀÍÎ˽ÊËÇÑÎËÀ½ÀÏÀÓÄÐÍÀ ½ÓÀÍÄÒ¿º×ÄÈÖ ÀÖÓÎÄÏÀ ÍÀ˟ÁÎØÌÄ ÃÄÍ Á˟ÏÓÄÈ ÒÓÎ ÄÍÄÑÆÇÓÈʽ ÒÎØ ÃØÎ †ÀÆÊÎÒ̼ÎØÖ †Î˺ÌÎØÖÌÄÓÎÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎʽÒÓÎÖÒÄÙÕºÖÊÀÈÌÄÓÀÀÏÄ×ÔºÒÓÄ ÑÀÄÆÊË»ÌÀÓÀÒÓÇÍÈÒÓÎѼÀÓÇÖÀÍÔÑÕϽÓÇÓÀÖ•ÌļÖÕÖ­ËËÇÍÄÖ ÄÉÀÊÎËÎØÔοÌÄ ÍÀ ÏÈÒÓÄ¿ÎØÌÄ ½ÓÈ ÓÎ ÏÑÀÆÌÀÓÈʽ ÏѽÒÕÏÎ ÓÇÖ ÄÑÌÀͼÀÖ ļÍÀÈ ÀØÓ½ ÏÎØ ÄÊÏÑÎÒÕÏοÍ Î šÏÀ× Î šÏÄÓ½ÁÄÍ Î «ºÆÊÄË ÎšÀÑÉ ÎÊÀ¼ÓÄ Î«ºËÍÓÄÑËÈÍÆÊ Î”ÈËÀ̽ÁÈÓÖ Î¥½ÌÀÖ šÀÍÊÀȽËÀÓÀÌÄÆÀÔ»ÑÈÀÓÎØÏÀÆʽÒÌÈÎØÏÎËÈÓÈÒÌο ÏÎغ×ÄÈ ÍÀÄÏÈÃļÉÄÈÒÀÍÀÍÓ¼ËÎÆÎÇÌÄƟËÇÀØÓ»×ÐÑÀ™ÀÈÀØÓ»ÓÇ×ÐÑÀ ÓÇÍÀÆÀϟÌÄÊÀÈÓÇÖÀÏÎÓ¼ÍÎØÌÄŽÑÎÓÈÌ»Ö◆

XENOFONB GMAILCOM
¥Î†¢ ¥˜™˜

.FEJB

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

—Šª  ¥—Š—¥ž ¦§

◆◆◆ .ÈÊџšÈÊџ šÄƟËÇÆÄÍÈÊ»ÀÏÄÑƼÀÒ»ÌÄÑÀ†ÎË¿ÃÈÀÅÎÑÄ ÓÈÊ»ÀϽ½ËÄÖÓÈÖÏÑÎÇÆοÌÄÍÄÖ¨‚¿ÒÊÎËÄÖÒÓÈÆ̺Ö ÆÈÀÓÇÍÎÈÊÎÍÎ̼À ÿÒÊÎËÄÖÒÓÈÆ̺ÖÆÈÀÓÎØÖÄÑÆÀ Ù½ÌÄÍÎØÖ ÏÎØÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀÏËÇÑÐÍÎØͯÕÖÓÀÆÍÕ ÒӟØÏÎÙ¿ÆÈÀ¯ÓÇÍÊѼÒÇ ÿÒÊÎËÄÖÒÓÈÆ̺ÖÊÀÈÆÈÀ ÓÇ×ÐÑÀÌÀÖ¨ ƒºËÎØÌÄÍÀÃÈÀÁŸÙÄÓÄÄÅÇÌÄѼÃÄÖ ÊÀÈÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÓÈÖÏÎËÈÓÈ漅 ½ÏÕÖļÍÀÈÓΦ†§ ÀË˟ÌÇÍ ÌļÍÄÓÄÊÀÈÒÓÎÍÊÀÍÀϺ¨—ÒØÌÌÄÓÎ×»½ËÕÍļÍÀÈÒÇ ÌÀÍÓÈÊ»†ÑºÏÄÈÍÀÃÎØͽÓÈÃÄÍØϟÑ×ÄÈÀÃÈÀÅÎѼÀ ÏÄÑÆοÍÊÀÈÎÈÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÈÌÀÙ¼ÌÄÓÎØÖŸËËÎØÖ ÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØÖÓÇ͆ºÌÏÓÇ‚ØÒÓØ×ÐÖÒØÍÄ×¼ÙÄÓÀȦÓÎ ÀÍÎÑÔ½ÃÎÉΧÇÀÏÄÑƼÀÓÕÍÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÕÍÍÀƼÍÄ ÓÀÈÓÇͼÃÈÀ̺ÑÀÌÄÓÕÍŸËËÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍÊȺÓÒÈ ÍÀÌÇÍÊÀË¿ÏÓÎÍÓÀÈÎÈÊÈÍÇÓÎÏÎÈ»ÒÄÈÖ¨ ƒÀÏѺÏÄÈ Ç•Š—•ÊÀÈdž¢•ŠªÄÏÈÓºËÎØÖÍÀϟÑÎØÍÀÏÎş ÒÄÈÖ‚ÄÍƼÍÄÓÀÈÄÃÐÊÀÈ×ѽÍÈÀÍÀÃÈÀÏÈÒÓÐÍÎØÌÄ ½ËÎÈÌÀÙ¼ÓÎ˟ÔÎÖÏÎØƼÍÄÓÀÈ —ÀÏÄÑƼÀÀÖƼÍÄÈ ÌÈÀŸËËÇ̺ÑÀ ÆÈÀÓ¼ÊÀÈÒÓÎÍ×ÐÑÎÓÕÍšš•ÇÊѼÒÇ ļÍÀÈÌÄƟËÇÊÀÈÇÀÏÄÈË»ÆÈÀÓÎØÖÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØÖÊÀÈ ÓÎØÖÄÑÆÎýÓÄÖÔÀ˺ÆÀÌÄļÍÀÈÌÄƟËÇ ¥À̺ÓÑÀ ļÍÀÈÒÊËÇџÊÀÈ̟ËÈÒÓÀÔÀÏÄÑÈÎѼÒÎØÍÒÇÌÀÍÓÈ ʟÓÇÃÈÀÅÇÌÈÒÓÈÊ»ÃÀϟÍÇ ÏÎØÔÀÏØÑÎÃÎÓ»ÒÄÈ ÀÏÎË¿ÒÄÈÖÊÀÈËÎØʺÓÀÓ½ÒÎÒÓÀšš•½ÒÎÊÀÈÒÓÎÍ ×ÐÑÎÓÇÖÃÈÀÅ»ÌÈÒÇÖ ¦.&("NPVUBLPVMBTPV§ ™ŸÏÕÖºÓÒÈ×ÀÑÀÊÓÇѼÙÎØÍÎÈŸÒÏÎÍÃÎÈżËÎÈÓÎØ .FHBËÎØÊÀÍÀËÈο ÓÎͺÎÒ¿ÍÔÇÌÀÊÀÈÓÎÍͺÎÓѽ ÏÎ ʟÓÈ×ÄÑοÊËÄÖÏÎØÌÏÀ¼ÍÎØÍÒÓÇÍÎÔ½ÍÇ ÌÄÓÎÍ ÎÏμÎÃÈÀÅÇ̼ÙÄÓÀÈÓÎͺÎÏѽÆÑÀÌÌÀÓÎØÊÀÍÀËÈο šÄÓÀÊÎ̼ÙÄȯ˺ÆÄÓÀȯÏÑÎÖšÀÑοÒÈÌÄÑȟÊÀÈ ÓΚFHB ×ÕѼÖ½ÌÕÖÍÀ´×ÎØÍËÇÅÔļÎÑÈÒÓÈʺÖÀÏÎ şÒÄÈÖ ƒÀËļÂÄÈÒÄÄÊÏÀÈÃÄØÓÈʽÓÀɼÃÈÓÇÍŸËËÇ ÄÁÃÎ̟ÃÀ΁ȟÍÍÇÖ†ÀÏÀýÏÎØËÎÖÊÀÈÒÓÎÊÄÍÓÑÈʽ ÃÄËÓ¼ÎÄÈûÒÄÕÍÓÎ؏ ¥ÔÀÓÎÍÀÍÓÈÊÀÓÀÒÓ»ÒÄÈÎÈ ÐÓÀšÈ×ÀËÎÏοËÎØ ¥ÐÑÀÏÎØÃÈÄØÊѼÍÈÒÄÎÊ¿ÑÈÎÖ ŠÓÀ¿ÑÎÖÒÄŸÑÔÑÎÓÎؽÓȦʟÔÄÒʺÂÇÆÈÀÄϺÊÓÀÒÇ ÓÕÍ̺ÓÑÕÍÒÓÎÍÈÃÈÕÓÈʽÓÎ̺ÀļÍÀÈÀÏÀџÃÄÊÓÇÊÀÈ ÀÍ»ÔÈÊǧÇÑÄÌ»ÒÀÌÄ™ÀÈÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈÓÎØ‚¢„ÒÈ ÆÎØÑÄ¿ÓÇÊÀͽÓÈÃÎØËÄ¿ÎØÍÒÓ΂Ç̽ÒÈΨ ¥ÄËÈʟ ÃÄÍ×ÑÄȟÙÄÓÀÈÍÀʟÍÄÈÀÏÄÑƼÄÖÇ•Š—•ÆÈÀÓÈÖÒØÍÄ ×ÈÙ½ÌÄÍÄÖÄÔÄËοÒÈÄÖÊÀÈÀÏÎË¿ÒÄÈ֏ÑÊļÍÀÒʟÒÄÈ Ì¿ÓÇΊÀÌÀџÖÒÓÎÀ͟ËÎÆΚºÒÎÓÇÍÐÑÀÏÎØƼÍÄ ÓÀÈÃÈÀÌÀÑÓØѼÀÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍÆÈÀÍÀÀÍÀÊËÇÔοÍ À̺ÒÕÖ­ÓÒÈÃÄÍļÍÀÈ ÀźÍÓÄÖÓÇÖšÈ×ÀËÀÊÎÏο ËÎØ †ŸËÈÊÀ˟ÏÎØÊÀӟÅÄÑÀÍÄÊļÒÓÎØÏÎØÑÆļÎ ¥ÎØÑÈÒÌοÍÀÌÄÓÀüÃÄÓÀÈÃÈÀÅÇÌÈÒÓÈʽÌ»ÍØÌÀÒÓÇ ÙÕÍÓÀÍ»ÓÇËÄÎÏÓÈÊ»ÌÄӟÃÎÒÇÓÇÖÓÄËÄÓ»ÖÀÏÎÍÎ Ì»ÖÓÕ͸ÒÊÀÑ ¥ÎÒÏÎÓļÍÀÈÓÎØ•¢¥ÌÄÒ˽ÆÊÀÍ ÓΦ(SFFDF UIFUSVFFYQFSJFODF§ÊÀÈŽÍÓÎÓÎÆÀ˟ÙÈÎ ÓÎ؏ÈÆÀ¼ÎØ•ËϼÙÕÍÀÓÎÏËÇÑÐÒÎØÌÄÊȽËÀÖÆÈÀÍÀ ÌÇÍÉÄÅÓÈËÈÒÓοÌÄ ÆÈÀÓ¼ÒÄÌÄÑÈʟɺÍÀšš•ÀʽÌÇ ×ÑÕÒӟÌÄÀϽÏÑÎÇÆοÌÄÍÄÖÆÀ˟ÙÈÄÖÏÄÑȽÃÎØÖ¨ Š×ÄÓÈʟÌÄÓÀ×ѺÇÓÎØ•¢¥ÒÓÀɺÍÀ̺ÒÀÄÍÇ̺ ÑÕÒÇÖ ÇØÅØÏÎØÑƽÖ¥ÎØÑÈÒÌο¬ÍÓÙÄËÀÊÄѺÊÎØ ļÏĽÓȺ×ÎØÍ»ÃÇƼÍÄÈÏËÇÑÕ̺ÖºÍÀÍÓÈ ¿ÂÎØÖŸÍÕ ÓÕÍÄÊÀÓÄØÑКÄÓÀÄËËÇÍÈʟšš•ÓÈƼÍÄÓÀÈ ­×ÎØÍʟÓÈźÒÈÀ̺×ÑÈÓÀϽÃÈÀ¨ ™ÈÄÌļÖºÉÀËËÎÈ ļÌÀÒÓÄÌÄÓÎÆÄÑÌÀÍÈʽÏÄÑÈÎÃÈʽ¦'0$64§ ÀË˟ÎÈ ¦×ÎÍÓџÃÄÖ§ÊÀÈÎÈÆÄËÎȽÓÇÓÄÖÏÎغ×ÎØÍÀÊÎØÒÓļ ÒÓÀÇ̺ÓÄÑÀÄßÅÇÃÄÍÏÄÑÈÆџÅÎÍÓÀȨšº×ÑÈÒÓÈÆ Ì»Öº×ÎØÌÄÅԟÒÄÈÒÓÎÍ”´†ÀÆʽÒÌÈΆ½ËÄÌÎÊÀÈ ÎÃÄ¿ÎØÌÄÏÑÎÖÓÀϼÒÕÆÈÀÓÎ͏´ ÊÀÈÁ˺ÏÎØÌĨ ŠÄ˼ÆÎÔÀÀÊÎØÒÓοÍÓÀÄÉÀ̟ÉÇÖÆÈÀÓÎÍѽËÎÓÇÖ ÄÑÌÀͼÀÖÌÄӟÓÇÍÏÓÐ×ÄØÒÇÓÎØ»ÓÎظÔÕÍÀ ÊÀÈÓÇÖÀÍÓÈÁÀÒÈËļÀÖÓÕÍ”ÀØÀÑÐÍ˼ÆÎÌÄӟÓÇÒ¿ ÒÓÀÒÇÓÎØÄËËÇÍÈÊοÊџÓÎØÖ¨

‚ºËÎØÍ éÀË˟éÌÏÎÑοÍ

—

ÒØ͟ÍÓÇÒÇÏÎØÏÑÀÆÌÀÓÎÏμÇÒÀÍÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇÄÁÃÎ

̟ÃÀÒÓÀÆÑÀÅļÀÓÇÖ¦•ËÄØÔÄÑÎÓØϼÀÖ§ÌÄÎÈÊÎúÒÏÎÈ ÍÀÓÇšŸÍÈÀ¥ÄÆÎÏοËÎØÎÈÏÀÑÀÃÎÒÈÀÊμÏÀ¼ÊÓÄÖÓÕÍ

šš• ØןÑÇÖ ËÀÅοÙÎÖ šÏ½ÌÏÎËÀÖ ÀÍÀϽÅÄØÊÓÀÃÄÍÌÏÎ ÑοÒÄÍÀÏÄџÒÄÈÀÏÀÑÀÓ»ÑÇÓÇ ‚ÄÍÌÏÎÑļÍÀÀÑÍÇÔļÊÀÍļÖ½ÓÈÌÄÓÎÑÀÍÓÄÁοÀØÓ½»ÔÄËÀÍ ÍÀØÏÎÆÑÀÌ̼ÒÎØͽÓÈÄÊļÍÎÈÀʽÌÇÎѼÙÎØÍÓÎØÖÊÀͽÍÄÖÓÎØ ÏÀÈ×ÍÈÃÈοÊÀÈÔºÓÎØÍÓÀÃÈʟÓÎØÖ½ÑÈÀÒĽÒÎØÖÓÑÀÁοÍÓÎÍÃÈʽ ÓÎØÖ ÄÊÃÎÓÈʽ ÃѽÌÎ žÒÓ½ÒÎ ÓÎÔºÌÀÏ˺ÎÍļÍÀÈÀÍÌÏÎÑοÍ ÊÀÈÌÄÏÎÈÎÓѽÏÎ ÍÀÄÏÈÁŸËÎØÍÓÀÆοÒÓÀÓÎØÖÒÄÄÏÈÓØ×Ç̺ÍÄÖÄÊÃÎÓÈʺÖÏÑÎ ÒϟÔÄÈÄÖ ½ÏÕÖÏ×ÓΦ†ÑÐÓ΃ºÌÀ§ ƒºÌÎÖ ÊÀÈǦ3FBM/FXT§

šÏ½ÌÏÎËÀÖ

«ÀÓÙÇÍÈÊÎ˟ÎØ •ÅÇÌÄѼÃÄÖÎÈÎÏμÄÖº×ÎØÍÃÐÒÄÈÓÀÃÈÀÏÈÒÓÄØ Ó»ÑȟÓÎØÖÊÀȺ×ÎØÍÒÓÀÔÄÑÎÏÎÈ»ÒÄÈÓÈÖÏÕË»ÒÄÈÖÓÎØÖÒÓÀ

ÒÓÎØ֚ϽÌÏÎËÀÊÀȃºÌΏÍÀÒÓÀÒȟÃÇÆÈÀÓÎÏÎÈÎÖÔÀº×ÄÈÓÎÍ

ØÂÇ˟ÓÎØÃÄËÓ¼ÎØÊØÊËÎÅÎÑÈÐÍ™ÀÈÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈÔÀÒØÍÄ×¼ÒÎØÍ ÍÀÏÀÑÀ̺ÍÎØÍÄÊļÂÇ˟—¦3FBM/FXT§̟ËÈÒÓÀÄÓÎÈ̟ÙÄÓÀÈÍÀ ÏÑÎÒźÑÄÈÓÇÍÏÑÎÒÄ×»™ØÑÈÀÊ»ÓÑÀÆοÃÈÀÓÕÍ4DPSQJPOTÊÀÈÒÓÈÖ šÀÑÓ¼ÎØÒÄÀÏÎÊËÄÈÒÓÈʽÓÇÓÀÓÎÊÀÈÍοÑÆÈÎDEÌÄÓÇÒØÍÄÑÆÀ Ò¼ÀÓÕÍ™ÎÑÊÎË»ÊÀȆÑÕÓΟËÓÇ »ÃÇƼÍÄÓÀÈ×À̽Ö šŸËÈÒÓÀ ½ÏÕÖÒÇÌÄÈÐÍÎØÍÊÀȺÌÏÄÈÑÎÈÏÀÑÀÓÇÑÇÓºÖÓÇÖÌÈÍÓÈÀ Ê»ÖÏȟÓÒÀÖ ÓÀ½ÒÀÒØÙÇÓÈοÍÓÀÈÀϽÓÎØÖÏÀËÀȽÓÄÑÎØÖÒÓÀÄÊ ÃÎÓÈʟº×ÎØÍÒÓ½×ÎÓÇÍÀ͟Ò×ÄÒÇÓÇÖÄÏÈÓØ×¼ÀÖÓÕÍÊØÑÈÀʟÓÈÊÕÍ ÄÍÓ¿ÏÕÍÏÎØÃÄÍÄ˺Æ×ÎØÍ™ÀÈÍÀÒÐÒÎØÍ ÏÀџËËÇËÀ ÓÇÍÏÀÑÓ¼ÃÀ ÆÈÀÓÀÃÈʟÓÎØÖÌÀÆÀÙȟ ˜ÃÈÀ¼ÓÄÑÎÄÍÃÈÀźÑÎͺ×ÄÈÇÊÀӟËÇÉÇÓÎØÏÀÈ×ÍÈÃÈοÀ͟ÌÄÒÀ

