Page 1

£ËÃÈ» ­ÃÇÅɽ»

¡ÃÂÈ× ½ÅË»ÌÉÍÀ


§ËÈËÊǽÕÂъÍÂÁ½ÇÏËͽ

¬ËÁ½ÍÇÅ ÇËÏËÍØÂÊÂͽÁÐÛÏ Ë¿Þ Á ÖÄÑÁÄό Ñ Ú È Ï ¿ Æ Á Ì ¿ × Ä È ÐÑÏ¿ÌÄ ÍÑËÄÖ¿ÊÐÞ £ÄÌÛ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞ ®ÏÍ×ÄÊ ÍÌ ÃÍÁÍÊی ÌÍ ÑÇÔÍ Ç ÐÉÏÍËÌÍ ÎÏÍο¿ÌÃÇÐÑÐÉ¿Þ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌ¿ÞË¿Œ ×ÇÌ¿ÎÏÄÃÎÍÖÊ¿ÄÂÍ ÌÄÆ¿ËÄÑÇÑÛÇÍÐÍÀÍ ÌÄ¿ÓÇ×ÇÏÍÁ¿ÑÛ ÖÑÍ ÇÎÍÌÞÑÌÍŒÒÐÊÍÁÇÞ ÃÊÞÁÄÃÄÌÇÞÀÇÆÌÄп Á¯ÍÐÐÇÇÍÃÌÇÇÆпËÚÔÌÄÎÏÇÁÊÄÉ¿ÑÄÊÛÌÚÔÁ ËÇÏÄ ¿ ÏÄÎÏÄÐÐÇÇ Ç ÎÏÍÇÆÁÍÊ ÖÇÌÍÁÌÇÉÍÁ Á ÍÑÌÍ×ÄÌÇÇÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈŒÍÃÌÇÇÆпËÚÔ ÅÄÐÑÉÇÔ¬ÍÎÏ¿ÆÃÌÇÉÄÐÑÛÎÏ¿ÆÃÌÇÉ ¿É¿ÉÍÈ ÅÄÎÏ¿ÆÃÌÇÉÀÄÆÎÍÿÏÉÍÁ±ÍÊÛÉÍÎÍÿÏÉÇÉ £ÌÝÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞÎÍÃÍÀÏ¿ÊÇÐÛÇÐÉÊÝÖnj ÑÄÊÛÌÍÌÄÏ¿ÃÍÐÑÌÚÄ §Æ¼¸ÈÆÂǽȺÓÁÍÀÙÄÃÇÌÄÌÇÄÆ¿ØÇÑÌÇÉÍÁ Ë¿ÊÍÂÍ ÀÇÆÌÄп Š ÇÆÌÄЌÐÍÊÇÿÏÌÍÐÑۚ ÁÍƌ ÂÊ¿ÁÊÞÄËÍÄ ¾ÌÍÈ ¾ÉÍÁÊÄÁÍÈ ÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÊÍ ÐÑ¿ÑÇÐÑÇÉÒ ÐÍÂÊ¿ÐÌÍÉÍÑÍÏÍÈÉ¿ÅÃÚÈÑÏÄÑÇÈ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÈ Æ¿ÉÊÝÖÄÌÌÚÈ Œ ÜÑÍ ÀÇÆÌÄÐËÄÌ ¿ É¿ÅÃÚÈ×ÄÐÑÍÈÏÍÐÐÇÈÐÉÇÈÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ ÐÇÃÇÑÁÑÝÏÛËÄ §Æ¼¸ÈƺÊÆÈÆÁÂÊ¿Á¿µÄÌÑÏÍÀ¿ÌÉ¿°ÄÏÂÄÈ §ÂÌ¿ÑÛÄÁÆ¿ÞÁÇÊÁÉÍÌÕÄË¿ÞŠ¦¿ÎÄÏÁÚÄÖÄÑڌ ÏÄËÄÐÞÕ¿ÑÄÉÒØÄÂÍÂÍÿÖÇÐÑÚÈÍÑÑÍÉÖ¿ÐÑÌÍÂÍ É¿ÎÇÑ¿Ê¿ ÐÍÐÑ¿ÁÇÊ ÎÏÇËÄÏÌÍ ËÇÊÊÇ¿ÏÃÍÁ ÃÍÊÊ¿ÏÍÁ¼ÑÍÍÖÄÌÛÀÍÊÛ׿ÞÕÇÓÏ¿±ÏÒÃÌÍ ÿÑÛÉ¿ÉÍČÌÇÀÒÃÛÎÏÍÐÑÍÄ ÍÃÌÍÆÌ¿ÖÌÍÄÍÀٌ ÞÐÌÄÌÇÄÜÑÍËÒÎÏÍÕÄÐÐÒe¬ÍÂÊ¿ÁÌ¿ÞÎÏÇÖÇÌ¿ Ì¿ÁÄÏÌÍÄ ÜÑÍÁÐČѿÉÇÌÄÁÎÍÊÌÄÀÊ¿ÂÍÎÏÇÞь ÌÚÈÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚÈÉÊÇË¿ÑÁ¯ÍÐÐÇǚ¶ÑÍ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍ Ë¿ÂÇÖÄÐÉ¿ÞÓÏ¿Æ¿ÍÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇ ÒÊÒÖ×ÄÌÇÞÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÍÂÍÉÊÇË¿Ñ¿ÒÅÄÌČ ÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑ É¿ÉË¿ÌÑÏ¿ ÎÍÁÑÍÏÞÄÑÐÞÁÚÐ×ÇËÇ ÖÇÌÍÁÌÇÉ¿ËÇ ÂÃÄÑÍÊÛÉÍËÍÅÌÍ ŒÍÑ«ÍÐÉÁÚ ÃÍ£¿ÁÍп¬ÍÓ¿ÉÑÍÐÑ¿ÄÑÐÞÓ¿ÉÑÍËŒÐÇÑÒ¿ÕÇÞ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞÑÍÊÛÉÍÔÒÅÄ §Æ¼¸ÈÆ ÊȽÊÀÁ ÎÍÎÚÑ¿ÊÐÞ ÎÏÄÎÍÃÌÄÐÑÇ ÎÏÄËÛÄÏ ¡Ê¿ÃÇËÇÏ ®ÒÑÇÌ ÁÚÐÑÒοÞ Ì¿ ÎÏnj ÒÏÍÖÄÌÌÍË É £ÌÝ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞ ÓÍÏÒËÄ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍÀÇÆÌÄп­ÌÎÍÍÀÄØ¿ÊÇÒÃÁÍÄÌÇÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇÑÏÒÿÆ¿ÊÄÑ ÇÁÚÔÍà ̿ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÇÈÒÏÍÁÄÌÛÎÍÃÒ×ÄÁÍÂÍ¡¡® Ç ÐÍÆÿÌÇÄÎÏÇËÄÏÌÍÆ¿ÑÄÅÄÐÏÍÉÇËÇÊÊÇ͌ ÌÍÁÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔÏ¿ÀÍÖÇÔËÄÐÑ ÇËÌÍÂÍÖÄÂÍÄØĮϿÁÿ ÁÐÄËÇÆÁÄÐÑÌÍ ÖÄË Æ¿ÉÍÌÖÇÊÇÐÛÎÏÄÃÚÃÒØÇÄÎÏÄÃÁÚÀÍÏÌÚÄÍÀČ Ø¿ÌÇÞÎÏÍÒÃÁÍÄÌÇÄ¡¡®ÇÎÏÍÖÇÄÎÏÄÊÄÐÑÇ ŒÍÌÇÑ¿ÉÇÍÐÑ¿ÊÇÐÛÐÊÍÁ¿ËÇ ®ÍËÄÌÛ×Ä ÀÚ Ñ¿ÉÇÔ ÎÍÿÏÉÍÁ É ÐÊÄÃÒ݌ ØÄËÒË¿Þ°ÎÏ¿ÆÃÌÇÉÍË ÒÁ¿Å¿ÄËÚÄÎÏÄÌ ÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÇ ¶ÈÀÁŸš·› ¥®š

¬ÜÏÙÅÁÂÆÊËÉÂͽ ¬ËÈÐÔÅÏÙ41"ŠÐÎÈÐÀÅ¿ØÎÕÂÀËǽÔÂÎÏ¿½ ¶ÑÍÀÚÒÆÌ¿ÑÛ ÖÑÍÑ¿ÉÍÄ41"ŒÐÄÏÁÇÐпËÍÂÍÁÚÐÍÉÍÂÍÉÊ¿Ðп ÌÄ ÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍ ÊÄÑÄÑÛ Á ±¿ÇÊ¿Ìà ÇÊÇ Ì¿ ¿ÊÇ ©ÍÊÍËÄÌÐÉÇÈ 41"ŒÐ¿ÊÍÌŠª¿ÂÒÌ¿šÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÊÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÍÑÁÄÖ¿ÝØÇÄпËÚË ÁÚÐÍÉÇËÐÑ¿ÌÿÏÑ¿Ë®ÍÃÏÍÀÌÄÄÍÀÜÑÍËŒÁÇÌÑÄÏÁÛÝÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ пÊÍÌ¿§ÏÇÌÚ±ÇËÉÍÁÍÈ

©ÊÈ

°ÄʽÏÙ˾ËÌØÏÂÐÎÌÂÕÊØÒÉÂÊÂÁÃÂÍË¿ (PPHMFŒÍÃÌ¿ÇÆÁÄÊÇÖ¿È×ÇÔÉÍËοÌÇÈÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÀÇÆÌÄп ¤ØÄÌÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑ̿ƿðÄÏÂÄÈ ÏÇÌǪ¿ÏÏÇ®ÄÈÃÅÝÑÇÊÇÐÛ Á ÎÍÃÁ¿ÊÄ ¿ ÐÄÂÍÃÌÞ ÇÔ ÃÄÑÇØÄ Œ ËÍÌÐÑÏ Á ÉÍÑÍÏÍË Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ ÐÍÑÌÇÑÚÐÞÖÊÝÃÄÈ ¿ËÇÊÊÇÍÌÚËÄÖÑ¿ÝÑÐÑ¿ÑÛÇÔÉÍÊÊÄ¿ËÇ­ ÑÍË É¿ÉÎÍÃÌÇË¿Ê¿ÐÛÍÃÌ¿ÇÆпËÚÔÒÐÎÄ×ÌÚÔÉÍËοÌÇÈÌ¿×ÄÂÍ ÁÏÄËÄÌÇ ŒÁÐÑ¿ÑÛÄŠ¢Ê¿ÁÌÚÄÁ(PPHMFš

©ÊÈ

¡ËÎÏËÆÊËÌÍÅÊÜÏÙ¾ÅÄÊÂΊ̽ÍÏÊÂͽ ­Ï¿ÌÇÆ¿ÕÇÞÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍÎÏÇÄË¿ÃÄÊÍÁÍÂÍοÏÑÌÄÏ¿ÇÆÃÏҌ ÂÍÂÍÂÍÏÍÿŒÜÑÍÇÌÁÄÐÑÇÕÇÇÁÁ¿×ÄÿÊÛÌÄÈ×ÄÄÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁÍ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÎÏÍÞÁÊÄÌÇÄ ÌÍÏË¿ÊÛÌÚÔ ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÔ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÈ ¬¿ ÖÑÍÍÀÏ¿ÑÇÑÛÁÌÇË¿ÌÇÄÎÏÇÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄÁÇÆÇÑ¿ É¿ÉÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÑÛ ÃÍÐÒ É¿ÉÍÁÚÎÏ¿ÁÇÊ¿ÜÑÇÉÄÑ¿ÁÎÍÃÍÀÌÚÔÐÇÑÒ¿ÕÇÞÔŒÍÀÜÑÍËÇ ËÌÍÂÍËÃÏÒÂÍËÁÏ¿ÆÃÄÊÄŠ§ÃÄǚ

©ÊÈ

«¾ÂÎÌÂÔÅÏÙÇËÉ̽ÊÅÛÎ˾ÎÏ¿ÂÊÊËÆÚÊÂÍÀÅÂÆ ¼ÌÄÏÂÇÞÃÍÏÍÅ¿ÄÑ ÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÇÐÌÄÈÎÏÍÇÐÔÍÃÞÑÎÄÏÄÀÍÇ ÖÑÍ ÌÄ ÊÒÖ×ÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÁÊÇÞÄÑ Ì¿ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÀÇÆÌÄп «ÌÍÂÇÄ ÿÊÛÌÍÁÇÃÌÚÄ ÉÍËοÌÇÇ ÒÅÄ ÐÄÂÍÃÌÞ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÝÑ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÍÆÁÍÊÞÝÑ ÁÚÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÑÛ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÒÝ ÜÌÄÏÂÇÝ ÃÊÞ ÌÒÅÃÀÇÆÌÄп§ÁÎÍÊÌÄËÍÅÄÑÎÍÊÒÖÇÑÛÐÞÑ¿É ÖÑÍÇËÄÌÌÍÍÌÇ ÍÐÑ¿ÌÒÑÐÞÁÁÚÇÂÏÚ×ÄÁÐÏÄÃÌÄÐÏÍÖÌÍÈÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÄ¡ÜÑÍËÁڌ ÎÒÐÉÄÅÒÏÌ¿Ê¿ÖÇÑ¿ÈÑÄÐÑ¿ÑÛÝÍÑ¿ÉÍËÍÎÚÑÄŠ©¿ÉŠ±ÄÊÄËÍÌѿŚ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑÐÄÀÞÜÌÄÏÂÇÄȚ

©ÊÈ

«ÏÇÍØÏÙÌÍËǽÏÚÈÂÇÏÍËÅÊÎÏÍÐÉÂÊϽ ¡ÐÑ¿ÑÛÄŠ®ÞÑÛÀÇÆÌÄЌÇÃÄÈÃÊÞ©ÍÊÍËÌښŒÍÖÄÏÄÃÌ¿ÞÎÍÏÕÇÞ ÁÍÆËÍÅÌÚÔÌÍÁÚÔÀÇÆÌÄÐÍÁÃÊÞÎÏÄÃÎÏÇÇËÖÇÁÚÔÊÝÃÄÈÌ¿×ÄÂÍ ÂÍÏÍÿ­ÃÌ¿ÇÆÇÃÄÈŒÀÇÆÌÄÐÎÍÎÏÍÉ¿ÑÒÜÊÄÉÑÏÍÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁŒ Ì¿Ì¿×ÁÆÂÊÞà ÍÖÄÌÛÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÌ¿ÇÁÎÍÊÌÄËÍÅÄÑÇËÄÑÛÔÍÏÍ×ÇÈ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê

©ÊÈ

žÈËÀÀÂÍØ ÊËÉÂͽ «ÚÌ¿ÖÇÌ¿ÄËÌÍÁÒÝÏÒÀÏÇÉÒŠ ÊÍŒËÍÌÇÑÍÏÇÌš ÁÉÍÑÍÏÍÈ ÀÒÃÄËÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÑÛÇÌÑÄÏÄÐÌÚÄÇÎÍÊÄÆÌÚÄÃÊÞÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑČ ÊÄÈ ÁÚÃÄÏÅÉÇ ÇÆ ÀÊÍÂÍÁ ÒÐÎÄ×ÌÚÔ Ç ÇÆÁÄÐÑÌÚÔ ÀÇÆÌÄÐËÄÌÍÁ ¢ÄÏÍÞËÇÎÄÏÁÍÂÍÁÚÎÒÐÉ¿ÐÑ¿ÊÇËÄÃÇ¿Ë¿ÂÌ¿Ñ£ËÇÑÏÇȟ¿ÏÒÌÍÁ À¿ÌÉÇÏ­ÊıÇÌÛÉÍÁ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚÈËÄÌÄÃÅÄÏ£ËÇÑÏÇȮ͌ Ñ¿ÎÄÌÉÍǧ±ŒÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ¡ÇÉÑÍϯÍÌÇÌ

©ÊÈ


³ÅϽϽÊËÉÂͽ ¢¿ÀÂÊÅƧËÄÈË¿ Š£ÊÞ ÒÐÎÄÔ¿ Á ÀÇÆÌÄÐÄ ÌÒÅÌÚ ÑÏÇ ÐÍÐÑ¿ÁŒ ÊÞÝØÇÄ ÌÄÐÖÇÑ¿ÞÐÑ¿ÏÑÍÁÍÂÍÉ¿ÎÇÑ¿Ê¿ ÖÒÅÍÈ ÅÇÆÌÄÌÌÚÈ ÍÎÚÑ ÆÌ¿ÌÇÞ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ ÐÍÀŒ ÐÑÁÄÌÌÚÈÅÇÆÌÄÌÌÚÈÍÎÚÑÇÄØÄÑ¿É¿Þ×ÑÒÖÉ¿ ÍÑ Í¿ŒÇÌÑÒÇÕÇޚ

©ÊÈ

§ÈÛÔ¿ØÂÎϽÏÙÅÊËÉÂͽ Š¾ÃÍÊÅÄÌšÇÌÑÄÏÁÛÝÐÁÇÕČËÜÏÍË ©ÍÊÍËÌÚ¤ÁÂÄÌÇÄË©ÍÆÊÍÁÚË ©ÊÈ Š©Ï¿ÐÇÁÚËÇÌÄÏÍÅÿÝÑÐޚÃÇÏÄÉÑÍÏ Šª¿ÂÒÌÚ41"š§ÏÇÌ¿±ÇËÉÍÁ¿ÍÑÍË É¿ÉÀÚÑÛÉÏ¿ÐÇÁÚËÇÎÍÊÒÖ¿ÑÛÍÑÜÑÍÂÍ ÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄ ©ÊÈ

²ÊÛÑÏ¿ÓÇÍÊÄÑÍÁÚÈÉ¿ÀÇÌÄÑ §ÏÇÌÚ¡ÍÏÍÌÕÍÁÍÈ ©ÊÈ ®ÏÍÂÒÊÉ¿ÎÍ©ÍÊÍËÌÄСÇÑ¿ÊÇÄ˪ÄÊÇÉÍÁÚË Ç­ÊÛÂÍȤÂÍÏÍÁÍÈ ©ÊÈ ÊÍŒËÍÌÇÑÍÏÇÌÂÁÚÃÄÏÅÉÇÇÆÀÊÍÂÍÁÇÆÁÄÐь ÌÚÔÑÍΌËÄÌÄÃÅÄÏÍÁ ©ÊÈ

¢Ê¿ÁÌÚÄÁ(PPHMFÉ¿É°ÄÏÂÄÈ ÏÇÌǪ¿ÏÏÇ ®ÄÈÃÅÐÑÏÍÇÊÇÐÁÍÝÇËÎÄÏÇÝ ©ÊÈ Š ÄÆÍοÐÌÍÐÑÛÀÇÆÌÄпÃÍÁÄÏÛÑÄ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍ̿ʿ˚ÃÇÏÄÉÑÍÏŠ°ÑÏÍȱÄԌ ¢ÏÒÎΚ½ÏÇÈ«ÇÑÞÉÇÌÍÐÎÄÕÇÓÇÉÄ Ï¿ÀÍÑÚÌ¿ÏÚÌÉÄÍÔÏ¿ÌÌÚÔÒÐÊÒ  ©ÊÈ

©¿ÉÎÏÇÌÞÑÛÁ©ÍÊÍËÌÄÀÇÆÌÄЌοÏÑÌÄÏ¿ ÇÆÃÏÒÂÍÂÍÂÍÏÍÿ ©ÊÈ ©¿ÉŠ±ÄÊÄËÍÌѿŚÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑÐÄÀÞ ÜÌÄÏÂÇÄÈ ©ÊÈ

®ÞÑÛÀÇÆÌÄЌÇÃÄÈÃÊÞ©ÍÊÍËÌÚ ©ÊÈ ;JQQPÁÄÊÇÉ¿Þ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉ¿Þ Æ¿ÅÇ¿ÊÉ¿ ©ÊÈ


®«ž¸¯¥¼

ªË¿ØÂÌÍËÂÇÏØ

Ÿ§ËÈËÉÊÂʽԽÏËÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿Ë ÌËÍËÕÇË¿ËÆÌÍË¿ËÈËÇÅ £ÄÊÍÁÍÈÅÒÏÌ¿ÊÝÂ͌ÁÍÐÑÍÉ¿®ÍÃËÍÐÉÍÁÛÞ ²ÖÏÄÃÇÑÄÊÛŒ«¾ŸÏÄÌÆÍÌ §ÍÂÊ¿ÁÌÍÂÍÏÄÿÉÑÍÏ¿Œ¤Ÿ©¿ÏÞÂÇÌ¿ ·ÄӌÏÄÿÉÑÍÏŒ½¬¦ÁÞÂÇÌÕÄÁ §ÆÿÑÄÊÛŒ§®¯Ä×ÄÑÌÇÉÍÁ¿½¡ ¥ÒÏÌ¿ÊŠ£ÄÊÍÁÍÈÏ¿ÆÂÍÁÍÏ°ÍÀÚÑÇÞǪ½£§šÆ¿Œ ÏÄÂÇÐÑÏÇÏÍÁ¿ÌÁÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇdzÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÈÐÊÒÅÀÚ ÎÍÌ¿ÃÆÍÏÒÆ¿ÐÍÀÊÝÃÄÌÇÄËÆ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÐÑÁ¿ÁÐÓČ ÏÄË¿ÐÐÍÁÚÔÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÈÇÍÔÏ¿ÌÄÉÒÊÛÑÒÏÌÍÂÍ Ì¿ÐÊÄÃÇÞÎ͵ÄÌÑÏ¿ÊÛÌÍËÒÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍËÒÍÉÏÒÂÒ ®§˜³°ŒÍÑ ¬ÍËÄÏÁÚÎÒÐÉ¿Œ˜ ±ÇÏ¿ÅŒÜÉÆ ¬ÍËÄÏ ÎÍÃÎÇпÌ Á ÎÄÖ¿ÑÛ ÎÍ ÂÏ¿ÓÇÉÒ ÇÝÌÞ Â Ó¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÇÝÌÞ  ­ÑÎÄÖ¿Ñ¿ÌÍ Á ÑÇÎÍÂÏ¿ÓÇÇ ­­­ Š¬ÄËÄÕÉ¿Þ Ó¿ÀÏÇÉ¿ÎÄÖ¿Ñǚ «ÍÐÉÁ¿ ÒÊ£ÍÀÏ͌ ÊÝÀÍÁ¿ à ÐÑϦ¿É¿Æ˜ ˜¼È½ÉȽ¼¸ÂÎÀÀÀÀ¿¼¸Ê½Ã× »¢ÆÃÆÄŸ Ëä¸Â½½º¸ „¸“ ÆÌÀÉ ˜œ¨©œ£·¢¦¨¨©§¦¥œ¥®   »¢ÆÃÆÄŸ Ëä¸Â½½º¸ „¸“ ÆÌÀÉ ª½Ã ††  ††  ††  †† &†NBJMJOGP!HB[FUBZBUSV µÃ½ÂÊÈÆş׺½ÈÉÀ׆XXXLPMPNOB†TQSBWLBSV ®ÄÏÄÎÄÖ¿ÑÉ¿ÐÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄËË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁÅÒό Ì¿Ê¿ ÁÑÍËÖÇÐÊÄÁÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÔ°«§ ÃÍÎÒÐÉ¿Œ ÄÑÐÞÑÍÊÛÉÍÐÎÇÐÛËÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆÏÄ×ÄÌÇÞÏÄÿÉÕÇÇ ­ÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ Æ¿ ÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÄ ÏÄÉÊ¿ËÚ ÌÄÐÒÑ ÏÄÉÊ¿ËÍÿÑÄÊÇ ¯ÄÿÉÕÇÞ ÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑ Æ¿ ÐÍÀÍÈ ÎÏ¿ÁÍ ÍÑÉ¿Æ¿ÑÛ Á ÎÏÇÄËÄÏÄÉÊ¿ËÚÎÍÜÑÇÖÄÐÉÇËÐÍÍÀÏ¿ÅÄÌÇÞË ¯ÄÿÉÕÇÞ ÌÄ ÌÄÐÄÑ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ Æ¿ ÇÌÁÄÐÑnj ÕÇÍÌÌÚÄ ÏÄÉÍËÄÌÿÕÇÇ ÿÌÌÚÄ ¿Ì¿ÊÇÑÇÉ¿ËÇ ­ÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ Æ¿ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚÄ ÏÄ×ÄÌÇÞ ÎÏÇÌÞÑÚÄÎÍÐÊÄÎÏÍÖÑÄÌÇÞË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁÅÒÏÌ¿Ê¿ ÌÄÐÄÑÇÌÁÄÐÑÍÏ ¡ÐÄ ÑÍÁ¿ÏÚ Ç ÒÐÊÒÂÇ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞ Í ÉÍÑÍÏÚÔ Ï¿ÆËÄØÄÌ¿ÁÇÆÿÌÇÇ ÎÍÃÊÄÅ¿ØÇÄÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÈ ÐÄÏÑÇÓÇÉ¿ÕÇÇ Ç ÊÇÕÄÌÆÇÏÍÁ¿ÌÇÝ ÃÍÊÅÌÚ ÀÚÑÛ ÐÄÏÑÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÚÇÇËÄÑÛÊÇÕÄÌÆÇÝ µÄÌ¿ÐÁÍÀÍÃÌ¿Þ ³ÍÑÍÌ¿ÍÀÊÍÅÉĪÛÁ¿¸ÄÏÀÇÌÇÌ¿ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ĸ×ÂÆÄǸÅÀׄ˜ÌÌÀº¸ÃÔšÆÉÊÆ“ÆÊÂÈÓøº¢ÆÃÆÄŽ¿¸ºÆ¼ ÇÆÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺËÇÆÈÆÐÂƺÆÁÇÈƺÆÃÆÂÀµÊÆÊÇÈƽÂÊÇȽ¼ÉʸºÀÃÀ ÂÆÄǸÅÀÀ4,8 ›½ÈĸÅÀ× À„˜ÌÌÀº¸ÃÔ©˜©“ ¬È¸ÅÎÀ× ¦¿ÁÍÃÀ¿ÆÇÏÒÄÑÐÞÁÎÇÏÍÖÇÌÐÉÍÈÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÈÆÍÌÄ ÁÆÿÌÇÇÀÚÁŒ ×ÄÂÍÐÉʿÿпÌÑÄÔÉ¿ÀÇ̼ÑÍÆÿÌÇÄÌÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑÌ¿Æ¿ÃÀÚÊÍÁÚÉÒÎÊÄÌÍ ÇËÍÃÄÏÌÇÆÇÏÍÁ¿ÌÍÌÄËÄÕÉÇËÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄËŠ°©¡³ÄÏÁ¿ÊÛÑÒÌÂТËÀ´š ±ÄÎÄÏÛÁÌÄËÀÒÃÄÑÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÛÐÞÍÐÍÀÚÈÎÏÍÃÒÉÑŒÎÍÏÍ×ÉÍÁ¿ÞÎÏÍÁ͌ ÊÍÉ¿ ÌÄÍÀÔÍÃÇË¿ÞÃÊÞÁÌÄÎÄÖÌÍÈÍÀÏ¿ÀÍÑÉÇÐÑ¿ÊÇ Š°©¡ ³ÄÏÁ¿ÊÛÑÒÌÂÐ ¢ËÀ´š Œ ÌÄËÄÕÉÍÄ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ ÉÍÑÍÏÍÄ Æ¿Œ ÌÇË¿ÄÑÐÞ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍË Ç ÎÏÍÿÅÄÈ ÎÏÍÁÍÊÍÉÇ Á ¯ÍÐÐÇÇ ¡ ©ÍÊÍËÌÄ Æ¿ÏÄÂÇÐÑÏÇÏÍÁ¿ÌÍÄÂÍÃÍÖÄÏÌÄÄÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ­­­ŠŸÓÓÇÁ¿ÊÛ¡ÍÐÑÍɚ ­ÌÍÞÁÊÞÄÑÐÞÊÇÃÄÏÍËÁÐÍÆÿÌÇÇÎÏÍÁÍÊÍÉÇÇÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÍÑÍÀØÄÂÍ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÇËÍÈÎÍÏÍ×ÉÍÁÍÈÎÏÍÁÍÊÍÉÇÁËÇÏļÑÍÌÄÄÃÇ̌ ÐÑÁÄÌÌÍÄÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇČÇÆÂÍÑÍÁÇÑÄÊÛÎÍÃÍÀÌÍÈÎÏÍÃÒÉÕÇÇÁ¯³ ÍÃÌ¿ÉÍ É¿É ÒÑÁÄÏÅÿÄÑ ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚÈ ÃÇÏÄÉÑÍÏ ­­­ ŠŸÓÓÇÁ¿ÊÛ ¡ÍÐÑÍɚ ­ÊÄ ­ÐÑÏÍËÍÂÍÊÛÐÉÇÈ ÇËÄÌÌÍÿÌÌ¿ÞÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞÎÏÇÌÄÐÄÑÁÌ¿×ÒÐÑÏ¿ÌÒ ÎÏÇÌÕÇÎÇ¿ÊÛÌÍÌÍÁÚÈÎÍÃÔÍÃÉÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒÎÍÏÍ×ÉÍÁÍÈÎÏÍÁÍÊÍÉÇÆ¿ ÐÖÄÑÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÞÌÍÁÄÈ×ÇÔÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈ ©ÍÊÍËÌ¿ÁÚÀÏ¿Ì¿ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍËÆ¿ÁÍÿÌÄÐÊÒÖ¿ÈÌÍ®ÍÐÊÍÁ¿ËÂÄÌÄÏ¿Êی ÌÍÂÍÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ÉÍÌÕÄÏÌ¿Š°©¡«ÄÑ¿ÊÊÒÏÃÅǚ§ÌÄЩÍÊÍËÆÇ ©ÍÊÍËÌ¿ ÇËÄÄÑÍÖÄÌÛÒÃÍÀÌÍÄËÄÐÑÍÎÍÊÍÅÄÌÇÄÍÌ¿Ì¿ÔÍÃÇÑÐÞÏÞÃÍËÐÅÄÊÄÆÌÍÃ͌ ÏÍÅÌÚËÇÇÁÍÆÃÒ×ÌÚËÇÎÒÑÞËǯÍÐÐÇÇ ÇÖÄÏÄÆÌÄÄÎÏÍÔÍÃÇÑÁ¿ÅÌ¿ÞÃÊÞ Æ¿ÁÍÿÑÏ¿Ðп«ŒŠ²Ï¿Êš¡ÄÃÛÇËÄÌÌÍÁ²Ï¿ÊÛÐÉÍËÏÄÂÇÍÌÄÐÍÐÏÄÃÍÑÍÖÄÌÍ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍËÄÑ¿ÊÊÒÏÂÇÖÄÐÉÇÔÆ¿ÁÍÃÍÁÌ¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÚ ®ÄÏÄÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄË ÕÄÔ¿ Š°©¡ ³ÄÏÁ¿ÊÛÑÒÌÂÐ ¢ËÀ´š Æ¿ÌÇË¿ÊÇÐÛ ÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍ ÉÍÊÍËÄÌÐÉÇÄ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ Ç ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ¼ÑÍ ­­­ Š°ÑÏÍÇÑÄÊÛÌ¿ÞÓÇÏË¿Š¬ÍÁÚÈÃÍ˚š ­­­Š«ÍÌÑ¿ÅÐÎÄÕÐÑÏÍȚ ­­­ Š¸Çњ ­­­Š¼ÊÄÉÑÏÍÁÄÌÐÑÏÍȚ ­­­Š¬ÄÓÑÍ̚®ÏÍÄÉÑÌÍÁÍÂÍÎÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÞÀÚÊÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿Ì­­­Š¬®®°±©®ÏÍÄÉь©š¦¿ÁÍÃÎÍÎÏÍÇƌ ÁÍÃÐÑÁÒÎÍÏÍ×ÉÍÁÍÈÎÏÍÁÍÊÍÉÇÐÑ¿ÊÍÃÌÇËÇÆÉÏÒÎÌÚÔÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚÔ ÎÏÍÄÉÑÍÁ ÃÊÞ ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕÇÇ ÂÍÏÍÿ ©ÍÊÍËÌÚ ¡ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÍ Æ¿ÁÍÿ ÀÚÊÍÇÌÁÄÐÑÇÏÍÁ¿ÌÍÌÄÐÉÍÊÛÉÍÃÄÐÞÑÉÍÁËÇÊÊÇÍÌÍÁÏÒÀÊÄÈ ®ÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄÒÅÄÎÏÇÐÑÒÎÇÊÍÉÁÚÎÒÐÉÒÎÏÍÃÒÉÕÇǦ¿ÎÒØÄÌ¿ÎÏÍÇƌ ÁÍÃÐÑÁÄÌÌ¿ÞÊÇÌÇÞ ÎÍÊÒÖÄÌÁÁÍÃÁÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÝ ÁÿÌÌÚÈËÍËÄÌÑÇÃÄÑ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ÇÍÓÍÏËÊÄÌÇÄÁÐÄÔÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÔÃÍÉÒËÄÌÑÍÁ®Ê¿ÌÇÏÒÄÑÐÞ ÖÑÍÆ¿ÁÍÃÀÒÃÄÑÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÁÉÏÒÂÊÍÐÒÑÍÖÌÍËÏÄÅÇËÄ ÄÂÍËÍØÌÍÐÑÛÐÍÐÑ¿Œ ÁÇÑÑÚÐÞÖÑÍÌÌÎÏÍÃÒÉÕÇÇÁÂÍãÊÞÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ÎÍÏÍ×ÉÍÁÍÈÎÏ͌ ÁÍÊÍÉÇÀÒÃÒÑÆ¿ÃÄÈÐÑÁÍÁ¿ÌÚÖ¿ÐÑÇÖÌÍÆ¿ÏÒÀÄÅÌÚÄ ÎÍÏÍ×ÉÇ Ö¿ÐÑÇÖÌÍ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÄ ÊÄÌÑ¿ ÃÊÞ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÞ ÁÌÄ×ÌÄÂÍ ÉÍÌÑÒÏ¿ ÎÏÍÁÍÊÍÉÇ ÉÍËÎÊÄÉÑÒÝØÇÄ ¦ÃÔ»¸°š³¨š˜

ÄÚÉØ¿


®«ž¸¯¥¼ ¡½ÊÊØ ŒÂ

®µŠ

¢¿ÍËÎËÛÄŠ 

ŒÂ

§ÅϽÆŠ

¡ËÈÅ¿ÉÅÍË¿ËÆÏËÍÀË¿È¿ÂÁÐÖÅÒÅÀÍËÇË¿ ±¿ÉÍÁÚÃÍÊÇÁËÇÏÍÁÍÈÑÍÏÂÍÁÊÄÑÏÄÔÁÄÃÒØÇÔÇÂÏÍÉÍÁŒ¤ÁÏÍÐÍÝÆ¿ °·ŸÇ ©ÇÑ¿Þ®ÏÇÜÑÍËÁ¿ÅÌÍÍÑËÄÑÇÑÛ ÖÑÍÁÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚÏ¿ÐÉÊ¿ÃÐÇÊËÄÌÞÄÑÐÞÌ¿ ÂÊ¿Æ¿Ô¤ØÄÁÌ¿Ö¿ÊÄÎÄÏÁÍÂÍÃÄÐÞÑÇÊÄÑÇÞ99*ÁÄÉ¿Ì¿°·ŸÎÏÇÔÍÃÇÊÍÐÛ ²ËÄÌÛ×ÇÊÍÐÛÇÎÏÇÐÒÑÐÑÁÇĤÁÏÍÎÚÌ¿ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÍËÏÚÌÉČ̿ÎÞÑÛÎÏÍÕÄÌÑÌÚÔ ÎÒÌÉÑÍÁŸ©ÇÑ¿ÈÆ¿ÜÑÍÁÏÄËÞ Ì¿ÍÀÍÏÍÑ ÒÁÄÊÇÖÇÊÐÁÍÝÃÍÊÝÐÃÍ

°ÍË¿ÂÊÙÃÅÄÊÅ ¿­ËÎÎÅÅ̽Á½ÂÏ ²ÏÍÁÄÌÛ ÅÇÆÌÇ ÏÍÐÐÇÞÌ ÐÌÇÅ¿Œ ÄÑÐÞ ÃÍÔÍÃÚ οÿÝÑ ÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÄÑÐÞ Æ¿ÃÍÊÅÄÌÌÍÐÑÛ ÎÍ Æ¿ÏÎÊ¿ÑÄ Ï¿ÐÑÄÑ ÖÇÐÊÍ ÀÄÆÏ¿ÀÍÑÌÚÔ Œ Ñ¿ÉÍÁÚ ÿÌÌÚÄ ¯ÍÐÐÑ¿Ñ¿ ¯Ä¿ÊÛÌÍÏ¿ÐÎÍʿ¿ÄËÚÄÃÄÌÄÅÌÚÄ ÃÍÔÍÃÚ ÏÍÐÐÇÞÌ Ï¿ÐÐÖÇÑ¿ÌÌÚÄ Æ¿ ÁÚÖÄÑÍË ÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ÎÊ¿ÑÄÅÄÈ Ç ÐÉÍÏÏÄÉÑÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄÌ¿ÇÌÃÄÉÐÎÍÑÏČ ÀÇÑÄÊÛÐÉÇÔÕÄÌ Æ¿ÖÄÑÚÏÄËÄÐÞÕ¿ÜÑÍÂÍ ÂÍÿÐÌÇÆÇÊÇÐÛÌ¿ ÎÍÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝÐ ¿Ì¿ÊÍÂÇÖÌÚËÎÄÏÇÍÃÍËÎÏÍ×ÊÍÂÍÂÍÿ É¿ÉÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÒÝÑÿÌÌÚįÍÐÐÑ¿Ñ¿ ¡¿ÎÏÄÊÄÏÄ¿ÊÛÌÚÄÃÍÔÍÃÚÐÌÇÆÇÊÇÐÛ Ì¿ ÎÍÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝпÎÏÄÊÄË ÂÍÿ°ÏÄÃÌÄÃÒ×ÄÁÚÄÃÍÔÍÃÚÆ¿¿ÎÏÄÊÛ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÊÇÏÒÀÊÄÈ ¦¿ÃÍÊÅÄÌÌÍÐÑÛÎÍÆ¿ÏÎÊ¿ÑÄÁ¿ÎÏČ ÊÄÒÁÄÊÇÖÇÊ¿ÐÛÌ¿ ÇÐÍÐÑ¿ÁÊÞÊ¿ Ì¿Ë¿Þ ËÊÏÃÏÒÀÊÄȯ¿ÐÑÄÑÇ ÀÄÆÏ¿ÀÍÑÇÕ¿­ÀØ¿ÞÖÇÐÊÄÌÌÍÐÑÛÀÄƌ Ï¿ÀÍÑÌÚÔÁ¯ÍÐÐÇÇ Ï¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿ÄË¿ÞÎÍ ËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÇ«ÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÈÍÏ¿Ìnj Æ¿ÕÇÇÑÏÒÿ Á¿ÎÏÄÊÄÁÍÆÏÍÐÊ¿Ì¿ ÎÍÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝÐÎÏÄÃÚÃÒØÇËËÄÐÞÕÄË ŒÃÍ ËÊÌÖÄÊÍÁÄɼÑÍ ÜÉÍÌ͌ ËÇÖÄÐÉÇ¿ÉÑÇÁÌÍÂÍÌ¿ÐÄÊÄÌÇÞÐÑÏ¿ÌÚ ¡ÐÄÂÍ Á ÑÏÒÃÍÐÎÍÐÍÀÌÍË ÁÍÆÏ¿ÐÑÄ Ì¿Œ ÔÍÃÞÑÐÞ ËÊÌÖÄÊÍÁÄÉŒÍÉÍÊÍ ÍÑÍÀØÄÈÖÇÐÊÄÌÌÍÐÑÇÌ¿ÐÄÊÄÌÇÞÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

 

ÉÈÍÁÁËÈȽÍË¿ Š¿ϽÇÐÛÎÐÉÉÐËÓÂÊÅ¿½ÂÏÎÜ ÀËÁË¿ËÆ ˾×ÂÉ ÊÂĽÇËÊÊËÀË ¿Ø¿ËĽǽÌÅϽȽÅÄ­ËÎÎÅÅÉÈÊÍоÈÂÆ ¾ÐÁÂÏ ÎÏËÅÏÙ ÍÂÇËÊÎÏÍÐÇÓÅÜ ÉËÎϽÔÂÍÂÄÍÂÇЧËÈËÉÂÊÇÐ ʽÉËÎÏÐÐÇÍÂÌÜÏÇËÊÎÏÍÐÇÓÅÅ ͽÎÕÅÍÜÏ ÌÍËÂÄÃÐÛ Ô½ÎÏÙ ˾ËÍÐÁÐÛÏÁ¿ÐÒÌËÈËÎÊËÂÁ¿ÅŠ ÃÂÊÅÂÍоÈÂÆ

Š ϽÇË¿½ ÉÅÊÅɽÈÙʽÜ ÓÂʽ Ê ½ Í Ë Î Î Å Æ Î Ç Å Æ ¾ Í Â Ê Á Å ÐÎϽÊË¿ÈÂÊʽÜ ËνÈÇËÀËÈي ÍÂÀÐÈÅÍË¿½ÊÅÂÉ ÄÚÉØ¿

§ËÉÌÙÛÏÂÍØ˾ÈËýÏ ŠÊËÆÌËÕÈÅÊËÆ «ÇÌÜÉÍÌÍËÏ¿ÆÁÇÑÇÞ Ï¿ÐÐË¿ÑÏnj Á¿ÄÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÁÁÄÃÄÌÇÞÑ¿ËÍÅÄ̌ ÌÚÔÎÍ×ÊÇÌÌ¿ÂÍÑÍÁÚÄÉÍËÎÛÝÑÄÏÚ ËÍÌÇÑÍÏÚÇÌÍÒÑÀÒÉǯ¿ÆËÄÏÇÔÎÊ¿Œ ÌÇÏÒÄÑÐÞÁÏ¿ÆËÄÏÄÍÑÐÑÍÇËÍÐÑÇ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ®ÏÇ ÜÑÍË ÎÍ×ÊÇÌÚ Ì¿ ÉÍËÎÊÄÉÑÒÝØÇÄÃÊÞÐÀÍÏÉÇÜÑÍÂÍÍÀ͌ ÏÒÃÍÁ¿ÌÇÞÁÁÍÃÇÑÛÐÞÌÄÀÒÃÒѱ¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË «ÇÌÜÉÍÌÍËÏ¿ÆÁÇÑÇÞÏ¿ÐÐÖnj ÑÚÁ¿ÄÑ ÎÏÇÁÊÄÖÛ Á ¯ÍÐÐÇÝ ÉÏÒÎÌÄȌ ×ÇÔÁÄÌÃÍÏÍÁ Ñ¿ÉÇÔ É¿É"QQMFÇ"DFS ŸÌ¿ÊÍÂÇÖÌÚËÍÀÏ¿ÆÍËÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍ ÌÄÉÍÂÿ ÐÑÇËÒÊÇÏÍÁ¿ÊÍ ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔ ËÇÏÍÁÚÔ¿ÁÑÍÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÄÈÍÑÉÏڌ Á¿ÑÛÁ¯ÍÐÐÇÇÐÁÍÇÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿¬¿ ÐÄÂÍÃÌÞ×ÌÇÈÃÄÌÛÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÍÄÎÏ͌ ÇÆÁÍÃÐÑÁÍ Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑČ ÊÄÈÉÍËÎÛÝÑÄÏÍÁÁ¯ÍÐÐÇnjƿÁÍÃ)1 Ç 'PYDPOO Á ªÄÌÇÌÂÏ¿ÃÐÉÍÈ ÍÀÊ¿ÐÑÇ ­ÌÀÚÊÍÑÉÏÚÑÁÎÏÍ×ÊÍËÂÍÃÒ


®«ž¸¯¥¼ /FXT7JFXT

¬ÍÂÁÌÍÅÊÅɽÏÂÈÅÌÍËÏÂÎÏË¿½ÈÅÌÍËÏÅ¿¿ØÎËÇÅÒʽÈËÀË¿ Ë¿Þ Á «ÍÐÉÁÄ Ì¿ Ì¿ÀÄÏÄÅÌÍÈ ±¿Ï¿Ð¿ ·ÄÁÖÄÌÉÍ ÎÄÏÄà £ÍËÍË ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ¯³ ÎÏÍ×ÄÊ ÁÑ͌ ÏÍÈ ÜÑ¿Î ÁÐÄÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ¿ÉÕÇÇ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÉÍÂÍ ÍÀÙÄÃÇÌÄÌÇÞ Š­®­¯Ÿ ¯ÍÐÐÇǚ Š¦¿ ÍÑËÄÌÒš ¬¿¿ÉÕÇÝÐÍÀÏ¿ÊÇÐÛÀÍÊÄÄÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈÇÆÏ¿ÆÌÚÔÏÄÂÇÍÌÍÁ¯ÍÐÐÇÇ ÑÏÄÀÒÝØÇÔÐÌÇÆÇÑÛÏ¿ÆËÄÏ ÐÑÏ¿ÔÍÁÚÔÁÆÌÍÐÍÁÃÊÞË¿ÊÍÂÍÀÇÆÌÄпÐÌÚÌÄ×ÌÇÔÃÍ®ÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛÃÄÊÄ¿ÕÇÇ©ÍÊÍËÌÚ ÎÏÄÌ ÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ©¿ÏÄ̱Äό­Â¿ÌÍÁ Ñ¿ÉÎÏÍÉÍËËÄÌÑÇÏÍÁ¿ÊÐÁÍÄÒÖ¿ÐÑÇÄÁ¿ÉÕÇÇŠ¾ÎÍÄÔ¿ÊÐÝÿ ÖÑÍÀÚÀÚÑÛ ÒÐÊÚ׿ÌÌÚË°ÖÇÑ¿Ý ÖÑÍÌ¿ÊÍÂÇ ÉÍÑÍÏÚËÇÍÀÉÊ¿ÃÚÁ¿ÝÑÌ¿ÐÖÇÌÍÁÌÇÉÇ ŒÌÄÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÚ£ÒË¿Ý ÖÑÍ ÐÍÐÑ¿ÁÊÄÌÌ¿ÞÌ¿ËÇÏÄÆÍÊÝÕÇÞÍÁÍÆÁÏ¿ØÄÌÇÇÐÑ¿ÁÉÇÎÍÁÊÇÞÄÑÌ¿ÏÄ×ÄÌÇÄÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁ¿š

¬ËÜ¿ÅÈÎÜÊË¿ØÆÉËÈËÔÊØƾÍÂÊÁˆÇ½ÏÙ¿ÎǽÜÄËÍÙǽ˜ ¡¿ÎÏÄÊÄÌ¿ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÇŠŸÉ¿ÑÛÄÁÐÉÇȚÆ¿ÎÒØÄÌÕÄÔÎÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒËÍÊÍÉ¿ÎÍÃË¿ÏÉÍÈŠŸÉ¿ÑÛÄÁŒ ÐÉ¿Þ ÆÍÏÛÉ¿š ¡ Ì¿ÐÑÍÞØÄÄ ÁÏÄËÞ ËÍÊÍÉÍ ŠŸÉ¿ÑÛÄÁÐÉ¿Þ ÆÍÏÛÉ¿š ËÍÅÌÍ ÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇ Á ˿¿ÆÇÌ¿Ô ÐÄÑÄÈ Š°ÍÝƌ°ÄÏÁÇК Š°Ë¿ÉšÇÁÃÁÒÔÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÔοÁÇÊÛÍÌ¿ÔÐÄÊÛÔÍÆÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞŒÁÃÄÏÄÁÌÄŸÉ¿ÑÛÄÁÐÉÍÄÇÁ ©ÍÊÍËÌÄÌ¿ÒʳÏÒÌÆÄ ÁÍÆÊÄÌ¿ÊÍÂÍÁÍÈÇÌÐÎÄÉÕÇÇ¡ÀÊÇÅ¿È×ÄËÀÒÃÒØÄËÄØÄÍÃÇÌοÁÇÊÛÍÌÎÍÞÁÇÑÐÞ Á©ÍÊÚÖÄÁÄÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿


®«ž¸¯¥¼ ºÇÎÌÍÂÎΊËÌÍËÎ §½ÇÅÂÉÂÍØ¿ØÌÍÂÁÌÍÅÊÜÈÅʽÎÈÐÔ½Æ ÂÎÈÅÌË¿ÏËÍÅÏÎܽÊËɽÈÙÊËýÍÇËÂÈÂÏË ˆ«ÏýÍؾÐÁÂÉÎ̽νÏÙÎÜ¿¾½ÎÎÂÆʘ

¶ÈÀÁ§˜§«£ ¥ ¼ÀȽÂÊÆȦ¦¦„ŸÀĸ“

Œ²Ì¿ÐÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÍÄÎÏÄÃÎÏÇތ ÑÇÄ ÁÉÍËοÌÇÇÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÐÁ¿ÏØÇÉÇ ÐÊČ пÏÇ ÍÑÃÄÊÍÖÌÇÉÇÇÃÏÒÂÇÄÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ ÌÄÇËÄÝØÇÄÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÐÎÏÞÑ¿ÑÛÐÞÍÑ Å¿ÏÚÁÍÓÇÐÌÍËËÇÉÏÍÉÊÇË¿ÑÄ¡Ñ¿ÉÇÔ ÒÐÊÍÁÇÞÔ ÐÉÍÑÍÏÚËÇËÚÐÑÍÊÉÌÒÊÇÐÛÁ ÎÏÍ×ÊÍË ÂÍÃÒ ÉÍÌÄÖÌÍ ÌÄ ÎÏÇÔÍÃÇÑÐÞ ÂÍÁÍÏÇÑÛÍÁÚÐÍÉÍÈÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÑÏÒÿ«ÚÐÃÁÇÌÒÊÇÂÏ¿ÓÇÉÏ¿ÀÍÑÚÃÊÞ ÊÝÃÄÈ Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÇÔ Á ÕÄÔÄ Ç Ì¿ ÒÊÇÕÄ Ì¿ ÃÁ¿ ֿп Ç ÒÉÍÏÍÑÇÊÇ Ï¿ÀÍÖÇÈ ÃÄÌÛ Ì¿ÍÃÇÌֿЩÏÍËÄÑÍÂÍ ÒËÍÇÔÐÍÑÏÒÌ ÌÇÉÍÁ ÄÐÑÛ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÍÔÊ¿ÃÇÑÛÐÞ Á ÎÊ¿Á¿ÑÄÊÛÌÍË À¿ÐÐÄÈÌÄ ÉÍÑÍÏÚÈ ËÚ ÎÍÐÑÏÍÇÊÇ Ì¿ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ ÄØÄ ÁÍÐÄËÛ ÊÄÑ Ì¿Æ¿Ã Ê¿ÂÍÿÏÞ ÜÑÇË

ËÄÏ¿Ë Ì¿Ë ÒÿÊÍÐÛ ÇÆÀÄÅ¿ÑÛ ÑÄÎÊÍÁÚÔ ÒÿÏÍÁ ¿Ñ¿ÉÅÄÐÍÔÏ¿ÌÇÑÛÌÍÏË¿ÊÛÌÒÝ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÑÏÒÿ ¡ ÐÊÒÖ¿Ä ÖÏÄÆÁÚÖ¿ÈÌÚÔ ÐÇÑÒ¿ÕÇÈ Ì¿× À¿ÐÐÄÈÌ ËÍÅÄÑÀÚÑÛÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÉ¿ÉÎÍÅ¿ÏÌÚÈ ÏÄÆÄÏÁÒ¿ÏÌ¿ÑÍÌÌÁÍÃÚ ¬¿×Ä ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ Ì¿ÔÍÃÇÑÐÞ Ì¿ ÍÉÏ¿ÇÌÄÂÍÏÍÿ ÿÊÛ×ÄÇÃÒÑÎÍÊÞÇÿÖÇ ÁÐÄÜÑÍÍÖÄÌÛÎÍÅ¿ÏÍÍοÐÌÍ¡ÎÏÍ×ÊÍË ÂÍÃÒ ËÚ ÎÏÇÍÀÏÄÊÇ ÀÄÌÆÍÉÍÐÒ ÖÑÍÀÚ ÍÉ¿×ÇÁ¿ÑÛÎÄÏÇËÄÑÏÌ¿×ÄÈÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ ®ÏÇÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇÀÒÃÄËÑ¿ÉÅÄÃÄÊ¿ÑÛ ÇÜÑÇËÊÄÑÍË ¾ ÐÖÇÑ¿Ý ÖÑÍ Ì¿×Ä ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ ÂÍÑÍÁÍÃÍÐÑÍÈÌÍÁÐÑÏÄÑÇÑÛÉ¿ÎÏÇÆÚÎÏnj ÏÍÃÚ

ˆ¬ÍËÁ½ÃÅËÀÊÂÏÐÕÅÏÂÈÂÆпÂÈÅÔÅÈÅÎÙʽ˜

¦Ã½»¢«¨·¢¦š ¼ÀȽÂÊÆȦ¦¦„šÓ¹Æȓ

Œ ¬¿×¿ ÉÍËοÌÇÞ Æ¿ÌÇË¿ÄÑÐÞ ÉÍˌ ÎÊÄÉÐÌÚË ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÄË ÎÍÅ¿ÏÌÍÈ ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ Œ ÍÑ ÎÍÐÑ¿ÁÍÉ ÎÄÏÁÇÖÌÚÔ ÐÏÄÃÐÑÁ ÎÍÅ¿ÏÍÑÒ×ÄÌÇÞ ÃÍ ËÍÌÑ¿Å¿ Ç ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÞ ÐÊÍÅÌÚÔ ÐÇÐÑÄË ÎÏÍÑnj ÁÍÍÂÌÄÁÍÈÆ¿ØÇÑÚ ÎÍÜÑÍËÒÍÎÏÍÀÊÄËÄ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈÂÍÏÍÿÉÊÄÑÒ ËÚÆÌ¿ÄËÌÄÎÍÌ¿ÐÊÚ×ÉĤÐÊÇÏ¿ÌÛ×Ä Š¡ÚÀÍϚ Ï¿ÀÍÑ¿Ê ÑÍÊÛÉÍ Ð ÂÍÏÍÃÐÉÇËÇ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞËÇ ÑÍ Á ÜÑÍË ÂÍÃÒ ÍÀÍÏҌ ÃÍÁ¿ÌÇÄ Æ¿ÉÒοÝÑ Ç ÎÍÐÄÊÉÍÁÚÄ ¿ÃËnj ÌÇÐÑÏ¿ÕÇÇ ®ÍÐÊÄ ÎÏÍ×ÊÍÂÍ ÊÄÑ¿ ËÌÍÂÇÄ Ö¿Ðь ÌÚÄ ÊÇÕ¿ Ç ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ ÎÄÏÄÐËÍÑÏÄÊÇ ÐÁÍÄ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÄ É ÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÝ ÐÁÍÄÂÍ

ÇËÒØÄÐÑÁ¿ÍÑÍÂÌÞ°ÂÍÿÎÏÍÿÅÇ ÎÄÏÁÇÖÌÚÔÐÏÄÃÐÑÁÎÍÅ¿ÏÍÑÒ×ÄÌÇÞŒØnj ÑÍÁ ÍÂÌÄÑÒ×ÇÑÄÊÄÈ ÎÏÍÑÇÁÍÎÍÅ¿ÏÌÚÔ ÎÍÊÍÑÄÌŒÒÁÄÊÇÖÇÊÇÐÛÌ¿ ¬¿ÖÇÌ¿Þ Ð ÍÐÄÌÇ ËÚ ÀÄÐÎÊ¿ÑÌÍ ÎÏ͌ ÁÍÃÇË ÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÕÇÇ Ö¿ÐÑÌÚÔ Ç ÃÍÊŌ ÌÍÐÑÌÚÔ ÊÇÕ ÎÍ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÝ ÎÍÅ¿ÏÌÍÈ ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ ¯¿ÆÙÞÐÌÞÄË ÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞ ÌÍÏË¿ÑÇÁÌÚÔ ÃÍÉÒËÄÌÑÍÁ ÐÍÁÄÑÒÄË ÂÃÄ ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛ ÍÂÌÄÑÒ×ÇÑÄÊÇ É¿É ÎÏÇ ËÇÌÇË¿ÊÛÌÚÔ Æ¿ÑÏ¿Ñ¿Ô ÐÍÆÿÑÛ ÃÍÐÑ¿Œ ÑÍÖÌÚÈÀ¿ÏÛÄÏÌ¿ÎÒÑÇÍÂÌÞ©ÏÍËÄÑÍÂÍ ËÚÎÍÐÑÍÞÌÌÍÏ¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄËÌ¿ÐÄÊÄÌÇÝ É¿É Á¿ÅÌÍ ÐÍÀÊÝÿÑÛ ÎÏ¿ÁÇÊ¿ ÎÏÍÑÇÁ͌ ÎÍÅ¿ÏÌÍÈÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÁÀÚÑÒ

ˆ°ÎϽÊË¿ÅÈÅÇËÊÁÅÓÅËÊÂÍØ ˾ÊË¿ÅÈÅÎÍÂÁÎÏ¿½ËÀÊÂĽÖÅÏؘ

›ÈÀ»ÆÈÀÁ·¢«™©¦¥ ¼ÀȽÂÊÆȦ¦¦„¤½Í¸ÅÀ“Œ¡ÎÏÍ×ÊÍËÂÍÃÒËÚÌÄÒÐÎÄÊÇÒÐÑ¿Œ ÌÍÁÇÑÛ ÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏÚ Á ÍÓÇÐÌÚÔ ÎÍËČ ØÄÌÇÞÔ Ì¿×ÄÂÍ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ ±¿É ÖÑÍ Á ÂÍÃÒÆ¿É¿Æ¿ÊÇÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÄÄÍÀ͌ ÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄÃÊÞÉÍÌÐÑÏÒÉÑÍÏÐÉÍÂÍÍÑÃÄÊ¿Ç ÍÑÃÄÊ¿ËÄÌÄÃÅËÄÌÑ¿ÉÍËοÌÇÇ ©¿ÉÇÄ ÄØÄ ËÄÏÚ ÎÏÄÃÍÐÑÍÏÍÅÌÍÐÑÇ ËÚ ÎÏÄÃÎÏÇËÄË ­ÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍ ÁÚÏÒÀÇË ÐÒÔÒÝ ÎÍÏÍÐÊÛ Ì¿ ÎÏÇÊÄ¿ÝØÄÈ É ÎÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÝ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ ªÒÖ×Ä Æ¿ÌÞÑÛÐÞ ÜÑÇË Æ¿Ï¿ÌÄÄ ÖÄË ÎÍÑÍË ÍÑÏÚÁ¿ÑÛ Ð͌ ÑÏÒÃÌÇÉÍÁ ÍÑ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÎÏ͌ ÕÄÐп®ÏÍÁÄÏÇËÁÐÄÐÏÄÃÐÑÁ¿ÍÂÌÄÆ¿ØÇÑÚ ŒÎÏÍÑÇÁÍÎÍÅ¿ÏÌÚÄØÇÑÚ ÍÂÌÄÑÒ×ÇÑÄÊÇ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿

ÎÏÇÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇÎÍÎÍÊÌÇËÇÔƿοÐÇ Æ¿ËÄÌÇËÒÐÑ¿ÏÄÁ×ÇÄ¡ÐÊÍÅÌÚÔÐÇÐÑÄË¿Ô ÍÂÌÄÆ¿ØÇÑÚ̿׿ÉÍËοÌÇÞÌÄÌÒÅÿÄÑÐÞ ÒÌ¿ÐÌÄÑÁÆÏÚÁÖ¿ÑÚÔÇÂÍÏÝÖÇÔÁÄØÄÐÑÁ Ì¿ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÇÉÏÒÂÊÍÐÒÑÍÖÌÍÃÄÅÒÏÇÑ ÍÔÏ¿Ì¿ ¡ ÂÍÃÒ Á пËÚÄ ÑÞÅÄÊÚÄ ÃÌÇ ÉÍÂÿÁÂÍÏÍÃÄÁÇÐÄÊÎÊÍÑÌÚÈÐËÍ ËÚÐ͌ ÉÏ¿ÑÇÊÇÏ¿ÀÍÖÇÈÃÄÌÛ ¿ÁÇÝÊÄÐÃÁÇÌÒÊÇ ÂÏ¿ÓÇÉÏ¿ÀÍÑÚÌ¿ÒÑÏÄÌÌÇÄÖ¿ÐÚ ÖÑÍÀÚ ÒÅÄÎÍÐÊÄÊÝÃÇËÍÂÊÇÒÈÑÇÃÍËÍÈ ¾ÌÄÁÄÏÝ ÖÑÍÁÜÑÍËÂÍÃÒÁÍÆÌÇÉÌÄÑÑ¿É¿Þ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÛ ®ÍÃÍÀÌÚÄ ÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÚ ÀÚÁ¿ÝÑÏ¿ÆÁÊÄÑ


ˆŸÅÊËÏÂǽ²«˜ ÁÍÂÎÀ§ËÈËÉʽ ÐȨÂÊÅʽ Á ¯§ˆ¬½ÍÇË¿ØƘ ¯ÂÈ ŠŠ  ŠŠ &ŠNBJMWJOPUFLBYP!NBJMSVÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿

´­¢¤©¢­ª«¢°¬«¯­¢ž¨¢ª¥¢¨§« «¨¼Ÿ­¢¡¥¯Ÿµ¢©°¤¡«­«Ÿ¹»

®«ž¸¯¥¼ ©ÅÍ˿ؾÍÂÊÁØ


´­¢¤©¢­ª«¢°¬«¯­¢ž¨¢ª¥¢¨§« «¨¼Ÿ­¢¡¥¯Ÿµ¢©°¤¡«­«Ÿ¹»

©ÅÍ˿ؾÍÂÊÁØ

®«ž¸¯¥¼

7JWB WJOP ŸÅ¸½Ê½ ÃÀ ºÓ ÏÊÆ ºÀÅÆ ¹Óº¸½Ê Ž ÊÆÃÔÂÆ ÉËÍÀÄ ÀÃÀ  ÇÈÀĽÈË ÇÆÃËÉø¼ÂÀÄ ÅÆ À ÉÓÈÓÄ ¿È½ÃÓÄ ¾»ËÏÀÄ À ¼¸¾½ ÇȽ¼ÉʸºÔʽɽ¹½ ÊËÇÓÄ ÏÊƽ»Æ¼½Ã¸ÖÊŽÊÆÃԆ ÂÆÀ¿ºÀÅƻȸ¼¸ÀÌÈËÂÊƺ ÅÆʸ¾½À¿ÂýŸ ¹½È½¿ÆºÆ»Æ ÉƸÀǸÉʽÈŸ¸ ¦¹ÆºÉ½ÄÕÊÆÄÂÆÈȽÉÇÆż½ÅʾËÈŸø „£¶œ “˿ŸøºÆºÈ½Ä×¼½»ËÉʸÎÀÀȸ¿ÃÀÏÅÓÍÉÆÈÊƺ ¹Ã¸»ÆÈƼÅÆ»ÆÉʸȽÁн»ÆŸÇÀʸ ÂÆÊÆÈËÖĸןýÊŽÁ º½È¸Å¼½ȽÉÊÆȸŸ„šÀÂÀÅ»“ÆÈ»¸ÅÀ¿Æº¸ÃºÃ¸¼½Ã½Î¹ËÊÀ¸ „šÀÅÆʽ¸­¦“¶ÈÀÁ¢ÆÈÆÊÂƺœ½»ËÉʸÎÀÖÇÈƺƼÀØņ ¼È½Á·Â˹ƺ ŸÉÊÆ×ÑÀÁ¿Å¸ÊÆÂÀνÅÀʽÃÔ ÇȽ¼ÉʸºÀʽÃÔ ºÀÅÆÊÆȻƺÆÁÂÆÄǸÅÀÀ„¬ÆÈʓžÀºÆÀÉƿŸÅÀ½Ä¼½Ã¸ ÆÅȸÉɸ¿¸Ã»ÆÉÊ×ĺ½Ï½È¸ŽÊÆÃÔÂÆÆŸÇÀÊÂ¸Í ÂÆÊÆÈÓ½ ºÊÆʼ½ÅÔ¼½»ËÉÊÀÈƺ¸ÃÀÉÔ ÅÆÀƺÀŽºνÃÆÄ ²ÅÄ Á É¿ËÄÌÌÍË ÁÄÉÄ ÊÝÃÇ ÎÏÇÂÍÑÍÁÊÞÊÇ ÍÎÛÞÌÞÝØÇÄ Ì¿Œ ÎÇÑÉÇÇÆÐÍÉ¿Ë¿ÊÇÌÚÇÄÅÄÁÇÉÇ ¿ÁÀÏÍÌÆÍÁÍËÁÄÉÄÃÊÞÜÑÍÈ ÕÄÊÇÐÊÒÅÇÊÐÍÉÉÇÆÇÊ¿°ÑÄÖÄÌÇÄËÁÏÄËÄÌÇÊÝÃÇÆ¿ËÄÑÇÊÇ ÖÑÍ Ì¿ÇÊÒÖ×ÇÈ ÀÍÊÄÄÁÉÒÐÌÚÈ ÍÎÛÞÌÞÝØÇÈÌ¿ÎÇÑÍÉÎÍÊÒÖ¿ÄÑÐÞÇÆ ÐÍÉ¿ÁÇÌÍÂϿÿ ÇÎÍÑÍËÒÐÑ¿ÊÇÏ¿ÆÁÍÃÇÑÛÁÇÌÍÂÏ¿ÃÌÒÝÊÍÆÒÇ ÎÍÐÑÄÎÄÌÌÍÒÊÒÖ׿ÑÛÄÄÉ¿ÖÄÐÑÁ¿ ²Ï¿ÆÌÚÔÌ¿ÏÍÃÍÁÌ¿ÎÇÑÍÉÌÍÐÇÊÏ¿ÆÊÇÖÌÚÄÌ¿ÆÁ¿ÌÇÞÒÃÏÄÁŒ ÌÇÔÄÁÏÄÄÁŒÅ¿ÇÌ ÒÎÄÏÐÍÁŒ¿ÌÂÒÏ ÒÃÏÄÁÌÇÔ¿ÏËÞÌŒÂÇÌÇ¡ÐÄ ÜÑÇÌ¿ÆÁ¿ÌÇÞ ÍÃÌ¿ÉÍ ÌÄÒÃÄÏÅ¿ÊÇÐÛ ¿ÒÕÄÊÄÊÍÊÇ×ÛÑÍ ÉÍÑÍÏÍÄ ÿÊÇÍÎÛÞÌÞÝØÄËÒÌ¿ÎÇÑÉÒÃÏÄÁÌÇÄÏÇËÊÞÌÄ­ÌÇÌ¿ÆÁ¿ÊÇÄÂÍ ÁÇÌÍË Î͌ʿÑÇÌÐÉÇ ŠÁÇÌÒ˚ ÎÏÍÇÆÁÍÃÞ ÜÑÍ ÐÊÍÁÍ ÍÑ ÐÊÍÁ¿ ŠÁÇК ÖÑÍÍÆÌ¿Ö¿ÄÑÐÇÊÒ ¬¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÚÄÁÇÌ¿ÃÄÊÞÑÌ¿Ï¿ÆÌÚÄÑÇÎÚÇÐÍÏÑ¿ÎÍÁÇÃÒÇ ÐÍÏÑÒÎÏÍÃÒÉÑ¿ ÇÆÉÍÑÍÏÍÂÍÍÌÇÎÏÇÂÍÑÍÁÊÄÌÚÎÍËÄÐÑÒÇÆÂÍÑÍÁŒ ÊÄÌÇÞÎÍÐÎÍÐÍÀÒÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÇÞÎÍÕÁÄÑÒÎÍÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÝÐÎÇÏÑ¿ ÇÎÍÁÉÒÐÍÁÚËÉ¿ÖÄÐÑÁ¿Ë ®ÍÁÇÃÒÎÏÍÃÒÉÑ¿ ÇÆÉÍÑÍÏÍÂÍÍÌÇÇÆÂÍÑÍÁÊÞÝÑÐÞ Ï¿ÆÊÇÖ¿ÝÑ ÁÇÌ¿ÁÇÌÍÂÏ¿ÃÌÚÄ ÎÊÍÃÍÁÚÄ ÞÂÍÃÌÚÄ Ï¿ÐÑÇÑÄÊÛÌÚÄÇÇÆÝËÌÚÄ ®ÍËÄÐÑÒÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÇÞÝÅÌÚÄ ÐÄÁÄÏÌÚÄÇÐÏÄÃÌÄÈÎÍÊÍÐÚ®Í ÐÎÍÐÍÀÒÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÇÞÎÍÃÐÊ¿ØÄÌÌÚÄ Ï¿ÆÀ¿ÁÊÄÌÌÚÄ ÐÎÇÏÑÍÁ¿ÌÌÚÄ ×ÇÎÒÖÇÄ®ÍÕÁÄÑÒÇÁÌÄ×ÌÄËÒÁÇÃÒÀÄÊÚÄ ÉÏ¿ÐÌÚÄ ËÒÑÌÚÄ ÑҌ ÐÉÊÚÄÇÎÏÍÆÏ¿ÖÌÚÄ®ÍÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÝÐÎÇÏÑ¿ÃÍË¿×ÌÇÄ ÐÍÃÄÏÅ¿ØÇÄ ÃÍÐÎÇÏÑ¿ ÊÄÂÉÇÄÐÑÍÊÍÁÚÄ ŒÐÎÇÏÑ¿ ÉÏÄÎÉÇÄÐÑÍÊÍÁÚÄ ŒÐÎÇÏÑ¿ ÉÏÄÎÉÇÄ ŒÐÎÇÏÑ¿ÇÀÍÊÄÄ ©ÇÐÊÍÑÌÍÐÑÛ ÁÇÌ¿ËÍÅÄÑÉ¿Æ¿ÑÛÐÞÌ¿ÁÉÒÐÏ¿ÆÌÍÈÁÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇÍÑÑÍÂÍ ÐÉÍÊÛÉÍ ÍÌÍÐÍÃÄÏÅÇÑпԿϿÇÐÎÇÏÑ¿ ©ÏÍËÄ ÑÍÂÍ ÁÇÌ¿ Ï¿ÆÊÇÖ¿ÝÑ ÎÍ ÁÍÆÏ¿ÐÑÒ ËÍÊÍÃÚÄ ÑÍÊÛÉÍ ÎÏÇÂÍÑÍÁÊÄÌÌÚÄ ÁÚÃÄÏÅ¿ÌÌÚÄ ÀÏÍÅÄÌÇÄÆ¿ÉÍÌÖÇÊÍÐÛ ÐÑ¿ÏÚÄ ÐÍÔÏ¿ÌÞÁ×ÇÄÐÞÊÄÑÇÀÍÊÄÄ ÁÉÍÑÍÏÚÔÍÑÁÏÄËÄÌÇÎÏÍÇÆÍ×ÊÇ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄÇÆËÄÌÄÌÇÞÇÔÐÍÐÑ¿Á¿ ÍÑÖÄÂÍÁÇÌÍÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞÁÉÒÐÌÄÄ ÉÏÄÎÖÄÇÕÄÌÇÑÐÞÁÚ×Ä ¬¿ÉÍÌÄÕ Ï¿ÆÊÇÖ¿ÝÑÁÇÌ¿ÇÎÍÁÉÒÐÍÁÚËÉ¿ÖÄÐÑÁ¿Ë±¿É ÁÇÌÍ ËÍÅÄÑ ÀÚÑÛ ¿ÏËÍÌÇÖÌÚË Á ÉÍÑÍÏÍË ÁÐÄ ÁÉÒÐÍÁÚÄ ÍØÒØÄÌÇÞ ÒÏ¿ÁÌÍÁÄ×ÄÌÚÑ¿É ÖÑÍÌÇÍÃÌÍÇÆÌÇÔÌÄÖÒÁÐÑÁÒÄÑÐÞÁÍÑÃÄÊی ÌÍÐÑÇ ÂÏÒÀÚË ÉÍÂÿ ÏÄÆÉÍ ÁÚÐÑÒοÝÑ ÃÒÀÇÊÛÌÚÄ ÁÄØÄÐÑÁ¿ ÎÒÐÑÚË ÉÍÂÿÁÁÇÌÄÎÏÇË¿ÊÍËÉÍÊÇÖÄÐÑÁÄÐÎÇÏÑ¿ÖÒÁÐÑÁÒÄÑÐÞ ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÉ ÜÉÐÑÏ¿ÉÑÇÁÌÚÔ ÁÄØÄÐÑÁ Ç É¿É ÀÚ ÅÇÃÉÇÈ ÁÍÃÞÌÍÈ ÁÉÒÐ ÑÒÎÚË Ë¿ÊÍ¿ÊÉÍÂÍÊÛÌÍÄ ÀÄÆÁÚÿÝØÇÔÐÞÁÉÒÐÍÁÚÔÉ¿Œ ÖÄÐÑÁ À¿ÏÔ¿ÑÇÐÑÚË Ì¿ÁÉÒÐÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÄÊ¿ÐÉ¿ÝØÄÈ ËÞÂÉÍÐÑÇ ÂÏ¿ÌÇÖ¿ØÄÈÐÍÐÊ¿ÃÍÐÑÛÝÇË¿ÐÊÞÌÇÐÑÍÐÑÛÝ ÇÑà ¡ÇÌÍ Ï¿ÆÊÇÑÍÄÁÀÒÑÚÊÉÇ ÐÊÄÃÒÄÑÔÏ¿ÌÇÑÛÁÐÒÔÍËÎÏÍÔʿÌ ÌÍË ÍÑ Í ÃÍ Í° ÎÍËÄØÄÌÇÇ °ÑÍÊÍÁÚÄ Ç ׿ËοÌÐÉÇÄ ÁÇÌ¿ Œ ÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍ Á ÊÄÅ¿ÖÄË ÎÍÊÍÅÄÌÇÇ ©¿ÅÃÍÄ ÁÇÌÍ ÇËÄÄÑ ÐÁÍÈ ÍÎÑÇË¿ÊÛÌÚÈÐÏÍÉŠÅÇÆÌǚÃÊÞÀÄÊÚÔÐÑÍÊÍÁÚÔÁÇÌÇ׿Ëο̌ ÐÉÍÂÍŒŒÊÄÑ ÃÊÞÉÏ¿ÐÌÍÂÍÐÑÍÊÍÁÍÂÍŒŒÊÄÑ ÃÊÞÃÄÐÄÏÑÌÚÔ ŒŒÊÄÑÃÊÞÊÇÉÄÏÌÚÔÇÉÏÄÎÉÇÔÁÇÌŒÊÄÑÇÀÍÊÄÄ ÄÚÉØ¿

¥¸¼½»ËÉʸÎÀÀÇƹӺ¸Ã¸ ¥¸¼½¾¼¸›¦£«™¯ ¢ ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
ŸÂÈÅÇËÈÂÌʽÜÕÂÎÏÂÍǽ šÆºÈ½Ä×¼½»ËÉʸÎÀÀ»ÆÉÊ×ĹÓÃÀÇȽ¼Ãƾ½ÅÓ¼½É×ÊÔÉËÍÀͺÀÅȸ¿ÅÆÁνÅƺÆÁ¸ʽ»ÆÈÀÀ À¿ ʸÃÀÀ ¯ÀÃÀ ¶˜¨À ÉǸÅÀÀ

7JQSB3PTTB6NCSJB*(5

7JV.BOFOU4FDSFUP.BMCFD

'SBOT.BMBO

©ÊȸŸÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÔŒ§Ñ¿ÊÇÞ ¦È»¸ÅÆýÇÊÀϽÉÂÀ½͸ȸÂʽÈÀÉÊÀÂÀ ÂÊÒÀÍÉÇÈ Ì¿ÐÚØÄÌÌÚÈÏÒÀÇÌÍÁ͌ ÉÏ¿ÐÌÚÈÕÁÄÑ Í¿ÑÚÈÀÒÉÄÑÐÍÑÑÄ̌ É¿ËÇÐÎÄÊÚÔÖÄÏÌÚÔÞÂÍà ÎÏÞÌÍÐÑÄÈ ÇÍÀÅ¿ÏÄÌÌÍÂÍÔÊÄÀ¿¡ÉÒÐÐÀ¿Ê¿ÌÐnj ÏÍÁ¿ÌÌÚÈ ÁÄÊÇÉÍÊÄÎÌÍÐÑÏÒÉÑÒÏnj ÏÍÁ¿ÌÌÚÈ®ÍÑÄÌÕÇ¿ÊÏ¿ÆÁÇÑÇÞŒŒ ÂÍÿ ›¸ÉÊÈÆÅÆÄÀϽÉÂÀ½ÉÆϽʸÅÀ× Å¿ÏÄÌÍÄÉÏ¿ÐÌÍÄËÞÐÍ ËÞÐÍÌ¿ÂÏÇÊÄ ËÍÊÍÃÚÄÇÆÏÄÊÚÄÐÚÏÚ

©ÊȸŸÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÔŒ¶ÇÊÇ ¦È»¸ÅÆýÇÊÀϽÉÂÀ½͸ȸÂʽÈÀÉÊÀÂÀ ÜÑÍÁÇÌÍÌÄÍÀʿÿÄÑÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÈ ŠÐÊÍÅÌÍÐÑÛݚÇÌÄÁÚÃÄÏÅÇÁ¿ÄÑÐÞ ÁÀÍÖÉ¿Ô¡ÐÄ ÖÑÍÁÌÄËÄÐÑÛ ŒÜÑÍ ÓÏÒÉÑÍÁÍÐÑÛ ÓÏÒÉÑÍÁÍÐÑÛÇÄØÄÏ¿Æ ÓÏÒÉÑÍÁÍÐÑÛ ÎÍÉÍÏÞÝØ¿ÞÐÎÄÏÁÚÔ ÐÄÉÒÌÃÆÌ¿ÉÍËÐÑÁ¿ ›¸ÉÊÈÆÅÆÄÀϽÉÂÀ½ÉÆϽʸÅÀ×ÐÊČ ÃÒÄÑÎÍÿÁ¿ÑÛÐÀÊÝÿËÇÇÆÐÁÇÌÇÌÚ ÓÒ¿ÂÏ¿Ç¿ÏÍË¿ÑÌÚËÇËÞÂÉÇËÇÐÚÏ¿Œ ËÇ Ñ¿ÉÇËÇÉ¿É ÀÏÇÇÊÇÉ¿Ë¿ËÀÄÏ

©ÊȸŸÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÔŒ½Ÿ¯ ¦È»¸ÅÆýÇÊÀϽÉÂÀ½͸ȸÂʽÈÀÉÊÀÂÀ ÂÊÒÀÍÉÇÈÂÏ¿Ì¿ÑÍÁÚÈÕÁÄÑ°Ê¿ÃÉÇÄ ¿ÏÍË¿ÑÚ×ÄÊÉÍÁÇÕÚ ÎÇÌÍÑ¿Å É¿Ï¿Ìÿ×ÌÚÔÐÑÏÒÅÄÉ É¿ÀÄÏÌÄ Ç ÖÄÏÌÚÔÞÂÍà ËÄÏÊÍ ÐÍÆÿÝÑÐÊÍŌ ÌÚÈÜÊÄ¿ÌÑÌÚÈÀÒÉÄѼÑÍÎÏÄÁÍЌ ÔÍÃÌÚÈÎÏÇËÄÏÐÊÇÞÌÇÞÑÏÄÔÐÍÏÑÍÁ ŒÑ¿ÉÌ¿ÆÚÁ¿ÄËÚÈŠÉ¿ÎÐÉÇÈÀÊÄÌÚ ®ÍÑÄÌÕÇ¿ÊÏ¿ÆÁÇÑÇÞŒŒÊÄÑ ›¸ÉÊÈÆÅÆÄÀϽÉÂÀ½ÉÆϽʸÅÀ×ÀÊÝÿ ÇÆÒÑÉÇ ÞÂÌÄÌÉ¿ ÐÑÄÈÉÇ Å¿ÏÄÌÍÄËÞÐÍ

-B-VOBF*'BMP#BSCFSBEq"TUJ #PEFHBT4BOUB&VMBMJB$POEF EF4JSVFMB$SJBO[B %0$4VQFSJPSF ©ÊȸŸÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÔŒ§Ñ¿ÊÇÞ ¦È»¸ÅÆýÇÊÀϽÉÂÀ½͸ȸÂʽÈÀÉÊÀ† ÂÀÂÊÒÀÍÉÇÈÏÒÀÇÌÍÁÚÈÕÁÄÑ ÒÉÄÑ ÀÍ¿ÑÚÈ Ì¿ÐÚØÄÌÌÚÈ ÐÔÍÏÍ×ÇË À¿Ê¿ÌÐÍË¿ÏÍË¿ÑÍÁÓÇ¿ÊÉÇ Ê¿ÉÏnj ÕÚ Á¿ÌÇÊÇ¡ÉÒÐÐÁÄÅÇÈ ÐÒÔÍÈ Ð ÍÑÑÄÌÉ¿ËÇÁ¿ÌÇÊÇÇÊÄÐÌÚÔÞÂÍÃÁ ÇÆÞØÌÍËÎÍÐÊÄÁÉÒÐÇÇ ›¸ÉÊÈÆÅÆÄÀϽÉÂÀ½ÉÆϽʸÅÀ× ÇÃÄ¿ÊÛÌÍÄÐÍÎÏÍÁÍÅÃÄÌÇÄÀÊÝÃÇÆ ÀÄÊÍÂÍËÞп ÒÑÇÌÍÈÂÏÒÃÉÇ οÐÑÚ ÎÇÕÕÚ Ï¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÚÔÀÏÒÐÉÄÑÑ ¿ÐÐÍÏÑÇÐÚÏÍÁ©ÊȸŸÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÔŒ§ÐοÌÇÞ ¦È»¸ÅÆýÇÊÀϽÉÂÀ½͸ȸÂʽÈÀÉÊÀ† ÂÀÁÄÂÍÌ¿ÐÚØÄÌÌÍË ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍ ËÞÂÉÍËÁÉÒÐÄÃÍËÇÌÇÏÒÝÑÎÊÍÃÍÁ͌ ÞÂÍÃÌÚÄÌÝ¿ÌÐÚÁÐÍÖÄÑ¿ÌÇÇÐÜÊÄ¿Ìь ÌÚËÇÑÍÌ¿ËÇÐÊÇÁÍÖÌÍÂÍ×ÍÉÍʿÿ ¼ÑÍÁÇÌÍÎÏÍÇÆÁÄÃÄÑÌ¿Á¿ÐÌÄÇÆÂÊ¿Œ ÃÇËÍÄÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÄÀÊ¿ÂÍÿÏÞÐÁÍÄÈ ÎÏÄÁÍÐÔÍÃÌÍÈÐÑÏÒÉÑÒÏÄ ÒÑÍÌÖÄÌÌÍÐÑÇ ÇÎÏÄÉÏ¿ÐÌÍËÒÒÏÍÁÌÝÉÇÐÊÍÑÌÍÐÑÇÁ ÐÍÖÄÑ¿ÌÇÇÐÇÃÄ¿ÊÛÌÍÈÑ¿ÌÇÌÌÍÐÑÛÝ ›¸ÉÊÈÆÅÆÄÀϽÉÂÀ½ÉÆϽʸÅÀ×ÜÑÍ ÞÏÉÍÄÁÇÌÍÍÑÊÇÖÌÍÐÍÖÄÑ¿ÄÑÐÞÐ ÀÊÝÿËÇÇÆÅ¿ÏÄÌÍÂÍÉÏ¿ÐÌÍÂÍËÞпÇ ÑÁÄÏÃÚËÇÐÚÏ¿ËÇ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿

0SWJFUP$MBTTJDP4FDDP%0$ ©ÊȸŸÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÔŒ§Ñ¿ÊÇÞ ¦È»¸ÅÆýÇÊÀϽÉÂÀ½͸ȸÂʽÈÀÉÊÀ† ÂÀÀÊÄÃÌ͌ÆÍÊÍÑÇÐÑÚÈÕÁÄÑ ÐÁÄÅÇÈ ÀÒÉÄÑÐÌÍÑ¿ËÇÕÁÄÑÍÁÀÍÞÏÚ×ÌÇÉ¿ ËÒÐÉÒп ËÇÌÿÊÞ°ÒÔÍÄ ÎÍÊÌÍÄ ËÞŒ ÉÍÄÁÇÌÍÐÎÏÇÞÑÌÚËÎÍÐÊÄÁÉÒÐÇÄË ÁÉÍÑÍÏÍËÖÇÑ¿ÝÑÐÞÍÑÑÄÌÉÇÀÄÊÍÂÍ ÎÄÏÐÇÉ¿ÇÂÍÏÛÉÍÂÍËÇÌÿÊÞ®ÍÑÄ̌ ÕÇ¿ÊÏ¿ÆÁÇÑÇÞŒŒÂÍÿ ›¸ÉÊÈÆÅÆÄÀϽÉÂÀ½ÉÆϽʸÅÀ׿ÎČ ÏÇÑÇÁ ÐÍÎÏÍÁÍÅÃÄÌÇÄÀÊÝÃÇÆÏÚÀÚ ËÍÊÊÝÐÉÍÁ ÍËÊÄÑÍÁ ËÍÊÍÃÚÔÐÚÏÍÁ µÊÀ À ¼ÈË»À½ ºÀŸ ÇȽ¼Éʸº† ýÅÅÓ½ Ÿ ¼½»ËÉʸÎÀÀ ºÓ Äƾ½Ê½ ŸÁÊÀº¹ËÊÀ½„šÀÅÆʽ¸­¦“

´­¢¤©¢­ª«¢°¬«¯­¢ž¨¢ª¥¢¨§« «¨¼Ÿ­¢¡¥¯Ÿµ¢©°¤¡«­«Ÿ¹»

