T.OP Limburg - atlas stedelijk systeem

Page 1

T.OP

CENTRAAL LIMBURG WERKATLAS stedelijk systeem


2

OMSCHRIJVING & TRENDS

Het stedelijk systeem focust zich op de ruimtelijke structuur en de daarmee samenhangende processen in steden en stedelijke gebieden. Enerzijds worden thema’s binnen de stad zelf bestudeerd (bevolkingssamenstelling, functies) anderzijds bekijkt men de stad als geheel en de relaties en connecties tussen stedelijke gebieden op verschillende schaalniveaus

(stedelijke netwerken, bebouwingsstructuur, doorkruising). De verwachting is dat de bevolking in Vlaanderen tot 2050 nog aanzienlijk zal groeien en veranderen in samenstelling. Om verdergaande suburbanisatie tegen te gaan zullen de grotere steden de meeste instroom moeten opnemen. Dit betekend dat stadscentra op een kwaliteitsvolle manier zullen moeten

verdichten om plaats te bieden aan bijkomende woningen en voorzieningen. Een bijkomende uitdaging is de samengaande vergrijzing én vergroening. Niet alle regio’s in Vlaanderen zullen op dezelfde manier te maken krijgen met deze trend, de verwachting is dat in de perifere regio’s zelfs krimp te verwachten kan zijn.4

INHOUD

morfologisch mobiliteit voorzieningen & stedelijke hiÍrarchie demografisch polycentrisch – Eurodeltametropool


achtergrond: NGI


6

MORFOLOGISCH

Indien er gekeken wordt naar de patronen in de bebouwing, kan er een interessante observatie worden gedaan. Gezien op een Europese schaal komen ‘het oog’ van België met

Brussel als pupil en ‘de nevelstad’ van Vlaanderen met haar verspreide bebouwing duidelijk naar voren in contrast met de veel meer gebundelde stedelijke structuur van buurlanden

Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Centraal Limburg neemt hier een bijzondere plaats in als overgangsgebied tussen deze twee contrasterende morfologieën.8

Legende: bebouwing Europa bebouwing


bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen


BEBOUWING

10

BEBOUWING

Verder ingezoomd is duidelijk de scheidingslijn te zien die dwars door het studiegebied loopt met ten zuidwesten ervan de verspreide (lint)bebouwing en ten noordoosten de geconcentreerde bebouwing met daar tussen de open ruimte.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


12

GEBOUWEN

Hetzelfde patroon is terug te vinden indien er naar de individuele gebouwen wordt gekeken: een duidelijke concentratie in het zuidwesten, terwijl er in het noordoosten meer open ruimten te vinden zijn.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E

bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen

E

E

LANAKEN

E E

E

E

E

MAASTRICHT


14

LINTBEBOUWING

Ook als er specifiek wordt gekeken naar de lintbebouwing is deze zuidwest scheiding tegenover noordoost scheiding in het nederzettingspatroon duidelijk waar te nemen met de Demervallei als natuurlijke scheidingslijn.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


16

BODEM

De bodem is ĂŠĂŠn van de onderliggende redenen voor het bebouwingspatroon. Die toont een duidelijke tweescheiding tussen het zandig plateau in het noordoosten en de leembodem in het zuiden. De kwelgebieden en beekstructuren tussen Demer en plateau vormen een overgangszone. De vruchtbare bodem die de vallei ten zuiden bood werd in het verleden al snel intensiever bebouwd dan het zandige Kempische plateau of de vochtige kwelgronden.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


18

ONDERLIGGENDE STRUCTUUR: PLATEAU EN DEMER

Wanneer de twee afzonderlijke kaarten van bebouwing en bodem boven elkaar worden gelegd is de link tussen het onderliggende fysisch systeem en het antropogene systeem duidelijk zichtbaar. De Demer vormt in centraal Limburg de overgang tussen de Vlaamse nevelstad en het meer geconcentreerde bebouwingspatroon dat ook kenmerkend is voor Nederland.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


20

GEBOUWEN EN RELIËF

Als de bebouwing bovenop de reliëfkaart wordt gelegd, is er duidelijk te zien dat de bebouwing rond het Kempisch plateau is gesitueerd.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


22

RANDEN EN RAAKVLAKKEN In centraal Limburg liggen een aantal grote landschappelijk structuren: het kanaal, de bossen op het plateau en de steilranden, de vijvergebieden aan de voet van het plateau en parallelle beekstructuren er tussenin, de Demervallei en de vruchtbare open landbouwgronden in het zuiden. Tegelijkertijd is het bebouwingsweefsel relatief poreus, met in de eerste plaats de ‘uiteengelegde’ stad Genk. Zoals de kaart van het landgebruik aangeeft, resulteert dit in een grote hoeveelheid raakvlakken tussen bebouwde ruimte en kwalitatieve landschappeijk ruimte. Dit zijn potentiële lijnen waarlangs ruimtelijke contrasten kunnen worden versterkt (bebouwd versus natuur, open versus massa, vlak versus steil, fijnmazig versus grootschalig, ...)of verbindingen kunnen worden gemaakt.

Legende Legende Legende Legende plaatsnamen2 Legende plaatsnamen2 Legende plaatsnamen2 plaatsnamen2bebouwing stedelijke Legende stedelijke plaatsnamen2bebouwing Legende stedelijke Legende bedrijvigheid plaatsnamen2bebouwing stedelijke bebouwing bedrijvigheid Legende plaatsnamen2bebouwing stedelijke bedrijvigheid Legende luchthaven, vliegveld plaatsnamen2bebouwing bedrijvigheid stedelijke Legende luchthaven, vliegveld plaatsnamen2 bedrijvigheid stedelijke bebouwing luchthaven, plaatsnamen2 vliegveld ontginning, stort luchthaven, vliegveld bedrijvigheid stedelijke bebouwing ontginning, stort plaatsnamen2 stedelijke bebouwing plaatsnamen2 luchthaven, vliegveld bedrijvigheid ontginning, stort stedelijke bebouwing groen ontginning, stort luchthaven, vliegveld bedrijvigheid groen Legende bedrijvigheid stedelijke bebouwing ontginning, stort luchthaven, vliegveld stedelijke groen stedelijke bebouwing bebouwing bedrijvigheid sport groen ontginning, stort luchthaven, vliegveld sport bedrijvigheid bedrijvigheid luchthaven, vliegveld groen ontginning, stort bedrijvigheid sport luchthaven, vliegveld luchthaven, vliegveld akkerbouw sport groen ontginning, stort akkerbouw ontginning, stort ontginning, stort luchthaven, vliegveld sport groen luchthaven, vliegveld akkerbouw ontginning, stort grasland groen akkerbouw sport groen grasland ontginning, stort groen sport akkerbouw sport ontginning, stort grasland groen landbouw grasland akkerbouw akkerbouw sport landbouw sport groen grasland akkerbouw grasland groen landbouw sport natuur en bos landbouw grasland akkerbouw landbouw natuur en bos akkerbouw sport landbouw grasland sport natuur en bos en bos natuur akkerbouw natte gronden natuur en bos landbouw grasland natte natte gronden gronden akkerbouw grasland natuur en bos landbouw akkerbouw natte gronden water grasland water natte gronden natuur en bos landbouw water landbouw grasland natte gronden natuur en bos grasland water

E E E E E E E E E E E


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


24

MOBILITEIT

Als er wordt gekeken naar het verbindende systeem van bestaande wegen, spoorwegen en waterwegen dan komt duidelijk naar voren dat de overheersende richting west-oost is. Geplande projecten zoals de Noord-Zuid verbinding en Sparta-

cus lijn 3 zouden met hun noord-zuid oriĂŤntatie de maaswijdte verkleinen. Vergeleken met de ons omringende landen en dan vooral Duitsland en Frankrijk bezit BelgiĂŤ een vrij fijnmazig netwerk

aan snelwegen. Het studiegebied van centraal Limburg is in dit fijnmazige netwerk goed ontsloten.26

Legende: TEN wegen Trans-Europees wegennetwerk


bron: DG Mobility and Transport, Ruimte Vlaanderen


28

WEGEN

Het studiegebied wordt door de twee west-oost lopende snelwegen E314 en E313 ontsloten. De E313 loopt van Antwerpen naar Luik, terwijl de E314 Brussel met Aken verbindt. De twee kruisen elkaar juist ten westen van centraal Limburg. Het wegenpatroon dat zich op een lager niveau afspeelt laat een diverser patroon zien. Bij deze verbindingen zijn vooral de N75, die de verbinding vormt tussen Hasselt en Genk en verder naar het noorden van Maasmechelen, en de verbinding langs de Maas, de N78 belangrijk.

Legende Legende

plaatsnamen2 E plaatsnamen2 E Legende: autosnelweg

autosnelweg autosnelweg gewestweg gewestweg gewestweg


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


30

Legende: TEN spoorwegen Trans-Europees spoorwegennetwerk


bron: DG Mobility and Transport, Ruimte Vlaanderen


32

SPOORWEGEN Vergeleken met de buurlanden bezit BelgiĂŤ een vrij fijnmazig spoorwegennet. Deze is echter niet gelijk over het land verdeeld, vooral het centrum profiteert van de aanwezigheid van veel spoorwegen. Centraal Limburg heeft aanzienlijk minder spoorlijnen die bovendien niet de grens oversteken maar hierop doodlopen. Het netwerk van spoorwegen is voornamelijk op het westen georiĂŤnteerd, op de ontsluiting richting Brussel, Antwerpen en de rest van Vlaanderen. Hasselt vervult hierin de rol van regiostation. Verbinding met Maastricht is er over het spoor enkel via Luik.