ÏÑÐÓÎÊÀÈÓÄËÄØÓÀ¼Î˽ÆÎÒÓÎÆÍÕÒÓ½¦ÆÀËÀÓÈʽ×ÕÑȽ§ÓÎØ¥¿ ÏÎØ ™ÀÈÀϽÓÇÒÓÈÆÌ»ÏÎØÀÊοÆÄÓÀȽÓÈÌÏÀ¼ÍÎØÍÀʽÌÇÊÀÈÓÑÈÊËÎ ÏÎÃȺÖÒÓÇÍÎÌÀË»ËÄÈÓÎØÑƼÀÊÀÈÊØÊËÎÅÎѼÀÓÎئ†ÑÐÓÎ؃º ÌÀÓÎÖ§ÀϽÓÇÍÏËÄØџÏÎØÊÑÀӟÓÎÏËÄÈÎÂÇÅÈʽÏÀʺÓÎÓÕÍ ÌÄÓÎ×ÐÍ Ó½ÓÄƼÍÄÓÀÈÀϽ½ËÎØÖÀÍÓÈËÇÏÓ½½ÓÈÓÎÏÀÈ×ͼÃÈ×ÎÍÓÑÀ¼ ÍÄÈÄÏÈʼÍÃØÍÀ½ËÎÊÀÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎ ¥ÇͼÃÈÀÒÓÈÆÌ» ½ÌÕÖ ÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈʟÏÎÈÎÈÉÄ×ÍοÍ ÊÀÈÃÄÍļÍÀÈ ÊÀÍÍÄÎÒÒμÒÓÀÄÊÃÎÓÈʟ ÓÎÀÍÓ¼ÔÄÓÎ ÌÈÀÁÀÒÈÊ»ÀÑ×»ÄÅÇÌÄѼÃÀ ļÍÀÈÎÈŸÍÔÑÕÏμÓÇ֏ØÓ½ÏÎØÆџÅÄÈÒÄʟÔÄÄØÊÀÈѼÀ ÃÇËÀû ÊÀÈѽÓÐÑÀ΃ºÌÎÖ ◆

‚˜ ¢ª ™˜†˜£ ¢ª ¥Š• £˜

%ÏÀÍÀźÑÎØÍéÓÎé ÓºËÎÖéÆÈÀéÓÈÖéÑÀÃÈÎ ÒØ×ͽÓÇÓÄÖéÒÓÎé

¢é£ºÒÓÇÖéÁ˺ÏÄÈéÔºÌÀ

¥

ÈÖÓÄËÄØÓÀ¼ÄÖÇ̺ÑÄÖÀÊοÆÄÓÀÈ ºÍÓÎÍÀ½ÓȺ×ÄÈÁŸËÄÈÏËÐÑÇÆÈÀÓÎ

¦†ÑÐÓ΃ºÌÀ§ÎÄÅÎÏËÈÒÓ»Ö ”¼ÊÓÕÑÀÖ£ºÒÓÇÖ ÌÄÓÇ ÒØͺÍÓÄØÉÇÏÎØÏÀÑÀ×ÐÑÇÒÄ ÏÎË¿ÏѽÒÅÀÓÀÒÓÇÍ ÄÅÇÌÄѼÃÀÍÀËÄÈÓÎØÑÆļÕÖÓÎ ÊÀӟËËÇËÎÄÍÈÒ×ØÓÈʽÀØÓÐÍ ÓÕÍÒÄÍÀѼÕÍ ¢ÈÒØÙÇÓ»ÒÄÈÖ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄ ½ÒÀ˺ÆÎÍÓÀÈ ÁѼÒÊÎÍÓÀÈÒÄ ÏÑÎ×ÕÑÇ̺ÍÎÄϼÏÄÃÎÌĽËÄÖ ÓÈÖÄÍÃÈÀÅÄѽÌÄÍÄÖÏËÄØѺÖ šŸËÈÒÓÀ ½ÏÕÖÈÒ×ØѼÙÎÍÓÀÈ #£ºÒÓÇÖ ÊŸÏÎÈÎÈ º×ÄÈØϟÑÉÄÈÒØÌÅÕͼÀ ÌÄÓÀÉ¿ÓÎ؃ºÌÎ؏ÍÀÒÓÀÒȟÃÇÊÀÈ ÓÎØ”¼ÊÓÕÑÀ£ºÒÓÇÐÒÓÄÎÃÄ¿ÓÄÑÎÖÍÀ ÀÏÎÊÓ»ÒÄÈÔºÌÀ ¥ÎÔºÌÀÓÐÑÀļÍÀÈÏÐÖÌÏÎÑļ

ÍÀƼÍÄÈÀØÓ½¢ºÍÀÖÓѽÏÎÖļÍÀÈÎ £ºÒÓÇÖÍÀÄÉÀÆÎџÒÄÈÓÎÏÎÒÎÒÓ½ ÓÎؚϽÌÏÎËÀÒÓÇÍ ÄÅÇÌÄѼÃÀ ¢ÃÄ¿ÓÄÑÎÖÓѽÏÎÖļÍÀÈ ÍÀÒØÍÄÑÆÀÒÓļΣºÒÓÇÖ ÌÄÓÇÍÎ̟ÃÀÏÎئÓѺ×Äȧ ÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÄÏÈÓØ×Ç̺ÍÀ ϺÍÓÄ×ѽÍÈÀÓÐÑÀÓÎ ÊØÑÈÀʟÓÈÊÎÅ¿ËËÎÊÀÈ ½ËÎÈÌÀÙ¼ÍÀÒÓ»ÒÎØÍļÓÄ ʟÓÈÀϽÓÇÍÀÑ×»ļÓÄ ÍÀ¦ÊÀÓÀÔºÒÎØͧ½ÒÎÈ ÀÏÎÓÄËοÍÓÇÒØÍÓÀÊÓÈÊ» Î̟ÃÀÓÇÍÓÄ×ÍÎÆÍÕÒ¼À ÏÎغ×ÎØÍÀÏÎÊÓ»ÒÄȽËÀÀØӟÓÀ×ѽÍÈÀ ÒÓÎÍÓѽÏÎÌÄÓÎÍÎÏμÎÒÓ»ÍÄÓÀÈÌÈÀ ÄÅÇÌÄѼÃÀ ÏÎË¿ÊÀ˟ļÍÀÈÇÀË»ÔÄÈÀ ÒÄŸËËκÍÓØÏÎ

‚ÄοÒÄÖéÄÍÀÍÓ¼ÎÍé-EGA

¥

ÈÓÎغÌÄËËÄÍÀϟÔÄÈÓÎØ.FHBÒÓÀÊÀ˟ÓÎØÊÀÔÎØ̺ÍÎØ•ÉÇÆοÌÀÒÓÄŠÓÈÖ ÌÄÓºÃÕÒÄÓÇÍÓÀÈͼÀ¦¢™ÐÃÈÊÀÖ%B7JODJ§ÌÄÏÑÕÓÀÆÕÍÈÒÓºÖÓÎØÖ¥ÎÌ «ÀÍÊÖÊÀȸÍÓÑÄÚ¥ÎØÓοÒÓÎØÖÏÑÕÓÀÆÕÍÈÒÓÈÊοÖ ѽËÎØÖ žÒÓ½ÒÎ ÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈʟÏÎÈÎÈÔÄÑ̽ÀÈÌÎÈ×ÑÈÒÓÈÀ ÍμÓÀÏ»ÑÀÍÒÓÎÊÑÀͼÎÔÄÕÑÐÍÓÀÖÁ˟ÒÅÇÌÎÓÎ ÒÄ͟ÑÈÎÊÀÈÒºÑÍÎØÍÓÐÑÀÓκÑÇÌÎÓÎÊÀ͟ËÈÒÓÀÃÈÊÀ ÒÓ»ÑÈÀ ½ÏÎØ×ÔÄÖÄÏѽÊÄÈÓÎÍÀÒØÙÇÓÇÔļÒÓÇÍ•ØÄËϼÃÕÍÇÌ»ÍØÒÇÏÎØÊÀÓºÔÄÒÀÍ •¼ÏÀÓÄʟÓÈ

ŠÓØןÑÇÖ

š

ºÒÀÒĽËÀÓÀ̺ÓÑÀÏÎØÏ»ÑÄ ÇÊØÁºÑÍÇÒÇÆÈÀÓÇÍÎÈÊÎÍÎ

ÌÈÊ»ÊѼÒÇÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈÀÏÎşÒÈÒÄ ÍÀ¨ÄÊÌÄÓÀËËÄØÓļÊÀȺÍÀÀϽÓÀ ÏÈÎÒÇÌÀÍÓÈʟÏÄÑÈÎØÒÈÀʟÒÓÎÈ×ļÀ ÓÎØÊџÓÎØÖ ÓÈÖÑÀÃÈÎÒØ×ͽÓÇÓÄÖ ÄÏÀÍÀźÑÎÍÓÀÖÓÎÓºËÎÖÓÎØ ÆÈÀÓÀÇËÄÊÓÑÎÍÈʟšš•ÏÎØÓÈÖ×ÑÇ ÒÈÌÎÏÎÈοÍ šŸËÈÒÓÀ ÎÊØÁÄÑÍÇÓÈʽÖÄÊÏѽ ÒÕÏÎÖÊÀÓÇƽÑÇÒÄÓÇÍÏÑÎÇÆοÌÄ ÍÇÊØÁºÑÍÇÒǽÓÈļ×ĦÊÀÓÄÁŸÒÄȧ ÓÎÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎÓºËÎÖÒÓÎ  ÌÇÃÄͼÙÎÍÓÀÖÎØÒÈÀÒÓÈʟÓÎÓºËÎÖ ×Ñ»ÒÇÖÓÕÍÑÀÃÈÎÒØ×ÍÎÓ»ÓÕÍ¢˽ ÆÎÖ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓΆŠ¢™ ÃÄÍļÍÀÈ ŸËËÎÖÀϽÓÇͦŸÓØÏÇÒØÌÅÕͼÀ§ ÌÄÓÀÉ¿ÓÇÖÏÑÎÇÆοÌÄÍÇÖÊØÁºÑÍÇ ÒÇÖÊÀÈÓÕÍÈÃÈÎÊÓÇÓÐÍÓÇËÄÎÏÓÈÊÐÍ ÒÓÀÔÌÐÍÏÎØÏÑκÁËÄÏĽÓÈÓÎÓº ËÎÖÆÈÀÓÇ×Ñ»ÒÇÑÀÃÈÎÒØ×ÍÎÓ»ÓÕÍ ÔÀºÌÄÍÄÒÄÏÎË¿×ÀÌÇ˟ÄϼÏÄÃÀÊÀÈ ÕÖÀÍÓÀϽÃÎÒÇÎÈÒÓÀÔÌμÔÀÌÄÓº ÃÈÃÀÍÃÕÑğÍÓÀÏÎËÈÓÈʟÌÇÍ¿ÌÀÓÀ ÓÕÍÊÎÌ̟ÓÕÍÒÄÏÑÎÄÊËÎÆÈʺÖÏÄ ÑȽÃÎØÖ É¼ÙÄÈÍÀÒÇÌÄÈÕÔļ½ÓÈÆÈÀÓÎ ÇÀɼÀÓÕÍÏÎËÈÓÈÊÐÍÃÈÀÅÇ̼ÒÄÕÍ ÏÎØÏÑÎÁË»ÔÇÊÀÍÆÈÀÓÈÖÄÊËÎƺÖÉÄ ϺÑÀÒÄÓÀÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀÄØÑÐ


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ)ÒÀÌϟÍÈÀÁ˟ÏÓÄÈÒÎÁÀџÓÇÌ¿ÓÇ

.¼ËÀÓÎØÖ ÁѽÌÈÊÀ

◆◆◆ .ÈÊџšÈÊџ

™

ØÊËÎÅÎÑļÓΦ/FNFDJT§ ÌÄÒØͺÍÓÄØÉÇÓÎØ„ŸÊÇ „ÀÙ½ÏÎØËÎØ ÎÎÏμÎÖÃÇËÐÍÄÈ ÄØÔºÕÖÏÕÖ¨¦Ãº×ÄÓÀÈÄÏÈÔºÒÄÈÖ§ ¢.SË¥ÒÀÍÓ¼ÑÈÓÀ˺ÄȺÉÕÀϽ ÓÀýÍÓÈÀ¯½ÏÕÖÒØÍÇÔ¼ÙÄÈŸËËÕ ÒÓįÊÀÈ ÏÀÑÀϺÌÏÎÍÓÀÖÒÓÎÍ ÑÈÒÓÎşÍÇ ÏÎØÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÄ ºÍÓÄÊÀ×ѽÍÈÀÄÉÎѼÀÖÊÀȽ×È ÄØÑÐÏѽÒÓÈÌÎÀϽÓÎ ÑÀÃÈÎÓÇËÄÎÏÓÈʽÒØÌÁοËÈÎÓÇÖ ÄÏÎ×»Ö ÉÄÊÀÔÀѼÙÄÈÏÕÖÇҟÓÈ ÑÀÀÏÎÆØÌÍÐÍÄÈÓÇÍÄÉÎØÒ¼À ¥Î¦ÌÇÍÈÀ¼ÎÏÄÑÈÎÃÈʽÊÀӟÓÇÖ ¿ÁÑÄÕÖ§ÅÈËÎÉÄÍļÀʽÌÇÓÇÍ™À ÓÄѼÍÀšÏÀÓÙÄË»ÊÀÈÓÎ͏ÍÃѺÀ „ÎÁºÑÃÎ ÒÄ ÒØÍÄÍÓÄ¿ÉÄÈÖ ÄÅ´ ½ËÇÖÓÇÖ¿ËÇ֥Φ/FNFDJT§ÓÎØ ›ÄÁÑÎØÀѼÎØÉÄ×ÕѼÙÄÈÒÓÀÏÄѼ ÏÓÄÑÀ ÀÅοÓÎÄÉÐÅØË˽ÓÎØÌÀÖ ÏÑÎÓѺÏÄÈÍÀ¨ ÓÎØÖ ÌÈË»ÒÎØÌÄ ÁѽÌÈÊÀ ™ÈÄÌļÖŸËËÎÏÎØÃÄÍÔºËÎØ ÌĨ

¥À¦ ºÀ§ÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÒÓÇÍÄÔÄËÎØÒ¼À

Š

ÎÁÀѽÅÀÍӟÙÄÈÓÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎÓÎ ÏѽÆÑÀÌÌÀÄÔÄËÎØÒ¼ÀÖÏÎØÁѼ ÒÊÄÓÀÈÒÄÈÒ׿ÒÓÇšÈ×ÀËÀÊÎÏοËÎØ

ÊÀÈÀÅÎџÓÎØÖÄÑÆÀÙÎ̺ÍÎØÖÒÓÀ¦ ºÀ§ ÍÀÌÇÍÎËÎÊËÇÑÕÔļ¥ÎÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀÅÈʽ ÒØÆÊѽÓÇÌÀ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÈÖÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ ÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÀÍÓÄÏÄɺËÔÄÈÒÓÀÎÈÊÎÍÎÌÈʟ ÃÄÃÎ̺ÍÀÏÎØÓμÃÈκÔÄÒįÊÀÈ»ÓÀÍÀÑ ÊοÍÓÕÖØÂÇ˟ÀØӟ¯ ÀÅοÇÒØÌÌÄÓÎ×» »ÓÀÍÌÄƟËÇÊÀÈÓÀÅџÆÊÀÓÐÑÀÃÄÍÁÆÀ¼ ÍÎØÍÆÈÀ½ËÎØÖ —ÊÀӟÒÓÀÒÇÏÎغ×ÄÈÃÇÌÈÎØÑÆÇÔļÄÉÀÈ Ó¼ÀÖÓÇÖÄÔÄËÎØÒ¼ÀÖÊÀÈÓÎØÄÍÃÄ×Î̺ÍÎØ ÀØÓ»ÍÀ˟ÁÄÈÏѽÕÑÎÓºËÎÖļÍÀÈÄÍÃÄÈÊÓÈ Ê»ÊÀÈÓÇÖÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÖÊÀӟÒÓÀÒÇÖÒÓÇÍ ÎÏμÀÁѼÒÊÄÓÀÈÏÑÀÆÌÀÓÈʟ΂¢„

ÏÎËÎƼÀÒÓÎ •Š£ÆÈÀÓÎÁ¼ÍÓÄÎ

š

ÄØϽÌÍÇÌÀÏÎØÊÀÓº ÔÄÒÄÇÍÎÌÈÊ»ØÏÇÑÄÒ¼À

ÓÎ؏ ¥ÊÀÈÔÀÄÉÄÓÀÒÓļÓÇÍ ÄÑ×½ÌÄÍÇÄÁÃÎ̟ÃÀÓÄËÈʟ ÀÏÎËÎÆ»ÔÇÊÄÓΦ£ŸÃÈΏÑÁ¿ ËÀ§ÒÓΕŠ£ÆÈÀÓÇÍÏÑÎÁÎË» ÓÇÍ ÏÄÑÀÒ̺ÍÇÄÁÃÎ̟ÃÀ ÓÎØÁ¼ÍÓÄÎ ÓÇÖ¥ÙοËÈÀ֏ËÄÉÀÍÃџÓÎØÒÄ ÒØÍÃØÀÒ̽ÌÄÓÇÍÀÍÀÊμÍÕÒÇ ÓÕÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ̺ÓÑÕÍÀϽ ÓÎ́ÈÐÑÆΆÄÓÀËÕÓ» ¢ÓÇËÄÎÏÓÈʽÖÒÓÀÔ̽ÖØÏÎÒÓÇ ѼÙÄȽÓÈÓÎÁ¼ÍÓÄÎÓÇÖÄÊÏÎÌÏ»Ö ÏÑÎÁË»ÔÇÊÄÌÄӟÓÈÖÓÎÁџ ÃØÊÀÔÐÖÊÀȽÓÈÒÓÎÏѽÆÑÀÌÌÀ ÏÎØÌÄÓÀÃÈýÓÀÍÄÊļÍÇÓÇÒÓÈÆÌ» ØÏ»Ñ×ÄÇÒ×ÄÓÈʻһÌÀÍÒÇ ØÓ½ϟÍÓÕÖÏÎØÄÍÓØÏÕÒ¼ÀÒÄ ÒÓÇÍØϽÔÄÒÇļÍÀÈÓÀÀÍÓÀÍÀÊËÀ ÒÓÈʟÏÎغÃÄÈÉÄǏÑ×»ÊÀËÐÍÓÀÖ ÆÈÀÀÏÎËÎƼÀÓÎØÖÒØÍÓÄËÄÒÓºÖÓÇÖ ÄÊÏÎÌÏ»ÖÒÄ×ѽÍÎÌÇúÍšº ×ÑÈÓÐÑÀÓΕŠ£ÌÀÖļ×ÄÒØÍÇÔ¼ÒÄÈ ÍÀËÄÈÓÎØÑÆļÒÓÎØÖÃÈÊοÖÓÎØ ×ѽÍÎØÖÏÎØÃÄÍļÍÀÈϟÍÓÀÎÈ ÏÈÎÆÑ»ÆÎÑÎÈ

ÒÓÎØÖÃÈÀÃѽÌÎØÖÓÎØ‚¢„ÒÇÌÄÈÐÍÎØͽÓÈ ÎØןÑÇÖº×ÄÈÓÎÃÈʽÓÎØ ÌÄƟËÎ ÌÄѼÃÈÎ ÄØÔ¿ÍÇÖÒÓÎϟÆÕÌÀÓÕͦÃÈÏËÕÌÀÓÈÊÐͧ Ò׺ÒÄÕÍÌÄÓÎÍÌÄÆÀËÎ̺ÓÎ×ÎÓÎØÃÇÌÎÒÈ ÎÆÑÀÅÈÊοÎÑÆÀÍÈÒÌο”¼ÊÓÕÑÀ£ºÒÓÇ™ÀÈ ÓÐÑÀ ½ÏÕÖ˺ÍÄÎÈÊÀʺÖÆËÐÒÒÄÖÓÇÖšÈ×À ËÀÊÎÏοËÎØ Î¼ÃÈÎÖΝØןÑÇÖÎÅļËÄÈÍÀ

