Page 1

TrekantomrĂĽdets Varmetransmissionsselskab I/S

Ă…rsregnskab 2009


Årsregnskab 2009

Indholdsfortegnelse VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 LEDELSESPÅTEGNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 LEDELSENS ÅRSBERETNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 RegnskabsOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER . . . . . . . . . . . . . 17 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 BALANCE 31. DECEMBER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 PENGESTRØMSOPGØRELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 NOTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1


Årsregnskab 2009

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Virksomhed

Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) Tonne Kjærsvej 11 7000 Fredericia

Telefon Telefax Hjemmeside E-mail CVR-nr. Oprettet Hjemsted Regnskabsår

Direktion

Adm. direktør Hans Bjørn

Bestyrelsen

Leif Skov, Vejle Kommune, formand Vagn Åge Jensen, Vejle Kommune, næstformand Preben Lindegaard, Fredericia Kommune Henning Due Lorentzen, Fredericia Kommune Mads Lund, Fredericia Kommune Carl C. Poulsen, Kolding Kommune Charlotte Uhrskov, Kolding Kommune Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune Henning Lindved Jensen, Vejle Kommune

Interessenter

Fredericia Kommune Kolding Kommune Middelfart Kommune Vejle Kommune

Revision

BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. 6000 Kolding

Pengeinstitut

Danske Bank Fredericia afdeling Gothersgade 18 7000 Fredericia

2

75940711 75940623 www.tvis.net tvis@tvis.net 13348545 20. december 1982 Fredericia 1. januar – 31. december


Årsregnskab 2009

LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2009 for TVIS. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Fredericia, den

2010

Direktion

_________________________

Bestyrelse

3


Årsregnskab 2009

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til bestyrelsen for TVIS Vi har revideret årsregnskabet for TVIS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009, omfattende ledelsespåtegning, ledelsens årsberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser.

Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for TVIS’ udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af TVIS’ interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

4


Årsregnskab 2009

Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af TVIS’ aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af TVIS’ aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser.

Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Kolding, den

2010

5


Årsregnskab 2009

LEDELSENS ÅRSBERETNING Vision og væsentligste aktiviteter Siden 1986 har Trekantområdets Varmetransmissionsselskab leveret overskudsvarme til fjernvarmeselskaberne i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle Kommuner, og kernen i TVIS’ vision er nu som før Levering af miljørigtig og prisbillig varme med høj forsyningssikkerhed TVIS’ væsentligste aktiviteter er (i) at indkøbe varme og koordinere varmeaftag inkl. lokal spids- og reserveproduktion på den for selskabet økonomisk mest hensigtsmæssige måde (ii) at sikre en varme med høj forsyningssikkerhed på kort og langt sigt (iii) at eje, drive og vedligeholde transmissionsnettet og de tilhørende stationsanlæg. Fjernvarmen i TVIS-området opvarmer fire huse med den samme CO2-udledning, som sker fra ét oliefyret hus, eller som 2½ hus opvarmet med naturgas udleder.

De fire kommuner har 280.000 borgere, og 55.000 husstande forsynes med fjernvarme. Kunderne kan glæde sig over, at varmepriserne i de tilsluttede selskaber stadig er i den lave ende, når man sammenligner med fjernvarmepriserne i hele landet. Selskabet er forpligtet til at indkøbe og levere tilstrækkelig varme til dækning af varmebehovet i regionen, fastsat til 6080 TJ/år.

6


Årsregnskab 2009

VEJLE

JYLLAND Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. Gauerslund Fjernvarme a.m.b.a. Gårslev Fjernvarme a.m.b.a. Kellers Park Varmeværk ApS Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. Mølholm Varmeværk SHELL-RAFFINADERIET

