Page 1

Tööinspektsioon


Millega Tööinspektsioon tegeleb?

Töövaidluste lahendamine

Tööinspektsiooni eesmärk on luua kindlustunne tööelus osalemiseks. Meie peamised tegevusvaldkonnad on töösuhete ja töökeskkonna riiklik järelevalve, nõustamine, teavitamine ning töövaidluste lahendamine.

Töövaidluskomisjonis lahendatakse töötaja ja tööandja vaheline töövaidlus kiiremini ja lihtsamalt kui kohtus. Vaidluse lahendamine on tasuta ning komisjon teeb tavaliselt otsuse 30 päeva jooksul.

Järelevalve ja kodanike vastuvõtt

Töövaidluskomisjoni istungil osalevad riigi esindajana töövaidluskomisjoni esimees ning töötajate ja tööandjate esindaja. Kolmeliikmeline komisjon kuulab istungil ära mõlemad vaidlevad pooled ja langetab otsuse, mille täitmine on kohustuslik. Kui pooled ei ole töövaidluskomisjoni otsusega nõus, saab selle vaidlustada kohtus.

Järelevalvet teevad tööinspektorid ja tööinspektorid-juristid, kes kontrollivad töötervishoiu-, tööohutus- ning töösuhetega seotud nõuete täitmist töökeskkonnas. Samuti nõustavad nad kodanikke vastuvõtuaegadel kohalikes kontorites ja nõustamisbüroodes üle Eesti. Taotlusi, avaldusi ja teatisi saab Tööinspektsioonile esitada kliendiportaali eti.ti.ee kaudu, e-posti teel (digiallkirjastatult), posti teel, vastuvõtule tulles või viies dokumendid kohalikku kontorisse.

Tasuta nõustamine Tööinspektsiooni infotelefonilt 640 6000 saab nõu küsida igal tööpäeval kell 9.00–16.30. Infotelefonile vastavad Tööinspektsiooni juristid, kes nõustavad töölepingu, töö- ja puhkeaja, puhkuse, töötasu jms teemadel. Juristile saab esitada küsimusi ka e-posti teel jurist@jurist.ee. Infotelefonile helistades võib küsida ka tööohutuse ja töötervishoiu korralduse kohta – sel juhul annab jurist helistajale Tööinspektsiooni selle spetsialisti numbri, kes on kõige pädevam küsimusele vastama. Alates 2015. aastast on tööandjatel võimalus kutsuda ettevõttesse Tööinspektsiooni konsultant, kes annab soovitusi, kuidas luua töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise süsteemi või muuta olemasolev süsteem paremaks. Kui tuvastatakse mõni probleem, ei kaasne sellega karistus, vaid tööandja saab vead parandada.

Töövaidluskomisjonide istungid toimuvad vastavalt vajadusele maakonnakeskustes üle Eesti.

Kliendiportaal Tööinspektsiooni kliendiportaal eTI (aadressil eti.ti.ee) on keskkond Tööinspektsiooni, tööandjate ja töötajate vaheliseks teabevahetuseks. Portaalis on tööandjal ja töötajal võimalik jälgida endaga seotud menetlusi Tööinspektsioonis ning edastada seadusega ettenähtud teateid ja raporteid. eTIs saab esitada töövaidlusavaldusi, tööõnnetuse ja kutsehaigestumise raporteid, nõusoleku taotlusi, rikkumise kõrvaldamise teateid, töökeskkonnaspetsialisti, -voliniku ja -nõukogu andmeid jms teateid.

Tööelu portaal Tööelu portaal www.tööelu.ee on Sotsiaalministeeriumi, Tööinspektsiooni, Terviseameti ja Tervise Arengu Instituudi ühine teemaportaal. Portaali on kokku kogutud tööelu reguleerivate asutuste info töösuhete, töökeskkonna, tööohutuse ja töötervishoiu ning nendega seotud teemade kohta. Portaalis on ka eri tegevusalade töökeskkonnajuhendid, töötervishoiu- ja tööohutusteenuste pakkujate kontaktandmed ning teave puhkuse kasutamise, töötasu maksmise, tervisedenduse ja muu kohta.