Legende Legende Legende

plaatsnamen2 plaatsnamen2 E plaatsnamen2 E Legende E

regiostation & & & station

regiostation regiostation regiostation

station station && station &

stopplaats && stopplaats stopplaats & stopplaats spoorwegen spoorwegen spoorwegen spoorwegen

kilometer kilometer


E

E

&

E E E

E

&

E

E E &

E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

GENK

MAASMECHELEN

E & &

&

& E

E

E

HASSELT

E

&

&

E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E

E

&E

LANAKEN

MAASTRICHT


34

Legende: TEN waterwegen Trans-Europese waterwegennetwerk


bron: DG Mobility and Transport, Ruimte Vlaanderen


HYDROLOGIE

36

WATERWEGEN De waterwegen vertonen hetzelfde patroon als de wegen. De belangrijkste verbindingsroute is die van het Albertkanaal, die van Lanaken naar de Zeehaven van Antwerpen gaat. Dwars hierop zijn er de Zuid-Willemsvaart, de Maas en het Juliana kanaal in Nederland die voor een noord-zuid verbinding zorgen. De grootste natuurlijke water verbindingen die echter te klein zijn voor transport, maar wel een belangrijke structurerende rol in het landschap spelen zijn de Demer en Mombeek/Molenbeek, die beiden in oostwestelijke richting lopen.

Legende

E plaatsnamen2 Legende bevaarbaar bevaarbaar geklasseerd, onbevaarbaar 1 geklasseerd, onbevaarbaar 2 onbevaarbaar 3 geklasseerd,

eerste categorie tweede categorie derde categorie kilometer


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


38

BUSROUTES

Bij de busroutes is er hetzelfde patroon te onderscheiden als in de bebouwingsstructuur: een duidelijke scheiding tussen het zuidwestelijke en noordoostelijke gebied. De maaswijdte in het noorden is aanzienlijk groter dan die in het zuiden. De stedelijke gebieden Hasselt en Genk komen duidelijk naar voren met het frequenter voorkomen van haltes en verbindingsroutes.

Legende Legende plaatsnamen2 E plaatsnamen2 E Legende: ( ! ! (

bushaltes

bushaltes bushaltes busroutes busroutes busroutes


( ! ! ( ! (! ! ( ! ( ( ! ( ( ! ( ! ! (! ! ( ! ( ! ( ( ! ( ( ! (! ! ( ( ! ( ! ! (( ! (! ! ( ( ( ! ( ( ! ( ! ( ! ! (! ! (! ! (! ( ( ! ( ! ( ! (( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! (! ( ! ! ( ( (! ( ! ( ! ! ( ( ! ! ( ! ( ! (! (! ( ! ! (! ! ( ( ( ! ( ! ( ! (! (! ( ! (! ! (! ! ( (! ! ( ! ( ( ! ( (( ! ! ( ! ( ! ( ( (! ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! (! ! (! ( ! ! ( ( ! ! ( ( ! ( (! (! ! (! ! ( ! ( ( ( ! ! ( ! ( ! ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ( ! ( ( ! ( ( ! ! ( ! ( ! (! ! ( ( ! ( ! ! ( ( ! ( (! ( ! ! ( ! (! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! (! ( (! ! (! ( ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ( ! (! ! (! ! (! ( ! ( ( ! ( ! ( ! (! ( ! ( ! ( ( ( ! ! (! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ! ( ! ( ( ! ! ( ! ( ! (! ! ( (! ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ! ( (! ! ( ! (! (! ( ! (! (! ! ( ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! ! ( ( ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! (! ( ! ( ( ! ( ! ( ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( (! ! (! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ( (! ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ( ! ( ( ! (! ! ( ! ( ( ! ( ! (! ! ( (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( (! ! ( ( ! (! ! ( ! ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! (! ! ( ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! (( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( (! ( (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! (! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( (! (! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( !

E

! (

!! ( (( !

( !

! (

! (

! ( ! ( ( !

E

( ! ( ! ( !

( !! ( ( ! ( !

( ! ( ! ! (

(! ! ( ! ( ! ( ! (( ! ! ! ( (

! (

E

! ( ( ! ( !! (

( ! ( ! ! (

! ( ! (

! ( ( !

! ( ! ( ( ! ! ( ( ! ! ( ( (! ! ( (! ! ( ! ( ! (! ! ( ( !

( ! ! (

!! ( (

( !

( ! ! (

( (! ! (( ! !! ( ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( (! ( !

! (

! (

! ( ( ! ! (

! (

( ! ! ( ( ! ( !

!! ( ( ! ( ( ! ( ! ( (! (! ! ( (! (! (! (! (! !

E

( !

! ( ( !

( ! ! ( (! ! ( ( !

E

! (

! (

( !

( ! ! (

( !

( ! !! ( ( ( ! ( ! ( ! ( !

E!(!(!(!(!(

! ( (! ! (

( ! ! ( ! ( ( !

! (

! ( ( !

! (

(! ( ! ( ! ( ! ( (! ! ! ! ( ( ( ! ( ! ( (! ! ( ! ! ( ( ! ! ( ( ! ( ! ( ! ( (! ( ! ! ( (! (! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( !

( ! ! ( ! ( ( ! ! ( ! ( ( ! ( !

( ! ! (

! (

( !

! (

( ! ! (

! (

( ! ( ( ! !

( !! (

( !

! (

( ! ! (

! ( ( ! ( !

! (

( ! ( !

( !

! ( ( !

! (

! ( ( ( ! (! ! (! ! ( ! (( ( ! ( ! !

! (

( ! ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (( ! (! ! (! ((! ( ! (! HOUTHALEN-HELCHTEREN ( ! (! ( (! ! (! ! ( ! (! ( (! ! ( (! ( ! ! ( ( ! ( ( ! !! ( ( ! ( ! (! ! ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! (! ! ( ! ! ( (! ( ( ! ( ! ( ! ( (! ! ( ! ( ! ( !

( !

! (

! ( ( !

! ( ( ! ( !

! ( ( !

( !

! ( (( ! ! ( ! ( (! !

! (

( ! ! (

( ! ! (

! ( ( !

( !

( !( ! ( (! ! ( ! (! ! ( ! ( ( !

( ! (! ! ( (( ! ! ( ! ( ! ! ( (! ! ( ! ( ! ! ( ((! ! (( ! ( ! ( (! ! (( ! ( ! (( ! ! ( ! (! !

( ! ( !

( ! ! (

E

! (

E

! (

! (

! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( (! (! ( (! ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( (! ! ( ! ( ( (! ! (! (! (! (! ! ( ! ! ( ( ! (! ! ( ( ! ( ( ! !

! ( ( ! ( ! ! (

! ( (! (! ! (! ! ( (

( !

( ! ( ! ! ( ( !

E!(!(!( !(!(!(

( ! ! ( (( !! ( (! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( !

