Page 1

GROENKRANT GROEN TIENEN > NOVEMBER 2013

2 3

>

KINDEREN IN ONZE STAD WAT WORDT HET, MENEER DE BURGEMEESTER?

De Grote Markt vanuit de lucht. Van dichtbij is het zicht minder fraai ... Woorden en daden staan ten stadhuize ver van elkaar af.

HOE ASOCIAAL KAN TIENEN BESTUURD WORDEN? Het moet gezegd: als we de visietekst van april en de beleidsprioriteiten van oktober bekijken, krijgen we het warm vanbinnen. We kunnen het alleen maar eens zijn met die mooie woorden. Eens kijken wat er van die zes prioriteiten geworden is. 1. Het opwaarderen van de openbare ruimte. Mooi toch? Maar dan ontdekken we wat er echt gebeurt. Arena en de FeedFoodHealth-campus blijven leeg achter. Zwerfvuil en sluikstort overheersen de aanblik en de sociale werkplaatsen die dat moeten aanpakken, zien hun toelagen gedecimeerd. 2. Investeren in de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en in een kwaliteitsvolle verbetering en vernieuwing van bestaande woningen. Intussen zien we een enorme leegstand en verkrotting in de binnenstad. En elke premie die de burger aanmoedigt om er iets aan te doen, wordt afgeschaft. 3. Het creëren van een gunstig lokaal economisch klimaat. De winkels die Arena leven moesten inblazen, werden opgegeven. De relatie met de KUL, partner in de FFH-site, is bekoeld en er wordt geen inspanning gedaan om het tij te keren. 4. Verder voorzien in een gevarieerd en kwalitatief vrijetijdsaanbod, toegankelijk voor alle Tienenaars. De bibliotheken van Kumtich en Bost werden gesloten, de prijzen van het cultureel centrum verhoogd. De Kinderhoogdag en Buitenspeeldag werden afgeschaft. 5. Aandacht geven aan de levenskwaliteit van onze inwoners; voorzien in welzijnsondersteunende activiteiten. Het OCMW moet besparen. Niet op de structuren of de vaste kosten, maar op de

dienstverlening aan de zwaksten: weg met de mindermobielencentrale, de poetsdienst, gezinszorg en aanvullende thuiszorg. De folder 'zorgloket', waarvan de inkt nog niet droog was, kan zo de prullenmand in. 6. Het stimuleren van een positieve beeldvorming. Tja, na al het voorgaande moeten we daar eens groen mee lachen... Wij vragen al het hele jaar om betrokken te worden, wij deden zelf constructieve voorstellen in bijzondere commissies onbezoldigd. In september stelden we voor om samen de omgevingsanalyse te bespreken. Want hoe kan je een beleidsplan maken als je niet weet wat je stad nodig heeft?! Maar in Tienen moeten we de plannen van het bestuur gewoon in de krant lezen. En wat voor plannen? Een wervingsstop. Vreemd, want enkele maanden voor de verkiezingen was er een golf van benoemingen. En een vaste belasting op huisvuil. Of u nu sorteert of niet. Evenveel voor een alleenstaande als voor een groot gezin. Hoe asociaal ...

TOM ROOVERS gemeenteraadslid tom.roovers@groen.be

>

U bent vriendelijk uitgenodigd op ons Groen Café, met als thema kansarmoede in Vlaanderen en Tienen.

KANSARMOEDE IN TIENEN De kansarmoede in Tienen neemt toe. In het centrum ligt het inkomen aanzienlijk lager dan in de meeste deelgemeenten. In Tienen kennen we meer kinderarmoede, laaggeschoolden, leefloontrekkers, werkloosheid, vroegtijdige schooluitval,… dan in vergelijkbare steden als Diest en Aarschot, de provincie Vlaams-Brabant en Vlaanderen. Verontrustend! Dàt moeten indicatoren voor het beleid zijn! Volgens de cijfers, die pas volgende week bekend gemaakt worden, is besparen noodzakelijk. Maar waar is dit geoorloofd en waar kan dit absoluut niet? Drastische afbouw van diensten en kaasschaafbesparingen raken de zwaksten maar keren de situatie zeker niet, integendeel! Groen Tienen wil van armoedebeleid en een sterker sociaal bestuur een prioriteit maken. De partij kiest voor een warme samenleving met een sterkere solidariteit. De stad moet haar regierol opnemen en in overleg met de welzijnssector het huidige aanbod evalueren en waar nodig bijsturen. Een langetermijnvisie is daarbij fundamenteel. Groen verdiept zich in dit thema, wil in dialoog gaan met de welzijnssector en zal met een kritische blik de intenties van het stadsbestuur opvolgen. Zeker in crisistijden mag Tienen haar inwoners niet in de kou laten staan! JOHN VANKEIJENBERG EN FILIP BOLLEIRE Voorzitter en ondervoorzitter Groen Tienen john.vankeijenberg@groen.be


