Page 1

เรื่อง นางเเมวมีรัก ครั้งหนึ่ง เมื่อนางแมวสาว เกิดถูกตาต้องใจหนุ่มชาวมนุษย์คนหนึ่ง เกิดเป็ นความรักขึ้น นางเเมวจึงได้วงิ วอนขอร้องพระพรหมว่า "ขอให้ท่านเมตตา เสกให้หม่อมฉันกลายเป็ นหญิงสาวด้วย เถิด เพคะ หม่อมฉันหลงรักชายหนุ่มผูน้ ้ นั เหลือเกิน" พระพรหมเวทนาในนางแมว จึงเสกให้นางเเมวกลายเป็ นคน "ถ้าอยากเป็ นคน ก็ตอ้ งเป็ นให้ตลอดนะ" พระพรหมตรัสเเล้วก็คอย ส่ องทิพยเนตรดูนางเเมวต่อไป วันหนึ่งนางเเมวในร่ างหญิงสาวกำาลังพรอดรักกับชายหนุ่มผูน้ ้ นั อย่างหวานชื่น ครั้นมีหนูตวั หนึ่งวิง่ ผ่านมา หญิงสาวก็ "กระโดดเข้าตะครุ บหนูมา กินในทันใด" พระพรหมทรงทราบด้วย "ทิพเนตร" จึงทรงสาปให้หญิงสาวกลับ ร่ างเป็ นนางเเมวดังเดิม

ด.ช.เจษฎา ประภาเวทย์ ม.2/1เลขที่5  

ส่งงานครับผม

ด.ช.เจษฎา ประภาเวทย์ ม.2/1เลขที่5  

ส่งงานครับผม

Advertisement