T.OP Limburg - atlas landschappelijk systeem

Page 1

T.OP

CENTRAAL LIMBURG WERKATLAS landschappelijk systeem


2

OMSCHRIJVING

Het landschappelijk systeem is het geheel van geologische, biologische en cultuurhistorische elementen, die met elkaar in een gebied een geheel vormen. Ze vormen samen een totaalbeeld van alle verschijnselen die aan het aardoppervlak waarneembaar zijn. Het karakter wordt bepaald door de interactie tussen natuurlijke en menselijke factoren.4

INHOUD

geologisch hydrologisch biologisch cultuurhistorisch


achtergrond: NGI


6

GEOLOGISCH8

GEOLOGIE Het geologisch of fysisch systeem vormt de basislaag, waarop natuurlijke en menselijke structuren geĂŤnt zijn. Het fysisch systeem heeft vooral in het verleden een directe impact gehad op de menselijke activiteiten, die op hun beurt het landschap hebben beĂŻnvloed, zoals de bebouwingsstructuur, de landbouwstructuur en infrastructuur. In centraal Limburg zijn er op basis van de bodem, de hoogte en de bijbehorende landschappen vier specifieke delen te onderscheiden: Het Kempisch Plateau, de Tertiaire Kempen, Haspengouw en Maasland. In centraal Limburg gaat er ook speciale aandacht uit naar de delfstoffen die vanuit het fysisch systeem geleverd worden en de bijbehorende ontginningen door de mens.


E

E

E E E

E

Kempisch Plateau

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

GENK

MAASMECHELEN

Maasland

Tertiaire Kempen

E

E

HASSELT

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E

E

Haspengouw

LANAKEN

E E

MAASTRICHT


10

BODEM Het Kempisch Plateau wordt gekenmerkt door arme zandbodems met enkele stuifduinen. De Tertiaire Kempen worden enerzijds gekenmerkt door de alluviale afzettingen van de Demer en anderzijds door veen- en turfvorming in het gebied tussen het plateau en de Demer, die later uitgegraven werden tot vijvers waardoor het Vijvergebied is ontstaan. Haspengouw wordt gekenmerkt door zeer vruchtbare zandlemige bodems. Ten zuiden van de Demer bevindt zich een zandig stuifwallenlandschap. Het Maasland tenslotte bestaat enerzijds uit de Maasvallei en haar alluviale vlakte met kleiige tot lemige bodems en anderzijds uit de overgang van deze vlakte naar het plateau met meer zandige bodems.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

LANAKEN

E E

E

E

MAASTRICHT


12

BODEMGESCHIKTHEID

In deze kaart is de bodemgeschiktheid voor land- en tuinbouw op basis van de bodem te zien. Hier komt duidelijk naar voren dat de meest geschikte bodems zich in Haspengouw bevinden, terwijl het Kempisch plateau ongeschikt wordt bevonden voor akkerbouw.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

LANAKEN

E E

E

E

MAASTRICHT


HOOGTE

14

HOOGTE

Het Kempisch Plateau is duidelijk hoger gelegen dan de omringende gebieden en wordt zowel in het zuiden, waar het stuit op de Demer, en in het oosten, waar het wordt begrensd door de Maasvallei, omsloten door een steilrand. Het plateau zelf is ook licht glooiend en bij de stuifduinen zelfs reliĂŤfrijk. De Tertiaire Kempen daarentegen zijn zeer vlak wat ook moerasvorming tot gevolg heeft gehad. De resulterende veenlagen zijn later uitgegraven tot vijvers.

Legende Legende 290,33 290,33 -43,74

-43,74


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


16

MIJNVERZAKKINGSGEBIEDEN & VOORMALIGE MIJNSITES

Rond de voormalige mijnen van Centraal Limburg zijn grote gebieden die te maken hebben gekregen met verzakkingen als gevolg van de mijnactiviteiten. Verwacht wordt dat de verzakkingen zich verder zullen zetten in de tijd en zich zullen uitbreiden.

Legende steenkoolmijnen berekende grens maximum verzakking


E

E

E E E

E

Steenkoolterril van Beringen Steenkoolmijn Beringen

E

E E

Steenkoolmijn Zolder HOUTHALEN-HELCHTEREN

E Steenkoolmijn Houthalen

E

Steenkoolterril van Zwartberg Steenkoolmijn van Zwartberg Steenkoolterrils van Waterschei

E Steenkoolterril van Eisden Steenkoolmijn Eisden

E Steenkoolmijn Waterschei

E

Steenkoolterril van Winterslag Steenkoolmijn Winterslag

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

LANAKEN

E E

E

E

MAASTRICHT


18

EROSIEGEVOELIGHEID (WATERTOETS)

Als er wordt gekeken naar de erosiegevoeligheid, zien we dat dit vooral voorkomt rond het Kempisch Plateau, op de steilranden en in het zuiden in Haspengouw.

Legende niet erosiegevoelig erosiegevoelig


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


20

HYDROLOGISCHHYDROLOGIE

22

HYDROLOGIE

Het gebied wordt ontsloten door twee belangrijke kanalen: Het Albertkanaal dat loopt van de haven van Antwerpen tot aan Luik en de Zuid-Willemsvaart als lateraal kanaal van de Maas dat Maastricht met Den Bosch verbindt. Daarnaast zijn er nog een aantal onbevaarbare waterlopen met de Demer en Molenbeek/Mombeek als belangrijkste structuurbepalende rivieren met een oost-west richting en kleinere beekvalleien die hier dwars op staan.

