Page 1

•ÁÃÎÌÀÃÀÓÕ͆ÀÔÕÍ 

ÅÎÑÄÖÓÎÍ×ÑÎÍÎ

Š—š•£• ƒ•¥¢

š•„—†•š†¥—†£˜„˜¢ª¥˜š—|›™—›˜Š˜Š ª£˜ ¢ª «„ ‚£˜¥—„XXXUPQPOUJLJHS

šÇÍÓÎןÒÄÓÄ

š•«£˜¥•„¢Š†£˜„˜¢ª›¥ •˜Š¥¢ª†¢˜™¢ ¢š˜™ž 

•†£¢Š›¢£"

<ԍ©§¬Ÿ ŸÊÕÂØÐÍÓÁÜ

•ËÁÄÓÈʽ$% ÊÀ¼ÄÈÅÎÑÎÅØƟÃÄÖ

9 κορυφαία θεατρικά έργα Š—š•£

ŠÓÇ͏ԻÍÀ

ŠÓÇÍÄÏÀÑ×¼À

✓¬ÔÆÌÔצßÊÎÍÐÞÇÀ×ÓÍØÍÆÓÙÂÊÐÆÙÊÞ×Ö

✓Ê×ÎÀÝÊÎÔÓÃÒÆÙÆœÑÑÁÓÛÓÕÔÞÀÇÌÆÑÆÓÉÎØ ÊÞ×Ö­ÒÆÅ×Æ®ØÙÎÜÙצÕÊßÊÜÙÍÜœÑÇÊÙÂÆÜ✓ÖÜÀËÙÆØÊÍ ÐÞÇÀ×ÓÍØÍØÙÔÓÕÑÍ×ÔËÔ×ÎÔÉÃÙÍÒÞØÙÁ×ÎÔ ˆ¾Å

„ÎØʼÀšÈ×ÀËÎÏοËÎØ ¦¢×ÕÑÈÒ̽Öº×ÄÈƼÍÄÈÓ½ÒÎ4.4§

™ª”•£ —Š—

€ÊÀÙÐÍÎØÍéÓÈÖé ¦ÌÄÓÀÑÑØÔ̼ÒÄÈÖ§é ÏÑÎÒÃÎÊÐÍÓÀÖé ÍŸÒÓÀÒÇ ˆ¾Å 

‚

—éÁÀÔÌÎËÎƼÀé ÓÕÍéÓÎÌÄÀÑ×ÐÍé ¼ÒÀéÏÎØéÏÄÑÍοÍé ÓÇéÁŸÒÇ ˆ¾Å 

ƒ•ŠŠ„¢ ˜™—

¸ËÎÈéÄÍÀÍÓ¼ÎÍé …ÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎØé ÌÄéŽÍÓÎ

ÓÀééÄÊÀÓéÄØÑÐ ˆ¾Å

•™™„—Š˜

¢Ì½ËÎÆÎéÆÈÀéÒÓ»ÑÈÉÇé ÓÇÖéÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖé ÅÓȟ×ÍÎØÍéÎÈé ÃÄÒÏÎӟÃÄÖ ˆ¾Å


ŠÓÎÓÒÀÊ¥Î†¢ ¥˜™˜

.†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ

‚ÈÀÁŸÒÓÄŠ»ÌÄÑÀ

WŠ•„

„ÎØʼÀšÈ×ÀËÎÏοËÎئ—•Ë˟ÃÀº×ÄÈÌÈÀ ÄÏÈÅÀÍÄÈÀʽÓÇÓÀÊÀÈÌÈÀÌÈÙºÑÈÀÏÎØÃÄͺ×ÄÈ ÍÀʟÍÄÈÌÄÓÇÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÊѼÒÇ—ÌÈÙºÑÈÀ ÓÇÖÌÄÄÍÎ×ËļÒĽËÀÓÀÄϼÏÄÃÀŽÒÓÈÖÒØÌÏÄ ÑÈÅÎÑºÖ ÒÓÇÍÄÈʽÍÀÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÀÈÒÔÇÓÈʟ ¸ÒÎÆÈÀÓÇÍÊѼÒÇÏÎØÏÄÑ͟ÌÄ ÏÈÒÓÄ¿ÕÏÕÖ ÌÏÎÑļÍÀÌÀÖÎÃÇÆ»ÒÄÈÊÀÈÒÄÊÀË¿ÓÄÑÀ ½ÏÕÖ ÊÀÈÎÏÎÈÎûÏÎÓÄŸËËÎÏѽÁËÇÌÀÏÎØÁŸÙÄÈ ÓÎØÖÀÍÔÑÐÏÎØÖÒÓÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÍÀÒÊÄÅÓοÍ »ÍÀÀÆÕÍÈÒÓοͧ

W

Š•„

W

Š•„

W

Š•„ÏºÍÀÍÓÈÒÓÈÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖΊª£˜–ÏÑÎÁŸË ËÄÈÓÇÍÊÑÈÓÈÊ»½ÓÈÓÀÊØÁÄÑÍÇÓÈʟ̺ÓÑÀ ÎÃÇÆοÍÒÄÅÀ¿ËÎÊ¿ÊËοÅÄÒÇÖ ÎÎÏμÎÖ ÌÏÎÑļÍÀÒϟÒÄÈ̽ÍÎÌÄÓÇÃÇÌÈÎØÑƼÀÒØÍ ÔÇÊÐÍÀ͟ÏÓØÉÇÖÊÀÈÌÀÊѽ×ÑÎÍÎÎѼÙÎÍÓÀ ÌļÕÒÇÖÓÎØÄËËļÌÌÀÓÎÖ™ÀÈÒØÆÊÑÎÓļ•ÏÈ ÓÑÎϺ֏ÆÐÍÀÒÓÈÖÓÎÏÈʺÖÊÀÈÊËÀÃÈʺÖÓÎØ ÎÑÆÀÍÐÒÄÈÖŠÓÇÒÊÇÍ»ʺÑÃÈÒÀÍÓÎ×ÄÈÑÎÊѽÓÇÌÀÆÈÀÓ¼ ÄÑÌÇÍÄ¿ÓÇÊÀÍÀÑÈÒÓÎÓÄ×ÍÈʟŠÓÇÙÕ»ÇÄÍ ҟÑÊÕÒÇÀØÓÐÍÓÕÍѽËÕÍÃÄÍÏÑÎÛÏÎÔºÓÄÈ ϟÍÓÀÄÏÈÃÎÊÈÌÀÒ¼ÀÏ½ÓÎÍÔÇËØʽÏËÀÍ»ÓÇ ÒÓÀÀÔÇÍÀÚʟÔºÀÓÑÀ ÄÏӟÆØÍÀÈÊļÀÒ¿ÌÁÎËÀ ÄÉÇÆοÍÓÇÍÏÑÎÒÕÏÈÊ»ÓÎØÖÃÈÀÃÑÎÌ»„ÈÓ½ÊÀÈÏÎËØÒØËËÄÊÓÈʽ ÓΛÄÒÓÈÁŸËÔÇ ÍÐÍÊÀÈ•ÏÈÃÀ¿ÑÎØÀÍμÆÄÓÀÈÒÄÏÈÎÌÀÙÈʺÖ ÄÏÈËÎÆºÖ ÃÈÀÓÇÑÐÍÓÀÖ½ÌÕÖÓÇÅØÒÈÎÆÍÕ̼À ÓÎØÊÀÈ ÏÀѽÓÈןÍÄÈÓÀÌÄƟËÀÎͽÌÀÓÀÆÈÀ źÓÎÖ ÃÄÍÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀןÍÄÈÓÎÄÍÃÈÀźÑÎÍÓÎØ ÊÎÈÍο ÏÎغ×ÄÈÃÈÀÌÎÑÅÐÒÄÈÒÓÇÍÄϼ„οÊÎØ ÄÏÎ×»

WŠ•„

—•ÊÊËÇÒ¼ÀÓÇÖ•Ë˟ÃÎÖÀÏÎşÒÈÒÄÍÀ ÒØÍÄÈÒźÑÄÈÒÓÇÌÄƟËÇÏÑÎÒϟÔÄÈÀÓÇÖ ×ÐÑÀÖÌÄÓÇͺÊÃÎÒÇÄͽÖÎÌÎ˽ÆÎإΠ¦Î̽ËÎÆÎÓÇÖÀËËÇËÄÆÆ¿ÇÖ§ ½ÏÕÖÔÀÎÍÎ ̟ÙÄÓÀÈ ļÍÀÈÌÈÀÈúÀÓÎØšÇÓÑÎÏÎ˼ÓÇ ƒÄÎÊË»ÓÎØ ÏÎغ×ÄÈÀϽÓÇÍÏËÄØџÓÇÖ ˜ÄџÖŠØͽÃÎØÓÇÍÄØÔ¿ÍÇÓÕÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ ÓÇÖ•ÊÊËÇÒ¼ÀÖ

¬Ì¿ä¿Î¼äÒ¿ä¿Î»Ó¿Ì¿éÓÎØéÍÄÎÄËËÇÍÈÊοé ÊÑÀÓÈüÎØéļÍÀÈé½ÓÈéÒÓÈÖé̺ÑÄÖéÌÀÖ é ÏÎØéÇé×ÐÑÀéÁѼÒÊÄÓÀÈéÀÍÓÈÊÄÈÌÄÍÈʟé ÒÓÎé×ļËÎÖéÓÎØéÆÊÑÄÌο éÄÓºÔÇéÄÊé ͺÎØéÓÎéÙ»ÓÇÌÀéÓÇÖéÄÊÊËÇÒÈÀÒÓÈÊ»é ÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖéÊÀÈéÀØÓ» éÇéÌÈÊÑ»é»é ÌÄƟËÇ éÄÌÅÀͼÙÄÓÀÈéŸÅÀÍÓÇé¥ÎØé „ÄÍÎÅÐÍÓÀéšÏÑÎØÍÓٟÊÇéW ÏÂÈÞ ™ÃäÒÆ䈾ÌÍÂÍä˜ÍÐ×ĺÕéÓÇÖéÇÖé šÀÑÓ¼ÎØ éÎÈéÇƺÓÄÖéÓÇÖé•ØÑÕÙÐÍÇÖé Ò¿ÒÓÇÒÀÍéÄϼÒÇÌÀéÓÇÍé•Ë˟ÃÀéÒÓÎé  ¥é—é×ÐÑÀéÁÀüÙÄÈé½ÏÕÖéº×ÄÈé ÏÑÎÊÀÔÎÑÈÒÓļéÀϽéÓÈÖéÀÆÎѺÖéÊÀÈé ÓÎØÖéÊÄÑÃÎÒʽÏÎØÖéÀϽéÓÎéÊÀʽé ÒÓÎé×ÄÈѽÓÄÑÎé¢éÎÈÊÎÍÎÌÎ˽ÆÎÖé éÀÍÀËØÓ»ÖéÇÌ»ÓÑÇÖé™ÀٟÊÇÖé ÄÌÁÀÔ¿ÍÄÈéÒÓÎéÔºÌÀéW ÏÂÈÞ ¤¿äÒØÇ˞ÌÇ¿äÒÆÕäÉ×À¹ÐÌÆÑÆÕé Ò×ÄÃȟÙÎØÍéÍÀéÁƟËÎØÍéÒÓÎéÒÅØѼé ÓÎØé×ÑÇÌÀÓÈÒÓÇÑÈÀÊοéÓÙ½ÆÎØéÓÇÍé ÀʼÍÇÓÇéÏÄÑÈÎØÒ¼ÀéÓÕÍéÀÒÅÀËÈÒÓÈÊÐÍé ÓÀÌļÕÍéÊ¼ÍÇÓÀ éÄÏÀÆÆÄËÌÀÓÈÊμé ×ÐÑÎÈ éÆÑÀÅļÀ éÊÀÓÀÒÓ»ÌÀÓÀ é ÆÊÀџ٠éÉÄÍÎÃÎ×ļÀéÊËÏéÔÀéÌÏÎØÍé ÒÓÎé̟ÓÈéÓÕÍéÄÏÈÓÇÃļÕÍé”λÔÄȟé ÌÀÖéW ÏÂÈÞ ¬Ì¿Õä̹ÍÕäËÆÖ¿ÌÇÑ˼ÕéÆÑÀÅÄÈÎÊÑÀÓ¼ÀÖ é ÌÄé½ ÓÈéÀØÓ½éÒØÍÄϟÆÄÓÀÈ é ÃÇÌÈÎØÑÆļÓÀÈéÒÄéºÍÀÍéÓÎ̺ÀéÏÎØéº×ÄÈé ÃØÍÀÓ½ÓÇÓÄÖéÄϺÍÃØÒÇÖéÀÍÄÉÀÑÓ»ÓÕÖé ÓÇÖéÊѼÒÇÖéÒÓÎÍéÓÎ̺ÀéÓÇÖéÀÈÎËÈÊ»Öé ÄͺÑÆÄÈÀÖ éÎéÎÏμÎÖéƼÍÄÓÀÈéºÓÒÈé ÀÏÎÊËÄÈÒÓÈÊ»éØϽÔÄÒÇéÓÎØéÇÌÎÒ¼ÎØé W ÏÂÈÞ ˆÒÆäÂÃÉ¿ÃÒ»¿äÒÍ×ä³ éÇéÓ½ÓÄé ÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖéÓÇÖé”ÑÄÓÀͼÀÖé ÁÀѽÍÇ邟ÓÒÄÑéļ×ÄéÌļÍÄÈéÒÓÇÍé ÈÒÓÎѼÀéÕÖéÇéÇƺÓÈÃÀéÏÎØéÃÄÍéüÒÓÀÙÄé ÍÀéÃØÍÀÌÈÓ¼ÙÄÈéʟÔÄéÄØÑÕÏÀÚÊ»é ÃȟÒÊÄÂÇé™ÎÑØÅ»ÖéÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØéÍÀé ÄÏÈÁŸËÄÈéÓÀéÁÑÄÓÀÍÈʟéÒØÌźÑÎÍÓÀé ¬ÉÈÀéÒØÍÄ×¼ÒÓÑȟéÓÇÖéÀÏÎÃÄÈÊÍ¿ÄÓÀÈéÇé ÅџÎØé¬ÆÆÄËÀéW ÏÂÈÞ –äÎÊ¿Òû¿ä˜Ê¿×ÓËÏÌÍÕäÒÓÎ険ÍÓÑÎé ÓÇÖéÔ»ÍÀÖéļÍÀÈéÒØÍÃÄÃÄ̺ÍÇéÌÄé ÓÇéÔÄÒÌÈÊ»éÏ˺ÎÍéÔÑÇÍÕüÀéÓÕÍé ÃÇÌÎÒ¼ÕÍéØÏÀËË»ËÕÍ éÎÈéÎÏμÎÈé ÌÀÙÄ¿ÎÍÓÀÍéÒÓÇÍéÄÍé˽ÆÕéÏËÀÓļÀé ÊÀÈéÌÄéÊËÀØÔÌοÖéÙÇÓοÒÀÍéÓÇÍé ÄÏÀÍÀÏѽÒËÇ»éÓÎØÖéÒÓÎÍéÃÇ̽ÒÈÎé ÓÎ̺Àé‰ÓÎéÈÒÓÎÑÈʽéÌÀÖéÃÈÒºËÈÃÎé W ÏÂÈÞ 

W

Š•„

W

Š•„‚¿ÎÌ»ÍÄÖÌÄӟÓÇͺÍÀÑÉÇÓÇÖüÊÇÖ ÆÈÀÓÇÃÎËÎÅÎͼÀÓÎ؏˺ÉÀÍÃÑÎØ ÑÇÆÎѽÏÎØËÎØ º×ÄÈÄÏÈÓÄØ×ÔļÓÎÄÉ»Ö À ϟÄÈÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀÊÐÖ¦ŸÏÀÓǧÀÅο ÆÈÀÓÇÍ ÏËÄÈÎͽÓÇÓÀÓÕÍÏÎËÈÓÐÍ ÄÈÃÇÒÄÎÆÑÀżÀ ļÍÀÈÀØӟÏÎØļÏÀÍÄÓÀÊÀ͟ËÈÀ™ÀÈÓÀ ÊÀ͟ËÈÀļÍÀÈÌÀÊÑȟ ÏÎË¿ÌÀÊÑȟÀϽÓÇÍ »ÒØ×Ç›ÕʼÃÀÈÀÓ¼ÃÄÍÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈļÓÀȺÍÀŸËÌÀ ÒÓÇÒÕÅÑÎÍÈÒÓÈÊ»ÊÀÈÀÍÓÈÄÆÊËÇÌÀÓÈÊ» ÏÎËÈÓÈÊ»ÓÕÍÄËËÇÍÈÊÐÍÊØÁÄÑÍ»ÒÄṌÈÀÓ¼ ÀØÓ»ÇÄÌÌÎÍ»ÌÄÓÇÍÏÄÑÈÔÕÑÈÎÏμÇÒÇ ÓÇÍÄÉÀÔ˼ÕÒÇÊÀÈÓÇÍÀÏÎɺÍÕÒÇ ¢”ÀÒ¼ËÇÖ¥ÙÕÑÓٟÓÎÖÔºÓÄÈÓÎØÖ ÏÑÎÁËÇÌÀÓÈÒÌοÖÓÎØÀϽÓÇÍÊÀÑÃȟÓÎØ ÏÑÎÁË»ÌÀÓÎÖ


¥Î†¢ ¥˜™˜

◆◆◆ 5PÔºÌÀ

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

❛❛

šº×ÑÈÓºËÎ֏ÏÑÈ˼ÎØÒÓÀ׺ÑÈÀÓÎ؆ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ❜❜

•ËÁÄÓÈʽ$%3PN ÌÄ­ËËÇÍÄÖÅÎÑÎÅØƟÃÄÖ



ØÓ»ÓÇÅÎџÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈÓÇÌÈ ÌοÌÀÒÓįÀÍÓ¼ÍÀÓÇÍÀÍÀÔÄ ÌÀÓ¼ÙÎØÌįÓÇ͏ÆÆÄËÈÊο

ËÀšºÑÊÄË—ÊØÁºÑÍÇÒÇ ÄÃÐ ÊÀÈÓÑÄÈÖÌ»ÍÄÖ ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØ ÍÀÄÍÓÎϼÒÄÈ­ËËÇÍÄÖÅÎÑÎÅØƟÃÄÖÏÎغ×ÎØÍ ¦ÌÀ¿ÑÄÖ§ÊÀÓÀÔºÒÄÈÖÒÓÎÍÅÎÑÎËÎÆÈʽÏÀџÃÄÈ ÒÎÓÇÖ•ËÁÄÓ¼ÀÖ º×ÄÈÀÏÎÃØÔļÒĺÍÀÍÀÆÐÍÀ ÀʽÌÇÊÀÈÌÄÓÇÍÄÌÏËÎÊ»ÌØÒÓÈÊÐÍØÏÇÑÄÒÈÐÍ ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÄÉÀÒÅÀ˼ÒÄȺÍÀ$%3PNÌÄÏÄ ѼÏÎØÎͽÌÀÓÀÈÃÈÕÓÐÍÏÎغ×ÎØÍÊÀÓÀ

ÔºÒÄÈÖÌÀ¿ÑÎØ×Ñ»ÌÀÓÎÖÒÄϺÍÓÄÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ ÄËÁÄÓÈʺÖÓџÏÄÙÄÖ —ÊØÁºÑÍÇÒÇÊÀÈÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀÒÓÄ˺×ÇÓÕÍ ØÏÎØÑÆļÕÍ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍÊÀȆÑÎÒÓÀÒ¼ÀÖÓÎØ †Î˼ÓÇÌÏ»ÊÀÍÒÓÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÀØÓ»ÆÈÀÓÇÍÀÆÎ џÓÎØÏÎË¿ÓÈÌÎØ$%ÌÄÓÀÎͽÌÀÓÀÓÕÍ•ËË»ÍÕÍ ÅÎÑÎÅØƟÃÕÍÀÊÎËÎØÔÐÍÓÀÖÓÎÍÃѽÌÎÏÎØ ļ×Ä×ÀџÉÄÈÇÆÄÑÌÀÍÈÊ»ÊØÁºÑÍÇÒÇÒÓÈÖÀÑ׺Ö ÓÎغÓÎØÖ ½ÓÀÍÇšºÑÊÄ˺ÃÕÒÄÏџÒÈÍÎÅÕÖ ÆÈÀÓÇÍÏËÇÑÕÌ»¦ÀÌÎÈÁ»Ö§ÒÄÏËÇÑÎÅÎÑÈÎýÓÇ ÏÎØļ×ÄÒÓÇÍÊÀÓÎ×»ÓÎØÓÎ$%ÌÄÓÀÎͽÌÀÓÀ ÓṌÄÑÌÀÍÐÍÅÎÑÎÅØƟÃÕÍ

¢ÏËÇÑÎÅÎÑÈÎýÓÇÖ Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÀÏÎÊËÄÈÒÓÈʺÖÏËÇÑÎÅÎѼÄÖÓÎØ ¦†§ ÇÄØןÑÈÒÓǺÊÏËÇÉÇÏÑκÊØÂÄÆ¿ÑÕÒÓÀ ̺ÒÀ˜ÀÍÎØÀѼÎØ ½ÓÀÍÒÄÄËËÇÍÈÊ»ÏÑÄÒÁļÀ ÄÆÊÀÓÄÒÓÇ̺ÍÇÒÄÄØÑÕÏÀÚÊ»×ÐÑÀÏÄÑÈ»ËÔÄÇ ÏËÇÑÎÅÎѼÀ½ÓÈØϟÑ×ÄȦÏËÇÑÎÅÎÑÈÎýÓÇÖ ÊÎÌÈÒÓ»Ö§ÏÎØÃÈÀÔºÓÄÈÏÑÎÖÏÐËÇÒÇ$%3PN ÌÄÓÀÎͽÌÀÓÀÏÄѼÏÎØ•ËË»ÍÕÍÅÎÑÎÅØ ƟÃÕÍ ÎÈÎÏμÎȺ×ÎØÍÊÀÓÀÔºÒÄÈÖÒÄÓÎØ˟×È ÒÓÎÍϺÍÓÄÄËÁÄÓÈʺÖÓџÏÄÙÄÖ ÎÈÎÏμÄÖ̟ËÈ ÒÓÀØÏÎËÎƼÙÄÓÀȽÓÈÉÄÏÄÑ͟ÍÄÓÀÃÈÒÄÊÀÓÎÌ Ì¿ÑÈÀÄØÑÐ —ÏËÇÑÎÅÎѼÀÄÒӟËÇÄÏÄÈƽÍÓÕÖÒÓÀÀÑ̽ ÃÈÀØÏÎØÑÆļÀ ½ÏÎØÒ»ÌÀÍÄÀ̺ÒÕÖÒØÍÀÆÄÑ Ì½Ö ÀÅοÓÎÊ˼ÌÀÆÈÀÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÀË˟ÊÀÈ ÆÈÀÓÇ×ÐÑÀÆÄÍÈʽÓÄÑÀ ˽ÆÕÓÇÖÓÑÀÆÈÊ»ÖÊÀӟ ÒÓÀÒÇÖÓÇÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ »ÓÀÍÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÃØÒÌÄͺÖ ÊÀÈÎÈÏȺÒÄÈÖÆÈÀÓÇË»ÂÇÀØÒÓÇÑÐÍ̺ÓÑÕÍ»ÓÀÍ »ÃÇÀŽÑÇÓÄÖ —ÄÉÀÒşËÈÒÇÓºÓÎÈÎØļÃÎØÖÒÓÎÈ×ļÕÍÀϽ ÓÇÍÏËÄØџÓÇÖÄËËÇÍÈÊ»ÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÔÀÌÏÎ ÑοÒĽ×È̽ÍÎÍÀÀÏÎźÑÄÈÒÇÌÀÍÓÈʟºÒÎÃÀ ÀË˟ÊÀÈÍÀÓÇÍÕÅÄË»ÒÄÈÏÎËÈÓÈʟ ÀÅοÇʼÍÇ ÒÇÀØÓ»ÔÀÌÏÎÑοÒÄÍÀÀÏÎÓÄ˺ÒÄȺÍÀÒÎÁÀ ѽ½ÏËÎÒÓÇÍÀϽÏÄÈÑÀÍÀÏÄÈÒÓļÇÊÎÈÍÕͼÀ½ÓÈ ÇÊØÁºÑÍÇÒÇÃÄÍËÀÌÁŸÍÄÈ̺ÓÑÀÌÎÍÎÌÄÑÐÖ ÏÑÎÒÀÍÀÓÎËÈÒ̺ÍÀÏÑÎÖÓÇÍÀÅÀ¼ÌÀÉÇÓÕÍÏÈÎ ÀÿÍÀÌÕÍÒÓÑÕ̟ÓÕÍÓÇÖ

ÍλÒÄÈÖ ÀͺËÀÁÀÍÒÓÄ˺×ÇÓÕÍØÏÎØÑÆļÕÍ ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍÊÀȆÑÎÒÓÀÒ¼ÀÖÓÎ؆Î˼ÓÇ ÏÎØ º×ÎØÍÆÍÐÒÄÈÖÊÀÈÏļÑÀÆ¿ÑÕÀϽÓÎÃÈÄÔͺÖÎÈ ÊÎÍÎÌÈʽºÆÊËÇÌÀ ÌÄÓÇÍÄÍÓÎË»ÍÀÃÇÌÈÎØÑ

ÒĺÍÀÍÌ»ÍÀÀϽÒ»ÌÄÑÀÊÀÈÀÅοÔÀº×ÄÈÎËÎ ÊËÇÑÕÔļÌÈÀŸËËÇÏÑÕÓÎÁÎØ˼À ÇÎÏμÀº×ÄÈ ÀÍÀËÇÅÔļÀϽÓÇÍÏËÄØџÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÊÀÈ ÒÓÇÍÎØÒ¼ÀÀÅÎџÓÎÍÄÉÄØÌÄÍÈÒ̽ÓÕÍÄËÁÄ

À¼ÓÇÌÀÓÇÖÏÀÑÎ×»ÖÀØÓÐÍÓÕÍÒÓÎÈ×ļÕÍÀϽ ÓÈÖÄËÁÄÓÈʺÖÀÑ×ºÖ ÄÍÇÌÄÑÐÍÎÍÓÀÖ½ÓÈÆÈÀÓÇ ×ÐÑÀÌÀÖØϟÑ×ÄÈÇÏÑÎÒÅÎџÓÎØ$% ÕÒÓ½ÒÎ ÔÀÏÑÎÓÈÌοÒÄÍÀϟÑÄÈÀØӟÓÀÒÓÎÈ×ļÀÄÏÈÒ»

Æ»ÒÎØÍÄÏÀÅ»ÌÄÓÎͦÏËÇÑÎÅÎÑÈÎýÓǧÆÈÀÍÀ ÃÈÀÏÈÒÓÐÒÎØÍÀÅ´ÄͽÖ½ÓÈØϟÑ×ÎØÍÓÀÒÓÎÈ×ļÀ ÀØӟÊÀÈÀÅ´ÄÓºÑÎؽÓÈļÍÀȺÆÊØÑÀ †ËÇÑÎÅÎѼÄÖÏÎØÃÄͺ×ÎØÍÄÏÈÁÄÁÀÈÕÔļ ˺ÍÄ ½ÓÈ ÒÄ ÏÑÐÓÇ şÒÇ ÃÈÀϼÒÓÕÒÀÍ ÏÕÖ Î

ÓÈÊÐÍÀÑ×ÐÍ ÎÈÎÏμÄÖÀÍÓÈÃÑοÍÒÄÀØÓ»ÍÓÇÍ ÏÑÀÊÓÈÊ» ÓÇÖ ÀÆÎџÖ ÏÀџÍÎÌÕÍ ¯ ½ÏÕÖ ÓÀ ×ÀÑÀÊÓÇѼÙÎØͯÒÓÎÈ×ļÕÍ ÆÄÆÎͽÖÏÎغ×ÄÈ ÎÃÇÆ»ÒÄÈÒÓÇÑ»ÉÇÓÕÍÒ׺ÒÄÐÍÓÎØÖÌÄÓÇÆÄÑ ÌÀÍÈÊ»ÊØÁºÑÍÇÒÇ ÇÎÏμÀº×ÄÈØÈÎÔÄÓ»ÒÄÈÓÇÍ

ÌÕÖ •ÈÃÈÊμÒÄÔºÌÀÓÀÓÑÀÏÄÙÈÊοÀÏÎÑÑ»ÓÎØ ÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÎØÍϟÍÓÕÖ½ÓÈÀØÓ½ÏÎØÅÎÁοÍÓÀÈ ÎÈÄËÁÄÓÈʺÖÀÑ׺ÖļÍÀÈÏÕÖÇÏÑÀÊÓÈÊ»ÀØÓ»ÔÀ ÌÏÎÑοÒÄÍÀÃÇÌÈÎØÑÆ»ÒÄȦÒ×ÎË»§ÊÀÈÍÀÄÍ

¦ÏËÇÑÎÅÎÑÈÎýÓÇÖ§ÄÊÏÑÎÒÕÏοÒÄÓÑÀÏÄÙÈʟ ÒÓÄ˺×ÇÏÎØÃÎØËÄ¿ÎØÍÒÄϺÍÓÄÌÄƟËÄÖÓџ ÏÄÙÄÖ ÓÀÎÏμÀÓÎÍļ×ÀÍÓÑÎÅÎÃÎÓ»ÒÄÈÌÄÓÀ ÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÀÒÓÎÈ×ļÀÊÀÈÓÎÍļ×ÀÍÄÉÎØÒÈÎÃÎÓ» ÒÄÈÍÀÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄØÔļÓÇÍÏÐËÇÒ»ÓÎØÖ

ÏÑÀÊÓÈÊ»ÀØÓ» ¥ÇÍÀÏÎÒÓÎË»ÀØÓ» Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÏËÇÑÎÅÎ ѼÄÖ º×ÄÈÀÍÀ˟ÁÄÈØÂÇ˽ÁÀÔÌÎÊØÁÄÑÍÇÓÈʽ ÒÓºËÄ×ÎÖ ÏÎØÃÈÄÊÏÄÑÀÈÐÍÄÈÀÍÄÏÈÒ»ÌÕÖÊÀÈÌÄ ÄÏÈÓØ×¼À¯½ÏÕÖÅÀ¼ÍÄÓÀȯÏÎË˺ÖÀÏÎÒÓÎ˺Ö

ÔÀÑÑ¿ÍÄÈÓÑÀÏÄÙÈÊοÖØÏÀËË»ËÎØÖÒÓÇÍ•ËÁÄ Ó¼ÀÊÀÈŸËËÎØÖÅÎÑÎËÎÆÈÊοÖÏÀÑÀÃļÒÎØÖÍÀ ØÏÄÉÀÈÑοÍÓÀÀϽÑÑÇÓÀÏÑÎÒÕÏÈʟÃÄÃÎ̺ÍÀ ÊÀÈÒÓÇÒØͺ×ÄÈÀÍÀÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈοͦÃÈÄÔÍļÖ ÃÇÌÎÏÑÀÒ¼ÄÖ§ ÏÑÎÒźÑÎÍÓÀÖÓÀÏÎË¿ÓÈÌÀ$%

¥ÄËÈʟ ̺ÒÕÄÏÀÅÐÍÌÄŸËËÄÖÌØÒÓÈʺÖØÏÇ

¥ÎÒÓºËÄ×ÎÖÀØÓ½ÃÈÀÓ¿ÏÕÒÄÊÀÈÄÏÈÒ»ÌÕÖÓÎ

ÒÓÇ×ÐÑÀÏËÄÈÎýÓÇ

◆ †ËÇÑÐÍÎØÌÄ ÄØÑÐ ÆÈÀÓÇÍÀÆÎџÓÎØ ÊÀÈÏÄÑȺ×ÄÈÎͽÌÀÓÀ &ËË»ÍÕÍÅÎÑÎÅØƟÃÕÍ ÌÄËÎÆÀÑÈÀÒÌοÖÒÓÇÍ •ËÁÄÓ¼À ÓοÂÎÖÓÕÍ ÎÏμÕÍÉÄÏÄÑ͟ÓÀÃÈÒ ÄØÑÐ ÄÍÐÀϽŽÑÎØÖÊÀÈ ÏѽÒÓÈÌÀÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀ ÄÈÒÏÑÀ×ÔοÍÒÇÌÀÍÓÈʟ ÏÎҟ ◆ ¸ËÎÓÎÏÀÑÀÒÊ»ÍÈÎ †ÐÖÇÊØÁºÑÍÇÒÇ ºÅÓÀÒÄÒÄÒØÌÅÕͼÀ ÌÄÓÎÍÌØÒÓÇÑÈÐÃÇ ¦ÏËÇÑÎÅÎÑÈÎýÓÇ ÊÎÌÈÒÓ»§

ÑÄÒ¼ÄÖÏÎغ×ÎØÍÀÒ×ÎËÇÔļÏѽÒÅÀÓÀÌÄ ÏÀѽÌÎÈÄÖØÏÎÔºÒÄÈÖ ºÆÈÍÀÍÎÈÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÄÖÃÈ ÀÒÓÀØÑÐÒÄÈÖÆÈÀÓÇÍ¿ÏÀÑÉÇÀØÓÐÍÓÕÍÒÓÎÈ×ļ ÕÍ­ÍÀÌÈÊѽÃļÆÌÀÎÍÎ̟ÓÕÍÏÎØýÔÇÊÄ

ÆÕͼÀÒÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇ

ÒÓÎØÖ­ËËÇÍÄÖÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄØÓºÖ»ÓÀÍÀÑÊÄÓ½ ÆÈÀÍÀÃÈÀÏÈÒÓÐÒÎØÍ¿ÒÓÄÑÀÀϽÓÈÖÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÄÖ



ÄÉÀÊÑÈÁÐÒÄÈÖ̺ÒÕÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ¢ÈÊÎÍÎÌÈ ÊÐͽÓÈÓÀÒÓÎÈ×ļÀÀØӟļÍÀȺÆÊØÑÀ¢ÈÏËÇÑÎ ÅÎѼÄÖ˺ÍĽÓÈÀÊÎËοÔÇÒÀÍÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÈÖ ÆÈÀÓÎÔºÌÀÓÇÖÀÌÎÈÁ»Ö ÇÎÏμÀº×ÄÈÒØÌÅÕÍÇ

Í̺×ÑÈÓÎÓºËÎ֏ÏÑÈ˼ÎØÇÄËÁÄÓÈÊ»Àϟ

ͺÄÖÍÎÌÎÔÄÓÈʺÖÏÑÕÓÎÁÎØ˼ÄÖ ÎÈÎÏμÄÖÒØÍÀ

ÍÓÇÒÇļÍÀÈÀÑÍÇÓÈÊ» ½ÏÕÖÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈ Ó½ÓÄÇÊØÁºÑÍÇÒÇÔÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÒÓÇÍÀÆÎџ ÓÎØ$%ÀϽÓÎͦÏËÇÑÎÅÎÑÈÎýÓǧÌÈÀÊÀÈÔÀ

ÍÓοÍÓÇÍÀÍÓ¼ÃÑÀÒÇÀÑÊÄÓÐÍÊÎÈÍÕÍÈÊÐÍÎ̟ ÃÕÍ ÃÄÃÎ̺ÍÎØ̟ËÈÒÓÀ½ÓÈ»ÃÇÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈ ‚Ç̽ÒÈÎÊÀȏØÓÎÃÈμÊÇÒÇ º×ÎØÍØÏÎÒÓļÏ˺

ÏѺÏÄÈÍÀÄÏÈÒÇ̟ÍÎØÌĽÓÈØϟÑ×ÎØÍÏÎËËμ ÒÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇ ÒÓÎØÏÎØÑÆļ΢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ

ÎÍÓÈÖÏÄÑÈÊÎ켅 ÀÅοÓÎÃÐÑÎÓÎ؆ŸÒ×À»ÓÀÍ ÊÀӟÏÄÓÒÎÊÎÌ̺ÍÎ •ÏÎ̺ÍÕÖÄÓÎÈÌÀÒÓļÓÄÍÀØÏÎÃÄ×ÔοÌÄÓÎØÖ ÅÎÑÎÅØƟÃÄÖÓÇÖ•ËÁÄÓ¼ÀÖ ºÒÓÕÊÀÈÒÄ$% 3PN ÌÄÏÑÐÓÇÊÀÈÊÀË¿ÓÄÑÇÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇ ÏÎØØÏÎËÎƼÙÄȽÓÈÀϽÓÎØÖÀØÓοÖÔÀÄÈÒÏџÉÄÈ ÀÑÊÄӟÄÊÀÓÄØÑÐ

¥ÇÍØϽÔÄÒÇ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÈÖ¼ÃÈÄÖÏËÇÑÎ

—ÒØÌÅÕͼÀÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀº×ÄÈÎÑÈÒÓÈÊÎÏÎÈÇÔļ

ÀË˟ÊÀÈÒÓΚÀɼÌÎØ ÏÎØÏÄÑÈ̺ÍÎØÍÓÀÒÓÎÈ ×ļÀÀØӟÕ֦̟ÍÍÀÄÉÎØÑÀÍο§ ƒÄÕÑοͽÓÈÀ̺ÒÕÖÌÄӟÓΆŸÒ×ÀºÑ×ÄÓÀÈ ÌÈÀÏÎË¿ÿÒÊÎËÇÆÈÀÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÏÄѼÎÃÎÖ 

ÅÎѼÄÖ ¿ÒÓÄÑÀÀϽÄÍÃÎÊØÁÄÑÍÇÓÈʺÖÒØÍÄÍ

ÊÀÈÔÀØËÎÏÎÈÇÔļÏÄѼÏÎØÒÓÎÓºËÎ֏ÏÑÈ˼ÎØ 

ÀÅοÔÀļÍÀÈØÏÎ×ÑÄÕ̺ÍÇÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÒÄ

—ÃÈÀÒÓÀ¿ÑÕÒÇ

ÔļÒÓοÂÎÖÓÕÍ ÄÊÀÓÎÌÌØѼÕÍÄØÑÐ

—ÒØÌÅÕͼÀ
™ØÁºÑÍÇÒÇ

¥Î†¢ ¥˜™˜

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

¦ŠÎØÁ˼ÙÎØͧ¨ÌÄÓÀÑÑØÔ̼ÒÄÈÖ •ÏÈ×ļÑÇÒÇ ÂØ×ÎËÎÆÈÊ»ÖÓ½ÍÕÒÇÖ ÊÀÈÏÑÎÒºËÊØÒÇÖÓÇÖ ÄËËÇÍÈÊ»ÖÊÎÈÍÕͼÀÖ ̺ÒÀÀϽ¦ÊÀÓÀÈƼÃÀ§ ÀËËÀÆÐÍÀϽÓΆŠ¢™ Ì»ÏÕÖÊÀÈÀÍÓÈÒÓÑÀÅļ ÓÎÊ˼ÌÀ¿ÅÄÒÇÖ ÊÀÈÌÀØѼËÀÖÏÎØ ÀÏÎÃÈÎÑÆÀÍÐÍÄÈÓÎØÖ ÏÎ˼ÓÄÖ



Ø×ÎËÎÆÈÊ»À͟ÒÓÀÒÇÊÀÈÀ͟ ÓÀÒÇÄÏÈÃÈÐÊÄÈÀ̺ÒÕÖÌÄӟÓÈÖ ÆÈÎÑÓºÖÓÎ؆ŸÒ×ÀÇÊØÁºÑÍÇ

ÏÎØÓÀºÊÀÍÀÍÌÀÍӟÑÀÌÄÓÇÃÈÀ×ļÑÈÒÇÓÕÍ ÎÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍÓÇÖ×ÐÑÀÖÓÀÓÄËÄØÓÀ¼ÀÓÑȟÍÓÀ ×ѽÍÈÀ ÔÎÑØÁÇ̺ÍÎÈÀϽÓÇÍ

ÍÎØͽÓÈÀÏ´½ËÄÖÓÈÖÌÄÓÑ»ÒÄÈÖÏÑÎÊ¿ÏÓÄȽÓÈÎ ŠÀÌÀџÖÔÀÀÑÆ»ÒÄÈÀÑÊÄӟÍÀÁÑÄÈÒØÆÊÄÊÑÈ ̺ÍΦÏÎËÈÓÈʽÒÓ¼ÆÌÀ§ÊÀÈÒÓÈË

❛❛

ÒÇ ÌÄÊÈÍÇÓÎÏμÇÒǽËÕÍÓÕÍ ØÏÎØÑÆÐÍÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÃÎÔļÇÄÍÓ¿ÏÕÒÇ ½ÓÈƼÍÄÓÀÈÒÓÑÎÅ»ÒÓÇÍÊÀÔÇÌÄÑÈͽÓÇÓÀ –ÀËÈÒ̺ÍÎÈÀϽÓÈÖÇ×ÇѺÖÒÅÀËȟÑÄÖ ÎÈ ÏÎ˼ÓÄÖÏÀÑÀÊÎËÎØÔοÍÀÌ»×ÀÍÎÈ ÄÍÐÊÀÓÀ

ÏÎËÈÓÈÊ»ÏÄÑÈüÍÇÒÇÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÊÀÈÄÍÓÄËÐÖÀÏÎÆÎÇÓÄØ̺ÍÎÈÀϽ ÓÈÖÏÑÎÎÏÓÈʺÖÄɽÃÎØÀϽÓÇÍ ÊѼÒÇ †Àџ½ÌÕÖÓÀÀÑÍÇÓÈʟÀÏÎ

ÆџÅÎÍÓÀÈÕÖºÍÓÎÍÀÀÏÀÈÒȽÃÎÉÎȽ×È̽ÍÎ ÆÈÀÓÇÍÀÓÎÌÈÊ»ÊÀÈÎÈÊÎÆÄÍÄÈÀÊ»ÓÎØÖÎÈÊÎÍÎ ÌÈÊ»ÏÑÎÎÏÓÈÊ»ÀË˟ÊÀÈÆÈÀÀØÓ»ÓÇÖ×ÐÑÀÖ —ÓÄËÄØÓÀ¼ÀÃÇÌÎÒʽÏÇÒÇÓÇÖ1VCMJD*TTVF

ÓÄ˺ÒÌÀÓÀ ÌØÒÓÈʺÖÃÇÌÎÒÊÎ Ï»ÒÄÈÖÏÎغ×ÄÈÒÓÀ׺ÑÈÀÓÇÖÇ ÊØÁºÑÍÇÒÇ ½ÏÕÖ˺ÍÄÊØÁÄÑ ÍÇÓÈʟÒÓÄ˺×Ç ÄÏÈÁÄÁÀÈÐÍÎØÍ

ÆÈÀÓÇͦ™ÀÔÇÌÄÑÈÍ»ÓÇÖ™ØÑÈÀʻ֧Ãļ×ÍÄÈ

ÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÊØÑÈÀÑ×¼ÀÓÎØ

ÓÎØÖÏÎ˼ÓÄÖÍÀÃÇËÐÍÎØÍÄÏÈÃļÍÕÒÇÒÄ ½ËÄÖÒ×ÄýÍÓÈÖÏËÄØѺÖÓÇÖÊØÁÄÑÍÇÓÈÊ»Ö ÃÑÀÒÓÇÑȽÓÇÓÀÖÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÎÏѽÒÅÀÓÎ

†Š¢™ ÌÄÏÄÑÀÈÓºÑÕŸÍÎÈÆÌÀ ÓÇÖÂÀ˼ÃÀÖ ÀË˟ÊÀÈÓÇÒØÍÓÑÈ ÏÓÈÊ»ØÏÄÑÎ×»ÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑ

ÏÀÑÄËÔ½Í ÊÈÀØÓ½ÌÄÓÀÅџÙÄÓÀÈÊØѼÕÖÒÓÎÍ

ÆοºÍÀÍÓÈÓÎØÀÑ×ÇÆοÓÇÖÀÉÈ

ÔØ̽ÓÕÍÏÎËÈÓÐÍ ÏÎØÊÀËοÍÓÀÈÍÀ¦ÏËÇ ÑÐÒÎØÍÒÊËÇџ§ÀØÓμÀÍÓ¼ÓÕÍÏÎËÈÓÈÊÐÍ

ÕÌÀÓÈÊ»ÖÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇ֏ÍÓÐÍÇŠÀÌÀџ

•Ï¼ÒÏÄØÒÇ ½ËÕÍÓÕÍ ÃÈÀÑÔÑÕÓÈÊÐÍ ̺ÓÑÕÍÙÇӟÄÈÎ

❜❜

†ÀÏÀÍÃѺÎب

ŠØÍÄÑƟÓÄÖÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑÆοÄÏÈÒÇÌÀ¼

ÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇÖÏÎØÍÀÔÄÕÑÇÔļ ÀÉȽÏÈÒÓÎÀϽÓÎØÖÏÎ˼ÓÄÖ ÎÈ ÎÏμÎÈļÍÀÈÀʽÌÀÔØÌÕ̺ÍÎÈÌÄ ÓÇ ºÀ‚ÇÌÎÊÑÀÓ¼À ÄÍÐοÓÄÇ ÑÈÒÓÄџÒÓÇÍÏÀÑοÒÀşÒÇ Ãļ×ÍÄÈÍÀÊÄÑüÙÄÈÒÇÌÀÍÓÈÊοÖ ϽÍÓÎØÖ ÏÀџÓÇͨÀÍÀÓÀÑÀ×» ÏÎØÏÑÎÊÀËļÊÀÔÇÌÄÑÈ͟ÊÀÈÓÇÍ ʟÔÄÓÇÊÀÈÒÊËÇÑ»ÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØ ÒÇÏÎØÀÒÊļ žÒÓ½ÒÎØϟÑ×ÎØÍÒÓÄ˺×Ç ÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÏÎØÄÏÈÒÇÌÀ¼ ÍÎØͽÓÈÎʽÒÌÎÖÌÏÎÑļÍÀ ļÍÀÈÀʽÌÀÏÀÑÀÙÀËÈÒ̺ÍÎÖÀϽ

ÓÀ¦ÒÅÎÃџ×ÓØÏ»ÌÀÓÀ§ÏÎØØżÒÓÀÓÀÈ ÀË˟ ÃÄÍÀÏÎÊËļÄÓÀÈÍÀ¦ÉØÏÍ»ÒÄȧÄÊļÊÀӟÓÎ ÅÔÈͽÏÕÑÎ ½ÓÀÍÔÀº×ÄÈÀÑ×¼ÒÄÈÍÀÁÈÐÍÄÈÆÈÀ ÀÑÊÄÓ½ÃȟÒÓÇÌÀÓÈÖÒØÍÔ»ÊÄÖÅÓÐ×ÄÈÀÖÏÎØ ÄÏÈÁŸËËÎØÍÓÀÒÊËÇџÊØÁÄÑÍÇÓÈʟ̺ÓÑÀ ÍÓ¼ÃÎÓÎÒĽËÀÀØӟÊÀӟÓÎØÖÊØÁÄÑÍÇ ÓÈÊοÖÈÔ¿ÍÎÍÓÄÖļÍÀȽ×È̽ÍÎÇÏÑÎÐÔÇÒÇ ÃÈÀÑÔÑÕÓÈÊÐÍ̺ÓÑÕÍ ÀË˟ÊÀÈÇÄÌϺÃÕÒÇ ÄͽÖÊ˼ÌÀÓÎÖ½ÓÈÎÈÔØÒ¼ÄÖÏȟÍÎØÍÓ½ÏÎ «ÓÄÖÎÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÒÄÌÈÀÄϼÃÄÈÉÇ ÓÎØͺÎØÒÓÈËÃÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇÖÏÎØÄÏÈÔØÌļ ÄÍÓØÏÕÒ¼ÀÒÄÓÎØÖØÏÎØÑÆοÖÒÓΟÓØÏÎ ØÏÎØÑÆÈʽÒØÌÁοËÈÎÏÑÎÁŸËËÎÍÓÀÖÀϽ ÏÑÎÓÙºÊÓÎÑÀ ÌÄƟËÇÎÔ½ÍÇÒØÍÃÄÃÄ̺ÍÇÌÄ ÇËÄÊÓÑÎÍÈʽØÏÎËÎÆÈÒÓ» ÃÈÀÆџÌÌÀÓÀÆÈÀ ÓÇÍÏÎÑļÀÓÎØÏÑÎÆџÌÌÀÓÎÖÒÓÀÔÄѽÓÇ ÓÀÖ À͟ÏÓØÉÇÖÊÀÈÀÍÀÒØÆÊѽÓÇÒÇÖÓÇÖ ×ÐÑÀÖÀ͟ØÏÎØÑÆļÎ •ÏѽÊÄÈÓÎÎØÒÈÀÒÓÈʟÆÈÀÌÈÀÄÑÆÀÒ¼À ÏÎغÊÀÍÀÍÎÈÒØÍÄÑƟÓÄÖÓÎ؃½ÃÕÑÎØ †ŸÆÊÀËÎØÓÈÖÓÄËÄØÓÀ¼ÄÖÇ̺ÑÄÖÒØË˺ÆÎÍÓÀÖ ÒÓÎÈ×ļÀÀϽÓÀÀÑ̽ÃÈÀØÏÎØÑÆļÀ ™ŸËÄÒÄÃÄÓÎØÖØÏÎØÑÆοÖÍÀÄÍÇÌÄÑÐÒÎØÍ ÆÈÀÓÇÒØͺ×ÄÈÀÊÀÈÍÀÊÀÓÀÔºÒÎØÍÓÈÖÍÎÌÎÔÄ ÓÈʺÖÊÀÈŸËËÄÖÓÄ×ÍÈÊ»ÖÅ¿ÒÄÕÖÏÑÕÓÎÁÎØ˼ÄÖ ÆÈÀÓÎÄϽÌÄÍÎüÌÇÍÎ

ŠÓÑÎÅ»ÒÓÇÍÀÈÒÈÎÃÎɼÀ¨ Š¿ÌÁÎØËÎÈÓÎ؁ÈÐÑÆÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎØ ÊØѼ ÕÖÀϽÓÇÍŸËËÇÏËÄØџÓÎ؏ÓËÀÍÓÈÊο ÄÊÓÈ ÌοͽÓÈÇÃÑÀÌÀÓÎÏμÇÒÇÓÇÖÊÀӟÒÓÀÒÇÖ ϺÓØ×ÄÓÎÍÒÓ½×ÎÓÇÖÍÀÏÀÆÐÒÄÈ»ÍÀÀÏÎ ÍÄØÑÐÒÄÈÌÄƟËÄÖÊÎÈÍÕÍÈʺÖÀÍÓÈÃџÒÄÈÖ ÒÓÀÏÎË¿ÒÊËÇџ̺ÓÑÀÏÎØÀÏÎÅÀÒ¼ÒÓÇÊÀÍ ÊÀÈÓÐÑÀÏѺÏÄÈÍÀÃÎÔļºÍÀÖÓ½ÍÎÖÀÈÒÈÎ ÃÎɼÀÖÏÑÎÖ½ËÎØÖŠÓÇÍÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇÀØÓ» ΁ÈÐÑÆÎÖ†ÀÏÀÍÃѺÎØ¦ÒżÆÆÄÈÓÀËÎØÑȟ§ ÒÓÎØÖØÏÎØÑÆÎ¿Ö ÀÅο̺ÒÀÀϽʟÔÄļÃÎØÖ ÒØÒʺÂÄÈÖ ŸÓØÏÀØÏÎØÑÆÈʟ ÒØÍÀÍÓ»ÒÄÈÖ ÃÈÀÔÄÒÌÈÊÐÍÊÀÈŸËËÕÍÎÑƟÍÕÍ ÄÏÈ×ÄÈÑļÍÀ ÃÐÒÄÈÓÎÌ»ÍØÌÀÓÇÖÄÏÈӟ×ØÍÒÇÖÊÀÈÄϼ ÒÏÄØÒÇÖ½ËÕÍÓÕÍÃÈÀÑÔÑÕÓÈÊÐÍÀËËÀÆÐÍ ¥½ÒÎÎȏÌÄÑÈʟÍÎÈÒ¿ÌÁÎØËÎȽÒÎÊÀÈÎ ¼ÃÈÎÖ΁ÈÐÑÆÎÖÄÊÓÈÌοͽÓÈÇÂØ×ÎËÎƼÀÓÕÍ •ËË»ÍÕÍÔÀÀË˟ÉÄÈÀÍ


¥Î†¢ ¥˜™˜

™ØÁºÑÍÇÒÇ

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

◆ ªÏŸÑÉÎØÍÆÑ»ÆÎÑÀÀÏӟÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀ ÀϽÓÀÏÎË¿ÒÊËÇџ̺ÓÑÀÒÓÇÍÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇ ÏÄÑÈÒÓÎË»ÖÓÕÍÃÀÏÀÍÐÍÓÎØ‚ÇÌÎÒ¼ÎØ

ËÄÈÓÎØÑÆÈʺÖÀÃØÍÀ̼ÄÖÓÇÖÃÇ̽ÒÈÀÖÃÈμÊÇ ÒÇÖ†ÐÖÃÇËÀûÔÀÀÏËÎÏÎÈÇÔοÍÎÈÃÈÀÃÈÊÀ

Ê˟ÃÕÍ ÀË˟ÊÀÈÑØÔ̼ÒÄÈÖÏÎØÃÇÌÈÎØÑÆοÍ ÀÍÀÏÓØÉÈÀʺÖÃØÍÀÓ½ÓÇÓÄÖ ÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎÀÍÓÀ ÆÕÍÈÒ̽ÊÀÈÒØÍÄÏÐÖÏÓÐÒÇÓÈÌÐÍ•ÈÃÈʟÆÈÀ ÓÀÓÀɼÔÀÀÍμÉÄÈÎÃѽÌÎÖÆÈÀÓÇÃÇÌÈÎØÑƼÀ ÄÓÀÈÑÄÈÐÍÌÄÒÓ½ËΦÓÀɼ§ÒÓÀÏѽÓØÏÀÓÎØ ÄÉÕÓÄÑÈÊο ÆÄÆÎͽÖÏÎØÀÍÀ̺ÍÄÓÀȯÊÀӟÓÇÍ

◆ ÍÎÈÃÈÄÔÍļÖÀÆÎѺÖÊÀÈÎÈ•ØÑÕÏÀ¼ÎÈ ÏÀџÆÎÍÓÄÖÀÍÀÆÍÕѼÒÎØÍÓÀÁ»ÌÀÓÀÏÑνÃÎØ

Ò¼ÄÖ ÏÐÖÔÀÂÇÅÈÎÏÎÈÇÔοÍÊÀÈÔÀÌÇ×ÀÍÎÑÆÀ ÍÕÔοÍÒÇÌÀÍÓÈÊμÓÎÌÄ¼Ö ÀϽÓÇÍØÆļÀ̺×ÑÈ ÓÇÍʟÑÓÀÓÎØÏÎ˼ÓÇ ÆÄÍÈʽÓÄÑÀ

◆ ÍØϟÑÉÄÈÓÄËÈʟÀÍÓÀϽÊÑÈÒÇÓÇÖÊË» ÒÇÖÄÏÄÍÃØÓÐÍÀϽÓÎÄÉÕÓÄÑÈʽÊÀÈÀÑ×¼ÙÎØÍ ÍÀ¦ÀÍμÆÎØͧÃÎØËÄȺ֨

¢¦™ÀËËÈÊџÓÇÖ§ÊÀÈÓÀÊËÄÈÒӟ ÄÏÀÆƺËÌÀÓÀ¨

◆ ÍÒÓÇÍÏÎÑļÀÏÑÎÖÓÎÍÃÀÍÄÈÒ̽ÓÎØ šÀÜÎØØϟÑÉÄÈÎØÒÈÀÒÓÈÊ»ÀÏÎÊËÈ̟ÊÕÒÇÓÕÍ ½ÑÕÍÃÀÍÄÈÒÌοÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÏÎØÔÀÃļ×ÍÄȽÓÈ

ŠÓÎÏËÀ¼ÒÈÎÓÇÖÄϼÒÏÄØÒÇÖÓÕÍÍÎÌÎÔÄÓÈÊÐÍ ÏÑÕÓÎÁÎØËÈÐÍ ÎÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖļÏÄÒÓÎÎÈÊÎ ÍÎÌÈʽÄÏÈÓÄËļÎÊÀÈÓÎØÖÒØÍÀÑ̽ÃÈÎØÖØÏÎØÑ

ÊØÁºÑÍÇÒǯÍÀÀÍÄÁŸÒÄÈÓÈÖÏÀÑÄ×½ÌÄÍÄÖØÏÇ ÑÄÒ¼ÄÖ ÀË˟ÊÀÈÍÀÒØÌÏȺÒÄÈÓÈÖÓÈ̺ÖŠÓμÃÈÎ ÏËÀ¼ÒÈÎÑØÔ̼ÒÄÈÖÀÍÀ̺ÍÎÍÓÀÈÊÀÈÒÄÌÈÀŸËËÇ ÒÄÈџÄÏÀÆÆÄË̟ÓÕÍ ½ÏÕÖÒØÌÁÎËÀÈÎÆџÅÕÍ ÌÇ×ÀÍÈÊÐÍ ÅÀÑÌÀÊÎÏÎÈÐÍ ½ÏÎØÄÊÓ½ÖÓÕÍ

ÀÏÎÅÄ¿ÆÎØÌįÏÑÎÖÓÎÏÀѽͯÓÇÍÎÃØÍÇ Ñ»ØÏÀÆÕÆ»ÌÀÖØϽÓÇÒʺÏÇÓÎØ‚ÈÄÔÍοÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈÊο¥ÀÌļÎب ŠÓÇÍÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇÀØÓ»ÎÈÄÍÓÎ˺ÖÊÀÈÎÈÎÃÇ ƼÄÖÓÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎØÆÈÀŸÌÄÒÄÖÃџÒÄÈÖÒÓÎ

ÆοÖÍÀÄÏÈÒÏÄ¿ÒÎØÍÓÎÔºÌÀÓÎØÀÍμÆÌÀÓÎÖ ÓÕÍÊËÄÈÒÓÐÍÄÏÀÆÆÄË̟ÓÕÍÊÀÈÍÀÌÇÍÓÎ ÀÅ»ÒÎØÍÕÖÅÔÈÍÎÏÕÑÈÍ»ÄÊÊÑÄ̽ÓÇÓÀ¶ÃÇ ÎØÏÎØÑƽÖªÏÎÃÎÌÐÍ‚ÇÌ»ÓÑÇÖ£ºÏÏÀÖļ×Ä

ŸËËÕÍØÏ»Ñ×ÀÍÊÀÈÍÎÌÈʟÄÌϽÃÈÀÍÀÄÈÒºË ÔÎØÍÒ´ÀØӟÏÎ˼ÓÄÖÓÇÖ•ØÑÕÏÀÚʻ֭ÍÕÒÇÖ ÊÀӟÏÀџÁÀÒÇÓÎØÊÎÈÍÎÓÈÊοÃÈÊÀ¼ÎØ— ÊØÁºÑÍÇÒÇļÍÀÈÀÏÎÅÀÒÈÒ̺ÍÇÍÀ¦ÒÌÈÊÑ¿

ÏÄüÎÓÕÍÃÈÀÑÔÑÕÓÈÊÐÍÀËËÀÆÐÍļÍÀÈÏÎËØ ÏμÊÈËÄÖ™ÀÈÌÏÑÎÒӟ ÎÈÃÇÌÎÓÈʺ֨ ¹ÒÓÄÑÀÀϽÀÑÊÄÓ»ÏÄѼÒÊÄÂÇÊÀÈ ÄÈÒÇÆ»ÒÄÈÖÓ½ÒÎØÓÎØÀÑ̽ÃÈÎØØÏÎØÑ Æο½ÒÎÊÀÈÓÎØÆÑÀÌÌÀÓºÀÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ ÎÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÀÏÎşÒÈÒÄÓΆŠ¢™ ÍÀÃÐÒÄÈ×ѼÒÌÀÓÀÒÓÈÖÄÑ×½ÌÄÍÄÖ ÃÇÌÎÓÈʺÖÄÊËÎƺÖšŸËÈÒÓÀÓÎÁÀÒÈʽ ÄÏÈ×ļÑÇÌÀļÍÀȽÓÈΦ™ÀËËÈÊџÓÇÖ§ÕÖ ͺÎÖÔÄÒ̽Ö×ÑÄȟÙÄÓÀÈÃØÍÀÓºÖÏÎËÈÓÈ ʺÖÏÀÑÎØÒ¼ÄÖÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÏÑÎ×Õ Ñ»ÒÄÈ¢ÈûÌÎÈÔÀļÍÀÈÏÄѼÏÎØÊÀÈ ÒØÍÄÏÐÖÏÎË¿ÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎÈÊÀÈÈÒ×ØÑμ ÊÀÈÓÀÏÎËÈÓÈʟÌÇÍ¿ÌÀÓÀÄɼÒÎØÃØÍÀӟ ­ÓÒÈÓΆŠ¢™ÔÀÌÏÄÈÒÓÇÃÎÊÈÌÀÒ¼À ÓÕÍ×ÑÈÒ̟ÓÕÍÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÒÓÀÓÕÍ ͺÕÍûÌÕÍ ÄÍÐÒÄÌÈÊѽÓÄÑÎØÖûÌÎØÖ »½ÏÎØØϟÑ×ÎØÍÒÎÁÀџÏÑÎÁË»ÌÀÓÀ

◆ —»ÅÈÒÇÓÎØÅÎÑÎËÎÆÈÊοÍÎÌÎÒ×ÄüÎØ À̺ÒÕÖÌÄӟÓΆŸÒ×À ÌÄÓÇÍÄÍÓÎË»ÓÎÎÈÊÎ ÍÎÌÈʽÄÏÈÓÄËļÎÍÀļÍÀÈÄغËÈÊÓÎÐÒÓÄÍÀÀÉÈÎ ÏÎÈ»ÒÄÈÎÏÎÈÀûÏÎÓÄÈúÀÀϽÎÏÎÈÎÍûÏÎÓÄÊÈ

ÌÏÎÑļÍÀÌÇÃÎÔοÍšÄÀϽÅÀÒÇËÎÈϽÍ ÓÎ؁ÈÐÑÆÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎØÒØÆÊÑÎÓ»ÔÇÊÄ ÄÏÈÓÑÎÏ»ÒÓÇÍÎÏμÀÌÄÓº×ÎØÍÎÆÑÀÌÌÀ ÓºÀÖÓÎØʽÌÌÀÓÎÖŠÕÊџÓÇÖ…ØͼÃÇÖ ÎÆÑÀÌÌÀÓºÀÖÓÎØÓÎ̺ÀÀØÓÎÃÈμÊÇÒÇÖ

ÀÍÏÑκÑ×ÄÓÀÈÏÎØÀØÒÓÇÑÎÏÎÈļÓÎÒ¿ÒÓÇÌÀÊÀÈ ÔÀÊËļÍÄÈÓÀÏÀџÔØÑÀÓÇÖÅÎÑÎÃÈÀÅØƻ֨ ◆ —ÊÀӟÔÄÒÇÓÎØÀÒÅÀËÈÒÓÈÊοÍÎÌÎ Ò×ÄüÎØÊÀÈÇØÏÄÑ»ÅÈÒ»ÓÎدÀÍÊÀÓÀÒÓļ

ÓÎ؆Š¢™ÁÎØËÄØÓ»Ö„ŸÌÏÑÎÖš¼×ÎÖ Î

ÃØÍÀӽͯÄÍÓ½ÖÓÎ؏ÏÑÈ˼ÎØ ÓÎÏÎË¿̺×ÑÈ ÓÈÖÀÑ׺ÖšÀÜÎØ ÆÄÆÎͽÖÏÎØ ½ÏÕÖ˺ÍÄÀϽ

ÁÎØËÄØÓ»ÖƒÀ͟ÒÇÖ¥ÒοÑÀÖ ÎÃÈÄØÔØ ÍÓ»ÖÓÎ؆Š¢™£ÎÁºÑÓÎÖŠÏØѽÏÎØËÎÖ ÊÀÈÇÃÈÄØÔ¿ÍÓÑÈÀÓÇÖ™ÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊ»Ö ¢ÌŸÃÀÖÓÎ؆Š¢™ÊÀȦÊËÀÒÈÊ»§ÒʟÎØ

ÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇ ÔÀÒÓºËÍÄÈÒ»ÌÀÒÓÎÃÈÄÔͺÖ ÎÈÊÎÍÎÌÈʽÏÄÑÈÁŸËËÎͽÓÈÀÍÓÈÌÄÓÕϼÙÄÓÀÈÃÑÀ ÒÓÈʟÌÈÀÌÄƟËÇÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÀÈÌÎÑÑÀƼÀÏÎØ ÃÈÎÆÊÐÍÄÈʟÔÄ×ѽÍÎÓÈÖÀ͟ÆÊÄÖÓÎØÃÈÄÔÍοÖ

ÓÄÑÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ£ÄÆƼÍÀ”ŸÑÓÙÄËÇ

ÃÀÍÄÈÒÌοÓÇÖ×ÐÑÀÖÊÀÈÕÖÄÊÓοÓÎØÓÀ ÄËËļÌÌÀÓÀÊÀÈÓÎÄÉÕÓÄÑÈʽ×ѺÎÖ¨ŠÓÎÏÄüÎ ÀØÓ½ÄÊÓÈ̟ÓÀȽÓÈÇÏÎËÈÓÈÊ» ÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀÊ»ÊÀÈ

šÏÎÑļÍÀƼÍÎØÍʟÏÎÈÄÖÒʺÂÄÈÖ ÊÀÈÏÑÎӟÒÄÈÖÆÈÀÓÎØÖØÏλÅÈÎØÖ ÏÄÑÈÅÄÑÄȟÑ×ÄÖÓÎ؆Š¢™ ÓÎØÖͺÎØÖ

ÓÄ×ÍÎÊÑÀÓÈÊ»ÏÑÎÄÓÎÈÌÀÒ¼ÀÏÎغ×ÄÈƼÍÄÈļÍÀÈ ÓºÓÎÈÀÐÒÓÄÎÈÑØÔ̼ÒÄÈÖÍÀÏÄџÒÎØÍ×ÕѼÖ

ÌÈÊÑοÖÏÑÕÔØÏÎØÑÆÎ¿Ö ÀÍÊÀÈÀØÓμÔÀ ÀÏÎÅÀÒÈÒÓοÍÒÄÏÈÎØÂÇ˽ÄϼÏÄÃÎÊÀÈ

ÓÄџÒÓÈÄÖÊÎÈÍÕÍÈʺÖÄÍӟÒÄÈÖ ÏÀÑ´½ÓÈÔÀ ļÍÀÈÊÀÈÒÊËÇѺÖÊÀÈÔÀÀÈÅÍÈÃȟÙÎØÍÀÑÊÄÓºÖ ×ÈËȟÃÄÖÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØÖÊÀÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÄÖÏÎØ

ÁºÁÀÈÀÔÀÓ¿×ÎØÍÓÇÖÓÄËÈʻֺÆÊÑÈÒÇÖ Àͽ×ÈÊÀÈÓÇÖÀÑ×ÈÊ»Ö ÓÎ؁ÈÐÑÆÎØ †ÀÏÀÍÃѺÎØÏÑÎÒÕÏÈʟ¨

ÀϺ×ÎØÍÌÈÀÃÄÊÀÄÓ¼ÀÀϽÓÇÒ¿ÍÓÀÉǨ ◆ —ÀÏËÎÏμÇÒÇÓÇÖÆÑÀÅÄÈÎÊÑÀÓÈÊ»ÖÃÈÀÃÈ ÊÀÒ¼ÀÖ½×È̽ÍÎÒÓÇͼÃÑØÒÇÌÈÀÖÄÏÈ×ļÑÇÒÇÖ ÀË˟ÊÀÈÒÓÇÍŸÃÄÈÀËÄÈÓÎØÑƼÀÖÏÎØÓÐÑÀ ×ÑÄȟÙÄÓÀÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÀϽºÍÀÍ×ѽÍÎÐÒÏÎØ ÍÀÎËÎÊËÇÑÕÔοͽËÎÈÎȺËÄÆ×ÎÈ ÌÀÙ¼ÌÄÓÇÍ ÄÌϺÃÕÒÇÄͽÖÒÓÀÔÄÑοÅÎÑÎËÎÆÈÊοÏÄÑÈ ÁŸËËÎÍÓÎÖ ÔÄÕÑοÍÓÀÈÌÈÀÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈÊ» ÀϟÍÓÇÒÇÒÓÇÍÏÑÎÒϟÔÄÈÀÏÑÎÒºËÊØÒÇÖÄÏÄÍ ÿÒÄÕÍ ÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÒÄ¦ÏџÒÈÍÎØÖ§ÓÎÌÄ¼Ö ½ÏÎØ ÇÊØÁºÑÍÇÒÇÄÏÈ×ÄÈÑļÍÀÏÑÎÁŸËÄÈÓÇ×ÐÑÀÕÖ ÓÎÄϽÌÄÍÎ¦ÏџÒÈÍÎÏѽÓØÏΧÓÇÖ•ØÑÐÏÇÖ¨ ◆ —ÄÍÄÑÆÎÏμÇÒÇÓÎØ•Š†ÌÄӟÓÇÍÏѽ ÒÅÀÓÇ»ÅÈÒÇÓÎØÍÎÌÎÒ×ÄüÎØÏÎØÓÎÄÏÀÍÀ ÏÑÎÒÀÍÀÓÎ˼ÙÄÈÒÄÏÈΨÏџÒÈÍÇÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇ 

ÄÉÀÆÆļËÄÈÌÄÓÀÏÀÒ×ÀËÈÍ»ºÍÀÑÉÇÃÈÀ˽ÆÎØ ÒÓÎÍÓÎ̺ÀÓÕÍÌÄÓÀÅÎÑÐÍÊÀÈÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ

ÍÄȧÓÎÍ×ѽÍÎÃÈÀ˽ÆÎØÊÀÈÀÍÎÈ×Ó»ÖÃÈÀ ÁοËÄØÒÇÖÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀº×ÄÈÎËÎÊËÇÑÕÔļÇ

ÌÎÑÅÐÍÀÏÀÒ×½ËÇÒÇÖ ÏÎغÓÒÈÊÈÀËËÈÐÖº×ÎØÍ ÄÈÒÀ×ÔļÓÇÍÓÄËÄØÓÀ¼ÀÃÄÊÀÄÓ¼ÀÒÓÎÄÑÆÀÓÈʽ

ÒÓÀÓÀɼ ÓÀÁØÓÈÎŽÑÀÊÀÈÓÀÅÎÑÓÇƟÃÇ̽ ÒÈÀÖ×Ñ»ÒÇÖ•ÊļØϟÑ×ÎØÍÙÇÓ»ÌÀÓÀÌÄÓÇÍ ÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÄϺÍÃØÒǽÒÕÍÀϺÊÓÇÒÀÍÓÈÖŸÃÄÈ

ÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÏÑÈÍÀϽÓÈÖÔÄÑÈͺÖÃÈÀÊÎϺÖ ™ÀÈÏÀÑ´½ÓÈÃÄͺ×ÄÈÀʽÌÀÀÍÀÊÎÈÍÕÔļÓ¼ÏÎ ÓÀ ÃÄÍÀÏÎÊËļÄÓÀÈÍÀº×ÎØÌÄÏÀÑÄÌÁŸÒÄÈÖÊÀÈ

üÊÀÈÎÓÇÖ×ÐÑÀÖŠÓÎÍÓÎ̺ÀÀØÓ½ÀÍÀ̺ÍÄ ÓÀÈÍÀØϟÑÉÄÈÏË»ÑÇÖÀÈÅÍÈÃÈÀÒÌ½Ö ×ÕѼÖ ÏÎË˺ÖÃÈÀÁÎØËÄ¿ÒÄÈÖÊÀÈÒØÙÇÓ»ÒÄÈÖ ÀÅο

ÄÖÊÀÈÓÀͽÌÈÌÀÃÈÊÀÈÐÌÀÓÀÏÎØÀÏÎÑѺÎØÍ ÀÏ´ÀØӺցȴÀØÓ½ÊÀÈÎÈÀËËÀƺÖÔÄÕÑοÍÓÀÈ

ÒÓÀÙÇÓ»ÌÀÓÀÄÑÆÀÒÈÀÊÐÍÒ׺ÒÄÕÍ Ó½ÒÎÌÄ ŸÍÎÈÆÌÀÓÎØÎѼÎØÀÏÎË¿ÒÄÕÍ»ÀÍÀÆÊÀÒÓÈÊÐÍ

ÀϽÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÔÄÕÑοͽÓÈÀØÓ½ÓÎÔºÌÀ ÌÏÎÑļÍÀÀÏÎÓÄ˺ÒÄÈÓǨÔÑØÀË˼ÃÀÆÈÀÊÎÈ

ÎÑÈÀ漅 ÀÅοÔÀÀÅÎÑοÍÓÇÍÄÉØƼÀÍÒÇÓÕÍ

ÀÃÄÈÐÍ ½ÒÎÊÀÈÒÓÇÍÄɟÏËÕÒÇÓÕÍÄËÀÒÓÈÊÐÍ

ÍÕÍÈÊ»ºÊÑÇÉǨ

Š¿ÍÎÃÎÖ•ÏÄÍÃØÓÐͨ ŠÄÏÎË¿ÒÓÄͽ Ò×ÄýÍÎÈÊÎÆÄÍÄÈÀʽÊ¿ÊËÎļ×ÄƼÍÄÈÆÍÕÒÓ½½ÓÈÎ

ÑÎ×ÎÄËËÇÍÈʽÊÀËÎÊÀ¼ÑÈÊÀÈÀÅοÏÑÐÓÀº×ÄÈÏÑÎÕÔÇÔļÌÈÀÒÄÈџ

ÀÅοÎÈÄÏÈýÒÄÈÖÐÖÓÐÑÀļÍÀÈÀÏÎÆÎÇÓÄØÓÈ 漅 ÄÍÐÇÃÈÀʼÍÇÒÇÓÕÍÊÎÍÃØ˼ÕÍÌÏÎÑļÍÀ ÏÑÎÒźÑÄÈÔºÒÄÈÖÄÑÆÀÒ¼ÀÖÊÀÈÍÀÀÏÎÓѺÂÄÈ ÌÈÀÌÄƟËÇ¿ÅÄÒÇÓÎØÏÎØÏÑÎÁ˺ÏÎØÍ ÏÎËËμÆÈÀÓÀÄϽÌÄÍÀ×ѽÍÈÀ¨

ÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÒ×ÄÃȟÙÄÈÍÀÒØÆÊÀ˺ÒÄÈŠ¿ÍÎÃΕÏÄÍÃØÓÐÍÒÓÇ×ÐÑÀ ÌÀÖ ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÏÑÎÒÄËÊ¿ÒÄÈÃÈÄÔÍ»ÊÄşËÀÈÀ¢ÈÏÑÐÓÄÖÏËÇÑÎ ÅÎѼÄÖÏÎØÃÈÀÑѺÎØÍÌÄӟÓÇÍÀÍÀÊμÍÕÒÇÓÎ؁ÈÐÑÆÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎØ

ÃÈÀÑÔÑÕÓÈÊÐÍÀËËÀÆÐÍ ½ÏÕÖÇÀÏËοÒÓÄØÒÇÓÕÍÃÈÀÃÈÊÀÒÈÐÍÒÓÇÍ ¼ÃÑØÒÇÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÕÍ Î¦™ÀËËÈÊџÓÇÖ§ÌÄÓÀͺÀ½ÑÈÀÓÕÍûÌÕÍ ºÍÀ ÒÓÀÔÄѽÅÎÑÎËÎÆÈʽÏÄÑÈÁŸËËÎÍ ½ÒÎÌÏÎÑļÍÀÓÎÄÆÆØÇÔļÀØÓ½ÒÓÇ

ÊÀӟÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÇÖÒØͺÍÓÄØÉÇÖ¥¿ÏÎØÒÓÈÖ”ÑØɺËËÄÖÒÓÎÓºËÎÖ ÓÇÖŠØͽÃÎØ™ÎÑØÅ»Ö ļÍÀȽÓÈÎÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÃÄÍÄÏÈÔØÌļÌÈÀ

×ÐÑÀÌÀÖÌÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇ ÊÀÈÁºÁÀÈÀºÍÀÎËÎÊËÇÑÕ̺ÍΙÓÇÌÀÓÎ˽ÆÈÎ ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÎȽÏÎÈÄÖÄÏÄÍÿÒÄÈÖÍÀÌÇÍÓ¼ÔÄÍÓÀÈÒÓÇÍÊѼÒÇÓÎØ

◆ —ÏÑÎÐÔÇÒÇÓÎØ×ÕÑÎÓÀÉÈÊοÆÈÀÓÇͺÀ ÔÄÒÌÈÊ»ÒØÆÊѽÓÇÒÇÊÀÈÓÎÒØÍÎËÈʽÍÎÌÎÒ׺ ÃÈÎÒÄÃÇÌÎÓÈʽÊÀÈÏÄÑÈÅÄÑÄÈÀʽÄϼÏÄÃÎÌÄ ÓÎÍÊÕÃÈʽ¦™ÀËËÈÊџÓÇÖ§̺ÒÀÒÓÎÍšŸÈÎļÍÀÈ

ÀʽÌÀÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀÊ»ÅοÒÊÀ ÀË˟ÌÈÀÒÎÁÀÑ»ÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÇÓÕÍ ÃØÍÀÓÎÓ»ÓÕÍÓÇÖ×ÐÑÀÖÊÀÈÓÕÍÄÏÄÍÃØÓÈÊÐÍÄØÊÀÈÑÈÐÍÌĽ×ÇÌÀÓÇÍ ÏџÒÈÍÇÀ͟ÏÓØÉÇ¢ÊÀӟËÎÆÎÖÆÈÀÓÇÍÏѽÒÊËÇÒÇÓÕÍÄϼÃÎÉÕÍ ÄÏÄÍÃØÓÐÍÄÓÎÈ̟ÙÄÓÀÈÒØÒÓÇÌÀÓÈʟÊÀÈÃÄÍÔÀÀÅÎџ̽ÍÎÆÍÕÒÓοÖ

ŠØÌÁÎØ˼ÎØ•ÏÈÊÑÀÓļÀÖÕÖÏÑÎÖÓÎÀÍ×ÕÑÎÔÄÓοÍÓÀÈÒÄÃÀÒÈÊ» ºÊÓÀÒÇ»½×È¥ÎÓÄËÄØÓÀ¼ÎļÍÀÈ̟ËËÎÍ×ËÎ̽ÆÈÀÓÇÍÄϽÌÄÍÇÏÄÍÓÀÄ Ó¼À ÀÍÊÀÈÎÒÓ½×ÎÖļÍÀÈÎÈÌÀÊÑÎÏѽÔÄÒÌÄÖÄÏÄÍÿÒÄÈÖ¨ †ÎËËμÌÈ˟ÍÄÆÈÀÃÈÀÌÎÈÑÀÒ̽ÓÕÍÈÌÀÓ¼ÕÍÓÇÖ×ÐÑÀÖ̺ÒÀÀÏ´

¼ÒÕÖÇÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇÏѽÊËÇÒÇÀË˟ÊÀÈÀËËÀÆ» ÓÇÖÏÄÑȽÃÎØŠÓ½×ÎÖÓÇÖÀËËÀÆ»Ö ½ÏÕÖļÏÄ ÓÇͥѼÓÇ΁ÈÐÑÆÎÖ†ÀÏÀÍÃѺÎØ ļÍÀÈ̺ÒÕ ÓÇÖÔÄÒÌÈÊ»ÖÀËËÀÆ»ÖÍÀÀÍÓÈÌÄÓÕÏÈÒÓοÍÎÈ

ÓÎ؁ÈÐÑÆÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎØÀϽÓÀÒØÍÄ×»ÓÀɼÃÈÀÓÎØÒÓÎÄÉÕÓÄÑÈʽ ÀË˟ÊÀÈÀÍÄÑ×½ÌÄÍÄÖÎÈÊÎÍÎÌÈʺÖÃØ͟ÌÄÈÖÓÇÖ¬ÏՏÍÀÓÎË»ÖÊÀÈ ÓÎØÀÑÀÁÈÊο×ÐÑÎØ—Š¿ÍÎÃÎÖ̟ËËÎÍÔÀÒØÍÃØÀÒÓļÌÄÓÎØϺ

ÀØÓ»ÓÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼À ÄÍÐÔÀÏÑÎÇÆÇÔļÊÀӟÓÀÊØÁÄÑÍÇÓÈʟÒØÌÅÑÀ Ù½ÌÄÍÀÊÀȺÍÀÌÄƟËÎÏÀʺÓÎÀÏÎÊÑÀÓÈÊÎÏÎÈ»ÒÄÕÍÒĽ ÓȺ×ÄÈÀÏÎ ÌļÍÄÈÐÖÓÐÑÀ½ÑÔÈΨ
ƒºÌÀ

◆◆◆

,ÀӟÁŸÔÎÖ —«•˜£ž—Š— ¥¢ª›¢”¢ª —Á¼ÀļÍÀÈÏÀџÆÕÆÎÃÄÃÎ̺ÍÕÍÎÈÊÎÍÎ ÌÈÊÐÍÊÎÈÍÕÍÈÊÐÍÊÀÈÏÎËÈÓÈÊÐÍÒ׺ ÒÄÕͪϴÀØÓ»ÍÓÇͺÍÍÎÈÀÇÁ¼ÀÀÏÎ ÓÄËļÓÎÒØÍÇÔºÒÓÄÑÎØÏÎÏÑÎÚ½ÍʟÔÄ ÊÎÈÍÕÍÈÊοÒ×ÇÌÀÓÈÒÌο ÓÎÎÏμÎ ÊÀӟÁŸÒÇØÏÎԟËÏÄÓÀÈÀϽÓÇÍÀÃÈʼÀ ÊÀÈÓÇÍÀÍÈÒ½ÓÇÓÀŸÃÈÊÇÃÈÀÍÎÌ»ÓÎØ ÏÀÑÀƽÌÄÍÎØÏËοÓÎØ ÌÇÈÒ½ÓÇÓÀ ÀϺÍÀÍÓÈÒÓÎÍͽÌÎ ÀÍÈÒ½ÓÇÓÀÄØÊÀÈ ÑÈÐÍÒÓÇÍÄÊÏÀ¼ÃÄØÒÇ ÒÓÇÍÄÏÀÆÆÄË ÌÀÓÈÊ»ÊÀÈÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÀͺËÈÉÇ ŠÄÆÄÍÈʺÖÆÑÀÌ̺ÖÊÀÈÆÈÀ½ÒÎÇÎÈÊÎÍÎ ̼À¦ÑÎ˟ÑÄȧÎÈÊÎÈÍÕͼÄÖÃÈÀÔºÓÎØÍ ÓÎØÖÌÇ×ÀÍÈÒÌοÖÀÏÎÑѽÅÇÒÇÖÓÇÖ Á¼ÀÖÏÎØÏÀџÆÎØÍ¢ÒØÍÃØÀÒ̽ÖÓÕÍ ÃØÍÀÓÎÓ»ÓÕÍÊÀÓÀÒÓÎË»ÖÊÀÈ×ÄÈÑÀÆÐ ÆÇÒÇÖÌÏÎÑļÊÀÈÊÑ¿ÁÄÈÓÀÏÑÎÁË»ÌÀ ÓÀʟÓÕÀϽÓÎ×À˼ ¢ÈÏÄѼÎÃÎÈÊѼÒÇÖ×ÀÑÀÊÓÇѼÙÎÍÓÀÈ ÊÀÈ ÀϽÓÇÍÀÃØÍÀ̼ÀÓÇÖÊÎÈÍÕͼÀÖ ÍÀÀÏÎÑÑÎÅ»ÒÄÈÓÇÁ¼ÀÏÎØÏÀџÆÄÈ ŠÄÓºÓÎÈÄÖÏÄÑȽÃÎØÖÇÀÃÈʼÀÊÀÈÇ ÀÍÈÒ½ÓÇÓÀÄÍÓļÍÎÍÓÀÈ ÄÏÄÊÓļÍÎÍÓÀÈ ÊÀÈÀÅÎÑοÍÌÄÆÀË¿ÓÄÑÀÓÌ»ÌÀÓÀÓÎØ ÏËÇÔØÒÌο—ÄÌşÍÈÒÇÓÎØŽÁÎØ ÀÏÎÓÄËļÓÎÅØÒÈʽÀÏÎÓºËÄÒÌÀÓÇÖ ÄÌşÍÈÒÇÖÓÇÖÁ¼ÀÖ»ÓÇÖÀÏÄÈË»ÖÓÇÖ ¢ŽÁÎÖ ÕÒÓ½ÒÎ ÀÏÎÓÄËļÁÀÒÈʽ ÌÇ×ÀÍÈÒ̽×ÄÈÑÀÆÐÆÇÒÇÖ•¼ÍÀÈÓÎÏÎ ËØÓÈ̽ÓÄÑνÏËÎÏÎغ×ÄÈÒÓÇÃȟÔÄÒ» ÓÇÖÇÄÉÎØÒ¼ÀšÈÀÅÎÁÈÒ̺ÍÇÊÎÈÍÕͼÀ ƼÍÄÓÀȺÑÌÀÈÎÓÕÍÌÇ×ÀÍÈÒÌÐÍÊÀÓÀ ÒÓÎË»ÖÊÀÈ×ÄÈÑÀÆÐÆÇÒÇÖ ¶ÃǺ×ÄÈÀÑ×¼ÒÄÈÌÈÀÿÒÊÎËÇÏÄѼÎÃÎÖ ÊÀӟÓÇÍÎÏμÀÇÄËËÇÍÈÊ»ÊÎÈÍÕͼÀÔÀ ÏѺÏÄÈÍÀÀÍÓÈÌÄÓÕϼÒÄÈÓÎØÖŽÁÎØÖ ÓÇÖÊÀÈÍÀÓÎØÖÃÈÀ×ÕѼÒÄÈÀϽÓÈÖÅÎ Á¼ÄÖÓÇÖÏÎØÒʽÏÈÌÀÊÀÈÒØÒÓÇÌÀÓÈʟ ÊÀËËÈÄÑÆοÍÓÀÈ­×ÄȺÑÔÄÈÇÐÑÀÏÎØ ÏѺÏÄÈÍÀÃÈÀÊѼÍÎØÌÄÓÎÍÏÑÀÆÌÀÓÈʽ ¦ÃџÊΧÓÇÖÏÀÑÀÌØÔºÍÈÀÖÄØÇÌÄ ѼÀÖÌÀÖÊÀÈÍÀÓÎÍÀÍÓÈÌÄÓÕϼÒÎØÌÄ ŠÓÎÏÄÙÎÃѽÌÈÎ ÌÄϟÔÎÖ ×ÕѼÖŽÁÎ ÊÀȯÓÎÊØÑȽÓÄÑίÌÄÀʟËØÏÓÀÓÀ ÏѽÒÕÏÀ

 ¥ž —Š‚•„„¥¢„Š ‚ÈÄØÔØÍÓ»Ö­ÊÃÎÒÇÖ† —Š‚™¢ª¥¢ª›Š ‚ÈÄ¿ÔØÍÒÇŠ¿ÍÓÀÉÇÖŠ¥ª£¢Š«£˜Š¥™¢†¢ª„¢Š ªÏÄ¿ÔØÍÎÖ¹ËÇÖ†•¥£¢Š£” —Š ¢ÈÊÎÍÎÌÈʽÖ‚ÈÄØÔØÍÓ»Öš£™¢Š”¢ª¥Š˜ ¢Š •ÌÏÎÑÈÊ»‚ÈÄ¿ÔØÍÒÇš£™¢Š‚•„¥¢„Š ‚ÈÄ¿ÔØÍÒÇ‚ÈÀÅ»ÌÈÒÇÖ„• «š„˜‚¢ª 5Ç˺ÅÕÍÀ'BY&ÌÏÎÑÈÊο5Ì»ÌÀÓÎÖ •ÊÓ¿ÏÕÒÇ¥ª†¢•™‚¢¥˜™—

†ÎËÈÓÈÊ»ŠÀÓÈÑÈÊ» ÊÀȏÏÎÊÀËØÏÓÈÊ» ÄÅÇÌÄѼÃÀ

™ƒ•†•š†¥— "SUÒÄ˼ÃÄÖ  ÌÀÙ¼ÌÄÓÈÖÏÑÎÒÅÎѺÖ

£›•˜™ÇÅÈÒ¼ÀÖ ÀØÀѼÍÎØ 9À˟ÍÃÑÈ 5,™ÕÃÈʽÖ 5ÇË'BYŠ¿ÍÓÀÉÇÖ FNBJMUPQPOUJLJ!ZBIPPHS JOUFSOFUIUUQXXXUPQPOUJLJHS

vÈÀÓÇÒØÍÃÑÎÌ»ÒÀÖÀÑÊļºÍÀÓÇËÄÅÐÍÇÌÀ ÒÓÎ

¦†¢ ¥˜™˜§ÓΦ†¢ ¥˜™˜§ŠÀÖ Ï½ÓÎ Ä

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

ÓÑØÏÐÍÕ ¦ŠÓÇ̺ÍÄÖ§¨

ÄÊÔºÒÄÈÖ

ªÏ½ÆÄÈÄÖÃÈÀÃÑÎ̺ÖÀϽÓÇ‚•ƒÒÓÎÍ•¢¥º×ÎØÍÃÈÀÏÈÒÓÕÔļ ÀϽÒÓÄ˺×ÇÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ¥ÎØÑÈÒÌοÒĽ ÓÈÀÅÎџÓÎØÖÃÈ ÀÆÕÍÈÒÌοÖÆÈÀÓÎÒÓ»ÒÈÌÎÓÕÍÄÊÔºÒÄÕÍÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀÊÀÈÓÎ

џÒÄÈÌÄÑÈʺÖÐÑÄÖÊÀÈÌÄÓÇÌÇÓºÑÀÓÎØ ÏÎØÃÈÀÓÇÑļÏÀÑÀÔÄÑÈÒÓÈÊ»ÊÀÓÎÈʼÀÒÓÇÍ ™ÎÑÈÍÔ¼ÀÊÀȺÓÒÈÓÇÍÄÏÈÒʺÏÓÎÍÓÀÈÒØ×͟ ÓÀÏÀÈÃȟÓÇÖÊÀÈÓÀÄÆƽÍÈÀÓÇÖ¨

ÄÉÕÓÄÑÈʽªÏŸÑ×ÄÈÄÓÀÈÑļÀ ÇÎÏμÀÒØÍÄÑƟÙÄÓÀÈÒÓÄ͟ÌÄÓÇ ÃÈμÊÇÒÇÓÇÖ‚•ƒÊÀÈ ½ÏÕÖ½ËÀÃļ×ÍÎØÍ ÌÄÓÇÍÀÑÕÆ»ØÏÄØ Ô¿ÍÕÍÒÓÎÍÓÎ̺ÀÃÈÀÅ»ÌÈÒÇÖÊÀÈÄÏÈÊÎÈÍÕͼÀÖÓÎØØÏÎØÑÆļ ÎئÒÓÑÐÍÎØÍÓÎ×À˼§ÆÈÀÍÀÏÀ¼ÑÍÄÈÓÈÖÃÎØËÄȺցÍÕѼÙÎØÌÄ ½ÓȺ×ÄÈÄÍÇÌÄÑÕÔļÓ½ÒÎÎÀÑ̽ÃÈÎÖØÏÎØÑÆ½Ö ÎÄÑÎØ˟ÍÎÖ 

ŠÓÇšÎÍÄÌÁÀÒȟÔÀʟÍÄȆŸÒ×À ÊÀӟÓÀÅÀÈͽÌÄÍÀ ΁ÈÐÑÆÎÖ†À ÏÀÍÃѺÎØ ÄÍÐÔÄÕÑļÓÀÈÁºÁÀÈνÓÈÔÀÏÄ

£ÀÍÓÄÁοÓÎÍŠÄÏÓºÌÁÑÇÅÀ¼ÍÄÓÀÈ ÍÀüÍÄÈÎÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÌÄÓÀ̺ËÇ

ÓÎتÏÎØÑÆÈÊοŠØÌÁÎØ˼ÎØŠ¿ÌÅÕÍÀÌÄ ÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ ºÒÓÄÈËĦÅÈÑ̟ÍȧÒĽËÎØÖ ÓÎØÖØÏÎØÑÆοÖ½ÓÈ ½ÒÎÌÏÀ¼ÍÄÈÒÄӟÉÇ ÓÎÃÇÌÎÒÈÎÍÎÌÈʽןÎÖ Ó½ÒÎÒÓѺÅÄÈÓÇÍ

½ÒÎÊÀÈÇØÅØÏÎØÑƽÖ¬ÍÓÙÄËÀÊÄѺÊÎØ¥È˺ÄÈÆÈÀ½ËÀÀØӟÎ ÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖ‚•ƒ ÊÀÈÊÎØÌϟÑÎÖÓÎØ™ÀÑÀÌÀÍË» ƒÕ̽ÏÎØ ËÎÖÊÀÈÎÏѽÄÃÑÎÖÓÎØ•¢¥™ÀÍÄË˽ÏÎØËÎÖ ƒÀÌÀÙºÂÎØÍÓÀÀÒØÌ̟ÙÄØÓÀ»ÔÀÌÏÎØʟÑÄÈÊÀͺÍÀÖÄÈÒÀÆ ÆÄ˺ÀÖ

§

ŠÊÎØϼÃÈÀ ϽËÄÈÖ 

ԟÍÀÓÎÖ

ÏÑÎÒÎ×»ÓÎØÒÓÈÖÄÏÈýÒÄÈÖÓÕÍØÏÎØÑÆÐÍ ÊÀȽËÎÈÔÀÊÑÈÔοÍÀϽÓÀÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀ ŠÇÌÀÍÓÈʽÖÏÀџÆÎÍÓÀÖļÍÀÈÓÎÊËļÒÈÌÎ ÌÀ¿ÑÕÍÓÑØÏÐÍÃÈÀÑÑλÖ×ÑÇ̟ÓÕÍ Ç ÀÏËÎÏμÇÒÇÓÇÖÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÖÊÀÈÇÃÈÀş ÍÄÈÀÒÓÈÖËÄÈÓÎØÑƼÄÖÓÎØØÏÎØÑÆļÎØÓÎØÖ ¸ÒÎÈÌļÍÎØÍÒӟÒÈÌÎÈ ÔÀϟÍÄÆÈÀ¨Åο ÍÓÎÌÄÓÀÏÑÕÓÎÁѽ×ÈÀ¨

†ŸÍÓÕÖÃÈÀÊÈÍοÍÓÀȨÏÑÎÒÄÊÓÈ ʺÖÒØÒӟÒÄÈÖÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑÆο

ÏÑÎÖ½ËÀÓÀ̺ËÇÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÍÀļÍÀÈ ÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀËÈÓμÒÓÈÖÏÀÒ×ÀËÈͺÖÃÈÀÊÎϺÖ ÓÎØÖÊÀÈÍÀÌÇÍÏÑÎÊÀ˺ÒÎØÍÒ×½ËÈÀÌÄÓÇ ÒӟÒÇÓÎØÖ ÀÃοÌÄÀÍÔÀÓÇÑÇÔļÊÀÈ ÀϽϽÒÎØÖ¨

ÒÓÈÖ”ÑØɺËËÄÖÓÇÍÏÑÎÇÆοÌÄÍÇ¥ÄӟÑÓÇ ÌÄÀÅÎÑÌ»ÓÇÍÏÀÑÎØÒ¼ÀÓÎØÒÓÇŠ¿ÍÎÃÎ

ÓÇ֏ÈÓÕËÎÀÊÀÑÍÀͼÀÖ ½ÓÀÍÏËÇÑÎÅÎÑ» ÔÇÊÀͽÓÈÎÍÎ̟Ñ×ÇÖƒ¿ÌÈÎÖŠÐÊÎÖÃÄÍ

½ÓÈļÓĺÏÑÄÏÄÍÀʟÍÄÈÃÈÏ˺ÖÄÊËÎƺÖÌÀÙ¼ ÌÄÓÈÖÄØÑÕÄÊËÎÆºÖ ÐÒÓÄÌÄÀÍÀÍÄÕ̺ÍÇ ËÀÚÊ»ÄÍÓÎË»ÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÒÄÓÎËÌÇѺÖ ÌÄÓÀÑÑØÔ̼ÒÄÈÖ ļÓÄÍÀÄÉÀÍÓË»ÒÄÈÓÎÍ

•¼ÍÀÈÃØÍÀÓ½ÍÍÀƼÍÄÓÀÈÒ¿ÒÊÄÂÇ ÒÓÎØÏÎØÑÆļÎÒÎØÆÈÀÓÀÏÑÎÁË»

ÌÀÓÀÓÎØÍÎÌοÒÎØÊÈÄÒ¿ÍÀÀÏÎØÒȟÙÄÈÖ ¥ÎÄÑÐÓÇÌÀÀØÓ½ÏËÀ͟ÓÀÈÒÓÎÍÎØÑÀͽ

ÒØÍÀÍÓ»ÔÇÊÄÌÄÓÎÍÀÑ̽ÃÈÎØÅØÏÎØÑƽ †ÄÑÈÁŸËËÎÍÓÎÖÊÀÈÒØÍÓÎϼÓÇÓÎ؃ŸÍÎ šÕÑÀÜÓÇ ÀË˟ÌÄÓÇÍÄÈÃÈÊ»ÆÑÀÌÌÀÓºÀ ÓÎت†•™šÀÑÆÀѼÓÀ™ÀÑÀÁÀÒ¼ËÇ ¸×ȽÓÈÇ™ÀÑÀÁÀÒ¼ËÇÃÄÍɺÑÄÈÓÀÔº ÌÀÓÀ ÀË˟Ò¼ÆÎØÑÀΚÕÑÀÜÓÇÖɺÑÄÈ ÊÀË¿ÓÄÑÀÊÀÈÏѽÒÕÏÀÊÀÈÏџÆÌÀÓÀÆÈÀ

™ØÊËÎÅÎÑļÏÕÖÎÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÓÎØ Š¢•–ÀÍÍȟÖÀÌļÁÄÓÀÈÌÄÌÇÍÈÀ¼ÄÖ ÀÏÎÃÎ׺ÖÃÈ»ÅÈÎØÀÑÈÔÌοÌÇÍÈÀ¼ÕÖÒØ

ÓÀÒÇÌļÀÊÀÈÓºÑÀÓÀÏÎغ×ÎØÍÃÈÀÏÈÒÓÐ ÒÄÈÎÈÄÏÈÔÄÕÑÇÓºÖ†ÄÑÈÁŸËËÎÍÓÎÖÒÓÇÍ ÈÓÕËÎÀÊÀÑÍÀͼÀ•ÊÓ½ÖÊÈÀÍÎÈϟÍÕ

ÌÏÄÑÈËÀÌÁÀÍÎ̺ÍÕÍÊÀȽÒÕÍÄÈÒÏџÓÓÄÈ ÀϽÓÇÒØÌÌÄÓÎ×»ÓÎØÒÓ΂ŠÓÇÖ•ÔÍÈ Ê»Ö„ºÆÄÓÀÈÏÕÖļÍÀÈ˼ÆÎÌÈÊѽÓÄÑÄÖÀϽ

ÀϽÀØÔÀ¼ÑÄÓÄÖÊÀÓÀÒÊÄغÖÒÓÈÖ ÏÑÎÒÓÀÓÄؽÌÄÍÄÖÏÄÑÈÎ׺ÖÓÎØ„οÑÎØ ÊÀÈÓÇÖËÈÌÍÎԟËÀÒÒÀÖÓÎØšÄÒÎËÎÆƼÎØ ļÍÀÈÔºÌÀÏÎØʟÍÄÈÏÎË¿¦ÓÙÈÙ§ÆÈÀÓÎÍ ØÅØÏÎØÑƽ

ÓÇÍÀÌÎÈÁ»ÏÎØÄÈÒÏџÓÓÄÈÎÄÏÈÊÄÅÀË»Ö ÓÇÖÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇÖÄËËÇÍÈÊ»ÖÓџÏÄÙÀÖ

•ÊýÓÇÖ‚ÈÄØÔØÍÓ»Ö

¦†¢ ¥˜™˜§¥Î†¢ ¥˜™˜

•ÌÄ¼Ö ÌÄÁŸÒÇÓÀ½ÒÀÆÄÍÈʟº×ÄÈÀÍÀÊÎÈ ÍÐÒÄÈÇÊØÁºÑÍÇÒÇ ÃÄÍÓÎÏÈÒÓÄ¿ÎØÌĥΠÄÏÈÁÄÁÀÈÐÍÄÈ»ÓÎÃÈÀÂÄ¿ÃÄÈÎÀÑ̽ÃÈÎÖ ØÏÎØÑƽց†ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ

™ÀÔØÒÓÄÑÇ̺ÍÎ ÀË˟ÊÀ˽ŠÓÎÍ

™ÀÑÀÌÀÍË»ÓÀºÑÈÉÄÊÀÈ̟ËÈÒÓÀ ×ÎÍÓџÎÍÓÐÍÇÖŠÀÌÀџÖÒÄÊËÄÈÒÓ½ ÃļÏÍÎÌÄÓÎØÖÄØÑÕÁÎØËÄØÓºÖÓÇÖ ‚

ÓÎØ„ÀÚÊο™½ÌÌÀÓÎÖ•¼ÏÄÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ

×ÑÎÍÈʽÎѼÙÎÍÓÀÓÇÖÃÈÀÊØÁºÑÍÇÒ»ÖÓÎØ ÊÀÈÀÖºÏÄÅÓĦÇÑÕÈʟÌÀ×½ÌÄÍÎÖ§šÄŸË ËÀ˽ÆÈÀ ÀÏÎú×ÓÇÊÄ ÏÀÑ´½ÓÈÃÄÍÓÎļÏÄ ½ÓÈϺÓÀÉÄËÄØÊ»ÏÄÓÒºÓÀ¨ šÄƟËÇÀÍÀÒӟÓÕÒǺ×ÄÈÏÑÎÊËÇÔļ ÒÓÇ£ÇƼËËÇÖÀϽÓÇÍÏËÇÑÎÅÎѼÀ

½ÓÈÏÑÐÇÍÏÑÕÓÎÊËÀҟÓÎÖØÏÎØÑÆ½Ö ÏÎØ ÀÌ»×ÀÍÀÀÍÀÙÇÓļѽËÎ ÌÈËÐÍÓÀÖÃÄÉȟÊÀÈ ÀÑÈÒÓÄџÀÏÎÊÀËļÓÎÍŠÀÌÀџÕÖ¨¦–¼ÆÃǧ ÓÇÖ ‚ ÔÄÕÑÐÍÓÀÖ½ÓÈÌÄÓÇÒӟÒÇÓÎØ ÒØÑÑÈÊÍÐÍÄÈÓÇÃÄÉȟÏÀџÓÀÉÇ ½ÏÕÖºÊÀÍÄ Î–¼ÆÃÇÖÌÄÓÇÍ­ÍÕÒÇ™ºÍÓÑÎØ ÏÎØŸÅÇÒÄ ÍÀÅØËËÎÑÑλÒÄÈÀϽÒÓÄ˺×ÇÊÀÈÀÌ»×À ÍÎÖÏÀÑÀÊÎËÎØÔοÒÄÓÇÍÄÉÀşÍÈÒ»ÓÇÖ¨

¥ÎÔºÌÀļÍÀȽÓȦ˼ÆΧÊѼÍÎØÍÓÎÍ

ŠÀÌÀџÊÀÈŸËËÎÈÏÑÐÇÍØÏÎØÑÆμ ÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ™ÀÑÀÌÀÍË» ÆÈ´ÀØÓ½ÊÀÈ º×ÎØÍÆџÂÄÈÒÓÀÏÀËÀȽÓÄÑÀÓÕÍØÏÎ ÃÇ̟ÓÕÍÓÎØÖÓÇͨÏÀџÊËÇÒÇÍÀÌÇÍ ÏÎËØÁÆÀ¼ÍÎØÍÒÓÀÊÀ͟ËÈÀÊÀÈÒÓÀÑÀÃÈ

†ÎÈÎÖÌÀÖϟÄÈ

ÏÑÎÖÓ΂ ¥

½ÅÕÍÀ ÌÏÀÖÊÀÈÓÎØÖÉÄןÒÄÈÊÀÈÀØÓοÖ ÊÀÈÓÇÃÈÀÊØÁºÑÍÇÒ»ÓÎØÖÎʽÒÌÎÖ¥ÑÀͽ ÏÀџÃÄÈÆÌÀάÑÇÖŠÏÇËÈÕÓ½ÏÎØËÎÖÏÎØ ÌÏÎÑļÍÀʟÍÄÈÄÏÈËÄÊÓÈʺÖÄÌÅÀͼÒÄÈÖ ÀË˟ÁÆ»ÊÄÏÑÎ×ÓºÖÒÓǦ3FBM FXT§ÊÀÈ

ŠÊÄÏÓÈÊÈÒ̽ÖÄÏÈÊÑÀÓļÒÄÏÎË˟ÒÓÄ˺×ÇÓÎ؆Š¢™ÏÎØÃÈÀ×ÑÎÍÈʟÀÒ×Î ËοÍÓÀÈÌÄÓÇÍÄËËÇÍÈÊ»ÎÈÊÎÍÎ̼ÀÀϽÓÀÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀÓÇÖÏÑÎ×ÔÄÒÈÍ»Ö ºÊÃÎÒÇÖÎÌÎ˽ÆṌÈÀÓ¼ÃȟÑÊÄÈÀÄÏӟÄÓÐ́ÈÀÓ¼ÏÄÑÈÎÑÈÒ̺ÍÇÒØÌÌÄÓÎ×»

ÓÀºÑÈÉÄÌÄÓÎÍÓѽÏÎÓÎØÆÈÀÓÇÍÏÎÑļÀ ÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ†ÑÎÁËÇÌÀÓÈÒ̺ÍÎÖļÍÀÈ ½ÌÕÖÊÀÈΟÓØÏÎÖÀÍÓÈÏѽÄÃÑÎÖ‚ÇÌ»

ÄÏÄÍÃØÓÐ́ÈÀÓ¼ÃÄÍļ×ÀÍÄÉÀÒÅÀËÈÒÓļÊÀË¿ÓÄÑÄÖÒØÍÔ»ÊÄ֏ËÇÔÄ¿ÄȽÓÈ ºÆÈÍĦÄÏÈÒÓџÓÄØÒǧÃØ͟ÌÄÕÍÆÈÀÍÀÊÀÓºÁÄÈÓÎÄÏÈÓ½ÊÈÎÊÀÈÍÀÀÌÁËØÍÔοÍ ÎÈÄÍÓØÏÐÒÄÈÖ¥ÈÔÀƼÍÄÈÓÇÍÄϽÌÄÍÇÅÎџ¥ÄËÈʟÌ»ÏÕÖØϟÑ×ÎØÍʟÏÎÈÎÈ ÏÎØÏÑÀÆÌÀÓÈʟÄÏÈÔØÌοÍÓÇÍÏÑÎÒÅØÆ»ÒÓ΂ ¥ØӟļÍÀÈÌÄÑÈʟÀϽÓÀ ÄÑÕÓ»ÌÀÓÀ ÀË˟ÏÑÎÖÓÎÏÀѽÍÀÏÀÍÓ»ÒÄÈÖÈÊÀÍÎÏÎÈÇÓÈʺÖÃÄÍØϟÑ×ÎØÍ

ÓÑÇ֏ÁÑÀ̽ÏÎØËÎÖÆÈÀÀÏÎÒÏÀÒÌÀÓÈʺÖ ÊÈÍ»ÒÄÈÖÓÎØÏÄÑÈÁŸËËÎÍÓÎÖÓÎØͺÎØÏÑÎ ºÃÑÎØ—ÅÓÐ×ÄÈÀźÑÍÄÈÆÊѼÍÈÀ ÏÀÈÃȟ¨

ÍÓÈÖº×ÎØÍʟÏÎÈÎÈ ÄØ×ÀѼÒÓÕÖÍÀÓÈÖÀÊοÒÎØÌÄ

•ÍӟÉÄÈ ʟÍÄÈÓÇÍÏ˟ÊÀÓÇÖ ÄÍӟÉÄÈ

ÓÎÃÈÀÒÊÄßÙÄÈ ŸËËÕÒÓÄÏÎÓºÃÄÍ ØÏ»ÑÉÄÒÎÁÀÑÎÅÀÍ»Ö ÀË˟ÍÀÒØÌÌÄÓº×ÄÈ ÒÄÑȟËÈÓÈÓÎ؏ ¥ʟÔÄ™ØÑÈÀÊ»ÁџÃØ οÒÀÁÎØËÄØÓ»Ö ļÍÀÈÓÑÀÁÇÆ̺Í΢˽


¥Î†¢ ¥˜™˜

◆◆◆ ƒºÌÀ

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ„¢Š•ª£ž”¢ª„•ª¥—Š

†ËÇÑÐÍÄÈÆÈÀÓǦѽÌÏÀ§

ÆÎÖÆÈÀÓÇ›ÕÓÄÈÍ»†ÈÏÈË» ÏÎØ̟ËËÎÍÀϽ ÄÍÔÎØÒÈÀÒ̽ÊÀÈÃȟÔÄÒÇÏÑÎÁÎʟÓÒÈÀÖ ÏÑÎÖÓÇÒÎÁÀÑÎşÍÄÈÀ½ËÕÍÌÀÖÌÏÎÑļÍÀ Ï»ÑÄÌÈÀÓºÓÎÈÀÀϽÅÀÒÇ ºÒÓÕÊÀÈÀÍÁѼ ÙÄÈÓÎØÖÂÄØÓ½ÌÀÆÊÄÖÓÇÖÏÎËÈÓÈʻ֨ ŠÎÁÀѽÏÑÎÁËÇÌÀÓÈÒ̽ÏÑÎÊÀËļ ÒÄÒÓÄ˺×ÇÓ»Ö¨ÏÄÅÕÓÈÒ̺ÍÇÖ

‚ÄÉÈŸÖ ÇÒÓÎØÖÊÄÍÓÑÎÃÄÉÈοÖÀÍÔºËÄÓÄ ÇÏÑÎÊËÇÓÈʻĿÍÎÈÀÏÎØÀÏÎËÀ¿ÄÈÀϽ

0È Å»ÌÄÖ ˺ÍÄ ½ÓÈ

ÓÎ͏ÍÓÐÍÇŠÀÌÀџÊÀÈÓÇÍÏÀѺÀÓÎØΙ «ÀÓÙ»ÖÒÓÎÀÆÐÍÀÓÎØÆÈÀÓÇÍÏÑÎÄÃѼÀÓÇÖ

ŸÍÓÈÏѽÄÃÑÎÖÌÄƟËÇÖ‚•™¢ ÄÊÓ½ÖÄÏÎÏÓļÀÖÓÎØ ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ ÒØÍÀÍӟÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓ¼ÄÖÒÓÎÈÃÈÕÓÈʽÓÎØ ÆÑÀÅļΠÏÎØÁѼÒÊÄÓÀÈÒÓÇÍÄØÑ¿ÓÄÑÇÏÄÑÈÎ×»ÓÎ؆ÄüÎØ ÓÎجÑÄÕÖ¥ÀÓÄËÄØÓÀ¼À×ѽÍÈÀÎÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎÖÊ¿ÑÈÎÖ ÁÑÈÒʽÓÀÍÒÓÀÆÑÀÅļÀÒØÌÁοËÕÍÓÎØÏÑκÃÑÎØÓÎØ ™ÈÍ»ÌÀÓÎÖ ŸËÇÔÄ¿ÄȽÓÈϟÍÄÆÈÀÀÉÈÎÏμÇÒÇÎÈʽÏÄÃÀÓÎØšÄÓÎ×ÈÊο ¥ÀÌļÎ؏ÄÑÎÏÎѼÀÖÄÍÓ½ÖÊÀÈÄÊӽ֏ÓÓÈʻփÀÏÎØËÇÔοÍ ƒÀÃÎÔοÍÀÍÓÈÏÀÑÎ×»ƒÀÄÍÎÈÊÈÀÒÔοÍ Ÿ¢«ŸÑÇÖʟÔÄÄÁÃÎ̟ÃÀÏÎØÏÄÑ͟ÁѼÒÊÄÓÀȽËÎÊÀÈÏÈÎ ÊÎÍӟÒÓÎÍÄÎÊËÀÒÈʽÓÇÖ”ÀÒÈ˼ÒÒÇÖŠÎżÀÖ

¢  •‚¢šÈ×ÀËÎËȟÊÎÖÊÀÈÎÈÀË»ÒÓÎØ ÌÍ»ÌÇ֦ѺÈÍÓÙÄÑÖ§Õ×ÑÈοÍÌÏÑÎÒӟÓÎØ ÒĨÃÄÉÈÎÒ¿ÍÇ ˺ÍĽÒÎÈÆÍÕѼÙÎØͨ

™ÀÈÄÍнËÇÇ•Ë˟ÃÀÊÎÈӟÄÈÏÐÖÔÀ ÓÇÒÊÀÏÎØ˟ÑÄÈÀϽÓÇÍÏÓÐ×ÄØÒÇ 

ΙÀÑÀÌÀÍË»Ö ÒØÍÆØÍÀÈɼÊÀÈÓºÊÍÎÈÖÌÄӟ ÓÎØÙÄ¿ÆÎØÖ”ÀËÇ͟ÊÇ ʟÍÄÈÓÎÍÆ¿ÑÎÓÇÖ ˜ÓÀ˼ÀÖ”ѼÒÊÎÍÓÀÈ»ÃÇÒÓÇ ½ÓÈÀ˜ÓÀ˼À ÓÀÉÈÃÄ¿ÎÍÓÀÖÌÄÀØÓÎʼÍÇÓÎ ÓÎÎÏμÎÌÄ ÓºÅÄÑÀÍÀÅοºÅØÆÀÍÀÊÓÎÏËÎÚÊÐÖ ÄÍÐ ÔÀʟÍÎØ͆ŸÒ×ÀÒÓÇ”½ÑÄÈÀ˜ÓÀ˼À™ÀÈ ÊÀ˟ ΔÀËÇ͟ÊÇÖÃÄͺ×ÄÈÊÎÈÍÎÁÎØËÄØ ÓÈʺÖºÍÍÎÈÄÖ ÎÓºÕÖÀÑ×ÇƽÖÓÇÖ ‚ÃÄÍ ÀÍÀÑÕÓ»ÔÇÊÄÀÍ×ÑÄÈÀÙ½ÓÀÍÍÀÌļÍÄÈÄÃÐ ˽ÆÕÅÎÑÎËÎÆÈÊο

†ŸÒ×ÀÒÓÇ͆¿ËÎÔÀʟÍÄÈΏÍÓÐ ÍÇÖŠÀÌÀÑŸÖ ÎÎÏμÎÖ˽ÆÕÓÕÍ

ÊÀÔÇʽÍÓÕÍÓÎØÃÄÍÏÎËØÄÏÈÒʺÏÓÄÓÀÈÓÇÍ ÄÊËÎÆÈÊ»ÏÄÑÈźÑÄȟÓÎØÊÀÈÀØÓ½ÓÎØÒÓÎÈ ×¼ÙÄÈ ÀÅοÔÄÕÑļ½ÓÈÓÎÏÑÎÏ¿ÑÆȽÓÎØ ÇšÄÒÒÇͼÀ ÊÀÈÇÒӟÒÇÓÕÍÒØÍÓÎÏÈÓÐÍ ÓÎØ»ÓÀÍÓÎÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎÄÅÀËÓ»ÑÈÎÆÈÀÓÇÍ ÏÎËÈÓÈÊ»ÓÎبÀ͟ÒÓÀÒÇ™ÀÈÃÄÍÔºËÄÈÍÀ ÉÄןÒÄȨ

™ÀÈûÌÀÑ×ÎÈÒÓÎÒÓ½×ÀÒÓÑÎÓÎØ Š‚¢•ÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀÄÉÄÓÀÒÓοÍ ¿ÏÎÏÓÄÖÀÆÎÑÀÏÕËÇÒ¼ÄÖÀÊÈÍ»ÓÕÍÒÄÓÎØ ˟×ÈÒÓÎÍûÌÎØÖÓÇ֏ԻÍÀÖÊÀÈ̟ËÈÒÓÀ ÒÄÌÄƟËÎØÖ¢ÈÃÈÀÅÎѺÖÓÕÍÓÈÌÐÍ ½×È ÓÕÍÄÊÓÈÌ»ÒÄÕÍ ļÍÀÈÓÄџÒÓÈÄÖÊÀÈÅÀ¼ÍÄ ÓÀȽÓȺ×ÎØÍÉÎÃÄØÓļÃÄʟÃÄÖÄÊÀÓÎÌÌ¿ ÑÈÀÄØÑÐ

Ï½Ò»ÌÄÑÀÀÑ×¼ÙÎØÍÍÀË»ÆÎØÍ ÒØÌÁŸÒÄÈÖÄÊӟÊÓÕÍÒÓ΂Ç̽ÒÈÎ ÊÀÈÓÇ͏ØÓÎÃÈμÊÇÒÇŠÓÀÃÈÀʟÔÀÅ¿

Ï»Öļ×ÄÏÎË˟ÊÀÈÄÍÓØÏÕÒÈÀʟÒÓÎÈ×ļÀ ÆÈÀÓÎÏÐÖº×ÄÈÀË˟ÉÄÈÇÊÀӟÒÓÀÒÇÒÓÎ ʺÍÓÑÎÓÇÖϽËÇÖÊÀÔÐÖÊÀÈÒØÆÊÄÊÑÈ̺

ÆÎØÍÓÎÄϽÌÄÍÎÓѼÌÇÍÎÏÄѼÏÎØ ͺÎÈÊÀÈÔÀÌÏÎØÍÒÓÇÍÀÍÄÑƼÀÏ½ÓÎÍ ˜Î¿ÍÈÎÔÀÀÑ×¼ÒÄÈÍÀÄÊÓÎÉÄ¿ÄÓÀÈÇÀÍÄÑ ƼÀÊÀÈÇÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÀÍÓ¼ÃÑÀÒÇÔÀϟÑÄÈ ÌÄƟËÄÖÃÈÀÒӟÒÄÈÖŠÄÒØÍÃØÀÒ̽ÌÄ

