Page 1

. . . d r o j f e s I l e t o H Fra

...til Pedershol

m.

www.frederikssund-marineforening.dk


Formanden har ordet. D

en 5. maj 2008 fylder Frederikssund Marineforening 90 år. I den anledning og med dette jubilæumsskrift vil foreningen gerne fortælle lidt om sig selv og nogle af vores aktiviteter gennem de mange år og sende en venlig tanke til de brave mænd, der tog initiativet til at oprette Frederikssund Marineforening. Sådan så Frederikssund Marineforening dagens lys ”Marineforeningen for Frederikssund og Omegn” – sådan lød foreningens navn fra starten. Siden er det – efter bestemmelserne i vedtægterne ændret til det mere mundrette ”Frederikssund Marineforening”. Det var jo under 1. Verdenskrig, og der herskede en udbredt nationalfølelse herhjemme, hvilke blandt andet gav sig udslag i, at der i krigsårene oprettedes særlig mange Marineforeninger landet over. Hovedforeningen (nu Landsforeningen) er jo stiftet i 1913. Med baggrund i foreningens gamle forhandlings protokoller – vil jeg her gengive, hvad der står i den ældste af protokol nr. 1. om Stiftelsen af Marineforeningen for Frederikssund & Omegn den 5. maj 1918 på Hotel Isefjord. Citat: En Kreds af gamle Marine-Soldater med særlig interesse for Søfarten og Orlogssagen indbød alle andre mænd, som har aftjent deres Værnepligt til Orlogs, til (sammen) med dem at danne en Lokalkreds af Marinere fra Frederikssund og Omegn, det aftaltes at indvarsle til et konstitue-

rende Møde paa Hotel Isefjord, Frederikssund Søndag d. 5. maj 1918. Fra Hovedorganisationen havde vi mødt Velvilje for Sagen, og Herr Secretær Jacobsen, Medlem af Arndrups Grønlands- Expedition, var kommet til stede for at lede Mødet og tillige holde Foredrag om sine oplevelser fra Andrups Grønlands – Expedition. Efter en kort Raadslagning mellem Secretær Jacobsen og Indbyderne bød Slagtemester Lund, Jægerspris, Forsamlingen, som talte 60 Mennesker, Velkommen, idet han takkede for Tilslutningen til Mødet, hvilke viste, at der var Interesse for ,Sagen, og derefter gav han ordet til Secretær Jacobsen, som begyndte med at tale om Mødets egentlige Formål: at danne en Lokal – Kreds af Marinere; disse Lokal – Kredses Oprettelse styrkede Landsforeningen, som nu tæller 3500 Medlemmer, og Landsforeningens Formål er at styrke Kammeratskabsfølelsen og Sammenholdet mellem gamle og nye Marinere at virke i selskabelig Henseende og samtidig arbejde hen til at bygge et Sømandshjem i Kjøbenhavn. Derefter blev den nye bestyrelse oprettet. Citat slut. Gennem de nu snart 90 år har Frederikssund Marineforening været det lokale samlingspunk for de gamle orlogsgaster i området, især i 1948 da medlemstallet var på sit højeste – i 1948 – var det 111, i 1994 var det nede på 28. mand.


I dag er det på 60, og har således været med til at præge foreningslivet i Frederikssund. Der har – som i mange andre afdelinger – været ”ups and downs”, men netop gennem det gode kammeratskab og evnen til at samarbejde, som ligger dybt i gamle orlogsgaster, har man hver gang løst problemerne og kommet videre. Sluttelig vil jeg tænke lidt fremad til selve dagen, som vi markere den 3. maj 2008, som fra bestyrelsen er lagt op til en festdag, hvor der er lavet et flot program med genindvielse af hornminen fra 1925 i havnen. En fest kan ikke kun blive god med et fastlagt program og en indbydelse. Uden festdeltagerne medvirken, kan det blive svært, så der for håber jeg, at alle deltagere vil bidrage til, at vi sammen får en rigtig god, hyggelig og festlig dag. Jeg vil også takke redaktør Tonny Poulsen, for det store arbejde, med at udarbejde dette hæfte. Med venlig hilsen

Kurt Terkelsen Formand.