(! ! ( ! (! (! ( ! ( ( ! (! ! ( ( ( ! (! ( ! ( ! ! ! ( ( ( ! ( ( ! (! ! ( ! (! ( ! (! ! ( ( ( ! ! ( ! ( ! ! (! ! ( ! (! ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! (! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! (! ( (! ! ( ! ( ! ! ( (( ! ( ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( (! ! ( ! ! ( ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ! ( ( ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ! ( ( ! ( ! ( ! ! ( ( (! ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ! ( ( ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ( ! ( ! ! (! ! (! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ( ! ( ! (! ! (! (! ! (! ( ! ( ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! (! ( ! ( ! ! ( (! ! ( ( ! ( ( (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ! ( ( ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ( ! ( ( ! (! ( ! ( ( ! ! ( (! (! ! (! ! ( (! ! ( (! ! ( ! ( ! ! ( ! ( ( ! ((( ! ! ( ! (! ! (! ( ( ( ! ( ( ! ! ( ( ! ! ( ! ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ! (! ( ( ! ( ! ( ! ! (! ! ( ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! (! ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ! ( ! ( ( ! ( ! (! ( ! ( ( ( ! ( ! ( ( ( ! ! ( (! ( ! ! ( (! ! ( ! ( ! ! (! (( ( ! ( ( ! (! ! ( ! ! ( (! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ( (! ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! (! ( ! ( (! ! ( ! ! (! ! ( ! ( ! ( ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ! (! ! ( ( ! ( ! ! ( ! ( (! ! ( ! ( ! ( ( ! ! ( ! ! ( (! ! (GENK ( ! ! ( ( ! ( ! ( ( ! MAASMECHELEN! (! ! ( ! ( (! ! ( ! ! ( ( ( ! ( (! ( ( ( ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( (! ! ( ! ( ( (! ! ( ! (! ( ( ! ( (! ! ( ! ! ( ! ( (! ! ( ! (! ! ( ( ! ! ( ! ( ! ( ! (! ( ! ! ( (! ! ( ( (( ! ! ( ! ( ! ! ( ! ( (! (! ! ( ! (! ( ! (( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ! ( ! (! ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ( ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( (! ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! (! ( ! (! ! ( ! ! ( ! ! ( ( ! (! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ( ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ( ( ! ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ! (! ! ( ( ( ! ( (! ! ( ! ! ( ! ( ! ! ( ( (! ( ! ! ( ! (! ( ! ! ( ! ( ( ! ( ( ! ( ! ( ! (! ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! (! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! (! ( (! ! (! ! (! ! (! ( (! ! (! (! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! (! ( ! (! ( ! (! ! ( ! ( ! (! ! ( ( ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! (! ( (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! (! ( (! ( ! ( ! ( ! (! ! (! ! ( ! ( (! !! ( ( ( ! (! ( ! (! ! (! ! ( ( ( ! ! (! ( ! (! ! ( ! ( (! ! ( ! ( ! (! ( ! ( ! ! ( ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! (! (! (! ( ! ( ! ( ( ( ! ( ! ( ! (! ! (( ! ( ! ( ! ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ( ! ! ( ! ( ! (! ( ( ! ! ( ! (( (! ! ( ! (! ! (! ! ( ( ( ! ! ( ( (! ! (( (! ! ( ! (! ! ( ( ! ( ! ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! (! ! ( ! ! ( ! ( (! ! ( ! ( ! ! ( (! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( ! ! (! ( ! ( ! ! ( ( ! ( ! (! HASSELT ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ( ! ( ! ( ! ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ( ( ! (! ! (! ! ( ( ! ( ! (! ! ( (! ! ( ! ( ! (! ! (! ! ( ( ! ( ! (! ! ( ( ! ( ( ! ( (! (( ! (! (! ( ! ( ! ( ! ! ( ! (! ( (! ! (! ! ( ! ! (! ( ( ! ( ( ! ! (! (! ( ( ! ( ((! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ( ! ( ! ( ! (! ! ((! ! (! ( ! (! ( ! ( ( ! ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ( ! ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ! ( (! ! (! ! (! ! ( ( ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ! ( (! ! ( (! ! ( ! ( ! (! (! ( ( ! ! ( ( ! ( ( ! ! (! (! ( ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ( ( ! ( ! ( ! ! (( ( ! ( (! ! (! ! ( (! ! ( ! ( ! ( ! (! ( ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( ! ! ( ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( (! ! ( ! (( ( ! ( ( ! ( ( ! (! ! (! ( (! ! ( (! ! ( ! ( ( ! ! ( ! ! (! ! ( ( ! ( ! ( ! ! (! ( ! ( ! ( ( ! ( ( ! (! ! ( ! (! ! ( ! (! ! ( ! ( ! ! ( ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ! ( (! ! ( (( ! ( ! (! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ( ( ! ! ( ( ! ( ! (! ( (! ( ! ! ( ! ( (( ! ! ( ! (! ! ( ! ( ! (! ! (! ! ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! (! ! ( (! (! ! ( ! (! ! ( ( ! ( ! ((! ! ( ! ( ( ! ( ! ( (! ( ! (! ! ( ! (! ( ! (! ! ( (! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( (! (! (! ! (! (! ! ( ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! (! ! ! ( (! ! ( ( ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! (! ( ( ! ( ! ( ! ! ( ! (! (! ! ( ( ! ( ! ( (! (! ( ! ( ! (! ! ( ( ( ! (( ! ! (! ! ( ! ( ! ( ( ( ! (! ! ( ! ( LANAKEN ( ! (! ! ( ( ! ( ! ! ( ! (! ! (! ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ! ( ( ! ( ! (! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! (! ( (! ! (! ! ( ( ( ! (! ! ( (! (! ! (! ( ! ! ( ! ( (! ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ( ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ( ! ! ( ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ! ( ! ! ( ! (! ! ( ! ( ( ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ( ! (! ! ( ! ( ! ! ( ! ( ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( (! ! ( ! ( ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ! ( ! ( (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! (! ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ! ( ! ( ! ( ( ( ( ! (! (! ( ! ( ! ( ( ! (! ( ! ( ! ! ( ! ( (! ! (! (! ( (! ( ! ! ( ! ! ( ! ( ! (! ! (! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! (! ( ( ! (! ( (! ! ( (! ! ( ! ! ( ( (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ! (! ! ( ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( ( ! ! ( ! ( ( ! ( ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! MAASTRICHT (( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ( (! ! ( ! (! ! ( ( ! ( ! ! ( ! ! ( ! ( ! ( ( ! (! ! ( ! ( ( ! ! ( ( ! (! ! ( ! (! ( ! (! ! ( ! (! ! ( ( ! ( ! ( ! (! ( ( ! ( ( ! (! ! ( ! ( ! (( ! ( !

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E

E

E


40

FIETSROUTES

Door zijn groene omgeving is Limburg een aantrekkelijke omgeving om met de fiets in te recreĂŤren. Het was zelfs de eerste provincie in Vlaanderen waar het systeem van fietsknooppunten werd geopend. Er zijn twee soorten van fietsroutes: de doorgaande fietsroutes en het fietsknooppuntenetwerk. De doorgaande fietsroutes voorzien een snelle fietsverbinding tussen verschillende steden en dorpen en worden voornamelijk gebruikt voor het dagelijkse woon-werk verkeer.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


FIETSROUTES FIETSROUTES

42

FIETSKNOOPPUNTENNETWERK

Het fietsknooppuntennetwerk heeft een meer recreatief karakter. Ze creĂŤren een vrij fijnmazig netwerk van fietsverbindingen in centraal Limburg.

Legende Legende Legende Legende Fietsroutes Fietsroutes Fietsroutes Fietsroutes fietsknooppunten fietsknooppunten fietsknooppunten fietsknooppunten fietstrajecten fietstrajecten fietstrajecten fietstrajecten fietsknooppunten type 2, 3 fietsknooppunten type 2, 3 fietsknooppunten fietsknooppunten type type 2, 2, 3 3 aanlooproutes_inkortingen aanlooproutes_inkortingen aanlooproutes_inkortingen aanlooproutes_inkortingen

Legende: fietsknooppunten fietstrajecten fietsknooppunten type 2,3 & 4 aanlooproutes inkortingen kilometer kilometer

& & & &

4 4 4 4

Bron: Bron: Bron: Bron:R Bron: Bron:R Bron:R Achter Bron:R


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


SPARTACUS

44

SPARTACUS LIMBURG

Legende

Het Spartacus project bestaat uit drie sneltramverbindingen. Deze nieuwe lijnen zorgen voor een snelle en regelmatige verbinding vanuit Hasselt richting het Maasland, Maastricht en Noord-Limburg.

plaatsnamen2 E plaatsnamen2 Legende: spartacushaltes spartacushaltes & Spartacushaltes spartacuslijn lijn Spartacus 1 1 spartacus lijn spartacus Spartacus lijnlijn 2 22 spartacus lijn Spartacus lijn 3 3 0 0,5 0,5 1 1 0

2 2

3 3

4 4

5 5

kilometer kilometer

Bron: GDIGDIBron: Bron:Ruimt Achtergron Achtergron


Hamont-Achel Neerpelt

Lommel Overpelt

Bocholt Kinrooi

Bree

Hechtel-Eksel

Peer

Leopoldsburg

Maaseik

Ham

Meeuwen-Gruitrode Beringen

Tessenderlo

Houthalen-Helchteren

Opglabbeek

Heusden-Zolder

& Lummen

As

Zonhoven

&

Genk & &&& Halen

&

& Herk-de-Stad

Hasselt

&

&&& & &

Lanaken

Alken

Bilzen

Wellen Sint-Truiden

& & Maasmechelen & &

Zutendaal

Diepenbeek Nieuwerkerken

Dilsen-Stokkem

Kortessem

Hoeselt

Riemst

Borgloon Tongeren Heers

Gingelom

bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

Voeren Herstappe


SPARTACUS

46

SPARTACUS Lijn 1: Deze lijn is al goedgekeurd door een GRUP en verbindt Hasselt met Maastricht. Lijn2: Deze lijn verbindt Hasselt met Genk tot Maasmechelen. Voor deze lijn is op dit moment de Plan-MER goedgekeurd, een afweging tussen de alternatieve tracĂŠs zal gemaakt worden. De uiteindelijke keuze zal een belangrijke impact hebben op het (gewenste) stedelijk systeem. Lijn 3: Hiervoor is de Plan-MER in opmaak. Er zijn nog discussies gaande over de afweging wat voor soort verbinding deze lijn tussen Hasselt en Noord-Limburg moet krijgen: trein, Lightrail of Lighttrain. De nieuwe sneltramhaltes bepalen samen met de treinstations goed ontsloten plekken in het stedelijk systeem. Dit zijn potentiĂŤle verdichtingsruimten.

Legende plaatsnamen2 E plaatsnamen2 Legende: spartacushaltes spartacushaltes & Spartacushaltes spartacuslijn lijn Spartacus 1 1 spartacus lijn spartacus Spartacus lijnlijn 2 22 spartacus lijn Spartacus lijn 3 3 0 0,5 0,5 1 1 0

2 2

3 3

4 4

5 5

kilometer kilometer

Bron: GDIGDIBron: Bron:Ruimt Achtergron Achtergron


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E &

E

thor waterschei (potentiëel) E

&

STATION AS

nationaal park (potentiëe

&

E & STATION GENKGENK & &E&&GENK SHOPPING limburghal (potentiëel) zol (potentiëel) & sint-jozef (potentiëel)

MAASMECHELEN STADHUIS MAASMECHELEN

E &

knoop maasland (potentiëel) p&r maasland (potentiëe

&

&

KANAALKOM STATION HASSELT & &HASSELT PROVINCIEHUIS & & E &CAMPUS DIEPENBEEK DUSARTPLEIN &

&

genk zuid (potentiëel)

E

E E E

LANAKEN

E bron: NGI, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

BLOEMENLAAN

MAASTRICHT


48

NOORD-ZUIDVERBINDING

De Noord-Zuidverbinding zoals in het gewestelijk RUP goedgekeurd, is recent geschorst door de Raad van State. Een overweging moet gemaakt worden of deze verbinding er alsnog moet komen of niet. Zoals te zien op de kaart zal ze, indien uitgevoerd, zorgen voor een betere noordelijke ontsluiting van het gebied.


