Page 1

TILLÆG TIL VARMEPLAN TVIS VARMEGRUNDLAG OG VARMEBEHOVSPROGNOSE

Juli 2017 TVIS er ejet af Kolding Kommune · Fredericia Kommune · Vejle Kommune · Middelfart Kommune


Nærværende tillæg til Varmeplan TVIS er udarbejdet i samarbejde med de fjernvarmeselskaber, som er tilsluttet TVIS og med input fra TVIS’ ejerkommuner. Følgegruppe o o o o o o o

Helge Schlott Hansen, TREFOR Varme A/S Jesper Wolsgård, Vejle Fjernvarme A.m.b.a. Carl Hellmers, Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. Jesper Skov, Middelfart Fjernvarme A.m.b.a. Steen Erik Hansen, Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Keld Sørensen, Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. Jørgen Bjerre Basse, Vejle Sygehus

Kommunale kontakter o o o o

Janne Horsbøl & Lisbet Daell Kristensen, Fredericia Kommune Merete Valbak, Kolding Kommune Vicki Schmidt, Middelfart Kommune Pernille Holm og Diana Braüner, Vejle Kommune

Projektgruppe o Anders Jepsen, TVIS o Else Bernsen, COWI A/S o Joakim Larsen, COWI A/S


BAGGRUNDEN FOR OPDATERINGEN AF VARMEGRUNDLAGET FOR VARMEPLAN TVIS Med det formål at følge udviklingen i varmebehovet i de fjernvarmeområder der forsynes af TVIS, er der i løbet af det første halvår 2017 foretaget en opdatering af varmegrundlaget for forsyningsområdet. Der er udarbejdet en opdateret prognose for varmebehovet for perioden frem til 2040. Opdateringen er iværksat for at følge varmemarkedets udvikling tæt, således at der rettidigt kan iværksættes foranstaltninger, der kan sikre at de produktionsfaciliteter, der er tilknyttet TVIS systemet, også fremover udnyttes optimalt. Målet er at sikre, at

den både økonomisk og miljømæssigt bedste forsyning opretholdes til gavn for varmeforbrugerne. Det er hensigten regelmæssigt at opdatere varmegrundlag og varmebehovsprognose baseret på den til enhver tid aktuelle viden. Nærværende tillæg erstatter afsnittet Varmegrundlag og varmebehovsprognose samt bilag D i den foreliggende Varmeplan, og Tillæg til Varmeplan TVIS juni 2015.

VARMEGRUNDLAG OG VARMEBEHOVSPROGNOSE Den udarbejdede analyse af varmegrundlaget er baseret på møder, dels med de seks tilsluttede varmeværker, og dels med de fire ejerkommuner. Ved disse møder er de eksisterende og planlagte forsyningsområder gennemgået, ligesom der er foretaget en opdeling mellem konkrete udbygningsprojekter, og potentielle projekter, der er af en mere langsigtet natur. Analyserne af varmebehovet, samt de dertil hørende fremskrivninger, er udført ved hjælp af den detaljerede regnearksmodel, der blev udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af den foreliggende Varmeplan TVIS dateret oktober 2014. Det er ved udførelsen af analyserne antaget, at der for de eksisterende forbrugeres vedkommende vil ske løbende energibesparelser i form af bygningsrenovering mv. svarende til et løbende fald i varmeforbruget på 0,75% pr. år. Baggrunden for dette er nyere analyser fra Statens Byggeforskningsinstitut. Endvidere er der foretaget et skøn mht. varmeforbruget i nyopførte bygninger. Der foreligger p.t. ikke præcise erfaringstal der kan dokumentere, i hvilket omfang nye bygninger opført iht. BR15, henholdsvis BR20 reelt vil opnå det fald i varmeforbrug der svarer til energirammerne for disse bygninger.

