Page 1

Volume 2, Issue 2

เดือนกันยายน-ธันวาคม 2008

DIAKONIA NEWS

ไทย-English วารสาร คริสเตียนสงเคราะห

แผนกคริสเตียนสงเคราะห ขอกลาวคําทักทายอีกครั้งหนึ่ง สําหรับวารสารฉบับที่สองของป 2008 นี้ เราใครขอ นําเสนอถึงการปฏิบัติงานประจําของ 3 พันธกิจคือ พันธกิจตามโรงเรียน, พันธกิจผูสูงอายุและพันธกิจศูนย กําลังใจ ซึ่งพันธกิจดังกลาวลวนเปนที่ตองการในสังคมและเรารูสึกมีความสุขที่สามารถดําเนินงานรวมกับ คริสตจักรได นอกจากพันธกิจเหลานี้ท่ีไดทํามายาวนานแลว แผนกฯ ยังถูกทาทายจากเหตุการณฉุกเฉิน ซึ่งใน เหตุการณดังกลาว การชวยเหลือของพี่นองภายในสภาฯ ทุกคนถือวาเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะฉะนั้นดิฉันจึง ขอขอบพระคุณทุกๆ ทานมา ณ โอกาสนี้

อาสาสมัครกําลังเตรียมของไป ชวยเหลือผูประสบภัย

ผานไปเกือบ 4 ปแลวที่ประเทศไทยประสบภัยพิบัติคลื่นยักษสึนามิ คําวา “สึนามิ” ตอนนั้นก็เปนคําใหมที่ไมเคยได ยินมากอนสําหรับเรา ถึงแมวาสภาคริสตจักรลูเธอรแรนไมไดมีงานในพื้นที่ที่ประสบภัย แตไดเห็นความจําเปนที่ตอง เขามามีสวนรวมในการชวยเหลือ ดวยความชวยเหลือจากภาคีตางประเทศ สภาคริสตจักรลูเธอรแรนไดมีสวน ชวยเหลือผูประสบภัย เบื้องตนไดชวยเหลือสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐาน เชน อาหาร เสื้อผาและยารักษาโรค ขั้นตอมาไดมี สวนรวมในการกอสรางบานพักถาวรใหผูประสบภัย และเรามีอาสาสมัคร 2 -3 ทีมซึ่งเปนสมาชิกคริสตจักรตางๆ เขาไปชวยเหลือ ตอมาโครงการการชวยใหคืนสูสภาพปกติไดดําเนินงานตอเนื่องจนถึงทุกวันนี้ และในขณะนี้ สภาฯ ยังสนับสนุนโครงการการสงเสริมอาชีพที่จังหวัดพังงา, การพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ ณ บานน้ําเค็ม และ การสรางอาคารศูนยรับเลี้ยงเด็ก สําหรับหมูบานชาวมอรแกนทับตะวัน ทุกโครงการหวังวาจะสามารถแลวเสร็จ กอนสิ้นป 2008 นี้

อยางไรก็ตามภัยธรรมชาติดูเหมือนยังคงเกิดขึ้นอยูเรื่อย ๆ เชน พายุไซโคลนนากิสที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบานคือ ประเทศพมาในเดือนพฤษภาคมที่ผานมา ไดทําลายทรัพยากรเปนอันมาก ไมมีใครรูจํานวนของการสูญเสียในครั้ง นี้วามีมากเพียงใด หลังจากสามเดือนผานไป ยูเอ็น ไดรายงานถึงจํานวนของผูท่ีตองการการชวยเหลือทางดาน อาหารประจําวันมีมากถึง 924,000 คน ที่อาศัยอยูในแถบลุมแมน้ําอิรวดี และยางกอน ซึ่งไดรับผลกระทบอยาง หนักที่สุด เริ่มแรกรัฐบาลทหารเผด็จการของพมา ไมเปดทางใหหนวยกูภัยเขาไปในประเทศ หนวยฉุกเฉินไมไดรับ การอนุญาตใหเดินทางเขาไปในแถบลุมแมน้ํา แตสําหรับเสบียงเทานั้นที่ไดรับอนุญาตใหนําเขาไปไดโดยใหทหารเปน นําขาวสารออกจากเรือไปมอบให ผูรับสง หลังจากนั้นการกดดันจากนานาชาติจึงทําใหหนวยฉุกเฉินเขาไปในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ สภา คริสตจักรลูเธอรแรนในประเทศไทยไดมีสวนชวยเหลือดวย หลังจากที่บิชอปไดสงจดหมายไปยังคริสตจักรตาง ๆ ผูประสบภัยที่บูคาเลย พมา การบริจาคอาหาร เสื้อผา สิ่งของจําเปน ผานมาทางคริสตจักรตาง ๆ ก็ถูกรวบรวมไวท่ีสาํ นักงานของแผนกคริส เตียนสงเคราะห และโครงการ “Helping hands” ไดสงสิ่งของเหลานี้ไปยังพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ นอกจากนี้ ยังมีเงินจํานวนหนึ่งไดมอบใหกับโครงการนี้ โครงการ “Helping hands” เริ่มตนโดยคริสตจักรลูเธอรแรนใน Inside this issue: ประเทศพมาและมิชชั่นนอรเวย คือเปนโครงการชวยเหลือฉุกเฉินระยะสั้น อยางไรก็ตามโครงการนี้ไดจัดหา อาหารแหงจํานวน 909 ชุด (เพียงพอสําหรับ 60 วันตอหนึ่งครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คน) และของใชอ่นื ๆ ได สงไปถึงครอบครัวที่จําเปนในแถบลุมแมน้ําอิรวดี และยางกอน ขาพเจาอยากใชโอกาสนี้เพื่อจะขอบคุณทุก ๆ ทานที่ Greetings from Director 1-2 มีสวนชวยเหลือในงานนี้ Ministry among Elderly People

