Page 1

POSTEN

w w w.miras.no

3/2 01 1

PoSitiv markedsutvikling Markedssituasjonen ser svært lys ut for Miras Group. I høst har selskapet levert flere viktige ordrer til oljeog gassmarkedet. Side 5

NYtt FRa MiRaS NoMaCo Side 7

FELLES vERNEoRGaNiSaSJoN Side 7

iNStaLLatØR PÅ PLaSS Side 10

FokUS PÅ HENDER oG ØYNE

oFFSHoRE-koNtRaktER

hMS-kampanjen i desember har fokus på hender og øyne.

Det er stor aktivitet i Miras V & M i forbindelse med oppstarten av Skarv.

Side 9

Side 6

FoRNØYDE LÆRLiNGER Side 11

NYE FaGBREv Side 12


LEDEREN

Mirasposten Desember 2011 Året 2011 er snart historie. Det har vært et krevende år for Miras Group med en omsetning betydelig svakere enn budsjettert og et langt dårligere resultat enn forventet. Omstillingen fra å produsere en mengde ankerhåndteringsvinsjer for IP Huse til nye ordre fra nye kunder har tatt mye lenger tid enn forutsatt, men nå er vi på rett vei. Vi har gjort et betydelig stykke markedsarbeid og mange av våre potensielt store kunder som Statoil, BP, FMC, Aker, NOV (APL) og Evotec har vært på besøk i Mo i Rana og tatt våre fasiliteter i ettersyn. I tillegg er vårt forhold til lokale kunder som Celsa, Vale, Fesil, Rana Gruber, Rana Industriterminal og Alcoa meget godt. Tilbakemeldingen fra samtlige er at de er imponert over den kompetanse og kapasitet Miras Group besitter og at de gjerne gjør forretning med oss, under den forutsetning av at vi er konkurransedyktige på pris og produkt.

2 s t o lt i n d u s t r i k u lt u r

I løpet av 2011 har vi omorganisert selskapet, gjennomført betydelig kostnadskutt og er i ferd med å implementere et nytt forretningssystem – IFS. Alt for å gjøre selskapet mer kosteffektivt og salgbart til våre kunder. Arbeidet med IFS har vært særdeles krevende, men en nødvendig prosess for at alle enheter og avdelinger skal operere på samme system og jobbe effektivt sammen. Ved inngangen av 2011 hadde Miras Group liten eller ingen ordrereserve og ting så litt mørkt ut. I dag er ordrereserven god, ansatte er tilbake fra permisjon og produksjonen går for fullt. Vår største utfordring i 2012 vil nok heller være å skaffe nok kapasitet, i motsetning til nok ordre. I seg selv et luksusproblem, men samtidig en stor utfordring. Vi må optimalisere vår produksjon, gjøre ting så effektivt som mulig, uten at det på noen måte skal gå utover kvalitet, ei heller medføre noen form for skader på mennesker eller utstyr. Jeg har stor tro på at vi sammen skal gjøre 2012 til et godt år for Miras Group, gjennom hardt og godt samarbeid, effektiv drift og god trivsel på arbeidsplassen. Jeg vil ønske alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere et fremgangsrikt og gledelig 2012. Arve Sem-Henriksen Konsernsjef


På vei mot vår visjon –ET LEDENDE NORSK INDUSTRIKONSERN Miras’ visjon er å være et ledende norsk industrikonsern, tuftet på Norsk Jernverks over 60-årige lange industrikultur. Selskapet produserer skreddersydde, komplekse konstruksjoner av stål, med tilhørende service, vedlikehold og modifikasjon. Vi har som mål å være våre kunders førstevalg og foretrukne leverandør og vi skal være den beste arbeidsplassen for våre ansatte. – Å være et ledende norsk industrikonsern betyr å ha fokus på produktutvikling og å produsere nye, innovative løsninger til våre kunder, uten skade på verken mennesker eller omgivelser – Å være den foretrukne leverandør betyr at vi skal ha første prioritet hos våre kunder ved å tilby riktig produkt, til riktig pris og til riktig tid – Å være den beste arbeidsplassen betyr å tilby konkurransedyktige ordninger, samt et trygt og godt arbeidsmiljø

