Page 1

Tonči Žužić

Legenda o Krcˇkom sajmu The Legend of Krk Fair


Tonči Žužić

Legenda o Krcˇkom sajmu The Legend of Krk Fair


Autor teksta: Tonči Žužić (c) Autor ilustracija: Saša Lončarić Prijevod na engleski: Nikica Linardić, prof. Lektura engleskog teksta: Ann-Marie Cutul Lektura hrvatskog teksta: Ivka Milunović, prof. Priprema za tisak: Studioza Tisak: Venerus, Rijeka Naklada: 1100 primjeraka Tiskano u vlastitoj nakladi autora u Rijeci 2008.

CIP


I U to je vrijeme grad bio zatvoren. Sva su vrata od debelog, tvrdog drva bila zaključana. Teško probojna i sigurna; za građane, signoriu i posjede. Presjajni je grad bio zaštićen, Serrenissima, kako se gordo prozvaše Venecija, čuvala je Splendidissimu. Presjajni grad Krčana, kako ga nazvaše stari Rimljani, nakon što su ga teškom mukom osvojili pobijedivši Ilire. Od gusara, od lopova, od samih građana. Prošlo je već pola stoljeća od kad su Kneza odveli u Mletke, a narod je još uvijek pričao i prepričavao, recitirao stihove inspirirane tom prijevarom. Kako je vrijeme prolazilo, strasti su se smirivale, ali priča o tome nikad nije zaboravljena. Lav na Frankopanskom kaštelu i danas je namršten. Bilo je to vrijeme nesigurnosti i nepovjerenja. Nitko nikom nije bio sklon previše vjerovati a zbog toga ni pričati, jer pitanje je bilo kada će to doći do ušiju onih o kojima se pričalo. Špijuni su bili na svakom koraku. Providur je htio znati svaku priču u gradu. Kako narod diše, tko je protiv koga i koliko su svi protiv njega. Ovo prvo mu je bilo bitno radi ovog drugog. Ako i jest većina protiv njega, ako zna tko je među

I In those times the city was closed. All gates made of thick, hard wood, were closed. They were impenetrable and secure for its citizens, the signoria and their property. The glorious city was protected. Serenissima, as Venice proudly called itself, protected Splendidissima. “The glorious city of the citizens of Krk”, as ancient Romans called it after they had conquered it with great difficulty by defeating the Illyrians. It was protected from pirates, thieves, from the citizens themselves. It was half a century already since the Duke had been taken to Venice and people were still talking and retelling, reciting poems inspired by this trickery. As the time passed, emotions calmed down, but the story has never been forgotten. The lion on the Frankopan castle frowns even today. Those were times of insecurity and distrust. People didn’t trust others too much, therefore, they didn’t talk much, as it was a question of time when it would get to those whom you were talking about. There were spies everywhere. The Provveditore wanted to know every single story of the city. How people were feeling, who was against whom and how much they were  Provveditore was a governor of a region/city appointed by the Republic of Venice
njima zavađen, moći će iskoristiti jedne protiv drugih u svoju korist. Špijuni su uvijek isti, bez obzira na vrijeme i geografski položaj. Mletačka diplomacija im je bila u krvi: “sa svima dobar – ni sa kime iskren!” Uz pomoć nekoliko dukata, providur je znao sve. Ili skoro sve. Špijuni su saznavali, ali i bivali razotkriveni. Providur je bio venecijanski namjesnik od kad je Venecija preuzela vlast u gradu. Odgovarao je samom Duždu i provodio politiku mletačke vlasti. Naš grad pamti nekoliko važnih providura koji su ostavili veliki trag i unaprijedili grad. Gradski magistar tada je bio Ivan. Odabran od krčkih patricija, potvrđen od Dužda. Reklo bi se da je zadovoljavao obje strane. Dužd je htio sve za sebe, patriciji su mu htjeli dati što manje. Dužd i patriciji na račun naroda u Gradu i ostalim kaštelima na otoku. Magistar je bio lukav, ali pošten čovjek. Čuvao je svoju neutralnost i presuđivao u sporovima kako je najbolje mogao, ne podliježući utjecajima. A utjecaji su dolazili s obiju strana. Providur je htio pokazati narodu kako je dobro što je Venecija na vlasti i da ih njihovi patriciji izrabljuju. Ovi su, pak, činili

all against him. The first was important because of the second. Even if the majority was against him, if he knew who was at odds among them, he would be able to use the first ones against the others in his favour. Spies were always the same, regardless of time and geographical position. Venetian diplomacy was in their blood: “on good terms with everybody – honest with nobody!” With the help of a few gold coins, the Provveditore knew everything. Or almost everything. Spies would get to know things, but they were also revealed. The Provveditore was a Venetian governor since Venice had taken control of the city. He was responsible to the Venetian Doge himself, and he implemented the politics of the Venetian government. Our city remembers several important Provveditores who have left a significant influence and improved the city. At the time the city magistrate was Ivan. He was chosen by the patricians of Krk, confirmed by the Doge. He somehow satisfied both sides. The Doge wanted everything for himself, but patricians wanted to give him as little as possible. The Doge and patricians lived at the expense of the populace in the City and in the nearby settlements of the island. The Magistrate was a cunning but honest man. He kept 


sve kako bi narod uvjerili u suprotno. A narodu su bili mrski i Dužd i patriciji jer su svi uzimali. Vijeće koje je odlučivalo, biralo se između patricija, providur je provodio Duždevu politiku i nastojao balansirati između svih u korist Venecije. Uzeti što više, a ne pretjerati, kako se ne bi izazvala buna. Patriciji su uzimali još i više jer su morali dati Veneciji. Zato su pred narodom optuživali vlast i bili spremni i na izazivanje bune u zaštitu svojih interesa. Narodu je bila puna kapa svega, špijuni su providuru nosili vijesti koje su ga sve više uznemiravale. Sazvao je vijeće kojem je prisustvovao gradski magistar i svi gradski uglednici.

his neutrality and would arbitrate in disputes the best he could, not being subject to influences. And influences were coming from both sides. The Provveditore wanted to show the people how good it was to have a Venetian government and how their patricians exploited them. The patricians would, on the contrary, do everything to make people believe the opposite. And both the Doge and patricians were detestable to the people, as they all took from them. The council which made decisions was chosen among patricians, the Provveditore implemented the politics of the Doge and tried to balance among everybody to the benefit of Venice. Take as much as possible but not so much as to provoke rebellion. Patricians took even more because they had to give to Venice. That was why they would blame the government in front of the people and they were ready to provoke a rebellion to protect their own interests. The populace was fed up and spies would bring the Provveditore news which was more and more disturbing. He convened the council, including the City Magistrate, and all distinguished citizens of the town.
II – Gospodo, teška nam vrimena dolaze. U narodu se čuju razne priče; pričaju o Duždu kao krivcu za njihovo siromaštvo, a vi to koristite da bi uzeli više za sebe i pritom krivnju svaljivali na Veneciju. Ima li načina da zadovoljimo narod. Da Duždu damo njegovo, i vama, što vam pripada? – upitao je providur prisutne. – Plemeniti providure, naše je pravo oduvjek bilo od naroda dobivati svoj dio. Sve se pogoršalo od kako ste odveli Kneza, preuzeli vlast i zatražili puno više od nas. Kako ćemo to ispuniti ? Narod je sve siromašniji. Naši su se prihodi smanjili, galije koje šalju iz Venecije sve su veće – javio se Stjepan, patricij – Svi ostali uglednici glasno su potvrđivali njegove riječi i svi uglas započeli razgovarati. Čulo se tu raznih prijedloga; narod treba stisnuti. Zaprijetiti ! Upotrebiti stražu ! Providuru je stalo do mira jer jedino tada je mogao ubirati prihode. Patriciji su htjeli bez obzira na sve ne izgubiti ni pedlja svoje imovine. Pod svaku cijenu. Gradski magistar stajao je sa strane i slušao njihov govor i preglasna dovikivanja. Providur podigne ruku i zatraži tišinu.

II – Gentlemen, hard times are coming. Different stories can be heard among the populace; the Doge has been blamed for their poverty and you have been using that to take as much as possible for yourselves and thus blaming Venice. Is there a way to satisfy the populace? To give the Doge his part and to you what’s yours? – the Provveditore asked his audience. – Noble Provveditore, we have always had the right to have what’s ours. Things have changed for the worse since you took the Duke away, seized power and asked for much more from us. How shall we accomplish it? The populace is becoming poorer and poorer. Our incomes have diminished, the galleys they keep sending from Venice are bigger and bigger – said Stjepan, the patrician. All other distinguished citizens approved of his words loudly and they all started to talk at the same time. Different propositions could be heard; the populace has to be pressured. Threatened! Guards have to be used! The Provveditore wanted peace, as this was the only way to collect the profit. Regardless of all this, patricians didn’t want to lose anything, not even an inch of their property, by any means. The city Magistrate was standing by the side, listening to them speak and loud shouting. The 


– Magistre, što nam vi imate reći? – – Plemeniti providure, kako god bilo, narod se ne smije zakidati jer je i ovako već osiromašen. Patriciji i Dužd neka dobiju svoje, ali kako i pod koju cijenu? Gradska su nam vrata zatvorena, stranci ne ulaze. Pokazalo se to dobrim jer nema razbojstava ni pljački. No, nema ni novih prihoda! Neka providur pošalje glas u Veneciju da želi napraviti sajam. Neka narod trguje, patriciji i Dužd nek dobiju svoje.– – Nastala je potpuna tišina i odmah zatim gromoglasno odobravanje. Nakon trenutne opijenosti izglednim rješenjem počela su se postavljati pitanja – Koliko će nas koštati osiguranje brodova, gusari su posvuda? Što sa sigurnošću u gradu? Morat ćemo otvoriti vrata. Ući će lopovi, prevaranti i ubojice. Hoće li naša straža biti dorasla svemu tome? Bojat ćemo se za sigurnost naših žena i djece. Nećemo moći spavati! – Providur, ne slušajući previše što pitaju, zadubljen u misli, oštroumno zaključi kako taj prijedlog ima još nešto zanimljivo u sebi. Na sajmu se prodaje i kupuje, ali se narod i zabavlja! Svira, pleše, pjeva. To će građane udobrovoljiti. A i prihodi će se povećati.

