__MAIN_TEXT__

Page 1

Zes jaar geleden, op slechts drie maanden voor de verkiezingen, zag een nieuwe, lokale partij het levenslicht: h-EERLIJK ZOERSEL. We haalden toen net geen zetel. Omdat h-EERLIJK ZOERSEL niet kon terugvallen op de steun van een nationale partij verklaarde iedereen ons dood en begraven. Niets bleek minder waar. Nu, zes jaar later, staan we sterker dan ooit. Ons ledenaantal groeit jaar na jaar en onze activiteiten worden telkens door honderden Zoerselaars bijgewoond.

de brug tussen burger en politiek

h-EERLIJK ZOERSEL ✓ is een lokale politieke partij die sterk verankerd is in alle woonwijken en -kernen van uw gemeente. ✓ is thuis in uw omgeving en weet dan ook wat er lokaal écht speelt. ✓ is onafhankelijk, vrij van landelijke partijbelangen.

Burgers vonden hun weg naar onze partij met hun vragen, problemen en ideeën. De voorbije jaren konden we zo meer dan honderd concrete dossiers helpen oplossen.

Deze inbreng en noden van burgers, wijken, handelaars en verenigingen hebben de basis gelegd voor ons programma waarvan u in deze folder de belangrijkste punten kunt terugvinden. Verwacht geen grote, megalomane projecten van ons, wel voorstellen om het leven in onze mooie, groene gemeente nog aangenamer te maken voor iedereen. Ik stel ook met trots onze kandidaten voor die onze partij op 14 oktober zullen vertegenwoordigen. Ze zijn stuk voor stuk actief betrokken in onze leefgemeenschap: in de wijken, de verenigingen, de BIN’s, als vrijwilliger, als ondernemer, enz. Op 14 oktober stemt u in Zoersel niet voor nationale kopstukken, wel voor lokale mensen die de komende zes jaar het beleid zullen uitmaken. Een beleid dat voor ons moet vertrekken bij de Zoerselaar. Onze slogan is dan ook:

1e

plaats

h-EERLIJK ZOERSEL de brug tussen burger en politiek h-EERLIJK ZOERSEL is ambitieus: we willen de derde partij van Zoersel worden om zo te kunnen wegen op het beleid, in het belang van alle Zoerselaars. Mogen we op uw steun rekenen? Jos Vekemans voorzitter en lijsttrekker h-EERLIJK ZOERSEL


INSPRAAK Hallo? h-EERLIJK ZOERSEL gelooft er rotsvast in dat we een beter beleid krijgen als burgers ernstig worden genomen en hun stem kunnen laten horen. We vinden dat het volgende gemeentebestuur meer inspraakmomenten moet organiseren en open moet communiceren over beslissingen.

Het wijkoverleg in ere herstellen Tussen 2009 en 2012 vonden in verschillende wijken overlegmomenten plaats. Bij de start van de huidige bestuursperiode werd het wijkoverleg afgeschaft. Een geregeld overleg in elke wijk is zeer nuttig. Het is een ideaal forum om de meningen en interesses van inwoners te leren kennen, maar ook om hen in te lichten over projecten die in de wijk op til staan. We vinden dat de problemen en voorstellen van elk wijkoverleg door het college besproken moeten worden. Uiteraard moeten de wijken nadien ook geĂŻnformeerd worden over de beslissingen.

Horen jullie mij?

Inwoners, (wijk)verenigingen en handelaars tijdig en actief betrekken bij grote projecten In de huidige bestuursperiode werden inwoners, verenigingen en handelaars niet of veel te laat betrokken bij grote projecten, bv. bij de totstandkoming van de plannen van PPS Halle en de herbestemming van de site Van Pelt in Sint-Antonius. Nochtans zijn ze als betrokken partij vaak erg goed op de hoogte van problemen en noden en kunnen ze ook concrete voorstellen en suggesties doen aan het bestuur. h-EERLIJK ZOERSEL vindt dat bij grote projecten vooraf een initiatiemoment georganiseerd moet worden en dat bij de uitwerking van de plannen alle betrokkenen als volwaardige partners beschouwd moeten worden. Dankzij deze inspraak en participatie zullen projecten breder gedragen worden en meer op maat zijn van de Zoerselaars.

De adviesraden een actieve rol geven in het beleid Adviesraden zoals de jeugdraad, cultuurraad, derdewereldraad, milieuraad, sportraad, enz. hebben een cruciale rol. Ze vertegenwoordigen heel wat verenigingen en adviseren de gemeente bij beleidsbeslissingen. Uit onze vele gesprekken ervaren we dat er onvoldoende aandacht uitgaat naar de voorstellen die gedaan worden door de verenigingen. h-EERLIJK ZOERSEL vindt dat gedragen voorstellen vanuit de adviesraden door het college ernstig genomen moeten worden en dat de verantwoordelijke schepenen open en constructief feedback moeten geven op de voorstellen.