®«ž¸¯¥¼ ©ÅÍ˿ؾÍÂÊÁØ


«®«ž«¢ ©ª¢ª¥¢

¨¢§®ª¡­§¨¥ª³«Ÿ

¥Ä¾½¿ÅÏÙÎÜËψËÁÊËÁÊ¿ËǘÈÂÀÇË ÊËÔÅÊË¿ÊÅǽÉÚÏËÊ¿ØÀËÁÊË «¾½¿ÏËÍ  ŸÊÄÉпÌÃÏ ©ÊÇÌÕÍÁ ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚÈ ÃÇÏÄÉÑÍÏ ÉÍËοÌÇÇ Š½ÏÇбš ¯ÍŒ ÃÇÊÐÞ Ë¿ÏÑ¿ ÂÍÿ Á ©ÍÊÍËÌÄ ­ÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ Œ ÁÚÐ×ÄÄ ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÍÄ ° ÂÍÿÐÊÒ׿ÑÄÊÛŸÉ¿Œ ÃÄËÇÇÌ¿ÊÍÂÍÁÍÈÎÍÊÇÕÇÇ ÎÏdzÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÈÐÊÒÅÀÄ Ì¿ÊÍÂÍÁÍÈ ÎÍÊÇÕÇÇ ¯ÍЌ ÐÇÇ°ÂÍÿÐÊÄÃÍÁ¿Œ ÑÄÊÛŒÈÐÊÒÅÀÚ²ÎÏ¿ÁÊČ ÌÇÞÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÈÐÊÒÅÀÚ Ì¿ÊÍÂÍÁÍÈ ÎÍÊÇÕÇÇ ÎÍ «ÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÍÀÊ¿ÐÑÇ Ð ÂÍÿÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛŒÂÍ ÍÑÃÄÊ¿ÐÊÄÃÐÑÁÄÌÌÍÈÖ¿ÐÑÇ ¢Ê¿ÁÌÍÂÍ ÐÊÄÃÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÎÏÇ ¢Ê¿ÁÌÍË ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇ ÁÌÒÑÏÄÌÌÇÔ ÃÄÊ ÎÍ «ÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÍÀŒ Ê¿ÐÑÇÁÂÍÃÒÌ¿Ö¿Êی ÌÇÉÝÏÇÃÇÖÄÐÉÍÂÍÍÑÃÄÊ¿ ÉÍËοÌÇÇŠ±ÍÎÍÊÇЌ©šÐ ÂÍÿ ÝÏÇÐÉÍÌÐÒÊÛÑ ÕÄÌÑÏ¿ÎÏ¿ÁÍÁÍÈÎÍÃÃÄÏŌ ÉÇ Š®¿ÏÇÑÄÑٚ Á ÂÍÃÒÍÐÌÍÁ¿ÊÐÍÀÐÑÁÄÌÌÒÝ ÉÍËοÌÇÝ Š½ÏÇбš ÂÃÄ Æ¿ÌÇË¿ÄÑ ÎÍÐÑ ÂÄÌÄÏ¿Êی ÌÍÂÍÃÇÏÄÉÑÍÏ¿³ÇÏËڌÍÃÌÍÃÌÄÁÉÇŒÜÑÍÌÄÍÑÙÄËÊÄË¿Þ Ö¿ÐÑÛ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ¼ÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÄËÄÔ¿ÌÇÆËÚÁÀÇÆÌÄÐÄÊ݌ ÀÍÂÍÒÏÍÁÌÞÒÐÑÏÍÄÌÚÑ¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË ÖÑÍ ÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÛÁÉÏÒÎÌÚÔÍÀÙÄË¿ÔÌ¿ÊÇÖÌÚÔ ÃÄÌÄÅÌÚÔ ÐÏÄÃÐÑÁ Œ ÜÑÍ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÛ °ÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ ÎÍÉ¿ÐÒØÄÐÑÁÒÝÑÉÏÒÎÌÚÄ ÍÀÙÄËÚ Ì¿ÊÇÖÌÚÔ ÁÆ¿ÇËÍÏ¿ÐÖÄÑÍÁ Á ÑÍË ÖÇÐÊÄÁÑÄÌÄÁÍÈÐÓÄÏÄ ÀÒÃÄÑÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÇÞÁÊÄÌÇÄÓÇÏˌÍÃÌÍÃÌÄÁÍÉ ¢ÍÐÒÿÏÐÑÁÍÁÐÏÍÖÌÍËÎÍÏÞÃÉÄ¿ÉÑÇÁnj ÆÇÏÒÄÑ ÀÍÏÛÀÒ Ð ÓÇÏË¿ËnjÍÃÌÍÃÌÄÁÉ¿ËÇ ­À ÜÑÍË Á Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇ ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÒÄÑ Ï¿ÆÂÍÏÄÁ׿ÞÐÞ ÃÇÐÉÒÐÐÇÞ Í ËÄÏ¿Ô ÎÏÄÌ ʿ¿ÄËÚÔ ÒÎÍÊÌÍËÍÖÄÌÌÚËÇ ÍÏ¿̿ËÇ Ç ÁÚÐÍÉÍÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚËÇ ÖÇÌÍÁÌÇÉ¿ËÇ Á Ï¿ËÉ¿Ô ÎÏÍÑÇÁÍÃÄÈÐÑÁÇÞ ŠÎÍËÍÈɿ˚ ŠÎÏ¿ÖÄÖÌÚ˚ ŠÎÏÍÉÊ¿Ãɿ˚ Œ Æ¿ ÎÍÐÊÄÌ ÌÇÄÃÁ¿ÃÕ¿ÑÛÊÄÑÍÆÌ¿ÖÄÌÌÚÄÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÍÀÆ¿ÁÄÊÇÐÛËÌÍÅÄÐÑÁÍËÌ¿ÆÁ¿ÌÇÈ¡ÕÄÌÑÏÄ ÁÌÇË¿ÌÇތ̿ÎÏ¿ÁÊÄÌÌÚÈÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍË Á ¢ÍÐÃÒËÒ Æ¿ÉÍÌÍÎÏÍÄÉÑ Š­ ÁÌÄÐÄÌÇÇ Çƌ ËÄÌÄÌÇÈÁ²©¯ÍÐÐÇÇÇÐÑ¿ÑÛݲ®© ¯³š £ÍÉÒËÄÌÑ ÃÍÎÍÊÌÞÄÑ ²© ¯³ ÐÑ¿ÑÛÄÈ Š­ÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄÉÍËËÄÏÖÄÐÉÍÈÍÏ¿Ìnj Æ¿ÕÇÇÁÕÄÊÞÔÐÍÁÄÏ×ÄÌÇÞÎÏÄÐÑÒÎÊÄÌÇȚ Á ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐÉÍÑÍÏÍÈÐÍÆÿÌÇÄÉÍËËÄÏÖČ ÐÉÍÈÐÑÏÒÉÑÒÏÚŠÁÕÄÊÞÔÄÄÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÞ ÃÊÞÐÍÁÄÏ×ÄÌÇÞÎÏÄÐÑÒÎÊÄÌÇÈ ÐÁÞÆ¿ÌÌÚÔÐ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚËÇÍÎÄÏ¿ÕÇÞËǚ Ì¿É¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÞ ×ÑÏ¿ÓÍËÁÏ¿ÆËÄÏÄÍÑÑÚÐÃÍÍÃÌÍÂÍ ËÇÊÊÇÍÌ¿ÏÒÀÊÄÈÇÊÇÊÇ×ÄÌÇÄËÐÁÍÀÍÃÚ ÃÍ ÎÞÑÇ ÊÄÑ ®ÍËÇËÍ ÑÍÂÍ Æ¿ÉÍÌÍÎÏÍÄÉÑ ÎÏÄÃÒÐË¿ÑÏÇÁ¿ÄÑ ÒÂÍÊÍÁÌÒÝ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄ̌ ÌÍÐÑÛ Æ¿ ÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÇÄ ÃÍÉÒËÄÌÑ¿ ÒÃ͌ ÐÑÍÁÄÏÞÝØÄÂÍÊÇÖÌÍÐÑÛ ÃÊÞÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÞ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÍÈÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÁÕÄÊÞÔÐÍÁÄό ×ÄÌÇÞÍÃÌÍÂÍÇÊÇÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÎÏÄÐÑÒÎÊČ ÌÇÈ ¿ÄØÄÆ¿ŠÐÉÊÍÌÄÌÇÄÉÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÝ Ñ¿ÉÍÂÍÃÍÉÒËÄÌÑ¿šŒÍÑ×ÑÏ¿Ó¿ÁÑÚÐ ÏÒÀÊÄÈÃÍÊÇ×ÄÌÇÞÐÁÍÀÍÃÚÌ¿ÐÏÍÉÃÍÑÏÄÔ ÊÄѪÇÕ¿Ë ÉÍÑÍÏÚÄÿÊÇÐÁÍÇÃÍÉÒËÄÌÑÚ ÃÊÞ ÐÍÆÿÌÇÞ ÎÍÃÐÑ¿ÁÌÍÈ ÓÇÏËÚ ËÍÅÄÑ ÂÏÍÆÇÑÛ×ÑÏ¿ÓÍÑÑÚÐÃÍÑÚÐÏҌ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿

ÀÊÄÈÊÇÀÍÇÐÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÌÚÄÏ¿ÀÍÑÚÌ¿ÐÏÍÉ ÃÍÃÁÒÔÊÄÑ ÍÏÛÀ¿ Ð ŠÍÃÌÍÃÌÄÁÉ¿Ëǚ ÀÄÆÒÐÊÍÁŒ ÌÍ ÌÄÍÀÔÍÃÇË¿ ÌÍ ÐÎÍÐÍÀÚ ÜÑÍÈ ÀÍÏÛÀÚ ÍÐÑ¿ÁÊÞÝÑÅÄÊ¿ÑÛÊÒÖ×ÄÂÍ­ÖÄÁÇÃÌÍ ÖÑÍ ÖÇÌÍÁÌÇÉÇÇÆ«ÇÌÝÐÑ¿ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÚÄÆ¿ ÐÁÄÅÄÇÐÎÄÖÄÌÌÚÈÆ¿ÉÍÌÍÎÏÍÄÉÑ ÎÍÑÍÏÍÎnj ÊÇÐÛ ÐÎÏÍÄÉÑÇÏÍÁ¿ÑÛ ÔÍÑÛ É¿ÉÇČÑÍ ËÄÏÚ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÒÞÐÛ ÎÍÏÒÖÄÌÇÄË ÎÏÄÆÇÃÄÌÑ¿ ¡ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ ÎÏÄÃÎÍÖÑÄÌÇÄ ÀÚÊÍ ÍÑÿÌÍ Ï¿ÃÇÉ¿ÊÛÌÚË ÌÍÌÄпËÚËÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚË ÐÎÍÐÍÀ¿ËÀÍÏÛÀÚÐÎÏÍÀÊÄËÍÈ °ÎÍÏÌÚËÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÄÑÐÞпËËÄÔ¿ÌÇÆË Ì¿É¿Æ¿ÌÇÞ ÎÏÇÉÍÑÍÏÍËÖÒÑÉÍÐÑÛÌ¿ÊÍÂ͌ ÁÚÔ Ç ÎÏ¿ÁÍÍÔÏ¿ÌÇÑÄÊÛÌÚÔ ÍÏ¿ÌÍÁ ÐËČ Ø¿ÄÑÐÞÐÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÚÔÍÏ¿ÌÇÆ¿ÑÍÏÍÁ ÇÀÄÌÄÓÇÕÇ¿ÏÍÁÐÄÏÚÔÐÔÄËÌ¿ÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ ÃÍÉÒËÄÌÑÍÁ ÎÍ ÉÍÑÍÏÚË ÏÄÂÇÐÑÏÇÏÒÝÑÐÞ ŠÍÃÌÍÃÌÄÁÉǚ¬¿É¿ÆÚÁ¿ÑÛÀÒÃÒÑÇÐÎÍÊÌnj ÑÄÊÄÈ ÉÍÑÍÏÚÄÆ¿Ö¿ÐÑÒÝÊÇ×ÄÌÚÁÚÀÍÏ¿ ¤ÐÊÇÜÑÍÀÍËÅÇÊÇÎÄÌÐÇÍÌÄÏ ÑÍÃÊÞÌÄÂÍ ÍÑÿÑÛ ÒÃÍÐÑÍÁÄÏÞÝØÇÈ ÊÇÖÌÍÐÑÛ ÃÍÉҌ ËÄÌÑ ÇÊÇ ÎÍÃÎÇÐÛ Œ ÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌ¿Þ ËÍÅÄÑ ÀÚÑÛ ÁÄÏÍÞÑÌÍÐÑÛÁÚÅÇÑÛ­É¿ÉÍÈÐÁÍÀÍÃÄ ÁÍÊÇ É¿É ÍÐÌÍÁ¿ÌÇÇ ÃÊÞ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ ÎÏÇÜÑÍËÂÍÁÍÏÇÑÛ ¬ÄÃÍÖÄÑÆ¿ÉÍÌÍÎÏÍÄÉÑ¿ŒÍÑÐÒÑÐÑÁÇÄÖÄь ÉÍÂÍÎÍÌÇË¿ÌÇÞÎÏÇÏÍÃÚÓÇÏˌÍÃÌÍÃÌÄÁÍÉ ÇË¿Ð×Ñ¿ÀÍÁÇÔÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÞŸË¿Ð×Ñ¿Œ ÀÚÁÎÄÖ¿ÑÊÞÝØÇÄÆ¿ÊÄÑÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞ ŠÍÃÌÍÃÌÄÁÉǚÐÑ¿ÊÇÌÄÍÑÙÄËÊÄËÍÈÖ¿ÐÑÛÝ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈÜÉÍÌÍËÇÉÇÇÇÐÎÍÊÛÆÒÝÑÐÞ Ì¿ÎÏ¿ÉÑÇÉÄÎÍÁÐÄËÄÐÑÌÍ£ÍÁÐÄÔÎÏ͌ ÁÍÃÍÉ ÍÑÐÊÄÅÇÁ¿ÄËÚÔ Á µ  ¯³ Ñ¿É ÇÊÇ ÇÌ¿ÖÄÐÁÞÆ¿ÌÚЊÍÃÌÍÃÌÄÁÉ¿Ëǚ ÁÂÍÃÎ͌ ÐÏÄÃÐÑÁÍËÑ¿ÉÇÔÓÇÏËÎÏÍÔÍÃÇÑËÇÌÇËÒË ËÊÏÃÏÒÀÊÄÈ ¶ÑÍ ÅÄ ÃÄÊ¿ÝÑ Ì¿ÊÍÂÍÁÚÄ Ç ÎÏÍÖÇÄ ÒÎÍÊÌÍËÍÖÄÌÌÚÄÍÏ¿ÌÚÁÏ¿ËÉ¿ÔÀÍÏÛÀÚ ÐÍÐÑÍÊÛË¿Ð×Ñ¿ÀÌÚËÞÁÊÄÌÇÄË ³¿ÉÑÇÖČ ÐÉÇÌÇÖÄÂÍ°ÒÃÄÀÌ¿ÞÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ÁÍÆÊÍÅÇÊ¿ Ì¿ÉÍËοÌÇÇÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÆ¿ÎÏÍÁÄÏÉÒ Ç ÍÑÀÍÏ ŠÌ¿ÊÍÂÍÁÍÌ¿ÃÄÅÌÚԚ οÏÑÌÄÏÍÁ ¬¿ ÀÇÆÌÄÐ ÁÍÆʿ¿ÝÑÐÞ ÓÒÌÉÕÇÇ Ì¿Ê͌ ÂÍÁÚÔ Ç ÎÏ¿ÁÍÍÔÏ¿ÌÇÑÄÊÛÌÚÔ ÍÏ¿ÌÍÁ 


ÉÏÇËÇÌ¿ÊÇÐÑÍÁ ÖÑÍÁÉÍÏÌÄÌÄÁÄÏÌÍ£ÊÞ ÀÍÊÛ×ÇÔ ÉÍËοÌÇÈ ÜÑÍ ÄØÄ ÀÍÊÄÄ ÇÊÇ ËÄÌÄÄÎÍÐÇÊÛÌ¿Þƿÿֿ ¿Ë¿ÊÚÈÀÇÆÌÄÐ ÌÄËÍÅÄÑÐÄÀÄÎÍÆÁÍÊÇÑÛÑ¿ÉÇÄÎÏÍÁÄÏÉÇ ¡ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞ ËÄÌÛ×Ä ÌÍÁÚÔ ÃÄÊÍÁÚÔ ÐÁÞÆÄÈ ÐÑϿÿÝÑ ÉÍÌÉÒÏÄÌÕÇÞ ÇÃÄÊÍÁ¿Þ¿ÉÑÇÁÌÍÐÑÛ ±ÏÒÃÌÍ ÎÏÄÃÐÉ¿Æ¿ÑÛ Á É¿ÉÍË ÁÇÃÄ Æ¿ÉÍÌÍÎÏÍÄÉÑ ÀÒÃÄÑ ÎÏÇÌÞÑ ¢ÍÐÃÒËÍÈ ÌÍ ÒÅÄ ÐÄÂÍÃÌÞ ÞÐÌÍ ÎÏÍÀÊÄË¿ ÓÇÏˌ ÍÃÌÍÃÌÄÁÍÉÏ¿ÆÏÄ׿ÄÑÐÞÇÀÄÆÉ¿Ï¿ÑÄÊی ÌÚÔпÌÉÕÇÈ£ÊÞÜÑÍÂÍÐÒØÄÐÑÁÒÝÑÀÍÊÄÄ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÇÁÌÚÄ ËÄÔ¿ÌÇÆËÚ ¬ÄÉÍÑÍÏÚÄ ÇÆ ÌÇÔ ÎÏÇËÄÌÞÝÑÐÞ Ì¿ ÎÏ¿ÉÑÇÉÄ ÒÅÄ ÐÄÂÍÃÌÞ ÃÏÒÂÇÄ ÑÏÄÀÒÝÑ ÐÉÍÏÄÈ×ÄÂÍ ÁÌÄÃÏÄÌÇÞ ÑÏÄÑÛÇŒÃÍÏ¿ÀÍÑÉÇ ¬ÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÎÍÌÇË¿ÑÛ ÖÑÍ пËÚÄ ÁÚÐÍÉÇÄ ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÚÄ À¿ÏÛÄÏÚ ÌÄ ο̿ÕÄÞ ¡ ÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÇ ÐÄÂÍÃÌÞ ÉÍÂÿ ÓÇÏËڌÍÃÌÍÃÌÄÁÉÇÉ¿ÏÃÇÌ¿ÊÛÌÍÍÑÊÇÖ¿Œ ÝÑÐÞÍÑÑÄÔ ÐÉÍÑÍÏÚËÇÌ¿ÊÍÂÍÁÚÄÍÏ¿ÌÚ ÐÑ¿ÊÉÇÁ¿ÊÇÐÛÊÄÑÎÞÑÛ̿ƿñÄÎÄÏÛÜÑÍ ÉÍËοÌÇÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÒØÄÐÑÁÒÝÑ Á ÑÄÖČ ÌÇÄÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÊÄÑ ÌÄÎÏÍÞÁÊÞÞÍÐÍÀÍÈ ¿ÉÑÇÁÌÍÐÑÇ Æ¿ÑÄËÏÄÆÉÍÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÝÑÍÀ͌ ÏÍÑÚÇÒÅÄÎÍÐÊÄÁÚÔÍÿÇÆŠÐÎÞØÄÂÍÐ͌ ÐÑÍÞÌÇޚÆ¿ÁÄÏ׿ÝÑÐÁÍÝÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ®ÍÜÑÍËÒ ÁÚÞÁÊÞÑÛ Ñ¿ÉÇÄ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÌÄ ŠÌ¿ ÁÔÍÃĚ ÌÄ Ì¿ ÜÑ¿ÎÄ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈÏÄÂÇÐÑÏ¿ÕÇÇ ¿ÁÏ¿ËÉ¿Ô Ì¿ÊÍÂÍÁÍÂÍ¿ÃËÇÌÇÐÑÏÇÏÍÁ¿ÌÇÞ ŸÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÚÄ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ ÃÊÞ ÜÑÍÂÍ ÄÐÑÛ Œ Ò Ì¿ÊÍÂÍÁÚÔ ÍÏ¿ÌÍÁ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ ÌÄ ËÄÌÄÄ ÉÏÇÑÄÏÇÄÁ Î͌ ÆÁÍÊÞÝØÇÔ Ï¿ÐÎÍÆÌ¿ÑÛ ŠÍÃÌÍÃÌÄÁÉҚ ¯ÄÂÇÐÑÏÇÏÒÝØÇÄ ÍÏ¿ÌÚ ÁÎÏ¿ÁÄ ÌÄÆ¿Œ ÁÇÐÇËÍÁ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÍËÎÍÏÞÃÉÄÇЌ ÉÊÝÖ¿ÑÛÓÇÏËÚ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÇÄÑ¿ÉÇË ÉÏÇÑÄÏÇÞË ÇƤ¢¯½ª­ÀÌ¿ÏÒÅÇÁ¿ÝÑ ÌÍÌÄÇÐÉÊÝÖ¿ÝÑ ¶ÑÍ ɿпÄÑÐÞ Üѿο Ï¿ÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÞ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÔ ÎÏÄÐÑÒÎÊÄÌÇÈ Ç Ì¿É¿Æ¿ÌÇÞ Æ¿ ÌÇÔ ÑÍ ÆÃÄÐÛ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÃÍÐÑÇÂÌÒÑÛ Ì¿ ÎÏ¿ÉÑÇÉÄ ÏÄ¿ÊÛÌÍÈ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ ÃÊÞ ÑÄÔ ÉÑÍ ÎÍÊÒÖ¿Ê ÉÍÌÄÖÌÒÝ ÁÚÂÍÃÒ ÍÑ ÐÄÏÚÔ ÐÔÄË Œ ÃÊÞ ÑÄÔ ÖÇÌÍÁÌÇÉÍÁ ÌÍÑ¿ÏÇÒÐÍÁ À¿ÌÉÇÏÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄÀÚÊÇÎÏnj Ö¿ÐÑÌÚ É ÐÍÆÿÌÇÝ ÓÇÏËڌÍÃÌÍÃÌÄÁÉÇ ÎÍÉÏÚÁ¿ÊÇÄÄ ±¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË ÄÐÊÇÀÚÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ ÏÄ¿ÊÛÌÍ ÔÍÑÄÊÍ ÀÚ ÒÌÇÖÑÍÅÇÑÛ ÐÒØČ ÐÑÁÒÝØÒÝÎÏÍÀÊÄËÒÓÇÏˌÍÃÌÍÃÌÄÁÍÉ ÑÍ ÏÄ×ÄÌÇÄ Ì¿×ÊÍÐÛ ÀÚ ¤ÐÊÇ ÀÚ ÜÑÍ ÉÍËҌÌÇÀÒÃÛÀÚÊÍÌÒÅÌÍ


¨»¡¥ ¡ÂÈË¿ËÆͽÄÀË¿ËÍ

¢¿ÀÂÊÅƧËÄÈË¿ ˆ©ÊÂÅÊÏÂÍÂÎÊØÈÛÁÅ ÇËÏËÍØ ¿ÚÏËÆÃÅÄÊÅÔÂÀˊÏËÒËÏÜϘ ¸ÇȽÃ×ÀÉÇÆÃÅÀÃÆÉÔýÊƼÅÆÄËÀ¿ɸÄÓͺÃÀ×ʽÃԆ ÅÓÍÀ¿¸Ä½ÊÅÓÍÃÖ¼½ÁŸн»Æ»ÆÈƼ¸†ºÀν†ÄÕÈ˝º»½ÅÀÖ ¢Æ¿ÃƺË¥¸ÇÆÉÊ¿¸Ä½ÉÊÀʽÃ׻øºÓ»ÆÈƼ¸ÇÆÇÈÆÄÓÐýņ ÅÆÉÊÀÀ¿½Ä½ÃÔÅÓĺÆÇÈÆɸĝº»½ÅÀÁšÃ¸¼ÀÄÀÈƺÀÏÇÈÀнÃ É ¼ºËÄ× ºÓÉÐÀÄÀ ƹȸ¿Æº¸ÅÀ×ÄÀ ÉÆÃÀ¼ÅÓÄ ¾À¿Å½ÅÅÓÄ ¹¸»¸¾ÆÄÀÆÇÓÊÆÄÉƹÉʺ½ÅÅÆÁÇȽ¼ÇÈÀÅÀĸʽÃÔÉÂÆÁ¼½×† ʽÃÔÅÆÉÊÀµÊÆϽÃƺ½Â ÂÆÊÆÈÓÁ»ÆºÆÈÀÊ ÏÊÆŽÃÖ¹ÀÊÈÀɆ Âƺ¸ÊÔ ÅÆÉ¿¸ºÀ¼ÅÆÁȽ»ËÃ×ÈÅÆÉÊÔÖ¼½Ã¸½ÊŽƼÅƿŸÏÅÓ½ ÀȽÐÀʽÃÔÅÓ½и»ÀÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿

ˆŸØ¾Í½È§ËÈËÉÊÐ ÌËÏËÉÐÔÏË ĽÒËÏÂÈËÎÙνÉËÎÏËÜÏÂÈÙÊËÎÏŘ † º»½ÅÀÁ šÃ¸¼ÀÄÀÈƺÀÏ ºÓ ÈƼÆÄ À¿ ·ÈƆ ÉøºÃ×¢¸ÂÇÆǸÃÀº¢ÆÃÆÄÅË Œ ­ÉÍÌÖÇÊ ¾ÏÍÐÊ¿ÁÐÉÇÈ ÎÍÊÇÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÈ ÇÌÐÑÇÑÒÑ ÎÍ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇ Š±ÄÔÌÍÊÍÂÇÞ Ë¿×nj ÌÍÐÑÏÍÄÌÇÞ «ÄÑ¿ÊÊÍÏÄÅÒØÇÄ ÐÑ¿ÌÉÇ Ç ÇÌÐÑÏҌ ËÄÌÑښ©¿ÉÐÑ¿ÏÍÐÑ¿ÂÏÒÎÎÚÎÏÇÏ¿ÐÎÏÄÃÄÊÄÌÇÇ ÇËÄÊÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÁÚÀÍÏ¿¡ÍÑÇÁÚÀÏ¿Ê©ÍÊÍËÌÒ ÔÍÑÞÆÃÄÐÛÌÄÀÚÊÍÌÇÏÍÃÌÚÔ ÌÇÆÌ¿ÉÍËÚÔ¦¿Œ ÔÍÑÄÊÍÐÛпËÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ°ÖÇÑ¿Ý ÌÄÍ×ÇÀÐÞ ¿ÁÂÒÐÑ¿ÂÍÿÉ¿É×ÑÚÉÐÑÍÞÊÒÎÏÍÔÍÃÌÚÔ Æ¿ÁÍÿÑÞÅÄÊÍÂÍÐÑ¿ÌÉÍÐÑÏÍÄÌÇÞ®ÍÎÏÍÐÇÊÐÞÌ¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ¯¿ÀÍÑ¿Ê ÐËÄÌÌÚË Ë¿ÐÑÄÏÍË Á Ç̌ ÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÊÛÌÍËÕÄÔÄ¥ÇÊÁÍÀØÄÅÇÑÇÇ ¶ÄÏÄÆÉ¿ÉÍČÑÍÁÏÄËÞÁÚÀÏ¿ÊÇÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÄË °ÍÁÄÑ¿ ËÍÊÍÃÚÔ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ Æ¿ÁÍÿ ®ÏÇÂÊތ ÌÒÊÐÞ Á ÂÍÏÉÍËÄ ÉÍËÐÍËÍÊ¿ Ç ËÄÌÞ ÎÏÇÂÊ¿ÐÇÊÇ ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÑÛÂÍÏÍÃÐÉÍÈ°ÍÁÄÑËÍÊÍÃÚÔÐÎÄÕÇ¿ÊÇЌ ÑÍÁ £¿ÊÛ×Ä Œ ÇÌÐÑÏÒÉÑÍÏ Æ¿ÁÄÃÒÝØÇÈ ÍÑÃÄÊÍË ÁÑÍÏÍÈÐÄÉÏÄÑ¿ÏÛÂÍÏÉÍË¿ÉÍËÐÍËÍÊ¿ŒÑÏÇÐÑÒÎÄÌÇ ÉÍËÐÍËÍÊÛÐÉÍÈÉ¿ÏÛÄÏÚ †®½ÅÊÈ„ Åʽ»È¸Ã“ ¼ÀȽÂÊÆÈÆÄÂÆÊÆÈÆ»ÆºÓ ÉʸÃÀºÂÆÅν†Í Êƾ½ºÓнÃÀ¿ÂÆÄÉÆÄÆø Œ ¡ ÉÍÌÕÄ ŒÔ Ì¿ ÓÍÌÄ ÎÄÏÄÐÑÏÍÈÉÇ ÐÑ¿ÊÇ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÑÛÐÞ ÌÍÁÚÄ ÓÍÏËÚ Ì¿ÒÖÌ͌ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÂÍ ÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿ ËÍÊÍÃÄÅÇ ¡ ÎÍÏÞÃÉÄ ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑ¿ «ÇÌÓÇÌÿÊÏ¿ÆÏÄ×ÄÌÇÄÌ¿ÐÍÆÿÌÇÄÁÐÑÏ¿ÌÄ ÕÄÌÑÏÍÁ¬±±«¡©ÍÊÍËÌÄÒÅÄÀÚÊÇÌ¿Ï¿ÀÍÑÉÇ ®ÍÜÑÍËÒÉÍÊÍËÄÌÐÉÇÈŠ§ÌÑÄÂϿʚÎÍÊÒÖÇÊÌÍËÄÏ ªÇÕ¿ËÌÍÂÇÔÇÆÁÄÐÑÌÚÔÐÑÏ¿ÌÄÊÝÃÄÈ ÉÍÑÍÏÚÄ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑÁÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ ÀÇÆÌÄÐÄÇÀ¿ÌÉÍÁÐÉÍÈ ÐÓÄÏÄ ÃÊÞËÄÌÞÒÆÌ¿Á¿ÄËÚÐÑÄÔÁÏÄËÄÌŒËÌÍÂÇÔ ÇÆÌÇÔÁÇÃÄÊÌ¿ÐÙÄÆÿÔÕÄÌÑÏÍÁ¬±±« §ÌÐÑÇÑÒÑÚ Ç ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ ÉÍÑÍÏÚË ÁÚÃČ ÊÞÊÇ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ Ì¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÌÍÁÚÔ ÍÀÏ¿ÆÕÍÁ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ÁÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÈÐÑÄÎÄÌÇÇÐÎÚÑÚÁ¿ÊÇ ÃÄÓÇÕÇÑ Á ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ¿Ô Á ÑÍË ÖÇÐÊÄ ÇÆ ÃÏÒÂÇÔ ÐÓÄÏ ÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ °ÍÑÏÒÃÌÇÉÇ ÕÄÌÑÏÍÁ ¬±±« Ï¿ÀÍÑ¿ÊÇ É¿É ËÄÌÄÃÅÄÏÚ Ì¿ÀÇÏ¿ÊÇ ÉÍË¿ÌÃÒ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÍÁ ÌÄ ÍÂÏ¿ÌÇÖÇÁ¿ÞÐÛ ÂÏ¿ÌÇÕ¿ËÇ ÂÍÏÍÃÍÁ ÏÄÐÎÒÀÊÇÉ  ÚÊÍÇÌÑÄÏÄÐÌͯĿÊÛÌÍÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿Ê¿ÑÁÍό ÖÄÐÉ¿ÞÐÏÄÿ«ÚÐÍÆÿÁ¿ÊÇÌÍÁÚÄÐÔÄËÚÒÎÏ¿ÁÊČ ÌÇÞ£ÇÏÄÉÑÍÏÎÍÃÖÇÌÞÊÐÞ°ÍÁÄÑÒÕÄÌÑÏ¿°ÔÄË¿ ÍÎÊ¿ÑÚÎÏÇËÄÌÞÊ¿ÐÛп˿ÞÎÍÌÞÑÌ¿ÞŒÔÍÆÃÍÂÍÁÍό Ì¿Þ¯¿ÀÍÑ¿ÐÑÍÇÑÐÑÍÊÛÉ͌Ñͯ¿ÐÔÍÃÚÁÚÖÇÑ¿ÊÇÐÛ ÇÍÐÑ¿ÑÍÉÏ¿ÐÎÏÄÃÄÊÞÊÐÞËÄÅÃÒÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÞËÇ ±ÍÂÿ ÁŒŒË ÜÑÍÐÖÇÑ¿ÊÍÐÛÎÏÍÂÏÄÐÐÇÁŒ ÌÍÈÐÇÐÑÄËÍÈÍÎÊ¿ÑÚ¡ÐÄÀÚÊÍÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚË ÅÄÐÑÉÍ Æ¿×ÍÏÄÌÌÚË ¶¿ÐÑÌ¿Þ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊی ÐÉ¿ÞÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÛÎÏÇÏ¿ÁÌÇÁ¿Ê¿ÐÛÉÒÂÍÊÍÁÌÍËÒ


¡ÂÈË¿ËÆͽÄÀË¿ËÍ ÎÏÄÐÑÒÎÊÄÌÇݼÑÍÒÅÄÎÍÑÍËÁÚ×ÄÊ Æ¿ÉÍÌ Í ÉÍÍÎÄÏ¿ÕÇÇ § ÑÍÂÿ ÇÃÄÞ ÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿ ÁÏÄËÄÌÌÚÔ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÍÁ ÁÚÀÍÏ¿ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍÈ Ï¿ÀÍÑÚ ÎÍÂÇÀÊ¿ ÎÍÃÊÍÉÍËÍÑÇÁÍËÍÀÌ¿ÊÇÖÇÁ¿ÌÇÞÁڌ ÃÄÊÄÌÌÚÔÐÏÄÃÐÑÁÖÄÏÄÆÉÍÍÎÄÏ¿ÑÇÁÚ ©ÍËÐÍËÍÊ¿ ÌÄ ÐÑ¿ÊÍ п˿ ÎÍÊÇÑÇÉ¿ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÎÍ ÎÍÃÃÄÏÅÉÄ Ì¿ÒÖÌ͌ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÂÍ ÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿ É¿ÌÒÊ¿ Á ªÄÑÒ ¬ÍÑÄ ÉÑÍÏ¿ÀÍÑ¿ÊÁŠ§ÌÑÄÂÏ¿ÊĚ ÒÐÎÄÊÇ Ì¿ÉÍÎÇÑÛ ÔÍÏÍ×ÇÈ ÍÎÚÑ §Æ ÌÇÔÌÇÉÑÍÌÄÎÏÍοÊ¡¿ÊÄÏÇÈ·ÉÒÏÍÁ ÐÍÆÿÊ Š©ÍÊÇÌњ °ÄÏÂÄÈ °ÄÏÂÄÄÁ Œ Š±ÄÔÌ͌Ÿ°š ŸÌÃÏÄȲÑÉÇÌŒ¿ÏÔÇÑÄɌ ÑÒÏÌÒÝ Ë¿ÐÑÄÏÐÉÒÝ °ÄÏÂÄÈ ®ÊÍÑÌnj ÉÍÁŒÉÍÌÕÄÏÌŠ½Âš ¼ÁÉÊÇæ¿ÓÇÏÍÁ ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊ Æ¿ÁÍà ÏÄÆÇÌ͌ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÔ ÇÆÃÄÊÇÈ ¡¿ÊÄÏÇÈ £ÄÌÇÐÍÁ Œ ÅÇÊÇ، ÌÚÈÑÏÄÐÑ † µÊÆ Çȸº¼¸ ÏÊÆ ƼÅÆ ºÈ½Ä× ºÓ ȸ¹ÆʸÃÀ„ϽÃÅÆÂÆē Œ©ÍÂÿŠ§ÌÑÄÂÏ¿Ê¿šÌÄÐÑ¿ÊÍ Íь ÉÏÚÊÇ ˿¿ÆÇÌ ¤ÆÃÇÊÇ Æ¿ ÑÍÁ¿ÏÍË Á ½ÅÌÒÝ©ÍÏÄÝ ¤ÂÇÎÄÑ ±ÒÏÕÇÝ §ÌŒ ÃÇÝ ±¿ÇÊ¿ÌìÍÊÇÖÌÍÞÌÇÉÍÂÿÌÄ ÑÍÏÖ¿ÊÁÐÝÌÄÃÄÊÝÌ¿ÏÚÌÉĪÝÀÊÝ ÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÍÁ¿ÑÛ É¿ÉÌÇÀ¿Ì¿ÊÛÌÍÆÁҌ ÖÇѧ̿пËÍÊÄÑÄ ÇÌ¿¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄ ÄÐÑÍÊÉÍÁÍ ÎÒÆÍ ÂÏÄÑÛ Ì¿ ÎÊÞÅÄ ÌÄ ÌÏ¿ÁÇÑÐÞŸÁÍÑÎÍÐËÍÑÏÄÑÛÃÍÐÑÍÎÏnj ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÇÌÒÅÌÍÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍ Š«Ä×ÍÖÌÚĚÑÒÏÚÎÍËÍÂÊÇÁÚÅÇÑÛ ¬¿ÃÍÀÚÊÍÉÍÏËÇÑÛÐÄËÛݯ¿ÆÌÇÕ¿Á ÁÍÆÏ¿ÐÑÄÒÃÍÖÄÉÂÍÃÇËÄÐÞÕÄÁ ÅÄÌ¿ ÊÄÑÌ¿ÔÍÃÇÊ¿ÐÛÁÃÄÉÏÄÑÌÍËÍÑÎÒÐÉÄ Ÿ ÉÍÂÿ ÁÄÏÌÒÊ¿ÐÛ Ì¿ ÐÑ¿ÌÉÍÆ¿ÁÍà ÄÄ ÍÅÇÿÊÍÐÍÉÏ¿ØÄÌÇÄ ¾ ÃÍÁÍÊÛÌÍ ÀÚÐÑÏÍ ÍÑÍ×ÄÊ ÍÑ ÑÍÏÂÍÁÊÇŒÌÄËÍÄÜÑÍ­ÃÌÇËÇÇÆÎÄό ÁÚÔ Á ÂÍÏÍÃÄ ËÚ ÐÑ¿ÊÇ ÐÑ¿ÁÇÑÛ ÐÎÒь ÌÇÉÍÁÚÄ Ñ¿ÏÄÊÉÇ ®ÍÑÍË ÎÏÇÃÒË¿Ê ÀÇÆÌÄÐÎÍÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄÒÖÏÄÃÇÑÄÊÛÌÚÔ ÃÍÉÒËÄÌÑÍÁ ®Íà ɿÅÃÒÝ οʿÑÉÒ ÎÍ ÑÍÂÿ×ÌÇË Æ¿ÉÍÌ¿Ë ÌÒÅÌÍ ÀÚÊÍ ÐÍƌ ÿÁ¿ÑÛ ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÍÄ ÊÇÕÍ ·ÄÊ Á¿Ê

Æ¿É¿ÆÍÁ¦¿ÌÄÃÄÊÝÆ¿É¿ÆÖÇÉÎÍÊÒÖ¿Ê Æ¿ÏÄÂÇÐÑÏÇÏÍÁ¿ÌÌÍÄ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ Ç ÎÄÖ¿ÑÛ Ÿ Þ ÁÍÊÄȌÌÄÁÍÊÄÈ ÆÌ¿Ê ÉÑÍ ÖÄË ÔÍÖÄÑ Æ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞ ÉÑÍ Ð ÉÄË Íь ÉÏÚÁ¿ÄÑÃÄÊͶÄÐÑÌÍÂÍÁÍÏÞ Ì¿ÀÏ¿ÊÐÞ ÌÄ ÐÑÍÊÛÉÍ ÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÍÂÍ ÐÉÍÊÛÉÍ ÍÑÏÇÕ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍ ÍÎÚÑ¿ ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÔ ÁÆ¿ÇËÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÈ † ª¸ÂÆÁ ºÀ¼ ¼½×ʽÃÔÅÆÉÊÀ À ÇƼ† ÊÆÃÂÅËÃÂÇÆÉÊËÇýÅÀÖŸÖÈ̸ Œ¾ÎÍÌÞÊ ÖÑÍÉÐÑ¿ÌÉÍÐÑÏÍÇÑÄÊی ÌÍÈÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇÁÍÆÁÏ¿Ñ¿ÌÄÀÒÃÄÑ ½ÏÓ¿É ÉÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍ ÎÄÃÇÌÐÑÇÑÒÑ¿ ÍÉÍÌÖÇÊÐÍÑÊÇÖÇÄË®ÍÖÑÇÃÄÐÞÑÛÊÄÑ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÊÆÄËÄÊÛÌÍÄÎÏ¿ÁÍ ¡ ÂÍÃÒ Þ Á ÑÍ ÁÏÄËÞ ÒÖÇÊÐÞ Ì¿ ÁÑÍÏÍË ÉÒÏÐÄ Ì¿Ö¿ÊÇ ÐÍÆÿÁ¿ÑÛ ÏÄÂοʿÑÚÇÎÄÏÄÿÊÇÇËÎÍÊÌÍËÍÖÇÞ ÎÍÏÄÂÇÐÑÏ¿ÕÇÇË¿ÊÚÔÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÈÇ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÔ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈ ±ÍÂÿ×ÌÇÈ Ì¿Ö¿ÊÛÌÇÉ ÏÄÂοʿÑÚ ¬ÇÉÍÊ¿È ®ÄÑÏÒÔÇÌ ÆÌ¿Þ ËÍÈ ÍÎÚÑ ÎÍ ÜÑÍËÒ ÁÇÃÒ ÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÎÍÆÁ¿Ê É ÐÄÀÄ ¶ÄÏÄÆ ÂÍà ÏÄÂοʿÑÄ ÎÄÏÄÿÊÇ ÎÍÊÌÍËÍÖÇÞ ÎÍ ÏÄÂÇÐÑÏ¿ÕÇÇ ÎÏ¿Á Ì¿ ÆÄËÊÝ ¬ÇÉÍÊ¿È ŸÊÄÉÐÄÄÁÇÖ ÐÉ¿Æ¿Ê Š£¿Á¿È £ÄÊÍ ÌÍÁÍÄ ¦¿ÌÇË¿ÈÐÞš £ÍÆ¿ÌÇË¿ÊÐÞÃÍÑÍÂÍ ÖÑÍÎÏÇÂÊ¿ÐÇÊÇ Á ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕÇÝ ÂÍÏÍÿ ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÑÛ ÆÄËÄÊÛÌÚÈÉÍËÇÑÄÑ

ˆ¥ÎÌË¿ÂÁÐÛÌÍÅÊÓÅÌ ˆ¼ÁËÈÃÂʘ †¥½¾¸Ã½½Ê½ ÏÊÆÀ¿ÇȽ¼ÇÈÀÅÀĸ† ʽýÁǽȽÐÃÀºÏÀÅƺÅÀÂÀ Œ ¬Ä Å¿ÊÄÝ °Ñ¿ÊÍ ÀÚÑÛ ÁÍÑ ÜÑÍ ËÍÄ ¤ÐÊÇ ÍÑÁÄÖ¿Ý Æ¿ ÖÑ͌ÑÍ ÆÌ¿ÖÇÑ ÍÑÁÄֿݬ¿ÃÍÎÏÍÐÑÍÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿Êی ÌÍÃÄÊ¿ÑÛÐÁÍÄÃÄÊÍ ÃÍÐÉÍÌ¿ÊÛÌÍÄÂÍ ÆÌ¿ÑÛÇÁÚÎÍÊÌÞÑÛÑÍ ÖÑÍÍÀÄØ¿Ä×Û † ¥¸ º¸Ð º¿»Ã×¼ º ¢ÆÃÆÄŽ ÉÆ¿† ¼¸ÅÓÍÆÈÆÐÀ½ËÉÃƺÀ×¼Ã×ȸ¿ºÀÊÀ× ¹À¿Å½É¸ Œ®ÏÇÄËÊÄËÚĦ̿ÉÍËÐÍËÌÍÂÇËÇ ÉÍÊÊÄ¿ËÇÇÆÌ¿ÝÐÇÑÒ¿ÕÇÝÁÃÏÒÂÇÔ

¡ËÎÙ ¤ÁÂÄÌÇÈ¡Ê¿ÃÇËÇÏÍÁÇÖ©ÍÆÊÍÁÏÍÃÇÊÐÞ¿ÎÏÄÊÞÂÍÿÁ¾ÏÍÐÊ¿ÁÊÄ ¡ŒËÍÉÍÌÖÇʾÏÍÐÊ¿ÁÐÉÇÈÎÍÊÇÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÈÇÌÐÑÇÑÒÑÎÍÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌ͌ ÐÑÇŠ±ÄÔÌÍÊÍÂÇÞË¿×ÇÌÍÐÑÏÍÄÌÇÞ«ÄÑ¿ÊÊÍÏÄÅÒØÇÄÐÑ¿ÌÉÇÇÇÌÐÑÏÒËÄ̌ Ñښ®ÍÐÊÄÍÉÍÌÖ¿ÌÇÞÁÒÆ¿ÎÍÏ¿ÐÎÏÄÃÄÊÄÌÇÝÎÏÇÄÔ¿ÊÁ©ÍÊÍËÌÒ ÂÃÄÌ¿Ö¿Ê ÑÏÒÃÍÁÒÝÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÛÌ¿©ÍÊÍËÄÌÐÉÍËÆ¿ÁÍÃÄÑÞÅÄÊÍÂÍÐÑ¿ÌÉÍÐÑÏÍÄÌÇÞ° ÎÍÂÍÃŒÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÛÂÍÏÍÃÐÉÍÂÍ°ÍÁÄÑ¿ËÍÊÍÃÚÔÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ ÇÌÐÑÏÒÉÑÍÏ Æ¿ÁÄÃÒÝØÇÈ ÍÑÃÄÊÍË ÁÑÍÏÍÈ ÐÄÉÏÄÑ¿ÏÛ ÂÍÏÉÍË¿ ÉÍËÐÍËÍÊ¿ ©ÍÊÍËÌÚ°ÎÍÂÍÃŒÃÇÏÄÉÑÍϵÄÌÑÏ¿¬±±«Š§ÌÑÄÂϿʚ ÐŒ ÂÍ Œ ÂÊ¿ÁÌÚÈ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ ¯ÄÂÇÐÑÏ¿ÕÇÍÌÌÍÈ οʿÑÚ Â ©ÍÊÍËÌÚ ¡ ŒË ÍÉÍÌÖÇÊÝÏÇÃÇÖÄÐÉÇÈÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ©ÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍÇÌÐÑÇÑÒÑ¿ ÐÎÍÂÍÃÎÏÄÎÍÿÁ¿ÊÁÜÑÍËÁÒÆÄ°ÎÍÂÍÃŒÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÛ ÆÄËÄÊÛÌÍÂÍÉÍËÇÑÄÑ¿ ©ÍËÇÑÄÑ¿ÎÍÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÝÇËÒØÄÐÑÁÍËÇÆÄËÄÊÛÌÚË ÍÑÌÍ×ÄÌÇÞË¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕÇÇ©ÍÊÍËÌÚ ÐŒÂ͌ƿËÄÐÑÇÑÄÊÛÂÊ¿ÁÚÂ͌ ÏÍÃÐÉÍÂÍÍÉÏÒ¿©ÍÊÍËÌ¿

ÄÚÉØ¿

¨»¡¥

¥¸ÀÅÉÊÀÊËÊÉÂÀͺƽÅÅÓÍɹÆȸÍ

ËÒÌÇÕÇοÊÛÌÚÔÏ¿ÈÍÌ¿ÔÒÌ¿ÐÊÒÖ×Ä ´ÍÑÞÃÍÇÃÄ¿Ê¿ÄØÄÿÊÄÉÍ ©ÍËÓÍÏÑÌ¿ÞÐÏÄÿÐÉÊ¿ÃÚÁ¿ÄÑÐÞÇÆ ËÄÊÍÖÄÈ ¬Ä ÇÆ É¿ÉÇԌÑÍ ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÚÔ ÁÄØÄÈ ÉÏÄÃÇÑÍÁ ÊÛÂÍÑÌÍÂÍ Ì¿ÊÍÂ͌ ÍÀÊÍÅÄÌÇÞ ®ÍÿÁÊÞÝØÄÄ ÀÍÊÛ×Ç̌ ÐÑÁÍ ÀÇÆÌÄÐËÄÌÍÁ ÍÑÌÍÐÇÑÐÞ É ÜÑÍËÒ ÇÌÃÇÓÓÄÏÄÌÑÌÍ©ÍËÓÍÏÑÌÍÐÑÛÐÏÄÃÚ ÍÎÏÄÃÄÊÞÄÑÑÍ É¿ÉÑÄÀÞÁÎÄÏÁÚÈÏ¿Æ ÎÏÇÌÞÊÖÇÌÍÁÌÇÉ ÍÑÉÍÑÍÏÍÂÍÁÉ¿ÉÍȌ ÑÍ ËÄÏÄ Æ¿ÁÇÐÇÑ ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÞ ÑÁÍÄÂÍ ÎÊ¿Ì¿ ¬¿ÑÍÊÉÌÄ×ÛÐÞ Ì¿ ÔÍÊÍÃÌÚÄ ÏÚÀÛÇÂÊ¿Æ¿ŒÇ ËÍÅÄÑÀÚÑÛ Ì¿ÁÐÄÂÿ ÎÍÑÄÏÞÄ×ÛÁÅÇÆÌÇÉ¿ÉÍȌÑÍ׿ÌÐ «ÌÄÁÜÑÍËÂÍÃÒÊÄÂÉÍÂÍÁÍÏÇÑÛÌ¿ ÿÌÌÒÝ ÑÄËÒ Á ÂÍÏÍÃÄ ÍÑÉÏÚÁ¿ÝÑÐÞ ÖÄÑÚÏÄ ÌÍÁÚÔ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ Æ¿ÎÒÐÉÒ ÉÍÑÍÏÚÔ ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕÇÞ ÂÍÏÍÿ ÁÐތ ÖÄÐÉÇÐÍÃÄÈÐÑÁÍÁ¿Ê¿¤ÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ ÜÑÍ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÏ¿ÀÍÑÚÌÄÑÍÊÛÉÍÂÍÿ ÌÍÇÎÏÄÃÚÃÒØÇÔÊÄÑ † Ÿ¸¼¸Ï¸ ¸¼ÄÀÅÀÉÊȸÎÀÀ † ºÓ¼½† Ã×ÊÔ ¿½ÄÃÖ ºÓ¼¸º¸ÊÔ ȸ¿È½ÐÀʽÃԆ ÅÓ½¼ÆÂËĽÅÊ ÇÆÃËϸ½ÊÉ× ÏÊÆ ɺ½ÈÍ ÕÊÆ»Æ ºÓ Éʸȸ½Ê½ÉÔ ÇÆÄÆÏÔ ÇȽ¼ÇÈÀÅÀĸʽÃ×ÄÆÈ»¸ÅÀ¿Æº¸ÊÔÅƆ ºÓ½ ÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ¸ Ÿ¸Ï½Ä ¹½È½Ê½ Ÿ ɽ¹×ÃÀÐÅÖÖȸ¹ÆÊË Œ «ÌÄ ÜÑÍ ÌÏ¿ÁÇÑÐÞ «ÌÄ ÁÍÍÀØÄ ÌÏ¿ÁÇÑÐÞÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÐÊÝÃÛËÇ ÉÍÑÍÏÚÄÁ ÜÑÍÈÅÇÆÌÇÖÄÂ͌ÑÍÔÍÑÞÑ©ÐÍÅ¿ÊÄÌÇÝ ÇÔÌÄÑ¿ÉËÌÍÂÍ®ÊÍÔÍÍÑÌÍ×ÒÐÛÉÊ݌ ÃÞË ÉÍÑÍÏÚÄÂÍÁÍÏÞÑŠ«ÌÄÃÍÊÅÌښ §ÐÎÍÁÄÃÒÝ ÎÏÇÌÕÇÎ Š¾ ÃÍÊÅÄÌš § ÞÃÍÊÅÄÌÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÁÚÎÍÊÌÞÑÛÐÁÍÇ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ¡ÂÈË¿ËÆͽÄÀË¿ËÍ ˆ­ÅÎÇ ÇËÏËÍØÆÊÂÈÙÄÜ ÌÍËÎÔÅϽÏÙ Š ÚÏ˽¿½ÊÏÛͽ˜

¥¸ºÓÉʸºÂ½†×ÈĸȽ„šÓ¹ÀȸÁÂÆÃÆĽÅÉÂƽ“ ÍÀÞÆ¿ÌÌÍÐÑÇ Ñ¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÖÑÍÀÚ ÊÝÃÇÌÄÐÉ¿Æ¿ÊÇ ÖÑÍÞÀÄÆÃÄÊÛÌÇÉÇÊÇ ÌÄÉÍËÎÄÑÄÌÑÌÚÈÖÄÊÍÁÄÉ ¤ÐÑÛÏ¿ÐÔÍÅ¿ÞÓÏ¿Æ¿Š¬ÄÌ¿ÃÍËÌÄ ÎÍËÍ¿ÑÛ¬ÄËÄ׿ÈÑÄ ÇÌ¿ÑÍËÐοÐnj À͚¼ÑÍÉÏ¿ÈÌÍÐÑÛ ÌÄÉÍÄÄÏÌÇÖ¿ÌÛÄÐÍ ÐÑÍÏÍÌÚÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÉÍÈÐÏÄÃÚ ¬ÄÎÚÑ¿ÊÐÞÇÌÄÎÚÑ¿ÝÐÛÌÇÉÍËÒÌ¿Œ ÁÞÆÚÁ¿ÑÛ ÐÁÍÝ ÎÍËÍØÛ Ÿ ÁÍÑ ÉÍÂÿ ÎÏÍÐÞÑ ÐÑ¿Ï¿ÝÐÛÌÄÍÑÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛ ±ÍÊÛÉÍÌ¿Ñ¿ÉÇÔÎÏÇÌÕÇοÔÁÍÆÌnj É¿ÄÑοÏÑÌÄÏÐÑÁÍ©ÍÂÿÒÀÇÆÌÄпÇÁÊ¿Œ ÐÑÇÌÄÑÁÄÏÑÇÉ¿ÊÛÌÚÔ ÇËÎÄÏ¿ÑÇÁÌÚÔ ÍÑÌÍ×ÄÌÇȌֿ̿ÊÛÌÇɌÎÍÃÖÇÌÄÌÌÚÈ ÁÍÆÌÇÉ¿ÝÑÂÍÏÇÆÍÌÑ¿ÊÛÌÚÄÍÑÌÍ×ÄÌÇÞ ŒÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌֿ͌ÐÑÌÚļÑÍÇÄÐÑÛ οÏÑÌÄÏÐÑÁÍ ªÝÀÍÄ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ ÌČ Æ¿ÁÇÐÇËÍÍÑÐÁÍÄÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿ŒÇ©ÍÊÍˌ Æ¿ÁÍà ÇÍÁÍØÌ¿ÞοʿÑÉ¿ŒÍÀÏ¿Ø¿ÄÑÐÞ Á ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕÇÝ ÂÍÏÍÿ ÆÄËÊÇ ÊÇ ÃÍÀ¿ÁÇÑÛ ÇÆËÄÌÇÑÛÁÇÃÏ¿ÆÏÄ×ÄÌÌÍÂÍ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÞ ÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇÇÊÇÁÆÞÑÛ Á ¿ÏÄÌÃÒ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÛ ÇÆ ËÒÌÇÕnj οÊÛÌÍÈ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ ®ÍËÍ¿Þ Á Ï¿ÆÁÇÑÇÇÀÇÆÌÄп ÂÍÏÍÃÏ¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿ÄÑ Ì¿ÍÑÁÄÑÌÒÝÎÍËÍØÛÁÏÄ×ÄÌÇÇÐÍÕnj ¿ÊÛÌÚÔƿÿÖ † ¤ÅÆ»À½ ÇȽ¼ÇÈÀÅÀĸʽÃÀ ȸɆ ɸ¿Óº¸ÃÀ ÏÊÆ ¹Óº¸× ¿¸ »È¸ÅÀνÁ ¿¸»Ã×¼Óº¸ÃÀºÄËÅÀÎÀǸÃÀʽÊ ÏÊÆ ½ÉÃÀϽÃƺ½ÂÍÆϽÊÆÊÂÈÓÊÔɺƽ¼½ÃÆ ÆÅÄƾ½ÊÇÆÇÈÆÉÊËÇÈÀÁÊÀºÄÕÈÀÖ ½ÄËɸ¾ËÊ ¸ÂÀ½ÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ¸ÀÃÀ ËÉÃË»ÀÅ˾ÅÓ»ÆÈÆ¼Ë ¼¸¼ËÊ»ÆÊƺÓÁ ¹À¿Å½É†ÇøŠƹÒ×ÉÅ×Ê »¼½ÇÆÃËÏÀÊÔ ÂȽ¼ÀʪÆÃÔÂÆȸ¹ÆʸÁ Œ¼ÑÍÇÃÄ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌ¿ÞÐÇÑÒ¿ÕÇÞ ÌÄ ÁÄÏÝ ÖÑÍ Ñ¿É Ì¿ пËÍË ÃÄÊÄ ¼ÑÍ Ì¿×ÄÏÒÐÐÉÍÄŒÖÄÏÄÐÖÒÏÇÃÄ¿ÊÇÆÇÏ͌ Á¿ÑÛÖÒÅÇÄËÍÃÄÊÇ©ÏÍËÄÑÍÂÍ ÄÐÊÇ ÖÄÊÍÁÄÉÒÀÒÃÒÑÉÊ¿ÐÑÛÁÏÍÑÏ¿ÆÅÄÁ¿ÌŒ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÌÍÄ ÜÑÍÎÄÏÄÀÍÏ ÉÍÑÍÏÚÈÎÏÇÁÄÃÄÑÉ ÃÄÂϿÿÕÇÇ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÉÍÈ ÅÇÊÉÇ ¡ ÑÍˌÑÍ Ç ÎÏÄÊÄÐÑÛ Ö¿ÐÑÌÍÈ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÚ ÖÑÍ ÑÚ ÃÄÈÐÑÁÒÄ×Û Ð¿Ë Ì¿ÐÁÍÈÐÑÏ¿ÔÇÏÇÐÉ †¥Æº½¼ÔÇȽ¼ÇÈÀÅÀĸʽÃÀÈÀɈ ÖÊ ¼½ÅÔ»¸ÄÀ À ºÆ¿ÄƾÅÓÄ ¹Ã¸»ÆÇƆ ÃËÏÀ½ÄɽÄÔÀ Œ ÒÃÛ ÃÍÀÏ ÐÖÇÑ¿È ¾ ÀÚ ÎÍÐË͌ ÑÏÄÊÌ¿ÑÍ ÖÑÍÁÚÐÉ¿Æ¿ÊÇ ÎÍÃÃÏÒÂÇË ÒÂÊÍË ´ÍÖÄ×Û Æ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞ ÎÏÄÃÎÏnj ÌÇË¿ÑÄÊÛÐÑÁÍË Œ ÌÄ Æ¿ÀÒÃÛ Ò ÑÄÀÞ Æ¿ ÎÊÄÖ¿ËÇ ÐÄËÛÞ ±Ú ÏÇÐÉÒÄ×Û ÌÄ ÑÍÊÛÉÍÐÍÀÍÈ ÌÍÇÃÏÒÂÇËÇ®ÍÜÑÍËÒ ÎÏÄÅÃÄÖÄËÐÃÄÊ¿ÑÛ׿ ÐÑÍÏ¿ÆÍÕÄÌÇ ÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÞ Ÿ ÉÍÂÿ ÑÚ ÎÏÇÅ¿ÊÐÞ É ÑÄÎÊÍËÒ ÀÍÉÒ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ Ç ÆÌ¿Ä×Û ÖÑÍÍÌÍÁÐÄÂÿÁÚÏÒÖÇÑ ÌÄÿÐÑÁÍÀnj ÃÒ ÎÍÊÒÖ¿ÄÑÐÞÑÍпËÍÄŠËÌÄÃÍÊÅÌښ ÉÍÑÍÏÍÄ ËÚ ÇËÄÄË Á ÎÍÿÁÊÞÝØÄË ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÄÐÊÒÖ¿ÄÁ †¦¼Å¸¾¼ÓºÓɸ¿¸ÃÀ ÏÊÆɸÄƽ ÊÈ˼Åƽ¼Ã×ÇȽ¼ÇÈÀÅÀĸʽÃ׆ŸÁÊÀ À¼½Öc Œ£ÊÞÒÐÎÄÔ¿ÌÒÅÌÚÑÏÇÐÍÐÑ¿ÁÊÞ݌ ØÇÄ ÌÄÐÖÇÑ¿ÞÐÑ¿ÏÑÍÁÍÂÍÉ¿ÎÇÑ¿Ê¿ ÖÒÅÍÈ ÅÇÆÌÄÌÌÚÈ ÍÎÚÑ ÆÌ¿ÌÇÞ ÍÀŒ Ï¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÈ ÅÇÆÌÄÌÌÚÈ ÍÎÚÑ Ç ÄØÄ Ñ¿É¿Þ ×ÑÒÖÉ¿ ÍÑ  Í¿ Œ ÇÌÑÒÇÕÇÞ ¡Ë¿ÊÍËÀÇÆÌÄÐÄËÌÍÂÇÄÒÎÇÏ¿ÝÑÐÞ Á ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÐÑÛ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÞ «ÍŒ ÅÄÑ ÇƌƿÜÑÍÂÍÒÌ¿ÐÇÉÏÄÌÁÐÑÍÏÍÌÒ ÑÍÏÂÍÁÊÇ Ç ÎÏÍÐÑÄÈ×ÇÔ ÒÐÊÒ ¤ÐÑÛ ËÌÄÌÇÄ ÖÑÍÌÄÌ¿ÃÍÒÖÇÑÛÐÞÑÍÏÂÍÁ¿ÑÛ ¤ÐÊÇÑÚÔÍÖÄ×ÛÁÉ¿ÉÍˌÑÍÌ¿ÎÏ¿ÁÊČ ÌÇÇÏ¿ÆÁÇÁ¿ÑÛÐÞ ÑÚÃÍÊÅÄÌÜÑÍÃÄÊÍ ÆÌ¿ÑÛ§ÔÍÏÍ×ÍÀÚ ÄÐÊÇÀÚÑÚÁÜÑÍË ÎÍÉÏÒÑÇÊÐÞ Ç ÎÍÊÒÖÇÊ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÈ ÍÎÚÑŸÁÍÑÖÑÍÀÚÎÍÈË¿ÑÛÌÇ×ÒÇÆ¿Œ ÌÞÑÛÄÄ ÌÒÅÌ¿ÇÌÑÒÇÕÇÞ ÄÚÉØ¿

†šÓÈÀÉÂƺÓÁϽÃƺ½Â Œ ¬ÄÑ ®ÍÑÍËÒ Þ Ç ÌÄ ÎÏÄÃÎÏÇÌnj Ë¿ÑÄÊÛ ÚÊÇÒ×ÄÊ©ÏÍËÄÑÍÂÍ Î͌ ÖÒÁÐÑÁÍÁ¿Ê ÖÑÍÌ¿ÑÍËÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇ Ì¿ ÉÍÑÍÏÍË Ï¿ÀÍÑ¿Ê ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞ ÌČ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍŸÁÚÈÑÇÌ¿ÀÍÊÄÄÁÚÐÍÉÒÝ ÍÏÀÇÑÒÌÄÁÍÆÌÇÉÊÍÅÄÊ¿ÌÇÞ¬¿ÃÍČ ÊÍ¡ÉÍÌÕÄÉÍÌÕÍÁ ÜÑÍÌÍÏË¿ÊÛÌÚÈ ÎÍÐÑÒÎÍÉÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÉÍÑÍÏÚÈÌÄÔÍÖÄÑ Æ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞÍÃÌÇËÇÑÄËÅÄÁÐÝÅÇÆÌÛ ÇÇØÄÑÐÄÀÞÁÖÄˌÑÍÃÏÒÂÍË †­ÆʽÃÀ¹Ó ÏÊƹÓ¼ÆϽÈÀÇÆÐÃÀ º¹À¿Å½É Œ°Ñ¿Ï׿ÞÒËÄÌÞÝÏÇÐÑ ËÊ¿Ã׿Þ ÍÉÍÌÖÇÊ¿ ÂÄÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÈ Ó¿ÉÒÊی ÑÄÑ «ÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍ ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍ ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ Á «ÍÐÉÁÄ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑ Á ÑÒÏÇÐÑÇÖÄÐÉÍÈ ÓÇÏËÄ ¤ÐÊÇ ÉÑ͌ÑÍ ÇÆ ÌÇÔ ÎÏÇÃÄÑ Ç ÐÉ¿ÅÄÑ Š®¿Î ÿÈ ÃÄÌÄ ÞÍÑÉÏÍÝÐÁÍÄÃÄÊÍš ËÍÅÄÑ Ç ÿË ¤ÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ ÁËÄÐÑÄ Ð ÌÄÈ ÀÒÃÒ ÐÖÇÑ¿ÑÛ † ˜ º ɸÄÆÉÊÆ×ʽÃÔÅƽ Çøº¸ÅÀ½ ŽÆÊÇËÉÊÀʽ Œ ¬¿ Ì¿Ö¿ÊÛÌÍË ÜÑ¿ÎÄ ÌÄÑ ¯ÇÐÉ ÉÍÑÍÏÚÈ ÌÄÊÛÆÞ ÎÏÍÐÖÇÑ¿ÑÛ Œ ÜÑÍ ¿Á¿ÌÑÝÏ¿«ÍÆÂÇÁÐÄÍÑÿˬÄÅ¿ÊÉÍ ¶ÄËÀÍÊÛ×ÄÍÑÿÄ×Û ÑÄËÐÑ¿ÌÍÁÇ×ی ÐÞ ÀÍ¿ÖÄ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ Ì¿ÀÇÏ¿Ä×ÛÐÞ ÖÒÅÍÂÍÍÎÚÑ¿ 

©ÉËÇÈË»ÆÁŸ»ÆÈÅÆÃÓ¾ÅÆÄÂËÈÆÈʽ


¡ÂÈË¿ËÆͽÄÀË¿ËÍ

ˆªÐÃÊËÓÂÊÅÏÙǽÃÁÐÛ ÉÅÊÐÏÐοËÂÆÃÅÄÊŘ †¢¸ÂÇÈÆнú¸ÐÖ¹ÀýÁ Œ²ÐÊÚ׿ÊËÌÍÂÍÃÍÀÏÚÔÐÊÍÁ Ì¿ÃČ ÝÐÛ ÍÌÇÀÚÊÇÇÐÉÏÄÌÌÇËÇ®ÏÇÂʿ׿Ê ÂÍÐÑÄÈ ÌÄ ÎÍ ÐÑÄÎÄÌÇ ÇÔ ÌÒÅÌÍÐÑÇ ¿ ÎÍ ÎÏÇÌÕÇÎÒ ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÍÈ ÀÊÇÆÍÐÑÇ ­ÃÌÇË ÐÊÍÁÍË ÃÏÒÆÄÈ Ç ÀÊÇÆÉÇÔ §Ô ÌÍËÄÏ¿ËÇ Æ¿ÎÍÊÌÄÌ¿ οËÞÑÛ ÃÁÒÔ Ë͌ ÀÇÊÛÌÚÔÑÄÊÄÓÍÌÍÁ ÚÊÍÍÖÄÌÛÐÊÍÅÌÍ ÃÄÊ¿ÑÛÁÚÀÍÏ ÌÍÎÏÇ×ÊÍÐÛ ÎÍÑÍËÒÖÑÍ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÌÄÀÄÐÎÏÄÃÄÊÛÌÚÄ †¯ÊÆÇÆÄÆ»¸½ÊºÓ¼½È¾Àº¸ÊÔÇÃÆʆ ÅÓÁ»È¸ÌÀÂȸ¹ÆÊÓ Œ©ÍÂÿŒÑÍÀÚÊÉ¿ÌÃÇÿÑÍËÁË¿ÐÑÄÏ¿ ÐÎÍÏÑ¿ÎÍÎÊ¿Á¿ÌÇÝ¡ÍÃÌ¿ÞÐÏÄÿÃÊÞ ËÄÌÞÏÍÃ̿ޮʿÁ¿ÊÐÑ¿ÈÄÏÐÉÇÄÃÇÐѿ̌ ÕÇÇ ÂÃÄÑÏÄÀÒÄÑÐÞÁÚÌÍÐÊÇÁÍÐÑÛ®Ï͌ ÎÊÚÁ¿ÊÎÍÉÇÊÍËÄÑÏÍÁÁÃÄÌÛ¬ÍÏË¿Œ ÉÇÊÍËÄÑÏÍÁÁÌÄÃÄÊÝ ²ËÄÌÇÄÎÏÄÍÃÍÊÄÁ¿ÑÛÃÊÇÌÌÚÄÃÇЌ

Ñ¿ÌÕÇÇÎÍËÍ¿ÄÑÁÚÃÄÏÅÇÁ¿ÑÛÉÍÊÍЌ пÊÛÌÚÄ Ì¿ÂÏÒÆÉÇ Ç Ì¿ Ï¿ÀÍÑÄ ©ÍÂÿ ÇÆ ÂÍÿ Á ÂÍà ѿØÇ×Û Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÐÁÞÆ¿ÌÌÍÄ Ð ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÍÈ ÃÍÉÒËÄÌÑÍÁ Ì¿ ÆÄËÊÝ ÊÝÃÇ ÇÃÒÑ ÃÄÐÞÑÉ¿ËÇ ÜÑÍ ÑÏÄÀÒÄÑÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÈÁÚÌÍÐÊÇÁÍÐÑÇ °ÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ ÁÚÐÑÏ¿ÇÁ¿Ä×ÛÐÑÏ¿ÑČ ÂÇÝ É¿ÉÌ¿ÃÊÇÌÌÍÈÃÇÐÑ¿ÌÕÇÇ ¶ÄÂÍ ÇÐÎÚÑÚÁ¿Ý ÃÄÓÇÕÇÑ Ñ¿É ÜÑÍ ÐÁÍÀÍÃÌÍÂÍÁÏÄËÄÌǧÒÄÃÇÌÄÌÇޮ͌ ÜÑÍËÒÍÑÎÒÐÉÃÄÊÝÌ¿Ö¿ÐÑÇÇÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÃÌÄÈÐÑ¿Ï¿ÝÐÛÎÏÍÁÍÃÇÑÛÍÃÇÌ ÿÅÄÀÄÆ ÅÄÌÚ²ÄÆÅ¿ÝÉÒÿŒÌÇÀÒÃÛÁÎÍÃËÍÐÉÍÁŒ ÌÚÈÃÍËÍÑÃÚÔ¿¬ÄÃÄÊÇÔÁ¿Ñ¿ÄÑ ¯¿ÀÍÖÇÈÃÄÌÛÃÊÇÑÐÞÌÄËÄÌÄÄÃÄÐÞÑÇ Ö¿ÐÍÁ ¡ÍÐÉÏÄÐÄÌÛÄ ÐÑ¿Ï¿ÝÐÛ ÍÐÑ¿ÁÇÑÛ ÐÄÀÄÇÐÄËÛIJËÄÌÞÍÖÄÌÛÔÍÏÍ׿ÞÀ¿ÌŒ Ì¿ÞÉÍËοÌÇÞ ÁÉÍÑÍÏÒÝÁÊÇÊÐÞÊÄÑ Ì¿Æ¿ÃŸÜÑÇÊÝÃÇ ÐÑ¿Ï×ÄËÒÇÆÉÍÑÍÏÚÔ ÒÅÄÆ¿ ÁËÄÐÑÄÒÅÄÊÄѲɿÅÃÍÂÍ ÐÁÍÇÍÀÞÆ¿ÌÌÍÐÑÇÇÐÁÍÇÔÇÑÏÍÐÑÇÉÑÍ À¿ÌÝ ƿοÏÇÁ¿ÄÑ ÉÑÍ Ö¿È Æ¿Á¿ÏÇÁ¿ÄÑ ¡ÚÀÏ¿Ê Ñ¿ÉÒÝ ÉÍËοÌÇÝ ÂÃÄ ÌÄÊÛÆÞ ÂÍÁÍÏÇÑÛÍÏ¿ÀÍÑÄÇÌÄÑÐÎÇÏÑÌÍÂͤÐÊÇ ÐÍÀÇÏ¿ÝÑÐÞ Ì¿Ö¿ÊÛÌÇÉÇ Ì¿ÖÇÌ¿ÄÑÐÞ ÁÑÍÏ¿ÞÏ¿ÀÍÑ¿²Ì¿ÐÌÄÑÌ¿Ö¿ÊÛÌÇÉÍÁ °¿ËÚÈÂÊ¿ÁÌÚÈŒÁÍÃÇÑÄÊÛ¿ÁÑÍÀÒп †ÉÃÀǽȽÌȸ¿ÀÈƺ¸ÊÔÀ¿º½ÉÊÅƽ ºÓȸ¾½ÅÀ½ ÉƻøÉÅÓ ÏÊÆ º ýÊ ¾À¿ÅÔÊÆÃÔÂÆŸÏÀŸ½ÊÉ× Œ²ËÄÌÞÌÄÑÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÔËÚÐÊÄÈÎÍ ÜÑÍËÒÎÍÁÍÃÒ¬¿×ËÜÏ¡¿ÊÄÏÇÈ·ÒÁ¿Œ ÊÍÁÐÉ¿Æ¿ÊŠ¬ÒÅÌÍÀÍÊÛ×ÄÕÄÌÇÑÛɿŌ ÃÒÝËÇÌÒÑÒÐÁÍÄÈÅÇÆÌǚ¼ÑÍÓ¿ÉÑÒÅÄ ÌÄÑ¿É É¿ÉÁËÍÊÍÃÍÐÑÇ Ï¿ÆÀÏ¿ÐÚÁ¿ÑÛÐÞ ÐÁÍÇËÁÏÄËÄÌÄË ¤ÐÑÛ Ï¿ÐÔÍÅ¿Þ ÓÏ¿Æ¿ ÖÑÍ ÎÍÐÊÄ ÎÞÑÇÃÄÐÞÑÇ ÂÍÃÚ ÎÍÊÄÑÞÑ ¬Í ÃÄÊÍ ÅÄ ÌÄ Á ÎÞÑÇÃÄÐÞÑÇ ÂÍÿÔ ¯¿ÌÌÇÄ ÂÍÃÚ ÅÇÆÌÇÎÍÖÄËÒÉ¿ÅÒÑÐÞÃÊÇÌÌÚËÇ ­Ñ ÁÐÄÂÍÌÍÁÍÂÍ ÖÑÍÁÍÉÏÒÂÑÄÀÞ ÎÍÊÒÖ¿Ä×Û ËÌÍÂÍÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÈ ÇÜÑÇÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÞ ÐÉÊ¿ÃÚÁ¿ÝÑÐÞ Á ÀÍÊÛ×ÒÝ É¿ÏÑÇÌÒ ¡

ÄÚÉØ¿

¨»¡¥

žÈÅӊÅÊÏÂÍ¿ÙÛ †›Ã¸ºÅƽ ϽÄËŸËÏÀÃÀÈƼÀ† ʽÃÀ Œ¬ÄÁÏ¿ÑÛ †žÀ¿Å½ÅÅƽÂȽ¼Æ Œ¬ÄÍÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛÐÞ †©¸ÄÓÁ¹ÆÃÔÐÆÁËÉÇ½Í Œ°ÄËÛÞÅÄÌ¿ÇÃÄÑÇ ÉÍÑÍÏÚÄËÄÌÞ ÌÄÏ¿ÆÍÖ¿ÏÍÁ¿ÊÇÇÌÄÏ¿ÆÍÖ¿ÏÒÝÑ † ÉÊÔ ÏÊƆÊÆ ʸÂƽ ÏÊÆ ÍÆʽ† ÃÆÉÔ ÅÆŽɼ½Ã¸ÅÆ Œ¬ÄѬÍÄÐÑÛÍØÒØÄÌÇÄ ÖÑÍÌÄ ÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÊÐÄÀÞ † ¥È¸ºÀÊÉ× ÇÆÃËϸÊÔ Åƺӽ ¿Å¸ÅÀ× Œ ­ÖÄÌÛ ­ÀʿÿÌÇÄ ÆÌ¿ÌÇÞËÇ ÎÍÆÌ¿ÄÑÐÞÑÍÊÛÉÍÁÐÏ¿ÁÌÄÌÇǶÒÁŒ ÐÑÁÒÄ×ÛÐÄÀÞÒÁÄÏÄÌÌÄÄ † «Ä½½Ê½ Æʼ½Ã×ÊÔ ȸ¹ÆÊË ÆÊ ÃÀÏÅÆÁ¾À¿ÅÀ Œ Ê¿ÂÍÿÏÞ ÐÁÍÄÈ ÃÍÊÅÌÍÐÑÇ ÂÍÏÍÌÑÍÌÄÀÍÊÛ×ÍÈ ÊÇÖÌÍÆÌ¿ÉÍË ÐÍËÌÍÂÇËÇÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞËÇ¡ÑÍ ÅÄÁÏÄËÞÞÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛÍÀÙÄÉÑÇÁÄÌ ¦¿Ã¿Ö¿ÊÝÀÍÂÍÖÇÌÍÁÌÇÉ¿ŒÌ¿ÈÑÇÀ¿Œ Ê¿ÌÐÁÌÒÑÏÇÐÄÀÞ ÂÏ¿ÌÇÕÒ Æ¿ÉÍÑÍÏÍÈ Æ¿É¿ÌÖÇÁ¿ÝÑÐÞ ÃÏÒÅÄÐÉÇÄ ÍÑÌÍ×Č ÌÇÞ ÇÑÚÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛÍÀÙÄÉÑÇÁÄÌ ÆÏÄÊÍËÁÍÆÏ¿ÐÑÄÌÍÁÚÔÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÈÇ ÆÌ¿ÌÇÈ ËÄÌÛ×Ä § ÇÌÍÂÿ ËÌÍÅÄÐÑÁÍ ÃÌÄÈ ÐÉÊ¿ÃÚÁ¿ÝÑÐÞ Á ÍÃÇÌ ÐÉÒÖÌÚÈ Ç ÀÄÆÏ¿ÃÍÐÑÌÚȼÑÍÂÍÌÄÊÛÆÞÃÍÎÒÐÉ¿ÑÛ ¤ÐÊÇ Ì¿ÖÌÒ ÐÄÏÇ¿ÊÚ ÐËÍÑÏÄÑÛ Œ ÂÍÃÚ ÎÍÊÄÑÞѤÐÊÇÀÒÃÒÂÒÌÃÄÑÛÎÍÎÍÁÍÃÒ ÑÍÂÍ ÖÑÍ ËÍÊÍÃÄÅÛ ÎÊÍÔ¿Þ ¿ Ï¿ÌÛ×Ä ÀÚÊÍÌÄÑ¿É É¿ÉÐÄÈÖ¿Ð ŒÂÍÃÚÎÍÊÄÑÞÑ ¬ÒÅÌÍÍÐÑ¿Á¿ÑÛÐÞÁÑÍËÏÇÑËÄÇÐÑÇÊÄ Á ÉÍÑÍÏÍËÅÇʧÀÒÃÄÑÑ¿É É¿ÉÀÚÊÍ š½ÈÆÅÀ¸«°˜¢¦š˜

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ¬ÂÍÎËʽ

¥ÍÅʽ¯ÅÉÇË¿½ ˆ§Í½ÎÅ¿ØÉÅÊÂÍËÃÁ½ÛÏÎÜ ÇͽÎÅ¿ØÉÅÎϽÊË¿ÜÏÎܘ šÆÊ ˾½ ¼º¸ »Æ¼¸ ʽÇÃÓ½ ºÆÃÅÓ „£¸»ËÅÓ 41"“†ɸÃÆŸÂȸÉÆÊÓÀȽøÂɸÎÀÀ†¼¸È×Ê ÄÅÆ»ÀÄÂÆÃÆĽÅθÄ¿¼ÆÈƺԽ ÇȽƹȸ¾½ÅÀ½ ÆʼÓͨËÂƺƼÀʽÃÔɸÃÆŸ ÈÀŸªÀÄÂƺ¸ ÍÆÈÆÐƿŸÂÆĸŸнÁ¸Ë¼ÀÊÆÈÀÀ¤ÓÇƻƺƆ ÈÀÃÀÉÕÊÆÁ¹½ÉÂÆŽÏÅÆÀÅʽȽÉÅÆÁ¾½ÅÑÀÅÆÁ ƾÀ¿ÅÀ ¹À¿Å½É½ÀÆÇÈÀÈƼ½ÂȸÉÆÊÓ

ˆªÂÏ¿ËÄͽÎϽ ÊËÂÎÏÙÄÁËÍË¿ÙÂe˜

¡ËÎÙ ÈÀŸªÀÄÂƺ¸ÒÀÄÅÃÄÌÌ¿ÞÉÍÊÍËÖ¿ÌÉ¿ ¦¹È¸¿Æº¸ÅÀ½ÓÇÊÍÊÍÂÇÞ ÝÏÇÐÎÏÒÃÄÌÕÇÞ ¦ÉÅƺÅÓ½ϽÈÊÓ͸ȸÂʽȸÑÏÒÃÍÊÝÀÇÄ ÐÃÄÏÅ¿ÌÌÍÐÑÛ ÖÄÐÑÌÍÐÑÛ ¦ÍÆʸÂǽȽĽŽĽÉÊÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÇÄÌÄпËÍÕÄÊÛ ¿ÄØÄ ÇÏ¿ÀÍÑ¿ ªÈ½¹Æº¸ÅÀ×ÂÃÖ¼×ÄÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÇÆË ÎÍÏÞÃÍÖÌÍÐÑÛ ¦ÊÅÆнÅÀ½  ºÅ½ÐÅÆÉÊÀ ÒËÄØ¿ÑÛÐÞ Á ÆÄÏÉ¿ÊÄ ÌÇÖÄÂÍ ÊÇ×ÌÄÂÍ ÌÍÀÄÆÇÆÌÒÏÇÑÄÊÛÌÍÈÀÍÏÛÀÚÆ¿ŠÔÔš ™À¿Å½É†Ä½ÏʸÉÏ¿ÐÍÑ¿ÇÆÃÍÏÍÁÛÄÃÊÞÐÍÑÄÌÊÝÃÄÈ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿

† ÈÀŸ  º¸Ð νÅÊÈ ÂȸÉÆÊÓ À ȽøÂɸÎÀÀ ŸÍƼÀÊÉןƼÅÆÁÀ¿»Ã¸ºÅÓÍËÃÀλÆÈƼ¸ÀŽ Äƾ½Ê¹ÓÊÔŽ¿¸Ä½Ï½ÅÅÓÄ Œ ÄÆÎÏÄÒÁÄÊÇÖÄÌÇÞËÍÂÒÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÖÑÍŠª¿ÂÒÌ¿ 41"šÐËÍËÄÌÑ¿ÍÑÉÏÚÑÇÞÆ¿ÌÇË¿ÄÑÍÐÍÀÍÄËÄÐÑÍ ÐÏÄÃÇ ÂÍÏÍÃÐÉÇÔ пÊÍÌÍÁ ²ÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈ ÎÄÏÄÖÄÌÛ ÒÐÊÒ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿Êڌ˿ÐÑÄÏ¿ ÑÄÎÊ¿Þ¿ÑËÍÐÓÄÏ¿ ÎÍÐÑÍÞÌÌÚÈ ÐÉ¿Æ¿Ê¿ ÀÚ ÎÏÇÐÑ¿ÊÛÌÚÈ ÁÆÂÊÞà ̿ ÎÏÍÇÐÔÍÃÞØÄÄÁÇÌÃÒÐÑÏÇÇÉÏ¿ÐÍÑÚ †§ÈÀÇøÅÀÈƺ¸ÅÀÀÂÆÅνÇÎÀÀɸÃÆŸŸÏÊÆ ¹ÓÃɼ½Ã¸ÅÆÉÅƺÅÆÁ¸ÂνÅÊ Œ­ÀØÇÈ¿ÉÕÄÌÑÌ¿ÑÍ ÖÑÍŠÌÄÑÁÍÆÏ¿ÐÑ¿ ÌÍÄÐÑÛ ÆÃÍÏÍÁÛÄÇÎÏÇÁÊÄÉ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑۚ¬¿ÎÏÇËÄÏ ÃÍÏÍÂ͌ ÂÍÐÑÍÇÊ¿ÆÍÌ¿ÁÍÐÑÍÖÌÍÈοÏÍÁÍÈÀ¿ÌÇÔ¿ËË¿Ë­ ÓÇÊÍÐÍÓÇÇÜÑÍÈÎÏÍÕÄÃÒÏÚÎÇпÊŸÊÄÉпÌÃÏ°Äό ÂÄÄÁÇÖ®Ò×ÉÇÌÁŠ®ÒÑÄ×ÄÐÑÁÇÇÁŸÏÆÏÒ˚ŒÄÄÐÒÑÛ ÓÇÆÇÖÄÐÉÍÄÇÃÒÔÍÁÌÍÄÍÖÇØÄÌÇÄŸËÚÄØÄÐÄÂÍÃÌÞ ÃÍÀ¿ÁÊÞÄËŒÃÄÑÍÉÐÇÉ¿ÕÇÞÁÐÄÂÍÍÏ¿ÌÇÆË¿¡ÍÊ×ÄÀŒ Ì¿ÞÆÍÌ¿Ô¿ËË¿ËÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑÒÊÒÖ×ÄÌÇÄÏ¿ÀÍÑÚ ÐÄÏÃÄÖÌ͌ÐÍÐÒÃÇÐÑÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄ ÁÇÃÚ ÎÇÊÇÌÂÍÁ ÍÀÄÏÑÚÁ¿ÌÇÈ Ë¿ÐÍÉ ®ÍÃÁÍÃÌÚÄ ÐÑÏÒÇ ÂÇÃÏÍË¿ÐпÅÌÍÈÁ¿ÌÌÚÏ¿ÆÊÇÖÌÍÈÇÌÑÄÌÐÇÁÌÍÐÑÇ ËÞÂÉÍÏ¿ÆËÇÌ¿ÝÑÑÄÊÍ ÒÐÇÊÇÁ¿ÞËÇÉÏÍÕÇÏÉÒÊÞÕÇÝ ÉÏÍÁÇ ¿ ÇÌÓÏ¿ÉÏ¿ÐÌ¿Þ É¿ÀÇÌ¿ ÎÍËÍ¿ÄÑ ÐÅÇ¿ÑÛ É¿ÊÍÏÇÇ«ÚÎÏÇÌÇË¿ÄËÆ¿ÞÁÉÇÌ¿ÉÏÒÂÊÍÐÒÑÍÖÌÍÄ ÎÍÐÄØÄÌÇÄÔ¿ËË¿Ë¿ †¯ÊƺӼËĸ½Ê½ÇÆÇƺƼËȸÉÇÈÆÉÊȸŽÅÅƆ »ÆÄŽÅÀ× ×ÂƹÓº¢ÆÃÆÄŽ¿¸ÉÀÃÔ½ȸ¿ÃÀÏÅÓÍ ɸÃÆÅƺÀɸÃÆÅÏÀÂƺÂȸÉÆÊÓ Œ ®ÍŒÌ¿ÐÑÍÞØÄËÒ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔ Æ¿ÁÄÃÄÌÇÈ ÌÄ ËÌÍÂÍ©ÍÌÄÖÌÍ ÄÐÑÛпÊÍÌÚÐÔÍÏÍ×ÇËÇÌÑÄÏÛČ ÏÍË Ç ÌÄÎÊÍÔÇËÇ Ë¿ÐÑÄÏ¿ËÇ ÌÍ ÉÍÑÍÏÚÄ ÍÉ¿Æڌ Á¿ÝÑÑÍÊÛÉÍοÏÇÉË¿ÔÄÏÐÉÇÄÒÐÊÒÂÇŸËÚÍÉ¿Æڌ Á¿ÄË ÕÄÊÚÈ ÉÍËÎÊÄÉÐ ÒÐÊÒ ©ÍÌÄÖÌÍ Šª¿ÂÒÌ¿š ÇËÄÄÑοÏÇÉË¿ÔÄÏÐÉÒÝÐÑÒÃÇÝÐÎÄÏÁÍÉÊ¿ÐÐÌÚËÇ Ë¿ÐÑÄÏ¿ËÇ Œ ÜÑÍ É¿É пËÍ ÐÍÀÍÈ Ï¿ÆÒËÄÝØÄÄÐÞ «ÌÄÁ¿ÅÌÍ ÖÑÍÀÚÉ¿ÅÃÚÈÉÊÇÄÌÑÐËÍÂÎÍÊÒÖÇÑÛ ÎÍÊÌÚÈÉÍËÎÊÄÉÐÒÐÊÒÂÇËÄÌÌÍÁÌ¿×ÇÔÐÑÄÌ¿Ô¡ ÐÑÏÄËÊÄÌÇÇÎÍËÍÖÛÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÅÄÌØÇÌÄËÌÍÂ͌ ÐÑÍÏÍÌÌÄÞÐÑ¿Ï¿ÝÐÛÌÄÎÇÖÉ¿ÑÛÎÏÍÂÏ¿ËËÚÎÏÍÐÑÍ


¬ÂÍÎËʽ

¨»¡¥

ˆŸÎÂÌÍ˾ÐÛʽξ˜

±¿ÈÐÉÇÄ 41"ŒÐ¿ÊÍÌÚ ÎÍà ÍÑÉÏÚÑÍË ÌÄÀÍËÌÄÐÒÑÁÐÄÀÄËÌÍÂÍÇÌÑÄÏÄÐÌÍÂÍ ÇÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÂÍ

ÒÐÊÒ¿ËÇ Œ ÍÃÌ¿ ÎÏÍÕÄÃÒÏ¿ ÃÍÊÅÌ¿ ÊÍÂÇÖÄÐÉÇÁÚÑÄÉ¿ÑÛÇÆÃÏÒÂÍÈÁŠª¿Œ ÂÒÌĚÌÄÍÑÎÏ¿ÁÞÑÉÊÇÄÌÑÉÒÎÍÐÊÄÀ¿ÌÇ Ì¿ÐÑÏÇÅÉÒ©ÐÑ¿ÑÇ п˿ËÍÂÒÏ¿ÆÏ¿Œ ÀÍÑ¿ÑÛÎÏÍÂÏ¿ËËÒÎÍÔÒÃÄÌÇÞ ÒÔÍÿÆ¿ ÊÇÕÍËÇÊÇÑÄÊÍËÐÒÖÄÑÍËË¿ÉÐÇË¿Êی ÌÍÈÎÍÊÛÆÚÇÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÞ

