Page 1

Arnhem e.o.

Nieuwsbrief 3 | 2012

Secretariaat Arnhem e.o. T 026 3332449 E secretaris@hv-arnhem.nl W www.hv-arnhem.nl

Van de voorzitter De instructieve en gezellige seizoensafsluiting is al weer enige tijd voorbij. Alle bij het bestuur geuite meningen en gevoelens erover waren erg positief. De vlot verlopen ALV waarin twee bestuursleden aftraden, Amy van Son en Alex Timmer, en er twee nieuwe voor in de plaats kwamen, Sid Lukkassen en Hanneke ter Beest, was prettig en effectief. De daarop volgende twee workshops boden inhoudelijk veel boeiende inzichten en ze werden heel mooi uitgevoerd. Dit betreft zowel de inbreng van de twee inleiders, Sid Lukassen en Elaine Toes, als de pakkende discussie erna met de deelnemers. De smartlappen van het enthousiaste koor 'Troostrijk' net voor het feestelijke diner vielen geweldig in de smaak. Dit gold ook voor het diner zelf. Op deze bijeenkomst kijk ik dan ook met veel plezier terug. In deze brief worden de verschillende beleidspunten nader besproken.

Voorgestaan beleid De door het bestuur opgestelde beleidsplannen werden in de ALV geëtaleerd. Toegelicht werd: o de vernieuwde opzet van de maandelijkse humanistische cafés. o het belang van de elk kwartaal plaatsvindende humanistische politieke cafés o de noodzakelijke aandacht voor gemeenschapsvorming. Het thema verbinding ligt hieraan ten grondslag. o het belang van goede PR en beheer van externe relaties o het thema levenskunst en de wens dit thema op een actieve manier te gaan oppakken. Gedacht wordt aan een jaarplan, grotendeels ingevuld door de leden zelf. o het doel en de redenen om te starten met een jaarlijkse week van het humanisme.

Humanisten voor humanisten, leden voor leden Een kernpunt in het voorgestane beleid is geformuleerd in het adagium 'humanisten voor humanisten, leden voor leden'. Hiermee wordt bedoeld dat het bestuur alle leden zoveel mogelijk wil stimuleren zelf iets te doen binnen de afdeling. Velen kunnen als vrijwilliger een belangrijke rol spelen. Er is immers zoveel kennis te vinden bij de ruim 360 leden van de afdeling. De oproep is dan ook hier iets mee te doen voor allerlei op te zetten bijeenkomsten voor leden, vaak ook voor niet leden. En ook voor elkaar in de plaatsen waar u woont, gemeenschapsvorming.

Humanistische cafés Concreet vragen we u nu om u aan te melden als inleider ('columnist') van de maandelijkse humanistische cafés. Deze vinden 's middags van 2 tot 4 uur op elke laatste zondag van de maand plaats. Alles wat u interesseert of waarvan u denkt dat dit ook voor anderen van belang is, kan en mag het onderwerp zijn. Er wordt dan door u een column uitgesproken van 10 - 15 minuten in een interactieve setting, met een gespreksleider. Dit laatste kunt u desgewenst ook zelf zijn. Globaal het eerste uur is er deze interactieve samenspraak; daarna 'een praatje pot'. De ervaring leert dat steeds meer deelnemers de weg naar deze gezellige en instructieve bijeenkomsten weten te vinden. Elkaar ontmoeten en beter leren kennen is meteen een tweede belangrijk doel ervan. Het is fijn dat er nu al enkele aanmeldingen bij het secretariaat binnenkomen. Maar dit moeten er meer worden.

Humanistische politiek cafés Het beleidsthema hiervoor is 'politiek bewust, bewust politiek'. Het tweede HVA politieke café vindt plaats op 2 september 2012 in Velp.

