Page 1


Tomas Aitis FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS - PAVYZDYS

Fizinių asmenų bankrotas Tomas Aitis

www.fabankrotas.eu

© 2013 FAB 2


Tomas Aitis FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS - PAVYZDYS

Turinys • Kas tai yra bankrotas? • Bankroto istorija trumpai • Požiūrio į bankrotą skirtumai įvairiose šalyse • Fizinių asmenų bankrotas Europos sąjungoje • Fizinių asmenų bankrotas Didžiojoje Britanijoje • Fizinių asmenų bankroto istorija Lietuvoje • Fizinių asmenų bankrotas Lietuvoje • Kiti galimi sprendimai • Finansinės padėties pagerinimo būdai • Kaip skolintis • Kur kreiptis?

© 2013 FAB 3


Tomas Aitis FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS - PAVYZDYS

Kas tai yra bankrotas? „Išsaugoti, tai kas įgyta – ne mažesnis menas, negu tai įgyti.“ Ovidijus Bankrotas – tai teisinė procedūra, kuria skolininkas deklaruoja savo negalėjimą grąžinti skolas. Privaloma bankroto paskelbimo sąlyga – kaip fizinių, taip

ir

juridinių

asmenų

atžvilgiu

yra

asmens

nemokumas, t.y. negebėjimas vykdyti savo įsipareigojimų. Trečioji šalis perima skolininko finansinių reikalų tvarkymą kreditorių naudai. Lietuvoje tai bus bankroto administratorius. Pagrindinis

bankroto

tikslas

likviduoti

visą

skolininko turtą ir paskirstyti gautas lėšas (bei gaunamas mėnesines pajamas) kreditoriams, siekiant atsikratyti beviltiškų skolų ir pradėti gyvenimą iš naujo. Bankrotas suteikia galimybę pradėti veiklą iš naujo tais atvejais, kai skolos yra didelės ir mažai tikėtina, kad skolininkas kada nors galės jas grąžinti. Nemokaus asmens bankroto paskelbimas suteikia: © 2013 FAB 4


Tomas Aitis FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS - PAVYZDYS

-

apsaugą nuo kreditorių išieškojimų vykdymo,

-

palūkanų skaičiavimo sustabdymą,

-

skolų nurašymą po tam tikro laikotarpio.

Įsiskolinimo reiškinys yra laikomas natūralia ir neišvengiama išsivysčiusių šalių ekonomikos augimo pasekme. Įsiskolinimas (t.y. efektyviai veikianti kreditų rinka) skatina ūkio augimą ir prisideda prie visuomenės gerovės lygio kėlimo. Tačiau, viena iš pagrindinių išsivysčiusių šalių problemų yra per didelis fizinių asmenų ir namų ūkių įsiskolinimas. Fizinių asmenų bankrotas – tai kovos su šia problema būdas. Tiesa, per didelis įsiskolinimas

yra

tiesiogiai

susijęs

su

krizinėmis

situacijomis, o ne su pačiu įsiskolinimo reiškiniu. Dažniausios fizinių asmenų įsiskolinimo priežastys yra:

kreditai

būstui,

mokslui,

vartojimo

paskolos,

išperkamoji automobilių nuoma, paskolų asmeniniam verslui garantavimas nuosavu turtu. Laikoma, kad įsiskolinimui viršijus 20% grynųjų namų ūkio pajamų, kyla grėsmė, kad įsiskolinimas taps per dideliu ir iškils nemokumo problemos. Fizinių asmenų nemokumo priežastys gali būti: -

struktūrinės ir makroekonominės (mokesčiai, © 2013 FAB 5


Tomas Aitis FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS - PAVYZDYS

infliacija, didelė pragyvenimui skirtų išlaidų dalis); -

krizinės

gyvenimo

situacijos

(nelaimingi

atsitikimai, skyrybos, artimo asmens mirtis ir t.t.); -

nesugebėjimas

spręsti

asmeninių

finansinių

problemų, analizuoti finansų rinką, finansinių paslaugų esmės nesupratimas; -

etinės ir gyvenimo būdo (t.y. vidutinės klasės

asmenų imami kreditai, skirti prabangaus, jų galimybes viršijančio gyvenimo užsitikrinimui); -

susijusios su požiūriu (rytuose vyrauja požiūris

„pirma susitaupau, tada perku“, tuo tarpu vakaruose – „pirma perku, vėliau moku“). Pastaraisiais padaugėjo

visoje

metais

fizinių

Europos

asmenų

Sąjungoje.

bankrotų

Tiesa,

tokie

duomenys nepateikia informacijos apie finansinę fizinių asmenų

bankrotų

įtaką

ekonomikai,

kadangi

nėra

įvertinamos įsiskolinimų sumos. Taip pat reikėtų atsižvelgti į

tai,

kad

įprastai

asmens

ekonominės

padėties

pablogėjimą ir jo bankroto paskelbimą skiria tam tikras laiko

tarpas.