2

KINDEREN IN ONZE STAD

>

>

Mensen staan te popelen om hun zegje te doen en mee te denken over de toekomst van onze stad. Dat merk je aan de interesse voor initiatieven zoals het stadsdebat 'Kleine Steden Kleine Projecten', maar ook aan het ongenoegen via sociale media. Tijden veranderen, burgers willen participeren en betrokken worden bij besluitvorming. De tijd van de zwijgende meerderheid is voorgoed voorbij. We kijken dan ook met argusogen uit naar het inspraakmoment Horizon 2019. We zijn meer gediend met genuanceerde analyses en debat op basis van feiten en argumenten, dan met natte vinger-voorstellen om te besparen. We hebben dringend behoefte aan een inhoudelijk debat over waar we met onze stad naartoe willen. Wat nu gebeurt zou ons allemaal moeten verontrusten! Ook al gaf het bestuur ons nog geen inzicht in de cijfers, de situatie is blijkbaar dermate ernstig dat er flink moet worden bespaard. We moeten uitzoeken wat we nog willen en kunnen doen als stad. Wij vinden de keuze om bij voorbaat de zwaksten uit te sluiten, niet de meest wijze. Wie solidariteit goed begrijpt, beseft immers dat ooit de dag kan komen dat je zelf tot de zwakste groep behoort. Gezien de Tiense cijfers is een degelijk kansarmoedebeleid een prioriteit. Naakte inkrimping van het aanbod in de thuiszorg getuigt van paniekpolitiek, niet van visie…

De Astridvest in vroegere tijden. Vandaag is het een invalsweg waar de auto de plak zwaait.

Ruimte voor kinderen wordt steeds schaarser. Wordt het niet tijd dat we bij de inrichting van het openbaar domein het kind centraal stellen, in plaats van de auto? Vroeger maakten spelende kinderen deel uit van het stadsbeeld. Vandaag zie je ze niet meer op straat, de stad is minder en minder op maat van kinderen. Waar kan onze jeugd naartoe? Groen Tienen vraagt aandacht voor het recht op spel en ruimte voor kinderen en doet een oproep tot meer verdraagzaamheid ten aanzien van spelende kinderen en jongeren. Op oude postkaarten van Tienen zie je op straat spelende kinderen. Toen waren er natuurlijk minder auto’s, verkeersveilige straten, de mooie vesten, hier en daar een braakliggend terrein. In de Reizigersstraat was een heuse stadsspeeltuin met openluchtzwembad. Velen hebben hier nog goede herinneringen aan. Zwemmen kon ook in de Viandra en jawel, zelfs in de Gete. Voor de wat rijpere jeugd waren er verschillende fuifzalen: Schuttershof, Patronaat, Rollerbol, Schakel, Xaverium,… Van dit alles blijft helaas weinig over. Voor een ‘doorsnee’ fuif is er de (te) grote Manege. That’s it. Het jeugdhuis in de Donystraat is afgeschaft. Feestende jeugd wordt vooral geassocieerd met overlast. Nagenoeg alle straten in het centrum zijn ingenomen door Koning Auto… Open ruimte en leegstaande panden worden beschouwd als bouwopportuniteit. Berberendaal, één van de weinige recreatiezones in Tienen, tot nu toe steeds gebruikt door één sportvereniging, dreigt ten gelde gemaakt te worden en plaats te maken voor een verkaveling. Een stads- of speelbos is ook niet voor morgen. Er zijn nog enkele plekken, maar deze hebben amper een relatie met de stad: het Steentjesplein, het stadspark, een klein speeltuintje aan de Leopoldvest en achter het Wezenhuis. Buiten het centrum zijn er nog de sportterreinen van het Houtemveld, maar die zijn niet vrij toegankelijk.

TIJD VOOR ECHTE INSPRAAK!

Onze kinderen moeten het stellen met steeds minder ruimte. Nochtans is de stad ook van hen! Kinderen hebben het 'recht om kind te zijn' en hebben recht op spel en ruimte. Ook rondhangen moet kunnen, zij het met respect voor anderen. Jongeren trekken naar bepaalde openbare plaatsen om elkaar te ontmoeten. Zo wordt de publieke ruimte letterlijk ingevuld als ontmoetingspool.

