Page 1

PLA D’EMPRESA!

! Presentació d’un projecte empresarial! ! ! INTRODUCCIÓ! !

! El Pla d’emrpesa és un document en el que podem trobar les característiques i els pasos a seguir per la creació d’una empresa o projecte. Ha de tenir un seguit d’partats:!

!

1. 2. 3. 4. 5.

Projecte d’empresa! Pla de màrqueting! Pla de producció o d’activitat! Pla d’inversió i finançament! Altres aspectes (com els legals i d’ubicuació)!

! EL PLA D’EMPRESA! ! 1 - PRESENTACIÓ DEL PROJECTE! ! A - La idea de negoci ! Aquí s’explica l’origen i el motiu del negoci o projecte, quins productes es volen treballar, característiques, mercat al que es dirigeix. ! ! Aquest és un aspecte que cal treballar en especial, ja que en aquesta fase cal assessorarse activament tenint present una sèrie de fets:! ! - Estudiar nous filons d’ocupació i/o treball! ! - Buscar necessitats no cobertes al mercat al qual ens dirigim! ! - Pensar en com podem modificar i millorar productes o serveis que ja estan al mercat! ! - Analitzar com es pot introduir el producte al mercat al qual es vol introduir!

!

! Per tal de definir la idea de negoci, podem:! ! - Buscar assessorament exterior: associacions de joves emprenedors, associacions de comerciants i/o empresaris, tallers d’assessorament empresarial …!

!

! - Assessorament intern, amb persones del projecte o properes. Moltes vegades s’utilitza el BRAINSTORMING (pluja d’idees) que es desenvolupa, generalment, seguint una seqüència d’esdeveniments:! 1. Brainstorming: es proposen idees sense un guió prefixat, tenint com a principi la imaginació i l’espontaneïtat. Fins i tot s’accepten idees extravagants ! 2. Filtre de les propostes: es rebutgen les idees impossibles o les que no estiguin a l’abast ! 3. Comparació de les idees: s’avaluen les avantatges i inconveniente de cadascuna i s’elabora una taula! 4. Avaluació de les idees: es valoren els diversos aspectos de les idees: competència, posibles clients, coneixement del be o servei. S’acostuma a donar una valoración numérica! 5. Selecció de la idea de negoci: a partir de les millor valorades i les que aportan més valor afegit (diferent respete la competència)!

! !


B - Els objectius de l’empresa !

!

Cal definir els objectius a llarg termini (generals) i els objectius a curt termini !

C - El nom comercial !

Cal definir el nom de l’empresa, el logotip i la marca comercial!

D - Les / els promotors ! Aqui cal definir els/les responsables de l’empresa. Els promotors i la seva funció dins del projecte. S’aportarà el curriculum de cadascú/na!

! ! 2 - EL PLA DE MÀRQUETING! !

! En aquest apartat cal veure si l’empresa és viable comercialment. Cal fer-lo en TRES fases:! 1. ESTUDI DE MERCAT! 2. ESTRATÈGIA DE MÀQUETING! 3. PLA DE VENDES!

!

A - Estudi de mercat - Anàlisi de l’entorn econòmic i social de l’empresa tenint present diferents aspectes:! - Entorn legal (normes que cal complir)! - Entorn econòmic (crisi o desenvolupament econòmic)! - Entorn tecnològic (estudi de les innovacions tecnològiques a aplicar, incloent-hi maquinària, eficàcia productiva … )!

- Entorn social: comportaments dels consumidors: preferències, costums, renda, necessitats!

!Anàlisi de la competència! !Anàlisi dels consumidors: necessitats i hàbits de compra! !!

Estudi de la localització: veure si la localització és important per desenvolupar la idea de negoci (sobretot en el comerç i entitats bancàries). S’estudia la localització concreta o a l’àrea geogràfica. Si tractem de localització industrial, cal veure si es situa prop de vies de comunicació.!

Molts estudis de mercat es fan seguint la tècnica d’anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats). Els factors que s’estudien, es sepraren en factors interns (DEBILITATS I FORTALESES) i externs (AMENACES I OPORTUNITATS)! 1. Debilitats: on la competència és superior! 2. Fortaleses: on el projecte empresarial és superior a la competència! 3. Amenaces: impediments i dificultats de l’entorn! 4. Oportunitats: avantatges comparatius!

! ! !


! ! ! B - Estratègia de màqueting ! Estudia les activitats de l’empresa i els productes d’aquesta tenint present el creuament de 2 variants essencials: satisfer les necessitats del consumidor, amb la intenció d’aconseguir un benefici. Aquesta estratègia estudia i analitza 4 elements que formen l’anomenat MÀRQUETING TOTAL:!

!

1. PRODUCTE! ! Qualsevol bé o servei. Cal veure aspectes com el disseny, la qualitat, la marca, l’envàs, la garantia, postvenda, caducitat … !

! !

