Page 1

TÕLKIMINE

Tõlkepartner on abimees ettevõtte edukuses

Pea kõikidel tegutsevatel ettevõtetel tekib aeg-ajalt vajadus tõlketeenuse järele, olgu selleks siis reklaamtrükis, aastaraamat, veeb vms. Tõlkebüroost Interlex saab tellida täisteenuse alates tõlkimisest kuni küljendamise ja trükini.

TÕLKIMINE Võõrkeelse kujundatud kataloogi või reklaamvoldiku tõlkimiseks kasutage Interlexi täisteenust! Täisteenusega säästate aega ja raha! Täisteenuse ostjana võite säästa reklaami- ja projekti­juhtimiskuludelt muljet avaldavalt suuri summasid. Te ei vaja enam reklaamiagentuuri teenuseid selleks, et saada oma võõrkeelsest kataloogist, reklaam­ materjalist vms eestikeelne variant või vastupidi. Interlexis tõlgitakse see kiirelt ja kujundatakse originaali kohaselt.

Müüdid tõlketeenuse ja tõlkebüroode kohta

OMANIKU KÄSIRAAMAT Töötamine Hooldus Tehnilised andmed

Omaniku käsiraamatu sisu vastab avaldamise hetke seisule. Hyundai jätab endale siiski õiguse teha igal ajal muudatusi, et parandada pidevalt oma toodete kvaliteeti. Käesolev juhend kehtib kõigi Hyundai mudelite kohta ja sisaldab nii valikulise kui ka standardvarustuse kirjeldusi ja selgitusi. Seetõttu võite juhendis kohata materjali, mis ei vasta täpselt teie sõidukile. Pange tähele, et mõni mudel on ette nähtud parempoolse liikluse jaoks (RHD). Parempoolse liikluse jaoks mõeldud mudelite puhul on mõningate toimingute selgitused ja joonised vastupidised käesolevas juhendis toodule.

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Ekspluatācija Tehniskā apkope Tehniskie parametri

Visa lietotāja rokasgrāmatā ietvertā informācija ir spēkā publicēšanas laikā. Tomēr Hyundai saglabā tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas, jo ražotājs var pastāvīgi pilnveidot izstrādājumus. Šī rokasgrāmata attiecas uz visiem Hyundai modeļiem, un tajā ietverti apraksti un skaidrojumi gan papildu, gan standarta aprīkojumam. Tādēļ daļa no rokasgrāmatā iekļautās informācijas, iespējams, neattiecas uz jūsu automašīnu. Lūdzam ņemt vērā, ka dažiem modeļiem ir labās puses stūres vadība (RHD). Dažu RHD funkciju paskaidrojumi un attēli ir pretēji tiem, kas sniegti šajā rokasgrāmatā.

OWNER'S MANUAL Operation Maintenance Specifications

All information in this Owner's Manual is current at the time of publication. However, Hyundai reserves the right to make changes at any time so that our policy of continual product improvement may be carried out. This manual applies to all Hyundai models and includes descriptions and explanations of optional as well as standard equipment. As a result, you may find material in this manual that does not apply to your specific vehicle.

Eesti tõlketurul pea 15aastase tegutsemiskoge­ musega Interlex on läbi aastate üks edukamaid tõlkebüroosid. Kliendi käsutuses on oma projekti­ juht, kogenud tõlkijad ning parimad tehnilised lahendused tellimuste haldamiseks.

Please note that some models are equipped with Right-Hand Drive (RHD). The explanations and illustrations for some operations in RHD models are opposite of those written in this manual.

Kuidas leida õige tõlkebüroo? Jõudsime tõlkebüroo valiku juurde. „On küll ah­ vatlev iga kord enne teenuse ostmist mitmeid

Interlexi juhataja Inge Rätsep, projektijuhid Nele Koduvere ja Terje Panksep.

hinnapakkumisi küsida, kõige odavam välja va­ lida ja temalt ka teenus tellida. Kuid kas olete kunagi mõelnud, kui palju väärtuslikke töötun­ de nende pidevate „konkursside” korraldamise­ le kulutate? Kas see ongi teie põhitöö?” arutleb Inge Rätsep. „Olles ühe tõlkebürooga pikema aja jooksul seotud, võidate nii aega kui ka raha,” väi­ dab ta ja toob selle tõestuseks kiirelt mõned näi­ ted. „Tõlkebüroo suudab tõlkida mitmesse keelde, teie pikaajalise partnerina tunneb ta teie firma terminoloogiat. Tõlkebüroos mitte ainult ei tõl­ gita tekste vajalikesse keeltesse, vaid pakutakse ka tõlkimisega seotud lisateenuseid.”