Provveditore raised his hand and demanded silence. – Magistrate, what do you want to tell us? – – Noble Provveditore, whatever happens, the populace mustn’t be withheld its due, as it has already been impoverished. Let patricians and the Doge have what’s theirs, but how and at what price? Our city gates are closed, strangers don’t enter. It has proved to be good, as there are no robberies or thefts. However, there is no new income! Let the Provveditore send the word to Venice that he wants to have a fair. Let the populace buy and sell, let patricians and the Doge have their part. – There was complete silence and a roaring approval right afterwards. After a temporary intoxication with a possible solution, questions started to be asked – How much will the insurance of ships cost us since there are pirates everywhere? What’s to be done with the security in the city? We’ll have to open the gates. Thieves, impostors and murderers will enter. Will our guards be able to deal with this? We’ll be concerned with the security of our women and children. We won’t be able to sleep! – The Provveditore, who wasn’t even listening to what they were asking, absorbed in his thoughts, concluded shrewdly that there was something else which made the proposition so interesting. You can sell and buy at a fair, but people have fun, as well. They play 11


– Magistrov prijedlog je vrlo razuman. – Progovori Providur – Vjerujem da se oko ovog možemo složiti. Pitanja sigurnosti ćemo riješiti. Sutra šaljem glasnika u Veneciju sa zahtjevom da Dužd dozvoli sajam. – Providur je znao da će Dužd biti blagonaklon. Svako povećanje trgovine značilo je i veće prihode u njegovoj kasi. Nekima se ipak nije sviđao ovaj prijedlog. Bio je to novi povod za spletke zbog interesa nekih patricija kojima je odgovarala trgovina unutar zatvorenih gradskih vratiju. Osobni interes potaknuo ih je na spletkaranje oko interesa cijele zajednice. Nastojali su već u početku pokvariti sajam kako bi se pokazalo da to nije dobar prijedlog i tako se vratiti na staro.

music, dance and sing. It will make citizens content. And income will increase. – The Magistrate’s proposition is very sensible. – uttered the Provveditore – I believe we can come to an agreement on this. We’ll solve the questions of security. I’m sending a messenger to Venice tomorrow demanding that the Doge allow the fair. – The Provveditore knew that the Doge wouldn’t object. Every increase in trade would mean higher income for his cash box. Some, however, didn’t like the proposition. It was a new motive for intrigues because of the interests of some patricians who found commerce within the closed city gates convenient. Personal interests urged them to plot against the interest of the whole community. They tried to ruin the fair at the start in order to show that the proposition wasn’t good and thus would bring things back to the old ways.

12


III Zapovjednik straže Marko, mlad je čovjek, uvijek spreman pomoći ljudima, otvoren prema molbama i blag u izvršavanju kazni. Imao je gotovo obrijanu glavu, zlatnu naušnicu na desnom uhu, bogato ruho bordo boje sa zlatnim obrubima. Straža ga voli, a građani poštuju. I kad nije trebao, znao je kasno uvečer i u rano jutro hodati gradom i kontrolirati sigurnost. Bio je do te mjere otvoren prema traženjima ljudi da je često dolazio u sukob s providurom koji je od njega zahtijevao veću strogost i postavljao pitanje njegove odanosti Serrenissimi koja mu daje kruh. Rekoh već, providur je lukav, ali i mudar, i zna da, s jedne strane treba kritizirati kapetana, s druge strane; potpuno mu je jasno da ima savršenog čovjeka na ključnom mjestu. Znao je i da bi taj isti kapetan Marko u svako doba zamahnuo mačem u obranu gradskih siromaha, ali i da je, u svakom trenutku, spreman obraniti grad, a to je u interesu onog što providur zastupa: slave i moći Serrenissime. Krčme se zatvaraju u suton. Po gradu se pale baklje, gradska straža provjerava

III Marko, the Captain of guards, was a young man, always ready to help people, open to requests and benign in executing punishments. His head was almost shaven, he had a golden earring in his right ear, rich dark red garments with golden selvages. Guards liked him and citizens respected him. Even when he didn’t have to, late at night and early in the morning, he would walk around the city and look out for its security. He was open to the demands of the people to the extent that he often came into conflict with the Provveditore who demanded greater strictness and raised a question of his loyalty to Serenissima which provided his bread. I have already said that the Provveditore was shrewd but wise. He knew that, on the one hand, the Captain had to be criticized, but on the other, he was absolutely aware that he had a perfect man in the key position. He also knew that this same Captain Marko would, at any time, draw his sword to protect the poor of the city, but he was also ready to protect the city any moment, and this was in the interest of what the Provveditore was advocating: the glory and power of Serenissima. Inns closed at sunset. Torches were lit around the city, city guards made sure that everybody observed regulations. It was hard to leave the inns. There was always 13


drže li se svi propisa. Iz krčmi je teško izići. Uvijek ima razloga za popiti još jednu, osobito onima koji ne vide neku svijetlu budućnost i tu nalaze toplinu i utjehu. Prijatelje i veselje. Nekakav razlog za življenje. Jutro nosi nove tegobe, muke, težak rad i ponižavanje. Zašto ne ostati još malo u toj iluziji boljeg života? Propisi su strogi. No, srećom, kapetan ima razumijevanja za one koji bi htjeli još malo iluzije. Možda je i sam čeznuo za time. Htio se prepustiti toj iluziji, osobito u nekim teškim trenucima kad bi se sve prelomilo preko njega i nije vidio izlaza. Kako je lijepo u dobrom društvu pjevati, nazdravljati dobrim vinom i osjećati se sretnim. On nije imao prilike uživati ni u toj iluziji koja je nestajala s prvim zrakama sunca. Dapače, on je tu iluziju morao rastjerivati. Zbog toga je patio. Opet, Marko je imao jako razvijen osjećaj odgovornosti i dužnosti. Znao je da grad treba braniti i čuvati. Iznutra i izvana. Dok su se drugi zabavljali ili bogatili, on je razmišljao o njihovoj sigurnosti. Sigurno mu nije bilo prvo na pameti osigurati bezobrazno imućnima da budu još imućniji, niti siromasima da žive u bijedi, ali stalo mu je do grada. Do njegove sadašnjosti i budućnosti. Iako mnogi to ne razumiju, poštuju ga. Ili koriste za svoje spletke znajući da njegovo djelovanje u korist grada može biti iskorišteno za osobne interese. Neke stvari nikad se ne mijenjaju !

a reason to have another round, especially for those who didn’t see a bright future and found warmth and comfort there. Friends and joy. A reason to live. Morning brought new hardships, anguish, hard work, and humiliation. Why not stay a bit longer in the illusion of a better life? The regulations were strict. Luckily, the Captain understood those who craved an illusion. He might have been longing for it himself. He wanted to be taken by that illusion, particularly in hard times when everything would crash down on him and he couldn’t find a way out. How nice it was to sing in good company, to make toasts with good wine and to feel happy. He didn’t even have a chance to enjoy that illusion which would disappear with the first sunrays. On the contrary, he was supposed to dispel that illusion. Believe me, it made him suffer. But again, Marko had a very delicate sense of responsibility and duty. He knew that the city needed to be defended and guarded, from inside and outside. While others were having fun or getting rich, he was thinking about their security. His main concern definitely wasn’t to ensure those shamelessly rich to become even richer, nor the poor to live in a greater illusion, but he cared about the city, about its present and future. Although many didn’t understand it, they respected him. Or they used him for their intrigues knowing that his actions for the benefit of the city could be used for their personal interests. Some things never change! 15


IV Građani su zanatlije i poljoprivrednici. Bave su se zlatarstvom, drvodjeljstvom, ovčarstvom, maslinama, vinovom lozom, voćkama. Stalo im je da zarade što više jer je trebalo prehraniti obitelj, platiti poreze patricijima i Duždu. Vape za manjim davanjima, strepe pred svakim novim objavljivanjem odluka jer donose nove poreze ili povećanje postojećih. Glavni predmet njihovih razgovora su patriciji i taj nesretni Dužd koji ih odnedavno svom silom steže. U polumraku vlastitih domova ili krčmi, brundaju protiv njih, traže pravdu i zahtijevaju sve ono što im treba da bi se osjećali bolje i normalno živjeli. Uz vino rasprave postaju sve žešće i glasnije. U toj žestini i bijesu dogode se i različite nepodopštine. Netko bi, potaknut ljutnjom razbio nekom patriciju prozor ili vazu s cvijećem, netko bi se dao u pokušaj pljačke smatrajući da to inako njemu pripada, ali mu je oduzeto kroz nepravedne poreze. Statut je neumoljiv, krivce treba uhvatiti i kazniti. Opravdan bijes i, moglo bi se reći, opravdana reakcija koja je rezultirala kršenjem propisa, dovodila je do kažnjavanja. Ima i onih koji jednostavno žive od krađe i ostalih vrsta lopovluka. Ni ne pokušavaju stvarati život u radu i poštenju jer su zaključili da se to ne

IV The citizens were craftsmen and peasants. They made a living from the goldsmith’s trade, woodwork, sheep-breeding, olive-growing, wine-growing and fruit trees. They were eager to earn as much as possible as they needed to feed their families and pay taxes to patricians and the Doge. They longed for lower taxes, they feared each proclamation of new acts because they meant new taxes or an increase of the existing ones. The main topic of their conversation were patricians and that inauspicious Doge who had become their heavy burden recently. In the semi-darkness of their homes and inns, they grumbled against them, they sought justice and demanded everything they needed to feel better and to lead a normal life. Their discussions would become more frantic and louder over some wine. In this fury and rage some improper things would also happen. In such a frenzy, someone would break a patrician’s window or vase with flowers, someone would attempt a robbery considering it his own property which he had been deprived of through unjust taxes. The statute was merciless and trespassers were caught and punished. A justified fury and, therefore, a justified reaction which resulted in the violation of regulations, brought punishment. There were also those who made their living from thefts and 16


isplati. Ionako ih porezi ugnjetavaju i čemu sve to. Takvi su spremni na sve i uopće ih ne zanima da li uzimaju onima koji su već unesrećeni velikim davanjima ili onima koji lagodno žive na račun ovih prvih. Jedan od njih je Miha. Odavno je već trebao zaglaviti u zatvoru ili ostati bez ruke ili noge, ali je bio zaštićen od najimućnijeg patricija za kojega je obavljao prljave poslove. Zbog toga nikad nije uspio doći u ruke pravde. Patricij koji ga štiti zove se Vid. Svoje je bogatstvo stekao nasljedstvom brojnih stabala maslina koje je davao u najam građanima. Oni su za njega obrađivali masline, obrezivali ih i brali. Njegovi su i toševi-mlinovi za mljevenje maslina. Vid kontrolira gotovo cijelu proizvodnju maslinovog ulja. Ulja koje je još u doba starog Rima smatrano najkvalitetnijim i najcjenjenijim. Za takvo ulje uvijek je bilo tržišta, pa i kad su gradska vrata bila zatvorena. Njegovo ulje je uvijek nalazilo put do stolova bogataša van grada; u Mlecima i drugdje. Vidu ništa nije nedostajalo i nije ga bilo briga što drugima nedostaje. Možda uopće nije mogao ni razmišljati o drugima jer je od malih nogu odgajan da misli samo na sebe, te da očuva i proširi ono što je dobio u nasljedstvo. Nije ni važno što je na štetu drugih ako će to povećati prihode u vlastitoj blagajni.