COMMUNICATIE De website van de gemeente gebruiksvriendelijker maken

Info via een Zoersel-app, lichtkranten, enz.?

Burgers signaleren ons dat ze zeer moeilijk hun weg vinden op www.zoersel.be. De vele pagina’s, overzichtslijsten en links maken de website ontoegankelijk.

Samen met communicatieexperts moet onderzocht worden hoe de gemeentelijke communicatie verbeterd kan worden. Is het bv. zinvol een gratis app aan te bieden waarmee je onmiddellijk de meest relevante info van de gemeente kan worden doorgestuurd?

De website moet een grondige facelift krijgen, zodat burgers in enkele tellen de relevante info vinden die ze zoeken. Hierbij moet veel aandacht uitgaan naar de gebruiksvriendelijkheid.

“Geregeld gaat een gemeenteraad niet door omwille van ‘een gebrek aan agendapunten’. Dat kan niet. Ook de oppositie en burgers hebben immers het recht vragen te stellen aan het bestuur. Wij vinden dat alle vragen en antwoorden in het verslag van de gemeenteraad moeten komen. Het zou nog beter zijn dat de gemeenteraden worden opgenomen en uitgezonden op de website van de gemeente. Zo hoeven burgers niet de verplaatsing te maken als ze geïnteresseerd zijn in de behandeling van een specifiek agendapunt. Dit vergroot volgens ons mee de betrokkenheid van de burger met de politiek.”

Karine Pierard 9e plaats

Een dergelijke app zou ook uitgebreid kunnen worden met andere dienstverlenende functies, bv. afvalkalender, openingsuren diensten, boeken reserveren/verlengen, ruimtes reserveren, enz. Verder dient onderzocht te worden in hoeverre het wenselijk is informatieve lichtkranten te voorzien op publieke plaatsen.


DIENSTVERLENING In de huidige bestuursperiode zetten CD&V en N-VA het mes in de dienstverlening aan de burgers. Zo werden de lokale antennes in Halle en Zoersel afgeschaft, net als het onthaalmoment voor nieuwe inwoners. h-EERLIJK ZOERSEL vindt dat de dienstverlening toegankelijker moet worden.

Opnieuw gemeentelijke antennes in Zoersel en Halle Halle en Zoersel moeten opnieuw een gemeentelijke antenne krijgen waar burgers terecht kunnen voor eenvoudige administratieve vragen en hulp. Niet alle Zoerselaars zijn immers even goed thuis in de digitale wereld. Verder blijkt de bereikbaarheid van het gemeentehuis vanuit de twee andere deelgemeenten niet evident, zeker niet voor oudere en/of minder mobiele inwoners. Deze antennes worden best gecombineerd met andere gemeentelijke functies, bv. de bibliotheek.

Welkom, nieuwe inwoners! Wanneer mensen in onze gemeente komen wonen, is het voor hen vaak even zoeken waar ze terecht kunnen voor informatie of praktische zaken. h-EERLIJK ZOERSEL vindt dat er opnieuw twee keer per jaar een onthaalmoment moet komen, zodat nieuwe Zoerselaars zich onmiddellijk thuis voelen in onze gemeente en een goed beeld krijgen van de gemeentelijke diensten en infrastructuur en het rijke verenigingsleven.

“De voorbije jaren hebben heel veel Zoerselaars een beroep gedaan op de expertise van Jos Vekemans van h-EERLIJK ZOERSEL. Vaak wisten ze niet wie binnen de gemeentelijke administratie hen kon helpen met hun vragen of problemen of vonden ze geen gehoor. Jos fungeerde als tussenpersoon en wist zo heel veel mensen verder te helpen. Wij vinden dat er binnen de gemeente een onafhankelijke ombudspersoon moet zijn die snel en efficiënt kan bemiddelen wanneer burgers problemen of vragen hebben.”

Raymond Van den Branden 15e plaats


VERENIGINGEN Degelijke infrastructuur voor verenigingen De gebruikstarieven van lokalen en infrastructuur die van/via de gemeente gebruikt kunnen worden, zijn niet steeds op maat van de verenigingen. Zo is 400 euro per dag voor de kapel/foyer echt wel van het goede te veel. Degelijk uitgeruste infrastructuur moet beschikbaar moet zijn in de drie deelgemeenten, tegen betaalbare tarieven. Ook het aanbod van de uitleendienst moet aangepast worden aan de noden van de verenigingen. Nu blijkt materiaal vaak uitgeleend, wat wijst op een tekort.

