Page 1

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÀÍÎ ÈÇÄÀÍÈÅ

www.erato.bg

ÖÅÍÀ 2 ëâ.

ÃÎÄÈÍÀ XIV

WOLF ЦЕН­ТЪР ОТВОРИ ВРА­ТИ В СО­ФИЯ

Про­из­вод­с­т­во на елек­т­ри­чес­ка и топ­лин­на енер­гия при из­пол­з­ва­не на би­о­ма­са. Пер­с­пек­ти­ви за та­къв вид ко­ге­не­ра­ция в Бъл­га­рия

ПРОЕКТ МБАЛ ОРЯХОВО

2009

ПРЕ­ДЕЛ­НО ДО­ПУС­ТИ­МИ НОР­МИ На ЕМИ­СИИ ОТ­ВЕЖ­ДА­НИ от РАЗ­ЛИЧ­НИ ГО­РИВ­НИ УС­Т­РОЙС­Т­ВА

КОТЛИ на ДЪРВА

СВОЙСТВА на ДЪРВАТА за ОГРЕВ


2

2/2009


в броя КОНФЕРЕНЦИИ XIV-та На­уч­на кон­фе­рен­ция „ЕМФ 2009"

4

СЕМИНАРИ Фо­рум „Ус­той­чи­ва енер­гия – мес­тн ­ и влас­ти и пар­т­ньо­ри в от­го­вор на пре­диз­ви­ка­тел­ст­ ­ва­та”

4

Се­ми­нар на те­ма „Га­зи­фи­ка­ция на би­о­ма­са"

6

Въ­зоб­но­вя­е­ми из­точ­ни­ци на енер­гия. Ита­ли­ан­ск ­ ия опит и доб­ри прак­ти­ки в ге­о­тер­мал­на­та, слън­че­ва и вя­тър­на енер­гия. Въз­мож­нос­ти за ин­вес­ти­ции

6

Учебен център "Ерато"

7

ИЗЛОЖЕНИЯ Панаирът дава знак, че България продължава да работи

8

Горелка и камина на пелети – панаирните хитове на „Ерато” Ав­тор: Л. Или­ев

9

Изложение SODEX - Турция

10

НОВИНИ WOLF център отвори врати в София

12

МНЕНИЯ Инвестираме в бъдещето Автор: Т. Тодорова

2/2009

14

3


конференции

конференции

XIV-та На­уч­на кон­фе­рен­ция „ЕМФ 2009 Еже­год­на­та XIV-та по ред На­уч­на кон­фе­рен­ция на Енер­го­ма­ши­нос­т­ро­ и­тел­ния фа­кул­тет „ЕМФ 2009" към Технически Университет - София се про­ве­де от 17 до 20 сеп­тем­в­ри 2009 г. в учеб­на­та ба­за на уни­вер­си­тета в гр. Со­зо­пол. На­уч­на­та кон­фе­рен­ция се про­ве­ де под мо­то­то „Енергия, екология, комфорт, самочувствие” в рам­ки­те на „Дни на науката на ТЕХ­НИ­ЧЕС­КИ УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТ – СО­ФИЯ„. Кон­фе­рен­ци­ят­ а бе­ше тър­жес­т­ ве­но от­кр ­ и­та от Рек­то­ра на ТУ – Со­фия проф. д-р Ка­мен Ве­се­ли­нов. Ува­же­ние към ра­бо­та­та на фо­ру­ма по­ка­за­ха с при­със­т­ви­е­то си Об­лас­ т­ни­ят уп­ра­ви­тел на об­щи­на Бур­гас Кон­с­тан­тин Гре­бе­на­ров и ця­ло­то ръ­ко­вод­с­т­во на уни­вер­си­те­та.

и Тек­с­тил­на тех­ни­ка, пред­с­та­ве­ни­те 75 док­ла­да показаха на­уч­ни­те из­с­ лед­ва­ния на учас­т­ни­ци­те в Кон­фе­ рен­ци­ят­ а и пос­та­ви­ха на­ча­ло на ак­тив­на дис­ку­сия. Ос­нов­ни­те те­ми, ко­и­то се об­съж­ да­ха, бя­ха: Горива и горивни процеси, ядрена техника и технологии, енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия, опазване на околната среда, хидравлична и пневматична техника, текстилно производство и изследвания. Кон­фе­рен­ци­ят­ а ус­пеш­но за­вър­ ши сво­ят­ а ра­бо­та, а Де­ка­нът на Енер­го­ма­ши­нос­т­ро­и­тел­ния фа­кул­тет доц. д-р Ва­сил Йор­да­нов по­же­ла на всич­ки пол­зот­вор­на на­уч­на ра­бо­та и до но­ви сре­щи на след­ва­ща­та юби­лей­на XV На­уч­на кон­фе­рен­ция.

Доц. д-р Ва­сил Йор­да­нов - де­ка­н на ЕМФ, Кон­с­тан­тин Гре­бе­на­ ров - об­лас­тен уп­ра­ви­тел на Бур­гас и проф. д-р Ка­мен Ве­се­ли­нов - рек­то­ра на ТУ - София Изнесената в деня на откриването пре­зен­та­ция от Кра­си­мир Стан­чев - из­пъл­ни­тел­ен ди­рек­ тор на "Ера­то-Хол­динг" АД, ве­че дъл­ги го­ди­ни ос­но­вен спон­сор на конференцията, пре­диз­ви­ка оп­рав­ дан ин­те­рес. В ра­бо­та­та на кон­фе­рен­ци­я­та взе­ха учас­тие пре­по­да­ва­те­ли, док­ то­ран­ти и сту­ден­ти от уни­вер­си­те­та, пред­с­та­ви­те­ли на фир­ми, с ко­и­то фа­кул­те­та тра­ди­ци­он­но под­дър­жа доб­ри от­но­ше­ния. Раз­пр ­ е­де­ле­ни в че­ти­ри сек­ции - Топ­ло- и яд­ре­на енер­ге­ти­ка, Топ­ лин­на и хла­дил­на тех­ни­ка, Хид­ро­а­ еро­ди­на­ми­ка и хид­рав­лич­ни ма­ши­ни

4

Инж. Красимир Станчев - изп. дир. на "Ерато Холдинг" АД

семинари Фо­рум „Ус­той­чи­ва енер­гия – мес­т­ни влас­ти и пар­т­ньо­ри в от­го­вор на пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та” В съ­от­вет­с­т­вие с изис­к­ва­ни­я­ та на За­ко­на за въ­зоб­но­вя­е­ми­те и ал­тер­на­тив­ни­те енер­гий­ни из­точ­ни­ци /ВЕИ/ и За­ко­на за енер­гий­на­та ефек­тив­ност /ЕЕ/ об­щи­ни­те оп­ре­де­лят мес­т­на­та ус­той­чи­ва енер­гий­на по­ли­ти­ка чрез раз­ра­бот­ва­не и из­пъл­не­ние на дъл­гос­роч­ни и крат­кос­роч­ни стра­те­гии за на­сър­ча­ва­не из­ пол­з­ва­не­то на ВЕИ и при­ла­га­не на мер­ки за EE. В пос­ти­га­не­то на на­ци­о­нал­ни­те ин­ди­ка­тив­ни це­ли, об­щи­ни­те иг­ра­ят ос­нов­на ро­ля, ка­то съз­да­ват ус­ло­вия за из­пъл­не­ние на мес­т­ни енер­гий­ ни ини­ци­а­ти­ви, на­сър­ча­ва­не на из­пол­з­ва­не на мес­т­ни енер­ гий­ни въ­зоб­но­вя­е­ми ре­сур­си и оси­гу­ря­ва­не на енер­гий­на не­за­ви­си­мост. Об­щи­на Бур­гас пред­п­рие стъп­к и за раз­р а­б от­ва­н е на дъл­гос­роч­на Стра­те­гия за ус­ той­чи­во енер­гий­но раз­ви­тие и План за дейс­т­вие, включ­ва­ ща съв­куп­ност от при­о­ри­те­ти, мер­ки и дей­нос­ти за ин­тег­ ри­ра­но енер­гий­но пла­ни­ра­не и ра­ци­о­нал­но уп­рав­ле­ние на мес­т­ни­те енер­гий­ни ре­сур­си. Доб­ра прак­ти­ка за проз­рач­ност, сът­руд­ни­чес­т­во и във­ли­ча­не на ши­рок кръг от за­ин­те­ре­со­ва­ни стра­ни е ини­ци­а­ти­ва­та на Об­ щи­на Бур­гас за съз­да­ва­не на Кон­сул­та­ти­вен съ­вет, в кой­то да учас­т­ват пред­с­та­ви­те­ли на клю­чо­ви ин­с­ти­ту­ции и ком­па­ нии в ре­ги­о­на, чи­ят­ о дей­ност е свър­за­на с про­из­вод­с­т­во и дос­тав­ка на енер­гия, и оси­гу­ ря­ва­не на енер­гий­на си­гур­ност.

След ка­то ком­па­ния ЕРА­ТО бе по­ка­нен да учас­т­ва ка­то член на Кон­сул­та­тив­ния съ­вет по из­гот­вя­ не­то на дъл­гос­роч­на Стра­те­гия за ус­той­чи­во енер­гий­но раз­ви­тие на об­щи­на Бур­гас, пред­с­та­ви­те­ли на фир­ма­та учас­т­ва­ха в Дни на Енер­ги­ я­та в Юго­из­то­чен ра­йон в Бъл­га­рия

2/2009


семинари под еги­да­та на От­во­ре­ни­те дни в рам­ки­те на Ев­ро­пейс­ка­та сед­ми­ца на ре­ги­о­ни­те и гра­до­ве­те. Съ­би­ти­е­то се про­ве­де в гр. Бур­ гас от 23 до 25.09.2009г. Учас­т ­н и­ц и във фо­р у­м а бя­ ха пред­с­та­ви­те­ли на об­щи­ни­те в

семинари

семинари

Юго­из­то­чен ра­йон, пред­ с­та­ви­те­ли на дър­жав­ни­те ин­с­ти­ту­ции, ака­де­мич­на­та об­щ­ност, неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ ни ор­га­ни­за­ции и биз­не­са. По вре­ме на про­ве­де­ния фо­рум „Ус­той­чи­ва енер­

гия – мес­т­ни влас­ти и пар­т­ньо­ри в от­го­вор на пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та”, инж. Ни­ко­лай Ван­ге­лов – Ме­ни­джър Енер­гий­ни про­ек­ти за­поз­на ау­ди­то­ ри­ят­ а с доб­ри­те прак­ти­ки на ЕРА­ТО за из­пъл­не­ни­те ус­пеш­ни про­ек­ти в сфе­ра­та на енер­гий­на ефек­тив­ност и ВЕИ в пуб­лич­ния и ин­дус­т­ри­а­ лен сек­тор. Рек­лам­ни­ят ин­фо­мо­бил на ЕРА­ТО с из­ло­же­ни дейс­т­ва­щи мос­т­ри учас­т­ва в из­ло­же­ни­е­то на фир­ми и ор­га­ни­за­ции, ра­бо­те­щи по про­ек­ти за енер­гий­на­та ефек­ тив­ност и ВЕИ.

Oilon - топлият път

Енергия, щадяща околната среда Широк диапазон горелки за различни горива и приложения жилищни сгради плавателни съдове общински отоплителни централи индустриални процеси електроцентрали OILON OY Metsä-Pietilänkatu 1 P.O. Box 5, FI-15801 Lahti, Finland Tel. +358 3 85 761 Fax +358 3 857 6239 info@oilon.com

2/2009

5


семинари

семинари

се­ми­нар на те­ма „Га­зи­фи­ка­ция на би­о­ма­са

Ра­бот­на сре­ща – се­ми­нар на те­ма „Га­зи­фи­к а­ция на би­о­ма­са” се про­ве­д е в рам­к и­те на 65 -я Меж­ду­на­ро­ден тех­ни­чес­ки панаир. Се­ми­на­рът се със­тоя във вто­рия ра­бо­тен ден на па­на­и­ра и бе от­ к­рит с крат­ко пред­с­та­вя­не на „Ин­ те­ли­ген­т­на Енер­гия за Ев­ро­па” и

прег­лед на про­ек­та „Ука­за­ния за бе­зо­пас­на и еко­ло­гич­на га­зи­фи­ка­ ция на би­о­ма­са” с лек­тор г-н Ха­ри Кноф – ко­ор­ди­на­тор на про­ек­та за Хо­лан­дия. (www.gasification-guide.eu) Ло­ша­та ос­ве­до­ме­ност и лип­са­та на раз­би­ра­не от­нос­но рис­ко­ве­те за здра­ве­тео и окол­на­та сре­да от

Г-н Ха­ри Кноф ‑ ко­о р­д и­н а­т ор на про­ек­та за Хо­лан­ дия и доц. дор. Иван Иванов - ТУ София - координатор на проекта за България

семинари ек­с­пл ­ о­а­ти­ра­не­то на съ­о­ръ­же­ния за га­зи­фи­ка­ция се счи­та за ос­нов­на­та преч­ка за нав­ли­за­не на па­за­ра на мал­ки до сред­ни по ма­щаб съ­о­ръ­ же­ния за ге­не­ри­ра­не на елек­т­ри­чес­ т­во чрез га­зи­фи­ка­ция на би­ом ­ а­са. Цел­та на про­ек­та е да се ус­ ко­ри ко­мер­си­ал­но­то при­ло­же­ние на съ­о­ръ­же­ни­ят­ а за га­зи­фи­ка­ция на би­о­ма­са с ка­па­ци­тет до 5 MWth чрез раз­ра­бот­ва­не­то на ука­за­ния как да се оп­рос­тят ад­ми­нис­т­ра­ тив­ни­те про­це­ду­ри, да се на­ма­ли фи­нан­со­вия риск на ин­вес­ти­то­ри­те, да се оце­ня­ва пра­вил­но еко­ло­гич­ но­то въз­дейс­т­вие и да се по­ви­ша­ва раз­би­ра­не­то от стра­на на об­щин­с­ ки­те влас­ти. Опи­тът на фир­ма Ера­то, нат­ру­ пан при енер­гий­но опол­зот­во­ря­ва­не на би­о­ма­са­та в Бъл­га­рия спо­де­ли инж. Кра­си­мир Стан­чев – изп. дир. на „ЕР­АТО ХОЛ­ДИНГ” АД, пре­зен­ти­ рай­ки доб­ри­те прак­ти­ки на фир­ма­та

Въ­зоб­но­вя­е­ми из­точ­ни­ци на енер­гия. Ита­ли­ан­с­кия опит и доб­ри прак­ти­ки в ге­о­тер­мал­на­та, слън­че­ва и вя­тър­на енер­гия. Въз­мож­нос­ти за ин­вес­ти­ции Ита­ли­ан­с­ка­та тър­гов­с­ка ка­ма­ра в Бъл­га­рия ор­га­ни­зи­ра се­ми­нар на те­ма „Въ­зоб­но­вя­е­ми из­точ­ни­ци на енер­гия. Ита­ли­ан­с­кия опит и доб­ри прак­ти­ки в ге­о­тер­мал­на­та, слън­че­ва и вя­тър­на енер­гия. Въз­мож­нос­ти за ин­вес­ти­ции”. Се­ми­на­рът се про­ве­де на 29 сеп­тем­в­ри в Кон­г­рес­ния цен­тър на па­на­ир­ния град в Плов­див, ка­ то част от де­ло­ва­та прог­ра­ма на фо­ру­ма и бе от­кр ­ ит от Н. Пр. Сте­ фа­но Бе­на­цо, Пос­ла­ник, По­сол­с­т­во на Ита­лия. Бя­ха пре­зен­ти­ра­ни кон­к­рет­ни прак­ти­ки за ин­вес­ти­ции в сек­то­ра на ВЕИ в Бъл­га­рия от г-н До­ме­ни­ко Пал­ми­е­ри, опи­тът на ита­ли­ан­с­ка­та об­ласт Пу­лия, ка­са­ещ ВЕИ клъс­те­ ра – г-н Сал­ва­то­ре Ада­мо, сис­те­ми за на­сър­ча­ва­не на фо­то­вол­та­ич­ни пар­ко­ве в Ита­лия, как­то и по­ли­ти­ ка­та на бъл­гар­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во в сфе­ра­та на въ­зоб­но­вя­е­ми енер­ ги­й­ни из­точ­ни­ци.

6

Н. Пр. Сте­фа­но Бе­на­цо, Пос­ла­ник, По­сол­с­т­во на Ита­лия (на снимката третият от ляво на дясно) "В срав­не­ние с ми­на­ла­та го­ди­на ита­ли­ан­с­ко­то учас­тие е по-мал­ко, но та­ка или ина­че аз съм оп­ти­мист и за мен ча­ша­та е на­по­ло­ ви­на пъл­на. Важ­но е да се про­дъл­жа­ват уси­ли­я­та за под­дър­жа­не на доб­ри­те вза­и­мо­от­но­ше­ния меж­ду две­те стра­ни, за­що­то ин­те­ ре­сът на Ита­лия към Бъл­га­рия е из­к­лю­чи­те­лен и ще про­дъл­жим да ра­бо­тим по съв­мес­тн ­ и­те про­ек­ти.

2/2009


семинари

семинари

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ЕРАТО" Фир­мите „Ера­то” и „ТОПЛОМАРКЕТ ХАСКОВО” ООД организират професионални курсове за по­ви­ша­ва­не ква­ли­фи­ка­ци­ят­ а, как­то на спе­ци­а­лис­ти­те, ра­бо­те­щи във фир­ми­те, та­ка и на ин­с­та­ла­то­ри­те, ко­и­то мон­ти­рат и об­с­луж­ват съ­о­ръ­же­ния, пред­ла­га­ни от фир­ма­та. Учебният център се намира в сградата на „ТОПЛОМАРКЕТ ХАСКОВО” ООД на ул. "Каменна" 8. 16 сеп­тем­в­ри Семинар на тема „Ел­Ек­т­рон­ни уре­ди за кон­т­рол, за­щи­ та, ре­гу­ли­ра­не, енер­гос­пес­тя­ва­щи сис­те­ми и ар­ма­ту­ра за отоп­ли­тел­ни, слън­че­ви и кли­ма­тич­ни ин­с­та­ла­ции”. Обу­че­ни­е­то се про­ве­де на 16 сеп­тем­в­ри в се­ми­нар­на­та за­ла на “Топ­ло­мар­кет-Хас­ко­во” и е част от се­ри­я­ про­фе­си­о­нал­ни кур­со­ве. Учас­т­ни­ци­те има­ха въз­мож­ност да се за­поз­на­ят с про­дук­то­ва­та га­ма ра­ди­а­тор­ни и ба­ланс вен­ти­ли на Honeywell, но­ви­те мо­де­ли без­жич­ ни тер­мос­та­ти, кон­т­ро­лер Smile за отоп­ли­тел­ни ин­с­та­ла­ции, как­то и за­щит­ни ус­т­ройс­т­ва сре­щу об­ра­тен по­ток съ­що на Honeywell (подробности на стр. 25). Вто­ра­та част от се­ми­на­ра бе на­со­че­на към ви­со­ко­тех­но­ло­гич­ни­те елек­т­рон­ни уре­ди, на бъл­гар­с­кия про­из­во­ди­тел ”Ин­ти­ел”, пред­наз­на­ че­ни за уп­рав­ле­ние и енер­гос­пес­ тя­ва­не в отоп­ли­тел­ни, слън­че­ви, кли­ма­тич­ни и вен­ти­ла­ци­он­ни ин­ с­та­ла­ции.

ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА София 05.11 - 09.11 ТРИТЕ КЛЮЧА - дом, офис, вила Варна 07.11. ЕВРО ДУНАВ Русе 11.11 - 14.11 БУЛПЕК София

25.11 - 29.11 ИЗБЕРЕТЕ БЪЛГАРСКОТО Варна

При­със­т­ва­щи­те има­ха въз­мож­ ност от бли­зо да се за­поз­на­ят с пос­лед­на­та вер­сия на мно­го­ка­на­лен тер­мос­тат с вгра­ден сед­ми­чен прог­ ра­ма­тор за кон­т­рол и наб­лю­де­ние на мно­жес­т­во тем­пе­ра­тур­ни точ­ки, дат­чик за чис­то­та на въз­ду­ха, прог­ ра­ми­ру­е­мо так­то­во ре­ле за бак­ те­ри­ал­ни пре­чис­т­ва­тел­ни стан­ции и ред дру­ги про­дук­ти на „Ин­ти­ел” (подробности на стр. 28).

Семинар на тема "Продуктова гама съоръжения, предназначени за оползотворяване на биомаса" “Erato GP20”, “Erato GP20+”, “Erato GP45”, както и котли и камини за биогориво: “ERATO Pelletherm 25”,” Erato Pelletherm 36”, “Erato Renaissance”, “Erato PONY”. Обучението завърши с демонстрация на работа с автоматизирана горелка за пелети “EratoGP20” и камина за пелети “Erato Renaissance”.

Се­ри­ят­ а про­фе­си­о­нал­ни кур­со­ве, ор­га­ни­зи­ра­ни от „Ера­то” и “Топ­ло­мар­кет-Хас­ко­во” ООД ще про­дъл­жи с но­ви та­ки­ва, за­що­то то­ва е фир­ме­на по­ли­ти­ка от го­ди­ни, а и за­що­то, про­фе­си­о­нал­ни­ те обу­че­ния са за­лег­на­ли и в стан­дар­та за кон­т­рол и уп­рав­ле­ние на ка­чес­т­во­то ISO 9001, по кой­то "Ерато" АД е сер­ти­фи­ци­ра­на.

2/2009

ноември

13.11 - 22.11 ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ София

29 октомври

Обучението, провело се на 29 октомври в “Топ­ло­мар­кет-Хас­ко­во” ООД, имаше за цел да запознае участниците с перспективите за използване на биомасата като гориво в България, а също и да представи изделията за нейното оползотворяване, произвеждани от фирма "Ерато". Бяха представени автоматизирани горелки за пелети

изложения

26.11 - 28.11 BalPEx София В ЧУЖБИНА 08.10 - 10.10 European Bioenergy Expo & Conference UK www.ebec.co.uk 22.10 - 24.10 Expobioenergia 2009 Spain www.expobioenergia.com 27.10 - 30.10 Raw Materials Management Germany www.entsorga-enteco.de 03.11 - 05.11 Renexpo Eastern Europe Ukraine www.energie-server.com 26.11 - 28.11 Renexpo Austria Austria www.energie-server.com 30.11 - 11.11 UN Framework Convention On Climate Change Denmark http://unfccc.int

7


изложения

изложения

ПА­НА­ИР ­ ЪТ ДА­ВА ЗНАК, ЧЕ БЪЛ­ГА­РИЯ ПРО­ДЪЛ­ЖА­ВА ДА РА­БО­ТИ В ус­ло­ви­ят­ а на кри­за Меж­ду­на­ род­ни­ят тех­ни­чес­ки па­на­ир съб­ра бли­зо 2000 фир­ми, от ко­и­то над 1200 чуж­дес­т­ран­ни,  и то­ва е до­бър знак, че Бъл­га­рия про­дъл­жа­ва да ра­бо­ти, за­яв ­ и ми­нис­тър-пред­се­да­ те­лят Бой­ко Бо­ри­сов, кой­то от­кр ­и 65-ото из­да­ние на  най-ав­то­ри­тет­ния фо­рум за ин­вес­ти­ци­он­ни сто­ки и тех­но­ло­гии в Юго­из­точ­на Ев­ро­па. Спо­ред пре­ми­е­ра ЕСЕН 2009 по­ каз­ва,  че мер­ки­те сре­щу кри­за­та  да­ват ре­зул­та­ти. Биз­не­сът съз­да­ва ра­бот­ни мес­та и хра­ни хо­ра­та, до­ ба­ви г-н Бо­ри­сов.

2009. 785 бъл­гар­с­ки и 1206 чуж­дес­ т­ран­ни ком­па­нии се пред­с­та­вят до 3 ок­том­в­ри в па­на­ир­ния ком­пл ­ екс в Плов­див. Те по­каз­ват най-но­ви­те из­де­лия и тех­но­ло­гии в об­ласт­та на ма­ши­нос­т­ро­е­не­то, стро­и­тел­с­т­во­то, елек­т­ро­ни­к а­та, елек­т­ро­тех­ни­к а­та, енер­ге­ти­ка­та, хи­ми­ят­ а, ин­фор­ма­ци­ он­ни­те тех­но­ло­гии, уп­рав­ле­ни­е­то на во­ди­те, ав­то­мо­бил­на­та ин­дус­т­рия.

изложения

След ка­то пре­ря­з а лен­та­та, ми­нис­тър-пред­се­да­те­лят раз­г­ле­ да щан­до­ве­те на из­ло­жи­те­ли­те. С то­кайс­ко ви­но и чар­даш бе­ше пос­рещ­на­та офи­ци­ал­на­та де­ле­га­ция на щан­да на Ун­га­рия, ко­ят­ о та­зи го­ ди­на е стра­на пар­т­ньор на фо­ру­ма. Бой­ко Бо­ри­сов бе­ше впе­чат­ле­н от из­лож­ба­та на хо­лог­рам­ни кар­ти­ни и майс­тор­с­т­во­то на със­те­за­тел, кой­то де­мон­с­т­ри­ра  бър­зо сгло­бя­ва­не на Куб­че­то на Ру­бик. „Въп­ре­ки кри­за­та, из­ло­же­ни­е­то за­паз­ва своя об­лик на ино­ва­ци­о­нен и ин­вес­ти­ци­о­нен цен­тър. По­каз­ват

„Плов­див­с­ки­ят па­на­ир ще си бъ­де все в Плов­див, той е мар­ка на гра­да, из­вес­т­на в цял свят, и ще я па­зим. Мо­е­то при­със­т­вие тук и при­със­т­ви­е­то на ми­нис­тъ­ра на ико­но­ми­ка­та Трай­ков са ясен знак за то­ва”, за­яв ­ и ми­нис­тър-пред­се­ да­те­лят под ап­ло­дис­мен­ти­те на при­със­т­ва­щи­те плов­див­ча­ни, де­ пу­та­ти, пос­ла­ни­ци и пред­с­та­ви­те­ли на мес­т­на­та власт. Фир­ми­те да пра­вят ус­пе­шен биз­нес и да из­кар­ват па­ри, по­же­ла Бо­ри­сов на учас­т­ни­ци­те в ЕСЕН

го как­то ек­с­по­на­ти­те, та­ка и на­си­ те­на­та де­ло­ва прог­ра­ма», под­чер­та в сво­е­то сло­во пре­ди от­кр ­ и­ва­не­то глав­ни­ят ди­рек­тор на Меж­ду­на­ро­ден па­на­ир Плов­див Иван Со­ко­лов. 15 све­тов­ни но­вос­ти и 72 из­де­лия, ко­и­ то ид­ват за пър­ви път на бъл­гар­с­кия па­зар, при­със­т­ват на ЕСЕН 2009. 35 из­де­лия, пред­с­та­ве­ни на Меж­ду­на­род­ния тех­ни­чес­ки па­на­ ир в Плов­див, по­лу­чи­ха злат­ни ме­да­ли. До най-ви­со­ко­то па­зар­но от­ли­чие у нас стиг­на­ха 22 бъл­гар­ с­ки и 13 чуж­дес­т­ран­ни ек­с­по­на­та.

8

2/2009


изложения

изложения

ГО­РЕЛ­КА И КА­МИ­НА НА ПЕ­ЛЕ­ТИ – ПА­НА­ИР­НИ­ТЕ ХИ­ТО­ВЕ НА „ЕРА­ТО” Ав­тор: Лъ­че­зар Или­ев С раз­ши­ре­на га­ма на про­дук­ти­те соб­с­т­ве­но про­из­вод­с­т­во и на чуж­ди ком­па­нии за по­ред­на го­ди­на „Ера­ то” АД учас­т­ва на тра­ди­ци­он­но­то тех­ни­чес­ко из­ло­же­ние под те­пе­та­та. Топ­ло­е­фек­тив­ни­те съ­о­ръ­же­ния, ко­ и­то фир­ма­та пред­ла­га, бяха представени в цен­тъ­ра на па­ла­та 10.

пе­ле­ти „По­ни”, пред­наз­на­че­на за ви­ли, къ­щи, ме­ха­ни и дру­ги обек­ти с отоп­ля­ем ­ а площ меж­ду 70 и 90 куб. м. ка­ми­на­та е с мик­роп­ро­ це­сор­но уп­рав­ле­ние, оси­гу­ря­ва­що лес­но ре­гу­ли­ра­не на мощ­ност­та Друг ак­цент са во­дог­рей­ни­те кот­ и 45 kW. Те са пред­наз­на­че­ни за ли “Pelletherm” с мощ­ност 25, 36 отоп­ле­ние на би­то­ви по­ме­ще­ния и фир­ме­ни офи­си. За го­ри­во мо­гат да бъ­дат из­пол­з­ва­ни как­то пе­ле­ти, та­ка и кос­тил­ки от пло­до­ве. Чрез со­лар­ни­те па­ке­ти на Wolf “Ера­то” пред­ла­га кон­ку­рен­т­ни це­ни на съоръжения и системи, произведени в сърцето на Германия.

◄ В о ­д о г ­р е е ­н к о т ­е л “Pelletherm” с мощ­ност 45 kW, произвеждан в завода на фирмата в гр. Хасково ▼ По традиция фирмата участва на изложението и с демонстрационния си автомобил, където посетителите можеха да видят работещи мостри

Фир­ма­та от­но­во де­мон­с­т­ри­ра сво­ят­ а ли­дер­с­ка по­зи­ция – учас­т­ва на па­на­и­ра, както с щанд, та­ка и с до­би­лия го­ля­ма по­пу­ляр­ност в стра­на­та де­мон­с­т­ра­ци­о­нен ин­фо­мо­ бил, обо­руд­ван с дейс­т­ва­щи мос­т­ри. „Ера­т о” е на плов­д ив­с ­к о­т о из­ло­же­ние от 1992-ра го­ди­на. За пред­с­та­вя­не­то си до­се­га фир­ма­та е наг­ра­де­на с 6 злат­ни ме­да­ла. Та­зи го­ди­на хол­дин­гът от­бе­ля­за и 20 го­ди­ни от ос­но­ва­ва­не­то си. За пър­ви път се по­каз­ва пе­лет­на го­рел­ка с мощ­ност от 45 ки­ло­ва­ та, ко­ят­ о фун­к­ци­о­ни­ра с на­пъл­но ав­то­ма­ти­зи­ран ре­жим. Ос­вен нея на щан­да мо­же да се ви­ди и но­ва­та топ­ло­въз­душ­на ка­ми­на за

2/2009

9


Ком­пл ­ ек­с­но­то ре­ше­ние за заг­ ря­ва­не на топ­ла во­да пос­ред­с­т­вом слън­че­ви ко­лек­то­ри впе­чат­ля­ва с из­к­лю­чи­тел­но ат­рак­тив­на офер­та, ка­чес­т­во и ди­зайн. Ви­на­ги има­ме един ак­цент на опол­зот­во­ря­ва­не на въ­зоб­но­вя­е­ми­те енер­гий­ни из­точ­ни­ци, на­ло­же­ни по стан­дар­ти­те на ЕС. Пе­ле­ти­те са мно­го ефек­тив­ни в то­ва от­но­ше­ние.

