{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

PEDERSHOLM ROSKILDEVEJ 161 3600 FREDERIKSSUND

www.frederikssundmarineforening.dk


TØRDOKKEN - det lokale medlemsblad for Frederikssund Marineforening. Ansvarshavende redaktør: Tonny Poulsen Mølleparken 5, Ganløse 3660 Stenløse Tlf.: 3031 2183 e-mail : toerdokken@webspeed.dk INDLÆG - FOTO m.m. til næste nummer af TØRDOKKEN der udkommer d.15. juni 2019 skal være redaktøren i hænde SENEST d. 1. juni 2019 på ovenstående adresse.

I dette nummer kan du bl.a. læse : Side 3

Formandens 2 minutter.

Side 4

4. maj.

Side 5

Forårsudflugt.

Side 11

Vi kipper med flaget.

Referat af generalforsam-

Side 12

Grillfest 2019.

Side 13

Tyndt besat spilaften.

Side 14

Tørdokkens historietime.

Side 15

Sommerbanko.

Side 6-8 Side 9

Slopkisten.

Side 10

Husk kryds i kalenderen.

Med orlogsflaget på halv Da torpedobådene blev udSide 16-18 leveret til besættelsesmagSide 19

Dannebrog 800 år.

Side 20

Agterdækket.

Forsidebillede: På generalforsamlingen d. 1. februar blev der taget afsked med revisor Birgit Overgaard, revisor Kaj Akjær og kasserer Henrik Holmgaard, mens der blev budt velkommen til den ny kasserer Birger Tykskov, der også var dirigent på mødet. 2


G

odt 42 af afdelingens 100 medlemmer deltog den 1. februar 2019 i generalforsamlingen. Landssekretær Birger Tykskov blev valgt som dirigent. Jeg kom i bestyrelsesberetningen godt omkring i årets gang og Frederikssund Marineforening er stadig på ret kurs.

Det er med stor beklagelse at vi må aflyse årets udenlandsrejse til Polen, da der på vores generalforsamling ikke var tilslutning/opbakning nok til sådan en tur i år. I 2013 var vi i Barlinek:38 deltager- 2014 Prag: 32 deltager – 2016 Stettin:44 deltager – 2017 Kolobrzeg: 48 deltager og 2018 Stettin: 46 deltager. Takker alle der har bakket op på disse ture, som er en god måde, at styrke det interne sammenhol og gode oplevelse i vores forening.

På generalforsamlingen fik vi en ny afdelingskasserer, nemlig vores tidligere formand, nuværende landssekretær Birger Tykskov, da vores kasserer gennem de sidste mange år, Henrik Holmgaard, havde besluttet sig for at trække sig tilbage fra posten.

Dannebrog fylder 800 år i 2019, og det er tanken, at det skal markeres over hele landet. Danmarks-Samfundet er i gang med at se på fejringen sammen med de rette myndigheder, hvor Danmarks Marineforening sammen med mange andre organisationer og samarbejdspartner vil blive opfordret til at deltage. Som borgmester Bennedikte Kjær, Helsingør, udtalte på Valdemarsdag i 2016 ”Ingen grupper, foreninger, partier eller lignende kan tage patent på Dannebrog”. At styrke interessen i befolkningen for Søværn og Søfart - det maritime Danmark

Henrik blev medlem af Frederikssund 1986, og kom i bestyrelsen i 1998 frem til 2011, hvor han trådte ud af bestyrelsen, men allerede den 27. oktober 2011 blev Henrik valgt som kasserer, på én ekstraordinær generalforsamling. Henrik har således siddet i bestyrelsen- med en lille pause – siden 1998 (21 år) og trukket et kæmper læs med det store arbejde som kasserer, ikke mindst arbejdet med vores 100-års jubilæum I 2011 fik Henrik 25 års medaljen og hædret med Marineforenings Hæderstegn i sølv i 2016.