Legende

E plaatsnamen2 Legende bevaarbaar bevaarbaar geklasseerd, onbevaarbaar 1 geklasseerd, onbevaarbaar 2 onbevaarbaar 3 geklasseerd,

eerste categorie tweede categorie derde categorie kilometer


ek Rodebe

ee

k

k bee der

Zan

k

k el db

eek

Kogbe e

Retselbe e

Sou rv

eek Bullenb Mijnb

eek

O ud

e ek rtb Voo

e Be

ek

ek

mb Laa

k

ek

E

eek Hutteb

E

E

Rachelsb e

b

bee Lieten

HOUTHALEN-HELCHTEREN

eek bee

k

oo p

Sti

s M aa k

GENK

r em e

be

ek

Heiwick b

n ave

n Ge k

k

ek

beek

Mare

rbe e

Win te

Brik b Zav eek el b eek

Echel wa

eek

Keibeek

Hag eb

k

E

ek st M un

erbe

s op A Aflo

ek

e Langk

Krombeek

k

Vloedgracht

sbe

beek

ee

Vloedgracht

t er

ek

Ga lge be

ek

n be

k

Ziepbee

Meers

osb

rk

E

E

Be

n zoe

Wilderbeek

er b

He

E

rm We

ne

E

i Kle

Wijerbeek

Koz e

Nits e

mb

k

e ek

enbee

E

e traatbe Groens

k l bee aaE d n e Zut

m Terber

E

E

ee k

nh

n Mie Borgravebeek k Gare rikbee Rij beek e M i se ude L oop) eek sb e d u b O e HASSELT eek rr r (O ek Ste enb Stieme t Daalderheidebeek E l beek u Da He k a a k Wa be ek L ee anb Kaats eb d eek lin ek Oude Beek zer be j k I s i e l be Eanhu Kaa ek a e b P k Deme e ld Herk r rgbe sve e r b n e e iS ng Mis Mombeek Ou de M o k Win e m bee e terb eb k s bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen eek Paneel m k Si bee be e k achtergrond: NGI m k e ee db E Klotsvel ek Bro k

MAASMECHELEN

le Ko

erik Mis

Heiw

k bee

ee ijerb

ek DorpsbeE

uke

l beek

g Lossin

beek

E

LANAKEN

MAASTRICHT

M aas

ngb Sla oop

ijn Schr

eks ebro

Bermsloot

Zon

l ter

Laa rbe e

k enb ee e Kuil t s r o Vo Bosbeek eek e nb g g Mu

b

Zuid-Willemsvaart

der

ikb e

g Slan

eek

l Tui

ek erbe Wint

rbeek looste k r e t s Zu

b Kik

Steenlaa k

e ek

Asb e

ek

Jan t

ebe

e Roost

Bijl

ek

E rbeek

k

el be

el Ech

e ek

ek

ee

Vrie ts

o op a ml a h c k S anbee Wijerm

em de

Baatsbeek

Kuilenloop

l beek Homm e

Dommel

eek ekb

Abee k

Kleine be

B

kb roe

k

sbe Schan

Beek

k bee

lsbe e

lb

k

E

Kattenbeek

k n beek

eek

p zie Tap k Witbee t Sloo De

Rach e

anaal

E

nge

eek

iep Schansz

Bos

E

Vossegracht

tk Alber

Ma

oo Sch k E ee

ee tsb

E

Bro

Winterbeek

e Halbe

n sb Scha

e ek

eek

ng

rb l de

rb Itte

k rbeeE

Donderslagbeek

ssi

eek

He

E

E

Kruis vi

eek

sb Schan

k e B ee

ek

el o

k B ee O

nbe

Gi

e Wijshag

d Hei

rte Zwa

b ude

i et osvl

lise

jverb

b Hoog

ek

Klein

Bol

ek

Weergraaf

Bivonakloop aak Grote L

be elis

tloop

be Grote

b ten

E

eek

a rstra

eu Sch

e Hout

E


24

OVERSTROMINGSGEVOELIG GEBIED

Op de kaart met overstromingsgevoelig gebied is duidelijk te zien dat de gebieden langs de waterlopen kans maken op overstromingen. Daarnaast vallen de lager gelegen gebieden rond Genk op: ook daar zijn er grote gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen.

Legende overstromingsgevoelig waterloop


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


KWETSBAARHEIDSZONES GRONDWATER

26

KWETSBAARHEIDSZONES GRONDWATER Legende

E

plaatsnamen2 uiterst kwetsbaar zeer kwetsbaar

Legende uiterst kwetsbaar zeer kwetsbaar / weinig kwetsbaar zeer kwetsbaar zeer kwetsbaar/matig kwetsbaar kwetsbaar kwetsbaar / matig kwetsbaar zeer kwetsbaar/weinig kwetsbaar kwetsbaar matig kwetsbaar kwetsbaar/matig kwetsbaar weinig kwetsbaar matig kwetsbaar onvoldoende gegevens weinig kwetsbaar Bron: GDI-Vlaanderen onvoldoende gegevens Bron:Ruimte Vlaanderen zeer kwetsbaar / matig kwetsbaar

In Haspengouw komen veel drinkwaterwinninggebieden voor, doordat het water dat in het plateau infiltreert hier weer naar boven komt.

