Page 1

ГЛАВА 2 ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ С ТЕКСТ В тази глава ще научите повече за клавишите при текстообработка и правилата при въвеждане на текст. Ще се запознаете с начините за извършване на основни действия с текста, като вмъкване на специални символи, маркиране, изтриване, копиране и преместване, както и търсене и заместване на отделни думи от документ.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕКСТ Ако за първи път Ви се налага да пишете в текстообработваща програма, в нов файл на Word, опитайте да въведете малко текст, например текста на някоя статия от вестник или списание. Същевременно се запознайте с някой основни правила, които трябва да се следват при въвеждането на текст:  Клавишът Enter се натиска само за нов ред, т.е. натискайки Enter, Вие създавате нов абзац (параграф), който започва на нов ред. Следователно, когато пишете, Word автоматично ще прехвърля курсора на следващия ред, след като запълните текущия. Следователно правете разлика между следващ ред и нов ред. Следващият ред е редът под този, на който се намира курсорът, и принадлежи на абзаца, който въвеждате, докато новият ред е първият ред от новия абзац в текста, който създавате с натискане на Enter. Дори празните редове в Word са абзаци, а всеки абзац в документа може да бъде форматиран различно и да има свои параметри на шрифта или на подравняването, за да добие по-специфичен вид при общото оформление на документа.  Клавишът Spacebar (интервал) се натиска само за изписване на празен символ, т.е. използва се за разделител между думите. Той не се използва за центриране на заглавния или текст, както и не се използва за започване на първия ред на абзац по-навътре. Следователно не се опитвайте „ръчно” да подравнявате отделните пасажи от текст, като използвате празни интервали. Празните интервали са също символи, а не средство за подравняване.  Не очаквайте, когато за първи път въвеждате даден текст, неговото оформление да изглежда точно както желаете. Важното е да наберете текста, а след това с богатите средства на Word можете да промените всичко – параметри на шрифта, подравняване, оцветяване и др.  При въвеждане на текст курсорът може да работи в два режима: режим на вмъкване на символи и режим на заместване на символи. Ако режимът е на вмъкване, тогава курсорът е между две думи и пишете текст, текстът ще се вмъква между тези думи и те ще се раздалечават. Ако режимът е на заместване, тогава, когато пишете, новия текст ще изтрива (замества) текста, който е вдясно от курсора. Режимите на вмъкване и на заместване се превключват чрез клавиши Insert. Когато натиснете Insert, индикаторът OVR върху лентата на състоянието се включва и тогава курсорът е в режим на заместване. Когато индикаторът не е включен – OVR, курсорът е в режим на вмъкване. Можете да превключвате между два режима и с двоен клик върху индикатора в лентата на състоянието.


Докато пишете, обърнете внимание на функцията на следните клавиши:

КЛАВИШИ

Backspace

Изтрива символ вляво от курсора. Ако символите в реда свършат, качва курсора на горния ред и продължава да трие.

Изтрива символ вдясно от курсора. Ако няма символи вдясно, придърпва редовете с текст, намиращи се под курсора.

Delete

Когато индикаторът на този клавиш свети, всички букви ще се изписват като главни, а при задържане на клавиш Shift ще се изписват като малки. Когато индикаторът на този клавиш не свети, всички букви ще се изписват като малки, а при задържане на Shift ще се изписват като главни. Когато индикаторът на този клавиш свети, десния блок на клавиатурата функционира като цифров, т.е. клавишите изписват горното означение. Когато индикаторът на този клавиш не свети, десния блок на клавиатурата дублира клавишите на придвижване на курсора, т.е. клавишите функционират, както показва долното им означение.

Caps

Num Lock

Клавиш за табулация. Отмества абзаца, пред който е курсорът, до следващата установена табулация. Стандартно табулациите са през половин инч = 1,27 см, но тази стойност може да се променя. Позициите на табулациите се виждат в долната част на размерната линия.

