Page 1


Tommas oRot i ni

Mat r i c ol a:2767729,c el l ul ar e:3292312316,doc ent eas s egnat o: Pr of .Gi useppeRi dol f i emai l :t omr ot @yahoo. i t


taccuino1.1  

brand, materiali & tecnologie, riferimenti, concept