От пот­ре­би­тел­с­ка глед­на точ­ка те са из­к­лю­чи­тел­но ком­фортно го­ри­во, с доб­ри въз­мож­нос­ти за скла­ди­ра­не и ре­гу­ли­ра­не на го­рив­ния про­цес. Бла­го­да­ре­ние на дъл­го­го­ди­шния опит в об­ласт­та на отоп­ли­тел­на­та тех­ни­ка и по-спе­ци­ал­но на би­о­ма­ са­та, „Ера­то” се ут­вър­ди ка­то ли­дер в тър­го­ви­ят­ а и про­из­вод­с­т­во­то на би­о­го­ри­ва и съ­о­ръ­же­ния за тях­но­то опол­зот­во­ря­ва­не

▲ Топ­ло­въз­душ­на ка­ми­на „По­ ни”, оползотворяваща пелети, мощност 9 kW

Пелетна линия PL 200 за пелетизиране на дървесни отпадъци (трици) до пелети с диаметър 6 mm ►

ИЗЛОЖЕНИЕ SODEX - ТУРЦИЯ ЕРА­ТО взе учас­тие на про­ве­ло­то се из­ло­же­ние SODEX в гр. Траб­ зон ‑ Тур­ция от 25 до 27 сеп­тем­в­ри 2009 г. с пред­с­та­ви­те­лен щанд, на кой­то фирмата показа съ­о­ръ­же­ния за отоп­ле­ние на дър­вес­на би­о­ма­са собствено производство. Вни­ма­ни­е­то на кли­ен­ти­те бе прив­ле­че­но  от Erato Pelletherm 25 - „злат­ния ме­да­лист" от Между-

10

народния технически панаир в Пловдив 2008 г. Котелът е с на­пъл­ но ав­т о­м а­т и­з и­р а­н ия про­цес на за­пал­ва­не, по­да­ва­не на го­ри­во­то и по­чис­т­ва­не, лес­но­то об­с­луж­ва­не, ви­с о­к а­та на­деж­ност и мо­дер­ния ди­зайн.

2/2009


Защото Вашият дом не е просто адрес на улица СИМОНА Къщата е на един етаж с обща площ 24,78 кв.м. Има веранда, всекидневна, баня с WC и складово помещение. Къщите от D профил се отличават с изработка от профилирани греди с размери 11x16 см за външни стени и 8 x11 см за вътрешни стени. При тях дебелината на външните стени е 11 см, което е наполовина спрямо къщите от цели трупи. Технологията D профил позволява направата на допълнителна топлоизолация на стените, давайки възможност за различни варианти и на изпълнение с дървена ламперия, гипсофазер, декоративни мазилки и др.

"Родопи Пропърти" вярва на българския инвеститор

www.loghome.erato.bg 2/2009

София 1618 бул. "Братя Бъкстон" 33 Тел.: + 359 2 / 428 15 35 + 359 2 / 428 15 36 факс: + 359 2 / 428 15 37 e-mail: less@erato.bg

11


новини

новини

новини

WOLF ЦЕН­ТЪР ОТВОРИ ВРА­ТИ В СО­ФИЯ

За­ра­бо­ти пър­ви­ят в стра­на­та цен­тър на из­вес­т­на­та нем­с­ка фир­ма Wolf. Цен­тъ­рът се на­ми­ра в гр. Со­фия, ул. "Иван Сусанин" 10 и бе офи­ци­ал­но от­кр ­ ит на 5 ок­том­в­ри. Фир­ма Wolf e во­дещ про­из­во­ ди­тел в Ев­ро­па, кой­то ус­пя­ва да съ­че­та­ва в ед­но ця­ло че­ти­ри­те ос­нов­ни нап­рав­ле­ния на топлотех­ ни­ка­та, а имен­но, цен­т­рал­на кли­ма­ тич­на, вен­ти­ла­ци­он­на, отоп­ли­тел­на тех­ни­ки и слън­че­ви сис­те­ми.

ко­лек­то­ри, таб­ла за уп­рав­ле­ние и сед­мич­ни прог­ра­ ма­то­ри. Екип от кон­ сул­тан­ти ще съ­ вет­в ат граж­д а­

Тържественото прерязване на лентата на новия център от инж. Атанас Ванчев - управител на „Ев­ро­терм Ин­же­не­ринг” ООД и инж. Диляна Янева - изп. директор на "Ерато" АД

ни­те, за да мо­гат да нап­ра­вят най-удач­ния из­бор в за­ви­си­мост от кон­к­рет­ния тип жи­ли­ще, офис или сгра­да с дру­го пред­наз­на­че­ние.

То­ва, ко­е­то от­ли­ча­ва из­де­ли­я­ та на Wolf, е пос­тиг­на­та­та ви­со­ка­ ефек­т­ив­ност и въз­мож­ност за ав­ то­ма­тич­но уп­рав­ле­ние, еле­ган­т­ния

Цен­тъ­рът се ре­а­ли­зи­ра със съ­ дейс­т­ви­е­то на фир­ма „ЕРА­ТО” АД, гр. Хас­ко­во, ка­то ос­нов­ни­ят пар­т­ ньор, кой­то ще раз­ви­ва тър­гов­с­ка­та и ин­же­не­рин­го­ва дей­ност е фир­ ма­та „Ев­ро­терм Ин­же­не­ринг” ООД с уп­ра­ви­тел инж. Ата­нас Ван­чев. С но­во­то на­чи­на­ние се це­ли да се пред­ло­жи пъ­лен ком­пл ­ екс от ус­лу­ги в об­ласт­та на про­ек­ти­ра­не­то и из­ пъл­не­ни­е­то на отоп­ли­тел­ни, га­зо­ви, кли­ма­тич­ни и слън­че­ви ин­с­та­ла­ции със съ­о­ръ­же­ни­ят­ а на WOLF. Про­д ук­т о­в а­т а га­м а из­д е­л ия включ­ва: нас­тен­ни га­зо­ви кот­ли, кон­ден­зационни нас­тен­ни и ста­ ци­о­нар­ни кот­ли, ста­ци­о­нар­ни сто­ ма­не­ни и чу­гу­не­ни кот­ли, плос­ки се­лек­тив­ни и ва­ку­ум­ни слън­че­ви

ди­зайн, удоб­с­т­во­то при мон­та­жа и ек­с­п­ло­а­та­ци­я­та и, раз­би­ра се пос­ло­вич­но­то, в доб­рия сми­съл на ду­ма­та, нем­с­ко ка­чес­т­во. Зна­чи­тел­на ро­ля за то­ва иг­рае и фак­тът, че всич­ки съ­о­ръ­же­ния са раз­ра­бо­те­ни и про­из­ве­де­ни от ед­на фир­ма и ед­на фаб­ри­ка, ко­ят­ о се на­ми­ра в „ЕВ­РО­ТЕРМ ИН­ЖЕ­НЕ­РИНГ” ООД гр. Со­фия 1618 ул. „Иван Су­са­нин” 40 тел./факс 02/ 856 89 55 GSM: 0888 34 43 92 e-mail: mail@eurotherm.org www.eurotherm.org

12

2/2009


Майн­бург, Гер­ма­ния. То­ва е без­с­пор­ но пре­дим­с­т­во при про­ек­ти­ра­не­то на ком­п­лек­с­ни сис­те­ми и кон­т­ро­ла им на уп­рав­ле­ние, тъй ка­то всич­ки ком­по­нен­ти мо­гат лес­но да бъ­дат свър­за­ни, за да се пос­тиг­не оп­ти­ мал­ен ре­зул­тат. Це­ре­мо­ни­я­та по от­к­ри­ва­не­то бе ува­же­на от биз­нес пар­т­ньо­ри, кли­ен­ти и ко­ле­ги от бран­ша. Лен­ та­та бе тър­жес­т­ве­но пре­ря­за­на от инж. Ди­ля­на Яне­ва – изп. дир. на „ЕРА­ТО” АД, ко­ят­ о чес­ти­ти от име­то на тър­гов­с­кия ди­рек­тор на Wolf г-н Франк Щокер от­кр ­ и­ва­не­ то на цен­тъ­ра и по­же­ла ус­пех на на­чи­на­ни­е­то.

инж. Ди­ля­на Яне­ва "Не се съм­ня­вам, че. фир­ма ”Ев­ро­терм Ин­же­не­ринг” ООД в ли­це­то на инж. Ата­нас Ван­чев пра­ви точ­на­та ин­вес­ти­ция, въп­р е­к и кри­за­та, ка­то се свър­з­ва с две фир­ми, „ЕРА­ТО” АД и Wolf, до­ка­за­ли сво­я­та ли­дер­с­ка по­зи­ция на мес­тн ­ и­ те и меж­ду­на­род­ни па­за­ри".

По стара българска традиция, новото начинание бе ознаменувано и с водосвет, за да има просперитет в бъдеще При­вет­с­т­вие под­не­ се и из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­р ек­тор на „Ера­то Хол­динг” инж. Кра­си­ мир Стан­чев. Но­ви­ят тър­гов­с­ки и ин­же­не­рин­гов цен­тър в Со­фия до­пъл­ва до 45 брой­ка­та на стра­ни­те, в ко­и­то, фир­ма Wolf е из­г­ра­ди­ла пред­с­тави­ тел­с­т­ва. Всич­ко то­ва е въз­ мож­но бла­го­да­ре­ние на ви­со­ки­те тех­но­ло­гии и кри­те­рии от стра­на на Wolf, за­ло­же­ни на всич­ки ни­ва: про­из­ вод­с­т­во­, ди­зайн, мар­ ке­тинг, сер­виз и тех­ ни­чес­ка под­дръж­ка.

2/2009

Приятната задача по нарязване на тортата се падна отново на инж. Атанас Ванчев

инж. Кра­симир Стан­чев "Со­фия има­ше нуж­да от та­къв цен­тър, в кой­то край­ ният пот­ре­би­тел да по­лу­ча­ва ця­лос­тн ­ о ре­ше­ние за отоп­ле­ ние с про­дук­ти, про­из­ве­де­ни в Гер­ма­ния. Раз­чи­та­ме на Wolf ка­то стра­те­ги­чес­ки пар­т­ньор не са­мо за­ра­ди ут­вър­де­ни­те про­ дук­ти. Нем­с­ка­та ин­же­нер­на ми­съл ще про­дъл­жа­ва да ни пред­ла­га ино­ва­тив­ни ре­ше­ния, а то­ва е от зна­че­ние днес, ко­га­то це­ни­те на кон­вен­ ци­о­нал­ни­те го­ри­ва рас­тат пос­то­ян­но на­го­ре и висока­та ефек­тив­ност на съ­о­ръ­же­ни­я­ та е на­чи­нът за по­ни­жа­ва­не на ин­вес­ти­ци­он­ни­те и ек­с­п­ ло­а­та­ци­он­ни раз­хо­ди".

13


мнения

мнения

мнения

ИНВЕСТИРАМЕ В БЪДЕЩЕТО Интервю на Таня Тодорова за www.otoplenie.eu Пре­ди 20 го­ди­ни ед­на фир­ма с яс­ни це­ли в отоп­ле­ни­е­то  Ерато из­би­ра за своя стра­те­гия ин­вес­ти­ра­не­то в енер­гий­но опол­зот­во­ря­ва­не на въ­зоб­но­вя­е­ми енер­гий­ни из­точ­ни­ци. „Не на скъ­па­та енер­гия” е мо­то­то, ко­е­то след­ва ве­че 10 го­ди­ни, а рав­нос­мет­ка­та e 51 000 ин­с­та­ли­ра­ни съ­о­ръ­же­ния и 3 000 MW об­ща отоп­ли­тел­на мощ­ност. „По­ка­зах­ме наг­лед­но как мо­же да се ин­вес­ти­ра в та­къв биз­нес”, каз­ва с гор­дост днес из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на „Ера­то Хол­ динг”  инж. Кра­си­мир Стан­чев, с ко­го­то раз­го­ва­ря­ме за на­ча­ло­ то, труд­нос­ти­те и нас­то­я­щи­те ус­пе­хи в све­та на отоп­ле­ни­е­то.

Г-н Стан­ч ев та­з и го­д и­н а ЕРА­ТО на­вър­ши 20 го­ди­ни от съз­да­ва­не­то си. Как­ва е рав­нос­ мет­ка­та ви днес? ЕРА­ТО ус­пеш­но из­дър­жа зре­ лос­т­ния из­пит на пре­хо­да, в кой­то ра­бо­тих­ме и нав­ле­зе в ед­на зря­ла въз­раст, ста­на по-мъд­ра фир­ма. Съз­да­де­на ка­то съ­би­ра­тел­но дру­ жес­т­во през 1989 г. от един чо­век със стра­хо­тен пред­пр ­ и­е­ма­чес­ки дух – инж. Ге­ор­ги Му­за­фи­ров, днес тя при­те­жа­ва 20 го­ди­шен опит в об­ласт­та на отоп­ли­тел­ни­те съ­о­ръ­же­ ния и из­г­раж­да­не­то на отоп­ли­тел­ни ин­с­та­ла­ции. Хол­дин­гът е съв­куп­ност от  11 фир­ми с об­ща цел и стра­те­гия в об­ласт­та на отоп­ли­тел­на­та тех­ни­ка. ЕРА­ТО АД е пря­ко ан­га­жи­ра­на с тър­ го­вия на ма­те­ри­а­ли и съ­о­ръ­же­ния за отоп­ле­ние, ко­и­то се ре­а­ли­зи­рат ус­пеш­но на бъл­гар­с­кия па­зар от доб­ре ор­га­ни­зи­ра­на дис­т­ри­бу­тор­ с­ка мре­жа от над 40 ин­с­та­ла­тор­ с­ки фир­ми в ця­ла­та стра­на. Три ин­же­не­рин­го­ви фир­ми пред­ла­гат ком­п­лек­с­ни ре­ше­ния в об­ласт­та на отоп­ли­тел­на­та, кли­ма­тич­на­та и вен­ти­ла­ци­он­на­та тех­ни­ка.  В на­ча­ло­то на 2000-та го­ди­на ви­дях­ме бъ­де­ще в опол­зот­во­ря­ва­ не­то на въ­зоб­но­вя­е­ми енер­гий­ни из­точ­ни­ци (ВЕИ) в об­ласт­та на отоп­ле­ни­е­то и на ба­за по­тен­ци­а­ла, кой­то има Бъл­га­рия от би­о­ма­са, съз­да­дох­ме ця­лос­т­на кор­по­ра­тив­ на стра­те­гия за при­ло­же­ние на дър­вес­на­та би­о­ма­са. Та­ка пър­ви

14

в Бъл­га­рия ор­га­ни­зи­рах­ме па­за­ра на дър­вес­ни пе­ле­ти, а впос­лед­с­т­ вие и на друг вид го­ри­ва - дър­ вес­ни трес­ки, кос­тил­ки от сли­ви и че­ре­ши. С цел пре­ра­бот­ка­та и внед­ря­ва­не­то им през 2006 г. из­ г­ра­дих­ме за­вод за про­из­вод­с­т­во на на­пъл­но ав­то­ма­ти­зи­ра­ни съ­о­ ръ­же­ния за опол­зот­во­ря­ва­не на би­о­ма­са с мощ­ност от 15KW до 1,1 MW, ко­и­то се ре­а­ли­зи­рат не са­мо в Бъл­га­рия. Ос­та­на­ла­та част от струк­ту­ра­та на хол­дин­га са фир­ми, ин­ди­рек­т­но ан­га­жи­ра­ни в  биз­не­са с отоп­ли­тел­на­та тех­ни­ка. Се­га сме ев­ро­пейс­ка фир­ма с тра­ди­ции и гле­да­ме уве­ре­но в сво­ е­то бъ­де­ще, го­то­ви да пос­рещ­нем пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та на ре­ал­ни­те па­зар­ни ус­ло­вия,  в ко­и­то се на­ ми­ра­ме.

съ­че­тан с мер­ки за по­ви­ша­ва­не на енер­гий­на­та ефек­тив­ност (ЕЕ) мо­же да за­до­во­ли поч­ти на­пъл­но нуж­да­та от топ­лин­на енер­гия в стра­на­та при ре­ал­но дос­тъп­на це­ на и пер­фек­тен топ­ли­нен ком­форт, с клю­чо­ва­та ро­ля на би­о­ма­са­та. Мак­си­мал­но­то ко­ли­чес­т­во топ­лин­ на енер­гия от ВЕИ, ко­е­то мо­же да се пред­ло­жи на па­за­ра към 2015 год. е око­ло 2 680 ktoe (килотона нефтен еквивалент), ко­е­то мо­же да за­мес­ти всич­ки кон­вен­ци­о­нал­ни го­ри­ва и енер­гии, из­пол­з­ва­ни за топ­лин­на енер­гия. От всич­ки ВЕИ най-го­лям не­ из­п ол­з ­ван тех­н и­ч ес­к и дос­т ъ­п ен енер­ги­ен по­тен­ци­ал има би­о­ма­са­та. Не­го­во­то ус­во­яв ­ а­не в близ­ко бъ­де­ ще ще бъ­де без­с­по­рен на­ци­о­на­лен при­о­ри­тет.

За­що за­ло­жих­те на би­ом ­ аса-­ Кое бе най-труд­но, при лип­са та? на по­доб­ни прак­ти­ки? През 2000 г. все още ня­ма­ше Ев­ро­пейс­ка ди­рек­ти­ва за раз­ви­тие на ВЕИ. Директивата 2001/77/EC ста­ва факт през 2001 г. и ви­зи­ра сти­м у­л и­р а­н е про­из­вод­с­т­во­то на „зе­ле­на” елек­т­ро­е­нер­гия. Ние още през 2000 г. бях­ме на­яс­но, че го­ диш­ни­ят от­па­дък в Бъл­га­рия от­към дър­вес­на би­о­ма­са, по 5–го­диш­ния план за сеч­та, въз­ли­за на 3.5 ми­ ли­о­на плът­ни ку­бич­ни мет­ра. Днес на ек­с­пер­т­но ни­во е на­пъл­ но яс­но, че ця­лос­т­но­то ус­во­я­ва­не на дос­тъп­ния за про­из­вод­с­т­во на топ­лин­на енер­гия по­тен­ци­ал от ВЕИ,

В об­ласт­та на опол­зот­во­ря­ва­не­ то на би­о­ма­са­та и ра­бо­та­та с нея има мно­го под­вод­ни ка­мъ­ни, ко­и­то ние из­жи­вях­ме ка­то проб­ле­ма­ти­ка и при­до­бих­ме мно­го опит и доб­ри прак­ти­ки в та­зи по­со­ка. Един от проб­ле­ми­те бе свър­зан с кон­т­рол на ка­чес­т­ва­та на го­ри­ва­та и тях­на­та ка­те­го­ри­за­ция. Ко­га­то стар­ти­рах­ме про­из­вод­с­т­во­то на дър­вес­ни пе­ле­ти през 2002 г., в Бъл­га­рия все още ни­кой не го­во­ре­ше за то­ва. Съ­щев­ ре­мен­но за­поч­нах­ме про­из­вод­с­т­во на го­рел­ки за пе­ле­ти, ко­и­то из­на­ сях­ме в Че­хия. В Бъл­га­рия ре­ал­но

2/2009


ня­мах­ме па­зар за то­зи про­дукт. Вна­сях­ме пе­ле­ти от Сло­ва­кия, ка­ то суб­си­ди­рах­ме все­ки тон с 30 лв. Днес, 7 го­ди­ни по-къс­но, има око­ло 30 про­из­во­ди­те­ли на пе­ле­ти в Бъл­га­рия и проб­ле­мът със си­ гур­ност­та на дос­тав­ки­те на го­ри­во ве­че не съ­щес­т­ву­ва. В на­ча­ло­то ни бе дос­та труд­но да оси­гу­рим го­ри­во (пе­ле­ти) за все­ки кли­ент, за­ку­пил ус­т­ройс­т­во от нас. За­то­ва и фо­ку­сът ни бе в та­зи по­со­ка. Как се стиг­на до ре­гу­ли­ ра­не ка­чес­тв ­ о­то на го­ри­во­то пе­ле­ти? В Бъл­га­рия се по­яв ­ и­ха про­из­ во­ди­те­ли на пе­ле­ти за би­та, но от­със­т­ва­ше нор­ма­тив­на ба­за за кон­т­рол на тях­но­то ка­чес­т­во. В Ев­ро­па стан­дар­ти­те са дос­та­тъч­но ли­бе­рал­ни и тре­ти­рат ка­чес­т­ве­ни­те по­ка­за­те­ли на дър­вес­ни­те пе­ле­ти по от­но­ше­ние на пе­пел­но съ­дър­ жа­ние - от 0.3% до 1.5%, ка­то в за­ви­си­мост от то­ва се из­пол­з­ват в би­та или ин­дус­т­ри­ят­ а. В на­ча­ло­то ня­к ои бъл­гар­с ­к и про­и з­во­д и­те­л и пос­ти­га­ха по­к а­за­те­ли за га­ба­ри­ ти, но не и нуж­ни­те стой­нос­ти за пе­пел­но съ­дър­жа­ние и ме­ха­нич­на ус­той­чи­вост. То­ва ни на­ка­ра да въ­ве­дем соб­с­т­ве­на ме­то­ди­к а за ка­те­го­ри­зи­ра­не на пе­ле­ти­те – А, B, АВ и т.н, ко­е­то пър­во­на­чал­но пре­диз­ви­ка не­до­у­ме­ние. То­ва е ка­ те­го­ри­за­ция на ЕРА­ТО, с ко­ят­ о се оп­ре­де­ля кой тип пе­ле­ти в как­ви съ­о­ръ­же­ния мо­гат да се из­га­рят. То­ва е ра­бо­тещ мо­дел за оп­ре­де­ ля­не ка­чес­т­во­то на го­ри­ва­та. По сте­че­ние на об­с­то­ят­ ел­с­т­ва­та той бе въз­п­ри­ет от ос­та­на­ли­те иг­ра­чи на па­за­ра. Бя­ха оп­ре­де­ле­ни и съ­ о­ръ­же­ни­ят­ а, ко­и­то опол­зот­во­ря­ват на­лич­но­то го­ри­во  със съ­от­вет­ни­те ка­чес­т­ве­ни по­ка­за­те­ли в Бъл­га­рия. И то­ва бе един дъ­лъг про­цес, кой­ то ние не са­мо сме пре­жи­ве­ли, но съз­да­ли и ут­вър­ди­ли.

цен­т­ра­ли­ на ЕРА­ТО в Ар­ди­но, Хас­ ко­во, Че­пе­ла­ре и Го­це Дел­чев, как­то и по­доб­ни цен­т­ра­ли в Бан­с­ко и Их­ти­ман, къ­де­то се опол­зот­во­ря­ват дър­вес­ни трес­ки с влаж­ност до 45%. Важ­на ро­ля иг­рае на­чи­нът на ло­гис­ти­ра­не — па­ке­ти­ра­не,то­ва­ре­ не и раз­то­вар­ва­не, ко­и­то ос­къ­пя­ ват го­ри­во­то. Ве­че има­ме ня­кол­ко ин­с­та­ли­ра­ни дро­бил­ни ма­ши­ни за трес­ки в гра­до­ве­те Че­пе­ла­ре и Са­ мо­ков, се­ло Же­лез­ни­ца (Со­фийс­ко), с. Сми­лян  и на дру­ги мес­та.

го­ри­во. Се­га цел­та ни е да въ­ве­ дем ка­те­го­ри­за­ция и кон­т­рол по от­но­ше­ние ка­чес­т­ве­ни­те по­ка­за­те­ли на въп­рос­но­то го­ри­во­то, за да не до­пус­нем не­го­во­то ком­п­ро­ме­ти­ра­не. Друг вид го­ри­во са кос­тил­ки­те от че­ре­ши, чи­е­то про­из­вод­с­т­во е пря­ко свър­за­но с на­ли­чи­е­то им в оп­ре­де­ле­ни ра­йо­ни.  За прев­ръ­ща­ не­то им в го­ри­во са не­об­хо­ди­ми пър­вич­на об­ра­бот­ка, па­ке­ти­ра­не и тран­с­пор­ти­ра­не в бли­зост до край­ ни­те кли­ен­ти. Как­во е бъ­де­ще­то на отоп­ли­ тел­ни­те ин­с­та­ла­ции на трес­ки в би­та?

За­поч­нах­ме про­из­вод­с­т­во­то на дро­бил­ни ма­ши­ни за про­из­вод­с­т­во на дър­вес­ни трес­ки за да пре­о­ до­ле­ем ба­ри­е­ра­та по от­но­ше­ние на пър­во­на­чал­на­та ин­вес­ти­ция за пар­т­ньо­ри, ко­и­то ис­кат да се за­ ни­ма­ват с про­из­вод­с­т­во на то­ва

Най-на­ред ще се съз­да­де па­зар на то­ва го­ри­во в пуб­лич­ния сек­тор, тъй ка­то той е с най–го­лям по­ тен­ци­ал. В би­та дър­вес­ни трес­ки ще нав­ля­зат от­но­си­тел­но лес­но в мо­мен­та ко­га­то по­тен­ци­ал­ни­те кли­ ен­ти са убе­де­ни в си­гур­ност­та на дос­тав­ки­те с го­ри­во и ви­дят яс­но из­ра­зе­ния ико­но­ми­чес­ки ефект от под­мя­на­та на пол­з­ва­ни­те до мо­мен­ та кон­век­ци­о­нал­ни из­ко­па­е­ми го­ри­ва с то­зи въ­зоб­но­вя­ем енер­ги­ен из­точ­ ник. То­зи па­зар ще се раз­ра­бот­ва, за­що­то има ин­те­рес и оп­ре­де­ле­ни ико­но­ми­чес­ки по­ка­за­те­ли, ко­и­то го обус­ла­вят. Не­у­доб­с­т­во­то при трес­ки­ те е, че тряб­ва да се упот­ре­бя­ват бли­зо до из­точ­ни­ка на су­ро­ви­на, т.е. до 100 км. ­ Дру­га­та осо­бе­ност е не­об­хо­ди­мост­та от от­но­си­тел­но по-го­ля­ма скла­до­ва площ. То­зи тип отоп­ле­ние е при­ ло­жим най-ве­че за къ­щи, къ­де­то и се­га хо­ра­та скла­ди­рат дър­ва за отоп­ле­ние. Към днеш­на да­та бъл­га­ри­нът ос­нов­но се отоп­ля­ва на дър­ва, но за съ­жа­ле­ние те се из­га­рят в нис­ко енер­гий­но ефек­ тив­ни съ­о­ръ­же­ния. Ако се сме­нят

Съз­да­ва­те но­ви би­о­го­ри­ва и съ­о­ръ­же­ния за отоп­ле­ние. Как­ва е спе­ци­фи­ка­та при тях? Та­ка как­то пре­ди го­ди­ни съз­да­ дох­ме па­за­ра на пе­ле­ти в Бъл­га­рия, та­ка и се­га сме си пос­та­ви­ли за цел да съз­да­дем па­за­ра за енер­ гий­ни дър­вес­ни трес­ки. Най-но­ви­те ни про­дук­ти са пред­наз­на­че­ни за из­га­ря­не на дър­вес­ни трес­ки.  То­зи  па­зар е все още не­раз­ра­бо­тен, въп­ ре­ки на­ли­чи­е­то на доб­ри прак­ти­ки. При­ме­ри за то­ва са отоплителните

2/2009

Изграждане на отоплителна котелна централа тип енергийна кабина за отопление и БГВ в ОДЗ - Филиал Елхица – гр. Чепеларе с мощност 271 kW.

15


съ­о­ръ­же­ни­ят­ а с ви­со­ко енер­гий­но ефек­тив­ни та­ки­ва, ко­ли­чес­т­во­то на из­пол­з­ва­но­то го­ри­во – дър­ва, мо­же да се ре­ду­ци­ра три – че­ти­ри пъ­ти. Има­те дос­та ре­а­ли­зи­ра­ни про­ ек­ти. Как­ви са те? Про­из­веж­да­ни­те от нас съ­о­ръ­же­ ния за про­из­вод­с­т­во на енер­гий­ни дър­вес­ни трес­ки имат от­но­си­тел­но го­ля­ма про­из­во­ди­тел­ност, и за да са мо­ти­ви­ра­ни про­из­во­ди­те­ли­те на го­ри­во да стар­ти­рат то­зи биз­нес, те ще тър­сят от­но­си­тел­но го­лям пот­ре­ би­тел на то­ва го­ри­во, в ре­ги­о­на в кой­то ра­бо­тят. От дру­га стра­на, как­то спо­ме­нах, най - го­лям по­тен­ци­ал за за­мя­на на го­рив­на­та ком­по­нен­та от кон­век­ци­о­нал­ни из­ко­па­е­ми го­ри­ва към въз­бо­но­вя­е­ми та­ки­ва, ба­зи­ра­ни на дър­вес­на би­о­ма­са, има в пуб­ лич­ния сек­тор - учи­ли­ща, бол­ни­ци, дет­с­ки гра­ди­ни. Там ико­но­ми­чес­кия ефект от под­мя­на­та на го­рив­на­та ком­по­нен­та е най – осе­за­те­лен и по­до­бен тип про­ек­ти са с най–бър­за въз­в­ра­ща­е­мост.   

съ­о­ръ­же­ния за енер­гий­но опол­зот­ во­ря­ва­не на би­о­ма­са – на­пъл­но ав­то­ма­ти­зи­ра­ни кот­ли и го­рел­ки пол­з­ва­щи дър­вес­ни пе­ле­ти и дър­ ве­сен чипс, как­то и съ­о­ръ­же­ния за при­оз­вод­с­то на го­ри­во от би­о­ма­са, ка­то дро­бил­ни ма­ши­ни, пе­лет­ни ли­ нии. С то­ва про­из­вод­с­т­во пре­о­до­ ля­ва­ме ба­ри­е­ра­та по от­но­ше­ние на пър­во­на­чал­на­та ин­вес­ти­ция, ко­ят­ о стои пред по­тен­ци­ал­ни­те кли­ен­ти. На­ши­те съ­о­ръ­же­ния са ек­с­пор­т­но

ори­ен­ти­ра­ни и при­те­жа­ват всич­ки не­об­хо­ди­ми сер­ти­фи­кати, как­то и СЕ мар­ки­ров­ка. Опи­т ът, кой­то нат­ру­п ах­м е в про­из­вод­с­т­во­то на те­зи съ­о­ръ­же­ ния, ни да­ва въз­мож­ност да ги пред­ла­га­ме не са­мо в Бъл­га­рия, но и в чуж­би­на. Ре­а­ли­зи­ра­ме ги ус­пеш­но в Ита­ лия, Ав­с­т­рия, Лит­ва, Лат­вия, Ес­то­ ния, Че­хия, Сло­ва­кия, до­ри Юж­на Ко­рея. Под­дър­жа­ме и тър­гов­с­ки

Как оп­ре­де­ля­те ми­сия си в сек­то­ра? В об­ласт­та на би­о­ма­са­та до пре­ди две го­ди­ни имах­ме ми­си­ о­нер­с­ка по­зи­ция. По­ка­зах­ме наг­ лед­но как мо­же да се ин­вес­ти­ра в та­къв биз­нес. На­ли­чи­е­то на дру­ги фир­ми на то­зи па­зар по­каз­ва, че проб­ле­мът с на­ли­чие на го­ри­во, не­го­во­то ка­чес­т­во, ка­те­го­ри­за­ция и ло­гис­ти­к а, ве­че е пре­о­до­лян.­ Раз­съж­да­вай­ки в по­со­ка опол­зот­ во­ря­ва­не на на­лич­ни­те ко­ли­чес­т­ва дос­тъп­на от­пад­на дър­вес­на би­о­ма­ са, на ко­и­то Бъл­га­рия е бо­га­та, при на­ли­чие на ев­ро­пейс­ки ин­ди­ка­тив­ни це­ли и съз­да­де­на дър­жав­на по­ли­ ти­ка, ос­та­ва да ма­те­ри­а­ли­зи­ра­ме на­шия опит и know – how.

