__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Управление трудовым здравоохранением и безопасностью труда


Где найти более подробную информацию? На сайте Трудовой инспекции: www.ti.ee Спрашивай бесплатную юридическую помощь по инфотелефону: 640 60 00 Печать: Boulevard55, www.b55.ee Дизайн: Pins®, www.pins.ee


Содержание Вступление 1. Система управления трудовым здравоохранением и безопасностью труда 2. Эффективная политика 3. Организация 3.1. Культура безопасности 3.2. Контроль 3.3. Сотрудничество 3.4. Информационный обмен 3.4.1. Пример руководителя 3.4.2. Письменный информационный обмен 3.4.3. Прямое общение 3.5. Компетентность 4. Планирование и внедрение в жизнь 4.1. Общее планирование системы управления 4.1.1. Постановка целей 4.1.2. Разработка методов управления рисками 4.1.3. Разработка систем управления рисками 4.1.4. Разработка управленческих распоряжений 4.1.5. Введение исполнительных стандартов 4.2. Внедрение системы управления 5. Измерение и надзор за действенностью 5.1. Профилактические надзорные системы 5.1.1. Контроль 5.2. Реактивные системы надзора 5.2.1. Расследование несчастных случаев на рабочем месте, заболеваний, связанных с выполнением рабочих обязанностей, и иных происшествий 6. Обзор аудита и действенности 6.1. Сбор информации 6.2. Представление оценок 6.3. Обзор действенности

4 5 7 9 9 10 10 10 11 12 14 14 16 16 17 17 21 23 23 25 26 26 27 28 28 32 32 32 32


Вступление ǨȥȟȢȖȜȓ ȦȤȧȘȔ Ȝ ȤȔȕȢȫȔȓ ȥȤșȘȔ ȠȢȗȧȦ ȢȞȔțȯȖȔȦȰ ȡȔ țȘȢȤȢȖȰș ȫșȟȢȖșȞȔ ȞȔȞ ȣȢȟȢȚȜȦșȟȰȡȢșȦȔȞȜȢȦȤȜȪȔȦșȟȰȡȢșȖȟȜȓȡȜșǣȕȤȔȭșȡȜșȥȢȣȔȥȡȯȠȜȩȜȠȜȞȔȦȔȠȜ ȣȔȘșȡȜșȥȖȯȥȢȦȯȣȢȖȦȢȤȓȲȭȜșȥȓȘȖȜȚșȡȜȓȜȟȜȥȦȢȟȞȡȢȖșȡȜșȥȦȤȧȘȢȖȯȠȡȔȥȜȟȜșȠ ȠȢȗȧȦ ȣȤȜȫȜȡȜȦȰ ȖȤșȘ ȨȜțȜȫșȥȞȢȠȧ ȜȟȜ ȘȧȬșȖȡȢȠȧ țȘȢȤȢȖȰȲ ǚȥȟȜ ȤȔȕȢȫȔȓ ȥȤșȘȔ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȕșțȢȣȔȥȡȢȝ Ȝ ȤȔȕȢȦȡȜȞȜ ȣȤȜȖȟșȞȔȲȦȥȓ Ȟ șș ȧȟȧȫȬșȡȜȲ ȦȢ ȤșțȧȟȰȦȔȦȢȠ ȓȖȟȓșȦȥȓȧȘȢȖȟșȦȖȢȤșȡȜșȣȢȟȧȫȔșȠȢșȢȦȤȔȕȢȦȯȔȦȔȞȚșȧȟȧȫȬșȡȜșțȘȢȤȢȖȰȓ ǤȢȥȟșȘȥȦȖȜȓȡșȥȫȔȥȦȡȯȩȥȟȧȫȔșȖȡȔȤȔȕȢȦșțȔȕȢȟșȖȔȡȜȝȣȢȚȔȤȔȜȟȜȥȧȭșȥȦȖșȡȡȯȩ ȥȧȘșȕȡȯȩ ȥȣȢȤȢȖ ȢȕȧȥȟȢȖȟșȡȡȯȩ ȣȢȥȟșȘȡȜȠ ȢȫșȖȜȘȡȯ Șȟȓ ȟȲȘșȝ Ȝ ȞȢȠȠșȤȫșȥȞȢȝ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ ǣȥȡȢȖȢȝ ȧȥȣșȬȡȢȝ ȞȢȠȠșȤȫșȥȞȢȝ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȣȤșȘȧȣȤșȚȘșȡȜșȜȟȜȧȠșȡȰȬșȡȜșȦȔȞȜȩȤȜȥȞȢȖȔȦȔȞȚșȖȥșȖȯȬșȜȖȯȬșȥȦȔȡȢȖȜȦȥȓ ȜȡȨȢȤȠȜȤȢȖȔȡȡȢȥȦȰ ȤȔȕȢȦȢȘȔȦșȟșȝ Ȣ ȣȢȟȰțș ȣȤȢȜȥȦșȞȔȲȭșȝ Ȝț ȣȤȔȖȜȟȰȡȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔȜȦȤȧȘȢȖȢȗȢțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ ǢȔ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȢȥȢȕȡȢȥȦȰ ȣȤșȘȣȤȜȡȜȠȔȦșȟȓ ȣȢȟȢȚȜȦșȟȰȡȢș ȖȟȜȓȡȜș ȢȞȔțȯȖȔȲȦ ȠȢȦȜȖȜȤȢȖȔȡȡȯș Ȝ ȣȤșȘȔȡȡȯș ȤȔȕȢȦȡȜȞȜ Ȝ ȡȔȣȤȢȦȜȖ ȫȔȥȦȯș ȣșȤșȤȯȖȯ Ȗ ȤȔȕȢȦș Ȝ ȧȩȢȘ ȖȔȚȡȯȩ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȡȔȡȢȥȓȦ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȲ ȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝ ȧȭșȤȕ ǤȤȔȞȦȜȞȔ ȣȢȞȔțȯȖȔșȦȫȦȢȥȢȤȗȔȡȜțȔȪȜșȝȧȥȣșȬȡȢȗȢȦȤȧȘȢȖȢȗȢțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜș ȢȕșȥȣșȫȜȖȔșȦ Ȗ ȘȢȣȢȟȡșȡȜș Ȟ ȣȢȖȯȬșȡȜȲ ȣȤȢȜțȖȢȘȜȦșȟȰȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȧȠșȡȰȬșȡȜș ȤȔȥȩȢȘȢȖ Ȝ ȤȜȥȞȢȖ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȢș ȣȤșȜȠȧȭșȥȦȖȢ Ȗ ȥȤșȘș ȣȢȥȦȔȖȭȜȞȢȖ Ȝ ȣȔȤȦȡșȤȢȖ Ȕ ȦȔȞȚș ȟȧȫȬȜȝ ȜȠȜȘȚ Ȗ ȗȟȔțȔȩ ȜȡȖșȥȦȢȤȢȖ ȞȟȜșȡȦȢȖ Ȝ ȢȕȭșȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ ǡȡȢȗȜș ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȓ ȥȖȓțȯȖȔȲȦ ȣȤșȘȣȢȥȯȟȞȜ Ȟ ȥȢȦȤȧȘȡȜȫșȥȦȖȧ ȥ ȦȤșȕȢȖȔȡȜȓȠȜ ȣȢ ȦȤȧȘȢȖȢȠȧ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȲ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ Ȝ ȱȦȢ Ȗȥș ȦȔȞȜ Șȟȓ ȦȢȗȢ ȫȦȢȕȯ ȧȠșȡȰȬȜȦȰ ȞȢȠȠșȤȫșȥȞȜș ȤȜȥȞȜ ǟȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȢȥȢȕȡȢȠȧ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȲ țȔȕȢȦȓȭșȠȧȥȓ Ȣ țȘȢȤȢȖȰș ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ Ȝ ȩȢȤȢȬșȝ ȣȤȢȜțȖȢȘȜȦșȟȰȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔȟșȗȫșȖșȤȕȢȖȔȦȰȠȢȦȜȖȜȤȢȖȔȦȰȜȥȢȩȤȔȡȓȦȰȞȖȔȟȜȨȜȪȜȤȢȖȔȡȡȧȲȤȔȕȢȫȧȲȥȜȟȧ ȞȤȢȠșȱȦȢȗȢȧȠșȡȰȬȔșȦȥȓȫȜȥȟȢȡșȥȫȔȥȦȡȯȩȥȟȧȫȔșȖȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȝȜțȔȕȢȟșȖȔȡȜȝ ǢȔȥȦȢȓȭșȝ ȜȡȥȦȤȧȞȪȜșȝ Ƞȯ ȩȢȦȜȠ ȣȢȠȢȫȰ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȓȠ ȣȢȡȓȦȰ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȥȦȰ Ȗ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȜ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘȢȝ ȗȘș ȢȣȜȥȔȡȯ ȘșȝȥȦȖȜȓ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȯș Șȟȓ ȥȢțȘȔȡȜȓ ȕșțȢȣȔȥȡȯȩ Ȝ țȘȢȤȢȖȯȩ ȧȥȟȢȖȜȝ ȦȤȧȘȔ ǝȡȥȣșȞȪȜȓ ȦȤȧȘȔ ȣȤȜ ȣȤȢȖșȤȞș ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȝ ȡȔȧȣȤȔȖȟșȡȜșȦȤȧȘȢȖȯȠțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȧșȦȥȓ ȦȤșȕȢȖȔȡȜȓȠȜȣȤȔȖȢȖȯȩȔȞȦȢȖȜȞȤȜȦșȤȜȓȠȜȢȣȜȥȔȡȡȯȠȜȖȜȡȥȦȤȧȞȪȜȜ

4


1. Система управления трудовым здравоохранением и безопасностью труда ǢșȥȫȔȥȦȡȯș ȥȟȧȫȔȜ ȡȔ ȤȔȕȢȫșȠ ȠșȥȦș țȔȕȢȟșȖȔȡȜȓ ȥȖȓțȔȡȡȯș ȥ ȤȔȕȢȦȢȝ Ȝ ȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȓ ȓȖȟȓȲȦȥȓ ȡșȢȚȜȘȔȡȡȯȠȜ Ȝ ȥȟȧȫȔȝȡȯȠȜ ȥȢȕȯȦȜȓȠȜ Ǘ ȢȥȡȢȖȡȢȠ ȢȡȜ ȢȕȧȥȟȢȖȟșȡȯ ȢȦȥȧȦȥȦȖȜșȠ ȠșȦȢȘȢȖ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ Ȝ ȖȞȟȲȫȔȲȦ ȤȔțȟȜȫȡȯș ȣȢȘȘșȤȚȜȖȔȲȭȜș ȘȤȧȗ ȘȤȧȗȔ ȱȟșȠșȡȦȯ ǤȤȓȠȔȓ ȣȤȜȫȜȡȔ ȠȢȚșȦ ȕȯȦȰ ȥȖȓțȔȡȔ ȥ ȫșȟȢȖșȫșȥȞȢȝȢȬȜȕȞȢȝȜȟȜȦșȩȡȜȫșȥȞȜȠȣȢȖȤșȚȘșȡȜșȠȡȢȫȔȥȦȢȢȡȜȖȢțȡȜȞȔȲȦȜțțȔ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȢȡȡȯȩȢȬȜȕȢȞțȔȞȢȦȢȤȯșȢȦȖșȫȔșȦȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȢ ǧȤȔȘȜȪȜȢȡȡȢȢȥȡȢȖȡȢȝȠȢȦȜȖȔȪȜșȝȜȪșȟȰȲȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȦȤȧȘȢȖȯȠțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȣȢȣȯȦȞȔ ȜțȕșȚȔȦȰ ȡȔȞȔțȔȡȜȓ ǣȫșȡȰ ȫȔȥȦȢ ȘșȝȥȦȖȢȖȔȦȰ ȡȔȫȜȡȔȲȦ ȣȢȥȟș ȣȢȥșȭșȡȜȓ ȜȡȥȣșȞȦȢȤȔ ȦȤȧȘȔ Ȝ ȥȢȕȟȲȘȔȲȦȥȓ Ȗ ȢȥȡȢȖȡȢȠ ȧȞȔțȔȡȜȓ ȜȡȥȣșȞȦȢȤȔ ȦȤȧȘȔ ǥșȬșȡȜȓ ȣȤȜȡȜȠȔȲȦȥȓ Ȗ ȧțȞȢȠ ȞȤȧȗȧ Ȝ ȞȔȞ ȣȤȔȖȜȟȢȥȤȔȕȢȦȡȜȞȔȠȜȡșȞȢȡȥȧȟȰȦȜȤȧȲȦȥȓǭȜȤȢȞȢȤȔȥȣȤȢȥȦȤȔȡȜȟȢȥȰȠȡșȡȜșȫȦȢ țȔ ȦȤȧȘȢȖȢș țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜș Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰ ȦȤȧȘȔ ȢȦȖșȫȔșȦ ȥȣșȪȜȔȟȜȥȦ ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘșǥȔȕȢȫȔȓȥȤșȘȔȢȪșȡȜȖȔșȦȥȓȖȡșȬȡȜȠȜȡȥȣșȞȦȜȤȢȖȔȡȜșȠȡȔȣȤȜȠșȤȱȦȢȘșȟȔșȦ ȜȡȥȣșȞȦȢȤ ȦȤȧȘȔ ȣȢȥșȭȔȲȭȜȝ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȲ ȜȟȜ ȡȔțȡȔȫșȡȡȯȝ ȜȡȥȣșȞȦȢȤ ȦȤȧȘȔ ȡș ȢȦȡȢȥȓȭȜȝȥȓ Ȟ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ Ǘ ȥȟȧȫȔș ȦȔȞȢȝ ȥȜȥȦșȠȯ ȢȕȯȫȡȯȠ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȦȢ ȫȦȢ ȡșȖȢțȠȢȚȡȢ ȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢ ȞȢȡȦȤȢȟȜȤȢȖȔȦȰ ȤȜȥȞȜ ȥȟșȘȧȲȭȜș Ȝț ȤȔȕȢȦȯ Ȝ ȖȯȣȢȟȡȓȦȰ ȦȤșȕȢȖȔȡȜȓ ȣȤȢȜȥȦșȞȔȲȭȜș Ȝț țȔȞȢȡȢȖ ǫșȟȜ ȡș ȧȥȦȔȡȢȖȟșȡȯ Ȝ ȢȥȧȭșȥȦȖȟȓșȦȥȓ ȣȢȥȦȢȓȡȡȢș©ȦȧȬșȡȜșȣȢȚȔȤȢȖª ǙȖȜȚȧȭșȝ ȥȜȟȢȝ ȥȜȥȦșȠȔȦȜȫșȥȞȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔȓȖȟȓșȦȥȓȣȢȟȰțȔȞȢȦȢȤȔȓȣȢȟȧȫȔșȦȥȓȢȦȖȯȣȢȟȡșȡȜȓȘșȝȥȦȖȜȝ ǣȦȖșȦȥȦȖșȡȡȢȥȦȰțȔȧȟȧȫȬșȡȜșȤȔȕȢȫșȝȥȤșȘȯȟȢȚȜȦȥȓȡȔȖȥșȩȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖǟȔȚȘȯȝ ȤȔȕȢȦȡȜȞ Ȝ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȰ Ȗ ȥȖȢȲ ȢȫșȤșȘȰ ȣȢȡȜȠȔȲȦ ȥȖȢȲ ȤȢȟȰ Ȝ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȥȦȰ ȣȤșȘȧȣȤșȚȘșȡȜȓ ǫșȟȰȲ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȣȢȥȦȢȓȡȡȢș ȧȟȧȫȬșȡȜș ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘȯ ȞȢȦȢȤȢș ȘȢȥȦȜȗȔșȦȥȓ ȡȔȘțȢȤȢȠ Ȝ ȢȥȡȢȖȔȦșȟȰȡȯȠ ȞȢȡȦȤȢȟșȠ ǬȔȥȦȢ ȤșțȧȟȰȦȔȦȢȠ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȱȨȨșȞȦȜȖȡȢșȧȣȤȔȖȟșȡȜșȤȜȥȞȔȠȜȥȟșȘȧȲȭȜȠȜȜțȤȔȕȢȦȯȜȡșȤșȘȞȢȖȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȖȖȢȘȓȦȥȓ ȕȢȟșș ȥȦȤȢȗȜș ȦȤșȕȢȖȔȡȜȓ ȫșȠ Ȗ ȣȤȔȖȢȖȯȩ ȔȞȦȔȩ ǤȤșȘȧȣȤșȚȘșȡȜș ȠȢȚșȦ ȢȣȜȤȔȦȰȥȓȦȢȟȰȞȢȡȔȱȨȨșȞȦȜȖȡȧȲȥȜȥȦșȠȧȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȦȤȧȘȢȖȯȠțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ Ȝ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȡȧȚȘȔȲȦȥȓ Ȗ ȞȔȤȞȔȥș ȜȟȜ ȞȤȜȦșȤȜȓȩ ȥ ȞȢȦȢȤȯȠȜȱȦȢȖȥșȠȢȚȡȢȢȕșȥȣșȫȜȦȰ Таблица 1. Традиционное или систематическое управление трудовым здравоохранением и безопасностью труда (TTO)

Традиционное управление TTO

Мотивация

Ответственность

Оценка

Цели

Результат

Избежание наказания

Специалист по рабочей среде

Внешний контроль

Избежание наказания

Минимальное управление рисками

Требования правовых актов внедрены не полностью. Систематическое управление TTO

Польза, следующая от лучшей действенности

Все работники

Надзор и аудит

Постоянное развитие

Эффективное управление рисками

Часто внедряются более строгие требования, чем в правовых актах.

5


ǤȢȡȓȦȜș ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ ȘȢȖȢȟȰȡȢ ȥȟȢȚȡȢș ǙșȕȔȦȯ ȢȕȧȥȟȢȖȟșȡȯ ȢȦȥȧȦȥȦȖȜșȠ ȧȡȜȨȜȪȜȤȢȖȔȡȡȢȗȢ ȣȢȡȓȦȜȓ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ Ȝ ȜȥȣȢȟȰțȧȲȦȥȓȤȔțȟȜȫȡȯșȥȣȢȥȢȕȯȣȢȘȩȢȘȔȜȠȢȘșȟȜ Ǘ ȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȜ ȥ ȢȣȤșȘșȟșȡȜșȠ ǡșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȢȝ ǣȤȗȔȡȜțȔȪȜșȝ ȦȤȧȘȔ ȥȜȥȦșȠȔ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȥȢȖȢȞȧȣȡȢȥȦȰȲ ȥȖȓțȔȡȡȯȩ ȠșȚȘȧ ȥȢȕȢȝ ȱȟșȠșȡȦȢȖ ȣȢȟȜȦȜȞȜ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔȜȖȡșȘȤșȡȜȓȖȚȜțȡȰȪșȟșȝǦȜȥȦșȠȔȖȞȟȲȫȔșȦ Ȗ ȢȥȡȢȖȡȢȠ ȣȢȟȜȦȜȞȧ ȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜș ȥȦȤȧȞȦȧȤȧ Ȝ ȢȦȖșȦȥȦȖșȡȡȢȥȦȰ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȜȡȨȢȤȠȔȪȜȢȡȡȯȝȢȕȠșȡȜȢȕȧȫșȡȜșȧȣȤȔȖȟșȡȜșȤȜȥȞȔȠȜȡȔȘțȢȤȜȞȢȤȤșȞȦȜȤȧȲȭȜș ȜȣȤșȘȧȣȤșȚȘȔȲȭȜșȘșȝȥȦȖȜȓǤȢȥȦȢȓȡȡȢșȧȟȧȫȬșȡȜșȓȖȟȓșȦȥȓȢȘȡȜȠȜțȖȔȚȡșȝȬȜȩ ȱȟșȠșȡȦȢȖȧȥȣșȬȡȢȝȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜȥȜȥȦșȠȯȜȦșȥȡȢȥȖȓțȔȡȢȥȢȕțȢȤȢȠȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ ǦȜȥȦșȠȔ ȕȔțȜȤȧșȦȥȓ ȡȔ ȜțȖșȥȦȡȢȝ ȠȢȘșȟȜ ¶3ODQ²'R²&KHFN²$FW· ǤȟȔȡȜȤȧȝ²ǙșȟȔȝ² ǟȢȡȦȤȢȟȜȤȧȝ²ǨȟȧȫȬȔȝ 

ǦȦȔȡȘȔȤȦ (96 ȢȣȤșȘșȟȓșȦ ȥȜȥȦșȠȧ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ ȞȔȞ ȫȔȥȦȰ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜșȝ ȞȢȦȢȤȔȓ ȜȥȣȢȟȰțȧșȦȥȓ Șȟȓ ȤȔțȖȜȦȜȓ Ȝ ȖȡșȘȤșȡȜȓ ȣȢȟȜȦȜȞȜ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔȔȦȔȞȚșȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜǦȦȔȡȘȔȤȦȢȣȜȥȯȖȔșȦȫȦȢȥȜȥȦșȠȔ ȓȖȟȓșȦȥȓȥȢȖȢȞȧȣȡȢȥȦȰȲȥȖȓțȔȡȡȯȩȠșȚȘȧȥȢȕȢȝȱȟșȠșȡȦȢȖȞȢȦȢȤȯșȧȥȦȔȡȔȖȟȜȖȔȲȦ ȣȢȟȜȦȜȞȧȜȪșȟȜǙȟȓȘȢȥȦȜȚșȡȜȓȪșȟșȝȥȜȥȦșȠȔȢȩȖȔȦȯȖȔșȦȥȦȤȧȞȦȧȤȧȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȰ ȣȢ ȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜȲ ȡȔȣȤȜȠșȤ ȢȪșȡȞȧ ȤȜȥȞȢȖ Ȝ ȥȢȥȦȔȖȟșȡȜș ȣȟȔȡȔ ȘșȝȥȦȖȜȝ ȢȦȖșȦȥȦȖșȡȡȢȥȦȰȣȤȔȞȦȜȞȜȣȤȢȪșȘȧȤȯȣȤȢȪșȥȥȯȜȤșȥȧȤȥȯ

6


2. Эффективная политика ǣȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȞȢȦȢȤȯș ȧȥȣșȬȡȢ ȧȣȤȔȖȟȓȲȦ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ ȣȢȡȜȠȔȲȦ ȥȖȓțȰ ȠșȚȘȧ ȧȣȤȔȖȟșȡȜșȠ ȤȜȥȞȔȠȜ ȢȕȭȜȠ țȘȢȤȢȖȰșȠȜȞȢȠȠșȤȫșȥȞȢȝȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȰȲǝȩȣȢȟȜȦȜȞȔȦȤȧȘȢȖȢȗȢțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȧȡȜȨȜȪȜȤȢȖȔȡȔ ȥ ȘȤȧȗȜȠȜ ȣȢȟȜȦȜȞȔȠȜ ȣȢ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȲ ȣșȤȥȢȡȔȟȢȠ ȫȦȢ ȥȢțȘȔșȦ ȕȢȟșș ȡȔȘșȚȡȧȲ ȣȤșȘȔȡȡȢȥȦȰ ȧȫȔȥȦȜș Ȝ ȤȔțȖȜȦȜș ȕȟȔȗȢȣȢȟȧȫȜȓ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ Ǘ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘș ȢȡȜ ȠȢȗȧȦ ȣȤȜȖșȥȦȜ Ȟ ȤȔțȟȜȫȡȯȠ ȜȡȜȪȜȔȦȜȖȔȠ ȡȔȣȤȜȠșȤ ȤșȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȞȢȦȢȤȯș ȧȠșȡȰȬȔȦ ȠȢȡȢȦȢȡȡȢȥȦȰ ȦȤȧȘȔ Ȝ ȧȖșȟȜȫȔȦ ȗȜȕȞȢȥȦȰ ȞȔȠȣȔȡȜȜ ȣȢ ȢțȘȢȤȢȖȟșȡȜȲ Ȝ Ȧȣ ǢșȞȢȦȢȤȯș ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȢȕȧȫȔȲȦ ȥȖȢȜȩ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȣȢ ȫȔȥȦȜ ȢȣȔȥȡȢȥȦșȝ ȣȤȜȥȧȦȥȦȖȧȲȭȜȩ Ȗȡș ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘȯ ȡȔȣȤȜȠșȤ ȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȘȢȠȔ ȫȦȢ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȫȔȥȦȰȲ ȣȢȟȜȦȜȞȜ ȣȤșȘȧȣȤșȚȘșȡȜȓ ȡșȥȫȔȥȦȡȯȩȥȟȧȫȔșȖȥȟȧȫȔȲȭȜȩȥȓȖȡșȣȤșȘșȟȢȖȤȔȕȢȫșȗȢȖȤșȠșȡȜ ǢȔȥȦȢȓȭȔȓ ȗȟȔȖȔ ȢȣȤșȘșȟȓșȦ ȢȥȡȢȖȡȯș ȥȖȢȝȥȦȖȔ ȧȥȣșȬȡȢȝ ȣȢȟȜȦȜȞȜ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ Ȗ ȦȤȧȘȢȖȢȠțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȜȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔǟȔȞȣȤȔȖȜȟȢȱȦȔȣȢȟȜȦȜȞȔȢȦȤȔȚȔșȦ ȣȟȔȡȜȤȧșȠȯș ȜȟȜ ȖȡșȘȤȓșȠȯș ȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȢȠ ȪșȡȡȢȥȦȜ Ȝ ȖșȤȢȖȔȡȜȓ DzȨȨșȞȦȜȖȡȔȓ ȣȢȟȜȦȜȞȔ²ȱȦȢȡșȣȤȢȥȦȢȣȧȥȦȯșȢȕșȭȔȡȜȓȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȔȢȦȡȢȥȜȦșȟȰȡȢȧȟȧȫȬșȡȜȓ țȘȢȤȢȖȰȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ Ȕ ȢȕȤȔȭșȡȜș ȖȡȜȠȔȡȜȓ ȡȔ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȰ ȞȢȦȢȤȔȓ ȱȦȢ ȢȕșȥȣșȫȜȖȔșȦǗȜȡȥȦȤȧȞȪȜȜȧȞȔțȯȖȔȲȦȥȓȢȕȭȜșȡȔȠșȤșȡȜȓȖȣȢȟȜȦȜȞșȣȢȘȩȢȘȯȜ ȪșȟȜ ȜȟȜ ȖȜȘșȡȜș ȞȤȜȦșȤȜȜ Ȝ ȣȤȜȡȪȜȣȯ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȡȔ ȞȢȦȢȤȯș ȘșȟȔșȦȥȓ ȧȣȢȤ Ȗ ȘȔȟȰȡșȝȬșȝȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ DzȨȨșȞȦȜȖȡȔȓ ȣȢȟȜȦȜȞȔ Ȗ ȦȤȧȘȢȖȢȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȜ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȥȦȔȖȜȦ ȓȥȡȯșȪșȟȜȘȟȓȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȢȤȗȔȡȜțȔȪȜșȝǣȡȜȣȢȠȢȗȔȲȦȖȥșȠȔȥȣșȞȦȔȠȞȢȠȠșȤȫșȥȞȢȝ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ ȕȧȘȧȫȜ ȫȔȥȦȰȲ ȧȦȖșȤȚȘȔȲȭșȗȢ ȣȢȥȖȓȭșȡȜȓ Ȗ ȡȔȣȤȔȖȟșȡȜȜ ȣȢȥȟșȘȢȖȔȦșȟȰȡȢȗȢ ȧȥȢȖșȤȬșȡȥȦȖȢȖȔȡȜȓ Ǘ ȣȢȟȜȦȜȞș ȞȔȞ ȣȤȔȖȜȟȢ ȥȨȢȤȠȧȟȜȤȢȖȔȡȔ ȢȦȖșȦȥȦȖșȡȡȢȥȦȰ ȣșȤșȘ ȤȔȕȢȦȡȜȞȔȠȜ ȢȕȭșȥȦȖȢȠ Ȝ ȢȞȤȧȚȔȲȭșȝ ȥȤșȘȢȝ ȞȢȦȢȤȔȓ ȧȘȢȖȟșȦȖȢȤȓșȦ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ Ȝ ȣȤȢȣȜȥȔȡȔ Ȗ ȣȤȔȖȢȖȯȩ ȔȞȦȔȩ Ǘ țȔȞȢȡș Ȣ ȦȤȧȘȢȖȢȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȜ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȣȢȟȜȦȜȞȔ ȣȤșȘȧȣȤșȚȘșȡȜȓ ȢȣȜȥȯȖȔșȦȥȓ Ȗ ȥȦȔȦȰșȫȣ ǤȤȜȠșȤǗDzȥȦȢȡȜȜȘșȝȥȦȖȧșȦȣȤșȘȣȤȜȓȦȜșȖȩȢȘȓȭșșȖȢȖȥșȠȜȤȡȢȜțȖșȥȦȡȯȝȞȢȡȪșȤȡ ȥȕȢȟșșȫșȠȦȜȟșȦȡȜȠȢȣȯȦȢȠȢȥȡȢȖȢȝȣȢȟȜȦȜȞȜȞȢȦȢȤȢȗȢȖȢȕȟȔȥȦȜȢȞȤȧȚȔȲȭșȝ ȥȤșȘȯțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȓȖȟȓșȦȥȓȧȖȔȚșȡȜșȞȫșȟȢȖșȞȧȜȢȞȤȧȚȔȲȭșȝ ȥȤșȘșǫșȟȰȲȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȓȓȖȟȓșȦȥȓȡȜȞȔȞȜȩȡșȥȫȔȥȦȡȯȩȥȟȧȫȔșȖȡȔȤȔȕȢȦșȡȜȞȔȞȜȩ ȣȤȢȨșȥȥȜȢȡȔȟȰȡȯȩ țȔȕȢȟșȖȔȡȜȝ ȡȜȞȔȞȜȩ ȡșȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȡȡȯȩ ȢȦȩȢȘȢȖ ǥȔȕȢȦȡȜȞȜ șȚșȘȡșȖȡȢȣȤȜȢȕȭȔȲȦȥȓȞȘȢȥȦȜȚșȡȜȲȔȠȕȜȪȜȢțȡȯȩȪșȟșȝȣȢȟȜȦȜȞȜȥȥȢȕȟȲȘșȡȜșȠ ȥȟșȘȧȲȭȜȩȣȤȜȡȪȜȣȢȖ

t t t

ǜȔȞȢȡȢȣȢȥȟȧȬȡȢȥȦȰȜȧȖȔȚșȡȜșȘȢȕȤȯȩȔȘȠȜȡȜȥȦȤȔȦȜȖȡȯȩȢȕȯȫȔșȖ ǨȣȤȔȖȟșȡȜșȤȜȥȞȔȠȜ ǝțȠșȤȓșȠȯș ȣȤȜȢȤȜȦșȦȯ Ȝ ȪșȟȜ ȞȢȦȢȤȯș ȕȔțȜȤȧȲȦȥȓ ȡȔ ȥȤȔȖȡȜȠȯȩ ȤșțȧȟȰȦȔȦȔȩȦȤȧȘȔȥȔȠȜȩțȔȖȢȘȢȖȞȢȡȪșȤȡȔ

t

ǗȡșȘȤșȡȜș Ȗ ȚȜțȡȰ ȣȢȟȜȦȜȞȜ Ȝ Ȗ ȢȦȡȢȬșȡȜȜ ȥȧȕȣȢȘȤȓȘȫȜȞȢȖ ȞȢȦȢȤȯș ȥȢȦȤȧȘȡȜȫȔȲȦȥțȔȖȢȘȔȠȜȞȢȡȪșȤȡȔ

t

ǤȢȥȦȢȓȡȡȯȝȢȦȖșȦȥȦȖșȡȡȯȝȜȢȦȞȤȯȦȯȝȘȜȔȟȢȗȥȣȔȤȦȡșȤȔȠȜ ȢȨȜȪȜȔȟȰȡȯȠȜ ȧȫȤșȚȘșȡȜȓȠȜȞȟȜșȡȦȔȠȜȣȢȥȦȔȖȭȜȞȔȠȜȜȦȘ 

ǢșȥȫȔȥȦȡȯșȥȟȧȫȔȜȡȔȤȔȕȢȦșȜȕȢȟșțȡȜȥȖȓțȔȡȡȯșȥȤȔȕȢȦȢȝȓȖȟȓȲȦȥȓțȔȦȤȔȦȡȯȠȜ ȡȢ ȢȕȤȔțȧȲȦ ȦȢȟȰȞȢ ȫȔȥȦȰ ȠȔȦșȤȜȔȟȰȡȢȗȢ ȧȭșȤȕȔ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ǜȔȦȤȔȦȔȠ

7


ȥȢȣȧȦȥȦȖȧșȦ ȥȟȧȫȔȝȡȢș ȣȢȖȤșȚȘșȡȜș ȡșȘȖȜȚȜȠȢȗȢ ȜȠȧȭșȥȦȖȔ ȤȔȕȢȫȜȩ ȥȤșȘȥȦȖ ȜțȘșȟȜȝ ȜȟȜ ȢȞȤȧȚȔȲȭșȝ ȥȤșȘȯ Ȕ ȦȔȞȚș ȣȤȢȜțȖȢȘȥȦȖșȡȡȯș ȣȢȦșȤȜ ȥȟșȘȧȲȭȜș Ȝț ȡșȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȗȢȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ǣȣȔȥȡȯș ȥȜȦȧȔȪȜȜ ȖȢțȡȜȞȔȲȦ ȗȢȤȔțȘȢ ȫȔȭș ȫșȠ ȤșȔȟȰȡȯș ȡșȥȫȔȥȦȡȯș ȥȟȧȫȔȜ DzȨȨșȞȦȜȖȡȢș ȣȤșȘȧȣȤșȚȘșȡȜș Ȝ ȧȣȤȔȖȟșȡȜș ȧȭșȤȕȔȠȜ ȘȢȟȚȡȢ ȥȢȥȤșȘȢȦȢȫȜȦȰȥȓ ȡȔ ȣȤȜȫȜȡȔȩ ȥȟȧȫȔșȖ ȥȖȓțȔȡȡȯȩ ȥ ȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȡșȥȫȔȥȦȡȢȗȢ ȥȟȧȫȔȓ ȣȢȦȢȠȧ ȫȦȢ ȣȢȥȟșȘȥȦȖȜȓ ȠȢȗȧȦ ȕȯȦȰ ȥȟȧȫȔȝȡȯȠȜ ȜȟȜ ȡșȞȢȡȦȤȢȟȜȤȧșȠȯȠȜ ǢȔȣȤȜȠșȤ șȥȟȜ ȤȔȕȢȦȡȜȞ ȣȢȥȞȢȟȰțȡșȦȥȓ Ȗ ȠșȥȦș ȗȘș ȣȤȢȟȜȦȢ ȠȔȥȟȢ ȦȢ Ȣȡ ȠȢȚșȦ ȜțȕșȚȔȦȰ ȦȤȔȖȠȯȣȢȖȤșȘȜȦȰȤȔȕȢȫȧȲȢȘșȚȘȧȜȟȜȤȔȕȢȫȜȝȜȡȥȦȤȧȠșȡȦȥȟȢȠȔȦȰȤȧȞȧȜȟȜ ȣȢȗȜȕȡȧȦȰȖȤșțȧȟȰȦȔȦșȦȤȔȖȠȯȗȢȟȢȖȯǝȥȥȟșȘȢȖȔȡȜșȣȤȜȫȜȡȦȔȞȜȩȥȟȧȫȔșȖȠȢȚșȦ ȘȔȦȰȪșȡȡȯșțȔȠșȫȔȡȜȓȣȢȡșȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢȥȦȜȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜȜȖȯȡȧȘȜȦȖȡșȘȤȜȦȰ ȘȔȟȰȡșȝȬȜșȠșȦȢȘȯȞȢȦȢȤȯșȣȤșȘȧȣȤșȘȓȦȣȢȖȤșȚȘșȡȜșțȘȢȤȢȖȰȓȜȟȜȠȔȦșȤȜȔȟȰȡȯȝ ȧȭșȤȕ Относительные связи и размеры тяжелых и легких несчастных случаев на работе. Источник: исследование Британского департамента Трудового здравоохранения и Безопасности труда.

