{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

PEDERSHOLM ROSKILDEVEJ 161 3600 FREDERIKSSUND

www.frederikssundmarineforening.dk


TØRDOKKEN - det lokale medlemsblad for Frederikssund Marineforening. Ansvarshavende redaktør: Tonny Poulsen Mølleparken 5, Ganløse 3660 Stenløse Tlf.: 48 18 10 88 e-mail : toerdokken@webspeed.dk INDLÆG - FOTO m.m. TIL NÆSTE NUMMER DER UDKOMMER ULTIMO SEPTEMBER 2013 SKAL VÆRE REDAKTØREN I HÆNDE SENEST D. 1. SEPTEMBER 2013 PÅ OVENSTÅENDE ADRESSE.

I dette nummer kan du bl.a. læse:

Side 3

Formandens 2 minutter.

Side 4

Fregatskydning 2013.

Side 11

Vi kipper med flaget.

Side 12

Frederikssund’s sidste adoptionsskib ”NORBY”.

Side 5

Befrielsen blev mindet.

Side 6

Turen gik til Sj. Odde.

Side 13-15 Flagets historie.

Side 7

Kustoder søges.

Side 16-18 Før turen går til Polen.

Side 8

Pedersholm får eget flag.

Side 9

Slopkisten.

Side 10

Kvartalsprogram.

Side 19

Opslagstavlen.

Side 20

Agterdækket.

Forsidebillede: Der blev grillet på livet løs, da Margarita og Benny lagde have til årets Grillfest 2


Formandens minutter

Vores Marineforening har rundet de 95 år

Bestyrelsen har derfor sendt nogle skrivelser til landsbestyrelsen.

F

rederikssund Marineforening blev stiftet den 5. maj 1918 og kan derfor i år passere en markant milepæl i sin lange historie, ved den 5. maj 2013 at runde de 95 år.

Det er Danmarks Marineforenings eksistensgrundlag, at vi alle slutter op omkring de forskellige arrangementer, såvel på landsplan som ude i afdelingerne. Derfor er vi i Frederikssund skuffet over, ikke må møde op til selve jubilæumsdagen, til at behageligt samvær og for at pleje og styrke det gode kammeratskab, der er kendetegnede for vor forening. Så skal Danmarks Marineforening, ikke udelukke, foreningens medlemmer til én 100 års jubilæumsreception. Tænk over det, kære landsbestyrelse.

Disse tre fjerdedele af et århundrede, er et betragteligt spand af tid, og mange er de begivenheder, der i denne årrække har prentet sig i og være en del af foreningens historie, og forhåbentlig igen om bare fem år, når vores forening runder de 100 år. Vi har netop afviklet vores jubilæumsfest, den 1. juni 2013 hos Benny, med en meget fin tilslutning, som har glædet bestyrelsen, hvor ”alle” var velkommen, så tak også til medlemmerne for fremmødet og jeres store bidrag til, at det igen blev en god dag i venners lag

Så for mig er der ingen tvivl om, at Frederikssund Marineforening vil gå ind i det nye århundrede og med vores forening når de 100 år. Med et hjertelig tillykke til hvert enkelt medlem med 95-årsdagen for vor hæderskronede forening, og med ønsket om en god sommer og under vort motto

Når en forening runder en markant milepæl, er det naturligt at tænke lidt tilbage i historien og blandt andet sende en venlig tanke til de brave mænd, der tog initiativet til at oprette Frederikssund Marineforening.

At styrke interessen i befolkningen for Søværn og Søfart - det maritime Danmark

Den 30. april 2013 kunne Danmarks Marineforening således fejre 100. års jubilæum, som er en landsdækkende kammeratskabsforening, der skulle støtte søværn, søfart og de 77 afdelinger, der gør et stort frivilligt og ulønnet arbejde for landsledelsen, gennem de skiftende tider

Med venlig hilsen Kurt Terkelsen

Bestyrelsen i Frederikssund, var derfor meget skuffet, da man i UNDER DANNEBROG kunne læse: ”Jubilæumsreceptionen den 30. april, er en lukket reception, her er ingen adgang for foreningens medlemmer”? Her har Frederikssund Marineforening bidraget med vores historie i Danmarks Marineforening 100 års værk, som orlogshistoriker Hans Chr. Bjerg har skrevet og redigeret, som blev udgivet her den 30.april 2013 (er selv medredaktør). 3


Lørdag de

n 10. augu

st kl. 10.00

Pris for bu s: 50,- kr Pris for sk ydning: 40 ,- kr. Du må ger ne medbrin ge madpak kan også k ke, men øbe helste g t pattegris hør for kr m . 100,- pr. ed tilbekuvert (sk tilmelding a l b estilles ved hos Kurt) Drikkevar e r købes på skydebane n. Husk tilm elding freg atskydnin g/gris til K på 475299 urt 46/212926 41 eller kurts@mail .tele.dk Senest d. 3

. august

4


T

raditionen tro bliver der igen i år afholdt 4. maj aften i Frederikssund. og igen i år blev arrangementet afviklet sammen med de lokale kirker, Oppe Sundby, Frederikssund og Snostrup kirke, Nordsjælland Gardeforening, Gardehusarforeningen for Frederikssund, De Blå Baretter Nordsjælland og Frederikssund Marineforening, som stillede med faner og flag.

