Page 1

NYHEDSBREV AUGUST 2013 EN MASSE FORDELE VED BIOMASSE TVIS har i løbet af året været dybt involveret i forhandlinger om, hvor fremtidens fjernvarme til Trekantområdets borgere skal komme fra. To aktører har budt på opgaven, hvor bestyrelsen tog beslutningen i juni om at fortsætte forhandlingerne med DONG Energy om en ombygning af Skærbækværket til biomasse. De lokale fjernvarmeværkers, 3KV, forslag om at bygge et nyt kraftvarmeværk er sat på standby. Det er gældende indtil 2. december i tilfælde af, at forhandlingerne med DONG Energy går i hårknude. I november bør aftalen være på plads til bestyrelsens godkendelse, og i sommeren 2014 forventes aftalen underskrevet. Det har grundlæggende været vigtigt for TVIS at sikre en ny varmeaftale baseret på tre overordnede principper. I øvrigt tre principper, der har været gældende siden starten for 27 år siden. Varmeleverancen skal være billig, stabil og miljøvenlig. Principperne har både 3KV og Dong Energy taget meget alvorligt, men DONG Energy kunne altså tilbyde en løsning, der var fordelagtig for Trekantområdets borgere på flest parametre, især varmeprisen. Billigt, stabilt og miljøvenligt Det er hensigtsmæssigt for den nye

varmeaftale, at både pris, stabilitet og miljøhensyn går hånd i hånd. Skærbækværket producerer i dag el på naturgas, og formålet med aftalen er en ombygning til det miljøvenlige biomasse. Ombygningen giver forbrugeren en besparelse på gennemsnitligt 5-600 kr per år i forhold til den nuværende aftale. TVIS har stillet krav om, at DONG Energy kun baserer sin pris på udgifterne til produktionen af overskudsvarmen. Prisen må altså ikke blive påvirket af DONG Energy’s el-salg. Fjernvarme er bæredygtigt Fjernvarmen i Trekantområdet er som teknologi i forvejen bæredygtigt i den forstand, at det kun er i de meget kolde vintermåneder, at der bliver produceret varme på fossile brændsler på lokale kedler. Ellers er det overskudsvarme fra Skærbækværket, Shell Raffinaderiet og Trekantområdets Affaldsselskab I/S (TAS), der bliver udnyttet som ressource Skærbækværket vil med den nye aftale stadig levere størstedelen af overskudsvarmen til TVIS. Men fordi fjernvarme er så fleksibel en teknologi, vil der i fremtiden stadig være mulighed for at udvikle systemet og hente varme fra VE-kilder som geotermi, store varmepumper og varmelagring.

Standard for træflis Da der ikke findes en international standard for bæredygtighed i anvendelsen af træflis, læner DONG Energy sig op af en standard for træpiller. Initiative for Wood Pellet Buyers (IWPB) er standarder, de kan overføre til træflis, da oprindelsen er den samme. Standarden handler blandt andet om at undgå reduktion af eksisterende naturlige kulstoflagre, at beskytte biodiversiteten og bevare eller forbedre vand- og jordkvaliteten i skovene.

Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S Tonne Kjærsvej 11 7000 Fredericia tvis@tvis.net 75 94 07 11 www.tvis.net


NY LEDNING I FREDERICIA SPARER BORGERNE PENGE

F

redericia Fjernvarme A.m.b.a. har indledt et samarbejde med TVIS for at effektivisere varmefordelingen til Fredericias borgere. Fredericia Fjernvarme har i de seneste år haft stigende udgifter til drift og vedligeholdelse. Ved at etablere en ny tilslutningsledning til TVISsystemet og et nyt forsyningspunkt centralt i byen opnår de væsentlige økonomiske besparelser og mindsker varmetab. Nye rør, nyt anlæg Ombygningen af kedelcentralen på Indre Ringvej 93 gør to af de eksisterende centraler overflødige. TVIS forsyner fortsat de 24 MW, men hidtil skulle varmetransmissionen ind til midtbyen for at blive fordelt til Fredericias forbrugere.

-Formålet med projektet er især at effektivisere. Vi går fra at have tre forsyningssteder til ét, hvilket naturligvis gør det billigere og nemmere at overskue og passe, siger direktør ved Fredericia fjernvarme, Carl Helmers. Færrest mulige gener Selve anlægsarbejdet af den nye tilslutningsledning strækker sig fra august til december 2013, men de eksisterende centraler tages ikke ud af brug, før den nye lednings stabilitet er sikret. Den nye tilslutningsledning skal strække sig fra den ombyggede central på Indre Ringvej, forbi gymnasiet i et græsareal langs villahuse, igennem Hundeskoven og ud til Carlsberg Bryggeriet under Vestre Ringvej. For at forstyrre trafikanter mindst muligt bliver der anvendt styret underboring under Vestre Ringvej for at undgå større gravearbejde.