0 0,5 1

2

3

4

5

kilometer

Achtergrond: NGI


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


28

BESCHERMINGSZONES GRONDWATER

In Centraal Limburg zijn er drie gebieden aangeduid als beschermingszones voor grondwater: één bij As, één bij Maasmechelen en een kleinere bij Hasselt.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


30

BIOLOGISCH32

BIOLOGISCHE WAARDERING FLORA

Legende Legende Legende Legende plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2minder waardevol biologisch Legende biologisch biologisch minder minder waardevol waardevol biologisch minder waardevol complex van biologisch wa biologisch minder waardevol complex van biologisch minder waardevolle en minder complex van biologisch minder complex van biologisch minder wa wa waardevollle elementen complex v. minder waardevol vanbio. biologisch minder wa complex v. bio. minder waardevol complex van biologisch waardevolle, waardevolle complex v.minder bio. minder waardevol en zeer waardevollevan elementen complex biologisch wa v. bio. minder minder waardevol complex van biologisch complex van biologisch minder wa wa complex van biologisch minder waardevolle en zeerminder waardevolle elementen biologisch complex vanwaardevol biologisch minder wa biologisch waardevol biologisch biologisch waardevol waardevol complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle complex van biologisch waardevol biologisch waardevol complex van biologisch waardevol complex van biologisch waardevol elementen biologisch waardevol complex vanzeer biologisch waardevol biologisch zeer waardevolle elementen biologisch biologisch zeer zeer waardevol waardevol biologisch zeer waardevol

E E E

In de biologische waarderingskaart wordt het voorkomen en de samenstelling van verschillende plantengemeenschappen gekarteerd. Voor centraal Limburg is te zien dat er een relatief grote oppervlakte als biologisch waardevol wordt aangeduid. Zeker het gebied van het Kempisch plateau en het Vijvergebied komen duidelijk naar voren.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

LANAKEN

E E

E

E

MAASTRICHT


34

BIOLOGISCHE WAARDERING FAUNA

De kaart van de biologische waardering fauna is sterk gerelateerd aan Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Wederom komen het plateau en het Vijvergebied eruit als waardevolle gebieden.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


36

POTENTIEEL NATUURLIJKE VEGETATIE

In deze kaart is te zien welke vegetatie zich zou ontwikkelen indien er geen menselijke ingrepen zouden gebeuren. De relatie tussen de potentiĂŤle vegetatie en de verschillende bodems is duidelijk: op de arme zandbodems van het Kempisch Plateau zou een arm Eiken-Beukenbos zich ontwikkelen terwijl in de vruchtbare valleien van de Maas, Demer en Molenbeek/ Mombeek zich een Elzen-Vogelkersbos zou ontwikkelen. Op de rijkere leemgronden van Haspengouw is de potentiĂŤle vegetatie dan weer Beukenbos.

Legende Legende Legende Legende plaatsnamen2 Legende plaatsnamen2 Legende plaatsnamen2 bij vrije getijdenwerking Wilgen Legende plaatsnamen2 Legende bij vrije getijdenwerking Wilgen Legende Legende plaatsnamen2 plaatsnamen2 bij vrije getijdenwerking Wilgen bij plaatsnamen2 bij vrije vrije getijdenwerking getijdenwerking Wilgen Wilgen plaatsnamen2 bij vrije getijdenwerking Wilgen plaatsnamen2 Elzenbroekbos plaatsnamen2 bij vrije getijdenwerking Wilgen bij vrije getijdenwerking Wilgen Legende Elzenbroekbos bij vrije Wilgen bij vrije getijdenwerking getijdenwerking Wilgen bij bij vrije getijdenwerking Wilgenvloedbos, zoniet op Wilgen Elzenbroekbos met kans Bronbo vrije getijdenwerking bij vrije getijdenwerking Wilgen Elzenbroekbos Elzenbroekbos Elzenbroekbos met kans op Wilgen Bronbo bij vrije getijdenwerking Elzenbroekbos bij vrije getijdenwerking getijdenwerking Wilgen Elzen-Vogelkersbos bij bij vrije getijdenwerking Wilgenvloedbos, zoniet ElzenElzenbroekbos met kans op Bronbo vrije Wilgen bij vrije getijdenwerking Elzenbroekbos met kans op Wilgen Bronbo Vogelkersbos Elzen-Vogelkersbos Elzenbroekbos Elzenbroekbos met kans op Bronbo met op kans op B Elzen-Vogelkersbos Elzenbroekbos Elzenbroekbos met kans Bronbo Elzenbroekbos Elzen-Vogelkersbos Elzen-Vogelkersbos met op kans op B Elzenbroekbos met kans Bronbo Elzenbroekbos met kans op Bronbos Elzen-Vogelkersbos Elzenbroekbos met kans kans op Bronbo Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos o met kans op B Elzenbroekbos met op Bronbo Elzen-Vogelkersbos Elzenbroekbos met kans Bronbo Elzen-Vogelkersbos Elzen-Vogelkersbos met op kans op B Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos o Elzen-Vogelkersbos Elzen-Vogelkersbos met kans op Bronbos met kans op B Elzen-Vogelkersbos typische Eiken-Beukenbos, droge Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos o Elzen-Vogelkersbos B Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke met Eiken- kans op o Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos typische Eiken-Beukenbos, droge Elzen-Vogelkersbos met kans op B Beukenbos Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos Elzen-Vogelkersbos met kans kans op o B natte typische Eiken-Beukenbos, droge Elzen-Vogelkersbos met op B Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos o Elzen-Vogelkersbos met kans op B typische Eiken-Beukenbos, droge typische Eiken-Beukenbos, droge variant typische Eiken-Beukenbos, natteo Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos typische Eiken-Beukenbos, drogeo typische Eiken-Beukenbos, natte variant Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos o arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos typische Eiken-Beukenbos, natte Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos drogeo Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos typische Eiken-Beukenbos, natte arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos typische Eiken-Beukenbos, droge typische Eiken-Beukenbos, natte droge arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant typische Eiken-Beukenbos, droge natte typische Eiken-Beukenbos, droge arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos typische Eiken-Beukenbos, natte arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos Eikenbos typische Eiken-Beukenbos, natte arme Eiken-Beukenbos en typische Eiken-Beukenbos, natte