Stift), holdt en lille andagt "for de danske sømænd og de danske soldater", denne dag vil stadig blive ved at være en ganske særlig historisk dag. Til sidst lagde, Danmarks Marineforeningen, Distrikt II Nordsjælland, distriktsformand Palle Pedersen, en krans ved mindesmærket "Minen" på Sydkajen. Der skal, igen i år, lyde en STOR TAK til ACACIA Blomster v/ Niels Erik Sørensen, der havde sponsoreret Kransen. Klokken 19.15 blev der vist en film, i præstegården Kirkegade, om den danske modstandsgruppe ”Hvidsten Gruppen”, fordi det var en milepæl i danmarkshistorien, som er nødvendig at fortælle. Henrettelsen af otte almindelige mennesker, der prøvede at gøre den umulige forskel, som er en rystende begivenhed der var med til at gøre Danmark frit.

Formand Kurt Terkelsen, Orlogspræst, Frank Bjørn Christensen, Major Jørgen Bech, Flyvervåbnet og distriktsformand Palle Pedersen.

Arrangementet starter ved minen på havnen klokken 18.30, hvor formand, Kurt Terkelsen, Frederikssund Marineforening holdt en kort tale, om jublen som var kolossal om aftenen den 4. maj 1945, da Den tyske Værnemagt kapitulerede i Holland, Nordvesttyskland og Danmark. Formanden mener selv at kunne fornemme hvor fantastisk det måtte være at høre frihedsbudskabet. Major Jørgen Bech, Flyvervåbnet (Skibby), holdt en tale, om de faldne i frihedskampen i 1940 - 45 og knyttede tråde til dagens kamp for fred og frihed i flere brændepunkter i verden, hvor danske mænd og kvinder deltager i dens kamp – og vil mindes ofrene for denne indsats. Orlogspræst, Frank Bjørn Christensen (sognepræst ved Jesuskirken, Københavns

Når vi her 68 år efter befrielsen, tænder lys i vinduet, så gør vi det for at de mange danske søfolk og frihedskæmpere, som gav deres liv, for at vi andre kunne leve i et frit og demokratisk Danmark, aldrig må blive glemt, uanset om vi befinder os på den ene eller anden politiske fløj, så er friheden det bedste guld. Aftenen slutter med en fredsandagt i Frederikssund Kirke ved sognepræst Thomas M. Rønberg. Som også blev markeret ved flag og faner. Kurt 5


FORÅRSUDFLUGTEN gik til Søværnets Artilleriskole og Nykøbing Sj. Marineforening

E

t lille sluttet selskab der talte 25 personer, var alle stået tidligt op, for at deltage i udflugten til Søværnets artilleriskole på Sjællands Odde, lørdag den 6. april 2013.

planlægger, tilrettelægger, gennemfører og kontrollerer den våbenfaglige uddannelse i artilleri, missil-, undervandsvåben- og minestrygningssystemer. Er bemandet med personel fra Flyvevåbnet og Søværnet.

Turen begyndte kl. 08.30 på Frederikssund Station, med Hugo ved rattet. Efter et lille "Pitstop, for at brænde lidt tobak af og botanisere lidt. Da man på dette tidspunkt ikke vidste om vi kunne betale bussen, så ville chaufføren ikke fortsætte turen, før Henning havde solgt hele sit amerikanske lotteri.

Vi blev således orienteret om fjernstyrede sødroner såkaldt water jet. Det er små fartøjer med en motor på 275 HK og en fart på 50 knob, som er særdeles velegnet til at øve maskingeværskytter, der har opgaver i Det indiske Ocean mod pirateri. Vi så også et nyt dronesystem, som blev anskaffet i år 2000, der er væsentligt bedre end det der hidtil er benyttet. De kan operere "out of sigt" i hele skydefeltet og med flere opererende samtidig. Til sidst fik vi en demonstration af en fjernstyret helikopter i luften. Men som bekendt - uden mad og drikke, dur helten ikke. Så efter det imponerende besøg og flotte rundvisning, var alle ved at være godt sultne. Derfor satte vi kurs mod Nykøbing Sjællands Marineforening. Her blev vi modtaget af formand, Søren Brusgaard, hvor vi 25 mand/ kvinder blev bænket i deres fælleslokal, hvor man havde sørget for en rigtig god frokost buffet, som der blev gået til med glubende appetit. En god frokost, der var med til at skabe det store sammenhold, blandt afdelinger fra forskellige distrikter. Senere rykkede vi op i Nyk. Sj. flotte marinestue hvor der blev serveret kaffe og stemningen var også rykket op. Klokken 16.00 var det blevet tid til at tage afsked og sige tak for dejlig mad og god behandling, før vi atter gik ombord i bussen, som Hugo med sikker hånd, kørte hjem til Frederikssund.