Miras Group skal bli oppfattet som en enhet - uniform i vår opptreden, samlet i vår politikk og felles forankret i vår strategi. helse, miljø og sikkerhet, sammen med kompetanse, skal være fundamentet i vår virksomhet og tryggheten for våre medarbeidere. Kvalitetssikring i alle ledd, markedsføring så vel som produksjon, ledelse og informasjon innad som utad, skal reflektere Miraskonsernet og hvordan vi vil bli oppfattet av våre medarbeidere, kunder og leverandører. Vi skal bidra til samfunnet forøvrig ved å være en solid medspiller, en seriøs leverandør og en attraktiv arbeidsgiver. Vår logo og profil representerer vår felles identitet. logosymbolet er formet som en pyramide som symboliserer en retning og ambisjon. Pyramiden består av flere lag, som viser at konsernets forretningsenheter samarbeider om å levere komplette løsninger. logosymbolet skal kommunisere soliditet og trygghet. Pyramiden peker oppover og mot nord. Det viser vår ambisjon om å være et ledende norsk industrikonsern. Arve Sem-Henriksen Konsernsjef

s t o lt i n d u s t r i k u lt u r

MIrAS Group har i dag ca. 400 ansatte og omsetter for vel 450 mill. kr. hovedkontoret ligger i Mo i rana, hvor også divisjonene Fabrikasjon og V&M ledes ifra. Divisjon ISo har sitt hovedsete på Mongstad, utenfor Bergen. Selskapet har i tillegg avdelinger i Mosjøen, Glomfjord og Sandnessjøen. Våre kunder er i olje & gass-, kraft & energiog prosess- & mineralindustrien.

3


Besøk fra Statoil

4 s t o lt i n d u s t r i k u lt u r

Statoil stilte med en meget tung delegasjon da de besøkte Mo Industripark 3. og 4. november.

I alt tolv personer fra Statoil deltok, der tre av disse var direkte knyttet til Nord-Norge-satsingen. De øvrige ni hadde et bredt ansvarsfelt, fra strategiske anskaffelser, V&M, fabrikasjon, kontrakter på avfall, subsea, til teknisk ansvarlig for Luvaprosjektet. Hensikten med besøket var å bli bedre kjent med de muligheter og den kapasitet Rana-industrien besitter, samt å etablere en god dialog for eventuelle fremtidige leveranser fra bedrifter i industriparken. Verter for besøket var Mo Industripark og Miras Group. Omvisning i industriparken med vekt på infrastruktur og løsninger opp mot leveranser til offshoreindustrien sto også på programmet.

Positiv

Statoils representanter var svært positive til kompetansen og kapasiteten innen mekanisk industri som finnes på Mo. God kjennskap til norske krav til dokumentasjon og spesifikasjon, samt gode prosedyrer, ble også fremhevet som positivt. – Vi har forventninger til at økt letevirksomhet og drift i NordNorge skal skape lokale ringvirkninger. Det er viktig for oss at industrien i landsdelen medvirker, fortalte Sissel Anita Kobro, industrikoordinator i Statoil. Statoilrepresentantene understreket at de sjelden kjøper direkte fra mindre enkeltbedrifter, men fra hovedentreprenører som Aker,

Konserndirektør Knut Hatlen ga besøket fra Statoil en innføring i hva Miras Group kan produsere og levere av tjenester. Foto: MIP Info

Aibel, FMC og andre. Det er derfor viktig at bedriftene fra landsdelen er aktive i å selge seg inn mot disse hovedentreprenørene.

Store muligheter

Jostein Gaasemyr, direktør for Nordområdeinitiativet i Statoil, viste til at det ved nye store prosjekt normalt er fem prosent av oppdragsmengden som går til regional industri. For driftsavtaler er andelen derimot opp til 50 prosent. – Her vil volumet i markedet skape store muligheter for nordnorsk industri, mente Gaasemyr. – I tillegg er det gode muligheter for betydelige oppdrag knyttet til etterarbeid innen vedlikehold og modifikasjon på installasjonene. Statoil kan gi god støtte og det lille presset som er nødvendig mot hovedentreprenørene for at de skal bruke industribedrifter i landsdelen i nord, understreket Kobro. – Jeg satte stor pris på at så mange i senior-posisjoner i Statoil tok seg tid og brukte anledningen til å besøke oss i Mo i Rana. Jeg mener at vi samlet gjorde et godt inntrykk på Statoil og nå er det opp til hver enkelt bedrift å utnytte de kontakter og relasjoner som ble skapt for å tilegne seg arbeidsoppdrag. Økt aktivitet i parken vil være positivt for oss alle, sier konsernsjef i Miras Group, Arve Sem-Henriksen.