other sorts of foul dealings. They even didn’t try to make their living from work and honesty, because they had come to a conclusion it didn’t pay off. Anyway, they had been oppressed by taxes and what was the purpose of it? Such people were ready to do anything, and they didn’t care whether they were taking from those who had already been ruined by enormous taxes or from those who were living comfortably at the expense of the first ones who had to give. Miha was one of them. He should have finished in prison long ago or remained without an arm or a leg, but he was protected by the wealthiest patrician for whom he was performing dirty work. That was why he had never been arrested or brought to justice. The patrician who protected him was Vid. He had gained his wealth by inheriting a number of olive trees which he rented to citizens. They worked the olives, cut them and picked them for him. He also owned olive mills. Vid controlled almost the entire production of olive oil, which was considered the most precious and of utmost quality even in Ancient Rome. There was always a market for such oil, even when the city gates were closed. His oil always found a way to the tables of wealthy people outside the city; in Venice and elsewhere. Vid had everything and he didn’t mind if others lacked something. Perhaps he couldn’t even think about others as he had been raised to think only about himself and to protect and expand what he had 17


Na onom sastanku s providurom bio je i Vid. Nakon magistrova prijedloga o osnivanju sajma, on je jedini šutio. Prekrštenih ruku, na podignuti palac naslonio je bradu, a kažiprstom je dodirivao lijevu stranu nosa. Bio je zabrinut. Razmišljao je o svojoj trgovini uljem i pitao se što će loše sajam donijeti njegovu poslu. Hoće li otvorena vrata privući brojne druge prodavače koji će umanjiti njegovu dobit? Naime, Vidu je jako dobro išlo. Nije imao potrebe ni želje otvarati tržište. Zato u njegovoj glavi i nije bilo mjesta za nešto novo. Sve je dobro funkcioniralo još prije no što je on to dobio u nasljedstvo i promjena, kako je on mislio, nije mogla donijeti ništa dobra za njegov posao. A strah od nepoznatog uvjerio ga je da je najbolje sadašnje stanje. Zato je na sastanku bio šutljiv. Ostali nisu primijetili njegovo raspoloženje. Osim magistra! On je uvijek sve vidio i znao je da bi njegov prijedlog mogao biti problem za Vida, a da je Vid mogući protivnik ostvarenju njegovog prijedloga.

inherited. It wasn’t important whether it was at the expense of others if it increased the income in his own money box. Vid was also present at that meeting with the Provveditore. After the Magistrate’s proposition to found a fair, he was the only one who was quiet. With his arms crossed, he leaned his chin on his raised thumb, with his pointer touching the left side of his nose. He was worried. He was thinking about his oil trade and asked himself what problems the fair would bring to his business. Would the open gates attract numerous traders who would diminish his income? Vid did very well and he had no wish or need to expand the market. With such ideas in his head, there wasn’t room for anything new. Everything had worked well even before he inherited it and change, as he thought, would not bring anything good for his business. And the fear of the unknown made him believe that the present state of matters was the best. That was the reason why he was so quiet at the meeting. The others didn’t notice his state of mind. Except for the Magistrate. He always saw everything, and he knew that his proposition might cause problems for Vid and that Vid might be a possible obstacle to the realisation of his proposition.

19


V Sljedeće večeri nakon sastanka s providurom i nakon što se glasnik već otisnuo u Mletke, kapetan straže primjećuje Mihu kako preko Kamplina žuri u Galiju i ulazi u kuću plemenitog Vida. Znao je da se nešto sprema. Nije znao što jer nije imao pojma o tome što se dogodilo na sastanku. Shvatio je samo da mora biti oprezan. Nekoliko dana kasnije, rano ujutro, nakon trube koja je upozorila da se galija približava luci, magistar izlazi na Kulu i promatra uplovljavanje. Na galiji se vijori zastava providura, njegov se glasnik vraća iz Mletaka. Magistrov prijedlog o osnivanju sajma sve mu se više sviđao. Počeo je živjeti za taj sajam. Nadao se i strepio iščekujući Duždov odgovor. Galija je pristala, magistar, gotovo nedolično svom položaju i godinama, pohita nestrpljivo prema rivi nastojeći iz lica glasnika iščitati odgovor. No glasnik je potpuno miran, bez ikakvih promjena na licu iz kojih bi se mogao saznati Duždov odgovor, nosio njegovu poruku providuru, a ovaj ju je trebao objaviti na sastanku sa patricijima, magistrom i Krčkim biskupom. Magistar zaključi da se njemu ipak ne priliči pratiti glasnika do providurova dvora te skreće prema Svetoj Ani, prođe pored Benediktinskog

V The evening after the meeting with the Provveditore and after the messenger had already sailed for Venice, the Captain of the guards noticed Miha hurrying across Kamplin, to Galija and entering the house of nobleman Vid. He knew something was cooking. He didn’t know what, as he knew nothing about the meeting. He only came to a conclusion that he had to be on his guard. A few days later, early in the morning, after the trumpet had warned that the galley was approaching the port, the Magistrate came out from the Tower and observed the event. The Provveditore’s flag was flying on the galley, his messenger was coming back from Venice. He started to like the Magistrate’s proposition to hold a fair more and more. He started to live for the fair. He hoped and feared, waiting for the Doge’s answer. As the galley was put ashore, the Magistrate, imprudently for his position and age, ran impatiently towards the port, trying to read the answer from the messenger’s face. However, utterly calm, with a blank face, the messenger was carrying the Doge’s message to the Provveditore which would be announced it at the meeting with patricians, the Magistrate and the Bishop of Krk. The Magistrate concluded that it was not appropriate for him to follow the messenger to the Provveditore’s court, and he 21


samostana i crkve, ispred koje je mala poljana. Sjeda na zidić i promatra rešetke na prozorima benediktinki. Na pameti mu je i dalje bilo što je Dužd odgovorio. Ali su ga misli odvukle dalje. Pitao se, gledajući u te rešetke, tko je ovdje na slobodi; mi ispred ili oni iza rešetaka? Okruženi smo zidinama, dobro zabarkadiranim vratima kroz koja nitko ne može ući i koliko smo zapravo slobodni mi koji navodno imamo slobodu kretanja među ljudima istih sudbina, ograničenih kamenim zidovima. Iza tih rešetaka (koje je teško razumjeti) možda ipak postoji neka sloboda. Možda je moguće ostvariti širinu i prostor daleko veći od onog koji nas okružuje. Rano je jutro, a iz crkve dopiru korali kojima je moguće uspeti se u vis, iznad svih zidova. To je još više poticalo ovakve misli u našeg magistra.

turned towards St. Ann’s. While walking down the street, he got to the Benedictine monastery and church whichhad a small field in front of it. He sat on a wall and observed the bars on the Benedictines’ windows. The Doge’s reply was still on his mind. But his thoughts took him further away. Watching those bars, he was wondering who was free: those who were in front of the bars or those behind them? They were surrounded by city walls and well-barricaded gates so that nobody could come inside. To what extent were those free who were supposed to have the freedom of going around meeting people? However, always meeting the same people and the same destinies, confined inside stone walls. There might be a sort of freedom behind those bars which they found hard to understand. It might be possible to gasp the widths and spaces far greater than those surrounding them. It was early morning and the sound of choral singing was emanating from the church which could lift you up through the air, above all walls. These sounds made our Magistrate even more absorbed in his thoughts.

22


VI Od antičkih je vremena grad Krk bio vrlo značajan. Nalazio se na Jantarskom putu, preko njega je išla trgovina od Sjevera prema Grčkoj. Ne čudi da je u to doba, unutar stare jezgre bilo 15000 stanovnika*. Zbog toga je Krk oduvijek bio na oku Veneciji. Uspjela ga se domoći, i u 15. st. potpuno zavladati njime. Grad koji su još Liburni sagradili i obzidali, a Rimljani teškom mukom osvojili, pripao je hrvatskoj kruni nakon teških pregovora s Bizantinskim carom kojemu su plaćali danak. Tako reći, ispred nosa Veneciji, a u rukama neprijatelja! Dužd je po svaku cijenu htio Presjajni grad. Sad, kad ga je konačno dobio, nije ga se htio odreći! Davno, u 11. stoljeću, Mleci su svojom diplomacijom, potpomognutom dobro naoružanim galijama, uspostavili domaću vlast na otoku. Prvi je knez, Dujam, bio iz otočke loze. Vladao je iz grada Krka, cijelim otokom. No, bio je vazal Venecije. Mlečani su obilato koristili sva prirodna bogatstva. Hodajući Mlecima, ne mogu se oteti dojmu da hodam po svome! Svi trupci koji vire iz tog mulja odrezani su na ovom otoku i vjerojatno će stoljećima kasnije cijeli svijet dolaziti gledati blago te Venecije koja leži na drvetu za koje su se dobro oznojili naši

VI The city of Krk has been important since ancient times. It was located on the Amber trade route, coming from the north down to Greece and passing through it. It was no wonder that there were 15,000 inhabitants inside the city walls. There are barely a thousand these days and they have problems with comfort! Venice has always kept its eyes on Krk because of its significance. They managed to grab it in the 15th century, and the Venetians took complete control over it. Not only over the City, but also over the island which was also a source of wealth for theVenetians. The city, which had been built and walled by Liburnians and which Romans conquered with great difficulty, came under the Croatian crown only after long negotiations with the Byzantine emperor who collected taxes. In Venice’s face, yet in the arms of the enemy! The Doge wanted the Glorious city at all costs. Now that he finally got it, he didn’t want to give it up at any cost! A long time ago, in the 11th century, Venetians established local power on the island with their diplomacy, helped by well-armed galleys. The first duke, Dujam, was from the island. He ruled over the entire island, from the town of Krk. However, he was a Venetian vassal. Venetians took advantage of all natural resources. Walking through 23


preci prije no što su ga isjekli i potom, pod stražom, otpremili u Veneciju. A nisu se samo znojili za Dužda, mučili su se i za njegove vazale, za svu gospodu koja su se takvim proglasili te koristeći ime Serrenissime, gospodarila ovim Zlatnim otokom. No, nakon više stoljeća, nestao je i taj privid slobode, Mlečani su u potpunosti zagospodarili Presjajnim gradom i Zlatnim otokom. Dugo će još plakati Omišaljska kula za galijom s koje je po posljednji put naš knez Ivan vidio svoj rodni kraj i za njim tugovao u mletačkoj tamnici. Nikad prežaljena prošlost vraća se kroz priče pored ognjišća. Ali život ide dalje, a svakodnevica postavlja pitanja preživljavanja. Gole egzistencije.

