Page 1

Diakonia


Greetings from Director ปนี้วารสารคริสเตียนสงเคราะห ฉบับที่ 1/2010 พิเศษมากเพราะวาเปนฉบับที่รอ คอยมาชานาน ในฐานะรักษาการผูอํานวย การ แผนกคริสเตียนสงเคราะห ตองขออภัยที่ใหรอ อยางเนิ่นนาน เนื่องจากมีการเปลี่ยน แปลงดาน การบริหารภายในแผนกฯและความไมสงบ เรียบรอยของบานเมืองดังที่ทราบกันอยางไรก็ ตามพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:18 กลาววา “จง ขอบคุณพระเจาในทุกกรณี” ดังนั้นจงขอบคุณ พระเจาในทุกกรณีดวย ไมวาจะเกิดอะไรขึ้นก็ ตาม “พระองคตรัสวาพระองคเปนเบื้องตนและ เปนเบื้องปลาย ผูใดกระหายเราจะใหผูนั้นดื่ม จากบอน้ําพุแหงชีวิตโดยไมตองเสียอะไร เลย” (วิวรณ.21:6) นี่คือคําเชิญชวนที่นา ประทับใจและทาทายคนที่ยังไมรูจักกับ พระองคอีกจํานวนมาก นั่นคือภาระกิจหลัก ของแผนกคริสเตียนสงเคราะห ในการ ปรนนิบัติรับใชพระเจา รวมกันกับสภา คริสตจักรลูเธอรแรนในประเทศไทย องคกร อื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน จนทําใหเปนที่รูจัก ในสังคมและชุมชนทุกภาคของไทย การรับใชที่ผานมาในพันธกิจตางๆ ในบทนํานี้ไมไดกลาวถึงอะไรมากแตยังมีเนื้อ หาที่สําคัญที่นาสนใจจากพันธกิจตางๆ อยาก ขอบคุณพระเจามากกวา และขอบคุณเพื่อน รวมงานทุกทาน โดยเฉพาะหัวหนางานทุกพันธ กิจไดทํางานอยางทุมเท เอาใจใส และมีความ รับผิดชอบ เปนผูอารักขาที่ดีมาตลอด ที่จะลืม ไมไดคือทีมงานทุกคน ที่ไดชวยแบงเบาภาระ ซึ่งกันและกัน จนทําใหงานในแผนกฯสําเร็จ ตามเปาหมาย แมวาจะมีอุปสรรคตางๆ ก็ไมยอ ทอ ที่สําคัญคริสตจักรทองถิ่นที่มีสวนในพันธ กิจตางๆ งานของแผนกฯ แทจริงแลว คริสตจักรไมสามารถแยกจากกันได ในนาม ของแผนกคริสเตียนสงเคราะห ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณสภาคริสตจักรลูเธอรแรนฯ คริสตจักร Page 2

องคกร และภาคีตางๆ ที่ใหการสนับสนุนงบประ มาณและอธิษฐานเพื่อ ขอพระเจาไดรับเกียรติแต เพียงผูเดียว ขอพระเจาอวยพระพร Dear brothers and sisters in Christ

The first Newsletter of the Diakonia Department this year is a special one, because you have probably been expecting it for some time. As the acting director of the Diakonia Department I have to apologize that you have had to wait so long for it. There have been many changes in the department this year and also the political situation in the country hasn’t been very stable. The first Thessalonians letter chapter 5:18 says: ’In everything give thanks to God.’ Therefore we thank God for everything He prepares us for. Revelation chapter 21:6 reads ‘He said to me, I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts.’ This word challenges us to reach those that don’t know Jesus yet. The Diakonia Department works in those situations alongside Lutheran congregations, as well as other organizations; government and private sector, and is known to local societies. This introduction does not reveal much about the work itself, but this Newsletter includes many important and interesting articles where you can read about the work their co-workers who have shared their

burdens and all of Diakonia Department. In this introduction I want to give thanks to God and to all the coworkers, especially the leaders of each team, who are dedicated to their work and carry a lot of responsibility within the Department. However we should not forget work intensively to fulfill the target of the Diakonia Department. Even when faced with obstacles they do not give up. It is also very important, that local congregations and our department continue to work more and more closely together. In the name of the Diakonia Department I would like to thank the local congregations and their members for their co-operation. I would also like to thank the Evangelical Lutheran Church in Thailand for their on going support and prayers. Praise to the Lord only. God bless you all. Yours in Christ, Rev. Onchan Phuyafa The acting Director of the Diakonia Department Diakonia