Voor h-EERLIJK ZOERSEL is de ondersteuning van het Zoerselse verenigingsleven een kerntaak van de gemeente.

Zoersel, de meest bruisende gemeente! De gemeente moet pleinen beter inrichten voor activiteiten die mensen samenbrengen, bv. Zoersel Kermis, de Beachparty, Halle Proeft, de verschillende kermissen, de 6 uren mountainbike, de stratenlopen. Door samen met verenigingen en organisatoren de specifieke noden in kaart te brengen (bv. elektriciteit, wateraansluitingen, verlichting), dalen de kosten voor zowel de initiatiefnemers als de gemeente zelf. Dit zal ongetwijfeld de drempel verlagen om activiteiten te organiseren.

“Het zwembad van Wijnegem sluit volgend jaar de deuren en dat van Pulderbos mogelijk later ook. Voor ons is het niet noodzakelijk dat een nieuw zwembad in Zoersel zelf gebouwd wordt, maar de afstand voor de Zoerselse gebruikers moet wel aanvaardbaar zijn. Niet alleen scholen, maar ook verenigingen en inwoners die een baantje willen trekken, moeten er terecht kunnen. Verder is het van belang in te zetten op een vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer.�

Frederika Houwelijckx 4e plaats

Voldoende speel- en fuifruimte voor jongeren Jongeren moeten in hun eigen deelgemeente een plek hebben voor een speel- of fuifruimte. Geluidsoverlast kan vermeden worden door geluidswering, bv. het voorzien van een sas aan de in/uitgang.


GROENE GEMEENTE De kaalkap in het park, de nieuwe ‘groene school’ in Halle die geen groene school blijkt te zijn, steeds meer beton … Het kan en moet inderdaad anders. Voor h-EERLIJK ZOERSEL moet de gemeente maximaal inzetten op het behouden en uitbreiden van het groen in onze gemeente.

Groene belevingsplekken die aantrekken In veel gemeentes zijn er plaatsen waar kinderen zich buiten kunnen uitleven: een blotevoetenpad, een klimparcours in de bomen, enz. h-EERLIJK ZOERSEL wil inzetten op aantrekkelijke buitenactiviteiten die kinderen, jongeren en gezinnen laten kennismaken met onze mooie groene gemeente. Familiale uitstappen worden daarmee, ook voor gezinnen met jonge kinderen, bijzonder interessant. Samen met Toerisme Zoersel en de lokale horeca dienen locaties en voorstellen onderzocht te worden.

Groene ontmoetingsplekken voor jong en oud Momenteel wordt er volop bijgebouwd en er zijn nog meer plannen in die richting. In Zoersel en Halle worden prestigieuze projecten gefinancierd door de opbrengst van bebouwing van gemeentelijke gronden in PPS-formules. Groene plekken waar mensen in hun directe omgeving kunnen kuieren en tot rust kunnen komen, staan zo onder druk. Waar in steden het beleid inzet op parken en groene zones, zien we in onze gemeente momenteel het omgekeerde gebeuren. Op een moment dat de Vlaamse overheid subsidies geeft aan wie beton omzet in groen, wordt in onze gemeente waardevol groen omgezet in beton. Het behoud van groen in elke deelgemeente is dan ook van groot belang. De trend naar kleiner en compacter wonen is terecht ingezet, maar dit gaat vaak ten koste van een eigen of gemeenschappelijke tuin. Inzetten op groene ontmoetingsplekken in de drie deelgemeenten is dan ook een bewuste keuze: de pastorijtuinen in onze deelgemeenten, een grasland aan WZC De Buurt, duurzaam groen in het woonproject op de site Van Pelt in SintAntonius, enz. We willen waardevol groen behouden en nieuwe plekken natuurvriendelijk inrichten, o.a. door het gebruik van inheemse planten- en bomensoorten en het voorzien van schuil- en nestplaatsen.


Genieten van ons groene Zoersel en de directe omgeving h-EERLIJK ZOERSEL wil het samenwerkingsverband ‘Land van Playsantiën’ verderzetten en verder uitbouwen. Het speelt immers een belangrijke rol in het promoten van de streek met het fietsdrieluik, de winterwandelingen, de culinaire wandelingen en fietstochten. Verder willen we dat Zoersel zich inschrijft in het strategisch plan van Toerisme Kempen, niet alleen voor de subsidies, maar ook om samen nieuwe toeristische producten met blijvende waarde uit te bouwen, zoals het diamantmuseum in Halle. Daarnaast willen we een structurele en duurzame oplossing voor het beheer van het bezoekerscentrum Zoerselbos zodat het zijn pedagogische werking kan blijven uitvoeren.