Jubilæumshæfte for Frederikssund Marineforening i anledning af foreningens 90 års fødselsdag d. 5. maj 2008. Hæftet er lavet i et oplag af 150 stk. Ansvarshavende redaktør: Tonny Poulsen - toerdokken@webspeed.dk


Første bestyrelse. Marineforeningen for Frederikssund og Omegn blev stiftet på Hotel Isefjord den 5.maj 1918, idet 14 gamle Orlogsgaster havde inviteret til møde om sagen. Mødet var vel besøgt, og interessen var stor, viser resultatet, idet 60 personer straks tegnede sig som medlemmer. Der valgtes Hotel Isefjord i Havnegade ca. 1930 en bestyrelse på ni medlemmer. Disse var: havnefoged O. Jensen, gdr. Krageskov Græse, slagtemester M. Lund Jægerspris, mejeribestyrer Larsen Stenløse, smedesvend Oluf Olsen Nedre Dråby, gdr. N.P. Mortensen Tørslev, bestyrer Olsen Skoven. Slagtemester M. Lund Jægerspris blev foreningens første formand og den første Æresmedlem i afdelingen. Han afløstes i 1923 af mejeriforpagter J. Arpe. Arpe blev afløst af maskinfabrikant Hans Nielsen som sad til 1931. Derefter fulgte Einar C. Grenaa til 1938, Carl Stæhr til 1943 og O. Daniel 1943 - 1946, derefter fulgte havnefoged Chr. Nielsen som beklædte formandsposten frem til 1959.

Minebøssen og jernankrene. (1. del) Den 1. september 1925 blev minebøssen samt et jernanker, stillet op af Marineforeningen for Frederikssund og Omegn , på hjørnet af alleen ved skibshandler Nielsen, dog kun så enkelt som mulig, da man ville forsøge den opstillet på en bedre plads, når den nye vej over Bløden blev åbnet for trafik. Bøssen skulle males grøn og i øvrigt opstillet uden nogen form for ceremoni. Minebøssen blev første gang tømt den 29. maj 1926 og indeholdt 28 kr. og 70 øre, nogle udenlandske småmønter samt en masse småsten. Småstenene blev senere på aftenen solgt til Dønnegaard Larsen for 10 øre. Minebøssen havde følgende påskrift: ”For Sømands død og Enkers Gråd Nu tak for Tab og Tak for Dåd” Men den 23. juni 1946 blev den placeret på havnepladsen i et nyt smukt anlæg, med blomster og græs, samt to store jernankre. Da dette anlæg blev indviet, havde man besøg af afdelingen fra Nykøbing Sjælland. Borgmester Bruun takkede i sin tale marineforeningen for det smukke arrangement, og pastor Lerfeldt holdt en smuk tale for den danske sømand, som han hyldede for hans indsats under de to krige. Anker nr. 2, skænket af direktør Pedersen, Frederikssund Skibsværft. Vores ankre og mine kom i depot på Teknisk Forvaltning i 1999, på grund af


anlægsarbejde på den nye havn. Det bør også nævnes, at Frederikssund afdelingen fra gammel tid havde sin egen begravelseskasse. I bogen "Marineforeninger i Danmark vort søværn - vor søfart" skrev den daværende formand Chr. Nielsen i 1949: ”Vi har desuden fra tid til andet arrangeret foredragsaftener, nytårsfester og lignende og har i tidens løb haft besøg af mange gæster. Marineforeningens daværende formand kommandør Ibsen, har været her flere gange i følge med andre af hovedbestyrelsens medlemmer, senest i august 1948 sammen med ordførende for den svenske landsforening "Flottans Män", Admiral Marc Giron, som var meget begejstret for de danske Marinestuer”.

Første adoptionsskib. Det var i Chr. Nielsens formandstid at adoption af motortorpedobåden ”Sværdfisken” gik i orden og medlemstallet var det højeste i alt 111medlemmer. ”Sværdfisken” blev bygget Frederikssund Skibsværft/Orlogsværftet og adopteret 24. august 1957 af Frederikssund Kommune, den medvirkede i filmen "Sømand i knibe" og solgt til ophugning 1976. I den svundne tid har vi haft mange fornøjelige dage og timer sammen med vore kammerater, ja også af og med vore damer, idet vi næsten hvert år har haft en udflugt; de sidste år har vi deltaget i sommerstævnerne med de øvrige afdelinger i Nordsjælland.

Motortorpedobåd P 505 Sværdfisken 1955 - 1974.

Hotel Isefjord. Marineforeningen havde en hyggelig marinestue på Hotel Isefjord, men på grund af dette Hotels ombygning og marinestuens sammenslutning med restaurationslokalet flytte man den 13.februar 1947 til Hotel Frederikssund, hvor man håbede med tiden, at få en lige så hyggelig marinestue, som på den de havde på Hotel Isefjord. men da Hotel Frederikssund også skulle ombygges, tilbageflyttede man den 15 februar 1954, til en nyoprettet marinestue på Hotel Isefjord, som så blev foreningens faste samlingspunkt.