Tab

Shift

ФУНКЦИИ

Enter

Премества курсора на следващия ред, без да прекъсва текущия абзац. Използва се, когато искате ново изречение да започне задължително на следващия ред, но да си остане част от текущия обзац.

СПЕЦИАЛНИ ВЪВЕЖДАНИЯ Word притежава възможности за прециални въвеждания и автоматични корекции, които до голяма степен ще ви облекчават при писането на текст. Малка част от тези възможности включват вмъкването на специални символи, които ги няма на клавиатурата, вмъкване на текуща дата и час, вмъкване на бележки под черта или автоматизиране на въвеждането на текст.  За да вмъкнете специален символ, който го няма на клавиатурата: 1. От менюто Insert кликнете върху функцията Symbol… Появява се диалоговата кутия Symbol.


2. Отворете полето Font и изберете един от шрифтовете: Symbol, Webdings, Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3. Показват се символите от избрания шрифт. 3. Кликнете върху символа, който желаете да вмъквате, и след това кликнете върху Insert. След вмъкване на специалния символ диалоговата кутия остава отворена, за да продължите с вмъкване на още символи, ако се налага.  За да вмъкнете текушата дата и/или час: 1. Позиционирайте курсора в текст там, където желаете да вмъкнете дата и/или час. 2. От менюто Insert кликнете върху функцията Date and Time... Появява се диалоговата кутия Date and Time. 3. От полето Language изберете език за датата и часа (Bulgarian). 4. От полето Available formats изберете формат на датата и/или часа и кликнете върху бутона OK.  За да вмъкнете бележка под черта на страницата: 1. Позиционирайте курсора в текста там, където желаете да вмъкнете указателя (номера) на бележката под черта. Ако е необходимо отворете файл с текст, за да опитате. 2. От менюто Insert посочете секцията Reference и кликнете върху функцията Footnote… Появява се диалоговата кутия Footnote and Endnote. 3. Включете опцията Footnotes, в полето Number format изберете вид на номера на указателя на бележката или въведете символ, а указателя в полето Custom mark. В полето Start at настройте стойностите на номерата на първата бележка, а в полето Numbering изберете Continuous, ако желаете номерата на бележките под черти да се увеличават автоматично, или изберете Restart each page, за да се рестартира броенето на бележките на всяка страница. 4. Кликнете върху бутона Insert. В резултат Word вмъква указател за бележка под черта, където мига курсорът, и ви отвежда на мястото, където можете да въведете самия текст на бележката. Интерес представляват възможностите на Word за автоматично коригиране, докато пишете (autocorrect), и за автоматично въвеждане на текст (autotext). В следващата процедура е описано как да настроите тези две възможности според вашите нужди и предпочитания.  За да настроите автоматичното коригиране и вевъждане: 1. От менюто Tools кликнете върху функцията AutoCorrect options…Появява се диалоговата кутия Autocorrect с активна страница Autocorrect. Някой от опциите в тази диалогова кутия представляват интерес. По подразбиране Word е настроена автоматично да прави главни първи букви на изреченията, които започвате, но това в някой случаи (например при съкращения) може да не ви допадне. За да забраните автоматичното задаване на главни букви в изречения, изключете опцията


Capitalize First letter of sentences. По същия начин можете да забраните и автоматичното изписване на главна буква в клетка от таблицата, като изключите опцията Capitalize first letter at table cells. В тази страница на диалоговата кутия можете да дефинирате изрази, които, след като въведете в документа, ще бъдат автоматично заместени от даден текст. За целта се уверете, че опцията Replace text as you type е включена, след това в полето Replace въведете израз, който ще пишете в документа, а в полето With въведете текста, с който Word да замести израза. Кликнете върху бутона Add, за да добавите настройката. 2. От страницата Auto text на диалоговата кутия можете да настроите Word да ви предлага да дописва вместо вас определени текстове. За целта се уверете, че опцията Show AutoComplete suggestions е включено, след това в полето Enter Auto text entries here въведете точния текст, който Word искате да ви помага да въвеждате. Кликнете върху бутона Add, за да добавите настройката. Такива текстове може да са например имена на хора, имена на фирми, стоки и други изрази, които често ще фигурират във вашите документи. 3. Кликнете върху бутона OK, за да затворите диалоговата кутия.