Zoersel klimaatslim maken De komende jaren staan nog heel wat (bouw)projecten op de planning. De extremen in het weer hebben een steeds grotere impact op onze leefomgeving, zowel in heel droge, als in heel natte periodes. Bij de start van elk ruimtelijk project (in de kern én daarbuiten) moet nagegaan worden hoe de natuur ingeschakeld kan worden als klimaatbuffer. Regenwater hergebruiken, parken en groenzones aanleggen, verharding minimaliseren, kiezen voor waterdoorlatende materialen, inzetten op infiltratie, groendaken en gevelgroen en andere klimaatslimme maatregelen moeten de standaard worden. De grondbemaling bij bouwputten moet in droge periodes ook opgevangen worden i.p.v. het water in de riolen te laten vloeien. De gemeente moet hierin uiteraard zelf het goede voorbeeld geven.

“De voorbije jaren vond in het park van Halle een kaalkap plaats. Deze kadert in de uitvoering van het parkbeheersplan waarbij de gemeente oude zichtassen in ere wil herstellen en ‘invasieve exoten’ zoals de Amerikaanse eik wil vervangen door inheemse beplanting. Wij vinden dat het parkbeheersplan kritisch tegen het licht gehouden moet worden omdat het op veel te korte termijn wordt doorgedrukt. Als de andere fases van het parkbeheersplan op eenzelfde tempo worden uitgevoerd, is er binnenkort geen sprake meer van een park. De natuur heeft immers onvoldoende kans om op een dergelijke korte periode terug tot bloei te komen. Het park moet een groene long blijven waar het fijn en recreatief vertoeven is.” Charlotte Vercruyssen 2e plaats


1

2

3

4

5

6

7

Jos Vekemans

8

Phaedra van Passen

voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL

bachelor verpleegkunde

0485 08 76 23 jos.vekemans@telenet.be

0494 80 70 69 phaedravanpassen@gmail.com

Charlotte Vercruyssen

9

Karine Pierard

logistiek medewerker

leerkracht op rust

0486 52 03 99 charlottevercruyssen75@gmail.com

0474 62 99 91 vanruyskensvelde.pierard@telenet.be

Tom Sleeuwaert

10

Luc de Keulenaer

educatief ondernemer organisator Halle Proeft lid van OverHal en Erfgoed Halle

militair op rust scheidsrechter bij Antonia

0470 600 120 tomsleeuwaert@hotmail.com

0473 53 85 67 luc.de.keulenaer@telenet.be

Frederika Houwelijckx

11

Cindy de Koning

OCMW-raadslid lid van Wereldraad en KWB Sint-Ant. huiswerkbegeleidster

loketbediende lid van het Groene Hart van Sint-Ant.

03 384 32 15 lita_fh@hotmail.com

0478 48 76 58 cinneke_78@hotmail.com

Bart Talpe

12

Andy Van den Heuvel

zelfstandig ondernemer Sint Theunis loopt jeugdtrainer bij Antonia

postbode trainer KFC Halle

0468 14 67 33 talpebart@gmail.com

0474 74 27 35 andyvdheuvel86@gmail.com

Christine Vandewiele

13

Joleine Gijsbrechts

zelfstandig ondernemer mede-oprichter Scouts Halle

Zaakvoerder Kzen Zen

0476 36 36 40 info@chrv.be

0474 79 47 07 joleinegijsbrechts.1@gmail.com

Seppe Carlier

14

Anke Vossen

kok in De Sjoks eigenaar CafĂŠ Hallywood oud-voorzitter Open VLD Zoersel

klantenadviseur BNP Paribas Fortis organisator buurtbabbels lid TC Ten Otter & Tetterende Tiretten

0471 07 48 20 sebastien.carlier@hotmail.com

0476 695 395 anke.vossen1@gmail.com


15

16

17

18

19

20

21

Raymond Van den Branden

22

Linda Luyckx

ondernemer op rust oprichter BIN Brakenberg bestuurslid badminton Zoersel

chauffeur gehandicapte personen zelfstandige retoucheuse dj

0496 23 13 63 ray.vdbranden@telenet.be

0497 38 33 43 linlu1959@gmail.com

Julie Fierens

23

Roger van Overloop

medewerker onthaal en administratie oud-leidster Chiro Sint-Antonius gewest GLIM!

monitor houtafdeling op rust vrijwilliger voetbal Halle en Sint-Ant. voorzitter OKRA Halle