E

E

E E !

E

E

!

E

E E

! ! ! !

E

E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


LUCHTHAVENS ® q ® q

Oostende - Brugge

® q

Eindhoven

Antwerpen

® q

Brussel

Maastricht

® q

LUCHTHAVENS 50

LUCHTHAVENS

® q

® q

Brussel Zuid/Charleroi

Eindhoven Eindhoven

® q ® q

Oostende -- Brugge Brugge Oostende

® q ® q

Luik

Antwerpen Antwerpen

® q ® q

Brussel Brussel

Maastricht Maastricht

® q ® q

® q ® q

Luik Luik

Brussel Zuid/Charleroi Zuid/Charleroi Brussel

® q ® q

® q ® q

De twee dichtsbijzijnde luchthavens rond Centraal Limburg zijn Maastricht en Luik. De luchthaven van Maastricht had in 2012 345.000 passagiers en een luchtvrachtvolume van 75.000. De luchthaven is aangeduid als luchthaven van nationaal belang. Er wordt verwacht dat er in 2013 meer dan 500.000 passagiers zullen zijn. De luchthaven van Luik had in 2012 303.495 passagiers en een luchtvrachtvolume van 576.664 ton en is daarmee de achtste grootste cargoluchthaven in Europa en de grootste in België.

E E

Legende Legende

plaatsnamen2 Legende: E plaatsnamen2 E lokale vliegvelden vliegvelden p lokale vliegvelden p lokale vliegvelden ® vliegvelden q vliegvelden ® q

Legende

0 0,5 1 0 0,5 1

2 2

3 3

4 4

kilometer kilometer 5 5

Bron: GDI-Vlaanderen GDI-Vlaanderen Bron: Bron:Ruimte Vlaanderen Vlaanderen Bron:Ruimte Achtergrond: NGI Achtergrond: NGI


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zwartberg

E

p

E E E Kiewit

p

E

E

Limburgs Zweefvlieg Centrum

GENK

MAASMECHELEN

p

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

速 q

Maastricht

MAASTRICHT


52

VOORZIENINGEN EN STEDELIJKE HIËRARCHIE54

GEMEENTEN

In het studiegebied bevinden zich 24 gemeenten die geheel of gedeeltelijk binnen het vierkant gelegen zijn.

Stad/Dorp Alken As Beringen Bilzen Borgloon Diepenbeek Dilsen-Stokkem Genk Hasselt Hechtel-Eksel Heusden-Zolder Hoeselt Houthalen-Helchteren Kortessem Lanaken Maaseik Maasmechelen Meeuwen-Guitrode Opglabeek Peer Riemst Wellen Zonhoven Zutendaal

Inwonersaantal 2011 11.277 7.856 43.203 31.226 10.450 18.242 19.837 64.987 73.807 11.847 31.875 9.602 30.318 8.322 25.492 24.724 37.177 12.892 10.120 16.168 16.210 7.383 20.816 7.047


E

LEOPOLDSBURG

E

E

HECHTEL-EKSEL

E

E

PEER

E

BREE

E

MEEUWEN-GRUITRODE

BERINGEN

E

MAASEIK

OPGLABBEEK

E

E E

E

HEUSDEN-ZOLDER

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E

LUMMEN

E

ZONHOVEN

E

E E

AS

GENK

MAASMECHELEN

E

HASSELT

E

ZUTENDAAL

HERK-DE-STAD

E

DIEPENBEEK

E NIEUWERKERKEN E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen ALKEN achtergrond: NGI E SINT-TRUIDEN E E

WELLEN

E

KORTESSEM

E

HOESELT

E

LANAKEN

BILZEN MAASTRICHT

DILSEN-STOKKEM


WINKELS

56

WINKELS Legende Legende

De winkels zijn voornamelijk in de kernen en langs de grote verbindingswegen gesitueerd.

Legende: plaatsnamen2 E plaatsnamen2 supermarkt ! supermarkt supermarkt winkelcomplex ! winkelcomplex winkelcomplex ! ! kledingwinkel kledingwinkel ! kledingwinkel warenhuis ! warenhuis warenhuis ! ! meubelwinkel meubelwinkel ! meubelwinkel pharmacie ! pharmacie pharmacie ! ! speciaalzaak speciaalzaak ! speciaalzaak sportwinkel ! sportwinkel sportwinkel ! ! doe-het-zelf doe-het-zelf winkel winkel ! doe-het-zelf-winkel electronicawinkel ! elektronicawinkel electronicawinkel ! ! kantoorbenodigdheden kantoorbenodigdheden ! kantoorbenodigdheden 0 0,5 0,5 1 1 0

2 2

3 3

4 4

5 5

kilometer kilometer

Bron: GDIGDIBron: Bron:Ruimt Achtergron Achtergron


!

E

!!

! !! ! !!

!

E

E

! !

!

E

!

!

!! !!

! ! !

!

!

E

!

E!!!

!

!

! ! ! ! !

!!

! !

!!! !

! ! ! !

!

!! !

E

E ! ! !!! ! ! !!

!!! ! ! !! !

E

!!

!

E

! !

!

E

E !

! !! E! ! !

!

! !

!

!

!!

!

! ! ! ! ! !!! !

! ! !

GENK !!

!

!!! !

!

!

! ! !! ! HASSELT ! ! ! !! ! ! !!!! E ! ! !! ! !! ! !!! !

!

! ! ! !

! !

!

! !

!

!

E

! !! ! ! !

!

E

!

! ! !

!

! !!

! ! ! ! !

! !

!

!

! LANAKEN

! !

!

E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: ! NGI E!! ! E E

! ! !! MAASMECHELEN ! !! ! ! E

E ! !! !! !! !!! !! ! ! ! !! ! ! !

!

!

! ! !! ! !! !! ! ! !! ! ! !

! !! !

!

! !

!

!!! !!

!

!

!

!

E

! !

! !

!

!

! ! ! E ! ! ! !

! !!! ! !E

E

! ! !

! ! !

!

E!

!

HOUTHALEN-HELCHTEREN

!

!

! ! ! !!

!

!

E

! MAASTRICHT

!


VOGEL- & HABITATRICHTLIJNGEBIEDEN

DORPEN KERNEN DORPEN KERNEN

58

DORPEN KERNEN Binnen Centraal Limburg zijn er 7 structuurondersteunende hoofddorpen te vinden (volgens aantal inwoners, uitrustingsniveau en voorzieningenaanbod op streekniveau): Hasselt Genk Maasmechelen Bilzen Houthalen-Helchteren Lanaken Dilsen-Stokkem

Legende Legende

E plaatsnamen2 E plaatsnamen2

Legende

!

habitatrichtlijngebieden vogelrichtlijngebieden 0 0,5 1

2

3

4

5

kilometer

hoofddorp

hoofddorp ! Legende: Legende structuurondersteunend hoofddorp structuurondersteunend hoofddorp structuurondersteunend hoofddorp plaatsnamen2 woonkern E## woonkern woonkern Bron: GDI-V Bron: GDI-Vlaanderen Bron: GDIhoofddorp ! hoofddorp Bron:Ruimte kilometerBron:Ruimte Vlaanderen Bron:Ruimt

5 5 5

0 0,5 1 0 0,5 1

Achtergron Achtergrond: NGIAchtergrond

2 3 4 5 kilometer 2 structuurondersteunend 3 4 5 hoofddorp


E

E

E

# #

# # #

!

!

E!

#

#

E

#

!

E

#

#

#

# !

5E

#

E #

!

# !

#

5E

#

E

5

#

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E

#

!

#

!

!

!

! !

E

!

#

#

E #

!

#

# #

!

#

!

!

!

#

# !

#

E

GENK

MAASMECHELEN

#

5

!

!

!

# !

# !

#

5 E

!

#

#

E

! !

#

# #

E E

#

#

#

#

HASSELT

#

!

#

!

5E

# !

E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E! # E E

5

E

#

!

!

#

#

E!

!

!

LANAKEN

#

#

E

#

E

5

#

E

# #

#

# !

#

MAASTRICHT

#


REGIONAAL STEDELIJK GEBIE

60

REGIONAAL STEDELIJK GEBIED REGIONAAL STEDELIJK GEBIED

E

E

E

E

E

HOUTHALEN-HELCHTERE

E

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Hasselt- Genk (lopend proces). De stedelijke gebieden worden van doorslaggevend belang beschouwd voor de economische structuur van Vlaanderen. Het regionaal stedelijk gebied omvat delen van de gemeenten Hasselt, Genk, Diepenbeek en Zonhoven, met als belangrijkste infrastructuren het Albertkanaal, de spoorlijn, de Genkersteenweg, de Hasseltweg en de Universiteitslaan.

