Page 1

งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 0-4336-3560,0-4336-3388 โทรสาร 0-4320-2476

ปีที่ 24 ฉบับที่ 8 ประจำ�เดือน สิงหาคม 2556

*การประชุม UHOSNET ครั้งที่ 49 …*ต่อหน้า

2

1


คณะแพทยศาสตร์ มข. (UHOSNET) ครั้งที่ 49 เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมพลูแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  (UHOSNET) ครั้งที่ 49 โดยมี รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม  พร้อม ศ.นพ. อาวุธ  ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุม 

รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาบริการเครือข่ายอีสานไร้รอยต่อ” วันที่ 20 -21 สิงหาคม 2556 ณ  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออร์คิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 4 เขตภาคอีสาน ( สปสช. เขต 7 ขอนแก่น, สปสช. เขต 8 อุดรธานี, สปสช. เขต 9 นครราชสีมา, สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี)  ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ “การพัฒนาบริการเครือข่ายอีสานไร้รอยต่อ” ซึ่งในงานประกอบด้วยนิทรรศการผลงานดีเด่น จากเครือข่ายบริการ และการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยสำ�คัญที่สนับสนุนให้เกิด ความสำ�เร็จในการทำ�งานสร้างเครือข่าย

2


2 นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำ�ปี 2556 ศ.ดร.โสพิศ วงศ์ค�ำ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งวิจัยพบยีนที่สัมพันธ์กับการก่อมะเร็งท่อ น้ำ�ดีจากการแพร่ระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับสู่การรักษาแนวใหม่ แบบมุ่งเป้า ซึ่งนอกจากจะนำ�ไปสู่การแก้ปัญหาสาธารณสุขสำ�คัญของ ประเทศแล้ว ผู้วิจัยยังเห็นว่าปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำ�ดีเป็นปัญหาระดับ อาเซียนที่ไทยควรจะเป็นผู้นำ� หลังจากพบว่าโรคนี้แพร่ระบาดไปทั่ว อนุ ภูมิภ าคลุ่ม น้ำ� โขง เช่ น ลาว กัมพูชา และเวียดนามตอนใต้ ซึ่ง ในประเทศดังกล่าวยังไม่มี “พยาธิแพทย์” ที่จะตรวจวินิจฉัยระยะโรค และการพยากรณ์โรคเพื่อเป็นแนวทางในการรักษา จึงทำ�ให้แต่ละปี ผูป้ ว่ ยด้วยโรคมะเร็งท่อน้�ำ ดีในประเทศเพือ่ นบ้านมีอตั ราการตายสูง และ รศ.ดร.บรรจบ ศรี ภ า หั ว หน้ า ศู น ย์ ค วามร่ ว มมื อ องค์ ก ารอนามั ย โลกด้ า นการวิ จั ย และการควบคุ ม โรคพยาธิ ใบไม้ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งวิจัยเกี่ยว กับกลไกการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยได้ค้นพบกลไกทางอิมมูโน พยาธิวิทยาที่ทำ�ให้เกิดการอักเสบรอบท่อน้ำ�ดีที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งนำ�ไปสู่การเกิดมะเร็งท่อน้ำ�ดี พร้อมจัดตั้ง “ละว้าโมเดล” โครงการ ต้นแบบเพื่อควบคุมและป้องกันพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการในพื้นที่ ระบาด เพื่อศึกษาหาแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ ตับด้วยวิถนี เิ วศสุขภาพ โดยทำ�การศึกษาเชือ่ มโยงแบบครบวงจรทัง้ วงจร พยาธิ พาหะ ระบบนิเวศ และ คนแบบชุมชนมีส่วนร่วม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันแรกที่จัดทำ� MOU กับ โรงเรียนแพทย์ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณบดีคณแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ�ทีมเจรจาเชิงรุก เพือ่ พัฒนาความร่วมมือ ทางการวิจัย กับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ� ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งประกอบด้วย  1) University of Medical Sciences of Bhutan  (UMSB) และ Jigme Dorji Wangchuck National Referral (JDWNR) Hospital ซึง่ เป็น Teaching Hospital 2) Royal University of Bhutan  (National Institute of  Traditional Medicine, National Traditional Medicine Hospital, และ Pharmaceutical and Research Unit)  และ 3) Royal University of Bhutan  (Royal Institute of Health  Sciences: RIHS) ในโอกาสนี้  รศ.วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ ประธานบัณฑิต ศึกษาสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ นางสาวสุรมี าศ ธนพฤฒิบดี หัวหน้าหน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา และคณะได้ร่วมภารกิจการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ ในครั้งนี้ด้วย 

3


จัดทำ�โดย งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Website: http://www.md.kku.ac.th E-mail: md19@kku.ac.th

2

งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ 4/2522 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียน

(นายสุพัฒน์ หมู่บ้านม่วง) หัวหน้างานบริหารและธุรการ

คณะที่ปรึกษา : คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ บรรณาธิการ : รศ.นพ.วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข น.พ.ธรรศ สงวนศักดิ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ: นางสาววัลย์ณรัตน์ ศรี ไสย หัวหน้ากองบรรณาธิการ : นายวัชรพงษ์ หน่วยเขียว กองบรรณาธิการ : นางอมรรัตน์ เกษมสุภกุล นางสาวอรอุมา ปุ้งมา นายปริญญา ภูสิลิตร์ นางสาวมุทิตา สอนมะณี นางสาววิรัชณา ดรพรมยุ่ง

พิมพ์ที่: หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา โทร. 043-328589-91

คุณจุฑา พูลนิติพร และครอบครัว ร่วมบริจาคเงิน จำ�นวน 100,000 บาท (หนึง่ แสนบาทถ้วน), นพ.พิชญ์ สันติจติ รุง่ เรือง ร่วมบริจาคเงินจำ�นวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน), บริษัท ไทยทรัพย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำ�กัด บริจาค ร่วมบริจาคเงิน จำ�นวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน), เพื่อสมทบทุนกองทุน วันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โดยมี ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ชาญชั ย พานทองวิ ริ ย ะกุ ล ผู้อำ�นวยการโรงพยาลศรีนครินทร์ รศ.นพ.วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดี ฝ่ า ยกิ จ การพิ เ ศษและวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ เป็ น ผู้ รั บ มอบ ณ สำ�นักงานกองทุนวันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมถ์ ฯ โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Sri san 24 vol 8 August 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you