4  –  V A R M E P L A N T V I S

En række fjernvarmeselskaber, herunder TRE-FOR Varme A/S, VERDO Varme A/S, Aalborg Forsyning, AffaldVarme Aarhus og HOFOR har bidraget til en dataindsamling for perioden 2011 – 2013 til belysning lavenergibygningers varmebehov. Tallene fra denne undersøgelse peger på et betydeligt højere varmeforbrug, end hvad der svarer til energirammen, og dette har bidraget til vurderingen af varmebehovet for nybyggeri. Tallene indikerer, at de allerede opførte lavenergibygninger, der er tilsluttet fjernvarmen, reelt bruger betydeligt mere varme end hvad der svarer til de teoretiske energirammer – der er tal der indikerer et varmeforbrug på op til 80% over energirammen. I nærværende prognose er der konservativt regnet med et merforbrug svarende til 40% over energirammen. Analyserne har givet det resultat, at det samlede graddagskorrigerede varmeforbrug (”normalår”) baseret på de nuværende tilsluttede fjernvarme-selskaber vil være næsten uændret i planperioden, som det illustreres i figur 1. Det betyder blandt andet at de prognoser, der dannede grundlag for beslutningen om ombygningen af Skærbækværket, stadig er retvisende.


Figur 1 – Prognose for TVIS’ samlede varmegrundlag

TVIS samlet varmebehov an veksler

TJ 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000

Potentielle projekter

3.000

Konkrete projekter

2.000

Eksisterende varmebehov Transmissionstab TVIS

1.000 0 2016

2020

2025

2030

2035

2040

Denne relativt konstante udvikling af varmebehov skal ses på baggrund af, at der kan forudses en betydelig udvikling af tilsluttet opvarmet areal, hvilket kompenseres af, at der sker løbende energiforbedringer i boligmassen, og at nybyggeri har en højere isoleringsstandard. Fordelingen mellem de 4 kommuner viser en vis forskydning. Varmeforbruget i Vejle Kommune og Middelfart kommune er stigende, mens forbruget i Fredericia Kommune og Kolding Kommune er faldende. Dette betyder, som det kan ses i nedenstående tabel, hvor fordelingen mellem kommunerne i er vist, at andelen af det samlede varmebehov an veksler stiger i Vejle og Middelfart kommune og er uændret eller svagt faldende i de to øvrige kommuner.

Tabel 1 – Varmeforbrug (bruttovarme) fordelt på kommuner

2016

2020

2025

2030

2035

2040

Vejle Kommune

29%

30%

32%

33%

34%

35%

Fredericia Kommune

26%

25%

25%

24%

24%

23%

Middelfart Kommune

7%

7%

8%

8%

8%

8%

Kolding Kommune

35%

35%

34%

33%

33%

32%

Transmissionstab TVIS

2%

2%

2%

2%

2%

2%

V A R M E P L A N T V I S   –  5


UDVIKLINGEN I DE ENKELTE SELSKABERS VARMEBEHOV Udviklingen i de enkelte kommuners og selskabers varmebehov er illustreret i nedenstående tabel. Som det fremgår, viser prog­ nosen en stigning i varmebehovet for Vejle Fjernvarme, TREFOR Vejle, Mølholm Varmeværk og Middelfart Fjernvarme, mens der sker en reduktion for de øvrige selskaber. Tabel 2 – Varmebehov i analyseperioden an veksler fordelt på selskaber samt bruttovarmebehov totalt i TVIS’ forsyningsområde Bruttovarmebehov fordelt på kommune

