Page 1


คํานํา เอกสารนี ้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงคในการจั ด ทํ า เพื ่ อประกอบการพั ฒ นาครู ในการวิ จ ั ย และพั ฒ นา เรื ่ อ ง “โปรแกรมพัฒนาครูด'วยการบูรณาการ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา” ตาม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก6น โดยใช'พัฒนาครูตามโครงการที่ 2 ของโปรแกรม “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร'างทักษะ การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน” ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทวีชัย บุญเติม อาจารยที่ปรึกษาร6วม รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ และอาจารยผู'สอน ดร.ประยุทธ ชูสอน ที่กรุณาให'ความช6วยเหลือแนะนําเสมอมา ขอขอบคุณคณะครู โรงเรียนบ'านหนองสระพังโนนสะอาด ผู'อํานวยการโรงเรียนและครูในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวาไร6 ผู'อํานวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนบ'านแก'งขิงแคง โรงเรียนบ'านเขวาสะดืออีสาน และโรงเรียนบ'าน ยางสินไชยหนองหาด ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะดืออีสาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 ที ่ ให' ความร6 ว มมื อในการตรวจสอบและปรั บ ปรุ งโปรแกรมและเอกสารประกอบ การพัฒนาครูให'บรรลุเป?าหมายของโปรแกรมนี้มา ณ โอกาสนี้ ทองไส เทียบดอกไม'


สารบัญ หัวขอ

หนา

การเลนไฟลมัลติมีเดียดวยโปรแกรม VLC Media Player ........................................................ VLC Media Player คืออะไร ................................................................................................... คุณสมบัติของโปรแกรม VLC Media Player ........................................................................... การดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม VLC Media Player ......................................................... ส6วนประกอบที่หน'าหลักของโปรแกรม VLC Media Player .................................................... การทดลองเปMดไฟลเพลง ........................................................................................................... การเปMดไฟลมีเดียทั้งโฟลเดอร ................................................................................................... การเปMดไฟลมีเดียจากแผ6นซีดี ................................................................................................... การปรับเสียงออดิโอ ................................................................................................................. การปรับแต6งภาพจากแผ6นดีวีดี .................................................................................................. การเปรียบเทียบฟSเจอรกับโปรแกรมดัง ..................................................................................... แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู'ของครูกลุ6มเป?าหมาย ................................................................. แบบบันทึกถอดบทเรียนสะท'อนผลการเรียนรู'ของครูกลุ6มเป?าหมาย ..................................... แบบประเมินคุณภาพการเรียนรู'จากเอกสารของครูกลุ6มเป?าหมาย ........................................

1 2 2 5 8 9 10 12 13 14 15 17 18

บรรณานุกรม .................................................................................................................................

21

1


การเลนไฟลมัลติมีเดียดวยโปรแกรม VLC Media Player ทองไส เทียบดอกไม' ศูนยบริการความรู'ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห6งชาติ(สวทช.) ได'แนะนําโปรแกรมในกลุ6ม Open Source Software และ Freeware ด'าน Multimedia เพื่อการเรียนรู' เพื่อใช'งานสําหรับ คอมพิวเตอรส6วนบุคคล ได'แก6 Notebook/Netbook Computer ที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows จํานวน 7 โปรแกรม ได'แก6 Audacity บันทึก ปรับแต6งเสียง, VLC Media Player ที่รองรับ ฟอรแมตหลากหลาย, Miro video player and podcast client, Avidemux ตัดต6อ Video, DVDStyler ปรับแต6ง DVD, Open-Flash-e-Book โปรแกรมทํา e-Book, และ Open-Flash-e-Book ใบลาน โปรแกรมทํา e-Book ในแบบของใบลาน (บุญเลิศ อรุณพิบูลย, 2554) ตามที่ได'ทดลองใช'แล'วเห็นว6า โปรแกรม VLC Media Player มีความเหมาะสมกับการปรับใช'ในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทาง การป? อ งกั น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ ์ ก ารใช' เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร ในการจั ด การเรี ย น การสอน ตามสภาพของสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา โปรแกรม VLC Media Player มี สาระสําคัญที่ควรทําความเข'าใจเพื่อการใช'งานดังนี้ 1. VLC Media Player คืออะไร 2. คุณสมบัติของโปรแกรม VLC Media Player 3. การดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม VLC Media Player 4. การเรียกใช'งาน 5. การทดลองเปMดไฟลเพลง 6. การเปMดไฟลมีเดียทั้งโฟลเดอร 7. การเปMดไฟลมีเดียจากแผ6นซีดี 8. การปรับเสียงออดิโอ 9. การปรับแต6งภาพจากแผ6นดีวีดี 10. การเปรียบเทียบฟSเจอรกับโปรแกรมดัง VLC Media Player คืออะไร วีแอลซีมีเดียเพลเยอร (VLC Media Player) คือโปรแกรมเล6นไฟลสื่อเช6นเพลงและภาพเคลื่อนไหว ได'หลายสกุล รวมทั้งไฟลที่เล6นบนมือถือ พัฒนาโดยโครงการ วิดีโอแลน (VideoLAN) โดยเปyนซอฟตแวรเสรี ที่ใช'สัญญาอนุญาตแบบ GPL สําหรับเล6นไฟลมีเดียต6างๆ โดยโครงการวิดีโอแลน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2555)