Kurt Terkelsen formand

Som tak for en stor indsats for Frederikssund Marineforening trivsel og virke modtog afgående kasserer en 100-års jubilæumsvin. 3


V

ores arrangement, til minde om de faldne søfolk og frihedskæmpere, viser at der stadig er grund til at markere 4. maj 1945, da vi bliv frie igen efter fem års tysk besættelse. Vi opnåede nye højder i deltagerantallet, målt på de forgående år, som vidnede om, at frederikssunderne stadig har interesse for – og respekt for historien. Arrangementet afvikledes igen i år sammen med Frederikssund kirke, Frederikssund Marineforening, Gardeforeningen, Gardehusarforeningen, Danmarks Veteraner, Flyvevåbnets soldaterforening, Kystartilleriforeningen og De danske forsvarsbrødre. Højtideligheden omkring 4. maj, startede kl. 18.00 ved hornminen på havnen, hvor der bl.a. taler af orlogspræst Frank Bjørn Christensen, som også holder en lille andagt ”for de danske sømænd og de danske soldater”. Landssekretær, Birger Tykskov, vil ligge en krans ved minen. Kl. 19.00 holder sognepræst, Thomas M. Rønberg en stemningsfuld 4-maj-aftengudstjenestet, hvor marineog soldaterforeninger, igen stillede med faner og flag. Her bliver sunget nogle af de kendte og elskede fædrelandssange, som var knyttet til befrielsen Kurt

4


Bustur til Panzer Museum og Slagelse Marineforening Lørdag d. 11.maj kl. 08.00 Denne gang har vi planlagt en tur til Danmarks største samling af militære panserkøretøjer og andre effekter fra den østlige side af koldkrigsperioden. Vi vil også gentage de sidste års succeser, med at inkluder frokost, denne gang i Slagelse Marineforening. Tilmeldingen er bindende og basseret på min. 35 deltager og max 40 deltager – efter først til mølle princippet. Der er adgang for familie og venner. Der kan købes lotterier (Henning), øl og vand i bussen Afgang: Vi mødes som sædvanlig på Frederikssund station kl. 08.00 Hjemkomst: Forventes ca. kl. 18.00. Prisen er 300,- kr. pr. deltager Inkl. Bustransport, entre og frokost (inkl.1. øl eller vand) i Slagelse Marineforening. Tilmelding på den fremlagte list i Marinestuen, eller ved at kontakte Kurt på: Tlf. 21292641 eller kurts@mail.tele.dk Senest d. 25 april 2019

5


Referat af

Ordinær generalforsamling Fredag d. 1. februar 2019 Formanden bød velkommen, og bad om af få flaget på halv. Vi har det sidste år mistet 2 af vores kammerater, jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig og mindes vores kammerater. Æret være deres minde. 1. Valg af dirigent og stemmetæller: Birger Tykskov blev valgt som dirigent, 2 stemmetæller, Tonny Poulsen og Jørgen Jørgensen Referent Birthe Nordmand.

Hørsholm Næste distriktsmøde bliver i Frederiksværk den 23.februar 2019. 2 mand fra Frederikssund deltog i Sendemandsmøde i Køge 2018. Da jeg for 13 år siden blev formand, lovede jeg, hvis medlemmerne ville, så skulle jeg nok være med til at afvikle vores 100 års dag den 5. maj 2018. Det løfte har jeg holdt og det blev da også en rigtig flot markering, som andre afdelinger kunne lærer en del af.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning: Vi er nu op på 100 medlemmer her i afdelingen, her har vi bl.a. lige sagt farvel til 7 restancer. Vi har deltaget med 1026 personer i vores arrangementer 2018. Medlemstallet er dog gennem de seneste år vokset stødt og rolig. Det er et sundhedstegn, at vores forening udvider sit medlemstal, men medlemstilgang må aldrig blive et mål i sig selv. Hvis det sker, kan formålsparagraffen og dermed foreningens grundlag tabes af sigte.

Synlighed og nye medlemmer: I de 13 år, jeg har været formand, har vi været synlig lokalt og national. Vi har været der hvor folk er. På markeder, holde spændende arrangementer, samt god omtale i medierne. Sådan lyder opskriften på fremgang og succes i Frederikssund Marineforening. Nøgleordet har altid været synliggørelse, derfor har vi nu også omkring 100 medlemmer. Vi blev grundlagt den 5. maj 1918 af gamle marinere i Frederikssund og derfor var det en ære at kunne fejre 100 år i 2018.