TRE-FOR Varme Vejle Fjernvarmeselskab a.m.b.a

FREDERICIA VEKSLERSTATION HOVEDLEDNING

TVIS

FYN

TAS SKÆRBÆKVÆRKET

MIDDELFART KOLDING

Resultatopgørelsen Omsætning og resultatet i 2009 er primært påvirket af faldende brændselspriser og et længerevarende havari hos en grundlastproducent. Ud af en omsætning på 427 mio. kr. fik TVIS et overskud på 4,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 15,8 mio. kr. Selskabets balance pr. 31. december 2009 udviser materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver på 125 mio. kr. Flere forhold prægede økonomien det første halvår i 2009 i positiv retning. Driften af TVIS systemet var optimal og med stabil produktion hos grundlastproducenterne på Shell og Skærbækværket. Dette sammenholdt med en mild vinter/forår med positive graddagetal resulterede i en optimal produktionsfordeling og en mindre produktion end forudsat i budgettet på de forholdsvis dyre spids- og reservelastkedler. Samtidig medførte den økonomiske krise markant faldende brændselspriser på kul, olie og gas. Alle faktorer der medførte faldende omkostninger for selskabet til køb af varme. På denne baggrund besluttede TVIS at tilbagebetale 25 mio. kr. til de 9 fjernvarmeselskaber i forsyningsområdet pr. 1. juli 2009 og sænke varmeprisen ab TVIS med 8,5 % svarende til 7 kr./GJ ligeledes pr. 1. juli 2009. I november/december var Skærbækværket ude af produktion i sammenhængende 37 døgn på grund af en alvorlig fejl i generatoren. I perioden fungerede forsyningssikkerheden, og ingen forbrugere

7


Årsregnskab 2009

manglede varme på grund af driftstoppet, idet TVIS reserveforsynede fra de centrale reservelastenheder og de decentrale kedler hos fjernvarmeselskaberne. Imidlertid har meromkostningen til brændselsindkøb på reserveenhederne været ekstrem høj for selskabet, og havariet er derfor årsagen til årets resultatunderskud i forhold til budget.

MW.

VARMEPRODUKTION 2009

400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 50

Forbrænding

Shell

Skærbækværket

Carlsberg

Kedelproduk.

Driftsforhold I 2009 leverede TVIS til interessentkommunerne i alt 5.004 TJ svarende til ca. 2 % under det budgetterede. Varmesalget er i 2009 forøget med 3 % i forhold til varmesalget i 2008. Ved fuld udbygning forudsættes et aftag på 6.080 TJ. Heraf kan det aktuelle årsforbrug i 2009 beregnes til ca. 82 % af den til rådighed værende kapacitet i TVIS transmissionssystemet. Der er således plads til flere nye forbrugere i systemet. Den primære varmeproduktion baseret på industri- og kraftvarme udgør 4.554 TJ svarende til 89 % af totalproduktionen. Denne varmeproduktion er fordelt på Skærbækværket og Shell med henholdsvis 69 % og 31 %. Den sekundære varmeproduktion baseret på olie og gas til spidslast, reservelast og hjælpelast har i året været ekstraordinær høj på grund af produktionsudfaldet på Skærbækværket og udgør 582 TJ svarende til ca. 11 % af totalproduktionen. Varmetabet i transmissionssystemet er opgjort til 133 TJ svarende til 2,6 % af total varmeproduktion.

8


Årsregnskab 2009

CO2-kvoter For året 2009 har TVIS anvendt 149.573 kvoter på primære produktionsanlæg, hvoraf vi har fået tildelt 121.453 kvoter relateret til produktionen på Skærbækværket. Til den sekundære varmeproduktion – spids- og reservelastkedlerne – er der anvendt 12.920 kvoter, hvoraf TVIS har tilkøbt 10.180 kvoter.

UDVIKLING I LØBET AF ÅRET Analyseprojekt – Varmemarked og forsyningsstruktur 2010 – 2030 1. september 2009 vedtog en enig styregruppe grundlaget for fremtidssikringen af varmeforsyningen til Trekantområdets borgere i de kommende 20 - 25 år. I perioden fra august 2008 til august 2009 er der gennemført et samlet analysearbejde med det overordnede mål at etablere et samlet grundlag for fastlæggelse af den fremtidige struktur for varmeforsyningen i hele analyseområdet. Der er nedsat en styregruppe samt etableret en arbejdsgruppe og følgegruppe med repræsentanter fra områdets kommuner og fjernvarmeselskaber. De fremtidige muligheder for fjernvarmeforsyning indenfor et område strækkende sig fra Enstedværket i syd, Horsens i nord og Vejen i vest er analyseret og vurderet. 6 kommuner, 21 fjernvarmeselskaber, 4 affaldsforbrændingsanlæg, 2 centrale kraftvarmeværker samt 3 overskudsvarmeleverandører har været inddraget i arbejdet, og analyseprojektet er gennemført i et intensivt procesforløb blandt de involverede parter. Forsyningsstrukturer baseret på varmeleverancer fra centrale kraftvarmeanlæg er vurderet overfor forsyningsstrukturer baseret på decentrale løsninger i de enkelte forsyningsområder. Forsyningssikkerhed, økonomi (varmepriser, selskabsøkonomi og samfundsøkonomi), miljø (CO2-reduktion) og robusthed blev i forbindelse med en indledende