8


3. Организация ǤȢȟȜȦȜȞȔ ȥȦȔȖȜȦ ȪșȟȜ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ ȣȢ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȲ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ ȡȢ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȘȢȟȚȡȯ Șȟȓ ȘȢȥȦȜȚșȡȜȓ ȟȧȫȬșȗȢ ȤșțȧȟȰȦȔȦȔ ȥȢțȘȔȦȰ ȠȢȭȡȯȝ ȞȔȤȞȔȥ Ȝ ȢȣȤșȘșȟȜȦȰ ȘșȦȔȟȰȡȯș ȢȦȖșȦȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ Ȝ ȢȦȡȢȬșȡȜȓ ǘȟȔȖȡȯȠ ȫȦȢ ȘȢȟȚȡȢ ȧȫȜȦȯȖȔȦȰȥȓ ȣȤȜ ȧȟȧȫȬșȡȜȜ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȞȧȟȰȦȧȤȔ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜǨȞȔȚȘȢȝȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȥȖȢȓȧȡȜȞȔȟȰȡȔȓȞȧȟȰȦȧȤȔȜȱȦȢȖȦȢȠȫȜȥȟș ȨȢȤȠȜȤȧșȦȥȣȢȥȢȕȞȔȞțȔȡȜȠȔȦȰȥȓȦȤȧȘȢȖȯȠțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ

ʀʩʡʲʨʩʦʖʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞ ǬȔȥȦȢ ȗȢȖȢȤȜȦȥȓ Ȣ ȣȟȢȩȢȝ ȞȧȟȰȦȧȤș ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȥȥȯȟȔȓȥȰ ȡȔ ȥȞȟȢȡȡȢȥȦȰ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȣȤșȡșȕȤșȗȔȦȰ ȦȤșȕȢȖȔȡȜȓȠȜ ȣȢ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȜȟȜ ȢȣȔȥȡȢ ȖșȥȦȜ ȥșȕȓ ǝȥȥȟșȘȢȖȔȦșȟȰȥȞȔȓȗȤȧȣȣȔȫșȟȢȖșȫșȥȞȜȩȨȔȞȦȢȤȢȖ$&61,ȤșȞȢȠșȡȘȧșȦȖȢȦȡȢȬșȡȜȜ ȞȧȟȰȦȧȤȯ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȣȢȟȰțȢȖȔȦȰȥȓ ȥȟșȘȧȲȭȜȠ ȢȣȤșȘșȟșȡȜșȠ ´ǟȧȟȰȦȧȤȔ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȓȖȟȓșȦȥȓȥȢȖȢȞȧȣȡȢȥȦȰȲȪșȡȡȢȥȦȡȯȩȢȪșȡȢȞȢȦȡȢȬșȡȜȝ ȞȢȠȣșȦșȡȪȜȝ Ȝ ȠȢȘșȟȜ ȣȢȖșȘșȡȜȓ ȜȡȘȜȖȜȘȧȧȠȢȖ Ȝ ȗȤȧȣȣȯ ȞȢȦȢȤȯș ȢȣȤșȘșȟȓȲȦ ȣȤȜȖșȤȚșȡȡȢȥȦȰ ȣȤȢȨșȥȥȜȢȡȔȟȰȡȢȥȦȰ Ȗ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȜ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜǣȤȗȔȡȜțȔȪȜȲȥȩȢȤȢȬșȝȞȧȟȰȦȧȤȢȝȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȲȦ ȢȥȡȢȖȔȡȡȯș ȡȔ ȢȕȭșȠ ȘȢȖșȤȜȜ ȢȦȡȢȬșȡȜȓ ȣȤȜȡȓȦȜș ȖȔȚȡȢȥȦȜ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ Ȝ ȡȔȘșȚȡȢȥȦȜ ȜȠșȲȭȜȩȥȓ ȠșȦȢȘȢȖ țȔȭȜȦȯ ǨȣȤȢȭșȡȡȢ ȞȧȟȰȦȧȤȧ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȠȢȚȡȢȖȯȤȔțȜȦȰȦȔȞ´ǧȢȞȔȞȠȯțȘșȥȰȖșȘșȠȘșȟȔ´ ǤȤȜȠșȤǣȘȡȢȝȥȢȥȦȔȖȡȢȝȫȔȥȦȰȲȢȕȥȟȧȚȜȖȔȡȜȓȞȢȡȖșȝșȤȔȡȔȘșȤșȖȢȢȕȤȔȕȔȦȯȖȔȲȭșȠ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȜȓȖȟȓșȦȥȓȥȠȔțȞȔȘȜȥȞȢȖȜȪșȣȡȯȩȞȢȟșȥǗȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȜȥȜȡȥȦȤȧȞȪȜșȝ ȱȦȢ ȘȢȟȚȡȢ ȢȥȧȭșȥȦȖȟȓȦȰȥȓ ȡȔ ȡșȤȔȕȢȦȔȲȭșȠ ȢȕȢȤȧȘȢȖȔȡȜȜ Ǚȟȓ ȣȤșȘȧȣȤșȚȘșȡȜȓ ȥȟȧȫȔȝȡȢȗȢ ȣȢȣȔȘȔȡȜȓ ȡȔ ȞȢȡȖșȝșȤ Ȣȡ ȕȯȟ ȢȗȤȔȚȘșȡ țȔȭȜȦȡȯȠȜ ȱȟșȠșȡȦȔȠȜ ǦȣȢȥȢȕȞȔȞȜȠȢȕȤȔțȢȠȕșțȢȣȔȥȡȢȥȠȔțȯȖȔȦȰȦȔȞȚșȕȯȟȜțȖșȥȦșȡȤȔȕȢȫșȠȧǣȘȡȔȞȢ Ȣȡ ȖȯȕȤȔȟ Șȟȓ ȢȥȧȭșȥȦȖȟșȡȜȓ ȤȔȕȢȦȯ ȡș ȕșțȢȣȔȥȡȯȝ Ȕ ȕȢȟșș ȧȘȢȕȡȯȝ Ȝ ȕȯȥȦȤȯȝ ȥȣȢȥȢȕ Ǚȟȓ ȣȢȘȩȢȘȔ Ȟ ȞȢȡȖșȝșȤȧ Ȣȡ ȣșȤșȟșț ȫșȤșț ȢȗȤȔȚȘșȡȜș Ȝ ȥȦȔȟ ȥȠȔțȯȖȔȦȰ ȤȔȕȢȦȔȲȭșș ȢȕȢȤȧȘȢȖȔȡȜș ǦȦȢȓ ȡȔ ȠșȦȔȟȟȜȫșȥȞȢȝ ȡȔȞȟȢȡȡȢȝ ȣȢȖșȤȩȡȢȥȦȜ Ȣȡ ȣȢȦșȤȓȟȤȔȖȡȢȖșȥȜșȜșȗȢȡȢȗȔȣȢȣȔȟȔȖȤșȠșȡȡȧȲȣșȤșȘȔȫȧǤȢȥȟșȘȥȦȖȜȓȡșȥȫȔȥȦȡȢȗȢ ȥȟȧȫȔȓ ȡȔ ȤȔȕȢȦș ȕȯȟȜ ȢȫșȡȰ ȦȓȚșȟȯȠȜ ȣȢȦȢȠȧ ȫȦȢ ȣȯȦȔȓȥȰ ȥȣȔȥȦȜ ȡȢȗȧ ȤȔȕȢȫȜȝ ȦȔȞȚșȣȢȖȤșȘȜȟȢȕșȤȧȞȜ ǩȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜș ȞȧȟȰȦȧȤȯ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȠȢȚșȦ ȖțȓȦȰ ȗȢȘȯ ȡȢ ȱȦȢ ȞȔȥȔșȦȥȓ Ȗȥșȩ ȔȥȣșȞȦȢȖ ȤȔȕȢȦȯ ȖȟȜȓȓ ȡȔ ȣȢȖșȘșȡȜș ȞȔȞ ȢȦȘșȟȰȡȢȗȢ ȫșȟȢȖșȞȔ ȦȔȞ Ȝ ȡȔ ȧȤȢȖȡș ȞȢȠȔȡȘȯȣȤȜȨȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜȜȤȔȕȢȫșȗȢȠșȥȦȔȔȦȔȞȚșȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜȜȜȢȥȧȭșȥȦȖȟșȡȜȜ ȤȔȕȢȦȯǧȔȞȜȠȢȕȤȔțȢȠȢȫșȡȰȖȔȚȡȢȢȕȤȔȭȔȦȰȖȡȜȠȔȡȜșȖȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȡȔȤȔțȖȜȦȜș ȞȧȟȰȦȧȤȯȖȥȖȓțȜȥȫșȠȘȔȟȰȬșȤȔțȖȜȖȔȦȰȥȜȥȦșȠȯȢȕșȥȣșȫȜȖȔȲȭȜșȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȜ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜș ǙșȝȥȦȖȜȓ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȯș Șȟȓ ȤȔțȖȜȦȜȓ ȞȧȟȰȦȧȤȯ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȢȣȜȥȔȡȡȯș Ȗ ȱȦȢȝ ȗȟȔȖșȘșȟȓȦȥȓȡȔȥȟșȘȧȲȭȜș t ǗȡȧȦȤșȡȡȜșȞȢȡȦȤȢȟȰȡȯșȠșȦȢȘȯȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ t ǡșȤȢȣȤȜȓȦȜȓ ȞȢȦȢȤȯș ȢȕșȥȣșȫȜȖȔȲȦ ȥȢȦȤȧȘȡȜȫșȥȦȖȢ ȠșȚȘȧ ȤȔȕȢȦȡȜȞȔȠȜ ȖșȘȧȭȜȠȜ ȥȣșȪȜȔȟȜȥȦȔȠȜ ȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȢȠ ȧȣȢȟȡȢȠȢȫșȡȡȯȠȜ Ȝ ȥȢȖșȦȢȠ ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝȥȤșȘș

t t

ǝȡȨȢȤȠȔȪȜȢȡȡȯȝȢȕȠșȡȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ǟȢȠȣșȦșȡȦȡȢȥȦȰȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ

9


ǗȥșȫșȦȯȤșȞȢȠȣȢȡșȡȦȔȥȖȓțȔȡȯȠșȚȘȧȥȢȕȢȝȜȡȔȩȢȘȓȦȥȓȖȢȖțȔȜȠȡȢȝțȔȖȜȥȜȠȢȥȦȜ ǗȥșȠȜ ȠșȤȢȣȤȜȓȦȜȓȠȜ ȡȧȚȡȢ țȔȡȜȠȔȦȰȥȓ ȣȢȥȦȢȓȡȡȢ ȫȦȢȕȯ ȢȕșȥȣșȫȜȦȰ ȗȔȤȠȢȡȜȲ Ȗ ȞȢȦȢȤȢȝ ȠȢȗȟȔ ȕȯ ȤȔțȖȜȖȔȦȰȥȓ ȞȧȟȰȦȧȤȔ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ǦȢȖȠșȥȦȡȢ ȢȡȜ ȥȢțȘȔȲȦ ȞȔȤȞȔȥ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȞȢȦȢȤȯȝ ȡșȢȕȩȢȘȜȠ Șȟȓ ȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔ

ʀʤʣʨʦʤʡʲ ǟȢȡȦȤȢȟȰ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȨȧȡȘȔȠșȡȦȢȠ ȞȧȟȰȦȧȤȯ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ǗȖșȘșȡȜș Ȝ ȥȢȩȤȔȡșȡȜș ȞȢȡȦȤȢȟȓ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȪșȡȦȤȢȠ Șȟȓ Ȗȥșȩ ȧȣȤȔȖȟȓȲȭȜȩ ȘșȝȥȦȖȜȝ ǟȢȡȦȤȢȟȰ ȘȢȥȦȜȗȔșȦ ȥȖȢșȝ ȪșȟȜ șȥȟȜ ȤȔȕȢȦȡȜȞȜ ȡȔȫȜȡȔȲȦ ȥȔȠȢȥȦȢȓȦșȟȰȡȢ ȖȯȣȢȟȡȓȦȰ ȪșȟȜ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ǢȔȫȔȟȢ ȱȦȢȠȧ ȘȔșȦ ȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȢ ȞȢȦȢȤȢș ȕșȤșȦȖȥȲȢȦȖșȦȥȦȖșȡȡȢȥȦȰțȔȞȢȡȦȤȢȟȰȨȔȞȦȢȤȢȖȤȜȥȞȔȞȢȦȢȤȯșȠȢȗȧȦȣȤȜȖșȥȦȜȞ ȕȢȟșțȡȓȠ ȥȖȓțȔȡȡȯȠ ȥ ȤȔȕȢȦȢȝ ȡșȥȫȔȥȦȡȯȠ ȥȟȧȫȔȓȠ ȡȔ ȤȔȕȢȦș ȜȟȜ ȣȢȖȤșȚȘșȡȜȓȠ ȠȔȦșȤȜȔȟȰȡȢȗȢ ȜȠȧȭșȥȦȖȔ ǢȔȣȤȜȠșȤ Ȗ ȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖș ȡȔțȡȔȫȔșȦȥȓ ȫȟșȡ ȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȞȢȦȢȤȯȝ ȢȥȧȭșȥȦȖȟȓșȦ ȞȢȢȤȘȜȡȔȪȜȲ Ȝ ȡȔȘțȢȤ țȔ ȖȡșȘȤșȡȜșȠ ȣȢȟȜȦȜȞȜ Ǚȟȓ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟșȝ ȥȤșȘȡșȗȢ țȖșȡȔ ȢȣȤșȘșȟȓȲȦȥȓ ȢȕȟȔȥȦȜ ȢȦȖșȦȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ Ȗ ȦȤȧȘȢȖȢȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȜ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȣȢ ȞȢȦȢȤȯȠ Ȝȩ ȜȡȥȦȤȧȞȦȜȤȧșȦ ȥȣșȪȜȔȟȜȥȦ ȣȢ ȦȤȧȘȢȖȢȠȧ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȲ Ȝ ȣȤȜ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȥȦȜ Ȗȡș ȣȤșȘșȟȢȖ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȦȔȞȚș ȖȤȔȫ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ ȗȜȗȜșȡȜȥȦ ȦȤȧȘȔ ȱȤȗȢȡȢȠȜȥȦ Ȝ ȣȥȜȩȢȟȢȗ ȣȢ ȦȤȧȘȧ ǨȣȢȟȡȢȠȢȫșȡȡȯȝ ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘș ȦȔȞȚș ȜȗȤȔșȦ ȖȔȚȡȧȲ ȤȢȟȰ Ȗ ȤȔțȖȜȦȜȜ ȥȢȦȤȧȘȡȜȫșȥȦȖȔ ǚȥȟȜ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȜ ȢȕșȥȣșȫȜȖȔȲȦ ȓȥȡȯș ȪșȟȜ Ȝ ȕșȤȧȦ ȢȦȖșȦȥȦȖșȡȡȢȥȦȰ țȔ ȤȔȕȢȫȧȲ ȥȤșȘȧ ȦȢ ȱȦȢ ȣȢȠȢȗȔșȦ ȥȢțȘȔȦȰ ȣȢȟȢȚȜȦșȟȰȡȧȲ ȔȦȠȢȥȨșȤȧ Ȝ ȖȥșȟȓșȦ ȧȖșȤșȡȡȢȥȦȰ Ȗ ȨȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜȜ ȦȖȢȤȫșȥȞȢȝ Ȝ ȢȕȧȫȔȲȭșȝȥȓ ȞȧȟȰȦȧȤȯ ǤȤȜ ȥȢțȘȔȡȜȜ ȥȜȥȦșȠȯ ȣȤșȘȧȣȤșȚȘșȡȜȓ ȢȣȔȥȡȢȥȦșȝ Ȝ ȢȕșȥȣșȫșȡȜȜ ȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜȥȢȖȠșȥȦȡȯȩȧȥȜȟȜȝȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȤȔȥȥȦȔȖȜȦȰȔȞȪșȡȦȯȔȡșȜȥȞȔȦȰ țȔȘȡȜȠ ȫȜȥȟȢȠ ȣȤȜ ȖȢțȡȜȞȡȢȖșȡȜȜ ȥȟȧȫȔșȖ ȢȦȘșȟȰȡȯȩ ȟȜȪ Șȟȓ ȣȤșȘȮȓȖȟșȡȜȓ ȢȕȖȜȡșȡȜȓ ǗȔȚȡȧȲȤȢȟȰȖȣȤȢȪșȥȥșȢȕșȥȣșȫșȡȜȓȞȢȡȦȤȢȟȓȜȗȤȔȲȦȜȥȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȯșȥȦȔȡȘȔȤȦȯ ȞȢȦȢȤȯș ȥȖȓțȯȖȔȲȦ ȢȕȓțȔȦșȟȰȥȦȖȔ ȥ ȜțȠșȤȓșȠȯȠȜ ȪșȟȓȠȜ Ǚȟȓ ȘȢȥȦȜȚșȡȜȓ ȣȢȥȦȔȖȟșȡȡȯȩȪșȟșȝȜȤȔțȮȓȥȡșȡȜȓȤȔȕȢȦȜțȔȘȔȡȜȝȖȢțȠȢȚȡȢȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȥȢȥȦȔȖȜȦȰ ȣȜȥȰȠșȡȡȯșȣȤȔȖȜȟȔȣȢȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȦȤȧȘȔ

ʇʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʤ ǦȦȔȦȰȓ ȫȔȥȦȰ țȔȞȢȡȔ Ȣ ȦȤȧȘȢȖȢȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȜ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȢȕȓțȯȖȔșȦ ȤȔȕȢȦȢȘȔȦșȟșȝ Ȝ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȥȢȦȤȧȘȡȜȫȔȦȰ ȖȢ ȜȠȓ ȕșțȢȣȔȥȡȢȝ ȦȤȧȘȢȖȢȝ ȥȤșȘȯ Ǚȟȓ ȱȦȢȗȢ ȤȔȕȢȦȢȘȔȦșȟȰ ȣȤșȘȖȔȤȜȦșȟȰȡȢ ȞȢȡȥȧȟȰȦȜȤȧșȦȥȓ ȥ ȤȔȕȢȦȡȜȞȔȠȜ ȧȣȢȟȡȢȠȢȫșȡȡȯȠ ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘș ȜȟȜ ȥ ȘȢȖșȤșȡȡȯȠ ȟȜȪȢȠ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȣȢ ȖȥșȠ ȖȢȣȤȢȥȔȠȥȖȓțȔȡȡȯȠȥȤȔȕȢȫșȝȥȤșȘȢȝȞȢȦȢȤȯșȞȔȥȔȲȦȥȓȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜȓȠșȤȢȣȤȜȓȦȜȝ ȣȢ ȧȟȧȫȬșȡȜȲ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘȯ ȣȤșȘȢȥȦȔȖȟșȡȜȓ ȣșȤȖȢȝ ȠșȘȜȪȜȡȥȞȢȝ ȣȢȠȢȭȜ ȢȥȧȭșȥȦȖȟșȡȜșȠ ȥȣȔȥȔȦșȟȰȡȯȩ ȤȔȕȢȦ Ȝ ȡȔțȡȔȫșȡȜșȠ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȢȦȖșȦȥȦȖșȡȡȯȩ țȔ ȱȖȔȞȧȔȪȜȲȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜșȠȜȢȤȗȔȡȜțȔȪȜșȝȢȕȧȫșȡȜȓȖȢȕȟȔȥȦȜȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ Ȕ ȦȔȞȚș ȖȯȕȢȤȢȠ Ȝ ȖȡșȘȤșȡȜșȠ ȡȢȖȢȝ ȦșȩȡȢȟȢȗȜȜȜȤȔȕȢȫȜȩȥȤșȘȥȦȖǥȔȕȢȦȢȘȔȦșȟȰȧȫȜȦȯȖȔșȦȣȢȖȢțȠȢȚȡȢȥȦȜȥȘșȟȔȡȡȯș ȣȤșȘȟȢȚșȡȜȓȜȣȤȜȖȟșȞȔșȦȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖȞȖȡșȘȤșȡȜȲțȔȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȡȢȗȢȖȚȜțȡȰ ǨȥȣșȬȡȯș ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȘșȟȔȲȦ ȕȢȟȰȬș ȫșȠ ȦȢȗȢ ȦȤșȕȧȲȦ ȣȤȔȖȢȖȯș ȔȞȦȯ ² ȣȢȢȭȤȓșȦȥȓ ȔȞȦȜȖȡȢș ȧȫȔȥȦȜș ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ Ȝ ȣȢȘȘșȤȚȜȖȔșȦȥȓ ȞȢȡȥȧȟȰȦȜȤȢȖȔȡȜș ȡșȣȢȥȤșȘȥȦȖșȡȡȢȗȢ ȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȔ ȥ ȤȔȕȢȦȡȜȞȔȠȜ ǧȔȞȜȠ ȢȕȤȔțȢȠ Ȗ ȤȔȕȢȦȡȜȞȔȩ

10


ȨȢȤȠȜȤȧșȦȥȓ ȫȧȖȥȦȖȢ ȧȫȔȥȦȜȓ ȡȔ ȞȔȚȘȢȠ ȧȤȢȖȡș Ȝ ȣȤȜȠșȡȓȲȦȥȓ ȜȥȞȟȲȫȜȦșȟȰȡȯș țȡȔȡȜȓȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖȜȠșȲȭȜșȥȓȧȡȜȩȖȢȦȡȢȬșȡȜȜȥȖȢșȝȤȔȕȢȦȯǤȤȜȖȟșȫșȡȜșȠȢȚșȦ ȢȥȧȭșȥȦȖȟȓȦȰȥȓ Ȗ ȤȔȕȢȫȜȩ ȗȤȧȣȣȔȩ ȣȤȜ ȢȪșȡȞș ȤȜȥȞȢȖ ȨȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜȜ ȤȔȕȢȫșȗȢ ȠșȥȦȔȜȦȘ Ǚȟȓ ȧȣȢȟȡȢȠȢȫșȡȡȯȩ ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘș Ȝ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȣȤȢȖȢȘȜȦȥȓ ȢȕȧȫșȡȜș ȞȢȦȢȤȢș ȘȔșȦ ȜȠ țȡȔȡȜȓ Șȟȓ ȖȞȟȔȘȔ Ȗ ȤȔțȖȜȦȜș ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ǤȤȜ ȖȯȣȢȟȡșȡȜȜ ȥȖȢȜȩ ȢȕȓțȔȡȡȢȥȦșȝ ȫȧȖȥȦȖȧșȦȥȓ ȩȢȤȢȬșș ȡȔȥȦȤȢșȡȜș ȢȦ ȣȢȟȢȚȜȦșȟȰȡȯȩȣȤșȘȣȢȥȯȟȢȞȣȢȟȜȦȜȞȜȢȕȭșȡȜȓȜȣȤȜȡȓȦȜȓȧȫȔȥȦȜȓȖȢȕȥȧȚȘșȡȜȜ ȦșȠ Ȗ ȥȢȖșȦș ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘș ǙȢȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȢ Ȟ ȱȦȢȠȧ ȣȤșȘȥȦȔȖȜȦșȟȜ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȣȤȜȖȟșȞȔȲȦȥȓ Ȟ ȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜȲ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ ȜțȠșȤșȡȜȲ ȤșțȧȟȰȦȔȦȢȖ ȢȕțȢȤȧ Ȝ ȤȔȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȲ ȡșȥȫȔȥȦȡȯȩ ȥȟȧȫȔșȖȡȔȤȔȕȢȦșȕȢȟșțȡșȝȥȖȓțȔȡȡȯȩȥȤȔȕȢȦȢȝȜȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȝ ǥȔȕȢȦȡȜȞȜ ȡȔ ȞȔȚȘȢȠ ȧȤȢȖȡș ȦȔȞȚș ȣȤȜȖȟșȞȔȲȦȥȓ ȞȔȞ ȜȡȘȜȖȜȘȧȔȟȰȡȢ ȦȔȞ Ȝ Ȗ ȗȤȧȣȣȔȩ ǣȡȜ ȠȢȗȧȦ ȡȔȣȤȜȠșȤ ȣȢȠȢȫȰ Ȗ ȥȢțȘȔȡȜȜ ȜȥȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȯȩ ȥȦȔȡȘȔȤȦȢȖ Ȗ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȜ ȤȜȥȞȔȠȜ ȣȟȔȡȜȤȢȖȔȦȰ ȥȜȥȦșȠȯ Ȝ ȜȡȥȦȤȧȞȪȜȜ Ȕ ȦȔȞȚș ȧȫȔȥȦȖȢȖȔȦȰ Ȗ ȡȔȘțȢȤș Ȝ ȔȧȘȜȦș ǢșȣȢȥȤșȘȥȦȖșȡȡȯș ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȜ Ȝ ȘȤȧȗȜș ȟȜȪȔ ȞȢȦȢȤȯș ȜȠșȲȦ țȡȔȡȜȓȢȤȔȕȢȦșȠȢȗȧȦȖȡșȥȦȜȥȧȭșȥȦȖșȡȡȯȝȖȞȟȔȘȦȔȞȚșȜȖȣȢȘȗȢȦȢȖȞȧȣȤȢȪșȘȧȤ ȤȔȕȢȦȔȲȭȜȩȡȔȣȤȔȞȦȜȞșǦȢȦȤȧȘȡȜȫșȥȦȖȢȜȧȣȤȔȖȟșȡȜșȤȜȥȞȔȠȜȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȦȢȟȰȞȢ Ȗ ȦȢȠ ȥȟȧȫȔș șȥȟȜ ȧ Ȫșȟșȝ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȦȔȞȜș Țș ȣȤȜȢȤȜȦșȦȯ ȞȔȞ Ȝ ȧ ȘȤȧȗȜȩ Ȫșȟșȝ ȞȢȠȠșȤȫșȥȞȢȝ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ Ȕ ȦȔȞȚș șȥȟȜ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȜȢȦȠșȫȔȲȦȱȦȢȣȤȜȢȪșȡȞșȤȔțȖȜȦȜȓȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ǟȢȠȕȜȡȔȪȜȓ Ȝț ȣȢȢȭȤșȡȜȓ Ȝ ȥȔȡȞȪȜȝ ȡȧȚȡȔ Șȟȓ ȠȢȦȜȖȔȪȜȜ Ȗȥșȩ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ǕȞȪșȡȦȯȘȢȟȚȡȯȕȯȦȰȤȔȥȥȦȔȖȟșȡȯȣȤȜȥȦȜȠȧȟȜȤȢȖȔȡȜȜȣȢȟȢȚȜȦșȟȰȡȢȗȢȣȢȖșȘșȡȜȓ ȞȢȦȢȤȢș ȢȕȟșȗȫȔșȦ ȧȣȤȔȖȟșȡȜș ȤȜȥȞȔȠȜ Ȝ ȤȔțȖȜȦȜș ȞȧȟȰȦȧȤȯ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ǚȥȟȜ ȜȥȣȢȟȰțȧșȦȥȓȣȤșȠȜȔȟȰȡȔȓȥȜȥȦșȠȔȦȢȢȡȜȘȢȟȚȡȯȥȞȢȤșșȣȢȘȫșȤȞȜȖȔȦȰȘȢȥȦȜȚșȡȜȓ ȞȢȡȞȤșȦȡȯȩ ȜȥȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȯȩ ȥȦȔȡȘȔȤȦȢȖ Ȕ ȡș ȘȢȥȦȜȚșȡȜș Ȫșȟșȝ ȫȦȢ ȕȔțȜȤȧșȦȥȓ ȦȢȟȰȞȢ ȡȔ ȣȤșȘȧȣȤșȚȘșȡȜȜ ȡșȥȫȔȥȦȡȯȩ ȥȟȧȫȔșȖ ȡȔ ȤȔȕȢȦș Ȝ ȕȢȟșțȡșȝ ȥȖȓțȔȡȡȯȩ ȥ ȤȔȕȢȦȢȝǨȥȣșȬȡȯșȥȜȥȦșȠȯȣȤșȠȜȤȧȲȦȗȤȧȣȣȯȜȢȦȤȓȘȯȔȡșȜȡȘȜȖȜȘȧȔȟȰȡȯȝ ȖȞȟȔȘ Ȝ ȣȢȘȘșȤȚȜȖȔȲȦ ȣȢȘȩȢȘ Ȟ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȲ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔȕȔțȜȤȧȲȭȜȝȥȓȡȔȥȢȦȤȧȘȡȜȫșȥȦȖș ǤȤȜȠșȤ ǣȘȡȢȝ Ȝț ȖȢțȠȢȚȡȯȩ ȦșȠ ȠȢȚșȦ ȕȯȦȰ ȧȠșȡȰȬșȡȜș ȫȜȥȟȔ Șȡșȝ ȣȢ ȡșȦȤȧȘȢȥȣȢȥȢȕȡȢȥȦȜ ȢȕȧȥȟȢȖȟșȡȡȯȩ ȡșȥȫȔȥȦȡȯȠȜ ȥȟȧȫȔȓȠȜ ȡȔ ȤȔȕȢȦș Ǚȟȓ ȘȢȥȦȜȚșȡȜȓ ȱȦȢȗȢ ȡșȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢ ȦȢȟȰȞȢ ȧȠșȡȰȬșȡȜȓ ȫȜȥȟȔ ȡșȥȫȔȥȦȡȯȩ ȥȟȧȫȔșȖ ȡȔ ȤȔȕȢȦș Ȕ ȪșȟȰ ȣȤșȘȣȢȟȔȗȔșȦ ȦȔȞȚș ȜțȠșȡșȡȜȓ ȦȤȔȖȠ ȣȢȟȧȫșȡȡȯȩ Ȗ ȤșțȧȟȰȦȔȦș ȡșȥȫȔȥȦȡȯȩȥȟȧȫȔșȖȡȔȤȔȕȢȦșȖȥȦȢȤȢȡȧȢȕȟșȗȫșȡȜȓ ǢȔȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȜȖȡșȘȤșȡȣȢȤȓȘȢȞȥȥȢȠȡȜȦșȟȰȡȯȠȥȢȘșȤȚȔȡȜșȠȥȢȗȟȔȥȡȢȞȢȦȢȤȢȠȧ ȖȥșȠȧ ȣȢȘȤȔțȘșȟșȡȜȲ ȡș ȖȯȣȟȔȫȜȖȔșȦȥȓ ȜȟȜ ȧȠșȡȰȬȔșȦȥȓ ȤȔțȠșȤ ȘȢȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȢȝ ȣȟȔȦȯ Ȗ ȥȟȧȫȔș șȥȟȜ ȥ ȞșȠȡȜȕȧȘȰ Ȝț ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȣȢȘȤȔțȘșȟșȡȜȓ ȣȤȢȜțȢȝȘșȦ ȡșȥȫȔȥȦȡȯȝ ȥȟȧȫȔȝ ȡȔ ȤȔȕȢȦș DzȦȢ ȣȤȜȖșȟȢ Ȟ ȥȜȦȧȔȪȜȜ ȞȢȗȘȔ ȣȢȥȦȤȔȘȔȖȬȜș ȩȢȦșȟȜ ȥȞȤȯȦȰ ȡșȥȫȔȥȦȡȯȝ ȥȟȧȫȔȝ ȡȔ ȤȔȕȢȦș ǦȞȢȤșș ȡș ȢȕȤȔȭȔȟȜȥȰ Ȟ ȖȤȔȫȧ ȜȟȜ ȗȢȖȢȤȜȟȜ Ȣȕ ȱȦȢȠ ȞȔȞ Ȣ ȡșȥȫȔȥȦȡȢȠ ȥȟȧȫȔș Ȗȡș ȤȔȕȢȦȯ ȣȢȦȢȠȧ ȫȦȢ Ȗ ȣȤȢȦȜȖȡȢȠ ȥȟȧȫȔș ȘȢȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȧȲ ȣȟȔȦȧ ȡș ȣȢȟȧȫȔȟȜ ȞȔȞ ȣȢȥȦȤȔȘȔȖȬȜȝ ȦȔȞ Ȝ ȘȤȧȗȜș ȤȔȕȢȦȡȜȞȜ ȣȢȘȤȔțȘșȟșȡȜȓ

ɾʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʱʟʤʗʢʛʣ ǝȡȨȢȤȠȔȪȜȢȡȡȯȝȢȕȠșȡȕȤȢȥȔșȦȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȖȯțȢȖȜȡșȦȢȟȰȞȢȖȢȕȟȔȥȦȜȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ǬȔȥȦȢ ȱȦȢ ȥȔȠȔȓ ȖȔȚȡȔȓ ȢȕȟȔȥȦȰ ȞȢȦȢȤȔȓ

11


ȦȤșȕȧșȦ ȧȟȧȫȬșȡȜȓ ǦȢȢȕȭșȡȜȓ ȞȢȦȢȤȯș ȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȢ ȣșȤșȘȔșȦ ȫȔȥȦȢ ȓȖȟȓȲȦȥȓ ȡș ȦȔȞȜȠȜ ȞȔȞȜș ȣȤȜȡȜȠȔȲȦ ȤȔȕȢȦȡȜȞȜ ǤȤȜȠșȤ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟșȝ Ȝ ȢȪșȡȞȔ ȦȢȗȢ ȞȔȞ Ȝ ȣȢȫșȠȧ ȤȔȕȢȦȢȘȔȦșȟȰ ȣȯȦȔșȦȥȓ ȧȟȧȫȬȜȦȰ ȦȤȧȘȢȖȢș țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜș Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȦȤȧȘȔȘȢȟȚȡȯȕȯȦȰȡȔȗȟȓȘȡȯȠȜȜȣȢȡȓȦȡȯȠȜ ǪȢȤȢȬȜș ȜȥȦȢȫȡȜȞȜ ȜȡȨȢȤȠȔȪȜȜ țȔ ȣȤșȘșȟȔȠȜ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȓȖȟȓȲȦȥȓ ȞȤȔȝȡș ȡșȢȕȩȢȘȜȠȯȠȜ Șȟȓ ȣȢȟȜȦȜȞȜ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ Ȕ ȦȔȞȚș ȘȢȥȦȜȚșȡȜȓ ȩȢȤȢȬȜȩ ȤșțȧȟȰȦȔȦȢȖ ǧȔȞȜȠȜ ȠȢȗȟȜ ȕȯ ȕȯȦȰ ȡȔȣȤȜȠșȤ ȜțȠșȡșȡȜȓ Ȝ ȦȢȟȞȢȖȔȡȜȓ ȣȤȔȖȢȖȯȩ ȔȞȦȢȖ ȤȔțȖȜȦȜș ȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȧȲȭȜȩ ȦșȩȡȜȫșȥȞȜȩ ȥȤșȘȥȦȖ Șȟȓ ȞȢȡȦȤȢȟȓ ȤȜȥȞȢȖ ȜȟȜ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȯ ȤȔțȖȜȦȜȓ ȣȤȔȞȦȜȞȜ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔ ǚȥȟȜ șȥȦȰ ȚșȟȔȡȜș ȣȢȡȜȠȔȦȰ Ȝ ȣȢȥȟșȘȢȖȔȦșȟȰȡȢ ȖȡșȘȤȓȦȰ ȣȢȟȜȦȜȞȧ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȦȢ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢ ȘșȝȥȦȖșȡȡȢ ȣșȤșȘȔȖȔȦȰ ȤȔȕȢȦȡȜȞȔȠ

t t t t

ǜȡȔȫșȡȜșȜȪșȟȜȣȢȟȜȦȜȞȜ ǗȜȘșȡȜșȪșȡȡȢȥȦȜȜȧȕșȚȘșȡȜȓȞȢȦȢȤȯșȜțȱȦȢȗȢȥȟșȘȧȲȦ ǨȕșȚȘșȡȡȢȥȦȰȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȔȖșșȖȡșȘȤșȡȜȜ ǤȤȢȗȤȔȠȠȯȘșȝȥȦȖȜȝȥȦȔȡȘȔȤȦȯȜȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȓȤȔȕȢȦȥȖȓțȔȡȡȯșȥȖȡșȘȤșȡȜșȠ ȜȜțȠșȤșȡȜșȠ

t

ǩȔȞȦȜȫșȥȞȜș ȘȔȡȡȯș ȞȢȦȢȤȯș ȣȢȠȢȗȔȲȦ ȢȕșȥȣșȫȜȦȰ ȧȫȔȥȦȜș Ȝ ȧȕșȚȘșȡȡȢȥȦȰ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ

t t t

ǝȘșȜȜțȔȠșȫȔȡȜȓȢȕȧȟȧȫȬșȡȜȓȩ ǣȦȫșȦȯȢȣȤȢȘșȟȔȡȡȢȠ ǨȤȢȞȜ ȣȢȟȧȫșȡȡȯș Ȗ ȤșțȧȟȰȦȔȦș ȡșȥȫȔȥȦȡȯȩ ȥȟȧȫȔșȖ ȡȔ ȤȔȕȢȦș Ȝ ȘȤȧȗȜȩ ȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȝ

Ǘ ȕȢȟȰȬȜȡȥȦȖș ȥȟȧȫȔșȖ Șȟȓ ȣșȤșȘȔȫȜ ȜȡȨȢȤȠȔȪȜȜ ȥȖșȤȩȧ ȖȡȜț Ȝ ȥȡȜțȧ ȖȖșȤȩ ȜȥȣȢȟȰțȧȲȦȥȓȦȤȜȢȣȜȥȯȖȔșȠȯȩȡȜȚșȜȥȖȓțȔȡȡȯȩȠșȚȘȧȥȢȕȢȝȠșȦȢȘȔ 3.4.1. Пример руководителя ǥȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȜ ȢȥȢȕșȡȡȢ ȖȯȥȬȜș ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȜ ȠȢȗȧȦ ȥȖȢȜȠ ȣȤȜȠșȤȢȠ ȣșȤșȘȔȖȔȦȰ ȥȜȟȰȡȯș ȥȜȗȡȔȟȯ Ȣ ȖȔȚȡȢȥȦȜ Ȝ țȡȔȫșȡȜȜ Ȫșȟșȝ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ Ǘ ȦȢȚș ȖȤșȠȓ ȢȡȜ ȡȔȡȢȥȓȦ ȖȤșȘ ȥȖȢȜȠ ȡșȗȔȦȜȖȡȯȠ ȣȤȜȠșȤȢȠ ȞȧȟȰȦȧȤș ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ǤȢȘȫȜȡșȡȡȯș ȖȥșȗȘȔ ȣȢȡȜȠȔȲȦ ȫȦȢ Ȝȩ ȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȢ ȥȫȜȦȔșȦ ȖȔȚȡȯȠ Ȝ ȖșȘȧȦ ȥșȕȓ ȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȧȲȭȜȠ ȢȕȤȔțȢȠ ǝȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȓ ȣȢȞȔțȯȖȔȲȦ ȫȦȢ ȱȨȨșȞȦȜȖȡȢș ȧȣȤȔȖȟșȡȜș ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȥ ȣȤȜȖȟșȫșȡȜșȠ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟșȝ ȖȯȥȬșȝ ȥȦȧȣșȡȜ ȓȖȟȓșȦȥȓ Șȟȓ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȢȫșȡȰ ȖȔȚȡȯȠ ȣȢȦȢȠȧ ȫȦȢ ȱȦȢ ȞȢȥȖșȡȡȢ ȣȢȘȘșȤȚȜȖȔșȦ ȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȡȜș ȥȤșȘȥȦȖ Ȝ ȧȠșȡȰȬȔșȦ ȣȤȢȦȜȖȢȤșȫȜȓ ȥ ȘȤȧȗȜȠȜ ȣȤȜȢȤȜȦșȦȔȠȜ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ǗȞȟȔȘ ȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȔ ȫȔȥȦȢ ȢȪșȡȜȖȔșȦȥȓ ȣȢȥȤșȘȥȦȖȢȠ ȖȯȘșȟșȡȜȓ ȥȤșȘȥȦȖ ȖȤșȠȓ ȘșȡȰȗȜ ȥȤșȘȥȦȖȔ Ȝ ȣȢȘȘșȤȚȞȜ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔǧȔȞȚșȖȥȦȔȦȰșȫȔȥȦȜȣȧȡȞȦș țȔȞȢȡȔ Ȣ ȦȤȧȘȢȖȢȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȜ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȧȥȦȔȡȔȖȟȜȖȔșȦȥȓ ȫȦȢ ȢȕȓțȔȡȡȢȥȦȰȲ ȤȔȕȢȦȢȘȔȦșȟȓ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȖȯȘșȟșȡȜș ȥȤșȘȥȦȖ ȡȔ ȣȤșȘȧȣȤșȚȘșȡȜș ȜȟȜ ȧȠșȡȰȬșȡȜș ȤȜȥȞȢȖ țȘȢȤȢȖȰȓ ȖȢ Ȗȥșȩ ȢȕȟȔȥȦȓȩ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȓ Ȝ ȡȔ Ȗȥșȩ ȧȤȢȖȡȓȩ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ǜȔȘȔȫșȝ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȓ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȥȦȤȔȦșȗȜȫșȥȞȢș ȡȔȣȤȔȖȟșȡȜș Ȗ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȜ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ Ȝ ȠȢȦȜȖȔȪȜȓ

12


ȔȞȦȜȖȡȢȗȢȧȫȔȥȦȜȓȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖȘȟȓȘȢȥȦȜȚșȡȜȓȟȧȫȬȜȩȤșțȧȟȰȦȔȦȢȖ ǤȤȜȠșȤǥȧȞȢȖȢȘȥȦȖȧȓȥȰȢȣȔȥȡȢȥȦȓȠȜȜȠșȲȭȜȠȜȥȓȖȣȤȢȜțȖȢȘȥȦȖșȡȡȯȩȣȢȠșȭșȡȜȓȩ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȓ Ȗ ȡȜȩ ȢȕȓțȔȦșȟȰȡȢ ȥȟșȘȧșȦ ȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȦȰ țȔȭȜȦȡȧȲ ȢȕȧȖȰ ǣȘȡȔ Ȝț țȔȡȜȠȔȲȭȜȩ ȣȢȥȦ ȖȯȥȬșȗȢ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȓ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȓ ȚșȡȭȜȡ ȢȥȡȢȖȡȔȓ ȫȔȥȦȰ ȖȤșȠșȡȜ ȞȢȦȢȤȢȝ ȣȤȢȩȢȘȜȦ Ȗ ȞȢȡȦȢȤș ȥȫȜȦȔșȦ ȖȔȚȡȯȠ ȫȦȢ ȞȔȚȘȯȝ ȤȔț ȞȢȗȘȔ ȢȡȔ ȩȢȦȓ ȕȯ ȡȔ ȞȢȤȢȦȞȢș ȖȤșȠȓ ȜȘșȦ Ȗ ȣȤȢȜțȖȢȘȥȦȖșȡȡȯș ȣȢȠșȭșȡȜȓ ȡȔȘșȖȔȦȰ ȕșțȢȣȔȥȡȧȲ ȢȕȧȖȰ ǪȢȦȓ ȢȡȔ Ȝ ȠȢȚșȦ țȡȔȦȰ ȫȦȢ ȢȡȔ ȡș ȣȢȝȘșȦ Ȗ ȣȤȢȜțȖȢȘȥȦȖșȡȡȢȠ ȣȢȠșȭșȡȜȜ Ȗ ȦȢ ȠșȥȦȢ ȗȘș ȥȧȭșȥȦȖȧșȦ ȢȣȔȥȡȢȥȦȰ ȦȤȔȖȠȜȤȢȖȔȦȰ ȡȢȗȜ ȢȡȔ Ȗȥș ȤȔȖȡȢ ȡȔȘșȖȔșȦȕșțȢȣȔȥȡȧȲȢȕȧȖȰǚȥȟȜȤȔȕȢȦȡȜȞȜȢȕȓțȔȡȯȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȦȰȖȱȦȢȠȣȢȠșȭșȡȜȜ ȕșțȢȣȔȥȡȧȲ ȢȕȧȖȰ ȦȢ ȱȦȢ ȘșȟȔșȦ Ȝ ȢȡȔ ǤȢȖȢȘȢȠ Șȟȓ ȦȔȞȢȗȢ ȣȢȖșȘșȡȜȓ ȥȟȧȚȜȦ ȦȢ ȢȕȥȦȢȓȦșȟȰȥȦȖȢ ȫȦȢ șș ȞȔȞ ȖȯȥȬșȗȢ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȓ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȓ ȣȤȜȠșȤ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȕȢȟșșȖȔȚȡȯȠȫșȠȠșȟȞȜșȡșȧȘȢȕȥȦȖȔȥȖȓțȔȡȡȯșȥȢȥȠșȡȢȝȢȕȧȖȜ ǡșȦȢȘȯȣȢȞȔțȯȖȔȲȭȜșȣȤșȘȔȡȡȢȥȦȰȖȞȟȲȫȔȲȦ t ȤșȗȧȟȓȤȡȯș ȢȕȩȢȘȯ ȥ ȪșȟȰȲ ȢȕșȥȣșȫșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ǣȡȜ ȡș ȓȖȟȓȲȦȥȓ ȢȥȡȢȖȔȦșȟȰȡȯȠȜ ȣȤȢȖșȤȞȔȠȜ ȡȢ ȧȞȔțȯȖȔȲȦ ȡȔ ȦȢ ȫȦȢ ȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȢ ȢȕȤȔȭȔșȦ ȖȡȜȠȔȡȜș Ȝ ȫȧȖȥȦȖȧșȦ ȜȡȦșȤșȥ țȔȠșȫȔȓ ȕȤȢȥȔȲȭȜșȥȓ Ȗ ȗȟȔțȔ ȩȢȤȢȬȜș Ȝ ȣȟȢȩȜș ȘșȝȥȦȖȜȓ ǣȕȩȢȘȯ ȠȢȚȡȢ ȣȟȔȡȜȤȢȖȔȦȰȥȢȩȖȔȦȢȠȖȥșȝȢȕȟȔȥȦȜȢȥȠȢȦȤȔȣȢȥȟșȘȢȖȔȦșȟȰȡȢȬȔȗțȔȬȔȗȢȠ ȜȟȜȥȞȢȡȪșȡȦȤȜȤȢȖȔȦȰȖȡȜȠȔȡȜșȡȔȣȢȥȦȔȖȟșȡȡȯșȣȤȜȢȤȜȦșȦȯ t ȣȤȢȖșȘșȡȜșȥȢȕȤȔȡȜȝȥȢȖșȦȔȣȢȤȔȕȢȫșȝȥȤșȘș t ȔȞȦȜȖȡȢșȧȫȔȥȦȜșȖȜȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȜȡșȥȫȔȥȦȡȯȩȥȟȧȫȔșȖȡȔȤȔȕȢȦșțȔȕȢȟșȖȔȡȜȝ ȥȖȓțȔȡȡȯȩȥȤȔȕȢȦȢȝȜȟȜȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȝ 3.4.2. Письменный информационный обмен ǢȜȚș ȣȤȜȖȢȘȓȦȥȓ ȖȔȚȡșȝȬȜș ȜȡȨȢȤȠȔȪȜȢȡȡȯș ȠȔȦșȤȜȔȟȯ ȣșȤșȘȔȖȔșȠȯș Ȗ ȣȜȥȰȠșȡȡȢȝȨȢȤȠș t ȣȢȟȜȦȜȞȔȦȤȧȘȢȖȢȗȢțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔ t ȖȯȣȜȥȞȔ ȤȢȟșȝ Ȝ ȢȕȓțȔȡȡȢȥȦșȝ ȟȜȪ țȔȡȜȠȔȲȭȜȩȥȓ Ȗ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔ t ȘȢȞȧȠșȡȦȜȤȢȖȔȡȡȯșȜȥȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȯșȥȦȔȡȘȔȤȦȯ ǙȢȞȧȠșȡȦȔȪȜȓ Ȗ ȢȕȟȔȥȦȜ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȘȢȟȚȡȔ ȕȯȦȰȣȤȜȥȣȢȥȢȕȟșȡȔȞȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȥȧȫșȦȢȠȦȤșȕȢȖȔȡȜȝȣȤȔȖȢȖȯȩȔȞȦȢȖǙșȦȔȟȰȡȢȥȦȰ Ȝ ȥȢȘșȤȚȔȡȜș ȘȢȞȧȠșȡȦȢȖ ȞȔȞ ȣȤȔȖȜȟȢ ȘȢȟȚȡȯ ȕȯȦȰ ȣȤȢȣȢȤȪȜȢȡȔȟȰȡȯ ȧȤȢȖȡȲ Ȕ ȦȔȞȚș ȥȟȢȚȡȢȥȦȜ ȤȜȥȞȢȖ Ȝ ȢȣȔȥȡȢȥȦșȝ ǬșȠ ȖȯȬș ȤȜȥȞ ȦșȠ ȕȢȟȰȬș ȣȢȘȤȢȕȡȯȩ ȧȞȔțȔȡȜȝȘȢȟȚșȡȥȢȘșȤȚȔȦȰȞȔȥȔȲȭȜȝȥȓȱȦȢȗȢȘȢȞȧȠșȡȦǢșȢȕȩȢȘȜȠȢȣȢȠȡȜȦȰȢȦȢȠ ȫȦȢȕȯȢȡȥȢȘșȤȚȔȟȦȢȟȰȞȢȡșȢȕȩȢȘȜȠȧȲȘȟȓȣȢȟȰțȢȖȔȦșȟȓȜȡȨȢȤȠȔȪȜȲ ǣȤȗȔȡȜțȔȪȜȓȠȢȚșȦȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȦȰȥȢȢȕȭșȡȜȓȣȟȔȞȔȦȯȜȟȜȜȡȨȢȤȠȔȪȜȢȡȡȯșȟȜȥȦȯ ȜȡȨȢȤȠȜȤȧȓȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖȣȢȞȢȡȞȤșȦȡȯȠȦșȠȔȠȜȟȜȢȤșțȧȟȰȦȔȦȔȩȘȢȥȦȜȚșȡȜȓȪșȟșȝ DzȦȜȠȔȦșȤȜȔȟȯȠȢȗȧȦȥȢȘșȤȚȔȦȰȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȓȥȦȔȡȘȔȤȦȔȠȜȤșțȧȟȰȦȔȦȯȣȤȢȖșȘșȡȡȯȩ ȜȡȥȣșȞȪȜȝ Ȕ ȦȔȞȚș ȤșțȧȟȰȦȔȦȯ ȜȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȓ ȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȝ ǝȥȣȢȟȰțȢȖȔȡȜș ȥȢȢȕȭșȡȜȝ ȜȟȜ ȣȟȔȞȔȦȢȖ ȠȢȚșȦ ȣȢȘȘșȤȚȔȦȰ ȘȢȥȦȜȚșȡȜș ȜțȖșȥȦȡȯȩ Ȫșȟșȝ ȜȟȜ ȧȟȧȫȬșȡȜșȢȥȖșȘȢȠȟșȡȡȢȥȦȜȢȤȜȥȞȔȩ ǤȤȜȠșȤ Ǚȟȓ ȢȕșȥȣșȫșȡȜȓ ȣȢȟȧȫșȡȜȓ ȥȢȢȕȭșȡȜȝ ȤȔȕȢȦȡȜȞȔȠȜ ȜȡȢȗȘȔ ȡȧȚȡȢ ȖȢȥȣȢȟȰțȢȖȔȦȰȥȓȡșȡȧȚȡȯȠȡȔȣșȤȖȯȝȖțȗȟȓȘȥȣȢȥȢȕȢȠǢȔȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȜȥȫȜȥȟȢȠ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȕȢȟșș ȥȦȔ ȕȯȟ ȡȔțȡȔȫșȡ ȥȣșȪȜȔȟȜȥȦ ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘș ȞȢȦȢȤȯȝ ȘȢ ȱȦȢȗȢ ȤȔȕȢȦȔȟ ȡȔ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȜ ȡȔȟȔȘȫȜȞȢȠ ǢȔ ȘȢȥȞș ȢȕȮȓȖȟșȡȜȝ ȞȤȢȠș ȦșȞȥȦȔ Ȣ ȡȔțȡȔȫșȡȜȜȕȯȟȔȣȤȜȟȢȚșȡȔȨȢȦȢȗȤȔȨȜȓȥȣșȪȜȔȟȜȥȦȔȣȢȤȔȕȢȫșȝȥȤșȘșǤȢȠȡșȡȜȲ

13


ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖȨȢȦȢȗȤȔȨȜȓȖȱȦȢȠȥȟȧȫȔșȕȯȟȔȡȧȚȡȔȣȢȦȢȠȧȫȦȢȦȢȟȰȞȢȣȢȜȠșȡȜȢȡȜ ȕȯ ȡș ȧțȡȔȟȜ ȞȦȢ ȱȦȢȦ ȫșȟȢȖșȞ ȡȔțȡȔȫșȡȡȯȝ ȥȣșȪȜȔȟȜȥȦȢȠ ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘș ǦȧȦȰ ȕȯȟȔȖȦȢȠȫȦȢȖȥșțȡȔȟȜȱȦȢȗȢȡȔȟȔȘȫȜȞȔȞȔȞǦȔȥȥȓȩȢȦȓȖȘșȝȥȦȖȜȦșȟȰȡȢȥȦȜȢȡȕȯȟ ǕȟșȞȥȔȡȘȤȢȠ 3.4.3. Прямое общение ǗȢțȠȢȚȡȢȥȦȰ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȡȔȣȤȓȠȧȲ ȢȕȭȔȦȰȥȓ ȥ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȓȠȜ ȣȢȘȘșȤȚȜȖȔșȦ ȜȡȨȢȤȠȔȪȜȢȡȡȯȝȢȕȠșȡȜȥȢțȘȔșȦȧȡȜȩȫȧȖȥȦȖȢȟȜȫȡȢȗȢȖȞȟȔȘȔǩȢȤȠȔȠȜȣȤȓȠȢȗȢ ȢȕȭșȡȜȓȠȢȗȧȦȕȯȦȰ t țȔȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȡȯș ȖȥȦȤșȫȜ ȡȔȣȤȜȠșȤ ȜȡȨȢȤȠȔȪȜȢȡȡȯș ȫȔȥȯ ȞȢȠȔȡȘȯ ǣȡȜ ȠȢȗȧȦ ȖȞȟȲȫȔȦȰ ȤșȬșȡȜș ȜțȖșȥȦȡȯȩ ȞȤȜȦȜȫșȥȞȜȩ țȔȘȔȫ ȢȕȢțȡȔȫșȡȡȯȩ ȗȤȧȣȣȔȠȜ t ȤșȬșȡȜș ȖȢȣȤȢȥȢȖ ȣȢ ȦȤȧȘȢȖȢȠȧ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȲ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȡȔ ȥȢȕȤȔȡȜȓȩȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȔ t șȚșȠșȥȓȫȡȯș ȜȟȜ șȚșȡșȘșȟȰȡȯș ȥȢȕȤȔȡȜȓ ȡȔ ȞȢȦȢȤȯȩ ȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȢ ȠȢȚșȦ ȘȜȥȞȧȦȜȤȢȖȔȦȰȥȢȥȖȢȜȠȜȞȢȠȔȡȘȔȠȜȣȢȖȢȣȤȢȥȔȠȦȤȧȘȢȖȢȗȢțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓȜ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔȡȔȣȢȠȜȡȔȦȰȢȞȤȜȦȜȫșȥȞȜȩȤȜȥȞȔȩȜȠșȤȔȩȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȔ ȦȔȞȚșȘȢȣȢȟȡȓȦȰȧȥȢȖșȤȬșȡȥȦȖȢȖȔȦȰȢȕȧȫșȡȜșȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜǦȢȕȤȔȡȜȓȥȢțȘȔȲȦ Șȟȓ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȖȢțȠȢȚȡȢȥȦȰ ȖȡșȥșȡȜȓ ȣȤșȘȟȢȚșȡȜȝ ȡȔȣȤȜȠșȤ ȠȢțȗȢȖȯș ȬȦȧȤȠȯ ǤȤȜȠșȤ ǢȔ șȚșȡșȘșȟȰȡȢȠ ȥȢȕȤȔȡȜȜ Ȗ ȞȢȦȢȤȢȠ ȣȤȜȡȜȠȔȟȜ ȧȫȔȥȦȜș ȞȔȞ ȖȯȥȬȜș ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȜȦȔȞȜȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȜȥȤșȘȡșȗȢțȖșȡȔȡȔȫȔȟȜȢȕȥȧȚȘȔȦȰȖȞȔȫșȥȦȖșȢȘȡȢȝ ȜțȦșȠȤȔȕȢȫȧȲȥȤșȘȧǡȔȥȦșȤȔțȡȔȟȜȫȦȢȢȡȜȥȠȢȗȧȦȡȔȥȢȕȤȔȡȜȜȣȢȘȡȓȦȰȣȤȢȕȟșȠȯ ȥȖȓțȔȡȡȯș ȥ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ Ȝ ȢȡȜ ȥȤȔțȧ Țș ȘȢȝȘȧȦ ȘȢ ȖȯȥȬȜȩ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟșȝ ǤȤșȘȯȘȧȭȜȝ ȢȣȯȦ ȣȤȢȖșȘșȡȜȓ ȥȢȕȤȔȡȜȓ ȕșț ȖȯȥȬșȗȢȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȓȕȯȟȡșȗȔȦȜȖȡȯȠȡȔșȚșȡșȘșȟȰȡȯȩȥȢȕȤȔȡȜȓȩȖȔȚȡȯȠȜȕȯȟȜ ȦȢȟȰȞȢȢȕȮșȠȯȥȤȢȞȜȜȞȔȫșȥȦȖȢȤȔȕȢȦȔȦșȠȯȤȔȕȢȫșȝȥȤșȘȯțȔȦȧȩȟȜȜȡșȘȢȬȟȜȘȢ ȖȯȥȬșȗȢȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȔ

ʀʤʢʥʛʨʛʣʨʣʤʧʨʲ ǝȡȥȦȤȧȞȦȔȚȜȢȕȧȫșȡȜșȖȢȕȟȔȥȦȜȦȤȧȘȢȖȢȗȢțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔ ȣȢȠȢȗȔȲȦȤȔȕȢȦȡȜȞȔȠȣȢȟȧȫȜȦȰȡȔȖȯȞȜțȡȔȡȜȓȜȥȦȜȟȰȣȢȖșȘșȡȜȓȞȢȦȢȤȯșȖȥȖȢȲ ȢȫșȤșȘȰ ȤȔțȖȜȖȔȲȦ Ȝȩ ȞȢȠȣșȦșȡȦȡȢȥȦȰ ǟȔȞ ȣȤȔȖȜȟȢ ȢȡȜ ȖȞȟȲȫȔȲȦ ȖȥȦȧȣȜȦșȟȰȡȯș ȜȣșȤȖȜȫȡȯȝȜȡȥȦȤȧȞȦȔȚȜȔȦȔȞȚșȢȕȧȫșȡȜșȜȞȢȡȥȧȟȰȦȜȤȢȖȔȡȜșȡȔȤȔȕȢȫșȠȠșȥȦș ǚȥȟȜ șȥȦȰ ȚșȟȔȡȜș ȣȢȟȧȫȜȦȰ ȢȦ Ȗȥșȩ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȠȔȞȥȜȠȔȟȰȡȯȝ ȖȞȟȔȘ Ȗ ȦȤȧȘȢȖȢș țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜș Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰ ȦȤȧȘȔ ȦȢ Șȟȓ ȢȕșȥȣșȫșȡȜȓ Ȝȩ ȞȢȠȣșȦșȡȦȡȢȥȦȜ ȘȢȟȚȡȔȕȯȦȰȖȖșȘșȡȔȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȓȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȧȲȭșȗȢȢȕȧȫșȡȜȓ DzȦȢ ȣȤșȘȣȢȟȔȗȔșȦ ȕȢȟȰȬș ȫșȠ ȣȤȢȥȦȢ ȜȡȥȦȤȧȞȦȔȚ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ Ȝ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȓ ȢȕȧȫșȡȜȓǣȣȯȦȣȢȟȧȫșȡȡȯȝȣȤȜȖȡșȘȤșȡȜȜȡȔȖȯȞȢȖȜțȡȔȡȜȝȓȖȟȓșȦȥȓȖȔȚȡȯȠȘȟȓ ȤȔțȖȜȦȜȓ ȞȢȠȣșȦșȡȪȜȜ Ȝ Ȣȡ ȣȤȜȢȕȤșȦȔșȦȥȓ ȞȔȞ ȣȤȔȖȜȟȢ ȣȢȘ ȖȡȜȠȔȦșȟȰȡȯȠ ȖțȢȤȢȠ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȓ ǥȔțȖȜȦȜșȞȢȠȣșȦșȡȪȜȜȖȞȟȲȫȔșȦ t ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȲ ȖșȤȕȢȖȞȜ ȞȢȦȢȤȔȓ ȢȕșȥȣșȫȜȖȔșȦ ȤȔȕȢȦȡȜȞȔȠ Ȝ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȓȠ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȯș Șȟȓ ȤȔȕȢȦȯ ȨȜțȜȫșȥȞȜș Ȝ ȘȧȬșȖȡȯș ȖȢțȠȢȚȡȢȥȦȜ ȣȢȟȧȫȔșȠȯș ȣȢȥȤșȘȥȦȖȢȠȢȕȧȫșȡȜȓȜȢȣȯȦȔ t ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȓ ȢȕȧȫșȡȜȓ Ȗ ȢȕȟȔȥȦȜ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȞȢȦȢȤȔȓ ȢȣȤșȘșȟȓșȦ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȥȦȜ Ȗ ȢȕȧȫșȡȜȜ ȣȤȜ ȖțȓȦȜȜ ȤȔȕȢȦȡȜȞȔ