3-4

Aids support Center

5-6

School Ministry

7-8

Furniture Project at Chiang Rai

9-10

News in Brief

11

Announcements

12

เนื่องจากพวกเราคริสเตียนถูกเรียกใหรับใชเพื่อนบานดวยความรัก ในความเปนเพื่อนบานของเรามีสิ่งทาทาย หลายอยาง อาทิเชน ความตองการฉุกเฉิน, ปญหาสังคม และความเหงาวาเหว ในสถานการณเหลานี้เราไดถูก เรียกใหไปชวยเหลือโดยการแสดงออกดวยการกระทํา ซึ่งเปนการประกาศอาณาจักรของพระเจา เราไมไดถูกถาม วาเรามีมากเทาไรหรือทําไดมากแคไหน แตเราถูกถามวาเราพรอมที่จะใหท่ีเรามีหรือไม ดังเชน แมชีเทเรซากลาวไว วา “อยามองหาสิง่ ที่ใหญ แตจงทําสิ่งเล็กนอยดวยความรักอันยิ่งใหญ” ดวยความรักในพระเยซูคริสตเจา เลนา เฮลเล ผูอํานวยการแผนกคริสเตียนสงเคราะห


Greetings from Director Dear readers,

Mrs. Leena Helle Director of Lutheran Diakonia Department

“Don’t look for big

things, just do small things with great love”.

Greetings again from the Lutheran Diakonia Department. On this second issue of year 2008 we would like to share something about the daily activities of the School Ministry, the Ministry among the Elderly and the AIDS Support Center. All these ministries are very much needed in this society and we have been happy to be able to carry out these ministries in co-operation with our local congregations. In addition to these long term ministries we have been continuously challenged by the emergency situations, where help from all of you has really been appreciated. Therefore, I would like to use this opportunity to thank you. Almost four years ago Thailand was hit by the tsunami. For most of us it was a new word, a word we had never even heard before. Even though the ELCT did not have any work in affected areas, it was seen as important to get involved in the time of need. With help from partners abroad, the ELCT got involved in the relief work. First, it was answering the most urgent needs: food, clothing and medicinal supplies. Later, the relief work also included supporting rebuilding, and we had several teams of congregation members participating in practical work. Subsequent to this, the long term rehabilitation programs have continued until today. At the moment the ELCT is still supporting employment programs at Phangnga province, recreational activities at Ban Nam Khem and new permanent building for a day care center at Tapdawan sea gypsy village. All these projects will hopefully be finished before the end of 2008. However, the natural catastrophes seem to continue: in May cyclone Nargis hit our neighboring country, Myanmar, and caused huge damage. Nobody knows the exact numbers, but after three months the UN reported that 924,000 people are still in urgent need of food on a regular basis. Areas in Irrawaddy Delta and around Yangon were among the worst affected. Initially, the relief operations were humbled by the restrictions of the governing military junta. Emergency relief teams were not allowed to travel to the Delta area and all relief items were only allowed to be delivered by the junta. Later on, after international pressure, emergency relief teams got better access to the affected areas. In the ELCT, we also took part in the relief work. After a letter from the bishop to the congregations, donations - food and clothing - were gathered at the Diakonia office and forwarded to affected areas through the “Helping hands”-project. Some financial support was also given to this project. This “Helping hands”-project was initiated by the Lutheran Church in Myanmar and the Norwegian Mission society. It was a short period (1.6-31.7) emergency relief program. However, through that program 909 food supply packages (each enough for 60 days for a family of five) and nonfood supplies were delivered for needy families in Irrawaddy Delta and Yangon area. On this occasion I would like to thank all of you who participated in this relief work! As Christians we are all called to serve our neighbours with love. In our neighbourhoods there are all kinds of challenges for us, such as human emergencies, social problems and loneliness. In these situations we are called to help, to act and to proclaim the presence of the Kingdom of God. We are not asked how much we have or how much we can do, but we are asked if we are ready to put what we in have in use. As Mother Teresa said; “Don’t look for big things, just do small things with great love”.