• Kirjalik tõlge – reklaammaterjalidest ja tehnilistest juhenditest raamatuteni. • Suuline tõlge – nii sünkroon- kui ka järeltõlge. • Notariaalne tõlge – rahvusvaheliselt ja juriidiliselt pädev dokumenditõlge notari vannutatud tõlkijatelt ja vandetõlkidelt. Teostame kõik tõlkimisega seotud vajalikud õiguslikud toimingud, sh dokumendi legaliseerimine või apostilliga kinnitamine. • Lokaliseerimine – tõlgitud teksti kohandamine kohaliku kultuurikeskkonnaga. • Terminihaldus ja töö tekstidega. • Subtiitrite tegemine – reklaamklippide, videofilmide jm subtiitrid (tõlge ja teostus).

12

Interlexis on tõlkija valimisel väga kindlad protseduurid ja nõuded, peale proovi­ töö hinnatakse ka tõlkija varasemat kogemust ning tehakse ettevõttesisest tõlkijate pistelist hindamist.

Tõlkimine on suurt süvenemist ning head keeletunnetust nõudev loominguline töö. Sellega ei saa hakkama igaüks. Jutud teemal, et mu sekretär saab ka selle teksti tõlkimisega kiiremini ja paremini hakkama, kuuluvad fantaasia valdkonda. Tõlke kvaliteet sõltub algteksti kvaliteedist. Kui algtekst on halb, ei suuda ka tõlkija teksti paremaks tõlkida.

Interlexi teenused

• Kirjastamine – täisteenus.

Enamik tõlkebüroosid valivad oma tõlkijaid väga hoolikalt, sest nende jaoks on töö lõpptulemus sama tähtis kui kliendi jaoks. Rahulolev klient tuleb alati tagasi ning see on iga tõlkebüroo eesmärk.

Tõlkimine on lihtne ja seda on võimalik teha väga kiiresti. Vale!

Firma visiitkaardiks on koduleht Alustava ettevõtte esimene mure on kodulehe loomine, sest praegusel infoajastul on koduleht firma visiitkaardiks. Enne tegutsema asumist ta­ sub endalt küsida, kas koduleht vajab ka tõlget ja mis keeles see peaks olema. „Ainult põhjusel, et teistel ju on, pole mõtet aega ja raha tõlkimise­ le kulutada. Tuleb läbi mõelda, kes on ettevõtte sihtrühmad ja mis keelt nad räägivad. On üsna levinud, et ettevõte laseb oma veebilehe tõlkida inglise, saksa ja prantsuse keelde, sest nii teevad teised. Jäetakse märkamata, et tegelikult asuvad firma kliendid hoopis Rootsis ja piisaks vaid vee­ bi rootsikeelsest variandist,” õpetab Interlexi ju­ hataja Inge Rätsep. Teiseks tuleb mõelda, kas vaja on ainult vee­ bi või ka trükimaterjale. Alles pärast põhjalikku sihtgruppide analüüsi tasub hakata tõlketeenu­ se pakkujat otsima. „Vabakutselise tõlkijaga võrreledes suudab tõlke­büroo kiirelt ja ökonoomselt tõlkida palju­ desse keeltesse ning kasutab tõlkekvaliteedi ta­ gamiseks eri tehnoloogiaid. Heast tõlkebüroost väljastatud tõlked on alati ka keeleliselt toimeta­ tud,” toob Inge Rätsep välja põhjused, miks eelis­ tada kogemusega tõlkebürood.

Tõlkebüroo kasutab odavat vähekvalifitseeritud tööjõudu. Vale!

Enne tõlkepartneri lõplikku valikut on soovita­ tav korraldada konkurss, et leida just endale sobiv büroo. Mida selle juures silmas pidada? Tellige kandidaatidelt kindlasti proovitöö. Sel­ le tulemus sõltub suuresti sellest, kes on hinda­ ja. Leidke selleks pädev inimene. Kindlasti tuleb arvesse võtta ka seda, et proovi­töö on alati eri­ lise hoolega tehtud ega pruugi näidata büroo keskmist taset. Hinnake proovitöö kvaliteedi ja pakutud hin­ na suhet, uurige, kas teile pakutakse ka tõlkimise­ ga seotud lisateenuseid ning mis on nende hind. Interlexis on tõlke küljendamine tavaliselt tõlke­ hinna sees, st tasuta. Lisaks uurige, kas tõlkebüroost suhtleb teiega alati üks inimene. Kui nii, siis tema on teie tasu­ ta projektijuht! Ta valib parimad tõlkijad, jälgib töö õigeaegset valmimist jne. See on lisakokku­ hoid tööjõukuludelt.