МАРКИРАНЕ НА ТЕКСТ При обработка на въведения от вас текст функцията на (а и на други програми) предполагат, че вие сте маркирали (селектирали) частта от текста, която искате да промените. Това е основен принцип. Например за да промените параметрите на шрифта, оцветяването, подравняването или ако желаете да копирате, преместите или изтриете пасаж от текст, първо е нужно да го маркирате. Имате три възможности за маркиране: да използвате само клавиатурата, само мишката или и двете.  За да маркирате произволна част от текст с клавиатурата: 1. Позиционирайте курсора в началото на текста, който ще маркирате. 2. Задръжте клавиша Shift и чрез клавишите    Home Page up и/или чрез клавишите преместете курсора до End Page down края на текста, който маркирате. В резултат маркирания текст се визуализира инвертно – показват се светли букви на тъмен фон. 3. Отпуснете клавиш Shift

 За да демаркирате текст: 

Натиснете някой от клавишите стрелки или кликнете веднъж с мишката вътре в текста на документа.

 За да маркирате произволна част от текст с мишката:1

1

Ако задържите натиснат клавиш Alt, докато маркирате, ще се обособи колона от маркиран текст.


1. Позиционирайте указателя на мишката в началото на текста, който ще маркирате. Уверете се, че указателят на мишката е изобразен като тънка вертикална черта. 2. Натиснете и задръжте левия бутон на мишката. 3. Позиционирайте указателя на мишката в края на текста, който маркирате. 4. Отпуснете бутона на мишката.  За да маркирате произволна част от текст с клавиатурата и мишката: 2 1. Позиционирайте курсора в началото на текста, който ще маркирате. 2. Чрез мишката използвайте вертикалната лента за превъртане (или колелцето на мишката), ако е необходимо, за да се придвижите в текста и за да виждате края на текста, който желаете да маркирате. 3. Задръжте клавиша Shift и кликнете с мишката в края на текста, който желаете да маркирате. В резултат се маркира текстът от позицията на курсора до мястото, което сте кликнали с мишката.  За да маркирате няколко независими части текст с клавиатурата и мишката: 1. Маркирайте първата част текст по един от разгледаните начини. 2. Задръжте клавиша Ctrl и влачете мишката, другаде в текста, за да маркирате друга част. Повторете тази стъпка колкото пъти е необходими.  За да маркирате отделна дума с мишката: 

Кликнете два пъти върху думата.

 За да маркирате отделно изречение с мишката: 

Задръжте натиснат клавиша Ctrl и кликнете с мишката някъде в изречението. (Преди това се уверете, че няма маркиран текст.)

 За да маркирате абзац (параграф) с мишката:  

Кликнете три пъти върху произволна част от текста на абзаца. Позиционирайте указателя на мишката вляво от абзаца и кликнете два пъти с левия бутон на мишката.

 За да маркирате последователно повече абзаци с мишката: 1. Кликнете три пъти върху произволна част от текста на първия абзац, като при третото кликване задръжте натиснат левия бутон на мишката или посочете абзаца отляво с мишката и кликнете два пъти, като при второто кликване задръжте натиснат бутон на мишката. 2. Преместете мишката в посока на надолу или нагоре в текста. В резултат се маркират околните абзаци. 3. Отпуснете бутона на мишката.

2

Този метод е удобен при маркиране на огромни пасажи от текст.