På Søværnets Våbenkursus blev vi modtaget af den vagthavende befalingsmand (oversergent FLV), som gav en meget interessant foredrag og meget flot rundvisning af Søværnets artilleriskole gennem 60 år (1953 - 2013). Mange af medlemmerne har således fået deres grundlæggende skydeuddannelse, for personel fra flådens skibe og kystbefæstninger, da den var artilleriskole (ASO) 1953-1970. Var selv på uddannelse i skydning med 102 mm kanon i 1960, som math-elev. Herefter fik den to navne Søværnets Våbenskole Sjællands Odde (ASO) og funktioner under Chefen for SOK Marinestation Sjællands Odde (MAS ODD)

Herfra skal lyde en tak til VBK og folkene i Nykøbing Sj. Marineforening, samt tak til alle jer der deltog med jeres gode humør.

I dag er det Søværnets Våbenkursus (VBK) som

Kurt 6


Vagter søges

HJÆLP! VI HAR BEHOV FOR NYE VAGTER! Vi mangler nogle nye vagter, til museumsfregatten PEDER SKRAM, for åbningsperioder 2013.

P

EDER SKRAM's Venner har en meget trofast vagt- og omvisergruppe, men nogle af vores vagter hår måtte stoppe, på grund af alder og sygdom. Har du lyst til at indgå på frivillig basis i en vagtordning med 4 mand pr. vagt, hvor du er med til at vejlede de besøgende, samt føre tilsyn med, at udrustningsgenstande ikke bliver fjernet eller udsættes for hærværk. Du bestemmer selv, hvor mange vagter du vil have, i løbet af en åbningsperiode. Du vil den første dag, få en grundig introduktion i sikkerhed og vagttjeneste, af én af vores erfarne vagter.

Vagterne møder om bord senest ½ time før åbningstiden, som er kl. 11 - 17, og fregatten har åbnet i 2013 i skolernes sommerferie fra 29. juni til 11. august, samt kulturnatten 11.oktober. kl. 18 – 24 og skolernes efterårsferie fra 12. til 20. oktober kl. 11 – 17. Kan det friste dig at arbejde på vores spændende og levende museum, som vagt/omviser, må du meget gerne ringe på tlf.4752 9946 / 2129 2641 eller sende en mail til kurts@mail.tele.dk . Det samme gælder, hvis du kender nogen, du vil anbefale til vagttjeneste.

Vi kan desværre ikke give dig løn for din indsats. Men vi kan give dig mange spændende oplevelser i et dejligt samarbejde med de øvrige vagter. Foreningen betaler frokost, øl, vand og kaffe, ligesom du vil få udleveret kasket, poloskjorte og vindjakke med fregattens våbenskjold

Fregatten PEDER SKRAM's Venner Kurt Terkelsen Vagtkoordinator www.pederskramsvenner.dk

7


F

redag den 14. juni 2013 kl. 18.30 vil Frederikssund Marineforening traditionen tro, stille op med vores flag, ved Danmarks- Samfundets flagfest på Kronborg.

Danmarks flag, Dannebrog (danskernes fane), betegnes som historiens ældste nationalsymbol. Ifølge Saxo, der ved Absalons bud skrev Danmarks Saga, blev Kong Valdemar af Lettiske bisper kaldt til korstog med de hedenske Estere. Under Volmerslaget 1219 i Estland, faldt flaget ned fra himlen. Det medførte at krigslykken vendte for den danske hær, som derved vandt slaget. Kong Valdemar døde under kampen og nogle mener, at det var hans blod, der har farvet flaget… Dette flag, der kaldes Dannebrog, er efterhånden blevet ”hver mands eje”. Danmark anvender handelsflag (stutflag) og splitflag (orlogsflag); handelsflaget føres af handelsskibe og privatpersoner, splitflaget af kongehuset, statens skibe og bygninger samt enkelte privatfirmaer med særlig tilladelse, herunder marineforeningerne.

Her vil der blandt andet blive udleveret én fane til politihjemmeværnskompagni Frederikssund og et flag til foreningscenter Pedersholm (brugerrådet). Valdemarsdag er en festdag, hvor man bogstaveligt talt får chancen for at vise flaget og slå et slag for fædrelandskærligheden. Frederikssund Marineforening har flere gange nydt godt af Danmarks- Samfundets flaguddeling med vort officielle flag (det, med emblemet på) som vi fik til vores 70 års stiftelsesfest for 25 år siden, så vi har al mulig grund til at være taknemlige for vores flag. I borggården på Kronborg vil talen blive holdt af landbetjent fra Hornbæk, Kurt Bannerhoff, sogne præst feltpræst De Blå Baretter) Claus Pontoppidan vil holde faneandagten. Og ikke mindre end to orkester vil være med til afvikling af flagfesten, nemlig Helsingør Pigegarde og Musikkorps Nordsjælland.