E E

Legende

E

plaatsnamen2

Legende: E kernen kernen infrastructuur infrastructuur contour afbakening regionaal stedelijk

E

Legende

HASSELT

E

plaatsnamen2

E

kernen

infrastructuur

regionaal stedelijk gebied

0 0,5 1

2

0 0,5 1

3

4

5

2

Bron: GDI-Vlaanderen Bron:Ruimte Vlaanderen Achtergrond: NGI

kilometer

3

4

5

gebied

kilometer

E E E

E

E

Bron: GDIBron:Ruimt Achtergron


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


62

BRV: HET STEDELIJK SYSTEEM OP MENSENMAAT ONTWIKKELEN

Binnen het in opmaak zijnde Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt er voor gekozen de verwachte groei zoveel mogelijk op te vangen op die plekken die goed zijn ontsloten door een hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer, ondersteund door een palet aan andere vervoerswijzen. Er wordt gesproken van verdichtingsruimten, waarbinnen een gemengde ontwikkeling voorop staat. Deze verdichtingsruimten en economische investeringsruimten vinden hun plaats in een stedelijk systeem dat opge-

bouwd is uit 3 types van stedelijke ruimte: stedelijke regio’s, hoogwaardige openbaar vervoerknooppunten, verzorgende steden. Deze types nemen in afnemende mate een belangrijke rol op in het opvangen van de bevolkingsgroei en de economische ontwikkeling. Ter ondersteuning van de opmaak van het BRV werd de bestaande stedenstructuur voor de 3 types van stedelijke ruimte geanalyseerd aan de hand van vijf criteria:

- Hoogwaardig openbaar vervoernetwerk - Voorzieningenniveau - Integratie in de economische structuur - Internationale connectiviteit - Verstedelijkingsgraad (SUM Research ondersteunend onderzoek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen)64

STEDENSTRUCTUUR STEDENSTRUCTUUR Volgens de (tussentijdse) resultaten van de studie kunnen de steden in centraal Limburg opgedeeld worden in de volgende typologieĂŤn: Stedelijke regio niveau 1 met beperkter verzorgingsniveau: Hasselt Stedelijke regio niveau 2 met beperktere knooppuntwaarde: Genk Verzorgende stad niveau 1: Diepenbeek Verzorgende stad niveau 2: Bilzen Met beperkte stedelijke functies: Maasmechelen, Houthalen-Helchteren en Lanaken

STEDENSTRUCTUUR STEDENSTRUCTUUR STEDENSTRUCTUUR STEDENSTRUCTUUR

E

E E E E

E E E E

E

E E E E

Legende: ! stedelijke regio niveau 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! stedelijke regio niveau 2 ! ! ! ! ! ! ! ! !! verzorgende stad niveau 1 ! !! ! ! ! !! verzorgende stad niveau 2 !( beperkte stedelijke functies

E E E E

Legende

Legende Legende Legende

stedelijke regio1 niveau stedelijke regio niveau Legende stedelijke regio niveau 1 ! !

!

stedelijke regio niveau 1 stedelijke regio niveau 2 stedelijke regio12 niveau stedelijke regio niveau

1

E E E E

E E E E E

2

stedelijke regio niveau 2 verzorgende stad niveau 1 verzorgende stad niveau 1 stedelijke regio niveau verzorgende stad2 niveau 1 verzorgende stad niveau 1 2 ! verzorgende stad niveau 2 beperkte stedelijke functies ( ! verzorgende stad niveau niveau 1 niveau 2 !! verzorgende stad 2 verzorgende beperkte stedelijkestad functies ( autosnelweg beperkte stedelijke functies ( ! verzorgende stad niveau 2 autosnelweg beperkte stedelijke functies gewestweg autosnelweg beperkte stedelijke functies (gewestweg spoorwegen autosnelweg gewestweg autosnelweg spoorwegen bevaarbaar spoorwegen gewestweg gewestweg bevaarbaar onbevaarbaar 1 bevaarbaar spoorwegen onbevaarbaar 1 spoorwegen onbevaarbaar 2 onbevaarbaar 1 bevaarbaar onbevaarbaar 2 onbevaarbaar 3 bevaarbaar !

! !! ! !

E E E E

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

E

HASSELT HASSELT HASSELT HASSELT


E

E

E E E

E

E

E E (

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

! !

GENK

MAASMECHELEN

!

! ! !

HASSELT

(

E DIEPENBEEK

E

! ! LANAKEN

E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

!

(

BILZEN

!

E

E

MAASTRICHT


66

STEDELIJKE REGIO

De typologie stedelijke regio’s wordt bepaald op basis van de indicatoren knooppuntwaarde, voorzieningen, economische integratie, internationale connectiviteit, en verstedelijkingsgraad (inwonersaantal). We kunnen hier een duidelijk hiërarchie zien tussen de verschillende steden in Centraal Limburg met Hasselt en daarna Genk als belangrijkste stedelijke regio’s. Vergelijkbare steden in de rest van Vlaanderen zijn: Leuven, Brugge, Mechelen en Kortrijk.


E

E

E E E

E

E

E E HOUTHALEN-HELCHTEREN !

E E E E

!

!

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

!

E DIEPENBEEK

E

! LANAKEN !

E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

! E

E

BILZEN MAASTRICHT


68

KNOOPPUNTSTAD

De typologie knooppuntswaarde wordt bepaald op basis van de hierboven al genoemde indicatoren, waarbij echter de indicator knooppuntwaarde het gewicht van 60% krijgt. Hier zien we dat Hasselt als enige stad in Centraal Limburg een relatief hoge knooppuntswaarde heeft. Vergelijkbare steden in de rest van Vlaanderen zijn: Leuven, Brugge, Mechelen en Kortrijk.


E

E

E E E

E

E

E E

!

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

!

!

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

!

E DIEPENBEEK

!

E

LANAKEN

E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

!

BILZEN

E

E

!

MAASTRICHT


70

VERZORGENDE STAD

De typologie van de verzorgende stad wordt voornamelijk bepaald door de indicator voorzieningen (60%). Daarnaast worden de indicatoren integratie in de economische structuur en verstedelijkingsgraad (beiden 20%) ook meegenomen. We zien dat in vergelijking met de rest van Vlaanderen Centraal Limburg hier vrij laag op scoort. Hasselt en Genk zijn wat voorzieningen betreft te vergelijken met Mechelen, Kortrijk, Aalst, Sint-Niklaas, Oostende, Roeselare en Turnhout.


E

E

E E E

E

E

E E

!

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

! !

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

!

E DIEPENBEEK

!

E

LANAKEN

E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

! E

E

!

BILZEN MAASTRICHT


72

WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN

De woonuitbreidingsgebieden zijn gebieden die op het gewestplan zijn aangeduid als gebieden die mogelijk kunnen worden gebruikt voor woningbouw. De effectieve aansnijding zal echter worden beslist door de bevoegde overheid.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


74

DEMOGRAFISCH

Centraal Limburg bevindt zich op een scharnierpunt van de hoge bevolkingsdichtheid vanuit de as Brussel-Antwerpen, overgaand naar de lagere bevolkingsdichtheden in zowel Nederlands noordelijk Limburg als WalloniĂŤ en Noord-Frankrijk.MAHL MAHL MAHL MAHL MAHL



! !

! !

! !

!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!!! ! ! ! ! !Genk !!! !! !! ! Hasselt ! !! !! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !!!Genk !! ! !! ! !! ! !! Hasselt !! ! !! !! !! !! ! !! !! ! !! ! !! ! !! !!!Genk ! ! ! ! !! ! ! Hasselt ! ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !! ! !! !!!Genk ! ! ! ! !! ! !! Hasselt !! ! !! !! !! !! ! !! !! ! !! ! !! ! !Genk !! ! ! ! ! !! ! Hasselt !! ! ! ! !! !! !! !! !! ! !!! ! ! ! ! !! ! ! ! !!

76 74

! !

! !

! !!! ! ! Maastricht ! ! !! ! !! !! !! ! ! Maastricht ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! Maastricht ! ! !! ! !! !! !! ! ! Maastricht ! ! !! ! Luik ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! Maastricht Luik! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! ! Luik !! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! ! !!! ! ! ! ! !! !! !! !! !! ! Luik !! ! !! !! !! !! !! !! ! ! !! ! !! ! !! !! !! !! !! ! !! ! ! Luik ! ! !! ! ! ! !! !! !! !! !! ! ! !! ! !! ! !! !! !! !! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !! ! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! ! ! ! ! !!! !!! !! !

Legende: bevolkingsdichtheid 1,000-32,6922 Legende 31,6923 201,2102 31,6923-201,2102 1,0000 --31,6922 Legende 201,2103 1137,4847 31,6923--201,2102 1,0000 31,6922 201,2103-1137,4847 Legende ! 1137,4848-6308,6771 1137,4848 6308,6771 201,2103 -1137,4847 31,6923 201,2102 1,0000 --31,6922 ! 6308,6772 34869,9922 1137,4848 6308,6771 ! 6308,6772-34869,9922 201,2103 -1137,4847 31,6923 201,2102 1,0000 --31,6922

!! ! ! !! ! !! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !! ! !! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! !! ! ! !! ! ! !! ! !! !! !

Legende

Legende 1,0000 - 31,6922 ! !