E E E E E E E E E


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


38

BEBOSSING FERRARISKAART 1775

Op de Ferrariskaart uit 1775 is te zien dat in Centraal Limburg er zich enkel op delen van het Kempisch Plateau nog grotere aaneengesloten stukken bos bevonden. Daarnaast is er verspreide bosgroei aanwezig tussen de Demer en de Molenbeek/Mombeek.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


40

BEBOSSING VANDERMAELEN 1846-1854

Wanneer er wordt gekeken naar de bebossing zoals aangeduid op de Vandermaelenkaart, is het opvallend dat de grote aaneengesloten bossen die op de Ferrariskaart nog op het Kempisch Plateau te vinden waren, grotendeels zijn verdwenen en vervangen door andere gebieden. De bebossing tussen de Demer en de Molenbeek/Mombeek is wel nog intact gebleven.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

LANAKEN

E E

E

E

MAASTRICHT


42

BEBOSSING TOPOGRAFISCHE KAART 1910-1940

Op de topografische kaart 1910-1940 is het areaal bos aanzienlijk toegenomen vergeleken met de Vandermaelenkaart. Vooral het noordelijk gedeelte met het Kempisch Plateau is aanzienlijk meer bebost. Dit is een gevolg van de kunstmatige aanplant van grove den ten behoeve van de steenkoolontginningen in de 19e eeuw.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

LANAKEN

E E

E

E

MAASTRICHT


BEBOSSING 2011

44

BEBOSSING 2011

Bebossing 2011: Het areaal aan bos in Limburg vergeleken met heel Vlaanderen is aanzienlijk groter. Het bosbestand bestaat voornamelijk uit naaldbos op de armere zandgronden op het Kempisch plateau, terwijl op de meer vruchtbare leemgronden in de valleien en Haspengouw voornamelijk loofbos voorkomt.

Legende Legende Legende naaldhout Legende Legende naaldhout naaldhout gemengd loof- en naaldhout met d Legende naaldhout gemengd loof- en naaldhout met d naaldhout naaldhout zonde gemengd loof- en naaldhout met d gemengd loof- en naaldhout meten dominantie van gemengd loofnaaldhout met d gemengd loof- en naaldhout met zonde d naaldhout gemengd loof- en naaldhout zonde met d gemengd loof- en naaldhout zonder dominant gemengd met d gemengd loofloof- en en naaldhout naaldhout zonde zonde Legende gemengd loof- en naaldhout dominantie van loofhout met d loofhout gemengd loof-meten naaldhout gemengd loofhout loofhout gemengd loofloof- en en naaldhout naaldhout met met d d naaldhout loofhout populierenbos populierenbos loofhout populierenbos loofhout gemengd loof- en naaldhout met dominantie van naaldhout populierenbos


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


BOSRESERVATEN

46

BOSRESERVATEN


E

E

Jagersborg-uitbreiding Jagersborg

E E E

E

E

E E Op den Aenhof

E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Dilserbos - Platte Lendenberg

E E

E

Melisbroek-Vieversel

Lanklaarderbos-Saenhoeve

E Galgenberg

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E Pietersembos

E E

E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

Jongenbos - uitbreiding1 Jongenbos

E

E

LANAKEN

E E

MAASTRICHT


NATUURRESERVATEN

48

NATUURRESERVATEN

Ook als wordt gekeken naar het aantal natuurreservaten, dan steekt Centraal Limburg met kop en schouders boven de rest van Vlaanderen uit. Met 9 verschillende reservaten, voornamelijk in het noorden gelegen.


E

E

E E E

E Oudsberg

Helderbeekvallei-Terril

E

E

Mangelbeekvallei

E

E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E

Heiderbos

Ten Haagdoornheide

E

De Teut

E E Welleken

E

Platweyers

E

MAASMECHELEN Hoge Kempen

GENK

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

LANAKEN

E E

E

E

MAASTRICHT


50

Legende Legende Legende loofbos Legende loofbos Legende loofbos Legende naaldbos loofbos Legende naaldbos loofbos Legende naaldbos gemixt bos loofbos naaldbos gemixt Legende: landgebruikbos natuur Europa loofbos naaldbos gemixt bos natuurlijk grasland loofbos loofbos naaldbos gemixt bos grasland natuurlijk naaldbos naaldbos gemixt bos natuurlijk grasland moeras en heide naaldbos gemixt bos gemixt bos natuurlijk grasland moeras en heide gemixt bos natuurlijk grasland natuurlijk grasland moeras en heide sclerofiele vegetatie gemixt bos natuurlijk grasland moeras en heide moeras en heide sclerofiele vegetatie natuurlijk grasland moeras en heide sclerofiele vegetatie sclerofiele vegetatie transitie bos-struiken natuurlijk grasland moeras en heide sclerofiele vegetatie transitie bos-struiken bos-struiken transitie moeras en heide sclerofiele vegetatie transitie bos-struiken strand en duinen en strand moeras en duinen heide sclerofiele vegetatie transitie bos-struiken strand en duinen sclerofiele vegetatie transitie bos-struiken strand en duinen


bron: Corine, Ruimte Vlaanderen


LANDGEBRUIK NATUUR

52

LANDGEBRUIK NATUUR

Limburg behoort tot een gebied dat zich uitstrekt van Zuid-Nederland naar Noord-BelgiĂŤ waar er relatief meer natuur voorkomt ten opzichte van de omringende gebieden. In centraal Limburg is een onevenredig groot gedeelte van het grondgebied in gebruik als bos of natuur.