Venice, I can’t help but feeling that I’m walking on something which is mine! The trunks sticking out of the mud have been cut on my island and for centuries the whole world will probably keep coming to admire the wealth of that Venice which is built on the wood over which our ancestors had toiled before they cut it and sent it to Venice, watched by guards. And they didn’t sweat only for the Doge, they also did sweat for his vassals, for all those who called themselves gentlemen and who, using the name of Serenissima, ruled over this Golden island. However, after a few centuries, such an illusion of freedom disappeared. Venetians had imposed their complete power over the Glorious city and the Golden island. It will take long before the Tower of Omišalj stops crying over the galley from which our duke Ivan saw his homeland for the last time, grieving over it in the Venetian dungeon. While crossing the Bridge of Sighs he saw daylight for the last time. History, never forgotten, is evoked in stories told in front of the fireplace. But life goes on, and everyday life poses questions of survival, pure existence.

24


VII Vid šalje svog Mihu na kopno da raširi vijest kako se mnoštvo brodova prepunih vrijednosti približava krčkoj luci. Znao je da će doprijeti i do gusara koji će se zainteresirati za osvajanje i oduzimanje plijena. Miha se brzom brodicom iskrcava na kopno, gdje ga je čeka konj, te jaše do Vinodola i dalje sve do Senja. Gdje god je pristigao, pustio bi glas o sajmu i trgovačkim brodovima koji dolaze s cijelog Mediterana, čak i sa sjevernih mora. Priču je začinio raznim dodacima za koje ni sam ne zna jesu li istiniti. No cilj je jasan: potaknuti gusare na akciju. Mašta se rasplamsala, stvorene su fantastične konstrukcije o velikom bogatstvu koje je nadohvat ruke. Miha je izvrsno obavio posao, trebalo je samo čekati za rezultate. U svakoj krčmi u koju bi došao, pričao bi o novostima iz Grada. Izmišljao je sve više i više. Tko su ljudi koji dolaze? Koliko je bogat tovar koji prevoze brodovi? Kakvi su brodovi? Ni o čemu nema pojma. Ali je napričao sjajne priče. Ljudi su se sjatili oko njega i slušali o silnom bogatstvu koje se približava, o konvojima brodova prepunih dragocjenosti, a bez velike oružane pratnje. Sve u svemu, obilat plijen uz male ili nikakve žrtve. Njegove su priče urodile plodom. Konačno su doprle do ušiju onih koji su

VII Vid sent his Miha on the mainland to spread the news that a large number of ships loaded with valuables were approaching the port of Krk. He knew the news would also reach the pirates who would be interested in plundering the ship. Miha reached the mainland on a fast boat, he went ashore where there was a horse waiting for him and he rode to Vinodol and further to Senj. Wherever he came, he would spread the news about the fair and the merchant ships arriving from the entire Mediterranean, even from the North seas. He added various details to the story, not knowing whether they were true or not. But the aim was clear: to urge pirates to action. Imagination provoked fantastic ideas of great fortune at hand. Miha accomplished his task very well and one could only wait to see the results. He was spreading the news from the City in every single inn he would visit. He made up more and more stories. Who were those people who were coming? How valuable was the cargo that those ships were carrying? What were those ships like? He had no idea. However, his stories were fantastic. People would gather around him and hear about the immense wealth that was approaching, about convoys of ships loaded with valuables, but not well armed. In other words, a looting which required little or no sacrifice. 25


trebali čuti. U jednoj krčmi za stolom sjedi čovjek koji liči na pomorca. Zlatna naušnica, brada, lice opaljeno od sunca, onako kako može biti opaljeno samo na moru. Rošava koža, prestara za čovjeka u ranim četrdesetim. Kapci stisnuti, gotovo zatvoreni od stalnog gledanja prema suncu ili odbljeska sunčevih zraka s površine mora. Jedini od svih djeluje nezainteresiran za te priče. No, iako je gledao na drugu stranu, uho mu je okrenuto prema pripovjedaču. Ustaje i izlazi ne sačekavši kraj, ne privukavši pažnju prisutnih kojima su oči i uši pune pripovjedača. Ali smiješak na usnama pomorca, govorio je Mihi da je njegova misija ispunjena. Glas je stigao do pravih ljudi. Više nije duljio, nego na opće iznenađenje, priču brzo privodi kraju, pozdravlja sve i izlazi. Konjem kreće istim putem nazad, ne zaustavljajući se više ni u jednom mjestu, siguran u uspjeh. Ujutro stiže do brodice, zaplovi nazad i pristaje blizu grada, na Redagari, maloj uvalici u kojoj je bila kapelica. Odonud se pješice vratio u grad.

His stories finally got to the ears of those who were supposed to hear them. In an inn there was a man sitting at the table, looking like a seaman. A golden earring, a beard, a sunburnt face. Wrinkled skin, too old for a man who was in his early forties. His eyelids squeezed, almost shut, because of constant looking towards the sun or because of the reflection of sunrays from the surface of the sea. He seemed to be the only one not interested in those stories. However, although he was looking in the other direction, his ear was turned towards the narrator. He got up and left, he didn’t wait to hear the end. He didn’t draw attention of the other people whose eyes and ears were focused on the narrator. The smile on the faces of the seamen convinced Miha that his mission had been accomplished. The voice had reached the right people. And then, suddenly, to everybody’s surprise, he quickly brought the story to its end, he greeted everybody and left. He rode back on his horse without stopping anywhere, certain of his success. He got to the boat in the morning, he sailed back and came to shore near the city, in Redagara, a small bay where there was a chapel. He walked back to the city.

27


VIII Kapetan straže s Kaštela promatra more. Pita se koliko će brodova doći, kakvi su, zanimaju ga tehničke pojedinosti, kakvog su gaza, hoće li biti problema prilikom istovara. Iza svih tih pitanja krije se gotovo dječačka znatiželja i nestrpljivost u iščekivanju nečega za što je osjećao da će donijeti lijepe trenutke, zabavu. Na trenutak se opustio i razmišljao o svojoj dragoj. Njegova je Marija odgajateljica djece uglednih patricija. Razmišljao je i o vlastitoj djeci, pitao se kad će to biti. Kad će njih dvoje odgajati zajedničku djecu. Sanjario je, ispraćajući mjesec koji je već bio daleko, negdje iznad Cresa, a Treskavac se zarudio od sunca koje je izlazilo. S druge strane, Miha se šuljao u grad, čekajući da se otvore vrata za one koji su krenuli obrađivati zemlju. – Odkud ti? Upita stražar Mihu. – – Zaboravio sam uzeti sve što mi treba za cjelodnevni rad u polju. – – Ma odkad ti radiš? – upita drugi stražar? – – Nemojte tako. Ja sam platio za ono što sam učinio. – Sad sam pošten čovjek.

VIII The Captain of the guards was observing the sea from the Castle. He was wondering how many ships would be coming, what they were like. He was interested in many technical details, such as their draught and possible problems with unloading. Behind all these questions one could feel childish curiosity and impatience while waiting for something which he felt would bring nice moments and entertainment. He relaxed for a moment and was thinking about his girlfriend. His Marija was a governess of the children of respected patricians. He was also thinking about his own children wondering when they would have them. When would the two of them raise their own children? He was day-dreaming, looking at the moon which was already far away, somewhere above Cres, while Treskavac started to get red from the sun which was setting. On the other side, Miha was sneaking into the city, waiting for the gates to open for those who had gone to work their land. – Where have you come from? – the guard asked Miha. – I have forgotten to take everything I need to work in the fields for the entire day. – 28


Opametio sam se. – E da mi je to vidjeti! – Odgovori prvi stražar. – Pustiše ga u grad, a Miha pohita Vidu da ga izvijesti o izvršenom zadatku. Kapetan straže je taman sišao s kule na Kaštelu i uputio se prema Porta pisani, istočnim gradskim vratima kroz koja je netom Miha ušao. Učinilo mu se da ga je vidio kod Pjanke. – Stražo, je li bilo štogod neuobičajeno? – upita zapovjednik – – Pa i je, s obzirom na to da smo vidjeli Mihu ući rano u grad. Pitali smo ga, odkud on, a on kaže da radi na polju, ali je zaboravio sve što mu treba da bi mogao izdržati cijeli dan. – – Hmm, Miha radi u polju? – upita kapetan.– – Da, i mi se začudili, ali je rekao da se više ne bavi pljačkom, pokajao se i opametio! – – Ah, nisu to čista posla. – više za sebe progovori kapetan, okrene se i ode put Pjanke.