Alle er velkommen til flagfest på Kronborg. Danmarks-Samfundet Kurt Terkelsen Lokalrepræsentant Halsnæs- Frederikssund – Egedal

Som du sikkert er bekendt med, fyldte Danmark’s Marineforening 100 år d. 30. april. I den anledning er der blevet lavet en Jubilæumsmedalje. Medaljen koster 100,- kr. og kan bestilles hos Kurt på følgende e-mailadresse: kurts@mail.tele.dk eller ved at ringe på: 47529946 / 21292641 8


C02 Cardigan

C12 Polo-Shirt

C23 Windbreaker

Marine eller Hvid.

Str.: 50 - 56

C2 & C21 Skjorter med korte og lange ærmer, hvid eller lyseblå C 01 Sweatshirt, marine A 04 Mini emblem A 05 Kendingstegn D 01 Blazeremblem D 02 Hue emblem Miniemblem D 03 Slips F01 Indkøbspose D 04 Blazerknap sæt D 05 ”Begyndersæt” blazer D 07 Skulderdistinkt. D 08 Badges D 09 Booswik læder bælte, sort D01 Blazeremblem D 10 Lærredsbælter, m-blå, sort D 11 Seler, blå, sort D 12 Dametørklæde Herudover sælges der: F 01 Indkøbspose C 05 Pullover; C 06 Slipover; F 02 Messeforklæde C 13 T-shirt marine og hvid; F 09 Damenål, broche Kasketter, Bordflag + stang. F 10000 Vedhæng kendingstegn Slips F 10100 Vedh. Kendingst. Forgyldt Priser spørg kassereren. BR Slipsenål BR Manchetknapper Varekatalog i farver hos kassereren. RO Autoemblem Hvis ikke varen er hjemme, AM 05 Nøglering + vognmønt kan der bestilles hos kassereren. 9


Lørdag d. 10. august. Fregatskydning

Lørdag d. 17. august Udstilling: Frederikssund for Fulde Sejl på havnen.

Søndag d. 25. august. Jubilarstævne Holmen

Søndag d. 1. september kl. 14.00. BANKO

Torsdag d. 5. september National Flagdag (Soldaterforeninger i Frederikssund)

Torsdag d. 26. september kl. 19.00 Pudseaften

10


...og siger TILLYKKE med fødselsdagen til: Bent Hansen med de 65 år d. 5. juli, Danny Rasch 45 år d. 28. august Kaj Knudsen 70 år d. 30. september, Poul Nielsen 65 år d. 10 september samt til Gert A. Nielsen Paul E Hansen Bent Stybbe Palle Evers Kurt W. Troelsstrup

14. juli 14. juli 21. juli 26. juli 31. juli

Christian Dreyer Leidecker Ulf Amondsen Egon Stentoft

02. august 07. august 17. august

Tonny Poulsen Poul Nielsen Niels Holme Jensen Jørgen Jørgensen

08. september 10. september 12. september 25. september

Et stort og varmt TILLYKKE til jer alle

11


Formanden har været i arkiverne. FREDERIKSSUNDS SIDSTE ADOPTIONSSKIB P 545 NORBY

D

a Frederikssund’s sidste adoptionsskib, missiltorpedobåden P 545 NORBY, der var adopteret 1980 - 2000, fandt jeg denne artikel i " Forsvaret I Dag" Nr. 3 Oktober 1976. Udgivet af Forsvarets Oplysnings- Velfærdstjeneste.

Willemoes-klassen

drives af tre Rolls Royce gasturbiner på hver 4250 hk. Desuden er der to dieselmotorer på hver 365 hk. Bådene er udstyret med en 76 mm kanon, som kan bruges til såvel overflade - som luftmål. Senere vil de blive udstyret med langtrækkende missiler, der er under udvikling i USA. Samtlige skibe er computerstyrede og gyrostabiliserede. Bådende får en besætning på 28 mand, deraf 6 officerer, 3 sergenter og 16 menige, heraf kun tre er værnepligtige, nemlig matrosen, en kok og en maskinmand.

Søløven-klassen

P. Willemoes afløser de gamle søløver Søhelten Peter Willemoes har lagt navn til det danske søværns nyeste våben torpedobådene af Willemoes-klassen. Bådene bygges på Frederikshavns værft, "Bille" og "Hammer" er allerede leveret, mens den fjerde ventes navngivet om kort tid. Den vil blive opkaldt efter den danske viceadmiral Bredal, der gjorde sig kendt under svenskekrigene under en træfning på den tilfrosne Nyborg fjord. Den første, af bådene "Willemoes" har for nylig været på fart- og manøvreprøver i Århusbugten til en finjustering af det avancerede tekniske anlæg ombord. Willemoes-klassen skal afløse de gamle motortorpedobåde af Søløven-klassen, og skønt de nye fartøjer er langsommere, er de i alle øvrige henseende mere avancerede. Om de nye torpedobåde hedder det i øvrigt, at de med deres dybe V-form i forskroget giver en blødere gang i krappe søer. Bådene er 46 meter lange og har et deplacement på 245 tons. Skroget er af stål og overbygningen af letmetal. De

NB: P 545 NORBY, den sjette af ti, søsat 24.09.76. og navngivet efter admiral Søren Norby (ca. 1460 - 1530) som kæmpede først mod Hansestæderne og senere Christian IIs tro støtte under både det Stockholmske Blodbad i 1520 og under den efterfølgende kamp mod Frederik P 545 NORBY blev navngivet af kontreadmiral O. Brinck-Lund den 2.06.77. 12


Beretning venligst udlånt af Johnny Balsved - ”Flådens Historie”.