At styrke interessen i befolkningen for Søværn og Søfart – det maritime Danmark

Vi har brug for dig! Men også bestyrelsesmedlemmer kan køre træt, derfor må der være nogen blandt vores nye medlemmer, der vil yde en ekstra indsats, så vi fortsat kan mødes omkring de mange flotte arrange-

Der har i årets løb været afholdt 8 bestyrelsesmøder, og vi har deltaget i 2 distriktsmøder, et i Helsingør, og et i 6


menter der er i Frederikssund Marineforening. Alternativet er, at vi må lukke vores afdeling. Så meget slagside skulle vi jo nødig få. Vores forening har i over 100 år bygget på kammeratskab og frivillighed, og derfor hjælper vi hinanden, således at det ikke bliver en sur tjans for de, der yder en ekstra indsats.

fortsat i 2019 vil bevare den gode atmosfære i afdelingen HUSK at det er jeres forening, brug den, vær med til at gøre det til den bedste afdeling i Marineforeningen. Beretningen blev taget til efterretning. 3. Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren: ... Der var fra medlemmernes side ønske om et mere detaljeret regnskab så det blev mere gennemskueligt. Bestyrelse accepterede dette forslag og vil fremover stramme op på indkøb og div. konti.

Foreningscenter Pedersholm Deltog også i nogle møder om besparelser om at stoppe driften af Pedersholm, hvilke reelt betyder lukning. Formanden indsendte høringssvar til kommunen og dagspressen. Denne plan blev heldigvis ikke realiseret. Kun Gardehusarforening & Marineforening indsendte høringssvar.

Regnskabet blev godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke nogle forslag

Tørdokken Vores flittige webmaster og redaktør, Tonny Poulsen, er nu startet med 20 årgang, af vores gode medlemsblad TØRDOKKEN, som tiltrækker og fastholder mange medlemmer i vores forening. TØRDOKKEN er vores flagskib, med nogle gode maritime artikler om Søværn og Søfart men også den eneste kontakt, for mange af vores medlemmer, som af den ene eller andet grund ikke deltager ret meget i vores aktiviteter, de kan følge med og derfor bliver ved at forlænge deres medlemskab, så TØRDOKKEN bliver en god investering i stedet for en udgift.

5. Fastsættelse af kontingent for 2020: Bestyrelsen forslog uændret kontingent i 2020 Forslaget blev vedtaget 6. Valg af næstformand: Benny Bengaard Hansen blev genvalgt for 2 år 7. Valg af kasserer: Birger Tykskov blev valgt for 2 år 8. Valg af bestyrelsesmedlem: Eigil Larsen blev genvalgt for 2 år

Bestyrelsen har, som alle sikkert ved, haft et år med utallige opgaver, som er blevet udført til punkt og prikke, og det er mit håb, at det nødvendige arbejde

9. Valg af bestyrelsesmedlem: Hans Ulrich Christensen blev genvalgt 7


for 2 år

Derefter blev Kaj Aakjær Hansen kaldt op og fik en flaske vin for sin indsats som revisor. Birgit Overgaard fik en flaske vin for indsats som revisor, Henrik Holmgaard fik en flaske vin for sin indsats som kasserer og Birger Tykskov fik en flaske vin for hjælp med regnskabet. Da der ikke var andre der ønskede ordret, takkede dirigenten for god ro og orden.

10. Valg af suppleant til bestyrelsen: Leif Hansen blev valgt for 1 år 11. Valg af revisor: Poul Carsten Hasfeldt blev genvalgt for 1 år 12. Valg af revisor: Bent Hansen blev valgt for 1 år 13. Valg af revisorsuppleant: Tonny Poulsen blev genvalgt for 1 år. 14. Valg af sendemænd til sendemandsmødet i Randers d. 18. maj 2019: Birger fortalt om priser og afvikling af sendemandsmødet. Hvis man ønsker at deltage i sendemandsmødet skal man inden 1. marts give besked til formanden. 15. Valg af flagbærer: Poul Carsten Hasfeldt blev genvalgt for 1 år 16. Valg af flagbærerreserve: Tony Larsen blev valgt for 1 år 17. Eventuelt: Formanden fortalte om busrejse med Søren og Kisse til Polen, der var ikke opbakning til turen. Formanden kaldte Tonny Poulsen op, Tony skulle have sin 25 år medlemsmedalje, men formanden havde glemt den på bordet der hjemme, så Tonny fik en flaske vin og fik at vide at han vil modtage den på næste møde. 8