– Since when have you been working? – asked the other guard. – Don’t be so mean. I’ve paid for what I have done. I’m an honourable man now. I’ve come to my senses. – – If only I could believe that! – replied the first guard. They let him into the city, and Miha hurried to Vid’s house to inform him about the accomplished mission. The captain of the guards had just come down from the tower of the Castle and headed towards Porta Pisana, the eastern city gate where Miha had just entered. It seemed to him he had seen him at Pjanka. – Guards, has anything unusual happened? – asked the Commander. – Well, yes, for we saw Miha entering the city early. We asked him how come he was here and he said he had been working in the fields, but he had forgotten some things he needed to stay there the whole day. – – Hmm, Miha has been working in the fields? – asked the Captain. – Yes, we were also surprised, but he said he had nothing to do with thefts any more, he had repented and come to his senses. – 29


Nadao se da će možda ugledati Mihu kako izlazi iz Vidove kuće. Ali Vid je primijetio kapetana te Mihi rekao nek se strpi na ulazu prije nego što iziđe na ulicu. Kapetan nastavlja prema Placi preko Decumanusa, promatrajući kamenje kojim je popločena ulica, prateći crtu koju je stvarao niz kamenja posloženog po sredini ulice. Koliko će još stoljeća proći, a ovo će kamenje biti tu, samo će netko drugi hodati po njemu? Hoće li se taj netko zapitati tko je prije po njemu hodao, hoće li razmišljati o tome da je nekad netko silno želio da to kamenje ostane tu gdje je. Hoće li prepoznati kroz taj sačuvani kamen privrženost i ljubav prema gradu iz kojeg je izniknuo i dalje ga čuvati za sljedeće generacije? Kapetan je rođen tek dvadeset godina nakon što je grad ostao bez svog Kneza. Bila je to velika promjena. Nakon gotovo pola tisućljeća. Mlečani su uzeli grad pod svoje potpuno i bez pregovora. Razmišljao je o tome što će dobro i loše donijeti. Hoće li biti bolje ili gore? I što s tim sajmom? Što ako to zaista bude prilika da se grad opljačka? To pitanje sručilo se na njegova leđa kao najteži teret koji je mogao zamisliti. Sto puta teži od onog koji su na svojim leđima fakini iznosili s brodova pri istovaru.

– Well, something smells fishy. – said the Captain, mostly to himself, he turned around and headed towards Pjanka. He was hoping to see Miha coming out of Vid’s house. However, Vid was the first one to notice the captain, so he told Miha to wait at the entrance before going into the street. The captain continued towards Placa across Decumanus. As he was walking, he was looking at the cobblestones with which the street was covered, following the line of stones in the middle of the street. How many centuries would pass and those cobbles would still be there, only some other people would walk on them? Would those people ask themselves who had walked over them before, would they think about the fact that somebody had once wanted them to stay there so much. Would they recognize in those stones the loyalty and love for the city where he was born and would they continue to cherish it through generations to come? The captain was born some twenty years after the city had been left without its Duke. It was a big change. After almost half a millennium. Venetians took the city under their control entirely and without any negotiations. He was thinking about good and bad consequences of such a situation. Would it prove better or worse? And what about that fair? What if it was really a chance to have the city robbed? This question was the hardest burden he could have imagined. A hundred times harder than the burden those porters were 30


Nije stigao o tome dalje razmišljati. Trgnuo ga je glas providurova kurira: – Kapetane, providur vas zove u svoju palaču. Hitno je. – – Kapetan se odmah zaputi k providuru. – – U vašoj službi gospodine! – reče kapetan uz blagi naklon prema providuru. – – Kapetane, Dužd je odobrio sajam. Moramo se pripremiti. Na vama je da povećate budnost i odredite straže kroz cijeli grad tjekom trajanja sajma. Svi moraju biti u službi, koliko god to bude potrebno. Na svim vratima pazite na sve koji ulaze, provjerite ih, ispitajte i ako su vam sumnjivi, ne puštajte ih u grad. Sajam će nam donijeti puno dobroga, ali će s trgovcima u grad ući lopovi i razbojnici. Moramo učiniti sve da što manje prijestupnika dobije priliku da ostvari svoje zamisli koristeći otvorena vrata i opuštenost ljudi zbog slavlja. – – Kako vi kažete providure. Učinit ćemo sve da grad bude siguran ! – – Još nešto, kapetane! Ostanite ovdje, uskoro će stići biskup, patriciji i magistar. –

carrying on their backs from the ships. He couldn’t go on thinking about it as he was awakened by the voice of the Provveditore’s messenger: – Captain, the Provveditore calls you to his palace. It’s urgent. – The Captain went to the Provveditore’s straight away. – At your service, my lord! – said the captain with a gentle bow towards the Provveditore. – Captain, the Doge will allow the fair. We have to get ready. It’s your duty to increase the vigilance and to post the guards throughout the city during the period of the fair. Everyone has to be in service as much as required. At each gate keep strict watch on anybody who is entering, check them, interrogate them and if they seem suspicious, don’t let them in. The fair will bring plenty of good things, but thieves and villains will also enter the city together with the merchants. We have to do our best to give as little opportunity as possible to trespassers wanting to take advantage of the open gates and the relaxed state of the people because of the fair. – – As you say, Provveditore. We’ll do our best to make the city secure! – 31


Kad su svi stigli, providur ustane i naloži pisaru da pročita pismo stiglo od Dužda. – Primili smo glas što su nam ga uputili providur i patriciji te odgovaramo da je u gradu koji nam je osobito pri srcu potrebno napraviti sajam koji će unaprijediti trgovinu i stvoriti nove prihode. Neka narod trguje i zabavlja se na blagdan sv. Lovre kojemu taj sajam stavljamo u zaštitu! – – Čuli ste Duždeve riječi. Preostaje nam sada dogovoriti pojedinosti i podijeliti zadatke. Magistre, vaša je dužnost sajam proglasiti otvorenim, čime će gradska vrata biti otvorena za sve dok sajam traje. U povorci neka budu straža sa zapovjednikom na čelu, vi u sredini, za vama uglednici. Na dan sv. Lovre imaju se odigrati viteške igre, a uvečer je dozvoljeno piti vino i veseliti se. – Otpusti prisutne i povuče se u svoje odaje. Kapetan je digao na noge svu stražu. Obilaze grad, na njegovu licu vidljiva je zabrinutost. Naučen na sigurnost zatvorenih vrata bio je vrlo uznemiren. Pratio je sve što se događa, pitajući se kada će se i kakva nevolja pojaviti. Nevolje su bile na vidiku, ali dalje od samog grada. Naš kapetan nije mogao

– Another thing, Captain! Stay here. The Bishop, patricians and the Magistrate are coming soon. – When everybody arrived, the Provveditore got up and ordered the scribe to read the letter from the Doge. – We received the message sent to us by the Provveditore, and we and the patricians reply that the city which has a special place in our heart needs to have a fair which would promote trade and create new profit. Let people trade and entertain themselves on the holiday of St. Lawrence who will be the patron of the fair! – – You’ve heard the Doge’s words. We now have to settle the details and assign duties. Magistrate, your duty is to declare the fair open, which means that the city gates will be open to everybody during the fair. The parade should consist of the guards with the commander at the head, you in the middle and the noblemen after you. On the day of St. Lawrence knightly games should be held, and it is allowed to drink wine and have fun in the evening. – he dismissed those present and withdrew to his premises. The captain ordered all the guards to their feet. As they were going around the city, one could notice anxiety on his face. Used to the security of the closed gates, he was 32


znati što će se dogoditi a i što se imalo dogoditi, nije bilo u njegovoj direktnoj nadležnosti.

very worried. He kept an eye on everything that was happening, wondering when and which misfortune would come. Trouble was in sight, but further from the city itself. Our Captain couldn’t know what would happen. And what was to happen wasn’t within his control.

33


IX Ispred grada nalazi se mali otočić, Plavnik. Na njemu od davnina žive ovce. Njihovi janjci oduvijek su na posebnoj cijeni jer pasu mirisne trave dobro zasoljene jugom i burom. Plavnik je u obliku trokuta i ima tri punte. S jugoistočne strane blago se uspinje od mora prema vrhu. Sa sjeverne strane strmo se spušta u more. U jednom dijelu na zapadnoj strani, prema otoku Cresu visoke su, potpuno okomite nepristupačne litice. Na njima od pamtivjeka bjeloglavi supovi svijaju svoja gnjezda. Oni su čistači. Pojedu svaku uginulu ovcu i bilo koju drugu strvinu. Lešine su im jedina hrana. Tako sprečavaju zaraze do kojih bi moglo doći ukoliko bi trula trupla bila dostupna ostalim životinjama. Vrlo su oštrog vida i s velike visine uočavaju lešine. Tada počnu letjeti ukrug i daju do znanja ostalima da je hrana ispod njih. Potom se skupljaju i ostali. S istočne strane, udaljen svega pedesetak metara nalazi se Mali Plavnik. Još manji otočić na kojem se drže ovnovi u vrijeme dok su ovce bređe. On izgleda kao sastavni dio Plavnika. Tek pod određenim kutom ili kad si blizu, možeš razaznati da su to dva otoka i između njih kanal. Svi brodovi koji su dolazili u luku, morali su proći s istočne strane otoka Plavnika. Oni nisu znali za Mali Plavnik

IX In front of the city there is a small island Plavnik. Since ancient times it has mainly been inhabited by sheep. The lambs have always been particularly valued as they have been living on the island, grazing scented grass well salted by the waves caused by southern and northern winds. Plavnik has the shape of a triangle with three points. It rises gently from the sea on the south-eastern side. It descends steeply to the sea on the northern side. Part of the western side, towards the island of Cres, has very unapproachable high, sheer cliffs. Griffons have been making their nests here since times immemorial. They are scavengers. They eat every single dead sheep or any other animal. Carrions are their only food. Feeding themselves like this, they prevent contagious diseases that would otherwise appear in case these carrions rotted and were available to other animals. They are very sharp-eyed, and they notice carrions from great heights. Then they start flying in a circle in order to make known to the others that food is in the vicinity, right there under them. Others then gather. On the eastern side, only some fifty metres from shore, there is Mali Plavnik. A very small island where rams are kept when sheep are pregnant. This tiny island looks like an integral part of Plavnik. Only from a certain angle and from very near, one can 35


i kanal između. Savršeno mjesto za skrivanje i prepad. Brodovi su prolazili na manje od pola milje udaljenosti od Plavnika. Sada se u tom kanalu sakrio jedan brod. Lagan, bez puno tereta, tek naoružana posada... gusari spremni za napad. Svaki od njih zamišljao je čega sve ima u štivama brodova. Nikad ih ovdje nisu vidjeli toliko odjednom. Brodovi su išli u konvojima jer su tako bili sigurniji od napada. Toliko su blizu gradu, da su mornari golim okom mogli razaznati njegove obrise. Popustila je koncentracija, brži brodovi su se odvojili i pohitali k luci nakon dugotrajne plovidbe. Konvoj više nije tako cjelovit. Jedan je brod najviše zaostajao, čini se da je pretovaren i ne može razviti brzinu kojom bi slijedio ostale. Idealna situacija za gusare. A i vrijeme im ide na ruku; zapuhala je tramuntana zahvaljujući kojoj su imali vjetar u leđa i razvili veliku brzinu. Njihova lagana lađa u tren oka izleti iz kanala i okomi se na zaostali brod. Mornari nisu ni svjesni što se zbiva. Najprije pada mornar na jarbolu. Čuje se samo tupi zvuk udarca mrtvog tijela na palubu. Gusari su prepad započeli samostrelima, lukom i strijelama, služili su se i praćkom. Na brodu nasta uzbuna, ali prekasno. Lađa se priljubila brodu uz bok, gusari vješto preskoče na brod i mačevima dovrše