Det er full aktivitet i verkstedhallene hos Miras Group Fabrikasjon der produksjonen av seismikkhåndteringsutstyret produseres. Seismikkutstyret som er under produksjon til Kongsberg Evotec bidrar til aktivitet ved alle Miras Groups divisjoner, konstaterer en fornøyd salgssjef Roger Lund. Kontrakten har en verdi på over 50 millioner.

Kjell Arne Johannessen legger hydraulikk til de fire hydraulikkmotorene som driver hver vinsj.

5

Alle mann er i arbeid og produksjonen går for fullt. Slik oppsummerer salgssjef Roger Lund situasjonen i Miras Group. – Vi er svært fornøyde med markedsutviklingen, særlig mot olje og gass. Miras produserer utstyr for så å si hele verdikjeden innen utvinning av olje og gass for flere av verdens ledende teknologieiere. Markedsposisjonen vår er betydelig bedre og bredere en tidligere, sier Lund.

Kunder i olje og gass

- Vi er praktisk talt i hele verdikjeden innen olje- og gassutvinning. For øyeblikket produserer vi håndteringsutstyr for seismikk som benyttes under leting etter olje og gass, toppdriver og boreutstyr for brønnboring, vinsjer for ankerhåndteringen til rigger, utstyr til subseaproduksjon og lastesystemer for lossing av olje og gass fra produksjonsenhetene. Til Goliat produserer vi nå hang off equipment som har som oppgave å avlaste produksjonsslangen fra den runde Sevanplattformen til distribusjon. I tillegg opplever vi nå at vedlikeholdskontrakten mot Skarvskipet begynner å tilføre oss oppdrag også på land, sier Lund

Kvalitet

Erfaringen viser at kundene har en tendens til å vokse kraftig etter at de har gjennomført sine første prosjekter her hos Miras. – Dette skyldes nok at kundene blir klar over den sterke fagligheten og den genuine interessen for faget hos våre ansatte. Vi er en lærende organisasjon og kundene verdsetter måten vi fanger opp behovene deres på og finner løsninger for å imøtekomme disse, sier Lund.

Lysere utsikter

Lund mener den økte oppdragsmengden i hovedsak skyldes to ting. – Vi har vært veldig aktive i markedet for å selge oss inn. I tillegg har våre kunder hatt en oppsving siste året. Markedsarbeid er en langvarig og kontinuerlig prosess, det vi opplever nå med økende aktivitet er et resultat av de to-tre siste årenes aktive og målrettede markedsarbeid. Våre kunder har vært nede i en bølgedal gjennom finanskrisen, men vi har i denne perioden vært svært aktive i markedsdialogen slik at når de nå har økt sitt salg, så er vi i posisjon for å motta forespørsler og kan produsere det de har solgt gjennom 2010 og 2011. For oss vil dette gi størst utslag fra nå av og fremover i 2012 og 2013. Så får vi bare håpe på at den nye finansuroen ikke ødelegger for dette, avslutter Lund

s t o lt i n d u s t r i k u lt u r

Positiv markedsutvikling


Miras får stadig mer å gjøre i forbindelse med vedlikehold og modifikasjon på Skarv-skipet.

6

Foto: BP

s t o lt i n d u s t r i k u lt u r

oFFSHoRE-kontrakter Det er stor aktivitet i Miras V&M i forbindelse med oppstarten av Skarv. I februar ble det klart at helgeland V&M, som Miras er medeier i, hadde vunnet en vedlikeholdskontrakt med BP på Skarv. Kontrakten har en verdi på 20 millioner kroner årlig og går over tre år med opsjon på ytterligere to år.

turNuS

– Vi har hatt én person ute i arbeid etter at skipet kom på plass, men skipet er ennå ikke i produksjon, det er fortsatt en del som må klargjøres før den kan starte, forteller avdelingsleder tommy olsen ved Miras V&M. – helgeland V&M holder på å planlegge og mobilisere for en hock up, i den forbindelse skal Miras levere personell som skal gå i turnus på feltet, forteller olsen.

uNDerleVerANDØr

I høst vant Miras, som underleverandør til eureka Pumps, en ny kontrakt med BP. Kontrakten gjelder service, overhaling, offshorearbeid og modifikasjon på pumper og pumpesystemer ved Skarv-skipet. her er tre personer allerede i sving ved verkstedet i Sandnessjøen, og gjennom kontraktene vil dette øke. Foreløpig planlegges det for ti ansatte. totalt vil mellom 15 og 20 personer, ansatt i Miras, jobbe på Skarv.