Изградена котелна инсталация ползваща за горивна компонента дървесен чипс, за отопление и БГВ в ПГ „Селско и горско стопанство” – Чепеларе. Инсталирана мощност 340 KW.

Кое ви да­ва са­мо­чув­с­т­вие пред дру­ги­те? Опи­тът, кой­то сме нат­ру­па­ли, ни да­ва са­мо­чув­с­т­вие да кра­чим по-сме­ло на па­за­ра в Бъл­га­рия в об­ласт­та на опол­зот­во­ря­ва­не­то на ВЕИ, в час­т­ност би­о­ма­са. Пре­диз­ви­ ка­тел­с­т­во­то пред нас е съз­да­ва­не­то на нов па­зар. За че­ти­ри-пет го­ди­ни съз­да­дох­ме па­за­ра на пе­ле­ти и се­ га очакването е, че по­не тол­ко­ва вре­ме ще ни от­не­ме съз­да­ва­не­то на па­за­ра за трес­ки. То­ва, ко­е­то ни пос­та­вя ед­на крач­ка пред дру­ги­ те, е про­из­вод­с­т­во­то на соб­с­т­ве­ни

16

Реализиран проект „Зелена енергия”, включващ изграждане на: Отоплителна централа с топлинна мощност 2.0 MW; Горивна камера с мощност 1.1 MW за генериране на топлинна енергия за сушилна камера към линия за производство на дървесни пелети; Отоплителна централа с мощност 300 kW за доставка на топлинна енергия към поликлинично заведение и етажна собственост. И трите обекта с в гр. Хасково и ползват като горивна компонента дървесни трески.

2/2009


от­но­ше­ния с Тур­ция и Ру­мъ­ния. Кое е ме­ри­ло за ус­пе­ха ви? През пос­лед­ни­те 10 го­ди­ни на­ши кли­ен­ти са над 51 000 до­ма­кин­с­ т­ва в Бъл­га­рия, с  бли­зо 3 000 MW об­ща ин­с­та­ли­ра­на отоп­ли­тел­на мощ­ност. По от­но­ше­ние на би­о­ма­са­та ста­тис­ти­ка­та за то­зи пе­ри­од со­чи над 590 MW ин­с­та­ли­ра­на топ­лин­на мощ­ност на кот­ли­те с пи­ро­лиз­но опол­зот­во­ря­ва­не на дър­вес­на би­ о­ма­са. Та­зи циф­ра над­х­вър­ля с мал­ко мощ­ност­та от един ма­лък ре­ак­тор на АЕЦ – Коз­ло­дуй. Оцен­к а за дей­ност­та ни се из­ра­зя­ва в хи­ля­ди­те ин­с­та­ли­ра­ни отоп­ли­тел­ни ин­с­та­ла­ции и до­вол­ни кли­ен­ти на фир­ма­та. Ус­пе­хи­те имат и сво­е­то из­ра­же­ние в раз­лич­ни­те наг­ра­ди, връ­че­ни ни през го­ди­ни­те. Ос­вен с че­ти­ри злат­ни ме­да­ли от учас­тия на Меж­ду­на­род­ния тех­ ни­чес­ки плов­див­с­ки па­на­ир, сме от­ли­че­ни и за ус­пеш­ни­те про­ек­ти и ак­тив­ност в об­ласт­та на ВЕИ. Про­дъл­жа­ва­ме да по­ма­га­ме на бъл­ гар­с­ки сту­ден­ти за об­ра­зо­ва­ни­е­то им в об­ласт­та на отоп­ли­тел­на­та тех­ни­ка. Как­ва биз­нес стра­те­гия ще след­ва­те за­нап­ред? Смя­та­ме да раз­ши­ря­ва­ме па­ за­ра ка­то ця­ло в Бъл­га­рия. Част от стра­те­ги­ят­ а ни е да за­пъл­ва­ме па­за­ра с на­ши съ­о­ръ­же­ния, пос­ ред­с­т­вом соб­с­т­ве­на дис­т­ри­бу­тор­с­ка мре­жа. За­поч­нах­ме да из­г­раж­да­ме цен­т­ро­ве за би­о­ма­са в Бъл­га­рия и има­ме ве­че 11 та­ки­ва цен­тъ­ра. Са­мо за пос­лед­ни­те ня­кол­ко ме­ се­ца от­кр ­ их­ме би­о­ма­са цен­т­ро­ве в Са­мо­ков, Че­пе­ла­ре, Со­фия и Го­це Дел­чев. Три от съз­да­де­ни­те до­се­га цен­т­ро­ве­те са раз­по­ло­же­ни в къ­щи от дър­ве­ни тру­пи, тип. „Log home” - в Плов­див, Ста­ра За­го­ра и Са­мо­ков. Та­къв е и но­ви­ят цен­тър в Со­фия, на Око­лов­ръс­тен път, при раз­к­ло­не­ни­е­то за с. Ло­зен, кой­то от­к­рих­ме през месец сеп­тем­в­ри. В тях на­ши дис­т­ри­бу­то­ри пре­да­ват опи­та си в из­г­раж­да­не­то на отоп­ ли­тел­ни ин­с­та­ла­ции на би­о­ма­са на та­ка нар. „ин­с­та­ла­то­ри” на съ­о­ръ­же­ ни­ят­ а. Цел­та ни е да сти­га­ме все по-бли­зо до край­ния пот­ре­би­тел. Ние има­ме яс­на и точ­на стра­те­ гия и вър­вим це­ле­на­со­че­но нап­ред, стрик­т­но я след­ва­ме. То­ва ни е кос­т­ва­ло мно­го сред­с­т­ва, ко­и­то сме ин­вес­ти­ра­ли в бъ­де­ще­то.

2/2009

Ня­кои ре­фе­рен­тн ­ и про­ек­ти, ре­ал ­ и­зи­ра­ни от фир­ма ЕРА­ТО в пуб­лич­ния сек­тор. 1. Из­г­ра­де­на ця­лос­т­на ко­тел­на ин­с­та­ла­ция с на­пъл­но ав­то­ ма­ти­зи­ран ко­тел на би­о­ма­са с мощ­ност 500 kW, ин­с­та­ли­ран в МБАЛ “Иван Скен­де­ров” – гр. Го­це Дел­чев, одоб­рен и фи­ нан­си­ран от Хо­лан­д­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во под ко­ор­ди­на­ци­ят­ а на SENTER – Хо­лан­дия, ре­а­ли­зи­ран по ме­ха­низ­ма “Съв­мес­т­но из­пъл­не­ние” на Про­то­ко­ла от Ки­о­то. 2. Пи­ло­тен про­ект “Гор­с­ки сек­тор: смя­на на го­ри­ва­та” – одоб­рен и фи­нан­си­ран от Све­тов­на­та бан­ка по прог­ра­ма­та “Ини­ци­а­ти­ви, свър­за­ни с из­ме­не­ни­е­то на кли­ма­та” на Япон­с­кия до­ве­ри­те­лен фонд. Про­ек­тът е ре­а­ли­зи­ран в гр. Ар­ди­но в на­ча­ло­то на 2005 г, ка­то ко­тел­ни­те съ­о­ръ­же­ния от на­пъл­но ав­то­ма­ти­зи­ра­ни кот­ли на би­о­ма­са с об­ща ин­с­та­ли­ра­на мощ­ност от 1.2 MW са ин­с­та­ ли­ра­ни в МБАЛ – Ар­ди­но, СОУ “Ва­сил Лев­ск­ и" – гр. Ар­ди­но и На­чал­но учи­ли­ще “Хрис­то Бо­тев” – гр. Ар­ди­но.  3. Ус­пеш­но ре­а­ли­зи­ран про­ект в на­ча­ло­то на 2005 г. фи­ нан­си­ран от Ев­ро­пейс­ка­та Бан­ка за Ре­кон­с­т­рук­ция и Раз­ви­тие (EBRD) по прог­ра­ма­та EBRD Bulgaria Energy Efficiency and Renewable Energy Credit Line Support. Про­ек­тът ре­а­ли­зи­ран под на­и­ме­но­ва­ни­е­то “Erato Holding Plc Biomass Energy Project” включ­ ва из­гр ­ аж­да­не­то на де­вет ко­тел­ни цен­т­ра­ли ба­зи­ра­ни на кот­ли пол­з­ва­щи въ­зоб­но­вя­ем енер­ги­ен из­точ­ник – дър­вес­на би­о­ма­са, про­из­веж­да­щи и дос­та­вя­щи топ­лин­на енер­гия към етаж­на соб­ с­т­ве­ност в две жи­лищ­ни сгра­ди в гр. Со­фия, три об­щес­т­ве­но ад­ми­нис­т­ра­тив­ни сгра­ди в гр. Хас­ко­во и че­ти­ри про­из­вод­с­т­ве­ни сгра­ди, от ко­и­то три в гр. Хас­ко­во и ед­на  в гр. Кър­джа­ли.  Енер­ги­ят­ а про­из­веж­да­на и дос­та­вя­на от фир­ма “ЕРА­ТО ХОЛ­ ДИНГ” АД към го­ре­о­пи­са­ни­те сгра­ди, се зап­ла­ща от  кли­ен­ти­те пол­з­ва­щи ус­лу­га­та, по ин­ди­ви­ду­ал­ни до­го­во­ри за “Дос­тав­ка на Топ­лин­на Енер­гия”.  Та­ка опи­са­ни­ят про­ект е в  ос­но­ва­та на раз­ра­бот­ва­не­то на  “Case – studies” за Све­тов­на­та Бан­ка, с цел не­го­во­то мул­тип­ли­ци­ра­не в стра­на­та.  4. Ре­а­ли­зи­ран про­ект „Зе­ле­на енер­гия” – фи­нан­си­ран от Ев­ро­пейс­ка­та Бан­ка за Ре­кон­с­т­рук­ция и Раз­ви­тие (EBRD) по прог­ра­ма­та EBRD Bulgaria Energy Efficiency and Renewable Energy Credit Line Support. Про­ек­тът включ­ва из­г­раж­да­не­то на:  - ОЦ с топ­лин­на мощ­ност 2.0 MW - Го­рив­на ка­ме­ра с мощ­ност 1.1 MW    за ге­не­ри­ра­не на топ­лин­на енер­гия за су­шил­на ка­ме­ра към ли­ния за про­из­вод­ с­т­во на дър­вес­ни пе­ле­ти. - ОЦ с мощ­ност 300 kW за дос­тав­ка на топ­лин­на енер­ гия към по­лик­ли­нич­но за­ве­де­ние и етаж­на соб­с­т­ве­ност. И три­те обек­та с в гр. Хас­ко­во и пол­з­ват ка­то го­рив­на ком­по­ нен­та дър­вес­ни трес­ки. 5.  Из­г­раж­да­не  на отоп­ли­тел­на ко­тел­на цен­т­ра­ла тип енер­ гий­на ка­би­на за отоп­ле­ние и БГВ в ОДЗ - Фи­ли­ал Ел­хи­ца – гр. Че­пе­ла­ре с мощ­ност 271 kW. 6. Из­г­ра­де­на ко­тел­на ин­с­та­ла­ция пол­з­ва­ща за го­рив­на ком­ по­нен­та дър­ве­сен чипс,  за отоп­ле­ние и БГВ в ПГ „Сел­с­ко и гор­с­ко сто­пан­с­тв ­ о” – Че­пе­ла­ре. Ин­с­та­ли­ра­на мощ­ност 340 KW.

17


äîáðè ïðàêòèêè

äîáðè ïðàêòèêè

ПРОЕКТ МБАЛ ОРЯХОВО Изграждане на нова отоплителна инсталация на база дървесна биомаса в "МБАЛ Оряхово" ЕООД – гр. Оряхово Автор: инж. Н. Вангелов - мениджър енергийни проекти в "Ерато Холдинг" АД Инвеститор: Бенефициент: Изпълнител:

МБАЛ Оряхово ЕООД МБАЛ Оряхово ЕООД ЕРАТО Инженеринг ООД

Инвестиционни разходи: 496 146 BGL Срок на откупуване на инвестициите: 3.9 год. Със­то­ян ­ ие пре­ди Про­ек­та Мно­гоп­ро­фил­на­та бол­ни­ца за ак­тив­но ле­че­ние в гр. Оря­хо­во е с пред­мет на дей­ност ди­аг­нос­ти­ка и ле­че­ние на за­бо­ля­ва­ния. Ра­йо­нна­та бол­ни­ца об­с­ луж­ва об­щи­ни­те Оря­хо­во, Ми­зия и Хай­ре­дин. МБАЛ Оря­хо­во ЕО­ОД е раз­по­ло­же­на в две сгра­ди, на­ре­че­ ни Сгра­да – 1 и Сгра­да – 2, с раз­по­ло­же­ни в тях Ди­аг­нос­тич­но-кон­сул­та­ти­вен блок, Ста­ци­о­на­рен блок със 122 лег­ла, Ад­ми­нис­т­ра­тив­но-сто­пан­с­ки блок и Бол­нич­на ап­те­ка. Сгра­ди­те на МБАЛ Оря­хо­во ЕО­ОД са из­г­ра­де­ни в пе­ри­о­да 1956-1960 год., ка­то ма­сив­ни

18

мо­но­лит­ни кон­с­т­рук­ции. Об­ща­та зас­т­ро­е­на площ на сгра­ди­те е 15 382 m2. Об­щи­ят отоп­ля­ем обем на Сгра­да - 1 и Сгра­да - 2 е 29 154 m3. В ко­тел­на­та цен­т­ра­ла на Сгра­да 1 е ин­с­та­ли­ ран во­дог­ре­ен ко­тел тип ГНВ 1000, монтиран през 1992 г. Ко­те­лът е с топ­лин­на мощ­ност 1160 kW. Отоп­ли­тел­на­та ин­с­та­ла­ция на Сгра­да 2 се зах­ран­ ва с топ­ла во­да от ин­с­та­ли­ран во­дог­ре­ен ко­тел тип ГНВ 250 с топ­лин­на мощ­ност 290 kW. Лип­са­та на ав­то­ма­тич­но уп­рав­ле­ние на съ­от­но­ше­ни­е­то го­ри­ во - въз­дух во­ди до не­е­фек­тив­но­то уп­рав­ле­ние на кот­ли­те. Тех­ни­чес­ко­то и ек­с­п­ло­а­та­ци­он­но със­то­ян ­ ие на топ­ло­из­точ­ни­ци­те и спо­ма­га­тел­ни­те съ­о­ръ­же­ния са край­но не­за­до­во­ли­тел­ни. КПД на кот­ли­те е око­ло 75 %. Кон­т­рол­но-из­мер­ва­тел­ни­те при­бо­ри в ко­тел­ни­те цен­т­ра­ли на Сгра­да 1 и Сгра­да 2 са де­фек­ти­ра­ли и не поз­во­ля­ват пос­то­ян ­ ен кон­т­рол на па­ра­мет­ри­те на ра­бо­та на ко­т­ли­те, рес­пек­тив­но ре­жи­ма на ра­бо­ та на от­дел­ни­те съ­о­ръ­же­ния и тях­но­то тех­ни­чес­ко със­то­ян ­ ие. По га­зо­ва стра­на, все­ки от кот­ли­те е при­съ­е­ди­нен към фук­са на ко­мин пос­ред­с­т­вом сто­

2/2009


Во­дог­ре­ен ко­тел ГНВ 1000 ма­нен га­зо­ход. Отоп­ли­тел­ни­те ин­с­та­ла­ции в сгра­ди­те на бол­ни­ца­та са двут­ръб­ни с при­ну­ди­тел­на цир­ку­ла­ ция на топ­ло­но­си­те­ля и с па­ра­мет­ри 90/70 оС при из­чис­ли­тел­ни ус­ло­вия. През отоп­ли­те­лен се­зон 2007/2008 об­ща­та го­диш­ на кон­су­ма­ция на наф­та за отоп­ле­ние на сгра­ди­те на мно­гоп­ро­фил­на­та бол­ни­ца е 46 то­на, за ко­и­то са нап­ра­ве­ни раз­хо­ди в раз­мер на око­ло 93 000 ле­ва с ДДС. Об­ща­та ин­с­та­ли­ра­на топ­лин­на мощ­ност за отоп­ле­ние на мно­гоп­ро­фил­на­та бол­ни­ца е 1 180 kW. Не­об­хо­ди­ма­та го­диш­на кон­су­ма­ция на топ­лин­на енер­гия за отоп­ле­ние на сгра­ди­те на бол­ни­ца­та е в раз­мер на 1 194 MWh при 2 600 отоп­ли­тел­ни ден­г­ра­ ду­си и из­чис­ли­тел­на тем­пе­ра­ту­ра на вън­ш­ния въз­дух – 17оС. В сгра­ди­те на бол­ни­ца­та не се под­дър­жа изис­кв ­ а­на­та по нор­ма­тив­ни до­ку­мен­ти тем­пе­ра­ту­ра на въз­ду­ха за то­зи вид со­ци­ал­ни за­ве­де­ния от 20 о С. Топ­лин­ни­ят ком­форт на слу­жи­те­ли­те и па­ци­ен­ти­те на МБАЛ Оря­хо­во ЕО­ОД е сил­но вло­шен и не се под­дър­жат не­об­хо­ди­ми­те па­ра­мет­ри на мик­рок­ли­ма­та в по­ме­ще­ни­ят­ а съг­лас­но Нор­ма­тив­ни­те изис­кв ­ а­ния.

Во­дог­ре­ен ко­тел ГНВ 250

Помпен възел

Ана­ли­зът на дан­ни­те по­каз­ва, че при га­ран­ти­ра­ не на изис­кв ­ а­ни­ят­ а на Нор­ма­тив­ни­те до­ку­мен­ти за отоп­ле­ние на по­до­бен тип сгра­ди, МБАЛ Оря­хо­во ЕО­ОД ще е не­об­х­ди­мо да кон­су­ми­ра око­ло 126 то­ на наф­та, за ко­и­то да се раз­ход­ват го­диш­но 238710 ле­ва с ДДС.

Котелното на сграда 1 преди реконструкцията

2/2009

Воден разпределител

19


Със­то­ян ­ ие след про­ек­та: ЕРА­ТО Ин­же­не­ринг ООД – дъ­щер­на фир­ма на ЕРА­ТО Хол­динг АД, из­пъл­ни об­щес­т­ве­на по­ръч­ка с пред­мет: ● ЛОТ І - Из­гот­вя­не на про­ект за из­г­раж­да­не и ре­кон­с­т­рук­ция на отоп­ли­тел­на­та сис­те­ма. ● ЛОТ ІІ - Де­мон­таж на съ­щес­т­ву­ва­ща и из­г­ раж­да­не на но­ва отоп­ли­тел­на ин­с­та­ла­ция в МБАЛ Оря­хо­во ЕО­ОД - гр. Оря­хо­во. Из­вър­ше­ни дей­нос­ти в Сгра­да – 1 и Сгра­да - 2: ● Из­гот­вен про­ект за из­г­раж­да­не и ре­кон­с­т­рук­ция на отоп­ли­тел­на­та сис­те­ма; ● Де­мон­таж на кот­ли ГНВ 1000 и ГНВ 250; ● Дос­тав­ка и мон­таж на ав­то­ма­ти­зи­ра­ни во­дог­ рей­ни кот­ли на дър­вес­ни пе­ле­ти и дър­ве­сен чипс, мо­дел MARINA CSA 950, 950kW и MARINA CSA 230, 230kW; ● Дос­тав­ка и мон­таж на го­ри­во­по­да­ва­щи ме­ха­ни­з­ми; ● Из­г­раж­да­не на скла­до­во сто­пан­с­т­во за го­ри­во. ● Дос­тав­ка и мон­таж на ко­ми­нна сис­те­ма; ● Пуск, нас­т­рой­ки и въ­веж­да­не в ек­с­пл ­ о­а­та­ция на ко­те­ла и ко­тел­на­та ин­с­та­ла­ция. ● Де­мон­таж на съ­щес­т­ву­ва­ща и мон­таж на но­ ва тръб­на­та раз­вод­ка, хо­ри­зон­тал­ни и вер­ти­кал­ни щран­го­ве; ● Хид­рав­лич­на про­ба на тръб­на­та раз­вод­ка; ● Дос­тав­ка и мон­таж на но­ви чу­гу­не­ни ра­ди­а­то­ри; ● Топ­ла про­ба на отоп­ли­тел­на ин­с­та­ла­ция.

Сграда 1 - вход

Пред­ла­га­ни­те от Ера­то Хол­динг АД во­дог­рей­ни кот­ли мо­дел Marinа, се­рия CSА са пред­наз­на­че­ни за енергийно оползотворяване на дър­вес­ни пе­ле­ ти, дър­вес­ни трес­ки, кос­тил­ки от пло­до­ве, кос­тил­ки от мас­ли­ни и др. Кот­ли­те са сто­ма­не­ни, ком­пак­т­на кон­с­т­рук­ция. Ос­нов­ни­те пре­дим­с­т­ва на пред­ла­га­ни­те съ­о­ ръ­же­ния са след­ни­те: ● Оползотворяване на еко­ло­гич­но чис­то го­ри­во; ● Въз­мож­ност за из­га­ря­не на дър­ве­сен чипс с влаж­ност до 30%; ● На­ли­чие на сис­те­ма за ав­то­ма­тич­но уп­рав­ле­ ние на мощ­ност­та; ● На­ли­чие на за­щи­та на елек­т­ри­чес­ки­те дви­га­те­ли; ● Сис­те­ма за уп­рав­ле­ние на дви­га­те­ли­те; ● На­ли­чие на за­щи­та от об­рат­но го­ре­не.

Водогреен котел Marinа CSA

950

Кот­ли­те Marinа, се­рия CSА са ком­п­лек­то­ва­ни с уп­рав­ля­ва­що таб­ло и про­ти­во­по­жа­рен пред­па­зен вен­тил с осе­за­тел. Во­дог­ре­ен ко­тел оползотворяващ дър­вес­ни пе­ле­ти в "МБАЛ Оря­хо­во" ЕО­ОД (Сгра­да 1) В ко­тел­но­то по­ме­ще­ние на сгра­да 1 е мон­ти­ран ав­то­ма­ти­зи­ран во­дог­ре­ен ко­тел мо­дел Marinа се­рия CSA 950 пред­наз­на­чен за из­га­ря­не на пе­ле­ти, дър­ ве­сен чипс, кос­тил­ки и нат­ро­ше­ни че­руп­ки за отоп­ ле­ние на об­щес­т­ве­ни сгра­ди и ин­дус­т­ри­ал­ни обек­ти. Во­дог­рей­ни­ят ко­тел с мощ­ност 950 kW е със­та­ вен от топ­ло­об­ме­ник и го­рив­на ка­ме­ра пред­наз­на­че­на за из­га­ря­не на пе­ле­ти и дър­ве­сен чипс. Ко­те­лът е

20

Бункер за дървесни пелети към котел Marinа CSA 950

2/2009


Котелно - сграда 1 три­хо­до­ва кон­с­т­рук­ция. По­да­ва­не­то на го­ри­во­то е ав­ то­ма­ти­зи­ра­но, чрез шне­ко­ва тран­с­пор­т­на сис­те­ма от бун­кер за го­ри­во­то. Съоръжението е оком­пл ­ ек­то­ван с таб­ло за уп­рав­ле­ние и по­жа­ро­бе­зо­пас­на сис­те­ма. В съ­сед­но по­ме­ще­ние е обо­со­бе­но скла­до­во сто­ пан­с­т­во с бун­кер и шнек за ав­то­ма­тич­но по­да­ва­не на го­ри­во­то към днев­ни­ят бун­кер. В сгра­да – 1 е под­ме­не­на ця­лос­т­но ста­ра­та тръб­на ин­с­та­ла­ция. Час­тич­но са под­ме­не­ни отоп­ли­ тел­ни­те те­ла с но­ви. Ав­то­ма­ти­зи­ран во­дог­ре­ен ко­тел на дър­вес­на би­о­ма­са (Сгра­да 2)

Водогреен котел Marinа CSA

230

В ко­тел­но­то по­ме­ще­ние на сгра­да 2 е мон­ти­ран ав­то­ма­ти­зи­ран во­дог­ре­ен ко­тел мо­дел Marinа тип CSA 230 пред­наз­на­чен за из­га­ря­не на пе­ле­ти и дър­ве­сен чипс. Во­дог­рей­ни­ят ко­тел с мощ­ност 230 kW е сто­ ма­нен, ком­пак­т­на кон­с­т­рук­ция с ав­то­ма­ти­зи­ра­но ус­ т­ройс­т­во за по­да­ва­не на го­ри­во­то от дне­вен бун­кер. Ком­пл ­ ек­то­ван е с уп­рав­ля­ва­що таб­ло и про­ти­во­по­ жа­рен пред­па­зен вен­тил с осе­за­тел. В сгра­да – 2 съ­що е под­ме­не­на ця­лос­т­но ста­ра­та тръб­на ин­с­та­ла­ция, как­то и час­тич­но са под­ме­не­ни отоп­ли­тел­ни­те те­ла с но­ви. Воден разпределител/събирател към котелна инсталация на сграда 2 Резултати от Проекта: Консумация на дървесни пелети

350 t/год.

Разходи за гориво - дървесни пелети 105000 BGL/год

Сграда 2

2/2009

Експлоатационни разходи

7470 BGL/год

Годишни икономии

126240 BGL/год.

Инвестиционни разходи

496146 BGL

Срок на откупуване

3.9

Редуцирани емисии на парникови газове

499 tСО2/год.