ÍÄÖÏÑÎӟÒÄÈÖÊÀӟÓÎ̺ÀÊÀÈÊÀӟÅÎѺÀ ÐÒÓÄÍÀØËÎÏÎÈÇÔοÍÌĺÍÀÏÀʺÓÎÊÈÍ» ÓÑÕÍÊÀÈ̺ÓÑÕ̓ÀÏѺÏÄÈÍÀÏοÌĽÓÈ ÎÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖ•ÏÈÓÑÎϻ֙ÐÒÓÀÖ™ÀÑ ӟËÇÖÊÈÍ»ÔÇÊÄÃÑÀÒÓ»ÑÈÀÊÀÈÆÈ´ÀØÓ½ÓÎ

ÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÎÈÃÇÌÎÓÈÊμÊÀÈÃÇ̽ÒÈÎÈ ØϟËËÇËÎÈļÃÀÍÓÎÃÐÑÎÓÎ؆ŸÒ×ÀÏÄ ÓÒÎÊÎÌ̺ÍÎÊÀӟ ÏÎØÒÄÊÀ̼ÀÏÄѼ

ÔºÌÀÒØÍÄÑƟÒÓÇÊÄŸÂÎÆÀÌĽËÎØÖÒ×Ä ýÍÓÎØÖØÏÎØÑÆÎ¿Ö ÄÍÐÏÎË˟ÒÓÎÈ×ļÀ ÏÑÎÄÑ×½ÌÄÍÀÀϽÅÎÑÄ¼Ö ÓÎÍûÌÎÊÀÈÓÇ

ÏÓÕÒÇÃÄÍÉÄϺÑÍÀÆÄÓÀÄØÑÐ Ãļ×ÍÄÈ ½ÓÈÎÈÌÄÓÑ»ÒÄÈÖÆÈÀÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÌÄӟ

ÍÎÌÀÑ×¼ÀÓÀÊÀÓºÔÄÒÄÏÑÎÒÕÏÈʟÒÓÎÍÄÈ ÒÀÆÆÄ˺ÀÊÀÈ»ÃÇƼÍÄÓÀÈÃÈÄÑÄ¿ÍÇÒÇ

ÓÎ͏ÏѼËÇÃÄÍÔÀļÍÀÈÎÈÊÀË¿ÓÄÑÄÖ¨

ƒºÌÀÓÀÏÎØÊÀ¼Íĺ×ÄÈÁŸËÄÈÒÓÇÍ ÀÓÙºÍÓÀÓÇÖÄÈÃÈÊ»Ö̽ÍÈÌÇÖ•ÏÈÓÑΠϻֆÄÑÈÁŸËËÎÍÓÎÖÓÇÖ”ÎØË»ÖÎÏѽÄ ÃѽÖÓÇÖ™ÐÒÓÀÖ™ÀÑӟËÇÖ¹ÒÓÄÑÀÀϽ ̼ÀÒØÒÓÇÌÀÓÈÊ»ÃÎØËÄȟÏÎغÆÈÍÄÆÈÀ ÓÎÏѽÁËÇÌÀÓÎØÈÒÓÎÑÈÊοʺÍÓÑÎØÓÇÖ Ô»ÍÀÖÊÀÈÓÎϽÑÈÒÌÀÏÎØÄɺÃÕÒÄÇ•ÏÈ ÓÑÎÏ» ŸÑ×ÈÒÄÓÈÖÀÊÑΟÒÄÈÖÆÈÀÓÇÍŸËËÇ ¦Á½ÌÁÀ§ÏÎØÀÏÄÈËļÓÇÍÏÑÕÓÄ¿ÎØÒÀ ÓÇ ÃÈÀ×ļÑÈÒÇÓÕÍÀÏÎÑÑÈÌ̟ÓÕÍ ÀÃοÌÄ ÊÀÈÄÊļÓÎϽÑÈÒÌÀ¨

†ŸÍÓÕÖÆÈÀÓÎÙ»ÓÇÌÀÓÎØÈÒÓÎÑÈ ÊοʺÍÓÑÎØÓÎϽÑÈÒÌÀÓÇÖ•ÏÈÓÑÎ

ÉÄÓÑØÏÐÍÕ

‰ÓÈÖéé›ÄÁÑÎØÀѼÎØé éÎé”ÑÄÓÀͽÖéÄØ ÑÕÁÎØËÄØÓ»Öé ŸÈÓÙÄË雟ÑÀÓÙ éÏѽÄÃÑÎÖé ÓÎØéÌÈÊÑο陽ÌÌÀÓÎÖéÓÇÖéÍÄÉÀÑÓÇÒ¼ÀÖéºÍÀé ʽÌÌÀéÏÎØéӟÒÒÄÓÀÈéØϺÑéÓÇÖéÄɽÃÎØéÓÇÖé ”ÑÄÓÀͼÀÖéÀϽéÓÇÍé•• éÒÄéÎÌÈ˼ÀéÓÎØéÒÓÇÍé •ØÑÕÁÎØË»éºÊÀÍÄ éÊØÑÈÎËÄÊÓÈʟ é¦Ñ½ÌÏÀ§é ÓÎÍéÃÈÎÑÈÒ̺ÍÎ锺ËÆÎéÏѽÄÃÑÎéÓÇÖé••é«ºÑ ÌÀÍé”ÀÍé£ÎÌϽÈé ¥ÎÍéļÏÄé¦ÒÅÎØÆÆÀѽÏÀÍΧ éÓÎÍéļÏÄé¦ÄÍé ÃØ͟ÌÄÈéÒÈÕÏÇ˽éÃÎËÎŽÍÎéÓÇÖéÇÌÎÊÑÀÓ¼ÀÖé ÒÓÇÍé•ØÑÐÏǧéÊÀÈéÓÎØéϺÓÀÉÄéÊÀӟÌÎØÓÑÀé ÓÎÍé×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒ̽é½ÓÈéÇéÄÌşÍÈÒ»éÓÎØéÌÎȟÙÄÈé ÌÄéÄÊļÍÇéÄͽÖéÓÑÀÏÄÙÈÊοéÊËÇÓ»ÑÀ ¢éÏѽÄÃÑÎÖéÓÎØé‰ØÌÁÎØ˼ÎØéÓÇÖé••éÓÎÍé ŸÊÎØÒÄéŸÅÕÍÎÖéÊÀÈéÀÌ»×ÀÍÎÖéÊÀÈéÏÑÎÒÏÀ ÔοÒÄ éÄϼéÌÀÓÀ¼Õ éÍÀéÉÄÒżÉÄÈéÓÎéÊÎ˟ÑÎéÒÓÎé ÏÎØʟÌÈÒ½éÓÎØ ¢é›ŸÑÀÓÙéÃÄÍéÒÓÀ̟ÓÇÒÄéÓÎé¦ÒÅØÑÎʽ ÏÇÌÀ§éÓÎØé£ÎÌÏ½È éÏÀџéÓÈÖéÄÊÊË»ÒÄÈÖéÓÎØé ÏÑκÃÑÎØéÓÎØé•ØÑÕÏÀÚÊοé™ÎÈÍÎÁÎØ˼ÎØé€ÄÑ Ù¼éšÏοÙÄÊéÊÀÈéÓÎØéÏÑκÃÑÎØéÓÇÖé™ÎÌÈÒȽÍé –ÎÙºéšÏÀѽÙÎ ÄÍéÏ»ÑÄéÏÎÓºéϼÒÕéÓÎØÖé×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÌοÖé ÏÎØéÀÏÇ¿ÔØÍÄéÒÓÎÍéŸ×ÑÕÌÎ éŸÎÒÌÎéÊÀÈ¨é ŸÆÄØÒÓÎéÏѽÄÃÑÎéÓÎØé‰ØÌÁÎØ˼ÎØéÓÇÖé••é ÊÀÈéÏÑÈÍéÀϽéÿÎéÄÁÃÎ̟ÃÄÖéÎéšÏοÙÄÊéÄÍÇ ÌºÑÕÒÄéÓÎé•ØÑÕÊÎÈÍÎÁοËÈÎé½ÓÈéÄϺÁÀËÄéÒÓÎÍé ”ÑÄÓÀͽéÄØÑÕÁÎØËÄØÓ»é×ÑÇÌÀÓÈʽéÏѽÒÓÈÌÎé ¼ÒÎéÌÄéÓÎéºÍÀéÓѼÓÎéÓÇÖéÊÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊ»Ö é ÌÇÍÈÀ¼ÀÖéÓÎØ éÀÏÎÙÇ̼ÕÒÇÖ šÄӟéÓÇÍéÄÏÈÁÎË»éÓÇÖéÏÎÈÍ»ÖéÏÑÎÁ˺ÏÄÓÀÈé ½ÓÈéÓÎéÏÀџÃÄÈÆÌÀéÓÎØ雟ÑÀÓÙéÔÀéÀÊÎËÎØÔ» ÒÎØÍéÊÀÈéŸËËÎÈéÄØÑÕÁÎØËÄØÓºÖ éÏÎØéº×ÎØÍé ÒÓÇÍéÌÏοÊÀéÓÎØéÊÀÍÎÍÈοéÓÎÍé£ÎÌÏ½È éÓÇÍé ÒÓÎÍéÊÀÈéÓÎÍéšÏÀѽÙÎ éÀÅοéÓÀéºÉÎÃÀéÆÈÀé ÓÎéÁÑÈÒ¼ÃÈéļÍÀÈéÄşÏÀÉéÊÀÈéÀÌÄËÇÓºÀé

•„„— ¢¥¢ª£™˜™

•ÉÎ̟ËØÍÒÇÖÃØÒ׺ÑÄÈÄÖ ¥Îé¦ÌÄƟËÎéʽËÏΧéÒÓÇÍéÄÉÕÓÄÑÈÊ»éÏÎËÈÓÈÊ»é ÓÇÖéÄËËÇÍÈÊ»ÖéÊØÁºÑÍÇÒÇÖéº×ÄÈéÍÀéʟÍÄÈé ÌÄéÓÇÍéÄÉÎ̟ËØÍÒÇéÓÕÍéÄËËÇÍÎÓÎØÑÊÈÊÐÍé Ò׺ÒÄÕÍé‰ÄéÌÈÀéÓºÓÎÈÀéÏÄѼÏÓÕÒÇéÓÀéʺÑÃÇé ÌļÕÒÇéÄÉÎÏËÈÒÌÐÍ éÏÑÎÐÔÇÒÇéÎÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍé ÒØÍÄÑÆÀÒÈÐÍéÒÓÎéÈÆÀ¼Î éļÍÀÈéÏÎË˟éÊÀÈéÎé €é…ÀÏÀÍÃѺÎØéÔÄÕÑļé½ÓÈéÀɼÙÄÈéÓÎéÏÎËÈÓÈʽé ѼÒÊÎéÇéÏÑÎÒϟÔÄÈÀé€ÈÀéÓÎÍé˽ÆÎéÀØÓ½ éÏÀџé ÓÇÍéÄϼÌÎÍÇéÏÀÑÎØÒ¼ÀéÓÎØÑÊÈÊÐÍéÏÎËÄÌÈÊÐÍé ÏËμÕÍéÊÀÈéÀÄÑÎÒÊÀÅÐÍéÒÄéÄØÀ¼ÒÔÇÓÀéÒÇ ÌļÀéÒÓÇéԟËÀÒÒÀéÊÀÈéÓÎÍéÄÍÀºÑÈÎé×ÐÑÎéÓÎØé ÈÆÀ¼ÎØ éÎé€é…ÀÏÀÍÃѺÎØéÊÀÓÀÁŸËËÄÈéʟÔÄé ÏÑÎÒϟÔÄÈÀéÐÒÓÄéÍÀéÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈÇÔļé̺ÒÀé ÒÓÇÍéŸÍÎÈÉÇéÇéÄϼÒÊÄÂÇéÓÎØé¥Î¿ÑÊÎØéÏÑÕÔØ ÏÎØÑÆοéÒÓÇÍéÔ»ÍÀ —éÏÎËÈÓÈÊ»éÁοËÇÒÇéÓÕÍéÊØÁÄÑÍ»ÒÄÕÍéÓÕÍé ÃØÎé×ÕÑÐÍ éŸËËÕÒÓÄ éļÍÀÈéÃÈÀÓØÏÕ̺ÍÇéÌÄé ÓÈÖéÄÏÈÒÓÎ˺ÖéÏÎØéÀÍӟËËÀÉÀÍéÎÈé…ÀÏÀÍÃѺÎØé ÊÀÈé•ÑÍÓÎƟÍéÄÃÎ̺ÍÇéļÍÀÈéÊÀÈéÇéÓÄ ×ÍÈÊ»éØÏÎÒÓ»ÑÈÉÇéÓÇÖé¢ØŸÒÈÆÊÓÎÍ éÇéÎÏμÀé ÏÀѺ×ÄÓÀÈéļÓÄéÀÏ´éÄØÔļÀÖéÎÈéÏÑÄÒÁļÄÖéÒÄé Ô»ÍÀéÊÀÈé¬ÆÊØÑÀéÃÎØËÄ¿ÎØÍéÏØÑÄÓÕÃÐÖ é ļÓÄé̺ÒÕéÓÕÍéÌÇ×ÀÍÈÒÌÐÍéÓÎØé ¥¢éÏÑÎÊÄÈ ÌºÍÎØéÍÀéÃÈÄØÔÄÓÇÔοÍéÓÀéÏÑÎÁË»ÌÀÓÀéÏÎØé ÃØÒÊÎËÄ¿ÎØÍéÓÇÍéÄ¿ÑØÔÌÇéËÄÈÓÎØÑƼÀéÓÇÖé ÍÎÓÈÎÀÍÀÓÎËÈÊ»ÖéÏÓºÑØÆÀÖéÓÇÖéÓËÀÍÓÈÊ»Öé ‰ØÌÌÀ×¼ÀÖé…ÀÑ´é½ËÀéÀØӟéÇéÏÑÎÒϟÔÄÈÀéÄÉΠ̟ËØÍÒÇÖéÓÕÍéÄËËÇÍÎÓÎØÑÊÈÊÐÍéÏÀÑÀ̺ÍÄÈé ÿÒÊÎËÎ éÀÍé½×ÈéÀÿÍÀÓÎ éÒÓÇéÃÄÃÎ̺ÍÇéÒØ ÆÊØѼÀéÏÎËÈÓÈʽéÄÆ×ļÑÇÌÀé ¢ÌÕÖ éÎÈéÀÁËÀÁļÖéÃÈÄËÄ¿ÒÄÈÖéÓÕÍéÓÎØÑ ÊÈÊÐÍéÏÎËÄÌÈÊÐÍéÏËμÕÍéÌÄÓÀÉ¿é¥ÙÈÀÖéÊÀÈé ‰ÎØͼÎØéÊÀÈéÎÈéÊÀÔÇÌÄÑÈͺÖéÏÓ»ÒÄÈÖéÓÎØÑÊÈ ÊÐÍéÌÀ×ÇÓÈÊÐÍéϟÍÕéÀϽéÓÎé›ÀÑÌÀÊÎÍ»ÒÈé ÓÈ͟ÙÎØÍ éÓÄËÈʟ éÒÓÎÍéÀºÑÀéÓÇÍéÏÎËÈÓÈÊ»é ÁοËÇÒÇéÓÕÍéÿÎéÏÑÕÔØÏÎØÑÆÐÍéÏÑÎÊÀËÐ ÍÓÀÖéÓÎéÄ¿ËÎÆÎéÄÑÐÓÇÌÀ镼ÍÀÈéÄÈËÈÊÑÈÍ»ÖéÇé ÃȟÔÄÒÇéÓÇÖéÆÊØÑÀÖéÆÈÀéºÍÀÍ馺ÍÓÈÌÎéÒØÌÁÈ ÁÀÒ̽§éÒÓÎé™ØÏÑÈÀʽéÊÀÈéÓÇÍéÎÑÈÎÔºÓÇÒÇéÓÇÖé ØÅÀËÎÊÑÇϼÃÀÖéÒÓÎéÈÆÀ¼Î
ƒºÌÀ

◆◆◆

•ƒ ˜™¢ŠªŠ¥—šª•˜Š

‚ÈÀÅÔÎџÖÒØͺ×ÄÈÀ ¥ÀéÊÑοÒÌÀÓÀéÃÈÀÅÔÎџÖéÊÀÈéÃÈÀÒϟÔÈÒÇÖé ÃÇÌÎÒ¼ÎØé×Ñ»ÌÀÓÎÖéÏÎØéº×ÎØÍéÃÄÈéÓÎéÓÄËÄØ ÓÀ¼ÎéÃȟÒÓÇÌÀéÓÎéÅÕÖéÓÇÖéÃÇÌÎÒȽÓÇÓÀÖé ÉÄÏÄÑÍοÍéʟÔÄéÏÑÎÇÆοÌÄÍÎé•ÈÃÈʟéÒÓÎÍé ÓÎ̺ÀéÓÇÖéªÆļÀÖéÎØÊéºÒÓÈÍéÀÑÈÔ̽ÖéÓÕÍé ÏÄÑÈÏÓÐÒÄÕÍéÄÊÓÑÎÏ»ÖéÀϽéÓÇéÍÎÌÈ̽ÓÇÓÀé ªÏÄÑÓÈÌÎËÎÆ»ÒÄÈÖéÈÀÓÑÎÅÀÑÌÀÊÄØÓÈÊοé ØËÈÊο éÏÀÑÀÏÎÈ»ÒÄÈÖéÏÀÑÀÒÓÀÓÈÊÐÍéÊÀÈé ÃÈÏËÎÊÀÓÀ×ÕÑ»ÒÄÈÖ éÒØÍÓÀÆÎÆÑÀÅ»ÒÄÈÖéÒÄé ÁÈÁËȟÑÈÀéÍÄÊÑÐÍ é̼ÙÄÖéÊÀÈéËÀÃÐÌÀÓÀéϟÒÇÖé Å¿ÒÄÕÖ éÀÏÄØÔļÀÖéÀÍÀÔºÒÄÈÖ éÃÐÑÀé¿ÏÎ ÏÓÇÖéÏÑκËÄØÒÇÖéÊÀÈéÒÊÎÏÈ̽ÓÇÓÀÖéÊËÏé º×ÎØÍéʟÍÄÈéÓÎØÖéÄÏÈÔÄÕÑÇÓºÖéÃÇ̽ÒÈÀÖéªÆļ ÀÖéÍÀéÁÀüÙÎØÍéÊÀÈéÍÀéÏÀÑÀÌÈËοÍé ‰ÓÇÍéÏÀÑÀϟÍÕéÌÀÊџé˼ÒÓÀéÏÑÎÒÓºÔÇÊÄé ÏÑÎÒşÓÕÖéÊÀÈé̼ÀéÀʽÌÀéØϽÔÄÒÇéÊÀӟ×ÑÇ ÒÇÖéÄÉÎØÒ¼ÀÖéÏÎØéÀÅÎџéÒÓÇÍéÇéªÆÄÈÎÍÎÌÈ Ê»é…ÄÑÈźÑÄÈÀéšÀÊÄÃÎͼÀÖé é‚ÑŸÊÇÖ éÌÈÀé ª…•éŸÊÑÕÖéÄÏÈÁÀÑÇ̺ÍÇéÎÈÊÎÍÎÌÈʟ €ØÍÀ¼ÊÀ éÏÑÐÇÍéÒÓºËÄ×ÎÖéÒÓÇÍéÄÍé˽ÆÕé ØÏÇÑÄÒ¼À éÀÉÈÎÏÎÈοÒÄéʟÔÄéÃØÍÀÓ»éÄØÊÀÈ Ñ¼ÀéÒÓÎéÏËÀ¼ÒÈÎéÓÕÍéÀÑÌÎÃÈÎÓ»ÓÕÍéÓÇÖé¯éÊÀÈé ½×Èé̽ÍÎé¯ éÆÈÀéÍÀé¦ÏÀҟÑÄȧéÒÓÎÍéÃÈÊÇƽÑÎé Ò¿ÙØƽéÓÇÖé½ËÄÖéÓÈÖéÍÎÌÈʺÖéÃÈÄÊÏÄÑÀÈÐÒÄÈÖé Ê½ÌÀéÊÈé½ÓÀÍéÄÏѽÊÄÈÓÎéÆÈÀéÏÑÎ×ÄÈÑÎÃÎØ ËÄȺÖéÊÀÈéÀÏ˺ÖéÒØÌÏËÇÑÐÒÄÈÖéÄÆÆџÅÕÍ é ÇéÀÌÎÈÁ»éÏÎØé˟ÌÁÀÍÄéÎéÃÈÊÇƽÑÎÖé éÁ¿ÒÌÀé »ÓÀÍéÈËÈÆÆÈÐÃÇÖé ÀéÀÍÀźÑÎØÌÄé×ÀÑÀ ÊÓÇÑÈÒÓÈʟé½ÓÈéÒÓÎÍéşÊÄËÎéÏÎØéºÅÓÀÒÄé ÒÓÎéÆÑÀÅļÎéÓÇÖéØÏÎØÑÆο骙éÁѺÔÇÊÄé ÏÀÑÀÒÓÀÓÈʽéÏÎØéÀÏÎÃļÊÍØÄé½ÓÈéÎéÓØ×ÄѽÖé Ò¿ÙØÆÎÖéļ×ÄéÄÈÒÏџÉÄÈéÆÈÀéÌÈÀéÀÏË»éÒ¿ÍÓÀÉÇé ØÏÎÌÍ»ÌÀÓÎÖééÄØÑÐé—éÊÀÓÀÆÆÄ˼Àé ÒØÍÎÃÄؽÌÄÍÇéÀϽéÏË»ÑÇéÀÏÎÃÄÈÊÓÈʟéÒÓÎÈ ×ļÀ éļ×ÄéƼÍÄÈéÊÀÈéÏÀËȽÓÄÑÀéÒÓÎÍéÀÏÄËÔ½ÍÓÀé ØÏÎØÑƽ éÎéÎÏμÎÖé½ÌÕÖ éÕÖéÆÍÕÒÓ½Í éÏÄÑ¼é ŸËËÀéÓ¿ÑÁÀÙÄé…ÎÓºéÃÄÍéÙ»ÓÇÒÄéÍÀéÄÉÄÓÀ ÒÓļéÓÎéÔºÌÀé

‚˜•ƒ —Š™•£‚¢Š™¢†˜

™ÀÈÎÈÄϼÓÑÎÏÎÈÒÄÄÉÄÓÀÒÓÈÊ» ¥ÐÑÀéÏÎØéÉÄÊÀԟÑÈÒÄéʟÏÕÖéÓÎéÓÎϼÎéÆ¿ÑÕé ÀϽéÓÎÍéѽËÎéÏÎØéºÏÀÈÉÀÍéɺÍÎÈé×ÑÇÌÀÓÎÏÈ ÒÓÕÓÈÊμéμÊÎÈéÒ´é½ËÎéÀØÓ½éÓÎéÏÄѼÄÑÆÎéÍÓÀ ËÀÁºÑÈéÌÄéÓÀéÊÄÑÃÎÒÊÎÏÈʟéÏÀÈ×ͼÃÈÀéϟÍÕé ÒÓÎéÄËËÇÍÈʽé×ѺÎÖ éÏËÇÒȟÙÄÈé̟ËËÎÍéÇé ÐÑÀéÏÎØé½ËÎÈéÎÈéÄÌÏËÄʽÌÄÍÎÈéÒ´éÀØÓ»ÍéÓÇÍé ÈÒÓÎѼÀéÔÀéÊËÇÔοÍéÍÀéËÎÆÎÃÎÓ»ÒÎØÍéÒÓÈÖé ÄÏÈÓÑÎϺÖéÏÎØ éÒÓÇÍé•Ë˟ÃÀéÀË˟éÊÀÈéÒÓÈÖé —… éÃÈÄÍÄÑÆοÍéÒ×ÄÓÈʺÖéºÑÄØÍÄÖ —éÏ˟ÊÀéļÍÀÈé½ÓÈéʟÏÎÈÎÈéÏÑÐÇÍéÊÎÈÍÎ ÓÈÊμéÄϼÓÑÎÏÎÈéÊÀÈéÄÍéÄÍÄÑÆļÀéÒÓÄ˺×ÇéÓÇÖé •ØÑÕÏÀÚÊ»Öé™ÄÍÓÑÈÊ»Öé¥ÑŸÏÄÙÀÖéÃÄÍéÀÏÎ ÊËļÄÓÀÈéÍÀéÊËÇÔοÍéÍÀéËÎÆÎÃÎÓ»ÒÎØÍéÊÀÈé ÄÍÐÏÈÎÍéÓÇÖéÄÉÄÓÀÒÓÈÊ»ÖéÄÏÈÓÑÎÏ»ÖéÏÎØéÔÀé ÒØÒÓÀÔļéÒÓÇÍé•Ë˟ÃÀ éÀÅοéÇéÊØÁºÑÍÇÒÇé źÑÄÓÀÈéÀÏÎÅÀÒÈÒ̺ÍÇéÍÀéÒÓ»ÒÄÈéÌÈÀéÄÉÄÓÀ ÒÓÈÊ»éÄÏÈÓÑÎÏ» éÄÍÐéÒÓÈÖ闅éÇé¢ÌÎÒÏÎÍ ÃÈÀÊ»é¥ÑŸÏÄÙÀé&%$ éÊÀÈéÇéÀÑ̽ÃÈÀé•ÏÈÓÑΠϻ饼ÓËÕÍéÊÀÈé‰ØÍÀËËÀÆÐÍé3%# éŸÑ×ÈÒÀÍé »ÃÇéºÑÄØÍÄÖéÆÈÀéÓÀéÒØÌÁ½ËÀÈÀéÏÎØéÒ×ÄÓ¼ ÙÎÍÓÀÍéÌÄéÓÀéÄËËÇÍÈʟé×ѺÇéÊÀÈéÓÀéÎÏμÀ é ןÑÇéÒÓÈÖé¦ÒØÌÁÎØ˺֧éÓÇÖéÀÌÄÑÈʟÍÈÊÇÖé ÄÏÄÍÃØÓÈÊ»ÖéÓџÏÄÙÀÖé'OLDMANé3ACHS é ÄÌÅÀͼÙÎÍÓÀÍéÌÄÈÕ̺ÍÀé…ÀџËËÇËÀéÇéÆÀË ËÈÊ»éÄÅÇÌÄѼÃÀé¦,Eé-ONDE§éÀÏÎʟËØÂÄé½ÓÈé ÏÑÐÇÍéÄϼÓÑÎÏÎÈéÓÇÖé••éÊÀÈéÏÑÐÇÍéÒÇÌÀ¼ ÍÎÍÓÀéÒÓÄ˺×ÇéÓÇÖé•ØÑÕÏÀÚÊ»Öé™ÄÍÓÑÈÊ»Öé ¥ÑŸÏÄÙÀÖéÁÑ»ÊÀÍéÏÎË¿éÊÀ˺ÖéÃÎØËÄȺÖéÒÓÇÍé 'OLDMANé3ACHS ¥ÎéÔºÌÀéÔÀéÅԟÒÄÈéÊÀÈéÒÓÇÍé¢ËÎ̺ËÄÈÀé ÓÎØé•ØÑÕÊÎÈÍÎÁÎØ˼ÎØ éÓÎÍéÄϽÌÄÍÎéÌ»ÍÀ é ¿ÒÓÄÑÀéÀϽéÄÑÐÓÇÒÇéÓÎØéÄØÑÕÁÎØËÄØÓ»éÓÎØé ‰ª£˜–é ¼ÊÎØé«ÎØÍÓ» —é•ÏÈÓÑÎÏ»éÃÄÍéº×ÄÈéÀÏÀÍÓ»ÒÄÈ éÀË˟é ÄÈʟÙÄÓÀÈé½ÓÈéÃÄÍéÌÏÎÑļéÍÀéÄÌÅÀÍÈÒÓļéÀÍÀ ʽËÎØÔÇéÒÓÀé½ÒÀéÃÈÀÊ»ÑØÉÄéÏÄѼéÏË»ÑÎØÖé ÃÈÄÑÄ¿ÍÇÒÇÖ¨¥Î†¢ ¥˜™˜

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

ÓÑØÏÐÍÕ

­ÍÓÎÍÀÒØÙÇÓȺÓÀÈÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍÁÎØ ËÄØÓÐÍÓÎ؆Š¢™ÇÒØÍ»ÔÄÈÀÓÎØ ÍÓÎغÓÎØÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ ÍÀÀÒ×ÎËοÍÓÀÈÌÄÓÀÊÈÍÇӟÓÎØÖÒØÍÄ×ÐÖ ÒÓÈÖÒØÍÄÃÑȟÒÄÈÖÓÎØ™¥•ÓÎ؆Š¢™ÊÀÈ ÓÇÖÀÑ̽ÃÈÀÖÄÏÈÓÑÎÏ»ÖÓÇÖ”ÎØ˻֦†ÈÎ ÏÎË¿ÀÒ×ÎËοÍÓÀÈÌÄÓÀ4.4ÏÎØÏÀ¼ÑÍÎØÍ ÊÀÈÒÓºËÍÎØÍ ÏÀџÌÀÖÀÊοÍħÒ×Î˼ÀÙÄ ÏÀËȽÊÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈʽÒÓºËÄ×ÎÖ•¼ÍÀÈ ºÓÒÈ

‚ÈÎ˼ÒÔÇÒÇÓÎØÄßÅÎØÖÊÀÈÊÀÔ¼ ÙÇÒÇÊÓÈѼÕÍÒÄÒÓÑÀÓ½ÏÄÃÎÓÇÖÏÄ

ÑÈÎ×»Ö™ÀÑÕÓ»Ö­ÁÑÎØÊÀÔÈÒӟÀÍÀÆÊÀ¼À ÓÇÌÄÓÀÒӟÔÌÄØÒÇÓÇÖÌÎ͟ÃÀÖ­×ÎØÍ ½ÌÕÖËÇÅÔļÓÀÀÍÀÆÊÀ¼À̺ÓÑÀÆÈÀÓÎÏÑÎ ÒÕÏÈʽÒÓÎØÖͺÎØÖ×ÐÑÎØÖ¥ÎÄÑÐÓÇÌÀ ÀϽÀÍÀÆÍÐÒÓÇÌÀÖ¯ÊÀÈÀϽÄ̟ÖÒÓÎÍ ØÏÎØÑƽ¨

ŠÄÓÄÒÓÀÍÓÎ×»ÖÆÈÀÓÇÍØÏÎØÑƽ †ÀÈÃļÀÖÄÉÄ˼ÒÒÄÓÀÈÇÒØÆÊÀÓμ

ÊÇÒÇÒÓÎØÏÎØÑÆļÎÌÄÓÎͨØÅÈÒӟÌÄ ͽÓÇց†À͟ÑÄÓÎ ÎÎÏμÎÖÃÄÍןÍÄÈ ÄØÊÀÈѼÀÍÀÓÇÖʟÍÄÈÓÀÍÄ¿ÑÀÊѽÒÈÀ ¸ÏÕÖÌÄÓÇÁŸÒÇÓÎØ¢ØÅØÏÎØÑƽÖ º×ÄÈÓÀ×ÔļØϺÑÓÇÖÊÀӟÑÆÇÒÇÖÓÎØ ̺ÓÑÎØ ×ÕѼÖÓÎØÏÎØÑÆļÎÍÀº×ÄÈÓºÓÎÈÀ ÆÑÀÌÌ»—¦ÀØÓÎÍÎÌÇ̺ÍǧÒØÌÏÄÑÈÅÎџ †À͟ÑÄÓÎØ ºÌÏÈÒÓÎØÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑ Æο ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ̺×ÑÈÒ»ÌÄÑÀ ÊÀÈÎÈ ÀÍÓÈÃџÒÄÈÖÓÇÖ‚ÈÀÌÀÍÓÎÏοËÎØÏ˺ÎÍ ÓÄÒӟÑÎØÍÊÀÈÓÇÒ׺ÒÇÓÇÖ¬ÍÍÀÖÌÄÓÎÍ †ÀÏÀÍÃѺÎب

­ÍÀͺÎÄغËÈÊÓÎÒ×»ÌÀØÏÄÑÁÑÀ

¢ÈÉÄѽËÄÖ

ÊÀÈÎÒØÌÁÎËÈÒ̽֨ †ÑÐÓÎÈÏÑÐÓÎÈ ÏÀѽÍÓÄÖÒÓÎ̟ÔÇÌÀÓÎ؆Š¢™ÆÈÀÓÇ ÃÈÀ×ļÑÈÒÇÊѼÒÇÖÌÄÓÎÍÊÀÔÇÆÇÓ»ÓÎØ«ŸÑÁÀÑÍÓ ÎÈÍÄÎÒÒμ ÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ¥¼ÍÀšÏÈÑÌϼËÇÊÀȆÀ¿ËÎցÄÑÎØ˟ÍÎ֏Ͻ ÊÎÍӟÊÀÈšÀÑÈ˼ÙÀÊÀÈ™ÀÓÒºËÇ ½ÏÕÖÄϼÒÇÖÊÀÈÏÎËËμØÅØ ÏÎØÑÆμ¯ÑÍÀÎØӟÊÇÖ ™ÀÑ×È̟ÊÇÖÊŸ¯ÊÀÈÏÄÑÈÅÄÑÄȟÑ×ÄÖ ½ÏÕÖÇ™‚ÈÀÌÀÍÓÎÏοËÎØ ÏÎØÁÆ»ÊÄÀϽÓÎÍÎÒÎÊÎÌļÎÆÈÀ ÍÀÏÀÑÄØÑÄÔļ¢ÈØÏÎØÑÆμºÅØÆÀÍÒÓÎÃȟËÄÈÌÌÀ ÀË˟Î †ÀÏÀÍÃѺÎغÌÄÈÍÄ̺×ÑÈÓÎÓºËÎÖ ÏÀÑÀÊÎËÎØÔÐÍÓÀÖÓÈÖÄÑÕ Ó»ÒÄÈÖÏÎغÊÀÍÀÍÒØÌÌÄÓº×ÎÍÓÄÖ”ºÁÀÈÀÀϽÊÎÍӟÊÀÈÄÑÆÀ Ù½ÌÄÍÎÈÒÓÎÆÑÀÅļÎÓÎØšº×ÑÈÒÓÈÆÌ»ÖÃÄͺ×ÄÈÄÉÀÊÑÈÁÕÔļ ÀÍÎÏѽÄÃÑÎÖÊџÓÇÒÄÀÏÎØÒ¼ÄÖ†ŸÍÓÕÖÏÎËËμØÏÎØÑÆμϼ ÒÓÄØÀͽÓÈÃÄÍÔÀϟÄÈÓÄËÈʟÎÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÊÀÈÓÇÍϟÓÇÒÀÍ ÊÀÈÃÄÍÏ»ÆÀÍÌÄÀÏÎÓºËÄÒÌÀÍÀÓÎÅØҟÍÄÊÀÈÍÀÌÇÍÊÑØÐÍÄÈ Ï´½ËÇÀØÓ»ÓÇÍÈÒÓÎѼÀÏÎØÏÎËËμÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÀÍÌÄÔØÌÇüÀ ÕÖÆÑÀÅÈÊ»ÀÌÄÑÈÊÀÍȟ ÄÏÈ×ÄÈÑ»ÔÇÊĺÍÀÖÒØÌÁÎËÈÒ̽Ö½ÓÈ ½ËÎÈÌÀÔÀ¼ÍÎØÌÄÊÀÈÁÄËÓÈÕͽÌÀÒÓÄÒÓÇÙÕ»ÊÀÈÊÀÍļÖÃÄÍÊÀ ÓÎ׿ÑÕÒÄÓÀÀϽËØÓÀÄϼÏÄÃÀÆÍÐÒÇցÄ̼ÒÀÌÄÉÄѽËÄÖÏÎËÈ ÓÈÊÎ¿Ö ÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØÖÊÀÈŸËËÎØÖÏÀџÆÎÍÓÄÖ ÍÈҟÅÈÏÈÀ

§

—ÙÕ»ÌÀÖ ÆÄ̟ÓÇ

ÄËËļÌÌÀÓÀ ÄÆÊË»ÌÀÓÀ ÊÀÈ ÁË»ÌÀÓÀ¨

ÀÑÊÄÓμÒÓÎØÏÎØÑÆļί ÔÀÌÏÎѺÒÎØÍ ʟÏÎÈÎÈÍÀÌÈÒÎË¿ÒÎØÍÓÎÏѽÁËÇÌÀÄÑ

™ÀÈѽÖ»ÓÀÍÊÈÄËϼÙÎØÌĽÓÈÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ ÔÀËÄÈÓÎØÑÆ»ÒÄÈÎÀÍÓÀÆÕÍÈÒ̽ÖÏÑÎÖ

ÆÀÒ¼ÀÖÆÈÀʟÏÎÈÎØÖÌ»ÍÄÖÊÀÈÎÒÓÑÀÓ½ÖÍÀ º×ÄÈ»ÃÇÄÊÏÀÈÃÄØ̺ÍÎØÖÒÓÇÃȟÔÄÒ»ÓÎØ

½ÅÄËÎÖÓÎØ̺ÒÎØÊÀÓÀÍÀËÕÓ»ÊÀÈÓÇÖ ÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ šÈÊџÊÀÈÌÄƟËÀËÀ̽ÆÈÀ ÌÄӟ ÓÇÍÏÑÐÓÇÓÑÎ̟ÑÀ ×ÀËÀÑÐÒÓÄ

¢ØÅØÏÎØÑƽ֕ͺÑÆÄÈÀցȟÍÍÇÖ šÀÍȟÓÇÖÄͺÊÑÈÍÄÓÎÍ™ÐÃÈÊÀ

‚ÈÀ×ļÑÈÒÇÖÓÎØ•ÔÍÈÊοŠØÒÓ»ÌÀÓÎÖ ›ØÒÈÊοÄѼÎØ •Š› šÄÓÇÍÄÅÀÑ ÌÎÆ»ÓÎØ™ÐÃÈÊÀÉÄÊÀÔÀѼÙÎØÍÏ˺ÎÍÎÈ ÊÀͽÍÄÖÆÈÀÓÇÍÏѽÒÁÀÒÇÒÓΕŠ›½ËÕÍ ÓÕÍÏÑÎÌÇÔÄØÓÐÍ ÀË˟ÊÀÈÓÕÍÊÀÓÀÍÀ ËÕÓÐÍÅØÒÈÊοÀÄѼÎØ

×ļÀÖÄÏÀÆÆÄËÌÀÓÈÊ»ÖÔÇÓļÀÖÌÄËÄ ӟÓ΁•Š†ŸÍÕÒÓÎÍÔÄÒ̽ÓÕÍ¢ÏËÈÓÐÍ ”ÑÀ×ļÀ֏ÍÀÊÀӟÓÀÉÇÖ ¢” ÏÎØÏÑÎ

­ÓÒÈÏÑÎÒÀÑ̽ÙÄÓÀÈÀÏÎË¿ÓÕÖÇÄÔÍÈ Ê»ÍÎÌÎÔÄÒ¼ÀÒÓÎØÖÄØÑÕÏÀÚÊοÖÊÀÍÎÍÈ ÒÌοÖÊÀÈüÍÄÓÀÈÇÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÒĽËÎØÖ

Á˺ÏÄÈÀÌÄÈÁ½ÌÄÍÇÔÇÓļÀÄÓÐÍ ÄÉÄ ӟÙÄÈÓÇÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÍÀØÏÇÑÄÓÎ¿Í ½ÒÎÈ ÔºËÎØÍ Ì»ÍÄÖÌÄӟÓÇÍÊÀÍÎÍÈÊ»ÔÇÓļÀ ÊÀÈÍÀËÀÌÁŸÍÎØÍϟÍÕʟÓÕÓÎÌÇÍȟÓÈÊÎ ÏÎØÏÀ¼ÑÍÎØÍÊÀÈÎÈÄÏÀÆÆÄËÌÀÓ¼ÄÖÎÏ˼ÓÄÖ

ÓÎØÖŸÌÄÒÀÄÍÃÈÀÅÄѽÌÄÍÎØÖÄÏÄÍÃØÓºÖ ÍÀÒØÌÌÄӟÒ×ÎØÍ ÕÖÏÑÎÌÇÔÄØÓºÖÊÀÈ ×Ñ»ÒÓÄÖ ÒÓÇÍÀÆÎџÓÎØÀÄѼÎØÓÇÖ ×ÐÑÀÖ­ÍÀÒÀźÖÏËÀ¼ÒÈÎÏÎØÃÄÍÀÅ»ÍÄÈ ÏÄÑÈÔÐÑÈÀÆÈÀÏÀÈ×ͼÃÈÀ½ÏÕÖÀØӟÏÎØ

¸ÏÕÖ˺ÍÄÒÓ΁•Š¯ÊÀÈÁ˺ÏÎØÍÔÄÓÈʟ

ÏÀ¼×ÓÇÊÀÍÓÇÍÏÑÎÇÆοÌÄÍÇÏÄѼÎÃÎ

ŠÈƟÓÎÍÏÎÍÇѽ¨ ›ÎØÒÊÕ̺ÍÎÖÒÀÍÆÀËÎÏοËÀ ÌÄÏÎÍÇѽÁ˺ÌÌÀÊÀÈÏÎÍÇѽÓÄÑÇÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÎ ËÎƼÀ ÏÑÎÒÏÀÔļÍÀÃÇÌÈÎØÑÆ»ÒÄÈÒØÍÄͽ×ÎØÖÒÓÇÃÈÀÏËÎÊ»˺ÆÎÍÓÀÖ½ÓȦ½ËÎÈ º×ÎØÌÄÌÀ¿ÑÀÒÓÀÒϼÓÈÀÌÀÖÊÀÈÏѺÏÄÈÍÀÓÀÉÄÏË¿ÍÎØÌħ¢Ê¿ÑÈÎÖ¦ÕÑÀ¼ÎÌÎØ ÏËØÍÓ»ÑÈΧÏѽÄÃÑÎÖÓÎØ„¢ŠÈÐÑÆÎÖ™ÀÑÀÓÙÀźÑÇÖ ÎÎÏμÎÖÄÌÅÀͼÙÄÓÀÈÕÖ ØÏÎØÑƽÖÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ†ÀÏÀÍÃѺÎØš»ÏÕÖļÍÀÈÊÀÈÃÄÍÓÎɺÑÎØÌāÈÀÓ¼ ÊÀÍļÖÀϽÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÃÄÍÓÎØÀÏÀÍӟÒĽÒÀÀϼÔÀÍÀ˺ÄȘÒ×ØѼÙÄÓÀȽÓÈ ºÒÓÄÈËÄÀÆÆÄËÈÎŽÑÎÆÈÀÓÎÑÀÍÓÄÁοÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑÆοÌÄÓÎÍ¢ÌϟÌÀ ¦ÊÀÓÎ ׿ÑÕÒħÓÇÍÈúÀÍÀϟÄÈΆÀÏÀÍÃѺÎØÒÓÎÍŠÀÑÊÎÙ¼ÏÑÈÍÓÇšºÑÊÄË ÄÍÐüÍÄÈÊÀÈ ÒØÆ×ÀÑÇÓ»ÑÈÀÒÓÎ͆ÀÌÏοÊÇ ÊѼÍÎÍӟÖÓÎÍÕÖÓÎÍÏÈκÉØÏÍÎØÏÎØÑƽ•ÊļÒÓÎ †Š¢™ ÏÎÈ΁ÈÐÑÆÎÓÄËÈʟÂÇżÒÀÓāÈÀÓ¼ÀÍÒØͺËÔÄÈÎʽÒÌÎÖÀϽÓÇÍÎÈÊÎÍÎ ÌÈÊ»ÒÅÀËȟÑÀÊÀÈÊÀÓÀ˟ÁÄÈÌÄÏÎÈÎØÖʟÍÄÓÄÏÀѺÀ ÌÀ¿ÑÎżÃȨ

†ÑÕÓÀÏÑÈËȟÒ»ÌÄÑÀÊÀÈÓÎÓÈÌ»ÒÀÌÄÓÎ ºÔÈÌÎÌÄÓÎÏÀÑÀϟÍÕšÏÀÖÊÀÈÒʟÒÄÈ ˼ÆÎÓÎ×ÄÈ˟ÊÈÌÀÖŠÈƟÌÇÍÓδÁÀÙÀÍ ÒÊÎϽÍÀÒÀÖÓÒÈÌÏ»ÒÎØÍ¢¿ÓÄÇ ÊØÁºÑÍÇÒÇÅÀ¼ÍÄÓÀÈÃÈÀÓÄÔÄÈ̺ÍÇÍÀÁÑÄÈ ÓÎ$%ÌÄÓÀÌÀ¿ÑÀοÓÄÎÈÏÀϟÃÄÖÍÀ ÁƟËÎØÍËÀÚʟÎ̽ËÎÆÀ™ÀÈÓÎØ×ѽÍÎØ

¸ÒÎÇÇÆÄÒ¼ÀÓÎØŠª ÀÏÎÅÄ¿ÆÄÈÓÇ

×Ñ»ÒÇÓÇÖ˺ÉÇÖ×ÑÄÎÊÎϼÀÓ½ÒÎÎ „ÀÅÀٟÍÇÖÄÏÈ̺ÍÄȦ–οÌÄÌÈÀÃÈÏË»ÊÀÈ ÏÀÓÀÆÐÃÇ×ÑÄÎÊÎϼÀ§ ÀͺÅÄÑÄÏÑÎ×ÔºÖ Ò×ÎËȟÙÎÍÓÀÖÓÎÅÎÑÎËÎÆÈʽÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎ ÀϽÓÇ̼À¦ÓÇÍÏÀÓÀÆÐÃÇ×ÑÄÎÊÎϼÀÓÇÖ ÆÄÑÌÀÍÈʻ֕•§ÏÈÎÅÀÍÄÑ»¦ÌÄÓÇÍÀÏÀ џÃÄÊÓÇÀϽÅÀÒÇÆÈÀÓÇûÔÄͳ³ÃȟÒÕÒÇ´´ ÒÓÇÍÎØÒ¼ÀËÄÇËÀÒ¼À ÌÀÙ¼ÌÄÓ΂ÈÄÔͺÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈʽ¥ÀÌļÎ ‚ ¥ ÓÇÖ×ÐÑÀÖ§™ÀÈ ÀϽÓÇÍŸËËÇÓÇÍÏÀÓÀÆÐÃÇ×ÑÄÎÊÎϼÀÓÇÖ ÊØÁÄÑÍÇÓÈÊ»ÖÏÎËÈÓÈÊ»ÖÏÎغ×ÄÈÀÍÀÆÎ ÑÄ¿ÒÄÈÒÄýÆÌÀÓÇÍÏÀџÃÎÒÇÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÒÓÈÖÊÄÅÀËÀÈÀÆÎѺÖÊÀÈÒÓÀÃÈÄØÔØÍÓ»ÑÈÀ ÓÇÖ••ÊÀÈÓÇÖ¦ÏÀÆÊÎÒÌÈÎÏμÇÒÇÖ§

ÈÀÍÀÌÇÁÑÄÔļÏÑÎÄÊÏË»ÉÄÕÍ ʟÏÎÈÀÒÓÈÆ̻ΔÄÍÈÙºËÎÖ ÀËÀ«ÑØ ÒÎ×ÎÜÃÇÌÄÓÎØÖÁÀÓÑÀ×ÀÍÔÑÐÏÎØÖÓÎØ„È ÌÄÍÈÊο ÀÖ˟ÁÄÈÏÑÎËÇÏÓÈʟ̺ÓÑÀ•ÌļÖ ÓÎØÓÎ˺ÌÄÅÈËÈʟÊÀÈÌÄÆÍÐÒǯÓÎØ˟ ×ÈÒÓÎÍÓÎØÏѽÒÅÀÓÎØÏÀÑÄËÔ½ÍÓÎÖ— ÏѽËÇÂÇÏÎÓºÃÄͺÁËÀÂĨ

™À˽†ŸÒ×À ÀúËÅÈÀ ÊÀÈÓÎÍÎØÒÀÖ ÒÓÎÀÑͼ ÊÀÑÀÃÎÊļÇ×ÎËÇÒÓÄѼÍÇ •Ï¼ÒÇÖ½ÓÀÍϼÍÎØÌÄÃÄÍÎÃÇÆοÌÄÆÈÀÊÀ ͺÍÀÍ˽ÆΨ


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ÎËÈÓÈÊ»

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

•

ÍÐ ÀʽÌÇÌÈÀÅÎџ ÇÊØÁºÑÍÇÒÇÃÈ ÀÁÄÁÀ¼ÕÍÄÒĽËÎØÖÓÎØÖÓ½ÍÎØÖ½ÓÈ ÒÓÇÍÏÑÎÊÀÓÀÑÊÓÈÊ»ÒØÍÄÍͽÇÒÇÌÄÓÎ

‚ ¥º×ÄÈ˟ÁÄÈÓÎÌ»ÍØÌÀÏÕÖÃÄÍÔÀ ×ÑÄÈÀÒÓοÍŸËËÀ̺ÓÑÀÒÄÏÄѼÏÓÕÒÇÏÑÎÒÅØÆ»Ö ÓÇÖ×ÐÑÀÖÒÓÇͦϼÒÕÀØË»ÓÕÍ—†§ ÎÒÎÒÈÀ ËÈÒÓÀџÖ ÓÎÌÈͼÊŠÓÑÎÖ™ÀÍ ÎżËÎÖÓÎ؁ÈÐÑ ÆÎØ ÓÇÖ„οÊÀÖÊÀÈÓÕÍŸËËÕÍÏÀÈÃÈÐÍ ºÓÑÈÙÄÓÀ ýÍÓÈÀÓÎØ šÈËÐÍÓÀÖÒÓÎÏÑÀÊÓÎÑļÎ#MPPNCFSH ÎÏѽ ÄÃÑÎÖÓÎØ‚ÈÄÔÍοÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈÊο¥ÀÌļÎØļÏÄ ÓÇͥѼÓÇÓÎÀØÓÎͽÇÓνÓÈÓÎ¥ÀÌļΠ½ÓÀÍÃÀ ÍļÙÄÈÌÈÀ×ÐÑÀ ÓÎʟÍÄÈÌÄÓÎØÖÃÈÊοÖÓÎؽÑÎØÖ ÊÀȽ×È ÅØÒÈʟ ÌÄÓÎØÖ½ÑÎØÖÓÎØÏÑÎÒÅÄ¿ÆÎ ÍÓÎÖÒÓÎÍÃÀÍÄÈÒ̽ žÖÄÊÓοÓÎØ ÄͽÂÄÈÊÀÈÓÇÖÄϼÒÊÄÂÇÖÊËÈ ÌÀʼÎØÓÎØÒÓÇ͏ԻÍÀÓÇÍÄϽÌÄÍÇÄÁÃÎ̟ÃÀ 

‚ØÒÊÎ˽ÓÄÑÎÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽ ÏÄÑÈÁŸËËÎÍÆÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇ ÊÀÈÊÎÈÍÕͼÀ

ÒÓκËÄÎÖÅÀÈÍÎ̺ÍÕÍÏÎØÓļÍÎØÍÍÀƼÍÎØÍÀÍÄ ɺËÄÆÊÓÀ

ŠÊÇÍÈʽŽÁÎØ —ºÉÀÑÒÇÓÇÖÄÆÊËÇÌÀÓÈʽÓÇÓÀÖ ÀϽÓÇÍ ÀÌÈÆÐÖÏÎÈÍÈÊ»ºÕÖÓÇ×ÎØËÈÆʟÍÈÊÇ ÀË˟ÊÀÈÎÈ ÏÄÑÈÏËÎʺÖÒÓÎÔºÌÀÓÇÖÓÑÎÌÎÊÑÀÓ¼ÀÖÊÀÈÇ ÀÃØÍÀ̼À×ÄÈÑÈÒÌοÄͽÖÃÈÀÑÊÐÖÄÏÈÃÄÈÍοÌÄÍÎØ ÊÎÈÍÕÍÈÊοÓÎϼÎØÃÈÀÌÎÑÅÐÍÎØͺÍÀÒÊÇÍÈʽ ŽÁÎØ ÓÎÎÏμÎÄÍú×ÄÓÀÈÍÀÎÃÇÆ»ÒÄÈÒÄÄÊÑÇ ÊÓÈʟÅÀÈͽÌÄÍÀÓÇÍÄϽÌÄÍÇÏÄѼÎÃÎ —ÀÁÄÁÀȽÓÇÓÀÆÈÀÓÈÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖÒÓÇÍÎÈÊÎÍÎ̼À ÇÃÄÃÎ̺ÍÇÄÏÈÃļÍÕÒǽ×È̽ÍÎÓÕÍÀÑÈÔÌÇÓÈÊÐÍ ÌÄÆÄÔÐÍ ÀË˟ÊÀÈÓÇÖÊÀӟÒÓÀÒÇÖÄÊÀÓÎÍӟÃÕÍ ×ÈËȟÃÕÍÍÎÈÊÎÊØÑÈÐÍ ÇÁÄÁÀȽÓÇÓÀÆÈÀ½ËÎÊÀÈ ÁÀÔ¿ÓÄÑÄÖ¦ÌÄÓÀÑÑØÔ̼ÒÄÈÖ§ÌÄÀÌÄÒ½ÓÀÓÎÎÈ ÊÎÍÎÌÈʽÀÍÓ¼ÊÓØÏÎÒÓÀÌÄÒÀ¼ÀÊÀÈÀÿÍÀÌÀÊÎÈ ÍÕÍÈʟÒÓÑÐÌÀÓÀ ÀË˟ÊÀÈÓÀÄϽÌÄÍÀÏÀʺÓÀ ̺ÓÑÕÍÏÎØÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀØÈÎÔÄÓÇÔοÍ̽ÍÎ ÀÑÍÇÓÈʺÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖÏÑÎÎÈÕͼÙÎÍÓÀÈÒÓÎÊÎÈÍÕÍÈʽ ÏÄüÎ

—ÊѼÒÇ źÑÍÄÈÁ¼À ʟÔÄͺÀÒØÍÄÃѼÀÒÇÓÎØ‚ ¥ÌÄÔºÌÀÓÇÍ•Ë˟ ÃÀ ½ÏÕÖÇ×ÔÄÒÈÍ» ÓÎÀÏÎÓºËÄÒÌÀÓÇÖÎÏμÀÖ ÃÄÍÏÑÎËÀÁÀ¼ÍÀÌÄÊÀÔÐÖÓΦ†§Ï»ÆÄÏÎË¿ÍÕѼÖ ÒÓÎÓØÏÎÆÑÀÅļΠÔÀº×ÄÈÒØÍÄ×ÐÖÀØÉÀͽÌÄÍÎ ÄÍÃÈÀźÑÎÍ

Í»ÃÇÒ»ÌÄÑÀ ÎϽÓÄØÏÎÓ¼ÔÄÓÀȽÓÈÃÄͺ×ÎØÍ ÀʽÌÇÄÉÀÍÓËÇÔļÓÀÏÄÑÈÔÐÑÈÀÓÇÖ̺ÒÇÖÄËËÇ ÍÈÊ»ÖÎÈÊÎƺÍÄÈÀÖ ÇÁ¼ÀÆÍÕѼÙÄÈÌÈÀÏÑÕÓÎÅÀÍ» ºÉÀÑÒÇ ÃÄÍļÍÀÈÿÒÊÎËÎʟÏÎÈÎÖÍÀÅÀÍÓÀÒÓļ

¥ÇͼÃÈÀÐÑÀÄÉÀÍÄ̼ÙÄÓÀÈǦÒÓ»ÑÈÉǧÏÎغËÀ ÁÄÇ×ÐÑÀÌÄÓÇÍÀϽÅÀÒÇÓÇÖŠØͽÃÎØ™ÎÑØÅ»Ö

ÓÈÔÀÒØÌÁļ½ÓÀÍÇÊÀӟÒÓÀÒÇ Ò¿ÌÅÕÍÀÊÀÈÌÄ ÓÈÖÊØÁÄÑÍÇÓÈʺÖÎÌÎËÎƼÄÖ ÔÀÄÏÈÃÄÈÍÕÔļ̺ ×ÑÈÍÀÏȟÒÄÈϟÓÎÏÑÈÍÃοÌÄÀÍÔÀƼÍÄÈÃØÍÀÓ»Ç

ÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇÄÁÃÎ̟ÃÀ ÊÀÔÐÖ ÄÊÓ½ÖÓÎØÀÊÑÈ ÁοÃÀÍÄÈÒÌο ÒÓÎÄÏÓÀÄÓºÖÎ̽ËÎÆÎÓÇÖ ‚ÄØÓºÑÀÖ ÓÇͥѼÓÇ»ËÔÄÌÈÀÀʽÌÇÀÏÎÆλÓÄØ

½ÏÎÈÀÀ͟ÊÀÌÂÇ —ÀË»ÔÄÈÀļÍÀȽÓÈÇÁ¼ÀļÍÀÈÏÎËØÏÀÑÀÆÎÍÓÈʽ ÅÀÈͽÌÄÍÎÊÀÈÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÀÍÓÈÌÄÓÕÏÈÒÓļ̽ÍÎ

ÒÇÌÄÓÎÄÈÊÎÒÀÄÓºÖÎ̽ËÎÆÎÓÎØÄͽÖÃÈÒÄØÑÐ ÊÀÈÀÊÑÈÁ½ÄÏÈÓ½ÊÈÎ ÊÀÈÌÇÃÀÌÈͽÄÍÃÈÀźÑÎÍ 

ÌÄÀÒÓØÍÎÌÈÊ»ËÎÆÈÊ»—ÊÀӟÒÓÀÒÇÓÇÖÀÒÓØ ÍÎ̼ÀÖļÍÀÈÃÈÀ×ÑÎÍÈʟÃÑÀÌÀÓÈÊ» ÀË˟ ÀʽÌÇ ÊÈÀÍÇËÄÈÓÎØÑƼÀÓÇÖ»ÓÀÍØÏÎÃÄÈÆÌÀÓÈÊ» ÒÄÒØÍ Ô»ÊÄÖÄÏÈÃÄÈÍοÌÄÍÇÖÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÖÊÀÈÊÎÈÍÕÍÈÊ»Ö ÊѼÒÇÖÃÄÍÔÀ»ÓÀÍÃØÍÀÓ½ÍÍÀÄËÄÆ×ÔļοÓÄÇÁ¼À

ÌÄÀÏÎÓºËÄÒÌÀÍÀÀÍÓËÇÔļ̽ËÈÖÓκÍÀÓѼÓÎÓÎØ ÙÇÓοÌÄÍÎØÏÎÒο ¼ÍÄÓÀÈËÎÈϽÍÏÑÎÅÀͺÖ½ÓÈÇÏÄѼÅÇÌÇÒÓ»ÑÈ ÉÇÓÕÍÄÓÀ¼ÑÕÍÌÀÖ¯ÊÀÈÓÀØÓÎ×ѽÍÕÖÃÀÍÄÈÒÓÐÍ ÌÀÖ¯ļ×ÄÄÉÀÑ×»ÖÏÎË¿ÒÓÄͽ½ÑÈÎÀÍ ÄÊÓ½ÖÀÏ´ ½ËÀÓÀÏÀÑÀϟÍÕ ÒØÍØÏÎËÎƼÒÎØÌÄ ◆ÀÅ´ÄͽÖ½ÓÈΦÊÎØÌÏÀџ֧ÏÎØÒØÌÅÕÍ»ÔÇÊÄ ÃÄͺ×ÄÈÊÀÌȟÏÑÀÊÓÈÊ»ÀɼÀ¯οÓÄÄÌļÖÏÑÎÓÈÔº ÌÄÔÀÍÀÓÎÍ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈ»ÒÎØÌÄοÓÄÎÈ•ØÑÕÏÀ¼ÎÈ ÓÎغÃÕÒÀÍ×ÀÑÀÊÓ»ÑÀÁλÔÄÈÀÖ ◆ÊÀÈÀÅ´ÄÓºÑÎؽÓÈÃÄÍÊÀӟÅÄÑÄοÓÄÊÀÓ´Ä˟×È ÒÓÎÍÍÀÌÀÖÔÕÑÀʼÒÄȺÍÀÍÓÈÓÕÍÊÄÑÃÎÒʽÏÕÍ ÊÀÈÓÕÍÀÓ¼ÔÀÒÕÍTQSFBET ÓÀÎÏμÀÃÄÍÊÀÓÀËÀ ÁÀ¼ÍÎØÍÀϽÒØÌÅÕͼÄÖÊÀȦÏÀʺÓÀÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ ™ÀÔÐÖ½ÌÕÖÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽÏÄÑÈÁŸËËÎÍƼÍÄÓÀÈ ½ËÎÊÀÈÃØÒÊÎ˽ÓÄÑÎÊÀÈÆÈÀÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÊÀÈ ÆÈÀÓÇÍÊÎÈÍÕͼÀ¯ÀÖÌÇÍÉÄ×͟ÌĽÓÈÊÀÈÇÏÄѼÅÇ ÌÇÄØÑÕÏÀÚÊ»ÒÓ»ÑÈÉÇÃÄÍļÍÀÈÏÀџºÍÀ¦ÅŸÍÓÀ ÒÌÀ§×ÕѼÖÊÀÌȟÏÑÀÊÓÈÊ»ÀɼÀ¯ ÓÎÄÒÕÓÄÑÈʽ ̺ÓÕÏÎÀÑ×¼ÙÄÈÍÀÃØÒÊÎËÄ¿ÄȽËÎÊÀÈÏÄÑÈÒÒ½ ÓÄÑΗÊÎÈÍÕͼÀ ÒĺÍÀÍÁÀÔ̽ºÊÏËÇÊÓÇ ÏÀ ÑÀÊÎËÎØÔļÊÀÔÇÌÄÑÈ͟ÀÆÑȽÓÇÓÄÖÊÀÈÁØÔ¼ÙÄÓÀÈ ÒÓÇÍÀÍÀÒşËÄÈÀÃÈÀÈÒÔÀͽÌÄÍǽÓÈÁѼÒÊÄÓÀÈ

οÓÄÇÄÆÊËÇÌÀÓÈʽÓÇÓÀ ÀÈ ÄÏÈÏ˺ÎÍ×ÑÄȟÙÎÍÓÀÈÑØÔ̼ÒÄÈÖÒÓÎÏÄüÎ ÓÇÖÏÎËÄÎÃÎ̼ÀÖ ÓÇÖ×ÕÑÎÓÀɼÀÖ ÓÇÖÌÄÓÀÍÀ ÒÓÄØÓÈÊ»ÖÏÎËÈÓÈÊ»Ö ÓÇÖÀÒÓØÍÎÌÈÊ»ÖËÄÈÓÎØÑƼ ÀÖÊÀÈÒÄÏÎËËοÖÀʽÌÇÓÎÌļÖ¸ËÀÀØӟ½ÌÕÖ ÁѼÒÊÎÍÓÀÈØϽÓÇÒʺÏÇÓÇÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÊÀÈÊÀÌȟ ÏÎËÈÓÈÊ»ÃÄÍÌÏÎÑļÍÀº×ÄÈÀÏÎÓºËÄÒÌÀ½ÓÀÍÇÊÀ ӟÒÓÀÒÇÓÇÖÊÎÈÍÕͼÀÖÃÈÀÑÊÐÖ×ÄÈÑÎÓÄÑÄ¿ÄÈ ªÏ´ÀØÓ»ÍÓÇͺÍÍÎÈÀ ÓÀ×ÄÈѽÓÄÑÀÀϽÓÀÃÈÀÔº ÒÈÌÀÒÄ͟ÑÈÀ ½ÏÕÖÏ×ÌÈÀÏÑÎÒÅØÆ»ÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÒÓ΂ ¥ ÓÀÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀÓÇÖÃÈÀ×ļÑÈÒÇÖÓÎØ ÎÏμÎØļÍÀÈÏÀÆÊÎÒ̼ÕÖÆÍÕÒӟÊÀÈÌÇÀÌÅÈÒÁÇ Ó»ÒÈÌÀ ̽ÍÎÃØÒμÕÍÀÌÇÍ¿ÌÀÓÀÊÎ̼ÙÎØÍÒÓÎ ÏÎË¿ÏÀÔÎÊÎÈÍÕÍÈʽÒÐÌÀ¥ÎÙ»ÓÇÌÀÏ˺ÎÍļ ÍÀÈÓÈļÃÎØÖÀÏÎşÒÄÈÖº×ÄÈ˟ÁÄÈÇÊØÁºÑÍÇÒÇ ÇÎÏμÀ ½ÒÇÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀÊ»ÃÈÀ×ļÑÈÒÇÊÈÀÍÄÏÈ Ó¿×ÄÈ ÔÀÀÍÀÆÊÀÒÓļÒ¿ÍÓÎÌÀÍÀÀÍμÉÄÈÓÀ×ÀÑÓȟ ÓÇÖÄÍÐÏÈÎͽËÕͬËËÕÒÓĽËÀÓÀ̺×ÑÈÒ»ÌÄÑÀ ÃÈÀ×ÄÈÑÈÒÓÈʟÌÀÍÓÙοÍÈÀÄÉÀÍÓË»ÔÇÊÀÍÏÎË¿ÒØ ÍÓÎ̽ÓÄÑÀÀÏ´½ÒÎǼÃÈÀÔÀºËÏÈÙÄ

❛❛•ÆÊËÇÌÀÓÈʽÓÇÓÀ ÊÀÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓ¼À ÒÏÑÐ×ÍÎØÍ ÓÇ×ÐÑÀÒÄ ÄÊÑÇÊÓÈʺÖ ÊÀÓÀÒӟÒÄÈÖ

❜❜
/‚

¥Î†¢ ¥˜™˜

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

·ÒÀÏÎØÏÄÑÍοÍÓÇÁŸÒÇ

‚

¦

ÄÍÓÑÀÁŸÍÄÏÎËËμ¬ËËÎÈ ÃÄÍʟÍÎØÍ ŸËËÎÈÀÃÈÀÅÎ ÑÎ¿Í ŸËËÎÈÏÑÎÒÏÀÔοÍ

¥ÎÁÀÔÌÎ˽ÆÈÎÓÕÍÓÎÌÄÀÑ×ÐÍÀϽÓÎØÖÒØÍÀúËÅÎØÖÓÎØÖÒÓÇÍ™¢ ¢È¦ÒÊÈÐÃÄÈÖØÏÎØÑÆμ§ÓÎØŠÀÌÀџ

ÀË˟ÃÄÍÓÎØÖɺÑÎØÍÓÀ šš•ÊÀÈŸËËÎȺ×ÎØÍϟÑÄÈÀºÑÀÆÈÀÃȟÅÎ ÑÎØÖ˽ÆÎØÖ§ ¢ÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖ ‚ÍÓÐÍÇÖŠÀÌÀџÖ

‚ÇÌ»ÓÑÇ֏ÁÑÀ̽ÏÎØËÎÖ •ÉÕÓÄÑÈÊÐÍ

ªÏºÑ™ÈÍļÓÀÈÌÄÃÈÏËÕÌÀÓÈ

ÌÄÀÏÎÆλÓÄØÒÇÏÀÑÀÊÎËÎØÔļÓÇÒÊÈÐÃÇ ÊØÁºÑÍÇÒ»ÓÎØ ÏÎؽÏÕÖÅÀ¼ÍÄÓÀÈÃÄÍÓÑÀ ÁŸÄÈ”˺ÏÄÈÊÀÔÇÌÄÑÈ͟½ÓÈÄ˟×ÈÒÓÎÈļÍÀÈ ÀØÓμÏÎØÓÑÀÁŸÍÄÊÎØϼ×ÕѼÖÍÀʟÍÎØÍ ÀÆÆÀÑļÀ ÀË˟ÃÄͺ×ÄÈÀØÓ»ÓÇÒÓÈÆÌ»ÓÇÍ

ʽÓѽÏ΂ÇÌÎÒÈÎÒ×ÄÒ¼ÓÇÖ ‚ÈÏËÀÑÐÍÄÈÓÎØÖϟÍÓÄÖ ™Àӟ Õ×ÄËÈʺÖÊÀÈÊÀÔØÒÓÄÑÇ̺ÍÄÖÊÈÍ»ÒÄÈÖ ‚ÄÍÀÍÓÈÏÎËÈÓÄ¿ÄÓÀȁÄÍÈʽËÎÆÎÖš½ÍÇÃÈÊÀÈÎ ËÎƼÀÇÀÏÀÒ×½ËÇÒÇÓÎØÌÄÓÎÒØͺÃÑÈÎ

ÏÎËØÓºËÄÈÀÍÀʟÍÄÈÀËËÀƺÖ—ÇÌÄÑÎÌÇͼÀ ÓÕÍÀËËÀÆÐÍÒÓÇÒÊÈÐÃÇÊØÁºÑÍÇÒ»ÓÎØ ÊÀÈÇÄÏÈËÎÆ»ŸËËÕÍÁÎØËÄØÓÐÍÆÈÀÍÀÓÎØÖ ÎѼÒÄÈÓÎÌğÑ×ÄÖļÍÀÈÌÄӟÓÎÒØͺÃÑÈÎÓÇÖ

”ÀÔ̽Ö„½ÆÕ¼ÌÀÓÙÊÀÈÄÈʽÍÀÖ ÌÄӟÁ¼ÀÖ 

«Ñ»ÒÓÎÖ–ÐÇÖ •ÒÕÓÄÑÈÊÐÍ ‚ÇÌ‚ÈμÊÇÒÇÖ

ªÏºÑ…ºÑÄÈÓÎÀÍÓÈÊļÌÄÍÎ ¶ÓÀÍØÅØÏÎØÑƽÖ•¼ÍÀÈͺÎÖ ÊÀÈÃÈÀÁÀÒ̺ÍÎÖ ™ÀӟÍÊÀÈÉÄʼÍÇÒÄÊÀ˟ ʟÏÎØÒÓÀ̟ÓÇÒÄ •¼ÍÀÈÄÉÀÅÀÍÈÒ̺ÍÎÖ ”ÀÔ̽Ö•ÏÄÈûļÍÀÈÊÀ˽ÖÎÌÈËÇÓ»ÖÊÀȺ×ÄÈ ÏÎËÈÓÈÊ»ÏÀÑÎØÒ¼À ÔÀϟÑÄÈ

‚ ÃÇËÀûÌÄӟÓÎÓºËÎÖÓÎؘÎØͼÎØ

ÍÓÀÆÕÍÈÒÓÈʽÓÇÓÀÖ

¼ÊÎÖ‚ºÍÃÈÀÖ †ÑÎÒÓÀÒ¼ÀÖÓÎ؆Î˼ÓÇ

šº×ÑÈÓ½Óĺ×ÄÈÃÐÒÄÈÃÈÎѼÀÒĽËÎØÖ ÍÀÊÈÍÇÔοÍÊÀÈÍÀÃļÉÎØͽÓÈÀɼÙÎØÍ ÃÈÀÅÎÑÄÓÈʟÔÀϟÑÎØÍÓÇÍŸÆÎØÒÀÆÈÀÓÀ ÀÏÎÃØÓ»ÑÈÀÊÀÈÔÀØϟÑÉÄÈÀÍÀͺÕÒÇÒĽËÀ

ªÏºÑ…ºÑÄÈÓÎÍÓÎ̺ÀÓÎØÊÀÈ º×ÄÈÊÀ˺ÖÒ׺ÒÄÈÖÌÄšš•

ªÏºÑ•¼ÍÀÈÒÎÁÀÑ½Ö ÌÄÓÑÇ ̺ÍÎÖÊÀÈϟÍÓÀÌÈ˟ÄÈÌÄ

ÓÀÄϼÏÄÃÀ

”ÀÔ̽Ö•ÏÄÈûļÍÀÈÆÍÐÒÓÇÖÓÇÖÀÆÎÑŸÖ ÔÀ ϟÑÄÈ 

•Ë¼ÙÀ”½ÙÄÌÏÄÑÆÊ †ÀÈÃļÀÖ

ªÏºÑÍÕÒÓ»ÒÓÎÄØÑ¿ ÊÎÈͽ›¼ËÇÓÕÍšš•ÑŸÅÄÈ ÒÓÎÆØÀ˼™À˺ÖÃÇ̽ÒÈÄÖ Ò׺ÒÄÈÖ ™Àӟ‚ÄÍÆÍÕѼÙÄÈÓÀÔºÌÀÓÀÏÀÈÃļÀÖÊÀÈÃÄÍ º×ÄÈÄÏÈÃļÉÄÈʟÓÈÓÎÈÃÈÀ¼ÓÄÑÎ

™ÕÒÓ»Ö«ÀÓÙÇßÊÇÖ ÍŸÏÓØÉÇÖÊÀÈ

™Àӟ•¼ÍÀÈÏÎË¿ÍÄÎÅÈËÄËÄ¿ÔÄÑÎÖÆÈÀÓÇÍÄÏÎ×»

”ÀÔ̽Ö•ÏÄÈûļÍÀÈÀϽÓÈÖÏÀÑÎØÒ¼ÄÖÏÎØ ÉÄ×ÕѼÙÎØÍ ÔÀϟÑÄÈ 

ÄÏÈ×ÄÈÑ»ÌÀÓÀ ™Àӟ•¼ÍÀÈ×ÀÌÇËÐÍÓ½ÍÕÍÊÀÈÆÄÍÈÊÐÖļÍÀÈ ÍÕ×ÄËÈʽÖÒÓÈÖÀÍÓÈÃџÒÄÈÖÓÎØ

”ÀÔ̽Ö—ÃÇ̽ÒÈÀÄÈʽÍÀÓÇÖÓÇÁÎÇԟÄÈÊÀÈ ÏÄÑ͟ÄÈÓÇÁŸÒÇ ÌÄÁÀÔ̽ ™ØÑȟÊÎÖšÇÓÒÎӟÊÇÖ †ÄÑÈÁÀËËÎÍÓÈÊ»Ö †ÎËÈÓÈÊ»Ö

ªÏºÑÒ×ÎËļÓÀÈ×ѽÍÈÀ

¥ÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ‚ÄØÓºÑÀ ÒÓÇÒØÍÄÃѼÀÒÇ ÏÎغÆÈÍÄÒÓÇ£ÇƼËËÇÖÌÄÓÎØÖÓÎÌğÑ×ÄÖ Î ŠÀÌÀџÖÓÎØÖÏÑÎÄÈÃÎÏμÇÒÄÍÀÓѺÉÎØÍÊÀÈ ÍÀÀÍÄÁŸÒÎØÍÑØÔÌÎ¿Ö ÐÒÓÄÍÀÌÏÎѺÒÎØÍ

ÌÄÓÎÏÄÑÈÁŸËËÎ́ÍÕѼÙÄÈ ÔºÌÀÓÀÊÀÈÊÈÍļÓÀȺÍÓÎÍÀ

ÍÀÏļÒÎØÍÓÇÍÊÎÈÍ»ÆÍÐÌÇÆÈÀÓÇ ‚¢È

ÁÀÔ̽ ÏÎØļÍÀÈ 

™Àӟ™ÎØÁÀ˟ÄÈÓÈÖÀÌÀÑÓ¼ÄÖÓÎØÎͽÌÀÓÎÖ ”ÀÔ̽Ö•¼ÍÀÈÀϽÀØÓοÖÏÎغ×ÎØÍÊÀ˽

ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈ˺ÍĽÌÕÖ½ÓÈÃÄÍÌÏÎÑοÍÍÀ ÏļÒÎØÍ ÃȽÓÈÎʽÒÌÎÖÃÄÍÀÊοÄÈÀʽÌÇ ÓÇ ‚ÊÀÈÓÇÖ×ÑÄÐÍÄÈÏÎË˟¥ÀÁÀѼÃÈÀ

ŠÓÀ¿ÑÎÖ™ÀËÀşÓÇÖ šÄÓÀÅÎÑÐÍ

ÓÇÖÏÄÑȽÃÎØ™ÀÑÀÌÀÍË» ÓÀÎÏμÀÒºÑÍÄÈ ÎŠÀÌÀÑŸÖ ļÍÀÈÏÎË˟ÊÀÈÃÄÍÌÏÎÑļÍÀ

•ÏÈÊÎÈÍÕÍÈÐÍ ªÏºÑ¶ÑÄÌÎÖÊÀÈ×ÀÌÇËÐÍ

ÒÇÊÐÒÄÈÊÄşËÈ Ï½ÓÇÍŸËËÇÏÎËËμÓÎÌğÑ×ÄÖÓÎØļÍÀÈ

Ó½ÍÕÍ‚ÈÀÊѼÍÄÓÀÈÀϽÓÎ ÒÊËÇÑÎÃÄÉȽÒ¿ÒÓÇÌÀÓÇÖƒÄÒÒÀËÎͼÊÇÖ

ÀÍ¿ÏÀÑÊÓÎÈÊÀÈÃÄÍÌÏÎÑοÍÍÀÃÐÒÎØÍ ͺÀÏÍλÒÓÇ ‚—ÄÅÀÑÌÎÆ»ÓÎØϽÈÍÓ Ò¿ÒÓÄÌ ÓÇÍÎÏμÀ¦ÃȺÑÑÄØÒħÏÑÈÍÀϽÏÎË

™Àӟ™ÈÍļÓÀÈÌÄÀÑƟÁ»ÌÀÓÀÊÀÈÎÈÊÀʺÖ ÆËÐÒÒÄÖ˺ÍĽÓȺ×ÄÈÓÎÍÍÎØÓÎØÒÓÎÍ‚»ÌÎ ƒÄÒÒÀËÎͼÊÇÖ ”ÀÔ̽Ö„½ÆÕÓÇÖÔÄÓÈÊ»ÖÄÈʽÍÀÖÏÎغ×ÄÈ ÁÀÔÌÎËÎÆļÓÀÈÌÄ 

˺ÖÄÁÃÎ̟ÃÄÖÇ£ÇƼËËÇÖ ÃÄÍÓџÁÇÉÄÊÀÈ Ä˟×ÈÒÓÕÍÓÎÀØÓ¼¼ÃÑÕÒÄ

¢ͺÎÖÆÑÀÌÌÀÓºÀÖÓÇÖ ‚ šÄÓÇÔºÒÇÓÎØÆÑÀÌÌÀÓºÀÓÇÖ ‚ÅËÄÑӟÑÄÈΚÄͺËÀÎÖ‚ÀÒÊÀ˟ÊÇÖ ¢ÒÇÌÄÑÈͽÖÆÄÍÈʽÖÃÈÄØÔØÍÓ»ÖÓÇÖ ‚˺ÄȽÓÈÔºËÄÈÍÀƼÍÄÈÆÑÀÌ ÌÀÓºÀÖÓÎØʽÌÌÀÓÎÖÊÀÈÓÎÍÒÓÇѼÙÄÈÒ´ÀØÓ½ÍÓÎÍÒÓ½×ÎÓÎؽËÎ ÓΙÀÑÀÌÀÍËÀ¼ÈÊÎÏÎØÁλÔÇÒÄÓÎÍŠÀÌÀџÍÀƼÍÄÈÏѽÄÃÑÎÖ¢ ‚ÀÒÊÀ˟ÊÇÖÀÏÎÓÄËļÌÈÀÊÀË»ÄÏÈËÎÆ»ÆÈÀÓÎÍŠÀÌÀџ ÏÎØÃÄÍÌÈ˟ÄÈÆÈÀ ÓÎÔºÌÀÒÄÊÀͺÍÀÍ¥ÇÑļÒÈÆ»È×Ô¿ÎÖÊÀÈÀÅ»ÍÄÈÍÀ˺ÆÎÍÓÀÈÊÀÈÍÀÆџÅÎ ÍÓÀÈÃȟÅÎÑÀ ™ÀÈ΂ÀÒÊÀ˟ÊÇÖÌØÒÓÈÊÎÏÀÔ»ÖļÍÀÈÊÀÈÃÄÍÏÎËØÌÈ˟ÄÈ ÀË˟ÃȟÅÎÑÀ ʺÍÓÑÀÓÎÍÏÀ¼ÙÎØÍÆÈÀÓÇÔºÒÇÓÎØÆÑÀÌÌÀÓºÀ ÀϽÓÇÒÓÈÆÌ»ÏÎغ×ÄÈÓÀ ÏÑÎÒ½ÍÓÀ™ÀÈÓÎÊØÑȽÓÄÑΔÎËÄ¿ÄÈÊÀÈÓÎÍŠÀÌÀџÏÎØÃÄÍÔºËÄÈÁÎØËÄØ Ó» ÀË˟ºÍÀŸËËÎÏѽÒÕÏÎÏÎØÃÄÍÃÇÌÈÎØÑÆļÄÍӟÒÄÈÖÊÀÈÏÑÎÒÓÑÈÁºÖ

¢¦ÆÀ˟ÙÈÎÖ§ ÏÎÍÓÈʽ֨

¢ŠÀÌÀџÖºÁÀËÄÓÎͺÌÏÈÒÓ½ÓÎØ™ÐÒÓÀšÏοÑÀÍÀÃÈÀ×ÄÈѼÙÄÓÀÈÓÀ ÎÈÊÎÍÎÌÈʟÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ ÔºËÎÍÓÀÖÍÀʟÍÄÈÎÈÊÎÍÎ̼ÄÖÊ˼ÌÀÊÀÖ™ŸÏÎÈÎÈ ÒÓÎʽÌÌÀ½ÌÕÖÃÄÍÀÊοÍÄÊÀÈÉÎÃÄ¿ÎØÍÏÎË˟ÊÀÈÔÀϺÒÄÈÏÎË¿ÌÀ×À¼ÑÈ ÓÎÄϽÌÄÍÎÃȟÒÓÇÌÀ—ÄÍÓÎË»ļÍÀÈÍÀÌÀÙºÂÎØÍÀÑÊÄӟÓÀºÉÎÃÀ ÌÏÀÖ ÊÀÈźÑÎØÍÓÎÌÀÆÀÙ¼¦¼ÒÀÁŸÑÊÀ¼ÒÀÏÀÍȟ§

•ÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀʟÅÀËÓÒÎÒÅØѼÆÌÀÓÀ ŠÄ˼ÆÎÔÀÀÊοÒÎØÌÄÅÕͺÖÒÓÇ£ÇƼËËÇÖÏÎØÔÀÅӟÒÎØÍ̺×ÑÈÓÎÍ ÃѽÌΗ ‚ÓÎÓÄËÄØÓÀ¼ÎÃȟÒÓÇÌÀϺÅÓÄÈÀϽÓκÍÀşËÓÒÎÒÓΟËËÎ

šºÍÄÈÀϽ×Ñ»ÌÀÓÀ

¢ŠÀÌÀџÖʟÍÄÈÄÏÈÒʺÂÄÈÖÊÀÈÃÄÍÄÍÇÌÄÑÐÍÎÍÓÀÈÎÈÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÈ ÏÀџ ̽ÍÎÎÈʟÌÄÑÄÖ¢†ÀÍÀÆÈÕÓ½ÏÎØËÎÖʟÍÄÈÃÇËÐÒÄÈÖÊÀÈÓÎÌÀÔÀ¼ÍÎØÍÎÈ ÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÈÌÈÒ»ÐÑÀÏÑÈÍƼÍÄÈÇÄÍÇ̺ÑÕÒÇ ™À̼ÀÎØÒÈÀÒÓÈÊ»À͟ËØÒÇÊÀÈÙ¿ÌÕÒÇÃÄÍƼÍÄÓÀÈÌÄÓÎØÖÃÇÌÎÒÈÎÆџ ÅÎØÖÆÈÀÍÀØÏÎÒÓÇÑÈ×ÔοÍÎÈÔºÒÄÈÖÓÇÖ ‚š½ÍÎÆÄÍÈʽËÎÆÄÖÀÍÀÅÎѺÖ

šÄƟËÎÏѽÁËÇÌÀº×ÎØÍÒÓÇ ‚ÀϽÑÄØÒÓ½¥ÎÓÀÌļÎÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ ļÍÀÈÌļÎÍÊÀÈÃÄÍÌÏÎÑοÍÍÀÊÀË¿ÂÎØÍÁÀÒÈʺÖÓÎØÖÀ͟ÆÊÄÖ ÀÅοÓÀ ×ѺÇÏÑÎÖÓÈÖÓџÏÄÙÄÖļÍÀÈÏÎË˟«ÐÑÈÀ½ÓȺ×ÎØÍÓÒÄÏÐÒÄÈ ½ÏÕÖÊÀÈÓÎ †Š¢™ ÓÇÍÊÑÀÓÈÊ»ÄÏÈ×ÎÑ»ÆÇÒÇ̺×ÑÈÓÎ

ÀϽÓÎÒ¿ÒÓÇÌÀÊÀÈÀÍÀ̟ÒÇÌÀÓÕÍÄϼÒÇÌÕÍÓÎÏÎÔÄÓ»ÒÄÕÍ ÀÅοÒÓÇ £ÇƼËËÇÖÍÎ̼ÙÎØÍÎÑÈÒ̺ÍÎȽÓÈÀÏÄØÔ¿ÍÎÍÓÀÈÒĦÅÄËËο֧•Ï¼ÓÇÖÎØÒ¼ÀÖ Ä˟×ÈÒÓÀÏџÆÌÀÓÀ ÊÀÈ»ÃÇÀÑ×¼ÙÎØÍÊÀÈÀÊοÆÎÍÓÀÈÓÀÏÑÐÓÀÀÑÍÇÓÈʟ Ò×½ËÈÀ ¿ÒÓÄÑÀÀϽÏÎË¿ÊÀÈѽ¥ÎÔºÌÀļÍÀÈϽÓÄÔÀƼÍÄÈǺÊÑÇÉÇ


¥Î†¢ ¥˜™˜

‚

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

šŸÑÈÎÖŠÀË̟Ö ªÆļÀÖ

ªÏºÑ•Ê˺ÆÄÓÀÈÒÓÇÍÄÏÀÑ×¼À ÈÓÕËÎÀÊÀÑÍÀͼÀ 

™Àӟ‚Äͺ×ÄÈŸÍÄÒÇÊÀÈÄÌÏÄÈѼÀÏÎËÈÓÈÊ»™ŸÍÄÈ ÒÏÀÒÌÕÃÈʺÖÊÈÍ»ÒÄÈÖ ”ÀÔ̽ÖšÄӟÁ¼ÀÖ ˽ÆÕÎͽÌÀÓÎÖ ÓÇÖüÍÎØÍ

™Àӟ™ÈÍļÓÀÈÌÄÑØÔÌοÖ ×ÄËÐÍÀÖ‚ÄÍÏļÔÄȽÓÀÍÌÈ˟ ÄÈ ÀÅο»ÓÀÍØÅØÏÎØÑƽÖªÆļÀÖÄϼ™ÀÑÀÌÀÍË» ”ÀÔ̽ցÈÀÏÎËËοÖÒÓÇ ‚ÃÄÍÏÄÑ͟ÄÈÓÇ ÁŸÒÇ”ÀÔÌÎËÎÆļÓÀÈÌÄ ÈŸÍÍÇÖ†ËÀÊÈÕӟÊÇÖ •ÌÏÎÑÈʻ֠ÀØÓÈ˼ÀÖ

ªÏºÑ•¼ÍÀÈÀϽÓÇÍÇÒÈÕÓÈÊ» •Ë˟ÃÀ ™Ñ»ÓÇ ÊÀÈÆÍÕѼÙÄÈ ÔºÌÀÓÀÍÀØÓÈ˼ÀÖ ™Àӟ‚Äͺ×ÄÈʟÍÄÈÀÈÒÔÇÓ»ÓÇÍÏÀÑÎØÒ¼ÀÓÎØ ”ÀÔ̽ÖšÄӟÁ¼ÀÖ ˽ÆÕÏÑÎÓºÑÎØÄÍÓ¼ÌÎØ Á¼ÎØ ÏÀ¼ÑÍÄÈ

ÈÐÑÆÎÖ™ÀÒÀϼÃÇÖ ÆÑÎÓÈʻ֏͟ÏÓØÉÇÖ

ªÏºÑ ºÎÖÁÎØËÄØÓ»ÖÏÎØ ÆÍÕѼÙÄÈÓÎÀÍÓÈÊļÌÄÍÎ ļÍÀÈ ÆÄÕϽÍÎÖ ™Àӟ•¼ÍÀÈÁÎØËÄØÓ»ÖÄÏÀÑ×¼ÀÖ ™ÎٟÍÇ ÊÀÈÃÄÍ º×ÄÈÀÍÀÆÍÕÑÈÒÈ̽ÓÇÓÀ ”ÀÔ̽֏ϽÓÀͺÀÊÀÈÅѺÒÊÀÏѽÒÕÏÀ ”ÀÔÌÎËÎÆļÓÀÈÌÄ šÈןËÇÖ«ÀËʼÃÇÖ ‚ÇÌÎÒ¼ÕÍ­ÑÆÕÍ

ªÏºÑ™ÈÍļÓÀÈÊÀÈÏÑÎÒÏÀÔļ

ÍÓÐÍÇÖŠÀÌÀџÖ ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖ

™Àӟ‚ÄÍÆÍÕѼÙÄÈÓÎÀÍÓÈÊļ ÌÄÍÎ ÕÖÄÊÏÀÈÃÄØÓÈʽÖ ”ÀÔ̽ÖšÄÓÎÙ½ÑÈ ˽ÆÕÊÀË»ÖÊÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈ

ÍÀÏËÇÑÕÓºÖ

Ê»ÖÃÈÀÆÕÆ»Ö 

«Ñ»ÒÓÎÖŠÓÀÚÊοÑÀÖ ÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÏÎËÈÓÈÊ»

¥ŸÒÎÖ ÄџÍÓÙÇÖ ‚ÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇÖ

ªÏºÑ™ÀË»ÏÀÑÎØÒ¼À‚ÈÀÁŸÙÄÈÊÀȺ×ÄÈŸÏÎÂÇ ÀÅοļÍÀÈÎÈÊÎÍÎÌÎ˽ÆÎÖ ™Àӟ¢Èº×ÔÑÄÖÏÎغ×ÄÈÃÇÌÈÎØÑÆ»ÒÄÈÎÏÀÓº ÑÀÖÓÎØ ÏÎØ»ÓÀÍÄϼ×ѽÍÈÀÃÈÄØÔØÍÓ»ÖÓÎØ ÏÎËÈÓÈÊοÆÑÀÅļÎØ™ÀÑÀÌÀÍË» ”ÀÔ̽Ö„½ÆÕÓÕÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍÆÍÐÒÄÕÍÊÀÈÓÇÖ ºÍÓÎÍÇÖÏÀÑÎØÒ¼ÀÖÓÎØ ÏÀ¼ÑÍÄÈ 

ªÏºÑ•¼ÍÀÈÀϽÓÎØÖÏÈÎ ÏÀËÀÈοÖÊÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊοÖ ™Àӟ‚Äͺ×ÄÈÄÏÈÃļÉÄȺÑÆÎ ̺×ÑÈÓÐÑÀÆÍÎļÓÀÈÏÎËÈÓÈʟ ”ÀÔ̽Ö•ÏÄÈûļÍÀÈÒÎÁÀѽÖÊÀÈ×ÀÌÇËÐÍ Ó½ÍÕÍ ÁÀÔÌÎËÎÆļÓÀÈÌÄ 

ƒ½ÃÕÑÎÖ™ÀџÎÆËÎØ ÅÎÑÎËÎÆÈʟ

ƒÀ͟ÒÇÖ‚ÀÁŸÊÇÖ †ÎËÈÓÈÒÌο

ªÏºÑ†ÑκÑ×ÄÓÀÈÀϽÓÎÍ ×ÐÑÎÓÕÍÄÅÎÑÈÀÊÐÍ

ªÏºÑ•¼ÍÀÈ×ÀÌÇËÐÍÓ½ÍÕÍ ™Àӟ‚Äͺ×ÄÈÃļÉÄÈÄÍÃÈÀź

™Àӟ­×ÄÈÒØÍÓÄ×ÍÈÀÊ»ËÎÆÈ Ê»­×ÄÈÏÑÎÊÀ˺ÒÄÈÌÄÓÈÖÊÀӟÊÀÈÑοÖÀÑÍÇÓÈʺÖ

ÑÎÍÆÈÀÓÎÀÍÓÈÊļÌÄÍÎ ”ÀÔ̽Ö‚ÄÍÏÄÑ͟ÄÈÓÇÁŸÒÇ”ÀÔÌÎËÎÆļÓÀÈÌÄ

ÓÎØÃÇËÐÒÄÈÖ ”ÀÔ̽Ö„½ÆÕÓÕÍŸÒÓÎ×ÕÍÃÇ̽ÒÈÕÍÃÇËÐÒÄÐÍ ÓÎØ ½ÏÕÖÏ×ÆÈÀÓÇÒÀÁοÑÀÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ™ÀÑÀÌÀÍË» ÃÄÍÏÄÑ͟ÄÈÓÇÁŸÒdžÀ¼ÑÍÄÈ 

™ÐÒÓÀÖ™ÎØÊÎûÌÎÖ ÔËÇÓÈÒÌο

ªÏºÑ•¼ÍÀÈÆÍÐÒÓÇÖÓÎØÀÔËÇ ÓÈÒÌο†ÀËÀȽÖÏÑÕÓÀÔËÇÓ»Ö ÒÓ¼ÁÎØ™ÈÍļÓÀȺÍÓÎÍÀ

ÈŸÍÍÇÖ”ÑοÓÒÇÖ •ÑÆÀÒ¼ÀÖ ÊÀÈ™ÎÈÍÒşËÈÒÇÖ

ªÏºÑ­×ÄȺÍÓÎÍÇÊÈÍÇÓÈʽ ÓÇÓÀÊÀÈÏÑÎÒÏÀÔļ™À˽ ÏÀÑÎØÒÈÀÒÓÈʽÊÀÈÏÑÎÒÄÆ̺ÍÎÖ˽ÆÎÖ ™Àӟ•Ê˺ÆÄÓÀÈÒÓÇÍÄÏÀÑ×¼À ™ØÊ˟ÃÄÖ ÊÀÈÃÄÍ º×ÄÈÏÄџÒÌÀÓÀÒÓÀšš• ”ÀÔ̽Ö„½ÆÕÓÇÖÌÇÀÍÀÆÍÕÑÈÒÈ̽ÓÇӟÖÓÎØ ÁÀÔÌÎËÎÆļÓÀÈÌÄ šÈןËÇցÈÀÍ͟ÊÇÖ •ÍºÑÆÄÈÀÖ ÊÀÈ›ØÒÈÊÐ͆½ÑÕÍ

ªÏºÑ•¼ÍÀÈÀϽÓÎØÖÁÎØ ËÄØÓºÖÏÎØÃÄͺ×ÎØÍÏÑÎ ÊÀ˺ÒÄÈ ™Àӟ™ŸÍÄÈÃÇËÐÒÄÈÖ ÃÄÍɺÑÄÈÓÎÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀʽ ÏÀÈ×ͼÃÈÊÀÈןÍÎÍÓÀÈÎÈÏÀÑÄÌÁŸÒÄÈÖÓÎØ ”ÀÔ̽Ö•ÏÄÈûÏÑÎÒÏÀÔļ ÏÀ¼ÑÍÄÈ ™Àӟ†ÀџÓνÓÈļÍÀÈÆÍÕÒÓ½Ö ÃÄͺ×ÄÈÏÄџ ÒÌÀÓÀÒÓÀšš• ”ÀÔ̽Ö„½ÆÕÓÇÖÊÀË»ÖÓÎØÏÀÑÎØÒ¼ÀÖ ÁÀÔÌÎ ËÎÆļÓÀÈÌÄ ‚ÇÌ»ÓÑÇÖŠÓÀ̟ÓÇÖ †ÄÑÈÅÄÑÄÈÀʻֆÎËÈÓÈÊ»Ö

ªÏºÑ…ºÑÄÈÓÎÀÍÓÈÊļÌÄ ÍÎÕÖÏÑÐÇÍÍÎ̟Ñ×ÇÖ ÈÓÕËÎÀÊÀÑÍÀͼÀÖ ™Àӟ‚ÄÍÀÒ×ÎËļÓÀÈÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀ ÄÍÐÃÄͺ×ÄÈʟÍÄÈ οÓÄÌÈÀûËÕÒÇ ”ÀÔ̽ÖšÄӟÁ¼ÀÖÏÀ¼ÑÍÄÈ ƒÄ½ÅÈËÎÖ„ÄÎÍÓÀѼÃÇÖ ¬ÌØÍÀÖ

ªÏºÑ•¼ÍÀÈ×ѽÍÈÀÁÎØËÄØÓ»Ö ¶ÑÄÌÎÖÊÀÈÌÄÈ˼×ÈÎÖ‚ÄÍÏÑÎ ÊÀËļ‚ÄÍÏÀ¼ÙÄÈÏÀÈ×ͼÃÈÀ ™Àӟ‚ÄÍɺÑÄÈÓÎÀÍÓÈÊļÌÄÍÎÊÀÈļÍÀÈŸÆÍÕ

¸ËÆÀ™ÄÅÀËÎÆȟÍÍÇ ¥ÎØÑÈÒÓÈʻ֏͟ÏÓØÉÇÖ

ªÏºÑ‚ļ×ÍÄȽÑÄÉÇÊÀÈÏÑÎ ÒÏÀÔļŠÓÇѼÙÄÓÀÈÒÓÈÖÏ˟ÓÄÖ

ÒÓÎÖ ÀÍÊÀÈ×ѽÍÈÀÁÎØËÄØÓ»Ö•¼ÍÀÈÓÎÌğÑ×ÇÖ ˼ÆÎÃȟÒÓÇÌÀ ÒÓÇÔºÒÇÓÎØ™¥ÀÒοËÀÏÎØÀͺ ËÀÁÄÆÆÓÇÖ™¢ ”ÀÔ̽Ö•ÏÄÈûÄÊ˺ÆÄÓÀÈÏÎË˟ºÓÇÊÀȺ×ÄÈÄÏÈ

ÓÎØÎͽÌÀÓ½ÖÓÇÖ

ÃļÉÄÈÒÄÌÍ»ÏÀÑÎØÒ¼À ÏÀ¼ÑÍÄÈ

†£¢Š™„—Š— ¥—Š•¥—Š˜Š¥™¥˜™—Š• ˜™—ŠŠª •„•ªŠ—Š¥ž š•¥¢«ž  ¥ÎÄÍÈʽŠØÌÁοËÈÎÓÇ֥џÏÄÙÀÖÓÇÖ•Ë˟ÃÎÖÊÀËļÓÎØÖÌÄÓ½×ÎØÖÓÇ֥џÏÄÙÀÖ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÎ ™ÀÓÀÒÓÀÓÈʽÓÇÖ ÒÄ¥ÀÊÓÈÊ»ÄÍÈÊ»ŠØͺËÄØÒÇ ÓÇͥѼÓǏÏÑÈ˼ÎØ ÒÓÈÖÓÎÌÄÒÇ̺ÑÈ ÒÓΙÄÍÓÑÈʽ™ÀӟÒÓÇÌÀÓÇ֥џÏÄÙÀÖ ÒÓÇ͏ԻÍÀ •ËÄØÔÄѼÎØ”ÄÍÈÙºËÎØ ÎÖ½ÑÎÅÎÖ À¼ÔÎØÒÀ ÄÍÈÊÐÍŠØÍÄËÄ¿ÒÄÕÍ ¥ÀÔºÌÀÓÀÓÇÖ—ÌÄÑ»ÒÈÀÖ‚ÈŸÓÀÉÇÖļÍÀÈÓÀÄÉ»Ö ÍŸÆÍÕÒÇÓÇÖÄÓ»ÒÈÀÖ­ÊÔÄÒÇÖÓÎØ‚ÈÎÈÊÇÓ» ÏÎØØÏÎÁŸËËÄÓÀÈÌÄÄÍÓÎË»ÓÎ؁ÄÍÈÊοŠØÌÁÎØ˼ÎØ ÓÇ֥џÏÄÙÀÖÆÈÀÓÎ͘ÒÎËÎÆÈÒ̽ÊÀÈÓÈÖËÎÈϺÖ¢ÈÊÎÍÎÌÈʺÖ™ÀÓÀÒӟÒÄÈÖ ÊÀÔÐÖÊÀÈÓÀÏÄÏÑÀÆ̺ÍÀ ÓÎغÓÎØÖ ÍŸÆÍÕÒÇÓÇÖ­ÊÔÄÒÇÖÓÕÍ•ËÄÆÊÓÐÍÆÈÀÓÎ͘ÒÎËÎÆÈÒ̽ÊÀÈÓÈÖËÎÈϺÖ¢ÈÊÎÍÎÌÈʺÖ™ÀÓÀÒӟÒÄÈÖ ÓÇÖ×Ñ»ÒÇÖ ­ÆÊÑÈÒÇÓÇÖÄÓ»ÒÈÀÖ­ÊÔÄÒÇÖÓÎØ‚ÈÎÈÊÇÓ» ÓÎؘÒÎËÎÆÈÒÌοÊÀÈÓÕÍËÎÈÏÐÍ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ™ÀÓÀÒӟ ÒÄÕÍ×Ñ»ÒÇÖÌÄӟÓÇÖ­ÊÔÄÒÇÖÓÕÍ•ËÄÆÊÓÐÍ ­ÆÊÑÈÒÇÓÇÖÃȟÔÄÒÇÖÓÕÍÊÀÔÀÑÐÍÊÄÑÃÐÍ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓΟÑÔÑÎÓÎØ™ÀÓÀÒÓÀÓÈÊο ÏÎØÀͺÑ ×ÎÍÓÀÈÒÓÎÒØÍÎËÈʽÏÎÒ½ÓÕÍÄØÑÐ ÕÖÄÉ»Ö ÈÀ̺ÑÈÒÌÀ ÄØÑÐÀ͟ÌÄÓÎ×»ÒÄ ÌÄÓÎ׺Ö ÓÎØÌÄÓÎ×ÈÊοÊÄÅÀËÀ¼ÎØ

ÈÀÀ¿ÉÇÒÇÓÎغÊÓÀÊÓÎØÀÏÎÔÄÌÀÓÈÊο ÈÀÏѽÒÔÄÓÎ̺ÑÈÒÌÀ ÄØÑÐÀ͟ ÌÄÓÎ×»ÒÄÌÄÓÎ×ºÖ ÈÀŽÑÎÌÄÑÈÒ̟ÓÕÍ ¬ÑÔÑÎ 

ªÏ½ËÎÈÏÎÏÄÑÈÄÑ×½ÌÄÍÎÒÓΕËËÇÍÈʽ ‚Ç̽ÒÈÎ

ÄØÑÐ§§§§ÍÀÊμÍÕÒÇÓÇÖÄÊÏμÇÒÇÖÓÕÍÌÄÓÎ×ÐÍÏÎØÏÑκÊØÂÀÍÀϽÓÀÀÃȟÔÄÓÀÊËÀÒÌÀÓÈʟØϽËÎÈÏÀ ÓÇÖÀ¿ÉÇÒÇÖÓÎØÌÄÓÎ×ÈÊοÊÄÅÀËÀ¼ÎØÓÇ֥џÏÄÙÀÖ<†ÑŸÉǪÏÎØÑÆÈÊοŠØÌÁÎØ˼ÎØ ›•™´> ÍÀÊμÍÕÒÇ»ºÆÊÑÈÒÇÒØÌÁŸÒÄÕÍÏÎØØϺÆÑÀÂÄǥџÏÄÙÀÓÇÖ•Ë˟ÃÎÖÌÄÓΕËËÇÍÈʽ‚Ç̽ÒÈÎ †ÈÒÓÕÓÈʟ˜ÃÑ¿ÌÀÓÀÊÀÈ¢ÑÆÀÍÈÒÌοÖ ™ÀÔÎÑÈÒ̽ÖÀÏÎÙÇ̼ÕÒÇÖÊÀÈÎÃÎÈÏÎÑÈÊÐÍÄɽÃÕÍÓÕÍÌÄËÐÍÓÎ؁ÄÍÈÊοŠØÌÁÎØ˼ÎØ ™ÀÔÎÑÈÒ̽ÖÀÌÎÈÁ»ÖÓÕÍ•ËÄÆÊÓÐÍÆÈÀÓÇ×Ñ»ÒÇ ÏÀËËÀÆ»ÀϽʟÔÄÏÑÎÒÕÏÈÊ»ÄØÔ¿ÍÇÓÕÍÌÄËÐÍÓÎ؁ÄÍÈÊοŠØÌÁÎØ˼ÎØÊÀÈÓÕÍ•ËÄÆÊÓÐÍÆÈÀÓÀ ÏÄÏÑÀÆ̺ÍÀÊÀÈÓÇ‚ÈÀ×ļÑÈÒÇÓÎغÓÎØÖ •ÊËÎÆ»ŠØÌÁοËÕÍ •ÊËÎÆ»•ËÄÆÊÓÐÍÆÈÀÓÇ×Ñ»ÒÇ „ÎÈϺ֏ÍÀÊÎÈÍÐÒÄÈÖ ŠÓÇŠØͺËÄØÒǺ×ÄÈÃÈÊÀ¼ÕÌÀÍÀ˟ÁÄÈ̺ÑÎÖÊÀÈÍÀÂÇżÒÄÈÀØÓÎÏÑÎÒÐÏÕÖ »ÌÄÏËÇÑÄÉοÒÈÎ ÓÇÑÎØ̺ÍÕÍÓÕÍÏÄÑÈÎÑÈÒÌÐÍÓÎØŸÑÔÑÎØÓÎØ™ÀÓÀÒÓÀÓÈÊο ÎÊ¿ÑÈÎÖÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÌÄÓÎ×ÐÍ ÏÎØļÍÀÈ ÄÆÆÄÆÑÀÌ̺ÍÎÖÒÓÀÀÑ×ļÀÓÎØŠØÒÓ»ÌÀÓÎÖ¬ØËÕÍ¥¼ÓËÕÍ Š¥ ÓÇÖ•ËËÇÍÈʟ«ÑÇÌÀÓÈÒÓ»ÑÈÀ• ÓÑÄÈÖ Ì»ÍÄÖÏÑÈÍÀϽÓÇŠØͺËÄØÒÇ ÃÇËÀû̺×ÑÈÊÀÈÓÇÍǘÀÍÎØÀѼÎØšºÓÎ×ÎÈ ÏÎغ×ÎØÍËÈƽÓÄÑÄÖÀϽ ÌÄÓÎ×ºÖ ÌÏÎÑοÍÍÀÃÈÎѼÒÎØÍÊÎÈͽÀÍÓÈÏѽÒÕÏÎ̺ÓÎ×Î ÎÎÏμÎÖÌÏÎÑļÍÀÏÀÑÀÒÓļÒÓÇŠØͺËÄØÒÇ ÄŽÒÎÍÒØÆÊÄÍÓÑÐÍÄÈÓÇÍÀÍÓÈÏÑÎÒÕÏļÀÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÌÄÓÎ×ÐÍ ŸÑÔÑÀÊÀÈÓÎØ™ÀÓÀÒÓÀÓÈÊο ÒÄ ÒØÍÃØÀÒ̽ÌÄÓÇÀϽÅÀÒÇÓÎ؁ÄÍÈÊοŠØÌÁÎØ˼ÎØÓÇ֥џÏÄÙÀÖÏÄѼÀÍÀÏÑÎÒÀÑÌÎÆ»Ö ¯ÀϽÒÄÓÎØÄ˟×ÈÒÓÎØÀÑÈÔÌοÌÄÓÎ×ÐÍÏÎØÀÏÀÈÓļÓÀÈÆÈÀÓÇÍÏÀÑÎ×»ÃÈÊÀÈÐÌÀÓÎÖÒØÌÌÄÓÎ×»Ö ÊÀÈ»ÅÎØÒÓǁÄÍÈÊ»ŠØͺËÄØÒÇ ÌÄӟÓÇÍÄÏÄËÔοÒÀÊÀÓ´ŸÑÔÑÎÓÎØ™ÀÓÀÒÓÀÓÈÊοÃȟÒÏÀÒÇÓÇÖ ÌÄÓÎ×»ÖÓÇ֥џÏÄÙÀÖ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÇÍÀϽÅÀÒÇÓÎ؁ÄÍÈÊοŠØÌÁÎØ˼ÎØ ÏÎØÄÆÊѼÔÇÊÄÌÄ ÓÇ͆џÉÇÓÎتÏÎØÑÆÈÊοŠØÌÁÎØ˼Îد›•™k ¢È̺ÓÎ×ÎÈÏÎغ×ÎØÍÃÈÊÀ¼ÕÌÀÍÀ˟ÁÎØÍ̺ÑÎÖÒÓÇŠØͺËÄØÒÇ ÏÀÑÀÊÀËοÍÓÀÈÍÀÃÄÒÌÄ¿ÒÎØÍ ÓÈÖ ÌÄÓÎ׺Ö ÓÎØÖ ļÓÄ ̺ÒÕ ÓÎØ «ÄÈÑÈÒÓ» ÓÎØÖ ÄŽÒÎÍ ÎÈ ÌÄÓÎ׺Ö ļÍÀÈ ÊÀÓÀ×ÕÑÈÒ̺ÍÄÖ ÒÄ ËÎÆÀÑÈÀÒ̽«ÄÈÑÈÒÓ»ÒÓΊ¥ ļÓÄ̺ÒÕÓÇÖ•ËËÇÍÈʟ«ÑÇÌÀÓÈÒÓ»ÑÈÀ• ÄŽÒÎÍÎÈÌÄÓÎ׺ÖļÍÀÈ ÊÀÓÀ×ÕÑÈÒ̺ÍÄÖÒÓÎÍ•ÈÃÈʽ„ÎÆÀÑÈÀÒ̽ÓÎØÃÈÊÀÈο×ÎØÒÓΊ¥ ÊÀÈÍÀÊÀÓÀÔºÒÎØÍÓÇÒ×ÄÓÈÊ» ¦”ÄÁÀ¼ÕÒÇ‚ºÒÌÄØÒÇ֏ÉÈÐͧÒÓÇͪÏÇÑÄÒ¼ÀšÄÓÎ×ÐÍÓÎإ̻ÌÀÓÎցÑÀÌÌÀÓļÀÖÓÇ֥џÏÄÙÀÖ ÆÈÀ ÍÀÏÀÑÀ˟ÁÎØÍÓÀÃÄËÓ¼ÀÄÈÒ½ÃÎØÓÎØÖ ̺×ÑÈÊÀÈÓÇÍǏÏÑÈ˼ÎØ ¥ÀÏËÇÑÄÉοÒÈÀÌÄÓÀÎÏμÀÏÀѺ×ÄÓÀÈÃÈÊÀ¼ÕÌÀÏÀџÒÓÀÒÇÖÊÀÈ»ÅÎØ ÏѺÏÄÈÍÀÊÀÓÀÓÄÔοÍÒÓÇÍ ªÏÇÑÄÒ¼ÀšÄÓÎ×ÐÍÓÎإ̻ÌÀÓÎցÑÀÌÌÀÓļÀÖÓÇ֥џÏÄÙÀÖ̺×ÑÈÊÀÈÓÇÍǏÏÑÈ˼ÎØ Ô»ÍÀ šÀÑÓ¼ÎØ šÄÄÍÓÎË»ÓÎ؁• ˜™¢ªŠªš”¢ª„˜¢ª ¢†£¢•‚£¢Š¥¢ª• ˜™¢ªŠªš”¢ª„˜¢ª ‚˜¢˜™—¥—Š¥—Š¥£†•–Š¥—Š•„„‚¢Š •ž£˜¢Š†£¢”¢†¢ª„¢Š
Š

"ÑÈÒÓÄџ

ÓÀÁÀÔȟÁѼÒÊÎÍÓÀÈÎÈÃØ͟ÌÄÈÖÓÎØŠª £˜–ÊÀÔÐÖÉÄÓØ˼ÆÎÍÓÀÈÓÀÃȟÅÎÑÀ ÇÌÄÃÀϟÊÀÈÊØѼÕÖÀËËÎÃÀϟÒ׺ÃÈÀ

¦ÃȟÒÕÒÇÖ§ ÓÀÎÏμÀÏÑÎÖÓÎÏÀѽÍÏÄÑÈÎѼÙÎ ÍÓÀÈÒÓÇÃȟÒÕÒÇÓÕÍÓÑÀÏÄÙÐÍÊÀÈÓÕÍÊÄÑÃÎ ÒÊÎÏÈÊÐÍÊÈÍ»ÒÄÕÍÓÕÍÀÆÎÑÐÍ ÏºÍÀÍÓÈÒÓÈÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖΊª£˜–ÏÑÎÁŸËËÄÈÓÇÍ ÊÑÈÓÈÊ»½ÓÈÓÀÊØÁÄÑÍÇÓÈʟ̺ÓÑÀÎÃÇÆοÍÒÄ ÅÀ¿ËÎÊ¿ÊËοÅÄÒÇÖ¯ÄÈÃÈʟÌÄӟÓÇÍÀϽÅÀ ÒÇÓÕÍ”ÑØÉÄËËÐÍÏÎØÏÈÒÓÎÏÎÈļÓÇÍÏÀÑÎØÒ¼À ÓÎØ‚ ¥ÒÓÇÍ•ØÑÕÙÐÍǯ ÎÎÏμÎÖÌÏÎÑļÍÀ ÒϟÒÄÈ̽ÍÎÌÄÓÇÃÇÌÈÎØÑƼÀÒØÍÔÇÊÐÍÀ͟

¥Î†¢ ¥˜™˜

¢Šª£˜–ÒÓÎÄÉ»ÖÌÄÒÊÎϽÓÇÍÀϽ ÊÑÎØÒÇÓÕÍÊØÁÄÑÍÇÓÈÊÐÍ̺ÓÑÕÍÏÑÎ ×ÕџÒÄÒØÆÊѽÓÇÒÇ•ÏÈÓÑÎÏÐ͏ÆÐÍÀ ÒÓÈÖÓÎÏÈʺÖÊÀÈÊËÀÃÈʺÖÊÈÍ»ÒÄÈÖÓÎØ †ÀџËËÇËÀ À̺ÒÕÖÌÄӟÓΆŸÒ×À ÀÍμÆÄÈÎÏÑÎÒØÍÄÃÑÈÀʽÖÃȟËÎÆÎÖ ÒÓÈÖÎÑÆÀÍÐÒÄÈÖÓÎØŠª ÌÄÊØѼÀÑ×Î ÓÎÔºÌÀÓÇÖÊѼÒÇÖÊÀÈÓÇÒØÙ»ÓÇÒÇ ¦ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÇ»ËÈƽÓÄÑÇ••§ ÏÎØ ×ÐÑÈÒÄÓΏÑÈÒÓÄѽ£Ä¿ÌÀÒÓÀÿΠÍÀ ÏÀ¼ÑÍÄÈÄÊÑÇÊÓÈʺÖÃÈÀÒӟÒÄÈÖ

❛❛

ÒÇÆÈÀÍÀ¦ÄÅÀÑ̽ÒÄÈÓÎÏÀʺÓÎ ÀÍÓÈËÀÚÊÐÍ̺ÓÑÕÍÏÎØÓÇÖº×ÄÈ

™ÎÈͽ̺ÓÕÏÎ ÄÏÈÁËÇÔļ§šŸËÈÒÓÀ½ÒÎÍÀÅÎ џ ÒÓÇ ÒØÌÅÕͼÀ ÓÕÍ ×ÕÑÐÍ ÌÄ×ÐÑÄÖ ÌÄËÐÍÓÇÖ•ØÑÕÙÐÍÇÖ ÒÇÌÄÈ ÓÎØ ½ÓÎØ ÐÍÄȽÓÈÇÀϽÅÀÒǦÃÇÌÈÎØÑÆļ ÄÏÈÃÈÐÊÄÈÎ ÌÇ×ÀÍÈÒÌοÖÒØÍÄ×ÐÍÏȺÒÄ ÕÍ ÊÀÈ ÄÊÁÈÀÒÌÐÍ ÒÄ ÁŸÑÎÖ Šª£˜–

❜❜

ÏÓØÉÇÖÊÀÈÌÀÊѽ×ÑÎÍÎÎѼÙÎÍÓÀÌļÕÒÇÖÓÎØ ÄËËļÌÌÀÓÎÖ¥ÇͼÃÈÀÐÑÀÓÎÔºÌÀÓÕÍÒØÌÌÀ×È ÐÍÌÄÓÈÖŸËËÄÖ×ÐÑÄÖÓÎØ ½ÓÎØÏÎØÁѼÒÊÎÍÓÀÈ ÒÄÏÀѽÌÎÈÀÔºÒÇļÍÀÈÊѼÒÈÌÎ ÄÈÃÈʟÒÄÌÈÀ

™ÀËļÒÄÃȟËÎÆÎ

ÏÑÎÎÏÓÈÊ»ÃÈÀ̽ÑÅÕÒÇÖÄͽÖÊÎÈÍοÌÄÓÐÏÎØ ÏÎØÔÀÏÑÎÁŸËËÄÈÓÎÀ¼ÓÇÌÀÄÏÀÍÀÃÈÀÏÑÀÆ̟ ÓÄØÒÇÖÓÕÍ×ÑÄÐÍÓÎØÖ

ÁÀÒÈʟÄÑÕÓ»ÌÀÓÀÓΦÓÈÏÑÎÒźÑÄÈÇÒØÌÌÄÓÎ ×»ÓÇÖ×ÐÑÀÖÒÓÇÍ•ØÑÕÙÐÍǧÊÀÔÐÖÊÀÈÀÍÇ ÊØÁºÑÍÇÒÇÃÈÀÔºÓÄÈÃÇÌÎÊÑÀÓÈÊ»ÍÎÌÈÌÎÏμÇ

•¼ÍÀÈÄÍÃÄÈÊÓÈʽ½ÓÈÎÄØÑÕÁÎØËÄØÓ»ÖÓÎØŠª £˜– ¼ÊÎÖ«ÎØÍÓ»ÖÒÄÏÀѺÌÁÀÒ»ÓÎØÊÀËļ ÒÓΟÍÎÈÆÌÀÄØÑ¿ÓÄÑÎØÃÇ̽ÒÈÎØÃÈÀ˽ÆÎØÌÄ

ÓÇÖ×ÐÑÀÖÌÀÖÊȽÏÎÈÀÖŸËËÇÖ ÔÀÁÑÄÔļÒÓÇͼÃÈÀÊÀӟÒÓÀÒǧ ÄÍЦÁŸÙÄÈÓÈÖ—† ̺ÒÕÓÎØ

‚ ¥ ÒÓÎØÖÌÇ×ÀÍÈÒÌοÖË»ÂÇÖ ÀÏÎşÒÄÕÍÓÇÖ•ØÑÕÙÐÍÇÖ§ÄÍÈʽÓÄÑÀ ÒÓÄ ˺×ÇÓÎØŠª ÊÀÈÓÎØŠª£˜– Ò×ÎËȟÙÎÍÓÀÖÓÎØÖ ÏÀÍÇÆØÑÈÒÌοÖÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ˺ÍĽÓÈ̽ÍÎ ÆÈÀÄÏÈÓØ×¼ÀÃÄÍÌÏÎÑοÌÄÍÀÌÈ˟ÌÄ