¥ÇͼÃÈÀÒÓÈÆÌ»ÇÊÎØÁºÍÓÀÊÀÈÇÊÑÈÓÈÊ»

ÁÑÄÈÓÈÖË¿ÒÄÈ֥Ο×ÍÄȽÒÎÌÏÎÑļ ļÍÀÈÇ

ÒÓÀÊÑØşÊÀÈÒÓÎØÖÃÈÀÃѽÌÎØÖÓÇÖšÈ×À

ÀË»ÔÄÈÀ ÀË˟ÒÄÀØÓοÖÓÎØÖÊÀÈÑÎ¿Ö Ïο

ËÀÊÎÏοËÎØÄÏÈÊÄÍÓÑÐÍÄÓÀÈÒÓÈÖÊÈÍ»ÒÄÈÖ

ÍÀÓÎÁÑÄÈÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽÁλÔÇÌÀ

ÏÎغÊÀÍÄÒÓÎÏÀÑÄËÔ½ÍÊÀȺÅÄÑÀÍÓÎÒØ

•ÉŸËËÎØ ÏÑÎ×Ժ֥ѼÓÇÒÄÕÑÇÀÏÄÑ

ÆÊѽÓÇÌÀÒÓÇÿÒÊÎËÇÒÇÌÄÑÈͻԺÒÇÎ

ƼÀÊÀÓºÁÇÊÀÍÎÈÃÈÎÈÊÇÓÈÊμØϟËËÇËÎÈÓÎØ

ŠÓÀ¿ÑÎ֝ØןÑÇÖ ÎÎÏμÎÖÏÑÎÒÏÀÔļÍÀ

‚¢„ÙÇÓÐÍÓÀÖÓÇÍÀ͟ÊËÇÒÇÓÕÍÀÏÎË¿

ʟÍÄÈÓÐÑÀʟÓÈÍÀÀË˟ÉÄÈÓÇÍÊÀӟÒÓÀÒÇ

ÒÄÕÍÃØÎÒØÍÀúËÅÕÍÓÎØÖ ÓÇÍÎÏμÀÊÀÈ

†ÀџËËÇËÀ ÃÄÍļÍÀÈÊÀÈ˼ÆÎÈÀØÓμÏÎØ

ϺÓØ×ÀÍ

¦†¢•ªš¥˜ —§

†ÄџÒÓÄÒÓÎÓºËÎÖÓÎØÌÇͽÖ

«

ÎÍÓџÙ½ÑÈÀÓÑÀÁŸÍÄ ÒÓÇͦÏÎÆÄØÌÀÓÈ Í»§ÓÎÓÄËÄØÓÀ¼ÎÃȟÒÓÇ ÌÀ ÊÀÔÐÖÀÆÍÎļÓÀÈÓÎ ×ÑÐÌÀÓÎØ×Ñ»ÌÀÓÎÖÏÎØ ÀÍÓÈÒÓÎÈ×ļÒÓÎÃÄ¿ÓÄÑÎ Ô»ÌÄÑÎÓÎØ›ÄÁÑÎØÀ ѼÎØ ŸÆÍÕÒÓÇÏÀÑÀ̺ÍÄÈ ÇÇÌÄÑÎÌÇͼÀÊÀÓÀÁÎË»Ö ÓÕÍ×ÑÇ̟ÓÕÍÊÀÈÓÇͼÃÈÀ ÒÓÈÆÌ»ÎÈÀÑ̽ÃÈÄÖÅÕͺÖ ÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖÙÇӟÍÄÔØ Ò¼ÄÖÀϽ½ËÎØÖ ŠØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ ÓÇÍÏÄ ÑÀÒ̺ÍdžÀÑÀÒÊÄػΠÄÊýÓÇÖÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖ

™ÐÒÓÀÖŠÀÑÀÍÓ½ÏÎØËÎÖ ÀÍÀÊμÍÕÒÄÒÓÎØÖÄÑÆÀÙÎ ̺ÍÎØÖ½ÓÈÌÏÀ¼ÍÎØÍÒÄͺÀ şÒÇÏÄÑÈÊÎÏÐ͆ÀџË ËÇËÀ ÓÎØÖÙ»ÓÇÒÄÍÀÒØ ÍÀÈͺÒÎØÍÆÈÀÏËÇÑÕ̺Ö ¦ºÍÀÍÓȧÏÎØÔÀÊÑÀÓ»ÒÎØÍ ÓÑÄÈÖ»ÓºÒÒÄÑÈÖÌ»ÍÄÖÌÄ ÓÇÍÎÑÈÒÓÈÊ»ÄɽÅËÇÒÇÍÀ üÍÄÓÀÈÌÄËËÎÍÓÈʟ ×ÕѼÖ ½ÌÕÖÍÀØϟÑÉÄÈúÒÌÄØÒÇ ÆÈÀÓÎϽÓÄÔÀƼÍÄÈÀØÓ» ¢ÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈÒÓÇÍ ÄÅÇÌÄѼÃÀÙ»ÓÇÒÀÍÍÀÓÎØÖ ÃÎÔοÍÎÈÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÄÖ ÄÆÆØ»ÒÄÈÖÊÀÔÐÖÊÀÈÍÀ

ÃÈÀÒÅÀËÈÒÓļ½ÓÈÃÄÍÔÀן ÒÎØÍοÓĺÍÀÄØÑÐÀϽÓÀ ÃÄÃÎØËÄØ̺ÍÀÓÎØÖ ÌÄÓÎÍ ŠÀÑÀÍÓ½ÏÎØËÎÍÀÙÇӟ ÔØÒ¼ÄÖÒÓÎÍÁÕ̽ÓÇÖ›ÄÈ üÎØÊÀÈÍÀÓÎØÖÀÍÀźÑÄÈ ½ÓȺ×ÄÈÁÆÄÈÒÓÇÆ¿ÑÀÊÀÈ Ÿ×ÍÄÈÀÆÎÑÀÒÓ» —•Š—• ϟÍÓÕÖ ÀϽ ÓÇÍÏËÄØџÓÇÖÔÀÏÑÎ×Õ Ñ»ÒÄÈÒÄÀÏÄÑÆÈÀÊ»ÊÈÍÇ ÓÎÏμÇÒÇÒÓÇÍÄÅÇÌÄѼÃÀ ÀÍÃÄÍÊÀÓÀÁËÇÔοÍÓÀ ×Ñ»ÌÀÓÀÓÎØÃÄ¿ÓÄÑÎØÌÈ ÒοÓÎØ›ÄÁÑÎØÀѼÎØÓÇÍ ÄÑ×½ÌÄÍǥѼÓÇ

•ÏÈÒÓѺÅÄÈÒÓǁÄÍÈÊ»ÑÀÌÌÀÓļÀ•ÍÇ̺ÑÕÒÇÖ ÓΏ†• Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÑÎÏÎËÎƼÀÏÎØÒØÌÏÄÑÈË» ÅÔÇÊÄÒÓÎÍÎÌÎÒ׺ÃÈΣÀÆÊοÒÇÆÈÀÓÈÖÄÏÈËÎƺÖ ÓÕÍÃÈÄØÔØÍÓÐÍÒÓ΂Ç̽ÒÈÎ šÄÀØÓ½ÓÎÍÓѽ ÏÎÏÄÑ͟ÒÓÇÍÄÏÎÏÓļÀÓÎ؁ÈÐÑÆÎ؆ÄÓÀËÕÓ» ÌºÒÕÖÌÄӟÓÇÑ¿ÔÌÈÒÇÔÀƼÍÄÈÏÑÎÊ»ÑØÉÇÆÈÀ ÓÇÍʟËØÂÇÓÕÍÔºÒÄÕÍÏÑκÃÑÎØÊÀÈÃÈÄØÔ¿ÍÎ ÍÓÎÖÒØÌÁοËÎØ ™ÀӟÓÀŸËËÀÏ»ÉÀÌÄÀØÓ»ÓÇÍ ÄÁÃÎ̟ÃÀÌÄÓÇͦÓÙÎØËȟÃÀ§¦˜ÒÓÎÑÈʺÖÒÓÈÆ̺֧ ÆÈÀÓÇÍÄËËÇÍÈÊ»ÓÇËĽÑÀÒÇ ÏÎØÀÍÀʟËØÂÄÊÀÈ ÄÏÈÒ»ÌÕÖ º×ÄÈÒÇÌÀÒ¼ÀÇ˺ÉÇ ÓÇÍÏÑÐÓÇ•ËËÇ ͼÃÀÏÎÑÍÎÒӟѨ™ÀÈÎÈ­ËËÇÍÄÖºÂÀ×ÍÀÍÓΨÏÎ ÍÇѽEWE šÎÍÎÏÐËÇÒÄÒ×ÄýÍǦÓÙÎØËȟÃÀ§ ÓÎÍÓÇËÄÎÏÓÈʽ×ѽÍÎÎÑÈÒ̺ÍÕÍÊÀÍÀËÈÐÍÊÀÈÏÀÑ´ Î˼ÆÎÍÀÄÊÓÎϼÒÄÈÊÀÈÓÈÖÄÏÈÒʺÂÄÈÖÓÎØÏÑÕÔØ ÏÎØÑÆοÒÓÈÖÄØÑÕÏÀÚʺÖÏÑÕÓÄ¿ÎØÒÄÖ £ºÒÓÀ ºÃÕÒÀÍÎÑÈÒ̺ÍÎÈÒÓÀÃÄËÓ¼ÀÊÀÈÓÀMJGFTUZMFÊÀ͟ËÈÀ ÊÀÔÐÖÊÀÈÒÓÈÖÒ×ÄÓÈʺÖÄÊÏÎÌϺÖÆÈÀÓÇÍØÏÄџ ÒÏÈÒÇÓÎØÊÎÑÈÓÒÈο ÏÎØÒÓÄÍÎ×ÕÑÇ̺ÍκÁÆÀÈÍÄ ÒÓÀÏÀџÔØÑÀ ×ÕѼÖ½ÌÕÖÍÀÊÀÓÀźÑÄÈÍÀÊ˟ÂÄÈ šÈ˟ÌÄ ÑÄÏÀÈÃȟ ÆÈÀÄÊÏÀÈÃÄØÓÈÊ»ÓÇËĽÑÀ ÒÇ ÄÊÏÎËÈÓÈÒÓÈÊοÏÄÑÈÄ×Î̺ÍÎØ •ØÓØ×ÐÖÓÎ :PV5VCFÀÏÎşÒÈÒÄÍÀÄÏÈÓѺÂÄÈÓÎÍØÏÎÓÈÓËÈÒ̽ ÓÕÍÁ¼ÍÓÄΊÊÎÓÕ̽ÖÔÀƼÍÄÈÆÈÀÓÎÏÎÈÎÖÔÀÌÄ ÓÀÅџÒÄÈÏÑÐÓÎÖÓΦÌÄÏÎ͟ÄÈÇÌ»ÓÑÀÌÎاÓÇÖ ¥ÙοËÈÀÖ ÀÈÒÀÖËºÕ ÓÎØ´ÅÀÆÄÓÎÀØÓ¼ÓÎØÏÀ ÍÄ˼ÒÓÀÆÈÀÓÀ̟ÓÈÀÊÀÈÓÇןÑÇÓÇÖ¥ÙοËÈÀÖ¨ Í ÏËÇÊÓÑÎËÎÆ»ÒÄÓÄMJWF[PPNOFXTHSÔÀÃļÓÄ̼À ÀϽÓÈÖÏÑÐÓÄÖÈÍÓÄÑÍÄÓÈʺÖÄÊÏÎÌϺÖÏÎËÈÓÈÊ»Ö ÄÏÈÊÀÈѽÓÇÓÀÖ ÓÇÍÎÏμÀÏÀÑÎØÒȟÙÎØÍÎÆÍÕÒÓ½Ö ÏÎËÈÓÈʽÖÒØÍӟÊÓÇցÈÐÑÆÎÖ™ÎØÁÀџÖÊÀÈÇÏÑÐ ÇÍÁÎØËÄØÓ»ÖÊÀÈØÅØÏÎØÑƽÖÓÎ؆Š¢™•ËºÍÇ ™Î¿ÑÊÎØËÀ­×ÄÈÄÍÃÈÀźÑÎͨ )*NBLPÓÎ؆º ÓÑÎØ™ÕÒÓ½ÏÎØËÎØ ÒÄÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÌÄÓÇÍÄÊÃÎÓÈÊ» ÄÓÀÈÑļÀ5JNF*OD ÔÀÄÊüÃÄÈÀϽÓÀÓºËÇšÀÑÓ¼ÎØÓÎ ÏÄÑÈÎÃÈʽ¦1FPQMF§ ÓΠÎÄÁÃÎÌÀÃÈÀ¼ÎÏÄÑÈÎÃÈʽ ÒÓÎÍʽÒÌ΂ÈÄØÔ¿ÍÓÑÈÀÓÎئ1FPQMF§ļÍÀÈÇ ŸÍÒØ –ÀÌϺÓÎÆËÎØ —šÄ˼ÍÀÃÀÌÎÏοËÎØÀͺËÀÁÄ ÓÇÆÄÍÈÊ»ÃÈÄ¿ÔØÍÒÇÏÄÑÈÎÃÈÊÐÍÄÊýÒÄÕÍÎ̼ËÎØ ÓÇÖ •†•ÊýÒÄÈÖ ½ÌÈËÎÖ™ØÑÈÀʼÃÇ º×ÎÍÓÀÖÏÎ ËØÄÓ»ÏļÑÀÕÖÃÈÄØÔØÍÓÈʽÒÓºËÄ×ÎÖÏÄÑÈÎÃÈÊÐÍ ¦&MMF§ ¦šÈÀ§ ¦.BEBNF'JHBSP§ ¦.BJTPO'JHBSP§ ¦4IBQF§ ¦)PNFT§ •Ï¼ÒÇÖº×ÄÈÃÈÀÓÄ˺ÒÄÈÃÈÄØ Ô¿ÍÓÑÈÀÄÏÈÊÎÈÍÕͼÀÖÓÎØÎ̼ËÎØ‚•š™¢ ÒØÌÅÄѽ ÍÓÕÍ‚ÇÌ»ÓÑÇ™ÎÍÓÎÌÇ͟ ÄÍÐÓÀÓÄËÄØÓÀ¼À×ѽÍÈÀ ļ×ÄÓÇÃÈÄ¿ÔØÍÒÇÄÏÈÊÎÈÍÕͼÀÖÓÎØÎ̼ËÎØ"MQIB •ÊÓ½ÖÀϽÊÀ˽ÖÊÀÈÌÀ×ÇÓÈʽÖÑÄϽÑÓÄÑ ÄÈÃÈʟ ÒÓÎÊÀÓÀÍÀËÕÓÈʽÑÄÏÎÑӟ٠ÎÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÖÓÎØ "MUFS ¼ÊÎÖ¥ÒÈÀÌÓÒ¼ÊÀÖļÍÀÈÊÀÈÌÎØÒÈʽÖ­ÓÒÈÌÀÙ¼ ÌÄÓÎÒØÆÊѽÓÇ̟ÓÎØÔÀÄÌÅÀÍÈÒÓοÍÒ»ÌÄÑÀÒÓÎ ¦™¿ÓÓÀÑΧ ÄÍк×ÎØÍÄϼÒÇÖÃÄ×ÔļÏѽÒÊËÇÒÇÍÀ ÏÀ¼ÉÎØÍÒÄÊËÀÌÏÓÇÖƒÄÒÒÀËÎͼÊÇÖ ÍÀÒÓÎË» ºÊÃÎÒÇÖÆÈÀÓÇÍÄÅÇÌÄѼÃÀÓÎ؁ÈÐÑÆÎإџÆÊÀ ÓÇ ¦«ÐÑÀ§ ÇÎÏμÀÌÄÓÀÓѺÏÄÓÀÈÉÀ͟ÒÄÄÁÃÎÌÀÃÈÀ¼Î Å¿ËËÎ ¥ÇÍ™ØÑÈÀÊ»šÀÑÓ¼ÎØ ÒÓÈÖÓÎÀϽÆÄØ ÌÀ ÀϽÓÇÍÓÇËĽÑÀÒÇÓÇÖ •¥ÀʽÌÇ̼ÀÄÊÏÎÌÏ» ÓÎØŠÄÑÀÅļÌ›ØÍÓÀͼÃÇÌÄÔºÌÀÓÇͦ™¼ÍÀ§ŠØÙÇӟ ÌÄÓÎÍÏѽÄÃÑÎÓÎØÄËËÇÍÎÊÈÍÄÙÈÊοÄÏÈÌÄËÇÓÇѼÎØ ™ÐÒÓÀÈÀÍͼÃÇ ÓÎÍÃÈÄÔÍÎ˽ÆΆ˟ÌÄÍ¥½ÍÓÒÄÅÊÀÈ ÓÎÍÃÇÌÎÒÈÎÆџÅΆºÓÑΆÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØÏÐÖ ÊÀÈÆÈÀÓ¼̺ÒÀÒÄ˼ÆÄÖÃÄÊÀÄÓ¼ÄÖÇ™¼ÍÀÊÀӟÅÄÑÄÍÀ ƼÍÄÈÏÎËÈÓÈÊ»ÊÀÈÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ØÏÄÑÿÍÀÌÇ ¥Î¦†§ ÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍdžºÌÏÓÇ ÏοËÇÒÄÒďԻÍÀ†ÄÈ ÑÀȟÅ¿ËËÀ¥ÇÍÏÑÎÏÄÑÀÒ̺ÍÇ¥ÄӟÑÓÇ  ÏοËÇÒÄÏÀÍÄËËÀÃÈʟÅ¿ËËÀ
¥Î†¢ ¥˜™˜

.FEJB ƒ— †•˜£˜Š

•

† •„„‚˜™†£ž˜ •Š šºÒÎÖ½ÑÎÖ

,ƒ—š•£˜ — £˜–¢Š†Š¥—Š ”—š ª—  ˜™— „¢¢Š

 

   

   

   

   

†¢•ªš¥˜ •Š  šºÒÎÖ½ÑÎÖ¥ • •„•ªƒ•£¢¥ª†˜ •ƒ ¢Š &413&440 •„•ªƒ•£¢Š¥ª†¢Š ‚•Šš•ª¥¢Š¥ª†¢Š †¢•ªš¥˜ — •„•ªƒ•£¢Š ª£˜ — •Š¥˜ ”£‚ª — •„•ªƒ•£—ž£ —«ž£ ƒ„—¥˜™•Š šºÒÎÖ½ÑÎÖ

41035%": †£ž¥ƒ„—¥—Š (0"-/&84 ›žŠ¥ž Š†¢£ •…•‚£¥ž Š†¢£ †£Š˜ — ›˜„ƒ„¢Š ¥ —ž£¥ž Š†¢£ %&3#:/&84 4$03&-*7&

      

      

      

       

     

     

     

     

ƒ„—¥˜™•Š ‚•ª¥•£Š41035%": ›žŠ¥ž Š†¢£ †£ž¥ƒ„—¥—Š (0"-/&84

  

  

  

  

•…•‚£¥ž Š†¢£

›˜„ƒ„¢Š —ž£¥ž Š†¢£ —†£Š˜ — %&3#:/&84 4$03&-*7&

  

  

  

  

