Page 1

Sector In-zicht 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw


2


Inhoudstafel Voorwoord............................................................................................................................................ p. 4 De sector, een onmisbare schakel Onze troeven............................................................................................................................. p. 9 Opdrachtsverklaring van de leden............................................................................................. p. 11 De leden als leidraad De lokale netwerken van SLN.................................................................................................. p. 14 Tewerkstelling in de sector Tewerkstelling in de sector........................................................................................................ p. 23 Werknemers in de sector Beroepsopleiding (pc329)............................................................... p. 24 Het aanbod in de kijker Duurzame loopbaanondersteuning........................................................................................... p. 28 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning.............................................. p. 31 Feiten en cijfers In een notendop........................................................................................................................ p. 38 Kansengroepbereik.................................................................................................................... p. 39 Trajectbegeleiding...................................................................................................................... p. 40 Loopbaanbegeleiding................................................................................................................ p. 42 Job-/Taalcoaching op de werkvloer........................................................................................... p. 43 Taalcoaching op de opleidingsvloer.......................................................................................... p. 45 Voortrajecten............................................................................................................................. p. 46 Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten......................................................................................... p. 48 Werkervaring............................................................................................................................. p. 49 Brugprojecten............................................................................................................................ p. 51 Opleidingen en competentieversterkende acties...................................................................... p. 52 Opleidingscluster....................................................................................................................... p. 55 Kelchtermansprojecten.............................................................................................................. p. 56 Het Steunpunt en haar lokale netwerken Het Steunpunt........................................................................................................................... p. 60 In de kijker................................................................................................................................ p. 62 VTO-aanbod............................................................................................................................. p. 63 Bestuursorganen........................................................................................................................ p. 67 Medewerkers............................................................................................................................. p. 68 3


Voorwoord Onze economie laveert al een poos door woelig water. De wereldwijde en vooral Europese crisis laat z’n sporen na. Berichten over faillissementen, herstructureringen en ontslagen vullen de nieuwsbulletins. Vanzelfsprekend laat zich dat voelen in de werkloosheidscijfers. Het wordt alsmaar lastiger om aan een passende job te geraken. Twee groepen in het bijzonder hebben het daarbovenop ook sowieso al structureel erg moeilijk: de 50-plussers en de zogenaamde ongekwalificeerde uitstroom: de mensen die zonder diploma de school verlaten. Reken daarbij nog eens vergrijzingsproblematiek die de komende jaren – nu de ‘babyboomgeneratie’ de pensioenleeftijd bereikt – alleen maar sterker wordt, en je komt tot een bijzonder complexe arbeidsmarkt. Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen, moeten we het hokjesdenken definitief achter ons laten. Laten we ons in de eerste plaats richten op de unieke kwaliteiten van elke individuele werkzoekende. Laten we ons niet langer richten op zaken als leeftijd en diploma maar ‘talent en competenties’ centraal zetten. Niet “Hoe oud ben je?”, “Waarvoor heb je gestudeerd?” is van tel maar wel: “Wat kan je? Wat kan je (nog) leren?” Het nieuw ontwikkelde instrument ‘Competent’ bijvoorbeeld is daarbij een hulpmiddel om de vraag, de vacatures, af te stemmen op het aanbod, de werkzoekenden. Deze databank – in samenwerking met VDAB en de sociale partners – lijst de benodigde kwalificaties op voor een welbepaalde job en tracht die vervolgens te koppelen aan de beschreven competenties van de kandidaten. De kans dat iemand meteen voldoet aan álle kwalificaties is misschien eerder klein maar een sollicitant die reeds aan vele punten tegemoet komt kan niettemin door bijscholing, of door een aangepaste invulling van de job toch een ‘perfect match’ opleveren. Ik ben er absoluut van overtuigd dat ook mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt, een potentieel aan competenties en talenten herbergen. Het is dan ook de verdienste van SLN en haar leden om via de loopbaanondersteuning op maat die zij aanbieden, dit potentieel aan te boren. Het mogen dan “moeilijke tijden” zijn, we moeten er ons voor hoeden zwartgallig te worden. Ondanks de crisis liggen er ook veel kansen in het verschiet. De lokale netwerken van SLN helpen mensen dag na dag om deze kansen te grijpen en optimaal te benutten.

Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

4


Samen werken aan duurzame tewerkstelling van werknemers en werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is een missie waar onze ledenorganisaties elke dag voor gaan. Al meer dan 20 jaar lang. Een opdracht die alleen kan slagen door de inzet van honderden professionele coaches en begeleiders. Ze bewijzen elke dag dat instrumenten zoals job- en taalcoaching, werkervaring, loopbaanbegeleiding, ‌ competentieversterkend werken en bijdragen om de uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt aan te pakken. In deze snel veranderende maatschappij maakt jobzekerheid plaats voor loopbaanzekerheid. Werkzoekenden en werknemers vloeiend doorheen de verschillende transities binnen hun loopbaan begeleiden is een kernopdracht van onze sector. Ook werkgevers vormen tijdens deze verschillende overgangen een belangrijke schakel. Onze leden investeren dan ook sterk in actieve partnerschappen om de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te dichten. Er zijn immers tal van werkgevers die vacatures niet ingevuld krijgen, terwijl daartegenover een grote groep van werkzoekenden staat die onvoldoende matchen met de gevraagde kwalificaties. In deze tweede editie van het Sector In-zicht brengt SLN, het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken, haar leden en de diverse instrumenten van duurzame loopbaanondersteuning die ze aanbieden in beeld. Nieuw in deze editie zijn de cijfers over tewerkstelling in de sector uitgesplitst naar reguliere en doelgroepmedewerkers. Hiernaast kunnen we, dankzij de continue registratie-inspanningen van alle organisaties en een consequente monitoring door de arbeidsmarktregisseur, de resultaten van de uitgevoerde acties weergeven. Deze bereik- en uitstroomcijfers werden mede gerealiseerd door de diverse partnerschappen die onze leden aangaan met lokale overheden, VDAB, onderwijs, ‌ maar ook met sectoren en bedrijven. Samenwerkingen waar we in de toekomst nog meer willen op inzetten om als sector bij te dragen tot een succesvolle arbeidsmarktwerking in Vlaanderen. In de Goede Praktijkengids die we dit voorjaar publiceren belichten we een aantal van deze samenwerkingen. Tenslotte bestaat SLN, het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken dat optreedt als gesprekspartner en ondersteuningsstructuur voor de sector dit jaar 20 jaar. Een verjaardag die we in het najaar van 2013 samen met onze leden en al hun medewerkers vieren. Een verjaardag die we zien als een stimulans om verder te gaan en ook in de komende decennia mee te werken aan de grote uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Vanuit onze maatschappelijke opdracht en met de opgebouwde expertise voor duurzame loopbaanondersteuning willen we consequent verder werken aan een betere afstemming tussen mens, job en bedrijf.

Marleen Velleman, Directeur Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw

5


De sector, een onmisbare schakel


8


Onze troeven Duurzame loopbaanondersteuning

Gevalideerd partner

Voor lang niet iedereen is het vanzelfsprekend om een job te vinden en te behouden. Er bestaat in Vlaanderen een aanzienlijke groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die een extra duwtje in de rug nodig hebben. Onze opgebouwde expertise is prioritair gericht op het activeren van die werkzoekenden en werknemers die loopbaanondersteuning het hardst nodig hebben. Opleiding, coaching en werkplekleren worden hierbij competentieversterkend ingezet doorheen de verschillende transities van de loopbaan. Hier ligt de kracht van de sector.

De sector is een gevalideerd partner van de overheid. Onze leden werken voornamelijk in opdracht van de Vlaamse overheid en organiseren hun aanbod samen en naast VDAB en andere arbeidsmarktactoren. De samenwerking met overheden, sociale partners, bedrijven en andere arbeidsmarktactoren zijn cruciaal om onze opdracht binnen het arbeidsmarktbeleid optimaal te vervullen. Door de lokale verankering hebben onze leden voeling met de regionale arbeidsmarkt. Daardoor kan men efficiĂŤnt inspelen op regiogebonden noden. Lokale partnerschappen en netwerken zijn hierbij van groot belang.

Flexibele aanpak op maat

Match tussen job, mens en bedrijf

De sector staat voor een maatgerichte aanpak met het oog op een duurzame integratie op de arbeidsmarkt. We zoeken samen naar innovatieve oplossingen voor zowel de werkzoekende, de werknemer als de werkgever. Opdrachten flexibel en op maat uitwerken betekent zowel een geĂŻntegreerde en gepersonaliseerde begeleiding voor werkzoekenden en werknemers, als het aanbieden van een dienstverlening op maat van de werkgever. De sector staat voor beiden garant.

Veel werkgevers hebben meer werk dan er geschikte werknemers zijn. We benutten de aanwezige talenten bij de mensen die verder van de arbeidsmarkt staan zodat meer arbeidsplaatsen ingevuld geraken. De sector vertrekt hierbij vanuit haar maatschappelijke opdracht en streeft een match tussen mens, job en bedrijf na. Op die manier bemiddelen we resultaatgericht tussen vraag en aanbod.

9


10


Opdrachtsverklaring van de leden “Als dienstverleners op de arbeidsmarkt is het ons kerndoel om werkzoekenden en werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren tot duurzame tewerkstelling in het economisch circuit. Daarom richten we ons ook tot hun werkgevers. Uniek is dat wij loopbaanondersteuning op maat bieden voor werkzoekenden en werknemers, die rekening houdt met hun maatschappelijke context. Opleiding, coaching en werkplekleren worden daarbij competentieversterkend ingezet. Vanuit onze lokale verankering geven we innoverende antwoorden op de veranderende noden van de arbeidsmarkt. Op deze manier bemiddelen we resultaatgericht tussen vraag en aanbod. We investeren in partnerschappen en netwerken met overheden, sociale partners, bedrijven en andere arbeidsmarktactoren. Wij bouwen proactief mee aan het lokale en Vlaamse werkgelegenheidsbeleid binnen Europa. Vanuit de nood aan synergie voor een succesvolle arbeidsmarktwerking zijn wij een onmisbare schakel.�

11


De leden als leidraad


De Lokale Netwerken van SLN Om samenwerking en onderlinge uitwisseling te stimuleren, verenigen de SLN-leden zich in 13 lokale netwerken. De geografische opdeling is afgestemd op de RESOC-gebieden. Sommige leden hebben meerdere regionale afdelingen en zijn daarom vertegenwoordigd in meerdere lokale netwerken. Meer dan 100 regionale leden ontplooiden in 2012 activiteiten om kwetsbare doelgroepen te begeleiden naar duurzame tewerkstelling.