Nyt adoptionsskib. Chr. Nielsen afløstes af maskinmester K. Busk 1959 - 64. Derefter fulgte restauratør K. Flint, 1964 65, købmand H. Madsen 1965 - 66, frisørmester Folmer Hansen som sad til generalforsamlingen, da han blev afløst af maskinarbejder Arne Pedersen, der beklædte formandsposten i længst tid. Han sad fra 1968 til 1998, i alt 30 år. Den 23. august 1980 blev missiltorpedobåden P 545 NORBY adopteret af Frederikssund Kommune, til den blev udfaset af Søværnet 2000.

Missiltorpedobåden P 545 NORBY 1978 - 2000.

Sejlads med MHV 64. Søndag den 8.september 1985 var der sejlads fra Frederikssund til Hundested med MHV 64 (fartøjsfører Kurt Terkelsen), og de 15 tilmeldte var i dagene op til afgangen meget spændt - idet stormen rasede. Men de blegnæbbede fik kuløren tilbage, da dagen oprandt, for der var ingen vind og det blev alle tiders pragtfulde sejlads i solskin på Isefjorden. Færden havde givet en glubende appetit og frokostbordet på Lynæs blev ryddet alt medens bedrifterne til søs blev remset op. Jo, det var en vidunderlig tur, skriver formanden Arne Petersen i UNDER DANNEBROG nov. 1985.

MVH 64


Hotel Isefjord solgt. Marineforeningen har ført en omtumlet tilværelse og da restauratør K. Flint solgte Hotel Isefjord, måtte man den 19, april 1978 rykke i et nyt lokale på Hjemmeværnsgården, men i 1984 blev pladsen for trang og marineforeningen stod uden tag over hovedet frem til 1988 og her dalede medlemstallet ned til 28.

Frederikssund Hjemmeværnsgård 1978 - 1984

Nedlagt skole blev vores redning. Ved Frederikssund Marineforenings 70 års jubilæum 1988 kunne vi indvi afdelingens nye fane og nye marinestue i foreningscenter Pedersholm Roskildevej 161, Frederikssund, det vil sige, det er endda kun et hjørne af klasselokalet af et tidligere klasseværelse på en nedlagt skole, som bærer præg af en Marinestue. Det kniber med pladsen til vores effekter, da der naturligvis også skal være plads til de øvrige foreningers dekorationer, oplag med videre.

Foreningscentret PEDERSHOLM


Formand 1998 - 2006. På generalforsamlingen den 22. januar 1998 trak formanden gennem 30 år Arne Pedersen efter eget ønske sig tilbage. Som ny formand valgtes Birger Tykskov, der i flere år har været sekretær. Ny sekretær blev Kurt Terkelsen, mens Tonny Poulsen, Henrik Holmgaard og Allan Rasmussen (ROM) nyvalgtes til bestyrelsen. Næstformand Freddy Lindahl takkede den afgående formand for en stor og god indsats.

Marineforeningen for Frederikssund og Omegn 80 år 1998. Der var et imponerende fremmøde, da afdelingen 2. maj 1998 kunne fejre 80 års stiftelsesfest i marinestuen på Pedersholm. Blandt gæsterne var borgmester Knud B. Christoffersen, Frederikssund, landsformand Otto Lichtenberg og distrikt II - formand Ib Hulten, Hundested, Frederiksværk, Hillerød og Gardehusarforeningen. Cirka 75 gratulanter mødte på dagen. Afdelingens kasserer Poul Hermann Andersen blev hædret med Marineforeningens æresmedlemstegn af landsformanden. På Generalforsamlingen den 28. februar 1999, blev truffet beslutning om, at ændre foreningens navn fra "Marineforeningen for Frederikssund og Omegn" til "Frederikssund Marineforening". Da Birger Tykskov, så i mellemtiden også blev distriktsrepræsentant i distrikt II Nordsjælland og bestyrelsesmedlem i landsbestyrelse, valgte han at blive afløst ved generalforsamlingen den 3. februar 2006 af Kurt Terkelsen.

Formandsskifte d. 3. februar 2006 Ny formand Kurt Terkelsen (tv) og afgående formand Birger Tykskov.


Bestyrelsen, som den tager sig ud i dag (september 2011), med én enkelt undtagelse: Carl Erik Nielsen - (Henrik Holmgaard - Udtrådt og erstattet af Benny Hansen) - Asger Knudsen - Birger Tykskov Henning Mørch - Kurt Terkelsen - Freddy Lindahl

Frederikssund Marinestue. Hvis vi kigger på vores oversigt over arrangementer i foreningen viser det, at der er en god aktivitet. Vi holder filmaften, pudseaften med skafning, kammeratskabsaften, foredrag, udflugter, bal på dækket og deltager sammen med Hundested - Frederiksværk afdelingen i fregatskydning. Det er jo heller ikke at foragte, at vi ikke skal betale husleje, lys og varme, og at vi frit kan benytte et tilstødende køkken samt til større arrangementer rykker ind på skolens tidligere gymnastiksal. Men i samme åndedrag vil vi gerne tilføje, at vi søger efter andre lokaler, nær havnen og hvor vi kan være os selv.