2. PREU! ! Cal veure aspectes com:! 1. Preu basat en els costos: ! 1. en un comerç cal veure quin és el preu que es pot aconseguir dels proveidors, més els costos de la comercialització (lloguers, subministraments, salaris, arbitris i impostos ….! 2. En una indústria, cal veure els costos de producció (matèries primeras, electricitat, amortizació de maquinària, ma d’obra, aribitris i impostos … )!

!

2. Preu segons la competència ! 1. Preus similars a la competència! 2. Preus per sota la competència: per captar clients i vendes! 3. Preus per sobre de la competència: veure si s’incorporen atributs diferencials que els clients vulguin pagar!

! !

3. PROMOCIÓ! ! Formes de donar a conèixer l’empresa: PUBLICITAT COMERCIAL (TV, ràdio, premsa … ) o PUBLICITAT EXTERIOR (tanques)!


! !

4. DISTRIBUCIÓ! ! Processos per fer arribar els productes als consumidors! ! - Comerç: MINORISTA o MAJORISTA! ! - Formes directes: comerç electrònic des de la pròpia empresa, màquines expenedores, …!

! !

C - Pla de vendes

!

! Cal preveure les vendes i futurs ingressos. El Pla de vendes, es fa a partir d’enquestes a posibles compradors. La previsió de vendes es fa a partir de supòsits més pessimistes i d’altres de més optimistes.!

! ! ! EL PLA DE PRODUCCIÓ! !

! Té com a objectiu relacionar l’organització empresarial amb els recursos que calen per elaborar productes o prestar serveis. Per tant, els recursos seran diferents si es tracta d’emrpeses productores o comercialitzadores o de series:!

!

! En el pla de producció hi trobarem:! 1. PROCESSOS: activitats necesàries per fabricar productes o prestar serveis! 2. RECURSOS MATERIALS: tecnologia (maquinària, mobiliari, ordinadors … )! 3. EXISTÈNCIES: logística necessària per tenir o obtenir productes o primeres matèries: procediments de compres, proveidors, formes de pagament, condicions de lliurament …! 4. COSTOS fixos i variables de tots els processos! 5. RECURSOS HUMANS: persones que calen per fer funcionar l’empresa. Cal conèixer l’estructura organitzativa. Incloent-hi:! 1. Persones vinclulades directament a l’empresa! 2. Funcions de cada una d’elles i responsabilitats! 3. Organigrama de l’empresa! 4. Perfil dels treballadors i tècniques de contractació! 5. Salaris de treballadors i directius de l’empresa!

!

El pla de proeucció pot ser imprescindible per saber si l’empresa es rendible, ja que té present tots els costos i ingressos de l’empresa!

! ! EL PLA D’INVERSIÓ I FINANÇAMENT! !

! Aquí cal plantejar les inversions i les fonts de finançament amb les que podem contar.! ! Cal començar tenint present les inversions que cal realitzar els projectes. Tenint present:! 1. Inversions de l’empresa: maquinària, local, instal·lacions, equipaments (informàtica, mobiliari … )!

!

2. Finançament de les inversions: capital aportat pels socis, préstecs i crèdits bancaris, crèdits dels proveidors, subvencions, ajuts oficials …!

!

! Cal un pla d’inversions i de finançament relacionats entre sí. Encara que cal tenir present la inversió inicial i el fet que no es tindran beneficis des del primer moment!


! ASPECTES LEGALS! !

! Aquí cal decidir quina forma jurídica, tràmits d’inici de l’activitat, obligacions legals (fiscals, comptables, laborals … )!

!

A - Elecció de la forma jurídica És important saber escollir la forma juríridica de l’empresa per tal d’adequar-la a diferents necessitats:! 1. Responsabilitat davant tercers: limitada (sols aportant capital) o il·limitada (arriscant tot el patrimoni dels socis)! 2. Capital necessari! 3. Nombre de socis! 4. Tipus de règim fiscal!

! ! ! !


B - Els tràmits documentals

!

! Un segon pas és iniciar tràmits administratius i legals necessaris per tal de constituir formalment l’empresa. Alguns tràmit importants:! 1. Certificat negatiu del nom de la societat: escollir una denominació original! 2. Atorgament de l’escriptura pública de constitució: Tràmits davant d’Hisenda: els estatuts que regiran l’empresa, davant un notari! 3. Tràmits davant Hisenda: NIF! 4. Tràmits davant la Seguritat Social: inscripció en el registre d’empreses! 5. Tràmits davant l’Ajuntament: sol·licitut de la llicència d’activitat!

!

C - Altres aspectes legals ! Cal tenir présent aspectes relacionats amb el medi ambiant, el compliment de normatives per tal de que el projecte empresarial sigui sostenible i viable ….!

! ! ! ! DECISIÓ DE CREAR L’EMPRESA! ! ! ! ! ! !

Pla d'empresa  

Principis bàsics per tenir un PLA D'EMPRESA