นางสาวโญริสา ยอดคีรี เจาหนาที่พันธกิจศูนยกําลังใจ

นางไสว ทองนอก เจาหนาที่พันธกิจบานพระคุณ

นางอัสตริ เวมดัล เจาหนาที่พันธกิจพัฒนาครอบครัว

วันคืนสูเหยาชาวหอพัก บานอิมมานูเอล เมื่อเวลา 10.30 น วันที่ 15 พฤศจิกายน 2009 หอพักบานอิมมานูเอล ไดจัดงาน “ศิษยเกาคืนสูเหยาบานอิมมานูเอล” โดย มี คุณพอปเตอร ยอรเกนเซน ผูกอตั้ง บานอิมมานูเอล ศจ.ดาค โยฮันเนสเซน ประธานมิชชั่นนอรเวย นายเยเกอร มอลเลอร ประธานมูลนิธิ เดอะ พอล ซิเจอรเซ็น นิลเซ็น เมโมเรียล และศิษย เการวม 17 คน ใหเกียรติมารวมงาน Page 3

เปน

กิจกรรมตางๆ ก็สําเร็จตามวัตถุประ สงคซึ่งประกอบดวย รําไทย ตอน รับการนมัสการ แบงปนพระคํา พบ ปะ สังสรรค แบงปนประสบการณชีวิต หนุนใจกันระหวาง ศิษยเกากับศิษย ปจจุบัน และรับประทานอาหารอรอยๆ รวมกัน จนกระทั่งเวลา 14.00 น. ตางก็ ไดลากันกลับบานดวยความอาลัย สราง

ความปลาบปลื้ม และตราตรึงใจไปอีก นานแสนนาน (นางเกียรติคณ ุ ศรีบุญเรือง รายงาน) Diakonia


“Students

reunion at the Immanuel home”

We organized a gathering for the former students of the Immanuel hostel; a “Back to home”- event starting at 10.30 on the 15th of November 2009. We were honored that father Peder, who founded the Immanuel hostel, could be with us on this day together with Mekong representative of NMS, Rev. Dag Johannessen and Gregers Moller, the chairperson of the Paul sigersen Nielsen Memorial Fund.

experiences. Former students inspired and encouraged current students of the Immanuel hostel. We also shared a wonderful lunch together. Quicker than we thought it was two o’clock in the afternoon and it was time for a farewell. We all left home feeling encouraged. The memory of this day will last long.

21 former students attended the reunion and participated in the activities. Everything went as it was planned; we were satisfied to have reached our goals. We started with Thai dance to welcome the visitors and continued with worship service, Bible sharing, testimonies and fellowship where each one of us could share one’s own life Page 4

Diakonia


จากวันวานที่ขื่นขม สูวันคืนอันรื่นรมย

“ชวงนี้หนูมาอยูที่ “บานพระคุณ” หนูไดรับการดูแลอยางดีจากเจาหนาที่และเพื่อนผูรับบริการ พาไปพบหมอ

