Page 9

Töövaidluskomisjoni valimisel on töötamise asukoha täpsemaks määramiseks soovitatav üle vaadata töölepingu kirjalik dokument. Tööandja asukohaks peetakse üldjuhul tööandjast äriühingu juriidilist aadressi, mis on kättesaadav äriregistri teabesüsteemis veebiaadressil https://ariregister.rik.ee. Töövaidluskomisjonide asukohad ja kontaktandmed on kirjas Tööinspektsiooni kodulehel www.ti.ee. Avalduse saabudes kontrollitakse töövaidlusasja alluvust. Kui avaldus ei kuulu selle töövaidluskomisjoni alluvusse, saadetakse avaldus komisjonile, kellele vaidlus allub. Sellest teavitatakse ka avaldajat. Kui avalduses on olulisi puudusi, näiteks pole kirjas töösuhte teise poole nime või avaldusega ei ole kaasas vajalikke lisadokumente, teavitatakse saatjat ning palutakse määrusega puudused kõrvaldada.

Avaldusele esitatavad nõuded Töövaidluskomisjoni võib pöörduda isiklikult või esindaja kaudu. Avaldust koos lisadega on võimalik esitada omakäeliselt allkirjastatuna paberil või elektrooniliselt. Kui avaldus saadetakse töövaidluskomisjoni meiliaadressile elektrooniliselt, allkirjastatakse see digitaalselt ning lisatakse vajalikud dokumendid. Avaldus võib olla esindaja allkirjaga ainult siis, kui sellele lisatakse esindusõigust tõendav dokument ehk volikiri. Avalduses tuleb eelkõige märkida: • töövaidlusasja alluvus, st millises piirkonnas soovitakse töövaidlus lahendada; • avalduse esitaja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ja kontaktandmed (telefoninumber, e-post); 7

Profile for Tööinspektsioon

Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis 2018  

Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis 2018  

Advertisement