Daugeliu atvejų

nuo

finansinių

problemų susidarymo iki bankroto bylos iškėlimo praeina keletas mėnesių ar netgi metų. Teisiniai, mokestiniai © 2013 FAB 6


Tomas Aitis FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS - PAVYZDYS

ir kultūriniai aspektai gali dar labiau iškreipti fizinių asmenų bankrotų statistiką, ypač lyginant tarptautiniu mastu. Du pavyzdžiai: -

Austrijoje daugiau nei

pusė visų

galimų

bankroto bylų 2004 metais nepasiekė teismo dėl lėšų trūkumo; -

Ispanijoje tam tikrų rūšių įmonėms pradėti

bankroto procedūras nėra ekonomiškai naudinga, todėl nemokumo atvejų skaičius yra pakankamai žemas. Pavyzdžiui, Prancūzijoje 2004 metais buvo iškelta daugiau nei 40.000 bankroto bylų, kai tuo tarpu Ispanijoje mažiau nei 600. Iš kitos pusės, beviltiškų įsiskolinimų skaičius Prancūzijoje siekė tik 1,3%, o tuo tarpu Ispanijoje - 2,6%. Vokietijoje 2010 metais fizinių asmenų bankrotų atvejų, lyginant su 2009 metais, padaugėjo net 7,6 proc. Tuo tarpu įmonių bankrotų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 2,1 proc., o su bankrotais susijusių įsipareigojimų suma 2010 metais sumažėjo nuo 85 mlrd. eurų 2009 metais iki 39 mlrd. eurų. Fizinių asmenų nemokumo atvejai taip pat neparodo bendro vaizdo. Tik ypač įsiskolinę namų ūkiai nusprendžia © 2013 FAB 7


Tomas Aitis FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS - PAVYZDYS

kreiptis

dėl bankroto

paskelbimo.

Dvi pagrindinės priežastys yra savęs paskelbimo nemokiu pasekmės ir galimos kliūtys verslui ateityje. Lietuvos

Respublikos

Fizinio

asmens

bankroto

įstatymas nemokumą apibrėžia kaip fizinio asmens būklę, kai jis negali įvykdyti

skolinių įsipareigojimų, kurių

mokėjimo terminai yra suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos

Respublikos

Vyriausybės

patvirtintas

minimaliąsias mėnesines algas. Informacija apie tinkamą ir netinkamą prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą pastaruoju laikotarpiu yra kaupiama asmens kredito istorijoje. Lietuvoje kredito istorijos laikotarpis apima 10 metų. Kredito istorijoje fiksuojami įsipareigojimai apima ne tik gautas iš bankų paskolas, bet ir kitas įmokas, pavyzdžiui komunalinius mokesčius, išperkamąją nuomą, telefono sąskaitas ir t.t. Kredito istorija lemia kiekvieno asmens paskolų gavimo galimybes ir jų suteikimo sąlygas. Lietuvoje asmens kredito istorijos duomenis kaupia ir administruoja kreditų biuras „Creditinfo Lietuva“. Kartą per metus,

prisijungus

prie

asmeninės

kredito

istorijos

sistemos www.manocreditinfo.lt, visi Lietuvos gyventojai © 2013 FAB 8


Tomas Aitis FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS - PAVYZDYS

gali nemokamai sužinoti savo 10 metų pradelstų skolų istoriją, esamus įsiskolinimus bei kokios įmonės per pastaruosius dvejus metus domėjosi jų kredito istorija. Atminkite, kad svarstydami bankroto paskelbimo galimybes, visada turite įvertinti galimus alternatyvius variantus. Bankrotas – tai paskutinė priemonė atsikratyti slegiančių skolų.

© 2013 FAB 9


Tomas Aitis FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS - PAVYZDYS

Bankroto istorija trumpai „Pinigai, kuriuos turi, – laisvės įrankis; tie, kurių vaikaisi – vergijos įrankis.“ Ž. Ž. Ruso Žodis bankrotas kilo iš senovės lotynų „bancus“ (suolas ar stalas), ir „ruptus“ (sulaužytas). Šis „Bankas" – tai

suolas,

kurį

pirmieji

bankininkai turėjo

viešose

vietose, turguose, mugėse ir pan., ir ant kurio jie mokėjo pinigus, išrašinėjo vekselius ir t.t. Bankininkui žlugus, jis sulaužydavo savo suolą, taip visiems parodydamas, kad asmuo, kuriam priklausė suolas, nebegali tęsti savo veiklos. Kadangi ši praktika ypač dažnai buvo taikoma Italijoje, sakoma, kad terminas „bankrotas“ yra kilęs iš italų „banco rotto“, t.y. sulaužytas suolas. Senovės Graikijoje bankrotas neegzistavo. Jeigu skolininkas negalėdavo susimokėti savo skolų, jis, jo žmona ir vaikai tapdavo „skolos vergais" ir turėdavo atsilyginti kreditoriui savo fiziniu darbu. Daugelyje senovės Graikijos

miestų-valstybių

„skolos

vergovė“

būdavo

ribojama iki penkerių metų laikotarpio. Be to, tokiems © 2013 FAB 10


Tomas Aitis FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS - PAVYZDYS

vergams, skirtingai nei įprastiems, buvo garantuotas gyvybės ir galūnių išsaugojimas. Toroje, ar Senajame