0476 30 42 04 juliefierens_93@hotmail.com

0479 75 13 00 roger.van.overloop1@hotmail.com

Dirk Buysse

24

Tom Vanleene

key accountmanager voetballer bij veteranen KFC Halle

student orthopedagogie lid van badminton Zoersel

0478 78 36 78 dirk.buysse6@telenet.be

0499 30 44 44 vanleene.tom@hotmail.com

Annemie Jacobs

25

Isabel Michielsen

licentiaat lichamelijke opvoeding

sales assistent

0472 38 57 30 annemie.jacobs@pandora.be

0478 31 23 96 isabel.michielsen@telenet.be

Linda Sas

26

Philippe Vrancken

postbediende op rust vrijwilliger bij de Poekoeks

orthopedagoog – psychotherapeut

0485 03 91 42 el.faro@telenet.be

0495 64 28 60 philippe@psycon.be

An Huygen

27

Stef Philipsen

logistiek medewerker O.L.V. Troost

restaurantuitbater op rust bestuurslid en acteur bij Tilia lid van Vrienden van de Lindeboom

0473 61 81 05 anhuygen@hotmail.com

0495 38 53 70 stef.philipsen@skynet.be

Hans Van Den Eynden zaakvoerder De Stroopop

0477 41 48 67 hans.vde@telenet.be

Wil je meer weten over onze kandidaten? Surf dan naar www.heerlijkzoersel.be of scan deze QR-code.


VERKEER & MOBILITEIT Zoersel verkeersveilig en fietsvriendelijk maken: daar wil h-EERLIJK ZOERSEL 100% voor gaan.

“Momenteel zijn de straten ’s nachts pikdonker wat het gevoel van onveiligheid verhoogt. Bovendien zijn fietsers en voetgangers in het donker slechter zichtbaar en worden ze soms te laat opgemerkt door autobestuurders, wat hun veiligheid in gevaar brengt. Dat de openbare verlichting gedoofd wordt vanaf 23 uur werd door het bestuur aangekondigd als een duurzame maatregel, maar in realiteit was dit een pure besparingsmaatregel. Als het van ons afhangt, moet de verlichting ’s nachts slim blijven branden met LED-verlichting. Dit type verlichting is duurzamer en de verbruikskosten liggen een pak lager. Om lichtvervuiling tegen te gaan, kan gewerkt worden met sensoren, waardoor de verlichting aanspringt wanneer een voorbijganger of auto in de buurt komt.” Anke Vossen 14e plaats

Veilige schoolomgevingen en schoolroutes h-EERLIJK ZOERSEL wil investeren in veilige grensoverschrijdende schoolfietsroutes naar de secundaire scholen in onze buurgemeenten, bv. GelegHallebaan, Herentalsebaan-Einhovensebaan, Brakenberg-Peggerstraat. Daarnaast dienen gevaarlijke punten in de buurt van en naar onze schoolomgevingen aangepakt te worden. Voorbeelden: in Halle de kruising tussen Kerkhofweg en Halle-Velden en het ontbreken van een doorlopend fietspad in Halle-Dorp, in Sint-Antonius het kruispunt Bethaniënlei-Emiel Vermeulenstraat-Jukschot en de Achterstraat, zeker nu de nieuwe technische dienst daar wordt voorzien, in Zoersel de schoolomgevingen, elk gelegen aan een drukke doorgangsweg. Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen We willen van Zoersel een fietsvriendelijke gemeente maken. De gemeente moet hier zelf het goede voorbeeld geven en oplaadpunten voor elektrische fietsen voorzien op publieke plaatsen (bv. aan de bibliotheken, op pleinen). Om ook de lokale horeca te stimuleren om in te zetten op private oplaadpunten vinden we dat de gemeente een tegemoetkoming moet voorzien voor zij die hierin investeren. Samen met Toerisme Zoersel kan ingezet worden op het breed bekend maken van deze oplaadpunten.


Nieuw mobiliteitsplan dat vertrekt bij de burger Bij de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan moet vertrokken worden van de input die komt van de (wijk)verenigingen, handelaars en scholen. Voor Halle zijn deze pijnpunten en voorstellen tot verbetering reeds grotendeels beschikbaar. Eenzelfde oefening dient te gebeuren in Sint-Antonius en Zoersel. Samen met experts moeten hierna concrete voorstellen worden uitgewerkt die de verkeersveiligheid en de mobiliteit zullen verbeteren. Uiteraard beseffen we dat onmogelijk alle voorstellen op tijd van één legislatuur kunnen worden gerealiseerd. Daarom moet er ook een langetermijnvisie worden uitgewerkt die verder reikt dan één bestuursperiode.