Lokaal Netwerk Antwerpen Lokaal Netwerk Brugge

Lokaal Lokaal Netwerk Netwerk Gent Meetjesland

Lokaal Netwerk Mechelen

Lokaal Netwerk Oostende-Westhoek Lokaal Netwerk Kortrijk - Roeselare

14

Lokaal Netwerk Kempen

Lokaal Netwerk Waas en Dender

Lokaal Netwerk Limburg Lokaal Netwerk Zuid-Oost-Vlaanderen

Brussel Lokaal Netwerk Halle - Vilvoorde

Lokaal Netwerk Leuven


De Lokale Netwerken van SLN • Lokaal Netwerk Oostende - Westhoek Argos

www.argosvzw.be

• Lokaal Netwerk Kortijk - Roeselare De Poort/Werk.Punt www.werkpunt.be

• Lokaal Netwerk Brugge Groep INTRO West-Vlaanderen www.groepintro.be

Groep INTRO West-Vlaanderen

Groep INTRO West-Vlaanderen

GTB West-Vlaanderen

GTB West-Vlaanderen

GTB West-Vlaanderen

Jobcentrum West-Vlaanderen

Jobcentrum West-Vlaanderen

Jobcentrum West-Vlaanderen

Kopa West-Vlaanderen

Kopa West-Vlaanderen

www.groepintro.be

www.gtb-vlaanderen.be

www.jobcentrum-westvlaanderen.be www.kopa.be

www.groepintro.be

www.gtb-vlaanderen.be

www.jobcentrum-westvlaanderen.be www.kopa.be

www.gtb-vlaanderen.be

www.jobcentrum-westvlaanderen.be

Kopa West-Vlaanderen www.kopa.be

Loca Labora

www.localabora.be

OCMW Ieper/Werkperspectief

Mentor

Mentor

Leerwerkproject OCMW Diksmuide

OCMW Roeselare Dienst opl. en tewerkst.

Vokans West-Vlaanderen

Mentor

Tot uw dienst

OCMW Middelkerke/Sociaal Atelier

Vokans West-Vlaanderen

Sociale Economie Oostende

Wonen en Werken Menen

www.ieper.be

www.ocmw-diksmuide.be www.mentorvzw.be

www.opleidingscentrummiddelkerke.be www.seo-vzw.be

www.mentorvzw.be www.ocmw-roeselare.be

www.mentorvzw.be www.vokans.be

www.totuwdienst.be www.vokans.be

www.menen.be

Vokans West-Vlaanderen www.vokans.be

Werkperspectief - Diksmuide www.werkperspectief.be

15


De Lokale Netwerken van SLN • Lokaal Netwerk Meetjesland

• Lokaal Netwerk Zuid-Oost-Vlaanderen

• Lokaal Netwerk Gent

Groep INTRO Oost-Vlaanderen

Grijkoort Begeleid Werk

De Werf

GTB Oost-Vlaanderen

Groep INTRO Oost-Vlaanderen

Groep INTRO Oost-Vlaanderen

Keerpunt ACLVB Opleidingscentrum

GTB Oost-Vlaanderen

GTB Oost-Vlaanderen

Kopa Scheldeland

Job & Co

JES

Meetjeslandse Leerwerkbedrijven

Kopa Aalst Opleidingsproject Werkwillig

Job & Co

Pro Natura Oost-Vlaanderen

Kopa Werkwillig Oudenaarde

Keerpunt ACLVB opleidingscentrum

Vokans Gent-Eeklo

Kopa Ronse

Kopa Scheldeland

Werkwijzer

Kringloopcentrum Teleshop

Sociale Werkplaats De Sleutel

Vokans Aalst-Oudenaarde

Stad Gent - Dienst Werk

www.groepintro.be

www.gtb-vlaanderen.be www.aclvb.be/loopbaanbegeleiding www.kopa.be

www.mlwb.be

www.pronatura.be www.vokans.be

www.werkwijzervzw.be

www.grijkoort.be

www.groepintro.be

www.gtb-vlaanderen.be www.jobenco.be www.kopa.be www.kopa.be www.kopa.be www.teleshop-aalst.be www.vokans.be

www.vzwdewerf.be www.groepintro.be

www.gtb-vlaanderen.be www.jes.be www.jobenco.be www.aclvb.be/loopbaanbegeleiding www.kopa.be

www.socialenetwerken-desleutel.be www.gent.be

OCMW - OTC

www.ocmwgent.be

Oikonde/Ateljee

www.ateljee.info

UCBO

www.ucbo.be

Vokans Gent-Eeklo www.vokans.be

16


De Lokale Netwerken van SLN • Lokaal Netwerk Waas en Dender

• Lokaal Netwerk Antwerpen

• Lokaal Netwerk Kempen

Groep INTRO Oost-Vlaanderen

Arktos - Antwerpen Stad

GTB Oost-Vlaanderen

Atel

GTB regio Turnhout

IKOO Het Passantenhuis

Buurtservice

ISOM - OCMW Herentals

IPW/DIT

De Ploeg vzw

Job & Co

Educar

Kopa Scheldeland

Groep INTRO Antwerpen

Projectencentrum

OTC Spoor Twee

GTB Antwerpen

Vokans Kempen

Vokans Waas en Dender

JES Antwerpen

www.groepintro.be

www.gtb-vlaanderen.be www.passantenhuis.be www.ipw-vzw.be www.jobenco.be www.kopa.be

www.spoor2.be www.vokans.be

www.arktos.be www.atel.be

www.buurtservice.be www.deploeg.be www.educar.be www.groepintro.be

www.gtb-vlaanderen.be www.jes.be

Kopa Antwerpen

De Ploeg vzw

www.deploeg.be www.gtb-vlaanderen.be www.ocmwherentals.be

Kopa Keerpunt www.kopa.be

Natuurwerk

www.natuurwerk.be www.projectencentrum.be www.vokans.be

WEB

www.webwerkt.be

www.kopa.be

Levanto

www.levanto.be

Steunpunt Tewerkstelling

www.steunpunttewerkstelling.be

Vokans Mechelen - Rupel - afd. Boom www.vokans.be

Werkvormm

www.werkvormm.be

17


De Lokale Netwerken van SLN • Lokaal Netwerk Mechelen

• Lokaal Netwerk Limburg

De Ploeg vzw

Noord-Limburgs Open Atelier

Groep INTRO regio Mechelen

Alternatief

Sociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen

GTB regio Mechelen

Arktos

Sopletex

Kopa De Nieuwe Volmacht

Begeleiding Limburgs Mijngebied (BLM)

Stebo

Levanto

De Sluis

Team Alken

Natuurwerk

De Winning - Vreebos

Top - Sociale Werkplaats ABRI

ROJM

De Wroeter/Arbeidscentrum

Vokans Limburg

Vokans Mechelen - Rupel

ENAIP Limburg

Werkende handen

WEB

Groep INTRO Limburg

Wonen en Werken Leuven

GTB Limburg

www.deploeg.be www.groepintro.be

www.gtb-vlaanderen.be www.kopa.be

www.levanto.be www.natuurwerk.be www.rojm.be www.vokans.be

www.websweb.be www.wonen-en-werken.be

www.agoravzw.be www.alternatiefvzw.be www.arktos.be www.blmgenk.be

www.vzwdesluis.be www.dewinning.be www.dewroeter.be www.enaip.be

www.groepintro.be

www.gtb-vlaanderen.be

Hergebruikcentrum Limburg

www.hergebruikcentrum-limburg.be

Het Heft/STAP

www.hetheft.be

Kopa Limburg www.kopa.be

Maatwerk

www.maatwerkvzw.be

18

• Lokaal Netwerk Limburg (vervolg)

Agora

www.openatelier.be

www.sociaalbedrijvencentrum.be www.buseloc.be www.stebo.be www.team-alken.be www.zonhoven.be/Top-Abri www.vokans.be

www.werkendehanden.be


De Lokale Netwerken van SLN • Lokaal Netwerk Halle-Vilvoorde Groep INTRO Vlaams-Brabant en Brussel www.groepintro.be

GTB Vlaams-Brabant

www.gtb-vlaanderen.be

• Lokaal Netwerk Leuven Arktos

www.arktos.be

De Vlaspit

www.devlaspit.be

Mikst

GOCI - Gespecialiseerd Opleidingscentrum

Pluspunt

GTB Vlaams-Brabant en Brussel

www.mikst.be www.vzwpluspunt.be

Pro Natura vzw Vlaams-Brabant www.pronatura.be

Televil Sociale Tewerkstelling www.televil.eu

Vokans Halle-Vilvoorde www.vokans.be

www.goci.be

www.gtb-vlaanderen.be

IGO

www.igo.be

Job-Link

www.job-link.be

Landelijke Thuiszorg www.groepkvlv.be

SPIT

www.spit.be

Storzo

www.storzo.be

Velo

www.velo.be

Wonen en Werken Leuven www.wonen-en-werken.be

19


Tewerkstelling in de sector


22


Tewerkstelling in de sector 87% van de SLN-leden situeert zich onder paritair comité (PC) 329, nl. 97 van de 112 aangesloten leden. De overige organisaties ressorteren onder een ander paritair comité of zijn lokale besturen. Voor de ledenorganisaties onder PC 329 beschikt SLN over tewerkstellingscijfers op basis van lijsten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie (VSA WSE). In onderstaande cijfers beperken we ons tot de sector Beroepsopleiding (PC 329).