¦†Ñ½Ò×ÇÌÀ§Ç×ÑÄÎÊÎϼÀ ŠÓÇÍÎÌÈ˼ÀÓÎØÊÀӟÓÇÒØÍÄÃѼÀÒÇÓÇÖ™†•

ŠÓÎÏÑÎÒÊ»ÍÈÎÇÊѼÒÇÊÀÈ ÒÓÎÏÀÑÀÒÊ»ÍÈΊª ºÃÑÈÎ ÓÎÏÑÎÇÆοÌÄÍΊŸÁÁÀÓÎΏ˺ÉÇÖ¥Ò¼ÏÑÀÖ ÄÏÈÒ»ÌÀÍĽÓÈÇÄɺËÈÉÇÀØÓ»ÊÀÔÈÒӟÓÇ×ÐÑÀ ¦ÃºÒÌÈÀÓÕÍÊÄÑÃÎÒʽÏÕͧÊÀÈÓÎØÖ­ËËÇÍÄÖ úÒÌÈÎØÖ¦ÌÈÀÖÀÍÓÈËÀÚÊ»ÖÏÎËÈÓÈÊ»ÖØÅÄÒÈÀÊÐÍ ̺ÓÑÕÍÏÎØÔÀÌÄÈÐÍÄÈÃÈÀÑÊÐÖÓÎÄÈÒ½ÃÇ̟ ÓÎØÖ§Ï½ÓÇÍŸËËÇ ÒÇÌļÕÒĽÓÈÎÈÄÉÄ˼ÉÄÈÖ ÃÈÊÀÈÐÍÎØÍÓÎÍŠª ½ÒÎÍÀÅÎџÓÇÔºÒǽÓÈÇ ¦×ÑÄÎÊÎϼÀ§×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈ»ÔÇÊÄÕÖÏѽÒ×ÇÌÀ ÆÈÀÓÇÍÄÏÈÁÎË»ÓÕÍÊØÁÄÑÍÇÓÈÊÐÍ̺ÓÑÕÍÄÍÐ ÃÄÍØżÒÓÀÓÀÈÏÑÀÆÌÀÓÈʽÖʼÍÃØÍÎÖ ŠÄÒÓ»ÑÈÉÇÀØÓ»ÖÓÇÖÔºÒÇÖÊÀÈÒÓÇÁŸÒÇÓÇÖ ÃÈÀÅÎÑÄÓÈÊ»ÖÏÑÎÒºÆÆÈÒÇÖÄϼÓÇÖÏÎËÈÓÈÊ»ÖÃÈ À×ļÑÈÒÇÖÓÇÖÊѼÒÇÖÀϽÀØÓ»ÍÏÎØÀÊÎËÎØÔļÎ „ÀÅÀٟÍÇÖ ½ÏÕÖÀÏÎÓØÏÐÍÄÓÀÈÒÓÎÊļÌÄÍÎÓÕÍ ¦ÓÄÒҟÑÕͧ Π¼ÊÎÖ”οÓÒÇÖØÏÎÒÓ»ÑÈÉÄÀϽÓÎ Á»ÌÀÓÇÖ™†•½ÓÈÇÑÇÓÎÑÈÊ»ÏÄѼ¦ÊÀÓÎ×»Ö§ ¦×ÑÄ ÎÊÎϼÀÖ§ ÌÄÓÀÓÑÎÏ»ÖÓÇÖ×ÐÑÀÖÒĦÌÈÒÎÀÏÎÈʼÀ§ ÀϽÓÈÖɺÍÄÖÃØ͟ÌÄÈÖÊÀËËÈÄÑÆļÓÇËÎÆÈÊ»ÓÎØ ¦ÄÔÍÈÊοÌÄÓÐÏÎاÊÈÄÏÎ̺ÍÕÖÃÄÍÄÆÆџÅÄÓÀÈ ÒÓÇÍÓÀÊÓÈÊ»ÓÇ֏ÑÈÒÓÄџÖ•Ê̺ÑÎØÖÓÕͦÓÄÒ ҟÑÕͧ Ώ˺ÊÎÖ™ÀË¿ÁÇÖÓÎØÀÍÓºÓÄÈÍĽÓÈÇ ÄÏÈÓÑÎÏļÀÓÇÖ×ÐÑÀÖļÍÀÈÌÈÀÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÀÊÀÈ ÃÄÍÌÏÎÑļÓÎʽÌÌÀÍÀÓÇÍÀÆÍÎļ †ŸÍÓÕÖ ÒÓÎÍŠª£˜–ÃÈÀÁŸÙÎØÍÒÓÇÍÀϽ ÅÀÒÇÓÕÍ”ÑØÉÄËËÐÍÓÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎÇ×ÐÑÀ ÌÀÊÑÎÏѽÔÄÒÌÀÍÀÎÃÇÆÇÔļÒÄ×ÑÄÎÊÎϼÀ ŠØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ ÓÎͼÙÄÓÀȽÓȦÇÒØÌÅÕͼÀ½×È ̽ÍÎÃÄÍÄÉÀÒşËÈÒĺÒÓÕÊÀÈÌÈÊџÏÄÑÈÔÐÑÈÀ ×À˟ÑÕÒÇÖÆÈÀÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ÀË˟ ÀÍÓ¼ÔÄÓÀ ÄÉÀÒşËÈÒÄÒÓÈÖÀÆÎѺÖ½ÓÈÌÏÎ ÑοÍÍÀÒØÍÄ×¼ÒÎØÍÍÀÊÄÑÃÎÒÊÎÏοÍ×ÕѼÖÓÎÍ ʼÍÃØÍΟÌÄÒÇÖ×ÑÄÎÊÎϼÀÖ«ÕѼÖÓÀØÓ½×ÑÎÍÀ ÀØÓ½ÍÀÒÇÌÀ¼ÍÄÈÀÏÎ̟ÊÑØÍÒÇÀϽÓÎÄÍÃÄ×½ ÌÄÍÎ×ÑÄÎÊÎϼÀÖÌÀÊÑÎÏѽÔÄÒÌÀ¥ÎÊļÌÄÍÎ ÓÇÖÒØÌÅÕͼÀÖ ºÌÏÍÄØÒÇÖÓÇÖÊØѼÀÖšºÑÊÄË ÊÀÈÓÎØ‚ ¥ ļÍÀÈÀÏÎÊÀËØÏÓÈʽ§ †ŸÍÓÕÖ ÀÍÄɟÑÓÇÓÀÓÇÖÏÎËÈÓÈÊ»ÖÃÈÀ×ļÑÈ ÒÇÖÌÄÎÈÊÎÍÎÌÈÊοÖ½ÑÎØÖÌÈËÐÍÓÀÖ ÒÄÏѽ ÒÅÀÓÇÒØͺÍÓÄØÉ»ÓÎØ΁ȟÍÍÇÖ‚ÑÀÆÀҟÊÇÖ ÀÅ»ÍÄÈÀÍÎÈ×Ó½ºÍÀÓºÓÎÈÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎÒÓÇÍÏÄ ѼÏÓÕÒÇÏÎØØÏÎ×ÑÄÕÔοÌÄÓÀÄϽÌÄÍÀϺÍÓÄ

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

×ѽÍÈÀÍÀÃÀÍÄÈÒÓοÌÄÓÀÌÄÃÈÒÏÎØ ×ÑÄÈÀÙ½ÌÀÒÓÄÌÄÄÏÈÓ½ÊÈÀ¥ÎͼÙÄÈ ÕÒÓ½ÒÎ ʟÓÈÏÎØÄÍÏÎËËμÖÒØÌÌÄѼÙÎÍÓÀÈÊÀÈÎÈËÎÈϺÖ ÃØ͟ÌÄÈÖÓÎØŠª£˜– ½ÓÈÀÍÅӟÒÎØÌÄÒÓÎÒÇ ÌļÎÍÀÌÇÍÌÏÎÑοÌÄÍÀÄÉØÏÇÑÄÓ»ÒÎØÌÄÓÎ ×ѺÎÖÌÀÖÀØÓ½ÔÀÏѺÏÄÈÍÀÓÎÃÈÀ×ÄÈÑÈÒÓοÌÄ ÄÍÓ½Ö•ØÑÕÙÐÍÇÖ ʟÍÎÍÓÀÖÓÎÏѽÁËÇ̟ÌÀÖ ÊÀÈÃÈʽÓÎØÖ

…ÑÎÒØÍÄÃÑÈÀʟ馽ÑÆÀÍÀ§é ŠÓÎÌÄÓÀɿΊª º×ÄÈÊÀÈÓÀÃÈʟÓÎØÙÇÓ» ÌÀÓÀÒÄÄɺËÈÉǏ̺ÒÕÖÌÄӟÓΆŸÒ×ÀÉÄÊÈ͟ ÎÏÑÎÒØÍÄÃÑÈÀʽÖÃȟËÎÆÎÖ ÊÀÔÐÖÇÃÈÄÉÀ ÆÕÆ»ÓÎØ­ÊÓÀÊÓÎØŠØÍÄÃѼÎØÏÑÎÒÃÈÎѼÒÓÇÊÄ ÆÈÀÓÎÓÄÓÑÀ»ÌÄÑΘÎØͼÎØ¥ÎÙ»ÓÇÌÀÓÇÖ ÊѼÒÇÖÌÎÈÑÀ¼ÀÀÍÀÃÄÈÊÍ¿ÄÓÀÈÒÄÊØѼÀÑ×Î ÀÍ ÊÀÈÓÀÙÇÓ»ÌÀÓÀÓÇÖËÄÈÓÎØÑƼÀÖÓÎØŠª ÊÀÈÓÇÖ ÅØÒÈÎÆÍÕ̼ÀÖÓÎØŠª£˜–ÏÎØÏÄÑÈËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÈ ÒÓÇÍÀÓÙºÍÓÀÒØÙ»ÓÇÒÇÖØÏ»ÑÉÀÍÊѼÒÈÌÀ½ËÎÓÎ ÏÑÎÇÆοÌÄÍÎÃȟÒÓÇÌÀÊÀÈÀÏÎÓºËÄÒÀÍÀÅÎÑÌ» ÊÈÀÈÓ¼ÀÆÈÀÓÇÒ¿ÆÊËÇÒÇÓÎØÒØÍÄÃѼÎØ †ËºÎÍ ÓÎÊļÌÄÍÎÓÇÖ•ÏÈÓÑÎϻփºÒÄÕÍ ÓÎÎÏμÎÂÇżÒÓÇÊÄÊÀӟÏËÄÈÎÂÇżÀÒÓÇÍ™†• ÓÎØŠª ¯ÄÏÈÒÇÌÎÏÎÈÐÍÓÀÖ¦ÓÀÒÈʺ֧ÀÍÀÊÀ ÓÀӟÉÄÈÖÊÀÈÏÎËÈÓÈÊÎÈÃÄÎËÎÆÈʽ¦Ò×¼ÒÌÀ§ÒÓÇÍ ÏËÄÈÎÂÇżÀ¯ ÎÃÄ¿ÄÈÏÑÎÖÓÈÖÎÑÆÀÍÐÒÄÈÖÆÈÀ ÓÀÏÄÑÀÈÓºÑÕŠÓºËÄ×ÎÖÓÇÖÇÆÄÓÈÊ»ÖÎ̟ÃÀÖ ÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÄȽÓÈÎÈÿÎÏѽÒÅÀÓÄÖÊÄÍÓÑÈʺÖ ÄÏÈÓÑÎϺÖÌÄÀÍÓÈÊļÌÄÍÎÓÎÊļÌÄÍÎÔºÒÄÕÍ ÆÈÀÓÎÒØͺÃÑÈÎ ÓÎÎÏμÎÂÇżÒÓÇÊÄÀϽÓÇÍ ÏËÄÈÎÂÇżÀÓÎ؏ÑÈÒÓÄÑο£Ä¿ÌÀÓÎÖ ÓΙÎÊ ÊÈÍÎÏџÒÈÍ΂¼ÊÓØÎÊÀÈÌÈÀÒÄÈџÒÓÄËÄ×ÐÍ ÏÎئÀÏÎÊÎËË»ÔÇÊÀͧÀϽÓÎÍÒÊËÇѽÏØÑ»ÍÀ ÓÇ֏ÍÀÍÄÕÓÈʻֆӺÑØÆÀÖ ÄÏÈÒÅÑÀƼÙÄÈÓÇÍ ӟÒÇÒØÍÔºÒÄÕÍÒÓÇÁŸÒÇÌÈÀÖÊÀÔÀџ¦ÒØÍÀ ÒÏÈÒÌÈʻ֧ÊÎØËÓοÑÀÖËÄÈÓÎØÑÆÐÍÓÀÖØϺÑÓÇÖ ÒØÍÎ×»ÖÓÎØʽÌÌÀÓÎÖÊÀÈÏÄÑÈÔÕÑÈÎÏÎÈÐÍÓÀÖ ӟÒÄÈÖÌÄÈÃÄÎËÎÆÈʺÖÀÍÀÅÎѺÖÒÓÎÏÀÑÄËÔ½Í •£ÎÆÄÍοÖ»ÊÎÌÌÎØÍÈÒÓÎÆÄÍοÖÏÑκËÄØ ÒÇÖ ”ºÁÀÈÀÓÎÏÐÖÔÀÄÉÄËÈ×ÔļÓÎÊѼÒÈÌÎ ¦ÏÀÈ×ͼÃȧÓÕÍÒØÒ×ÄÓÈÒÌÐͯÓÎÎÏμÎ˽ÆÕÓÇÖ ÒØÆÊØѼÀÖÌÎȟÙÄÈÃÄØÓÄÑÄ¿ÎÍ ÀË˟ÃÄÍļÍÀÈ ÊÀÔ½ËÎØÀÌÄËÇӺίÒÓÇÁŸÒÇÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ ÔÀÅÀÍļÄŽÒÎÍÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÎÃȟËÎÆÎÖÒÓÈÖ ÎÑÆÀÍÐÒÄÈÖ ¢È¦ÓºÒÒÄÑÈÖ§ÓÎأĿÌÀÓÎÖÏÎØÄÏÄÉÄÑƟ ÒÓÇÊÀÍ×ÕÑÈÒÓ½ÊļÌÄÍÎÔºÒÄÕÍ „ÀÅÀٟÍÇÖ ™ÀË¿ÁÇÖ ŠÓÑÀÓοËÇÖ ¥½ËÈÎÖ ÒÊÎÏÄ¿ÎØÍÍÀ ÄÏÈÌļÍÎØÍÊÀÈÍÀÊÀÓÄÁŸÒÎØÍÓÈÖÔºÒÄÈÖÓÎØÖ ÒÓÈÖÎÑÆÀÍÐÒÄÈÖ ÏÀѽËÎÏÎØÎÈÃØ͟ÌÄÈÖÓÎØÖ ÒÄÄϼÏÄÃΙ†•ÃÄÍÄÌÅÀͼÙÎÍÓÀÈÄÍÈÒ×Ø̺ÍÄÖ †ÈÔÀͽÓÀÓÀ ÎÏÑÎÒØÍÄÃÑÈÀʽÖÃȟËÎÆÎÖÍÀÊѼ ÍÄÈÊÀÈÓÎÏÐÖÔÀÄÊÅÑÀÒÓļÀØÓ»ÇÃÈÀÅÎÑÎÏμ ÇÒÇÓÕÍÈÒÓÎÑÈÊÐÍÒÓÄËÄ×ÐÍÓÎأĿÌÀÓÎÖÒÓÎ ÒØͺÃÑÈÎ ÓÎÎÏμÎÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀļÍÀÈÏÈÎÏÎËØ ÏËÇÔºÖÀϽÓÎÏÑÎÇÆοÌÄÍÎ ÀÅοÓÎÄÊËÎÆÈʽ ̺ÓÑÎÆÈÀÓÇÍÄÊËÎÆ»ÒØͺÃÑÕÍÎѼÒÓÇÊÄÒÓÎ ÏÑÎÖºÍÀÍÓÈÓÎØÏÑÎÖÒÓÎÏÑÎÇÆοÌÄÍÎ †ŸÍÓÕÖÓÎÓÀÑÀ×ÐÃÄÖÊ˼ÌÀÏÎØÀÏÎÓØÏÐ ÔÇÊÄÒÓÇÍ™†•ÃÄÍÀÏÎÊËļÄÓÀÈÍÀÌÄÓÀÅÄÑÔļ ÒÓÈÖÎÑÆÀÍÐÒÄÈÖ ½ÏÎØÓÀÊѼÒÈÌÀÏÎËÈÓÈʟÊÀÈ ÒÓÑÀÓÇÆÈʟÙÇÓ»ÌÀÓÀÏÎØÀÍÀÃÄÈÊÍ¿ÎÍÓÀÈÄ˺Õ ÓÇÖÊѼÒÇÖÃÄͺ×ÎØÍÒØÙÇÓÇÔļÄÏÀÑÊÐÖ¥ÎØ ˟×ÈÒÓÎÍÀØÓ½ÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÄÈǦÑÈÒÓÄÑ»ÍÀ Ò¿ÍÔÄÒǧÒÄÀÍÀÊμÍÕÒ»ÓÇÖ½ÏÎدÌÄÀÅÎÑÌ» ÓÇÍÏѽÓÀÒÇÓÇÖ™†•ÍÀÌÇÍÒØÙÇÓÇÔοÍÊÀÓÀ ÒÓÀÓÈʺÖÀËËÀƺÖÒÓÎÒØͺÃÑÈίÊÀÓÀÆƺËËÄÈ ÓÇÍÇÆÄÒ¼ÀÆÈÀÒ¿ÆÊËÇÒÇÓÎØÒØÍÄÃѼÎØÌÄ̽ÍÎ ÒÓ½×ÎÓÇÃÈÀ̽ÑÅÕÒÇÒØÒ×ÄÓÈÒÌÐÍ


¥Î†¢ ¥˜™˜

™™•

š

"ÑÈÒÓÄџ

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

ÄӟÓÈÖÏѽÒÅÀÓÄÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖÒÓÇŠ¿ ÍÎÃΙÎÑØÅ»Ö ÓΙ™•ÃØÍÀÌÐÍÄÈÓÎÍ ÒØÍÀÆÄÑ̽ÆÈÀ¦ÀÍÓÄϼÔÄÒǧÊÀȦÄÍÈ

À¼ÎÓÀÉÈʽϽËÄÌΧÀϺÍÀÍÓÈÒÓÎͦϽËÄÌΧÓÎØ ÊÄÅÀËÀ¼ÎØÊÀÈÊËÈÌÀÊÐÍÄÈÓÇÑÇÓÎÑÈÊ»ÓÇÖÀØÓÎ ͽÌÇÒÇÖÓÇÖ×ÐÑÀÖÀϽÓÎØÖ¦ÈÌÏÄÑÈÀËÈÒÓÈÊο֧ ÌÇ×ÀÍÈÒÌÎ¿Ö ÌÄÓÇ͏˺ÊÀÍÀÏÑÎÁŸËËÄÈÓÇÍŸÏÎ ÂǽÓÈÌÄÓǦËÀÚÊ»ÄÉÎØÒ¼À§ļÍÀÈÃØÍÀÓ½ÍÇ•Ë ˟ÃÀÍÀÒÓÀÔļ̽ÍÇÓÇÖÒÓÀϽÃÈÀÓÇÖ

™½ÍÓÑÀÒÓÈÖÔÑÈÀÌÁÎËÎƼÄÖÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ×ÀÑÀÊÓÇѼÙÄÈÕÖ¦ÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÏÎËÈÓÈÊοÄÊÁÈÀ ÒÌο§ÓÎÍÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÒÓ»ÑÈÉÇÖÏÎØÏÑÎÁ˺ÏÄÓÀÈ ÒÓÇÍÀϽÅÀÒÇÓÇÖŠØͽÃÎØÆÈÀÓÈÖÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖ ÄÊļÍÄÖÓÕÍ×ÕÑÐÍÏÎØÅӟÍÎØÍÒÓÀÏѽÔØÑÀÓÇÖ

¦ÏÀÆʼÒÓÑÕÒǧ ÀϽÓÇÍ••

ÊÀÈÓÑÀÆÈʻԺÒÇÒÓÇÌÄƟËÇÓÎØÖÏËÄÈÎÂÇżÀ§

ÅÄÓºÑÎØÄÏÈʺÍÓÑÕÒÄÒÓÎØÖÀÍÓÀÆÕÍÈ ÒÌοÖÓÕÍÈÒ×ØÑÐÍ ÆÈÀÓÎØÖÎÏμÎØÖ ½ÏÕÖ ļÏÄ ÃÄͦÏѽÊÄÈÓÀÈÍÀןÒÎØÌÄÅÀȟÎØÒ¼À§ ¸ÌÕÖ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÇÆÆÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ ÀÍÀÃÄÈÊÍ¿ÎØÍÏÎÈÎÍÕÅÄËοÍÊÀÈÏÎÈÎͽ×È ¦¶ÑÔÄÇÒÓÈÆÌ»ÍÀÒØÍÄÈÃÇÓÎÏÎÈ»ÒÄÈÎËÀ½Ö ÓÈļÍÀÈÇ••§ļÏÄ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʟ ÌÈËÐ ÍÓÀÖÒÓÇÒØͺ×ÄÈÀÆÈÀ¦ËØÊÎÒØÌÌÀ×¼À§ÊÀÈ ÆÈÀ¦ÎÈÊÎƺÍÄÈÀÊÑÀÓÐÍÌÄËÐÍÏÎØÓÎ̽ÍÎ ÏÎØÓÎØÖÄÍÐÍÄȧļÍÀÈǦÄϼÔÄÒÇÒÓÀËÀÚ ʟÃÈÊÀÈÐÌÀÓÀ§ÈÀÓ¼ ÊÀӟÓÀËÎÈϟ ¦ÓÒÀ ÊÐÍÎÍÓÀÈÆÈÀÓÎͺËÄÆ×ÎÓÕÍÀÆÎÑÐÍ ÆÈÀÓÇÍ

š½ÍÇË¿ÒÇ Ç¦ËÀÚÊ» ÄÉÎØÒ¼À§ ×ÑÄÕÊÎϼÀֆοºÆÊÄÈÓÀÈÎÄÊÁÈÀÒ̽ÖŠÓÎÍÀ ÒØÌÌÎÑÅÐÍÎÍÓÀȽËÄÖÎÈÀÒÓÈʺÖÊØÁÄÑÍ»ÒÄÈÖÌÄ ÓÎØÖÊÀͽÍÄÖÓÇÖÄØÑÕÄÍÕÒÈÀÊ»ÖÀÆÎџÖÊÀÈÓÇÖ ÏÀÆʽÒÌÈÀÖÊÀÏÈÓÀËÈÒÓÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÒĺÍÀÓÎØ ˟×ÈÒÓÎÍÙ»ÓÇÌÀÒÓÎÍÀƼÍÄȽËÎÊÀÈÏÈÎÅÔÇÍ»Ç ÄÑÆÀÒ¼À ŠÄ ÀØÓ» ÓÇÍ ÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇ Î ÌÇ×ÀÍÈÒ̽Ö ÀØÓ½Ö ºÑ×ÄÓÀÈ ÍÀ ÒÓÇѼÉÄȦÓÇË»ÂÇͺÕÍ ÏÈΟÆÑÈ ÕÍÀÍÓÄÑÆÀÓÈÊÐÍÀÍÓÈËÀÚÊÐÍ ̺ÓÑÕÍ ÓÀÎÏμÀļÍÀÈÏÑÎÀÏÎ ÅÀÒÈÒ̺ÍÀÊÀÈÓÀ×ÑÄȟÙÄÓÀÈÇ ÄËËÇÍÈÊ»ÏËÎØÓÎÊÑÀÓ¼ÀÆÈÀÍÀ ÃÈÀÒÅÀ˼ÒÄÈÓÇÍÊÄÑÃÎÅÎѼÀÓÇÖ ÊÀÈÓÇÍÈÒ×ØÑ»ÓÇÖÔºÒÇÒÓÇÍÏÄ ÑÈÎ×»§

ÄÉÀÆÕÆ»ÓÕÍÄÌÏÎÑÄØ̟ÓÕÍÊÀÈÓÕÍÊÄÅÀ ËÀ¼ÕͧÆÈÀ¦ÓÎÏÎÈÎͽÌÈÒÌÀļÍÀÈÏÈÎÈÒ×Øѽ ÓÎÄØÑлÓÎÃÎ˟ÑÈΧÊÀÈÆÈÀ¦ÓÀÙÇÓ»ÌÀÓÀ ÓÇÖÄͺÑÆÄÈÀÖ§ ŠÓÎÄϼÊÄÍÓÑÎ ÏѽÒÔÄÒÄ ÁѼÒÊÄÓÀÈÇÃÈÀ̟×Ç ••—†ÀË˟ÊÀÈÒÓÎÄÒÕ ÓÄÑÈʽÓÇÖ••ļÍÀÈÎÈÒ׺ÒÄÈÖ

❛❛

šÇ×ÀÍÈÒ̽Ö ÏÎËÈÓÈÊο

ÄÊÁÈÀÒÌοÇ ÀϽÅÀÒÇÒÓ»ÑÈÉÇÖ ÓÇÖŠØͽÃÎØ

❜❜

¸ÏÕÖÒÇÌļÕÒÄǏ˺ÊÀ†À ÏÀÑ»ÆÀÒÄÒØͺÍÓÄØÉÇ¥¿ÏÎØ ÆÈÀÓÀÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀÓÇÖŠØͽ ÃÎØ ÎÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÖÀØÓ½Ö ÏÑÎÚ½Í ÏÑÎÒÕÑÈÍÐÍÒØÌÌÀ×ÈÐÍÊÀÈÒØÌÁÈÁÀÒÌÐÍÓÕÍ

ÀÍÓÀÆÕÍÈÙ½ÌÄÍÕÍÈÒ×ØÑÐÍÎÈÊÎÍÎÌÈÐÍÓÇÖ•• ÌÄ ÏÑÎÄɟÑ×ÎØÒÀÓǁÄÑÌÀͼÀ ¦ÒÓ»ÔÇÊÄÌÄÀÅÎÑÌ» ÓÇÍ•Ë˟ÃÀ§ ÀË˟ÒÓÇÒØͺ×ÄÈÀ¦ÔÀÒÓÑÀÅļÄÍÀ

ÍÓ¼ÎͽËÕÍÓÕÍËÀÐÍÓÕÍÊÑÀÓÐÍÌÄËÐÍÓÇÖ•• ÊÀȽ×È̽ÍΧÊÀÈ»ÃÇÃÈÀÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓȺÑ×ÄÓÀÈÇÒÄÈ

ÌÄÓÇÍ™¼ÍÀÊÀÈÓÇ£ÕÒ¼À•ÏÎ ̺ÍÕÖ ÇÃÈÀϟËǦÃļ×ÍÄÈÓÎÍ ÈÌÏÄÑÈÀËÈÒÓÈʽ×ÀÑÀÊÓ»ÑÀÓÇÖ ••ÊÀÈÓÕÍÃÈÄÔÍÐÍÃÈÀÊÑÀÓÈ ÊÐÍÎÑÆÀÍÈÒÌÐͧÀË˟ÊÀȦÓÎÍ ʼÍÃØÍÎÍÀÁŸËÎØÍÓÎØÖËÀοÖ À͟ÌÄÒÀÒÓÇÃÈÀϟËÇÓÎØÖÊÀÈ ÎÈËÀμÍÀÀÍÓÈÌÄÓÕϼÙÄÈκÍÀÖ ÓÎÍŸËËÎÍØϽÓÎÏѼÒÌÀÓÇÖ ÒØÒÓџÓÄØÒÇÖÌÄÓÎͺÍÀÍ»

ÓÎÍŸËËÎÈÌÏÄÑÈÀËÈÒÓ»§ žÖÄÊÓοÓÎØ˼ÆÇÒÇÌÀÒ¼À º×ÄÈ ½ÏÕÖļÏÄ ÓÎüËÇÌÌÀÌļÕÒÇÓÕÍÄËËÄÈÌ̟ ÓÕÍÊÀÈÓÎØ×ѺÎØÖ»À͟ÏÓØÉÇ ÊÀÔÐÖÀʽÌÀÊÀÈ Ó½ÓĦÓÎÍËÀ½ÓÎÍÔºËÎØÍÒÓÇÆÕͼÀ§ ÄÏÎ̺ÍÕÖ Ç̽ÍÇÄÏÈËÎÆ»ÏÎغ×ÎØÍÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈļÍÀÈÇ Ñ»ÉÇÌÄÀØÓ»ÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÏÎØÃÇÌÈοÑÆÇÒÄÓÎ ÏѽÁËÇÌÀ

ѽÓÇÓÀÖÊÀÈÓΆѽÆÑÀÌÌÀÓÇÖ••ºÕÖÓÎ ¦ÍÓÎÊÎØ̺ÍÓÀ§ ½ÏÕÖļÏÄ ÏÎئÏÑÎÃÈʟÙÎØͽÓÈ

ŠÓÎÒÇÌļÎÀØÓ½ÄϺÊÑÈÍÄÊÀÈÓÇÒӟÒÇÓÎØŠª £˜–˺ÆÎÍÓÀÖ½ÓȦÇÔÄÕѼÀ½ÓÈÇ••ÌÏÎÑļÍÀ ÀË˟ÉÄÈÀϽÓÀ̺ÒÀ ½ÓÈÇ••ÌÄÀÑÈÒÓÄÑ»ÊØÁºÑ ÍÇÒÇÌÏÎÑļÍÀƼÍÄÈÌÈÀÀÑÈÒÓÄÑ»ÒØÌÌÀ×¼À ÀØӟ ÃÇËÀûÏÎØ×ѽÍÈÀº×ÄÈÁƟËÄÈÒÓÎÍϟÆÊÎÓÇÖËÀ

ÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈÔÀןÒÎØÍÊÀÈÓÀËļÂÀÍÀÓÕÍÊÀ ÓÀÊÓ»ÒÄÕÍÏÎغ×ÎØÍÌļÍÄÈÀϽÓÀÏÑÎÇÆοÌÄÍÀ ×ѽÍÈÀÊÀÈϟÍÕÀÏ´½ËÀÔÀÁÑÄÔοÍÒÄ̼ÀÃÄÈÍ»

ÚÊ»ÖÀÆÎџÖΊª£˜– ÀÏÎÃÄÈÊÍ¿ÄÓÀȺÍÀÄÏÈʼÍÃØ ÍÎÄÏÈ×ļÑÇÌÀ ºÍÀÌÄƟËÎÓº×ÍÀÒÌÀÆÈÀÍÀÊÑØÅÓļ ÇÏÀÑÀ¼ÓÇÒÇÀϽÓÇÑÈÙÎÒÏÀÒÓÈÊ»ϟËǧ

џÓÇÖ†ÎÑÓÎÆÀ˼ÀÖ ÓÇÖ˜ÒÏÀͼÀÖÊÀÈÓÇÖ˜ÓÀ˼ÀÖ ÍÀÅÄѽÌÄÍÇÒÓÀÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀÓÇÖŠØͽÃÎØ Ǐ˺ÊÀÒӟÔÇÊÄÀÅÄͽÖÒÓΆѽÆÑÀÌÌÀŠÓÀÔÄ


ƒºÌÀ

◆◆◆

¥Î†¢ ¥˜™˜

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

ØϽÓÈÓËΦ­×ÄÈÄØÔ¿ÍÄÖÇÃÈμÊÇÒÇÓÎØûÌÎا ÏÀÑÀÏËÀÍÐÍÓÀÖ 

❛❛

˺ÍÄ ÓÎÊÎÈͽÆÈÀÓÎÏÎÈÎÖº×ÄÈÄØÔ¿ÍÄÖÊÀÈÏÎÈÎÖļÍÀÈÎÊ˺ÅÓÇÖ ŠØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ ÓÎÃÇÌÎÒ¼ÄØÌÀļ×ÄÓ¼ÓËΦ—ÌÄƟËÇËÇÒÓļÀÒÓÎÍ

,ÎÈͽ̺ÓÕÏÎ

‚»ÌΆÐÖºÅÀÆÀÍÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀÄØÑЧÊÀÈ ½ÏÕÖÒ×Î˼ÀÒÄ Î†ÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎÖ ¦ÀÍÓ¼ÍÀº×ÄÈÅÕÓÎÆÑÀżÀÓÎÍÊ˺ÅÓÇÏÎØ ÏÀÑÀú×ÔÇÊÄ»ÃÇÓÈÖÄØÔ¿ÍÄÖÓÎØ º×ÄÈÅÕÓÎÆÑÀżÀÓÎ؆ÀÏÀÆÄ

ÊÀӟÓÎØ

ÕÑƽÏÎØËÎا ¥ÎÀÍÐÍØÌÎÃÇÌÎÒ¼ÄØÌÀÀͺÅÄÑÄÄϼÒÇÖ½ÓȦÀÍÐÍØÌÇÄÓÀÈÑļÀ

ÃÇ̟Ñ×ÎØ ƒÄÒÒÀËÎͼÊÇÖ ¥ÎÍÏȺÙÎØÍ ÆÈÀÓÀÄÊÀÓ ÄØÑÐ

❜❜ ŠÓÑÈÌÐ×ÍÎØÍÒÓÀÒ×ÎÈÍȟ ÓÎ͆ÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎ

źÑÄÓÀÈÍÀÏÑÎÌ»ÔÄØÒÄÒÓÎÍ‚»Ì΃ÄÒÒÀËÎͼÊÇÖËÎÆÈÒÌÈʽÀɼÀÖ ÄÊÀÓÎÌÌØѼÕÍÄØÑЧÊÀȽÓȦÓÀÏÎҟÏÎØÄÊÓÀÌÈÄ¿ÎÍÓÀÍÀϽÓÎÍ ‚»Ì΃ÄÒÒÀËÎͼÊÇÖÆÈÀÓÇͱÀÆÎџ²ÓÎØÏÀ͟ÊÑÈÁÎØËÎÆÈÒÌÈÊο ÊÀÓºËÇÆÀÍÒÓÇÍÓÒºÏÇÃÇÌÎÓÈÊοØÏÀËË»ËÎØ ÏÑÎÅÀÍÐÖ½×ÈÆÈÀ ËÎÆÀÑÈÀÒ̽ÓÎØ ÒÓÎÍÎÏμÎÌÄÓÀÁÈÁÀÙ½ÓÀÍÇÄÏÈÓÀÆ»ÃȟÓÇÖÎÏÈ ÒÔÎÆџÅÇÒ»ÖÓÇÖÀϽÓÇÍÄÓÀÈÑļÀ§ ¢¼ÃÈÎÖΆÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎÖÓÎÃȺÂÄØÒÄÊÀÓÇÆÎÑÇÌÀÓÈʟÃÇ ËÐÍÎÍÓÀÖ½ÓȦÎØúÏÎÓÄ΂»ÌÎÖƒÄÒÒÀËÎͼÊÇÖÀƽÑÀÒÄËÎÆÈÒÌÈʽ ÄÊÀÓÎÌÌØѼÕÍ̟ËÈÒÓÀÄØÑЙÀÈοÓÄÏË»ÑÕÒÄÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀÄØÑÐ ÆÈÀÀÆÎџËÎÆÈÒÌÈÊο οÓÄÓÎÏÀÑ»ÆÆÄÈËÄ οÓÄļ×ÄÊÀȽ×ËÇÒÇÀϽ ʟÏÎÈÀÄÓÀÈÑļÀ »ÄÅÎѼÀ οÓÄÀϽÊÀͺÍÀÍŸËËΧšŸËÈÒÓÀÓÇËÄ ÅÐÍÇÒÄÊÀÈÒÓÎÍÄÊýÓÇÊÀÈÓÎØÙ»ÓÇÒÄÄÏÀͽÑÔÕÒÇ ÀË˟ÓÎÅ¿Ë ËÎÓÇ֥ѼÓÇÖÒØͺ×ÈÒÄÌÄÓÀ¼ÃÈÀϟÍÕʟÓÕÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÎØÒ×½ËÈÀ

)ÏÄѼÏÓÕÒÇšÏÀÊÀÓÒºËÎØ —ÏËÄØџ†ÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎØÔÄÕÑļÏ˺ÎͽÓÈÇØÏÎÂÇÅȽ ÓÇÓÀÓÎØšÏÀÊÀÓÒºËÎØļÍÀÈÒ¼ÆÎØÑÇÊÀÈÏÑÎÒÏÀÔļÍÀÓÇÍÀÏÎ ÃÎÌ»ÒÄÈ ÃÈÀÒÏļÑÎÍÓÀÖÃȟÅÎÑÄÖÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ™ØѼÕÖÃȽÓÈ ÀϽ½ËÄÖÓÈÖÃØÍÀÓºÖØÏÎÂÇÅȽÓÇÓÄÖļÍÀÈÄÊļÍÇÏÎØÓÎÍÏÎ͟ÄÈ ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎ ÀÅοΚÏÀÊÀÓÒºËÎÖº×ÄÈÓÈÖÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÄÖÏÑÎÛ ÏÎÔºÒÄÈÖºÍÀÍÓÈÓÕÍŸËËÕÍÍÀÃÈÄÊÃÈÊ»ÒÄÈÊÀÈÍÀϟÑÄÈÓÎÄϼÒÇÌÎ ×ѼÒÌÀÓÇÖ ‚ •Ï¼ÒÇÖ ÎšÏÀÊÀÓÒºËÎÖÃÄÍļÍÀÈÎÄØÊÎ˽ÓÄÑÎÖÀÍÓ¼ÏÀËÎÖ ÊÀ

†ÑÐÓÎÖÄÊÃÇËÐÔÇÊÄÎÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖ†ÎËÈÓÈÒÓÈʻ֕ÓÀÈÑļÀÖ ƒÄÒÒÀËÎÍÈʺÕÍÊÀÈÆÍÕÒÓ½ÖÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓ¼ÀÖ ¼ÊÎÖ•ØÔØÌȟÃÇÖ 

ÔÐÖÒØÆÊÄÍÓÑÐÍÄÈÎÑÈÒ̺ÍÀÒÓÎÈ×ļÀÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀ¦ÄÍÎ×ËÇÓÈʟ§ÆÈÀÓÎÍ †ÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËΏʽÌÇÎÈÔÄÒÌÈʺÖÓÎØÈÃȽÓÇÓÄÖÄÆÆØÐÍÓÀÈÓÇ ÒÓ»ÑÈÉÇÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÓÕÍÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈÐÍÊÀÈÓÕÍÁÈÎÌÇןÍÕÍ

ÕÑƽÏÎØËÎÖÒÓÎÏÀÒ×ÀËÈͽοÙÎÌÄÓÎØÖÃÇÌÎÒÈÎ ÆџÅÎØÖ ÆÈÀÓÇÍÏÎËÄÌÈÊ»ÏÎØú×ÄÓÀÈÀϽÃȟÅÎÑÄÖÏËÄØÑºÖ ÎÈ

ÎÎÏμÎÖ˼ÆÎØÖÌ»ÍÄÖÏÑÈÍŸÅÇÒÄÍÀÄÍÍÎÇÔļ½ÓÈÏÑÎÒźÑÄÓÀÈÍÀ ¦ÌÏÄÈÌÏÑÎÒӟ§ÄŽÒÎÍÁÑÄÈÒÓ»ÑÈÉÇ ÊØѼÕÖÄÊÓÕÍÿÎÌÄƟËÕÍ

¥ºËÎÖ ÇÔÄÒÌÈÊ»ÌļÙÕÍÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇÄÌÅÀͼÙÄÓÀÈÏ˺ÎÍÀʽÌÇ ÏÈÎÃØÍÀÌÕ̺ÍÇ ÀÏ´½ ÓÈ»ÓÀÍÏÑÈÍÀϽ˼ÆÎØÖÌ»ÍÄÖ ÄÉÀÈÓ¼ÀÖÓÇÖ

ÎÏμÄÖÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀÄÏÈÔØÌοÍÓÇÍÎÑÈÒÓÈÊ»ÀÏÎ̟ÊÑØÍÒ»ÓÎØÀϽ ÓÎÍÃÇÌÀÑ×ÈÀʽÔÐÊÎ¥ÄËÄØÓÀ¼ÕÖ̟ËÈÒÓÀ ÒÓÈÖÔÄÒÌÈʺÖÏËÄØÑºÖ 

ÊÎÌ̟ÓÕÍ—ÄÊûËÕÒÇÄÍÃÈÀźÑÎÍÓÎÖÀ¿ÉÇÒÄÀ̺ÒÕÖÓÀÀÍÓÀÍÀ ÊËÀÒÓÈʟÓÇÖÃÈμÊÇÒÇÖÓÎØûÌÎØ ÏÎØÄÌ̺ÒÕÖŸÑ×ÈÒÄÍÀÃÈÀÑѺÄÈ ÓÀÏÄѼÀ͟ÌÄÈÉÇÖÓÎئɺÍÎØÏÀџÆÎÍÓÀ§ ÏÑÎÁŸËËÎÍÓÀÖÏÓØ׺ÖÏÎØ

ÒØÍÄÏοÖÒӟÒÇÖÓÇÖ«Ñ¿ÒÀ֏џÏÎÆËÎØ ÏÎؽ×È̽ÍΟÍÓÄÉÄ ÒÓÇÃÈÊÀÒÓÈÊ»ÏÄÑÈϺÓÄÈÀÒÓÇÍÎÏμÀÓÇÍØϺÁÀËÄΆÀÏÀÆÄÕÑƽ ÏÎØËÎÖÆÈÀÒØÊÎÅÀÍÓÈÊ»ÃØÒÅ»ÌÇÒÇ ÀË˟ÀÏÄÍÀÍÓ¼ÀÖÀÔÕÐÔÇÊÄ

º×ÎØÍÍÀʟÍÎØÍÌÄÓÈÖÊÀ˺ÖÄÏÀÆÆÄËÌÀÓÈʺÖÊÀÈÊÎÈÍÕÍÈʺÖÒ׺ÒÄÈÖ ÓÎØ•ØÔØÌȟÃÇÌÄÀÌÄÑÈʟÍÈÊÀÊÀÈÄØÑÕÏÀÚʟÒØÌźÑÎÍÓÀ

ÿÎÅÎѺÖÒÄÏÑÐÓÎÊÀÈÃÄ¿ÓÄÑÎÁÀÔ̽¥ÎÃÈÊÀÒÓ»ÑÈÎÀϺÑÑÈÂÄ ÓÈÖÀÈÓȟÒÄÈÖÓÎØÃÇ̟Ñ×ÎؽÓÈÎÈÀÍÀÅÎѺÖÓÇ֏џÏÎÆËÎØÒÓÇÍ ØÏÄÉÀ¼ÑÄÒÇÒØÍÈÒÓοÒÀÍÒØÊÎÅÀÍÓÈÊ»ÃØÒÅ»ÌÇÒÇÊÀÈÓÈÖºÊÑÈÍÄ ÕÖÁŸÒÈÌÎÏÎËÈÓÈʽÄÏÈ×ļÑÇÌÀ ¥ÇÍÊÈÍÇÓÈʽÓÇÓÀÀØÓ»ϟÍÓÕÖÓÎØÒÓØ˦½ËÎÈÄÍÀÍÓ¼ÎÍÄͽ֧ÀÉÈÎ



¦

ÒÌÀÓÀÒÓÇÍÊÎÈÍÕͼÀÓÇÖϽËÇÖ ÖÌÀÖʟÍÎØÍÊÑÈÓÈÊ» ÍÀÌÇÌÀÖÀÃÈÊοͧšÄÓÇÍ »ÏÈÀÀØÓ»ÀÍÀÅÎџ ÀϟÍÓÇÒÄΔÀÒ¼ËÇÖ†ÀÏÀÆÄ

ÓÇÍÄϼÒÇÌÇÃÇÌÎÓÈÊ»ÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇ º×ÎØÍÏÑÎÒÓÄÔļÊÀÈŸËËÄÖ ËÈƽÓÄÑÎÅÀÍÄÑºÖ ÏÎØÅËÄÑӟÑÎØÍÌÄÓÎÀɼÕÌÀÊÀÈÏÎØÎÒÎÍο ÏÕÔÀÒʟÒÎØͦ̿ÓǧÎÃÄ¿ÎÍÓÀÖÏÑÎÖÓÈÖÃÇÌÎÓÈʺÖÄÊËÎƺÖÓÎØ κÌÁÑÇ —ÀÓ̽ÒÅÀÈÑÀ¦½ËÎÈÄÍÀÍÓ¼ÎÍÄͽ֧ ÏÎØÒÇÌÀ¼ÍÄȦ̺ÓÕÏΧÄÍÀ ÍÓ¼ÎÍÓοÍØÍÃÇ̟Ñ×ÎØ ØϟÑ×ÄÈ»ÃÇÀϽÓÈÖÏÑÎÇÆοÌÄÍÄÖÃÇÌÎ ÓÈʺÖÄÊËÎƺÖÊÀÈÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ̺ÒÀÒÓÇÍÓѺ×ÎØÒÀÓÄÓÑÀÄÓ¼ÀÃÄÍ ºÏÈÀÒÄÓ½ÏΗÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇÏÀѺÌÄÈÍÄÃÈÀÒÏÀÒ̺ÍÇÊÀȺÍÀÓÌ»ÌÀ ÓÇÖÌÏÎÑļÍÀÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈÏÑÎÒ×ÕÑļÒÄÀØÓ»ÓÇÍÀÍÓ¼ËÇÂÇ ÀË˟ ºÍÀŸËËÎÏÎËÈÓÈʟÒÊÄÏÓ½ÌÄÍÎÓÌ»ÌÀÓÇÖÃÄÍÔºËÄÈÍÀÓÇÍÏÀÆÈÐÒÄÈ ÕÖÆÄÍÈÊ»ÀÑ×» ÍÄɟÑÓÇÓÀÀϽÓÈÖÃÇ̽ÒÈÄÖÃÈÀÊÇÑ¿ÉÄÈÖ Ê¿ÊËÎÈÓÇÖÌļÙÎÍÎÖ ÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇÖÒÓÎÍûÌÎʟÔÄŸËËÎÏÀџÄÏÈÔØÌοÍÍÀÓÇÍÀÍÀ ƟÆÎØÍÒÄÆÄÍÈʽýÆÌÀ ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÌÇÍÓÎÁÑÎØÍÀÑƽÓÄÑÀ ÌÏÑÎÒӟÓÎØÖ ÀË˟ÔºËÎØÍÇ̟×ÇÌÄÓÎ͆ÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎÍÀ ƼÍÄÈÌÄÏÎËÈÓÈʟ¦½ÏËÀ§ÊÀÈÁÄÁÀ¼ÕÖÍÀÌÇÁÑÄÔοÍÒÓÇÔºÒÇÍÀ ÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÎÍÓÀÈÌÄÓÎØÖ¦ÒØÌ̟×ÎØÖ§ÓÇÍÄÉÎØÒ¼À —ÀÍÓ¼ËÇÂÇÀØÓ» ÕÒÓ½ÒÎ ÓÎئÌÄÓÐÏÎاÏÎØÄÏÀÍÀÏÑÎÕÔ»ÔÇ ÊÄÊÀÈźÓÎÖÒÄÄϼÏÄÃÎÀÑ×»Ö ÄÍÄÑÆÎÏÎÈ»ÔÇÊÄÊÎÈÍÕÍÈʟÊØѼÕÖ ÀϽÓÇÍÏÀџÓÀÉǦ†ÑÕÓÎÁÎØ˼À§ÓÎ؁ȟÍÍÇšÏÎØӟÑÇ ÌÄÓÇ ÒØËËÎÆ»ØÏÎÆÑÀÅÐÍ ÓÇÍÏÑÕÓÎÁÎØ˼ÀÃÇËÐÒÄÕÍÊÀÈÀÑ×ÐÍÄÊÏÑÎ ÒÐÏÕÍÓÎØÏÀÍÄÏÈÒÓÇÌÈÀÊοÊÀÈÊÎÈÍÕÍÈÊο×ÐÑÎØÓÇÖϽËÇÖÊŸ ÀÏÎÒÊÎÏÐÍÓÀÖÍÀÃÐÒÄȺÍÀÏÑÎÁŸÃÈÒÌÀÊÀÈÍÀÓÎÍÐÒÄÈÓÎØÏÄÑ ÊÎÌÌÀÓÈʽÏÑÎżËÓÎØÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÓÇÖ ·ÒÕÖ½ÌÕÖÓÄËÈÊÐÖËÄÈÓÎØÑÆ»ÒÄÈÀÍÓ¼ÒÓÑÎÅÀ ÊÀÔÐÖ ½ÏÕÖÃļ ×ÍÎØÍÓÀÏџÆÌÀÓÀ ÊÀÈŸËËÎȦØÏÄÑÊÎÌÌÀÓÈÊμ§ÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀÒÏÄ¿ ÃÎØÍÍÀÁÆÎØÍÒÓÎÏÑÎÒÊ»ÍÈÎ ÄÊÌÄÓÀËËÄؽÌÄÍÎÈÀØÓ»ÍÓÇÍӟÒÇ ‚ȽÓÈ ¦ÄŸÍļÍÀÈÍÀϟÌĽËÎÈÄÍÀÍÓ¼ÎÍÄÍ½Ö ÆÈÀÓ¼ÓÄËÈʟÍÀϟÌÄÌÄ ÓÎÍšÏÎØӟÑǧº×ÎØÍÀÑ×¼ÒÄÈÍÀÀÍÀÑÕÓÈοÍÓÀÈŸËËÎÈÄÍÃÈÀÅÄѽ ÌÄÍÎÈ ÏÎØÊÀÈÄÉÎżÓÒÈÎÊÀË»ÌÀÑÓØѼÀÃÈÀÔºÓÎØÍÊÀȺ×ÎØÍÄÑļ

šÄÈÕ̺ÍÇÀÏ»×ÇÒÇ Ï½ÏÇƺÖÏÎØÏѽÒÊÄÈÍÓÀÈÒÓÇÃÇÌÎÓÈÊ»ÀÑ×» ÓÎͼÙÄÓÀÈÈÃÈÀ¼ ÓÄÑÀΦÊÎÒÌÎÏÎËÈÓÈÒ֧̽ÓÎØÊÀÈǦÌÄÈÕ̺ÍÇÀÏ»×ÇÒÇÒÓÎËÀÚʽ ÊÎÈͽ§ÓÎØÄÍÃÈÀÅÄѽÌÄÍÎØØÏÎÂÇżÎØÌÄÓÎÆÄÍÈÊÄØÓÈʽÒÊÄÏÓÈʽ ½ÓȦÃÄÍļÍÀÈÃØÍÀÓ½ÍÍÀÔºËÄÈÍÀÁŸËÄÈÆÈÀûÌÀÑ×ÎÖºÍÀÖÄÏÈ×ÄÈ ÑÇÌÀÓ¼ÀÖÏÎØÃÈÀÓÇÑļÒØËËÎÆ»ÒÏÎÑÀØÓÎÊÈÍ»ÓÕͧ—ÀË»ÔÄÈÀ ļÍÀȽÌÕÖ½ÓÈΕØÔØÌȟÃÇÖÊÀÈÀ͟ÌÄÈÉǺ×ÄÈÌÄÓÀÊÎÈ͟ÊÀÈÌÄƟËÇ ÀÏ»×ÇÒÇÒÄÏÑÎÍÎÌÈÀÊοÖ×ÐÑÎØÖÓÇÖ ‚ÊÀÈļÍÀÈÒÄÔºÒÇÍÀ ÀÏÎÃØÍÀÌÐÒÄÈÓÇÍØÏÎÂÇÅȽÓÇÓÀ†ÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎØ ÀÊÑÈÁÐÖ ÆÈÀÓ¼ÂÀÑÄ¿ÄÈÀϽÓÎÀÒÓÈʽÊÎÈͽ ÏÎØÀÏÎÓÄËļÓÇÃÄÉÀÌÄÍ»ÓÎØ ÃÇ̟Ñ×ÎØ —ÄϽÌÄÍÇÊÀÈÏÈÎÏѽÒÅÀÓÇʼÍÇÒÇÏÎØӟÑÀÉÄÓÀÍÄџ ÏÑλËÔÄ ÀϽÓÇÍÄÅÇÌÄѼÃÀ¦ÆÆÄËÈÎŽÑÎÖ§ ÏÎØÆÈÀÏÑÐÓǼÒÕÖÅÎџ ÌÄÓºÓÎÈÀÒÅÎÃѽÓÇÓÀºÁÀËÄÊÀӟÓÎØÃÇ̟Ñ×ÎØÆÈÀÓÇÍØϽÔÄÒÇ ØÏÄÉÀ¼ÑÄÒÇÖ×ÑÇ̟ÓÕÍÀϽÓÀÓÀÌļÀÓÎØûÌÎØ ÈÀÓÇÍÏËÄØџ†ÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎØÓÎÃÇÌÎÒ¼ÄØÌÀÔÄÕÑļÓÀÈ ØÏÎÊÈÍοÌÄÍÎÊÀȦÀÍÀ̟ÒÇÌÀ§ÏÀËÀȽÓÄÑÕÍÃÇÌÎÒÈÄØ̟ÓÕÍ ÌÄ

ÏÎÈļΆÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎÖÔºËÎÍÓÀÖÍÀÄÌÅÀͼÒÄÈÓÎÍÄÀØÓ½ÓÎØÕÖ ¦ºÍÔÄÍÊÀÊļÔÄÍÁÀË˽ÌÄÍΧÀϽ¦ÊºÍÓÑÀÄÍÓ½ÖÊÀÈÄÊÓ½ÖÓÇÖ×ÐÑÀÖ§ ÊÀÈÍÀÏÀÑÎØÒÈÀÒÓļÕÖÇÌÎÍÀÃÈÊ»¦ÆÍ»ÒÈÀÀØÓÎÃÈÎÈÊÇÓÈÊ»ÄÏÈËÎÆ»§ ºÍÀÍÓÈŸËËÕͦÄÊÏÑÎÒÐÏÕÍÓÇÖÏËÎØÓÎÊÑÀÓ¼ÀÖ§ ÓÎئɺÍÎØÏÀџ ÆÎÍÓÀ§ÊÀÈÓÇÖ¦ÊÄÍÓÑÈÊ»ÖÏÎËÈÓÈÊ»ÖÒÊÇͻ֧ •ÏÈÊÀËļÓÀÈÃÇÌÎÒÊÎÏ»ÒÄÈÖÏÎØÃÄÍÃÇÌÎÒÈÎÏÎÈοÍÓÀÈÊÀÈÏÑÎÒ ÃÎʟÒÓÇÒÓ»ÑÈÉÇÓÎ؏ÍÓÐÍÇŠÀÌÀџ ÐÒÓÄÄϼÒÇÌÀÍÀÃÇËÐÒÄÈ ÓÇÍÏѽÔÄÒ»ÓÎØÍÀÄÏÀÍÇÆÇÔļÓÇÖÃÇÌÎÓÈÊ»ÖÏÀџÓÀÉ»ÖÓÎØŠÄ ÌÄƟËÎÁÀÔ̽ÇÒӟÒÇÓÎØÔÀÄÉÀÑÓÇÔļÀϽÓÇÍÄɺËÈÉÇÓÎئ™ÀË ËÈÊџÓǧ Ò×ÄÓÈʟÌÄÓÎÍÎÏμÎÙÇӟ¦ÎÈØϟÑ×ÎÍÓÄÖûÌÎÈÍÀÒØÍÄ ÍÕÔοÍØϽÌÈÀØϺÑÓÄÑÇÃÈÎÈÊÇÓÈÊ»ÃÎÌ»§ ¥ÎÊ˼ÌÀϟÍÓÕÖº×ÄÈÁÀÑ¿ÍÄÈÓ½ÒÎÏÎË¿ÊÀӟÓÎØÍØÍÃÇ̟Ñ×ÎØ ÏÎØÎÈÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÈÀÍÀÑÕÓÈοÍÓÀÍØϽÏÎÈÀ¦ÊŸËØÂǧºÃÑÀÒÀÍ ÊÀÈÏοÀÍ»ÊÀÍÓÀÓºÒÒÄÑÀϺÍÓÄŸÓÎÌÀÏÎØÄÈÒºÁÀËÀÍÒÓÎοÙÎ ÓÎØÃÇ̟Ñ×ÎØÌÄÓÎØÖÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØÖÒÓÀ„ÀßÃÈÊÀÊÀÈÌμÑÀ

ÊÀÊÎÏÑÎÀ¼ÑÄÓÇÎÏÓÈÊ»ÊÀÈÌÄÏÑÎÅÀÍ»ÒÓ½×Î ½ÏÕÖØÏÎÏÓÄ¿ÎÍÓÀÈ ÍÀ ÊËÄÈÃÐÒÄÈÇØÏÎÂÇÅȽÓÇÓÀÓÎØ‚ÇÌ»ÓÑÇšÏÀÊÀÓÒºËÎØ ÒÓÄ˺×ÎØÖ ÓÇÖ ‚ÊÀÈÏÑκÃÑÎØÓÇÖ‚•ƒÊÀÈÓÎØ•ÌÏÎÑÈÊοÊÀÈ”ÈÎÌÇ×ÀÍÈÊο •ÏÈÌÄËÇÓÇѼÎØÓÇÖϽËÇÖ ɟÃÄËÅÎÖÓÎØÎÏμÎØļÍÀÈÎÄÊýÓÇÖÓÇÖ ÄÅÇÌÄѼÃÀÖ ÄϼÒÇÖÁÈÎÌ»×ÀÍÎ֏˺ÉÀÍÃÑÎÖšÏÀÊÀÓÒºËÎÖ

ÒÀÍÓØÏÕ̺ÍÀØÏÄÑÌÄƺÔÇÄÈÊÎҟÄØÑÀÕÖ¦ÒØÍÄÈÒÅÎџ§ºÍÀÍÓÈ ÓÇÖ¦ØÏÄÉÀ¼ÑÄÒÇÖ§ÊÀÈÓÕͦÄËËÄÈÌ̟ÓÕÍÏÎØŸÅÇÒÄÇÃÈμÊÇÒÇÓÎØ †ÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎØÒÓÎÍûÌΧ

¥ÎÏÑÕÓÎÒºËÈÃÎ ÈÒ×ØѼÙÎÍÓÀÈÎÈÓÎ؆ÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎØ »ÓÀÍ ºÓÒȦÒÓÇ̺ÍΧÏÎØ ÄÍÐÀÍÀÅÄѽÓÀÍÒÓÇÍØÏÄÉÀ¼ÑÄÒÇÊÀÈÒÄÊ˺ ÅÓÄÖÊÀÈÄϼÎÑÊÎØÖÃÇÌÎÓÈÊοÖØÏÀËË»ËÎØÖÌÄÏÇ×ØÀ¼ÎØÖÓ¼ÓËÎØÖ ļ×ÄÀϽʟÓÕÓÇÅÕÓÎÆÑÀżÀÓÎ؆ÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎØ ÌÄÌÈÊѽ

ÃÇÌÎÓÈÊ»ÖÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇÖ»ÄÊÏÑÎÒÐÏÎØÖÄϼÃÎÉÕÍØÏÄÑÊÎÌÌÀ ÓÈÊÐÍØÏÎÂÇżÕ͆ŸÍÓÕÖÀØÓ½ÓοÒÓÀÓΦ×ÀÑÓ¼§ ½ÒÎÓÎÒÊÇÍÈʽ ÏÀÑÀ̺ÍÄȦÔÎ˽§ÊÀÈÎÈÀϺÍÀÍÓÈÃÄÍÉÄÊÀÔÀѼÙÎØÍÓÇÒӟÒÇÓÎØÖ 

ƒÀÌÏÎÑοÒÀÍÍÀÏÑκÑ×ÎÍÓÀÈÀϽÎÑÆÀÍÐÒÄÈÖÓ½ÒÎÓÇÖ¬ÊÑÀÖ ÑÈÒÓÄџÖ½ÒÎÊÀÈÓÇÖ¬ÊÑÀÖ‚ÄÉÈŸÖ ÀË˟ÊÀÈÀϽÎÑÆÀÍÐÒÄÈÖÓÇÖ

ļÍÀÈÃØÍÀÓ½ÍÍÀÆØѼÒÄÈØϺÑÓÎØÃÇ̟Ñ×ÎØ


¥Î†¢ ¥˜™˜

◆◆◆ ƒºÌÀ

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ¥ÎÁØÓ¼ÎÆÈÀÓÇ ”ÎØËÆÀѼÀÏȟÒÓÇÊÄ ÒÓÇÍ™ÎÑÈÍÔ¼À



ÍÇØÆÈ»ÖÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈʽÓÇÓÀÃȺÔÄÓÄÓÇÌÈÒ»ÀϽÓÇ ÒØÆÊѽÓÇÒÇ ÓÇÍÏÑÎÍÎÇÓÈʽÓÇÓÀ ÓÇÍÀÊѼÁÄÈÀ ÓÀ

ÄØØϽËÇÏÓÎÈØϟËËÇËÎȺÓÎÈÌÎÈÍÀÃÐÒÎØÍÃÈÄɽÃÎØÖ™ÈÄÏÄÈû ÇÄÏÈ×ļÑÇÒÇÀϺÃÈÃÄØÏ»Ñ×ÄϟÍÓÀÇÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÓÇÖÓ»ÑÇÒÇÖ

ÃÈÎÈÊÇÓÈʟÄÑļÒÌÀÓÀÊÀÈÓÇÍÄØÄËÈɼÀÌÄÓÇÍÎÏμÀ ÀÍÀÏÓ¿ÒÒÎÍÓÀÈÏÎÈʼËÎÈÌÇ×ÀÍÈÒÌμÏÀÑÀÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ

ÓÕÍÄÊÀÓºÑÕÔÄÍÃÄÒÌÄ¿ÒÄÕÍÊÀÈÓÇÖÆÄÍÈÊ»ÖÒÈÕÏ»ÖÓÕÍÀÌÍÐÍ ÓÕÍÎÃÇÆÐÍ ÓÕÍÌÄÒÀÙ½ÍÓÕÍ ÓÕÍÀËÇÔÈÍÐÍÀÆÎÑÀÒÓÐÍÊËÏšÄ

ÒÓÇ×ÐÑÀ ÔÀļ×ÀÌÄƼÍÄÈÏÑÎÏÎËËοÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ØÏÄÑÿÍÀÌÇ šºÑÀÌÄÓÇ̺ÑÀ ÎÈÀÏÀÍÓÀ×οØÏÇÑÄÒ¼ÄÖÄ˺Æ×ÕÍ ØϽÓÇÍÏÎ

ÓÎÀÙÇ̼ÕÓÎϟÍÓÀ †ÀÑÀË»ÏÓÄÖÅÀÍӟÒÌÀÓÀÈÀÍÀÅ¿ÆÎØÍÓÀÊÀ¿ÒÈÌÀÀϽÓÇ

ËÄÌÈÊ»ÈÀ×»¦½ ÓÈÓÒÀÊÐÒÎØÌÄ ½ÏÎÈÎÍÓÒÈÌÏ»ÒÎØÌÄÊȽ ÓÈÀÑϟÉÄÈ ÎÊÎÑÁÀ͟ÖÌÀÖ§ ÀÍÀÏÎÃÎÆØѼÙÎØÍÓÈÖϺÓÑÄÖÓÕÍÒÊÀÍßËÕÍÊÈ

ƒÄÒÒÀËÎͼÊÇÊÀÈÓÇÍ™ÎٟÍÇÊÀÈÍÀÊÀÓÄØÔØÍÔοÍÒÓΟÆÍÕÒÓÎ ºÏÑÄÏÄÍÀÀÍÀÆџÅÄÓÀÈÓØÏÈʟÒÓÀÏÀÑÀÒÓÀÓÈʟÎÓ½ÏÎÖÏÀџÃÎÒÇÖ

ÀÍÀÆʟÙÎØÍÓÀÏÀџÒÈÓÀÓÎØØÏÎʽÒÌÎدÊÀÈÄͼÎÓÄ ÓÎØÊÀËοʽÒÌÎدÍÀÄÆÊÀÓÀËļÂÎØÍÓÈÖÀÒÅÀ ËļÖÅÕËȺÖÓÎØÖ ÄÍкÑ×ÎÍÓÀÈÒÓÎÅÕÖÌÄƟËÀÄÏÈ ÓÄ¿ÆÌÀÓÀÑÄÌοËÀÖ ƒºËÄÓĺÍÀÀϽÓÀÏÎË˟ÏѽÒÅÀÓÀÏÀÑÀÃļÆÌÀ ÓÀ¥ÎÊ¿ÊËÕÌÀÄÈÊÎÍÈÊÐÍÄÉÀÆÕÆÐÍÊÀØÒ¼ÌÕÍÀϽ ÓÇÍ•Ë˟ÃÀÒÓÀ”ÀËʟÍÈÀ ÌÄÃÈÎÈÊÇÓÈʟºÆÆÑÀÅÀ ϺÓÒÈÍÀÊÀÈϟÍÈÍÀ†ÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÀÀϽÅÎÑÓ¼À ÏÄÓÑÄËÀÈÎÄÈÃÐÍÃÈÀÊÈÍ»ÔÇÊÀÍÒÓÎÏËÀ¼ÒÈÎÓÇÖÏÑÎ ÒÎÃÎŽÑÀÖÀØÓ»ÖÄÏÈ×ļÑÇÒÇÖ ÏÎØÒÓμ×ÈÒÄÒÓÇÍ •Ë˟ÃÀÊÀÈÓÇ”ÎØËÆÀѼÀ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÈÖÏÑÐÓÄÖ ÄÊÓÈÌ»ÒÄÈÖ ϟÍÕÀϽÄÊÀÓÄØÑÐ ÈÀÍÀÄÍÎÑ×ÇÒÓÑÕÔļŸÑÓÈÀÓÎÊÎÍÒºÑÓÎÓÇÖÊËÎ

❛❛

™¿ÊËÕÌÀÄÈÊÎÍÈÊÐÍ ÄÉÀÆÕÆÐÍÊÀØÒ¼ÌÕÍ ÀϽÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÒÓÀ”ÀËʟÍÈÀÌÄ ¦ÏºÓÒÈÍÀ§ÃÈÎÈÊÇÓÈʟ ºÆÆÑÀÅÀ

❜❜

Ï»ÖÓÕÍŽÑÕÍÊÀÓÀ͟ËÕÒÇÖÒÓÇÍØϽÄɺÓÀÒÇÏÄ ѼÏÓÕÒÇ×ÑÄȟÒÓÇÊÀÍÓÀÄÉ»Ö ­ÍÀÖÒÓ½ËÎÖÌÈÊÑÐÍÊÀÈÌÄƟËÕÍÁØÓÈÎŽÑÕÍ ÌÄÑÈʟÀϽÓÀ ÎÏμÀ»ÓÀÍÏÄÈÑÀÆ̺ÍÀ—¦ÒØÌÁÄÁËÇ̺ÍǧÄÓÀÈÑļÀÌÄÓÀÒÊÄØÐÍ ÅѽÍÓÈÙÄÍÀƼÍÎÍÓÀÈÓÀÎ×»ÌÀÓÀ¦ÏÎËØÌÎÑÅÈʟ§ ÀÃÈÀÔºÓÎØÍ ºÉÓÑÀÃØÍÀÓ½ÓÇÓÄÖ ÌØÒÓÈʺÖÊÑØÂÐÍÄÖ ÊÀÌÎØÅËÀÑÈÒ̺ÍÀÍÓÄ ϽÙÈÓÀ ÃÈÏ˟ÓÎÈ×ÐÌÀÓÀ ÄÅÄÃÑÈʺÖÀÏÎÔ»ÊÄÖÊËÏ—ÓÄ×ÍÈÊ»ÀØÓ» ÏѽÁËÄÂÇÄÉÀÒşËÈÙÄÄ¿ÊÎËÄÖÊÀÈÀÍÄͽ×ËÇÓÄÖÌÄÓÀÊÈÍ»ÒÄÈÖÓ½ÒÎ ÒÓÎÄÉÕÓÄÑÈʽ½ÒÎÊÀÈÒÓÎÄÒÕÓÄÑÈʽÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÀϽÓÈÖÄÆÊÀÓÀÒӟ ÒÄÈÖŽÑÓÕÒÇÖÒÓÀÏÄѼ×ÕÑÀÓÇÖÒØÌÏÑÕÓÄ¿ÎØÒÀÖÊËÏ ”ÀƽÍÈÀÓѺÍÕÍ¢ÈÄÉÀÆÕÆļÖÃοËÄØÀÍÄͼÎÓÄÊÀÈÒÈÃÇÑÎ ÃÑÎÌÈÊÐÖ«ŸÑÇÒÓÇÍÊÀË»ÓÎØÖÎÑƟÍÕÒǽÌÕÖ ÏÎÓºÃÄÍÏË»ÑÕ ÍÀÍŽÑÎØÖÒÓÇÍÏÀÑÀË»ÏÓÑÈÀ×ÐÑÀ †ÀÑÀÒÓÀÓÈʟ™ÀÈ̟ËÈÒÓÀÓÑÈÏ˽ÓØÏÀ ÆÈÀÀʽÌÇÏÈÎÌÄƟËÇ ÅÄÑÄÆÆؽÓÇÓÀÊÀÈÃÈÀşÍÄÈÀ¥ÎºÍÀÀϽÊÎÌÌÀÀÅÎÑοÒÄÓÇÍÏËÀÈ Ò¼ÕÒÇÓÇÖÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÖÄɽÃÎØ ÓΟËËÎÏÑÎÎÑÈÙ½ÓÀÍÆÈÀÓÎÀÑ×ļÎ ÓÕÍÏÀÑÀËÇÏÓÐÍÊÀÈÓÎÓѼÓÎÓÎÊÀË¿ÓÄÑκÏÑÄÏÄÍÀÄÏÈÒÓѺÅÄÈÒÓÈÖ ÄÆÊÀÓÀÒӟÒÄÈÖ½ÏÎØļ×Ä˟ÁÄÈ×ÐÑÀÇÀÑ×ÈÊ»ŽÑÓÕÒÇ ¸ËÀÓÀÀÍÓ¼ÆÑÀÅÀÃȺÔÄÓÀÍÓÀÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÀÄÏÈÔºÌÀÓÀŠÅÑÀƼÃÄÖ ØÏÎÆÑÀÅºÖ ÄÆÊѼÒÄÈÖÊËÏ¥ÈÊÈÀÍ»ÓÀÍÏËÀÒӟªÏ»Ñ×ÀÍÎÈÊÀӟË ËÇËÎÈÒ¿ÍÃÄÒÌÎÈ ÀÊÑÎÁÎËÈÒ̺ÍÎÈÒÓÈÖÒÕÒÓºÖÔºÒÄÈÖ ÊÀÈÅѽÍÓÈÙÀÍ ÍÀÏÄÑ͟ÄÈÓÎÅÎÑÓ¼Î×ÕѼÖÒ×ÎËÀÒÓÈÊÈÒÌοÖÊÀÈËÄÏÓÎËÎÆ»ÒÄÈÖŠÄ ÏÎË˺ÖÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÃÈÄÍÄÑÆοÍÓÀÍÌÄÓÀ¼ÃÈÀÏÀÑÀÒÓÀÓÈʟÏÄÑÈÒ Ò½ÓÄÑÀÃÑÎÌÎ˽ÆÈÀ¢ÈÇÌÄÑÎÌÇͼÄÖÊÀÈŸËËÀÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÀÒÓÎÈ×ļÀ ØÏ»ÑÉÀÍÆÈÀÏÎË¿ÊÀÈѽËÄÏÓÎ̺ÑÄÈÄÖÀÌÄËÇÓºÄÖÒÓÇÍØϽÔÄÒÇ ÀØÓ» ¬ÍÔÑÕÏÎȥΏÊÀÈÓΞÓÇÖÊÀË»ÖËÄÈÓÎØÑƼÀÖÓÕÍÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄ ÕÍļÍÀÈÇÒÕÒÓ»ÄÏÈËÎÆ»ÒØÍÄÑÆÀÓÐÍÊÀÈÏÄËÀÓÐ͸ÒÎÏÑÎ×ÕџÄÈ ÇºÑÄØÍÀÓÇÖª†••ÀÏÎÊÀË¿ÏÓÄÓÀȯÓÎÀÍÀźÑÀÌÄÊÀÈÏÈÎϟÍÕ ¯½ÓÈØÏ»Ñ×ÀÍÒĽËÀÓÀÄÌÏËÄʽÌÄÍÀÓÄËÕÍļÀ ÊÀÈÒÓÇ”ÎØËÆÀѼÀ 

ÊÀÈÎÈÒØÌÁÀË˽ÌÄÍÎȺÌÏÎÑÎÈ™ÀÈÀÍÀÆџÅÎÍÓÀÍ š½ÍÎÏÎØ ÒĽ ÓÈÀÅÎџÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÓÇ”ÎØËÆÀ ѼÀ ÀϽÓÈÖÄÓÀÈÑļÄÖÏÎØØÏÎÓ¼ÔÄÓÀȽÓÈÏÀÑÀ ˟ÌÁÀÍÀÍÊÀ¿ÒÈÌÀÄÉ•Ë˟ÃÎÖ ÎÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÄÖ ļ×ÀÍÊËļÒÄÈÏÑÎÏÎËËοÓÀÁÈÁ˼ÀÓÎØ֙ȟËËÄÖ ÃÄÍļ×ÀÍØϟÑÉÄÈÏÎÓº ¥Î ÀÍÀʟËØÂÀÍ ÎÈ †ÑŸÒÈÍÎÈ †ŸÍÔÇÑÄÖ ÓÎØ ØÏÎØÑÆļÎØÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈÐÍÓÀÖÒ×ÄÓÈʺÖºÑÄØÍÄÖ ÒÓÇÆÄÈÓÎÍÈÊ»×ÐÑÀÊÈÀÅοÏÑÐÓÀļ×ÀÍʟÍÄÈÓÒÀ ÊÕӟʟÏÎÈÀÁØÓ¼ÀÄÊÓ½ÖÏÎÑļÀÖ¥ÎÁØÓ¼ÎÀÏ´ ÓÇÍ™ÎٟÍÇÏȟÒÓÇÊÄÒÓÇÍ™ÎÑÈÍÔ¼À ÏÎØ˺ÍÄ ™À˻ӿ×ǸÒÎÍÊÀÈѽÃÑÀÒÓÇÑÈÎÏÎÈοÍÓÀÍ ÎÈËÀÔѺÌÏÎÑÎÈÊÀÈ̺×ÑÈÏѽÒÅÀÓÀÏÎØŸËËÀÉÄÇ ÊÀӟÒÓÀÒÇÃÄÍļ×ÀÍϺÒÄÈÏÎÓºÒÄ¿ÅÀË΢¿ÓÄ ºÍÀÖÄËÄÆÊÓ»ÖÀÃȟÅÔÎÑÎÖÃÄÍļ×ÄÁÑÄÔļÌÏÑÎ

ÒӟÓÎØÖ ¢ÓÑÎ×½Ö½ÌÕÖÆ¿ÑÈÒÄ¥ÎͺÎØÏÎØÑÆļ΢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍÃÄÍÀÆÀϟ ÄÈÌÄÍÓÎÍÍÎÈÊÎÊ¿ÑÇ ÀË˟οÓÄÊÀÈÓÎÍÊ˺ÅÓÇ™ÀÈÏÀÑÀ̺ÍÄÈÃÈÂÀ Ò̺ÍÎÆÈÀ×Ñ»ÌÀ—ÃÈÄÑÄ¿ÍÇÒÇÓÇÖÄÍ˽ÆÕØϽÔÄÒÇÖÀÏÎÓÄËļÌÈÀ ÀÅÎÑÌ»ÆÈÀÍÀÄËϼÒÎØÌĽÓÈÃÄÍÔÀÉÄÙÎØÌÈÒÓοÍÒÓÎÄÆÆ¿Ö̺ËËÎÍ ÌÎ͟×ÀÌÈÒÔÕÓμÊÀÈÒØÍÓÀÉÈο×ÎÈÊȽÓÈÔÀÌÏÄÈʟÏÎÈÎÅѺÍÎ ÒÓÈÖÀÔºÌÈÓÄÖÓº×ÍÄÖÏÎØÇÏÄͼÀÓÇÖÄÏÎ×»ÖÊÀÓÄÑƟÙÄÓÀÈ

¥ÎºÆÆÑÀÅÎÏÎØÁ˺ÏÄÓÄļÍÀÈÓÎÓÈÌÎ˽ÆÈÎÏÎØ ºÅÄÑÄÌÀÙ¼ÓÎØÎÎÃÇƽÖÓÎØÏÑÐÓÎØÁØÓÈÎŽÑÎØ ÏÎØÏȟÒÓÇÊÄÍÀÏÄÑÈźÑÄÈÓÎÏÎË¿ÓÈÌÎÅÎÑÓ¼ÎÓÎØ ÄÊÓ½ÖÏÎÑļÀÖÏÑÎÎÑÈÒÌο¥ÎÁØӼκ×ÄÈÉÄÊÈÍ»ÒÄÈ ÀϽÓÈÖÄÆÊÀÓÀÒӟÒÄÈÖÓÇÖ+FU0JMÓÎØ™ÀËÎ×ÕѼÎØ ƒÄÒÒÀËÎͼÊÇÖÌÄÏÑÎÎÑÈÒ̽ÓÇ”ÎØËÆÀѼÀÊÎØÁÀËÐ ÍÓÀÖÀ̽ËØÁÃÇÁÄÍÙ¼ÍÇ ÍÊÀÈÓÎÓÈÌÎ˽ÆÈÎļ×ÄÊÎÏļÒÓÈÖ ÇÒÇ ÌļÕÒÇÓÇÖª†••ϟÍÕÒÓκÍÓØÏÎÀÍÀźÑÄȽÓȦ— ÀÍÕÓºÑÕÊÀÓÀ×ÐÑÈÒÇÃÄͺÆÈÍĺÕÖÒ»ÌÄÑÀ ÃȽÓÈÓÎÅÎÑÓ¼ÎÄÍÓÎϼÒÓÇÊÄÄÊÓ½ÖÏÎÑļÀÖÏÑÎÖÓÎÍ Ó½ÏÎÏÑÎÎÑÈÒÌοÊÀÈÇØϽÔÄÒÇÄÑÄØ͟ÓÀÈÀϽÓÇÍ ª†••ƒÄÒÒÀ˼ÀÖ§ ™ÀÓ½ÏÈÍÀØÓοŸÑ×ÈÒÄǺÑÄØÍÀ ÇÎÏμÀÉ»ËÕÒÄ ÓÎÏÎØ˽ÁÄÑÊÀÈÀÏÎʟËØÂĽÓÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÀÀϽ ÅÎÑÓ¼ÀÏÄÓÑÄËÀÈÎÄÈÃÐÍÊÈÍ»ÔÇÊÀÍÏÀÑÀͽÌÕÖ ÒÓÄÑÐÍÓÀÖÀϽÓÈÖÀÑ׺ÖÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖÊÀÈÓÇÖ”ÎØË ÆÀѼÀÖŽÑÎØÖϟÍÕÀϽÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀÄØÑÐ
ƒºÌÀÓÀ

¢

¿ÓÄÓÎÊ˼ÌÀÓÕÍÇÌÄÑÐÍÊÀÈÇÔļÀ ÊÀӟÍØÉÇ ÓÇÍÎÏμÀ̟ËÈÒÓÀÄÏÈ ÊÀ˺ÒÓÇÊÄÇ”ŸÒÕ†ÀÏÀÍÃѺÎØ

ÒÓÇ”ÎØË» ÀË˟οÓÄÊÀÈÇ ÒÎÁÀѽÓÇÓÀÓÕÍÏÑÀÆ̟ÓÕÍÁλÔÇÒÄÐÒÓÄÍÀ ÆÄÅØÑÕÔļÓÎןÒÌÀÏÎØØϟÑ×ÄÈÒÓÈÖÒ׺ÒÄÈÖ À͟ÌÄÒÀÒÓÎÍØÏÎØÑƽ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐ́ÈÐÑÆÎ

¥Î†¢ ¥˜™˜

¢ÈÒØÍÄÑƟÓÄÖÓÇÖ̟ËÈÒÓÀºËÄÆÀͽÓȺÓÒÈÊÈ ÀËËÈÐÖÇ„οÊÀº×ÄÈÄÍÇÌÄÑÕÔļÀÑÌÎüÕÖÊÀӟ ÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÕÍÒØÍÄÃÑȟÒÄÕÍÓÕÍØÏÎØÑÆÈÊÐÍ

ÊÀÈÓÇÍÓÄËÄØÓÀ¼ÀÒÓÈÆÌ» ¢ÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈÁÎØËÄØÓºÖ ÕÒÓ½ÒÎÄÏÈʺÍÓÑÕÒÀÍÓÇÍ

ÒØÌÁÎØ˼ÕÍÊÀÈÆÈ´ÀØÓ½ÃÄÍÊѼÔÇÊÄÀÏÀÑÀ¼ ÓÇÓÇÇÏÀÑÎØÒ¼ÀÓÇÖÒĺÍÀ½ÑÆÀÍÎÏÎØÒÓÇÍ ÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÀº×ÄÈÒÓ½×ÎÓÇÍÄÍÇ̺ÑÕÒÇÓÕÍ ÁÎØËÄØÓÐÍ

ÊÑÈÓÈÊ»ÓÎØÖÒÓÇÅÎÑÎ˽ÆÇÒÇ ÓÇÖÄÊÊËÇÒÈÀÒÓÈÊ»ÖÏÄÑÈÎØÒ¼ ÀÖ ÄÍÐÀÍÀźÑÔÇÊÀÍÒÓÎØÖ ÌÈÊÑÎÀÆѽÓÄÖ ÊÀÔÐÖÊÀÈÒÓÎ Ù»ÓÇÌÀÓÕÍÅÎÑÎÀÏÀËËÀÆÐÍ ÆÈÀÃÕÑĺÖ

¸ËÎÊÀÈÏÈÎ ÌÀÊÑȟ ÆÄÅ¿ÑÕÓÎÓÎןÒÌÀ À͟ÌÄÒÀÒÓÎÍØÏÎØÑƽ ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍÊÀÈÓÇÍ ØÏÎØÑƽ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖ

◆ —”ŸÒÕ†ÀÏÀÍÃѺÎØ ΁ÈÐÑÆÎÖ›ËÕѼÃÇÖ Î «Ñ»ÒÓÎÖ†ÑÕÓ½ÏÀÏÀÖÊÀÈ ÎÈŸÍÍÇÖ™ÎØÓÒοÊÎÖ Ù»ÓÇÒÀÍÀϽÓÎÍØÏÎØÑƽÍÀ ÌÇÍʟÍÄÈϼÒÕÒÓÎÔºÌÀÓÇÖ ÅÎÑÎ˽ÆÇÒÇÖÓÇÖÄÊÊËÇ ÒÈÀÒÓÈÊ»ÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖ ÄÍÐ

—ÀÏÎØÒ¼ÀϟÍÓÕÖÓÇÖ™ÀÓÒºËÇÃÄÍ ÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀϺÑÀÒÄÀÏÀÑÀÓ»ÑÇÓÇÀϽÓÎÍ †ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØÊÀÈ ½ÏÕÖºËÄÆÀÍÁÎØËÄØÓºÖ żËÎÈÓÎØØÏÎØÑÆο ÇÒØÌÏÄÑÈÅÎџÓÇÖÒØÍÀ úËÅÎØÓÎØļÍÀÈÀÏÀÉÈÕÓÈÊ»ÏÑÎÖÓÎÏѽÒÕϽ ÓÎØšŸËÈÒÓÀÏѽÒÔÄÓÀͽÓÈÒÓÎØÖ™¥•ÒØÙÇÓο ÍÓÀȽËÄÖÎÈÏÑÎӟÒÄÈÖÊÀÈÎÈÀϽÂÄÈÖÁÎØËÄØÓÐÍ ÏÎØÆÍÕѼÙÎØÍÓÀÔºÌÀÓÀÊÀÈÏÎË˺ÖÅÎѺÖÀØÓºÖ

—„οÊÀ™ÀÓÒºËÇ ÄÏÈÊÀËοÌÄÍÇ ŽÑÓÎÄÑÆÀÒ¼ÀÖ ÃÄÍÄÌÅÀͼÒÓÇÊÄ ÒÓÇÍÊÎÈÍ» ÒØÍÄÃѼÀÒÇÓÕÍ ™¥•¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ ÊÀÈ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖ

ÁŸÍÎÍÓÀÈÒÓÀÍÎÌÎÒ׺ÃÈÀ —ÀË»ÔÄÈÀļÍÀȽÓÈÀØÓ»ÇÀÍÓÈÏÀџÔÄÒÇÊÑÀ ӟÄÈÊÀÈѽ ÀÅοÊÀÈÀϽÓÇÍÏËÄØџÓÇÖ™ÀÓÒºËÇ

ÃØÎØÏÎØÑÆμ ÊÀӟÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÇÖÊÎÈÍ»ÖÒØÍÄ ÃѼÀÒÇÖÓÕÍ™¥•¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍÊÀÈ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖ 

ÃÄÍļÍÀÈ˼ÆÀÓÀÏÀџÏÎÍÀÆÈÀÓÇÒØÌÏÄÑÈÅÎџ ÓÎ؆ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØšŸËÈÒÓÀÓÎÓÄËÄØÓÀ¼Î

½ÏÎØÒØÙÇÓ»ÔÇÊÄÓÎÅÎÑÎËÎÆÈʽÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎ ÔÀºÁÑÈÒÊÀͺÍÀÍÓѽÏÎÆÈÀÍÀºÑÔÎØÍκÍÀÖ

×ÑÎÍÈʽÃȟÒÓÇÌÀƼÍÎÍÓÀȽËÎÊÀÈÒØ×ͽÓÄÑÀÓÀ ÏÀџÏÎÍÀÃȽÓÈÎØÅØÏÎØÑƽÖ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖš

ÏÈÎÊÎÍӟÒÓÎÍŸËËÎ ¥¼ÏÎÓĽÌÕÖÀϽÀØӟÃÄÍÒØͺÁÇ ÀÅο ÏÑÎÖ ÌÄƟËǺÊÏËÇÉǽËÕÍ Ç™ÀÓÒºËÇÃÄÍÄÌÅÀͼ

šÏ½ËÀÑÇÖÃÄͺ×ÄÈ ÀʽÌÇ ÀÑÌÎÃȽÓÇÓÄÖ †ŸÍÓÕÖ΁ÈÐÑÆÎÖ†ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØÌÈËÐ ÍÓÀÖÒÓÎÍ™¥•ÃÈÀÁÄÁÀ¼ÕÒĽÓÈÇÊØÁºÑÍÇÒÇļÍÀÈ

ÒÓÇÊÄÒÓÇ”ÎØË»ÄÏÈÊÀËοÌÄÍÇŽÑÓÎÄÑÆÀÒ¼ÀÖ

ÀÍÎÈÊÓ»ÆÈÀÁÄËÓÈÐÒÄÈÖÓÎØÍÎÌÎÒ×ÄüÎØÀʽÌÇ

š

ÒÀ͏ƼÎ؆À¿ËÎدÎÏÄÙ½ÃÑÎÌÎÖʟÓÕÀϽÓÇÍ ÊѽÏÎËdžÑÎÅÀÍÐÖÓÎ×ÑÈÒÓÈÀÍÈʽÏÀÑÄËÔ½Í ÓÎØ•ËËÇÍÈÒÌοļÍÀÈÒÎÁÀѽÓÄÑÎÀϽÀØÓ½ ÓÇÖÀÑ×ÀȽÓÇÓÀÖ¢‚ÈÎÍ¿ÒÈÎ֏ÑÄÎÏÀƼÓÇÖÊÀÈ ÎÏ½ÒÓÎËÎÖ†À¿ËÎÖÒÀÅÐÖØÏÄÑÓÄÑοÍÓÎØ †ÄÑÈÊ˺ÎØÖ ÓÎØ›ÄÈüÎØ ÓÎ؆˟ÓÕÍÀ ÓÎØ ŠÕÊџÓÇ ÓÎ؃ÄÌÈÒÓÎÊË» ÓÎØ™¼ÌÕÍÀ ÓÎØ ÈÒ׿ËÎØ ÓÎØŠÎÅÎÊË»ÊÀÈÃÄʟÃÕÍŸËËÕͨ ÀÒ»ÌÀÍÓÕÍ ÊÀÔÐÖÅÀ¼ÍÄÓÀÈ ÄÈÃÕËÎËÀÓÑÐÍ ÏÎØ ÃÄͺÏÀÈÉÀÍÃÀÊÀͺÍÀÍÒÇÌÀÍÓÈʽѽËÎÒÓÇÍ ÈÒÓÎѼÀÓÇÖÀÍÔÑÕϽÓÇÓÀÖ ™ÀÔ½ÌÀÒÓÄÒÓÇ͏ƼÎ؆À¿ËÎØÒĺÍÀÀϽÓÀ ÊÀÅÄÍļÀÊÀÈÏÀÑÀÆƺËÍÎØÌĺÍÀÍÊÀÏÎØÓÒ¼ÍÎÊÀÈ ºÍÀÍ×Ø̽À͟ÌÈÊÓ΢ÒØÍÎËÈʽÖËÎÆÀÑÈÀÒ̽Ö ÀͺÑ×ÄÓÀÈÒÓÀ ÄØÑЏÍÀËØÓÈʟ Î

❛❛

ÎÈÊÎØ̺ÍÇÍÀÒÏÄ¿ÒÎØÍÄÏÈÒʺÏÓÄÖÍÀÀÏÎËÀ¿ÒÎØÍÀØÓ½ÓÎÍ

˟×ÈÒÓÎÍÄØÑÐŽÑÎØÖ ÄÓÇÒ¼ÕÖʟÍÎÍÓÀÖØÏÎÓÈÔº ÌÄÍÄÖÃÕÑĺÖÒÄÈÃÑ¿ÌÀÓÀÓÀ ÎÏμÀÒÓÇÍÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÀ ÓÎØÖÀÍ»ÊÎØÍ ◆ ¢š¼ÌÇ֏ÍÃÑÎØ˟ÊÇÖ ÀÍÀźÑÔÇÊÄÒÓÈÖPGGTIPSF ÄÓÀÈÑļÄÖ˺ÆÎÍÓÀÖ½ÓÈÇ

ÅÎÑÎ˽ÆÇÒ»ÓÎØÖÔÀÏѺÏÄÈ ÍÀļÍÀÈÏÄÈÒÓÈÊ» ÄÍÐÏÎËËμ ÁÎØËÄØÓºÖÀϽÓÇÍÄÏÀÑ×¼À ļ×ÀÍÄÍÒӟÒÄÈÖÆÈÀÓÇÅÎÑÎ˽ÆÇÒÇÓÕÍÌÈÊÑÎÏÀ ÑÀÆÕÆÐÍ

◆ —ŠÎ¿ËÀšÄÑÄÍÓ¼ÓǺÁÀËÄÓÎÔºÌÀÓÕÍ ÃÕÑÄÐÍ˺ÆÎÍÓÀÖ½ÓÈ ÄÍÐÓÎÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÊÀÓÀÑ

ÃÈÀÓ»ÑÇÒÇÖÅÎÑÎÀÏÀËËÀÆÐÍÆÈÀ½ËÎØÖÓÎØÖ ÒØÍÓÀÉÈο×ÎØÖÓÎͼÙÎÍÓÀÖ½ÓÈØϟÑ×ÎØÍÀÑÊÄÓºÖ

ÆļÓÈÖÅÎÑÎÀÏÀËËÀƺÖÆÈÀÓÈÖÃÕÑĺÖÒÓÀÀÔËÇÓÈ ʟÒÕÌÀÓļÀ ÃÈÀÓÇÑļÓÈÖÃÕÑĺÖÓÇÖ•ÊÊËÇÒ¼ÀÖ

ÊÀÓÇÆÎѼÄÖÒØÍÓÀÉÈο×ÕÍÏÎغ×ÎØÍÄÈÒÎûÌÀÓÀ »ÏÎË¿ØÂÇ˺ÖÒØÍӟÉÄÈÖ

ÀÍÀÑÕÓȽÌÀÒÓÄÀÍØϟÑ×ÄÈÓºÓÎÈÀŸÃÄÈÀ ÆÈÀÓ¼ÀϽ½ ÓÈÆÍÕѼÙÎØÌÄ ÒÓÇÍÏÄÑÈÎ×»ØϟÑ×ÎØÍŸÃÄÈÄÖÆÈÀËÄÈÓÎØÑƼÀ ÏÀÑÀÃÎÒÈÀÊοÊÀÅÄÍļÎØ ÏџÆÌÀÏÎØÒÇÌÀ¼ÍÄÈ ½ÓȽÒÎÏÀÑÀÃÎÒÈÀʽÖÊÈÀÍļÍÀÈÎÅÑÎØÓÎ×ØÌ½Ö ÃÄÍÌÏÎÑļÌÄÓ¼ÏÎÓÀÍÀÏÕËļÓÀÈ ºÒÓÕÊÀÈ

❜❜

ÊÀÏÎØÓÒ¼ÍÎÊÀÈÎ˽ÊËÇÑÀÄØÑÐÎ×Ø̽Ö †ÎÈÀÏÎÑÓÎÊÀËȟŸÑÀÆÄÏÀџÆÄÈÓ½ÒÎÏÎË¿ÓÈÌÀ ÏÎÑÓÎʟËÈÀ ÍÀϟÑÎØÌÄÓÇÍÏÎÈÊÈ˼ÀÍÀÀÍÓÈÌÄÓÕϼÒÎØÌÄÓÇÍ ÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÊѼÒÇ•ÃÐÏѽÊÄÈÓÀÈÆÈÀÔÇÒÀØѽ•ÏÈÏ˺ÎÍÍÀ ÃÈÀÅÇ̼ÒÎØÌÄÓÇÅÓ»ÍÈÀÊÀÈÓÇÍÏÀÑÎ×»ØÏÇÑÄÒÈÐÍÌÀÖÒÓÇÍ

ÕÍÎØʺÒÓÈÍÀÑÈÔ̽֏ÑÊÄÓμ ÁÎØËÄØÓºÖļÏÀÍ̟ËÈÒÓÀ½ÓÈ ÆÍÕѼÙÎØÍÏÎËËοÖÀϽÓÎØÖ º×ÎÍÓÄÖ ÎÈÎÏμÎÈÌÄÓÎʽËÏÎ ÓÕÍÃÕÑÄÐÍÊÄÑüÙÎØÍÓÎØ

◆ —”ŸÒÕ†ÀÏÀÍÃѺÎØÓºËÎÖÙ»ÓÇÒÄÀϽÓÎÍ †ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØÍÀÄÏÀÍÄÉÄӟÒÄÈÓÎÊÀÔÄÒÓÐÖ

ØϺÑÎ×ÎÅÑÎØÓÎ×Ø̽ÒÄÌÈÀÓ½ÒÎÄËÊØÒÓÈÊ»ÓÈÌ» …ÄÍÎÃÎ×ļÎÊÀźÄÒÓÈÀÓ½ÑÈÎÀÍÀÆџÅÄÈÇÀϽÃÄÈÉÇ™ÀÈ

¢ÊÓÐÄØÑÐÆÈÀ ºÍÀÍ×Ø̽ÒÓÎÍ ÏÄÙ½ÃÑÎÌÎ ʟÓÕÀϽÓÇÍ ÊѽÏÎËÇ

ÊÀÈÆÈÀʟÔÄËÎÆ»ÖÈÃÑ¿ÌÀÓÀ 

ÊØÁÈÒÌο

¥À¦×ÑØҟ§ÏÎÑÓÎʟËÈÀ¨ ÄÒÇ̺ÑÈÓÇÖÏÄÑÀÒ̺ÍÇÖ™ØÑÈÀÊ»ÖʟÍÎØÌÄÌÈÀ Á½ËÓÀÒÓÇ‚ÈÎÍØÒ¼Î؏ÑÄÎÏÀƼÓÎØ ÏÎØÒØÍÄ×¼ÙÄÈ

❜❜

ÏÀџËËÇËÀÙ»ÓÇÒÀÍÍÀƼÍÎØÍÀØÉ»ÒÄÈÖÒÓÀ ÓÄÊÌ»ÑÈÀÏÎØÃļ×ÍÎØÍÏÎËØÓÄË»ÓѽÏÎÙÕ»Ö ½ÏÕÖÏÈÒ¼ÍÄÖ ÒʟÅÇÊÀÈÀØÓÎʼÍÇÓÀÌÄƟËÎØ

ÎÈÏÑÎӟÒÄÈÖƼÍÎÍÓÀÈÀÏÎÃÄÊÓºÖÊÀÈÒØÌÏÄÑÈËÀÌ †ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØÊÀÈÓÇÍØÏÎØÑƽ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖ „οÊÀ™ÀÓÒºËÇ šÄƟËÇÄÁÃÎ̟ÃÀÊÀȽËÎÈÏÄѼÌÄÍÀͽÓÈÎÈ

❛❛

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

À͟ÌÈÊÓÎÖ ÄØÑÐ ÍÀÑÕÓȽÌÀÒÓÄÀÍÃÈÀÓÇÑοÌÄÓÎÃÈÊÀ¼ÕÌÀ ÒÄÀØÓ»ÓÇ×ÐÑÀÍÀÃÈÀÌÀÑÓØÑÇÔοÌÄÆÈÀÀØÓ½ ÓÎןËÈ ÀË˟ÊØѼÕÖÀÍÌÏÎÑļÍÀƼÍÄÈʟÓÈÍ ÏÎÓº̟ÖŸÊÎØÒÄÊÀÍļÖÊÀÈÀÍÔÀ˟ÁÎØÌÄÀϽ ʟÏÎÈÎÍÀÑ̽ÃÈλÀÍÀÑ̽ÃÈÎÌÈÀÎËÎÊËÇÑÕ̺ÍÇ ÊÀÈÒÀÅ»ÀϟÍÓÇÒÇÆÈÀÓÎÏÐÖÌÏÎÑļÍÀÏÕËļÓÀÈ ÄØÑкÍÀÖ×ØÌ½Ö ÀÍÃÈÀÔºÓÄÈÓÈÖͽÌÈÌÄÖ ÀÏÀÈÓοÌÄÍÄÖŸÃÄÈÄÖËÄÈÓÎØÑƼÀÖÇÄÏÈ×ļÑÇÒÇÒÄ ÀØÓ½ÓÎÊÎÌÁÈʽÒÇÌļÎ

¥ÎÔºÌÀļÍÀÈÒÎÁÀѽÊÀÈÔÀÄÏÈÌļÍÎØÌÄ †ÑÎÒÐÑÀÖÀÖÌÀÖÀÏÀÍÓ»ÒÄÈʟÏÎÈÎÖÀÑ̽ÃÈÎÖ ¯ÄÍÈÊ»ÑÀÌÌÀÓļÀ•ÌÏÎѼÎØ ÄÍÈÊ»ÑÀÌÌÀÓļÀ™ÀÓÀÍÀËÕÓ» ÍÎÌÀÑ×¼À ûÌÎÖ¯ÀÍƼÍÄÓÀÈÏÎÓººËÄÆ×ÎÖÒÓÈÖÓÈֶ̺̻ÏÕÖÔÀ ϟÑÎØÌÄÓÇÍÊËÀÒÈÊ»ÀϟÍÓÇÒǦÇÄËÄ¿ÔÄÑÇÀÆÎџÃÈÀÌÎÑÅÐÍÄÈ ÓÈÖÓÈ̺֧šÀÖÃÎØËÄ¿ÎØͽËÎÈÊÀÍÎÍÈʟ¨◆


¥Î†¢ ¥˜™˜

¬ÌØÍÀ

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØÈÄÓÒÓÇš½Ò×ÀÆÈÀÓÀŸÑÌÀÓÀ

ÍÓÈʽ¥¢šÏÎØÔÀÁƟËÎØÍÒÓÇÍÀÆÎџÎȁÄÑÌÀÍμ̺ÒÀÒÓÇÍ ÄϽÌÄÍÇÓÑÈÄÓ¼À™ÎÍӟÒÓÎØցÄÑÌÀÍοÖÄÌÅÀͼÒÓÇÊÀÍÊÀÈÓÀ ¦ÌÄÑÈÊÀ͟ÊÈÀ§ÌÄÓÀÌÄÓÀ×ÄÈÑÈÒ̺ÍÀ¥¢š¦šÏџÍÓËÄÛ§ÊÀÈÓÇÍ

ÊÀÈΆÀÏÀÍÃѺÎØ ÀÅοÄÏÈÊÀ˺ÒÓÇÊÄÓÇÍÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇÓÇÖÎÈÊÎ ÍÎÌÈÊ»ÖÊѼÒÇÖ ÏÀѺÏÄÌÂÄÒÓÇÍÄϼÒÊÄÂÇ”ÄÍÈÙºËÎØ ÏÎØļÍÀÈÊÀÈ ÎÀÑ̽ÃÈÎÖØÏÎØÑƽÖ

¦ÃÄÒÌÄ¿ÒÄȧÌÄØÏÎÆÑÀÅ»ÃÈÀÊÑÀÓÈÊ»ÖÒØÌÅÕ ͼÀÖ¥ÇÿÒÊÎËǯļÍÀÈÇÀË»ÔÄÈÀ¯ÀÏÎÒÓÎË»ÍÀÌÄÓÀźÑÄÈÓÇÍ ÀÃØÍÀ̼ÀÓÇ֏ԻÍÀÖÍÀÎËÎÊËÇÑÐÒÄÈÀ̺ÒÕÖÓÈÖÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÄÖÓÇÖ ÏÑÎÌ»ÔÄÈÀÖÀͺËÀÁÄÎØÏÎØÑƽÖ¬ÌØÍÀÖ”ÀÆƺËÇÖ”ÄÍÈÙºËÎÖ º×Î ÍÓÀÖ½ÌÕÖÕ֦ϟÓÇÌÀ§ÓÇÍÀ¿ÉÇÒÇÓÎØʽÒÓÎØÖÓÇÖÀÆÎџÖ

¼ÃÈÀËÎÆÈÊ»¦†ŸÑÓÄÓÐÑÀÓÀÌÄÓÀ×ÄÈÑÈÒ̺ÍÀÊÀÈ̽ËÈÖÁƟËÎØÌÄ ÊÀÈÍοÑÆÈÎ ÄÃÐļÌÀÒÓħ •ÏÄÈû¦ÊÀÈΟÆÈÎÖÅÎÁºÑÀÔºËÄȧ ÇÄÌşÍÈÒÇÀÍÓÀÆÕÍÈÒÌο À͟ÆÊÀÒÄÓÎØÖ£ÐÒÎØÖÍÀʟÍÎØÍϼÒÕÊÀÈÍÀÃÄÒÌÄØÓοÍÆÈÀ ÏÎÒÎÒÓ½ÄËËÇÍÈÊ»ÖÒØÌÌÄÓÎ×»ÖÏÎØÀÍÃÄÍļÍÀÈ ϟÍÓÕÖÀÆƼÙÄÈ

—ÒØÆÊØѼÀÆÈÀÍÀÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄØÓļÇÄËËÇÍÈÊ»ÏËÄØџÄÏÈÊÀ ËοÌÄÍÇÓÇÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÊѼÒÇÃÄÍ»ÓÀÍÊÀÈÇÏÈÎÊÀӟËËÇËÇÃÄÍ

¥ÎÙ»ÓÇÌÀ½ÌÕÖÏÀÑÀ̺ÍÄÈÀÍÎÈ×Ó½ÆÈÀÓÇ͏ԻÍÀ ÇÎÏμÀÃÄÍ ÔºËÄÈÍÀϟÑÄÈÀÏÎşÒÄÈÖÏÎØÔÀÌÀÙºÂÎØÍÊÈŸËËÀÒ¿ÍÍÄÅÀÒÓÈÖ Ò׺ÒÄÈÖÓÇÖÌÄÓÇš½Ò×À†ÀÑ´½ËÀÀØӟ½ËÀÃļ×ÍÎØͽÓÈÇÀÆÎџ ÓÕÍÑÕÒÈÊÐÍ¥¢šϟÄÈÆÈÀ¦ÂØÆļΧ

ÓΆÀџËËÇËÀ½ÌÕÖÀͺÁÀÒÀÍÓÇÍÓÈÌ»ÒÓÀ ÃÈÒÄØÑÐ ÀÍÊÀÈÊÀӟÓÎØÖÀÍÓÀÆÕÍÈÒÓºÖÓÎØÖÓÎÏÎÒ½ÔÀÅԟÒÄÈÓÀÃÈÒ ÄØÑЏϽÓÇÍŸËËÇ ÎÈÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊμ̟ËËÎͺ×ÎØÍÌÏÄÑúÂÄÈ ÏÀџº×ÎØÍÃÈÀÅÕÓ¼ÒÄÈÓÎÍØÏÎØÑƽ¬ÌØÍÀÖÆÈÀÓÎÀÍļÍÀÈØϺÑ

ÓṌÄÑÌÀÍÐÍÊÀÈÏÑÎÓļÍÎØÍÃÈÄØÊÎË¿ÍÒÄÈÖÀʽÌÇÊÀÈÒÓÇÍ ÊÀÓÀÁÎË»ÓÇÖÏÑÎÊÀÓÀÁÎ˻ֽÓÀÍϺÒÎØÍØÏÎÆÑÀźÖÒÄÄÌÏÎÑÈÊ» ÒØÌÅÕͼÀ —ÑÕÒÈÊ»ÏËÄØџº×ÄÈÏÑÎÓļÍÄÈÇÊÀÓÀÁÎË»ÍÀƼÍÄÈÒÄÓÑÄÈÖ

»ÊÀӟÓÇÖÀÆÎџÖÑÕÒÈÊÐÍ¥¢šÆÈÀÓÎÍÄËËÇÍÈʽÒÓÑÀÓ½†ÑÈÍ

ÄÓ»ÒÈÄÖýÒÄÈÖÓÕÍÄÊÀÓÎÌÌØѼÕÍÇÊÀÔÄ̼ÀÈÀÓÀØϽËÎÈÏÀ

ÀϽ˼ÆÎØÖÌ»ÍÄÖӟÒÒÎÍÓÀÍÀÍÀÅÀÍýÍØ켄 ÀË˟̽ËÈÖØÏ»ÑÉÀÍ ͺÄÖÏÑÎӟÒÄÈÖÏÎغÒÏÄÈÑÀÍÀÌÅÈÁÎ˼ÄÖ ŸÑ×ÈÒÀÍÍÀÓÀÌÀҟÍÄ ”ºÁÀÈÀ ½ÏÕÖÊÀÈÍÀÓÎÃοÌÄ ÇÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÇ

ƼÍÎÍÓÀÈÄØÊÎ˼ÄÖÏËÇÑÕÌ»ÖÀʽÌÇÊÀÈÒÄÁŸÔÎÖÄÓ¼ÀÖ­×ÎØÌÄ ÊÀÈ˺ÌÄ ËÎÈÏ½Í ÓÎÍ×ѽÍÎÓÀØÏÎÁÑ¿×ÈÀÊÀÈÓÀ¥¢š ÌÀÙÄØÓ»ÊÀÍÄÀ̺ÒÕÖÀ̺ÒÕÖÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀÓÎÍ×ѽÍÎÆÈÀ

¦

ÈÄÓ§ ÃÄÍÔÀϟÑÎØÌÄÓÐÑÀ ¼ÒÕÖÀÑƽÓÄÑÀ ļÏÀÌÄ ÒÓÇš½Ò×ÀÆÈÀÓÀ¥ÄÔÕÑÀÊÈÒ̺ÍÀ¢×»ÌÀÓÀšŸ×ÇÖ #.1 ÆÈÀÓÀÎÏμÀϟÍÓÕÖΙÀÑÀÌÀÍË»ÖÌÀÖº×ÄÈ

¢”ÄÍÈÙºËÎÖºÅÔÀÒÄÒÓÇš½Ò×ÀÓÇ‚ÄØÓºÑÀ ˼ÆÄÖÐÑÄÖÏÑÈÍÀϽ ÓÎÌÀÊÄËÄȽÒÓÎÌÄÓѽÓÇÖÑÕÒÈÊ»ÖÏÑÕÓÄ¿ÎØÒÀÖ ʟÓÈÏÎØÄÏÈÁŸ ÑØÍÄÄÊÓÕÍÏÑÀÆ̟ÓÕÍÓÎÊ˼ÌÀ¢šÏºÍÈ ÏÑÎÄÓÎÈÌÀÙ½ÓÀÍÏÎË˺ÖÇ̺ÑÄÖÏÑÈÍÆÈÀÓÎ ÓÀɼÃÈÓÎØÒÓÇš½Ò×ÀÒØÆÊÀËÐÍÓÀÖÒØÒʺ ÂÄÈÖÏÎØļ×ÀÍÍÀʟÍÎØÍÌÄÓÇÍÀÆÎџÓÕÍ #.1 ÌÄÓÇÍÏÀÑÎØÒ¼ÀÊÀÈÓÎØÏÀÑÀ̺ÍÎ ÍÓÀÀϽÓÇÍÄÏÎ×» ‚ÆÄÍÈÊοÃÈÄØÔØÍÓ» •ÉÎÏËÈÒÌÐÍ”ÀÆƺËÇ”ÀÒÈ˟ÊÎØ ÎÎÏμÎÖ ÒÄÌÄƟËÎÁÀÔ̽ÄØÔ¿ÍÄÓÀÈÆÈÀÓÇͦÊËÇ ÑÎÍÎÌȟ§ŸËËÇÖ̼ÀÖÊÀØÓ»ÖÏÀӟÓÀÖÆÈÀÓÎÍ šÏºÍÈ—ÏÑÐÓÇ»ÓÀÍÓÀØÏÎÁÑ¿×ÈÀÓÎ؆  ÊÀÈÓÐÑÀÓÀÑÕÒÈʟÓÄÔÕÑÀÊÈÒ̺ÍÀ¢”ÄÍÈÙºËÎÖ ÃÄÍ×ÑÄȟÒÓÇÊÄÏÎË¿×ѽÍÎÆÈÀÍÀÊÀÓÀ˟ÁÄȽÓÈÇÃÈÀ̟×ÇÌÄÓÀÉ¿ ÓÕÍØϺÑÌÀ×ÕÍÓÇÖÀÆÎџÖÊÀÈÓÕÍÏÎ˺ÌÈÐÍÓÇÖ»ÓÀÍÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀ ÒÅÎÃÑ» —ÒØÌÅÕͼÀ™ÀÑÀÌÀÍË»†Î¿ÓÈÍÏÑκÁËÄÏÄÓÇÍÏÑÎÌ»ÔÄÈÀ ¥ÄÔÕÑÀÊÈÒ̺ÍÕÍ¢×Ç̟ÓÕÍšŸ×ÇÖ#.1 ÌÄÄÊÓÈÌÐÌÄÍÎ ʽÒÓÎÖ ÃÈÒÄØÑЏØӟÏÑÈÍÀϽÃØÎ×ѽÍÈÀÊÀÈÁŸËďϽӽÓÄ ÎÈ£ÐÒÎÈÊÀÈμÃÈÎÖΆοÓÈÍÏÑÎÒÕÏÈʟϼÄÙÀÍÀÒÅØÊÓÈʟÆÈÀÎËÎ ÊË»ÑÕÒÇÓÇÖÀÆÎџÖšÄƟËÎÄÌϽÃÈÎÏÎØÄÏÈÊÀËοÍÓÀÍǏԻÍÀ »ÓÀÍÓÎÌÈÊѽÏÎÒÎÒÓ½ÒØÌÌÄÓÎ×»ÖÏÎغÃÈÍÀÍÒÄÄËËÇÍÈʺÖÄÓÀÈ ÑļÄÖÎÈ£ÐÒÎÈ¥ÎÏÎÒÎÒÓ½ÀØÓ½̽ËÈÖÊÀÈÌÄӟÁ¼ÀÖŸÆÆÈÉÄÓÎ ¿ÒÓÄÑÀÀϽÏÎË˺ÖÏȺÒÄÈÖÓÇ֏ԻÍÀÖÀË˟ÊÀÈ˽ÆÕÓÇÖÏѽÔÄÒÇÖ ÏÎØļ×ÄÇš½Ò×ÀÍÀÓÄËÄÈÐÍÄÈÇØϽÔÄÒÇÏÑÈÍϺÒÄÈΙÀÑÀÌÀÍË»Ö ¢È£ÐÒÎÈØÏÎÒÓ»ÑÈÙÀͽÓÈÃÄÍÌÏÎÑοÒÀÍÍÀÃÐÒÎØÍÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎ ÏÎÒÎÒÓ½ ½×ÈÆÈÀÊÀͺÍÀÍŸËËÎ˽ÆÎ ÀË˟ÄÏÄÈûϼÒÓÄØÀͽÓÈÎÈ ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÄÖÀϽÓÈÖÄËËÇÍÈʺÖÄÓÀÈÑļÄÖÏÎØÄÍÃÈÀźÑÎÍÓÀÍÆÈÀÓÇ ÒØÌÏÀÑÀÆÕÆ»ÃÈÀŽÑÕÍÊÎÌÌÀÓÈÐÍÓÎØ¥¢šÃÄÍļ×ÀÍÓÇÍÓÄ×ÍÎ ËÎÆÈÊ»ÄÌÏÄÈѼÀÀË˟ÊÀÈÓÎÍÄÉÎÏËÈÒ̽ÆÈÀÍÀļÍÀÈÒØÍÄÏļÖÒÓÀ ×ÑÎÍÎÃÈÀÆџÌÌÀÓÀÏÀÑÀýÒÄÕÍ ¢™ÀÑÀÌÀÍ˻ֺÏÄÒÄ×ÕѼÖÍÀÁŸËÄÈØÏÎÆÑÀÅ»ÒÄÄÌÏÎÑÈÊ» ÒØÌÅÕͼÀÊÀȽÓÀÍÀͺËÀÁÀÍÎȆŠ¢™ÎÈ ÄɺÓÀÒÀÍÓÎÙ»ÓÇÌÀÓÕÍ ÑÕÒÈÊÐÍ¥¢šÏ½ÓÇÍÀÑ×»şÍÇÊĽÓÈÇÆÑÀÌÌ»ÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇÖ ÓÎØÔºÌÀÓÎÖÃÄÍÔÀ»ÓÀÍ̼À¢”ÄÍÈÙºËÎÖÊÀÈÒÄÎÌÈ˼ÄÖÓÎØÊÀÈ ÒÄÒØÍÄÍÓÄ¿ÉÄÈÖÓÎØşÍÇÊĽÓÈØÏÎÒÓ»ÑÈÙÄÓǦÒØͺ×ÄÈÀÓÎØÊџ ÓÎØÖ§ÊÀÈÒÓÎØÖÄÉÎÏËÈÒÌÎ¿Ö ½ÏÕÖºÆÈÍÄÊÀÈÒÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒÇÓÕÍ ÆÀËËÈÊÐÍÅÑÄÆÀÓÐÍÓ¿ÏÎØ'SFNNÏ½ÓÇÍŸËËÇÏËÄØџ ÎÀÍÀÏËÇ ÑÕÓ»ÖØÏÎØÑƽÖ¬ÌØÍÀÖ†ŸÍÎÖšÏÄÆ˼ÓÇÖ»ÓÀÍÏÈÎÄÏÈÅØËÀÊÓÈʽÖ ÊÀȺÔÄÓÄÕÖÀÏÀџÁÀÓνÑÎÆÈÀÓÇÒØͺ×ÈÒÇÓÕÍÒØÙÇÓ»ÒÄÕÍÓÇÍ À¿ÉÇÒÇÓÎØÏÎÒÎÒÓοÄËËÇÍÈÊ»ÖÒØÌÌÄÓÎ×»ÖÀϽÒÄÓÎØ˟ ×ÈÒÓÎÍ ½ÒÎļ×ÀÍÃÐÒÄÈÊÀÈÎȁÄÑÌÀÍμÆÈÀÓÀŸÑÌÀÓÀ̟×ÇÖ -FPQBSE ¢ÈÊÀÔØÒÓÄÑ»ÒÄÈÖºÅÄÑÀÍÒÓÎØÖÃÈÀÃѽÌÎØÖÓÎ؆ÄÍÓÀÆÐÍÎØ ÊÀÈÓÎÍÀÍÓÀÆÕÍÈÒ̽¢ÈÄÑÌÀÍμÌÄÓΦ˽ÌÏȧÓÎØÖ ÏÀÑÀÌÎͺÖ †ÑÕÓÎ×ÑÎÍÈŸÖ ºÒÊÀÒÀÍÌ¿ÓÇÌÄÏѽÓÀÒÇÏÐËÇÒÇÖÌÄÓÀ×ÄÈ ÑÈÒ̺ÍÕÍ¥¢š.BSEFSÀÍÓ¼ÓÎØÏÎÒοÓÕÍÄÊÀÓÎÌÌØѼÕÍ ÄØÑÐ¥ÎÏÎÒ½ļÍÀÈÀÒØÆÊѼÓÕÖ×ÀÌÇ˽ÓÄÑÎÀϽÀØÓ½ÓÕÍ£ÐÒÕÍ ÀË˟ÃÄÍÏѺÏÄÈÍÀÌÀÖÃÈÀÅÄ¿ÆÄȽÓÈÏѽÊÄÈÓÀÈÆÈÀÌÄÓÀ×ÄÈÑÈÒ̺ÍÎ ØËÈʽÊÀÈÄϼÒÇÖ½ÓÈÇÏѽÓÀÒÇÀÏÎÓÄËļÓΦÓØџÊȧÆÈÀÓÎÌÄËËÎ