Kogu teenus ühest kohast Kui teil on suurem ettevõte, tasub tõlketeenu­ se tellimine koondada ühte üksusesse. On kül­ lalt tavaline, et suurte ettevõtete eri üksused tel­ livad teenust sealt, kus juhtub, igaüks oma äranä­ gemise järgi. Tagajärjeks on teie ettevõttest klien­ tide ja avalikkuse ette jõudvad tõlketestid erine­ va taseme ja keelekasutusega.

Miks tellida küljendus- ja trükiteenus just tõlkebüroost ja mitte vastupidi – tõlketeenus reklaamiagentuuri kaudu? Selleks on mitu veenvat argumenti. KVALITEET! Kui teie tulevane trükis koosneb eelkõige tekstist ja teil on olemas originaalkeele kujundus, on sellest üsna lihtne kujundada uus, vaja läheb vaid sobivaid programme ja kogemusega küljendajat. Töö põhiraskus langeb tekstide tõlkimisele ning kindlasti suudab tõlkebüroo teha seda paremini ja soodsamalt kui reklaamiagentuur. KIIRUS! Tõlkebürood kasutavad üldjuhul väga ajakohast tekstikonverteerimise tarkvara, sest see on nende põhitöö. Juba ammu ei ole tõlketeenuse pakkumine käsitöö, see on tehnoloogial ja tarkvaral põhinev tööstus. SOODNE HIND! Kui tellite tõlketeenuse koos küljendamisega tõlkebüroost, siis üldjuhul lisandub tõlkehinnale vaid minimaalne küljendamise tasu, mis on tunduvalt madalam kui kujunduse, küljenduse ja tõlke tellimine agentuurist.

Selle vältimiseks tuleb valida tõlkebüroo, kus tõlgitakse kõikidesse teile vajalikesse keeltesse ja kõigis teid huvitavates valdkondades, alates rek­ laamvoldikutest ja lõpetades lepingutega. Inter­ lexis on tööl mitmete keelte kogenud tõlkijad. Tun­ nustatud tõlketarkvara SDL Trados, MemoQ ning teiste tehniliste lahenduste kasutamine hoiab kok­ ku kliendi aega ja raha ning kindlustab järjepide­ va termini- ja keelekasutuse tekstides. „Interlexist saab ka kõige nõudlikum klient täisteenuse,” julgeb Inge Rätsep lubada. Interlex on Euroopa Liidu institutsioonide tõlkepartner,

Eesti Tõlke­büroode Liidu asutajaliige ning mit­ mete teiste erialaorganisatsioonide liige nii Ees­ tis kui ka väljaspool. „Meie klientide hulgas on suurfirmasid ja riigi­ ettevõtteid, kelle töö maht on väga suur. Oleme tõlkepartneriks firmadele, kellel on palju keeru­ list juriidilist teksti.” Tõlkebüroo prioriteediks on kvaliteet, selle tun­ nistuseks Interlexile väljastatud ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise sertifikaat. Inter­lexi head tööd kinnitab firma suur püsi­klientide hulk, kes juba palju aastaid tõlkeid just sealt tellivad.

Aeg-ajalt tuleb ette, et klient, kes on oma15-leheküljelist aruannet lihvinud nädal aega, arvab, et selle saab tõlkida paari tunniga ja nii, et kvaliteet jääb algtekstiga samaväärseks. See ei ole võimalik. Üksnes 15 lehekülje teksti trükkimiseks kulub aega, lisaks peab tõlkija jõudma süveneda teksti sisusse ja konteksti ning leidma parima lausestuse ja terminikasutuse. Hea tõlke saamiseks tuleb varuda aega.

Tõlketarkvara = masintõlge. Vale! Enim levinud tõlketarkvarad ei kujuta endast masintõlke programme. Tõlketark­ vara on tõlkija abivahend, mis aitab arvesse võtta tekstides olevaid kordusi, salvestada mällu juba varem tõlgitud lausekonstruktsioone ning koostada terminiloendeid. Nendest programmidest on tõlkijale palju kasu, eriti levinud on nende kasutamine tehniliste tekstide (näiteks kasutusjuhendite) tõlkimisel, kus esineb palju kordusi ja tüüpväljendeid. Uuemate programmide eelis on see, et samal ajal on võimalik ühe tekstiga tööd teha mitmel tõlkijal. See on kliendi jaoks väga hea uudis, sest vähendab tõlketööle kuluvat aega. Interlex kasutab peamiselt kahte levinud programmi: Tradost ja memoQ-d. 13

Tõlkepartner on abimees ettevõtte edukuses  

Pea kõikidel tegutsevatel ettevõtetel tekib aeg-ajalt vajadus tõlketeenuse järele, olgu selleks siis reklaamtrükis, aastaraamat, veeb vms. T...

Advertisement