Ny TVIS tilslutningsledning (blå stiplet linie) og fjernvarmenet der erstattes (rød stiplet linie)

Centralen på Indre Ringvej 93 får installeret pladevarmevekslere, rørinstallationer, styretavler, returpumpe mm. for at kunne overtage funktionerne fra varmeinstallationerne på Friggsvej 16 og Skansevej 52.

Store besparelser Anlægsomkostningerne beløber sig til omkring 24 millioner for tilslutningsledning og anlæg, men de 10 af de 24 millioner skulle være investeret i den nuværende forsyningsstruktur, hvis den var bevaret. De nuværende rør er anlagt for 30-35 år siden, så rådgiver på projektet, DFP, har vurderet, at der er 1,5 millioner kroner at spare i vedligeholdelsesudgifter per år ved at etablere den nye transmissionsledning. Samtidig kan de lejede lokaler til centralerne på Friggsvej 16 og Skansevej 52 spares væk, og de nye og bedre isolerede rør vil give en varmetabsbesparelse på 2.491 MWh om året.

FORDELE VED NY TILSLUTNINGSLEDNING Der undgås større investeringer i levetidsforlængelse af eksisterende transitledninger Centralerne på Friggsvej 16 og Skansevej 52 kan undværes, hvilket sparer drifts- og vedligeholdelsessudgifter Varmetabsbesparelsen vil sikre en mere miljøvenlig varmeproduktion i Fredericia Dårligt isolerede ledninger erstattes med bedre isolerede rør Der opnås betragtelige pumpebesparelser Større investeringer i forbindelse med støjproblemer på centralen på Friggsvej 16 undgås Forsyningssikkerheden opretholdes i fuldt omfang.


EN GOD AFTALE GIVER OVERSKUD OG GRØN VARME OM SOMMEREN Et godt regnskabsår for 2012 betød, at TVIS kunne sætte prisen ned den 1. juli i år. Den blev sat ned med fem procent per GJ på den variable pris, mens den faste pris steg med 1,5 kr. pr. GJ. Det er især et overskud på 19 millioner fra 2012, men også faldende brændselspriser, der gjorde det muligt at sænke prisen på trods af stigende afgifter. En rigtig god aftale med Trekantområdets Affaldsselskab (TAS) og DONG Energy/Skærbækværket pynter også på regnskabet i dette kvartal. - Selvom vi har sat prisen ned, har vi stadig overskud. Og aftalen med TAS har gjort det muligt at levere varme til Trekantområdet, som stort set ikke er produceret på fossile brændsler i juli. Vi forventer, at det er muligt at fortsætte på den måde i hele august også, mens Skærbækværket er under planlagt revision, siger Hans Bjørn, direktør i TVIS. Varmt vand på kanden En ombygning af akkumulatortanken på Skærbækværket har gjort det muligt for TVIS at fylde den op i løbet af natten med vand, som affaldsforbrændingen i Kolding opvarmer. Morgenbadet er derfor sikret i sommermånederne, uden at Skærbækværket behøver starte deres gaskedler op. Det foregår i en rytme på en 3-4 dage, hvor

akkumulatortanken skiftevis bliver op- og afladet. -Der er et rigtig godt samarbejde om kreative løsninger på miljøvenlig varmelevering blandt TVIS’ samarbejdspartnere. Aftalen med TAS og Skærbækværket har vist sig at være en god forretning for alle parter, fortæller Hans Bjørn.

Billigt og miljøvenligt. En god aftale gør, at varmen i Trekantområdet i sommerperioden stort set kun består af overskudsvarme fra Shell Raffinaderiet og TAS’ affaldsforbrænding.

Løsningen betyder, at akkumulatortanken leverer 21% procent af Trekantområdets varmeforbrug i juli.

På bare to år har aftalen med TAS og Skærbækværket sat sine tydelige spor på varmefordelingen. Opladning og afladning af akkumulatortanken er blevet mere stabil, som den orange markering viser.


Her er også fjernvarme

VEJLE SYGEHUS

Vejle Sygehus er en af Trekantområdets store arbejdspladser med 2405 fuldtidsansatte. Det skaber en hastig daglig trafik i de kridhvide gange, når pårørende og patienter skal finde til de rette lokaler ved hjælp af gulvenes gule og røde linjer, der har samme funktion som Hans og Gretes brødkrummer. I 2012 var der 20.589 patienter indlagt på Vejle Sygehus og 76.633 daglige ambulante besøg. Det kræver en del fjernvarme at opvarme det cirka 100.000 kvm store hospital med de 283 sengepladser samt kontorer, forskningslokaler personaleforeninger og så videre. Derfor leverer TVIS fjernvarme direkte til Vejle Sygehus, som har sin egen varmecentral med to vekslere. Undgå Legionella Da sygehuset har særligt strenge krav til hygiejnen skal brugsvandet igennem noget ”temperaturgymnastik” i to timer om natten, hvor det varmes op til 70 grader for at undgå Legionellasmittefare, fortæller Peter Dan Kristiansen, maskinmester ved Teknisk Afdeling. Når brugsvandet bliver fordelt til haner og brusere er det 60 grader. Fjernvarmevandet