2 คุณสมบัติของโปรแกรม VLC Media Player โปรแกรม VLC Media Player มีคุณสมบัติโดดเด6นที่ไม6ด'อยไปกว6าโปรแกรมเล6นไฟลมัลติมีเดียอื่น ดังนี้ (VedioLan ORGANIZATION, 2012) 1. เปyนโปรแกรมเล6นสื่อที่เรียบง6าย รวดเร็ว และทรงพลัง 2. เล6นได'กับทุกแฟ?ม แผ6นดิสก เว็บแคม อุปกรณ และกระแสข'อมูล 3. เล6นได'กับตัวถอด/ลงรหัสส6วนมาก โดยไม6จําเปyนต'องลงชุดตัวถอด/ลงรหัส MPEG-2, DivX, H.264, MKV, WebM, WMV, และ MP3... 4. เล6นได'ทุกแพลตฟอรม ได'แก6 Windows, Linux, Mac OS X, และ Unix 5. ใช'งานได'ฟรีอย6างแท'จริง สปายแวรรวมถึงโฆษณาเปyน 0 และไม6จัดเก็บพฤติกรรมการใช'งานของ ผู'ใช' 6. สามารถแปลงและทํากระแสสื่อได' การดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม VLC Media Player เปMดใช'บราวเซอรอินเทอรเน็ตเว็บไซต VedioLan ORGANIZATION ที่ http://www.videolan. org/ แล'วทําการดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม ตามคําแนะนําของเว็บไซตและระบบ ดังนี้ (VedioLan ORGANIZATION, 2012) พบแท็บรอดาวนโหลดหน'าแรกของเว็บไซต VedioLan ORGANIZATION ดังภาพ

เมื่อคลิกดาวนโหลดระบบจะดาวนโหลดไฟลติดตั้งโปรแกรมลงที่โฟลเดอรปลายทางที่เรากําหนดเอง ในคอมพิวเตอรของเรา ได'ไฟลติดตั้งโปรแกรม ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟลติดตั้ง จะแสดงกล6องโต'ตอบ “Open File – Security Waning” ดังภาพ

การเลนไฟลมัลติมีเดียดวยโปรแกรม VLC Media Player


3 คลิกที่ “Run” ระบบอาจแสดงกล6องโต'ตอบ “User Account Control” ให'คลิก “Allow” ระบบ อาจแสดงกล6องโต'ตอบ “VLC media player 2.0.4 Setup” เพราะมีเวอรชั่นที่เก6ากว6าติดตั้งไว'ก6อนแล'ว เพื่อให'ยืนยันว6าต'องการติดตั้งแทนด'วยเวอรชั่นป…จจุบันหรือไม6 ให'คลิก “Yes” จะแสดงกล6องโต'ตอบถอน การติดตั้งเวอรชั่นเก6า ให' คลิก “Next” จะแสดงกล6องโต'ตอบ “Choose Component” ให'เลือก ส6 ว นประกอบที ่ ต ' อ งการถอนการติ ด ตั ้ ง ให' คลิ ก “Uninstall” จะแสดงกล6 อ งโต' ต อบแจ' ง ผลการถอน การติดตั้ง ให'คลิก “Finish” จะแสดงกล6องโต'ตอบตัวช6วยติดตั้งโปรแกรม VLC Media Player เวอรชั่นใหม6 ดังภาพ