Vores maritime hjørne i det tidligere klasseværelse på den nedlagte skole i Oppe Sundby.


Ny Marinestue. Da Budo rummet pludselig blev forladt, blev lokalet på 1. sal, renoveret til foreningslokale og sammen med Nordsjællands Gardeforening, Gardehusarforeningen, Forsvarsbrødrene og Marineforeningen flyttet til 1. sal. Lørdag den 4. november 2006 kunne landsbestyrelsesmedlem Birger Tykskov så indvie vores nye Marinestue på Pedersholm.

Landsbestyrelsesmedlem Birger Tykskov klipper snoren over til den nye Marinestue.

MARINESTUEN ER BÅDE SEVÆRDIG OG EN HERLIG RAMME OM KAMMERATSKABET.

Marinestuen er afdelingens hjem. Den er medlemmernes hyggelige samlingssted, der alt efter evne er udsmykket med maritime attributter - ja vi er udviklet til et lille marinemuseum. Kort sagt her er forsøgt at skabe et miljø og en stemning som et minde om orlogsskibets banje, hvor det værnepligtige mandskab levede og hvor kammeratskabet og fællesskabets ånd bliver indpodet. De afdelinger, som ikke har en marinestue har faktisk svært ved at klare sig. Da Frederikssund Marineforening ikke havde en marinestue, var vi nede på 28 medlemmer, nu, i 2008 er medlemstallet bølget op til 62.


Hjørnet i vores nye Marinestue på Pedersholm.

Minebøsse og jernankre. (2. del) Frederikssund Marineforening har i februar 2007, søgt Frederikssund kommune, om at finde et passende sted i havnen, at placerer vores mine og 2 jernankre, efter de har ligget i depot, Teknisk Forvaltning siden 1999. Vi fil afslag i første omgang, med at placerer vores mine i havnen, så vi har placeret vores mine og jernankre på Pedersholm, indtil videre.

Minebøssen er et uofficielt monument. Under første verdenskrig 1914-1918 udlagdes hornminer i de danske farvande. Minerne sprængtes, når et skib ramte et af hornene, og mange danske sømænd mistede livet. Efter krigen var det en omfattende opgave at fiske minerne op og uskadeliggøre dem. I København og i ca. 30 provinsbyer, herunder Frederikssund, blev der opstillet en sø mine omdannet til de såkaldte "Minebøsser", initiativet blev blandt andet taget af marineforeningerne. Man kommer derfor til at tænke på krigsofre til søs når man ser minebøssen, fordi vi ved, hvor dødbringende hornminer kunne være, og fordi vi ved, at man brugte dem til at indsamle penge til sømandsenker m.v. Derved er minebøssen en slags uofficielt monument.


nd Formæ M. Lund.

Arne Pedersen var formand gennem 30 år, og modtog bl.a. Marineforeningens hæderstegn, ligesom han i 1993 også blev æresmedlem. Arne døde i 2003.

FRE

DER

1993 – 200 3 1998 – 200 7 2008 -

John 1918 – 1923 J. Arpe. . 1923 – 1925 iggo Nielsen V s n a H 1 1925 – 193 . han M Lund o J 2 3 9 1 1931 – a. Ejner Grena 7 3 9 1 – 2 3 19 hr Hansen. tæ S l r a C 1937 - 1943 . aniel Jensen D . O 6 4 9 1943 – 1 . Chr. Nielsen 9 5 9 1 – 6 194 K. Busk. 1959 – 1964 . J. H. Larsen 5 6 9 1 – 4 6 19 . .J. Knudsen E 6 6 9 1 – 1965 er Hansen. lm o F 8 6 1966 – 19 n. rne Pederse A 8 9 9 1 – 1968 er Tykskov. g ir B 6 0 0 1998 – 2 en. Kurt Terkels – 6 200

ÆRE SME DLE IKSS M UND M A ENIN RINE GEN FOR . -

Arne Pede rse Poul Herm n. ann A Fred nder dy Li sen. ndah l.

I 2008 blev Freddy Lindahl udnævnt til Æresmedlem af Frederikssund Marineforening.

ingens Marineforen 1993 – 2003 2006 – 2006 – 2009 Formand Kurt Terkelsen fik tildelt Marineforeningens Hæderstegn i 2009.

Hæderstegn

.

n. Arne Pederse er Lindahl. Freddy Vern en. Tonny Pouls en. Kurt Terkels

Profile for Tonny Poulsen

Jubilæumshafte  

90 års Jubilæumshæfte

Jubilæumshafte  

90 års Jubilæumshæfte

Profile for topo198
Advertisement