distinguish that they are actually two islands with a canal in between. All ships coming into port had to pass by the eastern side of the island of Plavnik. They didn’t know about Mali Plavnik and the canal between the two islands, an ideal place to hide and attack. Ships would pass less than half a mile from Plavnik. Now a ship hid in the canal. Light, with little cargo, only the armed crew… pirates ready to attack. Each of them imagined what was hidden on the ships. In that area they had never seen so many of them at once. The ships sailed in convoy to be safer from attacks. They were so close the city that one could distinguish their contours with a naked eye. The ships were no longer together. Faster ships separated from the rest and hurrying to port after a long voyage. The convoy was no longer complete. One ship was far behind the others, it seemed overloaded and it couldn’t move with the same speed. An ideal situation for the pirates. The weather was also favourable; a western wind was blowing from behind and they were going very fast. The light ship came from the canal in a flash and the pirates attacked the ship falling behind. The sailors on the ship were not even aware of what was happening. The first one to fall was the sailor on the mast. One could only hear a dull sound of a dead body hitting the deck. The 36


pokolj. Usljedio je pretovar, robe je bilo toliko da je jedva stala na malu lađu plitkog gaza. Gusari su bili pohlepni i nisu htjeli ništa ostaviti na brodu koji je bio prevelik da bi njim mogli u kanal. Kako im je prije vrijeme bilo naklonjeno, tako im sada nije išlo na ruku. Narod zna reći: “Tramuntana – bura parićana!” što će reći da iza tramuntane slijedi bura koja je ćudljiva i puše na mahove. Pojavi se silovito, odjednom. Lađa je je bila pretovarena, a gusari u žaru borbe i pohlepe nisu mislili na širom razvijena jedra. Jedan jaki zamah bure bio je dovoljan da izvrne u more teret pretežak za tu lađu. Zajedno s teretom i gusari su završili u moru. Sad se trebalo domoći kopna uz pomoć kakvog plivajućeg predmeta. Razbacani sanduci plutali su morem, neki su i potonuli. Jedan od gusara, a bio je to onaj koji je čuo Mihinu priču u krčmi na obali, dohvatio se jednog sanduka i krenuo prema Plavniku. Plutajući tako, uočio je lijepu škrinjicu čiji su se metalni djelovi sjajili na suncu. Uspio se domoći tog predmeta za koji je vjerovao da je poseban.

pirates started the attack with cross-bows, bows and arrows, using even slings. The alarm sounded on the ship but it was too late. The vessel came close to the side of the ship, the pirates skilfully jumped aboard and finished the slaughter with swords. The load was transferred and there was so much of it that the small vessel of low draught hardly held them all. The pirates were greedy, and they didn’t want to leave anything on the ship which was too big to enter the canal. In the same way that the weather was favourable before, it didn’t help them now. People would say: A western wind is the first sign of bura, a northern wind!” which meant that the bura would follow, a wind which is changeable and blows at different speeds. It appears violently and abruptly. The vessel was overloaded. In the passionate fight and greed they forgot the sails which were fully spread. A strong gust of bura was enough to overturn the load, far too heavy for that vessel. The pirates ended up in the water together with the load. They had to somehow reach the coast with the help of a floating object. Scattered cases were floating in the sea, some of them sank. One of the pirates, the one who had overheard Miha’s story in the inn by the coast, clung tightly to a case and set off in the direction of Plavnik. Floating like this, he noticed a nice chest with metal pieces glittering in the sun. He managed to get hold of the chest which he believed was valuable. 37


X Dotle naš kapetan s Kaštela promatra brodove. Napadnuti je brod iz njegove perspektive bio tek sitna barka kojoj se jedva moglo razabrati što je krma a što pramac, Kapetanu je nešto izgledalo čudno. Primijetio je da su se ostali brodovi prilično približili gradu, a ovaj kao da je stao na mjestu. Pogledavši u nebo uočio je sitne točkice koje se vrte u krugu iznad broda. Sad mu je bilo jasno da se dogodilo zlo. A kad je bura gurala brod prema Plavniku, suprotno od pravca kojim je trebao stići do grada, naložio je stražaru da svira na uzbunu. Poslao je brzu, dobro naoružanu galiju prema brodu. Nakon nekog vremena galija se vraća u gradsku luku izvještajem koji kapetan šalje magistru a ovaj providuru. Na mjesto događaja šalju brod na koji su ukrcana tijela ubijenih i robe što se još uspjelo skupiti. Jedan preživjeli posvjedočio je da se većina gusara domogla Plavnika te da su uspjeli spasiti nešto otetog plijena. Pred magistrom je ispričao kako je na brodu bio osobit predmet, poklon magistru. Nalazio se u maloj škrinjici napravljenoj od ružinog drveta, okovanoj

X Our Captain came to the Castle and observed the ships. Even though it was a huge distance for the human eye and the attacked ship was only a small boat from his perspective and he could hardly distinguish its bow and stern, the Captain found it strange. It drew his attention. Then he noticed that the other ships were quite near the city, and this one seemed motionless. He looked into the sky, and all of a sudden he noticed tiny spots spinning above the ship. Now he knew that a disaster had occurred. As the bura was blowing, pushing the ship towards Plavnik, not in the direction it was supposed to go to reach the city, everything was certain. He ordered the guard to sound the alarm and to send a fast, well-armed galley to the ship. After some time the galley came back to the city port with a report which the Captain sent to the Magistrate and to the Provveditore. A ship was sent to the spot, and it was loaded with the bodies of the dead and goods which could be gathered. A survivor testified that most pirates had managed to reach Plavnik and save some of the stolen goods. In the presence of the Magistrate he said that there was a particular object on the ship, a present for the Magistrate. It was in a small chest made of rose-wood, set with 39


zlatnim trakama na kojima su bili biseri izronjeni u dalekim morima. On sam nije znao što je u njoj, kakav je to poklon. Ta je tajna budila maštu svih građana i želju da krenu u potragu u nadi da je možda tu škrinjicu neki od gusara uspio spasiti i zakopao na Plavniku. Ali sada nije bilo vrijeme za to.

golden straps covered with pearls obtained from seas far away. He himself didn’t know what was in it, what sort of a present it was. It remained a secret which aroused the citizens’ imagination. Even a desire to start a search hoping that a pirate might have saved the chest box and buried it somewhere on Plavnik. However, it wasn’t the right time for that.

40


XI Kroz dugu povijest grada brodovi su dolazili i odlazili, roba svake vrste prelazila je preko škina snažnih fakina u portu. Kapetani, grla izderanog od gustoga, crnog vina; viču, zijaju na fakine, na mornare, na sve oko sebe, nestrpljivo iščekujući kraj istovara. Čak i oni, iskusni kapetani, iza kojih su velika svjetska mora i najopasniji rtovi i grebeni, ne mogu ostati ravnodušni i u svakom njihovom pokretu, kao uostalom i kod svih drugih, vidljivo je nestrpljivo iščekivanje . Godina je Gospodnja 1524. i po tko zna koji put brodovi uplovljavaju u krčku luku. Čuju se bubnjevi kojima se daje ritam veslačima, galiotima koji i ne znaju što se zbiva na rivi. Istovaruju se bačve, svila, začini i ukrasi. Brodovi i ljudi sa svih strana. Čuju se beštime i pohvale na raznim jezicima. Mrači se, započinje pjesma. Ona ista izborana grla sada pjevaju a time navode i druge da prekinu s poslom i pridruže im se. Pale se baklje, čuju se tamburini i rogovi, mihi i sopele, i tko zna kakvi sve zaboravljeni instrumenti. Svijet se veseli, kupuje i prodaje. Veli šušur,

XI Throughout the long history of the city ships have come and gone, different kinds of goods have passed over strong backs of porters in the harbour. Captains, whose throats were coarse after they had drunk thick red wine, would yell at them, at sailors, at everyone around them, impatiently waiting for the unloading to end. Even these experienced old captains, who had seen great seas and navigated the most dangerous promontories and reefs, couldn’t be indifferent, and each of their moves, as well as that of everyone else, clearly showed their impatience and expectations. It was the year 1524 and ships were entering the port of Krk once again. Drums could be heard which provided the rhythm for the rowers, galley-slaves who even didn’t know what was happening on the shore. Barrels, silk, spices and ornaments were being unloaded. Ships and people were everywhere. Curses and praises could be heard in different languages. It was getting dark, people started to sing. Those same coarse throats were now producing sounds which made others quit working and join them. Torches were lit, tambourines and horns could be heard, the 41


glasovi su sve jači, ljudi se grohotom smiju, plešu i skaču, putujuće družine, trubaduri, uveseljavaju prisutne. Blagdan je sv. Lovre; započeo je Krčki sajam! U rano blagdansko jutro magistar, biskup i providur izlaze na gradsku kulu. Okruženi su gradskom stražom kojoj je na čelu bio kapetan Marko. Hodaju ponosno ulicama Presjajnog grada. Zanimljivo je bilo promatrati magistrovo lice koje je sjalo od zadovoljstva. Ni providur ni biskup nisu ostali ravnodušni. A kako ne bi? Svima je odgovaralo da se sajam održi, iako su imali različite razloge za to. Došavši na kulu, magistar uzviknu: Vivat popoli fera aperta est! Oduševljeni puk uzvrati: Vivat urbis nostrum, vivat seculi seculorum! I kod građana je vidljivo uzbuđenje. Nakon magistrova proglašenja, otvoriše se gradska vrata i svi hrle na rivu, pogledati što se zbiva, vidjeti strance i robu koju su donijeli. A stranci, trgovci, krenuli u obilazak domaćih obrtnika, zanimaju se za robu koja se tu proizvodi. Porat je prepun trgovačkih brodova, mornari obilaze krčme. Usprkos nemilom događaju kod Plavnika, sajam je započeo us-

mihi and the sopele and who knows what other long forgotten instruments. People were happy, they were buying and selling. A merry uproar, voices became louder and louder, people burst out laughing, they were dancing and jumping, travelling groups, troubadours were amusing people. It was the holiday of St. Lawrence: the Krk fair had begun! Early on the holiday morning, the Magistrate, the Bishop and the Provveditore stepped out from the City Tower. They were surrounded by the city guards with Captain Marko at the head. They were walking proudly along the streets of the glorious city. It was interesting to observe the Magistrate’s face, shining with content. Neither the Provveditore nor the Bishop remained indifferent. And how could they? Everybody wanted the fair to begin, even though they had different reasons for it. When he came to the Tower, the Magistrate shouted: Vivat popoli fera aperta est! The thrilled crowd replied: Vivat urbis nostrum, vivat seculi seculorum! Even the citizens were clearly excited. After the Magistrate’s proclamation, city gates  a traditional music instrument from Istria, similar to bagpipes  a traditional music instrument from Krk, similar to a flute