9


Årsregnskab 2009

interessentanalyse identificeret som de væsentlige vurderingskriterier i forhold til beslutninger omkring den fremtidige forsyningsstruktur i området, og scenarierne er derfor vurderet overfor disse kriterier. Analyseprojektets forudsætninger og resultater er dokumenteret i en samlet slutrapport, der omfatter denne sammenfattende rapport samt tre tekniske delrapporter. En fremtidig struktur, hvor der sker en ombygning af Skærbækværket til biomasse fremstår som mest fordelagtig for det nuværende TVIS-område. Ligeledes er det fortsat interessant at arbejde videre med en forbindelse til Horsens mod nord. Beslutningsgrundlaget er på plads, og målet står klart: Om fire år kan fjernvarmeforsyningen i TVIS’ forsyningsområde have skåret 100.000 tons pr. år af deres CO2-emission og dermed være næsten 100 % CO2-neutrale. Dermed vil kommunerne være betydeligt foran de nationale mål herom. Konkrete forhandlinger om en ny varmeaftale mellem TVIS og DONG Energy er nu gået i gang og forventes gennemført i 2010. Skulle disse forhandlinger mod forventning ikke føre frem til en tilfredsstillende fordeling af den økonomiske gevinst mellem fjernvarmekunderne og DONG Energy, er det klart, at udbygning med decentrale biomassefyrede værker fortsat er et reelt alternativ.

Ny transmissionsledning til Trekantområdets Affaldsselskab TAS for afsætning af affaldsvarme i TVIS systemet TVIS har i hele 2009 arbejdet med projektet for etablering af ny transmissionsledning fra TAS til TVIS via vekslerstation Skovparken i Kolding. Med en ny forbindelse vil det være muligt med TAS’ nuværende kapacitet at afsætte den miljøvenlige billigere affaldsvarme til TVIS i sommerperioden i stedet for – som hidtil – fra Skærbækværket. Grundet de mange nye fjernvarmeforbrugere, der er tilsluttet fjernvarmesystemet de seneste år, er varmeforbruget over året stigende, inkl. i sommerperioden. Dette på trods af selskabernes aktiviteter i forbindelse med energibesparelser. Første spadestik til den 3,2 km nye ledning blev taget den 21. oktober 2009, og ledningen forventes idriftsat til sommeren 2010. Det samlede anlægsbudget for det fælles TAS-TVIS projekt er på 57 mio. kr.

10


Årsregnskab 2009

Ny vekslerstation ”Ved Vandværket” i Vejle I et samarbejde med Vejle Fjernvarmeselskab er der i 2009 etableret en ny 16 MW vekslerstation til forsyning af Vejle bymidte med TVIS varme samt en reservekedel. Anlægget er opført grundet øget tilslutning og udbygning af nettet hos Vejle Fjernvarmeselskab, og det blev idriftsat i februar måned 2010. Anlægsbudgettet er på 24 mio. kr. inkl. reservekedel. Vejle Fjernvarmeselskab ejer grund og bygninger.

Renovering af transmissionsnettet Der er gennemført en renovering af fjernvarmerørenes ophæng under den gamle Lillebæltsbro. Arbejdet er påbegyndt i 2008 og forventes gennemført i etaper over en periode på 3 år. I 2009 har vi fulgt vores vedligeholdelsesplan for renovering af transmissionsnettet. Der er hovedsagligt renoveret på hovedledningen nær Fredericia. Til styrkelse og systematisering af det forebyggende vedligeholdelsesarbejde for anlæg og stationer er der indkøbt og opbygget et databasebaseret vedligeholdelsesprogram med en dataudveksling til kontrolrummets centrale SRO-anlæg.