21


22

2/2009


биомаса центрове

биомаса центрове

БИ­О­МА­СА ЦЕН­ТРОВЕ В СТРАНАТА

гр. Бургас

ЕТ "Ив-8 - Ив. Русинова"

к-с "Славейков", бл. 121, тел. 056 / 812 941

гр. Гоце Делчев

"Новатерм - ДП" ООД

ул. "Дунав" 26, Търговски комплекс тел.: 0751 / 61 170, факс: 0751 / 61 172

2/2009

гр. Варна

"Зизи" ООД

ул. "Петър Райчев", тел. 052 / 33 42 24

гр. Пловдив

"Андромеда 7" ООД

ул. "Г. Икономов" 39, тел. 032 / 647 050

23


биомаса центрове

гр. Самоков

"Монтажи 64" ООД

ул. "Софийско шосе" 26 тел./факс: 0722 / 6 60 55, 6 60 33

гр. София

"Ератерм Тотал" ООД

ж.к. "Слатина", ул. "Владово" 5 тел./факс: 02 / 979 70 16, 872 37 15

гр. Чепеларе

"Биомаса Инженеринг" ЕООД

ул. "Беломорска" 3 тел. 03051/2002, 0889 516 865

24

биомаса центрове

гр. Стара Загора

"ФАН" ООД

кв. "Индустриален", тел. 042 / 257 014

гр. София

"Протерм 2005" ООД

ж.к. "Младост IV", бл. 458, вх.B, маг. 7 тел. 02 / 975 32 00

гр. Хасково

"Ерато Инженеринг" ООД

ул. "Каменна" 8, тел. 038 / 661 876, 665 553

2/2009


нови продукти

нови продукти

SmartDrive - ин­те­ли­ген­т­ни­ят път към енер­гий­но ефек­тив­но уп­рав­ле­ние на HVAC сис­те­миa Ав­г уст 2009 – Honeywell пред­с ­т а­в я но­в и­я т SmartDrive ком­пак­тен ин­вер­тор за при­ло­же­ния за отоп­ле­ние, вен­ти­ла­ция и кли­ма­ти­за­ция (HVAC), чи­и­то пре­дим­с­т­ва са из­к­лю­чи­тел­но мал­кия раз­мер, лес­на­та ин­ст­ а­ла­ция и ре­ди­ца тех­ни­чес­ки по­доб­ре­ния. Бла­ го­да­ре­ние на ком­пак­т­ни­те си га­ба­ри­ти SmartDrive Compact пред­ла­га го­ля­ма гъв­ка­вост при мон­та­жа, спес­тя­вай­ки зна­чи­тел­но прос­т­ран­с­т­во в ел. таб­ла­та. Ос­н ов­н и­т е тех­н и­ч ес­к и ха­р ак­т е­р ис­т и­к и на SmartDrive Compact са: ■ ■ ■

Из­хо­дя­ща мощ­ност 0.37 до 2.2 kW за 230 V 1~ вхо­дя­що нап­ре­же­ние 3~ нап­ре­же­ние на из­хо­да от 0.55 до 5.5 kW за 400 V (3~) Три раз­лич­ни раз­ме­ра MI1 66 x 157 x 98 mm MI2 90 x 195 x 102 mm MI3 100 x 251 x 109 mm C2-EMV вгра­ден фил­тър ка­то стан­дарт

SmartDrive Compact се въ­веж­да в ек­с­пл ­ о­а­та­ция мно­го ле­се­но и бър­зо ка­то с по­мо­щта на „по­мощ­ ни­ка” за пус­ка­не са не­об­хо­ди­ми са­мо 30 се­кун­ди за ти­по­ви при­ло­же­ния за отоп­ле­ние, вен­ти­ла­ция и кли­ма­ти­за­ция (HVAC). Мон­та­жът мо­же да бъ­де на DIN рел­са или фик­си­ран из­пол­з­вай­ки стан­дар­т­ни ин­ с­т­ру­мен­ти. Ком­пак­т­ният раз­мер на ин­вер­то­ра изис­кв ­а ми­ни­мал­но необходимо прос­т­ран­с­т­во за инсталиране. Ин­тег­ри­ра­ния PI кон­т­ро­лер поз­во­ля­ва уп­рав­ле­ние без вън­ш­но уп­рав­ля­ва­що ус­т­ройс­т­во. За SmartDrive е на­ли­чен без­пл ­ ат­ен PC (соф­ту­е­рен) ин­ст­ ­ру­мент, кой­то поз­во­ля­ва нас­т­рой­ва­не и за­реж­да­не през ком­пю­тър на па­ра­мет­ри­те. SmartDrive Compact има сво­бод­но-прог­ра­ми­ру­е­ми вхо­до­ве и из­хо­ди. Вход/Изход Брой Коментар Аналогов вход 2 Дигитален вход

6

Аналогов изход

1

1 x 0(4)-20 mA 1 x 0-10 V 0(4)-20 mA

Дигитален изход 3

3 ди­ги­тал­ни из­хо­да; 2 x ре­лей­ни из­хо­да

BUS

1

Modbus RTU

+24 VDC вход

1

+24 VDC изход 1 +10 VDCref

2/2009

1

Връз­ка +24 VDC 24 VDC до­пъл­ни­тел­но зах­ран­ва­не Ета­лон­но нап­ре­же­ние

MI1 MI2 MI3 Ин­вер­то­ри­те са поз­на­ти още ка­то чес­тот­ни пре­об­ ра­зу­ва­те­ли или като пре­об­ра­зу­ва­те­ли на ско­рост. Те са елек­т­рон­ни ус­т­ройс­т­ва ко­и­то поз­во­ля­ват без­с­те­пен­но уп­рав­ле­ние на ел. мо­то­ри. Съ­що та­ка ин­вер­то­ри­те оси­гу­ря­ват и за­щи­та на ел. дви­га­те­ли­те. Ма­ши­ни ка­то вен­ти­ла­то­ри и пом­пи чес­то се ек­с­ п­ло­а­ти­рат без чес­тот­но уп­рав­ле­ние. Вен­ти­ли, кла­пи или блен­ди се пол­з­ват в та­ки­ва слу­чаи за ре­гу­ли­ра­не на по­то­ка, до­ка­то мо­то­ра ра­бо­ти на мак­си­мал­на ско­ рост. Та­ка­ва сис­те­ма обик­но­ве­но ре­а­ли­зи­ра го­ле­ми енер­гий­ни за­гу­би през по-го­ля­ма­та част от вре­ме­ то. Из­пол­з­ва­не­то на SmartDrive Compact чес­тот­ни пре­об­ра­зу­ва­те­ли поз­во­ля­ва спес­тя­ва­не до 70 % от консумираната електрическа енер­гия, ко­е­то обик­но­ ве­но из­пл ­ а­ща ин­вер­то­ра за ед­на го­ди­на. По­лез­на ин­фор­ма­ция, вклю­чи­тел­но и кал­ку­ла­тор за из­чис­ля­ва­не на ре­а­ли­зи­ра­ни­те ико­но­мии ('Energy Savings Calculator) мо­же­те да на­ме­ри­те на: http://ecc.emea.honeywell.com/inverter

Но­ви­ят SMILE кон­т­ро­лер от Honeywell - пъл­но енер­гий­но ефек­тив­но уп­рав­ле­ние на отоп­ли­тел­ни ин­ст­ а­ла­ции Ин­те­ре­сът към въ­зоб­но­вя­е­ми­те енер­гий­ни из­точ­ ни­ци на­рас­т­ва пос­то­ян­но през пос­лед­ни­те го­ди­ни. За да га­ран­ти­ра ви­со­ка енер­гий­на ефек­тив­ност и да съ­че­тае из­пол­з­ва­не­то на въ­зоб­но­вя­е­ми из­точ­ни­ ци на енер­гия (слън­цег­ре­е­не, био-го­ри­во) съв­мес­т­но със стан­дар­т­ни та­ки­ва (газ, теч­но го­ри­во и цен­т­рал­но отоп­ле­ние) Honeywell пред­с­та­вя но­вия тес­т­ван кон­ т­ро­лер за БГВ, отоп­ли­тел­ни и ко­тел­ни ин­с­та­ла­ции SMILE SDC. Бла­го­да­ре­ние на но­ви­те тес­т­ва­ни ал­го­ рит­ми на уп­рав­ле­ние, кон­т­ро­ле­рът оси­гу­ря­ва ви­со­ка ефек­тив­ност при из­пол­з­ва­не­то на един или по­ве­че енер­гий­ни из­точ­ни­ци (ко­тел, тер­мо­пом­па, слън­чев ко­лек­тор). Но­ви­ят кон­т­ро­лер от Honeywell съ­що та­ка оп­ти­ми­зи­ра енер­гий­но­то про­из­вод­с­т­во и по­да­ва­не­то

25


на енер­ги­ят­ а към кон­су­ма­то­ри­те. По пра­ви­ло но­ви­ят SMILE е кон­т­ро­лер за ком­ пен­са­ция по вън­ш­на тем­пе­ра­ту­ра. Той е под­хо­дящ нап­ри­мер за ра­ди­а­тор­ни отоп­ли­тел­ни сис­те­ми, кон­ век­тор­ни и дру­ги нис­ко­тем­пе­ра­тур­ни отоп­ли­тел­ни сис­те­ми ка­то по­до­во отоп­ле­ние. В съ­що­то вре­ме кон­т­ро­ле­рът мо­же да съ­че­та­ва и ком­би­ни­ра из­пол­ з­ва­не­то на раз­лич­ни топ­ло­из­точ­ни­ци. В слу­ча­ит­ е, ко­га­то има­ме по­ве­че от един енер­ги­ен из­точ­ник, ка­то нап­ри­мер ко­тел на твър­до го­ри­во или газ и слън­че­ва ин­с­та­ла­ция, бла­го­да­ре­ние на SMILE SDC е въз­мож­ но пер­фек­т­но да се съ­че­тае из­пол­з­ва­не­то на те­зи из­точ­ни­ци. Ко­га­то има­ме дос­та­тъч­но слън­цег­ре­е­не, кон­т­ро­ле­рът ав­то­ма­тич­но включ­ва слън­че­вия ко­лек­ тор ка­то при­о­ри­те­тен енер­го­из­точ­ник. Как­то и своя пред­шес­т­ве­ник, кон­т­ро­ле­рът SMILE SDC е ле­сен за мон­таж и за въ­веж­да­не в ек­с­пл ­ о­а­ та­ция. Той при­те­жа­ва при­я­тен фун­кц ­ и­о­на­лен ди­зайн. На го­лям и под­с­ве­тен LCD дис­пл ­ ей се изоб­ра­зя­ва да­та­та, те­ку­що­то вре­ме, ре­жи­ма на ра­бо­та и тем­ пе­ра­ту­ра­та на топ­ло­но­си­те­ля на из­хо­да на ко­те­ла. Удоб­ния дос­тъп на пот­ре­би­те­ля до ме­ню­то “бутон-­фун­ к­ция” поз­во­ля­ва про­вер­ка на по­ка­за­ни­ят­ а на всич­ки тем­пе­ра­тур­ни дат­чи­ци и със­то­ян ­ и­е­то на из­хо­ди­те (дви­же­ние на зад­виж­ки­те за сме­си­тел­ни­те вен­ти­ли, ON/OFF ко­ман­ди към пом­пи, ко­тел, брой пус­ко­ве и ра­бот­ни ча­со­ве). Пре­дим­с­т­ва ■ Из­к­лю­чи­тел­на енер­гий­на ефек­тив­ност и въз­мож­ ност за пес­те­не на енер­гия пос­ред­с­т­вом ком­пен­са­ция по вън­ш­на тем­пе­ра­ту­ра, про­из­вод­с­т­во на енер­гия съ­об­раз­но пот­реб­нос­ти­те и са­мо­а­дап­ти­вен ал­го­ри­тъм съ­об­раз­но ха­рак­те­рис­ти­ки­те на сгра­да­та. ■ Лес­но опе­ри­ра­не пос­ред­с­т­вом ин­ту­и­тив­но струк­ ту­ри­ра­но ме­ню, из­ве­де­ни бу­то­ни с ос­нов­ни­те фун­кц ­ ии и под­с­ве­тен дис­пл ­ ей. ■ Стай­ни­те мо­ду­ли мо­гат да бъ­дат ак­ти­ви­ра­ни или де­ак­ти­ви­ра­ни съ­об­раз­но нуж­ди­те. ■ Пот­ре­би­те­лят мо­же да нас­т­рой­ва и из­би­ра до 15 ре­жи­ма за „ва­кан­ция” и дру­ги ре­жи­ми ка­то „пар­ти” ко­и­то удъл­жа­ват отоп­ли­тел­ния пе­ри­од. ■ Фун­кц ­ и­и­те "За­щи­та от зам­ръз­ва­не" и "Пред­ паз­ва­не от ле­ги­о­не­ла" мо­гат да се ак­ти­ви­рат. Бърз

Smile из­бор на при­ло­же­ния пол­з­вай­ки го­то­ви­те прог­ра­ми. ■ Ле­сен мон­таж на сте­на бла­го­да­ре­ние удоб­на мон­таж­на ку­тия. ■ Лес­но и бър­зо свър­з­ва­не на стай­ни­те мо­ду­ли пос­ред­с­т­вом дву­жи­лен ка­бел без из­пол­з­ва­не на до­ пъл­ни­те­лен ин­тер­фейс. ■ Под­дър­жат се стан­дар­т­ни­те Honeywell NTC20K сен­зо­ри как­то и стай­ни­те мо­ду­ли за дис­тан­ци­он­но уп­рав­ле­ние (SDW10 и SDW30). Ре­жи­ми на ра­бо­та: ■ Ав­то­ма­ти­чен - ра­бо­ти в съ­от­вет­с­т­вие със за­ да­де­на­та сед­мич­на прог­ра­ма ■ Ва­кан­ция - про­дъл­жи­тел­но от­със­т­вие в рам­ки­те на отоп­ли­тел­ния пе­ри­од (до 250 дни) ■ Пар­ти - крат­ков­ре­мен­но от­със­т­вие в рам­ки­те на отоп­ли­тел­ния пе­ри­од (до 24 ча­са) ■ Ля­то - из­к­лю­че­но отоп­ле­ние, ос­та­ва са­мо под­ го­тов­ка­та на БГВ ■ Пос­то­ян­но отоп­ле­ние - неп­ре­къс­на­то отоп­ ле­ние в съ­от­вет­с­т­вие със за­да­де­на­та ком­фор­т­на тем­пе­ра­ту­ра в ста­и­те ■ Пос­то­ян­на ико­но­мия - неп­ре­къс­на­то отоп­ле­ние в съ­от­вет­с­т­вие със за­да­де­на­та ико­но­мич­на тем­пе­ра­ ту­ра в ста­и­те ■ Стен­д­бай - из­к­люч­ва­не на ця­ла­та отоп­ли­тел­на сис­те­ма и БГВ, но с ак­тив­на за­щи­та от зам­ръз­ва­не. При всич­ки ре­жи­ми е ак­тив­на прог­ра­ма­та за раз­ вър­та­не на пом­пи­те про­тив бло­ки­ра­не от зас­то­яв ­ а­не в не­ра­бот­но по­ло­же­ние. Кон­т­ро­ле­рът из­пол­з­ва BUS-тех­ но­ло­гия, с ко­е­то мо­же да се из­г­ра­ди един­на сис­те­ма от 5 кон­т­ро­ле­ра и об­що 15 отоп­ли­тел­ни кон­ту­ра.

Тех­ни­чес­ки дан­ни Зах­ран­ва­не Чес­то­та на зах­ран­ва­що­то нап­ре­же­ние Мак­си­мал­но кон­су­ми­ра­на мощ­ност Пред­па­зи­тел макс. Мак­си­мал­но до­пус­тим то­вар на прев­к­люч­ва­що­то ре­ле Bus ин­тер­фейс за връз­ка към SDC или SDW ста­ен мо­дул Мак­си­мал­на дъл­жи­на на bus-а Сен­зо­ри Сте­пен на за­щи­та III (съг­лас­но EN 60529) Чув­с­т­ви­тел­ност към сму­ще­ния: Раз­ме­ри (мо­дел за мон­таж в таб­ло) Раз­ме­ри (мо­дел за мон­таж на сте­на)

230 V +6% / -10% 50…60 Hz съг­лас­но DIN IEC 38 5.8 VA 6.3 A 2 (2) A 50 m Honeywell NTC20K + 1 x PT1000 IP 30 За­щи­тен клас II (съг­лас­но EN 60730), EMC EN 55014 (1993) EN 55104 (1995) E.C. съ­от­вет­с­т­вие 89/336/EEC 144 x 96 x 75 mm (W x H x D) 285 x 96 x 90 mm (W x H x D)

По­ве­че ин­фор­ма­ция за SMILE уп­рав­ле­ни­е­то, как­то и за до­пъл­ни­тел­но обо­руд­ва­не и тех­ни­чес­ки ре­ше­ния е на­лич­на на: www.smile-control.com.

26

2/2009


Нап­ра­ве­те то­чен ба­ланс… …бър­зо, лес­но и бе­зо­пас­но с ба­лан­си­ра­щи­те вен­ти­ли Kombi на Honeywell Изис­кв ­ а­ни­ят­ а към съв­ре­мен­ни­те отоп­ли­тел­ни и ох­ла­ди­тел­ни сис­те­ми са мно­гоб­рой­ни. Пот­ре­би­те­лят очак­ва от сис­те­ма­та да бъ­де лес­на за упот­ре­ба и ико­но­мич­на.От про­из­во­ди­те­ля се очак­ва да оси­гу­ри съв­ре­мен­ни про­дук­ти на ми­ни­мал­ни про­из­вод­с­т­ве­ни це­ни за сис­те­ма­та. Свръх­го­ле­ми сис­те­ми, които са с ло­шо хид­ро­ба­ лан­си­ра­ни, или изоб­що не­ба­лан­си­ра­ни сис­те­ми, ве­че ос­та­ват в ми­на­ло­то. Имен­но та­ки­ва сис­те­ми на прак­ти­ка мно­гок­рат­ но съз­да­ват проб­ле­ми. Ра­ди­а­то­ри­те не наг­ря­ват дос­та­тъч­но, тер­мос­тат­ни­те вен­ти­ли съз­да­ват драз­ не­щи шу­мо­ве, а в ре­зул­тат – зап­ла­ща­не­то е дос­та по-ви­со­ко от пред­ви­де­но­то. Не­об­хо­ди­мост­та от хид­ равлично ба­лан­си­ра­не е мно­го доб­ре из­вес­т­на, но то­ва чес­то се иг­но­ри­ра, ко­е­то оз­на­ча­ва, че мно­го сис­те­ми не от­го­ва­рят на стан­дар­та или на те­ку­щия тех­но­ло­ги­чен ста­тут. Хид­равличното ба­лан­си­ра­не съз­да­ва га­ран­ция, че във всич­ки­те кон­ту­ри и топ­ло­об­мен­ни­ци во­да­та пос­тъп­ва със съ­що­то хид­ро­ди­на­мич­но съп­ро­тив­ле­ ние и, та­ка рав­но­мер­но се снаб­дя­ват с топ­ла или сту­де­на во­да. Съ­щес­т­ву­ват ня­кол­ко въз­мож­нос­ти за из­пъл­не­ ние на та­зи за­да­ча. Про­це­ду­ра­та, най-под­хо­дя­ща за вся­ка от­дел­на сис­те­ма, за­ви­си от ня­кол­ко фак­то­ра, включ­ва­щи раз­ме­ра на сис­те­ма­та, раз­по­ло­же­ни­е­то на раз­пр ­ е­де­ли­тел­ни­те тръ­би и кон­су­ма­то­ри­те, а съ­що от ус­ло­вия на об­кр ­ ъ­жа­ва­ща сре­да. Ре­ше­ни­ят­ а на Honeywell за ба­лан­си­ра­не на отоп­ ли­тел­ни и ох­ла­ди­тел­ни сис­те­ми са ба­зи­ра­ни на след­ни­те про­дук­ти: Kombi-3-плюс – за ди­на­мич­но ба­лан­си­ра­не Се­рия вен­ти­ли на Honeywell Kombi-3-плюс се със­тои от два вен­ти­ла и три до­пъл­ни­тел­ни час­ти: ■ Kombi-3-плюс, ЧЕР­ВЕН, из­мер­ва­те­лен и спи­ ра­те­лен вен­тил ■ Kombi-3-плюс, СИН, ба­лан­си­ращ и спи­ра­те­ лен вен­тил ■ Kombi-DU ди­аф­раг­ме­но ус­т­ройс­т­во ■ Ком­пл ­ ект из­мер­ва­тел­ни уре­ди ■ Дре­на­жен нак­рай­ник (за из­точ­ва­не) Вен­ти­ли­те не се нуж­да­ят от под­дръж­ка. Те лес­но се от­де­лят, за­що­то на кор­пу­са на вен­ти­ла ня­ма до­

пъл­ни­тел­ни свръз­ки. Спе­ци­фич­на­та ха­ рак­те­рис­ти­к а е, че до­пъл­ни­тел­ни­те час­ ти да­ват въз­мож­ност за пос­лед­ва­що до­ из­г­раж­да­не, спо­ред же­ла­ние, без пре­къс­ ва­не на дейс­т­вие на сис­те­ма­та: из­мер­ва­ не, ре­гу­ли­ра­не, из­ точ­ва­не и пъл­не­не. Всич­к и­т е фун­к ­ц ии се из­пъл­ня­ват чрез стеб­ло­то на вен­ти­ла в гор­на­та сек­ция и и мо­гат да се мо­ди­фи­ ци­рат лес­но по вре­ме на номинална ра­бо­та на сис­те­ма­та.

Kombi-3-плюс

Kombi-2-плюс – ста­тич­но ба­лан­си­ра­не Y-об­ра­зен спи­ра­ те­лен кран с тя­л о от чер­вен бронз, за при­ло­же­ние в сис­те­ ми за отоп­ле­ние и ох­лаж­да­не. ■ Из­м ер­в а­т ел­н а фун­кц ­ ия с при­ло­же­ ние на спо­ма­га­те­лен ме­тод ■ Из­точ­ва­не през нак­рай­ник ■ Ком­пак­т­на кон­ с­т­рук­ция

Kombi-2-плюс

Kombi-F-II Флан­це­в и ба­л ан­ си­ращ и спи­ра­те­лен вен­тил за при­ло­же­ния в хидравлично балансиране на системи за отопление и охлаждане.■ С кла­пи за кон­ т­рол на на­ля­га­не при из­мер­ва­не на ди­фе­ рен­ци­ал­но на­ля­га­не. За повече информация: www.valve-calculation.com

Kombi-F-II

За кон­так­ти: Ха­ни­у­ел ЕО­ОД Со­фия - 1528, Бул. "Хрис­то­фор Ко­лумб" N 64 Со­фия Еър­порт Цен­тър, Ло­гис­тич­на сгра­да 1 тел. 02/ 40 20 965, факс, 02/ 40 20 991 www.honeywell-bg-catalog.com http://europe.hbc.honeywell.com

2/2009

27


нови продукти

нови продукти

Многоканален термостат с вграден седмичен програматор INT0116 През пос­лед­ни­те някол­ко го­ди­ни все по ак­ту­ал­ но е из­пол­з­ва­не­то на енер­госпес­тя­ва­щи сис­те­ми за отоп­ле­ние и кли­ма­ти­за­ция в би­то­ви, ад­ми­нис­т­ра­тив­ни и бис­нес сгра­ди. За цел­та фир­ма "Интиел" пред­ла­га на сво­и­те кли­ен­ти ед­но ин­те­ли­ген­т­но ре­ше­ние за сград­на ав­то­ма­ти­за­ция, в ли­це­то на многоканален термостат с вграден седмичен програматор, чрез кой­то мо­же да се кон­т­ро­ли­ра и уп­рав­ля­ва тем­пе­ра­ ту­ра­та в мно­жес­т­во по­ме­ще­ния /до 255/ във все­к и един мо­мент от де­но­но­щи­е­то през сед­ми­ца­та. Мно­го­ка­нал­ни­ят тер­мос­тат с вгра­ден сед­ми­чен прог­ра­ма­тор INT0116 е пред­наз­на­че­н за кон­т­рол, наб­лю­де­ние и ре­гу­ли­ра­не на мно­жес­т­во тем­пе­ра­тур­ ни точ­ки. Ус­т­ройс­т­во­то има въз­мож­ност за из­бор на ре­жим за отоп­ле­ние или ох­лаж­да­не, спо­ред нуж­ди­те на пот­ре­би­те­ля. В ре­жим на отоп­ле­ние има фун­кц ­ ия про­тив зам­ръз­ва­не на отоп­ли­тел­на­та сис­те­ма. Чрез сед­мич­ния прог­ра­ма­тор мо­гат да се под­дър­жат раз­ лич­ни тем­пе­ра­ту­ри във все­ки ден от сед­ми­ца­та и с въз­мож­ност до че­ти­ри ча­со­ви зо­ни за де­но­но­щие. Към все­ки мо­дул мо­же да се до­ба­вя след­ващ, ка­то мо­гат да съ­щес­т­ву­ват от 1 до 255 под­мр ­ е­жи и вся­ка да има от 1 до 255 мо­ду­ла. Ко­га­то ус­т­ройс­т­ва­та са по­ве­че от 32, след­ва на вся­ко 32-ро ус­т­ройс­т­во да се до­ба­вя ак­ти­вен пов­то­ри­тел или раз­к­ло­ни­тел за RS485. Ус­т­ройс­т­во­то раз­пол­за­га с де­сет вхо­да, към ко­и­то

мо­гат да се свър­жат дат­чи­ци тип Pt-1000 или стай­ни тер­мос­та­ти и еди­на­де­сет из­хо­да, от ко­и­то де­сет ре­ лей­ни не­за­ви­си­ми кон­так­ти /прев­к­люч­ва­щи/, 7.5А/250V и един са­мо включ­ващ кон­такт за ре­жим отоп­ле­ние или ох­лаж­да­не. Съ­що та­ка има въз­мож­ност за осъ­ ще­ст­вя­ва­не на връз­ка с PC /пер­со­на­лен ком­пю­тър/ или друг мо­дул, ко­ят­ о се реализира пос­ред­с­т­вом FTP или UTP ка­бел с ко­нек­то­ри RJ45. Уп­рав­ле­ни­е­то на мно­го­к а­нал­ния тер­мос­тат се осъ­щес­т­вя­ва през соф­ту­ер, чий­то изис­кв ­ а­ния към опе­ра­ци­он­на­та сис­те­ма са за Windows XP или Windows Vista и 10 MB сво­бод­но дис­ко­во прос­т­ран­ с­т­во. Ус­т­ройс­во­то е оком­пл ­ ек­то­ва­но със CD, къ­де­то се на­ми­ра соф­ту­е­ра с ин­с­та­ла­ци­он­ни­те вер­сии на при­ло­же­ни­я­та Intiel Tracer Client и Intiel Tracer Server, как­то и драй­ве­ри­те за кон­вер­то­ра RS485 to USB при свър­з­ва­не­то му.

Фиг. 1

28

2/2009


Intiel Tracer Server, оси­гу­ря­ва ад­ми­нис­т­ри­ра­не на ни­во Опе­ра­тор, ка­то да­ва въз­мож­ност за де­фи­ ни­ра­не­то на ни­ва: ● „Су­пер опе­ра­тор” – има пъ­лен дос­тъп до всич­ки нас­т­рой­ки в кли­ен­т­с­ко­то при­ло­же­ние Intiel Tracer Client. ● Ни­во „Опе­ра­тор” – мо­же са­мо да наб­лю­да­ ват те­ку­щи­те стой­нос­ти и па­ра­мет­ри без въз­мож­ност за про­мя­на. При­ло­же­ние Intiel Tracer Client е прог­ра­ма за връз­ка с мно­го­ка­нал­ния тер­мос­тат. Та­зи връз­ка мо­же да бъ­де осъ­щес­т­ве­на ло­кал­но или през ин­тер­нет. При от­да­ле­чен дос­тъп на „Прок­си” се за­пис­ва IP ад­рес на ком­пю­тъ­ра, кой­то е сър­вър за ло­кал­на­та мре­жа, в ко­ят­ о се на­ми­ра ком­пю­тър с ин­с­та­ли­ран Intiel Tracer Client, за­пис­ва се и ре­ал­ния ста­ти­чен IP ад­рес за гло­бал­на­та ин­тер­нет мре­жа, то­ва е IP ад­ре­са на ком­пю­тъ­ра на ко­и­то е ин­с­та­ли­ран Intiel Tracer Server при­ло­же­ни­е­то. За по­ви­ша­ва­не си­гур­ ност­та на дос­тъ­па е вклю­че­на по под­раз­би­ра­не оп­ци­ я­та „Ау­тен­ти­ка­ция”, ко­ят­ о про­ве­ря­ва за дос­то­вер­ност име­то на пот­ре­би­те­ля и па­ро­ла­та. Към вся­ко ус­т­ройс­т­во мо­же да се до­ба­ви но­ во, ка­то соф­ту­е­рът ус­та­но­вя­ва не­го­ва­та фи­зи­чес­ка връз­ка, при ко­е­то да­ва въз­мож­ност за но­ме­ри­ра­не­то му в сис­те­ма­та. Вся­ко но­во ус­т­ройс­т­во се до­ба­вя в съ­от­вет­на­та мре­жа, ко­и­то мо­гат да бъ­дат от 1 до 255, ка­то му се да­ва но­мер в рам­ки­те на под­мр ­ е­ жа­та от 1 до 255. Соф­ту­е­рът да­ва въз­мож­ност за лес­но ад­ми­нис­т­ри­ра­не на но­ме­ра­та на ус­т­ройс­т­ва­та и тех­ни­те под­мр ­ е­жи, ко­е­то во­ди до по-лес­но уп­рав­ ле­ние на ця­ла­та ин­фор­ма­ция. Нас­т­рой­ки­те на ус­т­ройс­т­ва­та се осъ­щес­т­вя­ват след из­бо­ра на съ­от­вет­но­то ус­т­ройс­т­во от спи­съ­ка с ус­т­ройс­т­ва, например „Мул­ти­тер­мос­тат1”, ка­то мо­ гат да се за­да­ват: ● Те­кущ ден от сед­ми­ца­та и час. Име за все­ки тер­мос­тат от 1 до 10. ● Вхо­до­ве – тем­пе­ра­ту­ра или ста­ен тер­мос­тат, по­каз­ва се те­ку­ща­та тем­пе­ра­ту­ра или със­то­ян ­ и­е­то на кон­так­та. Показaние ErrHi – лип­с­ва или е пре­къс­нат дат­чик, показaние ErrLo – къ­со съ­е­ди­не­ние в дат­чи­ка. ● Из­хо­ди – по­каз­ва те­ку­що­то със­то­ян ­ ие на все­ки из­ход вклю­че­но „зе­лен”, из­к­лю­че­но „чер­вен”. ● Ста­тус – раз­ре­ша­ва­не, зе­лен ин­ди­ка­тор или заб­ра­на, чер­вен ин­ди­ка­тор за съ­от­вет­ния тер­мос­тат. Нас­т­рой­ки­те на тер­мос­та­та ста­ват след ка­то се из­бе­ре под­хо­дя­щия тер­мос­тат и след то­ва се от­во­ ри не­го­вия про­зо­рец за нас­т­рой­ки, ко­е­то включ­ва: ● По­ле „Име” – мо­же да съ­дър­жа про­из­во­лен текст до 48 сим­во­ла. ● От­мет­ка „Мо­ду­ла раз­ре­шен” – заб­ра­ня­ва или раз­ре­ша­ва ра­бо­та­та на съ­от­вет­ния тер­мос­тат. Ха­рак­тер­но за нас­т­рой­ки­те на мо­ду­ла е, че за все­ки ден от сед­ми­ца­та има тай­мер с че­ти­ри ча­со­ ви зо­ни оз­на­че­ни с „Нас­т­рой­ка 1” до „Нас­т­рой­ка 4”. Об­щи нас­т­рой­ки за мо­ду­ла оз­на­че­ни с „Об­щи за мо­ду­ла” съ­дър­жа­щи хис­те­ре­зис, фун­кц ­ ия про­тив зам­ръз­ва­не и из­бор на вхо­ден сиг­нал. ● Ча­со­ви зо­ни – вся­ка ча­со­ва зо­на има въз­ мож­ност за за­да­ва­не на ин­тер­вал от вре­ме за ра­бо­та и тем­пе­ра­ту­ра ко­ят­ о да се по­ддър­жа. Тем­пе­ра­ту­ра­та

2/2009

мо­же да се да се за­да­ва в гра­ни­ци от 10 до 80 °С през 1 °С. В ин­тер­ва­ли­те за ра­бо­та мо­гат да се из­ би­рат ча­со­ве и ми­ну­ти, ка­то ча­со­ве­те са от 0 до 24 през час, а ми­ну­ти­те от 10 до 50 през 10 ми­ну­ти. При съв­па­де­ние на ин­тер­ва­ли­те от и до, например ча­со­ве от 24 до 24 и ми­ну­ти от 0 до 0, ча­со­ва­та зо­на е заб­ра­не­на. При пре­пок­ри­ва­не на ча­со­ви­те зо­ни (имат ед­ни и съ­щи ин­тер­ва­ли на ра­бо­та) се из­пъл­ня­ва ча­со­ва­та зо­на с по–ма­лък но­мер. ● Из­бор на хис­те­ре­зис – dt от 2 до 10 °С през 1 °С. По­каз­ва тем­пе­ра­ту­ра­та с ко­ят­ о тряб­ва да се по­ни­жи след дос­ти­га­не на за­да­ни­е­то при отоп­ле­ние или по­ви­ши при ох­лаж­да­не за пов­тор­но включ­ва­не на из­хо­да. ● Фун­к­ция про­тив зам­ръз­ва­не „Раз­мр ­ а­зя­ва­ не” – ак­тив­на са­мо в ре­жим на отоп­ле­ние. За­да­ва се от 0 до 10 °С през 1 °С, ка­то ако е раз­ре­ше­на се под­дър­жа из­б­ра­на­та тем­пе­ра­ту­ра не­за­ви­си­мо да­ли е раз­ре­шен мо­ду­ла. Заб­ра­ня­ва се с пре­мах­ва­не на от­мет­ка­та пред „Раз­ре­ши”. ● Из­бор на вхо­ден сиг­нал – има въз­мож­ност за из­бор меж­ду тем­пе­ра­ту­рен дат­чик Pt1000 или не­за­ви­сим кон­такт от ста­ен тер­мос­тат. Об­щи­те нас­т­рой­ки съ­дър­жат нас­т­рой­ки за ча­сов­ ни­ка и из­бор на ре­жи­ма, ка­то: ● Ча­сов­ник – Ус­т­ройс­т­во 1 – нас­т­рой­ват се ре­ал­ни­те ден от сед­ми­ца­та, час и ми­ну­ти за мо­ду­ла. Ако е пос­та­ве­на от­мет­ка­та „Све­ри всич­ки ак­тив­ни ус­т­ройс­т­ва”, да­та­та и ча­са ще се све­рят на всич­ки по­ка­за­ни в спи­съ­ка ус­т­ройс­т­ва ед­нов­ре­мен­но. ● Ре­жим – Ус­т­ройс­т­во 1 – из­бор на ре­жим на ра­бо­та с пос­та­вя­не на от­мет­ка сре­щу „Отоп­ле­ние” или „Ох­лаж­да­не” се из­би­ра же­ла­ния ре­жим. След нап­ра­ве­ни­те про­ме­ни за съ­от­вет­ния ден тряб­ва да се на­тис­не бу­тон „За­пис” за пот­вър­ж­де­ние или „Из­ход” за от­каз. Ком­п­лек­тът на “Мно­го­ка­нал­ния тер­мос­тат с вгра­ден сед­ми­чен прог­ра­ма­тор INT0116” съ­дър­жа: ● Мно­го­ка­на­лен тер­мос­тат - 1 брой ● Кон­вер­тор RS485 to USB - 1 брой ● Диск със соф­ту­ер - 1 брой ● Дат­чи­ци Pt1000 - 10 броя ● Та­па за RJ45 - 1 брой ● Кон­вер­тор RS485 to LAN - оп­ция ● Нас­то­лен мо­дул за уп­рав­ле­ние - оп­ция При­мер­ни схе­ми на при­ло­же­ние са дадени на фигура 2. Пъл­на до­ку­мен­та­ция за мно­го­кан­ал­ния тер­мос­тат с вгра­ден сед­ми­чен прог­ра­ма­тор мо­же да бъ­де на­ ме­ре­на на www.intiel.com.