คลิกที่ “Next” จะแสดงกล6องโต'ตอบ “ข'อตกลงการอนุญาตใช'สิทธิ์”(License Agreement) ให' อ6าน ดังภาพ

ทองไส เทียบดอกไม


4 คลิกที่ “Next” จะแสดงกล6องโต'ตอบให'เลือกส6วนเสริม(Choose Components) ที่ต'องการติดตั้ง ดังภาพ

คลิกที่ “Next” จะแสดงกล6องโต'ตอบให'เลือกโฟลเดอรปลายทางของพื้นที่การติดตั้ง(Choose Install Location) ดังภาพ

คลิกที่ “Install” จะแสดงผลการติดตั้งโปรแกรม ดังภาพ การเลนไฟลมัลติมีเดียดวยโปรแกรม VLC Media Player


5

คลิกที่ “Finish” ถือว6าการติดตั้งโปรแกรม VLC Media Player 2.0.4 เสร็จสมบูรณ สวนประกอบที่หนาหลักของโปรแกรม VLC Media Player เข'าดูส6วนประกอบที่หน'าหลักของโปรแกรม VLC Media Player เริ่มที่เมนู (Start)” บน Task Bar ด'านซ'ายล6างของจอคอมพิวเตอร คลิกที่ All Program > จะแสดงหน'าหลักเริ่มใช'งานโปรแกรม ดังภาพ

ทองไส เทียบดอกไม

“เริ่ม >


6 จากภาพ ที่หน'าหลักของโปรแกรม VLC Media Player ประกอบด'วยส6วนประกอบสําคัญ ได'แก6 1. ชื่อโปรแกรม 2. เมนูหลักของโปรแกรม 3. แท็บเลื่อนแทร็ค 4. แท็บเครื่องมือควบคุมการเล6น 5. แท็บควบคุมความดังของเสียง และ 6. ส6วนแสดงผลการเล6นวิดีโอ ดังนี้ สวนที่ 1 ชื่อโปรแกรม (Title) ที่ด'านขวาสุดของแท็บชื่อโปรแกรม นี้จะพบ เปyนชุดแท็บย6อ ขยาย และปMดโปรแกรม สวนที่ 2 เมนูหลักของโปรแกรม (Menu Bar) ประกอบด'วยเมนูหลักและคําสั่งการใช'งานย6อย ดังนี้ เมนูหลัก “สื่อ” (Media) ประกอบด'วยคําสั่งการใช'งานย6อย ได'แก6 1. เปMดแฟ?ม 2. เปMดโฟลเดอร 3. เปMดแผ6น 4. เปMดกระแสเครื่อข6าย 5. เปMดอุปกรณการเล6น 6. เปMดขั้นสูง 7. เปMดที่อยู6จากคลิบบอรด 8. เปMดสื่อที่พึงเล6น 9. บันทึกผังเล6นเปyนแฟ?ม 10. แปลง/บันทึก 11. ทํากระแส 12. ออกเมื่อหมดรายการใน ผังเล6น และ 13. ออก เมนูหลัก “การเลน” (Playback) ประกอบด'วยคําสั่งการใช'งานย6อย ได'แก6 1. เรื่องที่ 2. ตอนที่ 3. ผังรวม 4. รายการ 5. ที่คั่นกําหนดเอง 6. ความเร็ว 7. ช6วงถัดไป 8. ช6วงก6อนหน'า 9. ช6วงจําเพาะ 10. เล6น 11. หยุด 12. ก6อนหน'า และ 13. ถัดไป เมนูหลัก “เสียง” (Audio) ประกอบด'วยคําสั่งการใช'งานย6อย ได'แก6 1. ร6องเสียง 2. ช6อง สัญญาณเสียง 3. เครื่องเล6นเสียง 4. มโนภาพ 5. เพิ่มระดับเสียง 6. ลดระดับเสียง และ 7. ปMดเสียง เมนูหลัก “วิดีทัศน” (Video) ประกอบด'วยคําสั่งการใช'งานย6อย ได'แก6 1. ร6องวิดีทัศน 2. ร6อง บทบรรยาย 3. เต็มจอ 4. ปรับให'พอดีกับหน'าต6าง 5. อยู6ข'างบนเสมอ 6. ตั้งเปyนภาพพื้นหลัง 7. แสดง ย6อ-ขยาย 8. อัตราส6วนภาพ 9. ตัดส6วนภาพ 10. แยกภาพประสาน 11. แยกภาพประสานแบบ 12. ลด ภาพเสีย และ 13. จับภาพ เมนูหลัก “เครื่องมือ” (Tools) ประกอบด'วยคําสั่งการใช'งานย6อย ได'แก6 1. ลูกเล6นและตัวกรอง 2. ประสานร6องข'อมูล 3. ข'อมูลสื่อ 4. ข'อมูลตัวถอด/ลงรหัส 5. การตั้งค6า VLM 6. แนะนํารายการ 7. ข'อความ 8. ปลั๊กอินและส6วนขยาย 9. กําหนดส6วนติดต6อเอง และ 10. ปรับแต6ง เมนูหลัก “มุมมอง” (View) ประกอบด'วยคําสั่งการใช'งานย6อย ได'แก6 1. ผังเล6น 2. แสดงแต6จอ 3. เต็มจอพร'อมส6วนติดต6อ 4. ปุ‰มควบคุมขั้นสูง 5. รวมหน'าต6างผังเล6น 6. แถบสถานะ และ 7. ข'เพิ่มส6วนติดต6อ เมนูหลัก “วิธีใช” (Help) ประกอบด'วยคําสั่งการใช'งานย6อย ได'แก6 1. วิธีใช' 2. ตรวจหา การปรับปรุง และ 3. เกี่ยวกับ InfraRecorder สวนที่ 3 แท็บเลื่อนแทร็ค(Track slider) ใช'แสดงความก'าวหน'าของการเล6นไฟลสื่อ การเลนไฟลมัลติมีเดียดวยโปรแกรม VLC Media Player