ตามนัด ไมวาจะเปนหมอกระดูกหรือหมอฝากครรภก็จะมีเจาหนาที่และผูรับบริการพาไป หนูอยากจะขอบคุณ ทุกๆ คนที่ บานพระคุณ” ในตนป 2010 มีผูรับบริการเขามา พักพิงที่บานพระคุณเพิ่มขึ้นมากกวาทุกป ตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน มี ไมต่ํากวา 5 ราย ซึ่งปกติจํานวนผูรับบริการ จะนอยในชวงตนป แตปนี้มีผูรับริการ 10 ถึง 12 ราย ดูเหมือนวาพิเศษกวาทุกๆ ปที่ ผานมา หนึ่งในบรรดาผูรับบริการคนหนึ่ง ไดเปดใจแบงปนประสบการณชีวิตของเธอ เพื่อสะทอนถึงปญหาสังคมในปจจุบัน และ เพื่อเขาใจชีวิตของผูประสบปญหาการ ตั้งครรภอันไมพึงประสงค หนูชื่อ “นา” คะ เปนคนกรุงเทพฯ โดยกําเนิด ครอบครัวพอและแมแยกทางกัน พอมีครอบครัวใหม สวนหนูอยูในความ ดูแลของพอ เมื่อหนูเรียนชั้นมัธยมปลาย หนู ไดรูจักกับผูชายคนหนึ่งที่รานเกมส ตอมา หนูไดไปหาที่บานของเขา หนูถูกเขาขมขืน และกักขังไวไมใหกลับ เขาขูวาถากลับจะฆา ใหตาย หนูอยูกับเขาจนตั้งทอง เขาบอกให Page 5

หนูไปทําแทง หนูไมทําตามเขา จึง ทะเลาะกันและเขาก็ผลักหนูตกตึก 3 ชั้น จนเปนขาว ตํารวจและพอมาชวยสวนเขา หลบหนีและกําลังถูกดําเนินคดีหาตัวมา ลงโทษ สิ่งที่หนูอยากเลาในที่นี่ เมื่อหนู ประสบอุบัติเหตุครั้งนั้น ทําใหหนูเดิน ไมไดเพราะกระดูกสนเทาแตก 2 ขาง กระดูกสันหลังทับกัน หมอไดผาตัดสน เทาดามเหล็กทั้ง 2 ขาง แตลูกในทอง ไมไดเปนอะไร ชวงนี้หนูไดมาอยูที่ “บาน พระคุณ” ไดรับการดูแลอยางดีจาก เจาหนาที่บานพระคุณและเพื่อน ผูรับบริการ พาไปพบหมอตามนัด ไมวา จะเปนหมอกระดูกหรือหมอฝากครรภ ก็ จะมีเจาหนาที่และเพื่อนผูรับบริการพาไป หนูอยากจะขอบคุณทุกๆ คนที่ บาน พระคุณที่ไดดูแลหนู จนหนูคลอดลูก ออกมาอยางปลอดภัย และวันที่หนูปวด

ทองคลอด หนูตกเลือดเยอะมากเลือดออก นาจะประมาณ 3 ลิตร ขอบคุณปาเล็กและ ปาไสว และเพื่อนที่ไดชวยกันดูแลหนูใน วันนั้น ขอบคุณปาเล็กที่ไดเรียกศูนย นรินทรพึ่งได (ศูนยoscc)ที่ทําใหหนูและ ลูกในทองปลอดภัย หนูดีใจมาก ที่ไดมา พักพิงที่ “บานพระคุณ” โดยที่บาน พระคุณไมคิดคาใชจายใด ๆทั้งสิ้น หนูได รูจักกับเพื่อนใหมที่นี้ ตางมีปญหาและได เขามาพักพิงที่บานพระคุณ โดยมี เจาหนาที่คอยดูแลเอาใจใสเราทุกอยางและ เปนกันเองหนูประ ทับใจมากเมื่อไดที่บาน พระคุณ ที่พักสะอาด มีอาหารการกินดี มาก รับประทานอาหารที่มีประโยชนครบ 3 มื้อ หนูอยากจะขอบคุณเจาหนาที่บาน พระคุณทุกคน ที่ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความ จริงใจและมอบความรักใหกับหนูและลูก จาก”นอง นา” Diakonia