JOHN VANKEIJENBERG voorzitter Groen Tienen john.vankeijenberg@groen.be

De leefbaarheid in het stadscentrum moet verhogen door minder de auto centraal te stellen. Speelstraten en extra speelplekjes in het centrum kunnen ervoor zorgen dat kinderen op korte afstand speelruimte vinden, jongeren elkaar kunnen ontmoeten, ouderen (groene) rustplaatsen kunnen vinden in de stad, … Want bespeelbare ruimte in de stad is niet enkel goed voor kleine kinderen, heel de buurt profiteert er mee van. Het eeuwige probleem van de fuifzaal in Tienen moet opgelost worden. Het is zielig dat onze jeugd hiervoor meestal moet uitwijken naar andere gemeenten. Ook onze jeugdbewegingen gaan moeilijke tijden tegemoet. Het wordt steeds moeilijker om geschikte lokalen te vinden. Hoog tijd om hun problematiek ernstig te nemen en in beleidsdaden om te zetten. Groen Tienen wil hier alleszins graag werk van maken.

FILIP BOLLEIRE ondervoorzitter Groen Tienen filip.bolleire@groen.be

>

... WANT INSPRAAK LOONT !

De Vlaamse overheid moedigt gemeenten aan om drempels weg te werken voor kansengroepen op vlak van cultuur, jeugd en sport. Na uitgebreid overleg tussen de vrijetijdsdiensten en de welzijnsorganisaties werd beslist om het bestaande aanbod uit te breiden naar volwassenen. Cliënten van OCMW en welzijnsorganisaties en huurders van sociale woningen kunnen vanaf volgend jaar een tussenkomst krijgen voor deelname aan het aanbod van jeugd, sport, cultuur, bib en voor kampen en lidgelden van verenigingen. Een overleg tussen de vrijetijdsdiensten en het welzijnsoverleg zorgt voor de uitvoering, opvolging en evaluatie. Zodra de goedkeuring van Vlaanderen binnen is, wordt dit bekend gemaakt naar scholen en welzijnsdiensten. De stad heeft hier actief inspraak en overleg georganiseerd met de welzijnssector. Groen hoopt dat deze werkwijze doorgetrokken wordt naar andere beleidsdomeinen. PHILIPPE BOONE OCMW-raadslid philippe.boone@groen.be


3

Tussen woorden en daden (bis) "De begroting 2012 is natuurlijk nog niet afgesloten, maar ik kan u nu al verzekeren dat het resultaat opnieuw even positief zal zijn." Patrick Grootjans, verkiezingspamflet, oktober 2012

WAT WORDT HET, MENEER DE BURGEMEESTER ?

Een jaar later is de rekening er nog steeds niet, maar zet het bestuur alle zeilen bij om de put te kunnen dempen. " ACW Tienen wil een prioriteit maken van armoedebestrijding. Elke beslissing moet het bestuur toetsen op het Mattheüs-effect." (= voorkomen dat de arme steeds armer wordt, bijvoorbeeld door vlaktaksen). Els Meerbergen, februari 2013 Een jaar later beslist het bestuur een forfaitaire belasting op huisvuil te heffen. 55 Euro per gezin: alleenstaand of met 10 kinderen, behoeftig of rijk, sorterend of niet. "Ik verwacht van de oppositie fair-play bij de bespreking van het budget en meerjarenplan" Marcel Logist, september 2013 Twee weken later brengt het bestuur haar voorstellen in de pers. Er wordt niet overlegd met de raadsleden van oppositie of meerderheid. Wanneer de oppositie enkele vragen op de agenda van de gemeenteraad plaatst, laat het bestuur deze verdagen. Fair-play? "Iedereen moet een bijdrage leveren. We vragen dat ook aan onszelf." Katrien Partyka, oktober 2013 Intussen besliste het schepencollege dat de gemeenteraadsleden 65 euro per maand minder zullen ontvangen. Over de bijdrage die de schepenen zullen leveren is er tot op vandaag niets beslist. Ook niet over de vergoedingen voor de zitjes in de intercommunales, die volledig door de meerderheid zijn ingenomen. Is het billijk dat schepenen met hun riante wedde evenveel moeten inleveren als de personeelsleden in de laagste weddenschaal? En weten we nog dat dit stadsbestuur een extra schepen èn een extra raadslid heeft geïnstalleerd? ________________________________________________