 За да маркирате ред(ове) с мишката: 1. Позиционирайте указателя на мишката вляво на реда. 2. Кликнете еднократно. Редът се маркира. Ако желаете да маркирате повече редове, вместо да кликвате, задръжте натиснат левия бутон на мишката и я влачете нагоре или надолу, за да маркирате желаните редове. Когато ги маркирате, отпуснете бутона на мишката. Важното е да запомните, че при маркиране на текст, когато отпуснете бутона на мишката, това, което сте маркирали, не може да продължите да го маркирате с нея. Ако влачите маркираното, ще реализирате друго действие – преместване на текст. Преместването и копирането е разгледано в следващата тема. Ако желаете да промените маркираната зона по някакъв начин, единствено можете да използвате     маркиране с клавиатурата Shift за да довършите маркирането, или да задържите клавиша Shift и да кликнете с мишката на мястото в текста, докъдето желаете да разтеглите или скъсите маркираната зона.  За да маркирате целия текст от документа:   

Кликнете три пъти вляво от текста в документа. От менюто Edit кликнете върху функцията Select All. Натиснете комбинацията от клавиши + А Ctrl

ЗАМЕСТВАНЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ТЕКСТ Когато се налага да заместите пасаж от текст с друг, който да въведете от клавиатурата или когато желаете да изтриете текст, използвайте някоя от следните процедури:  За да заместите част от текст с друга: 1. Маркирайте текста, който ще заместите. 2. Започнете да пишете новия текст. В резултат маркирания текст изчезва и Word започва да вмъква на неговото място това, което пишете. Това няма да стане обаче, ако в менюто Tools, в диалоговата кутия Options, страницата Edit, е изключена опцията Typing replaces selection. Също така е възможно вместо да изписвате нов текст, да заместите маркираното с текст, който предварително сте копирали.  За да изтриете текст: 1. Маркирайте текста, който ще изтривате. Delete 2. Натиснете клавиш . В резултат маркирания текст изчезва и Word пренарежда текста в документа.  За да изтриете думата вляво от курсора: 

Натиснете клавишната комбинация Ctrl

+  Backspace


 За да изтриете думата вдясно от курсора: 

Ctrl Натиснете клавишна комбинация

Delete +

ФУНКЦИЯ UNDO, REDO & REPEAT Когато работите, Word помни вашите действия, които извършвате в документа, и има възможност, ако решите, да ги отменя, т.е. да връща вашите действия назад или да повтаря вашето последно действие. Също е възможно и да отменяте върнато действие, ако размислите. Когато извършите нещо, например изтривате или замествате текст, сменяте шрифта или цвета на текста, в менюто Edit ще откриете две възможности: Функцията Undo… ще отмени последното действие, а функцията Repeat... ще повтори последното ви действие. Когато използвате Undo и вашето последно действие се отмени, в менюто Edit функцията Repeat..., която, ако я изберете, ще отмени командата, изпълнена с Undo. Следователно с функцията Undo можете да връщате вашите действия обратно и после пак да ги изпълнявате с функцията Redo. Както се вижда от менюто Edit, за по-бърз достъп до тези важни функции можете да използвате клавишни комбинации. Функцията Undo извикайте с + , Ctrl Z а функциите Repeat/Undo – с Ctrl + Y

Друг начин за избиране на функциите е от бутоните, които се намират в средата на лентата Standart. Ако използвате малките стрелки в края на бутоните, ще се появи падаш списък, от който можете да изберете повече от едно действие, съответно за връщане (Undo) или за възстановяване (Redo). В тези списъци действията са подредени така, че най-отгоре са първите действия, които ще бъдат съответно върнати (Undo) или възстановени (Redo).