Leden onder PC 329 Agora, Alternatief, Argos, Arktos – Coördinatie Dienst, Atel, BLM Begeleiding Limburgs Mijngebied, Buseloc / Sopletex, Buurtservice – Werkervaring, Buurtwerk Posthof, De Ploeg, De Poort voor wonen en werk, De Sluis, De Vlaspit, De Werf, De Winning – Vreebos, De Wroeter – Arbeidscentrum, Educar, ENAIP - Limburg, GOCI, Grijkoort Begeleid Werk, Groep INTRO, GTB Vlaanderen, Hergebruikcentrum Limburg, Het Heft – STAP, IPW - Integratieprojecten Welzijn & Werkgelegenheid, JES – Gent, Job & Co, Jobcentrum West-Vlaanderen, Job-Link, Keerpunt, Kopa - De Nieuwe Volmacht, Kopa Aalst Opleidingsproject Werkwillig, Kopa Werkwillig Oudenaarde, Kopa Antwerpen, Kopa Keerpunt, Kopa Landelijke Secretariaat Brussel, Kopa Limburg, Kopa Ronse, Kopa Scheldeland afdeling Sint-Niklaas, Kopa Scheldeland ABVV, Kopa West-Vlaanderen OTP, Kringloopcentrum Teleshop, Levanto, Loca Labora, Maatwerk, Meetjeslandse Leerwerkbedrijven, Mentor, Mikst Natuurwerk, Noord-Limburgs Open Atelier, Oikonde, OTC Spoor Twee, Pluspunt, Pro Natura Oost-Vlaanderen, Pro Natura Vlaams-Brabant, Projectencentrum, ROJM Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen, Sociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen, Speelhuis Elief, SPIT, Stebo, Steunpunt Tewerkstelling Antwerpen, Storzo, TEAM, Televil Sociale Tewerkstelling, TOP, Tot uw dienst, Vokans - Centrale Begeleidingscel, WEB, Werkende Handen, Werkperspectief, Werkwijzer, Wonen en Werken Opleiding – Leuven, Wonen en Werken - Menen

23


Werknemers in de sector Beroepsopleiding (PC 329) In het eerste kwartaal van 2011 stelden alle SLN-leden binnen de sector Beroepsopleiding 3065 VTE tewerk. In onderstaande grafiek maken we een onderscheid naar de verschillende statuten.

2000

Legende

Tewerkstelling sector Beroepsopleiding

1731

Aantal VTE

1500

1000 553 500

348 77

57

2

3

35

165

29

58

12

8

9

10

0 1

4

5

6

7

1 Reguliere werknemers 2 Gesco - Veralgemeend stelsel 3 Gesco - Opleidingsprojecten 4 Werkervaring/Doorstroom 5 Gesco/Werkervaring 6 LDE - Omkadering 7 LDE - Doelgroep 8 Collectieve invoeg 9 Sociale Maribel 10 Derde Arbeidscircuit (DAC)

Statuut

Bron: RSZ-lijst 2011, 1e kwartaal/VSA WSE/Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap

Ongeveer 55% van de werknemers binnen de sector Beroepsopleiding is tewerkgesteld in het statuut bediende

24

69% van de werknemers bevindt zich in de leeftijdscategorie 25-49 jaar, 16% is jonger dan 25 jaar, 15% is ouder dan 50 jaar

In de sector beroepsopleiding zijn 52% vrouwen tewerkgesteld


Werknemers in de sector Beroepsopleiding (PC 329)

Doelgroepwerknemers werkervaring vallen ofwel onder het statuut werkervaring/doorstroom of gesco-werkervaring. Doelgroepwerknemers die geen recht hebben op een integratie-uitkering of een verlaagd leefloon worden gesubsidieerd via het Vlaamse tewerkstellingsprogramma gesco-werkervaring.

Om de totale tewerkstelling LDE te kennen moet de som gemaakt worden van LDE-omkadering, LDE-doelgroep en collectieve invoeg.

De Vlaamse maatregel Derde Arbeidscircuit (DAC), ontstaan begin jaren ’80, had tot doel jobcreatie voor structureel werklozen in de non-profit sector. De resterende DAC-projecten werden sinds 1 juli 2012 geregulariseerd of uitgedoofd.

De federale Sociale Maribel-maatregel beoogt het bevorderen van de tewerkstelling in de non-profitsector door bijkomende arbeidsplaatsen te creëren. De werkgever heeft recht op een forfaitaire vermindering van de RSZ-bijdragen na goedkeuring van de aanvraag bij het fonds Sociale Maribel.

Het stelsel gesubsidieerde contractuelen (gesco) omvat gesco-veralgemeend stelsel (gesco-vs) en gesco-opleidingsprojecten. Gesco-vs zijn de klassieke gesco’s. Gescoopleidingsprojecten omvatten o.a. Kelchtermansprojecten.

Collectieve invoeg is een Vlaamse sociale economie maatregel gericht op de duurzame tewerkstelling van kansengroepen binnen de reguliere economie. Vanaf januari 2008 is deze maatregel overgebracht naar LDE.

25


Het aanbod in de kijker


Duurzame loopbaanondersteuning De ledenorganisaties bieden loopbaanondersteuning op maat voor werkzoekenden en werknemers, die rekening houdt met hun maatschappelijke context. Opleiding, coaching en werkplekleren worden daarbij competentieversterkend en arbeidsmarktgericht ingezet. Deze drie clusters omvatten de instrumenten waarmee de sector dagelijks aan de slag gaat. Deze instrumenten worden flexibel ingezet om optimale resultaten te boeken.

Loopbaanondersteuning

Coaching

• Trajectbegeleiding • Loopbaanbegeleiding • Job-/taalcoaching op de werkvloer

• Taalcoaching op de opleidingsvloer • Voortrajecten • Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s) • Outplacement

28

Werkplekleren

• Werkervaring • Brugprojecten

Opleiding

• Opleiding en competentieversterkende acties • Ervaringsbewijs


Duurzame loopbaanondersteuning

Coaching

omvat een breed scala aan instrumenten gericht op een diverse doelgroep, met name cursisten, werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Afhankelijk van de loopbaanfase en de loopbaanvraag komen specifieke methodieken aan bod. De focus binnen deze instrumenten is sterk gericht op het maatgericht werken.

Werkplekleren

biedt een unieke combinatie van werken en leren. Daardoor is het mogelijk om mensen op een reĂŤle werkvloer en met een sterke omkadering ervaring te laten opbouwen en zo voor te bereiden op een duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit. Werkervaring en brugprojecten zijn voorbeelden van deze geĂŻntegreerde aanpak.

Opleiding

omvat vanzelfsprekend alle activiteiten die gericht zijn op het opleiden van werkzoekenden. Hieronder vallen de competentieversterkende acties die worden opgezet in het kader van diverse uitbestedingen en het aanbod van de Kelchtermansprojecten. Daarnaast kunnen werknemers verworven competenties laten valideren via het Ervaringsbewijs.

29


30


Loopbaanbegeleiding

Job-/taalcoaching op de werkvloer

Niet elke werkzoekende vindt gemakkelijk de weg naar en op de arbeidsmarkt. Werk vinden is voor bepaalde doelgroepen niet vanzelfsprekend. Bijna de helft van de SLN-leden biedt hen een individuele begeleiding op maat, gericht op het verhogen van de kansen op een duurzame tewerkstelling. Hierbij volgt de werkzoekende een persoonlijk en intensief stappenplan op weg naar een geschikte job. De trajectbegeleider ondersteunt dit proces.

Werknemers staan op professioneel vlak vaak voor keuzes of hebben vragen over de richting die ze uitwillen met hun loopbaan. Via loopbaanbegeleiding krijgt de werknemer zicht op de loopbaanmogelijkheden, de eigen competenties en de arbeidsmarkt. Samen met een loopbaanbegeleider maakt de werknemer de balans op van zijn loopbaan, formuleert hij loopbaandoelen en stelt hij een persoonlijk ontwikkelingsplan op om dat doel te bereiken.

Job- en taalcoaching is de ondersteuning en begeleiding op de werkvloer voor kwetsbare doelgroepen tijdens de eerste maanden van een nieuwe job in het normaal economisch circuit. Hierdoor stijgt de kans op een duurzame tewerkstelling. Arbeidsattitudes, communicatie op de werkvloer, sociale vaardigheden, taalachterstand, ‌ zijn thema’s die aan bod kunnen komen in deze coaching. Naast de nieuwe werknemer is de werkgever een evenwaardige partner bij de coaching.

COACHING

Trajectbegeleiding

COACHING

COACHING

Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning

31


32

Voortrajecten

Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)

Een groeiend aandeel van werkzoekenden die een opleiding willen volgen, zijn anderstalig of laagtaalvaardig. Aangezien deze cursisten bijkomende ondersteuning nodig hebben op het vlak van taal, werd een aanbod Taalcoaching op de opleidingsvloer ontwikkeld. Hierdoor verhogen de kansen van de cursist om de opleiding vlot en succesvol te beĂŤindigen. De coach heeft daarnaast ook oog voor de ondersteuning van de (vak-)instructeur bij het ontwerpen van cursusmateriaal en verstaanbaar taalgebruik tijdens de les.

Voortrajecten zijn een onderdeel van het stelsel leren en werken. Dit is bedoeld voor jongeren die ingeschreven zijn als leerling in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs of cursist zijn in een Syntra-lesplaats. Deze jongeren hebben ontoereikende basisattitudes en vaardigheden, zijn onvoldoende gemotiveerd om te leren en weinig keuzebekwaam. Daardoor hebben ze geen duidelijk loopbaanperspectief. Het ontwikkelen en versterken van de bereidheid en de mogelijkheid van de jongere om deel te nemen aan het arbeidscircuit zijn de doelstellingen.