Teabeüritused üle Eesti Tööinspektsioon korraldab teabepäevi, infotunde, seminare ja konverentse üle Eesti nii eesti kui ka vene keeles. Teabeüritustel arutatakse töösuhteid ja töökeskkonda puudutavaid aktuaalseid küsimusi, sealhulgas noorte töötamist, töö- ja puhkeaega, töölepingu sõlmimist jms. Teabeüritustel osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.

Infokiri Tööelu Tööinspektsioon annab välja infokirja Tööelu, mis pakub teavet töökeskkonna ja töösuhete kohta. Tasuta infokirja lugejaks saab registreeruda Tööinspektsiooni kodulehel www.ti.ee.

Hea töökeskkonna auhind Tööinspektsioon tunnustab igal aastal ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest. Auhinda antakse välja kahes kategoorias: tootmis- ja töötleva tööstuse ettevõtted ning teised ettevõtted. Mõlemas kategoorias tunnustatakse kahte ettevõtet – üht alla 50 töötajaga ja üht üle 50 töötajaga ettevõtet. Tunnustusega soovib Tööinspektsioon tõsta esile ettevõtteid, kus hinnatakse ohutut töötamist. Sellistes ettevõtetes on teadlikkus riskidest kõrge, ohte hinnatakse pidevalt ning riskide analüüs on integreeritud tööprotsessi. Töötajaid kaasatakse ohtude hindamisse ning neid juhendatakse põhjalikult enne tööle asumist. Tööandja suhtub tõsiselt isikukaitsevahendite kasutamisse, on ise eeskujuks ohutusnõuete täitmisel ning nõuab seda ka töötajatelt. Ettevõtet hinnatakse Tööinspektsiooni andmebaasis olevate kolme viimase aasta andmete põhjal. Hinnangu aluseks on ettevõttes toimunud tööõnnetuste ning töövaidluskomisjonis menetletud töövaidluste arv.

Töökeskkonna parimad praktikad Tööinspektsioon on kogunud alates 2009. aastast Eesti ettevõtete parimate praktikate näiteid. Häid näiteid võivad välja pakkuda kõik tööandjad, kes leiavad, et nende ettevõttes on töökeskkonna parandamiseks astutud samme, mis vääriksid jagamist. Igal aastal valib Tööinspektsioon välja kolm kõige tähelepanuväärsemat parimat praktikat, mida tunnustatakse auhinnaga. Parimate praktikatega saab tutvuda Tööinspektsiooni kodulehel.

Napo 2015. aastal alustas Tööinspektsioonis tööd tegelaskuju nimega Napo. Napo ülesanne on külastada lasteaedu ning rääkida lastele tööohutusest. Napo selgitab lastele, miks on oluline alati mänguasjad üles korjata, kui mäng on läbi – et keegi ei komistaks ega kukuks, või miks tuleb alati põrand ära kuivatada, kui vett maha läheb – muidu võib keegi libiseda ja maha kukkudes tõsiselt haiget saada. Kohtumise lõpus saavad lapsed Napolt diplomi, mis kinnitab, et selle omanik oskab ja tahab mängida ohutult. Samuti saavad lapsed Napolt väikese kingituse. Kas Napo võiks tulla ka teie lasteaeda ohutusest rääkima? Kutsuge Napo külla, saates kirja e-posti aadressile ti@ti.ee. Napo tegevusest on osa saanud ka õpetajad, kellele oleme tutvustanud töötervishoiu ja tööohutuse õppevahendite komplekte, mille abil saavad õpetajad ise lastele tutvustada tervise ja ohutuse teemasid. Materjalid Napo kohta on leitavad internetis aadressil www.napofilm.net/et/using-napo/napo-for-teachers.


Tööelu tekitab küsimusi? Tööinspektsioon teab vastuseid VAATA Tööinspektsiooni kodulehte www.ti.ee ja Tööelu portaali www.tööelu.ee

HELISTA juristi infotelefonile 640 6000 KASUTA kliendiportaali eti.ti.ee KIRJUTA jurist@ti.ee ©Tööinspektsioon, 2016

Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond

Eesti tuleviku heaks

Tööinspektsioon