ˆŸˆ¨½ÀÐʘ ÎÈØÕÂÊÕÂÈÂÎÏ¿ËÈʘ † §È¸º¼¸ ÃÀ ÏÊÆ ºÓ ºÆÇÃÆÊÀÃÀ º ɺƽÄ ɸÃÆŽ ÄÅÆ»À½ À¿ ʽÍ ºÇ½† ϸÊýÅÀÁ ÂÆÊÆÈÓ½ ÇÆϽÈÇÅËÃÀ Ÿ ¤¸ÃÔ¼ÀºÉÂÀÍ ÆÉÊÈƺ¸Í À º ¼ÈË»ÀÍ ÇȽÂȸÉÅÓÍĽÉʸÍ¿½ÄÅÆ»Æиȸ Œ ®ÍÄÆÃÉ¿ Ì¿ «¿ÊÛÃÇÁÚ Á ÆÌ¿Önj ÑÄÊÛÌÍÈ ÐÑÄÎÄÌÇ ÎÍÁÊÇÞÊ¿ Ì¿ ÐÑÏÒɌ ÑÒÏÒ пÊÍÌ¿ ÄÂÍ ÇÌÑÄÏÛÄÏ Ç ÜË͌ ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ ÓÍÌ ±¿ÉÅÄ ÍÉ¿Æ¿Ê ÐÁÍÄ ÁÊÇÞÌÇÄÁÍÞÅÁ±¿ÇÊ¿ÌáÜÑÍÈÐÑÏ¿ÌÄ 41"ŒÉÒÊÛÑÒÏ¿ÇÐÉÍÌÌ¿ ¿ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚ ÎÄÏÄÿÝÑÌ¿ÁÚÉÇÇÑ¿ÈÌÚÃÍÐÑÇÅÄÌÇÞ ÉÏ¿ÐÍÑÚÇÆÎÍÉÍÊÄÌÇÞÁÎÍÉÍÊÄÌÇÄ¡ Ñ¿ÈÐÉÇÔ пÊÍÌ¿Ô ¿ÑËÍÐÓÄÏ¿ ÐÎÍÉÍȌ ÐÑÁÇÞ Ï¿ÐÐÊ¿ÀÊÄÌÌÍÐÑÇ ÒÃÇÁÇÑÄÊÛÌ¿ ®ÏÍÃÒË¿Ì¿ É¿ÅÿÞ ÃÄÑ¿ÊÛ ÎÏÇÖÄË ÜÑÒ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ Ç ÎÏÍÃÒË¿ÌÌÍÐÑÛ ÉÊÇÄÌÑÐÊÍÁÌÍÌÄÆ¿ËÄÖ¿ÄÑ¡ÍÑÇÒÌ¿Ð ÁŠª¿ÂÒÌĚÎÍÏÍÈÌÄÉÍÑÍÏÚÄÉÊÇÄÌÑÚ ÎÏÇÆÌ¿ÝÑÐÞ ÖÑÍÐÊÚ׿Ñ×ÄÊÄÐÑÁÍÊÌ ÍØÒØ¿ÝÑ ÊÄÂÉÇÈ ËÍÏÐÉÍÈ ÀÏÇÆ ¾ ÃÒË¿Ý ÖÑÍÌÄÆÏÞÐÑ¿Ï¿Ê¿ÐÛ †¢¸Â¸×Õ¿ÆÊÀ¸½Ñ½ÇÈÀ¾ÀøÉÔ º„£¸»ËŽ“ Œ²Ì¿Ð×ÇÏÍÉÇÈÁÚÀÍÏÑÄÔÌÇÉ˿Ќ пÅÄÈ Œ ×Ç¿ÑÕÒ Ñ¿ÈÐÉÇÈ ÈÍÂÍË¿ÐпŠ ÐÑÍÒÌÑÄÏ¿ÎÇÞ ËÌÍÂÍÏ¿ÀÍÑ¿ÄËпÏÍË¿Œ Ë¿ÐÊ¿ËǧÊÇ ÉÎÏÇËÄÏÒ ÁŠª¿ÂÒÌĚ

ÄÐÑÛÁÐÄÒÐÊÍÁÇÞÃÊÞοÏÚ ÅÄÊ¿ÝØÄÈ ÐÍÁËÄÐÑÌÍ Ì¿ÐÊ¿ÃÇÑÛÐÞ ÁÄÊÇÉÍÊÄÎÌڌ ËÇÎÏÍÕÄÃÒÏ¿ËÇŠ°Ö¿ÐÑÊÇÁÚÁËÄÐÑĚ Š¯¿ÈÐÉÍÄ Ì¿ÐÊ¿ÅÃÄÌÇĚ Š°Á¿ÃÄÀÌÍÄ ÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÇÄ Á ËÇÏ 41"š Š±ÒÏÄÕÉÇÈ Ô¿ËË¿ËÌ¿ÃÁÍÇԚ®ÍÐÊÄÜÑÍÂÍÃÁÍÄË͌ ÂÒÑÐËÍÑÏÄÑÛÌ¿ËÇÏÂÊ¿Æ¿ËÇÍÃÌÍÂÍ †§Æ¼½ÃÀʽÉÔɺÆÀÄÀºÇ½Ï¸ÊýÅÀ׆ ÄÀÆÂÃÀ½Åʸ͆Ä˾ÏÀŸÍ Œ ¦¿À¿ÁÌÍ Ç ÎÏÇÞÑÌÍ ®ÏÇÆÌ¿ÌÇÄ ÜÓÓÄÉÑ¿ Ç ÎÏÇÞÑÌÍÐÑÇ Ì¿×ÇÔ ÎÏ͌ ÕÄÃÒÏ ÁÆÏÍÐÊÚËÇ ÐÄÏÛÄÆÌÚËÇ ËÒŌ ÖÇÌ¿ËÇ ÎÍÏÍÈ ÆÁÒÖÇÑ ÑÏÍ¿ÑÄÊÛÌÍ Ç ÿÅÄ Î͌ÃÄÑÐÉÇ Ì¿ÃÍ ÁÆÂÊÞÌÒÑÛ Á ÜÑÍÑ ËÍËÄÌÑ Ì¿ ÇÔ ÊÇÕ¿ §ÌÑÄÌÐÇÁŒ ÌÚÄÍÆÃÍÏÍÁÇÑÄÊÛÌÚÄÎÏÍÂÏ¿ËËÚÃÊÞ ÃÅÄÌÑÊÛËÄÌÍÁ ÎÍËÍ¿ÝÑ ÀÍÏÍÑÛÐÞ Ð ÏÄÁË¿ÑÇÆËÍË Ì¿ÐÚÑÇÑÛÍÏ¿ÌÇÆËËnj ÉÏÍÜÊÄËÄÌÑ¿ËÇ Ç ÁÇÑ¿ËÇÌ¿ËÇ ÐÌÞÑÛ ÐÑÏÄÐÐ ÒÊÒÖ×ÇÑÛÐÍÐÑÍÞÌÇÄÉÍÅÇ¡ÐÄ ÜÑÍ Î͌̿ÐÑÍÞØÄËÒ Á¿ÅÌÍ ­ÌÇ ÁÍƌ ÁÏ¿Ø¿ÝÑÐÞÁÌÍÁÛÇÁÌÍÁÛ

† ÈÀŸ ¿Å¸Ö ÏÊÆ º ÀżËÉÊÈÀÀ ÂȸÉÆÊÓ ÇÈÆνÉÉ ƹËϽÅÀ× À Éƺ½È† нÅÉʺƺ¸ÅÀ׎ÇȽÈÓº½Å«ÂÆ»ÆÀ ϽÄËËÏÀʽÉÔ Œ ¯ÄÂÒÊÞÏÌÍ ÄÆÅÒ Ì¿ ÁÚÐÑ¿ÁÉÇ ÎÏÄÆÄÌÑ¿ÕÇÇ ÉÍÌÁÄÌÕÇÇ ÉÏ¿ÐÍÑÚ Á ¯ÍÐÐÇÇÇÆ¿ÂÏ¿ÌÇÕÄÈ­ÃÌÇËÇÆпËÚÔ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚÔÇÆ¿ÎÍËÌÇÁ×ÇÔÐÞÁ ÂÍÃÒ ÀÚÊÍ ÂÏ¿ÌÃÇÍÆÌÍÄ ÎÍ Ë¿Ð×Ñ¿ÀÒ ÍÀÒÖ¿ÝØÄÄ ËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÄ 53"$Œ ÍÑÉÍËοÌÇÇ3&%,&/ÁÎÞÑÇÆÁÄÆÃÍ֌ ÌÍË 41"ŒÍÑÄÊÄ Á ®ÍÃËÍÐÉÍÁÛÄ ®Ïnj ÐÒÑÐÑÁÍÁ¿ÊÇ ÐÍÑÌÇ ÊÒÖ×ÇÔ Ë¿ÐÑÄÏÍÁ Ç ÃÇÏÄÉÑÍÏÍÁ пÊÍÌÍÁ ÉÏ¿ÐÍÑÚ ±ÏČ ÌÇÌÂÇ©ÏÇп ÜÏÍÌ¿ ÐÑÇÊÇÐÑ¿¬ÄÃÄÊÇ ¡ÚÐÍÉÍÈËÍÃÚÁ¬Û݌¨ÍÏÉÄ ÍÀʿÿÑČ ÊÞÑÇÑÒÊÍÁŠªÒÖ×ÇÈοÏÇÉË¿ÔÄÏ©¿Œ Ì¿ÃښÇŠªÒÖ×ÇÈÑÏÄÌÇÌŒËÄÌÄÃÅÄÏ ÂÍÿš£ÊÞÆÁÄÌ¿ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÄÈÉÒÏÐ Š³ÇÊÍÐÍÓÇÞ ÎÏÍÿÅ Á οÏÇÉË¿ÔÄό ÐÉÍËÀÇÆÌÄÐĚÖÇÑ¿Ê¿¤ÊÄÌ¿©ÒÉÒ×Énj Ì¿ ÃÇÏÄÉÑÍÏÐÄÑÇпÊÍÌÍÁÉÏ¿ÐÍÑÚ

²ËÇÏÍÑÁÍÏÄÌÌÚÈ Ç ŠÏ¿ÐÑÁÍÏÄ̌ ÌÚȚ Á ÎÄÌÄ ÉÊÇÄÌьËÒÅÖÇÌ¿ §Ô ÌÄË¿ÊÍ

¡ÍÊÌÚÑÄÎÊÚÔËÍÏÄÈŠ®ÏÍÎÇ×ÒÇÔ ÒÐÄÀÞÁпÊÍÌÄš ÄÚÉØ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ¬ÂÍÎËʽ

²§ÏÇÌÚÃÏÒÅÌÚÈÇÌ¿ÃÄÅÌÚÈÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¯¿ÀÍÑ¿ŒÍÑÃÚԌϿÀÍÑ¿ Á°¿ÌÉь®ÄÑÄÏÀÒÏÂÄŠ£Í˯¿ÐÎÒÑÇÌ¿š ÁÂÍÃÒÁÍ×ÄÃ×ÄÂÍÁŸÐÐÍÕÇ¿ÕÇÝ ÁÚÐÍÉÍÈοÏÇÉË¿ÔÄÏÐÉÍÈËÍÃڳϿ̌ ÕÇÇ)BVUF$PJGGVSF'SBODBJTF ¡ÂÍÃÒÍÑËÄÑÇÊÇ´«ÄÅÃÒÌ¿Œ ÏÍÃÌÚÈ ÐÇËÎÍÆÇÒË ÎÍ ÜÐÑÄÑÇÖÄÐÉÍÈ ËÄÃÇÕÇÌÄ Á «ÍÐÉÁÄ ¼Ñ¿ ÎÊÍØ¿ÃÉ¿ ÁËÄÐÑÇÊ¿ÁÐÄÀÞ7ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ ÓÍÏÒË Š§ÐÉÒÐÐÑÁÍ ÎÊ¿ÐÑÇÖÄÐÉÍÈ ÔÇÏÒÏÂÇǚ 7**«ÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÒÝÉÍ̌ ÓÄÏÄÌÕÇÝ Š«ÄÃÇÕÇÌ¿ ÃÍÊÂÍÊÄÑÇÞ Ç É¿ÖÄÐÑÁ¿ÅÇÆÌǚ †¯Êƺ¸¾ÅÆ»ÆÀÀÅʽȽÉÅƻƼÃ× ÂÃÀ½ÅÊƺºÅ½¼È½Åƺ„£¸»ËŽ“ºÇƆ Éý¼Å½½ºÈ½Ä× Œ¬¿ËÒÿÊÍÐÛÁÉÏ¿ÑÉÇÈÐÏÍÉÁÌČ

ÃÏÇÑÛ ÌÍÁÄÈ×ÇÈ ÐÎÍÐÍÀ ÊÇÎÍпÉÕÇÇ ŒÉ¿ÁÇÑ¿ÕÇÝ®ÏÍÕÄÃÒÏ¿ÜÓÓÄÉÑÇÁÌ¿ ÉÍËÓÍÏÑÌ¿ ÐÑÏ¿ÔÒÄÑ ÍÑ ÎÍÁÑÍÏÌÍÂÍ ÎÍÞÁÊÄÌÇÞÅÇÏÍÁÚÔÍÑÊÍÅÄÌÇÈ ÍÎÏ͌ ÀÍÁ¿Ì¿ Ì¿ ÐÄÀÄ Þ ÁÐÄ п˿ ÎÏÍÀÒÝ ¤ÐÊÇ Á¿Ë ÌÄ ÃÍ ÓÇÑÌÄп ÎÏÇÔÍÃÇÑÄ Ì¿ ËÇÍÐÑÇËÒÊÞÕÇÝ ¼ÓÓÄÉÑ ÐÏÍÃÌÇ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿ËÎÏÇÏ¿ÀÍÑÄÁÑÏÄÌ¿ÅÄÏÌÍË Æ¿ÊÄ °ÏÄÃÇ Ì¿×ÇÔ ÍÖÄÌÛ ÐÄÏÛÄÆÌÚÔ ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇȌϿÃÇÍÖ¿ÐÑÍÑÌÚÈÊÇӌ ÑÇÌ ÑÄÏË¿Å Á¿ÉÒÒËÌ͌ÏÍÊÇÉÍÁÚÈ Ë¿ÐпÅ †«ĽÅ×ÉÃƾÀÃÆÉԺǽϸÊýÅÀ½ ÏÊÆ„£¸»ËŸ“ĸÉÐʸ¹ÅÆ¿¸ÅÀĸ½ÊÉ× ÌÀ»ËÈÆÁÃֹƻÆÂÃÀ½ÅʸÀ½»Æ¼¸ÃԆ ŽÁÐÀÄɸÄÆÏ˺ÉʺÀ½Ä Œ °ÍÁÄÏ×ÄÌÌÍ ÁÄÏÌÍ ² ËÄÌÞ ÑÏҌ ÃÞÑÐÞË¿ÐÑÄÏÍÁÇÁÏ¿ÖÄÈ Ñ¿ÉÖÑÍÆ¿ ÂÏ¿ËÍÑÌÚÄÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÕÇÇÞÐÎÍÉÍÈÌ¿ †¯Êƾ¼½Êº¸ÐÀÍÂÃÀ½ÅÊƺºÉÂƆ ÈÆĹ˼ËÑ½Ä Œ «ÄÖÑ¿Ý Í ÁÌÄÃÏÄÌÇÇ ÒÐÊÒ ÀÄÆÚÂÍÊÛÌÍÈ ËÄÆÍÑÄÏ¿ÎÇÇ Ç ÓÍÑÍ܌ ÎÇÊÞÕÇÇ Ð ÉÍÑÍÏÚËÇ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑ ÁÄÐÛ ÕÇÁÇÊÇÆÍÁ¿ÌÌÚÈ ËÇÏ ¤ØÄ ËÄÌÞÄË ÉÍÌÕÄÎÕÇÝ Ï¿ÀÍÑÚ Ð ƿ¿ÏÍË ¡ÐÄ ÎÏÍÕÄÃÒÏÚ пÊÍÌ¿ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÚ Ì¿ ¿ÏËÍÌÇÆ¿ÕÇÝ ÁÌÄ×ÌÄÂÍ Ç ÁÌÒÑÏÄ̌ ÌÄÂÍ ËÇÏ¿ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ¦¿ÂÍÏ¿ÑÛ ÎÏÄÌ ʿ¿ÄËÀÍÊÄÄÐÍÁÏÄËÄÌÌÚËÐÎÍÐÍÀÍË ÍÑÉ¿ÆÚÁ¿ÄËÐÞ ÍÑ ÐÍÊÞÏÇÞ ¯¿ÀÍÑ¿ ÀÒÃÄÑÐÑÏÍÇÑÛÐÞÌ¿ÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍËÎnj ÊÇÌÂÄ ÍÖÇØ¿ÝØÄËÍÑÐÑ¿ÏÚÔÉÊÄÑÍÉ ÒÁÊ¿ÅÌÄÌÇÇ Ì¿ÐÚØÄÌÇÇ Ë¿ÐÊ¿ËÇ Ç ¿ÁÑÍƿ¿ÏÄ

ŸÉÂÎÏËÚÌÅÈËÀ½ ­ÀÒÖÄÌÇÄ Ñ¿ÈÌ¿Ë Ë¿ÐÑÄÏÐÑÁ¿ Ç ÀÇÆÌÄпŒÐÑÒÎÄÌÇÊÇÖÌÍÂÍÏÍÐÑ¿ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

† ÈÀŸ ˺¸ÉȽÇËʸÎÀ×ÊÈ˼ƻƆ ÃÀ¸¥¸ÉÓŸºÈ½Ä½ÅÀͺ¸Ê¸½Ê Œ¢ÍÁÍÏÞÑ ÖÑÍÒÐÎÄÁ¿ÄÑÁÐÝÃÒÑÍÑ ÉÑÍ ÌÄ ÑÍÏÍÎÇÑÐÞ °ÍÂÊ¿ÐÌ¿ ÍÑÖ¿ÐÑÇ ¬ÍÁÏÄËÞÁÀÇÆÌÄÐÄÎÍÃÊÄÅÇÑÎÊ¿Ìnj ÄÚÉØ¿

§ÏÇÌ¿ ±ÇËÉÍÁ¿ Ç ­Éп̿ ©ÏÝÉÍÁ¿ ÁϿ֌ÉÍÐËÄÑÍÊÍ Šª¿ÂÒÌڌ41"š Œ ÖÊÄÌÚ ÅÝÏÇ ÉÍÌÉÒÏп Š«ÇÐÐ ¢Ï¿ÕÇތšÁ©ÍÊÍËÌÄ

ÏÍÁ¿ÌÇÝ°ÚÌÒÐË¿ÊÚÔÊÄÑÎÏÇÁÇÁ¿Ý ÐÄÏÛÄÆÌÍÄÍÑÌÍ×ÄÌÇÄÉÑÏÒÃÒ ÏÄÊÇÂÇÇ £¿ŒÃ¿ †›¼½ŸÍƼÀʽÆʺ½ÊÓŸ¾À¿Å½Å† ÅÓ½ºÆÇÈÆÉÓ Œ£ÒË¿ÝÍÖÄˌÑÍÇÌ¿Ò¿ÃÍÑÉÏڌ Á¿ÝÉÌÇÂÒ®¿ÍÊÍ©ÍÜÊÛÍŠ¡ÍÇÌÐÁÄÑ¿š ®ÏÇÐÊÒ×ÇÁ¿ÝÐÛ É £ÍÐÑÍÄÁÐÉÍËÒ Á Š Ï¿ÑÛÞÔ©¿Ï¿Ë¿ÆÍÁÚԚ †œº¸ÉÃƺ¸ÆÂÆÃýÂÊÀº½„£¸»ËŸ† 41"“ Œ «ÍÊÍÃÚÄ ÃÏÒÅÌÚÄ ÜÌÄÏÂÇÖÌÚÄ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÚ †  ÈÀŸ ÇÆÉý¼ÅÀÁ ºÆÇÈÆÉ ÂƆ ÊÆÈÓÁ ƹÓÏÅÆ ¿¸¼¸ÖÊ ǽȺÓÄ ¯ÊÆ ÇÈÀº½Ãƺ¸Éº¹À¿Å½ÉÂȸÉÆÊÓ Œ ÍÅÛÄÎÏÍÁÇÃÄÌÇÄ ™½É½¼Æº¸Ã¸š½È¸›¨ ›¦¨´š˜ ¬ÆÊÆ£Ôº¸±¨™ ¥ ¥˜ ÀÀ¿¸ÈÍÀº¸ ÈÀÅÓª ¤¢¦š¦¡

Š© ÎÄÏÄÊÄÑ¿Ë Ì¿ÃÍ ÂÍÑÍÁÇÑÛÐÞ Ð ÃÄÑÐÑÁ¿š¡ÍÆÃÒ×ÌÍÄÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÇÄ ÐÐÚÌÍ˼ËÇÊÄË


¨»¡¥ ©ËÆͽ¾ËÔÅÆǽ¾ÅÊÂÏ

ŸÌÐÍÌÐÍÊˊÈÅÈË¿ËÉ Ó¿ÂÏ ¥ÍÅʽŸËÍËÊÓË¿½ ÁÅÍÂÇÏË;ÐÏÅǽ50.,-"*.¿§ËÈËÉÊ  ÌËǽĽȽÃÐÍʽÈЈ¨»¡¥˜οËÆͽ¾ËÔÅÆǽ¾ÅÊÂÏ ÅͽÎÎǽĽȽËÏËÉ ÌËÔÂÉÐËÊÅÉÂÊÊËϽÇËÆ

©ÍÂÿ Ò ËÄÌÞ ÁÍÆÌÇÉ¿ÄÑ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÛ ÏÄ׿ÑÛ ÐÊÍÅÌÚÄ ÁÍÎÏÍÐÚ Þ ÁÐÄÂÿ ÐËÍÑÏÝ Ì¿ ÜÑÇ ÍÀÍÇ ªÝÀ¿Þ ÁÄÑÉ¿ Œ ÜÑ¿ ̿׿ ÅÇÆÌÛ ÐÍ ÐÊÍÅÌÚËÇ ÎÄÏÄÎÊÄÑÄÌÇÞËÇ  ÎÍÊÆÄÑ ÁÁÄÏÔ Ç ÒÅÄ ÌÄ Ï¿ÆÀÄÏÄ×Û ÂÃÄ Ì¿Ö¿ÊÍ ¿ ÂÃÄ ÉÍÌÄÕ °¿Ë¿ÀÄÐÉÍÌÄÖÌÍÐÑÛ¥ÇÆÌÛŒÐÊÍÅÌ¿Þ×ÑÒÉ¿ ¬Ò¿ÉÑÍÂÍÁÍÏÇÊ ÖÑÍÀÒÃÄÑÊÄÂÉÍ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿


©ËÆͽ¾ËÔÅÆǽ¾ÅÊÂÏ ®ÒÏÎÒÏÌ͌ÊÇÊÍÁÚÈ ÁÍÆÁÚ×ÄÌÌÚÈ ÇÎÏÄÉÏ¿ÐÌÚȱÍÊÛÉÍÜÑÍÑÕÁÄÑÁÊ݌ ÃÞÔ ÁÚÆÚÁ¿ÄÑ Ñ¿ÉÍÄ ÀÍÊÛ×ÍÄ ÉÍÊÇÖČ ÐÑÁÍÏ¿ÆÌÍÂÊ¿ÐÇÈÇÎÏÍÑÇÁÍÎÍÊÍÅÌÚÔ ËÌÄÌÇÈ £ÇÆ¿ÈÌÄÏÚ ÎÏÇ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÄ ÎÏÍÄÉÑ¿ É¿ÀÇÌÄÑ¿ ÍÑÂÍÁ¿ÏÇÁ¿ÊÇ ËÄÌÞ ÍÑ Ñ¿ÉÍÂÍ ÕÁÄÑ¿ ¬Í Þ Ì¿ÐÑÍÞÊ¿ Ì¿ ÐÁÍÄË «ÌÄ ÍÖÄÌÛ ÉÍËÓÍÏÑÌÍ Á ËÍÄË É¿Œ ÀÇÌÄÑÄ±Í É¿ÉÁÚÂÊÞÃÇÑ Ï¿ÀÍÖÄÄËÄÐÑÍ ÜÑÍÍь Ï¿ÅÄÌÇÄ ËÍÄÂÍ ÁÌҌ ÑÏÄÌÌÄÂÍËÇÏ¿ ËÍÇÔ ËÚÐÊÄÈ ÖÒÁÐÑÁ Ç Ì¿ÐÑÏÍÄÌÇÈ

¨»¡¥

®ÒÏÎÒÏÌÚÈ ÕÁÄÑ ÐÁÄÖÄÈ Œ É ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍËÒÃÍÐÑ¿ÑÉÒ ÄÐÊÇÇÔ Æ¿ÅÇ¿ÑÛÎÍÖÄÑÁÄÏ¿Ë ­Ï¿ÌÇÆ¿ÕÇÞ É¿ÀÇÌÄÑ¿ Œ ÜÑÍ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÎÍÊÍÅÄÌÇÄ ÎÏÄÃËÄÑÍÁ Á ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁĤÃÁ¿ÁÍÈÃÞÁÉ¿ÀÇÌÄÑ Þ ËÍÂÒ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ Í ÄÂÍ ÔÍÆÞÇÌÄ ÍÖÄÌÛ ËÌÍÂÍÄ ² ËÄÌÞ ÁÐÄ ÐÑÍÇÑ Ì¿ ÐÁÍÇÔ ËÄÐÑ¿Ô®ÄÿÌÑÇÖÌÍÐÑÛËÌÄÎÍËÍ¿Œ ÄÑ£ÊÞÎÊÍÃÍÑÁÍÏÌÍÈÏ¿ÀÍÑÚËÌÄ ÌÒÅÄÌÇÃÄ¿ÊÛÌÚÈÎÍÏÞÃÍÉ

©¿É ÏÍÃÇÊ¿ÐÛ ÇÃÄÞÐÍÆÿÑÛÉ¿ÀÇÌÄÑ Á ÓÇÍÊÄÑÍÁÍË ÕÁÄÑÄ ¡ÍÍÀØČÑÍ Þ ÌÄ ÊÝÀÊÝ ÂÍÑÍÁÚÄ ÏÄ×ÄÌÇÞ  ËÌÄ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍÁÍÎÊÍØ¿ÑÛÐÍÀŒ ÐÑÁÄÌÌÚÄÇÃÄÇ­ÃÌ¿ÅÃÚËÚ ÐÃÍÖÄÏÛÝÎÏÇÄÔ¿ÊÇÁ*,&"¡ÏÒÉÇËÌÄ ÎÍοÊÐÞÅÒÏÌ¿Ê Ì¿ÐÑÏ¿ÌÇÕ¿ÔÉÍÑÍÏÍÂÍ ÞÌ¿×Ê¿ÎÍÃÑÁÄÏÅÃÄÌÇÄÐÁÍÇËËÚÐÊÞË ÖÑÍ ÎÒÏÎÒÏÌ͌ÊÇÊÍÁÚÈ ÕÁÄÑ ËÍÅÌÍ ÐËÄÊÍÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÁÉ¿ÀÇÌÄÑÄÃÄÊÍÁÍÈ ÅÄÌØÇÌÚ ¾ ÎÍÌÞÊ¿ ÖÑÍ ÑÄÎÄÏÛ ÆÌ¿Ý É¿ÉÇËÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛËÍÈÉ¿ÀÇÌÄÑ

¾ÊÝÀÊÝÁÐÄÉÏ¿ÐÇÁÍÄ ÇËÄÌÌÍ ÎÍÜÑÍËÒ ÕÁÄÑÍÁ Á ËÍÄË É¿ÀÇÌÄÑÄ Ñ¿É ËÌÍÂÍ ÇÁÐÄÍÌÇËÍÄÂÍÊÝÀÇËÍÂÍ ÍÑÑÄÌÉ¿£ÊÞËÄÌÞÁ¿ÅÌÍ ÍÉÏÒÅ¿ÑÛ ÐÄÀÞ ÉÏ¿Ðnj ÁÚËÇÁÄØ¿ËÇ

©ÍÂÿŒÑÍÒËÍÄÈÀ¿ÀÒ×ÉÇÌ¿É͌ ËÍÃÄÐÑÍÞÊÇÐÄËÛÐÊÍÌÇÉÍÁÇÆÐÊ͌ ÌÍÁÍÈÉÍÐÑǬ¿ÈÑÇÑ¿ÉÇÔÅÄÞÌÄ ËÍÂÊ¿ É¿ÉÌÇÐÑ¿Ï¿Ê¿ÐÛ®ÏÇÁÄÆÊ¿ ÇƱ¿ÇÊ¿ÌÿÃÏÒÂÇÔ§ÔÑÍÅÄÐÄËÛ ¤ÐÊÇÁÄÏÇÑÛÎÏÇËÄÑ¿Ë ÐÊÍÌÇÉÇÌÄ ÃÍÊÅÌÚÐËÍÑÏÄÑÛÌ¿ÃÁÄÏÛ ÖÑÍÀÚ ÐÖ¿ÐÑÛÄÌÄÒÔÍÃÇÊÍ

¦ÄÏÉ¿ÊÍ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÍ Ì¿ÎÏÍÑÇÁ ËÍÄÂÍ Ï¿ÀÍÖÄÂÍ ÐÑÍÊ¿ ÃÊÞ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ Ì¿ÀÊÝÿÑÛÆ¿ÐÍÀÍÈÐÍÐÑÍÏÍÌÚ¡ÌÄË Þ ÒÊ¿ÁÊÇÁ¿Ý ÐÁÍÈ ÁÆÂÊÞà ÇÌÍÂÿ Æ¿Œ ÃÒËÖÇÁÚÈ ÇÌÍÂÿÑÏÄÁÍÅÌÚÈ ÇÌÍÂÿ ÃÍÁÍÊÛÌÚÈ ¦ÄÏÉ¿ÊÍ É¿É Ê¿ÉËÒÐÍÁ¿Þ ÀÒË¿ÅÉ¿­ÑÉÏÍÝÁ¿ËÐÄÉÏÄÑÄÐÊÇÖÄÊ͌ ÁÄÉÒÊÚÀ¿ÄÑÐÞ ÍÌÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞÉÏ¿ÐÇÁÄÄ ²ÊÚÀ¿ÈÑÄÐÛÖ¿ØÄ

¡ËÍÄËÉ¿ÀÇÌÄÑÄÌÄÑÄÃÇÌÍÂÍÓÇ͌ ÊÄÑÍÁÍÂÍÕÁÄÑ¿ŒÆÃÄÐÛÌ¿ÐÑÍÞØ¿ÞÇÂÏ¿ ÍÑÑÄÌÉÍÁ ÍÊÛ×ÇÄ ÐËÄÊÚÄ ÒÆÍÏÚ ÐÍÖÄÑ¿ÝÑÐÞ ÐÍ ÐÁÄÑÊ͌ʿÁ¿ÌÃÍÁÚË Ç ÑÄËÌ͌ÐÊÇÁÍÁÚË ÓÍÌÍË ±FËÌÚËÇ ÍÑÑÄÌÉ¿ËÇÓÇÍÊÄÑÍÁÍÂÍÇÎÒÏÎÒÏÌÍÂÍ ËÍÅÌÍ ÃÍÀÇÑÛÐÞ ÜÓÓÄÉÑ¿ ÏÍÐÉÍ×Ç Ç ÐÇÞÌÇÞ®ÍÖÄËÒ £¿ÎÍÑÍËÒÖÑÍÓÇÍÊČ ÑÍÁÚÈÇËÄÄÑÌÄÁÄÏÍÞÑÌÒÝÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÛ ÎÏÇÿÁ¿ÑÛ ÍØÒØÄÌÇÄ ÏÍÐÉÍ×Ç пËÚË ÎÏÍÐÑÚËÎÏÄÃËÄÑ¿Ë ÄÚÉØ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ºÇÎÌÍÂÎΊËÌÍËÎ ¢ÎÏÙÈÅп½ÎˆÄ½Ì½ÎÊËƽÚÍËÁÍËɘ ʽÎÈÐÔ½Æ ÂÎÈÅξÅÄÊÂÎËÉ ÔÏˊÏËÌËÆÁÂÏÊÂÏ½Ç 

¢ÆÅÉʸÅÊÀÅ£«¢´·¥¥¢¦ »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ¼ÀȽÂÊÆÈÂÆÄǸÅÀÀ „§ÆÃÀ̸œ

˜Å¼È½Á°¢«¨œ¦š »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ¼ÀȽÂÊÆȸ»½ÅÊÉʺ¸ Ž¼ºÀ¾ÀÄÆÉÊÀ„¯¸ÉÇÀ“

˜Ã½ÂɽÁ¢«Ÿ´¤ ¥ ÂÆÄĽÈϽÉÂÀÁ¼ÀȽÂÊÆÈÂÆÄǸÅÀÀ „˜Äǽȓ

Œ ®ÏÍÃÒÉÕÇÞ ÁÚÎÒÐÉ¿ÄË¿Þ Ì¿×ÄÈ ÉÍËοÌÇÄÈ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ×ÇÏÍÉÍ ÇЌ ÎÍÊÛÆÒÄÑÐÞÉ¿ÉÁÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔÍÑÏ¿ÐÊÞÔ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ Ñ¿É Ç Á Ö¿ÐÑÌÚÔ ÏÄËÍÌÑÌ͌ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÌÚÔ Ï¿ÀÍÑ¿Ô §ÌÚËÇ ÐÊÍÁ¿ËÇ ÐÎÏÍÐ ÄÐÑÛ ÎÍÜÑÍËÒ ŠÆ¿Î¿ÐÌÍÈ ¿ÜÏÍÃÏÍ˚ Ì¿Ë ÌÄ ÑÏÄÀҌ ÄÑÐÞ «Ú ÐÑ¿Ï¿ÄËÐÞ ׿¿ÑÛ Á ÌÍÂÒ ÐÍ ÁÏÄËÄÌÄË Ï¿ÆÁÇÁ¿ÄË Ç ÒÊÒÖ׿ÄË É¿ÖÄÐÑÁÍ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ËÍÃÄÏÌÇÆÇÏÒÄË ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÐÎÏÇÕÄÊÍËÌ¿ÀÒÃÒØÄÄ Ï¿Ð×ÇÏÄÌÇÄ ¿ÐÐÍÏÑÇËÄÌÑ¿ ÎÍ ÃÏÒÂÇË Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞË ©ÏÍËÄ ÑÍÂÍ ×ÇÏÍÉÇÈ ¿ÐÐÍÏÑÇËÄÌÑÎÏÍÃÒÉÕÇÇÿÄÑÁÍÆËÍŌ ÌÍÐÑÛÀ¿Ê¿ÌÐÇÏÍÁ¿ÑÛÁÎÄÏÇÍÃÚÐÄÆÍ̌ ÌÚÔοÃÄÌÇÈÇÁÆÊÄÑÍÁ ¢Ê¿ÁÌÍÄ Á ÀÇÆÌÄÐÄ Œ Ï¿ÐÐÖÇÑ¿ÑÛ ÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÑÛÇ ÁÍÆËÍÅÌÍ ÐÍÆÿÑÛÌ¿ ÐÁÍÄËÍÐÌÍÁÌÍË¿ÜÏÍÃÏÍËÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÁÆÊÄÑÌ͌ÎÍпÃÍÖÌÚÔÎÍÊÍЯÄÖÛÇÃÄÑ Í ÑÍË ÖÑÍ ÎÊÝÐ É ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍËÒ ÎÏ͌ ÇÆÁÍÃÐÑÁÒ ËÚ ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄË ÒÐÊÒÂÇ ÎÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒ¿Ì¿ÊÍÂÇÖÌÍÈÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ÃÊÞ ÐÑÍÏÍÌÌÇÔ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈ ±¿ÉÅÄ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ ŠÁÄÏÑÍÊÄÑÌ¿Þ ÎÊÍØ¿ÃÉ¿š Ì¿Ì¿×ÄËŠÀÍÊÛ×ÍË¿ÜÏÍÃÏÍËĚŒËÚ ÍÑÉÏÚÊÇÐÑÍÊÍÁÒÝÎÏÇÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ °Ì¿Ö¿Ê¿ÍÌ¿ÀÚÊ¿ÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍÃÊÞ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÔÌÒÅà ÍÃÌ¿ÉÍÐÎÒÐÑÞÁÏČ ËÞÐÑ¿Ê¿ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞÐÎÏÍÐÍËÐÏÄÃÇ ÉÍÊÍËÄÌÕÄÁ±ÄÎÄÏÛÜÑÍÌÄÑÍÊÛÉÍÐÑ͌ ÊÍÁ¿Þ ÌÍÇÌÍÁÚÈÀÇÆÌÄÐŒÁÚÎÄÖÉ¿Ç ÃÍÐÑ¿ÁÉ¿ÂÍÑÍÁÚÔÍÀÄÃÍÁ±¿ÉÖÑÍ ÇËÄÞ ÐÑÍÊÛÉÍ ÎÍÊÍÐ ÐÑÏÍÇÑÛ ÌÍÁÚÈ ¿ÜÏ͌ ÃÏÍËÌ¿ËÁÍÀØÄˌÑÍÌÇÉÖÄËÒ

Œ ¬¿ ÜÑÍÑ ÁÍÎÏÍÐ ÑÏÒÃÌÍ ÍÑÁÄÑÇÑÛ ÍÃÌÍÆÌ¿ÖÌÍ ¾ É¿É ÖÄÊÍÁÄÉ Ð ÁÚЌ ×ÇË ËÄÃÇÕÇÌÐÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄË Á ÍÀØÄˌÑÍ Ð Ï¿ÃÍÐÑÛÝ Ï¿ÀÍÑ¿Ê ÀÚ ÎÍ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇ ÌÍ Ð Æ¿ÏÎÊ¿ÑÍÈ ÁÏ¿Ö¿ ÁÌ¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÄÐÄËÛÝÌÄÎÏÍÉÍÏËÇ×Û §ËÄÌÌÍ ÎÍÜÑÍËÒ Þ Ç ÍÑÉÏÚÊ ÐÁÍÈ ÀÇÆÌÄаѿÏÑ¿ÎÌÄÍÀÍ×ÄÊÐÞÀÄÆÑÄό ÌÇÈ ÍÑÐÒÑÐÑÁÇÄ ÍÎÚÑ¿ ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÍÈ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ ÁÚÐÍÉ¿Þ ÉÍÌÉÒÏÄÌÕÇÞ Œ ÁÐÄ ÜÑÍ ÀÄÆÒÐÊÍÁÌÍ ÐÉ¿ÆÚÁ¿ÊÍÐÛ Á ÎÄÏÁÚÄÂÍÃÚÌ¿Ï¿ÀÍÑÄ°ÑÍÂÍËÍËÄ̌ Ñ¿ É¿É Þ ÍÑÉÏÚÊ ÀÇÆÌÄÐ  ÎÏÍ×ÊÍ ÊÄÑ °ÄÈÖ¿Ð Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÉÍÌÄÖÌÍ ÎÏ͌ ØÄÄÐÑÛÌ¿Ï¿ÀÍÑÉÇ ×ÇÏÍÉÇÈÐÎÄÉÑÏ ÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ËÌÍÅÄÐÑÁÍ οÏÑÌÄÏÍÁ ¾ÂÍÁÍÏÝÍÀÜÑÍËÑÍÊÛÉÍÎÍÑÍËÒ ÖÑÍÀ ÀÚÊÍÎÏÄÃÄÊÛÌÍÎÍÌÞÑÌÍ ÖÑÍÃÊÞÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚÀÇÆÌÄÐÎÏÍÕÁÄÑ¿Ê ÌÒÅÌÚÂÍÃÚ ¿ ÑÍ Ç ÌÄ ÍÃÌÍ ÃÄÐÞÑÇÊÄÑÇÄ ¬ÒÅÌÚ ÍÎÚÑ ÐÁÞÆÇ ÌÒÅÌÍÍÀʿÿÑÛÖÒÁÐÑÁÍË ÏÇÐÉ¿ÇÄØÄËÌÍÂÍÖÄËÁÌ¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÄ §ÄÐÊÇÐÀÇÆÌÄÐÍËÎÍÈÃÄÑÖÑ͌ÑÍÌÄÑ¿É ŠÆ¿Î¿ÐÌÍÈ¿ÜÏÍÃÏÍ˚ÎÏÇÃÄÑÐÞÇÐÉ¿ÑÛ Ì¿ÐÑÍÊÛÉÍÃÍÊÂÍ ÖÑÍËÍÅÌÍÄÂÍÌÄ̿Ȍ ÑÇ«ÌÍÂÇÄËÍÇÉÍÊÊÄÂÇÁÄÃÒÑοϿʌ ÊÄÊÛÌÚÈÀÇÆÌÄÐ ÌÍ Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍÞÆÌ¿Ý ÍÌÇËÌÄÎÏÇÌÍÐÇÑÍÐÍÀÍÈÎÏÇÀÚÊǾ ÒÁÄÏÄÌ ÖÑÍ Ì¿ÃÍ Æ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞ ÑÄË ÖÑÍ ÎÍÊÒÖ¿ÄÑÐÞÊÒÖ×Ä ¿ÌÄÏ¿ÐÎÚÊÞÑÛÐÁÍÇ ÒÐÇÊÇÞ °ÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÑÛÐÞ ÒÉÏČ ÎÊÞÑÛÐÁÍÇÎÍÆÇÕÇÇ ÊÝÀÇÑÛÐÁÍÄÃÄÊÍ ÒÁ¿Å¿ÑÛÉÊÇÄÌÑÍÁÇÆ¿ÉÍÌŒÇÑÍÂÿÌÄ Ì¿ÃÍÀÒÃÄÑÇÐÉ¿ÑÛÌÇÉ¿ÉÇÄŠ¿ÜÏÍÃÏÍËÚ ÎÏÍƿοК

Œ¡ÍŒÎÄÏÁÚÔ ÍÀÜÑÍËÌ¿ËÃÒË¿ÑÛ ÌÄÉÍÂÿ Œ Ò Ì¿Ð ÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌÚ ÕÄÊÇ Ç ƿÿÖÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÌÒÅÌÍ ÁÚÎÍÊÌÞÑÛ Ð Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÚËÏÄÆÒÊی Ñ¿ÑÍË ¿Á͌ÁÑÍÏÚÔ Ì¿×ÀÇÆÌÄÐÐÍÐÑÍÇÑ ÇÆÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇÐÁÄÑÍÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÈÎÏ͌ ÃÒÉÕÇÇÃÊÞÏ¿ÆÌÍÂÍÎÍÉÒοÑÄÊÞÜÑÍÇ Ö¿ÐÑÌÚÄÊÇÕ¿ ÇÉÏÒÎÌÚÄÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ ®ÍÜÑÍËÒ ÎÍÉ¿ ÄÐÑÛ ÐÎÏÍÐ Ì¿ Ì¿×Ç ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÞ ËÚÀÒÃÄËÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ¬Í ÌÄÊÛÆÞ ÀÚÑÛ ÎÍÊÌÍÐÑÛÝ ÒÁÄÏÄÌÌÚË Á Æ¿ÁÑÏ¿×ÌÄËÃÌÄŒÜÉÍÌÍËÇÉ¿ÁÌ¿×ÄÈ ÐÑÏ¿ÌÄÌÄÒÐÑÍÈÖÇÁ¿ ÇÁÐÄÄÄÉÍÊÄÀ¿ÌÇÞ ËÍÂÒÑÍÑÏÇÕ¿ÑÄÊÛÌÍÍÑÏ¿ÆÇÑÛÐÞÌ¿Ì¿Ð ŸÖÑÍɿпÄÑÐÞÑÍÂÍ ÁÍÆËÍÅÌÍÊÇÁÄÐÑÇ Á¯ÍÐÐÇÇÌÄÐÉÍÊÛÉÍÃÄÊοϿÊÊÄÊÛÌÍe ²ËÄÌÞÄÐÑÛËÌÍÂÍÆÌ¿ÉÍËÚÔ ÉÍÑÍÏÚÄ Æ¿ÌÇË¿ÝÑÐÞÀÇÆÌÄÐÍËÁÏ¿ÆÌÚÔÌ¿ÎÏ¿ÁŒ ÊÄÌÇÞÔ ÇÒÌÇÔÔÍÏÍ×ÇÄÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÇ ¬¿пËÍËÃÄÊÄÒÀÇÆÌÄпÌÄÑÂÏ¿ÌÇÕÇ Ï¿ÆÂÏ¿ÌÇÖÄÌÇÈ ÂÊ¿ÁÌÍÄŒÜÑÍÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ ÁÍÎÊÍØÄÌÇÞÇÃÄÈÇÑÏÒÿ ÁÊÍÅÄÌÌÍÂÍ ÁÜÑÍÃÄÊÍÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿

¦ÇÈÆÉÇÈƺ½Ã¸ ¥¸Ê¸ÃÀק˜¥¦¯ ¥˜


¨ÂÏÊÅÆËÏÁØÒΈ§ÍÅÎÏŊÏÐ͘ ÌÐÏÂÕÂÎϿžÐÁÂÏÌÍÅÜÏÊØÉ ˜»½ÅÊÉʺÆ„¢ÈÀÉÊÀ†ÊËȓȸ¹Æʸ½Ê ÉɸÄÓÄÀŸ¼½¾ÅÓÄÀÊËÈÆǽȸÊÆȸÄÀ ÀÇȽ¼Ã¸»¸½Êȸ¿ÅÆƹȸ¿ÅÓ½ºÀ¼ÓÆʆ ¼Ó͸ÇÆȸ¿ËÄÅÓÄνŸÄ ¼ÉÆÍÑÇÉÍÈ ¡ÍÐÑÍÉ¿ ËÍÅÌÍ Á ÎÍÊÌÍÈ ËÄÏÄÌ¿ÐÊ¿ÃÇÑÛÐÞÁÍ¡ÛÄÑÌ¿ËÄ ©ÇÑ¿Ä ±¿ÇŒ Ê¿ÌÃÄ §ÌÃÇÇ §ÌÃÍÌÄÆÇÇ ·Ïnjª¿ÌÉħ ÎÒÐÑÛÁ¿ÐÌÄÎÒ¿ÄÑÐÄÆÍÌÃÍÅÃÄÈŒÃÍÅÃÇ ÇÃÒÑÑÍÊÛÉÍÎÍÌÍÖ¿Ë ÇÒÑÏÍËÁ¿ÐÁÐÑÏČ ÑÇÑ ÒËÚÑ¿Þ ÁÊ¿ÂÍÈ ÏÍÐÉÍ×Ì¿Þ ÆÄÊÄÌÛ ÑÏÍÎÇÉÍÁ ªÝÀÇÑÄÊÄÈ ÍÐÑÏÍÁÍÁ ÅÃÒÑ °ÄÈ×ÄÊÚ «¿ÊÛÃÇÁÚ ©ÒÀ¿Ç£ÍËÇÌÇÉ¿Ì¿ ¿ÑÄÔ ÉÑÍ ÌÄÀÍÇÑÐÞÿÊÛÌÇÔÎÄÏÄÊÄÑÍÁ Œƿ¿ÃÍÖÌ¿Þ «ÄÉÐÇÉ¿ ÉÍÊÍÏÇÑÌ¿Þ Ï¿ÆÇÊÇÞ Ç ÿÅÄ ŸÁÐÑÏ¿ÊÇÞ ¤ÐÊÇÅÄÁ¿ÐÀÍÊÛ×ÄÎÏÇÁÊÄÉ¿ÄÑÉʿЌ ÐÇÉ¿°Ñ¿ÏÍÂÍÐÁÄÑ¿ ÑÍŠ©ÏÇÐÑnjÑÒϚÎÏÄÌ ÊÍÅÇÑÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÇÞÁ§ÐοÌÇÝ §Ñ¿ÊÇÝ ³Ï¿ÌÕÇÝ ¢ÄÏË¿ÌÇÝ ŸÁÐÑÏÇÝ ¢ÏÄÕÇÝ ¶ÄÔÇÝ  ÍÊ¿ÏÇÝ Ç ÃÏÒÂÇÄ ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÄ ÐÑÏ¿ÌÚ ÁÑÍËÖÇÐÊÄÇÁ°É¿ÌÃÇÌ¿ÁÇÝ ±Ï¿ÃÇÕÇÍÌÌÍ ÎÏÇÁÊÄÉ¿ÑÄÊÛÌÚËÇ Ì¿Œ ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞËÇÍÐÑ¿ÝÑÐÞ±ÒÏÕÇÞǤÂÇÎÄÑ ¡ÐÄ ÀÍÊÛ×Ä ÁÌÇË¿ÌÇÞ ÍÀÏ¿Ø¿ÄÑ Ì¿ ÐÄÀÞ ±ÒÌÇÐ ÎÏÄÃʿ¿ÝØÇÈ ÌÄÃÍÏÍÂÍÈ ÍÑÃÚÔ ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÂÍÒÏÍÁÌÞ ¬ÄËÄÌÄÄÎÍÎÒÊÞÏÌÚËÍÐÑ¿ÄÑÐÞÎÍÀČ ÏÄÅÛĶÄÏÌÍÂÍËÍÏÞ°ÍÖÇ ŸÌ¿Î¿ ¢ÄÊÄ̌ ÃÅÇÉ×ÇÏÍÉÍÇÆÁÄÐÑÌÚÉÒÏÍÏÑ¿ËÇ ÍÀÊ¿Œ ÿÝØÇËÇÔÍÏÍ×ÄÈÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏÍÈ ®ÏÇ ÁÚÀÍÏÄ ÐÑÏ¿ÌÚ ÌÄË¿ÊÍÁ¿ÅÌÍ ÍÎÏÄÃÄÊÇÑÛÐÞÐÁ¿×ÇËÊÇÖÌÚËÎÏÄÃÎÍÖÑČ ÌÇÄËÎÊÞÅÌÚÈÍÑÃÚÔÇÊÇ¿ÉÑÇÁÌÚÄÜÉЌ ÉÒÏÐÇÍÌÌÚÄÎÏÍÂÏ¿ËËÚ­À¿ÁÇÿÍÑÃÚÔ¿ ÁÍÆËÍÅÌÚ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÁÄÆÃÄ ÍÐÍÀÄÌÌÍ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍ Ç ÁÍÐÑÏÄÀÍÁ¿ÌÍ ÇÔ ÐÍÖÄÑ¿ÌÇÄ ±¿É Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÍÖÄÌÛÎÍÎÒÊÞÏÌÚÉÍËÀnj ÌÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄÑÒÏÚÁ§ÐοÌÇÝǧѿÊÇÝ ÁÉÊÝÖ¿ÝØÇÄ ÍÑÃÚÔ Ì¿ ÎÍÀÄÏÄÅÛÄ Ÿ ÁÍÑ

ÁͳϿÌÕÇÝ ¢ÄÏË¿ÌÇÝ ŸÁÐÑÏÇÝ ¶ÄÔÇÝ ÄÃÒÑÇËÄÌÌÍÆ¿ÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÞËÇÍÑËÌÍÅČ ÐÑÁ¿ÜÉÐÉÒÏÐÇÈ¢ÏÄÕÇÝÅÄ ©ÇÎÏ ÍÊ¿Œ ÏÇÝÎÏÄÃÎÍÖÇÑ¿ÝÑ É¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ ÊÝÀÇÑÄÊÇ ÎÊÞÅÌÍÂÍÑÒÏÇÆË¿ °ÍÑÏÒÃÌÇÉÇ Š©ÏÇÐÑnjÑÒϚ ÎÍËÍÂÒÑ ÎÍÃÍÀÏ¿ÑÛ ÍÎÑÇË¿ÊÛÌÚÈ Ë¿Ï×ÏÒÑ ÎÒÑČ ×ÄÐÑÁÇÞ ¤ØÄÍÃÌÍÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÉÍÑÍÏÍÄÎÏÄÌ ʿ¿ÄÑ Š©ÏÇÐÑnjÑÒϚ Œ ÊÄÖÄÀÌÚÄ ÑÒÏÚ Á ¯ÍÐÐÇÇÇÌ¿Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔÉÒÏÍÏÑ¿Ô °¿Ì¿ÑÍÏÇÇŸÌ¿ÎÚ ±Ò¿ÎÐÄ ¢ÄÊÄÌÃÅnj ɿǤÈÐÉ¿ÎÏÇËÒÑÅÄÊ¿ÝØÇÔÎÍÃÊÄÖÇÑÛ ÍÏ¿ÌÚ ÃÚÔ¿ÌÇÞ ÐÄÏÃÄÖÌ͌ÐÍÐÒÃÇÐÑÒÝ ÐÇÐÑÄËÒ Æ¿ÀÍÊÄÁ¿ÌÇÞÌÄÏÁÌÍÈÐÇÐÑÄËÚÇ ÍÎÍÏÌ͌ÃÁÇ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍ¿ÎοϿѿ ­ÑÃÚÔÁŸÌ¿ÎÄÆ¿ÐÊÒÅÇÁ¿ÄÑÍÑÃÄÊÛÌ͌ ÂÍÒÎÍËÇÌ¿ÌÇÞŒÍÌÇÃÄ¿ÊÄÌÃÊÞÊÝÃÄÈÎ͌ ÅÇÊÍÂÍÁÍÆÏ¿ÐÑ¿ÇÃÄÑÄÈ«ÞÂÉÇÈÉÊÇË¿Ñ Ç ÕÄÊÄÀÌÚÈ ËÍÏÐÉÍÈ ÁÍÆÃÒÔ É¿É ÌÄÊÛÆÞ ÊÒÖ×ÄÎÍÃÔÍÃÞÑÃÊÞÍÆÃÍÏÍÁÇÑÄÊÛÌÚÔÎ͌ ÄÆÃÍÉ ÿÏÞÑÆ¿ÏÞÃÜÌÄÏÂÇÇÇÀÍÃÏÍÐÑÇ ªÇÃÄÏÍËÎÍÎÍÎÒÊÞÏÌÍÐÑÇÇÎÍÐÄؿČ ËÍÐÑÇ ËÍÅÌÍ Ì¿ÆÁ¿ÑÛ ÉÒÏÍÏÑÚ ÂÊ¿ÁÌÍÂÍ ÍÆÃÍÏÍÁÇÑÄÊÛÌÍÂÍ ÕÄÌÑÏ¿ ¯ÍÐÐÇÇ Œ ©¿ÁŒ É¿ÆÐÉÇÔ «ÇÌÄÏ¿ÊÛÌÚÔ ¡Íà ¤ÂÍ п̿Œ ÑÍÏÇÇ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÚ Á ÖÄÑÚÏÄÔ ÂÍÏÍÿÔ ©ÇÐÊÍÁÍÃÐÉÄ ®ÞÑÇÂÍÏÐÉÄ ¤ÐÐÄÌÑÒÉ¿Ô Ç ¥ÄÊÄÆÌÍÁÍÃÐÉÄ°¿Ì¿ÑÍÏÇÇ©¿Á«ÇÌ¡Íà ÎÏÄÃʿ¿ÝÑ ÍÑÃÚÔ¿ÝØÇË ÀÍÊÛ×ÍÈ Áڌ ÀÍÏ ÊÄÖÄÀÌÚÔ ÎÏÍÕÄÃÒÏ ÐÁÞÆ¿ÌÌÚÔ ÐÍ ÐÎÄÕÇÓÇÉÍÈ ÜÑÍÂÍ ÉÒÏÍÏÑ¿ ÂÏÞÆÄÊÄÖČ ÌÇÄ ÁÌÒÑÏÄÌÌÄÄÇÌ¿ÏÒÅÌÍÄÎÏÇËÄÌÄÌÇÄ ËÇÌÄÏ¿ÊÛÌÚÔ ÁÍà ÉÊÇË¿ÑÍÊÄÖÄÌÇÄ ÂÄÊÇÍÑÄÏ¿ÎÇÞ ¿ÜÏÍÑÄÏ¿ÎÇÞ ÑÄÏÏÄÌÉÒÏ ÃÇÄÑÍÑÄÏ¿ÎÇÞ °ÍÑÏÒÃÌÇÉÇ Š©ÏÇÐÑnjÑÒϚ ÁÐÄÂÿ Ã͌ ÀÏÍÅÄÊ¿ÑÄÊÛÌÚÇÁÌÇË¿ÑÄÊÛÌÚ©¿ÅÃÍËÒ ÉÊÇÄÌÑÒ ¿ϿÌÑÇÏÍÁ¿Ì ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÈ ÎÍÃÔÍÃ Ç ÎÍÃÀÍÏ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍ ÇÌÑÄÏÄЌ ÌÍÂÍÑÒÏ¿

¥¸Ð¼½ºÀ¿†„›¸È¸ÅÊÀÈƺ¸ÅÅƽ¸ϽÉ漮 Ž¿¸¹Óº¸½ÄÓÁÆʼÓÍ“ §ÈÀÍƼÀʽÂÅ¸Ä ÀÄÓƹ׿¸Ê½ÃÔÅÆÇƼ¹½È½ÄÊËÈ ÂÆÊÆÈÓÁº¸ÄÇÆÅȸºÀÊÉ×

 ŠŠ ŠŠ À§ËÈËÉʽ ÐÈ©½Ç¿½ Áˆ½˜ ÚϽà ̽¿


¨»¡¥ ¬ÍËÀÐÈÇÅÌ˧ËÈËÉÊÂ

¬ËÎÈ¿ËÂÊʽܧËÈËÉʽ ŸÅϽÈÅܨÂÈÅÇË¿½ Å«ÈÙÀÅ¢ÀËÍË¿ËÆ ¢Æ»¼¸»ÆºÆÈ×ÊÆÂȸÉÆʽ¢ÆÃÆÄÅÓ ϸѽºÉ½»ÆÀĽÖʺºÀ¼ËÉʸÈÓÁ»ÆÈƼ ɸÈÍÀʽÂÊËÈÆÁÀ¼½ÂÆÈÆÄËн¼ÐÀÍÉÊÆýÊÀÁ ÀÅʽȽÉÅÓÄÀÂËÃÔÊƺÓÄÀ ¿¼¸ÅÀ×ÄÀ º¸ÈʸøÄÀÂËǽϽÉÂÆÁ¿¸ÉÊÈÆÁÂÀ¥ÆšÀʸÃÀÁ£½ÃÀÂƺÀ¦ÃÔ»¸ »ÆÈƺ¸†ÇÈƽÂÊÀÈƺÑÀÂÀÀ¿„¥§§©ª¢§ÈƽÂʆ¢“†ȽÐÀÃÀÇƸ¿¸ÊÔ ÏÀʸʽÃ׾ËÈŸø„£Ö¼À“»Æȸ¿¼Æ¹Æý½ÉƺȽĽÅÅËÖ ÅÆŽĽŽ½Àņ ʽȽÉÅËÖ¢ÆÃÆÄňÇÆÉýºÆ½ÅÅËÖ

ˆ®ÏÍËÅÈÅÎÐÉËɘ Š«ÚÀÚÔÍÑÄÊÇÎÏÄÃÊÍÅÇÑÛÃÏÒÂÇËÇ ÂÊ¿Æ¿ËÇÎÍÐËÍÑÏÄÑÛÌ¿Ï¿ÈÍÌÒÊÇÕ°ÒŒ ÁÍÏÍÁ¿ ­ÐÇÎÄÌÉÍ ­ÉÑÞÀÏÛÐÉÍÈÏÄÁÍÊ݌ ÕÇÇ ©¿ÊÇÌÇÌ¿ °ÎÍÏÑÇÁÌÍÈ ŒÂÍÁÍÏÞÑ ¡ÇÑ¿ÊÇÈÇ­ÊÛ¿Œ¡ÂÊÞÃÄÑÛÐÞÁÉ¿ÅÃÚÈ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÌÚÈÜÊÄËÄÌÑÆÿÌÇÈ ÎÍÌÞÑÛ ÇÔÐÑÏÍÂÒÝÉÏ¿ÐÍÑÒ À¿ÆÇÏÒÝØÒÝÐÞÌ¿ ÆÃÍÏÍÁÍËÎÏ¿ÉÑÇÕÇÆËĚ ®ÄÏÁ¿Þ ÑÍÖÉ¿ Ì¿×ÄÂÍ Ë¿Ï×ÏÒÑ¿ Œ ÉÁ¿ÏÑ¿Ê ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÚÈ ÒÊÇÕ¿ËÇ ¶É¿ÊÍÁ¿  °ÒÁÍÏÍÁ¿ £ÆÄÏÅÇÌÐÉÍÂÍ ­ÉÐÉÇË ÎÏÍÐÎÄÉÑÍË ¦Ã¿ÌÇÞ ÐÑÍÞÑ ÁÃÍÊÛ ÑÄÌÇÐÑÚÔ ¿ÊÊÄÈ £ÄÏÄÁÛÞ Áڌ Ë¿Ô¿ÊÇ ÁÚ×Ä ÉÏÚ× Ç Çƌƿ ÜÑÍÂÍ ÃÁÒÔÜÑ¿ÅÉÇ É¿ÅÒÑÐÞ ÐÍÁÐÄË ÌÄÀÍÊی ×ÇËÇÇÒÝÑÌÚËÇ

®ÍËÌÄÌÇÝ¡ÇÑ¿ÊÇÞªÄÊÇÉÍÁ¿ Ënj ÉÏÍÏ¿ÈÍÌÁÚÐÑÏÍÄÌÍÖÄÌÛ¿ÏËÍÌÇÖÌÍ £ÍË¿ÐÑÍÞÑÎÍÉÏ¿ÐÌÍÈÊÇÌÇÇ ÑÍÄÐÑÛÇÔ ӿпÃÚÌ¿ÔÍÃÞÑÐÞÌ¿ÍÃÌÍÈÎÏÞËÍȤØÄ Ì¿ÐÑ¿ÃÇÇÎÏÍÄÉÑÇÏÍÁ¿ÌÇÞÆ¿ÐÑÏÍÈØÇÉÇ ÎÏÍÃÒË¿ÊÇÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏÒÉÁ¿ÏÑ¿Ê¿ ×ÉÍÊ¿ ÀÍÊÛÌÇÕ¿ ˿¿ÆÇÌÚ ÍÐÑ¿ÌÍÁÉÇ ÑÏ¿ËÁ¿ÞŒÁÐÄÏÞÃÍ˯¿ÈÍÌÑÇÔÇÈ ÐÎ͌ ÉÍÈÌÚÈ«¿×ÇÌÚÏÄÃÉÇ£ÍË¿ÐÑÏÍÇÊÇ ÎÊÄÌÌÚÄ ÌÄËÕÚ ©ÍÂÿ ÎÍÐÊÄ ÁÍÈÌÚ ÌÒÅÌÍÀÚÊÍÏÄ׿ÑÛÁÍÎÏÍÐÍË¿ÐÐÍÁÍË ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÇÉÍÊÍËÄÌÕÄÁÅÇÊÛÄË ÎÍÌ ÌÄÁÍÊÛÌÚÈ ÑÏÒà ÎÏÇ×ÄÊÐÞ É¿É ÌÄÊÛÆÞ ÉÐÑ¿ÑÇ¡ÎÊ¿ÌÇÏÍÁÉÄÆÿÌÇÈÇÉÁ¿ÏÑ¿Ê¿ ÁÄÏÍÞÑÌÄÄÁÐÄÂÍ ÐÍÁËÄÐÑÌÍÐÂÍÏÍÃÐÉÇËÇ ÁÊ¿ÐÑÞËÇÎÏÇÌÇË¿ÊÇÒÖ¿ÐÑÇÄÎÊÄÌÌÚÄ ÌÄËÄÕÉÇÄÇÌÅÄÌÄÏÚÇÐÑÏÍÇÑÄÊÇ¡ÑÍ

ÁÏÄËÞ ÎÏÍÄÉÑÌÚÄ ÇÌÐÑÇÑÒÑÚ Ï¿ÀÍÑ¿ÊÇ ÑÍÊÛÉÍ Á «ÍÐÉÁÄ Ç ÃÏÒÂÇÔ ÀÍÊÛ×ÇÔ ÂÍÏÍÿÔ ¬¿ÎÏÇËÄÏ ÐÑ¿ÏÄÈ׿Þ ÉÍÊ͌ ËÄÌÐÉ¿ÞÎÏÍÄÉÑÌ¿ÞÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞŠ¢Ï¿ÅŒ ÿÌÎÏÍÄÉњÌ¿Ö¿Ê¿ÐÁÍÄÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÄ ÁÂÍÃÒ°ÑÏÍÇÑÄÊÛÌÚÄÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÎÏÍÄÉÑÇÏÍÁ¿ÊÇ пËÇ ÇÊÇ ÎÏÇÁÊÄÉ¿ÊÇ ÌÄÀÍÊÛ×ÇÄË¿ÐÑÄÏÐÉÇı¿ÉÇÃÍÏÄÁ͌ ÊÝÕÇÇÀÚÊÍÎÏÇÌÞÑÍ¿ÏÔÇÑÄÉÑÍÏÐÑÏÍÇÊ Ð¿Ë ÇÍ×ÇÀÍÉÌÄÃÍÎÒÐÉ¿ÊÇ®ÍÜÑÍËÒÌ¿ ÐÊÒÔÒÓ¿ËÇÊÇÇÏÒÐÐÉÇÔÆÍÃÖÇÔ«¿ÑÁÄÞ ©¿Æ¿ÉÍÁ¿ ¡¿ÐÇÊÇÞ ¿ÅÄÌÍÁ¿ ­ÐÇο  ÍÁÄ ŸÊÄÉпÌÃÏ¿  ÏÝÊÊÍÁ¿  ³ÄÃÍÏ¿ ·ÄÔÑÄÊÞ  ŸÌÃÏÄÞ ¡ÍÏÍÌÇÔÇÌ¿ ŸÊÄɌ ÐÄÞ¸ÒÐÄÁ¿ ©ÍÌÐÑ¿ÌÑÇÌ¿±ÍÌ¿ §Á¿Ì¿ ¥ÍÊÑÍÁÐÉÍÂÍ «ÇÔ¿ÇÊ¿®ÍÐÍÔÇÌ¿ Š°ÑÏÍÇÊÇÐÒËÍË ŒÂÍÁÍÏÇÑ¡ÇÑ¿Œ ÊÇÈ ªÄÊÇÉÍÁ Œ ¦ÃÄÐÛ ÔÍÊÍÃÌÚÄ ÎÏ͌ ÁÄÑÏÇÁ¿ÄËÚÄÖÄÏÿÉÇ ÆÌ¿ÖÇÑ ÆÇËÍÈÌÄ ÍÀÏ¿ÆÍÁÚÁ¿ÝÑÐÞÉÍÌÃÄÌпÑÇÐÍÐÒÊÛÉÇ Ñ¿ÉÉ¿ÉÌÄÑÎÄÏÄοÿÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏ°ÑÄÌÚ ×Ê¿ÉÍÀÊÍÖÌÚÄ ©ÍÜÓÓÇÕÇÄÌÑ ÑÄÎÊ͌ ÎÄÏÄÿÖÇ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÄÑ ÐÄÂÍÃÌÞ×ÌÇË ÌÍÏË¿Ë ¡ É¿ÅÃÍË ÃÍËÄ ÀÚÊÍ ¿ÁÑ͌ ÌÍËÌÍÄÑÄÎÊÍÐÌ¿ÀÅÄÌÇÄÇÊÇÐÑÏÍÇÊÇ ÎÍÃÁ¿ÊÛÌÒÝ ËÇÌnjÉÍÑÄÊÛÌÒÝ ÇÊÇ ÎÄÖÉÇÐÑÍÞÊÇÁÉÁ¿ÏÑÇÏ¿Ô¢¿ÆÎÍÞÁÇÊÐÞ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÎÍÆÅÄ ¬Ä ÑÏÄÀÍÁ¿ÊÍÐÛ Ñތ ÌÒÑÛÉÇÊÍËÄÑÏÍÁÚÄÑÄÎÊÍÑÏ¿ÐÐÚ­ÉÌ¿ ÎÄÏÁÍÂÍÜÑ¿Å¿Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÚÌÄÁÚÐÍÉÍ ËÍÅÌÍÆ¿ÂÊÞÌÒÑÛÐÒÊÇÕÚ¡ÑÍÁÏÄËÞ ÜÑÍÐÖÇÑ¿ÊÍÐÛÌÍÏË¿ÊÛÌÚËÊÝÃÇÀÚÊÇ ÀÍÊÄÄ ÍÑÉÏÚÑÚËÇ ­ÉÌ¿ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ×ÇÏÍÉÇÄ ©Ê¿ÐÐÇÖÄÐÉ¿Þ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏ¿ ÑÏÄÀÒÄÑŠÆÍÊÍÑÍÂÍÐÄÖÄÌÇޚ ÑÍÄÐÑÛÐ͌ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÞÁÚÐÍÑÚÉ×ÇÏÇÌÄ Ï¿ÁÌÍÈ ¦ÃÄÐÛÎÏÍÎÍÏÕÇÇÇÌÚÄ ÌÍ¿ÏËÍÌÇÞ ÐÍÀÊÝÃÄÌ¿©ÐÑ¿ÑÇ ÁпËÇÔÆÿÌÇÞÔÌČ ÎÊÍÔ¿ÞÎÊ¿ÌÇÏÍÁÉ¿ŒÀÍÊÛ×ÇÄÉÍËÌ¿ÑÚ ÇÉÒÔÌÇ ÁÚÐÍÉÇÄÎÍÑÍÊÉÇŸÎÍÐËÍÑÏnj ÑČɿÉÍÈ×ÇÏÍÉÇÈÃÁÍϼÑÍÒÅÄÎÍÑÍË ÎÍÐÑÏÍÇÊÇÐ¿Ï¿Ç ¿ϿÅÇeš

šÀʸÃÀÁ£½ÃÀÂƺ„Ÿ¼¸ÅÀ×ÍÆÊÔÀ ÉÂÈÆÄÅÓ½ ÅÆÀÍÇÆÉʸȸÃÀÉÔËÂȸ† ÉÀÊÔ ¢Æ¿ÓÈÔÂÀ ÇƼ¼½È¾Àº¸ÖÊÉ× Ƚ¿ÅÓÄÀ ¹¸ÃÆϸÄÀ ¢ÆÅÉÆÃÀ Ÿ ÂÆÊÆÈÓÍ ÂȽÇ×ÊÉ× ¹¸ÃÂÆÅÓ ºÓ† ÇÆÃŽÅÓ º ºÀ¼½ Âƺ¸ÅÓÍ ËÂȸн† ÅÀÁ“ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿


¬ÍËÀÐÈÇÅÌ˧ËÈËÉÊÂ

¨»¡¥

¥ÄÁËÎÙ šÀʸÃÀÁ£½ÃÀÂƺŒÇÌÅÄÌÄό ÐÑÏÍÇÑÄÊÛ ÎÏÍÄÉÑÇÏÍÁØÇÉ ÂÊ¿ÁŒ ÌÚÈÇÌÅÄÌÄÏÎÏÍÄÉÑÍÁ ÃÇÏÄÉÑÍÏ ­­­ Š¬®® °±© ®ÏÍÄÉь©š ¯ÍÃÇÊÐÞ Á ©ÍÊÍËÌÄ ­ÉÍ̌ ÖÇÊ «ÍÐÉÍÁÐÉÇÈ ÇÌÅÄÌÄÏÌ͌ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÌÚÈ ÇÌÐÑÇÑÒÑ ÇËÄÌÇ ¡¡ ©ÒÈÀÚ×ÄÁ¿ «§°§ ¥ÄŒ Ì¿Ñ ÁÍÐÎÇÑÚÁ¿ÄÑÐÚÌ¿ŒÐÑÒÃÄÌÑ¿ «¢°² «§°§ ÎÍ×ÄÃ×ÄÂÍ ÎÍ ÐÑÍοËÍÑÕ¿ ¦ÃÔ»¸»ÆÈƺ¸ŒÂÊ¿ÁÌÚÈ¿ÏŒ ÔÇÑÄÉÑÍÏŠ¬®®°±©®ÏÍÄÉь©š§ÆÐÄËÛÇÁÍÄÌÌÍÐÊÒÅ¿ØÄÂÍ¡©ÍÊÍËÌÒ ÏÍÃÇÑÄÊÇ­ÊÛÂÇÎÄÏÄÄÔ¿ÊÇ ÉÍÂÿÄÈÀÚÊÍÊÄÑ ÇÂÍÏÍÃÍÌ¿ÐÖÇÑ¿ÄÑÏÍÌ ÌÚË ­ÉÍÌÖÇÊ¿ ¢ÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÈ ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ ÆÄËÊÄÒÐÑÏÍÈÐÑÁ¿ ŸÁÑÍÏ ÍÃÌÍÂÍ ÇÆ ÉÏ¿ÐÇÁÄÈ×ÇÔ ÂÍÏÍÃÐÉÇÔ ÎÏÍÄÉÑÍÁ Œ ¿ÎÑÄÉÇ Š£­«Ó¿ÏË¿š Ì¿ ÎÏÍÐÎÄÉÑÄ©ÇÏÍÁ¿¬ÄÆ¿ËÒÅÄË ¡ÍÆÂÊ¿ÁÊÞÄË¿Þ¡ÇÑ¿ÊÇÄ˪ÄÊÇÉÍÁÚËÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇތϿÆÏ¿ÀÍÑÖÇÉËÌ͌ ÂÇÔÍÀÙÄÉÑÍÁÁ©ÍÊÍËÌÄÌ¿ÄÄÐÖÄÑÒÏÄÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÇ˿¿ÆÇÌ¿Š ÒÏ¿ÑÇÌ͚ Ì¿ ÎÏÍÐÎÄÉÑÄ ©ÇÏÍÁ¿ ӿпÿ ÅÇÊÍÂÍ ÆÿÌÇÞ ÎÍÐÑÏÍÈÉÇ ÎÍÖÑÇ ÁÄÉÍÁÍÈ ÿÁÌÍÐÑÇÌ¿ÎÄÏÄÐÄÖÄÌÇÇÒÊÇղ˿ÌÐÉÍÈÇ©Ï¿ÐÌÍÂÁ¿ÏÃÄÈÐÉÍÈ ÐÑ¿ÏÍÂÍ ÕÄÔ¿ÀÚÁ×ÄÂͦ±°ÎÍÃÏ¿ÆËÄØÄÌÇÄÓ¿ÀÏÇÉÇÃÄÑÐÉÍÈÍÀÒÁÇŠŸÌÑÇÊÍοš ®ÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄÆ¿ÌÇË¿ÄÑÐÞÎÏÍÄÉÑÇÏÍÁ¿ÌÇÄËÂÏ¿ÅÿÌÐÉÇÔ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÚÔ ÐÄÊÛÐÉÍÔÍÆÞÈÐÑÁÄÌÌÚÔÍÀÙÄÉÑÍÁÌ¿ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ«ÍÐÉÍÁÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑÇÇÁ ÃÏÒÂÇÔÏÄÂÇÍÌ¿Ô

ˆ¬Í½ÇÏÅÔÊËÎÏÙ ÅÁËÏËÕÊËÎÏÙ¿ÌËÁÒËÁ ÇÁÂϽÈÜɘ «Ú ÐÑÍÇË Ì¿ ÎÄÏÄÐÄÖÄÌÇÇ ÒÊÇÕÚ ¦ÄÊÄÌÍÈÇÎÏÍÄÆÿ¶É¿ÊÍÁ¿°É¿ÑÌÚÄ ÉÏÚ×ÇÇËÄÿÊÛÍÌÚÌ¿ÃÁÒÔÜÑ¿ÅÌÚÔ ÆÿÌÇÞÔ ÎÍÐÊÄÁÍÄÌÌÍÈ ÎÍÐÑÏÍÈÉÇ Á ÖÛÇÔ ÊÇÌÇÞÔ ÞÐÌÍ Ò¿ÃÚÁ¿ÄÑÐÞ ÀÝό ÂÄÏÐÉÇÈÃÒÔ ÐÍÐÄÃÐÑÁÒÝÑÐËÍÃÄÏÌÍË ÌÍÁÄÌÛÉÍÈÐÑ¿ÌÕÇÇÐÉÍÏÍÈÎÍËÍØÇ¬Í ÌÍÁÍÐÑÏÍÈÉ¿ÌÄÌ¿ÏÒ׿ÄÑÐÇËËÄÑÏÇÝ ÎÍÊÒÁÄÉÍÁÍÈÿÁÌÍÐÑÇ šÀʸÃÀÁ £½ÃÀÂƺ Š£ÍÔÍÃÌÚÄ ËÌÍÂÍÉÁ¿ÏÑÇÏÌÚÄÃÍË¿ÁÐÑ¿ÏÍÈÖ¿ÐÑÇ ÂÍÏÍÿ ÐÑ¿Ï¿ÊÇÐÛ ÐÑÏÍÇÑÛ ÁÎÊÍÑÌÒÝ ÃÏÒÂÉÃÏÒÂÒ ÎÏÇËÄÏŒÒÊÇÕ¿­ÉÑÞÀÏی ÐÉÍÈÏÄÁÍÊÝÕÇÇ ÇÌÍÂÿÌÄÆ¿ÀÍÑÞÐÛ ÍÎÏÞËÍÊÇÌÄÈÌÍÐÑÇÒÊÇÕÇÎÄÏÄÒÊÉÍÁ Ç ÀÄÆ ÍÐÍÀÍÈ ÃÄÑ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ´ÍÑÞ ÄØÄ «¿ÑÁÄÈ©¿Æ¿ÉÍÁÎÍÊÇÖÌÍËÒÒÉ¿Æ¿ÌÇÝ ¤É¿ÑÄÏÇÌÚ**ÁÂÍÃÒÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿Ê ÁÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÄÎÊ¿Ì¿Æ¿ÐÑÏÍÈÉÇ©ÍÊÍˌ ÌÚ ÍÊÄÄ ÃÄÑ¿ÊÛÌÍÄ ÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÎÍÞÁÇÊÍÐÛÒÅÄÎÏÇ°ÍÁÄÑÐÉÍÈÁÊ¿ÐÑÇ ®ÏÍÉÊ¿ÃÚÁ¿ÊÇ ÎÏÍÐÎÄÉÑÚ ÐÌÍÐÇÊÇ ÔÇÀ¿ÏÚÇÀ¿Ï¿ÉǬ¿ÒÊÇÕ¿Ô­ÐÇÎÄÌÉÍ ¶É¿ÊÍÁ¿É¿ÉÏ¿ÆÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÌÎÏÇÌÕÇÎ ÏÄÂÒÊÞÏÌÍÈÆ¿ÐÑÏÍÈÉÇ ÉÍÑÍÏÍÂÍÎÏnj ÃÄÏÅÇÁ¿ÊÇÐÛÇÎÍÐÊÄÎÒÐÉ¿ÁÂÍÃÒ ÉÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍ £ÍËÍÐÑÏÍÇÑÄÊÛÌÍÂÍ ÉÍËÀÇÌ¿Ñ¿ °ÊÍÁÍŠÂÍÏÍÚÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÍÑÐÊÍÁ¿ ŠÍÂÏ¿ÅÃÄÌÇĚ ®ÏÇÖÄË ÍÂÏ¿ÅÃÄÌÇÄ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ Á ÎÏÞËÍË ÐËÚÐÊÄ Á ÁÇÃÄ ÄÚÉØ¿

ÉÏÄÎÍÐÑÇ ÌÍÇÐÑÍÈÑÍÖÉÇÆÏÄÌÇÞ ÖÑÍ ÂÍÏÍÃÌ¿ÖÇÌ¿ÄÑÐÞÐÍÐÊÍÀÍà ÃÄÏÄÁÄÌÄÉ ÉÍÑÍÏÚÄÐÍÐÑ¿ÁÊÞÝÑÆ¿ØÇÑÌÚÈÎÍÞÐ ¼ÑÍÑ ÎÏÇÌÕÇÎ ÐÍÀÊÝÿÄÑÐÞ Ò ÀÚÁ×ÄÈËÍÐÉÍÁÐÉÍÈÆ¿ÐÑ¿ÁÚ°¿ÌÃÚÏÇ ŒÀÚÁ׿ÞÃÄÏÄÁÌÞ¢ÃÄÍÌ¿ÉÍÌÖ¿ÄÑÐÞ ÐÑÍÞÑ ÃÁ¿ É¿ËÄÌÌÚÔ ÃÁÒÔÜÑ¿ÅÌÚÔ ÃÍË¿ ­ÌÇ ÌÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÝÑ ÔÒÃÍÅČ ÐÑÁÄÌÌÍÈÕÄÌÌÍÐÑǬÍÜÑÍÀÚÊÆÌ¿É ÍÑÐÝÿÌ¿ÖÇÌ¿ÄÑÐÞÂÍÏÍà ¤ÐÊÇ ÁÙÄÆÅ¿ÑÛ Á ©ÍÊÍËÌÒ ÐÍ ÐÑ͌ ÏÍÌÚ ¯ÞÆ¿ÌÇ ÂÍÏÍà ÌÄ ÍØÒØ¿ÄÑÐÞ °Ì¿Ö¿Ê¿ ÇÃÄÑ Ö¿ÐÑÌÚÈ ÐÄÉÑÍÏ ÿÊÄÄ ÂÏÍË¿ÃÍÈ ÁÍÆÁÚ׿ÄÑÐÞ ÇÌÐÑÇÑÒÑ ÅČ ÊÄÆÌÍÃÍÏÍÅÌÍÂÍÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑ¿ Ì¿ÎÏÍÑÇÁ ÑÞÌÒÑÐÞÐÎÊÍ×ÌÚÄÆ¿ÀÍÏÚ§ÑÍÊÛÉÍÍÑ ÒÊÇÕÚ°ÒÁÍÏÍÁ¿ ÎÊ¿ÁÌÍ ÜÑ¿ÅÆ¿ÜÑ¿Œ ÅÍËÌ¿ÖÇÌ¿ÄÑÎÍÃÌÇË¿ÑÛÐÞ¢ÍÏÍÚ ¦ÃÔ»¸»ÆÈƺ¸Š¦Ã¿ÌÇÞÌ¿ÎÏÍÄÆÃÄ ¶É¿ÊÍÁ¿ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÝÑÄÃÇÌÚÈ¿ÌпËÀÊÛ ÐÃÁÒÔÜÑ¿ÅÌÚËÇÐÑÏÍÄÌÇÞËÇÌ¿οϿʌ ÊÄÊÛÌÍÈ ÒÊÇÕÄ ¼ÑÇ ÃÁ¿ ÒÂÊ¿ ÃÄÏÅ¿Ñ ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÒ ­ÀÏ¿ÑÇÑÄ ÁÌÇË¿ÌÇÄ Ì¿ ÎÏÍÄÆà ¶É¿ÊÍÁ¿ ¼ÑÍ Ñ¿ ÅÄ ÐÄÏÇÞ ÃÍËÍÁ ÎÍÐÑÏÍÄÌÌÚÔ ÎÊÄÌÌÚËÇ ÌÄˌ Õ¿ËÇ ŸÏÔÇÑÄÉÑÒÏÌÍÄ ÏÄ×ÄÌÇÄ ÍÃÌÍ ÇÑÍÅÄ ¿ÐËÍÑÏÞÑÐÞÍÌÇÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍ Î͌ϿÆÌÍËÒ²ÍÃÌÍÂÍÃÊÇÌ¿ÖÒÑیÖÒÑÛ ÃÏÒ¿Þ²ÃÏÒÂÍÂÍÄÐÑÛÜÏÉÄϲÑÏÄÑÛČ ÂÍŒÑÄÏϿпš ©¿ËÄÌÌÍÄ ÍÀÏ¿ËÊÄÌÇÄ ÍÉÍÌÌÚÔ ÎÏÍÄËÍÁ ÁÚÂÊÞÃÇÑ É¿É Ì¿ÊÇÖÌÇÉÇ ¡ ÌÄÉÍÑÍÏÚÔËÄÐÑ¿ÔÇÔÎÍÐ×ÇÀ¿ÊÇ ÖÑÍÀÚ ÌÄ ÏÄËÍÌÑÇÏÍÁ¿ÑÛ ¬¿ ÎÄÏÁÍË ÜÑ¿ÅÄ ÍÉÌ¿ ×ÇÏÍÉÇÄ Ì¿ ÁÑÍÏÍË Œ ÒÆÉÇÄ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ¬ÍËÀÐÈÇÅÌ˧ËÈËÉÊ „¥½Ä½ÎÂÀÁ“ ¼ÆÄ Éýº¸ ÀĽ½Ê ¼ÃÀÅÅÓ½ ɺ½ÉÓ šÆ¼¸ Ž ʽϽÊ ÇÆ ÉʽŸÄ ©ÀÄĽÊÈÀÏÅÓÁ ¼ÆÄ É ÂÆÈÆÊÂÀÄÀ ɺ½É¸ÄÀȸ¿ÈËи½ÊÉ×

ÐÃÁÍÄÌÌÚÄ ¬ÄÑ ÍÃÌÍÍÀÏ¿ÆÇÞ ¯¿ÌÛ×Ä ӿпÃÚÀÚÊÇÇÌÑÄÏÄÐÌÍÎÍÉÏ¿×ÄÌÚ §ÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÇ οÐÑÄÊÛÌÒÝ ÉÏ¿ÐÉÒ ÍÔÏÇÐÑÚÔÕÁÄÑÍÁÀÄÊÚÄÎÍÞÐÉÇ ÀÄÊÚÄ ÍÑ×ÑÒÉ¿ÑÒÏÄÌÌÚÄÌ¿ÊÇÖÌÇÉÇÎÏÇÿÁ¿Œ ÊÇÌ¿ÏÞÃÌÍÐÑÛ ¡ÇÑ¿ÊÇÈ Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑ ÖÑÍ Ì¿ ÏÒÐÐÉÒÝ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÒ Á ÎÍÐÊÄÃÌÇÄ ÊÄÑ ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÊÇ ÁÊÇÞÌÇÄ ÎÏnj ÂÊ¿×ÄÌÌÚÄ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÍÏÚ ÇÆ §Ñ¿ÊÇÇ ¢ÄÏË¿ÌÇÇ ŸÁÐÑÏÇÇ ³Ï¿ÌÕÇÇ¡ÜÑÍË ÉÁ¿ÏÑ¿ÊÄ ÞÁÌÍ ÖÒÁÐÑÁÒÄÑÐÞ ÌÄËÄÕÉ¿Þ ÐÑÇÊÇÐÑÇÉ¿ ¼ÑÍËÒ ÐÑÇÊÝ ÎÏÇÐÒØÇ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÄÎÏÍÎÍÏÕÇÇ ÍÀÒÐÊÍÁÊÄ̌ ÌÚÄÉÊÇË¿ÑÇÖÄÐÉÇËÇÒÐÊÍÁÇÞËǼÑÍ ɿпÄÑÐÞ Ç ÁÄÊÇÖÇÌÚ ÒÂÊÍÁ ÉÏÍÁÊÇ ÜÏÉÄÏÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄÌÄÐÁÍÈÐÑÁÄÌÌÚÏÒЌ ÐÉÍÈ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏIJÆÿÌÇÈÀÍÊÛ×ÇÄ ÐÁÄÐÚ ÖÑÍÀÚ ÃÍÅÃÄÁ¿Þ ÁÍÿ ÌÄ ÑÄÉÊ¿ ÎÍ ÐÑÄÌ¿Ë «ÄÊÍÖÛ ¬Í ÀÊ¿ÂÍÿÏÞ ÄÈ ÍÌÇ ÐÑÍÞÑ ÒÅÄ ÊÄÑ ÔÍÑÞ ¿Ͽ̌ ÑÇÈÌÚÈ ÐÏÍÉ ÁÃÁÍÄ ËÄÌÛ×Ä ¡ ÜÑÍË Æ¿ÉÊÝÖ¿ÄÑÐÞ ÎÏ¿ÉÑÇÖÌÍÐÑÛ Ç ÃÍÑÍ׌ ÌÍÐÑÛÁÎÍÃÔÍÃÄÉÃÄÑ¿ÊÞË ÎÏÇÐÒØ¿Þ ÌÄËÄÕÉÇË ¿ÁÐÑÏÇÈÐÉÇË Ç ÓÇÌÐÉÇË ÐÑÏÍÇÑÄÊÞË ² Ì¿Ð ÍÌ¿ ÑÍÅÄ ÀÚÊ¿ Ç ÄÐÑÛ±ÍÊÛÉÍËÚÜÑÍÍÑÖ¿ÐÑÇÏ¿ÐÑÄÏÞÊÇ ¿ÍÌÇÎÏÄÒËÌÍÅÇÊÇ Š°ÇËËÄÑÏÇÖÌÚȚÃÍËÌ¿ÒÂÊÒÒÊÇÕ ³ÒÏË¿ÌÍÁ¿ Ç °ÒÁÍÏÍÁ¿ ÇËÄÄÑ ÑÄ ÅÄ ¿À¿ÏÇÑÚ ÌÍ Çƌƿ ÉÍÏÍÑÉÍÂÍ ÐÁÄп Á͌ÎÄÏÁÚÔ ÐËÍÑÏÇÑÐÞÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÎ͌ ÃÏÒÂÍËÒ Á͌ÁÑÍÏÚÔ Ï¿ÆÏÒ׿ÄÑÐÞ ² ÌÄÂÍÍÑÐÒÑÐÑÁÒÄÑÐÇÐÑÄË¿ÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÌŒ ÌÍÂÍÁÍÃÍÐÑÍÉ¿ ÁÍÿÐÉÏÍÁÊÇÎÍοÿÄÑ Ì¿ ÐÑÄÌÚ ÉÍÑÍÏÚÄ ÆÇËÍÈ Æ¿ËÄÏÆ¿ÝÑ ÖÑÍ ÎÏÇÁÍÃÇÑ É ÑÏÄØÇÌ¿Ë Ì¿ ӿпÃÄ ¯¿ÆÏÒ×ÄÌ¿ ÍÑËÍÐÑÉ¿ ÁÍÉÏÒ ÆÿÌÇÞ ¶ÑÍ ÜÑÍ ÄÆÂÏ¿ËÍÑÌÍÐÑÛ ÇÊÇ Կʿь ÌÍÐÑÛÐÑÏÍÇÑÄÊÄÈ ¿ËÍÅÄÑÊÄÌÛ ªÝÀÍÄ ÆÿÌÇÄÌÒÅÌÍÐÍÃÄÏÅ¿ÑÛ«ÚÅÇÁÄËÁ Ñ¿ÉÍËÉÊÇË¿ÑÄ ÉÍÂÿÁÍÆËÍÅÌÍÇſό ÉÍÄÊÄÑÍ ÇÔÍÊÍÃÌ¿ÞÆ¿ÑÞÅÌ¿ÞÆÇË¿ Ç ÃÍÅÃÊÇÁ¿ÞÐÊÄÂÉÇËÇËÍÏÍÆÕ¿ËÇÍÐÄÌÛ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