Persoonlijke ontwikkelingstrajecten zijn een onderdeel van het stelsel leren en werken en richten zich op maatschappelijk kwetsbare jongeren die kampen met complexe problemen. Een POT wordt gezien als een voorbereidend traject in de richting van een voortraject, brugproject of arbeidsdeelname. Door intensieve individuele begeleiding en aangepaste activiteiten in een Centrum voor Deeltijdse Vorming verhoogt de zelfredzaamheid en het maatschappelijk functioneren van de jongeren.

COACHING

Taalcoaching op de opleidingsvloer

COACHING

COACHING

Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning


Werkervaring

Brugprojecten

Werkgevers kunnen hun ontslagen werknemers via outplacement naar een nieuwe job laten begeleiden. Dit kan zowel op eigen initiatief van de werkgever als in situaties die wettelijk zijn vastgelegd.

Werkervaring biedt langdurig werkzoekenden (vanaf 24 maanden werkzoekend) gedurende 1 jaar een leerwerkervaring met het oog op een duurzame uitstroom naar een reguliere tewerkstelling. Tijdens de werkervaringsmodule gaat de doelgroepmedewerker aan de slag bij een werkervaringspromotor die instaat voor een sterke omkadering zoals de technische begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. Daarnaast richt de inschakelingsmodule zich gelijktijdig op de algemene competenties en de zoektocht naar een nieuwe job. De Leerwerkbedrijven staan daarvoor in. De werkervaringspromotoren hebben heel wat expertise opgebouwd met het arbeidsmarktgericht begeleiden en inschakelen van kwetsbare doelgroepen naar het normaal economisch circuit.

Het brugproject is een onderdeel van het stelsel leren en werken. De jongeren volgen twee dagen per week les in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs en wisselen dit af met een sterk begeleide en zinvolle werkervaring in een ondersteunende werkomgeving, die de jongere voorbereidt op een reguliere tewerkstelling. Brugprojecten zijn dus bedoeld voor jongeren die arbeidsbereid zijn, maar hun arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden nog verder moeten ontwikkelen.

WERKPLEKLEREN

Outplacement

WERKPLEKLEREN

COACHING

Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning

33


34

Opleiding en competentieversterkende acties

Ervaringsbewijs

Meer dan de helft van de leden heeft een aanbod van beroepsopleidingen en competentieversterkende acties (CVA) voor werkzoekenden en werknemers. Deze opleidingen kunnen zowel vaktechnisch als generiek van aard zijn. De deelnemers verwerven niet alleen nieuwe kennis en vaardigheden om efficiĂŤnt te functioneren in een specifiek beroep, maar versterken ook hun algemene competenties, (arbeids)attitudes, sociale vaardigheden, klantgerichtheid, ... Bij Kelchtermansprojecten worden zowel vooropleidingen, finaliteitsopleidingen als acties zoals sollicitatietraining, assessments, taalondersteuning en dergelijke aangeboden.

Via ervaringsbewijzen worden groeien ontwikkelingskansen gestimuleerd en wordt voor zowel werknemers als werkgevers de doorstroom naar de arbeidsmarkt ondersteund. Competenties - verworven tijdens diverse jobs - laten valideren in de vorm van een ervaringsbewijs, vergroot hun kansen op duurzame tewerkstelling.

OPLEIDING

OPLEIDING

Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning


Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning

90

LEGENDE TB: LBB: JCTC: TCOV: VOORTR: POT’s: OU: WE: BRUG: OPL: EB:

77

80

Trajectbegeleiding Loopbaanbegeleiding Job-/taalcoaching op de werkvloer Taalcoaching op de opleidingsvloer Voortrajecten Persoonlijke Ontwikkelings Trajecten Outplacement Werkervaring Brugprojecten Opleiding en competentieversterkende acties Ervaringsbewijs

70 57

60 50

45

40 30 20 11

13

6

10 0

12

10

TB

LBB

JCTC

TCOV

VOORTR

4

3

POT'S

OU

5

WE

BRUG

OPL

EB

Het aanbod van de leden omvat een breed gamma van activiteiten. Sommige leden hebben een zeer divers aanbod aan werkinstrumenten, anderen hebben zich gespecialiseerd in een aantal activiteiten. Bron: Repertorium SLN 2010

35


Feiten en cijfers


In een notendop Van de vooropgestelde caseload in het kader van Job-/taalcoaching werd 96% gehaald Alle interne partners van de 16 Leerwerkbedrijven zijn aangesloten bij SLN

80% van de doelgroep in het kader van de trajectbegeleiding behoort tot de kansengroepen. 1 op 3 behoort tot de multi-kansengroepen

In het kader van Loopbaanbegeleiding werd 95% van de vooropgestelde aantal werknemers (2010 – 2011) bereikt

97% van de deelnemers van Taalcoaching op de opleidingsvloer heeft het Nederlands niet als moedertaal

63% van de deelnemers binnen 40% van de doelgroepmede3/4de van de werknemers zijn 6 Loopbaanbegeleiding behoort tot de werkers binnen werkervaring 77% of 437.722 uren maanden na de Job-/taalcoaching heeft het Nederlands niet als van alle Persoonlijke kansengroepen Bijna 60% van alle deelnemers moedertaal nog steeds aan de slag Ontwikkelingstrajecten aan een Opleidingscluster wordt door SLN leden 103% van de vooropgestelde zijn 6 maanden na de laatste gerealiseerd caseload voor Taalcoaching op opleiding aan de slag Ongeveer 70% van de cursisten stroomt de opleidingsvloer wordt bereikt door na een opleiding of compeOngeveer 35.000 geregistreerde tentieversterkende actie. Meer dan De meest voorkomende erkende acties in Mijn Loopbaan in 2011 1 op 3 stroomt direct uit naar werk instrumenten bij de SLN-leden zijn: 5 promotoren zijn erkend als testcentrum voor het uitreiken van een ervaringsbewijs

87% van de SLN-leden is aangesloten bij PC 329

38

Werkervaring, Trajectbegeleiding en Opleiding of Competentieversterkende actie

In het eerste kwartaal van 2011 stelden alle SLN-leden binnen de sector Beroepsopleiding 3.065 VTE tewerk, daarvan zijn er 1.731 in een regulier statuut

De SLN-leden hebben binnen de Brugprojecten meer dan 100% van de toegekende uren gerealiseerd 47% of 88.726 uren van alle Voortrajecten in Vlaanderen wordt door SLN-leden Binnen de Kelchtermansprojecten georganiseerd wordt 96% van de doelstelling inzake bereik behaald


Kansengroepbereik De gegevens afkomstig van VDAB/CVS tonen het aantal niet-unieke personen dat een coaching, actie binnen werkplekleren of opleiding volgde in het referentiejaar 2011 bij een lid van SLN. Een persoon kan dus zowel in verscheidende acties als binnen verschillende jaren voorkomen (afhankelijk of de actie jaaroverschrijdend was). In 2011 registreren we 34.826 acties binnen de verschillende instrumenten, gebaseerd op metingen van eind juni 2012. Bij de kansengroepverdeling wordt uitgegaan van het aantal niet-unieke personen dat minstens een bepaald achterstandskenmerk* heeft. Een aantal daarvan zal meerdere kenmerken bezitten en daardoor meermaals als kansengroep worden meegeteld. Daarnaast worden ook gegevens weergegeven van de multi-kansengroepen. Dit zijn de niet-unieke personen die minstens 2 achterstandskenmerken tellen. Vanaf dit jaar zijn er eveneens gegevens beschikbaar over het taalniveau van de doelgroepwerknemers. Indien relevant worden deze bij de instrumenten vermeld. * Met achterstandskenmerken bedoelen we: laaggeschoold, allochtoon, 50+ en arbeidsgehandicapt

Kansengroepbereik binnen de 3 geformuleerde clusters

Minstens laaggeschoold Minstens allochtoon Minstens 50+ Minstens arbeidsgehandicapt

Opleiding (1)

Coaching (2)

Werkplekleren (3)

55%

65%

64%

38%

35%

39%

5%

2%

8%

25%

12%

14%

1. Opleidingen, competentieversterkende acties en KP 2. Trajectbegeleiding, Job- /taalcoaching, TCOV, voortrajecten, POT’s 3. Werkervaring, brugprojecten

Alle niet-unieke personen

100%

100%

100%

81%

83%

85%

Minstens 1 kenmerk

38%

29%

36%

Minstens 2 kenmerken

3%

2%

3%

Minstens 3 kenmerken

Bron: VDAB/CVS

39


Trajectbegeleiding 100% 80%

Kansengroepbereik binnen trajectbegeleiding 79% 58%

60% 40%

De grafieken geven het bereik en de uitstroomresultaten van de verschillende kansengroepen weer voor het jaar 2011.

35%

29%

15%

20% 2%

0%

1

2

3

4

5

6

Legende 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt

Bron: VDAB/CVS

40

VDAB besteedt trajectbegeleidingen uit via verschillende tenders, zowel Vlaams als regionaal. In 2011 liepen de Vlaamse tenders Jeugdwerkplan en de Tender Intensieve Begeleiding en Bemiddeling naar werk 1 (TIBB1). Deze uitbestedingen werden hoofdzakelijk gegund aan commerciĂŤle aanbieders, met enkele SLN-leden in onderaanneming. De focus ligt binnen deze begeleidingen voornamelijk op laaggeschoolden en allochtonen. De doelgroep PmAH (personen met arbeidshandicap) valt vanaf 2010 onder de reguliere werking van de Gespecialiseerde diensten voor Trajectbepaling en -begeleiding en werd niet verder uitbesteed.


Trajectbegeleiding

Uitstroom naar werk na trajectbegeleiding

80% 60%

55%

53%

56%

54% 46%

46%

40% 20% 0%

De SLN-leden bereiken 79% kansengroepen, waarvan 29% tot de multi-kansengroepen behoort. Vooral laaggeschoolden worden bereikt. Bijna 60% van zowel de kansengroepen als de multi-kansengroepen stroomt uit naar werk, 6 maand na het volgen van een trajectbegeleiding.