Good time at Home of Grace

This year the Home of Grace has received more clients than ever. From January to June there has been at least five women at the home simultaneously, more commonly ten to twelve women at a time. Usually the first months of the year are not so busy. One young mother shares her story here to let us understand the problems of this society and what obstacles pregnant women may face. The mother named Naa lived with her father’s new family as her parents had divorced and her father has a new wife. Naa was a senior in the secondary school when she met a man in the internet cafeteria. Later she went to visit him at his home. There the man raped her and didn’t let her go back home. He said he would kill her if she tries toe scape. When Naa became pregnant, he said she has to go to get Page 6

an abortion. Naa didn’t want to do so and they started to fight. In the end he pulled her from a balcony of third floor. Police and Naa’s father found her there. Both of her feet had many broken bones, so she could not walk at all. Both legs were operated and fixed with iron plates. But the baby in her womb was not injured.After several operations Naa came to stay at Home of Grace because her parents work and cannot look after her all day. She describes her stay as a positive one: “I have received very good care from the staff of Home of Grace, and other mothers have helped me a lot, like to go to doctor’s appointments. No matter if it has been related to my pregnancy or my broken feet there has always been a staff member or another mother to help me. I am very thankful to everyone in the Home of Grace for

their kind help during my pregnancy. It has helped me to accept my situation. On the day when the contractions started I suddenly started bleeding a lot. Thanks to Ms Lek and Ms Sawai, who were working on that day, for their help. Ms Lek called an ambulance and they were able to save me and my child’s life. I was very fortunate to be allowed to stay at the Home of Grace. For me it was also important that staying there was free of charge. I got many new friends from other mothers who lived in HoG at the same time with me. Staff members in the Hog help us in every way we needed. I am very impressed about that. Also staff members take care that our food is healthy in every three meals. I want to thank every one of them for their commitment to their work.”

Diakonia


บทสั ม ภาษณ ผู ป กครองเด็ ก ทุ น ต อ น โยบายเรี ย นฟรี ข องรั ฐ บาล โดย... ศรี พ รรณ อะโนชั ย รัฐบาลกําลังสรางโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาคความ เปน ธรรม ใหกับเด็กไทยไดเขาถึงการศึกษาไดอยางทั่วถึงและ เทาเทียมกัน และยังมีกาวสําคัญอื่นๆ อีกตอไป ที่เขาใจวา รัฐบาลก็ใหความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันคือการขยายผล เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ไมวาจะเปนเรื่องการปฏิรูป เรื่องการเรียน การสอน การพัฒนาศักยภาพของครู และการ นําเทคโนโลยีมาพัฒนาการสอน ฯลฯ เพื่อใหเปนไปตาม แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559)

ศรีพรรณ: ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี / การใหความชวยเหลือจากรัฐบาล ? ผูปกครอง: นโยบายเรียนฟรี เปนโยบายที่ดี เปนการบรรเทา ทุกขใหกับผูปกครองที่มีลูกหลายคนไดในระดับหนึ่ง

ศรีพรรณ:

การชวยเหลือจากรัฐบาลปที่ผานไปเปน

อยางไรบาง? ผูปกครอง: การชวยเหลือปที่ผานไปไมเพียงพอกับคาใชจาย รัฐบาลใหเปนบางสวนเทานัน้

ศรีพรรณ:

บุตรของทานไดรับการชวยจากรัฐบาลตาม ที่รัฐบาลไดประกาศหรือไม? ผูปกครอง : ไดรับการชวยจากรัฐบาลตามที่รัฐบาลได ประกาศทุกประการ แตไมเพียงพอ เชนไดรับ คาชุดนักเรียน 350 บาท คาชุดกิจกรรม ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารียังไมไดรับ ชุดกิจกรรมนีแ้ พงมาก หากซื้อใหมพรอมกับอุปกรณ 1 ชุด 500 -800 บาท ชุด ร ด. 700-800 บาท ถุงเทา รองเทาก็ ไมได กระเปาก็ยังไมได