Doeltreffende reparaties in plaats van oplapwerk - Mobilhomes welkom In Zoersel is er momenteel geen enkele locatie Een voorwaarde voor veilig verkeer is een degelijke staat waar mobilhomes kunnen overnachten. Toch zit van het wegdek, fiets- en voetpaden en de openbare het gebruik ervan in de lift. Het is een vlotte en verlichting. flexibele manier om te reizen en regio’s te Problemen die bekend zijn bij de gemeente worden niet verkennen. Zoersel is gezien zijn ligging systematisch makkelijk aangepakt bereikbaar en blijven voor verlofgangers maanden en soms op jaren bestaan. Alleen als de veiligheid echt in gevaar doorreis. komt, wordt h-EERLIJK oplapwerk ZOERSEL verricht. wil werk maken van enkele locaties waar een beperkt aantal mobilhomes Er moet een groter budget voorzien worden om onze welkom zijn. We vinden dit een meerwaarde voor straten doeltreffend te repareren. Op de gemeentelijke het toerisme en de lokale horeca in onze website moet een formulier komen waar inwoners de gemeente. Dit hoeven geen plaatsen te zijn waar slechte staat van een straat, fiets- of voetpad kunnen al te veel luxe wordt voorzien. Een veilige melden (zoals dit nu het geval is voor kapotte standplaats is voldoende op een locatie die niet verlichting). als storend aanzien wordt voor de buren en waar het wettelijk mag.

Verkeersremmers aanleggen volgens de wettelijke normen Veel verkeersremmers in Zoersel zijn te hoog of te steil. Ze moeten aangelegd worden volgens de wettelijke normen. Dikwijls kan een prefab verkeersplateau geïnstalleerd worden. Hierdoor komen alle verkeersremmers op dezelfde hoogte en kunnen ze snel, veilig en efficiënt worden geplaatst.

Mobilhomes welkom In Zoersel is er momenteel geen enkele locatie waar mobilhomes kunnen overnachten. Toch zit het gebruik ervan in de lift. h-EERLIJK ZOERSEL wil werk maken van enkele locaties waar een beperkt aantal mobilhomes welkom zijn. We vinden dit een meerwaarde voor het toerisme en de lokale horeca in onze gemeente.


WONEN & SAMENLEVEN h-EERLIJK ZOERSEL wil werk maken van betaalbaar wonen in Zoersel. Een betere ondersteuning van de wijken is voor ons cruciaal om buurten te doen leven.

“Jongeren die geboren en getogen zijn in onze gemeente, wijken vaak uit naar andere gemeenten omwille van de hoge prijzen van gronden en woningen. Uit statistieken blijkt bovendien dat onze bevolking veroudert. Bij elk bouwproject dat de gemeente inricht moet steeds een sociale mix nagestreefd worden van private woningen, betaalbare woningen en sociale huuren koopwoningen.” Bart Talpe 5e plaats

Van villa naar meergezinswoning In de jaren 70 en 80 werden in onze gemeente veel grote vrijstaande woningen en villa’s gebouwd, meestal op een aanzienlijk stuk grond. Bouwgrond is een schaars goed geworden en de trend om compacter te gaan wonen, is terecht ingezet. Tegelijk zien we dat veel van deze grote woningen die nu te koop staan amper verkocht geraken. h-EERLIJK ZOERSEL vindt dat grote woningen opgesplitst moeten kunnen worden in verschillende woonentiteiten. Voor zorg is dit al mogelijk in de vorm van kangoeroewonen. Het moet ook mogelijk zijn om samen met andere gezinnen te investeren in de aankoop en renovatie van zulke woningen. Hierdoor daalt de prijs per gezin en hoeven geen nieuwe stukken open ruimte aangesneden te worden.

Een definitieve regeling voor zonevreemde woningen Bewoners van buitenverblijven betalen wel belasting, maar mogen hier nog steeds niet wonen. Dikwijls wonen hier jonge gezinnen, die de financiële draagkracht niet hebben om een woning te kopen of te bouwen. Deze bewoners moeten de zekerheid krijgen dat ze in hun woning kunnen blijven wonen. In ons omliggende gemeenten heeft men hier een oplossing voor gevonden. Dat moet ook in Zoersel kunnen!


“Verhuur je woning via een sociaal verhuurkantoor”

Speelpleintjes uitbreiden en opwaarderen

Sociale verhuurkantoren zijn gespecialiseerd in het verhuren van woningen en appartementen en bieden heel wat garanties. Zo ben je elke maand zeker van je huur en wordt de woning of het appartement aan het einde van het huurcontract terug gegeven in zijn oorspronkelijke staat. Bovendien kun je voor een renovatie een beroep doen op een renovatiepremie en bij nieuwbouw geniet je van een verlaagd btw-tarief.

Door het toenemend verkeer kunnen kinderen, zoals vroeger, niet meer op straat spelen. Toch is het belangrijk dat ze zich, na een hele dag op school, kunnen ontspannen en met andere kinderen kunnen spelen.

h-EERLIJK ZOERSEL vindt dat de gemeente een actieve, wervende rol moet spelen om eigenaars te overtuigen om hun woning via een sociaal verhuurkantoor te verhuren. Dat is niet alleen goed voor de eigenaars die minder rompslomp en meer zekerheid hebben. Hierdoor vergroot ook het aantal sociale woningen in de gemeente zonder dat er noodzakelijk woningen moeten worden bijgebouwd.