Legende Legende natuur natuur en bos en bos


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: Corine, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


VEN & IVON

54

VEN & IVON

Het Vlaams Ecologisch Netwerk is een selectie van waardevolle en gevoelige natuurgebieden in Vlaanderen. In deze gebieden komen natuurbehoud en natuurontwikkeling op de eerste plaats. Het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk bestaat uit natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


56

VOGEL- & HABITATRICHTLIJNGEBIEDEN

De vogel- en habitatrichtlijngebieden vormen het Europees ecologisch netwerk van beschermde gebieden voor behoud en herstel van biodiversiteit, Natura 2000. Binnen Vlaanderen zijn er 23 Vogelrichtlijngebieden en 38 Habitatrichtlijngebieden voorgesteld.

Legende habitatrichtlijngebieden

Legende Legende Legende habitatrichtlijngebieden habitatrichtlijngebieden habitatrichtlijngebieden vogelrichtlijngebieden vogelrichtlijngebieden vogelrichtlijngebieden


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


58

Legende: natura2000 Europees netwerk van beschermde natuurgebieden


bron: Environmental Agency, Ruimte Vlaanderen


60

CULTUURHISTORISCH62

BESCHERMD ERFGOED

Er bevinden zich twee beschermde archeologische sites in Centraal Limburg: de Midden-Paleolithische site Veldwezelt-Hezenwater en De Kolverschans. Daarnaast bevinden zich 131 beschermde dorps- en stadsgezichten in het gebied. Tenslotte zijn er nog 407 monumenten in het gebied.

Legende Legende Legende plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2archeologische sites Beschermde Legende Beschermde archeologische sites beschermde archeologische sites Beschermde archeologische sites dorpsen stadsgezich beschermde dorps- en stadsgezichten Beschermde dorps- en stadsgezich beschermde monumentenmonumenten Beschermde dorps- en stadsgezich Beschermde Beschermde monumenten Beschermde monumenten

E E E


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

LANAKEN

E E

E

E

MAASTRICHT


64

BESCHERMDE LANDSCHAPPEN

Vanuit erfgoed zijn er in Centraal Limburg 24 gebieden benoemd als beschermd landschap. Hierbij is gekeken naar esthetische kwaliteit, natuurwetenschappelijke waarde, historische waarde en sociaal-culturele waarde.


kapel van O.L.V. van Rust+ omgeving

E

E

E

Het natuurgebied rond De Bosbeek E Vallei van de Zwarte Beek

E

E

omgeving waterslot Ter Dolen of De Dool

E

E

De Galgenberg

Kapel Broekhoven

E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E Steenkoolterrils van Waterschei Groeve E Hermans Kapel Ter Eyken +omgeving

E Domein Van Terlamen en Bolderberg

Het park Vilain XIIII - uitbreiding

De Holsteen Militair domein Molenheide

E Het Welleke

GENK

MAASMECHELEN

EDe vallei van de Dorpsbeek

Domein van Bokrijk2

E

ommgeving Abdij van Herkenrode Natuurreservaat De Maten Natuurreservaat De Maten- De vijvers

E

Landschap gevormd door de pastorie E van O.L.Vrouwparochie+omgeving

HASSELT

Het Sterrebos

E E

Domein Pietersheim

Kasteel van Schoonbeek +dreef+park Groenendaal - Zangerhei

E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E

E

E

LANAKEN

E E

E

E

Kapel Slag van Lafelt

E

MAASTRICHT


66

LANDSCHAPSATLAS RELICTEN

Legende Legende Legende plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 ! landschapatlas puntrelicten Legende ! landschapatlas puntrelicten ! landschapsatlas landschapatlas puntrelicten puntrelicten landschapatlas lijnrelicten landschapatlas lijnrelicten landschapsatlas lijnrelicten landschapatlas lijnrelicten landschapsatlas relictzones landschapsatlas relictenzones landschapsatlas relictenzones landschapsatlas relictenzones

E E E

Vanuit het oogpunt van erfgoed is een groot gedeelte van Centraal Limburg zeer waardevol. Er bevinden zich meerdere punt- en lijnrelicten en relictenzones.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

LANAKEN

E E

E

E

MAASTRICHT


ANKERPLAATSEN

68

ANKERPLAATSEN 68

Een ankerplaats is een waardevol landschap met een geheel van erfgoedelementen (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch en maritiem).