bliver til gengæld varmet op til 80 grader hele året. - Vi har i løbet af foråret været igennem en større ombygning, hvor vi har nedlagt varmtvandsbeholderen og er gået over til at bruge to vekslere med direkte drift. Det gør, at vi kun behøver varme det vand op, der er behov for. Det sparer på energien, at vi kan overvåge systemet på vores CTS-anlæg, og vi måler jævnligt, om der er Legionellaforekomster i vandet, fortæller Peter Dan Kristiansen. Større ombygning Over det seneste års tid er de dele af Vejle Sygehus, som fordeler fjernvarmen, undergået en større ombygning. Vejle Sygehus fungerede tidligere formelt som producent på grund af to dampkedler, der kunne bidrage med fjernvarme til Vejle. Det har dog ikke været nødvendigt. I dag er de to kedler erstattet af en enkelt gasfyret kedel med en kapacitet på 3,5 MW. Det er nok til at varme hele Vejle Sygehus op. Det foregående år har Vejle Sygehus forbrugt 36.600 GJ, hvor de 5500 GJ var i den kolde marts måned.


TAS FÅR AFTALE OM AFFALD FRA HADERSLEV OG TØNDER Trekantområdets Affaldsselskab (TAS) har siden 1. juli modtaget og behandlet affald fra Haderslev og Tønder-området. Forbrændingsanlægget i Haderslev er lukket, og Tønder Kommune har efter en udbudsrunde ladet TAS aftage affald for en 3-årig periode. TAS udvider derfor nytten af et spildprodukt, når de producerer el og varme.

TAS’ forbrændingsanlæg har en kapacitet på 160.000 ton affald om året. Affaldsmængderne til forbrænding fra TAS’ egne interessenter udgør i størrelsesordenen 100.000 ton

om året. I 2012 supplerede de affaldsmængden med ca. 50.000 ton biomasse for at udnytte anlæggets fulde kapacitet. -TAS har ikke forsyningsforpligtelse på varmeleverance, men vi påtager os som en naturlig del af selskabets samfundsmæssige opgave at udnytte forbrændingsanlæggets kapacitet til at producere mest mulig økonomisk og miljømæssig fordelagtig varme til områdets fjernvarmeforbrugere, siger TAS’ direktør, Vagn Frederiksen. Aftalerne med Haderslev og Tønder udbygger fordelene ved at udnytte affaldsressourcer til el- og

NAVNE

Lars Ankersen har været projektansat ved TVIS siden februar og fortsætter indtil 1. december 2013. Lars har udviklet TVIS’ nye hjemmeside og arbejder med pressemeddelelser, nyheder, tryksager mm. Lars er uddannet i journalistik fra Aarhus Universitet.

David Pedersen er ansat i praktik i forbindelse med sit bachelorprojekt ved Fredericia Maskinmesterskole. Han er dels ansat for at få erfaring, men også for at udvikle sit bachelor-projekt sideløbende med praktikken ved TVIS. David afslutter sine studier i januar.

varmeproduktion. TAS kan levere billig varme til Trekantområdet ved at køre på fuld kapacitet med et supplement af en væsentlig mindre mængde biomasse. Mængden af biomasse forventes således i 2013 at udgøre i størrelsesordenen 30.000 ton og i 2014 det halve af den mængde. Hovedparten af affaldet er organisk, så affald er samtidig et brændsel, hvor 60 % af den producerede energi er VEenergi. Usart og effektivt Fordelen ved at udvide med mest muligt affald er, at forbrændingsanlægget er bygget til det og forsynet med et røggasrensningssystem, der fjerner problematiske gasarter og støv, som opstår ved forbrændingen af affald. Forbrænding er derfor den bedste udnyttelse af de affaldsressourcer, der ikke kan genanvendes. TVIS sikrer fuld kapacitet I 2010 blev TAS koblet på TVIS’ transmissionsledning, hvilket har gjort det fordelagtigt at udnytte forbrændingsanlæggets fulde kapacitet, idet man derved kan afsætte al produceret varme. Anlæggets varmeproduktion bliver for den største dels vedkommende fordelt til Koldings fjernvarmebrugere, men overskuddet bliver ført til Vejle, Middelfart og Fredericia. 25% af den solgte varme gik til TVIS i 2011.

Nyhedsbrev august 2013  
Advertisement