7 สวนที่ 4 แท็บเครื่องมือควบคุมการเลน (Playback Control) ประกอบด'วย สั่งเล6นและหยุดการเล6น (Play/Pause) สื่อก6อนหน'าในผังเล6น(Previous Media) ถ'ากดค'างไว'จะเร6งการเล6นแบบย'อนกลับ หยุดการเล6น(Stop playback) สื่อถัดไปในผังเล6น (Next media) ถ'ากดค'างไว'จะเร6งการเล6นไปข'างหน'า สลับแสดงวิดีทัศนแบบเต็มจอและกลับสู6หน'าจอปกติ (Toggle Toggle Fullscreen) Fullscreen แสดงค6าตั้งเพิ่มเติม แสดงผังเล6น(Show playlist) สลับการเล6นซํ้าทั้งหมด รายการเดียว หรือปMดการเล6นซํ้า สุ6ม(Random Random) สวนที่ 5 แท็บควบคุมความดังของเสียง(Volume control) ใช'สั่งเปMดปMดเสียงและเพิ่มลดความดังของเสียง สวนที่ 6 สวนแสดงผลการเลนวิดีโอ ดังภาพ

สํานักงานส6งเสริ งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแห6 สาหกรรมซอฟต งชาติ (องคการมหาชน)(2550) (2550) จัดทําคู6มือการใช'งาน Open Source ฉบับคุ'มค6า Chantra 53.05 Handbook ซึ่งได'ใส6รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการโปรแกรม VLC Media Player ดังนี้ 1. การทดลองเปMดไฟลเพลง เพลง 2. การเปMดไฟลมีมีเดียทั้งโฟลเดอร 3. การเปMดไฟลมีมีเดียจากแผ6 จากแผนซีดี 4. การปรับเสียงออดิโอ 5. การปรับแต6งภาพจากแผ6 งภาพจากแผนดีวีดี 6. การเปรียบเทียบฟSเจอรกั เจอร บโปรแกรมดัง ทองไส เทียบดอกไม


8 การทดลองเปTดไฟลเพลง การทดลองเปMดไฟลเพลง เริ่มที่หน'าหลักของโปรแกรม VLC media player ดังนี้ 1. ไปที่เมนูหลัก “Media” เลื่อนลงเลือก “Open File” ดังภาพ

2. คลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บไฟล เลือกเพลงที่ต'องการ 3. แล'วไปคลิกปุ‰ม Open