™ª£˜™¥˜™•Š

†£ž¥¢ƒ•š ¥¢”—š ™ƒ—š•£˜ — •„•ªƒ•£¢¥ª†˜ 3&"-/&84 •ƒ ¢Š 7&50 &413&440 ¥ª†¢Š¥—Š™ª£˜™—Š £˜–¢Š†Š¥—Š ¥¢†£¢  ‚•Šš•ª¥¢Š †¢•ªš¥˜ — ª— ª£˜ — •„•ªƒ•£—ž£ ”£‚ª — ¥¢£ƒ£¢  ˜™— ‚—š¢™£¥˜™¢Š„¢¢Š

          

          

          

          

ÍÀ̺ÑÎÖÓÎØÅÈ˽ÓÄ×ÍÎØÊÎÈÍο

ÄÏÈÒ»ÌÀÍÄÓÇÍ¿ÏÀÑÉÇÏÎËËÐÍͺÕÍ

ÃÄÍÏÓÎļÓÀÈÄ¿ÊÎËÀÀϽÓÀÒÇÌļÀ ÓÕÍÊÀÈÑÐ͘ÃÈÀ¼ÓÄÑÀÓÎÓÀ׺ÕÖ

ÓÀ˺ÍÓÕÍÒÓÎÍÄËËÇÍÈʽ×ÐÑÎ šÈËÐÍÓÀÖÀϽÓÇÒÊÎÏȟÓÎØÀÍÀ

ÀØÉÀͽÌÄÍÎÊÎÈͽÓÕÍʽÌÈÊÖÏÎØ

ÆÍÐÒÓÇ ÎÌÎØÒÈÊÎÒØÍÔºÓÇÖŠÓÀ̟ÓÇÖ

ÄÉÀÊÎËÎØÔļÍÀÒÓÇѼÙÄÈÓÈÖÊÀ˺ÖÒØÙÇ Ó»ÒÄÈÖ

™ÑÀÎØ͟ÊÇÖÀÍÀźÑÔÇÊÄÒÓÈÖÓÄџÒÓÈ ÄÖÀÅÇÆÇÌÀÓÈʺÖÊÀÈÄÈÊÀÒÓÈʺÖÃØÍÀÓ½

ƒºËÎØÌÄÍÀÏÈÒÓÄ¿ÎØÌĽÓÈÃÄÍÓÎ ÀÏÎÆÎÇÓÄ¿ÒÀÌÄÒÓÇÍÀÍÎÈ×Ó»ÒØÙ»ÓÇÒÇ

ÓÇÓÄÖÏÎØÃÈÀÔºÓÎØÍÓÀʽÌÈÊÖ ŠÓÇÒØÙ»ÓÇÒÇÏÎØÀÊÎËοÔÇÒÄÌÄÓÎ

ÌÄÔºÌÀ¦¥À•ËËÇÍÈʟ™½ÌÈÊÖÊÀÈÓÎ

ÊÎÈͽ ÒÓÎÎÏμÎÁѼÒÊÎÍÓÀÍÃÇÌÈÎØÑ

™ÎÈͽÓÎØÖ§ÏÎØÃÈÎÑƟÍÕÒÄÓΦ†§ ÓÇÍ™ØÑÈÀÊ» ÒÓÎ1VCMJD$BGF ÒÓÎ

Æμ ÄÊýÓÄÖ ÒÏÎØÃÀÒÓºÖÊÀÈÏÎËËμ ÀÍÀÆÍÐÒÓÄÖ ÎÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÖ†À¿ËÎÖ

Š¿ÍÓÀÆÌÀ

¥Ò¼ÌÀÖ ̺ËÎÖÓÇÖÊÑÈÓÈÊ»ÖÄÏÈÓÑÎÏ»Ö

—ÄÊûËÕÒÇ»ÓÀÍÄÍÓÀÆ̺ÍÇÒÓP ÏËÀ¼ÒÈPÓÎØÃÈÀÆÕÍÈÒÌοÏÎØÃÈÎÑ

ÓÎØÃÈÀÆÕÍÈÒÌο ½ÏÕÖÊÀÈÎÈÓÑÄÈÖÏÑÎ ÇÆοÌÄÍÎÈÎÌÈËÇÓºÖ ÄÊÌØÒÓÇÑÄ¿ÓÇÊÄ

ÆÀÍÐÍÄÈÓΦ†§ÌÄÔºÌÀ¦…ºÍÎÈÒÓÇÍ

ÓÇÌÄƟËÇÓÎØÀƟÏÇÆÈÀÓÀʽÌÈÊÖ

·ÃÈÀ†½Ëǧ ÏËÇÑÎÅÎѼÄÖÒÓÎXXX UPQPOUJLJHS ÊÀÈÇÀÍÓÀϽÊÑÈÒÇ»ÓÀÍ

¢„ÄØÓºÑÇÖŠÓÀØÑÈÀÍ½Ö ØÏÄ¿ÔØÍÎÖ ÓÎØÄÊÃÎÓÈÊομÊÎØ+FNNB1SFTT 

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

Ÿ

¦£ÀÍÓÄÁο§ÌÄÓÇÍÏÑÕÓȟļ×Ä

ÆÈÀÓÎÍÌ»ÍÀ›ÄÁÑÎ؟ÑÈÎÓÎ .FHB ÏÎØÀÍÀÃļ×ÔÇÊÄÏÑÐÓÎÒÓÈÖ ÌÄÓÑ»ÒÄÈÖÓÇÖÂØ×ÀÆÕÆÈÊ»ÖÙÐÍÇÖ ÌÄ ÄÍÐļ×ÄÃÈÀÅÎџÀϽ ÓÎÍÃÄ¿ÓÄÑΏ ¥ ŠØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ ÒÓÇÍÀÏÎÆÄØÌÀÓÈÍ» ÙÐÍÇÎÈÒÄÈѺÖ¦—ÙÕ»ÓÇÖŸËËÇÖ§ ÊÀȦ¥ÀÌØÒÓÈʟÓÇ֕ú̧ÒÇÌļÕ ÒÀÍÏÎÒÎÒӟÓÇÖӟÉÇÖÓÎØ ÊÀÈ ÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×ÀŠÓÇÙÐÍÇQSJNF UJNFÓÎ.FHBËÎÊÀ͟ËÈÊÀÓºËÀÁÄ

ÀϽÓÈÖÔºÒÄÈÖÒÓÇ˼ÒÓÀÓÕÍÒÄÈ ÑÐÍÌÄÓÇÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇÔÄÀÌÀÓÈʽ ÓÇÓÀ¥ÀÏџÆÌÀÓÀÃÄÍÃÈÀÅÎÑÎÏÎÈ οÍÓÀÈÊÀÈÒÓÎÍÄÍÇÌÄÑÕÓÈʽÓÎ̺À ½ÏÎØÓÎÊÄÍÓÑÈʽÃÄËÓ¼ÎÓÎØ.FHB ÁѼÒÊÄÓÀÈÏÑÐÓÎÌÄÃÈÀÅÎџ

¥Îé ¦…ÎÍÓ¼Êȧé ÒÓÇѼÙÄÈéé ÓÀéʽÌÈÊÖ

ÀϽÓÎÍÃÄ¿ÓÄÑÎ

Ÿ

¢›ÄÁÑÎ؟ÑÈÎÖÆÈÀÓÇ͕˺ÍÇ šÄÍÄƟÊÇ ÄÊÓ½ÖÀϽÓΨ

ÏÄѼÅÇÌÎÃÈÀÙ¿ÆÈÎ ļ×ÄÊÀȦÏÑÕ Óȟ§ÒÓÇÍÏÑÕÈÍ»ÂØ×ÀÆÕÆÈÊ»ÙÐÍÇ Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÓΨÑÀÁÀҟÊÈÓÇÖ"(# Î ¦™ÀźÖÌÄÓÇ͕˺ÍǧÀͺÁÇÊÄÒÓÇÍ

ÌÄƟËÇ•Ê̺ÑÎØÖÓÎئ†§ ÎÈ4PMPVQ ÊÀȁȟÍÍÇÖ™ÎØÊÎØËŸÖ ÒØÍÓÎÍÈÒÓºÖ

ÀÍÀźÑÔÇÊÄÒÓÈÖÃÈÀÑÊÐÖÀØÉÀͽÌÄÍÄÖ ÏÎÒÎÓÈʟÊÀÈÁÄËÓÈÕ̺ÍÄÖÏÎÈÎÓÈʟ

ÏÑÐÓÇÔºÒÇÓÇÖÓÇËÄÔºÀÒÇÖÌÄ ÒÇÌÄÈÐÍÎÍÓÀÖŸÍÎÃÎÀϽÓÎ ÓÎؘÀÍÎØÀѼÎ؏ÊÎËοÔÇÒÄÓÎüÃØ ÌΙÀÑÀ̺ÑÎØ«ÀÑÈӟÓÎØÌÄ 

ÓÎØÃÈÀÆÕÍÈÒÌο ºÔÄÒÀÍÓÎÈÒÓÎÑÈʽ ÏËÀ¼ÒÈΏ̺ÒÕÖÌÄӟÀÊÎËοÔÇÒÀÍÎÈ ÎÌÈ˼ÄÖÓÕÍÊÀËÄÒ̺ÍÕÍ

ÏÑÎӟÒÄÈÖÏÎØú×ÄÓÀÈÀϽͺÎØÖ ÃÇÌÈÎØÑÆÎ¿Ö ÎÈÐÑÆÎցÄÕÑƺËËÎÖ ÄÊÓÕÍÈÃÑØÓÐÍÊÀÈÃÈÀ×ÄÈÑÈÒÓÐÍÓÇÖ

ÀϽ ÊÀÈΦ¸ÌÎÑÅÎÖʽÒÌÎÖ§ ÌÄ ÀϽ ŠÓÇÍÓºÓÀÑÓÇ ÔºÒÇÁѺÔÇÊÄÓΦŠØÌÁÀ¼ÍÄÈÓÐÑÀ§

¢ŠÏ¿ÑÎÖ¢ÑÍÄџÊÇÖ ÆÄËÎÈÎÆџ ÅÎÖÊÀÈÈÃÑØÓ»ÖÓÇÖÎÌÐÍØÌÇÖŠ×ÎË»Ö ŠÊ¼ÓÒÎØÊÀÈ™½ÌÈÊÖ ÏÎØļÍÀÈÊÀÈÎ ÌÄƟËÎÖ×ÎÑÇƽÖÓÎØÃÈÀÆÕÍÈÒÌο 

„ºÒ×ÇÖ›¼ËÕÍ™½ÌÈÊÖÊÀÈÓÎØÃÈÊÓØ ÀÊοÓ½ÏÎØXXXHSFFLDPNJDTHS 

ÌÄ ÓÎÏÑÐÓÎÌÈÒ½ÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÄ Ç¥ÒÀÏÀͼÃÎØÌÄ ÊÀÈÓÎÃÄ¿ÓÄ ÑÎÌÈҽNJÀџÅÎÆËÎØÌÄ ÀϽ

ÀÍÀźÑÔÇÊÄÒÓÎÃÈÀÑÊÐÖÀØÉÀͽÌÄÍÎ ÄÍÃÈÀźÑÎÍÓÕÍͺÕÍÒÏÎØÃÀÒÓÐÍÆÈÀ ÓÇÍÓº×ÍÇÓÕÍʽÌÈÊÖ ¢Ï½ÒÓÎËÎÖ‚ÎÉȟÃÇÖ ÒØÆÆÑÀź ÀÖÊÀÈÒÄÍÀÑÈÎÆџÅÎÖÓÎØCFTUTFMMFS -PHJDPNJY ÏÄÑȺÆÑÀÂÄÓÎÍŸÊÑÕÖ ÄÏÀÆÆÄËÌÀÓÈʽÊÀÈÊÎÏÈÐÃÇÓѽÏÎ ÃÎØËÄȟÖÓÎØÊÀÈÓ½ÍÈÒÄÏÕÖÓÎ̺ËËÎÍ ÀÍ»ÊÄÈÒÓÀHSBQIJDOPWFMT¢ËºÊÎÖ †ÀÏÀßÓÎÖ BOJNBUPSÊÀÈÒ×ÄÃÈÀÒÓ»Ö ÓÎØ-PHJDPNJY ÏÑÎÄÈÃÎÏμÇÒĽÓÈ ÇÄÏÈÓØ×¼ÀÀÏÀÈÓļÏÎËË»ÃÎØËÄȟÊÀÈ

◆ ÈÀÃÄ¿ÓÄÑÇ̺ÑÀ»ÅÈÙÀÍÏÑÎ×ÔºÖ ÆÈÀÓÇÍÀËËÀÆ»ÓÎØÊÀÓÀÒÓÀÓÈÊοÓÇÖ •Š—•šƒÒØ͟ÃÄËÅÎÈÓÇÖšÀÊÄÃÎͼÀÖ ÊÀÈÓÇփџÊÇÖÏÎØÃÄÍÏÀѺÒÓÇÒÀÍÒÓÇ ÃÄØÓÄÑȟÓÈÊǁÄÍÈÊ»ŠØͺËÄØÒÇ˽ÆÕÄÑ ÆÀÒÈÀÊÐÍØÏÎ×ÑÄÐÒÄÕÍ ◆ ›À¼ÍÄÓÀȽÓÈ ̟ËËÎÍ ÔÀÀÑ×¼ÒÄÈÇ ÃÈÀÁ½ÇÓÇÄÊÊÀԟÑÈÒÇÌÇÓÑÐÎØ›ØÒÈʟ ʟÔÄÏÄѼÏÓÕÒÇļÍÀÈÉÄ×ÕÑÈÒÓ»ÊÀÈÀÏÀÈ ÓļÓÀÈÏÎËË»ÏÑÎÒÎ×»ÆÈÀÍÀÌÇÍÊÀοÍ ÌÀÙ¼ÌÄÓÀÉÄџ ÏÑÐÇÍÒØ͟ÃÄËÅÎÈ ÊÀÈÓÀ ×ËÕџ ÌÀÊÑÎ×ѽÍÈÀŸÍÄÑÆÎÈ ¬ËËÕÒÓÄ ÎÈÔÄÒÌÈʺÖÃÈÊ˼ÃÄÖØϟÑ×ÎØÍ ◆ ŠÓÎÌÄÓÀÉ¿ Ç•Š—•šƒÒØÌÌÄÓº×ÄÈ ÒÓÇÍÏÀÍÄËËÀÃÈÊ»ÀÏÄÑƼÀÓÇցŠ••ÒÓÈÖ šÀÑÓ¼ÎؕͽÂÄÈÓÎØÀÒÅÀËÈÒÓÈÊο ÏѺÏÄÈÍÀÃÎØÍÎÈ•ÍÐÒÄÈÖŠØÍÓÀÊÓÐÍÓÈ ÒØÌÁÀ¼ÍÄÈÌÄÓÎØÖÏÑÎÓÎØÀÒÅÀËÈ

ûËÕÒÄÀÈÒȽÃÎÉÎÖÆÈÀÓÎ̺ËËÎÍÏÎØ ÏÇƟÙÄÈÀϽÓÇÃÈÀÑÊ»ÊÈÍÇÓÈʽÓÇÓÀ ÊÀÈÓÇÙÕÍӟÍÈÀÀØÓοÓÎØ×ÐÑÎØÊÀÈÎ †ºÓÑÎÖ«ÑÇÒÓοËÈÀÖ ÄÈÊÀÒÓÈʽÖÊÀÈ ÃÇÌÈÎØÑƽÖʽÌÈÊÖ ÀÍÀźÑÔÇÊÄÒÓÇÍ ÀÍÀÆÊÀȽÓÇÓÀ¿ÏÀÑÉÇÖÀÉȽËÎÆÕÍÒÄÍÀ ѼÕÍÕÖÏÑÎÛϽÔÄÒÇÆÈÀÓÇÃÇÌÈÎØÑƼÀ ÊÀËÐÍʽÌÈÊÖ ¥Î¦†§ÄØ×ÀÑÈÒÓļ½ÒÎØÖÓÎÓ¼ÌÇÒÀÍÌÄ ÓÇÍÏÀÑÎØÒ¼ÀÓÎØÖÊÀÈÌÇÍÉÄ×͟ÓÄ ÒÓÈÖ ÏÑÈ˼ÎØË»ÆÄÈÇÏÑÎÔÄÒ̼ÀØÏÎÁΠ˻ֺÑÆÕÍÆÈÀÓÎÍÃÈÀÆÕÍÈÒ̽ƒÀÀÊÎ ËÎØÔ»ÒÄÈǺÊÔÄÒ»ÓÎØÖ ÎÈÁÑÀÁÄ¿ÒÄÈÖ ÌÈÀÄÈÃÈÊ»ºÊÃÎÒÇÊÀÈÏÎË˟ÀʽÌÇ ◆

.ÈÊџÊÀÈ ÔÄÒÒÀËÎÍÈÊȟ Ò̺ÍÎØÖ ÏÎØÃÄÍÌÏÎÑοÍÍÀÄÊÃÐÒÎØÍ ÌÏËÎÊÏÀÑÎ×»ÖØÏÇÑÄÒÈÐÍ×ÕѼÖÍÀº×ÎØÍ Ê¿ÑÈÀÌÈÒÔÕÓ»ÄÑÆÀÒ¼À ÀË˟ÙÎØÍÅÎѺÀ ÀÒşËÈÒÇÖ ÊÀÈÓÎÔºÌÀÌÄÓÀQPSUBMT †ÑÎÖÓÎÏÀѽÍÓÎÄÉÄӟÙÄÈdž¢•Šª ◆ ¥ÎͺÎÊÀÓÀÒÓÀÓÈʽÓÇÖ•Š—•šƒ ğÍÀË˟ÉÄÈÎͽÌÎÖ ÌÏÎÑļÄÑÌÇÍÄØÓÈʟ ÍÀÄÏÈÓѺÂÄÈÓÇͺÍÓÀÉÇÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍ ÒĦÇËÄÊÓÑÎÍÈʺÖÄÅÇÌÄѼÃÄÖ§ ÄÅ´½ÒÎÍ ÀØÓºÖÊÀÈÎÈÄÑÆÀÒÈÀʺÖÒ׺ÒÄÈÖÒÄÀØÓºÖ ÏÑÎÒÃÈÎÑÈÒÓοÍÄÏÀÊÑÈÁÐÖ ◆ ÏŸÍÕÏÎغÏÀÈÑÍÄÓÀϟÍÕÓÇÖÇ ÄÅÇÌÄѼÃÀ¦ƒÄÒÒÀËÎͼÊǧÏÀÑÀÈÓ»ÔÇÊÄ À¼ÅÍÇÖ¯ÄÍÐļ×ÄÊËÄÈÒÓ½ÒØÌÁ½ËÀÈÎÆÈÀ

ÓÎ ÏÎØļ×ÄÓÎ͘ÀÍÎ؟ÑÈÎ

Ÿ

¥Î‚ÈÄÔͺÖ™ºÍÓÑΊØÆÆÑÀ źÕÍÊÀÈšÄÓÀÅÑÀÒÓÐÍ

£½ÃÎØÃÈÎÑÆÀÍÐÍÄÈÓΊŸÁÁÀÓÎ šÀÑÓ¼ÎØ ÒÓÈÖÓÎÀϽÆÄØ ÌÀ ÒÓÎÉÄÍÎÃÎ×ļÎ1-";" ÒØÌϽÒÈÎ ÌÄÔºÌÀ¦ªÏÎÒÓ»ÑÈÉÇÊÀÈÀ͟ÃÄÈÉÇ ÓÎغÑÆÎØÓÕÍŠØÆÆÑÀźÕÍÊÀÈ šÄÓÀÅÑÀÒÓÐͧŠÓÎÒØÌϽÒÈÎÔÀ ÒØÌÌÄÓº×ÄÈÊÀÈÎÃÈʽÖÌÀÖ…ÄÍÎÅÐÍ šÏÑÎØÍÓٟÊÇÖ