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

6308,6772 34869,9922 1137,4848 -1137,4847 6308,6771 201,2103 31,6923 --201,2102

kilometer

0! 1 2 4 5 ! 0,5 201,2103 6308,6772 34869,9922 1137,4848 6308,6771 -3-1137,4847

Bron: EEA Bron:Ruimt Bron: EEA Achtergron Bron:Ruimt


bron: EEA & JRC, Ruimte Vlaanderen


78

DEMOGRAFISCHE GROEI80

DEMOGRAFISCHE KRIMPDICHTHEID DICHTHEID DICHTHEID BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING

82

DICHTHEID BEVOLKING Legende Legende Legende Legende Legende Legende Legende Legende plaatsnamen2 Legende plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 0 1 plaatsnamen2 0 1 plaatsnamen2 0 1 plaatsnamen2 0 1 0 1 Legende: 0 1 - 1 10 0 1 1 10 0 1 1 1 10 0-11110 --- 10 10 10 10 50 1 10 10 50 1 10 10 50 1-10 1 10 10 10 - 50 50 10 50 50 100 10 50 50 100 10-50 10 50 50 100 10 50 50 100 50 100 50 100 100 500 50-100 50 100 100 500 50 100 100 500 50 -100 100 500 100 500 100-500 100 500 500 1.000 100 500 500 1.000 100 500 500 1.000 100 500 500 1.000 500-1000 500 1.000 500 1.000 1.000 2.000 500 1.000 2.000 500 - 1.000 1.000 1.000 1000-2000 500 1.000 1.000 - 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000 5.000 1.000 2.000 2.000 5.000 2000-5000 1.000 2.000 2.000 5.000 1.000 2.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 > 5.000 >5000 2.000 5.000 > 5.000 2.000 5.000 > 5.000 2.000 5.000 > 5.000 > 5.000 > 5.000 > 5.000 > > 5.000 5.000

E E E E E E

In deze kaart is de fijnmazige structuur van het zuidwesten met korte en snelle overgangen in de dichtheid van de bevolking duidelijk te onderscheiden van de grotere structuren in het noordoosten. De stedelijke kernen Hasselt, Genk, Houthalen-Helchteren, Maaseik en Maastricht vormen de dichtst bevolkte polen. Enkel in Hasselt, Genk en Maastricht bevinden zich kernen met een bevolkingsdichtheid van meer dan 5000 personen per hectare.

kilometer kilometer


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


84

DICHTHEID ADRESSEN Legende Legende Legende Legende Legende Legende plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 adressen per ha plaatsnamen2 adressen per ha plaatsnamen2 adressen per ha adressen per ha 0 adressen per ha 0 adressen per ha 0 Legende: 0 0 20 0 0 000 -- 20 20 0 - 20 20 30 0 -20 0-20 20 30 0 --20 20 30 20 30 20-30 30 20 - 50 30 30 50 20 30 - 30 50 30-50 30 50 50 70 30 50 50 70 50-70 30 50 - 50 70 50 70 70 70-130 50 - 130 70 70 130 50 70 - 70 130 70 - 130 70 - 130 70 - 130

E E E E E E

Het verschil in dichtheid van adressen tussen stedelijke en meer landelijke gebieden is in centraal Limburg onbestaande. Enkel de stad Hasselt lijkt over een kritische massa of densiteit van wooneenheden te beschikken.

kilometer


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


86

DEMOGRAFIE VOLGENS LEEFTIJD < 14 jaar: Centraal Limburg geeft hierbij een vrij gemengd beeld weer, waarbij echte uitschieters voornamelijk in gebieden liggen die minder bevolkt zijn waarbij een klein aantal personen al snel voor uitschieters kan zorgen. Aangezien de percentages op een normale manier verdeeld zijn, is er in de volgende kaarten voor gekozen om de klassen in te delen op basis van ½ standaard deviatie met een gemiddelde van 14%. > 65 jaar: Centraal Limburg geeft hierbij een vrij gemengd beeld weer met zowel gebieden waar er minder dan een

gemiddeld aantal 65 plussers woont vooral in het noorden, maar ook een aantal gebieden met een hoger aandeel 65 plussers. Dit is vooral te zien in het centrum van Genk en Hasselt. Andere gemeenten met een hoog percentage kenmerken zich voornamelijk door een algemeen laag aantal inwoners, waardoor een aantal ouderen al snel een hoog percentage tot gevolg hebben. Aangezien de percentages op een normale manier verdeeld zijn, is er hier voor gekozen om de klassen in te delen op basis van ½ standaard deviatie met een gemiddelde van 17%.

> 85 jaar: Het gemiddelde percentage van 85 plussers in heel Vlaanderen is slechts 2%. Als er hier bij de uitschieters naar boven wordt gekeken, zien we dat er in een aantal wijken rond het centrum van Hasselt (Dries, Vissenbroek en Hasselt-centrum)?? Daarnaast zijn er wederom een aantal wijken met een laag inwonersaantal, waar een paar uitschieters een grote impact hebben.DEMOGRAFIEDEMOGRAFIE 14DEMOGRAFIE

88

DEMOGRAFIE PERCENTAGE -14 Legende < -1,8 Std. Dev. -1,8 - -1,3 Std. Dev. -1,3 - -0,75 Std. Dev. -0,75 - -0,25 Std. Dev. -0,25 - 0,25 Std. Dev. 0,25 - 0,75 Std. Dev. 0,75 - 1,3 Std. Dev.

Legende Legende Legende Legende Legende < -1,8 Std. Dev. Legende < -1,8 Std. Dev. Legende < -1,8 Std. Dev. Legende < -1,8 Std.Std. Dev.Dev. -1,8 - -1,3 Legende < -1,8 Std.Std. Dev.Dev. -1,8 - -1,3 Legende < -1,8 Std. Dev. -1,8 - -1,3 Legende < -1,8 Std.Std. Dev.Dev. -1,8 -1,3 Std. -1,3 -0,75 Std. Dev. < -1,8 Std. Dev.Dev. Legende: -1,8 -1,3 Std. -1,3 -0,75 Std. Dev. < -1,8 Std. Dev.Dev. -1,8 -1,3 Std. < -1,8 Std.Std. Dev.Dev. -1,3 - -1,3 -0,75 Std. Dev. -1,8 Dev. < -1,8 Std. Dev. <-1,8 -1,3 -0,75 Std. Dev. -0,75 -0,25 Std. Dev. -1,8 -1,3 Std. Dev. -1,3 --0,75 Std. Dev. -0,75 -0,25 Std. Dev. -1,8 -1,3 Std. Dev. -1,3 -0,75 Std. Dev. -1,8 Std. Dev. -0,75 --1,3 -0,25 Std. Dev. -1,8--1,3 -1,3 -0,75 Std. Dev. -1,8 -1,3 Std. Dev. -0,75 -0,25 Std. Dev. -0,25 0,25 Std. Dev. -1,3 - -0,75 -0,75-0,25Std. Std.Dev. Dev. -0,25 0,25 -1,3 -0,75 -1,3--0,75 -0,75 -0,25 Std. -1,3 -0,75 Std. Dev. -0,25 - -0,25 0,25 Std. Dev. -0,75 Dev. -1,3 -0,75 Std. Dev. -0,25 0,25 0,25 0,75 Dev. -0,75 -0,25 Std. Dev. -0,75--0,25 -0,250,25Std. Std. Dev. 0,25 0,75 Std. Dev. -0,75 -0,25 Std. Dev. -0,25 -0,75 0,25Std. Std. Dev. -0,75 -0,25 Std. Dev. 0,25 -Dev. -0,25 0,25 Std. Dev. -0,25-0,25 -0,75 -0,25 Std. Dev. 0,25 -0,75 Std. Dev. 0,75 1,3 Std. Dev. -0,25 0,25 Std. Dev. 0,25 --1,3 0,75 Std. Dev. 0,75 Std. Dev. -0,25 0,25 Std. Dev. 0,25 0,75 Std. Dev. 0,25-0,75 -0,25 0,25 Std. Dev. 0,75 - 0,75 1,3 Std. Dev. 0,25 Std. Dev. -0,25 0,25 Std. Dev. 0,75 1,3 Std. Dev. 1,3 --1,8 Dev. 0,25 0,75 Std. Dev. 0,75 1,3Std. Std. Dev. 0,75-1,3 1,3 1,8 Std. Dev. 0,25 0,75 Std. Dev. 0,75 1,3 Std. Dev. 0,25 0,75 Std. Dev. 1,3 --1,8 Std. Dev. 0,75 1,3 Std. Dev. 0,25 -1,8 0,75 Std. Dev. 1,3-1,8 1,3 Dev. 1,8 2,3 0,75 1,3Std. Std. Dev. 1,3 -1,8 Std. Dev. 1,8 2,3 0,75 1,3 Std. Dev. 1,3 1,8 Std. Dev. 0,75 1,3 Std. Dev. 1,8 - 2,3 Std. Dev. 1,8-2,3 1,3 1,8 0,75 1,3Std. Std.Dev. Dev. 1,8 2,3 --2,3 2,8 1,3 1,8 1,8 2,3 2,3 2,8 Std. Dev. 1,3 1,8 2,3-2,8 1,8 2,3 Std. Dev. 1,3 1,8 2,3 - 2,3 2,8 Std. Std. Dev. Dev. 1,8 1,3 1,8 2,3 - 2,8 Std. Dev. > 2,8 Std. Dev. 1,8 2,3 >2,8 2,3 2,8 > 2,8 Std. Dev. 1,8 2,3 Std. Dev. 2,3 2,8 Std. Dev. 1,8 2,3 > 2,8 Std. Dev. 2,3 2,8 Std. Dev. 1,8 2,3 Std. Dev. > 2,8 Std. Dev. 2,3 2,8 Std. Dev. > 2,8 Std. Dev. 2,3 2,8 Std. Dev.kilometer > 2,8 Std. Dev.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


DEMOGRAFIEDEMOGRAFIE 65+ DEMOGRAFIE DEMOGRAFIE DEMOGRAFIE

90

DEMOGRAFIE PERCENTAGE 65+

Legende < -1,7 Std. Dev. -1,7 - -1,2 Std. Dev. -1,2 - -0,75 Std. Dev. -0,75 - -0,25 Std. Dev. -0,25 - 0,25 Std. Dev. 0,25 - 0,75 Std. Dev.