E

De Brand

E Parken van het Kamp van Beverlo

E

Jagersborg

Valleien van Itterbeek en Eetsevelderbeek van Gruitrode tot Opitter

Heide- en stuifzandcomplex van Hechtel - Helchteren met vallei van de Zwarte Beek (bove

De T?sh, Langeren en Wurfeld E

E

E Maasterrassen en Schootsheide

Duinengordel van Opglabbeek - Gruitrode Vallei van de Abeek (bovenloop) en straatdorp Plokrooi

E

Vallei van de Bosbeek en De Houw

E

E tot Heppeneer Maasvallei van Stokkem E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Vallei van de Zwarte Beek bij de E bocht van Laren

Mijnsite Waterschei, Klaverberg en Heiderbos

E E

Heidegebied rond Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek

Bolderberg, Terlamen en Vogelzang

Mijnsite Eisden

E

Maasvallei van Maasmechelen tot Stokkem met kasteeldomein Vilain XIV Vijvergebied rond Roosterbeek en Slangebeek

E

Demervallei met kasteel 't Looi

GENK

MAASMECHELEN

E

Van Mechelse Heide tot vallei van de Zijpbeek

Abdijsite Herkenrode De Maten

Herkenrodebos en kasteel van Stevoort

E

HASSELT

Oud-Rekem

E

E E

Kasteel van Hocht en Hochterbampd

E Kastelen van Groenendaal en Zangerhei

E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

Jongenbos

E

Kastelen Nieuwenhoven, Terkelen, Nieuwerkerken en Kortenbos

E

LANAKEN

E

E E

E

MAASTRICHT


E BODEMBED E E

gemengd loof- en naaldhout met d naaldhout plaatsnamen2 naaldhout Legende plaatsnamen2 gemengd loof- en naaldhout met d naaldhout plaatsnamen2 gemengd loofLegende gemengd loof- en en naaldhout naaldhout zonde met d gemengd loof- en naaldhout met d naaldhout Legende gemengd loofen naaldhout zonde naaldhout Legende Legende plaatsnamen2 gemengd loof- en en naaldhout naaldhout met met dd gemengd loofgemengd loof- en naaldhout zonde naaldhout Legende zonde gemengd loof- en naaldhout met d Legende plaatsnamen2 gemengd loof- en naaldhout met d Legende gemengd loof- en naaldhout zonde plaatsnamen2 naaldhout plaatsnamen2 loofhout gemengd loofen naaldhout met plaatsnamen2 Legende met d d gemengd loofplaatsnamen2 naaldhout loofhout gemengd loof- en en naaldhout naaldhout zonde zonde plaatsnamen2 gemengd loofen naaldhout met d naaldhout populierenbos naaldhout loofhout plaatsnamen2 gemengd loofen naaldhout zonde naaldhout loofhout gemengd loof- en en naaldhout naaldhout met met d d Legende populierenbos gemengd loofplaatsnamen2 naaldhout loofhout gemengd loofen naaldhout zonde naaldhout met d Legende boomkwekerij-rijshoutbos populierenbos gemengd loofnaaldhout gemengd loof- en en naaldhout naaldhout met met d d populierenbos loofhout Legende gemengd loofen naaldhout zonde boomkwekerij-rijshoutbos loofhout met d naaldhout populierenbos plaatsnamen2 gemengd loofen naaldhout met d zonde boomgaard gemengd loofen naaldhout zonde boomkwekerij-rijshoutbos loofhout gemengd loof- en naaldhout met d zonde boomkwekerij-rijshoutbos populierenbos plaatsnamen2 gemengd loof- en en naaldhout naaldhout met met d d boomgaard populierenbos zonde gemengd loofplaatsnamen2 boomkwekerij-rijshoutbos loofhout gemengd loofen naaldhout zonde naaldhout met struikgewas gemengd loof- en en naaldhout naaldhout zonde met d d boomgaard populierenbos gemengd loofmet d Legende boomgaard boomkwekerij-rijshoutbos naaldhout struikgewas loofhout boomkwekerij-rijshoutbos gemengd loofen naaldhout met d zonde naaldhout boomgaard naaldhout populierenbos gemengd loofen naaldhout met d loofhout heide struikgewas loofhout boomkwekerij-rijshoutbos gemengd loof-meten naaldhout met d loofhout struikgewas gemengd loof- en naaldhout dominantie van boomgaard gemengd loofen naaldhout met populierenbos heide boomgaard loofhout gemengd loofen naaldhout met d d struikgewas gemengd loofen naaldhout met d naaldhout boomkwekerij-rijshoutbos loofhout zonde populierenbos heide met opslag van naaldhout populierenbos heide boomgaard loofhout populierenbos heide struikgewas gemengd loof- en naaldhout zonder gemengd loofendominant naaldhout zonde heide met opslag van naaldhout boomkwekerij-rijshoutbos struikgewas populierenbos loofhout heide gemengd loofen naaldhout zonde boomgaard populierenbos d gemengd loof- en naaldhout met dominantie loofhout met boomkwekerij-rijshoutbos heide met opslag van loofhout heide met opslag van van naaldhout boomkwekerij-rijshoutbos struikgewas populierenbos boomkwekerij-rijshoutbos heide met opslag van naaldhout gemengd loofen naaldhout met d loofhout boomgaard met opslag van loofhout heide boomkwekerij-rijshoutbos populierenbos heide met opslag van lage naaldhout gemengd loofen naaldhout