Page 18

Töötaja pöördus töövaidluskomisjoni poole ja nõudis ülesütlemise tühisuse tuvastamist ning hüvitist tühise ülesütlemise eest. Lisaks palus ta tuvastada sooline diskrimineerimine perekondlike kohustuste täitmise ning lapsevanemaks olemise tõttu ning hüvitist diskrimineerimise eest. Tööandja ei suutnud tõendada koondamise aluseks olevaid asjaolusid. Koosoleku kirjaliku protokolliga oli tõendatud tööandja öeldu hoolduslehel viibimise kohta. Töövaidluskomisjon tuvastas tühise ülesütlemise ja diskrimineerimise ning mõistis välja hüvitised.

Tööandja võimalike nõuete näidisloetelu •

Töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamise nõue (kui töötaja tugines tööandja poolse kohustuse rikkumisele) Näide. Tööandja hilines töötasu maksmisega kaks kalendripäeva ning jättis tasumata ühel kuul töötatud ületundide eest ületunnitöötasu. Töötaja esitas tööandjale kirjaliku erakorralise ülesütlemisavalduse tööandja rikkumiste tõttu. Tööandja pöördus töövaidluskomisjoni poole ja nõudis ülesütlemise tühisuse tuvastamist. Töövaidluskomisjon leidis, et tööandjapoolne rikkumine leidis aset, kuid töötaja pidanuks enne erakorralist ülesütlemist kaaluma olukorra lahendamist muul viisil, näiteks pöörduma kirjalikult tööandja poole ja paluma rikkumise lõpetamist. Ülesütlemine loeti tühiseks.

• • • •

Kahju hüvitamise nõue saladuse hoidmise kohustuse rikkumise/konkurentsipiirangu kohustuse rikkumise/seoses tööle mitteasumisega/seoses töölt etteteatamata lahkumisega/seoses töökohustuste rikkumisega/varalise vastutuse kokkuleppe alusel Leppetrahvi nõue saladuse hoidmise kohustuse rikkumise/konkurentsipiirangu kohustuste rikkumise/seoses töötaja tööle mitteasumisega/seoses töölt omavolilise lahkumisega Töötaja lahkumisega seotud hüvitise nõue Töötasu tagastamise nõue Koolituskulude hüvitamise nõue Hüvitise nõue töölepingu ülesütlemistähtaja rikkumise eest Näide. Tööandja pöördus töövaidluskomisjoni poole, sest müüja lahkus töölt ette teatamata ja põhjust nimetamata. Tööandjal tekkis probleem lahkunud müüjale asendaja leidmisega. Seetõttu palkas tööandja ajutiselt rendiettevõtte kaudu renditöötaja 30 kalendripäevaks. Tööandja nõudis töövaidluskomisjoni kaudu endiselt töötajalt ette teatamata töölt lahkumise eest hüvitist lisakulude tekkimise ulatuses ehk renditöötajale makstud töötasu ja endisele töötajale makstud töötasu vahe. Töövaidluskomisjon tuvastas, et tööandja pidi kandma lisakulutusi töötaja töölt lahkumisega etteteatamistähtaja järgimata jätmise tõttu ning mõistis töötajalt tööandja kasuks välja hüvitise.

16

Profile for Tööinspektsioon

Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis 2018  

Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis 2018  

Advertisement