1

2

3

4

5

gemeten op basis van 84% van alle niet-unieke personen

6

Legende 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon In de Beheersovereenkomst van de 5= Minstens 50+ VDAB wordt uitstroom naar werk 6= Minstens arbeidsgehandicapt gemeten 6 maanden na het einde van de actie.

Leden die trajectbegeleiding aanbieden: Arktos, GTB, ISOM – Dienst Tewerkstelling, De Ploeg, JES, Kopa, Levanto, Projectencentrum, Vokans, WEB, Alternatief, De Sluis, Groep INTRO, Hergebruikcentrum Limburg, Het Heft, STAP, Stebo, Team

Alken, Job&Co, Kringloopcentrum Teleshop, Stad Gent – Dienst Werk, OCMW Gent/OTC, Pro Natura Oost-Vlaanderen, Sociale Werkplaats De Sleutel, IGO Leuven, Mikst, Wonen en Werken Opleiding Leuven, Argos, De Poort/

Werk.Punt, Loca Labora, Mentor, OCMW Diksmuide Leerwerk Opleiding, OCMW Roeselare, Variant, Werkperspectief, Wonen en Werken Menen

Bron: VDAB/CVS

41


Loopbaanbegeleiding

De ESF-oproep loopbaanbegeleiding liep van 1 januari 2010 t.e.m. 31 december 2011. De oproep werd in 2012 met 1 jaar verlengd. In afwachting van een nieuw beleidskader voor loopbaanbegeleiding volgde een bijkomende verlenging van de huidige projecten t.e.m. 30

Vooropgestelde doelstelling 2010-2011: 5.578 werknemers (47% van het totaal bereik in Vlaanderen) Aantal bereikte werknemers 2010-2011: 5.286 werknemers (47% van het totaal bereik in Vlaanderen) Verhouding effectief bereikt t.o.v. doel: 95% Gemiddeld kansengroepenbereik: 63% Bron: ESF-registraties in CVS op 31/12/2011

Bron: SLN/ESF

42

In de oproepperiode 2010-2011 werden in totaal 11.179 werknemers bereikt (of 95% van de vooropgestelde 11.784). Het gemiddelde kansengroepenbereik van alle aanbieders voor loopbaanbegeleiding onder de ESF-oproep in Vlaanderen bedroeg 59%.

Leden die loopbaanbegeleiding aanbieden: Alternatief, Atel, De Ploeg, De Winning, GTB, Jobcentrum, Joblink, Keerpunt, Kompas, Levanto, Stebo, Vokans


Job-/taalcoaching op de werkvloer De SLN-leden bereiken 83% kansengroepen, waarvan 35% meerdere achterstandskenmerken telt. Deze werknemers zijn in 3/4 van de gevallen 6 maand na de Job-/taalcoaching nog steeds aan het werk. De laaggeschoolden worden het meest bereikt.

Interpretatie bij uitstroom naar werk: de werknemer is 6 maand na Job-/taalcoaching aan het werk, ofwel bij dezelfde ofwel bij een andere werkgever.

De helft van de personen die Job-/taalcoaching volgen hebben Nederlands niet als moedertaal, 1/3 heeft geen kennis van het Nederlands. Deze personen halen een uitstroomresultaat van ongeveer 80%.

Legende 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt

Kansengroepbereik binnen Job-/taalcoaching

100% 83%

80% 61%

60%

38%

35%

40% 20% 0%

1

2

3

4

10%

12%

5

6

De cijfers die hier weergegeven worden betreffen gesubsidieerd aanbod met VIA-middelen. Daarnaast bieden nog andere SLN-leden Job-/taalcoaching aan met andere financiering.

Bron: VDAB/CVS

43


Job-/taalcoaching op de werkvloer Bij Job-/taalcoaching werken de erkende aanbieders volgens een door de regisseur vooraf bepaalde caseload.

Uitstroom naar werk

100% 90% 80%

75%

78%

75%

78%

75%

73%

70%

Legende

60% 50%

Vooropgestelde doelstelling 2011: 1.140 werknemers Aantal bereikte werknemers 2011: 1.095 werknemers Verhouding effectief bereikt t.o.v. doel: 96% Bron: VDAB

1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt

40% 30% 20% 10% 0%

1

2

3

4

5

6

gemeten op basis van 53% van alle niet-unieke personen

Het verwerven van taal en competenties op de werkvloer heeft een belangrijke meerwaarde, zowel voor de werkgever als de werknemer. De jobcoach begeleidt werknemers die ten hoogste 1 jaar in dienst zijn.

Leden die Job-/taalcoaching aanbieden met VIA-middelen: Alternatief, Groep INTRO, Job & Co, Kopa, Mentor, Stad Gent - Dienst Werk, Stebo, Steunpunt Tewerkstelling, Vokans, WEB, Wonen en Werken

Bron: VDAB/CVS

44


Taalcoaching op de opleidingsvloer Bij taalcoaching op de opleidingsvloer werken de coaches ook met een door de arbeidsmarktregisseur op voorhand vastgelegde caseload.

Leden

Bron: VDAB/CVS

TCOV

aanbieden:

Alternatief, Groep INTRO, Job & Co, Kopa, Mentor, Mikst, Stebo, Steunpunt Tewerkstelling, Vokans, WEB

Vooropgestelde doelstelling 2011: 315 cursisten Aantal bereikte cursisten 2011: 323 cursisten Verhouding effectief bereikt t.o.v. doel: 103% Bron: VDAB De SLN-leden bereiken met dit instrument bijna uitsluitend de kansengroepen, in de helft van de gevallen de multi-kansengroepen. De doelgroep die logischerwijze het meest bereikt wordt, zijn de allochtone cursisten. Zij hebben vaak nood aan extra ondersteuning bij het begrijpen van instructies, het cursusmateriaal,‌ Dit is eveneens zichtbaar in de moedertaal van de doelgroep : 97% van de doelgroep heeft Nederlands niet als moedertaal.

die

Kansengroepbereik binnen TCOV 100%

97% 86%

80% 60%

Legende 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt

47%

51%

40% 20% 4%

0%

1

2

3

4

5

7% 6

gemeten op basis van 73% van alle niet-unieke personen

45


Voortrajecten 120% 100%

Kansengroepbereik voortrajecten 98%

Binnen het stelsel leren en werken wordt gewerkt met een systeem van urencontingenten. Promotoren van voortrajecten krijgen aan de start van het schooljaar een bepaald aantal uren toegekend.

80%

In het schooljaar 2011-2012 werden in heel Vlaanderen 206.882 uren voortrajecten toegekend. In totaal werden 190.312 uren gerealiseerd (92%).

60% 40% 20%

17%

20%

2%

0%

1

2

3

De SLN-leden organiseerden 47% van alle voortrajecten in Vlaanderen (88.726 uren).

4

Legende 1= Minstens laaggeschoold 2= Minstens allochtoon 3= Minstens arbeidsgehandicapt 4= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken)

De SLN-leden begeleiden binnen deze acties bijna uitsluitend laaggeschoolden. 20% van hen heeft een bijkomend achterstandskenmerk. Ongeveer 80% van de laaggeschoolden en drie vierde van de multikansengroepen stroomt na het volgen van deze actie door. 16% van deze jongeren hebben het Nederlands niet als moedertaal.

2011-2012: toegekende uren SLN-leden: 93.121 gerealiseerde uren SLN-leden: 88.726 verhouding gerealiseerd t.o.v. toekenning: 95%

46


Voortrajecten Leden die

voortrajecten aanbieden:

Definitie doorstroom • Uitgestroomd naar werk op moment van meting of • Uitgestroomd uit de werkloosheid op moment van meting of • Voor diegenen die op dat moment nog werkloos zijn: 1. In de 6 maanden voorafgaand aan de meting bezig geweest zijn aan een andere actie of 2. Op het moment van meting bezig zijn aan een andere actie

Argos, De Ploeg, Groep INTRO, JES, Vokans en WEB

De focus binnen deze acties ligt op laaggeschoolde jongeren. In de beheersovereenkomst van de VDAB is bovendien vastgelegd dat er extra inspanningen geleverd moeten worden om de groep laaggeschoolde jongeren en de groep allochtone jongeren te bereiken.

100%

Doorstroom na 6 maanden 81%

80%

75%

79%

75%

60% 40%

Legende 1= Minstens laaggeschoold 2= Minstens allochtoon 3= Minstens arbeidsgehandicapt 4= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) Bron: VDAB/CVS DBO/SLN

20% 0%

1

2

3

4

gemeten op basis van 84% van alle niet-unieke personen

47


Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten Ook voor persoonlijke ontwikkelingstrajecten (POT) wordt gewerkt met toegekende urencontingenten. In het schooljaar 2011-2012 werden in heel Vlaanderen 566.366 uren POT toegekend. In totaal werden 568.764 uren gerealiseerd (100%). De SLN-leden organiseerden 77% van alle POT in Vlaanderen (437.722 uren).

80%

Doorstroom na 6 maanden 62%

60%

57%

56%

1

2

57%

40%

2011-2012: toegekende uren SLN-leden: 443.753 gerealiseerde uren SLN-leden: 437.722 verhouding gerealiseerd t.o.v. toekenning: 99% Bron: Dept. Onderwijs SLN 120% 100%

0%

3

4

gemeten op basis van 67% van alle niet-unieke personen

Kansengroepbereik POT's 99%

Leden die POT aanbieden in het schooljaar 2012-2013:

80%

Arktos, De Werf en Groep INTRO en Lejo

60%

Legende

40% 23%

21%

20%

3%

0%

20%

1

2

3

4

1= Minstens laaggeschoold 2= Minstens allochtoon 3= Minstens arbeidsgehandicapt 4= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken)

Meer dan ĂŠĂŠn op vier van de bereikte laaggeschoolde jongeren telt een bijkomende uitsluitingsfactor. Deze personen stromen in ongeveer 60% n de gevallen door na het volgen van een POT. 20% van alle jongeren heeft het Nederlands niet als moedertaal

Bron: VDAB/CVS 48


Werkervaring De SLN-leden bereiken 83% kansengroepen, waarvan 39% tot de multi-kansengroepen behoort. De uitstroom van zowel de kansengroepen als de multi-kansengroepen, bedraagt ongeveer 40%. De verschillende doelstellingen naar kansengroepbereik, zoals bepaald door het beleid1, worden met uitzondering voor de doelgroep 50+ steeds behaald. 40% van de doelgroepmedewerkers heeft het Nederlands niet als moedertaal, 16% heeft geen kennis van het Nederlands.