Distributing tarpaulins for villagers Page 2

Yours in Christ, Deaconess Leena Helle Director of LDD


“วันผูสูงอายุ” ของพันธกิจผูสูงอายุ ขาวความเคลื่อนไหวของพันธกิจผูสูงอายุในรอบหกเดือนที่ผานมา พันธกิจนี้มีเปาหมายหลักคือการเยี่ยมเยียนหนุนใจ ชวยเหลือคาครองชีพและพบปะผูสูงอายุเจาหนาที่พันธกิจฯ ออกเยี่ยมเยียนผูสูงอายุตามชุมชนในกรุงเทพฯ และตาม คริสตจักรในสภาฯ การเยี่ยมในตางจังหวัดก็จะไปเยี่ยมที่บานของผูสูงอายุโดยตรง ในการเยี่ยมแตละครั้งเจาหนาที่ฯ ได พูดคุยและรับฟงปญหาของผูสูง อายุ ใหคําหนุนใจ นอกจากนั้นเมื่อพบผูสูงอายุท่ีขัดสน ก็ไดมอบของใชสวนตัว หรืออาหาร ให ในหกเดือนที่ผานไป เจาหนาที่ฯ ไดไปเยี่ยมผูสูงอายุ จํานวน 35คน เปนประจํา ไดชวยเหลือคาครองชีพเปนประจํา จํานวน 14 คน และชวยเหลือในโอกาสตางๆ เชน งานศพ พันธกิจผูสูงอายุรวมมือกับผูรับใชในคริสตจักรเขต 4 ไดจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุข้ึนที่คริสตจักรขาวดีอุบลฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2008 เฉพาะผูสูงอายุท่ีมารวมงาน 130 คน บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปดวยรอยยิ้ม ผูสูงอายุมีความชื่นชม ยินดีสนุกสนานที่ไดมาพบปะกันและไดพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ นอก จากนั้นยังไดพาผูสูงอายุรองเพลง ออกกําลัง กาย และไดรับฟงความหมายของวันผูสูงอายุ จากผูอํานวยการแผนกคริสเตียนสงเคราะห มีการเลนเกมสและตอภาพ กอนจะจากกันไดมอบของขวัญไหกับผูสูงอายุทุกคนและไดรับประทานอาหารรวมกัน มีเสียงสะทอนจากผูสูงอายุวาอยากให จัดกิจกรรมอยางนี้อีกอยางนอยปละครั้ง เพราะไดรับพระพรอยางมาก นอกจากนั้นยังไดจัดกิจกรรมพบปะผูสูงอายุท่ี มุกดาหารและคริสตจักรหนองหาน จังหวัดอุดรฯ มีผูเขารวมไมมากบรรยากาศก็เต็มไปดวยความชื่นชมยินดีเชนกันและมี เสียงเรียกรองอยากใหพันธกิจผูสูงอายุไปจัดกิจกรรมอยางนี้อีก

ขาพเจาขอบคุณพระเจาสําหรับพันธกิจฯ นี้ ที่ขาพเจาไดมีสวนในการรับใชและไดชวยเหลือผูสูงอายุ ชวยเหลือสังคมในการ แบงเบาภาระผูดอยโอกาส ขอพระเจาอวยพระพร พุทธา โทวันนัง เจาหนาที่พันธกิจฯ

Page 3


Home visits and senior days -latest news of the past 6 months, This ministry’s goal is to encourage, provide support for daily living, and visit aged people in different congregations, which relate to Evangelical Lutheran Church in Thailand. The staff visited aged people in various communities in Bangkok, sometimes together with co-workers from local congregations. At the countryside the elderly were visited at their homes. Each visit, staff discussed and listened to the problems of the elders and gave encouragement, and when needed, food and other items for personal use. During the last 6 months, 35 elders were visited regularly. Providing money for daily use and helping in various occasions, for example funeral costs and urgent troubles, the ministry of seniors was able to help and provide for 14 elders.