met struikgewas boomkwekerij-rijshoutbos loofhout boomgaard van houtig heide met opslag populierenbos boomgaard met opslag van loofhout d heide boomkwekerij-rijshoutbos boomgaard heide met opslag van naaldhout loofhout loofhout struikgewas houtig heide met opslag van lage naaldhout boomkwekerij-rijshoutbos boomgaard boomkwekerij-rijshoutbos met opslag van kruidachtig loofhout loofhout heide boomgaard populierenbos struikgewas niet-gespecificeerde van lage houtig struikgewas heide met opslag naaldhout boomgaard boomgaard struikgewas van lage houtig heide met opslag loofhout populierenbos niet-gespecificeerde kruidachtig heide met opslag van loofhout struikgewas boomgaard struikgewas van lage houtig heide met opslag populierenbos naaldhout struikgewas boomkwekerij-rijshoutbos heide met opslag van kruidachtig niet-gespecificeerde niet-gespecificeerde kruidachtig heide loofhout struikgewas heide heide niet-gespecificeerde kruidachtig houtig heide met met opslag opslag van lage boomkwekerij-rijshoutbos heide naaldhout niet-gespecificeerde kruidachtig van lage houtig struikgewas heide met opslag van naaldhout niet-gespecificeerde kruidachtig boomkwekerij-rijshoutbos heide met opslag van loofhout naaldhout boomgaard rietland niet-gespecificeerde kruidachtig heide met opslag opslag van naaldhout houtig heide van lage naaldhout niet-gespecificeerde kruidachtig heide met opslagmet van loofhout boomgaard rietland heide met opslag van loofhout niet-gespecificeerde kruidachtig naaldhout heide niet-gespecificeerde kruidachtig boomgaard heide opslag van lage houtig heide met opslagmet van lage houtige begroeiing naaldhout struikgewas loofhout permanent of hooiland rietland heide met opslag loofhout niet-gespecificeerde kruidachtig naaldhout heide met weiland opslag van van loofhout rietland niet-gespecificeerde kruidachtig niet-gespecificeerde begroeiing struikgewas heide met opslag van lage houtig permanent weiland of kruidachtig hooiland niet-gespecificeerde loofhout heide metkruidachtige opslag van naaldhout rietland struikgewas niet-gespecificeerde kruidachtig heide met opslag van loofhout lage houtig niet-gespecificeerde kruidachtige begroeiing met opslag grasperk permanent weilandvan of kruidachtig hooiland heide met opslag opslag van lage houtig niet-gespecificeerde heide met loofhout lage houtig permanent weiland of hooiland rietland heide niet-gespecificeerde kruidachtig grasperk rietland vanheide bomen met opslag van lage houtig loofhout permanent weilandvan of lage hooiland niet-gespecificeerde kruidachtig heide met opslag houtig naaldhout tuin grasperk niet-gespecificeerde kruidachtig rietland rietland heide met opslag van lage houtig niet-gespecificeerde kruidachtig grasperk permanent weiland of hooiland heide met opslag van van naaldhout tuinweiland niet-gespecificeerde kruidachtig permanent weiland of hooiland permanent of hooiland heide met opslag lage houtig grasperk heide met met opslag opslag van van kruidachtig naaldhout rietland niet-gespecificeerde heide loofhout bouwland tuin niet-gespecificeerde kruidachtig permanent weiland of hooiland grasperk niet-gespecificeerde kruidachtig tuin grasperk heide met opslag van kruidachtig loofhout rietland bouwland grasperk niet-gespecificeerde tuintuin heide met opslag van loofhout permanent weiland of hooiland niet-gespecificeerde kruidachtig rietland lage houtig zandgrond bouwland rietland grasperk niet-gespecificeerde kruidachtig rietland bouwland bouwland tuin heide met opslag van lage houtig zandgrond permanent tuin rietland weiland of hooiland niet-gespecificeerde kruidachtig zandgrond bouwland heide met opslag van lage houtig grasperk rietland niet-gespecificeerde kruidachtig permanent weiland of hooiland rotsgrond zandgrond permanent tuin rietland weiland permanent weiland of of hooiland hooiland zandgrond bouwland rotsgrond niet-gespecificeerde kruidachtig grasperk rotsgrond bouwland permanent weiland of hooiland rietland zandgrond niet-gespecificeerde kruidachtig tuin permanent weiland of hooiland grafzone grasperk niet-gespecificeerde kruidachtig grafzone rotsgrond grasperk bouwland permanent weiland of hooiland grasperk rotsgrond zandgrond niet-gespecificeerde onbegroeide grond of hooiland niet-gespecificeerde kruidachtig tuin grafzone zandgrond grasperk permanent weiland rotsgrond niet-gespecificeerde kruidachtig bouwland grasperk tuin rietland niet-gespecificeerde onbegroeide grafzone tuin zandgrond grasperk tuin grafzone rotsgrond rietland bouwland niet-gespecificeerde onbegroeide rotsgrond