การเลนไฟลมัลติมีเดียดวยโปรแกรม VLC Media Player


9 4. โปรแกรมจะทําการเล6นไฟลเพลงดังกล6าว 5. ถ'าเสียงเบาหรือดังไปก็สามารถคลิกปรับระดับความดังได' 6. หรือต'องการไปยังตําแหน6งอื่นของเพลง ให'คลิกที่สไลดบารเพื่อเลื่อนไปยังส6วนที่ต'องการในเพลง 7 หากต'องการหยุดการเล6นเพลงให'คลิกปุ‰ม Stop

การเปTดไฟลมีเดียทั้งโฟลเดอร ถ'ามีไฟลมีเดียเก็บรวบรวมในโฟลเดอร ซึ่งหากไปคลิกเลือกที่ละไฟลก็คงไม6ไหว เราสามารถเปMดไฟล ทั้งโฟลเดอรหลายๆ ไฟลต6อกันไปได' ดังนี้ 1. ไปที่เมนูหลัก “Media” เลื่อนลงเลือก “Open Folder” ดังภาพ

2. ให'คลิกเลือกโฟลเดอรหรือไดเรกทอรีที่ต'องการ 3. แล'วคลิกปุ‰ม OK

ทองไส เทียบดอกไม


10 4. โปรแกรมจะเล6นเพลงในโฟลเดอรที่เลือก 5. หากต'องการข'ามไปเพลงถัดไป ให'คลิกปุ‰ม Next Media

การเปTดไฟลมีเดียจากแผนซีดี เมื่อเราใส6แผ6นเข'าไปแล'ว โปรแกรมจะแสดงหน'าต6าง AutoPlay 1. ให'เราคลิกเลือกที่ Play audio CD

2. หากไม6ขึ้น AutoPlay ให'เราคลิกเมนูหลัก Media > Open Disc (เปMดดิสค)

การเลนไฟลมัลติมีเดียดวยโปรแกรม VLC Media Player


11 3. จะแสดงหน'าต6าง Open Media ให'คลิกเลือก Disc Selection ไปที่ Audio CD 4. พิมพไดรฟที่ต'องการฟ…งเพลงลงในช6อง Disc device 5. จากนั้น คลิกปุ‰ม Play

6. จะทําการเล6นไฟลเพลงในแทร็กที่เลือกไว'ทันที

7. ในกรณีที่ต'องการเปMดภาพยนตรวีซีดี ให'คลิกไปที่ SVCD/VCD 8. ในกรณีที่ต'องการเปMดภาพยนตรดีวีดี ให'คลิกไปที่ DVD ทองไส เทียบดอกไม


12 การปรับเสียงออดิโอ เมื ่อเราเปMด ฟ… งเพลงแล'ว ก็ มั กจะต' องการปรั บ แต6 งรู ป แบบเสี ย งที ่ได' ยิ น อาจต' องการแบบเสี ย ง หนักแน6น หรือเสียงแบบสบายๆ ซึ่งเราสามารถกําหนดค6าต6างๆ ได'ดังนี้ 1. คลิกที่เมนูหลัก “เสียง” > Audio Track ถ'าเลือก Disable (ไม6เปMดใช') ก็จะปMดเสียงชั่วคราว แต6ถ' ากลับไปคลิกที่ Track 1 (เพลง/วิดิโอ 1) อีกครั้งก็จะมีเสียงดังเดิม

2. การปรับช6องของเสียง ให'คลิกที่เมนูหลัก “เสียง” > Audio Channels ให'เลือกเสียงในแบบ Stereo เสียงสเตอริโอ, Reverse stereo เสียงสะท'อนกลับ, Left ดังเฉพาะด'านซ'าย, Right ดังเฉพาะ ด'านขวา

3. ปรับแต6งเสียงเพลงในแบบโมโนและสเตอริโอ ให'คลิกเมนูหลัก “เสียง”> Audio Device เลือก Stereo ถ'าต'องการเสียงในแบบสเตอริโอหรือเลือก Mono เมื่อต'องการฟ…งเพลงในแบบโมโน