A senior day was organized at Good News Ubon Church together with church workers of the district four of the ELCT on the 3rd of April 2008, 130 elders attended. That day was filled with elderly smiles having a joyous gathering and chatting with one another about personal experiences. More than that, the elders sang songs, exercised, and listened to the meaning of senior day from the director of the Diakonia department. The elders got to play games and do jigsaw puzzles. Before leaving, small pre-

Page 4

Sents were given to all the elders that came and then all shared a meal together before going home. The elders commented that this activity should be held at least every year as it was such a blessing. Moreover, this activity was also held at Mukdahan Church and Nonghan Church at Udon Province, and even though there weren’t so many people who attended, the atmosphere was still filled with joy and once again, people requested this activity to be held again. Therefore, I really thank God for this ministry that I have been part of, and have been able to help elders and underprivileged people. God bless you.

Mrs Putta Towannang Staff member of the Ministry among Elderly People


คายพันธกิจศูนยกําลังใจ

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม

ที่เพิ่งจะผานไปไม นาน ยังสด ๆ รอนๆ อยู พันธกิจศูนยกําลังใจไดจัด กิจกรรมนอกสถานที่ใหกับผูใชบริการและครอบครัวของ เขาไดมีโอกาสไปพักผอน โดยไปที่คายแบบติสทหาดจอม เทียนพัทยา จ. ชลบุรี ซึ่งครั้งนี้เปนครั้งแรกที่จัดใหมีการ คาง 1 คืน มีผูเขารวมไปคายครั้งนี้รวมทั้งเด็กและผูใหญ จํานวน 35 คน เมื่อไดไปถึงและไดรับประทานอาหารอรอย ๆ และ พักผอนสักนิด คุณเลนา เฮลเล ไดบรรยายเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพรางกาย ทั้งทางดานอาหารหลัก 5 หมู และการใชชีวิตอยูอยางมีความสุข โดยการออกกําลังกาย อยางสม่ําเสมอ และพักผอน-นอนหลับใหเพียงพอตอวัน (เฉลี่ยตามอายุ และตามวัยตางๆ) ถาทําไดทั้งหมดนี้ก็จะ ทําใหรางกายแข็งแรงและสมบูรณ นอกจากนี้การมีสวน รวมและการชวยเหลือซึ่งกันและกันก็สําคัญสําหรับ สุขภาพจิต ยังไมพอครับในบายวันเดียวกัน คุณกีรสิ มิกโคลา หัวหนาพันธกิจศูนยกําลังใจไดบรรยายเกี่ยวกับปองกัน และการดูแลตนเองสําหรับผูติดเชื้อเอง หรือครอบครัวที่ ตองดูแลผูติดเชื้อ ทําใหหลายคนมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น สิ่งที่สําคัญที่สุดคือใหการสนับสนุนและกําลังใจสําหรับคน ที่ติดเชื้อเอชไอวี และสิ่งที่สําคัญที่สุด ผูติดเชื้อเอชไอวี ตองการความรักและการยอมรับ และสิทธิ์เทาเทียมกันที่ จะดําเนินชีวิตของเขา ปราศจากการตีตราหรือเลือกปฏิบัติ

Page 5

นอกจากที่ไดศึกษาเรื่องสําคัญ ๆ เราก็ยังไดสนุกสนาน รวมกัน วายน้ํา เลนน้ําทะเล ดูหนัง เลนเกมส อธิษฐาน ยามค่ํา นําโดย คุณไพฑูรย มีที หัวหนาพันธกิจพัฒนา ครอบครัว และยางอาหารทะเล ในวันรุงขึ้นเราไดรวมตัวกันหลังจากรับประทาน อาหารเชา ไดรองเพลงและอธิษฐานนําโดย คุณสุทธิ พัฒน อัครนันทพงศ เจาหนาที่ศูนยกําลังใจ และ อจ. โยฮัน ตระกูลมีสุข ผูประกาศจากคริสตจักรสําโรง อจ. โยฮัน ไดพูดถึงความหมายของชีวิต และมีพ่ีนองประมาณ 20กวาคน ไดออกมารับพระพรจากพระเจาในวันนั้น หลังจากการนมัสการเสร็จแลว ยังมีเวลาพอที่จะ ใหผูใชบริการไดไปวายน้ํา และวาดรูป กอนที่จะ รับประทานอาหารเที่ยง และเมื่อถึงเวลาที่เดินทางกลับ บานในบายวันนั้นเราเห็นใบหนาที่ย้ิมแยมแจมใส ซึ่งเรา สรุปไดวาคายครั้งแรกนี้สําเร็จดวยดี คุณสุทธิพัฒน อัครนันทพงศ เจาหนาที่ศูนยกําลังใจ