ºÍÀÍÀʽÌÇ×ѽÍί ÊÀÓ½ÏÈÍÓÑÈÁÐÍÌÄÓÇÍ ÄÊÏѽÒÕÏÎÓÎØÈÃÈÎÊÓ»ÓÇÓÇÖ¦šÀÊÄÃÎ ÍÈʻ֕ÊÓØÏÕÓÈʻ֧”¼ÊØŠÎØËÎÏοËÎØ Î ÃÈÄØÔØÍÓ»ÖÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖšÈןËÇ֏ËÄ ÉÀÍÃѼÃÇÖ¥Ç̺ÑÀÓÇÖÏÀÑÀ¼ÓÇÒ»ÖÓÎØÇ ÄÅÇÌÄѼÃÀÏοËÇÒÄÅ¿ËËÀ ◆ ™¿ÊËÎÈÔºËÎØÍÍÀº×ÎØÍÏÀ¼ÉÄÈѽËÎ ÃÇÌÎÒÈÄ¿ÌÀÓÀÆÈÀÓÇÍÏѽÔÄÒÇØÏÎÂÇ ÅȽÓÇÓÀÖÓÎØÁÈÎÌÇןÍÎØ •ØÔØÌȟÃÇ ÒÓÎÍ‚»Ì΃ÄÒÒÀËÎͼÊÇÖ ÆÈÀÓÀÎÏμÀ ÕÒÓ½ÒÎÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈÇÄÊýÓÑÈÀ»ÓÀÍ ÄÍ»ÌÄÑÇ ◆ ¢ËÄÉÀÍÃѼÃÇÖļÍÀÈÎÓºÓÀÑÓÎÖÊÀӟ ÒÄÈџÃÈÄØÔØÍÓ»ÖÏÎØÃÄÍÁƟÙÄÈÃÈÄÓ¼À ÒÓÎÒØÆÊѽÓÇÌÀ «ÀÓÙÇ͟ÊÎÖ ŠÀÁÁ¼ÃÇÖ ÎØÒ¼ÃÇÖ ËÄÉÀÍÃѼÃÇÖ †ÑÎÒÕÑÈ͟ ÀͺËÀÁÄ΄Ÿ /ƒ¾ÒÄÈÉ·ÇÍÂà ÌÏÑÎÖŠÌÀÜËÇÖ ,EYKOPONTIX GMAILCOM


¥Î†¢ ¥˜™˜†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

¥ÇËÄÎÏÓÈʽÖéϽËÄÌÎÖéÒÓÈÖ闅

¢

ÈÓÇËÄÔÄÀÓºÖÓÇÖ ºÀÖª½ÑÊÇÖÓÎÁџÃØÓÎØ

ƒ— †•˜£˜Š

ÆÈÀÓ¼ ½ÏÕÖûËÕÒÀÍÄÊÏѽÒÕÏμÓÇÖ º×ÎØÍ»ÃÇÃÀÏÀ

ÏÄÑÀÒ̺ÍÎØŠÀÁÁŸÓÎØÁѺÔÇÊÀÍÍÀÏÀÑÀÊÎËÎØ ÔοͺÍÀÍÏÑÕÓÎÅÀÍ»¨ÓÇËÄÎÏÓÈʽϽËÄÌÎÌÄÓÀÉ¿

ÍÇÔļÓÎÏÄѼÏÎØÄÊÀÓÃÎ˟ÑÈÀÆÈÀ½ËÀÓÀ ÊÀ͟ËÈÀÓÎØÃÈÊÓ¿ÎØÊÀÈÃÄͺ×ÎØÍÒÊÎϽÍÀÉÎúÂÎØÍ

ÓÇÖÊÀËÕÃÈÀÊ»ÖÄÓÀÈÑļÀÖ$BCMFWJTJPOÊÀÈÓÎØÀÌÄ

ÀʽÌÀÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÀ

ÑÈʟÍÈÊÎØÊÎËÎÒÒο"#$%JTOFZ¢ÈÎÈÊÎÍÎÌÈʺÖ ÃÈÀÅÎѺÖÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍÿÎÄÓÀÈÑÄÈÐÍ»ÓÀÍÓΦDBTVT

šŸËÈÒÓÀ ÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ™ØÑÈÀÊ» Ç̺ÑÀÏÑÎÁÎË»Ö ÓÕÍÁÑÀÁļÕ͸ÒÊÀÑ ÏÑÎÁÎË»ÏÎØļ×ÄÀÍÀ˟ÁÄÈÓÎ

CFMMJ§ÊÀÈÎÈÏÑÐÓÄÖ¦Ä×ÔÑÎÏÑÀɼÄÖ§ÉÄʼÍÇ ÒÀÍÓÎÏÄÑÀÒ̺ÍΊŸÁÁÀÓÎ ½ÓÀÍÓÎ

"#$ ÄÊÀÓÓÇËÄÔÄÀÓºÖÓÇÖ ºÀÖª½ÑÊÇÖ ÃÄÍļÃÀÍÓÎÏÑÐÓÎÌÈҟÕÑÎÓÇÖÄÊû

#$ÃȺÊÎÂÄÉÀÅÍÈʟÓÎÏѽÆÑÀÌ

ËÕÒÇÖ ÕÒÓ½ÒοÒÓÄÑÀÀϽÏȺÒÄÈÖ

ÌÀÏÎØÄɺÏÄÌÏÄÄÊļÍÇÓÇÒÓÈÆÌ» ¢ÈºÊÏËÇÊÓÎÈÓÇËÄÔÄÀÓºÖÀÍÓ¼

ÏÀÑÀÊÎËοÔÇÒÀÍÓÎØϽËÎÈÏÎÓÇÖ ÄÊûËÕÒÇÖÀϽÓÎØÖúÊÓÄÖÓÎØÖ

ÊÑÈÒÀÍÒÓÎØÖúÊÓÄÖÓÎØÖÌÈÀ

¢ÈÒ׺ÒÄÈÖÓÕÍÿÎÄÓÀÈÑÄÈÐÍ

ÊÀÑÓºËÀ ÇÎÏμÀÓÎØÖÊÀËο ÒÄÍÀÀË˟ÉÎØÍÊÀËÕÃÈÀʽ

ÁѼÒÊÎÍÓÀÈÒÄÊѼÒÈÌÎÒÇÌļΠ ÊÀÔÐÖÄÊÅџÙÄÓÀÈÎŽÁÎÖ½ÓÈÇ

ϟÑÎ×Î

ÄÍ˽ÆÕÒ¿ÑÑÀÉÇÔÀļÍÀÈ̽ÍÎ

Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÇÍ $BCMFWJTJPO ÓÎ"#$ÙÇӟÄÈ

ÇÀÑ×»™ÀÈÀØÓ½ÃȽÓÈÇÎÈÊÎ ÍÎÌÈÊ»¿ÅÄÒǺ×ÄÈźÑÄÈÊÀÈÓÀ

ÄÏÈÏ˺ÎÍÄÊÀÓÃÎ˟ÑÈÀ ÆÈÀÍÀÏÀÑÀ×ÕÑļÓÎÏѽÆÑÀÌ̟ ÓÎØ ÆÄÆÎͽÖÏÎئÄÉÀÆÑÈÐÍÄȧÓÇÍ

À͟ËÎÆÀÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀÒÓÇÃÈÀ ÅÇÌÈÒÓÈÊ»ÀÆÎџ ÀÅοÓÀºÒÎÃÀ ÓÕÍÓÇËÄÎÏÓÈÊÐÍÃÈÊÓ¿Õͺ×ÎØÍ

ÄÓÀÈÑļÀÊÀËÕÃÈÀÊ»ÖÓÇËĽÑÀÒÇÖ 

ÒÇÌÄÈÐÒÄÈÌÄƟËÇÏÓÐÒÇ

ÏÄÑÆοÍéÊÀÈéÓÀ隚•

—

ŠØÍÓÎÍÈÒÓÈÊ»•ÏÈÓÑÎÏ»ÓÕÍŠØÍÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÕÍ•ÍÐÒÄÕÍÒÓÎÍ×ÐÑÎ ÓÕÍšš•ÒØÌÌÄÓº×ÄÈÒÓÇÒÇÌÄÑÈÍ»ÕÑÇÀÏÄÑƼÀÌÀÙ¼ÌÄÓǁŠ••

ÊÀÈÓÇ͏‚•‚ªŠ¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÇÍÀÍÀÊμÍÕÒÇÏÎØÄÊýÔÇÊÄ Î̽ÅÕÍÀÎÈ •ÍÐÒÄÈÖÙÇÓοͦÍÀÊÀÓÀÑÆÇÔοͽËÎÈÎÈÀÍÓÈÀÒÅÀËÈÒÓÈÊμͽÌÎÈÏÎØ ÀÅÀÈÑοÍÃÈÊÀÈÐÌÀÓÀ ÀÏÄÌÏÎËοÍÊÀÓÀÊÓ»ÒÄÈÖÊÀÈÊÈÍοÍÓÀÈÒØÍÎËÈʟÒÄ ÁŸÑÎÖÓÇÖÏÎȽÓÇÓÀÖÙÕ»ÖÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍ ÊÀÈÎÈÏÎËÈÓÈʺÖÏÎØÎÃÇÆοÍ

‰™ŠéÌÄé ÓÄ×ÍÎÆÍÕÒ¼Àéé ÊÀÈéŸÏÎÂÇ

¬

Ñ×ÈÒÄÓÇ‚ÄØÓºÑÀÍÀÏÑÎÁŸË ËÄÓÀÈÓÎÀÍÀÍÄÕ̺ÍÎÊÄÍÓÑÈ

ÒÓÇÍÊÀӟÑÆÇÒÇÓÕÍŠŠ• ÀÊÀÓÀÑÆÇÔļÓÎÏÀџÍÎÌÎÄÑÆÀÒÈÀʽÊÀÔÄ ÒÓÐÖÓÕÍÒØÍÀúËÅÕÍÏÎØÀÌļÁÎÍÓÀÈÌÄ‚†ª ÏÀѽËÎÏÎØÄÑƟÙÎÍÓÀÈ ØϽÒØÍÔ»ÊÄÖÄÉÀÑÓÇ̺ÍÇÖÄÑÆÀÒ¼ÀÖ ÀÒÓÀÌÀÓ»ÒÎØÍÎÈÀÏÎË¿ÒÄÈÖÊÀÈ ÍÀÏÀÑÔοÍÎØÒÈÀÒÓÈʟ̺ÓÑÀÒÓ»ÑÈÉÇÖÓÕÍÀͺÑÆÕÍ ÀÃÈÀÒÅÀËÈÒÓļ

ʽÃÄËÓ¼ÎÄÈûÒÄÕÍÓÎØŠ™‹ÌÄ ÓÇŠ¼À™ÎÒÈÐÍÇÒÓÇÍÏÀÑÎØÒ¼ÀÒ» ÓÎØ¢ÈÈÔ¿ÍÎÍÓÄÖÓÎØÊÀÍÀËÈο ÀÏÎşÒÈÒÀÍÍÀ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈ»ÒÎØÍ

ÏË»ÑÇÖÊÀÈÒÓÀÔÄÑ»ÄÑÆÀÒ¼ÀÆÈÀ½ËÎØÖÓÎØÖÒØÍÀúËÅÎØÖÌÄÏÀџËËÇËÇ ÊÀÓÎ׿ÑÕÒǽËÕÍÓÕÍÄÑÆÀÒÈÀÊÐÍÊÀÈÀÒÅÀËÈÒÓÈÊÐÍÓÎØÖÃÈÊÀÈÕ̟ÓÕͧ †ÀџËËÇËÀÊÀËļ¦ÓÎØÖÒØÍÀúËÅÎØÖÌÀÖÏÎØÄÑƟÙÎÍÓÀÈÒÓÀºÍÓØÏÀ ÊÀÈÇËÄÊÓÑÎÍÈʟšš•ÍÀÌÄӟÒ×ÎØÍÃØÍÀÌÈʟÒÓÀÒØËËÀËÇÓ»ÑÈÀÌÀÙ¼ÌÄ ÓÎØÖÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØÖ½ËÇÖÓÇÖ×ÐÑÀÖÊÀÈÍÀÁѼÒÊÎÍÓÀÈÒÄÀÆÕÍÈÒÓÈÊ»ÄÓÎÈ ̽ÓÇÓÀÆÈÀÊËÈ̟ÊÕÒÇÓÕÍÊÈÍÇÓÎÏÎÈ»ÒÄÕͧ

ÓÇÍÓÄ×ÍÎËÎÆÈÊ»ØÏÎÃÎÌ»ÏÎØ º×ÎØÍÒÓÇÃȟÔÄÒ»ÓÎØÖÊÀÈÍÀ ѼÉÎØÍÁŸÑÎÖÒÓÎÍÒ×ÎËÈÀÒ̽ÓÇÖ ÄÈÃÇÒÄÎÆÑÀżÀÖÀϽÓÎØÖÃÇÌÎÒÈ ÎÆџÅÎØÖÓÎØÅÀËÇÑÈÊοÒØÆÊÑÎ Ó»ÌÀÓÎÖ ™ÄÍÓÑÈʽÒ¿ÍÔÇÌÀÓÎØÊÀÍÀËÈο ļÍÀȦŠ™‹ ÎÈÄÈûÒÄÈÖÏÎØÄÌÏÈ ÒÓÄ¿ÄÒÀÈ‚ļÓÄÓÇÍÓÇËĽÑÀÒÇ ÓÎØÀ¿ÑÈÎ Ò»ÌÄÑÀ§ÊÀÈÀÈ×Ì» ÓÎØ ÓÇËÄÎÏÓÈÊο ýÑÀÓÎÖÇͺÀ ÓÄ×ÍÎËÎƼÀ ÏÎØÄÏÈÓѺÏÄÈÏÎËËÀ Ï˺ÖÒØÍúÒÄÈÖÀϽ½ËÀÓÀÒÇÌļÀ ÓÎØÑÄÏÎÑӟ٪ϟÑ×ÎØÍ Ï˺ÎÍ ÙÕÍÓÀͺÖÒØÍúÒÄÈÖÊÀÈ̺ÒÕ ÃÈÀÃÈÊÓ¿ÎØÌÄÓÇ×Ñ»ÒÇÑÎÌÏÎ ÓÈÊÐÍÊÀÌÄÑÐÍIJHIEFGJOJUJPO ÊÀÈÂÇÅÈÀʟMJOLT ÄÍÐÓÎÃÄËӼΠ¦ÁÆÀ¼ÍÄȧ̺ÒÀÀϽºÍÀØÏÄÑ Ò¿Æ×ÑÎÍÎÒÓοÍÓÈÎÓÄ×ÍÎËÎƼÀÖ #BSDP ÌÄÏÑÎÒÎÌμÕÒÇÃØÍÀÌÈ ÊÐÍÆÑÀÅÈÊÐÍÏÀÑÀÒӟÒÄÕÍ ¥ÈÖÄÈûÒÄÈÖÔÀÒ×ÎËȟ ÙÎØÍΏ˺ÉÇÖ†ÀÏÀ×ÄËŸÖ Î šÏŸÌÏÇÖ†ÀÏÀÃÇÌÇÓѼÎØ άÑÇÖ†ÎÑÓÎҟËÓÄ Ç ™ÀÓÄѼÍÀÊÑÈÁÎÏοËÎØ Î ¥ŸÒÎÖ¥ºËËÎÆËÎØ Ç­ËËÇ ¥ÑÈÀÍÓÀÅ¿ËËÎØÊÀÈΗ˼ÀÖ ŠÈÀÊÀÍӟÑÇÖ

ªÏÄÑ×ÑÄÕ̺ÍÎÖéÎé0RISA

¢

ÄÊÃÎÓÈʽÖμÊÎÖ4BOUJMMBOBןÍÄÈÓÇÍÏËÄÈÎÂÇżÀÓÕÍÌÄÓÎ×ÐÍÓÎØ ÒÓÎÍÏÀͼÒ×ØÑÎÄÊÃÎÓÈʽÎÑÆÀÍÈÒ̽1SJTB ÎÎÏμÎÖÄÊüÃÄÈÓÇͺÆÊØÑÇ ÄÅÇÌÄѼÃÀ¦&M1BJT§—ÎÈÊÎƺÍÄÈÀÓÎØ+FTVT1PMBODP ϺÔÀÍÄÓÎ͘οËÈÎ ÓÎØ ÎÎÏμÎÖÓκÊÀÍÄÓÀÏÑÐÓÀÁ»ÌÀÓÀ¼ÃÑØÒÇÖÓÎØÄÊÃÎÓÈ ÊομÊÎØ4BOUJMMBOB Á˺ÏÄÈÓÐÑÀÍÀÌÄÈÐÍÄÓÀÈÓÎÏÎÒÎÒÓ½ÓÕÍÌÄÓÎ×ÐÍ ÓÇÖÒÄÌÈÀÄÏÈ×ļÑÇÒÇÏÎØÀÏÀÒ×ÎËļϟÍÕÀϽØÏÀËË»ËÎØÖÒÄ ×ÐÑÄÖÓÇÖ•ØÑÐÏÇÖÊÀÈÓÇ֏ÌÄÑÈʻ֥ÎÌÈÒ½ÀϽÓÎØϺÑÎÆÊÎ×ѺÎÖ ÓÎØÎÑÆÀÍÈÒÌο1SJTB ÓÎÒØÍÎËÈʽ ÒÓÎÓºËÎÖÓÎØÏÄÑÀÒ̺ÍÎØ×ѽÍÎØ ºÅÓÀÍÄÓÀÄÊÀÓÄØÑÐ ºÏÑÄÏÄÍÀÑØÔÌÈÒÓļ̺×ÑÈÓÎÓºËÎÖÓÎØÓѺ ×ÎÍÓÎÖÌÇÍ½Ö ÆÈÀÀØÓ½ÊÀÈÀÍÀÆʟÒÓÇÊÄÍÀÏÎØË»ÒÄÈÓÎÓÕÍÌÄÓÎ×ÐÍ ÓÎØÎ̼ËÎØ ÄÈÒÏџÓÓÎÍÓÀÖÄÊÀÓÄØÑÐ Ò¿ÌÅÕÍÀÌĽÒÀÀÍÀźÑÄÈÎ ÍÃѺÀÖ†ÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎÖÒÓÎCMPHÓÎØFMMJOBTYPSJTFMMBEBCMPHTQPU DPN ÀØÏÄÍÔØ̼ÒÎØÌĽÓÈÎȘÒÏÀÍμ ÃÈÀÓÇÑοÍÌÈÀÌÎÑÅ»ÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÖ ÌÄÓÎÍ‚ÇÌÎÒÈÎÆÑÀÅÈʽ¢ÑÆÀÍÈÒ̽ „ÀÌÏџÊÇ ÒÓ΂ÈÎÈÊÇÓÈʽŠØÌÁοËÈÎ ÓÎØÎÏμÎØÊÀÓº×ÄÈÔºÒÄÈÌÇÄÊÓÄËÄÒÓÈÊο ̺ËÎØÖÎÃÈÄØÔ¿ÍÕÍÒ¿ÌÁÎØËÎÖÓÎØ Î̼ËÎØ1SJTB ΫÎ؟Í„οÈÖŠÄÌÏÑÈŸÍ ÎÀÏÎÊÀËοÌÄÍÎÖÊÀȦÒÓÑÀÓÇƽ֧

†£ž˜ •Š¢˜™¢ ¢š˜™•Š šºÒÎÖ½ÑÎÖ —š•£—Š˜  ª¥•š†£˜™— «£—š¥˜Š¥—£˜¢ ™•£‚¢Š •…†£•Š

  