Groene tornado’s h-EERLIJK ZOERSEL wil in de zomerperiode een frequentere ophaling van de groencontainers. Burgers die groenafval zelf naar het containerpark brengen, moeten dit gratis kunnen doen. Verder willen we dat bladmanden in de winter vaker leeggemaakt worden. Burgers moeten op een snelle manier kunnen doorgeven aan de gemeente wanneer de bladkorven in hun buurt overvol zitten. Daarnaast moet onderzocht worden of het wenselijk is om ook in Zoersel over te stappen naar containers voor restafval in plaats van vuilniszakken.

In overleg met de jeugdraad en de wijken moet een actieplan uitgewerkt worden om het aantal speelpleintjes en speelbossen te verhogen en ze in te richten op maat van jonge en oudere kinderen. Bij de (her)aanleg van deze openbare ruimtes dient steeds rekening gehouden te worden met een veilige mobiliteit voor onze kinderen. Een hondenlosloopgebied in onze gemeente Als honden niet zijn aangelijnd, riskeren eigenaars in onze gemeente een GAS-boete. h-EERLIJK ZOERSEL vindt dat er een afgebakend, makkelijk bereikbaar hondenlosloopgebied moet komen in onze gemeente zoals in andere gemeenten. In Brasschaat en Schoten zijn er liefst 5 losloopzones.


BRUISENDE DORPSKERNEN

In de komende bestuursperiode zullen de dorpskernen van de drie deelgemeenten grondig van uitzicht veranderen. h-EERLIJK ZOERSEL wil de dorpskernen versterken samen met alle betrokkenen.

De pastorijsite als groen hart van het dorp h-EERLIJK ZOERSEL vindt dat de pastorijsite, in combinatie met de groene ruimte achter de kerk één grote open ontmoetingsplek moet worden voor de Hallenaren die divers ingezet kan worden. Zo kunnen leerlingen onder begeleiding van de leerkrachten er terecht voor les- en belevingsmomenten, is er ruimte voor buurtbabbels en andere activiteiten. Samen met de wijk, de verenigingen en de school moeten de gebruiksmogelijkheden bepaald worden. De omhaagde tuin moet op een aantal plaatsen opengemaakt worden om de toegankelijkheid te vergroten. De pastorij moet na renovatie beschikbaar blijven voor verenigingen.

“Ondanks de handtekeningen van meer dan 700 Hallenaars willen N-VA en CD&V de historische pastorijtuin in Halle opgeven om er een dure zaal te bouwen die ondanks de vele aanpassingen nog steeds niet voldoet aan de noden van de gebruikers. We stellen twee alternatieven voor die een pak goedkoper zijn. Zo kan de bestaande parochiezaal grondig gerenoveerd worden voor een kwart van de prijs. Ook de villa Markey is een goed alternatief. De toneelvereniging die de villa nu gebruikt voor repetities en stockage heeft hierdoor op dezelfde plaats de ruimte om effectief op te treden. Een naam voor de zaal moeten we niet ver zoeken: ‘de Markey’, genoemd naar de actrice die de gemeente 2,2 miljoen euro schonk in haar erfenis als ze haar woning een culturele bestemming zou geven. Omdat de bezwaarschriften tegen de plannen van het huidige bestuur behandeld zullen worden nà de verkiezingen, zal de beslissing over de locatie en inrichting van de zaal in handen van de volgende bestuursploeg liggen. Alles is dus nog mogelijk!”

Tom Sleeuwaert 3e plaats


Site kerkplein: van doofpot naar groen, gedragen project Van Pelt wil aan de Post in Sint-Antonius 7 kubusvormige woonblokken bouwen. Het is de eerste fase van een veel groter project waar honderden extra woningen zullen gebouwd worden op en aan de vroegere site Van Pelt aan de kerk. Hoewel het project reeds sinds 2016 in nauw overleg met het gemeentebestuur wordt uitgewerkt, waren noch de buurtbewoners, noch de handelaars of de scholen in de buurt betrokken. h-EERLIJK ZOERSEL vindt dat de vroegere Van Pelt-site ideaal is voor handelspanden en woonontwikkeling, dit om de kernen te versterken en de open ruimte te bewaren. Maar een project van een dergelijke omvang kan niet zonder inspraak van de betrokkenen gerealiseerd worden. Zo dient er voldoende ingezet te worden op groene ontmoetingsplekken voor jong en oud. Het aantal woningen en de bouwstijl moet passen in de omgeving en er moet ingezet worden op een mix van woningen (sociale woningen, private woningen, enz.). Daarnaast is het essentieel om de mobiliteit en de parkeerproblematiek grondig te onderzoeken en hierin keuzes te maken voor het project gerealiseerd wordt, temeer omdat er drie basisscholen in de onmiddellijke omgeving liggen.