AIDS support Center

in August 2008

Every year we have arranged an outing for our clients, people living with and affected by HIV and AIDS, in a nice venue outside of Bangkok. This year was a little bit different: We had our very first overnight camp! On Saturday 9th of August, a total of 35 children and adults travelled by chartered bus to the Jomtien Beach, Pattaya. After having a good lunch and some rest we focused on health issues. Deaconess Leena Helle, the director of the Lutheran Diakonia Department, gave information about taking care of our own health. Eating healthy as outlined by the food pyramid, sleeping enough, and having regular exercise were said to be the foundation of good physical health. Additionally, being together and sharing with friends and a family helps us to care for our emotional wellbeing. Later, Psychiatric nurse and Art therapist Kirsi Mikkola, the leader of AIDS Support Center, continued with the special HIV and AIDS health issues: How to prevent HIV? How to take Relaxing... care of yourself if you are living with HIV or AIDS? And how to take care of your loved one having HIV or AIDS? The most important thing is to support and encourage a person living with HIV and AIDS. Most importantly, HIV-positive individuals need our love and acceptance and an equal right to live their life like all other people in our society without stigma and discrimination. Beside this educational �..Most importantly, HIVpart of program, we still had lots of fun including swimming and playing on the positive individuals seaside, watching movies, playing games, evening prayer with Mr. Paitoon Meetee, need our love and the leader of the Family Development Project, and barbequing seafood. acceptance and an equal right to live their life like all other people in our society without stigma and discrimination.�

On the next day we gathered together after breakfast and had some singing and praying led by our team member Mr. Sutthipat Akaranthapong and Evangelist Yohan Trakoonmesuk from the Samrong Lutheran congregation. Evt. Yohan took this chance to talk about the meaning of life, and a total of 20 people wanted to come to the front to be prayed for. After our service there was still time to go to swimming or to make some artwork before lunch. In the afternoon we had buses full of content faces heading back to Bangkok: the camp had been a great success!

Mr. Suthipat Akaranantapong The staff of the AIDS support Center ...at seaside

Page 6

Mrs.Kirsi Mikkola, The leader of the AIDS support Center


พั น ธกิ จ ตามโรงเรี ย น จ.อุ บ ลฯ จั ด พิ ธี ม อบทุ น การศึ ก ษา นางสาวศรีพรรณ อะโนชัย หัวหนาพันธกิจตาม โรงเรียนไดใหขอมูลวา “พันธกิจตามโรงเรียนไดจัดพิธีมอบ ทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2008 ณ คริสตจักรพิบูลมังสาร มีผูปกครองมารวมจํานวน 30 คน โดยไดรับเกียรติจากนางเลนา เฮลเล ผูอํานวยการ แผนกคริสเตียนสงเคราะหลูเธอรแรน เปนผูมอบ ทุนการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 101 ทุน แบงออกเปนระดับม. ตน จํานวน 66 คน ระดับ ม.ปลาย จํานวน 27 คน ระดับปวช. จํานวน 3 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน (ม.ราชภัฏสวนดุสิต 1 คน, ม.ราชภัฏอุบลฯ 2 คน, ม.คริสเตียนนครปฐม จํานวน 1 คน, ม.อุบลฯ จํานวน 1 คน) แมวาการใหความชวยเหลือนี้ เปนเพียง การใหความชวยเหลือตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย แตก็มีประโยชน สําหรับเด็กนักเรียนเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักเรียนที่จบชั้น ม. 6 แลว บางคนตองการเงินทุน เพื่อจะนําไปใชในการดําเนินการ ดานเอกสาร เพื่อจะได เขาถึงสถานศึกษาซึ่งภาครัฐไดจัดบริการให บางคนได พลาดโอกาสที่ดีไปเนื่องจากไมเงินทุนที่จะดําเนินการขั้น พื้นฐานนี้”