Ç ÆÌ¿ÉÍÎÄÏÄËÄÌÌ¿Þ ÎÍ ÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÄ ÁÄÐÌ¿ ¬Ä Æ¿ÆÍÏÌÍ ÒÖÇÑÛÐÞ Ì¿ ÖÒÅÇÔ Í×ÇÀÉ¿ÔÇÎÄÏÄÌÇË¿ÑÛÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÚÈ ÍÎÚѼÑÍÜÊÄËÄÌÑÉÒÊÛÑÒÏÚ

ˆÍÒÅÏÂÇÏËÍÁËÈÃÂÊ ¾ØÏÙÈÛ¾ËÌØÏÊØɘ ¡ÇÃÒÆÿÌÇÞ ÁÉÍÑÍÏÍËÏ¿ÐÎÍÊÍÅÄÌ ˿¿ÆÇÌŠ¶É¿ÊÍÁÐÉÇȚ ÎÏÞËÍÐÉ¿ÅÄË ÌÄÉ¿ÆÇÐÑÚÈ ¬Í ÂÊ¿Æ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÍÏÍÁ ÌÄ Æ¿ËÄÖ¿ÄÑ ÁÚÉÏ¿×ÄÌÌÍÂÍ Á ÑÏÇ ÕÁÄÑ¿ ÌÄÍÎÏÞÑÌÍÂÍ ӿпÿ ÏÅ¿ÁÚÔ ËÄѿʌ ÊÇÖÄÐÉÇÔÊÇÐÑÍÁ ÉÍÑÍÏÚËÇÆ¿ÉÍÊÍÖÄÌ ÍÉÍÌÌÚÈ ÎÏÍÄË ÀÄÆ ÐÑÄÉÍÊ ­Ì ÁÇÃÇÑ ÁÚÐÍÉÇÄÇÑ¿ÊÛÞÌÐÉÇÄÍÉÌ¿ÐÎÍÊÒÉÏҌ ÂÊÍÈ ÎÄÏÄËÚÖÉÍÈ ÌÄÅÇÊÍÂÍ ÎÄÏÁÍÂÍ

›Ã¸¿¸ÈÍÀʽÂÊÆȸŽºÀ¼ÀÊŽÆÇÈ×ʆ ÅÆÁÐÊ˸ÊËÈÂÀ¦ÅºÀ¼ÀʺÓÉÆÂÀ½ ÀʸÃÔ×ÅÉÂÀ½ÆŸǽȺƻÆÕʸ¾¸À ÆÉʸÊÂÀÈËÉÊƺƻƸÄÅ× ÄÚÉØ¿

ÜÑ¿Å¿ÇÀÍÊÄÄÒÆÉÇÄÎÏÍÄËÚÌ¿ÁÑÍÏÍË ÅÇÊÍË ÜÑ¿ÅÄ ÄØÄ ÍÃÇÌ ÜÊÄËÄÌÑ ÌČ ËÄÕÉÍÂÍÎÏ¿ÉÑÇÕÇÆË¿ŒÐÑÏÍÇÑÛÅÇÊÛÄ Ì¿ÃÊ¿ÁÍÖÉÍÈÇÊÇ˿¿ÆÇÌÍË ÍÐÑ¿ÑÉÇ ÏÒÐÑÍÁÍÂÍ É¿ËÌÞ ÉÍÑÍÏÚË ÁÚÊÍÅÄÌ ÕÍÉÍÊÛ šÀʸÃÀÁ £½ÃÀÂƺ Š¡ÇÃÇÑÄ ÖÒÑÛ ÿÊÛ×Ä ÍÐÑ¿ÑÉÇ É¿ËÄÌÌÍÂÍ ÓÒÌÿŒ ËÄÌÑ¿ ¬¿ ÜÑÍË ÓÒÌÿËÄÌÑÄ ÐÑÍÞÊÇ ÐÑÍÊÀÇÉÇ ÍÂÏ¿ÅÃÄÌÇÞ Ç ÉÏÄÎÇÊ¿ÐÛ ÉÍÁ¿Ì¿Þ ÏÄ×ÄÑÉ¿ ¾ ÄÄ ÁÇÃÄÊ ÉÍÂÿ ÀÚÊ Ë¿ÊÄÌÛÉÇË £ÁÍÏ ÀÚÊ ÎÍÊÌÍÐÑÛÝ ÍÂÍÏÍÅÄÌ¡ÍÏÍÑ¿ É¿ÊÇÑÍÖÉÇ οÊÇпÌ ÌÇÖÉÇ Æ¿ÀÍÏÖÇÉÇ£ÁÍÏÌÇÉÐÊÄÃÇÊÆ¿ ÎÍÏÞÃÉÍËš ¦¿ÐÖÄÑÑÏÒÿÎÊÄÌÌÚÔÌÄËÕÄÁÆÿŒ ÌÇÞÁÍÆÁÍÃÇÊÇÀÚÐÑÏͯ¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÊÇ ÖÑÍÉÍÑÊÍÁ¿ÌÁÏÒÖÌÒÝÉÍοÊÇÑÏÇÃÌÞ ¦ÄËÊÄÉÍÎÍÁ ÑØ¿ÑÄÊÛÌÍ ÍÑÀÇÏ¿ÊÇ ÎÍ ÑÄÊÍÐÊÍÅÄÌÇÝ ² ÀÏÇ¿ÃÚ ÀÚÊÇ ÐÎČ ÕÇ¿ÊÛÌÚÄ×ÇÏÍÉÇÄÊÍοÑÚÐÉÍÏÍÑÉÇË ÖÄÏÄÌÉÍË ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÄÌ¿ÉÍÊÄÌÌÇÉÇ ±¿ÉÉ¿ÉÅÇÊÛÄÀÝÃÅÄÑÌÍÄ ÌÄÃÍÏ͌ ÂÍÄ ÆÃÄÐÛÌÄÑÎÍÃÁ¿ÊÍÁ©ÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÇ ÎÏÍÊÍÅÄÌÚ Á ÎÍÃÎÍÊÄ ÁÚÐÍÑÍÈ ÍÉÍÊÍ ËÄÑÏ¿ ÉÒÿÖÄÊÍÁÄÉÁÎÍÊÌÄËÍÅÄÑÆ¿Œ ÀÏ¿ÑÛÐÞ ­ÑÉÒÿ Ì¿×Ç ÂÄÏÍÇ ÁÐÄ ÜÑÍ ÆÌ¿ÝÑ ŒÐÎÏ¿×ÇÁ¿ÝÒ¡ÇÑ¿ÊÇÞŠ§ÆÉÌÇ ÇÆ ÊÇÖÌÍÂÍÍÎÚÑ¿ÇÌ¿ÀÊÝÃÄÌÇÈ ÍÑÎÏČ ÎÍÿÁ¿ÑÄÊÄÈ Á ÇÌÐÑÇÑÒÑÄ ÇÆ Ï¿ÐÐÉ¿Œ ÆÍÁÏÍÃÇÑÄÊÄÈÇÐÑ¿ÏÍÅÇÊÍÁªÝÀÊÝ Ð ÌÇËÇ Ï¿ÆÂÍÁ¿ÏÇÁ¿ÑÛ ©ÍÂÿ ÎÍÐÊÄ ÇÌÐÑÇÑÒÑ¿ ÎÏÇ×ÄÊ Ì¿ ÐÑÏÍÈÉÒ Ò Ì¿Ð ÀÚÊ ÎÏÍÏ¿À ¡Ê¿ÃÇËÇÏ «ÇÔ¿ÈÊÍÁÇÖ ¦ÁÍÏÚÉÇÌŒÖÄÊÍÁÄÉÍÖÄÌÛÇÌÑÄÏÄÐÌÚÈ ÍÎÚÑÌÚÈÇËÒÃÏÚȾÐÎÏ¿×ÇÁ¿ÊŒÍÌ Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿Ê ªÝÀÍÎÚÑÐÑÁÍ Œ ÍÃÌ¿ ÇÆ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÝØÇÔ ÎÏÍÓÄÐÐÇÇ ¡ ¤ÁÏÍÎÒ ÄÆÃÇËÍÑÃÚÔ¿ÑÛŒÐËÍÑÏÇËÁÍÁÐÄÂÊ¿Æ¿ ¶ÑÍ ÒÁÇÃÄÊÇ ÌÍÁÍÂÍ Ç ÇÌÑÄÏÄÐÌÍÂÍ ËÍÅÌÍÎÏÇËÄÌÞÑÛÁÏ¿ÀÍÑÄ¡³ÇÌÊÞ̌ ÃÇÇ ÁÎÏÍÁÇÌÕÇ¿ÊÛÌÚÔÂÍÏÍÃÉ¿ÔÑÇο ©ÍÊÍËÌÚ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÐÑÏÍÞÑ ÆÿÌÇÞ


¬ÍËÀÐÈÇÅÌ˧ËÈËÉÊ ÁÚÐÍÑÍÈË¿ÉÐÇËÒËÁÎÞÑÛÜÑ¿ÅÄÈ´ÍÑÞ ÐÁÍÀÍÃÌÚÔ ÎÊÍØ¿ÃÄÈ Á ÜÑÍÈ ÐÑÏ¿ÌÄ ËÄÌÛ×Ä ÖÄËÒ̿вÎÍÃÙÄÆÿŒοÏÉÍÁŒ É¿ÃÊÞÁÄÊÍÐÇÎÄÃÍÁŸÁÑÍËÍÀÇÊÇÐÑ¿ÁÞÑ Ì¿ÉÏÚ×ÄÇÊÇÁÎÍÃÆÄËÌÚÔοÏÉÇÌ¿Ô ŸÉÊÇË¿ÑÒÌÇÔÿÅÄÐÒÏÍÁÄÄ ÖÄËÒÌ¿Ð ¡ ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÔ ÂÍÏÍÿÔ ÉÏÒÎÌÚÄ ÑÍό ÂÍÁÚÄÕÄÌÑÏÚÌ¿ÔÍÃÞÑÐÞÆ¿ÎÏÄÃÄÊ¿ËÇ ÂÍÏÍÃÐÉÍÈÖÄÏÑÚ ÂÃÄÄÐÑÛÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÐÃÄÊ¿ÑÛ ÀÍÊÛ×ÇÄ οÏÉÍÁÉÇ ÍÑÐÝÿ Ç ÍÑÐÒÑÐÑÁÇÄ ÎÏÍÀÍÉ Ÿ Á ÂÍÏÍÃÄ ÑÍÊÛÉÍ ˿¿ÆÇÌÚ׿ÂÍÁÍÈÃÍÐÑÒÎÌÍÐÑÇ­ÎÞÑÛ ÉÁÍÎÏÍÐÒÍÐÏÄÃÄÍÀÇÑ¿ÌÇޚ ¡ Ì¿×ÄË ÂÍÏÍÃÄ ÎÍ ËÌÄÌÇÝ ¡ÇÑ¿ÊÇÞ Ç ­ÊÛÂÇ ÑÍÅÄ ÄÐÑÛ ÖÑÍ ÎÍÐËÍÑÏÄÑÛ Ç ÖÄËÒ ÎÍÒÖÇÑÛÐÞ ¬¿ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇÀÚÁ×ÄÂͦ±°ÌÄÉÍÑÍÏÚÄ ÕÄÔ¿ ÎÄÏÄÉÏÚÑÚ ÉÊÄοÌÌÚËÇ ËÄѿʌ ÊÇÖÄÐÉÇËÇÓÄÏË¿ËǬÄÐÁ¿ÏÌÚËÇ ±ÍÌÉÇÄ ÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÇ ÍÖÄÌÛ ÇÆÞØÌÍ ÐËÍÑÏÞÑÐÞ Ç ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÝÑ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÒÅÄÎÍÖÑÇÊÄѲ̿ÐÑÄÔÌÍÊÍÂÇÞ ÉÊÄÎÉÇÑÍÌÉÍÊÇÐÑÍÁÚÔÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÈ ÒÑÄÏÞÌ¿ ´ÍÑÞ Ì¿ÃÄÅÿ ÄÄ ÁÍÆÏÍŌ ÃÄÌÇÞ ÍÐÑ¿Ê¿ÐÛ Š¡ Ì¿×ÄÈ ÎÏ¿ÉÑÇÉÄ ÄÐÑÛÍÃÇÌÍÀÙÄÉÑ Ì¿ÉÍÑÍÏÍËËÚÎÏnj ËÄÌÇÊÇÑ¿ÉÇÄÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇǯÄÆÒÊÛÑ¿Ñ ÇÐÎÚÑ¿ÌÇÈÎÏÄÁÆÍ×ÄÊÁÐÄÍÅÇÿÌÇÞ ®ÍÊÒÖÇÊÍÐÛÐÎÍÖÑÇÃÁÒÉÏ¿ÑÌÚËƿοŒ ÐÍËÎÍÌÄÐÒØÄÈÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇÇÍÖÄÌÛ ÉÏ¿ÐÇÁÍ ¬Í  É ÐÍÅ¿ÊÄÌÇÝ  ÎÍÉ¿ ÜÑÍ ËÍÂÒÑ ÎÍÆÁÍÊÇÑÛ ÐÄÀÄ ÑÍÊÛÉÍ Ã͌ ÐÑ¿ÑÍÖÌÍÍÀÄÐÎÄÖÄÌÌÚÄÆ¿É¿ÆÖÇÉǚ ŒÂÍÁÍÏÇÑ­ÊÛ¿

¨»¡¥

ˆ¨ÛÁÅÁÐɽÈÅ ËÀ½ÍÉËÊÅŘ ¦Ã¿ÌÇÞ ÁÍÆÊÄ £© Š©ÒÈÀÚ×ÄÁ¿š Ë¿ÊÍÉÍÂÍÍÐÑ¿ÁÊÞÝÑÏ¿ÁÌÍÃÒ×ÌÚË­Ñ ÌÇÔÁÄÄÑËÍÌÒËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÐÑÛÝŸÏÔÇÑÄɌ ÑÒÏÌÚÄÜÊÄËÄÌÑÚÞÁÌÍÎÍÆ¿ÇËÐÑÁÍÁ¿ÌÚ Ò ¯ÇË¿ Ç £ÏÄÁÌÄÈ ¢ÏÄÕÇÇ ©ÍÊÍÌÌÚ ÎÇÊÞÐÑÏÚ É¿ÎÇÑÄÊÇ ¿À¿ÉÇ Œ ÁÐÄ ÜÑÇ ÑÄÏËÇÌÚ ÿÁÌÍ Æ¿ÀÚÑÚ Ì¿ÏÍÃÍË Áڌ ÏÍÐ×ÇËÁοÌÄÊÛÌÚÔÔÏÒØÍÁÉ¿Ô ÄÃÇ̌ ÐÑÁÄÌÌÚËŠÒÉÏ¿×ÄÌÇÄ˚ÉÍÑÍÏÚÔÀÚÊ¿ ÐÄÑÉ¿ËÍÌÑ¿ÅÌÚÔ×ÁÍÁ ¡ ÐÍÁÄÑÐÉÇÄ ÂÍÃÚ ËÌÍÂÇÄ ÅÇÊÚÄ ÃÍË¿ ÐÑÏÍÇÊÇ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ §Ô ÏÒÉ͌ ÁÍÃÇÑÄÊÇÇËÄÊÇÁÂÍÏÍÃÄÀÍÊÛ×ÍÈÁÄÐ £ÊÞÏ¿ÀÍÖÇÔÅÇÊÛÄÀÚÊÍÎÍÎÏÍØÄ ÃÊÞ ÜÊÇÑÚŒÎÍÀÍ¿ÖÄ­ÃÇÌÇÆÑ¿ÉÇÔÎÏÇËČ ÏÍÁŒÉÁ¿ÏÑ¿Ê ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÚÈ®¿ÏÉÍÁÚË ÎÏÍÄÆÃÍË ÒÊÇÕ¿ËÇ­ÉÑÞÀÏÛÐÉÍÈÏÄÁ͌ ÊÝÕÇÇ ©¿ÊÇÌÇÌ¿Ç¢¿Â¿ÏÇÌ¿ ¢ÏÒÎοÇÆÖÄÑÚÏÄÔÆÿÌÇÈÌ¿ÖÄÑÌÍÈ ÐÑÍÏÍÌÄ ÒÊÇÕÚ ­ÉÑÞÀÏÛÐÉÍÈ ÏÄÁÍÊ݌ ÕÇÇ ÁÚÎÍÊÌÄÌÌ¿ÞÁÐÑÇÊÄÐÑ¿ÊÇÌÐÉÍÂÍ ¿ËÎÇÏ¿ ÎÍÐÑÏÍÄÌ¿ ÌÄÐÍËÌÄÌÌÍ ÃÊÞ ÜÊÇÑÚ ÇÌÅÄÌÄÏÍÁÇÐÊÒÅ¿ØÇÔ©ÍÊÍˌ Æ¿ÁÍÿ±¿ËÑ¿ÉÅÄÁÚÐÑÏÍÄÌ¿ÎÏÇÞÑÌ¿Þ ÐÏÄÿ ÍÀÇÑ¿ÌÇÞ £ÁÍÏ Æ¿ËÉÌÒÑÚÈ ÌÍ ÎÏÍÐÑÍÏÌÚÈŒÌÄÉ¿ÉÎÇÑÄÏÐÉÇÄÃÁÍÏڌ ÉÍÊÍÃÕÚ°Æ¿ÃÇοÏÉÍÁ¿ÞÆÍÌ¿°ÎÏ¿Á¿ ËÍÌÒËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÈ ÃÁÍÏÄÕ ÉÒÊÛÑÒÏÚ ÐÍÐÑ¿ÃÇÍÌÍË ÏÞÃÍËÃÄÑÐÉÇÈпà Î͌ ÊÇÉÊÇÌÇÉ¿ ×ÉÍÊ¿¬¿ÎÄÏÁÚÔÜÑ¿Å¿Ô ˿¿ÆÇÌÚ ¿ÑÄÊÛĶÄÊÍÁÄÉÒÌÄÌÒÅÌÍ ÌÇÉÒÿÄÔ¿ÑÛŒÁÐÄÏÞÃÍË ¦ÃÔ»¸ »ÆÈƺ¸ Š¶ÄÑÚÏÄ ÆÿÌÇÞ ÎÍÐÑÏÍÄÌÚÁÍÃÌÍËÉÊÝÖĪÝÃÇ ÉÍÑ͌ ÏÚÄÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÊÇÜÑÍÑÍÑÏÄÆÍÉÒÊÇÕÚ ÃÒË¿ÊÇÍ¿ÏËÍÌÇǦÿÌÇÞÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÎÏÍÐÑÚÄ Á ÎÊ¿ÌÄ ÌÍ ÇÔ ÎÍÐÑ¿Ï¿ÊÇÐÛ ÒÉÏ¿ÐÇÑÛ ¡ÍÐÎÏÇÞÑÇÄ ÁÚÑÞÂÇÁ¿ÄÑ É¿ÏÌÇÆ ­Ì ÁÚÎÍÊÌÄÌ Á ÁÇÃÄ ÕÄÎÍÖÉÇ ÉÏÍÌ×ÑÄÈÌÍÁ©ÍÊÍÌÌÚÁÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÄ ÐÁÍÄËÌÄÎÏÍÐÑÍÒÉÏ¿×ÄÌÇÄÍÌÇÃÄÏÅ¿Ñ À¿ÊÉÍÌÚ ÇÊÇ É¿ÏÌÇÆÚ ­ÐÑ¿ÊÛÌÍÄ Ã͌ ÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÐÉÏÍËÌÍ ŸÏÔÇÑÄÉÑÒÏÌÚÄ

©Ê¸ÃÀÅÉÂÀÁ¸ÄÇÀÈŸËÃÀν ¦ÂÊ×¹ÈÔÉÂÆÁȽºÆÃÖÎÀÀ

ÄÚÉØ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ¬ÍËÀÐÈÇÅÌ˧ËÈËÉÊÂ

Ÿ¼¸ÅÀ½ºÓÇÆÃŽÅƺÈËÉÉÂÆÄÉÊÀýš¸ÈÍÀʽÂÊËȽŽÊ¿¸ÀÄÉʺƺ¸ÅÀÁœÆÄÀ† ÂÀÕÊÀÉÂÆȽ½ºÉ½»ÆÉŽÉËʦÅÀÄÆȸÃÔÅÆËÉʸȽÃÀ ƹº½ÊиÃÀ§¸Ä×ÊÅÀ¸ÄÀ ¸ÈÍÀʽÂÊËÈÓŽ׺Ã×ÖÊÉ× ÍÆÊ×ÆϽÅÔÂȸÉÀºÓ½ž¸ÃÂÆÀÍÇÆʽÈ×ÊÔ ÜÊÄËÄÌÑÚÒÉ¿ÅÃÍÂÍÆÿÌÇÞÏ¿ÆÌÚÄ ÌÍ Æ¿ÐÑÏÍÈÉ¿ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿ÄÑÐÞÉ¿ÉÄÃÇÌÍÄ ÕÄÊÍÄ¡ÐÄÑÄÉÑÍÌÇÖÌͪÇÌÇÇÎÏÞËÚÄ ÇÍÐËÚÐÊÄÌÌÚĚ šÀʸÃÀÁ £½ÃÀÂƺ Š¦ÃÄÐÛ ÒÅÄ ÌÄËÌÍÂÍ ÎÍËÎÄÆÌÍÄ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÍ ÊÄÎÌÇÌ¿ Ó¿ÊÛ×ÇÁÚÄ ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÇÄ À¿ÊÉÍÌÖÇÉÇ Ë¿ÐÐÇÁÌÚÄ À¿ÊÞÐÇÌÚ ÃÄÉÍÏ¿ÑÇÁÌÚÄÎÍÞÐÉÇ οϿÎÄÑÚÌ¿ÉÏڌ ×Ä°ÄÈÖ¿ÐÆ¿ÌÇËÇÌÄÐÊÄÃÞÑÐÑÄÌÍÖÉ¿ Ï¿ÆÏÒ×ÇÊ¿ÐÛŸÇÆÌ¿Ö¿ÊÛÌÍ ÉÍÂÿÁÐÄ ÀÚÊÍ ÀÄÊÄÌÛÉÇË Í×ÑÒÉ¿ÑÒÏÄÌÌÚË ÀÚÊÍÍÖÄÌÛÉÏ¿ÐÇÁ͚ ®ÄÏÁÚÈ ÜÑ¿Å ÍÑÃÄÊ¿Ì ÎÍÃÍÀÇÄË ÏÒÐÑ¿¬ÄÎÊÍÔ¿ÞÆ¿ËÄÌ¿ÂÏ¿ÌÇÑÒ¤ÐÑÛ ÌÄÑÍÊÛÉÍÁÚÔÍÃÁÍÃÁÍÏ ÌÍÇοϿÃÌÚÄ ÃÁÄÏǬ¿ÁÄÏÌÍÄ Ï¿ÌÛ×ÄÍÌÇÀÚÊÇÁڌ ÎÍÊÌÄÌÚÇÆÀÍÊÄÄÃÍÏÍÂÇÔÇÃÍÀÏÍÑÌÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ

ˆ¡ËÉÅÇÅ ÇËÏËÍØÂÉØ ÌËÏÂÍÜÂɘ «ÚÐÃÄÊ¿ÊÇÌÄÀÍÊÛ×ÍÄÍÑÉÊÍÌÄÌÇÄ ÍÑÎÊ¿ÌÇÏÒÄËÍÂÍË¿Ï×ÏÒÑ¿ÇÎÄÏÄËÄЌ ÑÇÊÇÐÛ Ì¿ ÎÏÍÑÇÁÍÎÍÊÍÅÌÒÝ ÐÑÍÏÍÌÒ ÒÊÇÕÚ ­ÉÑÞÀÏÛÐÉÍÈ ÏÄÁÍÊÝÕÇÇ Ì¿Œ ÎÏÍÑÇÁµ¯ ¦ÃÄÐÛÌ¿ÐÁÐÑÏÄÑÇÊ¿ÒÅÄ ÌÄ ÎÍËÎÄÆÌÍÐÑÛ ¿ ËÇÊ¿Þ ÎÍÖÑÇ ÃÄÏČ ÁÄÌÐÉ¿ÞÎÏÍÐÑÍÑ¿Ì¿ÊÇÖÌÇÉÇÌ¿ÍÉÌ¿Ô ÃÄÏÄÁÞÌÌÚÄ ÁÑÍÏÚÄ ÜÑ¿ÅÇ ÕÁÄÑÒØÇÄ ÁÇ×ÌÇÁοÊÇпÃÌÇÉÄ ¡ÇÑ¿ÊÇȪÄÊÇÉÍÁÏ¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑ ÖÑÍ ÜÑÇÃÁÒÔÜÑ¿ÅÌÚÄÆÿÌÇÞÑÍÅÄÐÑÏÍÇÊ ©ÍÊÍËÆ¿ÁÍîÍÀÍÉ¿ËÍÑÃÁÄÏÄÈÐÑÍÇÑ ÓÇÏËÄÌÌÚÈÆÌ¿ÉŒÀÒÉÁÚŠ©šÇŠ¦š¬¿ ¿ÑÑÇÉÄÿѿŒÂÍà ¦Ã¿ÌÇÞ ÁÚÎÍÊÌÄÌÚ Á ÏÒÐÐÉÍË ÐÑÇÊÄ ÍÌÇÍÖÄÌÛÉÏ¿ÐÇÁÚÄ®ÏÇËÄÌÄÌÍ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÄÉÍËÀÇÌÇÏÍÁ¿ÌÌÍÄÏÒЌ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÐÉÍÄÏÄ×ÄÌÇÄÌÇÅÌÞÞÖ¿ÐÑÛÉ¿ËÄÌÌ¿Þ ÁÄÏÔÌÞÞ ÃÄÏÄÁÞÌÌ¿Þ ¡ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÄ ÌÄÑÆ¿ÇËÐÑÁÍÁ¿ÌÇȯÒÐÐÉÇÄÎÏÍÎÍÏÕÇÇ Œ ÜÑÍ ŠÆÍÊÍÑÍÄ ÐÄÖÄÌÇĚ £ÄÉÍÏ¿ÑÇÁŒ ÌÚÄ ÜÊÄËÄÌÑÚ ÎÍÞÐÉÇ Ì¿ÊÇÖÌÇÉnj ÎÍÊÍÑÄÌÕ¿ ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÎÒÐÉ¿ÝÑÐÞ ÌÇÅÄ ÒÏÍÁÌÞ ÍÉÌ¿ Œ ÑÍÅÄ ÖÇÐÑÍ ÏÒÐÐÉÇÄ ©ÏÚ׿Á¿ÊÛËÍÁ¿Þ ÖÄÑÚÏÄÔÐÉ¿ÑÌ¿Þ ¼ÑÇ ÌÄÁÚÐÍÉÇÄ ÆÿÌÇÞ ÎÍÃÃÄό ÅÇÁ¿ÊÇÐÑÇÊÛÐÑ¿ÏÍÂÍÂÍÏÍÿ¯ÞÃÍË ÃÍË¿ÑÍÅÄÃÁÒÔÜÑ¿ÅÌÚÄ ¿ÏËÍÌÇÖÌÚÄ ÍÌÇ ÌÄ ÎÚÑ¿ÝÑÐÞ ÁÚÃÄÊÇÑÛÐÞ ÔÍÑÞ ÀÚÊÇ ÎÍÐÑÏÍÄÌÚ ÉÍÂÿ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÄ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ ÎÍÆÁÍÊÞÊÇ ÁÍÆÁÍÃÇÑÛ Ç ÎÞÑÛÜÑ¿ÅÄÈ ®ÍÂÄÌÎÊ¿ÌÒÉÁ¿ÏÑ¿ÊÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌ ÃÊÞÆ¿ÐÑÏÍÈÉÇÁÚÐÍÑÉ¿ËÇ£ÍËÇÉÇÜÑÇ ÐÉÍÏÄÄÁÐÄÂÍÐÌÄÐÒÑ­ÌÇËÍÏ¿ÊÛÌÍÒÐÑ¿Œ ÏÄÊÇ ÍÀÁÄÑ׿ÊÇ®¿ËÞÑÌÇÉ¿ËÇ¿ÏÔÇÑÄɌ ÑÒÏÚÌÄÞÁÊÞÝÑÐÞ¥¿ÊÉÍÇÔÎÍÑÄÏÞÑÛ

ˆ®È¿½ÇоÅÇ ÎÌͽ¿½ ÇоÅÇe˜ ©ÇȸÐÀº¸Ö Ë šÀʸÃÀ× À ¦ÃÔ»À Š©ÍÂÿ ÁÚ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÍÏÚ ÎÏÄÃʿ¿ÄÑÄ Æ¿É¿ÆÖÇÉÒÉÏ¿ÐÇÁÚÄ ÌÍÌÄпËÚÄÀÝÌ ÅÄÑÌÚÄ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÌÚÄ ÏÄ×ÄÌÇÞ É¿É Ö¿ÐÑÍÍÌÐÍÂʿ׿ÄÑÐÞ š ¦ÃÔ»¸»ÆÈƺ¸Š­ÖÄÌÛÏÄÃÉͧ̌ ÁÄÐÑÍÏÚÐÑÏÍÞÑÍÀÙÄÉÑÚ ÉÍÑÍÏÚÄËÍÂÒÑ ÎÏÇÌÍÐÇÑÛÎÏÇÀÚÊÛ¶ÄËËÄÌÛ×ÄÐÄÀČ ÐÑÍÇËÍÐÑÛÆÿÌÇÞ ÑÄËÁÚ×ÄÃÍÔÍÚ šÀʸÃÀÁ£½ÃÀÂƺŠ¡ÚÔÍÃÞÑÊÝÃÇ Ì¿ ÁÍÉÆ¿ÊÄ °ÊÄÁ¿ ÉÒÀÇÉ ÐÎÏ¿Á¿ ÉҌ ÀÇÉ ÎÏÞËÍ Œ ÑÏ¿ËÁ¿ÈÌ¿Þ ÍÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ Ð Ê¿ÏÛÉÍË Á ÁÇÃÄ ÉÇÑ¿ÈÐÉÍÈ οÂÍÃÚ ¬¿×ÊÝÀÇËÚÈÂÍÏÍéÍÊÍËÌ¿ÃÍʌ ÅÄÌ ÁÐÑÏÄÖ¿ÑÛ ÂÍÐÑÄÈ ÇÆÝËÇÌÉ¿ËÇ ÃÍÐÑÍÎÏÇËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÞËÇ ÐÑÇÊÄË Ç ÄÚÉØ¿

ÃÒÔÍËÃÏÄÁÌÄÏÒÐÐÉÍÂÍÂÍÏÍÿ ¿ÇÔÌÄÑ ¡ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈÐÏÄÃÄÄÐÑÛÑ¿ÉÍÈ ÑÄÏËÇÌ ŠÜÓÓÄÉÑ ÎÄÌÍÎÊÄÌ¿š Œ ÑÍ ÄÐÑÛ ÑÇÎÍÁÍÄ ÏÄ×ÄÌÇÄ ®ÍËÌÇÑÄ Ï¿ÌÛ×Ä ÍÀÍÇÁÎÏÇÔÍÅÇÔÇÌ¿ÉÒÔÌÄÀÚÊÇÊÇÀÍ ÎÍÃÉÇÏÎÇÖ ÊÇÀÍÎÍÃÃÄÏÄÁÞ×ÉÒ ÊÇÀÍ ÎÄÌÍÎÊÄÌÍÁÚļÑÍÌ¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÞË¿ÐÐ͌ ÁÚËÑÇÎÍÁÚËÉÍÎÇÏÍÁ¿ÌÇÄË®ÍÖÄËÒ ÐÄÈÖ¿ÐÃÄÊ¿ÝÑÌ¿ÁÄÐÌÚÄӿпÃÚÑÍÊÛÉÍ ÇÆ ÉÄÏ¿ËÍÂÏ¿ÌÇÑ¿ ÇÊÇ ¿ÊÝÉÍÀÍÌÿ ¼ÑÍ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÌÚÄ ÜÐÑÄÑÇÖÌÚÄ ÃÍÊÂÍÁÄÖÌÚÄÇÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍÃÄ×ÄÁÚÄ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ ÇÔ ÎÏÍÇÆÁÍÃÞÑ ÉÇÑ¿ÈÕÚ ÃÊÞÊÄÌÇÁÚÔ®ÍÁÄÐÇÊÎÊÇÑÉÇÇÆ¿ÀÚÊ Ì¿ÃÍÁÍÊÛÌÍÀÍÊÛ×ÍÈÎÄÏÇÍÃÁÏÄËÄÌÇ ¬ÍÎÊ¿ÐÑÇÉÇÇÉÏ¿ÐÍÑÚӿпÃÒÍÌÇÌÄ ÃÍÀ¿ÁÊÞÝÑ°ÑÍÏÂÍÁÚËÇÉÍËÎÊÄÉпËÇ ÁÍÍÀØÄÐÊÍÅÌÍ¡Ê¿ÃÄÊÛÕ¿Ë˿¿ÆÇÌÍÁ ÿÅÄ ÍÉÌ¿ ÌÄ ÌÒÅÌÚ ¶ÄË ÀÍÊÛ×ÒÝ ÎÊÍØ¿ÃÛ Æ¿ÐÑ¿ÁÞÑ ÎÍ ÎÄÏÇËÄÑÏÒ ÎÏnj Ê¿ÁÉ¿ËÇ ÑÄËÃÊÞÌÇÔÊÒÖ×Ä®ÍÑÍËÒÇ ÁÍÆÌÇÉ¿ÝÑÑ¿ÉÇÄÉÒÀÇÉÇ É¿ÉŠ©Ÿ£­š ¡ÍÑÑÍÏÂÍÁÚÈÃÍËŠ¢ÊÍÀÒКŒÇÌÑÄÏÄЌ ÌÚÈÎÏÍÄÉÑ ÉÍËÎÊÄÉÐÊÄÂÉÍÐËÍÑÏÇÑÐÞ °Ï¿ÆÒÖÒÁÐÑÁÒÄÑÐÞ ÖÑÍÎÏÍÄÉÑÇÏÍÁ¿ÊÇ ÇÐÑÏÍÇÊÇÌ¿×ÇÆÄËÊÞÉÇŸÏÔÇÑÄÉÑÍÏ ¯ÄËÄÌÌÚÈÌ¿ÐÑÍÞÊÌ¿ÐÁÍÄËÏÄ×ÄÌÇÇ Ç Æ¿É¿ÆÖÇÉÐÍÂÊ¿ÐÇÊÐÞÎÍÌÄÐÑÇÃÍÎÍÊÌnj ÑÄÊÛÌÚÄÆ¿ÑÏ¿ÑÚ¼ÑÍÔÍÏÍ×ÇÈÎÏÇËÄÏ Ñ¿ÉÃÍÊÅÌÍÀÚÑۚ ­ÊÛ¿ ¤ÂÍÏÍÁ¿ Œ ¿ÁÑÍÏ ÆÿÌÇÞ ¿ÎÑÄÉÇŠ£­«Ó¿ÏË¿šÌ¿ÎÏÍÐÎÄÉÑÄ ©ÇÏÍÁ¿ Ì¿ÎÏÍÑÇÁÃÄÎÍ®ÏÍÄÉÑÃÄÊ¿Ê¿ ÎÍÖÑÇÂÍé¿ÅÃÚÈÜÊÄËÄÌÑÊÄÎÌÇÌÚ ŒÄÄÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÈŠ¼ÑÍÆ¿ÐÊÒ¿Á ÑÍËÖÇÐÊÄÇÌÁÄÐÑÍÏ¿ ÉÍÑÍÏÚÈÇÆÌ¿Œ Ö¿ÊÛÌÍ ÎÍÐÑ¿ÁÇÊ ƿÿÖÒ ÎÍÐÑÏÍÇÑÛ ÉÏ¿ÐÇÁÍÄ ¿ÏËÍÌÇÖÌÍÄ ÌÍÎÏÇÜÑÍË ÓÒÌÉÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÄ ÆÿÌÇĚ Œ ÂÍÁÍÏÇÑ ­ÊÛ¿ ©Åƺ¸ ÉÇȸÐÀº¸Ö ŸÐÀÍ »½Èƽº Š®ÍÐËÍÑÏÇÑÄ ÖÑÍ ÐÄÈÖ¿Ð ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ Á ÂÍÏÍÃÄ ¬¿ ­ÉÐÉÍË ÎÏÍÐÎÄÉÑÄ Ç ÎÏÍÐÎÄÉÑÄ ©ÇÏÍÁ¿ ÍÑ É¿ÅÃÍÈ ÉÁ¿ÏŒ ÑÇÏÚÎÄÏÁÍÂÍÜÑ¿Å¿ ÎÏÄÁÏ¿ÑÇÁ×ÄÈÐÞ ÁÍÓÇÐÇÊÇ˿¿ÆÇÌ ÐÎÒÐÉ¿ÝÑÐÞϿƌ ÌÍË¿ÐÑÌÚÄ ÉÏÚÊÄÖÉÇ ¦Ã¿ÌÇÞ Á ÃÒÔÄ ÐÑ¿ÊÇÌÐÉÍÂÍ ¿ËÎÇÏ¿ ÉÍÑÍÏÚÄ ËÚ ÑÍÊÛÉÍ ÖÑÍ ÐËÍÑÏÄÊÇ ŠÒÉÏ¿×ÄÌښ ÌÄÊÄÎÚËÇ ÎÏÇÐÑÏÍÈÉ¿ËÇ ±ÒÑ ÃÁÄÏÛ Æ¿ÊÍÅÇÊÇ Ñ¿Ë ÎÏÍÏÒÀÇÊÇ ¿ÊÉÍÌÚ Æ¿ÉÏÚÊÇпÈÃÇÌÂÍËÇÍÐÑÄÉÊÇÊǯ¿ÆÁÄ ÜÑÍÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍ š šÀʸÃÀÁ£½ÃÀÂƺŠ¦¿ÉÍÌÎÍÆÁÍÊތ ÄÑÍÖÄÌÛÎÏÍÐÑÍÎÄÏÄÁÄÐÑÇÎÍËÄØÄÌÇÄ ÇÆÅÇÊÍÂÍÁÌÄÅÇÊÍÄ®ÍÌÞÑÌÍ Ì¿ÎÄό ÁÚÔÜÑ¿Å¿ÔÌÄÍÖÄÌÛÉÍËÓÍÏÑÌÍÅÇÑÛ ¬ÍÌ¿ÃÍÌ¿ÔÍÃÇÑÛÉ¿ÉÍČÑÍ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒό ÌÍÄÏÄ×ÄÌÇĮϿÁÇÊ¿ÃÍÊÅÌÚÀÚÑÛÁ ÑÍËÖÇÐÊÄÁ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÄ ÇÍÌÇÃÍÊÅÌÚ ÀÚÑÛÍÃÇÌ¿ÉÍÁÚËÇÃÊÞÁÐÄÔ¬¿ÃÄÝÐÛ ÖÑÍÉÍÂÿŒÌÇÀÒÃÛÑ¿ÉÇÀÒÃÄњ š½ÈÆÅÀ¸«°˜¢¦š˜ ¬ÆÊÆ »ÆÈ×¥ ¢ ª ¥˜ Àª¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡


¨»¡¥ žÈËÀŠÉËÊÅÏËÍÅÊÀ ŸØÁÂÍÃÇÅÅľÈËÀË¿ ÅÄ¿ÂÎÏÊØÒÏË̊ÉÂÊÂÁÃÂÍË¿ ˆ©ÂÊÂÁÃÂÍØÊÐÃÊØÁÈÜͽĿÅÏÅÜ ½ÊÂÁÈÜÏÂÇÐÔÇŘ

œÄÀÊÈÀÁ˜›˜¨«¥¦š »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ¼ÀȽÂÊÆÈ ÀÉƺø¼½Ã½ÎĽ¼À¸† ÂÆÄǸÅÀÀ(BNFMBOE

Š² Ì¿Ð Á ÉÍËοÌÇÇ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÌÄÑ ËÄÌÄÃŌ ËÄÌÑ¿ŒÌ¿ÖÄÊÍÁÄÉÁÐÄÂÍ×ÄÐÑÛËÄÌÄÃÅÄÏÍÁ ÇÆ ÌÇÔÑÍÊÛÉÍÖÄÑÁÄÏÍÑÍΌËÄÌÄÃÅÄÏÚ ÁÉÊÝÖ¿ÞËÄÌÞ «ÄÌÄÃÅÄÏÚÌÒÅÌÚÃÊÞÏ¿ÆÁÇÑÇÞ ¿ÌÄÃÊÞÒÎÏ¿ÁŒ ÊÄÌÇÞ ÑÄÉÒØÇËÇ ÎÏÍÕÄÐпËÇ ¬¿×ÇËÇ ÂÊ¿ÁÌÚËÇ ÏÄÿÉÑÍÏ¿ËÇ ÌÇÉÑÍ ÌÄ ÒÎÏ¿ÁÊÞÄÑ Ì¿ ÄÅÄÃÌÄÁÌÍÈ ÍÐÌÍÁÄ ÍÌÇпËÇÁÚÀÇÏ¿ÝÑÑÄËÚÅÒÏÌ¿Ê¿ ÏÄ׿ÝÑ É¿É ÜÑÍ ÀÒÃÄÑ ÍÓÍÏËÊÄÌÍ ¯ÄÉÊ¿ËÌÚÄ ËÄÌÄÃÅÄÏÚ пËÇÏÄ׿ÝÑÁÍÎÏÍÐÐÎÏÇÁÊÄÖÄÌÇÄËÏÄÉÊ¿ËÚ°ÎČ ÕÇ¿ÊÇÐÑÚ ÎÍ ÎÄÖ¿ÑÇ пËÇ ÎÍÃÀÇÏ¿ÝÑ Ì¿ÇÊÒÖ×ÇÈ Á¿ÏÇ¿ÌÑÑÇÎÍÂÏ¿ÓÇÇ°É¿ÅÒÖÄÐÑÌÍ ÎÍÐÑÏÍÇÑÛÜÑÒ ÐÇÐÑÄËÒÒÿÊÍÐÛÌÄÐÏ¿ÆÒ«ÌÍÂÍÏ¿ÆÌÄÎÍÊÒÖ¿ÊÍÐÛ ÞÐÉ¿ÑÚÁ¿ÊÐÞ̿ƿíÃÇÌÇÆÎÏÇËÄÏÍÁÉ¿ÉÑÍÊÛÉÍÞ ÃÊÞÒÁÄÊÇÖÄÌÇÞÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇÍÑËÄÌÇÊÉÍÌÑÏÍÊÛ Ì¿Ã ÎÏÇÔÍÃÍË Á ÍÓÇÐ ÎÄÏÁÚÈ Ï¿Æ ÜÑÍ ÀÚÊÍ ÎÏnj ËÄÏÌÍÁÂÍÃÒ ËÍËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÀÚÊÇÐÍÏÁ¿ÌÚÁÐÄ ÐÏÍÉÇÐÿÖÇÅÒÏÌ¿ÊÍÁ ÑÇÎÍÂÏ¿ÓÇÇÐÑÍÌ¿ÊÇ ÐÏÍÉÇ ÍÑÂÏÒÆÉÇ ÀÚÊÇ Ì¿ÏÒ×ÄÌÚ ¾ ÐÌÍÁ¿ ÁÁÄÊ ÅÄÐÑÉÒÝ ÃÇÐÕÇÎÊÇÌÒ ¿пËÌ¿Ö¿ÊÃÒË¿ÑÛ ÖÑÍÅÄÌÄѿɮ͌ ÑÍËÍÎÞÑÛÁÁÄÊÐÁÍÀÍÃÌÚÈÂÏ¿ÓÇÉ ÇÍÎÞÑÛÌÄÎ͌ ÊÒÖÇÊÍÐÛ ÖÄÏÄÆÃÁ¿ÂÍÿÄØÄÏ¿ÆŒÇÍÎÞÑÛÎÏÍÁ¿Êe °ÄÈÖ¿ÐËÚÏ¿ÀÍÑ¿ÄËÁÏÄÅÇËÄÐÁÍÀÍÃÌÍÂÍÂÏ¿ÓÇÉ¿ Ç ÖÄÑÚÏÄÔÃÌÄÁÌÍÈ Ï¿ÀÍÖÄÈ ÌÄÃÄÊÇ ¶ÑÍ ÃÊÞ ÜÑÍÂÍ ÎÍÌ¿ÃÍÀÇÊÍÐÛ ¦¿ËÄÌ¿ ÊÝÃÄÈ Ì¿ ÀÍÊÄÄ ÁÆÏÍÐÊÚÔ ÐÄÏÛÄÆÌÚÔÇ¿ÃÄÉÁ¿ÑÌÚÔ¡ÆÏÍÐÊÚÔÐÑÍÖÉÇÆÏÄÌÇÞ ÎÐÇÔÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈÆÏÄÊÍÐÑǦ¿ËÄÌÇÁÊÝÃÄÈ ÞÁÎÄό ÁÚÄÐËÍÂÒÄÔ¿ÑÛÇÆÐÑÏ¿ÌÚÌ¿ÎÍÊÂÍÿš

™ÃÆ»œÄÀÊÈÀט»¸ÈËÅƺ¸ IUUQEJNB†HBNFMBOEMJWFKPVSOBMDPN

ˆ¬ÍÂÁÌÍÅÊÅɽÏÂÈÙŠÚÏËËÎÊË¿½ËÎÊË¿˜

¦Ã½»ª ¥´¢¦š ÈËÂƺƼÀʽÃÔ ¹¸Å¸„ªÀÅÔÂÆÌÌ ¢È½¼ÀÊÅÓ½ÉÀÉʽÄӓ

Š®ÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ Œ ÜÑÍ ÁÄÊÇÉÇÈ Ç пËÚÈ ÌÒÅÌÚÈÖÄÊÍÁÄÉÍÀØÄÐÑÁ¿®ÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÍƌ ÿÄÑÏ¿ÀÍÖÇÄËÄÐÑ¿ ÐÍÆÿÄÑÃÍÀ¿ÁÊÄÌÌÒÝÐÑÍÇËÍÐÑÛ ÎÏÍÃÒÉÑ¿ ÎÊ¿ÑÇÑ Ì¿ÊÍÂÇ Ì¿ ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ ÃÁÇ¿ÄÑÎÏÍÂÏÄÐÐ ÏÇÐÉÒÄÑÇÑÄËпËÚË ÒÐÉÍÏÞÄÑÁÐÄÎÏÍÕÄÐÐÚ ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÎÍÊÇÑÇÉ¿ËÇÖnj ÌÍÁÌÇÉ¿Ë ©Ÿ©ÃÄÊ¿ÑÛǶ±­ÔÍÏÍ×ÍÇÎÊÍÔÍ«Ú ËÄÌÞÄËÇÒÊÒÖ׿ÄËÁ¿×ÒÅÇÆÌÛÇËÇÏ ÄÆÒÐÊÍÁÌÍ ËÚÌÄÇÃÄ¿ÊÛÌÚ ÇÐÏÄÃÇÌ¿ÐËÌÍÂÍÁÏÄËÄÌÌÚÔÊ݌ ÃÄÈ ÅÒÊÇÉÍÁÇÎÏÍÐÑÍÒÏÍÃÍÁ¡ÚÇÔÇÌÍÂÿÁÇÃÇÑÄ Á ËÄÃÇ¿ÐÏÄÃÄ ÌÍ ÍÌÇ ÎÏÇÔÍÃÞÑ Ç ÒÔÍÃÞÑ ÉÏÇÆÇÐ ÐÇÊÛÌÍ Æ¿ÖÇÐÑÇÊ ÁÚÐÉÍÖÄÉ ±ÒÑ Á¿ÅÌÍ ÍÑÊÇÖ¿ÑÛ ÉÏÄ¿ÑÇÁ ÍÑ ÃÄÀÇÊÇÆË¿ Ç ÜοѿÅ ÍÑ ÃÒÏÍÐÑÇ Ç Ì¿Œ ÂÊÍÐÑÇ «ÌÍÂÍ ÁÏÄËÄÌØÇÉÍÁŒÍÃÌÍÃÌÄÁØÇÉÍÁ ¬Í ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛŒÜÑÍÑÍÌÉ¿ÞÇÐÊÍÅÌ¿ÞË¿ÑÄÏÇÞ Ñ¿Ë ËÌÍÂÍÂÍ Ì¿ËÄ׿ÌÍ ÌÄ ÐÒÃÇÑÄ Ì¿Ð ÐÑÏÍÂÍ ËÚ ÁÐÄÏ¿ÁÌÍÏ¿ÀÍÑ¿ÄËÇÑÁÍÏÇËÃÊÞÁ¿Ð ÉÊÇÄÌÑÍÁ¡ÐÄ Ï¿ÀÍÑÚÔÍÏÍ×Ç ÞÐÌÇË¿Ý×ÊÞÎÒÎÄÏÄÃÒÖÇÑÄÊÞËÇ ÇÁÏ¿Ö¿ËÇ ÝÏÇÐÑ¿ËÇÇ¿É¿ÃÄËÇÉ¿ËÇ ÌÍÎÏÄÃÎÏnj ÌÇË¿ÑÄÊÛŒÜÑÍÍÐÌÍÁ¿ÍÐÌÍÁš ™ÃÆ»¦Ã½»¸ªÀÅÔÂƺ¸ IUUQPMFHUJOLPWMJWFKPVSOBMDPNÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿


žÈËÀŠÉËÊÅÏËÍÅÊÀ

¨»¡¥

ˆ¤½ÇÍØ¿½ÏÙÁ¿ÂÍÅŠÁÐÍʽÜÌÍÅ¿ØÔǽ˜ Š¤ÐÑÛ Ñ¿É¿Þ ÃÒÏÌ¿Þ ÎÏÇÁÚÖÉ¿ Á ÉÍËοÌÇÞÔ ŒÆ¿ÉÏÚÁ¿ÑÛÃÁÄÏÇÃÊÞÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚÃÏÒÂÇÄÊÝÃÇ ÁÉÍËοÌÇǬ¤ÆÌ¿ÊÇÖÄÂ͌ÑÍ ÖÑÍÍÀÐÒÅÿÄÑÐÞ °ÍÀÐÑÁÄÌÌÍ ÉÊÝÖÄÁÍÄ ÐÊÍÁÍ Œ ŠÃÒÏ̿ޚ ¼ÑÍ ÁÚÆÚÁ¿ÄÑÌÄÃÍÁÄÏÇÄ ÖÒÁÐÑÁÍÍÑÐÑÏ¿ÌÄÌÌÍÐÑÇÇ ÁÑÍÏÍÐÑÄÎÄÌÌÍÐÑÇ ÒÑÄÔ ÉÑÍÍÐÑ¿ÊÐÞÆ¿ÃÁÄÏÛÝ £ÁÄÏÇ ÃÍÊÅÌÚ Æ¿ÉÏÚÁ¿ÑÛÐÞ Á ÑÏÄÔ ÐÊÒÖ¿ÞÔ ¿ ÖÄÊÍÁÄÉÔÍÖÄÑ ÖÑÍÀÚÄËÒÌÄËÄ׿ÊÇÐÍÐÏÄÃÍÑ͌ ÖÇÑÛÐÞ ÑÍÄÐÑÛÍÌÁÉÍËÌ¿ÑÄÍÃÇÌ À ÒÊÝÃÄÈ ËÇÑÇÌ  Ç ÄÂÍ ÂÏÍËÉÍÐÑÛ ËÄ׿ÄÑ ÍÉÏÒÅ¿ÝØÇË Á ÍÀÐÒÅÿÄÑÐÞ ÖÑ͌ÑÍ ÐÁÞÆ¿ÌÌÍÄ Ð ÓÇÌ¿ÌпËÇ Æ¿ÏÎÊ¿Ñ¿ËÇ ÃÄÌÛ¿ËÇ Á À¿ÌÉÄ Ç Ñ Ã ³¿ÉÑnj ÖÄÐÉÇ ÁÐÄ ÍÐÑ¿ÊÛÌÍÄ ÃÍÊÅÌÍ ÍÀÐÒÅÿÑÛÐÞ Ñ¿É ÖÑÍÀÚÌÄÀÚÊÍÐÄÉÏÄÑÍ˚ šÀÂÊÆȨ¦¥ ¥ *5†ÇȽ¼ÇÈÀÅÀĸʽÃÔ

™ÃÆ»ƹ*5†¹À¿Å½É½ IUUQWJDUPSSPOJODPN

ˆ ËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ËÊÅÔÂÉÊÂÈÐÔÕÂÍÚÇÂϽŠÒ˜

œÄÀÊÈÀÁ§¦ª˜§¥¢¦ ËÇȸºÃ×ÖÑÀÁ ǸÈÊŽÈ»ÈËÇÇÓ ÂÆÄǸÅÀÁ.BOBHFNFOU %FWFMPQNFOU(SPVQ*OD

Š©Ì¿ËÁÍÓÇÐÆ¿ÞÁÇÊÐÞËÍÊÍÃÍÈÖÄÊÍÁÄÉ ËʿÌ ×ÇÈ Ì¿ÊÍÂÍÁÚÈ ÇÌÐÎÄÉÑÍÏ ®ÏÄÑÄÌÆÇÇ ÄÂÍ ÀÚÊÇ ÌÄÍÀÍÐÌÍÁ¿ÌÌÚ ÌÍÎÏÇÜÑÍËÍÌÎÚÑ¿ÊÐÞÁÆÞÑÛÌ¿Ð Ì¿ÔÏ¿ÎÍË ÇÌÇÖÄÂÍÒÌÄÂÍÁÇÑÍÂÄÌÄÁÚ×ÊÍ¡¶ÄÔÇÇ Ç ÍÊ¿ÏÇÇ ÂÃÄÒÌ¿ÐÀÇÆÌÄÐ ÞÌÄÆÌ¿ÝÌÇÐÁÍÄÂÍ Ì¿ÊÍÂÍÁÍÂÍ ÇÌÐÎÄÉÑÍÏ¿ ÌÇ ÂÊ¿ÁÒ ÒÎÏ¿ÁÚ ¾ Ç ÌÄ ÐÖÇÑ¿Ý ÖÑÍÃÍÊÅÄÌÇÔÆÌ¿ÑÛ¾ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ Ç ËÍÄÃÄÊÍŒÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÑÛÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÇÐÁÍÇÔÉÊÇÄÌÑÍÁ ¡¶ÄÔÇÇÖÇÌÍÁÌÇÉÇÿÅÄпËÇÎÍÃÐÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑ É¿É ÐÌÇÆÇÑÛÌ¿ÊÍÂÍÁÒÝÌ¿ÂÏÒÆÉÒÁÍÑÃÄÊÛÌÚÔÐÊÒÖ¿ÞÔ ±¿Ë ÉÎÏÇËÄÏÒ Ì¿ÊÍÂÇÐÆ¿Ï¿ÀÍÑÌÍÈÎÊ¿ÑÚÀÍÊÛ×Ä ÖÄËÁ¯ÍÐÐÇÇ ÎÍÜÑÍËÒÍÌÇÎÏÄÃʿ¿ÝÑÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ ÍÓÍÏËÊÞÑÛÉ¿ÉÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÔÖ¿ÐÑÌÚÔÎÏÄÃÎÏnj ÌÇË¿ÑÄÊÄÈ Ç ÎÏÇÌÇË¿ÑÛ ÇÔ ÎÍ ÃÍÂÍÁÍÏÒ ÎÍÃÏÞÿ ±¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË ÐÍÃÌÍÈÐÑÍÏÍÌÚ ÐÌÇÅ¿ÄÑÐÞÌ¿ÊÍÂ͌ ÍÀʿ¿ÄË¿ÞÀ¿Æ¿ÁÀÇÆÌÄÐÄ ÌÍÐÃÏÒÂÍȌѿɿÞÐÇÐÑÄË¿ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑÒÁÄÊÇÖÇÑÛÖÇÐÊÍÏ¿ÀÍÖÇÔËÄÐѬÍÜÑÍÍÌÇ ÐÑÏÄËÞÑÐÞÉÏÍÐÑÒÆ¿ÌÞÑÍÐÑÇŸÌ¿×ÇÁÍÅÃÇÂÍÁÍÏÞÑ ÊÇ×ÛÍÏÍÐÑÄÌ¿ÊÍÂÍÍÀʿ¿ÄËÍÈÀ¿ÆÚ¬¿×¿ÁÊ¿ÐÑÛ ÌÄÌ¿ÐÑÏÍÄÌ¿Ì¿ÏÍÐÑÖ¿ÐÑÌÍÂÍÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÇÍÌ¿ÌÇÖÄËÌÄÊÒÖ×ÄÏÜÉÄÑ¿ÁÌ¿Ö¿ÊČԶÑÍпËÍ ÁÆÏÍÐÊÍ ÐÑÍÂÍÇÀÒÃÄËÐÑÏÇÖۚ

ÄÚÉØ¿

™ÃÆ»„¥ÀϽ»ÆÃÀÏÅƻƓ IUUQTMPOSVCMPHTQPUBQFOLP

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ŸÂÈÅÇÅÂÉÂÊÂÁÃÂÍØ

Ƚ¿ÊØ¿(PPHMF

¥¸Ð¹ÓºÐÀÁÉÆÆʽϽÉʺ½Å† ÅÀ ©½È»½Á ™ÈÀÅ Ƹ¿¸º† ÐÀÉÔ ¿¸ ƽ¸ÅÆÄ ¹ÓÉÊÈÆ ʸÄ ÆɺÆÀÃÉ× À ÆÉÅƺ¸Ã ºÄ½ÉʽÉÆɺÆÀĸĽÈÀ¸ņ ÉÂÀÄ ¼ÈË»ÆÄ £¸ÈÈÀ §½Á¼† ¾½ÄÂÆÄǸÅÀÖ ÂÆÊÆȸ׎ ÇÈÆÉÊÆÉƺ½ÈÐÀøÄÀÈƺËÖ ȽºÆÃÖÎÀÖº*5†ÀżËÉÊÈÀÀ ¸ÇƺÃÀ×øŸÉ˼Թ˺ɽ»Æ ϽÃƺ½Ï½Éʺ¸ ÄÓ ÃÖ¼À 99* º½Â¸ ¾Àº½Ä º ÕÇÆÍË (PPHMFŸÐÊÁÂÍÇÅÊÁØ ­ÑÄÕ°ÄÏÂÄÞ ÏÇÌ¿ ÁÚÎÒÐÉÌÇÉËÄÔË¿Œ Ñ¿«¢² É¿ÌÃÇÿÑÓÇÆÇÉ͌˿ÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÇÔ Ì¿ÒÉ«ÇÔ¿ÇÊ ÏÇÌ Ï¿ÀÍÑ¿ÊÁµÄÌÑÏ¿Êی ÌÍËÜÉÍÌÍËÇÉ͌˿ÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÍËÇÌÐÑÇÑҌ ÑÄŸ¬°°°¯£ÄÃÎÏÄÎÍÿÁ¿ÊË¿ÑÄË¿ÑÇÉÒ Á«¼§«¿Ë¿ŒÑÍÅÄÁÚÎÒÐÉÌÇÕ¿ËÄÔË¿Ñ¿ °ÄËÛÞ ÎÄÏÄÄÔ¿Ê¿ Á °·Ÿ ÉÍÂÿ °ÄÏÂÄÝ ÀÚÊÍ ÊÄÑ ¼ËÇÂÏ¿ÌÑÚ ÑÄÔ ÊÄÑ ÿÅÄ Ð ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÐÉÇËÇ ÃÇÎÊÍË¿ËÇ Ö¿ØÄ ÁÐÄÂÍпÃÇÊÇÐÛÆ¿ÏÒÊÛÑ¿ÉÐÇÇÊÇË¿Ô¿ÊÇ ×Á¿ÀÏÍÈ Á Š«¿ÉÃÍÌ¿ÊÃÐĚ ¬Í «ÇÔ¿ÇÊ  ÏÇÌ ÎÍÀÚÁ¿ÁÌ¿ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÈË¿ÑÄË¿Œ ÑÇÖÄÐÉÍÈÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÇÁ¡¿Ï׿ÁÄ Æ¿ÇËÄÊ ÉÍČɿÉÇÄÐÁÞÆÇÇÐËÍÂÎÏÍÃÍÊÅÇÑÛÌ¿Ò֌ ÌÒÝÉ¿ÏÛÄÏÒŒÁÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÄ«ÜÏÇÊÄÌÿ ­ÌÇÐÄÈÖ¿ÐÑ¿ËÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑŒÎÏÍÓÄÐÐÍÏÍË «¿Ë¿ŒÐÍÑÏÒÃÌÇÕ¿/"4" °ÁÍÇËÃÄÑÞËÒÖÄÌÚÄÏÍÃÇÑÄÊÇ Ï¿ÆÒËČ ÄÑÐÞ ÂÍÑÍÁÇÊÇÑ¿ÉÍÄÅÄ¿É¿ÃÄËÇÖÄÐÉÍÄÀҌ ÃÒØÄÄ«Ê¿Ã×ÇÈÐÚÌ ÏÇÌÍÁ ÍÌÏÍÃÇÊÐÞ ÒÅÄÁ°·Ÿ ÐÎÏÍÐÇÊÍÑÕ¿Š®Ï¿ÁÿÊÇ ÖÑÍ Ì¿ÃÍ ÐÑ¿ÑÛ É¿ÌÃÇÿÑÍË Ì¿ÒÉ ÖÑÍÀÚ ÑÄÀÞ ÎÏÇÌÞÊÇÁÀ¿ÐÉÄÑÀÍÊÛÌÒÝÉÍË¿ÌÃÒ/#" š Š£¿ °ÜË ÇËÄÌÌÍѿɚ ŒÍÑÁÄÑÇÊÍÑÄÕ ÌÄ ËÍÏÂÌÒÁÂÊ¿ÆÍË °ÄÏÂÄÈ Ð ÃÄÑÐÑÁ¿ ÎÏÍÞÁÊÞÊ ÁÚÿ݌ ØÇÄÐÞË¿ÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÇÄÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇ®ÍÐÊÄ ÍÉÍÌÖ¿ÌÇÞ«ÜÏÇÊÄÌÃÐÉÍÂÍÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ ÄËÒÿÊÇÎÏÄÐÑÇÅÌÒÝÐÑÇÎÄÌÃÇÝ/BUJPOBM 4DJFODF'PVOEBUJPO ÇÍÌÍÑÎÏ¿ÁÇÊÐÞÎÏ͌ ÃÍÊÅ¿ÑÛÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄÁ°ÑÜÌÓÍÏñ¿ËŒÑÍ ÇÎÍÆÌ¿ÉÍËÇÊÐÞЪ¿ÏÏÇ ­ÌÇÍÖÄÌÛÏ¿ÆÌÚÄ°ÄÏÂÄÈÍÀØÇÑÄÊی ÌÚÈ ÄËÒÌÄÐÇÃÇÑÐÞÌ¿ËÄÐÑĪ¿ÏÏÇÀÍÊÄÄ ÐÃÄÏÅ¿ÌÌÚÈ Æ¿ËÉÌÒÑÚÈ ÌÍÁÚÏÍÐÍÌÁÑÍÈ ÅÄ¿ÑËÍÐÓÄÏÄ ÖÑÍÇ°ÄÏÂÄȯÍÃÇÑÄÊÇÎÏČ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿

ÎÍÿÁ¿ÊÇÁÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÄ×Ñ¿Ñ¿«ÇÖÇ¿Ì £ÍË¿ ÁÐÎÍËÇ̿ʪ¿ÏÏÇ ŠÁÐÄÂÿÀÄÐÎÍÏތ ÃÍɌ̿ÒÖÌÚÄÅÒÏÌ¿ÊÚÏ¿ÆÀÏÍпÌÚÎÍÁÐÄÈ ÉÁ¿ÏÑÇÏĚ ª¿ÏÏÇ ÎÍοÊ Á °ÑÜÌÓÍÏà ÎÍÐÊÄ «ÇŒ ÖÇ¿ÌÐÉÍÂÍ ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ Ð ÃÇÎÊÍËÍË ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ¿ ÎÍ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚË ÑÄԌ ÌÍÊÍÂÇÞË ¬¿ÃÍ ÀÚÊÍ ÁÚÀÏ¿ÑÛ Ì¿ÒÖÌÍÂÍ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞ ÃÊÞ ÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÇ ª¿ÏÏÇ Æ¿ÎÇпÊÐÞÉÎÏÍÓÄÐÐÍÏÒ±ÄÏÏÇ¡ÇÌÍÂÏ¿ÃÒ ŒÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÍËÒÑÄÍÏÄÑÇÉÒÇÓÇÊÍÐÍÓÒ ±ÄÏÏÇÀÚÊÍÃÌÇËÇÆÎÄÏÁÚÔÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ ÎÍ ÇÌÑÄÏÓÄÈÐÒ ŠÖÄÊÍÁÄɌ˿×ÇÌ¿š Ç Á͌ ÍÀØÄÎÍÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÍËÒÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ ª¿ÏÏÇÎÄÏÄÀÏ¿ÊÐÃÄÐÞÑÍÉÁÍÆËÍÅÌÚÔ ÑÄËÃÊÞÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÇ ÎÍÉ¿ÌÄÍÐÑ¿ÌÍÁÇʌ ÐÞ Ì¿ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÇ 8PSME 8JEF 8FC ¼ÑÍ ÀÚÊÍ ËÍÃÌÍÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÎÍÁÐÝÃÒ ÎÊÍÃÇÊÇÐÛ ÇÌÑÄÏÌÄьÐÑ¿ÏÑ¿ÎÚ ËÌÍÂÇÄ ÁÚÎÒÐÉÌÇÉÇ °ÑÜÌÓÍÏÿ É ÑÍËÒ ÁÏÄËÄÌÇ ÒÅÄ Æ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÊÇ Ì¿ ÇÌÑÄÏÌÄьÎÏÍÄÉÑ¿Ô ËÇÊÊÇÍÌÚ ¬Í ª¿ÏÏÇ ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÊÇ ÌÄ ÃÄÌÛÂÇ 888 Œ ÜÑÍ ÅÄ ÌÄοԿÌÍÄ ÎÍÊÄ ÃÊÞ Ë¿ÑÄË¿ÑÇÉ¿ ÉÍÊÍÐпÊÛÌÚÈ ÂÏ¿Ó Ð ËÇÊÊÇÍÌ¿ËÇ ÒÆÊÍÁ XFCŒÐÑÏ¿ÌÇÕ ¼ÑÇ ÒÆÊÚ ÑÍÖÌÄÄ ÐÁÞÆÇËÄÅÃÒÌÇËǪ¿ÏÏÇÇ ÁÆÞÊÐÞ ÎÍÐÍÁÄÑÒ±ÄÏÏÇ ÇÆÒÖ¿ÑÛŠ±ÍÀÚÊ ÊÒÖ×ÇÈ ÐÍÁÄÑ Á ËÍÄÈ ÅÇÆÌǚ Œ ÂÍÁÍÏÇÊ ÎÍÑÍË ª¿ÏÏÇ ±ÄÏÏÇ ÎÍËÍ¿Ê ª¿ÏÏÇ Ì¿ ÎÄÏÁÚÔÜѿοÔÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÞ(PPHMFÇÿÅÄ É¿ÉÍČÑÍ ÁÏÄËÞ ÎÍÏ¿ÀÍÑ¿Ê Á ÉÍËοÌÇÇ Æ¿ÌÇË¿ÞÐÛ É¿É ÁÐÄÂÿ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÞËÇ ÇÌÑÄÏÓÄÈпŠÖÄÊÍÁÄɌ˿×ÇÌ¿š ¶ÑÍÀÚ ÍÎÏÄÃÄÊÇÑÛ ÇÌÃÄÉÐ ÕÇÑÇÏÍÁ¿Œ ÌÇÞÌ¿ÒÖÌÚÔÐÑ¿ÑÄÈ ÑÏÄÀÍÁ¿ÊÍÐÛÐÍÆÿÑÛ ŠÇÌÑÄÏÌÄьοÒÉ¿š Œ ÎÏÍÂÏ¿ËËÒ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÍÀÍÈÃÄÑ ÍÑ ÐÐÚÊÉÇ É ÐÐÚÊÉÄ ÁÐÄ ÐÒØČ ÐÑÁÒÝØÇÄÁ888ÐÑÏ¿ÌÇÕÚ ÑÍÂÿŒÃČ ÐÞÑÉÇ ËÇÊÊÇÍÌÍÁ ®ÍÇÐÉÍÁÚÄ Ë¿×ÇÌÚ ÒÅÄ ÇËÄÊÇÐÛ Œ :BIPP -ZDPT "MUB7JTUB 8FC$SBXMFS¬Íª¿ÏÏÇÎÍÃÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË ±ÄÏÏÇ¡ÇÌÍÂϿÿÁÆÞÊÐÞÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÒÌnj É¿ÊÛÌÚÈ¿ÊÂÍÏÇÑË®ÏÇÍÀÔÍÃÄÐÑÏ¿ÌÇÕÏ͌ ÀÍÑÐÑÏÍÇÊÐÊÍÅÌÚÈÂÏ¿Ó ÒÖÇÑÚÁ¿ÝØÇÈ ŠÕÄÌÌÍÐÑۚÐÐÚÊÍÉÐÑÏ¿ÌÇÕ¿ÑÄËÕÄÌÌÄÈ ÖÄËÀÍÊÛ×ÄÕÄÌÌÚÔÐÑÏ¿ÌÇÕÌ¿ÌÄÄÐÐÚÊ¿Œ ÝÑÐÞŒÌÄÎÏÍÐÑ¿ÞË¿ÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉ¿Þƿÿֿ ¦Ì¿ÉÍËÐÑÁÍ Ð °ÄÏÂÄÄË ÎÏÇ×ÊÍÐÛ ÉÐÑ¿ÑÇ ÍÌ ÐÊÚÊ Ë¿ÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÇË ÂÄÌÇÄË Ç ÀÚÊ ÇË ®ÏÍÄÉÑ Ì¿ÆÁ¿ÊÇ #BDL3VC ¿ÊÂÍÏÇÑË Œ 1BHF3BOL ®¿ÑÄÌÑ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÇÑ °ÑǙ ÓÍÏÃÒ ¿ ÇÆÍÀÏÄÑ¿ÑÄÊÄË ÆÌ¿ÖÇÑÐÞ ª¿ÏÏÇ ®ÄÈÃÅ ° ÃÍÏ¿ÀÍÑÉ¿ËÇ ¿ÊÂÍÏÇÑË ÃÍ ÐÇÔ ÎÍÏÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑÐÞÁÎÍÇÐÉÍÁÇÉÄ(PPHMF ª¿ÏÏÇÎÍÆÌ¿ÉÍËÇÊÐÞаÄÏÂÄÄËÊÄÑÍË ŒÂÍÁ°ÑÜÌÓÍÏÃÄ«ÍÊÍÃÚÄÊÝÃÇÐÍÖÊÇ ÃÏÒÂÃÏÒ¿ŠÌÄÐÌÍÐÌÚËǚ ÐÎÍÏÇÊÇÐÎÄÌÍÈ ÒÏÑ¿­ÌÇÃÍÐÇÔÎÍÏÎÍÐÑÍÞÌÌÍÐÎÍÏÞÑ °ÄÏÂÄÈ ËÄÑ¿Á×ÇÈÐÞÍÑÎÏÍÄÉÑ¿ÉÎÏÍÄÉÑÒ ÒÁÊÄÉÐÞ#BDL3VC пËÚËÇÌÑÄÏÄÐÌÚËÃÊÞ


ŸÂÈÅÇÅÂÉÂÊÂÁÃÂÍØ

¨»¡¥

(PPHMFŠÚÏËÅÎǽÃÂÊÊËÂHPPHPM ¿ ÎÏÂÌÂÊÅ ®ÈË¿Ë Ê ÎÈÅÕÇËÉ ÐÌËÏ;ÅÉË¿ͽÈÙÊËÉÉÅÍÂÊÂÏ ˾×ÂÇÏË¿ ÔÙÅοËÆÎÏ¿½ÉËÃÊËÌËÎÔŊ ϽÏÙ¿ÀÐÀȽÒ¥ÁÂܾØȽÌÍÅÉÂÍÊË ϽǽÜ ˆ©Ø ÌÂÍÂͽ¾ËϽÂÉ ÎÏËÈÙÇË Á½ÊÊØÒ ÎÇËÈÙÇË ¿Ø Å ÌÍÂÁÎϽ¿ÅÏÙ ξÂÊÂÉËÃÂϘ ÌÄÂÍ Ð Ë¿ÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÍÈ ÑÍÖÉÇ ÆÏÄÌÇÞ ©ÏÍËÄ ÑÍÂÍ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ Ð ŠÌÄÐÌÍÐÌÚ˚ ª¿ÏÏÇ ÄËÒ ÎÍÌÏ¿ÁÇÊÍÐÛ ¡ÐÉÍÏÄ ÃÁÍÄ ÐÎÍÏØÇÉÍÁ ÐÃÄÊ¿ÊÇÐÛ ÌÄÏ¿ÆÊÒÖÌÚËÇ °ÑÒÃÄÌÑÚÑ¿ÉÇÆÁ¿ÊÇοÏÍÖÉÒŒŠª¿ÏŒ ÏÇÇÐÄÏÂÄȚ¯¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿×Ê¿ÀÚÐÑÏÍ Ç ŠÎ¿Òɚ#BDL3VCÁË¿ÏÑÄÂÍÿÀÚÊ Æ¿ÎÒØÄÌÐÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÐÉÍÂÍÐÄÏÁÄÏ¿

¥ÄÐÊÅ¿ÂÍÎÅÏÂϽ¿À½Í½Ã °ÄÏÂÄÈ Ç ª¿ÏÏÇ ÀÚÐÑÏÍ ÎÍÌÞÊÇ ÐÇÐÑÄË¿Ï¿ÌÅÇÏÍÁ¿ÌÇÞÿÄÑÏÄ׿ÝØÄÄ ÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁÍÌ¿ÃÁÐÄËÇÎÍÇÐÉÍÁÚËÇ Ë¿×ÇÌ¿ËÇ ÉÍÑÍÏÚÄ Á ÑÍ ÁÏÄËÞ ÌÄ ¿Ì¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÊÇÍÀÏ¿ÑÌÚÄÐÐÚÊÉǤØÄ Á¿ÅÌÄÈÀÚÊÃÏÒÂÍÈÁÚÁÍÃÐÏ¿ÆÁÇÑÇÄË §ÌÑÄÏÌÄÑ¿¿ÊÂÍÏÇÑËÀÒÃÄÑÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÁÐÄ ÊÒÖ×ÄÇÊÒÖ×Ä¡°ÑÜÌÓÍÏÃÄÉÏÄÐÒÏÐ͌ ÄËÉÍËÒÎÏÍÄÉÑÒÍÑÌÍÐÇÊÇÐÛÐÎÍÌÇË¿Œ ÌÇÄË ÄÂÍÑÄÏÎÄÊÇ ÎÍÉ¿ŠÎ¿ÒɚÐÙÄÿÊ ÎÍÊÍÁÇÌÒ ÌÄË¿ÊÍÂÍ ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÐÉÍÂÍ ÑÏ¿ÓÇÉ¿¬ÍÐÄÑÛÍÃÌ¿ÅÃÚÏÒÔÌÒÊ¿ÍÑ ÌÄÎÍËÄÏÌÍÈÌ¿ÂÏÒÆÉÇ Çª¿ÏÏÇаÄÏÂČ ÄËÎÍÌÞÊÇÎÍÏ¿ÎÄÏÄÄÆÅ¿ÑÛ ­ÌÇ ÎÍÃÒËÚÁ¿ÊÇ Í ÀÇÆÌÄÐÄ ÌÍ ÅÄÏÑÁÍÁ¿ÑÛ¿É¿ÃÄËÇÖÄÐÉÍÈÉ¿ÏÛÄÏÍÈÌÄ ÔÍÑÄÊDzÂÍÁÍÏÇÊÇÔÌ¿ÒÖÌÚÈÏÒÉÍÁ͌

(PPHMFÄÅÆ»ÆýÊÇƼÈ×¼ºÆ¿»Ã¸ºÃ׽ʟÎÀÆŸÃÔÅÓÁÉÇÀÉÆ„ÂÆÄǸÅÀÁ º ÂÆÊÆÈÓÍÍÆʽÃÆÉÔ¹Óȸ¹ÆʸÊԓ¥¸ȸ¹ÆÊËÉÆÊÈ˼ÅÀ¸Äȸ¿È½Ð½ÅÆÇÈÀ† ÍƼÀÊÔº¼¾ÀÅɸÍÀĸÁÂ¸Í ¹È¸ÊÔÉÉƹÆÁ¼½Ê½ÁÀ¼ÆĸÐÅÀ;ÀºÆÊÅÓÍ ¸ȸ¹ÆϽ»ÆºÈ½Ä½ÅÀÆÌÀÎÀ¸ÃÔÅÆÆʺ½¼½ÅÆŸÉƹÉʺ½ÅÅÓ½ÇÈƽÂÊӆ ̸Åʸ¿ÀÀÉÆÊÈ˼ÅÀÂƺ ÃÇÑÄÊÛ°ÄÏÂÄÞŠ®ÍÊÒÖÇÑÐÞÐÀÇÆÌÄÐÍË ŒÎÏÄÉÏ¿ÐÌÍ ¿ÌÄÑŒÁÄÏÌÄÑÄÐÛÁÒÌÇÁÄό ÐÇÑÄÑ ÃÍÎÇ×ÄÑÄÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇݚ ŒÐÉ¿Æ¿Ê Í̬¿ÑÍËÇÎÍÏÄ×ÇÊÇ £ÌÄË ÏÍÅÃÄÌÇÞ ÉÍËοÌÇÇ ÐÑ¿ÊÍ ÐÄÌÑÞÀÏÞÂÍÿ®ÍÐÊ¿ÁÌÍÈ¿ËÄÏnj É¿ÌÐÉÍÈÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÍÀÍÐÌÍÁ¿ÊÇÐÛÁ¿ϿŒ ÅÄ ÁÍÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÇÐÛÂÍÐÑÄÎÏÇÇËÐÑÁÍË ÐÄÐÑÏÚÀÒÃÒØÄÈÅÄÌÚ°ÄÏÂÄÞ £ÄÌÛÂÇ Æ¿ÌÇË¿ÊÇÒÃÏÒÆÄÈÇÏÍÃÇÑÄÊÄÈ £ÄË͌ÁÄÏÐÇÝÎÍÉ¿Æ¿ÊǼÌÃÇ ÄԌ

ÄÚÉØ¿

ÑÍÊÛÃ×ÄÈËÒ ÍÃÌÍËÒ ÇÆ ÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÄÈ 4VO .JDSPTZTUFNT ¼ÌÃÇ ÑÒÑ ÅÄ Áڌ ÎÇпÊ ÖÄÉ Ì¿ ÑÚÐ ÃÍÊÊ¿ÏÍÁ ¦¿ ÂÍÃÐÍÀÏ¿ÊÇÀÍÊÛ×ÄËÊÌÃÍÊÊ¿ÏÍÁ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÈ ¦¿ ÀÚÐÑÏÚËÇ ÃÄÌÛ¿ËÇ ª¿ÏÏÇ Ç °ÄÏÂÄÈÌÇÉÍÂÿÌÄÂÌ¿ÊÇÐÛ®ÍÌ¿Ö¿ÊÒÁ͌ ÍÀØÄÌÄÐÍÀÇÏ¿ÊÇÐÛÏ¿ÆËÄØ¿ÑÛÏÄÉÊ¿ËÒ ¬ÍÍÌ¿ ÉÍÌÄÖÌÍ ÎÍÞÁÇÊ¿ÐÛ©ÍÌÑÄÉÐь Ì¿Þ ÏÄÉÊ¿Ë¿ Œ ÁÍÑ ÂÊ¿ÁÌÚÈ ÇÐÑÍÖÌÇÉ ÆÍÊÍÑÍÂÍ ÃÍÅÃÞ ÎÏÍÊÇÁ×ÄÂÍÐÞ Ì¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ŸÂÈÅÇÅÂÉÂÊÂÁÃÂÍØ (PPHMF §ÆÍÀÏÄÊÇ ÄÄ ÌÄ Á (PPHMF Ç ÉÍˌ οÌÇÞ :BIPP ÁÊ¿ÃÄÝØ¿Þ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÞËÇ ÁÎÄÏÁÚÄ Æ¿ÎÒØÄÌÌÚËÇ ÐÑ¿ÏÑ¿ÎÍË (PUP DPN ÿÅÄ ÎÍÿʿ ÇÐÉ ÉÍÑÍÏÚÈ ÒÊ¿ÃÇÊÇ ÎÍÊÝÀÍÁÌÍ ÍÑÉÒÎÇÁ×ÇÐÛ¿ÉÕÇÞËÇ

ŸËÏÇËÉ̽ÊÅÜǽǽÜ

§ÆÀÉÂƺ¸× ÉÀÉʽĸ (PPHMF ƹȸ¹¸ÊÓº¸½Ê†ÄÀÃÃÀ¸È† ¼¸ ¿¸ÇÈÆÉƺ º ĽÉ×Î Àż½Â† ÉÀÈ˽Ê ¹Æý½ ÄÀÃÃÀ¸È¼Æº XFC†ÉÊȸÅÀÎ Äƾ½ÊŸÍƼÀÊÔ ÀÅÌÆÈĸÎÀÖ ÇÆÏÊÀ Ÿ ׿Ó¸Í (PPHMFÃÖ¹ÀʺÅÆÉÀÊÔϸÉÊÓ½ ÀĽÃÂÀ½ËÃËÏнÅÀ׺¼ºÀ¾Æ ÀÀÅʽÈ̽ÁÉɺƽÁÇÆÀÉÂƺÆÁ ÉÀÉʽÄÓ ÇÈÀÕÊÆÄŽ¼½Ã¸½ÊÉ× ÅÀ¸ÂÀÍ ÆÌÀÎÀ¸ÃÔÅÓÍ ƹ҆ ׺ýÅÀÁ §ÆÉý ÇÆÃËϽÅÀ× ǸʽÅʸ Ÿ ʽÍÅÆÃÆ»ÀÖ 1BHF3BOL ÉÆ¿† ¼¸Ê½ÃÀ(PPHMF£¸ÈÈÀ§½Á¼¾ À©½È»½Á™ÈÀÅÍÆʽÃÀÇÈƼ¸ÊÔ ɺÆÁ ÇÆÀÉÂƺÀ ÂÆÄǸÅÀÀ "MUB7JTUB¿¸ÄÃżÆÃøÈƺ "MUB7JTUB Æʺ½ÊÀø Æʸ¿ÆÄ ʽÄɸÄÓÄÇÆÃËÏÀºɽ¹½ÄÆц ÅÆ»ÆÂÆÅÂËȽÅʸ ¥¸¼ÆþÅÆÉÊԻøºÅÆ»ÆÀž½† Žȸ Éý¼×ѽ»Æ¿¸ÉÆÉÊÆ×ÅÀ½Ä ºÉ½ÁɽȺ½ÈÅÆÁɽÊÀ º(PPHMF ¹Óà ÇÈÀÅ×Ê ŽÁÈÆÍÀÈËÈ» ¥¸¿º¸ÅÀ½ ÂÆÄǸÅÀÀ ÉʸÃÆ ÉÀÅÆÅÀÄÆÄÉÃƺ¸„ÀɸÊԓŽ ÊÆÃÔÂƺ¸Å»ÃÀÁÉÂÆÄ׿Ó½ ÅÆ ÀºÈ×¼½¼ÈË»ÀͺŽĽÎÂÆĆ HPPHFMJF ÌÀÅÉÂÆĆHPPHMBUB ×ÇÆÅÉÂÆĆHVHVSVÀºÈËÉÉÂÆÄ †»Ë»ÃÀÊÔ®ÄÏÄà *10 ª¿ÏÏÇ Ç °ÄÏÂÄÈ ÐÃÄÊ¿ÊÇ ÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÍÄ Æ¿ÞÁÊÄÌÇÄ Š(PPHMF Œ ÌÄ͌ ÀÚÖÌ¿Þ ÉÍËοÌÇÞ § ÍÀÚÖÌÍÈ ÌÇÉÍÂÿ ÌÄ ÐÑ¿ÌÄњ ¬¿ ²ÍÊʌÐÑÏÇÑ ÌÄÃÍÒËÄÌÌÍ ÎÍÅÇË¿ÊÇ ÎÊÄÖ¿ËÇ ¬Í *10 ÎÍÀÇÊÍ ÁÐÄ ÏÄÉÍÏÃÚ ÐÍÀÏ¿ÊÇ  ËÊÏà ÃÍÊÊ¿ÏÍÁ É¿ÎÇÑ¿ÊÇÆ¿ÕÇÞ ÉÍËοÌÇÇ ÎÏÄÁÚÐÇÊ¿ ËÊÏÃÃÍÊÊ¿ÏÍÁ ®ÍÐÊÄ ÖÄÏÄÃÚ ÎÄÏÄÄÆÃÍÁ ÍÓÇÐ ÍÀҌ ÐÑÏÍÇÊÇÁ«¿ÒÌÑÇÌ¡ÛÝ Á°ÇÊÇÉÍÌÍÁÍÈ ÃÍÊÇÌÄ ¿ÏÄÌÃÍÁ¿Á ÎÍËÄØÄÌÇÞ Ò ÓÇÏËÚ 4JMJDPO(SBQIJDT®ÍÆÃÌÄÄÍÓÇÐÁÚÉÒÎÇÊÇ ­ ÉÍÏÎÍÏ¿ÑÇÁÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÄ (PPHMF ÒÅÄ Ì¿ÎÇпÌÚÑÚÐÞÖÇÐÑ¿ÑÄÈ¡ÍÓÇÐÄÎÏÄÃҌ ÐËÍÑÏÄÌÚÃÄÑÐÉÇÄÉÍËÌ¿ÑÚ ÂÃÄËÍÊÍÃÚÄ Ë¿ËڌÐÍÑÏÒÃÌÇÕÚËÍÂÒÑÍÐÑ¿ÁÊÞÑÛÐÁÍÇÔ ÃÄÑÄȬ¿Ï¿ÀÍÖÇÄËÄÐÑ¿ËÍÅÌÍÎÏÇÁÍÃÇÑÛ ÐÐÍÀÍÈÉÍÑÍÁ ÐÍÀ¿ÉÇÎÏÍÖÒÝÃÍË¿×ÌÝÝ ÅÇÁÌÍÐÑÛ¡ÍÓÇÐÃÍÐÑ¿ÁÊÞÝÑÍÀÄÃÚ ÉÍÑ͌ ÏÚÄÂÍÑÍÁÞÑÊÒÖ×ÇÄÎÍÁ¿Ï¿©¿ÊÇÓÍÏÌÇÇ Ï¿ÀÍÖÄÂÍÁÏÄËÄÌÇÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÍÍÑÁČ ÃÄÌÚ Ì¿ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÄ ÎÏÍÄÉÑڌӿÌÑ¿ÆÇÇ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ ¿ ÐÍÁÄØ¿ÌÇÞ Ì¿ÖÇÌ¿ÝÑÐÞ Á ÐÄÏÄÃÇÌÄÏ¿ÀÍÖÄÂÍÃÌÞÁËÄÐÑÍÖ¿ÐÍÁÒÑÏ¿ ÎÍÑÍËÒÖÑÍÎÏÇÔÍÃÇÑÛÌ¿Ï¿ÀÍÑÒÁÑ¿ÉÒÝ Ï¿ÌÛÆÃÄÐÛÌÄÎÏÇÌÞÑÍ©ÍÌÕÄÌÑÏ¿ÕÇÞÇƌ ÁÄÐÑÌÚÔÒÖÄÌÚÔÇŠÍÀÚÖÌÚԚÉ¿ÌÃÇÿÑÍÁ Ì¿ÒÉÑÒÑÎÏÍÐÑÍÆ¿×É¿ÊÇÁ¿ÄÑ(PPHMFËÌÍÂÍ ÊÄÑ ÎÍÃÏÞà ÁÍÆÂÊ¿ÁÊÞÄÑ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ ÐÎÇÐÍÉ ŠÉÍËοÌÇÈ Á ÉÍÑÍÏÚÔ ÔÍÑÄÊÍÐÛ ÀÚÏ¿ÀÍÑ¿Ñۚ ¡ÂÍÃÒª¿ÏÏÇÇ°ÄÏÂÄÈÎÏÇÂÊ¿Ðnj ÊÇÌ¿ÎÍÐÑ°¤­ ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ ¼ÏÇÉ¿ ·ËÇÃÑ¿ ÒÖÄÌÍÂÍ Æ¿ØÇÑÇÁ×ÄÂÍ ÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÝ Á ÄÏÉÊÇ Ç ÎÏÍÓÄÐÐÇ͌ Ì¿ÊÛÌÍÂÍËÄÌÄÃÅÄÏ¿ Ï¿ÀÍÑ¿Á×ÄÂÍÁ4VO .JDSPTZTUFNTÇ/PWFMM©ÍËοÌÇÄÈÎÏ¿ÁÇÑ ŠÑÏÇÒËÁÇϿњ ª¿ÏÏÇ °ÄÏÂÄÞ Ç ¼ÏÇÉ¿ Œ ÜÑÍ Æ¿ÉÏÄÎÊÄÌÍ Á ÒÐÑ¿ÁÄ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ¡ÐÄ ÏÄ×ÄÌÇÞ ÎÏÇÌÇË¿ÝÑÐÞ ÑÍÊÛÉÍ Î͌ ÐÊÄÃÍÐÑÇÅÄÌÇÞÉÍÌÐÄÌÐÒпŸÍÀÚÖÌÍÁ ÍÀÐÒÅÃÄÌÇÞÔÇÎÏÇÌÞÑÇÇÐÑÏ¿ÑÄÂÇÖÄÐÉÇÔ ÏÄ×ÄÌÇÈÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑÖÄÊÍÁÄÉÃÁ¿ÃÕ¿ÑÛ ¼ÏÇÉ ÉÍÑÍÏÍËÒÒÅÄÀÚÊÍÎÍà ÊÄÂÉÍ ÁÎÇпÊÐÞÁÐÑÇÊÛŠÊÝÃÄÈÀÒÃÒØÄÂ͚¤ÂÍ ÊÝÀÇËÍÄ Ï¿ÆÁÊÄÖÄÌÇÄ Œ ÎÇÊÍÑÇÏÍÁ¿ÑÛ пËÍÊÄÑŠ±ÏÇÒËÁÇϿњÞÁÊÞÄÑÐÞÁÍÓÇÐ É¿É Ç ÁÐÄ Á ÉÍËοÌÇÇ Á ÉÏÍÐÐÍÁÉ¿Ô Ç Ë¿ÈÉ¿Ô ÌÍ Ì¿ ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌÚÔ ÐÏÄÃÐÑÁ¿Ô ÎÄÏÄÃÁÇÅÄÌÇÞÌÄÜÉÍÌÍËÇѬ¿ÀÊÇſȌ ×ÄË ¿ÜÏÍÃÏÍËÄ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿ØÇË /"4" Ò (PPHMF ÎÏÇοÏÉÍÁ¿ÌÚ #PFJOH  ÃÍÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÚÈ #PFJOH Ç ÃÁ¿ ÀÇÆÌÄЌ ÃÅÄÑ¿(VMGTUSFBN7¬ÄÿÁÌÍÎÏÇÉÒÎÇÊÇ ÓÏ¿ÌÉ͌ÂÄÏË¿ÌÐÉÇÈÊÄÂÉÇÈÇÐÑÏÄÀÇÑÄÊی ×ÑÒÏËÍÁÇÉ %BTTBVMU %PSOJFS "MQIB +FU /"4"ÎÍÊÒÖ¿ÄÑÍÑ(PPHMF ËÊÌÃÍÊÊ¿Œ ÏÍÁÁÂÍÃÆ¿¿ÏÄÌÃÒ¿Ì¿ÏÍÁÇÍÀÐÊÒÅÇÁ¿Œ ÌÇÄÇÇËÄÄÑÎÏ¿ÁÍÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛÌ¿ÜÑÇ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿

пËÍÊÄÑÚÌ¿ÒÖÌÒÝ¿ÎοϿÑÒÏÒ ÇÆÌÄÐËÄÌÚ99*ÁÄÉ¿ÊÄÑ¿ÝÑÌÄÑÍÊÛÉÍ Ì¿ÇÐÑÏÄÀÇÑÄÊÞÔ°ÄÏÂÄÈ ÏÇÌÆ¿ÀÏÍÌÇÏ͌ Á¿ÊÐÄÀÄÀÇÊÄÑÁ4QBDF"EWFOUVSFT ÉÍËοŒ ÌÇÇ ÎÏÍÿÝØÄÈÏÄÈÐÚÌ¿Ì¿×ÉÍÐËÇÖÄÐÉÇÈ ÉÍÏ¿ÀÊÛŠ°ÍÝƚŒÌ¿ÐÑ¿ÌÕÇÝ«©°ÇÍÀϿь ÌÍ®ÍÊÄÑÆ¿ÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÌ¿ÂÍÃ

¬È½ÊÂϽÍÊØÂɽÎÕϽ¾Ø ©ÍÂÿÎÏÇ×ÄʼÏÇÉ·ËÇÃÑ ÁÉÍËοŒ ÌÇÇÏ¿ÀÍÑ¿ÊÇÖÄÊÍÁÄÉ ÁÏ¿ÆËÄÌی ×Ä ÖÄËÐÄÈÖ¿Ð ¿(PPHMFÒÅÄÀÚÊ¿пËÍÈ ÎÍÎÒÊÞÏÌÍÈÎÍÇÐÉÍÁÍÈÐÇÐÑÄËÍÈ ÁÚÑÄЌ ÌÇÁ×ÄÈÐÏÚÌÉ¿ÌÄÉÍÂÿÎÍÎÒÊÞÏÌÄÈ×ÒÝ "MUB7JTUB­ÃÌ¿ÉÍÀÇÆÌÄÐ(PPHMFÉÎÍÇÐÉÒ ÌÄÐÁÍÃÇÑÐÞ§ÃÄÊÍÌÄÁÑÍË ÖÑÍÉÍÏÎ͌ Ï¿ÕÇÞÉÒÎÇÊ¿ÉÒÖÒÉÍËοÌÇÈ ÁÑÍËÖÇÐÊÄ ÁÇÃÄÍÐÄÏÁÇÐ:PV±VCFÇÀ¿ÌÌÄÏÌÚÄÐÄÑÇ %PVCMF$MJDL°ÄÏÂÄÈǪ¿ÏÏÇÌÄËÚÐÊÞÑ É¿ÑÄÂÍÏÇÞËÇŠÆ¿ÌÞÑÛÌÇ×Қ ŠÒÁÄÊÇÖÇÑÛ ÃÍÊÝÏÚÌÉ¿šŠ°ÃÄÊ¿ÑÛÁÐÝÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝ ËÇÏ¿ÃÍÐÑÒÎÌÍȚŒÁÍÑÇÔÊÍÆÒ̲(PPHMF ÐÄÈÖ¿ÐÑÏÇÎÏÇÌÕÇÎÇ¿ÊÛÌÚÔÎÏÍÄÉÑ¿ ÂÃÄ Æ¿ÑÏ¿ÑÚÌÄÐÍÇÆËÄÏÞÝÑÐÞÐÌÄËÄÃÊÄÌÌÍÈ ÍÑÿÖÄÈ ŒÜÑÍ(PPHMF.BQT (PPHMF#PPLT Ç$ISPNF04 ­ÃÌÍÇÆÎÄÏÁÚÔÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÇÈ(PPHMF Œ ÉÍËοÌÇÞ ,FZIPMF Ç ÄÄ ÎÏÍÂÏ¿ËË¿ &BSUI 7JFXFS ÀÍÊÄÄ ÇÆÁÄÐÑÌ¿Þ ÑÄÎÄÏÛ É¿É (PPHMF &BSUI ¼ÑÍ ÑÏÄÔËÄÏÌ¿Þ ÎÏ͌ ÂÏ¿ËË¿ ÎÍÆÁÍÊÞÝØ¿Þ ÐÍÁÄÏ׿ÑÛ ÁÇό ÑÒ¿ÊÛÌÚÄÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÇÞÎÍÁÐÄÈÎÊ¿ÌÄÑÄ ¬Í (PPHMF ÎÏÄÑÄÌÃÒÄÑ Ì¿ ÀÍÊÛ×ÄÄ ¡ 99* ÁÄÉÄ É¿ÅÃÚÈ XFCŒÃÍÉÒËÄÌÑ ÀÒÃÄÑ ŠÎÏÇÁÞƿ̚ É ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍËÒ ËÄÐÑÒ Ì¿ É¿ÏÑÄ «ÄÐÑÍ ÐÍÆÿÌÇÞ ÃÍÉÒËÄÌÑ¿ ÐÑ¿Œ ÌÄÑ Ñ¿ÉÇË ÅÄ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÚË ¿ÑÏÇÀÒÑÍË É¿É ÐÄÈÖ¿Ð ÁÏÄËÞ ÐÍÆÿÌÇÞ ÃÍÉÒËÄÌÑ¿ (PPHMF ÃÍÂÍÁÍÏÇÊ¿ÐÛ Ð (FP&ZF Í ÑÍË ÖÑÍÀÚÐÎÒÑÌÇÉÜÑÍÈÉÍËοÌÇÇ(FP&ZFŒ Ï¿ÀÍÑ¿ÊÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍÌ¿(PPHMF¯¿ÆŒ ÏÄ×ÄÌÇÄ ÐÌÇËÉÍÁ Ð ÍÏÀÇÑÚ Œ ÃÍ ÐË ÁÇÃÌÚÎÍÊÍÐÉÇÎÄ×ÄÔÍÃÌÚÔÎÄÏÄÔÍÃÍÁÇ ÍÑÃÄÊÛÌÚÄÉÒÐÑÚÁοÏÉ¿ÔªÝÀ¿ÞÑÍÖÉ¿ ÆÄËÌÍÈÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇ ¿ÐÉÍÏÍ ÂÊÞÃÇ×Û Ç ÃÏÒÂÇÔÎÊ¿ÌÄÑ ÐÑ¿ÌÄÑÃÍÐÑÒÎÌÍÈÊÝÀ͌ ËÒÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÄÊݧÌÑÄÏÌÄÑ¿®ÍÃÍÀÌÚÄ Ë¿Ð×Ñ¿ÀÚ ÎÍÁÄÏÂÊÇ Á ÐËÒØÄÌÇÄ ÕÄÊÚÄ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿(PPHMFÎÏÇ×ÊÍÐÛÎÍÈÑÇÌ¿ ÒÐÑÒÎÉÇÐÇÊÍÁÚËÁÄÃÍËÐÑÁ¿ËÌÄÉÍÑÍÏÚÔ ÐÑÏ¿Ì (PPHMF .BQT Œ ÍÃÌ¿ ÇÆ ÎÄÏÁÚÔ ÑÄԌ ÌÍÊÍÂÇÈ ÂÃÄ Á ÎÍÊÌÍÈ ËÄÏÄ ÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿Ì Á¿ÅÌÄÈ×ÇÈÎÏÇÌÕÇÎ*5ŒÇÌÃÒÐÑÏÇÇ99* ÁÄÉ¿ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÖÄÏÄÆÍÀØÄÃÍÐÑÒÎÌÚÄ ÇÌÑÄÏÓÄÈÐÚ ÎÏÍÂÏ¿ËËÇÏÍÁ¿ÌÇÞ "1* ÐÍÆÿÌÇÞ ËÜ׿ÎÍÁ Œ XFCŒÎÏÇÊÍÅÄÌÇÈ Á ÉÍÑÍÏÚÔ ÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑÐÞ ÐÏ¿ÆÒ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÇÐÑÍÖÌÇÉÍÁÿÌÌÚÔ ÔÏ¿ÌÞØÇÔÐÞÁÏ¿ÆÌÚÔ ËÄÐÑ¿Ô ¬¿ É¿ÏÑ¿Ô (PPHMF ËÍÅÌÍ Ï¿ÆËČ Ø¿ÑÛ ÐÁÍÇ ÿÌÌÚÄ Ç ÎÇпÑÛ É ÌÇË ÐÁÍÇ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ¡ ÐÁÍÄ ÁÏÄËÞ ¼ÏÇÉ ·ËÇÃÑ ÒÐÎÍÉ¿ÇÁ¿ÊÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛŠ«ÚÌÄÐ͌ ÀÇÏ¿ÄËÐÞ ÍÑÀÇÏ¿ÑÛ ÔÊÄÀ Ò ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑČ ÊÄÈ(14š­ÃÌ¿ÉÍÁÉÍÌÕÄÍÉÑÞÀÏÞ


ŸÂÈÅÇÅÂÉÂÊÂÁÃÂÍØ ÂÍÿÀÚÊÍ¿ÌÍÌÐÇÏÍÁ¿ÌÍÎÏÇÊÍÅÄÌÇÄ (PPHMF.BQT/BWJHBUJPOÃÊÞÐË¿ÏÑÓ͌ ÌÍÁ ÁÎÍÊÌÄÐÎÍÐÍÀÌÍÄÐÑ¿ÑÛŠÒÀÇÈÕÄÈ (14ŒÌ¿ÁÇ¿ÑÍÏÍÁš

Ÿ½¿ÅÈËÊÎǽܾžÈÅËÏÂǽ ¡ÄÏÌÚÄ ÐÁÍÄËÒ ÐÑÏÄËÊÄÌÇÝ ÐÃČ Ê¿ÑÛÍÀØÄÃÍÐÑÒÎÌÍÈÁÐÝÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝ ª¿ÏÏÇÇ°ÄÏÂÄÈÁÆÞÊÇÐÛÆ¿ÍÕÇÓÏÍÁÉÒ ÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ ËÇÏ¿ ¬¿Œ ÆÚÁ¿ÄÑÐÞ ÎÏÍÄÉÑ (PPHMF #PPL 4FBSDI °ÄÈÖ¿Ð Á ÌÄË ÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑ ÃÁ¿ ÃÄÐÞÑÉ¿ ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑÌÄÈ×ÇÔÀÇÀÊÇÍÑÄÉ ÂÊ¿ÁÌÚË ÍÀÏ¿ÆÍË ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÐÉÇÔ ° ÍÐÑ¿Êی ÌÚËÇÁÄÃÒÑÐÞÎÄÏÄÂÍÁÍÏÚ²ÅÄÍÕÇӌ ÏÍÁ¿ÌÍÀÍÊÄÄËÊÌÉÌǧÐÉ¿ÅÃÚË ÃÌÄËÜÑ¿ÕÇÓÏ¿ÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÄÑÐÞ ŸÁÑÍÏÚ Ç ËÄÊÉÇÄ ÇÆÿÑÄÊÇ ÑÍÅÄ ËÍÂÒÑÐÃÄÊ¿ÑÛÐÁÍÇÉÌÇÂÇÃÍÐÑÒÎÌÚËÇ ÃÊÞ ÎÍÇÐÉ¿ ­ÀʿÿÑÄÊÛ ¿ÁÑÍÏÐÉÇÔ ÎÏ¿Á пË ÍÎÏÄÃÄÊÞÄÑ ÐÉÍÊÛÉÍ ÐÑÏ¿Œ ÌÇÕ ÉÌÇÂÇ ÀÒÃÄÑ ÃÍÐÑÒÎÌÍ ÖÇÑ¿ÑČ ÊÝ ÍÑ ÃÍ  ®ÍÇÐÉÍÁÇÉÒ ÃÍÐÑÒÎÌÚ ÁÐÄ ÐÑÏ¿ÌÇÕÚ ÿÅÄ ÄÐÊÇ ÁÍÎÏÍÐÐÎÏ¿Á¿ËÇÌÄÏÄ×ÄÌ ÌÍÎÍÊی ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÁÇÃÇÑÑÍÊÛÉÍÁÚÔÍÃÌÚÄÿ̌ ÌÚÄ ÉÌÇÂÇ Œ ¿ÁÑÍÏ¿ ÇÆÿÑÄÊÛÐÑÁÍ ÇÑì¿Ñ¿ÉÇÔÒÐÊÍÁÇÞÔÐ(PPHMFÏ¿À͌ Ñ¿ÝÑÀÍÊÄÄÑÚÐοÏÑÌÄÏÍÁ

¤½Ü¿Ç½ʽ¾ÐÁÐÖ ¡ ÇÝÊÄ ŒÂÍ ÉÍËοÌÇÞ (PPHMF ÍÀÙÞÁÇÊ¿ÍÎÏÍÄÉÑÄÐÍÆÿÌÇÞÐÍÀÐÑÁÄ̌ ÌÍÈÍÎÄÏ¿ÕÇÍÌÌÍÈÐÇÐÑÄËÚÐÍÑÉÏÚÑÚË ÉÍÃÍË Œ (PPHMF $ISPNF 04 ¬ÍÁÍÐÑÛ Í×ÄÊÍËÊÞÝØ¿ÞÜÑÍÅÄÍÑÉÏÚÑÚÈÁڌ ÆÍÁ ÉÍÏÎÍÏ¿ÕÇÇ .JDSPTPGU ÁÑÍÏÅÄÌÇÄ Ì¿ÄÄÑÄÏÏÇÑÍÏÇÝ·ËÇÃÑÎÏÇÆÌ¿Á¿ÊÐÞ ÖÑÍÜÑ¿ÇÃÄÞª¿ÏÏÇÇ°ÄÏÂÄÞÎÍÌ¿Ö¿ÊÒ ×ÍÉÇÏÍÁ¿Ê¿ ÿÅÄ ÄÂÍ ¬¿ пËÍË ÃÄÊÄ ÐÍÓÑÁÄÏÌÚÄÂÇ¿ÌÑÚÿÁÌÍÉÍÌÉÒÏÇÏҌ ÝÑ¡É¿ÉÍȌÑÍÐÑÄÎÄÌÇ(PPHMF$ISPNF 04ŒÍÑÁÄÑÌ¿ÎÍÁÚ×ÄÌÌÒÝ¿ÉÑÇÁÌÍÐÑÛ .JDSPTPGUÁÐÄÉÑÍÏÄÎÍÇÐÉ¿ ÎÏÍÃÁÇ¿݌ ØÄÈÐÁÍÈÎÍÇÐÉÍÁÇÉ#JOH ®Ê¿ÑÓÍÏËÒ ÇÌÑÄÏÌÄьÎÏÇÊÍÅÄÌÇÈ (PPHMF "QQT ÑÍÅÄ ËÍÅÌÍ Ï¿ÐÕÄÌÇÁ¿ÑÛ É¿É ÎÍÎÚÑÉÒ ÎÍÃÍÏÁ¿ÑÛ ÂÄÂÄËÍÌÇÝ .JTDSPTPGU®ÍÆ¿ËÚÐÊÒ°ÄÏÂÄÞǪ¿ÏÏÇ (PPHMF"QQTÐÑ¿ÌÄÑÉ¿ÉÀÚÇÌÑÄÏÌÄь­° ¿Ì¿ÊÍÂÍË ÍÎÄÏ¿ÕÇÍÌÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ ®© ­ÀÚÖÌ¿Þ ­° ÉÍÌÄÖÌÍ ÍÐÑ¿ÌÄÑÐÞ ÌÍ ÍÐÌÍÁÌÚÄÄÄÓÒÌÉÕÇÇÁÍÆÛËÄÑÌ¿ÐÄÀÞ §ÌÑÄÏÌÄÑŒÖÄÏÄÆÀÏ¿ÒÆÄϼÑÍÌÄÎÏÍÐÑÍ À¿ÆÇÏÒÝØÇÄÐÞÁ°ÄÑÇ ÁŠÁÚÖÇÐÊÇÑÄÊی ÌÍËÍÀÊ¿ÉĚÐÏÄÃÐÑÁ¿ÐÍÁËÄÐÑÌÍÈÏ¿À͌ ÑÚÐÃÍÉÒËÄÌÑ¿ËÇ Ò.JDSPTPGUÇËÄÝÑÐÞ ¿Ì¿ÊÍÂÇ §ÌÑÄÏÌÄь­° ÐËÍÅÄÑ Æ¿ÎҌ

ÄÚÉØ¿

¨»¡¥

ÐÉ¿ÑÛÎÏÇÊÍÅÄÌÇÞ ÒÎÏ¿ÁÊÞÑÛÓ¿ÈÊ¿ËÇ ÇÔÏ¿ÌÇÑÛÇÔÏÄÆÄÏÁÌÚÄÉÍÎÇÇ ¶ÑÍÅÄɿпÄÑÐÞ(PPHMF$ISPNF04 ÑÍ ÍÌ¿ ÁÍÆÌÇÉÌÄÑ ÌÄ Ì¿ ÎÒÐÑÍË ËÄÐÑÄ °ÁÍÞ­°Á(PPHMFÒÅÄÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿Ì¿ŒÃÊÞ ÐË¿ÏÑÓÍÌÍÁ (PPHMF"OESPJE¤ØÄÄÐÑÛ ŠÊÄÂÉÇȚ ÀÏ¿ÒÆÄÏ $ISPNF ÎÍÌÄËÌÍÂÒ Ì¿ÀÇÏ¿ÝØÇÈ ÎÍÎÒÊÞÏÌÍÐÑÛ ¬ÍÁ¿Þ ­°ÀÒÃÄÑÎÍÑÏÄÀÊÞÑÛËÄÌÛ×ÄÏÄÐÒÏÐÍÁ ŒÁÄÃÛÍÌ¿ÎÏÇÆÁ¿Ì¿ÍÐÁÍÀÍÃÇÑÛÉÍËÎÛ݌ ÑÄÏÍÑÁÐÄÂÍÑÍÂÍ ÖÑÍËÍÅÌÍÔÏ¿ÌÇÑÛÇ ÁÚÖÇÐÊÞÑÛ Á §ÌÑÄÏÌÄÑÄ ©ÍÌÄÖÌÍ ÄÄ ÍÎÑÇËÇÆÇÏÒÝÑÎÍÃ(PPHMF"QQT ÖÑÍÀÚ ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÄÊÇËÍÂÊÇÁÍÍÀØÄÍÑÉ¿Æ¿ÑÛÐÞ ÍÑÎÏÇÊÍÅÄÌÇÈ.JDSPTPGU0GGJDF ¶ÄË Æ¿ÉÍÌÖÇÑÐÞ ÎÏÍÑÇÁÍÀÍÏÐÑÁÍ (PPHMFÇ.JDSPTPGUŒÂÊ¿ÁÌ¿Þ*5ŒÇÌÑÏÇ¿ ÜÑÍÂÍÃÄÐÞÑÇÊÄÑÇÞ(PPHMFÊÄÂÉÍÎÄÏČ ÅÇÊ¿ ÉÏÇÆÇÐ ŠÃÍÑÉÍËÍÁš Ì¿ ÏÒÀÄÅÄ ÁÄÉÍÁÇÇÆÌÚÌÄ×ÌÄÂÍÉÏÇÆÇпÁÚ×Ê¿ ÎÍÖÑÇ ÀÄÆ ÎÍÑÄÏÛ ®ÏÇ ÜÑÍË (PPHMF ÍÐÑ¿ÄÑÐÞ ÉÍËοÌÇÄÈ ŠÌÄ Ñ¿ÉÍÈ É¿É ÁÐ̧ ÎÍÔÍÅÄ ÁÐÄËÎÏÇÃÄÑÐÞÌ¿ÌÄÄ Ï¿ÁÌÞÑÛÐÞ®ÍÑÍËÒÖÑÍ É¿ÉÐÉ¿Æ¿ÊÌČ ÿÁÌÍÍÐÁÍÄÈÉÍËοÌÇǼÏÇÉ·ËÇÃÑ ŠËÚÌÄÎÏÄÃÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄËÀÒÃÒØÄÄŒËÚÄÂÍ ÑÁÍÏÇ˚ŸÉÍËοÌÇÞÒÌÄÂÍÍÖÄÌÛÔÍÏ͌ ׿ÞŒ°ÄÏÂÄÈ ÏÇÌǪ¿ÏÏÇ®ÄÈÃÅ ˜Å¼È½Á¥ ¢ ª ¥

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
«®«ž«¢ ©ª¢ª¥¢

¬Ÿ¨®°²«©¨¥ª

§ËÍÍÐÌÓÅÛÊÐÃÊËÅÎÇËÍÂÊÜÏÙÎÅÎÏÂÉÊË ¯¿ÆÂÍÁÍÏÌ¿ÑÄËÒÉÍÏÏÒÎÕÇÇÌÒÅÌÍ ÁÄÐÑÇÌÄÁÍÍÀØÄ ¿ÀÊÇÅÄÉÌ¿×ÄÈÃÄȌ ÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇ«ÌÍÂÍÂÍÁÍÏÇÑÐÞÍÑÍË ÖÑÍ ÉÍÏÏÒÎÕÇÞ ÐÑ¿Ê¿ ÎÍÁÐÄÃÌÄÁÌÚË ÜÊÄËÄÌÑÍËÅÇÆÌÇÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍÍÀØÄÐÑÁ¿ £ÊÞÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÂÍÎÏÍÑÇÁÍÃÄÈÐÑÁÇÞÌČ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÁÚÞÁÊÄÌÇÞÓ¿ÉÑÍÁÇÇÔÎÏČ ÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÞ¬ÄÍÀÔÍÃÇËÍÁÄÐÑÇÕÄÊÄÁÒÝ Ï¿ÀÍÑÒÎÍÍÆÃÍÏÍÁÊÄÌÇÝÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÐÍÆÌ¿ÌÇÞ ÐÍÆÿÌÇÝÐÏÄÃÚÌÄÑÄÏÎÇË͌ ÐÑÇÉÊÝÀÚËÎÏÍÞÁÊÄÌÇÞËÉÍÏÏÒÎÕÇÇ ¶ÑÍÀÚ ÎÏÇÌÇË¿ÄËÚÄ ËÄÏÚ ÌÄ ÐÑ¿ÊÇ ÎÏÍÐÑÍÍÖÄÏÄÃÌÍÈÉ¿ËοÌÇÄÈ ÍÃÌÇËÇÆ Á¿ÅÌÄÈ×ÇÔ ÒÐÊÍÁÇÈ ÒÐÎÄÔ¿ ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÌÇÄÎÏ¿ÁÍÁÍÈÀ¿ÆÚ¬Ä ÑÍÊÛÉÍÁÁÇÃÄÒÅÄÐÑÍÖÄÌÇÞÉ¿Ï¿ÑÄÊÛÌÚÔ ËÄÏ ÌÍÇ ÁÎÄÏÁÒÝÍÖÄÏÄÃÛ ÒÐÑÏ¿ÌÄÌÇÞÁ Æ¿ÉÍÌ¿ÔÎÍÊÍÅÄÌÇÈ ÐÍÆÿÝØÇÔÒÐÊÍÁÇÞ ÃÊÞÁÍÆËÍÅÌÍÂÍÎÏÍÞÁÊÄÌÇÞÉÍÏÏÒÎÕÇÇ £ÊÞ ÜÑÍÂÍ ÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌ¿ ÜÉÐÎÄÏÑÇÆ¿ ÎÏÍÄÉÑÍÁÌÍÏË¿ÑÇÁÌÚÔÎÏ¿ÁÍÁÚÔ¿ÉÑÍÁ ®Ï¿ÁÇÊ¿ÒÑÁÄÏÅÃÄÌÚÎÍÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÞËÇ ®Ï¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ¯³ ˜ Ç ÍÑ Ë¿ÏÑ¿ÂÍÿ¬ÍÿÁ¿ÈÑÄÎÍÐËÍÑÏÇË Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍÌ¿ÃÄÅÌÍÜÑ¿ËÄÏ¿ŠÍÖÇØ¿Äњ Æ¿ÉÍÌÍÎÏÍÄÉÑÚ ÍÑ ÉÍÏÏÒÎÕÇÍÌÌÍÈ Ð͌ ÐÑ¿ÁÊÞÝØÄÈ ­ÖÄÁÇÃÌÍ ÖÑÍÍÅÇÿÄËÍÂÍÜÓÓÄÉÑ¿ ÍÑÄÄÎÏÇËÄÌÄÌÇÞÌÄÌ¿ÀÊÝÿÄÑÐÞ­ÀŒ Ê¿ÐÑÛÎÏÇËÄÌÄÌÇÞËÄÑÍÃÇÉÇŒÎÏÍÄÉÑÚ ÌÍÏË¿ÑÇÁÌÚÔ ÎÏ¿ÁÍÁÚÔ ¿ÉÑÍÁ Ì¿ ÐÑ¿Œ ÃÇÇ ÇÔ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ ´¿Ï¿ÉÑÄÏ ¿Ì¿ÊÇÆ¿ ÜÉÐÎÄÏÑÌ͌ÎÏÍÂÌÍÆÌÚÈ°ÒØÄÐÑÁÄÌÌÚÈ ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÉ Ì¿ ËÍÈ ÁÆÂÊÞà Á ÑÍË ÖÑÍ Á ËÄÑÍÃÇÉÄ ÌÄ ÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌ¿ ÎÏÍÕČ ÃÒÏ¿ ƹ׿¸Ê½ÃÔÅÆ»Æ οÏÊ¿ËÄÌÑÐÉÍÂÍ ÉÍÌÑÏÍÊÞ ÃÄÈÐÑÁÇÞ Æ¿ÉÍÌÍÁ ÎÍÐÊÄ ÇÔ ÁÐÑÒÎÊÄÌÇÞÁÐÇÊÒÇÎÏÇÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇ ÃÍÏ¿ÀÍÑÉǧÌÚËÇÐÊÍÁ¿ËÇ ÍÑÐÒÑÐÑÁÒÄÑ ÍÀÏ¿ÑÌ¿Þ ÐÁÞÆÛ ÀÄÆ ÉÍÑÍÏÍÈ ÌÇ ÍÃÌ¿ ÐÇÐÑÄË¿Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛÁÎÏÇÌÕÇÎÄÌÄËÍÅÄÑ ÌÇÑÄÔÌÇÖÄÐÉ¿Þ ÌÇÐÍÕÇ¿ÊÛÌ¿Þ¾ÏÉÇË ÎÏÇËÄÏÍËÞÁÊÞÄÑÐÞÁÌÄÃÏÄÌÇÄÁÅÇÆÌÛ ¿¸ÂÆŸÆÈÓ¹ÆÃƺÉʺ½ÁÎÍÐÊÄÃÌÄÈÏČ ÿÉÕÇÇ¡ÍÊÌ¿Ì¿ÏÍÃÌÍÂÍÁÍÆËÒØÄÌÇÞ Æ¿ÐÑ¿ÁÇÊ¿Æ¿ÉÍÌÍÑÁÍÏÕÄÁÇÎÏÇÖ¿ÐÑÌÚÄ ÁÄÃÍËÐÑÁ¿ÎÏÇÍÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛÄÂÍÃÄÈÐÑÁÇÄ ÃÊÞÃÍÏ¿ÀÍÑÉDZÒÑÁÐÄÎÏÍÐÑÍÇÎÍÌÞÑÌÍ ÖÛÇÇÌÑÄÏÄÐÚÆ¿ÑÏÍÌÒÑÚÇÉ¿ÉÇËÍÀÏ¿Œ ÆÍË ­ÖÄÁÇÃÌÍ ÖÑÍ ÌÄÉÍÑÍÏÚÄ Æ¿ÉÍÌÚ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÍÑÏ¿Å¿ÝÑ ÌÄ ÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÇ ÍÀØÄÐÑÁ¿ ¿ ÇÌÑÄÏÄÐÚÍÑÃÄÊÛÌÚÔÂÏÒÎÎÊÝÃÄÈ ÎÏnj ÖÄËÜÑÇÇÌÑÄÏÄÐÚÞÁÌÍÌÄÐÍÁοÿÝÑ ¤ÐÑÛ Æ¿ÉÍÌÚ ÀÍÊÄÄ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍ ÆÌ¿Œ ÖÇËÚÄ ÌÍËÄÌÄÄÎÍÌÞÑÌÚÄ Ì¿ÎÏÇËÄÏ Œ³¦Š­ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍËɿÿÐÑÏÄ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑǚ­ÎÏÍÀÊÄË¿Ô ÐÍÆÿ̌ ÌÚÔÃÄÈÐÑÁÇÞËÇÖÇÌÍÁÌÇÉÍÁÎÏÇÍÐҌ ØÄÐÑÁÊÄÌÇÇÒÖÄÑ¿ÆÄËÄÊÛÌÚÔÒÖ¿ÐÑÉÍÁ ÎÇпÊÍÐÛÌÄÏ¿Æ©ÍÊÍËÌ¿ÒÅÄÎÄÏÄÅÇÊ¿ ŠÉÍ×Ë¿Ïښ ÎÍÐÊÄ ÁÐÑÒÎÊÄÌÇÞ ÄÂÍ Á ÐÇÊÒ Á ÂÍÿ «¿ÐÐÍÁÚÄ ÍÑÉ¿ÆÚ Á ÎÍÐÑ¿ÌÍÁÉÄÌ¿ÒÖÄÑÆÄËÄÊÛÌÚÔÒÖ¿ÐÑÉÍÁ ÃÊÇÊÇÐÛÃÍÐËÄÌÚÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁ¿ËÄÐÑÌ͌ ÂÍÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÞÍÏ¿̿ɿÿÐÑÏÍÁÍÂÍ ÒÖÄÑ¿©ÏÇÑÇÉÄÎÍÃÁÄÏ¿ÊÇÐÛÃÄÈÐÑÁÇÞ ÉÍÌÉÏÄÑÌÚÔ ÃÍÊÅÌÍÐÑÌÚÔ ÊÇÕ ©¿É Ç ÍÅÇÿÊÍÐÛ ÎÍÐÊÄÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÆ¿ÑÇ×ÛÞ Ç ÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍ ÌÍÏË¿ÊÛÌÍÈ Ï¿ÀÍÑÚ ÐÇÑÒ¿ÕÇÞ ÎÍÁÑÍÏÇÊ¿ÐÛ ÑÍÊÛÉÍ ÂÄÍÂÏ¿Œ ÓÇÞ ÐÑ¿Ê¿ ×ÇÏÄ Çƌƿ ÎÄÏÄÿÖÇ ÎÏ¿Á¿ ÎÏÇÌÞÑÇÞ ÏÄ×ÄÌÇÞ Í ÎÍÐÑ¿ÌÍÁÉÄ Ì¿ ÒÖÄÑ Á ÍÏ¿Ì ÍÀÊ¿ÐÑÌÍÂÍ ÎÍÃÖÇÌÄÌÇÞ ¶ÇÌÍÁÌÇÉÇ ÃÏÒÂÇÄ ÌÍ ÍÑÉ¿ÆÚ ÎÍÐڌ οÊÇÐÛ ÍÎÞÑÛ ®ÍÁÑÍÏÌ¿Þ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ ÃÍÉÒËÄÌÑÍÁÇÎÍÿֿÆ¿ÎÏÍÐÍÁÁÐÍÍь ÁÄÑÐÑÁÇÇ Ð ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÌÚËÇ ÐÏÍÉ¿ËÇ ÎÏÄÁÏ¿Ø¿ÝÑÐÞÁËÌÍÂÍËÄÐÞÖÌÚÄÑÞÅÀÚ ®ÍÌÞÑÌÍ ÖÑÍÑÄÀÄÆÁÇÌÚÎÍÐÑϿÿÁ×ÇÄ Æ¿ÞÁÇÑÄÊÇ ÉÑÍÌÄÔÍÖÄÑÇÊÇÌÄËÍÅÄÑ ÅÿÑÛ ÇØÒÑÐÎÍÐÍÀÚÏÄ×ÄÌÇÞÁÍÎÏÍп ±ÒÑ ÅÄ ÎÍÞÁÇÊÇÐÛ Á §ÌÑÄÏÌÄÑÄ ÎÏÄÌ ÊÍÅÄÌÇÞ ÀÚÐÑÏÍÂÍ Ç ÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÍÂÍ ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÞ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ Ì¿ ÁÍƌ ËÄÆÃÌÍÈÍÐÌÍÁÄ ®¿Ï¿ÃÍÉÐÆ¿ÉÊÝÖ¿ÄÑÐÞÁÑÍË ÖÑÍÁ ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÄÐÊÒÖ¿ÄÁË¿ÐÐÍÁÚÄÍÑÉ¿ÆÚ ÍÓÍÏËÊÄÌÚÎÍÓÍÏË¿ÊÛÌÚËÉÏÇÑÄÏÇÞË 

ÌÍÁÏ¿ËÉ¿ÔÆ¿ÉÍÌ¿«ÍÑÇÁ¿ÕÇÞÍÑÉ¿ÆÍÁ ÁÍÐÌÍÁÌÍËÍÃÌÍÑÇÎÌ¿ŒÍ×ÇÀÉÇÇÌÄÑÍ֌ ÌÍÐÑÇÁËÄÅÄÁÚÔÃÄÊ¿Ô ÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÌÚÔ ÁÌÄ×ÌÇËÇÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞËÇ ɿÿÐÑÏÍÁڌ ËÇÇÌÅÄÌÄÏ¿ËÇ ÎÍÃÍÂÍÁÍÏ¿ËÐÆ¿ÞÁÇÑČ ÊÞËÇ­Ï¿ÌɿÿÐÑÏÍÁÍÂÍÒÖÄÑ¿ÌÄÌÄÐÄÑ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇÆ¿ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÒËÄÅÄÁÚÔ ÎÊ¿ÌÍÁ¬¿ÍÀÍÏÍÑ ÍÌÉÍÌÑÏÍÊÇÏÒÄÑÇÔ É¿ÖÄÐÑÁÍ Ç ÎÏÇÌÇË¿ÄÑ ÏÄ×ÄÌÇÄ ¼ÑÇË Æ¿ÉÍÌÍËÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌ¿ÎÍÖÑÇÑ¿É¿ÞÅÄ ÎÏÍÕÄÃÒÏ¿ÒÖÄÑ¿ÍÀÙÄÉÑÍÁÉ¿ÎÇÑ¿ÊÛÌÍÂÍ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ±ÒÑ ÐÇÐÑÄË¿ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑ ÖÄÑÉÍ Ç ÀÄÆ Ì¿ÏÄÉ¿ÌÇÈ ÒÉÊ¿ÃÚÁ¿ÞÐÛ Á ÍÀØÇÄ ÉÍÌÑÏÍÊÛÌÚÄ ÐÏÍÉÇ ¯¿ÆÌÇÕ¿ Á ÑÍË ÖÑÍÎÏÇÒÖÄÑÄÍÀÙÄÉÑÍÁÉ¿ÎÇÑ¿Êی ÌÍÂÍÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ÁÐÞÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ ÍÑ ÍÀÏ¿ØÄÌÇÞ Æ¿ÞÁÇÑÄÊÞ ÃÍ ÁÚÿÖÇ ɿÿÐÑÏÍÁÍÂÍ οÐÎÍÏÑ¿ ÁÍÆÊÍÅÄÌ¿ Ì¿ ÍÃÌÒÐÑÏÒÉÑÒÏÒŒ ±§ Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÒÝÎÍ ÎÏÇÌÕÇÎÒŠÍÃÌÍÂÍÍÉÌ¿šÎÍÒÑÁÄÏÅÃÄ̌ ÌÚËÑ¿ÏÇÓ¿Ë ¡ÕÄÊÞÔÎÍÇÐÉ¿ÁÍÆËÍÅÌÚÔÏÄ×ÄÌÇÈ ÎÏÍÀÊÄËÚ Á ©ÍÊÍËÄÌÐÉÍÈ ±ÍÏÂÍÁ͌ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÈοʿÑÄÎÏÍÔÍÃÇÊÇÁÐÑÏČ ÖÇÐÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞËÇ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑČ ÊÞËÇËÒÌÇÕÇοÊÛÌÚÔÍÏ¿ÌÍÁÁÊ¿ÐÑÇ ÃÄÎÒÑ¿Ñ¿ËÇ®ÍÌÇË¿ÌÇÄÑÍÂÍ É¿ÉÇÄÌÍό ËÚÌ¿ÃÍÇÐÎÏ¿ÁÇÑÛ ÃÍÐÑÇÂÌÒÑͬÍÐnj ÑÒ¿ÕÇÄÈÒÎÏ¿ÁÊÞÄÑÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌ¿ÞÐÊÒÅÀ¿ ÇÌ¿ÃÇ¿ÊÍÂÄÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇÌÄÇÃÒÑ ­ÖÄÁÇÃÌÍ ÖÑÍ ÉÍÏÄÌÌÚË ÍÀÏ¿ÆÍË Ï¿ÆÁÞÆ¿ÑÛ ÜÑÍÑ ÒÆÄÊ ÁÍÆËÍÅÌÍ ÑÍÊÛÉÍ Ì¿ ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍË ÒÏÍÁÌÄ  ÄÆ ÁÌÄÐÄÌÇÞ ÇÆËÄÌÄÌÇÈ Á ÏÄÂÊ¿ËÄÌÑÚ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÈ ÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌÌÚÄ ³ÄÃÄÏ¿ÊÛÌÚË Æ¿Œ ÉÍÌÍË Œ³¦ ÌÇÉ¿ÉÇÄ É¿ÃÏÍÁÚÄ ÏÍÑ¿ÕÇÇÌÄÇÆÀ¿ÁÞÑÌ¿ÐÍÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ ÏÄÕÇÃÇÁÍÁ

«¾½¿ÏËÍ  ®¿ÁÄÊ °ÒÔÍËÊÇÌ Æ¿Ë ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍ ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ ©ÍÊÍËÄÌÐÉÍÈ ±ÍÏÂÍÁ͌ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÈοʿÑÚ¯ÍÃÇÊÐÞÇÝÌÞÂÍÿ¡ÂÍÃÒÆ¿ÉÍÌÖÇÊ©¿Æ¿ÌÐÉÍÄ ÁÚÐ×ÄÄÁÍÄÌÌÍÄÇÌÅÄÌÄÏÌÍÄÒÖÇÊÇØÄÎÍÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇŠÇÌÅÄÌÄόËÄÔ¿ÌÇÉÎÍ ÊÄÑ¿ÑÄÊÛÌÚË¿ÎοϿѿ˚ ¿ÁŒËŒ«ÍÐÉÍÁÐÉÒÝ¿É¿ÃÄËÇÝÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÂÍÇ ËÒÌÇÕÇοÊÛÌÍÂÍÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ¯Ÿ¢°ÎÏÇ®ÏÄÆÇÃÄÌÑį³¡ŒÂÂÎÏÍÔÍÃÇÊ ÐÊÒÅÀÒÁ¯¡°¡Ì¿ÉÍË¿ÌÃÌÚÔÃÍÊÅÌÍÐÑÞÔ¡ÂÍÃÒÆ¿ÌÇË¿ÊÃÍÊÅÌÍÐÑÛÆ¿Œ ËÄÐÑÇÑÄÊÞÌ¿Ö¿ÊÛÌÇÉ¿ÐÀÍÏÍÖÌÍÂÍÕÄÔ¿© « ÃÁ¿ÂÍÿÐÎÒÐÑÞÐÑ¿ÊÌ¿Ö¿ÊÛÌÇÉÍË ÐÀÍÏÍÖÌÍÂÍÕÄÔ¿°ÂÍÿÎÍÌ¿ÐÑÍÞØÄÄÁÏÄËÞÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÁ±®® ÄÚÉØ¿


¯ÂÒÊËÈËÀÅÅ

¥¡¢¥

žÂÄË̽ÎÊËÎÏÙ¾ÅÄÊÂν ÈÐÔÕÂÁË¿ÂÍÅÏÙÌÍËÑÂÎÎÅËÊ½È½É ¢ÆÄǸÅÀ× „©ÊÈÆÁª½Í›ÈËÇǓ † ¼ÀŸÄÀÏÅÆ ȸ¿ºÀº¸ÖѸ×É× ¹À¿Å½É† ÉÊÈËÂÊËȸ ÇÈÆÏÅÆ ¿¸Å׺и× ÅÀÐË Ÿ ÈÓŽ ËÉʸÅƺÂÀ À ƹÉÃ˾Àº¸ÅÀ× ºÓÉÆÂÆʽÍÅÆÃÆ»ÀÏÅÓÍ ÉÀÉʽÄ ¹½¿ÆǸÉÅÆÉÊÀ ¼Ã× ÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀÁ ¢ÆÄǸÅÀ× ÇÆÄÆ»¸½Ê˹½È½ÏÔº¸Ð¹À¿Å½ÉÆÊÄÅÆ»ÀÍŽÇÈÀ×ÊÅÆÉʽÁ†¹Ë¼ÔÊƺÆÈƺÉ漮 ºÆÆÈ˾½ÅÅÓ½ŸǸ¼½ÅÀ× Çƾ¸ÈÓÀÇÈÆÏÀ½¸ʸÂÃÀ¿ÄÓ¶ÈÀÁ¤ÀÊ×ÂÀÅ ¼À† ȽÂÊÆȦ¦¦„©ÊÈÆÁª½Í›ÈËÇǓ ȸÉɸ¿¸Ã¾ËÈŸÃË„£¶œ “ÆÉǽÎÀÌÀ½ ȸ¹ÆÊÓÀÂÆÅÂËȽÅÊÅÓÍÇȽÀÄËѽÉʺ¸ÍɺƽÁÌÀÈÄÓ

¶ÈÀÁ ¤ÀÊ×ÂÀÅ „¥¸Ð¸ ȸ¹Æʸ † º¸Ð½ ÉÇÆÂÆÁÉʺÀ½“

ÁÍÂΫ««ˆ®ÏÍËƯÂÒ ÍÐÌ̘ À§ËÈËÉʽ ÐȬ½ÍÏÅÄ½Ê ¯ÂÈ ŠŠ ¢ŠNBJMNPTU!SBNCMFSSV

Œ­ÐÌÍÁÌÚËÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄËÌ¿×ÄÈ ÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇÞÁÊÞÄÑÐÞÍÉ¿Æ¿ÌÇÄÒÐÊÒ ÎÍÒÐÑ¿ÌÍÁÉÄ ÏÄËÍÌÑÒÇÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍËÒ ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÝ ÐÏÄÃÐÑÁ ÍÔÏ¿ÌÌÍÈ ÎÍÅ¿ÏÌÍÈ ÑÏÄÁÍÅÌÍÈ ÐÇÂÌ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ®ÍËÇËÍÜÑÍÂÍËÚÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄËËÍ̌ Ñ¿Å Ç ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÄ ÐÇÐÑÄË ÁÇÃÄ͌ Ì¿ÀÊÝÃÄÌÇÞ Ì¿Ê¿ÅÇÁ¿ÄË ÒÐÑÏÍÈÐÑÁ¿ ÉÍÌÑÏÍÊÞÃÍÐÑÒο¬¿×ÄÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ ÇËÄÄÑÊÇÕÄÌÆÇÇ¢²¢®°«¶°Ç³ÄÃČ Ï¿ÊÛÌÍÂÍ¿ÂÄÌÑÐÑÁ¿ÎÍÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÒÇ ÅÇÊÇØÌ͌ÉÍËËÒÌ¿ÊÛÌÍËÒÔÍÆÞÈÐÑÁÒ ©ÏÍËÄ ÑÍÂÍ ÉÍËοÌÇÞ Š°ÑÏÍȱÄԌ ¢ÏÒÎΚ ÎÍÊÒÖÇÊ¿ ¿ÉÉÏÄÃÇÑ¿ÕÇÝ Á ¢Ê¿ÁÌÍË ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇ ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ«ÍÐÉÍÁÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑÇÌ¿ ÍÐÒØÄÐÑÁÊÄÌÇÄÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇÎÍÒÐÑ¿Œ ÌÍÁÉÄ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÔ ÐÏÄÃÐÑÁ ÍÔÏ¿ÌÚ ÍÔÏ¿ÌÌ͌ÎÍÅ¿ÏÌÍÈ ÐÇÂÌ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ Ç ÐÇÐÑÄËÁÇÃÄÍÌ¿ÀÊÝÃÄÌÇÞ †¢¸ÂÀ½ʽÍÅÀϽÉÂÀ½ÉȽ¼Éʺ¸ºÓ ÀÉÇÆÃԿ˽ʽºɺƽÁȸ¹Æʽ Œ ¡ÐÞ ¿ÎοϿÑÒÏ¿ ÎÏÇËÄÌÞÄË¿Þ Š°ÑÏÍȱÄÔ¢ÏÒÎΚ ÎÏÍ×Ê¿ ÑÄÐÑÇÏ͌ Á¿ÌÇÄÇÇËÄÄÑÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÄÊÇÕÄÌÆÇÇ ÇÐÄÏÑÇÓÇÉ¿ÑÚÃÊÞÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÇ°ÇŒ ÐÑÄË¿ ÇÐÎÍÊÛÆÒÄË¿ÞÌ¿×ÄÈÉÍËοÌÇÄÈ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑ¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÇÈÎÏÇÄËÇ ÏÄÂÇÐÑÏ¿ÕÇÝÐÍÍÀØÄÌÇÈ ÎÄÏÄÿÁ¿ÄËÚÔ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ËÇÐÇÂÌ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇÐÍÀÙÄÉÑÍÁ £ÄÅÒÏÌÚÈ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê ÉÏÒÂÊÍÐÒÑÍÖÌÍ ÐÊÄÃÇÑ Æ¿ Ï¿ÀÍÑÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ Ç ÍÀÄÐÎČ ÖÇÁ¿ÄÑ ÌÄÆ¿ËÄÃÊÇÑÄÊÛÌÒÝ ÎÄÏÄÿÖÒ ÐÍÍÀØÄÌÇÈ Á ÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÚÄ ÐÊÒÅÀÚ Ç ÇÌÚÄ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÀÚÊÇ Æ¿Œ ÞÁÊÄÌÚÉÊÇÄÌÑÍ˯¿ÃÇÒÐÄÄÃÄÈÐÑÁÇÞ ÎÏÄÁÚ׿ÄÑÉÇÊÍËÄÑÏÍÁ­Ì¿ÎÍÆÁ͌ ÊÞÄÑÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÑÛÐÑ¿ÀÇÊÛÌÚÈÎÏÇÄË ÑÏÄÁÍÅÌÚÔÇÐÄÏÁÇÐÌÚÔÐÇÂÌ¿ÊÍÁÀÄÆ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÞ ÑÄÊÄÓÍÌÌÚÔ ÊÇÌÇÈ ±ÄÔÌÇÖÄÐÉÇÄÐÏÄÃÐÑÁ¿Ç¿ÎοϿÑÒÏ¿Ì¿Ë ÎÍÐÑ¿ÁÊÞÝÑÐÞÐÌ¿ÒÖÌ͌ÁÌÄÃÏÄÌÖÄÐÉÍÂÍ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞŠ ÍÊÇÚ Â©ÍÏÍÊÄÁ †˜½ÉÃÀÂÃÀ½ÅÊËÇÆÊȽ¹Ë½ÊÉ×ÆȆ »¸ÅÀ¿Æº¸ÊÔνÅÊȸÃÀ¿Æº¸ÅÅËÖÆÍȸÅË ɺƽ»ÆÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ× Œ «Ú ÐÎÏ¿ÁÊÞÄËÐÞ Ç Ð ÜÑÇËÇ Æ¿Œ ÿֿËÇ £ÊÞ ÎÍÁÚ×ÄÌÇÞ É¿ÖÄÐÑÁ¿ ÍÔÏ¿ÌÌÚÔ ÒÐÊÒ ̿ËÇ ÀÚÊÍ ÐÍÆÿÌÍ ÄÚÉØ¿

Ö¿ÐÑÌÍÄ ÍÔÏ¿ÌÌÍÄ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ Š®¿Œ ÑÏÇÍњ­ÌÍÉ¿ÉÏ¿ÆÆ¿ÌÇË¿ÄÑÐÞÎÏÄÃ͌ ÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄË ÒÐÊÒ ÎÍ ÁÚÐÑ¿ÁÊÄÌÇÝ ÐÑ¿ÕÇÍÌ¿ÏÌÚÔ ÎÍÐÑÍÁ ÐÑÍÏÍÅÄÁÍÈ ÍÔÏ¿ÌÚÌ¿Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔÍÀÙÄÉÑ¿Ô ÍÏ¿Œ ÌÇÆÒÄÑ οÑÏÒÊÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÍÔÏ¿ÌÞÄËÚÔ ÎÊÍØ¿ÃÄÈ Ç ÎÄÏÇËÄÑÏÍÁ ®ÏÇ ÎÍÐÑҌ ÎÊÄÌÇÇÜÉÐÑÏÄÌÌÍÂÍÁÚÆÍÁ¿ÐÍÀÙÄÉÑÍÁ ÉÍÌÑÏÍÊÇÏÒÄËÚÔ Š°ÑÏÍȱÄÔ¢ÏÒÎΚ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄË ÁÚÄÆÃÚ ÁÍÍÏÒÅÄÌÌÚÔ ÂÏÒÎÎ ÌÄËÄÃÊÄÌÌÍÂÍ ÏÄ¿ÂÇÏÍÁ¿ÌÇÞ ´ÍÖÒ ÎÍÃÖÄÏÉÌÒÑÛ ÖÑÍ Ï¿ÀÍÑÌÇÉÇ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌ͌¿Ì¿ÊÇÑÇÖÄÐÉÍÂÍÎÍÌ Ï¿ÆÃÄÊÄÌÇÞ ¶­® Š®¿ÑÏÇÍњ ÍÖÄÌÛ ÂÏ¿ËÍÑÌÍÎÍÃÔÍÃÞÑÉÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÄÍÀØÄÈ ÉÍÌÕÄÎÕÇÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÞ ŒÎÏÍÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝÑÐÞÁÍÎÏÍÐÚÜÉÍÌÍËnj ÖÄÐÉÍÈÇÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÈÀÄÆÍοÐÌ͌ ÐÑÇ ÌÄÍÐÑ¿ÄÑÐÞÀÄÆÁÌÇË¿ÌÇÞÇÐÄÉÑÍÏ ÐÑÍÏÍÅÄÁÍÈÍÔÏ¿ÌÚ

†©ÃËϸÃÆÉÔÃÀº¸ÄÀĽÊÔ¼½ÃÆÉ ºÅ½ÐʸÊÅÓÄÀÉÀÊ˸ÎÀ×ÄÀ Œ ¦¿ ÁÏÄËÞ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞ Ì¿×ÄÈ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÌÄ ÀÚÊÍ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÍ ÌÇ ÍÃÌÍÂÍÎÏÄÐÑÒÎÊÄÌÇÞÌ¿ÉÍÌÑÏÍÊÇÏÒČ ËÚÔÍÀÙÄÉѿԮ͌ËÍÄËÒ ÜÑÍÍÑÊÇÖÌÚÈ ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÛÐÊ¿ÅÄÌÌÍÈÇÖÄÑÉÍÈÏ¿ÀÍÑÚ Ì¿×ÄÂÍÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍÉÍÊÊÄÉÑnj Á¿ ¬¿ ÐÄÂÍÃÌÞ×ÌÇÈ ÃÄÌÛ ÉÊÇÄÌÑ¿ËÇ Š°ÑÏÍȱÄÔ¢ÏÒÎΚ ÞÁÊÞÝÑÐÞ ÀÍÊÄÄ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈÉ¿ÉÁ©ÍÊÍËÌÄ Ñ¿ÉÇ ÁÃÏÒÂÇÔÂÍÏÍÿÔÍÀÊ¿ÐÑÇ°ÏÄÃÇÌÇÔ ÍÀÙÄÉÑÚ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕÇÇ ²ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÞ ÆÃÏ¿ÁÍÍÔÏ¿ÌÄÌÇÞ ©ÍËnj ÑÄÑ¿ÎÍÉÒÊÛÑÒÏÄ ÂÍÏÍÃÐÉÍÈÇÏ¿ÈÍÌÌÍÈ ÐÍÕÆ¿ØÇÑÚ ÉÏÒÎÌÚÄ ÑÍÏÂÍÁÚÄ ÉÍˌ ÎÊÄÉÐÚÇÏ¿ÆÁÊÄÉ¿ÑÄÊÛÌÚÄÆ¿ÁÄÃÄÌÇÞ ¿ Ñ¿ÉÅÄÖ¿ÐÑÌÍÄÇËÒØÄÐÑÁÍÂÏ¿ÅÿÌ«Ú ÌÄ ÍÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÄËÐÞ Ì¿ ÃÍÐÑÇÂÌÒÑÍË Ç ÎÍÐÑÍÞÌÌÍ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÒÄË ÐÎÄÉÑÏ ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÞÄËÚÔÒÐÊÒ Â¸Ê½ÈÀŸ¬ ¨©¦š˜

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥ ¡ÂÈË¿ËÆÚÏÅÇÂÏ §½ÇÌÍÅÊÜÏÙ¿§ËÈËÉÊ ¾ÅÄÊÂΊ̽ÍÏÊÂͽÅÄÁÍÐÀËÀËÀËÍËÁ½ œÆÉÊÆÁŸ×ºÉÊȽϸǸÈÊŽȸÀ¿¼È˻ƻÆ»ÆÈƼ¸†ÕÊÆÀź½ÉÊÀÎÀÀºº¸Ð½ ÎÏÍÂÏ¿ËËÒ ÁÚÞÐÌÇÑÄ ÌÄÑ ÊÇ Ò ÌÄÂÍ ¼¸ÃÔŽÁн½ÉÆÊÈ˼ÅÀϽÉ漮 ¸ʸ¾½ÇÈÆ׺ýÅÀ½ÅÆÈĸÃÔÅÓÍϽÃƺ½Ï½† ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÔÎÊ¿ÌÍÁ ÉÂÀÍÆÊÅÆнÅÀÁµÂÉǽÈÊÓÇƼ½ÃƺÆÄËÕÊÀ½ÊËȽÂÆĽżËÖÊƸ¿Óº¸ÊÔ ʽÇÃÓÁÇÈÀ½ÄǸÈÊŽÈËÃֹƻÆȸŻ¸†ÀÉƹÉʺ½ÅÅÀÂ˹À¿Å½É¸ ÀĽŽ¼† ®ËÎϽ¿ÈÂÊÅ ¾½È˵ÊÆÇÈƼÀÂÊƺ¸ÅÆŽÊÆÃÔÂÆÅÆÈĸÄÀÕÊÀÂÀ ÅÆÀʽÄÉÆƹȸ¾½ÅÀ½Ä ÌÍËÀͽÉÉØ¿ÅÄÅϽ ÏÊÆ¿¸Ï¸ÉÊËÖÀĽÅÅÆÈ׼ƺӽÉÆÊÈ˼ÅÀÂÀÉÇÆÉƹÉʺËÖÊÇÈÀÅ×ÊÀÖº¸¾ÅÓÍ ®ÏÍÂÏ¿ËËÒ É¿ÅÃÍÂÍ ÃÌÞ ÎÏÄÀڌ ¼Ã׺¸ÉȽнÅÀÁ

¬ËÁÀËÏ˿ǽÇ¿ÎÏÍÂÔ ¬ÒÅÌÍÆ¿Ï¿ÌÄÄÒÆÌ¿ÑÛ ÐÉ¿ÉÇËÇÕČ ÊÞËÇÎÏÇÄÆÅ¿ÄÑÂÍÐÑÛ ÖÑÍÍÌÔÍÑÄÊÀÚ ÎÍÊÒÖÇÑÛ ¤ÐÊÇ ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑÐÞ ÁÇÆÇÑ ÁÚÐÍÉÍÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌÌÍÂÍÊÇÕ¿ ÍÀÏ¿ÑÇÑÄÐÛ ÉÄÂÍÀÊÇÅ¿È×ÄËÒÍÉÏÒÅÄÌÇÝ ÐÄÉÏÄÑ¿Œ ÏÝ ÊÇÖÌÍËÒÎÍËÍØÌÇÉÒ ÉÍÊÊÄÂÄÇÑà ²ÑÍÖÌÇÑÄ ÀÒÃÄÑÊÇÂÍÐÑÛÍÃÇÌ ÚÁ¿ÄÑ ÖÑÍοÏÑÌÄÏÎÏÇÄÆÅ¿ÄÑÐÐÄËÛÄÈ ÇÎÏnj ÔÍÃÇÑÐÞÜÉÐÑÏÄÌÌÍÎÏÄÃÒÐË¿ÑÏÇÁ¿ÑÛÎ͌ ÐÄØÄÌÇÄËÄÐÑ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚÔÃÊÞÏÄÀÄÌÉ¿ ÇÊÇ ÐÒÎÏÒÂÇ ÇÊÇ ÿÅÄ ÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÑÛ ÁÇÆÇÑÉÄÂÍÏÍÃÐÑÁÄÌÌÇÉÒ ÅÇÁÒØÄËÒÁ ©ÍÊÍËÌÄ ©¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ ÎÄÏÁÍÄÊÇÕÍÁÐÑÏÄֿ݌ ØÄÈÐÑÍÏÍÌÚÌÄÁÐÄÂÿËÍÅÄÑÒÃÄÊÇÑÛ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÁÏÄËÄÌÇÎÏÇÄÔ¿Á×ÄËÒοό ÑÌÄÏÒ¬ÍÁ¿×¿ÂÊ¿ÁÌ¿ÞƿÿֿŒÐÃÄÊ¿ÑÛ Ñ¿É ÖÑÍÀÚÂÍÐÑÛÎÍÊÒÖÇÊÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄ

ÍÑ ÎÏÄÀÚÁ¿ÌÇÞ Á Á¿×ÄË ÂÍÏÍÃÄ Ç Î͌ ÖÒÁÐÑÁÍÁ¿ÊÆ¿ÀÍÑÒ ÿÅÄÄÐÊÇÁÚÊÇÖÌÍ ÌÄ ÐÍÎÏÍÁÍÅÿÄÑÄ ÄÂÍ Ì¿ ÎÏÍÂÒÊÉ¿Ô Ç ÌÄÒÖ¿ÐÑÁÒÄÑÄÁÏ¿ÆÁÊÄÉ¿ÑÄÊÛÌÚÔËÄÏ͌ ÎÏÇÞÑÇÞÔ£¿ÇÁÍÍÀØÄ ÎÄÏÁÍËÒÊÇÕÒ ÌÄ ÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍ ÉÒÏÇÏÍÁ¿ÑÛ ÂÍÐÑÞ ÁÍËÌÍÂÇÔÐÊÒÖ¿ÞÔοÏÑÌÄÏÇÊÇ ÉÊÇÄÌÑÒÅÄÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÐÉÄˌÑÍÁÉÍËοŒ ÌÇÇ ÒÌÇÔÐÊÍÅÇÊÇÐÛÃÏÒÅÄÐÉÇÄÍÑÌ͌ ×ÄÌÇÞ ÇÂÍÐÑÝÇÌÑÄÏÄÐÌÄÄÌÄÓÍÏË¿ÊÛÌÍ ÎÍÍÀØ¿ÑÛÐÞÐÍÆÌ¿ÉÍËÚËÖÄÊÍÁÄÉÍË ¿ÌÄ ÐÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÚËÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÞËÇ ¬ÄÆ¿ÀÒÃÛÑÄÆ¿Ï¿ÌÄÄÁÚÀÏ¿ÑÛÎÍÿÏÍÉ ÃÊÞÂÍÐÑÞ®ÍÐÑ¿Ï¿ÈÑÄÐÛ ÖÑÍÀÚÐÒÁÄÌÇÏ ÀÚÊ ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÚË Ç ÁÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÇ ÁÐÄÂÿ Ì¿ÎÍËÇÌ¿Ê οÏÑÌÄÏÒ Í Á¿×ÄË ÂÍÐÑÄÎÏÇÇËÐÑÁÄÇÁ¿×ÄÈÉÍËοÌÇÇ ¦¿Ï¿ÌÄÄÒÆÌ¿ÈÑÄ ÑÏÄÀÒÄÑÐÞÊÇοÏь ÌÄÏÒ ÎÍËÍØÛ Á ÁÚÀÍÏÄ ÂÍÐÑÇÌÇÕÚ ®ÏÄÅÃÄ ÖÄË ÎÏÄÃʿ¿ÑÛ ÉÒÊÛÑÒÏÌÒÝ

Á¿ÌÇÞ ÇËÄÄÑ ÐËÚÐÊ Ï¿ÆÃÄÊÇÑÛ Ì¿ ÑÏÇ Ö¿ÐÑÇ Œ ÃÄÊÍÁÒÝ ÎÏÍÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÉÒÝ Ç Ï¿ÆÁÊÄÉ¿ÑÄÊÛÌÒÝ£ÄÊÍÁÒÝÖ¿ÐÑÛÐÑÍÇÑ Ì¿ËÄÑÇÑÛÌ¿ÎÄÏÁÒÝÎÍÊÍÁÇÌÒÃÌތРÃÍÖ¿ÐÍÁÁÉÊÝÖÇÑÄÁÌÄÄËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÞ ÐοÏÑÌÄÏ¿ËÇ ÉÊÇÄÌÑ¿ËÇ ÎÄÏÄÂÍÁÍÏÚ ÎÏÄÆÄÌÑ¿ÕÇÇ ÒÖ¿ÐÑÇÄ Á ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÞÔ ÇÑáÎÏÍÐÁÄÑÇÑÄÊÛÐÉÍÈÖ¿ÐÑÇ Ì¿ÃÍ ÒÖÇÑÚÁ¿ÑÛ ÖÑÍ Ò ÃÄÊÍÁÚÔ ÊÝÃÄÈ ÌÄ ÁÐÄÂÿ Ì¿ ÌÄÄ ÄÐÑÛ ÁÏÄËÞ Æ¿ÎÊ¿Ìnj ÏÒÈÑÄ ÜÉÐÉÒÏÐÇÇ ÎÍ ÂÍÏÍÃÒ Ç ÍÐËÍÑÏ ÃÍÐÑÍÎÏÇËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÄÈ ¼ÉÐÉÒÏÐÇÇ Ç ÎÏÍÂÒÊÉÇ ËÍÂÒÑ ÀÚÑÛ ÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÌÚ Ç Á ÎÏÍËÄÅÒÑÉ¿Ô ËÄÅÃÒ ÁÐÑÏÄÖ¿ËÇ ¤ÐÊÇ ÎÄÏÄÂÍÁÍÏÚ ÎÏÍÔÍÃÞÑ ÌÄÎÏÍÐÑÍ ÑÍÑ¿ÉÇÄÎÏÍÂÏ¿ËËÚÎÍËÍÂÒÑÏ¿ÆÏÞÃÇÑÛ ÍÀÐÑ¿ÌÍÁÉÒ Ç ÎÍÆÁÍÊÞÑ ÁÐÄË ÐÑÍÏÍÌ¿Ë ÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛÐÇÊÚ®ÍÐÊÄÍÑÃÚÔ¿ÒÊ݌ ÃÄÈÍÀÚÖÌÍËÄÌÞÄÑÐÞÁÆÂÊÞÃÌ¿É¿ÉÒ݌ ÑÍ ÐÎÍÏÌÒÝ ÐÇÑÒ¿ÕÇÝ Ç ÌÄ¿ÑÇÁÌÚÄ ËÍËÄÌÑÚÐÂÊ¿ÅÇÁ¿ÝÑÐÞ

´ÏËÌËǽĽÏÙ¿§ËÈËÉÊÂÀËÎÏÜÉÀËÍËÁ½

¤ÐÊÇ Á¿× ÂÍÐÑÛ Œ ÜÉÐÑÏÄË¿Ê ÑÍ ÄËÒ ÎÍÌÏ¿ÁÇÑÐÞ ÁÇÆÇÑ Á ŠŸÜÏ͌ ÂϿÚŒпËÚÈÀÍÊÛ×ÍÈ¿ÁÇ¿ÕÇÍÌÌ͌ οϿ×ÝÑÌÚÈÉÊÒÀ¤ÁÏÍÎÚ¬¿ÑÄό ÏÇÑÍÏÇÇŠŸÜÏÍÂϿÿšÏ¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÚ ÎÏÚÅÉÍÁÚÈ ÎÍÊÇÂÍÌ ÏÄÐÑÍÏ¿Ì Ð ÊÄÑÌÄÈ ÁÄÏÌ¿ÃÍÈ ÂÍÐÑÇÌÇÕ¿ À¿ÂÂnj ÕÄÌÑÏ ÍÔÏ¿ÌÞÄË¿Þ ¿ÁÑÍÐÑÍÞÌÉ¿ É¿Œ ÑÍÉ ÎÊÍØ¿ÃÉ¿ÃÊÞÇÂÏÚÁÁÍÊÄÈÀÍÊ ÎÄÈÌÑÀÍÊ ËÄÐÑÍÃÊÞÎÇÉÌÇÉÍÁÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ªÝÀÇÑÄÊÝ ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÇÔ ÃÍÐÑ͌ ÎÏÇËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÄÈ Á ÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍË ÎÍÏÞÃÉÄÌÒÅÌÍÎÍÉ¿Æ¿ÑÛ©ÍÊÍËÄÌÐÉÇÈ ÉÏÄËÊÛÇ«¿ÏÇÌÉÇÌÒÀ¿×ÌÝ ÍÂÍÞÁŒ ÊÄÌÐÉÇÈ°Ñ¿Ï͌¢ÍÊÒÑÁÇÌËÍÌ¿ÐÑÚÏÛÇ ÕÄÏÉÍÁۧͿÌÌ¿®ÏÄÃÑÄÖÇ

®ÍÉÊÍÌÌÇÉÒÌÄÍÀÚÖÌÚÔËÒÆÄÄÁ ÐÑÍÇÑ ÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÑÛ ÜÉÐÉÒÏÐÇÇ Á «ÒÆÄÈοÐÑÇÊÚ ËÒÆÄÈŠ©ÒÆÌÄÖÌ¿Þ ÐÊÍÀÍÿš Ç ÎÏÍÐËÍÑÏ ×ÍÒ ÕÄ̌ ÑÏ¿ ÏÒÐÐÉÍÈ ÁÍÇÌÐÉÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ Š°ÁÞÑÍÂÍϚ

¯¿ÆÒËÄÄÑÐÞ ÜÑÍÑÐÎÇÐÍÉÇÌÑÄÏÄÐÄÌ ÌÍÿÊÄÉÍÌÄÇÐÖÄÏÎÚÁ¿ÝØŒÁ©ÍÊÍËÌÄ ÄØÄÃÄÐÞÑÉÇÇÌÑÄÏÄÐÌÚÔËÄÐѧÖÄËÌÄÍÀÚÖÌÄÈÇÌÄÍÏÃÇÌ¿ÏÌÄÈÀÒÃÄÑÃÍÐÒ  ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÌÚÈÁ¿×ÄËÒÂÍÐÑÝ ÑÄËÀÍÊÛ×ÄÍÌÍÕÄÌÇÑÁ¿×ÇÒÐÇÊÇÞ©ÐÑ¿ÑÇ Î͌ ËÍÖÛÁÁÚÀÍÏÄÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÃÍÐÒ¿ÃÊÞÁ¿×ÄÂÍÃÄÊÍÁÍÂÍοÏÑÌÄÏ¿ÎÍËÍÅÄÑпÈÑ XXXLPMPNOB†TQSBWLBSVÇÄÂÍÏ¿ÆÃÄÊŠ£ÍÐÑÍÎÏÇËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑǚ

ÄÚÉØ¿


¡ÂÈË¿ËÆÚÏÅÇÂÏ ¤ÐÊÇÁÏÄËÄÌÇÌ¿Ï¿ÆÁÊÄÖÄÌÇÞÌÄÑ ÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÇÑÄ ÔÍÑÞ ÀÚ Ï¿ÆÌÍÎÊ¿Ì͌ ÁÚÄ ËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÞ Á ÍÓÇÐÄ Œ ÑÄÎÊÚÈ ÎÏÇÄË ÃÏÒÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈ ÍÀÄà ÍÀØČ ÌÇÄ Ð ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÍË Á ÌÄÓÍÏË¿ÊÛÌÍÈ ÍÀÐÑ¿ÌÍÁÉÄÇÑà ®ÍÏÒÖÇÑÄÎÍËÍØÌÇÉ¿ËÎÍÃÂÍÑÍÁÇÑÛ ÎÊ¿Ì ÁÇÆÇÑ¿ οÏÑÌÄÏ¿ ÍÑ ÁÐÑÏÄÖÇ ÃÍ ÍÑÙÄÆÿ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍ ÃÄÑ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿Á ÁÏÄËÞÇÏÄÂÊ¿ËÄÌÑËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÈ®Ï͌ ÂÏ¿ËËÒÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÌÒÅÌÍÐÍÂÊ¿ÐÍÁ¿ÑÛ ÐοÏÑÌÄÏÍË ÒÑÍÖÌÇÁ ÖÑÍÇËÄÌÌÍÄËÒ ÔÍÑÄÊÍÐÛ ÀÚ ÇÆËÄÌÇÑÛ ÇÊÇ ÃÍÀ¿ÁÇÑÛ ±¿ÉÅÄ ÌÄÎÊÍÔÍ ÎÏÍÃÒË¿ÑÛ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ Á¿ÏÇ¿ÌÑÍÁÎÊ¿Ì¿Ì¿ÐÊÒÖ¿È ÄÐÊÇÉ¿ÉÍȌ ÑÍÎÒÌÉÑÎÏÍÂÏ¿ËËÚÐÍÏÁÄÑÐÞÎÍÌÄÎÏÄÌ ÁÇÃÄÌÌÚËÍÀÐÑÍÞÑÄÊÛÐÑÁ¿Ë

ŸØ¾ËÍͽĿÈÂÔÂÊÅÆ ®ÏÇÐÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÇÎÏÍÂÏ¿ËËÚÎÏÄÀڌ Á¿ÌÇÞοÏÑÌÄÏ¿ÅÄÊ¿ÑÄÊÛÌÍÒÖÇÑÚÁ¿ÑÛ ÌÄÑÍÊÛÉÍÄÂÍÊÇÖÌÚÄÎÏÄÃÎÍÖÑÄÌÇÞ ÌÍ ÇÐÎÄÕÇÓÇÉÒÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÉÍÑÍÏÍÈÍÌ Æ¿ÌÇË¿ÄÑÐÞ ©¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ ÊÝÃÇ ÔÍÑÞÑ ÐËÄÌÇÑÛ ÍÀÐÑ¿ÌÍÁÉÒ ¤ÐÊÇ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÒÌÇÔÐÇÃÞÖ¿ÞÏ¿ÀÍÑ¿ ÍÌÇ ÐÉÍÏÄÄÁÐČ ÂÍ ÎÏÄÃÎÍÖÑÒÑ ¿ÉÑÇÁÌÒÝ ÉÒÊÛÑÒÏÌÒÝ ÎÏÍÂÏ¿ËËÒ ÀÒÃÒÑÂÍÑÍÁÚÏ¿ÆÁÊÄÉ¿ÑÛÐÞ ÁÄÖÄÏÍË ±ÄËÅÄ ÖÛÞÏ¿ÀÍÑ¿ÐÁÞÆ¿Ì¿ÐÎÍÐÑ͌

¥¡¢¥

¥ÎÏËÍÅÜÅÄÃÅÄÊÅ ¶ÈÀÁŸš·› ¥®š н̆Ƚ¼¸ÂÊÆȾËÈŸø„£¶œ “ Œ¡ÂÍÃÒÞÀÚÊÁ°·ŸÌ¿ÀÇÆÌÄЌÒÖÄÀÄ®ÏÇÄÔ¿ÁÌ¿ÍÆÌ¿ÉÍËÇÑÄÊÛÌÒÝ ÜÉÐÉÒÏÐÇÝÌ¿ÍÃÌÍÇÆÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÈÂÍÏÍÿ­ÉÊ¿ÔÍË¿ŒÐÇÑÇ ËÚÒÆÌ¿ÊÇ ÖÑÍ ÁÉÁ¿ÏÑ¿ÊÄ ÂÃÄÌ¿ÔÍÃÇÊÐÞÆ¿ÁÍà ÎÏÍÇÆÍ×ÊÍÜÉÐÑÏÄÌÌÍÄÍÑÉÊÝÖÄÌÇÄÜÌÄό ÂÇǬ¿×ÐÍÎÏÍÁÍÅÿÝØÇÈÎÍÆÁÍÌÇÊÉÒÿŒÑÍ ÖÄÏÄÆÑÏÇËÇÌÒÑÚÎÍÃÙÄÔ¿Ê ËÇÌnjÀÒÐ ÇÌ¿ËÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÍÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÊÇÎÍÑÏÞпÝØÒÝÃÁÒÔÖ¿ÐÍÁÒÝÜÉЌ ÉÒÏÐÇÝÎÍÌÄÂÏÇÑÞÌÐÉÍËÒÂÄÑÑÍ­ÉÊ¿ÔÍË¿ŒÐÇÑÇ«ÚÎÏÍÄÔ¿ÊÇÎÍÅÇÊÚË Ï¿ÈÍÌ¿Ë ÎÍÀÚÁ¿ÊÇÁÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÃÍË¿Ô ÎÍÇÂÏ¿ÊÇÁÀ¿ÐÉÄÑÀÍÊÐÍ×ÉÍÊÛÌÍÈ ÉÍË¿ÌÃÍÈ ÐÔÍÃÇÊÇÁËÄÐÑÌÚÈËÒÆÄÈ®ÍÑÍËÎÏÍÂÏ¿ËË¿ÃÌÞÁÍ×Ê¿ÁÐÁÍÝ ÉÍÊÄÝ ÇÌÄÍÅÇÿÌÌÍÐÑÄÈÀÍÊÛ×ÄÌÄÐÊÒÖÇÊÍÐÛ¡ÎÍÐÊÄÃÌÇÈÃÄÌÛÁÇÆÇÑ¿ ÞÐÎÏÍÐÇÊÌ¿×ÄÂÍÐÍÎÏÍÁÍÅÿÝØÄÂÍ ÇÍÌ ÒÊÚÀÌÒÁ×ÇÐÛ ÎÍÃÑÁÄÏÃÇÊËÍÇ ÎÏÄÃÎÍÊÍÅÄÌÇތ̿ɿÅÃÚÈÃÄÌÛ Ì¿É¿ÅÃÍÄËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÄÒÌÄÂÍÀÚÊ¿Â͌ ÑÍÁ¿Æ¿ËÄÌ¿ŒÎÍÀÊÇÆÍÐÑÇÁÐÄÂÿÅÿÊÓÒÏÂÍÌÐÁÍÃÇÑÄÊÄË ¿ÁοÎÉÄÊÄÅ¿Ê ¿ÊÛÑÄÏÌ¿ÑÇÁÌÚÈÐÕÄÌ¿ÏÇÈŸÁÄÃÛÑ¿ÉÇÔËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÈÆ¿ÃÁÄÌÄÃÄÊÇÒÌ¿Ð ÀÚÊÍÀÍÊÛ×ÄÑÏÄÔÃÄÐÞÑÉÍÁ ÇÌ¿É¿ÅÃÚÈÜÉÐÑÏÄÌÌÚÈÐÊÒÖ¿ÈÒÎÏÇÌÇ˿݌ ØÄÈ ÐÑÍÏÍÌÚ ÀÚÊ Á¿ÏÇ¿ÌÑ Æ¿ËÄÌÚ ¼ÑÍ ÃÍÐÑÍÈÌÚÈ ÎÏÇËÄÏ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÁÇÆÇÑ¿ÂÍÐÑÄÈ ÞÌÌÚËÍÀØÄÌÇÄË ËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÞËÇ É͌ Ë¿ÌÃÇÏÍÁÉ¿ËÇ ÃÍÐÑ¿ÁÇÑÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄ ÐÎÍÉÍÈÌ¿Þ ÍÀÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ Á ÁÄÖÄÏÌÄÄ ÅÄ ÁÏÄËÞ ÍÌÇ ÁÚÀÄÏÒÑ ÌÄ ¿ÉÑÇÁÌÚÄ Ͽƌ ÁÊÄÖÄÌÇÞ ¿ÍÑÃÚÔ ¤ÐÊÇÁ¿×ÂÍÐÑÛÁ©ÍÊÍËÌÄÁÎÄÏÁÚÄ ÎÍÇÌÑÄÏÄÐÒÈÑÄÐÛ ÖÑÍÀÚÍÌÔÍÑÄÊÎÍÐË͌ ÑÏÄÑÛ¬ÄÁÐÄÂÿÐÑÍÇÑÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÁÄÐÑÇ οÏÑÌÄÏ¿ É ÍÖÄÁÇÃÌÍÈ ÃÍÐÑÍÎÏÇËÄÖ¿Œ

ÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ËÍÅÄÑ ÊÒÖ×ÄÎÍÉ¿Æ¿ÑÛÂÍÏÍà ÐÌÄÍÅÇÿÌÌÍÈÐÑÍÏÍÌÚ¬¿ÎÏÇËÄÏ ÄÐÊÇ ÁÚÎÏÇÂÊ¿ÐÇÑÄËÄÊÍË¿Ì¿Ì¿ÄÃÇÌÐÑÁÄ̌ ÌÚÈÉÍÌÕÄÏÑÃÅ¿ÆÍÁÍÂÍÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÞ ÍÌ ÌÄÎÏÄËÄÌÌÍÍÕÄÌÇÑÁ¿×ÄÍÑÌÍ×ÄÌÇÄÇ ÜÏÒÃÇÕÇÝ ÖÑÍÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÍÐÉ¿ÅÄÑÐÞ Ì¿Á¿×ÄËÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁÄ ˜Èʽĝ£˜¥©¢ ¡

«´§¥ŸŸµ°¬«¨¹¤°

©Æº½ÊÓŸÐÀÄÏÀʸʽÃ×ļ¸½Ê ÆÇÊÀ†ÆÇÊÆĽÊÈÀÉÊ Ľ¼ÀÎÀņ ÉÂÆ»Æ νÅÊȸ „šÆÃн¹ÅÀθ“ ¨°¦š˜Ã½Å¸

Š ÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ Ì¿×ÇÔ ÉÊÇÄÌÑÍÁ Ô͌ ÏÍ×ÍÆÌ¿ÝÑÍÁÏÄÃÌÍËÁÍÆÃÄÈÐÑÁÇÇÒÊی ÑÏ¿ÓÇÍÊÄÑÍÁÍÂÍ ÇÆÊÒÖÄÌÇÞ Ì¿ ÉÍÅÒ ÌÍ ÿÊÄÉÍÌÄÁÐÄÎÍÌÇË¿ÝÑ É¿ÉÍÈÁÏÄÃÍÌÍ Ì¿ÌÍÐÇÑ ÆÃÍÏÍÁÛÝ ÂÊ¿Æ ²³ŒÇÆÊÒÖÄÌÇÄ ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÌÄ¿ÑÇÁÌÍÄÁÊÇÞÌÇÄÌ¿ÆÃÍÏ͌ ÁÛÄÍÏ¿ÌÍÁÆÏÄÌÇÞ ÎÍÜÑÍËÒÃÊÞÆ¿ØÇÑÚ ÂÊ¿ÆÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÎÏÇËÄÌÞÑÛÊÇÌÆÚ ÀÊ͌ ÉÇÏÒÝØÇÄ ²³ŒÃǿοÆÍÌ ¼ÑÒ ÓÒÌÉÕÇÝ ËÍÂÒÑÁÚÎÍÊÌÞÑÛ u ÉÍÌÑ¿ÉÑÌÚÄ ÊÇÌÆÚ Ñ¿ÉÇÄ É¿É #JPNFEJDT #JPNFEJDT&WPMVUJPO #JPNFEJDT ŒEBZ "WBJSB 3ZUINJD67 ÁÐÄÉÍÌÑ¿ÉÑÌÚÄ ÊÇÌÆÚÐÄÏÇÇ"$676& )ZQB uÍÖÉÍÁÚÄÊÇÌÆÚ«ÌÍÂÇÄÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑČ ÊÇÍÖÉÍÁÒÀÄÅÃÄÌÚ ÖÑÍÐÍÊÌÕÄÆ¿ØÇÑÌÚÄ ÍÖÉÇÎÍËÍ¿ÝÑÇËÌÄÅËÒÏÇÑÛÐÞ ÔÍÏÍ×Í ÁÇÃÄÑÛÇÁÚÂÊÞÃÄÑÛ­ÃÌ¿ÉÍÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÍÀÙÄÉÑÇÁÌÍÍÕÄÌÇÁ¿ÑÛÐÑÄÎÄÌÛÆ¿ØÇÑÚÍÑ

²³ŒÇÆÊÒÖÄÌÇÞ ÉÍÑÍÏÒÝÍÖÉÇËÍÂÒÑÍÀČ ÐÎÄÖÇÑÛÁ¿×ÇËÍÏ¿̿ËÆÏÄÌÇÞ°ÑÄÎÄÌÛ ÐÁÄÑÍÎÏÍÎÒÐÉ¿ÌÇÞÍÖÉÍÁÚÔÊÇÌÆÆ¿ÁÇÐÇÑ ÍÑ Ì¿ÊÇÖÇÞ Á ÐÍÐÑ¿ÁÄ ÜÑÇÔ ÊÇÌÆ ÐÎÄÕnj ¿ÊÛÌÍÂÍ ÁÄØÄÐÑÁ¿ Œ ²³Œ¿ÀÐÍÏÀÄÏ¿ Ç ÄÂÍ ÉÍÌÕÄÌÑÏ¿ÕÇÇ ªÇÌÆÚ ÇÆ Ñ¿ÉÇÔ ÁÚÐÍÉ͌ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ É¿É ÎÍÊÇɿό ÀÍÌ¿ÑÇ5SJWFY пËÇÎÍÐÄÀÄÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÝÑ ŠÍÑÏÄÆ¿ÌÇĚÒÊÛÑÏ¿ÓÇÍÊÄÑ¿ ÎÍÜÑ͌ ËÒÎÏÇÇÔÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÇÇÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌ¿Þ ÍÀÏ¿ÀÍÑÉ¿ÐÎÏÇËÄÌÄÌÇÄË¿ÀÐÍÏÀÄÏÍÁÌÄ ÑÏÄÀÒÄÑÐÞ ±¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË ÃÊÞÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚÎÏÄÃ͌ ÐÑ¿ÁÇÑÛ ÉÊÇÄÌÑÒ ÎÍÊÌÍÕÄÌÌÒÝ Æ¿ØÇÑÒ ÍÑ ²³ŒÇÆÊÒÖÄÌÇÞ ÁÍÆËÍÅÌÍ ÇÐÎÍÊÛÆ͌ Á¿ÌÇÄ ËÞÂÉÇÔ ÉÍÌÑ¿ÉÑÌÚÔ ÊÇÌÆ Ð ÒÊی ÑÏ¿ÓÇÍÊÄÑÍÁÍÈ Æ¿ØÇÑÍÈ ÇÊÇ ÍÖÉÍÁÚÔ ÊÇÌÆ ÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÌÚÔ ÎÍ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚË ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÞ˚