ÀÆÎџº×ÄÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÏÎËÈÓÈʺÖÏÀџ ÄÏÈ×ÄÈÑÇÒÈÀʺÖÃÈÀÒӟÒÄÈÖ †ÑÈÍÀϽÌÄÑÈʺÖÄÁÃÎ̟ ÃÄÖÎÏÑÕÔØÏÎØÑƽցÈÐÑÆÎÖ †ÀÏÀÍÃѺÎØÄÏÈÒʺÅÓÇÊÄÓÇš½Ò×À

º×ÎØÍÏÄџÒÄÈÊÀÈÏÎË˺Ö̺ÑÄÖÀϽÓÇÍÀÍÀÊμÍÕÒÇÏÀÑÀÆÆÄ˼ÀÖ ÿÎͺÕÍØÏÎÁÑØ×¼ÕÍ ÏÎØÔÀÌÀÖÊÎÒÓ¼ÒÎØÍοÓÄ˼ÆÎοÓÄ ÏÎË¿ ÃÈҢȣÐÒÎÈ̟ËÈÒÓÀÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈÀÊÎËÎØÔοÍÓÀ×͟ÑÈÀ

ÓÎØÖÃÎҟÃÄÖ‚ÈÊÀÈÐÍÎÍÓÀÈËÎÈϽͽÒÎÈÀϽÓÇÍÏÑÐÓÇÒÓÈÆÌ»ÏÎØ ÀͺËÀÁÄÇͺÀÊØÁºÑÍÇÒÇļ×ÀÍÄÈÒÇÆÇÔļ½ÓÈÏѺÏÄÈÍÀÃÈÀÓØÌÏÀ ͼÒÎØÌÄÏÑÎÖ½ËÄÖÓÈÖÊÀÓÄØÔ¿ÍÒÄÈÖÏÕÖÆÈÀÓÇÍÄϽÌÄÍÇÃÈÄÓ¼ÀÃÄÍ ÀÆÎџÙÎØÌÄοÓÄÁ¼ÃÀ¥ÐÑÀÏÎØŸÍÎÈÉÄÎÊ¿ÊËÎÖÓÕÍÏÀÑÀÆ ÆÄËÈÐÍÌÄÓÀØÏÎÁÑ¿×ÈÀÊÀÈÓÈÖÅÑÄƟÓÄÖ½ËÎÈÔºËÎØÍÍÀ¦ÊŸÍÎØÍ

ÊÀÈļ×ÄÒØÍÀÍÓ»ÒÄÈÖÌÄÓÎ͆οÓÈÍ¥Î

ÍÓÎاÒÓÇÍϼÓÀÓÕÍÄËËÇÍÈÊÐÍÄÉÎÏËÈÒÓÈÊÐÍÏÑÎÆÑÀÌ̟ÓÕÍ ÏÎØ

ÄÍÃÈÀźÑÎÍÓÇÖš½Ò×ÀÖÆÈÀÓÎÊËļÒÈÌÎ ÓÇÖÀÆÎџÖʟÔÄŸËËÎÏÀџļ×ÄÀÓÎÍ»ÒÄÈ

ÌÏÎÑļÍÀļÍÀÈÌÈÊÑ» ÀË˟ļÍÀÈÊÀÈÇÌÎÍÀÃÈÊ»ÏÎØÏÑÎÒźÑÄÓÀÈ ÆÈÀşÆÕÌÀ
ƒºÌÀÓÀ

¥Î†¢ ¥˜™˜

¢ÈÊÎÏÀÈúÌÀÓÀÒÓÎÓÄÓџÆÕÍΨ

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

…ÐÖá Çá ÏÎËÄÎÃÎÌÈÊ»á ÏÀџ ÍÎÈÀá ÒÓÎÈ×ÄÈÐÍÄÈá ÎÈʽÏÄÃÎá ÒÓÎá šÄÓÖá ÀϽá ÓÇÍá ÄÏÎ×»á ÓÇÖá«Î¿ÍÓÀÖ

š

ÑÀ ÏË»ÑÕÖÊÈÀØÓÎÓÄËÐÖ¨­ÓÒÈ ÎÈÈÃÈÎÊÓ»ÓÄÖÓÎØÆÄ̼ÙÎØÍ ÁÀÑ¿ÔØÌÎÈÓÀÊÎØӟÊÈÀÓÎØ•ÊÀÈÁѼÒÊÎÍÓÀÈÃÄ̺ÍÎÈ×ÄÈ ÑÎϽÃÀÑÀÒ´ºÍÀÍƽÑÃÈÎÃÄÒ̽ÃÄÃÎ̺ÍÕÍÏÎØÈÒ׿ÎØÍÊÀÈ ÃÄÍÈÒ׿ÎØÍ̺×ÑÈÀÏÎÃļÉÄÕÖÓÎØÄÍÀÍÓ¼Îب

ÊÀÔÎØ̺ÍÎØÍÀ˟ÁÄÈŸÃÄÈÀÀͺÆÄÑÒÇÖÎÈÊÎÃÎÌ»ÖʟÏÎÈÎÖ ÀϽÓÀϺÑÈÉ×À˟ÒÌÀÓÀÊÀÈÍÀÓÇÖÊËļÒÄÈÓÇÔºÀÏÑÎÖÓÇÍ ÊѽÏÎËǨ —«Î¿ÍÓÀ½ÌÕÖÓÇÍÀ̺ÒÕÖÄϽÌÄÍÇ×ÑÎÍȟÊÀÓºÑ

ÎÈʽÏÄÃÎ ÓÌÏÄѼÏÎØ ÓÇÖËÄÕŽÑÎ؏ÑÃÇÓÓοÒÓÎ šÄÓÖ ÆÈÀÓÎÎÏμΠÄÃÐÊÀÈ×ѽÍÈÀ º×ÄÈÄÊÃÎÔļÎ˽ÊËÇ

—ÊÀÊÎÃÀÈÌÎͼÀÓÎØÄϼÌÀ×ÎØÓÄÌÀ×¼ÎØÆÇÖÉÄʼÍÇÒÄÓÎ ½ÓÀÍǦ•ÔÍÎÒÕÓ»ÑÈÎ֧ʻÑØÉÄÓÇͺÊÓÀÒÇÒÄÀÍÀÆÊÀ ÒÓÈÊ»ÀÏÀËËÎÓѼÕÒÇ˽ÆÕ¨ÀÑ×ÀÈÎËÎÆÈÊοÄÍÃÈÀźÑÎÍÓÎÖ¨ —ÏÑÕÓÎÁÎØ˼ÀÀØÓ»ÃÄÍÏÄÑÈÄËÈÒÒ½ÓÀÍÁºÁÀÈÀÆ¿ÑÕÀϽ ÓÇÍÀÑ×ÀÈÎËÀÓѼÀÓÕÍÒØÍÓÀÆÌÀÓÀÑ×ÐÍ ÀË˟Æ¿ÑÕÀϽÓÇÍ

ÑÄØÒÄ ÌÀÙ¼ÌÄÓÎØÖºÕËÎØÖÈÒ×ØÑÈÒÌοÖÒÓÎØÖÎÏμÎØÖ ÒÓÇѼ×ÓÇÊÄÓÎÀ¼ÓÇÌÀÀÏÀËËÎÓѼÕÒÇÖšÈÀÃÄÊÀÄÓ¼ÀÀÑ ƽÓÄÑÀ ÕÒÓ½ÒÎ ÊÈÀÅοļ×Ä»ÃÇÙÇÓÇÔļÀϽÓÎØÖÈÃÈ ÎÊÓ»ÓÄÖÍÀÏÑÎÁοÍÒÄÊÀÓÄßÅÈÒÇÓÕÍÄÓÎÈ̽ÑÑÎÏÕÍ ÎÈÊÇ̟ÓÕÍÏÎØÁѼÒÊÎÍÓÀÍ»ÃÇÒÓÎÄϼÌÀ×ÎÎÈÊÎÃÎÌÈʽ

ÑÎÃÄÈÆÌÀÓÎ˽ÆÈÎÀËËÇËÎÒØÆÊÑÎؽÌÄÍÕÍÀÏÎşÒÄÕͨ †ËÇͽÌÕÖ ÊÀÌȟÀÏ´ÀØÓºÖÃÄÍÄÅÀÑ̽ÒÓÇÊÄ̺×ÑÈÒ»ÌÄ

¦ÊËÄÈÒÓÎÅÎÁ¼À§ÓÇÖÓ½ÓÄÊØѼÀÖÏÑÕÔØÏÎØÑÆο ÓÇÖ‚º ÒÏÎÈÍÀÖ†ÀÏÀÃÎÏοËÎØÏÎØÃÄÍÄÏÈÔØÌοÒÄÒÓÀÊÀ˟ÓÎØ

ÓÄÓџÆÕÍÎ ¢¥ ÓÎÊџÓÎÖÄÏÀÍ»ËÔÄÒÓÇÍÏÑÎÇ ÆοÌÄÍÇÔºÒÇÆÈÀÀÏÀËËÎÓѼÕÒÇ»ÀÏÄØÔļÀÖÄÉÀÆÎџ ÓÕÍÀÊÈÍ»ÓÕÍ ÄÏÄÈûØÏ»ÑÉÄÒ×ÄÓÈÊ»ÄÈÒ»ÆÇÒÇÓÇÖ‚ÒÇÖ

º×ÑÈÒ»ÌÄÑÀÆÍÕѼÙÀÌĽÓÈØϟÑ×ÎØÍÀʼÍÇÓÀ ÏÎØÀÉÈÎÏÎÈοÍÓÀÈÀØÔÀ¼ÑÄÓÀ†ÑÎÒşÓÕÖÀÍÓÈ ËÇÅÔ»ÊÀÌĽÓÈØϟÑ×ÎØÍÊÀÈÀʼÍÇÓÀÏÎبÀØ

ÔÀ¼ÑÄÓÀÃÄÍÀÉÈÎÏÎÈοÍÓÀșȽ×È̽ÍÎÃÄÍÀÉÈÎÏÎÈοÍÓÀÈ ÀË˟ƼÍÎÍÓÀÈÊÀÈÏÄüÀŸÒÊÇÒÇÖÏÑÎÒÕÏÈÊ»Ö ÏÄËÀÓÄÈÀ Ê»Ö ÀÑ×ÀÈÎËÎÆÈÊ»Ö ÆÑÀÅÄÈÎÊÑÀÓÈÊ»ÖÊÀÈÏÎËÄÎÃÎÌÈÊ»Ö ÏÀџÍÎÈÀÖ¥ºÓÎÈÀÏÄѼÏÓÕÒÇļÍÀÈÊÀÈÓΦÒÓÎÈ×ÄÈÕ̺ÍΧ

†ÑÎÚÒÓÎÑÈÊÐÍÊÀÈ™ËÀÒÈÊÐ͏Ñ×ÀÈÎÓ»ÓÕÍ—ÀϽÅÀÒÇ Ë»ÅÔÇÊÄ×ÕѼÖÍÀÄÊÓÈÌÇÔļÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÓÀØÏÎËļÌÌÀÓÀ ÍÀοÆÈÀÓÀÎÏμÀÆÈͽÓÀÍ˽ÆÎÖ»ÓÀÍÒÓÎÃÈÏËÀͽÎÈʽÏÄÃÎ ÏÎبļ×Ä»ÃÇÎÈÊÎÃÎÌÇÔļ¥ÇÍÏÀџÌÄÓÑÎÀØÓ»ÓÇͺËÀ ÁÄÀÑƽÓÄÑÀØϽÂÇ΃ŸÍÎÖšÈÊÑοÓÒÈÊÎ֏ϽÓÈÖºÑÄØ ÍÄÖÏÎØÃÑÎÌÎËÎÆ»ÔÇÊÀÍÄϼÓÕÍÇÌÄÑÐÍÓÎØ ÏÑκÊØÂÄ ÏÕÖ½ ÓÈÊÈÀÍØÏ»Ñ×ÄÒÓÇÍÏÄÑÈÎ×»ļ×Ä»ÃÇÊÀÓÀÒÓÑÀÅļ ÀϽÓÇÍÎÃÎÏÎȼÀÊÈÀϽÓÀüÊÓØÀ‚•— ¢¥• •ª‚†¥Î ÕÒÓ½ÒÎ ÊÀÓ½ÏÈÍÏȺÒÄÕÍ ÓÑÈÆ¿ÑÕļÍÀÈÊÀÈÎÈÎÈÊļÄÖ ÄÏÕÍ¿ÌÕͨ ÓΙÄÍÓÑÈʽÑ×ÀÈÎËÎÆÈʽŠØÌÁοËÈÎÉÀÍÀ ÏÎşÒÈÒÄØϺÑÓÇÖÀÏÀËËÎÓѼÕÒÇÖÊÀÈÙ»ÓÇÒÄÓÎÍÊÀÔÎÑÈ Ò̽ÓÇÖÓÈÌ»ÖÆÈÀÓÇÍÀÏÎÙÇ̼ÕÒÇÓÕÍÈÃÈÎÊÓÇÓÐÍ ŠÓÎÌÄÓÀÉ¿ÄÊÊÑÄÌοÒÀÍÊÀÈÓÀÏÑÕÓ½ÊÎËËÀÊÀÓÄßÅÈ ÒÇÖÓÕÍ×ÀËÀÒ̟ÓÕÍ ÏџÆÌÀÏÎØÄϺÅÄÑÄͺÄÖÄÏÀÍÄÉÄ ӟÒÄÈÖÊÀÈÀÍÀÈѺÒÄÈÖ¨ ¥ÀÄϽÌÄÍÀ×ѽÍÈÀϺÑÀÒÀÍÌÄÒØÍÄ×ļÖÏÀËÈÍÃÑÎÌ»ÒÄÈÖ ™È½ÓÀÍÓÎÄÏÈ×ÄÈÑ»ÔÇÊÄØϽÓÇÍÀÈƼÃÀÓÎت† †¢ÍÀÃÎÔļÎÑÈÒÓÈʻ˿ÒÇ ÉÀÅÍÈʟ ÓÄËļÕÒÀÍÓÀËÄÅӟ ÓÎØÒ×ÄÓÈÊοÊÎÍÃØ˼Îبšº×ÑÈÒ»ÌÄÑÀ ÊÈÄÍÐÒÓÇÍØϽ ÔÄÒǺ×ÎØÍÄÌÏËÀÊļΊØÍ»ÆÎÑÎÖÓÎ؆Î˼ÓÇ ÓÀ‚ÈÊÀÒÓ» ÑÈÀÊÀÈÏÎÈʼËÎÈŠ¿ËËÎÆÎÈÏÄÑÈÁÀËËÎÍÓÈÊμÊÀÈÌÇ ÇØϽÔÄÒÇ ÏÀÑÀ̺ÍÄÈÄÊÊÑÄ̻ֆÑÎÒşÓÕÖÏÑÎӟÔÇÊÄ̟ËÈÒÓÀÍÀ ÊÇÑØ×ÔļÀýÌÇÓÇÙÐÍǽËÎÓ΢ÈÊÎÃÎÌÈʽ¥ÄÓџÆÕÍÎ ÏÎØ ļÍÀÈ»ÃǽÌÕÖÌÄÑÈÊÐÖÃÎÌÇ̺ÍάÍÓÄÍÀÁÑļÓÄŸÊÑÇ

†

ÑÈÍÊÀÍÉÄÊÈÍ»ÒÄÈÔÄÕÑοÍÓÀÍÌÈÀÀϽÓÈÖÊÎÑØÅÀ¼ÄÖ ÏÎÈÍÈʺÖüÊÄÖÓÎغÓÎØÖŠ»ÌÄÑÀ Ò×ÄýÍÿÎÌ»ÍÄÖ ÌÄӟÓΦŸÑ×ÄÓÀÈÇÒØÍÄÃѼÀÒǧÏÎØÄÊÅÐÍÇÒÄÇÏѽÄÃÑÎÖ ÓÇÖºÃÑÀÖ ÇüÊÇÆÈÀÓÇÃÎËÎÅÎͼÀÓÎØ×ÑÎÍÎ؏˺ÉÀÍÃÑÎØ ÑÇÆÎѽÏÎØËÎØ ÓÎÆÄÆÎͽÖÏÎØÒØÆÊ˽ÍÈÒÄÓÇ×ÐÑÀ ÓÎÍ‚ÄʺÌÁÑÈÎÓÎØ º×ÄÈÊÀÓÀźÑÄÈÀØÓ½ÏÎؽËÎÈ ÅÀÍӟÙÎÍÓÀͽÓÀÍÇÄÊüÊÀÒÇÓÇÖØϽÔÄÒÇÖÏÑÎÒÃÈÎѼÒÓÇÊÄ ÍÀƼÍÄÈÒÓΚÄÈÊÓ½¢ÑÊÕÓ½™ÀÊÎØÑÆÈÎÃÈÊļÎÓÇÖ¬ÌÅÈÒÒÀÖ À ϟÄÈÒ×ÄýͦŸÏÀÓǧ ÀÅοÆÈÀÓÇÍÏËÄÈÎͽÓÇÓÀÓÕÍÏÎËÈÓÐÍ ÄÈÃÇÒÄÎÆÑÀżÀļÍÀÈ̽ÍÎÀØÓ½ÏÎئļÏÀÍÄÓÀÊÀ͟ËÈÀ§™ÀÈÓÀ ÊÀ͟ËÈÀļÍÀÈÌÀÊÑȟ ÏÎË¿ÌÀÊÑȟÀϽÓÇÍ»ÒØ×ÇÏÑÕÓÄ¿ÎØÒÀ ÓÇÖ›ÕʼÃÀÖ¨ ‚¿ÎÅÎѺÖÀÍÀÁË»ÔÇÊÄÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼À ÏÎØÀÑ×Èʟļ×ÄÎÑÈÒÓļ ÍÀÉÄÊÈÍ»ÒÄÈÒÓÈÖ˜ÀÍÎØÀѼÎØ ÊÀÈÓÑÄÈÖ ÅÎѺÖŸËËÀÉÄÇÎ̟ÃÀÓÕÍÒØÍÇƽÑÕÍ ÓÇÖÏÎËÈÓÈÊ»ÖÀÆÕƻ֙ÀÈ×ÑÄȟÒÓÇÊÄÍÀ ÏÄџÒÄÈϟÍÕÀϽºÍÀÖÌ»ÍÀÖÆÈÀÍÀÌÏÄÈ ÓÎÃÈÊÀÒÓ»ÑÈÎÒÓÇÍÎØÒ¼ÀÓÇÖØϽÔÄÒÇÖ ÄÉÄӟÙÎÍÓÀÖÓÎØÖÏÑÐÓÎØÖÀØÓ½ÏÓÄÖ ̟ÑÓØÑÄÖ ½ÒÎØÖÃÇËÀûÌÏÎÑοÒÀÍÍÀ

™ÎÑÊÎͺÀÖÓÐÑÀ ÊÀÈÒÄýÒÄÈÖ

ϟÒÇÖÅ¿ÒÄÕÖÓÇËÄÎÏÓÈʟÏÀџÔØÑÀ¢ºÌÏÄÈÑÎÖ¥ÒÎÁ½ËÀÖ ÀÏÎ×ÐÑÇÒÄÍÕÑ¼Ö ÎÌÄÈ˼×ÈÎÖÊÀÈÄØÏÑÄϻ֚ØËÕͽÏÎØËÎÖ »ÓÀÍÏÎË˺ÖÅÎѺÖÀÿÍÀÓÎÍÍÀÀÍÓÈÌÄÓÕϼÒÄÈÓÀØÒÓÄÑÈʟ ÉÄÒϟÒÌÀÓÀÊÀÈÓÈÖÏÑÎÒÕÏÈʺÖÏÑÎÒÁÎ˺ÖÓÎØÀÍÓÈϟËÎØÓÎØ ΙÀÓÒÀÍÓÐÍÇÖÓÈÖÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÄÖÅÎѺÖ»ÓÀÍÀÏÐÍ Øӟ ̺×ÑÈÏÎØÀͺËÀÁÀÍÎ ¼ÊÎÖÊÀÈÇ–Õ»

ÌÈË»ÒÎØÍÀϽÏÑÐÓÎ׺ÑÈÆÈÀÓÀÏÑÀÆÌÀÓÈʟÏÄÑÈÒÓÀÓÈʟ ÈÀÓ¼ÌÏÎÑļÇ¥Ù¼ÍÀ¥ÒÀËÈÊȟÍÍÀџÆÈÒÄÊÀÑÃȺÖ½ÓÀÍ̼ËÇÒÄ ÄÍÐÏÈÎÍÓÕÍÃÈÊÀÒÓÐÍÆÈÀ¦ÓÎÏÀÈüÌÎØÏÎØÓÎÒÊÎÓÐÒÀÍÄÒÀÍ ÍÀ»ÓÀÍÄÊÀÓÒÀѼÃÀ§ ÇÌÀÑÓØѼÀÓÇÖ„ÇÓοÖ”ÀË˼ÓÙÀ½ÌÕÖ 

™ÕÍÒÓÀÍÓÎÏοËÎØ¢ÏÑÐÓÎÖ ÏÀËȟÊÀÑÀÁŸÍÀÒÓÎÍ×ÐÑÎ 

ÓÇÖÊÎϺËÀÖÏÎØÓџÁÇÉÄÀϽÓÎÌÏÀËʽÍÈÓÎØÒÏÈÓÈοÓÇÖÓÎ Á¼ÍÓÄÎÌÄÓÎØÖ•Ï™ÎÑÊÎͺÀÊÀÈ”ŠÀÑÀËÈÐÓÇ ļÍÀÈÄÊļÍÇ ÏÎغ×ÄÈÓÇÍ¿ÂÈÒÓÇÏÎÈÍÈÊ»ÀɼÀÀÅοûËÕÒÄÀÏÄѼÅÑÀÒÓÀ ½ÓȦÁƟËÀÍĽÏËÀÊÀÈÎÃØÎ ļÌÀÈÒ¼ÆÎØÑÇÆÈ´ÀØÓ½ ÓÀØÓ½×ÑÎÍÀÊÀÈÎÈÿÎÒÇ̟ÃÄØÀͧ¨

¦ÃÄÍ»ÑÔÀÌÄÄÃÐÆÈÀÍÀÏÀ¼ÉÎØÌÄÃÈÀÊÎÒÌÇÓÈʽѽËΧ¥Î

†ºÑÀ½ÌÕÖÀϽÓÈÖÊÀÓÀÔºÒÄÈÖÓÕÍ ÌÀÑÓ¿ÑÕÍ Ç̟×ÇÆÈÀÓÇÍÀÏÎÍÎÌ»ÓÇÖ ÃÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇÖÊѼÍÄÓÀÈÊÀÈÒÓÈÖÄÍÓØÏÐÒÄÈÖ ™ÈÀØÓºÖÓÈÖļ×ÄÊÄÑüÒÄÈÀÑ×ÈʟÎÒØÍ»ÆÎÑÎÖ ÓÎØ™ÎÑÊÎͺÀËºÉÇ֙οÆÈÀÖ ÊØѼÕÖ ˽ÆÕÓÇÖ¨ÌÀÊѽ×ÑÎÍÇÖÔÇÓļÀÖÓÎØÒÓÀ

ÌÄÎË¿ÌÏÈÀÂØ×ÑÀÈ̼À ÈÊÀÍ»ÍÀÓÒÀÓÀËȟÒÄÈÓÎÍÀÍÓ¼ÃÈʽ ÓÎØ ÊÀÈŸÑÈÒÓÇÍÎÌÈÊ»ÊÀӟÑÓÈÒÇ ÇÃÄ¿ÓÄÑÇÌÄÓÒÀÆÀͽÊÀÈ ÒÓºÑÄÎÏÎËÈÓÈʽØϽÁÀÔÑÎ ÉÄÊÀԟÑÈÒÀÍÀϽÓÇÍÀÑ×»½ÓÈ ÒÊÇÍÈʽÀË˟ÙÄȢȺÍÎÑÊÎÈ ÏÎØÏÎË˺ÖÅÎѺÖºÃÄÈ×ÍÀÍÍÀ ÁÀÑÈοÍÓÀÈÒÓÈÖÔºÒÄÈÖÓÎØÖ ÓÐÑÀÏÀÑÀÊÎËÎØÔοÍÌÄÏÑÎÒÎ×» ¢ÈÃÈÊÀÒÓºÖÄÏÈ×ÄÈÑοͦ×ÄÈÑÎØÑÆÈʺ֧ÄÏÄÌÁŸÒÄÈÖÆÈÀÍÀ ÌÏοÍÄÒÓÎÌÄÃοËÈÓÇÖØϽÔÄÒÇÖ ÍÀ˟ÌÂÄÈÇÀË»ÔÄÈÀ ÍÀÌÇÍ ÏÀÑÀÒØÑÔοÍÀϽÀÍοÒÈÀÃÈÊÎÍÎÌÈʟÓÄ×͟ÒÌÀÓÀ —üÊÇÒÈƟÒÈƟ ºÒÓÕÊÀÈÌÀÊÑȟÀϽÓÎØÖÓÇËÄÎÏÓÈÊοÖ ÏÑÎÁÎËÄ¼Ö ÀÑ×¼ÙÄÈÍÀÁѼÒÊÄÈÓÎØÖÑØÔÌοÖÓÇÖ—ÀϽÃÎÒÇ ÓÕÍÏÎÈÍÈÊÐÍÄØÔØÍÐÍÒ´ÀØÓοÖÏÎØÌÄÏÄÑÈÒÒ»ÄØÊÎ˼À ɟÏËÕÒÀÍÍÄÊѽºÍÀÃÄÊÀÏÄÍӟ×ÑÎÍÎÏÀÈüÀÏÎÃÄÈÊÍ¿ÄÓÀȯÊÀÈ ļÍÀȯÀÍÐÓÄÑÇÀϽÅÔÇÍοÖÄÍÓØÏÕÒÈÀÒÌο֨


¥Î†¢ ¥˜™˜

◆◆◆ ƒºÌÀ

.†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

—

ÄÆÊËÇÌÀÓÈÊ»ÇËÈÔȽÓÇÓÀÓÕÍÌÄËÐÍ ½ÏÎÈÀÖÎÑƟÍÕÒÇÖÓÄËÈʟºÁÀËÄ ÓÇÌÎÈÑÀ¼ÀÕÑÎËÎÆÈÀÊ»Á½ÌÁÀ

ÒÓÀ†ÀÓ»ÒÈÀÊÀÈÎÕ×ÀÃÄËÅÈÒ̽Ö ʟÏÎÈÕÍÆÑÀÅÄÈÎÊÑÀÓÐÍÓÇÖÀÒÓØÍÎ̼ÀÖ ÒØÍÓºËÄÒÀÍÐÒÓÄÍÀÒÊÎÓÕÔļºÍÀ×ÑÎÍÎ

0Õ×ÀÃÄËÅÈÒ̽ÖÌÄÑÈÊÐÍ ºÍÒÓÎËÕÍÊÀÈÇÁËÀÊļÀ ʟÏÎÈÕÍÁÎÌÁÈÒÓÐÍÒÅџÆÈÒÀÍ ÓÇÙÕ»ÓÎØ×ÑÎÍÎØ"ÅÆÀÍο

ÆļÀϽÓÎÇ•ËËÇÍÈÊ»•ÓÀÈÑļÀ‚ÈμÊÇÒÇÖ •ÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÕÍ ••‚• ªÏ»ÑÉÀÍÀÃџÍÄÈÀÊÀÈÄÅÇ ÒØ×ÀÒ̽Ö½ÓÀÍÏÀÑ»ËÔÄÇ×ÑÎÍÈÊ»ÏÑÎÔÄÒ̼À

ÊÇ ºÉÕÀϽÓÎÏÑÎÉÄÍļÎÓÇÖ«ÈË»¢ÌÇ×ÀÍÈÒ̽Ö ÃÄÍÄÉÄÑџÆÇÊÀÈÏÀÑÄË»ÅÔÇÀÓ½ÅÈÎÖÀϽÓÎØÖ ÏØÑÎÓÄ×ÍÎØÑÆοÖÀ̺ÒÕÖÌÄӟÓÇÍÄÉÎØÃÄÓºÑÕ

◆ ÈÀÓ¼ÌÈÀÎÑƟÍÕÒÇ ÌÄӟÓÎÈÒÎÏÄÃÕÓÈʽ ×Ó¿ÏÇÌÀÒÓÀÆÑÀÅļÀÓÇÖ«ÑØһ֏ØÆ»Ö šÀÑ Ó¼ÎØ ÒÓÇÍÊÀÓÎÈʼÀÓÎØÀÍÓÈÏÑκÃÑÎØÓÎØ•ËËÇ

ÓÕÍËÄÏÓÐ͏Ë˟ ÀʽÌÇÊÀÈÌÄӟÓÎÌÎÈÑÀ¼Î ÎÈ ÀÑ׺ÖÀÑÍοÍÓÀÍÍÀÊÎÈӟÉÎØÍÊÀӟÏѽÒÕÏÎÓÈÖ ÄØÔ¿ÍÄÖÓÎØÖ š½ÍνÓÀÍ̟ÙÄØÀÍÓÈÖÃÈÀÌÄËÈÒ̺ÍÄÖҟÑÊÄÖ ŸÑ×ÈÒÀÍÓÀÒÄ͟ÑÈÀ•ÏÈ×ÄÈÑοÒÀÍÍÀÀÏÄÍÎ

Ò»ÓÎØ ¥ÇÍÄÏÎ̺ÍÇÇŠØÍÕÌÎÒ¼ÀÊÀÈǛџÉÈÀÀͺ

ÍÎÏÀÊÈÒÓÀÍÈÊοŠØË˽ÆÎØÒÓÀ†ÀÓ»ÒÈÀÊÀÈÒÓÎ ËËÎÃÀÏÐÍ šÀÑÓ¼ÎØ ÄÏÀͺÑ×ÄÓÀÈÒÄÁ½ÌÁÄÖ ×ÀÌÇË»ÖÀÉÈÎÏÈÒÓ¼ÀÖ

×ÎÏÎÈÇÔοÍÏÈÒÓÄ¿ÎÍÓÀÖÏÕÖÃÄÍ»ÓÀÍÒÓ½×ÎÖÇ ••‚• ÀË˟ʟÏÎÈÀÆÑÀÅļÀÓÎØ„¢ŠÒÄÆÄÈÓÎÍÈ Ê»Îý ¥ÎØÖÄÏÀͺÅÄÑĽÌÕÖÒÓÇÍÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÀÇ

.BVSJDJP.PSBMFT%VBSUF ÏÎØÒÊÎÓÐÔÇÊÄÄÍÐ ÄÏÈ×ÄÈÑοÒÄÍ´ÀÍÀÓÈ͟ÉÄÈÀÒÓØÍÎÌÈÊ»ØÏÇÑÄÒ¼À

ÊÀӟÔÄÒÇÓÇÖ̟ÍÀÖÓÎØÀÍ»ËÈÊÎØÔ¿ÌÀÓÎÖ¦¥Î ÒÀÊÁÎØÀÆȟ٧ļÏÄÇÀÏÀÑÇƽÑÇÓÇ–Ÿ×ÑÀ À

—ÇËÈÔȽÓÇÓÀ ÒÊÎÓÐÍÄÈ ÏÑÎÒÅØƽÏÎØËÎÀϽÓΏÅÆÀÍÈÒӟÍ¢«À̼ÍÓ

ÓٟÅȦÓÎļÃÄÏÑÐÓÇÇʽÑÇÌÎضÓÀÍÒ¿ÑÑÈÙÀ

ÀÓٟÅÈÆ˼ÓÕÒÄÀϽÓÈÖÁ½ÌÁÄÖÓÇÖÀÅÆÀÍÈÊ»Ö

ÒÓÎÍÓμ×Î ÌÏÑÎÒӟÀϽºÍÀÍʟÃΥΟÍÎÈÉÄÊÀÈ

™ÀÌÏοËÆÈÀÍÀÒÅÑÀÆÈÒÓļÌÄԟÍÀÓÎÓÎ ×À̽ÆÄËÎÒÓÀ×ļËÇÓÎغÍÀÁџÃØ™ØÑÈÀÊ»Ö ÒÓÇÍÄËËÇÍÈÊ»™ÀÌÏοË

ÅÐÍÀÉÄÏÕÖº×ÄÈ̺ÒÀºÍÀÏÀËȽÑÎ˽È¥ÎÍҟÊÎ ÓÎÍÏ»ÑÄÎÆÈÎÖÌÎØ ÓÎÍÌÄÓºÅÄÑÄÒÓÀÒÊÀËȟÏÎØ ļ×ÄÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÅÕÖÊÀÈÓÎÍŸÍÎÈÉÄÆÈÀÍÀÃÄÈÓÈ

™ÀÓ´ÀÑןÖļÍÀÈ˟ÔÎÖÍÀØÏÎÒÓÇѼÙÄÓÀÈ ½ÏÕÖ ºÊÀÍÀÍÒ×ÄýÍÒÓÇÍÏËÄÈÎͽÓÇӟÓÎØÖÓÀšš• 

º×ÄÈ¥½ÓĺÆÈÍÄǺÊÑÇÉǧÊ½ÌÇÊÀÈÓ½ÓĦÃȺÑÑÄ Àͧ ½ÌÕÖ ½ÓÈÇÁ½ÌÁÀÀźÔÇÊÄÀϽÓÎØÖÓÑÎÌÎ

½ÓÈÃÄÍØÏ»ÑÉÄÏÑÎÄÈÃÎÏÎÈÇÓÈʽÓÇËÄÅÐÍÇÌÀ— ÀË»ÔÄÈÀÊÑ¿ÁÄÓÀÈÒĺÍÀÀÏÎËÎÆÇÓÈʽÃÄËӼΥ¿

ÊџÓÄÖ˼ÆÀËÄÏӟÏÑÈÍÀϽÓÇÅÎÍÈÊ»ºÊÑÇÉ»ÓÇÖ ¢ÈÁÎÌÁÈÒÓºÖ ÀϽÓÇÍŸËËÇ ÏÑÎÅÀÍÐÖÀÃÈ

ÏÎØÓÇÖ•„ŠÓÎÏÑÕ¼ÓÇÖšÄƟËÇÖ‚ÄØÓºÑÀÖ ¦ŠÄÒØͺ×ÄÈÀÏÑÎÇÆοÌÄÍÇÖÀÍÀÊμÍÕÒÇÖ Ò×ÄÓÈʟÌÄÓÎÏÄÑÈÒÓÀÓÈʽÓÇÖºÊÑÇÉÇÖÒÓÇÍÎý

ÀŽÑÇÒÀÍÏÈÔÀÍÎËÎÆÐÍÓÀÖ¼ÒÕÖ½ÓÈÇ̼ÀÊÀÈ ̽ÍÇÏÑÎÄÈÃÎÏμÇÒÇ»ÓÀÍÀÑÊÄÓ»ÆÈÀÍÀÁÑÄÔļ

˜ÀÊÕÁŸÓÕÍÀÍÀÊÎÈÍÐÍÄÓÀȽÓÈ×ÔÄÖÊÀÈÏÄѼ ÐÑÀÓÇËÄÅÐÍÇÒÄŸÆÍÕÒÓÎÖÒÄÓÇËÄÎÏÓÈʽ ÒÓÀÔ̽ÊÀÈÀͺÅÄÑĽÓȺ×ÄÈÓÎÏÎÔÄÓÇÔļÄÊÑÇÊÓÈ ʽÖÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÖÒÓÇͱ•”••²ÒÓÀ†ÀÓ»ÒÈÀÊÀÈÔÀ ÒʟÒÄÈÒÄËÄÏӟÏ½ÓÇÍŸÌÄÒÇÃÈÄÑÄ¿ÍÇÒÇÓÇÖ ÓÇËÄÅÕÍÈÊ»ÖÀØÓ»ÖÏÑÎÄÈÃÎÏμÇÒÇÖÃÈÀÏÈÒÓÐ ÔÇÊĽÓÈÒÓÇÍÏÄÑÈÎ×»†ÀÓÇÒ¼ÕÍÃÄÍØżÒÓÀÓÀÈ ØÏÇÑÄÒ¼À»ÅÎѺÀÖÌÄÓÀÃÎÔºÍÓÀÒÓÎÈ×ļÀ ÀÅο ÃÄË»ÅÔÇÊÄØϽÂÇÊÀȽÓÈļ×ÄÏÀѺËÔÄÈÎ×ѽÍÎÖ ÏÎØļ×ÄÎÑÈÒÓļÀϽÓÎÍŸÆÍÕÒÓÎ ÓÎÓÇËÄÅÐÍÇÌÀ ×ÀÑÀÊÓÇѼÒÓÇÊÄÀÒÀź֧ ™ÀÍļÖÀϽÓÎØÖÅÕÒÓ»ÑÄÖÓÇÖÀÒÓØÍÎ̼ÀÖ ÒÓÎØÖÎÏμÎØÖÊÎÈÍÎÏÎÈ»ÔÇÊÄÇÏÑÎÄÈÃÎÏμÇÒÇ ÃÄÍÌÏ»ÊÄÒÓÎÍʽÏÎÍÀŸÉÄÈ˼ÆÎÓÎÀÑÊÓÈʽËÄ ÉÎÆÈÀÍÀÃÄȽÓÈÒÓÀ†ÀÓ»ÒÈÀØϟÑ×ÄÈÊÀÈËÄÈÓÎØÑÎÄÊÑÇÊÓÈʽÖÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÖÀϽÓÇÍÀÒÓØÍÎ̼À ½ÓÀÍÓÄËÈʟÃÄÍÄÉÄÑџÆÇ™ÀÓ´ŸËËÇÄÊÃÎ×»ÎÈ ÁÎÌÁÈÒÓºÖÄÉÀÅÀͼÒÓÇÊÀÍÅÎÁοÌÄÍÎȽÓÈÇ ÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ»¦ÏÀƼÃÄØÒħÓÇÁ½ÌÁÀÊÀÈÓÈÖ ÓÇËÄÅÕÍÈʺÖÄÏÈÊÎÈÍÕͼÄÖÏÄÑÈ̺ÍÎÍÓÀÖʟÏÎÈÀ ˟ÔÎÖʼÍÇÒÇ ¸ÏÕÖÊÀÈÍÀº×ÄÈ ØÏ»ÑÉÀÍÄÊÀÓºÑÕÔÄÍÄÆÊËÇ ÌÀÓÈʺÖÀÒÓÎ×¼ÄÖ ÌÄÀÏÎÓºËÄÒÌÀ ̽ËÈÖÏ»ÑÄ ÅÕÓȟÇÀúÒÏÎÓÇÁ½ÌÁÀ ÍÀʟÂÄÈÓÇÙÕ»ÊÀÈÓÀ ½ÍÄÈÑÀÄͽÖ×ÑÎÍÎØÏÀÈÃÈο

”˺ÏÎØͦŠØÍÕÌÎÒ¼À§ —ÄÊÑÇÊÓÈÊ»¿ËÇ»ÓÀÍÓÎÏÎÔÄÓÇ̺ÍÇÒÄÌÄ ÓÀËËÈʽÊ¿ËÈÍÃÑÎ ÒØÍÃÄÃÄ̺ÍÇÌÄÌÏÀÓÀѼÄÖ †ÀѽÌÎÈÎÌÇ×ÀÍÈÒ̽ļ×Ä×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈ»ÒÄÈÇŠØ ÍÕÌÎÒ¼À†ØÑ»ÍÕÍÓÇÖ›ÕÓȟÖÒÓǃÄÒÒÀËÎͼ

†ÄËÀÆÕ̺ÍÇÇÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ»

š

ºÒÀÒ´ÀØÓ½ÍÓÎÍÔÀ͟ÒÈÌÎÊØÊÄÐÍÀ ÇÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ»Ãļ×ÍÄÈÄÌÅÀÍÐÖ ÏÄËÀÆÕ̺ÍÇÊÀÈÒÓÎÏÄüÎÓÕÍÄÑÄØÍÐÍ•¼ÍÀÈ

Ó½ÒÎÈŸËËÎÈÀÏ´ÀØÓοÖÏÎØÊÀÓÇÆÎÑ»ÔÇÊÀÍÆÈÀ ÒØÌÌÄÓÎ×»ÒÓÎØÖ†ØÑ»ÍÄÖ †Ñ½ËÀÁÀÍÕÒÓ½ÒÎÍÀÓÎÍÃÈÀÏÎÌÏÄ¿ÒÎØÍ

ÅÀÍÄѽ½ÓÈŸËËÇÌÈÀÄϺÍÃØÒ»ÓÎØÖÏ»ÆÄÒÓÀ ÒÊÎØϼÃÈÀØÓ»ÌÄÓÎÍÍÄÀѽÏÎغÏÈÀÒÀÍÒÓÎÍ ”½ËÎ ÎÎÏμÎÖ¯ÀÅοÏÑÐÓÀÓÎØÀϺÃÕÒÀÍ ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʟ½×È̽ÍÎÁÎÌÁÈÒÓ»ÀË˟ÊÀÈ ÒØÍúÒÌÎØÌÄÓÀÉ¿ŠØÍÕÌÎÒ¼ÀÖ ÒÓÇ͏ԻÍÀ 

ÊÀÍÎÍÈʟÌÄÓÇÃÇÌÎÒ¼ÄØÒÇÅÕÓÎÆÑÀÅÈÐÍÓÎØ ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÀÍÀÙÇÓ»ÒÎØÍÌ´ÀØÓ½ÍÓÎÍÓѽ ÏÎÏËÇÑÎÅÎѼÄÖÆÈÀÓÈÖÊÈÍ»ÒÄÈÖÓÎظÏÕÖºÊÀ ÍÀÍÊÀÈÒÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒÇÓÎØ„ŸÌÏÑÎ؛οÍÓÀ ̽ËÈÖļÃÀͽÓÈÍÀØÀÆļÇÏÎËØÃÈÀÅÇÌÈÒ̺ÍÇ

ÊÀțџÉÈÀÖšÇÃÄÍÈÒÓÐÍ ÒÓǃÄÒÒÀËÎͼÊÇ ¯ÓÄËÈʟÀźÔÇÊÄÊÈÀØÓ½ÖÄËÄ¿ÔÄÑÎÖ ½ÏÕÖÊÀÈ

¦×ÑØÒ»ÄØÊÀÈѼÀ§ÏÎØÓÎØÖÏѽÒÅÄÑÄÀÍÀϟ ÍÓÄ×ÀÎԟÍÀÓ½ÖÓÎإټÅÎÖ

ËÀÁÀÍÓÇÍÄØÔ¿ÍÇÌÄÏÑÎÊ»ÑØÉÇÒÓÎÍÈÒÓÎ×ÐÑÎ BUIFOTJOEZNFEJBPSHÅȺÑÕÍÀÍÓÎÊļÌÄÍÎ ÊÀÈÓÇÍÄͺÑÆÄÈÀÒÓÎÍ«ÈËÈÀͽÒ¿ÍÓÑÎŽÓÎØÖ

◆ š»ÏÕÖÓÄËÈʟÃÄÍļÍÀÈÇŠØÍÕÌÎÒ¼ÀϼÒÕÀϽ ÓÎÔÀ͟ÒÈÌÎ×Ó¿ÏÇÌÀ ½ÏÕÖØÏÎÒÓÇѼÙÄÈÇÎÑƟ ÍÕÒÇÌÄÀÍÀÊμÍÕÒ»ÓÇÖÏÎØÒØÍØÏÎÆџÅÄÓÀÈ

ÓÇÖ×ÐÑÀÖÓÎØ „¼ÆÄÖÇ̺ÑÄÖÍÕѼÓÄÑÀ ÒÓÈÖšÀÜÎØ ÒÇÌÄÈÐ ÔÇÊÀÍÿÎÏÀѽÌÎÈÄÖÁÎÌÁÈÒÓÈʺÖÄÏÈÔºÒÄÈÖÒÓÀ

ÀϽÓÇ͏ÍӟÑÓÈÊǢ̟ÃÀ¥ÄÑÑÎÑÈÒÓÐÍÊÀÈÓÇ ›ÑŸÉÈÀšÇÃÄÍÈÒÓÐÍ ¸×È ˺ÍÄÎÈÏØÑÎÓÄ×ÍÎØÑÆμ¥ÎʽÏÈџÈÓÌÈÀÖ Á½ÌÁÀÖļÍÀÈÀÂÄØúÖÊÑÈÓ»ÑÈÎÏÀÓѽÓÇÓÀÖ

ÀÒÓØÍÎÌÈʟÓÌ»ÌÀÓÀÓÇÖ†ÄÍÓºËÇÖÒÓÇ͏ԻÍÀ ÊÀÈÓÇÖŠÓÀØÑοÏÎËÇÖÒÓǃÄÒÒÀËÎͼÊÇ ÆÈÀÓÀ ÎÏμÀÒÄÏÑÎÊ»ÑØÉÇÏÎØÒØÍØϺÆÑÀÂÀÍÎÈŠØÍÕ ÌÎÒ¼À†ØÑ»ÍÕÍÓÇÖ›ÕÓȟ֛џÉÈÀšÇÃÄÍÈÒÓÐÍ Š¿ÌÏÑÀÉÇ•ÌÏÑÇÒÓÐÍ•ÏÈ×ļÑÇÒÇÒşËÄÈÀ Ç

™ÀÈÎÈÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈʟÑÈÎÈÒØÌÏËÇÑÐÍÎØͦ¥È ÏÄÑÈ̺ÍÀÓĹÒÓÄÑÀÀϽÓºÓÎÈÀÓÑÀÆÕüÀÊÀÈÓ½ÒÇ ÊÀÓÀÊÑÀØÆ»ÔÀÀÍÀ˟ÌÁÀÍÀÍÌÈÀÁ½ÌÁÀÁÎØÓÇÆ ̺ÍÇÒÓÎÀ¼ÌÀ§ ¸ÒÎÆÈÀÓÎÓÇËÄÅÐÍÇÌÀÒÓÇͦ™ÀÔÇÌÄÑÈÍ»§

ÎÏμÀÀÍÀÑÓ»ÔÇÊÄÒÓÎJOEZNFEJBÒÓÈÖšÀÜÎØ ÏÄÑȺÆÑÀÅÀÍÌÄËÄÏÓÎ̺ÑÄÈÄÖÓÈÖÄÏÈÔºÒÄÈÖ ¦ «ÑÇÒÈÌÎÏÎÈ»ÒÀÌÄÌÈÊÑ»ÖÈÒ׿ÎÖÌÇ×À ÍÈÒ̽ÀÏÎÓÄËοÌÄÍÎÀϽLHÌÏÀÑοÓÈÒØÌÏÈÄ

ÓÇͥѼÓÇÓÎÏÑÕ¼ÀϽʟÏÎÈÀ¦ÍӟÑÓÈÊǢ̟ÃÀ „ŸÌÏÑÎ֛οÍÓÀÖ§ ÏÎØÀͺËÀÁÄÓÇÍÄØÔ¿ÍÇÆÈÀ ÓÇÅÎÍÈÊ»Á½ÌÁÀ˺ÆÎÍÓÀÖ½ÓÈÒÓÎÄÉ»ÖÔÀ×ÓØϟ ̽ÍÎÀÆÆËÈÊοÖÊÀÈÀÌÄÑÈʟÍÈÊÎØÖÒÓ½×ÎØÖ ÀÍÓÈ

Ò̺ÍÀÒÄ×ÀËÊÎÒÕË»ÍÀ ÓÎÍÓÎÏÎÔÄÓ»ÒÀÌÄÒÓÇÍ

ÌÄÓÕϼÒÓÇÊÄÌÄÏÎË¿ÌÄƟËÇÄÏÈÅ¿ËÀÉÇ

ÌÏÑÎÒÓÈÍ»ÏѽÒÎÂÇÊÀÈÏ»ÑÀÌÄÏÑÎÄÈÃÎÏÎÈÇÓÈʽ ÓÇËÄÅÐÍÇÌÀÆÈÀÍÀÌÇÍØϟÑÉÄÈʟÏÎÈÎÖÓÑÀØÌÀ ÓÈÒ֧̽

Ë˟ÊÀÈÇÀ͟ËÇÂÇÄØÔ¿ÍÇÖÄÊ̺ÑÎØÖÓÇÖ ÏÑÕÓÎÄÌÅÀÍÈÙ½ÌÄÍÇÖÀÊÑÎÃÄÉȟÖÎÑƟÍÕÒÇÖ ¦•ÏÀÍÀÒÓÀÓÈʽ•ÔÍÈÊÎÒÎÒÈÀËÈÒÓÈʽ̺ÓÕÏΧÃÄÍ ÏļÔÄÈÓÇÍÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ» ÏÎØÄÏÈ̺ÍÄÈÍÀ

¥ÎÄÑÐÓÇÌÀÏÎØÀÍÀÊ¿ÏÓÄÈÓÐÑÀ½ÌÕÖļÍÀÈ ◆ÈÀÓ¼ÌÈÀÎÑƟÍÕÒÇ ÏÎØ˼ÆÄÖÇ̺ÑÄÖÍÕѼÓÄÑÀ ÄÊÓºËÄÒÄ̺ÒÀÒÄÐÑÄÖÌÈÀÓÑÈËÎƼÀÃØÍÀÌÈÊÐÍ ×ÓØÏÇ̟ÓÕÍ ÄϺËÄÉÄÍÀ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈ»ÒÄÈÓÇÍ ÏÀÓºÍÓÀÏÄÈÑÀÌÀÓÈÊÐÍÌÇ×ÀÍÈÒÌÐÍÌÄ×ÀÌÇËο ÀÍÓ¼ÊÓØÏÎØÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀ

Ãļ×ÍÄÈŠØÍÕÌÎÒ¼À†ØÑ»ÍÕ͏ÍÔºËÄÓÄÓÇÆÍÐÌÇ ÌÀÖ ÊÑÀÓ»ÒÓÄÆÄÍÈÊÐÖÌÈÊѽÊÀ˟ÔÈ—ÒϺÊÎØ ËÀÏÄÑÈÒÒÄ¿ÄÈÊÀȼÒÕÖÒÓÎÔºÌÀÓÇÖÓÑÎÌÎÊÑÀ Ó¼ÀÖº×ÎØÍÀÑ×¼ÒÄÈÍÀÏÀ¼ÙÎÍÓÀÈÏÎË¿ÏÄѼÄÑÆÀ ÏÀÈ×ͼÃÈÀ
ƒºÌÀ

◆◆◆

¥Î†¢ ¥˜™˜

.†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ

¥ÎØ…ÄÍÎÅÐÍÓÀšÏÑÎØÍÓٟÊÇ

•

¼ÍÀÈÀË»ÔÄÈÀ½ÓÈÒÓÇÍ•ÊÊËÇÒ¼ÀÒØÌ ÁÀ¼ÍÎØÍÔÀ¿ÌÀÓÀ¥ÎÏÈÎÔÀØÌÀÒÓ½ ÕÒÓ½ÒÎļÍÀÈÀØÓ½ÓÇÖÄÉÀşÍÈÒÇÖÓÇÖ

ÇÎÏμÀ̟ËÈÒÓÀºÑ×ÄÓÀÈÃÄ¿ÓÄÑÇÒÓÇÍӟÉÇšÎÍ» ÌÄÄÍÄÑƽÃÑÀÒÓÇÑȽÓÇÓÀÒÓÀÊÓÇÌÀÓÎÌÄÒÈÓÈʟ ÆÈ´ ÀØÓ½ÊÀÈÌÄÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÒØÌÏÀџÒÓÀÒÇÏÎØϺÓØ

ÄÊÊËÇÒÈÀÒÓÈÊ»ÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖ ÀØÓ»ÖÃÇ ËÀûÏÎØÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÅÎÑÎËÎÆÇÔļ ÆÈÀӼǕÊÊËÇ Ò¼ÀÊØÑÈÎËÄÊÓÈʟ¨ÃÄÍɺÑÄÈÓȺ×ÄÈ ­ÍÀÀϽÓÀÀϼÔÀÍÀÓÎØÍÄÎÄËËÇÍÈÊοÊÑÀÓÈüÎØ

×Ä ÊÀӟÅÄÑÄÍÀÊÀË¿ÂÄȺÍÀ̺ÑÎÖÀϽÓÇÍÏÄÑÈÎØ ÒÈÀÊ»ÀϽÒÓÀÒÇÏÎØÓÇ×ÕѼÙÄÈÀϽÓÇÌÄƟËÇÓÇÖ ÀÍÓ¼ÏÀËÎ ÓÇÍ˜ÄџšÎÍ»šÄƼÒÓÇÖ„À¿ÑÀÖ ØÓ½ÏÎØÌÄʟÍÄÈÍÀÀÏÎÑÐļÍÀÈÏοÁѼÒÊÎØÍ

ļÍÀȽÓÈÒÓÈÖ̺ÑÄÖÌÀÖ ÏÎØÇ×ÐÑÀÁѼÒÊÄÓÀÈÀÍÓÈ ÊÄÈÌÄÍÈʟÒÓÎ×ļËÎÖÓÎØÆÊÑÄÌο ÄÓºÔÇÄÊͺÎØÓÎ Ù»ÓÇÌÀÓÇÖÅÎÑÎ˽ÆÇÒÇÖÓÇÖÄÊÊËÇÒÈÀÒÓÈÊ»ÖÏÄ ÑÈÎØÒ¼ÀÖ ÊÀÈÀØÓ»ÇÌÈÊÑ»»ÌÄƟËÇÓºËÎÖϟÍÓÕÍ ÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÄÌÅÀͼÙÄÓÀȨŸÅÀÍÓÇ

ÓÎÍ×ѽÍÎÎÈÔĽÏÍÄØÒÓÎÈÌÎÍÀ×μÌÄÓ½ÒÄÖ×ÑÇÌÀ ÓÎÏÈÒÓÕÓÈʺÖÀÒ×Î˼ÄÖÆÈÀÓÇÍÏÑÎÒÄØ×»ÓÎØÖ ›ÕÓȟÊÀÈ˟ÁÑÀËÎÈϽÍÎÈŸÆÈÎÈÏÀÓºÑÄÖ ½ÓÈÌÄÓÇ ÅÎÑÎËÎƼÀÔÀÏÓÕ×Ä¿ÒÄÈÇ•ÊÊËÇÒ¼ÀÊÀÈÃÄÍÔÀÌÏÎ ÑļÍÀÀÍÓÀÏÎÊÑÈÔļÒÓÎÅÈËÀÍÔÑÕÏÈʽÓÇÖºÑÆΨ †ÎÈÀļÍÀÈ ÕÒÓ½ÒÎ ÇÀÏÎÓ¼ÌÇÒÇÓÇÖÄÊÊËÇÒÈÀ ÒÓÈÊ»ÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀցÈÀÍÀÁƟËÎØÌĺÍÀ̺ÆÄÔÎÖ ÔÀÀÍÀÓѺÉÎØÌÄÒÄÏÑÀÆÌÀÓÈʟÆÄÆÎͽÓÀ†ÑÈÍÀϽ ÌÈÀÏÄѼÏÎØÄÈÊÎÒÀÄÓ¼ÀϺÍÓÄšÎͺÖÏÑÎÒºÅØÆÀÍ ÒÓÀ•ØÑÕÏÀÚʟ‚ÈÊÀÒÓ»ÑÈÀÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÎØͽÌÎØ

¥ÎÍÀÄÌÅÀͼÙÄÓÀÈÇ •ÊÊËÇÒ¼ÀÕÖÄØÄÑÆÄÓοÒÀ ÓÎÊџÓÎÖÀÏÎÓÄËļ ÄÊÓ½Ö ÀϽÄÏÀ¼Ò×ØÍÓÎÂÄ¿ÃÎÖ ÊÀÈ ÄÔÍÈÊ»ÌÄÈÎÃÎÒ¼À

¥Ñ¼ÓÒÇ ÌÄŸËËÀ˽ÆÈÀÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÇÖÏÀÓѼÃÀÖÌÀÖ ¯ÓÇÖÃÇ̽ÒÈÀÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖ ØÓºÖÎÈϺÍÓÄšÎͺÖ ÀÏÎÓÈÌοÒÀÍÓÇÍÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÓÎØÖÒÓÀÓÑÈÒÃÑÀ× ̺Ö ÀÈ ÃÈÀÁŸÒÀÓÄÒÕÒӟ šŸËÈÒÓÀÓΕØÑÕÏÀ

¦•ÏÀÍÀÒÓÀÓÈÊÐÖÊÀÈ ÃÇÌÄØÓÈÊÐÖ¨§

Úʽ‚ÈÊÀÒÓ»ÑÈÎÓÎØÖÄÏÈüÊÀÒÄÓÎÏÎÒ½ÓÕÍÓÑÈÒ ÃÑÀ×ÌÐͪÏÎËÎƼÒÓÄÒÓÎÏÄѼÏÎØϽÒÎÀÏÎÓÈ̟ÓÀÈ ÇÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÓÕÍØϽËÎÈÏÕͨÌÎÍÐÍÊÀÈÌÄÓÀ ÓѺÂÓÄÓÈÖÃÑÀ×̺ÖÒÄÄØÑÐ¥½ÓÄÔÀº×ÄÓÄË¿ÒÄÈÓÇÍ ÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÊѼÒÇÓÇÖ×ÐÑÀÖ †½ÒÄÖÌÇÓÑÎϽËÄÈÖŸÑÀÆÄÃÑÀÒÓÇÑÈÎÏÎÈοÍÓÀÈ ¯ÄÊÓ½ÖÀϽÅÈËÀÍÔÑÕÏÈʟ¯ÊÀÈÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈʟ ÆÈÀÍÀÏÑÎÒÔºÒÎØÌÄÒÓÎͨŸÍÔÑÀÊÀÏ½ÓÎÍ̽ ×ÔÎÓÕÍÈÄÑÀÑ×ÐÍ Ç•ÊÊËÇÒ¼ÀÓÇÖ•Ë˟ÃÎÖº×ÄÈ ÒØÒÓ»ÒÄÈÀʽÌÀÃØÎÀÍÐÍØÌÄÖÄÓÀÈÑļÄÖ ÄÊÓÕÍ ÎÏμÕÍÇÌÈÀÃÑÀÒÓÇÑÈÎÏÎÈļÓÀÈÒÓÇÃÈÀ×ļÑÈÒÇÓÕÍ

™ÀÍļÖÃÄÍÓÇÆÍÕѼÙÄÈÊÀÈÎØÃļÖº×ÄÈÒÀÅ»ÄÈʽÍÀ

ÂÄÈÓÎϽÒÎÆÄÍÍÀȽÃÕÑÇØÏ»ÑÉÄÇÅÓÕ×»•Ê

Ò¼ÀÏÀџÍÀÓÇÍϟÑÎØÍÎȥοÑÊÎȏϽÀØÓ½ÓÎ

ÊÎÈÍÎÓÈÊÐÍÊÎÍÃØ˼ÕÍÊÀÈÇŸËËÇÒÓÇÃÈÀ×ļÑÈÒÇ ÓÇÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÓÇÖ ¬ÑÀØϟÑ×ÄÈÏÄÑÈÎØÒ¼À ÒÄ

ÓÇÖ†ÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÌÎȟÙÄÈÌÄşÍÓÀÒÌÀ ÌÄʟÏÎÈÀ ÄÏÈͽÇÒÇÒÀÓÀÍÈÊÐÍÀÍÔÑÐÏÕÍÏÎØÄ×ÔÑÄ¿ÎÍÓÀÈ ÓÇÍ¢ÑÔÎÃÎɼÀÊÀÈÊÈÍοÍÓÀÈÀϽÒÊÎÓÄÈͺÖØÏÎ×Ô½

ÊËÇÒ¼ÀÀϺÍÀÍÓÈÒÓ΂Ç̽ÒÈ΂ÕÑĺÖÏÈÒÓÐÍÊÀȨ ÓοÑÊÈÊÀÅÈÑ̟ÍÈÀ ÕÖÊÀÈÁØÙÀÍÓÈ͟×ÑØÒ½ÁÎØËÀ ÀÏÎÃÄÈÊÍ¿ÎØͽÓÈÓÎÄËËÇÍÈʽÊџÓÎÖÃÄÍØÏ»Ñ×Ä 

ÀÃÈÀÌÅÈÒÁ»ÓÇÓÎÆÄÆÎͽÖÄɟÆÄÓÀÈÀÁ¼ÀÒÓÀÊÀȺÍÀ ÀʽÌÀÒØÌϺÑÀÒÌÀÓÎϽÒÎÒÔÄÍÀџ¨ÀÆÕͼÒÓÇ ÊÄÇ•ÊÊËÇÒ¼ÀÆÈÀÓÇÍ•ÔÍÈÊ»ÌÀ֏ÍÄÉÀÑÓÇÒ¼À

ÓºÓÎÈÀºÊÓÀÒÇÏÎØ×ÑÄȟÙÄÓÀȏ•ÆÈÀÍÀÓÇÃÈÀ×ÄÈ ÑÈÒÓļ¨ Ê½ÌÀÏÑÎÒÔºÒÓÄØÏÄџÊÓÈÄÖÄÓÀÈÑļ ÄÖ ÓÑÀÏÄÙÈʺÖÊÀÓÀÔºÒÄÈÖÊÀÈ ÓºËÎÖϟÍÓÕÍ ½ ÓÈ

ÍÈÄÖÃØ͟ÌÄÈÖ¨•ÍϟÒÇÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈ ÇËÄƽÌÄÍÇÊÈ ÍÇÓ»ÊÀÈÀʼÍÇÓÇÏÄÑÈÎØÒ¼À¯ʟÔÄÏÄÑÈÎØÒ¼À ÌÈÊÑ» »ÌÄƟËǯÀÏÎÓÄËļºÍÀÀÍÓÈÊÄÈÌÄÍÈʽ̺ÆÄÔÎÖ—

»ÓÀͽËÎÒÓÇÍÎÌ»ÊÀÈÊÀÓÎ×»ÓÇÖ•ÊÊËÇÒ¼ÀÖ ÏџÆ ÌÀÏÎØÌÄÊÎÈÍ»ËÎÆÈÊ»ÒÇÌÀ¼ÍÄȽÓÈÇ•ÊÊËÇÒ¼ÀÒÄ ÀØÓ½ÓÎÍÓ½ÏÎļÍÀÈÓÎÊџÓÎÖ ÊÀÈÒØÍÄ×ÐÖÓÎÄËÄļ

šÄÏÎÈÎÇÔÈʽÃÈÊÀ¼ÕÌÀÇ•ÊÊËÇÒ¼ÀÏÎØÊË»ÔÇ ÊÄÒÄÊÀÈÑοÖÒÊËÀÁȟÖÍÀÃÈÀÅØ˟ÉÄÈÓÈÖÏÄÑÈÎØÒ¼ ÄÖÓÕÍ•ËË»ÍÕÍ ÓÈÖÔÄÕÑļÊÓ»ÌÀÓÇÖÊÀÈÏÀÑÈÒӟÍÄÈ

ÏÑÎÀÈÑļÒÓĨšºÒÀÔÀϺÒÄÓĸËÀÀØӟÔºËÎØÍ ÍÀÌÀÖÏļÒÎØͽÓÈÔÀ×ÀÔÎ¿Í ÀÍÅÎÑÎËÎÆÇÔοÍÌÄ ÓÎÄ˟×ÈÒÓÎÏÎØÏÑÎÁ˺ÏÄÈÎͽÌÎÖÓÎÍÎÏμÎÎØú

ÎÏÎÈÀûÏÎÓÄØÏÎÊÄÈÌÄÍÈʽÓÇÓÀÒÄÏÀѽÌÎÈÀÙÇ Ó»ÌÀÓÀļÍÀÈÄÊÓÎØÏÎÍÇÑο¶º×ÄÈÖºÍÀÒϼÓÈ ÃØÎ ÊÓ»ÌÀÓÀ ÓÑÄÈÖÀÆÄ˟ÃÄÖÊÀÈÄØÑÐÌÄÓÑÇӟ »ÃÄÍÓÀº×ÄÈÖ¥ÎØϽÏÓÐ×ÄØÒÇÄËËÇÍÈʽÊџÓÎÖ ÒÓÇÃÄÈͻԺÒÇÏÎØÁѼÒÊÄÓÀÈÅÎÑÎËÎÆļÓÎØÖϟ

¦ÃÕѼÙÎÍӟ֧ÓÎØϽÓÄÓÎÍ•ØÀÆÆÄËÈÒ̽ ÍÀÆÈÀÓÑÎ ÏÎÑÄ¿ÎÍÓÀÈÎÈÅÓÕ×μ×ÑÈÒÓÈÀÍμ ϽÓÄÓΚÄÓÒ½ÁÈÎ ÍÀÉÄÒÓÑÀÁÐÍÎÍÓÀÈÓÀÊÀÇ̺ÍÀÓÀÄËËÇͽÏÎØËÀ ÊÀÈ ϽÓÄÓΆÓÕ×ÎÊÎÌļÎÆÈÀÓÈÖŸÏÎÑÄÖÊÎÑÀÒ¼ÃÄÖ ‚¼×ÕÖÀÈÃÐ ÎÈÑÀÒÎŽÑÎÈÏÀÑÈÒӟÍÎØÍÌÄÓÇÍ

ÓÎÍšºÆÀ•ØÄÑƺÓÇ•ÍϟÒÇÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈ ÀÖÌÀÖÏÄÈ ʟÏÎÈÎÖÓÈÀÏÄËÄØÔºÑÕÒÀÍÎÈÏѽÆÎÍμÌÀÖÒÓÇÍ •ÏÀ͟ÒÓÀÒÇÓÎØ ÏÎÈÀÄßÅÇ ÏÎÈÀÏÀÓѼÃÀ ­ÍÀÖÀÒ¿ËËÇÏÓÎÖÀÑÈÔ̽ÖÏÎØ˺ÆÄÓÀȽÓÈÅӟ ÍÄÈÏÄѼÏÎØÒÓÈÖ ÎÌÈʟ†Ñ½ÒÕÏÀ‚ÇÌÎÒ¼ÎØ

ÏÎÓÄÎÈÄÊÊËÇÒÈÀÒÓÈÊμÏÀÓºÑÄÖÃÄÍÓ¼ÌÇÒÀÍÌÄÓÎÍ ÈÄѽÒÄÁÀÒ̽ÓÎØÖ ÀÒÇÌÄÈÐÒÎØÌÄÃĽÓÈÎÈÊÀӟÊÀÈÑοÖÅÎÑÎÀ ÏÀËËÀƺÖÏÎغ×ÎØÍÓ¿×ÄÈÉÄÏÄÑÍοÍÓÀ½ÑÈÀÓÎØ ÒÊÀÍßËÎØ

ÍÓÄÖ ÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍÎÏμÕÍÊÀÈÓÇÍ•ÊÊËÇÒ¼À¯ÊÀӟ ÓÇÍÓÀÏÄÈÍ»ÌÀÖÆÍÐÌÇÒÊÀÍÃÀËÕÃÐÖÄØÍÎÚʟ ¼ÅÍÇÖ ÕÒÓ½ÒÎ ÀϽÓÀÏÈÎÄϼÒÇÌÀ×ļËÇÓÇÖÄÊ

ÄÔÍÈÊ»ÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÓοÖÄØÄÑƺÓÄÖ ÓÀØÓ¼ÙÎÍÓÀÖÓÎÍ ÄËËÇÍÈÒ̽ÌÄÓÎџÒÎÏÎØÀÍÓÈÊÀÓºÒÓÇÒÄÀϽÀËÐ ÒÄÕÖ™ÕÍÒÓÀÍÓÈÍÎØϽËÄÕÖʟÔÄÊÎÒÌÈÊ»ÄÉÎØÒ¼À

‚ÈÊÀ¼ÎØÊÀË¿ÏÓÄÈ×ÀÎÓÈʟÓÇÍÄÊÊËÇÒÈÀÒÓÈÊ»ÏÄÑÈ ÎØÒ¼ÀšÇÓÑÎϽËÄÈÖ ÍÀμ ÌÎ꼅 ÏÑÎÒÊØÍ»ÌÀÓÀ ÈÃÑ¿ÌÀÓÀ ÊËÇÑÎÃÎÓ»ÌÀÓÀ ÊÀȺÍÀÒÕѽŸËËÀÔÄ

ÊËÇÒÈÀÒÓÈÊ»ÖÈÄÑÀÑ×¼ÀÖÌÀÔÀ¼ÍÎØÌĽÓÈļÍÀȨŸÍ ÔÑÀÊÄÖÎÔÇÒÀØѽÖ—À¼ÒÔÇÒÇÏÎØļ×ÄÒ¿ÌÏÀÖÎ

ÒÓÎÍØϽÃÎØËÎÄËËÇÍÈÒ̽ÌÄÓÈÖÄØËÎƼÄÖÓÎØÒÎØË ӟÍÎØ

ÚʻֺÌÏÍÄØÒÇÖÈÃÑ¿ÌÀÓÀÒØÆÊÑÎÓοÍÓÇÍÀÌ¿ ÔÇÓÇÄÊÊËÇÒÈÀÒÓÈÊ»ÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÏÎØÎÒÄÁÀÒÓ½Ö

ÄËËÇÍÈÒ̽ÖÆÈÀÓÇÍÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÓÇÖÀƼÀÖ•ÊÊËÇÒ¼ÀÖ¨ »ÓÀÍŸÍÔÑÀÊÄÖŠÓÇÒØÙ»ÓÇÒÇÏÎØÀÊÎËοÔÇÒÄ ÓÎ ÔºÌÀºÅØÆÄÀϽÓÇÍÎØÒ¼ÀÓÎØÊÀÈŸÑ×ÈÒÄÇÅÈËÎËÎ

•¼ÍÀÈÏÀÆÊμÍÕÖÆÍÕÒÓ½½ÓÈÇ•ÊÊËÇÒ¼ÀÀϺÊÓÇÒÄ ÓÎÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎ̺ÑÎÖÓÇÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÓÇÖÀϽÃÕÑÄ ºÖÏÎغÆÈÍÀÍÒÓÇÍÏÄѼÎÃÎÓÇÖÓÎØÑÊÎÊÑÀÓ¼ÀÖ ÆÈÀ

ÀÑ×ÈÄϼÒÊÎÏÎÖ×ÀÑÀÊÓ»ÑÈÒĦʟÑÁÎØÌΧ ÏÄÑÈÎѼ ÙÎÍӟÖÓÇÍ ÃÈÏËÕÌÀÓÈʟ ÒÄÀØÓ»ÍÓÇÖ˜ÄџÖŠØͽ ÃÎØÊÀȽ×ÈÒÓÎÒ¿ÍÎ˽ÓÇÖ

ƼÀÄÍÈʽÒØÌϺÑÀÒÌÀ̺ÒÀÀϽºÍÀÍÊØÊÄÐÍÀÒØË ËÎÆÈÒÌÐÍÊÀÈÃÈÀÓØÏÕ̺ÍÕÍÀϽÂÄÕÍÇ•ÊÊËÇÒ¼À

ÓÎÍÀÏËοÒÓÀÓÎ˽ÆνÓÈÄÊļÍÇÓÇÍÏÄѼÎÃÎÇÏÄÑÈ ÎØÒ¼ÀÓÕÍ•ËË»ÍÕÍÃÄÍļ×ÄÍÎÌÈÊ»ÈÒ׿ ÀÍÓ¼ÔÄÓÀÌÄ

ÈÀÓ¼ÏÎÈÎÖ­ËËÇÍÀÖÏÎ˼ÓÇÖÃÄÍÔÀÄÉÄÆÄÑÔļÀÍ ÒØÍÄÈÃÇÓÎÏÎÈ»ÒÄȽÓÈÓÎÍÄÔÍÈʽÓÎØÏËοÓÎÓÎÍÃÈ

ÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÀÏÎÓÈÌ»ÒÄÈÓÎÒ¿ÍÎËÎÓÇÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖ ÓÇÖ ŸÑÀÃÄͺ×ÄÈÏÄÑÈÎØÒ¼À ÊÈÀͺ×Äȯ˺Ìį ÀØÓ» ļÍÀÈÄ˟×ÈÒÓÇ ÊÈÀÍÅÎÑÎËÎÆÇÔļÔÀÀÏÎËØÔοͨ ×ÈËȟÃÄÖŸÍÔÑÕÏÎÈÏÎØÀÏÀÒ×ÎËļǨÅÓÕ×»ÊÀ

ÀØÓ»ÓÇÖ•ÊÊËÇÒ¼ÀÖ­ÓÒÈÎÈ­ËËÇÍÄÖÏÑÎÓÈÌοÒÀÍ ÍÀÏÀÑÀ×ÕÑ»ÒÎØÍÓÇÍÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÓÎØÖÒÓÇÍ•ÊÊËÇ

À×ÄÈѼÙÎÍÓÀÈÈÄÑÄ¼Ö ÌÎÍÀ×μÊÀÈŸÆÈÎÈÏÀÍÓ½ÖÊÀÈÑο ¯ÎÀÉÈÎËÎƽÓÀÓÎÖ•ÅÑÀ¼ÌÆÈÀÏÀџÃÄÈÆÌÀ ÀÒÊÄ ÅÓļÓĽÓÈÓÎØÏÎØÑÆļΕÔÍÈʻ֬ÌØÍÀÖÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÌÀÖÆÈÀÓÈÖÀ͟ÆÊÄÖÓÇÖ†ÎËÄÌÈʻ֏ÄÑÎÏÎѼÀÖÀƽ

ӟÓÀŸËËÀ•ÊÊËÇÒ¼À ÊÀÈÔÀÊÀÓÀϺÒÄÈÓÎÅÈËÀÍÔÑÕ ÏÈʽºÑÆÎÓÇ֏ÍÓÑÀÁ»ÉÄÈ˼ÆÎÀʽÌÀÇÊÎØÁºÍÓÀ ÎÈ ¦ÃÀÈ̽ÍÈÎȧÈÄÑļÖÔÀÁÆÎØÍÒÓÇÃÈÀÊÎͼÀÌÄüÒÊÎÊÀÈ ÔÀÌÀÖϟÑÎØÍÊÀÈÀØӟÏÎØÃÄͺ×ÎØÌÄ

Αν, τέλος πάντων, οι σεβάσμιοι ιεράρχες δεν μπορούν να εκτιμήσουν το μέγεθος και την έκταση της εκκλησιαστικής περιουσίας (μιας κι έχουν χάσει τον μπούσουλα), ας εκ - τιμήσουν, επιτέλους τον λαό και ας δεχτούν αυτό που τους είχε προτείνει ο αείμνηστος Τρίτσης: να συμμετέχουν δηλαδή οι πιστοί ως εκλεγμένα μέλη στα εκκλησιαστικά συμβούλια στη διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας.

—•ÊÊËÇÒ¼À ÕÒÓ½ÒÎ ÄÍÐÉÄ×͟ÄÏÈÌÄËÐÖÓÎ ̺ÆÄÔÎÖÓÇÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÏÎØÊÀÓº×ÄÈ ÔØ̟ÓÀÈÌÄ ÀÊѼÁÄÈÀÓÈÖ¨¦ÃÕÑĺ֧ÏÎغ×ÄÈʟÍÄȆÀÍÓοÒÓÎ ‚ÈÀüÊÓØÎÎÅÈ˺ÑÄØÍÎÖÀÍÀÆÍÐÒÓÇÖÔÀÀÍÀÊÀË¿

—ÏѽÓÀÒǥѼÓÒÇ

ÑÀÒÄÀϽÓÇÍ˜ÄџšÎÍ»šÄƼÒÓÇÖ„À¿ÑÀÖ ÒÓÎÍÇÒ¼ ÓÇÖŠÊ¿ÑÎØ ºÊÓÀÒÇÀÍÓ¼ÄÊÀÓÎÌÌØѼÕÍÄØÑÐ¥ÇÍ ºÊÓÀÒÇÀØÓ»ÓÇÍļ×ÄÇšÎÍ»ÀϽÊËÇÑÎýÓÇÌÀÓÎØ ÁØÙÀÍÓÈÍοÀØÓÎÊџÓÎÑÀ ÈÊÇŽÑÎØ›Õʟ ÏÎØ ºÌÄÈÍÄÒÓÎÍÔѽÍÎÀϽÓÎ̺×ÑÈÓÎÍԟÍÀÓ½ÓÎØ ÓέËÄÎÖ×ÑÈÒÓÈÀÍμ †Ñ½ÒÅÀÓÀ ÓÎÏÀÍÄËË»ÍÈÎÅѼÊÀÑÄÌÄÓÈÖÄÏÈý ÒÄÈÖÓÕͨÎÈÊÎÍÎÌÎ˽ÆÕÍÓÇÖšÎͻ֔ÀÓÎÏÄüÎØ 

•¼ÍÀÈÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÏÑÎÒÁËÇÓÈʽÖÎÈÒ×ØÑÈÒ̽Ö ÓÕÍÀÍÔÑÐÏÕÍÓÎ؃ÄοÏÑÎÖÓÎÍÄËËÇÍÈʽËÀ½½ÓÈ ÇÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÓÇÖ•ÊÊËÇÒ¼ÀÖÏÑκÑ×ÄÓÀÈÀϽ¨ÃÕÑÄ ºÖ†Ñ½ÊÄÈÓÀÈÆÈÀÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÏÎØÊÀÓÀÊÑÀÓοÍÀϽ ÓÎÍÄËËÇÍÈʽËÀ½ÊÀӟÏÀџÁÀÒÇʟÔĺÍÍÎÈÀÖÀÍ ÔÑÐÏÈÍÎØÊÀÈÔÄÚÊοÃÈÊÀ¼ÎØ—ÅÎÑÎ˽ÆÇÒ»ÓÎØÖ ļÍÀÈÇÄ˟×ÈÒÓÇØÏÎ×ѺÕÒÇÏÎغ×ÎØÍÀϺÍÀÍÓÈ ÒÓκÔÍÎ֏Ë˟ÀÍÊÀÈÇÏÎËÈÓļÀÌÄÓÇÒÇÌÄÑÈÍ» ÓÇÖÄÊÏÑÎÒÐÏÇÒÇÃÄÍÒÓÀÔļÒÓοÂÎÖÓÕÍÏÄÑÈ ÒӟÒÄÕÍ ÔÀļÍÀÈÊÀÈÀØÓ»ŸÉÈÀÓÇÖÌμÑÀÖÓÇÖ ÌÈÀÖ ÔËÈÁÄÑ»ÖÌμÑÀÖÊÎÓÙÀÌÏÀÒÈÒÌοÊÀÈÑÀÆȟÃÈÊÇÖ ÌÈÊÑÎÏÎËÈÓÈÊ»Ö ÍÄÅÀÑ̽ÒÎØÌÄÓÎϽÔÄͺÒ×ÄÖÒÓÇÍ•ÊÊËÇÒ¼À Ó½ÓÄÏџÆÌÀÓÈÓÇͺ×ÎØÌÄÁŸÂÄÈ ÌÈÀÖÊÀÈÇ•ÊÊËÇ Ò¼ÀÏÑÎÛÏ»Ñ×ÄÓÎØÊџÓÎØÖ ŸÑÀÓÎÊџÓÎÖÀÍ»ÊÄÈ ÒÓÇÍ•ÊÊËÇÒ¼ÀšÄÀØÓ»ÓÇËÎÆÈÊ» Ç•ÊÊËÇÒ¼Àº×ÄÈ ÏÑÎÒźÑÄÈÀϽÓÎÒÓÎÄËËÇÍÈʽÊџÓÎÖÓÎ ÓÇÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÓÎØžÒÓ½ÒÎ ½ÏÕÖļÏÄÊÀÈΙÀ ÏÎüÒÓÑÈÀÖ¦ÓÎÄËËÇÍÈʽÊџÓÎÖÃÇÌÈÎØÑÆ»ÔÇÊÄ ÄÏÀÍÀÒÓÀÓÈÊÐÖÊÀÈÃÇÌÄØÓÈÊÐÖ ÊÀÈÕÖÄÊÓοÓÎØ ÎËÀ½ÖÃÄÍ×ÑÕÒӟÓ¼ÏÎÓÀÒÄÊÎÓÙÀÌϟÒÇÃÄÖ ÏÀҟÃÄÖÊÀÈÒÄÁŸÒÌÈÎØÖÃÄÒÏÎӟÃÄÖ§


¥Î†¢ ¥˜™˜

◆◆◆ ƒºÌÀ

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

¸

ÏÕÖŸÍÎÈÉÄ ºÓÒȺÊËÄÈÒÄÓÎÔºÌÀ ÓÇÖÅÎÑÎ˽ÆÇÒÇÖÓÇÖÄÊÊËÇÒÈÀÒÓÈ Ê»ÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖ¥ÎØ˟×ÈÒÓÎͺÌÄÈÍÄ

ʟÓÈÊÀ˽ÀÏ´ÀØÓ»ÓÇÍÈÒÓÎѼÀ ¬ÍÎÈÉÄÄÏÈÓºËÎØÖ ÀÃÄËÅμ ÌÈÀÒØÙ»ÓÇÒÇÆÈÀÓÇ ÅÎÑÎ˽ÆÇÒÇÓÇÖ•ÊÊËÇÒ¼ÀÖ™ŸÓÈļÍÀÈÊÈÀØÓ½

ÍÓ–ÀÌϺËÇÖ ÎÊÀȦ†ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ ÓÇÖ•ÊÊËÇÒ¼ÀÖ§ÀÏÎÊÀËοÌÄÍÎÖ ļ×ÀÍÄÏÀ źÖÓ½ÒÎÌÄÊØÁÄÑÍÇÓÈÊοÖÏÀџÆÎÍÓÄÖ ÓÎ͆ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØÊÀÈÓÎÍÆÆÓÎØØÏ ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ‚ÇÌ»ÓÑǁÄÕÑÆÀʽÏÎØËÎ ½ÒÎ ÊÀÈÓÑÀÏÄÙÈÊÎ¿Ö ½ÏÕÖÎÈÊÄÅÀ˺ÖÓÇÖ•ÔÍÈÊ»Ö

¸ÒÎÈÏÈÒÓμ ÏÑÎÒºËÔÄÓÄ „ÀÚʟÎ̽ËÎÆÀÇ ÒØÍÄÈÒÅÎџÓÇÖ •ÊÊËÇÒ¼ÀÖÒÓÇ̟×Ç ÆÈÀÓÇÍÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇ ÓÇÖÊѼÒÇÖ

¥ÑŸÏÄÙÀÖ ÎÏѽÄÃÑÎÖ”ÀÒ¼ËÇÖ£ŸÏÀÍÎÖÊÀÈÎ ÃÈÄØÔ¿ÍÕÍÒ¿ÌÁÎØËÎ֏ϽÒÓÎËÎÖ¥ÀÌÁÀʟÊÇÖ ÏÎØÁÑ»ÊÀÍÄËÊØÒÓÈÊ»ÓÇÍÈúÀ —ÀϽÅÀÒÇÆÈÀÓÇͺÊÃÎÒÇÎÌÎ˽ÆÎØ»ÓÀÍÊÈ ºÍÀÈÒ×Øѽ×ÀÑÓ¼ ÀË˟ÊÀÈÀÍӟËËÀÆÌÀÆÈÀÍÀ ʟÍÄÈϼÒÕÇÊØÁºÑÍÇÒÇÒÓÎÙ»ÓÇÌÀÓÇÖÅÎÑÎ ˽ÆÇÒÇÖ

šÀÜÎØ ÄÍÐÔÀØϟÑ×ÄÈÊÀÈÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀ ÏÀџÓÀÒÇÖúÊÀÄÓÐ́ÈÀÓÎÎ̽ËÎÆÎÀØÓ½º×ÄÈ ÄÉÀÒÅÀËÈÒÔļÏÈÒÓÎËÇÏÓÈÊ»ÀÉÈÎ˽ÆÇÒǏÀϽ ÓÎÍÃÈÄÔÍ»μÊÎ.PPEZ´TÊÀÈÒ¿ÌÁÎØËÎȺÊÃÎÒÇÖ ļÍÀÈÁÀÑÁŸÓÀÎͽÌÀÓÀ ½ÏÕÖÇ%FVUTDIF#BOL ÊÀÈÇ)4#$

†ÑÎÛÏÎÔºÒÄÈÖ šÈ˟ÌÄÆÈÀºÍÀ¦ËÀÚʽÎ̽ËÎÆΧ ÓÎÎÏμÎÎÈ ÀÏÎÓÀÌÈÄØÓºÖÔÀÌÏÎÑοÍÍÀÏÑÎÌÇÔÄØÓοÍÌÄ ÿÎÏÑÎÛÏÎÔºÒÄÈÖ ½ÏÕÖÒÇÌÄÈÐÍÎØÍÒÓÄ˺×Ç ÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ ◆ ÏÀÑÀ¼ÓÇÓÇÏÑÎÛϽÔÄÒÇÆÈÀÓÇÍÀÆÎџÓÕÍ Ó¼ÓËÕÍÔÀļÍÀÈÇÊÀÓÀ×ÐÑÇÒ»ÓÎØÖÒÄÌÄѼÃÀÓÎØ ™ÄÍÓÑÈÊοÏÎÔÄÓÇѼÎ؏ÉÈÐÍ ◆ ‚Ä¿ÓÄÑÎÍ ÎÈÓ¼ÓËÎÈÔÀÏÀÑÀÊÑÀÓÇÔοͺÕÖ ÓÇË»ÉÇÓÎØÖÄÏÄÈûÇÃÈÀÊџÓÇÒ»ÓÎØÖÔÀÏÀÑÀ ÊÎËÎØÔļÓÀÈÒÓÄ͟ÀϽÓΊ¿ÒÓÇÌÀÏÎÔÄÓÇѼÎØ ÉÈÐÍ Š¥ ÓÎØ™ÄÍÓÑÈÊοÏÎÔÄÓÇѼÎ؏ÉÈÐÍ ¢ÈÓ¼ÓËÎÈÔÀÌÏÎÑοÍÍÀÀÏÎÊÓÇÔοͺÕÖÊÀÈ ÃÄÊÀϺÍÓÄÄÑƟÒÈÌÄÖÇ̺ÑÄÖÌÄӟÓÇÍÇÌÄÑÎÌÇ

ͼÀºÊÃÎÒÇÖ ÒØÌÏÄÑÈËÀÌÁÀÍÎ̺ÍÇÖ ÊÀÈÀÏÀ ÑÀ¼ÓÇÓÀÃÈÊÀÈÎËÎÆÇÓÈʟÔÀļÍÀÈÇÀÒÓØÍÎÌÈÊ» ÓÀØÓ½ÓÇÓÀÊÀÈΏ›š¥¼ÓËÎØÖÌÏÎÑοÍÍÀÀÆÎ џÒÎØÍÌÄÌÎÍÕ̺ÍÎÈÏÈÒÓμÊÀÈÊËÇÑÈÊμ ÀË˟ ÊÀÈÓÀÃȟÅÎÑÀÍÎÌÈʟÏѽÒÕÏÀÓÇÖ•ÊÊËÇÒ¼ÀÖ ÌÇÓÑÎϽËÄÈÖ ÍÀμ ÌÎÍÀÒÓ»ÑÈÀÊËÏ —ÀÆÎџÔÀÌÏÎÑļÍÀƼÍÄÓÀȽ×È̽ÍÎÌÄ×Ñ» ÌÀÓÀ ÀË˟ÊÀÈÒÄļÃÎÖ Ï××ÑØҟÊÀÈÀÑÆØџ ÈÄџÒÊÄ¿Ç ŠÓÇÃÄ¿ÓÄÑÇÏÄѼÏÓÕÒÇÔÀØϟÑ×ÄÈ ÒÄʟÔÄÏÑÕÓÄ¿ÎØÒÀÍÎÌοÄÈÃÈÊ»ÄÏÈÓÑÎÏ»ÏÎØ ÔÀÓÀÄÊÓÈ̟Š´ÀØÓ»ÍÔÀÒØÌÌÄÓº×ÎØÍÄÊÏѽ ÒÕÏÎÈÓÕÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍØÏÇÑÄÒÈÐÍÓÎØÍÎÌο ÄÈÃÈÊμÏÈÒÓÎÏÎÈÇ̺ÍÎÈÄÊÓÈÌÇÓºÖÊÀÈÄÊÏѽÒÕÏÎÈ ÓÇÖÓÎÏÈʻ֕ÊÊËÇÒ¼ÀÖ¥ÀÏÑÎÒÅÄѽÌÄÍÀÒÊÄ¿Ç ÔÀÅØËÀ×ÓοÍÒÄÄÈÃÈʺÖÔØѼÃÄÖÓÇÖ•ÔÍÈÊ»Ö ¥ÑŸÏÄÙÀÖ ŠÄ½ÒÎØÖÀÆÎџÒÎØͦÎ̽ËÎÆÀÀËËÇËÄÆÆ¿ÇÖ§ ÔÀüÍÄÓÀÈÌÄÄØÔ¿ÍÇÓÎØÄÏÈ×ÐÑÈÎØÌÇÓÑÎÏÎ˼ÓÇ ÄÈÃÈÊ»ÁÄÁÀ¼ÕÒÇÒØÌÌÄÓÎ×»ÖÒÓÇÍÏÑÎÒϟÔÄÈÀ ÓÇÖ•ÊÊËÇÒ¼ÀÖÆÈÀÓÇÒÕÓÇѼÀÓÇÖ×ÐÑÀÖ ¢ÈÄÍÃÈÀÅÄѽÌÄÍÎÈÆÈÀÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÄÖÏËÇ ÑÎÅÎѼÄÖÔÀÌÏÎÑοÍÍÀÄÏÈÊÎÈÍÕÍοÍÌÄÓÇÍ •ÊÊËÇÒÈÀÒÓÈÊ»™ÄÍÓÑÈÊ»ªÏÇÑÄÒ¼À¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ ¢Ã½Ö˜ÀÒ¼ÎØ Ô»ÍÀ ÓÇ˺ÅÕÍÎ  FNBJMIUUQXXXFLZPHS 

«ÑÄÎÊÎϼÀ ŠÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÕÍÒØÙÇÓ»ÒÄÕÍÎÈÄÊÏѽÒÕÏÎÈ ÓÇÖ•ÊÊËÇÒ¼ÀÖļÏÀÍÏÕÖÊÈÍ»ÔÇÊÀÍÌÄÁŸÒÇÓÇÍ

¸ÌÕÖÀØӟļÍÀÈÏ˺ÎÍÆÍÕÒӟÏџÌÀÓÀ —ÌÄƟËÇļÃÇÒÇļÍÀÈŸËËÇ—•ÊÊËÇÒ¼ÀÓÇÖ

ÄÌÏÄÈѼÀÓÎ؏ÏÑÈ˼ÎØÓÎØ™ÀÈÓ½ÓÄÇ×ÐÑÀ ÁÑÈÒʽÓÀÍÒÄÃÄÈÍ»ÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÊÀӟÒÓÀÒÇ ÒÓÀ

•Ë˟ÃÎÖÀÏÎşÒÈÒÄÍÀÒØÍÄÈÒźÑÄÈÒÓÇÌÄƟËÇ ÏÑÎÒϟÔÄÈÀÓÇÖ×ÐÑÀÖÌÄÓÇͺÊÃÎÒÇÄͽÖÎÌÎ

ÏѽÔØÑÀ×ÑÄÎÊÎϼÀÖ¢Ó½ÓÄÀÑ×ÈÄϼ ÒÊÎÏÎÖ«ÑØÒ½ÒÓÎÌÎÖ†ÀÏÀýÏÎØËÎÖ

˽ÆÎإΦÎ̽ËÎÆÎÓÇÖÀËËÇËÄÆÆ¿ÇÖ§ ½ÏÕÖ ÔÀÎÍÎ̟ÙÄÓÀÈ ļÍÀÈÌÈÀÈúÀÓÎØÌÇÓÑÎÏÎ˼ÓÇ

ÒØÌÅÐÍÇÒÄÌÄÓÎ́ÄÐÑÆÈΚÀÑ» ØÏÎØÑƽ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ÓÎØ•ËÄØÔÄѼÎØ”ÄÍÈÙºËÎØ ÍÀÀÏÄØ

˜ÕÀÍͼÍÕ̓ĽÊËÇÓÎØ ÏÎغ×ÄÈÀϽÓÇÌÄÑȟ ÓÇÖ˜ÄџÖŠØͽÃÎØÓÇÍÄØÔ¿ÍÇÓÕÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ ÓÇÖ•ÊÊËÇÒ¼ÀÖ

ÌÄӟ ØËÎÏÎÈļÓÀȯÌÄÌÈÀŸËËÇÁÄÁÀ¼ÕÖÌÎÑÅ» ¥Î¦Î̽ËÎÆÎÓÇÖÀËËÇËÄÆÆ¿ÇÖ§ÔÀļÍÀÈÃÄÊÀ ÄÓºÖ ÀÅÎÑÎ˽ÆÇÓÇÖÀϽÃÎÒÇÖ ÊÀÈÔÀÄÊÃÎÔļ ÒÓÈÖšÀÜÎØÌÄÇÌÄÑÎÌÇͼÀË»ÉÇÖÓÇÍÇ—ÏÑÐÓÇÒÄ˼ÃÀÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖ¦šÀÊÄÃÎͼÀ§ÓÇֻ֏ÏÑÈ˼ÎØÌÄÊÄÍÓÑÈʽÓ¼ÓËÎ ¦ÄÍÈÊÄ¿ÄÓÀÈÇʼÍÇÒÈÖÏÑÎÖÒÕÓÇѼÀÍÓÇÖÃÑÀ×Ì»ÖÌÀÖ¯†ÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈļÓÀÈÇÈúÀÏÄÑÈÒØËËÎÆ»Ö ÓÕÍ×ÑØÒÀÅÈÊÐͯ¢ÀÑ×ÈÄϼÒÊÎÏÎ֏ÔÇÍÐÍÔÀÒØÍÀÍÓÇÔ»ÌÄÓÎÍ”ÄÍÈÙºËÎÍÃȟÍÀÓÄÔ»ÄÈÖÄÅÀÑ ÌÎÆ»ÍÓÎÒÕÓ»ÑÈÎÍÓοÓÎ̺ÓÑÎͯ—ÄÏÈÓØ×¼ÀÔÀË¿ÒÇÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽÍÏѽÁËÇÌÀÓÇÖ×ÐÑÀÖ§

Ô¿ÍÄÈÇ•ÊÊËÇÒ¼ÀºÊÊËÇÒÇÒÓÎÍËÀ½ÍÀ ÏÑÎÒźÑÄÈ×ÑØÒÀÅÈʟÆÈÀÓÇÒÕÓÇѼÀ

¢ƒÄ½ÊËÇÓÎÖÒØÙ»ÓÇÒÄÓÎÔºÌÀÌÄÓÎÍÀÑ×È ÄϼÒÊÎÏÎ ÎÎÏμÎÖÒØÌÅÐÍÇÒÄÌÄÓÇÍÈúÀ ÊÀÈ̟ËÈÒÓÀºÊÀÍÄÌÈÀÏÑÐÓÇÊÎØÁºÍÓÀÌÄÓÎÍ

ÓÇÖÏÀÓѼÃÀÖ—ÏÑÎÒÅÎџÃÄÍÔÀ»ÓÀÍ ØÏÎ×ÑÄÕÓÈÊ» ÌÄÄÉÀ¼ÑÄÒÇÓÈÖ×ÑØÒºÖ ÁºÑÄÖ

ÏÑÕÔØÏÎØÑƽ½ÓÀÍÁѺÔÇÊÀÍÎÈÃØÎÓÎØÖ̺ÒÀ ÒÓÎØÁÑÈÃÈʽ5PZPUBÓÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎØ ÌÀÙ¼ÊÀÈ ÌÄÓÎÍ£ÀÆÊοÒÇ ÏÎØÊÀÔ½ÓÀÍÒÓÎÌÏÑÎÒÓÈ ͽʟÔÈÒÌÀ ÏÇÆÀ¼ÍÎÍÓÀÖÀϽÓÀÒØÒÒ¼ÓÈÀÓÇÖ Ñ×ÈÄÏÈÒÊÎÏ»ÖÒÓÇÍÏËÀÓļÀ™ÎØÌÎØÍÃοÑÎØ

¢ÈÏÎ˼ÓÄÖÔÀÄÈÒºÏÑÀÓÓÀÍÓÇÍÀɼÀ ÓÕÍ×ÑØÒÐÍÄÈÃÐÍÒÄÃÑÀ×̺ÖÊÀȽÒÎÈ ÔÀºÃÈÍÀÍÁºÑÄÖÔÀºÏÀÈÑÍÀÍŸËËÄÖ ÀϽÄØÓÄ˺ÒÓÄÑÎ̺ÓÀËËÎ¥ÀÎͽÌÀÓÀ ½ÒÕÍÔÀÏÑÎÒºÅÄÑÀÍÆÈÀÓÇÍÄͼÒ×ØÒÇ

ÒÓΪÏÎØÑÆÈʽŠØÌÁοËÈÎ ½ÏÎØ̼ËÇÒÄÎÀÑ×ÈÄ ϼÒÊÎÏÎÖ ŠÓÇÒØͺ×ÄÈÀÓÀÏџÌÀÓÀÏÑÎ×ÐÑÇÒÀ͏Ͻ ÓÇÍÏËÄØџÓÇÖ•ÊÊËÇÒ¼ÀÖ΃ĽÊËÇÓÎÖ ÎÌÇÓÑÎ ÏÎ˼ÓÇÖ•ËÀÒÒÐÍÎÖ”ÀÒ¼ËÄÈÎÖÊÀÈÎÃÈÄØÔØÍÓ»Ö

ÓÎØÄÈÖ×ÑØÒ½ÍÀÏÎÔºÌÀÓÎÖÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÔÀÄÆÆџÅÎÍÓÀÍÒÄÌÈÀÄÈÃÈÊ»¦«ÑØÒ» ”¼ÁËΧ¥½ÓÄÇÈÒÓÎѼÀÀØÓ»ÃÄÍÏÑÎ ×ÐÑÇÒÄÃȽÓÈÇ×ÐÑÀÄÆÊÀÓºËÄÈÂÄ ¿ÒÓÄÑÀÀϽ˼ÆÎÓÎͦÊÀͽÍÀÓÎØ×ÑØ

ÓÇÖ•ÊÊËÇÒÈÀÒÓÈʻ֪ÏÇÑÄÒ¼ÀÖ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ

Ò痢ÐÑÀ ÄÁÃÎÌ»ÍÓÀÎ×ÓÐ×ѽÍÈÀ

™ÈÍÇÓÎÏμÇÒÇÊÀÈÒÄ—†ÄÑÌÀͼÀ

—

ÏÑÕÓÎÁÎØ˼ÀÓÇÖ•ËËÀÃÈʻ֕ÊÊËÇÒ¼ÀÖ ÄÊÃÇËÐÍÄÓÀÈÒÄÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÊÀÈÌÄÓÇÍ ¢ÑÔ½ÃÎÉÇ•ÊÊËÇÒ¼ÀÓÇ֏ÌÄÑÈÊ»Ö ÇÎÏμÀ

ÌÄÃÈÀÒØÍúÒÄÈÖÏÎØÅӟÍÎØÍÊÀÈÒÓÎÍ „ÄØʽ¢¼Ê΢ÈÒØÙÇÓ»ÒÄÈÖÌÄÓÇÍÄËËÇÍÈÊ» ÊØÁºÑÍÇÒÇÊÀÈÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀÓÇÍØÏÎØÑƽ

ÄÏÈÓ½ÊÈÎÀÑÊÄӟÌÈÊѽÓÄÑÎÀϽÀØÓ½ÌÄÓÎ ÎÏμÎÃÀÍļÙÎØÍÓÇÍ•Ë˟ÃÀÓÀÆÍÕÒӟÀÑÏÀÊÓÈ ʟ¥ÇͼÃÈÀÒÓÈÆÌ»ÔÀļÍÀÈÀÑÊÄӟØÂÇ˽ÓÄÑÎ

ÎÏμÎÖÓØÆןÍÄÈÊÀÈÒÓºËÄ×ÎÖÓÎØÓÄ×ÍÈÊο ÓÌ»ÌÀÓÎÖÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖ¦'SBOLGVSUFS "MMHFNFJOF;FJUVOH§ ÊÀÈÓÀ̺ËÇÓÎØÏÑÎÄ

½ÏÕÖļÍÀÈÆÍÕÒÓ½ØϟÆÄÓÀÈÒÓ΢ÈÊÎØÌÄÍÈʽ †ÀÓÑÈÀÑ×ļΊÓÈÖ—†ËÎÈϽÍÏÑÎÕÔļÓÀÈÇ ºÊÃÎÒÇÎÌÎËÎÆÈÀÊοÃÀÍļÎØÀϽÓÎÍÒØÍÓÎ ÍÈÒÓ»ÓÎØŠØÌÁÎØ˼Î؏ϽÃÇÌÎØ•ËËÇÍÈÒÌο ÓÎØÆÍÕÒÓοŠ• ÒÓÈÖ—ÍÕ̺ÍÄÖ†ÎËÈÓļÄÖ

¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖ„οÊÀ™ÀÓÒºËÇÊÀÈÓÎÍØÅØÏÎØÑƽ •ÉÕÓÄÑÈÊÐÍŠÏ¿ÑΙÎØÁºËǺ×ÎØÍ»ÃÇÏÑÎ×Õ Ñ»ÒÄÈ ¢ÈÎÌÎÆÄÍļÖÄÍÇ̺ÑÕÒÀÍÆÈÀÓÇÍÏÑÕÓÎ ÁÎØ˼ÀÓÎØÖÊÀÈÓÎ́ÈÐÑÆΆÀÏÀÍÃѺÎØÒÓÇÍ

ÀϽÄÊļÍÀÏÎØüÍÎØÍÎÈÓџÏÄÙÄÖÒÓÎØÖÎÌÎ ÆÄÍļÖÆÈÀÓÈÖÊÀÓÀÔºÒÄÈÖÓÎØÖÒÓÈÖ×ÐÑÄÖ½ÏÎØ ÙÎØÍ ÍŸËÎÆÇÒØÙ»ÓÇÒÇƼÍÄÓÀÈ ϟÍÓÀÌÄÓÇÍ ÄÍԟÑÑØÍÒÇÓÎØ¢ÈÊÎØÌÄÍÈÊο†ÀÓÑÈÀÑ×ļÎØ 

ÃÑļÎØÓÎ؁ÄÑÌÀÍÎÄËËÇÍÈÊο•ÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈÊο ŠØÍúÒÌÎØ %)8 ÏÎØÊÀË¿ÏÓÄÈÄÏÈ×ÄÈ ÑÇÌÀÓ¼ÄÖÄËËÇÍÈÊ»ÖÊÀÓÀÆÕÆ»Ö ¢ÈÄÏÀźÖÓÕÍÎÌÎÆÄÍÐÍÒÓǁÄÑÌÀͼÀƼÍÎ ÍÓÀÈÌÄÒÓÄ˺×ÇÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ

ƒÄ½ÃÕÑΊÏØѽÏÎØËÎÊÀÈÓÎÍÀÑ×ÈÄϼÒÊÎÏÎ ‚ÇÌ»ÓÑÈÎ —ÈúÀÀÍ»ÊÄÈÒÓÎÍÆÍÕÒÓ½şÃÄѬËÄÉ ™ÀÑËοÓÒÎ ÈÒ×ØѽÏѽÒÕÏÎÓÇÖ¢ÌÎƺÍÄÈÀÖ

ÏѽÒÅÀÓÇÄϼÒÊÄ»ÓÎØÒÓÇ͢؟ÒÈÆÊÓÎÍÊÀÈ Ï»ÑÀÍÓÎÏÑÕÔØÏÎØÑÆÈʽ¦ÏџÒÈÍÎÅÕÖ§ ¸ÏÕÖ˺ÍÄÒÓÄ˺×ÇÓÇÖÎÌÎƺÍÄÈÀÖÊÀÈÓÇÖ ÀÑ×ÈÄÏÈÒÊÎϻ֏ÌÄÑÈÊ»Ö ÓÎÎ̽ËÎÆÎÔÀº×ÄÈ

ÊÀÈÒÓǁÄÑÌÀͼÀ ʟÓÕÀϽÓÇÌ¿ÓÇÓÇÖ ×ÎÍÓÑΚºÑÊÄË•ÊļÓÎÍÊ¿ÑÈÎ˽Æκ×ÎØÍÎ ÌÇÓÑÎÏÎ˼ÓÇ֏ØÆÎØÒÓ¼ÍÎÖ ÎÒØÍÓÎÍÈÒÓ»Ö •ØÑÐÏÇÖÓÎØŠ•ÈÐÑÆÎ֏ÌÀÑÀÍÓ¼ÃÇÖ Î

ÀË˟ÊÀÈÌÄÓÎÍÏѽÄÃÑÎÓÇÖ”ÎØ˻֛¼ËÈÏÏÎ †ÄÓҟËÍÈÊΊÓÈÖÄÏÀźÖÁÎÇԟÄÈÊÀȺÍÀÖ ŸËËÎÖÆÍÕÒÓ½ÖÀϽÓÎϟËÀÈÏÎÓº†™ÓÇÖ ÄÑÌÀͼÀÖ Î¬ÊÇÖ¥ÒÎ×ÀÓÙ½ÏÎØËÎÖ

◆ ◆
ƒºÌÀ

◆◆◆

¥Î†¢ ¥˜™˜

¥ÎØ‚ÇÌ»ÓÑÇ™ÀٟÊÇ

¢ÈÊÎÍÎÌÎ˽ÆÎØÀÍÀËØÓ»

.†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ

—ÄËÄÆ×½ÌÄÍÇÏÓÐ×ÄØÒÇÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÃÄÍļÍÀÈÌÎͽÃÑÎÌÎÖ

Š¿ÍÎÃÎÖ™ÎÑØÅ»ÖÓÇÖÇÖšÀÑÓ¼ÎØÀÏÎÓÄËļ ÏџÆÌÀÓÈÎѽÒÇÌΚ´ÀØÓ»ÍÎÈÇƺÓÄÖÓÇÖ ÄØÑÕÙÐÍÇÖÒ¿ÒÓÇÒÀÍÄϼÒÇÌÀÓÇÍ•Ë˟ÃÀ

—

ÓÈÖÄÏÈÒşËÄÈÄÖÓÕÍÄËËÇÍÈÊÐÍÎÌÎ˽ÆÕÍ ÀϽÓÀʟÔÄļÃÎØÖ ÏÀџÆÕÆÀ×ѺÎØÖ ÀϽÓÀÏÈÔÀ͟TXBQTÊÀÈÓÈÖÒØÌÅÕͼÄÖϟÍÕ ÊÀÈʟÓÕÀϽÓÎÓÑÀϺÙÈÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÇ×ÐÑÀÍÀÒØÍÄ×¼ÒÄÈÍÀ

ÒÓ΂ ¥¥ÎÄØÑÐ üÏËÀÒÓÈÖÓ½ÒÄÖÊÀÈÓ½ÒÄÖ ÄØÄÑÆÄÒ¼ÄÖÏÎغ×ÄÈÏÑÎÒźÑÄÈÒ´ÀØÓ»ÓÇ×Ð ÑÀÊÀÈÈüÕÖÒÓÎÍÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎËÀ½ÓÇÖ ºÑ×ÄÓÀÈÓÐÑÀÍÀÓÎØ ÏÑÎÒźÑÄÈÄϼÒÇÖÌÈÀÀʽÌÇÌÎÍÀÃÈÊ»ÄØÊÀÈѼÀ ÍÀÃÎÊÈ̟ÒÄÈ

ÃÀÍļÙÄÓÀÈÆÈÀÍÀÒØÍÄ×¼ÒÄÈÀÏѽÒÊÎÏÓÀÓÇÍÄÉØÏÇѺÓÇÒÇÓÕÍ ×ÑÄÐÍÓÇÖ ¥ÎÈÃÄÐÃÄÖÆÈÀÓÈÖÀÆÎѺÖÔÀ»ÓÀÍÍÀÒØÍÄ×ÈÒÓļÄÈÖÓÎÃÈÇ ÍÄʺÖÀØÓ»ÇÊÀӟÒÓÀÒǏØÓ½ÔºËÎØÍÇ••ÊÀÈÓ΂ ¥ÍÀ

ÒÓÎÏÄÓÒ¼ÓÎØÊÀÈÓÈÖ¦ÔÄÑÀÏļÄÖÒÎʧÓÎØ‚ ¥¦•ËϼÙÎØÌÄ ½ÓÈÀØÓ½ÔÀÊÀÔÇÒØןÒÄȽËÎØÖÓÎØÖÊÀÓ½×ÎØÖÓÕÍÄËËÇÍÈÊÐÍ ÎÌÎ˽ÆÕͽÓÈÇÄØÑÕÙÐÍÇÃÄÍÔÀÀÅ»ÒÄÈÓÇÍ•Ë˟ÃÀÍÀÀÏÎÓ¿ ×Äȧ ½ÏÕÖļÏÄΫºÑÌÀÍ”ÀÍ£ÎÌϽÈÀ̺ÒÕÖÌÄӟÓÇŠ¿ÍÎÃÎ ¬ËËÕÒÓÄÆÈ´ÀØÓοÖÃÎØËÄ¿ÎØͽËÎÈ

ÄÆÆØÇÔοÍÓÇÍÊÇÃÄÌÎͼÀÓÇÖ×ÐÑÀÖ•ÏÈÙÇÓοÍÃÇËÀûÌÈÀ ÄËÄÆ×½ÌÄÍÇÏÓÐ×ÄØÒÇÒÀÍÀØÓ»ÏÎØÄϺÁÀËÄÓ΂ ¥ÒÓÇÍ ¢ØÑÀÆÎ؟ÇÓÎ ÇÎÏμÀÓÇÌÄÓºÓÑÄÂÄÒÄÌÈÀÀϽÓÈÖÅÓÕ ×½ÓÄÑÄÖ×ÐÑÄÖÓÇÖ„ÀÓÈÍÈʻ֏ÌÄÑÈÊ»Ö ×ÕѼÖÍÀÓÇÆËÈÓÐÒÄÈ ÀϽÓÎ×ѺÎÖÓÇÖ

—×ÐÑÀÁÀüÙÄȽÏÕÖº×ÄÈÏÑÎÊÀÔÎÑÈÒÓļÀϽÓÈÖÀÆÎѺÖÊÀÈ ÓÎØÖÊÄÑÃÎÒʽÏÎØÖÀϽÓÎÊÀʽÒÓÎ×ÄÈѽÓÄÑΙŸÔÄÄÏÈÃļ ÍÕÒÇÓÇÖÊÀӟÒÓÀÒÇÖÀÏÎźÑÄÈʺÑÃÇÃÈÒÄØÑÐÒÄÃÈÄÔÍļÖ ÔÄÒÌÈÊοÖÊÀÈÌÇÄÏÄÍÃØÓºÖ™ÈÀØÓ½ÃȽÓÈÃÄͺ×ÎØÍÄÏÄÍÿÒÄÈ

ØÓ½ÖļÍÀÈÎÌÎͽÃÑÎÌÎÖÏÎØØÏÇÑÄÓļÇÊØÁºÑÍÇÒÇ•¼ÍÀÈ Ç×ÐÑÀØÏÎ×ÑÄÕ̺ÍÇÍÀÓÎÍÀÊÎËÎØÔ»ÒÄȦ—ÏÑÐÓÇÃÈÀÓÀÆ» ÓÕÍͽÌÕÍÓÕÍļÍÀÈÍÀÍÎ̼ÙÎØÍÓÎØÖ˽ÆÎØÖÓÎØÓØџÍÍÎØÕÖ ͽÌÎØÖÀÏÀÑÀÁŸÓÎØÖ§ºÆÑÀÅÄÆÈÀÓÀÊÀÔÄÒÓÐÓÀÓÇÖÓØÑÀÍͼÀÖ

ÒÓÇÌÈÀÊȺÉÕ×ÑÄÕÊÎϼÀÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÀË˟ÒÓÎÍÀÑƽԟÍÀÓ½

ΏÍÐÍØÌÎÖ­ËËÇÍÀÖÒÓÇͦ•ËËÇÍÈÊ» ÎÌÀÑ×¼À§žÒÓ½ÒÎ ÌÎ

ÓÇÖ ¸ÒÎÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÊÑÀÓ»ÒÄÈÇÄÏÈÔÀ͟ÓÈÀÀÆÕͼÀ Ó½ÒÎÏÄ ÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÊÄÑüÙÎØÍÀϽÓÀÀØÉÇ̺ÍÀTQSFBETÄÏÈÓ½ÊÈÀ ÀϽ

ͽÃÑÎÌÎÈÃÄÍØϟÑ×ÎØÍ ½ÏÕÖÃÄÍØϟÑ×ÎØÍÊÀȦͽÌÎÈÀÏÀџ ÁÀÓÎȧ˜Ã¼ÕÖ½ÓÀÍÇÀÍÀÙ»ÓÇÒÇÌÈÀÖÄÍÀËËÀÊÓÈÊ»ÖÏÑÎÎÏÓÈÊ»Ö ÀÏÎÓÄËļÙ»ÓÇÌÀÙÕ»Ö»ÔÀ͟ÓÎØÆÈÀÓÇ×ÐÑÀÊÀÈÓÎÍËÀ½ÓÇÖ

ÍÀÒÓÀÔοÍÇ×ÐÑÀÊÀÈÎËÀ½ÖÓÇÖÒÓÀϽÃÈÀÓÎØÖ ×ÕѼÖÓÎÍ ŽÑÎÀ¼ÌÀÓÎÖÒÓÎØÖÃÀÍÄÈÒÓºÖ

ÍÀÓÑÎÏ»ÓÇÖÊÇÃÄÌÎͼÀÖ ¥ÎÏÑÐÓÎÁ»ÌÀÌÈÀÖÃÈÀÅÎÑÄÓÈÊ»ÖÏÎËÈÓÈÊ»ÖÔÀ»ÓÀÍÍÀ ÀÍÀÓÑÀÏļÓÎÊÀÔÄÒÓÐÖÊÇÃÄÌÎͼÀÖÀϽÓÇÍ••ÊÀÈÓ΂ ¥ 

ÏÀ¿ÒÇÏËÇÑÕÌÐÍ ÀË˟Ç×ÐÑÀÃÄÍÆ˼ÓÕÒÄοÓÄÀϽÓÀ×ѺÇ ÓÇÖοÓÄÀϽÓÎØÖÃÀÍÄÈÒÓºÖÓÇ֏ʽÌÇÊÀÈÒ»ÌÄÑÀÒØÍÄ×¼ÙÄÈ ÓÎÄËËÇÍÈʽÊџÓÎÖÍÀÏËÇÑÐÍÄÈÓÎÃÈÀÊØÁÄÑÍÇÓÈʽßÍÄÈÎÌÄ