นอกจากการมอบทุน คุณเลนา ไดใหคําโอวาทแก นักเรียนทุนการ ศึกษาและชี้แจงการเปลี่ยนแปลงพันธกิจ ตามโรงเรียนในปหนาวาจะยุบรวม กันกับพันธกิจพัฒนา ครอบครัว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดผลดีตอ นักเรียนโดยตรงคือ จากเดิมไดรับเงินสดทุนละ 15002500 บาท ก็จะไดรับการชวยเหลือคาเลาเรียนเพิ่มขึ้น จายจริงตามใบเสร็จที่ชําระกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา นั้น โดยผูปกครองหรือนักเรียนจะตองสํารองจายคาเลา เรียนไปกอน แลวนําใบเสร็จตัวจริงนั้น ยื่นเบิกทุนคืนที่ คริสตจักรหรือจุดที่ใหบริการ ภายหลัง นอกจากนั้นยังไดรับเกียรติอาจารยจากวิทยาลัย โปลีเทคนิคภาคตะวันออเฉียงเหนือ จ.อุบลฯ ไดกลาว แนะนําการเตรียมตัวและเลือกศึกษาตอในแตละสาขา วิชาชีพที่เหมาะกับตนเอง เปดรับขอมูลขาวสารใหมๆ ใหทันโลกทันแหตุการณ อีกทั้งเลือกแตส่งิ ที่ดีๆ เพื่อตนเอง ในอนาคต จนสามารถสําเร็จการศึกษาตามความ เปาหมาย “...แมวาการใหความชวยเหลือนี้ เปนเพียงการให

ความชวยเหลือตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึง ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย แตก็มีประโยชนสําหรับ เด็กนักเรียนเปนอยางมาก..”

Page 7


SCHOLARSHIP GRANTING CEREMONY of the School ministry in Ubon Ratchathani province

Ms. Sriphai Anochai, the leader of the School ministry, In her speech to the students and the guardians explains: “On the 6th May 2008 we arranged a scholarship granting ceremony at the Phibun Mangsahan church. There were about 30 guardians participating in this occasion, when Mrs Leena Helle, the director of the Lutheran Diakonia Department, handed out scholarships to 101 children altogether. From the 101 children 66 studied at the lower secondary level, 27 at the higher secondary level, three in vocational colleges and five in universities (one in Ratchaphat Suan Dusit University, two in Ratchaphat Ubon Ratchathani University, one in Nakhom Pathom Christian University and one in Ubon Ratchathani Univeristy). Even though the support provided for each of the students can only answer their very basic needs, it is still very useful for them. Those who had just graduated from M6 (High school), in particular, need the scholarship to cover the expenses of enrollment to educational institutions of the next level. In general, some students miss the opportunity to continue their studies just because they lack basic funds to prepare for enrollment.”

Even though the support provided for each of the students can only answer their very basic needs, it is still very useful for them”

Page 8

Mrs Leena Helle had some good news. She outlined the changes to come in 2009; according to plans, the School Ministry and the Family Development Ministry will be put together and made into one project. Consequently, the value of each scholarship will increase; earlier the scholarships granted by the School Ministry varied between 1500-2500 depending on the level of studies, yet in the new project the students are entitled to support according to the real costs of the education. They will pay for their expenses first, and then bring the receipts for reimbursement. Also present at the ceremony were the team of teachers from The North Eastern Polytechnic College educating the students on how to prepare themselves for studies in the next level and how to choose a suitable option for themselves. It was a special opportunity for the students to get up to date information about educational opportunities. Hopefully they can use it for their own benefit in the future to reach their goals.


