Page 1

องคประกอบ ของระบบสาระสนเทศ


E book ฉบับนี้ขอแชรสาระดีๆ กับเกร็ดความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เรื่อง องคประกอบของระบบสาระสนเทศ เพื่อเปนสื่อประกอบการเรียนรู ในรายวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร


CONTENTS… ͧ¤»ÃСͺ¢Í§Ãкº ÊÒÃʹà·È ð ÎÒÏ´áÇÏ

ð «Í¿µáÇÏ

𠢌ÍÁÙÅ

ð ºØ¤ÅÒ¡Ã

ð ¢Ñ鹵͹ ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹


ͧ¤»ÃСͺ¢Í§ÃкºÊÒÃʹà·È องค์ประกอบของระบบสารสนเทศซึงเป็ นระบบสนับสนุนการ บริหารงาน การจัดการ และการปฏิบัติการของบุคคล ไม่ว่าจะป็ น ระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรือ ระดับองค์การ ไม่ใช่มีเพียงเครือง คอมพิวเตอร์ เท่านั น แต่ยังมีองค์ประกอบอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับ ความสําเร็จของระบบอีก รวม 5 องค์ประกอบ ซึงจะขาด องค์ประกอบใดไม่ได้ ภาพแสดงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 5 ขั นตอน คือ ฮาร์ ดแวร์ หรือเครืองคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรื อ ชุดคําสัง ข้ อมูล บุคลากร และขั นตอนการปฏิบัติงาน

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สังกัดเขตพื นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

โรงเรี ยนชุ มพลโพนพิสัย เลขที 240 หมู่ 2 บ้ านจอมนาง ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวั ดนองคาย43120 โทร 042471050 โทรสาร 042471051


ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)

ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) ฮาร์ ดแวร์ เป็ นองค์ประกอบสําคัญของ ระบบสารสนเทศ หมายถึง เครื องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้ าง รวมทั งอุปกรณ์สือสารสําหรับ เชือมโยงคอมพิวเตอร์ เข้าเป็ นเครื อข่าย เช่น เครืองพิมพ์ เครื องกราดตรวจ ซอฟต์แวร์

ภาพแสดงส่ วนประกอบของฮาร์ ดแวร์

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สังกัดเขตพื นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

โรงเรี ยนชุ มพลโพนพิสัย เลขที 240 หมู่ 2 บ้ านจอมนาง ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวั ดนองคาย43120 โทร 042471050 โทรสาร 042471051


ซอฟต์ แวร์ (Software) ซอฟต์ แวร์ (Software)

ซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญประการทีสอง ซึงก็คือลําดับ ขั นตอนของคําสังทีจะสังงานให้ ฮาร์ดแวร์ ทํางาน เพือ ประมวลผลข้ อมูลให้ ได้ ผลลัพธ์ตามความต้ องการของ การใช้ งาน ในปั จจุบันมีซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติงาน ซอฟต์แวร์ ควบคุมระบบงาน ซอฟต์แวร์สําเร็ จ และ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์สําหรับงานต่าง ๆ ลักษณะการใช้ งาน ของซอฟต์แวร์ ก่อนหน้ านี ผู ้ ใช้ จะต้ องติดต่อใช้ งานโดยใช้ ข้ อความเป็ นหลัก แต่ในปั จจุบันซอฟต์แวร์ มีลักษณะการ ใช้ งานทีง่ายขึ น โดยมีรูปแบบการติดต่อทีสือความหมาย ให้ เข้ าใจง่าย เช่น มีส่วนต่อประสานกราฟิ กกับผู ้ ใช้ ที เรียกว่า กุย (Graphical User Interface : GUI) ส่วนชอฟต์แวร์ สําเร็จทีมีใช้ ในท้ องตลาดทําให้ การใช้ งานคอมพิวเตอร์ ในระดับบุคคลเป็ นไปอย่าง กว้ างขวาง และเริมมีลักษณะส่งเสริมการทํางานของ กลุ่มมากขึ นส่วนงานในระดับองค์การส่วนใหญ่มักจะมี การพัฒนาระบบตามความต้ องการโดยการว่าจ้ าง หรือ โดยนั กคอมพิวเตอร์ ทีอยู่ในฝ่ ายคอมพิวเตอร์ ขององค์การ

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สังกัดเขตพื นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

โรงเรี ยนชุ มพลโพนพิสัย เลขที 240 หมู่ 2 บ้ านจอมนาง ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จั งหวั ดนองคาย43120 โทร 042471050 โทรสาร 042471051