การเลนไฟลมัลติมีเดียดวยโปรแกรม VLC Media Player


13 4. การแสดงวิชวลไลเซชัน ก็มีให'เลือกที่เมนูหลัก “เสียง” > Visualizations ปกติจะเลือกเปyน Disable ผูใ' ช'งานสามารถเลิอกเปyน Goom, Scope, Spectrometer และ Spectrum ดังภาพ

การปรับแตงภาพจากแผนดีวีดี เราสามารถเปMดชมภาพยนตรดีวีดีได' ดังนี้ 1. ไปที่เมนูหลัก “Media” > Open Disc (เปMดดิสก) จากนั้นจะแสดงหน'าต6าง Open Media ให' คลิกเลือก Disc Selection ไปที่ DVD พิมพไดรวที่ต'องการฟ…งเพลงลงในช6อง Disc device แล'วคลิกปุ‰ม Play

2. ถ'าต'องการชมภาพยนตรผ6านหน'าจอคอมพิวเตอรแบบเต็มหน'าจอ ให'คลิกที่เมนูหลัก “วิดีโอ” > Fullscreen ดังภาพ

ทองไส เทียบดอกไม


14 3. เลือกซูมวีดีโอในขนาดต6างๆ ให'คลิกหลัก “วิดีโอ” > Zoom แล'วเลือกขนาด ดังภาพ

การเปรียบเทียบฟ[เจอรกับโปรแกรมดัง

จากการศึกษาและทดลองใช'โปรแกรมเล6นไฟลมัลติมีเดีย VLC Media Player ทําให'มั่นใจได'เลยว6า เปyนโปรแกรมที่มีความสามารถสูงมาก ใช'งานได'อย6างอเนกประสงค เหมาะสมอย6างยิ่งต6อการปรับใช'ใน การจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีป…ญหางบประมาณในการบริหารจัดการไม6เพียงพอ ทั้งยังเปyนการสนองต6อแนวทางการป?องกันการละเมิดลิขสิทธิ์การใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการจัดการเรียนการสอนได'ด'วย

การเลนไฟลมัลติมีเดียดวยโปรแกรม VLC Media Player


15 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูของครูกลุมเป\าหมาย ในความรูและทักษะใหมที่ไดรับ โครงการที่ 2 การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การเลนไฟลมัลติมีเดียดวยโปรแกรม VLC Media Player คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบนี้มีลักษณะเปyนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ(Multiple กตอบ Multiple Choices) 4 ตัวเลือก ตอบถูกได' 1 คะแนน และตอบผิดได' 0 คะแนน จํานวน 7 ข'อ 2. ให'ครูกลุ6มเป?าหมายผู'รับการพัฒนา เลือกตําตอบที่ถูกที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว จาก 4 ตัวเลือก ก, ข, ค, ค และ ง ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 1. ข'อใดกล6าวถึงโปรแกรม VLC Media Player ไม6ถูกต'อง ? ก. เล6นไฟลสื่อเช6นเพลงและภาพเคลื่อนไหวได'หลายสกุล ข. เปyนโปรแกรมเชิงพาณิชย ค. เล6นได'หลายระบบปฏิบัติการ ได'แก6 Windows, Linux, Mac OSX,Unix ง. ใช'งานได'ฟรี 2. เมื่อเปMดใช'งานที่หน'าหลักของโปรแกรม VLC Media Player จะเริ่มเปMดแฟ?ม เปMดโฟลเดอร เปMดแผ6น เปMดอุปกรณการเล6น ให'ไปที่เมนูหลักตามข'อใด ? ก. เมนูหลัก “การเล6น”(Playback) (Playback) ข. เมนูหลัก “สื่อ”(Media) ค. เมนูหลัก “เสียง”(Audio) (Audio) ง. เมนูหลัก “วิดีทัศน”(Video) (Video) ขอ VLC Media Player ? 3. ข'อใดเปyนภาพแท็บเครื่องมือควบคุมการเล6นของโปรแกรม ก. ข. ค. ง.