Effektiviseringsprojekt I fællesskab med selskaberne i forsyningsområdet er det besluttet at igangsætte et fælles effektiviseringsprojekt med det for formål fortsat at sænke temperaturniveauet med indvirkning for distribution og transmission /produktion. Der foretages fælles indkøb af licenser til udarbejdelse af prognoser for såvel den lokale optimering som for hele TVIS systemet. TVIS har i denne sammenhæng indkøbt en TERMIS realtidslicens og igangsat opbygningen af en hydraulisk realtidsmodel for transmissionssystemet.

Videnressourcer I 2009 deltog vi i Dansk Fjernvarmes medarbejdertilfredshedsundersøgelse fra Great Place to Work Institute. Resultatet viste, vi ligger på et rigtigt højt niveau med en stor tilfredshed, der er over gennemsnittet for tilsvarende selskaber. Medarbejderne i TVIS er engagerede og stolte af deres virksomhed, og de gav i besvarelsen en rigtig høj score med andel af positiv besvarelse på over 80 % på værdierne troværdighed, stolthed, respekt og fællesskab. I året besatte vi 2 nyoprettede stillinger således, at der ved årets udgang var 16 ansatte i selskabet.

11


Årsregnskab 2009

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT TVIS er en fælleskommunal virksomhed oprettet efter styrelseslovens § 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Som kollektivt varmeforsyningsselskab er TVIS underlagt reglerne i Varmeforsyningsloven, herunder Afskrivningsbekendtgørelsen. Det betyder blandt andet, at TVIS er omfattet af et økonomisk hvile-i-sigselvprincip, hvilket indebærer, at TVIS i forbindelse med sin prisfastsættelse skal sørge for, at interessentskabets indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. De driftsøkonomiske afskrivnings- og henlæggelsesprincipper i henhold til regnskabslovgivningen, som er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, varierer desuden væsentligt fra Varmeforsyningslovens bestemmelser. Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

GOD BOGFØRINGSSKIK Selskabets bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

ÆNDRINGER I ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS I FORHOLD TIL FOREGÅENDE ÅR Anvendt regnskabspraksis er ændret for at opfylde regnskabsbetingelserne, som er givet af Indenrigsog Sundhedsministeriet. Ændringerne viser sig på følgende områder: Driftsregnskabet er opstillet både som en regnskabs- og som en resultatopgørelse. Derudover er der opstillet omregningstabeller, som dels viser omregningen fra regnskabsopgørelsen til resultatopgørelsen og dels omregningen fra resultatopgørelsen til resultatet i henhold til Varmeforsyningsloven.

12


Årsregnskab 2009

SKATTER OG AFGIFTER Da TVIS er et fælleskommunalt interessentskab, er TVIS undtaget fra skattepligt, og årsregnskabet indeholder derfor hverken skat af årets resultat eller udskudt skat. TVIS er dog en fuld moms- og afgiftspligtig virksomhed.

RESULTATOPGØRELSE: Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endeligt færdigopført og klar til anvendelse.

Præsentation i udgifts- og omkostningsregnskabet Strukturen i det omkostningsbaserede regnskab er inspireret af årsregnskabsloven, og er opgjort efter omkostningsbaserede principper. Regnskabet indeholder således blandt andet også afskrivninger på selskabets aktiver.

BALANCEN Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes i resultatopgørelsen som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester.

13


Årsregnskab 2009

Aktiver under 50.000 kr. afskrives straks i resultatopgørelsen og registreres således ikke i anlægskartoteket. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver, som indgår i opgørelsen af årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven – og dermed i prisfastsættelsen – er i henhold til Afskrivningsbekendtgørelsens bestemmelser opgjort, så de afspejler de materielle anlægsaktivers tekniske og økonomiske levetid – dog minimum over 5 år og maksimum 30 år fra ibrugtagningstidspunktet. Indretning af lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over 50.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde og bygninger Bygninger og grunde indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over 50.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Afskrivningsperioden fastsættes til forventet levetid. For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Materielle anlægsaktiver finansieret af tilskud Materielle anlægsaktiver, der finansieres af tilskud, indregnes til kostprisen fratrukket det modtagne tilskud.

Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

14


Årsregnskab 2009

Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg m.v. måles til nominel værdi eller en lavere nettorealisationsværdi opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer.

Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter blandt andet momsafregning i forbindelse med slutafregning med DONG Energy, der først kan opgøres efter statusdag.

Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes, når TVIS som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse vil medføre et forbrug af TVIS’ økonomiske ressourcer. Forpligtelserne indregnes til de officielle kursværdier ultimo regnskabsåret. Kurstab/gevinster på låneporteføljen indregnes i resultatopgørelsen. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld.

Langfristede gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet gæld til pengeinstitutter m.v. optages med restværdien på balancetidspunktet. Feriepengeforpligtelser er beregnet som 15 % af den ferieberettigede løn ultimo året og optages som en kortfristet gældsforpligtelse.

Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver.

15


Årsregnskab 2009

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter kapitalforhøjelser og -nedsættelser samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter bankindeståender og kontant kassebeholdning.

Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.

16


Årsregnskab 2009

RegnskabsOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER

2009

kr.

Note 1

Nettoomsætning

426.957.463

Andre driftsindtægter

362.860

2, 4

Andre eksterne omkostninger

-413.420.668

Bruttoresultat

13.899.655

3

Personaleomkostninger

-9.342.203

Driftsresultat

4.557.452

Finansielle indtægter

152.311

Finansielle omkostninger

-307.490

Årets resultat

4.402.273

 mregningstabel fra regnskabsopgørelse til O resultatopgørelse:

Årets resultat i henhold til overstående

4.402.273

Aktiverede anskaffelser

3.045.071

Afskrivninger af materielle aktiver

-2.436.756

Feriepenge til senere udbetaling

-169.985

Årets resultat ifølge resultatopgørelsen

4.840.603

17


Årsregnskab 2009

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER

2009

2008

kr.

tkr.

426.957.463

391.017

362.860

276

-410.375.597

-402.689

Note 1

Nettoomsætning

Andre driftsindtægter

2

Andre eksterne omkostninger

Bruttoresultat

16.944.726

-11.396

3

Personaleomkostninger

-9.512.188

-8.066

4

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

-2.436.756

-2.437

Driftsresultat

4.995.782

-21.899

Finansielle indtægter

152.311

203

Finansielle omkostninger

-307.490

-1.201

4.840.603

-22.897

4.840.603

-22.897

-11.077.548

11.819

-6.236.945

-11.078

-6.236.945

-11.078

Årets resultat

Overskudsdisponering

Årets resultat

Overført til indregning fra tidligere år

I alt til disposition

der anvendes således:

Overført til indregning i næste års priser

18


Årsregnskab 2009

2009

2008

kr.

tkr.

 Omregningstabel fra resultatopgørelsen til resultat i henhold til varmeforsyningsloven:

Årets resultat i henhold til ovenstående

4.840.603

-22.896

 ilbageførsel af afskrivninger indregnet T i ovenstående

2.436.756

2.437

307.490

1.201

-2.436.756

-2.437

-307.490

-1.201

-11.077.548

11.819

-6.236.945

-11.078

Tilbageførsel af finansielle omkostninger i henhold til ovenstående

Afskrivning i henhold til varmeforsyningsloven

Finansielle omkostninger i henhold til varmeforsyningsloven

Under-/overdækning overført fra tidligere år

Årets resultat i henhold til varmeforsyningsloven

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat til indregning i næste års priser

-6.236.945

-6.236.945

Disponeret i alt

19


Årsregnskab 2009

BALANCE 31. DECEMBER Aktiver

2009

2008

kr.

tkr.

16.590.986

19.028

Note

Grunde og bygninger

Produktionsanlæg og –maskiner

0

0

Andre anlæg og driftsmateriel

0

0

Anlæg under udførelse

3.045.071

0

4

Materielle anlægsaktiver

19.636.057

19.028

Tilgodehavender fra salg

90.985.906

77.892

Andre tilgodehavender

8.454.867

1.292

Deposita

2.500

0

Resultat til indregning i næste års priser

6.236.945

11.078

105.680.218

90.262

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

3.000

3

Omsætningsaktiver

105.683.218

90.265

Aktiver

125.319.275

109.293

20


Årsregnskab 2009

BALANCE 31. DECEMBER 2009 Passiver

2009

2008

kr.

tkr.