Årstal

2016

2018

2020

2025

2030

2035

2040

Vækst i perioden 2016 til 2040

TJ

1.979

2.049

2.116

2.270

2.352

2.427

2.443

23%

TREFOR Vejle

TJ

554

564

581

639

691

743

778

40%

Vejle Sygehus

TJ

46

46

45

44

43

42

41

-12%

Vejle Fjernvarme

TJ

807

864

907

1.000

1.034

1.060

1.049

30%

Mølholm Varmeværk

TJ

264

267

275

285

291

294

294

12%

Gauerslund Fjernvarme

TJ

308

308

308

301

293

288

281

-9%

TJ

1.776

1.775

1.769

1.750

1.718

1.682

1.645

-7%

Selskaber

Vejle Kommune

Fredericia Kommune TREFOR Fredericia

TJ

641

649

651

651

650

646

638

0%

Fredericia Fjernvarme

TJ

1.135

1.125

1.118

1.100

1.068

1.037

1.007

-11%

Middelfart Kommune

Middelfart Fjernvarme

TJ

482

498

510

533

550

542

532

10%

Kolding Kommune

TREFOR Kolding

TJ

2.415

2.416

2.414

2.403

2.369

2.321

2.269

-6%

TJ

153

153

153

153

153

153

153

0%

TJ

6.804

6.890

6.962

7.109

7.141

7.125

7.043

4%

%

100%

101%

102%

104%

105%

105%

104%

Transmissionstab TVIS

Samlet bruttovarmebehov ab værk Udvikling (2016=100%)

Total ab værk

Med hensyn til effektbehovet er fordelingen mellem kommuner og mellem selskaber svarende til udviklingen for varmebehovet.

Specifikation for de enkelte kommuner

Spidseffektbehovet er generelt stigende, idet energibesparende foranstaltninger normalt ikke resulterer i tilsvarende fald i effektbehov.

Der er i det følgende vist områdeafgrænsningerne for de enkelte kommuner, underopdelt svarende til de individuelle varmeværkers forsyningsområder, ligesom potentielle fjernvarmeområder er vist. Endvidere er belastningerne på de enkelte vekslerstationer vurderet.

Effektbehovet er angivet an distributionsnet. TVIS arbejder kontinuert med at vurdere transmissionssystemets aktuelle kapacitetsbehov og systembelastning.

Kortmaterialet foreligger ligeledes digitalt og kan fremstilles i højere opløsning som grundlag for dialog i den videre planlægningsproces.

6  –  V A R M E P L A N T V I S


VEJLE KOMMUNES VARMEGRUNDLAG Det forventes at Vejle Kommunes samlede varmegrundlag stiger med 23% i perioden 2017 – 2040. Figur 2 – Forsyningsstruktur i Vejle Kommune

VEJLE SYGEHUS For Vejle Sygehus forventes det fremover, at varmebehovet stort set holdes på status quo. Tabel 3 – Varme- og effektbehov for Vejle Sygehus

Vekslerområde Sygehus: (V10)

Bruttovarmebehov

Sygehus: (V10)

Effektbehov

2016

2018

2020

2025

2030

2035

2040

TJ

46

46

45

44

43

42

41

MW

4

4

4

4

4

4

4

V A R M E P L A N T V I S   –  7


TREFOR VARME A/S - VEJLE Varmegrundlaget for TREFOR Vejle forudses at stige med ca. 40% i perioden frem mod 2040. Det er primært en udbygning i områderne Bredballe syd, Lysholtparken og et antal erhvervsområder i Nørremarken og Bredballe, der ligger til grund for stig-

ningen. Gaskonverteringer i Bredballe syd er ret afhængig af gasprisens udvikling for at brugerøkonomien skal være god nok til at skabe en villighed til konvertering blandt privatforbrugere.

Tabel 4 – Varme- og effektbehov for TREFOR Varme A/S

Vekslerområde

2016

2018

2020

2025

2030

2035

2040

Bredballe (V06)

Bruttovarmebehov

TJ

131

142

155

194

233

272

298

Nørremarken (V01)

Bruttovarmebehov

TJ

219

218

223

243

257

272

286

Søndermarken (V05)

Bruttovarmebehov

TJ

204

203

203

202

200

199

194

Total

Bruttovarmebehov

TJ

554

564

581

639

691

743

778

Udvikling (2016 = 100%)

Bruttovarmebehov

%

100%

102%

105%

115%

125%

134%

140%

Bredballe (V06)

Effektbehov

MW

8

9

10

12

14

16

18

Nørremarken (V01)

Effektbehov

MW

16

16

16

18

19

20

21

Søndermarken (V05)

Effektbehov

MW

14

14

15

15

15

16

16

Total

Effektbehov

MW

38

38

40

44

48

51

53

Udvikling (2016 = 100%)

Effektbehov

100%

103%

106%

118%

127%

136%

143%

%

VEJLE FJERNVARME A.M.B.A. I opgørelsen for Vejle Fjernvarme er fortætningspotentialet medregnet. I Vejle by er der tale om en del konverteringer fra olie til fjernvarme. En del er større ejendomme, men det går meget langsomt med omstillingen. På Uhrhøj og i Skibet er der hovedsageligt tale om konvertering fra naturgas til fjernvarme.