C02 Cardigan

C12 Poloshirt

C23 Windbreaker

C2 & C21 Skjorter med korte og lange ærmer, hvid eller lyseblå A 04 Mini emblem A 05 Kendingstegn D 01 Blazeremblem D 02 Hue emblem D 03 Slips D 04 Blazerknap sæt D 05 ”Begyndersæt” blazer D 07 Skulderdistinkt. D 08 Badges D 09 Booswik læder bælte, sort D 10 Lærredsbælter, m-blå, sort D 11 Seler, blå, sort D 12 Dametørklæde F 01 Indkøbspose F 02 Messeforklæde F 09 Damenål, broche F 10000 Vedhæng kendingstegn F 10100 Vedh. Kendingst. Forgyldt BR Slipsenål BR Manchetknapper RO Autoemblem AM 05 Nøglering + vognmønt

C 01 Sweatshirt, marine

Miniemblem F01 Indkøbspose

D01 Blazeremblem

Slips

Herudover sælges der: C 05 Pullover; C 06 Slipover; C 13 T-shirt marine og hvid; Kasketter, Bordflag + stang. Priser spørg kassereren. Varekatalog i farver hos kassereren. Hvis ikke varen er hjemme, kan der bestilles hos kassereren.

9


Torsdag d. 25. april Pudseaften Kaffe m/ostemad Lørdag d. 4. maj kl. 18.00 Kranselægning v/minen (Kirken & Soldaterforeninger i Frederikssund) Lørdag d. 11.maj kl. 08.00 (*) Bustur: Panzer Museum og besøg Slagelse Marineforening Torsdag d. 23. maj kl. 19.00 Dartspil

Søndag d. 02. juni kl. 14.00 Sommerbanko

Lørdag d. 15 Juni kl. 13.00 (*) Grillfest Marinestuen på Pedersholm

* HUSK TILMELDING 10


...og siger TILLYKKE med fødselsdagen til: Knud Erik Bjellekjær 80 år Ole Kristian Skov-Ettrup 70 år Hanne Ebbesen 70 år Henning Mørch 85 år Egon Svensson 60 år Janne Taarnehøj 70 år samt til Birgit Overgaard Lisa Hansen Jess Lykke Christensen Hans Christian Lüchow

14. april 17. april 26. april 28. april

Inge Rita Johnk Sørensen Ole Thinghøj Jan Verner Jørgensen(VØN) Jan Stofberg Ove Kragh Lillian Bovbjerg Kurt Larsen Sven Holm Ejgil Larsen

03. maj 10. maj 12. maj 17. maj 19. maj 22. maj 26. maj 29. maj 30. maj

Birger Tykskov Mona Mosgaard John Wennergren Gunnar Jensen Poul Jensen Flemming Mørch

14. juni 18. juni 19. juni 22. juni 22. juni 27. juni

11

d. 29. april d. 13. maj d. 28. maj d. 2. juni d. 6. juni d. 25. juni


Det er den tid på året, de store grillpølser og saftige bøffer glæder sig allermest til. Vi er i år rykket ud på plænen på Pedersholm hvor vi tænder op i grillen. Du medbringer selv alt det du vil spise. Både det der skal på grillen, men også det, du vil spise til. Drikkevarerne kan købes i teltet/marinestuen, hvor der altid er lave priser. Af hensyn til opdækningen bedes du tilmelde dig på den fremlagte liste i Marinestuen, eller ved at kontakte Kurt på. Tlf. 21292641 eller kurts@mail.tele.dk Senest d. 2. juni

12


Tyndt besat

Goddag og farvel

M

ed det laveste antal fremmødte til et arrangement i Marineforeningen i mange år, var det næsten ikke ulejligheden vær, at slæbe de tunge træplader til dartskiven frem. KUN 13 personer mødte op, hvor af de seks fandt pilene frem og spillede dart, mens fire andre spillede kort og de sidste tre blot fik sig en hyggesludder.

Men tilbage til det som egentlig var meningen med at mødes denne sidste torsdag aften i februar. Gunnar, der havde ladet brormand Poul blive hjemme, var kommet i super form. Han fortalte, at formen var blevet bygget op på det lokale værtshus i Ølstykke. Det må have kostet en del, men resulterede i, at Gunnar, for første gang, røg helt til tops og vandt aftenens først præmie - en flaske rødvin, mens Lydia blev nummer to og også fik lidt til halsen. Trods det sølle fremmøde denne aften, havde vi nu en ganske hyggelig times tid.