ทองไส เทียบดอกไม


16 4. ข'อใดไม6ใช6เมนูคําสั่งย6อยของเมนูหลัก “เสียง”ของโปรแกรม VLC Media Player ? ก. แทร็คเสียง (Sound Track) ข. ร6องเสียง (Audio Track) ค. ช6องสัญญาณเสียง (Audio Chanel) ง. เครื่องเล6นเสียง (Audio Device) 5. ขณะเล6นวิดีโอด'วยโปรแกรม หากต'องการเปMดไฟลอื่นบน Taskbar คอมพิวเตอร ทํางานไปด'วย ต'องใช'คําสั่งย6อยตามข'อใดของมูหลัก “วิดีทัศน”(Video) ? ก. เต็มจอ (Fullscreen) ข. ปรับให'พอดีกับหน'าต6าง (Always fit window) ค. อยู6ข'างบนเสมอ (Always on top) ง. ปรับอัตราส6วนภาพ (Aspect ratio) 6. ข'อใดเปyนตัวเลือกของการปรับอัตราส6วนภาพที่เมนูหลัก “วิดีทัศน” (Video) ? ก. ปริยาย, 1:1, 4:3, 16:9, 16:10, 2:21:1, 2:35:1, 2:39:1 และ 5:4 ข. 1:4 กึ่งหนึ่ง, 1:2 ครึ่งหนึ่ง, 1:1 แบบเดิม และ 2:1 สองเท6า ค. กําหนดเอง ง. อัตโนมัติ 7. ขณะเล6นวิดีโอด'วยโปรแกรม VLC Media Player หากต'องเลือกเฉพาะส6วนภาพที่แสดง ควรใช'คําสั่ง ย6อยใดจากเมนูหลัก“วิดีทัศน” (Video) ? ก. ปรับให'พอดีกับหน'าต6าง (Always fit window) ข. อยู6ข'างบนเสมอ (Always on top) ค. ปรับอัตราส6วนภาพ (Aspect ratio) ง. ตัดส6วนภาพ (Crop)

การเลนไฟลมัลติมีเดียดวยโปรแกรม VLC Media Player


17 แบบบันทึกถอดบทเรียนสะทอนผลการเรียนรู โครงการที่ 2 การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การเลนไฟลมัลติมีเดียดวยโปรแกรม VLC Media Player วันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ................ เวลา .......... น. สถานที่ ........................................................................... ...................................................................................................................................................................... คําชี้แจง เครื่ องมื อนี้ มีวั ตถุป ระสงคในการสร'าง เพื่ อบัน ทึกการถอดบทเรียนสะท'อนผลการเรียนรู'ตาม โครงการที่ 2 “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร'างทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัด การเรียนการสอน” เปyนส6วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนา เรื่อง โปรแกรมพัฒนาครูด'วยการบูรณาการ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา ให'ครูกลุ6มเป?าหมายบันทึกการถอดบทเรียนสะท'อนผลการเรียนรู'ว6า ได'รับความรู'อะไร และมี ทัศนคติอย6างไร กับการดําเนินโครงการที่ 2 ตามขอบข6ายเนื้อหา เรื่อง “การเล6นไฟลมัลติมีเดียด'วย โปรแกรม VLC Media Player” ดังนี้ ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... (ลงชื่อ) ............................................... ผู'บันทึก (..............................................) ครูกลุ6มเป?าหมายผู'รับการพัฒนา