Goedgekeurde plaatsen intern (werkervaring- en inschakelingsmodule) op 01/01/2009: 1.242,5 VTE Goedgekeurde plaatsen extern (inschakelingsmodule) op 01/01/2009: 1.355,1 VTE Totaal initieel goedgekeurde plaatsen op 01/01/2009: 2.597,6 VTE Gemiddelde bezetting 2011: gemiddeld 2.182 VTE Verhouding gemiddelde bezetting t.o.v. doel: gemiddeld 84% Bron: cijfers VSA/WSE

1

Vooropgestelde doelstelling: *laaggeschoold: 60% *allochtoon: 20% *50+: 15% *arbeidsgehandicapt: 15%

Kansengroepbereik werkervaring

100% 83%

80%

SLN overkoepelt de 16 erkende Leerwerkbedrijven (LWB). Deze bestaan uit een 50-tal interne werkervaringspromotoren. Daarnaast zijn 27 lidorganisaties actief als externe werkervaringspromotor.

Legende

60%

1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt

40%

59% 41%

39%

20% 0%

9%

1

2

3

4

5

15%

6

Bron: VDAB/CVS 49


Werkervaring Uitstroom naar werk 50% 41%

40%

40%

40%

42%

41%

39%

Legende

30%

1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 20% 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 10% 5= Minstens 50+ Bij dit instrument worden alle 6= Minstens arbeidsgehandicapt mogelijke acties binnen een 0% werkervaringstraject opgenomen 1 2 3 4 5 6 in de tabellen. Dat kan gaan om gemeten op basis van 62% van alle niet-unieke personen de inschakelingsmodule, nazorg, TBS (ter beschikking stelling), begeleiding werkervaring, ...

Leden die werkervaring aanbieden: Alternatief, Argos, Atel, BLM, De Ploeg, De Sluis, De Vlaspit, De Winning, De Wroeter, DIT, Educar, Grijkoort-Begeleid Werk, Groep INTRO, Hergebruikcentrum Limburg, IGO Leuven, IKOO, Job & Co, Joblink, Kringloopcentrum Teleshop, Levanto, Loca Labora, Lokaal Werkgelegenheidsbureau Gent, Maatwerk, Meetjeslandse

50

Leerwerkbedrijven, Mikst, Natuurwerk, Noord-Limburgs Open Atelier, OCMW/ OTC, OCMW Dendermonde, Pluspunt, Posthof, Sociaal Bedrijvencentrum, Sociaal Verhuurkantoor De Poort, Stebo, Steunpunt Tewerkstelling, Team Alken, Tot uw Dienst, Velo, WEB, Werkperspectief, Werkvormm, Wonen en Werken Leuven, Wonen en Werken Menen

Bron: VDAB/CVS


Brugprojecten Binnen het stelsel leren en werken wordt gewerkt met een systeem van urencontingenten. Promotoren van brugprojecten krijgen aan de start van het schooljaar een bepaald aantal uren toegekend. In het schooljaar 2011-2012 werden in heel Vlaanderen 590.065 uren brugprojecten toegekend. De SLN-leden organiseerden 33% van alle brugprojecten in Vlaanderen (191.371 uren). In totaal werden 577.100 uren gerealiseerd (98%). Bron: DBO/SLN

2011-2012: toegekende uren SLN-leden: 187.044 gerealiseerde uren SLN-leden: 191.371 verhouding gerealiseerd t.o.v. toekenning: 102%

100%

98%

Leden die Brugprojecten aanbieden in het schooljaar 2012-2013: Agora, Alternatief, De Ploeg, Dienst Werk Stad Gent, Groep INTRO, Job & Co, Noord-Limburgs Open Atelier, ROJM, OCMW Roeselare, Velo, Vokans en Werkperspectief

21% van de bereikte laaggeschoolde jongeren behoort tot de multi-kansengroepen. Deze groep stroomt in ongeveer een vierde van de gevallen uit naar werk.

40%

Kansengroepbereik brugprojecten

30%

Legende

80%

1= Minstens laaggeschoold 2= Minstens allochtoon 3= Minstens arbeidsgehandicapt 4= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken)

60%

Ook bij de brugprojecten dienen er extra inspanningen geleverd te worden om de groep laaggeschoolde jongeren en de groep allochtone jongeren te bereiken (zie beheersovereenkomst VDAB). We merken dat 15% van alle jongeren het Nederlands niet als moedertaal heeft.

Uitstroom naar werk 27%

27%

20%

25%

16%

10%

40% 21%

19%

20%

0%

1

2

3

4

gemeten op basis van 60% van alle niet-unieke personen 2%

0%

1

2

3

4

Bron: VDAB/CVS 51


Opleidingen en competentieversterkende acties* Leden die een opleiding of competentieversterkende actie aanbieden: Atel, Buurtservice, De Ploeg, JES, Groep INTRO, Kopa, Levanto, Projectencentrum, Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen, Steunpunt Tewerkstelling Antwerpen, Vokans, WEB, Werkvormm, Agora, Alternatief, Begeleidingscentrum

Limburgs Mijngebied, De Sluis, De Winning-Werkkans, ENAIP Limburg, Hergebruikcentrum Limburg, Het Heft/STAP, De Werf, Grijkoort Begeleid Werk, IPW, Job & Co, Meetjeslandse Leerwerkbedrijven, OCMW Gent/

Legende 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt

OTC, Oikonde/Ateljee, Sociale Werkplaats De Sleutel, UGent/ UCBO, GOCI, IGO-Leuven, Job-Link, Landelijke Thuiszorg, Mikst, SPIT, Velo, Wonen en Werken Opleiding Leuven, Argos, Jobcentrum West- Vlaanderen,

Mentor, OCMW Diksmuide Leerwerk Opleiding, OCMW Middelkerke-Sociaal Atelier Middelkerke, OCMW Roeselare, Sociale Economie Oostende, Tot uw Dienst

Kansengroepbereik

100% 81%

80% 56%

60% 39%

40%

33%

29%

20% 5%

0%

Bron: VDAB/CVS

52

*Kelchtermansprojecten worden afzonderlijk besproken op pagina 56 en 57

1

2

3

4

5

6


Opleidingen en competentieversterkende acties

Het opleidingsaanbod van de SLN-leden richt zich voor 81% tot de kansengroepen. Ongeveer 40% behoort tot de multi-kansengroepen. De laaggeschoolden worden het meest bereikt (56%). Van opleidingen en competentieversterkende acties kunnen zowel doorstroom- als uitstroomresultaten bepaald worden. Ongeveer 70% van de cursisten, zowel kansengroepen als multi-kansengroepen, stromen door en meer dan ĂŠĂŠn op drie van deze cursisten stroomt uit naar werk.

Legende

Doorstroom na 6 maanden 80% 70%

69%

68%

67%

70%

72% 67%

60% 50%

1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt

40%

ESF-Tender 2011: 3KG: vooropgestelde doelstelling: 1.579 effectief bereikt: 1.412 verhouding effectief bereikt t.o.v. doel: 89% 51% positieve uitstroom

30% 20%

1

2

3

4

5

6

gemeten op basis van 81% van alle niet-unieke personen binnen de opleidingsacties

Bron: kwartaalmonitoring VDAB (eind maart 2012)

Bron: VDAB/CVS

53


Opleidingen en competentieversterkende acties Legende

Uitbestedingen VDAB besteedt veel competentieversterkende acties uit. Binnen de ESF-tender komen de aanbieders voornamelijk uit de not-for-profitsector. De focus ligt op de drie volgende kansengroepen: laaggeschoolden, allochtonen en ouderen (3 KG). De doelgroep Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) valt vanaf 2010 namelijk onder de Gespecialiseerde Opleidingscentra.

1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt

Uitstroom naar werk

50% 40%

Om een antwoord te bieden op regionale noden, worden ook regelmatig lokale opleidingsacties uitbesteed. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de provinciale VDAB-regie. Het zijn vaak de not-for-profitaanbieders die deze opleidingsacties uitvoeren.

36%

35%

36%

35%

37%

36%

30% 20%

Enkele promotoren beschikken over een erkend centrum om ervaringsbewijzen uit te reiken, met name Atel, Vokans, WEB, OCMW Gent/OTC, Landelijke Thuiszorg.

10% 0%

1

2

3

4

5

6

gemeten op basis van 72% van alle niet-unieke personen binnen de opleidingsacties Bron: VDAB/CVS

54


Opleidingscluster Opleidingscluster is een nieuw begrip. Het wordt door de VDAB gedefinieerd als een groep van opleidingen gevolgd door één cursist die niet onderbroken worden door een periode van 6 maanden zonder opleiding.

SLN-leden bereiken binnen deze clusters 85% kansengroepen, waarvan 38% meerdere achterstandskenmerken tellen.

De meting van de uitstroom gebeurt niet voor elke opleiding afzonderlijk maar wel voor de opleidingscluster in zijn geheel. De uitstroommeting is een éénmalige meting 6 maanden na het einde van de laatste opleiding.

De uitstroom van zowel de kansengroepen als de multikansengroepen bedraagt bijna 60%.