ศรีพรรณ: เมื่อรัฐฯ ชวยเหลือและไมพอทานทําอยางไร? ผูปกครอง: ครอบครัวของดิฉันมีลูกเรียนในระดับปริญญาตรี มีฐานะยากจน มีหนี้สิน จึงขอความชวยเหลือจากคริสตจักร โดยพันธกิจพัฒนาครอบครัวเพิ่มเติมบาง เพื่อจะไดแบงเบา ภาระของครอบครัว Page 7

ศรีพรรณ: ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับการใหทุนการ ศึกษาของพันธกิจพัฒนาครอบครัว ผูปกครอง: การใหความชวยเหลือดานทุนการศึกษา ดีขึ้น กวาเดิม เพราะสามารถเบิกเงินที่จายไปแลว

ศรีพรรณ:

ปญหาที่พบมีอะไรบาง? ผูปกครอง: รานคาในชนบท เขาไมอยากออกใบเสร็จให ใบเสร็จหายาก บางครั้งซื้อของก็ไมไดรับใบเสร็จเลย อีกหนึ่งความคิดเห็นที่มีตอพันธกิจพัฒนาครอบครัว นับวา เปนความทาทายในเรื่องตางๆ คือ ความตองการของผู เดือดรอน ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่ดอยโอกาสทางสังคม เปนผู ขัดสน มีรายไดไมพอกับรายจาย มีอาชีพไมแนนอน ประกอบอาชีพไมเปนหลักแหลง บุคคลเหลานี้ ตองการ ความชวยเหลือ หากพันธกิจพัฒนาครอบครัวไดรับการ สนับสนุนจากทุกภาคสวนทีเ่ กี่ยวของ พันธกิจพัฒนา ครอบครัวจะสามารถตอบสนองและใหความชวยเหลือผู เดือดรอนนัน้ ไดตามความเหมาะสม หากพันธกิจพัฒนา ครอบครัว มิไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวนที่เกีย่ วของ ใครเลาจะเปนผูบรรเทาทุกขของผูเดือดรอนเหลานั้น

Diakonia


Interviewing the guardian of a scholarship student about the Thai government’s ”Free education”- policy The present government is working on educational opportunities, the equal rights for education for all Thai children. In addition to that the next step of the government is to expand the development as stated in the national educational development plan (2002-2016): ”Quality of education whether it is about reforming the way of learning and teaching, developing the potential in the teachers, or using technology in the teaching, etc. To fulfill the national educational development plan (2002- 2016) Sriphan: What do you think about the free education policy of the government? And the help given by the government? The guardian: It is a good policy. To a certain level it help the burden of families who have several children. Sriphan: How was the help from the government during last year? The guardian: Last year the help from the government was not enough to cover the costs. The government’s support only covered some expenses. Sriphan: Did your child get the help from the government according to the information given by the government? The guardian: Yes, we did get what the government promised, but it was not enough. For example we received 350 baht to buy the ordinary uniform, but other uniforms e. g. sports or scout uniforms, were not supported. Those uniforms are very expensive and one set costs about 500-800 baht if you buy them as new. Also a military training uniform costs about 700-800 baht. These prices do not include socks, shoes or schoolbags. The guardian: My family has a child who is studying at the bachelor degree level. We are poor and we are in debt. Therefore we have asked the congregation and the Family development ministry to help to bear our burden. Sriphan: What do you think about the scholarship program of the Family development ministry? The guardian: It is better than before, as now we are allowed to reimburse the real expenses we have already paid. Sriphan: What problems do you see? The guardian: Shops at the countryside do not want to give receipts. It is difficult to get a one. Sometimes we are not given the receipt of our purchases. Page 8

Another challenge to the Family development ministry is the needs of troubled people, the unprivileged people of the society: those who are needy, who are poor, who are lacking stable income or who do not have proper profession. These people are in need of help. If the Family Development ministry gets support from all partners involved in, it could answer the needs in a proper way. If not, who will lend a helping hand to them? Ms Sriphan Anochai Diakonia