Vejle Fjernvarme er i gang med en række betydelige udbygningsprojekter. Dette inkluderer store udvidelser i forbindelse med ny forsyning til Skibet, Syddansk Erhvervsskole, Havneøen samt et nyt større boligområde ved Vester Engvej (ved areal for genbrugsplads) mv. Totalt forudses udviklingen at resultere i en samlet forøgelse af varmebehovet på ca. 30%.

Tabel 5 – Varme- og effektbehov for Vejle Fjernvarme A.m.b.a.

Vekslerområde

2016

2018

2020

2025

2030

2035

2040

Langelinie og Toldbodvej (V02+V07)

Bruttovarmebehov

TJ

807

864

907

1.000

1.034

1.060

1.049

Total

Bruttovarmebehov

TJ

807

864

907

1.000

1.034

1.060

1.049

Udvikling (2016 = 100%)

Bruttovarmebehov

%

100%

107%

112%

124%

128%

131%

130%

Langelinie og Toldbodvej (V02+V07)

Effektbehov

MW

56

62

66

78

84

91

92

Total

Effektbehov

MW

56

62

66

78

84

91

92

Udvikling (2016 = 100%)

Effektbehov

100%

109%

117%

138%

149%

161%

163%

8  –  V A R M E P L A N T V I S

%


MØLHOLM VARMEVÆRK A.M.B.A. For Mølholm Varmeværks vedkommende forudses en betydelig udbygning i erhvervsområdet i Vinding. Den samlede forøgelse af varmeforbruget forudses at være ca. 12%. Tabel 6 – Varme- og effektbehov for Mølholm Varmeværk A.m.b.a.

Vekslerområde

2016

2018

2020

2025

2030

2035

2040

Mølholm (V04)

Bruttovarmebehov

TJ

264

267

275

285

291

294

294

Total

Bruttovarmebehov

TJ

264

267

275

285

291

294

294

Udvikling (2016 = 100%)

Bruttovarmebehov

%

100%

101%

104%

108%

110%

111%

112%

Mølholm (V04)

Effektbehov

MW

16

16

17

18

18

19

19

Total

Effektbehov

MW

16

16

17

18

18

19

19

Udvikling (2016 = 100%)

Effektbehov

100%

102%

107%

112%

116%

120%

123%

2016

2018

2020

2025

2030

2035

2040

%

GAUERSLUND FJERNVARME A.M.B.A. I Gauerslund forudses en mindre reduktion af varmeforbruget. Der tilsluttes forholdsvis få nye forbruger og stigningen som følge af nye tilslutninger er dermed lavere end reduktionen som følge af energiforbedringer hos de eksisterende forbrugere. Alt i alt forudses varmeforbruget at falde med ca. 9% indtil 2040. Tabel 7 – Varme- og effektbehov for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.

Vekslerområde Brejning (B11)

Bruttovarmebehov

TJ

75

75

74

72

71

71

70

Kellers Park (B12)

Bruttovarmebehov

TJ

34

34

34

33

33

32

31

Børkop (B13)

Bruttovarmebehov

TJ

167

168

166

162

158

154

150

Gårslev (B14)

Bruttovarmebehov

TJ

32

32

33

33

32

31

30

Total

Bruttovarmebehov

TJ

308

308

308

301

293

288

281

Udvikling (2016 = 100%)

Bruttovarmebehov

%

100%

100%

100%

98%

95%

94%

91%

Brejning (B11)

Effektbehov

MW

5

5

5

5

5

5

6

Kellers Park (B12)

Effektbehov

MW

2

2

2

2

2

2

2

Børkop (B13)