โครงการผลิตเฟอรนิเจอรไมไผ กลุมผูสูงอายุ จ. เชียงราย

ไมไผ

เปนพืชในปาธรรมชาติซ่ึงมีความผูกพันตอการดํารงชีวิตประจําวันของคน ไทยมา

แตโบราณกาล คนไทยในชนบทใชไมไผสรางบานเรือนอยูอาศัย และใชในการทําหัตถกรรมเครื่องจักสาน เพื่อสนองประโยชนใช สอยตนไผใชทําประโยชนไดทุกสวน นับตั้งแต หนอ ราก ลําตนและ ใบ คุณสมบัติท่ี ดีของไมไผ คือ มีความคงทนตอสภาพดินฟาอากาศ ลําตนสามารถจักตอกเปนเสนๆ ดัดโคงขึ้นรูป สานผล ติภัณฑเครื่อง ใชประเภทตางๆ ไมไผสามารถรับแรงดึงและแรงกดไดดีโดยไมแตก หรือหักงายคุณสมบัติ “พึ่ ง พาตนเองได ไ ม เ ป น พิเศษเชนนี้ทําใหผลิตภัณฑทรงรูปอยูไดนาน จึงเปนวัตถุดิบสําคัญในการทําเครื่องจักสานของไทย โครงการทําเฟอรนิเจอรจากไมไผผูสูงอายุ อ.เมือง จ.เชียงราย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ภาระของสั ง คม นี่ แ หละ การลงทุนจํานวน 27,000 บาท จากพันธกิจผานคริสตจักร คริสเตียนสงเคราะห มูลนิธิคริสตจักรลู ความหมายของการอยู เธอรแรน ก็เปนนโยบายการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหมีงานมีอาชีพ และมีรายได อยางมีคุณคาที่แทจริง ” สําหรับเลี้ยงตนเอง นายศรี กําแพงคํา หัวหนากลุมผูสูงอายุชาวบานสันปายาง จ.เชียงราย ผูเคย ประกอบอาชีพการทําเฟอรนิเจอรไมไผ ซึ่งมีความชํานาญและมีฝมือในการทําเฟอรนิเจอรมานาน เมื่อมี ลูกคาจากรีสอรต โรงแรม ตองการมาสั่งใหทําจํานวนเยอะๆ แตก็ทําใหไมได เพราะขาดแคลนเครื่องมือและ เงินทุน เมื่อไดการสงเสริมอีกครั้ง ลุงก็รูสึกวาไดทําในสิ่งที่ตนเองรักตนเองชอบอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้น แลวยังไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 5,000 บาท ซึ่งก็เพียงพอสําหรับการ ทําเฟอรนเิ จอรจากไมไผ ไมไผตรง ที่นํามาทําเฟอรนิเจอรนั้นจะขอซื้อจากชาวบานที่ปลูกปาไผ กอนจะนําไปสูขั้นตอนการ ผลิตเฟอรนิเจอร ก็ตองผานกระบวนการชุบน้ํายากันกันปลวก มอด ตากใหแหงเสียกอน เฟอร นิ เ จอร ท่ี นายศรีกับเพื่อนผูสูงอายุทํานั้น สวนใหญจะทําตามความตองการของลูกคา อาทิเชน เกาอี้และชุดรับแขก จําหนายในราคา 3,500-5,000 บาท แผนกคริสเตียนสงเคราะห ไดออกสํารวจความตองการและเยี่ยมเยียนโครงการฯ เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม ที่ผานมาแลว รูสึกวาการดําเนินงานของโครงการฯ ดําเนินไปดวยดี กลุมผูสูอายุ มีสุขภาพ แข็งแรงรางกาย และสภาพจิตใจดีมีความสุข ทําใหไดชวยเหลือครอบครัว ไมเปนภาระลูกหลาน ทําให มองเห็นตัวเองยังมีคุณคา พึ่งพาตนเองไดไมเปนภาระของสังคม นี่แหละความหมายของการอยูอยางมี คุณคาที่แทจริง Page 9


Bamboo Furniture Project of a Senior Group, Chiang Rai Province

cause of a lack of tools and funds. However, since the support, Mr. Sri was able to make bamboo furniture again and felt like he was able to do the things he enjoyed once again. In addition to support from the Ministry through congregations, this project also received 5,000 Baht from the district administration and now has enough funds to continue to make bamboo furniture.

Bamboo is a natural forest plant that is largely connected to the daily living of Thai people since the olden days. Thai people in the rural areas use bamboo to build houses and make baskets and chairs. Bamboos are useful all over from the shoot to the root, as well as the trunk and leaves. One of the good qualities of bamboo is their resilience against weather and climatic conditions. The trunk can be cut into string and bent into wanted shapes, such as baskets and bowls. Bamboo is extremely durable and does not break easily and these properties make products last long, which makes bamboo a popular raw material.

Bamboos used in this project are bought from the villagers who grow them. Before beginning to make furniture, the bamboos must be soaked in termite protection liquid and then left to dry completely. Most of the furniture that Mr. Sri and his friends make are made to order, according to needs of the clients, for example chairs and sofa sets. They sell for around 3,500-5,000 Baht.

A team from the LDD surveyed the needs and visited the senior group on the 24-26 March 2008. The project was progressing well. The senior group was healthy and happy. They were able to take care of themselves and their families, and that made them feel that they are still useful and don’t have to deBamboo furniture project of the senior group run in Chiang Rai Province got 27,000 Baht support from pend on their children and community. This is quality the Ministry through congregations (under LDD) life for them. through the Chiang Rai preaching place. The purpose of this project is to support the quality of life of the elderly and enable them to work and make a living. Mr. Sri Kampaengdam, the leader of the senior group in Sanyapang, Chiang Rai Province, once worked as a maker of bamboo furniture, so he is very skilled and experienced. However, when there was a customer from a resort or a hotel who ordered a lot of items at a time, he was unable to fill these orders bePage 10