СД "ИНТИЕЛ-Тодорови и СИЕ" гр. Поморие 8201 ул."Петър Берон 9 тел.: 0596 / 33366 факс: 0596 / 32580 e-mail: info@intiel.com www.intiel.com.

29


Примерни схеми на приложение

Фиг. 2

30

2/2009


отопление

отопление

отопление

Кот­ли на дър­ва за ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ Автор: Ханс Еберт Превод от немски: инж. Стефан Златев

Кот­ли­те за отоп­ле­ни инсталации ра­бо­тят с топ­ло­но­си­тел во­да. С по­ мощ­та на го­ре­ща­та во­да до вся­ко по­ме­ще­ние на къ­ща­та мо­гат да се тран­с­пор­ти­рат (из­пом­пат) го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва топ­ли­на и там чрез отоп­ли­тел­ни­те те­ла тя да бъ­де от­ да­де­на на об­кр ­ ъ­жа­ва­щия ги въз­дух. Пре­дим­с­т­во­то на те­зи ин­с­та­ла­ции се със­тои, в то­ва че един ко­тел отоп­ля­ва мно­го по­ме­ще­ния, за­топ­ля во­да за би­то­ви нуж­ди, а ко­тел­но­то по­ме­ще­ние с всич­ка­та мр­ъсо­тия ос­ та­ва от­де­ле­но от жи­лищ­на­та площ. Ко­те­лът на дър­ва, как­то и вся­ка доб­ра печ­ка, се със­тои от съ­щи­те три час­ти: бун­кер за дър­ве­си­на, го­рив­на ка­ме­ра и топ­ло­об­мен­ник. Раз­ли­ка­та се със­тои глав­но в кон­ с-т­рук­ци­я­та на топ­л о­об­мен­ни­к а, кой­то в слу­чая от­да­ва енер­ги­ят­ а на во­да, а не на въз­дух. То­ва изис­кв ­ а по-го­ля­мо при­ло­же­ние на тех­ни­чес­ки сред­с­т­ва, а чес­то и из­пол­з­ва­не­то на елек­т­ри­чес­ки ток

(за функционирането на вод­на­та пом­па и уп­рав­ле­ни­е­то). По­ра­ди то­ва ра­бо­та­та му е за­ви­си­ма от елек­т­ро­зах­ран­ва­не­то и при спи­ра­не на то­ка той прес­та­ва да ра­бо­ти. Ос­вен то­ва вод­ни­те отоп­ли­тел­ни сис­те­ми мо­гат да зам­ръз­нат през зим­а­та при про­дъл­жи­тел­но спи­ра­не на ра­бо­та­та им. Тем­пе­ра­ту­ра­та на сте­ни­те на топ­ло­об­мен­ни­к а се оп­ре­де­ля от тем­пе­ра­ту­ра­та на во­да­та. Тя не се по­ви­ша­ва над 100 0С. За­ра­ди та­зи нис­ка тем­пе­ра­ту­ра топ­ло­об­мен­ни­кът тряб­ва да е дос­та­тъч­но от­да­ле­чен от го­ля­ма­та го­рив­на ка­ме­ра, за да мо­гат дър­вес­ни­те га­зо­ве да из­го­рят на­пъл­но пре­ди да дос­тиг­нат до от­ но­си­тел­но сту­де­на­та му по­вър­х­ност. Ос­вен то­ва с по­мощ­та на от­де­лен цир­ку­ла­ци­о­нен кръг тряб­ва да се га­ран­ти­ра от­да­ва­не на топ­ли­на за отоп­ле­ние или заг­ря­ва­не на во­да за би­то­ви нуж­ди ед­ва то­га­ва, ко­га­то

Обръщач на посоката

Топлообменник за безопасност

тем­пе­ра­ту­ра­та на топ­ло­но­си­те­ля е дос­тиг­на­ла най-мал­ко 80 0С. По то­ зи на­чин се под­дър­жа срав­ни­тел­но ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра на топ­ло­об­мен­ ни­те по­вър­х­нос­ти и се пре­дот­в­ра­ тя­ва кон­ден­за­ци­ят­ а на вод­ни па­ри и об­ра­зу­ва­не­то на саж­ди. Спо­ред цир­ку­ла­ци­ят­ а на во­да­та отоп­ли­тел­ни­те ин­с­та­ла­ции се де­лят на от­во­ре­ни и зат­во­ре­ни. От­во­ре­на­та сис­те­ма съ­дър­жа раз­ши­ри­те­лен съд, пос­та­вен над най-ви­со­ко раз­по­ло­же­но­то отоп­ли­ тел­но тя­ло и от­во­рен към ат­мос­ фе­ра­та (въз­ду­ха). Вод­но­то на­ля­га­не в нея съ­от­вет­с­т­ва на ви­со­чи­на­та на вод­ния стълб над точ­ка­та на из­мер­ва­не. Зат­во­ре­ни­те системи тряб­ва да при­те­жа­ват тер­мич­на про­точ­на за­щи­та, във вид на сер­пен­ти­на, която пре­ми­на­ва през топ­ло­но­си­те­ля на ко­те­ла. В слу­чай че тем­пе­ра­ту­ ра­та над­х­вър­ли 95 0С, се про­пус­ка сту­де­на во­да от во­доп­ро­во­да по

Отвор за зареждане

Въздух за горене 1 горен въздух 2 долен въздух 3 вторичен въздух Отработен газ

Вход Шибър за запалване

Регулатор на пламъка

Топлоизолация

Шахта за гориво

Превключване горен/долен въздух

Изход Шамотирана вихрова следгоривна камера

Фиг. 1 Ко­тел с ес­т ес­т ­в е­н а тя­га за пар­че­та дър­ве­си­на

2/2009

Подвижна решетка

Секция за отделяне на пепел

Клапа за вторичен въздух

Съд за пепел

31


Топлинна защита Отвор за зареждане

Електроника

Регулиране на първичен въздух

Отвор за разпалване

Датчик за димни газове ламбда сонда Горен първичен въздух BIO горивен елемент

Смукателен вентилатор

Долен първичен въздух

Отделение за (летяща) пепел

Плоча изгаряне Регулиране на вторичния въздух Изолация

Фиг. 2 Ко­тел за дър­вес­ни от­ па­дъ­ци с дъл­жи­на до 50 cm

Шамотна скара

Подаване на вторичния въздух

Фиг. 3 Ко­тел за дър­вес­ни от­па­дъ­ци с дол­но из­га­ря­не и елек­ т­рон­но ре­гу­ли­ра­не на по­да­ва­не­то на въз­дух Въздух за горене (дозиране) чрез моторизирана клапа

Ламбда сонда

Температурен сензор

Изолирана фасадна врата

Отработен газ Ел. регулируем смукателен вентилатор

Отвор за зареждане

Топлинна изолация Тръбен топлообменник Първичен въздух (странично подаване) Вторичен въздух

Фиг. 4 Схе­ма­ти­чен раз­рез

Керамична скара Врата за съда за пепел Шамотирана вихрова следгоривна камера

на ко­тел с ре­гу­ли­ру­ем вен­ти­ла­тор за дър­вес­ни от­па­дъ­ци

кон­ту­ра на за­щи­та­та (сер­пен­ти­на­ та), по­ни­жа­ва се тем­пе­ра­ту­ра­та на во­да­та в ко­те­ла и го­ре­ща се от­ти­ча в ка­на­ла. Та­зи сис­те­ма за за­щи­та и за „за­гу­ба на енер­гия” ни­ко­га не тряб­ва да бъ­де свър­за­на към ин­ с­та­ла­ци­ят­ а с цел опол­зот­во­ря­ва­не на топ­ли­на­та. Ако ко­те­лът за цен­т­рал­но отоп­ ле­ние на дър­ва е пос­та­вен в ма­ зе­то, той мо­же да бъ­де пов­диг­нат на ви­со­ко, та­ка че под ни­во­то на ка­ме­ра­та за съ­да за пе­пел да мо­ же да се пос­та­ви ръч­на ко­лич­ка. От­дел­но шах­та­та за го­ри­во при ко­тел с дол­но из­га­ря­не мо­же да бъ­де удъл­же­на до по­да на при­зем­

32

Отвор за почистване

ния етаж. По то­зи на­чин ней­ни­ят обем се уве­ли­ча­ва, а за­реж­да­не­то с го­ри­во от ни­во­то на пар­те­ра е по-удоб­но. При по­куп­ка на ко­тел е добре да се обър­не­ вни­ма­ние да­ли всич­ ки по­вър­х­нос­ти, ко­и­то тряб­ва да се по­чис­т­ват на ръ­ка, са доб­ре дос­тъп­ни през съ­от­вет­ни­те от­во­ри. Кол­ко­то по-чес­то се на­ла­га чо­веш­ка на­ме­са, тол­ко­ва по-ле­сен тряб­ва да е дос­тъ­па. От го­ля­мо зна­че­ние е до­ри при ра­бо­та на ко­те­ла на нис­ка мощ­ност (30 до 40%) от­ла­га­ни­ят­ а от саж­ди да са ми­ни­мал­ни. Кот­ли­те, пос­та­ве­ни в от­дел­ни

Фиг. 5 Пример за ко­тел за пар­че­та дър­ве­си­на

2/2009


по­ме­ще­ния, тряб­ва да бъ­дат доб­ре топ­ло­и­зо­ли­ра­ни, за да не се от­да­ва част от тях­на­та топ­ли­на в ко­тел­но­ то. За­то­ва по­ня­ко­га се пре­по­ръч­ва пос­та­вя­не­то на кот­ли­те в жи­лищ­ния етаж; той мо­же да се об­ли­цо­ва с ка­ме­ни­но­ви пло­чи ка­то „ках­ле­на печ­ка” и да се вгра­ди по на­чин, кой­то поз­во­ля­ва за­реж­да­не­то му с дър­ва от ко­ри­до­ра. Та­ка топ­лин­но­то из­лъч­ва­не се опол­зот­во­ря­ва. Ко­те­лът за ком­би­ни­ра­но из­га­ ря­не мо­же да ра­бо­ти с дър­ва и нап­ри­мер с наф­та. Ако ис­ка­те да раз­по­ла­га­те с до­бър ко­тел за дър­ва, той тряб­ва да е със­та­вен ми­ни­мум от две час­ти, а имен­но бун­кер за дър­вен ма­те­ри­ал и съ­от­вет­на го­ рив­на ка­ме­ра и го­рив­на ка­ме­ра за наф­та. До­ка­то при ком­би­ни­ра­ния ко­тел с про­мен­ли­во из­га­ря­не дим­ ни­те га­зо­ве от го­рел­ка­та за наф­та

Фиг. 6 Пример за ко­тел за дървесни цепеници

Ле­ген­да

Фиг. 7 Ко­тел с хо­ри­зон­тал­на го­рив­на ка­ме­ра за дъл­ги (1 ме­тър) це­пе­ни­ци.

1

Вра­та за пе­пел с кла­па за пър­ви­чен въз­дух

2

Вход за вто­ри­чен въз­дух, без­с­те­пен­но ре­гу­ли­ру­ем

3

Вра­та за за­реж­да­не, двус­тен­на, с въз­душ­но ох­лаж­да­не

4

От­вор за по­чис­т­ва­не наг­ре­ва­тел­на­та площ

5

Наг­ре­ва­тел­на площ

6

Кла­па за прев­к­люч­ва­не в пус­ков ре­жим

7

Кон­т­рол­на кла­па, на­пъл­но изо­ли­ра­на от

след­го­рив­на­та ка­ме­ра

8

След­го­рив­на ка­ме­ра

9

Из­ход за вто­ри­чен въз­дух

10

Съд за пе­пел

11

Тран­с­пор­т­на тра­вер­са и пос­та­мент на ко­те­ла

12

От­дел­ни ре­ше­тъч­ни пръ­ти от хро­мо­ва сплав

13

Обем­на го­рив­на ка­ме­ра

14

Ка­нал за вто­ри­чен въз­дух

15

От­вор за пър­ви­чен въз­дух

Фиг. 8 Ко­тел за ком­би­ни­ра­но про­мен­ли­во дол­но из­га­ря­не, шах­та­та за за­реж­да­не мо­же да бъ­де удъл­же­на до рав­ни­ на­та на след­ва­щия етаж

2/2009

се отвеждат през го­рив­на­та ка­ме­ра за дър­ва, при ко­те­лът за двой­но ком­би­ни­ра­но из­га­ря­не то е на­пъл­но от­де­ле­но. Час­ти­те за из­га­ря­не на дър­ва и наф­та са раз­де­ле­ни до ко­ми­на. Две­те от­де­ле­ния на ко­те­ла заг­ря­ват един хид­рав­ли­чен кон­тур. Те са свър­за­ни към един ко­мин и при нуж­да мо­гат да ра­бо­тят па­ра­ лел­но. Го­рел­ка­та за наф­та мо­же да се вклю­чи, ко­га­то от част­та за из­га­ря­не на дър­ва се от­де­ля по-мал­ ко от нуж­но­то ко­ли­чес­т­во топ­ли­на. За­ра­ди под­дър­жа­не­то на ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра в кон­ту­ра на не­ра­бо­ те­ща­та част от ко­те­ла топ­лин­ни­те за­гу­би в то­зи тип съ­о­ръ­же­ния са по-го­ле­ми от­кол­ко­то при от­дел­ни сис­те­ми със соб­с­т­ве­ни, от­де­ле­ни хид­рав­лич­ни кон­ту­ри.

33


отопление

отопление

отопление

Свойс­т­ва на дър­ва­та за ог­рев Автор: Ханс Еберт Превод от немски: инж. Стефан Златев

Кол­ко су­хи са дър­ва­та При пряс­но от­се­че­ни дър­ве­та съ­дър­жа­ни­е­то на во­да мо­же да дос­тиг­не до по­ло­ви­на­та от тег­ло­ то им. Ко­га­то дър­ва­та за ог­рев са съх­ра­ня­ва­ни на про­вет­ри­во мяс­то („су­ше­ни на въз­дух”) око­ло го­ди­на и из­г­леж­дат на­пъл­но су­хи, в тях се съ­дър­жа меж­ду 15 и 20 % во­да. След су­хи лет­ни дни съ­дър­жа­ни­е­то на во­да мо­же да е 15 %, а през влаж­ни и мъг­ли­ви есен­ни дни да се по­ка­чи над 20 %. Дър­ве­си­на­та неп­ре­къс­на­то об­ме­ня вла­га с окол­ на­та сре­да: тя е (сла­бо) хиг­рос­ко­ пич­на, та­ка че спо­ред влаж­ност­та на въз­ду­ха се ус­та­но­вя­ва рав­но­ве­сие на вод­но­то съ­дър­жа­ние, ва­ри­ра­що от 15 до 25 %. Доб­ре из­су­ше­ни­ят дър­вен ма­те­ри­ал съ­дър­жа меж­ду 15 и 20 % во­да, спря­мо су­хо­то тег­ло. Су­хо­то тег­ло е тег­ло­то на на­ пъл­но из­су­ше­на­та дър­ве­си­на. Ако ис­ка­те да из­ме­ри­те ко­ли­чес­т­во­то на съ­дър­жа­на­та вла­га, раз­ре­же­те по сре­да­та съ­от­вет­ни­те пар­че­та дър­во с мно­го ос­т­ра и сту­де­на ре­зач­ка. Взе­ме­те от­ря­за­но­то пар­че, пре­ме­ре­те го и за­пи­ше­те тег­ло­то му

1 куб.м прясна дървесина 1.500 kWh

800 kg 1.9 kWh/kg

Gu. След то­ва из­су­ше­те дър­во­то в пещ при тем­пе­ра­ту­ра 100-110 0С в про­дъл­же­ние на ми­ни­мум 10 ча­са. Пре­ме­ре­те от­но­во пар­че­то и за­пи­ ше­те су­хо­то му тег­ло Go. От­но­си­тел­но­то вла­го­съ­дър­жа­ние пре­ди су­ше­не­то въз­ли­за на от­но­си­тел­на­та влаж­ност = ((Gu-Go)/Go).100% При­мер: Тег­ло на це­пе­ни­ца­та пре­ди су­ше­не Gu=180g Тег­ло на це­пе­ни­ца­та след су­ше­не Go=150g От­но­си­тел­на влаж­ност = (180-150)/150.100%=20% То­ест дър­во­то е би­ло „су­ше­но на въз­дух”. Още по-прос­то е оп­ре­де­ля­не­то на вла­го­съ­дър­жа­ни­е­то на дър­ве­ си­на­та с елек­т­рон­ни уре­ди. Те са дос­та скъ­пи и най-чес­то из­мер­ват до 25 % влаж­ност (спря­мо су­хо­то тег­ло). Дър­во­то тряб­ва да бъ­де раз­се­че­но не­пос­ред­с­т­ве­но пре­ди из­мер­ва­не­то, за да мо­же мяс­то­то на из­мер­ва­не­то да бъ­де в сре­да­та

Количество енергийно съдържание

Тегло Калоричност

1 куб.м суха дървесина 1.800 kWh

420 kg 4.3 kWh/kg

Фиг. 1 Енер­гий­но съ­дър­жа­ние на пряс­на и су­ха дър­ве­си­на

34

на це­пе­ни­ца­та. Фор­му­л и за из­м ер­ва­н е на влаж­ност­та и вод­но съ­дър­жа­ние: Влаж­ност u (%) = [(Gu - Go).100]/Go Вод­но съ­дър­жа­ние w (%) = [(Gu - Go).100]/Gu Сле­до­ва­тел­но 100% влаж­ност съ­от­вет­с­т­ва на 50% вод­но съ­дър­ жа­ние. Ед­но пар­че дър­во, на ко­е­то по­ло­ви­на­та му тег­ло е тег­ло­то на во­да­та, съ­дър­жа­ща се в не­го, има вод­но съ­дър­жа­ние w 50 %. То е със­та­ве­но от тол­ко­ва во­да, кол­ко­ то е и су­ха­та суб­с­тан­ция. По­не­же во­да­та има ед­нак­ва ма­са с та­зи на су­ха­та суб­с­тан­ция, влаж­ност­та u e 100 % (спря­мо су­хо­то тег­ло). За­гу­би при влаж­ни дър­ва Пряс­но от­се­че­на­та („зе­ле­на”) дър­ве­си­на или неп­ра­вил­но скла­ ди­ра­на­та съ­дър­жа пре­ка­ле­но мно­го во­да, за­то­ва в ин­те­рес на клиента е ни­ко­га да не из­пол­з­ва­ та­къв дър­вен ма­те­ри­ал за ог­рев. Го­ля­мо­то вод­но съ­дър­жа­ние во­ди до неб­ла­гоп­ри­ят­ни и скъ­пи пос­лед­с­т­вия. Во­да­та тряб­ва да се из­па­ри пре­ди дър­во­то да бъ­де из­го­ре­но. В про­ти­вен слу­чай се по­лу­ча­ват топ­лин­ни за­гу­би, при­чи­не­ни от не­ об­хо­ди­ма­та енер­гия за заг­ря­ва­не на во­да­та до точ­ка­та на ки­пе­не, за из­па­ря­ва­не и за по-на­та­тъш­но­ то наг­ря­ва­не на па­ра­та. За все­ки ли­тър во­да са не­об­хо­ди­ми око­ло 700 Wh енер­гия, ко­и­то на­пус­кат ко­ми­на за­ед­но с па­ра­та. При пра­вил­но скла­ди­ра­не на ма­те­ри­а­ла се пос­ти­га влаж­ност от око­ло 15-20 %. Ако в слу­чай на ло­шо скла­ди­ра­не влаж­ност­та се уве­ли­чи с 10%, то­ва ще до­не­ се око­ло 9 % за­гу­ба на топ­лин­на. Вод­но­то съ­дър­жа­ние не са­мо на­ма­ля­ва топ­лот­вор­ност­та, но по­

2/2009


Фолио

Южна стена

Отстояние на цепениците от стената

Фиг. 3 Бла­гоп­ри­ят­на пос­та­нов­ка за скла­ди­ра­ не на дър­ва за ог­рев до сте­на на пос­т­рой­ка

Фиг. 2 Под­ре­де­ни це­пе­ни­ци до сте­на на пос­ т­рой­ка

2/2009

Отвори, по целия диаметър на заслона

Изходящ влажен въздух

Терен

Пресен въздух Дърва

Дърва

Дърва

Дърва

Изолация, предпазваща от влага в почвата

Процеп за проветряване Дърва

Мин разстояние

Дърва

Су­ше­не ус­по­ред­но със се­ че­не­то От­си­чай­ки нуж­ни­те ни дър­ва през ля­то­то мо­жем да из­пол­з­ва­ме лис­та­та им при тях­но­то су­ше­не. Кло­ни­те за­ед­но с лис­та­та или иг­ лич­ки­те ос­та­ват още три до пет сед­ми­ци на стъб­ло­то. За оп­ре­де­лен пе­ри­од от вре­ме през тях се из­ па­ря­ва во­да, та­ка че през лет­ни­те го­ре­щи­ни съ­дър­жа­ни­е­то на вла­га в дър­ве­си­на­та мо­же да дос­тиг­не 30 до 40 %. То­зи ме­тод на су­ше­не раз­би­ра се фун­кц ­ и­о­ни­ра са­мо то­

за­що­то имен­но тя е не­об­хо­ди­ма за доб­ро­то из­су­ша­ва­не на дър­ве­си­на­та. ● Дър­ве­си­на­та из­съх­ва по-бър­зо по по­со­ка на ниш­ки­те (фа­зе­ри­те), за­то­ва е доб­ре тя да бъ­де на­ря­за­на на къ­си пар­че­та и да се об­дух­ва от въз­ду­ха. Ед­на доб­ре раз­по­ло­же­на ка­ма­ра дър­ва е по­ка­за­на на фиг. 3. При по­зи­ци­о­ни­ра­не на юж­на сте­на, в пред­на­та част на 30 см. от по­да и та­ва­на мо­же да се пос­та­ви проз­рач­ но, UV-ста­би­ли­зи­ра­що, вет­ро­у­пор­но фо­лио. Слън­це­то наг­ря­ва въз­ду­ха зад фо­ли­о­то (създава се пар­ни­ков ефект) и та­ка се по­лу­ча­ва по-бър­зо су­ше­не. За да не пад­нат нап­ред це­пе­ни­ци­те, пред тях се пос­та­вят две кръс­то­са­ни и две хо­ри­зон­тал­ни лет­ви. Най-доб­ро­то мес­то­по­ло­же­ние е на юж­на сте­на, в ни­ка­къв слу­чай на се­вер­на. На фиг. 4 е по­ка­зан ед­но доб­ре из­дър­жа­но от фи­зич­на глед­на точ­ка мяс­то за скла­ди­ра­не на дър­ва, къ­де­то те се су­шат по иде­а­лен на­чин и са за­щи­те­ни от краж­би. Ус­по­ред­но с те­зи оп­ти­мал­

Ъгъл на падане на дъжда Процеп за проветряване

Су­ше­не на дър­ва

Су­ше­не чрез пра­вил­но скла­ ди­ра­не След­ни­те ос­нов­но пра­ви­ла тряб­ва да бъ­дат спаз­ва­ни при су­ ше­не­то на дър­ва: ● Дър­ве­си­на­та да се раз­ре­же, на­це­пи и под­гот­ви за упот­ре­ба, за­що­то по-ма­л о­мер­ни­те пар­че­та из­съх­ват по-бър­зо. ● Це­пе­ни­ци­те да се пос­та­вят на под­лож­ка с ви­со­чи­на 20 см., за да бъ­де въз­мож­но сво­бод­но­то пре­ми­на­ва­не на въз­дух под тях. ● Зад куп­чи­на­та дър­ва да се пред­ви­ди вер­ти­кал­на ни­ша с ши­ ри­на от 5 до 10 см. ● Дър­ва­та да бъ­дат за­щи­те­ни от дъжд с по­мощ­та на обо­со­бен пок­рив. ● Не­под­хо­дя­щи са по­ме­ще­ния със сла­ба цир­ку­ла­ция на въз­ду­ха,

Дърва

Из­вод: Пряс­на­та, влаж­на дър­ве­си­на го­ри ло­шо, ди­ми сил­но, топ­ли помал­ко, за­цап­ва пещ­та и ко­ми­на и за­мър­ся­ва окол­на­та сре­да. Ед­ва след доб­ро­то из­су­ша­ва­не дър­ве­ си­на­та ста­ва цен­но го­ри­во.

га­ва, ко­га­то лис­та­та или иг­лич­ки­те на дър­во­то са здра­ви. То­зи спо­соб при иг­ло­лис­т­на­та дър­ве­си­на не е поз­во­лен нав­ся­къ­де, по­ра­ди опас­ ност­та от ко­ро­яд ­ и.

Дърва

ни­жа­ва тем­пе­ра­ту­ра­та в го­рив­на­та ка­ме­ра. За­ра­ди то­ва по­ни­же­ние на тем­пе­ра­ту­ра­та ве­че не раз­по­ла­га­ме с не­об­хо­ди­ма­та топ­ли­на, нуж­на за пъл­но­то из­га­ря­не на дър­ве­си­на­та и съ­от­вет­но не всич­ки суб­с­тан­ции из­га­рят. Не­из­го­ре­ли­те га­зо­ве из­ ли­зат през ко­ми­на или се от­ла­гат под фор­ма­та на саж­ди и кат­ра­ни. Ком­по­нен­ти, бо­га­ти на енер­гия, не из­га­рят и та­ка се по­лу­ча­ват но­ви за­гу­би. Не­из­го­ре­ли­те саж­ди и кат­ра­ни за­мър­ся­ват съ­о­ръ­же­ни­е­то и ко­ми­на, „изо­ли­рат” по­вър­х­нос­ти­те, от­да­ва­щи топ­ли­на и та­ка въз­пр ­ е­пят­с­т­ват топ­ ло­об­ме­на. По то­зи на­чин се по­лу­ ча­ва и тре­ти ме­ха­ни­зъм за топ­ли­ни за­гу­би, при­чи­нен от дър­ве­си­на с ви­со­ка влаж­ност. Най-нак­рая не­из­го­ ре­ли­те саж­ди и кат­ра­ни за­мър­ся­ват въз­ду­ха в окол­на­та сре­да.