Uitstroom naar werk

80%

Kansengroepbereik Cluster

100%

60%

85%

58%

56%

58%

58%

57% 49%

80% 40% 60%

53%

40%

20%

41%

38%

25%

20% 7%

0%

1

2

3

4

5

6

Legende

0%

1

2

3

4

5

6

1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt 55


Kelchtermansprojecten

Leden

die

Kelchtermansprojecten

aanbieden:

Alternatief, ENAIP, Kopa, Levanto, Mikst, Projectencentrum Turnhout, Steunpunt Tewerkstelling, Vokans, Wonen en Werken Opleiding Leuven

Legende 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt

Kansengroepbereik binnen de Kelchtermansprojecten

100% 83%

80% 60%

50%

51%

34%

40% 20% 0%

56

1

2

3

4

7%

10%

5

6

Bron: VDAB/CVS


Kelchtermansprojecten Vooropgestelde Effectief bereikt: 3.164 Verhouding effectief

Doorstroom na 6 maanden

90% 80%

75%

71%

73%

69%

t.o.v.

doel:

96%

70%

Legende

60% 50%

1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt

40% 30% 20% 10% 0%

bereikt

3.264

Bron: VDAB (kwartaalrapportering eind maart 2012)

76%

70%

doelstelling:

1

2

3

4

5

6

gemeten op basis van 93% van alle niet-unieke personen

Kelchtermansprojecten bestaan uit vooropleidingen (VO), arbeidsmarktcompetenties (AMC) en finaliteitsopleidingen (FO). Voor de berekening van de uitstroomresultaten is enkel rekening gehouden met de FO’s. In 2011 werd een algemene uitstroom behaald van 35%.

De SLN-leden bereiken binnen deze projecten 83% kansengroepen. 34% kent nog een bijkomend achterstandskenmerk. De doelgroepen die het vaakst bereikt worden, zijn de laaggeschoolden en de allochtonen. Deze personen stromen in bijna 3 van de 4 gevallen door na het volgen van een actie. Meer dan de helft van de doelgroep heeft het Nederlands niet als moedertaal.

Bron: VDAB/CVS

Bron: VDAB/CVS 57


Het Steunpunt en haar lokale netwerken


Het Steunpunt SLN is voor het uitvoeren van haar opdracht erkend door de Vlaamse overheid en treedt op als representatieve gesprekspartner voor de sector. De kernopdrachten worden geformuleerd in 6 strategische doelstellingen:

1. Het Steunpunt ondersteunt de lokale en regionale samenwerking en netwerking

De leden van het Steunpunt ontmoeten elkaar in lokale netwerken. Ze organiseren er onderling overleg, wisselen ervaringen en informatie uit en vaardigen een aantal vertegenwoordigers af naar de sociaal-economische overlegstructuren op lokaal en subregionaal niveau. Verder is het lokaal netwerk een belangrijke poort voor informatiedoorstroming, zowel van het Vlaamse niveau naar het (sub)regionale als omgekeerd.

60

2. Vanuit haar eigen kerntaken en haar brugfunctie tussen de private niet-commerciĂŤle actoren en het beleid, is SLN pleitbezorger en representatieve gesprekspartner voor de sector. Door de vertegenwoordiging van SLN in verschillende paritair samengestelde overlegen beleidsorganen vindt er overleg plaats met de sociale partners en wordt informatie uitgewisseld. Om haar taken te kunnen realiseren, hecht SLN belang aan een open en opbouwende dialoog met de verschillende overheden en de stakeholders die voor de leden van belang zijn. Het Steunpunt werkt beleidsinformerend op het niveau van de politieke en administratieve overheid. Dit wordt gerealiseerd door diverse mandaten op Vlaams, subregionaal en lokaal niveau.

3. Het Steunpunt volgt de Vlaamse regelgeving en de beleidsontwikkelingen, evenals de nationale, internationale en Europese beleidsontwikkelingen die voor de uitvoering van de kerntaken van de sector relevant zijn Het merendeel van de werking en de instrumenten van de leden is vervat in een Vlaams beleidskader. Aangezien zowel de arbeidsmarkt, het werkgelegenheidsbeleid en het aanbod van de leden voortdurend evolueren, geldt dit ook voor de op te volgen regelgeving. De Europese beleidsontwikkelingen worden opgevolgd via een samenwerking met KCSE. het Steunpunt neemt eveneens deel aan het Vlaams MonitoringscomitĂŠ en de Thematische Commissie van het ESF-Agentschap. Deze resulteren in acties die relevant zijn voor en gedragen worden door de sector.


Het Steunpunt

4. SLN is een kennis- en informatiecentrum voor en over haar leden

5. Voor haar leden is SLN een draaischijf voor ervaringsuitwisseling, praktijkondersteuning en visieontwikkeling

6. Het Steunpunt is het trefcentrum voor deskundigheidsbevordering en kwaliteitszorg

Het Steunpunt stelt zich tot doel de kennis over de sector zowel intern als extern te verhogen, in de overtuiging dat een betere kennis leidt tot meer zichtbaarheid en herkenbaarheid van de sector. Vanuit de samenwerking met de VDAB, levert de regisseur cijfergegevens aan over de verschillende instrumenten waarmee de leden werken.

Het Steunpunt organiseert werkgroepen en praktijkwerkgroepen rond de verschillende beleidsinstrumenten, beleidsontwikkelingen of inhoudelijke thema’s. Deze werkgroepen en praktijkwerkgroepen hebben een informerende, ondersteunende en faciliterende rol ten behoeve van de bestuursorganen van SLN in de uitvoering van hun taak. Het Steunpunt ontwikkelt een visie op de verschillende inhoudelijke thema’s en beleidsinstrumenten.

Het Steunpunt wil voor haar leden een stuwende kracht zijn op het vlak van deskundigheidsbevordering. SLN levert voortdurend inspanningen om de professionaliteit en de kwaliteit van het aanbod van haar leden te optimaliseren. SLN schenkt heel wat aandacht aan een gevarieerd en aangepast aanbod van Vorming, Training en Opleiding (VTO). Het Steunpunt wil zo de kennis en competenties van haar leden versterken en organisaties de mogelijkheden bieden om goede praktijken en ervaringen uit te wisselen.

61


In de kijker Een sterk uitgebouwde mediamix voor informatiedoorstroming met een website, ledensectie, minstens 25 Snelberichten en de 3-maandelijkse nieuwsbrief SLiNger Verdere professionalisering: bijna de helft van onze unieke leden stuurde hun werknemers het voorbije jaar naar een opleiding van SLN

Provinciale workshops voor de leden om de resultaten van het project Corporate Identity voor te stellen

De brochure ‘Met een sterke positionering bouwen aan de sector’ vat de resultaten van het project Corporate Identity samen

Sector In-zicht verheldert de inzet en de resultaten van de sector

Ervaringsuitwisseling via lokale netwerken en werkgroepen

Sterke lokale verankering via Lokale Netwerken SLN en vertegenwoordiging in de helft van de regionale adviesorganen SERR/RESOC Het Steunpunt ontwikkelt met een communicatiebureau een nieuwe folder voor Job-/taalcoaching

Bestuurders SLN bepalen de krijtlijnen in de werking van het Steunpunt vanuit hun expertise en ervaring uit het werkveld

Het Steunpunt ontwikkelt samen met de coaches het Geïntegreerd Methodisch Kader Taalcoaching (GMK-model) en verspreidt dit binnen de sector en naar stakeholders

7 nieuwe opleidingen in het VTO-aanbod Intensieve samenwerking met verschillende stakeholders zoals VDAB, VVSG, KCSE, ...

Organisatie van de studienamiddag Wet op de privacy Verdere professionalisering van de taalcoaches via een vormingsaanbod Taalcoaching samen met Centrum voor Taal en Onderwijs

62


VTO-aanbod Samenstelling van het VTO-aanbod (d.d. april 2013)

Begeleiding in deeltijds onderwijs

Jongeren, in het bijzonder uit het deeltijds onderwijs, vormen een belangrijke doelgroep voor de sector. Ze worden begeleid in verschillende werkvormen, zoals werkervaringsprojecten, brugprojecten, voortrajecten, vormingen, opleidingen en dergelijke. Daarom staat in deze vorming de relatie tussen de jonge cursist/deelnemer en de betrokken mentor/begeleider centraal.

Bewegen naar Werk

Bij trajectbegeleiding en intensieve bemiddeling is een goed contact tussen (traject)begeleider en werkzoekende essentieel. In deze opleiding worden coaches of consulenten getraind in het tot stand brengen van een optimaal contact, in het coachen van zichzelf en de werkzoekende, zodat men het keuzeproces gericht en bewust kan beĂŻnvloeden.

Coachen van loopbaan-vraagstukken

In deze opleiding maken de deelnemers kennis met het handboek ‘Loopbaancoaching volgens de loopbaanlemniscaat’, een handig instrument om een goede afstemming te maken tussen individu en arbeidsmarkt tijdens loopbaancoaching, sollicitatietraining, trajectbegeleiding en andere soorten dienstverlening. De training bevat een toelichting van het handboek en concrete oefeningen.

Coachingstechnieken

Coachingsprincipes worden binnen diverse werkvormen gebruikt en vragen een professionele aanpak. In deze tweedaagse training wordt de basis gelegd voor een coachingstraject door onder andere stil te staan bij diverse coachingsstijlen en feedbacktechnieken. De opleiding is doorspekt met voorbeelden en oefeningen om de theoretische inzichten direct te kunnen toepassen.

Competentiedenken

Dit thema wordt in 3 aparte vormingen georganiseerd, waarbij elke opleiding zijn eigen klemtoon krijgt. Behandelde onderwerpen zijn o.a. het belang en de meerwaarde van competentiedenken in de organisatie, hoe competenties herkennen en methodieken aanreiken om er concreet mee aan de slag te gaan. Er is ook aandacht voor competentieontwikkeling en competentieprofielen.

63


VTO-aanbod

Competentiemanagement en POP

Competentiemanagement wordt steeds belangrijker. Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) is een tool die daarin een grote rol speelt. Via verschillende opleidingsmodules wordt een leidraad aangereikt om deze invalshoek te gebruiken voor kwetsbare doelgroepen. De formulering en ontwikkeling van competenties en het doelgericht gebruik van het POP staan hierbij centraal.