Effektbehov

MW

11

11

11

11

11

11

11

Gårslev (B14)

Effektbehov

MW

2

2

2

2

2

2

2

Total

Effektbehov

MW

20

20

20

20

20

21

21

Udvikling (2016 = 100%)

Effektbehov

100%

101%

102%

103%

103%

104%

105%

%

V A R M E P L A N T V I S   –  9


FREDERICIA KOMMUNES VARMEGRUNDLAG Det forventes, at Fredericia Kommunes samlede varmegrundlag reduceres med ca. 7% i perioden 2017 – 2040. Figur 3 – Forsyningsstruktur i Fredericia Kommune

TREFOR VARME A/S – FREDERICIA Varmegrundlaget for TREFOR Fredericia forudses samlet set uændret i perioden 2017 - 2040. Fortsat konvertering til fjernvarme inden for de eksisterende områder, samt et potentiale for udbygning i erhvervsområder udlignes af energibesparelser i eksisterende varmegrundlag.

10  –  V A R M E P L A N T V I S


Tabel 8 – Varme- og effektbehov for TREFOR Varme A/S Fredericia

Vekslerområde

2016

2018

2020

2025

2030

2035

2040

Egeskov (F21)

Bruttovarmebehov

TJ

32

31

31

31

31

30

30

Erritsø (F22)

Bruttovarmebehov

TJ

265

262

260

258

256

254

247

Snoghøj (F23)

Bruttovarmebehov

TJ

114

115

115

114

114

113

113

Skærbæk (F25)

Bruttovarmebehov

TJ

62

71

75

73

71

70

68

Taulov (F24)

Bruttovarmebehov

TJ

95

94

95

100

105

107

109

Ullerup (F28)

Bruttovarmebehov

TJ

74

75

75

74

73

72

72

Total

Bruttovarmebehov

TJ

641

649

651

651

650

646

638

Udvikling (2016 = 100%)

Bruttovarmebehov

%

100%

101%

102%

102%

101%

101%

100%

Egeskov (F21)

Effektbehov

MW

2

2

2

2

2

2

2

Erritsø (F22)

Effektbehov

MW

19

19

20

20

20

21

21

Snoghøj (F23)

Effektbehov

MW

8

8

8

8

8

8

9

Skærbæk (F25)

Effektbehov

MW

4

5

5

5

5

5

5

Taulov (F24)

Effektbehov

MW

6

6

7

8

8

9

9

Ullerup (F28)

Effektbehov

MW

5

5

5

5

5

5

5

Total

Effektbehov

MW

44

45

46

48

49

50

50

Udvikling (2016 = 100%)

Effektbehov

100%

102%

104%

108%

111%

113%

114%

2016

2018

2020

2025

2030

2035

2040

%

FREDERICIA FJERNVARME A.M.B.A. Varmegrundlaget for Fredericia Fjernvarme forudses reduceret med ca. 11% i perioden 2017 - 2040. Det er på grund af løbende varmebesparelser hos de eksisterende forbrugere. Tabel 9 – Varme- og effektbehov for Fredericia Fjernvarme A.m.b.a.

Vekslerområde Treldevej (F27)

Bruttovarmebehov

TJ

86

85

87

96

94

91

89

Vejlevej (F29)

Bruttovarmebehov

TJ

319

315

311

301

291

282

273

Indre Ringvej og Gammelhavn (F20+F26)

Bruttovarmebehov

TJ

730

725

721

703

683

663

645

Total

Bruttovarmebehov

TJ

1.135

1.125

1.118

1.100

1.068

1.037

1.007

Udvikling (2016 = 100%)

Bruttovarmebehov

%

100%

99%

99%

97%

94%

91%

89%

Treldevej (F27)

Effektbehov

MW

7

7

7

8

8

8

8

Vejlevej (F29)

Effektbehov

MW

21

21

21

21

21

21

21

Indre Ringvej og Gammelhavn (F20+F26)

Effektbehov

MW

54

54

55

55

56

56

56

Total

Effektbehov

MW

82

82

83

84

84

84

84

Udvikling (2016 = 100%)