Отстояние от основата

Дървена скара, издържаща на натоварване

Фиг. 4 Иде­а­лен зас­лон за дър­ва за ог­рев

35


ни скла­до­ви ус­ло­вия, съ­щес­т­ву­ват и дру­ги: Кръс­то­са­ни: Осо­бе­но под­хо­дящ на­чин за скла­ди­ра­не на дър­ва с дъл­жи­на 1 м. Вър­ху две под­лож­ки се пос­та­вят два нап­реч­но раз­по­ло­ же­ни плас­та це­пе­ни­ци. По­ла­га се плът­но под­ре­де­ни­ят пър­ви слой, а над не­го след­ва­щи­ят пер­пен­ди­ ку­ляр­но. От­го­ре ку­път мо­же да се пок­рие (нап­ри­мер с неп­ро­мо­ка­е­ма му­ша­ма). Дър­ва­та сто­ят от­но­си­тел­ но ус­той­чи­во, но ня­ма да нав­ре­ди ако бъ­дат стра­нич­но ук­ре­пе­ни. Скуп­че­ни в кръг: Оп­ре­де­ле­на площ с кръг­ла фор­ма се пок­ри­ва с ка­мъ­ни, за да се из­бег­не ди­рек­т­ни­ ят кон­такт на дър­ва­та със зем­на­та по­вър­х­ност. След то­ва дър­ве­си­на­та ар­тис­тич­но се под­реж­да ка­то куп­ чи­на с кръг­ла фор­ма. Де­бе­ли­те дър­ва се по­ла­гат от вън­ш­на­та част. В сре­да­та, ко­ят­ о ос­та­ва праз­на, се нах­вър­лят по-мал­ки­те це­пе­ни­ци. От­ го­ре – не от­с­т­ра­ни! – се пред­виж­да пок­ри­ва­ло, пред­паз­ва­що при дъжд. Мяс­то за скла­ди­ра­не на дър­ ве­си­на При су­ше­не дър­ве­си­на­та гу­би от своя обем (до 10 %) и пре­ди всич­ко от тег­ло­то си (до 40 %). При же­ла­ние за отоп­ле­ние с дър­ва, е не­об­хо­ди­мо да оси­гу­ри­те мяс­то за скла­ди­ра­не, ко­е­то мо­же да по­бе­ре 1,5-пъ­ти ко­ли­чес­т­во­то дър­ве­си­на, не­об­хо­ди­мо за ед­на го­ ди­на. Са­мо то­га­ва ще раз­по­ла­га­те с дос­та­тъч­но су­хи дър­ва. 6 ку­бич­ни мет­ра ши­ро­ко­лис­т­на дър­ве­си­на са ек­ви­ва­лен­т­ни на 1000 лит­ра ма­зут. Сле­до­ва­тел­но 1,5 пъ­ти по-го­ля­мо ко­ли­чес­т­во се рав­ня­ва на 9 м3. За да пок­ри­ем отоп­ли­тел­ни­те нуж­ди от 1000 лит­ра ма­зут е не­об­хо­ди­мо мяс­то за скла­ди­ра­не на 9м3 дър­ва. Дър­ва­та за ог­рев е добре да бъ­дат су­ше­ни ми­ни­мум ед­на го­ди­ на, ко­е­то изис­к­ва и обо­со­бя­ва­не­то на дос­та­тъч­но мяс­то за тях­но­то скла­ди­ра­не. Топ­лин­на стой­ност на дър­ва­та В дър­ве­си­на­та се съ­дър­ж ат след­ни­те хи­мич­ни еле­мен­ти: ● Въг­ле­род око­ло 50%, ● Кис­ло­род око­ло 43%, ● Водо­род око­ло 6%, ● Мал­ки ко­ли­чес­т­ва азот и не­ го­ри­ми ма­те­ри­а­ли. Дър­ве­си­на­та не съ­дър­жа поч­ти ни­как­ва ся­ра, за­то­ва при ней­но­то из­га­ря­не не се об­ра­зу­ват от­ров­ни­те

36

Фиг. 5 Кръс­то­са­ни­те дър­ва сто­ ят ус­той­чи­во

Фиг. 6 Скуп­че­ни в кръг дър­ва

Таб­л. 1 Топ­лин­на стой­ност на су­ха дър­ве­си­на в kWh/m3 (зак­ръг­ле­на на 100 kWh/m3) и kWh/kg за раз­лич­ни дър­вес­ни ви­до­ве (влаж­ност: 15 до 18% от су­хо­то тег­ло). Дървесен вид

Бял бук Червенолист бук Дъб Ясен Бяла акация Бреза Бряст Явор Елша Върба Топола Широколистни дървета - средно Ела Бор Лиственица Смърч Ела Иглолистни дървета - средно Дърва за огрев – средно за чо­ве­ка и вре­дни за при­ро­да­та се­р­ни ок­иси. Спо­ме­на­ти­те хи­мич­ни еле­мен­ти се съдържат в след­ни­те ве­щес­т­ва: ● Це­лу­ло­за (око­ло 45% от су­ ха­та дър­вес­на суб­с­тан­ция) с 4,8 kWh/kg топ­лин­на стой­ност, ● Лиг­нин (25 до 30% от дър­ вес­на­та суб­с­тан­ция) с 7,5 kWh/kg топ­лин­на стой­ност ● Смо­ла, вак­са, маз­ни­на, мас­ ло и дру­ги (до 5% от дър­вес­на­та суб­с­тан­ция) с топ­лин­на стой­ност до 10 kWh/kg. Топ­лин­на­та стой­ност (калоричност) на дър­ва­та е тол­ко­ва по-ви­ со­ка, кол­ко­то по-го­ля­мо е съ­дър­жа­ ни­е­то на смо­ла и лиг­нин. За­ра­ди по-го­ля­мо­то ко­ли­чес­т­во смо­ла и

Топлинни стойности за едра дървесина kWh/m3

kWh/kg

2.200 2.100 2.100 2.100 2.100 1.900 1.900 1.900 1.500 1.400 1.400 2.100 1.700 1.700 1.700 1.600 1.500 1.600 1.800

4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3

лиг­нин при иг­ло­лис­т­ни­те дър­ве­та, те имат топ­лин­на стой­ност (на ки­лог­ рам) сред­но 4,4 kWh/kg, до­ка­то за ши­ро­ко­лис­т­на­та дър­ве­си­на тя е 4,2 kWh/kg при една и съща влажност. По­ра­ди по-го­ля­ма­та плът­ност на ши­ро­ко­лис­т­на­та дър­ве­си­на един квад­ра­тен ме­тър дър­ва за ог­рев от нея има 2.100 kWh топ­лин­на стой­ ност, а иг­ло­лис­т­на­та – 1.600 kWh. Раз­ли­ка­та в топ­лин­ни­те стой­нос­ти при раз­лич­ни­те ви­до­ве ши­ро­ко­ лис­т­на дър­ве­си­на е осо­бе­но го­ ля­ма. Нап­ри­мер то­по­ла­та, ел­ша­та и вър­ба­та се на­ми­рат в дол­на­та гра­ни­ца спря­мо ска­ла­та на иг­ло­ лис­т­ни­те дър­ве­та. Широколистната дървесина се предпочита за огрев заради високата топлинна стойност за единица обем.

2/2009


когенерация

когенерация

Про­из­вод­с­т­во на елек­т­ри­чес­ка и топ­лин­на енер­гия при из­пол­з­ва­не на би­о­ма­са. Пер­с­пек­ти­ви за та­къв вид ко­ге­не­ра­ция в Бъл­га­рия Ав­то­ри: инж.

Ми­ха­ил Мил­ков, ТУ- Со­фия, доц. др. инж. Ди­ми­тър По­пов, ТУ-Со­фия

В нас­то­ящ ­ aта статия са опи­са­ни на­чи­ни­те за про­из­вод­с­т­во на елек­т­ри­чес­ка и топ­лин­ на енер­гия чрез из­га­ря­не на би­о­ма­са. Раз­г­ле­да­ни са тех­но­ло­ги­ит ­ е, тех­ни­те пре­дим­с­т­ва и не­дос­та­тъ­ци, как­то и въз­мож­ност­та им за раз­ви­тие в Бъл­га­рия. С ог­лед на ха­рак­тер­ни­те осо­бе­нос­ти на те­зи съ­о­ръ­же­ния, са нап­ра­ве­ни пред­ло­же­ния за бъ­де­що из­г­раж­да­не на ко­ге­ не­ра­ци­он­ни мощ­нос­ти, ка­то са от­че­те­ни и пре­фе­рен­ци­ал­ни­те ус­ло­вия, оси­гу­ре­ни от дър­ жа­ва­та за на­сър­ча­ва­не на то­зи вид енер­гоп­ро­из­вод­с­т­во.

1. На­ли­чие на би­о­ма­са в Бъл­га­рия В Бъл­га­рия е на ли­це го­лям по­тен­ци­ал за из­полз­ ва­не на би­о­ма­са­та ка­то енер­ги­ен из­точ­ник, по­ра­ди об­с­то­ят­ ел­с­т­во­то, че 33 % от те­ри­то­ри­ят­ а на стра­на­та са гор­с­ки пло­щи и око­ло 60 % са зе­ме­дел­с­ки об­ ра­бот­ва­е­ми зе­ми. То­ва да­ва пред­пос­тав­ки за до­бив на го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва би­о­ма­са, ко­и­то би­ха мог­ли да бъ­дат из­пол­з­ва­ни за про­из­вод­с­т­во на елек­т­ри­чес­ка и топ­лин­на енер­гия. Би­о­ло­гич­ни­те въз­мож­нос­ти на го­ри­те пред­ла­гат въз­мож­ност за ус­той­чив при­раст в рам­ки­те на 4,5-4,6 m3/ха/год. и га­ран­ти­ран пос­то­ я­нен до­бив на сто­ящ ­ а дър­вес­на ма­са в рам­ки­те на 11-12 млн. m3/год. до 2050 го­ди­на [1]. Оси­гу­ря­ва­не­то на па­зар за про­дук­ци­ят­ а е от съ­щес­т­ве­но зна­че­ние. Ог­ром­ни въз­мож­нос­ти в та­зи по­со­к а пре­дос­та­вя енер­гоп­ро­из­вод­с­т­во­то от въ­зоб­но­вя­е­ми из­точ­ни­ци. Из­пол­з­ва­не­то на би­о­ма­са­та ка­то енер­го­но­си­тел има зна­чи­тел­ни пре­дим­с­т­ва пред из­пол­з­ва­ни­те в мо­мен­ та го­ри­ва, в то­ва чис­ло еко­ло­гич­ни и ико­но­ми­чес­ки. При ви­со­ко­тех­но­ло­гич­но­то из­га­ря­не на би­о­ма­са се ре­а­ли­зи­ра зна­чи­тел­но на­ма­ле­ние на еми­си­и­те на ре­ди­ца за­мър­си­те­ли (въг­ле­ро­ден ди­ок­сид, се­рен ди­ ок­сид, азот­ни оки­си и др.). Час­тич­но­то за­мес­т­ва­не на го­ри­ва­та (га­зъ­ол за про­миш­ле­ни и ко­му­нал­ни це­ли; въг­ли­ща), из­пол­з­ва­ни за отоп­ле­ние на мес­та, къ­де­то ня­ма цен­т­рал­но топ­лос­наб­дя­ва­не, би до­ве­ло до спад в це­ни­те на топ­лин­на­та енер­гия и не­за­ви­си­мост по от­но­ше­ние на вно­са на скъ­пи енер­го­но­си­те­ли. Про­ из­веж­да­не­то на би­о­ма­са и по­лез­но­то из­пол­з­ва­не на зе­ме­дел­с­ки­те от­па­дъ­ци, ще сти­му­ли­рат ико­но­ми­чес­ки рас­теж в сел­с­ки­те ра­йо­ни, в об­ласт­та на фер­мер­с­т­ во­то, ле­со­въд­с­т­во­то и свър­за­ни­те с тях про­из­вод­с­т­ва, чрез съз­да­ва­не­то на но­ви про­дук­ти, па­за­ри и ра­бот­ ни мес­та, как­то и из­г­раж­да­не­то, и под­дър­жа­не­то на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра в го­ри­те. Чрез сти­му­ли­ра­не раз­ви­ти­е­то на тех­но­ло­ги­и­те за про­из­вод­с­т­во на елек­т­ри­чес­ка енер­гия от ВЕИ се съз­

2/2009

да­ват пред­пос­тав­ки за из­пъл­не­ние на за­дъл­же­ни­е­то за про­из­вод­с­т­во на елек­т­ри­чес­ка енер­гия от ВЕИ в раз­мер на 11 % от брут­но­то вът­реш­но пот­реб­ле­ние на стра­на­та до 2010 г., съг­лас­но 2001/77/ЕС и До­ го­во­ра за при­съ­е­ди­ня­ва­не на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия към ЕС, и на­рас­т­ва­не на из­пол­з­ва­не­то (об­що в енер­гий­ния ба­ланс) на ВЕИ до 16% до 2020 г. За пос­ти­га­не на по­со­че­на­та по-го­ре цел е не­об­хо­ди­мо из­г­раж­да­не на зна­чи­тел­но ко­ли­чес­т­во но­ви мощ­ нос­ти от ВЕИ. В та­зи връз­ка са при­е­ти спе­ци­ал­ни ус­ло­вия при из­г­раж­да­не­то на но­ви мощ­нос­ти. Про­ из­ве­де­на­та чрез въ­зоб­но­вя­е­ми из­точ­ни­ци енер­гия се из­ку­пу­ва за­дъл­жи­тел­но и при­о­ри­тет­но, за оп­ре­де­лен пе­ри­од от вре­ме. Оси­гу­ре­ни са и ре­ди­ца ад­ми­нис­т­ ра­тив­ни об­лек­че­ния, как­то и улес­не­на ли­цен­зи­он­на про­це­ду­ра. Оп­ре­де­ля­не­то на пре­фе­рен­ци­ал­ни це­ни на елек­т­ри­чес­ка­та енер­гия е от най-го­ля­мо зна­че­ние за въз­в­ръ­ща­е­мост­та на ин­вес­ти­ция в енер­гоп­ро­из­вод­ с­т­во от ВЕИ. За про­из­вод­с­т­во­то на 1 MWel от пря­ ко­то оползотворяване на би­о­ма­са – дър­ве­сен чипс, оп­ре­де­ле­на­та пре­фе­рен­ци­ал­на це­на е 215 ле­ва [2]. 2. Тех­но­ло­гии из­пол­з­ва­ни при ком­би­ни­ра­но про­из­вод­с­тв ­ о с дър­вес­на би­о­ма­са 2.1. Ор­га­ни­чен ци­къл на Рен­кин Ор­га­нич­ни­ят ци­къл на Рен­кин (ORC) се ос­но­ва­ва на оби­чай­но из­пол­з­ва­ния ци­къл, с та­зи раз­ли­ка, че вмес­то во­да се из­па­ря­ва ор­га­ни­чен флу­ид. По­ра­ди то­ва, че ор­га­нич­на­та сре­да има по-нис­ка тем­пе­ра­ту­ ра на ки­пе­не, в срав­не­ние с во­да­та, ORC поз­во­ля­ ва из­пол­з­ва­не­то на из­точ­ник на топ­ли­на с по-нис­ка тем­пе­ра­ту­ра, от та­зи при пар­ния ци­къл. Би­о­ма­са­та се из­га­ря в ко­тел с под­виж­на или не­под­виж­на ска­ра, ка­то по­да­ва­не­то на го­ри­во (би­о­ ма­са) и из­х­вър­ля­не­то на пе­пел­та ста­ва ав­то­ма­тич­но

37


(фи­гу­ра 1). От­де­ле­на­та топ­ли­на при из­га­ря­не­то под­ г­ря­ва топ­ло­но­си­тел – тер­мич­но мас­ло, вмес­то оби­ чай­но из­пол­з­ва­на­та во­да в пар­ния ци­къл на Рен­кин. Тем­пе­ра­ту­ра­та на мас­ло­то е в гра­ни­ци 250-300 оC. При­чи­на­та, по­ра­ди ко­ят­ о в ин­с­та­ла­ци­ят­ а се из­пол­ з­ва тер­мич­но мас­ло, вмес­то во­да е, че на­ля­га­не­то в сис­те­ма­та при тем­пе­ра­ту­ри 250-300 оС е по-нис­ко [3]. То­ва на­ма­ля­ва из­нос­ва­не­то и удъл­жа­ва жи­во­та на ко­те­ла. Об­с­то­ят­ ел­с­т­во­то, че не се ра­бо­ти с ви­ со­ки стой­нос­ти на на­ля­га­не, не на­ла­га ли­ценз за уп­рав­ле­ние на сис­те­ма­та, ко­е­то е изис­кв ­ а­не в ня­кои ев­ро­пейс­ки дър­жа­ви.

Турбина Термично масло

Биомаса

Котел

Генератор

Изпарител

Въздух

Регенератор Кондензатор

Димни газове

Консуматори на топлина

Економайзер

Фиг. 1 Прин­цип­на схе­ма на ORC ци­къл

Дим­ни­те га­зо­ве от­да­ват топ­ли­на­та си в еко­но­май­ зер и по­ви­ша­ват ефек­тив­ност­та на ко­тел­на­та ин­с­та­ ла­ция до око­ло 80 %. В ня­кои слу­чаи по га­зо­вия тракт мо­же да бъ­де ин­с­та­ли­ран и въз­ду­хо­под­г­ре­ва­ тел. Под­г­ря­то­то в ко­те­ла тер­мич­но мас­ло ми­на­ва през топ­ло­об­мен­ник, къ­де­то от­да­де­на­та топ­ли­на се из­пол­з­ва за из­па­ря­ва­не­то на ор­га­нич­ния ра­бо­тен флу­ид. Ра­бот­ни­ят флу­ид мо­же да бъ­де то­лу­ло­ло­ во, изо­пен­та­но­во, изо­ок­та­но­во или по­ли­си­лок­са­но­во мас­ло. Из­па­ре­на­та ор­га­нич­на сре­да се раз­ши­ря­ва в ак­си­ал­на тур­би­на, ко­ят­ о ра­бо­ти на нис­ки обо­ро­ти, ко­е­то поз­во­ля­ва тя да бъ­де ди­рек­т­но свър­за­на с ге­не­ра­тор, на­ма­ля­вай­ки по то­зи на­чин ме­ха­нич­ни­те за­гу­би. След ка­то ра­бот­ни­ят флу­ид от­да­де енер­ги­я­ та си за про­из­вод­с­т­во на елек­т­ри­чес­ка енер­гия, той пос­тъп­ва в ре­ге­не­ра­тор, къ­де­то се свя­ля не­го­вия прег­рев и ефек­тив­ност­та на ци­къ­ла се уве­ли­ча­ва. След ре­ге­не­ра­то­ра, органичната течност пос­тъп­ва в кон­ден­за­тор, къ­де­то от­да­де­на­та от нея топ­ли­на се из­пол­з­ва за под­г­ря­ва­не на мре­жо­ва во­да до тем­пе­ ра­ту­ра 80-90 оС, ко­ят­ о е под­хо­дя­ща за из­пол­з­ва­не в цен­т­рал­на топ­лос­наб­ди­тел­на мре­жа. Нак­рая флу­и­дът се из­пом­п­ва об­рат­но в топ­ло­об­мен­ни­ка, ка­то с то­ва ци­къ­ла за­вър­ш­ва. Ос­нов­но­то пре­и­му­щес­т­во на ORC ци­къ­ла е в доб­ ри­те по­ка­за­те­ли при ра­бо­та на час­ти­чен то­вар, ка­то до­ри при ра­бо­та на 50 % от но­ми­нал­на­та мощ­ност сис­те­ма­та за­паз­ва елек­т­ри­чес­ки­я си КПД поч­ти без из­ме­не­ние. На­деж­д­ност­та на тех­но­ло­ги­ят­ а е мно­го ви­со­ка, как­то и спо­соб­ност­та на ин­с­та­ла­ци­ят­ а да ра­бо­ти дъл­го вре­ме с мал­ки раз­хо­ди за под­дръж­ка. Ос­но­вен не­дос­та­тък е нис­ки­ят КПД при про­из­вод­с­т­ во­то на елек­т­ри­чес­ка енер­гия, кой­то е око­ло 15 %, а при ин­с­та­ла­ции с час­ти­чен прег­рев на ра­бот­на­та сре­да мо­же да дос­тиг­не 18,2 %. То­ва е един­с­т­ве­ни­ят

38

за­се­га ши­ро­ко раз­пр ­ ос­т­ра­нен ме­тод за ко­ге­не­ра­ция на би­о­ма­са. Опи­тът от ек­с­пл ­ о­а­та­ци­ят­ а най-ве­че в Ав­с­т­рия и Гер­ма­ния, по­каз­ва, че то­зи вид сис­те­ми ра­бо­тят с го­ля­ма про­из­во­ди­тел­ност, нис­ки раз­хо­ди за под­дръж­ка и кон­ку­рен­т­нос­по­соб­ни це­ни на про­ из­ве­де­на­та енер­гия. Най-мощ­ният мо­дул про­из­веж­да 2200 kW елек­т­ри­чес­ка мощ­ност и 9360 kW топ­лин­на енер­гия. Це­на­та на про­из­ве­де­но­то елек­т­ри­чес­т­во за цен­т­ра­ла с елек­т­ри­чес­ка мощ­ност от 1 MWel, е око­ ло 100 €/MWhel. 2.2. Га­зо­ви тур­би­ни с вън­ш­но го­ре­не Ос­нов­на­та раз­ли­ка меж­ду тур­би­ни­те с вън­ш­но го­ре­не и обик­но­ве­ни­те га­зо­ви тур­би­ни, е в то­ва, че при пър­ви­те го­ре­не­то ста­ва из­вън кон­ту­ра на ра­бот­ния флу­ид (фиг. 2). Има два въз­мож­ни на­чи­ на за ре­а­ли­зи­ра­не на тех­но­ло­ги­ят­ а – чрез от­во­рен и зат­во­рен ци­къл. Зат­во­ре­ни­ят ци­къл има по-ви­сок общ КПД, до­ка­то от­во­ре­ни­ят – по-ви­сок елек­т­ри­чес­ки КПД. Топ­ли­на­та, по­лу­че­на при из­га­ря­не­то се пре­да­ва, чрез топ­ло­об­мен­ник, на ком­пр ­ е­си­ран ра­бо­тен флу­ид. След­ва раз­ши­ре­ние на ра­бот­ния флу­ид в тур­би­на­та и ох­лаж­да­не в друг топ­ло­об­мен­ник (нап­ри­мер от­да­ ващ топ­ли­на за цен­т­рал­но отоп­ле­ние), след ко­е­то ра­бот­на­та сре­да се връ­ща от­но­во в ком­пр ­ е­со­ра. Прин­ци­път на ра­бо­та на от­во­ре­ния ци­къл е съ­щи­ят, с из­к­лю­че­ние на то­ва, че след раз­ши­ре­ни­е­то си, ра­ бот­ния флу­ид (обик­но­ве­но въз­дух) се из­пол­з­ва ка­то въз­дух за го­ре­не в ко­те­ла, или прос­то се ох­лаж­да и из­пус­ка в ат­мос­фе­ра­та.

Фиг. 2 Схе­ма на тур­би­на с вън­ш­но го­ре­не (от­во­рен ци­къл) Та­ка ре­а­ли­зи­ра­на, сис­те­ма­та мо­же да пос­тиг­не аб­со­лю­тен КПД от над 80 %, а елек­т­ри­чес­ки­ят КПД е око­ло 30 %. Кон­цеп­ци­ят­ а на тур­би­ни­те с вън­ш­но го­ре­не има три глав­ни пре­дим­с­т­ва, пред обик­но­ве­ни­те га­зо­ви тур­би­ни: ви­сок елек­т­ри­чес­ки КПД; въз­мож­ност за ра­бо­та с нис­ко­ка­чес­т­ве­ни го­ри­ва (би­о­ма­са с ви­со­ка влаж­ност); въз­мож­ност за ат­мос­фер­но из­га­ря­не на би­о­ма­са­та. Ос­нов­ни­ят проб­лем на тех­но­ло­ги­ят­ а е кон­с­т­ру­и­ра­не­то на ви­со­ко­тем­пе­ра­ту­рен ути­ли­за­тор на дим­ни га­зо­ве, кой­то да пре­не­се не­об­хо­ди­ма­та топ­ли­на на вхо­да на тур­би­на­та и в съ­що­то вре­ме да из­дър­жи на ви­со­ки тем­пе­ра­ту­ри и из­нос­ва­не от пе­пел­ни час­ти­ци. От дру­га стра­на кон­с­т­ру­ир ­ а­не­то на топ­ло­об­мен­ник е по-лес­но, от­кол­ко­то кон­ст­ ­ру­и­ ра­не­то на тур­би­на за по­доб­ни ус­ло­вия. Це­на­та на про­из­веж­да­на­та елек­т­ри­чес­ка енер­гия ва­ри­ра меж­ду 72-124 €/MWel. Най-мощ­ния мо­дул про­из­веж­да 100 kW елек­т­ри­чес­ка мощ­ност и 260 kW топ­лин­на енер­гия

2/2009


2.3. Пар­ни дви­га­те­ли При цен­т­ра­ли с мал­ки мощ­нос­ти (под 1 MWel) по-це­ле­съ­об­раз­но е из­пол­з­ва­не­то на пар­ни дви­га­ те­ли, вмес­то тур­би­ни. Го­ля­мо­то пре­дим­с­т­во на та­зи тех­но­ло­гия е въз­мож­ност­та на по­да­ва­не­то на тех­но­ ло­гич­на па­ра, ко­е­то е пред­пос­тав­ка за съв­мес­тна­та ра­бо­та на ин­с­та­ла­ци­ят­ а с ин­дус­т­ри­ал­ни пред­пр ­ и­ят­ ия, нуж­да­е­щи се от па­ра за про­из­вод­с­т­во­то си. Ко­тел, из­га­рящ би­о­ма­са, про­из­веж­да прег­ря­та па­ра, из­вър­ш­ваща ра­бо­та в па­рен дви­га­тел, кой­то зад­виж­ва ге­не­ра­тор (фиг. 3). След дви­га­те­ля па­ра­та кон­ден­зи­ра в топ­ло­об­мен­ник, кой­то пре­да­ва от­ве­де­на­та топ­ли­на на топ­лос­наб­ди­тел­на­та мре­жа. Кон­ден­за­тът се съ­би­ра в ре­зер­во­ар, къ­де­то се де­а­ери­ра чрез па­ра, от­не­та от дви­га­те­ля. Под­х­ран­ва­ща­та во­да се връ­ща об­рат­но в ко­те­ла, чрез пом­па и ци­къ­лът се пов­та­ря от­но­во. Це­на­та на елек­т­ри­чес­т­во­то, ко­е­то пар­ни­те ма­ши­ни про­из­веж­дат е на стой­ност 133‑138 €/MWhel.

про­из­вод­с­т­во се дви­жи меж­ду 53 и 87 €/MWhel, и е дос­та нис­ка в срав­не­ние с ос­та­на­ли­те ме­то­ди за ком­би­ни­ра­но про­из­вод­с­т­во, пред­с­та­ве­ни в нас­то­я­щата статия. От дру­га стра­на та­зи тех­но­ло­гия е дос­та

Филтър Биомаса Охладител

Охладител

Комин

Пепел Резервоар

Бункер за гориво

Газификатор

Въздух

Газов двигател

Топлинна енергия

Пепел

Фиг. 4 Тех­но­ло­гия с га­зи­фи­ци­ра­не на би­о­ма­са­та Комин Циклон

Парен двигател Електропреносна мрежа

Биомаса

слож­на и чес­то изис­к­ва ви­со­ко ка­чес­т­во на го­ри­во­то. Сис­те­ми­те за га­зи­фи­ци­ра­не сре­щат проб­лем, из­ра­зя­ ващ се в нис­ка ефек­тив­ност при ра­бо­та на час­ти­чен то­вар, ко­е­то ги пра­ви не­под­хо­дя­щи за по­да­ва­не на топ­ли­на към цен­т­рал­но отоп­ле­ние. 2.5. Дви­га­тел на Стър­линг

Парогенератор

Кондензатор

Топлина към консуматорите

Деаератор Резервоар за кондензат

Фиг. 3 Цен­т­ра­ла с па­рен дви­га­тел

2.4. Га­зи­фи­ка­ция на би­о­ма­са­та Ко­ге­не­ра­ци­я­та с га­зов дви­га­тел е ба­зи­ра­на на про­цес, при кой­то би­о­ма­са­та се прев­ръ­ща в газ и се из­га­ря в га­зов дви­га­тел (фиг. 4). Га­зи­фи­ка­ци­ят­ а мо­же да се раз­г­леж­да ка­то фор­ма на пи­ро­ли­за­та, с та­зи раз­ли­ка, че про­це­са на га­зи­фи­ка­ция про­ти­ ча с по-го­ля­мо съ­дър­жа­ние на въз­дух и по-ви­со­ки тем­пе­ра­ту­ри, не­об­хо­ди­ми за про­из­вод­с­т­во­то на въз­ мож­но най-мно­го газ от би­о­ма­са­та. По­лу­че­ни­ят газ има ши­ро­ко при­ло­же­ние, ка­то мо­же да се из­пол­з­ва и в га­зо­ви тур­би­ни с ин­ди­рек­т­но, вън­ш­но го­ре­не. Ос­нов­ни­ят проб­лем при сис­те­ми­те за га­зи­фи­ци­ра­не на би­о­ма­са­ е, че се на­ла­га очис­т­ва­не­то на га­за от кат­ра­ни, мал­ки час­ти­ци и ал­кал­ни час­ти­ци, ко­и­то би­ха мог­ли да пов­ре­дят дви­га­те­ли­те или тур­би­ни­те. То­зи про­цес на очис­т­ва­не поч­ти ви­на­ги е скъп и се от­ра­зя­ва на це­на­та на про­из­ве­де­на­та елек­т­ри­чес­ка енер­гия. В ди­а­па­зо­на 100 kWel to 200 kWel, елек­т­ри­ чес­ка мощ­ност най-це­ле­съ­об­раз­но е из­пол­з­ва­не­то на га­зов дви­га­тел, а при по-ви­со­ки мощ­нос­ти тур­би­на. Ос­нов­ни­те пре­дим­с­т­ва на те­зи сис­те­ми са ви­со­ки­ят елек­т­ри­чес­ки КПД (око­ло 30 %) и въз­мож­ност­та за из­пол­з­ва­не на го­ри­во с ви­со­ка влаж­ност. Це­на­та на елек­т­ри­чес­ка­та енер­гия при то­зи вид

2/2009

Тех­но­ло­ги­ят­ а е под­хо­дя­ща за мощ­нос­ти до 100 kWel. Дви­га­те­ли­те на Стър­линг се ос­но­ва­ват на зат­ во­рен ци­къл, при кой­то ра­бо­тен газ (хе­лий) пос­ле­ до­ва­тел­но се сви­ва в обе­ма на сту­ден ци­лин­дър и раз­ши­ря­ва в обе­ма на го­рещ ци­лин­дър, ка­то на­ля­ га­не­то зад­виж­ва бу­та­ло и по то­зи на­чин топ­лин­на­та енер­гия се прев­ръ­ща в ме­ха­нич­на. Най-чес­то дви­ га­те­лят на Стър­линг е ди­рек­т­но прик­ре­пен към сте­ на­та на во­дог­ре­ен ко­тел (фиг. 5), из­га­рящ би­о­ма­са. Топ­ли­на­та, не­об­хо­ди­ма за ра­бо­та­та на дви­га­те­ля се оси­гу­ря­ва от дим­ни­те га­зо­ве, по­лу­че­ни при го­ре­не­то, а при ох­лаж­да­не­то на сту­де­на­та зо­на на дви­га­те­ля, от­де­ле­на­та топ­ли­на мо­же да се по­да­де съ­що към цен­т­рал­но­то отоп­ле­ние. Елек­т­ри­чес­ки­ят КПД на дви­га­те­ля мо­же да дос­тиг­не над 30 %, а об­ща­та ефек­тив­ност на ин­с­та­ла­ци­ят­ а е меж­ду 85 и 90 %. По­ра­ди то­ва, че го­ре­не­то не се из­вър­ш­ва в дви­га­те­ля, въз­мож­но е из­пол­з­ва­не­то на би­о­ма­са с ви­со­ка влаж­ност (до 55 %).