7

Miras Group Nomaco arbeider for tiden med store kontrakter.

– Vi har flere spennende forespørsler som vi jobber med, og føler oss trygge på at vi skal nå frem i konkurransen slik at vi sikrer videre utvikling og vekst i 2012, sier konserndirektør Erlend Einevoll i Miras Group Nomaco.

– Sammen med Beerenberg Corporation har vi en kontrakt for Reinertsen på Mongstad som omhandler stillas, maling, isolasjon, lager og tilleggstjenester. Nå har vi ca. 50 personer på prosjektet, opplyser Einevoll.

De ansatte i Nomaco kan vente seg mye arbeid fremover. – Vi er inne og arbeider i forbindelse med utskifting av en turbin hos GE Energy på Mongstad. Foreløpig har vi arbeid med stillas, mekaniske tjenester og BES-vakter. Arbeidet pågår hele døgnet og vil fortsette i julen og utover i 2012, forteller Einevoll.

Utover våren og sommeren skal Nomaco fortsette med arbeidet for Alstom på EVM Mongstad. Der har de en stillaskontrakt med cirka 25 mann i arbeid. Dette er en jobb som har pågått i mesteparten av 2011 og varigheten er estimert til midten av 2012.

s t o lt i n d u s t r i k u lt u r

Store kontrakter i vente


8 s t o lt i n d u s t r i k u lt u r

Freddy Bakksjø gleder seg til å klippe snora når treningsrommet gjenåpner i desember.

Treningsrom med ansiktsløft

Freddy Bakksjø i Miras BIL er klar for nyåpning av et større og bedre treningsrom til jul. – Vi driver med en lett oppussing av lokalene og det er kjøpt inn flere apparater. To av lærlingene våre har laget et stativ til vektene, slik at det blir ryddigere. Det var deres første jobb hos oss og det gjorde de veldig bra, sier Freddy Bakksjø. Han ønsker at flest mulig vil ta det i bruk. – Vi ønsker at treningsrommet skal virke positivt for arbeidsmiljøet og forebygge sykefravær. Vi har flere ressurspersoner som kan være til hjelp om det er noen som vil få en innføring i hvordan man bruker apparatene, sier Bakksjø. Det er lagt opp til at man kan ha med barna sine mens man trener. – Vegg i vegg med treningsrommet er et oppholdsrom med TV, Playstation og diverse spill. Vi har også et solarium og en massasjestol hvor man kan slappe av, sier Bakksjø.

Noen av verneombudene i Miras: Kurt Skreslett, John Øverdal, Bent Reinholdtsen, Børge Engan og Geir Trones. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Karl Erik Kristensen, Lars Gunnar Mathisen,Tommy Eriksen, Ronald Griep, Kim Bogevold,Martin Mastervik og Kai Ove Sletvik.

Felles verneorganisasjon i Miras

I begynnelsen av november ble det etablert ett arbeidsmiljøutvalg (AMU) i Miras. Dette er i tråd med de endringer som skjer i hele Miraskonsernet.

Vi samhandler på tvers av divisjonene om et målrettet og systematisk HMS-arbeid. Geir Trones er valgt til nytt hovedverneombud i Miras. Han skal koordinere arbeidet til verneombudene i organisasjonen. – Verneombudene har en viktig rolle. Målet er at vi skal ha samlinger med alle 13 et par ganger i året for å dele erfaringer og ta opp forskjellige tema. Første samling ble gjennomført i november, sier KHMS-sjef i Miras Katrine Stormdalshei. – Vi vil oppfordre alle ansatte til å bruke verneombudene, komme med forslag til forbedringer og ta opp problemstillinger som angår arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen, sier Stormdalshei.