ПРЕМЕСТВАНЕ И КОПИРАНЕ НА ТЕКСТ

Преместването и копирането на текст или таблици и графични обекти е често прилагана операция. Може да се реализира в рамките на документа, между различни документи и дори между различни програми. За целта се използват познатите Ви функции Cut, Copy, Paste, които както знаете от работата си с Windows, могат да се извикат по няколко начина. Процедурата за копиране или преместване също ще ви е позната, тъй като по подобен начин в средата на Windows копирате и премествате икони. Разбира се, все пак има някой незначителни разлики, които сега ще установите. Трите функции се намират в менюто Edit и са достъпни от лентата Standart. Функциите Cut и Copy ще са позволени само ако сте маркирали текст, а функцията Paste – когато сте използвали Cut или Copy.


 За да преместите или копирате текст: 1. Маркирайте текста, който ще премествате или копирате. 2. Ако ще премествате текста, изберете функцията Cut по един от следните начини:  От менюто Edit кликнете върху функцията Cut;  От лентата кликнете върху бутона  Кликнете с десния бутон на мишката върху маркирания текст и от контекстното меню кликнете върху функцията Cut;  Натиснете клавишната комбинация Ctrl X + В резултат маркирания текст изчезва. Word го помества в специална област от оперативната памет, която се нарича клипборд (Clipboard). Ако ще копирате текста, изберете функцията Copy по един от следните начини:  От менюто Edit кликнете върху функцията Copy;  От лентата кликнете върху бутона  Кликнете с десния бутон на мишката върху маркирания текст и от контекстното меню кликнете върху функцията Copy;  Натиснете клавишната комбинация Ctrl С + 3. Позиционирайте курсора на мястото в документа, където искате да преместите или копирате текста, или създайте нов файл, или отворете друг документ, където да позиционирате курсора, или използвайте подменюто Windows, за да превключите на документа, ако вече е отворен. 4. Изберете функцията Paste по един от следните начини:  От менюто Edit кликнете върху функцията Paste;  От лентата Standart кликнете върху бутона;  Кликнете с десния бутон на мишката в близост до курсора и от контекстното меню кликнете върху функцията Paste;  Натиснете клавишната комбинация Ctrl V + Ако използвате Word 2002, е твърде верояно след извикване на функцията Paste до текста да се появи т.нар. бутон Paste Options. Чрез контекстното меню на този бутон можете да изберете как да се вмъкне текстът, който копирате или премествате. Ако кликнете върху функцията Keep Source Formatting, текстът ще се вмъкне заедно със своите параметри на шрифта и подравняването. Тази функция се прилага и по подразбиране, дори да не използвате бутона. Ако желаете текстът да приеме същите параметри на шрифта и подравняването като текста на мястото, където го вмъквате, кликнете върху функцията Match Destination Formatting. Ако желаете да се вмъкне само текстът, без да се извършва специално форматиране (промяна на шрифт и подравняване), кликнете върху функцията Keep text Only.


 За да преместите цял абзац нагоре или надолу в текста между останалите абзаци: 1. Уверете се, че курсорът е позициониран в абзаца, който желаете да премествате. Ако е необходимо, кликнете веднъж в абзаца. 2. Задръжте натиснати едновременно клавишите Shift и Alt натискайте клавиша натискайте клавиша

 

, за да премествате абзаца нагоре в текста, или съответно , за да премествате абзаца надолу в текста.

 За да преместите или копирате текст само с мишката: 1. Маркирайте текста, който ще премествате. 2. Посочете маркирания текст с мишката и натиснете и задръжте левия бутон на мишката. Появява се специален курсор, който можете да движите с мишката. 3. Чрез влачене на мишката позиционирайте този курсор на новото място в документа, където искате да преместите или копирате текста, и ако желаете да преместите текста, отпуснете бутона на мишката, а ако желаете да го копирате, тогава задръжте натиснат клавиша , преди Ctrl да отпуснете бутона на мишката. Методите за преместване и копиране на текст само с мишката са удобни за манипулиране на текста във видимата област от екрана, например за смяна на местата на думи в изречение или за размяна на положението на дадени абзаци или изречения и др. Ако обаче новото място, в което премествате или копирате текст с мишката, е отдалечено в документа, можете да използвате функцията Split от менюто Windows, за да разделите прозореца на две части. В едната част от прозореца може да се позиционирате на едно място в документа, а в другата част – на друго място. Тогава от единия прозорец можете да маркирате текст и да го преместите или копирате в другия прозорец, като го влачите с мишката.