ÏÎغ×ÄÈÁÀÒÈʽÒÓ½×ÎÓÇÃÈÀÈÐÍÈÒÇÓÇÖØÏÄÑ×ѺÕÒÇÖÏÑÎÖ ½ÅÄËÎÖÓÕÍÃÈÄÔÍÐÍÊÄÑÃÎÒʽÏÕÍÊÀÈÃÀÍÄÈÒÓÐÍ‚ÄÍØϟÑ×ÄÈ

ÓÈÖ—†ÏÎØÒØ͟ÅÔÇÊÄÓΙÈÀÖº×ÄÈÌÄÒÎËÀÁ»ÒÄÈÄϼÒÇ ÌÎ×ÑÄÎÒӟÒÈÎÓÇÖ×ÐÑÀÖ

οÓĺÍÀÏÀџÃÄÈÆÌÀ×ÐÑÀÖÏÎØÍÀØÏÎÁË»ÔÇÊÄÒÄÊÀÔÄÒÓÐÖ ÊÇÃÄÌÎͼÀÖÆÈÀÓÀ×ѺÇÓÇÖÊÀÈÍÀÁÆ»ÊÄÀËÐÁÇÓÇ»ÊÀÈÀʺ

—ÏÄѼÏÓÕÒÇÓÎØ•ÊÎØÀýÑ

)ÀÍÀÙ»ÓÇÒÇÌÈÀÖÄÍÀËËÀÊÓÈÊ»Ö ÏÑÎÎÏÓÈÊ»ÖÀÏÎÓÄËļÙ»ÓÇÌÀ ÙÕ»ÖÊÀÈÔÀ͟ÓÎØÆÈÀÓÇ×ÐÑÀ ÊÀÈÓÎÍËÀ½ÓÇÖ

ÑÀÈÀ¸ÏÎÈÎÖÄÍÃÈÀźÑÄÓÀÈÀÖÃÄÈÓÇÍÈÒÓÎѼÀÓÕÍ×ÕÑÐÍÓÇÖ

„ÀÓÈÍÈʻ֏ÌÄÑÈÊ»ÖÊÀÈÓÇ֏ÅÑÈÊ»Ö ÈüÕÖÓÇÖØÏÎÒÀןÑÈÀÖ ½ÏÎغÃÑÀÒÄÆÈÀÃÄÊÀÄÓ¼ÄÖÓ΂ ¥¸ÏÎØÄÏÈÁË»ÔÇÊÄÊÀÔÄ ÒÓÐÖÊÇÃÄÌÎͼÀÖŸÅÇÒÄϼÒÕÓÎØÄÑļÏÈÀ ¥ÎÃÄ¿ÓÄÑÎ ÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÓÎÄËËÇÍÈʽÊџÓÎÖÒÄŸÌÄÒÇ ÏÀ¿ÒÇÏËÇÑÕÌÐÍ ÐÒÓÄÍÀÃÈÀÒÕÔοÍÎÈÓÄџÒÓÈÎÈϽÑÎÈÏÎØ Ò»ÌÄÑÀÏÇÆÀ¼ÍÎØÍÒÄÏËÇÑÕ̺ÖÃÀÍļÕÍ—ÏÀ¿ÒÇÏËÇÑÕÌÐÍ ÃÄÍÈÒÎÃØÍÀÌļÌÄÊ»ÑØÉÇÏÓÐ×ÄØÒÇÖ ½ÏÕÖÊÇÑ¿ÓÓÄÈÒʽÏÈÌÀ ÇÄϼÒÇÌÇÏÑÎÏÀƟÍÃÀ—ÏÓÐ×ÄØÒÇÌÏÎÑļÍÀÒÇ̟ÍÄÈÌÈÀ ÏÑÎÒÕÑÈÍ»ÒӟÒÇÏËÇÑÕÌÐÍ ÀË˟ÔºÓÄÈÓÇ×ÐÑÀÊÀÈÓÎÍËÀ½ ÓÇÖÒÓÇÃȟÔÄÒÇÊÀÈÒÓκËÄÎÖÓÕÍÃÀÍÄÈÒÓÐÍÓÇÖ †ÓÐ×ÄØÒÇÒÇÌÀ¼ÍÄȽÓÈÌÈÀ×ÐÑÀÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÏËÇÑÐÒÄÈ ÓÎØÖÃÀÍÄÈÒÓºÖÓÇÖÒÄÑÄØÒÓ½ÊÀÈÄÏÈÓѺÏÄÈÍÀÏËÇÑÕÔοÍ ÒÄļÃÎÖ ÊÀӟÒ×ÎÍÓÀÖÊÀÈÃÇÌÄ¿ÎÍÓÀÖÓÀÏÄÑÈÎØÒÈÀʟÓÇÖ ÒÓÎÈ×ļÀÍÓÈÔºÓÕÖÌÈÀ×ÐÑÀÏÑÎ×ÕџÒÄÌÎÍÎÌÄÑ»ÏÀ¿ÒÇ ÏËÇÑÕÌÐÍÀÊÑÈÁÐÖÄÏÄÈûÃÄÍÔºËÄÈÍÀÓÇÖÄÏÈÁËÇÔļ»ÍÀ ÀÍÀÆÊÀÒÓļÀϽÓÇÍÀÆÎџÍÀÊÇÑ¿ÉÄÈÏÓÐ×ÄØÒÇ—ÌÎÍÎÌÄÑ»Ö ÏÀ¿ÒÇÏËÇÑÕÌÐÍÔºÓÄÈÒÄÏÑÐÓÇÏÑÎÓÄÑÀȽÓÇÓÀÓÇÍÀ͟ÆÊÇ

ÈÀÏÀџÃÄÈÆÌÀ ÒÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒÇÓÇÖÄϼÒÇÌÇÖÏÓÐ×ÄØÒÇÖ ÓÎØÄËËÇÍÈÊοÊџÓÎØÖÓÎØÏ»ÑÉÄÏџÆÌÀÓÈÏÑÎÒÕÑÈÍ»

ŠÓÇÃÈÄÔÍ»ÏÑÀÊÓÈÊ»º×ÎØÌÄÏÎË˺Ö×ÐÑÄÖÏÎØÊÀӟÊÀÈ

™ÈÀÍÃÄÍÏËÇÑÐÍÀÌÄ ÑοÖÀÑÍ»ÔÇÊÀÍÍÀÏËÇÑÐÒÎØÍÓÎØÖÃÀÍÄÈÒÓºÖÓÎØÖ ×ÕѼÖ ÍÀÊÇÑ¿ÉÎØÍÏÓÐ×ÄØÒÇšŸËÈÒÓÀÒÓÎÃÈÄÔͺÖüÊÀÈÎØϟÑ×ÄÈ ÏѽÁËÄÂÇÆÈÀÓÇÌÎÍÎÌÄÑ»ŸÑÍÇÒÇÌÈÀÖ×ÐÑÀÖÍÀÏËÇÑÐÒÄÈÓÀ ×ѺÇÓÇÖ ½ÓÀÍÒØÍÓѺ×ÎØÍÓÑÄÈÖ˽ÆÎÈ À¢ÃÀÍÄÈÒ̽ÖºÆÈÍÄÌÄÀÍ»ÔÈÊÎÊÀÈÏÀџÍÎÌÎÓѽÏÎ Á¥ÀßÍÄÈÀÃÄÍ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈ»ÔÇÊÀÍÏÑÎÖÓÎÒØÌźÑÎÍÓÎØ ËÀοÊÀÈÓÇÖ×ÐÑÀÖ Æ¢ÈÃÀÍÄÈÒÓºÖÆÍÐÑÈÙÀÍÏÎË¿ÊÀ˟ÏÎÈÎØÖßÍÄÈÙÀÍÊÀÈÆÈÀ ÏÎÈÎÒÊÎϽ ŠÓÇÁŸÒÇÀØÓ»ÖÓÇÖÑ»ÓÑÀÖÓÎØÃÈÄÔÍοÖÃÈÊÀ¼ÎØ ÏÎØÀÏÎ ÊÀËļÓÀÈPEJPVTEFCU»ÀÏÄ×ÔºÖ×ѺÎÖ ÀÑÍ»ÔÇÊÀÍÏÎË˺ÖÀϽ ÓÈÖÍÄÎÀÏÄËÄØÔÄÑÕ̺ÍÄÖ×ÐÑÄÖÍÀÏËÇÑÐÒÎØÍÓÀ×ѺÇÓÇÖ ÀÏÎÈÊÈÎÊÑÀÓ¼ÀÖ ÓÕÍÃÈÊÓÀÓÎÑÈÊÐÍÊÀÈÁÀÒÈËÈÊÐÍÊÀÔÄÒÓÐÓÕÍ ÏÎØÀÍÀÓџÏÇÊÀÍ ÀË˟ÊÀÈÓÕÍÃÈÄÅÔÀÑ̺ÍÕÍÊØÁÄÑÍ»ÒÄÕÍ ¥ÄËÄØÓÀ¼ÎÏÀџÃÄÈÆÌÀļÍÀÈÓΕÊÎØÀÃ½Ñ ÓÎÎÏμÎÓÎÍ‚Ä ʺÌÁÑÈÎÓÎØÀÍÀÊμÍÕÒÄÏË»ÑÇÏÀ¿ÒÇÏËÇÑÕÌÐÍ ×ÕѼÖ ÍÀÊÇÑ¿ÉÄÈÏÓÐ×ÄØÒÇ¢ÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖ×ÐÑÀÖ£ÀÅÀºË™ÎѺÀ ÀÅοÒØÆÊѽÓÇÒÄÌÈÀÃÈÀÊÎÌÌÀÓÈÊ»ÄÏÈÓÑÎÏ»ØϽÓÎÍÆÄÍÈʽ ÄÈÒÀÆÆÄ˺ÀÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÏÎØÄɺÓÀÒÄÓÎÒ¿ÍÎËÎÓÕÍÒØÌÁŸÒÄÕÍ ÃÀÍÄÈÒÌοÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÀÍÀÊμÍÕÒĽÓÈÓΕÊÎØÀýÑÃÄÍÃÄÒÌÄ¿ ÄÓÀÈÍÀÏËÇÑÐÒÄȺÍÀ¦ÀÍ»ÔÈÊÎÊÀÈÏÀџÍÎÌΧ×ѺÎÖ ÏÎØØÏ»ÑÉÄ ÏÑÎÚ½ÍÑÄÌοËÀÖÊÀÈÊÄÑÃÎÒÊÎϼÀÖÄÈÖÁŸÑÎÖÓÎØËÀοÓÎØ ÏÄØÔ¿ÍÔÇÊÄÄϼÒÇÖÒÓǁÄÍÈÊ»ŠØͺËÄØÒÇÓÎØ¢—• Ç ÎÏμÀÒӟÔÇÊÄÒÓÎÏËÄØѽÓÇÖ×ÐÑÀÖÀÍÀÆÍÕѼÙÎÍÓÀÖÓÎÃÈ ÊÀ¼Õ̟ÓÇÖÍÀÌÇÍÏËÇÑÐÒÄÈ×ѺÇÏÎØÃÇÌÈοÑÆÇÒÀÍÎÈÏÑÎÇ ÆοÌÄÍÄÖÃÈÄÅÔÀÑ̺ÍÄÖÊØÁÄÑÍ»ÒÄÈÖÊÀȺÓÒÈÃÄÍÊÎØÍ»ÔÇÊÄ Å¿ËËÎÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÎØ•ÊÎØÀýÑ™ÀÈÌÈ˟ÌÄÆÈÀÌÈÀ×ÐÑÀÌÄÏËÇ

ÔØÒ̽ÏÄѼÓÀ ÄÊÀÓÊÀÓμÊÎØÖÊÀÈÌ ˼ÆÎϟÍÕ ÀϽÓÎÓÎØÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×Î؏•†ÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖ


¥Î†¢ ¥˜™˜

◆◆◆ ƒºÌÀ

.†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ



ÈÀÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÌÈÀ×ÐÑÀÒÄÌÎÍÎÌÄ Ñ»ÏÀ¿ÒÇÏËÇÑÕÌÐÍÀÏÀÈÓļÓÀÈÏÑÐ ÓÀÊÀÈÊ¿ÑÈÀÏÎËÈÓÈÊ»ÁοËÇÒǏÏÀÈÓļÓÀÈ

ÎÈÃÀÍÄÈÒÓºÖÊÀÈÓÀ½ÑÆÀ͟ÓÎØÖ ›ØÒÈʟÌÈÀÓºÓÎÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇÔÀÏÑÎ ×ÕÑοÒÄÀ̺ÒÕÖÒÓÇÃÇÌÈÎØÑƼÀÌÈÀÖÃÈ

ÅÓÇÊÀÍÏѽÒÅÀÓÀÌÄÓÇÍ(PMENBO4BDIT ÊÀÈŸËËÄÖÓџÏÄÙÄÖÀÏÎÓÄËοÍÒʟÍÃÀ ËÀÏÑÐÓÎØÌÄƺÔÎØÖ ÏÎØÌÏÑÎÒӟÓÎØÖ

ØÏÄ¿ÔØÍÇÊØÁºÑÍÇÒÇÏÎØÍÀÏÑÎӟÒÒÄÈ ϟÍÕÀÏ´½ËÀÓÎÊÀ˽ÓÇÖ×ÐÑÀÖÊÀÈÓÎØËÀ οÓÇÖ›ÀÍÓÀÒÓļÓÄ̽ÍÎÌÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇ ÏÎØ ÀÍÓ¼ÍÀÀÍÀÙÇӟÓÇͦÀÏÎÊÀӟÒÓÀÒÇ

ÀÊÎÌÌÀÓÈÊ»ÖÄÏÈÓÑÎÏ»ÖÒÄÈÒ½ÓÈÌÇÁŸÒÇ ºÒÓÕØϽÓÎ͆ѽÄÃÑÎÓÇÖ‚ÇÌÎÊÑÀÓ¼ÀÖ Ç ÎÏμÀÔÀļ×ÄÀÏÄÑȽÑÈÒÓÇÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÃÈÄ ÑÄ¿ÍÇÒÇÖ½ËÕÍÓÕÍÒØÌÁŸÒÄÕÍÃÀÍÄÈÒÌο 

Õ×ÑȟÓÎÒʟÍÃÀËÎ4JFNFOT¥ÀØÓ½×ÑÎÍÀ ÔÀºÅÄÑÍÄÒÓÇ”ÎØË»ͽÌÎ ÎÎÏμÎÖÔÀÊÀ ÓÀÑÆοÒÄÌÄÀÍÀÃÑÎÌÈÊ»ÈÒ׿ʟÔÄÀÒØ˼À ÆÈÀ½ËÀÓÀÏÎËÈÓÈʟÏѽÒÕÏÀÏÎØÃÈÀ×ÄÈѼ ÒÓÇÊÀÍÃÇ̽ÒÈÎ×Ñ»ÌÀÌÄÏÎÈÍ»ÓÇûÌÄØÒÇ

†ÎËÈÓÈʺÖÏÑÎÛÏÎÔºÒÄÈÖ

ÓÇÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÓÎØÖÊÀÈÅØ˟ÊÈÒÇ ¸ËÀÀØӟÔÀÒÓÎÈ×ÄÈÎÔÄÓοÒÀÍÓκÍÍÎÌÎ ÃÈÊÀ¼ÕÌÀÓÇÖ×ÐÑÀÖºÍÀÍÓÈÓÇÖ¦ÃÈÄÔÍοÖ ÊÎÈͽÓÇÓÀÖ§ÍÀÌÇÍÏËÇÑÐÒÄÈÓÀ×ѺÇÏÎØŠØÍÎÃÄØÓÈʟ ̺ÓÑÀ

¥

ÀÄÑÕÓ»ÌÀÓÀÀØӟļÍÀÈÀÏÎË¿ÓÕÖÁŸÒÈÌÀÈ´ÀØ Ó½ÇÏÀ¿ÒÇÏËÇÑÕÌÐÍÃÄͺ×ÄÈÎØÒÈÀÒÓÈʟÊÀͺ ÍÀÏÑÀÊÓÈʽͽÇÌÀÀÍÃÄÍÒØÍÎÃÄØÓļÀϽÏÀʺÓÎ

ŸÌÄÒÕÍ̺ÓÑÕÍÔÕџÊÈÒÇÖÓÇÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÊÀÈÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÀϽÓØ×½ÍÄÊÁÈÀÒÌοÖÊÀÈÏȺÒÄÈ֏ØӟÓÀ̺ÓÑÀÏѺÏÄÈÍÀ ļÍÀÈÓÀÄÉ»Ö

ÓÇÖÀÉÈÎÏÈÒÓ¼ÀÖÒÓÈÖÀÆÎѺ֧ ÁÆÀ¼ÍÄÈÊÀÈÙÇ ӟÓÇÒØÌÏÀџÒÓÀÒÇ ÓÇÌÀ×ÇÓÈÊ»ÒÓ»ÑÈÉÇ ÓÎØËÀοÆÈÀÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÒÄÌÎÍÎÌÄÑ»

ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÀϽÓÇÌÄÓÀÏÎ˼ÓÄØÒǺÕÖÒ» ÌÄÑÀªÏŸÑ×ÄȺÒÓÕÊȺÍÀÖÏÎØÏÈÒÓÄ¿ÄȽÓÈ ÎÈÒØÌÁŸÒÄÈÖÀØÓºÖÃÄÍÊÑ¿ÁÎØÍÑÄÌοËÄÖ

ÀÏÎÓÄËοÍÏÑÎÚ½ÍÑÄÌοËÀÖÊÀÈÊÄÑÃÎÒÊÎ ϼÀÖ ›ØÒÈʟÇÏÀ¿ÒÇÏËÇÑÕÌÐÍļÍÀÈ̽ÍÎÓÎ ÏÑÐÓÎÁ»ÌÀ•¼ÍÀȺÍÀÀÌØÍÓÈʽ̺ÓÑÎÆÈÀÏÀ¿ÒÇÏËÇÑÕÌÐÍ ÐÒÓÄÍÀÌÇÍÄÏÈÁŸËÄÈÓÀ

ÊÀÈÀÓÀÒÔÀ˼ÄÖŸÍÄØÏÑÎÇÆÎØ̺ÍÎØ

ÍÀÃÈÀÒÕÔοÍÎÈÓÄџÒÓÈÎÈϽÑÎÈÏÎØÏÇÆÀ¼

ÉÇÖÓÎØÆÈÀʟÔÄÄØÑÐÏÎØÏÇÆÀ¼ÍÄÈÒÄÊÀÓÀÔºÒÄÈÖ 

ÍÎØÍÒÓÇÍÀÏÎÏËÇÑÕÌ»ÓÕÍ×ÑÄÐÍ

ÌÄÓÎ×ºÖ Î̽ËÎÆÀ ÏÀџÆÕÆÀÊËÏÓÎØÄÉÕÓÄÑÈÊο†ÑºÏÄÈ ÍÀÆÍÕѼÙÎØÌĽÓÈÓÀÈÃÈÕÓÈʟÊÄşËÀÈÀÏÎغ×ÎØÍÄÏÕÅÄ

̺ÓÑÀËÈÓ½ÓÇÓÀÖÊÀÈÀÒÅØɼÀÖÏÎØÀÏÀÈÓοÍ

¥

š½ÍÎÎÈÒØÌÁŸÒÄÈÖTXBQÏÎØÀÏÎÊÀË¿

ÎÏѽÁËÇÌÀÏÎØÏÑÎÊ¿ÏÓÄÈÀ̺ÒÕÖÌÄÓÇÍÏÀ¿ÒÇÏËÇÑÕ ÌÐÍļÍÀÈÃÈÏ˽

◆¥ÈÏѺÏÄÈÍÀƼÍÄÈÆÈÀÍÀÔÕÑÀÊÈÒÓļÇ×ÐÑÀÀϺÍÀÍÓÈÓÎØÖ ÄÊÁÈÀÒÌοÖÊÀÈÓÈÖÏȺÒÄÈÖÓÕÍÀÆÎÑÐÍ ÏÎØÔÀÄÍÓÀÔοÍÄÍ ½ÂÄÈÓÇÖÏÀ¿ÒÇÖÏËÇÑÕÌÐÍ ◆†ÐÖÏѺÏÄÈÍÀÀÉÈÎÏÎÈÇÔοÍÎÈϽÑÎÈÏÎØÃÈÄÒÐÔÇÒÀÍ ÀË˟ ÊÀÈÎÈϽÑÎÈÏÎØÃÈÀÔºÓÄÈÒØÍÎËÈʟÇÄËËÇÍÈÊ»ÎÈÊÎÍÎ̼ÀÊÀÈ

❛❛

.ÄÃÈÀÆÑÀÅ»ÓÕÍ×ÑÄÐÍ

—ŸÌÄÒÇÄÏÈÁÎË»Ä˺Æ×ÎØÒÓÇÍʼÍÇÒÇÊÄÅÀËÀ¼ÎØ ÐÒÓÄ ÍÀÒÓÀÌÀÓ»ÒÄÈÇÅØÆ»ÓÎØÒÓÎÄÉÕÓÄÑÈʽØÓ½ÌÏÎÑļ ÍÀƼÍÄÈ Ï× ÄÏÈÁŸËËÎÍÓÀÖºÍÀÍÀÏÎÓÑÄÏÓÈʽŽÑÎÓÇÖӟ

ËÇÔļÀϽÓÎÊÎÈͽͽÌÈÒÌÀÊÀÈÓÇÍÄËÄØÔÄѼÀʼÍÇÒÇÖÊÀÈ ÁѼÒÊÎÍÓÀÈ»ÃÇÒÓÎÄÉÕÓÄÑÈʽÀͺÑ×ÎÍÓÀÍÒÓÀÓºËÇÓÎØ ÒÄϟÍÕÀϽÃÈÒÄØÑЏØÓ½ÏѺÏÄȺÓÒÈ»ÀËËÈÐÖÍÀ ÒÓÀÌÀÓ»ÒÄÈÃȽÓÈÀÏÎÓÄËļÓÑÎÌÀÊÓÈÊ»ÏËÇÆ»ÆÈÀÓÇÍÄËËÇ ÍÈÊ»ÎÈÊÎÍÎ̼À—ÄÔÍÈÊÎÏμÇÒÇÓÕÍÁÀÒÈÊÐÍÓÑÀÏÄÙÐÍÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÐÒÓÄÍÀ×ÓØÏÇÔļÀÏÎÅÀÒÈÒÓÈʟÓÎÊ¿ÊËÕÌÀ×ÑÇÌÀÓÎ

ÓÇÖ×ÐÑÀÖÊÀÈÄÔÍÈÊÎÏμÇÒÇ

ÊÎÈÍÕͼÀ ÐÒÓÄÍÀÎÑÔÎÏÎûÒÎØÍÇ×ÐÑÀÊÀÈÎËÀ½ÖÓÇÖÊÀÈÍÀ ÌÏÄÈÒÄÌÈÀͺÀÓÑÎ×ȟÎÑÔÎËÎÆÈÊ»ÖÀ͟ÏÓØÉÇÖ

ÏÈÒÓÕÓÈÊ»ÖÀÆØÑÓļÀÖÊÀÈÓÎÊÎÆËØżÀÖÏÎØÏͼÆÄÈÓÇ×ÐÑÀ ÀËØÓÑÕÔοÍÍÎÈÊÎÊØÑȟÊÀÈÌÈÊÑÎÌÄÒÀ¼ÄÖÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖ

ÓÎ̺ÕÍÓÇÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ

™ÀÓ´ÀÑןÖÎÈÏȺÒÄÈÖÊÀÈÎÈÄÊÁÈÀÒÌμÓÕÍÀÆÎÑÐÍÌÏÎÑοÍ ÍÀÏȟÒÎØÍ̽ÍνÓÀͺ×ÄÈÖºÍÀÏÎËÈÓÈʽÒ¿ÒÓÇÌÀÄÍÓÄËÐÖÒÀ

ÀϽÓÇÒÀџÅÈÊÇÏÑÀÊÓÈÊ»ÓÕÍÓÑÀÏÄÙÐÍ ÀÃÈÀÆÑÀÅļÓÎ ÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎ̺ÑÎÖÓÕÍ×ÑÄÎÆџÅÕÍÏÎØÁѼÒÊÎÍÓÀÈÒÓÀ×ÀÑ

ÉÀÍÀÑ×¼ÙÄÈÇÀ͟ÏÓØÉÇ

ÓÎÅØ˟ÊÈÀÓÕÍÓÑÀÏÄÙÐÍÌÄÀÏÎÓºËÄÒÌÀÍÀº×ÎØÍÄÊÓÈ͟ÉÄÈ ÓÇÍÀɼÀÓÎØÓÑÀÏÄÙÈÊοÄÍÄÑÆÇÓÈÊοÒÄÒ×ÄýÍÿÎÅÎѺÖ

Ôѽ ØÏÎÓÄ輅 ÃÈÄÅÔÀÑ̺ÍÎÊÀÈÄÏÈÑÑÄϺÖÒÓÎÍÃÕÒÈËÎÆÈÒ̽ ¸ÏÎØØÏ»ÑÉÀÍÊØÁÄÑÍ»ÒÄÈÖÏÎØÓ½ËÌÇÒÀÍÍÀØÏÄÑÀÒÏÈÒÓοÍ

¥ÎÏÀџÃÄÈÆÌÀ

ÓÇ֏ÑÆÄÍÓÈÍ»Ö ÓÈÖ×ÐÑÄÖÓÎØÖ ÀʽÌÇÊÀÈÒÄÒØÍÔ»ÊÄÖÄÉÀÈÑÄÓÈʟÿÒÊÎËÄÖ ÎÈÀÆÎѺÖÊÀÈÓÀÃÈÄÔÍ»½ÑÆÀ͟ÓÎØÖÄ˟×ÈÒÓÀÌϽÑÄÒÀÍÍÀ ʟÍÎØÍ †ÀџÃÄÈÆÌÀǏÑÆÄÍÓÈÍ» ÇÎÏμÀ×ÑÄÕʽÏÇÒÄÄϼÒÇÌÀÓÎ ¿ÒÓÄÑÀÀϽÌÈÀÃÄÊÀÄÓ¼ÀÊÀӟÓÇÍÎÏμÀÎÈÃÈÄÔÍļÖÀÆÎ ѺÖÓÇÍÀÏÎÊÀËοÒÀͦÎÈÊÎÍÎÌÈʽÔÀ¿ÌÀ§ÅοÀÍÀÓџÏÇÊÄ ÊÀÈÄÊÃÈÐ×ÔÇÊÄÊÀÊ»ÍÊÀÊÐÖÎÏѽÄÃÑÎÖÓÎئÎÈÊÎÍÎÌÈÊο ÔÀ¿ÌÀÓÎÖ§™ŸÑËÎÖšºÍÄÌ ºÍÀļÃÎÖÃÈÊοÌÀÖŠÇ̼ÓÇ Î ÎÏμÎÖÎûÆÇÒÄÓÇ×ÐÑÀÒÓÇÍØÏÄÑ×ѺÕÒÇÊÀÈÓÇÍÊÀÓÀÒÓÑÎ

❜❜

ÔÍÇÒÈ̽ÓÇÓÀÖÓÎØÏËÇÔØÒÌοÀØÉ»ÔÇÊÄ ÈÀ½ËÀÀØӟÎ ÓÎ؟ÌÏËÄ»ÉÄÑÄ̽ÍÎÍÀ˺ÄȦ‚ÄÍÔÀ»ÌÎØÍ ÄÈËÈÊÑÈÍ»ÖÀÍÒÀÖºËÄÆÀ½ÓÈļÌÀÈÄØÓØ×»ÖÌÄÓÎÍÓѽÏÎÏÎØÓÎ ‚ ¥ÌÀÖº×ÄÈÌÄÓÀ×ÄÈÑÈÒÓļ§†ÎÍοÒÄÊÈÀØÓ½ÖÆÈÀÓÀÁŸÒÀÍÀ ÓÎØËÀοÓÎØ žÒÓ½ÒÎ ÎËÀ½ÖÓÇ֏ÑÆÄÍÓÈÍ»ÖÃÄÍÄÊÓ¼ÌÇÒÄÊÀÔ½ËÎØÓÀ ÀÈÒÔ»ÌÀӟÓÎØÊÀÈÓÎͺÑÈÉÄŠÓÇÔºÒÇÓÎØÄÊ˺×ÓÇÊÄΙ¼ÑÓÒ ÍÄÑ ÎÎÏμÎÖÄÉÀÑ×»Ö ÒÄÁ½ÌÄÍÎÖÓÇÔºËÇÒÇÓÎØËÀοÊÀÈÓÎ ÒØÌźÑÎÍÓÇÖ×ÐÑÀÖÓÎØ ÉÀϽÒÓÄÈËÄÓ΂ ¥ÊÀÈÓÈÖÔÄÑÀÏļÄÖ ÓÎ؏ÊÎËοÔÇÒÄÏÎËÈÓÈÊ»ÃÈÀÆÑÀÅ»ÖÓÕÍ×ÑÄÐÍÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÊÀÈÄÔÍÈÊÎÏμÇÒÇÖÒÇÌÀÍÓÈÊÐÍÓÎ̺ÕÍÓÇÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÐÒÓÄ ÍÀÉÀÍÀÑ×¼ÒÄÈÇÀ͟ÏÓØÉÇÓÇÖ×ÐÑÀÖ ¢ÈÀÆÎѺÖÓÈÌÐÑÇÒÀÍÓÇ͏ÑÆÄÍÓÈÍ»ÁÀÔÌÎËÎÆÐÍÓÀÖÓÇÍ ÏÈÒÓÎËÇÏÓÈÊ»ÈÊÀͽÓÇÓÀÓÇÖ×ÐÑÀÖÌÄÓÎÍ×ÄÈѽÓÄÑÎÁÀÔ̽ †ÀÑ´½ËÀÀØӟǏÑÆÄÍÓÈÍ»ÒӟÔÇÊÄÒÓÀϽÃÈÀÓÇÖÄ͟ÍÓÈÀÒÓÎ

Å» »ÑÔÄΛÄÑ͟ÍÓÎÍÓÄËÀ£Î¿À ʟÓÈÒÀÍÓÎÍÃÈʽÌÀÖ™À ÑÀÌÀÍË»ÓÙοÍÈÎÑ ÎÎÏμÎÖÏÑÎÒϟÔÇÒÄÍÀÒØÍÄ×¼ÒÄÈÓÇÍ ¼ÃÈÀÏÎËÈÓÈÊ»­ÅÓÀÒÄÓÇ×ÐÑÀÒÓÎ×ļËÎÖÓÇÖ×ÑÄÕÊÎϼÀÖÊÀÈÎ

‚ ¥ ÓÈÖÀÆÎѺÖÊÀÈÓÈÖÔÄÑÀÏļÄÖÓÎØÖ ¸ËÀÀØӟÃÄÍÒÇÌÀ¼ÍÎØͽÓÈǏÑÆÄÍÓÈÍ»º×ÄÈÉÄÏÄџÒÄÈ ÎËÎÊËÇÑÕÓÈʟÓÇ×ÑÄÕÊÎϼÀÓÇÖŠÇÌÀ¼ÍÎØÍÀÏËÐÖ½ÓÈÇ×ÑÄ ÕÊÎÏÇ̺ÍǏÑÆÄÍÓÈÍ»ÊÀÈÎËÀ½ÖÓÇÖÒ»ÌÄÑÀļÍÀÈÒÄÏÎË¿ ÊÀË¿ÓÄÑÇÊÀӟÒÓÀÒÇÀÏ´½ËÄÖÓÈÖŸËËÄÖ×ÐÑÄÖÏÎØú×ÓÇÊÀÍ

ËÀ½ÖÓÎÍÀͺÓÑÄÂÄ ŠÓÇÔºÒÇÓÎØ»ÑÔÄÎÊÄÍÓÑÎÀÑÈÒÓÄѽÖ•ÃÎ؟ÑÃÎ ÓÎ؟

ÓÇÍÊÇÃÄÌÎͼÀÓÎØ‚ ¥ ÄÍÐÁѼÒÊÄÓÀÈÒÄÊÀË¿ÓÄÑÇÔºÒÇÊÀÈ ÀϽÓÇÍ•Ë˟ÃÀÓÎئÈÒ×ØÑοÄØÑЧ

ÌÏËÄ ʟÓÈÒÀÍÓÎÍÃÈʽÌÀցÈÐÑÆΆÀÏÀÍÃѺÎØ¢ ÓÎ؟ ÌÏËÄ ÀÅοÊÀÓ»ÆÆÄÈËÄÓÇÍÏÑÎÇÆοÌÄÍÇÃÈÄÅÔÀÑ̺ÍÇÃÈÀ ÊØÁºÑÍÇÒÇÊÀÈûËÕÒĽÓÈÊÈÍÃØÍÄ¿ÄÈÇÄÔÍÈÊ»ÊØÑÈÀÑ×¼ÀÓÇÖ

◆ ¥ÈÔÀƼÍÄȽÌÕÖÀÍ ÀÍÓÈÃÑÐÍÓÀÖÒÓÇÍÏÀ¿ÒÇÏËÇÑÕÌÐÍ Å¿ÆÎØͽËÀÓÀÊÄşËÀÈÀ

×ÐÑÀÖÓÎØÀϽÓÎØÖÃÈÄÔÍļÖÃÀÍÄÈÒÓºÖÊÀÈÊÄÑÃÎÒʽÏÎØÖ ÊÀÓºËÇÉĽÓÈÃÄÍØϟÑ×ÄÈÊÀͺÍÀÖŸËËÎÖÃѽÌÎÖÄÊÓ½ÖÀϽ

◆ ¥ÈÔÀƼÍÄÈÀÍÇ•™¥ ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÏÑÎÒÓÀÓÄ¿ÒÄÈÓÈÖÓџÏÄ ÙÄÖÏÎØÊÀÓº×ÎØÍÓÀÏÀʺÓÀÓÕÍÄËËÇÍÈÊÐÍÎÌÎ˽ÆÕÍ ÀÑ×¼ÒÄÈ ÍÀÏȺÙÄÈ̺ÒÀÀϽÓÎÍÏÄÑÈÎÑÈÒ̽ÓÇÖÑÄØÒÓ½ÓÇÓÀÖÓÇÖÄËËÇ

ÓÇÍØÏÀÆÕÆ»ÓÇÖ×ÐÑÀÖÓÎØÒÓÇÍÊÇÃÄÌÎͼÀÓÎØ‚ ¥šºÒÀ ÒÄ˼ÆÎØÖÌ»ÍÄÖÇÀÍÄÑƼÀºÅÓÀÒÄÒÓÀ¿ÂÇ ϟÍÕÀϽÓÎ ÇÏļÍÀÊÀÈÇÅÓÐ×ÄÈÀÔºÑÈÙÀÍ ÄÍÐÀʽÌÇÊÀÈÓÎÏÎÒÎÒÓ½

◆ ¥ÈÔÀƼÍÄÈÀÍÎÈÓџÏÄÙÄÖÀÑ×¼ÙÎØÍÍÀÄÊÁȟÙÎØÍ

ÍÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ ÌÈÀÊÀÈļÍÀÈÇ̽ÍÇÏÎØÄ˺Æ×ÄÈÓÇÍÏÎÒ½ÓÇ ÓÀºÊÃÎÒÇÖÓÎØÄØÑÐ

ÓΏ•†ÓÇÖ×ÐÑÀÖ—ºÉÎÃÎÖÓÇÖ×ÐÑÀÖÀϽÓÎÄØÑÐÊÀÈÓÇÍ¢ •™ÈÀØÓ½ ÄÏÄÈûÓÎÄØÑÐļÍÀÈÓÎ̽ÍÎÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈʽ̺ÒÎÄÊ

ÁÈÀÒÌοÊÀÈϼÄÒÇÖÓÇÖ×ÐÑÀÖ•ÊÓ½ÖÄØÑÐ ½ËÄÖÎÈÀÏÄÈ˺Ö ļÍÀÈ̽ÍÎ˽ÆÈÀ™È½×È̽ÍÎÀØÓ½¸ÒÎÇ×ÐÑÀÁѼÒÊÄÓÀÈ ̺ÒÀÒÓÇÍ¢ •ļÍÀÈÄÊÓÄÔÄÈ̺ÍÇÒÓÈÖÄÏÈÃÑÎ̺ÖÓÇÖÃÈÄ ÔÍοÖÊÄÑÃÎÒÊÎϼÀÖÊÀÈËÄÈÓÎØÑÆļÕÖÀÍÀËÐÒÈÌÎļÃÎÖÆÈÀ ÓÀÃÈÄØÔØÍÓ»ÑÈÀÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖ ›ØÒÈʟÇÀÏÎ×ÐÑÇÒÇÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖÀϽÓÇÍÄØÑÕÙÐÍÇÒ» ÌÄÑÀÔÀÏØÑÎÃÎÓ»ÒÄÈÓºÓÎÈÀÊѼÒÇÒÓμÃÈÎÓÎÄØÑÐÊÀÈÓºÓÎÈ ÄÖËÀÚʺÖÀÍÓÈÃџÒÄÈÖÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÎØÊÀÈÒÓÈÖŸËËÄÖ×ÐÑÄÖÓÇÖ ÄØÑÕÙÐÍÇÖ ÐÒÓÄļÍÀÈÏÎË¿ÏÈÔÀͽÍÀÃοÌÄÓÇͺÊËÄÈ» ÓÎ؏ØÓ½ÅÎÁοÍÓÀÈÊÀÈÓÀÃÈÄØÔØÍÓ»ÑÈÀÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖ ¥Î̽ÍÎÏÎØÌÏÎÑļÍÀʟÍÎØÍÎÈÀÆÎѺÖÀϺÍÀÍÓÈÒÄÌÈÀ ÀÏÎÅÀÒÈÒ̺ÍÇ×ÐÑÀÊÀȺÍÀÍÀʽÌÇÏÈÎÀÏÎÅÀÒÈÒ̺ÍÎËÀ½ ļÍÀÈÍÀÌÇÃÄͼÒÎØÍÓÇÍÏÈÒÓÎËÇÏÓÈÊ»ÓÎØÈÊÀͽÓÇÓÀ™ÈºÓÒÈ ÍÀÌÇÍÌÏÎÑļÇ×ÐÑÀÍÀÀÍÓË»ÒÄÈÊÄşËÀÈÀÀϽÓÈÖÃÈÄÔÍļÖ ÀÆÎѺÖÎÌÎ˽ÆÕ͸ÌÕÖÀØÓ½ÃÄÍÀÏÎÓÄËļÎØÒÈÀÒÓÈʽÏѽ ÁËÇÌÀ ÄÏÄÈûÇÒØÌÌÄÓÎ×»ÓÕÍÊÑÀÓÈÊÐÍÄËËÄÈÌ̟ÓÕÍÒÓÎÍ ÃÇ̽ÒÈÎÃÀÍÄÈÒ̽ÊÈÍļÓÀÈ˼ÆÎϟÍÕÀϽÓΏØÓ½ÒÇ ÌÀ¼ÍÄȽÓÈ ÀÍÀÏÀËËÀÆļÇ×ÐÑÀÀϽÓÇÍÄÉØÏÇѺÓÇÒÇÓÕÍ ÃÀÍļÕÍ ÎÈÏÑÀÆÌÀÓÈʺÖÃÀÍÄÈÀʺÖÀ͟ÆÊÄÖ ÀʽÌÇÊÀÈÌÄÓÀ ÒÇÌÄÑÈ͟ÃÄÃÎ̺ÍÀ ļÍÀÈÀÒ»ÌÀÍÓÄÖ ƒÀÏѺÏÄȽÌÕÖÊÀÈÇÏÀ¿ÒÇÏËÇÑÕÌÐÍÍÀÒØÍÎÃÄØÓļÀϽ ÌÈÀÑÈÙÈʟÃÈÀÅÎÑÄÓÈÊ»ÀÍÀÏÓØÉÈÀÊ»ÏÎÑļÀ ÇÎÏμÀÃÄÍÔÀ ÒÓÇѼÙÄÓÀÈÒÄÊÄÑÃÎÒʽÏÎØÖÄÏÄÍÃØÓºÖ ÒÄÊÑÀÓÈÊÎüÀÈÓÎØÖ ÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓ¼ÄÖÊÀÈÌÎÍÎÏÐËÈÀ ÀË˟ÒÓÈÖŸÌÄÒÄÖÀ͟ÆÊÄÖÊÀÈ ÓÎÄÈÒ½ÃÇÌÀÓÎØÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØš½ÍκÓÒÈÌÏÎÑļÍÀÎÑÔÎ ÏÎûÒÄÈÇÎÈÊÎÍÎ̼À ÍÀÀÍÀÒØÆÊÑÎÓÇÔļÒÄÏÀÑÀÆÕÆÈÊ» ÁŸÒÇÇÄÆ×ÐÑÈÀÀÆÎџÊÀÈÍÀÎÈÊÎÃÎÌÇÔļºÍÀÑÈÙÈʟÃÈÀÅÎ ÑÄÓÈʽÊџÓÎÖÀϽÓÎÒÇÌÄÑÈͽš½ÍκÓÒÈÃÄÍÔÀ×ÑÄȟÙÄÓÀÈ Ó΂Ç̽ÒÈÎÍÀÊÀÓÀÅ¿ÆÄÈÉÀ͟ÒÓÇÃÈÄÔÍ»ÊÄÑÃÎÒÊÎϼÀÆÈÀ ÃÀÍÄÈÒ̽
¥Î†¢ ¥˜™˜

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

†¢„˜¥˜™—


¥Î†¢ ¥˜™˜

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

™ÎØÙ¼ÍÀ


¥Î†¢ ¥˜™˜

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

Μεταξύ τυρού... και ποντικιού...

Š

×ÄýÍÃÄÍÓÎ×ÕџÄÈÎÍÎØÖ ÃÇËÀû ̺ÒÀÒÄÐÑÄÖÒÓÀÓÀÏÄÈ͟†ÀÓ»ÒÈÀ ÓÑÄÈÖŸÍÔÑÕÏÎȺÏÄÒÀÍÍÄÊÑμÒÓÀÊÀ˟

ÓÎØÊÀÔÎØ̺ÍÎØÊÀÈŸËËÎÈÓ½ÒÎÈÓÑÀØÌÀÓ¼ÒÓÇ ÊÀÍÏÎË¿ÒÎÁÀџ ÄÉÀÈÓ¼ÀÖÌÈÀÖÀÍÄɺËÄÆÊÓÇÖ ÊÎÑ¿ÅÕÒÇÖÓÇÖÄÆÊËÇÌÀÓÈʽÓÇÓÀÖÒÓÇÍϽËÇ ”Æ»ÊÀÍÒÓÎÊÀϟÊÈÎȆËÄ¿ÑÇÃÄÖÍÀÒÏļÑÎØÍ

£ÃÝÑÃÇÕ ÝžÐÇÑà ÍÝÒÐÍÖ¼Õ

ÓÈÖÀÊÑÀ¼ÄÖÅÈÓÈËȺÖÓÎØÖ Î¢ÈÊÎͽÌÎØÍÀÒØÌ ÌÀÙºÂÄÈÓÀÀÒØÌ̟ÙÄØÓÀ Ί½ÌÏÎËÎÖÍÀÌÀÖ ÄÉÇÆ»ÒÄÈŸÏÀÉÃȟÏÀÍÓ½ÖÓÇÃÈÀÅÎџÌÄÓÀÉ¿ •”••ÊÀÈ••‚•¥È»ÓÀÍÊÈÀØÓ½ ÑÄÆÀÌÐ ÓΕÈÃÈʟÇÁ½ÌÁÀÒÓÀ׺ÑÈÀÓÎØÀÍ»ËÈÊÎØ ÅÆÀÍο‚ÇËÀû ļÍÀÈÀØÓ½ÏÎØËÄÖ ÓÈÌÀÖ ºËÄÈÏÄÓÐÑÀÆÈÀÍÀÌÀÖÀÏÎÓÄËÄÈÐÒÄÈÕÖÎÑÆÀ ÍÕ̺ÍÇÊÎÈÍÕͼÀÒÓÀ̟ÓÈÀÃÀÍÄÈÒÓÐÍ ÓÎØÑÈ ÒÓÐÍÊÀÈËÎÈÏÐÍÓÇËÄÔÄÀÓÐÍ• ÀØÓ½ ‚ÈÀÁŸÙÕ ÕÒÓ½ÒÎ ½ÓÈÒÓÎÍÀϽÇ×ÎÓÕÍ ÀÒ¿ËËÇÏÓÕÍÊÀÈÓÑÀÆÈÊÐÍÀØÓÐÍÆÄÆÎͽÓÕÍ ʟÓÎÈÊÎÈÓÇÖÏÄÑÈÎ×»ÖÒØÍÀÒϼÒÓÇÊÀÍ»ÃÇ ¯ØϽÓÈÖÄØËÎƼÄÖ ̟ËÈÒÓÀ ÏÀÒÐÍÓÕÍÓÎÏÈ ÊÐÍÊÎÌÌÀÓÈÊÐÍÎÑÆÀÍÐÒÄÕÍ ÓÎØ™™• ½ÌÕÖ ÄÉÀÈÑÎØ̺ÍÎدÊÀÈļÍÀȺÓÎÈÌÎÈ ˺ÄÈ ÍÀÒ×Ç ÌÀÓ¼ÒÎØÍÊÎÈÍ»Î̟ÃÀÃџÒÇÖØϽÓÇÍÊÀÔÎ ûÆÇÒÇÓÇÖÀÒÓØÍÎ̼ÀÖ ÏÀÑÀÊÀËЊÊÎϽÖ ÓÎØÖ ÇÃÈÀÅ¿ËÀÉÇÀÑ×ÈʟÓÇÖӟÉÇÖÊÀÈ ÒØÍ ÓÕ×ѽÍÕ ÌÈÀʟÏÎÈÀ¦ÊŸÔÀÑÒǧÓÇÖÏÄÑÈÎ×»Ö ÓÎØÖÌÄÊÀÓÀÆÑÀÅ»ÊÀÓμÊÕÍ ×ÐÑÕÍ ×Ñ»ÒÄÕÍ ÊËϏÉÈÎÒÇÌļÕÓίÀÏ´½ËÄÖÓÈÖÀϽÂÄÈÖ™ÀÈ ÆÄÍÈʽÓÄÑÀ½ÌÕÖ ÑÄÏÀÈüÌÎØ ÀÑ×¼ÙÕÉÀÅÍÈʟ ÓÈÖÓÄËÄØÓÀ¼ÄÖ̺ÑÄÖÍÀÁ˺ÏÕÓÑÈÆ¿ÑÕÃȟÅÎ ÑÀÅÕӟÊÈÀÏÎØÓÑÄÌÎÏÀ¼ÙÎØÍ ŸËËÀÃÄÈ˟ ŸËËÀÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈÓÀ̟ ÒÓÎÁŸÔÎÖÓÎØÄÔÍÈ ÊοÌÀÖÓοÍÄË

À ÀÖÏοÌÄ º×ÄÈ»ÃÇÃÈÀÑÑÄ¿ÒÄÈÀÍÄ ÏÈÒ»ÌÕÖ½ÓÈÎØÏÄÑÀÓËÀÍÓÈʽÖμÊÎÖ ÀÉÈÎ˽ÆÇÒÇÖ4UBOEBSE1PPS´TÏÑÎÓ¼ÔÄÓÀÈ ̺ÒÀÒÓÈÖÄϽÌÄÍÄÖ̺ÑÄÖ ÍÀÌÀÖÀÍÀÁÀÔ̼ÒÄÈ ÕÖÃÀÍÄÈÒÓÈʽÊџÓÎÖϼÒÕÒÓΏ™ŸÏÎÈÎÈ ÌÈ˟ÍÄÀʽÌÀÊÀÈÆÈÀÄϟÍÎÃÎÒÓΏË˟ÊÀÈ ÄϟÍÎÃÎÓÎØÑÈÒÓÐÍÒÓÀËÀÎżËÇÓÀËÇ̺ÑÈÀ ÌÀÖÏÑÎÁ˺ÏÎØÍʟÏÎÈÎÈÄÈÃÈÊμ¥ÎÏÄÑÈÎÃÈʽ ¦$POEn/BTU5SBWFMMFS§ ÅÄÑ´ÄÈÏÄ¼Í ÓκÆÑÀÂÄ ÀÍÀÅÀÍÃ½Í ÄÍкÍÀÆÀÓ½ÍÈÓÀÉÈÃÈÕÓÈʽÖÏџ ÊÓÎÑÀÖÒÓǁÄÑÌÀͼÀÏÎØҟÑÄÈ»ÃÇÏÎË¿ÀÍÓÀ ÆÕÍÈÒÓÈʟÏÀʺÓÀÌÄÏÑÎÎÑÈÒ̽ÓÇÍ•Ë˟ÃÀÌÄ ̽ÓÎÓÎئ•ÏÈÒÊÄÅÓļÓÄÓÇÍ•Ë˟ÃÀšŸÔÄÓÄ ÍÀÙļÓÄÒÀÍŸÑ×ÎÍÓÄÖÀʽÌÇÊÀÈÌÄŸÃÄÈÎ ÏÎÑÓÎŽËȧ¥ÀÃÄÏÑÐÓÀÒÇ̟ÃÈÀʼÍÇÒÇÖ ÒÓÎÆÑÀÅļÎÓÎØÄÏÈÓ»ÃÄÈÎØÏџÊÓÎÑÀÊÀÓÀ ÃÄÈÊÍ¿ÎØͽÓÈÏÎËËμÄÑÌÀÍμļÍÀȺÓÎÈÌÎÈ ÍÀÃļÉÎØͺÌÏÑÀÊÓÀ¯ÊÀÈÓÀÉÈÃȟÑÈÊÀ¯ÓÇÍ ÀÌÅÈÒÁ»ÓÇÒÇÊÀÈÀÍØÏÀÊλÓÎØÖÒÓÇÍÄØÑÕ ÏÎËÈÓÈÊ»ÏÎØÄϺËÄÉÄÇÊØѼÀšºÑÊÄËÏÄѼÓÎ ÄËËÇÍÈʽ×ѺÎÖ  ÊÀÈÌÈÀÊÈÎ˽ÆÎÖÆÈÀÓÇÍ'SBV %FVUTDIMBOEÇÏѽÒÅÀÓÇÄϼÒÊÄ»ÓÇÖÒÓÇÍ ¥ÎØÑʼÀÌÏÎÑļÍÀÒÄÊ˺ÓÈÒÄÊÎÌ̟ÓÈÓÎØÖ

™¿ÇÝÅÃÌÇɼÒÃпݼËÔÕ ÝÐÃÝοÇ»ÝËÍ× Ý¿ÐÖ»ØÔÝÈ¿ÄÌÇɟÝÒÇÕÝ ÒÃÊÃ×Ò¿»ÃÕÝ˹ÐÃÕÝÌ¿ÝÀʹÎÔÝÒÐÇžÐÔÝÂǟÄÍпÝÄÔҟÉÇ¿Ý ÎÍ×ÝÒÐÃËÍο»ØÍ×Ì ÝŸÊÊ¿ÝÂÃÇʟ ݟÊÊ¿ÝÎÃÐÇÑѼÒÃÐÍÝÇҿ˟ Ý ÑÒÍÝÀŸÓÍÕÝÒÍ×ÝÃÓÌÇÉ;ÝË¿ÕÝÒ;ÌÃÊ ÄØÑÕ˟ÆÍÎØÖÆļÓÎÍÄÖ ÄÌŸÖ ½ÌÕÖ ̟ËËÎÍÒÄ ÊÀ˽ϟÄÈÍÀÌÀÖÁÆÄÈ•ÌŸÖ ÊÀÈÓÕÍÀÃÄËÅÐÍ ™ØÏѼÕÍ ÄÍÍÎЂȽÓÈÅÀ¼ÍÄÓÀÈÏÕÖÃȟÓÇÖ

ÌÀÓÀÏÎØÔÀÏÑΟÆÎØÍÓÇÍ»ÏÈÀÀ͟ÏÓØÉÇ ÓÎÍ ÎÈÊÎÓÎØÑÈÒ̽ÊÀȽËÀÀØӟÓÀÄÍÀËËÀÊÓÈʟ ÊÀËοÃÈÀÓÎØÏÀÈÍÄ̺ÍÎØ ÊÀÈ×ÑØÒÎÏËÇÑÕ

ÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÖÎÃοʟÏÕÖÏȺÙÄÈÇÊÀÆÊÄ˟ÑÈÎÖ ÓÎØÖ•ÑÍÓÎƟÍÊÀÈ¥ÀËŸÓ ÌÄÀÏÎÓºËÄÒÌÀÏÑÈÍ ÀϽÓÇͺÍÀÑÉÇÓÎØÊÀËÎÊÀÈÑÈοÍÀÏÑÎÁ˺ÏÄ ÓÀÈͺÎÖÆ¿ÑÎÖÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÕÍÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍ ÃØÎÄÔÍÎÓÈÊÐÍÊÎÈÍÎÓ»ÓÕÍÓÎØÍÇÒÈο

̺ÍÎØ ÄÍÀËËÀÊÓÈÊοÓÎØÑÈÒÌο/PUCBE ÔÀ ºËÄÆÄÊÀÍļ֏ϽÊÎÍӟ ÁºÁÀÈÀ ϟÍÓÀÊÀÈÇ ØÏÄÑÃÑÀÒÓ»ÑÈÀ™ŸËØÌÍÎÖÏÎØÓļÍÄÈÍÀƼÍÄÈÇ šºÊÊÀÓÕÍÀ͟ÓÎÍʽÒÌÎÀÍÀÑÑÈ×ÇÓÐÍ£Ä˺ ×ÀËÀџ ÆÈÀÓÎÏÑÐÇÍÍÇÒ¼ÓÕÍÒÅÎØÆÆÀџÃÕÍ





Ë˟ɺÅØÆÀÀϽÓÎÔºÌÀÌÎØ ÏÎØ»ÓÀÍ ÓÀÏÄѼÀ͟ÊÀÌÂÇÖÓÇÖÒÀÍÀÏοÌÄ

ÁÀÑȟÖÁÈÎÌÇ×ÀͼÀÖÓÎØÒÈ×ÓÈÑÈÒ̺ÍÎØÓοÓÎØ Ó½ÏÎ؆¼ÒÕÒÓÀÓÎØÑÈÒÓÈʟ ËÎÈÏ½Í ÍÀÀʽÌÇ ºÍÀÄÉÀÈÑÄÓÈʽͺÎÇÀÌÄÑÈÊÀÍÈÊ»ÄÓÀÈÑļÀ "EWFOUVSF5SBWFM$PNQBOZ ÏÑÕÓÎϽÑÎÖ ÒÓÎÍ×ÐÑÎÓÕÍÄÊÃÑÎÌÐÍÏÄÑÈϺÓÄÈÀÖÀ͟ÓÎÍ ʽÒÌÎ ̽ËÈÖ ˺ÄÈ ¦ÊÀϟÑÕÒħϺÍÓÄ̟ËËÎÍ ÌÈÊџÍÇÒȟÓÎ؏ÈÆÀ¼ÎØÌÄÒÊÎϽÍÀÃÇÌÈÎØÑ Æ»ÒÄÈӟ×ÈÒÓÀÒÄÀØӟØÏÎÃÎ̺ÖÊÀÈÏÑÎÆџÌ

ϽÓÇÍŸËËÇϟËÈ ½ÒÎÄÍÀËËÀÊÓÈʽÓÎØ ÊÄÑÀӟÊÈÀÍļÍÀÈÓÎÓÎØÑÈÒÓÈʽÏÑÎÚ½Í

ÏÎØÃÈÀÔºÓÄÈÖ ÎÈ×ÕÌÀÓÄѺÖÃÄÍÊÎË˟ÍÄÏÎØ ÔÄ͟ÊÀÈÌÄÓ¼ÏÎÓÀ™ÀȯŸÊÎØÒÎÍŸÊÎØÒÎÍ ¯ØϟÑ×ÎØÍÊÀ˟ͺÀÊÀÈÆÈÀÀØÓ½ÍÓÎÍÙº×ÍÎ ÍÓÀÊÀÈ×ÑÎͼÙÎÍÓÀÓÎ̺ÀÓÇÖÍÄÎÄËËÇÍÈÊ»Ö ÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÀÖ¢ËËÀÍÃÈÊ»ÄÓÀÈÑļÀ ÄÍÓÄ ËÐÖÀÁÀÍÆʟÑÍÓÊÀÈÎÈÊÎÊÀÔÀÆÈÀÒ̺ÍÇÒÓÇÍ ºÑÄØÍÀÏÄѼÃÈÀ×ļÑÈÒÇÖÀÏÎÑÑÈÌ̟ÓÕÍ ̽ËÈÖ ØϺÆÑÀÂÄÒØÌÅÕͼÀÌÄÓÇÌÈÊÑ»ÒÓÎ̟ÓÈ

Ì»ÏÕÖÌÀÖÊÀÏÀÑÐÒÀÍÄÊÀÈÕÖ×ÐÑÀ

šÏÈÑÌϼËÇÆÈÀŸÌÄÒǯÃÇËÀû ÏÑÈÍÀϽÓÎ ÊÀËÎÊÀ¼ÑȯÓÎÏÎÔºÓÇÒÇͺÕÍØÏÄÑÒ¿Æ×ÑÎÍÕÍ ÊÀÈÂÈËÎÏÑÎʟÓÌÎ͟ÃÕÍÒÄÀϽÓÎØÖ ÍÎÌοÖÓÇÖÄÏÈÊџÓÄÈÀÖ ÎÈÎÏμÄÖÔÀÀÅÀͼ ÙÎØÍÄÍÏÎËËμÖÓÀÃÈÀ×ÕÑÈÒ̺ÍÀÀÏÎÑѼÌÌÀÓÀ ¯ÊÀÈ̟ËÈÒÓÀÌÄÓÀ׿ÓÀÓÎØÖÑØÔÌο֏ ÊÀÈ ÌÈËÐÍÓÀÖÆÈÀÓÇÍ¥¼ÍÀÓÕÍ‚ÀÒÐÍ ÒØÍÄ×¼ÙÄÓÀÈ ÄϼÒÇÖÌÄÓÀ׿ÓÀÓÎØÖÑØÔÌοÖÓÎÃÈÊ»ÖÓÇÖ ºÌÏÍÄØÒÇÖÉ»ËÕÌÀÓÕÍÓÄџÒÓÈÕÍÃÈÀÅÇÌÈ ÒÓÈÊÐÍϟÍÄËÊÀӟÌ»ÊÎÖÓÇÖÏÀÑÀËÈÀʻ֕ÆÐ »ÃÇʟÍÕϟÑÓÈ ÄÒØ ʟÓÈÊÈÍļÓÀÈ ÉÀÅÍÈʟ™ÈÄ¿×ÎÌÀÈÍÀ ļÍÀÈÒʺÓÄÖÏÀÏÀÑÎËÎƼÄÖÎÓÇËÄÌÀÑÀÔÐ ÍÈÎÖØÏÎÒÓ»ÑÈÉÇÖÏÎØÄÓÎÈ̟ÙÄÓÀÈ ˺ÄÈ ÒÓÈÖ —†ÆÈÀÍÀÁÎÇÔÇÔļÇÀÒÔÄÍοÒÀ)FMMBT¯ÌÄ

£

ÓÇÒØÌÌÄÓÎ×» ÁÄÁÀ¼ÕÖ ÓÎؚϽÍÎÓÕÍ6 ™ÀÓ½ÏÈͽËÕÍÀØÓÐÍ ™ÀË»†ÑÕÓÀÏÑÈËȟ‚ȽÓÈ ½ËÀ½ÒÀÏÑÎÇÆ»ÔÇÊÀͯÀϽÓÇ ÃÄ¿ÓÄÑÇÏÀџÆÑÀÅÎÊÀÈʟÓÕ ÊÀÈÏËÇÍÓÇÖºÍÃÎÉÇÖÀÍÀÑÑÈ ×ÇÓÈÊ»ÖÏÎÑļÀÖÓÇÖ™ÀË¿ÌÍÎØ ¯»ÓÀÍ ÏÑÎûËÕÖ ºÌÀÓÀ ÏÎÊØ»ÌÀÓÀÌÈÀÖÌÏÎØ×ÓÈ Ò̺ÍÇÖÅÀÍÓÀÒ¼ÀÖÏÎØ º×ÄÈʟÂÄÈÅ˟ÍÓÙÀÌÄÖ ÒÓÇÒÊËÇÑ»ÏÑÀÆÌÀÓÈ ʽÓÇÓÀ

Η Μυσ-τύρια


ƒºÌÀ◆◆◆

¥Î†¢ ¥˜™˜

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

•ÆÊËÇÌÀÓÈʽÓÇÓÀ ÒØͺÑÆÄÈÄÖ ÊÀÈÅØËÀʺÖ ¥ÎØ”ÀÒ¼ËÇ¥ÙÕÑÓٟÓÎØ #̺ÑÎÖ

š

ÄÌÈÀŸËËÇÆÄÍÈʽÓÄÑÇÊÀÈ ÒØÍÎËÈʽÓÄÑÇÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈ ÒÇÓÎØÏÑÎÁË»ÌÀÓÎÖÓÇÖ

½ÏÎØÏÑÎÅÀÍÐÖÔÀÀÏÎÊÓ»ÒÎØÍÌÄÓÀÏÓØ ×ÈÀʽÄÆÊËÇÌÀÓÈʽÓÇÓÀÖ‚ÄÍÆÍÕѼÙÎØͽÓÈ ÔÄÑÀÏÄ¿ÎÍÓÀÖÊÀÈÄÍӟÒÒÎÍÓÀÖÊÎÈÍÕÍÈʟ ºÍÀ¦ÏÑÄÙ½ÍȧÓÎÎÏμÎÌÏÎÑļÍÀʟÍÄÈÓÀ

ÏÄѼÏÓÕÒÇÔÄÑÀÏļÀÖÄÏÀͺÍÓÀÉÇ֏ÖÒÊÄ ÅÓļÊÀÍļÖÓÈÔÀÌÏÎÑοÒÄÍÀÄÏÈÓÄØ×ÔļÌÄ ºÍÀÎØÒÈÀÒÓÈʽ×Ó¿ÏÇÌÀÓÎØÄÌÏÎѼÎØÊÀÈ ÓÕÍÌÄÆÀËÄÌϽÑÕÍÍÀÑÊÕÓÈÊÐÍ Ë»ÔÄÈÀ 

ÓÇ̺ÍÎÌÈÊÑÎÄÌÏÎџÊÎÃļ×ÍÄÈÊÀÔÀџÓÇÍ ¦ÓÎÏÎÆÑÀżÀ§ÓÕÍÌÄÆÀËÄÌϽÑÕͽ×È̽ÍÎ ÒÓÇ͏ÓÓÈÊ» ÀË˟ÊÀÈÒÓÈÖÌÄƟËÄÖÄÏÀÑ ×ÈÀʺÖϽËÄÈÖÊÀÈÒÓÀÍÇÒȟÓÎÊÀËÎÊÀ¼ÑÈ 

ϟÍÓÀÆÈÀÓÇýÒÇÓÎØ ÔÀ¦ÆË¿ÓÕÍÀͧÀϽ ÄÊÀÓÎÍӟÃÄÖÏÎÈÍÈʺÖÏÀÑÀÁŸÒÄÈÖÄÓÇÒ¼ÕÖ ÊÀÈ̽ÍÎÀϽÀØÓ»ÓÇÍÄÍÃÄ×½ÌÄÍÇÌÎÍÀÃÈÊ»

ÏÐÖÇÀÒÓØÍÎ̼ÀÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÄÍÓÎϼÒÄÈ ÓÎØÖ¦ÌÄƟËÎØÖ§ÓÎØÄÌÏÎѼÎØÍÀÑÊÕÓÈÊÐÍ ½ÓÀÍǦÀËØÒ¼ÃÀ§ÏÎØÉÄÊÈ͟ÄÈÀϽÓÎÍÄÉÀÑ

ØÓ½ÖÎÊÀӟËÎÆÎÖÄÑÕÓÇ̟ÓÕÍÌÏÎÑļÍÀ ÆÄ̼ÒÄÈÏÎË˺ÖÒÄ˼ÃÄֆѽÊÄÈÓÀÈŸÑÀÆÈÀ ÀÏË»ÀÍÈÊÀͽÓÇÓÀÊџÓÎØÖÊÀÈÊØÁÄÑÍ»ÒÄÕÍ »Ì»ÏÕÖÆÈÀÌÈÀØÏÎÁ½ÒÊÎØÒÀÊÀÈÀÍÎÌÎ ˽ÆÇÓǯÄÍÃÄ×Î̺ÍÕÖÊÀÈÌÇÒØÍÄÈÃÇÓÎ

ÏÀÑÀÁÀÓÈʽÓÇÓÀÖÄÆÊËÇ

ÏÎÈοÌÄÍÇÀϽÓÎØÖÏÎËËοÖ¯ÒØͺÑÆÄÈÀ 

ÌÀÓÈʽÓÇÓÀÖ ÇÊÎÈÍÕͼÀÃÄÍÔÀÀÍÓÈ ÌÄÓÐÏÈÙÄÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÓ½ÒÎ

ÇÎÏμÀÀÍÀÏÓ¿ÒÒÄÓÀÈÕÖËÄÈÓÎØÑÆÈʽ ÒØÌÏË»ÑÕÌÀÓÎØÒÇÌÄÑÈÍο

ÌÄƟËÇÀ¿ÉÇÒÇÓÇÖÏÎÈÍÈÊ»Ö ÏÀÑÀÁÀÓÈʽÓÇÓÀÖ ÀË˟

ÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖ ¥ÎÄϽÌÄÍÎÁ»ÌÀÄϼ

ÊÀÈʟÏÎÈÎȦÈÔ¿ÍÎÍÓÄÖ§ÔÀ ÏÑÎÒӟÓÄØÀÍÓΦÀÍÔÑÕÏÈÒÓÈ ʽ§ÓÎØÖÏÑÎÒÕÏļ΁ÈÀÓ¼ÃÄÍ

ÒÇÌÇÖÊÑÀÓÈÊ»ÖÏÎËÈÓÈÊ»Ö ÒÓÎÎÏμÎÎÃÇÆļÇÒÇÌÄÑÈÍ» ÊÀӟÒÓÀÒÇ ļÍÀÈÏÑÎÅÀͺÖÊÀÈ

ÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈļÓÀȺÍÀÓºÓÎÈÎØ ļÃÎØÖŸËÌÀÒÓÇͦÒÕÅÑÎÍÈÒÓÈ

»ÃÇÄÌÅÀͼÙÄÓÀÈÒÓÀÏÈÎÀÍÀÏÓØÆ ̺ÍÀÊÀÏÈÓÀËÈÒÓÈʟÊџÓÇ•¼ÍÀÈÇ

Ê»§ÊÀȦÀÍÓÈÄÆÊËÇÌÀÓÈÊ»§ÓÎØÖ ÏÎËÈÓÈÊ»ÈÀÓ¼ÄÏÈ̺ÍÎØÍÒÓÇÍ ÏÎËÈÓÈÊ»ÓÇÖ¦ÄÆÊËÇÌÀÓÈÊÎÏμ

ÄϼÒÇÌÇÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÓÎØÊџÓÎØÖ ÌÄÓÎÎÑÆÀÍÕ̺ÍκÆÊËÇÌÀ —† ˜ÀÏÕͼÀ ˜ÓÀ˼ÀÊËÏ 

ÇÒÇÖ§ ÓÇÖÄÉÀÔ˼ÕÒÇÖÊÀÈÓÇÖ

ŠÄºÍÀÎÑÈÒ̺ÍÎÁÀÔ̽ 

ÀÏÎɺÍÕÒÇÖ‚ÄÍÆÍÕѼÙÎØÍ Ì»ÏÕÖ½ÓÈØϟÑ×ÎØÍÄÉÀÔËÈ Õ̺ÍÄÖÏÄÑÈÎ׺ÖÌÄÆÄÈÓÎÍȺÖ ÏÎØÌÏÎÑļÀʽÌÇÊÀÈÓÎ

ÀÍÀÏÓ¿ÒÒÄÓÀÈÌÈÀÀËØÒ¼ÃÀ ÒØÍÄÑÆÄÈÐÍ ÏÎËÈÓÈÊÐÍÊÀÈ ÊÎÈÍÕÍÈÊÐÍ ÌÄÓÀÉ¿ÏÎÈÍÈ ÊοÄÆÊË»ÌÀÓÎÖÀÒÓØÍÎ̼

ÌÄÓÎØÄÍ»ËÈÊÎØÀÍÃÑÈÊο

ÀÖÒÕÅÑÎÍÈÒÓÈÊοÊÀÈÃÈÊÀ

ÏËÇÔØÒÌοÓÎØÖÍÀÁѼÒÊÄÓÀÈ ÒØÍÄ×ÐÖØϽÏÎÈÍÈÊ»üÕÉÇ‚ÄÍ ÆÍÕѼÙÎØͽÓÈÀÍ»ËÈÊÎÈÊÑÀÓοÌÄÍÎÈ ×ѽÍÕÍÏÎØÊÀÓÀÃÈʟÙÎÍÓÀÈÕÖ

ÒÓÈÊοÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖʟÏÎÈÕÍ ×ÐÑÕÍÓÇÖÏÎËÈÓÈÊ»ÖÊÀÈ ÄÍÃÈÀÅÄѽÌÄÍÕÍÄÏÀÆÆÄËÌÀÓÈ Ð͸ËÄÖÎÈÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÄÆÊËÇ

ºÌÏÎÑÎÈÍÀÑÊÕÓÈÊÐÍÌÄÏÎÈͺÖÀϽ ºÕÖ×ѽÍÈÀ ÔÀÌÄÓÀÅÄÑÔοÍÒÄ ÌÄÑÈʟ×ѽÍÈÀÒÓÈÖÅØËÀʺÖÄÍÇ˼ÊÕÍ 

ÌÀÓÈÊ»ÖÃÈÀÏËÎÊ»ÖÏÑÎÒÐÏÕÍ ÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍÏÀÑÀϟÍÕÓÌÇ̟ÓÕÍÓÇÖ ÒØÍÄÑÆÀÓÈÊ»ÖÀØÓ»ÖÀËØÒ¼ÃÀÖÏÎØÁÆÀ¼

¨ÊÀÈ̺×ÑÈÍÀÀË˟ÉÎØÌÄÀØÓ»ÍÓÇÍÊÎÈÍÕͼÀÓÈʟÍÎØÌÄ

—

ÏÑÎÁË»ÌÀÓÎÖÓÇÖÄÆÊËÇÌÀÓÈʽÓÇÓÀÖÀÍÎ̼ÀÖÊÀÈÀÏÎÏÎÈοÍÓÀÈ ÓÈÖ½ÏÎÈÄÖÓÀÉÈʺÖØÏÇÑÄÒ¼ÄÖ ÄÍӟÉÄÈÖÊÀÈÄØÔ¿ÍÄÖÓÎØÖ ÀÊÑÈ

ÍÀÑÊÕÓÈʟ̺ÒÀÒÓÈÖÅØËÀ漅 ÓÄџÒÓÈÀºËËÄÈÂÇÄÉÄÈÃÈÊÄØ̺ÍÎØ ÏÑÎÒÕÏÈÊο ØÏÎÃÎÌÐÍÊÀÈØÏÇÑÄÒÈÐÍØÆļÀÖ ÀÍØÏÀÑɼÀÎØÒÈÀ

̺ÒÕÓÇÖÏÀÑÀÁÀÓÈÊ»ÖÏџÉÇÖÓÎØÀÓÎÌÈÊοØÏÎÊÄÈ̺ÍÎØ ÆÈÀÓ¼ ØϟÑ×ÎØÍÏÎË¿ÃÈÀÅÎÑÄÓÈʟÏÄüÀÀÍÀÆÊÐÍ ÀË˟ÊÀÈÏÎË¿ÃÈÀ ÅÎÑÄÓÈʟÒØÍÄÈÃÇӟÊÀÈÀÒØÍļÃÇÓÀÀÉÈÀʟÒØÒÓ»ÌÀÓÀÊÀÈÊÎÈÍÕ ÍÈʺÖÀÍÀÏÀÑÀÒӟÒÄÈÖÌÄÁŸÒÇÓÀÎÏμÀÏÑÎÁÀ¼ÍÄÈʟÏÎÈÎÖÒÓÇ ÃÄÃÎ̺ÍÇÄÆÊËÇÌÀÓÈÊ»ÏџÉÇ¥ÎʼÍÇÓÑÎÅÕÓ¼ÙÄÈÓÇÍÏџÉÇ ÊÀÈ

ÁÐÖ½ÏÕÖÇƟÓÀÊÎØÊÎØËÐÍÄÈÓÈÖÀÊÀÔÀÑÒ¼ÄÖÓÇÖ—ÒØÍÎËÈÊ» ÏÀÑÀÁÀÓÈʽÓÇÓÀÄÆÊËÇÌÀÓÈʽÓÇÓÀ×ÓØÏȺÓÀÈÌÄÏÎËÈÓÈʺÖÊÀÈ ̺ÓÑÀÏÎØÏÄÑÈÎѼÙÎØÍÓÇÍÄÉÀÔ˼ÕÒÇÊÀÈÓÇÍÀÏÎɺÍÕÒÇÀϽ ÓÇÍÌÈÀÏËÄØџÊÀÈÀϽÓÇÍŸËËÇÏËÄØџÌÄ̺ÓÑÀÊÀÈÏÎËÈÓÈʺÖ ÏÄÑÈÎѼÙÎØÍÓÇÍÀØÔÀÈÑÄÒ¼ÀÊÀÈÓÇÍÀÒØÃÎÒ¼ÀÓÕÍÊÎÈÍÕÍÈʟ

ÒÓÈÊÐÍ̺ÓÑÕÍÆÈÀÓÇÍÊÎÈÍÕÍÈÊ»ºÍÓÀÉÇÓÕÍÀÏÎÅØËÀÊÈÙÎ̺ÍÕÍ ‚ÄÍÓÎØÖÄÉÀÒÅÀ˼ÙÄÓÀÈοÓÄÊÀÍÃÈÊÀ¼ÕÌÀÃÕÑğÍÈÀÓÑÎÅÀÑ ÌÀÊÄØÓÈÊ»ÖÏÄѼÔÀËÂÇÖÆÈÀʟÏÎÈÎ×ÑÎÍÈʽÃȟÒÓÇÌÀ ™ÀÈÓºËÎÖ ŸÑÒÇÓÇÖÓÑÎÏÎÏμÇÒÇÖÓÎØ ½ÌÎØ ÀÑÏÀÑ ÓÎØ ‚ºÍÃÈÀ ÏÎØüÍÄÈÓÎÃÈÊÀ¼ÕÌÀÒÓÎØÖÄÈÒÀÆÆÄËļÖÓÕÍÅØËÀÊÐÍ

ÓÎÀÉÈÀʽÏËÀ¼ÒÈÎÓÎØÊÎÈÍÕÍÈÊοØÏÎÊÄÈ̺ÍÎدÀÉÈÀʽÏËÀ¼ÒÈÎ ÓÎÎÏμÎÏѺÏÄÈÍÀÄÉÇÆļÓÀÈÌÄÁŸÒÇÓÇÍÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÊÀÈÏÎËÈÓÈ ÒÌÈÊ»ÓÎغÍÓÀÉǯÅÕÓ¼ÙÄÈÓÎʼÍÇÓÑΚÄÀØÓ½ÍÓÎÍÓѽÏÎÓÀ À¼ÓÈÀÓÇÖÏÀÑÀÁÀÓÈÊ»ÖÄÆÊËÇÌÀÓÈÊ»ÖÏџÉÇÖ ÒÓÈÖÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÄÖ ÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖº×ÎØÍÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÀÍÀÅÎџØÓ½ÓÎÉÄ×ÍοÍÏÎË˺Ö

ÈÒ×ØÑÐÍÊÀÈÏÎØÈÒ×ØÑÎÏÎÈοÍÄϼÒÇÖÓÎØÖÊÎÈÍÕÍÈÊοÖÃÄÒÌοÖ ÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍÀÍÔÑÐÏÕÍÊÀÈÓÕÍÊÎÈÍÕÍÈÊÐÍÎ̟ÃÕÍ̺ÒÀÒÄÌÈÀ ÊÎÈÍÕͼÀšÈÀÓºÓÎÈÀÒØÍÎËÈÊ»ÎÏÓÈÊ»ļÍÀÈÀÍ¿ÏÀÑÊÓÇÒ»ÌÄÑÀ ÊÀÈÀØÓ½ÀÍÓÀÍÀÊ˟ÒÓÎÆÄÍÈʽÓÄÑΦÒÕÅÑÎÍÈÒÓÈʽ§Ò¿ÒÓÇÌÀ Ò»ÌÄÑÀÊÀÈÒÓÈÖÅØËÀʺÖÄÈÃÈʽÓÄÑÀ¬ÔËÈÄÖÊÀÈÍÓÑÎÏÈÀÒÓÈʺÖÆÈÀ

ÆÈÀÓÇÍÏÄÑÈÒÓÎË»ÓÕÍÀÃÄÈÐÍÓÕÍÊÑÀÓÎØ̺ÍÕÍ ÀÅÀÈÑÐÍÓÀÖÓÎÍ Ê¿ÑÈÎ˽ÆÎÀϽÓÇÃÈÄ¿ÔØÍÒÇÓÕÍÅØËÀÊÐÍÊÀÈÓÎØÖÊÎÈÍÕÍÈÊοÖ ËÄÈÓÎØÑÆο֪ϟÑ×ÎØÍÏÎË˺ÖÌÈÊѺÖÀË˟ÊÀÈÒÎÁÀѽÓÄÑÄÖÏÑÀ ÊÓÈÊοÓ¿ÏÎØÏÀÑÀÓÇÑ»ÒÄÈÖÆÈÀÓÇÍÊÀÔÇÌÄÑÈÍ»ŸÔËÈÀÏÑÀÆÌÀÓÈ ʽÓÇÓÀÓÕÍÅØËÀÊÐÍÏÎØÔÀÌÏÎÑοÒÀÍÍÀÀÍÀÏÓØ×ÔοÍÒÄÀØÓ½

ÅÎѺÖÎÈÒÎÅμÏÎËÈÓÈÊμ ÍÎÌÈÊμÊÀÈÃÈÊÀÒÓºÖÌÀÖ ÃÈÎËÈÒÔÀ¼ ÍÎÍÓÀÖÒÄÌÈÀÆÆËÎÀÌÄÑÈʟÍÈÊÎØÓ¿ÏÎØÀÓÎÌÈÒÓÈÊ»ÔÄÐÑÇÒÇ ÓÎØÄÆÊË»ÌÀÓÎÖÊÀÈÓÇÖÍÎÌÈÊ»ÖÄÏÈÒÓ»ÌÇÖ ÒÄÀÍÓ¼ÔÄÒÇÌÄÓÇÍ •ØÑÕÏÀÚÊ» ÇÎÏμÀº×ÄÈÏÀÑÀÃÎÒÈÀʟÎËÈÒÓÈʺÖÔÄÕÑ»ÒÄÈÖ™ÀÈ ÓÎÉÄ×ÍÎ¿Í ÆÈÀÓ¼ºÓÒÈÉÄ×ÍοÍÓÎÍÒÎÁÀѽÓÀÉÈʽ×ÀÑÀÊÓ»ÑÀÓÎØ

½ËÎØÖØÏÎÃÎ̺ÖÊÀÈÒØÍÔ»ÊÄÖÊџÓÇÒÇÖ ÎØÒÈÀÒÓÈÊ»ÀÍØÏÀÑɼÀ ÏÑÎÆÑÀÌ̟ÓÕÍÄÏÈ̽ÑÅÕÒÇÖÄÏÀÆÆÄËÌÀÓÈÊ»ÖÄÊÏÀ¼ÃÄØÒÇÖ ÂØ×ÀÆÕƼÀÖ ÀÃØÍÀ̼ÀÒ×ÄÃÈÀÒ̺ÍÇÖÊÀÈÒÓÎ×ÄØ̺ÍÇÖÀÍÓÈ ÌÄÓÐÏÈÒÇÖÄÈÃÈÊÐÍÊÀÓÇÆÎÑÈÐÍÊÑÀÓÎØ̺ÍÕÍ Ï×Ä˟×ÈÒÓÀÊÀÈ ×ÕѼÖÊÀӟËËÇËÄÖØÏÎÃÎ̺ÖÏÑÎÆџÌÌÀÓÀÀÏÄɟÑÓÇÒÇÖÀϽÓÀ

ÓÎÊļÌÄÍÎ ÀË˟½ÏÕÖ¼ÒÕÖÔÀºÆÈÍÄÊÀÓÀÍÎÇÓ½ ÃÄÍ»ÓÀÍÀØÓ½Ö ÎÊ¿ÑÈÎÖÒÊÎϽÖÓÎآʿÑÈÎÖÒÊÎϽÖÓÎØ»ÓÀÍÍÀÓÎÍÈÒÓļÓÎ ÆÄÍÈʽÓÄÑÎÏÎËÈÓÈʽÊÀÈÊÎÈÍÕÍÈʽÏËÀ¼ÒÈÎ ÒÓÎÎÏμÎÔÀÏѺÏÄÈÍÀ ÀÏÎÓÈÌÇÔοÍÓÀ½ÏÎÈÀ̺ÓÑÀÆÈÀÓΦÒÕÅÑÎÍÈÒ̽§ ÓÈÖÅØËÀʺÖ ÊÀÈÓÎØÖÏÎÈÍÈÊοÖÏÀÑÀÁŸÓÄÖ

ÏÀÑÀÁÀÓÈʽÓÇÓÀÄÆÊËÇÌÀÓÈʽÓÇÓÀÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÎÄÅÀÑ ÌÎÙ½ÌÄÍÎÒ¿ÒÓÇÌÀÊÀͽÍÕÍÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÎÑÈÒÓļ̽ÍÎ


¥Î†¢ ¥˜™˜

◆◆◆ ƒºÌÀ

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

ÍÎØÍÒÓÇÃÇÌÎÒȽÓÇÓÀ ÊÀÈÏÎØÒÓÇÍÏÑÀÆÌÀ ÓÈʽÓÇÓÀÏÑÎÅÀÍÐÖÔÀļÍÀÈÏÎËËÀÏ˟ÒÈÄÖ ÃÄÍÔÀÏѺÏÄÈÍÀÀÍÓÈÌÄÓÕÏÈÒÓοÍÕÖÄÉÀÈѺ ÒÄÈÖ ÀË˟ÕÖÀÍÀÏÓØÒÒ½ÌÄÍÎÒ¿ÌÏÓÕÌÀÌÈÀÖ ÏÎËÈÓÈÊÎÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÖÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÀÖƒÀļ×Ä ϟÑÀÏÎË¿ÄÍÃÈÀźÑÎÍÆÈÀÓÇ×ÐÑÀÌÀÖ ÍÀ ƼÍÄÈÌÈÀÌÄ˺ÓÇÆÈÀÓÎÏÐÖÊÀÈÌÄÓÇÁλÔÄÈÀ ÏÎÈÕͦØÂÇËÐÍÏÑÎÒÐÏÕͧÀÍÀÏÓ¿×ÔÇÊÄÄÃÐ ÇšÀżÀÌÄӟÓÇÍÏÄѼÎÃÎÓÇÖ×οÍÓÀÖÓÕÍ ÒØÍÓÀÆÌÀÓÀÑ×Ð͏ÑÊÄÓμ ÏÎØɺÑÎØÍÏÎË˟ÃÄÍÌÈ˟ÍÄ ÆÈÀÄØͽÇÓÎØÖ˽ÆÎØÖ¢È ÔÄÕÑÇÓÈÊμÄÊÅÑÀÒÓºÖÀØÓ»Ö ÓÇÖÈÒÓÎÑÈʟÊÀÓÀÒÊÄØÀÙ½ ÌÄÍÇÖÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÀÖÃÈÀ ×ÕѼÙÎØÍÓÇÍÏÎÈÍÈÊ»ÄÆÊËÇ ÌÀÓÈʽÓÇÓÀ ÏÎØÎÑÈÎÔÄÓļ ÇÅØ˟ÊÈÒÇÊÀÈÇÅØËÀÊ» ÀϽÓÇÍÒÄÌÄƟËÎÁÀÔ̽ ÀÏÎÃÄÊÓ»ÏÀÑÀÁÀÓÈʽÓÇÓÀ ÄÆÊËÇÌÀÓÈʽÓÇÓÀÓÕÍÊÎÈ ÍÕÍÈʟÈÒ×ØÑÐÍÄÆÊËÇÌÀÓÈÐÍ ¢ÈÊÎÈÍÕÍÈʟÈÒ×ØÑμÄÆÊËÇ ÌÀÓ¼ÄÖÃÄÍÔÀÃÎØÍÏÎÓºÓÇ ÅØËÀÊ»»ÔÀÓÇÍÃÎØÍÒϟ ÍÈÀ ÊÀÈÒÄÄÈÃÈʺÖÒØÍÔ»ÊÄÖ ÊџÓÇÒÇÖ ¥ÀÄÆÊË»ÌÀӟ

ϟËÈÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×ÄÖÏÀÑÀÁÀÓÈʺÖÒØÌÏÄÑÈÅÎѺÖ ¥ÎÃÈÀÁÀÓ»ÑÈÎÓÇÖÅØËÀʻֽÏÎØÀÍÀźÑÄÓÀÈ ÇÊÀÓÀüÊÇÓÎØÖÊÀÈÓÎÎÏμÎÏѺÏÄÈÍÀÄÏÈÃÄÈ ÊÍ¿ÎØÍÏÀÍÓο ÎÃÇÆļÒÓÇÍÀÃØÍÀ̼ÀÄÉÄ¿ÑÄ ÒÇÖͽÌÈÌÇÖÌÈÒÔÕÓ»ÖÄÑÆÀÒ¼ÀÖ ÓÇͼÃÈÀÒÓÈÆ Ì»ÏÎØÇÒØÍ»ÔÕÖÅÓÕ×»ÎÈÊÎƺÍÄȟÓÎØÖº×ÄÈ ÄÉÀÍÓËÇÔļÎÈÊÎÍÎÌÈʟÆÈÀÍÀÓÎØÖÒØÍÓÇÑ»ÒÄÈ ̺ÒÀÒÓÇÅØËÀÊ»ÊÀÈÆÈÀÍÀÓÎØÖÏËÇÑÐÒÄÈÓÀ ºÉÎÃÀÓÇÖÍÎÌÈÊ»ÖʟËØÂÇÖ¥ÎÀÿÍÀÓÎÄÉÄ¿

❛❛ ¸ÓÀÍ

ÇÏÎËÈÓÈÊ»ÎÃÇÆļ ÓÎÊџÓÎÖÒÄ ÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÌÄ ÓÎÎÑÆÀÍÕ̺ÍÎ ºÆÊËÇÌÀ

❜❜

ÑÄÒÇÖÄÑÆÀÒ¼ÀÖÊÀÈǦÀËÇ ÓļÀ§ÀÍÀźÑÎÍÓÀÈÕÖÎÈÏÈÎ ÒØÍÇÔÈÒ̺ÍÎÈÒØÍÓÄËÄÒÓºÖ ØÏÎÓÑÎϻ֗ÏÈÔÀͽÓÇÓÀ ÓÇÖØÏÎÓÑÎÏ»ÖÊÀÈÓÇÖÄÏÈ ÒÓÑÎÅ»ÖÒÓÇÅØËÀÊ» ļÍÀÈ ÓÐÑÀÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇÆÈÀÓÎÍ ÀÏÎÅØËÀÊÈÒÔºÍÓÀÀϽ½ÓÀÍ ÌÏ»ÊĆŸÍÓÕÖÆÈÀʟÏÎÈÎØÖ ÀϽÀØÓÎ¿Ö ÎÃѽÌÎÖÓÇÖ ̽ÍÈÌÇÖ»ÏÄÑÈÒÓÀÒÈÀÊ»Ö ÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÖÌÄÓÇÍÀÒÓØ ÍÎ̼ÀÊÀӟÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÇÖ ÄËÄ¿ÔÄÑÇÖÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÖÓÎØÖ ÙÕ»Ö ļÍÀÈÏÎË¿ÆÍÕÒÓ½Ö ÊÀÈÏÎËØÒ¿×ÍÀÒÓÎÖ ʟÓÈ ÏÎØŸËËÕÒÓÄÆÍÐÑÈÒÀÍÊÀ˟ ÊÀÈÌÄÓÇÍÄϼÒÇÌÇÄÉÎØÒ¼À

ÓÎØÖÀÏÎÓÄËοÍÌÈÀÔÄÒÌÎ ÔÄÓÇ̺ÍÇÅÀÍÄÑ»»ÊÑØÅ»ÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀ » ÀʽÌÇ ÌÄÓÀÍÎÌÈʟÊÀÈŸËËÀ̺ÒÀÏÎØÃÈÀ

ÓÇÖÅØËÀÊ»Ö ª¥ÇÍ¥ÄӟÑÓÇšÀÑÓ¼ÎغÆÈÍÄÏÄÑÈÊÎ Ï»ÓÕÍÀÃÄÈÐÍÓÕÍÊÑÀÓÎØ̺ÍÕÍÒÓÈÖÅØËÀʺÖ

ÔºÓÎØÍ ÇºÊÔÄÒ»ÓÎØÖÒÓÇÃÇÌÎÒȽÓÇÓÀļÍÀÈ ÏÎË¿ÌÈÊÑ»ºÕÖÌÇÃÀÌÈÍ»ØÓμÎÈÀËÐÁÇÓÎÈ

™ÎÑØÃÀËËοÆÈÀÏÎËËÎÒÓ»ÅÎџÀϽÓÎØÖ ÄÈÒÀÆÆÄËÄ¼Ö ÁŸÒÄÈÓÇÖÀÏÀџÃÄÊÓÇÖÓÑÎÏÎ

ÄÆÊËÇÌÀÓ¼ÄÖ ÏÎË˺ÖÅÎѺÖÊÀÓÀÅÄ¿ÆÎØÍÆÈÀ ØÏÇÑÄÒ¼ÄÖÒÓÎÎÑÆÀÍÕ̺ÍκÆÊËÇÌÀ»ÌÎͼ

ËÎƼÀÖÏÄѼÓÕÍÀÃÄÈÐÍÓÎØ ½ÌÎØ ÀÑÏÀÑ

ÌÕÖÒØÍÄÑƟÙÎÍÓÀÈÌÄÀØÓ½ »ÀʽÌÇÒÄÏÎË ˺ÖÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÓÎÃÇÌÈÎØÑÆοÍÎȼÃÈÎÈÕÖÎÈ ¦ÄÆʺÅÀËμ§ÓÎØ

ªÈÃÐÖÆÈ´ÀØÓοÖÏÎØØÏÎÿÎÍÓÀÈÓÎØÖ ÀÑÈÒÓÄÑοÖÊÀÈÄÏÈÊÀËοÍÓÀÈÓÀ½ÏÎÈÀÃÈÊÀÈÐ

—ÏÑÐÓÇ¿ËÇ

ÏÈÄÒ̺ÍÇÖÌÄѼÃÀÖÓÇÖÀÍÔÑÕϽÓÇÓÀÖ ÀØÓ»Ö ÓÕÍÅØËÀÊÈÒ̺ÍÕÍ ÀË˟ÊÀÈÓÕÍÀË˽ÅØËÕÍ ÒØÍÀÍÔÑÐÏÕÍÌÀÖÀϽÌÀÊÑÈͺÖÏÀÓѼÃÄÖÊÀÈ ŸËËÎØÖÏÎËÈÓÈÒÌοÖ

¢ÈÊÎÈÍÕÍÈʺÖÒØÍÔ»ÊÄÖËÎÈϽÍÏÑÎÄÓÎÈ̟ ÙÎØÍÓÇÍÏÑÐÓÇ¿ËÇÓÇÖÄÆÊËÇÌÀÓÈʽÓÇÓÀÖ ºÍÀÌÈÊѽ̺ÑÎÖÓÕÍÅÎѺÕÍÓÇÖÎÏμÀÖÊÀÓÀ Ë»ÆÄÈÒÓÈÖÅØËÀʺÖ̺ÒÕÓÇÖÀÒÓØÍÎ̼ÀÖÊÀÈ ÓÕÍÃÈÊÀÒÓÐ͏ØÓ»ÇÏÑÐÓÇ¿ËÇÓÕÍÄÆÊËÄÈ ½ÌÄÍÕÍÒÓÈÖÅØËÀʺÖØżÒÓÀÓÀÈÌÈÀŸÌÄÒÇ ÊÀȺÌÌÄÒÇÃÈÀ̽ÑÅÕÒÇ ÎØÒÈÀÒÓÈʟÄÊÏÀÈ ÃÄ¿ÄÓÀÈÊÀÈÃÈÀÌÎÑÅÐÍÄÓÀÈÕÖÇÊÎÈÍÕÍÈÊ» Î̟ÃÀÓÕͦÏÎÈÍÈÊÐͧ ¶ÃǽËÎÓÎÒÊÇÍÈʽ ÓÇÖÂØ×ÎËÎÆÈÊ»ÖÊÀÈÏÑÀÊÓÈÊ»ÖÄÊÏÀ¼ÃÄØÒÇÖ ÓÎØͺÎØÊÑÀÓοÌÄÍÎØÆÈÀÓÇÍÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÓÎØ

ÌÀÓÀÆÈÀÍÀ¦ÊÀÑÏÕÔοÍÎźËǧÀϽÓÎÒÀÑ ʼÎÓÇÖÏÈÎÃØÒÓØ×ÈÒ̺ÍÇÖÊÀÈÓÇÖÏÈÎÊÀÓÀ

¥

ÎÍÓ¼ÓËÎÓÇÖ¦ÏÑÕÓÀÔË»ÓÑÈÀÖ§ÊÀÈ ºÍÀÀʽÌÇÔËÈÁÄѽÑÄÊ½Ñ ÄÊļÍÎ ÓÇÖÊÀÔØÒÓºÑÇÒÇÖÒÓÇÍÀÏÎÍÎ

ËÄÈÓÎØÑƼÀÀØÓοÏÎØÄÍÍÎοÒÀÌÄʟÏÎÓÄÕÖ ­ÔÍÎ֙џÓÎÖ¥ÐÑÀÔÀÏѺÏÄÈÎÈÙÕÍÓÀͺÖ ÃØ͟ÌÄÈÖÓÎØÄËËÇÍÈÊοËÀο ÎÈÏÑÀÆÌÀÓÈ ÊμÃÈÀÍÎοÌÄÍÎÈÊÀÈÎÈÀÏËμÊÀÈÄØÀ¼ÒÔÇÓÎÈ ŸÍÔÑÕÏÎÈÏÎØÃÄÍÌÏÎÑοÍÍÀÊÀË¿ÂÎØÍοÓÄ

•ØÑÐÏÇÖ ÒØÌÏÄÑÈËÀÌÁÀÍÎ̺ÍÕÍÃÈÊÀÒÓÐÍ ÓÎØ•‚‚ÊÀÈÓÇÖ•ØÑÕÏÀÚʻ֕ÏÈÓÑÎÏ»Ö ÆÈÀÓÇÍÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈʽÓÇÓÀÓÇÖÃÈÊÀÈÎÒ¿ ÍÇÖ $&1&+ 

¢ÈÓÑÄÈÖÀØÓºÖ×ÐÑÄÖļÍÀÈÌÄÓÀÉ¿ÄÊļ ÍÕÍÏÎØ ˽ÆÕÓÕÍØÏÄÑÁÎËÈʟÌÄƟËÕÍ ÊÀÔØÒÓÄÑ»ÒÄÕÍÒÓÇÍÄÊüÊÀÒÇØÏÎÔºÒÄÕÍ ÊÀÈÓÇÍÄÊÓºËÄÒÇÓÕÍÀÏÎşÒÄÕÍÓÕÍÄÔÍÈ ÊÐÍÓÎØÖÃÈÊÀÒÓÇѼÕÍ ÄÉÕÔοÍÓÎØÖÏÎ˼

¢ÈÒØÌÌÄÓº×ÎÍÓÄÖÓ½ÍÈÒÀͽÓÈÇÊÀÔØÒÓº ÑÇÒÇÒÓÇÍÄÊüÊÀÒÇØÏÎÔºÒÄÕÍÊÀÈÇÌÇ ŸÌÄÒÇÄÊÓºËÄÒ»ÓÎØÖÒÓÈÖ×ÐÑÄÖ̺ËÇÓÎØ ŠØÌÁÎØ˼ÎØÓÇÖ•ØÑÐÏÇÖÒØÍÈÒӟ̼ÀÀϽ ÓÈÖÁÀÒÈʺÖÀÈÓ¼ÄÖ¦ÒØÒÒÐÑÄØÒÇÖ§ÏÑÎ

ÓÄÖÓÎØÖÍÀÏÑÎÒÅÄ¿ÆÎØÍÒÓ΂ÈÊÀÒÓ»ÑÈÎ ÍÔÑÕϼÍÕÍ‚ÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍÃÈÀÌÀÑÓØ ѽÌÄÍÎÈÆÈÀÏÀÑÀÁ¼ÀÒÇÓÎØÀÍÔÑÐÏÈÍÎØ

ÒÅØÆÐÍÒÓΕ‚‚ÊÀÈÀÏÎÓÄËļºÍÀÀϽÓÀ ÁÀÒÈʟÒØÒÓÇÌÈʟÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÒÓÎÍÓÎ̺À ÀÏÎÍÎÌ»ÖÃÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇÖÒÓÇÍ•ØÑÐÏÇ ÒÓÎ

5ÀÀÍÔÑÐÏÈÍÀ ÃÈÊÀÈÐÌÀÓÀ ÀÖÏÄÑÈ̺ÍÎØÍ ÏËÀ¼ÒÈÎÓÇÖÄÅÀÑÌÎÆ»ÖÓÇÖ•ØÑÕÏÀÚÊ»Ö

•Ë˟ÃÀ ¥ÎØÑʼÀ ÊÀÈ£ÕÒ¼À ÏÑÕÓÀÔËÇÓºÖ ÒÓÇÍ ÊÀÔØÒÓºÑÇÒÇ ÀÏÎÍÎÌ»Ö ÃÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇÖ

ÒÓÇѼÕͽÒÎÊÀÈÄÊļÍÕÍÓÎØ‚ÈÊÀÒÓÇѼÎØ ÍÔÑÕϼÍÕÍ‚ÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍ

ËÇËÇÍÎÌÎÔÄÒ¼ÀÊÀÈÄÏÀÑÊļÖϽÑÎØÖ ÓÀ ÊџÓÇ̺ËÇÓÎØŠØÌÁÎØ˼ÎØÓÇÖ•ØÑÐÏÇÖ

ÒÄÒ¿ÍÓÎÌÎ×ÑÎÍÈʽÃȟÒÓÇÌÀüÊÇ

◆ ¬ÌÄÒÎÃÇÌλÅÈÒÌÀ Á˺ÏĘÒËÀÍüÀ ÆÈÀÓÇͺÆÊÑÈÒÇ»ÀϽÑÑÈÂÇÓÕÍ̺ÓÑÕÍ

ÏÑÎÒÅÄ¿ÆÎØÍÒÓΕ‚‚ÃÈÀÌÀÑÓØѽÌÄÍÎÈ ÆÈÀÏÀÑÀÁ¼ÀÒÇÓÎØÃÈÊÀÈÐÌÀÓÎÖÏÑÎÒÅØ Æ»ÖÒÄ̼ÀüÊÀÈÇÊÀÈÒ¿ÍÓÎÌÇüÊÇ Š´ÀØÓ½ÓÎÒØÌϺÑÀÒÌÀÊÀÓºËÇÉÀÍÎÈ

ÙÄÓÀȧÌÄÀØÓ½ ļÓÄļÍÀÈÀÏÎË¿ÓÕÖÏѽÔØÌÇ ÍÀÓÎÄÉØÏÇÑÄÓ»ÒÄÈÌÄÓΦÀÙÇ̼ÕÓΧÅØÒÈ ʟ‚ÄÃÎ̺ÍÕÍÓÕÍÒØÍÔÇÊÐÍÊÎÈÍÕÍÈÊο ÀÏÎÊËÄÈÒÌοÊÀÈÊÎÈÍÕÍÈÊοÒÓÈÆÌÀÓÈÒÌο ÎÈÏÑÐÇÍÊÑÀÓοÌÄÍÎÈ ÏÎØÒÓÇÒØÍÓÑÈÏÓÈÊ»

◆ ™ÀÈ ÓºËÎÖ ÍÀÏËÇÑÐÒÎØÍÓÎ×ѺÎÖÓÀ „À̽ÆÈÀÏÎØÕÅÄË»ÔÇÊÀÍÓÀÓÄËÄØÓÀ¼ÀÓÎØ ˟×ÈÒÓÎÍ×ѽÍÈÀÀϽÓÎÍØϺÑÎÆÊÎÃÀÍÄÈ Ò̽ÊÀÈÒØÆʺÍÓÑÕÒÀÍÀÌ¿ÔÇÓÄÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÄÖ ÀϽÓÇÍÀÈÒ×ÑÎʺÑÃÄÈÀÊÀÈÃÈÀÏËÎÊ» ÓÇÍ ÅÎÑÎÃÈÀÅØÆ»ÊÀÈÒØÍÀËËÀÆ» ÏÀÑÀÎÈÊÎÍÎ̼À ɺÏËØÌÀÌÀ¿ÑÎØ×Ñ»ÌÀÓÎÖÌÄÓÇÒØÍÄÑÆÀÒ¼À ØÂÇËÐÍÏÑÎÒÐÏÕÍÊËÏ

ÕÍÊÀÔÐÖÊÀÈÆÈÀÎËÈÆÕѼÀÒÓÇÍÄÊÓºËÄÒÇ Ó½ÒÎÓÕÍÀÏÎşÒÄÕÍÓÕÍÄÔÍÈÊÐÍÃÈÊÀ

ÍÔÑÕϼÍÕÍ‚ÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍÊÀÈÍÀÄÆÆ؟ÓÀÈ ÒÓÎØÖÏÎ˼ÓÄÖÓÎØÓÇÃÈÀÒşËÈÒÇÓÎØ ÃÈÊÀÈÐÌÀÓÎÖÏÑÎÒÅØÆ»ÖÒÄ̼ÀüÊÀÈÇÊÀÈ

ÓÎÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎ̺ÑÎÖÓÇÖ¦ÏÄÈÔ»ÍÈÀÖ§ÒÓÎ ÊÎÈÍÕÍÈÊÎÏÎËÈÓÈʽÒ¿ÒÓÇÌÀÄÆÊËÇÌÀÓÈʽÓÇ ÓÀÖ‚ÇËÀûÌÈÀÖÄÆÊËÇÌÀÓÈʽÓÇÓÀÖÏÎØÃÄÍ ÀÍÇÒØ×ļÓÎÏÎËÈÓÈʽÊÀÈÊÎÈÍÕÍÈʽÒ¿ÒÓÇÌÀ ÄÍÐÒĺÍÀÌÄƟËÎ̺ÑÎÖÓÇÖļÓĦÒØÍÄÑƟ

ÓÎØÖÏËÄÈÎÂÇżÀļÍÀÈÅÓÕ×μ ÔÀÀÍÀÙÇ Ó»ÒÎØÍÓÎØÖ½ÑÎØÖÄÏÈÁ¼ÕÒ»ÖÓÎØÖϟËÈÒÄ ÏÀÑÀÁÀÓÈʟÏÄÑÈÁŸËËÎÍÓÀÊÀÈÔÀÀÍÀÏÓ¿ÉÎØÍ

×ÕÑÐÍÌÄËÐÍÓÎØŠÓ• ÆÈÀÀÏÀџÃÄÊÓÄÖ ÊÀÔØÒÓÄÑ»ÒÄÈÖÒÓÇÍÄÊüÊÀÒÇØÏÎÔºÒÄ

Ò¿ÍÓÎÌÇüÊÇ žÒÓ½ÒÎ ½ÏÕÖÏÑκÊØÂÄÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ ÁÃÎ̟ÃÀÒÓΊÓÑÀÒÁοÑÆÎ ÌÄÊÀӟË

ÀØÓÐÍÓÕÍÀÏÎşÒÄÕÍ ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀ ÌÇÍüÍÎÍÓÀÈÀÅÎÑ̺ÖÒÓÎØÖÏÎ˼ÓÄÖÍÀ

◆ ­ÉÎÃÎÀϽÓÇÍ••ÓÕͦÀÆÎÑÐÍÊÀÈ

◆ ¥ÎÍÃÈÎÆÊοÌÄÍÎÀÑÈÔ̽ÓÕÍÊÀÓÀÃÈ ÊÀÒÓÈÊÐÍÀÏÎşÒÄÕÍÓÎØ•‚‚ÄÍÀÍÓ¼ÎÍ

Ò´ºÍÀÊџÓÎÖÃÈÊÀ¼ÎØÏÎغ×ÄÈÓÇÍØÏÎ×Ѻ ÕÒÇÍÀÄÅÀÑ̽ÙÄÈÓÇÍ•ØÑÕÏÀÚÊ»Š¿ÌÁÀÒÇ

ÊÀÈÓÎÀÃȺÉÎÃÎÓÎØÏÎËÈÓÈÊÎÎÈÊÎÍÎÌÈÊο ÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖ ÍÀÃÈÄÊÃÈÊ»ÒÎØÍ

ÓÎØÊÄÅÀËÀ¼ÎاÓÇÖ¢ •ÊÀÈÓÎئŠØÌÅÐÍÎØ ŠÓÀÔÄѽÓÇÓÀÖ§ ÊÀÈÓÇÍÄÏÈÒÓÑÎÅ»ÒÓÇÃÑÀ×Ì»

ÒØÌÌÄÓº×ÎÍÓÄÖÄÏÈÒ»ÌÀÍÀÍ

ÃÈÊÀÈÐÌÀÓÎÖÏÑÎÒÅØÆ»ÖÒÄ̼ÀüÊÀÈÇÊÀÈ

ÊÀÍÓÈÖÁÀÒÈʺÖÄÏÈÁÈÕÓÈʺÖÓÎØÖÀ͟ÆÊÄÖ ÊÀÈ ÀÍÓÈËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÈÒÓÎÏÄÓÒ¼ÓÎØÖÓÇÍÊÎÑÎÚüÀ

ºÍÓÀÉÇÖ½ÓÀÍÁÆÄȺÉÕÀϽÀØÓ»Í º×ÄÈÒÓÇÔļ ¢ÈÊÑÀÓοÌÄÍÎÈÔÀÀÏÎÅÎÈÓ»ÒÎØÍÀϽºÍÀ ÏÀÍÄÏÈÒÓ»ÌÈÎÏÄÑÀÈÓºÑÕÀ͟ÏÓØÉÇÖÌÈÀÖÊÀӟ

Š¿ÌÁÀÒÇ֏ÍÔÑÕϼÍÕÍ‚ÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍ™Àӟ ÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÇÖÒ×ÄÓÈÊ»ÖÒØÙ»ÓÇÒÇÖÎÈ

◆ ¸ÓÈÇÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈÊ»ÄÊÓºËÄÒÇÓÕÍ ÃÈÊÀÒÓÈÊÐÍÀÏÎşÒÄÕÍļÍÀÈÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÇ

ÎÅļËÎØÍÍÀÄÉÀÒÅÀ˼ÒÎØÍÓÇÍÓÀ׿ÓÄÑÇ ÄÊüÊÀÒÇØÏÎÔºÒÄÕÍÀϽÓÀÄÔÍÈʟÓÎØÖ ÃÈÊÀÒÓ»ÑÈÀ ÀË˟ÊÀÈÓÇÍŸÌÄÒÇÄÅÀÑÌÎÆ»

ºÍÓÀÉÇÕÖ¦ÏÎÈÍÈÊο§̺ÒÀÒÓÇÅØËÀÊ»ÊÀÈ ÓÎØÏÑÎÒÀÍÀÓÎËÈÒÌοÓÇÖÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÖÓÎØ

£ÎØÌÀͼÀ £ÕÒÈÊ»¢ÌÎÒÏÎÍüÀ ŠÄÑÁ¼À ÊÀÈ¢ØÊÑÀͼÀ ÊÀÔÐÖÊÀÈÄÊÏÑÎÒÐÏÕÍ ÓÕÍÒ×ÄÓÈÊÐÍÅÎѺÕÍÓÎØŠØÌÁÎØ˼ÎØÓÇÖ

Ì»ÃÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇÖÊÀÈÓÇÖÄÊÓºËÄ ÒÇÖÓÕÍÀÏÎşÒÄÕÍÓÕÍÄÒÕÓÄÑÈÊÐÍÃÈÊÀ ÒÓÇѼÕÍ ÃÈÄÊÃÈÊļÌÄÀÉÈÐÒÄÈÖÇ•Ë˟ÃÀ ÀϽÓÇÍ¥ÎØÑʼÀÊÀÈÓÇ£ÕÒ¼À

ª¢ÈÎÈÊÎÍÎÌÈʺÖÊÀÈÏÎËÈÓÈʺÖÄ˼Ó ÄÊÓ½ÖÀϽÄÏÀ¼ÓÄÖ ÌÀÖÊÀӟÍÓÇÒÀÍØÏ» ÊÎÎØÖÀÆÍÐÒÓÕÍÏÀͼÒ×ØÑÕÍÊÀÈÌÀÊÑÈÍÐÍ ÁÀÒÈËȟÃÕÍ ÀË˟ÙÎÍӟÖÌÀÖÒÓÇÍÎØÒ¼ÀÓÇÒØÌÌÄÓº×ÎÍÓÄÖ ÒÄ̼ÀÒØÙ»ÓÇÒǦÒÓÑÎÆ ÆØË»ÖÓÑÀϺÙÇÖ§ ÏÎØÃÈÎÑÆÀÍÐÔÇÊÄÀϽ ÓΥ̻ÌÀÓÎØŠÓ•ÏÎØÀÒ×ÎËļÓÀÈÌÄÓÇÍ ÄÊÓºËÄÒÇÓÕÍÀÏÎşÒÄÕÍÓÎØ‚ÈÊÀÒÓÇѼÎØ ÍÔÑÕϼÍÕÍ‚ÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍÊÀÈÏÑÀÆÌÀÓÎ ÏÎÈ»ÔÇÊÄÒÓΊÓÑÀÒÁοÑÆÎÌÄÓÇÒØÌÌÄ ÓÎ×»ÄÌÏÄÈÑÎÆÍÕ̽ÍÕÍÀϽÓÈ֏ËÁÀͼÀ ÙÄÑÌÏÀÚÓÙŸÍ ”ÎÒͼÀÊÀÈ•ÑÙÄÆÎÁ¼ÍÇ ™ÑÎÀÓ¼À •Ë˟ÃÀ šÎËÃÀÁ¼À †ÎËÕͼÀ 

◆ —•ØÑÕÏÀÚÊ»Š¿ÌÁÀÒÇÆÈÀÓÀ ‚ÈÊÀÈÐÌÀÓÀÓÎ؏ÍÔÑÐÏÎØÎѼÙÄȽÓÈÓÀ ÊџÓÇ̺ËÇËÀÌÁŸÍÎØÍÀØÓÄϟÆÆÄËÓÀ ½ËÀÓÀÀÍÀÆÊÀ¼À̺ÓÑÀÆÈÀÍÀÄÊÓÄËοÍÓÀÈ ÆÑ»ÆÎÑÀÎÈÃÈÊÀÒÓÈʺÖÀÏÎşÒÄÈÖÊÀÔÐÖ ÊÀȽÓÈǺËËÄÈÂÇÃÇÌÎÒÈÎÍÎÌÈÊÐÍÊÀÈ ŸËËÕÍϽÑÕÍÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÃÈÊÀÈÎËÎÆ»ÒÄÈ ÓÇÌÇÄÊÓºËÄÒÇ»ÊÀÔØÒÓºÑÇÒÇÄÊÓºËÄÒÇÖ ÀØÓÐÍÓÕÍÀÏÎşÒÄÕÍ ◆ ¢ÈÒ×ÄÓÈʺÖÀÏÎşÒÄÈÖÓÎØ•‚‚ ÄÏÈÁŸËËÎØÍÒÓÀÊџÓÇ̺ËÇÓÇÍÎÌÈÊ» ØÏÎ×ѺÕÒÇÓÕÍÀÑ×ÐÍÍÀÄÆÊѼÍÎØÍ×ÕѼÖ ÊÀÔØÒÓºÑÇÒÇÓÈÖÀÏÎşÒÄÈÖÓÎØÊÀÔÐÖÊÀÈ ½ÓÈ ÒÄÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÄÏÀÍÀËÀÌÁÀͽÌÄÍÕÍ ÏÀÑÀÁȟÒÄÕÍÓÎØÃÈÊÀÈÐÌÀÓÎÖÏÑÎÒÅØÆ»Ö ÒÄ̼ÀÒ¿ÍÓÎÌÇÊÀÈüÊÀÈÇüÊÇ ÎÈÀÑ׺Ö ÎÅļËÎØÍÍÀËÀÌÁŸÍÎØÍÓÀÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÀ ̺ÓÑÀÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇÖÓÕÍÃÈÀÑÔÑÕÓÈÊÐÍ ÏÑÎÁËÇ̟ÓÕÍÓÇÖÄÔÍÈÊ»ÖÃÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇÖ
¥Î†¢ ¥˜™˜

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

¢ÈÊÎÍÎ̼À £›•˜ ™¥Š¥—š¥ ƒ•¥£ ¢˜™¢†•‚ ™¢š™˜ ¢Š¢™¢š•˜Š¥¢Š›ª£˜¥¢ª«£—š¥˜Š¥—£˜™¢ª¥–¢¢ª

ŠÓÎÍÁŸËÓÎÓÇÖŠÎÅÎÊ˺ÎØÖ ÓÀÀʼÍÇÓÀÓÕÍÓÀÌļÕÍ

Š

ÓΦÒÅØѼ§ÓÎØ×ÑÇÌÀÓÈÒÓÇÑÈÀÊο ÓÙ½ÆÎØ ÌÄӟÓÀÀÏÎÔÄÌÀÓÈʟ Ò×Ä ÃȟÙÎØÍÍÀÁƟËÎØÍÊÀÈÓÇÍÀʼÍÇÓÇ

ÊÀÈØÈÎÔÄÓÐÍÓÀÖÓÇÃÇÌÈÎØÑƼÀ••†ÆÈÀÓÇ ÃÈÀ×ļÑÈÒÇÓÇÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÓÕÍÓÀÌļÕÍÏÑÎÒº ÔÄÒÄÏÕÖÇÊØÁºÑÍÇÒÇÏѺÏÄÈÍÀÍÎÌÎÔÄÓ»ÒÄÈ

ÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÓÕÍÀÒÅÀËÈÒÓÈÊÐÍÓÀÌļ ÕÍÓÀÓÙÈ̟ÍÈÀÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇ֏ʼÍÇÓÀ ÄÏÀÆÆÄËÌÀÓÈÊμ×ÐÑÎÈ ÆÑÀÅļÀ ÊÀÓÀÒÓ»ÌÀÓÀ ÆÊÀџ٠ÉÄÍÎÃÎ×ļÀ ÊÈÍÇÌÀÓÎÆџÅÎÈÊÀÈÔºÀ

ŸÌÄÒÀ ”ºÁÀÈÀÃÄÍÄÉ»ÆÇÒÄÆÈÀÓ¼̺×ÑÈÓÐÑÀ ÄÍÐ ÓÎʽÌÌÀÓÎØÃÈÀ×ÄÈѼÒÓÇÊÄÓÇÍÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÓÕÍ ÓÀÌļÕÍÆÈÀϟÍÕÀϽ×ѽÍÈÀ ÅӟÒÀÌÄ 

ÓÑÀ ÎÈʽÏÄÃÀ ÀʽÌÀÊÀÈÍÎÒÎÊÎÌļÀÌÏÀ¼

ÀÍÓ¼ÍÀØϟÑ×ÄȽÅÄËÎÖÆÈÀÓÀÓÀÌļÀÊÀÈÓÎØÖ

ÍÎØÍÒÓÎ̟ÓÈÓÕÍÄÏÈÓ»ÃÄÈÕÍ ŠØÍÎËÈʟÇÀÍÓÈÊÄÈÌÄÍÈÊ»ÀɼÀÓÇÖÀʼÍÇÓÇÖ ÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖ½ËÕÍÓÕÍÓÀÌļÕÍÀͺÑ×ÄÓÀÈÒÄ 

ÀÒÅÀËÈÒ̺ÍÎØÖ ÍÀØϟÑ×ÎØÍÙÇÌȺÖ†ÎÈÎÖ ÄØÔ¿ÍÄÓÀÈÆÈÀÓÇËÇÒÓļÀÓÇÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÓÕÍ ÓÀÌļÕÍ

ÃÈÒÄØÑÐ ÀË˟ÇÏÑÀÆÌÀÓÈÊ»ÓÇÖÄÌÏÎÑÈÊ» ÀɼÀļÍÀÈÏÎË¿ÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇ¥ÇͼÃÈÀÒÓÈÆÌ»

…ÄÏοËÇÌÀ

ÀϽÓÇÍÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÀØÓ»ÀÍÀÉÈÎÏμÇÓÎÏÀÑÀ̺ ÍÄȥΠÓÕÍÀØÓÎÓÄËÐÍÀÊÈÍ»ÓÕÍ ÀɼÀÖ ÄÊÀÓÎÌÌØѼÕÍÄØÑÐ ÓÎ ÓÕÍÎÑÈÙ½ÍÓÈÕÍ ÈÃÈÎÊÓÇÒÈÐÍ ÀɼÀÖ ÄÊÀÓÄØÑÐ ÓÎÒ¿ÍÎËÎ ÓÕÍÎÈÊÎϺÃÕÍÊÀÈÀÆÑÎÓÄÌÀ×¼ÕÍ ÀɼÀÖ ÄÊÀÓÄØÑÐ šÄÁŸÒÇÓÀÒÓÎÈ×ļÀ ÀϽÓÎØÖÒØÍÎËÈʟ ÀÒÅÀËÈÒÓÈÊοÖÅÎÑļÖÎÈ º×ÎØÍÒÇÌÀÍÓÈÊ»ÀʼÍÇÓÇ ÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÏÎØÏÀÑÀ̺ÍÄÈ ÀÍÀÉÈÎÏμÇÓÇ¥ÀÌÄÆÀË¿ÓÄÑÀ ÏÄÑÈÔÐÑÈÀÆÈÀÀÉÈÎÏμÇÒÇ ÓÇÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÓÎØÖº×ÎØÍ

žÒÓ½ÒÎÇÏѽÔÄÒÇÀØÓ»º×ÄÈ»ÃÇÃÈÀÓØ ÏÕÔļÀϽÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÊÀÈÒÓÎÏËÀ¼ÒÈÎ ÓÎئÃÈÀ˽ÆÎاÆÈÀÓÎÀÒÅÀËÈÒÓÈʽ ½ÏÎØ ̟ËÈÒÓÀμÃÈÎÖÎØÏÎØÑƽÖ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐ́ †ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ ÀÅοÄØÔºÕÖÀÑÍ»ÔÇÊÄ ÍÀÄÍÈÒ׿ÒÄÈÎÈÊÎÍÎÌÈʟÓÀÓÀÌļÀÏÎØÀÍÓÈÌÄ

❛❛

ÓÕϼÙÎØÍÎÈÊÎÍÎÌÈʺÖÃØÒ׺ÑÄÈÄÖ ÓÀÏÑκÓÑÄ ÂÄÍÀÉÄÏÎØË»ÒÎØÍÏÄÑÈÎØÒÈ ÀʟÒÓÎÈ×ļÀ ¢ØÏÎØÑƽÖ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ ÀϺÊËÄÈÒÄÆÈÀźÓÎÖÓÎ