Централно отопление

Комин Димни газове

Биомаса Пещ

Двигател Ел. енергия

Първичен въздух Пепел

Фиг. 5 Во­дог­ре­ен ко­тел с при­ка­чен дви­га­тел на Стър­линг

39


3. Пер­с­пек­ти­ви за раз­ви­тие на ко­ге­не­ра­ци­ят­ а на би­о­ма­са в Бъл­га­рия В Бъл­га­рия все още ня­ма из­г­ра­де­ни ТЕЦ, из­пол­ з­ва­щи го­рив­на ба­за би­о­ма­са. В стра­на­та оба­че има из­гр ­ а­де­ни отоп­ли­тел­ни цен­т­ра­ли, ко­и­то оползотворяват дър­ве­сен чипс и про­из­веж­дат топ­лин­на енер­гия на кон­ку­рен­т­на це­на. Отоп­ли­тел­на­та цен­т­ра­ла в град Их­ти­ман е пус­на­та в ек­с­пл ­ о­а­та­ция през 2008 го­ди­ на. В нея е ин­с­та­ли­ран во­дог­ре­ен ко­тел с мощ­ност 3 MWth и КПД око­ло 92 %. Топ­лоп­ре­нос­на­та мре­жа е с дъл­жи­на 7,2 км и по­да­ва топ­ло­но­си­тел во­да и БГВ към 20 або­на­та (бол­ни­ца, учи­ли­ща, об­щин­с­ки сгра­ди, час­т­ни до­мо­ве). По дан­ни на пот­ре­би­те­ли­ те стой­ност­та на ме­сеч­ни­те им смет­ки за топ­ли­на са на­ма­ле­ли сред­но с 40 %. По­ра­ди та­зи при­чи­на, как­то и по­ра­ди удоб­с­т­во­то от цен­т­ра­ли­зи­ра­но­то топ­лос­наб­дя­ва­не, има го­лям ин­те­рес и же­ла­ние за при­съ­е­ди­ня­ва­не към мре­жа­та, ка­то пред­ви­де­но­то раз­ши­ре­ние е за още 20 кон­су­ма­то­ра. Уп­рав­ле­ни­е­ то на ко­те­ла, топ­лоп­ре­нос­на­та мре­жа и або­нат­ни­те стан­ции ста­ва на­пъл­но ав­то­ма­тич­но и мо­же да се осъ­щес­т­ви и по ин­тер­нет. Тран­с­пор­т­ни­те раз­хо­ди от из­лъч­ва­не по топ­лоп­ре­нос­на­та мре­жа са меж­ду 8 и 10 %. Отоп­ли­тел­на цен­т­рала с мощ­ност 5 MWth (пър­ви етап) е пос­т­ро­е­на и в гр. Бан­с­ко. Ос­нов­ни­ят проб­лем при съ­о­ръ­же­ни­ят­ а за ком­ би­ни­ра­но про­из­вод­с­т­во на топ­лин­на и елек­т­ри­чес­ка енер­гия е в на­ми­ра­не­то на це­ло­го­ди­шен кон­су­ма­тор на топ­ли­на. В край­на смет­ка най-важ­ният па­ра­ме­тър, кой­то вли­яе на це­на­та на про­из­ве­де­на­та енер­гия е го­диш­на­та из­пол­з­ва­е­мост. Счи­та се, че фун­к­ци­он ­ и­ра­не на съ­о­ръ­же­ни­е­то по-мал­ко от 6000 ча­са го­диш­но, не е ико­но­ми­чес­ки обос­но­ва­но. Най-ефи­кас­ни­ят под­ход за уве­ли­ча­ва­не на про­из­во­ди­тел­ност­та е об­вър­зв ­ а­не­то на та­ка­ва ко­ге­не­ра­ция с ин­дус­т­ри­ал­ни пред­пр ­ и­ят­ ия,

има­щи нуж­да от тех­но­ло­гич­на топ­ли­на, или па­ра. Та­ка ра­бот­ни­те ча­со­ве би­ха мог­ли да стиг­нат 7000 в го­ди­на­та, а це­на­та на елек­т­ри­чес­т­во­то да на­ма­лее съ­щес­т­ве­но. За пред­пр ­ и­ят­ ия, ко­и­то се нуж­да­ят от па­ра за про­из­вод­с­т­во­то си, тех­но­ло­ги­ят­ а из­пол­з­ва­ща па­рен дви­га­тел (или тур­би­на) е оп­ти­мал­но­то ре­ше­ ние. Ма­кар и по­ве­че­то от раз­г­ле­да­ни­те тех­но­ло­гии за ко­ге­не­ра­ция да са в етап на раз­ви­тие и все още да ня­мат ши­ро­ко при­ло­же­ние, при об­вър­з­ва­не с ин­дус­т­ри­ят­ а те би­ха би­ли на­пъл­но рен­та­бил­ни. За пред­пр ­ и­ят­ ия, ко­и­то се нуж­да­ят от топ­ла во­да за про­ из­вод­с­т­во­то си, тех­но­ло­ги­ят­ а из­пол­з­ва­ща ор­га­ни­чен ци­къл на Рен­кин е оп­ти­мал­но­то ре­ше­ние. Дру­го въз­мож­но при­ло­же­ние на ТЕЦ, из­пол­з­ващ за го­ри­во би­о­ма­са е във всич­ки се­ли­ща, къ­де­то е ре­а­ли­зи­ра­но цен­т­ра­ли­зи­ра­но топ­лос­наб­дя­ва­не. През ля­то­то, ко­га­то отоп­ле­ние не е нуж­но, ос­нов­ни­те во­ дог­рей­ни мощ­нос­ти мо­гат да бъ­дат спре­ни, а да се из­пол­з­ват при­мер­но мо­ду­ли с ор­га­ни­чен ци­къл на Рен­кин или га­зо­тур­би­нен аг­ре­гат с вън­ш­но го­ре­не с из­га­ря­не на би­о­ма­са. Та­ка те­зи ко­ге­не­ра­ци­он­ни мо­ду­ли би­ха мог­ли да се из­пол­з­ват це­ло­го­диш­но. Ли­те­ра­ту­ра 1.) Док­лад: По­тен­ци­ал­ни въз­мож­нос­ти за до­бив на енер­гий­на би­о­ма­са от го­ри­те в Бъл­га­рия, Ле­со­тех­ ни­чес­ки уни­вер­си­тет Со­фия, 2009; 2.) Ре­гу­ла­тор­на рам­ка при про­из­вод­с­т­во­то на енер­гия от пря­ко из­га­ря­не на би­о­ма­са, Дър­жав­на ко­ми­сия за енер­гий­но и вод­но ре­гу­ли­ра­не, 03.2009 г.; 3.) Obernberger I, H. Carlsen, F. Biedermann. STATEOF-THE-ART AND FUTURE DEVELOPMENTS REGARDING SMALL-SCALE BIOMASS CHP SYSTEMS WITH A SPECIAL FOCUS ON ORC AND STIRLING ENGINE TECHNOLOGIES. International Nordic Biomass conference, 2003

6300 Хасково, бул. "Съединение" 67 тел.: 038/ 60 30 44; 60 30 46 факс: 038/ 60 30 45 e-mail: office_haskovo@erato.bg

40

1592 София, ул. "Неделчо Бончев" 10 тел.: 02/ 978 3990; 978 7860 факс: 02/ 978 0744 e-mail: office_sofia@erato.bg

2/2009


екология

екология

ПРЕ­ДЕЛ­НО ДО­ПУС­ТИ­МИ НОР­МИ На ЕМИ­СИИ ОТ­ВЕЖ­ДА­НИ от РАЗ­ЛИЧ­НИ ГО­РИВ­НИ УС­Т­РОЙС­Т­ВА Автори: С. Ташева, Г. Въл­чев, В. Ра­ше­ва

С при­съ­е­ди­ня­ва­не­то на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия в Ев­ро­пейс­кия съ­юз въз­ник­на не­об­хо­ди­мост от хар­мо­ни­зи­ра­не на ев­ро­пейс­ки­те стан­дар­ти с на­ши­те, въз ос­но­ва на то­ва се под­но­вя­ват законода­телните нор­ми за вред­ни еми­сии, из­пус­ка­ни в окол­на­та сре­да от го­рив­ни­те ус­т­ ройс­т­ва.

Съг­лас­но про­то­ко­ла от Ки­о­то за­дъл­жи­тел­но всич­ки го­рив­ни ус­т­ройс­т­ва в ек­с­пл ­ о­а­та­ция тряб­ва да от­го­ва­рят на оп­ре­де­ле­ни нор­ми за до­пус­ти­ми еми­ сии (концент­рации и от­па­дъч­ни га­зо­ве) на вред­ни ве­щес­т­ва, из­пус­ка­ни в ат­мос­фе­ра­та. Нор­ми­те за до­пус­ти­ми еми­сии се от­на­сят за съ­ щес­т­ву­ва­щи про­из­вод­с­т­ве­ни про­це­си и дей­нос­ти, как­то и за про­ек­ти­ра­не и из­г­раж­да­не на но­ви про­миш­ле­ни и дру­ги обек­ти, из­точ­ни­ци на еми­сии. При ре­кон­с­т­рук­ция и мо­дер­ни­за­ция на дейс­т­ва­ щи про­из­вод­с­т­ве­ни про­це­си се при­ла­гат нор­ми­те за но­ви обек­ти. Цел­та на нас­то­ящ ­ ата статия е да се да­де ин­фор­ ма­ция на как­ви пре­дел­но до­пус­ти­ми кон­цен­т­ра­ции

тряб­ва да от­го­во­рят го­рив­ни­те ус­т­ройс­т­ва. Еми­си­и­те в га­зо­ве­те, из­пус­ка­ни от го­рив­ни из­точ­ ни­ци, не мо­же да пре­ви­ша­ват стой­нос­ти­те в mg/m3, да­де­ни в табл. 1, 2, 3, 4 и 5. Нор­ми­те в табл. 1 и 2 се от­на­сят за съ­дър­жа­ние на кис­ло­род в дим­ни­те га­зо­ве как­то след­ва: 1. При скар­но из­га­ря­не – 7% обем­ни. 2. При пра­хо­во из­га­ря­не и су­хо из­веж­да­не на пе­пе­ли­на­та – 6% обем­ни. 3. При пра­хо­во из­га­ря­не и теч­но шла­ко­от­де­ля­ не – 5% обем­ни. 4. За теч­ни го­ри­ва – 3% обем­ни. 5. За га­зо­ви го­ри­ва – 3% обем­ни.

Табл. 1 Норми за емисии на прах, азотни окиси и въглероден окис от горивни източници в mg/m3 Замърсител Вид гориво

0,5-50 MW

Мощност 50-100 MW

100-500 MW

над 500 MW

Прах Твърдо гориво 150 100 100 50 Течно гориво 80 (100)* 50 (100)* 50 (100)* 50 Газово гориво 10 (50)** 10 (50)** 10 (50)** Азотни оксиди Твърдо гориво 650 650 650 650 Течно гориво 450 450 450 450 Газово гориво 250 350 350 350 Въглероден оксид Твърдо гориво 250 250 250 250 Течно гориво 170 170 170 170 Газово гориво 100 100 100 100 * - за инсталации, изгарящи течни горива с пепелно съдържание по-голямо от 0,06%. ** - за нискокалорични газове от рафинерии, коксов газ и газ от доменни пещи.

2/2009

41


Табл. 2 Норми за емисии на серни оксиди от горивни източници в mg/m3 Мощност Концентрация Степен на десулфуризация MW mg/m3 %

Твърди горива

0,5-100

100-500

над 500

Течни горива

0,5-300

2000

40(100-167 MW)

2000-400 (линеен спад)*

40 -90 (линейно увеличение за 167-500 MW)**

400

90

1700

300-500 над 500

1700-400 (линеен спад)*** 400

90 90

Газообразни горива: Природен газ Втечнен газ

35 5

Нискокалорични газове от рафинерии, коксов газ и газ от доменни пещи

800

Табл. 6 Норми за емисии (в mg/m3) за инсталации за изгаряне на битови отпадъци (нормите се отнасят за 11 % обемни О2 в димните газове)

Табл. 3 Норми на емисии на серен диоксид от горивни източници в mg/m3 Мощност MW

SO2 mg/m3

до 100-150 100-200 150-250 200-300 250- 300-350

2000-1800 2000-1600 1800-1400 1600-1200 1400- 1200-1000

350-400

1000-800

400-450

800-600

450-500

600-400

над 500

400

Замърсител

Мощност на инсталацията по-малка между 3 t/h или от 1 t/h 1 и 3 t/h повече

1. Прахообразни вещества 200 100 30 2. Тежки метали и аерозоли a) Pb+Cr+Cu+Mn и съединенията им - 5 5 (общо) - 1 1 б) Ni+As и съединенията им (общо) в) Cd+Hg и съединенията им (общо) - 0,2 0,2 3. Газообразни вещества а) хлороводород (НСl) 250 б) флуороводород (HF) - в) серен двуокис (SO2) - г) въглероден окис (СО) 100

Забележка: В случаите когато един горивен източник използва твърдо или течно гориво с високо съдържание на сяра и не може да се осигурят концентрации, показани в колонка (2), трябва да се приложи десулфуризация със степен на ефективност в проценти съгласно табл. 4

100 4 300 100

50 2 300 100

4. Органични съединения

Табл. 4 Норми на емисии на серен диоксид от горивни източници, % Мощност, [MW] до 167-200 167-250 %

40-45

40-53

200-300 250-350 45-60

300

53-68

60

350-400 400-450 450-500 над 500 68-75

75-82

82-90

90

Забележка: Нормата за емисията зависи от топлинната мощност на горивния източник и се определя по таблица 5

Табл. 5 Норми за емисии на серен диоксид по горивни източници, mg/m3 Мощност [MW] SO2 [mg/m3]

42

до 300

300-350

350-400

400-450

1700

1700-1450

1450-1150

1150 -750

450-500

над 500

750-400 400

2/2009


Оп­ре­де­ля­не на мак­си­мал­на­та кон­цен­т­ра­ция на вред­ни ве­щес­т­ва от дим­ни­те га­зо­ве в при­зем­ния слой на ат­мос­фе­ра­та:

cM =

a.m.F .µ .n.P

H (V ДГ ∆t )

1/ 3

2 k

, mg / m

3

(1)

а – ко­е­фи­ци­ент, за­ви­сещ от тем­пе­ра­тур­на­та стра­ти­фи­ка­ция (за ге­ог­раф­с­ка­та ши­ри­на на Бъл­ га­рия а = 200); m – еми­сия на вред­ни ве­щес­т­ва, из­х­вър­ля­ни в ат­мос­фе­ра­та – пе­пел, SO2, NO2, СО, саж­ди, бе­за­ пи­рен и др.: ПДКSO2 (2) m=m + .m , g / s SO2

ПДКNO2

NO2

Еми­сия на SO2

m SO2 = 5,56.Bh(1 − η SO2 ).S p , g / s

Еми­сия на NO2

m NO2 =

(c

NO2

)

.V ДГ .273

(273 + t )

(3)

,g/s (4)

ДГ

F – без­раз­ме­рен ко­е­фи­ци­ент от­чи­тащ ско­рост­ та на ута­я­ва­не, за га­зо­об­раз­ни вред­нос­ти SO2, NO2, H2S F = 1; за прах и пе­пел при сте­пен на ула­вя­не до 90 % F = 2; за прах и пе­пел при сте­пен на ула­вя­не по мал­ко от 90 % F = 2,5; за прах и пе­пел при сте­пен на ула­вя­не 75 % F = 3; Р – без­раз­ме­рен ко­е­фи­ци­ент, от­чи­тащ ре­ле­фа на мес­т­ност­та (при нак­лон по ма­лък от 50 m на 1 km – Р = 1); μ, n - без­раз­мер­ни ко­е­фи­ци­ен­ти, от­чи­та­щи ус­ло­ви­я­та на из­ли­за­не на дим­ни­те га­зо­ве от ко­ ми­на, оп­ре­де­ле­ни ка­то: wd (5) f = 1000 02 k

H k ∆t

v M = 0,653

µ=

V ДГ ∆t

(6)

Hk 1

0,67 + 0,1 f + 0,343 f

при f <100 (7)

Не­об­хо­ди­ма ви­со­чи­на на ко­ми­на, за да оси­гу­ри неп­ре­ви­ша­ва­не на ПДК за вред­ни ве­щес­т­ва:

 a.m.F .n.µ .P  Hk =    ПДКSO 2 − c ф 

1/ 2

 1  .  V ДГ .∆t 

1/ 6

,m

При­мер: Да се из­чис­ли ви­со­чи­на­та на ко­ми­на, оси­гу­ря­ва­ща ПДК за SO2 и NO2, при из­га­ря­не на ма­зут (М40) с Qд = 39500 kJ/kg и съ­дър­жа­ние на ся­ра – Sp = 0,6%. С ча­сов раз­ход на го­ри­во Bh=401 kg/h, ко­ли­чес­т­во на дим­ни­те га­зо­ве при tг = 200 0С - VДГ=5083,40 m3/h. Оп­ре­де­ля­не еми­си­и­те на вред­ни ве­щес­т­ва, из­х­ вър­ле­ни в ат­мос­фе­ра­та. Пре­дел­но­до­пус­ти­ми кон­цен­т­ра­ции: ПДК SO2 = 0,5 mg/m3 ПДК NO2 =0,85 mg/m3 Су­мар­на еми­сия на вред­ни ве­щес­т­ва, из­х­вър­ля­ни в ат­мос­фе­ра­та:

m = mSO2 +

ПДКSO2 .m NO2 , g / s ПДКNO2

Еми­сия на SO2

mSO2 = 5,56.Bh(1 − η SO2 ).S p = = 5,56.0,401.(1 − 0).0,6 = 1,34 g / s Еми­сия на NO2

m NO2 =

(c

NO2

)

.V ДГ .273

(273 + t ) ДГ

m = mSO2 + = 1,34 +

=

(1.1,41).273 = 0,81g / s (273 + 200 )

ПДКSO2 .mNO2 = ПДКNO2

0,5 .0,81 = 1,82 g / s 0,85

Оп­ре­де­ля­не на мак­си­мал­на­та кон­цен­т­ра­ция на вред­ни ве­щес­т­ва от дим­ни­те га­зо­ве в при­зем­ния слой на ат­мос­фе­ра­та:

cM = =

a.m.F .µ .n.P = 1/ 3 H k2 (VДГ ∆t )

200.1,82.2.1,23.1,16.1 = 0,0053mg / m 3 26 2 (1,41.206)

при vM ≥ 0,5

Оп­ре­де­ля­не на фо­но­ва­та кон­цен­т­ра­ция:

n = 0,532v M − 2,13v M + 3,13

c SO2 = 0,15mg / m 3

при 0,5≤vM < 2 (8) n = 4,4 vM при vM < 0,5 Оп­ре­де­ля­не на фо­но­ва­та кон­цен­т­ра­ция:

cф = c SO2 +

2/2009

ПДКSO2 c NO2 , mg / m 3 ПДКNO2

(9)

(10)

c NO2 = 0,20mg / m 3 cф = cSO2 + = 0,15 +

ПДКSO2 cNO = ПДКNO2 2

0,5 .0,20 = 0,268mg / m 3 0,85

43


Не­об­хо­ди­ма ви­со­чи­на на ко­ми­на, за да оси­гу­ри неп­ре­ви­ша­ва­не на ПДК за вред­ни ве­щес­т­ва:

 a.m.F .n.µ .P  Hk =    ПДКSO2 − cф 

1/ 2

 1  .  VДГ .∆t 

1/ 6

w0 d k H k2 ∆t

 a.m.F .n.µ.P  Hk =    ПДКSO2 − cф 

1/ 2

 1  .  VДГ .∆t 

v M = 0,653

= µ при 0,67 + 0,1 f + 0,343 f

n = 0,532v M2 − 2,13.v M + 3,13

V ДГ ∆t Hk

f <100

при 0,5 ≤ vM < 2

1/ 2

 1  .  VДГ .∆t 

1/ 2

= 1/ 6

= 21,8m ≈ 22m

Пре­из­чис­ля­ват се ко­е­фи­ци­ен­ти­те:

w0 d k 19,88.0,300 = 1000 = 0,06 2 H k ∆t 22 2.206

v M = 0,653

µ= =

V ДГ ∆t Hk

= 0,653

1,41.206 = 1,54 22

1 = 0,67 + 0,1 f + 0,343 f

1 = 1,21 0,67 + 0,1 0,06 + 0,343 0,06

n = 0,532vM2 − 2,13.vM + 3,13 = = 0,532.1,54 − 2,13.1,54 + 3,13 = 1,11

44

= 25,19m ≈ 26m

f = 1000

w0 d k 19,88.0,300 = 1000 = 0,043 H k2 ∆t 26 2.206

v M = 0,653

µ= =

V ДГ ∆t Hk

= 0,653

1,41.206 = 1,45 26

1 = 0,67 + 0,1 f + 0,343 f

1 = 1,23 0,67 + 0,1 0,043 + 0,343 0,043

n = 0,532vM2 − 2,13.vM + 3,13 = = 0,532.1,45 − 2,13.1,45 + 3,13 = 1,16 Из­чис­ля­ва се ви­со­чи­на­та на ко­ми­на:  a.m.F .n.µ.P   1  Hk =   .   ПДКSO2 − cф  V ДГ .∆t 

1/ 6

=

 200.1,82.2.1,23.1,16.1  1  =  1,41.206  0,5 − 0,268    

1/ 6

= 25,96m ≈ 26m

При­ет е ко­мин с ви­со­чи­на Hk = 26 m, ко­и­то ще оси­гу­ря­ва спаз­ва­не­то на хи­ги­е­нич­ни­те нор­ми и опаз­ ва­не­то на ат­мос­фер­ния въз­дух.

1/ 6

 200.1,82.2.1.1.1  1  =     0,5 − 0,268  1,41.206 

f = 1000

1/ 6

От­но­во се прес­мя­тат коефициен­тите при при­е­та­та ви­со­чи­на на ко­ми­на Нк = 26 m:

1/ 2

Оп­ре­де­ля­не­то на Нк е с пос­ле­до­ва­тел­ни приб­ ли­же­ния, ка­то за пър­ва­та сте­пен се при­е­ма μ = 1, n = 1 и Р = 1, за

 a.m.F .n.µ .P  Hk =    ПДКSO2 − cф 

=

 200.1,82.2.1,21.1,11.1  1  =  1,41.206  0,5 − 0,268    

1/ 2

1

1/ 6

1/ 2

а – ко­е­фи­ци­ент, за­ви­сещ от темпе­ратурната стра­ти­фи­ка­ция (за геогра­фската ши­ри­на на Бъл­ га­рия а = 200); m – еми­сия на вред­ни ве­щес­т­ва, изхвър­ляни в ат­мос­фе­ра­та – пе­пел, SO2, NO2, СО, саж­ди, бе­за­ пи­рен и др. m = 1,82 g/s; F – без­раз­ме­рен ко­е­фи­ци­ент от­чи­тащ ско­рост­та на ута­я­ва­не, за га­зо­об­раз­ни вред­нос­ти SO2, NO2, H2S F = 1; за прах и пе­пел при сте­пен на ула­вя­не до 90 % F = 2; за прах и пе­пел при сте­пен на ула­ вя­не по мал­ко от 90 % F = 2,5; за прах и пе­пел при сте­пен на ула­вя­не 75 % F = 3; Р – без­раз­ме­рен ко­е­фи­ци­ент, от­чи­тащ ре­ле­фа на мес­тн ­ ост­та (при нак­лон по ма­лък от 50 m на 1 km – Р = 1); μ, n - без­раз­мер­ни ко­е­фи­ци­ен­ти, от­чи­та­щи ус­ло­ви­я­та на из­ли­за­не на дим­ни­те га­зо­ве от ко­ ми­на, оп­ре­де­ле­ни ка­то:

f = 1000

Пре­из­чис­ля­ва се ви­со­чи­на­та на ко­ми­на:

Ли­те­ра­ту­ра Въл­чев, Г., Го­рив­на тех­ни­ка и тех­но­ло­гии. Плов­див, изд. ВИХВП, 2001. Ди­рек­ти­ва 99/30/ЕО на съ­ве­та от 22 ап­рил 1999 го­ди­на от­нос­но пре­дел­но до­пус­ти­ми­те стой­нос­ти на се­рен ди­ок­сид, азо­тен ди­ок­сид и азот­ни ок­си­ди, пра­ хо­об­раз­ни час­ти­ци и оло­во в окол­ния въз­дух. За­кон за чис­то­та на ат­мос­фер­ния въз­дух. На­ред­ба № 1 от 27 юни 2005 го­ди­на за нор­ми за до­пус­ти­ми еми­сии на вред­ни ве­щес­т­ва (за­мър­си­те­ли), из­пус­ка­ни в ат­мос­фе­ра­та от обек­ти и дей­нос­ти с не­под­виж­ни из­точ­ни­ци на еми­сии. На­ред­ба № 2 от 19 фев­ру­а­ри 1998 го­ди­на за нор­ ми за до­пус­ти­ми еми­сии (концент­рирани в от­па­дъч­ни га­зо­ве) на вред­ни ве­щес­т­ва из­пус­ка­ни в ат­мос­фер­ния въз­дух от не­под­виж­ни из­точ­ни­ци. На­ред­ба №15 от 29 юли1999 го­ди­на за нор­ми за до­пус­ти­ми еми­сии (кон­цен­т­ри­ра­ни в отпа­дъчни га­зо­ ве) на се­рен ди­ок­сид, азот­ни ок­си­ди и пра­хо­об­раз­ни ве­щес­т­ва из­пус­ка­ни в атмосфер­ния въз­дух от но­ви го­ле­ми го­рив­ни ин­с­та­ла­ции. Ки­ров, Д., А. Ру­сев, Т. Съ­бев. Ме­то­ди­ка за из­ чис­ля­ва­не на ко­ми­ни. На­уч­на кон­фе­рен­ция ЕМФ`2002, Вар­на, том ІІ, 18-20 сеп­тем­в­ри, 2002. Ста­мов, С. Спра­воч­ник по отоп­ле­ние, кли­ма­ти­за­ ция и ох­лаж­да­не, част ІІ, Отоп­ле­ние и га­зос­наб­дя­ва­не, Со­фия, изд. Тех­ни­ка, 2001.

2/2009


автомобили

автомобили

До 24 % от­с­тъп­ки от це­на­та за но­ви ле­ко­то­вар­ни ав­то­мо­би­ли FIAT в “Ера­то Ау­то” – Хас­ко­во Автор: Георги Градев

праг на 51 cm от зе­мя­та об­лек­ча­ва то­ва­ре­не­то и раз­то­вар­ва­не­то. Но­ви­ят Fiorino е ико­но­ми­чен и еко­ло­ги­чен, бла­го­да­ре­ние на два­та си дви­га­те­ля: бен­зи­нов 1,4 8V 73 к.с. и ди­зе­лов 1,3 Multijet 75 к.с. И два­та мо­то­ра от­го­ва­рят на изис­кв ­ а­ ни­ят­ а Euro 4. Ди­зе­ло­ви­ят дви­га­тел има раз­ход от 4,5 l/100 km при сме­сен ци­къл, ко­е­то му поз­во­ля­ва да из­ми­не 1000 km с ед­но за­реж­ да­не. В съ­що­то вре­ме той е и мно­го еко­ло­ги­чен, от­де­ляй­ки са­мо 119 g/km вред­ни еми­сии.

Fiorino Combi

Раз­но­об­ра­зи­е­то за­поч­ва от мал­ ки­я град­с­ки по­мощ­ник - FIAT Fiorino (1+1 мес­та и 610 kg, 3+1 мес­та и 293 kg), пре­ми­на­ва през път­ни­чес­ ки­те и ле­ко­то­вар­ни вер­сии на FIAT Doblò (1+1 мес­та и 730 kg, 4+1 мес­та и 305 kg), „ле­ки­ят” то­ва­рен ав­то­мо­бил FIAT Scudo (1+1 мес­та и 1200 kg, 8+1 мес­та и 250 kg), за да се дос­тиг­не до ис­тин­с­ки­я профeсионалист от кла­са на го­ле­ ми­те бу­со­ве – FIAT Ducato (2+1, 5+1, 8+1 до 13+1 мес­та и от 1156 kg до 1820 kg)

FIAT Fiorino е за­мис­лен за ра­ бо­та в гра­да. Ле­сен за уп­рав­ле­ние, пар­ки­ра­не, то­ва­ре­не и раз­то­вар­ва­не, той е един­с­т­ве­ни­ят, кой­то ще Ви от­ве­де там, къ­де­то дру­ги­те не мо­гат. Ком­п ак­т ен от­вън, прос­т о­р ен от­вът­ре, Fiorino мо­же да по­не­се 610 kg. Вът­ре все­ки сан­ти­ме­тър се из­пол­з­ва ефек­тив­но. То­вар­ни­ят обем от 2,5 m³ мо­же да дос­тиг­не до 2,8 m³ при сва­ле­на пред­на се­ дал­ка. Дъл­жи­на­та на то­вар­ния от­сек дос­ти­га до 2,5 m. Нис­ки­ят то­ва­рен

Fiorino Cargo

2/2009

По-скъ­пи­те час­ти, ка­то пред­ният ка­пак и свет­ли­ни­те са по­зи­ци­о­ни­ ра­ни по-ви­со­ко. По то­зи на­чин се на­ма­ля­ва рис­ка от тях­на пов­ре­да при евен­ту­а­лен удар, ко­е­то во­ди до по-нис­ки раз­хо­ди за ре­монт. В стан­дар­т­но­то обо­руд­ва­не на вер­ си­и­те вли­зат: ABS с EBD, пред­но окач­в а­н е McPherson, въз­д уш­н а въз­г­лав­ни­ца за во­да­ча, елек­т­ро­ у­сил­ва­тел на во­ла­на, 3 точ­ко­ви пред­паз­ни ко­ла­ни с до­об­тя­га­не, спе­ци­ал­ни клю­чал­ки сре­щу взлом, ко­и­то бло­ки­рат вра­ти­те, сис­те­ма за кон­т­рол на свет­ли­ни­те, ел. стък­ла и ог­ле­да­ла, за­щит­на рам­ка, обо­ руд­ва­не за пос­та­вя­не на ра­дио

Fiorino Cargo - размери

45


(ка­бе­ли, ви­со­ко­го­во­ри­те­ли, ан­те­на), пос­тел­ка за то­ва­рен ван, сис­те­ма за зак­люч­ва­не Dead Lock (спе­ци­ал­ни клю­чал­ки сре­щу взлом). Струк­ту­ра­та на но­вия Fiorino е про­ек­ти­ра­на да оси­гу­ри мак­си­мал­на за­щи­та на път­ни­ци­те. Не­де­фор­ми­ру­ е­ма­та ка­би­на е за­щи­те­на от евен­ ту­а­лен удар чрез спе­ци­ал­ни зо­ни за де­фор­ма­ция, ко­и­то се на­ми­рат от­пр ­ ед и от­зад на ав­то­мо­би­ла. Го­ ле­ми­те бро­ни и стра­нич­ни лайс­ни пред­паз­ват ав­то­мо­би­ла от евен­ту­ ал­ни ле­ки уда­ри с нис­ка ско­рост. Doblo Combinato

С FIAT Doblò ра­бот­ния Ви ден е по-ком­фор­тен, бла­го­да­ре­ние на удоб­на­та по­зи­ция на ско­рос­т­ния лост и мак­си­мал­на­та сво­бо­да на дви­же­ние в ка­би­на­та. Всич­к о е приб­ра­но и лес­но дос­тъп­но, с мно­го ни­ши за ве­щи. Мак­си­мал­на­та про­дук­тив­ност се дъл­жи на то­ва­ро­но­си­мост­та (от 730 kg до 850 kg) и во­де­ща­та за сег­мен­та вмес­ти­мост от 3,2 m³ или 3,8 m³ при вер­си­ят­ а с ви­сок пок­ рив. Го­ля­мо­то раз­с­то­ян ­ ие меж­ду ар­ки­те на кал­ни­ци­те (1200 mm) и нис­кия то­ва­рен праг (535 mm) до­ пъл­ни­тел­но улес­ня­ват то­ва­ре­не­то и раз­то­вар­ва­не­то. Fiat Doblò се пред­ла­га с два бен­зи­но­ви и три ди­зе­ло­ви дви­га­ те­ля. Впе­чат­ле­ния пра­вят ди­зе­ло­ ви­те дви­га­те­ли от вто­ро по­ко­ле­ние Multijet. Те пред­ла­гат мощ­нос­т­ни ха­рак­те­рис­ти­ки на бен­зи­нов дви­га­ тел, съ­че­та­ни с нис­ка кон­су­ма­ция на го­ри­во и нис­ки опе­ра­тив­ни раз­хо­ди. За пот­ре­би­те­ли, це­ня­щи нис­ки­те опе­ра­тив­ни раз­хо­ди, се пред­ла­га и бен­зи­нов дви­га­тел с фаб­рич­но мон­ти­ра­на уред­ба, ра­бо­те­ща на при­ро­ден газ. Мно­го­об­ра­зие, ин­те­ли­ген­тност и гъв­ка­вост, Fiat Doblò има ре­ше­ние за вся­ка за­да­ча, бла­го­да­ре­ние на 20-те си кон­фи­гу­ра­ции: ос­тък­ле­ни, не­ос­тък­ле­ни, с ед­на или две плъз­ га­щи се вра­ти, ед­на от­ва­ря­ща се на­го­ре или две (ос­тък­ле­ни или не­ ос­тък­ле­ни) зад­ни вра­ти. Си­гур­ност­та е клю­чов фак­тор що се от­на­ся до ка­чес­т­во­то на ра­бо­та­та. Fiat Doblò раз­по­ла­га със спе­ци­ал­ни зо­ни за де­ф ор­м а­ц ия, не­о ­г ъ­ва­е м кок­п ит, ус­той­чи­ва на усук­ва­ния струк­ту­ра и вгра­де­ни във вра­ти­те ме­тал­ни гре­ди. Три­точ­ко­ви­те пред­паз­ни ко­ ла­ни и FPS (про­ти­во­по­жар­на сис­те­ ма) са стан­дарт. Оп­ци­и­те включ­ват 4-сен­зо­рен ABS с EBD, въз­душ­ни