FokUS på hender og øyne 9 s t o lt i n d u s t r i k u lt u r

HMS-dagene har vært et fast innslag i Miras V&M i flere år. Nå innføres kampanjen i hele konsernet. hMS-kampanjen vil foregå 13.-16. desember på Mo, i gammelkantina (nå kalt Miljørommet) i 2. etasje i administrasjonsbygget. Alle ansatte er invitert til arrangementet som også innebærer rømmegrøt, spekemat og gløgg. en miniutgave av kampanjen er allerede gjennomført i Sandnessjøen og vil bli utført på de andre lokasjonene. – Når vi velger fokusområde for kampanjen, tar vi utgangspunkt i hendelser som vi har hatt og spesielle utfordringer som vi har. I år er det bevissthet rundt hvordan vi kan unngå skader på øyne

og fingre, som er tema. eksempelvis klem- og kuttskader. I tillegg fokuserer vi på rapportering av uønskede hendelser. Å få fram hvordan feilkilder kan unngås, er en grunnleggende forutsetning for et effektivt sikkerhetsarbeid. Vi ønsker å få i gang en dialog hos alle ansatte for å skape en felles forståelse for hva som er sikkerhet og hva som skal rapporteres. Målet er å få en felles standard i hele Miras, sier KhMS-sjef Katrine Stormdalshei.


Nyansatt installatør Kato Osmo er nyansatt installatør, noe som er en milepæl for Miras Group. – Dette betyr at vi er komplett på elektrikerfaget. Vi kan utvide tilbudet vårt og tilby mer komplette prosjekter og installasjoner, sier avdelingsleder Øystein Aslaksen i Miras V&M.

10 s t o lt i n d u s t r i k u lt u r

Miras har lenge hatt behov for en installatør i staben. – Så langt har vi begrenset oss stort sett til reparasjoner og vedlikehold ved eksisterende elektroanlegg, og vi har vært nødt til å si nei til forespørsler fra kunder fordi vi ikke har vært i stand til å utføre oppdraget. Vi kan nå påta oss både nyinstallasjoner og vi kan utvide eksistrenede installasjoner. Dette gir oss store muligheter, men vi vil prioritere å ivareta de kundene vi har i dag, så får fremtiden vise om vi vil se oss om i andre markeder, sier Aslaksen. Kato Osmo tok installatørprøven i en alder av 55 år. Prøven er kjent for å være tøff med 75 prosent stryk.

For Kato osmo betyr ansettelsen i Miras at ringen på en måte er sluttet. han startet sin karriere ved Norsk Jernverks elektroverksted for 30 år siden, og ble værende 13 år i Fundia. Så arbeidet han som elektrogrossist i tilknytning til industriparken i 15 år. De siste fire årene har han vært ansatt i yIt. – Faget har alltid interessert meg, og så lenge man synes det er artig, så spiller det ingen rolle hvor gammel man er, sier Kato osmo.

Nomaco Racing Teams Volvo C30 endte med 71 poeng og 8. plass sammenlagt da status ble gjort opp under EM-finalen i Rallycross.

Et utviklende EM for Nomaco RaCiNG Ludvig Hunsbedt som kjører for Nomaco Racing Team gjorde seg fortjent til en 10. plass i den ti runder lange sesongavslutningen i Sosnova i Tsjekkia. – Dette var et år der vi hadde størst fokus på å utvikle og lære oss den nybygde Volvoen. Vi starter testing med flere forbedringer av blant annet understell og motor i løpet av kort tid, sier hunsbedt som ser frem til 2012 sesongen. Kilde: www.nomacoracing.no


Joakim Jensen, Kine Løseth, Katarina Dilkestad, Anders Augdal og Kristian Pedersen er fornøyde lærlinger hos Miras Fabrikasjon, Multimaskin.