Week van het humanisme in 2013 Komend jaar zal er - als het ons allemaal lukt - een eerste Week van het Humanisme plaatsvinden. Namelijk in week 25 waarin de dag van het wereldhumanisme valt. Met dit initiatief hopen we het humanisme in de samenleving aan kracht te doen winnen.

1


Daartoe moet het een heel mooie en pakkende week worden. Ook hiervoor is uw actieve inbreng dan onontbeerlijk. Graag horen we op welke wijze u een bijdrage kunt leveren. We verwachten van deze afdelingsactiviteit een landelijke te kunnen maken. Meldt u zich met uw ideeën aan!

Jaarthema levenskunst Herhaaldelijk blijkt er veel belangstelling voor het thema levenskunst te bestaan. Omdat het uiteindelijk om een levensinstelling en -wijze gaat, is verinnerlijking van de stof een noodzaak om er iets aan te hebben voor je eigen leven. Daartoe is het gewenst er een voortdurend onderwerp van te maken. De combinatie met zelfwerkzaamheid in een aangeboden stramien lijkt de beste mogelijkheid hiervoor te zijn. Als start zal er in de herfst 2012 een cursus plaatsvinden.

Bestuur en commissies Tussentijds is afgetreden Manon Hekking, bestuurssecretaris, tevens voorzitter van de activiteitencommissie. Ook Elaine Toes, algemeen lid en vicevoorzitter heeft haar functie neergelegd. Hanneke ter Beest had zich al vrijwel direct na haar benoeming tot algemeen bestuurslid teruggetrokken. De functie van secretaris wordt nu waargenomen door Maria van Kempen. Voor de meesten van u een goede bekende, want zij was eerder al enige jaren secretaris. Fijn dat zij hiertoe bereid is. De afzonderlijke commissies voor de te ontplooien activiteiten en voor de PR zijn nu samengevoegd tot de Activiteiten- en-PR-commissie. Als voorzitter hiervan is Ton van Bruggen benoemd. Mooi dat hij deze taak op zich wil nemen. Leden van de commissie zijn Nico Lippe, Amy van Son, Alex Timmer, Sanne Zwaga en Leny Woudstra. Het bestuur is nu samengesteld uit Ed Roosma, Maria van Kempen, Frits van Werven en Sid Lukkassen. Aanvulling met tenminste één algemeen bestuurslid is noodzakelijk. Mocht u zichzelf of iemand anders kandidaat willen stellen, dan vernemen we dit graag. Ed Roosma

Agenda Datum 2 september 16 september 21 september 30 september 14 oktober 28 oktober 30 oktober, 6, 13 en 20 november 31 oktober, 7, 14 en 21 november 25 november

Tijd 14:00 uur 13:30 – 19:30 uur 19:00 uur 14:00 uur 14:00 uur 14:00 uur

Activiteit Politiek Humanistisch Café Seizoensopening Muziektheater De Plaats: Prateur 2012 Humanistisch Café Humanistische stadswandeling Humanistisch Café

Locatie Bibliotheek Velp Theater Het Hof Voormalig MEE-gebouw Café Noir Deventer Café Noir

19:30 – 22:00 uur

Cursus Levenskunst | Dick Kleinlugtenbelt

De Bakermat (ovb)