46

Doblo Cargo

въз­г­лав­ни­ци за во­да­ча и път­ни­ка до не­го. Fiat Scudo но­си то­ва­ри ка­то ван, но се уп­рав­ля­ва ка­то лек ав­ то­мо­бил. Има де­тай­ли за по-доб­ра шу­ мо­и ­зо­л а­ц ия и по-мал­к о виб­р а­ ции. Пред­ла­га то­ва­ро­но­си­мост от

на нис­кия то­ва­рен праг, кой­то е на са­мо 49 cm от зе­мя­та (с пнев­ ма­тич­но окач­ва­не). Пред­ла­га­но­то ка­то оп­ция пнев­ма­тич­но окач­ва­не да­ва въз­мож­ност за нас­т­рой­ка по ви­со­чи­на на то­вар­ния праг, ко­га­то ав­то­мо­би­лът е в по­кой, поз­во­ля­вай­ ки ав­то­мо­би­лът да бъ­де сни­шен с до­пъл­ни­тел­ни 5 cm. Сис­те­ма­та се ак­ти­ви­ра пос­ред­с­т­вом бу­тон в то­

Scudo Cargo 1000 kg до 1200 kg и обем на то­вар­ния от­сек от 5 m³ до 7 m³. Дъл­жи­на­та на то­вар­ния от­сек е 2254 mm за вер­си­ят­ а с къ­са ба­за и 2584 mm за вер­си­ят­ а с дъл­га ба­за. Раз­с­то­ян ­ и­е­то меж­ду ар­ки­те на кал­ни­ци­те е 1254 mm. Опе­ра­ ци­ит­ е по то­ва­ре­не и раз­то­вар­ва­не са край­но улес­не­ни, бла­го­да­ре­ние

вар­ния от­сек. Ши­ро­ки­те зад­ни вра­ти се от­ва­рят на 90º и 180º. Стан­дар­ т­но ав­то­мо­би­лът се пред­ла­га и с две стра­нич­ни плъз­га­щи се вра­ти. Ед­на от стра­на­та на шо­фьо­ра, а дру­га­та от стра­на­та на път­ни­ка. Раз­де­ля­не­то на то­вар­ния от­сек от ка­би­на­та ста­ва пос­ред­с­т­вом ме­тал­ на прег­ра­да в стъл­бо­вид­на фор­ма

2/2009


или пос­ред­с­т­вом плът­на ме­тал­на сте­на. Из­ця­ло тес­т­ва­ни, ти­хи и с ви­со­ки мощ­нос­т­ни по­ка­за­те­ли: то­ва са три­те Euro 4 ди­зе­ло­ви дви­га­ те­ли, ко­и­то се пред­ла­гат за Fiat Scudo. Ако тър­си­те прак­ти­чен и ико­но­ми­чен дви­га­тел, из­бе­ре­те 1,6 16V Multijet 90 к.с. или по-го­ле­мия 2,0 16V Multijet 120 к.с.. Ако при­ о­ри­тет Ви е мощ­ност­та, из­бе­ре­те най-го­ле­мия от пред­ла­га­ни­те дви­ га­те­ли – 2,0 16V Multijet 136 к.с. И три­те дви­га­те­ля са на­деж­д­ни, с ви­со­ки мощ­нос­т­ни по­ка­за­те­ли и нис­ки опе­ра­тив­ни раз­хо­ди. С Fiat Scudo Вие из­би­ра­те найдоб­ра­та га­ран­ция по от­но­ше­ние на бе­зо­п ас­н ост­та. Ав­то­м о­б и­л ът е с пред­но пре­да­ва­не, нап­реч­но раз­по­ло­жен дви­га­тел, не­за­ви­си­мо пред­но окач­ва­не тип McPherson и зад­но окач­ва­не на тор­си­он­на гре­да. Спи­рач­на­та сис­те­ма е двук­ръ­го­ва, с дис­ко­ве и на че­ти­ри­те ко­ле­ла. Стан­дарт е че­ти­ри­ка­нал­ни­ят ABS с EBD и HBA - спи­ра­чен асис­тент, кой­то ав­то­ма­тич­но по­ви­ша­ва на­ ля­га­не­то в спи­рач­на­та сис­те­ма в мо­мент на ава­рий­но спи­ра­не. На раз­по­ло­же­ние е и ESP сис­те­ма за кон­т­рол на сцеп­ле­ни­е­то. Вер­си­ят­ а Combi e про­ек­ти­ра­на да пре­дос­та­ви мак­си­мум прос­т­ран­ с­т­во за път­ни­ци­те на бор­да.

Scudo Combinato Прос­тор­на­та и шу­мо­и­зо­ли­ра­на ка­би­на е с два или три ре­да се­ дал­ки за пре­воз от 5 до 9 чо­ве­ка. За гру­по­ви пъ­ту­ва­ния мо­же да из­ бе­ре­те вер­си­ят­ а Panorama Family. Тя е иде­ал­на за го­ле­ми се­мейс­т­ва, как­то и за нуж­ди­те на Ва­шия хо­тел или фир­ма. Scudo Combi е лес­но за то­ва­ре­не и при­ят­но за дъл­ги пъ­те­шес­т­вия. Ако се спре­те на вер­сия с 5/6 мес­та, ще раз­по­ла­га­те със за­бе­ле­жи­тел­но прос­т­ран­с­т­во за ба­гаж до 938 kg (6 мес­та + 530 kg). Ако се нуж­да­е­те

2/2009

от пре­воз на по­ве­че път­ ни­ци, из­бе­ре­те вер­си­ят­ а с 8/9 мес­та. Тя пред­ла­га ком­форт на път­ни­ци­те и мяс­то за тех­ния ба­гаж. Та­зи вер­сия е с то­ва­ ро­но­си­мост до 861 kg, ко­е­то оз­на­ча­ва 9 мес­та + 249 kg. Се­дал­ки­те на Scudo Combi са мо­дул­ ни и поз­во­ля­ват сгъ­ва­не или от­с­т­ра­ня­ва­не. То­ва Ви да­ва въз­мож­ност да кон­фи­гу­ри­ра­те ин­те­ри­о­ра спо­ред нуж­ди­те си Но­ви­ят Fiat Scudo пред­ла­га и най-доб­ри ус­ло­вия на па­сив­на бе­ зо­пас­ност. Ав­то­мо­би­лът е пре­ми­нал ус­пеш­но всич­ки тес­то­ве, бла­го­да­ ре­ние на спе­ци­ал­но про­ек­ти­ра­ни­те зо­ни за де­фор­ма­ция при удар в пред­на­та част на ав­то­мо­би­ла и не­ де­фор­ми­ра­ща­та се ка­би­на. Всич­ки се­дал­ки стан­дар­т­но са с нас­т­рой­ва­ щи се по ви­со­чи­на под­г­лав­ни­ци и три­точ­ко­ви пред­паз­ни ко­ла­ни. Ос­вен въз­душ­на­та въз­г­лав­ни­ца за во­да­ча, стан­дарт е и въз­душ­на въз­г­лав­ни­ца за ця­ла­та пред­на ре­ди­ца се­дал­ки. Стан­дар­т­на е и про­ти­во­по­жар­на­та сис­те­ма FPS. Fiat Scudo раз­по­ла­га и със сис­те­ма про­тив краж­ба. Но­ви­ят FIAT Ducato е по-про­ дук­ти­вен по от­но­ше­ние на бо­гат­с­ т­во­то на вер­сии, по­ви­шен то­ва­рен ка­па­ци­тет, по-прос­то­рен ин­те­ри­ор, уве­ли­че­на мощ­ност на дви­га­те­ля и на­ма­лен раз­ход на го­ри­во. Многообрaзие и тран­с­пор­т­ни въз­мож­нос­ти: ● Об­ща ма­са до 4 то­на 2 ти­па вер­сии с 3.5 то­на об­ща ма­са: Ducato и Ducato Maxi с найдоб­ра то­ва­ро­но­си­мост на зад­на ос в кла­са си – до 2 400 kg ● То­ва­рен от­сек: Със своя обем на то­вар­ния от­ сек от 8 m³ до 17 m³, но­ви­ят Fiat Ducato е сред най-доб­ри­те в кла­са на ле­ко­то­вар­ни­ те ав­то­мо­би­ли с пред­но пре­да­ва­не ● Ре­кор­д­ни вът­реш­ни раз­ме­ри: до 4 m дъл­жи­на и ви­со­чи­на от 1870 mm. ● По­ви­ше­на мощ­ност на дви­га­те­ля и на­ма­ле­на кон­су­ма­ция на го­ри­во: Ди­з е­л о­в и­т е Multijet Euro 4 дви­га­те­ли са с мощ­ност от 100 до 157 к.с., еки­пи­ра­ни с 5 и 6 сте­пен­ни ско­рос­т­ни ку­тии

Ducato Cargo ● Мак­си­ма­лен вър­тящ мо­мент до 400 Nm – ре­корд в кла­са си Но­ви­ят Ducato е по-ле­сен за шо­фи­ра­не и то­ва­ре­не, бла­го­да­ре­ ние на ня­кои но­ви чер­ти. Ле­сен за шо­фи­ра­не: пред­но пре­да­ва­не, кон­с­т­рук­ция ус­той­чи­ва на усук­ва­ния, спе­ци­фич­ни нас­т­рой­ки на окач­ва­не­то за по-доб­ра уп­рав­ ля­е­мост, удъл­же­на ка­би­на, удъл­жен ход за нас­т­рой­ка на шо­фьор­с­ка­та се­дал­к а, вер­ти­к ал­но раз­по­ло­жен во­лан, кой­то да­ва усе­ща­не за шо­ фи­ра­не на лек ав­то­мо­бил, сер­во уп­рав­ле­ние на во­ла­на с про­мен­ли­во уси­лие, улес­ня­ва­що пар­ки­ра­не­то. Ле­сен за то­ва­ре­не и раз­то­ вар­ва­не: - зад­на­та вра­та е с ви­со­чи­на от 1520 mm до 2030 mm, в за­ви­ си­мост от вер­си­ят­ а, раз­с­то­я­ни­е­то меж­ду ар­ки­те на кал­ни­ци­те дос­ти­га 1422 mm – нес­рав­ни­мо за кла­са си, - нис­ки­ят то­ва­рен праг 52 cm от зе­мя­та мо­же да се на­ма­ли още до 42 cm, бла­го­да­ре­ние на ино­ва­ тив­но­то зад­но въз­душ­но окач­ва­не – ре­корд в кла­са си. FIAT Ducato Combi е ле­ко­то­ва­рен ав­то­мо­бил, къ­де­то прос­т­ран­с­т­во­то и фун­к­ци­о­нал­ност­та обе­ди­ня­ват си­ли, за да за­до­во­лят Ва­ши­те изис­к­ва­ния най-ефек­тив­но. То­ва е иде­ал­но­то ре­ше­ние за пре­воз, как­то на хо­ра та­ка и на

Ducato Пътнически

47


то­ва­ри, ка­то мо­же да пре­воз­ва от 5 до 9 ду­ши. Ducato Combi оз­на­ ча­ва фун­кц ­ и­о­нал­ност и ка­чес­т­во на ин­те­ри­о­ра, който е вни­ма­тел­но под­б­ран, 4 ос­ве­ти­тел­ни те­ла мон­ти­ ра­ни на та­ва­на, удоб­но от­де­ле­ние за ве­щи под пок­ри­ва. Цен­т­рал­на­та и зад­на ре­ди­ца се­дал­ки мо­гат да са сгъ­ва­щи се и имат въз­мож­ност да се от­с­т­ра­ня­ват. Ша­си ка­би­на с бор­до­ва над­с­т­ рой­ка. Иде­ал­но ре­ше­ние за вся­ка тран­с­пор­т­на за­да­ча. При та­зи вер­сия Вие мо­же да из­би­ра­те меж­ду: 5 раз­ме­ра на ша­ си­то, 4 дъл­жи­ни на меж­ду­о­си­е­то, 5 ва­ри­ан­та на то­ва­ро­но­си­мост­та плюс 3 дви­га­те­ля.

Ducato за Трансформации Двой­на ша­си-ка­би­на с бор­до­ва над­с­т­рой­ка. Та­зи вер­сия Ви поз­во­ ля­ва да пре­воз­ва­те пер­со­на­ла и то­ва­ра си. Здрав и гъв­кав ав­то­мо­ бил, пред­ла­гащ се с 2 меж­ду­о­сия, 2 раз­ме­ра на ша­си­то, 2 ва­ри­ан­та на то­ва­ро­но­си­мост и 2 дви­га­те­ля. Си­г ур­н ост­т а е си­н о­н им на Ducato. 20 000 ча­са ин­же­не­рен труд по про­ек­ти­ра­не, хи­ля­ди тес­то­ве на от­дел­ни­те ком­по­нен­ти. Си­гур­ност­та на път­ни­ци­те при евен­ту­а­лен удар се га­ран­ти­ра от не­де­фор­ми­ру­е­ма­та струк­ту­ра на ка­би­на­та. Всич­ки се­ дал­ки са еки­пи­ра­ни с три точ­ко­ви пред­паз­ни ко­ла­ни. Двус­те­пен­на­та въз­душ­на въз­г­лав­ни­ца за шо­фьо­ра се пред­ла­га стан­дар­т­но. Оп­ци­и­те включ­ват: 120-лит­ро­ва въз­душ­на въз­г­лав­ни­ца за път­ни­ка до шо­фьо­ ра и евен­ту­ал­ния тре­ти път­ник, стра­нич­ни въз­душ­ни въз­г­лав­ни­ци и про­зо­реч­ни въз­душ­ни въз­г­лав­ни­ци. Спи­рач­на­та сис­те­ма е с дис­ко­ве и на че­ти­ри­те ко­ле­ла и е еки­пи­ ра­на с ABS и EBD. Сис­те­ма­та за кон­т­рол на сцеп­ле­ни­е­то ESP е

48

оп­ция и включ­ва в се­бе си и сис­ те­ма­та Hill Holder, улес­ня­ва­ща тръг­ва­ не­то по нак­лон без из­п ол­з ­в а­н е­т о на ръч­на­та спи­рач­ка. HBA сис­те­ма­та уве­ ли­ча­ва спи­рач­но­то уси­лие в слу­чай на ава­рий­но спи­ра­не. Ав­то­мо­би­лът мо­же да се обо­руд­ва и със си­те­ма­та LAC, ко­я­то сле­ди със­то­я­ ни­е­то на то­ва­ра, с цел да оп­ти­ми­зи­ра ра­бо­та­та на ABS, ASR и ESP сис­те­ми­те. Ця­ла­та та­зи га­ ма ав­то­мо­би­ли мо­ же да от­кр ­ и­е­те в Ав­то­ком­п­лекс „ЕРА­ ТО АУ­ТО” - Хас­ко­во, око­лов­ръс­т­но шо­се Кър­джа­ли – Хар­ ман­ли, на 300 м след ДАИ. Ав­то­ ком­лек­сът пред­ла­га още: кон­сул­та­ция на кли­ен­ти при по­ куп­ка на ав­то­мо­бил, ли­зин­го­ви кон­сул­та­ ции и офер­ти, сер­ ви­зи­ра­не на ле­ки, ле­ко­то­вар­ни и то­ вар­ни ав­то­мо­би­ли на ви­со­ко про­фе­си­о­нал­но ни­во: ● Ма­га­зин за ав­то­час­ти ● Ре­гу­ли­ра­не ге­о­мет­ри­я­та на пре­ден и за­ден мост ● Смя­на на кон­су­ма­ти­ви (мас­ла, фил­т­ри, гре­си, ан­тиф­ри­зи) ● Ком­пю­тър­на ди­аг­нос­ти­ка ● Про­даж­ба на но­ви гу­ми, ре­ ге­не­рат и джан­ти ● Мон­таж, де­мон­таж и ба­ланс на ле­ки и теж­ки гу­ми ● Ре­монт на дви­га­те­ли и хо­ до­ва част ● Те­не­ке­джийс­ки и бо­яд ­ жийс­ки ус­лу­ги ● Ре­монт на ав­то­мо­би­ли, пре­тър­ пя­ли ще­ти, в ре­зул­тат на нас­тъ­пи­ло зас­т­ра­хо­ва­тел­но съ­би­тие

Ducato за Трансформации

● Ав­то­мив­ка за ле­ки и то­вар­ни МПС - пра­не, пас­ти­ра­не ● Го­диш­ни або­на­мен­ти и пре­ фе­рен­ции ● Но­ви аку­му­ла­то­ри и за­реж­да­не ● Ле­пе­не на бре­зен­ти ● Ка­фе-бар Ав­то­мо­би­ли­те се пред­ла­гат с га­ ран­ция от 2 го­ди­ни без ог­ра­ни­че­ние на про­бе­га. До­пъл­ни­тел­на оп­ция е удъл­же­ната га­ран­ция до 5 го­ди­ни, как­то и за­мес­т­ващ ав­то­мо­бил в слу­ чай на пов­ре­да и не­об­хо­ди­мост от сер­виз­но об­с­луж­ва­не. До­пъл­ни­те­лен бо­нус е зас­т­ра­хов­ка­та АВ­ТО­КАС­КО, ко­ят­ о се пред­ла­га на из­к­лю­чи­тел­ но из­год­ни­те 2 % от стой­ност­та на ав­то­мо­би­ла за пър­ва­та го­ди­на. От­с­тъп­ки­те, ко­и­то дос­ти­гат ре­ кор­д­но­то ни­во от до 24 % ще бъ­дат един при­я­тен спо­мен през след­ва­ща­ та го­ди­на, смя­тат ек­с­пер­ти. Спо­ред тях в мо­мен­та про­да­ва­чи­те сли­зат до це­ни рав­ни или до­ри по-нис­ки от се­бес­той­ност­та на ав­то­мо­би­ли­ те. Ос­нов­на цел е из­чис­т­ва­не­то на скла­до­ви­те на­лич­нос­ти и же­ла­ни­е­то да се на­ле­ят све­жи па­ри за по­куп­ ка на но­ви ав­то­мо­би­ли. В ця­ла­та та­зи си­ту­а­ция пе­че­лив­ши­ят е ясен и то­ва е кли­ен­тът. Мо­мен­тът за ивес­ти­ция в ле­ко­ то­вар­на тех­ни­ка е точ­но се­га, тъй ка­то в дру­га ико­но­ми­чес­ка ко­нюн­ к­ту­ра пред­ла­га­ни­те от­с­тъп­ки ед­ва ли ще дос­тиг­нат та­ки­ва ни­ва.

ЕРАТО АУТО Хасково – Официален представител на Fiat, Lancia, Alfa Romeo и Мazda

Околовръстен път Кърджали – Харманли (300 м. след ДАИ) тел: 0886 977 332 , е-mail: haskovo@autoitalia.bg, www.erato.bg

2/2009


Двигател

Цена в лв с ДДС Базов модел

Отстъпка %

1.3 1.9 1.4 1.6

M-Jet 75 hp M-Jet 105 hp бензин 77 hp бензин/газ 103/92 hp

22 24 19 28

990 650 890 490

-

22 22 22 22

% % % %

1.3 1.9 1.4 1.6

M-Jet 75 hp M-Jet 105 hp бензин 77 hp бензин/газ 103/92 hp

25 27 22 30

650 450 490 990

-

22 22 22 22

% % % %

Модел

Товароносимост

DOBLO CARGO 1+1

730 kg 730 kg 730 kg 700 kg *-висок

– 3.2 m³/3.8 m³ – 3.2 m³/3.8 m³ – 3.2 m³/3.8 m³ – 3.2 m³/3.8 m³ покрив+1760лв

DOBLO CARGO MAXI 1+1

850 850 850 700

-

DOBLО COMBINATO 4+1

4+ 1 плюс 305 kg 4+ 1 плюс 305 kg 4+ 1 плюс 305 kg

1.3 M-Jet 75 hp 1.9 M-Jet 105 hp 1.4 бензин 77 hp

25 890 26 990 22 490

- 24 % - 24 % - 24 %

DOBLО COMBINATO MAXI 4+1

4+ 1 плюс 335 kg 4+ 1 плюс 335 kg

1.9 M-Jet 105 hp 8 V– BASE 1.9 M-Jet 105 hp -ELEGANT* * - A/C, Радио с MP3 и CD, дистанциннно, ел.огледала

29 990 31 490

- 24 % - 24 %

FIORINO CARGO 1+1

610 kg–2.5 m³/2.8 m³ * 610 kg–2.5 m³/2.8 m³ * 610 kg–2.5 m³/2.8 m³ * 610 kg–2.5 m³/2.8 m³ * * -при сгъната седалка

1.3 M-Jet 75 hp– BASE 1.3 M-Jet 75 hp-ELEGANT * 1.4 бензин 75 hp– BASE 1.4 бенз. 75 hp-ELEGANT* * -дистанционно, размразител, дясна плъзгаща врата, ел.пакет

21 23 18 20

-

FIORINO COMBINATO 3+1

0.36 m³/1.8 m³ * 4 места + 293 kg * - при сгънати задни седалки

1.3 M-Jet 75 hp– BASE 1.3 M-Jet 75 hp -ELEGANT * * -ел.пакет+размразител, дистанционно заключване

24 790 25 590

- 16% - 16%

Къса база

1 000 kg – 5 m³ 1 200 kg – 5 m³

1.6 M-Jet 90 hp 1.6 M-Jet 90 hp

37 990 38 990

- 20 % - 20 %

Дълга база

1 200 kg – 6 m³ 1 200 kg – 6 m³

1.6 M-Jet 90 hp 2.0 M-Jet 120 hp

39 490 41 990

- 20 % - 20 %

SCUDO COMBINATO

8+1 плюс 250 kg 8+1 плюс 250 kg

1.6 M-Jet 90 hp 2.0 M-Jet 120 hp

42 990 45 690

- 20 % - 20 %

Къса база 3000 mm

1 155 kg - 8 m³ 1 455 kg - 8 m³ 1 440 kg - 8 m³

2.2 M-Jet 100 hp 16 V 2.2 M-Jet 100 hp 16 V 2.3 M-Jet 120 hp 16 V

41 690 42 390 43 490

- 20 % - 20 % - 20 %

Средна база 3 450 mm

1 390 kg – 11.5 m³ 1 375 kg – 11.5 m³

2.2 M-Jet 100 hp 16 V 2.3 M-Jet 120 hp 16 V

42 890 43 990

- 20 % - 20 %

Дълга база 4 035 mm

1 525 kg – 13 m³ 1 500 kg – 15 m³

2.3 M-Jet 120 hp 16 V 2.3 M-Jet 120 hp 16 V

44 690 45 790

- 20 % - 20 %

Дълга база 4 035 мм MAXI

1 1 1 1 1 1

2.3 3.0 2.3 3.0 2.3 3.0

46 52 47 51 48 52

-

kg kg kg kg

4 4 4 4

* * * *

m³ m³ m³ m³

990 990 990 990

15% 15% 15% 15%

SCUDO CARGO 1+1

DUCATO CARGO

900 850 410 360 870 820

kg kg kg kg kg kg

– – – – – –

15m³ 15 м³ 17 m³ 17 m³ 17 m³ 17 m³

M-Jet M-Jet M-Jet M-Jet M-Jet M-Jet

120 157 120 157 120 157

hp hp hp hp hp hp

16 16 16 16 16 16

V V V V V V

890 890 190 190 190 150

20 20 18 20 20 20

% % % % % %

DUCATO ПЪТНИЧЕСКИ COMBINATO Къса база 3000 mm

5+1 плюс 1 025 kg Частично остъклен

2.2 M-Jet 100 hp 16 V

46 490

- 18 %

COMBINATO Средна база 3 450 mm

5+1 плюс 900 kg Частично остъклен

2.3 M-Jet 120 hp 16 V

48 490

- 18 %

COMBINATO Средна база 3 450 mm

5+1 плюс 900 kg Напълно остъклен 8+1 плюс 628 kg Напълно остъклен

2.3 M-Jet 120 hp 16 V

47 450

- 18 %

2.3 M-Jet 120 hp 16 V

49 064

- 18 %

PANORAMA Къса база 3000 mm

7+1 /8+1* 7+1 /8+1* * - (плюс 469 лв)

2.2 M-Jet 100 hp 16 V 3.0 M-Jet 157 hp 16 V

49 490 55 390

- 18 % - 18 %

PANORAMA Средна база 3 450 mm

7+1 /8+1° 7+1 /8+1° * - (плюс 469 лв)

2.2 M-Jet 100 hp 16 V 2.3 M-Jet 120 hp 16 V

50 390 51 490

- 18 % - 18 %

MINIBUS Дълга база 4 035 мм

13+1 плюс 487 kg 13+1 плюс 437 kg

2.3 M-Jet 120 hp 16 V 3.0 M-Jet 157 hp 16 V

65 990 69 490

- 20 % - 20 %

2/2009

49


I S N N

50

1310-9405

Èçäàíèå íà "ÅÐÀÒÎ ÕÎËÄÈÍÃ" ÀÄ

Ãë. ðåäàêòîð - èíæ. Ã. Ïåòêîâà

Õàñêîâî 6300

Òåõí. ðåäàêòîð - èíæ. Ñò. Éîòîâñêè

áóë."Ñúåäèíåíèå"67

Ðåêëàìà è àáîíàìåíò - Ê. Ïåòêîâà

òåë.: 038/603033, ôàêñ: 038/603010

Ïðåäïå÷àò - ЕРАТО РЕКЛАМА

e-mail: toplo@erato.bg, www.erato.bg

Ïå÷àò - "РОДОПИ КЪРДЖАЛИ" ЕООД

2/2009


Книга "Камини" може да бъде закупена в магазинната мрежа на фирмите дистрибутори на ''Ерато" АД

Ново издание на книга "Камини"

Ñáîðíèê îò ñúâåòè è ïëàí - ñõåìè çà òîâà êàê äà ñå èçãðàäè êàìèíà â àïàðòàìåíò, íà âèëàòà è â ãðàäèíàòà. Òóê ñà ïîñî÷åíè îñíîâíè ôîðìóëè çà èç÷èñëåíèå íà ôîðìàòà è îðàçìåðÿâàíå íà ãîðèâíàòà êàìåðà, òÿãîâàòà ÷àñò, êîìèíèòå â êîìáèíàöèÿ ñ òîïëîîáìåííèê, ïå÷êà è äð. íåîáõîäèìè ïðè èçãðàæäàíå íà êàìèíà. Îïèñàí å è íà÷èí çà èçãðàæäàíå íà ñúîðúæåíèå çà îïóøâàíå íà õðàíèòåëíè ïðîäóêòè â äîìàøíè óñëîâèÿ. Èçäàíèåòî å ïðåäíàçíà÷åíî çà íàé-øèðîê êðúã ÷èòàòåëè.

Благоевград Бургас Бургас Варна Варна Варна В.Търново Видин Враца Габрово Гоце Делчев Г.Оряховица Казанлък Кърджали Ловеч Пазарджик Перник Пловдив Пловдив Пловдив Разград Русе Самоков Силистра Смолян София София София София София София София София Ст. Загора Хасково Хасково Хасково Шумен Ямбол

„Топлотехника" ЕООД ЕТ "Ив-8 - Иванка Русинова" "Термал Инженеринг" ООД "Зизи" ООД "Стубел - 5" ЕООД ЕТ "ИЛИОС - Я. Моллова" СД "Термоавтоматика" ЕТ "Климата 90" "ГИЛ" ООД „Ковачев Инженеринг“ ЕООД "Новатерм - ДП" ООД "НИКО - 96" ЕООД "Термокомфорт- България" ООД "МК" ООД "Термоинвест" ЕООД ЕТ "Валисто - В. Димитрова" „Топло Ефект Инженеринг“ЕООД "ВС Инженеринг" ООД "Термаексперт плюс" ООД „Андромеда-7“ ООД „ЙОВ“ ЕООД "Стема РС" ООД "Зарев" ООД "Камо" ООД "Родопи Терм" ЕООД "Некотерм" ООД "Термокомфорт" ООД "Ератерм Тотал" ООД „Ера Терм“ ООД "Протерм 2005" ООД „МБМ Термекс“ ЕООД „Евротерм Инженеринг“ ООД „М-Терм“ ЕООД "ФАН" ООД „Топломаркет“ ООД "Ерато Инженеринг" ООД "Ерато Клима" ООД "Топлоснабдяване 2000" ООД ЕТ "Нора - ГКП"

073/ 83 056/ 81 056/ 87 052/ 51 052/ 61 052/ 31 062/ 63 094/ 60 092/ 65 066/ 80 0751/ 6 0618/ 6 0431/ 6 0361/ 6 068/ 60 034/ 44 076/ 69 032/ 96 032/ 66 032/ 64 084/ 66 082/ 82 0722/ 2 086/ 82 0301/ 6 02/ 973 02/ 955 02/ 875 02/ 979 02/ 975 02/ 973 02/ 483 02/ 826 042/ 25 038/ 66 038/ 66 038/ 66 054/ 83 046/ 66

29 29 87 06 37 09 97 63 44 34 11 47 37 20 00 24 99 07 69 70 03 82 92 16 53 33 91 10 70 32 74 99 64 70 54 55 12 09 94

62 41 60 55 19 31 47 31 95 61 71 67 67 80 13 34 61 71 99 50 53 37 34 81 72 03 17 25 16 00 51 43 30 14 42 53 00 80 09

http://www.erato.bg/toplo/ 2/2009

51


ЕРАТО • ХОЛДИНГ • АД ТЪРГОВИЯ С МЕТАЛИ

Хасково 6300 бул. "Съединение" 67 тел.: 038/ 60 30 15 038/ 60 30 16 факс: 038/ 60 30 17 e-mail: metali@erato.bg София: 02/ 925 02 20 Варна: 052/ 50 22 25

www.erato.bg

Toplotehnika za bita  

Magazine for heating, air-conditioning, ventilation, water-supply and canalization.