Derfor var der heller ikke mange øjenvidner til da undertegnet fik udleveret sit 25 års tegn som bevis for de første 25 år som medlem af Frederikssund Marineforening. 25 år, hvoraf de seneste 20 år er gået med at lave foreningens lokale medlemsblad TØRDOKKEN og de 18 år med at lave vores Hjemmeside. 9 år i bestyrelsen samt 15 år som kabysleder af Café TØRDOKKEN inden jeg i 2017 overlod kommandoen til den nuværende kabysleder Leif Hansen.

Desværre har folk lidt vel meget travlt med at komme hjem. Så mens de sidste pile stadig var i luften, blev der ryddet op og frakkerne taget på. Nu ventede man kun på, at dartspillerne fik sluttet deres andet spil. Klokken halv ni, var kun formanden og undertegnet tilbage. Jeg fordi jeg ventede på at Jette kom og hentede mig, og formanden fordi han er en høflig person, der holder en efterladt med selskab. Tonny 13


af Eric Nielsen

I svensk tjeneste blev WRANGELS PA LAIS bevæbnet med et sted imellem 32 og 44 kanoner, og målte 37 meter i længden og 11 meter i bredden. Danske mål (en dansk meter var en anelse længere end en svensk meter) for Wrangels Palads var: længde 34 meter, bredde 8 meter og en dybdegang på 3,5 meter. I dansk tjeneste var WRANGELS PALAIS bevæbnet med op til 46 kanoner.

I

1990 blev et skibsvrag, som antages at være det danske krigsskib fra det 17. århundrede, Wrangels Palais, opdaget ved de Ydre Skerries ved Shetlandsøerne. Det er et af de meget få kendte vragsteder af et dansk krigsskib fra sejlskibs perioden. I 1990 blev et skibsvrag, som antages at være det danske krigsskib fra det 17. århundrede, WRANGELS PALAIS, opdaget ved de Ydre Skerries ved Shetlandsøerne. Det er et af de meget få kendte vragsteder af et dansk krigsskib fra sejlskibs perioden. WRANGELS PALAIS gik tabt den 23. Juli 1686, efter at det var løbet på grund på en undersøisk klippeformation i tæt tåge, imens det jagtede pirater fra barbaskerne landene.

Da skibet oprindelig blev opdaget, fandt man 18 kanoner ved skibsvraget, hvoraf to var af bronze og resten var af jern. Bronze kanonerne blev bjærget af en privat skotsk vragjæger, og menes stadig at være i hans besiddelse. Efter at disse to bronze kanoner blev bjærget, blev stedet udnævnt til historisk vragsted og dermed beskyttet.

WRANGELS PALAIS var oprindelig et svensk krigsskib som blev erobret af Admiral Niels Juel i kampen ved Møen d. 1. juni 1677, og brugt i dansk tjeneste. Skibet blev oprindelig bygget af hollænderne i 1662, overtaget af svenskerne i 1669 og navngivet efter et berømt svensk palads i Stockholms gamle bydel, der blev ejet af den svenske feltmarskal Gustaf Wrangel.

I lyset af den kendsgerning, at vraget er et af de få vrag af et dansk krigsskib så tidligt som fra det 17. århundrede, ville det være fantastisk, hvis det vragsted kunne blive udgravet til fordel for Orlogsmuseet i Danmark. 14


med flotte gevinster og garanti for spĂŚnding 15


af Søren Nørby, cand. mag.

Den 5. februar 1941 beordrede Kong Christian X Rigets Flag på Batteri Sixtus på halv. Noget sådant sker normalt kun ved dødsfald i den kongelige familie, men det var ikke grunden denne dag. Rigets Flag gik, sammen med flagene på samtlige af flådens fartøjer og Amalienborg, på halv for at markere Kongens store utilfredshed med, at regeringen, efter tysk pres, udleverede otte af søværnets torpedobåde til den tyske besættelsesmagt.

med, at regeringen, efter tysk pres, udleverede otte af søværnets torpedobåde til den tyske besættelsesmagt. 9. april 1940 I den ordning, som Tyskland indgik med Danmark efter besættelsen den 9. april, søgte tyskerne at opretholde illusionen om, at man ikke ønskede at blande sig i indre danske forhold. Den danske regering skulle fortsat sørge for ro og orden i landet, og både hær, flåde og politi m.v., blev opretholdt. Tyskerne skulle officielt ”kun” stå for forsvaret af Danmarks grænser, men reelt var der dog ingen tvivl om, at det var tyskerne, der sad på magten.