10:00 – 12:30 uur

Creatief met Taal | Leny Woudstra

Dieren

14:00 uur

Humanistisch Café

Café Noir

2


Politiek Humanistisch Café Misschien doet u niet aan politiek, maar politiek doet wel aan u. Dat wil zeggen dat onze levens uiteindelijk worden gestuurd door beleid op een hoger niveau. Hoe kan de burger daar invloed op uitoefenen? Het lidmaatschap van politieke partijen loopt terug. Toch is een bloeiende civil society belangrijk als je een maatschappij nastreeft waarin de burgers, belangengroepen en bestuurders elkaar weten te vinden. Anders vervalt de maatschappij tot onverschillige verdraagzaamheid die slechts bijeen wordt gehouden door de wet. Op 2 september organiseert het Humanistisch Verbond Arnhem voor de tweede keer een Humanistisch Politiek Café. De middag zal geheel in het teken staan van de naderende verkiezingen. Is marktwerking in de zorg wel verstandig? Zijn bonussen in de top van het bedrijfsleven in deze tijden nog wel te verantwoorden? Moet de overheid niet veel sterker ingrijpen in de markt? U kunt luisteren naar en in debat gaan met Hugo Polderman (SP) en het onafhankelijke Provinciale Statenlid Olof Wullink. Beide politici zullen een voordracht houden die een politiek gesprek op gang brengt. Hierin zullen uiteraard de partijpolitieke standpunten naar voren komen, maar er is tevens ruimte voor een bovenpolitiek gesprek, waardoor het café interessant is voor alle politieke kleuren. Datum & tijd: Locatie: Entree:

Zondag 2 september | 14:00 – 16:00 uur Openbare Bibliotheek | Den Heuvel 32, Velp Gratis

Seizoensopening: Theatervoorstelling Ook God is een autist Het bestuur van het Humanistisch Verbond Arnhem e.o. nodigt u van harte uit voor de seizoensopening op zondag 16 september in Theater Het Hof . U kunt deze middag kijken naar de voorstelling Ook God is een autist van Daniel Bijlsma. Daniel geeft speciaal voor HV Arnhem een extra voorstelling van zijn onemanshow, waarmee hij in september in Theater Het Hof staat. Zijn voorstelling gaat over hoe autistisch Nederland is en wat de gevolgen daarvan zijn. Daniel richt zijn blik naar boven, maar ook in de afgrond. Met de nodige humor houdt hij zijn publiek een spiegel voor: Hoe gaan wij om met een stoornis waaraan bijna iedereen wel een beetje lijdt? Na de voorstelling is er gelegenheid om met Daniel van gedachten te wisselen over zijn voorstelling. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Datum: Programma:

Locatie: Entree: Aanmelden:

Zondag 16 september 13:30 uur Ontvangst 14:00 uur Theatervoorstelling Ook God is een autist door Daniel Bijlsma 16:30 uur Nagesprek 17:30 uur Lopend buffet 19:30 uur Einde Theater Het Hof | Boekhorstenstraat 58, Arnhem Leden: € 15,- | introducés: € 25,Te voldoen op giro 952599 t.n.v. Humanistisch Verbond Arnhem, o.v.v. seizoensopening E secretaris@hv-arnhem.nl | T 026 3332449 (na 19:00 uur) | uiterlijk 2 september

Muziektheater De Plaats: Prateur 2012 Prateur 2012 vertelt verhalen van een stad tussen afbraak en opbouw. Muziektheater uitgevoerd door een cast van meer dan driehonderd acteurs, dansers, zangers en muzikanten. Profs en amateurs, zij aan zij: Prateurs! Verhalen geënsceneerd in Rijnboog, Arnhem: verlaten parkeergarages, lege kantoorpanden, op de steigers van de Eusebiustoren, in het nieuwste huis van

3


de kunsten op een ponton in de Rijn, op de blauwe golven, in het Paradijs zelf, tussen de steigers van het Kenniscluster in aanbouw, achter de ramen van de Iriszorg. Verhalen over herschepping. Van een mens en van een stad. Verhalen stilgezet op het dramatische punt tussen oud en nieuw in. Muziektheater De Plaats is een gezelschap dat zich sinds 1998 toelegt op kunst, kunsteducatie en alle dwarsverbanden daartussen. Muziektheater is de vorm, het werken op locatie de inspiratiebron. De Plaats werkt met kunstenaars uit alle kunstdisciplines en met uitvoerend kunstenaars uit het professionele én het amateurkunst circuit. De Plaats maakt originele en enerverende muziektheatervoorstellingen, ontworpen door een team van jonge en ervaren kunstenaars, uitgevoerd door een betrokken cast van profs en amateurs en op handen gedragen door een groot publiek. De voorstellingen van De Plaats zijn al jaren nagenoeg altijd uitverkocht. De komende jaren zoekt De Plaats verder naar nieuwe verbindingen tussen kunst, locatie, cast en publiek. Op zoek naar een betekenisvolle plek voor de kunst in de samenleving. Datum & tijd: Startlocatie: Entree: Aanmelden:

Vrijdag 21 september | 19:00 – 21::45 uur Het voormalige MEE-gebouw, Trans 6 in Arnhem € 20,Te voldoen op giro 952599 t.n.v. Humanistisch Verbond Arnhem, o.v.v. Prateur E secretaris@hv-arnhem.nl | T 026 3332449 (na 19:00 uur) | uiterlijk 13 september

Humanistisch Café Wie denkt aan het HV, denkt waarschijnlijk aan het aanbod aan cursussen, lezingen en discussieavonden die regelmatig worden georganiseerd. Deze activiteiten scherpen de geest, bieden stof tot nadenken en zijn aanleiding voor een goed gesprek. Buiten de lezingen en cursussen zijn er ook andere manieren om tot een goed gesprek te komen. Daarom organiseert HV Arnhem iedere laatste zondag van de maand een gezellige, informele middag in Café Noir. U kunt hier op ongedwongen wijze van gedachten wisselen met andere humanisten uit de regio Arnhem. De cafés worden kort ingeleid door een spreker die met een prikkelende column aanzet tot een interessant gesprek of een boeiende discussie. Datum & tijd: Locatie: Entree:

Zondag 30 september, 28 oktober en 25 november | 14:00 – 16:00 uur Café Noir | Coehoornstraat 4, Arnhem Gratis

Humanistische stadswandeling Deventer ‘Van Geert Groote tot Van Vloten’ In de maand van de filosofie (april) van dit jaar heeft het Humanistisch Verbond Deventer een stadswandeling door het historische hart van Deventer uitgegeven. De wandeling voert langs karakteristieke locaties in de binnenstad, die verwijzen naar de rijke levensbeschouwelijke geschiedenis van de gastvrije Hanzestad. De route beslaat een tijdperk van ruim 500 jaar filosofische, christelijke en humanistische geschiedenis. De start ligt bij de plek waar de katholieke grondlegger van de Moderne Devotie, Geert Groote, boeken verbrandde. Het eindpunt bevindt zich bij het monument van Johannes van Vloten, de man die het werk van Spinoza onder een groot publiek bracht en die een uitgebreide briefwisseling voerde met Multatuli. De wandelroute staat stil bij humanisten als Coornhert, Erasmus, Alexander Hegius en vooraanstaand filosofen en wetenschappers als Descartes en Thomas à Kempis. De stadswandeling is dus niet alleen een kennismaking met de mooie plekken in de stad, maar ook met de grote traditie van filosofie en vrijdenkerij die Deventer kenmerkt. Datum & tijd: Locatie: Aanmelden: Bijzonderheden:

zondag 14 oktober | 14:00

Wilhelminafontein op de Brink te Deventer E secretaris@hv-arnhem.nl | T 026 3332449 (na 19:00 uur)| uiterlijk 28 september De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en deelname is gratis | maximaal 15 deelnemers Deventer is per openbaar vervoer uitstekend te bereiken, de Brink ligt op loopafstand van het station. Als er voldoende mensen per auto gaan is het mogelijk mee te rijden. Gelieve bij uw aanmelding door te geven of u per auto reist en hoeveel mensen u mee kunt nemen of dat u zelf graag met iemand mee wilt rijden.