43


pješno. Cilj je ostvaren; proširila se trgovina, povećali se prihodi, narod je bio zadovoljniji, zabavljao se, veselio i zaboravljao na brige. A i kapetan je odahnuo, njegove se bojazni, srećom, nisu ispunile, sve je prošlo u najboljem redu, osim nekoliko sitnih prijestupa koje se moglo i očekivati. Nakon sajma, kapetanu težak kamen pada sa srca. Ponosan je na sebe i dobro obavljen zadatak. Ponosni su i svi ostali uključujući providura koji saziva sve uglednike i učesnike u svoj dvor. – Gospodo, glas o ovome događaju stići će uskoro do presjajnog Dužda. Sve najbolje o tome prenijet će naš glasnik koji je već na putu za Veneciju. Zahvaliti nam je se, prije svega, kapetanu straže koji je svoju zadaću ispunio na najbolji mogući način, magistru koji je predložio da se sajam održi a vjerujem da će i Dužd po našoj preporuci nagraditi ove ljude! Sada vas pozivam da se okupimo oko stola za kojim ćemo proslaviti uspjeh prvog sajma. – Kada se okupiše za stolom obilja (u čemu su naši Krčani uvijek bili dobri) započeo je neformalni razgovor. Uz dobro vino počinju i komentari o netom održa-

were opened and everybody hurried to the shore, to see what was going on, to see the strangers and the goods they had brought. These strangers who were tradesmen had set off to see the local craftsmen, they were interested in what they produced. The port was full of merchant ships, sailors were visiting inns. Despite the unfortunate incident near Plavnik, the fair had successfully begun. The aim was fulfilled: trade spread, income was increased, people were more satisfied, they were having fun, enjoying themselves, they had forgotten their worries. The Captain was also relieved, luckily that his fears hadn’t been fulfilled and that everything had gone perfectly, apart from a few minor offences, which could have been expected. After the fair, the Captain felt a weight off his chest. He was proud of himself and of the well accomplished task. Everybody else was also so proud including the Provveditore who gathered the noblemen and the members of his court. – Gentlemen, the news is going to reach the esteemed Doge very soon. Our messenger, who is already on his way to Venice, is going to provide him with the best information about it. In the first place we have to express our thanks to the Captain of the guards who has accomplished his task in the best possible way, to the Magistrate who 44


nom sajmu, prepričavaju se različite zgode, dijele pohvale ali i pokude. Naravno, uvijek se može bolje, ali pokude najčešće dolaze od onih koji samo promatraju i po završetku kritiziraju. Opisivati nije vrijedno truda. A pohvale su za magistra, kapetana i puk koji je svim srcem sudjelovao u svemu. Nakon sajma sve se ponovno vratilo u normalu, ljudi su nastavili živjeti uobičajenim životom, ali zahvaljujući sajmu, imali su napretek tema za razgovor.

proposed to organize the fair, and I believe that the Doge, on our recommendation, will also reward these people! Now I invite you to gather at the table where we are going to celebrate the success of the first fair. – When they gathered around the abundant table, something which the citizens of Krk have always enjoyed, an informal conversation started. Over some good wine, comments on the fair just held fair were made, events were retold, praises and reproaches given. One could, of course, always do better, but reproaches mostly came from those who had just been observing and who liked criticizing when everything was over. It isn’t worth describing. And the praises were for the Magistrate, the Captain and for the people who took an active part in everything. After the fair everything went back to normal, people continued to live their everyday lives, but thanks to the fair, they had plenty of topics to discuss.

45


XII Prošle su godine od prvog sajma. Izgleda da je i Vid u međuvremenu shvatio da nema razloga za strah a Miha je ostao bez svojih dukata, barem što se sajma tiče. Ali gusarski napad nikad nije zaboravljen. Dugo u noć, osobito zimi, građani su raspredali o tome kako je do toga uopće došlo. Iznosile su se različite teorije tko je kriv da je brod napadnut; neki su govorili da je netko iz grada bio u sprezi s gusarima, drugi su pak tumačili da su se gusari tamo našli igrom slučaja i iskoristili situaciju. Nitko nije mogao dokazati svoje tvrdnje, ali su svi složno govorili da bi trebalo poći u potragu za blagom koje zasigurno leži na Plavniku. Jednog je dana pred gradska vrata došao stranac. Obrijane glave, sa zlatnom naušnicom u desnom uhu, preplanulog lica. Vama bi mogao biti poznat! A i Mihi! Stražari pozivaju kapetana i izvješćuju ga da stranac čeka pred vratima i traži dozvolu da može ući u grad. Kapetan ga ne poznaje, ali mu se po izgledu i načinu odijevanja učini da bi mogao biti jedan od onih koji su zaposleni pljačkanjem na moru, i ne želi ga pustiti u grad.

XII Years had passed since that first fair, it seemed that even Vid had realised that there was no reason to be afraid, Miha was left without his golden coins, as long as the fair was concerned. But the pirates’ attack had never been forgotten. Late in the night, particularly during the winter period, the citizens were discussing how it had happened in the first place. Different theories were given on who was to be blamed for the attack, some said that somebody from the city had been connected with the pirates while others thought that the pirates had been there coincidentally and they had taken advantage of the situation. Nobody could prove his assertions, but they all agreed that they should organize a quest for the treasure which was hidden somewhere on Plavnik. One day a stranger came to the city gates. His head shaved, with a golden earring in his right ear, a sunburnt face. You would know him! And Miha, as well! The guards called the Captain, and they informed him that a stranger was waiting at the gate, demanding permission to enter the city. The Captain didn’t want to let him into the city, as he didn’t know him, and his appearance made him believe he was a pirate. 46


Stranac odlazi do rive, sjeda na mul i promatra more. A s Kule na obali promatra ga kapetan. Čudi ga da netko samo tako dolazi i traži da ga se pusti u grad, bez ikakvih garancija ili pisma preporuke. – koji je razlog što ga tjera na tako nešto.. – pomislio je kapetan sam u sebi. Rekoh, prošle su godine od prvog sajma, ali i građanima, i kapetanu sve još bilo u sjećanju i burkalo maštu. – Ima li ovaj čovjek veze s tim ? U svakom slučaju, njegovo ponašanje je sumnjivo. Morat ću pripaziti na njega. – pomisli kapetan. Osim kapetana, nitko drugi nije dovodio tog čovjeka u vezu s gusarskim napadom kod Plavnika. Ali, nikom nije promakla ni vijest o tom, pomalo čudnom, pojavljivanju. Dospjelo je i do Mihe koji u prvom trenu nije pomislio ono što i kapetan, ali je iz znatiželje i dokolice otišao pogledati tko je to. Nadao se da je još uvijek negdje kod gradskih vrata. – Što je Miha, nemaš posla ? – upita ga jedan stražar –

The stranger went down to the shore, sat by the pier and watched the sea. And the Captain was watching him from the Tower. He wondered why somebody would just come like that and demand to be let into the city, with no guarantee or a letter from somebody who would vouch for him. – what reason could drive him to do something like that… – thought the Captain to himself. As I said, many years had passed since the first fair but both the citizens and the Captain clearly remembered everything, and it aroused his suspicion. – Has this man got something to do with it? In any case, his behaviour was suspicious. I will have to watch over him. – thought the Captain. Apart from the Captain, nobody else connected that man to the pirates’ attack near Plavnik. Naturally, nobody missed the news about this strange arrival. The news also reached Miha, who, at first, didn’t even think of the same thing as the Captain, he went to see who it was out of curiosity and idleness. He hoped he was still somewhere near the city gates. – What’s up, Miha? Don’t you have anything to do? – one of the guards asked him. 47


– Ma samo gledam prema moru, hoće li i idanas uploviti koja galija iz Venecije. – – A što, čekaš nekog, ili...? – Ma ne, tek tako, znatiželja – U tom trenutku ugleda stranca dolje na rivi i brzo nestade iz vidokruga stražara. Učinio mu se poznatim taj došljak i htio je doći bliže kako bi ga bolje promotrio. Krenuo je prema Kuli na obali, ali je ugledao kapetana i šmugnuo iza ugla da ga ovaj ne primijeti. Na brzinu je smišljao što da napravi. Žurno se udaljio, preko Kamplina je skrenuo u Mauru Kal, ulicu koja se nedavno prozvala Galija, baš zbog Venecije i njenog traženja da Krčani uvijek moraju imati za borbu spremnu jednu galiju, a zapovjednik je živio u palači u toj ulici. Uspinjući se, skrenuo je u ulicu Bombe koja prolazi tik uz istočni dio gradskog bedema. U tom dijelu bedema je rupa koja je ostala od zadnjeg napada prije više stoljeća, ali nije nikad zapunjena jer je iz tog smjera prestala opasnost. Provuče se kroz tu rupu kroz koju jedva da se može provući čovjek normalnog rasta, iziđe van i šuljajući se ispod zidina, gotovo ih dodirujući, kako ga straže ne bi primjetile, stiže do gradske vijećnice.