®¢¯¹«¬¯¥§ ËÌÏÅǽ– ÏÂÈŠŠ ½ÁÍÂÎÐÈ ½¿ÍÅÈË¿½ Á ÌËÉ

ËÌÏÅǽ– ÏÂÈŠŠ ½ÁÍÂÎÐÈ©½Ç¿½ Áˆ½˜

ÄÚÉØ¿

ËÌÏÅǽ– ÏÂÈŠŠ ½ÁÍÂÎÐÈ¡ÄÂÍÃÅÊÎÇËÀË Á

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥ °ÎÌÂÕÊØÆËÌØÏ

§½Çˆ¯ÂÈÂÉËÊϽØ ˾ÂÎÌÂÔÅ¿½ÂÏξÜÚÊÂÍÀÅÂÆ š È˹ÈÀ½ „«ÉǽÐÅÓÁ ÆÇÓʓ ÄÓȸÉɸ¿Óº¸½ÄÆȸ¿ÃÀÏÅÓÍÅƆ º¸ÎÀ×Í ʽÍÅÆÃÆ»À×Í À ȽнÅÀ×Í ÂÆÊÆÈÓ½ºÅ½¼ÈÀÃÀËɽ¹×ÂÆÄǸÅÀÀ ¢ÆÃÆÄÅÓÀÂÆÊÆÈÓ½ʸÂÀÃÀÀŸϽ ÄÆ»ËʹÓÊÔÇÆý¿ÅÓ¼ÈË»ÀĹÀ¿Å½É† ÉÊÈËÂÊËȸÄŸн»Æ»ÆÈƼ¸©½»Æ¼Å× ȽÏÔ ÇÆÁ¼½Ê ƹ ÆÇÓʽ ÂÆÄǸÅÀÀ „ª½Ã½ÄÆÅʸ¾“ ÂÆÊÆȸ׺ÆÊ˾½Ž ƼÀÅ »Æ¼ ÀÉÇÆÃԿ˽Ê ¸ÃÔʽÈŸÊÀº† ÅÓ½ÀÉÊÆÏÅÀÂÀÕŽȻÀÀšÆÈ»¸ÅÀ¿¸† ÎÀÀÕÂÉÇÃ˸ÊÀÈËÖÊÉ×¼º¸ʽÇÃƺÓÍ ŸÉÆɸ º¸ÂËËÄÅÓÁÉÆÃŽÏÅÓÁÂÆÆ ýÂÊÆȼÃן»È½º¸»ÆÈ×ϽÁºÆ¼ÓÀ Ž¹ÆÃÔи×ÉÆÎϟ׹¸Ê¸È½×¢¸Â ȸÉɸ¿¸ÃÈËÂƺƼÀʽÃÔÇÈƽÂÊÅÆ»Æ Æʼ½Ã¸ÂÆÄǸÅÀÀœÄÀÊÈÀÁ£½ÐÂÆ ĽŽ¼¾Ä½Åʼ¸ºÅÆÇƼËÄÓº¸½ÊÀƹ ËÉʸÅƺ½º½ÊÈ×Âƺ§ÆϽÄË„ª½Ã½† ÄÆÅʸ¾“ÇÈƼÆþ¸½Ê¸ÂÊÀºÅÆȸ¿† ºÀº¸ÊÔ ¸ÃÔʽÈŸÊÀºÅÓ½ ÀÉÊÆÏÅÀÂÀ ÕŽȻÀÀ ¸ÂÀ½ ǽÈÉǽÂÊÀºÓ ÉËÃÀÊ ÇƼƹŸ×ÉÊȸʽ»À× ÆÂËǸÖÊÉ×ÃÀ ¿¸ÊȸϽÅÅÓ½ ºÃƾ½ÅÀ× † ƹ ÕÊÆÄ ÀÄÅÆ»ÆļÈË»ÆÄÏÀʸÁʽº¼¸ÅÅÆÁ ÉʸÊÔ½

ŸÎÂÌËÄʽ¿½ÈÅ ʽÎ˾ÎÏ¿ÂÊÊËÉËÌØÏ ¯¿ÆÏ¿ÀÍÑÍÉÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÊÛÑÄÏÌ¿ÑÇÁŒ ÌÍÈ ÜÌÄÏÂÄÑÇÉÇ ÍÂÏÍËÌÍÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ¢Ê¿ÁÌ¿Þ ÎÏÍÀÊÄË¿ ÎÏÇ ÇÔ ÇÐÎÍÊÛÆ͌ Á¿ÌÇÇ Æ¿ÉÊÝÖ¿ÄÑÐÞ Á ÑÍË ÖÑÍ ÑÍÖÌÚÔ ÿÌÌÚÔ Ç ÎÍÃÑÁÄÏÅÃÄÌÌÚÔ Ï¿ÐÖÄÑÍÁ ÇÔ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÇ Á Ì¿×ÇÔ ×ÇÏÍÑ¿Ô ÎÍÎÏÍÐÑÒÌÄÐÒØÄÐÑÁÒÄѬÇÉÑÍ ÁÉÊ݌ Ö¿Þ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÄÈ ÌÄ ËÍÅÄÑ ÑÍÖÌÍ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÐÉÍÊÛÉÍÉÇÊÍÁ¿ÑÑÑÄÎÊ¿ËÍÅÌÍ ÎÍÊÒÖÇÑÛ ÍÑ É ÎÏÇËÄÏÒ ÐÉÁ¿ÅÇÌÌÍÂÍ ÑÄÎÊÍÁÍÂÍ Ì¿ÐÍп ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÌÍÂÍ Á ®ÍÃËÍÐÉÍÁÛÄ ©¿ÉÍÁ¿ ÀÒÃÄÑ ÎÍÂÍÿ Á Ì¿ÇÀÍÊÄÄÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚÄÃÊÞÐÍÊÌÄÖÌÚÔ ÉÍÊÊÄÉÑÍÏÍÁÇÀ¿Ñ¿ÏÄÈÊÄÑÌÇÄËÄÐÞÕÚ Ç É¿ÉÍÈ ÍÑËÄÑÉÇ ÃÍÐÑÇÂÌÄÑ Ë¿ÉÐÇËÒË ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÇ ¬¿ÐÉÍÊÛÉÍÏÄÂÒÊÞÏÌÍ ÀÒÃÒÑÎÍÐÑÒοÑÛÜÌÄÏÂÇÞÇÑÄÎÊÍ ÁÑÍË ÖÇÐÊÄÁÆÇËÌÇÈÎÄÏÇÍà ¡ÐÄÜÑÍÑÏÄÀÒÄÑ ËÌÍÂÍÊÄÑÌÇÔÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈÇÌ¿Ï¿ÀÍÑÉÇ ÐÑ¿ÑÇÐÑÇÖÄÐÉÇÔÿÌÌÚÔ Š¬¿ËÎÏÇ×ÊÍÐÛÎÍÊÒÖ¿ÑÛÍÑÁÄÑÚÌ¿ ÁÐÄÜÑÇÁÍÎÏÍÐÚÍÎÚÑÌÚËÎÒÑÄË ŒϿЌ ÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑ £ËÇÑÏÇÈ ªÄ×ÉÍ Œ °ÄÈÖ¿Ð 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

œº¸ ÇÆÉý¼Æº¸Ê½ÃÔÅÆ ËÉʸÅƺ† ýÅÅÓÍ Ÿ ¿¼¸ÅÀÀ ¦¦¦ „ª£† ¤¦¥ª˜ž“º¸ÂËËÄÅÓÍÉÆÃŽÏÅÓÍ ÂÆÃýÂÊÆȸ ËÍÅÌÍ Ð ÒÁÄÏÄÌÌÍÐÑÛÝ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ Ì¿Œ ÎÏÇËÄÏ ÖÑÍÐÏÄÃÇÁÍÃÞÌÚÔÑÄÎÊÍÁÚÔ Ì¿ÐÍÐÍÁÌ¿ÇÀÍÊÄÄÜÓÓÄÉÑÇÁÄÌÌ¿ÐÍÐÐ ÑÄÎÊÍÐÙÄËÍËÍÑÂÍÏÇÆÍÌÑ¿ÊÛÌÍÂÍÂÏÒ̌ ÑÍÁÍÂÍÉÍÊÊÄÉÑÍÏ¿¤ÂÍÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁÍ ÁÑÍË ÖÑÍÌÄÌÒÅÌÚËÍØÌÚÄÐÉÁ¿ÅÇ̌ ÌÚÄÒÐÑ¿ÌÍÁÉÇ ÉÍÑÍÏÚÄÑÏ¿ÑÞÑËÌÍÂÍ ÜÌÄÏÂÇÇÇ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ ÒËÄÌÛ׿ÝÑ ÉÍÜÓÓÇÕÇÄÌÑ ÄÄ ÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÞ ÑÍ ÀÇ×Û ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÛ ±ÄÎÊÍÁÚÄ Ì¿Œ ÐÍÐÚ Ð ÎÏÍÑÍÖÌÍÈ ÁÍÃÍÈ Á É¿ÖÄÐÑÁÄ ÎÄÏÁÇÖÌÍÂÍ ÇÐÑÍÖÌÇÉ¿ ÜÌÄÏÂÇÇ Î͌ ÑÏÄÀÊÞÝÑÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÜÌÄÏÂÇÇ Ï¿ÁÌÍÄ ŒÍÑÁÚÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÄËÍÂÍÇËÇÑÄΌ Ê¿¼Ñ¿ÜÌÄÏÂÇÞÏ¿ÐÔÍÃÒÄÑÐÞÌ¿ÎÇÑ¿ÌÇÄ ÉÍËÎÏÄÐÐÍÏ¿пËÍÂÍÑÄÎÊÍÁÍÂÍÌ¿ÐÍп ÎÄÏÄÉ¿ÖÇÁ¿ÝØÄÂÍ ÁÍÃÒ ÐÉÁ¿ÅÇÌÌÍÂÍ Ì¿ÐÍп ÁÐÊÒÖ¿ÄÁÍÆÃÒ×ÌÍÂÍÍÑÍÎÊÄÌÇÞ ŒÌ¿ÎÏÇÁÍÃÁÄÌÑÇÊÞÑÍÏ¿ £ÊÞ ÑÄÎÊÍÁÚÔ Ì¿ÐÍÐÍÁ Ð ÂÍÏÇÆÍ̌ Ñ¿ÊÛÌÚËÂÏÒÌÑÍÁÚËÉÍÊÊÄÉÑÍÏÍËÜÑ¿ ÕÇÓÏ¿ÐÌÇÅ¿ÄÑÐÞÃÍŒ ©ÏÍËÄ ÑÍÂÍ ÎÊ¿ÐÑÚ ÂÏÒÌÑ¿ Ì¿ ÂÊÒÀÇÌÄŒËÄÑÏÍÁŒ¿ÇËÄÌÌÍÌ¿ Ñ¿ÉÒÝÂÊÒÀÇÌÒÎÄÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÛÌÍÎÏÍÀҌ ÏÇÊÇÐÉÁ¿ÅÇÌÚÃÊÞÑÄÎÊÍÁÍÂÍÌ¿ÐÍп Œ ÍÖÄÌÛ ÐÇÊÛÌÍ Æ¿ÂÏÞÆÌÄÌÚ ÎÍ ÁÐÄÈ «ÍÐÉÍÁÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑÇ©ÍÂÿËÚÁÆÞÊÇ ÎÏÍÀÚ ÁÍÃÚ ÑÍ ÎÏÇ×ÊÇ Á ÒÅ¿Ð £ÊÞ ÑÍÂÍÖÑÍÀÚÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛÌÍÏË¿ÊÛÌÒÝ ÄÚÉØ¿

œ¸¾½ºŽÆϽÅÔÉÆÃŽÏÅÆÄɽņ Ê׹Ƚ»Æ¼¸ÕÊÆÁÉÆÃŽÏÅÆÁ ¹¸Ê¸È½Àͺ¸Ê¸ÃÆŸÆɺ½Ñ½ÅÀ½ ¹ÓÊƺÂÀ ɺ½ÊƼÀƼÅÓÄÀ øĆ ÇÆϸÄÀÉÇÆÅÀ¾½ÅÅÓÄÕŽȆ »ÆÇÆÊȽ¹Ã½ÅÀ½Ä Ï¿ÀÍÑÒÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÞ ÎÏÇ×ÊÍÐÛÒÂÊҌ ÀÇÑÛÐÉÁ¿ÅÇÌÒÃÍËÄÑÏÍÁš °ÄÂÍÃÌÞÁÉÍËοÌÇÇŠ±ÄÊÄËÍÌѿŚ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÚ ÃÁ¿ ÑÄÎÊÍÁÚÔ Ì¿ÐÍп ÍÃÇÌÍÀÍÂÏÄÁ¿ÄÑÑÏÄÔÜÑ¿ÅÌÍÄ¿ÃËÇÌnj ÐÑÏ¿ÑÇÁÌÍÄÆÿÌÇÄ ÃÏÒÂÍÈÿÄÑÜÌÄό ÂÇÝ ÃÊÞ ÍÑÍÎÊÄÌÇÞ ¿Ͽſ ÀÚÑÍÁÍÉ Ç Ï¿ÆÃÄÁ¿ÊÍÉ ®¿ÐÎÍÏÑÌ¿Þ ËÍØÌÍÐÑÛ ÎÄÏÁÍÂÍŒÉ¡Ñ ÁÑÍÏÍÂ͌ɡѩ¿É ÍÑËÄÖ¿ÝÑÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚÉÍËοÌÇÇ Ì¿ÃÍ ÒÖÇÑÚÁ¿ÑÛ ÖÑÍËÍØÌÍÐÑÛÌ¿ÐÍпÁ¿ÏÛnj ÏÒÄÑÐÞÍÑÒÐÊÍÁÇÈÏ¿ÀÍÑڮϿÉÑÇÖČ ÐÉÇÄÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚÌÄÏÄÃÉÍÎÍÊÒÖ¿ÝÑÐÞ ËÄÌÄÄÏ¿ÃÒÅÌÚËÇ ÖÄËÀÚÊÍÆ¿ÞÁÊÄÌÍ ÁÇÌÐÑÏÒÉÕÇÇ

¯ÂÌÈË¿ØÂʽÎËÎØ ËÇÐÌÅÈÅÎÙĽÌÜÏÙÈÂÏ ¡ÓÄÁÏ¿ÊÄÂÍÿŠ±ÄÊÄËÍÌѿŚ ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÊ Ì¿ ӿпÃÄ ÐÁÍÄÂÍ ÆÿÌÇÞ Á¿ÉÒÒËÌÚÈÐÍÊÌÄÖÌÚÈÉÍÊÊÄÉÑÍÏÃÊÞ


°ÎÌÂÕÊØÆËÌØÏ

¥¡¢¥

¡ËÎÙ ­­­Š±ÄÊÄËÍÌѿŚÐÍÆÿÌÍÁÞÌÁ¿ÏÄÂÍÿ°ÄÂÍÃÌÞÉÍËοÌÇÞ Æ¿ÌÇË¿ÄÑÊÇÃÄÏÐÉÒÝÎÍÆÇÕÇÝÌ¿ÏÚÌÉÄÎÏÍÄÉÑÇÏÍÁ¿ÌÇÞÇËÍÌÑ¿Å¿Ç̌ ÅÄÌÄÏÌÚÔÐÇÐÑÄËÝÂ͌ÁÍÐÑÍÉ¿®ÍÃËÍÐÉÍÁÛÞ ¢ÍÊÍÁÌÍÈÍÓÇÐ ÇÌÅÄÌÄÏÌÚÈÉÍÏÎÒÐÇÕÄÌÑÏ¿ÊÛÌÚÄÐÉÊ¿ÃÚÍÀØÄÐÑÁ¿ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÚÁÂÍÏÍÃÄ¡ÍÐÉÏÄÐÄÌÐÉÄ«ÍÐÉÍÁÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑÇ­­­Š±ÄÊÄËÍ̌ ѿŚÇËÄÄÑÐÁÍÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ÇËÍÌÑ¿ÅÌÚÄÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÞÁ©ÍÊÍËÌÄ ·¿ÑÒÏÄ ¤ÂÍÏÛÄÁÐÉÄ ÏÍÌÌÇÕ¿Ô¡¤ÂÍÏÛÄÁÐÉÄÏ¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ̌ ÌÚÈÕÄÔÎÍÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÇÝÁÄÌÑÇÊÞÕÇÍÌÌÚÔÇÆÃÄÊÇÈÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÇÔÁ͌ ÏÍѱ¿ËÅÄÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÏÍÆÌÇÖÌÚÈ˿¿ÆÇÌÎÍÎÏÍÿÅÄÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÞÎÍÁÐÄË Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞËÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇÉÍËοÌÇÇ Ì¿ÂÏÄÁ¿ÂÍÏÞÖÄÈÁÍÃÚ­ÌÐÍÐÑÍÇÑÇÆ ÃÁÒÔ Ö¿ÐÑÄÈ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌ¿Þ ÎÊÍØ¿ÃÛ É¿ÅÃÍÈ Œ  ÉÁ Ë ¼ÑÍÑ ÉÍÊÊÄÉÑÍÏ Á ÁÄÐÄÌÌÇÈ ÐÍÊÌÄÖÌÚÈ ÃÄÌÛ ÿÁ¿Ê ÃÍ É¡Ñ ÑÄÎÊ¿ Œ ÜÌÄÏÂÇÝ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÒÝ ÃÊÞ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ Æ¿ ÃÁ¿ ֿп Ì¿ÂÏÄÑÛ ÁÍÃÒÁŒÊÇÑÏÍÁÍËÀÍÈÊÄÏÄÃÍ Í° § ÔÍÑÞ ÉÍËοÌÇÞ ÑÍÊÛÉÍ Ì¿Ö¿Ê¿ Ð͌ ÀÇÏ¿ÑÛÐÑ¿ÑÇÐÑÇÖÄÐÉÇÄÿÌÌÚÄÎÍÄÂÍ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÝ ÒÅÄÞÐÌÍ ÖÑÍÁÄÐÌÍÈ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÛÐÍÊÌÄÖÌÍÂÍÉÍÊÊÄÉÑ͌ Ï¿ ÌÇÅÄ οÐÎÍÏÑÌÍÈ ¦¿ οÐËÒÏÌÒÝ Ë¿ÏÑÍÁÐÉÒÝ ÌÄÃÄÊÝ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ Áڌ Ï¿ÀÍÑ¿ÌÌÍÈ ÜÌÄÏÂÇÇ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑ ÎÏnj ËÄÏÌÍÉ¡ÑÖ ­ÀÍÈÃÄÑÐÞÁ¿ÉÒÒËÌÚÈÐÍÊÌÄÖÌÚÈ ÉÍÊÊÄÉÑÍÏ Ñ¿ÉÍÈ ÎÊÍØ¿ÃÇ ÎÏÇËÄÏÌÍ Á  ÏÒÀÊÄÈ ÀÄÆ ËÍÌÑ¿Å¿ § ÜÑÍ ÀÄÆ ÒÖÄÑ¿ ÒÑÄÎÊÄÌÌÍÂÍ ÑÏÒÀÍÎÏÍÁÍÿ Š±ÄÊÄËÍÌѿŚ ÁÚÀÏ¿Ê ËÄÃÛ Œ ÍÌ¿ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ Ð ÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÍÈ ÃÍÍ° ÁÚÌÍÐÌÚÔÉÏÄÎÄÅÌÚÔÏ¿Ë ÃÊÞ ÒÐÑ¿ÌÍÁÉÇ Ì¿ ÐÑÄÌÒÉÏÍÁÊÝ Ç пËÍÂÍÑÄÎÊÍÌÍÐÇÑÄÊÞ Š±ÄÊÄËÍÌѿŚ ÎÏÇËÄÌÇÊÀÄÆÍοÐÌÚÈÇÜÉÍÊÍÂÇÖÌÚÈ ÎÏÍÎÇÊÄÌÂÊÇÉÍÊÛ ®ÏÍÀÊÄË¿ ×ÇÏÍÉÍÂÍ ÁÌÄÃÏÄÌÇÞ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÍÉ Á ÐÍÊÌÄÖÌÍÈ ÜÌÄÏÂÄÑÇÉÄ Æ¿ÉÊÝÖ¿ÄÑÐÞÄØÄÇÁÑÍË ÖÑÍÌ¿Ï¿ÆÊÇ֌ ÌÚÔ×ÇÏÍÑ¿ÔÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÎÍÐÑÒοÝØÄÈ ÐÍÊÌÄÖÌÍÈÜÌÄÏÂÇÇÏ¿ÆÊÇÖÌÍ©ÎÏÇËČ ÏÒ Ì¿×ÇÏÍÑÄ«ÍÐÉÍÁÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑÇÆ¿ ÍÃÇÌÇÝÊÛÐÉÇÈÞÐÌÚÈÃÄÌÛÌ¿É¿ÅÃÚÈ ÉÁ¿ÃÏ¿ÑÌÚÈËÄÑÏÎÏÇÃÄÑÐÞÎÏÇËÄÏÌÍ É¡ÑÖÜÌÄÏÂÇÇÐÍÊÌÕ¿ ¬Í ÂÊ¿ÁÌ¿Þ ÐÊÍÅÌÍÐÑÛ Ð ÉÍÑÍÏÍÈ ÐÑ¿ÊÉÇÁ¿ÝÑÐÞÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÇŠÜÉÍÊÍÂnj ÖÄÐÉÍȚ ÜÌÄÏÂÇÇ ÇÆ ÁÍÆÍÀÌÍÁÊÞÄËÚÔ ÇÐÑÍÖÌÇÉÍÁ ÜÑÍÁÍÁÐÄÌÄÌÄÎÏÄÃÐÉ¿ÆÒČ ËÍÐÑÛÎÏÇÏÍÃÌÚÔÒÐÊÍÁÇÈ­ÐÌÍÁÌ¿Þ ÎÏÍÀÊÄË¿ Œ ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÚÄ É¿ÎÇÑ¿Ê͌ ÁÊÍÅÄÌÇÞ Ç ËÄÃÊÄÌÌ¿Þ ÍÉÒοÄËÍÐÑÛ ÎÍÃÍÀÌÚÔÒÐÑ¿ÌÍÁÍÉ Š¬¿×ÇÑÄÎÊÍÁÚÄÌ¿ÐÍÐÚÍÉÒÎÇÊÇÐÛ Æ¿ÎÞÑÛÊÄÑ ŒÏ¿ÐÐÉ¿Æ¿Ê£ËÇÑÏÇÈŒ¬Í Ì¿ÃÍÒÖÇÑÚÁ¿ÑÛ ÖÑÍËÚÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÇ ÇÔÄØÄÇÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄÕÄÌÑÏ¿ÊÛÌÍÂÍÉÍ̌ ÃÇÕÇÍÌÄÏ¿¥¿Ï¿ÂÍÿÎÍÉ¿Æ¿Ê¿ ÖÑÍÕÄÌÑÏ¿ÊÛÌÍÄÉÍÌÃÇÕÇÍÌÇÏÍÁ¿ÌÇÄŒ ÐÇÐÑÄË¿ÖÏÄÆÁÚÖ¿ÈÌÍÁ¿ÅÌ¿ÞÇÁÄÐÛË¿ ÒÃÍÀÌ¿Þ ¡ËÄÐÑÍ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÐÑ¿ÁÇÑÛ ÄÚÉØ¿

ËÌÍÅÄÐÑÁÍÁÌÄ×ÌÇÔÀÊÍÉÍÁÇÎÍÏÑÇÑÛ ӿпà ÆÿÌÇÞ ËÚ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÇ ÕÄ̌ ÑÏ¿ÊÛÌÒÝÐÇÐÑÄËÒÍÖÇÐÑÉÇÁÍÆÃÒÔ¿Ç ÁÄÌÑÇÊÞÕÇǚ °ÏÄÃÌÞÞ ÍÉÒοÄËÍÐÑÛ ÑÄÎÊÍÁÍÂÍ Ì¿ÐÍп Á Æ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ ÍÑ ÓÇÏËڌ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÞ ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÄŒÃÍÏÍÅÄ ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÄŒÃÄ×ÄÁÊÄ ŒŒÊÄÑ ¬¿ÃÍÖÄÐÑÌÍÎÏÇÆÌ¿ÑÛ ÄÐÊÇÉÍÀٌ ÄÉÑÒÎÏÍÁÄÃÄÌÂ¿Æ ÑÍÒÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ÑÄÎÊ͌ ÁÍÂÍÌ¿ÐÍпÌÄÏÄÌÑ¿ÀÄÊÛÌ¿®ÍÉ¿¬Í Á͌ÎÄÏÁÚÔ ÕÄÌÚÏ¿ÐÑÒÑ¡ÍŒÁÑÍÏÚÔ ¿Æ ÄÐÑÛÌÄÁÄÆÃÄ ¿ÑÞÌÒÑÛÍÑÃÄÊÛÌÒÝ¿Æ͌ ÁÒÝË¿ÂÇÐÑÏ¿ÊÛ Ï¿ÁÌÍÉ¿ÉÇÎÍÃÁÍÃÇÑÛ ÜÊÄÉÑÏÇÖÄÐÑÁÍŒÌÄËÄÌÄÄÆ¿ÑÏ¿ÑÌͧ ÁŒÑÏÄÑÛÇÔ ÂÊ¿ÁÌÍÄÁÜÌÄÏÂÄÑÇÉÄŒÎÄό ÐÎÄÉÑÇÁ¿ Æ¿¿ÊÛÑÄÏÌ¿ÑÇÁÌÚËÇÇÐÑÍ֌ ÌÇÉ¿ËÇÜÌÄÏÂÇÇŒÀÒÃÒØÄÄ

¤½ˆ½ÈÙÏÂÍʽÏÅ¿ËƘŠ ¾ÐÁÐÖ ¬¿ ÎÄÏÁÚÈ ÁÆÂÊÞà Á ÍÎÚÑÄ Š±ÄŒ ÊÄËÍÌÑ¿Å¿š ËÇÌÒÐÍÁ ÀÍÊÛ×Ä ÖÄË ÎÊÝÐÍÁ ÃÍÊÂÇÈ ÐÏÍÉ ÍÉÒοÄËÍÐÑÇ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÞ ÒÐÇÊÇÞ Ç Æ¿ÑÏ¿ÑÚ ÎÍ ÒÐÑ¿ÌÍÁÉÄÇÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÇ ÍÑÐÒÑÐÑÁÇÄ ÑÍÖÌÍÈÐÑ¿ÑÇÐÑÇÉÇÇÑìÍÐÎÄÕÇ¿Ênj ÐÑÚ Š±ÄÊÄËÍÌÑ¿Å¿š ÐÖÇÑ¿ÝÑ ÇÌ¿ÖÄ ÍÌÇÒÁÄÏÄÌÚ ÖÑÍÖÄÏÄÆŒŒÊÄÑ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÛ ÎÄÏÄÔÍÃÇÑÛ Ì¿ ÁÍÆÍÀŒ ÌÍÁÊÞÄËÚÄÇÐÑÍÖÌÇÉÇÜÌÄÏÂÇÇÁÐÑ¿ÌÄÑ ÎÄÏÄà ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍË ÉÍËοÌÇÈ ÌÍ ÎÏÇ ÜÑÍË Ò ÌÇÔ ÒÅÄ ÀÒÃÄÑ ÌÄÍÀÔÍÃnj ËÚÈ ÍÎÚÑ Ç ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄ ÉÍÑÍÏÍÄ ÐÄÀÞ ÒÅÄ ÍÎÏ¿ÁÿÊÍ § Á ÀÊÇÅ¿È×ÇÔ ÎÊ¿Ì¿Ô Š±ÄÊÄËÍÌÑ¿Å¿š Œ ÒÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ ÁÄÑÏÍÂÄÌÄÏ¿ÑÍÏ¿ Š«Ú ÍÑÖÄÑÊÇÁÍ ÎÍÌÇË¿ÄË ÖÑÍ Æ¿ ÜÑÇËŒÀÒÃÒØÄÄ ŒÎÍÃÖÄÏÉÇÁ¿ÄÑ£Ënj ÑÏÇÈ ªÄ×ÉÍ Œ ¢¿Æ ÌÄÓÑÛ ÒÂÍÊÛ ÌÄ ÁÄÖÌÚ ŸÑÍËÌ¿Þ ÜÌÄÏÂÄÑÇÉ¿ Á Ë¿ÊÚÔ Ë¿Ð×Ñ¿À¿Ô ÌÄ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌ¿ ÿ Ç ÍοÐÌ¿ ¤ÐÊÇÌÄÁÁÄÃÒÑÌ¿ÊÍÂÌ¿ÁÍÆÃÒÔ ÁÄÑÄÏ Ç ÂÏ¿ÁÇÑ¿ÕÇÝ ÒÊÚÀ¿ÄÑÐÞ ÑÍ ÁÐÄ ÜÑÍ Ñ¿É Ç ÍÐÑ¿ÌÄÑÐÞ Œ ŠÃ¿ÏËÍÁÚËǚ ÏÄÐÒÏпËÇ °ÍÂÊ¿ÐÇÑÄÐÛ ÂÏÄÔ ÌÄ ÁÍЌ ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞš ˜ÅÊÆÅÀŸ°ª¨˜«© ¬ÆÊÆÀ¿¸ÈÍÀº¸ ¦¦¦„ª½Ã½ÄÆÅʸ¾“ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥ ¯ËÔÇÅÍËÎϽ

¬ÜÏÙ¾ÅÄÊÂΊÅÁÂÆ ÁÈܧËÈËÉÊØ §È½¼ÇÈÀÅÀĸʽÃÀÇÆÉÊÆ×ÅÅÆŸÍƼ×ÊÉ׺ÇÆÀɽɺ½¾ÀÍÀ¼½Á¼Ã× ÅƺÓÍÇÈƽÂÊƺšÅÀĸʽÃÔÅÆÇÈÆÐÊ˼ÀÈƺ¸º¿¸Ç¸¼ÅÓÁÀÆʽϽÉʺ½Å† ÅÓÁÆÇÓÊ Ƚ¼¸ÂÎÀ×¾ËÈŸø„£¶œ “ŸÐøÆϽȽ¼ÅÓ½Ç×ÊÔÀ¼½Á ÂÆÊÆÈÓ½ÇƸŽȽ¸ÃÀ¿Æº¸ÅÓº¢ÆÃÆÄŽ ÅƺÇÆÃŽÄÆ»ËʹÓÊÔºÆɆ ÊȽ¹Æº¸ÅÓÀÇÈÀ¹ÓÃÔÅÓ ½ÉÃÀÀͻȸÄÆÊÅƺÆÇÃÆÊÀÊÔº¾À¿ÅÔ

©½À½ÄÅÊÌË˾ÉÂÊпÂÖÂÆ

¡°¿ÌÉь®ÄÑÄÏÀÒÏÂÄÐÑ¿Ï¿ÌÇÞËÇÃÁÒÔËÍÊ͌ ÃÚÔÉÏÄ¿ÑÇÁÌÚÔÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈŒŸÊÄÉÐÄÞ ÍÂÿÌÍÁ¿Ç¡¿ÃÇË¿¡ÍÊÉÍÁ¿ŒÍÑÉÏÚÊÐÞпÊÍÌ ÎÍÍÀËÄÌÒÁÄØÄÈŠ4IJMPOB.JMPš¦ÃÄÐÛÐÍÆÿ̿ ÍÂÏÍËÌ¿ÞÀ¿Æ¿ÿÌÌÚÔÁÐÄÔÑÄÔÁÄØÄÈ ÉÍÑÍÏÚÄ ÌÄÌÒÅÌÚÊÝÃÞËÇÉÍÑÍÏÚÄÍÌÇÎÏÄÃÎÍÖÊÇÀÚ ÍÀËÄÌÞÑÛÌ¿ÁÄØÇÃÏÒÂÇÄŒÇËÌÒÅÌÚÄ®ÏÍÕÄÐÐ

ÎÏÍÿÅÇ ÌÄÌÒÅÌÍÈ ÁÄØÇ Æ¿ÑÄË ÎÍÇÐÉ¿ Ç ÎÍÉÒÎÉÇ ÌÒÅÌÍÈ ÍÑÌÇË¿ÄÑ ËÌÍÂÍ ÁÏÄËÄÌÇ Ç ÐÇÊ ¦ÃÄÐÛ ÅÄ ÁÐÄ ËÄÌÞÄÑÐÞ Ì¿ÎÏÞËÒÝ ¡¿Ë ÌÄ ÌÒÅÄÌ É¿ÑÄÏ ÌÍ ÔÍÑÄÊÍÐÛ ÀÚ ÇËÄÑÛ ËÍÑ͌ ÕÇÉÊ ®ÍÅ¿ÊÒÈÐÑ¿ ¡¿Ë Ì¿ÃÍÄÊÑÄÊÄÓÍÌ ÌÍÌÒÅÌ¿ ÐÑÇÏ¿ÊÛÌ¿ÞË¿×ÇÌ¿ §ÜÑÍ ÌÄÎÏÍÀÊÄË¿¦¿ÉÍËÇÐÐÇÝ ÍÑ ÃÍ  ÎÏÄÃÎÏÇÌnj Ë¿ÑÄÊÇ ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÞÝÑ ÉÊÇÄÌÑ¿ËÎÍÐÑÍÞÌÌÚÈÃ͌ ÐÑÒÎ É ÐÁÍÄÈ À¿ÆÄ ÿÌÌÚÔ Ç ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÒÝ ÉÊÒÀÌÒÝ ¿ÑËÍÐÓÄÏÒ ÔÍÏÍ×Í ÆÌ¿Œ ÉÍËÒÝ Æ¿ÁÐÄÂÿѿÞË Ñ¿É Ì¿ÆÚÁ¿ÄËÚÔ ŠÀ¿Ï¿ÔÍÊÍɚ ŒÁÄØÄÁÚÔÏÚÌÉÍÁ

¬ÍËǽÏ ÚÈÂÇÏÍËÅÊÎÏÍÐÉÂÊϽ «¿ÊÍ Ò ÉÍÂÍ ÃÍË¿ ÄÐÑÛ ÕÄÊÚÈ ¿ÏŒ ÐÄÌ¿Ê ÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÔ Á ÏÄËÍÌÑÄ ÿ Ç ÎÏÍÐÑÍ Á ÀÚÑÒ ÜÊÄÉÑÏÍÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ É¿ÅÃÚÈ ÇÆ ÉÍÑÍÏÚÔ ËÍÅÄÑ ÎÍÌ¿Ã͌ ÀÇÑÛÐÞÊÇ×ÛÍÑÐÊÒÖ¿ÞÉÐÊÒֿݦ¿ÖÄË ÃÄÏÅ¿ÑÛÃÍË¿ÎÄÏÓÍÏ¿ÑÍÏ ÕÇÏÉÒÊÞÏÉÒ ÇÊÇ ÜÊÄÉÑÏÍÊÍÀÆÇÉ ÄÐÊÇ ÍÌÇ ÌÒÅÌÚ ÊÇ×ÛοÏÒÏ¿ÆÁÂÍà ¬¿ÜÑÍËÇËÍŌ ÌÍ ÎÍÐÑÏÍÇÑÛ ÀÇÆÌÄÐ ¡ÄÃÛ ÐÎÏÍÐ Ì¿ ÎÍÃÍÀÌÚÈ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ ÄÐÑÛ ÁÐÄÂÿ Ç ÅÄÊ¿ÝØÇÄ ÁÆÞÑÛ Ì¿ÎÏÍÉ¿Ñ ÇÌÐÑÏҌ ËÄÌÑÁÐÄÂÿÌ¿ÈÃÒÑÐÞ©ÏÒÂÉÊÇÄÌÑÍÁ ×ÇÏÍÉ ÜÑÍ Ç Ö¿ÐÑÌÇÉÇ Ç Ë¿ÊÄÌÛÉÇÄ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÌÚÄÀÏÇ¿ÃÚ ÉÍÑÍÏÚËÎÍÉ¿ ÌÄÎÍÃÐÇÊÒÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇÐÁÍÄÐÍÀÐÑÁÄ̌ ÌÍÄ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄ Ç ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ Ò ÉÍÑÍÏÚÔŠÂÍÏÇњÑÍÑÇÊÇÇÌÍÈÒÖ¿ÐÑÍÉ Ï¿ÀÍÑÚ

ªËÃʽÜÍÐÔǽÁÈÜÁ¿ÂÍÂÆ ¼Ñ¿ÇÃÄÞÎÏÇ×Ê¿ÁÂÍÊÍÁÒÂÏÒÎÎÄËÍÊÍÃÚÔÜÌÄÏÂÇ֌ ÌÚÔÊÝÃÄÈ ÁÚÎÒÐÉÌÇÉÍÁ×ÉÍÊÚËÄÌÄÃÅËÄÌÑ¿ÎÏÇ ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÄ «ÇÌÌÄÐÍÑÚ ¡ ÂÍÃÒ ÍÌÇ ÐÍƌ ÿÊÇÐÍÀÐÑÁÄÌÌÒÝÉÍËοÌÇÝ'PSHF ÁÎÄÏÄÁÍÃÄ ÐÊÍÁÍÍÆÌ¿Ö¿ÄÑŠÇÆÍÀÏÄÑ¿Ñۚ ŠÎÏÇÃÒËÚÁ¿Ñۚ ¿ÒÅÄÁÞÌÁ¿ÏÄŒÂÍÆ¿ÎÒÐÑÇÊÇÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÃÄÁ¿Èп ÎÍÊÒÖÇÁ×ÄÂÍ Ì¿ÆÁ¿ÌÇÄ 5PFQFOFS ÍÑ ¿ÌÂÊÇÈÐÉÇÔ UPF Œ ŠÀÍÊÛ×ÍÈ οÊÄÕ Ì¿ ÌÍÂĚ Ç PQFOFS Œ ŠÍÑÉÏÚÁ¿ÑÄÊۚ ŠÎÏÇÐÎÍÐÍÀÊÄÌÇÄ ÃÊÞ ÍÑÉÏÚÁ¿ÌÇޚ ¼ÑÍÒÐÑÏÍÈÐÑÁÍŒÌÍÅÌ¿ÞÏÒÖÉ¿ÃÊÞÃÁÄÏÄÈŒÎÏ͌ ÐÑÍÁÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÇ ÉÏÄÎÇÑÐÞÐÌÇÆÒÉÃÁÄÏÇÇÑÄËпËÚËÿÄÑ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÍÑÉÏÚÁ¿ÑÛ ÃÁÄÏÛ ÎÏÇ ÎÍËÍØÇ ÌÍ ÑÍÖÌÍ Ñ¿É ÅÄ É¿É ÜÑÍ ÃÄÊ¿ÝÑ ÎÏÇ ÎÍËÍØÇ ÏÒÉ ®ÍËÇËÍ ÒÃÍÀÐÑÁ¿ ÏÒÖÉ¿ ÄØÄ Ç ÀÄÆÍοÐÌ¿ Ð ÑÍÖÉÇ ÆÏÄÌÇÞ пÌÇÑ¿ÏÇÇ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ ÇÐÉÊÝÖ¿ÄÑ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÚÈ ÉÍÌÑ¿ÉÑ ÉÍÅÇ ÏÒÉÇ Ç ÎÍÉÏÚÑÍÈ ËÇÉÏÍÀ¿ËÇ ÏÒÖÉÇ®ÍÜÑÍËÒ5PFQFOFSËÍÅÄÑÎÍÐÊÒÅÇÑÛÍÑÊÇÖÌÚËÁ¿ÏÇ¿ÌÑÍË ÃÊÞÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÚÔËÄÐÑ ÂÃÄÃÁÄÏÇÍÑÉÏÚÁ¿ÝÑÐÞÇÆ¿ÉÏÚÁ¿ÝÑÐÞ ÐÍÑÌÞËÇÊÝÃÄÈ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿


¯ËÔÇÅÍËÎϽ

¥¡¢¥

¿ÏËɽÏÌË¿ØÌÂÔÇÂÒȾ½ ®ÍÉ¿ Á ¯ÍÐÐÇÇ ÁÄÌÃÇÌ ÑÍÏÂÍÁÊÞ ÎÏÇ ÎÍËÍØÇ ¿ÁÑÍË¿ÑÍÁ ÑÍÊÛÉÍ Ì¿Ànj Ï¿ÄÑÎÍÎÒÊÞÏÌÍÐÑÛ ÁÏ¿ÆÁÇÑÚÔÐÑÏ¿Ì¿Ô ¿ÁÑÍË¿ÑÚ ÒÅÄ ÌÄ ÎÏÍÐÑÍ ÍÑÎÒÐÉ¿ÝÑ ÎÏÍÃÒÉÕÇÝ ÌÍ ÌÄÏÄÃÉÍ ÿÅÄ ÂÍÑÍÁÞÑ ÄÄ¡É¿ÖÄÐÑÁÄÎÏÇËÄÏ¿ËÍÅÌÍÎÏÇÁÄÐÑÇ ¿ÁÑÍË¿ÑڌÎÄÉ¿ÏÌÇ Ï¿ÃÒÝØÇÄÓÏ¿ÌÕҌ ÆÍÁÐÁÄÅÇËÇÀ¿ÂÄÑ¿ËǡͳϿÌÕÇÇÁ ÐÄËیÁÍÐÄËÛÖ¿ÐÍÁÁÄÖÄÏ¿Æ¿ÉÏÚÁ¿ÄÑÐÞ ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ˿¿ÆÇÌÍÁ ÁÑÍËÖÇÐÊÄÇ ÎÄÉ¿ÏÌÇ ¬Í ÃÊÞ ÑÄÔ ÉÑÍ ÌÄ ÒÐÎÄÊ Æ¿Œ οÐÑÇÐÛÐÁÄÅÇËÔÊÄÀÍË ÄÐÑÛÍÑÊÇÖÌÚÈ ÁÚÔÍÃÁÐÄÂÍÆ¿ŒÄÁÏÍÇ ŒËÇÌÒÑÚ ¿ÁÑÍË¿Ñ ÇÐÎÄÖÄÑ ÌÄÀÍÊÛ×ÍÂÍ Ï¿ÆËÄÏ¿ À¿ÂÄÑŒÉÍÌÄÖÌÍ ÌÄÑ¿ÉÍÈÁÉÒÐÌÚÈ É¿É ÁÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÈÎÄÖÇ ÌÍÁÎÍÊÌÄÐÙÄÃÍÀŒ ÌÚÈ¥ÇÃÉÍÉÏÇÐÑ¿ÊÊÇÖÄÐÉÇÈÃÇÐÎÊÄÈ ¿ÁÑÍË¿Ñ¿ Ï¿ÐÐÉ¿ÅÄÑ ÎÍÉÒοÑÄÊÝ ÇÆ É¿ÉÇÔÇÌÂÏÄÃÇÄÌÑÍÁÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÐÞÄÂÍ ÀÒÃÒØ¿ÞÄÿÇÖÑÍÉÍÌÉÏÄÑÌÍÐÌÄÈÎÏ͌

©Â¾ÂÈÙÅÄǽÍÏËʽ ­ÃÌ¿ÅÃÚ ÔÇËÇÉ «ÇÔ¿ÇÊ ¯ÄÃÇÌ ËÌÍÂÍÊÄÑÎÏÍÏ¿ÀÍÑ¿Á×ÇÈÁÌÄÓÑÞÌÍÈ ÍÑÏ¿ÐÊÇ Æ¿ÔÍÑÄÊ ÁÊÍÅÇÑÛ ÐÁÍÀÍÃÌÚÄ ÌÍÎÏÇÌÕÇÎÇ¿ÊÛÌÍÌÄÀÍÊÛ×ÇÄÐÏÄÃÐÑÁ¿

ÇÐÔÍÃÇÑÁÍÑÁÄÃÄÌÌÚÄ ŒËÇÌÒÑÚ±¿Œ ÉÇÄ¿ÁÑÍË¿ÑÚÏ¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÚÁÍËÌÍÂÇÔ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÚÔ ËÄÐÑ¿Ô Ï¿ÆÒËÄÄÑÐÞ ÌÄ ÎÍÃÍÑÉÏÚÑÚËÌÄÀÍË ¿ÁÎÍËÄØÄÌÇÞÔ ¬ÄÇÐÉÊÝÖÄÌÍ ÖÑÍÇÁ©ÍÊÍËÌÄÑ¿ÉÍÈ ÀÇÆÌÄÐÇËÄÊÀÚÒÐÎÄÔ Á É¿ÉÍȌÌÇÀÒÃÛ ÉÏÄ¿ÑÇÁÌÚÈ ÀÇÆÌÄЌ ÎÏÍÄÉÑŒÐÒÐÊÍÁÇÄË ÖÑÍÀÚпËÍËÒÀÚÊÍ ÌÄÐÉÒÖÌÍÇÌÄÎÏÍÑÇÁÌÍÍÑÑÍÂÍ ÖÄËÍÌ ÀÒÃÄÑÆ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞ«ÇÔ¿ÇÊÎÏÇÃÒË¿ÊÇ ÁÌÄÃÏÇÊ Á ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÍÃÌÍÏ¿ÆÍÁÍÄ É¿ÏÑÍÌÌÍÄÉÏÄÐÊÍÃÊÞÎÇÉÌÇÉ¿®ÏÍÿÄÑ ÄÂÍÎÍÏÒÀÊÄÈ©ÏÄÐÊÍÁÚÃÄÏÅÇÁ¿ÄÑ ÁÄÐ ÃÍ É  ®ÏÇÖÄË ÍÃÌÍÏ¿ÆÍÁÚË ÄÂÍ Ì¿ÆÁ¿ÑÛ ÁÐČѿÉÇ ÀÒÃÄÑ ÌÄ ÐÍÁÐÄË ÁÄÏÌÍ Œ ÉÏÄÐÊ¿ ËÍÂÒÑ ÐÉÊ¿ÃÚÁ¿ÑÛÐÞ Ç Ï¿ÐÉÊ¿ÃÚÁ¿ÑÛÐÞ Ç Ñ¿É ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ Ï¿Æ ¡ÍÑÑÍÊÛÉÍÎÍÐÊÄÐÚÏÍÈÎÍÂÍÃÚÉÏÄÐÊÍ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞ ÍÃÌÍÏ¿Æ͌ ÁÚË°ÄÈֿЫÇÔ¿ÇÊÒÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÎÏnj ÃÒË¿ÑÛÕÄÊÒÝÊÇÌÄÈÉÒËÄÀÄÊÇÇÆÉ¿ÏÑ͌ Ì¿ ÎÍÑÍËÒÖÑÍÐÍÃÌÇˌÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÚË ÑÍÁ¿ÏÍËÌ¿ÏÚÌÍÉÉÏÒÎÌÚÔ˿¿ÆÇÌÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄ ÑÏÄÀÒÝÑ ¿ÐÐÍÏÑÇËÄÌÑ¿ ÌÄ ÁÚÈÃÄ×Û

§ËÉÉÂÊϽÍÅÆÚÇÎÌÂÍϽ ¥¸ºÀ¿Àʽ˜Ã½ÂɽפÀ͸ÁÃƺ¸ ¼ÀȽÂÊÆȸĽ¹½ÃÔÅÆ»ÆÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ¸À ĸ»¸¿ÀŸ„©Ê˼À×ÂËÍÅÀ“ ŸÇÀɸÅÆ„›Ã¸ºÅÓÁÉǽÎÀ¸ÃÀÉÊÇÆŽºÆ¿Äƾ† ÅÓÄÇÈƽÂʸē¥ÆÂÅƺÓÄÀ¼½×Ä ÇȽ¼Ãƾ½ÅÅÓľËÈŸÃÆÄ„£¶œ “ ÆÅÆÊŽÉÉ׺½ÉÔĸÆÉÊÆÈƾÅÆ Œ«¿ÊÍËÒÀÇÆÌÄÐÒÐÊÍÅÌÍÒÃÄÏÅ¿ÑÛÐÞÌ¿ÎÊ¿ÁÒ ÉÍÌÉÒÏÇÏÒÞÐÀÍÊÛ×ÇËÇ ÉÍÏÎÍÏ¿ÕÇÞËÇ Æ¿ÁÍÿËÇÇÔÍÊÃÇÌ¿ËÇ¡©ÍÊÍËÌÄÜÑÍÍÐÍÀÄÌÌÍÆ¿ËÄÑÌÍ Ì¿ÓÍÌÄÐÑÍÊÇÕÚÐÄÄÍÂÏÍËÌÚËÇËÍØÌÍÐÑÞËÇ «¿ÊÍËÒÀÇÆÌÄÐÒÎÏÇÔÍÃÇÑÐÞÁÚÉÏÒÖÇÁ¿ÑÛÐÞÆ¿ÐÖÄÑÐÁÍÄÈËÍÀÇÊÛÌ͌ ÐÑÇ ÒÊ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇÞÌÍÁÚÔÇÃÄÈÇÑÏÄÌÃÍÁÌ¿ÏÚÌÉħÆÁÚ×ÄÎÄÏÄÖÇÐÊÄÌÌÚÔ ÀÇÆÌÄЌÇÃÄÈËÌÄÉ¿ÅÄÑÐÞÌ¿ÇÀÍÊÄÄÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÌÍÈÇÃÄÞÐÍÆÿÌÇÞÎÏÍÉ¿Ñ¿ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿¾ÆÌ¿Ý É¿ÉÐÊÍÅÌÍÇÃÍÏÍÂÍÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÈÌ¿Œ ÃÄÅÌÚÈÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÃÊÞÑÄÔÇÊÇÇÌÚÔÏ¿ÀÍÑ«ÌÄÉ¿ÅÄÑÐÞ ÜÑ¿ÇÃÄÞÀÚÊ¿ ÀÚÁÍÐÑÏÄÀÍÁ¿Ì¿Á©ÍÊÍËÌľÀÚÎÄÏÁÚÈÐÑ¿ÊÉÊÇÄÌÑÍËÑ¿ÉÍÈÉÍËοÌÇÇ ŸÁÍÑËÄÀÄÊÛÇÆÉ¿ÏÑÍÌ¿ÇÌÍÅÌÚÄÏÒÖÉÇÍÐÍÀÍÌÄÁÎÄÖ¿ÑÊÇÊǬÄÃÒË¿Ý ÖÑÍÐÎÍÃÍÀÌÚËÑÍÁ¿ÏÍËËÍÅÌÍÀÚÊÍÀÚÏ¿ÐÉÏÒÑÇÑÛÐÞÌ¿Ì¿×ÄËÏÚÌÉÄ©¿ÏŒ ÑÍÌÌÚÄÐÑÒÊÛÞÃÍÁÍÊÛÌÍÌÄÒÃÍÀÌÚÁÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÄÇÍÑÁÍÃÚËÂÌÍÁÄÌÌÍ ÑÄÏÞÝÑÒÐÑÍÈÖÇÁÍÐÑÛ ÎÏÍÐÑÍÏ¿ÐÎÍÊÆ¿ÞÐÛ

ÄÚÉØ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥ ¬ÍÂÄÂÊϽÓÅÜ ­ËɽÊ ÍÅÕÅʈ¥ÊÊË¿½ÓÅËÊÊØ ɽÏÂÍŽÈØĽÆÉÐÏοËÂÉÂÎÏ˘

§ÈƻȽÉÉ Ž ÆÉʸÅƺÀÊÔ ¢¸¾¼ÓÁ¼½ÅÔËϽÅÓ½ÀʽÍÅƆ ÃÆ»ÀÇȽ¼Ã¸»¸ÖÊÄÀÈËÏÊƆÊÆ Åƺƽ ÉÇÆÉƹÅƽ¿Å¸ÏÀʽÃԆ ÅÆ ƹý»ÏÀÊÔ ŸÐË ¾À¿ÅÔ À ɼ½Ã¸ÊÔ½½¹Æý½ÂÆÄÌÆÈÊÅÆÁ ŸÅ¸ÏÀʽÃÔÅÓÁÈÓºÆÂɼ½Ã¸Ã¸ ÉÊÈÆÀʽÃÔŸ× ÆÊȸÉÃÔ œÆ† ¸¿¸Ê½ÃÔÉʺÆÊÆĈ¸ϽÉʺÆ ÇÆÉÊÈƽ º ºÈÆǽ ˜Ä½ÈÀ½ À¼ÈË»ÀÍÉÊÈ¸Å¸Í »¼½ŽÕÂƆ ÅÆÄ×Ê Ÿ »Ã¸ºÅÆÄ ¿Å¸× ÏÊÆ ¿¸ÊȸÊÓÉÊÆÈÀνÁÆÂËÇ×ÊÉ׺ ÇÈÆνÉɽÕÂÉÇÃ˸ʸÎÀÀ¿¼¸† ÅÀÁ À ÉÆÆÈ˾½ÅÀÁ ¦¼Å¸ÂÆ º ŸнÁ ÉÊȸŽ ÇÈƼÆþ¸ÖÊ ÉÊÈÆÀÊÔÇÆÉʸÈÀŽ ǽȽ† ÃÆÄÀÊÔ ÉƿŸÅÀ½ ÇÆÃËϸ½ÊÉ× ÆÁ¸ÂŽÇÈÆÉÊÆ

±ÄËÄÎÏÇËÄÌÄÌÇÞÁÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÄÐÍÁÏČ ËÄÌÌÚÔ ÁÚÐÍÉÍÉÊ¿ÐÐÌÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÀÚÊÍ ÎÍÐÁÞØÄÌÍÎÏÍ×ÄÃ×ÄÄÁ©ÍÌÛÉÍÀÄÅÌÍËÕÄ̌ ÑÏÄŠ©ÍÊÍËÌ¿šÆ¿ÐÄÿÌÇÄŠÉÏÒÂÊÍÂÍÐÑÍÊ¿š ÉÍÑÍÏÍÄÎÏÍÁÄʱÍÏÂÍÁÚÈÃÍËŠ§ÌÌÍÁ¿Õnj ÍÌÌÚÄÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇÇË¿ÑÄÏÇ¿Êښ ¡ÍÀÐÒÅÃÄÌÇÇÎÏÇÌÞÊÇÒÖ¿ÐÑÇÄÏÒÉÍÁÍÃnj ÑÄÊÛ±ÍÏÂÍÁÍÂÍÃÍË¿¯ÍË¿Ì¢ÏÇ×ÇÌ ÂÊ¿ÁÌÚÈ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ­©°ÇŸ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕÇÇ©ÍÊÍËÄ̌ ÐÉÍÂÍÏ¿ÈÍÌ¿ŸÊÄÉпÌÃϧÁ¿ÌÍÁ ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÛ ©ÍËÇÑÄÑ¿ÎÍÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÒ ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÒÇÃ͌ ÏÍÅÌÍËÒÔÍÆÞÈÐÑÁÒ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕÇÇ©ÍÊÍËÌÚ ŸÊÄÉпÌÃϲÑÉÇÌ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇÇÁÄÃÒØÇÄ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚÎÏÍÄÉÑÌÚÔ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÌÚÔ ÜÉЌ ÎÊÒ¿ÑÇÏÒÝØÇÔÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈ ®ÍÖÄËÒÃÍÐÇÔÎÍÏÁÌ¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÄ ÁÖ¿Ðь ÌÍÐÑÇ Á ©ÍÊÍËÌÄ Ç ©ÍÊÍËÄÌÐÉÍË Ï¿ÈÍÌÄ ÐÑÏÍÞÑŠÃÄÃÍÁÐÉÇËǚÐÎÍÐÍÀ¿ËÇ ¶ÑÍËÄ׿ÄÑ ÇÌÌÍÁ¿ÕÇÍÌÌÚËË¿ÑÄÏÇ¿Ê¿ËÆ¿ÌÞÑÛÃÍÐÑÍȌ ÌÍÄËÄÐÑÍ ÉÍÑÍÏÍÄÍÌÇÎÍÎÏ¿ÁÒÆ¿ÐÊÒÅÇÊÇ ®ÍÖÄËÒËÚ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÃÍÐÇÔÎÍÏÇÆÍÊÇÏÒÄË ÓÒÌÿËÄÌÑÚÀÇÑÒËÌÍÈÍÀË¿ÆÉÍÈ ÁÑÍÁÏÄËÞ É¿ÉÐÒØÄÐÑÁÒÄÑÎÏÄÉÏ¿ÐÌÚÈÂÇÃÏÍÇÆÍÊÞÕÇÍ̌ ÌÚÈË¿ÑÄÏÇ¿ÊŠ®ÄÌÄÑÏÍ̚ XXXQFOFUSPO SV ÉÍÑÍÏÚÈÌÄÃÍÎÒÐÑÇÑÐÚÏÍÐÑÇÁÎÍÃÁ¿ÊÄ ÿÅÄÄÐÊÇÎÍÃÃÍËÍËÆ¿ÀÛÄÑÏÍÃÌÇÉ ®ÏÇÖÄË ÁÎÏÍÕÄÐÐÄÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÇÆÿÌÇÈÂÇÃÏÍÇÆÍÊތ ÕÇÞÌÄÎÍÑÏÄÀÒÄÑÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍÂÍÍÀÐÊÒÅnj Á¿ÌÇÞ­ÌÄÈËÍÅÌÍÀÒÃÄÑÎÍÎÏÍÐÑÒÆ¿ÀÚÑÛ ¯¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿ ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉ¿Þ ÌÍ ÁÚÎÒÐÉ¿ÄÑ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÆ¿ÁÍÃÁ¤É¿ÑÄÏÇÌÀÒÏÂÄ Œ«ÍÅÌÍÊÇÎÏÇËÄÌÞÑÛŠ®ÄÌÄÑÏÍ̚ÃÊÞ ÂÇÃÏÍÇÆÍÊÞÕÇÇÎÍÃÆÄËÌÚÔÐÍÍÏÒÅÄÌÇÈ ÏČ ÆÄÏÁÒ¿ÏÍÁÁÍÃÍÉ¿Ì¿Ê¿ ŒÎÍÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÊÐÞ¤ÁŒ ÂÄÌÇÈŸÌ¿ÔÍÁÇÆ«²®Š±ÄÎÊÍ©ÍÊÍËÌښ Œ­ÌÇÃÄ¿ÊÛÌÍÃÊÞÜÑÍÂÍÎÍÃÔÍÃÇÑ ŒÍь ÁÄÑÇÊ ¬ÇÉÍÊ¿È ¤Â¿ÏÄÁ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ ÎÍ ÎÏ͌ ÌÇÉ¿ÝØÄÈÂÇÃÏÍÇÆÍÊÞÕÇÇŒ«¿ÑÄÏÇ¿ÊÇËÄÄÑ ÐÄÏÑÇÓÇÉ¿ÑÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ ÎÍÆÁÍÊÞÝØÇÈÎÏnj ËÄÌÞÑÛÄÂÍÁÏÄÆÄÏÁÒ¿Ï¿ÔÐÎÇÑÛÄÁÍÈÁÍÃÍÈ °ÊÍÁÍÁÆÞÊÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÈ ¥©´©ÍËÒÉ¿ÉÌÄÇËÎÏÇÔÍÃÇÑÐÞÏ¿ÐÎÊ¿Önj

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

Á¿ÑÛÐÞÆ¿ÍÂÏÄÔÇÐÑÏÍÇÑÄÊÄÈÇÎÏÍÄÉÑÇÏÍÁØnj ÉÍÁ¬¿ÐÉÍÊÛÉÍÐÌÇÆÇÊÇÐÛÀÚÆ¿ÑÏ¿ÑÚÌ¿ÜÉЌ ÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÝÆÿÌÇÈ ÄÐÊÇÀÚÍÌÇÌÄÑÏÄÀÍÁ¿ÊÇ ÌÄÒÐÑ¿ÌÌÍÈÆ¿ÀÍÑÚÇÁÄÖÌÍÂÍÏÄËÍÌÑ¿ÉÏÍÁÄÊÛ ÌÄÐÒØÇÔ ÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÈ ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÈ ¬¿Œ ÐÉÍÊÛÉÍÊÄÂÖÄÎÏÇ×ÊÍÐÛÀÚÅÇÑÄÊÞË ÉÍÑÍÏÚÄ ËÍÂÊÇÀÚÑÛÇÆÀ¿ÁÊÄÌÚÍÑÎÏÍÑÄÖÄÉ ÌÄÎÏÇÞь ÌÚÔƿοÔÍÁ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇÀÄÅ¿ÑÛÁ¯¼² ÑÏÄοÑÛ ÌÄÏÁÚ ÐÄÀÄ Ç ÍÉÏÒÅ¿ÝØÇË °¿ËÍÄ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍÄ ÖÑÍÊÝÃÇÂÍÑÍÁÚÎÊ¿ÑÇÑÛÔÍÏÍ×ÇÄ ÃÄÌÛÂÇÆ¿ÔÍÏÍ×ÒÝÏ¿ÀÍÑÒ¬ÍÉÑÍÁ©ÍÊÍËÌÄ ÇÁÐÍÐÄÃÌÇÔÂÍÏÍÿÔÇÏ¿ÈÍÌ¿ÔÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑ ÎÏÇ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÄ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÝ ÌÄÐÙÄËÌÍÈ ÍοÊÒÀÉÇ %VSJTPM XXXEPNPFDPUFDISV ÑÄÎÊÍÇÆÍÊÇÏÒÝØÒÝ ÉÏ¿ÐÉÒ §ÆÍÊÊ¿Ñ XXXJTPMMBUSV ÇÊÇÇÌÚÄŠÃÇÉÍÁÇÌÉǚ ­ÃÌ¿ÉÍ ÉÇÁ¿ÑÛ Ì¿ ÐÑÏÍÇÑÄÊÄÈ ÌÄ Ð͌ ÁÐÄË ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍ ÁÄÃÛ ÍÌÇ ÇÐÎÍÊÛÆÒÝÑ ÑÄ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÏÄÃÎÇпÌÚ ÎÏÍÄÉÑÍË ®ÍÊÒÖ¿ÄÑÐÞ ÎÏÇÖÇÌ¿Á¿ÏÔÇÑÄÉÑÍÏ¿Ô ±ÍÅÄ ÌÄѲֿÐÑÌÇÉÇŠÉÏÒÂÊÍÂÍÐÑÍÊ¿šÎÏÇ×ÊÇÉ ÁÚÁÍÃÒ ÖÑÍÍÐÌÍÁÌÚËÐÃÄÏÅÇÁ¿ÝØÇËÓ¿ÉÑ͌ ÏÍËÁÎÏÇËÄÌÄÌÇÇÇÌÌÍÁ¿ÕÇÍÌÚÔË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÌÄÅÄÊ¿ÌÇÄ Æ¿É¿ÆÖÇÉ¿ ÒÃÍÏÍÅ¿ÑÛ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÍ §ÆŒÆ¿ ÐÁÍÇÔ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÔ ÐÁÍÈÐÑÁÇÌÌÍÁ¿ÕÇÍÌÌÚÄË¿ÑÄÏÇ¿ÊÚÌÄËÍÂÒÑ ÐÑÍÇÑÛÃÄ×ÄÁÍ­ÉÒοÄËÍÐÑÛŒÃÄÊÍÀÒÃÒØÄÂÍ ŸÃÊÞÇÌÁÄÐÑÍÏ¿ÂÊ¿ÁÌÍÄŒÐÜÉÍÌÍËÇÑÛÐÄÈÖ¿Ð ÁÄÃÛÜÉÐÎÊÒ¿ÑÇÏÍÁ¿ÑÛÆÿÌÇÄÀÒÃÄÑÌÄÍÌ Œ¼ÓÓÄÉÑÍÑÁÌÄÃÏÄÌÇÞÌÍÁÚÔÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈ Ç Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÁÇÃÄÌ ÐÏ¿ÆÒ ÔÍÑÞ ÎÄÏÁÍÌ¿Œ Ö¿ÊÛÌÚÄÁÊÍÅÄÌÇÞÉ¿ÅÒÑÐÞÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚËÇ Œ ÏÄÆÝËÇÏÍÁ¿Ê ÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ÌÇÞ ÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍÁ ¯ÍË¿Ì¢ÏÇ×ÇÌ Œ¡ÍËÌÍÂÍËÄØÄÎÏÇÐÒÑÐÑÁÒÄÑÇÌÄÏÕÇÞ Œ ÁÆÞÊÐÊÍÁÍŸÌÃÏÄȧÁ¿ÌÍÁ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÍÏÎÄÏÁÍÈ É¿ÑÄÂÍÏÇDZ«ŒŒ¡ÎÏÍÄÉÑÆ¿ÉÊ¿ÃÚÁ¿ÝÑÑÍ ÖÑÍÀÊÇÆÉÍ ÃÍÐÑÒÎÌÍ ÎÍÃÏÒÉÍÈ ­ÑÃÄÊÛÌÚÈÁÍÎÏÍÐŒÍÀÒÖÄÌÇÄÐÑÏÍÇÑÄÊÄÈ Ï¿ÀÍÑÄÐÌÍÁÚËÇË¿ÑÄÏÇ¿Ê¿ËǧÆÃÄÐÛÃÇÊÄÏÚ ÂÍÑÍÁÚÍÉ¿Æ¿ÑÛÁÐÞÖÄÐÉÒÝÎÍÃÃÄÏÅÉÒÎÏÍÁ͌ ÃÇÑÛÐÄËÇÌ¿ÏÚ Ë¿ÐÑÄόÉÊ¿ÐÐÚ ÁÄÃÛÉ¿ÖÄÐÑÁÍ Ï¿ÀÍÑ Æ¿ÁÇÐÇÑ ÍÑ ÑØ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍ ÐÍÀÊÝÃÄÌÇÞ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ±ÍÏÂÍÁÚÈ ÃÍË Š§ÌÌÍÁ¿ÕÇÍÌÌÚÄ ÑÄÔÌ͌ ÊÍÂÇÇÇË¿ÑÄÏÇ¿ÊښÌ¿ËÄÏÄÌÎÏÍÁÄÐÑÇÕÄÊÒÝ ÐÄÏÇÝÁÐÑÏÄÖÐÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÞËÇÐÑÏÍÈÇÌÃҌ ÐÑÏÇÇ£ÍÊÅÄÌÅÄÉÑ͌ÑÍÐÊÍËÇÑÛÐÑÄÏÄÍÑÇÎÚ ÇÎÏÍÊÍÅÇÑÛÃÍÏÍÂÒÁÀÒÃÒØÄÄ

»¢ÆÃÆÄŸ ËæÂÊ×¹ÈÔÉÂ¸× ¼„¸“ ª½Ã†† &†NBJMFHBSFW!ZBOEFYSV

šÍƼ½ºÉÊȽÏÀšÉ½†¿¸Åƺƽˆ¬ÂÊÂÏÍËʘŠÀÅÁÍËÅÄËÈÜÓÅÜÌÍËÊÅǽۊ ÖÂÀËÁÂÆÎÏ¿ÅÜÁÈÜ˾ͽ¾ËÏÇžÂÏËÊÊØÒ ÌË¿ÂÍÒÊËÎÏÂÆ ®ÍËÇ ÚÇÎÌÈнϽÓÅÅ Ê ËÀͽÊÅÔÂÊ ¬ËǽĽÏÂÈÙ ¿ËÁËÊÂÌÍËÊŊ Ó½ÂÉËÎÏÅ88

ÄÚÉØ¿


ª½ÔÊÅÏÂÁÂÊÙÎXXXLPMPNOBŠTQSBWLBSV ,PMPNOBŠTQSBWLBSVŠÀȽ¿ÊØÆÎÌͽ¿ËÔÊˊÅÊÑËÍɽÓÅËÊÊØÆÌËÍϽȧËÈËÉÊØ

¬ÜÏÙ¿ËÌÍËÎË¿Ç888,0-0./"Š413"7,"36 ´ÏËϽÇË ,PMPNOB†TQSBWLBSV † ÁÅÂÅüÄÈÁ¿À ºÅÇÅ»ÈÁÅÀÆÅÇÉ·Â ¿»¼ÇüÈÉÄźÅ¿ÄɼÇļɆ ÆÇÅÈÉÇ·ÄÈɹ· ÆÇżÁɹ¼»ÊмºÅÁÅÂÅüÄÈÁźÅ ü»¿·ÌÅ»¿Äº·„¶Éӓ ,PMPNOB†TQSBWLBSV † ǼÈÊÇÈ Èž† »·ÕпÀ ÄŹҼ ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉ¿ »ÂÖ ¿ÄɼÇļɆ ÆÅÂӾŹ·É¼Â¼À¡ÅÂÅÃÄÒ¿ÆǼ»ÅÈÉ·¹ÂÖÕпÀ ¿ÃʻŸÄÒ¼¿Æż¾ÄÒ¼ȼǹ¿ÈÒÅƼǷɿ¹† ÄÊÕ ·ÁÉÊ·ÂÓÄÊÕ¿»ÅÈÉŹ¼ÇÄÊÕ¿ÄËÅÇ÷ͿÕ ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ ¹ÒÈÁ·¾·ÉÓ ȹÅÕ ÉÅÎÁÊ ¾Ç¼Ä¿Ö ¿ ÆŹ¿ÖÉÓ Ä· ÆÇÅͼÈÈÒ ÆÇÅ¿ÈÌÅ»Öп¼ ¹ ŸмÈɹ¼ ,PMPNOB†TQSBWLBSV † ǼÈÊÇÈ Èž»·Õ† пÀÄŹҼ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉ¿»ÂÖÄ·Ï¿ÌÁ¿¼ÄÉŹ¿ ÆǼ»ÅÈÉ·¹ÂÖÕпÀ¿Ã¹ÒÌŻķÁ·Î¼Èɹ¼ÄÄÊÕ ¿ÄɼÇļɆ·Ê»¿ÉÅÇ¿Õ¿¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓÆÅÂÊηÉÓ ŸǷÉÄÊÕȹ־ÓÈļÀ

§½ÇË¿½ÌËÎÂÖ½ÂÉËÎÏÙÌËÍϽȽ ¦Åȼз¼ÃÅÈÉÓ ÆÅÇɷ· † ÆÅÇÖ»Á· ÊÄ¿Á·ÂÓÄÒ̹¿¾¿ÉŹ¹»¼ÄÓ ¹ÈǼ»Ä¼ÃÁ·½»ÒÀ ÆÅȼɿɼÂÓ ÆÇÅÈ÷ÉÇ¿¹·¼É † ÈÉÇ·Ä¿Í ÆÅ »·ÄÄÒÃÈμÉοÁŹ3BNCMFS¿-JWFJOUFSOFU 

´ÂÉÉËÃÂϾØÏÙÌËÈÂÄʽ ÌÍÂÁÌÍÅÊÅɽÏÂÈÛ ¤·,PMPNOB†TQSBWLBSV¹ÒÈÃŽ¼É¼ r¼½¼»Ä¼¹ÄÅÆÅÂÊηÉÓ¿ÄËÅÇ÷ͿÅÄÄÊÕ Á·ÇÉ¿ÄÊ »ÄÖ ¹ ÉÅà οȼ »¼ÂŹҼ ÄŹÅÈÉ¿ ¡ÅÂÅÃÄÒ 

r ¸ÒÈÉÇÅ Ä·ÀÉ¿ ·ÁÉÊ·ÂÓÄÒ¼ ÁÅÄÉ·ÁÉÄÒ¼ »·ÄÄÒ¼ÆÅÇÖ»Á·ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿† ¾·Í¿À¡ÅÂÅÃÄÒ¿Ç·ÀÅÄ· r οɷÉÓ ÅÄ·ÀÄ ȹ¼½¿¼ ¿ ·ÇÌ¿¹ÄÒ¼ ¹Ò† ÆÊÈÁ¿½ÊÇķ·„¢µ›Ÿ“¿º·¾¼ÉÒ„¶Éӓ r ÈÅŸпÉÓ ºÅÇŽ·Ä·Ã Å ÉÅÀ ¿Â¿ ¿ÄÅÀ ¹·½ÄÅÀŸмÈɹ¼ÄÄÅÀ¿Ä¿Í¿·É¿¹¼ ¹ÁÅÉÅÇÅÀ ÊηÈɹʼɹ·Ï·ÁÅÃÆ·Ä¿Ö rÇ·¾Ã¼ÈÉ¿ÉÓǼÁ·Ãʹ·Ï¼ºÅÉŹ·Ç·¿Â¿ ÊÈÂʺ¿

§½ÇË¿ØÌÍÂÅÉÐÖÂÎÏ¿½ ÍÂÇȽÉØʽÌËÍϽÈ  ™ÒÌÅ» Ä· Á·Î¼Èɹ¼ÄÄÊÕ ·Ê»¿ÉÅÇ¿Õ ¤·Ï· ·Ê»¿ÉÅÇ¿Ö † ÔÉÅ ·ÁÉ¿¹Ä·Ö ηÈÉÓ ķȼ† Â¼Ä¿Ö ¹Å¾Ç·ÈɆ†Â¼É ÇÊÁŹŻ¿É¼Â¿ üļ»½¼ÇÒ ÈǼ»Ä¼ºÅ ¾¹¼Ä· ÈƼͿ·Â¿ÈÉÒ ÈÂʽ·Ð¿¼ÁÅÃÆ·Ä¿À ÆǼ»ÆǿĿ÷ɼ¿˜ÅÂӆ Ï·ÖηÈÉÓοɷɼ¼À _ †½¿É¼Â¿¡ÅÂÅÃÄÒ ¿¸Â¿¾Â¼½·Ð¿ÌºÅÇŻŹ §·¾ÄÅŸǷ¾¿¼ ËÅÇ÷ÉŹ ÆÅ»·Î¿ Ǽ† Á·ÃÄÅÀ ¿ÄËÅÇ÷Ϳ¿ ŸÄɼÇļɆÈǼ»· »·¼É ¾Ä·Î¿É¼ÂÓÄÅ ¸ÅÂÓϼ ¹Å¾ÃŽÄÅÈɼÀ ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖà ļ½¼Â¿ÉÇ·»¿Í¿ÅÄÄÒ¼ü† »¿· Ç·¾Â¿ÎÄÒ¼ ¹¿»Ò ¸·ÄļÇŹ GMBTI† HJG† QPQ†VOEFS QPQ†VQ SJDI†NFEJB È·ÃÅÇ·¾¹ÅÇ·† ο¹·Õп¼ÈÖ¸·ÄļÇÒ¿ÃÄź¿¼»Çʺ¿¼ GMBTI† ¿ºÇÒ %†ÆÇżÁÉÒ ·Ä¿Ã·Í¿ÅÄÄ·Ö ǼÁ·÷ Ô¼ÁÉÇÅÄÄÒ¼ÆǼ¾¼ÄÉ·Í¿¿ ÈÉÇ·Ä¿Í·†¹¿¾¿ÉÁ· ¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄҼɷ¸Â¿ÍÒ ȿø¿Å¾Ç·¾Â¿ÎÄÒÌ ËÅÇ÷ÉŹ † ¹ÅÉ »·Â¼ÁÅ ļ ÆÅÂÄÒÀ ƼǼμÄÓ ÉźŠÎÉÅÃŽ¼ÉÆǼ»ÂŽ¿ÉÓÁÅ÷Ļ·ÆÅÇɷ· ,PMPNOB†TQSBWLBSVȹſÃÁ¿¼ÄÉ·Ã ŸÄɼǷÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓ ¡ÅÃüÄÉ¿ÇŹ·Ä¿¼ ŸÈʽ»¼Ä¿¼ ÄŹÅÈɼÀ ¿ ÈɷɼÀ ËÅÇÊÃÒ 

¹ÅÆÇÅÈÒ ÃļĿÖ¹Ǽ½¿Ã¼ÅÄ·ÀÄ»·Õɹž† ÃŽÄÅÈÉÓ ķ·»¿ÉÓ »¿·Âź È ·Ê»¿ÉÅÇ¿¼À ÆŹÒÏ·ÕÉ ÂÅÖÂÓÄÅÈÉÓ οɷɼ¼À Á ¹·Ï¼À ÁÅÃÆ·Ä¿¿ ÆÇÅ»ÊÁÉÊ ÊÈÂʺ·Ã ¥Æ¼Ç·É¿¹ÄÅÈÉÓ ŸÄɼÇļÉ Æž¹ÅÂÖ¼É ÷Áȿ÷ÂÓÄÅ ¸ÒÈÉÇÅ ÅÉÇ·½·ÉÓ »¿Ä·Ã¿ÁÊ ǼÁ·ÃÄÒÌ ÆǼ»ÂŽ¼Ä¿À ŸÄŹÂÖÉÓ ¿ÄËÅdž ÷ͿÕ¥ÉÇ·¾¿ÉÓ¿¾Ã¼Ä¼Ä¿ÖºÅÇ·¾»ÅÆÇÅм ÔÁÅÄÅÿÎļ¼ ¿ ¸ÒÈÉǼ¼ Ä· XFC†ÆÅÇɷ¼ · ļ ¹ ƼηÉÄÒÌ ¸ÊÁ¼ɷÌ ¿Â¿ ɼ¼¹¿¾¿ÅÄÄÒÌ ÇÅ¿Á·Ì ¡ÇʺÂÅÈÊÉÅÎÄÒÀ»ÅÈÉÊÆÁ¿ÄËÅÇ÷Ϳ¿ ™·Ï¼ ǼÁ·ÃÄż ÆǼ»ÂŽ¼Ä¿¼ ÅÉÁÇÒÉÅ »ÂÖ ÆÅȼɿɼ¼ÀÆÅÇɷ·¹Âոż¹Ç¼ÃÖ ­¿É¿ÇʼÃÅÈÉÓ ™·½ÄÅÀ ÅÈŸ¼ÄÄÅÈÉÓÕ Ö¹ÂÖ¼ÉÈÖ ÆÇ¿ÈÊÉÈɹ¿¼ ¹ ŸÄɼÇļɼ ¸ÅÂÓÏÅÀ »Å¿ É·Á Ä·¾Ò¹·¼ÃÒÌ „¿»¼ÇŹ ÃļĿÀ“ ™ ¨¼É¿ºÅÇ·¾»Å¸ÅÂÓϼÀÆÇÅÆÅÇÍ¿¼ÀÆǼ»ÈÉ·¹† ¼ķ»ÅÂÖŸǷ¾Å¹·ÄÄÒÌ ÈÅÍ¿·ÂÓÄÅ·ÁÉ¿¹ÄÒÌ ÂÕ»¼À ¿Ã¼Õп̹¿ÖÄ¿¼Ä·ȹż»ÅÈÉ·ÉÅÎÄÅ Ï¿ÇÅÁżÅÁÇʽ¼Ä¿¼Ÿ¼È¿¹·Ï¼ǼÁ·ÃÄż ÆǼ»ÂŽ¼Ä¿¼ÆÅÆ·»¼É¹Æż¿Ì¾Ç¼Ä¿Ö ÉżÈÉÓ ¸ÅÂÓÏ·Ö¹¼ÇÅÖÉÄÅÈÉÓÉźŠÎÉÅÅļÃʾķ¼É ¿ÌÅÁÇʽ¼Ä¿¼

ŸËÄÉËÃÊØÈžÛÁÃÂÏÊØ ÑËÍɽÏØÍÂÇȽÉØʽ ¤·Ï¿ üļ»½¼ÇÒ ÆǼ»Â·º·ÕÉ Ï¿ÇÅÁ¿À ÈƼÁÉÇ ËÅÇ÷ÉŹ ǼÁ·ÃÄźÅ ¿ ǼÁ·ÃÄņ ¿ÄËÅÇ÷ͿÅÄÄźÅ Ç·¾Ã¼Ð¼Ä¿Ö Ä· ÆÅÇɷ¼ † ÅÉ ÊÈÂŹÄÅ ¸¼ÈÆ·ÉÄÒÌ ¹·Ç¿·ÄÉŹ »Å 7*1† ŸÈÂʽ¿¹·Ä¿Ö ˜Å¼¼ ÆŻǟÄÊÕ ¿ÄËÅdž ÷ͿÕ ÃŽÄÅ ÆÅÂÊοÉÓ ¹ ÈÂʽ¸¼ ÆÇÅ»·½ ÆÅ ɼ¼ËÅÄ·Ã †† ††  ††  ††


¥ÊÊË¿½ÓÅÅ

¥¡¢¥

®ÌÐÏÊÅÇË¿ØÆÉËÊÅÏËÍÅÊÀ

¾ÂÄË̽ÎÊËÎÏÙ ÇËÊÏÍËÈÙ ÚÑÑÂÇÏÅ¿ÊËÎÏÙ Ñ½ŽÉÂÆÃÔÂÆýÊŸ¿¸¼ÉÃƺÆÉÆϽʸÅÀ½„ÉÇËÊÅÀÂƺÓÁÄÆÅÀÊÆÈÀÅ»“ ¹ÆÃÔÐÀÅÉʺËÈÆÉÉÀ׏ÓÃÆŽÇÆÅ×ÊÅÆ ÅÆɽ»Æ¼Å×ÅƺӽʽÍÅÆÃÆ»ÀÀÀɆ ÇÆÃÔ¿ËÖÊÉ׎ÊÆÃÔÂƺ„ÇÈƼºÀÅËÊÓ͓ÂÆÄǸÅÀ×Í ÅÆÀÇÈÆÏÅƺÍƼ×ʺ ¾À¿ÅÔƹÓÏÅÓÍÃÖ¼½Áœ¸†¼¸ Ž˼ÀºÃ×ÁʽÉÔ¥¸ÇÈÀÄ½È ÐÀÈÆÂÆȸÉÇÈƆ ÉÊȸŽÅÅÓ½ÅÓÅϽ¸ºÊÆÄƹÀÃÔÅÓ½ŸºÀ»¸ÊÆÈÓ†ÕÊÆÇÈÀĽÈÀÉÇÆÃԿƺ¸ÅÀ× ÉÇËÊÅÀÂƺƻÆ ÄÆÅÀÊÆÈÀÅ»¸ Ÿ ¹Ã¸»Æ ƹÓÏÅÆ»Æ ÇÆÊȽ¹ÀʽÃ× ¦ ÊÆÄ ¸Â ÄÆ»ËÊ ÂÆÄǸÅÀÀ À ϸÉÊÅÓ½ ÃÀθ ¢ÆÃÆÄÅÓ ÀÉÇÆÃԿƺ¸ÊÔ ɸÄÓ½ ǽȽ¼Æ† ºÓ½ ÀÅÅƺ¸ÎÀÆÅÅÓ½ ȸ¿È¸¹ÆÊÂÀ (14†ÄÆÅÀÊÆÈÀÅ»¸ ¾ËÈŸÃË „£¶œ “ ȸÉɸ¿¸Ã ›½ÅŸ¼ÀÁ ¢ËÑ »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ ¼ÀȽÂÊÆÈ „¢ÆÄÄËÅÀ¸ÎÀÆÅÅÆÁ ¨½»ÀÆŸÃÔÅÆÁ¢ÆÄǸÅÀÀ“

«¾×ÂÇÏØ¿ËÄÉËÃÊËÀË ÌÍÅÉÂÊÂÊÅÜÎÅÎÏÂÉ ÎÌÐÏÊÅÇË¿ËÀËÉËÊÅÏËÍÅÊÀ½ †›½ÅŸ¼ÀÁ º¸ÅƺÀÏ ¼Ã׸ÂÀÍν† ýÁÇÈÀĽÅ×ÖÊÉ×ÉÇËÊÅÀÂƺӽÉÀÉʽÄÓ (14›£¦¥˜©© Œ°ÎÒÑÌÇÉÍÁÚÈËÍÌÇÑÍÏÇÌÂÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ÉÍÌÑÏÍÊÇÏÍÁ¿ÑÛ ËÄÐÑÍÎÍÊÍÅÄÌÇÄ Ç Ð͌ ÐÑÍÞÌÇÄ ÉÍÌÉÏÄÑÌÍÂÍ ÍÀÙÄÉÑ¿ Á ÏÄÅÇËÄ ÏÄ¿ÊÛÌÍÂÍÁÏÄËÄÌǼÑÇËÍÀÙÄÉÑÍËËÍÅÄÑ ÀÚÑÛ É¿É ÌÄÍÃÒ×ÄÁÊÄÌÌÚÈ ÎÏÄÃËÄÑ Ñ¿É Ç ÖÄÊÍÁÄÉ ÅÇÁÍÑÌÍÄ ¥ÇÁÄË ËÚ Á Ã͌ ÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÌÄÀÄÆÍοÐÌÍÄ ÁÏÄËÞ Œ ÌÄÏÄÃÉÇ ÐÊÒÖ¿Ç ÎÍÔÇØÄÌÇÞ ÃÄÑÄÈ ̿οÃÄÌÇÞ Ì¿ ÎÄÏÄÁÍÆÇËÚÄ¿ÁÑÍÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÍËÂÏÒÆÚ¼ÑÍÑ ÐÎÇÐÍÉËÍÅÌÍÎÏÍÃÍÊÅ¿ÑÛÃÍÊÂÍ®ÍÜÑÍËÒ ÐÄÂÍÃÌÞÌ¿ËÑ¿ÉÁ¿ÅÌÍÆÌ¿ÑÛ ÖÑÍÐÌ¿×ÇËÇ ÏÍÃÌÚËÇÇÀÊÇÆÉÇËÇÁÐÄÁÎÍÏÞÃÉļÑÍ ɿпÄÑÐÞ Ç ÁÄÃÄÌÇÞ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÀÇÆÌČ п © ÎÏÇËÄÏÒ ÁÚ ÁÊ¿ÃÄÄÑÄ ÉÒÏÛÄÏÐÉÍÈ ÉÍËοÌÇÄÈÇÊÇÐÊÒÅÀÍÈÑ¿ÉÐÇ¡ÐÄÂÿÊÇ ÁÚ Á ÉÒÏÐÄ ÂÃÄ Ì¿ÔÍÃÇÑÐÞ Á¿× ÎÄÏÐÍÌ¿Ê Ç Ï¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍ ÊÇ ÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑÐÞ Ï¿ÀÍÖÄÄ ÁÏÄËÞ ®ÏÇÃÄÏÅÇÁ¿ÄÑÐÞÊÇÉÒÏÛÄÏÌ¿ËČ ÖÄÌÌÍÂÍË¿Ï×ÏÒÑ¿ °ÎÒÑÌÇÉÍÁÚÄÐÇÐÑÄËÚ ËÍÌÇÑÍÏÇÌ¿ ÎÍËÍÂÒÑ ÍÑÁÄÑÇÑÛ Ì¿ ÜÑÇ Ç ËÌÍÂÇÄ ÃÏÒÂÇÄ ÁÍÎÏÍÐÚ ¡ ÇÑÍÂÄ ÜÑÍ Î͌ ÆÁÍÊÇÑÍÎÑÇËÇÆÇÏÍÁ¿ÑÛÏ¿ÀÍÖÇÈÎÏÍÕÄÐÐ ËÇÌÇËÇÆÇÏÍÁ¿ÑÛÆ¿ÑÏ¿ÑÚÇÏÇÐÉÇ †§ÆÃÔ¿ËÖÊÉ×ÃÀÕÊÀÉÀÉʽÄÓÇÆLj Ã×ÈÅÆÉÊÔÖ Œ «ÍÂÒ ÒÁÄÏÄÌÌÍ Æ¿ÞÁÇÑÛ ÖÑÍ Ñ¿ÉÇÄ ÐÇÐÑÄËÚÒÅÄÐÄÂÍÃÌÞ¿ÉÑÇÁÌÍÀÄÏÒÑÐÞÌ¿ ÁÍÍÏÒÅÄÌÇÄ ËÌÍÂÇËÇ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞËÇ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌÚËÇ ÉÍËοÌÇÞËÇ ÒÖÏÄÅÃÄÌÇÞËÇ ¥©´ ÍÔÏ¿ÌÌÚËÇ ¿ÂÄÌь ÐÑÁ¿ËÇ ×ÉÍÊ¿ËÇ °ÍÁÏÄËÄÌÌÚÄÏÍÃÇÑÄÊÇËÌÍÂÍÁÏÄËÄÌÇ ÎÏÍÁÍÃÞÑÌ¿Ï¿ÀÍÑÄ ÇÒÌ¿ÐÌÄÁÐÄÂÿÄÐÑÛ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÒÃÄÊÇÑÛÐÁÍÄËÒÖ¿ÃÒÃÍÊÅÌÍÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÁÌÇË¿ÌÇÞŸÁÄÃÛÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÛ Œ ÍÃÇÌ ÇÆ ÂÊ¿ÁÌÚÔ ÁÍÎÏÍÐÍÁ ÁÐÑ¿ÝØÇÔ ÎÄÏÄÃÏÍÃÇÑÄÊÞËÇ ÉÍÂÿÍÌÇÍÑÎÏ¿ÁÊÞÝÑ ÐÁÍÄÂÍÏÄÀÄÌÉ¿ÁÃÄÑÐÉÇÈпà ×ÉÍÊÒÇÊÇ ÐÎÍÏÑÇÁÌÒÝÐÄÉÕÇÝ¡ÆÏÍÐÊÚÄÔÍÑÞÑÐÎ͌ ÉÍÈÌÍÆ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞÐÁÍÇËÇÃÄÊ¿ËÇÇÁÑÍÅÄ ÁÏÄËÞÆÌ¿ÑÛ ÖÑÍÇÔÃÄÑÇÁÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ ¿ ÄÐÊÇ ÁÃÏÒ ÁÍÆÌÇÉÌÄÑ ÌÄÎÏÄÃÁÇÃÄÌÌ¿Þ ÐÇÑÒ¿ÕÇÞŒÐÏ¿ÆÒÅÄÎÍÊÒÖÇÑÛŠÑÏÄÁÍÅÌÚÈ

uÃÄÑÇ uÎÍÅÇÊÚÄÊÝÃÇ uÅÇÁÍÑÌÚÄ uÁÍÃÇÑÄÊÇ ÜÉÐÎÄÃÇÑÍÏÚ uÉÒÏÛÄÏÚ ËÄÃÇÕÇÌÐÉÇÄ Ï¿ÀÍÑÌÇÉÇ ÎÍÖÑ¿ÊÛÍÌÚ uÑ¿ÉÐÇÐÑÚ uÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇÍÔÏ¿ÌÌÚÔ ¿ÂÄÌÑÐÑÁ οÑÏÒÊÇ ÐÇÂ̿ʚÇÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝÍËÄÐÑÍÌ¿ÔÍÅÃČ ÌÇÇÐÁÍÄÂÍÏÄÀÄÌÉ¿ † ¢¸ÂÀÄ ƹȸ¿ÆÄ ÌËÅÂÎÀÆÅÀÈËÖÊ ÉÀÉʽÄÓÉý¾½ÅÀ× Œ Ê¿ÂÍÿÏÞÐÎÒÑÌÇÉ¿ËÿÌÌÚÄÍÉ͌ ÍÏÃÇÌ¿Ñ¿ÔƿÿÌÌÍÂÍÎÍÃÁÇÅÌÍÂÍÍÀÙÄÉÑ¿ ÎÄÏÄÿÝÑÐÞÁÏÄÅÇËÄÏÄ¿ÊÛÌÍÂÍÁÏÄËÄÌÇ Ì¿XFCŒÐÄÏÁÄÏ Ç ÇËÄÞÎÍÃÏÒÉÍȧÌÑÄό ÌÄÑ ÁÐÄÜÑÍËÍÅÌÍÒÁÇÃÄÑÛпËÍËÒ£¿ÌÌÚÄ ÍÑÍÀÏ¿Å¿ÝÑÐÞÌ¿É¿ÏÑÄÇÇÐÎÍÊÛÆÒÝÑÐÞÃÊÞ ¿Ì¿ÊÇÆ¿ ÎÏÇÌÞÑÇÞÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÚÔÏÄ×ÄÌÇÈ ­ÑÖÄÑÍËÄÐÑÍÌ¿ÔÍÅÃÄÌÇÇÍÀÙÄÉÑ¿ÓÍÏËnj ÏÒÄÑÐÞÎÍÆ¿ÎÏÍÐÒÍÎÄÏ¿ÑÍÏ¿®ÏÇÜÑÍËÁÚ ËÍÅÄÑÄ ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÒÝ ÆÍÌÒ ÁÌÒÑÏÇÉÍÑÍÏÍÈËÍÅÄÑÌ¿ÔÍÃÇÑÛÐÞÍÀÙÄÉÑ Ì¿ÎÏÇËÄÏ Á¿×ÏÄÀÄÌÍɤÐÊÇË¿ÊÚ×Î͌ ÉÇÌÄÑÜÑÒÆÍÌÒ ÑÍÌ¿Á¿×ÉÍËÎÛÝÑÄÏÇÊÇ ËÍÀÇÊÛÌÚÈÑÄÊÄÓÍÌÀÒÃÄÑÁÚÁÄÃÄÌÐÇÂÌ¿Ê ÑÏÄÁÍÂÇÁÁÇÃÄÜÊÄÉÑÏÍÌÌÍÂÍÎÇÐÛË¿ÊÇÀÍ