E E E E E E E E E E E

70

BODEMBEDEKKING

Naast de eerder aangegeven grote stukken naaldbos vallen ook de grote aaneengesloten stukken heide op, deze komen voornamelijk in het noorden voor. In het zuiden en langs de Maas komen grote stukken bouwland voor.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: NGI, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

E

MAASTRICHT


72

LANDBOUWGEBRUIKSPERCELEN

Legende Legende Legende Aardappelen Legende Aardappelen Legende Aardappelen Legende Fruit en Noten Fruit en Noten Aardappelen Legende Aardappelen Fruit en Noten Legende Granen, zaden en peulvruchten Legende Aardappelen Granen, zaden en peulvruchten Fruit en Noten Aardappelen Fruit en Noten Legende Granen, zaden en peulvruchten Grasland Aardappelen Legende Fruit en Noten Granen, zaden en peulvruchten Grasland Aardappelen Fruit en Noten Legende Granen, zaden en peulvruchten Grasland Groenten, kruiden sierplanten Aardappelen Legende Fruit en Noten Granen, zaden en en peulvruchten Groenten, kruiden en sierplanten Grasland Aardappelen Fruit en Noten Legende Granen, zaden en peulvruchten Grasland Groenten, kruiden en sierplanten Aardappelen Fruit en Noten Houtachtige gewassen Granen, zaden en peulvruchten aardappelen Grasland Groenten, kruiden sierplanten Houtachtige gewassen Aardappelen Fruit en Noten Granen, zaden en en peulvruchten Grasland Groenten, kruiden en sierplanten fruitFruit en noten Houtachtige gewassen en Noten Granen, zaden en peulvruchten Landbouwinfrastructuur Grasland Groenten, kruiden en sierplanten granen, zaden en peulvruchten Landbouwinfrastructuur Houtachtige gewassen Fruit en Noten Granen, zaden en peulvruchten Grasland Groenten, kruiden en sierplanten Houtachtige gewassen grasland Landbouwinfrastructuur Granen, zaden en peulvruchten Maïs Grasland Groenten, kruiden en sierplanten Houtachtige gewassen Maïs Landbouwinfrastructuur groenten, kruidenzaden enkruiden sierplanten Granen, en en peulvruchten Grasland Groenten, sierplanten Houtachtige gewassen Landbouwinfrastructuur Maïs houtachtige gewassen Grasland Groenten, kruiden en sierplanten Overige gewassen Houtachtige gewassen Landbouwinfrastructuur Maïs Overige gewassen Grasland Groenten, kruiden en sierplanten landbouwinfrastructuur Houtachtige gewassen Landbouwinfrastructuur Maïs Overige gewassen Groenten, kruiden en sierplanten Suikerbieten maïsHoutachtige gewassen Landbouwinfrastructuur Maïs Suikerbieten Overige gewassen Groenten, kruiden Houtachtige gewassen Landbouwinfrastructuur overige gewassengewassenen sierplanten Maïs Overige Suikerbieten Houtachtige gewassen Landbouwinfrastructuur Vlas en hennep suikerbieten Maïs Overige gewassen Suikerbieten Vlas en hennep Houtachtige gewassen Landbouwinfrastructuur Overige gewassen vlasMaïs en hennep Suikerbieten Vlas en hennep Landbouwinfrastructuur Maïs Voedergewassen Overige gewassen voedergewassen Suikerbieten Voedergewassen Vlas en hennep Landbouwinfrastructuur Maïs Overige gewassen Suikerbieten Vlas en hennep water Voedergewassen Maïs Overige gewassen Water Suikerbieten Vlas en hennep Voedergewassen Water Maïs Overige gewassen Suikerbieten Vlas en hennep Voedergewassen


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: NGI, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

E

MAASTRICHT


74

PLANNINGSCONTEXT76

LOPENDE PLANNINGSPROCESSEN

Op Vlaams niveau zijn er een aantal lopende planningsprocessen waarvoor er overleg lopende is voor de eventuele opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dit zijn: Landbouwgebieden en Beekvalleien tussen Helchteren, Peer, Meeuwen en Bree, Vennenrijk, Golfterrein Limburg: Golf te Houthalen-Helchteren, Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk, Koninklijk domein Opgrimbie en Genk ZW Termien.


E

E

E Landbouwgebieden en beekvalleien tussen Helchteren, Peer, Meeuwen en Bree

E E

E

Vennenrijk

E Vennenrijk

E E

Elerweerd

E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Golfterrein Limburg Golf te Houthalen-Helchteren

E E E

E

GENK

MAASMECHELEN

E

Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk

Koninklijk domein Opgrimbie

E

Genk ZW_Termien

HASSELT

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

LANAKEN

E E

E

E

MAASTRICHT


78

STRATEGISCHE PROJECTEN

Met de subsidie voor strategische projecten wil de Vlaamse Regering initiatiefnemers aanmoedigen om een actieve rol te spelen in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. In Centraal Limburg lopen er een zestal projecten: Duinengordel Limburg, Midden-Limburg “De Wijers�, Heel de Hoge Kempen, Maasvallei... grensverlegend, Herk en Mombeek, Albertknoop.


landschap in actie

E

E

E

Bosland Noord Limburg Bosland 2.0

E E

E Duinengordel Limburg

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E

Midden-Limburg "De Wijers" diversiteit binnen de wijers

E

E

Herk en Mombeek - Limburg

E

GENK

MAASMECHELEN

Heel de Hoge Kempen

HASSELT

E

E

Maasvallei,... grensverleggend Maasvallei,... grensverleggend

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

LANAKEN

Herk en Mombeek - Limburg

E E

E

Albetknoop Albetknoop MAASTRICHT


80

ENCLAVES NPHK Binnen het Nationaal Park Hoge Kempen liggen gebieden met een ander hoofdgebruik dan natuur. Deze worden als enclaves beschouwd. Ze zullen worden omgevormd tot natuurgebied, en dat over een tijdspanne van 30 jaar. Voor elke enclave wordt een “uitstapscenario” voorgesteld. Doelstelling: op termijn wordt de totale oppervlakte van het Nationaal Park publieke eigendom en beheerd door de Vlaamse Overheid. 1 = Duivelsbergcircuit 2 = Kinderdagverblijf “Molenberg” 3 = Asielcentrum “Ter Dennen” 4 = Industrieterrein “Op de Berg” 5 = Witzandgroeve “Berg” § = Witzandgroeve “Kikbeenbron” 7 = Klooster Opgrimbie 8 = Groeve Mechelse Heide 9 = Oude Grindhoeve LKW 10 = Groeve ALGRI-Bormans

Legende perimeter NPHK enclaves


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E

4 5

6

E 7

E

E

11

8

GENK

9 1

E

HASSELT

E

3

MAASMECHELEN

E

12

2

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

LANAKEN

E E

E

E

MAASTRICHT


http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Beleidsontwikkeling/TOPCentraalLimburg

82

T.OP

CENTRAAL LIMBURG WERKATLAS landschappelijk systeem