•”‚¢š‚˜˜•Š ¢˜™¢ ¢š˜™•Š

† •„„‚˜™ 

 

  

  

  

 

¢™¢Šš¢Š¥¢ª•†• ‚ª¥—

9£—š¥£˜¥—

¢š•¥¢«¢Š•”‚¢š‚˜˜•Š«£ªŠ—•ª™˜£˜

 

¥¢™£›˜

¥¢„¢˜†¢ ¥¢†¢ ¥˜™˜ †£Š™•ª— Š›—  „›•  )&†¢«— †£˜ 

   

   

   

   †•£˜¢‚˜™ 57–†˜ ™ š•£•Š57 ¥—„•ƒ•¥—Š •ž ¥—„•£š )&--0 ¥—„•™¢ ¥£¢„ £‚˜¢¥—„•¢£Š— ƒ— ¢£š ¥*70 57"7"/5*     

 

     

     

     

ÊοÓÄÒÓÀ'. ™Ñ»ÓÇ'.  •Í„ÄØÊÐ  0BTJT'.  7JMMBHF  +PIO(SFFL  'SFFEPN  "SSFOB3BEJP  £Š•ÊÊËÇÒ¼ÀÖÓÇÖ•Ë˟ÃÎÖ  ‚ѽÌÎÖ'.  ÑÈÒÓÄџÒÓÀ'.  ™À͟ËȆÄÈÑÀȟ  ËØşÃÀ'.  £ŸÃÈάÒÓØ  •£¥Ñ¼ÓÎ  †ÄÈÑÀÚÊ»•ÊÊËÇÒ¼À  ™ÑÇÓÈÊ»£ÀÃÈÎÅÕͼÀ  •¥  (BMBYZ  „ŸÌÂÇ'.  #FTU3BEJP  ,JTT'.  0SBOHF  ,PTNPT  •ÏÈÊÎÈÍÕͼÀ  …ºÍÈÎÖ  /PWB4QPSU'.  £ØÔ̽Ö  "UIFOT%FF+BZ 

'MBTI  3FE'.  ‚¼ÅÕÍÎ  3PDL'.  " ¥  -PWF3BEJP  3FBM'.  Ô»ÍÀ  %FSUJ  "MQIB3BEJP  šÄËÕüÀ  $JUZ  ŠÊŸÈ  ‚¼ÄÒÇ  •£ŠÏÎÑ  4GFSB   JUSP3BEJP  •£‚Ä¿ÓÄÑÎ  4FOUSB'.  •£‚Ä¿ÓÄÑÎ  †ÀѺÀ'.  "UIFOT4IPDL3BEJP  "UMBOUJT  ŠÓÎʽÊÊÈÍÎ  †ÀË̽Ö  .BE3BEJP  £ÑÆÎÒÀÑÕÍÈʽÖ  %JHJUBM'. 
¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

ËÎÉ½Ö ◆ ¶ÓÀͽËÎÈÄÊļ

ŠØÍÕÒÓÈÒ̺ÍÎÈ ÔѽÍÎÈ

◆ ªÏÎØÑÆμÏÀџÓÕÏÑκÃÑÕÊÀÈÓÕÏÑÕ ÔØÏÎØÑÆÐÊÀÈ̟ÓÈÀÊÎØÑÀÒ̺ÍÀÀËËοÆÈÀ ÀËËο

Š

◆ ÑÊÄÓ½ÊÑ¿ÎÒÓÇ͏ØË»ÓÕÍÀÍÀÊÓ½ÑÕÍ ›ÑÎØÑºÖ ÏÑÕÓ½ÊÎËËÀÊÀÈÌÀÙÄ̺ÍÀÓÀÌÈÊѽ

ÓÎÏÀÑÀÒÊ»ÍÈÎÓÎØÌÄƟËÎØÔğÓÑÎØ ŠÓÎÏÀËȽÏÀ˟ÓÈ

ŠÓÇÆÄÈÓÎÍÈÊ»À¼ÔÎØÒÀÏÎØÀÏÎÔÇÊÄ¿ÎÍÓÀÈÎÈ

ÅÕÍÀÒÓÇÍŸÊÑÇ

ÔѽÍÎÈ

◆ †ÄÑÈ̺ÍÎÍÓÀÖÓÎÍÂÇ˽

¢ºÍÀÖϟÍÕÒÓÎÍŸËËÎÍÓÀÊÓÎÏÎÈÇ̺ÍÎÈ

◆ ™ÀÈÌÈÀÆØÍÀ¼ÊÀÊÀȺÍÀÖŸÍÓÑÀÖÊÀÓÄÁÀ¼ÍÎØÍ

šÄÓÎʽÊÊÈÍÎÁÄËοÃÎÊÀÈÓÎÄϼ×ÑØÒÎÍÀ

ÒÓÎÆÄ̟ÓÎÂÈ˽×ÀËÈʟÊȺÃÀÅÎÖ­ÍÀÌÀ¿ÑÎ

ØÏÎú×ÄÓÀÈÀØÓοÖÏÎØÃÄÍ×ÕџÍÄ

ÀØÓÎʼÍÇÓÎÊÀÓÀÅӟÍÄÈ¢ÄÍÃÄÃØ̺ÍÎÖÌÄÓÇ

­ÍÀÏÀÍÕŽÑÈÀÅÇ̺ÍÎÍÕ×ÄËÈÊÐÖÏÄÑÈ̺ÍÄÈ

ÌÄÆÀËÎÏѺÏÄÈÀÀØÓÎÊџÓÕÑŠÀÑÊÎÙ¿ÌÄÓÎ

ÓÎÒÐÌÀÆÈÀÍÀÀÏÎÒØÑÔļ

ÂÇËÎӟÊÎØͽÓÎØÊÀÈÓÇÌÀ¿ÑÇÆÑÀÁŸÓÀÓÎØ

ÏÎÔ»ÊÇÏÎËØÓÄËļÀÖÌÄÀÊÑÈÁ½×À˼ÊÀÈÌÄÓÎ

ÄÌÅÀͼÙÄÓÀÈÒÓÇÍÊ˼ÌÀÊÀ

ÒÇÌļÎÓÇÖÀÊÀÓÀÒÓÀÒ¼ÀÖÍÀÀÅ»ÍÄÓÀÈÀʽÌÀ

◆ ™ÀÈÏÀÑÀÁȟÙÎÍÓÀÖÓÇÌÄÆÀËÎÒ¿ÍÇÓÕÍÊÀ

ÊÀÈÒÓÀÌÄƟËÀÒÀ˽ÍÈÀ •ÊļÏÎØÇÒØÌÏÀџÒÓÀÒÇÓÕÍÔѽÍÕÍÀʽÌÀ

ͽÍÕÍÊÀÓÄÁÀ¼ÍÄÈÊÀÈØÏÎú×ÄÓÀÈÓÎÍ­ËËÇÍÀ ÏÑÕÔØÏÎØÑƽÄϼÓÎØÃÀϺÃÎØ¥ÎÍÀÆƼÙÄÈ

ÊÀÈÒÓÎÈÁÀÆ̺ÍÇÁѼÒÊÄÈÓÈÖÀÏÀÍÓ»ÒÄÈÖ

ÄÏÈÓÇÃÄØ̺ÍÕÖÏÄÓÐÍÓÀÖÌÇÍ¿ÌÀÓÀÀÆÀÒÓ»Ö

ÔѽÀÇÏÑÎÒºËÄØÒÇÓÕÍØÏÇʽÕÍÊÀÈÓÎÏË»

Ò¿ÌÏÍÎÈÀÖÓÕÍÒÓÎÈ×ļÕÍÊÀÈÓÎÈÎØÓÎÓѽ

ÔÎÖÓÕÍÊÀÔÈÒ̟ÓÕÍÃÈÊÀÈÎËÎÆļÓÇÍÏÀÑÎØÒ¼À

ÏÕÖÌÄÓÇÍÀ¼ÒÔÇÒÇÓÇÖÀÅ»Ö ÊÀÓÀË¿ÄÈÓÇÍ

ÓÎØ

ÀÌÇ×ÀͼÀÓÕÍÿÒÊÎËÕÍÑÀÍÓÄÁοÆÊÀ

—Ò¿ÍÓÎÌÇÌÀÓȟÃÈÀÊѼÍÄÈÓÎÌÎÍÀ×ÈʽÀ͟ÌÄ

ËÈÀÒ̺ÍÎÈןÍÎÍÓÀÈÒÓÎÁŸÔÎÖÓÇÖÄÈÒ½ÃÎØ

ÒÀÒÓÈÖÒÄÈѺÖ

ÀÅ»ÍÎÍÓÀÖÓÎÍÏÎËغËÀÈÎÓÇÖÏÑÎÒ½ÃÎØÍÀ

¢ÈÀϽϟÍÕÓÎغÅØÆÀÍÆÑ»ÆÎÑÀ™ÈÀϽʟÓÕ

ÃÇËÐÍÄÈÓÀØÏÎÍÎοÌÄÍÀÓÕÍÂÈÔ¿ÑÕÍ

ÃÄÍØÏ»Ñ×ÄÊÀÍļÖ ™ÈÀϽϼÒÕÌÇ×ÀÍ»ÌÀÓÀÏÀÑÀÆÕƻֻ×ÎØÊÀÈ

◆ ‚ØÎÏѽÒÕÏÀ ÃØÎÀÑ×ÇÆμ ÃØÎÄÊÅџÒÄÈÖ

ÄÈʽÍÀÖÒØÌÁÎËÈʟÃÈÄØÑ¿ÍÎØÍÓÇÍÀÅÀ¼ÑÄÒÇ

­ÍÀÏѽÒÕÏÎ ºÍÀÖÀÑ×ÇÆ½Ö ÌÈÀºÊÅÑÀÒÇ

ÓÕÍÁËÄÌ̟ÓÕÍ

◆ ‚ÇËÐÍÎÍÓÀÖÓÎÀØÓÎͽÇÓÎÎ×ÀÌÎÆÄ

™ÀÈÇÊѼÒÇÆџÅÄÈÊÀÈÀÏÄÈÊÎͼÙÄÈÓÎÃÈÏËÀͽ

ËÀÒÓ½ÖŠÀÑÊÎÙ¿ÌÄÓÇÍÈÊÀÍÎÏμÇÒÇÓÕÍ

ÓÕÍÃÇËÐÒÄÕÍ

ÄÍÒÓ¼ÊÓÕͺÊÃÇËÇÒÓÎÏѽÒÕϽÓÎØÍÀ ÒÓÎ˼ÙÄÈÓÎÌÄÈüÀÌÀ À̺ÑÈÒÓÀÌμÑÀÒÄÓÇÍ

Ÿ

ÀËËÇËÄÆÆ¿ÇÄÉÎͽÌÀÓÎÖ½ËÕÍÁŸÙÎÍÓÀÖ ºÓÒÈÓÎÊÎÑ̼ÓÎØÍÀÒÓÀÔļÒÓÎ×ÀÌ»ËÕÌÀ

Ÿ

◆ •ÊÌÄÓÀËËÄؽÌÄÍÎÖÒÓκÏÀÊÑÎÓÇͺËËÄÈÂÇ ÓÇÖÆÎÇÓļÀÖÓÕÍ×ÀÑÈÒ̟ÓÕÍÀϽÓÎÏÎËÈÓÈʽ ÓÎϼÎÊÀÈɺÑÎÍÓÀÖ½ÓÈÎÈËÄÏÓÎ̺ÑÄÈÄÖʟÍÎØÍ ºÍÀÍÏÄÑÈÐÍØÌÎÍÀÉÄ×ÕѼÙÄÈ º×ÄÈ»ÃÇÀͺÁÄÈ ÒÓΟËÎÆÎÊÀÈÏÀÑÄËÀ¿ÍÄÈÀ͟ÌÄÒÀÒÓÎØÖÒÓÄ ÑÇ̺ÍÎØÖÀϽÅÀÍÓÀÒ¼ÀÇƺÓÄÖ ◆ †ÑºÏÄÈÍÀļÍÀȽÌÎÑÅÎÍÀÉØÏ͟ÖÊÀÈÍÀ Á˺ÏÄÈÖÓÇÍ™ŸÑËÀŠÎØüÍÄÈÀØÓÎÏÄÏμÔÇÒÇ ÀϼÒÓÄØÓǬÒÄÏÎØÒÄÁ˺ÏÄÈÊÀÈÌÄÃÈÀÅÎ ÑÄÓÈʽ̟ÓÈÊÀÈÇšºÑÊÄË ◆ ¢ÈÅÀÍÓÀÒÈÐÒÄÈÖ ÀÍÄɺËÄÆÊÓÀÏÎËÈÓÈʟ Ò×»ÌÀÓÀ ϟÍÄÊÀȺÑ×ÎÍÓÀÈÊÀÈÓÀ½ÍÄÈÑÀÓÇÖ ҟÑÊÀÖÀÍÀÌÄÈÆÍ¿ÎÍÓÀÈÌÄÓÎØÖÃÀÍÄÈÒÌοÖ ◆ ¢ ÈÊÎ˟ ÅÎÑÐÍÓÀÖÌÀ¿ÑÎËÀÈÌÎúÓÇ 

šØÎÆџÅÇÌÀ

ÓÕÍÏÄÑÈÒӟÒÄÕÍ

.ÄƟËÎÊÑÄÁŸÓÈ¥ºÒÒÄÑÈÖÊÎ˽ÍÄÖ ­ÍÀÏÎËØÓÄ˺ÖËÄØʽÃȟÅÀÍÎÍÀ

ÀÏÎÊÑ¿ÏÓÄÈÓÇÅËØÀѼÀÓÕÍÊÈÍ»ÒÄÕÍ

šÀ¿ÑÎÌÄӟÉÈÍÀ×ÀÚÃÄ¿ÄÈÓÎ

ÒÌÈËÄØ̺ÍÎÊÎÑ̼ÊÀÈÍÀÀÅ»ÍÄÈÓÈÖËÄ ÏÓÎ̺ÑÄÈÄÖÍÀƼÍÎÍÓÀÈÀÃȺÉÎÃÎ

Ÿ

ÒÀÆ»ÍÄØÄÀʽÌÀÊÀÈÓÇÍÏÈÎÀÍÓÈÃÑÀÒÓÈ

ÀÍÀÒÇÊÐÍÄÈÓÎÊÄşËÈ

Ê»ŸÏÎÂÇ

Ÿ

Ÿ

™ÎÍÓ½Ö ÍÄØÑÐÃÇÖÊÀÈÓÀ׿ÆËÕÒ

ÒÎÖ ÎÏÀýÖÓÇÖÏÎËØÏËÎʽÓÇÓÀÖÊÀÈ

ÓÕÍÒÕ̟ÓÕÍ

Ÿ

ÍÎÖÒÓÎÏÀ׿ÌÀÉÈ˟ÑÈÌÄÓκÍÀ׺ÑÈÍÀ

ÓÎØÒÅÈ×Óο˽ÆÎØ ºÏÀÈÙÄÀϽÌÈÊѽÖÓÎ

ʟÍÄÈÍÀןÍÄÈÓÎÍ¿ÏÍÎÓÎØ

ÏÀÈ×ͼÃÈÓÇÖÄÍÓ¿ÏÕÒÇÖ

Ÿ

Ÿ

šŸÓÈÀÊÀÑÅÕ̺ÍÀÒÓÎØÏÄÑÐÎÓÎØ

ÊÑÄÁÀÓÈοÊÀÈÇÌÈÀÒʺÂÇÍÀÃÈÀú×ÄÓÀÈ ÓÇÍŸËËÇ

šŸÓÈÀÅÄÆƟÑÈÀ ןÃÈÇÅÕÍ»

ÊÀÈÅÀÍÓÀÒÈÐÒÄÈÖÌÄ×ÈÓÐÍÄÖÊÀÈϽÃÈÀ ÉØϽËØÓÀ ÒÄÊÀÓÄÒÓÑÀÌ̺ÍÀ̟ÑÌÀÑÀ

Ÿ

Ï½Ó½ÓÄÏÎØÄÆÊÀÓÀÒӟÔÇÊÄÒÓÎ

ÌÄƟËÎÒϼÓÈÌÄÓÇÌÄƟËÇϽÑÓÀ ÓÎØÖ

ØËμÊÀÈŸÑÏÄÖÊÀÈÄÊļÍÇÍÀÏÄÑÈÃÈÀ

ÅÑÎØÑοÖÀÏ´ºÉÕÊÀÈÓÎÏË»ÔÎÖÍÀÓÎÍ

ÁÀ¼ÍÄÈÆØÌÍ»ÒĺÏÇÏÎÈÇÓÐÍ

×ÄÈÑÎÊÑÎӟ »ÉÄÑĽÓÈÓÀ»ÔÄËĽËÀ

Ÿ

Ÿ

•ÊļÍÎÖÌÄÓÑÈʽËÄØʽ ÌÏÎÉÄџÊÈ

¶ÓÀÍÁÀÒÈËȟÖÊÀÈ»ÔÄËÄÍÀƼÍÄÈ

ÀØÓÎÊџÓÎÑÀ֏ØÓ½ÓνÍÄÈÑÎÓÎÍļ×Ä

šÄӟ»ÑÔÄÊÀÈÄÊļÍÇǽÌÎÑÅÇ

ÌÄÏÀÒ×À˼ÓÒÄÖÊÀÈʟËÓÒÄÖÌÀ¿ÑÄÖ̺

ÏÎØÓÎͺÊÀÍÄÏÀÒ¼ÆÍÕÒÓΗÆÎÇÓļÀ

×ÑÈÓÎƽÍÀÓÎ…ÀÏËÕ̺ÍÎÖÊÀÈÁØÔÈÒ̺

ÓÎغÆÈÍÄÒÄÁÀÒ̽ÖÊÀÈÇÏÀÑÎØÒ¼ÀÓÎØ

¦ ÈÊÎ˟§ ÀÊοÒÓÇÊÄǏËËÇËÄÆ

Æ¿Ç

Ÿ

¢ÀϽÇ×ÎÖÒØÍÄ×¼ÒÓÇÊÄÊÀÈÎÈ

ÀÈÒÔ»ÒÄÈÖŸÑ×ÈÒÀÍÍÀÒʺÅÓÎÍÓÀÈÓÇ ÆËÐÒÒÀÏÎØÌÏÎÑļÍÀÓÈÖÄÑÌÇÍÄ¿ÒÄÈ

Ÿ

­ÊËÄÈÒÄÓÀ̟ÓÈÀÊÈÎÍÄÈÑÄ¿ÓÇÊÄ

¶ÉÄÑĽÓÈʟÏÎØÄÊļÊÎÍӟÒÓÇԟËÀÒÒÀ ʟÏÎÈÎØÖļ×ÄÏËÀͺÂÄÈ

Ÿ

™È»ÓÀÍÀʽÌÀÇÀÑ×»