4


Levenskunstoefeningen met Dick Kleinlugtenbelt Al in de klassieke oudheid bood de filosofie de mensen een levenskunst aan: oefeningen in goed leven. Zo zegt Seneca dat je deze oefeningen nodig hebt om gelukkig te leven. In onze tijd is het de Duitse filosoof Peter Sloterdijk die de moderne mens oproept zijn leven te veranderen door te oefenen en nog eens te oefenen. In de cursus maken we kennis met levenskunstoefeningen, die direct verbonden zijn met kenmerkende kwesties in ons dagelijkse leven, zoals de gekmakende tijdsdruk, de moderne onrust, de overvolle agenda’s, de zwakke regie over het eigen bestaan en de spanning tussen onafhankelijkheid en verbondenheid. We leren een goede manier van omgaan met deze moderne levenskwesties te vinden en toe te passen. Na een inleiding over levenskunstoefeningen en de wijze waarop de oefeningen verbonden zijn met de klassieke filosofie (levenskunst), zullen we ons verdiepen in een aantal levenskunstoefeningen, zoals de kunst van de stilte, de kunst van loslaten, de kunst van het kiezen, de kunst van de verkoeling in het denken en de kunst van het genieten. De oefeningen zijn geen tijdelijke pijnstillers of oplossingen voor de korte termijn, waardoor er geen rust over de kwestie valt, maar ze kunnen ons helpen ons leven te verlichten. Bij aanvang van de cursus ontvangt u een syllabus met teksten. Socioloog en filosoof Dick Kleinlugtenbelt werkt als senior beleidsmedewerker kwaliteit en ethiek bij de GGZ. Hij geeft lezingen en cursussen over filosofie, ethiek en levenskunst. Over dat laatste onderwerp schreef hij twee boeken. Datum & tijd: Locatie: Entree: Aanmelden:

Dinsdag 30 oktober, 6, 13 en 20 november | 19:30 – 22:00 uur De Bakermat | G.A. van Nispenstraat 139, Arnhem (onder voorbehoud) Leden: € 30,-| Introducés: € 50,Te voldoen op giro 952599 t.n.v. Humanistisch Verbond Arnhem, o.v.v. levenskunst E secretaris@hv-arnhem.nl | T 026 3332449 (na 19:00 uur) | uiterlijk 16 oktober

Creatief met taal | Leny Woudstra In kader van leden voor leden, humanisten voor humanisten organiseert Leny Woudstra een serie bijeenkomsten bij haar thuis met als thema creatief met taal. U kent wellicht de reclame over geld: geld bindt, geld verdeelt, geld kan doden, geld kan genezen enz. Dit gaat ook op voor taal. Taal kan verbinden en afstoten. Taal kan liefde benadrukken en haat zaaien. Taal kan verwarren en verduidelijken. Woorden kunnen ontroeren en overdonderen. Woorden kunnen splijten en verbinden. Woorden kunnen kwetsen en helen. Taal leeft: verandert, veroudert en vernieuwt. Met taal kun je ook spelen. Op vier woensdagochtenden gaan we op een creatieve manier onze taal gebruiken. Associaties leiden tot verrassende resultaten. Spreekwoorden zetten we naar onze hand. We laten bomen een dialoog voeren. En met haiku's geven we onze stemming weer. Datum & tijd: Locatie: Entree: Aanmelden:

Woensdag 31 oktober, 7, 14 en 21 november | 10:00 – 12:30 uur Cornelis Dopperlaan 20, Dieren (ca. 10 minuten lopen vanaf het station) Leden: gratis | Niet-leden: € 5,Te voldoen op giro 952599 t.n.v. Humanistisch Verbond Arnhem, o.v.v. creatief met taal E secretaris@hv-arnhem.nl | T 026 3332449 (na 19:00 uur) | uiterlijk 17 oktober

5

HV Arnhem Nieuwsbrief 3 - 2012  

Nieuwsbrief 3 (2012) Humanistisch Verbond Arnhem e.o.

HV Arnhem Nieuwsbrief 3 - 2012  

Nieuwsbrief 3 (2012) Humanistisch Verbond Arnhem e.o.

Advertisement