Legende Legende Legende Legende Legende < -1,8 Std. Dev. Legende < -1,8 Std. Dev. Legende < -1,8 Std. Dev. Legende < -1,8 Std.Std. Dev.Dev. -1,8 - -1,3 Legende < Std. Dev. -1,8 - -1,3 Legende < -1,8 -1,8 Std.Std. Dev.Dev. -1,8 - -1,3 < -1,8 Std.Std. Dev.Dev. Legende: -1,8 -1,3 Std. -1,3 -0,75 Std. Dev. < -1,8 Std.Std. Dev.Dev. -1,8 -1,3 < -1,8 Std. Dev.Dev. -1,3 -0,75 Std. Dev. -1,8 -1,3 Std. Dev. < -1,8 Std.Std. Dev. <-1,7 -1,3 -0,75 Std.Dev. Dev. -1,8 -1,3 -1,3 -0,75 Std. Dev. -0,75 --1,3 -0,25 Std. Dev. -1,8 Std. Dev. -1,3 -0,75 Std. Dev. -1,8 -1,3 Std. Dev. -0,75 -0,25 Std. Dev. -1,7--1,2 -1,3 -0,75 Std. Dev. -1,8 Std. Dev. -0,75 --1,3 -0,25 Std. Dev. -1,3 -0,75 Std. Dev. -0,75 -0,25 Std. Dev. -0,25 0,25 -1,3 ---0,75 Std. Dev. -1,2--0,75 -0,75 -0,25 Std. Dev. -1,3 -0,75 Std. Dev. -0,25 0,25 -0,75 -0,25 Std. Dev. -1,3 Dev. -0,25---0,75 0,25 Std. -0,75 -0,25 Std. Dev. -0,75--0,25 -0,25 0,25 Std. Dev. 0,25 0,75 Std. Dev. -0,75 -0,25 Std. Dev. -0,25-0,25Std. Std. Dev. -0,75 -0,25 Std. Dev. 0,25 0,75 Dev. -0,25 0,25 Std. Dev. -0,25-0,25 -0,75 -0,75 -0,25 Std. Dev. 0,25 -Std. Dev. -0,25 0,25 Std. Dev. 0,25 0,75 Std. Dev. 0,75 --0,75 1,3 Std. Dev. -0,25 0,25 Std. Dev. 0,25 Std. Dev. 0,25-0,75 -0,25 0,25 Std. Dev. 0,75 1,3 Std. Dev. 0,25 0,75 Std. Dev. -0,25 0,25 Std. Dev. 0,75 --0,75 1,3 Std. Dev. 0,25 Std. Dev. 0,75 -1,8 1,3 Std. Dev. 0,75-1,3 1,3 Std. Dev. 0,25 0,75 Std. Dev. 0,75 1,3 Std. Dev. 0,25 0,75 Std. Dev. 1,3 1,8 Std. Dev. 0,75 1,3 Std. Dev. 0,25--1,8 0,75 Std. Dev. 1,3-1,8 1,3 Std. Dev. 0,75 1,3 Std. Dev. 1,3 -1,8 Std. Dev. 1,8 2,3 0,75 1,3 Std. Dev. 1,3 1,8 Std. Dev. 0,75 1,3 Std. Dev. 1,8 2,3 Std. Dev. 1,8-2,3 1,3 0,75--1,8 1,3Std. Std.Dev. Dev. 1,8 2,3 1,3 1,8 - 1,8 2,3 Std. Dev. 2,3 2,8 1,3 1,8 >2,3 1,8 2,3 Std. Dev. 1,3 1,8 2,3 2,8 Std. Dev. 1,8 2,3 Dev. 1,3 1,8 Std. 2,3 - 2,8 Std. Dev. 1,8 2,3 - 2,3 2,8 Std. Dev. > 2,8 Std. Dev. 1,8 2,3 2,3 Std. Dev. 1,8 2,3 > 2,8 Std. Dev. 2,3 - 2,8 2,8 Std. Dev.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


DEMOGRAFIE 85+

DEMOGRAFIE

92

DEMOGRAFIE PERCENTAGE 85+

Legende < -0,25 Std. Dev. -0,25 - 0,25 Std. Dev. 0,25 - 0,75 Std. Dev. 0,75 - 1,3 Std. Dev.

Legende Legende Legende Legende Legende < -1,8 Std. Dev. Legende < -1,8 Std. Dev. Legende < -1,8 Std. Dev. < -1,8 Std.Std. Dev.Dev. -1,8 - -1,3 < -1,8 Std.Std. Dev.Dev. -1,8 - -1,3 < -1,8 Std. Dev. -1,8 - -1,3 < -1,8 Std.Std. Dev.Dev. -1,8 -1,3 Std. -1,3 -0,75 Std.Dev. Dev. -1,8 - -0,75 -1,3 Std. -1,3 Std.Dev. Dev. -1,8 -1,3 Std. -1,3 - -1,3 -0,75Std. Std.Dev. Dev. -1,8 Dev. -1,3 -0,75 Std. -0,75 -0,25Std. Std.Dev. Dev. -1,3 --0,75 Dev. -0,75 -0,25 Std. Dev. -1,3 -0,75 Std. Dev. -0,75 -0,25 Std. Dev. -1,3 -0,75 Std. Dev. Legende -0,75 -0,25 Std. Dev. -0,25 -0,75 - 0,25 -0,25Std. Std.Dev. Dev. -0,25 0,25 Std. Dev. Legende: -0,75 -0,25 Std. Dev. -0,25 - -0,25 0,25 Std. -0,75 Std.Dev. Dev. -0,25 0,25 Std. Dev. 0,25 0,75 Std. Dev. < -1,8 Std. Dev. <-0,25 -0,25--0,75 0,25Std. Std.Dev. Dev. 0,25 -0,25 -0,75 0,25Std. Std.Dev. Dev. 0,25 --0,25 0,25 Std. Dev. -0,25-0,25 0,25 - -1,3 0,75 Std.Dev. Dev. 0,75 1,3 Std. -1,8 Std. Dev. 0,25 - 1,3 0,75Std. Std.Dev. Dev. 0,75 0,25 Std. Dev. 0,25-0,75 0,75 1,3 Std. 0,25 - 0,75 0,75 Std.Dev. Dev. 0,75 1,3 Std. Dev. 1,3 --1,8 Dev. -1,3 -0,75 Std. Dev. 0,75 1,3Std. Std. Dev. 0,75-1,3 1,3 --1,8 Std. Dev. 0,75 1,3 Std. Dev. 1,3 --1,8 0,75 1,3Std. Std.Dev. Dev. 1,3 1,8 Std.Std. Dev. 1,3-1,8 1,8 2,3 -0,75 -0,25 1,3 1,8 Std. Dev.Dev. 1,8 2,3 1,3 1,8 Std. 1,8 Dev. 1,8-2,3 1,3 - 2,3 1,8 Std. Dev. 1,8 - 2,3 Std. Dev. 2,3 2,8 -0,25 0,25 Std. Dev. 1,8 2,3 2,3 2,8 Std. Dev. 2,3-2,8 1,8 2,3 Std. 2,3 - 2,3 2,8 Std. Dev. 1,8 Dev. 2,3 --2,8 Std. Dev. > 2,8 Std. Dev. 0,25 0,75 Std. Dev. >2,8 2,3 - 2,8 Std. Dev. > 2,8 Std. Dev. 2,3 2,8 Std. Dev. > 2,8 Std. Dev. 2,3 - 2,8 Std. Dev. > 2,8 Dev.Dev. 0,75 - Std. 1,3 > 2,8 Std.Std. Dev. kilometer > 2,8 Std. Dev.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


94

GROEI 1990-2011

Zoals in voorgaande grafieken was te zien, is er voor de gemeenten van Centraal Limburg in de afgelopen 20 jaar een lichte groei waar te nemen. Voor Vlaanderen als geheel is de gemiddelde toename 1,10. Voor de provincie Limburg is deze 1,13. Terwijl dit voor de geselecteerde gemeenten in Centraal Limburg ook 1,13 is.