Verdens ældste flag ormalt er vi danskere lidt stolte over at kunne prale med, at vi ikke kun er verdens ældste eksisterende kongedømme, men også, at vi har verdens ældste flag.

Denne Ravnefane blev benyttet af Danskerne under Normannertogterne og gennem Vikingetiden som nationalmærke i krig, men ikke i fred. Oprindeligt var en fane kun et krigs-symbol. Kong Knud den Store førte således en Ravnefane af silke i det hårde slag ved Ashington i England i 1016. Fanen blev også kaldt Danebroge, dvs. Danernes klæde (mærke). Skrivemåden er i tidens løb ændret til Dannebrog.

N

Dannebrog, eller Danebroge, er sandsynligvis et af verdens ældste flag. Det er i hvert fald det flag, der uafbrudt har været anvendt længst i historien. Men faktisk havde danerne et flag eller fane før det, vi i dag kender som Dannebrog. Dannebrog har sandsynligvis først været et korsfarermærke i forbindelse med danskernes forsøg på at kristne det hedenske Estland.

I forbindelse med kristendommens indførelse måtte Odins Ravn dog for bestandigt vige for det kristne symbol, korset.

Ravnefanen

Legenden om Dannebrog

Ravnefanen. (Illustrationen stillet til rådighed af Flemming Rickfors)

Historisk er det svært at bestemme, hvorvidt Dannebrog virkeligt er verdens ældste flag. Men det kan konstateres, at det røde flag med det hvide kors, som vi i dag betegner som Dannebrog, ikke er Danmarks ældste flag. Det ældst kendte danske flag var nemlig Ravnefanen. En rød dug med Odins hellige ravn broderet i sort. Det var kendt og frygtet viden om som vikingernes samlingsmærke.

Øjeblikket hvor Dannebrog, ifølge sagnet, daler ned fra himlen 15. juni 1219 i slaget ved Lyndanisse i Estland. (Maleri af C A. Lorentzen)

I følge sagnet "faldt Dannebrog ned fra himlen". Dette sagn stammer fra slaget ved Lyndanisse i Estland 15. juni 1219 under Valdemar Sejrs korstog mod Esterne.

13


Samtidigt hørtes en stemme, der forkyndte, at når denne fane løftedes ville danskerne vinde. Dette opildnede de hårdt trængte danskere under Kong Valdemar til den endelige sejr. Der findes dog ingen historiske beviser på, at Dannebrogs oprindelse stammer fra dette slag. De første afbildninger af Dannebrog med den røde dug og det hvide kors stammer fra Valdemar Atterdag tid (1340-1375), mere end 150 år senere.

Den praktiske begrundelse for forordningen var desuden at undgå at for-veksle det danske flag med Maltas. Stutflaget med de kongelige monogrammer førtes af danske handelsskibe indtil 1867. Dannebrog bliver hver mands eje Når vi ser en flagsmykket Idrætspark, eller flaget der vajer en søndag i kolonihaven føler vi alle, at flaget er vores. Men sådan har det ikke altid været. Gennem flere hundrede år var fanen eller flaget forbeholdt Kongen og Statsmagten. Koffardiflåden, eller handelsflåden som vi kalder den i dag havde allernådigst af Kongen fået tilladelse til at anvende flaget. I 1834 gennemførte Kong Frederik VI således en lov, der forbød almindelige mennesker at bruge flaget. Først i 1854 blev det tilladt private at anvende Dannebrog, eller rettere her ophævedes forbudet mod, at private anvendte Dannebrog.

Hvis flaget stammer fra Valdemar Atterdags tid, er det Østrigske og Engelske flag faktisk ældre. Men sagnet eller ej, siden da har Dannebrog været danskernes nationale symbol, om end det først flere hundrede år senere blev hver mands eje. Fra 1912 er den 15. juni hvert år blevet fejret som Valdemarsdagen Splitflag eller stutflag Af flere omgange blev det ved kongelige resolutioner bestemt, at Dannebrog som splitflag var forbeholdt Kongen og dennes skibe. Stutflag med Den første kgl. resolu- Christian VII's monogram tion blev udstedt af Christian IV den 20. maj 1635. Heri blev det bestemt, at koffardiskibe (handelsskibe) fremover skulle føre Dannebrog som Stutflag, dvs. et flag uden splitter. Det er i dag det flag vi til daglig kalder Dannebrog.