14


t t t

ȡȔ ȤȔȕȢȦȧ Ȝ Ȗ ȥȟȧȫȔș ȜțȠșȡșȡȜȝ ȣșȤȥȢȡȔȟȔ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘȯ ȢȣȔȥȡȯȩ ȖșȭșȥȦȖ ȦșȩȡȢȟȢȗȜȝȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȦȤȧȘȔȜȟȜȘȤȧȗȜȩȜțȖșȥȦȡȯȩȜțȠșȡșȡȜȝ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢș ȘȢȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȢș ȢȕȧȫșȡȜș Șȟȓ ȥȢȩȤȔȡșȡȜȓ ȜȟȜ ȧȖșȟȜȫșȡȜȓ ȞȢȠȣșȦșȡȦȡȢȥȦȜ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȓȞȢȦȢȤȔȓȢȕșȥȣșȫȜȖȔșȦȣȤȜȢȦȥȧȦȥȦȖȜȜȤȔȕȢȦȡȜȞȔȞȢȠȣșȦșȡȦȡȢȗȢ țȔȠșȥȦȜȦșȟȓ ǟȢȠȣșȦșȡȦȡȯș ȤȔȕȢȦȡȜȞȜ Ȝ ȧȣȢȟȡȢȠȢȫșȡȡȯș ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘș ȠȢȗȧȦ ȖȡșȥȦȜ ȖȞȟȔȘ Ȗ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȲ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȣȤȜȡȜȠȔȓ ȔȞȦȜȖȡȢș ȧȫȔȥȦȜș Ȗ ȜȡȨȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜȜ Ȣȕ ȢȣȔȥȡȢȥȦȓȩ ȤșȬșȡȜȜ ȣȤȢȕȟșȠȜȧȟȧȫȬșȡȜȜȥȧȭșȥȦȖȧȲȭȜȩȢȕȯȫȔșȖǗȡșȞȢȦȢȤȯȩȥȟȧȫȔȓȩȖȢțȠȢȚȡȢ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢ Ȝ ȢȕȓțȔȦșȟȰȡȢ ȣȤȜȖȟșȞȔȦȰ ȣȤȢȨșȥȥȜȢȡȔȟȰȡȯȩ ȞȢȡȥȧȟȰȦȔȡȦȢȖ ȞȔȞȜțȡȧȦȤȜȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȦȔȞȜȜțȖȡșǢȔȢȥȡȢȖȔȡȜȜȥȦȔȦȰȜȫȔȥȦȜțȔȞȢȡȔ Ȣ ȦȤȧȘȢȖȢȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȜ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȤȔȕȢȦȢȘȔȦșȟȰ ȡȔțȡȔȫȔșȦ Ȝț ȫȜȥȟȔ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȞȢȠȣșȦșȡȦȡȢȗȢ ȥȣșȪȜȔȟȜȥȦȔ ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘș ǤȤȜ ȢȦȥȧȦȥȦȖȜȜ ȞȢȠȣșȦșȡȦȡȢȗȢ ȤȔȕȢȦȡȜȞȔ ȤȔȕȢȦȢȘȔȦșȟȰ ȘȢȟȚșȡ ȣȢȟȰțȢȖȔȦȰȥȓ ȧȥȟȧȗȔȠȜȞȢȠȣșȦșȡȦȡȢȗȢȟȜȪȔȜțȖȡșȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȓ

Ǩ ȥȣșȪȜȔȟȜȥȦȔ ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘș ȘȢȟȚșȡ ȕȯȦȰ ȥȦȔȦȧȥ Ȝ ȞȢȠȣșȦșȡȪȜȓ Șȟȓ ȔȖȦȢȤȜȦșȦȡȢȗȢ Ȝ ȡșțȔȖȜȥȜȠȢȗȢ ȞȢȡȥȧȟȰȦȜȤȢȖȔȡȜȓ ȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȔ Ȝ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ǦȣșȪȜȔȟȜȥȦȯȘȢȟȚȡȯȞȢȡȥȧȟȰȦȜȤȢȖȔȦȰȤȔȕȢȦȢȘȔȦșȟșȝȣȤșȚȘșȖȥșȗȢ t ȣȤȜ ȨȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜȜ Ȝ ȤȔțȖȜȦȜȜ ȣȢȟȜȦȜȞȜ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔ t ȣȤȜȖȡșȘȤșȡȜȜȞȧȟȰȦȧȤȯȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȜȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȝȣȢȟȜȦȜȞȜȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ t ȣȤȜȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜȜȦȤȧȘȢȖȢȗȢțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔȥȣȢȥȢȕȢȠ ȞȢȦȢȤȯȝȖȞȟȲȫȔșȦȣȢȥȦȔȡȢȖȞȧȤșȔȟȜȥȦȜȫșȥȞȜȩȪșȟșȝȜȣȤȜȢȤȜȦșȦȢȖȔȦȔȞȚș ȖȖșȘșȡȜșȡșȢȕȩȢȘȜȠȯȩȥȜȥȦșȠȜȜȥȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȯȩȥȦȔȡȘȔȤȦȢȖ t ȣȤȜ ȖȡșȘȤșȡȜȜ Ȝ ȡȔȘțȢȤș șȚșȘȡșȖȡȢȝ ȣȢȟȜȦȜȞȜ Ȝ ȣȟȔȡȔ ȘșȝȥȦȖȜȝ ȞȢȦȢȤȯș ȖȞȟȲȫȔȲȦȜȥȥȟșȘȢȖȔȡȜșȢȦȫșȦȡȢȥȦȰȜȔȡȔȟȜțȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȝ t ȣȤȜȤȔȥȥȠȢȦȤșȡȜȜȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜȖȡșȘȤȓșȠȯȩȠșȦȢȘȢȖȜȔȧȘȜȦșȖȥșȝȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȦȤȧȘȢȖȯȠțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔ ǙȟȓȘȢȥȦȜȚșȡȜȓȱȦȢȗȢȥȣșȪȜȔȟȜȥȦȯȣȢȤȔȕȢȫșȝȥȤșȘșȘȢȟȚȡȯ t ȜȠșȦȰȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȧȲȭȧȲȞȖȔȟȜȨȜȞȔȪȜȲȜȣȤȢȝȦȜȡșȢȕȩȢȘȜȠȢșȢȕȧȫșȡȜș t țȡȔȦȰ țȔȞȢȡȢȘȔȦșȟȰȥȦȖȢ ȧȣȤȔȖȟșȡȜș ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔȔȦȔȞȚșȢȕȡȢȖȟșȡȜȓȖȱȦȢȝȥȨșȤș t ȦȢȟȞȢȖȔȦȰȣȤȔȖȢȖȯșȔȞȦȯȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȧȓȥȰȞȢȡȦșȞȥȦȢȠȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ t ȣȤȜȖȟșȞȔȦȰȥȓ Ȟ ȢȤȗȔȡȜțȔȦȢȤȥȞȜȠ ȤȔȥȣȢȤȓȚșȡȜȓȠ Ȝ ȤȔțȖȜȦȜȲ ȞȢȡȦȤȢȟȰȡȯȩ ȥȜȥȦșȠ ȞȢȡȥȧȟȰȦȜȤȧȓ ȡșȣȢȥȤșȘȥȦȖșȡȡȯȩ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟșȝ Ȗ ȫȔȥȦȜ țȔȞȢȡȢȘȔȦșȟȰȡȯȩȦȤșȕȢȖȔȡȜȝȜȦșȩȡȜȫșȥȞȜȩȥȦȔȡȘȔȤȦȢȖ t ȣȢȠȢȗȔȦȰ ȤȔȕȢȦȢȘȔȦșȟȲ ȖȖșȥȦȜ Ȝ ȢȕșȥȣșȫȜȖȔȦȰ ȣȢȤȓȘȢȞ ȜȡȨȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜȓ Ȝ ȜȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȓȡșȥȫȔȥȦȡȯȩȥȟȧȫȔșȖȡȔȤȔȕȢȦșȜȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȝ t ȣȢȠȢȗȔȦȰȜȢȕșȥȣșȫȜȖȔȦȰȣȢȤȓȘȢȞȞȢȦȢȤȯȝȖȞȟȲȫȔșȦȡȔȘțȢȤȜȘȤȧȗȜșȠșȦȢȘȯ ȦȔȞȜș ȞȔȞ ȢȥȠȢȦȤȯ Ȝ ȔȧȘȜȦ ȘȔȲȭȜș ȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȧ ȤșȔȟȰȡȧȲ ȞȔȤȦȜȡȧ ȣȢ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȲȦȤȧȘȢȖȯȠțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔ t ȡșțȔȖȜȥȜȠȢȜȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȣȤșȘȥȦȔȖȟȓȦȰȥȖȢȜȥȢȖșȦȯȜȞȢȡȥȧȟȰȦȔȪȜȜ

15


4. Планирование и внедрение в жизнь ǥșțȧȟȰȦȔȦȯ ȧȥȣșȬȡȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ ȖȯȤȔȚȔȲȦȥȓ ȫȔȥȦȢ Ȗ ȡșȗȔȦȜȖȡȯȩ ȣȢȞȔțȔȦșȟȓȩ ȡȔȣȤȜȠșȤ ȘȡȓȠȜ ȢȦȥȧȦȥȦȖȜȓ ȡȔ ȤȔȕȢȦș ȖȥȟșȘȥȦȖȜș ȦȤȔȖȠ ȜȟȜ țȔȕȢȟșȖȔȡȜȝ ȫȜȥȟȢȠ ȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȝ ȜȟȜ ȤȔțȠșȤȢȠ ȠȔȦșȤȜȔȟȰȡȢȗȢȧȭșȤȕȔǬȔȥȦȢȖȢțȡȜȞȔșȦȖȢȣȤȢȥȢȕȧȥȟȔȖȟȜȖȔȲȦȟȜȢȣȔȥȡȯșȥȢȕȯȦȜȓ ȦȤȔȖȠȯ ȜȟȜ ȧȭșȤȕ" DzȨȨșȞȦȜȖȡȢș ȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜș ȥȖȓțȔȡȢ ȥ ȣȤșȘȧȣȤșȚȘșȡȜșȠ ȣȢȥȤșȘȥȦȖȢȠ ȞȢȦȢȤȢȗȢ ȖȯȓȥȡȓȲȦȥȓ ȨȔȞȦȢȤȯ ȢȣȔȥȡȢȥȦȜ Ȝ ȢȡȜ ȟȜȕȢ ȧȥȦȤȔȡȓȲȦȥȓ ȟȜȕȢȧȠșȡȰȬȔȲȦȥȓȤȜȥȞȜȥȟșȘȧȲȭȜșȜțȡȜȩǣȥȢȕșȡȡȢȖȔȚȡȢȱȦȢȣȤȜȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜȥ ȤȜȥȞȔȠȜȘȟȓțȘȢȤȢȖȰȓȞȢȦȢȤȯșȠȢȗȧȦȖȯȓȖȜȦȰȥȓȦȢȟȰȞȢȣȢȥȟșȘȟȜȦșȟȰȡȢȗȢȥȞȤȯȦȢȗȢ ȣșȤȜȢȘȔȖȤșȠșȡȜǙȢȥȦȔȦȢȫȡȯȝȞȢȡȦȤȢȟȰȡȔȘȤȜȥȞȔȠȜȘȢȥȦȜȗȔșȦȥȓȞȢȢȤȘȜȡȜȤȢȖȔȡȡȢȝ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȰȲ Ȗȥșȩ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ DzȨȨșȞȦȜȖȡȔȓ ȥȜȥȦșȠȔ Ȗ ȢȕȟȔȥȦȜ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȣȤșȘȣȢȟȔȗȔșȦ ȢȦ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȥȢțȘȔȡȜșȜȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȰȥȜȥȦșȠȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȞȢȦȢȤȔȓ t ȧȣȤȔȖȟȓșȦȤȜȥȞȔȠȜ t ȤșȔȗȜȤȧșȦȡȔȜțȠșȡȓȲȭȜșȥȓȣȢȦȤșȕȡȢȥȦȜ t ȧȟȧȫȬȔșȦȞȧȟȰȦȧȤȧȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ t ǪȢȦȓȥȜȥȦșȠȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȦȤȧȘȢȖȯȠțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔ ȤȔțȟȜȫȔȲȦȥȓȖȘșȦȔȟȓȩȧȡȜȩșȥȦȰȢȕȭȜșȥȖȢȝȥȦȖȔȞȢȦȢȤȯșȠȯȢȣȜȬșȠȡȜȚș

ʄʗʯʛʛʥʡʖʣʞʦʤʘʖʣʞʛʧʞʧʨʛʢʱʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ ǤȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜș ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ ȖȞȟȲȫȔșȦ ȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜș ȖȖșȘșȡȜș Ȝ ȤȔțȖȜȦȜș ȣȢȘȩȢȘȓȭȜȩ ȧȣȤȔȖȟșȡȫșȥȞȜȩ ȤȔȥȣȢȤȓȚșȡȜȝ ȥȜȥȦșȠ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ Ȝ ȠșȦȢȘȢȖ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȤȔȕȢȫȜȩ ȠșȥȦ ǤȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜșȢȕȟșȗȫȔȲȦȣȢȟȧȫșȡȜșȢȦȖșȦȢȖȡȔȦȤȜȗȟȔȖȡȯȩȖȢȣȤȢȥȔ t ǘȘșȠȯȥșȝȫȔȥȡȔȩȢȘȜȠȥȓ" t ǘȘșȠȯȩȢȦȜȠȕȯȦȰ" t ǟȔȞȠȯȦȧȘȔȣȢȣȔȘșȠ" ǬȦȢȕȯ ȢȦȖșȦȜȦȰ ȡȔ ȖȢȣȤȢȥ ÅǘȘș Ƞȯ ȥșȝȫȔȥ ȡȔȩȢȘȜȠȥȓ"´ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȓ ȘȢȟȚȡȔ ȥȤȔȖȡȜȦȰ ȥșȗȢȘȡȓȬȡȲȲ ȥȜȦȧȔȪȜȲ ȥ ȥȜȥȦșȠȢȝ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȢȣȜȥȔȡȡȢȝ Ȗ ȡȔȥȦȢȓȭșȝ ȜȡȥȦȤȧȞȪȜȜ Ȝ ȦȤșȕȢȖȔȡȜȓȠȜ ȣȤȔȖȢȖȯȩ ȔȞȦȢȖ ǕȡȔȟȜț ȘȢȟȚșȡ ȘȔȦȰ ȢȕțȢȤ ȥȜȲȠȜȡȧȦȡȢȠȧ ȥȢȥȦȢȓȡȜȲ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔ ǚȥȟȜȣȤȜȢȦȖșȦșȡȔȣșȤȖȯȝȖȢȣȤȢȥȖȯȓȖȜȦȥȓȥȟȔȕȢȤȔțȖȜȦȔȓȥȜȥȦșȠȔȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȦȢ ȖȞȟȔȘ Ȗ ȤȔȡșș ȢȕȧȫșȡȜș ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ Ȝ ȥȢȥȦȔȖȟșȡȜș ȣȤȢȪșȥȥȔ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ ȥȢțȘȔȥȦ ȕȔțȧ Șȟȓ ȘȔȟȰȡșȝȬșȗȢ ȤȔțȖȜȦȜȓ ǟȢȗȘȔ ȨȧȡȘȔȠșȡȦ ȞȢȠȣșȦșȡȦȡȢȥȦȜ ȕȧȘșȦ ȥȢțȘȔȡ ȦȢ ȘȢȟȚșȡ ȖȢțȡȜȞȡȧȦȰ ȩȢȤȢȬȜȝ ȣȤȢȪșȥȥ ȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ Ȝ ȔȡȔȟȜțȔ ȤȜȥȞȢȖ ȞȢȦȢȤȯȝ ȣȤȜȖșȘșȦ Ȟ ȕȢȟșș ȥȢȖșȤȬșȡȡȢȠȧ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȲ ȤȜȥȞȔȠȜ ǧȔȞ ȞȔȞ ȥȢțȘȔȡȧȟȧȫȬșȡȡȯȝȞȢȡȦȤȢȟȰȦȢȖȡȜȠȔȡȜșȠȢȚȡȢȢȕȤȔȦȜȦȰȡȔȤȔțȤȔȕȢȦȞȧȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȡșȢȚȜȘȔȡȡȯȠȜȤȜȥȞȔȠȜȜȱȨȨșȞȦȜȖȡȯȩȧȣȤȔȖȟșȡȫșȥȞȜȩȤȔȥȣȢȤȓȚșȡȜȝ ǤȤȜȘȔȟȰȡșȝȬșȝȢȪșȡȞșȡȧȚȡȢȧȥȦȔȡȢȖȜȦȰȓȖȟȓșȦȥȓȟȜȥȜȥȦșȠȔ t ǙȢȥȦȔȦȢȫȡȢȝȘȟȓȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ t ǥȔȕȢȦȔșȦȦȔȞȞȔȞȡȧȚȡȢȜȘȢȥȦȜȗȔȲȦȥȓȣȤȔȖȜȟȰȡȯșȪșȟȜ t ǣȕșȥȣșȫȜȖȔșȦ ȡȔ ȤȔȕȢȫșȠ ȠșȥȦș ȣȤȢȣȢȤȪȜȢȡȔȟȰȡȢș Ȝ ȱȨȨșȞȦȜȖȡȢș ȥ ȦȢȫȞȜ țȤșȡȜȓțȔȦȤȔȦȧȣȤȔȖȟșȡȜșȤȜȥȞȔȠȜ

16


ǣȦȖșȦȡȔȖȢȣȤȢȥÅǘȘșȠȯȩȢȦȜȠȕȯȦȰ"´ȫȔȥȦȜȫȡȢȢȣȤșȘșȟȓșȦȥȓȣȤȔȖȢȖȯȠȜȔȞȦȔȠȜ ǤȤȢȥȦșȝȬșȝ ȪșȟȰȲ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȘȢȥȦȜȚșȡȜș ȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȓ ȣȤȔȖȢȖȯȠ ȔȞȦȔȠ ǬȔȥȦȰ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȝȠȢȚșȦȖȥșȦȔȞȜȥȦȤșȠȜȦȰȥȓȖȥȦȢȤȢȡȧȖȯȥȢȞȜȩȥȦȔȡȘȔȤȦȢȖȜȱȦȢȠȢȚșȦ ȜțȠșȡȜȦȰȥȣȢȥȢȕȞȔȞȜȠȢȕȤȔțȢȠȣȢȥȦȤȢȜȦȰȥȜȥȦșȠȧȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ǤȤȜȡȓȦȜș ȤșȬșȡȜȓ ÅǟȔȞ Ƞȯ ȦȧȘȔ ȣȢȣȔȘșȠ"´ ȖȞȟȲȫȔșȦ ȣȤȔȞȦȜȫșȥȞȜș ȤșȬșȡȜȓ ǢȔȣȤȜȠșȤ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȠȢȗȧȦ ȣȤȜȡȓȦȰ ȤșȬșȡȜș ȤȔțȤȔȕȢȦȔȦȰ ȡȢȖȯș ȞȢȠȣȢȡșȡȦȯ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ ȜȟȜ ȜțȠșȡȜȦȰ ȥȧȭșȥȦȖȧȲȭȜș ǜȔ ȢȥȡȢȖȧ ȠȢȚȡȢ ȖțȓȦȰ ȔȡȔȟȜț ȤȜȥȞȢȖ ȞȢȦȢȤȯȝ ȣȢȠȢȚșȦ ȜȠȣȤȜȡȓȦȰȤșȬșȡȜȓȖȫȔȥȦȜȧȟȧȫȬșȡȜȓȠșȦȢȘȢȖȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜȤȔȕȢȫȜȩȠșȥȦ ǟȤȢȠș ȱȦȢȗȢ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢ ȣȤȜȡȓȦȰ ȤșȬșȡȜȓ ȞȔȥȔȦșȟȰȡȢ ȠȢȘșȟȜ ȥȜȥȦșȠ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ Ȝ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ǦȢȖșȦȯ ȣȢ ȤȔțȤȔȕȢȦȞș ȥȜȥȦșȠ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ Ȝ ȔȡȔȟȜțȔȤȜȥȞȢȖȣȤȜȖȢȘȓȦȥȓȡȜȚș ǡȢȚșȦ ȥȟȧȫȜȦȰȥȓ ȫȦȢ Ȗȥș ȱȦȜ ȘșȝȥȦȖȜȓ ȡșȖȢțȠȢȚȡȢ ȢȥȧȭșȥȦȖȜȦȰ ȢȘȡȢȖȤșȠșȡȡȢ ǣȕȯȫȡȢ ȡȧȚșȡ ȢȕȭȜȝ ȣȟȔȡ ȞȢȦȢȤȯȝ ȣȢȞȔțȯȖȔșȦ ȖȤșȠșȡȡȧȲ ȣȤȢȗȤȔȠȠȧ ȘșȝȥȦȖȜȝ ǡȡȢȗȢș țȔȖȜȥȜȦ ȢȦ ȖȯȘșȟșȡȡȯȩ ȥȤșȘȥȦȖ Ȝ ȥȦȔȤȦȢȖȢȝ ȣȢțȜȪȜȜ Ǚȟȓ ȘȢȥȦȜȚșȡȜȓ ȠȜȤȢȖȢȗȢȞȟȔȥȥȔȦȤșȕȧșȦȥȓȖȤșȠȓȖȟȲȕȢȠȘșȟșǣȥȡȢȖȡȢȝȧȣȢȤȘȢȟȚșȡȘșȟȔȦȰȥȓȡȔȦȢ ȫȦȢȕȯȕȯȟȜȢȕșȥȣșȫșȡȯȖȥșȥȦȢȤȢȡȡȜșȜȘȢȥȦȔȦȢȫȡȯșȠșȦȢȘȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȡȔȤȔȕȢȫȜȩ ȠșȥȦȔȩ Ȝ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȞȢȦȢȤȯș ȢȕșȥȣșȫȔȦ ȖȯȣȢȟȡșȡȜș ȦȤșȕȢȖȔȡȜȝ ȣȤȔȖȢȖȯȩȔȞȦȢȖǚȥȟȜȢȥȡȢȖȡȯșȜțȠșȡșȡȜȓȡșȟȰțȓȢȥȧȭșȥȦȖȜȦȰȥȤȔțȧȜȟȜȖȦșȫșȡȜș ȤȔțȧȠȡȢȗȢȖȤșȠșȡȜȦȢȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȖȡșȘȤȓȦȰȞȤȔȦȞȢȥȤȢȫȡȯșȠșȦȢȘȯȘȟȓȧȠșȡȰȬșȡȜȓ ȤȜȥȞȢȖ ǨȣȤȢȪșȥȥȔȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜȓșȥȦȰȦȤȜȘȢȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȯȩȖȯȩȢȘȔ t ǤȟȔȡȘșȝȥȦȖȜȝȣȢȧȟȧȫȬșȡȜȲȦȤȧȘȢȖȢȗȢțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔȖȠșȥȦșȥȪșȟȓȠȜȞȢȦȢȤȯșȧȟȧȫȬȔȲȦȥȜȥȦșȠȧȧȣȤȔȖȟșȡȜȓǢȔȣȤȜȠșȤ ǦȢțȘȔșȦȥȓȡȢȖȢșțȔȭȜȦȡȢșȢȗȤȔȚȘșȡȜșȘȟȓȞȢȡȞȤșȦȡȢȗȢȤȔȕȢȫșȗȢȥȤșȘȥȦȖȔ ǟȞȢȡȪȧȡȔȥȦȢȓȭșȗȢȗȢȘȔȧȥȣșȬȡȢȣȤȢȖșȘșȡȯȢȪșȡȞȜȤȜȥȞȢȖȣșȤșȡȢȥȞȜ ȦȓȚșȥȦșȝȖȤȧȫȡȧȲ ǤȤȜȖȟșȞȔȲȦȥȓȤȔȕȢȦȡȜȞȜȘȟȓȤȔțȤȔȕȢȦȞȜȠșȤȢȣȤȜȓȦȜȝȣȢȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȤȔȕȢȫȜȩȠșȥȦ ǦȢțȘȔșȦȥȓȘȢȥȦȢȖșȤȡȯȝȣȢȤȓȘȢȞȢȪșȡȞȜȤȜȥȞȢȖ t ǣȣȜȥȔȡȜȓȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȥȜȥȦșȠȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜȜȠșȦȢȘȢȖ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜȤȔȕȢȫȜȩȠșȥȦ t ǝȥȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȯșȥȦȔȡȘȔȤȦȯȘȟȓȖȡșȘȤșȡȜȓȥȜȥȦșȠȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔȜȖȯȓȥȡșȡȜșȖȞȟȔȘȔȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖȣȤȜ ȖȡșȘȤșȡȜȜȥȜȥȦșȠȯ ȱȦȢȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȣȤȜȥȢțȘȔȡȜȜȞȧȟȰȦȧȤȯȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ 4.1.1. Постановка целей ǫșȟȜȦȤȧȘȢȖȢȗȢțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔȘȢȟȚȡȯȕȯȦȰȞȢȡȞȤșȦȡȯȠȜ ȜțȠșȤȓșȠȯȠȜ ȥȢȗȟȔȥȢȖȔȡȡȯȠȜ ȤșȔȟȰȡȢ ȢȥȧȭșȥȦȖȜȠȯȠȜ Ȝ ȢȣȤșȘșȟșȡȡȯȠȜ ȣȢ ȖȤșȠșȡȜ ǫșȟȜ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȡȔ ȤȔțȡȯȩ ȧȤȢȖȡȓȩ ȜȟȜ ȣȢȘȤȔțȘșȟșȡȜȓȩ ȘȢȟȚȡȯ ȣȢȘȘșȤȚȜȖȔȦȰȢȥȡȢȖȡȯșȪșȟȜ 4.1.2. Разработка методов управления рисками ǘȟȔȖȡȢȝ ȪșȟȰȲ ȞȔȚȘȢȝ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔȓȖȟȓșȦȥȓȣȤșȘȧȣȤșȚȘșȡȜșȦȤȔȖȠțȔȕȢȟșȖȔȡȜȝȜȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȝ ȡȔ ȤȔȕȢȫșȠ ȠșȥȦș ǡșȦȢȘȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȞȢȦȢȤȯȠȜ ȠȢȗȧȦ ȕȯȦȰ țȔȭȜȦȡȯș ȢȗȤȔȚȘșȡȜȓ ȤȔȕȢȫȜȩ ȥȤșȘȥȦȖ Ȝ țȡȔȞȜ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȘȢȟȚȡȯ ȕȯȦȰ ȣȤȜȡȓȦȯ Ȟ ȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȡȜȲȖȠșȥȦșȢȕȤȔțȢȖȔȡȜȓȤȜȥȞȢȖ

17


Ǚȟȓ ȥȢțȘȔȡȜȓ ȠșȦȢȘȢȖ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȤȔȕȢȫȜȩ ȠșȥȦ ȜȠșșȦȥȓ ȦȤȜ ȢȥȡȢȖȡȯȩ ȱȦȔȣȔ t ǗȯȓȥȡșȡȜșȨȔȞȦȢȤȢȖȢȣȔȥȡȢȥȦȜȞȢȦȢȤȯșȠȢȗȧȦȣȤȜȫȜȡȜȦȰȖȤșȘțȘȢȤȢȖȰȲ t ǣȪșȡȞȔȤȜȥȞȢȖȞȢȦȢȤȯșȠȢȗȧȦȥȟșȘȢȖȔȦȰȜțȨȔȞȦȢȤȢȖȢȣȔȥȡȢȥȦȜ t ǨȣȤȔȖȟșȡȜș ȤȜȥȞȔȠȜ ² ȣȤȜȡȓȦȜș ȤșȬșȡȜȝ ȣȢ ȠșȦȢȘȔȠ ȣȢȘȩȢȘȓȭȜȠ Șȟȓ ȧȥȦȤȔȡșȡȜȓȜȟȜȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜ ǗȥȦȔȦȰșȫȔȥȦȜȣȧȡȞȦȔȩȜțȔȞȢȡȔȢȦȤȧȘȢȖȢȠțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȜȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔȱȦȜȘșȝȥȦȖȜȓȢȣȜȥȯȖȔȲȦȥȓȖȞȔȫșȥȦȖșȢȕȓțȔȡȡȢȥȦȜȤȔȕȢȦȢȘȔȦșȟȓȢȤȗȔȡȜțȢȖȔȦȰ ȔȡȔȟȜț ȤȜȥȞȢȖ Ȝ ȥȢȥȦȔȖȜȦȰ ȣȟȔȡ ȘșȝȥȦȖȜȝ ǡȡȢȗȜș ȤșȬșȡȜȓ ȣȤȜȡȜȠȔșȠȯș Ȗ ȧȣȢȠȓȡȧȦȯȩȖȯȬșȱȦȔȣȔȩȡȔȣȤȔȞȦȜȞșȣȤȢȥȦȯȜȣȤȓȠȢȟȜȡșȝȡȯǚȥȟȜȣȤȜȖȯȓȥȡșȡȜȜ ȨȔȞȦȢȤȢȖ ȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȖȯȓȖȜȦȥȓ ȜțȖșȥȦȡȯȝ ȨȔȞȦȢȤ ȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȧ ȞȢȦȢȤȢȗȢ ȜțȖșȥȦșȡ ȤȜȥȞ ȦȢ ȠșȦȢȘȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȠȢȗȧȦ ȕȯȦȰ ȧȚș ȢȣȤȢȕȢȖȔȡȯ Ȝ ȜȥȣȯȦȔȡȯ ǢȔȣȤȜȠșȤ ȣșȤșȘȖȜȚșȡȜș ȣȢ ȟșȥȦȡȜȪș ȥȖȓțȔȡȢ ȥ ȤȜȥȞȔȠȜ ȣȢȥȞȢȟȰțȡȧȦȰȥȓ ȥȣȢȦȞȡȧȦȰȥȓ Ȝ ȧȣȔȥȦȰ Ǚȟȓ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢ ȢȕșȥȣșȫȜȦȰ ȥȨȢȤȠȜȤȢȖȔȖȬȜșȥȓ ȠșȤȯ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȡȔȣȤȜȠșȤ ȟșȥȦȡȜȪȔ ȥ ȣȤȢȫȡȢȝ ȞȢȡȥȦȤȧȞȪȜșȝ ȢȗȤȔȚȘșȡȜȓ ȣȤșȣȓȦȥȦȖȧȲȭȜș ȣȔȘșȡȜȲ ȡșȥȞȢȟȰțȞȜș ȣȢȖșȤȩȡȢȥȦȜ ȢȕȓțȔȡȡȢȥȦȰ ȥȢȘșȤȚȔȦȰ ȟșȥȦȡȜȪȯȥȖȢȕȢȘȡȯȠȜȢȦȣȤșȣȓȦȥȦȖȜȝ ǤȤȜȠșȤ ǢȔ ȘșȤșȖȢȢȕȤȔȕȔȦȯȖȔȲȭșȠ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȜ ȢȞȢȟȢ ȦȤȔȡȥȣȢȤȦșȤȔ Șȟȓ ȣȔȫșȞ ȘȤșȖșȥȜȡȯ șȥȦȰ țȢȡȔ ȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȗȘș ȥȧȭșȥȦȖȧșȦ ȢȣȔȥȡȢȥȦȰ ȣȔȘșȡȜȓ ǜȢȡȔ ȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȢȕȢțȡȔȫșȡȔȦȔȞȞȔȞȱȦȢȦȤșȕȧșȦȥȓȖȣȢȥȦȔȡȢȖȟșȡȜȜ²ȚșȟȦȢȫșȤȡȔȓȡȔȞȟȢȡȡȔȓȟȜȡȜȓ ȥ ȠȔȤȞȜȤȢȖȞȢȝ ǢȢ ȱȦȜȠ ȢȡȔ ȡș ȢȗȤȔȡȜȫȜȖȔșȦȥȓ ǙȢȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȢ Ȟ ȱȦȢȠȧ Ȗ ȦȢȠ ȠșȥȦș ȗȘș țȔȣȤșȭșȡȢ ȣșȤșȠșȭșȡȜș ȧȥȦȔȡȢȖȟșȡ ȕȢȟșș țȔȠșȦȡȯȝ țȡȔȞ ȜțȢȕȤȔȚșȡȜș ȣșȤșȫșȤȞȡȧȦȢȗȢ ȥȟșȘȔ ȢȕȧȖȜ DzȦȢ Șȟȓ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȕȢȟșș ȣȢȡȓȦȡȢ Ȝ ȡȔȣȢȠȜȡȔșȦ ȫȦȢ ȘȖȜȚșȡȜșȦȔȠțȔȣȤșȭșȡȢȣȢȦȢȠȧȫȦȢȠȢȚșȦȣȢȖȟșȫȰțȔȥȢȕȢȝȢȣȔȥȡȢȥȦȰȣȔȘșȡȜȓ

