Page 16

val esimesel tööpäeval. Lõpparve koosneb üldjuhul väljateenitud, kuid tasumata töötasust ning väljateenitud, kuid aegumata ja kasutamata põhipuhkusehüvitisest. Kui töötajal on töösuhtest muid nõudeid, nt erinevad hüvitised, siis tuleb ka need lõpparve osana tasuda. Kui töösuhe öeldakse üles, siis võib ka ülesütlemisega kaasneda hüvitisi, nt koondamishüvitis, hüvitis vähem etteteatatud aja eest ning töötajapoolsel erakorralise ülesütlemisel tööandja rikkumise tõttu on töötajal õigus nõuda hüvitist. Kui tööandja ütleb tähtajalise töölepingu üles majanduslikel põhjustel (koondamine), v.a tööandja tegevuse lõppemisel ja tööandja pankroti väljakuulutamisel või pankrotimenetluse lõpetamisel pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, siis tuleb maksta hüvitist sellise töötasu ulatuses, mida töötajal oleks olnud õigus saada lepingu tähtaja saabumiseni. Näide. Töösuhe lõppes töömahu vähenemise tõttu (koondamine). Tööandja esitas töötajale ülesütlemisavalduse koondamise tõttu 1. märtsil ning avaldusel oli märgitud töösuhte viimaseks päevaks 2. märts. Lõpparvet tööandja töötajale ei kandnud. Töötaja oli tööandja juures töötanud kaks aastat, mistõttu tuleb talle koondamise korral ette teatada vähemalt 30 kalendripäeva. Töösuhte viimasel päeval tuleb välja maksta lõpparve, mis sisaldab väljateenitud, kuid aegumata ja kasutamata puhkusehüvitist, juhul kui ei ole järgitud etteteatamistähtaega, siis hüvitist vähem etteteatatud aja eest, koondamise korral ühe kuu keskmise töötasu ulatuses koondamishüvitist ning väljateenitud töötasu, kui seda pole veel tasutud. Töötaja pöördus 15 päeva peale töösuhte lõppemist töövaidluskomisjoni poole ning nõudis saamata jäänud lõpparvet. Kuna lõpparve koosneb mitmest osast, siis tõi töötaja avalduses välja kõik nõuded eraldi koos arvutuste ja konkreetsete summadega ning nõudis puhkusehüvitist, koondamishüvitist, hüvitist vähem etteteatatud aja eest ning viivist hilinetud kalendripäevade eest. Töövaidluskomisjon mõistis töötaja nõutud hüvitised välja. •

Töölepingu lõppemise tuvastamine ja töötamise registrisse vastava kande tegemise nõue Kui töötaja ja tööandja on eriarvamusel töösuhte lõppemise aluses, näiteks esitasid nii tööandja kui töötaja samal päeval üksteisele ülesütlemisavaldused, siis on õigus nõuda töölepingu lõppemise tuvastamist ning kaasnõudena töötamise registrisse vastava kande tegemist.

Töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamise, töölepingu lõpetamise töövaidluskomisjoni poolt, hüvitise ja töötamise registrisse vastava kande tegemise nõue Kui tööandja ütleb töötajaga töösuhte erakorraliselt üles (koondamine, töötaja rikkumiste või töövõime vähenemise tõttu), kuid töötaja leiab, et ülesütlemiseks ei olnud (piisavalt) alust, siis on töötajal õigus nõuda ülesütlemise tühisuse tuvastamist ning hüvitist tühise ülesütlemise eest.

14

Profile for Tööinspektsioon

Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis 2018  

Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis 2018  

Advertisement