Orlogsflaget Det dybrøde flag En af Søværnets vigtige opgaver gennem tiderne har været at vise flaget. Søværnets flag er Orlogsflaget. Kun Søværnets skibe må bruge orlogsflaget. Søværnets institutioner på land flager med almindeligt splitflag, også kaldet statsflaget eller garnisonsflaget. Orlogsflaget har en dybere rød farve end det almindelige splitflag.

En lang række forordninger og cirkulærer måtte dog gennem de næste mange hundrede år udsendes for at indskærpe dette påbud. Forholdene i Middelhavet omkring 1750 med mængder af sørøverier mm. fra bl.a. de nordafrikanske stater gjorde, at der 25. marts 1757 blev udstedt en ny Kgl. Forordning. Forordningen bestemte, at danske koffardiskibe, der sejlede til Gibraltarstrædet og Middelhavet, skulle vise Stutflaget med det kongelige ciffer i midten af flaget.

Orlogsflagets historie Der findes ingen sikker angivelse af, hvornår Orlogsskibe begyndte at føre Dannebrog. De tidligste billeder af skibe, der fører Danne14


brog, er fra det 15. og 16. århundrede. Det var Christian IV, der i sine Krigs-artikler af 8. maj 1625, gav de første kendte regler for Flagføring og Kommandotegn i flåden. Flagspil og gøsstage I havn og til ankers føres Orlogsflaget normalt på et flagspil agter.

bemandet. Orlogsvimplen adskiller sig kun fra den almindelige vimpel vi normalt anvender ved, at den har to flige ligesom orlogsflaget og splitflaget. I modsætning til de øvrige Kommandotegn nedhales Eskadrechefs-standeren og Orlogsvimplen ikke, hvis Eskadre- eller skibschefen midlertidigt forlader skibet.

Samtidigt føres et mindre Orlogsflag, en Orlogsgøs, på en gøsstage i skibets stævn.

Følgende Kommandotegn anvendes: Kongeflaget

Til søs føres Orlogsflaget normalt under gaflen på agterste mast. Orlogsflaget føres inden for flagtid, dvs. fra kl. 8 om morgen, dog tidligst ved solopgang og nedhales ved solnedgang. Ved nærmere bestemte lejligheder, bl.a. i krig og krisetider føres Orlogsflaget dog døgnet rundt.

Kongestander Rigsforstanderflag Forsvarsministerflag Forsvarschefsflag Admiralsflag Viceadmiralsflag Kontreadmiralsflag Flotilleadmiralsflag

Det er vigtigt at bemærke sig, at Orlogsflaget ikke "stryges" ved solnedgang, det nedhales. Orlogsflaget stryges kun over for overmagten i kamp.

Eskadrechefsstander Anciennitetsstander

Kommandotegn og distinktionstegn Sammen med Orlogsflaget anvender Søværnet også en række kommando- og distinktionstegn. Et kommandotegn angiver, at den pågældende er ombord på skibet og har den formelle kommando, medens et distinktionstegn blot indikerer, at den pågældende befinder sig ombord. Et kommandotegn sættes, når den pågældende går ombord, og nedhales igen ved afgang fra skibet.

Orlogsvimpel Følgende distinktionstegn anvendes: Kronprinseflag HKH Prinsgemalens flag Kongehusflag

Det hyppigst anvendte kommandotegn er Orlogsvimplen. Denne vimpel sættes, når et skib hejser kommando og vajer så længe skibet er under kommando, det vil almindeligvis sige udrustet og

Marineforeningens flag 15


I dette numre af TØRDOKKEN, kan du læse sidste del af Kurt’s beretning om, hvad det er for et land turen går til. Skibskatastrofen Wilhelm Gustloff I vinteren 1945 rykkede Den Røde Hær hastig vestpå og den tyske civilbefolkning i Østpreussen flygtede i panik. Det tidligere nazitiske krydstogtskib ”Wilhelm Gustloff” ventede i Gotenhafens (nu Gdynia) havn på at fragte nogle af flygtningene vestpå i relativ sikkerhed. Skibet var bygget til 1880 passager. Men det var umenneskeligt at afvise de modløse og udmattede flygtninge på kajen, og hen over et par dage blev de omkring 10.000, fortrinsvis børn, kvinder og sårede stuvet sammen på skibet. Den 30. januar 1945 kl. 12.30 stod skibet ud i 18 % C, efterladende mange desperate flygtninge på kajen. Kl. 21.16 ramte den sovjetiske Ubåd S-13 flygtningeskibet med tre torpedoer. 70 rædselsfulde og panikagtige minutter senere var skibet væk. De få, der klarede det på dækket, kunne se på en redningsflåde, der var tiliset, rustet fast eller bare manglede. Skibsvraget er i dag gravplads for de ca. 9000 omkomne – seks gange flere end i verdenshistoriens bedst kendte forlis - Titanic.

2. del

hed via den første frie fagforening Solidaritet under ledelse af Lech Walesa. Det førte til, at Polen som første medlem af Warszawa-pagten indførte frie valg og brød med det kommunistiske styre i 1989. Polen fik NATO-medlemskab i 1999 og EU-medlemskab i 2004.