Effektbehov

100%

100%

101%

102%

103%

103%

103%

%

V A R M E P L A N T V I S   –  11


MIDDELFART KOMMUNES VARMEGRUNDLAG Det forventes, at Middelfart Kommunes samlede varmegrundlag stiger med ca. 10% i perioden 2017 – 2040. Figur 4 – Forsyningsstruktur i Middelfart Kommune

12  –  V A R M E P L A N T V I S


MIDDELFART FJERNVARME A.M.B.A. Varmegrundlaget for Middelfart Fjernvarme forudses at stige med ca. 10% i perioden 2017 - 2040. Det er primært området omkring Øvængerne/ Ærøvænget der bidrager til det øgede forbrug. Strib, Gamborg og Kauslunde indgår ikke i prognosen. Tabel 10 – Varme- og effektbehov for Middelfart Fjernvarme A.m.b.a.

Vekslerområde

2016

2018

2020

2025

2030

2035

2040

Middelfart (M41)

Bruttovarmebehov

TJ

482

498

510

533

550

542

532

Total

Bruttovarmebehov

TJ

482

498

510

533

550

542

532

Udvikling (2016 = 100%)

Bruttovarmebehov

%

100%

103%

106%

111%

114%

113%

110%

Middelfart (M41)

Effektbehov

MW

35

37

38

40

42

43

43

Total

Effektbehov

MW

35

37

38

40

42

43

43

Udvikling (2016 = 100%)

Effektbehov

100%

105%

109%

116%

121%

122%

123%

%

V A R M E P L A N T V I S   –  13


KOLDING KOMMUNES VARMEGRUNDLAG Det forventes, at Kolding Kommunes samlede varmegrundlag falder med 2% i perioden 2017 – 2040. Figur 5 – Forsyningsstruktur i Kolding Kommune

14  –  V A R M E P L A N T V I S


TREFOR VARME A/S – KOLDING Varmegrundlaget for TREFOR Kolding forudses reduceret med ca. 6% i perioden 2017 - 2040. Det er primært en fortsat konvertering til fjernvarme inden for de eksisterende områder, samt et potentiale for udbygning i erhvervsområder, der ligger til grund for stigningen i tilslutninger, der dog opvejes af energibesparelserne hos de eksisterende forbrugere. Sammenlignet med tidligere opgørelser er fordelingen af varmebehov anderledes. Vekslerområderne i Kolding by er samlet da varmevekslerne fuldt ud eller delvis forsyner det samme område. Tabel 11 – Varme- og effektbehov for TREFOR Varme A/S Kolding

Vekslerområde

2016

2018

2020

2025

2030

2035

2040

Standhuse (K36)

Bruttovarmebehov

TJ

201

199

197

193

188

184

180

Hvidsminde (K37)

Bruttovarmebehov

TJ

144

148

151

159

163

165

164

Kolding (K31+K33+K34+K35)

Bruttovarmebehov

TJ

2.070

2.069

2.066

2.051

2.017

1.972

1.925

Total

Bruttovarmebehov

TJ

2.415

2.416

2.414

2.403

2.369

2.321

2.269

Udvikling (2016 = 100%)

Bruttovarmebehov

%

100%

100%

100%

99%

98%

96%

94%

Standhuse (K36)

Effektbehov

MW

14

14

14

14

14

14

14

Hvidsminde (K37)

Effektbehov

MW

10

10

11

12

12

13

13

Kolding (K31+K33+K34+K35)

Effektbehov

MW

140

142

144

150

153

154

155

Total

Effektbehov

MW

163

166

168

175

179

180

181

Udvikling (2016 = 100%)

Effektbehov

100%

101%

103%

107%

109%

110%

111%

%

V A R M E P L A N T V I S   –  15


Tillæg til Varmeplan TVIS  

Varmegrundlag og varmebehovsprognose - opdateret juli 2017

Tillæg til Varmeplan TVIS  

Varmegrundlag og varmebehovsprognose - opdateret juli 2017

Advertisement