ÄÚÉØ¿

ÐËЌÐÍÍÀØÄÌÇÞ¯¿ÐÔÍÃÇÌÑÄÏÌÄьÑÏ¿ÓÇÉ¿ ÎÏÇÜÑÍËËÇÌÇË¿ÊÄÌ ÖÑÍÎÍÆÁÍÊÞÄÑÐÜÉ͌ ÌÍËÇÑÛ ÐÄËÄÈÌÚÈ ÀÝÃÅÄÑ °ÑÍÇÑ Ñ¿ÉÅÄ ÍÑËÄÑÇÑÛ ÖÑÍ ÎÏÇ ÎÏÇÄËÄ ÐÇÂÌ¿Ê¿ É¿É ËÇÌÇËÒË ÐÑÏÄÔÐÎÒÑÌÇÉÍÁ ËÄÐÑÍÌ¿ÔÍŌ ÃÄÌÇÄÍÀÙÄÉÑ¿ÍÎÏÄÃÄÊÞÄÑÐÞÐÑÍÖÌÍÐÑÛÝ ÃÍÎÞÑÇËÄÑÏÍÁ †š¸ÂÀͽѽƹøÉÊ×ÍÇÈÀĽŽÅÀ½ (14†ÄÆÅÀÊÆÈÀÅ»¸ Äƾ½Ê ¹ÓÊÔ ÇÆý¿† ÅÓÄ Œ ­ÀÊ¿ÐÑÇ ÎÏÇËÄÌÄÌÇÞ (14Œ ËÍÌÇÑÍÏÇÌ¿ ÀÄÆÂÏ¿ÌÇÖÌÚ © ÎÏÇËÄÏÒ ËÍÌÇÑÍÏÇÌ ÍÖÄÌÛ ÍÀÊÄÂÖ¿ÄÑ ÒÔÍà ƿ ÎÍÅÇÊÚËÇ ÊÝÃÛËÇ © É¿ÅÃÍÈ À¿ÀÒ×ÉÄ ÐÍÕÏ¿ÀÍÑÌÇÉ¿ ÌÄ ÎÏÇÐÑ¿ÁÇ×Û ¿ Ð ÎÍË͌ ØÛÝÌÍÁÍÈÒÐÊÒÂÇ ÎÏÄÃʿ¿ÄËÍÈÌ¿×ÄÈ ÉÍËοÌÇÄÈ ÎÍÅÇÊÍÈÖÄÊÍÁÄÉÁÐÄÂÿÇËÄÄÑ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÃÇÐÑ¿ÌÕÇÍÌÌÍÐÍÍÀØÇÑÛ ÖÑÍ ÄËÒ ÌÄÍÀÔÍÃÇË¿ ÎÍËÍØÛ °ÍÕÏ¿ÀÍÑÌÇÉ Á ÐÁÍÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ËÍÅÄÑ ÎÏÍÐË¿ÑÏÇÁ¿ÑÛ Ç ÉÍÌÑÏÍÊÇÏÍÁ¿ÑÛËÄÐÑÍÌ¿ÔÍÅÃÄÌÇÄÐÁÍÇÔ ÎÍÃÍÎÄÖÌÚÔ Ç Á ÌÒÅÌÍÄ ÁÏÄËÞ ÍÉ¿Æ¿ÑÛ ÎÍËÍØÛÇËÄÌÌÍÑÍËÒ ÉÍËÒÍÌ¿ÀÒÃÄÑÌČ ÍÀÔÍÃÇË¿ ¬ÄÆ¿ËÄÌÇËÚ ÐÇÐÑÄËÚ ÐÎÒÑÌÇÉÍÁÍÂÍ ÐÊÄÅÄÌÇÞ Á ÑÄÔ ÉÍËοÌÇÞÔ ÉÍÑÍÏÚÄ ÇЌ ÎÍÊÛÆÒÝÑ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÈ ¿ÁÑÍοÏÉ ­ÌÇ ÎÍÉ¿ÅÒÑÎÍËÇËÍÎÏÍÖÄÂÍÁÏÄËÞÁÎÒÑÇÇ ÁÍ ÁÏÄËÞ ÐÑÍÞÌÍÉ ÎÏÍÈÃÄÌÌÍÄ Ï¿ÐÐÑÍތ ÌÇÄ Æ¿ÓÇÉÐÇÏÒÝÑËÍËÄÌÑÚÎÏÄÁÚ×ÄÌÇÞ ÐÉÍÏÍÐÑÇ Æ¿ÎÏ¿ÁÉÇÇÿÅÄÐÊÇÁ¿ÑÍÎÊÇÁ¿ ±¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË ÁÚÐÌÇÆÇÑÄÐÍÎÒÑÐÑÁÒ݌ ØÇÄÏ¿ÐÔÍÃÚÁÁ¿×ÄÈÓÇÏËÄÇÌÄÕÄÊÄÁÍÄ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄÏ¿ÀÍÖÄÂÍÁÏÄËÄÌÇ ®ÍÊÛÆÒÞÐÛÐÎÒÑÌÇÉÍÁÚËÇÐÇÐÑÄË¿ËÇ (14 ¢ª­¬Ÿ°° ÁÚ ÀÒÃÄÑÄ ÐÎÍÉÍÈÌÚ Æ¿ ÐÄÀÞ Ç ÏÍÃÌÚÔ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÍÀÄÐÎÄÖÇÑÄ ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÛÇÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÛÐÍÀÐÑÁÄ̌ ÌÍÂÍÀÇÆÌÄп Â¸Ê½ÈÀŸ¬ ¨©¦š˜

„¢ÆÄÄËÅÀ¸ÎÀÆÅŸ× ¨½»ÀÆŸÃԟעÆÄǸÅÀד »¢ÆÃÆÄŸ ËæÂÊ×¹ÈÔÉÂÆÁ ȽºÆÃÖÎÀÀ ÆÌ &†NBJMLSL†E!NBJMSV ©¸ÁÊLSL†HSVQSV ª½Ã ††  †† ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥ §½ÇĽͽ¾ËϽÏÙ

ÉÅÑË¿ËÑËÊÁË¿ËÉÍØÊÇ §È½¼ÉʸºÀʽÃÔ ÂÆÄǸÅÀÀ „™¢©†¹Èƽȓº¢ÆÃÆÄŽ º»½ÅÀÁ¢¸ÐÀÎÓÅȸÉɸ† ¿¸Ã ¾ËÈŸÃË „£¶œ “ Æ ɽÄÀÇȽ¼È¸ÉÉË¼Â¸Í ¸ɸֆ ÑÀÍÉ× ÌÆżƺƻÆ ÈÓŸ ÂÆÊÆÈÓ½ŸɸÄÆļ½Ã½Ľ† иÖÊ¿¸È¸¹¸ÊÓº¸ÊÔ¼½ÅÔ»À ¤ÀÌ‘©ÊȸÍǽȽ¼Ž† À¿º½ÉÊÅÓÄ «ÌÍÂÇÄÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÛÌÚÄÇÌÁČ ÐÑÍÏÚÌÄÃÍÁÄÏÞÝÑÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚË ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿Ë°ÇÔÑÍÖÉÇÆÏÄÌÇÞ ¿ÉÕÇÇŒÜÑÍÍÖÄÏÄÃÌÍÈÍÀË¿Ì Ì¿Œ ÃÒÁ¿ÑÄÊÛÐÑÁÍ Ç ÁÚÉÍÊ¿ÖÇÁ¿ÌÇÄ ÃÄÌÄÂÇÆÌ¿ÐÄÊÄÌÇÞ ŠÀÒË¿ÂÇ Æ¿ ÉÍÑÍÏÚÄÎÍÑÍËÌÇÖÄÂÍÌÄÿÃÒњ ÍÌÇÐÖÇÑ¿ÝÑ ÖÑÍŠÁÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÇÞ ¿ÉÕÇÈ ÐÁÍÇÔ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÈ ÍÊÇ¿ÏÔÇ ÍÀÍ¿Œ Ø¿ÝÑÐÞÆ¿ÐÖÄÑÎÏÍÐÑÚÔÊÝÃÄȚ ªÝÃÇÌÄÎÍÌÇË¿ÝÑÐËÚÐÊ¿ÎÍÊҌ ÖÄÌÇÞÃÍÔÍÿÌ¿ÓÍÌÃÍÁÍËÏÚÌÉÄ ÐÖÇÑ¿ÝÑ ÖÑÍ ÃÍÔÍà ÎÏÇÌÍÐÞÑ ÑÍÊÛÉÍÃÇÁÇÃÄÌÃÚ ÇÌÄÏ¿ÐÐË¿Œ ÑÏÇÁ¿ÝÑÏÍÐÑÉÒÏÐÍÁÍÈÐÑÍÇËÍÐÑÇ ¿ÉÕÇÈ´ÍÑÞ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÑÍÊÛÉÍÎÍ ÇÑÍ¿ËÎÍÊÒÂÍÿÇÌÃÄÉЯ±°Î͌ É¿Æ¿ÊÎÏÇÏÍÐÑÌ¿ ¿ÁÑÍÏÍÈ ÉÊÝÖÄÁÍÈÇÌÃÇÉ¿ÑÍÏÏÚÌÉ¿ÕÄ̌ ÌÚÔÀÒË¿Â ÇÌÃÄÉЫ«¡ ÁÚÏÍÐ ÀÍÊÄÄÖÄËÌ¿£ÊÞÇÌÑÄÏÄп ÎÍÐËÍÑÏÇËÐÁÍÃÌÒÝÑ¿ÀÊÇÕÒÁÐÄÔ ÍÑÉÏÚÑÚÔÓÍÌÃÍÁ¿ÉÕÇÈ£¿ÅÄ ÎÍпËÚËÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÇÁÌÚËÎÏ͌ ÂÌÍÆ¿Ë ÏÍÐÑÀÇÏÅÄÁÚÔÇÌÃÄÉÐÍÁ ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑÐÞÀÍÊÄÄÖÄËÌ¿ ÍÑÆÌ¿ÖÄÌÇÈÉÍÌÕ¿ÃÄÉ¿ÀÏÞ ¤ÀÌ‘¨¸¹ÆʸÉνÅÅÓÄÀ ¹Ëĸ»¸ÄÀ † ÇÈÆÉÊÆ ¸¿¸ÈÊŸ× À»È¸ ¤ÐÊÇ Á¿×¿ ÕÄÊÛ Œ ÎÏÄÒËÌ͌ ÅÇÑÛÐÁÍÈÉ¿ÎÇÑ¿Ê ÑÍÐÑÍÇÑÍь ÌÄÐÑÇÐÛÉÓÍÌÃÍÁÍËÒÏÚÌÉÒ É¿É ÉÊÝÀÍÈÃÏÒÂÍÈÏ¿ÀÍÑÄ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑÆ¿Ï¿À¿ÑÚÁ¿ÑÛÃÄÌÛÂÇ Ì¿ÀÒÑÄÏÀÏÍÃÐÇÉÏÍÈ ÍÑÃÚÔÌ¿ ËÍÏÄ Ç ÎÏÍÖÇÄ Ï¿ÃÍÐÑÇ ÅÇÆÌÇ  ÄÆÒÐÊÍÁÌÍ ÁÄÆÄÌÇÄÇ¿Æ¿ÏÑÐ͌ ÎÏÍÁÍÅÿÝÑÎÏÍÕÄÐÐÐÍÁÄÏ×ÄÌÇÞ ÐÃÄÊÉÇ ÍÃÌ¿ÉÍÌÄÍÀÒÐÊ¿ÁÊÇÁ¿ÝÑ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ°ÒØÄÐÑÁÒÄÑÎÏÇÌÕnj ÎÇ¿ÊÛÌ¿ÞÏ¿ÆÌÇÕ¿ËÄÅÃÒÉ¿ÆÇÌÍÇ ÀÇÏÅÄÈ ÂÃÄÑÍÏÂÒÝÑ¿ÉÕÇÞËÇ ¿ÌÄ

ÐÑ¿ÁÞÑÌ¿ÉÍÌÓÇ×ÉÇŸÉÕÇÞŒÜÑÍ ÕÄÌÌ¿ÞÀÒ˿¿ ÄÄÁÊ¿ÃÄÊÄÕÐÑ¿Ì͌ ÁÇÑÐÞÐÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄËÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ ­ÌÇËÄÄÑÎÏ¿ÁÍÎÍÊÒÖÇÑÛÃÍÊÝ ÎÏÇÀÚÊÇ Á ÁÇÃÄ ÃÇÁÇÃÄÌÃÍÁ ¼ÑÍÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÒËÐÑÁÄÌÌÍÂÍÑÏÒÿ ÑÏÄÈÃÄÏ¿ ÉÍÑÍÏÚÈÎÍÊÒÖ¿ÄÑÐÁÍÈ ÃÍÔÍà ¿ÌÄÇÂÏ¿ÁÉ¿ÆÇÌÍ ÂÃÄÁÐÄ Æ¿ÁÇÐÇÑÍÑÒÿÖÇ ¤ÀÌ‘¬ÆżƺÓÁÈÓÅÆ †ÕÊÆÉÃƾÅÆ ²ÖÇÑÛÐÞ ÉÍÌÄÖÌÍ ÌÒÅÌÍ¬Í ÁÄÃÛÊÝÀÍËÒÌÍÁÍËÒÃÄÊÒŒÀÒÃÛ ÑÍ ÄÆÿ Ì¿ ÁÄÊÍÐÇÎÄÃÄ ÎÏÇÂ͌ ÑÍÁÊÄÌÇÄÎÊÍÁ¿ÇÊÇÆ¿ËÄÌ¿ÎÏ͌ ÑÄÉ¿ÝØÄÂÍ ÉÏ¿Ì¿ Œ ÎÏÇÔÍÃÇÑÐÞ ÎÏÄÃÁ¿ÏÇÑÄÊÛÌÍ ÒÖÇÑÛÐÞ ¬¿×¿ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌ¿ÞÉÍËοÌÇÞÎÏ͌ ÁÍÃÇÑÍÀÒÖ¿ÝØÇÄÉÒÏÐÚ ÐÄËÇÌ¿Œ ÏÚÇÑÏÄÌÇÌÂÇ ÿÄÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÎÍÑÏÄÌÇÏÍÁ¿ÑÛÐÞ ÎÍÎÏÍÀÍÁ¿ÑÛ ÇÂÏÍÁÚÄÁÄÏÐÇÇ ÎÏÄÅÃÄÖÄËÌČ ÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍ Ì¿Ö¿ÑÛ Ï¿ÀÍÑÒ ©ÏÍËÄÑÍÂÍ ÏÞÃÍËÐÁ¿ËÇÁÐÄÂÿ ÀÒÃÒÑ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÚ ÂÍÑÍÁÚÄ ÎÍËÍÖÛ ¤ÀÌ‘¥¸¹ÀȾ½Äƾ½Ê ¿¸È¸¹ÆʸÊÔÊÆÃÔÂÆĸ»ÀÉÊÈÕÂƆ ÅÆÄÀÂÀ ±ÍÄÐÑÛÍÀÚÖÌÚËÊÝÃÞËÌ¿ ÏÚÌÉÄ ÌÄ ËÄÐÑÍ ­ÃÌ¿ÉÍ ÀÍÊی ×ÇÌÐÑÁÍ ÉÊÇÄÌÑÍÁ ÇÌÁÄÐÑnj ÕÇÍÌÌÚÔ ÉÍËοÌÇÈ Œ пËÚÄ ÍÀÚÖÌÚÄÊÝÃÇ ÿÊÄÉÇÄÍÑÀÍÊی ×ÍÂÍ ÀÇÆÌÄп Ç ÎÍÊÇÑÇÉÇ ®ÏÇ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÇÇ ÐÃÄÊÍÉ ÍÌÇ ÍÏÇÄ̌ ÑÇÏÒÝÑÐÞÌ¿ÌÍÁÍÐÑÇ ¿Ì¿ÊÇÑÇÉÒ ÇÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÈ¿Ì¿ÊÇÆŒÑÍÄÐÑÛ Ì¿ ÑÒ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÇËÄÄÑÐÞ Á ÐÁÍÀÍÃÌÍË ÃÍÐÑÒÎÄ ±ÍÊÛÉÍÇÌÁÄÐÑÍÏÍÁÞÁÊÞÝÑÐÞ ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ËÇ ÉÍËοÌÇÈ Ç ÐÍÀŒ ÐÑÁÄÌÌÇÉ¿ËÇÀÇÆÌÄп§ÉÐÑ¿ÑÇ ÄÐÑÛ ËÌÍÂÍ ÐÊÒÖ¿ÄÁ ÉÍÂÿ Ónj Ì¿ÌÐÇÐÑÚÎÏÍÇÂÏÚÁ¿ÊÇÀÍÊÛ×Ä ÖÄË ÌÄÓÇÌ¿ÌÐÇÐÑÚ © ÑÍÏÂÍÁÊÄ ÃÇÎÊÍËÚÌÇÉ¿ÉÍÂÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÞÌÄ ÇËÄÝÑ©ÐÑ¿ÑÇ ÍÀÏ¿ÑÇÑÛÐÞÉÓnj Ì¿ÌÐÍÁÍËÒÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑÒŒÁÍÁÐÄ ÌÄÎÊÍÔÍÄÏÄ×ÄÌÇÄ ÄÐÊÇÒÁ¿ÐÌÄÑ ÁÏÄËÄÌÇ пËÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌÍ Ï¿Æ͌ ÀÏ¿ÑÛÐÞÁÑÍË É¿ÉÎÍÐÑÒÎÇÑÛÐÍ ÐÁÍÇËÇÃÄÌÛ¿ËǵÄÌ¿Í×ÇÀÉÇ ÇÌÁÄÐÑÇÏÍÁ¿ÌÇÞÁÍÖÑ͌ÑÍ ÁÖÄË ÁÚ ÎÍÊÌÍÐÑÛÝ ÌÄ Ï¿ÆÀÇÏ¿ÄÑÄÐÛ ËÍÅÄÑ ÁÍ ËÌÍÂÍ Ï¿Æ ÎÏÄÁÆÍÈÑÇ ÍÎÊ¿ÑÒÒÐÊÒÂÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑ¿

r§ÈƺƼÀĹ½ÉÇøÊÅƽÀżÀºÀ¼Ë¸ÃÔÅƽƹËϽÅÀ½¼Ã× ÂÃÀ½ÅÊƺ ¼ÀÉʸÅÎÀÆÅÅƽƹËϽÅÀ½ r§È½¼ÆÉʸºÃ׽ĺƿÄƾÅÆÉÊÔÆÉËѽÉʺÃ×ÊÔɼ½ÃÂÀº ŸнÄÆÌÀɽ r §ÀнÄ ÇÈƻȸÄÄÓ ¼Ã× ¸ºÊÆĸÊÀ¿¸ÎÀÀ ÊÆȻƺÃÀ Ÿ ¹ÀȾ½ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿

¡ËÎÙ §ÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌ¿Þ ÉÍËοÌÇÞ Š ©°ŒÀÏÍÉÄϚ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ Ì¿ ÏÚÌÉÄÀÍÊÄÄÊÄÑÇÞÁÊÞÄÑÐÞÊÇÃÄÏÍËÁÀÏÍÉÄÏÐÉÍÈÐÓÄÏÄ §ËÄÄÑÏÄÈÑÇÌÂË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÈÌ¿ÃÄÅÌÍÐÑÇŠŸŸŸš¬¿ÕÇÍÌ¿Êی ÌÍÂÍÏÄÈÑÇÌÂÍÁÍÂÍ¿ÂÄÌÑÐÑÁ¿¦¿ÜÑÍÁÏÄËÞÁÉÍËοÌÇÇÀÚÊÇ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÚÇÁÌÄÃÏÄÌÚпËÚÄÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚÄÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ÃÊÞÒÐÎÄ×ÌÚÔÇÌÁÄÐÑÇÕÇÈÁ¿ÉÕÇÇÇÐÍÆÿÌÚË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍ ÉÍËÓÍÏÑÌÚÄÒÐÊÍÁÇÞÃÊÞÉÊÇÄÌÑÍÁÐÏ¿ÆÌÚËÇÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚËÇ ÍÅÇÿÌÇÞËÇÇÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÞËÇ°¿ÈÑXXXCDTSV ¤ÀÌ ‘ ÉÃÀ ºÓ ÍÆÊÀʽ ¹ÆÃÔÐËÖÇÈÀ¹ÓÃÔ ºÓ¼ÆþÅÓ ÇÈÀÅÀĸÊÔ¹ÆÃÔÐÀ½ÈÀÉÂÀ ¬¿ÃÜÑÇËÑÄÆÇÐÍËÍÖÄÌÛÀÚ ÎÍÐËÄÞÊÐÞ ÂÄÌÇÈ ÇÌÁÄÐÑÇÏÍÁ¿Œ ÌÇÞ²ÍÏÏÄÌ ¿ÓÓÄÑÑ ÉÍÑÍÏÚÈ ÎÏÄÃÎÍÖÇÑ¿Ê ÇÌÁÄÐÑÇÏÍÁ¿ÑÛ Á ŠÐÉÒÖÌÚĚ ÉÍËοÌÇÇ Ç Ñ¿ÉÇÄ ÅÄ ÍÑÏ¿ÐÊÇ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ  ÇÏÅ¿ ¿ÐÐÍÕÇÇÏÒÄÑÐÞ Ð ¿ÉÑÇÁŒ ÌÚËÇÃÄÈÐÑÁÇÞËÇÎÍÁÚ×ÄÌÌÍÂÍ ÏÇÐÉ¿ Ç Í ÎÍÉÒÎÉÄ οÄÁ ÇÊÇ ¿ÉÕÇÈÁÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÄÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔ ÊÄÑË¿ÊÍÉÑÍÆ¿ÃÒËÚÁ¿ÄÑÐÞ¬Í ÎÍ ÃÍÔÍÃÌÍÐÑÇ ÍÌÇ ÍÀÂÍÌÞÝÑ ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚÄÀ¿ÌÉÍÁÐÉÇÄÁÉÊ¿Œ ÃÚ °ÏÄÃÌÄÂÍÃÍÁ¿Þ ÃÍÔÍÃÌÍÐÑÛ Á ÎÏÇÑÍËÖÑÍÀ¿ÌÉÇÿÝÑ ÁÐÄÂÍŒ ¤ÀÌ ‘ šÉ½ ¹ÈƽÈÓ †ÄÆнÅÅÀÂÀ ¸¹ÀȾ½ÁÇȸº×Ê ÀÅɸÁ¼½ÈÓ ±ÍÄÐÑÛÊÝÃÇÀÍÞÑÐÞÎÍÑÄÏÞÑÛ ÃÄÌÛÂÇÎÍÁÇÌÄÌÄÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿Œ ÊÇÆË¿ÒÎÏ¿ÁÊÞÝØÇÔ®§³ÍÁÇ ÃÏÒÂÇÔ ¿ÂÄÌÑÍÁ ­ÃÌ¿ÉÍ ÏÚÌÍÉ ÕÄÌÌÚÔÀÒË¿ÂÃÍÁÍÊÛÌÍÅÄÐÑÉÍ ÉÍÌÑÏÍÊÇÏÒÄÑÐÞÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍË Ç ÐÒÃÄÀÌÚÄÃÄÊ¿ÍËÍ×ÄÌÌÇÖÄÐÑÁÄ ŒÀÍÊÛ׿ÞÏÄÃÉÍÐÑÛ§ÌпÈÃÄÏÚ ÑÍÅÄ ÌÄ ÏÒÉÍÁÍÃÞÑ ÏÚÌÉÍË ¿ ÎÏÍÐÑÍ Ï¿ÌÛ×Ä ÃÏÒÂÇÔ ÒÆÌ¿ÝÑ Í ÉÁ¿ÏÑ¿ÊÛÌÚÔ ÇÊÇ ÂÍÃÍÁÚÔ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿ÔÉÍËοÌÇÇ ÁÚÎÊ¿ÑÄ

ÃÇÁÇÃÄÌÃÍÁ Á¿ÅÌÚÔ ÐÃÄÊÉ¿Ô ÐÊÇÞÌÇÞÔ Ç ÎÍÂÊÍØÄÌÇÞÔ ¶ÑÍ Á¿ÅÌÍÇÌпÈÃÄÏÐÉÍÈÇÌÓÍÏË¿Œ ÕÇÄÈÌÒÅÌÍÒËÄÑÛÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞ ÇÌ¿ÖÄ ÍÌ¿ ÌÄ ÀÒÃÄÑ ÇËÄÑÛ ÕÄ̌ ÌÍÐÑÇ ¤ÀÌ‘„¥½ÀÅʽȽÉÅÆ“ «ÌÍÂÇÄÜÉÐÎÄÏÑÚÂÍÁÍÏÞÑÍÀ ÍÑÐÒÑÐÑÁÇÇÇÌÑÄÏÄпÉÓÍÌÃÍÁÍËÒ ÏÚÌÉÒÇÐÑ¿ÁÞÑÄÂÍÌ¿ÎÍÐÊÄÃÌÄÄ ËÄÐÑÍÁÐÎÇÐÉÄÐÍËÌÄÌÇÈ ÉÍÑÍÏÚÄ ËÄ׿ÝÑÁÉÊ¿ÃÚÁ¿ÑÛÃÄÌÛÂÇ®Í ÐÒÑÇ Çƌƿ ÊÄÌÇ ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ ÊÝÃÄÈ ÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÒÝÑ ÇÌÃÇӌ ÓÄÏÄÌÑÌÍÄÍÑÌÍ×ÄÌÇÄÉÏÚÌÉÒ Š¦¿ÖÄËËÌÄÜÑÍ š°ÑÏ¿ÌÌÍ ÖÑÍ ÊÝÃÇÌÄÁÉÒÏÐÄ ÖÑÍÓÍÌÃÍÁÚÈ ÏÚÌÍÉËÍÅÄÑÐÑ¿ÑÛÔÍÏÍ×ÇËÇЌ ÑÍÖÌÇÉÍËÃÍÔÍÿ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍ ÉÍÐÌÍÁÌÍÈÏ¿ÀÍÑÄ ÇÎÏÇÌÍÐÇÑÛ ÎÏÇÀÚÊÛÌ¿ÁÊÍÅÄÌÌÚÈÉ¿ÎÇÑ¿Ê £¿ÇÁÍÍÀØÄ ÑÄ ÉÑÍÌÄÃÒË¿ÄÑ ©Ÿ© Æ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ  ÁÐÄÂÿ ÀÒÃÒÑ ÁÎÏÍÇÂÏÚ×Ä ÁÍÑÊÇÖÇÄÍÑÑÄÔ ÉÑÍ ÔÍÖÄÑ Æ¿Ï¿À¿ÑÚÁ¿ÑÛ ÃÄÌÛÂÇ ÇÇÌÑÄÏÄÐÒÄÑÐÞÌÍÁÚËÇÇÌÁÄÐь ÎÏÍÃÒÉÑ¿ËÇ «ÇÊÊÇÍÌÚ Ð ÌÄÀ¿ ÌÄ ÐÚÎÊÝÑÐÞ ÄÐÊÇ É ÜÑÍËÒ ÌÄ ÎÏÇÊÍÅÇÑÛ ÏÒÉÒ Ÿ ÁÄÃÛ ¿ÉÕÇÇ ËÌÍÂÇÔÉÍËοÌÇÈÐÄÈÖ¿ÐÐÇÊÛÌÍ ÌÄÃÍÍÕÄÌÄÌÚÇÍÖÄÌÛÎÏÇÁÊÄÉ¿Œ ÑÄÊÛÌÚÃÊÞÁÊÍÅÄÌÇÈ ¥¸Ê¸ÃÀק˜¥¦¯ ¥˜


¥¡¢¥ ¬ÍÂÄÂÊϽÓÅÜ ˆ¯ÂÒÊËÈËÀÅÅÇÈÅɽϽ˜ ÁÂȽÛÏÎϽ¿ÇÐʽǽÔÂÎÏ¿Ë œÄÀÊÈÀÁ¥ÀÂÆÃÔÉÂÀÁ¿¸ÇËÉÊÀÃɺÆÁ¹À¿Å½ÉÇÆÇÈƼ¸¾½ÂÃÀĸÊÀϽÉÂÆ»Æ ƹÆÈ˼ƺ¸ÅÀ׺ÇÈÆÐÃÆĻƼ˟¸ÉËÐÃÀºÆ½ýÊÆÀÉÄÆ»ÆÊýÉÅÓÍÇƾ¸† ÈƺŽÊÆÃÔÂƼ¸ÃÀ½»Æ¹À¿Å½ÉËŽÇÃÆÍÆÁÊÆÃÏƼÃ×ÍÆÈÆн»ÆÉʸÈʸǸ ÅÆÀÇÆÄÆ»ÃÀÉÆ¿¼¸ÊÔ¿¸Ç¸ÉÇÈÆÏÅÆÉÊÀ¼Ã×ÊÆ»Æ ÏÊƹÓº½ÉÊÀÂÆÄǸÅÀÖ ɽÈÔ½¿ÅÓÄËÉǽ͸Ä

†œÄÀÊÈÀÁ º¸Ð¸ÂÆÄǸÅÀׄª½ÍÅÆÃƆ »ÀÀÂÃÀĸʸ“ȸ¹Æʸ½ÊĽÅÔн»Æ¼¸¢¸ÂºÓ ɽ¹×Ï˺Éʺ˽ʽŸÈÓŽÂÃÀĸÊÀϽÉÂÆ»Æ ƹÆÈ˼ƺ¸ÅÀ× Œ «Ú Æ¿ÎÒÐÑÇÊÇÐÛ Á ¿ÁÂÒÐÑÄ ÎÏÍ×ÊÍÂÍ ÂÍÿ©ÍÂÿÞÎÍÌÞÊ ÖÑÍ©ÍÊÍËÌ¿ÇÐÎÚÑڌ Á¿ÄÑ ÃÄÓÇÕÇÑ ÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏÍÁ ÑÍ ÏÄ×ÇÊ ÖÑÍÌÇ׿ÁÜÑÍËÀÇÆÌÄÐÄÄÐÑÛ©ÍÌÄÖÌÍ ÌÄ ÎÍÐÊÄÃÌÝÝ ÏÍÊÛ ÐÚÂÏ¿ÊÇ ÉÊÇË¿ÑÇÖÄÐÉÇÄ Ó¿ÉÑÍÏÚ Çƌƿ Å¿ÏÚ ¿ÉÑÇÁÌÚÄ ÎÍÉÒÎÉÇ ÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏÍÁÎÏÍÃÍÊÅ¿ÊÇÐÛÿÅÄÁÉÍÌÕÄ ÍÉÑÞÀÏÞ †¢¸ÂÆÁÇÈÆνÅÊÂÆÃÆĽÅÉÂƻƄÇÀÈƆ »¸“˼¸ÃÆÉÔÆʺƽº¸ÊÔ Œ±ÍÊÛÉÍÆ¿ÑÏÇËÄÐÞÕ¿Ï¿ÀÍÑÚËÚŠÍь ÉÒÐÇÊǚÎÍÏÞÃÉ¿ŒÍÑÉÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍ ŠÎÇÏÍ¿š «Ú ÐÌ¿Ö¿Ê¿ Ì¿ Ñ¿ÉÍÈ ÎÏÍÕÄÌÑ ÿÅÄÌÄÏ¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿ÊÇ † ¢¸Â ºÓ ÆνÅÀº¸½Ê½ ÇÆʽÅÎÀ¸Ã ȸ¿† ºÀÊÀ׺¸Ð½»Æ¹À¿Å½É¸ Œ ©ÊÇË¿ÑÇÖÄÐÉÇÈ ÀÇÆÌÄÐ Á ÎÍÐÊÄÃÌÇÄ ÂÍÃÚÞÁÊÞÄÑÐÞÍÃÌÇËÇÆÌ¿ÇÀÍÊÄÄÃÇÌ¿ËÇ֌ ÌÍÏ¿ÆÁÇÁ¿ÝØÇÔÐÞ¡ÐÎÊÄÐÉÁÚÆÁ¿ÌÎÏÄÅÃÄ ÁÐÄÂÍÏÄÆÉÇËÐÌÇÅÄÌÇÄËÕÄÌÌ¿ÉÍÌÃÇÕÇÍÌČÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÏÚ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÌÄÉÍÑÍÏÚÄÎÍÎÒÊÞÏÌÚÄËÍÃČ ÊÇÉÍÏÄÈÐÉÇÔÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏÍÁÆ¿ÎÍÐÊÄÃÌÄÄ ÁÏÄËÞ ÒοÊÇ Á ÕÄÌÄ Á ÎÍÊÑÍÏ¿ŒÃÁ¿ Ï¿Æ¿ Ç ÍÀØÇË ÏÍÐÑÍË ÃÍÔÍÃÍÁ Ì¿ÐÄÊÄÌÇÞ ¯ÚÌÍÉ ÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏÍÁÐÑ¿ÊË¿ÐÐÍÁÚË ÿÇÍÀØÄÄ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÄÉÌÇËÇÆËÄÌÇÊÍÐÛ¤ÐÊÇÄØÄοÏÒ ÊÄÑÌ¿Æ¿ÃÉÊÇË¿ÑÇÖÄÐÉÍÄÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄÀÚÊÍ ÐÇËÁÍÊÍËÏÍÐÉÍ×Ç ÑÍÐÄÈÖ¿ÐÍÌÍŒÎÏÄÃËÄÑ ÎÍÁÐÄÃÌÄÁÌÍÐÑÇ †¥¸¸ÂÆÁɽ»Ä½ÅÊÇÈƼ¸¾º¸Ð¸ÂÆĆ ǸÅÀ×¼½Ã¸½ÊÉʸºÂË Œ °ÄÂÍÃÌÞ ËÚ ÎÏÍÿÄË ÉÊÇË¿ÑÇÖÄÐÉÍÄ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄ Ñ¿ÉÇÔ ÓÇÏË É¿É -( $IJHP 4BNTVOH (FOFSBM$MJNBUF %BOUFY 1BOBTPOJD 5PTIJCB )JUBDIJ®ÏÇÖÄËÐÎÏÍÐÍËÎÍÊÛÆÒÝь ÐÞ É¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ ËÍÃÄÊÇÜÉÍÌÍˌÉÊ¿Ðп¬¿Ë ÁÜÑÍËÂÍÃÒÿÅÄÎÏÇ×ÊÍÐÛÐÑÍÊÉÌÒÑÛÐÞÐ ÑÄË ÖÑÍËÚÀÚÊÇÁÚÌÒÅÃÄÌÚÃÄÊ¿ÑÛƿοÐÚ ÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏÍÁ Ñ¿ÉÉ¿ÉÐÎÏÍÐÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍ ÎÏÄÁÚ׿ÄÑÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÄ † ¯½Ä º¸Ð¸ ÂÆÄǸÅÀ× ÇÈÀÅÎÀÇÀ¸ÃÔÅÆ ÆÊÃÀϸ½ÊÉ×ÆʼÈË»ÀÍ Œ®ÄÏÁÍÄŒÜÑÍÉ¿ÖÄÐÑÁÍÏ¿ÀÍÑ ÇÁÑÍÏÍÄŒ ÍÃÌÇÇÆпËÚÔÌÇÆÉÇÔÕÄÌÁ©ÍÊÍËÌÄ É¿ÉÌ¿

ÄÚÉØ¿

пËÇÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏÚ Ñ¿ÉÇÌ¿ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄËÚÄ ÒÐÊÒÂÇ ®Ï¿ÁÇÊÛÌÚÈËÍÌÑ¿ÅŒÜÑÍÒÐÎÄ׌ ÌÍÈÏ¿ÀÍÑÚÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏ¿¤ÐÊÇËÍÌÑ¿ÅÌÇÉ ÌÄÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÆ¿Á¿ÊÛÕÄÁ¿ÊÇÊÇÌÄÑ¿ÉÇÆÍÂÌÒÊ ÑÏÒÀÉÒ ÄÐÊÇÁÔÍÊÍÃÇÊÛÌÚÈÉÍÌÑÒÏÎÍοʿ ÐÑÏÒÅÉ¿ ÑÍÉÍËÎÏÄÐÐÍÏÁÚÔÍÃÇÑÇÆÐÑÏÍÞ ªÒÖ×Ä ÁÊÍÅÇÑÛ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÄ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ Á ÍÀÒÖÄÌÇÄ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ ÖÄË ÃÍÁÄÏÞÑÛ ÒÐÑ¿Œ ÌÍÁÉÒ ÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏÍÁ ÐÊÒÖ¿ÈÌÍ Ì¿ÌÞÑÚË ÀÏÇÂ¿Ã¿Ë ÉÍÑÍÏÚÄÑÍÊÛÉÍÁÖÄÏ¿ÁÐÑ¿ÁÊÞÊÇ ÍÉÌ¿«ÚÃÄÊ¿ÄËÐÑ¿ÁÉÒÌ¿É¿ÖÄÐÑÁÍÇÎÏÇ ÜÑÍËÌÄÅ¿ÃÌÇÖ¿ÄËÀÄÏÄËÆ¿ÐÁÍÇÒÐÊÒÂÇ ÎÏÇÄËÊÄËÚÄÕÄÌÚ«ÍÅÄÑÄÎÏÍÁÄÏÇÑÛ Ì¿×Ç ÕÄÌÚÍÃÌÇÇÆÌÇÆÉÇÔÎÍÂÍÏÍÃÒ † ©½¿ÆÅÅÆÉÊÔ ¹À¿Å½É¸ ŸÂø¼Óº¸½Ê ɺÆÁÆÊǽϸÊÆ  Œ ²ÑÁÄÏÅÃÄÌÇÄ ÖÑÍ ÉÊÇË¿ÑÇÖÄÐÉÇÈ ÀÇÆÌÄÐÌÍÐÇÑÐÄÆÍÌÌÚÈÔ¿Ï¿ÉÑÄÏ ÍÑÌÍÐÇÑÐÞ ÐÉÍÏÄÄ É ÓÇÏ˿ˌÍÃÌÍÃÌÄÁÉ¿Ë Æ¿ÌÇ˿݌ ØÇËÐÞŠÊÄÑÌÇËËÍÌÑ¿ÅÍ˚ÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏÍÁ °ÄÏÛÄÆÌÚÄ ÓÇÏËÚ ¿ ËÚ ÐÄÀÞ Ñ¿É Ç Î͌ ÆÇÕÇÍÌÇÏÒÄË  Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ ÉÏÒÂÊÚÈ ÂÍà ÍÌÇ ÎÏÄÃʿ¿ÝÑ ÉÊÇÄÌÑ¿Ë ÁÄÐÛ ÐÎÄÉÑÏ ÉÊÇË¿Œ ÑÇÖÄÐÉÇÔÒÐÊÒ©ÏÍËÄÑÍÂÍ ÎÏÇÒÐÑ¿ÌÍÁÉÄ ÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏ¿ ÎÍ ÅÄÊ¿ÌÇÝ ÉÊÇÄÌÑ¿ ËÚ Æ¿ÉÊÝÖ¿ÄËÃÍÂÍÁÍÏÌ¿ÐÄÏÁÇÐÌÍÄÍÀÐÊÒÅnj Á¿ÌÇÄ ÖÑÍÌÄË¿ÊÍÁ¿ÅÌÍÃÊÞÔÍÏÍ×ÄÈÏ¿ÀÍÑÚ ÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏ¿±¿É¿ÞÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌ¿ÞÒÐÊҌ ¿ÎÍÁÚ׿ÄÑÐÑ¿ÑÒÐÉÍËοÌÇÇÇÁÚÃÄÊÞÄÑÄÄ ÐÏÄÃÇÉÍÌÉÒÏÄÌÑÍÁ † ¢¸ÂÀ½ ÇÈÆ»ÅÆ¿Ó Ÿ ÇȽ¼ÉÊÆ×ѽ½ ýÊÆ Œ­ÎÞÑÛÍÀÄØ¿ÝÑÅ¿ÏÒ Ñ¿ÉÖÑÍ ÎÍÌ¿Œ ×ÇËÎÏÍÂÌÍÆ¿Ë Ì¿ÏÚÌÉÄÀÒÃÄÑÍØÒØ¿ÑÛÐÞ ÃÄÓÇÕÇÑ ÉÊÇË¿ÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÞ ©ÐÑ¿ÑÇ ÒÅÄÐÄÈÖ¿ÐÎÍÐÑ¿ÁØÇÉÇÍÀÍÏÒÃÍÁ¿Œ ÌÇÞÌÄËÄÃÊÄÌÌÍÍÑÏÄ¿ÂÇÏÍÁ¿ÊÇÌ¿ÒÁÄÊÇÖČ ÌÇÄÐÎÏÍпÇÎÍÁÚÐÇÊÇÍÑÎÒÐÉÌÚÄÕÄÌÚÌ¿ Œ  Á Æ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ ÍÑ ÎÍÎÒÊÞÏÌÍÐÑÇ Ë¿ÏÉDZ¿ÉÖÑÍÅ¿ÏÉÇËÀÒÃÄÑÊÄÑÍÌÄÑÍÊÛÉÍ ÁÍÀÊ¿ÐÑÇÎÍÂÍÃÚ ÌÍËÚÏ¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿ÄË ÖÑÍ ÇÁÐÓÄÏÄÎÏÍÿÅ †¥ÆºÓ½ÅÀÐÀÆɺ¸Àº¸ÊԹ˼½Ê½ Œ£¿«Ú¿ËÀÇÕÇÍÆÌÚÇÌÄÐÍÀÇÏ¿ÄËÐÞ ÐÑÍÞÑÛÌ¿ÍÃÌÍËËÄÐÑÄ¡Ì¿×ÇÔÎÊ¿Ì¿ÔÆ¿Œ ÌÇË¿ÑÛÐÞÎÍÊÌÍÈÇÌÅÄÌÄÏÇÄÈÃÍË¿ Ç׿ÂÆ¿ ׿ÂÍËËÚÀÒÃÄËÍÐÒØÄÐÑÁÊÞÑÛÆ¿ÃÒË¿ÌÌÍÄ ±ÄË¿ ÁÚÀÍÏ¿ ÇÌÅÄÌÄÏÌÍÂÍ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÞ ÐÊÍÅÌ¿ ËÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÌ¿ Ç ÌÄÇÐÖÄÏοÄË¿ ®ÄÏÄÃÐÍÀÍÈËÚÐÑ¿ÁÇËÁÚÐÍÉÒÝÎÊ¿ÌÉÒ Ç ÞÒÁÄÏÄÌ Ì¿ËÍÌ¿ÎÍÐÇÊ¿Ë ¥¸Ê¸ÃÀק˜¥¦¯ ¥˜ ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡

ˆ¯¢²ª«¨« ¥¥§¨¥©¯˜ ÁÍÂΫÇÎÇÅÆÌÍŠÏ ˆ¾˜ ¯§ˆ«ÇÎÇÅƘ ÚÏ ¯ÂÈ ŠŠ  ŠŠ


¥¡¢¥ ¬ÍÂÄÂÊϽÓÅÜ

Ÿ½ÊʽÜÇËÉʽϽÏÂÍÍÅÏËÍÅÜ ÇËÉÑËÍϽËψ¢¿ÍËÅÊÏÂÍÍؘ

¶ÃÀר¦¤˜¥¦š˜ ¼ÀȽÂÊÆÈɸÃÆŸ„ºÈÆÀÅʽÈȸ“ šÓ¹ÆÈɸÅʽÍÅÀÂÀ¼Ã׺¸ÅÅÆÁ ÂÆÄŸÊÓ Éý¼Ë½Ê ŸϸÊÔ É ȸ¿† ĽÈƺ ÀĽÖѽ»ÆÉ× ÇÆĽѽÅÀ× ÇÆÊÆÄËÏÊÆ ÊÆÃÔÂƿŸ׿¸¼¸ÅÅÓ½ ȸ¿Ä½ÈÓ ÇÈÆ̽ÉÉÀÆŸÃÓ ÉÄÆ»ËÊ ÇȸºÀÃÔÅÆ ÆνÅÀÊÔ ÇÈÆÉÊȸÅÉʺÆ ÀÇÆÅ×ÊԺƿÄƾÅÆÉÊÀƹÉʸÅƺÂÀ º¸ÅÅÆÁ ÂÆÄŸÊÓ Ÿ¸Ê½Ä ŽƹÍƆ ¼ÀÄÆÆÇȽ¼½ÃÀÊÔÉ× ¸ÂÆÁȽÄÆÅÊ ÍÆϽÊÉ× º Ƚ¿ËÃÔʸʽ ˺À¼½ÊÔ ÕÂÆÅÆÄÅÓÁ ÉȽ¼ÅÀÁÀÃÀÇȽÄÀËĆ ÂøÉɸ ¦ÇÀȸ×ÉÔ Ÿ ¼¸ÅÅÓ½ »È¸† ¼¸ÎÀÀ ÄƾÅÆÉĽÃÆƹȸѸÊÔÉ× ÊÆÄËÀÃÀÀÅÆÄËÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÖ © ÎÏÇËÄÏÒ ÀÝÃÅÄÑÌÚÈ Á¿ÏÇ¿ÌÑ ËÍÅÌÍ ÁÚÀÏ¿ÑÛ Á¿ÌÌÒ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ #"4 Œ ÍÌ¿ ÔÍÏÍ×ÄÂÍ É¿ÖÄÐÑÁ¿ ÇÆÎÍÊÇËÄÑÇÊËÄÑ¿ÉÏÇÊ¿Ñ¿Ç "#4ŒÎÊ¿ÐÑÇÉ¿¡¿ÌÌ¿ÇËÄÄÑÅÄÐÑÉÇÈ ÐÑ¿ÊÛÌÍÈÉ¿ÏÉ¿ÐÇ¿ϿÌÑÇÈÌÚÈÐÏÍÉÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÍÑÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÞÊÄѱ¿ÉÇÄÁ¿ÌÌÚ ÍÖÄÌÛ ÁÚÂÍÃÌÍ ÍÑÊÇÖ¿ÝÑÐÞ ÕÄÌÍÈ Ç É¿ÖÄÐÑÁÍËÍÑÃÏÒÂÇÔÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÄÈ ÜÉÍÌÍˌÐÄÂËÄÌÑ¿ ÇËÄÝÑ ÃÍÐÑÒΌ ÌÒÝ ÕÄÌÒ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÒÐÑ¿ÌÍÁÉÇ ÂÇÃÏÍË¿ÐпÅÌÚÔ ¿ÜÏÍË¿ÐпÅÌÚÔ ÐÇÐÑÄË Ç ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÄÄ É¿ÖÄÐÑÁÍ ®Ï¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ É É¿ÅÃÍÈ Á¿ÌÌÄ #"4 ËÍÅÌÍ ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛ ÎÊ¿ÐÑÇÉÍÁÒÝ ÇÊÇ ÐÑÄÉÊÞÌÌÒÝ ×ÑÍÏÉÒ ¼ÑÍ ÿÐÑ Á¿Ë ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÎÍÊÒÖÇÑÛ Ç Á¿ÌÌÒ Ç ÃÒ×ÄÁÍÈÒÂÍÊÍÉÁÍÃÌÍË°ËÄÐÇÑÄÊÇ ÃÊÞ Á¿ÌÌÍÈ Ç ÒËÚÁ¿ÊÛÌÇÉ¿ ÐÑÍÇÑ ÎÍÃÀÇÏ¿ÑÛ ÍÃÌÍÂÍ ÀÏÄÌÿ Ç ÐÄÏÇÇ Á ÿÌÌÍË Á¿ÏÇ¿ÌÑÄ ÍÑÊÇÖÌÍ ÎÍÃÍÈÃÒÑ ÖÄ×ÐÉÇÄÐËÄÐÇÑÄÊÇ3"74-&;",ÇÊÇ /07"4&37*4 §Æ ÉÄÏ¿ËÇÉÇ ÐÑÍÇÑ ÍÀÏ¿ÑÇÑÛÁÌÇË¿ÌÇÄÑ¿ÉÅÄÌ¿ÖÄ×ÐÉÍÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÞ+*," ¤ÐÊÇ Ï¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÑÛ Á¿ÏÇ¿ÌÑÚ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÞ Á¿ÌÌÍÈ ÉÍËÌ¿ÑÚ ÌČ ËÌÍÂÍ ÎÍÃÍÏÍÅÄ ÑÍÂÿ ÐÑÍÇÑ ÎÏnj ÐËÍÑÏÄÑÛÐÞ É Á¿ÌÌ¿Ë ÁÚÎÍÊÌÄÌÌÚË ÇËÄÌÌÍ ÇÆ ¿ÉÏÇÊ¿ ¿ ÌÄ ÇÆ "#4Œ ÎÊ¿ÐÑÇÉ¿ ŸÉÏÇÊÍÁÚÄ Á¿ÌÌÚ ÀÍÊÄÄ ÂÇÂÇÄÌÇÖÌÚ ÖÄË ÎÊ¿ÐÑÇÉÍÁÚÄ Ç ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ ÀÍÊÄÄ ÃÍÊÂÍÁÄÖÌÚ §Æ¿ÉÏÇÊÍÁÚÔÁ¿ÌÌÐÊÄÃÒÄÑÏ¿ÐÐË¿Œ ÑÏÇÁ¿ÑÛ Ñ¿ÉÇÔ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÄÈ É¿É 3"7", ,0-1"Œ4"/ ¡¿ÌÌÚ ÜÑÇÔ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÄÈ ÐÃÄÊ¿ÌÚ ÇÆ ¿ÉÏÇÊÍÁÍÂÍ ÊÇÐÑ¿ ÖÑÍ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍ ÁÊÇÞÄÑ Ì¿ ÐÏÍÉ ÐÊÒÅÀÚ ÉÏ¿ÐÍÑÒ Ç ÜÐÑÄÑÇÖÌÍÐÑÛ¡¿ÉÏÇÊÍÁÍÈÁ¿ÌÌÄÀ͌ ÊÄÄ ÎÏÇÞÑÌÍ ÎÏÇÌÇË¿ÑÛ ÎÏÍÕÄÃÒÏÚ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÈ Ë¿ÑÄÏÇ¿Ê Ç Ì¿ ÍØÒÎÛ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍ ÎÏÇÞÑÌÄÄ ¬¿ ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÄ Á¿ÌÌ ÐÒØÄÐÑÁÒÝÑ ×ÑÍÏÉÇÁÏ¿ÆÌÚÔÁ¿ÏÇ¿ÌÑ¿ÔÐÑÄÉÊ¿Ç ÎÊ¿ÐÑÇÉ¿ ÎÍÜÑÍËÒÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÀÒÃÄÑ ÎÍÃÍÀÏ¿ÑÛÇËÄÌÌÍÑÍÇÆÃÄÊÇÄ ÉÍÑ͌ ÏÍÄË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÔÍÏÍ×ÍÎÍÃÍÈÃÄÑÉ ÇÌÑÄÏÛÄÏÒÁ¿ÌÌÍÈÉÍËÌ¿ÑÚ ¡ÚÀÍÏÐËÄÐÇÑÄÊÄÈÁÑ¿ÉÍËÀÝÃÅČ

ÄÚÉØ¿

ÑÄÀÍÊÄÄÍÀ×ÇÏÌÚÈ ÆÃÄÐÛÏÄÉÍËÄÌÃҌ ÄËÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÑÄÔÅÄÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑČ ÊÄÈŒ3"74-&;",Ç/07"4&37*4 ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÌÄËÄÕÉÍÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÞ )BOTHSPIF°ÑÍÇÑÍÑËÄÑÇÑÛ ÖÑÍÑÍÊی ÉÍ )BOTHSPIF ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑ ÃÒ× Ð Ì¿Œ ÐÑÍÞØÇËŠÑÏÍÎÇÖÄÐÉÇËÃÍÅÃÄ˚ ÁÐÄ ÍÐÑ¿ÊÛÌÚÄ ÃÄÊ¿ÝÑ ÎÏÍÐÑÍ ÀÍÊÛ×ÇÄ ÃÒ×ÄÁÚÄÊÄÈÉDZÄÎÄÏÛÍÁÚÀÍÏÄÒÌnj Ñ¿Æ¿¦ÃÄÐÛÁÚÀÍÏÀÄÆÂÏ¿ÌÇÖÄÌ-BVGFO ŸÁÐÑÏÇÞ 3PDB §ÐοÌÇÞ %VSBWJU ¢ÄÏË¿ÌÇÞ 5XZGPSE ŸÌÂÊÇÞ +BDPC %FMBGPO ³Ï¿ÌÕÇÞ ÒÌÇÑ¿Æ ËÍÅÄÑ ÀÚÑÛ Ð ÍÀÚÖÌÍÈ ÉÏÚ×ÉÍȌÐÇÃÄÌÛÄË ÇÐËÇÉÏÍÊÇÓÑÍË´ÍÏÍ×ÍÁÎÇ×ÄÑÐÞ Á ÃÇÆ¿ÈÌ Ç ÐÜÉÍÌÍËÇÑ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍ ÐÇÐÑÄË¿ ÇÌÐÑ¿ÊÊÞÕÇÇ Ð ÎÍÃÁÄÐÌÚË ÒÌÇÑ¿ÆÍË ¢ÍÁÍÏÞ ÍÀ ÇÌÐÑ¿ÊÊÞÕÇÇ Ì¿ÃÍ ÎÍÃÏ¿ÆÒËÄÁ¿ÑÛ ÑÍ ÖÑÍ ÿÌÌÚÈ ËÍÃÒÊÛ ÀÒÃÄÑ Ì¿ÔÍÃÇÑÛÐÞ Æ¿ ÇÐÉÒЌ ÐÑÁÄÌÌÍÁÍÆÁÄÃÄÌÌÍÈÐÑÄÌÍÈÇÃÍÐÑÒÎ É ÌÄËÒ ÀÒÃÄÑ Ö¿ÐÑÇÖÌÍ ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌ ÎÍÜÑÍËÒÏÄÉÍËÄÌÃÒÄËÍÀÏ¿ÑÇÑÛÁÌnj Ë¿ÌÇÄÌ¿ÇÌÐÑ¿ÊÊÞÕÇÇ×ÁÄÈÕ¿ÏÐÉÍÈ ÉÍËοÌÇÇ(FCFSJU¢¿Ï¿ÌÑÇÞÿÌÌÍÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÞ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑ ÊÄÑ ¢ÍÁÍÏÞÍÁ¿ÌÌÍÈÉÍËÌ¿ÑÄ ÌÄÊÛÆÞÌÄ ÁÐÎÍËÌÇÑÛÎÏÍËÄÀÄÊÛ¡ÚÀÍÏËÄÀÄÊÇ ÁÄÊÇÉŒÜÑÍËÄÀÄÊÛÇÆË¿ÐÐÇÁ¿ÃÄÏÄÁ¿ ÇÆ ÐÑÄÉÊ¿ Ç «£³ Á ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍË ÐÑÇÊÄÇÐÑÇÊÄËÍÃÄÏÌ °¿ÊÍÌ Š¤ÁÏÍÇÌÑÄÏÏ¿š ÀÒÃÄÑ Ï¿Ã ÎÍËÍÖÛ Á¿Ë Á ÁÚÀÍÏÄ пÌÑÄÔÌÇÉÇ Ç ÍÀÒÐÑÏÍÈÐÑÁÄÁ¿ÌÌÍÈÉÍËÌ¿ÑÚ

®½ÈËʈ¢¿ÍËÅÊÏÂÍͽ˜ À§ËÈËÉʽ Ì͊ϧÅÍË¿½ Á ¯ÂÈŠŠ  ŠŠ XXXFVSPJOUFSSBSV


¥¡¢¥ ¬ÍÂÄÂÊϽÓÅÜ

¤½ÉËÔÊØÂÎÂÇÍÂÏØ ÌËÁĽÉËÔÊØÂÅÎÏÅÊØ ¢¸Âʽ¸ÊÈŸÏÀŸ½ÊÉ×ɺ½Ð¸ÃÂÀ ʸ¼ÆÄÀÃÀÆÌÀɆɼº½ÈÀÀ¿¸Ä¸ œÃ×ÊÆ»ÆÏÊƹÓÇÈÀƹȽʽÅÀ½¿¸Ä¸ŽÉʸÃƼÃ׺¸ÉÄËÏÀʽÃÔÅÆÁÇÈƆ ¹Ã½ÄÆÁ ŽƹÍƼÀÄÆÉƹÃÖ¼¸ÊÔŽÉÂÆÃÔÂÆÇÈÆÉÊÓÍÇȸºÀà ÂÆÊÆÈÓÄÀÀ ÍÆÏËÇƼ½ÃÀÊÔÉ×ÉÏÀʸʽÃ×ÄÀ

¬Í½¿ÅÈËÌÂÍ¿Ë ÌÍËÇËÊÎÐÈÙÏÅÍÐÆÏÂÎÙ ÎÌÍËÁ½¿ÓËÉ «¿ÊÍÉÑÍÇÆÅÇÑÄÊÄÈÔÍÏÍ×ÍÏ¿ÆÀnj Ï¿ÄÑÐÞÁÆ¿ËÉ¿Ô­ÀÚÖÌÍÊÝÃÇÃÒË¿ÝÑ ÉÒÎÊÝÌÍÁÚÈÆ¿ËÍÉŒÇÁÐÄÀÒÃÄÑÆ¿ËÄÖ¿Œ ÑÄÊÛÌÍŸÁÄÃÛÍÌÌÄÐÄÑÀÍÊÛ×ÒÝÍÑÁÄь ÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ Œ ÊÝÀÍÈ ÃÍË ÎÏÇÁÄÑÐÑÁÒÄÑ ÂÍÐÑÄÈ ÐÁÍÄÈ ÃÁÄÏÛÝ ¿ ÍÑÉÏÚÁ¿ÄË ËÚ Æ¿ËÍÉ®ÍÃÁÄÏÇËÍÅÌÍÐÒÃÇÑÛÍÀÍÓÇÐÄ ÉÁ¿ÏÑÇÏÄÇÇÔÔÍÆÞÄÁ¿Ô ÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍËÒÅÖÇÌÐÑÄÐÌÞÝÑÐÞ ÎÍÎÏÍÐÇÑÛÅÄÌØÇÌҌÎÏÍÿÁÕ¿ÎÍËÍÖÛ ÄËÒŠ¬ÒÉ¿ÉÜÑÍÑ¿É ¾ŒËÒÅÇɾÁ ÅÄÊÄÆÄ ÊÒÖ×Ä ÌÄÄ Ï¿ÆÀÇÏ¿ÝÐۚ Œ ÃҌ Ë¿ÄÑÐÇÊÛÌÚÈÎÍʧÁÇÑÍÂÄÌÄÎÏnj ÐÊÒ×ÇÁ¿ÄÑÐÞÉÐÍÁÄÑ¿ËÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑÍÁ ¿ ÁÄÃÛ Ì¿×Ç ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚ ÎÏÍÿÝÑ Æ¿ËÉÇÒÅÄÀÍÊÄÄÊÄÑ ÜÑÍÊÝÃÇ É͌ ÑÍÏÚÄËÍÂÒÑÿÑÛÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄ ÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÕÇÇ Ï¿ÆÍÀÏ¿ÑÛÇÐÍÀÏ¿ÑÛÆ¿Œ ËÍÉÇÎÄÏÄÐÑ¿ÁÇÑÛÆ¿ØÄÊÉÒÌ¿ÃÏÒÂÒÝ ÐÑÍÏÍÌÒ

¬Í½¿ÅÈË¿ÏËÍË ÔÂÏÇËËÌÍÂÁÂÈÅÏ  ÔÏË¿½ÉÊÐÃÊË ¤ÐÊÇÁÚÔÍÑÇÑÄÌ¿ÃÄÅÌÍÆ¿ØÇÑÇÑÛ ÐÁÍÈ ÃÍË ËÍÅÌÍ ÎÏÇ ÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÇÇ ËÄÑ¿ÊÊÇÖÄÐÉÇÔ ÃÁÄÏÄÈ ÐÜÉÍÌÍËÇÑÛ Ì¿ ÍÑÃÄÊÉÄ ÌÍÌÇÁÉÍÄËÐÊÒÖ¿ÄÌÄÌ¿ƿˌ É¿Ô£ÊÞÁÔÍÃÌÚÔÃÁÄÏÄÈÏÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ É¿ÉËÇÌÇËÒË ÃÁ¿Æ¿ËÉ¿ Ï¿ÆÌÚÔ ÑÇÎÍÁ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÐÒÁ¿ÊÛÃÌÚÈ Ç ÕÇÊÇÌÃÏÍÁÚÈ ­ÃÇÌ ÇÆ ÌÇÔ ÀÒÃÄÑ ÁÚÎÍÊÌÞÑÛÓÒÌÉÕÇÝÐÇÊÍÁÍÂÍŒÄÂÍÇЌ ÎÍÊÛÆÒÝÑÌÍÖÛÝÇÎÏÇÃÊÇÑÄÊÛÌÍËÍь ÐÒÑÐÑÁÇÇÔÍÆÞÄÁ¡ÑÍÏÍÈÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌ ÃÊÞÆ¿ÉÏÚÁ¿ÌÇÞÃÁÄÏÇÁÃÌÄÁÌÍÄÁÏÄËÞ ÇÊÇÎÏÇÉÏ¿ÑÉÍÁÏÄËÄÌÌÍËÍÑÐÒÑÐÑÁÇÇ ©¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ ÎÍÉÒοÑÄÊÛÎÏÇÔÍÃÇÑ Á Ì¿× ˿¿ÆÇÌ ÄÐÊÇ Ò ÌÄÂÍ ÐÊÍË¿ÊÐÞ ÐÑ¿ÏÚÈ Æ¿ËÍÉ  ÎÍÑÄÏÞÊÐÞ ÉÊÝÖ ÇÊÇ ÍÑÊÍËÇÊ¿ÐÛ ÏÒÖÉ¿ £ÊÞ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÀÚÐÑÏÍÐÎÏ¿ÁÇÑÛÐÞÐÎÏÍÀÊÄËÍÈ Ì¿ÃÍ ÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇÑÍÖÌÍÑ¿ÉÍÈÅÄÆ¿ËÍÉ¡ÚŒ ÀÏ¿ÑÛÇÆÑÚÐÞÖÌ¿ÇËÄÌÍÁ¿ÌÇÈÍÃÌÍ ÌÒÅÌÍÄ ÌÄÎÏÍÐÑÍ ÌÄÉÍÑÍÏÚÄ ÎÍÉÒοŒ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÑÄÊÇÎÏÍÁÍÃÞÑÒÌ¿ÐÁ˿¿ÆÇÌÄÎÍÃÁ¿ ֿп ÎÚÑ¿ÞÐÛÁÐÎÍËÌÇÑÛ ÖÑÍÆ¿Æ¿ËÍÉ ÐÑÍÇÑÒÌÇÔÌ¿ÃÁÄÏÇ £ÊÞÑÍÂÍÖÑÍÀÚÐÃÄÊ¿ÑÛÎÍÉÒÎÉÒÀڌ ÐÑÏÍÇÒÿÖÌÍ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÎÏÇÌÄÐÑÇÐ ÐÍÀÍÈÐÑ¿ÏÚÈÆ¿ËÍÉÇÊÇÔÍÑÞÀÚÉÊÝÖÇ «ÍÅÌÍÐÌÞÑÛÏ¿ÆËÄÏÚÉÍÏÎÒп ÁÌÄ׌ ÌÄÈÏÒÖÉÇÇÉÏÄÎÊÄÌÇÞÆ¿ËÉ¿ŒÜÑÍÂÍ ÀÒÃÄÑ ÁÎÍÊÌÄ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ¡ ÉÏ¿ÈÌÄË ÐÊÒÖ¿Ä ËÍÅÌÍÐÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÏÍÁ¿ÑÛÆ¿ËÍÉ Ì¿ËÍÀÇÊÛÌÇÉ É¿ÉÜÑÍÌÄÿÁÌÍÐÃÄÊ¿Ê¿ ÍÃÌ¿À¿ÀÒ×É¿ŒÎÍÉÒοÑÄÊÛÌÇÕ¿

¬Í½¿ÅÈËÏÍÂÏÙ ÁÂÕ¿ØÆĽÉËÇʽÁÂÃÊØÉ ¾ØÏÙÊÂÉËÃÂÏ ¤ÐÊÇ Ò Á¿Ð ÍÀÚÖÌ¿Þ ÐÑ¿ÌÿÏÑÌ¿Þ ÃÁÄÏÛ ÌÄ ÐÑÍÇÑ ÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛ Æ¿ËÉÇ Ï¿ÆËÄÏ¿ËÇ ÀÍÊÛ×Ä ÖÄË ÍÀÁÞÆÍÖÌ¿Þ Ö¿ÐÑÛ ÃÁÄÏÇ ¡ ÎÏÍÑÇÁÌÍË ÐÊÒÖ¿Ä Á¿× Æ¿ËÍÉÀÒÃÄÑÊÄÂÉÍÁÚÀÇÑÛ ®ÍËÌÇÑÄ ÖÑÍ ÃÊÞ ËÄÑ¿ÊÊÇÖÄÐÉÇÔ ÃÁÄÏÄÈ ÍÐÌÍÁÌÍÈ ÍÔÏ¿ÌÌÚÈ Æ¿ËÍÉ ÌÄ ÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛÌÇÅÄÉÊ¿Ðп ÎÏÄÃÎÍÖÑnj ÑÄÊÛÌÍŒÐÒÁ¿ÊÛÃÌÍÂÍÑÇο²ÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ ÌÄÐÄÏÑÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÍÂÍÆ¿ËÉ¿ÌÄ¿Ͽ̌ ÑÇÏÒÄÑÄÂÍÌ¿ÃÄÅÌÍÐÑÛ ÿÇÎÍËÄÌÞÑÛ ÄÂÍÀÒÃÄÑÁÄÐÛË¿ÎÏÍÀÊÄË¿ÑÇÖÌÍ ¤ÐÊÇ ÁÚ ÅÇÁÄÑÄ Ì¿ ÎÄÏÁÍË ÇÊÇ ÎÍÐÊÄÃÌÄË ÜÑ¿ÅÄ ÊÇÀÍ Á¿×¿ ÉÁ¿ÏÑÇÏ¿ Ì¿ÔÍÃÇÑÐÞ ÏÞÃÍË Ð ÉÍÆÚÏÛÉÍË ÎÍÃٌ ÄÆÿ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÖÑÍÀÚ Á¿× Æ¿ËÍÉ Æ¿ÉÏÚÁ¿ÊÐÞÇÆÌÒÑÏÇÉÁ¿ÏÑÇÏÚÉÊÝÖÍË ÎÏÇ ÜÑÍË ƿοÐÌÚÄ ÉÊÝÖÇ ÌÄ ÃÍÊÅÌÚ Ì¿ÔÍÃÇÑÛÐÞÌ¿ÁÇÃÌÍËËÄÐÑÄ «Ú ÁÐÄ ÎÏÇÁÚÉÊÇ ÁÚÀÇÏ¿ÑÛ ̿nj ÀÍÊÄÄÃÄ×ÄÁÚÈÁ¿ÏÇ¿ÌѬÍÌÄÐÊÄÃÒÄÑ Æ¿ÀÚÁ¿ÑÛ Í À¿Ê¿ÌÐÄ ÕÄÌÚ Ç É¿ÖÄÐÑÁ¿ ÄÐÊÇÁÚÎÍÐÑ¿ÁÇÑÄÌ¿ËÄÑ¿ÊÊÇÖÄÐÉÒÝ ÃÁÄÏÛ ÊÄÂÉÇÈ ¿ÊÝËÇÌÇÄÁÚÈ Æ¿ËÍÉ Æ¿ ÏÒÀÊÄÈ ÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÌÚÈ ÃÊÞ ÃÄÏÄÁÞÌÌÍÈ ÃÁÄÏÇ ÍÌ ÌÄ ÎÏÍÐÊÒÅÇÑ ÃÍÊÂÍ £ÊÞ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ Ï¿ÐÐÖÇÑ¿ÑÛ ÃÍÊÂÍÁÄÖÌÍÐÑÛ Æ¿ËÉ¿ ÐÊÄÃÒÄÑ ÒÖÄÐÑÛ ÁÄÐÃÁÄÏÇ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÍÑÉÏÚÁ¿ÌÇÈÇ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÄÊÄÈ©ÐÍÅ¿ÊČ ÌÇÝ ËÌÍÂÇÄÎÍÐÑϿÿÁ×ÇÄÿÅÄÎÍÐÊÄ ÍÂÏ¿ÀÊÄÌÇÞÐÑ¿ÁÞÑÑÄÅÄпËÚÄÆ¿ËÉÇ ÖÑÍÇÏ¿ÌÛ×ħÒÎÍÁ¿ÝÑÎÏÇÜÑÍËÌ¿ ÄÚÉØ¿

ÏÒÐÐÉÍÄ Š¿ÁÍÐۚ Œ ËÍÊ ÌÄ ËÍÂÒÑ ÅÄ ËÄÌÞÁÑÍÏÇÖÌÍÍÂÏ¿ÀÇÑÛ ¤ÐÊÇÎÏÇÒÔÍÃÄÌ¿Ï¿ÀÍÑÒÁÚÊÄÂÉÍ Æ¿ÉÏÚÊÇÆ¿ËÍÉ ¿ÎÏÇÁÍÆÁÏ¿ØÄÌÇÇÍÀŒ Ì¿ÏÒÅÇÊÇ ÖÑÍÍÌÆ¿ÄÿÄÑÇÊÇÉÊÇÌÇÑ ÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍ Á¿×ÄÈ ÃÁÄÏÛÝ ÇÌÑÄÏČ ÐÍÁ¿ÊÇÐÛ¡ÎÍÊÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ ÜÑÍÀÚÊÇ ÌÄ ÂÏ¿ÀÇÑÄÊÇ ¿ ÍÀÚÖÌÚÄ ÎÍÃÏÍÐÑÉnj Á¿ÌÿÊÚ ÑÄËÌÄËÄÌÄÄÐÊÄÃÒÄÑÒÃÁÍÇÑÛ ÁÌÇË¿ÌÇÄ Ç ÍÐÑÍÏÍÅÌÍÐÑÛ ¦¿ËÉÇ ÌÄ ÊÍË¿ÝÑÐÞÀÄÆÎÏÇÖÇÌÚ ÌÇÉ¿ÉÇÔÎÇ̌ ÉÍÁ ÏÚÁÉÍÁÇÌ¿Å¿ÑÇÈÎÏÇÍÑÉÏÚÁ¿ÌÇÇ Ç Æ¿ÉÏÚÁ¿ÌÇÇ ÃÁÄÏÇ Ç Æ¿ËÉ¿ ÀÚÑÛ ÌÄ ÃÍÊÅÌÍ

¬Í½¿ÅÈËÔÂÏ¿ÂÍÏË ¿Ø¾ÅͽÆÏÂĽÉËÇÌËÁÐÕ ¡ ˿¿ÆÇÌÄ ÐÊÄÃÒÄÑ ÁÚÀÇÏ¿ÑÛ ÑÍÑ Æ¿ËÍÉ ÉÍÑÍÏÚÈ ÎÏÇ×ÄÊÐÞ Á¿Ë ÎÍ ÃÒ×ĬÄÉÍÑÍÏÚÄÊÝÀÞÑÅÄÐÑÉÇÄƿˌ ÉÇ ÃÏÒÂÇÄÎÏÄÃÎÍÖÇÑ¿ÝÑ ÖÑÍÀÚÉÊÝÖ ÎÍÁÍÏ¿ÖÇÁ¿ÊÐÞÊÄÂÉÍ É¿ÉÎÍË¿ÐÊÒ¡ ÊÝÀÍËÐÊÒÖ¿Ä ÂÊ¿ÁÌÍÄŒÐÃÄÊ¿ÑÛÁÚÀÍÏ ÍÐÍÆÌ¿ÌÌÍ ®ÒÐÑÛ Æ¿ËÉÇ Ï¿ÃÒÝÑ Á¿Ð Ç ÁÌÒ׿ÝÑ ÒÁÄÏÄÌÌÍÐÑÛ Ÿ ÎÍÐÄØ¿ÑÛ Ì¿×Ç˿¿ÆÇÌÚŠ¦¿ËÉÇÇÐÄÈÓښÅČ Ê¿ÝÁ¿ËÉ¿ÉËÍÅÌÍÏÄÅÄŒÎÒÐÑÛÁÁ¿×ÄÈ ÅÇÆÌÇÌÄÀÒÃÄÑÎÍÃÍÀÌÚÔÎÏÍÀÊÄË ©˺¸¾½ÅÀ½Ä ¼ÀȽÂÊÆÈĸ»¸¿ÀŸ„Ÿ¸ÄÂÀ ÀɽÁÌӓ˜˜¶¨«ª¢ ¥


¿ÏË

¥¡¢¥

®Ç½ÃÂÉ¿ÉÜÏÅʽɪ¢¯ œ¸¾½ ɸÄÓÁ ÆÇÓÊÅÓÁ ºÆ¼À† ʽÃÔÇÆŽºÅÀĸʽÃÔÅÆÉÊÀÃÀ¹ÆÇÆ ¸ÂÆĈÊÆÉʽϽÅÀÖƹÉÊÆ×ʽÃÔÉʺ Äƾ½ÊÇÆǸÉÊÔºĽÃÂƽœª§¢¸Â »ÆºÆÈÀÊÉ׆ŽÊÓ ʸºʽ¹×¯ËÊÔ ÆʺýÂÉ× À ºÆÊ ˾½ ɺ½¾½ÅÔ¸× ºÄ×ÊÀŸ„ÂȸÉ˽ÊÉדŸʺƽĸºÊÆ ÃÀ¹¸Å¸ÃÔÅÓ½ÉÆÉËÃÔÂÀÀºÉ׸× ¼ÈË»¸× „»¸¼ÆÉÊԓ Ǹ¼¸ÖѸ× É ŸÐÀÍÂÈÓЧÈ×ÄÆɸ¾½Ä ÇÈÀ† ×ÊÅÆ»Æ ĸÃÆ ¥Æ ½ÉÃÀ ºÉ½ ¾½ Ž† ÇÈÀ×ÊÅÆÉÊÔ ÉÃËÏÀøÉÔ ÏÊÆ ¼½Ã¸ÊÔ Â˼¸ À¼ÊÀ œ¸º¸Áʽ ÇÆÇÈƹ˽Ä ȸ¿Æ¹È¸ÊÔÉ× ¤ÐÑÛ ÃÁ¿ ÐÎÍÐÍÀ¿ «ÍÅÌÍ ÍÑÿÑÛ ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÁ¿ÁÑÍÐÄÏÁÇÐ ÂÃÄÎÍÁÏÄŌ ÃÄÌÌÒÝÃÄÑ¿ÊÛÐÌÇËÒÑ ÃÄËÍÌÑÇÏÒÝÑ Æ¿ÖÇÐÑÞÑ Æ¿×οÉÊÝÝÑ Ç ÎÍÉÏ¿ÐÞÑ °ÍÂÊ¿ÐÇÑÄÐÛ ÃÍÁÍÊÛÌ͌ѿÉÇ ÑÏÒÃ͌ ÄËÉÇÈÎÏÍÕÄÐÐ ÑÏÄÀÒÝØÇÈÁÏÄËÄÌÇ £¿ Ç ÐÑÍÇÑ ÜÑÍ ÌÄË¿ÊÚÔ ÃÄÌÄ ¬Í ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑÇÁÑÍÏÍÈÐÎÍÐÍÀŠŸ¡±­Œ ±¤´µ¤¬±¯š ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑ ÒÐÊÒÂÇ ÎÍÒÿÊÄÌÇÝÁËÞÑÇÌÌ¿ÉÒÆÍÁÄ¿ÁÑ͌ ËÍÀÇÊÞ ÀÄÆ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇ ÉÏ¿ÐÇÑÛ ÎÍÁÏÄÅÃÄÌÌÚÄ ËÄÐÑ¿ ®ÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇ ÎÍÁÏÄÅÃÄÌÌÚÔÜÊÄËÄÌÑÍÁÎÍÊÌÍÐÑÛÝ ÎÏÇÍÀÏÄÑ¿ÝÑÎÄÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÛÌÚÄÓÍÏËÚ ÇÊÇÌÇǼÑÍÌ¿ÇÀÍÊÄÄÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÈ ËÄÑÍà ÒÿÊÄÌÇÞ ÁËÞÑÇÌ ­Ì ÎÍÆÁ͌ ÊÞÄÑ ÎÍÊÌÍÐÑÛÝ ÒÿÊÞÑÛ ÁËÞÑÇÌÚ ÀÄÆ É¿ÉÇԌÊÇÀÍ ÁÍÆÃÄÈÐÑÁÇÈ Ì¿ Ê¿Œ ÉÍÉÏ¿ÐÍÖÌÍÄ ÎÍÉÏÚÑÇÄ ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ Ç Á¿×¿ Ë¿×ÇÌ¿ ÍÐÑ¿ÄÑÐÞ ÌÍÁÍÈ ¿ ÌÄ ÎÄÏÄÔÍÃÇÑ Á Ï¿ÆÏÞà ÀÇÑÚÔ Ç ÉÏ¿×Č ÌÚÔ°ÍÔÏ¿ÌÄÌÇÄÆ¿ÁÍÃÐÉÍÈÉÏ¿ÐÉÇÇ

¿ÌÑÇÉÍÏÏÍÆÇÍÌÌÍÈ ÍÀÏ¿ÀÍÑÉÇ Ñ¿ÉÅÄ ÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ ÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÄ ÃÍÊÂÍÁÄÖÌÍÐÑÇ ÎÍÉÏÚÑÇÞ ÁÄÃÛ ÇÆÁÄÐÑÌÍ ÖÑÍ ÎÄÏČ ÉÏ¿×ÄÌÌÚÄ ÒÖ¿ÐÑÉÇ ÉÒÆÍÁ¿ É¿É ÎÏ¿Œ ÁÇÊÍ ÏÅ¿ÁÄÝÑÀÚÐÑÏÄÄ£ÊÞÒÿÊÄÌÇÞ ÁËÞÑÇÌ ÀÄÆ ÎÍÉÏ¿ÐÉÇ ÌÄ ÑÏÄÀÒÄÑÐÞ ÿÅÄ ÐÌÇË¿ÑÛ ÎÍÁÏÄÅÃÄÌÌÚÄ ÃÄÑ¿ÊÇ ÉÒÆÍÁ¿ ¡ÐÄ Ï¿ÀÍÑÚ ÎÏÍÇÆÁÍÃÞÑÐÞ ÎÏÞËÍÌ¿¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄŸÜÑÍÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ ÄØÄ ÀÍÊÛ×ÒÝ ÐÍÔÏ¿ÌÌÍÐÑÛ Á¿×ÄÂÍ ¿ÁÑÍ ÁÄÃÛ ÊÇ×ÌÞÞ Ï¿ÆÀÍÏÉ¿ŒÐÀÍÏÉ¿ ÌÄÎÍÈÃÄÑÄËÒÌ¿ÎÍÊÛÆÒ ¿Ñ¿ÉÅÄÜÉ͌ ÌÍËÇÝ ÁÏÄËÄÌÇ Œ ÁÐÞ Ï¿ÀÍÑ¿ ËÍÅÄÑ ÀÚÑÛ ÁÚÎÍÊÌÄÌ¿ ËÄÌÛ×Ä ÖÄË Æ¿ Ö¿Ð ©ÏÍËÄ ÑÍÂÍ ÀÄÐÎÍÉÏ¿ÐÍÖÌÍÄ ÒÿÊČ ÌÇÄ ÁËÞÑÇÌ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÍ ÐÜÉÍÌÍËÇÑÛ ÁÄÃÛ ÐÑÍÇËÍÐÑÛ Ï¿ÀÍÑ ÎÍ ÒÿÊÄÌÇÝ ÁËÞÑÇÌ ÀÄÆ ÎÍÉÏ¿ÐÉÇ Á ÐÏÄÃÌÄËÁÃÁ¿Ï¿Æ¿ËÄÌÛ×Ä ÖÄËÏÄËÍÌÑ ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚËÇËÄÑÍÿËÇ ¬¿ ÐÄÂÍÃÌÞ×ÌÇÈ ÃÄÌÛ ÜÑÍ п˿Þ ÎÄÏÄÃÍÁ¿Þ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÞ ÒÿÊÄÌÇÞ ÁËތ ÑÇÌ ÐÍÁÄÏ×ÇÁ׿ÞÏÄÁÍÊÝÕÇÝÁÏ¿ÀÍÑÄ ÅÄÐÑÞÌØÇÉÍÁ°ÍÁÐÄËÌÄÿÁÌÍÑÏÒÃÌÍ ÀÚÊÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÛ ÖÑÍ ÿÅÄ ÀÍÊÛ×ÇÄ ÁËÞÑÇÌÚ ÁÍÆËÍÅÌÍ ÒÿÊÇÑÛ ÀÄÆ ÃČ ËÍÌÑ¿Å¿ ÃÄÑ¿ÊÇ ÏÇÔÑÍÁÉÇ Æ¿ÖÇÐÑÉÇ ËÄÑ¿ÊÊ¿ ×οÉÊÄÁÉÇÇÎÍÉÏ¿ÐÉDzÿŒ ÊÄÌÇÄ ÁËÞÑÇÌ Ñ¿ÉÇË ÐÎÍÐÍÀÍË ÐÑ¿ÊÍ ÁÍÆËÍÅÌÍ ÀÊ¿ÂÍÿÏÞ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÝ ÁÄÃÒØÇËÇ ¿ÁÑÍÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÞËÇ Ì͌ ÁÚÔ ÁÇÃÍÁ Ê¿ÉÍÉÏ¿ÐÍÖÌÍÂÍ ÎÍÉÏÚÑÇÞ Ì¿ÍÐÌÍÁÄÎÍÊÇËÄÏÌÚÔÐÍÄÃÇÌÄÌÇÈ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÎÏÇËÄÌÄÌÇÝ ÀÍÊÄÄ ÑÍÌÉÍÂÍ Ç ÎÏÍÖÌÍÂÍ ËÄÑ¿ÊÊ¿ ÉÒÆÍÁ¿ ¼ÑÇ Ë¿ÑČ ÏÇ¿ÊÚ ÇËÄÝÑ ÀÍÊÛ×ÒÝ ÜÊ¿ÐÑÇÖÌÍÐÑÛ Ç ÐÎÍÐÍÀÌÚ ÁÍÐÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛ ÎÄÏÁ͌ Ì¿Ö¿ÊÛÌÒÝ ÓÍÏËÒ ÿÅÄ ÎÏÇ ÐÄÏÛÄƌ

ÄÚÉØ¿

ÌÚÔ ÃÄÓÍÏË¿ÕÇÞÔ ÄÐÎÍÉÏ¿ÐÍÖÌÍÄ ÒÿÊÄÌÇÄ ÁËÞÑÇÌ ÁÍ ËÌÍÂÍË Æ¿ÁÇÐÇÑ ÍÑ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ Ë¿ÐÑÄÏ¿ ­Ì ÎÍÃÀÇÏ¿ÄÑ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ Ç ÏÄ׿ÄÑ É¿É ÇËÄÌÌÍ ÌÒÅÌÍÒÿÊÞÑÛÑÒÇÊÇÇÌÒÝÁËÞÑÇÌÒ £¿ÊÛ×ÄÁÚÎÍÊÌÞÄÑÐÞÒÌÇÉ¿ÊÛÌ¿ÞÏÒ֌ Ì¿Þ Ï¿ÀÍÑ¿ Ç Á¿× ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛ ÐÌÍÁ¿ ÁÚÂÊÞÃÇÑÑ¿ÉÅÄ É¿ÉÁÃÄÌÛÎÍÉÒÎÉÇ Á ¿ÁÑÍпÊÍÌÄ ¬¿ ÐÄÂÍÃÌÞ×ÌÇÈ ÃÄÌÛ Á ŠŸ¡±­±¤´µ¤¬±¯¤š ÇÐÎÍÊÛÆҌ ÄÑÐÞ ÑÍÊÛÉÍ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÄ ÍÀ͌ ÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄ /VFTTMF 4QF[JBMXFSL[FVHF ÎÏÇÆÌ¿ÌÌÍÄ ÊÇÃÄÏÍË Á ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ÀÄÐÎÍÉÏ¿ÐÍÖÌÍÂÍ ÒÿÊÄÌÇÞ ÁËÞÑÇÌ §Ñ¿É Ì¿ÐÑ¿ÊÍ ÁÏÄËÞ ÎÍÃÚÑÍÅÇÑÛ ±ÄÔÌÍÊÍÂÇÞÀÄÐÎÍÉÏ¿ÐÍÖÌÍÂÍÒÿÊÄÌÇÞ ÁËÞÑÇÌÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÌ¿ÐÊÄÃÒÝØÇÔÁÇÿÔ ÎÍÁÏÄÅÃÄÌÇÈ ¡ËÞÑÇÌÚ ÎÏÇÏÍÃÌÍÂÍ ÎÏÍÇЌ ÔÍÅÃÄÌÇÞ ÍÑÂϿÿ ÐÍÐÒÊÄÉ ÐÌÄÅÌÚÔ ÉÍËÛÄÁÇÑÎ