ขาวสัมมนา “การใหคําปรึกษา”(Pastoral Care and Counseling”-seminar) พันธกิจศูนยกําลังใจ รวมมือกับพระคริสตธรรมลูเธอร ขอเชิญผูรวมงาน ศิษยาภิบาล ผูประกาศ และนักศึกษา รวมรับฟงการสัมมนาในหัวขอ “การใหคําปรึกษา” ระหวางวันที่ 6-10 ต.ค. 2008 โดยวิทยากร ดร.ศจ. วิชาญ ฤทธิ์นิมิต ที่จะแบงปนเกี่ยวกับ “หลักการ ใหคําปรึกษาทั่วไป” และ โดย ศจ. สนั่น วุฒิ แบงปนเกี่ยวกับ “การดูแลใหคําปรึกษาแกผู ที่ประสบวิกฤติชีวิตเอชไอวี/เอดส” ณ พระคริสตธรรมลูเธอร

ดร.ศจ.วิชาญ ฤทธิ์นิมิต

The AIDS Support Center together with the Luther Seminary in Thailand (LST) wants to invite all co-workers and students of the LST to participate in the “Pastoral Care and Counseling”-seminar to be held from 6 – 10th October 2008 at the LST. The lecturers will be Rev.Dr Wichan Ritnimit (general guidelines of counseling) and Rev Sanan Wutti (pastoral care and counseling for the HIV-positive).

ศจ.สนั่น วุฒิ

“ลูกๆ เปนความชื่นชมยินดี (Children are a Joy)” แผนกคริสเตียนสงเคราะห ขอเชิญผูรวมงาน ศิษยาภิบาล ผูประกาศ นักศึกษา ครู รวีและผูปกครองที่สนใจ รวมรับฟงการเสวนาเกี่ยวกับครอบครัวคริสเตียน ใน หัวขอ “ลูกๆ เปนความชื่นชมยินดี (Children are a Joy)” ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2008 ณ หองประชุมสภาฯ ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.00 น โดยไดรับเกียรติจากทีมพันธกิจเด็กจากประเทศฟนแลนด เปนวิทยากร Dear church co-workers, pastors, evangelist, students, Sunday school teachers and interested guardians: you are warmly welcome to join a seminar to share experiences and learn together about ministering children through the theme “Children are a Joy” on 31st October-1st November 2008 at the headquarters of the ELCT. The program will last from 9 am to 4pm both days. A group of child ministry workers from Finland will be the facilitators for the seminar. Page 11


จัดงานวันเอดสโลก ป 2008 อ.วรรณี เข็มทอง ศบ. คริสตจักรพระกรุณาคุณ ไดใหขอมูลวา พันธกิจศูนยกําลังใจ รวมกับคริสตจักรพระกรุณา คุณ จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดสโลก จุดประสงคเพื่อการรณรงคตอตานการแพรเชื้อเอชไอวีแกประชาชน ในชุมชน ยานรามคําแหง โดย ขอเชิญคริสตจักร มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ อาทิ เชน เกมส ตอบคําถาม ตัดผม ตรวจสายตา ทําดอกไม ระบายสี โดยงานจะจัดในวันอาทิตยท่ี 30 พฤศจิกายน 2008 ตั้งแตเวลา 15.000 น -17.00 น ณ คริสตจักรพระกรุณาคุณ Evangelist Wannee Khemthong from Grace Lutheran congregation wants to invite all those interested to participate in the World AIDS day event to be held on Sunday 30 th November 2008 from 3pm to 5 pm at the Grace Lutheran church. The event is arranged in co-operation with the Grace Lutheran congregation and AIDS Support Center. The purpose of the event is to campaign against spreading of HIV at the communities of the Ramkhamhaeng district. In addition to up to date info about HIV and AIDS the activities for the day will also include games, quizzes, free hair cuts and eye tests, handicraft demonstrations and coloring activities for children.

ขาวประมูลรถจักรยานยนต 2 คัน แผนกคริสเตียนสงเคราะหฯ ขอเชิญพี่นองรวมประมูลรถจักรยานยนต 1. รถจักรยานยนตย่ีหอฮอนดา สีแดง เครื่องยนต 110 ซีซี ซื้อป 2540 ราคา ประมูลเริ่มตนที่ 2,500 บาท 2. รถจักรยานยนตย่ีหอฮอนดา สีน้ําเงิน เครื่องยนตขนาด 123 ซีซี ซื้อป 2541 ราคาประมูลเริ่มตนที่ 3,000 บาท ทานสามารถยื่นซองประมูลไดที่ สํานักงานแผนกคริสเตียนสงเคราะหฯ เลขที่ 1188 ซ. เริ่มเจริญ ถ. สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260

ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2008 (ทานตองการประมูลรถจักรยานตคันไหน กรุณาระบุที่หนาซองดวย)

E-mail: diakonia@truemail.co.th, Tel.0-2332-0054 ext108

Diakonia News V.20  

News about diakonia work in Elct

Diakonia News V.20  

News about diakonia work in Elct

Advertisement