Note

Egenkapital

Deposita

5

0

0

6.450

6

Gæld til KommuneKredit

11.494.998

0

Langfristede gældsforpligtelser

11.501.448

6

5

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

605.000

0

Gæld til pengeinstitutter

12.778.458

29.885

Leverandører af varer og tjenesteydelser

97.739.572

76.797

Mellemregning vedrørende 2006

0

1.648

Periodeafgrænsningsposter

1.584.787

17

6

Anden gæld

1.110.010

940

Kortfristede gældsforpligtelser

113.817.827

109.287

Gældsforpligtelser

125.319.275

109.293

Passiver

125.319.275

109.293

21


Årsregnskab 2009

PENGESTRØMSOPGØRELSE

2009

2008

kr.

tkr.

Specifikation

Pengestrømme fra driftsaktiviteten

Årets resultat

4.840.603

-22.896

a

Reguleringer

2.591.935

3.435

b

Ændring af driftskapital

773.421

-45.238

8.205.959

-64.699

152.311

203

-307.490

-1.201

8.050.780

-65.697

Pengestrømme fra driftsaktiviteten før finansielle poster

Renteindbetalinger og lignende

Renteudbetalinger

Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten

Køb af andre anlæg, driftsmateriel og inventar

-3.045.071

0

Salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar

0

0

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten i alt -3.045.071

0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Afdrag på langfristet gæld

0

0

Etablering af langfristet gæld

12.099.998

0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt

12.099.998

0

Årets pengestrøm

17.105.707

-65.697

Likvider 1. januar

-29.881.165

35.816

Årets pengestrøm

17.105.207

-65.697

Likvider 31. december

-12.775.458

-29.881

22


Årsregnskab 2009

2009

2008

kr.

tkr.

Specifikation a: Reguleringer Afskrivninger Renteindtægter og lignende indtægter Renteudgifter og lignende udgifter Reguleringer i alt

2.436.756

2.437

-152.311

-203

307.490

1.201

2.591.935

3.435

-20.258.332

-20.744

21.031.753

-24.494

773.421

-45.238

Specifikation b: Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld m.v. Ændring i driftskapital i alt

23


Årsregnskab 2009

NOTER

2009

2008

kr.

tkr.

378.013.293

344.235

-134.617

500

Fast produktionsafgift

22.423.187

24.386

Fast driftsafgift

26.655.600

21.896

I alt

426.957.463

391.017

Varmekøb

370.026.335

362.810

El til pumper

6.151.014

5.150

Faste produktionsomkostninger

17.172.614

20.737

Øvrige omkostninger, herunder renovering og vedligehold

17.025.634

13.992

410.375.597

402.689

9.336.603

7.887

175.585

179

9.512.188

8.066

Note 1 Nettoomsætning Salg af varme (Variabel drift) Fast anlægsafgift

Note 2 Andre eksterne omkostninger

I alt

Note 3 Personaleomkostninger De samlede personaleomkostninger udgør: Løn og gager Bestyrelseshonorarer, diæter mv. I alt

24


Årsregnskab 2009

Grunde og bygninger

Produktions- anlæg og -maskiner

Andre anlæg og driftsmateriel

Anlæg under udførelse

kr.

kr.

kr.

kr.

Kostpris 1. januar

81.237.698

875.918.867

701.431

0

Tilgang

5.624.135

0

155.217

3.045.071

Kostpris 31. december

86.861.833

875.918.867

856.648

3.045.071

Afskrivninger 1. januar

62.209.956

875.918.867

856.648

0

Årets afskrivninger

2.436.756

0

0

0

Tilskud

5.624.135

0

0

0

Afskrivninger 31. december

70.270.847

875.918.867

856.648

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2009

16.590.986

0

0

3.045.071

Afdrag næste år kr.

Restgæld efter 5 år kr.

Note 4 Materielle anlægsaktiver

1/1 2009 gæld i alt kr.

31/12 2009 gæld i alt kr.

Note 5 Langfristede gældsforpligtelser KommuneKredit

0

12.099.998

605.000

9.074.999

Samlet

0

12.099.998

605.000

9.074.999

2009

2008

kr.

tkr.

Feriepengeforpligtelser, afsat

1.110.010

940

I alt

1.110.010

940

Note 6 Anden gæld

25


Årsregnskab 2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you