Udlevering af søværnets torpedobåde Den 5. februar 1941 beordrede Kong Christian X Rigets Flag på Batteri Sixtus på halv. Noget sådant sker normalt kun ved dødsfald i den kongelige familie, men det var ikke grunden denne dag. Rigets Flag gik, sammen med flagene på samtlige af flådens fartøjer og Amalienborg, på hal

Regeringen besluttede, at kontakten med tyskerne skulle gå via det danske udenrigsministerium. Målet var at fastholde billedet af Danmark som en neutral og suveræn stat, der som alle andre stater kommunikerede med dets nabolande via udenrigsministeriet. En af de opgaver, som regeringen blev pålagt af besættelsesmagten var, at oprettet en kystbevogtning, der skulle hindre illegal trafik mellem Danmark og Sverige. Kystbevogtningen blev oprettet den 16/4 1940 under politiets ledelse. Søværnet blev først bedt om at stille materiel til rådighed for denne nye styrke, men den 27.

De gamle torpedobåde Narhvalen og Havørnen bugseres gennem en isfyldt Københavns havn 5. februar 1941.

for at markere Kongens store utilfredshed 16


juni bad Justitsministeriet officielt søværnet om at overtage ledelsen. Dette skete pr. 1. oktober 1940.

gynde bygningen af en række flyvepladser rundt om i Danmark. Dette var på kant med aftalen af 9. april, men her valgte regeringen ikke bare at bøje sig, men også at tage skridt til at sikre at arbejdet blev udført af danske entreprenører. Årsagerne til regeringens beslutning var både, at man gennem de tyske arbejdsprojekter kunne løse en del af landets arbejdsløshedsproblemer, og at man frygtede, at ankomsten af tyske håndværkere ville medføre uroligheder.

Tyskerne skulle bruge de danske baser i krigen mod Norge, og det var derfor vigtigt for dem, at sikre ro og orden i Danmark. De indså at dette bedst – og lettest – lod sig gøre ved at sikre, at den danske regering fortsat fungerede. Ved at lade den danske regering leve og stå for ro og orden kunne tyskerne holde behovet for dyre besættelsestropper på et minimum.

Det var regeringens mål at opretholde så meget af landets suverænitet som muligt i denne svære situation. For at nå dette mål, og derved sikre at Danmark kom gennem krigen som et selvstændigt land, var regeringen parat til at gå langt og bøje sig for de tyske krav – så længe de ikke underminerede regeringens kontrol over landet eller danskernes ret til at være danske. Regeringens kurs skal ses i lyset af, at der i 1940 og 1941 intet var, der tydede på at Tyskland ville tabe krigen – tværtimod!

De første brud på aftalen I ordningen af 9. april stod der i punkt 2, at ”De danske Tropper forbliver i Besiddelse af deres vaaben, forsaavidt deres Optræden tillader det”. Tyskerne viste sig dog hurtigt at have deres egen tolkning af dette punkt. Allerede den 15. april 1940 fremsatte de et krav om udlevering af hærens 24 moderne 20mm antiluftskyts med tilhørende ammunition. Tyskernes argument var, at skytset skulle bruges til forsvar af Lillebæltsbroen, Storebælt og Storstrømsbroen, og altså ikke ville forlade dansk jord.

Samarbejde mellem den danske og tyske flåde? Efter overgivelsen 9. april blev hovedparten af flådens enheder, efter aftale med den tyske besættelsesmagt, oplagt. Enhederne blev spredt ud mellem en række provinshavne og Holmen i København. Gennem spredningen ønskede søværnet at undgå at samle flådens enheder i en klump, hvor de ville udgøre et oplagt mål for allierede luftangreb.

Regeringen afviste det tyske krav, med henvisning til, at det stred mod 9. aprilordningen, men afvisningen blev ikke accepteret. Allerede den 16. april måtte regeringen bøje sig og overdrage skytset. Den 22. april blev kravet udvidet, og tyskerne krævede nu alt dansk antiluftskyts udleveret. Igen efterkom regeringen det tyske krav under protest. Tyskerne valgte efterfølgende at flytte kanonerne til Tyskland, men det skete øjensynligt uden den danske regerings vidende.