Testamente,

pagal Mozės

įstatymą, kas septinti metai būdavo skelbiami šabo metais, kuriais būdavo atleidžiamos visos bendruomenės narių, bet ne „užsieniečių", skolos. Kas septintus šabo metus, t.y.

kas

keturiasdešimt

devynerius

metus,

būdavo

skelbiami jubiliejiniai metai, kuriais nuo visų skolų būdavo atleidžiami

ne

tik

bendruomenės

nariai,

bet

ir

„užsieniečiai“, o taip pat suteikiama laisvė visiems „skolos vergams“. Pagal islamo mokymą, remiantis Koranu, nemokiam asmeniui turi būti suteiktas laikotarpis, kuriuo jis galėtų išmokėti savo skolą.

© 2013 FAB 11


Tomas Aitis FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS - PAVYZDYS

Požiūrio į bankrotą skirtumai įvairiose šalyse „Turtas – tai ne pats turto turėjimas, o mokėjimas tikslingai juo naudotis.“ M. Servantesas Kalbant apie naujesnius laikus, egzistuoja du fizinių asmenų bankroto modeliai: -

anglo-amerikietiškas, vadinamas „fresh start“

(bankrutuoti

gali

kiekvienas

panorėjęs,

o

skolų

panaikinimo procedūra yra paprasta) ir -

kontinentinis-europietiškas, vadinamas „earned

fresh start“ (bankrotas ir skolų panaikinimas galimas tik ne dėl savo kaltės į bėdą patekusiems, sąžiningiems skolininkams. Teisinės

fizinių

asmenų

bankroto

procedūros

egzistuoja įvairiose šalyse visame pasaulyje ir yra labai įvairios: -

nuo ypač konservatyvių (Kinija, Turkija, Egiptas,

Vengrija, Čekija, Italija, Brazilija, Meksika, Argentina); -

vidutinių (Indija, Japonija, Skandinavijos šalys,

Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Izraelis, PAR, Kenija); © 2013 FAB 12


Tomas Aitis FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS - PAVYZDYS

-

iki ypač liberalių (JAV, Didžioji Britanija, Kanada,

Australija, Honkongas, Taivanis, Rusija, Nyderlandai). Skiriasi ne tik įvairių šalių įstatymai ar požiūris į bankrotą – skirtingas yra atskirų ES šalių pragyvenimo lygis, skiriasi vartojimo kreditų rinkos, socialinės apsaugos sistemos, sveikatos apsaugos politika, darbo rinkos ir t.t. Fizinių asmenų bankroto įstatymai įvairiose Europos Sąjungos šalyse skiriasi pagal: -

asmens reabilitavimo laikotarpį (nuo 3 iki 6 metų,

Lietuvoje – 5 metai), kuriuo nėra vykdomi išieškojimai ir apribojamos asmens teisės disponuoti savo turtu; -

pasinaudojimo galimybes (bankrutuoti gali visi,

tik nedaug įsiskolinę arba atvirkščiai – per daug įsiskolinę asmenys, tik tam tikrų rūšių įsiskolinimus turintys asmenys arba asmenys nevykdantys individualios veiklos ir t.t.); -

teisines pasekmes (skolų atidėjimas, atleidimas

nuo skolų); -

požiūrį į procedūrą (bauda, atidėjimas, „naujo

gyvenimo“ palengvinimas, skolininko kaip piliečio ir mokesčių mokėtojo reabilitavimas).

© 2013 FAB 13


Tomas Aitis FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS - PAVYZDYS

PAVYZDYS Tai yra e-knygos „Fizinių asmenų bankrotas“ pavyzdys. E-knygą galima įsigyti: www.fabankrotas.eu

© 2013 FAB 14


Tomas Aitis FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS - PAVYZDYS

TOMAS AITIS FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS FAB 3.01 www.fabankrotas.eu © 2013 FAB ISBN 978-609-408-438-6

© 2013 FAB 15

Fizinių asmenų bankrotas  
Fizinių asmenų bankrotas  

FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS Ši e-knyga yra skirta visiems, susiduriantiems su asmeninėmis finansinėmis problemomis ir ieškantiems geriausių jų...

Advertisement