—ÄÌÏÎÑÈÊ»ÓÎØÖ ÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎÏѽÒÔÄÓÇÖ ÀɼÀļÍÀÈÊÀӟ ×ÑÇÌÀÓÎýÓÇÒÇÖÓÕÍÓÀÌļ ÓÀÌÄƟËÀÓÀÌļÀÊÀÈÒØÆÊÄ ÕÍ ÊÀÔÐÖ ½ÏÕÖļÏÄ Ç ÊÑÈ̺ÍÀÓΘ™ ΢•• ÓÎ ÏÎË¿ÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇ Ó»ÑÇÒÇÓÕÍÒÓ½×ÕÍÓÎØ •¥ ÀØÓÎÀÏÀÒ×ÎËÎØ̺ÍÕÍ †ÑÎÆџÌÌÀÓÎÖŠÓÀÔÄѽÓÇÓÀÖ ÀϽÓÇÍ ÊÀÈÓΕ¥†šš•˜ÃÈÀ¼ÓÄÑÎ ļÍÀÈÔºÌÀ¦ÄÔÍÈÊ»ÖÄÏÈÁ¼ ÄÍÃÈÀźÑÎÍÏÀÑÎØÒȟÙÎØÍ ÀÍÓÈÊÄÈÌÄÍÈÊ»ÓÎØÖ ÕÒÇÖ§«ÀÑÀÊÓ»ÑÈÒĽÌÕÖ ÓÀÒÓÎÈ×ļÀÆÈÀÓΘ™ ÏÎØ ¦ÄÍÃÈÀźÑÎØÒÀ§ÓÇÍÏѽÓÀÒÇ ÏÎØÀͺÑ×ÄÓÀÈ ÀÉÈÎÏμÇÒÇÖÓÇÖÀʼÍÇÓÇÖ ÃÈÀÔºÓÄÈÓÎ ÓÇÖÒØÍÎ ËÈÊ»ÖÀʼÍÇÓÇÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÓÎØ ÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÓÕÍÓÀÌļÕÍ ÒÓÀ ÃÈÒ ÀÒÅÀËÈÒÓÈÊοÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖ ¿ÂÎØÖÄÊÀÓÄØÑÐ 

❜❜

—ÀʼÍÇÓÇÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÓÕÍ ÓÀÌļÕÍÔÀÁÆÄÈÒÓÎÒÅØѼ ̺ÒÀÀϽÓÇÃÇÌÈÎØÑƼÀÍÐÍØÌÇÖ•ÓÀÈÑļÀÖ •ÏÄÍÿÒÄÕÍÒďʼÍÇÓdžÄÑÈÎØÒ¼À ••† ¥ºÓÎÈÄÖÄÓÀÈÑļÄÖ¯Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÎÍÎÌÈʽ ÏËÀ¼ÒÈÎļÍÀÈØÏÎ×ÑÄÕ̺ÍÄÖÍÀÄÍÓÀ×ÔοÍÒÓÎ «ÑÇÌÀÓÈÒÓ»ÑÈί ÄÊÓ½ÖÀϽÄÏÄÍÿÒÄÈÖÒÄ ÀʼÍÇÓÀÒÓÇÍÄÆ×ÐÑÈÀÀÆÎџ ÄÏÄÍÿÎØÍÒÄ

ÀʼÍÇÓÀÒÓÇÍ•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇ ×ÕѼÖÏÄÑÈÎ ÑÈÒÌÎ¿Ö ÄÍÐÌÏÎÑοÍÍÀʟÍÎØÍÓμÃÈÎÊÀÈÒÄ ½ËÄÖÓÈÖ×ÐÑÄÖÓÎØʽÒÌÎØ̺×ÑÈÓÎÓÕÍ ÄÏÄÍÿÒÄÐÍÓÎØÖ ¥ÇÍÏѽÓÀÒÇÀØÓ»º×ÄÈÃÄ×ÓļŸËËÕÒÓÄ ÀÍÎÈ×ӟÎÆÆÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ•ÑÆÀÒ¼ÀÖ£ ŠÏØѽÏÎØËÎÖÒÄÇÌÄѼÃÀÌÄÔºÌÀÓÇͦÀÉÈÎ ÏμÇÒǧÓÇÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÓÕÍÓÀÌļÕÍ ¥ÎÈÃÄÎËÎÆÈʽÏÑÎʟËØÌÌÀÓÎØÄÆ×ÄÈÑ»ÌÀ ÓÎÖº×ÄÈÃÐÒÄÈÊÀÈÎÆÆ•ÑÆÀÒ¼ÀÖ ÎÎÏμÎÖ ļÏĽÓȦÇÀʼÍÇÓÇÏÄÑÈÎØÒ¼Àº×ÄÈʽÒÓÎÖ †ÑºÏÄÈÍÀÒÓÀÌÀÓ»ÒÎØÌÄÍÀÏËÇÑÐÍÎØÌħ

ʟÍÎÍÓÀÖ˽ÆÎÆÈÀÃÈÀ×ļÑÈÒÇ

»ÄÊÏμÇÒÇÓÌÇ̟ÓÕÍÓÇÖ ÐÒÓÄÍÀÊÀËØÅÔοÍÓÀÊÄ͟ ̺×ÑÈÍÀÀÏÎÃÐÒÎØÍÓÀ̺ÓÑÀ ÃÎÌÈÊÐÍÀËËÀÆÐÍÓÎØÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖ ÄÍÐ̼ËÇ ÒÄÆÈÀÊÎÈÍ»ÃÈÀ×ļÑÈÒÇÓÕÍÀÏÎÔÄÌÀÓÈÊÐÍÓÕÍ ÓÀÌļÕÍ †Ñ½ÊÄÈÓÀÈÆÈÀÌÈÀÄÏÈʼÍÃØÍÇÔºÒÇÓÇÖ ÊØÁºÑÍÇÒÇÖÍÀÏÄџÒÄÈÒÓÎÍ×ÑÇÌÀÓÈÒÓÇÑÈÀʽ

Š¿ÌÅÕÍÀϟÍÓÕÖÌÄÓÀÒÓÎÈ×ļÀÓÕÍÈÔØ

ÐÒÓÄÓÎÒ¿ÒÓÇÌÀÍÀļÍÀÈÁÈÐÒÈÌÎ

ÓÙ½ÆÎÓÎÒ¿ÍÎËÎÓÇÖÊÈÍÇÓ»ÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖ ÏÎØ ÅӟÍÄÈÓÀÃÈÒÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀÄØÑÐ ÊÀÔÐÖ

ͽÍÓÕÍ ÒÄ̼ÀÊѼÒÈÌÇÆÈÀÓÎÀÒÅÀËÈÒÓÈʽ ÒÓÈÆÌ»¯ÄÍÐÓÀÌÄƟËÀÓÀÌļÀÀÍÀÙÇÓοÍÀÏÄ

Ï½ÓÇÍÏËÄØџÓÎØ ÎØÏÎØÑƽÖ•ÑÆÀÒ¼ÀÖ ÍÃѺÀÖ„ÎÁºÑÃÎÖ×ÀÑÀÊÓ»ÑÈÒÄÄÏļÆÎÍÓÎ

ÒÓÈÖÏÑÎÔºÒÄÈÖÓÇÖļÍÀȽËÀÀØӟÓÀÊÄşËÀÈÀ ÍÀÓÀÃÈÀ×ÄÈÑÈÒÓοÍÄÓÀÈÑļÄÖ½ÏÕÖÇ•‚•™¥ ÓÎØ¥†¢¥• ÊÀÈǏ•‚™ ˜™ 

ÆÍÕÒ̺ÍÀÑÄØÒÓ½ÆÈÀÓÈÖÒØÍӟÉÄÈÖ¯Î˽ÊËÇ ÑÀÊÓ¼ÑÈÀ ÌÄƟËÀÆÑÀÅļÀÀË˟ÊÀÈÎÈʽÏÄÃÀ ÒÄÊÄÍÓÑÈʽÓÀÓÀÒÇÌļÀº×ÎØÍÄÃÐÊÀÈ×ѽÍÈÀ

Ù»ÓÇÌÀÓÇÖ×ÑÇÌÀÓÎýÓÇÒÇÖ ÀÍÊÀȺÃÕÒÄ ºÌÅÀÒÇÒÄÀËËÀƺÖÏÎØÔÀ¦ÌÀÙÄ¿ÎØͧÓÀ ÊÄ͟ÒÓÎÏÀѽÍÒ¿ÒÓÇÌÀ¸ÒÎÍÀÅÎџÓÎ

‚ȽÓÈÒÓÇÍÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÀÇÀÉÈÎÏμÇÒÇÓÇÖ ÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÓÕÍÓÀÌļÕÍÃÄÍƼÍÄÓÀÈÆÈÀËÎÆÀ

ÄÆÊÀÓÀËÄÈÅÔļÒÓÇÍÓ¿×ÇÓÎØÖ•ÈÃÈʽÓÄÑÀÓÎ ÓÇÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÓÕÍÓÀÌļÕÍ ÃÇËÀû

¥ÀÌļΏËËÇËÄÆÆ¿ÇÖ Î„ÎÁºÑÃÎÖļÏĽÓÈÓÀ ÏÎҟÏÎØÊÀÓÀÓºÔÇÊÀÍÓÎļÍÀÈÏÎҟ

ÑÈÀÒ̽ÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍ ÀË˟ÏÑÎÖ½ÅÄËÎÖ ÓÕÍ×ÑÇÌÀÓÀÆÎÑÐÍ ½ËÕÍÃÇËÀûÀØÓÐÍÏÎØ Ò»ÌÄÑÀÄÉÎÑʼÙÎÍÓÀÈÕÖ¦ÊÄÑÃÎÒʽÏÎȧÊÀÈÏÎØ

ÄÊÀÓÄØÑÐ ÃÄͦÀÏÎüÃÎØͧ •ÍÓÕÌÄÓÀÉ¿ÆÈÀÓκ×ÎØÍÊÀÓÀÓÄÔļ ÄÊÀÓÄØÑÐÒÓΦÊÄşËÀÈÎÀËËÇËÄÆÆ¿ÇÖ

ÏÎØÔÀÊÀÓÀÓ¼ÔÄÍÓÀÈÒÓÎÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎÓÀÌļÎ ÄÓÇÒ¼ÕÖ¦¶ÃÇ ÆÈÀÏÑÐÓÇÅÎџÒÓÇÍÈÒÓÎѼÀ ÓÎØ ÓÎÀÒÅÀËÈÒÓÈʽÒ¿ÒÓÇÌÀÓÇÖ×ÐÑÀÖÃÈÀ

ÒÊÎϽÖÓÎØÖļÍÀÈǦÀÉÈÎÏμÇÒǧÓÕÍÄØÊÀÈ ÑÈÐÍÏÎØüÍÎÍÓÀÈÒÓÈÖÀÆÎÑºÖ ½ÏÕÖÀÊÑÈÁÐÖ ÒØÌÁÀ¼ÍÄÈÒ»ÌÄÑÀÄÈÖÁŸÑÎÖÓÇÖ×ÐÑÀÖÌÀÖ

ÓÕÍÆÄÍÄÐͧ ÄÍÐźÓÎÖÔÀÊÀÓÀÓÄÔοÍŸËËÀ ÄÊÀÓÄØÑÐ¥ÇͼÃÈÀÐÑÀÓÀÒØÍÃÈʟÓÀ ÓÎͼÙÎØͽÓÈÀÏÀÈÓοÍÓÀÈÄÓÇÒ¼ÕÖÃÈÒÄØÑÐ

ÔºÓÄÈÊÄşËÀÈÎÀØÓοÓÎØÌÄƺÔÎØÖ ÀØÓ»Ö ÓÇÖӟÉÇÖÊÀÈÆÈ´ÀØÓοÖÓÎØÖÒÊÎÏο֧ Ïѽ ÒÔÄÒÄ


¥Î†¢ ¥˜™˜

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ„ª˜Š¥¢Š¥¢ ¥¢•†˜¥¢™˜¢‚ •˜Šš¢ª¥¢Š«•‚˜¢‚˜ŠžŠ—Š¥—Š••™˜¥¢ª‚ ¥

¸

ÏÕÖÔÀºËÄÆÄÎÏÎÈÇÓ»Ö ¼ÊÎÖ ™ÀÁÁÀüÀÖ Ç•Ë˟ÃÀ×ÎÑÄ¿ÄÈ ÒÓÎÅÓÄѽÓÎØÊÀÑ×ÀѼÀ

ÀϽÓÇšÄƟËÇ‚ÄØÓºÑÀ¥Î ÄÏÈÓ½ÊÈÎÃÀÍÄÈÒÌοÆÈÀÃÈÒÄØÑÐÏÀѺÌÄÈ ÍÄÒ×ÄýÍÀË¿ÆÈÒÓÎÒÓÎ ÌÄÎ̽ËÎÆÀ ÏÎØÔÀÊËÇÔοÌÄÍÀÏËÇÑÐÒÎØÌÄÓÎ žÒÓ½ÒÎÀØÓ»ļÍÀÈÇÌÎÍÀÃÈÊ»ÃȺÉÎÃÎÖÀØÓ» ÓÇÍÐÑÀ ÃȽÓÈÓÎÏÑÀÆÌÀÓÈʽ¦ÅÓÄѽ§ÓÎØ ÊÀÑ×ÀѼÀ¯»ÓÕÍÊÀÑ×ÀÑÈÐÍ ÀÍÏÑÎÓÈ̟ÓÄ ¯ļÍÀÈÓÎÒ׺ÃÈΦÃȟÒÕÒÇÖ§ÏÎØÄÊϽÍÇÒÀÍ Ç•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇÊÀÈÓ΂ÈÄÔͺÖ ÎÌÈÒÌÀ ÓÈʽ¥ÀÌļÎ

ŠÓÈÖ—†ÓÈÖÀÏÎşÒÄÈÖ¯Ë×ÆÈÀÓÇ -FINBO¯ÓÈÖËÀÌÁŸÍÎØÍÎÈÓÑÀÏÄÙ¼ÓÄÖÌÄ ÏÑÎÅÀÍ»ÒÊÎϽÍÀÃØÍÀÌÐÒÎØÍÓÈÖØϽËÎÈ ÏÄÖÓџÏÄÙÄÖ ½ÏÕÖÊȺÆÈÍÄ

˜ÃÈÕÓÈʺÖÓÎÏÎÔÄÓ»ÒÄÈÖ —ºÉÎÃÎÖÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖÒÓÈÖÀÆÎѺÖÓÇÍ ÏÄÑÀÒ̺ÍÇ‚ÄØÓºÑÀÒØÍÎÃÄ¿ÓÇÊÄÀϽ ÌÈÀÓÀÊÓÈÊ»ÓÇÖÄËËÇÍÈÊ»ÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ½×ÈÀÏÀÑÀÈÓ»ÓÕÖÊÀÊ»¢ÀÑ̽ÃÈÎÖÆÈÀÓÎ ×ѺÎÖ†ºÓÑÎÖ«ÑÈÒÓÎÃοËÎØûËÕÍÄÒÓÎØÖ ¦'JOBODJBM5JNFT§½ÓÈÇ•Ë˟ÃÀÔÀÏÑÎÒÅ¿ ÆÄÈÒÓÈÖÀÆÎѺÖÆÈÀÃÀÍÄÈÒ̽ÃÈÒÄØÑÐ 

ŠÓÎÅÓÄѽ ÓÎØÊÀÑ×ÀѼÀ Ç•ËË˟ÃÀ ÍÓ¼ÔÄÓÀÌÄÓÎÎØÆÆÑÈʽÌÎÍÓºËÎÃȟÒÕ ÒÇÖ ÓÎÄËËÇÍÈʽÒ׺ÃÈÎÃÄÍÏÑÎÁ˺ÏÄÈÓÇ ×ÑÇÌÀÓÎýÓÇÒÇÌÄ×ÀÌÇ˽ÓÎÊÀßÍÄÈÀ ÀË˟ ÓÇÍÄÍÄÑÆÎÏμÇÒÇÄͽÖÌÇ×ÀÍÈÒÌο ½ÓÀÍ Ç×ÐÑÀÃÄÍÔÀÌÏÎÑļÍÀÃÀÍÄÈÒÓļÀϽÓÈÖ ÀÆÎÑºÖ ÕÖºÒ×ÀÓÇË¿ÒÇ ½ÏÕÖÀÍÀźÑÔÇÊÄ ¥½ÓÄßÍÄÈÀ¿ÂÎØÖÃÈÒÄØÑÐÔÀļÍÀÈÃÈÀ ÔºÒÈÌÀÌÄÄÏÈÓ½ÊÈÎÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×ÎÓÕÍÀÆÎÑÐÍ ”ÄÁÀ¼ÕÖÃÄÍÔÀÏѺÏÄÈÍÀÉÄ×͟ÌĽÓÈÎÈ ÀÆÎѺÖļÍÀÈÀØÓºÖÏÎØÏÑÎÒÃÈÎѼÙÎØÍÓÎ ʽÒÓÎÖÓÎØ×Ñ»ÌÀÓÎÖÄÊÓÈÌÐÍÓÀÖÓÇÍÄÏÈÊÈÍ ÃØͽÓÇÓÀÊÀÈÓÎѼÒÊÎÏÎØÀÍÀËÀÌÁŸÍÎØÍÍ Ë×ÃÄÍÌÏÎÑοÌÄÍÀÃÀÍÄÈÒÓοÌÄÌÄ»  ÄÍÃÄ×Î̺ÍÕÖÎÈÀÆÎѺÖÍÀÌÀÖÄÏÈ ÓѺÂÎØÍÍÀÃÀÍÄÈÒÓοÌÄÌÄšÄÏÈÎÀÏ˟ ˽ÆÈÀ ÓÎÍÄØÑÕÏÀÚʽÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÃȟÒÕÒÇÖ ÃÇËÀûÓÎÄØÑÕÏÀÚʽ×Ñ»ÌÀ ÀÍÇ•Ë˟ÃÀÓÎ ×ÑÄÈÀÒÓļ ÔÀÏѺÏÄÈÍÀÓÎ×ÑØÒÎÏËÇÑÐÒÄÈÌÄ ÓÀÄÏÈÓ½ÊÈÀÓÇÖÀÆÎџÖ ¥ÄËÈʟÀØÓ½ÓÎÎÏμÎÙÇÓοÒÄÄϼÌÎÍÀÎ ÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖ ¦ÙÇӟÌÄÍÀÃÀÍÄÈÙ½ÌÀÒÓÄ ½ÏÕÖÎÈŸËËÄÖÄØÑÕÏÀÚʺÖ×ÐÑÄÖ§ ¼Ò×ØÒÄ ̽ÍÎÆÈÀÓÈÖÄËËÇÍÈʺÖÓџÏÄÙÄÖÌÄÓÇÍÀϽ ÅÀÒÇÓÎØÊÄÍÓÑÈÊοÓÑÀÏÄÙ¼ÓÇ–ÀÍ™ËÎÍÓ ¥ÑÈÒº ÎÎÏμÎÖοÓÄÅÈ˺ËËÇÍÀÖļÍÀÈοÓÄ ÌÀÖÀƟÏÇÒÄÉÀÅÍÈʟ­ÊÀÍÄÀÏËÐÖÓÇ ÃÎØËÄȟÓÎØ ÍÊÀÓÀÑÑÄ¿ÒÎØÍÎÈÄËËÇÍÈʺÖÓџÏÄÙÄÖ ÔÀÃÄ×ÔοÍÏË»ÆÌÀÓÀÊÀÈÎÈÄØÑÕÏÀÚʺÖ „¼ÆÎØÖÌ»ÍÄÖËÎÈϽÍÏÑÈÍÅ¿ÆÄÈÀϽÓÎÓÈ̽ÍÈ ÓÇÖ•™¥ÅѽÍÓÈÒÄÍÀÃÈÀÒÅÀ˼ÒÄÈÓÎÄØÑÕ ÏÀÚʽÓÑÀÏÄÙÈʽÒ¿ÒÓÇÌÀÏÀ¼ÑÍÎÍÓÀÖ ½ÌÕÖ ÓÇÍÄÊüÊÇÒ»ÓÎØÀϽÓÎØÖÏÎËÈÓÈÊÎ¿Ö ÎÈ ÎÏμÎÈ ÀÍÓ¼ÔÄÓÀÌÄÓÈÖ—† ʟÍÎØÍÊÎØ̟ ÍÓÎÒÓÇÍ•ØÑÐÏÇÌÄÓÀÆÍÕÒӟÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀ ÓÀ

ÏÑÎÒÅØÆ»ÒÓÈÖÀÆÎÑºÖ ÄÏÈÓļÍÎÍÓÀÖÓÇÒ¿Æ ×ØÒÇ—ÊØÁºÑÍÇÒÇÔºËÇÒÄÍÀÌÏÄÑúÂÄÈ ÓÈÖÀÆÎѺÖÊÀȽËÎØÖ½ÒÎÈÔºËÎØÍÍÀÊÄÑÃÎ ÒÊÎÏ»ÒÎØÍ ÕÒÓ½ÒÎÄÊÓÎØÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÎÖ ÓÀÎźËÇ»ÓÀÍÏÄÍÈ×џ ŠÄÓÑÀÏÄÙÈÊοÖÊÀÈ×ÑÇ ÌÀÓÈÒÓÇÑÈÀÊοÖÊ¿ÊËÎØÖ ÊÄÑüÙÄȺÃÀÅÎÖÇÏÑÎÒÅØÆ» ÒÓÈÖÀÆÎѺÖ̺ÒÕÈÃÈÕÓÈÊÐÍ ÓÎÏÎÔÄÓ»ÒÄÕ͏ÍÓ¼ÔÄÓÀÌÄ ÓÇÃÇÌÎÏÑÀÒ¼À ÃØλÓÑÄÈÖ ɺÍÎÈμÊÎÈ ÀË˟ÊÀÈÄËËÇÍÈÊμ ÔÀÀÍÀÙÇÓ»ÒÎØÍÊÄşËÀÈÀÌÄ ÓÈÌ»ÓÇÍÎÏμÀÔÀÙÇÓ»ÒÄÈÓÎ ÄËËÇÍÈʽ‚Ç̽ÒÈΚ´ÀØÓ½ ÓÎÍÓѽÏÎÓ΂Ç̽ÒÈÎÄËϼÙÄÈ ½ÓÈÔÀÀÏÎÅ¿ÆÄÈÓÎÒÏÄÊÎØ ˟ÑÈÒÌÀ„¼ÆÄÖÇ̺ÑÄÖÏÑÈÍ ÀϽÓÇͺÊÃÎÒÇÓÎØÄÏÓÀÄÓοÖ

❛❛

ÀÅÎÑοÒÀÍÃÎÌÈʺÖÀËËÀƺÖÒÓÎÍÈÃÈÕÓÈʽ ÓÎ̺ÀÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÀÍÀ ÊÓ»ÒÄÈÓÇ×À̺ÍÇÀÍÓÀÆÕ ÍÈÒÓÈʽÓÇӟÓÎØšÄÀÏ˟ ˽ÆÈÀ ÓÀÏÑÐÓÀ̺ÓÑÀÏÎØ

ÈÀӼΠÅÈ˺ËËÇÍÀÖ ÓÑÀÏÄÙ¼ÓÇÖ–ÀÍ ™ËÎÍÓ¥ÑÈÒº ÀÏÎşÒÈÒÄÍÀ ÌÀÖÒÓÇѼÉÄÈ

ÎÌÎ˽ÆÎØ»ÓÀÍÆÍÕÒÓ½ÀʽÌÇ ÊÀÈÒÄÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØÖ½ÓÈ ÎÃÀÍÄÈÒ̽ÖÔÀÆÈͽÓÀÍÒÓÇÍ ÄÏÓÀÄÓ¼À

❜❜

ÍÓÎÆÍÐÑÈÙÀÍÎÈÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÈ ļÍÀÈ ÀϼÔÀÍÎÍÀÌÇÍÓÎÆÍÐÑÈÙÀͽÒÎÈÀÆÎџÙÎØÍ ÊÀÈÏÎØ˟ÍÄÄËËÇÍÈʟÎ̽ËÎÆÀŠØÍÄÏÐÖ ļ×ÀÍÅÑÎÍÓ¼ÒÄÈÍÀļÍÀÈØÂÇ˽ÓÎÄÏÈÓ½ÊÈÎ ÒÓÇÍÄÏÓÀÄÓ¼ÀÍÓ¼ÔÄÓÀÌÄÓÇÍ¢ØÆÆÀѼÀ

×ÕѼÖ̟ËÈÒÓÀÍÀļÍÀÈÒÀźÖÏÎÈÀ×ÑÎÍÈÊ» ÃȟÑÊÄÈÀÔÀÄϺËÄÆÄÇ×ÐÑÀÌÀÖ™ÈÀØÓ½ ÃȽÓÈÎÈɺÍÎÈÅÑÎÍÓ¼ÙÎØÍÍÀÏÕËοÍÎ̽ËÎÆÀ

¯ÇÎÏμÀÏÑÎÒ»ËÔÄÒÓ΂ ¥ÊÀÈÓÇÍ•• ½ÓÀÍÃÄÍÌÏÎÑοÒÄÍÀÀÍÀ×ÑÇÌÀÓÎÃÎÓ»ÒÄÈ ÓÎ×ѺÎÖÓÇÖ¯ÇÊØÁºÑÍÇÒÇ˺ÄȽÓÈÔÀÄÏÈ ×ÄÈÑ»ÒÄÈÍÀÀÏÎÅ¿ÆÄÈÓÎÒ׺ÃÈÎÃȟÒÕÒÇÖ 

ÌÈÀÖÃȟÑÊÄÈÀÖ ÐÒÓÄ ½ÓÀÍƼÍÄÈǺÊÃÎÒÇ ÍÀ

ÃȽÓÈÀÅÄͽÖÃÄͺ×ÄÈÊÀ̼ÀÄϼÏÓÕÒÇÒÓÎ

ļÍÀÈÀÊÑÈÁ½ÓÎÄÏÈÓ½ÊÈÎ „¼ÆÄÖÐÑÄÖÀÑƽÓÄÑÀÎØÏÎØÑƽÖ¢ÈÊÎ ÍÎÌÈÊÐ́†ÀÏÀÊÕÍÒÓÀ ÍÓ¼ÍÎØûËÕÍĽÓÈÃÄÍ

ʽÒÓÎÖÃÀÍÄÈÒÌοÊÀÈÀÅÄÓºÑÎØÇ×ÑÇ ÌÀÓÎýÓÇÒÇÔÀÒØÍÎ

ØϟÑ×ÄÈÀϽÅÀÒÇÆÈÀ

ÃÄØÓļÀϽͺÀ̺ÓÑÀ¯Àͽ×ÈÆÈÀÓÎ Ò¼ÆÎØÑÀÆÈÀÓÎ ½ÏÕÖļ×ÄÄÊÓÈÌ»ÒÄÈÇ (PMENBO4BDITÒÄÏѽÒÅÀÓǺÊÔÄÒ»ÓÇÖ ™ÀÈÓÀ̺ÓÑÀÏÎØÒÇÌļÕÍÄÇ(PMENBO

ÔÀÙÇÓ»ÒÄÈÓ΂ ¥ÔÀļÍÀÈ ÇÀ¿ÉÇÒÇÓÕÍÎѼÕÍÇËÈʼÀÖ ÊÀÈÇÊÀӟÑÆÇÒÇÓÎØÎØ ÊÀÈÎØÌÈÒÔοÒÓÎÍ ÈÃÈÕÓÈʽÓÎ̺À ÀËËÀƺÖ ÏÎØÔÀļÍÀÈÓÎÓÄËÄÈÕÓÈʽ ×Ó¿ÏÇÌÀÒÄÌÈÀÎÈÊÎÍÎ̼À ÏÎغ×ÄÈÏËÇÆļÀϽÓÇÍ ¿ÅÄÒÇ

–ÇÓļÓÀÈÃȺÉÎÃÎÖ —ÌļÕÒÇÓÕÍÄËËÄÈÌ̟ ÓÕͺ×ÄÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎØÖ

ÀϽÿÎÓѽÏÎØÖ ½ÏÕÖ ÓÎͼÙÎØÍÓÑÀÏÄÙ¼ÓÄÖ‚ÄÍļÍÀÈÏÀ͟ÊÄÈÀ ÇÏÄÑÈÊÎÏ»ÓÕÍÃÀÏÀÍÐÍÊÀÈÇÀ¿ÉÇÒÇÓÕÍ ŽÑÕÍ¢ÏÈÎÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈʽÖÓѽÏÎÖÌļÕ

ÒÇÖÓÎØÄËËļÌÌÀÓÎÖļÍÀÈÇÐÔÇÒÇÓÇÖÀ͟ ÏÓØÉÇÖ¯ÇÎÏμÀÃÇÌÈÎØÑÆļºÒÎÃÀÆÈÀÓÎØÖ ŽÑÎØÖ¯ÌÄÏÀџËËÇËÇÏÄÑÈÒÓÎË»ÓÕÍÃÀ ÏÀÍÐ͚ğËËÀ˽ÆÈÀ ÒÄÌÈÀ×ÄÈÌÀÙ½ÌÄ ÍÇÎÈÊÎÍÎ̼À½ÏÕÖÇÄËËÇÍÈÊ»ÃÄÍÌÏÎÑļÖÍÀ ÅÎÑÎËÎÆļÖÓÇÌÄÒÀ¼ÀӟÉÇÏÎØÄÑƟÙÄÓÀÈ ÀË˟ÍÀÀÍÀÙÇÓ»ÒÄÈÖ¯̺ÒÕÓÄÊÌÇѼÕÍ ¯ÓÎØÖŽÑÎØÖÒÓÎÍÏËοÓÎÏÎغ×ÄÈÃÇÌÈ ÎØÑÆÇÔļ
¥Î†¢ ¥˜™˜

ÈÊÎÍÎ̼À

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

¥ÑØÏÐÍÕÒÓÇÍ

ŠÓÀÔÄÑ» ÏÎÑļÀ u Š´½ËÄÖÓÈÖÏÑÎÇÆο ÌÄÍÄÖÃÈÄÔÍļÖ×ÑÇÌÀÓÈ ÒÓÇÑÈÀʺÖÊѼÒÄÈÖ ºÍÀÖ Ê˟ÃÎÖÎÎÏμÎÖÄÌşÍÈÒÄ ÒÓÀÔÄÑ»ÏÎÑļÀ»ÓÀÍÎ Ê˟ÃÎÖÓÕÍÊÀËËØÍÓÈÊÐÍ Ï½ÃÄÈÉÇÀØÓ»ÖÓÇÖӟÒÇÖ üÍÎØÍÓÀÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀ ÓÕÍ™ÀÓÀÒÓÇ̟ÓÕ͏ÅÎÑÎ ËÎÆ»ÓÕÍ•ÈÃÐÍ•ÈÃÈʽÓÄÑÀ ÁÄËÓ¼ÕÒÇÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÈÖ ÏÑÎÒÃÎʼÄÖÓÕÍÀÍÀËØÓÐÍ ÄÌşÍÈÒÀÍÓÀÄÓ»ÒÈÀÀÏÎ ÓÄ˺ÒÌÀÓÀÓÎآ̼ËÎØ™• ÆÈÀÓΆÈÎÒØÆÊÄÊÑÈ ̺ÍÀ ÒÓÀ ÄÊÀÓÄØÑÐ ÃÈÀÌÎÑÅÐÔÇÊÀÍÎÈÄÍÎ ÏÎÈÇ̺ÍÄÖÏÕË»ÒÄÈÖÓÎØ Î̼ËÎØ™ÀÓÀÒÓ»ÌÀÓÀÅÎ ÑÎËÎÆ»ÓÕÍ•ÈÃÐ͏•ÊÀӟ ÓÎ ºÍÀÍÓÈ ÄÊÀÓ ÄØÑÐÓÎ ÄÍÈÒ×Ø̺ÍÄÖ ÊÀӟ ¥ÀÄÍÎÏÎÈÇ̺ÍÀ ʺÑÃÇÏÑÎŽÑÕÍ Ó½ÊÕÍ ÊÀÈÀÏÎÒÁºÒÄÕÍ &#*5%" ÃÈÀÌÎÑÅÐÔÇÊÀÍÒÄ ÄÊÀÓÄØÑÐÀϽ ÄÊÀÓ ÄØÑÐ ÌÄÓÎÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×ÎÏÄ ÑÈÔÐÑÈÎÒÓÎ ¥ÀÄÍÎÏÎÈÇ̺ÍÀʺÑÃÇ ÏÑÎŽÑÕÍÀÍ»ËÔÀÍÒÄ ÄÊÀÓÄØÑÐÀϽ ÄÊÀÓÄØÑÐ ÄÍÐÓÀÊÀÔÀџ ʺÑÃÇÌÄӟÀϽŽÑÎØÖ ÊÀÈÃÈÊÀÈÐÌÀÓÀÌÄÈÎÂÇżÀÖ ÓÎØÎ̼ËÎØÀÍ»ËÔÀÍÒÄ ÄÊÀÓÄØÑÐ

†ÓÐÒÇ ÆÈÀÓÇÍ•ª‚† u .ļÕÒÇÊÀӟ ÄÌ şÍÈÒÀÍÓÀÊÀÔÀџʺÑÃÇ ÌÄӟÌÄÈÎÂÇżÀÖÓÇÖ•ª ‚† ÊÀÔÐÖÃÈÀÌÎÑÅÐÔÇ ÊÀÍÒÄ ÄÊÀÓÄØÑÐÀϽ ÄÊÀÓÄØÑÐÓÎØ —ÄÓÀÈÑļÀÀϺÃÕÒÄÓÇÌļ ÕÒÇÓÕÍÊÀÔÀÑÐÍÊÄÑÃÐÍ ÒÓÇͺÊÓÀÊÓÇÅÎÑÎËÎÆÈÊ» ÄÈÒÅÎџÓÕÍÄÊÀÓÄØÑÐ ÏÎØÊÀÓºÁÀËÄÇ•ª‚†¢ Ê¿ÊËÎÖÄÑÆÀÒÈÐÍÓÇ×ÑÎÍȟ ÏÎØϺÑÀÒÄÃÈÀÌÎÑÅÐÔÇ ÊÄÒÓÀ ÄÊÀÓÄØÑÐ ÊÀÓÀÆџÅÎÍÓÀÖÏÓÐÒÇ ÒÄÒ¿ÆÊÑÈÒÇÌÄÓÎ  ÄÊÀÓÄØÑÐ —ÌļÕÒÇÀØÓ»ÀÏÎüÃÄÓÀÈ ÒÓÎÍÒÇÌÀÍÓÈʽÏÄÑÈÎÑÈ Ò̽ÓÇÖÊÀÓÀ͟ËÕÒÇÖ ÕÖ ÀÏÎÓºËÄÒÌÀÓÇÖÏÎËÈÓÈÊ»Ö ÄÉÎÈÊÎͽÌÇÒÇÖÍÄÑο ÏÑÎ ÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÀÏÎÅÄØ×ÔļÎ ʼÍÃØÍÎÖËÄÈÂØÃѼÀÖ

¢È˜ÓÀËμ ΚϽÌÏÎËÀÖ ΢††ÊÀÈÓÀÎ̽ËÎÆÀ

¥

ÄËÈʟÌÇÍ Ÿ×ÍÄÒÓĽÒÎÈ ÃÄÍÆÍÕѼÙÄÓÄ

º×ÎØÍ×Ó¼ÒÄÈÓÇÒ׺ÒÇÌÄ ÓÎÍ¢††ÀϽÓÇÍÄÏÎ×» «ÀÓÙÇÄÌÌÌÀÍÎØ»Ë

ʟÓÈÆÈÀÓÎØÖ ÄÍ•Ë˟ÃÈÒØÌ̟×ÎØÖÓÇÖ ˜ÓÀËÈÊ»Ö-PUUPNBUJDBÏÎØ ÃÑÀÒÓÇÑÈÎÏÎÈļÓÀÈÒÓÀ ÓØ×ÄџÏÀÈ×ͼÃÈÀ¸ÏÕÖ

Ï½ÊÎÈÍο¢††ÊÀÈ -PUUPNBUJDBÌÄÓº×ÎØÍ ÒÓÇÍÄÈÒÇÆ̺ÍÇÒÓΏ˜š *UBMJBÓÄ×ÍÎËÎÆÈÊ»ÄÓÀÈ ÑļÀ/FVSPTPGU ÇÎÏμÀ

ÀÏÎÊËÄÈÒÓÈʟļ×ÄÆџÂÄÈ ÓΦ†§ÏÑÈÍÀϽÃØÎÄÁÃÎ ̟ÃÄÖ ÎÈÄÏÀźÖÌÄÓÀÉ¿

ÄÈÃÈÊÄ¿ÄÓÀÈÌÄÓÀÉ¿ŸËËÕÍ ÒÓÇÃÈÀ×ļÑÈÒÇÊÈÍÿÍÎØ ÒÓÎÍÀÔËÇÓÈʽÒÓÎÈ×ÇÌÀ

-PUUPNBUJDBÊÀÈ¢†† ÄÍӟÔÇÊÀÍÓÎÓÄËÄØÓÀ¼Î

ÓÈÒ̽•Ï¼ÏÑÎÄÃѼÀÖ« «ÀÓÙÇÄÌÌÀÍÎØ»Ë΢††

ÃȟÒÓÇÌÀ ÌÄÀÍÓÈÊļÌÄÍÎ ÓÇÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÒÄͺÀÏÀÈ ×ͼÃÈÀ ½ÏÕÖÓΔÈÍÓÄÎ˽Ó

ÀϺÊÓÇÒÄ ÀÍÓ¼ ÄÊÀÓ ÄØÑÐ ÒØÌÌÄÓÎ×»ÏÎØ Ò»ÌÄÑÀÀͺÑ×ÄÓÀÈÒÓÎ

ÓÎÊÀÈÓÎ…ØÒÓ½

 ÄÍÐ̽ËÈÖÏѽÒÅÀÓÀ

—ͺÀÃÈμÊÇÒÇÓÎØ ¢††ļÏÄÏÕÖÒÓÑÀÓÇ ÆÈÊ»ÓÇÖÄÏÈËÎÆ»ļÍÀÈÇÃÇÌÈÎØÑƼÀÏÑÎÎÏÓÈ ÊÐÍÄϺÊÓÀÒÇÖÒÓÎÄÉÕÓÄÑÈʽÊÀÈÒÄͺÄÖ ÃÑÀÒÓÇÑȽÓÇÓÄÖÒÓÎÄÒÕÓÄÑÈʽ—ÄͼÒ×ØÒÇ ÓÕÍÒ׺ÒÄÕÍÌÄÓÇ-PUUPNBUJDB ÏÎØÀÏÎÓÄËļ ÓÇÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇÄÓÀÈÑļÀÓÇÖÈÓÀËÈÊ»ÖÀÆÎџÖ ÓØ×ÄÑÐÍÏÀÈ×ÍÈÃÈÐͯÌÄƺÔÎØÖÃÈÒÄØÑÐ ¯ ÀÏÎÓÄËļÒÇÌļÎÊËÄÈüÊÀÈÒÓÈÖÿÎÏÄÑÈ ÏÓÐÒÄÈÖ

ŠÓÑÀÓÇÆÈÊ» ÄÏÈËÎÆ» ÎÈÏÑÎÎÏÓÈʺÖ ÄϺÊÓÀÒÇÖÒÓÎ ÄÉÕÓÄÑÈʽ

¥ÎÏÀÑÀÒÊ»ÍÈÎÓÇÖØϽÔÄÒÇÖļÍÀȽÓÈÒÓÇÍ •Ë˟ÃÀÎÒ¿ÌÌÀ×ÎÖÓÕ͘ÓÀËÐÍÃÄÍļÍÀÈŸËËÎÖÀϽÓÎͽÌÈËÎ šÏ½ÌÏÎËÀ ÎÎÏμÎÖÄÏÈÓºÔÇÊÄ̺ÒÕÃÇÌÎÒÈÄØ̟ÓÕÍÒÓÎÍ ºÓÄÑÎÒØÍÄÑƟÓÇÓÎØ¢†† ÓÇÍ*OUSBMPU¢È˜ÓÀËμ ½ÌÕÖ 

?

Ç-PUUPNBUJDBÀ¿ÉÇÒÄ ÓÎÏÎÒÎÒÓ½ÓÇÖÒÓÎ ¿ÒÓÄÑÀÀϽÏÐËÇÒÇ̺ÒÕPGGTIPSFÄÓÀÈÑļÀÖ ÒØÌÅÄѽÍÓÕÍšÆÆÄ˽ÏÎØËÎØ ŠÓÎÄÍÍğÌÇÍÎÇ/FVSPTPGUļ×ÄÙÇ̼ÄÖ ÄÊÀÓÄØÑÐ ÄÍÐÓÎÒ¿ÒÓÇÌÀ”0-5¯ÀϽ ÓÎÎÏμÎÃÈÀÔºÓÄÈÓÀºÒÎßÓÇÖ¯ÃÄÍËÄÈ ÓοÑÆÇÒÄÏÎÓºŠÓÀÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀ ½ÌÕÖ ×Ñ»ÒÇÖÓÎØ¢††ºÆÈÍÄ ÆÍÕÒÓ½½ÓÈÎÎÑ

¥ÇÍÊÀÔȺÑÕÒÇŽÑÎØ ØÏÄÑÀɼÀÖÊÀÈØÏÎÀɼÀÖ ÓÀØÓÎ×ѽÍÕÖÏÑÎÓļÍÄÈÎ

ÓÕÍɺÍÕÍÓÑÀÏÄÙÐÍ ÒÓÇ ÅØÆ»ÓÕÍÁÑÀ×ØÏѽÔÄÒÌÕÍ ÄÏÄÍÃØÓÐÍÊÀÈÅØÒÈʟÒÓÎ

Š¿ÍÃÄÒÌÎÖšÄËÐÍ«ÑÇÌÀ ÓÈÒÓÇѼÎ؏ÔÇÍÐ͸ÏÕÖ ÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÄÈ ÎŽÑÎÖÔÀ ØÏÎËÎƼÙÄÓÀÈÒÓÎÓºËÎÖÓÎØ ºÓÎØÖÊÀÈÓÎÀÏÎÓºËÄÒÌÀ

ÊËļÒÈÌÎÓÕÍÄËËÇÍÈÊÐÍ ×ÑÇÌÀÓÈÒÓÇÑÈÀÊÐÍ˽ÆÕ ×ÀÌÇ˽ÓÄÑÕÍÒØÍÀËËÀÆÐÍ ŠØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ »ÃÇɺÍÎÈ ÓÑÀÏÄÙ¼ÓÄÖÏÑÎÓļÍÎØÍÒÄ

ÀϽ×ÑÇÌÀÓÈÒÓÇÑÈÀʺÖ ÒØÍÀËËÀƺÖÔÀÏÑÎÒÓ¼ÔÄÓÀÈ ÒÓÎÄÈÒ½ÃÇÌÀ»ÔÀÀÅÀÈÑļ ÓÀÈ ÀÍÀ˽ÆÕÖÀÍØϟÑ×ÎØÍ

­ËËÇÍÄÖÄÏÄÍÃØÓºÖÒÓÇÍ ÀÆÎџÌÄÓÎ×ÐÍÀϽÓÎÄÉÕ ÓÄÑÈʽ ÄÍÐÓÎÆÄÑÌÀÍÈʽ ×ÑÇÌÀÓÈÒÓ»ÑÈÎÄÉÄӟÙÄÈÓÇ

ʺÑÃÇ»ÙÇ̼ÄÖ¢È×ÑÇÌÀÓÈ ÒÓºÖÓÎͼÙÎØͽÓÈÓÀ̺ÓÑÀ ½ÏÕÖÄÉÀÆƺËÔÇÊÀÍÔÀ ÎÃÇÆ»ÒÎØÍÒÓÇÍÄͼÒ×ØÒÇ

ÃÈÀÏÑÀÆ̟ÓÄØÒÇÄËËÇÍÈ ÊÐÍÌÄÓÎ×ÐÍ̺ÒÕÄÈÃÈÊ»Ö ÏËÀÓŽÑÌÀÖÒÓÇ›ÑÀÍÊ ÅοÑÓÇ

ÓÎ ÄÍÐÎÊ¿ÊËÎÖÄÑÆÀÒÈÐÍ ÓÇÖ•ÏÈ×ļÑÇÒÇÖÄÍÈÒ׿ÔÇÊÄ  ÃÈÀÌÎÑÅοÌÄÍÎÖÒÓÀ ÃÈÒ ÄØÑТÈÒØÆÊ˼ÍÎØÒÄÖÄÊÓÈÌ»ÒÄÈÖ ÓÕÍÀÍÀËØÓÐÍÏÑκÁËÄÏÀÍÏÕÖÇ ‚•—ÔÀÄÌÅÀͼÒÄÈÊÀÔÀџʺÑÃÇ ¿ÂÎØÖ ÄÊÀÓÄØÑÐÒÓÇ×Ñ»ÒÇ ÓÎØšÄÁŸÒÇÓÀÌÄӟÀϽ ŽÑÎØÖʺÑÃÇ Ó΂ŠÔÀÏÑÎÓļÍÄÈ ÒÓÇÆÄÍÈÊ»ÒØͺËÄØÒÇÓÕÍÌÄÓ½ ×ÕÍÓÇÍÊÀÓÀÁÎË»ÌÄѼÒÌÀÓÎÖ ¿ÂÎØÖÄØÑÐÀ͟ÌÄÓÎ×»

¢‚‚—«ÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÒÓÇÍ ºÊÃÎÒÇÓÎØÄÓοÖÎÌÎ˽ÆÎØ ÌÄÄÏÈÓ½ÊÈÎ —ÀÏÑÎÔØ ̼ÀÓÕÍɺÍÕÍÃÄÍÏÑλËÔÄ ̽ÍÎÀϽÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÇºÊ ÃÎÒǺÆÈÍÄÌÈÀÄÁÃÎ̟ÃÀÏÑÈÍ ÀϽÓΆŸÒ×À ÀË˟ÆÈÀÓ¼ÔÄ ÕÑοͽÓÈÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÃÄÍ ýÔÇÊÄÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎQSFNJVN ÀÏÎÓÄËļÏÑÀÊÓÈÊ»ÓÕÍUSBEFST ÊÀȽ×ÈÄͽÖØÏÄ¿ÔØÍÎØÓÇÖ ÃÈÀ×ļÑÈÒÇÖÓÎØ×ѺÎØÖÌÈÀÖ ×ÐÑÀ֏ϽÓÇÍŸËËÇÏËÄØџ ǺÊÃÎÒÇÊÀË¿ÅÔÇÊÄÊÀӟ ÀϽÄËËÇÍÈʺÖÓџÏÄÙÄÖ ºÓÒȽËÇÇÈÒÓÎѼÀÔØ̼ÙÄÈÓÀ Î̽ËÎÆÀÏÎØÄÊüÃÎØÍÎÈÓџ ÏÄÙÄÖÊÀÈÀÆÎџÙÄÈÇ'FE

äÉ¿ÇäĞÉÃÕ

ŠÓÀ ÄÊÀÓÄØÑÐ ÃÈÀÌÎÑÅÐÔÇÊÀÍÎÈÙÇ̼ÄÖ

ÓÇÖ(FOJLJ#BOLÓÎ ºÍÀÍÓÈ ÄÊÀÓÄØÑÐÓÎ —ÓџÏÄÙÀº×ÄÈÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÒÄ ÏÎËËÀÏ˺ÖÀØÉ»ÒÄÈÖÊÄÅÀ ËÀ¼ÎØ ÕÒÓ½ÒÎÒØÍÄ×¼ÙÄÈÍÀ ÀÏÎÑÑÎşÓÀÊÄşËÀÈÀÒÄ šÈÀÀʽÌÇÒÇÌÀÍÓÈÊ» ÃȟÊÑÈÒǺËÀÁÄÇ•ÏÄÍ ÃØÓÈÊ»¥ÑŸÏÄÙÀ•Ë˟ÃÎÖ —ÓџÏÄÙÀÂÇżÒÓÇÊÄÀϽ ÓÎÃÈÄÔÍοÖÊ¿ÑÎØÖ×ÑÇÌÀ ÓÈÒÓÇÑÈÀʽÏÄÑÈÎÃÈʽ¦8PSME

 džÄÈÑÀÈÐÖ Ç•ÌÏÎÑÈÊ» ǏÆÑÎÓÈÊ»¥ÑŸÏÄÙÀ ǁÄÍÈÊ» ÎȪÏÇÑÄÒ¼ÄÖ ÍÎÈÊÓ»Ö¥Ä×ÍÎËÎƼÀÖ ÄÍÐÎÈÄËÄ¿ÔÄÑÄÖÌÄÓÎ׺ÖļÍÀÈ 

ŠÓÀ ÄÊÀÓÄØÑÐÃÈÀ ÌÎÑÅÐÔÇÊÀÍÓÀÌÄӟÀϽ ŽÑÎØÖʺÑÃÇÓÇÖ‚•—ÓÎ ºÍÀÍÓÈÙÇÌÈÐÍ ÄÊÀÓÄØÑÐ

­ÍÓÎÍÇÃØÒÀѺÒÊÄÈÀ ÏÑÎʟËÄÒÄÒÓÎØÖɺÍÎØÖ ÄÏÄÍÃØÓºÖÇÀϽÅÀÒÇÓÎØ

ŠÓÈÖÓџÏÄÙÄÖº×ÄÈÏÄÑȺËÔÄÈÇÏËÄÈÎͽÓÇÓÀÓÕÍÌÄÓÎ×ÐÍÓÇÖ"MUFD ÔÔÀÍÀÒοËÇÖ ÌÄӟÓÇÍ ÓÄËÄØÓÀ¼ÀÀ¿ÉÇÒÇÊÄÅÀËÀ¼ÎØ¢ÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓ¼ÀÖÃÈÀÓÇÑļÏÎÒÎÒÓ½ Ç&VSPCBOL Ç•ÔÍÈÊ»

ÀØÉÇ̺ÍÄÖÏÑÎÁ˺ÂÄÈÖ

ÆÀÍÈÒ̽Ö ÀϺÊÓÇÒÄÓÎÏÑÐÓÎÓѼ ÌÇÍÎÓÎغÓÎØÖÎ̽ËÎÆÀ ¿ÂÎØÖ ÄÊÀÓÄØÑÐ

¢ÈÌÄÓÎ׺ÖÓÇÖ"MUFDÒÓÈÖÓџÏÄÙÄÖ

„ŸÔÎÖÇÅÎÑÎ˽ÆÇÒÇ

Ò×ОÉÇ¿

'JOBODF§ÕÖ¦”FTU$PSQPSBUF #SPLFS 8FTUFSO&VSPQF§ÆÈÀÓÎ —•ÏÄÍÃØÓÈÊ»¥ÑŸÏÄÙÀ ÀÏÎÓÄËļÓÎÍ×ÑÇÌÀÓÈÒÓÇÑÈÀʽ ÁÑÀ×¼ÎÍÀÓÎØÎ̼ËÎØÓÇÖ.*(

–ÇÌȺÖÆÈÀÓÇ͏ËÎØÌ¿Ë šÄӟÓÈÖÄÏÈÃÎÓ»ÒÄÈÖ »Ë ÔÀÍÎÈÙÇ̼ÄÖÆÈÀÓÇ͏ËÎØÌ¿Ë ÓÎ؁šØËÕ͟¢½ÌÈËÎÖÓÇÖ

ÎÈÙÇ̼ÄÖÏÑÎŽÑÕÍÃÈÀÌÎÑ ÅÐÔÇÊÀÍÒÓÀ ÄÊÀÓÄØÑÐ ÀϽ ÄÊÀÓʺÑÃÇÓÎØ

ËÎØÌ¿ËÆÈÀÓÇ×Ñ»ÒÇ ÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÄÌļÕÒÇÓÕÍÏÕ Ë»ÒÄÕÍÊÀӟ ÒÓÀ ÄÊÀÓÄØÑкÍÀÍÓÈ ÄÊÀÓ ÓÎØ¥ÀÌÄÈÊӟʺÑÃÇ

¥ÀØÓ½×ÑÎÍÀÎÈËÄÈÓÎØÑÆÈʺÖ ÓÀÌÄÈÀʺÖÑκÖÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÀÍ ÏËĽÍÀÒÌÀ ÄÊÀÓÄØÑÐ ¢ÊÀÔÀѽÖÃÀÍÄÈÒ̽ÖÓÎØ Î̼ËÎØÃÈÀÌÎÑÅÐÔÇÊÄÒÓÀ

ÀÍ»ËÔÀÍÒÓÀ ÄÊÀÓÄØÑÐ ºÍÀÍÓÈ ÄÊÀÓÓÎØ ÒÇÌÄÈÐÍÎÍÓÀÖÌļÕÒÇ ¥ÀʺÑÃÇÏÑÎŽÑÕÍÓ½ÊÕÍ

 ÄÊÀÓÄØÑÐÌÄÈÕ̺ÍÎÖ ÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÎ  ÄÊÀÓ ¢ÈÙÇ̼ÄÖÏÑÎŽÑÕÍÃÈÀ

ÊÀÈÀÏÎÒÁºÒÄÕÍ &#*5%" ÀÍ»ËÔÀÍÒÄ ÄÊÀÓÄØÑÐ ºÍÀÍÓÈÄÊÀÓÓÎØ ÒÇ ÌÄÈÐÍÎÍÓÀÖÌļÕÒÇ ÊÀÈ

ÌÎÑÅÐÔÇÊÀÍÒÓÀ ÄÊÀÓ ÄØÑÐÏÄѼÏÎØ ÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÎ ʺÑÃÇ ÄÊÀÓÆÈÀÓÎ 


¥Î†¢ ¥˜™˜

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ¢ÈÊÎÍÎ̼À  Š¥¥žŠ—™˜†¢£˜•ŠŠ¥˜Š•†˜«•˜£—Š•˜Š†¢‚˜¥…—¥¢ª ¢š¢Š«•‚˜¢ª˜¥˜Š†•

†ÎË˟ÌÏÎŽÑ ÒÓÀÒ׺ÃÈÀ ÆÈÀÓÈÖÀÈÎËÈʺÖ

š

ÁŸÍÎÍÓÀÈÒÄ™ÎÈÍ»ªÏÎØÑÆÈÊ»Ï½ÅÀÒÇ ¥ÇÍÀÑÌÎÃȽÓÇÓÀÆÈÀ½ËÀÀØӟÔÀº×ÎØÍÓÀ ØÏÎØÑÆļÀ†•™ÊÀÈ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖ ÍÓÀÆÕÍÈ

ÌÏÎŽÑÒÓÀÒ׺ÃÈÀÓÕÍÈÃÈÕ ÓÐÍÊÀȨʽÁÄÈÓÎÍÀºÑÀÒĽÒÎØÖÒ×ÄüÀÙÀÍ ÍÀÃÇÌÈÎØÑÆ»ÒÎØÍÌÎ͟ÃÄÖPGGTIPSF

ÒÓÈʽÓÇÓÀÖÊÀÈ ÀØÓÈ˼ÀÖ ÿÎØÏÎØÑÆļÀÏÎØ º×ÎØÍ»ÃÇÀÑÊÄÓºÖÀÑÌÎÃȽÓÇÓÄÖÊÀÈÇÄÏÎ ÏÓļÀÓÎØÖÄÏÄÊÓļÍÄÓÀÈÒÄÏÎËËοÖÓÎÌļÖÓÇÖ

šÇÍϟÄÈÓÎÌØÀ˽ÒÀÖÒÄÄÊļÍÄÖÓÈÖ¨ ÊÀʺÖÄÓÀÈÑļÄÖÏÎØÃÇÌÈÎØÑÆοÍÓÀÈÆÈÀÍÀ

ÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ

ÊÑ¿ÂÎØͦÌÀ¿ÑÎ×Ñ»ÌÀ§»ÆÈÀÍÀÊÀË¿ÂÎØÍ ÅÎÑÎÃÈÀÅØÆ»¢ÈÀÈÎËÈʺÖÀØÓºÖÌÎ͟ÃÄÖ ÊÀÓÀÒÊÄ؟ÙÎÍÓÀÈÒÄÔÀ˟ÒÒÈÄÖÏÄÑÈÎ׺ÖÊÀÈ

¦†ŸÑÊÀ§‚ÇÌÎÒ¼ÎØ

ÔÄÕÑοÍÓÀÈÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÀÏÎÃÎÓÈ漅 ½ÓÀÍÄØÍÎ οÍÓÀÈÀϽÓÎÍÓ½ÏÎÊÀÈÓÎÍÊÀÈѽ

ÏÀÑÄͺÑÆÄÈÄÖÒĺÍÀÍÓÎ̺ÀÏÎØļÍÀȺÓÎÈÌÎÖ ÍÀÄÏÄÍÿÒÄÈ ×ÕѼÖÍÀÅÎÁŸÓÀÈÓÇÍÊѼÒÇ 

ŠÓÇÍ•Ë˟ÃÀØϟÑ×ÎØÍÎØÊÎ˼ÆÄÖÓºÓÎÈÄÖ ÏÄÑÈÎ×ºÖ ÄÍÐÏÎËËÀÏ˟ÒÈÎļÍÀÈÓÎÄÍÃÈÀź ÑÎÍÓÕÍÄÏÄÍÃØÓÐÍ ÀË˟ÇÊØÁºÑÍÇÒǺ×ÄÈ

½ÏÕÖº×ÄÈÊÀÓÀÆџÂÄÈÓΦ†§ÒÓÀÑÄÏÎÑӟÙ ÓÎØ ÓÈÖÏÑÎÇÆοÌÄÍÄÖÄÁÃÎ̟ÃÄÖ

¼ÀÑ¿ÔÌÈÒÇÏÎØÃÄÍļ×ÄÏÄÑÈ ËÇÅÔļÒÓÎÊļÌÄÍÎÏÎØÌÏ»ÊÄ ÒÄÃÈÀÁοËÄØÒÇ źÑÍÄÈÏÎË˟

ÃÈÀÅÎÑÄÓÈÊ»ŸÏÎÂÇ ¸ËÄÖÎÈÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÄÖÏÀÑÀ×ÐÑÇÒÇÖÀÃÄÈÐÍ ÆÈÀÓÀÀÈÎËÈʟϟÑÊÀÒÄÔÀ˟ÒÒÈÄÖÏÄÑÈÎ׺Ö ÏÄÑÍοÍÒÓÎÍÀϽËØÓκËÄÆ×ÎÓÕÍÒØÍÀÑÌÎ üÕÍØÏÎØÑÆÐÍ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÇÃȟÓÀÉÇÏÎØ ÏÄÑÈËÀÌÁŸÍÄÓÀÈÒÓÎÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÆÈÀÓÈ֏†• ÏÑÎÊÀËÐÍÓÀÖÀÍÀÒӟÓÕÒÇÊÀÈÀÏÎѼÄÖÒÓÈÖ ÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖÏÎØļÍÀȺÓÎÈÌÄÖÆÈÀÓºÓÎÈÄÖÄÆÊÀ ÓÀÒӟÒÄÈÖ ™ÈÀØÓ½ ÆÈÀÓ¼ ÆÈÀÍÀϟÑÎØÍÓÈÖÒ×ÄÓÈʺÖ ŸÃÄÈÄÖ ÔÀÏѺÏÄÈÍÀÏÄÑÈ̺ÍÎØÍÓÀØÏÎØÑÆļÀ ÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÎØÍÒÓÈÖÀÍÀÆÊÀ¼ÄÖÌÄ˺ÓÄÖ ÄÍÐ ÎÈÀÍÀÔºÒÄÈÖÆÈÀÓÇÍÊÀÓÀÒÊÄØ»ÊÀÈÄÊÌÄӟË ËÄØÒÇÔÀƼÍÎÍÓÀȺÏÄÈÓÀÀϽÃÇ̽ÒÈÎÃÈÀÆÕÍÈ Ò̽ ÓÀÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀÓÎØÎÏμÎØÔÀÏÄÑÈËÀÌ

šÄŸËËÀ˽ÆÈÀ ÃÇÌÈÎØÑÆļÓÀȺÍÀÖͺÎÖ ÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÖÆÑÀÅÄÈÎÊÑÀÓ¼ÀÖ ÌÄÓÈÖÄØͽÇÓÄÖ

šÄÓÎÍÓѽÏÎÀØÓ½ ÇÀ͟ÏÓØÉÇÔÀ˟ÒÒÈÕÍ ÀÈÎËÈÊÐÍϟÑÊÕÍƼÍÄÓÀÈÀÏÎÊËÄÈÒÓÈÊ»ØϽ ÔÄÒÇÓÎØ‚ÇÌÎÒ¼ÎØ ÃÇÌÈÎØÑÆÐÍÓÀÖºÊÏËÇÉÇ

ÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÌÄÓÇÑ¿ÔÌÈÒÇÀØÓ» ğÍÏÀÑÀÌļ

£• ÄͽÖÊÀÓÀÉÈÕ̺ÍÎØÓÄ×ÍÎÊџÓÇ ÓÎØ ¼

ÒÓÎØÖÈÃÈÐÓÄÖ ÊÀÔÐÖÆÈÀ̼ÀÀʽÌÇÅÎџÎÈ ØÏÎØÑÆÈʺÖÀÏÎşÒÄÈÖºÑ×ÎÍÓÀÈÒÄÀÍÓ¼ÔÄÒÇ

ÍÄÈÊÀÈÒÓÎÓÄËÈʽÊļÌÄÍÎÓÎØÍÎÌÎÒ×ÄüÎØ ½ÏÕÖÔÀÂÇÅÈÒÓļÀϽÓÇ”ÎØË» ÒÓÇÍÎØÒ¼À

ÊÎØ”ÀÒÈ˟ÊÎØ ÎÎÏμÎÖÀÍÀËÀÌÁŸÍÄÈÓÀÊÀ Ô»ÊÎÍӟÓÎØÒÄ̼ÀÊѼÒÈÌÇÏÄѼÎÃÎ ÊÀӟÓÇÍ

ÌÄÓÈÖÃÈÀÊÇÑ¿ÉÄÈÖÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÆÈÀÓÇÍ ØÈÎÔºÓÇÒÇÊÈÍ»ÓÑÕÍÊÀÈÆÈÀÓÇÍÏÑÎÐÔÇÒÇÓÇÖ ¦ÏџÒÈÍÇÖÀ͟ÏÓØÉÇÖ§

ÏÀÑÀʟÌÏÓÄÓÀÈ »ÀʽÌÇÊÀË¿ÓÄÑÀÁÆÀ¼ÍÄÈ ÄÊÓ½Ö¯ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÆÈÀÓÈÖÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÄÖÓÄ ×ÍÎËÎƼÄÖ¯ Ç£ØÔÌÈÒÓÈÊ»Ñ×»•ÍºÑÆÄÈÀÖ

ÎÏμÀǏÑ×»ÔÀÏѺÏÄÈÍÀÁÆÄÈÀϽÓÇÌÀÊѽ ×ÑÎÍÇÀÃџÍÄÈÀÊÀÈÍÀÒØÌÁŸËÄÈÓÀ̺ÆÈÒÓÀ ÒÓÈÖÔÄÒÌÈʺÖÀËËÀƺÖÏÎØļÍÀÈÀÍÀÆÊÀ¼ÄÖÆÈÀ

ÐÑÆÎÖÄÍÍÎοÒÄ¦ÏџÒÈÍǧÓÇÍÀ͟ÏÓØÉÇÓÎØ ÊџÓÎØÖÊÀȽ×ÈÓÇÖÀÆÎџ֨ ¢Ï½ÓÄ Ä¿ËÎÆÀÎÈÄÍÃÈÀÅÄѽÌÄÍÎÈʟÍÎØÍ ˽ÆÎÆÈÀÀÈÅÍÈÃÈÀÒ̽ ÊÀÔÐÖÃÈÀÁ˺ÏÎØÍÓÇÍ ÏѽÔÄÒÇÆÈÀ¦ÊÑÀÓÈÊÎÏμÇÒǧÓÕÍÒ×ÄüÕÍ

•ÊÓ½ÖÄŸÍ ½ËÎØÖÀØÓοÖÓÎØÖÌ»ÍÄÖ ÎÈ

ÓÈÖØÏÎÒ׺ÒÄÈÖÓÎ؆Š¢™ÊÀÈÏÑÎÒÕÏÈʟÓÎØ ÈÐÑÆÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎدӽÒÎÏÑÎÄÊËÎÆÈʟ½ÒÎ ÊÀÈÒÓÈÖÒØÙÇÓ»ÒÄÈÖÒÓÇ”ÎØË»ÆÈÀÓÇÍÎÈÊÎÍÎ ̼À¯ÏÎØÀÅÎÑοÒÀÍÓÇÔÕџÊÈÒÇÊÀÈÈÒ×ØÑÎ ÏμÇÒÇÓÎØѽËÎØÓÕ͏ÍÄɟÑÓÇÓÕ͏Ñ×ÐÍ

¥ÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎÀØÓ½ºÑ×ÄÓÀÈÒÄÀÍÓ¼ÔÄÒÇÌÄ

ÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÇÀÏÄËÄØÔºÑÕÒÇÓÕÍÀÆÎÑÐÍ ¬ËËÕÒÓÄ ÎѽËÎÖÓÇÖ£•ÃÄÍļÍÀÈ̽ÍÎÍÀ ÆÍÕÌÎÃÎÓļÒÄÃØҟÑÄÒÓÄÖÊÀÈÌÇÃÇÌÎÅÈËļÖ ÀÏÎşÒÄÈÖ ½ÏÕÖÎÈÀØÉ»ÒÄÈÖÓÈÌÎËÎƼÕÍÊÀÈ ÄÏÈÁÀÑ¿ÍÒÄÕÍ ÀË˟ÍÀÔºÓÄÈÊÀͽÍÄÖÊÀÈ ½ÑÈÀ ÍÀÄÏÎÏÓÄ¿ÄÈÊÀÈÍÀÏÀÑÀ×ÕÑļÓÈÖŸÃÄÈÄÖ

À͟ÏÓØÉÇÖPGGTIPSFÀÈÎËÈÊÐÍϟÑÊÕÍ ¥ÎÒÇÌÀÍÓÈʽÓÄÑνËÕÍ ÕÒÓ½ÒÎ ļÍÀÈÓÎ

™ÀÈ̟ËÈÒÓÀÀØÓ½ÒØÌÁÀ¼ÍÄÈ̽ËÈÖ˼ÆÄÖÇ̺ ÑÄÖÌÄӟÓÎÍÎÑÈÒ̽ÓÎØͺÎØÏÑκÃÑÎØÓÇÖ

ÆÈÀÓÇÍÀ͟ÏÓØÉÇÓÕÍÈÃÈÕÓÈÊÐÍÊÀÈÃÇ̽ÒÈÕÍ ÄÏÄÍÿÒÄÕÍÒÓÎÍÄÍÄÑÆÄÈÀʽÓÎ̺À

ÀÑÊÎÔºÓÇÒÇÒÓÎÊ˼ÌÀÄÌÏÈÒÓÎÒ¿ÍÇÖ †ÀџÆÎÍÓÄÖÓÇÖÀÆÎџÖÔÄÕÑοÍÓÇÍʼÍÇÒÇÓÕÍÿÎ ØÏÎØÑÆļÕÍÕÖÍÀÑÊÎÔºÓÇÒÇÀØÓοÊÀÔ´ÄÀØÓοÓÎØ

ÓÀPGGTIPSFÀÈÎËÈʟϟÑÊÀÀÏÎÓÄËοÍÓΦÅÈ˺ÓΧÒÓÎÍ ÄÆ×ÐÑÈÎÄÍÄÑÆÄÈÀʽÓÎ̺ÀÃȽÓÈ

×ÔοÍÓÄ×ÍÎËÎƼÄÖPGGTIPSFÀÈÎËÈÊÐÍÌÄÒØÍÎËÈÊ»ÄÆÊÀ ÓÄÒÓÇ̺ÍÇÈÒ׿ºÕÖ.8 ÄÍÐÎÈÄÏÄÍÿÒÄÈÖÏÎØÔÀ

ÓÎ̺ÀÓÕÍÀÈÎËÈÊÐÍ ÀË˟ÊÀÈÒØÍÎËÈʟÓÕÍÈÃÈÕÓÈÊÐÍ ÄÍÄÑÆÄÈÀÊÐÍÄÏÄÍÿÒÄÕÍ ÊÀÔÐÖÔÄÕÑοͽÓÈÏÀÑÀÁȟÙÄ ÓÀÈÓÎÊ˼ÌÀÄÌÏÈÒÓÎÒ¿ÍÇÖÏÎØļ×ÄÃÇÌÈÎØÑÆÇÔļÌÄÓÀÉ¿ ÊØÁÄÑÍÇÓÈÊÐÍÏÀÑÀƽÍÓÕÍÊÀÈÀÆÎÑŸÖ ÀϽÓÈÖÔºÒÄÈÖÏÎØ º×ÎØÍÄÊÅџÒÄÈÎÈÊÀÔ´¿ËÇÍÀÑ̽ÃÈÎÈØÏÎØÑÆμ

—×ÐÑÀÌÀÖļÍÀÈÏËοÒÈÀÒÄÀÈÎËÈʟÏÄüÀÒÓÈÖ ÔÀ˟ÒÒÈÄÖÏÄÑÈÎ׺Ö —À͟ÏÓØÉÇÓÇÖÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÇÖÓÄ×ÍÎËÎƼÀÖÃÄͺ×ÄÈ ÉÄÊÈÍ»ÒÄÈÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ŸÑÀÎÈÏÑÎÎÏÓÈʺÖļÍÀÈÓÄџÒÓÈÄÖ ¥ÎʽÒÓÎÖËÄÈÓÎØÑƼÀÖÓÕÍÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÕÍÌÎ͟ÃÕÍ

ƼÍÎØÍ̽ÍÎÒÄÀØÓ½ÓÎÍÓÎ̺ÀØÏÎËÎƼÙÎÍÓÀÈÒÄÃÈÒ ÄØÑÐ —ØϽÔÄÒÇÀØÓ»ÊÀÈÎÈ×ÄÈÑÈÒÌμļÍÀÈÒ×ÄýͨÀÍÓÈ ÆÑÀÅ»ÓÇÖÀÍÀÒӟÓÕÒÇÖÏÎØÄÏÈÊџÓÇÒÄÒÓÎÍÓÎ̺ÀÓÕÍ ÅÕÓÎÁÎËÓÀÚÊÐÍ ½ÏÎØÉÄÒÇÊÐÔÇÊÀÍÎÈϟÍÓÄÖÄÍÀÍÓ¼ÎÍ

•ÊļÍÎÏÎØÃÄÍÌÏÎÑοÍÍÀÄÉÇÆ»ÒÎØÍļÍÀÈÆÈÀÓ¼ ÄË»ÅÔÇ̼ÀÓ½ÒΦÊÑÀÓÈÊÎÊÄÍÓÑÈÊ»§ÊÀÈÆÑÀÅÄÈÎÊÑÀ ÓÈʻ˿ÒÇ ÓÇÒÓÈÆÌ»ÊÀӟÓÇÍÎÏμÀÎÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈ ÊÀÈÅØÒÈʟÇÊØÁºÑÍÇÒÇ ÀÍÀÆÍÕѼÙÎØÍÓÇÁÀÑ¿ÍÎØÒÀ

ļÍÀÈ×ÀÌÇ˽ÓÄÑÎÀϽÓÈÖŸËËÄÖÓÄ×ÍÎËÎƼÄÖ šŸËÈÒÓÀ ÏÀџÆÎÍÓÄÖÓÕÍÎ̼ËÕÍÏÎØÄÍÃÈÀźÑÎÍÓÀÈ ÍÀÀÍÀÏÓ¿ÉÎØÍÔÀ˟ÒÒÈÀÀÈÎËÈʟϟÑÊÀÈÒ×ØѼÙÎÍÓÀÈ ½ÓȺ×ÎØÍ»ÃÇÏËÇÑÐÒÄÈÒÇÌÀÍÓÈʟÏÎҟÆÈÀÓÇÒ¿ÍÓÀÉÇ

ÓÇÖ¥¼ÍÀÖšÏÈÑÌϼËÇÊÀÈÓÎØÄÏÈÓÄËļÎØÓÇÖŠÓÇÒØͺ×ÄÈÀ ÒÄÄÏÀźÖÌÄÓÎØÖÅÎÑÄ¼Ö ÓÎØÏÎØÑÆļΟÑ×ÈÒÄÓÇÒÓÀÃÈ ÀÊ»ÀϽÒØÑÒÇʟÏÎÈÕÍÀϽÓÀ̺ÓÑÀÏÎØÄÏÈ×ļÑÇÒÄÍÀ ÏÑÎÕÔ»ÒÄÈ™ÀÈÒÄÀØÓ»ÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒÇ ϟÍÓÕÖ ÇÆѼÍÈÀ

ÒÇÌÀÒ¼ÀÓÕÍÈÃÈÕÓÈÊÐÍÄÏÄÍÿÒÄÕÍÒÓÇÍÄͺÑÆÄÈÀ ÄÍÐ ÏÀÑÀú×ÎÍÓÀȽÓÈ×ÑÄȟÙÎÍÓÀÈ̺ÓÑÀÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇÖÓÕÍ ÏÑÎÁËÇ̟ÓÕÍÏÎØËÄÈÓÎØÑÆοÍÕÖÓÑÎ×ÎϺÃÇÒÄÀØÓºÖ ÓÈÖÏÑÕÓÎÁÎØ˼ÄÖ

ÌÄËÄÓÐÍÊÀÈÆÈÀÓÇÍÀϽÊÓÇÒÇÓÕÍÀÏÀÈÓοÌÄÍÕÍÃÈÊÀÈ ÎËÎÆÇÓÈÊÐÍ ÃÀϟÍÄÖÎÈÎÏμÄÖ ÕÒÓ½ÒÎ ÃÄÍÔÀº×ÎØÍ ÀÍÓ¼ÊÑÈÒÌÀÒÄÏÄѼÏÓÕÒÇÏÎØÓÀÒØÍÀÑ̽ÃÈÀØÏÎØÑÆļÀ ÄÏÈÌļÍÎØÍÒÓÇÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÇÑ¿ÔÌÈÒÇ

ÒØÍÄ×¼ÙÄÓÀÈ ÊÀÔÐÖÎÈÃÈÀÓØÏÐÒÄÈÖÒÓÎÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÆÈÀÓÈÖ †•ÃÄÍÊÀË¿ÏÓÎØÍοÓÄÒÓÎÄ˟×ÈÒÓÎÓÀÀÈÓ»ÌÀÓÀÓÕÍ ÅÎѺÕÍÓÎØÊ˟ÃÎب šÄŸËËÀ˽ÆÈÀ ÓÇÍÏ»ÑÄ ÎÀºÑÀÖ ÊÀÈÓÇͨºÊÀÂÄ Î

¥À¼ÃÈÀÒÓÄ˺×ÇÓÇÖÄÍÄÑÆÄÈÀÊ»ÖÀÆÎџÖÓÎͼÙÎØͽÓÈ

Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÄÊÓÈÌ»ÒÄÈÖ ÒÓÇ×ÐÑÀÌÏÎÑοÍÍÀÀÍÀÏÓØ

»ËÈÎÖ ÓÇÍ¦ÏџÒÈÍÇÀ͟ÏÓØÉǧ
¥Î†¢ ¥˜™˜

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

™Šš¢Š ÈʟÒÓÇÊÄéÄÏÄÈûéÔÀ͟ÓÕÒÄé×ÑØÒ½ÂÀÑÀ šÈÀÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÖ ÓÇÖÃÇ̽ÒÈÀÖÓÇËĽÑÀ ÒÇÖÒÓÇ‚ÀͼÀ ÇÎÏμÀ ļ×ÄÊÀÓÀÃÈÊÀÒÓļÏÑÕ ÓÎüÊÕÖÃȽÓÈÏÑÎʟËÄ ÒÄÓÎÍԟÍÀÓÎÃÐÃÄÊÀ ÌÈÊÑÐÍÂÀÑÈÐÍÊÀӟÓÇ ÃȟÑÊÄÈÀÓÇËÄÎÏÓÈÊ»Ö ÄÊÏÎÌÏ»ÖÒÓÇÍÎÏμÀ »ÔÄËÄÍÀÃļÉÄÈÓÇÍÓÎÉÈ ʽÓÇÓÀÄͽÖÒÀÌÏÎØŸÍ ÀÔÕÐÔÇÊÄÀϽÓÎÄÅÄ

… †žŠ•¥˜Š•„†˜‚•Š¥—Š¥¢ª£™˜Š˜•˜Š¢‚¢Š¥— ••

¥Î¦½×ȧÓÇÖšºÑÊÄË ÒÓÎÍ•ÑÍÓÎƟÍ

—

ÊÀÆÊÄ˟ÑÈÎÖÓÇցÄÑÌÀͼÀÖ ¬ÆÆÄËÀšºÑÊÄËÄÏÈÒʺÅÔÇÊÄ ÓÇÍ¥ÎØÑʼÀÆÈÀÍÀÃÈÀÁÄÁÀÈÐ

ÒØÍÃÄÔļÌÄÓÎØÖÄØÑÕÏÀÚÊοÖÔÄÒÌοÖ ÊÀӟÓѽÏÎÎÎÏμÎÖÔÀÀÍÀÏÓ¿ÒÒÄÈ ÏÀÑÀϺÑÀÓÇÍÏÑÎÍÎÌÈÀÊ»Ò׺ÒÇÓÇÖÌÄ

ÀϽÓÀÊÄşËÀÈÀÊÀÈ ÀϽÓÀÃÐÃÄÊÀÏÎØ º×ÎØÍÀÍμÉÄÈ ̽ÍκÍÀº×ÄȦÊËļÒÄȧ ¢ÈÄÍÓÀÉÈÀʺÖÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÈÖÆÈÀ

ÓÇÍ•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒǧ ­ÓÒÈ ÀϽÓÎÍ¢ÊÓÐÁÑÈÎÓÎØ ½ÓÀÍ ÇšºÑÊÄËÄÏÈÒʺÅÔÇÊÄÆÈÀÏÑÐÓÇÅÎџ ÕÖÊÀÆÊÄ˟ÑÈÎÖÓÇÍ¥ÎØÑʼÀ ÎÈÄÍÓÀÉÈÀʺÖ

ÍÀÌÏÎѺÒÄÈÌÈÀ×ÐÑÀÍÀÄÍÓÀ×ÔļÒÓÇÍ •ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇÊÑÀÓοÍÆÄÍÈÊÐÖÀÑÊÄӟ ×ѽÍÈÀ ÀË˟ ÒÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒÇÓÇÖ¥ÎØÑʼÀÖ ÓÀÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÏÎغ×ÄÈÌÄÓÎØÖ

ÓÎÌ»ÍØÌÀ½ÓÈÓÎÊÀË¿ÓÄÑÎÏÎغ×ÄÈÍÀÏÄÑÈ ̺ÍÄÈÇ¥ÎØÑʼÀÀϽÓÇÍ•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇ ļÍÀÈÌÈÀÄÈÃÈÊ»»ÏÑÎÍÎÌÈÀʻҿÌÏÑÀÉÇ

ÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÈÖÊÀÑÊÈÍÎÁÀÓοÍ­ÍÀÀϽ ÓÀÁÀÒÈʟÒÇÌļÀÃÈÀÅÕͼÀÖļÍÀÈÁºÁÀÈÀ ÓΙØÏÑÈÀʽ ÆÈÀÓÎÎÏμÎÓΔÄÑÎ˼Íκ×ÄÈ ÏÑÎÄÈÃÎÏÎÈ»ÒÄȽÓÈÎÈÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÈÖÃÄÍ

ÆļÓÎͺÖÓÇÖÊÀÔÈÒÓοÍÓÇÍÏÑÎÎÏÓÈÊ»ÓÇÖ ÀʽÌÇÏÈÎÿÒÊÎËÇ —ÊØÁºÑÍÇÒÇÓÇÖšºÑÊÄËÃÄÍÔºËÄÈ ÍÀÃÈÀÊÈÍÃØÍÄ¿ÒÄȺÍÀŸÍÎÈÆÌÀÏÑÎÖÓÇÍ

žÒÓ½ÒÎÇÓÎØÑÊÈÊ»ÇÆÄÒ¼ÀÃÄÍÌÄÓÀÊÈÍ»ÔÇ ÊÄοÓÄ×ÈËÈÎÒÓ½ÀϽÓÇÍϟÆÈÀÔºÒÇÓÇÖ

ÔÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÎØÍğÍÇ¥ÎØÑʼÀÃÄÍÀÍμÉÄÈ ÓÀËÈ̟ÍÈÀÓÇÖÊÀÈÓÀÀÄÑÎÃѽÌȟÓÇÖÒÓÀ

¥ÎØÑʼÀ ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ̺×ÑÈÓÈÖÄϽÌÄÍÄÖ ÆÄÍÈʺÖÄÊËÎƺÖÒÓǁÄÑÌÀͼÀ ÏÎØļÍÀÈ

¢ÈÃÈÀÅÕͼÄÖÀ͟ÌÄÒÀÒÓÈÖÃØÎÏËÄØѺÖ ÀÍÀÃļ×ÔÇÊÀÍÊÀÔÀџÓÈÖÓÄËÄØÓÀ¼ÄÖ̺ÑÄÖ ¥ÎʽÌÌÀÓÇÖšºÑÊÄËÄÉÎÑƼÒÓÇÊĽÓÀÍÎ

ÊØÏÑÈÀʟÏËμÀ—¥ÎØÑʼÀÃÄͺ×ÄÈÀÍÓÀÏÎ ÊÑÈÔļ̺×ÑÈÒ»ÌÄÑÀ ÍÓ¼ÔÄÓÀ ÇÊØÁºÑÍÇÒÇÓÎØ•ÑÍÓÎƟÍ

ÏÑÎÆÑÀÌÌÀÓÈÒ̺ÍÄÖÆÈÀÓÎÍŠÄÏÓºÌÁÑÈÎ ÓÎظÌÕÖΥοÑÊÎÖØÏÎØÑƽÖ •ØÑÕÏÀÚÊÐͪÏÎÔºÒÄÕÍ•ÆÊÄ̺ÍšÏÀƼÖ

ÓÕÍÙÐÕÍÏÎØØżÒÓÀÍÓÀÈÏÄÈџÌÀÓÀÒÄÄÑÆÀÒÓ»ÑÈÀ•Ï¼ÒÇÖ

¥Î¿ÑÊÎÖÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖ¥ÀƼÏ•ÑÍÓÎƟÍ

ÄÏÈ̺ÍÄÈÍÀÏÑÎÕÔļÓÈÖÌÄÓÀÑÑØÔ̼ÒÄÈÖ

»ÓÀÍÊÀÓÇÆÎÑÇÌÀÓÈʽÖ¦†ÑÎÍÎÌÈÀÊ»

ºÊÑÈÍÀͽÓÈÃÄÍÀÏÎÃļ×ÔÇÊÄÏÕÖÏÑÎÊË»ÔÇÊÄϽÍÎÖÒÓÀ ŸÑÈÀ—ÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÖûËÕÒĽÓÈļÍÀÈÌÈÀÌÄƟËÇͼÊÇ ÆÈÀÓÇÍÄËÄØÔÄѼÀÓÕÍÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÕÍ

Ù»ÓÇÒÄÍÀÀÍμÉÎØÍÒ×ÎËļÀÓÎØÑÊÈÊ»Ö ÆËÐÒÒÀÖÒÓǁÄÑÌÀͼÀ—šºÑÊÄËÀϺÑ ÑÈÂÄÓÇÍÈúÀ¦‚ÄÍÏÈÒÓÄ¿Õ§ ļÏÄ ¦½ÓÈ ÀØÓ½ÏÑÎÕÔļÓÀÏџÆÌÀÓÀ†ÈÒÓÄ¿Õ½ÓÈÓÀ

ÎÈÎÏμÄÖÔÀźÑÎØÍÓÇÍ¥ÎØÑʼÀÏÈÎ ÊÎÍӟÒÓÈÖÄØÑÕÏÀÚʺÖÏÑÎÃÈÀÆÑÀźÖ ÏÎÓºËÄÒÌÀ½ÌÕÖÓÕÍÃØÒÊÎËÈÐÍÒÓÈÖ ÄÍÓÀÉÈÀʺÖÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÈÖļÍÀȽÓÈÇ

Ò¿ÌÏÑÀÉÇÃÄÍØϟÑ×ÄÈ‚ÄÍÏÀ¼ÑÍÎØÌÄÒÓÀ ÒÎÁÀџÌÈÀÄÏÈËÎÆ»ÏÎØÃÄÍļÍÀÈÍÎÌÈʟ ÔÄÌÄËÈÕ̺ÍÇ•ÏÈÏ˺ÎÍÀÈÒԟÍÎÌÀÈÍÀÌÄ ÏÑÎÒÁŸËËÎØͽÓÀÍÌÎØÏÑÎÒźÑÎØÍʟÓÈ

›ÎÑÓÇƽéÌÎÈџÙÄÈéÃÎ˟ÑÈÀ

ÏÀÈÃȟÓÕͥοÑÊÕÍÏѺÏÄÈÍÀϟÍÄÒÄÆÄÑ

•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒǺ×ÄȦÌÏËÎʟÑÄȧÎÊÓÐ

ÓÎÎÏμÎÃÄÍØϟÑ×Äȧ

¢ÈʟÓÎÈÊÎÈÓÎآןÈκÏÄÒÀÍÒÀÍÓÑÄËμÒÓÎÅÎÑÓ¼ÎÄͽÖ ÅÎÑÓÇÆο ÓÎÎÏμÎÁѺÔÇÊÄÒÓÎÍÃѽÌÎ×ÕѼÖÎÎÃÇƽÖÍÀ

ÌÀÍÈʟÒ×ÎËļÀ§

ÓļΗÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÖ ÒÓÎÏËÀ¼ÒÈÎÄÊÏÎÌÏ»Ö ÆÈÀÓÇÍÏÑÎÒÓÀÒ¼ÀÓÕÍÊÀÓÀÍÀËÕÓÐÍ »ÔÄËÄÍÀÃļÉÄȽÓȺÍÀ ÀÍÓÈÏÈÓØÑÈÃÈʽÒÀÌÏÎ؟Í»ÓÀÍÓ½ÒÎÓÎÉÈʽ ÐÒÓÄÌÏÎÑο ÒÄÍÀÒÊÎÓÐÒÄÈÊÀÈŸÑÈÀ­ÑÈÉÄ ËÎÈÏ½Í ÒÓÎÄÍØÃÑļκÍÀ ÃļÆÌÀÓÎØÒÀÌÏÎØŸÍ ÓÎÎÏμÎÏÄÑÈļ×ĺÍÀÁÀÊÓÇÑÈÎÊÓ½ ÍÎÄ͟ÍÓÈÀÒÓÇÍÏÈÓØѼÃÀ‚ÐÃÄÊÀÀϽÓÀÃÄÊÀÓѼÀÌÈÊџ ÂÀџÊÈÀϺÔÀÍÀÍÒÄÓÑÄÈÖ̺ÑÄÖ ­ÍÀÖÊÓÇͼÀÓÑÎÖÓÇÍļ×ÄÌÇÍ¿ÒÄÈÓ½ÓÄÄÏÄÈûÏÑÎʟËÄÒÄ ¦À×ÑļÀÒÓÎϽÍÎÒÓÀÂÀџÊÈÀÊÀÈÏÀÑÀÁ¼ÀÒÄÓÎØÖͽÌÎØÖ ÆÈÀÓÀÏÄÈџÌÀÓÀÒÄÙÐÀ§†ºÑØÒÈÓÎÍšŸÈÎÓÎÃÈÊÀÒÓ»ÑÈÎ ÓÇͺÊÑÈÍĺÍÎ×Ç—ÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÖºÊÀÍĺÅÄÒÇÊÀÈÎÈ ÃÈÊÀÒÓºÖºÊÑÈÍÀͽÓÈÓÎÓÄÒÓÏÎغÊÀÍÄÃÄÍÄÍӟÒÒÄÓÀÈÒÓÇ Ò¿ÌÁÀÒÇÓÎØŠØÌÁÎØ˼ÎØÓÇÖ•ØÑÐÏÇÖÆÈÀÓÇÍÏÑÎÒÓÀÒ¼À

ϟÑÄÈļÃÇÒÇ•ÏѽÊÄÈÓÎÆÈÀºÍÀÍҟÊÎÏÎØÏÄÑÈļ×Ä ÃÎ˟ÑÈÀÒÄ×ÀÑÓÎÍÎ̼ÒÌÀÓÀ¢ҟÊÎÖŸÍÎÈÉÄ ÀÅοºÏÄÒÄ ÀϽÓÎÓÄÔÕÑÀÊÈÒ̺Íν×ÇÌÀÄÓÀÈÑļÀÖ×ÑÇÌÀÓÀÏÎÒÓÎËÐÍ ÒÓ΢؟ÈÓ×ÎË ÊÀÈÀ̺ÒÕÖÄÊÀÓÎÍӟÃÄÖŸÍÔÑÕÏÎȺÓÑÄÉÀÍ ÍÀÌÀÙºÂÎØÍÓΦ̟ÍÍÀ§ÏÎغÏÄÅÓÄÒ×ÄýÍÀϽÓÎÍÎØÑÀ ͽ¦¢ÈŸÍÔÑÕÏÎÈÏÄӟ×ÓÇÊÀÍÀϽÓÀÀØÓÎʼÍÇӟÓÎØÖËÄÖ ÊÀÈļ×ÀÍÏÄӟÉÄÈÅÀÜÒÄÏÈџÍ×ÀÖÏÎØ»ÓÀÍÍÇÒÓÈʟÀϽ ÊÀÈѽ§ ûËÕÒÄÀØÓ½ÏÓÇÖ̟ÑÓØÖ ŠÊÇͺÖÀÏļÑÎØʟËËÎØÖÄÊÓØ˼×ÓÇÊÀÍÊÀÔÐÖÎÈÏÄÑÀ ÒÓÈÊμºÓÑÄ×ÀÍÍÀÌÀÙºÂÎØÍÓÀ×ÀÑÓÎÍÎ̼ÒÌÀÓÀÊÀÈÍÀ ÆÄ̼ÒÎØÍÏÀÍÄØÓØ×ļÖÓÈÖÓÒºÏÄÖÓÎØÖ¥ÄËÈʟ ÓÎÏÎÒ½ÓÕÍ ÃÎËÀѼÕÍ»ÓÀͽÒÀÄϺÒÓÑÄÂÀÍÌÄÑÈÊμÏÎ˼ÓÄÖ

ÒÄÈÄÏÈÓ½ÏÎØÓÎØÖÇƺÓÄÖÓÇÖ ½ÓÈÃÄÍÏѺÏÄÈÍÀÓѺÅÎØÍÄËϼÃÄÖ½ÓÈÔÀ ÌÏÎØÍÒ¿ÍÓÎÌÀÒÓÇÍ•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇ ŠÓÇÃÄ¿ÓÄÑÇÄϼÒÇÌÇÄϼÒÊÄ»ÓÇÖÒÓÇÍ ¥ÎØÑʼÀǁÄÑÌÀͼÃÀÊÀÆÊÄ˟ÑÈÎÖÌÄÓºÅÄÑÄ

—šºÑÊÄËÏÑÎÒϟÔÇÒÄÍÀÒÓÑÎÆÆØ˺ÂÄÈ ʟÏÕÖÓÈÖÃÈÀÅÎѺÖÌÄÓÎÍ•ÑÍÓÎƟͦ‚ÄÍ ÔºËÎØÌħ ļÏÄ ¦ÍÀÀÏÀÑÍÇÔοÍÓÈÖѼÙÄÖ ÓÎØÖÎȥοÑÊÎÈÏÎØÙÎØÍÒÓǁÄÑÌÀͼÀØÓ½ ÏÎØÔºËÎØÌÄļÍÀÈÎÈŸÍÔÑÕÏÎÈÏÎØÙÎØÍ À͟ÌÄҟÌÀÖÄϼÏÎË˺ÖÆÄÍȺÖÍÀÄÍÒÕÌÀ ÓÕÔοÍÒÓÇ×ÐÑÀÌÀÖÊÀÈÍÀÒØÌÌÄÓº×ÎØÍ ÒÓÇÍÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÙÕ» Àº×ÎØÍÄÏÀÆÆÄËÌÀÓÈ Ê»ÊÀÈÎÈÊÎÆÄÍÄÈÀÊ»ÙÕ»ØÓ½ÒÇÌÀ¼ÍÄȽÓÈ ÏѺÏÄÈÍÀ̟ÔÎØÍÓÇÆÄÑÌÀÍÈÊ»ÆËÐÒÒÀÊÀÈ ÍÀÒºÁÎÍÓÀÈÓÎØÖÆÄÑÌÀÍÈÊοÖͽÌÎØÖ§

ÄÍéº×ÄÈéÔºÒÇ

¦•ËϼÙÎØÌĽÓÈÊÀÈŸËËÀŸÓÎÌÀÔÀÃļÉÎØÍÓÇÒÕÒÓ»ÒØÌÏÄ ÑÈÅÎџÏÎØÀÑ̽ÙÄÈÒÄÏÎ˼ÓÄÖ§ ûËÕÒÄÄÊÏѽÒÕÏÎÖÓÇÖ ÓÎÏÈÊ»ÖÀÒÓØÍÎ̼ÀÖ—ÀÒÓØÍÎ̼ÀÄËϼÙÄȽÓÈÀϽÓÈÖʟÌÄ ÑÄÖÀÒÅÀËļÀÖÊÀÈÀϽÅÕÓÎÆÑÀżÄÖÏÎØÏ»ÑÀÍÏÄÑÀÒÓÈÊμ ÌÄÓÀÊÈÍÇӟÓÎØÖÔÀÄÍÓÎÏÈÒÓοͽÒÎÈ̟ÙÄÂÀÍÓÎØϽËÎÈ

ØÓ½½ÌÕÖ»ÓÀÍÇÊÎÑØÅ»ÓÎØ ÏÀƽÁÎØÍÎØ—šºÑÊÄËÊÀÈÓÎ «ÑÈÒÓÈÀÍÎÃÇÌÎÊÑÀÓÈʽ™½ÌÌÀÔÄÕÑÎ¿Í 

ÏÎÏÎÒ½ÓÕÍÃÎËÀѼÕÍ

ÃÄͺ×ÄÈÔºÒÇÒÓÇÍ•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇ ÍÓ¼ÔÄÓÀÇ¥ÎØÑʼÀ ÇÎÏμÀÀÏÎÓÄËļÒÓ» ÑÈÆÌÀÓÎØ ¥¢ÄÃÐÊÀÈÌÈÒ½ÀÈÐÍÀ ÔºËÄÈ

ÄÃÐÊÀÈ×ѽÍÈÀ ½ÓÈÌÈÀÌÎØÒÎØËÌÀÍÈÊ» ×ÐÑÀÌÄÉÄ×ÕÑÈÒÓ½ÏÎËÈÓÈÒ̽ÊÀÈÈÒÓÎѼÀ

ÍÀÁ˺ÏÄÈÓÎ̺ËËÎÍÓÇÖ̽ÍÎÒÄÏË»ÑÇ ÄÍÒÕ̟ÓÕÒÇÒÓÇÍ•ØÑÐÏÇ ¥ÎʽÌÌÀÓÇÖšºÑÊÄË ÊÀÔÐÖÊÀÈÓÎ ʽÌÌÀÓÕÍ•ËÄ¿ÔÄÑÕÍ‚ÇÌÎÊÑÀÓÐÍ ÌÄÓÎÎÏμÎÒØÆÊØÁÄÑ͟ ØϺÆÑÀÂÀÍÌÈÀ ÒØÌÅÕͼÀÏÑÈÍÒ×ÇÌÀÓ¼ÒÎØÍÊØÁºÑÍÇÒÇ ÒÓÇÍÎÏμÀÓÎͼÙÄÓÀÈÄϼ˺ÉÄȦ¢ÈÃÈÀÏÑÀÆ ÌÀÓÄ¿ÒÄÈÖ ÔÀļÍÀÈÌÈÀÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÌÄ ÀÍÎÈÊÓ½ÓºËÎ֏ÍÇ••ÃÄÍļÍÀÈÒÄÔºÒÇ ÍÀÃÄ×ÔļÓÇÍ¥ÎØÑʼÀ»ğÍÇ¥ÎØÑʼÀÃÄÍ ļÍÀÈÒÄÔºÒÇÍÀÀÍÓÀÏÎÊÑÈÔļÏË»ÑÕÖÒÄ ½ËÄÖÓÈÖØÏÎ×ÑÄÐÒÄÈÖÓÕÍÌÄËÐÍ Ó½ÓÄÔÀ

—ºÍÍÎÈÀÓÇÖÄÈÃÈÊ»ÖÒ׺ÒÇÖ ¢•ÆÊÄ̺ÍšÏÀƼÖº×ÄÈÒÓÎÌØÀ˽ÓÎØÓÈÖÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÒÇÌÀÍÓÈʺÖÎÈÊÎÍÎÌÈʺÖÒ׺ ÒÄÈÖÀ͟ÌÄÒÀÒÓÈÖÃØÎ×ÐÑÄÖ ÓÇÍÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÓǁÄÑÌÀͼÀÄͽÖÌÄƟËÎØÀÑÈÔÌο ¥Î¿ÑÊÕÍÌÄÃÈÏË»ØÏÇÊνÓÇÓÀ ÀË˟ÊÀÈÓÎÍÌÄƟËÎÀÑÈÔ̽ÄÑÌÀÍÐÍÏÎËÈÓÐÍÏÎØ ÄÏÈÒʺÏÓÎÍÓÀÈÓÇÍ¥ÎØÑʼÀ ÀË˟ÏѽÒÔÄÒĽÓȦÒÓÈÖÒÄ˼ÃÄÖÓÎØÄØÑÕÏÀÚÊο ÊÄÊÓÇ̺ÍÎØÃÄÍØϟÑ×ÄÈÏÎØÔÄ͟ǺÍÍÎÈÀÓÇÖÄÈÃÈÊ»ÖÒ׺ÒÇÖ—••ÀÍÀÆÍÕѼÙÄÈ ÓÑÄÈÖÊÀÓÇÆÎѼÄÖÊÑÀÓÐÍÓÈÖØÏλÅÈÄÖ×ÐÑÄÖ ÓÈÖØϽÃÈÀÏÑÀÆ̟ÓÄØÒÇ×ÐÑÄÖÊÀÈ ÓÈÖ×ÐÑÄÖ̺ËǏÍÒÓÎ̺ËËÎÍÎÈ×ÐÑÄÖ̺ËÇÓÇÖ••ÀÏÎÅÀÒ¼ÒÎØÍÍÀÃÇÌÈÎØÑ Æ»ÒÎØÍÌÈÀÊÀÈÍοÑÆÈÀÊÀÓÇÆÎѼÀ ÓÈÖ×ÐÑÄÖÄÈÃÈÊ»ÖÒ׺ÒÇÖÊÀÈÎÑÈÒ̺ÍÄÖÀϽÀØÓºÖ ÄÍÓÀ×ÔοÍÒÄÀØÓ»ÓÇÍÊÀÓÇÆÎѼÀ Ó½ÓÄÔÀº×ÎØÌÄʟÓÈÍÀÒØÙÇÓ»ÒÎØÌħ ļÏÄ


¥Î†¢ ¥˜™˜

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ™Šš¢Š ÎÈÌÄƟËÄÖÃØÓÈʺÖ×ÐÑÄÖÏÑÎÒÏÀÔοÍÍÀ ÄÉÀÒÅÀ˼ÒÎØÍÓÇÒØÍÀ¼ÍÄÒÇÓÇÖ£ÕÒ¼ÀÖÊÀÈ

šÏ¿ÑÄÖéÆÈÀéÍÀéÀØÉÇÔοÍéÎÈéÏÕË»ÒÄÈÖé ÓÕÍéÏÄÑÈÎÃÈÊÐÍ

ÓÇÖ™¼ÍÀÖÒÓÇÍÄÏÈÁÎË»ͺÕÍ ÀØÒÓÇѽÓÄ ÑÕÍÊØÑÐÒÄÕÍÊÀӟÓÎØ˜ÑŸÍ ÓÎÎÏμÎÄÏÈ ̺ÍÄÈÒÓÎÏѽÆÑÀÌ̟ÓÎØÆÈÀÓÇÍÏÀÑÀÆÕÆ»

¥ÀÁÄËÆÈʟÏÄÑÈÎÃÈʟ ¦¥ÄËÄÌÎØÒӼʧÊÀÈ ¦«Î¿ÌΧÀ¿ÉÇÒÀÍ

ÏØÑÇÍÈÊ»ÖÄͺÑÆÄÈÀÖ ¥ÀØÓ½×ÑÎÍÀÇÒØÌÅÕͼÀÃļ×ÍÄÈÓÇÍ ÏѽÔÄÒÇÓÕͦÌÄƟËÕͧÍÀÏÄÑÈÎѼÒÎØÍ ÓÈÖÏØÑÇÍÈʺÖÃØÍÀÓ½ÓÇÓºÖÓÎØÖ ÀË˟ÊÀÈ ÒÄÀØÓ½ÓÎÊÀÓÐÓÄÑÎÄϼÏÄÃÎÎÈ—†ÊÀÈÇ

ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÊÀӟ ÓÈÖÏÕË»ÒÄÈÖ ÓÎØÖÏÑÎÒźÑÎÍÓÀÖ ÒÓÎØÖÀÍÀÆÍÐÒÓÄÖ

£ÕÒ¼ÀÔÀÄÉÀÊÎËÎØÔ»ÒÎØÍÍÀÃÈÀÔºÓÎØÍ ÓÇÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÀÌÎÈÁÀ¼ÀÖÏØÑÇÍÈÊ»ÖÊÀÓÀ ÒÓÑÎŻ֢ÈÿÎÏËÄØѺÖÃÄÒÌÄ¿ÎÍÓÀÈ ̺ÒÀÒÓÀÄϽÌÄÍÀÄÅӟ×ѽÍÈÀ ÍÀÏÄÑÈÎ ѼÒÎØÍÓÎÎÏËÎÒӟÒÈÎÓÕÍÏÈÎÄÏÈʼÍÃØÍÕÍ ÏØÑÇÍÈÊÐͽÏËÕÍÏÎØÃÈÀÔºÓÎØÍÀϽ ÊÄÅÀ˺ÖÒÄÊÀÈÍÀÏÄÑÈÎѼÒÎØÍÊÀӟ ÓλÌÈÒØÓÎØÖÄÊÓÎÉÄØÓ»ÑÄÖÓÕÍÏØÑÇÍÈ ÊÐÍÏØÑÀ¿ËÕÍ

˜ÒÓÎÑÈÊ»éÃȟÒÓÀÒÇ ¢ÈÌÄƟËÎØÁÄËÇÍÄÊοÖÏØÑÇÍÈÊμ Ï¿ÑÀØËÎÈÔÀÏÄÑÈÎÑÈÒÓοÍËÎÈϽÍÊÀӟ

¢š†š™˜š• ¥”• ¥•›ª†¢£›¢ª  ¥—Šªš›ž ˜Š¥˜Š†£˜„˜¢ªŠ¥— †£

†ÄÑÈÎѼÙÎØÍ ÓÀÏØÑÇÍÈʟ

ÓκÍÀÓѼÓÎ ÀË˟ÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÎ ÇÌļÕÒ»ÓÎØÖÅӟÍÄÈÓÀÓѼÀÓºÓÀÑÓÀ— ÒØÌÅÕͼÀº×ÄÈÏÑÀÆÌÀÓÈʟÈÒÓÎÑÈÊ»Ãȟ ÒÓÀÒÇÃȽÓÈÎÈ—ÍÕ̺ÍÄÖ†ÎËÈÓļÄÖÊÀÈÇ £ÕÒ¼ÀÃÈÀÔºÓÎØÍÏÄѼÏÎØÓνËÕÍÓÕÍ ÏØÑÇÍÈÊÐͽÏËÕÍÒÓǁǗØÏÎÆÑÀÅ»ÓÇÖ ÒØÌÅÕͼÀÖÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈļÓÀÈ˼ÆÄÖ̽ÍÎ Ç̺ÑÄÖÏÑÈÍÀϽÓÇÌÄƟËÇÃȟÒÊÄÂÇ ÓÇÍ ÎÏμÀÒØÆÊÀËļ ÒÓÈÖÊÀȏÏÑÈ˼ÎØÒÓÇÍ ¢ØŸÒÈÆÊÓÎÍ Î¢ÌϟÌÀÆÈÀÔºÌÀÓÀÏØÑÇÍÈ Ê»ÖÀÒÅÀËļÀÖ •ÉŸËËÎØÄØÑ¿ÓÄÑÇÒØ͟ÍÓÇÒÇÏÑÀÆÌÀ ÓÎÏÎÈοÍÓÀ—ÍÕ̺ÍÀ­ÔÍÇ ÓÎÍšŸÈÎ ÒÓÇÍ ÎÏμÀÔÀÌÄӟÒ×ÎØÍÓÀÊџÓÇÏÎغ×ÎØÍ

˜

ÿÎ×ÐÑÄÖÒÓºËÍÎØͺÍÀÌ»ÍØÌÀÌÄÀØÓ» ÓÇÒØÌÅÕͼÀ½ÓÈļÍÀÈÀÏÎÅÀÒÈÒ̺ÍÄÖÍÀ

ØÏÎÆџÂÎØÍÓÇ͆ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ ÒÓÇ͆џÆÀ ΏÌÄÑÈÊÀͽÖÏѽÄÃÑÎÖ šÏŸÑÀÊ¢ÌϟÌÀÊÀÈΣÐÒÎÖÎ̽ËÎƽÖ ÓÎØ Ó̼ÓÑÈšÄÍÓÁºÍÓÄźÏÄÈÓÀÀϽÏÎË

ÇÆÇÔοÍÒÓÇÍÏÑÎÒϟÔÄÈÀÏÄÑÈÎÑÈÒÌοÓÇÖ ÊØÑÈÀÑ×¼ÀÖÓÕÍÏØÑÇÍÈÊÐͽÏËÕÍÒÄÎ˽ ÊËÇÑÎÓÎÍʽÒÌÎÊÀÈÀÍÓÀÏÎÊѼÍÎÍÓÀȺÓÒÈ ÒÓÎÌÀÊÑÎÏѽÔÄÒÌνÑÀÌÀÏÎØÄɺÅÑÀÒÄ

ËοÖÌ»ÍÄÖÀÃÈÄɽÃÎØ ÊÀÔØÒÓÄÑ»ÒÄÕÍÊÀÈ ÒÊËÇÑÐÍÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÕÍ

΢ÌϟÌÀÒÓÇÍÏÄÑÒÈÍ»ÎÌÈ˼ÀÓÎØÒÓÇÍ †ÑŸÆÀÆÈÀºÍÀÍʽÒÌÎ×ÕѼÖÏØÑÇÍÈʟ

šÄÓÇÒØÌÅÕͼÀÀØÓ» ÎÈÿÎÌÄÆÀË¿ ÓÄÑÄÖÏØÑÇÍÈʺÖÃØ͟ÌÄÈÖÓÎØʽÒÌÎØ ÏÄÑÈÎѼÙÎØÍÓÀÏØÑÇÍÈʟÓÎØÖ½ÏËÀÊÀÈ

½ÏËÀ ¦Ï½ÏÎË˺ÖÏËÄØѺÖÓÀÏØÑÇÍÈʟ½ÏËÀ ÀÍÓÈÏÑÎÒÕÏÄ¿ÎØÍÓ½ÒÎÓÈÖÏÈÎÒÊÎÓÄÈͺÖ

ÀÍÓÈÊÀÔÈÒÓοÍÓÇÍÏÑÐÓÇÒØÌÅÕͼÀ45"35 ÏÎØØÏÎÆџÅÇÊÄÓÀ×ѽÍÈÀÓÎ؝Ø×Ñο

Ç̺ÑÄÖÓÎ؝Ø×Ñο†Î˺ÌÎؽÒÎÊÀÈÓÈÖÏÈÎ ÀÍÇÒØ×ÇÓÈʺÖÀÏÄÈ˺ÖÓÇÖÄÏÎ×»ÖÌÀÖ§ ļÏÄ

ÒØÍÔ»ÊÇÆÈÀÓÀÏØÑÇÍÈʟ ÄÍÐÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀ Ç£ÕÒ¼ÀÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀÄØÍÎļÓÀÈ ÄÏÄÈûÌÄ ÓÇͺÀÒØÍÔ»ÊÇÀÏÎÊÀÔ¼ÒÓÀÓÀȺÍÀÏÍÄ¿ ÌÀÈÒÎÓÈ̼ÀÖÀ͟ÌÄÒÀÒÓÈÖÿÎ×ÐÑÄÖ —£ÕÒ¼À ÇÎÏμÀÔÄÕÑļÀÏÀџÃÄÊÓÀÓÀ

†Î˺ÌÎØÀ͟ÌÄҟÓÎØÖ †Ñ½ÊÄÈÓÀÈÆÈÀÓÎÒÇÌÀÍÓÈʽÓÄÑÎÄϼÓÄØÆ ÌÀÓÇÖÄÉÕÓÄÑÈÊ»ÖÏÎËÈÓÈÊ»ÖÓÎØ¢ÌϟÌÀ

΢ÌϟÌÀÒÓÇÍÎÌÈ˼ÀÓÎØ ÌÄÓÇÍÎÏμÀ ÀÍÀÊμÍÕÒÄÓÇÍØÏÎÆÑÀÅ»ÓÇÖÒØÌÅÕͼÀÖ ¥ÎÒÇÌÀÍÓÈʽÀØÓ½Á»ÌÀÀ͟ÌÄÒÀÒÓÈÖ

ÀÌÄÑÈÊÀÍÈʟÒ׺ÃÈÀÆÈÀÓÇÍÀ͟ÏÓØÉÇÓÇÖ ËÄƽÌÄÍÇÖÀÍÓÈÏØÑÀØËÈʻ֟ÌØÍÀÖÒÓÇÍ ÀÍÀÓÎËÈÊ»•ØÑÐÏÇ ÄϺÌÄÈÍÄÇÒØÍÔ»ÊÇ

ÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÇ£ÕÒ¼ÀÊÀÈÀÍÀÌżÁÎËÀ ÄÍÈÒ׿ÄÈÓÇÍÏÑÎÒϟÔÄȟÓÎØÍÀÉÄÊÈÍ»ÒÄÈ ÌÈÀ¦ÍºÀÀÑ×»§ÒÓÈÖÒ׺ÒÄÈÖÌÄÓÇš½Ò×À¢È

ÿÎÌÄÆÀË¿ÓÄÑÄÖÏØÑÇÍÈʺÖÃØ͟ÌÄÈÖ ºÑ×ÄÓÀÈÒÄÌÈÀÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÊѼÒÈÌÇÒØÆÊØѼÀ ÊÀӟÓÇÍÎÏμÀÎÈ—ÍÕ̺ÍÄÖ†ÎËÈÓļÄÖÊÀÈ

ÀØÓ»ÍÀÏÄÑÈËÀÌÁŸÍÄȺÍÀÍÍÎÌÈʟÃÄÒÌÄØ ÓÈʽ½ÑÎÀ͟ÌÄÒÀÒÓÀÄÏÈÔÄÓÈʟÊÀÈÓÀ

ÒÓÎÑÈÊ»ÒØÌÅÕͼÀÆÈÀÓÎÍÏÄÑÈÎÑÈ Ò̽ÓÕÍÏØÑÇÍÈÊÐÍÄÉÎÏËÈÒÌÐÍÔÀ

ØÏÎÆџÂÄÈÓÇÃÈÄÔÍ»ÒØÍÔ»ÊÇÆÈÀÓÇÌÇ ÃȟÃÎÒÇÓÕÍÏØÑÇÍÈÊÐÍ ÓÀÎÏμÀÒØͺÑ ×ÎÍÓÀÈÀ͟ÏÄÍÓÀÄÓ¼ÀÆÈÀÓÇÍÀÍÀͺÕÒÇÓÇÖ ÒØÍÔ»ÊÇÖ ™ÀÈÎÈÿÎÏËÄØѺÖ¯ÆÈÀÃÈÀÅÎÑÄÓÈÊοÖ ˽ÆÎØÖ¯ļÍÀÈÈÊÀÍÎÏÎÈÇ̺ÍÄÖÀϽÓÇͺÀ

ÀÌØÍÓÈʟ½ÏËÀ —ͺÀÒØÍÔ»ÊÇ ÕÒÓ½ÒÎ ÃÄÍÄÏÈÁŸËËÄÈ ÊÀͺÍÀÍÏÄÑÈÎÑÈÒ̽ÒÓÇÍÀÌÄÑÈÊÀÍÈÊ»ÀÍÓÈ

¥ÎÏѽÁËÇÌÀÓÎØ"ÌÄÑÈÊÀÍοÏÑκÃÑÎØ

ÏØÑÀØËÈÊ»ŸÌØÍÀ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÃÇËÐÒÄÈÖ ÊÀÈÓÕÍÿÎÏËÄØÑÐÍ¢£ÐÒÎÖØÏÎØÑƽÖ

Ï½ÓÇÑÕÒÈÊ»ÏËÄØџ ÇÄÏÈÊ¿ÑÕÒÇÓÇÖÒØÌÅÕͼÀÖÔÄÕÑļÓÀÈÃÄÃÎ̺ÍÇ ÊÀÔÐÖ ÎÈ£ÐÒÎÈÁÎØËÄØÓºÖÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀØÏÎÒÓÇѼÉÎØÍÒÓÇÒØÍÓÑÈÏÓÈÊ»ÏËÄÈÎͽÓÇӟÓÎØÖ ÓÇÒØÌÅÕͼÀ•ÊļÍÎÖÏÎغ×ÄÈÓÎÌÄƟËÎÏѽÁËÇÌÀļÍÀÈΏÌÄÑÈÊÀͽÖÏѽÄÃÑÎÖ ÊÀÔÐÖÇÄÉÀÒşËÈÒÇÏËÄÈÎÂÇżÀÖÒÓǁÄÑÎØÒ¼ÀÀÏÀÈÓļÓÀÿÎÓѼÓÀÓÕÍ»ÅÕÍ ØÓ»ÓÇÒÓÈÆÌ»Ó΂ÇÌÎÊÑÀÓÈʽ™½ÌÌÀÓÎØ¢ÌϟÌÀÊÀÈÎÈÀÍÄɟÑÓÇÓÎÈÎÈÎÏμÎÈ ÂÇżÙÎØÍÌÀÙ¼ÓÎØÃÄÍÉÄÏÄÑÍοÍÓÎØÖÊÀÈÆÈ´ÀØÓ½ÔÀ×ÑÄÈÀÒÓļÌÄƟËÇÏÑÎÒϟ ÔÄÈÀÀϽÓÎÍÏѽÄÃÑÎÓÕÍ—†ÆÈÀÍÀÄÉÀÒÅÀ˼ÒÄȺÒÓÕÊÀÈÀØÓºÖÓÈÖÄ˟×ÈÒÓÄÖ »ÅÎØÖÀϽÓÎØÖÑÄÏÎØÌÏËÈʟÍÎØÖÆÄÑÎØÒÈÀÒÓºÖ ÐÒÓÄÍÀÄÏÈÊØÑÕÔļÇÒØÌÅÕͼÀ

•ÉÕÓÄÑÈÊÐÍûËÕÒĽÓÈÇ£ÕÒ¼ÀÔÀÌÏÎ ÑοÒÄÍÀÄÆÊÀÓÀËļÂÄÈʟÏÎÈÀÒÓÈÆÌ»ÓÇ ÒØÍÔ»ÊÇÀÍÎÈ—ÍÕ̺ÍÄÖ†ÎËÈÓļÄÖÏÑÎ×Õ Ñ»ÒÎØÍÏÎË¿ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÀÏ´½ÒÎÀÍÀ̺ÍÄ ÓÀÈÒÓÀÒ׺ÃȟÓÎØÖÆÈÀÓÇÍÀÍÓÈÏØÑÀØËÈÊ» ŸÌØÍÀ —ÒØÌÅÕͼÀÀ͟ÌÄÒÀÒÓÈÖÿÎÏØÑÇÍÈ ʺÖÃØ͟ÌÄÈÖÒ¼ÆÎØÑÀÃÄÍÄÏÇÑğÙÄÈÓÎØÖ ÌÈÊѽÓÄÑÎØÖÏÀ¼ÊÓÄÖÒÓÇÃÈÄÔÍ»ÒÊÇÍ»

ÓÎØÖÏÀʺÓÀÌĺÉÈ ÌÏ¿ÑÄÖÊȺÍÀÏÎÓ»ÑÈ ™ÀӟÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÇÖ ÏÄÑÀÒ̺ÍÇÖÄÁÃÎ̟ ÃÀÖ½ÏÎÈÎÖÀƽÑÀÙÄ ÓÎÏÑÐÓÎÏÄÑÈÎÃÈʽ ÏÎØļÍÀÈÆÀË˽ÅÕÍÎÊÀÈÄÈÃÈÊÄ¿ÄÓÀÈÒÓÇÍÓÇËĽÑÀÒÇ ÊÀÈÓÎÍÏÎËÈÓÈÒ̽ »ÓÎÃÄ¿ÓÄÑÎ ÏÎØļÍÀÈÓÎÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×½ ÓÎØ ÀË˟ÎËËÀÍýÅÕÍÎ ºÏÀÈÑÍĺÉÈÌÏÎØʟËÈÀÌÏ¿ÑÀÖ +VQJMFS5BVSP ŠØÍÎËÈʟÌÎÈџÒÓÇÊÀÍÓѼÀÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀÌÏÎØʟËÈÀ ʟÓÈ ÏÎØÀ͟ÆÊÀÒÄÓÎÏÑÀÊÓÎÑļÎÃÈÀÍÎÌ»ÖÓÎØ¥¿ÏÎØÍÀÀÑ×¼ ÒÄÈÍÀÀÍÄÅÎÃȟÙÄÈÉÀ͟ÓÀÒÇÌļÀÏÐËÇÒÇÖÓÎÁџÃØÓÎØ ŠÀÁÁŸÓÎØÏÑÎÖÓÇÍ™ØÑÈÀÊ»ŠÓÈÖ”ÑØɺËËÄÖÇÄÏÈ×ļÑÇÒÇ ÀØÓ» ÏÎØƼÍÄÓÀÈÏÑÐÓÇÅÎџÒÓΔºËÆÈÎ ÉÄʼÍÇÒÄÀÑƟ ÀË˟ÄÏÈÓÀ׿ÍÔÇÊÄÓÎÀϽÆÄØÌÀŠÄÎÑÈÒ̺ÍÀÒÇÌļÀ ÃÇÌÈÎØÑÆ»ÔÇÊÄÒØÍÕÒÓÈÒÌ½Ö ÀÅο½ÒÎÈÃÄͺÁÑÈÒÊÀÍ ÓÀÏÄÑÈÎÃÈʟÒÓÀÆÍÕÒӟÓÎØÖÒÓºÊÈÀºÒÏÄØÃÀÍÍÀÓÀÀÍÀ ÙÇÓ»ÒÎØÍÀËËο