ÀϺÒØÑÄÓÎÌÄËÀÆ×ÎËÈʽÀϽÓÇÍÂØ×»ÓÎØ ÊÀȺÃÄÈÉĽÓÈÏÄÍÔļÆÈÀÓÇÍÀÍÓÄϼÔÄÒÇÓÎØ

◆ ™ÀÈÄÍÐÌÈËοÒÄÎÀØÓÎÊџÓÕÑ ÄÍÄÅÀͼÒÔÇ

◆ ¢ÄÍÈʽÖÀÑÈÔ̽ÖÍÀüÍÄÈÊÀÈÍÀÏÀ¼ÑÍÄÈÓÇÍ

ÂÇËοÊÀÈÆÈÀÓÇÍŸÏÎÂÇÓÎØÏÄѼÓÕÍÄÏÈ

À¼ÅÍÇÖÒÓÇÃÄÉȟ×ļÑÀÀÑÀ×ÍÎÝÅÀÍÓÎÒÎØÓȺÍ

ÀËËÇËÄÆÆ¿ÇÊÀÈÍÀÓÎÍÀÊοÄÈǬÆÆÄËÀÊÀÈÍÀ

ÓÎʼÕÍÓÇÖÙÕ»ÖÓÇÖ̼ÙÄÑÇÖÓÕÍÓÀϼÀË˟

ÑÎÙÌÄÌÀ¿ÑÄÖÀÏÎ×ÑÐÒÄÈÖ™ÀÈÌ´ºÍÀÏËÀÓ¿

ÒØÌÁÈÁŸÙÄÓÀÈ

ÙÕÍÓÀÍÐÍÎÑÆÀÍÈÒÌÐÍÀØÓ»ÖÓÇÖÇÏļÑÎØ

×À̽ÆÄËÎÇÀØÓοÌÄÆÀËÄȽÓÇÖŠÀÑÊÎ̟ÆÍÎÖÎ

◆ ™ÀÈÇÆÑÀÅÈʽÓÇÓÀÄÍÓ½ÖÒØͽÑÕÍÒØÍÄ×¼

◆ ØÓ½Ó΂ ¥ ÎÃÀ¼ÌÎÍÀÖÏÎØÌÏÎÑļÍÀ

ÓÄџÒÓÈÎÖ ÊÑØżÕÖÊÀÈÌÄÁ˺ÌÌÀÆÄ̟ÓÎÀϽ

ÙÄÓÀÈ×ÕѼÖÀ͟ÒÀ

ÀÍÀÓÈ͟ÉÄÈÓÈÖÒ׺ÒÄÈÖÓÇÖÒØÍÄØѺÒÄÕÖÓÕÍ

ØÏÎÒ׺ÒÄÈÖ ºÔÄÒÄÀØÓ½ÄÍÓ½ÖÓÇÖÓÒºÏÇÖÓÎØ

×ÕÑÐÍ ÏÀÑÀÌÎÍÄ¿ÄÈ

ŸÑ×ÎÍÓÎÖÄÉ•Ë˟ÃÎÖ

◆ ™ÀÈÒÓÀ×ļËÈÀÓÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎØÇ˺ÉÇ

◆ ™ÀÈÇÀÍÀÊοÅÈÒÇÀÏÎÓØÏÐÔÇÊÄÄϼÓÕÍ

Ò¿ÌÏÀÒÀÇÄÏÈÊџÓÄÈÀÀϽÀÆÀË˼ÀÒÇÊÀÈÒÓÇÍ

Ï»ÆÀÈÍÄÊÈÄÑ×½ÓÀÍÊÀÈÔ¿ÌÈÙÄÄÊÁÈÀÒÓÈʽ

×ÄÈ˺ÕÍ ÀË˟ÍÀÉÀ͟ÄÊļÍÎÓÎÀÑÊÓÈʽËÄÉÎ

ÊÎØÙ¼ÍÀ½ÂÈÌÎÈÄÏÀÍÀÒӟÓÄÖÏÀÏÎØÓÒÕ̺ÍÎÈ

ÀÍÀÅÈËÇÓ½ÌÈÊÑοÏÀÈÃÈοÏÎØÃÄÍÓÎØ

ÄÏÈ×ļÑÇÌÀÊÀÈÍÀÓÀ×ÓØÏ»ÌÀÓÀÒÓÇÍÏ˟ÓÇ

ƟÓÎÈÒÊÀÍÃÀ˼ÙÎØÍÀʽÌÀÊÀÈÓÇÍÀÒÓÄȽÓÇÓÀ 

üÍÎØÍÊÀÑÀ̺ËÄÖ

ÊÀÈÍÀÎÈÅÈËÎÅÑÎÍ»ÒÄÈÖ

ÀÍÀÊÀËÐÍÓÀÖ

◆ ¢ÄØÄÑƺÓÇÖÓÎØÄËËÇÍÈÊοºÔÍÎØÖ™ÀÑÀÌÀÍ Ë»ÖÒØÍÀÍÓ»ÔÇÊÄÌÄÓÇÍ Ó½ÑÀ™ÀÈÀ͟ÒÀÍÄ

◆ ™ÀÈÊÈÓѼÍÈÒÄdž½ËÇÀϽÓÀÒÇÌļÀÏÎØ ϺÅÓÎØÍÀϽÓÎÍÎØÑÀͽÊÀÈÊÀË¿ÏÓÎØÍÓÀ ÓºÑÀÓÀ ◆ ÏÎÅÄ¿ÆÎÍÓÀÖÓÇÌÈÙºÑÈÀÒʟËÕÒÀÓÎÁ˺Ì ÌÀÌÎØÒÓÇÍÊÀË˼ÏØÆÎÏÎØÀÃȟÅÎÑÇÆÈÀÓÇÍ ÊѼÒÇÉÄϺÑÀÒÄÓÇÌÎÍÎÓÎͼÀÓÎØšÀÑÓ¼ÎØ ◆ ¢ÄÑÕÓÈÒ̽ÖÃÄÍÊÀÓÀËÀÁÀ¼ÍÄÈÀϽÊÄÑÃÎ ÒʽÏÎØÖ ◆ ™ÄÑÃÎÒÊÎÏļÀϽ̽ÍÎÖÓÎØ

LOKSOS GMAILCOM


–²“’–ŒŒ

¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ•³²´ –’s40%2&t–’—1V1-+

†¢¨u¢§” œ¢´¢Ÿ­–”¦



“¤´¤µ­¿°¬¤

íȸԸÇÈѺø˸ºÔÄÆÄ˸ÀÉËÆ

¼Â¾ÄÀÁØÇÆ»ØÉ͸ÀÈÆŸÑÇÆÀÆÀ Ò¹¸Â¸Ä¹Øù¸ÉËÆøº¸½ÔËÆÌ»À¸À˾ËÓ

ËÉÀ¸ÁÈÀ¹ÜÊÒĸÊÃѺÁ¸Ê¼ÔĸÀÇÆÌ

ÂغÆÌÒǸ¿¸ÄÉÆÁ¸ÇØØɸËÆÌʸĸÁÆÔÄÐɼ

Ÿ¸ÂØÇÆÌÂÆÌüËÑËÆøËÊ¥¸ÄÀÐÄÔÆÌ

ÁÌÈÔÐÊ»¼Ä¿Ò¼ÀĸºÔļÀËƺÓǼ»Æ ËÆÌ¥¸Ä¸¿¾Ä¸ÕÁÆÙÉËÆÁÒÄËÈÆ˾Ê

˾ÄÇÈƾºÆÙüľ¼¹»ÆÃÑ»¸¾ÌÇÆÌȺØÊ—ó§ ¶¯·²¶Ã±­

¥¸Ä¸¿¾Ä¸ÕÁÆÙ¤ÉËØÎÆʾtÇÈƼÀ»ÆÇÆÔ ¾É¾uºÀ¸˾ÉÌÄÒμÀ¸Ó˸ÄɸÍÓʸÂÂÑ

–¿ÓĸÊŸ¸ÀÉÙÃÍÐĸü˸ȼÇÆÈËѽ

ËÐĸ¿Â¾ËÀÁÜļ;üÈÔ»ÐÄƼÄÂغÐÃѺÁ¸Ê ¼ÔĸÀ²Á¸§¸ÇØËÆÄ¥¸Ä¸¿¾Ä¸ÕÁØ ˜ÈÑÍ˾Á¼ÂÆÀÇØÄÁ¸ÀɼÇÈÐËÆÉÒÂÀ»Æ ¼Í¾

¤ÌÉÀ¸ÉËÀÁѾÁ̹ÒÈľɾ¸ÇÒÈÈÀϼؼÊËÀÊ

ËÆ¿Òø¼ÔĸÀËÀÁÑļÀ¾ÇÆÂÀ˼ԸºÀ¸ظ

ÇÈƾºÆÙüļʸÇÆÍÑɼÀÊ»¼ÄÒ»ÐɼÂÙɾÉËÆ ˼ÈÑÉËÀƽÓ˾øËÆÌÇÑÈÁÀĺÁ»¼ÄÉÌÃǼÈÀÒ¸

¸ÌËÑ™¼ÄÃÇÆȼÔØÂÆÁ¸ÀÁÑÇÆÀÆ̼Àɸº º¼ÂÒ¸ËƸÌËÔÁÑËÀ¿¸ÇÓȼ

¹¼ºÓǼ»ÆÃÇÑÉÁ¼Ë»ÀÁ¸ÔÐɼËÆÄÁ¸Ë¸ÉÁ¼Ì¸ÉËÓ

üÈÔ»¸d‡Àº§e¡¸ÈËÔÆÌØËÀÆ…³ª·Á§¹ †©«³Ç¶µ»±µ¹¼ÇÀ¿ÌüÔĸþÄÇÈÆÎÐÈÓɼÀËÆ

¶À²¶­†¿¨Ç ɼ¹ÑÈÆÊËÆÌÆÇÆÔÆÌÓ˸ľ ¸ÇØ͸ɾËÆ̧˚Á¸ÀÑ;ɼËÆÄ¥¸Ä¸¿¾Ä¸ÕÁØ

ÉÎÒ»ÀƺÀ¸˾ÄÁ¸Ë¸ÉÁ¼ÌÓËÆ̺¾ÇÒ»ÆÌÉËÆÄ —Æ˸ÄÀÁظÂÂÑÒμÀÉ˸tÉÁ¸ÈÀÑuËƼºØüÄÆ

ÑÉ˼ºÆ–ÁØþÁ¸ÀĸżǼȸÉËÆÙÄ˸ÄÒ¸ ¼ÃÇØ»À¸¿¸ÎȼÀ¸ÉËÆÙÄËÆÌÂÑÎÀÉËÆÄÑÂÂÆÀ

É˾ºÂÜÉɸËÐÄÃÇԽļÉøÄtUQFS'u¢¸ºÔļÀ

ÃÓļʺÀ¸ĸżÁÀÄÓÉÆÌÄ˸ÒȺ¸Ÿ¸ÀüËѸÄ

ËÆÄÒƺÓǼ»ÆËÆÌÉÌÂÂغÆÌɼǸȸÁ¼ÔüÄÆ ÉËƤ–Ÿ–ÎÜÈÆ ¨¾ÄÔ»À¸¾ÃÒȸ¡¸ÈËÔÆ̾¼Í¾Ã¼ÈÔ»¸ d‰´Áª·§eǸÈÆÌÉԸɼËÆÄÎÜÈÆØÇÆÌ¿¸ÃÇÆ ÈÆÙɼĸÁ¸Ë¸ÉÁ¼Ì¸É˼ÔËÆÄÒƺÓǼ»ÆüËÔËÂÆ

ü¸Ç¼Ì¿¼Ô¸Ê»¾ÂÜɼÀʼÔ˼ÃÒÉÐÁÙÁÂÐÄÓ˸Ä ÍÌÉÀÆÂƺÀÁØÇÆÂÂÆÔĸ¸»³ª»À¸µ»³ËÆÄ2W2NL

ÇÈÆÁÙϼÀÃÀ¸ÄÒ¸ÇÈÆÉÍ̺Ó¾ÌÇØ¿¼É¾¿¸ÇѼÀ ÉËƧ˚Á¸À¼ÄÆÂÔºÆÀʺÓǼ»ÆÉËÆÄ—Æ˸ÄÀÁØÆ ¥¸Ä¸¿¾Ä¸ÕÁØʪ«³¶·Ç°«¯º§¯³§ª«¯ ¨Æ¿Òø¼ÔĸÀØËÀ¾ÇÈÆÉÇÑ¿¼À¸Á¸ÀËÆØļÀÈÆ ¼Á¸ËÆÃÃÌÈÔÐÄÍÔÂÐÄ˾ÊÆÃÑ»¸ÊËÆÈÇÀÂÔÉ˾Á¼

t¨ÆÇÈÑÉÀÄÆUQFS'u §ËÆÑÈ¿ÈÆ˾ÊÒºÁÈÀ˾ʼ;üÈÔ»¸Ê»¼ÄºÔļ ˸ÀÁ¸ÃÔ¸¸Ä¸ÍÆÈÑɼÆÄØø˸¸ÂÂÑ»¼»ÆÃÒ

üËÀÊÍÓüʸÌËÒÊ ¥ÒȸÄËÆÌÁ¸ËÑÇØÉÆÄظ¸ÌËѼÌÉ˸¿ÆÙÄ ÓØÎÀ¾ÆÌÉÔ¸¼ÔĸÀÇÐÊËÆØļÀÈÆËÐÄÍÔÂÐÄËÆÌ

«°º¿³Á¸¿Á¸ÀÆÀ¼ÇÀÂƺÒÊÇÂÒÆÄǼÈÀÆÈÔ½ÆÄ˸À ÇÑȸÇÆÂÙ¨ÆÁÈÑËÆÊËƹƼټÀÍÌÉÀÁÑĸǸÔ ½¼ÀÆ¥¸Ä¸¿¾Ä¸ÕÁØÊÉËƤ–Ÿ– ØÇÐÊÁ¸À¾–šŸ

ÄÆÌØËÀÇÆÂÂÒÊÍÆÈÒÊɼÇÈÐËÆÉÒÂÀ»Ñ˾ÊÒμÀ ÍÀÂÆżÄÓɼÀ˾ÄtÑÇÆϾuËÆÌ—º¼ÄØÇÆÌÂÆÌ ¼Ô˼

¥¸Ä¸¿¾Ä¸ÕÁÆÙÒμÀü˸¹Â¾¿¼Ôɼ¼ÍÀÑÂ˾Ÿ¸À ÃÑÂÀÉ˸ÎÐÈÔÊËÒÂÆʤÀ¼ÁÇÈØÉÐÇÆÀËÆÌÉÌÂ

¸ÂÂÑËÆÌÊÍÔÂÆÌÊËÆÌÉÌÂÂغÆÌÆÌ»ØÂÐÊËÆÌÊ ¸Ç¸ÉÎƼÔ¸ÌËØ

¨Æ»Ô¾ÃøtšÂÂÑ»¸ÓšÌÈÜǾu

»ÀÎѽ¼ÀËÆÄ¥¸Ä¸¿¾Ä¸ÕÁا¼»ÙÆ ¼¹»ÆÃÑ»¼ÊÃÇÆȼÔĸ˸ɸÈÜɼÀظÓ ĸ˸ÎÑɼÀظ¼ÄËØÊÁ¸À¼ÁËØÊÉÌÄØ ÈÐÄŸ¸ÀËÆÇÆÙ¿¸ÈÔżÀËƹÑÈÆʼÔĸÀ »ÔÁÆÇÆøθÔÈÀ

´Â¸Á¸ÂÑüËÆÄ¥–¤Ÿ¥ÆÂÙ Á¸ÂÓÆÃÑ»¸ÆÁØÉÃÆÊ»ÔǸ

¥ÈÆÉÐÈÀÄӸĸÁÐÎÓÉËÆĦÒÄ˾ ºÀ¸ËÆÄüºÑÂÆÉËØÎÆËÆÌÄÒÆÌ

¼ÂÇÔ»¼ÊºÀ¸ÇÈÐËѿ¾ø½ÐÄ˸ÄÒÊ–ÇØ ¼ÍËÑØÃÐÊËÀºÔļ˸À

ËÔËÂÆÌ–ÄØÃÐÊÆÉËØÎÆÊθ¿¼ÔËØ˼¿¸ ¸ÄÆÔżÀƸÉÁØÊËÆÌ–ÀØÂÆÌ
)ÒÄ˼ÃÀÓÇÖ¥ÙºÍÇÖ

◆◆◆

¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇ.ÀÑÓ¼ÎØ

…ÄӟÄÈé éÏÄӟÄÈéÎé€ÈÐÑÆÎÖ¨

”ÄÑÎ˼ÍÎé é…ÀѼÒÈé é¢ØŸÒÈÆÊÓÎÍ £ •

¢ÝÉ×ÐǼÒÃÐÍÕÝ ÑÒ¼ÖÍÕÝÒÍ×Ý €ÇÏÐÅÍ×Ý …¿Î¿ÌÂйÍ×Ý Ã»Ì¿ÇÝÌ¿ÝÅ»ÌÃÒ¿ÇÝ ÎÍʾÕÝʼÅÍÕÝÅÇ¿Ý ÒÆÌÝ¿ÒعÌÒ¿ÝÉ¿ÇÝ É¿Ó¼ÊÍ×ÝÅÇ¿ÝÒÆÌÝ Ò¿ËοÉǹп§

£

¤ÍÝÆÓÇɼÝ»¿ÅË¿Ý ÒÔÌÝ˹ÒÐÔÌÝÒÆÕÝ É×À¹ÐÌÆÑÆÕÝ É¿ÇÝÒÔÌÝ ÎÐÔÓ×ÎÍ×ÐÅÇÉÏÌÝ Ò¿ÈÇÂÇÏÌÝ Ñ×ËÎ×ÉÌÏÌÃÒ¿ÇÝ ÎŸÌÒÔÕÝÑÃÝ¹Ì¿Ý ¼ÌÍË¿݉¿ÐÉÍ ØÃÇÝ Æʿº§ÝËÃÐÇɹÕÝ ÄÍйÕÝÖÐÃǟØÃÒ¿ÇÝ Ì¿ÝÒÍÝÉ¿ÌÇÀ¿Ê»ÑÃÇÕÝ ÒÍÝÎПÅË¿ÝÅÇ¿ÝÌ¿Ý ÃÎÇÀÇÏÑÃÇÕÝ

£

‰ÒÆÌÝ«ÅÅÃÊ¿Ý ÎŸÌÒÔÕÝÓ¿Ý Ò¿»ÐÇ¿ØÃÝ ÎÃÐÇÑѼÒÃÐÍÝ ¿×Ò¼ÝÒÍÝÃÎÏÌ×ËÍÝ ™Ð»Ë¿ÝÎÍ×ÝÍÇÝ Å×Ì¿»ÉÃÕÝÂÃÌÝ ¿ÊʟØÍ×ÌÝ ÃÎÏÌ×ËÍݼҿÌÝ ¹ÐÓÍ×ÌÝÑÃÝ ÂÇÎÊÔË¿ÒÇÉÍ¾Ý ÅŸËÍ×ÝÉÍÇÌÔÌ»¿Ý

Õ¾ÏÆÑÌÉÌÄÎËѾÔ܉Ö˸ËÑÂÖÇÅÜʾËÆ ÃºÈ ÜÐÖÍ¸Ï ÜÂÇÑϾÏËÑÆ˸Ïܚ¾Ë¹È¾ÊÂÜ ÈÓÉÜÂܿϾȺ ܎ÐÑÂϺÇÜÂÜ¡¿ÂÉºÇ Ü¾¿ºÁÜ Â܀ÌÉƞÒܘÌËѸÀ¾ÊÂÜÑоÈÓÒ̽ÊÂÜ ÄƾÜÑÌÜÍÌÆÌÔÜÁÂËÜÒ¾ÜÊÆɹÐÂÆÜÍÏÎÑÌÔÜ ÂºÇ¾ÊÂÜÈÌÆË»ÜʸÑÓÍÌÜÐÂÜÈÂÏÁÌÐÈ» ÍÌÖÔÜ£ÌÜÁÆÈ»ÜÊÌÖÜÍÌÖܺ˾ÆÜȾÆÜÍÆÌÜ Ã¾ÏÁ½ܟÆÈÌɞÜÃÌ¿»Ñ¾ËÜ͞ÏÂÆܘ¾ ÄȸÉÓÜÑÂÉÂûË܅¹Ï¾ÜÂÄÎܤŽÃ¸ÐÂËÜ ÄÈϺÕÂËÜÈ»ÊÂËÜÑÌÖÜÁÎÒ¦ܡÖËÑÜÆÃÜÆÕÜ Õ̽ÃÑÂ˥܎ùÐÑÂÜÑÌÖÔÜ«ÉÉÅËÂÔÜ Ë¾Ü¸ÏÒÌÖËÜÈÌËўÜÊÌ֦ܺÍÂܾÖѹ¦Ü˜ÆÜ žÊ¾ÜÑÌÖÔÜÍƞÐÓܨÍÌÐÕ¸ÒÅȾܟÆÈÌ Éž ÜÍÌÖÜÑÅÜÐÈƞ×ÂÑ¾Æ Ü˾ÜȾҺÐÌÖÊÂÜ Ë¾ÜʾÔÜÍƞÐÂƦ

