Page 1

TONTAN

PRAKHATHIPAD

08 - 05 - 38


P

H AT H I P K A RA RES

UME

D


ชื่อ พักรหทัยพัฒน์ อินแถลง ชื่อเล่น ต้นตาล

เพศ หญิง

เกิด 8 พฤษภาคม 2538 กรุ๊ปเลือด AB ที่อยู่ : 382/1 ซ.รามคำ�แหง 39 แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

การศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขานิเทศศาสตร์เกษตร โทกราฟิกสิ่งพิมพ์

ความสาารถ งานทางด้าน Illustrator , Photoshop , InDesign , Premlere Pro , After Effects

Translate this page

1

Illustrator

2

Photoshop

3

InDesign

4

Premlere Pro

5

After Effects


Illustrator

โปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะ สร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น

- 01 -


- 02 -


- 03 -


- 04 -

โปรแกรมที่ใช้สำ�หรับตกแต่งภาพถ่าย และภาพกราฟฟิก

2

Photoshop


InDesign

3

โปรแกรมสำ�หรับงานด้านสิ่งพิมพ์ งานออกแบบเอกสาร

- 05 -


- 06 -


ปรากฎการณ์ เอ-ปอย

- 07 -


- 08 -

โปรแกรมในการตัดต่อไฟล์วีดีโอ ไฟล์ภาพและไฟล์เสียง

4

Premlere Pro


After Effects

5

โปรแกรมประยุกต์การสร้างกราฟิก เคลื่อนไหว

- 09 -


- 10 -


P

H AT H I P K A RA PO

RTFOLI

D

portfolionew  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you