NYE LÆRLINGER Miras FABrIKASJoN: • Joakim Jensen, industrimontørfaget • Kine Løseth, CNC maskineringsfaget • Katarina Dilkestad, CNC maskineringsfaget • Anders Augdal, Platearbeiderfaget • Kristian Pedersen, Sveisefaget Miras V&M: • Daniel Børsheim, industrirørleggerfaget. • Thomas Killi, platearbeiderfaget

De fem nye lærlingene hos Miras Fabrikasjon, Multimaskin, er veldig fornøyd med læringsmiljøet og ser ikke bort ifra flere år i bedriften. Kine løseth, Katarina Dilkestad, Anders Augdal, Kristian Pedersen og Joakim Jensen begynte i oktober og er storfornøyd med de to første månedene. – Fortsetter det på samme måte de neste to årene, så kommer vi nok til å søke jobb her, sier jentene og guttene nikker seg enig. – Vi er blitt veldig godt mottatt, sier Kristian som er lærling på Plate/ Sveis sammen med Anders. – Ja, det er greie folk og de er flinke til å lære fra seg, nikker Joakim som jobber på Montasje. ryktet Miras har som flinke med lærlinger var en av grunnene til at Joakim valgte å søke lærlingeplass nettopp her.

– Det er en bra bedrift. Jeg har lært mer her på to måneder enn det jeg har lært i løpet av to år på skolen, konstaterer Kine. – Vi er veldig stolte av å ha så engasjerte og motiverte lærlinger. Vi satser på at vi tar så godt vare på dem at de velger å være med oss etter at lærekontrakten er avsluttet. Det er en veldig viktig måte å rekruttere fremtidige fagarbeidere på, sier Freddy Bakksjø, faglig leder i sveise- og platearbeiderfaget, Miras Fabrikasjon, Multimaskin.

s t o lt i n d u s t r i k u lt u r

kjent for GoDt LÆRiNGSMiLJØ

11


NYA N SE T T E L S E R O G S T I L L I N G SEND R ING ER 24.10: tore Kolstad , prosjekt kontroller, Miras Fabrikasjon 25.10: Geir Steinbakk, arbeidsleder plate/sveis, Miras Fabrikasjon 01.12: terje lenningsvik, arbeidsleder, maskin, Miras Fabrikasjon 01.12: Kato osmo, installatør, Miras V&M

01.11: Snorre Sund, innkjøpssjef, Miras Group 01.11: John Arild risa, avdelingsleder, overflatebehandling, Miras Group Nomaco 01.08: tor Mjelstad, avdelingsleder, Prosjektservice, Miras Group Nomaco 26.08: tor Moen, mekaniker, Miras V&M

V I G R AT U L E R E R ! JUBILEUM

NAVN

DATO

20 ....................hellem Martin .................................. 02.09.2011 20.....................Børsheim Daniel .............................. 30.07.2011 20.....................Sundsfjord thor Arne larsen ........ 10.10.2011 20.....................Bjørkmo Steffen .............................. 01.12.2011 30.....................hunstad, Kristian ............................. 14.08.2011 30.....................Mastervik, Martin............................ 15.01.2012 30.....................einmo tommy ................................... 22.10.2011 30.....................engesbakk Kenneth ........................ 13.12.2011 30.....................Myja rafal ........................................ 28.09.2011 30.....................heien Cathrine ................................. 03.12.2011 30.....................Wiczkowski Wojciech .................... 15.02.2012 40.....................Pedersen eivind-Petter .................. 29.11.2011 40.....................rundhaug Bjørn helge ................... 10.03.2012 40.....................lund roger ....................................... 25.09.2011 40.....................Johansen lill Karin ......................... 28.07.2011 40.....................Aslaksen Øystein............................. 13.02.2012 40.....................Bergåker håvard ............................. 25.09.2011 40.....................Sandstad Jørn ove ......................... 22.02.2012 40.....................Pedersen erling remy .................... 06.10.2011 40.....................Nicerski Krzysztof ........................... 27.10.2011

G R AT U L E R E R MED BESTÅTT FAGPRØVE!

40.....................Balestrand tore Johnny................. 17.01.2012

Martin hellem, Mats yttervik, tone Skårvik, Patrick Bakksjø (Miras Fabrikasjon)

50.....................Sæterdal hilde Irene ...................... 01.01.2012

Petter Pedersen, eirik Solfjeld, Daniel Mikalsen (Miras V&M)

50.....................Bentseng ragnvald ........................ 30.07.2011

Vi gratulerer Martin, Mats, tone, Patrick, Daniel og Petter med fast ansettelse etter avlagt fagprøve!

60.....................Johansen Ørjan Alfred ................... 30.12.2011

POSTEN

Ansvarlig utgiver: Miras AS opplag: 300 Produksjon: Mye i media AS www.myeimedia.no

Mirasposten nr. 3 2011  

Mirasposten er interavisa til Miras Group.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you