¦šŸÓÈÀéÏÎØéÃÄÍéÁ˺ÏÎÍÓÀÈéÆÑ»ÆÎÑÀéé ÃÄÍéÉÄ×ÍÈοÍÓÀȧ ¥ÎÆÍÕÒÓ½ÆÍÕÌÈʽ¦šŸÓÈÀÏÎØÃÄÍÁ˺ÏÎÍÓÀÈÆÑ»ÆÎÑÀ ËÇÒÌÎÍÈοÍÓÀȧÃÄÍÄÅÀÑ̽ÙÄÓÀÈÒÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒÇÓÕÍ ÏÄËÀÑÆÐÍ¢£ÎÍÓŸÍ ºÍÀÖÀÑÒÄÍÈʽÖÏÄËÀÑÆ½Ö ÃȺÒ×È ÒÄ×ÈËȽÌÄÓÑÀÆÈÀÍÀÉÀÍÀÁÑļÓÇšÀ˺ÍÀ ÓÇÍ ÓÑÀØÌÀÓÈÒ̺ÍÇÀÆÀÏÇ̺ÍÇÓÎØ ÏÎØÙÄÈÒĺÍÀ×ÕÑȽÓÇÖ ™ÑÎÀÓ¼ÀÖ•¼ÍÀÈÇϺÌÏÓÇÒØÍÄ×»Ö×ÑÎÍȟÏÎØΣÎÍӟÍ ÉÄÊÈ͟ÀϽÓÇ ½ÓÈÀÅÑÈÊ»ÆÈÀÍÀÁÑÄÈÓÇšÀ˺ÍÀ Ç ÎÏμÀÓÎÍÏÄÑÈ̺ÍÄÈØÏÎÌÎÍÄÓÈʟÒÓΚÏѽÍÓÒÊÈ”ÀѽÖ ÒÓÎÀÍÀÓÎËÈʽÓÌ»ÌÀÓÇÖ™ÑÎÀÓ¼ÀÖ¦ØÓ½ƼÍÄÓÀÈÄÃÐ ÊÀÈϺÍÓÄ×ѽÍÈÀ§ ÄÉÇÆļΟÍÔÑÕÏÎÖÏÎØÅÑÎÍÓ¼ÙÄÈÓÇ šÀ˺ÍÀ ÇÎÏμÀÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÏÄӟÉÄÈÀϽÓÎÍÊÀÈѽÏÎØ ÓÑÀØÌÀÓ¼ÒÓÇÊÄÀϽºÍÀÍÊØÍÇƽ ÓÎ ›ºÓÎÖÎÏÄËÀÑƽÖ»ÑÔÄ˼ÆÎÏÈÎÍÕѼÖÊÀÈÅÀÈͽÓÀÍÄÉÀ ÍÓËÇ̺ÍÎÖÀϽÓÎÓÀɼÃÈ¥ÀÓºÒÒÄÑÀÓÄËÄØÓÀ¼À×ѽÍÈÀÓÎ ÙÄØƟÑÈÓÕÍÏÄËÀÑÆÐÍÌÄƟËÕÒÄÓºÒÒÄÑÈÖÍÄÎÒÒοÖÊÀÈ Î£ÎÍӟÍļÍÀÈÄÊļÍÎÖÏÎØÓÎØÖºÌÀÔÄÍÀÏÄÓÎ¿Í ÃȽÓÈÇ šÀ˺ÍÀÃÄÍļÍÀÈÒÄÔºÒÇÍÀÓÎʟÍÄÈ¥Î͏¿ÆÎØÒÓÎ Î £ÎÍӟÍÊÀÈÓÀÌÈÊџÓÎØÔÀÄÓÎÈÌÀÒÓοÍÆÈÀºÍÀÌÀÊÑ¿ ÓÀɼÃÈÆÈÀÍÀÏÄџÒÎØÍÓÎÍ×ÄÈÌÐÍÀÒÓÇ ½ÓÈÀÅÑÈÊ» ÄÍÐÇšÀ˺ÍÀÔÀÌļÍÄÈÒÓÇÍ™ÑÎÀÓ¼ÀÆÈÀÍÀÏÄÑÈ̺ÍÄÈ ÉÀ͟ÓÇÍŸÅÈÉÇÓÎØÏѼÆÊÈϟÓÇÖ ϟÍÓÀÏÈÒÓ»ÒÄÀØÓ½Í
¥Î†¢ ¥˜™˜

.†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ

™Šš¢Š )Š¥£¥—˜™—¥—Š•„Šš•£™•„ƒ•¥•˜Š•™˜ ‚ª ¢¥— •ª£ž†‹™—¢„¢™„—£žŠ—

¦‰ÅŸÙÄȧéÒÓÇÍé ÏÎÃȟéÓÇÖ •ØÑÐÏÇÖ

—

¦ÊØѼÀ¸×ȧÄϺÒÓÑÄÂÄÌÄ ÃÑÈÌ¿ÓÇÓÀÒÓÇÍÄØÑÕÏÀÚÊ»

ÑÕÏÀ¼ÎØÖÄÓÀ¼ÑÎØÖºÍÀÒ׺ÃÈÎÓÎÎÏμÎ ļ×ÄÏÑÎÄÓÎÈ̟ÒÄÈÄÃÐÊÀÈÊÀÈѽÆÈÀÍÀ

ÒÊÇÍ»ÌÄÀÅÎÑÌ»ÓÇÍÄË ËÇÍÈÊ»ÊѼÒÇ—šŸÑÆÊÀ

ÄÃÑÀÈÐÒÄÈÏÄÑÀÈÓºÑÕÓÇÍÇÆÄÌÎͼÀÓÎØ ”ÄÑÎ˼ÍÎØÒÓÇÍ•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇ

ÑÄÓƒŸÓÒÄÑÀÍÀÁÈÐÍÄÈÒÓÎÏѽÒÕÏÎÓÇÖ ¬ÆÆÄËÀÖšºÑÊÄËŠÓÇÃÄÊÀÄÓ¼ÀÓÎØ´

"ÏÄÈË»

ÇÓ½ÓÄÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÓÇÖ”ÑÄÓÀͼÀÖÁÀ ѽÍǃŸÓÒÄÑļ×ÄÌļÍÄÈÒÓÇÍÈÒÓÎѼÀÕÖ

—ÒØÍÓÇÑÇÓÈÊ»ÄÅÇÌÄѼÃÀ¦ ÓÈ”ºËÓ§ ļÍÀÈÒÀŻ֦—ÄÑÌÀͼÀÏÑÎ×ÐÑÇÒÄ

ÇÇƺÓÈÃÀÏÎØÃÄÍüÒÓÀÙÄÍÀÃØÍÀÌÈÓ¼ ÙÄÈʟÔÄÄØÑÕÏÀÚÊ»ÃȟÒÊÄÂÇÊÎÑØÅ»Ö ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÄÏÈÁŸËÄÈÓÀÁÑÄÓÀÍÈʟ

ÒÄÀÍÓ¼ÔÄÒÇÌÄÓÎÏÍÄ¿ÌÀÓÇÖÒØÍÔ» ÊÇÖÓÎØšŸÀÒÓÑÈ×Ó¯ÔºÓÎÍÓÀÖºÓÒÈÒÄ

ÒØÌźÑÎÍÓÀ ŠÓÈÖÀÑ׺ÖÓÎØÎØÀÈÐÍÀÇÅџÎØ šºÑÊÄËÀÊÎËÎØÔļÏÈÒӟÓÀÁ»ÌÀÓÀÓÇÖ ¦ÒÈÃÇџÖÊØѼÀÖ§ ÀÑÍοÌÄÍÇÎÏÎÈÀû ÏÎÓÄÏÀÑÀ×ÐÑÇÒÇÒÓÎØÖØϽËÎÈÏÎØÖ •ØÑÕÏÀ¼ÎØÖÄÓÀ¼ÑÎØÖ ÊÀÔÐÖº×ÄÈÁŸËÄÈ

ʼÍÃØÍÎÓÇÍ•ØÑÐÏÇ—ÒÓÑÀÓÇÆÈÊ»ÏÎØ ÀÊÎËÎØÔļÇÊšºÑÊÄËÄϼÓÎØÏÀѽÍÓÎÖ ÃÄÍÄÌÏÎüÙÄÈ̽ÍÎÓÇÍÏÄÑÀÈÓºÑÕÄØÑÕ ÏÀÚÊ»ÎËÎÊË»ÑÕÒÇ ÀË˟ÀÏÄÈËļÍÀÊÀ ÓÀÒÓѺÂÄÈÃÄÊÀÄÓ¼ÄÖÏÑνÃÎØÏÑÎÖÓÇÍ ÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇÓÇÖÎËÎÊË»ÑÕÒÇÖ§ ¦­×ÄÈ»ÃÇÊÀÓÀÒÓļÒÀźÖ½ÓÈÇÄÈʽÍÀ

ÉÄʟÔÀÑÎÒÓ½×ÎÍÀÄÏÈÁŸËÄÈÓÎÍÒÊËÇѽ ÎÈÊÎÍÎÌÈʽºËÄÆ×ÎÓÇցÄÑÌÀͼÀÖÒÓÇÍ ÄØÑÕÏÀÚÊ»ÎËÎÊË»ÑÕÒÇ ¦—ÄÑÌÀͼÀÄϺÁÀËÄÒÓÇÍ•ØÑÐÏÇÓÇÍ ÈÒ׿ÓÇÖÌÄÀÅÎÑÌ»ÓÎÄËËÇÍÈʽÏѽÁËÇ

ÓÇցÄÑÌÀͼÀÖÒÓÇÍ•ØÑÐÏǺ×ÄÈÃÄ×Óļ ÈÒ×ØѽÏË»ÆÌÀ§ºÆÑÀÂÄ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈ

ÌÀ§ÆџÅÄÈÓÎÃÄÉȽÆÀËËÈʽÏÄÑÈÎÃÈʽ ¦•ÉÏѺ֧¦šÏÎÑļÎ ÈÊÎ˟ŠÀÑÊÎÙ¼ÍÀ ̼ËÇÒÄÆÈÀÒØÌÁÈÁÀÒÓÈʻ˿ÒÇ ÀË˟ÀÖ ÌÇÆÄËȽÌÀÒÓÄǬÆÆÄËÀšºÑÊÄË»ÓÀÍ ÀØÓ»ÏÎØÒÄÌÄƟËÎÁÀÔ̽ÄϺÁÀËÄÓÈÖ

ÄÏÈÌÎÍ»ÓÇÖÍÀÌÇÍÓÄÔļÓÎÔºÌÀÓÇÖ•Ë ˟ÃÀÖÒÓÇÍÇÌÄÑ»ÒÈÀÃȟÓÀÉÇÓÇÖŠØͽ ÃÎØ™ÎÑØŻֻÓÀÍÏÀџËÎÆǏË˟ÊÀÈ ÎÓѽÏÎÖÌÄÓÎÍÎÏμÎØÏÀƽÑÄØÒÄÒÓÇ ÒØͺ×ÄÈÀÓÈÖÀÏÀÈÓ»ÒÄÈÖÓÇÖ ÒØͺÁÀËÄ

ÀϽÂÄÈÖÓÇÖÒÓǁÀË˼ÀÊÀÈÓÇÍØϽËÎÈÏÇ •ØÑÐÏÇÒÓÎÔºÌÀÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖ§ ¸ÏÕÖÀÏÎÊÀË¿ÏÓÎØͺÆÊØÑÄÖÆÄÑÌÀÍÈ ʺÖÄÅÇÌÄѼÃÄÖ Ç¦ÒÈÃÇџÊÀÆÊÄ˟ÑÈÎÖ§ ÄÊÌÄÓÀËËÄ¿ÔÇÊÄÓÇͦÏÀÑÕÍØ×¼ÃÀ§ÏÎØ

ÀʽÌÇÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÒÓÇÍÀÏÎɺÍÕÒÇ ÓÇցÄÑÌÀͼÀÖ§ —šºÑÊÄËÏ»ÆÄÌÄÓÑÄÈÖÏÑÎÛÏÎÔº ÒÄÈÖÒÓÇŠ¿ÍÎÃΆÑÐÓÎÍ ÍÀÄÌÏ˺ÉÄÈ Ó΂ÈÄÔͺÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈʽ¥ÀÌļÎÒĽÏÎÈÎ

˺ÆÄÓÀÈ•Ë˟ÃÀÆÈÀÍÀÄÏÈÁŸËÄÈÒÓÎØÖ•Ø

Ò׺ÃÈÎÁλÔÄÈÀÖ ½×È̽ÍÎÏÑÎÖÓÇÍ•Ë

ʟÓÎÆÄÑÌÀÍÈʽÏÄÑÈÎÃÈʽ¦ŠÏ¼ÆÊÄ˧ ÊÀÈÏѽÒÔÄÒĦ—šºÑÊÄ˺×ÄÈÎÃÇÆ»ÒÄÈ ÒÄÒ¿Æ×ØÒǽËÇÓÇÍ»ÏÄÈÑΏÑ×Èʟ Ç

˟ÃÀ ÀË˟ÊÀÈÏÑÎÖʟÔÄ×ÐÑÀ̺ËÎÖ ‚Ä¿ÓÄÑÎÍ Ç ÄØÑÕÏÀÚÊ» ÁλÔÄÈÀ ÍÀ

¯ÌÈÀŸËËÇ×ÐÑÀ̺ËÎÖ¦¢ÈÀûÏÎÓÄ ÄÊÓÀ̼ÄØÒÇÃÈÌÄÑÐÍÃÀÍļÕÍÏѺÏÄÈÍÀ

üÍÄÓÀÈ̽ÍÎÕÖ¿ÒÓÀÓÇË¿ÒÇÏÑÈÍÀϽ ÄÍÃÄ×½ÌÄÍÇ×ÑÄÕÊÎϼÀ™ÀÈ ÓѼÓÎÍ ÍÀ ÄÏÈÁŸËÄÈÀʽÌÇÏÈÎÀØÒÓÇÑοÖÊÀͽÍÄÖ

ÀÏÎÅÀÒ¼ÙÄÓÀÈÎ̽ÅÕÍÀÀϽÓÀÊџÓÇ ̺ËÇÓÇÖÄØÑÕÙÐÍÇÖ§ÓÎͼÙÄÓÀÈÒÓÇÍ ÀϽÅÀÒÇ

ÒÓΊ¿ÌÅÕÍΊÓÀÔÄѽÓÇÓÀÖ ¥ÎÓѼÓÎÒʺËÎÖļÍÀÈÊÀÈÓÎÒÎÁÀѽÓÄ

)ÆÄÌÎÍÈʟÒ׺ÃÈÀ

ÑÎÄÑÆÀËļÎÓÇÖÆÄÑÌÀÍÈÊ»ÖÄÏÈÁÎË»Ö ÊÀÈÀÏÀÈÓļÓÇÍÓÑÎÏÎÏμÇÒÇÓÇÖŠØÍ Ô»ÊÇÖÓÇÖ„ÈÒÒÀÁÐÍÀÖ ʟÓÈÓÎÎÏμÎ ÔÄÕÑļÓÀÈŸËËÕÒÓÄÑÄÀËÈÒÓÈʽ˽ÆÕÓÕÍ ÃØÒÊÎËÈÐÍÏÎØÀÍÓÈÌÄÓÕϼÙÄÈÇÒØÍÔ»ÊÇ ÀϽÓÇÍÀÑ×»ÈÀÓÎÍ˽ÆÎÀØÓ½ÍÒØÒӟ ÔÇÊÄÌÈÀÎ̟ÃÀÄÑÆÀÒ¼ÀÖÆÈÀÍÀÄÉÄӟÒÄÈ ÐÖÓÎÍ‚ÄʺÌÁÑÈÎͺÎØÖÌÇ×ÀÍÈÒÌοÖ ÄÏÈÁÎË»ÖÊØÑÐÒÄÕÍÆÈÀÓÈÖ×ÐÑÄÖÏÎØ ÏÀÑÀÁȟÙÎØÍÓÎØÖÃÇÌÎÒÈÎÍÎÌÈÊοÖ ÊÀͽÍÄÖ ¥ÎÒ׺ÃÈÎÀØÓ½ ÏÎØÄÆÊѼÔÇÊÄÀØ ÓοÒÈÎÀϽÓÎØÖØϽËÎÈÏÎØÖÄÓÀ¼ÑÎØÖ ÏÄÑÈËÀÌÁŸÍÄÈÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÀÍÀÔÄÐÑÇÒÇÖ ÓÎØÍÎÌÈÊοÏËÀÈÒ¼ÎØÓÕÍÄØÑÕÏÀÚÊÐÍ ÒØÍÔÇÊÐÍ ÐÒÓÄÓΔÄÑÎ˼ÍÎÍÀº×ÄÈÓÎÍ ÏË»ÑǺËÄÆ×Î—ÅџÎØšºÑÊÄËÃÄÍü ÒÓÀÒÄÀʽÌÇÊÀÈÍÀÀÍÀÓÈ͟ÉÄÈÓÇÍÏÎ ËØÃÈÀÅÇÌÈÙ½ÌÄÍÇÄØÑÕÏÀÚÊ»ÀËËÇËÄÆ Æ¿Ç ÊÀÔÐÖÀÏÀƽÑÄØÒÄÒÓÎØÖÄÓÀ¼ÑÎØÖ ÍÀÁÎÇÔοÍÃÈÌÄÑÐÖ¯ÀÍÓÎÔÄË»ÒÎØÍ

ÓÇÖ•Ë˟ÃÀցÈÀÍÀÄÉÀÒÅÀËÈÒÓļÀØÓ½ ÔÀÏѺÏÄÈÇ•Ë˟ÃÀÍÀÓÄÔļØϽÌÄƟËÇ ϼÄÒÇ•ŸÍǘÑËÀÍüÀ ǘÓÀ˼À ǘÒÏÀ ͼÀ»Ç†ÎÑÓÎÆÀ˼ÀÀÊÎËÎØÔ»ÒÎØÍÓÎ ÏÀџÃÄÈÆÌÀÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖ Ó½ÓÄÀØÓ½ÔÀ ÀÏÎÓÄËοÒĺÍÀÏÑÀÆÌÀÓÈʽÊÀÈÒÎÁÀѽ

—šºÑÊÄËļ×ÄÅÑÎÍÓ¼ÒÄÈŸËËÕÒÓÄÀÑ ÊÄÓºÖÇ̺ÑÄÖÏÑÈÍÀϽÓÇŠ¿ÍÎÃΙÎÑØ

ÄØÑÕÏÀÚʽÏѽÁËÇÌÀ—šºÑÊÄËÔºËÄÈ ÍÀÀÏÎÓѺÂÄÈʟÓÈÓºÓÎÈΧ —ÏÀÑÎÈÌÈÐÃÇÖÀÏÑÎÔØ̼ÀÓÇÖšºÑ

Å»ÖÍÀØÏÎ×ÑÄÐÒÄÈÓÎͺÓÄÑÎϽËÎÓÇÖ ••¯ÓǁÀË˼À¯ÍÀÀÏÎÃÄ×ÓļÓÀÆÄÑÌÀ

ÊÄËÆÈÀÓÇÍØÈÎÔºÓÇÒÇ̼ÀÖÊÀÔÀџÄØ ÑÕÏÀÚÊ»ÖË¿ÒÇÖÒÓÎÄËËÇÍÈʽÏѽÁËÇ

ÍÈʟÒ׺ÃÈÀ¢ŸËËÎÖÏѽÄÃÑÎÖ ÈÊÎ ˟ŠÀÑÊÎÙ¼ļ×ÄÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÌÄÃÈÌÄÑļÖ

ÌÀÄÏÈÊѼÔÇÊÄϟÍÓÕÖºÍÓÎÍÀÊÀÈÀϽ ÓÈÖÏÈκÆÊØÑÄÖÆÄÑÌÀÍÈʺÖÄÅÇÌÄѼÃÄÖ 

ÄÏÀźÖÍÀÒØÆÊÑÎÓ»ÒÄȦ̺ÓÕÏÎÓÕÍ ÎÓ¼ÕͧÆÈÀÍÀÀÍÓÈÒÓÀÔļÒÓÀÇÆÄÌÎÍÈ ʟÒ׺ÃÈÀÓÎØ”ÄÑÎ˼ÍÎئ—ÄÑÌÀͼÃÀ ÊÀÆÊÄ˟ÑÈÎÖͼÊÇÒĽÌÕÖÓÇËÄƽÌÄÍÇ ÅÀÓѼÀÓÎر$MVC.FE²¯ÃÇËÀûÓǁÀË

ÏÎغÒÏÄØÒÀÍÍÀÏÑÎÄÈÃÎÏÎÈ»ÒÎØÍÓÇÍ ¦ÊØѼÀ¸×ȧ½ÓÈÌÏÎÑļÍÀÄÉÀÒşËÈÒÄ ÌÈÀÏÑÎÒÕÏÈÊ»ͼÊÇÁÑÀ×ØÏѽÔÄÒÌÀ ÀË˟ÌÀÊÑÎÏѽÔÄÒÌÀÎÈÒØͺÏÄȺÖÓÇÖ ÆÈÀÓǁÄÑÌÀͼÀÊÀÈÓÇÍ•ØÑÐÏÇÔÀļÍÀÈ

˼À ÓÇ͘ÒÏÀͼÀ ÓÇ͘ÓÀ˼À ÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÊÀÈÓÇ͆ÎÑÓÎÆÀ˼À ÏÎØļ×ÀÍÀÑ×Èʟ

ÀÑÍÇÓÈʺÖ ¦¥ÐÑÀÇ•Ë˟ÃÀº×ÄÈØÏÎÓÀ×ÔļÒÓÎ

ÄÊÅџÒÄÈÓÇÍÀÍÓ¼ÔÄÒ»ÓÎØÖÒÓÀÒ׺Ãȟ ÓÇÖÆÈÀÓÇÍÄÌÏËÎÊ»ÓÎØ‚ ¥§ÆџÅÄÈÓÎ ¦ŠÏ¼ÆÊÄ˧

‚ ¥ÊÀÈÒÓÈÖÀØÒÓÇѺÖÏÑÎÛÏÎÔºÒÄÈÖ ÓÎ؁ÈÀ˽ÆÎØÖØÏÄÑÇşÍÄÈÀÖÀË˟ÊÀÈ ÀÑ×»Ö ÏÎËËμ•ØÑÕÏÀ¼ÎÈÔÄÕÑοͽÓÈ

¢ÄÑÌÀͽÖÊÀÔÇÆÇÓ»Ö†ÎËÈÓÈÊÐÍ•ÏÈ ÒÓÇÌÐÍ”ºÑÍÄÑ”ºÈÍÓÄÅÄËÍÓļÍÀÈÀÏÎ ÊÀËØÏÓÈʽÖÆÈÀÓÀÒ׺ÃÈÀÓÇÖšºÑÊÄ˦¢È ŸËËÄÖ×ÐÑÄÖÓÇÖ•ØÑÕÏÀÚʻ֭ÍÕÒÇÖÃÄÍ ÏѺÏÄÈÍÀÀÊÎËÎØÔ»ÒÎØÍÓÎÏÀџÃÄÈÆÌÀ

ÀØÓ½ļÍÀÈ˟ÔÎÖ—ÒÈÃÇџÊÀÆÊÄ˟ÑÈÎÖ ÄϺÓØ×ÄÌÈÀͼÊÇ ÀË˟ÏÎË˟ÏȟÓÀÔÀ ÒϟÒÎØÍÒÓÇÒØͺ×ÄÈÀÓÇÖÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÖ§ ÏÑÎÄÈÃÎÏμÇÒÄÇÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÄÅÇÌÄѼÃÀ ¦«ŸÍÓÄËÒÌÏËÀÓ§

—é•Ë˟ÃÀéÊÀÈéÇ锽ÑÄÈÀé£ÇÍÀͼÀé é”ÄÒÓÅÀ˼Àé

™

ÀÓÀϺËÓÇÖÊÀӟÓÇÖšºÑÊÄËļÍÀÈÇÊÄÍÓÑÎÀÑÈ ÒÓÄÑ»ÄÅÇÌÄѼÃÀ¦›ÑÀÍÅοÑÓÄÑ£ÎØÍÓҟ Îا¦Í¯¿ÒÓÄÑÀÀϽÒÀџÍÓÀ×ѽÍÈÀ­ÍÕÒÇÖÊÀÈ

¢ÈÀÏÎËÎÆÇÓºÖÓÇÖšºÑÊÄËÈÒ×ØѼÙÎÍÓÀÈϟÍÓÕÖ ½ÓÈÒÓÇÒӟÒÇÀØÓ»ÓÇÖÊÀÆÊÄËÀѼÎئ̺ÓÑÇÒÀͧ ÊÀÈÎÈÄÏÈÊļÌÄÍÄÖ ÒÓÈÖšÀÜÎØ ÓÎÏÈʺÖÄÊËÎƺÖ

ÒÓÇ”½ÑÄÈÀ£ÇÍÀͼÀ”ÄÒÓÅÀ˼ÀÊÈÍÃØÍÄ¿ÄÈÍÀ ןÒÄÈÓÇÍÄÉÎØÒ¼À¦¥ÎÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎÊÑÀÓ¼ÃÈÎÓÇÖ ×ÐÑÀÖÏѺÏÄÈÍÀÃÈÀÔºÓÄÈÌÈÀÈÒ×ØÑ»ÊØÁºÑÍÇÒÇ 

ÍÎÈ«ÑÈÒÓÈÀÍÎÃÇÌÎÊџÓÄÖÀÏÎ˺ÒÎØÍÓÇÍ ÓÎÏÈÊ»ÊØÁºÑÍÇÒÇ ÔÀןÒÎØÍÓÇÍÏËÄÈÎÂÇżÀ ÒÓÇͬÍÕ”ÎØË»¥ÈÒÇÌÀ¼ÍÄÈÀØÓ½¸ËÀÓÀÍÎ

úÊÀÌÄÓÎÄÍÈÀ¼ÎͽÌÈÒÌÀ¯ÇÊÀÆÊÄ˟ÑÈÎÖÊÀËļ ÓÐÑÀÓ΂ÈÄÔͺÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈʽ¥ÀÌļÎÍÀÒÐÒÄÈÓÇÍ •Ë˟ÃÀ ļÍÀÈÀØÓ»ÏÎØÏÑÎüÃÄÈÓÇͼÃÈÀÓÇͺÍÍÎÈÀ ÓÇÖ•ØÑÐÏÇÖ–ÇÓÐÍÓÀÖÓÇÍÄÌÏËÎÊ»ÓÎØ‚ÈÄÔÍοÖ  ÎÌÈÒÌÀÓÈÊο¥ÀÌļÎØ ÇšºÑÊÄËÁŸÙÄÈÒÓÎÏÀÈ×ͼ ÃÈÓÈÖ—ÍÕ̺ÍÄÖ†ÎËÈÓļÄÖ ÏÎØÄ˺Æ×ÎØÍÓ΂ ¥¥È

ÒÓÇ”½ÑÄÈÀ£ÇÍÀͼÀ”ÄÒÓÅÀ˼À ÊÀÔÐÖÇÊÀÆÊÄ ˟ÑÈÎÖ¯ÆÈÀÌÈÊÑÎÊÎÌÌÀÓÈʟÎźËǯԺËÄÈÍÀ ÃļÉÄÈÒÓÎØցÄÑÌÀÍοÖÅÎÑÎËÎÆοÌÄÍÎØÖ½ÓÈ ÃÄÍüÍÄÈÓÀ×Ñ»ÌÀӟÓÎØÖÒÓÎØÖ¦ÓÄÌϺËÇÃÄÖÓÎØ ½ÓÎا¥ÎÊÑÀÓ¼ÃÈÎÀØÓ½ ÏÎغ×ÄÈÏÑÕÓÄ¿ÎØÒÀ ÓΠӼÒÄËÍÓÎÑÅ ļÍÀÈÓÎÏÎËØÏËÇÔºÒÓÄÑÎÒÓÇ

ÊÀÔÐÖÃÄÍÌÏÎÑļÍÀļÍÀȺÍÀÖ×ÐÑÎÖÏÄÈÑÀÌÀÓÈ ÒÌÐÍÌÄÀÁºÁÀÈÇÊÀӟËÇÉǧÓ½ÍÈÒÄÇšºÑÊÄË Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÈÖÓÄËÄØÓÀ¼ÄÖÃÇÌÎÒÊÎÏ»ÒÄÈÖÎÈ «ÑÈÒÓÈÀÍÎÃÇÌÎÊџÓÄÖÏÑÎÇÆοÍÓÀÈÌĺÍÀÍÓÈ ÓÕÍŠÎÒÈÀËÃÇÌÎÊÑÀÓÐÍÄÍÐÎÈ•ËÄ¿ÔÄÑÎÈ‚Ç ÌÎÊџÓÄÖ ÏÎØÒØÌÌÄÓº×ÎØÍÒÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇ ļÍÀÈ

ÌÎÒ׺ÃÈÀÏÎØÄÆÊѼÍÎÍÓÀÈÒÓÇÍ¢ÌÎÒÏÎÍÃÈÀÊ» ”ÎØË»ÔÀÏѺÏÄÈÍÀÄÆÊÑÈÔοÍÊÀÈÀϽÓÇͬÍÕ ”ÎØË»ÓÎØ™ÎÈÍÎÁÎØ˼ÎØÊÀÈÒØÍÄÏÐÖÇÊÀÆÊÄ ˟ÑÈÎÖÃÄÍÔÀº×ÄÈÓÎÄËÄ¿ÔÄÑÎÍÀÒØÍÄ×¼ÒÄÈÓÇÍ ÏÎËÈÓÈÊ»ÓÇÖ ¢ÈÃÇÌÎÒÊÎÏ»ÒÄÈÖÃļ×ÍÎØͽÓÈÇÃÇÌÎÓÈʽÓÇÓÀ

ŸÔËÈÀÊÀӟÒÓÀÒÇ¥ÈÍÓÑÎÏ»ÆÈÀÓÇÍ•ØÑÕÏÀÚÊ»•ÏÈ ÓÑÎÏ»ÊÀÈÓÇÍ•ØÑÕÏÀÚÊ»™ÄÍÓÑÈÊ»¥ÑŸÏÄÙÀ•¼ÍÀÈ ÒÀÍǁÄÑÌÀͼÀÍÀÌÇÍÌÏÎÑļÍÀË¿ÒÄȺÍÀÏѽÁËÇ ÌÀÓÎØÌÄƺÔÎØÖÓÎØÊÑÀÓÈüÎØÓÇÖ­ÒÒÇÖ§

ÄÑÌÀͼÀÌÄÏËÇÔØÒ̽ÄÊÀÓÎÌÌØѼÕÍÊÀÓμÊÕÍ ÊÀÈÐÖÓλÓÀÍÏÑÎÏ¿ÑÆÈÎÓÕÍŠÎÒÈÀËÃÇÌÎ ÊÑÀÓÐÍ¢ÒÇÌÄÑÈͽÖÊØÁÄÑÍÇÓÈʽÖÒØÍÀÒÏÈÒ̽Ö «ÑÈÒÓÈÀÍÎÃÇÌÎÊÑÀÓÐÍ•ËÄØÔºÑÕÍ‚ÇÌÎÊÑÀÓÐÍ

ÒÄÄËÄ¿ÔÄÑÇÏÓÐÒÇ ÎϽÓÄļÍÀÈÿÒÊÎËÎÍÀÒ×Ç ÌÀÓ¼ÒÎØÍÊÀÈϟËÈÓÎÏÈÊ»ÊØÁºÑÍÇÒdžÎËËμÀÍÀËØ ÓºÖʟÍÎØÍ̟ËÈÒÓÀ˽ÆÎÆÈÀºÍÀÍͺÎÒØÍÀÒÏÈÒ̽ ÓÎØʽÌÌÀÓÎÖÓÇÖšºÑÊÄËÌÄÓÎØֆџÒÈÍÎØÖ

ÓÇÖ«ÑÈÒÓÈÀÍÎÃÇÌÎÊÑÀÓÈʻ֭ÍÕÒÇÖº×ÄÈÌÄÈÕÔļ ÒÓÎ×ÀÌÇ˽ÓÄÑÎÏÎÒÎÒÓ½ÓÕÍÓÄËÄØÓÀ¼ÕÍÄÓÐÍ ÊÀÈ̽ÍÎÓÎÓÕÍÄÑÕÓÇÔºÍÓÕÍÃÇËÐÍÄȽÓÈÄÉÀ ÊÎËÎØÔļÍÀÄÌÏÈÒÓÄ¿ÄÓÀÈÓÇšºÑÊÄË


¥Î†¢ ¥˜™˜

.†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ™Šš¢Š ™¥—¢£¢ª ¥¢ ††¢¥˜˜«£¢ ˜Šª™„ª†¥•ª†¢ƒ•Š—†˜‚•£Š¥˜Š

…ÀÈýÅÈËÎÈéÌÄéÓΨéÀ˟ÔÇÓÎ †

½ÓÄļÍÀÈÐÑÀÆÈÀºÍÀ͆ŸÏÀ ÍÀÏÀÑÀÈÓÇÔļ§ÃÈÄÑÕӟÓÀÈ ÓÎÆÄÑÌÀÍÈʽÏÄÑÈÎÃÈʽ¦ŠÏ¼ÆÊÄ˧ 

¦¢ †ŸÏÀÖ ÏѺÏÄÈ ÍÀ ÙÇÓ»ÒÄÈ

¦

ÒØÆÆÍÐÌǧ˺ÄÈÊÀÈÎ¥ÙÎ͆ÈË̟ ÈÄÑ ÎÎÏμÎÖļ×ÄÄϼÒÇÖÊÀÊÎÏÎÈ ÇÔļÀϽÓÎÍÊËÇÑÈʽšºÑÅÈÏÑÈÍ

ÊÀÔÐÖÓļÍÎØÍÍÀ˟ÁÎØÍÃÈÀÒӟ ÒÄÈÖ×ÈÎÍÎÒÓÈÁŸÃÀÖÎÈÊÀÓÇÆÎѼÄÖ ½ÓÈÎÏÑÎÊÀÔ»ÌÄÍÎÖÓÇÖ£ÕÌÀÈÎ ÊÀÔÎËÈʻ֕ÊÊËÇÒ¼ÀÖ†ŸÏÀÖ”Ä

ÀϽ ×ѽÍÈÀ ¦Ë˟ Î †ŸÏÀÖ ÃÄÍÔºËÄÈÍÀÀÏÎÃÄ×ÔļʟÓÈÆÈÀÓÎ ÎÏμÎÆÍÐÑÈÙÄÓ½ÒÎμÃÈÎÖ½ÒÎÊÀÈ ÎÈØϽËÎÈÏÎÈÀÉÈÕÌÀÓο×ÎÈÓÎØ ”ÀÓÈÊÀÍο§

ͺÃÈÊÓÎÖPPÖÒØÆʟËØÏÓÄÄϼ ×ѽÍÈÀØÏÎÔºÒÄÈÖÏÀÈÃÄÑÀÒÓ¼ÀÖ ÀϽÀÉÈÕÌÀÓο×ÎØÖÓÇÖ•ÊÊËÇ Ò¼ÀÖ

¥Î ”ÀÓÈÊÀͽ ÀÏÎÑѼÏÓÄÈ ÓÈÖ ÊÀÓÀÆÆÄ˼ÄÖÀØÓºÖÊÀÈʟÍÄÈ˽ÆÎ ÆÈÀ¦ÏѽÒÓØ×ǧÄϼÔÄÒÇÊÀӟÓÎØ

¦—ÀÈÃÄÒÈ̽ÓÀÓÇšŸÑÆÊÀÑÄÓ ™ŸÒÌÀÍ ÏÑÐÇÍÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÓÇÖ

†ŸÏÀ ™ÀȽÌÕÖ ÕÖÊÀÑÃÈ͟ËÈÎÖ£Ÿ ÓÙÈÍÆÊÄÑ Î†ÎÍÓ¼ÅÈÊÀÖļ×ÄÄÊ

†ÑÎÓÄÒÓÀÍÓÈʻ֕ÊÊËÇÒ¼ÀÖÒÓÇ ÄÑÌÀͼÀ ÏÀÑÀÈÓ»ÔÇÊÄÓÎÍ›Ä ÁÑÎ؟ÑÈÎ ÄÏÄÈûÒØÍÄË»ÅÔÇÍÀ

ÃÐÒÄȺÍÀÃȟÓÀÆÌÀÓÎ ÊÀ ËÐÍÓÀÖÓÎØÖÑÕÌÀÈÎÊÀÔÎËÈÊοÖ

ÎÃÇÆļØϽÓÇÍÄÏ»ÑÄÈÀÀËÊνË —ÀÈÃÄÒÈ̽ÓÀÓÇ™ŸÒÌÀͺÊÑÈÍĽÓÈ ÃÄÍļ×ÄÏ˺ÎÍÓÎÀÍÀÆÊÀ¼ÎÇÔÈʽ Ê¿ÑÎÖÆÈÀÓÎÀɼÕ̟ÓÇÖ§¥ÎÀØÓ¼ ÓÎ؆ŸÏÀÃÄÍÈÃÑÐÍÄȽÌÕÖ¨šÈ ËÐÍÓÀÖÄÍÐÏÈÎÍ×ÈËȟÃÕÍÏÈÒÓÐÍ ÏÎØļ×ÀÍÒØÆÊÄÍÓÑÕÔļÆÈÀÓÇ ËÄÈÓÎØÑƼÀÓÇÖ™ØÑÈÀÊ»ÖÓÕÍ”ÀÜ ÕÍ Î†ŸÏÀÖ”ÄͺÃÈÊÓÎÖÀϺÅØÆÄ ÍÀÀÍÀÅÄÑÔļÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀÒÓÈÖ ÊÀÓÇÆÎѼÄÖÏÎØÀÍÓÈÌÄÓÕϼÙÄÈ ÕÒÓ½ÒÎûËÕÒĽÓÈÇϼÒÓÇüÍÄÈ ÓÇÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÒÓÎØÖÀÍÔÑÐÏÎØÖ ÍÀÌÇÍÓÎØÖÄÊÅÎÁ¼ÙÎØͦÓÀÌÈÊѽ ÂØ×ÀÊÎØÓÒÎÌÏÎËȟÓÇÖÊÎÈÍ»Ö ÆÍÐÌÇÖ§ ¬ËËÕÒÓÄ Î †ÎÍÓ¼ÅÈÊÀÖ ¦ÃÄÍ ļÍÀÈÃÈÄØÔ¿ÍÕÍÒ¿ÌÁÎØËÎÖÌÈÀÖ ÄÓÀÈÑļÀÖ»ÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÄͽÖʽÌ ÌÀÓÎÖ ÆÈÀÍÀÏÀÑÀÈÓÇÔļØÓ½Ö ļÍÀÈΟÌÄÒÎÖÏÍÄØÌÀÓÈʽÖÀϽ ÆÎÍÎÖÓÎ؏ÏÎÒÓ½ËÎ؆ºÓÑÎا ½ÏÕÖºÆÑÀÂÄÓΦŠÏ¼ÆÊÄ˧ ¢È¦¥ŸÈÌÖÓÇÖ ºÀÖª½ÑÊÇÖ§ ÀÏÎʟËØÂÀͽÓÈΆŸÏÀÖ”Äͺ ÃÈÊÓÎÖ ¯ ÊÀӟ ʽÒÌÎÍ È½ÙÄÅ £ŸÓÙÈÍÆÊÄѯļ×ÄÒØÆÊÀË¿ÂÄÈ ÓÎ ÒʟÍÃÀËÎ ÏÀÈÃÄÑÀÒÓ¼ ÀÖÒÓÈÖ—ÍÕ̺ÍÄÖ†ÎËÈÓļÄÖÌÄ ÏÑÕÓÀÆÕÍÈÒÓ»ÓÎÍÈÄѺÀ„½ÑÄÍÖ šºÑÅÈ¢ÀÈÃÄÒÈ̽ÓÀÓÎÖšºÑÅÈ ÏÎØÀÏÄÁ¼ÕÒÄÓÎ ļ×ÄÊÀÓÇ ÆÎÑÇÔļÆÈÀÒÄÉÎØÀËÈÊ»ÊÀÊÎÏμ ÇÒÇ ÊÕşËÀËÕÍ ÀÆÎÑÈÐÍ ÒÓ΢ØÈÒʽÍÒÈÍ¥ÀÔ¿ÌÀӟÓÎØ ļ×ÀÍÊÀÓÀÆÆļËÄȽÓÈÎÈÄѺÀÖÓοÖ ļ×ÄÊÀÊÎÏÎÈ»ÒÄÈÒÄÉÎØÀËÈʟÒÓÎ ÆÑÀÅļÎÓÎØ ÒÓÎÀØÓÎʼÍÇÓ½ÓÎØ ÒÓÎÒϼÓÈÓÇÖÌÇÓºÑÀÖÓÎØÊÀÈÒÓÎÍ ÊÎÈÓÐÍÀÓÎØÖ —ØϽÔÄÒǺÅÓÀÒÄÒÓÀ̺ÒÀ ÓÇÖÃÄÊÀÄÓ¼ÀÖÓÎØ´ÒÓÎÍÓ½ÓÄ ÊÀÑÃÈ͟ËÈ΁ȽÙÄÅ£ŸÓÙÈÍÆÊÄÑ ÏÎØ »ÓÀÍÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÓÇÖØÏÇÑÄÒ¼ÀÖ

ÄÏÈÒʽÏÎØÖÒĽËÎÓÎÍʽÒÌÎÍÀ ÀÍÀźÑÎØͽËÄÖÓÈÖÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖ

ÈÀûËÕÒÇéÒÓÎé”ÀÓÈÊÀͽ šÈÀÎ̟ÃÀÔØ̟ÓÕÍÒÄÉÎØÀËÈÊ»ÖÊÀÊÎÏμÇÒÇÖÀϽÊËÇ ÑÈÊοÖÏÑÀÆÌÀÓÎÏμÇÒÄ̟ËÈÒÓÀÃÈÀûËÕÒÇÒÓÇÍÏËÀÓļÀ ÓÎ؏ƼÎ؆ºÓÑÎØ ÀÏÀÈÓÐÍÓÀÖÀϽÓΔÀÓÈÊÀͽÍÀÀÍμÉÄÈÓÀ ÀÑ×ļÀÓÎØÆÈÀÓÎØÖ¦Á˟ÒÅÇÌÎØÖÈÄÑļ֧ÒĽËÎÓÎÍʽÒÌÎ ¥Î¦ŠÏ¼ÆÊÄ˧ÃÄÍÃÈÒӟÙÄÈÄϼÒÇÖÍÀÊÀÓÇÆÎÑ»ÒÄÈÓÎÍ ÄÑÌÀͽ†ÎÍÓ¼ÅÈÊÀ½ÓȦÕÖ†ŸÏÀÖº×ÄÈʟÍÄÈÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇ ÙÇÌȟÒÓÇÍ•ÊÊËÇÒ¼ÀÓÎØÏÀџÊÀ˽­×ÄÈÓÄÓÀ̺ÍÄÖÒ׺ÒÄÈÖ ÌÄÓÎØÖ•ÁÑÀ¼ÎØÖ ÀÑÊÄÓºÖÅÎѺÖºÏÀÈÉÄÌÄÓÇÅÕÓȟÒÓÈÖ Ò׺ÒÄÈÖÌÄÓÀÉ¿×ÑÈÒÓÈÀÍÐÍÊÀÈÌÎØÒÎØË̟ÍÕÍ ÄɽÑÆÈÒÄ ÓÎØÖÀØÓ½×ÔÎÍÄÖÏËÇÔØÒÌοÖÊÀӟÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÇÖÏÄÑÈ ÎÃļÀÖÓÎØÒÓÇ„ÀÓÈÍÈÊ»ÌÄÑÈÊ» º×ÄÈÀÏÎÉÄÍÐÒÄÈÓÎØÖ †ÑÎÓÄÒӟÍÓÄÖÊÀÈμÃÈÎÖÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀļÍÀÈÏÎË¿ÃÈÀËËÀÊÓÈ ʽÖÀϺÍÀÍÓÈÒÓÎØÖÀÑÍÇÓºÖÓÎØ¢ËÎÊÀØÓÐÌÀÓÎÖ§ ¥À¦ÊÀÓÎÑÔÐÌÀÓÀ§ÓÎ؆ÎÍÓ¼ÅÈÊÀº×ÎØÍÎÃÇÆ»ÒÄÈÏÎË ËοÖÏÈÒÓοÖÊÀÈ̺ÒÀÒÓÇ£ÕÌÀÈÎÊÀÔÎËÈÊ»•ÊÊËÇÒ¼ÀÍÀ ÔºÓÎØÍÙ»ÓÇÌÀÏÀÑÀ¼ÓÇÒÇÖÓÎØ”ÄͺÃÈÊÓÎØ ƒÄÕÑÇÓÈʟ ļÍÀÈÃØÍÀÓ½Í Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÎÄÊÊËÇÒÈÀÒÓÈʽ üÊÀÈί™ÀͽÍÀÖ ÏÀџÆÑÀÅÎÖ˜˜¯ ÍÀÏÀÑÀÈÓÇÔļºÍÀÖ †ŸÏÀÖ ¦½ÏÎÓÄÔºËÄÈÊÀÈ×ÕѼÖÍÀÙÇӟÓÇÍŸÃÄÈÀÊÀÍÄͽ֧ Ë˟ÒÓÇÌÀÊÑÀ¼ÕÍÇÈÒÓÎѼÀÓÇÖ™ÀÔÎËÈʻ֕ÊÊËÇÒ¼ÀÖ ļÍÀÈ ÄÉÀÈÑÄÓÈʟÀÒØÍ»ÔÈÒÓÎʟÓÈÓºÓÎÈ΢ÓÄËÄØÓÀ¼ÎÖ†ÎÍÓ¼ÅÈÊÀÖ ÏÎØļ×ÄÏÀÑÀÈÓÇÔļ»ÓÀÍΆŸÏÀÖŠÄËÄÒÓ¼ÍÎÖÎÎÖÏÑÈÍÀϽ ×ѽÍÈÀ¨

ÓÎØ”ÀÓÈÊÀÍοÆÈÀÓ΂½ÆÌÀÓÇÖ †¼ÒÓÄÕÖÊÀÈÀÍÀ˟ÌÁÀÍÄÓÇÍÀÍÓÈ ÌÄÓÐÏÈÒÇÓÕÍÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÒÎÁÀÑÐÍ

͟ËÈΣŸÓÙÈÍÆÊÄÑ ×ÕѼÖÏÑÎÅÀÍÐÖ ÍÀ˟ÁÎØÍÊÀ̼ÀÀϟÍÓÇÒÇ

ÀÌÀÑÓÈÐÍÒÓÎØÖʽËÏÎØÖÓÇÖ™À ÔÎËÈʻ֕ÊÊËÇÒ¼ÀÖ†ÀџÓÈÖÊÀ

ÏŸÓÇÊÀÈØÏÎÊÑÈÒ¼À

ÓÀÆÆÄ˼ÄÖÆÈÀÓÇÃџÒÇÓÎØÀÈÃÄ ÒÈ̽ÓÀÓÎØšºÑÅÈ ÎÊÀÑÃÈ͟ËÈÎÖ £ŸÓÙÈÍÆÊÄѽ×È̽ÍÎÀÑÍ»ÔÇÊÄÍÀ

ÏÑÈÍƼÍÄȆŸÏÀÖ »ÉÄÑÄÓȺÊÀÍÄÎ šºÑÅÈÊÀÈÃÄͺÊÀÍÄÓ¼ÏÎÓÀÆȳÀØ Ó½§ûËÕÒÄÎ Ó½ÍÀËÍÓšŸÑÒÀË 

ÒÓļËÄÈÓÇÍØϽÔÄÒÇÒÓÇÍÀÌÄÑÈ ʟÍÈÊÇ‚ÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇ ÀË˟ÀϺÍÄÈ

ÌÇ×ÀÍÈʽÖÒ»ÌÄÑÀÒÓÎÄϟÆÆÄË ÌÀ ÎÎÏμÎÖÊÀÓÀÆƺËËÄȽÓÈļ×Ä

ÌÄÓΨÀ˟ÔÇÓÎÒÓÎÍÏÀÈÃÄÑÀÒÓ» ÊËÇÑÈʽ ÁÎÇÔÐÍÓÀÖÓÎÍÊÑØşÍÀ ÀË˟ÉÄÈÄÍÎѼÀÆÈÀÍÀÆËÈÓÐÒÄÈÀϽ

ÊÀÊÎÏÎÈÇÔļÒÄÉÎØÀËÈʟÀϽÓÎÍ ÊËÇÑÈʽÓνÓÀÍ»ÓÀÍÄÓÐÍ ¦¢ †ŸÏÀÖ ļÍÀÈ ÀÏÀÓÄÐÍÀÖ ÊÀÈ ØÏÎÊÑÈÓ»Ö§˺ÄÈΚŸÑÒÀË ÏÎØ

ÓÇÍ ÎÑÆ» ÓÎØ ÄÊÊËÇÒȟÒÌÀÓ½Ö ÓÎ؏ÌÄÑÈʟÍÎÈÄϼÒÊÎÏÎÈļ×ÀÍ ̟ËÈÒÓÀÏÀÑÀÏÎÍÄÔļÒÓÎÍÊÀÑÃÈ

¦šÈ˟ÌÄÆÈÀºÍÀÍŸÍÔÑÕÏÎÏÎØ 

º×ÄÈØÏÎÁŸËÄÈÌ»ÍØÒÇÊÀӟÓÎØ ¦†ÀÏÀ£ŸÓÙȧ

ÊÀÊÎÏμÇÒÇÖÏÀÈÃÈÐÍ̽ÍÎÒÓÎ ”ÀÓÈÊÀͽÕÖÀØÒÓÇѽÀϽÑÑÇÓÎ ÀÍÓ¼ÍÀÓÎØÖÏÀÑÀϺÌÏÎØÍÒÓÇÍ ÀÒÓØÍÎ̼À

,ÀÓÀÆÆÄ˼ÄÖ ¢ÈÊÀÓÀÆÆÄ˼ÄÖÆÈÀÒÄÉÎØÀËÈÊ» ÊÀÊÎÏμÇÒÇÏÀÈÃÈÐÍÀϽÊËÇÑÈ

é¥ÀéÏÑÕÓÎÒºËÈÃÀ ¦¬ÆÆÄËÀ™Î˧ ÆџÅÄÈÒÓÎÄÉÐ ÅØË˽ÓÎØÓÎ ÏÄÑÈÎÃÈʽ¦4UFSO§ ÓÎͼÙÎÍÓÀÖ½ÓÈ¦Ç ÒÇÌÄÑÈÍ»ÊÀÆÊÄ˟ ÑÈÎÖÓÇցÄÑÌÀͼÀÖ ÌÎȟÙÄȽËÎÊÀÈ ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÌÄÓÎÍ ÏÑÐÇÍÊÀÆÊÄ˟ÑÈÎ «ºËÌÎØÓ™ÎËÒÓÎÍ ÓѽÏÎÃÈÀÊØÁºÑ ÍÇÒÇÖ§¦…ºÑÄÈÍÀ ʟÍÄÈØÏÎÌÎÍ»ÊÀÈ ÍÀÒÓÀÔ̼ÙÄÈÓÀ ÒØÌźÑÎÍӟÓÇÖ§ÆџÅÄÈÓÎÆÄÑÌÀÍÈʽÏÄÑÈÎÃÈʽ

¥ÎÄÑÐÓÇÌÀÀͦÌÈÀ ×ÐÑÀÌÏÎÑļÍÀ ÏÓÕ×Ä¿ÒÄȧÃÈÀÓØ ÏÐÍÄÈÇÆÀËËÈÊ» ÄÏÈÔÄÐÑÇÒǦ.POEF %JQMPNBUJRVF§¦¥À ÊџÓǺÒÕÙÀÍÓÈÖ ÓџÏÄÙÄÖÒÓÇ̼À ×ÐÑÀÌÄӟÓÇÍŸËËÇ ×ÕѼÖÍÀÙÇÓοÍ Ó¼ÏÎÓÀÒÄÀÍӟË ËÀÆÌÀ¢ÈÓџÏÄÙÄÖ ½ÌÕÖÓÐÑÀ×ÑÇÒÈ ÌÎÏÎÈοÍÓÇͺÀ ÈÒ׿ÓÎØÖÄ͟ÍÓÈÀÒÓÀÊџÓǧ

ÊοÖÃÄÍÏÄÑÈÎѼÙÎÍÓÀÈŸËËÕÒÓÄ ÒÓÇ͏ÌÄÑÈÊ»¥Î”ÀÓÈÊÀͽº×ÄÈ ÀÍÓÈÌÄÓÕϼÒÄÈÏËÇÔÐÑÀÊÀÓÀÆÆÄ ËÈÐͽÓÈÇ£ÕÌÀÈÎÊÀÔÎËÈÊ»•ÊÊËÇ Ò¼ÀÒØÆÊÀË¿ÏÓÄÈÅÀÈͽÌÄÍÀÊÀÊÎ ÏμÇÒÇÖÏÀÈÃÈÐÍÀϽÊÀÔÎËÈÊοÖ ÈÄÑļÖÒÓÇ͘ÑËÀÍüÀ ÓÇ͏ØÒÓѼÀ ÓÇÍ¢ËËÀÍüÀ ÓÇ͘ÒÏÀͼÀ ÓÇÍ •ËÁÄÓ¼À ÀË˟ÊÀÈÒÓÇͼÃÈÀÓÇÆÄ ͺÓÄÈÑÀÓÎ؆ŸÏÀ”ÄͺÃÈÊÓÎدÓÇ ÄÑÌÀͼÀ ‚ÇÌÎÒÈÄ¿ÌÀÓÀÀÍÀźÑÎØͽÓÈ Î£ŸÓÙÈÍÆÊÄѽÓÀÍ»ÓÀÍÀÑ×ÈÄϼ ÒÊÎÏÎÖÓÎØšÎ͟×ÎØ ÆÍÐÑÈÙÄ ½ÓÈÊËÇÑÈʽÖÎÎÏμÎÖļ×ÄØÏÎ×ÑÄ ÕÔļÒÄÂØ×ÈÀÓÑÈÊ»ÀÆÕÆ»ÆÈÀÍÀ ÔÄÑÀÏÄØÔļÀϽÓÇÍÏÀÈÃÄÑÀÒÓ¼À ÄϺÒÓÑÄÂÄÒÓÎÍÏÎÈÌÀÍÓÈʽÓÎØ ѽËÎÒÄÄÍÎѼÀ ˼ÆÄÖ̺ÑÄÖÌÄӟ ÓÇͺÍÀÑÉÇÓÇÖÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÇÖ ÀÆÕÆ»Ö ¥ÇÍ ÏÄÑÀÒ̺ÍÇ ÄÁÃÎ̟ÃÀ Î †ŸÏÀÖÀϺÒÓÄÈËÄÄÏÈÒÓÎË»ÒÓÇÍ ˜ÑËÀÍüÀÆÈÀÍÀÙÇÓ»ÒÄÈÒØÆÆÍÐ ÌÇÆÈÀÓÀ×ѽÍÈÀÓÇÖÄÊÏÀÑÀ ÃÑÎÌ»ÖÒØÆʟËØÂÇÖÒÊÀÍßËÕÍ Ï½ÓÎ £ŸÓÙÈÍÆÊÄÑļ×ÄÄØÔ¿ ÍÇÆÈÀÓÎÓÌ»ÌÀÄÊļÍÎÓÎØ”ÀÓÈÊÀ ÍοÏÎØÀÒ×ÎËļÓÀÈÌÄØÏÎÔºÒÄÈÖ ÒÄÉÎØÀËÈÊ»ÖÊÀÊÎÏμÇÒÇÖ†ÎÈÎÖ ŸËËÎÖÄÊÓ½ÖÀϽÓÎͼÃÈÎļÍÀÈ ËÎÈ Ï½Í ØÏÄ¿ÔØÍÎÖÆÈÀÓÇÒØÆʟËØÂÇ ÓÕÍÒÊÀÍßËÕÍ

¦™¼ÍÀÄÍÀÍÓ¼ÎÍ ÌÄÑÈÊ»ÖÇ̟×Ç ÓÎØÀÈÐÍÀ§Æџ ÅÄÈÓÎÏÄÑÈÎÃÈʽ ¦1SPTQFDU§¦— º×ÔÑÀÀ͟ÌÄÒÀÒÓÈÖ ÿÎØÏÄÑÃØ͟ÌÄÈÖ ÀØɟÍÄÓÀÈÄÏÈʼÍ ÃØÍÀ§ÀÍÀźÑÄÈÓÎ ÁÑÄÓÀÍÈʽÏÄÑÈÎÃÈʽ ÊÀÈÃÈÄÑÕӟÓÀÈÀÍÇ ÀÍÓÈÏÀџÔÄÒÇÀØÓ»ÌÏÎÑļÍÀƼÍÄÈ×ÄÈѽÓÄÑÇÊÀÈ ÀϽÓÎ͝Ø×ѽ†½ËÄÌÎ

‚ÄÃÎ̺ÍÇÔÄÕÑļÓÎ ÀÌÄÑÈʟÍÈÊÎÏÄÑÈÎÃÈʽ ¦'PSFJHO"GGBJST§ÓÇÍ ÀϽÊÓÇÒÇÏØÑÇÍÈÊ»Ö Á½ÌÁÀÖÀϽÓÎ˜ÑŸÍ ÏÑÈÍÓÄËÄÈÐÒÄÈÇ ÔÇÓļÀÓÎØÏÑκÃÑÎØ ¢ÌϟÌÀ¦¸ÓÀÍÓÎ ˜ÑŸÍÀÏÎÊÓ»ÒÄÈÓÇ Á½ÌÁÀ ÀʽÌÇÊÀÈÌÈÀ ÄÏÈÓØ×Ç̺ÍÇÒÓÑÀÓÈÕÓÈ Ê»ÄϺÌÁÀÒÇÄÍÀÍÓ¼ÎÍ ÓÕÍÏØÑÇÍÈÊÐÍÄÆÊÀÓÀÒӟÒÄÕÍÓÇÖ¥Ä×ÄџÍÇÖÌÏÎ ÑļÍÀÊÀÔØÒÓÄÑ»ÒÄÈÓÎÈÑÀÍÈʽÏØÑÇÍÈʽÏѽÆÑÀÌ ÌÀÆÈÀ˼ÆÀ×ѽÍÈÀ ÀË˟ļÍÀÈÒ×ÄýÍÁºÁÀÈνÓÈÔÀ ÒÊËÇÑ¿ÍÄÈÓÇÍÀÏÎÅÀÒÈÒÓÈʽÓÇÓÀÓÇÖ¥Ä×ÄџÍÇÖÍÀ ƼÍÄÈÏØÑÇÍÈÊ»ÿÍÀÌǧ


54

¥Î†¢ ¥˜™˜

Ιστορία

Μ. Πέμπτη 1 Απριλίου 2010

¥ÎÄËËÇÍÈʽ‚Ç̽ÒÈÎ ÒÓÇÍØÏÇÑÄÒ¼ÀÓÎبʽÌÌÀÓÎÖ Υπό αμφισβήτηση η μονιμότητα των «δικών μας παιδιών»!!!

—

½ËÎÈÃÈÀÌÀÑÓ¿ÑÎÍÓÀÈ ½×ÈÀÏÎÁ˺ÏÎÍÓÀÖÒÓÎ ÃÇ̽ÒÈÎÒØÌźÑÎÍ ÀË˟ØÏÄÑÀÒÏÈÙ½ÌÄÍÎÈ

ÊÀÈÀÊÀÃÇÌÀÚʽ‚Ḉ™ÀÌÏοÑÎÆËÎØ

ÓÎÀÓÎÌÈʽÓÎØÖ½ÅÄËÎÖ—ÀË»ÔÄÈÀļÍÀȽÓÈ ÀØÓ½ÖÎÅÀ¿ËÎÖÊ¿ÊËÎÖÏѺÏÄÈÍÀÒÓÀÌÀÓ»ÒÄÈ

ŠÄºÍÀ×ÑÎÍÎÆџÅÇ̟ÓÎØÓÎÒÓÇÍ ¦•ÒÓ¼À§ ΙÀÌÏοÑÎÆËÎØÏÄÑȺÆÑÀÅÄÓÇ

ÍÀļÍÀȨÅÀ¿ËÎÖ¢ÈÀÏÎËØ̺ÍÎÈÓÎØÎØ ÀÈÐÍÀÎÍÎ̟ÙÎÍÓÀͦ†ÀØÒÀͼÄÖ§ÒÄÀÍÓ¼ÔÄÒÇ

¦ÔÄÒÌÈÊ»§Ï˺ÎÍÔÑÇÍÕüÀÓÕÍÃÇÌÎÒ¼ÕÍ ØÏÀËË»ËÕÍ ÎÈÎÏμÎÈÌÀÙÄ¿ÎÍÓÀÍÒÓÇÍ

ÌÄÓÎØÖÒ¿Æ×ÑÎÍÎØÖÀÏÎƽÍÎØÖÓÎØÖÏÎØ ÀÏÎÊÀËοÍÓÀȦTUBHJFST§

ÄÍ˽ÆÕÏËÀÓļÀÆÈÀÓ¼ÄÊļÒÓÄÆÀÙ½ÓÀÍÓÎ ØÏÎØÑÆļΕÒÕÓÄÑÈÊÐÍÊÀÈÌÄÊËÀØÔÌοÖ ÙÇÓοÒÀÍÓÇÍÄÏÀÍÀÏѽÒËÇ»ÓÎØÖÒÓÎÍ

­ÍÀÖͽÌÎÖØϽÀÍÀ¼ÑÄÒÇ

ÏËÀÓļÀ™ËÀØÔÌÐÍÎÖÒÓÎʺÍÓÑÎ ÓÇÖϽËÇÖÓÕ͏ÔÇÍÐÍ×ÑÕÒӟ ÓνÍÎ̟ÓÇÖÒÓÎÍÒØÆÆÑÀźÀ

ŠÄÌÈÀÀÍÓÈÏÀÑÀÆÕÆÈÊ»ÊÎÈÍÕͼÀ ÓÎÃÇÌÎ ÒÈÎÛÏÀËËÇ˼ÊÈÀÍÀÃļ×ÓÇÊÄÒÄØϺÑÓÀÓÎ

ÄËËÇÍÈʽÃÇ̽ÒÈÎÓÎ̺À—ÈÒÓÎѼÀÀØÓ» ÊÑÀÓοÒÄÊÀÈÊÑÀӟ ÌÄÌÄÑÈʺÖÄ˟×ÈÒÓÄÖ

ÔÄÒ̽­ÍÀÖüÊÀÈÎÖͽÌÎÖÏÎØÔÄÒÌÎÔÄ Ó»ÔÇÊÄÆÈÀÍÀÄÊÒØÆ×ÑÎͼÒÄÈÓÎÊџÓÎÖÊÀÈ

ÁÄËÓÈÐÒÄÈÖ ÀϽÒØÒӟÒÄÕÖÓÎØÍÄÎÄËËÇ ÍÈÊοÊÑÀÓÈüÎ؆ÑÐÓÇ̺ÑÈÌÍÀʟÔÄʽÌ ÌÀÓÎÖ̽ËÈÖÄ˟ÌÁÀÍÄÓÇÍÄÉÎØÒ¼À »ÓÀÍ

ÍÀÓÎÄËÄØÔÄÑÐÒÄÈÀϽÓÀÃÄÒ̟ÓÇÖÊÎÌ ÌÀÓÎÊÑÀÓ¼ÀÖ ÌÄÓÀÓџÏÇÊÄÒÄÀÆ×½ÍÇÏÎØ

ÍÀÁÎ˺ÂÄÈÓÀÃÈʟÓÎØÏÀÈÃȟ ÌÄŸËËÀ

ÏͼÆÄÈÓÄËÈʟÓÇÍÊÎÈÍÕͼÀÊÀÈÓÎ̺ËËÎÍÓÇÖ —ÔËÈÁÄÑ» ÊÀÔÐÖÀÏÎÃļ×ÓÇÊÄ ÈÒÓÎѼÀÓÇÖ

˽ÆÈÀÓÀÏÈÒӟÊÎÌÌÀÓ½ÒÊØËÀ ÒÓÈÖϟÍÓÀ ÙÇËÄØÓºÖÔºÒÄÈÖÓÎØ‚ÇÌÎÒ¼ÎØ ¦¥ÀÃÈʟÌÀÖÏÀÈÃȟ§ļÍÀȺÊÅÑÀÒÇ ÏÎØÀÊοÒÓÇÊÄÏѽÒÅÀÓÀÒÓÎÄËËÇÍÈʽ

ÌÎÍÈ̽ÓÇÓÀÖÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀÔÄÒÌÎÔÄÓ»ÔÇÊÄÌÄ ͽÌÎÆÈÀÏÑÐÓÇÅÎџÀϽÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÓÎØ «ÀÑÈ˟ÎØ¥ÑÈÊοÏÇÒÓÇÏÑÕÔØÏÎØÑÆÈÊ»ÓÎØ

™ÎÈÍÎÁοËÈÎÀϽÊÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈʟÊ¿ÌÁÀËÀ

ÔÇÓļÀÊÀӟÓÀºÓÇ ¥ÎÏÑÎÇÆοÌÄÍÎÊÀÔÄÒÓÐÖ½ÑÈÙÄÀÓ¿ÏÕÖ ÕÒÓ½ÒÎÌÄÒØͺÏÄÈÀ ÒÄʟÔÄÊØÁÄÑÍÇÓÈÊ» ÀËËÀÆ»ÍÀÀË˟ÙÎØÍ ÊÀӟÊÀͽÍÀ ÊÀÈÎÈ ÃÇ̽ÒÈÎÈØϟËËÇËÎÈ¢ÈÀÏÎËØ̺ÍÎÈØϟË

¯ÓÇÖÃÄÉȟÖÏÀÑÀӟÉÄÕÖ¯ü×ÕÖÍÓÑÎÏ»ÊÀÈ ÊØѼÕÖü×ÕÖºËÄÎÖÀϺÍÀÍÓÈÒÓÎÍÊÎÈÍÎÁÎØ ËÄØÓÈÒ̽ ÓÇÃÇÌÎÊÑÀÓ¼ÀÊÀÈÓÇÍÏÀÓѼÃÀ †ÀѽÌÎÈÀÏÎËÈÓÈʟÀÍÃÑļÊÄËÀÇ×ÐÑÀÌÀÖ ÀË˟ÊÀÈÎÈÏÎ˼ÓÄÖÓÇÖÄÉÀÊÎËÎØÔοÍÍÀÄÏÈ

ËÇËÎÈÌÀÙÄ¿ÎÍÓÀÍʟÔÄÇšÀÑÓ¼ÎØÒÓÇÍ ÏËÀÓļÀ½ÏÎØÁÑÈÒʽÓÀÍÓ½ÓÄÓÎØÏÎØÑÆļÎ •ÒÕÓÄÑÈÊÐÍÊÀÈÓÎ ÎÌÈÒÌÀÓÎÊÎÏļÎÊÀȺÊËÀÈ ÆÀÍÓÇÌμÑÀÓÎØÖ ÄÍļÃÄÈÃÈÀÌÀÑÓØѼÀÖ¨ žÒÓ½ÒÎ ÎͽÌÎÖÓÎØ«ÀÑÈ˟ÎØ¥ÑÈÊοÏÇ

ÁÑÀÁÄ¿ÎØÍÌÄÓÇÍÀÍÎ×»ÊÀÈÓÇÍ»ÅÎÓÎØÖ ÒÓºËÍÎÍӟÖÓÀÒÓΙÎÈÍÎÁοËÈÎÍÀÃџÒÎØͨ ÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÕÍϟÍÓÕÍÊÀÈØϺÑÓÕÍÒÓÄÍÐÍ ÏÑÎÒÕÏÈÊÐÍÊÀÈÊÎÌÌÀÓÈÊÐÍÒØÌÅÄѽÍÓÕÍ ÓÎØÖ

Ä¿ÊÎËÀÔÀÌÏÎÑοÒÄÍÀÀÑÔļ ºÓÒÈÏÎØÓÀ ÃÈÊÀÈÐÌÀÓÀÓÕÍÃÇÌÎÒ¼ÕÍØÏÀËË»ËÕÍÍÀÌÇÍ ļÍÀÈÔÄÒÌÈʟÊÀÓÎ×ØÑÕ̺ÍÀ ÀÅοÎÏÎÈÀû ÏÎÓÄ”ÎØË»ÌÏÎÑοÒÄÍÀÓÀÏË»ÉÄÈÌĺÍÀÍ ŸËËÎͽÌÎ

ØÓ»Ç×ØÃÀ¼ÀÄÌÌÎÍ»ÒÄÀØÓ»ÓÇÍÊÀӟ ÒÓÀÒÇÎûÆÇÒÄÓÇ×ÐÑÀÒÓÇ×ÑÄÕÊÎϼÀ ÒÓÇÍ ÄÏÀÈÓļÀ ÒÓÇÍÄÏÈÓ»ÑÇÒÇ ÒÓÎÍÄÉÄØÓÄËÈÒ̽ šÄÀØÓ»ÓÇËÎÆÈÊ»ÏÎÑÄ¿ÎÍÓÀÈÌÀÙ¼ÏÎËÈÓļÀ ÊÀÈÏÎ˼ÓÄÖÐÖÓÈÖ̺ÑÄÖÌÀÖÊÀÈ ÏÀџÓÈÖ

™ÀÈÄƺÍÄÓΨ̽ÍÈÌÇÇ ÌÎÍÈ̽ÓÇÓÀ

ºÍÓÎÍÄÖÏ˺ÎÍÀÍÓÈÃџÒÄÈÖ ÀØÓ½ÓÎÏÀџ Å¿ÒÇÊÀÔÄÒÓÐÖÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀļÍÀÈÏÈÎÈÒ×Øѽ ÀϽʟÔĺÍÍÎÈÀÃÈÊÀ¼ÎØÏÎغ×ÄÈÄÏÈÁÈÐÒÄÈ ÒÄÀØÓ»ÓÇ×ÐÑÀ ¢ÈÀË»ÔÄÈÄÖļÍÀÈÏÈÊÑºÖ ÊÀÔÐÖÒØÍÇÔ¼ÙÄ ÓÀÈÍÀ˺ÆÄÓÀÈ ÊÀÈÆÈ´ÀØÓ½ʟÔÄÊØÁºÑÍÇÒÇ ÏÑÎÒÏÀÔļÍÀÀÏÎÅ¿ÆÄÈÀØÓ½ÓÎÏÎÓ»ÑÈ ÏÎØ º×ÄÈÉÄ×ÄÈ˼ÒÄÈÏÎË˺ÖÅÎÑºÖ ü×ÕÖÍÀÒØÆÊÈ

¥ÎÀÏÎÓºËÄÒÌÀÓÕÍÄÊËÎÆÐÍÓÇÖÇÖ ÎÄÌÁѼÎØÓÎØÀÏÎÃļ×ÓÇÊÄÀÏÎÅÀÒÈ

¢•ËÄØÔºÑÈÎÖ”ÄÍÈÙºËÎÖË¿ÓÑÕÒÄÓÎØÖÃÇÌÎÒ¼ÎØÖØÏÀËË»ËÎØÖÀϽÓÎØÖÊËÀØÔÌοÖ šÄӟºÊËÀÈÆÄÓ΂Ç̽ÒÈÎ

ÍļÓÀȽÌÕÖÊÀÍļÖ

˜ÒÓÎѼÀÌÎØ ÀÌÀÑÓ¼ÀÌÎØ ˟ÔÎÖÌÎØÌÄƟËΨ ™ÀӟʟÏÎÈÎÓѽÏÎ ÇÏËÀÓļÀ™ËÀØÔÌÐÍÎÖ ÈÒÓÎÑļÓÎÍÍĽÓÄÑÎÄËËÇÍÈÒ̽ÊÀÈÃÈÀËÀËļ

ÓÇÔÄÌÄËÈÕ̺ÍÇÓÎØÍÎÎÓÑÎϼÀ ÏÎØÔºËÄÈÓÎ ÊџÓÎÖÀÈ×̟ËÕÓÎÄͽÖÏÑÕÓ½ÆÎÍÎØÊÎÌÌÀ ÓÈÒÌο ÎÎÏμÎÖÓÎ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈļÒ¿ÌÅÕÍÀ ÌÄÓÀÒÓÄ͟ÊÎÌÌÀÓÈʟÒØÌźÑÎÍÓÀØÓ»Ç

ÃÎÉνÓÀÍÓÎÊџÓÎÖÏÑÎÒËÀÌÁŸÍÄÈÊÀӟ ÏÀџÁÀÒÇʟÔĺÍÍÎÈÀÖÃÈÊÀ¼ÎØÊÀÈËÎÆÈÊ»Ö ÊÀÍļÖÃÄÍÃÈÀÌÀÑÓ¿ÑÄÓÀȏÍÓ¼ÔÄÓÀ ½ÓÀÍÓÎ ÊџÓÎÖÏÀÔÀ¼ÍÄȺÌÅÑÀÆÌÀÀϽÓÇÍÏÎËØ

ÍÎÎÓÑÎϼÀÒÓÎÈ×ÄÈÎÔÄÓļºÍÀÌÎÍÀÃÈʽÏÀџ

ÔÄÒ¼ÀÊÀÈÏѺÏÄÈÍÀ˟ÁÄÈÃÑÀÒÓÈʟ̺ÓÑÀ 

ÒÓÈʽÆÈÀÓÇÃÈÀ̽ÑÅÕÒÇÓÇÖͺÀÖÏÎËÈÓÈÊ»Ö ÅØÒÈÎÆÍÕ̼ÀÖÓÇÖ×ÐÑÀÖ—ÄÏÈÊџÓÇÒÇÓÎØ ™½ÌÌÀÓÎÖÓÕÍ›ÈËÄËÄØÔºÑÕÍÓÎØ•ËÄØÔÄѼÎØ ”ÄÍÈÙºËÎØÏÑÎÒºËÀÁÄ×ÀÑÀÊÓ»ÑÀÃÇÌÎÂÇ żÒÌÀÓÎÖ ÌÈÀÊÀÈÀϽÓÎÒ¿ÍÎËÎÓÕÍ ÁÎØËÄØÓÈÊÐÍÄÃÑÐÍÊÀÓºËÀÁÄÓÈÖ‚ØÎ ̺ÑÄÖÏÑÈÍÀϽÓÈÖÄÊËÎÆºÖ Î”ÄÍÈÙºËÎÖ ÒÓÇÍÏÑÎÄÊËÎÆÈÊ»ÓÎØÎÌÈ˼ÀÃÈÀÊ»ÑØÓ ÓÄÓÇÍÏÄÏμÔÇÒ»ÓÎØÆÈÀÓÇÍÀ͟ÆÊÇÍÀ ÎÑÆÀÍÕÔοÍÓÀʽÌÌÀÓÀÒÄÏÎËÈÓÈÊ»ÊÀȽ×È


¥Î†¢ ¥˜™˜

Μ. Πέμπτη 1 Απριλίου 2010

55

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΑΥΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ, ΣΤΟΥΣ ΟΔΥΡΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ… 

—ÓÑÈÀÊÎÍÓÀÌÄË»ÖÊÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊ» ÄÏÈÓÑÎÏ»ÌÄÏѽÄÃÑÎÓÎÍŠÓºÅÀÍÎ ‚ÑÀÆοÌÇÀͺËÀÁÄÓÇÍÄÏÄÉÄÑÆÀÒ¼À ÓÎØÏÑÎÒ×ÄüÎØÀÍÀÔÄÕÑ»ÒÄÕÖÓÎØ ŠØÍӟÆÌÀÓÎÖ ÏÎØןÑÈÙÄÌÄÓÀÉ¿ ÓÕÍŸËËÕÍÓÇÌÎÍÈ̽ÓÇÓÀÒÓÎØÖ ÃÇÌÎÒ¼ÎØÖØÏÀËË»ËÎØÖ ¢ÒØÆÆÑÀźÀÖÊÀÈÀÊÀÃÇÌÀÚʽÖ ‚ÇÌ»ÓÑÇցљÀÌÏοÑÎÆËÎØ ÏÎØ ÁŸÅÓÈÒÄÓÇÍÏËÀÓļÀÒÄ™ËÀØÔÌÐÍÎÖ ÀϽÓÎØÖÊËÀØÔÌοÖÓÕÍÀÏÎËØ̺ÍÕÍ ØÏÀËË»ËÕÍ ¢«ÀѼËÀÎÖ¥ÑÈÊοÏÇÖÌÄͽÌÎ ÏÑÎÒϟÔÇÒÄÍÀÌÏÀËÐÒÄÈÓÇÍÀÃÈʼÀ ÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÕÍÀÏÎËØ̺ÍÕÍÓÎØ ‚ÇÌÎÒ¼ÎØ —ÏËÀÓļÀ™ËÀØÔÌÐÍÎÖ ½ÏÎØÎÈ ÃÇ̽ÒÈÎÈØϟËËÇËÎÈÃÈÀÌÀÑÓ¿ÑÎÍÓÀÍ ̺×ÑÈÃÀÊÑ¿ÕÍÆÈÀÓÇÍÀϽËØÒ»ÓÎØÖ ÀϽÓÎÀÍÓ¼ÏÀËΨʽÌÌÀÏÑÎÒÕÏÎÏÀÆ»ÁŸÒÇ ÙÇÓÐÍÓÀÖÒÓÇÍÎØÒ¼À ÍÀÒØÆÊÑÎÓοÍÓÀÈÓÀʽÌÌÀÓÀ̺ÒÀÀϽÌÈÀ ÄØÑ¿ÓÄÑÇÎÑÆÀÍÕÓÈÊ»ÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÏ½ÓÈÖ ˜ÀÍÎØÀѼÎØÓÎØ ÇͺÀÊØÁºÑÍÇÒÇ ØϺÁÀËÄÒÓÎÊÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈʽÒÐÌÀÒ׺ÃÈÎ ¦ÍÀÔÄÕÑ»ÒÄÕÖÃÈÀӟÉÄÕÍÓÈÍÐÍÓÎØÄÍÈÒ׿È ŠØÍӟÆÌÀÓÎÖ§ •ÊļÍÇÇ”ÎØË» ËÎÈÏ½Í ÏÑÈÍÀϽ ÏÄѼÏÎØ×ѽÍÈÀÊÀÓÎ׿ÑÕÒÄÒØÍÓÀÆÌÀÓÈʟ ÓÇÌÎÍÈ̽ÓÇÓÀÓÕÍÃÇÌÎÒ¼ÕÍØÏÀËË»ËÕÍ ÌÈÀÌÎÍÈ̽ÓÇÓÀÏÎØÒÓÇÍÈÒÓÎѼÀÄͽÖÀÈÐÍÀ ºÊÀÍÄÏÎËËοÖÍÀÀÆÀÍÀÊÓ»ÒÎØÍÄÍÐÄÓºÔÇ ØϽÇ×ÇÑ»ÀÌÅÈÒÁ»ÓÇÒÇÇÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈ ʽÓÇӟÓÇÖ—ÌÎÍÈ̽ÓÇÓÀÓÕÍÃÇÌÎÒ¼ÕÍ ØÏÀËË»ËÕÍÊÀÔÈÄÑÐÔÇÊÄÊÀÈÒØÍÓÀÆÌÀÓÈʟ ÓÎÌÄÓÇÍÀÍÀÔÄÐÑÇÒÇÓÎØŠØÍӟÆÌÀÓÎÖ ÓÎ؏ϽӽÓÄÃÄ̺×ÑÈÊÀÈÒ»ÌÄÑÀ Ç

ÌÎÍÈ̽ÓÇÓÀÄÉÀÊÎËÎØÔļÍÀÏÑÎÒÓÀÓÄ¿ÄÓÀÈ ÒØÍÓÀÆÌÀÓÈʟÊÀÈÊÀͺÍÀÖÀÏ˽ÖͽÌÎÖÃÄÍ ÌÏÎÑļÍÀÓÇÍÊÀÓÀÑÆ»ÒÄȨ

ÒÓÈÊοÃÈÊÀÈÐÌÀÓÎÖ ÓÎÎÏμÎÔØÒȟÒÀÌÄÊÈ ÀØÓ½ÒÓÎÍÁÕ̽ÓÎØÊÎÌÌÀÓÈÒÌο ÐÒÓÄÍÀ ÏÀÑÀÓÇÑļÓÀÈÓÎÆÄËμÎÔºÀÌÀÃÈÀÅÎÑÄÓÈÊÐÍ ÃÈÀÃÇËÐÒÄÕÍ ļÌÀÒÓÄúÒÌÈÎÈÌÈÀÖÀͼÀÓÇÖ

ÓÎØ ÍÀÒØÌÅÕÍοÍÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÇÍÄÆÊËÇ ÌÀÓÈÊ»ÀÍÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈʽÓÇӟÓÎØ ÀË˟ÍÀ ÁÎËÄ¿ÎÍÓÀÈ̺ÒÀÒ´ÀØÓ»ÓÇÍÎ×ËÇѽÓÇÓÀÊÀÈ ÓÇÍÏÀÑÀÊÌ» ÆÈÀÍÀÌÇÔÈÆοÍÓÀÀËËÎÈÕ̺ÍÀ

•ÉÄ˼ÉÄÈÖÄͽÂÄÈ ¢ÈÄÉÄ˼ÉÄÈÖÒÓÎÙÎÅÄѽÏÀѽÍÏÎØÃÈÀ Í¿ÎØÌÄÃÄÍÌÀÖʟÍÎØÍÀÈÒȽÃÎÉÎØÖÆÈÀÓÎ

ÏÍÄØÌÀÓÈÊ»ÖÃÈÀÅÔÎџÖÏÎØÌÀÖÀÏÎÓѺÏÄÈ ÀϽÓÇËÎÆÈÊ»ÊÀÈÆÄÍÈʽÓÄÑÀÀϽÓÎÍÎÑÔ½ ˽Æ΂ÇÌÈÎØÑÆÐÍÓÀÖºÍÀÍØÃÑÎʺÅÀËÎÊÀÈ

Ï˺ÎÍÀϽÓÈÖÏÎË˺ÖÏÀÑÄÑÌÇÍļÄÖ¦ÒØÍÃÈÊÀ ËÈÒÓÈʟ§ÃÈÊÀÈÐÌÀÓÀ šºÒÀÒÓÇÆÄÍÈʽÓÄÑÇ×ÑÄÕÊÎϼÀÓÎØ

ŸÌÄÒÎ̺ËËÎÍ ½×ÈÊØѼÕÖÆÈÀÓÇÍÓÑÀÆÈÊ» ÊÀӟÒÓÀÒÇÏÎØÎÃÇÆ»ÒÀÌÄÓÇÏÀÓѼÃÀ ½ÒÎ ÆÈÀÓÇÍÏÄÈÒÌÀÓÈÊ»ÌÀÖŸÑÍÇÒÇÍÀÀË˟ÉÎØÌÄ ÍÎÎÓÑÎϼÀ ÍÀÀÊοÒÎØÌÄÏÑÎÒÄÊÓÈʟÓÈÖ ÄÏÈÊѼÒÄÈÖ ÍÀϟÂÎØÌÄÍÀļÌÀÒÓÄÄÏÈÓºËÎØÖ

ÄÍÏÎËËμÖÏÀџÍÎÌÎÊÀÈÏÀџËÎÆÎÃÇ̽ÒÈÎ ÓÎ̺À ÌÄÀÍÔÑÐÏÎØÖÏÎØÄÈҟÆÎÍÓÀÍÀϽ ÓÀÏÀџÔØÑÀÊÀÈÓÈÖϼÒÕϽÑÓÄÖÓÎØ ÄÉÄØ ÓÄ˼ÒÀÌÄÌÄÏÄÑÈÒÒ»ØÏÎÊÑÈÒ¼ÀʟÔĺÍÍÎÈÀ ÒØÍÃÈÊÀËÈÒÌοÊÀÈÒØÌÁŸËÀÌÄÒÓÇÍÀÏÎÃØ

ÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖÓÕÍÄËÄ¿ÔÄÑÕÍÀÆÎÑÐÍÏÎØ ÄØÍÎοÍÓÇÍÊÄÑÃÎÒÊÎÏÈÊ»ÀËÇÓļÀ ÃÄÍ ÀÏÎÓÄËļŸËËÎÔÈÇÃÈÊ»ÌÀÖ×ÑÄÕÊÎϼÀ¥À ÃÈÊÀÈÐÌÀӟÌÀÖļÍÀÈÏÎØÏÀÑÀÁȟÒÓÇÊÀÍ ϺÑÀÀϽʟÔĽÑÈÎ ʟÔÄÀÑ×»ÃÈÊÀ¼ÎØÀϽ

Ó½ÒÎÄ¿ÔÈÊÓÎÈ ÒÀÍÏÑÀÆÌÀÓÈÊμÄÏÀÑ×ÈÐÓÄÖ ¹ÒÓÄÑÀÀϽ×ѽÍÈÀÃÇ̽ÒÈÎØÆËÄÍÓÈο ÊÀÈÀÒØÃÎÒ¼ÀÖ ÊÀӟÓÀÎÏμÀÀÏÕ˺ÒÀÌÄ ÊØѼÕÖÓÇÍÀ¼ÒÔÇÒÇÓÎØÃÈÊÀ¼ÎØÀË˟ÊÀÈ ÀÏÀÉÈÐÒÀÌÄÓÇÍŸÒÊÇÒÇʟÔÄÒØÍÃÈÊÀËÈ

͟ÌÕÒ»ÓÎØ Š»ÌÄÑÀ ×ѽÍÈÀÌÄӟÓÇÒØÍÓÀÆÌÀÓÈÊ» ÊÀÓÎ׿ÑÕÒÇÓÇÖÌÎÍÈ̽ÓÇÓÀÖÒÓÎÍÃÇ̽ÒÈÎ ÓÎ̺À º×ÎØÌÄÊÀÓÀźÑÄÈÍÀʟÍÎØÌĽËÎØÖ ÓÎØÖ­ËËÇÍÄÖÍÀÀÍÀÓÑÈ×ȟÙÎØÍÒÓΟÊÎØÒ̟

ÌÈÀÒØͺÍÎ×ÇÒ׺ÒÇÏÎ˼ÓÇÊџÓÎØÖ ÒÓÇÍ ÎÏμÀÊÀÈÄÌļÖÒØÍÇÆÎÑ»ÒÀÌÄ ļÓÄÄÍÄÑÆÇÓÈ ʟļÓÄÏÀÔÇÓÈʟ◆

YFOPGPOC!HNBJMDPN
¥Î†¢ ¥˜™˜

.FEJB

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

‚˜¢˜™—¥˜™¢Šªš”¢ª„˜¢•£¥

◆◆◆ .ÈÊџšÈÊџ ,ÀÈÉÀÅÍÈʟÀØÓ»ÓÇÍÄÁÃÎ̟ÃÀÅ¿ÆÀÌÄÀϽ ÓÀÄËËļÌÌÀÓÀÊÀÈÁÑÄÔ»ÊÀÌÄÌÄÓÀÄÆÊË»ÌÀÓÀ¨ ¶ÓÀÍ ÏÎØ »ÓÀÍ ÊÀÓÀÔËÈÏÓÈÊ» Ç ÀÓ̽ÒÅÀÈÑÀ »ËÔÄÊÀÈÀØÓ»ÇÈÒÓÎѼÀÌÄÓÎÍÃÈÀÌÄËÈÒ̽ÓÎØ ÌÈÊÑοÅÆÀÍοÊÀÈÌÀÖÀÏÎÓºËÄÈÕÒĨ šÄÓÇ ÁλÔÄÈÀÁºÁÀÈÀÓÕÍÊÀÍÀËÈÐÍ ÏÎØŸÑ×ÈÒÀÍÍÀ ÌÀÖÁÎÌÁÀÑüÙÎØÍ›¿ÆÀÍÄÀϽÓÇÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊ» ÊÀӟÑÑÄØÒÇÊÀÈÏ»ÆÀÍÄÒÓÇÍÄÆÊËÇÌÀÓÈʽÓÇÓÀ ™ÀÈÔÀÓÎÉÀÍÀÏοÌÄ ½ÓÈÌÄÓºÓÎÈÀÓÇËĽÑÀÒÇÃÄÍ ÔÀÓÀÀÏÎÅ¿ÆÎØÌÄÓÀÀÍÓÈÊÀÓÀÔËÈÏÓÈʟ¨ —ÙÕ» ½ÌÕÖÒØÍÄ×¼ÙÄÓÀÈ ½ÏÕÖÒØÍÄ×¼ÙÎÍÓÀÈÎÈʽÍÓÑÄÖ ÌÄÓÀÉ¿ƒºÌÎØÊÀÈšÏÎÌÏÎËÀ¼ÈÊÎØ ÌÄÓÎÍÏÑÐÓÎ ÍÀÓÎØÖº×ÄÈϟÑÄÈÀÌϟÑÈÙÀÊÀÈÍÀÌÇÍÓÎØÖÀÅ»ÍÄÈ ÒÄ×ËÕѽÊËÀѼÀϽÓÇÍÄÅÇÌÄѼÃÀʟÔÄ™ØÑÈÀÊ» •Ï¼ÒÇÖÒØÍÄ×¼ÙÄÈÍÀÏÀÑÀ̺ÍÄÈÂØ×ѽÓÎÊ˼ÌÀ ÒÓÇÒ׺ÒǝØןÑÇÊÀÈ£ºÒÓÇ ÄÍÐÓÎÊÀ˽Ê˼ÌÀ ÌÄÓÀÉ¿ ™½ÊÊÀËÇ ÊÀÈ „ÀØÑÄÍÓȟÃÇ ÅÀ¼ÍÄÓÀÈ ÍÀ ÏÑÎÊÀËļÄØןÑÈÒÓÄÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖÒÓÎ͆ÄÈÑÀȟ ™À˽Ê˼ÌÀÊÀÈÌÄÓÀÉ¿„ÀØÑÄÍÓȟÃÇÊÀȝØןÑÇÌÄ ÏÎË˺ÖÒØÙÇÓ»ÒÄÈÖ ÏÎØÏÑÎÖÓÎÏÀѽÍÃÄÍÅÀ¼ÍÄÓÀÈ ÍÀº×ÎØÍÀÏÎÓºËÄÒÌÀ ÈÀÌÄÑÈÊοÖϟÍÓÕÖÇ ÄÁÃÎ̟ÃÀÏÎØÅÄ¿ÆÄÈ»ÓÀÍÄÁÃÎ̟ÃÀÓÕ͆ÀÔÐÍ ÊÎËÎØÔοÍ ̺ÑÄÖ ÀƟÏÇÖ ÎϽÓÄ ÒÇÌÀÍÓÈʺÖ ÄÉÄ˼ÉÄÈÖÒÄÃȟÅÎÑÀ̺ÓÕÏÀÔÀº×ÎØÌÄ̟ËËÎÍ ÌÄӟÓΆŸÒ×À ¸ÒÎÈÃÈÀÁŸÒÀÍÄÌÄÏÑÎÒÎ×»ÓÎ ¦ƒºÌÀ§ÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ™ØÑÈÀʻҼÆÎØÑÀÔÀÁÑ»ÊÀÍ ÏÎËËÀÏ˟ ÌÇÍ¿ÌÀÓÀ ÏÑÎÖ ÓÎÍ †»ÆÀÒÎ¥ºÌÏÇ ÊÀÃÇ̼À†ËŸÓÕÍÎÖ»ÓÀÍÓÀÒÇÌÀÍÓÈʽÓÄÑÀÊÀÈ ÓÀÅÀÍÄѽÓÄÑÀ ÆÈÀÓ¼ØÏ»Ñ×ÀÍÊÀÈʟÓÈŸËËÀÏÎØ ºÏÈÀÍÀÍÎÈÏÎË¿ÌØÇ̺ÍÎÈ ÓÀÎÏμÀ»ÓÀÍÌÇÍ¿ÌÀÓÀ ÅÕÓȟ ¢ƒºÌÎÖ ϟÍÓÕÖ ÌÄÓÎÍ™ÀÑÀÌ»ÓÒÎ üÍÎØÍʟÔÄ™ØÑÈÀÊ»ÑÄÒÈӟË™ÀÈļÍÀÈÒÀźÖ½ÓÈ ÌÄÓÇÒÓ»ÑÈÉǽËÕÍÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍÓÀÏџÆÌÀÓÀ ÎÃÇÆοÍÓÀÈÒÄÑ¿ÔÌÈÒÇ ÌÄÓΚÏÎÌÏÎËÀ¼ÈÊÎÍÀ ÏÎØ˟ÄÈÓÎÏÎÒÎÒÓ½ÓÎØ )ÊѼÒÇÎÃÇÆļÓÀÈÏÑÎÖ ÄÊÓ½ÍÕÒÇ ÀϽÓÇÒÓÈÆÌ»ÏÎØÎØÒÈÀÒÓÈʟº×ÎØÍ ÀÑ×¼ÒÄÈÎÈÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÈÖÆÈÀÓÇÍÓÈÌ»ÀÆÎџÖ ÓÎØÏÎÒÎÒÓοÓÎ؆»ÆÀÒÎØ Ê½ÌÇ΃ºÌÎÖ ÒÓÈÖÒÄ˼ÃÄÖÓÎØÒÓÎÓÄËÄØÓÀ¼ÎÅ¿ËËÎÏÀÑÀüÃÄÈ ¯½ÏÕÖÆџÅÄȯÊÀØӟÌÀÔ»ÌÀÓÀÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀżÀÖ ÓÀÎÏμÀÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀÄÅÀÑ̽ÙÄÈÊÀÈÒÓÇÍÏџÉÇ •ÈÃÈʟ ½ÒÎÍ ÀÅÎџ ÓÀ ÌÀÔ»ÌÀÓÀ  ÊÀÈ  ÑŸÅÄÈÃÇËÀû¦šŸÔÇÌÀ†ÑÐÓÀÏØÑÎÁÎ˟ÌÄ ÊÀÈÌÄӟÒØÙÇӟÌÄšŸÔÇÌÀ†»ÃÀÓÇÍʟÔÄ ÄÉÎØÒ¼À ÆÈÀÍÀÒÎØʟÔÄÓÀÈÌÈÀÙÕ»À͟ÒÊÄËÀ šŸÔÇÌÀ†ÎÓºÊÀÍļÖÃÄÍÒʽÑÀÑÄ×ÕѼÖÆÄѺÖ ÊËÕÓÒȺ֧ ™ÀӟÓÀŸËËÀ ƒºÌÎÖÊÀÈ™ÀÑÀÌ»ÓÒÎÖ ļÍÀȺÓÎÈÌÎÈÆÈÀ½ËÀÓÀÄÍÃÄ×½ÌÄÍÀ­×ÎØÍÒÓÎÍ Ò×ÄÃÈÀÒ̽ÓÎØÖÀʽÌÇÊÀÈÏÎËØÌÄÓÎ×ÈʽÒ×»ÌÀ ÌÄÓÎØÖÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØÖƒÀÃÈÀÊÈÍÃØÍÄ¿ÒÄÈŸÑÀÆÄ ÎšÏ½ÌÏÎËÀÖÍÀÓÎØÌļÍÄȺÍÀŸÃÄÈÎÏÎØʟÌÈÒÎ „ÈƟÊÈÿÒÊÎËΨ ÈÀÏÎËØÌÄÓÎ×ÈʽÌÈË»ÒÀÍÄ ÊÀÈ ½ÏÕÖ ÅÀ¼ÍÄÓÀÈ ÁѼÒÊÎÍÓÀÈ ÒÄ ÊÀ˽ ÃѽÌÎ ÎÈ ÒØÙÇÓ»ÒÄÈÖ ™½ÊÊÀËÇ „ÀØÑÄÍÓȟÃÇ ÆÈÀ ÓÇ ÒØÌÌÄÓÎ×» ÓÎØ ÓÄËÄØÓÀ¼ÎØ ÒÓÎÍ ¢ËØÌÏÈÀʽ •¼ÍÀÈÒÀźÖ½ÓÈÔÀØϟÑÉÎØÍÄÉÄ˼ÉÄÈÖ̺×ÑÈÓÎÍ ˜Î¿ÍÈÎ ŠÓΟËËÎ̺ÓÕÏÎÓÐÑÀϟÆÎÈÌÄÓÀÉ¿ ØןÑÇÊÀÈ£ºÒÓÇšÄӟÓÈÖÆÈÎÑÓºÖÊÀÈÒÄÀØÓ½Í ÓÎÍÓÎ̺ÀÄÉÄ˼ÉÄÈÖ ŠÓÇÍ•ÈÑ»ÍÇšÀÍÎØҟÊÇ Ò¿ÙØÆÎÓÎØ›ÐÓǚϽÌÏÎËÀ ϺÑÀÒĺÍÀÏÀʺÓÎ ÊÎÈÍÐÍÌÄÓÎ×ÐÍÓÎ؆»ÆÀÒÎØ—šÀѼÀ šÏ½ÌÏÎËÀ º×ÄÈ  ÓÎØ †»ÆÀÒÎØ Î ›ÐÓÇÖ šÏ½ÌÏÎËÀÖ Ç •†•ÊýÒÄÈÖ „ÀØÑÄÍÓȟÃÇÖ ™ØÑÈÀʼÃÇÖ  ΁ÈÐÑÆÎ֚ϽÌÏÎËÀÖ ÊÀÈÓÎÄÏÄÍÃØÓÈʽÊÎÈͽ 

…ÑÎÁËÇÌÀÓ¼ÙÄÈéÓÎéʽÒÓÎÖéÆÈÀéÓÎéšÎØÍÓȟË

¥

΂ŠÓÇÖ•£¥źÑÄÓÀȽÓÈÔÀ ÀÉÈÎËÎÆ»ÒÄÈÄÊͺÎØÓÎʽÒÓÎÖ ÓÇÖʟËØÂÇÖÓÎØšÎØÍÓÈŸË 

Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÈÖÏËÇÑÎÅÎѼÄÖšÄÓÈÖ ÏÄÑÈÊÎϺÖÏÎØÌÏÎÑοÒÀÍÍÀƼÍÎØÍ ÓÎ ÓÄËÈʽÏÎÒ½ÓÇÖʟËØÂÇÖÓÕÍÀÆÐÍÕÍ ÏËÇÒȟÙÄÈÓÈÖÄØÑÐ×ÕѼÖ ÓΛ†¸ÌÕÖÃÄͺ×ÄÈÄÏÈÓÄØ×Ôļ ÒØÌÅÕͼÀÀʽÌÇ ½ÏÕÖ˺ÆÄÓÀÈ ÆÈÀ ÓÀÁÀÍÏÎØÔÀÄÍÎÈÊÈÀÒÓοÍÊÀÈÔÀ º×ÎØÍÕÖÀÍÓÈÊļÌÄÍÎÓÇÍʟËØÂÇÓÕÍ ÃÑÀÒÓÇÑÈÎÓ»ÓÕÍÓÇÖ•ÔÍÈÊ»ÖÌÀÖ Î̟ÃÀÖÏÎÃÎÒÅÀ¼ÑÎØ ¥ÎÏÎÒ½ÏÎØÀÍÀźÑÔÇÊÄÒÓ΂ŠÆÈÀ ÓÎʽÒÓÎÖÓÇÖÄÍÎÈʼÀÒÇÖÓÕÍÁÀÍ ½ÏÕÖ ÀÊοÆÄÓÀÈ ÀÆƼÙÄÈÓÈÖÄØÑÐ ÊѼ ÔÇÊĽÌÕÖÕÖÀÏÀÆÎÑÄØÓÈʽÀϽÓÇÍÏËÄÈ ÎÂÇżÀÓÕÍÌÄËÐÍÓÎØ‚ŠÊÀÈÔÀÉÀÍÀÒØ ÙÇÓÇÔļÒÄÄϽÌÄÍÇÒØÍÄÃѼÀÒÇ †ÀџËËÇËÀ ÊÀÈÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÇÍʟ ËØÂÇÓÎØÏÎÃÎÒÅÀÈÑÈÊοšÎØÍÓȟËÓÎ ÊÀËÎÊÀ¼ÑÈ ÏÎØÔÀÃÈÄÉÀ×ÔļÒÓÀÆ»ÏÄÃÀ ÓÇÖ ½ÓÈÀ֏ÅÑÈÊ»Ö Ç•£¥ÔÀÌÄÓÀÃÐÒÄÈ

ÒØÍÎËÈʟÀÆÐÍÄÖ ØÓ½ÏÎØÏÑÎÊ¿ÏÓÄÈÀϽÓÇÒØÍÄÃѼÀÒÇ

ÍÎÄÑÆÀÒ¼ÀÖÊÀȽ×ÈÀÏ˟ÍÀÄÊÃџÌÎØÍ ¥ÀØÓ½×ÑÎÍÀ ÇÈúÀÏÎغÏÄÒÄÒÓÎÓÑÀϺ

ÓÎØ‚ŠÓÇÖÊÑÀÓÈÊ»ÖÓÇËĽÑÀÒÇÖļÍÀÈÇ ÌÄӟÃÎÒÇÏÎÃÎÒÅÀÈÑÈÊÐÍÀÆÐÍÕÍ ÀϽÓÇšÀ¿ÑǶÏÄÈÑÎÊÀÈŸËËÕÍÀϽ

ÙÈÆÈÀÀʽÌÇÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇÌļÕÒÇÓÎØ ʽÒÓÎØÖÓÇÖʟËØÂÇÖÓÇÖÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇÖ ÏÎÃÎÒÅÀÈÑÈÊ»ÖÃÈÎÑƟÍÕÒÇÖļÍÀÈÇÄÊ

ÓÎÑÀÃÈÎ̺ÆÀÑÎÓÇ֏ƼÀÖ†ÀÑÀÒÊÄØ

ÏÎÌÏ»ÏÎØÔÀÒØÍÎÃÄ¿ÄÈÓÈÖÓÇËÄÎÏÓÈʺÖ

»Ö™ÀÈÀØÓ½ÆÈÀÓ¼ÎÈÄÏÈÓÄËļÖÓÇÖÊÑÀÓÈÊ»Ö ÓÇËĽÑÀÒÇÖÔºËÎØͽÒÎÈϟÍÄÒÓÇ ½ÓÈÀ ÅÑÈÊ»ÍÀº×ÎØÍÏÑÀÆÌÀÓÈʽÀÍÓÈÊļÌÄ

ÌÄÓÀýÒÄÈÖÍÀÁÆÀ¼ÍÄÈÀϽÓÀÒÓοÍÓÈÎ ÓÇÖÊÑÀÓÈÊ»ÖÓÇËĽÑÀÒÇÖÒÓÇ͏ƼÀ†À ÑÀÒÊÄØ»ÊÀȽ×ÈÀϽÓÇ͏ÅÑÈÊ» ◆

!Ë˟ÙÎØÍ ÒÓÄ˺×Ç

˜¥¢š†„™¢ª¥Š¥¢£‚˜¢š•£¢

–ÇÓοÍÓÀÈéÏÀÑÀÈÓ»ÒÄÈÖ

­

ÍÀ¦ÌÏËÀÊŸÎØÓ§ÓÎÎÏμÎÊџÓÇÒÄ

ÒÓÎÒ¿ÒÓÇÌÀÓÑÎÅÎÃÎÒ¼ÀÖÇËÄÊÓÑÈÊο

ËÄÏӟ ÏÎØÈÒÎÃØÍÀÌļÌÄÓÇËÄ

ÑÄ¿ÌÀÓÎÖÓÕÍÓÇËÄÎÏÓÈÊÐÍÒÓοÍÓÈÎÓÇÖ

ÎÏÓÈÊ»ÀÈÕÍȽÓÇÓÀ »ÓÀÍÀÑÊÄÓ½ÆÈÀÍÀ ÊÀÓÀÃļÉÄÈÏÎË˟ÀϽÓÀÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÏÎØ

•£¥ÒÓÇ͏ƼÀ†ÀÑÀÒÊÄØ»ÃÈÀʽÏÇÊÄÇ

•

ÊÓ½Ö•£¥ÁѼÒÊÄÓÀÈÎÃÈÄØ ÔØÍÓ»ÖÒ¿ÍÓÀÉÇÖÓÇÖÃÈÄ¿

ÔØÍÒÇÖÄÈûÒÄÕ͆ѽÃÑÎÌÎÖ †ÀÏÀÇËȽÏÎØËÎÖ ÀÅοÓÎ ‚ŠÓÇÖÊÑÀÓÈÊ»ÖÓÇËĽÑÀÒÇÖ

ÙÕÍÓÀÍ»ÄÊÏÎÌÏ»ÓÇÖ •¥³³ÔËÇÓÈÊ»™Ø

ÀÏÎşÒÈÒÄÌÄÈÒ×Í»ÏËÄÈÎÂÇ

ÑÈÀÊ»´´ÊÀÈÓÎÃÄËÓ¼ÎÄÈûÒÄÕÍÓÇÖ•¥ÒÓÈÖ

żÀ ÍÀÌÇÍÀÍÀÍÄÐÒÄÈ

ÓÎÍÓѽÏÎËÄÈÓÎØÑƼÀÖÓÎØÑÀÃÈÎÌÄƟÑÎØ

™ÀӟÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÇÖÓÄ×ÍÈÊ»ÖÁ˟

ÓÇÒ¿ÌÁÀÒ»ÓÎØšŸËÈÒÓÀ Ç

¢ÏѽÄÃÑÎÖÊÀÈÃÈÄØÔ¿ÍÕÍÒ¿ÌÁÎØËÎÖ

ÁÇÖ Ç•£¥ÄɺÏÄÌÏÄÌÀÆÍÇÓÎÒÊÎÏÇ̺ÍÎ

ØϟÑ×ÎØÍÄÃÐÊÀÈÊÀÈѽÒÓÇÍ•£¥ÊÀÈÓÀØ Ó½×ÑÎÍÀÍÀÃÇÌÈÎØÑÆ»ÒÄÈÄÑÕÓ»ÌÀÓÀÆÈÀ

ÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÇÀϽÅÀÒÇ»ÓÀÍ ÇÏÑÐÓÇÓÎØ‚Š ÏÎØÒØÆÊÑÎ

ÓÇÖÊÑÀÓÈÊ»ÖÓÇËĽÑÀÒÇցÈÐÑÆÎցÀ

ÏѽÆÑÀÌÌÀ—Á˟ÁÇÀÏÎÊÀÓÀÒӟÔÇÊÄ

ÌÏѼÓÒÎÖ ºÏÄÈÓÀÀϽÒØÍÄÍͽÇÒÇÌÄÓÎÍ

ÒÓÈÖÊÀÈÎÈÄÊÏÎÌϺÖÒØÍÄ×¼ÒÓÇÊÀÍ 

ØÏÎØÑƽ†ÎËÈÓÈÒÌο†À¿Ë΁ÄÑÎØ˟ÍÎ 

ÌÇÀÍÀͺÕÒÇÒ¿ÌÁÀÒÇÖÏÎØ

ÀÅοÏÑÎÇÆ»ÔÇÊĺÊÓÀÊÓÎÃÄËÓ¼ÎÄÈûÒÄ

ļ×ÄÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈÇÔļÆÈÀÓÎ

ÕÍ˽ÆÕÄÏÈÊÀÈѽÓÇÓÀÖÀϽÄÍÀËËÀÊÓÈʽ

†ÑÎÒÕÏÈʽ•ÈÃÈÊÐ̓ºÒÄÕÍ

ÒÓοÍÓÈÎ¥ÀÀÊÑÈÁ»À¼ÓÈÀÓÇÖÓÄ×ÍÈÊ»Ö

†•ƒ ¥Î‚ŠºÊÑÈÍÄ Ò¿ÌÅÕÍÀ

Ù»ÓÇÒÄÓÈÖÏÀÑÀÈÓ»ÒÄÈÖÓ½ÒÎÓÎØÃÈÄØÔØ ÍÓ»ÓÄ×ÍÈÊÐÍØÏÇÑÄÒÈÐÍšÈןËdžÎÑÓÎ ʟËǽÒÎÊÀÈÓÎØÃÈÄØÔØÍÓ»ËÄÈÓÎØÑƼÀÖ ÓÇÖ•£¥ÈÐÑÆÎØ„ŸÁÃÀ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄ

Á˟ÁÇÖÃÈÄÑÄØÍÐÍÓÀÈ—•£¥Ù»ÓÇÒÄÒØÆ

ÓÈÖÏËÇÑÎÅÎѼÄÖÏÎØØϟÑ×ÎØÍ—•£¥ÒÄ

ÆÍÐÌÇÀϽÓÎØÖÓÇËÄÔÄÀÓºÖÆÈ´ÀØÓ»ÓÇ

ÀÍÀÊμÍÕÒ»ÓÇÖÀͺÅÄÑĽÓȦ˽ÆÕÁ˟ÁÇÖ

ÃÈÀÊÎÏ»§

Ó»ÔÇÊÄÏÑÈÍÀϽ˼ÆÎÊÀÈѽ ÆÈÀ

ÌÄÀØӟÏÎØ˺ÆÎÍÓÀÈ ½ÓÈÃÄÍ ÌÏÎÑļÍÀƼÍÄÈÄÉÀ¼ÑÄÒÇÆÈÀ ÊÀͺÍÀÍÒĽÏÎÈÀÔºÒÇÊÀÈÀÍ ÁѼÒÊÄÓÀÈ †ÀџËËÇËÀ ½ÏÕÖļÍÀÈÆÍÕ

‰ØÌÅÕͼÀ镣¥é é&ORTHNET

Š

ÄÒØÌÅÕͼÀÊÀÓºËÇÉÀÍ•£¥ÊÀÈ'PSUIOFUÒ×ÄÓÈʟÌÄÓÎÙ»ÓÇÌÀÓÕÍÓÇËÄÎÏÓÈÊÐÍÏÎ ÃÎÒÅÀÈÑÈÊÐÍÃÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍŠ¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÈÖÏËÇÑÎÅÎѼÄÖÏÎØØϟÑ×ÎØÍ ÇÒØÌÅÕͼÀ

ÏÑÎÁ˺ÏÄÈÃÕÑğÍÏÀÑÎ×»ËÄÏÓÐÍÎÏÓÈÊÎÀÊÎØÒÓÈÊοØËÈÊοÓÎØšÎØÍÓÈŸË ÏÎØ

ÒÓ½ÄÃÐÊÀÈÊÀÈѽ ÎÏÎËÈÓÈʽÖ ÑÄϽÑÓÄÑ”ÀÆƺËÇցÈÀÊÎØ Ì»Ö ÏÎØÀÏÎ×ÐÑÇÒÄÀϽÓÎÍ  ¥ ÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀÀÍÇÅÎѼÒÄÈ ÏÑÎÖÓÇÍ•£¥ÊÀÈÍÀÀÍÀ˟ÁÄÈ ÓÇÍÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÇÃÄËÓ¼ÕÍÄÈû

ÔÀÉÄÊÈÍ»ÒÄÈÒÄ˼ÆÎÊÀÈѽ ÀϽÓÇÍ•£¥ÏÑÎÖÓÇ'PSUIOFUÏ½ÓÇÍÏËÄØџÓÇÖÇÒØÍÃÑÎ

ÒÄÕÍÀÅ»ÍÎÍÓÀÖÒÓÇÍŸÊÑÇÓÎ

ÌÇÓÈÊ»ÓÇËĽÑÀÒÇ 'PSUIOFU/PWB ÔÀÃÐÒÄÈÒÓÇÍÊÑÀÓÈÊ»ÓÇËĽÑÀÒÇÒÓÈÆÌȽÓØÏÀÓÕÍ

ÑÄÏÎÑӟÙ†Š¢™ÏÎØʟËØÏÓÄ

ÀÆÐÍÕÍÓÕÍÎ̟ÃÕÍÓÇÖ4VQFS-FBHVF ÓÕÍÎÏμÕͺ×ÄÈÓÀÃÈÊÀÈÐÌÀÓÀ ŸÍÄØÀÃļÀÖÊÀÈ

ÆÈÀ×ѽÍÈÀ•ÉŸËËÎØ Ç̽ÍÇ

ÀÍÓÈÓ¼ÌÎØ

ÔºÒÇ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÀØӟÏÎØ

É¼ÙÄÈÍÀÒÇÌÄÈÕÔļ½ÓÈÀÅÄͽÖÒÓÀÌÀӟÇÃÈÊÀÒÓÈÊ»ÃÈÀ̟×ÇÓÕÍÃØÎÏËÄØÑÐÍÀÅÄÓºÑÎØ ÇÄϼÓÄØÉÇÓÇÖÒØÌÅÕͼÀÖÀØÓ»ÖļÍÀÈÇÏÑÐÓÇÏÎØÄÏÈÓØÆןÍÄÈÓÎͺÎÃÈÎÈÊÇÓÈʽÒ×»ÌÀÓÇÖ •£¥ ÊËļÍÎÍÓÀÖºÍÀ¦ÌºÓÕÏΧÏÎØļ×ÄÀÍμÉÄÈÄÃÐÊÀÈÊÀÈѽ

˺ÆÎÍÓÀÈÒÓÎØÖÃÈÀÃѽÌÎØÖÓÎØ ÑÀÃÈÎÌÄƟÑÎØ ÏÎØÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈ ÍÀÄÆÊÑÈÔļļÍÀÈÇÃÈÊ»ÓÎØ


¥Î†¢ ¥˜™˜

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ¥ÎÏÎÑÓѺÓÎÓÕÍÇËÈÔ¼ÕÍ

9ÏÎ×ÕÑļéÇéÏËÄØџéšÏ½ÌÏÎËÀ

Š

◆◆◆ .ÈÊџšÈÊџ

ÄØÏÎ×ÐÑÇÒÇÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈÎÃÇÆ» ÔÇÊÄÇÏËÄØџšÏ½ÌÏÎËÀÀϽÓÇ ÃØÍÀÌÈÊ»ÒӟÒÇÏÎغ×ÎØÍÊÑÀ

Ó»ÒÄÈ΃ºÌÎ֏ÍÀÒÓÀÒȟÃÇÖÊÀÈÎ¥ŸÒÎÖ ™ÀÑÀÌ»ÓÒÎÖÊÀÈÏÀџÓÇÍ ÀÌżÃÑÎÌÇ ºÍÓÀÒÇʟÔÈÒÄÓÄËÈʟÒÓÎÓÑÀϺÙÈÓÕÍÃÈÀ ÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÕÍ ¥ÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÁѺÔÇÊÀÍÎÌÎÓџÏÄÙÎÈ ¦ÌÄÆÀËÎ̺ÓÎ×ÎȧÊÀȦÌÈÊÑÎ̺ÓÎ×Îȧü ÍÄÈÓÇÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÍÀØÏÎÔºÒÄÈÊÀÍļÖ½ÓÈÇ ÏËÄØџšÏ½ÌÏÎËÀÓÎÒʺÅÓÄÓÀÈ¿×ÑÀÈ ÌÀÓÎÏџÆÌÀÊÀÈÒØÍÄÏÐÖÃÄͺ×ÄȽÑÄÉÇ ÍÀÓÇÖÌļÍÄÈÌÈÀÄÅÇÌÄѼÃÀŸÃÄÈÀÀϽ ÄÑÆÀÙÎ̺ÍÎØÖ šº×ÑÈÓÐÑÀ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÈÖÏËÇÑÎÅÎ ѼÄÖ º×ÎØÍØϟÑÉÄÈÃØÎÒØÍÀÍÓ»ÒÄÈÖ— ÏÑÐÓǺÆÈÍÄÌÄÓÀÉ¿ƒºÌÎØ ™ÀÑÀÌ»ÓÒÎØ ÊÀÈ›ÐÓǚϽÌÏÎËÀ ÒÓÇÍÎÏμÀÊÀÓºËÇ ÉÀͽÓÈÏÎØ˟ÄÈÓÎÏÎÒÎÒÓ½ÓÎØÊÀȽÓÈÔÀ ÒØÍÀÍÓÇÔοÍÌÄÓÎÍÏÀÓÑȟÑ×ÇÓÇÖÎÈÊÎ ƺÍÄÈÀցÈÐÑÆΚϽÌÏÎËÀ¸ÏÄÑÊÀÈÄƺ ÍÄÓÎÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ‚ÄØÓºÑÀÓÎÀϽÆÄØÌÀ ÌÄÓÇÒØ͟ÍÓÇÒÇÍÀÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈļÓÀÈÒÄ Ê˼ÌÀÆÄÍÈʟÓÄÓÀ̺ÍÎ Š¿ÌÅÕÍÀÌĽÒÀºÆÈÍÀÍÆÍÕÒӟ ÎÏÀÓÑÈ

ŸÑ×ÇÖÓÇÖÎÈÊÎƺÍÄÈÀ֚ϽÌÏÎËÀÀÍÀ ÊμÍÕÒÄÒÓÎØÖÃØÎÒØÍÄÓÀ¼ÑÎØÖ½ÓÈļÍÀÈ ÃÈÀÓÄÔÄÈ̺ÍÎÖÍÀÏÎØË»ÒÄÈÊÀÈÎÈÀÏÀÈ Ó»ÒÄÈÖÓÎØÊØÌÀ¼ÍÎÍÓÀȯÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÀϽ ½ÒÎÀƽÑÀÒįÒÓÀÄÊÀÓÄØÑÐ —ÏËÄØџÓÎ؃ºÌÎØ ÀÅοŸÊÎØÒÄÓÎϽ ÒÎÊÎÒÓ¼ÙÄÈÓΦԺËÕ§ÓÎ؁ÈÐÑÆÎؚϽ ÌÏÎËÀ ÀÍÓÈÏѽÓÄÈÍÄÍÀÄÏÈÒÓѺÂÄÈÓÇÍÄÆ ÆØÇÓÈÊ»ÄÏÈÒÓÎË»ÃÀÍļÎØÏÎØļ×ÄÃÐÒÄÈÎ šÏ½ÌÏÎËÀÖ½ÓÀÍÌÏ»ÊÄÒÓΦ†ÑÐÓ΃ºÌÀ§ ÍÀÀÍÀ˟ÁÎØͽ ÓÈØÏÎ×ÑÄÐÒÄÈÖØϟÑ×ÎØÍ ÊÀÈÍÀÓÎØÃÐÒÎØÍÄÊÀÓÄØÑÐ