– Well, I’m just looking at the sea, I’m interested whether a galley from Venice will sail into port today. – – What, are you waiting for somebody or..?– No, no, just like that, out of curiosity… – In that moment he noticed the stranger down on the shore and he quickly disappeared form the guard’s sight. The stranger seemed familiar and he wanted to come nearer to observe him better. He headed towards the Tower by the shore, but as he noticed the Captain, he hid behind the corner in order not to be seen by him. He thought quickly what to do. He went away, crossed Kamplin, he turned into Maura Kal, the street which had recently been named Galija, because of Venice and its wish for Krk to always have a galley ready for a battle and the captain lived in the palace in that street. Going up the street, he turned into the Bombe street which passed just next to the eastern part of the city walls, In that part of the wall there was a hole which had been there from the last attack many centuries ago, but it had never been filled as danger ceased to come from that direction. He sneaked through the hole which was hardly big enough for a man of average build, he came out and, sticking 48


Ugleda stranca, dolje na rivi. Čeka da ovaj okrene pogled prema gore, u njegovom pravcu pa da mu mahne. Nakon nekog vremena to se i dogodi, mahnu mu, pokretima ruke pozva ga da dođe. Stranac je ustao i krenuo prema njemu, praćen pogledom kapetana i stražara. Miha se povukao iza vijećnice gdje ga nisu mogli primijetiti sa zidina. – Pa ja tebe poznajem – reče stranac – ti si u onoj krčmi pričao o blagu koje dolazi brodovima u grad. – – Tako je, a ti si sudjelovao u napadu na to blago, zar ne? Što tražiš sad ovdje? Izgledaš kao gusar. Naš kapetan je vrlo mudar i savjestan i ne vjerujem da nije nešto posumnjao. Vidio sam ga na Kuli kako te promatra. – – Ne znam, ali ionako sad ništa ne može. Došao sam jer tražim nekog tko bi me odveo do Plavnika. Sakrio sam tamo nešto od onog što je završilo u moru nakon prevrtanja naše lađe. Ljudi su bili pohlepni, nisu računali na buru. – Miha je razmišljao, ponovno je bio bez novaca, sad se pruža odlična prilika za zaradu.

close to the walls, almost touching them, to avoid being seen by the guards, he came to the City Hall. He noticed the stranger, down by the shore. He waited for him to look up in his direction, to wave to him. After some time that actually happened, he waved to him, with his arms calling him to come over. The stranger got up and headed towards him, watched by the Captain and the guards. Miha retreated from the City Hall to where he couldn’t be seen from the walls. – Well, I know you – said the stranger – you are the one who was talking about the treasure which was coming to the city on the ships. – That’s right, and you took part in the attack on that treasure, didn’t you? What are you looking for here? You look like a pirate. Our Captain is very wise and conscientious and I don’t believe he hasn’t suspected anything. I saw him atop the Tower, watching you. – – I don’t know, but he can’t do anything now. I have come to find somebody who would take me to the island of Plavnik. There I hid some things which had finished in the sea after our vessel turned over. People were greedy, they didn’t count on the northern wind. – 49


– Mogu ti pomoći, ali zašto već nisi otišao tamo? Prošlo je toliko vremena! – – Znam ali nisam htio, bojao sam se da ću pobuditi sumnju, čekao sam da padne u zaborav. – Ne znam hoće li tko u ovom gradu ikad to zaboraviti! Mogao si otići tamo s obale, zar ne? – – Kao da na obali ne znaju što se dogodilo! Osim toga, treba mi kakva mala, brza lađa a tamo se svi boje gusara i ne žele riskirati. Odavde nije daleko i male su šanse da naiđemo na gusare, pogotovo u ovo doba. Miha je smišljao u sebi moguća rješenja. Kako doći do Plavnika i ne izazvati sumnju? Plavnik je otok na kojem se čuvaju ovce. Tamo su i supovi, o kojima smo već čuli. Na Plavniku žive i pastiri koji imaju malu barku kojom dolaze do grada po namirnice i vraćaju se nazad. Miha je znao za to. U tom smjeru išle su njegove misli.

Miha was thinking, he was again penniless, and this was a great chance to earn some money. – I can help you, but why haven’t you already gone there? A lot of time has passed since! – – I know, I didn’t want to because I feared it might arouse suspicion, I have waited for it to be forgotten. – – I don’t know whether it will ever be forgotten in this city! You could have gone there from the shore, couldn’t you? – – As if those ashore didn’t know about it! Besides, I need a small, fast boat, and everybody there is afraid of pirates, and they don’t want to take any risks. It is not far from here, and there’s little chance we could meet pirates, especially this time of the year. Miha was thinking about possible solutions. How to reach Plavnik without arousing suspicion. Plavnik is an island where sheep are kept. There are griffons there which we have already mentioned. Some shepherds also live there and they have a small boat which 50


No opet, kako prevariti pastire i to još da kapetan ne primjeti? To je bio problem! Stari lukavac Miha našao se pred nepremostivim problemom. Ne vidi rješenje. Slušaj – reče Miha strancu – ne znam kako ćemo to napraviti, ali prije ili kasnije smisliti ću nešto. Dotad, najbolje bi bilo da se skloniš. Ne smiju te više ovdje vidjeti. Pogotovo ne kapetan ili njegova straža. Znam što ćemo! Nekad davno, van grada, živio je pustinjak koji je izgradio malu kućicu, tamo prema zapadu. Črnike zovemo taj predio. Ta kućica je pusta. Najbolje da se tamo skloniš dok ti se ja ne javim. – Ali čekaj, tamo više nema nikog? – upita gusar – – Ma ne, navodno je taj pustinjak dočekao samog svetog Franju kad mu se brod nasukao zbog nevremena i onda su zajedno osnovali samostan u gornjem dijelu grada. Tamo, na Sjevernim vratima gdje neprestano bdije neki stražar. Odonda nema nikog. – Ali to je Božja kuća, strah me biti tamo! Nisam častan čovjek i ne znam kakva me kazna može spopasti što ulazim u kuću Božju. –

they use to come to the city to get food, and then they go back to Plavnik. Miha knew about it. He was thinking along those lines. However, how to trick the shepherds and to avoid being noticed by the Captain at the same time? That was a problem. The old rascal Miha found himself in front of an insurmountable problem. He didn’t see a solution. – Listen – he said to the stranger – I don’t know how we are going to do that, but we will think of something sooner or later. Until then, it would be best for you to hide. You mustn’t be seen here any longer. Especially not by the Captain or his guards. I know what we are going to do! A long time ago, outside the city, a solitary man lived and he made himself a small house, there, towards the west. We call that region Črnike. The house is abandoned. It would be best for you to hide there until I call you. – But, wait, there’s nobody there? – asked the pirate. – No, allegedly that man welcomed St. Francis himself when his ship had been stranded during bad weather and then they founded a monastery together in the upper part of the city. There, at the northern gate where there’s always a guard at watch. 51


– Ma ne budali, idemo tamo, na sigurnom si. Jedina kazna tebe i mene može spopasti od našeg kapetana straže. Njega se moramo bojati! Obojica odoše u smjeru Lunte (tako se zvalo to područje) na koje se nastavljaju Črnike, rt s gustom šumom mediteranskog hrasta – črnike – po kojem je i dobio ime. Trebalo im je pješice pola sata. Šuma črnika je gusta i idealna za skrivanje. Miha mu pokaže kućicu i vrati se nazad u grad. Smišljao je cijelo vrijeme kako prevariti pastire i Kapetana. Znao je da će biti problema, ali pohlepa je bila jača. I on se htio dokopati blaga. Zazubice su mu rasle na samu pomisao o tom poklonu gradskom magistru. Iako nitko nije točno znao o čemu se radi, u pričama i prepričavanju govorilo se o nečem nevjerojatno vrijednom. Miha je, vjerojatno kao i mnogi drugi, zamišljao najveće drago kamenje i najčišće zlato obrađeno na najfiniji način rukama najboljih majstora tog vremena. Naš kapetan nije mislio isto. Njega je više mučila bojazan da bi zbog tih priča, bez obzira koliko one istinite bile, moglo biti neugodnih situacija za nj i

Since then there hasn’t been anyone there. – But it’s God’s house, I’m afraid to stay there! I’m not an honourable man, and who knows what punishment can befall me if I enter God’s house. – – Come on, don’t be a fool, let’s go there, you are safe there. The only punishment that can reach you and me is from our Captain of the guards. Him we have to fear! They both went in the direction of Lunta, which was the name of the area which led to Črnike, the promontory covered with a thick forest of Mediterranean oak called črnika, and the area was named after it. It took them half an hour to get there. Oak forest is thick and ideal for hiding. Miha showed him the house and he went back to the city. He was thinking of a way how to trick the shepherds and the Captain. He knew there would be some problems, but his greed was too strong, and he couldn’t resist the temptation. He also wanted to get hold of the treasure. His mouth watered at the thought of the gift for the City magistrate. Even though nobody knew exactly what it was, it was described as something incredibly valuable. Like everybody else, Miha was probably picturing great precious stones and the purest gold worked in the finest possible way by the hands of the best 52


sigurnost i mir u gradu. Zato je bio zabrinut i budno motrio Mihu. Nekako je osjećao da je on povezan s tim i da preko njega može doći do rješenja problema zašto je napadnut brod i tko je oteo blago. Nismo uspjeli saznati je li Miha stigao s tim gusarom do Plavnika. Ono što sigurno znamo je da je pravo blago na Krčkom sajmu. Ono blista iz veselja i dobrodušnosti ljudi koji ga posjećuju! Svi vi koji u nekoj dalekoj budućnosti budete došli u ovaj grad na feštu, gradska će vrata za vas uvijek biti otvorena. Tu ćete naći istinsko blago u druženju, pjesmi i veselju! Ako vas ipak interesira kakvo su to blago zakopali gusari, pođite na Plavnik i pokušajte ga naći. Putem ćete shvatiti gdje se ono zapravo krije...

masters of the times. Our Captain didn’t think about that. He was more tormented by the fear that those stories, no matter how truthful they were, could bring an unpleasant situation for him because of the need for security and peace in the city. That was why he was so obsessed with it and he watched Miha. He somehow knew that Miha was connected with it. Miha would help him find the answer to the question why the ship had been attacked and who had taken the treasure. I haven’t found out whether Miha reached Plavnik with that pirate. What I know for sure is that real treasure is at the Krk Fair. It glitters in the joy and kindness of the people who visit it! If you come to the fair in this town in future, remember that our gates will always be open for you. You will find real treasure in meeting people, songs and gaiety! However, if you are interested in the treasure buried by pirates, go to Plavnik and try to find it. On the way you will realise where it is hidden…

53


The Legend of Krk Fair