ข้ อมูล (Data) ข้ อมูล (Data) เป็ นองค์ประกอบ ทีสําคัญอีกประการหนึงของระบบ สารสนเทศ อาจจะเป็ นตัวชี ความสําเร็ จหรือ ความล้ มเหลวของระบบได้ เนืองจาก จะต้ องมีการเก็บข้ อมูลจากแหล่งกําเนิด ข้ อมูลจะต้ องมีความถูกต้ อง มีการ กลันกรองและตรวจสอบแล้ วเท่านั นจึงจะมี ประโยชน์ ข้ อมูลจําเป็ นจะต้ องมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิงเมือใช้ งานในระดับกลุ่ม หรือระดับองค์การ ข้ อมูลต้ องมีโครงสร้ างใน การจัดเก็บทีเป็ นระบบระเบียบเพือการ

โรงเรี ยนชุ มพลโพนพิสัย เลขที 240 หมู่ 2 บ้ านจอมนาง ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จั งหวั ดนองคาย43120 โทร 042471050 โทรสาร 042471051


บุคลากร และ ขั นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากร (Peopleware) บุคลากรในระดับผู ้ ใช้ ผู ้ บริหาร ผู ้ พ ัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียนโปรแกรม เป็ น องค์ประกอบสําคัญในความสําเร็จของระบบสารสนเทศ บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ มากเท่าใด โอกาสทีจะใช้ งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ ได้ เต็มศักยภาพและคุ ้ มค่ายิงมากขึ น เท่านั นโดยเฉพาะระบบสารสนเทศในระดับบุคคลซึงเครื องคอมพิวเตอร์ มีขีดความสามารถมากขึ น ทําให้ ผู ้ ใช้ มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนาระบบงานได้ เองตามความต้องการ สําหรับระบบ สารสนเทศในระดับกลุ่มและองค์การทีมีความซับซ้ อนมาก อาจจะต้ องใช้ บุคคลากรในสาขาคอมพิวเตอร์ โดยตรงมาพัฒนา แลระบบงาน ขัและดู นตอนการปฏิ บัติงาน ขั นตอนการปฏิบัติงานทีชัดเจนของผู ้ ใช้ หรื อของ บุคลากรทีเกียงข้ องก็เป็ นเรืองสําคัญอีกประการหนึง เมือได้ พัฒนาระบบงานแล้ วจําเป็ นต้ องปฏิบัติงานตามลําดับขั นตอนใน ขณะทีใช้ งานก็จําเป็ นต้ องคํานึงถึงลําดับขั นตอน การปฏิบัติของ คนและความสัมพันธ์กับเครือง ทั งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น ขั นตอนการบันทึกข้ อมูล ขั นตอนการประมวลผล ขั นตอน การปฏิบัติเมือเครืองมือชํารุ ดหรือข้ อมูลสูญหาย และขั นตอน การทําสําเนาข้ อมูลสํารองเพือความปลอดภั ย เป็ นต้ น สิงเล่านี ต้ องมีการซักซ้ อม มีการเตรี ยมการ และการทําเอกสารคู่มือการ

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สังกัดเขตพื นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

โรงเรี ยนชุ มพลโพนพิสัย เลขที 240 หมู่ 2 บ้ านจอมนาง ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จั งหวั ดนองคาย43120 โทร 042471050 โทรสาร 042471051


¢Í¢Íº¤Ø³áËŋ§¢ŒÍÁÙÅ´Õ´Õ¨Ò¡... สุ นิสา พาอยู่สุข. 2554. องค์ ประกอบของระบบสาระสนเทศ.(ออนไลน์). แหล่งทีมา : http://neung.kaengkhoi.ac.th/workm.4_m62551/m4_5/ sunisa/menu6.html. 15 ธันวาคม 2554.


¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·íÒ... นายกิตติพ ั นธ์ ประเสริ ฐสังข์ เลขที 5 นายอนุชิต ผ่านคํ า เลขที 8 นายวุฒิชัย เวธิตะ เลขที 7 นางสาวพรทิพย์ เพชรตระกูล เลขที 9 นางสาววณชยา อ่อนสิ งห์ เลขที 11 นางสาวสกุลรัตน์ จุมพล เลขที 17

àʹÍ... คุณครูสุริชัย โคดเมือง

องค์ประกอบของระบบสาระสนเทศ  
องค์ประกอบของระบบสาระสนเทศ  

องค์ประกอบของระบบสาระสนเทศ