ทองไส เทียบดอกไม


18 แบบประเมินคุณภาพการเรียนรูจากเอกสาร โครงการที่ 2 การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน เลมที่ 12 เรื่อง การเลนไฟลมัลติมีเดียดวยโปรแกรม VLC Media Player ...................................................................................................................................................................... คําชี้แจง 1. เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคในการสร'างเพื่อเปyนเครื่องมือสําหรับครูกลุ6มเป?าหมาย ในการประเมิน การเรียนรู'ของตนเองจากเอกสาร เรื่อง “การเล6นไฟลมัลติมีเดียด'วยโปรแกรม VLC Media Player” ตาม โครงการที่ 2 “การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร'างทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการ สอน” เปyนส6วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนา เรื่อง “โปรแกรมพัฒนาครูด'วยการบูรณาการ ICT เพื่อการ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา” 2. เครื่องมือมีเกณฑการให'ระดับคุณภาพรูบริคแบบภาพรวม(Holistic Rubric) 5 ระดับ ได'แก6 5, 4, 3, 2, และ 1 หมายถึง ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช' และปรับปรุง ตามลําดับ ดังนี้ ระดับ 5 (ดีเยี่ยม) สอดคล'องกับวัตถุประสงคของโครงการและโปรแกรม ส6งเสริมการพัฒนา อย6างต6อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งระดับบุคคล กลุ6ม และองคการ เริ่มจากชุดเล็กที่ละชุดจนครบทุกชุด เรียนรู' ด'วยตเองได' ฝ•กปฏิบัติได' นําไปใช'จัดการเรียนการสอนได' และส6งผลต6อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน และพัฒนาการการเรียนรู'ของนักเรียนที่ตรวจสอบและประเมินผลได' ระดับ 4 (ดีมาก) สอดคล'องกับวัตถุประสงคของโครงการและโปรแกรม ส6งเสริมกาพัฒนา อย6างต6อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งระดับบุคคล กลุ6ม และองคการ เริ่มจากชุดเล็กที่ละชุดจนครบทุกชุด เรียนรู' ด'วยตเองได' ฝ•กปฏิบัติได' นําไปใช'จัดการเรียนการสอนได' และส6งผลต6อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน และพัฒนาการการเรียนรู'ของนักเรียน ระดับ 3 (ดี) สอดคล'องกับวัตถุประสงคของโครงการและโปรแกรม ส6งเสริมการพัฒนาอย6าง ต6อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งระดับบุคคล กลุ6ม และองคการ เริ่มจากชุดเล็กที่ละชุดจนครบทุกชุด เรียนรู'ด'วยต เองได' ฝ•กปฏิบัติได' นําไปใช'จัดการเรียนการสอนได' และส6งผลต6อพัฒนาการการเรียนรู'ของนักเรียน ระดับ 2 (พอใช') สอดคล'องกับวัตถุประสงคของโครงการและโปรแกรม ส6งเสริมการพัฒนา อย6างต6อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งระดับบุคคล กลุ6ม และองคการ เริ่มจากชุดเล็กที่ละชุดจนครบทุกชุด เรียนรู' ด'วยตเองได' ฝ•กปฏิบัติได' และนําไปใช'จัดการเรียนการสอนได' ระดับ 1 (ปรับปรุง) สอดคล'องกับวัตถุประสงคของโครงการและโปรแกรม ส6งเสริมการพัฒนา อย6างต6อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งระดับบุคคล กลุ6ม และองคการ เริ่มจากชุดเล็กที่ละชุดจนครบทุกชุด เรียนรู' ด'วยตเองได' ฝ•กปฏิบัติได' และยังไม6ชัดเจนในการนําไปใช'จัดการเรียนการสอน

การเลนไฟลมัลติมีเดียดวยโปรแกรม VLC Media Player


19 3. ให'ครูกลุ6มเป?าหมายประเมินการเรียนรู'จากเอกสาร เรื่อง “การเล6นไฟลมัลติมีเดียด'วยโปรแกรม VLC Media Player” โดยทําเครื่องหมาย √ ในวงเล็บหน'าระดับคุณภาพการเรียนรู'ที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้ (......) ระดับ 5 ดีเยี่ยม (......) ระดับ 4 ดีมาก (......) ระดับ 3 ดี (......) ระดับ 2 พอใช' (......) ระดับ 1 ปรับปรุง

(ลงชื่อ) ............................................... ผู'ประเมิน (..............................................) ครูกลุ6มเป?าหมายผู'รับการพัฒนา

ทองไส เทียบดอกไม


บรรณานุกรม บุ ญ เลิ ศ อรุ ณพิบู ล ย. (2554). กลุ 6 ม Multimedia ใน OSS/Freeware สํ า หรั บคอมพิ วเตอรสวน บุคคล. ค'นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555, จาก http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=oss:start #กลุ6ม-multimedia วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2555). วีแอลซีมีเดียเพลเยอร. ค'นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555, จาก http: //goo.gl/972U สํานักงานส6งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแห6งชาติ (องคการมหาชน). (2550). คูมือการใชงาน Open Source ฉบับคุมคา Chantra 53.05 Handbook. กรุงเทพฯ: อาคารรวมหน6วยงานราชการ บี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550. VedioLan ORGANIZATION. (2012). VLC Media Player. Retrieved October 22, 2012, from http://www.videolan.org/


2 12 การเล่นไฟล์มัลติมีเดียด้วยโปรแกรม vlc media player  

เล่มที่ 12 โครงการที่ 2 การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัด การเรียนการสอน