BEN JE JONG EN GROEN? Er beweegt wat in regio Tienen! Enkele jonge enthousiastelingen met een groen hart hebben de koppen bijeengestoken om Jong Groen op te starten. Ben je jonger dan 33 jaar? Voel jij er ook wat voor om onze buurt wat groener in te vullen, om te brainstormen rond acties of gewoon samen van gedachten te wisselen? Liggen je roots in Tienen of één van haar buurgemeenten? Neem dan contact op met Jong Groen Regio Tienen via Facebook of mail wimvandewijngaerde@gmail.com ! ________________________________________________

GROEN KALENDER 20/11/2013: Groen-vergadering (café Baron) 27/11/2013: inspraakmoment Horizon2019 (Manege, 20u30) 28/11/2013: gemeenteraad (stadhuis) 07/12/2013: Pollcongres (Brussel) 11/12/2013: Groen-vergadering (café Baron) 19/12/2013: gemeenteraad (stadhuis) 22/01/14: Groen Café (PC'ke - zie pag.1)

>

Tienen staat er slecht voor, iedereen moet inleveren, maar de Grote Markt moet wel NU heringericht worden. Moet een goede huisvader niet de tering naar de nering zetten?

Het stadsbestuur gaat, maanden na onze vraag, de Tienenaar om zijn mening vragen. Maar gaat ze daar ook iets mee doen? Of is het enkel voor de schone schijn? Ik zou er een maandelijkse column over kunnen schrijven... Democratie, transparantie, participatie: dure woorden die mooi staan in verkiezings-pamfletten en visienota’s. Op de gemeenteraad zijn ze niet terug te vinden. Het is natuurlijk moeilijk, die gemeenteraad. Het woord voeren als burgemeester, als voorzitter alles in goede banen proberen te leiden, lees: strak in eigen hand te houden. Voorstellen van de meerderheid doordrukken zonder rekening te houden met redelijke tegenargumenten, agendapunten van de oppositie doodleuk wegstemmen. Tussendoor nog telefoontjes plegen, ruzie maken met een ex-partijgenoot. Maar we moeten besparen. Nu ja: "we"? Personeel en diensten moeten inleveren maar aan het loon en onkostenvergoedingen van burgemeester en schepenen mag niet geraakt worden, over de cumul in allerlei raden mag niet gesproken worden. We riepen de schepenen op om zelf in evenredigheid met de inspanningen van het personeel in te leveren. Maar worden weer monddood gemaakt: vorige week besliste het schepencollege om de vergoeding voor gemeenteraadsleden te verminderen met 65 euro. Het is blijkbaar moeilijk te begrijpen dat 65 euro op een volledige schepenwedde wat anders is dan 65 euro aftrekken van 201 euro (bruto).

Wij doen in ieder geval mee aan Horizon 2019, het inspraakmoment op 27 november, waarmee het stadsbestuur wakkere burgers uitnodigt om mee het beleid tot 2020 in te vullen. Wij willen graag dat burgers de kans krijgen om mee te werken aan wat er de volgende vijf jaar in Tienen gaat gebeuren. Schrijf u daarom voor 18 november in voor één van de werkgroepen. Meer info op www.tienen.be. Burgemeester, als u daadwerkelijk werk wil maken van participatie, als u ook rekening wil houden met de mensen die de moeite doen om naar dit inspraakmoment te komen, dan stelt u het meerjarenplan toch uit tot de gemeenteraad van december? Vermits raadsleden 14 dagen op voorhand over de documenten moeten beschikken, hebt u dan nog zes dagen om iets te doen met de ideeën van uw burgers, om doelstellingen en acties bij te sturen en financieel te budgetteren. Als u daarin slaagt, mijnheer de burgemeester, dan verdient u uw loon. En moet u van mij niets inleveren.

KARIN STRUYF gemeenteraadslid karin.struyf@groen.be

CONTACT Wilt u ook lid worden? Voor € 10 bent u een jaar lang lid. Stort dit bedrag op rekening nummer 001-0983681-80 van Groen, Sgt De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel; met vermelding van uw naam en geboortedatum in het veld mededeling

Groen Tienen John Vankeijenberg Houtemstraat 11 3300 Tienen 0488 99 32 69 tienen@groen.be www.groentienen.be

Groenkrant Tienen 2013 - 11  

Groen Tienen informeert.

Groenkrant Tienen 2013 - 11  

Groen Tienen informeert.

Advertisement