Legende Legende Legende Legende Legende 0,000000 0,000000 Legende: toename 0,000000 0,000000 0,000001 0 0,000000 0,000001 0,000001 0,000001-1 0,000001 1,000001 0,000001 1,000001 1,000001 1,000001-1,1 1,000001 1,100001 1,000001 1,100001 1,100001-1,2 1,100001 1,100001 1,200001-1,3 1,200001 1,100001 1,200001 1,200001 1,200001 1,200001 -

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,100000 1,000000 1,100000 1,100000 1,100000 1,200000 1,100000 1,200000 1,200000 1,200000 1,300000 1,200000 1,300000 1,300000 1,300000 1,300000

kilometer


E

LEOPOLDSBURG (1,11)

E

E

HECHTEL-EKSEL (1,21)

E

E

PEER (1,21)

E

BREE (1,12)

E

MEEUWEN-GRUITRODE (1,13)

BERINGEN (1,19)

E

MAASEIK (1,17)

OPGLABBEEK (1,28)

E

E E

E

HEUSDEN-ZOLDER (1,11)

HOUTHALEN-HELCHTEREN (1,12)

E

LUMMEN (1,14)

E

ZONHOVEN (1,21)

E

E E

AS (1,19)

GENK (1,06)

MAASMECHELEN (1,1)

E

HASSELT (1,12)

E

ZUTENDAAL (1,18)

HERK-DE-STAD (1,16)

E

DIEPENBEEK (1,13)

E NIEUWERKERKEN (1,12) E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen ALKEN (1,12) achtergrond: NGI E SINT-TRUIDEN (1,07) E E

WELLEN (1,16)

E

KORTESSEM (1,08)

E

HOESELT (1,12)

E

LANAKEN (1,16)

BILZEN (1,15) MAASTRICHT

DILSEN-STOKKEM (1,18


96

PERCENTAGE VREEMDELINGEN

Als er gekeken wordt naar het percentage vreemdelingen is er duidelijk te zien dat er langs de grens met Nederland een groter aantal vreemdelingen woont. Ook het centrum van Hasselt en verschillende wijken in Genk zoals Winterslag, Zwartberg en Hoevenzavel wijkt het percentage vreemdelingen af van het gemiddelde.

Legende Legende Legende Legende Legende 0,000000 0,000000 Legende: 0,000000 0,000000 0,000001 0-50,000000 0,000001 0,000001 5,000001-10 0,000001 1,000001 0,000001 1,000001 1,000001 10,000001-25 1,000001 1,100001 1,000001 1,100001 25,000001-50 1,100001 1,100001 50,000001-100 1,200001 1,100001 1,200001 1,200001 1,200001 1,200001

-

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,100000 1,000000 1,100000 1,100000 1,100000 1,200000 1,100000 1,200000 1,200000 1,200000 1,300000 1,200000 1,300000 1,300000 1,300000 1,300000

kilometer


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


98

POLYCENTRISCH - EURODELTAMETROPOOL De grootste en meest uitgestrekte mega-regio in de wereld is die van de Noordwest-Europese laagvlakte met drie polycentrisch verstedelijkte gebieden: de Randstad, het Ruhrgebied en de noordrand van België tot aan Lille. De verstedelijking van dit gebied is een gevolg van historische processen, die voor een geografische concentratie van steden en industriegebieden hebben gezorgd. Het betreft hier een bijna 60 miljoen mensen omvattende nevel van steden en stadjes, in economische kracht de op drie na grootste mega-regio ter wereld. Heel Centraal-Europa kan gerekend worden tot haar invloedzone. Geografisch valt de Eurodeltametropool samen met het estuariumgebied van de Rijn, Maas en Schelde. Echter het

hyper-bereikbaar hinterland reikt tot diep in het Rührgebied en Noord-Frankrijk. Binnen Noordwest-Europa zijn de intercontinentale verbindingen in het luchtvaartnetwerk hecht verknoopt geraakt in vier, op vrijwel gelijke afstand van elkaar gesitueerde luchthavens: Londen, Parijs, Frankfurt en Amsterdam. Deze vier luchthavens behoren tot de tien grootste ter wereld. Ze fungeren als de verzamelpunten binnen en de toegangspoorten tot uitgestrekte, zeer dicht verstedelijkte gebieden, ook wel de Mega City Regions van Noordwest-Europa genoemd. De eerste drie kenmerken zich doordat ze voornamelijk de monocentrische metropolen ontsluiten waar ze deel van uitmaken. Schiphol onderscheidt zich van deze andere lucht-

havens doordat ze een veel groter bedieningsgebied heeft. Ook Lille, Liège en Dortmund richten zich op Schiphol voor hun ontsluiting door de lucht naar de rest van de wereld. Centraal Limburg ligt middenin de Eurodelta metropool, maar steeds perifeer ten opzichte van haar zwaartepunten. Verbindende infrastructuren gaan er wel doorheen, in de vorm van wegen, spoorwegen en kanalen, maar de daarbij getransporteerde goederen, mensen en kennis worden niet afgezet in centraal Limburg. De vraag stelt zich op welke manier centraal Limburg van haar positie kan profiteren door in te spelen op haar strategische locatie.Gent

Vl

100 98

Legende Legende

Legende: Eurodeltametropool polycentrisch verstedelijkt polycentrisch verstedelijkt gebied polycentrisch verstedelijkt bebouwing bebouwing bebouwing

kilometer

gebied gebied


Amsterdam

Gravenhage

Randstad

Utrecht

Rotterdam

Duisburg

Essen

Bochum

Ruhrgebied D端sseldorf

Antwerpen

laamse Ruit Bruxelles

Leuven

bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen

Dortmund


100 102


bron: EEA & JRC, Ruimte Vlaanderen


MAHL MAHL MAHL MAHL MAHL



! !

! !

! !

!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

! !

!!! ! ! ! ! !Genk !!! !! !! ! Hasselt ! !! !! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !!!Genk !! ! !! ! !! ! !! Hasselt !! ! !! !! !! !! ! !! !! ! !! ! !! ! !! !!!Genk ! ! ! ! !! ! ! Hasselt ! ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !! ! !! !!!Genk ! ! ! ! !! ! !! Hasselt !! ! !! !! !! !! ! !! !! ! !! ! !! ! !Genk !! ! ! ! ! !! ! Hasselt !! ! ! ! !! !! !! !! !! ! !!! ! ! ! ! !! ! ! ! !!

104 102

! !!! ! ! Maastricht ! ! !! ! !! !! !! ! ! Maastricht ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! Maastricht ! ! !! ! !! !! !! ! ! Maastricht ! ! !! ! Luik ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! Maastricht Luik! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! ! Luik !! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! ! !!! ! ! ! ! !! !! !! !! !! ! Luik !! ! !! !! !! !! !! !! ! ! !! ! !! ! !! !! !! !! !! ! !! ! ! Luik ! Kortrijk ! !! ! ! ! !! !! !! !! !! ! ! !! ! !! ! !! !! !! !! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !! ! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! ! ! ! ! !!! !!! !! !

!! ! ! !! ! !! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !! ! !! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! !! ! ! !! ! ! !! ! !! !! !

Brussel

Lille

Legende: grensoverschreidend stedelijk netwerk 1,000-32,6922 Legende 31,6923 201,2102 31,6923-201,2102 1,0000 --31,6922 Legende 201,2103 1137,4847 31,6923--201,2102 1,0000 31,6922 201,2103-1137,4847 Legende ! 1137,4848-6308,6771 1137,4848 6308,6771 201,2103 -1137,4847 31,6923 201,2102 1,0000 --31,6922 ! 6308,6772 34869,9922 1137,4848 6308,6771 ! 6308,6772-34869,9922 201,2103 -1137,4847 31,6923 201,2102 1,0000 --31,6922 Legende

Legende 1,0000 - 31,6922 ! !

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

6308,6772 34869,9922 1137,4848 -1137,4847 6308,6771 201,2103 31,6923 --201,2102

kilometer

0! 1 2 4 5 ! 0,5 201,2103 6308,6772 34869,9922 1137,4848 6308,6771 -3-1137,4847

Bron: EEA Bron:Ruimt Bron: EEA Achtergron Bron:Ruimt


Antwerpen Hasselt Maastricht Aken

Luik

bron: EEA & JRC, Ruimte Vlaanderen


MAHL

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! !!! ! !!! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Genk ! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Hasselt ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! Maastricht ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! !! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Luik ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!!! ! ! ! ! !Genk ! !! ! ! Hasselt !! ! !!!! !!! ! !!! ! ! ! ! !!!!!!

! !!! ! ! ! ! ! Maastricht ! !! !

MAHL

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

Luik ! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! !!! ! !! !! !! !! !! ! ! ! ! !! !!! !! !

MAHL

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

! !

! !

! !

! !

!

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

Legende: 1,000-32,6922 1,0000 - 31,6922 31,6923 - 201,2102 31,6923-201,2102 201,2103 - 1137,4847 201,2103-1137,4847 ! 1137,4848-6308,6771 1137,4848 - 6308,6771 6308,6772 - 34869,9922 ! 6308,6772-34869,9922

! !

! !

! !

!

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

106

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

!! !! ! !!! ! !!! ! ! Aken !! !! ! ! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

Legende ! !

! !

Het stedelijk netwerk Hasselt/Genk-Maastricht-Aachen-Luik werkt op een schaalniveau waarbij morfologische samenhang potentieel kan ingezet worden om het netwerk te versterken.

!

Legende !

1,0000 - 31,6922

0 0,5 1

2

3

4

5

kilometer

Bron: EEA Bron:Ruimt Achtergron


E

E

!

E

!

!

! !

!

E

! !

E

!

E

! ! !

! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! !

!

!

!

!

! !

!

! !

E

!

!

!

E E

!

!

!

E

!

! !

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E

! !

E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: EEA & JRC, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E

E E

E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Beleidsontwikkeling/TOPCentraalLimburg

108

T.OP

CENTRAAL LIMBURG WERKATLAS stedelijk systeem