Page 1

ล๊อกอินโดยใช้ Username และ Password ที่ใช้ในการ Login เข้าระบบอินเทอเนตของ มหาวิทยาลัย (Autaintication)


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Username ที่ใช้เข้าระบบของผู้ที่จะลงทะเบียนอุปกรณ์

2

ชื่อของผู้ที่จะทาการลงทะเบียนอุปกรณ์

3

กรอง E-mail เจ้าของผู้ที่จะทาการลงทะเบียนอุปกรณ์

4

สถานะของผู้ที่จะทาการลงทะเบียนอุปกรณ์

5

คณะที่ศึกษาอยู่

6

ชนิดของอุปกรณ์ที่จะลงทะเบียน

7

ยี่ห้อ ของอุปกรณ์ที่จะทาการลงทะเบียน

8

รุ่นของอุปกรณ์ที่จะทาการลงทะเบียน

9

หมายเลขเครื่อง หรือ MacAddress ของตัว Wireless ที่ติดตั้งในอุปกรณ์นั้นๆ หาได้โดยวิธดี ังนี้ 1.)

ไปที่ Start แล้วไปที่

2.)

จะมีหน้าต่างสีดาขึ้นมา ให้พมิ พ์ต่อไปว่า

Run

(สาหรับ Windows 7 พิมพ์ช่อง Search ได้เลย) แล้วพิมพ์คาว่า

แล้วมองที่ Physical Address จะได้ตัวเอง

ipconfig/all

CMD

แล้วเลือกหาตัวอุปกรณ์ที่เป็น wireless

XX – XX – XX – XX – XX – XX

จะมีทั้งหมด 12 ตัว

นาไปกรอก แล้วทาการ ตกลง ระบบจะให้เราเช็คความถูกต้องอีกครั้ง แล้วให้เลือกตกลง ก็เป็นอันเสร็จการลงทะเบียน

WIFI_RBRU  

วิธีการลงทะเบียน