Polen i dag Mange steder i Polen trænger stadig til en gevaldig ansigtsløftning, og især de landlige områder halter bagefter. Efter 44 år ”på den forkerte side af jerntæppet” er polakkerne kommet med i Europas gode selskab og har stor appetit på den nye livsstil. Der findes lige så mange mobiltelefoner i Polen, som der findes polakker, og bilparken af polske FIAT, Lada og Trabant er for længst skiftet ud med smarte, vestlige biler. Men den dag i dag er der stadig 1 mio. polakker der tager udenlands for at arbejde, siden Polen blev medlem af EU. Med en gennemsnitsløn på 3150 zl i Polen (ca. 5.300 dkr), høje boligpriser og høj ungdomsarbejdsløshed, drømmer mange unge polakker om at tage til vesten, score kas-

Sovjet sendte hundredtusindvis af polakker til arbejdslejre for eksempel Sibirien og Kasakhstan. Republikken blev genoprettet efter krigen. Men som følge af sovjetisk-britisk-amerikansk aftale blev landegrænserne forskudt mod vest, og Polen blev en socialistisk republik medlem af Warszawa-pagten. Her var situationen så under Den kolde Krig præget af den militære trussel mod dansk område, da Warszawapagten havde gennemarbejdet planer for angreb på det vestlige Europa, hvor Polen var tildelt en hovedrolle i indsatsen mod Danmark. I 1980’erne tilkæmpede polakkerne sig større selvstændig16


Szczecin (Stettin) På én af vores udflugter vil vi besøge Szczecin (på dansk mest kendt for det tyske navn; Stettin) som er hovedby i Zachodnio-Pomorskie Amt. Havnebyen, der ligger i øverste venstre hjørne af Polenskortet ved Oders udmunding i Østersøen og ikke langt fra den tyske grænse (ca.75 km) nord for Barlinek, er med sine ca. 407.800 indbyggere, er hermed Polens syvende største by.

sen for så at vende tilbage og leve det søde liv i Polen.

Barlinek – Polen – 6 dage Barlinek er en hyggelig provinsby med ca. 15.000 indbyggere beliggende mellem Stettin og Gorzow. Området omkring Barlinek er en af de smukkeste i det nordvestlige Polen med skove, bakker og søer. Byen var indtil slutningen af Anden Verdenskrig en del af Brandenburg, men blev derefter en del af Polen. Vi bor på det ny istandsatte, Barlinek Hotel, der rummer gode, veludstyrede værelser. Personalet på hotellet er venlige, hjælpsomme og kun interesseret i gæsternes velbefindende. Et par aftener arrangerer hotellet desuden musik og underholdning. Hotel Barlinek ligger ned til en naturskøn stor sø, som er omkranset af skov Der kan lejes både (vi er jo sømænd), og der kan spises og drikkes i Barlinek for beskedne beløb, og man kan gå en dejlig tur langs søbredden, eller til byens hyggelige torv med små cafeer og butikker. Byens egnsmuseum er også et besøg værd.

Netop på grund af byens beliggenhed har den op gennem historien været interessant for både Frankrig, Tyskland, Sverige og Danmark. Fra 1185-1223 var byen således under dansk styre. Under Anden Verdenskrig var Stettin under tysk herredømme og blev næsten totalt ødelagt af englænderne og amerikanerne. Efter krigen rykker Polens grænser et hak mod Tyskland, hvorved Stettin igen blev polsk. Ved krigens afslutning blev det eneste, ufærdige, tyske hangarskib Graf Zeppelin (påbegyndt 1936) erobret af de russiske tropper i farvandet umiddelbart uden for Stettin i Stettiner Haff (polsk; Zalew Szczecínski). Hangarskibet (eller dets ufærdige skrog) blev efter krigen trods officielle rapporter om uigenkaldelig selvsænkning (1945) i dybeste hemmelighed hævet (1946) af russerne, slæbt ud i Østersøen og endelig sænket (1947) som øvelsesmål for den sovjetiske flåde. Den gamle pommerske hovedstad Stettin er en driftig indkøbs by. Her er mange penge at spare på indkøb, og det er ikke dyrt at gå ud og spise og for den sags skyld at drikke, især når man holder sig til den gode polske øl og vodka. Sidstnævnte smager glimrende som drink serveret direkte på is. Polakkerne drikker selv gerne øl og vodka til maden.

Vi vil også besøge det lokale bryggeri i byen Witnica, ca. 50 km. Her er der smagsprøver af deres øl, samt mulighed for at købe af bryggeriets produkter. Herefter er der frokost i bryggeriets restaurant

HUSK - STADIG LEDIGE PLADSER Tilmelding til Henning på 2012 0493 eller Henrik på 3049 2536 Senest 1. september 17


Praktiske forhold i Polen

Told Du kan frit medtage varer købt bi andre EUlande, såfremt de er købt til eget forbrug. Se nærmere oplysninger på skats hjemmeside.