18


Ǘ ȥȟȢȚȡȯȩ ȥȜȦȧȔȪȜȓȩ ȤșȬșȡȜȓ ȡȧȚȡȯ ȡȔ ȞȔȚȘȢȠ ȱȦȔȣș Ǘ ȩȢȘș ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȖȯȓȥȡșȡȜȓ ȨȔȞȦȢȤȢȖ ȢȣȔȥȡȢȥȦȜ Ȝ ȢȪșȡȞȜ ȤȜȥȞȢȖ ȘȢȟȚȡȯ ȣȤȜȡȜȠȔȦȰ ȧȫȔȥȦȜș ȞȢȠȣșȦșȡȦȡȯșȟȜȪȔȥȣȤȜȖȟșȫșȡȜșȠȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖȜȧȣȢȟȡȢȠȢȫșȡȡȯȩȣȢȤȔȕȢȫșȝȥȤșȘș ǗȡșȞȢȦȢȤȯȩȥȟȧȫȔȓȩȠȢȚșȦȕȯȦȰȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȣȤȜȖȟșȫȰȞȢȠȣșȦșȡȦȡȢȗȢȥȣșȪȜȔȟȜȥȦȔ Ȝț ȥȦȢȤȢȡȡșȝ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȢȥȢȕșȡȡȢ șȥȟȜ ȖȯȕȜȤȔȲȦȥȓ ȣȢȘȩȢȘȓȭȜș ȠșȦȢȘȯ ȢȪșȡȞȜ ȤȜȥȞȢȖȜȦȤȔȞȦȧȲȦȥȓȤșțȧȟȰȦȔȦȯ ǗȯȓȥȡșȡȜșȨȔȞȦȢȤȢȖȤȜȥȞȔ ǤșȤȖȯȠ ȬȔȗȢȠ ȣȤȜ ȤȔțȤȔȕȢȦȞș ȠșȦȢȘȢȖ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȖȯȓȥȡșȡȜș ȨȔȞȦȢȤȢȖ ȤȜȥȞȔ ǤȤȜ ȣȤȢȥȦȯȩ ȥȟȧȫȔȓȩ ȨȔȞȦȢȤȯ ȤȜȥȞȔ ȠȢȚȡȢ ȖȯȓȥȡȜȦȰ ȣȧȦșȠ ȢȥȠȢȦȤȔ ȥȤȔȖȡȜȖȔȓ ȢȕȥȦȢȓȦșȟȰȥȦȖȔ ȥ ȜȡȨȢȤȠȔȪȜșȝ ȢȦȡȢȥȓȭșȝȥȓ Ȟ Șșȟȧ ȡȔȣȤȜȠșȤ ȖȥȟȧȫȔșȢȘȡȢȱȦȔȚȡȢȗȢțȘȔȡȜȓȡșȣȤȜȥȧȦȥȦȖȧșȦȢȣȔȥȡȢȥȦȰȢȕȧȥȟȢȖȟșȡȡȔȓȟșȥȦȡȜȪșȝ Ǚȟȓ ȖȯȓȥȡșȡȜȓ ȨȔȞȦȢȤȢȖ ȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȥȟșȘȧȲȭȜȩ ȢȦ ȩȜȠȜȞȔȦȢȖ Ȝ ȢȕȢȤȧȘȢȖȔȡȜȓ Ȗ ȣșȤȖȧȲȢȫșȤșȘȰȡȧȚȡȢȜȥȥȟșȘȢȖȔȦȰȞȔȤȦȧȢȣȔȥȡȢȥȦȜȜțȗȢȦȢȖȜȦșȟȓȜȠșȦȢȘȯȤȔȕȢȦȯ ȠȔȬȜȡȯ ǟȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȧȲȭȜȠȜȥȦȢȫȡȜȞȔȠȜȡȨȢȤȠȔȪȜȜȢȦȡȢȥȓȦȥȓ t ǤȤȔȖȢȖȯș ȔȞȦȯ Ȝ ȣȤȔȖȜȟȔ ȘȢȕȤȯȩ ȦȤȔȘȜȪȜȝ ȞȢȦȢȤȯș ȘȔȲȦ ȣȤȔȞȦȜȫșȥȞȜș ȧȞȔțȔȡȜȓȜȥȢȘșȤȚȔȦȢȥȡȢȖȡȯșȦȤșȕȢȖȔȡȜȓ t ǝȡȥȦȤȧȞȪȜȜȣȢȱȞȥȣȟȧȔȦȔȪȜȜȜȥȣȢȟȰțȧșȠȯȩȤȔȕȢȫȜȩȥȤșȘȥȦȖ t ǣȣȜȥȔȡȜȓȜȜȡȥȦȤȧȞȪȜȜȣȢȱȞȥȣȟȧȔȦȔȪȜȜȦșȩȡȢȟȢȗȜȫșȥȞȢȗȢȣȤȢȪșȥȥȔ t ǦȦȔȡȘȔȤȦȯȢȕȭșȗȢȤȔȥȣȤȢȥȦȤȔȡșȡȜȓ t ǜȡȔȡȜȓȜȢȣȯȦȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟșȝȜȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ t ǗȡȧȦȤȜȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȢȡȡȯș Ȝ ȖȡșȬȡȜș ȘȔȡȡȯș Ȣ ȡșȥȫȔȥȦȡȯȩ ȥȟȧȫȔȓȩ ȡȔ ȤȔȕȢȦș ȕȢȟșțȡȓȩȥȖȓțȔȡȡȯȩȥȤȔȕȢȦȢȝȜȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȓȩ t ǦȢȖșȦȯ Ȝ ȤșȞȢȠșȡȘȔȪȜȜ ȱȞȥȣșȤȦȢȖ Ȕ ȦȔȞȚș ȡȔȘȟșȚȔȭȜș ȜȥȥȟșȘȢȖȔȦșȟȰȥȞȜș ȤȔȕȢȦȯ ǣȪșȡȞȔȤȜȥȞȢȖ ǦȦȔȦȰȓȫȔȥȦȰȣȧȡȞȦțȔȞȢȡȔȢȦȤȧȘȢȖȢȠțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȜȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔ ȢȕȓțȯȖȔșȦ ȤȔȕȢȦȢȘȔȦșȟȓ ȢȤȗȔȡȜțȢȖȔȦȰ ȔȡȔȟȜț ȤȜȥȞȢȖ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘȯ Ǘ ȩȢȘș ȱȦȢȗȢ ȖȯȓȥȡȓȲȦȥȓ ȨȔȞȦȢȤȯ ȤȜȥȞȔ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘȯ ȣȤȜ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȥȦȜ ȜțȠșȤȓȲȦȥȓ Ȝȩ ȣȔȤȔȠșȦȤȯ Ȝ ȢȪșȡȜȖȔȲȦȥȓ ȤȜȥȞȜ Șȟȓ țȘȢȤȢȖȰȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȤȔȕȢȦȡȜȞȔ ȥ ȧȫșȦȢȠ ȢȥȢȕșȡȡȢȥȦșȝ șȗȢ ȖȢțȤȔȥȦȔ Ȝ ȣȢȟȔ Ȗ ȦȢȠ ȫȜȥȟș ȢȥȢȕȯș ȤȜȥȞȜ Șȟȓ ȕșȤșȠșȡȡȯȩ Ȝ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȥ ȡșȘȢȥȦȔȦȞȔȠȜ Ȕ ȦȔȞȚș ȤȜȥȞȜ ȥȖȓțȔȡȡȯș ȥ ȤȔȕȢȫȜȠȜ ȠșȥȦȔȠȜ ȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȡȜșȠȤȔȕȢȫȜȩȥȤșȘȥȦȖȜȢȤȗȔȡȜțȔȪȜșȝȦȤȧȘȔ Ǘ ȥȖȓțȜ ȥ ȦșȠ ȫȦȢ Șȟȓ ȢȪșȡȞȜ ȨȔȞȦȢȤȢȖ ȢȣȔȥȡȢȥȦȜ Ȝ ȤȜȥȞȢȖ ȢȦȥȧȦȥȦȖȧșȦ ȧȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȔȓ ȠșȦȢȘȜȞȔ Ȝ ȞȔȚȘȔȓ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȓ ȨȢȤȠȜȤȧșȦ Ȝȩ ȥȔȠȔ Ȗ ȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȜ ȥȣȢȦȤșȕȡȢȥȦȓȠȜȡșȞȢȦȢȤȯșȠșȦȢȘȯȠȢȗȧȦȣȢȠȢȫȰȣȤȜȣȤȜȡȓȦȜȜȤșȬșȡȜȝǡșȦȢȘȯ ȖȞȟȲȫȔȲȦ ȤȔțȟȜȫȡȯș ȥȣȢȥȢȕȯ ȣȢ ȤȔȥȣȢȟȢȚșȡȜȲ ȨȔȞȦȢȤȢȖ ȢȣȔȥȡȢȥȦȜ Ȝ ȤȜȥȞȔ Ǚȟȓ ȜȟȟȲȥȦȤȔȪȜȜ ȢȕȭȜȩ ȣȤȜȡȪȜȣȢȖ ȢȪșȡȞȜ ȤȜȥȞȢȖ ȘȔȟșș ȢȣȜȥȯȖȔȲȦȥȓ ȣȤȢȥȦșȝȬȜș Ȝț ȡȜȩ

19


ǣȕȓțȔȦșȟȰȡȢ ȧȞȔȚȜȦș ȓȖȟȓșȦȥȓ ȟȜ ȤȜȥȞ ȡȜțȞȜȠ ȥȤșȘȡȜȠ ȜȟȜ ȖȯȥȢȞȜȠ ȣȤȜȡȜȠȔȓ Ȗ ȤȔȥȫșȦ ȖșȤȢȓȦȡȢȥȦȰ Ȝ ȥȦșȣșȡȰ ȦȓȚșȥȦȜ ȖȢțȠȢȚȡȢȗȢ ȧȭșȤȕȔ ȢȕȧȥȟȢȖȟșȡȡȢȗȢ ȨȔȞȦȢȤȢȠȢȣȔȥȡȢȥȦȜǤȤȜȣȤȜȡȓȦȜȜȤșȬșȡȜȝȜȥȣȢȟȰțȧȝȦșȥȟșȘȧȲȭȧȲȦȔȕȟȜȪȧ Вероятность

Степень тяжести последствий Умеренно вредный

Средне вредный

Очень вредный

Очень маловероятный

Низкий (1)

Низкий (2)

Средний (3)

Вероятный

Низкий (2)

Средний (3)

Высокий (4)

Очень вероятный

Средний (3)

Высокий (4)

Высокий (5)

ǣȫșȡȰ ȠȔȟȢȖșȤȢȓȦȡȯȝ ȡș ȘȢȟȚșȡ ȣȤȢȓȖȜȦȰȥȓ ȡȜ ȤȔțȧ Ȗ ȦșȫșȡȜș ȖȥșȗȢ ȖȤșȠșȡȜ ȤȔȕȢȦȯȤȔȕȢȦȡȜȞȔ ǗșȤȢȓȦȡȯȝ ȠȢȚșȦ ȣȤȢȓȖȜȦȰȥȓ ȦȢȟȰȞȢ ȣȔȤȧ ȤȔț Ȗ ȦșȫșȡȜș ȖȥșȗȢ ȖȤșȠșȡȜ ȤȔȕȢȦȯ ȤȔȕȢȦȡȜȞȔ ǣȫșȡȰȖșȤȢȓȦȡȯȝȠȢȚșȦȡșȢȘȡȢȞȤȔȦȡȢȣȤȢȓȖȟȓȦȰȥȓȖȦșȫșȡȜșȖȥșȗȢȖȤșȠșȡȜȤȔȕȢȦȯ ȤȔȕȢȦȡȜȞȔ ǨȠșȤșȡȡȢȖȤșȘȡȯȝ ȡșȥȫȔȥȦȡȯș ȥȟȧȫȔȜ Ȝ ȕȢȟșțȡȜ ȞȢȦȢȤȯș ȡș ȢȕȧȥȟȢȖȟȜȖȔȲȦ ȘȢȟȗȢȥȤȢȫȡȯȝȧȭșȤȕ ȡȔȣȤȜȠșȤȟșȗȞȜșȤȔȡȯȤȔțȘȤȔȚșȡȜșȗȟȔțȗȢȟȢȖȡȔȓȕȢȟȰȜȦȣ ǦȤșȘȡșȖȤșȘȡȯȝ ȡșȥȫȔȥȦȡȯș ȥȟȧȫȔȜ Ȝ ȕȢȟșțȡȜ ȞȢȦȢȤȯș ȢȕȧȥȟȔȖȟȜȖȔȲȦ ȟșȗȞȜș ȡȢ ȘȢȟȗȢȥȤȢȫȡȯș ȜȟȜ ȤșȗȧȟȓȤȡȢ ȣȢȖȦȢȤȓȲȭȜșȥȓ ȧȭșȤȕȯ ȡȔȣȤȜȠșȤ ȤȔȡȯ ȣșȤșȟȢȠ ȞȢȥȦșȝȖȟșȗȞȢȝȥȦșȣșȡȜȢȚȢȗȢȖȯșȤȔȡȯȖȦȢȤȢȝȥȦșȣșȡȜȡȔȢȗȤȔȡȜȫșȡȡȢȝȣȢȖșȤȩȡȢȥȦȜ ȦșȟȔȞȢȚȡȔȓȔȟȟșȤȗȜȓȜȦȣ ǣȫșȡȰȖȤșȘȡȯȝȡșȥȫȔȥȦȡȯșȥȟȧȫȔȜȜȕȢȟșțȡȜȞȢȦȢȤȯșȢȕȧȥȟȔȖȟȜȖȔȲȦȦȓȚșȟȯșȜ ȣȢȥȦȢȓȡȡȯșȧȭșȤȕȯȜȜȟȜȥȠșȤȦȰ ȡȔȣȤȜȠșȤȔȠȣȧȦȔȪȜȓȣșȤșȟȢȠȯȞȢȥȦșȝȖȦȓȚșȟȢȝ ȥȦșȣșȡȜȢȕȧȥȟȔȖȟȜȖȔȲȭȜȝȡșȘȢȥȦȔȦȢȞȢȚȢȗȢȖȯșȤȔȡȯȖȦȢȤȢȝȜȦȤșȦȰșȝȥȦșȣșȡȜȡȔ țȡȔȫȜȦșȟȰȡȢȝȫȔȥȦȜȣȢȖșȤȩȡȢȥȦȜȦșȟȔȣȢȖȤșȚȘșȡȜșȥȟȧȩȔȜȦȣ ǥȜȥȞȜ ȡȧȚȡȢ ȖȥșȗȘȔ ȢȪșȡȜȖȔȦȰ ȣȤȜ ȔȞȦȜȖȡȢȠ ȧȫȔȥȦȜȜ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ǤȤȜ ȣȤȜȡȓȦȜȜ ȤșȬșȡȜȓ Ȣ ȘȢȣȧȥȦȜȠȢȥȦȜ ȤȜȥȞȔ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢ ȥȫȜȦȔȦȰȥȓ ȥ ȠȡșȡȜșȠ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ Ȝ ȣȢȟȢȠ ȖȢțȤȔȥȦȢȠ Ȝ țȘȢȤȢȖȰșȠ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ Ȗ ȫȰȜȩ ȜȡȦșȤșȥȔȩ ȢȪșȡȜȖȔșȦȥȓ ȤȜȥȞ ǢșȘȢȣȧȥȦȜȠȯȠȥȫȜȦȔșȦȥȓȖȯȥȢȞȜȝȤȜȥȞȜȦȔȞȢȝȤȜȥȞȣȤȜȞȢȦȢȤȢȠȡșȜȥȣȢȟȡȓȲȦȥȓ ȣȤȔȖȢȖȯșȦȤșȕȢȖȔȡȜȓ ǨȣȤȔȖȟșȡȜșȤȜȥȞȔȠȜ ǟȢȗȘȔ ȤȜȥȞȜ ȣȤȢȔȡȔȟȜțȜȤȢȖȔȡȯ Ȝ ȢȪșȡșȡȯ ȦȢ ȥȟșȘȧȲȦ ȤșȬșȡȜȓ Ȣ ȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȜ ȠșȦȢȘȢȖȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜȤȔȕȢȫȜȠȠșȥȦȔȠ Ǘȥș ȢȞȢȡȫȔȦșȟȰȡȯș ȤșȬșȡȜȓ ȞȔȥȔȲȭȜșȥȓ ȠșȦȢȘȢȖ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȘȢȟȚȡȯ ȣȤȜȡȜȠȔȦȰȖȤȔȥȫșȦȦȤșȕȢȖȔȡȜȓȡȔȘȟșȚȔȭȜȩȣȤȔȖȢȖȯȩȔȞȦȢȖȞȢȦȢȤȯșȧȥȦȔȡȔȖȟȜȖȔȲȦ ȠȜȡȜȠȔȟȰȡȯșȧȤȢȖȡȜȘȟȓȧȥȦȤȔȡșȡȜȓȜȟȜȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜǙȟȓȖȯȕȢȤȔȤșȬșȡȜȓȢ ȣȤȜȡȜȠȔșȠȢȠȧȤȢȖȡșȠșȦȢȘȔȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜȡșȢȕȩȢȘȜȠȔȜȡȨȢȤȠȔȪȜȓȥȖȓțȔȡȡȔȓ ȥȤȔȥȩȢȘȔȠȜȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȥȦȰȲȤȔțȟȜȫȡȯȩȠșȦȢȘȢȖȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȜȘȢȥȦȢȖșȤȡȢȥȦȜǤȤȜ ȣȤȜȡȓȦȜȜ ȤșȬșȡȜȓ Ȣ ȘȢȥȦȢȖșȤȡȢȥȦȜ ȠșȦȢȘȢȖ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȠȢȚȡȢ ȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȢȖȔȦȰȥȓ

20


ȤșȞȢȠșȡȘȧșȠȢȝȜșȤȔȤȩȜșȝȣȤȜȡȪȜȣȢȖȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜ t ǨȥȦȤȔȡșȡȜșȤȜȥȞȢȖțȔȠșȡȓȓȢȣȔȥȡȯșȣȢȥȧȦȜȤȜȥȞȜȠșȡșșȢȣȔȥȡȯȠȜ ȡȔȣȤȜȠșȤ ǝȥȣȢȟȰțȧȝȠșȡșșȢȣȔȥȡȯșȖșȭșȥȦȖȔ ǜȔȠșȡȜȤȔȕȢȫșșȥȤșȘȥȦȖȢȢȣȔȥȡȯșȫȔȥȦȜȞȢȦȢȤȢȗȢȡșȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢ ȢȗȤȔȚȘșȡȯ ǝțȕșȗȔȓȢȥȧȭșȥȦȖȟșȡȜȓȢȣȔȥȡȯȩȤȔȕȢȦȣȢȞȧȣȞȢȝȧȥȟȧȗȜȧ ȥȣșȪȜȔȟȜțȜȤȢȖȔȡȡȢȗȢȣȢȘȤȓȘȫȜȞȔ t ǨȠșȡȰȬșȡȜșȤȜȥȞȢȖȖȠșȥȦșȜȩȖȢțȡȜȞȡȢȖșȡȜȓȢȦȘȔȖȔȓȣȤșȘȣȢȫȦșȡȜșȥȜȥȦșȠș ȦșȩȡȜȫșȥȞȜȩȥȤșȘȥȦȖȜȥȤșȘȥȦȖȔȠȢȕȭșȝțȔȭȜȦȯȡȔȣȤȜȠșȤ ǝțȕșȗȔȝȡȔȩȢȚȘșȡȜȓȤȔȕȢȦȡȜȞȔȖȤȔȕȢȫșȝȥȤșȘșȥȢȣȔȥȡȯȠȜȩȜȠȜȞȔȦȔȠȜ ǜȔȭȜȭȔȝȤȔȕȢȦȡȜȞȔȢȗȤȔȚȘșȡȜȓȠȜȢȦȢȣȔȥȡȯȩȘȖȜȚȧȭȜȩȥȓȫȔȥȦșȝȠȔȬȜȡ ǤȟȔȡȜȤȧȝȠșȦȢȘȯȘȟȓȧȠșȡȰȬșȡȜȓȣȢȣȔȘȔȡȜȓȖȤȔȕȢȫȧȲȥȤșȘȧȢȣȔȥȡȯȩ ȨȔȞȦȢȤȢȖ ȡȔȣȤȜȠșȤȩȜȠȜȞȔȦȢȖȬȧȠȔ ȣȤȢȜȥȦșȞȔȲȭȜȩȢȦȤȔȕȢȫȜȩ ȥȤșȘȥȦȖȜȤȔȕȢȦȯ ǤȟȔȡȜȤȧȝȢȕȢȤȧȘȢȖȔȡȜșȞȢȦȢȤȢșȧȣȤȔȖȟȓșȦȥȓțȔȣȤșȘșȟȔȠȜȢȣȔȥȡȢȝțȢȡȯ ȜȖȞȢȦȢȤȢșȠȔȦșȤȜȔȟȯȡȔȣȤȔȖȟȓȲȦȥȓȔȖȦȢȠȔȦȜȫșȥȞȜȦȔȞȜȠȢȕȤȔțȢȠȫȦȢ ȤȔȕȢȦȡȜȞȕȯȟȕȢȟȰȬșțȔȭȜȭșȡ t ǨȠșȡȰȬȔȓȤȜȥȞȜȢȤȗȔȡȜțȔȪȜșȝȦȤȧȘȔ ǦȢțȘȔȖȔȓȣȢȘȩȢȘȓȭȧȲȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȲȦȤȧȘȔ ǝȥȣȢȟȰțȧȓȥȤșȘȥȦȖȔȜȡȘȜȖȜȘȧȔȟȰȡȢȝțȔȭȜȦȯȜȤȔȕȢȫȧȲȢȘșȚȘȧ ǤȢȥȟșȘȡșș ȡȧȚȡȢ ȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȦȰ ȦȢȟȰȞȢ ȦȢȗȘȔ ȞȢȗȘȔ ȘȤȧȗȜș ȠșȤȢȣȤȜȓȦȜȓ ȣȤȜȡȓȦȯȞȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȡȜȲ ǝșȤȔȤȩȜȓ ȢȦȤȔȚȔșȦ ȢȕȥȦȢȓȦșȟȰȥȦȖȢ ȫȦȢ ȧȥȦȤȔȡșȡȜș Ȝ ȧȣȤȔȖȟșȡȜș ȤȜȥȞȔȠȜ ȥ ȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȡȜșȠ ȥȜȥȦșȠ ȦșȩȡȜȫșȥȞȜȩ ȥȤșȘȥȦȖ Ȝ țȔȭȜȦȡȯȩ ȠșȦȢȘȢȖ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȘȢȥȦȢȖșȤȡȯȠșȥȟȜȢȣȜȤȔȦȰȥȓȦȢȟȰȞȢȡȔȤȔȥȣȤșȘșȟșȡȜșȤȔȥȣȢȤȓȚșȡȜȝȤȔȕȢȦȡȜȞȔȠ 4.1.3. Разработка систем управления рисками ǫșȟȰȲ ȥȜȥȦșȠ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȢȕșȥȣșȫșȡȜș ȦȢȗȢ ȫȦȢȕȯ ȡȔ ȤȔȕȢȫșȠ ȠșȥȦș ȘșȝȥȦȖȢȖȔȟȜ ȘȢȥȦȔȦȢȫȡȯș ȠșȦȢȘȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ǡȢȘșȟȰ ȡȔȘșȚȡȢȥȦȰ Ȝ ȥȟȢȚȡȢȥȦȰ ȥȜȥȦșȠ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȘȢȟȚȡȯ ȕȯȦȰ Ȗ ȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȜ ȥ ȤȔȥȥȠȔȦȤȜȖȔșȠȯȠȜȨȔȞȦȢȤȔȠȜȢȣȔȥȡȢȥȦȜȜȤȜȥȞȔȠȜ ǤȤȜȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜȜȥȜȥȦșȠȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȣȤȜȡȓȦȰȤșȬșȡȜșȞȔȞȜș ȥȜȥȦșȠȯ ȡȧȚȡȯ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ DzȦȢȠȧ ȣȢȠȢȚșȦ ȣȤȢȘȧȠȯȖȔȡȜș ȱȦȔȣȢȖ ȘȖȜȚșȡȜȓ ȤșȥȧȤȥȢȖ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ǫșȟȰȲ ȡȔ ȣșȤȖȢȠ ȱȦȔȣș ȓȖȟȓșȦȥȓ ȧȥȦȤȔȡșȡȜș Ȝ ȧȠșȡȰȬșȡȜș ȨȔȞȦȢȤȢȖ ȢȣȔȥȡȢȥȦȜ Ȝ ȤȜȥȞȔ ȞȢȦȢȤȯș ȜȠșȲȦȥȓ Ȗ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ǫșȟȰȲ ȡȔ ȖȦȢȤȢȠ ȱȦȔȣș ȓȖȟȓșȦȥȓ ȧȥȦȤȔȡșȡȜș ȜȟȜ ȧȠșȡȰȬșȡȜș ȤȜȥȞȢȖ ȞȢȦȢȤȯș ȖȢțȡȜȞȔȲȦ Ȗ ȩȢȘș ȢȥȧȭșȥȦȖȟșȡȜȓ ȤȔȕȢȦȯ ǫșȟȰȲ ȡȔ ȦȤșȦȰșȠ ȱȦȔȣș ȓȖȟȓșȦȥȓ ȧȠșȡȰȬșȡȜș ȤȜȥȞȢȖ ȖȢțȡȜȞȔȲȭȜȩȖȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȘȟȓȘȤȧȗȜȩȟȜȪȜȥȩȢȘȓȜțȥȢȕȥȦȖșȡȡȢȝȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜȜȟȜ ȣȤșȘȟȔȗȔșȠȯȩȜțȘșȟȜȝȜȧȥȟȧȗǗȣȤȜȖșȘșȡȡȢȝȡȜȚșȦȔȕȟȜȪșȢȣȜȥȯȖȔȲȦȥȓȘșȝȥȦȖȜȓ ȖȢȦȡȢȬșȡȜȜȞȢȦȢȤȯȩȠȢȗȧȦȕȯȦȰȡșȢȕȩȢȘȜȠȯȥȜȥȦșȠȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜ

21


II. Риски, следующие от осуществления работы

I. Входящие риски организации

t

t t t t

Планирование, строительство, и формирование рабочих мест; Выбор и приобретение рабочих средств, веществ и материалов; Вербовка и выбор работников; Выбор субподрядчиков; Администрирование информации.

t t

t t

Все места, в которые у работников есть доступ; Использование, обращение и т.п. рабочих средств, веществ и материалов; Способы организации труда и работы; Пригодность работы работникам, компетентность, требования к здоровью.

III. Возникающие риски организации

t

t t

Транспортировка, установка и обслуживание изделий своими работниками, или договорными подрядчиками; Утилизация отходов; Информационная деятельность о рисках использования изделий и услуг.

ǣȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȞȢȦȢȤȯș țȔȖȜȥȓȦ ȢȦ ȕȢȟȰȬȢȗȢ ȫȜȥȟȔ ȥȧȕȣȢȘȤȓȘȫȜȞȢȖ ȡȧȚȘȔȲȦȥȓ Ȗ ȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȝȥȜȥȦșȠșȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜȘȟȓȜȩȖȯȕȢȤȔȜȢȥȧȭșȥȦȖȟșȡȜȓȞȢȡȦȤȢȟȓ ǤȤȜȠșȤ ǤȤȢȠȯȬȟșȡȡȢș ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜș ȜȥȣȢȟȰțȧșȦ ȣȢȘȤȓȘȫȜȞȢȖ ȞȔȞ Șȟȓ ȢȕȥȟȧȚȜȖȔȡȜȓȜȤșȠȢȡȦȔȢȕȢȤȧȘȢȖȔȡȜȓȦȔȞȜțȘȔȡȜȝǗȩȢȘșȱȦȜȩȤȔȕȢȦȣȤȜȩȢȘȜȟȢȥȰ ȫȔȥȦȢ ȢȥȧȭșȥȦȖȟȓȦȰ ȢȣȔȥȡȯș ȤȔȕȢȦȯ ȡȔȣȤȜȠșȤ ȣȢȘȮșȠȡȯș Ȝ ȥȖȔȤȢȫȡȯș ȤȔȕȢȦȯ ǥȔȕȢȦȡȜȞȜ ȣȤȢȠȯȬȟșȡȡȢȗȢ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȓ ȫȔȥȦȢ țȔȩȢȘȜȟȜ Ȗ țȢȡȧ ȖȯȣȢȟȡșȡȜȓ ȤȔȕȢȦ ȜȟȜ ȣȢ ȣȤȜȖȯȫȞș ȜȟȜ Ȝț ȚșȟȔȡȜȓ ȫȦȢȡȜȕȧȘȰ ȦȔȠ ȥȘșȟȔȦȰ DzȦȢ ȖȯțȯȖȔȟȢ ȢȣȔȥȡȯș ȥȜȦȧȔȪȜȜȣȢȦȢȠȧȫȦȢȜȥȣȢȟȡȜȦșȟȜȢȣȔȥȡȯȩȤȔȕȢȦȡșțȡȔȟȜȫȦȢȣȢȥȦȢȤȢȡȡȜșȘȟȓȡȜȩ ȟȜȪȔ ȡȔȩȢȘȓȦȥȓ Ȗ ȤȔȕȢȫșȝ țȢȡș Ǚȟȓ ȣȤșȘȧȣȤșȚȘșȡȜȓ ȱȦȢȗȢ ȠșȚȘȧ ȣȤȢȠȯȬȟșȡȡȯȠ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜșȠȜȜȥȣȢȟȡȜȦșȟșȠȤȔȕȢȦȥȦȔȟȜțȔȞȟȲȫȔȦȰȣȜȥȰȠșȡȡȯșȘȢȗȢȖȢȤȯȞȢȦȢȤȯș ȖȞȟȲȫȔȟȜ ȦȔȞȚș ȠșȤȯ ȣȢ ȢȕșȥȣșȫșȡȜȲ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ Ǘ ȘȢȗȢȖȢȤș ȧȥȦȔȡȔȖȟȜȖȔȟȢȥȰ ȞȔȞȔȓ ȦșȤȤȜȦȢȤȜȓ ȢȥȦȔșȦȥȓ ȦȢȟȰȞȢ Ȗ ȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȡȜȜ ȜȥȣȢȟȡȜȦșȟȓ ȤȔȕȢȦ Ȝ ȡȔ ȡșș ȡș ȠȢȗȟȜ țȔȩȢȘȜȦȰ ȤȔȕȢȦȡȜȞȜ ȣȤȢȠȯȬȟșȡȡȢȗȢ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȓ ǧȔȞȚș ȧȥȦȔȡȔȖȟȜȖȔȟȢȥȰ ȞȔȞȜȠȜ ȤȔȕȢȫȜȠȜ ȥȤșȘȥȦȖȔȠȜ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȓ ȡȔȣȤȜȠșȤ ȟșȥȦȡȜȪȯ ȠȢȗ ȣȢȟȰțȢȖȔȦȰȥȓ ȣȢȘȤȓȘȫȜȞ ǣȕș ȥȦȢȤȢȡȯ ȘȢȗȢȖȢȤȔ ȥȟșȘȜȟȜ țȔ ȦșȠ ȫȦȢȕȯ ȥȢȗȟȔȬșȡȜș ȥȢȕȟȲȘȔȟȢȥȰ ǚȥȟȜ ȣȢ ȞȔȞȢȝȦȢ ȣȤȜȫȜȡș ȤȔȕȢȦȡȜȞȜ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȓ țȔȩȢȘȜȟȜ ȡȔ ȦȔȞ ȡȔțȯȖȔșȠȧȲ ȣșȤșȘȔȡȡȧȲ ȦșȤȤȜȦȢȤȜȲ ȦȢ ȤȔȥȥȟșȘȢȖȔȟȢȥȰ ȣȢȫșȠȧ ȱȦȢ ȕȯȟȢ ȥȘșȟȔȡȢ ² ȣȤȢȥȦȢ ȣȢ ȣȤȜȖȯȫȞș ȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȦȰ ȱȦȢȦ ȣȧȦȰ ȘȖȜȚșȡȜȓ ȜȟȜ ȱȦȢ ȕȯȟȢ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢ Ȗ ȥȖȓțȜ ȥ ȖȯȣȢȟȡșȡȜșȠ ȤȔȕȢȫșȗȢ țȔȘȔȡȜȓ ǚȥȟȜ ȣȤȜȥȧȦȥȦȖȢȖȔȟ ȖȦȢȤȢȝ ȖȔȤȜȔȡȦ ȦȢ ȥȦȢȤȢȡȯ ȘȢȗȢȖȢȤȔȣșȤșȥȠȔȦȤȜȖȔȟȜȥȢȗȟȔȬșȡȜșȜȖȡȢȥȜȟȜȖȡșȗȢȜțȠșȡșȡȜȓȞȢȦȢȤȯșȣȢțȖȢȟȓȟȜ ȖȥșȠȤȔȕȢȦȔȦȰȕșțȢȣȔȥȡȢ ǤȤȜ ȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜȜ ȥȜȥȦșȠȯ Ȗ ȞȔȫșȥȦȖș ȞȔȤȞȔȥȔ ȠȢȚȡȢ ȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȦȰ ȢȥȡȢȖȡȯș ȱȟșȠșȡȦȯȪȜȞȟȢȖȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ²ȣȢȟȜȦȜȞȔȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȓȖȡșȘȤșȡȜșȖȚȜțȡȰȜțȠșȤșȡȜș ȢȕțȢȤ Ȝ ȔȧȘȜȦ ǤȤȔȞȦȜȫșȥȞȜȝ ȣȤȜȠșȤ ȖȡșȘȤșȡȜȓ ȱȦȢȗȢ ȣȤȜ ȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜȜ ȥȜȥȦșȠȯ ȘȢȣȧȥȞȔȤȔȕȢȦȡȜȞȔȞȤȔȕȢȦșȢȣȜȥȯȖȔșȦȥȓȥȟșȘȧȲȭȜȠȢȕȤȔțȢȠ ǤȢȟȜȦȜȞȔ t ǬȦȢȓȖȟȓșȦȥȓțȔȘȔȫșȝȜȪșȟȰȲȥȜȥȦșȠȯȘȢȣȧȥȞȔȤȔȕȢȦȡȜȞȔȞȤȔȕȢȦșȜȞȔȞȢȖȯ șșȤȔțȠșȤȯȜȗȤȔȡȜȪȯ"ǢȔȣȤȜȠșȤȪșȟȰȲȥȜȥȦșȠȯȘȢȣȧȥȞȔȤȔȕȢȦȡȜȞȔȞȤȔȕȢȦș ȓȖȟȓșȦȥȓ ȧȣȤȔȖȟșȡȜș ȢȕȥȟȧȚȜȖȔȲȭȜȠȜ Ȝ ȤșȠȢȡȦȡȯȠȜ ȤȔȕȢȦȔȠȜ ȥ ȖȯȥȢȞȢȝ ȥȦșȣșȡȰȲȤȜȥȞȔȜȟȜȡșȞȢȦȢȤȯȠȜȘȤȧȗȜȠȜȤșȘȞȢȖȯȣȢȟȡȓșȠȯȠȜȤȔȕȢȦȔȠȜ