Under et møde med Hitler den 13. april 1940 bad den øverstkommanderende for den tyske flåde, Storadmiral Raeder, om tilladelse til at søge at overtage den danske flåde, eventuelt mod betaling. Hitler gav

Samtidig valgte besættelsesmagten at be17


sit samtykke, men allerede den 22. april ændrede flådens ledelse mening og bad om og fik Hitlers tilladelse til at udskyde henvendelsen til det danske søværn.

det var Scavenius stemt for en aftale, mens resten af regeringen var imod. Scavenius fik dog sin vilje, og den 11. oktober fik Kjølsen udleveret regeringens retningslinier til samtalerne med tyskerne. Først og fremmest skulle han søge at klarlægge den tyske flådes holdning til et evt. samarbejde, men da Kjølsen mødte op i Berlin den 18. oktober blev han informeret om, at Raeders plan var faldet til jorden efter stærk modstand fra det tyske udenrigsministerium.

Grunden til udskydelsen var, at Raeder ville undersøge, om man kunne arrangere en eller anden form for samarbejde med den danske flåde omkring politi- og eskorteopgaver i de danske farvande. Et krav om udlevering af et eller flere fartøjer kunne ødelægge mulighederne for en sådan aftale.

Rechnitzers afgang Trods den tyske flådes beslutning om at udskyde en henvendelse til den danske flåde, mødte repræsentanter fra den tyske flåde op på Holmen den 6. maj 1940 og meddelte her, at søværnets chef, Viceadmiral Rechnitzer havde billiget, at de danske torpedobåde kunne udleveres til tyskerne!

I september 1940 rettede Raeder via sin adjudant henvendelse til den danske regering gennem den danske militærattaché i Berlin, Kommandørkaptajn Kjølsen. I henvendelse lagde tyskerne klart op til et samarbejde mellem den danske og tyske flåde. Den danske flåde skulle stå for minerydning, søpolititjeneste, og farvandsovervågning og –opmåling i de danske farvande, og sidst men ikke mindst fortsætte uddannelsen af danske marinere.

Bemærkningen skulle være faldet til daværende kommandørkaptajn A. H. Vedel, mens han, sammen med en tysk minestrygningsekspert, var ude og inspicere de danske minestrygere. Ifølge Kommandørkaptajn Westermann fremkom officeren her med følgende bemærkning til Vedel: ”Om de nye torpedobåde, som ikke var minestrygere, sagde viceadmiral Rechnitzer, at dem kunne vi også få”.

Aftalen skulle træde i kraft efter Tysklands snarlige sejr, og pålagde derfor i første omgang ikke den danske flåde nogen opgaver, der var direkte vendt mod England. Tyskernes eneste krav var, at det var danskerne selv, der tog initiativ til samarbejdsaftalen, da man fra tysk side ikke ville risikere et dansk nej til en tysk henvendelse. Grunden til at det var den danske flåde, der skulle tage initiativet har givetvis også været, at Raeder ikke havde opbakning til planen hos Hitler. Modstanden mod aftalen kunne omgås, ved at det var danskerne, der tog initiativ til aftalen.

Hjalmar Rechnitzer (1873-1953) var søværnets leder fra 1.4. 1932 til 10.5. 1940.

Kjølsen tog til København og fremlagde de tyske planer for regeringen. Under mø18


S

om lokalrepræsentant i DanmarksSamfundet, Halsnæs-Frederikssund & Egedal, uddeler jeg hvert år på Valdemarsdag, nye faner og flag til Hjemmeværnet, foreninger, spejdergrupper, politiske partier med flere. Hvor flag/faner så bliver overrakt ved en flagfest på Kronborg den 15. juni, hvor der er taler for Dannebrog, sang og musik.

har modtaget faner/ flag, hjælper selv med til flagsalg (også Valdemarsdagen) for at skaffe midler til nye indkøb. Frederikssund Marineforening fik vores nuværende flag, overbragt af DanmarksSamfundet i 1988, hvor vi kunne fejre 70 årsdagen. Tilstede ved overrækkelsen var Danmarks Marineforening formand, kommandør Preben Heise, som ønskede tillykke med foreningens jubilæum og det nye flag, samt al mulig lykke fremover.

I de 800 år har Dannebrog været forrest når Danmark var i krig eller blot på besøg rund t omkring i verden. I lighed med de andre nordiske lande, er det korset der præger flagduen.