Financieel management

De hervorming van de vzw-wet in 2002 legde de basis voor een modern financieel management in de vzw-sector. De opleiding Financieel management voor niet-financiële specialisten focust op de verdere professionalisering van vzw’s op dit vlak. Na het volgen van deze opleiding zijn de deelnemers in staat de financiële huishouding van een organisatie te kunnen opvolgen.

De nadruk ligt hier op ervaringsuitwisseling en best practices m.b.t. een aantal concrete onderwerpen zoals knelpuntboekingen, Intervisie voor financieel analytische boekhouding, verdeelsleutels, budgettering en begroting. Doel van de intervisie is om de ervaringen en goede praktijken verantwoordelijken van partnerorganisaties te kunnen toepassen binnen de eigen werking met het oog op een zo efficiënt mogelijk financieel beheer.

64

IPOP

Begeleiders van maatschappelijk kwetsbare jongeren worden vaak geconfronteerd met jongeren die niet meer lijken te kunnen of willen leren. In deze ervaringsgerichte en interactieve opleiding leren de deelnemers hoe de basis te leggen voor een geslaagd traject met jongeren. De gehanteerde methodieken zijn toepasbaar in zeer uiteenlopende contexten.

Jobhunting

Jobhunting focust op werkzoekenden die barrières tegenkomen bij het vinden van een job waardoor ze moeilijk bemiddelbaar zijn. De deelnemers krijgen zicht op methodieken om deze groep werkzoekenden naar werk te begeleiden. Daarbij staat de relatie met de deelnemer en de potentiële werkgever centraal. Er wordt ook stilgestaan bij het belang van een bemiddelingsnetwerk.

Kwalificerende Intake

In deze tweedaagse vorming leren de deelnemers om op een adequate manier een criteriumgerichte Kwalificerende Intake te voeren. De gespreksvoorbereiding, informatieverzameling en uiteindelijke trajectmotivatie maken daar onderdeel van uit. Er wordt een beoordelingskader aangereikt om de ontwikkelings- en jobkansen van de werkzoekende realistisch te kunnen inschatten.


VTO-aanbod

Loopbaanbegeleiding

Deze opleiding is gericht op zowel startende als ervaren loopbaanbegeleiders. Via een theoretische basis van begeleidingsmodellen worden diverse werkvormen verkend. Vervolgens wordt via begeleide ervaringsuitwiseling stilgestaan bij knelpunten en kansen uit de dagelijkse praktijk. De deelnemers werken gezamenlijk aan verbeterpunten aan de hand van concrete cases.

Deze vorming focust op het stimuleren van een wenselijke groepsdynamiek die als basis kan dienen voor doelgerichte groepsvorMethoden en technieken mingen. De vormingsmedewerkers krijgen technieken en methoden aangereikt met extra aandacht voor leerstijlen. Dit laat hen creatieve groepsvorming toe om interactieve, laagdrempelige en praktijkgerichte vorming te geven aan groepen werkzoekenden of doelgroepwerknemers.

Overhead meetinstrument

In een onderzoeksopdracht werd op basis van een uniforme definiĂŤring van het begrip overhead een meetinstrument ontwikkeld om op organisatieniveau de overheadkosten te meten en weer te geven. Deze opleiding is een kennismaking waarbij de deelnemers leren om het meetinstrument toe te passen. Er wordt eveneens gefocust op een correcte interpretatie van de resultaten.

Sociale Wetgeving Actueel - SWA

Deze praktijkgerichte opleiding geeft inzicht in de meest voorkomende sociale statuten waarin werkzoekenden en werkenden uit de kansengroepen zich bevinden. Het biedt begeleiders en coaches van kansengroepen ook een concreet beeld van de verschillende tewerkstellingsmaatregelen voor kansengroepen en reikt handvatten aan om deze maatregelen te visualiseren voor een bedrijf.

Sterk aan het Werk

Tijdens het werken met kansengroepen ondervinden instructeurs en begeleiders soms problemen om te werken rond psychosociale vaardigheden. Deze basisvaardigheden zijn essentieel voor een goede (re)integratie op de arbeidsmarkt. De interactieve training scherpt de vaardigheden van instructeurs en begeleiders aan in het werken rond psychosociale vaardigheden bij kansengroepen.

Strategische Werkgeversbenadering

In deze driedaagse training wordt het prospectieproces onder de loep genomen. Er wordt stilgestaan bij de selectie van prospectiekanalen, de eerste telefonische contactname, het bedrijfsbezoek en de opvolging. Ten slotte worden concrete cases van de deelnemers besproken en combineert men theorie en praktijk om te komen tot een adequate werkgeversbenadering.

65


VTO-aanbod

66

Succesvol aanbestedingsdossier

Acties voor werkzoekenden worden steeds meer via aanbesteding, tendering of projectoproepen georganiseerd. De kwaliteit van dossiers is bepalend om opdrachten toegewezen te krijgen. In deze workshop wordt de aandacht gevestigd op ervaringen / vaststellingen van reeds afgelopen uitgeschreven tenders. Aandachtspunten bij de opbouw van een dossier komen ook aan bod.

Taalcoaching basisvorming

De vorming taalcoaching is bedoeld voor zowel taalcoaches op de werkvloer als opleidingsvloer. De opleiding besteedt in een eerste luik aandacht aan het taalcoachingstraject en de beschikbare methodieken. Vervolgens reikt de vorming concrete handvatten en werkvormen aan om met de deelnemers en hun omgeving aan de slag te gaan met taal.

Verdiepingstraject Taalcoaching

De deelnemers leren de methodieken van de basisvorming taalcoaching verder integreren op de werkvloer. Taalvereisten, ondersteuningsnoden, leerderskenmerken, ‌ worden in kaart gebracht en vertaald naar talige activiteiten om uit te proberen op de werkvloer. Er is ook aandacht voor het betrekken van de omgeving. Reflectie en praktijkuitwisseling staan centraal.

Verkocht!

Deze vorming stelt de deelnemers in staat werkgevers op een professionele, commerciĂŤle manier te motiveren om hun werkvloer open te stellen voor personen uit de kansengroepen. Verkocht! geeft tips voor telefonische en persoonlijke contacten met een werkgever. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het omgaan met weerstanden.

Vuurwerkt

Vuurwerkt, gebaseerd op de principes van het waarderend onderzoek, vertrekt vanuit het talent en de bezieling van mensen. Begeleiders leren werken met de mogelijkheden en dromen van mensen, om dan talenten en competenties te ontwikkelen om die dromen te realiseren. Deze methodiek is bruikbaar in individuele begeleiding en in kleine groepen.


Bestuursorganen Samenstelling van de bestuursorganen (d.d. april 2013)

• Algemene Vergadering Voorzitter Directeur SLN Deskundige Deskundige Deskundige Deskundige Lokaal Netwerk Aalst-Oudenaarde Lokaal Netwerk Antwerpen Lokaal Netwerk Brugge Lokaal Netwerk Gent Lokaal Netwerk Halle-Vilvoorde Lokaal Netwerk Kempen Lokaal Netwerk Kortrijk-Roeselare Lokaal Netwerk Leuven Lokaal Netwerk Limburg Lokaal Netwerk Mechelen Lokaal Netwerk Meetjesland Lokaal Netwerk Oostende-Westhoek Lokaal Netwerk Waas & Dender

• Raad van Bestuur dhr. Jan Geens mevr. Marleen Velleman mevr. Leen Servranckx dhr. Filiep Huysentruyt dhr. Cyriel Roelandt mevr. Veerle Heirwegh dhr. Rony Holvoet mevr. An-Rose Vandewinckele mevr. Greet Deconinck dhr. Bert Boone mevr. Vanessa De Ruysscher dhr. Guido Macours dhr. Piet Lareu dhr. Patrick Wauters dhr. Danny Martens mevr. Arlette Beunen mevr. Isabel De Sutter mevr. Dominique Lapiere dhr. Herman Verhelst

Voorzitter Directeur SLN Deskundige Deskundige Deskundige Deskundige Antwerpen Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Vlaams-Brabant

dhr. Jan Geens mevr. Marleen Velleman mevr. Leen Servranckx dhr. Filiep Huysentruyt dhr. Cyriel Roelandt mevr. Veerle Heirwegh mevr. An-Rose Vandewinckele dhr. Guido Macours dhr. Danny Martens dhr. Bert Boone dhr. Herman Verhelst mevr. Dominique Lapiere dhr. Patrick Wauters

• Dagelijks Bestuur dhr. Jan Geens mevr. Marleen Velleman mevr. Leen Servranckx dhr. Filiep Huysentruyt dhr. Guido Macours dhr. Danny Martens

67


Medewerkers

Samenstelling personeelsbestand (d.d. mei 2013)

Directeur Coรถrdinator planning en organisatie Stafmedewerker Stafmedewerker Stafmedewerker Stafmedewerker Secretariaat Secretariaat Logistiek medewerker

68

mevr. dhr. dhr. mevr. dhr. mevr. dhr. mevr. mevr.

Marleen Velleman Arne Fockaert Jeroen De Lathouwer Ann De Lobel Sammy Kolijn Sophie Smet Tony Van de Veire Annelies Buffel Karima El Kharbachi


69


70


“Sector In-zicht” is een uitgave van SLN vzw met de steun van de Vlaamse overheid. SLN is de erkende koepel van de niet-commerciële aanbieders van begeleidingstrajecten met het oog op duurzame arbeidsintegratie in Vlaanderen. Heeft u op- of aanmerkingen of wil u een aantal exemplaren van deze publicatie bestellen? Dan kunt u contact opnemen met: SLN Reigerstraat 10 9000 Gent Tel: 09/220.84.31 Fax: 09/220.81.73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Verantwoordelijke uitgever: Marleen Velleman Druk: mei 2013 D 2013 7860 3

71


SLN vzw Reigerstraat 10 9000 Gent

tel: 09/220.84.31 fax: 09/220.81.73 info@sln.be www.sln.be

Sector In-Zicht 2013 - SLN vzw  
Sector In-Zicht 2013 - SLN vzw  
Advertisement