22


ǣȤȗȔȡȜțȔȪȜȓ t ǟȢȡȦȤȢȟȰ ² ȞȦȢ ȢȦȖșȫȔșȦ țȔ ȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȰ ȥȜȥȦșȠȯ" ǢȔȣȤȜȠșȤ ȞȦȢ ȣȤȜȘȧȠȯȖȔșȦȜȣȟȔȡȜȤȧșȦȥȜȥȦșȠȧ"ǟȦȢȡȔȫȡșȦșșȖȡșȘȤȓȦȰ"ǟȦȢȢȥȧȭșȥȦȖȟȓșȦ ȡȔȘțȢȤȞȢȡȦȤȢȟȜȤȧșȦȤșțȧȟȰȦȔȦȜȖȡȢȥȦȰȜȣȤȢȖȢȘȜȦȔȧȘȜȦșșȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ" t ǦȢȦȤȧȘȡȜȫșȥȦȖȢ ² ȞȔȞȜȠ ȢȕȤȔțȢȠ Ȟ ȤȔțȖȜȦȜȲ ȥȜȥȦșȠȯ ȣȤȜȖȟșȞȔȲȦȥȓ ȤȔȕȢȦȡȜȞȜ ȫȦȢȕȯ ȢȕșȥȣșȫȜȦȰ ȡȔȘțȢȤ țȔ ȡșȝ Ȝ ȱȨȨșȞȦȜȖȡȧȲ ȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȰ" ǟȔȞ ȢȥȧȭșȥȦȖȟȓșȦȥȓ ȜȡȨȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜș Ȣ ȡșȘȢȥȦȔȦȞȔȩ ȥȜȥȦșȠȯ Ȝ ȥȟȔȕȯȩ șș ȥȦȢȤȢȡȔȩ" t ǝȡȨȢȤȠȔȪȜȢȡȡȯȝ ȢȕȠșȡ ² ȞȔȞȔȓ ȡȧȚȡȔ ȜȡȨȢȤȠȔȪȜȓ ȫȦȢȕȯ ȢȕșȥȣșȫȜȦȰ ȱȨȨșȞȦȜȖȡȧȲȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȰȥȜȥȦșȠȯȡȔȣȤȜȠșȤȣȤȜȖȯȘȔȫșȜȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȡȜȜ ȤȔțȤșȬșȡȜȓ" ǟȔȞȜș ȘȢȞȧȠșȡȦȯ ȡȧȚȡȯ Ȝ ȞȔȞ ȠȢȚȡȢ ȕȯȟȢ ȜȠȜ ȠȔȞȥȜȠȔȟȰȡȢ ȫșȦȞȢȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȜȣȤȢȥȦȢȣȢȟȰțȢȖȔȦȰȥȓ" t ǟȢȠȣșȦșȡȦȡȢȥȦȰ ² ȞȔȞȢș ȢȕȧȫșȡȜș ȞȖȔȟȜȨȜȞȔȪȜȓ ȡȔȖȯȞȜ Ȝ ȧȤȢȖșȡȰ ȢȕȤȔțȢȖȔȡȜȓ ȡșȢȕȩȢȘȜȠ ȟȜȪȔȠ ȖȯȘȔȲȭȜȠ ȤȔțȤșȬșȡȜș ȣȢȟȧȫȔȲȭȜȠ ȤȔțȤșȬșȡȜșȢȥȧȭșȥȦȖȟȓȲȭȜȠȢȕțȢȤȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜȜȦȘ ǗȡșȘȤșȡȜș t ǟȔȞȜș ȠșȦȢȘȯ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȤȜȥȞȢȖ ȡȔ ȤȔȕȢȫȜȩ ȠșȥȦȔȩ ȡȧȚȡȯ ȣȤȜ ȖȯȘȔȫș ȞȔȚȘȢȗȢ ȤȔțȤșȬșȡȜȓ" ǟȔȞȢȖȯ ȣȤȔȖȜȟȔ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȤȔȕȢȦ ȥȜȥȦșȠȯ Ȝ ȞȔȞ ȢȡȜ ȤȔȕȢȦȔȲȦ" ǴȖȟȓȲȦȥȓ ȟȜ ȣȤȔȖȜȟȔ ȣȤȢȥȦȯȠȜ Ȝ ȠȢȚȡȢ ȟȜ Ȝȩ ȣȢȟȡȢȥȦȰȲ ȖȡșȘȤȜȦȰ" ǟȔȞȜș ȜȥȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȯș ȥȦȔȡȘȔȤȦȯ ȥȢȥȦȔȖȟșȡȯ Ȗ ȥȜȥȦșȠș Șȟȓ ȧȫȔȥȦȡȜȞȢȖ²ȞȦȢȫȦȢȘșȟȔșȦȞȢȗȘȔȜȞȔȞȜȠȢȕȤȔțȢȠ ȥȠȣ ǝțȠșȤșȡȜșȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ t ǟȔȞ ȜțȠșȤȓșȦȥȓ ȖȡșȘȤșȡȜș Ȝ ȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȰ ȥȜȥȦșȠȯ" ǢȔȣȤȜȠșȤ ȣȤȢȖșȤȓșȦȥȓ ȟȜȣșȤȜȢȘȜȫșȥȞȜȢȥȧȭșȥȦȖȟșȡȜșȤȔȕȢȦȯȜȞȔȫșȥȦȖȢȖȯȘȔȫȜȤȔțȤșȬșȡȜȓ" ǣȥȠȢȦȤȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ t ǟȔȞ ȜȥȣȢȟȰțȧȲȦȥȓ ȤșțȧȟȰȦȔȦȯ ȜțȠșȤșȡȜȓ ȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ ȣȤȜ ȢȥȠȢȦȤș Ȝ ȧȟȧȫȬșȡȜȜ" ǕȧȘȜȦ

t

ǟȔȞȜȠȢȕȤȔțȢȠȢȥȧȭșȥȦȖȟȓșȦȥȓȡșțȔȖȜȥȜȠȯȝȔȧȘȜȦȥȜȥȦșȠȯ"

4.1.4. Разработка управленческих распоряжений ǟȔȤȞȔȥ ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȡȯȝ Ȗ ȡȔȥȦȢȓȭșȝ ȜȡȥȦȤȧȞȪȜȜ ȢȣȜȥȯȖȔșȦ ȢȥȡȢȖȯ ȤȔțȤȔȕȢȦȞȜ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȞȢȦȢȤȯș ȣȢȘȩȢȘȓȦ Șȟȓ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ǥȔțȠșȤȯ Ȝ ȥȟȢȚȡȢȥȦȰ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȘȢȟȚȡȯ țȔȖȜȥșȦȰ ȢȦ ȣȢȦȤșȕȡȢȥȦșȝ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ Ȝ ȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȥȨșȤȯ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ ǬȦȢ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȣȢȘȩȢȘȓȭȜȠ Șȟȓ ȕȢȟȰȬȢȝ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȥ ȡșȥȞȢȟȰȞȜȠȜ ȥȨșȤȔȠȜȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜȦȢȡșȣȢȘȩȢȘȜȦȘȟȓȠȔȟșȡȰȞȢȝȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȡȢȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȥȦȰ Ȗ ȡȔȘȟșȚȔȭșȝ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ șȥȦȰ ȖȢ Ȗȥșȩ ȬșȥȦȜ ȫȔȥȦȓȩ ȥȩșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ Ȗ ȣȢȟȜȦȜȞșȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜȜȜȖȡșȘȤșȡȜȜȜțȠșȤșȡȜȜȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜȔȧȘȜȦș ȜȤȔȥȥȠȢȦȤșȡȜȜȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ 4.1.5. Введение исполнительных стандартов ǝȥȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȯș ȥȦȔȡȘȔȤȦȯ ȡȧȚȡȯ Șȟȓ ȢȣȤșȘșȟșȡȜȓ ȖȞȟȔȘȔ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ Ȗ ȥȜȥȦșȠȧ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ Ȝ ȓȖȟȓȲȦȥȓ ȕȔțȢȝ

23


Șȟȓ ȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜȓ Ȝ ȜțȠșȤșȡȜȓ ȘȢȥȦȜȗȡȧȦȢȗȢ ǙșȝȥȦȖȧșȦ ȠȔȞȥȜȠȔ ´ǬȦȢ ȠȢȚȡȢ ȜțȠșȤȜȦȰ ȦȢ ȠȢȚȡȢ ȥȘșȟȔȦȰ´ ǚȥȟȜ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȩȢȦȓȦ ȕȯȦȰ ȱȨȨșȞȦȜȖȡȯȠȜ Ȗ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȜ ȤȜȥȞȔȠȜ ȦȢ ȢȡȜ ȘȢȟȚȡȯ ȞȢȢȤȘȜȡȜȤȢȖȔȦȰ ȖȜȘȯ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ ȓȥȡȢ Ȝ ȣȢȡȓȦȡȢ Șȟȓ Ȗȥșȩ ǤȤȜ ȖȖșȘșȡȜȜ ȜȥȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȯȩ ȥȦȔȡȘȔȤȦȢȖ ȦȤȔȞȦȧȲȦȥȓ ȩȢȤȢȬȜș ȡȔȠșȤșȡȜȓ ȖȯȤȔȚșȡȡȯș Ȗ ȣȢȟȜȦȜȞș Șȟȓ ȞȢȢȤȘȜȡȜȤȢȖȔȡȡȯȩ ȘșȝȥȦȖȜȝ Ȝ țȔȘȔȫ ǦȦȔȡȘȔȤȦȯȘȢȟȚȡȯ t ǴȥȡȢ ȧȥȦȔȡȔȖȟȜȖȔȦȰ ȫȦȢ ȤȔȕȢȦȡȜȞȜ ȘȢȟȚȡȯ ȘșȟȔȦȰ ȫȦȢȕȯ ȥȢȘșȝȥȦȖȢȖȔȦȰ ȧȟȧȫȬșȡȜȲȤȔȕȢȫșȝȥȤșȘȯ t ǤȢȠȢȗȔȦȰ ȢȣȤșȘșȟȓȦȰ ȞȢȠȣșȦșȡȪȜȜ Ȗ ȞȢȦȢȤȯȩ ȤȔȕȢȦȡȜȞȜ ȡȧȚȘȔȲȦȥȓ Șȟȓ ȖȯȣȢȟȡșȡȜȓțȔȘȔȡȜȝ t ǩȢȤȠȜȤȢȖȔȦȰ ȕȔțȧ Șȟȓ ȜțȠșȤșȡȜȓ ȜȡȘȜȖȜȘȧȔȟȰȡȯȩ ȞȢȠȔȡȘȡȯȩ Ȝ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȢȡȡȯȩȘșȝȥȦȖȜȝ t ǪȢȤȢȬȜș ȜȥȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȯș ȥȦȔȡȘȔȤȦȯ ȥȖȓțȯȖȔȲȦ ȢȕȓțȔȡȡȢȥȦȜ ȥ ȡȔȘȟșȚȔȭȜȠ ȖȯȩȢȘȢȠǦȦȔȡȘȔȤȦȯȘȢȟȚȡȯȧȦȢȫȡȓȦȰ ǟȦȢȢȦȖșȦȥȦȖșȡȡȯȝ" ǚȘȜȡȢȢȕȤȔțȡȢȣȢȡȓȦȡȢȜȠȓȨȔȠȜȟȜȓȜȜȟȜȘȢȟȚȡȢȥȦȰȢȦȖșȦȥȦȖșȡȡȢȗȢȟȜȪȔǢȜȞȢȗȢ ȡșȟȰțȓȡȔțȡȔȫȔȦȰȢȦȖșȦȥȦȖșȡȡȯȠțȔȖȯȣȢȟȡșȡȜșȦȤȧȘȢȖȯȩțȔȘȔȡȜȝȘȢȦȢȗȢȣȢȞȔȢȡȡș ȕȧȘșȦȢȦȖșȫȔȦȰȜțȖșȥȦȡȯȠȞȤȜȦșȤȜȓȠȞȢȠȣșȦșȡȦȡȢȥȦȜ ȡȔȣȤȜȠșȤȖȯȧȫȜȟȥȓȜȖȟȔȘșșȦ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȯȠȜȡȔȖȯȞȔȠȜȜțȡȔȡȜȓȠȜ ǟȦȢțȔȫȦȢȢȦȖșȫȔșȦ" ǙȢȟȚȡȢ ȕȯȦȰ ȤȔțȮȓȥȡșȡȢ ȫȦȢ ȘșȟȔșȦȥȓ Ȝ ȞȔȞȜȠ ȢȕȤȔțȢȠ DzȦȢ ȘȢȟȚȡȢ ȖȞȟȲȫȔȦȰ ȖȡșȘȤșȡȜș ȞȢȡȞȤșȦȡȯȩ ȣȤȢȪșȘȧȤ ȜȟȜ ȣȤȔȖȜȟ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȦȤȧȘȔ Ȕ ȦȔȞȚș ȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȡȜș ȘȢȞȧȠșȡȦȢȖ ȜȟȜ ȢȕȢȤȧȘȢȖȔȡȜȓ ȫȦȢ ȥȟșȘȧșȦ Ȝț ȣȤȔȖȢȖȯȩ ȔȞȦȢȖ ǢșȞȢȦȢȤȯșȣȤȜȠșȤȯ t ǤȢȘȗȢȦȢȖȞȔ ȣȟȔȡȢȖ ȣȤȜ ȖȡșȘȤșȡȜȜ ȣȢȟȜȦȜȞȜ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔ t ǣȤȗȔȡȜțȔȪȜȓȔȡȔȟȜțȔȤȜȥȞȢȖȖȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȜȥȦȤșȕȢȖȔȡȜȓȠȜȣȤȔȖȢȖȯȩȔȞȦȢȖ t ǤșȤȜȢȘȜȫșȥȞȜȝȡȔȘțȢȤțȔȦȤȧȘȢȖȯȠțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔ t ǤȤȢȖșȤȞȔ ȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȣȢȘȤȓȘȫȜȞȢȖȣșȤșȘțȔȞȟȲȫșȡȜșȠȘȢȗȢȖȢȤȔ t ǣȤȗȔȡȜțȔȪȜȓȢȕȧȫșȡȜȓ t ǤȤșȘȢȥȦȔȖȟșȡȜșȣșȤȖȢȝȠșȘȜȪȜȡȥȞȢȝȣȢȠȢȭȜȣȤȜȡșȥȫȔȥȦȡȢȠȥȟȧȫȔșȡȔȤȔȕȢȦș ǟȢȗȘȔȤȔȕȢȫȜșțȔȘȔȡȜȓȘȢȟȚȡȯȕȯȦȰȖȯȣȢȟȡșȡȯ" ǝțȖșȥȦȡȯș ȤȔȕȢȫȜș țȔȘȔȡȜȓ ȡȧȚȡȢ ȖȯȣȢȟȡȓȦȰ ȤșȗȧȟȓȤȡȢ ȡȔȣȤȜȠșȤ șȚșȠșȥȓȫȡȯș ȣȤȢȖșȤȞȜ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘȯ ȡșȞȢȦȢȤȯș ȤșȘȞȢ ȡȔȣȤȜȠșȤ Ȗ ȢȦȡȢȬșȡȜȜ ȞȔȞȢȗȢȟȜȕȢ ȤșȘȞȢ ȜȥȣȢȟȰțȧșȠȢȗȢ ȩȜȠȜȞȔȦȔ ² ȡȔȘțȢȤ țȔ ȦȤșȕȢȖȔȡȜȓȠȜ șȗȢ ȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȡȜȓ ǢșȢȕȩȢȘȜȠȢȧȥȦȔȡȢȖȜȦȰȫȔȥȦȢȦȧȘșȝȥȦȖȜȓȜȖȤșȠșȡȡȧȲȣȤȢȘȢȟȚȜȦșȟȰȡȢȥȦȰ ǟȔȞȢȖȢȚȜȘȔșȠȯȝȤșțȧȟȰȦȔȦ" ǗȯȩȢȘȯȠȢȗȧȦȥȟșȘȢȖȔȦȰȜțȦȤșȕȢȖȔȡȜȝȣȤȔȖȢȖȯȩȔȞȦȢȖǗȯȩȢȘȢȠȠȢȚșȦȕȯȦȰȦȔȞȚș ȧȘȢȖȟșȦȖȢȤȜȦșȟȰȡȢȣȤȢȖșȘșȡȡȔȓȣȤșȘȧȥȠȢȦȤșȡȡȔȓȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȰ ȡȔȣȤȜȠșȤȢȕȧȫșȡȜș ǗȯȩȢȘȯ ȥȦȔȡȘȔȤȦȔ ȢȣȤșȘșȟȓȲȦ ȞȔȫșȥȦȖșȡȡȢș Ȝ ȞȢȟȜȫșȥȦȖșȡȡȢș ȖȯȣȢȟȡșȡȜș ȤȔȕȢȦȡȜȞȔȠȜȢȕȓțȔȦșȟȰȥȦȖȣȢȦȤȧȘȢȖȢȠȧțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȲȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ

24


ɸʣʛʚʦʛʣʞʛʧʞʧʨʛʢʱʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ ǚȥȟȜȠșȦȢȘȯȜȥȜȥȦșȠȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜȡȔȤȔȕȢȫșȠȠșȥȦșȜȧȣȤȔȖȟșȡȜșȩȢȤȢȬȢ ȥȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȯ Ȗ ȤȔȥȫșȦ ȣȤȜȡȓȦȯ ȥȟȢȚȜȖȬȜșȥȓ ȢȕȯȫȔȜ ȣȢȖșȘșȡȜș Ȝ ȖȢțȠȢȚȡȢȥȦȜ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ Ȗ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȨșȤș ȦȢ Ȝȩ Ȝ ȟșȗȫș ȖȡșȘȤȓȦȰ ǙȢȥȦȔȦȢȫȡȔȓ ȘȢȞȧȠșȡȦȔȪȜȓ ȦȔȞȚș ȣȢȠȢȚșȦ Ȗ ȣȢȥȟșȘȢȖȔȦșȟȰȡȢȠ ȖȡșȘȤșȡȜȜ ǢȔȣȤȜȠșȤ țȔȞȢȡ Ȣ ȦȤȧȘȢȖȢȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȜȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔȢȕȓțȯȖȔșȦȤȔȕȢȦȢȘȔȦșȟȓȢȤȗȔȡȜțȢȖȔȦȰȔȡȔȟȜț ȤȜȥȞȢȖȥȢȥȦȔȖȜȦȰȜȧȦȖșȤȘȜȦȰȜȡȥȦȤȧȞȪȜȜȣȢȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȡȔȖȯȣȢȟȡȓșȠȧȲȤȔȕȢȦȧ ȜȜȥȣȢȟȰțȧșȠȯșȤȔȕȢȫȜșȥȤșȘȥȦȖȔ ǝȡȨȢȤȠȔȪȜȓ Ȝ ȘȔȡȡȯș ȥȜȥȦșȠ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ ȘȢȟȚȡȯ ȕȯȦȰ ȣȤȢȣȢȤȪȜȢȡȔȟȰȡȯ ȣȢȦȤșȕȡȢȥȦȓȠ ȨȔȞȦȢȤȔȠ ȤȜȥȞȔ Ȝ ȤȜȥȞȔȠ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ǣȦȡȢȥȜȦșȟȰȡȢ ȡșȕȢȟȰȬȜȠȜ ȤȜȥȞȔȠȜ ȖȟȜȓȲȭȜȠȜ ȡȔ Ȗȥșȩ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ȡȔȣȤȜȠșȤ ȢȕșȥȣșȫșȡȜș ȫȦȢȕȯ ȣȧȦȜ ȣșȤșȘȖȜȚșȡȜȓ ȥȢȩȤȔȡȓȟȜȥȰ ȥȖȢȕȢȘȡȯȠȜ ȢȦ ȣȤșȣȓȦȥȦȖȜȝ ȠȢȚȡȢ ȧȣȤȔȖȟȓȦȰ ȡșȥȞȢȟȰȞȜȠȜ ȣȤȢȥȦȢ ȖȯȤȔȚșȡȡȯȠȜ ȢȕȭȜȠȜ ȣȤȔȖȜȟȔȠȜ Ǘ ȦȢȚș ȖȤșȠȓ Șȟȓ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȥȟȢȚȡȯȩ ȖȜȘȢȖ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜȠȢȚșȦȣȢȡȔȘȢȕȜȦȰȥȓȕȢȟșșȣȢȘȤȢȕȡȯșȠșȦȢȘȯȜȟȜȥȜȥȦșȠȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȤȔȕȢȫșȗȢ ȠșȥȦȔ ǗȜȘȯ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ ȥȖȓțȔȡȡȯș ȥ ȖȯȥȢȞȜȠȜ ȤȜȥȞȔȠȜ ȦȤșȕȧȲȦȘșȦȔȟȰȡȯȩȠșȦȢȘȢȖȜȟȜȥȜȥȦșȠȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜȤȔȕȢȫșȗȢȠșȥȦȔȞȢȦȢȤȯș ȡȧȚȡȢȥȦȤȢȗȢȥȢȕȟȲȘȔȦȰȡȔȣȤȜȠșȤȥȜȥȦșȠȔȘȢȣȧȥȞȔȡȔȤȔȕȢȦȧ ǗȥșȞȢȠȣȢȡșȡȦȯȥȜȥȦșȠȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȦȤȧȘȢȖȯȠțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔȘȢȟȚȡȯȕȯȦȰȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢȞȢȡȦȤȢȟȜȤȧșȠȯȠȜȡȔȟȔȚșȡȡȯȠȜȜȢȦȥȟșȚȜȖȔșȠȯȠȜ ȫȦȢȕȯ ȢȕșȥȣșȫȜȦȰ ȣȢȥȦȢȓȡȡȧȲ ȱȨȨșȞȦȜȖȡȧȲ ȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȰ ǣȪșȡȞȧ ȤȜȥȞȢȖ Ȝ ȠșȦȢȘȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȤȔȕȢȫȜȩ ȠșȥȦ ȡȧȚȡȢ ȣșȤșȥȠȔȦȤȜȖȔȦȰ ȣȤȜ ȞȔȚȘȢȠ ȜțȠșȡșȡȜȜ ǥȔțȠșȤ ȖȯȘșȟșȡȜȓ ȥȤșȘȥȦȖ ȥȜȥȦșȠș ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȔțȟȜȫȡȯȠȜ ȤȜȥȞȔȠȜ țȔȖȜȥȜȦȢȦȤȔțȠșȤȔȤȜȥȞȔ ǤȢȥȟș ȡșȥȫȔȥȦȡȢȗȢ ȥȟȧȫȔȓ ȡȔ ȤȔȕȢȫșȠ ȠșȥȦș ȜȟȜ țȔȕȢȟșȖȔȡȜȓ ȥȖȓțȔȡȡȢȗȢ ȥ ȖȯȣȢȟȡșȡȜșȠȤȔȕȢȫȜȩȢȕȓțȔȡȡȢȥȦșȝȠȡȢȗȜșȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȡȔȩȢȘȓȦȫȦȢȱȦȢȗȢȥȟȧȫȔȓ ȠȢȚȡȢ ȕȯȟȢ ȜțȕșȚȔȦȰ ȣȢȥȤșȘȥȦȖȢȠ ȖȡșȘȤșȡȡȯȩ ȡȔ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȜ ȥȜȥȦșȠ ȣȤȔȖȜȟ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȦȤȧȘȔȜȟȜȜȡȥȦȤȧȞȪȜȝȡȢȢȡȜȡșȖȯȣȢȟȡȓȟȜȥȰǦȧȭșȥȦȖȧșȦȤȓȘȣȤȜȫȜȡ ȣȢȫșȠȧ ȜȠșȲȦ ȠșȥȦȢ ȦȔȞȜș ©ȡȔȤȧȬșȡȜȓª ǬȔȥȦȢ ȣșȤȖȜȫȡȯș ȣȤȜȫȜȡȯ ȡȔȩȢȘȓȦȥȓ Ȗ ȥȜȥȦșȠȔȩ ȣȤȜ ȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜȜ ȞȢȦȢȤȯȩ ȡș ȕȯȟ ȖțȓȦ Ȗ ȤȔȥȫșȦ ȫșȟȢȖșȫșȥȞȜȝ ȨȔȞȦȢȤ ȜȟȜȡȔȤȧȬșȡȜșȣȤȓȠȢȜȟȜȞȢȥȖșȡȡȢȢȣȤȔȖȘȯȖȔșȦȥȓȕșțȘșȝȥȦȖȜșȠȜȟȜȡșȕȤșȚȡȢȥȦȰȲ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟșȝ ǥȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȜ ȣȤșȘȣȤȜȡȜȠȔȦȰ ȠșȤȯ ȫȦȢȕȯ țȔȡȜȠȔȦȰȥȓ ȢȬȜȕȞȔȠȜ ȣȤȜȫȜȡȢȝ ȞȢȦȢȤȯȩ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȫșȟȢȖșȫșȥȞȜȝ ȨȔȞȦȢȤ Ȝ ȣȢȕȧȚȘȔȦȰ Ȟ ȕșțȢȣȔȥȡȢȠȧ ȣȢȖșȘșȡȜȲ ǣȡȜ ȘȢȟȚȡȯ ȣȤȜțȡȔȦȰ ȫȦȢ ȡȔ ȘȢȠȜȡȜȤȧȲȭȧȲ Ȗ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȞȧȟȰȦȧȤȧ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȕȢȟȰȬȢș ȖȟȜȓȡȜș ȢȞȔțȯȖȔșȦ ȨȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜș ȕșțȢȣȔȥȡȢȗȢ ȣȢȖșȘșȡȜȓ ȟȲȘșȝ

25


5. Измерение и надзор за действенностью Ǚȟȓ ȢȪșȡȞȜ ȖȡșȘȤșȡȜȓ ȣȢȟȜȦȜȞȜ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ Ȝ ȤȔțȖȜȦȜȓ ȞȧȟȰȦȧȤȯ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȡȧȚȘȔȲȦȥȓ Ȗ ȜțȠșȤșȡȜȜǣȦȥȧȦȥȦȖȜșȡșȥȫȔȥȦȡȯȩȥȟȧȫȔșȖȡȔȤȔȕȢȦșȘȔȚșȖȦșȫșȡȜșȡșȥȞȢȟȰȞȜȩ ȟșȦȡșȓȖȟȓșȦȥȓșȘȜȡȥȦȖșȡȡȯȠȘȢȥȦȢȖșȤȡȯȠȜȡȘȜȞȔȦȢȤȢȠȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜ ǧȔȞȚș ȞȔȞ ȢȦȥȟșȚȜȖȔȡȜș ȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜȓ ȥȜȥȦșȠ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ ȢȕȓțȔȡȡȢȥȦȰ ȣȢ ȢȦȥȟșȚȜȖȔȡȜȲ șș ȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ ȘȢȟȚȡȔ ȕȯȦȰ ȖȢțȟȢȚșȡȔ ȡȔ ȡșȣȢȥȤșȘȥȦȖșȡȡȯȩ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟșȝ ȣȢȥȤșȘȥȦȖȢȠ ȣȟȔȡȢȖ ȘșȝȥȦȖȜȝ Ȝ ȜȥȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȯȩ ȥȦȔȡȘȔȤȦȢȖ ǤȢȥȦȢȓȡȡȢș ȢȦȥȟșȚȜȖȔȡȜșȧȖșȟȜȫȜȖȔșȦȢȕȭȧȲȧȖșȤșȡȡȢȥȦȰȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟșȝȖȘȢȥȦȜȚșȡȜȜȪșȟșȝ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ Ȝ ȣȢȠȢȗȔșȦ ȤȔțȖȜȖȔȦȰ ȞȧȟȰȦȧȤȧ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜǙȟȓȘȢȥȦȜȚșȡȜȓȱȦȢȗȢȜȠșȲȦȥȓȥȜȥȦșȠȯȘȖȧȩȦȜȣȢȖ t ǤȤȢȨȜȟȔȞȦȜȫșȥȞȜșȥȜȥȦșȠȯȞȢȦȢȤȯșȢȦȥȟșȚȜȖȔȲȦȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȲȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȥȜȥȦșȠȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜȜȣȟȔȡȠșȦȢȘȢȖȣȢȧȣȤȔȖȟșȡȜȲȤȜȥȞȔȠȜȤȔȕȢȫȜȩ ȠșȥȦȜȩȡȔȥȦȤȢȝȞȧȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȰȜȤȔțȖȜȦȜȓ t ǥșȔȞȦȜȖȡȯș ȥȜȥȦșȠȯ ȞȢȦȢȤȯș ȢȦȥȟșȚȜȖȔȲȦ ȡșȥȫȔȥȦȡȯș ȥȟȧȫȔȜ ȡȔ ȤȔȕȢȦș ȕȢȟșțȡȜȥȖȓțȔȡȡȯșȥȤȔȕȢȦȢȝȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȓȜȘȤȧȗȜșȘȔȡȡȯșȢȡșȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȝ ȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜȦȤȧȘȢȖȢȗȢțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔ ǣȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȡȧȚȘȔȲȦȥȓȖȣȤȢȪșȘȧȤȔȩȞȢȦȢȤȯșȣȢțȖȢȟȓȲȦȜȠȥȢȕȜȤȔȦȰȘȢȥȦȔȦȢȫȡȧȲ ȜȡȨȢȤȠȔȪȜȲȫȦȢȕȯȜȥȥȟșȘȢȖȔȦȰȣȤȜȫȜȡȯȡșȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȓ

ʅʦʤʪʞʡʖʠʨʞʭʛʧʠʞʛʣʖʚʝʤʦʣʱʛʧʞʧʨʛʢʱ ǤȤȢȨȜȟȔȞȦȜȫșȥȞȜȝ ȡȔȘțȢȤ ȘȔșȦ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȢȕȤȔȦȡȧȲ ȥȖȓțȰ Ȣ ȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȘȢ ȘȜȔȗȡȢȥȦȜȞȜ ȡșȥȫȔȥȦȡȯȩ ȥȟȧȫȔșȖ ȡȔ ȤȔȕȢȦș țȔȕȢȟșȖȔȡȜȝ ȥȖȓțȔȡȡȯȩ ȥ ȖȯȣȢȟȡșȡȜșȠ ȤȔȕȢȫȜȩ ȢȕȓțȔȡȡȢȥȦșȝ ȜȟȜ ȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȝ ǣȡ ȖȞȟȲȫȔșȦ ȡȔȘțȢȤ țȔ ȘȢȥȦȜȚșȡȜșȠ ȞȢȡȞȤșȦȡȯȩ ȣȟȔȡȢȖ ȘșȝȥȦȖȜȝ Ȝ Ȫșȟșȝ ȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȰȲ ȥȜȥȦșȠ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȜȖȯȣȢȟȡșȡȜșȠȜȥȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȯȩȥȦȔȡȘȔȤȦȢȖǙȢȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȢȞȱȦȢȠȧȱȦȢ ȥȢțȘȔșȦȡȔȘșȚȡȧȲȕȔțȧȣȤȜȣȤȜȡȓȦȜȜȤșȬșȡȜȓȢȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȥȦȜȥȢȖșȤȬșȡȥȦȖȢȖȔȡȜȓ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ Ȝ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ǤȤȢȨȜȟȔȞȦȜȫșȥȞȜȝ ȡȔȘțȢȤ ȠȢȚșȦ ȧȖșȟȜȫȜȦȰȠȢȦȜȖȔȪȜȲȘȟȓȘȢȥȦȜȚșȡȜȓȖȥșȟȧȫȬȜȩȤșțȧȟȰȦȔȦȢȖ Ǚȟȓ ȣȢȟȧȫșȡȜȓ ȡȔȫȔȟȰȡȯȩ ȘȔȡȡȯȩ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȯȩ Șȟȓ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ ȖȔȚȡȢ ȣȢȟȧȫȔȦȰ ȜȡȨȢȤȠȔȪȜȲ Ȣ ȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȓȩǠȧȫȬșȚșȧȫȜȦȰȥȓȡȔȦȔȞȜȩȥȟȧȫȔȓȩȖȞȢȦȢȤȯȩȞȥȫȔȥȦȰȲȡȜȞȦȢȡș ȣȢȥȦȤȔȘȔȟǢșȞȢȦȢȤȯșȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȓȡȔȫȔȟȜțȔȡȜȠȔȦȰȥȓȤșȗȜȥȦȤȔȪȜșȝȦȔȞȜȩȥȟȧȫȔșȖ ȡȢ Ȗ ȡșȞȢȦȢȤȯȩ ȥȟȧȫȔȓȩ ȱȦȢ ȡș ȧȘȔȟȢȥȰ ȣȢȦȢȠȧ ȫȦȢ ȤȔȕȢȦȡȜȞȜ ȞȢȦȢȤȯș ȕȯȟȜ ȧȫȔȥȦȡȜȞȔȠȜ ȜȟȜ ȥȖȜȘșȦșȟȓȠȜ ȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȝ ȡș ȩȢȦșȟȜ ȣșȤșȘȔȖȔȦȰ ȜȡȨȢȤȠȔȪȜȲ Ȣ ȡȜȩǤȤȜȫȜȡȢȝȠȢȚșȦȕȯȦȰȖȦȢȠȫȜȥȟșȥȦȤȔȩȫȦȢȤȔȕȢȦȡȜȞȥȔȠȥȘșȟȔȟȫȦȢȡȜȕȧȘȰ ȡșȣȤȔȖȜȟȰȡȢ Ȝ ȣȢȱȦȢȠȧ șȗȢ ȠȢȗȧȦ ȡȔȞȔțȔȦȰ șȥȟȜ Ȣȡ ȤȔȥȥȞȔȚșȦ Ȣ ȥȟȧȫȜȖȬșȠȥȓ ǤȢȱȦȢȠȧȖȔȚȡȢȤȔțȮȓȥȡȓȦȰȤȔȕȢȦȡȜȞȔȠȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȥȦȰȖȜȡȨȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜȜȜȣȢȟȰțș ȣȢȟȧȫȔșȠȢȝ ȢȦ ȱȦȢȗȢ Șȟȓ ȥȦȔȡȢȖȟșȡȜȓ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘȯ ȕȢȟșș țȘȢȤȢȖȢȝ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȝ ǢșȞȢȦȢȤȯșȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȓȥȧȠșȟȜȩȢȤȢȬȢȡȔȟȔȘȜȦȰȜȡȨȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜșȢȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȓȩ ȣȢȦȢȠȧȫȦȢȥȠȢȗȟȜȜțȠșȡȜȦȰȠȯȬȟșȡȜșȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ǣȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȘȢȟȚȡȯ ȣȤȜȡȓȦȰ ȤșȬșȡȜș ȣȢ ȢȕȓțȔȡȡȢȥȦȓȠ Ȝ ȘșȦȔȟȜțȔȪȜȜ ȣȤȢȨȜȟȔȞȦȜȫșȥȞȢȗȢ ȢȦȥȟșȚȜȖȔȡȜȓ ȤȔțȟȜȫȡȯȩ ȧȤȢȖȡșȝ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ǥȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȓȠ ȡȧȚȡȢ ȖȠșȡȜȦȰ ȢȕȓțȔȡȡȢȥȦȰ ȢȦȥȟșȚȜȖȔȦȰ ȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜș ȘȢȥȦȜȗȡȧȦȢȗȢ ȪșȟȓȠ Ȝ ȥȦȔȡȘȔȤȦȔȠ țȔ ȞȢȦȢȤȯș ȢȦȖșȦȥȦȖșȡȡȢȥȦȰ ȡșȥȧȦ ȢȡȜ ȜȟȜ Ȝȩ ȣȢȘȫȜȡșȡȡȯș ǤȢȠȜȠȢ

26


ȣȤȓȠȢȗȢ ȡȔȘțȢȤȔ Ȣȡ ȘȢȟȚșȡ ȕȯȦȰ ȖȯȕȢȤȢȫȡȯȠ ȡȢ ȣȤșȘȢȥȦȔȖȜȦȰ ȧȖșȤșȡȡȢȥȦȰ ȫȦȢ ȘȢȥȦȔȦȢȫȡȯȝȣȤȓȠȢȝȡȔȘțȢȤȓȖȟȓșȦȥȓȘșȝȥȦȖșȡȡȯȠ ǣȥȡȢȖȡȯș ȤȜȥȞȜ ȥȜȥȦșȠ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ Ȝ ȥȖȓțȔȡȡȯȩ ȥ ȡȜȠȜ ȠșȦȢȘȢȖ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȡȔ ȤȔȕȢȫȜȩȠșȥȦȔȩȡȧȚȘȔȲȦȥȓȖȘșȦȔȟȰȡȢȠȜȜȟȜȕȢȟșșȫȔȥȦȢȠȡȔȘțȢȤșȫșȠȥȜȥȦșȠȯȥ ȡȜțȞȜȠȧȤȢȖȡșȠȤȜȥȞȢȖȜȟȜȤȔȥȣȢȤȓȚșȡȜȓȣȢȧȣȤȔȖȟșȡȜș ǥȔțȟȜȫȡȯșȣȤȢȨȜȟȔȞȦȜȫșȥȞȜșȥȣȢȥȢȕȯȜȬȔȗȜȡȔȘțȢȤȔȖȞȟȲȫȔȲȦ t ǢȔȘțȢȤȞȢȡȞȤșȦȡȯȩȪșȟșȝ t ǤșȤȜȢȘȜȫșȥȞȢș ȜȥȥȟșȘȢȖȔȡȜș ȘȢȞȧȠșȡȦȢȖ ȫȦȢȕȯ ȧȕșȘȜȦȰȥȓ Ȗ ȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȜ ȥ ȥȜȥȦșȠȢȦȤȔȚȔȲȭȜȩȤȔțȖȜȦȜșȞȧȟȰȦȧȤȯȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȪșȟȓȠ t ǦȜȥȦșȠȔȦȜȫșȥȞȢșȜȡȥȣșȞȦȜȤȢȖȔȡȜșȦșȤȤȜȦȢȤȜȝȣȤȢȜțȖȢȘȥȦȖȔȜȢȕȢȤȧȘȢȖȔȡȜȓ ȦșȩȡȜȫșȥȞȜȠ ȣșȤȥȢȡȔȟȢȠ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟȓȠȜ ȧȣȢȟȡȢȠȢȫșȡȡȯȠȜ ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘșȜȟȜȘȤȧȗȜȠȜȤȔȕȢȦȡȜȞȔȠȜȘȟȓȢȕșȥȣșȫșȡȜȓȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȝȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ ȠșȦȢȘȢȖȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜȡȔȤȔȕȢȫȜȩȠșȥȦȔȩ t ǟȢȡȦȤȢȟȰțȘȢȤȢȖȰȓȣȤșȘȖȔȤȓȓȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȥȦȰȠșȦȢȘȢȖȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȤȜȥȞȢȖȜ țȔȤȔȡșșȢȕȡȔȤȧȚȜȖȔȓȡȔȡșȥșȡȜșȖȤșȘȔțȘȢȤȢȖȰȲ t ǤȤȓȠȢȝ Ȝ ȥȜȥȦșȠȔȦȜȫșȥȞȜȝ ȡȔȘțȢȤ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟșȝ țȔ ȦȤȧȘȢȖȯȠ ȢȣȯȦȢȠ Ȝ ȣȢȖșȘșȡȜșȠȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖȫȦȢȕȯȢȪșȡȜȦȰȜȩȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜșȥȜȥȦșȠȔȠȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜȜȖȖșȘșȡȡȯȠȣȤȔȖȜȟȔȠ t ǙșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜȥȜȥȦșȠȔȧȘȜȦȔ 5.1.1. Контроль Ǘ ȞȔȚȘȢȝ ȣȤȢȗȤȔȠȠș ȣȢ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȣȤȢȨȜȟȔȞȦȜȫșȥȞȢȗȢ ȡȔȘțȢȤȔ ȡȔ ȖȔȚȡȢȠ ȠșȥȦș ȡȔȩȢȘȜȦȥȓȥȜȥȦșȠȔȞȢȡȦȤȢȟȓȠșȦȢȘȢȖȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜȤȔȕȢȫȜȩȠșȥȦDzȦȢȠȢȚșȦ ȕȯȦȰ ȫȔȥȦȰȲ ȣȤșȘȧȣȤșȚȘȔȲȭșȝ ȣȤȢȖșȤȞȜ ȤȔȕȢȫȜȩ ȥȤșȘȥȦȖ ȞȢȦȢȤȔȓ ȤșȗȧȟȜȤȧșȦȥȓ ȥȦȔȦȰșȝȣȢȥȦȔȡȢȖȟșȡȜȓǔȢȦǤȤȔȖȜȦșȟȰȥȦȖȔǥșȥȣȧȕȟȜȞȜ©ǧȤșȕȢȖȔȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔȞȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȡȜȲȤȔȕȢȫȜȩȥȤșȘȥȦȖª ǤȢȘȤȔȕȢȫȜȠȜȥȤșȘȥȦȖȔȠȜȣȢȡȜȠȔȲȦȥȓȠȔȬȜȡȯȢȕȢȤȧȘȢȖȔȡȜșȧȥȦȔȡȢȖȞȜȜȤȔȕȢȫȜș ȜȡȥȦȤȧȠșȡȦȯ ȜȥȣȢȟȰțȧșȠȯș Ȗ ȤȔȕȢȦș ȡȔȣȤȜȠșȤ ȟȜȨȦȯ ȞȤȔȡȯ ȣȢȘȮșȠȡȯș ȦȔȟȜ ȨȤșțșȤȡȯș ȥȦȔȡȞȜ ȤȔțȘșȟȢȫȡȯș ȣȜȟȯ ȗȢȤȡȯș ȞȤșȣȜ ȖȯȦȓȚȡȯș ȖșȡȦȜȟȓȪȜȢȡȡȯș ȥȜȥȦșȠȯ Ȝ ȦȘ Ǘ ȘȢȣȢȟȡșȡȜș Ȟ ȱȦȢȠȧ ȣȤȢȖșȤȞȜ ȘȢȟȚȡȯ ȢȩȖȔȦȯȖȔȦȰ Ȝ ȦșȤȤȜȦȢȤȜȜ ȠșȥȦȔȤȔȕȢȦȜȘȤȧȗȜșȠșȥȦȔȖȞȢȦȢȤȯșȧȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖșȥȦȰȘȢȥȦȧȣ ǪȢȤȢȬȢȣȤȢȘȧȠȔȡȡȯșȣȤȢȖșȤȞȜȖȞȟȲȫȔȲȦ t ǪȢȤȢȬȢȥȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȡȧȲȞȢȡȦȤȢȟȰȡȧȲȔȡȞșȦȧȞȢȦȢȤȔȓȣȢȠȢȗȔșȦȣȟȔȡȜȤȢȖȔȦȰ Ȝ ȡȔȫȔȦȰ ȧȟȧȫȬȔȲȭȜș ȠșȦȢȘȯ ȦȤșȕȧȓ ȢȦ ȟȜȪȔ ȣȤȢȖȢȘȓȭșȗȢ ȣȤȢȖșȤȞȧ ȖȯȥȦȤȢȜȦȰȡșȘȢȥȦȔȦȞȜȖȢȫșȤșȘȡȢȥȦȰȣȢȖȔȚȡȢȥȦȜ t ǝȦȢȗȢȖȯș ȣȟȔȡȯ ȘșȝȥȦȖȜȝ ȥ ȧȟȧȫȬȔȲȭȜȠȜ ȠșȦȢȘȔȠȜ ȥ ȜȠșȡȔȠȜ ȢȦȖșȦȥȦȖșȡȡȯȩ Ȝ ȘȔȦȔȠȜ ȜȥȣȢȟȡșȡȜȓ ȫȦȢȕȯ ȢȦȥȟșȚȜȖȔȦȰ ȣȤȢȘȖȜȚșȡȜș ȣȤȜ ȖȡșȘȤșȡȜȜȠșȦȢȘȢȖ t ǤșȤȜȢȘȜȫșȥȞȜșȔȡȔȟȜțȯȞȢȡȦȤȢȟȰȡȯȩȔȡȞșȦȫȦȢȕȯȖȯȓȥȡȜȦȰȢȕȭȜșȣȤȜțȡȔȞȜ ȞȢȦȢȤȯșȠȢȗȧȦȖȯȓȖȜȦȰȥȟȔȕȢȥȦȜȥȜȥȦșȠȯ t ǝȡȨȢȤȠȔȪȜȲ ȞȢȦȢȤȔȓ ȣȢȠȢȚșȦ ȢȪșȡȜȦȰ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȥȦȰ ȜțȠșȡșȡȜȝ Ȗ ȫȔȥȦȜ ȥȢȘșȤȚȔȡȜȓȜȫȔȥȦȢȦȯȣȤȢȗȤȔȠȠȯȣȤȢȖșȤȞȜ ǤȤȜȧȣȤȔȖȟșȡȜȜȤȜȥȞȔȠȜȥȡȜțȞȜȠȧȤȢȖȡșȠȢȕȭȜșȣȤȢȖșȤȞȜȠȢȚȡȢȣȤȢȖȢȘȜȦȰȫșȤșț ȞȔȚȘȯȝ ȠșȥȓȪ ȜȟȜ ȘȖȔ ȠșȥȓȪȔ ǣȡȜ ȠȢȗȟȜ ȕȯ ȣȢȞȤȯȖȔȦȰ ȬȜȤȢȞȧȲ ȫȔȥȦȰ ȣȤȢȖșȤȢȞ ȠșȦȢȘȢȖ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȢȖ ȤȔȕȢȫȜȩ ȠșȥȦ ȡȔȣȤȜȠșȤ ȢȪșȡȜȖȔșȦȥȓ ȥȜȦȧȔȪȜȓ ȡȔ ȦșȤȤȜȦȢȤȜȜ ȣȢȟȢȖ ȣȤȢȩȢȘȢȖ ȟșȥȦȡȜȪ ȢȥȖșȭșȡȜȓ ȕȯȦȢȖȯȩ ȣȢȠșȭșȡȜȝ Ȝ ȥȤșȘȥȦȖ ȣșȤȖȢȝ ȣȢȠȢȭȜ ǥȜȥȞȜ ȥ ȖȯȥȢȞȜȠ ȧȤȢȖȡșȠ ȡȧȚȘȔȲȦȥȓ Ȗ ȕȢȟșș ȫȔȥȦȢȝ Ȝ ȘșȦȔȟȰȡȢȝ ȣȤȢȖșȤȞșȖȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȜȥȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȥȦȰȲȢȘȜȡȤȔțȖȡșȘșȟȲȢȘȜȡȤȔțȖȘșȡȰȜȟȜ

27


ȘȢ ȡȔȫȔȟȔ ȤȔȕȢȦȯ ǢȔȣȤȜȠșȤ ȘȢ ȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȡȜȓ ȞȢȤțȜȡȡȢȗȢ ȣȢȘȮșȠȡȜȞȔ șȗȢ ȡȧȚȡȢ ȣȤșȘȖȔȤȜȦșȟȰȡȢȣȤȢȖșȤȜȦȰ

ʆʛʖʠʨʞʘʣʱʛʧʞʧʨʛʢʱʣʖʚʝʤʦʖ ǥșȔȞȦȜȖȡȯș ȥȜȥȦșȠȯ ȡȔȘțȢȤȔ ȠȢȚȡȢ ȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȦȰ ȣȢȥȟș ȜțȖșȥȦȡȯȩ ȥȢȕȯȦȜȝ ȜȟȜ ȥȟȧȫȔșȖȔȦȔȞȚșȢȡȜȥȢȘșȤȚȔȦȖȯȓȥȡșȡȜȓȥȟșȘȧȲȭȜȩȢȕȥȦȢȓȦșȟȰȥȦȖȜȢȦȫșȦȡȢȥȦȰ t ǢșȥȫȔȥȦȡȯș ȥȟȧȫȔȜ ȡȔ ȤȔȕȢȦș Ȝ ȕȢȟșțȡȜ ȥȖȓțȔȡȡȯș ȥ ȤȔȕȢȦȢȝ ȦȔȞȚș ȢȦȥȟșȚȜȖȔȡȜșȕȢȟȰȡȜȫȡȯȩȘȡșȝ t ǙȤȧȗȜșȧȭșȤȕȯȡȔȣȤȜȠșȤȠȔȦșȤȜȔȟȰȡȯșȧȭșȤȕȯ t ǣȣȔȥȡȢȥȦȜ ȖȢțȡȜȞȡȢȖșȡȜȓ ȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȝ ȖȞȟȲȫȔȓ ȡșȥȫȔȥȦȡȯș ȥȟȧȫȔȜ ȖȢțȠȢȚȡȯșȣȢȖȤșȚȘșȡȜȓțȘȢȤȢȖȰȓȜȠȔȦșȤȜȔȟȰȡȯȝȧȭșȤȕ t ǢșȘȢȥȦȔȦȞȜȜȥȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȯȩȥȦȔȡȘȔȤȦȢȖ ǥșȔȞȦȜȖȡȯȝ ȡȔȘțȢȤ ȢȕșȥȣșȫȜȖȔșȦ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȖȢțȠȢȚȡȢȥȦȜ Șȟȓ ȣȤȢȖșȤȞȜ ȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȥȦȜ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȧȫșȕȯ ȡȔ ȢȬȜȕȞȔȩ ȥȢȖșȤȬșȡȥȦȖȢȖȔȡȜȓ ȥȜȥȦșȠȯ Ȝ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ǝȡȨȢȤȠȔȪȜȓ ȞȢȦȢȤȔȓ ȥȢȕȜȤȔșȦȥȓ ȣȤȜ ȜȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȓȩ ȣȢȟșțȡȔ Șȟȓ ȧȥȜȟșȡȜȓ ȢȥȡȢȖȡȯȩ ȥȢȢȕȭșȡȜȝ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ǤȤȜȫȜȡȯ ȤȔȥȣȤȢȥȦȤȔȡșȡȡȯȩ ȥȟȧȫȔșȖ ȠȢȚȡȢ ȢȕȥȧȘȜȦȰ ȥ ȤȔȕȢȦȡȜȞȔȠȜ ȢȥȢȕșȡȡȢ ȥ ȧȣȢȟȡȢȠȢȫșȡȡȯȠȜ ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘș Ǘ ȤșțȧȟȰȦȔȦș ȱȦȢȗȢ ȤȔȕȢȦȡȜȞȜ ȧțȡȔȲȦ ȤȔȕȢȦȧ ȜȟȜ ȖȜȘȯ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ ȞȢȦȢȤȯș ȢȕȧȥȟȔȖȟȜȖȔȲȦ ȦȤȔȖȠȯ Ȝ ȗȘș ȣȤșȘȟȢȚșȡȜȓ ȣȢ ȧȟȧȫȬșȡȜȲȖȥșȗȘȔȡșȢȕȩȢȘȜȠȯ 5.2.1. Расследование несчастных случаев на рабочем месте, заболеваний, связанных с выполнением рабочих обязанностей, и иных происшествий Ǘȥș ȥȟȧȫȔȜ ȡșȖȢțȠȢȚȡȢ Ȝ ȡșȤȔțȧȠȡȢ ȤȔȥȥȟșȘȢȖȔȦȰ ȥ ȢȘȜȡȔȞȢȖȯȠ ȢȕȮșȠȢȠ Ȝ ȘșȦȔȟȰȡȢȥȦȰȲǖȢȟȰȬșșȖȡȜȠȔȡȜșȥȟșȘȧșȦȥȞȢȡȪșȡȦȤȜȤȢȖȔȦȰȡȔȖȔȚȡșȝȬȜȩȥȟȧȫȔȓȩ ȣȤȜ ȞȢȦȢȤȯȩ ȣȤȢȜȥȩȢȘȓȦ ȥșȤȰșțȡȯș ȡșȥȫȔȥȦȡȯș ȥȟȧȫȔȜ ȡȔ ȤȔȕȢȦș țȔȕȢȟșȖȔȡȜȓ ȥȖȓțȔȡȡȯșȥȖȯȣȢȟȡșȡȜșȠȤȔȕȢȫȜȩȢȕȓțȔȡȡȢȥȦșȝȜȟȜȠȔȦșȤȜȔȟȰȡȯșȧȭșȤȕȯȦȔȞȚș ȡȔȦșȥȟȧȫȔȜȖȤșțȧȟȰȦȔȦșȞȢȦȢȤȯȩȠȢȗȟȜȖȢțȡȜȞȡȧȦȰȢȕȬȜȤȡȯșȜȥșȤȰșțȡȯșȧȗȤȢțȯ țȘȢȤȢȖȰȲȜȟȜȠȔȦșȤȜȔȟȰȡȯșȧȭșȤȕȯǫșȟȰȲȤȔȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȝȓȖȟȓȲȦȥȓ t ǗȯȓȥȡșȡȜșȣȤȜȫȜȡȡșȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȓȖȜȘȢȖȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ t ǗȯȓȥȡșȡȜș ȣșȤȖȜȫȡȯȩ ȣȤȜȫȜȡ Ȗ ȥȜȥȦșȠș ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔ t ǨȫșȕȯȡȔȢȬȜȕȞȔȩ t ǤȤșȘȧȣȤșȚȘșȡȜșȣȢȖȦȢȤșȡȜȓȥȟȧȫȔȓ t ǣȕșȥȣșȫșȡȜșȦȤșȕȢȖȔȡȜȝȜȡȨȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜȓȣȢȣȤȔȖȢȖȯȠȔȞȦȔȠȜȥȟȧȫȔȓȠ ǤȢȤȓȘȢȞȤȔȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȓ ǥȔȥȥȟșȘȢȖȔȡȜș ȘȢȟȚșȡ ȣȤȢȖȢȘȜȦȰ ȤȔȕȢȦȡȜȞ ȣȢȟȧȫȜȖȬȜȝ ȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢș ȢȕȧȫșȡȜș Ȗ ȫȔȥȦȜ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȤȔȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȓ ǦȣșȪȜȔȟȜȥȦ ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘș ȖȤȔȫ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ ȦșȩȡȜȫșȥȞȜȝ ȣșȤȥȢȡȔȟ ȜȟȜ ȣȢȥȦȔȖȭȜȞ ȤȔȕȢȫșȗȢ ȥȤșȘȥȦȖȔ ȠȢȗȧȦ ȣȤșȘȟȢȚȜȦȰ ȡȔȘȟșȚȔȭȧȲ ȣȢȠȢȭȰ ȣȤȜ ȤȔȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȜ ȥȟȧȫȔȓ ǤȤȜ ȤȔȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȜ ȥșȤȰșțȡȯȩ ȥȟȧȫȔșȖ ȪșȟșȥȢȢȕȤȔțȡȢ ȣȤȜȖȟșȫȰ ȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȢ ǟȔȞ ȣȤȔȖȜȟȢ Ȟ ȞȔȚȘȢȠȧ ȤȔȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȲ ȣȤȜȖȟșȞȔșȦȥȓ ȧȣȢȟȡȢȠȢȫșȡȡȯȝ ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘș ȜȟȜ ȣȤșȘȥȦȔȖȜȦșȟȰ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ ǪȢȤȢȬȢȢȤȗȔȡȜțȢȖȔȡȡȢșȤȔȥȥȟșȘȢȖȔȡȜșȣȤȢȖȢȘȜȦȥȓȡșțȔȠșȘȟȜȦșȟȰȡȢȜȢȥȡȢȖȔȦșȟȰȡȢ

28


ǚȥȟȜ ȱȦȢ ȡș ȘșȟȔșȦȥȓ ȡșȣȢȥȤșȘȥȦȖșȡȡȢ ȣȢȥȟș ȥȟȧȫȔȓ ȦȢ ȫȔȥȦȢ ȖȣȢȥȟșȘȥȦȖȜȜ ȦȤȧȘȡȢ ȖȥȣȢȠȡȜȦȰȦȢȫȡȯșȢȕȥȦȢȓȦșȟȰȥȦȖȔȥȟȧȫȔȓ ǥȔȥȥȟșȘȢȖȔȡȜș ȥȟȧȫȔȓ ȢȥȧȭșȥȦȖȟȓșȦȥȓ Ȗ ȫșȦȯȤș ȱȦȔȣȔ ȞȢȦȢȤȯȠȜ ȥȟșȘȧșȦ ȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȢȖȔȦȰȥȓ t ȥȢȕșȤȜȘȢȞȔțȔȦșȟȰȥȦȖȔȢȥȟȧȫȜȖȬșȠȥȓ t ȥȖșȘȜȖȠșȥȦșȜȢȪșȡȜȘȢȞȔțȔȦșȟȰȥȦȖȔ t ȥȤȔȖȡȜ ȥȢȕȤȔȡȡȢș ȥ ȦȤșȕȢȖȔȡȜȓȠȜ ȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȧȲȭȜȩ ȣȤȔȖȢȖȯȩ ȔȞȦȢȖ ȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖșȡȡȯȠȜȜȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȢȡȡȯȠȜȥȦȔȡȘȔȤȦȔȠȜȜȥȘșȟȔȝȖȯȖȢȘȯ t ȖȡșȘȤȜȧȟȧȫȬȔȲȭȜșȠșȦȢȘȯȜȢȦȥȟșȘȜȜȩȖȯȣȢȟȡșȡȜș ǦȕȢȤȘȢȞȔțȔȦșȟȰȥȦȖ ǗȔȚȡșȝȬȜș ȜȥȦȢȫȡȜȞȜ Ȝ ȠșȦȢȘȯ ȥȕȢȤȔ ȜȡȨȢȤȠȔȪȜȜ ȞȢȦȢȤȯș ȥȟșȘȢȖȔȦșȟȜ ȠȢȗȧȦ ȜȥȣȢȟȰțȢȖȔȦȰ t ȢȥȠȢȦȤ ȠșȥȦȔ ȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȓ ȡșȣȢȥȤșȘȥȦȖșȡȡȢ ȣȢȥȟș ȥȟȧȫȜȖȬșȗȢȥȓ ȘȔșȦ ȡȔȘȟșȚȔȭȧȲ ȜȡȨȢȤȠȔȪȜȲ Șȟȓ ȖȯȓȥȡșȡȜȓ ȣȤȜȫȜȡ ǬȔȭș ȖȥșȗȢ ȥȢȥȦȔȖȟȓșȦȥȓ ȣȤȢȦȢȞȢȟȢȥȠȢȦȤȔȥȫșȤȦșȚȔȠȜȨȢȦȢȗȤȔȨȜȓȠȜȜțȔȠșȫȔȡȜȓȠȜ t ȘȢȞȧȠșȡȦȯȣȢȠȢȗȧȦȧȥȦȔȡȢȖȜȦȰȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢȥȦȰȥȜȥȦșȠȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ ȖȞȟȲȫȔȲȦ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȲ ȞȢȡȦȤȢȟȰ ȔȡȔȟȜțȔȤȜȥȞȢȖȘȢȞȔțȔȦșȟȰȡȢȗȢȠȔȦșȤȜȔȟȔȥȢȘșȤȚȔȡȜșȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȜȢȕȧȫșȡȜȓ ȜȦȣ t ȢȕȮȓȥȡșȡȜȓ ȘȔȲȦ ȞȔȞ ȖȢțȠȢȚȡȢȥȦȰ ȣȤȜțȡȔȡȜȓ ȦȔȞ Ȝ ȖȢțȠȢȚȡȢȥȦȜ ȖȡȢȖȰ ȣȤȢȖșȤȜȦȰ ȢȕȥȦȢȓȦșȟȰȥȦȖȔ ȞȢȦȢȤȯș ȥȟșȘȧȲȦ Ȝț ȘȢȞȔțȔȦșȟȰȡȯȩ ȠȔȦșȤȜȔȟȢȖ ȤȔȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȓ ǗȥșȱȦȜȖȔȚȡȯșȜȢȦȟȜȫȔȲȭȜșȥȓȱȟșȠșȡȦȯȢȥȡȢȖȔȦșȟȰȡȢȗȢȤȔȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȓȘȢȣȢȟȡȓȲȦ ȘȤȧȗȘȤȧȗȔǡșȦȢȘȯȥȕȢȤȔȣȜȥȰȠșȡȡȯȩȘȢȞȔțȔȦșȟȰȥȦȖȘȔȲȦȖȢțȠȢȚȡȢȥȦȰ©ȣȤȢȫȜȦȔȦȰ ȣȢȘȜȔȗȢȡȔȟȜªȥȜȥȦșȠȧȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȥȢȘȡȢȗȢȞȢȡȪȔȣȤȢȪșȥȥȔȘȢȘȤȧȗȢȗȢȘȟȓȣȤȢȖșȤȞȜ ȡȔȘșȚȡȢȥȦȜȜȦȢȫȡȢȥȦȜǗȘȢȣȢȟȡșȡȜșȞȱȦȢȠȧȠșȦȢȘȯȘȔȲȦȖȢțȠȢȚȡȢȥȦȰȤȔțȤșȬȜȦȰ ȤȔțȟȜȫȜȓ Ȝ ȡșȘȢȫșȦȯ Ȗ ȘȢȞȔțȔȦșȟȰȡȯȩ ȠȔȦșȤȜȔȟȔȩ ǦȟȧȫȔȜ ȤșȘȞȢ ȣȤȢȜȥȩȢȘȓȦ ȣȢ ȢȘȡȢȝȣȤȜȫȜȡș²ȫȔȥȦȢȣșȤȖȜȫȡȢȝȣȤȜȫȜȡȢȝȡșȥȫȔȥȦȡȢȗȢȥȟȧȫȔȓȓȖȟȓșȦȥȓȡșȘȢȥȦȔȦȢȞ ȥȜȥȦșȠȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȞȢȦȢȤȯȝȣȤȜȖȢȘȜȦȞȡșȚșȟȔȦșȟȰȡȢȝȥȜȦȧȔȪȜȜ ǦȕȢȤȜȢȪșȡȞȔȘȢȞȔțȔȦșȟȰȥȦȖ ǥȔȥȥȟșȘȢȖȔȡȜșȖȯȓȥȡȓșȦȡșȣȢȥȤșȘȥȦȖșȡȡȯșȣȤȜȫȜȡȯȜȣșȤȖȜȫȡȯșȣȤȜȫȜȡȯȞȢȦȢȤȯș ȣȤȜȖșȟȜ Ȟ ȱȦȢȠȧ ǢșȣȢȥȤșȘȥȦȖșȡȡȯș ȣȤȜȫȜȡȯ ȥȟȧȫȔȓ ȥȖȓțȔȡȯ ȥ ȖȯȣȢȟȡȓșȠȢȝ ȤȔȕȢȦȢȝ Ȝ ȥȖȓțȔȡȡȯȠȜ ȥ ȡșȲ ȟȲȘȰȠȜ ǤșȤȖȜȫȡȯș ȣȤȜȫȜȡȯ ȤȔțȮȓȥȡȓȲȦ ȧȣȤȔȖȟșȡȜș ȣȤȢȜțȢȬșȘȬȜȠ ȥȟȧȫȔșȠ Ȝ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȢȡȡȯș ȨȔȞȦȢȤȯ ǢȔ ȤȜȥȧȡȞș ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȯ ȣșȤȖȜȫȡȯș ȣȤȜȫȜȡȯ Ȗ ȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȜ ȥ ȠȢȘșȟșȝ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȥȢȘșȤȚȔȡȜș ȞȢȦȢȤȢȝ ȢȣȜȥȯȖȔșȦȥȓȖȜȡȥȦȤȧȞȪȜȜ

29


ǥȜȥȧȡȢȞ

ǦȤȔȖȡșȡȜșȢȕȥȦȢȓȦșȟȰȥȦȖȥȡȔȘȟșȚȔȭȜȠȜȥȦȔȡȘȔȤȦȔȠȜȜȣȤȔȖȢȖȯȠȜȔȞȦȔȠȜ ǢȔ ȥȟșȘȧȲȭșȠ ȱȦȔȣș ȤȔȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȓ ȥȤȔȖȡȜȖȔȲȦȥȓ ȢȕȥȦȢȓȦșȟȰȥȦȖȔ ȥȟȧȫȔȓ Ȝ Ȝȩ ȢȫșȤșȘȡȢȥȦȰ Ȗ ȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȜ ȥ ȡȔȘȟșȚȔȭȜȠȜ ȥȦȔȡȘȔȤȦȔȠȜ ȞȢȦȢȤȯș ȢȣȜȥȯȖȔȲȦ ȠȜȡȜȠȔȟȰȡȯșȦȤșȕȢȖȔȡȜȓȜțȟȧȫȬȜȩȣȤȔȞȦȜȞǗȘȢȣȢȟȡșȡȜșȞȱȦȢȠȧȢȡȜȣȢȠȢȗȔȲȦ ȧȠșȡȰȬȜȦȰȥȧȕȮșȞȦȜȖȡȢȥȦȰȤȔȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȝȜȥȢțȘȔȲȦȤșȞȢȠșȡȘȔȪȜȜȞȢȦȢȤȯșȜȠșȲȦ ȕȢȟȰȬȢșȖȟȜȓȡȜșȜțȡȔȫșȡȜș