•Ï¼ÒÇÖ ÎÈÃØÎÒØÍÄÓÀ¼ÑÎÈÓ½ÍÈÒÀÍÆÈÀ ÀʽÌÇÌÈÀÅÎџ½ÓÈÀÅοÇÄÅÇÌÄѼÃÀϟÄÈ

ØÏÎ×ÕÑļÌÏÑÎÒӟÒÓÇÃØÍÀÌÈÊ»ÒӟÒÇ

ÊÀ˟ÃÄÍÌÏÎÑοÍÍÀÃÄ×ÓοÍÀϽŸËËÎØÖ

½ËÕÍÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍ

ŸÒÊÇÒÇÄÉÎØÒ¼ÀÖ ÃÈÎÈÊÇÓÈʟÊÀÈÎÈÊÎÍÎ ÌÈʟ ÄÍÓ½ÖÓÎئÆÀËÀÓÈÊο×ÕÑÈο§ÊÀÈ ½ÓÈÃÄÍļÍÀÈÃÈÀÓÄÔÄÈ̺ÍÎÈÍÀÃÄ×ÓοÍ

½ÓÈ΃ºÌÎÖº×ÄÈÊÀÓÎ×ØÑÐÒÄȺÍÀÍÓ¼ÓËÎ

ÏÀÑÄÌÁŸÒÄÈÖÒÓÇÆÑÀÌÌ»ÓÇÖÄÅÇÌÄѼ ÃÀÖ

ÌÀÓÕÍÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÕͧ¯ÊÀÈ Ò¿ÌÅÕÍÀ

¢ÈÃØÎÏËÄØѺÖÒØÌÅÐÍÇÒÀͽÓÈÔÀÉÀ ÍÀÒØÍÀÍÓÇÔÎ¿Í ÆÄÆÎͽÖÏÎØÃļ×ÍÄȽÓÈ º×ÄÈÀÍμÉÄÈÎÃѽÌÎÖÆÈÀÓÇÒØÍÄÍͽ

ÃÄÒÌÄØÓļÀϽÓÎ̓ºÌΏÍÀÒÓÀÒȟÃÇ

ÇÒÇ ÇÎÏμÀÌÏÎÑļÍÀÄÏÈÓÄØ×Ôļ¯ÊÀÈ Ò¿ÍÓÎÌÀ¯ ÌÄÓÇÍÏËÄØџšÏ½ÌÏÎËÀÍÀ

ÓÎ؃ºÌÎØÏÎغ×ÄÈÊÀÈÓÇÒØÌÏÀџÒÓÀÒÇ ˜ÃÈÀ¼ÓÄÑÀÀÍÒÊÄÅÓļÊÀÍļÖÓÎÃÄÃÎ̺ÍÎ ÒÓνÍÎ̟ÓÎØÆÈÀͺÀÄÅÇÌÄѼÃÀ¯¦¥Îƒº ÌÄÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ º×ÄÈ»ÃÇÄÏÈËÄ×ÔļÊÀÈ ÊÓ¼ÑÈÎÊÎÍӟÒÓÎØϟÑ×ÎÍ ÊÓ¼ÑÈΏÔÀÍÀ ÒοËÇ ÒÓÎÎÏμÎÔÀÌÄÓÀÅÄÑÔļ ļÓÄ ÀÆÎÑÀÒÓļļÓÄÏÎØËÇÔļÇÄÅÇÌÄѼÃÀļÓÄ ÀÍμÉÄÈŸËËÇÌÄÓÎÍͺÎÓ¼ÓËÎ

¼ÊÇéÓÇÖ酢•‰ª

Šª  •›Š¥¢ ‚¢„

¥

­ÍÀéÁ»ÌÀéÌÏÑÎÖéÊÀÈéÿÎéϼÒÕ

΁ŠÓÇÖ†¢•Šª ÊÀÓ½ÏÈÍÒØÍÄ ÃѼÀÒ»ÖÓÎØÒÓÎÍ”½ËÎÓÇÍ™ØÑÈ

ÀÊ» ÀÏÎşÒÈÒÄÍÀÀÍÓÈÃџÒÄÈÒÓÀ ÀÍÓÄÑÆÀÓÈʟ̺ÓÑÀÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ÊÀÈÓÈÖÌÄÔÎÃÄ¿ÒÄÈÖÓÕÍÈÃÈÎÊÓÇÓÐÍ šš• ÏÎØÏÑÎÒÏÀÔοÍÍÀÌÄÓÀÊØ˼ ÒÎØÍÒÓÎØÖÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØÖÓÇÖÒØͺ ÏÄÈÄÖÓÇÖÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÖÊѼÒÇÖ ¥ÎÙ»ÓÇÌÀÏÎØÌÎÍÎÏÐËÇÒÄÓÇÒØ Ù»ÓÇÒÇ»ÓÀÍÇÏѽÔÄÒÇÓÎØÈÃÈÎÊÓ» ÓÇÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖ¦ƒÄÒÒÀ˼À§”ÀÒ¼ ËÇ‚ÀÍοÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÓÈÖÄϽÌÄÍÄÖ Ç̺ÑÄÖÒÄÏѽÆÑÀÌÌÀÃÈÀÔÄÒÈ̽ÓÇ ÓÀÖÓÕÍÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÕÍÊÀÈŸËËÕÍ ØÏÀËË»ËÕÍ —†¢•ŠªÊÀÈÇ•Š—•ƒŠ•• ÀÅο ÀÏÎşÒÈÒÀÍÎ̽ÅÕÍÀÍÀÏÀѺÌÁÎØÍ ÊÀÓºÒÓÇÒÀÍÒÀźÖÒÓÎÍÈÃÈÎÊÓ»ÓÇ ÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖ½ÓÈÇÀÍÀÓÑÎÏ»ÓÕÍ ÄÑÆÀÒÈÀÊÐÍÊÀÓÀÊÓ»ÒÄÕÍÃÄÍÔÀƼÍÄÈ

‚

ÄÍÔºËÎØÌÄÍÀÏÀ¼ÉÎØÌÄÌÄÓÎÍ

ÓÎÍÊËļÒÎØÍ ½ÏÕÖÄÏÀÍÀ˟ÌÁÀÍÀÍÓÀ

ϽÍÎÊÀÍÄÍ½Ö ÀË˟ÌÈÀÀÏÎѼÀ ÓÇͺ×ÎØÌÄÆÈÀÓÎÍ#»ÌÀ'.¥Î½ÓÈ ÎŠÓÀ¿ÑÎ֝ØןÑÇÖ

ÒÓÄ˺×ÇÓÎØÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÒÏÑÐÉÎØÍ ʽÒÌÎÒÓÈÖÄÔÄËοÒÈÄÖ ™ÀÈÆÈÀÓ¼ ÀÍÀÑÕÓȽÌÀÒÓÄÓÐÑÀ

ÃÄÍÏÄÑ͟ÄÈÊÀȨÌ»ÍÄÖ ÓÎØ̺ËÈÓÎÖÌÄÓÎÍ

ÈÀӼ˻ÆÎØÍÒÓÀÃÈÀʟ ÎÈÒØÌÁŸÒÄÈÖÏÎËËÐÍ

”¼ÊÓÕÑÀ£ºÒÓÇÊÀÈÓÎ ½ÓÈÇÀÊÑÎÀÌÀÓÈʽÓÇÓÀ ÓÎØÒÓÀÔÌοļÍÀÈÒÓÎÍ

ÏÀÑÀÆÕÆÐÍ ÎϽÓÄÓÎÔºÌÀ ļÍÀÈÀÍÇÃÈμÊÇÒÇÔÀÓÈÖ ÀÍÀÍÄÐÒÄÈ»ÔÀÏÑÎÓÈÌ»ÒÄÈ

ϟÓÎ ļÍÀÈÆÍÕÒӟ ØÓ½ÏÎØÏÀÑÀ̺ÍÄÈ

ʟÏÎÈÀ ÀʽÌÀ ÅÔÇͽÓÄÑÇ Ë¿ÒÇ¥È ÀʟÍÎØÍÎÈ

ŸÆÍÕÒÓÎļÍÀÈÀÍÔÀÓÎÍÊÑÀÓ»ÒÎØÍ ºÓÒÈ»ÀÍÒØÙÇÓļÓÀÈÓÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎÍÀ

✓

żÑÌÄÖÄÊÏÎÌϺÖšÏÀÀÀ¨™ÀÈÏÎÈÎÖÔÀ ÓÈÖÏËÇÑÐÒÄÈ

ŠÓΛŸËÇÑÎÌÄÓÀʽÌÈÒÄÇÆÍÕÒÓ»

ËÀÅοÙÎØ ÌÈÀÊÀÈÒØÍÄÑƟÙÄÓÀÈ»ÃÇ

ÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÖ˜ÕŸÍÍÀšŸÍÃÑÎØ

ÌÄÓÇͦ™ÀÔÇÌÄÑÈÍ»§

ÀÏÎÃÄÊÓ»ÊÀÈÔÀÃÑÎÌÎËÎÆ»ÒÄÈÀÆÕ ÍÈÒÓÈʺÖÊÈÍÇÓÎÏÎÈ»ÒÄÈ֥ǚÄƟËÇ ¥Ñ¼ÓÇÎÈÃÈÎÊÓ»ÓÇÖÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖ

ÊÀÈÀÑ×¼ÙÄÈÀ̺ÒÕÖÌÄӟÓΆŸÒ×À

ÀÍÀÊμÍÕÒÄÓÇÍÀÍÀÒÓÎË»ÓÇÖÀϽ ÅÀÒÇÖ

ƒÀÄÌÅÀͼÙÄÓÀÈÊÀÈÒÓÇÍÓÇËĽÑÀÒÇ

—šŸÍÃÑÎØÒØÍÄÑƟÒÓÇÊÄÌÄÄÏÈÓØ

ÊÀÈÒÓÎÑÀÃȽÅÕÍÎ ÄÍÐÔÀº×ÄÈÓÇÍÄØ

×¼ÀÆÈÀϺÍÓÄÎ˽ÊËÇÑÀ×ѽÍÈÀÌÄÓÇÍ

Ô¿ÍÇÆÈÀÓÀÔºÌÀÓÀÃÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇÖÆÈÀ

ÓÇËĽÑÀÒÇÓÎØ"MQIBÊÀÈÌÄÓÀÊÈÍ»ÔÇÊÄ

½ËÎÓÎ͸ÌÈËÎ

ºÏÄÈÓÀÀϽÏѽÓÀÒÇÏÀʺÓÎÒÓÎ͸ÌÈËÎ

ÀÄØ×ÇÔοÌÄÊÀ˺ÖÄÏÈÓØ×¼ÄÖ

šÇÍʟÍÎØÌÄÊÀÈÇÑÕÈÊ»ÏџÉÇÓÎÍÀÃÎÔļÒÓÇ ÃÇÌÎÒȽÓÇÓÀÎÊÀӟËÎÆÎÖÓÕÍÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÕÍÎÈ ÎÏμÎÈÃÎØËÄ¿ÎØÍÒÓ΂Ç̽ÒÈΏϽÓÎ Äϼ ŠÇ̼ÓÇÊÀÈ£ºÏÏÀ ØϟÑ×ÄȆÑÎÄÃÑÈʽ‚ÈŸÓÀÆÌÀ Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÓΆ‚ ÐÖÓÈÖšÀÑÓ¼ÎØʟÔÄ×ѽÍÎØ ÎÈÅÎÑļÖÓÎØ‚ÇÌÎÒ¼ÎØļÍÀÈØÏÎ×ÑÄÕ̺ÍÎÈÍÀ ÀÏÎÒÓļËÎØÍÓÀÒÓÎÈ×ļÀÌÄÓÎØÖÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØÖ ÏÎØÄÑƟÙÎÍÓÀÈÒÓÎØÏÎØÑÆļΕÒÕÓÄÑÈÊÐÍ‚ÄÍ º×ÎØÍ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓļÊÀÈÀϽÊÀͺÍÀÍÕÖÀϽÑÑÇÓÀ ºÆÆÑÀÅÀÑÊļʟÏÎÈÎÖÍÀʟÍÄÈÀ¼ÓÇÌÀ —ÏÑÐÓÇ ÓÑÈÒÃȟÒÓÀÓÇÓÇËÄÎÏÓÈÊ»ÌÄӟÃÎÒÇÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈ ÍÀƼÍÄÈÒÓÈ֏ÏÑÈ˼ÎØÌÄÓÎÍÀÆÐÍÀšŸÍÓÒÄÒÓÄÑ ÈÎØ͟ÈÓÄÍÓ ¥ÒºËÒÈ ÀϽ ÓÎ ÁÑÄÓÀÍÈʽ üÊÓØÎ 4LZ¥Î 4LZ% ÏѽÊÄÈÓÀÈ ÍÀ ÌÄÓÀÃÐÒÄÈ ŸËËÎØÖ ÀÆÐÍÄÖÓÇÖ1SFNJFS-FBHVFÀË˟ÊÀÈÓÀQMBZ PGGTÓÇÖ$IBNQJPOTIJQ ¥ÎÓÇËÄÎÏÓÈʽüÊÓØÎ ÔÀÒÓļËÄÈÒÓÎØÖÒØÍÃÑÎÌÇÓºÖÓÎØÓÑÈÒÃȟÒÓÀÓÀ ÆØÀËȟ ÄÍÐÔÀÓÀÃÈÀÔºÒÄÈÊÀÈÒÓÈÖ×ÈËȟÃÄÖÏÀÌÏ ÊÀÈÊËÀÌÏÒÄÎ˽ÊËÇÑÎÓΗÍÕ̺ÍΔÀÒ¼ËÄÈÎÊÀÈÓÇÍ ˜ÑËÀÍüÀ „ÎØʺÓÎÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀÔºËÄÈÍÀÁŸËÄÈÒÓÇÍ ¦ÏÎÆÄØÌÀÓÈÍ»ÓÇÖ™ØÑÈÀʻ֧ΊÀÑÀÍÓ½ÏÎØËÎÖÊÀÈ ÇÀϽÅÀÒÇÀØÓ»º×ÄÈźÑÄȯ½ÏÕÖļÍÀÈÅØÒÈʽ¯ÓÀ ϟÍÕʟÓÕÒÓÎØÖÄÑÆÀÙÎ̺ÍÎØÖ Š¿ÌÅÕÍÀÌÄ ÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ ÌÄӟÓÇÒӟÒÇÏËÇÑÕÌÐÍ ÏÑÈÍ ÀϽ˼ÆÎÊÀÈѽ ÊÀÈÓÀÎÈÊÎÍÎÌÈʟÏÑÎÁË»ÌÀÓÀ ÏÎØ ÒØÍÄ×¼ÙÄÈ ÍÀ ÀÍÓÈÌÄÓÕϼÙÄÈ Ç ÄÅÇÌÄѼÃÀ Î ŠÀÑÀÍÓ½ÏÎØËÎÖ ÒʺÅÓÄÓÀÈ ºÍÓÎÍÀ ÍÀ ÁŸËÄÈ ¦ÅѺÍΧ ÒÓÇÍ ÊØÑÈÀʟÓÈÊÇ ºÊÃÎÒÇ ÊÀÈ ÏÎËËμ ÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎȺ×ÎØÍʟÍÄÈ»ÃÇÊÈÍ»ÒÄÈÖÌÄÒÓ½×Î ÍÀÓÎÍÌÄÓÀÏļÒÎØÍ ¢ÈÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÈÃÄÍ ÌÏÎÑοÍÏÀџÍÀÀÍÇÒØ×Î¿Í ÀÅοÄÍÃÄ×Î̺ÍÕÖ ÍÀ ÌļÍÎØͨ ÉÄÊѺÌÀÒÓÎÈ Ï½ ÓÇÍ ŸËËÇ Ç ¦ÏÎÆÄØÌÀÓÈÍ»§ÄÌÏËÎØÓ¼ÙÄÓÀÈÌĺÍÀºÍÔÄÓÎ ÒÄ˼ÃÕÍÆÈÀÓÇÍ•ÊÊËÇÒ¼À”λÔÄȟÓÎØÖ ¥ÄËÈʟ ÒÄÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖ½ÏÕÖÇÍØ×ÓÄÑÈÍ»ºÊÑÇÉÇÁ½ÌÁÀÖ ÒÓÀ™ŸÓÕ†ÀÓ»ÒÈÀÅÀ¼ÍÄÓÀÈǺÍÃÄÈÀÄÍÇ̺ÑÕÒÇÖ ÒÓÎÍ"MQIB¥ÎÍØ×ÓÄÑÈͽÃÄËÓ¼ÎÊÀÓÀÑÆ»ÔÇÊÄ Ç ÁŸÑÃÈÀÏÀÑÎØÒÈÀÒÓ»ÊÀÓÀÑÆ»ÔÇÊÄ ÆÈÀ˽ÆÎØÖ ÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ ÊÀÈÓȺÌÄÈÍÄ¢ÅÎØÊÀџÖ™ÀÑÒÈÐÓÇÖ ÍÀÌÈ˟ÄÈ̽ÍÎÖÓÎØÊÀÈÍÀÏÀҟÑÄÈÊÀÈ̽ÍÎÖÓÎØÓÇÍ ¦ÄÏÈÒÓÑÎÅ»ÒÓÇÍÊÀÍÎÍÈÊ»ÑλÓÎØÏÑÎÆџÌÌÀÓÎÖ§ ¥ÎØ˟×ÈÒÓÎÍÎÏÄÑÀÓºÑÏËÇÑÐÒÀÓÄ»»ÓÀÍÊÀͺÍÀÖ ÀØÓ½ÏÓÇÖ̟ÑÓØÑÀÖ ¢ Š™‹ ÀϽÓÇÍŸËËÇ ÀϺÃÄÈÉĽÓÈɺÑÄÈÍÀʟÍÄÈÊÀË¿ÓÄÑÀÀÏ´½ËÎØÖÀØÓ½ ÏÎØʟÏÎÓÄ»ÓÀÍÀØÓÎͽÇÓÎÍÀÁѼÒÊÄÓÀÈŸÌÄÒÀ ÊÀÈÆÈÀ½ÒÎ×ÑÄȟÙÄÓÀÈÒÓÎÒÇÌļÎÓÕÍÄÉÄ˼ÉÄÕÍ ™ÀÈÇ«ÑÈÒÓ¼ÍÀ”¼ÃÎØÄϼÒÇÖÍÀʟÍÄÈÀØÓ½ÏÎØ ÔÄÕÑļÓÀÈ ÀØÓÎͽÇÓÎ ÒÓÎ ›ŸËÇÑÎ ÍÀ ļÍÀÈ ÄÊļÀϽÓÎÏÑÕ¼ÐÖÓÎÁџÃØŠØÆÆÍÐÌÇ ̺×ÑÈÓÎ ŸËËÎÏÑÕ¼ÄÍÍÎοÒÀÌÄ ‚ÄÍÌÏÎÑÐÍÀÌÇÍÓÎ Ò×ÎËȟÒÕ¨¥Î´×ÀÒÓÎÌØÀ˽ÊÀÈÓÎɺ×ÀÒÀ¨š»ÏÕÖ ļÃÀÓÄÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇÄÁÃÎ̟ÃÀÓÇûËÕÒÇÓÎØ ÏÀÓºÑÀ¥È̽ÔÄÎØ™È˼ÅÇÒÄÌÄÒÇÌÄÑÈÀÍ»ÄÊÏÎÌÏ» ½ÓȺÊËÀÂÄÆÈÀÓÎÃÈÀÙ¿ÆÈÎÓÇÖšÄÍÄƟÊÇÀË˟ÊÀÈ ÆÈÀÓÇÍ¥ÙοËÈÀ¥ÈÍÀÏοÌĶÌÀÑÓÎÍ»ÒÐÒÎÍ™¿ÑÈÄ ÓÎÍËÀ½ÒÎØ ¥ÇÒÍÎÌϟÑÎØÍ˼ÆÎÓÇ ÀÓÀ˼À ÄÑÌÀÍοÎȦÏÎÈÎÓÈÊμ§ÓÑÀÆÎØÃÈÒÓºÖ»ļÍÀÈÈúÀ ÌÀÖ¥ÈØÏÄÑÏÀÑÀÆÕÆ»Óκ×ÄÈʟÍÄÈÓÎ$IBSU4IPX ÓÈ ÏÑÎÒÏÀÔļÍÀÀÍÀÃļÉÄÈÓÇÍÄËËÇÍÈÊ»ÌÎØÒÈÊ»ÌÈÒο ÀÈÐÍÀ ÓȺ×ÄÈÄÏÈÒÓÑÀÓÄ¿ÒÄÈÒÎÁÀÑοÖÀÍÔÑÐÏÎØÖ ÓÎØ×ÐÑÎØ ÃÄÍ˺ÍÄÍÀÏÀÓ»ÒÎØÍÓÎϽÃÈÓÎØÖÎÈ ¦ºÍÓÄ×ÍÎȧš»ÏÕÖÅÓÀ¼ÍÄÓÀ̼ÍÈÓÇÖ ÏÎغ×ÎØÍ ÀͺÁÄÈ̺×ÑÈÓÎÍËÀÈ̽ ¥Î¦†§ÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ †ºÌÏÓÇ ÏοËÇÒÄÒďԻÍÀ†ÄÈÑÀȟ Å¿ËËÀ¥ÇÍÏÑÎÏÄÑÀÒ̺ÍdžºÌÏÓÇ ÏοËÇÒÄ ÏÀÍÄËËÀÃÈʟÅ¿ËËÀ
¥Î†¢ ¥˜™˜

.FEJB ƒ— †•˜£˜Š

† •„„‚˜™†£ž˜ •Š šºÒÎÖ½ÑÎÖ

,ƒ—š•£˜ — £˜–¢Š†Š¥—Š ”—š ª—  ˜™— „¢¢Š

 

   

   

   

   

 †¢•ªš¥˜ •Š  šºÒÎÖ½ÑÎÖ

¥ • •„•ªƒ•£¢¥ª†˜ •ƒ ¢Š &413&440 •„•ªƒ•£¢Š¥ª†¢Š ‚•Šš•ª¥¢Š¥ª†¢Š †¢•ªš¥˜ — •„•ªƒ•£¢Š ª£˜ — •Š¥˜ ”£‚ª — •„•ªƒ•£—ž£ ƒ„—¥˜™•Š šºÒÎÖ½ÑÎÖ

41035%": ›žŠ¥ž Š†¢£ †£ž¥ƒ„—¥—Š (0"-/&84 •…•‚£¥ž Š†¢£ †£Š˜ — ›˜„ƒ„¢Š —ž£¥ž Š†¢£ ¥ %&3#:/&84 4$03&-*7&

      

            

       

     

     

ƒ„—¥˜™•Š ‚•ª¥•£Š

     

     41035%": (0"-/&84 ›žŠ¥ž Š†¢£ †£ž¥ƒ„—¥—Š

  

  

  

  

•…•‚£¥ž Š†¢£

—†£Š˜ — ›˜„ƒ„¢Š %&3#:/&84 —ž£¥ž Š†¢£ 4$03&-*7&

  

  

  

  

™ª£˜™¥˜™•Š

†£ž¥¢ƒ•š ¥¢”—š ™ƒ—š•£˜ — 3&"-/&84 •„•ªƒ•£¢¥ª†˜ •ƒ ¢Š ¥ª†¢Š¥—Š™ª£˜™—Š 7&50 £˜–¢Š†Š¥—Š &413&440 ¥¢†£¢  ‚•Šš•ª¥¢Š †¢•ªš¥˜ — ª— ª£˜ — ¥¢£ƒ£¢ •„•ªƒ•£—ž£ ”£‚ª —  ˜™— ‚—š¢™£¥˜™¢Š„¢¢Š

          

          

          

          

Š

ÇÌÀÍÓÈʺÖÀÍÀÊÀÓÀӟÉÄÈÖÀÍÀ̺ ÍÄÓÀÈÍÀÒÇÌÄÈÕÔοÍÒÓÎÓÎϼÎÓÕÍ ÁÑÄÓÀÍÈÊÐÍšš• ¿ÒÓÄÑÀÀϽÓÇÍÄÉÀ

ÒÓΙºÍÒÈÍÆÊÓÎÍ ÒÓÎʺÍÓÑÎÓÎØ „ÎÍüÍÎØ¢„ÄÌϺÍÓÄÅÒÓÈÖÏÑÎ ÆÑÀÌÌÀÓÈʺÖÓÎØÃÇËÐÒÄÈÖ À̺ÒÕÖ

ÆÎџÓÕÍÄÅÇÌÄѼÃÕͦ*OEFQFOEFOU§ ÊÀȦ*OEFQFOEFOUPO4VOEBZ§ ÊÀÔÐÖ ÊÀÈÓÇÖÇËÄÊÓÑÎÍÈÊ»ÖÓÎØÖºÊÃÎÒÇÖ XXXJOEFQFOEFOUDPVL ÀϽÓÎÍ £ÐÒÎÃÈÒÄÊÀÓÎÌÌØÑÈο×ΏËÄɟÍÓÄÑ

ÌÄӟÓÇÍÀÍÀÊμÍÕÒÇÓÇÖÒØÌÅÕͼÀÖ Ó½ÍÈÒÄÏÕÖļÍÀÈØÏÎÒÓÇÑÈÊÓ»ÖÓÇÖ ÄÑÄØÍÇÓÈÊ»ÖÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀżÀÖÏÎØ ÅԟÍÄÈÒÓÎÁŸÔÎÖÓÕÍÏÑÀÆ̟ÓÕÍ ÏÎØ ÄÑƟÙÄÓÀÈÆÈÀÓÇÍÏÑÎÐÔÇÒÇÓÇÖÃÈÀ

„ÄÌϺÍÓÄÅ

şÍÄÈÀÖÊÀÈÏÎØÀÆÕͼÙÄÓÀÈÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÇÖ

£ÐÒÎÖéÎé¦)NDEPENDENT§ ¢£ÐÒÎÖÌÄÆÈÒӟÍÀÖÀƽÑÀÒÄÓÎÍ ¦*OEFQFOEFOU§ÒÓÇÒØÌÁÎËÈÊ»ÓÈÌ» ÓÇÖÌÈÀÖ˼ÑÀÖ ÌÈÀÖÊÀÈÓÀ×ѺÇÓÎØ ÎÑÆÀÍÈÒÌο»ÓÀÍÃØÒÁŸÒÓÀ×ÓÀ ÄÍÐ

ÊѼÒÇÊÀÈÓÈÖ ÀÏÀÍÓ»ÒÄÈÖÏÎØ üÍÄÈǏÑÈÒÓÄџ ÒÓÎÙ»ÓÇÌÀ ™ÄÍÓÑÈʽÔºÌÀ

ÓÎØÖÈÒÓÎÑÈÊοÖ ÀÔËÇÓÈÊοÖ ÒØË˽ÆÎØÖÓÎØ ÃÈÄÔÍοÖÃÈÀÅÔÎџÖ ¥ÎÄÆ×ļÑÇÌÀÓÎØ„ÄÌϺÍÓÄÅÆÈÀÓÇÍ ¦ÀÍÀƺÍÍÇÒǧÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖļÍÀÈ

¢ÈØÏÎÆÑÀźÖÀ͟ÌÄÒÀÒÓÈÖÃØÎÏËÄØ

ÿÒÊÎËÎÃȽÓÈΦ*OEFQFOEFOU§ÏÎØ˟

ѺÖÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀ¦ÏºÒÎØͧÓÎÍšŸÈÎ ÏÎØÔÀÎÑÈÒÓÈÊÎÏÎÈÇÔοÍÊÀÈÎÈÓÄËÈʺÖ ËÄÏÓÎ̺ÑÄÈÄÖ

ÄÈÅ¿ËËÀÓÇÍÇ̺ÑÀ ÆÄÆÎͽÖ ÏÎØÓÎÍÊÀÓÀӟÒÒÄÈÏÎË¿ϼÒÕÀϽÓÎØÖ ÁÀÒÈÊοÖÀÍÓÀÆÕÍÈÒÓºÖÓÎØ ÓÇͦ%BJMZ

ÍÊÀÈÀË˟ÙÄÈÈÃÈÎÊÓÇÒÈÀʟ׺ÑÈÀ ÇÄÅÇÌÄѼÃÀÃÄÍÀË˟ÙÄÈÊÀȺÃÑÀ 

5FMFHSBQI§ÏÎغ×ÄÈÓÈџÙ Å¿ËËÀÊÀÈÓÎͦ(VBSEJBO§ ÓÎØÎÏμÎØ

ÊÀÔÐÖÓÀÆÑÀÅļÀÓÇÖÔÀÏÀÑÀÌļÍÎØÍ

ÓÎÓÈџÙÉÄÏÄÑ͟ÄÈÓÀÅ¿ËËÀ◆

‰ØÍÃÑÎÌÇÓÈʽéÓÎéҟÈÓéÓÕÍé¦4IMES§é ÈÒÓÎÒÄ˼ÃÄÖÓÇÖÇÌÄÑ»ÒÈÀÖÊÀÈÓÇÖ ÊØÑÈÀʟÓÈÊÇÖºÊÃÎÒÇÖ

ÊÓÑÎÍÈÊ»ºÊÃÎÒÇÓÕͦ5JNFT§ÊÀÈÓÕÍ ¦4VOEBZ5JNFT§ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÀÍÀÊμ ÍÕÒÇÓÇÖÈÃÈÎÊÓ»ÓÑÈÀÖÄÓÀÈÑļÀÖ/FXT *OUFSOBUJPOBM ÇÎÏμÀļÍÀÈÔØÆÀÓÑÈÊ»

¦‚ÄÍļÍÀÈÏÀџÇÀÑ×»¢È³³5JNFT´´ ÊÀÈÎȳ³4VOEBZ5JNFT´´ļÍÀÈÎÈÿÎÏÑÐ ÓÄÖÄÅÇÌÄѼÃÄÖÌÀÖÒÓÇ”ÑÄÓÀͼÀÏÎØ ÔÀÀÊÎËÎØÔ»ÒÎØÍÀØÓ»ÓÇÍÏÑÎÒºÆ

ÓÎØÎ̼ËÎØ/FXT$PSQÓÎأοÏÄÑÓ šºÑÍÓÎ×

ÆÈÒÇÊÀÈÔÀÒØÍÄ×¼ÒÎØÌÄÍÀÀÍÀÏÓ¿Ò ÒÎØÌÄÓÀÇËÄÊÓÑÎÍÈʟÌÀÖÏÑÎÚ½ÍÓÀ

—ÓÈÌ»ÏѽÒÁÀÒÇÖÎѼÒÓÇÊÄÒÓÇ ̼À˼ÑÀ ÏÄѼÏÎØ ÄØÑÐ ÊÀÈÏÀџË ËÇËÀÔÀļÍÀÈÃØÍÀÓ»ÇÄÁÃÎÌÀÃÈÀ¼À

ÊÀÈÍÀÄÏÄÍÿÎØÌÄÒÄÊÀÈÍÎÓÎ̼ÄÖ ÏÑÎÖ½ÅÄËÎÖÓÕÍÒØÍÃÑÎÌÇÓÐÍÌÀÖ§ ÀͺÅÄÑÄÇ£ÄÌϺÊÀšÏÑÎØÖ ÄÏÈÊÄÅÀ

◆ †ÀÒ×ÀËȟÓÈÊÀοÙÀļ×ÀÍÌÀÙ¼ÓÇš¥Ñ¼

ÓÄ¿×ÎÖ̽ËÈÖ ÊØÊËÎŽÑÇÒÄ ÌÄşÊÄËÎÆÈÀ ÓÇÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»

¥ÎÓºÓÀÑÓÎÓÄ¿×ÎÖÓÎØÄÓ» ÒÈÎØÏÄÑÈÎÃÈÊ憐ÅȺÑÕÌÀ§ ÊÀÓÀÏȟÍÄÓÀÈÌÄ

—ÒØÍÀËËÀÆ»ºÆÈÍÄÀ͟ÌÄÒÀÒÓÎÍ ½ÌÈËΘ šÏÎØÄÊüÃÄÈÓÈÖÿÎÄÅÇÌÄ ѼÃÄÖÊÀÈÓÎͽÌÈËÎ*1- ÈÃÈÎÊÓ»ÓÇÖÓÎØ ÎÏμÎØļÍÀÈÇÎÈÊÎƺÍÄÈÀ„ÄÌϺÍÓÄÅ

ÒØÍÃÑÎÌ»ÌÄÓÈÌ»ÃØÎ˼ÑÄÖÆÈÀÓÈÖ

¦šÏ˽ÊΧÒÓÀÏÄѼÏÓÄÑÀ ʟÍÄÈÇÏÄÑÈÎÃÈÊ»ºÊÃÎÒÇÓÎØ Šª£˜–¨¥Î

Ÿ

ÓÄÑÇÓÎØ



Ÿ

ÓÎØͺÎØÏÄÑÈÎÃÈ Ê殮Î̺ÓÕÏÎÓÕÍÏÎËÈÓÈÊÐÍÃØ͟ ÌÄÕÍÒÄ•Ë˟ÃÀÊÀÈ•ØÑÐÏǧ

ÀͺËÀÁÄÊÀÈÓÇÍÀÏÎÏËÇÑÕÌ»ÓÎØÖ ¢ÈÙÇÌ鼅 Ò¿ÌÅÕÍÀÌĽÒÀº×ÎØÍƼÍÄÈ ÆÍÕÒӟ ̽ÍÎÆÈÀÓÎÀÍ»ËÔÀÍÒÓÀ ÄÊÀÓ˼ÑÄÖ ÄÍÐÇÏÓÐÒÇÓÇÖ ÊØÊËÎÅÎѼÀÖʟÔÄ×ѽÍλÓÀÍÌÄÆÀË¿

ϽÓÎÍÄÑ×½ÌÄÍΘοÍÈÎÌÄÓÀÓѺ ÏÄÓÀÈÒÄÒØÍÃÑÎÌÇÓÈÊ»ÇÇËÄ

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

Ë»ÖÓÇÖ/FXT*OUFSOBUJPOBM ◆

†ÄÈÑÀȟÈÀÓÇÍ ÄÌÏÄÑÈÒÓÀÓÕ̺ ÍÇÀØÓ»ºÊÃÎÒÇ ÒØÍÄÑƟÒÓÇÊÀÍ ÎÈÌÀÔÇÓºÖ ÎÈ ÀϽÅÎÈÓÎÈÊÀÈÎÈ ÄÊÏÀÈÃÄØÓÈÊμ ÓÇÖ•ËËÇÍÎÆÀËËÈʻ֊×Î˻ֆÄÈÑÀȟ ¦4BJOU1BVM§

Ÿ

¥ÎºÊÓÎÓÄ¿×ÎÖÓÇÖ"UIFOT 3FWJFXPG”PPLTÏ»ÑÄÓÇ

ÔºÒÇÓÎØÒÓÀ ÁÈÁËÈÎÏÕËļÀÊÀÈ ÒÓÀÏÄѼÏÓÄÑÀ ¥ÎÏÄÑÈÎÃÈʽ ÊØÊËÎÅÎÑļÌÄ ÓÇÃÇÌÎÒ¼ÄØÒÇ ÓÎØÓÑÈÒºËÈÃÎØ ʽÌÈÊÖÓÇÖ Î̟ÃÀÖÓÎØ ¦-PHJDPNJY§ Ç ÎÏμÀÀÍÀÙÇӟÓÈÖѼÙÄÖÓÎØÒÓÑÎØ ÊÓÎØÑÀËÈÒÌο ÄÍЂ ¥ÊÀÈ¢ÌϟÌÀ ¦Ê˺ÁÎØͧÓÎÄÍÃÈÀźÑÎÍÓÕÍÀÑÔÑÎ ÆџÅÕͨ

.ÈÊџÊÀÈ ÔÄÒÒÀËÎÍÈÊȟ

ÒÓΙÎØÊÎØ˼ÃÄÈΆÍÄØÌÀÓÈʽ™ºÍÓÑÎ

◆ ¢ûÌÀÑ×ÎÖϺÑÀÒÄÏÑÐÓÀÀϽÓÎοÙÎ ÓÎØÁÈÎÓÄ×ÍÈÊοÄÏÈÌÄËÇÓÇѼÎØÆÈÀÍÀ×ÀÈ

•ªƒÒÓÎØÖÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØÖÎÃÈÄØÔ¿ÍÕÍ Ò¿ÌÁÎØ˽ÖÓÇÖ ¼ÊÎÖ†ÀÏÀßÊÇÖ—ÑÀÊ»

ÌÀÔÇÓºÖÓÕÍËØÊļÕÍÓÇÖŠÈŸÓÈÒÓÀÖ ◆ •ÉÀÈÑÄÓÈÊ»ÇÏÑÎÒÅÎџÓÕÍŠÈÀÓÈÒÓÈÍÐÍ

ÑÄÓ»ÒÄÈÓÎÍÏѽÄÃѽÓÎØ ÓÎÍŠÕÓ»ÑÇšÀ ƽÏÎØËÎ ÊÀÈʟÔÈÒÄÒÓÎÓÑÀϺÙÈÆÈÀÿÎ ÏÈÑÎØÍȺÖšÄӟÓџÁÇÉÄÆÈÀÓÎÃÈʽÓÎØ

ÏÎØʺÑÀÒÄ»ÓÀÍÃÈÊ»ÖÓÎØÏÀÑÀÆÕÆ»Ö šÀÙ¼ÒÓμÃÈÎÓÑÀϺÙÈÊÀÈÎÈÄÊÏѽÒÕÏÎÈ ÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍ

½×È̽ÍÎÒÓÎÍ¥¿ÏÎ ÀË˟ÊÀÈÒĽËÇÓÇ×Ð ÑÀ ½ÏÕÖÏ×ÇÃџÒÇÓÎ؃ĽÃÕÑÎØ Ÿ ÓÒÈÍÀ ÄÏÈÅÀÍοÖÄÊÏÀÈÃÄØÓÈÊοÓÇÍÄÏÎ×»

οÙÎÌÄÓÎØÖÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØÖ ◆ ¸ÌÕÖ ˼ÆÎÏÑÈÍÀϽÓÇÍÀÏÎ×ÐÑÇÒ»ÓÎØ

◆ †ŸÍÓÕÖ ÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈɺÑÎØͽÓÈÊÀӟ ÁŸÔÎÖοÓÄΆÀÏÀßÊÇÖÔºËÄÈÍÀÄÊ×Õ

ÓÎØšÀÊÄÃÎÍÈÊοÆÐÍÀ¸ÌÕÖ ÇÄϼÊËÇ ÒÇÃÇÌÎÓÈÊÐÍÊÈÍ»ÒÄÕÍÆÈÀÌÄÓÎÍÎÌÀÒ¼À

ÆÈÀÍÀϟÄÈÍÀÒØÍÄÃÑȟÒÄÈÒÓÇÍ¥•‚™ ÌÈÀ Î̟ÃÀÍÄÀÑÐÍÄÈÒºÁÀËÄÒÓÎÌÀÆÀÙ¼ÌÎÈ џÙÎÍÓÀÖÓØÏÕ̺ÍÀÄÈÊÎҟÄØÑÀÒÓÀÓÑÀ

ÑÇÔļÓÎ̟ÍÀÓÙÌÄÍÓÊÀÈÆÈÀÀØÓ½ÃÄÍÓÎØ ϟÍÄʽÍÓÑÀÍ×ÑÄÈÀÒÓļÔÀϟÍÄʽÍÓÑÀ ÀÏÄØÔļÀÖÒÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒǨ

ÓÎØÃѽÌÎØÏÎØźÑÄÈÓνÍÎ̟ÓÎØÒÄÎý ¦šÈןËÇ«ÀËʼÃǧ¯ÄÊļÃÎËÎÅÎÍ»ÔÇÊÄ ÀϽ½ÑÆÀÍÀÓÇÖ×οÍÓÀÖÎÍÄÀѽÖÀÆÕÍÈ

ϺÙÈÀ¨ÃÇËÐÍÎÍÓÀÖ½ÓÈüÍÎØͦÄͼÒ×ØÒǧ ÒÓÎÍûÌÎ ÏÎئºÌÄÈÍÄÌÄŸÃÄÈÀÓÀÌļÀ ˽ÆÕÓÇÖØÏÄÉÀ¼ÑÄÒÇÖ§ ◆ ŠÄÊÑÇÓÈʽÑÀʟÃÈÊκÊÀÍÄÓÎοÙÎÓÇÖ

◆ ¥ÎšÎÑÅÕÓÈʽ·ÃÑØÌÀÓÇÖ•Š—•šƒ ÒÄÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÌÄÓÇšÀÍοÒÄÈÀ‚Ç̽ÒÈÀ ™ÄÍÓÑÈÊ»˜ÒÓÎÑÈÊ»”ÈÁËÈÎÔ»ÊÇŠÈŸÓÈÒÓÀÖ ÃÈÎÑƟÍÕÒÄÓÇ͆ÀÑÀÒÊÄØ»šÀÑÓ¼ÎØ

ÒÓ»Ö¯̟ËËÎÍÊÎÈÍÕÍÈʟüÊÀÈÇļÍÀÈ¥À ÒÓÄÑ͟ÓÈÌοÍÓÀÏÑÐÓÀ ÀË˟ÊÀÈÓÀÒÓÄÑ ͟ º×ÎØÍ ÔºÒÇ / ƒ¾ÒÄÈÉ·ÇÍÂà ,EYKOPONTIX GMAILCOM ÒÓÇÍÈÒÓÎѼÀ

ÓÇÓÑÄÈÖÉÄ×ÕÑÈÒÓμÅÎÑļÖÓÇÖƒÄÒÒÀËÎ ͼÊÇÖ™ÀÈÎÈÓÑÄÈÖÌÄÃÈÀÅÎџÌÈÒ»ÖÐÑÀÖ ÒÓÀ„ÀßÃÈÊÀ

ŠÈŸÓÈÒÓÀÖÄÈÃÈÊ»ÄÊûËÕÒÇÆÈÀÍÀÏÀÑÎØ ÒÈÀÒÓļÓκÑÆÎÓÕÍšÀÑʼÃÕ͆οËÈÎØ ÏÑÕÓÎϽÑÕÍÓÎØÄËËÇÍÈÊο¥¿ÏÎØ ÒÓÎØÖ


¥Î†¢ ¥˜™˜š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ 

•ÑÆÀËļÎéÆÈÀéÓÎéÑÄÏÎÑӟÙéÓÀéSOCIALéMEDIA ÏËÄÈÎͽÓÇÓÀÓÕ͏ÌÄÑÈÊÀÍÐÍÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÕÍ ÔÄÕÑļÓÈÖÃÇÌÎÅÈËļÖÈÒÓÎÒÄ˼ÃÄÖÊÎÈÍÕÍÈÊ»Ö ÃÈÊÓ¿ÕÒÇÖ5XJUUFSÊÀÈ'BDFCPPLÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÀÄÑÆÀËļÀ

—

Ï½ÓÇͺÑÄØÍÀÏÑÎÊ¿ÏÓÄȽÓÈÎÈŸÍÔÑÕÏÎÈÓÕÍšš• ÏÑÎÒÀÑ̽ÙÎÍÓÀÈÒÓÀͺÀÄÑÆÀËļÀ ÀË˟ÌÄÏÑÎÒÎ×»¥À TPDJBMNFEJBÌÏÎÑļÍÀËÄÈÓÎØÑÆοÍÒØÌÏËÇÑÕÌÀÓÈʟ

ÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀÅÈʻֺÑÄØÍÀÖ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÎÃÄÊÀÏÄÍ Ô»ÌÄÑÎÄÍÇÌÄÑÕÓÈʽÃÄËÓ¼ÎÓÎؘ¢š ÏÎØÄÏÈÊÀËļÓÀÈ Ò×ÄÓÈʽÃÇÌÎÒ¼ÄØÌÀÓÎئ(VBSEJBO§ ­ÑÄØÍÀºÃÄÈÉĽÓÈϟÍÕÀϽÓÎÓÕÍÃÇÌÎÒÈÎ

ÌÄÓÀÏÀÑÀÃÎÒÈÀʟšš• ÀË˟ÒÄÊÀ̼ÀÏÄѼÏÓÕÒÇÃÄÍ ÌÏÎÑοÍÍÀØÏÎÊÀÓÀÒÓ»ÒÎØÍÓÎÍѽËÎÓÕÍÒØÍÓÀ ÊÓÐÍ ÓÇÃÈÀÒ¿ÍÃÄÒÇÌÄÏÑÕÓÎÆÄÍļÖÏÇÆºÖ ÓÇÃÈÀ ÒÓÀ¿ÑÕÒÇÒÓÎÈ×ļÕÍÊÀÈÆÄÍÈʽÓÄÑÀÓÈÖÏÀÑÀÃÎÒÈÀʺÖ

ÆџÅÕÍÒÓÈÖ—†ÀÉÈÎÏÎÈοÍÆÈÀÓÀÑÄÏÎÑӟÙÓÎØÖ ÓÈÖÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÄÖÈÒÓÎÒÄ˼ÃÄÖ žÒÓ½ÒÎ ÓÎÄÉÀØÓÐÍÃÇËÐ ÍÎØÍÄÏÈÅØËÀÊÓÈÊμÌÄÓÈÖÏËÇ ÑÎÅÎѼÄÖÏÎØÏÄÑȺ×ÎÍÓÀÈÒÓÀ

ÏÑÀÊÓÈʺÖÒÓÇÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀżÀ ›À¼ÍÄÓÀÈ ϟÍÓÕÖ ½ÓÈÃÄÍļÍÀÈ Ï˺ÎÍÃØÍÀÓ½ÍÎÈÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÈ ÍÀÀÆÍÎοÍÓÀ̺ÒÀÊÎÈÍÕÍÈÊ»Ö ÃÈÊÓ¿ÕÒÇÖ¢ÈÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÈÓÎØ

ÃÇÌÎÅÈË»üÊÓØÀ ÊÀÔÐÖÔÄÕÑοÍ ½ÓÈļÍÀÈËÈƽÓÄÑÎÀÉȽÏÈÒÓÄÖÀϽ ÄÊļÍÄÖÏÎØÏÄÑȺ×ÎÍÓÀÈÒÓÀÏÀÑÀ ÃÎÒÈÀʟšš• Ê½ÌÇ ½ËÎÈÎÈÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÈ

##$ºËÀÁÀÍÎÃÇƼÄÖÀϽÓÇÃÈÄ¿ ÔØÍÒÇÄÈûÒÄÕÍÍÀ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈ οÍÓÀTPDJBMNFEJBÒÓÇͺÑÄØ͟ ÓÎØֆѽÊÄÈÓÀÈÆÈÀÀËËÀÆ»ÅÈËÎ ÒÎżÀÖÓÎØÒÓÀÔÌο ÊÀÔÐÖ̺×ÑÈ

×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈοÍÓÎ(PPHMF ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈοÍÓÇ8JLJQFEJB ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈοÍÓÀCMPHTÊÀÈ ÏÄѼÏÎØÎÈÌÈÒμ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈοÍ

ÏѽÓÈÍÎÖÎÈÎÃÇƼÄÖÓÎØÒÓÀÔÌο »ÓÀÍÎÈÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÈÓÎØÍÀ ļÍÀÈÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÏÑÎÒÄÊÓÈÊμÌÄÓÀ üÊÓØÀÊÀÈÓÇÍÄÏÀÍÀ×ÑÇÒÈÌÎÏμÇ

NJDSPCMPHHJOH ½ÏÕÖÓÎ5XJUUFS

ÒÇÓÕÍÏËÇÑÎÅÎÑÈÐÍ

•Ï¼ÔÄÒÇéÒÓÎéҟÈÓéÓÇÖ馕ËÄØÔÄÑÎÓØϼÀÖ§

—

ËÄÊÓÑÎÍÈÊ»¦ÄϼÔÄÒǧú×ÓÇÊÄÓÎTJUFÓÇÖ¦•ËÄØÔÄÑÎÓØϼÀÖ§ XXXFOFUHS ÀÑƟÓÎÁџÃØÓÇÖÏÄÑÀÒ̺ÍÇÖ†ÀÑÀÒÊÄØ»ÖÊÀÈ

ÊџÓÇÒÄ̺×ÑÈÍÕѼÖÓÎÀϽÆÄØÌÀÓÎØŠÀÁÁŸÓÎØÊÀÔÐÖÇÏѽÒÁÀÒÇ ÒÓÇÍÈÒÓÎÒÄ˼ÃÀÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖ»ÓÀÍÀÿÍÀÓÇÆÈÀÐÑÄÖ ¢ÈŸÍÔÑÕÏÎÈÓÇÖ¦•ËÄØÔÄÑÎÓØϼÀÖ§ÃÄÍÀÅ»ÍÎØÍÍÀÏÄџÒÄÈÀÒ×Î ˼ÀÒÓÎÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÊÀӟÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÇÖÄϼÔÄÒÇÖÏÎØú×ÎÍÓÀÍÀϽ ÓÎØÖןÊÄÑ ¦ÀÊÑÎÃÄÉȟÊÀȱÄÔÍÈÊÈÒÓÈʟ²TJUFÊÀÈCMPHÄÏÈÃÎʼÌÀÙÀÍ ÓÇÍÄϼÔÄÒÇÒØÍúÎÍӟÖÓÇÍŸÌÄÒÀÌÄÓÎÀÏÎÊÀËØÏÓÈʽÁ¼ÍÓÄÎÌÄÓÎØÖ ºÍÒÓÎËÎØÖÓÎÎÏμÎļ×Ä˼ÆÄÖÐÑÄÖÏÑÈÍÀÍÀÑÓÇÔļÒÓÈÖÇËÄÊÓÑÎÍÈʺÖ ÒÄ˼ÃÄÖÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖÊÀÈÀÍÀÌÄÓÀýÔÇÊÄÀϽ½ËÀÓÀÄËËÇÍÈʟÓÇËÄÎ ÏÓÈʟÊÀ͟ËÈÀ§ Ï½ÓÇͦÄϼÔÄÒǧÃÄÍÊÈÍÿÍÄØÒÀÍÓÀÃÄÃÎ̺ÍÀÏÎØÁѼÒÊÎÍÓÀÈ ¦ÀÍÄÁÀÒ̺ÍÀ§ÒÓÎTJUF ÊļÌÄÍÀÊÀÈÅÕÓÎÆÑÀżÄÖÃÇËÀû ½ÌÕÖÃÇÌÈ ÎØÑÆ»ÔÇÊÀÍÒÎÁÀџÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÒÓÇËÄÈÓÎØÑƼÀÓÇÖÈÒÓÎÒÄ˼ÃÀÖÌÄ ÊØÑȽÓÄÑÎÍÀÌÇÍļÍÀÈÄÅÈÊÓ»ÇÏѽÒÁÀÒÇÒÄÀØÓ»

ØÍÀӟéÓÎéWWWZOOMNEWSGR

‚

ØÍÀӟÊÈÍļÓÀÈÒÓÀÌÎÍÎϟÓÈÀÓÇÖÃÈÀÃÈÊÓØÀÊ»ÖÄÍÇ̺ÑÕÒÇÖÓÎ XXX[PPNOFXTHSšÈÀÀÉȽËÎÆÇÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀÅÈÊ»ÏÑÎÒϟÔÄÈÀ ÏÎغ×ÄÈÒÓ½×ÎÓÇÍÊÀÓÀÆÑÀÅ»ÓÇÖÄÈÃÇÒÄÎÆÑÀżÀÖÒÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ» ÒÓÇÍ ÎÈÊÎÍÎ̼À ÒÓÀÃÈÄÔͻԺÌÀÓÀ ÒÓÎÍ×ÐÑÎÓÕÍšš• ÒÓÎÍÏÎËÈÓÈÒ̽ ÒÓÇÍÄÏÈÒÓ»ÌÇÀË˟ÊÀÈÒÓÇÍÊÎÈÍÕͼÀ¢ÈÄÈûÒÄÈÖ¦ÓѺ×ÎØͧ ÕÒÓ½ÒÎ ÄÏÈ˺ÆÎÍÓÀÈÄÊļÍÄÖÏÎØÀɼÙÄÈÊÀÍļÖÍÀ¦ÙÎØ̟ÑÄȧÄϟÍÕÓÎØÖÊÀÈÍÀÓÈÖ ÃÈÀÁŸÒÄÈ ˜ÃÈÀ¼ÓÄÑÎÄÍÃÈÀźÑÎÍÏÀÑÎØÒȟÙÄÈÇ8FC57ÓÎØ[PPNOFXTHS ½ÏÎØÎ ÈÐÑÆÎÖ™ÎØÁÀџÖÊÀÈǕ˺ÍǙοÑÊÎØËÀÏÀÑÎØÒȟÙÎØÍʟÔÄ‚ÄØÓºÑÀ ÁџÃØÒÓÈÖÓÇÙÕÍÓÀÍ»ÄÊÏÎÌÏ»¦[PPNNF§Ò×ÎËȟÙÎÍÓÀÖÓÇÍÓѺ ×ÎØÒÀÏÎËÈÓÈÊ»ÄÏÈÊÀÈѽÓÇÓÀ †ÀџËËÇËÀ ÎÈÒØÍÓÄËÄÒÓºÖ ÓÎØTJUFº×ÎØÍÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈ ÊÀÈÒÓÇÃÇÌÈÎØÑƼÀÓÎØ[PPN NBHB[JOF ÄͽÖÇËÄÊÓÑÎÍÈ ÊοÌÇÍÈÀ¼ÎØÏÄÑÈÎÃÈÊο ÓÎÎÏμÎÊÀÓÀÏȟÍÄÓÀÈÌÄÏÎËÈÓÈʟÊÀÈÃÈÄÔÍ» ÔºÌÀÓÀÏÎØÀÏÀÒ×ÎËοÍÓÇÍÄÏÈÊÀÈѽÓÇÓÀ¥ÎÏÄÑÈÎÃÈʽÌÏÎÑļʟÏÎÈÎÖ ÍÀÓÎÃÈÀÁŸÒÄÈÉÄÅØË˼ÙÎÍӟÖÓÎ̺ÒÀÀϽÓÇÍÈÒÓÎÒÄ˼ÃÀ¥ÀØÓ½×ÑÎÍÀ ØϟÑ×ÄÈÊÀÈÇÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÍÀÓÎÓØÏÐÒÄÈÀË˟ÊÀÈÍÀÓÎÀÏÎÔÇÊÄ¿ÒÄÈÒÓÎÍ ØÏÎËÎÆÈÒÓ»ÓÎØ

ÍÄÁÀ¼ÍÄÈéé Çé7EBé46éé ÓÎØé ¥

š

ÄÈÃÈÀ¼ÓÄÑÇÄÏÈÓØ×¼À ÏÑÎ×ÕџÇ8FC57ÓÎØ

 ¥ ÀÅο½ËÎÊÀÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈ ×Ñ»ÒÓÄÖÏÀÑÀÊÎËÎØÔοÍÓÀ ÓÇËÄÎÏÓÈʟÏÑÎÆџÌÌÀÓÀÓÎØ ÊÀÍÀËÈοMJWF»ÒÄ7JEFPT0O %FNBOE 7P%T Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÀÒÓÎÈ×ļÀÓÎØ ÒÓÀÔÌο ϟÍÕÀϽ ŸÓÎÌÀÒÄÌÇÍÈÀ¼ÀÁŸÒÇÁ˺ÏÎØÍ ÙÕÍÓÀͽÓÎÏѽÆÑÀÌÌÀÓÎØ  ¥ÒÓÇÍÈÒÓÎÒÄ˼ÃÀXXX BOUFOOBHSXFCUW ÄÍÐÓÎØÖ ÓÑÄÈÖÓÄËÄØÓÀ¼ÎØÖÌ»ÍÄÖÎÈ ÄÏÈÒʺÏÓÄÖÓÎ؏ ¥8FC5W ÏÀÑÀÊÎËοÔÇÒÀÍÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÀ ÀϽ7P%T Ï½ÓÀÒÓÎÈ×ļÀÓÎØÊÀÍÀËÈο ̟ËÈÒÓÀÏÑÎÊ¿ÏÓÄȽÓÈÓÀ ÏÑÎÆџÌÌÀÓÀÓÎ؏ ¥ÌÄÓÇ ÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇÄÏÈÒÊÄÂÈ̽ÓÇÓÀ ÓÎØÖÓÄËÄØÓÀ¼ÎØÖϺÍÓÄÌ»ÍÄÖ »ÓÀÍÓΦ™ŸÑÌÀ§ ϟÍÕÀϽ 7P%T ÓΦ9'BDUPS§ 7P%T ÓΦ£ŸÃÈÎ ÑÁ¿ËÀ§ 7P%T ÓÎ ¦/FYU5PQ.PEFM§ 7P%T ÊÀÈÓΦšÀÙ¼§ 7P%T ÄÍÐÀɼÙÄÈÍÀ ÀÍÀźÑÎØÌĽÓÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈ ÀϽ×Ñ»ÒÓÄÖ ÏÀÑÀÊÎËοÔÇÒÀÍÙÕÍÓÀ͟ÓÇÍ ÏÑÄÌȺÑÀÓÎ؆ÀÆÊÎÒ̼ÎØ †ÑÕÓÀÔË»ÌÀÓÎÖÓÇÖ'PSNVMB ÏÎØÌÄÓÀýÔÇÊÄÀÏÎÊËÄÈÒÓÈʟ ÀϽÓÇ8FC5WÓÎ؏ ¥

ƒ— †•˜£˜Š †£ž˜ •Š¢˜™¢ ¢š˜™•Š šºÒÎÖ½ÑÎÖ —š•£—Š˜  ª¥•š†£˜™— «£—š¥˜Š¥—£˜¢ ™•£‚¢Š •…†£•Š

  

•”‚¢š‚˜˜•Š ¢˜™¢ ¢š˜™•Š

† •„„‚˜™ 

 

  

  

  

 ¢™¢Šš¢Š¥¢ª•†• ‚ª¥—

9£—š¥£˜¥—

«£ªŠ—•ª™˜£˜ ¥¢™£›˜

 

 

 

 

¥¢†¢ ¥˜™˜ ¥¢„¢˜†¢  †£Š™•ª— Š›—  „›•  )&†¢«— †£˜ 

   

   

   

   

     

     

¢š•¥¢«¢Š•”‚¢š‚˜˜•Š

†•£˜¢‚˜™ š•£•Š57 ¥—„•ƒ•¥—Š 57–†˜ ™ ¥—„•£š •ž ¥—„•™¢ ¥£¢„ )&--0 £‚˜¢¥—„•¢£Š— ƒ— ¢£š 57"7"/5* ¥*70     

     

ÊοÓÄÒÓÀ'. ™Ñ»ÓÇ'.  •Í„ÄØÊÐ  0BTJT'.  7JMMBHF  +PIO(SFFL  'SFFEPN  "SSFOB3BEJP  £Š•ÊÊËÇÒ¼ÀÖÓÇÖ•Ë˟ÃÎÖ  ‚ѽÌÎÖ'.  ÑÈÒÓÄџÒÓÀ'.  ™À͟ËȆÄÈÑÀȟ  ËØşÃÀ'.  £ŸÃÈάÒÓØ  •£¥Ñ¼ÓÎ  †ÄÈÑÀÚÊ»•ÊÊËÇÒ¼À  ™ÑÇÓÈÊ»£ÀÃÈÎÅÕͼÀ  •¥  (BMBYZ  „ŸÌÂÇ'.  #FTU3BEJP  ,JTT'.  0SBOHF  ,PTNPT  •ÏÈÊÎÈÍÕͼÀ  …ºÍÈÎÖ  /PWB4QPSU'.  £ØÔ̽Ö  "UIFOT%FF+BZ 

'MBTI  3FE'.  ‚¼ÅÕÍÎ  3PDL'.  " ¥  -PWF3BEJP  3FBM'.  Ô»ÍÀ  %FSUJ  "MQIB3BEJP  šÄËÕüÀ  $JUZ  ŠÊŸÈ  ‚¼ÄÒÇ  •£ŠÏÎÑ  4GFSB   JUSP3BEJP  •£‚Ä¿ÓÄÑÎ  4FOUSB'.  •£‚Ä¿ÓÄÑÎ  †ÀѺÀ'.  "UIFOT4IPDL3BEJP  "UMBOUJT  ŠÓÎʽÊÊÈÍÎ  †ÀË̽Ö  .BE3BEJP  £ÑÆÎÒÀÑÕÍÈʽÖ  %JHJUBM'. 
¥Î†¢ ¥˜™˜

š†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

ËÎÉ½Ö ◆ ­ÓÇÏÀÔÐÍÌÄÀ̺ÓÑÇÓÎØÖÎÑÄÈÍοÖ½ÆÊÎØÖ

¦ØÓ½ÖÎʽÒÌÎÖļÍÀÈ ÌÈÀÅØËÀÊ»§

ÊÀÈÀØÓÎÒ׺ÃÈÎØÖÒÓÀØÑοÖÊÀÈÌÀØÑÎÅÎÑÄ̺ ÍÄÖ̟ÍÄÖÍÀÀÍÀÏÎËοÍÓÀÏÑÐÓÀÊ˟ÌÀÓÀ ◆ šÈÊџ½ÍÄÈÑÀÔÀÌ̺ÍÀÒÓÈÖÓÄÍÄÊÄúÍÈÄÖ

,

ÓÀÓÀÒÊÄØ»ÒØÌÌÄÓÑÈÊ» ÓÀÊÓÈÊ»ýÌÇÒÇÓÕÍ

ÌÎÑźÖ•ËϼÃÄÖÆÄ̟ÓÄÖÀϽÏѽÒÊÀÈÑÎ×À

ÊÓÇѼÕÍ ÏÎØ ÅÈËÎÉÄÍοÍ ÓÇÍ ÏÑÎÒÏμÇÒÇ

̽ÆÄËÎÊÀÈԟÍÀÓΕϼÆÄÈÎÈÒÈÃÄѺÍÈÎÈÓμ×ÎÈ

ÓÕÍÊÀͽÍÕÍ

ÌÄÌÈҟÍÎÈ×ÓÀÊÀϟÊÈÀÊÀÈÀÃÄÈÀͺÖÀÏÎ

†ËÀ¼ÒÈÎ ÌÄÓÀËËÈʽ ÎÑÔÎÆÐÍÈÀ ÒÄ ÃÈÀÓÄÓÀÆ̺ÍÇ

ËÀ¿ÒÄÈÖ™ÀÈ×ÈËȟÃÄÖÌÈÊÑμ ÍÀÀÌÎËÈοÍÓÀÈ

ØÏÇÑÄÒ¼À

×ÕѼÖÍÀÒºÑÍÎØÍÌÈÊџÏÀÈ×ͼÃÈÀ ÌÄËÀÆ×Î

™½ÊÊÈÍÎÓÎ×ÑÐÌÀÓÇÖÀϽÆÍÎÈÀÖ ÌÎØÍÓÙÎØÑÐÍÄÈ

ËÈÊμÌÄÒÎØÅÑÕ̺ÍÀ×ļËÈÀ ÍÀÏÀ¼ÉÎØÍÌÄ

ÓÇÍÊÀÍÎÍÈʽÓÇÓÀÓÇÖÃȟÓÀÉÇÖ

ÓÀÏÄÓÀ̺ÍÀÒÊÎØϼÃÈÀÄͽÖÀÏÄѼÆÑÀÏÓÎØ

„ºÉÄÈÖ ÁÈÀÒÓÈ漅 ÊÀÊÎÆÑÀÌ̺ÍÄÖ È×ÍÎÆÑÀÅοÍ

̼ÒÎØÖ

ÓÇÍÏÀџÒÓÀÒÇ

◆ ¢ʽÒÌÎÖÓÄËļÕÒÄ ºÒÁÇÒÄ̺ÒÀÒÓÀÀÑÑÕ

¢ʽÒÌÎÖÌÈÀÅØËÀÊ»ÌÄʟÆÊÄËÀÒØÌÁÎËÈʟÓÇÍ

ÒÓÇ̺ÍÀÒ¿ÌÁÎËÀÏÎØÃÇÌÈοÑÆÇÒÄ

ÊÀÓÀ͟ËÕÒÇ ÓÇÍÓÇËĽÑÀÒÇ ÓÎØÖÎÏËÎŽÑÎØÖ

◆ ›ØËÀ漅 ʟÆÊÄËÀ ÒÏÀÒ̺ÍÀÆØÀËȟÌØÓÄ

£ÇÓÎÑÈÊ» ÄÏÀ͟ÒÓÀÒÇ ØÏÄÍÔ¿ÌÈÒÇÖ ×À̺ÍÕÍ

џÒÓÀÍÓÎØÁŸÑÈÀ ÏÎ˼ÓÄÖÅÎÁÈÒ̺ÍÎÈÀÏ´ÓÎÍ

ÎÍļÑÕÍ

¼ÃÈÎÓÎØÖÓÎÍÄÀØÓ½ ÏÀÑÀÃÎ̺ÍÎÈÒÓÈÖÏËÀÒÓÈ

ŠØÍÔ»ÌÀÓÀÃÈÃÀÒÊÀ˼ÀÖϟÍÕÒÄÓοÁËÀ

ʺÖʟÑÓÄÖ ÒÓÀ×ѺÇÊÀÈÒÓÇÍÊÀÓÀ͟ËÕÒÇ

†ÄÑÀÒÓÈÊμÀÃȟÅÎÑÎÈ ÄØÓØ×ÈÒ̺ÍÎÈÌÄÓÀ½ÌÎÑ

◆ ™ÀÈÌÈÀÄÉÎØÒ¼ÀÀÍ»ÌÏÎÑÇÍÀÀÍÓÈÃџÒÄÈÌÏÑÎ

ÅÀÑο×ÀÓÎØÖ ÀÅÇ̺ÍÎÈÒÓÇ×ÀџÓÇÍÏѽÒÊÀÈ

ÒӟÒÓÎØÖÀÏÎƽÍÎØÖÓÇÖ

ÑÇ ÒÓÇÍ ÂÄØÃÀ¼ÒÔÇÒÇ ʟÏÎÈÕÍ ÇËÈÀ×Ó¼ÃÕÍ ÃÄÍ

◆ ‚ØÒÕüÀ Ìο×ËÀ ÒÀϼËÀÏÎØÅӟÍÄÈ̺×ÑÈ

ÀÍÓÈËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÈÓÎÍÒ×ÎËÈʽϼÍÀÊÀÓÎØÃѽÌÎØ ™È Î ÑÎÌÀÍÓÈʽÖ ÙÕÆџÅÎÖ ÓÇÖ ÙÕ»Ö ÓÇÖ ŸËËÇÖ 

ÓÀʽÊÀËÀ

ÀÏÎÒϟÆÈÀ˼ÆÀÃÄØÓÄѽËÄÏÓÀÓÇÍÏÑÎÒÎ×»üÍÎ

◆ ¢ØÃļÖÉÄ×ÕѼÙÄÈ ÇÏÀÆÊÎÒÌÈÎÏμÇÒÇÓÇÖ

ÍÓÀÖÌÄÓÇͺÍÓÀÒÇÓÎØ×ÑÕÌÀÓÈÒÌοÓÇÍÀËÇÔÈÍ»

ÉÄÅÓ¼ËÀÖÒĽËÀÓÀÄϼÏÄÃÀ

ØϽÒÓÀÒÇÓÇÖÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÀÖ

◆ ¢ÈÌÎÑźÖÄÉÎØÒ¼ÀÖÓÑÎÌÎÊÑÀÓÎ¿Í ÃÎËÎ

™ÀÈÎÈÆÈÎÑÓºÖÎÈÌÄƟËÄÖÉÄÆÄËÎ¿Í ÏÑÎÒźÑÎÍÓÀÖ

ÅÎÍοÍÇʟÔÄÌÈÀÌÄÓÎÍÓѽÏÎÏÎØÄÊÏÀÈ

ÀÏ˽×ÄÑÀ ÓÇÍ ÉÄ×ÀÒȟ ÒÄ ºÍÀ ÓÒοÆÊÑÈÒÌÀ ÅÕ

ÃÄ¿ÓÇÊÄ

ÍÐÍ ÄØ×ÐÍÊÀÈÃÀÊÑ¿ÕÍ

◆ ™ÈÀÅ»ÍÄÒÀÈÒÓÎÍ×À̽ ÓÑÈҟÔËÈÎÖúÊÓÇÖÓÕÍ

™ÀÈÀʽÌÀÊÀÈÒÓÎØÖÓμ×ÎØÖËÀÌÏÑȟÓÈÊÀÓÀ×ÑÐ ÌÀÓÀÒÄÅÕ͟ÙÎØÍÍÀÉØÏÍ»ÒÄÈÖ

ÅÔ½ÆÆÕÍÌÈÀÖÏÀÑÀÍÎÚÊ»ÖÎÑ×»ÒÓÑÀÖ†ÄÙÎ ÃѽÌÈÎ×ÎÑÓÀÑÈÀÒ̺ÍÎÊÀÈÌÏÑÎÒӟÓÀÎ×»ÌÀÓÀ ÍÀÁѺ×ÎØÍÓÎÍÃѽÌÎÌÄÓÀÏÀÑÀÌÈËÇӟÓÇÖ

Ÿ

Ç̺ÑÀš½ÍÎʟÏÎÈÄÖÏÀËȺÖ

ÏÑÎÄÓÎÈÌÀÒ¼ÀÄÔ¼ÌÎØ

ÏÑÎÄÓÎÈÌÀÒ¼ÀÓÎØÏÎ˺ÌÎØ

ÅÕÓÎÆÑÀżÄÖÌÄʟÓÈËÄØʺÖÑØÓ¼ÃÄÖ 

Ÿ

Ÿ

ÏÎØÔÄ͟ÓÎÆÈÀÓ¼ ÆÈÀÍÀÀÏÎÊÀË¿ÂÄÈÓÇÍ ÀÍÔÑÕÏȟ ◆ ™ÀÈÄÊļÍÎÖÎÌÈÊѽ֏ÅÆÀÍ½Ö ¦ÎŸÓØ×ÎÖÌÈ Êѽ֏ÅÆÀͽ֧¯½ÏÕÖ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʟÀÍÀźÑÄ ÓÀÈÀϽÓÀ̺ÒÀÌÄÓÀÅÎџÖÄÈûÒÄÕͯÀÍÀʟ ËØÂÄÌÄÖÒÓÎÍ×À̺ÍÎÔÇÒÀØѽÓÎÍԟÍÀÓÎÒÓÇ ÅÈ˽ÉÄÍÇ×ÐÑÀ ◆ ¢ÃÄÊÀÏÄÍÓÀÄӻ֏ÅÆÀÍ½Ö ÎÌÈÊѽÖŸÆÍÕ ÒÓÎÖ Î™ÀͺÍÀÖ ÎÏÑÎÒÃÈÎÑÈÒ̽ÖÄͽÖÀÏËο ÁÈÎËÎÆÈÊοØËÈÊο ÊÀÌÕ̺ÍÎÀϽҟÑÊÀ ÃÄͺ×ÄÈÓÎÍÊÀӟËËÇËÎ×ÑÕÌÀÓÈÒ̽ ÆÈÀÍÀ

šØÎÆџÅÇÌÀ

ÏÈÊÑÀ̺ÍÇÖÀ͟ÒÀÖ ◆ ÔÐÎÈÍÄÊÑμÒÓÇš½Ò×ÀÊÀÈÃÄÍÅӟÍÄÈ

Ÿ

•¼×ÄÉÄןÒÄÈÏÐÖ»ÓÀÍÄÊļÍÇ

ÏÎØʟÍÀÍÓÎÍ×ѽÍÎÍÀÌÀÙÄ¿ÄÓÀÈÒÀÍ

˜ÄÑÎÓÄËÄÒÓ¼À ÆÈÎÑÓÈÍ»

«ÕѼÖÓÇËĽÑÀÒÇ ºÍÀÌÈÊѽ

ÍÀÌÄÆÀËÐÒÄÈ ÆÈÀÍÀÓÎÍϟÑÎØÍÒÓÇÍ

†ºÑÀÒÄÓÀß×ÓØ˟ÓÎØÀÏÀ˟

ÑÀÃȽÅÕÍÎÒÓÎ×ÐÌÀÌÄÒÏÀÒ̺ÍÇ

ϟÍÕÒÓÇÍÏÀËȟÄÈʽÍÀ ןÈÃÄÂÄ

ÒʽÍÇϟÍÕÒÓÇÒÓÈÆÌ» ºÑ×ÎÍÓÀÍÆÈÀ

ÊÄÑÀ¼À ºÍÀÖÓÄÌϺËÇÖÒÊ¿ËÎÖ ºÍÀÖ

ÓÎÍÌÏÀÑÌÏÀÈŸÍÍÇ ÓÎ́ÈÐÑÆÎÏÎØ

ÍÀÅÓȟÉÎØÍÄÊļÍÎÓÎÒÓ¿ËÕÌÀÒÓÎ

»ËÈÎÖ ºÍÀÖƟÈÃÀÑÎÖϼÒÕÀÏ´ÓÎÓÎÈןÊÈ

ļÍÀÈÒÓÇ͏ÌÄÑÈÊ» ÓÇšÀѼÀÏÎØ

Á˺ÌÌÀ

ÊÀÈÌÈÀÇÒØ×¼ÀÏÎØÏÑÎÌÇÍοÒÄÓÇ

ÏÀÍÓÑÄ¿ÓÇÊÄÒÓǃÄÒÒÀËÎͼÊÇ

Ÿ

ÒØÍÕÌÎÒ¼ÀÓÇÖÄØÓØ×¼ÀÖ

Ÿ

™ÎÍÓÎÁџÊÈÀÊÀÈϺÃÈËÀÌÄ

¬ÍÎÈÉÄÓÎÒØÑӟÑÈ ºÁÀËÄÆËØʟÆÈÀ

ŸÒÏÑÇʟËÓÒÀ ÀÔÐÎÈÓÑÎÌÎÊџÓÄÖÓÇÖ

Ÿ

ÆÀË»ÍÇÖ ÒÓÎÌÈÊѽ×ÕÑȽ

ÍÀÀÏËÐÍÎØÍ ÊÀÈŸËËÄÖÒÓÇÍÊÎØÙ¼ÍÀÍÀ

ϽÒÀ×ѽÍÈÀϺÑÀÒÀÍÀÏ´ÓÈÖÌÄƟËÄÖ

Ÿ

ÀÍμÆÎØÍÓÀÅ¿ËËÀ

„ÀÌÏѺÖÓÇÖÙÕ»Ö

Ÿ

Ÿ

ŠÀÊοËÄÖÀϽÓÒÈ̺ÍÓÎ ÓÎÌÄƟËÎ

ÌÀ×À¼ÑÈÏÎغÊÎÁÄËÎØѼÃÄÖÓÎÒÊËÇѽ

¢ÈÆØÍÀ¼ÊÄÖÒÓÈÖÀØ˺ÖÓÈÖϺÓÑÈÍÄÖ

ŠÓÎØÖÊÀÅÄͺÃÄÖÑÀÊȟÊÀÈÌÄÙºÃÄÖ 

×ÕÑÀӟ ÏÄÈџÆÌÀÓÀÊÀÈÌÈÊÑÎÊÀÁƟÃÄÖ

ÀÍÀÒÓÀÓÐÒÄÈÓÈÖÆÄÍȺÖÓÕÍÌÄÒÇÌÄÑÈÐÍ

×ÀÑÓ¼ ÓÀÅÈÓ¼ËÈÀ ÇÌÏÀÑοÓÇÒÓÇÍŸÊÑÇ

◆ ™ÀÈÊÀͺÍÀÏË»ÔÎÖÌÄÊÄÑȟÃÄÍÔÀÀÍÀÒÓÀ

™ÀÈÌÄӟ ÓÎüÏËÕÌÀÀÑƟ ÒÅÈ×ӟ ÍÀ

Ÿ

ÓÐÒÄÈÌÄÓÎßÊÑØÓÎØÓÈÖÀÒ»ÌÀÍÓÄÖÒʺÂÄÈÖ

ÅÓÈÀ×ÓοÍÓÀÓѼÆÕÍÀ

ßÊÑØÀÒÓÀʽÊÊÈÍÀ̟ÆÎØËÀ ÏÀÑÀÊÀ˟

­ÍÀÖÌÈÊѽÖÒĺÍÀÏËÀÓ¿ÒÊÀËÎ ÌÄ

¿ÏÍÎÓÇÍÀ͟ÌÍÇÒÇÊÀÈÀÍÀËÎƼÒÔÇÊÄ

™ÈŸÅÇÒÄÓÇÒʺÂÇÓÎØÍÀÉÄÅ¿ÆÄÈ 

ÒÀÍÄÊļÍÎÓÎÓѼÆÕÍÎÏÎØÒÓÑÈÅÎÆ¿ÑÈÙÄ ̺×ÑÈÍÀʟÍÄÈÓÎÍÔ½ÑØÁÎÓÇÖ ÍŸÒÓÀÒÇÖ

ÊÀÈÃÄÍÔÀÌÀÙÄØÓļÇÍȽÓÇÒ¿ÒÒÕÌÇÍÀÓÎÍ ÀÏÎ×ÀÈÑÄÓ¼ÒÄÈÊÀÈÊÀͺÍÀÖÃѽÌÎÖÃÄÍÔÀϟÑÄÈ ÓνÍÎ̟ÓÎØ ◆ ™ÀÈÅØÒÈʟÏÎÓºÃÄÍÔÀÌÏÎѺÒÄÈÍÀƼÍÄÈ

ÁÀÑÍÓ ºÃÕÒÄҟÑÊÀÊÀÈÎÒӟÒÓÇÍÄÉÀÆÆÄ˼À

ÒÌ½Ö ÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÖÀÍÀÓÑÎÏ»ÖÏÑÎÇÆ̺ÍÎÖ 

ÓÇÖÃȟÁ¼ÎØ̟ÔÇÒÇÖÊÀÈÓÎÀÏÎØÒÈÎ˽ÆÈÎ

ÌÎÍÎËÎÆļ×ÕѼÖÒÊȺÖÊÀÈÏÀџÒÈÓÀ

◆ ™ÈÀÆÑÈÄ¿ÓÇÊÀÍÓÀ̟ÓÈÀÓÇÖÌÀÊџÖÒÄÈџÖ ÓÕÍÅÕÍǺÍÓÕÍ

ƺÌÈÒÄÀϽÃÈÊÀÈÎËÎÆÇ̺ÍÎØÖÀϽÍÓÄÖ

◆ ™ÀʽÆÎØÒÓÇÆÈÎÑÓ»ŸÍÄØÒÇÌÀÒ¼ÀÖ™ŸÏÎÓÄ

ÃÕÌÀÓ¼ÕÍ

◆ ™ÀÔÀÑ»ÅÕÍ»ÊÀÈÁ˺ÌÌÀɟÒÓÄÑÎ ÌÄÌÎÑ

ÔÀÏѺÏÄÈÍÀÅÓȟÉÎØÍÓÀÀÍÔÑÕÏÎÄÈûÊÀÈÌÈÀ

◆ ™ÈÀÅ»ÍÎÍÓÀÖÓÇÍÀÇüÀÍÀÉÄ×ÄÈ˼ÒÄÈÆÈÀÓÀ

ÅÀÒÌοÖÄÆÊËÕÁÈÒ̺ÍÎØÖÒÄÊÈÆÊËÈÃÐÌÀÓÀ

ÀËÇÔÈÍ»̺ÑÀ†ÎØÔÀÌÀÙÄ¿ÎÍÓÀȽËÎÈÌÀÙ¼ ÍÀ

ÊÀ˟ ŸÑ×ÈÒÀÍÀÅÀÍӟÙÎÌÀȽËÇÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»

ÎÃÇÆÈÐ͆˻ÑÇÖÀÃÈÀÅÎѼÀÓÄ×ÍÎÊÑÀÓÈÊο

ÀÍÓÈÊѼÙÎØÍÓÎÄÉÀÅÀÍÈÒ̺ÍÎÊÎÊʼÍÈÒÌÀ

ÀÊÎËÎØÔ¼ÀÓÕÍÇÌÄÑÐÍÊÀÈÁƟÙÕÓÎÊÀÒʺÓÎ

¿ÅÎØÖ ÆÈÀÓÈÖÀ͟ÒÄÖÒÓÈÖÌÈÒÎÒʽÓÄÈÍÄÖʟÌÀ

◆ ­ÊÀÍÄÖÍÀϟÑÄÈÖÌÈÀÀ͟ÒÀ¥ÀÊÀӟÅÄÑÄÖ

◆ …ÄʼÍÇÒÄÖÀ͟ÏÎÃÀÍÀÁÑÄÈÖÄÊļÍÎÓÎÍ×À̺ÍÎ ÔÇÒÀØѽÏÄÓÀ̺ÍÎÒÀÍԟÍÀÓÎ

ÒÓÎ́ÄÐÑÆÈÎÓÎ͆ÀÏÀÍÃѺÎØ ÏÎØÌÄÓÎÍÓѽÏÎ

ÑÄÖ ÑÇÓÎÑļÄÖÊÀÈÄÏÈ×ÄÈÑ»ÌÀÓÀÆÈÀÓÇ×À̺ÍÇ

­ÍÀÏÀџÏÎÍÎÌÎÍÀ×ÈʽÒ¿ÑÔÇÊÄ

◆ ŠÄÄÊļÍÀÓÀÏÀÆÕ̺ÍÀÒÊÀËÎϟÓÈÀ

ÓÎØÊÀÓÀÑџÊÕÒĽËÇÓÇûÔÄÍÏÎËÈÓÈÊ»ÈÊÀͽ

Ê˼ÌÀÊÀÓÇÖÄØÓØ×¼ÀÖ

◆ ¢¿ÓĺÍÀÅÈ˼¥ÎÙÇÓȟÍÄÂÄÖϟÍÕÒÓÎÉ¿ËÎÓÎ

ÓÇÓÀÓÇÖÄÏÈÊџÓÄÈÀÖ

ÒÊËÇѽ

◆ ¥ÇÌÄƟËÇÄÁÃÎ̟ÃÀÓÎغÓÎØÖ

◆ ™ÈºÑ×ÄÓÀÈÊÈÇÏÑÕÓÀÏÑÈËȟÍÀÀÏÎÃÐÒÄÈ

◆ ¢£½ËÀÍÓ«ŸÈÅÄÓÙ ÊÀÔÇÆÇÓ»ÖÒÓΫŸÑ

ÓÇÍÄÑÌÇÍļÀÓÎØÒ¿ÌÏÀÍÓÎÖ™ÀÈÎÒÀÑÊÀ

◆ ™ÀÈÌÀÙÄ¿ÓÇÊÀÍÎÈÊÓ¿ÏÎÈÒÓÀÌÈÒÎÒʽÓÀÃÀ

ÅÕÓÎÆÑÀżÀÒÓÎØÖÓμ×ÎØÖʟÏÎÈÕÍÏÀÈÃÈÊÐÍ

◆ ¥½ËÌÇÒÄÖÊÀÈÉÄʼÍÇÒÄÖÀϽÓÇÍÀÑ×»ÊÀÈ ÃÄÍÊÀӟËÀÁÄÖ½ÓȺÅØÆÀÍÄÊļÍÀÓÀÆџÌÌÀ ÓÀÏÎØÒÎØ´×ÀÍ̟ÔÄÈ

LOKSOS GMAILCOM


¥Î†¢ ¥˜™˜

.†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØŠÏÎÑ /50:Š š†•”˜¥Š †ÀÑÀÒÊ»ÍÈÀ

ÍÓ¼ÒÓÑÎÅÇé̺ÓÑÇÒÇ

¢

È ÄÍÃļÉÄÈÖ ÃÄÍ ļÍÀÈ ÏÎË˺Ö ÅÎѺÖ ÀÏÎÃļÉÄÈÖ ÀË˟ üÍÎØÍ ÌÈÀ ÈúÀ ÓÎØ ÓÈ ÔÀ ÒØÌÁļ ÒÓÎ

ÓÄ×ÍÈÊοÃÈÄØÔØÍÓ» ÊÈÄÍÐΚϟÆÄÁÈÓÖ ļ×ÄÏÑÎÓļÍÄÈÆÈÀÓÎϽÒÓÎÀØÓ½ÓÎÍ”ÀÒ¼ËÇ ¥ÒȟÑÓÀ »ÓÀÍŸËËκÍÀŸÃÄÈÀÒÌÀÀϽÓÇ ÃÈμÊÇÒÇÏÑÎÖÓÎÍÏÑÎÏÎÍÇÓ» —•™ļÍÀÈÒÄÃÄÈÍ»ÎÈÊÎÍÎÌÈʻԺÒÇÊÀÈ

¸ËÎÆÈÀÓÎÍ”ÀËÁºÑÃÄ˺ÍÄÒÓÎ ËÈ̟ÍÈÊÀÈÒÄ˼ÆÎÔÀÏÈÒÓºÂÎØÌÄ ½ÓÈÏѽÊÄÈÓÀÈÆÈÀÓÎÍšÎØѼÍÈΕÍӟÉÄÈ ÊÀÍÎÍÈʽÏÑÎÏÎÍÇÓ»ÃÄÍļ×ÄźÓÎÖÇ Î̟ÃÀ ÀË˟ ÀÍÍÎ̼ÙÎØͽÓÈΔŸÒÊÎÖ ļÍÀÈÏÀ͟ÊÄÈÀ ÌÏÎÑļÍÀÓÇÍÏÀÓ»ÒÎØÍ

ÓÀ×ÄÈѽÓÄÑÀÃÄͺ×ÎØͺÑÔÄÈÀʽÌǥΠÊÀËÎÊÀ¼ÑÈÏÑÎÁ˺ÏÄÓÀȦÊÀØÓ½§ ÌÄÏÈÔÀͺÖ ÀÏÎ×ÕÑ»ÒÄÈÖÁÀÒÈÊÐÍÏÀÈÊÓÐÍ ÏџÆÌÀÏÎØ ÔÀʟÍÄÈÀʽÌÇÏÈÎÿÒÊÎËÇÓÇÍÊÀӟÒÓÀÒÇ šÎÍÀÃÈʻ˿ÒÇÅÀÍӟÙÄÈÇÊÀӟËÇÂÇÓÇÖ

ÒÓÀϽÒÓÀÀØӟ º×ÄÈÏÎË˟ÊÈÖÄÊÅџÒÄÈ ÏÀџÏÎÍÀÆÈÀÓÇÍÏÎÑļÀÓÇÖÎ̟ÃÀÖÊÀȺ×ÄÈ ÄÊÓÎÉÄ¿ÒÄÈÎØÊÎ˼ÆÀÁºËÇÊÀӟÓÎØÏÑÎÏÎ ÍÇÓ»¢ÈÒ׺ÒÄÈÖÌÄÓÀÉ¿ÓÎØÏÈÎÏÄÓØ×Ç̺ ÍÎØÓÄ×ÍÈÊοÓÎØÄËËÇÍÈÊοÏÎÃÎÒÅÀ¼ÑÎØ

ŠÓÇ͆••™ÔÄÕÑοͽÓÈÏÎËËμ×À̺ÍÎÈ

¢¢ËØÌÏÈÀʽÖļÍÀÈÌÈÀÀ͟ÒÀÀϽ ÓÎşÈÍÀËÅÎÑÓÎ؆ÀÑÈÒÈο ÀË˟ ØϟÑ×ÎØÍÀʽÌÇʟÏÎÈÎÈÏÎØÓÀ¦×ÐÍÎØͧ ÒÓÎ́ÈÀÍ͟ÊÇ•¼ÍÀÈŸÒ×ÄÓÎÈ»ÁÀËÓμ

—ÏѽÒËÇÂÇÓÎ؁ÊѺÓÀÑÒÎÍÒÓÇÔºÒÇÓÎØ

̺ËËÎͬÌÄÒλÏÑÎÒÄ׺Ö™ÀÈ ÎÈ ÄÍÃļÉÄÈÖ ÒÓÇÍ •™ Ãļ×ÍÎØÍ ÌÄ ÓѽÏÎ ÉÄʟÔÀÑÎ ½ÓÈ ÓÎ ÏÀÑ½Í ÌÄ ÓÎÍ ÓοÒÀÍ šÏŸÆÄÁÈÓÖÒÓÎÍϟÆÊÎ ÃÄÍÔÀƼÍÄÈ̺ËËÎÍ —ÃÈμÊÇÒÇ ÀØÓ»ÓºËÎÖϟÍÓÕÍÏÎØļÍÀÈ

ÁŸÒÄÈÓÕÍÓ¼ÓËÕÍÓÎØ ÊÀÈÓÕÍÀÍÔÑÐÏÕÍ ÏÎغ×ÎØÍÓÀÇͼÀļÍÀÈÓØÏÈʺÖÊÀÈÀϺ×ÎØÍ ÏÎË¿ÀϽÓÈÖÈÃÀÍÈʺÖÌÄÓÀÉ¿ÒØÍÄÑÆÀÓÐÍ

¢ÈÿΦÀÈÐÍÈÎȧÒØÍÄ×¼ÙÎØÍÍÀÌÀÖ ÓÀËÀÈÏÕÑοÍšÄӟÓÀÊÀÌÐÌÀÓÀ ÓÕͦÒÓÑÀÓÐͧÓÎØÖÒÓÀÿÎÍÓºÑÌÏÈ ļ×À ÌÄÊÀÈ×ÀÑÓÎϽËÄÌÎÀÍÀÊÎÈÍÐÒÄÕÍ¥À¼ÃÈÀ ƼÍÎÍÓÀÈÒÓΆ¢™¬ÑÇÖÊÀÈÆÄÍÈʟÒÄ ½ËÀÓÀÌÀÓÖÏÎØÔÄÕÑοÍÓÀÈÍÓºÑÌÏÈ™ÀÈ ÅØÒÈʟÎÈÏÑÐÓÄÖØÏÄ¿ÔØÍÄÖÆÈÀÀØӟÓÀ À¼Ò×ÇļÍÀÈÎÈÃÈÎÈÊ»ÒÄÈÖÓÕÍÎ̟ÃÕÍ

ÃÄ¿ÓÄÑÇÖÔºÒÇÖ̺ÒÕÓÕÍÏ˺ÈÎÅ—­ÍÕÒÇ ÔÀº×ÄÈÌÈÀÄØÊÀÈѼÀÍÀÀÍÀÒÓѺÂÄÈÓÇÍÊÀӟ ÒÓÀÒÇÊÀÈÓÇÌμÑÀÓÇÖÀÍÊÀÓÀźÑÄÈÍÀ ÃÀÖÌÎȟÙÎØÍÀÉÄϺÑÀÒÓÀÊÀÈÎÏÑÎÏÎÍÇÓ»Ö ÓÇÖ­ÍÕÒÇÖɺÑÄÈÊÀ˟ÏÕÖÌÄÒÅÄÍÓ½ÍÄÖ

ÁÀÔÌμÎÅļËÎÍÓÀÈÒÄ˟ÔÇÓÎØŠÄÑÁκËËÇÍÀ ÓÄ×ÍÈÊοÊÀÈÓÎØÊÀÓÀËÎƼÙÎØÍÀÃȟËËÀÊÓÇ ÒØÌÏÄÑÈÅÎџÀϺÍÀÍÓÈÒÓÎØÖÏÀ¼ÊÓÄÖÊÀÈ ÀÃØÍÀ̼ÀÄ˺Æ×ÎØÍÓÕÍÒÓÀÑÓÇÖÎ̟ÃÀÖ

ÃÄÍÌÏÎÑļÖÍÀÓÀÁŸËÄÈÖÌÄÓÄÔÕÑÀÊÈÒ̺ÍÀ

¢šÏŸÆÄÁÈÓÖÀϽÓÇÍÏËÄØџÓÎغ×ÄȺÍÀ EFKBWV¥ÀÎÈÊÎÍÎÌÈʟÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÓÇÖÎ̟

ÒÄŸÔËÈÀÊÀӟÒÓÀÒÇÊÀÈ̽ÍÎÀÉȽËÎÆÇÃÎØ

•Ï¼ÒÇÖ×ÕѼÖÏÑÎÏÎÍÇÓÈʽʺÍÓÑÎÃÄÍÌÏÎ ÑļÍÀÏÑÎÄÓÎÈÌÀÒÓļÒÕÒӟÌÈÀÎ̟ÃÀ¢È ÄÆÊÀÓÀÒӟÒÄÈÖÒÓÎØÖƒÑÀÊÎÌÀÊÄýÍÄÖļÍÀÈ ËÄȟÃÄÍÌÏÎÑļÍÀƼÍÄÈÄÊļ

ϟÑÄÈÓÇÃÄ¿ÓÄÑÇÔºÒÇÒÓÎÏÑÕӟÔËÇÌÀ †ÈÔÀÍ»ºÉÎÃÎÖÒÓÎ¥ÒŸÌÏÈÎÍÖ„ÈÆÊÔÀļÍÀÈ

ÒÀÍ̟ÍÍÀÄÉÎØÑÀÍοÔÀÃÐÒÄÈÓÄџÒÓÈÀ À͟ÒÀÆÈÀÓÀÓÀÌļÀÓÇÖÊÀÈË¿ÒÄÈÖÒÇÌÀÍÓÈ 漅 ºÒÓÕÊÀÈÁÑÀ×ØÏѽÔÄÒÌÄÖ¥ÎÍÀÌÏÎ ѺÒÎØÍÍÀÃÈÄÊÃÈÊ»ÒÎØÍÓÇÒØÌÌÄÓÎ×»ÓÎØÖ ÒÓÇÍÊÎÑØÅÀ¼ÀÃÈÀÒØËËÎÆÈÊ»ÃÈÎÑƟÍÕÒÇÔÀ ļÍÀÈÄϼÒÇÖºÍÀÄÏÈÏ˺ÎÍʼÍÇÓÑÎÆÈÀÓÎØÖ ÏÀ¼ÊÓÄÖÐÒÓÄÍÀÌÇÍÅ¿ÆÎØÍÀϽÓÎÍÒ¿ËËÎÆÎ

ÈÀÀØÓοÖÏÎØÃÈÀÁŸÙÎØÍϼÒÕ ÀϽÓÈÖÆÑÀÌÌºÖ ̽ÍÎÓØ×À¼ÀÃÄÍ »ÓÀÍÇÄϼÔÄÒÇÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖÓÎØ‚ ÈÀÍÍÀʽÏÎØËÎØÒÓÎÍ™ÍÓÕͼÎØ—ÄϽ ÌÄÍÇ̺ÑÀÒÓÎ͆ÀÍÀÔÇÍÀÚʽÔÀº×ÄÈÏÎË¿ ÄÍÃÈÀźÑÎÍ

† ,Ÿ ºÌ Ô ÏÓ Ä Ç

9ÊЊ½ÏÒÖÊ“ÒÔËοÑÛ ÕÖѪŠÑÐÖ¿ÍË« ÕÛÐÇÚ¿ÜÇÖÃË ÊÒÔÑÕÈÑÔ£

ŠÓÇ͏ԻÍÀ

ŠÓÇÍÄÏÀÑ×¼À

ÍÑÔÛÈÿØÐ×ÇÃÖÔËÍÓÐ ½ÔÉØÐÖÑÛÒÃÉÍÀÕÏËÑÛ ÔÇÒÇÔÖÑÔ¿ÑÛÒÑÛ

7

Γκαίτε / Φάουστ Μετάφραση: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

2

Σοφοκλής / Οιδίπους Τύραννος Μετάφραση: Φώτος Πολίτης

5

Σαίξπηρ / Άμλετ Μετάφραση: Κωνσταντίνος Θεοτόκης

8

Όφμαννσταλ / Ηλέκτρα Μετάφραση: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

3

Ευριπίδης / Μήδεια Μετάφραση: Δημήτριος Σάρρος

6

Μολιέρος / Ο Φιλάργυρος Μετάφραση: Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων

9

Ίψεν / Περ Γκυντ Μετάφραση: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος



Aριστοφάνης / Νεφέλαι Μετάφραση: Γιώργος Σουρής

W

4

ÊÕ

Αισχύλος / Προμηθέας Δεσμώτης Μετάφραση: Ιωάννης Γρυπάρης

­¬

1

© ÂØ §¬ ÐÍ Ÿ ÓÁ Ÿ® Ü

½ÉÔÃÅÃÐËÕÖÑÔ¿Ã
)ÒÄ˼ÃÀÓÇÖ¥ÙºÍÇÖ

◆◆◆

¥Î†¢ ¥˜™˜

.†ºÌÏÓÇ"ÏÑÈ˼ÎØ

…ÑÕÓÀÏÑÈËȟé×ÕѼÖéºÌÀÓÀ¨

¢éÌÈÊѽÖéÒØ͟ÃÄËÅÎÖé ÓÎØé•ÒÓÀØÑÕ̺ÍÎب £ ¢Ü

…¿ÒÐÇÏÒÆÝ ”¿Òп֟ÌÓÐÔÎÃÝ Ó×˺ÑÍ×ݕÉûÌÍÝ ÒÍÝÅÍ×Ð;ÌÇÝÍÝ ÊÀ¿Ì¼ÕÝÎÍ×Ý ¹ÊÃÅÃÕ ÝËÎÍÐûÝÌ¿Ý ºÒ¿ÌÝÆݿοÊÊ¿ÅºÝ ÑÍק

£

¤ÃÊÃ×Ò¿»¿Ý ÑÉÍÒÏÌÍÌÒ¿ÇÝ ÉŸËÎÍÑÍÇÝ ËÃҿ̟ÑÒÃÕÝÑÃÝ ÀÃÌØÇ̟ÂÇÉ¿ Ý ÑÃÝÄ;ÐÌÍ×Õ Ý Ë¿Å¿ØŸÉÇ¿Ý É¿ÇÝɟÂÍ×ÕÝ ÑÉÍ×ÎÇÂÇÏ̧

£

‰ÒÇÕÝÑ×ÌÓºÉÃÕÝÎÍ×Ý ÂÆËÇÍ×ÐźѿËÃ Ý Ã»Ë¿ÑÒÃݼÊÍÇÝ ÒÍÝ»ÂÇÍÝÒÐÔÒÍ»Ý ÒÃÊÇɟݙ¿ÇÝÍÇÝ ŸÌÓÐÔÎÍÇÝÉ¿ÇÝÒ¿Ý ÅÍ×Ð;ÌÇ¿§

©ÏÆÐÑ»ÔܹѾËܨƻÔÜÑÌÖÜ ‚Â̽ÜȾÆÜÒÖÐƞÐÑÅÈÂÜÂÈÜ ÍÏÌÊÂɸÑÅÔÜÄƾÜ˾ÜÐÎÐÂÆÜ ÑÌÖÔܾËÒÏÎÍÌÖÔÜ¡Ü©¾ÊºËÑܹѾËÜ ÄÆÌÔÜ;ϞËÌÊÌÖÜɾÒÏÌÊÂѾ˞ÐÑÅÜ È¾ÆÜÒÖÐƞÐÑÅÈÂÜÂÇܾÊÂɺ¾ÔÜÐÑÅËÜ ÍÏÌÐ͞ÒÂƾÜ˾ÜÐÎÐÂÆÜÑÌËܾÖÑ»Ü ÑÌÖܾͻÜÑÅËÜͺ˾ÜȾÆÜÑÅËܾ˸ÕÂƾÜ ˜ÖÏƾȹÜÑÓËܓ¾ÚÓË ÜÌÜ©ÏÆÐÑ»ÔÜÊ͹ÈÂÜ ÐѾܗÂÏÌлÉÖʾÜÂÍÂÖÃÅÊ̽ÊÂËÌÔÜ ¾Í»ÜÑÌÖÔÜɺÄÌÖÔ Ü¸ÐÑÓ Ü¾ËÒÏÎÍÌÖÔÜ ÍÌÖܺվËÜɞ¿ÂÆÜÑÌÜʹËÖʞÜÑÌÖÜȾÆÜ ÍºÐÑÂÖ¾ËÜвܾÖÑ»ËÜ¡ÜÕÏÌËÌÔÜ ©¾ÊºËÑÜÁƾÊÂɺÐÑÅÈÂܘÖÏƾȹÜÑÓËÜ “¾ÚÓË ÜʲܻɾÜѾÜÊÅ˽ʾўÜÑÌÖÜ ¾ËÂͺÁÌѾÜ£¾Ü…žÒÅÜÑÌÖÜ©ÏÆÐÑÌ½Ü ÈϞÑÅоËÜÌɺľÜÂÆÈÌÐÆÑÂÑϞÓϾÜ £¾Ü…žÒÅÜÑÌÖÜ©¾ÊºËÑܺ˾ÆÜ×¹ÑÅÊ¾Ü ¾ËܾËÂÐўÉÅоËÜÄƾÜÊÂÏÆÈžÜ ÂÆÈÌÐÆÑÂÑϞÓϾÜ «Ë¾ÜÁÂÖÑÂÏ»ÉÂÍÑÌÜÍÏÆËÜÐȞÐÂÆÜÐÑ¾Ü Õ¸ÏƾÜÑÌÖÜÑÌÜʾÄÆȻܽÏÅʾÜÑÓËÜ ÐÈÌÖÍÆÁÆÎË ÜÑÌÜÁÎÏÌܾͻÜÑÅÜËÌËžÜ ”ÉɞÁ¾ ÜÌÜ©¾ÊºËÑܹѾËÜ¾È»Ê¾Ü¸Ë¾Ü ¾ÊÃÆпÅÑ̽ÊÂËÌÜÍɞÐʾÜÑÌÖÜ¿Ó¿Ì½Ü ÐÆËÂʞÜÑÓËÜȾÒÅÊÂÏÆËÎËÜÁƾÁÏÌÊÎËÜ Ê¾Ôܤ…Ì֦ܸÕÂÆÜÄÂʺÐÂÆÜÅÜŽÒ¹Ë¾Ü ¾Í»ÜÁ¾½Ñ¾ ÜÍÌÖ¦ÜÁÂËÜÕÓϞËÂܞÉɾ Ü ÍÌÖ¦ÜÑÆÜÒ¸ÉÌÖËܾͲÜÑÅÜ×Ó¹ÜʾԦÜȾÆÜ ÄƾѺÜÑÌÖÔÜÂÍÆÑϸÍÂѾÆÜ˾ÜиÏËÌËѾÆÜ ¸ÑÐÆÜȾÆÜ˾ÜʾÖϺ×ÌÖËÜÑÌËÜÑ»Í̦¥Ü–Ü ¿»Ê¿¾ÜÑܸ̽ÁÓÐÂÜͺÐÓÜÑÌÜ»ËÌʾÜȾÆÜ ÑÅËÜÍÏÌÐÓÍÆȹÜÑÌÖÜÆÐÑÌϺ¾Ü£ÌÜÁÏžÊ¾Ü ÑÌÖÜÁÆȾÆÎÒÅÈÂܻѾËÜÑÌËܸ¿Ä¾ÉÂÜ¾Í»Ü ÑÅËܾËÒÏÎÍÆËÅÜÐÆÓ͹ÜÌÜҞ˾ÑÌÔ ÜÊÂÜ ÒžË¾ÑÌ ÜÐѾ܅¾Ñ¹Ðƾ܎ÔÜÑÌÜÍ̽ÊÂÜ ­ÜÍÌÆÅÑÆȹܾÁº¾Ü­ÜҾ˞ÑÓÜҞ˾ÑÌËÜ …¾Ñ¹Ðƾ¦Ü¶ÊÓÔÜÅܾËѺþÐÅܺ˾ÆÜ ÍÌɽÜËÓ͹ÜÄƾÜ˾Ü;ϾÐѹÐÌÖÊÂÜ »ÑÆÜÁÂËÜÑÅÜ¿ÆÎËÌÖÊÂ܀ƾѺÜÍÌ˞ÂÆÜ ÑÎϾÜȞÑÆÜ¿¾ÒƞÜÐÑÅËÜȾÏÁƞÜÄƾÜÑÌËÜ ©¾ÊºËÑ܀ƾѺÜÒ¸ÉÌÖÊÂÜ˾ܾùÐÌÖÊÂÜ ÉÌÖÉ̽ÁƾÜÐѾÜÐȾÉƞ܀ƾѺÜÅÜ ÂÍÆÈÌÖÏÆȹÜÍÏÌÐѾк¾ܙ¹ÍÓÔÜ ÂÍÂÆÁ¹Üº˾ÆÜÍÌɽܾÏĞܙ¹ÍÓÔÜ ÂÍÂÆÁ¹ Ü»ÍÓÔܸÉÂľËÜȾÆÜȞÍÌÆÌÆ Ü È¾É»ÔÜÊÂѾ˞ÐÑÅÔܺ˾ÆÜÌÜËÂÈÏ»ÔÜ ÊÂѾ˞ÐÑÅÔ܉ÈÉÅÏ»ÜÂÜ £ÌÜѸÉÌÔÜÑÌÖÜ©¾ÊºËÑ Ü͸ϾܾͻÜ

ÑÅËܾÈÏÆ¿¸ÐѾÑÅÜÐÅÊÂÆÌÉÌĺ¾ÜÑÌÖÜ ÁƾÊÂɺÐÑÅÈ ÜÁƾÐ͞ÐÑÅÈÂÜÐÑÆÔÜ Í¾Ï¾Ê¸ÑÏÌÖÔÜÑÅÔÜÍϾÄʾÑÆÈ»ÑÅѾÔÜ ÍÌÖÜÂËОÏÈÓË ܹѾËÜÑÌÜÍÌÉÆÑÆÈ»Ü Ñ¸ÉÌÔÜÊƾÔÜÍÌÉÆÑÆȹÔÜ×Ó¹Ô¦ÜÈÆÜ»ÕÆÜÑÌÜ ¾ÍÌÈÌϽÃÓʾÜÂË»ÔÜÒÂØÈ̽ÜÐÕÂÁºÌÖÜ £ÌËÜȾÆÏ»ÜÍÌÖÜÌÜ£×ÌÏÑ×ܙÍÌÖÔÜ ¸Ê;ÆËÂÜÐÑÌ܎ÃľËÆÐўËÜÊÂÜÂËÑÌÉ¹Ü ¾Í»ÜÑÌË܅¾ËžÄ¾ÒÌܺÕÂÜÁÅÉÎÐÂÆÜ Ñ»ÑÂÜ»ÑÆÜÌÆÜÂÆпÌɸÔÜÐÑÌܗϞÈÜȾÆÜÐÑÌÜ ŽÃľËÆÐўËܹѾËÜÂËÑÂѾÉʸËÂÔÜ¾Í»Ü ÑÌË܂» ÜÌÜ©¾ÊºËÑܹѾËÂÜÊƾÜÐѾÉƞÜ …ÆɞɾÄÂÜÐÑÌÜÕÓÏÆ»ÜÑÌÖܾʸÏÆÊËÌÔÜ È¾ÆÜÕÏÂƞÐÑÅÈÂÜ˾ÜÑÌÖÜÍÌÖËÜ¸Ë¾Ü ÐÓÏ»Ü;ϾʽÒƾÜÑÅÔÜ©¾ÉÆʞÔÜÄƾÜË¾Ü ÁÆȾÆÌÉÌĹÐÌÖËÜÑÌÖÔÜ¿ÏÖÕÅÒÊ̽ÔÜ ÑÌÖÜÍÌɸÊÌÖܙ¸ÕÏÆÜÍÌÖÜÅÜ È¾Ñ¾ÐÑÏÌùܸÄÆËÂÜÑ»ÐÌÜÌϾѹÜȾÆÜÑÌÜ ¾ºÊ¾ÜÑ»ÐÌÜÍÌɽ ÜÎÐÑÂÜѾÜ;ϾʽÒÆ¾Ü ¾ÖÑÌÈÑ»ËÅоËÜÐÑÌÜÊ־ɻÜÑÓËÜ ÂËÅɺÈÓËÜ£»Ñ ÜÅÜʞ˾ÜÈÆÜÌÜ;ѸϾÔÜ ÑÌÖÜ©¾ÊºËÑ Üʾ׺ÜÊÂÜȞÊÍÌÐÌÖÔÜ žÉÉÌÖÔ܎ÃľËÌ½Ô Ü˾Ï̽ÔÜÈÖϺÓÔÜ È¾ÑžÜÑÌËÜ¡–” ÜÂ͸ÉÂǾËÜÑÅÜÃÖĹÜ ˜ÆÜÅÜÌÆÈÌĸËÂƾÜÑÌÖÜ©ÏÆÐÑ̽ܺÕÂÜ ÈžÍÌÑÂÜýÄÂÆÜÄƾÜÑÅË܎ºÄÖÍÑÌ Ü È¾¿žÉ¾Üвܸ˾ÜľØÁÌÖϞÈÆÜÄƾÜ˾Ü

ÄÉÆÑÎÐÂÆܾͻÜÑÌËܖÏÎÁÅ܉ÑÌÜÊÂÑ¾Ç½Ü »ÊÓÔ ÜÑÌÜľØÁÌÖϞÈƾܸ;À¾ËÜË¾Ü ÂÇÖÍÅÏÂÑ̽ËÜÑ»ÐÌÜѾÜÒÂØȞÜÐÕ¸ÁƾÜ £¾ÜÖÍÌȾѸÐÑÅоËÜÌÆÜÁÌÖɸÊÍÌÏÌÆÜ ™ÂÜÑÌܾ×ÅʺÓÑÌ –ÜÌÆÈÌĸËÂƾÜÑÌÖÜ©¾ÊºËÑܹÏÒÂÜ ÐÂÜʺ¾ÜÕÎÏ¾Ü Ü͸ϾÐʾ Ü»ÕÆÜȾÆÜ Ñ»ÐÌÜʾÈÏÆ˹ ÜÄƾÜÑÅËÜÌÍ̺¾ÜºÕÂÜ ¾ÐÖ˺ÁÅѾÜȾɹÜÂËѽÍÓÐÅ܂¾Ü ÍÏÌÑÆÊ̽ÐÂܺÐÓÔÜ˾ÜÑϾ¿¹ÇÂÆÜ ¿ÌÏÂÆ»ÑÂϾÜȾÆÜÁÖÑÆÈ»ÑÂϾ ܾÉÉžÜ Ñ¾ÜÈϞÑÅÜÑÅÔÜÂÖÏÓ;ØȹÔÜÂÉºÑ Ü ¾ÖўÜÍÌÖÜÐѹÏÆǾËÜÑÅËÜÂÆпÌɹÜÐÑÌÜ

❛❛

ÖéÒÓļËÎØÌÄé½ËÎÈéÌÈÀé ÄÏÈÒÓÎË»éÀÏÎÏμÇÒÇÖé ÓÇÖéÄØÔ¿ÍÇÖé™ÈéÎé …È˟ÓÎÖéºÍÈÂÄé ÓÀÖé×ļÑÀÖéÓÎب

❜❜

ŽÃľËÆÐўËÜȾÆÜÍÌÖÜÑÎϾÜÐѸÉËÌÖËÜ È־˻ÈϾËÌÖÔÜÑÂÕËÌÈϞÑÂÔÜÐÑ¾Ü ÂÉÉÅËÆȞÜÖÍÌÖÏĺ¾ ܸÈÉÂÆоËÜÑÆÔÜ Ò½ÏÂÔÜÑÌÖÔÜÈÆܞÃÅоËÜÑÌËܟ»ÑÌÜ Ë¾ÜѾܿĞÉÂÆÜ͸ϾÜÊ»ËÌÔÜÑÌÖÜ¡Ü ÐÖÄÈÂÈÏÆʸËÌÔܟ»ÑÌÔÜ»ÊÓÔ ÜÂÈÑ»ÔÜ ¾Í»ÜÑÌË܅¾ÏÒÂËÎ˾ ÜÁÂËܺÕÂÜË¾Ü ÂÍÆÁºÇÂÆÜ;ϞÜÐÈÌÖͺÁƾ܉ÈÌÖͺÁÆ¾Ü »ÉÓËÜÑÓËÜÂÆÁÎË܎ËÒÏÎÍÆË¾Ü ÐÈÌÖͺÁƾ ÜÃÉÂÄ»ÊÂ˾ÜÐÈÌÖͺÁƾ Ü ÑÌÇÆȞÜÐÈÌÖͺÁƾ ÜÑÅÉÂÌÍÑÆȞÜȾÆÜ žÉɾ¦Ü˜ÆܺÕÂÜ͞ÀÂÆÜÍÏÌÜÍÌÉÉÌ½Ü Ë¾ÜÑϸÃÂÆܾÐÖ˺ÁÅѾÜÑÅËÜ»ÍÌÆ¾Ü ÂÈѺÊÅÐÅÜÄƾÜÑÌËܾÖÑ»ÜÑÌÖ܀ƲܾÖÑ»Ü È¾ÆÜѾÜ;ÆÁƞÜÑÌÖܟ»ÑÌÖܸ;Æ×¾ËÜ ÊÂÜ'ORMITI ÜÊÂÜ"ARBIEÜȾÆÜÂ˺ÌÑÂÜÊÂÜ ÂÈÏÅÈÑÆȞÜÖÉÆȞ ¶Ñ¾ËÜÌÜ©ÏÆÐÑ»ÔÜÇÂÀ½ÕÅРÜÌÆÜ Ê¾ÒÅѸÔܸȾ˾ËÜÑÅËܾÍÌȾҹÉÓÐ¹Ü ÑÌÖÜȾÆÜÑÌËܸҾÀ¾ËÜÊÂÜȾўËÖÇÅÜ ¶Ñ¾ËÜÌÜ©¾ÊºËÑÜÐÈÌÑÎÒÅÈ ÜÅÜ ˜Ö¿¸ÏËÅÐÅÜÍÂÏÆÐÖ˸ÉÂÇÂÜ¾Í»Ü Ê¾ÈÏƞÜѾÜÈÌÊʞÑƾÜÑÌÖÜÊÂÜ ÑÏÖÃÂÏ»ÑÅѾÜȾÆÜȾўÍÉÅÇÅÜ ´Ñ¾ËÜÐÎʾÜȾÆܾºÊ¾Ü©¾ÊºËÑܘ¾ÆÜ Ò¾Ü²ÍÏÂÍÂܺÐÓÔÜ˾ÜÊÂѾɞ¿ÌÖÊÂÜ ¾Í»ÜʾÈÏƞܻÉÌÆÜÑÌÜÊÂϺÁÆ»ÜʾÔÜ «Ë¾ÜÈÌÊʞÑÆܸÄϾÃÂܤͻÉÂÊÌÔ¥ Ü ¸Ë¾ÜžÉÉÌܸÄϾÃÂܤͺ˾¥ Ü¸Ë¾Ü ÑϺÑÌܤÁÌÖÉÂÊÍ»ÏÆÌ¥ ܸ˾ÜѸѾÏÑÌÜ ¤¾Ë½Í¾ÏÈÑÅÜÊÂѾ˾ÐÑÂÖÑÆÈ¹Ü ÍÌÉÆÑÆȹ¥ ܸ˾Ü͸ÊÍÑÌÜ¤È¾È¹Ü ÂÈ;ºÁÂÖÐÅ¥ ܸ˾ܸÈÑÌܤÂÉÉÆ͹ÔÜ ÍÏÌÐѾк¾¥ ܸ˾ܸ¿ÁÌÊÌÜ ¤ÍÏÌ¿ÌȞÑÐÆÂÔ¥ Ü¸Ë¾Ü¾È»Ê¾Ü ¤Ï¾ÑÐÆÐʻԥÜÈÉÍ ÜÈÉÍ ÜÈÉÍÜ ‰ÑÅËÜѾùÜÑÌÖÜ©ÏÆÐÑ̽ÜÐÖÊÊÂѺÕÂÜ ÌܗÓйÃÜÑÅÔ܎ÏÆʾÒº¾Ô¦Ü”ǾºÏÂÐÅÜ ¾ËžÊÂоÜÐÑÌÖÔܾÏÕÆÂϺÔ܎ĞÍÅÐÂÜ ÑÌËÜҾ˻ËѾ܀ƾÜÑÌËÜ©¾ÊºËÑÜÁÂËÜ ÊºÉÅÐÂÜȾ˺ÔÜÂÈÍÏ»ÐÓÍÌÔÜ ÑÅÔܔÈÈÉÅк¾ÔܴѾËÜÍÌÉ½Ü ¾Í¾ÐÕÌÉÅʸËÌÆÜ»ÉÌÆ ÜʸÏÂÔÜÍÌÖÜ ²Ë¾Æ ÜÊÂÜÑÅÜɾÑϺ¾ÜÑÌÖܗÅÐ̽ ÜȾÆÜ ÊÂÜѾÜҸʾѾÜÃÌÏÌÉ»ÄÅÐÅÔÜÑÅÔÜ ÂÈÈÉÅÐƾÐÑÆȹÔÜÍÂÏÆÌÖк¾Ô ¡Ü—ÅÐ̽ÔܞÃÅÐÂÜͺÐÓÜÑÌÖÜʾÒÅѸÔÜ¡Ü ©¾ÊºËÑÜÊƾÜÑÖÃɹܾÁÂÉù¦ ¡Ü—ÅÐ̽Ôܾ˾ÐѹÒÅÈÂÜ¡Ü©¾ÊºËÑÜ»ÕÆÜ

U[FOI!MZDPTDPN


§ÏŠ¥¤§œœ

.†ºÌÏÓǏÏÑÈ˼ÎØ

†ÎËÈÓÈÊ»ŠÀÓÈÑÈÊ»ÊÀȏÏÎÊÀËØÏÓÈÊ»ÄÅÇÌÄѼÃÀ

¥ÇÖÌÄÓÀÑÑ¿ÔÌÈÒÇÖÓÎʟÆÊÄËÎ

http://www.ioustinos.com/PONTIKI_PDF/2010/01-04-2010  

9 κορυφαία θεατρικά έργα ◆...

Advertisement