Page 1


PRI KKL O K T OON DE L ANOT E

KL EI NE REEKS ENN O1


P r ik k l o k , e e n b e we g i n g — e e n omwentel i ng. J e g a a t d e d e u r d o o r e n e r i s g een weg terug — i k d e n k d a t me n k i j k t. E r wo rd t we g g e k e k e n .


E r w o rd t a a n g e k e k e n e n e r wordt bewogen — i k te k e n o g e n , j u rk e n e n v oeten, v ooral v oe te n . E n vo o rtd u re n d m e n s e n en de rui mte t uss e n me n s e n i n . Laveren. Mij n te k e n g e ri e f b e wa a r i k i n mi j n kas tj e. O p he t e i n d v a n d e d a g k ru i p i k e r v oorgoed bi j . f


KLE I NE REEKS ENN O1 PRI KKL O K

e e n b e e l d ve rh a a l va n To o n Del anote e e rs te d ru k i n e e n o p l a g e va n 50 ex . fff 201 2 ge d ru k t o p b i o to p

&

ge z e t u i t d e fru ti g e r

/ 50

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

www.toondelanote.be


COLOFON


kleinereeksen1 - prikklok  

een beeldverhaal van Toon Delanote

kleinereeksen1 - prikklok  

een beeldverhaal van Toon Delanote

Advertisement