พันธกิจพัฒนาครอบครัว: ไดคณะกรรมการฯ ชุดใหม (วาระ2010-2012) นางสาวศรีพรรณ อะโนชัย หัวหนาพันธ กิจพัฒนาครอบครัวไดรายงานขาวการ ประชุมพันธกิจพัฒนาครอบครัว

เมื่อ

วันที่ 30 มีนาคมที่ผานมานั้น โดยมี ผูแทนจากคริสตจักร

สถานประกาศ

ตางๆ มารวมประชุมจํานวนกวา 20 ทาน ชุดใหมทั้ง 7 ทานดังนี้(จากซายมือ) ซึ่งวาระสําคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรม นางสาวนัฐลักษณ ปรมัย,นางสายพันธ แทนชุดเดิมที่ทํางานครบ ใจเกลี้ยง อ.บุญมา ไสโยธา, ศจ.ออน วาระ 2 ป โดยมีรายนามคณะกรรมการฯ จันทร ภูยาฟา, อ.โยฮัน ตระกูลมีสุข

การชุดใหม

อ.สมพร กุลโชติ (สํารอง)นางลัดดา วัลย อาเคอ (สํารอง)นางสาวศรีพรรณ อะโนชัย, นางเลนา เฮลเล

New Arrival: เสื้อแผนกฯ รุนใหมลาสุด หลังจากที่รอคอยมานาน

ในที่สุดเสื้อ และปกชื่อคริสเตียนสงเคราะห ที่ขอบ

แผนกคริสเตียนสงเคราห รุนใหมลาสุด แขนเสื้อขางซาย มี 3 ขนาดดวยกันคือ ก็ไดออกมาใหผูรวมงานทุกๆ

ทานได เอส เอ็ม และแอล นอกจากผูรวมงาน

สวมใสเปนที่เรียบรอย โดยในป 2010 แผนกฯ ไดสวมใสแลว ศิษยาภิบาล ผู นี้ รูปแบบของเสื้อเปนแบบคอโปโลคอ ประกาศประจําคริสตจักรตางๆ ยังไดรับ ปกสีครีม-โอรส

ที่กระเปาปกตรา แจกจายเสื้อนีด้ วย คําเตือน:ตองสวมใส

สัญลักษณมูลนิธิคริสตจักรลูเธอรแรน

เมื่อออกเยีย่ มเยียนผูรับบริการ

วันคริสเตียนสงเคราะห: อาสาฯซอมแซมบานเด็กทุน “บานหนูหลังคามันรั่วพื้นบานมันก็ผุ พังหมดแลว เวลาฝนตกหนูแทบจะไมมี ที่นอนเลย หนูขัดสนจริงๆ ลําพังหนูไม มีปญญาจะซอมแซมบานไดเองหรอก” นางพรทิพย ผูปกครองเด็กทุน คริสตจักรสําโรง กลาว (นองบอย ด.ช อภิชาติ แพงโคตร กับ ด.ช. ธนวัฒน Page 9

พุมอ่ํา (นองบาส ) ดวยเหตุนี้เมื่อวัน เสารที่ 20 กุมภาพันธที่ผานมา ทั้ง นักศึกษา อาสาสมัครจากชุมชนฯ คริสตจักรสําโรง เจาหนาที่พัฒนา ครอบครัวทั้ง 7 คนไดระดมกําลังทั้ง แรงกายและแรงใจชวยซอมพื้นบาน ผนัง จนแลวเสร็จ Diakonia


The Family development ministry got a new committee (for 2010-2012) Ms Sriphan Anochay, the leader of the Family Development ministry, reports the latest news of the meeting on March 30th. More than 20 people representing different congregations and preaching places of the ELCT attended. The most important matter on the agenda was to elect the new committee for the Family Development ministry as the former committee had already completed its 2-year-term. The main responsibility of this committee is to consider applications for scholarships and to choose children to be enrolled in the scholarship program. The seven new members elected to Family development committee are as follows: Ms Nathalak Boramay, Mrs. Sayphan Jaikliang, Evangelist Bonmaa Sayjootaa, Rev. Onchan Phuyafa, Evangelist Johan Trakuunmisuk, Evangelist Somphoon Kunchoot (1st substitute), Mrs Laddawan Acker (2nd substitute), Ms Sriphan Anochay and Mrs Leena Helle.