Pas Polen er sammen med Danmark med i Schengen samarbejde. Det betyder, at når du rejser til Polen ikke skal vise pas. Du skal imidlertid kunne bevise dit danske statsborgerskab. Her er det danske pas det eneste gyldige ID.

Drikkevand Det frarådes at drikke vandet fra hanerne i Polen, men det er nemt og billigt at købe vand på flasker i kiosker og i supermarkeder.

Forsikring Den offentlige sygesikring (det gule sygesikringskort) gælder kun ved rene ferierejser af maksimum én måneds varighed, og ikke alle sygdomstilfælde er dækket. Derfor skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort. Vær opmærksom på, at EU-sygesikringsbeviset ikke dækker hjemtransport, hvorfor det anbefales, at du tegner en sådan forsikring inden afrejsen.

Sprog Polsk er det officielle sprog i Polen, men i Barlinek og Stettin taler mange tysk, og langt de fleste unge mennesker i de store byer taler også engelsk. Telefon Områdenummer i Polen er 0048 og der benyttes 220 volt vekselstrøm.

Zloty (PLN) – polsk valuta Polens møntfod er zloty, og er cirka dobbelt så meget værd som den danske krone.

Miniparlør (for gamle marinere) Restaurant: Restauracja Dwa piwa prosze (to øl, tak). Skål!: Na zlrowie! Kondomer: Prezerwatywy

Polske zloty 1 PLN = 183,57. DKK 1 zloty = 100 groszy Mønter: 1, 2, 5, 10, 20, 50 groszy Man kan benytte internationale kreditkort som VISA, Master Card, American Express mv.

18


Søndag d. 16. JUNI kl. 14.00 I MARINESTUEN PÅ PEDERSHOLM

Tørdokken’s on-line service - til dig der har det med at glemme. Hører du til dem, der gerne vil være fri for at glemme et arrangement i Marinestuen, er hjælpen nær. Send et par ord til:

toerdokken@webspeed.dk Så sørger jeg for, at du modtager en mail med en reminder, ca. 1 uge før et arrangementet løber af stablen. På den måde får du en chance for, at blive mindet om, hvad og hvornår der sker noget i Frederikssund Marineforening. Ordningen er gratis.

19


g ved baren rik og Hennin

Carl E

.

i Marinestuen

rik. . Sagde Carl E n e v a h i e d u i r sad v g blev 70? De je a d , e sk u h nuar. - Ka’ du Du blev 70 i ja r. e d d u de Henning. sl re t a e v g o S n . n e e k v ik a S h 60. ude i akker. r ? t, da jeg blev da ikke sidde re u n æ sg s v i ’ v a ’ h g a t k e o r d De øe år Så må dine k ænd st e Carl Erik. d r g m e sa d j, g e n n y h a å -N r: R To l sp ørge e n e e. . Den n: Nej din lad e i d d n l a i er En mand Den Så er d : h e a n v e d e få Konen t Den ilbød at et en kæmpe bu f le i hove ølge me Da læge d n d “Ja” sag tog imod sagde ham til lægen. et. de mand h e n “ m e n an: “ D e t v a r e n hun er s å god m gri m satan!” od b ørne ne”. For mange år siden, da Carl Erik Carl Erik var endn u en gang på vej ud af sengen for at gå da det lyder fra de n anden halvdel af i søvne, kun var en stor dreng, besluttede sengen. “Du kan godt spar hans forældre, at han skulle holde e dig turen. Jeg ha r glemt at købe øl sommerferie på en bondegård. Da !” den første uge var gået kom fadeor erf ov e led pra og ren på besøg for at se hvordan det Carl Erik og Henning sad gik. Han gik ud i stalden hvor hinanden. rden.” ve le he be kø n ka jeg at rig Carl Erik sad på en trebenet stol. - “Jeg er så lge!” sæ at i ret sse ere int e ikk er ”Hej far” sagde han. ”DU er sik- “Ja, men jeg kert overrasket over at se mig malke ?”. Faderen kiggede på ham og sagde: ”Ikke ligeså overrasket som tyren der .” Forleden sad

Formand

Kurt Terkelsen

47 52 99 46

kurts@mail.tele.dk

Næstformand

Benny Hansen

47 31 13 74

bennyh6@hotmail.com

Kasserer

Henrik Holmgaard

30 49 25 36

hcholmgaard@sport.dk

Sekretær

Henning Mørch

20 12 04 93

aase41@paradis.dk

B-medlem

Claus Madsen

47 31 77 92

cs.madsen@get2net.dk

B-medlem

Carl Erik Nielsen

47 31 33 41

carlbir@comxnet.dk

B-medlem

Aksel Højmark

27 26 92 47

Suppleant

Charlotte E. Jensen

28 72 93 93 20

elgaard@jensen.tdcadsl.dk

Profile for Tonny Poulsen

Tørdokken on line 3 13  

Tørdokken on line 3 13  

Profile for topo198
Advertisement