Det store flag, som er overrakt af Danmarks-Samfundet, på Sydkajen ved vores mine og ankre, blev således indviet af daværende borgmester Ole Find Jensen, til den 18 meter høje flagstang i 2008, hvor han i den kraftige vind, ønskede i sin tale, kommunen og byen tillykke med det flotte symbol. Ligeledes er flaget på Pedersholm også overbragt af Danmarks-Samfundet.

Valdemar Sejr, var således på korstog med bl.a. det der dengang hed Livland, der i dag er en del af Esland/Letland. Selv om vi fejrer, at flaget dalede ned under kampen ved Lyndanisse, det nuværende Tallinn, da det ikke gik så godt for Valdemar Sejr, optog de kæmpende det som et tegn sendt fra himlen, og slaget blev vundet. Det skete den 15. juni 1219.

Selve hovedfejringen, DanmarksSamfundet, finder sted i København den 15. juni, begyndende med en festgudstjeneste klokken 13.00 i Vor Frue Kirke, 3 til 4 faneoptog starter fra Livgardens Kaserne ved Rosenborg til Rådhuspladsen, hvor der vil blive afholdt taler og underholdning med kor og orkester. Derefter vil der være flere taler og underholdning inde i Rådhuset for en mindre kreds.

Danmarks-Samfundet blev startet den 10. juni 1908 og er en upolitisk forening der har til formål. bl.a. styrke kendskabet til og respekten for Dannebrog og dansk kultur og udbrede kendskabet til Dannebrogs betydning som nationens samlingsmærke. Uddeler Dannebrogsfaner og flag til organisationer og foreninger..

Kurt

Danmarks-Samfundet arbejder i praktisk som en ”Hjælp-tilselvhjælpeorganisation”. Foreninger der

19


En u n g bøjnin mand tager ger i p nogle a a dame prikk rken, da en rmer ham ældre med s på in “Ung stok og sig ryggen e man e d, da m r: en er gået” .

Der var engang et af vore medlemmer som spillede meget computer. En dag blev han forkølet. Hvorfor det? Han havde glemt at lukke windows!

Jørgen en: n i Marinestu B Hørt ved bare lidt i b ang til Hen in kone ning h aren u mig groft, at m re te ri ir et a d “D v e bryder d n at si ndes forrige nog e stået tavshe al ævle om he sk n de ti le e he d - Hend t. Jørg en: en e ge mand.” 1.80 h ekspediente s mig, n hos øj og b rre hjemme ho væ da er et s l “D ru a – henHenni ng tæn ger størrels gteren er hele tiden om e 39 i kone snakker ker lid in m skal b sko. t ov ru g d!” spørge e den oplys er, hvad han des næste man ning ti r til si dst: l, men - Hvad v - Hun ejer hun? To århusianere køre på cykel. Pludselig står den vejer k ød. ene af og tager luften ud af sin cykel. Så spørger den anden: “Hvorfor gjorde du det?” “Min cykel er for høj”. e 112: ed g n ri d an Så står den anden af og vender sin saddel. m . En hjælp sende noget at l ti t d ø n Så spørger den første: “Hvorfor gjorde du det?” t.” “I bliver d er lige gåe an v es n o k “Tror du jeg vil følges med en der er så dum, nu Min første dette hendes kører jeg hjem”. “Rolig nu, er barn?” .” d man r med hendes “Nej, De tale

Formand

Kurt Terkelsen

21 29 26 41 kurts@mail.tele.dk

Næstformand

Benny Hansen

47 31 13 74 bennyh6@hotmail.com

Kasserer

Birger Tykskov

51 23 21 12 birger@tykskov.dk

Sekretær

Birthe Nordmand

B-medlem

Hans Ulrich Christensen

38 71 15 17 ulrich@biobiler.dk

B-medlem

Henning Mørch

20 12 04 93 aase41@paradis.dk

B-medlem

Eigil Larsen

Suppleant

Leif Hansen

21 85 29 49 heimdalsvej9@gmail.com

81 92 24 43 annakonwalia15@gmail.com 20

51 27 23 89 irenalundberg@yahoo.dk

Profile for Tonny Poulsen

Tørdokken nr. 2/2019  

Tørdokken nr. 2/2019  

Profile for topo198
Advertisement