New Arrival : After a long wait the new shirts of the LDD have finally been finished. The latest model is now available for co-workers to wear. The shirt of the year 2010 is a cream coloured polo shirt. The front pocket has the logo of the Lutheran Christian Foundation of Thailand and reads ”diakonia ministry” on the left arm. The shirt is available in three sizes: S, M and L. In addition to be given to the co-workers of the LDD, it is also to be given to the pastors and evangelists working in the congregations. We hope to see you wearing this shirt when visiting our clients!

Diakonia Sunday of the ELCT: volunteers in work... ”The roof of my house was leaking and there were holes in the floor. When it was raining, we could hardly find a place to sleep. I am really poor. I can not afford to renovate my house myself”, explains Mrs Phonthip, a guardian of two boys, who are enrolled in the scholarship program of the Family Development ministry. On Saturday, 20th February, students, volunteers from the Samrong congregation and community and staff members of the Family Development ministry renovated the floor and walls of the house as a joined effort.

Page 10

Diakonia


ภาพขาวกิจกรรม

เลี้ยงอําลา: แผนกฯ ไดจัดเลี้ยงอําลาครอบครัวศจ.มาระกุ-คุณกิรซิ มิคโคลา เดินทางกลับฟนแลนด เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2010 ที่ผานมา

ขอแสดงความยินดีกับ 2 บัณฑิตใหม : นางสาวทวินันท แซจาว เนื่องในโอกาส สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ม.รามคําแหง เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผานมา (ภาพบน) และนางธัญชนก โทวันนัง ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศาสนศาสตร ณ พระคริสตธรรมลูเธอร เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2010 (ภาพลาง)

เยาวชนคือ อนาคตของชาติ : เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม ทีมศูนยกําลังใจ ไดจัด บรรยายเพื่อใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสแกเยาวชนจํานวน 50 คน ณ บานคลองละมุง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ

คายเด็กดอยใจดี: คริสตจักรบานเดนไดจัดคายเด็กทุน “ระหวางวันที่ 27-29 มีนาคม 2010 ณ คริสตจักรบานเดน จ.นาน มีผูรวมคายจํานวนทั้งสิ้น 50 กวาคน

Page 11

วันมอบประกาศนียบัตร: เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2010 นางชมนาด วงศแกวมูล (ครูใหญ )ไดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแกเด็กนักเรียนที่เรียนจบระดับชั้น อนุบาล 3 จํานวน 15 คน (ภาพบน) กิจกรรมวันไหวครู: เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2010 สถานรับเลี้ยงเด็กอิมมานูเลฯ ได จัดกิจกรรมวันไหวครู โดยเด็กนักเรียน ทุกชั้น ไดนําพานพุมดอกไม มอบแดครู ประจําชั้น แสดงถึงความสํานึกในพระคุณที่ไดพร่ําสอนมา (ภาพลาง) Diakonia


ตําแหนงรักษาการณผูอํานวยการแผนกฯ คนใหม -ศจ.ออนจันทร ภูยาฟา

Position of the Vice Director of Diakonia Department , Rev. Onchan Phuyafa คณะกรรมการสภาฯ มีมติที่11/2010 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2010 ไดแตงตั้ง ศจ.ออนจันทร ภูยาฟา ใหดํารงตําแหนงรักษาการรอง ผูอํานวยการแผนกคริสเตียนสงเคราะห ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2010 ศจ.ออนจันทร กลาววางานแผนกคริสเตียนสงเคราะหใน ชวงเวลาที่ผานมาสถานการณโดยทั่วไปอยูในความเรียบรอย ทุก อยางไดรับการทรงนําจากพระเจาเปนอยางดี แมวาตําแหนง ผูอํานวยการแผนกคริสเตียนสงเคราะหที่วางเวนมาตั้งแตเดือน มิถุนายน ป 2009 เชื่อวาคณะกรรมการสภาฯ ก็คงตองสรรหา บุคคลที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนงนี้ แตอยางนอยยังมีรักษาการ รองผูอํานวยการฯ ที่คอยกํากับดูแลพันธกิจตางๆ ในแผนกฯ