ºË¾ÆܾɹÒÂƾ܉ÂÜ»ÉÂÔܾËÂÇ¾Æ Ï¸ÑÓÔÜÑÆÔÜÂ;øÔÜÑÌÖ܀ÆÎÏÄÌÖÜ …¾Í¾ËÁϸÌÖÜÖ͹ÏÕÂÜȾÆÜʺ¾¦Ü ÈÏÖùÜ£ÅËÜÇÂÑϽÍÓÐÂÜ»ÊÓÔܽÈÌÉ¾Ü ÅÜÁÆÍÉÓʾÑÆȹÜÐÖËўÈÑÏƾÜÑÌÖܤ…¥Ü šÆ»Ë¾Ü˜¾Ï¾ÕÆоϺÁÅ ÜÑÅÜÊÆÈÏÌÃÓ ÑÌÄϞÃÆÐÂÜȾÆÜÁƸÒÂÐÂÜÂÖÄÂËÎÔÜÑÌÜ ÍÂÏÆÂÕ»ÊÂË»ÜÑÅÔÜÐÑÅÜÐѹÉÅ܁ÅÊÌÐÆ Â½ÌÖÊÂÜÉÌÆÍ»ËܾÖÑ̽ÐƾÜѾÜÐÅʾËÑÆ È»ÑÂϾܾÍÌÐ͞ÐʾѾܾͻÜÑÅËÜÈÏÖÃ¹Ü ¾Ñ׸ËѾÜÑÌÖÜÍÏÓÒÖÍÌÖÏÄ̽Ü–Ü ÁƾѽÍÓÐÅܺ˾ÆÜÐÖÕ˞ÜÑÅÉÂÄϾÃÆÈ¹Ü É»ÄÓܿƾнËÅÔ

ݚ¿ÐÒ»Í× Ý”ÃÐÍÊ»ÌÍ ¦˜¾ÄÈÂɾϺ¾ÜÀ½ÕÌÔÜ«ÈÉÂÆоËÜ ÂͺÑÅÁÂÔÜȾÉÌÏÆøÏܫվоÜÑÌÖɞÕÆ ÐÑÌËÜÜÍ»ËÑÌÖÔܽÀÌÔÜÐÑÌÜÍ»ËÑÆÌÖÊÜ–Ü ˜¾ÄȸÉÓÜÃÌÏ̽ÐÂܾͻÜʸоÜÆÐÌÒÂÏ ÊÆȹÜÊ;Ê;ÈÌʞÉÉÆËÅÜÐӿϾÈÌþ ˸ɾÜȾÆÜÐÕÌɺ¾×ÂÜÄƾÜ˾ÜÊÌÖÜÐ͞ÐÂÆÜ Ñ¾Ü˽Ͼܤ•Æ׺ÈÂËÜÊÍÌÊÍ¥ÜÐȞÂÆÜ ÌÜÑ׺Ñ×ÆÈ¾Ô ܉¸Ï¿ÆϾËÜ;ÄÓʸËÅÜ ÊͽϾÜȾÆÜÊÂѾÉɾÄʸ˾Ü;ѾўÈÆ¾Ü £ÐÆÑÐÆÊͺÂÏÜÌÖËÑÜȾÍÌўÑÂË Ü¡Ü È¾ÑžÉÌÄÌÔܸÄϾÃÂÜÜÂÖÏΠܾÉÉžÜ ÊÂÜÕϸÓоËÜ ÜÕÓϺÔܾͻÁÂÆÇÅܘ¾ÆÜ Ò¸ÉÓ ÜľÊÎÑÌ ÜÊÂÆÎÐÓܸÇÌÁ¾Ü;Ϟ ÐѾÐÅÔ܅ÌÆÌÔܾÈ̽ÂÆ܅¾ÍÌÖÑй¦Ü ™ÍÏÌÐўÜÐÑÌÖÔÜÁÅÊÌÐÆÌÄϞÃÌÖÔ Ü £ÐÆÑкÉÕÂËÜÊÂѾÊÃƸÐÑÅÈÂÜÐÂÜÈ¾É¹Ü ÀÆÉÆȾÑ×̽ÜȾÆܺÍÂܸ˾ÜÐÓÏ»ÜÓϾº¾Ü É»ÄƾÜÄƾÜѾÜʸÑϾÜ€È̽ÑÂËÜÊ͹ ÕÑÂËÜÈÉÍ ÜʲܸÃÑÖÐÂÜÕɾ͞ÑÐÂËÜ ¿¾ÐȾËÑ̽ÏÂË ÜÁÅɾÁ¹ÜÃÑÌÖÜÐÌÖ Ü ¿¾ÐȾËÑ̽ÏÅÜÊÌÖ ÜȾÆÜÊÂÜȾÉÌѽÕÆ ÐÂܶѾËÜʺ˾ÊÂÜ»ÊÓÔÜÊ»ËÌÆ ÜĸÉÆÌÜ ÑÅÔܸÈÌÀÂÜоËÜʾÄÆÌ˸׾ÜÈÏÆÔܘϾÃÑÜ ÈÆܞÏÕÆÐÂÜ×ÅўÂÆܤŸÑ¾ÔÜÍÌɺÑÆÐÂÜ ÍɞÑÂËÜÑÐÌÖמÊÂË¥¦Ü£ÌÜ˾ÜоÔÜ ÐÑÅϺÇÌÖÊÂÜÍÌÉÆÑÆȞÜÈÌÐѺ×ÂÆ܎˾ ÄȾÐÑÆȞÜÁÂÐʽÑÅȾܟ¾Ü;ϾÕÓ Ï¹ÐÌÖÊÂÜÐÑÅܓ¸ÏʾÕÑÜѾÜÁÆȾÆÎÊ¾Ñ¾Ü ÑÌÖÜÑкÍÌÖÏÌÖÜÄƾÜ˾ÜÃÑƞÇÌÖËÂÜ »ÍɾÜʾ×ÆÈ̽ÜÕ¾ËÄÈÜ»¿ÂÏÜȾÆÜ˾ÜʾÔÜ ÍÌÖɹÐÌÖËÂÜѾÜÑϽÍƾÜȾϾ¿žÈÆ¾Ü ÄƾÜÑϽÍƾÜȾϾÞÈƾܟ¾ÜȞÒÌËѾÆÜ ÌÆ܎ÈϺÑÂÔÜʾÔÜÐÂÜ»ÉÂÔÜÑÆÔÜÌÏÂк¿ÆÂÔÜ €ÂÏʾ˺ÁÂÔÜÑÌÖϺÐÑÏÆÂÔÜȾÆÜÐÂÜ»ÉÌÖÔÜ ÑÌÖÔÜÐ;Ë̽ÔÜÄÂÊÆÐѸÔÜÉÌÖȞËÆÈÌÖÜ ¾ÖÑ̽ÔÜÊÂÜѾÜÐÌлËƾÜȾÆÜÑÌÖÔÜ É¾ÏÖÄÄÆÐÊÌ½Ô ÜÍÌÖÜÒ¾Ü×ÅѹÐÌÖËÜÑÆÔÜ ÖÍÅÏÂкÂÔÜÑÌÖÔÜѾÜȾÉÌȾºÏƾܟ¾Ü ȞÒÌËѾÆÜÌÆܾÈϺÁÂÔÜʾÔÜÐÂܻɾÜÑ¾Ü ÊÂѾÉɾÄʸ˾ÜֿϺÁƾÜÍÌÖÜÒ¾ÜʾÔÜ ÍÌÖɹÐÌÖËÂÜÄƾÜ˾ÜÂÍÆÊÌÉÖËÒºܻÉÅÜ ÅÜÂÉÉÅËÆȹܽ;ÆÒÏÌÔܟ¾Ü¾Ë¾¿ÆÎ ÐÌÖÊÂÜѾÜÐÑϾѻÍÂÁ¾ÜÐÖÄȸËÑÏÓÐÅÔÜ

 ݚ¿ÐÒ»Í× Ý¢×ŸÑÇÅÉÒÍÌ

ÐÑÆÔÜÂÉÉÅËÆȸÔÜÖÍÅÏÂкÂÔÜÄƾѺÜÑÌÖÔÜ ¸ÕÂÆÜɺÀÂÆÜÑÌÜÐÍÌÏܙÌÖÜÐѺÉÌÖËÂÜ ÂÍÆÐÑÌɹÜÊÂÜ˸¾Ü¾ÆѹʾѾ¦

ݚ¿ÐÒ»Í× Ý…¿Ð»ÑÇ …¾ÏºÐÆ ÜžÉÉÌÔܾ¸Ï¾ÔܙÂÜÑÌËܟÆÈÌÉžÜ È¾ÆÜÌÜÍÆÌÜÐÃÆÕÑÌÈÎÉÅÔÜվɾÏÎËÂÆÜȾÆÜ ÇÂÈÌÉɞܔÄÎÜվɞÏÓоÜÑ»ÐÌÜÍÌɽ Ü ÍÌÖÜ͹ÄÂÜվʸËÌÔܸ˾ÔÜʹ˾ÔÜÍÌ Á¹É¾ÑÌÜȾÆÜÁƞÁÏÌÊÌÔÜ©¾É¾ÉºÜÑÌÖÜ ‚¾ÜǾ˾ÍƞÐÓܾͻÜÑÅËÜÂÏÕ»ÊÂËÅÜ Â¿ÁÌʞÁ¾ÜÑÅËÜÈÓÉÌÍÆɾɺܟÆÈÌÉžÜ ÊÂÜÖÍÌÁ¸ÕÑÅÈÂÜÊÂÜоÊ͞ËƾÜȾÆÜʾ½ ÏÌÜÕ¾¿ÆžÏÆÜÏÂÑк˾ܭܾͲܾÖѹÜÍÌÖÜ ÑÌÖÜ͹ľÜÍÂÐȸÐÆܭܾ˾ÊÂÊÂÆÄʸËÅÜ ÊÂÜÄÈ¾×»×¾Ü¹Ñ¾Ë ÜȾÆܾÖĞܾͻܸ˾ËÜ ÄȾÐÑÏÓʸËÌÜľ½ÏÌÜÍÌÖÜȾҞÏÆÐÂÜ ÅܘžÏɾ ܾÉɞÜÊÂÑϞÂÆÜÑÌÜÐÑÖÉ Ü ·ÐÑÂϾÜÞľÊÂÜÃÌËѽÜÊÍÌÖȺÑÐÂÔÜ ÐÂܸ˾ÜȾÑоϻÉÆ ܘ¾ËÌËÆȞܾÖÑ»ÜÑÌÜ ¸ÁÂÐʾÜÍÂÏÆɾʿžËÂÆÜȾÆÜÉÆÓʸËÌÜ ÑÖϺÜʸо ܾÉɞ Ü»ÍÓÔÜÊÌÖÜÂǹÄÅÐÂÜ ÌܺÁÆÌÔÜÌܾÏÕÆиÃܻѾËܹÏÒÂÜ˾ÜÊÌÖÜ ÈžËÂÆÜÑÆÔܾÍÌÉÌĺÂÔÜÑÌÖ Ü͸оÊÂÜÁÖ

ÐÑÖÕÎÔÜÐÑÆÔÜÑϽÍÂÔÜÑÅÔÜÄϾ¿Æ¸Ï¾ÔÜ ŸÆÈÌɞÜÍÌɽÜľÖÏ»ÃÏÓËܫþÄÂÜ ÑÌÜÈÂÞÉÆÜÑÌÖÜľ½ÏÌÖÜȾÆÜÑÅÜϾÕÌ ÈÌȾÉƞÜÍÌÖܺվܾùÐÂÆÜÐÑÌÜÁÆÈ»Ü ÊÌÖÜÍƞÑÌܤ‰²ÜÂÜÍÉÂËÜËÑÂÜÃÓÐû촆 ”ºË¾ÆÜÄÂʞÑÌÜÃÎÐÃÌÏÌ ÜÐÕÌɺ¾ÐÂÜ š¾ÄÅѻܾÃÏÌÁÆÐƾȻÜ£ÌËÜ¸Õ¾Ð¾Ü ¸Ë¾ÜÁºÓÏÌÜÊÂÜÑÅËܘžÏɾ܀½ÏÆÐÂÜÇ ʾÏÉ̽ÈÓÑÌÔÜÄƾÜÐÖ˸ËÑÂÖÇÅܔÄÎÜ ÑÌËÜÕѸËÆоÜÑÂÉÂÖѾº¾ÜÐÑÆÄʹܙÂÜÑ¾Ü ÁžÕÑÖɾܤŸ²ÜÖÑÆÉÆ׸Ü;ÔÜÉÂÜËѾÈѽÉÜ ËѲ܎ÃÏÌËѺѥܙÅÜÕÏÅÐÆÊÌÍÌƺÑÂÜ ÑÌÜÁžÕÑÖÉÌÜÑÅÔ܎ÃÏÌÁºÑÅÔ ÜÊÌÖܺÍÂÜ

❛❛ ❜❜

¬ËËÎÖéÓÀÉÈÃÄ¿ÄÈ éŸËËÎÖé ÏÀÔÀ¼ÍÄÈéÓÎéÓÙÄÓéËÀÆʨ

…ºÐÓÜÐÑÅËÜ;ÑϺÁ¾Ü53! ܞÆÜɾ¿ÜÄÆ Ì֦܅ÌÉɹÜÐÖÄȺËÅÐÅÜ«ÐÈÖÀ¾ÜȾÆÜ ÃºÉÅоÜÑÌܸÁ¾ÃÌÔܻѾËÜȾѸ¿ÅÈ¾Ü ¾Í»Ü¾ÂÏÌÍɞËÌܖÜͺÐоܹѾËÜÃϸ ÐÈƾÜȾÆܾȻʾÜÊÌÖÜÊÖϺ×ÓÜʾ×̽ÑÜ ‚¾ÜÒ¸ÉÓÜ˾ÜÆÐÕÖÏÆÐÑÎÜ»ÑÆÜÁÂËܸÕÂÆÜ ÍÂÑϸɾÆÌÜÑÌ܎ÆľºÌÜȾÆÜÁÂËÜÒ¾ÜÊÂÜ ÍÆÐѽÂÆÜȾ˺ÔÜ ƒÂÖÈ»ÔÜ¡ºÈÌÔÜоËÜÐͺÑÆÜÊÌÖܘÆÜÂÍÂÆ Á¹ÜÂÄÎܹÊÌÖËÜȾÆÜÍÆÌÜÉÂÖÈ»Ô ÜÊÂÜÍÆÌÜ ¿¾ÏƞÜÍÏÌÃÌϞ ÜÄƾÜÊƾÜÐÑÆÄʹÜÊÍÂÏ Á½ÑÅȾÜȾÆÜË»ÊÆоܻÑÆܹÊÌÖ˾ÜÌÆÈÌ ÁÂÐÍ»ÑÅÔÜÈÆܸÐÑÂÆɾÜÑÅܙÆиÉÜÐÑÌËÜ ÇÂËÎ˾܅¹ÄÂÜ£ÅËܸ¿Ä¾ÉÂܽÐÑÂÏ¾Ü ¾Í»ÜÜÎÏÂÔÜÅÜÀÖÕÌÉ»ÄÌÔÜÑÅÔܨ͞ ÈÌÖÂÔܾÖѸÔÜÌÆ܎ÊÂÏÆȾ˺ÁÂÔܘ¾ÉžÜ ÊÌÖܸÉÂÄÂÜÅÜʾʞÜ˾Ü͞ÏÓÜ;Í̽ÑÐÆÜ ¾Í»ÜÑÌËÜÑ»ÍÌÜÊÌÖܖÜÁÆÈƞÜÊÌÖܿĞ×ÂÆÜ ÄÉÎÐоܻѾËÜÑÅÔÜɸÓÜ˾ÜÈϾўÂÆÜÑ¾Ü Õ¾ÏÑƞÜÄƾÜ˾ÜȞËÓÜÍÏ»¿¾ÜѾÜÉ»ÄÆ¾Ü ÊÌÖܙ;ϞÈÜÍÌɽÜÈÌÖÉܾÉɞÜȾÆÜ Ñ׸ËÑÉÂʾË܅¾ºÇ¾ÊÂÜϞÄÈÊÍÆÜȾÆÜ ÊÂܞÃÅÐÂÜ˾Ü՞ÐÓܘ¾ÆÜÅÜ©ºÉ¾ÏÆܸÕÂÆÜ ÆÐÆÎÐÂÆܙ½ÑÅÜÑÅÔÜȾѸ¿ÅÈÂÜÊÂÏÆȸÔÜ ºËÑÐÂÔܙ»ËÌÜÑÅÔܟѻϾÔܺ˾ÆÜ¾È»Ê¾Ü ÐÂÜÐѽÐÅÜ ¶É¾Ü͹ľËÜȾɞÜ͞ËÑÓÔÜ©»ÏÂÀ¾ÜȾÆÜ ÑОÊÆÈÌÜÊÂÜÌÊÌÄÂ˺Ô܁ÂÜËѾÈÜÕÌÖÜ ÄÈ»ÌÖÔÜÑÌÖÜÍÌѾÊƞ¦Ü˜¾ËºÔÜÁÂËÜÊÌÖÜ ÈϞÑÅÐÂÜȾȺ¾ÜÍÌÖÜҾܺʾÆÜÂɾÐÑÆ È»ÔÜÐÑÌܘÖÍÏƾȻ ÜÐÑÌ܉ÈÌÍƾ˻ ÜÐÑ¾Ü ÂÉÉÅËÌÑÌÖÏÈÆȞÜȾÆÜÐÂÜ»ÍÌÆÌܞÉÉÌÜ Ò¸Ê¾ÜÍÏÌȽÀÂÆÜÐÑÌÜÊÂѾǽܶÍÓÔÜ ÂºÍÂÜȾÆÜÌÜúÉÌÔܙ;ϞÈܤ™ÍÅÜÃɸ ÇÆÊÍÉ ÜɞÆÈÜÄÆÌÏÜÄÌÖ»ÏÈÆËÄÈÜÍÅÍÉ¥Ü Ÿ¾ÜºоÆÜÂɾÐÑÆÈ»ÔÜоËÜÑÌËÜÂÏľ׻ ÊÂËÌÜɾ»ÜÐÌÖܹÜÑÌËÜɾ»ÜÐÌÖÜÍÌÖÜÑÌËÜ ÁÌÖɽÌÖË܁ÂËÜǸÏÓÜÍÎÔÜÑÌÜÂËË» ÅÐÂÜ™Í¾ÏžÈ ÜÑÌÖܺ;ܾȻʾÜȾÆÜ ÌÆܘ̽ÏÌÆÜʾÔÜÒ¾ÜĺËÌÖËÜÂɾÐÑÆÈ̺¦Ü šÉÂÇÆÈÆ̽ÏÆÑƦÜÍÌÖÜɸʦ

U[FOI!MZDPTDPN


11.03.2010  

topontiki,arxeio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you