30


ǫșȟȰȲȓȖȟȓșȦȥȓȤșȬȜȦȰ t ǗȖșȘșȡȯ ȟȜ ȦȤșȕȢȖȔȡȜȓ ȡȔȘȟșȚȔȭȜȩ ȣȤȔȖȢȖȯȩ ȔȞȦȢȖ ȜȟȜ ȥȦȔȡȘȔȤȦȢȖ Șȟȓ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȖȥșȠȜ ȨȔȞȦȢȤȔȠȜ ȞȢȦȢȤȯș ȖȟȜȓȲȦ ȡȔ ȥȟȧȫȔȝ ǣȡȜ ȘȢȟȚȡȯ ȧȫȜȦȯȖȔȦȰȖȥșȣȤȜȫȜȡȯȧȞȔțȔȡȡȯșȡȔȤȜȥȧȡȞșȢȕȤȔȭȔȓȢȥȢȕȢșȖȡȜȠȔȡȜșȡȔ ȦȤșȕȢȖȔȡȜȓ Ȝ ȣȤșȘȧȣȤșȚȘȔȲȭȜș ȠșȦȢȘȯ ȣȤȔȖȢȖȯȩ ȔȞȦȢȖ Ȝ ȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖșȡȡȯȩ ȥȦȔȡȘȔȤȦȢȖȞȢȦȢȤȯșȖȯȓȥȡȜȟȜȥȰȖȩȢȘșȔȡȔȟȜțȔȤȜȥȞȢȖ t ǦȧȭșȥȦȖȧȲȦ ȟȜ ȜȡȥȦȤȧȞȪȜȜ Ȝ ȥȦȔȡȘȔȤȦȯ" ǴȖȟȓȲȦȥȓ ȟȜ ȢȡȜ ȡȔȘȟșȚȔȭȜȠȜ Ȝ ȘȢȥȦȔȦȢȫȡȯȠȜ" t ǙȢȥȦȔȦȢȫȡȢ ȟȜ ȩȢȤȢȬȜ ȕȯȟȜ ȜȡȥȦȤȧȞȪȜȜ ȜȟȜ ȥȦȔȡȘȔȤȦȯ" ǖȯȟȜ ȟȜ ȢȡȜ Ȗ ȘșȝȥȦȖȜȦșȟȰȡȢȥȦȜȖȡșȘȤșȡȯ" t ǤȢȫșȠȧȣȤȢȜȥȩȢȘȜȟȜȡșȥȫȔȥȦȡȯșȥȟȧȫȔȜȜȟȜȣșȤșȕȢȜ" t ǧȔȞȢȝȣȢȘȩȢȘȣȤȜȖșȘșȦȞȖȯȖȢȘȔȠȞȢȦȢȤȯșȖȯȓȥȡȓȦ t ǘȘș ȢȦȥȧȦȥȦȖȧȲȦ ȜȡȥȦȤȧȞȪȜȜ ȜȟȜ ȥȦȔȡȘȔȤȦȯ Ȕ ȦȔȞȚș ȠșȦȢȘȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜȜȱȟșȠșȡȦȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ t ǘȘșȜȡȥȦȤȧȞȪȜȜȜȟȜȥȦȔȡȘȔȤȦȯȓȖȟȓȲȦȥȓȡșȘȢȥȦȔȦȢȫȡȯȠȜ t ǘȘș ȜȡȥȦȤȧȞȪȜȜ ȜȟȜ ȥȦȔȡȘȔȤȦȯ ȓȖȟȓȲȦȥȓ ȘȢȥȦȔȦȢȫȡȯȠȜ ȡȢ ȡș ȖȡșȘȤșȡȯ ȡȔȘȟșȚȔȭȜȠȢȕȤȔțȢȠ ǗȡșȘȤșȡȜșȧȟȧȫȬȔȲȭȜȩȠșȦȢȘȢȖȜȡȔȘțȢȤțȔȖȯȣȢȟȡșȡȜșȠ ǤȢȥȟșȘȡȜȠ ȬȔȗȢȠ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȢȕșȥȣșȫșȡȜș ȫȦȢȕȯ Ȟ ȤșȞȢȠșȡȘȔȪȜȓȠ ȤșțȧȟȰȦȔȦȢȖ ȤȔȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȓȕȯȟȜȣȤȜȖȓțȔȡȯȣȤȜȢȤȜȦșȦȯȜȢȡȜȜțȠșȡșȡȯȖȢȖȡșȘȤȓșȠȯșȪșȟȜ

31


6. Обзор аудита и действенности ǣȕțȢȤ ȔȧȘȜȦȔ Ȝ ȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ ȓȖȟȓȲȦȥȓ ȣȢȥȟșȘȡȜȠȜ ȬȔȗȔȠȜ Ȗ ȪȜȞȟș ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ǙșȝȥȦȖȜȓ ȢȕȤȔțȧȲȦ ȥȖȢșȗȢ ȤȢȘȔ ȢȕȤȔȦȡȧȲ ȥȖȓțȰ ȞȢȦȢȤȔȓ ȧȥȜȟȜȖȔșȦ ȢȕșȥȣșȫȜȖȔșȦ Ȝ ȤȔțȖȜȖȔșȦ ȖȢțȠȢȚȡȢȥȦȜ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȣȢȧȠșȡȰȬșȡȜȲȤȜȥȞȢȖȖȠȔȞȥȜȠȔȟȰȡȢȕȢȟȰȬȢȠȢȕȮșȠșȜȢȕșȥȣșȫȜȖȔșȦ ȘșșȥȣȢȥȢȕȡȢȥȦȰȜȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȥȦȰȥȜȥȦșȠȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȦȤȧȘȢȖȯȠțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠȜ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔǕȧȘȜȦȘȟȓȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȜȓȢȪșȡȢȞȢȩȖȔȦȯȖȔșȦȥȕȢȤȜȡȨȢȤȠȔȪȜȜ Ȣ ȥȜȥȦșȠș ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ Ȝ Ȣ ȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢȥȦȜ Ȝ ȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȥȦȜ Ǚȟȓ ȣȢȖȯȬșȡȜȓ ȣȢȟȰțȯ ȣȢȟȧȫȔșȠȢȝ ȢȦ ȔȧȘȜȦȢȖ ȜȩȘȢȟȚȡȯȣȤȢȖȢȘȜȦȰȞȢȠȣșȦșȡȦȡȯșȟȲȘȜȞȢȦȢȤȯșȣȤȜȖȟșȞȔȲȦȥȣșȪȜȔȟȜȥȦȢȖȜțțȔ ȣȤșȘșȟȢȖȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȜȣșȤȥȢȡȔȟȜțȤȔțȟȜȫȡȯȩȣȢȘȤȔțȘșȟșȡȜȝȜȢȦȘșȟȢȖ ǤȤȜȠșȤǗȢȘȡȢȠȧșțȘșȡșȥȞȢȟȰȞȢȤȔțȣȤȢȖȢȘȜȟȜȥȰȘȖȧȩȘȡșȖȡȯșȖȥȦȤșȫȜȧȫȔȥȦȡȜȞȔȠȜ ȞȢȦȢȤȯȩȕȯȟȜȟȲȘȜȞȢȦȢȤȯșȕȢȟȰȬȧȲȫȔȥȦȰȥȖȢșȗȢȤȔȕȢȫșȗȢȖȤșȠșȡȜțȔȡȜȠȔȲȦȥȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ Ǘ ȤșțȧȟȰȦȔȦș ȱȦȜȩ ȖȥȦȤșȫ ȞȤȢȠșȢȕȭșȡȜȓȣȢȦșȟșȨȢȡȧȜȜȡȦșȤȡșȦȧȣȤȢȬȟȢȡșȥȞȢȟȰȞȢȘȖȧȩȥȦȢȤȢȡȡȜȩȖȥȦȤșȫ Ȗ ȩȢȘș ȞȢȦȢȤȯȩ ȥȣșȪȜȔȟȜȥȦ ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘș ȢȘȡȢȗȢ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȓ ȣȢȥșȦȜȟ ȘȤȧȗȢș ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜș ǗȠșȥȦș ȢȥȠȢȦȤșȟȜ ȤȔȕȢȫȧȲ ȥȤșȘȧ Ȝ ȢȕȥȧȘȜȟȜ ȘȤȧȗȜș șȚșȘȡșȖȡȯș ȤȔȕȢȦȯ ȥȣșȪȜȔȟȜȥȦȔ ȣȢ ȤȔȕȢȫșȝ ȥȤșȘș ǤȤȜȗȟȔȬȔȲȭȔȓ ȥȦȢȤȢȡȔ ȣȢȥȫȜȦȔȟȔ ȦȔȞȜș ȖȥȦȤșȫȜ ȣȢȟșțȡȯȠȜ ȣȢȦȢȠȧ ȫȦȢ ȫȧȚȢȝ ȖțȗȟȓȘ țȔȠșȫȔșȦ ȦȢ Ȟ ȫșȠȧ Ȧȯ ȧȚș ȣȤȜȖȯȞ ǦȢȥȣșȪȜȔȟȜȥȦȢȠȣȢȤȔȕȢȫșȝȥȤșȘșȣȤȜȕȯȖȬȜȠȥȘȤȧȗȢȗȢȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȓȫȔȥȦȢȕȯȖȔșȦ ȟȧȫȬșȢȕȥȧȘȜȦȰȫșȠȥȜȡȥȣșȞȦȢȤȢȠȦȤȧȘȔȣȢȦȢȠȧȫȦȢȤșȫȰȜȘșȦȡșȢȣȤȢȖșȤȞșȦȔȞȚș ȖȤșțȧȟȰȦȔȦșȖȥȦȤșȫȜȡșȥȢȥȦȔȖȟȓșȦȥȓȡȜȢȘȡȢȗȢȘȢȞȧȠșȡȦȔ 6.1. Сбор информации ǤȤȜ ȥȕȢȤș ȜȡȨȢȤȠȔȪȜȜ Ȣ ȥȜȥȦșȠș ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ ȡȧȚȡȢ ȤșȬȜȦȰ ȡȔ ȞȔȞȢȠ ȧȤȢȖȡș Ȝ ȡȔȥȞȢȟȰȞȢ ȘșȦȔȟȰȡȢ ȱȦȢ ȡȧȚȡȢȘșȟȔȦȰǗȥșȔȧȘȜȦȯȖȞȟȲȫȔȲȦȨȢȤȠȧȟȧȜȢȥȡȢȖȡȯȠȖȢȣȤȢȥȢȠȓȖȟȓșȦȥȓȞȔȞ ȘșȦȔȟȰȡȢȡȧȚȡȢȱȦȢȘșȟȔȦȰȫȦȢȕȯȣȢȟȧȫȜȦȰȘȢȥȦȢȖșȤȡȯȝȤșțȧȟȰȦȔȦ"ǧȔȞȜȠȢȕȤȔțȢȠ ȥȢȘșȤȚȔȡȜșȜȥȟȢȚȡȢȥȦȰȔȧȘȜȦȔȖȔȤȰȜȤȧșȦȥȓȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȧȓȥȰșȗȢȪșȟȓȠȜȜȢȕȮșȠȔȠȜ ȤȔțȠșȤȔȠȜ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȫȜȥȟȢȠ Ȝ ȠșȥȦȢȡȔȩȢȚȘșȡȜșȠ ȣȢȘȤȔțȘșȟșȡȜȝ Ȕ ȦȔȞȚș țȤșȟȢȥȦȰȲ ȥȧȭșȥȦȖȧȲȭșȝ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ Ǩ ȔȧȘȜȦȢȤȢȖ șȥȦȰ ȦȤȜ ȜȥȦȢȫȡȜȞȔ ȢȦȞȧȘȔȢȡȜȣȢȟȧȫȔȲȦȜȡȨȢȤȠȔȪȜȲ t ǖșȥșȘȯ ȥ ȤȔȕȢȦȡȜȞȔȠȜ ȘȔȲȦ ȜȡȨȢȤȠȔȪȜȲ Ȣ ȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ Ȝ ȖȢȥȣȤȜȓȦȜȜ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȢȥȖșȘȢȠȟșȡȡȢȥȦȜ ȣȢȡȜȠȔȡȜȜ ȢȕȯȫȔȓȩ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȡȔȖȯȞȢȖȜȞȢȠȣșȦșȡȦȡȢȥȦȜȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟșȝȤȔțȟȜȫȡȯȩȧȤȢȖȡșȝȜȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ t ǝȥȥȟșȘȢȖȔȡȜș ȘȢȞȧȠșȡȦȢȖ ȫȦȢ ȖȞȟȲȫȔșȦ ȢȪșȡȞȧ ȥȢȖșȤȬșȡȥȦȖȔ ȦȢȫȡȢȥȦȜ ȘȢȥȦȢȖșȤȡȢȥȦȜ ȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȓ Ȝ ȣȢȡȓȦȡȢȥȦȜ ȥȜȥȦșȠ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȜȥȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȯȩȥȦȔȡȘȔȤȦȢȖȜȜȡȥȦȤȧȞȪȜȝ²ȡȔȣȤȔȞȦȜȞșȢȡȜȠȢȗȧȦȡȧȚȘȔȦȰȥȓ ȖȣșȤșȥȠȢȦȤșșȥȟȜȗȢȦȢȖȓȦȥȓȕșȥșȘȯȥȤȔȕȢȦȡȜȞȔȠȜȜȖȯȓȥȡȓȲȦȥȓȖȢțȡȜȞȬȜș ȖȢȣȤȢȥȯ t ǗȜțȧȔȟȰȡȯȝȢȥȠȢȦȤȘȟȓȜȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȓȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȓȧȥȟȢȖȜȝȦȤȧȘȔȜȤȔȕȢȦȯ ȦȤșȕȢȖȔȡȜȓȠ ȣȤȔȖȢȖȯȩ ȔȞȦȢȖ Ȕ ȦȔȞȚș Șȟȓ ȣȤȢȖșȤȞȜ ȥȜȥȦșȠ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜȜȖȡșȘȤșȡȜȓȜȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȥȦȜȥȜȥȦșȠȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȜȥȞȔȠȜȡȔȤȔȕȢȫșȠ ȠșȥȦș 6.2. Представление оценок ǤȤȜȢȪșȡȞșȥȜȥȦșȠȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȦȤȧȘȢȖȯȠțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔ ȧȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȢș ȥȤȔȖȡȜȖȔșȦȥȓ ȥȢ ȥȦȔȡȘȔȤȦȢȠ ȜȟȜ ȡȔȣȤȔȖȟșȡȜșȠ ȣȢ ȞȢȦȢȤȯȠ ȥȜȥȦșȠȔ

32


ȕȯȟȔ ȤȔțȤȔȕȢȦȔȡȔ ǚȥȟȜ ȓȥȡȯș ȥȦȔȡȘȔȤȦȯ ȜȟȜ ȡȢȤȠȯ ȢȦȥȧȦȥȦȖȧȲȦ ȦȢ ȢȪșȡȢȫȡȯȝ ȣȤȢȪșȥȥ ȡș ȓȖȟȓșȦȥȓ ȘȢȥȦȢȖșȤȡȯȠ ǙșȝȥȦȖȧȲȭȜș ȠșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯș Ȝ ȠșȥȦȡȯș ȥȦȔȡȘȔȤȦȯȔȦȔȞȚșțȔȞȢȡȢȘȔȦșȟȰȥȦȖȢȓȖȟȓșȦȥȓȦșȠȫșȠȡȧȚȡȢȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȢȖȔȦȰȥȓ ǤȤȜ ȣȤȢȖșȤȞș ȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ ȥȜȥȦșȠ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢ ȢȥȧȭșȥȦȖȜȦȰ ȦȔȞȚș ȔȧȘȜȦ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ǢșȖȢȢȕȤȔțȜȠȢ ȫȦȢ ȕȧȘșȦ ȧȥȦȔȡȢȖȟșȡȢ ȡșȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢș ȧȣȤȔȖȟșȡȜș ȤȜȥȞȔȠȜ ȡȢ ȡș ȕȧȘȧȦ ȣȤȜȡȓȦȯ ȠșȤȯ ȣȢ ȧȟȧȫȬșȡȜȲ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ǧȔȞȚș ȤȔțȧȠȡșș ȫȔȭș ȢȥȧȭșȥȦȖȟȓȦȰ ȔȧȘȜȦ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȞȢȦȢȤȯș ȞȢȡȦȤȢȟȜȤȧȲȦ ȢȥȡȢȖȡȯș ȨȔȞȦȢȤȯ ȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ǗȔȚȡȢ ȫȦȢȕȯ ȔȧȘȜȦ ȡș ȖȢȥȣȤȜȡȜȠȔȟȥȓ ȞȔȞȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȰȣȢȣȢȜȥȞȧȢȬȜȕȢȞȔȞȔȞȪșȡȡȢșȖȥȣȢȠȢȗȔȦșȟȰȡȢșȥȤșȘȥȦȖȢȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲ ȦȤȧȘȔ Ȝ ȢȕȧȫșȡȜȓ ǕȧȘȜȦ ȘȢȟȚșȡȖȯȖșȥȦȜȞȔȞȣȢȟȢȚȜȦșȟȰȡȯșȘȢȥȦȜȚșȡȜȓȦȔȞȜȣȤȢȕȟșȠȡȯșȠșȥȦȔȞȢȦȢȤȯș ȡȧȚȘȔȲȦȥȓȖȧȟȧȫȬșȡȜȜ ǕȧȘȜȦȯ ȣȟȔȡȜȤȧȲȦȥȓ Șȟȓ ȢȪșȡȞȜ ȣȤȜȖșȘșȡȡȯȩ ȡȜȚș ȢȥȡȢȖȡȯȩ ȱȟșȠșȡȦȢȖ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȦȤȧȘȢȖȯȠțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔ ǤȢȟȜȦȜȞȔ t ‡ ǣȪșȡȜȖȔȲȦȥȓșșȣȟȔȡȯȢȕȮșȠȯȜȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢȥȦȰ ǣȤȗȔȡȜțȔȪȜȓ t ǣȪșȡȜȖȔșȦȥȓ ȥȢȗȟȔȥȜș ȡșȣȢȥȤșȘȥȦȖșȡȡȯȩ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟșȝ ȥ ȢȕȓțȔȡȡȢȥȦȓȠȜ Ȝ ȢȦȖșȦȥȦȖșȡȡȢȥȦȓȠȜȦȤȧȘȢȖȢȗȢțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔȔȦȔȞȚș ȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢȥȦȰȠșȦȢȘȢȖȣȤȜȡȓȦȯȩȘȟȓȘȢȥȦȜȚșȡȜȓȞȢȡȦȤȢȟȓ t ǣȪșȡȜȖȔșȦȥȓ ȣȤȜȖȟșȫșȡȜș Ȗȥșȩ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ Ȝ ȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢȥȦȰ ȠșȦȢȘȢȖ ȣȤșȘȧȥȠȢȦȤșȡȡȯȩȘȟȓȞȢȡȥȧȟȰȦȜȤȢȖȔȡȜȓȥȡȜȠȜ t ǣȪșȡȜȖȔșȦȥȓȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢȥȦȰȖȢțȠȢȚȡȢȥȦșȝȥȢțȘȔȡȡȯȩȘȟȓȣșȤșȘȔȫȜȣȢȟȜȦȜȞȜ ȜȡȔȘȟșȚȔȭșȝȜȡȨȢȤȠȔȪȜȜ t ǣȪșȡȜȖȔȲȦȥȓȤȔȥȣȢȤȓȚșȡȜȓȥȢțȘȔȡȡȯșȘȟȓȢȕșȥȣșȫșȡȜȓȞȢȠȣșȦșȡȦȡȢȥȦȜȖȥșȩ ȤȔȕȢȦȡȜȞȢȖ Ȝ ȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢȥȦȰ ȢȥȡȔȭșȡȜȓ ȜȡȨȢȤȠȔȪȜșȝ Ȗ ȢȕȟȔȥȦȜ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔ ǤȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜșȜȖȡșȘȤșȡȜș t ǣȕȭȜȝȞȢȡȦȤȢȟȰȜȡȔȣȤȔȖȟșȡȜșȧȥȜȟȜȝȖȢȕȟȔȥȦȜȦȤȧȘȢȖȢȗȢțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ ȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȦȤȧȘȔ t ǙȢȥȦȔȦȢȫȡȢȥȦȰ ȤȔȥȣȢȤȓȚșȡȜȝ ȣȢ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȲ ȥȜȥȦșȠ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ Ȝ ȠșȤȣȢȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȤȔȕȢȫȜȩȠșȥȦ t ǣȪșȡȜȖȔșȦȥȓ ȣȤȢȣȢȤȪȜȢȡȔȟȰȡȢȥȦȰ Ȝ ȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢȥȦȰ ȤȔȥȣȤșȘșȟșȡȜȓ ȤșȥȧȤȥȢȖ ȤȧȞȢȖȢȘȥȦȖȧȓȥȰ ȢȕȟȔȥȦȰȲ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ Ȝ ȨȔȞȦȢȤȢȠ ȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȯȩ ȣȢȘȤȔțȘșȟșȡȜȝȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ t ǣȪșȡȜȖȔșȦȥȓȖȞȔȞȢȝȥȦșȣșȡȜȖȯȣȢȟȡȓȲȦȥȓȘȟȓȞȢȡȦȤȢȟȓȤȜȥȞȢȖȤȔȥȣȢȤȓȚșȡȜȓ ȣȢ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȲ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȜȥȣȢȟȡȜȦșȟȰȡȯș ȥȦȔȡȘȔȤȦȯ Ȝ ȠșȤȯȣȢȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜȤȔȕȢȫșȗȢȠșȥȦȔ t ǣȪșȡȜȖȔșȦȥȓ ȖȢțȡȜȞȡȢȖșȡȜș ȡșȥȫȔȥȦȡȯȩ ȥȟȧȫȔșȖ Ȝ ȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȝ ȡȔ ȣȤȢȦȓȚșȡȜȜȘȟȜȦșȟȰȡȢȗȢȖȤșȠșȡȜ ǝțȠșȤȜȦșȟȰȡȯșȥȜȥȦșȠȯ t ǝȩȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢȥȦȰȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜșȜȠȢȘșȟȰ ǦȜȥȦșȠȯȢȥȠȢȦȤȔ t ǦȣȢȥȢȕȡȢȥȦȰ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȧȫȜȦȰȥȓ ȡȔ ȢȣȯȦș ȱȨȨșȞȦȜȖȡȢ ȧȟȧȫȬȔȦȰȥȓ ȤȔțȖȜȖȔȦȰ ȥȜȥȦșȠȧ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȓ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ Ȝ ȤșȔȗȜȤȢȖȔȦȰȡȔȜțȠșȡșȡȜȓ

33


6.3. Обзор действенности ǣȕțȢȤ ȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȣȤȢȪșȥȥȢȠ Ȗ ȞȢȦȢȤȢȠ ȢȗȟȔȬȔșȦȥȓ ȠȡșȡȜș Ȣ ȣȤȜȗȢȘȡȢȥȦȜ ȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȥȦȜ Ȝ ȖȟȜȓȡȜȜ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ǖȢȟȰȬȔȓ ȫȔȥȦȰ ȜȡȨȢȤȠȔȪȜȜ ȣȢȟȧȫȔșȦȥȓ ȢȦ ȜțȠșȤșȡȜȝ ȖȜȘȢȖ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ Ȝ ȔȧȘȜȦȔ ȠșȦȢȘȢȖ ȥȜȥȦșȠ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ Ȝ ȠșȦȢȘȢȖ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȜȥȞȔȠȜ ȤȔȕȢȫȜȩ ȠșȥȦȔȠ ǣȕțȢȤ ȠȢȚșȦ ȢȕȧȥȟȢȖȜȦȰ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȥȦȰ Ȗ ȜțȠșȡșȡȜȜ Ȗ ȡșȞȢȦȢȤȢȝ ȠșȤș ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠțȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜȜȟȜȞȢȤȤșȞȦȜȤȢȖȞș ȖȣȟȢȦȰ ȘȢ ȢȕȭȜȩ ȡȔȣȤȔȖȟșȡȜȝ Ȝ Ȫșȟșȝ ǢșȢȕȩȢȘȜȠȢȥȦȰ Ȗ ȜțȠșȡșȡȜȜ ȥȜȥȦșȠȯ ȠȢȚșȦ ȥȟșȘȢȖȔȦȰ Ȝ Ȝț ȜțȠșȡșȡȜȝ ȦȤșȕȢȖȔȡȜȝ ȣȤȔȖȢȖȯȩ ȔȞȦȢȖ ȖȖșȘșȡȜȓ Ȗ ȘșȝȥȦȖȜș ȡȢȖȯȩ ȦȤșȕȢȖȔȡȜȝȜȟȜȖȡșȘȤșȡȜȓȟȧȫȬȜȩȣȤȔȞȦȜȞ ǣȕțȢȤ ȘȢȟȚșȡ ȕȯȦȰ ȣȤȢȪșȥȥȢȠ ȞȢȦȢȤȯȝ ȣȤȢȖȢȘȜȦȥȓ ȡȔ ȤȔțȟȜȫȡȯȩ ȧȤȢȖȡȓȩ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜǣȡȘȢȟȚșȡȖȞȟȲȫȔȦȰȢȕȤȔȦȡȧȲȥȖȓțȰ t ǣȦ ȡșȣȢȥȤșȘȥȦȖșȡȡȯȩ ȤȧȞȢȖȢȘȜȦșȟșȝ ² Ȣ ȖȡșȘȤșȡȜȜ ȠșȦȢȘȢȖ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȤȔȕȢȫȜȩ ȠșȥȦ ȖȡșȘȤșȡȡȯȩ Șȟȓ ȧȥȦȤȔȡșȡȜȓ ȡșȘȢȥȦȔȦȞȢȖ ȩȢȘ ȞȢȦȢȤȯȩ ȢȡȜ șȚșȘȡșȖȡȢȢȦȥȟșȚȜȖȔȲȦ t ǣȕ ȧȥȦȤȔȡșȡȜȜ ȡșȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȝ ȧȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȯȩ ȣȤȜ ȣȤȢȨȜȟȔȞȦȜȫșȥȞȢȠ Ȝ ȤșȔȞȦȜȖȡȢȠȡȔȘțȢȤș t ǣȕȢȪșȡȞșȣȟȔȡȢȖȘșȝȥȦȖȜȝȡȔȧȤȢȖȡșȢȦȘșȟȢȖȤȔȕȢȫȜȩȗȤȧȣȣȜȟȜȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ t ǣȤșțȧȟȰȦȔȦȔȩȔȧȘȜȦȔ ǣȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȘȢȟȚȡȯ ȣȤȜȡȓȦȰ ȤșȬșȡȜș Ȣ ȫȔȥȦȢȦș ȢȕțȢȤȢȖ ȡȔ ȤȔțȟȜȫȡȯȩ ȧȤȢȖȡȓȩ Ȝ țȔȣȟȔȡȜȤȢȖȔȦȰ ȘșȝȥȦȖȜȓ ȞȢȦȢȤȯș ȣȢȘȩȢȘȓȦ Șȟȓ ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ ȣȢ ȜțȠșȤșȡȜȓȠ Ȝ ȔȧȘȜȦȧ ǕȡȔȟȢȗȜȫȡȢ ȫȔȥȦȢȦș ȢȕțȢȤȔ ȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȜ ȖȡȧȦȤșȡȡșȗȢ ȞȢȡȦȤȢȟȓ ȧȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȢȗȢ țȔȞȢȡȢȠ Ȣ ȦȤȧȘȢȖȢȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜȜ Ȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ȦȤȧȘȔ ȱȦȢ ȠȢȚșȦȢȥȧȭșȥȦȖȟȓȦȰȥȓȣȢȠșȡȰȬșȝȠșȤșȢȘȜȡȤȔțȖȗȢȘȤșȞȢȠșȡȘȧșȦȥȓȫȔȭșǗȖȜȘș ȤșțȧȟȰȦȔȦȔȖȥșȗȢȣȤȢȪșȥȥȔȢȕțȢȤȔȧȥȦȔȡȔȖȟȜȖȔȲȦȥȓȞȢȡȞȤșȦȡȯșȠșȦȢȘȯȧȟȧȫȬșȡȜȓ ȡȔțȡȔȫȔȲȦȥȓ ȢȦȖșȦȥȦȖșȡȡȯș țȔ Ȝȩ ȖȡșȘȤșȡȜș ȟȜȪȔ Ȝ ȧȥȦȔȡȔȖȟȜȖȔȲȦȥȓ ȦȔȞȚș ȥȤȢȞȜ ȖȯȣȢȟȡșȡȜȓ ǗȔȚȡșȝȬȜș ȜȡȘȜȞȔȦȢȤȯ ȘșȝȥȦȖșȡȡȢȥȦȜ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȦȤȧȘȢȖȯȠ țȘȤȔȖȢȢȩȤȔȡșȡȜșȠȜȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰȲȦȤȧȘȔȠȢȗȧȦȖȞȟȲȫȔȦȰ t ǣȪșȡȞȧ ȧȤȢȖȡȓ ȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȓ ȖȯȣȢȟȡșȡȜȓ ȦȤșȕȢȖȔȡȜȝ ȣȤȔȖȢȖȯȠ ȔȞȦȔȠ Ȝ ȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖșȡȡȯȠȥȦȔȡȘȔȤȦȔȠ t ǗȯȓȥȡșȡȜș ȧțȞȜȩ ȠșȥȦ ȥȜȥȦșȠȯ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȫȦȢȕȯ ȧțȡȔȦȰ Ȗ ȞȔȞȜȩ ȥȟȧȫȔȓȩ ȥȜȥȦșȠȔȡșȘȢȥȦȔȦȢȫȡȔȜȟȜȢȦȥȧȦȥȦȖȧșȦȥȢȖȥșȠ t ǣȪșȡȞȧȖȯȣȢȟȡșȡȜȓȞȢȡȞȤșȦȡȯȩȪșȟșȝȜȣȟȔȡȢȖȘșȝȥȦȖȜȝ t ǙȔȡȡȯș Ȣ ȡșȥȫȔȥȦȡȯȩ ȥȟȧȫȔȓȩ ȡȔ ȤȔȕȢȦș ȕȢȟșțȡȓȩ ȥȖȓțȔȡȡȯȩ ȥ ȤȔȕȢȦȢȝ Ȝ ȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȓȩ ȞȢȦȢȤȯș ȖȞȟȲȫȔȲȦ ȔȡȔȟȜț ȞȔȞ ȣșȤȖȜȫȡȯȩ ȣȤȜȫȜȡ ȦȔȞ Ȝ Ȝȩ ȢȕȭȜș ȣȤȜțȡȔȞȜ ȢȘȡȢ Ȝ ȦȢȚș ȤȔȕȢȫșș ȠșȥȦȢ ȤȔȕȢȦȡȜȞ ȤȔȕȢȫșș ȥȤșȘȥȦȖȢ ȤȔȕȢȫșșȖȤșȠȓȢȦȘșȟȜȦȣ ǤșȤșȫȜȥȟșȡȡȯș ȜȡȘȜȞȔȦȢȤȯ ȡȔȩȢȘȓȦȥȓ Ȗ ȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȜȜ ȥ ȞȧȟȰȦȧȤȢȝ ȕșțȢȣȔȥȡȢȥȦȜ ǣȡȜ ȡș ȜțȠșȤȓȲȦ ȫȜȥȦȢ ȡșȥȫȔȥȦȡȯș ȥȟȧȫȔȜ ȞȢȦȢȤȯș ȞȢȡȪșȡȦȤȜȤȧȲȦȥȓ ȦȢȟȰȞȢ ȡȔ ȘȔȡȡȯȩȢȡșȥȫȔȥȦȡȯȩȥȟȧȫȔȓȩȔȣȢȘȫșȤȞȜȖȔȲȦȥȞȢȤșșȘȢȥȦȜȚșȡȜȓȜȧȥȣșȩȜ

При составлении инструкции использовалась инструкция Департамента Трудового здравоохранения и безопасности труда Великобритании (Health and Safety Executive) „Successful Health and Safety Management”, 1997.

34


35


Gonsiori 29, 10147 Tallinn Tel. 626 9400 Faks. 626 9404

www.ti.ee

Profile for Tööinspektsioon

Управление трудовым здравоохранением и безопасностью труда  

© Инспекция труда (2012)

Управление трудовым здравоохранением и безопасностью труда  

© Инспекция труда (2012)

Advertisement