Потребителите на Word 2002 и 2000 могат да се възползват от значително предимство при копиране или преместване на текст. В тези версии на Word имате възможност последователно да копирате или преместите в клип борда (областта от паметта за прехвърляне на данни) няколко текстове, след което да избирате кой текст къде в документа да бъде вмъкван, т.е. Word 2002 и 2000 разполагат с повече от едно място в клип борда в сравнение с Word 97. Управлението на клип борда в Word 2002 се извършва чрез панела Clipboard, а в Word 2000 чрез лентата Clipboard. Ако използвате Word 2002 и панелът Clipboard не се вижда в прозореца, за да го покажете, от менюто Edit кликнете върху функцията Office Clipboard. Ако използвате Word 2000 и лентата Clipboard не се вижда в прозореца, за да я покажете, от менюто View посочете секцията Toolbars и кликнете върху Clipboard.


 За да копирате или преместите няколко текста едновременно: 1. Маркирайте текста, който искате да копирате или преместите. 2. Изберете функцията Cut, за да го преместите в клипборда, или функцията Copy, за да го копирате в клипборда. Повторете стъпка 1 и 2 за различните текстове в документа, който искате да копирате в клипборда. В резултат панелът (или лентата) Clipboard показва икони за всеки един от копираните в клипборда текстове. 3. Позиционирайте курсора, където желаете да вмъкнете някой от текстовете. 4. От панела (лентата) Clipboard кликнете веднъж върху иконата на текста, който искате да се вмъкне. Може да използвате бутона Paste all, за да бъдат вмъкнати всички текстове последователно. За да изтриете всички текстове от клипборда, кликнете върху бутона Clear All. Дори панелът Clipboard да не е визуализиран, Word автоматично ще го покаже в прозореца, ако след като сте маркирали текст, натиснете бутона за копиране на текст два пъти, или ако натиснете два пъти клавишната комбинация Ctrl

С

ТЪРСЕНЕ И ЗАМЕСТВАНЕ При редакция на по-големи документи можете да откривате специфичен израз чрез функция, вместо ръчно да претърсвате текста. Търсенето в документа може да бъде допълнено и от функция за заместване.  За да намерите даден текст в документа: 1. От менюто Edit кликнете върху функцията Find. Появява се страницата Find на диалоговата кутия Find and Replace. 2. В полето Find what въведете думата или израза, който търсите. 3. Кликнете върху бутона Find next. В резултат, ако Word открие търсения текст, автоматично превърта документа до съответното място и го маркира. 4. Кликнете върху бутона Cancel, за да затворите диалоговата кутия, или кликнете върху бутона Find Next, за да откриете следващия такъв текст в документа.  За да намерите и заместите даден текст в документа с друг: 1. От менюто Edit кликнете върху функцията Replace или ако е отворена диалоговата кутия Find and Replace, кликнете върху страницата Replace. Появява се страницата Replace от диалоговата кутия Find and Replace. 2. В полето Find what въведете израза, който искате Word да открие и да замести. 3. В полето Replace with въведете израза, с който Word да замести открития текст.


4. Кликнете върху бутона Replace. Word първоначално открива търсения текст. Натиснете бутона Replace още веднъж, за да бъде заместен текстът. Ако желаете автоматично да бъдат заменени всички открити текстове, кликнете върху бутона Replace All. В този случай Word ще изведе съобщение за това, колко на брой замени са направени в документа. Потвърдете с кликване върху бутона OK. 5. Кликнете върху бутона Cancel, за да затворите диалоговата кутия.

Глава 2 Основни действия с текст  
Глава 2 Основни действия с текст  

Модул 1 тест тест тест

Advertisement