“Na vele decennia blijkt er opnieuw schot te zitten in de realisatie van de ringweg rond Zoersel. Deze zal het industriegebied van Malle ontsluiten en het vele verkeer dat eigenlijk niet in de dorpskern moet zijn om het dorp heen leiden. Aan de plannen van de ring zelf is nog maar weinig te doen. Wat wel volledig in handen van het gemeentebestuur ligt, is de inrichting van de dorpskern van Zoersel. De herinrichting van de dorpskern van Zoersel is een zeer mooie aangelegenheid om inwoners, verenigingen, scholen, het woonzorgcentrum, handelaars en andere actoren samen te brengen voor de plannen ook effectief worden uitgewerkt. Voor h-EERLIJK ZOERSEL dient de klemtoon in de Zoerselse dorpskern te liggen op de zwakke weggebruiker. Verder moet het dorpsplein opgewaardeerd worden, zodat het een aangename ontmoetingsplek wordt voor jong en oud, maar zich ook beter leent voor activiteiten als Zoersel Kermis, de Stratenloop, enz. Op die manier maken we van een doorrijdorp een bruisende dorpskern.� Stef Philipsen lijstduwer


“Bart de Wever wordt niet de volgende burgemeester van Zoersel!” Een stem op partijen die het nationaal goed doen, betekent niet dat deze nationale kopstukken in 2019 in Zoersel de lakens zullen uitdelen. Bart de Wever wordt dus niet de volgende burgemeester van Zoersel, net zomin als Theo Francken, Kris Peeters, Wouter van Besien of Gwendolyn Rutten.

Op 14 oktober gaat het over uw buurt en uw vereniging, over inspraak bij grote projecten in de dorpskernen, over concrete voorstellen voor betaalbaar wonen in onze gemeente, over groene ontmoetingsplekken voor jong en oud, over veilige schoolomgevingen, enz.

Wij zijn er klaar voor! h-EERLIJK ZOERSEL 1 Jos Vekemans

15 Raymond Van den Branden

2 Charlotte Vercruyssen

16 Julie Fierens

3 Tom Sleeuwaert

17 Dirk Buysse

4 Frederika Houwelijckx

18 Annemie Jacobs

5 Bart Talpe

19 Linda Sas

6 Christine Vandewiele

20 An Huygen

7 Seppe Carlier

21 Hans Van Den Eynden

8 Phaedra van Passen

22 Linda Luyckx

9 Karine Pierard

23 Roger van Overloop

Heb jij de Stemcheck al gedaan? Surf naar stemcheck.nieuwsblad.be en kijk welke partij het beste met jouw ideeën overeenkomt.

Volg jij ons al op Facebook? Surf naar facebook.com/heerlijkgrootzoersel/ of scan deze code

10 Luc de Keulenaer

24 Tom Vanleene

11 Cindy de Koning

25 Isabel Michielsen

12 Andy Van den Heuvel

26 Philippe Vrancken

13 Joleine Gijsbrechts

27 Stef Philipsen

Hoe stemt u geldig op h-EERLIJK ZOERSEL? Bij de verkiezingen van 14 oktober kunt u mee bepalen wie in de volgende gemeenteraad en provincieraad zal zetelen. h-EERLIJK ZOERSEL is een lokale Zoerselse partij en komt niet provinciaal op. Op gemeentelijk niveau kunt u geldig op h-EERLIJK ZOERSEL stemmen met een lijststem of een voorkeurstem. niveau op.

Geef een lijststem Als u het eens bent met de volgorde van de kandidaten op de lijst, klikt u bovenaan op de naam h-EERLIJK ZOERSEL. U kunt niet op meerdere partijen tegelijk stemmen. Geef een voorkeurstem Als u één of meerdere kandidaten op onze lijst wilt steunen, dan klikt u op namen van deze kandidaten. U kunt niet op kandidaten van meerdere partijen tegelijk stemmen.

V.U. Jos Vekemans, Jacobslaan 87, 2980 Zoersel

14 Anke Vossen

Profile for tomsleeuwaert

Programmafolder h-EERLIJK ZOERSEL  

In onze programmafolder vind je de belangrijkste programmapunten van h-EERLIJK ZOERSEL voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018...

Programmafolder h-EERLIJK ZOERSEL  

In onze programmafolder vind je de belangrijkste programmapunten van h-EERLIJK ZOERSEL voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018...

Advertisement