The Church Council appointed (11/2010) Rev. Onchan Phuyafa to be the vice director of the Diakonia Department from 1st of February 2010 onwards on 21st of January 2010. He announced that the work of Diakonia Department has been carried out effectively and everything is in God’s good guidance. Even though the position of director has been vacant since June 2009, the Church Council is still looking for a suitable person to fulfill the vacancy. Meanwhile the vice director oversees the work of the Diakonia Department.

ผูรวมงานใหม จอย-ธัญชนก โทวันนัง A new co-worker in Diakonia Department Joy-Thanchanok Thowannang เปนเวลาเกือบ 4 เดือนแลว ที่ขาพเจามีโอกาสไดเริ่มงานใหม ที่พันธกิจ ศูนยกําลังใจ สิ่งทีเ่ ห็นไดคือ พระเจาแสนดีตลอดเวลา ขอบคุณพระเจาที่ ไดทรงนําขาพเจา มาทํางานในพันธกิจศูนยกําลังใจ เพราะเปนงานที่ ไดรับใชพระเจาและรับใชสังคมดวยความรักของพระเจา สิ่งที่ขาพเจาได เรียนรูจากพันธกิจศูนยกําลังใจ คือ เห็นความรักของพระเจามากมายได ผานพันธกิจนี้ไปถึงผูใชบริการ พันธกิจไดปฏิบัตติ อผูตดิ เชื้อ เหมือน คานิยมที่ทวนกระแสของสังคม ทําไมขาพเจาพูดแบบนี้ เพราะผูตดิ เชื้อ เกือบทุกคนถูกสังคม หรือแมแตคนในครอบครัวดูถูก แสดงความ รังเกียจ ขาดสิทธิทางสังคม ขาดความรัก และการใหกําลังใจจากสังคม แตขอบคุณพระเจาที่พันธกิจศูนยกําลังไดทาํ หนาที่เปนที่ปรึกษา ให กําลังใจ ใหโอ กาส ใหความชวยเหลือและใหความรักของพระเจา เพื่อ คนเหลานี้จะไดเขาใจอยางแทจริงวาพระเจาทรงรักพวกเขา และพระเจา ทรงรักทุกคนเทาเทียมกัน พระเจาทรงรักเราอยางไรก็ทรงรักพวกเขา อยางนั้นดวย นับวาเปนประสบ การณที่ดีสําหรับขาพเจาที่ไดทํางานใน ดานการสงเคราะห และขอขอบคุณพระเจา ที่ขาพเจาเองไดเปนสวน หนึ่งที่ไดนาํ ความรักของพระเจาออกไปสูสังคม

I have been working at the Aids Support Centre for almost 4 months now. I can clearly see that God is good all the time since he brought me to work here where I can serve God and the society with his love. I can minister the love of God to the people I meet in my job. We meet the HIV infected and try to show them that they have a social value. Why? Most of the infected are underestimated and even their families often look down on them. They lack social rights, love, and encouragement by society. Hence we thank God for the Aids Support Centre giving them advice, encouragement, opportunity, help and love and showing that God loves them and God loves everyone equally. The way God loves us, he loves them the same. It has been a good experience for me, and I would like to give thanks to God for allowing me to spread the love of God to our society.

แผนกคริสเตียนสงเคราะหลูเธอรแรน E-mail: diakonia@truemail.co.th,

Tel.0-2332-0054Diakonia ext108

Diakonia News 23.v1  

Diakonia News in ELCT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you