¡ËÞÑÇÌÚ ÁÍÆÌÇÉ×ÇÄÎÏÇËÄÔ¿Œ ÌÇÖÄÐÉÍËÁËÄ׿ÑÄÊÛÐÑÁÄ ÎÏÇÌÄÑÍ֌ ÌÍÈοÏÉÍÁÉÄ ÌÄÍÐÑÍÏÍÅÌÍËÍÑÉÏÚÁ¿Œ ÌÇÇÃÁÄÏÄÈ ÿÁÊÄÌÚÄÁËÞÑÇÌÚÍÑÏÒÉÇ ÌÍ ¡ÐÄÜÑÇÎÍÁÏÄÅÃÄÌÇÞÒÿÊÞÝÑÐÞ Ì¿ŒÐÊÒÖ¿ÄÁ ÁÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇÍÑ Ï¿ÐÑÞÅÄÌÇÞËÄÑ¿ÊÊ¿ÁпËÍÈÂÊÒÀÍÉÍÈ ÑÍÖÉÄÁËÞÑÇÌÚ £¿ÌÌ¿Þ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÞ ÇËÄÄÑ ÏÞà ÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁ uÎÍÊÌÍÄÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄÁÌÄ×ÌÄÂÍ ÁÇÿ uÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÄÆ¿ÁÍÃÐÉÍÂÍÊ¿ÉÍÉÏ¿Œ ÐÍÖÌÍÂÍÎÍÉÏÚÑÇÞ uÍÑÐÒÑÐÑÁÇÄÃÄËÍÌÑ¿Å¿ÃÄÑ¿ÊÄÈ uÜÉÍÌÍËÇÞÁÏÄËÄÌÇ uÌÇÆÉ¿ÞÐÑÍÇËÍÐÑÛ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
«®«ž«¢ ©ª¢ª¥¢

»¨¥¥¶¥­®§«¦

ˆ­Â¾ÂÊËÇǽǾÅÄÊÂΊÌÍËÂÇÏ Ï;ÐÂÏÇͽÏÅ¿½ÅÈÅÔÊËÀËÇËÊÏÍËÈܘ ¬Ç ÃÊÞ ÉÍÂÍ ÌÄ ÐÄÉÏÄÑ ÖÑÍ ÀÄ×ÄÌÚÈ ÑÄËÎ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ÅÇÆÌÇ ÁÚÌÒÅÿÄÑ Ì¿Ð ÒÐÎÄÁ¿ÑÛ ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍ ÍÖÄÌÛ ËÌÍÂÍÄ Ç ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍ ÇÐÎÚÑÚÁ¿ÑÛ ÖÒÁÐÑÁÍ ÁÇÌÚ ƿÿÁ¿ÞÐÛ ÁÍÎÏÍÐÍË ŠŸ ÒÃÄÊÞÝ ÊÇ Þ Ã͌ ÐÑ¿ÑÍÖÌÍÁÌÇË¿ÌÇÞÐÁÍÄËÒÏÄÀÄÌÉÒ š­Ð͌ ÀÄÌÌÍÜÑÍÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÌÍÃÊÞÀÇÆÌÄЌÐÏÄÃÚ Ç ÉÍÊÍËÄÌÕÚÆÃÄÐÛÌÄÞÁÊÞÝÑÐÞÇÐÉÊÝÖÄÌÇÄË ÇÆÎÏ¿ÁÇÊ ¶ÑÍÌÒÅÌÍÊÝÀÍËÒÏÄÀÌÄÉÒ ¡ÍŒÎÄÏÁÚÔ ÍØÒØÄÌÇÄ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÈ ÌÒÅÌÍÐÑÇ Ç ŠÊ݌ ÀÇËÍÐÑǚ ¡ÍŒÁÑÍÏÚÔ ÎÐÇÔÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÈ ÉÍÌÑ¿ÉÑ ÑÍ ÄÐÑÛ Æ¿ÀÍÑ¿ Ç ÁÌÇË¿ÌÇÄ É ÄÂÍ ÇÌÑÄÏÄпË §ÌÍÂÿ Þ ÂÍÁÍÏÝ ÉÊÇÄÌѿˌ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞË Š®ÍÖÄËÒ ÀÚ ÌÄ ÎÏÄÌ ÐÑ¿ÁÇÑÛ ÖÑÍÃÄÑÇŒÜÑÍÁ¿×ÀÇÆÌÄЌÎÏÍÄÉÑ š °ÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ ÍÌ ÑÏÄÀÒÄÑ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍÂÍ ÉÍÌÑÏÍÊÞ ÉÏÄ¿ÑÇÁÌÚÔ ÇÃÄÈ Ç ÊÇÖÌÍÂÍ ÒÖ¿ÐÑÇÞ Á ÎÏÍÕÄÐÐÄ Ÿ ÇÌ¿ÖÄ ÒÐÎÄÔ ÎÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÞ ÑÍ ÄÐÑÛ ÐÍÆÿÌÇÄ ¿ÏËÍÌÇÖÌÚÔ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÈ ËÄÅÃÒ ÏÍÃÇÑÄÊÞËÇ Ç ÃÄÑÛËÇ ÒÐÎÄ×ÌÚÈÇÐÖ¿ÐÑÊÇÁÚÈÏÄÀÄÌÍÉÐÌÍÏË¿Êی ÌÍÈпËÍÍÕÄÌÉÍÈŒÎÍÃÁÍÎÏÍÐÍË ¬ÄÑ¿ÉÿÁÌÍÉÍËÌÄÌ¿ÎÏÇÄËÎÏÇ×Ê¿ ÅÄÌØÇÌ¿ŒÁÊ¿ÃÄÊÇÕ¿ÐÍÊÇÃÌÍÈÉÍËοÌÇÇ Š­ÌÐÍËÌÍÈÌÄÏ¿ÆÂÍÁ¿ÏÇÁ¿Äњ ŒÅ¿ÊÍÁ¿Œ Ê¿ÐÛË¿Ë¿Ì¿ÐÚÌ¿ŒÎÍÃÏÍÐÑÉ¿ŠŸÍÖÄËÀÚ ÁÚÔÍÑÄÊÇÐÌÇËÎÍÂÍÁÍÏÇÑÛ šŒÎÍÇÌÑÄÏÄÐ͌ Á¿Ê¿ÐÛÞ¡ÐÍÐÑ¿ÁÊÄÌÌÍËÉÊÇÄÌÑÉÍÈÐÎÇÐÉÄ Ì¿ÎÄÏÁÍËËÄÐÑÄÐÑÍÞÊ¿ÒÖÄÀ¿ÏÄÀÄÌÉ¿ Ì¿ ÁÑÍÏÍËŒÄÂÍÁÆ¿ÇËÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÞÐÍÃÌÍÉÊ¿ÐЌ ÌÇÉ¿ËÇ Ì¿ ÑÏÄÑÛÄË Œ ÉÌÇÂÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÍÌ ÖÇÑ¿ÄÑ ÇÑÍÊÛÉÍÌ¿ÎÞÑÍˌ×ÄÐÑÍËÎÊÄÊÇÐÛ ŠÒÁÊÄÖÄÌÇÞ ÐÚÌ¿š §Æ Ï¿ÆÂÍÁÍÏ¿ ÁÚÞÐÌnj ÊÍÐÛ ÖÑÍ ÀÇÆÌÄÐÁÒËÄÌ ÁÌÇÉ¿ÝØ¿Þ ÁÍ ÁÐÄ ÌÝ¿ÌÐÚÆ¿ÉÒÎÉÇÇÃÍÐÑ¿ÁÉÇÑÍÁ¿Ï¿ ÁÄÐÛË¿ ÐËÒÑÌÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÄÑÐÄÀÄ ÖÄËÇÌÑÄÏÄÐÒÄÑÐÞ ÄÄÏÄÀÄÌÍÉ©¿ÅÄÑÐÞ ÓÒÑÀÍÊÍË £ÊÞ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛ ÃÍÁÄÏnj ÑÄÊÛÌÚÄÍÑÌÍ×ÄÌÇÞ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÁÆ¿ÇËÌÚÈ ÇÌÑÄÏÄÐ É ÖÄËҌÊÇÀÍ ¤ÐÊÇ Ì¿ÈÑÇ Ñ¿ÉÇÄ ÑÍÖÉÇÐÍÎÏÇÉÍÐÌÍÁÄÌÇÞ ÑÍÇÎÄÏÄÈÑÇÉÍÀŒ ÐÒÅÃÄÌÇÝŠÏÍÃÇÑÄÊÛÐÉÇԚÁÍÎÏÍÐÍÁÀÒÃÄÑ ÂÍÏ¿ÆÃÍÎÏÍØÄ ­É¿Æ¿ÊÍÐÛ ÖÑÍÐÚÌÉÊÇÄÌÑÉÇÒÁÊÄÉ¿Äь 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÐÞÀ¿ÉÒ¿̿ËÇ ¿Ë¿Ë¿ÿÅÄÌÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÄÑ ÐÄÀÄ ÖÑÍÜÑÍÑ¿ÉÍÄŒÞÎÍÌÐÉ¿ÞÄÿ ÍÐÍÀ¿Þ ËÍÃÄÊÛÉÏÍÐÐÍÁÍÉÇÊÇÎÍÎÒÊÞÏÌÚÄÇÂÏÒ׌ ÉÇ¡ÇÑÍÂÄËÍÞÉÊÇÄÌÑÉ¿ÐÇÐÑÄËÌÍÎÍÃÍ×Ê¿ ÉÃÄÊÒÆ¿ÎÇпʿÁÐÁÍÄËÄÅÄÃÌÄÁÌÇÉÄÁÏČ ËÞ ÉÍÑÍÏÍÄÍÌ¿ÀÒÃÄÑÑÏ¿ÑÇÑÛÌ¿ÍÀØÄÌÇÄ Ð ÐÚÌÍË ÎÏÍ×ÑÒÃÇÏÍÁ¿Ê¿ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÈ ÅÒÏÌ¿ÊŠ ¿ÉÒ¿̚ ÍÎÏÄÃÄÊÇÊ¿ÓÇÊÍÐÍÓÇÝ Ç ÐÑÏÒÉÑÒÏÒ ÇÂÏÚ ÎÊÄÌÇÁ×ÄÈ ÄÄ ÐÚÌ¿ ±¿ÉÍÄ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÄ ÎÏÇÌÄÐÊÍ ÐÁÍÇ ÎÊÍÃÚ ¶ÄÏÄÆ ÌÄÉÍÑÍÏÍÄ ÁÏÄËÞ ÍÌ¿ ÎÏÇÆÌ¿Ê¿ÐÛ ÖÑÍÄÄÏÄÀÄÌÍÉÐÑ¿ÊÀÍÊÄÄÃÏÒÅÄÊÝÀÌÚËÇ ÍÑÉÏÚÑÚË ÎÄÏÄÐÑ¿ÊÀÍÞÑÛÐÞÏ¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛ ÍÎÊÍÔÇÔ×ÉÍÊÛÌÚÔÍÑËÄÑÉ¿ÔÇÌ¿Ö¿ÊÁÐÄ Ö¿ØÄ Æ¿ÁÍÃÇÑÛ Ï¿ÆÂÍÁÍÏ Ð ÏÍÃÇÑÄÊÞËÇ ÎÍ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÈÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÄ ¡¿ÅÌÍÎÍËÌÇÑÛÍÀØÄÌÇÄÐÏÄÀÄÌÉÍËŒ ÜÑÍÉ¿ÉËÍÆÂÍÁÍÈ×ÑÒÏËÐÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ËÇ ®Ï¿ÁÇÊ¿ÑÄÅÄÌÄÉÏÇÑÇÉÍÁ¿ÑÛ ÁÚÐÊÒ×nj Á¿ÑÛпËÚÄÌÄÁÄÏÍÞÑÌÚÄÇÃÄÇ Æ¿ÏÞÅ¿ÑÛÐÞ ÃÏÒÂÍÑÃÏÒ¿ÃÏ¿ÈÁÍËÇÜÌÑÒÆÇ¿ÆËÍ˱ÍÂÿ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚÒÃÇÁÞÑÁ¿ÐÍÀÍÇÔ ­ÃÇÌ ÀÇÆÌÄÐËÄÌ ÌÇÉ¿É ÌÄ ËÍ ÎÍÌÞÑÛ ÖÄËÆ¿ÌÇË¿ÄÑÐÞÄÂÍÃÍÖÛÇÎÍÖÄËÒÍÌ¿ŠÐË͌ ÑÏÇÑÁÐÞÉÒÝÄÏÒÌÃÒÎÍÑÄÊÄÁÇÆÍÏҚ²ÐÑ¿Á ÏÒ¿ÑÛÐÞ ÍÌɿɌÑÍÏ¿ÆÐÄÊÏÞÃÍËÐÏÄÀÄÌÉÍË ÇÎÍÐËÍÑÏÄÊÐÄÏÇ¿ÊŠ¯¿ÌÄÑÉǚ§ÀÚÊÎÍÏ¿Œ ÅÄÌ É¿ÉÆÃÍÏÍÁÍÎÍÝÑÄÂÍÂÄÏÍÇÌǼÑÍÿÊÍ ÄËÒÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÌ¿Ö¿ÑÛÏ¿ÆÂÍÁÍÏÐÍÐÁÍÄÈ ÃÍÖÄÏÛÝÌÄÐÎÏÇÄÁ×ÄÂÍÐÞŠÐÉÍÊÛÉÍËÍÅÌÍ ÎÍÁÑÍÏÞÑÛš ¿ÐÁÃÍÔÌÍÁÊÞÝØÄÂÍŠËÌÄÌÏ¿Œ ÁÇÑÐÞËÒÆÚÉ¿ ÉÍÑÍÏÒÝÑÚÐÊÒ׿Ä×ۚ ¡ÃÄÑÐÑÁÄÏÄÀÄÌÍÉÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛÒÁÊÄÖÄÌ ¼ÑÍÌÍÏË¿ÊÛÌÍÇ ÀÍÊÄÄÑÍÂÍ ÅÄÊ¿ÑÄÊÛÌÍ ¬ÄÁ¿ÅÌÍ ÖÑÍÁÚÆÁ¿ÊÍÐÑÏ¿ÐÑÛÁ¿×ÄÂÍֿÿ ŒÀ¿ÉÒ¿ÌÚ ÓÒÑÀÍÊÇÊÇÎÏÍÐËÍÑÏÐÄÏÇ¿ÊÍÁ ¶ÄË ÁÚ×Ä ÒÏÍÁÄÌÛ ÜÑÍÈ ÒÁÊÄÖÄÌÌÍÐÑÇ Á ÃÄÑÐÑÁÄ ÑÄË ÀÍÊÛ×Ä ׿ÌÐÍÁ Ì¿ ÑÍ ÖÑÍ ÏÄÀÄÌÍÉÎÄÏÄÈÃÄÑÁÍÁÆÏÍÐÊÒÝÅÇÆÌÛÐÔ͌ ÏÍ×ÍÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÌÚËÌ¿ÁÚÉÍËÒÐÎÄ×ÌÍÈ Ï¿ÀÍÑÚ­ÌÐËÍÅÄÑÆ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞÊÝÀÇËÚË ÃÄÊÍËÇÃÍÐÑÇ¿ÑÛÁÌÄËÉ¿ÏÛÄÏÌÚÔÁÚÐÍÑ ŸÁÚÀÒÃÄÑÄÂÍÏÃÇÑÛÐÞÇËÇÑÄË É¿ÉÁÚÄÂÍ ÁÍÐÎÇÑ¿ÊǬÄÆ¿ÀÚÁ¿ÈÑÄÂÊ¿ÁÌÍÄÁÚ²¥¤ ÇÃÄ¿ÊÛÌÚÄÏÍÃÇÑÄÊÇÃÊÞÐÁÍÄÂÍÏÄÀÄÌÉ¿

ÄÚÉØ¿

«¾½¿ÏËÍ  ½ÊÇÞ ¸ÇÏÐÉ¿Þ Œ ÏҌ ÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ÕÄÌÑÏ¿ Ͽƌ ÁÇÑÇÞ ÉÍËοÌÇÇ Š¬ÍÁÚÄ ÎÏ¿ÁÇÊ¿š ¯¿ÀÍÑ¿Ê¿ ÜÉЌ ÎÄÏÑÍËÁÐÍÐÑ¿ÁÄËÄÃÇÉ͌ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÈ ÜÉÐÎÄÏÑÇÆÚ ÂÍÏÍÿ ©ÍÊÍËÌÚ ÎÏČ ÎÍÿÁ¿Ê¿ Á «ÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌ͌ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÈ ¿É¿ÃÄËÇÇŸÁÑÍÏÎÏÍÂÏ¿ËË Ç ÑÏÄÌÇÌÂÍÁ Œ É¿É Á ÐÓČ ÏÄ ÐÄËÄÈÌÍÂÍ ÉÍÌÐÒÊی ÑÇÏÍÁ¿ÌÇÞ Ñ¿É Ç ÀÇÆÌÄЌ ÎÏÍÄÉÑÍÁ ­Ï¿ÌÇÆ¿ÑÍÏ Š©ÊÒÀ¿ ÒÐÎÄ×ÌÚÔ ÎÍÌ ÏÍÐÑÉÍÁš


13*7"$:

©ÅÍ˿ؾÍÂÊÁØ

ŸÂÈÅǽÜ ½ÉÂÍÅǽÊÎǽÜ ĽÃÅÀ½Èǽ §ÆÏÊÀýÊŸ¿¸¼ÇÆ׺ÀÃÉןɺ½ÊƼÀÅÀ¿ÉÀĺÆÃƺ99º½Â¸†¿¸† ¾À»¸Ã¸;JQQP¤¸È½ÊÀŻƺÓÁ»½ÅÀÁ½½ÉÆ¿¼¸Ê½Ã× ¹ÈËʸÃÔÅÆÉÊÔÀ¸¹ÉƆ ÃÖʟן¼½¾ÅÆÉÊÔÉƽ¼ÀÅÀÃÀÉÔºн¼½ºÈ½†¿¸¾À»¸Ã½ ÂÆÊÆȸ×ÅÀÂÆ»¼¸ ŽÃÆĸ½ÊÉ×À»ÆÈÀÊÇÈÀÃÖ¹Æĺ½ÊȽ

­ËÃÁÂÊÅÂÈÂÀÂÊÁØ ¡ ÿÊÄÉÍË ÂÍÃÒ Á ŸËÄÏÇÉÄ Á ×Ñ¿ÑÄ ®ÄÌÐÇÊÛÁ¿ÌÇÞ Á ÂÍÏÍÃÉÄ ÌÄӌ ÑÞÌÇÉÍÁ ÏÜÃÓÍÏÃÄ Á ÍÀÚÉÌÍÁÄÌÌÚÈ ÃÄÏÄÁÄÌÐÉÇÈÉÊÒÀÌ¿Ñ¿ÌÕÚÎÏÇ×ÄÊÌČ ÉÑÍ£ÅÍÏÃÅ ÊÄÈÐÃÄÊʱ¿ÌÕÚÇÎÒÐÑÚÄ Ï¿ÆÂÍÁÍÏÚÐÉÍÏÍÌ¿ÃÍÄÊÇ£ÅÍÏÃÅÒ ÇÍÌ ÁÚ×ÄÊÌ¿ÒÊÇÕÒÎÍÉÒÏÇÑÛ ÂÃÄÁÐÑÏÄÑÇÊ ÐÁÍÄÂÍÃÏÒ¿£ÇÉ¿£ÏÄÐÐÄÏ¿£ÇÉËÒÖÇʌ ÐÞÁÎÍÎÚÑÉ¿ÔÐÌÞÑÛÉÏÚ×ÉÒÐÍÐÁÍÄÈÌČ É¿ÆÇÐÑÍÈÆ¿ÅÇ¿ÊÉÇ£ÅÍÏÃÅÃÏÒÅÄÐÉÇ ÎÏÄÃÊÍÅÇÊ£ÇÉÒÐËÄÌÇÑÛÐÁÍÈÊ¿ÈÑÄÏ Ì¿ ÖÑ͌ÌÇÀÒÃÛ ÀÍÊÄÄ ÎÏÄÆÄÌÑ¿ÀÄÊÛÌÍÄ ­ÃÌ¿ÉÍ £ÏÄÐÐÄÏ Ì¿ÉÍÌÄÕ ÐÎÏ¿ÁÇÊÐÞ Ð ÉÏÚ×ÄÖÉÍÈÇÁÚÐÄÉÍÂÍÌÛŠ¾ÌÄËÄÌÞÝ Æ¿ÅÇ¿ÊÉÒ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ ÜÑ¿ Ï¿ÀÍÑ¿Äњ ŒÀÒÏÉÌÒÊ£ÏÄÐÐÄÏ ÌÄÎÍÃÍÆÏÄÁ¿Þ ÃÍÉ¿Œ ÉÍÈÐÑÄÎÄÌÇÜÑ¿ÏÄÎÊÇÉ¿ÇÆËÄÌÇÑÅÇÆÌÛ ÄÂÍ ÎÏÇÞÑÄÊÞ ±ÄÎÄÏÛ  ÊÄÈÐÃÄÊÊ ÆÌ¿Ê ÖÑÍÍÌÎÏÄÃÊÍÅÇÑÇÆËÍÑ¿ÌÌÍËÒ¡ÄÊÇÉÍÈ ÃÄÎÏÄÐÐÇÄÈÌ¿ÏÍÃÒŸËÄÏÇÉÇ °ÎÄÏÁ¿ £ÅÍÏÃÅ ÐÍÀÇÏ¿ÊÐÞ ÑÍό ÂÍÁ¿ÑÛ ¿ÁÐÑÏÇÈÐÉÇËÇ Æ¿ÅÇ¿ÊÉ¿ËÇ ÃÊÞ ÖÄÂÍ Æ¿ÉÒÎÇÊ ÌÄÀÍÊÛ×ÒÝ οÏÑÇÝ ­ÃÌ¿ÉÍ ÌÄÎÏÍÿÁÄØÄÌÇÍÃÌÍÈ ÍÌÍÀŒ Ì¿ÏÒÅÇÊÃÄÓÄÉÑÚÇÏÄ×ÇÊÐÍÆÿÑÛÐÁÍÝ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÒÝ ÌÄ ¿ÐÌÒØÒÝ Ì¿ ÁÄÑÏÒ Æ¿ÅÇ¿ÊÉÒ£ÅÍÏÃÅÒÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿Ê ¿ÁÐÑÏÇÈÐÉÒÝÆ¿ÅÇ¿ÊÉÒÎÏÇÿÊÄÈÎÏތ ËÍÒÂÍÊÛÌÚÈ ÉÍÏÎÒÐ Æ¿ÉÏÄÎÇÊ Ì¿ ÌÄË ÉÏÚ×ÉÒ Ð ÎÍËÍØÛÝ ÎÄÑÄÊÛ Ç Æ¿ÉÏÚÊ ÓÇÑÇÊÛÁÄÑÏÍÆ¿ØÇÑÌÚËÉÍÅÒÔÍË ¡ÐÉÍÏÄ ÌÍÁÚÈ ÑÍÁ¿Ï ÀÚÊ ÂÍÑÍÁ Ç ÎÍÊÒÖÇÊ Ì¿ÆÁ¿ÌÇÄ ;JQQP µÄÌ¿ ÌÍÁÍÈ Æ¿ÅÇ¿ÊÉÇ ÀÚÊ¿  ÃÍÊÊ¿ÏÍÁ ÉÐÑ¿Œ ÑÇ ÌÄ пËÚÄ Ë¿ÊÄÌÛÉÇÄ ÃÄÌÛÂÇ Á ÑÍ ÁÏÄËÞ ¬¿ÃÄÅÌÍÐÑÛÇÒÃÍÀÐÑÁÍ;JQQP 

ÌÍÂÊ¿ÁÌÚËÍÀÏ¿ÆÍË ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÀÄЌ ÐÏÍÖÌ¿Þ¿ϿÌÑÇÞÎÍÆÁÍÊÇÊÇÄÈÀÚÐÑÏÍ Æ¿ÁÍÄÁ¿ÑÛÎÍÎÒÊÞÏÌÍÐÑÛ¡ËÒÆÄÄ;JQQP Á ÏÜÃÓÍÏÃÄÔÏ¿ÌÞÑÐÞÆ¿ÅÇ¿ÊÉÇÁÚÎҌ ÐÉ¿ÂÍÿ§ÁÐÄÍÌÇÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑ

§½ÇÌÍËÁ¿ÅÀ½ÈÅ;JQQP ¬ÄÑÍÊÛÉÍÌ¿ÃÄÅÌÍÐÑÛÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÇ Æ¿ÅÇ¿ÊÉÇ ÌÍ Ç ÂÏ¿ËÍÑÌ¿Þ ÏÄÉÊ¿Ë¿ ÎÍËÍÂÊÇ ;JQQP ÐÑ¿ÑÛ ÊÄÂÄÌÿÏÌÍÈ ÊÄÈÐÃÄÊÊÏ¿ÐÐÚÊ¿ÊÁ˿¿ÆÇÌÚ À¿ÏÚÇ ÉÊÒÀÚÏÄÉÊ¿ËÌÚÄÊÇÐÑÍÁÉÇ ÁÉÍÑÍÏÚÔ ;JQQPÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÊ¿ÐÛÉ¿Éп˿ÞÌ¿ÃÄŌ Ì¿Þ Æ¿ÅÇ¿ÊÉ¿ Ï¿ÀÍÑ¿ÝØ¿Þ Á ÊÝÀÚÔ ÎÍÂÍÃÌÚÔÒÐÊÍÁÇÞÔ¡ÊÇÐÑÍÁÉÄÎÍÉÒοŒ ÑÄÊÞË;JQQPÎÏÄÃʿ¿ÊÍÐÛÎÍÃÁÄÏÂÌÒÑÛ ÄÄÑ¿ÉÌ¿ÆÚÁ¿ÄËÍËÒŠÓÄ̌ÑÄÐÑҚ ÉÍÑ͌ ÏÚÈÆ¿ÉÊÝÖ¿ÊÐÞÁÑÍË ÖÑÍ;JQQPÆ¿Ånj ¿ʿÐÛÌ¿Ï¿ÐÐÑÍÞÌÇÇÌÄÀÍÊÛ×ÄËÄÑÏ¿ ÍÑÁÉÊÝÖÄÌÌÍÂÍÓÄÌ¿¤ÐÊÇÁÑÄÖÄÌÇÄ

®ÈË¿Ë;JQQPÊÂÄʽÔÅÏÊÅÔÂÀˬÂÍ¿ËʽԽÈÙÊËžÈÂÆÎÁÂÈÈÒËÏÂÈʽÍÂÔÙοË ÁÂÏÅÖÂ;JQQFSŠÂÉÐÌÍËÎÏËÊͽ¿ÅÈËÎÙ ǽÇÄ¿ÐÔÅÏÚÏËÎÈ˿˪Ë;JQQFS ÔÏË ¿ ÌÂÍ¿ËÁ ËÄʽԽÂÏ ˆÄ½ÎÏÂÃǽŠÉËÈÊÅܘ Ðà¾ØÈ ĽÍÂÀÅÎÏÍÅÍË¿½Ê ǽÇ ÏË¿½ÍÊØÆÄʽÇ«ÎÊË¿½ÏÂÈÙÈÅÕÙÎÈÂÀǽÂÀË¿ÅÁËÅÄÉÂÊÅÈ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿


©ÅÍ˿ؾÍÂÊÁØ ÌÄÃÄÊÇ ÔÍÑÛ Ï¿Æ ÍÌ¿ ÌÄ ÐÏ¿À¿ÑÚÁ¿Ê¿ ÎÍÉÒοÑÄÊÛÁÍÊÄÌÀÚÊÁÄÏÌÒÑÛÄÄÎÏ͌ ÿÁÕÒÇÎÍÊÒÖÇÑÛÐÁÍÇÃÄÌÛÂÇÌ¿Æ¿Ã±Ä ÅÄ ÃÄÈÐÑÁÇÞ ÎÏÄÃʿ¿ÊÍÐÛ ÐÍÁÄÏ×ÇÑÛ ÐÃÏÒÂÇËÇÆ¿ÅÇ¿ÊÉ¿ËÇÇÒÀÄÃÇÑÛÐÞÁ ÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁÄ;JQQP ¡ÐÎÍËÌÇÁ Í ÐÁÍÄË ×ÉÍÊÛÌÍË Ñ͌ Á¿ÏÇØÄ ÉÍÑÍÏÚÈÁÊ¿ÃÄÊÁ ÏÜÃÓÍÏÃÄ ÀÇÆÌÄÐÍË ËÄÅÃÒÂÍÏÍÃÌÇÔ οÐпÅÇÏ͌ ÎÄÏÄÁÍÆÍÉ  ÊÄÈÐÃÄÊÊ ÎÍÎÏÍÐÇÊ ÄÂÍ Ï¿ÆÿÑÛ ÐÁÍÇ Æ¿ÅÇ¿ÊÉÇ ÁÍÃÇÑÄÊÞË ¿ÁÑÍÀÒÐÍÁ ÐÑÄËÖÑÍÀÚÍÌÇÃÄËÍÌÐÑÏnj ÏÍÁ¿ÊÇοÐпÅÇÏ¿ËÇÔÁÄÑÏÍÆ¿ØÇÑÌÚÄ ÐÁÍÈÐÑÁ¿¡É¿ÖÄÐÑÁÄÎÊ¿ÑÚÁÍÃÇÑÄÊÇ ÎÍÊÒÖ¿ÊÇÆ¿ÅÇ¿ÊÉÇÁÊÇÖÌÍÄÎÍÊÛÆ͌ Á¿ÌÇÄÀÄÐÎÊ¿ÑÌÍ ¡ ÎÏÄÃÁÍÄÌÌÚÄ ÂÍÃÚ .JTUFS ;JQQP ÎÏÍÁÄÊ ÄØÄ ÍÃÌÒ ÒÿÖÌÒÝ ÏÄÉÊ¿ËÌÒÝ ¿ÉÕÇÝ ÎÍÆÁÍÊÇÁ×ÒÝÄËÒÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÑÛ ÀÍÊÄÄ ÑÚÐÞÖ Æ¿ÅÇ¿ÊÍÉ ¡ ÑÄ ÁÏČ ËÄÌ¿ÁÀ¿Ï¿ÔÇÉ¿ÓÄÀÚÊ¿Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿Œ ÌÄÌ¿ ÇÂÏ¿ ÎÍà ̿ÆÁ¿ÌÇÄË ŠÎ¿ÌÖÀÍÏÚ QVODICPBSE ¬¿ÐÑÄÌÒÁÄ׿ʿÐÛÃÍÐÉ¿ ÐÍÃÌÍÈÇÊÇÃÁÒËÞÑÚÐÞÖ¿ËÇÍÑÁÄÏÐÑÇÈ Æ¿ÉÊÄÄÌÌÚÔÀÒË¿ÂÍÈ¡ÐÄÍÑÁÄÏÐÑÇÞÎÍà ÀÒË¿ÂÍÈÀÚÊÇÎÏÍÌÒËÄÏÍÁ¿ÌÚÁÎÏÍÇƌ ÁÍÊÛÌÍËÎÍÏÞÃÉÄ¡ÁÄÏÔÌÄÈÖ¿ÐÑÇÃ͌ ÐÉÇÀÚÊÇÌ¿ÎÇпÌÚÁÚÇÂÏÚ×ÌÚÄÌÍËČ Ï¿ªÝÀÍÈÎÍÐÄÑÇÑÄÊÛÁÐÄÂÍÆ¿ÃÁ¿ÕÄÌÑ¿ ËÍÂÑÉÌÒÑÛÉ¿Ï¿Ìÿ×ÍËÁÍÃÌÍÇÆÍÑÁÄό ÐÑÇÈ Ç ÄÐÊÇÌÍËÄÏÁÍÑÉÏÚÑÍËÍÑÁÄόÉÅÈÈÅËÊË¿ ŠÌÍÅÉÂÍÊËÎÏËÈÙÇËĽÃÅÀ½ÈËÇ ;JQQP¾ØÈËÌÍËÁ½ÊËDÀËÁ½

ÐÑÇÇÐÍÁοÿÊÐÌÍËÄÏÍËÁÁÄÏÔÒÃÍÐÉÇ ÐÖ¿ÐÑÊÇÁÖÇÉÎÍÊÒÖ¿ÊÎÏÇƌƿÅÇ¿ÊÉÒ ;JQQP Ê¿ÂÍÿÏÞοÌÖÀÍÏÃÒÎÍÎÒÊÞό ÌÍÐÑÛ ;JQQP ÐÑ¿Ê¿ ÁÐÄ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÍÈ ±¿ÉÅÄË¿ÏÉÄÑÍÊÍÂÇ;JQQPÎÏÍÃÁÇ¿ÊÇ Æ¿ÅÇ¿ÊÉÒ É¿É ÍÑÊÇÖÌÚÈ Á¿ÏÇ¿ÌÑ Î͌ ÿÏÉ¿ ®Í ÐÑ¿ÑÇÐÑÇÉÄ ÐÄÈÖ¿Ð ÎÍÏÞÃÉ¿ Œ ÁÐÄÔ Æ¿ÅÇ¿ÊÍÉ ÎÍÉÒοÄÑÐÞ ÇËÄÌÌÍ Á É¿ÖÄÐÑÁÄ ÎÍÿÏÉ¿ ÎÏÇÖÄË ÿÏÞÑÇÔÌÄÑÍÊÛÉÍÉÒÏÞØÇË

¤½ÃÅÀ½Èǽ ĽÁËÈȽÍË¿ °ÄÂÍÃÌÞÆ¿ÅÇ¿ÊÉÇ;JQQPÞÁÊÞÝÑÐÞ ÎÍÎÒÊÞÏÌÚËÍÀÙÄÉÑÍËÉÍÊÊÄÉÕÇÍÌÇÏ͌ Á¿ÌÇÞ©ÍËοÌÇÞÿÅÄÇÆÿÄÑÐÎÄÕÇ¿Êی ÌÍÄ ÇÊÊÝÐÑÏÇÏÍÁ¿ÌÌÍÄ Š¯ÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍ ÃÊÞÉÍÊÊÄÉÕÇÍÌÄÏÍÁ;JQQPš

ÄÚÉØ¿

13*7"$:

©¿ÉÇÔÑÍÊÛÉÍÐÝÅÄÑÍÁÌÄÒÁÇÃÇ×Û Ì¿ÉÍÊÊÄÉÕÇÍÌÌÚÔ;JQQP¼ÑÍÇÉÍÐËnj ÖÄÐÉ¿ÞÐÄÏÇÞ/"4" ÇÁÍÄÌÌ¿ÞÐÄÏÇÞ Á ÉÍÑÍÏÍÈ ËÍÅÌÍ Ì¿ÈÑÇ ÜËÀÊÄËÒ ÎÍÖÑÇ É¿ÅÃÍÂÍÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÞ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÍÈ ¿ÏËÇÇ Ÿ Á ÐÎÍÏÑÇÁÌÚÔ ÐÄÏÇÞÔ ÁÐÑÏČ Ö¿ÝÑÐÞÌÄÑÍÊÛÉÍÜËÀÊÄËÚÇÌ¿ÃÎÇÐÇ ÌÍ Ç ÓÍÑÍÎÍÏÑÏÄÑÚ ÇÆÁÄÐÑÌÚÔ ÖÄˌ ÎÇÍÌÍÁ ;JQQP Ð ÇÌÉÏÒÐÑ¿ÕÇÄÈ ;JQQP É¿ËÒÓÊÞÅÌÚÄ ;JQQP ÆÄÏÉ¿ÊÛÌÚÄ ;JQQP ËÄÃÌÚÄ Ê¿ÑÒÌÌÚÄ ÐÄÏÄÀÏÞÌÚÄ ÎÍÆÍÊÍÖÄÌÌÚÄ ¦¿ÎÍÖÑÇÁÍÐÄËÛÃÄÐÞÑÉÍÁÊÄÑÀÚÊÍ ÁÚÎÒØÄÌÍÌÄË¿ÊÍÏÄÃÉÇÔÜÉÆÄËÎÊÞÏÍÁ POF PG B LJOE ÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÚÔ Á ÐÁÍÄË ÏÍÃÄ«ÌÍÅÄÐÑÁÍÆ¿ÅÇ¿ÊÍÉÎÏÇÍÀÏÄÊÇ ÕÄÌÌÍÐÑÛÀÊ¿ÂÍÿÏÞÏÒÖÌÍÈÍÀÏ¿ÀÍÑÉÄ ÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇ ÇÊÇ ÌÄÎÍÁÑÍÏÇËÚË ¿ÁŒ ÑÍÏÐÉÇË ÏÇÐÒÌÉ¿Ë ©ÍÊÊÄÉÕÇÍÌÌÚÄ ;JQQPÌÄÎÏÍÐÑÍÐÑÍÞÑÐÍÊÇÃÌÚÔÃÄÌÄ ÐÄÈÖ¿Ð ÌÍ Ç ÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÝÑ ÐÁÍÝ ÕÄ̌ ÌÍÐÑÛ Ð ÂÍÿËÇ ¡ÍÑ ÎÍÖÄËÒ ÎÍÉÒÎÉ¿ ÏÄÃÉÇÔÇÐÑ¿ÏÇÌÌÚÔ;JQQPŒÍÑÊÇÖÌ¿Þ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÞ ¡ÎÏÍÖÄË ÌÄÑÍÊÛÉÍÉÍÊÊÄÉÕÇÍÌÌÚÄ Æ¿ÅÇ¿ÊÉÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÝÑÐÍÀÍÈÍÐÍÀÒÝ ÕÄÌÌÍÐÑÛ©ÃÍÏÍÂÇËÆ¿ÅÇ¿ÊÉ¿Ë ÉÍÑ͌ ÏÚÄÁÐÄÂÿÌ¿ÈÃÒÑÐÁÍÄÂÍÎÍÉÒοÑÄÊÞ ÐÊÄÃÒÄÑÍÑÌÄÐÑÇÇËÍÃÄÊÇ ÁÚÎÍÊÌÄ̌ ÌÚÄ ÇÆ ÃÏ¿ÂÍÕÄÌÌÚÔ ËÄÑ¿ÊÊÍÁ ;JQQP ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÆÍÊÍÑÚÄÇÐÄÏÄÀÏÞÌÚÄ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
13*7"$:

©ÅÍ˿ؾÍÂÊÁØ

Æ¿ÅÇ¿ÊÉÇ ÕÄÌ¿ ÉÍÑÍÏÚÔ ÇÆËÄÏÞÄÑÐÞ ÑÚÐÞÖ¿ËÇÃÍÊÊ¿ÏÍÁ ©ÐÑ¿ÑÇ п˿Þ ÃÍÏÍ¿Þ Æ¿ÅÇ¿ÊÉ¿ ;JQQP ÀÚÊ¿ ÎÏÍÿ̿ Á ÂÍÃÒ ¼ÑÍ ÀÚÊ¿п˿ÞÍÀÚÖÌ¿ÞÆ¿ÅÇ¿ÊÉ¿ÇÆŠÎÄό ÁÍÈοÏÑÇǚ ÂÊ¿ÁÌ¿ÞÕÄÌÌÍÐÑÛÉÍÑÍÏÍÈ ŒÁÍÆÏ¿ÐÑ®ÏÍÇÆÁÄÃÄÌÌ¿ÞÁÌ¿Ö¿ÊÄ ÂÍÿ ÍÌ¿ÇÄÐÑÛŠÎÏ¿ÏÍÃÇÑÄÊÛÌÇÕ¿šÁÐÄÔ ;JQQP § Ì¿ ÎÏ¿ÆÃÌÍÁ¿ÌÇÇ ŒÊÄÑÇÞ ÉÍËοÌÇÇÜÑÒÍÀÚÖÌÒÝÁÍÀØÄˌÑÍÆ¿Œ ÅÇ¿ÊÉÒÎÏÍÿÊÇÌ¿¿ÒÉÕÇÍÌÄÆ¿ ÃÍÊÊ¿ÏÍÁ ¡ÑÍÏÍÈÏÄÉÍÏÃÐÑÍÇËÍÐÑÇÎÍÐÑ¿ÁÇÊ¿ ÎÏÍÿÌÌ¿ÞÌ¿ÇÌÑÄÏÌÄь¿ÒÉÕÇÍÌÄF#BZ Æ¿ÅÇ¿ÊÉ¿ÑÍÂÍÅÄÂÍÿ ÌÍÀÍÊÄÄ ÎÍÆÃÌÇÔËÄÐÞÕÄÁÁÚÎÒÐÉ¿¤ÄÉÏÚ×É¿ ÒÉÏ¿×ÄÌ¿ÃÇ¿ÂÍÌ¿ÊÛÌÍÈ×ÑÏÇÔÍÁÉÍÈ ¦¿ÅÇ¿ÊÉ¿Ò×Ê¿ÐËÍÊÍÑÉ¿Æ¿ÑÚÐÞÖ ÃÍÊÊ¿ÏÍÁ ¦¿ÅÇ¿ÊÉÇ ÁÚÎÍÊÌÄÌÌÚÄÇÆÃÏ¿Â͌ ÕÄÌÌÚÔËÄÑ¿ÊÊÍÁ ÔÍÑÛÇÑÍÅÄÃÍÏÍÂÇ ÌÍÆ¿ÌÇË¿ÝÑÊÇ×ÛÑÏÄÑÛÄËÄÐÑÍÌ¿×ÄÂÍ ÇËÎÏÍÁÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÍÂÍ ÏÄÈÑÇÌ¿ ®Ï͌ ÇÆÁÍÃÇËÚÄÐÄÏÇÈÌÍÇÆÖÇÐÑÍÂÍÆÍÊÍÑ¿ ŒÈÎÏÍÀÚ ÍÌÇÏÄÂÒÊÞÏÌÍÎÍÐÑÒοÝÑ ÁÎÏÍÿÅÒ ÇÇÔÐÑÍÇËÍÐÑÛÉÍÊÄÀÊÄÑÐÞÁ Ï¿ÈÍÌÄÁÍÐÛËÇÑÚÐÞÖÃÍÊÊ¿ÏÍÁ°·Ÿ §ÆÃÏ¿ÂÍÕÄÌÌÚÔËÄÑ¿ÊÊÍÁÌ¿ÇÀÍÊÄÄ Ö¿ÐÑÍÁÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ;JQQPÇÐÎÍÊÛÆҌ ÄÑÐÞ ÐÄÏÄÀÏÍ «ÍÃÄÊÇ 4UFSMJOH ;JQQP ÂÍÏ¿ÆÃÍÀÍÊÄÄÃÍÐÑÒÎÌÚÎÍÐÑÍÇËÍÐÑÇ ÖÄË ÆÍÊÍÑÚÄ Æ¿ÅÇ¿ÊÉÇ ­ÃÌ¿ÉÍ Á Íь ÊÇÖÇÄÍÑÆÍÊÍÑÚÔ 4UFSMJOH;JQQPÇÆÂ͌ Ñ¿ÁÊÇÁ¿ÝÑÐÞÌÄÇÆÖÇÐÑÍÂÍÐÄÏÄÀÏ¿ŒÎÍ ÎÏÇÖÇÌÄ ÖÏÄÆËÄÏÌÍÈ ËÞÂÉÍÐÑÇ ÜÑÍÂÍ

ËÄÑ¿ÊÊ¿ °ÄÏÄÀÏÍ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑ  ÐÎÊ¿Á¿ ÍÐÑ¿ÊÛÌÚÄ ÎÏÇÔÍÃÞÑÐÞÌ¿ ÃÏÒÂÇÄËÄÑ¿ÊÊÚ

¨ÐÔÕ½ÜÌËÁÍÐÀ½ÎËÈÁ½Ï½ ©¿ÉÇËÌÍÂÇÄ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÄÀÏÄÌÃÚ Ñ¿ÉÇÄ É¿ÉÀÏÇÑÁÚ(JMMFUUF ¿ÁÑÍË¿×ÇÌÚ +FFQÇÊÇ×ÍÉÍÊ¿Ã)FSTIFZT Æ¿ÅÇ¿ÊÉÇ ;JQQP ÐÑ¿ÊÇ ÇÆÁÄÐÑÌÚ ÁÐÄËÒ ËÇÏÒ ÁÍ ÁÏÄËÞ¡ÑÍÏÍÈ«ÇÏÍÁÍÈÁÍÈÌÚ®ÏÇÖÄË ;JQQPÌÄÀÚÊ¿ÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÚËÎÍÐÑ¿ÁØnj ÉÍËÑÍÁ¿ÏÍÁÃÊÞ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÍÈ¿ÏËÇÇ ÌÍÐÍÊÿÑÚÁÚÀÇÏ¿ÊÇÆ¿ÅÇ¿ÊÉÇ;JQQP É¿É Ì¿ÇÀÍÊÄÄ Ì¿ÃÄÅÌÚÄ §ÆŒÆ¿ ÃÄÓnj ÕÇÑ¿ Ê¿ÑÒÌÇ ÉÍÏÎÒÐ ;JQQP ÃÄÊ¿ÊÐÞ ÇÆ ÎÍÏÇÐÑÍÈÐÑ¿ÊÇ ÁÚÂÊÞÃÄÊÇÆ¿ÅÇ¿ÊÉÇ ¿ÊÞÎÍÁ¿ÑÍ ÉÍÏÎÒÐ ËÍ ƿÏÅ¿ÁÄÑÛ ÌÍ ËÄÔ¿ÌÇÆËÁÐÄÏ¿ÁÌÍÏ¿ÀÍÑ¿ÊÀÄÆÍÑÉ¿ÆÌÍ ©ÑÍËÒÅÄÆ¿ÅÇ¿ÊÉ¿;JQQPÎÏÇÍÀÏÄÊ¿ ÌÍÁÚÄÓÒÌÉÕÇÇÍÑÌÄÄËÍÅÌÍÀÚÊÍÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÎÏÇÉÒÏÇÑÛ ÐÇ¿ÏÄÑÒ ÌÍ Ç Ͽƌ ÅÄÖÛ ÉÍÐÑÄÏ ÎÍÿÑÛ ÐÇÂÌ¿Ê ÍÑÍÂÏÄÑÛ ÏÒÉÇÇÿÅÄÐÍÂÏÄÑÛÁÉ¿ÐÉÄÐÒÎ ®ÍÏÍÈ ;JQQP ÀÒÉÁ¿ÊÛÌÍ Ðοпʿ ÅÇÆÌÇ ­ÃÌ¿ÅÃÚ ÂÏÒÎο ËÍÏÞÉÍÁ Ð ÎÍÑÍÎÊÄÌÌÍÂÍÉÍÏ¿ÀÊÞÎÏÍÃÏÄÈÓÍÁ¿Ê¿ Ì¿Ë¿ÊÄÌÛÉÍËÎÊÍÑÒÁÄÐÛÃÄÌÛ ¿ÉÍÂÿ Ì¿ÐÑÒÎÇÊ¿ÌÍÖÛ ÍÃÇÌÇÆËÍÏÞÉÍÁÆ¿ÅÄ ÐÁÍÝÆ¿ÅÇ¿ÊÉÒÉ¿ÉÐÇÂÌ¿ÊÍÎÍËÍØÇ ¤ÄÐÁÄÑÒÁÇÃÄÊÇÐÎÏÍÔÍÃÇÁ×ÄÂÍËÇËÍ É¿ÑÄÏ¿ ÇËÍÏÞÉÇÀÚÊÇÐοÐÄÌÚ°ÏÄÃÇ ÎÄÔÍÑÇÌÕÄÁÀÚÊÍÌÄË¿ÊÍÐÊÒÖ¿ÄÁ ÉÍÂÿ ;JQQP ÎÍÊÍÅÄÌÌ¿ÞÁÌ¿ÂÏÒÃÌÚÈÉ¿ÏË¿Ì ÉÇÑÄÊÞ ÎÏÇÌÇË¿Ê¿Ì¿ÐÄÀÞÁÏ¿ÅÄÐÉÒÝ

¬ËÃÅÄÊÂÊʽÜ À½Í½ÊÏÅÜ ÇËÏËÍÐÛ Á½ÂÏ;JQQPʽǽÃÁË οËÂÅÄÁÂÈÅ  Ä¿ÐÔÅÏϽLj¨Å¾Ë ËÊËͽ¾ËϽÂÏ ÈžË ÉØÌËÔÅÊÅÉÂÀË ¾ÂÎÌȽÏÊ˘

ÎÒÊÝÇÐοпʿÅÇÆÌÛÔÍÆÞÇÌÒ§ÐÑÍÏÇÇ ÐÁÞÆ¿ÌÌÚÄÐ;JQQP ÎÄÏÄÿÁ¿ÊÇÐÛÇÆÒÐÑÁ ÒÐÑ¿ÇÒÉÏÄÎÊÞÊÇÄÄÐÊ¿ÁÒÌ¿ÓÏÍÌÑ¿ÔÇ ÁÑÚÊÒ¤ÄÐÑ¿ÊÇÌ¿ÆÚÁ¿ÑÛŠÊÒÖ×ÄÈÎÍÌ ÏÒÂÍÈÐÍÊÿѿš¬¿ÉÍÏÎÒпÔÆ¿ÅÇ¿ÊÍÉ ÐÑ¿ÊÇÁÚÕ¿Ï¿ÎÚÁ¿ÑÛÇËÄÌ¿ ÇÌÇÕÇ¿ÊÚ ÃÄÁÇÆÚ ° ÂÍÿ ÃÊÞ ÂÏ¿ÁÇÏÍÁÉÇ ÐÑ¿Ê ÎÏÇËÄÌÞÑÛÐÞËÄÑÍÃÔÇËÇÖÄÐÉÍÂÍÑÏ¿ÁÊČ ÌÇÞËÄÑ¿ÊÊ¿ ÖÑÍÎÍÆÁÍÊÇÊÍÒÐÊÍÅÌÇÑÛ ÏÇÐÒÌÍÉ Ç ÐÃÄÊ¿ÑÛ ÄÂÍ ËÌÍÂÍÕÁÄÑÌÚË «ÌÍÂÇÄ ÉÍËοÌÇÇ ÍÖÄÌÛ ÐÉÍÏÍ ÍÐ͌ ÆÌ¿ÊÇ ÖÑÍÆ¿ÅÇ¿ÊÉ¿;JQQPŒÇÃÄ¿ÊÛÌÍÄ ËÄÐÑÍÃÊÞÏÄÉÊ¿ËÚ£ÊÞпËÍÈÅÄ;JQQP .'($PNQBOZÏÄÉÊ¿ËÌ¿ÞÎÏÍÃÒÉÕÇÞÌÄ ÑÍÊÛÉÍÎÏÇÌÍÐÇÊ¿ÍØÒÑÇËÚÄÃÍÔÍÃÚ ÌÍ Ñ¿ÉÅÄ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÍÁ¿Ê¿ Æ¿ÉÏÄÎÊÄÌÇÝ Á ÐÍÆÌ¿ÌÇÇÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÞÍÀÏ¿Æ¿;JQQPÉ¿É ÌÄÍÑÙÄËÊÄËÍÈÖ¿ÐÑÇ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÍÂÍÐÑnj ÊÞÅÇÆÌǧËÄÌÌÍÎÍÜÑÍËÒÍÀÏ¿Æ;JQQP ÑÄÐÌÍÐÁÞÆ¿ÌÐ$PDBŒ$PMB 1"/". пË͌ ÊÄÑ¿ËÇ-PDLIFBEÇÊÇ#PFJOH ÀÏÇÑÁ¿ËÇ (JMMFUUF ¬¿ÇÀÍÊÄÄ ÅÄ ÒÐÎÄ×ÌÍÈ ÀÚÊ¿ Ï¿ÀÍÑ¿ Ð Ñ¿À¿ÖÌÚËÇ ÉÍÏÎÍÏ¿ÕÇÞËÇ ¡ ÉÍÌÕÄ ŒÔ 1IJMJQ .PSSJT ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿Ê ;JQQPÁËÄÐÑÄÐÌÄÇÆËÄÌÌÚËÇÉÍÁÀÍÞËÇ Ç ÊÍ׿ÃÛËÇ Á ÐÁÍÄÈ Ë¿Ð×Ñ¿ÀÌÍÈ ÏČ ÉÊ¿ËÌÍÈÉ¿ËοÌÇÇ°ÑÄÔÎÍÏ;JQQPÇ .BSMCPSPÌÄÍÑÃÄÊÇËÚ ;JQQPŒп˿ÞÌ¿ÐÑÍÞØ¿ÞÉÒÊÛÑÍÁ¿Þ ×ÑÒÖÉ¿ §ËÄÌÌÍ ÜÑÍÑ ¿ÉÐÄÐÐÒ¿Ï ÁÚ ÌÄÎÏÄËÄÌÌÍ ÍÀÌ¿ÏÒÅÇÑÄ Á ÎÍÊÍÁÇÌÄ ÓÇÊÛËÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÄÈÖ¿Ð ÎÏÍÿÝÑÐÞ Ð ÎÍËÄÑÉ¿ËÇ Š¦ÍÊÍÑ¿Þ ÉÊ¿ÐÐÇÉ¿š ÇÊÇ Š¦ÍÊÍÑÍÈ ÓÍÌÚ «¿ÏÑÇÌ ·ÇÌ ÁÄό ÑÄÊ ;JQQP Á ŠŸÎÍÉ¿ÊÇÎÐÇÐÄ ÐÄÂÍÃÌޚ ´¿ÏÏÇÐÍÌ ³ÍÏà Á Š§ÌÃÇ¿ÌÄ £ÅÍÌÐÄ ÇÎÍÐÊÄÃÌÄËÉÏÄÐÑÍÁÍËÎÍÔÍÃĚ ÏÝÐ ²ÇÊÊÇÐÁŠ©ÏÄÎÉÍËÍÏÄ×ÉĚ

®Ç¿ËÄÙËÀËÊÙ ¿ËÁÐÅ ÃÂÈÂÄÊØÂÕÂÎÏÂÍÂÊÇÅ ¬¿ÏÍÃÇÌÄ;JQQP Á ÏÜÃÓÍÏÃÄ ÄÐÑÛ ËÒÆÄÈ ÁÉÍÑÍÏÍËÐÍÀÏ¿ÌÚÁÐÄÁÍÆËÍŌ ÌÚÄ Æ¿ÅÇ¿ÊÉÇ Ï¿ÆÌÚÔ ÁÏÄËÄÌ ¦ÃÄÐÛ ÄÐÑÛÆ¿ÊÚÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÔËÍÃÄÊÄÈ ÎÏÍÑÍÑÇÎÍÁ ;JQQP ×ÄÃÄÁÏÍÁ ÃÇÆ¿ÈÌ¿ Ç ÊÄÂÄÌÿÏÌÚÔ ;JQQP ÉÍÊÊÄÉÕÇÍÌÌÚÔ ;JQQPÇÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÍÉ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÄÚÉØ¿


©ÅÍ˿ؾÍÂÊÁØ

13*7"$:

ŸÎ¾ÂÄÅÎÇÈÛÔÂÊÅÜ;JQQPÅÄÀËϽ¿ÈÅ¿½ÛÏÎÜÏËÈÙÇË¿žÍÚÁÑËÍÁŠÊÅǽÇÅÒ ˆËÏ¿ÂÍÏËÔÊØÒÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿˜¿ÎÏͽʽÒˆÏÍÂÏÙÂÀËÉÅͽ˜ÑÅÍɽÌÍÅÊÓÅÌŽÈي ÊËÊÂËÏÇÍØ¿½ÂÏ¢ÁÅÊÎÏ¿ÂÊÊØÆÑÅȎȾÍÚÁÑËÍÁÎÇËÆѽ¾ÍÅÇÅͽ¾ËϽÈ¿ §½Ê½ÁÂÎÌËÀËÁĽÃÅÀ½ÈÇÅÂÂÅÄÀËÏË¿ÈÂÊÅÜÉËÃÊËÐÄʽÏÙÌË ʽÁÌÅÎň/JBHBSB'BMMT0OUBSJP˜ ¬ÄÉÍÑÍÏÚÄ ÜÉÐÎÍÌ¿ÑÚ ËÒÆÄÞ Áڌ ÆÚÁ¿ÝÑ ÍÐÍÀÚÈ ÇÌÑÄÏÄÐ ¬¿ÎÏÇËÄÏ Á ÍÃÌÍË ÇÆ Æ¿ÊÍÁ ÍÉÍÊÍ ÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÇ ÍÂÏÍËÌÍÈ ÐÄÁÄÏÌÍÈ ØÒÉÇ ÎÍÈË¿ÌÌÍÈ ÁÍÆÄÏÄ­ÌÄÇÿÌÄÿÊÄÉÍÍÑ©ÊÇÁÊÄ̌ ÿ ÐÉÏÍËÌÍ ÎÏÇÑÒÊÇÊ¿ÐÛ Æ¿ÅÇ¿ÊÉ¿ ÁÚÑ¿ØÄÌÌ¿Þ ÇÆ ÀÏÝÔ¿ ÜÑÍÈ ÏÚÀÇÌÚ ²ÃÇÁÇÑÄÊÛÌÍ ÖÑÍÆ¿ÅÇ¿ÊÉ¿ÍÉ¿Æ¿Ê¿ÐÛ Á Ï¿ÀÍÖÄË ÐÍÐÑÍÞÌÇÇ ÀÍÊÄÄ ÑÍÂÍ ÍÌ¿ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑÃÍÐÇÔÎÍÏ ¡Æ¿ÊÄÉÒÏÛÄÆÍÁÄÐÑÛ;JQQP ÎÏÇ̿Ì ÊÄÅ¿Á¿ÞÐÄÏÅ¿ÌÑҌÃÄпÌÑÌÇÉÒ±ÍÏÌÒ¡Í ÁÏÄËÞÍÃÌÍÂÍÇÆÎÏÚÅÉÍÁÎÏÇÏ¿ÐÉÏÚÑÇÇ οϿ×ÝÑ¿ÐÄÏÅ¿ÌÑ¿±ÍÏÌ¿ÐÇÊÛÌÍÃÄό ÌÒÊÍ ÇÄÂÍ;JQQPÁÚÊÄÑÄÊ¿ÇÆÌ¿ÂÏÒÃÌÍÂÍ É¿ÏË¿Ì¿ÇÎÍÊÄÑÄÊ¿Ì¿ÆÄËÊÝÐÁÚÐÍÑÚ Ë©ÍÂÿ±ÍÏÌÎÏÇÆÄËÊÇÊÐÞ ÄÂÍÑÍÁ¿Œ ÏÇØÁÏÒÖÇÊÄËÒÆ¿ÅÇ¿ÊÉÒ Ì¿ÈÃÄÌÌÒÝ ÌÄÎÍÿÊÄÉÒÁÎÍÊÄ©ÏÚ×É¿ÍÑÉÏÚÊ¿ÐÛÐ ÑÏÒÃÍË ÌÍÆ¿ÅÇ¿ÊÉ¿Ï¿ÀÍÑ¿Ê¿ ¡ÍÁÏÄËÞÏÄËÍÌÑ¿ÒοÉÍÁÍÖÌÍÈË¿Œ ×ÇÌÚ×Ñ¿ÌÇÌ¿ËÍÌÑÄÏ¿¯¿ÐÐÄÊ¿©ÊÒÌÇ

ÎÍοʿ Á ×ÄÐÑÄÏÌÝ ¿ÂÏÄ¿ѿ ¯¿ÐÐÄÊ ÍÑÖ¿ÞÌÌÍ ÎÚÑ¿ÊÐÞ ÁÚÐÁÍÀÍÃÇÑÛÐÞ ÌÍ ÐÇÊÛÌÚÈËÄÔ¿ÌÇÆËÌÄÒËÍÊÇËÍÁÑÞÂÇÁ¿Ê ËÍÌÑÄÏ¿ÁË¿×ÇÌÒ¬ÄÍÅÇÿÌÌÍË¿×nj Ì¿ ÁÐÑ¿Ê¿ ¯¿ÐÐÄÊ ÁÚÎÒÑ¿Ê ×Ñ¿ÌÇÌÒ Ç ÍÀÌ¿ÏÒÅÇÊÁÉ¿ÏË¿ÌÄÀÏÝÉÆ¿ÅÇ¿ÊÉÒ ÉÍÑÍϿތÑÍ Æ¿ÐÑÏÞÁÁ×ÄÐÑÄÏÌÞÔ ÇÆ¿Œ ÐÑÍÎÍÏÇÊ¿ Ë¿×ÇÌÒ ·ÍÉÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈ ¯¿ÐÐÄÊÇÆÁÊÄÉÐÁÍÝ;JQQPÇÆ×ÄÐÑÄÏÄÌÍÉ ÇÎÍÎÚÑ¿ÊÐÞÆ¿ÅÄÖÛ­Ì¿Ï¿ÀÍÑ¿Ê¿

ŸÉÂÎÏËÚÌÅÈËÀ½ ;JQQPÎÄÏÄÅÇÊ¿ÁËÄÐÑÄПËÄÏÇÉÍÈ ¡ÄÊÇÉÒÝÃÄÎÏÄÐÐÇÝ ÎÏÍ×Ê¿ÁÐÄÁÍȌ ÌÚ ÀÚÊ¿ ÎÍÃÁÄÏÅÄÌ¿ ÁÄÞÌÇÞË ËÍÃÚ ÇÆËÄÌÄÌÇÞËÁÉÒÊÛÑÒÏÌÍÈÅÇÆÌÇÐÑÏ¿Œ ÌÚÇÎÏÍÖÇËÎÏÇÔÍÃÞØÇËÇÒÔÍÃÞØÇË ÞÁÊÄÌÇÞË ÌÍп˿ÍÐÑ¿Ê¿ÐÛÎÏ¿ÉÑÇÖČ ÐÉÇÌÄÇÆËÄÌÌÍÈ Ñ¿ÉÍÈÅÄÌ¿ÃÄÅÌÍÈÇ ÃÍÊÂÍÁÄÖÌÍÈ É¿ÉÎÏÇÏÍÅÃÄÌÇÇ ˜ÅÊÆÅÀŸ°ª¨˜«©

ÄÚÉØ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
ˆ¢¿ÍËÉËÁ½˜¾ÐÁÙÏÂÎ˾ËÆ ¦¼ÅÆÄË ÌȸÅÎË¿Ë ÇÈÀŸ¼Ã½¾ÀÊ Ìȸ¿¸ „¤Ë¾ÏÀŸ ÂÆÊÆÈÆÄËÇȽ¼ÉÊÆÀÊɼ½Ã¸ÊÔȽÐÀʽÃÔÅÓÁи» ¼Ëĸ½Ê „¯ÊÆ×ɸ¾Ë “ ¸¾½ÅÑÀŸ„¢¸Â×Ƽ½ÅËÉÔ “œ½Á† ÉʺÀʽÃÔÅÆ Ƽ½¾¼¸À»È¸½Êº¸¾ÅËÖÈÆÃÔº¾À¿ÅÀÃÖ¹ÆÁ ¾½ÅÑÀÅÓ©½»Æ¼Å×˟ɺ»ÆÉÊ×ͼº½ÆϸÈƺ¸Ê½ÃÔÅÓ½ ¼½ºËÐÂÀ ÂÆÊÆÈÓ½ ºÆ¿ÄƾÅÆ º¸Ä ÍÆÈÆÐÆ ¿Å¸ÂÆÄÓ ¼À¿¸ÁŽÈÀÅʽÈÔ½Èƺ Í˼ƾÅÀÂ¥¸Ê¸ÃÔ×¥¸ËÄƺ¸ÀÍƆ ¿×Á¸ɸÃÆŸ„¢È¸ÉÀºÓ½ÃÖ¼À“ŸÆ×®À¹À¿Æº¸œ¸º¸Áʽ ºÄ½ÉʽŸÉø¼ÀÄÉ×ÐÆÇÀÅ»ÆÄÀƹÅƺÀÄ»¸È¼½ÈƹǽȽ¼ ¼Æûƾ¼¸ÅÅÓÄýÊÆÄ

Обожаю морскую тематику и часто использую ее в интерьерах. Одевая такое платье, отвлекаешься от городской суеты и чувствуешь приближение отдыха.

Я часто захожу в «Евромоду». Во-первых, здесь всегда есть чтото именно для меня, во-вторых, мы с Дашей хорошие подруги, в-третьих, говорят, что долго носить одно и то же платье вредно для здоровья. А здоровье для меня главное.

Поход в магазины и выбор одежды может стать настоящим праздником, если делать это не на голодный желудок, в отличном настроении и с лучшей подругой.

быть достаПлатье должно щим, чтобы ю га точно обле вы женщина, показать, что ободным, св но . и достаточ ть, что вы леди чтобы показа кое платье. Это именно та

Без комментариев...

Ярким личностям - яр кую одежду. В таком платье трудно остаться незамеченной.


©ÅÍ˿ؾÍÂÊÁØ

Мне нравится экспериментировать с цветом, силуэтом, фактурой. Этот эксперимент удался. Платье цвета фуксии с крупным принтом. Почему нет?

Классика городской моды джинсы, майка, пиджак. Меняя топы и аксессуары (шляпы, сумочки, платки, бижу...) - выглядим по-разному.

13*7"$:

Ультрамодны й комбинезон пр екрасная альтер натива маленьк ом черному плат у ью.

подхожу я всегда ысокие ы д ж е д о в у К выбор , так как у меня му, что я о но тщатель я и к себе, и к т жедневи е н а м в е о о б в вс тре поэтому ила три одеваю, опинга я остав ш нике для еюсь, уложусь. д а Н . а с а ч

Шелковое и нежное, расшитое бисером, не требует дополнительных украшений. Но если только маленькие бриллиантики в ушки и на пальчик. Вот и все.

Ну чем не деву ш платье. В нем ка Бонда? Идеальное я буду чувств овать себя на высоте и на романтическ деловой встрече, и на ом свидании. Надо брать!

Меняем красное на голубое - и вот вместо агрессивной сексуальности трогательная романтичность. Кружев а ность - и женственэ т о син онимы.

Мы замечательно и с пользой провели время, чего и вам искренне желаем. А на прощание хотелось бы напомнить слова великого Ив Сен Лорана: «Самое главное в женском платье - женщина, которая его носит». Помните об этом и будьте СОБОЙ.


«ÏÁØÒ½ÏÙÊÂÈÙÄÜͽ¾ËϽÏÙ £½ÊƚǽȽ¼ÀÆʼÓÍŸ¸Ä¸ÅÏÀº¸× øɸÖѸ×ÉÃËÍǽÈÉǽÂÊÀº¸ÀɆ ÊÀÅÅÆÁ¿¸¹ÆÊÓÆɽ¹½¥Æ¼¸Ã½ÂÆŽ¼Ã׺ɽͤÅÆ»À½ŽÃÖ¹×ÊÆÊÇËÉ  Ž »ÆÊƺÓ ÆÉʸºÀÊÔ ȸ¹ÆÊË ¹½¿ ÂÆÅÊÈÆÃ× ÀÃÀ ÇȽºÈ¸Ñ¸ÖÊ ɺƹƼÅƽ ºÈ½Ä× ÇȽÇÈƺƾ¼½ÅÀ½ º ÕÂÉÂËÈÉÀÀ Çƽ¿¼ÂÀ ÇÆÍÆ¼Ó ÇÈƼÆþ¸× ÆÉʸº¸ÊÔÉ׺ÇýÅËȸ¹ÆϽÁ¸ÊÄÆÉ̽ÈÓÀÇÈÀºÓÏÅÆÁ¿¸Å×ÊÆÉÊÀ

¶ÃÀ×¢˜¨˜©š˜ º¸ÃÀÌÀÎÀÈƺ¸ÅÅÓÁ¼½ÊÉÂÀÁÇÉÀÍƆ ÃÆ» ÇȸÂÊÀÂËÖÑÀÁÇÉÀÍÆÃÆ»ºÉ̽† ȽɽĽÁÅÓÍÀ¼½ÊÉÂƆÈƼÀʽÃÔÉÂÀÍ ÆÊÅÆнÅÀÁ ɽÈÊÀÌÀÎÀÈƺ¸ÅÅÓÁ Õ¿ÀÉʽÅÎÀ¸ÃÔÅÓÁ ÇÉÀÍÆʽȸǽºÊ ÏýŤ½¾È½»ÀÆŸÃÔÅÆÁ¸ÉÉÆÎÀ¸ÎÀÀ ÇÉÀÍÆÃƻƺ†ÇȸÂÊÀÂƺ ¦ÇÓÊÇÉÀÍÆÃÆ»ÀϽÉÂÆ»ÆÂÆÅÉËÃÔÊÀ† Èƺ¸ÅÀ׆Ç×ÊÔýʩ̽ÈÓȸ¹ÆÊÓ ÉÆÎÀ¸ÃÔÅ¸× Ľ¼ÀÎÀÅÉÂ¸× ϸÉÊŸ× ÇȸÂÊÀ¸ ¥¸ÇȸºÃ½ÅÀ½ ¼½×ʽÃÔÅÆÉÊÀ ÂÆņ ÉËÃÔÊÀÈƺ¸ÅÀ½ º¿ÈÆÉÃÓÍ ¼½Ê½Á ɽĽÁÅƽ ÂÆÅÉËÃÔÊÀÈƺ¸ÅÀ½ ÇÉÀ† ÍÆÃÆ»ÀϽɸ×ÇÆÄÆÑÔº¸ÈÔ½ÈÅÆÄ ÀÃÀÏÅÆÄÈÆÉʽ

XXXCMBHPŠTFCFSV ¯ÂÈ ŠŠ ÁÍÂÎÀ§ËÈËÉʽ ÐȤÂÈÂÊ½Ü Áˆ½˜ ¯³ˆ©ËÊÂÏÊØÆÁ¿Ë͘ ËÑ–ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

®ÍÐÒÑÇ ÍÑÃÍÔÌÒÑÛŒÆÌ¿ÖÇÑ ÍÐÑ¿Œ ÌÍÁÇÑÛÐÞ ­ÐÁÍÀÍÃÇÑÛÐÞ ÍÑ ÐÒÄÑÚ Æ¿ÀÍÑÇÍÐÑ¿ÑÛÐÞÌ¿ÄÃÇÌÄÐÐÍÀÍÈÇÊÇ ÐÁÍÇËÇÀÊÇÆÉÇËǼÑÍÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÄ ÐÄÀÄÎÏÄÉÏ¿ÑÇÑÛÑÏÄÁÍÅÇÑÛÐÞ ÅÇÑÛ Á Ì¿ÎÏÞÅÄÌÇÇ Ç ÐÑÏÄÐÐÄ Ç ÁÍÆËÍŌ ÌÍÐÑÛ ÎÍÌÞÑÛ ÐÁÍÝ ÕÄÌÌÍÐÑÛ ÁÌÄ ÃÍÊÅÌÍÐÑÇ ÐÑ¿ÑÒп ÁÊÇÞÌÇÞÃÏÒÆÄÈ ÇÍÕÄÌÍÉÍÉÏÒÅ¿ÝØÇÔ °ÎÍÐÍÀÌÍÐÑÛ ÎÄÏÄÐÑ¿ÑÛ ÀÄÅ¿ÑÛ ÐÎÄ×ÇÑÛ Ç ÏÄ׿ÑÛ ÁÍÎÏÍÐÚ ÿÅÄ Á ÍÑÎÒÐÉÄ Ö¿ÐÑÍ ÌÄÍÐÒØÄÐÑÁÇË¿ Ñ¿É É¿É ÎÍÃÏÚÁ¿ÄÑ ÍÐÌÍÁÌÒÝ ËÍÃÄÊÛ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞ Œ ÀÚÑÛ ÑÏÒÃÍÐÎ͌ ÐÍÀÌÚË ¿ÉÑÇÁÌÚË ÁÉÊÝÖÄÌÌÚË Á ÐÍÀÚÑÇÞ ÍÉÏÒÅ¿ÝØÄÂÍ ËÇÏ¿ ©ÍŒ ÊÍÐпÊÛÌ¿ÞÆ¿ÂÏÒÅÄÌÌÍÐÑÛÏ¿ÀÍÑÍÈ ÑÒÖÇ ÎÏÍÀÊÄË ÐÖÇÑ¿ÝÑÐÞ ÌÍÏËÍÈ Ç ÍÏÇÄÌÑÇÏÍË ŠÐÖ¿ÐÑÊÇÁÍȚ ÅÇÆÌÇ ÃÊÞÀÒÃÒØÄÂÍÎÍÉÍÊÄÌÇÞ ®ÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌ¿Þ ÃÄÞÑÄÊی ÌÍÐÑÛ Œ ÄËÉÍÄ ÎÍÌÞÑÇÄ ÌÄÏÄÃÉÍ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞÎÏÇÀÄÅÇØÄËÍÑÊÝÀÁÇ ÐÄËÛÇ ÃÄÑÄÈ ­Ì¿ Æ¿ÎÍÊÌÞÄÑ ÁÐÄ ÐÁÍÀÍÃÌÍÄ ÁÏÄËÞ ÍÎÏÄÃÄÊÞÄÑ ÐÍÀŒ ÐÑÁÄÌÌÒÝÆÌ¿ÖÇËÍÐÑÛ ÊÇ׿ÞÎÏ¿Á¿ ÍÑÉÏÚÁ¿ÑÛ Á ÐÄÀÄ ÌÍÁÚÄ Ñ¿Ê¿ÌÑÚ ËÄÖÑÚ Ó¿ÌÑ¿ÆÇÇ ®ÄÖ¿ÊÛÌÄÈ ÁÐÄÂÍ ÉÍÂÿ Ï¿ÀÍÑÍÈ ÞÁÊÞÄÑÐÞп˿ÅÇÆÌÛ±ÍÂÿÄÄÐËÚЌ ÊÍËÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞÀÄÐÖÇÐÊÄÌÌ¿ÞÖÄÏÄÿ ÃÄÊÇÍÀÞÆ¿ÌÌÍÐÑÄÈŸÒÃÍÁÊÄÑÁÍÏČ ÌÇÄÍÑÐÍÆÇÿÌÇÞÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÂÍËÇÏ¿ Æ¿ËÄÌÞÄÑÁÏÄËÄÌÌÍÄÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄÍÑ Ï¿ÀÍÖÄÈ ÃÇÌ¿ËÇÉÇ ±ÍÂÿŒÑÍ Ö¿ØÄ

ÄÚÉØ¿

ÁÐÄÂÍÇÎÍÞÁÊÞÝÑÐÞÎÏÍÀÊÄËÚÐÍь ÃÚÔÍË ¡ ÎÐÇÔÍÊÍÂÇÇ ÁÚÃÄÊÞÝÑ ÉÍˌ ÎÊÄÉÐÚ ÐÇËÎÑÍËÍÁ Ì¿ÏÒ׿ÝØÇÔ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÝ ÅÇÆÌÄÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÑÏÒÃÍÂÍÊÇÉÍÁ uÌÄÁÏÍÆÁÚÔÍÃÌÍÂÍÃÌÞŒÌÄÁÍƌ ËÍÅÌÍÐÑÛ ÍÐÑ¿Á¿ÑÛÐÞ ÌÄÆ¿ÌÞÑÚË ÑÏÄÁÍ¿ ÎÄÏÄà ÐÁÍÇË ÐÁÍÀÍÃÌÚË ÁÏÄËÄÌÄË ÎÄÏÄÅÇÁ¿ÌÇÄ ÎÒÐÑÍÑÚ Ç ÀÄÐÕÄÊÛÌÍÐÑÇ ÐÑÏÄËÊÄÌÇÄÇÆÀÄÅ¿ÑÛ ÀÄÐÐËÚÐÊÄÌÌÍÐÑÇ ÎÏÍÔÍÃÞØÇÔ Áڌ ÔÍÃÌÚÔ u ÐÇÌÃÏÍË ÔÏÍÌÇÖÄÐÉÍÈ ÒÐÑ¿Ê͌ ÐÑÇŒÎÄÏÄÅÇÁ¿ÌÇÄÜËÍÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÃÇÐÉÍËÓÍÏÑ¿ ÎÍÁÚ×ÄÌÌ¿Þ Ͽƌ ÃÏ¿ÅÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ¿Î¿ÑÇÞ ÀÄÐÐÇÊÇÄ ÌÄÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÍÑÃÍÔÌÒÑÛÇÏ¿ÐÐÊ¿Œ ÀÇÑÛÐÞ ÃÄÎÏÄÐÐÇÞ u ÐÇÌÃÏÍË ÜËÍÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÁÚÂÍÏ¿ÌÇތϿÆÀÇÑÍÐÑÛ ÎÍÿÁÊÄ̌ ÌÍÐÑÛ ÒÐÑ¿ÊÍÐÑÛ Ç ÓÇÆÇÖÄÐÉÍÄ ÒÑÍËÊÄÌÇÄ Ì¿Ï¿ÐÑ¿ÌÇÄ ÑÏÄÁÍÂÇ ÒÐÇÊÄÌÇÄ ÇÏÏ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÀÄЌ ÎÍÉÍÈÐÑÁ¿ ÌÄÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÛ ÐÍÐÏČ ÃÍÑÍÖÇÑÛÐÞ ÇËÎÒÊÛÐÇÁÌÍÄÜËÍÕÇ͌ Ì¿ÊÛÌÍÄÎÍÁÄÃÄÌÇÄ ÃÄÎÏÄÐÐÇÞ Íь ÐÒÑÐÑÁÇÄÅÄÊ¿ÌÇÞÃÊÞÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÈ ¿ÉÑÇÁÌÍÐÑÇ ©ÍÌÄÖÌÍ Ï¿ÀÍÑ¿ Œ ÔÍÏÍ×ÄÄ ÁÊ͌ ÅÄÌÇÄÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÔÐÇÊÇÏÄÐÒÏÐÍÁ ÍÐÍÀÄÌÌÍ ÄÐÊÇ ÍÌ¿ ÎÏÇÌÍÐÇÑ Ì¿Œ ÐÊ¿ÅÃÄÌÇÄ ÃÇÁÇÃÄÌÃÚ ÖÒÁÐÑÁÍ ÁÌÒÑÏÄÌÌÄÈ ÐÁÍÀÍÃÚ Ç ÍØÒØÄÌÇÄ ÁÊ¿ÐÑÇÌ¿ÃÌÄÈ


13*7"$:

®¿ÂÏÎǽÜÒÍËÊÅǽ

ŸͽÉǽÒ7PMWPŠªÂÁÂÈÅ©ËÁØ ¿©ËÎǿ½ÌÍÂÈÜÀÎËÎÏËÜÈÎÜ ÌËǽÄÇËÈÈÂÇÓÅÅ

 ÎÂÄËʽˆ«ÎÂÊيÄÅɽ˜ 997ɽ¿ÆÅ7PMWPŽ¼½ÃÀÄƼÓº¤Æɺ½¹Óú½ÃÀ† ÂÆýǽÅš¸Ã½ÅÊÀŶ¼¸ÐÂÀÅ ÕÊÆÁº½ÉÅÆÁº¼ÆÍÅƺýņ ÅÓÁ¸ÈÊÀŸÄÀ¤¸È¸¨ÆÊÂÆÀºÆÂÈ˾½ÅÀÀɺÆÀͿŸ† ĽÅÀÊÓͼÈË¿½Á˜ÃÃӧ˻¸Ï½ºÆÁ ¬ÀÃÀÇǸ¢ÀÈÂÆÈƺ¸ ª¸ÊÔ×ÅÓ¤À͸ÃÂƺÆÁ ɺ½¾ ÅƺÀºÆÃÅÀʽýŨ½Å¸Ê¸ £ÀʺÀÅƺ¸†¹Ã½ÉÂǽȺÆÁÂÆÃýÂÎÀÀĽÍƺ ¢POTUBOUJO (BZEBZ†ÇȽÄԽȸÄÆÉÂƺÉÂÆ»ÆÇƼÀËĸ ºÇÈÆÏ½Ä ¸Â ÀËÊÆÅϽÅÅƽÕÂÉÂÃÖ¿ÀºÅƽ¹½ÃÔ½-B1FSMB ĽŸ ¹È½Å¼Ó ǽÈÉÆÅÓÀÂÆŽÏÅƾ½ý»½Å¼¸ÈÅÓÁ¤À͸Àà šÆÈÆÅÀÅ ¼½ÂøÈÀÈËÖÑÀÁÀÅʽÃýÂÊ˸ÃÔÅËÖÄƼËÀ ¼½ÃƺÆÁÉÊÀÃÔ ÂøÉÉÀÂËÀɼ½È¾¸ÅÅÓ½ÊȽżÓ Ä½Å† ÅÆŸÕÊÆÄÇƸ¿½¹ÓøÇȽ¼ÉʸºÃ½Å¸ǽȺ¸×¾½Åɸ× ÂÆÃýÂÎÀ×¼À¿¸ÁŽȸ ¡ ÜÑÍÑ ÃÄÌÛ ÐÏÄÃÇ ÂÍÐÑÄÈ ËÍÅÌÍ ÀÚÊÍ ÒÁÇÃÄÑÛ ¿ÉÑÄÏÍÁ Ç ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÄÈ ×ÍҌÀÇÆÌÄп ÎÍÊÇÑÇÉÍÁ ÇÀÇÆÌÄÐËÄÌÍÁ®ÍÐÍʲÉÏ¿ÇÌÚÁ¯ÍÐÐÇÇ¡Ê¿ÃÇËÇÏ ¤ÊÛÖÄÌÉÍ Ð ÐÒÎÏÒÂÍÈ ËÇÌÇÐÑÏ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ «ÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÍÀÊ¿ÐÑÇ ¡Ê¿ÃÇËÇÏ ©ÍÆÚÏÄÁ ÐÍÁÄÑÌÇÉ ÂÒÀÄÏÌ¿ÑÍÏ¿ «ÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÍÀÊ¿ÐÑÇ ¤ÊÄÌ¿ ©ÒÖÄÏÍÁ¿ 


®¿ÂÏÎǽÜÒÍËÊÅǽ

ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ÉÍÏÎÍÏ¿ÕÇÇ *50$)6 $PSQ °¿ÑÍ ŸÝËÇ Ð ÐÒÎÏÒÂÍÈ ¿ÉŒ ÑÄÏÚ¡¿ÃÇËǤɿÑÄÏÇÌ¿©ÍÊ¿ÌÍÁÚ ÎÄÁÄÕÇÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ®¿ÁÄÊ©¿×ÇÌ ÇÃÏÒÂÇÄ©ÐÊÍÁÒ ËÌÍÂÇÄÇÆÂÍÐÑÄÈŒÉÊÇÄÌÑÚ«ÇÔ¿ÇÊ¿¡ÍÏÍÌÇÌ¿¬¿ ÎÍÃÇÒËÄÀÊÇÐÑ¿ÊÇ¿ÉÑÄÏÚÑÄ¿ÑÏ¿ÇÉÇÌÍŸÊÄÉпÌÃϯ¿ÎÍÎÍÏÑ ŸÌ¿ÑÍÊÇÈ ¯ÒÃÄÌÉÍ Ç ª¿Ï¿ ¶¿ÉÊÇÌ ¢¿ÏËÍÌÇÖÌÍ ÃÍÎÍÊÌÞÊÇ Ç ÎÏÇÿÁ¿ÊÇ ÍÐÍÀÚÈ ׿ÏËÉÍÊÊÄÉÕÇÇÒÉÏ¿×ÄÌÇÞ ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚÄÝÁÄÊÇÏÌÚËÃÍËÍË%POOB -VOB7FOF[JB ­ÐÄÌÛÇÆÇË¿ŒÁÏÄËÞÉÍËÓÍÏÑ¿§ÆÚÐÉ¿ÌÌÍÄοÊÛÑÍÌÄÑÍÊÛÉÍÑÄÎÊÚÈ ¿ÑÏÇÀÒÑ ÌÍÇÜÊÄ¿ÌÑÌÚÈÎÏÄÃËÄÑÁÄÏÔÌÄÈÍÃÄÅÃÚ ÎÏÇÿÝØÇÈÍÀÏ¿ÆÒ׿ÏË ŸÉÕÄÌÑËÒÅÐÉÍÈÉÍÊÊÄÉÕÇÇŒÇÃÄ¿ÊÛÌÍÐÇÃÞØÇÄÍÃÌÍÀÍÏÑÌÚÄÇÃÁÒÀÍÏÑÌÚÄ οÊÛÑÍÇÎÍÊÒοÊÛÑÍ£ÄÉÍÏ¿ÑÇÁÌÚÄÉÍÅ¿ÌÚÄÜÊÄËÄÌÑÚÇÃÁÍÈÌÚÄÏÄËÌÇÁ ÐÑÇÊÄËÇÊÇÑ¿ÏÇÃÄÊ¿ÝÑÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÇÈÍÀÏ¿ÆÀÍÊÄÄ¿ÂÏÄÐÐÇÁÌÚË¡ÅÄÌÐÉÍÈ ÉÍÊÊÄÉÕÇÇÕ¿ÏÇÑÎÍÃÖÄÏÉÌÒÑÚÈËÇÌÇË¿ÊÇÆË ÐÁÍÈÐÑÁÄÌÌÚÈÐÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌÚË ÀÇÆÌÄЌÊÄÃÇ £ÄÊÍÁ¿Þ ÉÊ¿ÐÐÇÉ¿ ËÒÅÐÉÍÈ ÊÇÌÇÇ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌ¿ ÍÃÌÍÀÍÏÑÌÚËÇ Ç ÃÁÒÀÍÏÑÌÚËÇÉÍÐÑÝË¿ËÇÎÏÇÂÊÒ×ÄÌÌÚÔοÐÑÄÊÛÌÚÔÑÍÌÍÁŸÉÕÄÌÑÉÍʌ ÊÄÉÕÇÇ Œ ×ÇÏÍÉÇÈ ÍÐÑÏÚÈ Ê¿ÕÉ¿Ì ÃÄÉÍÏ¿ÑÇÁÌÚÄ ÐÑÏÍÖÉÇ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍÄ ÎÊÄÖÍ ÁÚÐÍÉ¿ÞÎÏÍÈË¿ ÑÉ¿ÌnjÉÍËοÌÛÍÌÚ ÉÊÒÀÌÚÄÎÇÃÅ¿ÉÇ©ÍÊÊÄÉÕÇÞ ÁÚÎÍÊÌÄÌ¿ ÇÆ ÁÚÐÍÉÍÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈ ÍÀÊÄÂÖÄÌÌÍÈ Ì¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÍÈ ×ÄÏÐÑÇ Á ÐÍÖÄÑ¿ÌÇÇ Ð ×ÄÊÉÍË É¿×ÄËÇÏÍË ËÍÔÄÏÍË Ç À¿ËÀÒÉÍË ±¿ÉÇÄ ÇÆÃÄÊÇÞ ÎÍÃÖÄÏÉÇÁ¿ÝÑÏÄÐÎÄÉÑ¿ÀÄÊÛÌÍÐÑÛÇÁÉÒÐÇÔÍÀʿÿÑÄÊÞ¥ÄÌÐÉ¿ÞÃÄÊÍÁ¿Þ ÉÍÊÊÄÉÕÇÞŒÜÑÍÐÍÖÄÑ¿ÌÇÄÇÆÞØÄÐÑÁ¿ÅÄÌÐÉÇÔÓÍÏËÇÐÑÏÍÂÍÐÑÇËÒÅÐÉÍÈ ÉÊ¿ÐÐÇÉÇŸÉÕÄÌÑÚÁÚÑÞÌÒÑÚÈÎÏÇÑ¿ÊÄÌÌÚÈÐÇÊÒÜÑ ÞÏÉÍÁÚÏ¿ÅÄÌÌÚÈ ËÇÌÇË¿ÊÇÆËÉÍËÎÍÆÇÕÇÍÌÌÍÂÍÏÄ×ÄÌÇÞ «ÒÅÐÉ¿ÞÁÄÖÄÏÌÞÞÍÃÄÅÿÏÄ×ÄÌ¿ÁÀÊ¿ÂÍÏÍÃÌÚÔÑÄËÌÚÔÑÍÌ¿ÔÐÑɿ̌ ÌÚËÐÑÏÒÉÑÒÏÌÚË×ÄÊÉÍÁÚËÒÆÍÏÍËÇÊ¿ÕÉ¿Ì¿ËÇÉÍÌÑÏ¿ÐÑÌÚÔÕÁÄÑÍÁŸ ÁÁÄÖÄÏÌÄÈÍÃÄÅÃÄÃÊÞÇÐÑÇÌÌÚÔÊÄÃÇÂÍÐÎÍÃÐÑÁÒÄÑŠÅÄÌÐÉÇȚÐËÍÉÇÌ ­ÌÌÄÑÍÊÛÉÍÁÍÆÏÍÃÇÊÐÞ ÌÍÇÒÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÊÐÞ ÎÏÄÑÄÌÃÒÞÌ¿пËÚÈ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚÈÁÄÖÄÏÌÇÈÌ¿ÏÞéÍÏÍÊÛÉÍÐÑÝËÍÁŒÖÄÏÌÚÈ ÀÄÊÚÈÇÀÊ¿Â͌ ÏÍÃÌÚÈÉÏ¿ÐÌÚÈÐËÍÉÇÌÂÐ×ÄÊÉÍÁÚËÇÊ¿ÕÉ¿Ì¿ËÇÁËÒÅÐÉÍËÇÅÄÌÐÉÍË Á¿ÏÇ¿ÌÑÄÐÑ¿ÁÇÑÐÁÍÇÔÍÀʿÿÑÄÊÄÈÌ¿ÎÛÄÃÄÐÑ¿ÊÜÊÄ¿ÌÑÌÍÐÑÇ

13*7"$:


Ludi_2_2011  
Ludi_2_2011  

buzibess magazin of Kolomna

Advertisement