Page 1

GROENKRANT GROEN TIENEN > NAJAAR 2013

VLAAMS-BRABANT KLIMAATNEUTRAAL: TIENEN DOET MEE!

5

MEER WELVAART, MINDER VERVUILING

© Foto: Tom Roovers

3

>

De Grote Markt vanuit de lucht. Van dichtbij is het zicht minder fraai ... Woorden en daden staan ten stadhuize ver van elkaar af.

HOE ASOCIAAL KAN TIENEN BESTUURD WORDEN? Het moet gezegd: als we de visietekst van april en de beleidsprioriteiten van oktober bekijken, krijgen we het warm vanbinnen. We kunnen het alleen maar eens zijn met die mooie woorden. Maar laten we die zes prioriteiten overlopen. 1. Het opwaarderen van de openbare ruimte. Mooi toch? Maar dan ontdekken we wat er echt gebeurt. Arena en de FFHcampus blijven leeg achter. Zwerfvuil en sluikstort overheersen de aanblik en de sociale werkplaatsen die dat aanpakken, zien hun toelagen gedecimeerd. 2. Investeren in de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en in een kwaliteitsvolle verbetering en vernieuwing van bestaande woningen. Intussen zien we een enorme leegstand en verkrotting in de binnenstad. En elke premie die de burger aanmoedigt om er iets aan te doen, wordt afgeschaft. 3. Het creëren van een gunstig lokaal economisch klimaat. De winkels die Arena leven moesten inblazen, werden opgegeven. De relatie met de KUL, partner in de FFH-site, is bekoeld en er wordt geen inspanning gedaan om het tij te keren. 4. Verder voorzien in een gevarieerd en kwalitatief vrijetijdsaanbod, toegankelijk voor alle Tienenaars. De bibliotheken van Kumtich en Bost werden gesloten, de prijzen van het cultureel centrum verhoogd. De Kinderhoogdag en Buitenspeeldag werden afgeschaft. 5. Aandacht geven aan de levenskwaliteit van onze inwoners; voorzien in welzijnsondersteunende activiteiten. Het OCMW moet besparen. Niet op de structuren, niet op de vaste kosten, maar op de dienstverlening aan de zwaksten: weg met de mindermobielencentrale, de

poetsdienst, gezinszorg en aanvullende thuiszorg. De folder 'zorgloket', waarvan de inkt nog niet droog was, kan zo de prullenmand in. 6. Het stimuleren van een positieve beeldvorming. Tja, na al het voorgaande moeten we daar eens groen mee lachen... Wij vragen al het hele jaar om betrokken te worden, wij deden zelf constructieve voorstellen in bijzondere commissies onbezoldigd. In september informeerden we naar een bespreking van de omgevingsanalyse.Want hoe kan je een beleidsplan maken als je niet weet wat je stad nodig heeft?! Maar in Tienen moeten we de plannen van het bestuur gewoon in de krant lezen. En wat voor plannen? Een wervingsstop. Vreemd, want enkele maanden voor de verkiezingen was er een golf van benoemingen en nieuwe jobinvullingen. Toen wist men nochtans ook al welke regels Vlaanderen ons oplegde! En een vaste belasting op huisvuil. Of u nu sorteert of niet. Evenveel voor een alleenstaande als voor een groot gezin. Hoe asociaal ...

TOM ROOVERS Gemeenteraadslid tom.roovers@groen.be

>

Je bent vriendelijk uitgenodigd op ons Groen Café. Het thema is kansarmoede in Vlaanderen en Tienen.

KANSARMOEDE IN TIENEN Uit de cijfers blijkt dat de kansarmoede in Tienen toeneemt. De inkomensongelijkheid tussen de deelgemeenten en het centrum is aanzienlijk. De achterstand op vlak van kinderarmoede, laaggeschoolden, leefloontrekkers, werkloosheid, vroegtijdige schooluitval,… wordt groter ten opzichte van vergelijkbare steden als Diest en Aarschot, ook ten opzichte van de provincie en Vlaanderen. Verontrustend! Dàt moeten indicatoren voor het beleid zijn! Besparingen zijn blijkbaar noodzakelijk. Vraag is: waar kan dit en waar absoluut niet? Drastische afbouw van dienstverlening en kaasraspbesparingen keren de situatie zeker niet, integendeel! Groen Tienen wil van armoedebeleid en een sterker sociaal bestuur een prioriteit maken. De partij kiest voor een warme samenleving met een sterkere solidariteit. De stad moet haar regierol opnemen en in overleg met de welzijnssector het huidige aanbod evalueren en waar nodig bijsturen. Een langetermijnvisie is daarbij fundamenteel. Groen verdiept zich in dit thema, wil in dialoog gaan met de welzijnssector en zal met een kritische blik de intenties van het stadsbestuur opvolgen. Zeker in crisistijden mag Tienen haar inwoners niet in de kou laten staan! JOHN VANKEIJENBERG EN FILIP BOLLEIRE Voorzitter en ondervoorzitter Groen Tienen john.vankeijenberg@groen.be


© Foto: Lander Loeckx

STARTSCHOT PROVINCIAAL KLIMAATBELEID

>

Vlnr: Tie Roefs, Erik Torbeyns, gedeputeerde Luc Robijns, Sarah Sneyers, Luc Debraekeleer, Stef Boogaerts en Bernadette Stassens.

Duurzame socio-economische ontwikkeling

© Foto: Lander Loeckx

2

>

De ondertekening van het Klimaatengagement door 54 burgemeesters en schepenen, begin oktober in Diegem.

De burgemeesters en schepenen van 54 Vlaams-Brabantse gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven ondertekenden op 4 oktober 2013 een Klimaatengagement, onder impuls van gedeputeerde Luc Robijns. Ze beloven om de komende jaren een krachtig klimaatbeleid te voeren. De ondertekening van het klimaatengagement was het startschot om Vlaams-Brabant klimaatneutraal te maken. We zetten hier de komende jaren sterk op in. Samen kunnen we immers een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Met de ondertekening van het VlaamsBrabants Klimaatengagement verbinden de gemeenten, de provincie en Interleuven zich tot het voeren van een krachtig en actief volgehouden lokaal klimaatbeleid. Maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan, zijn een prioriteit voor elk bestuur. En omdat gemeenten het dichtst bij de bevolking staan, hebben zij heel wat hefbomen in handen voor een lokaal klimaatbeleid.

De RESOC-streekpacten van Leuven en Halle-Vilvoorde bevatten de krijtlijnen voor een duurzame sociaal-economische ontwikkeling van Vlaams-Brabant voor de periode 2014-2018. Deze komen voort uit intens overleg tussen vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, vakbonden, lokale besturen, VDAB, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM), Interleuven en actoren uit de sociale economiesector. Sinds onze partij deelneemt aan het provinciebestuur, is de groene vertegenwoordiging in de bestuursorganen van RESOC/ERSV sterk toegenomen. Tie Roefs (Leuven), Luc Debraekeleer (Sint-PietersLeeuw), Luc Robijns (Huldenberg), Paul De Troyer (Haacht), Guido Van Cauwelaert (Ternat), Erik Torbeyns (Kampenhout) en Eddie Boelens (Grimbergen) leggen accenten waar mens en omgeving beter van worden.

We werken hiervoor samen met zoveel mogelijk actoren, zoals gemeenten, burgers, scholen, bedrijven, (milieu) verenigingen, het middenveld, sociale partners en distributienetbeheerders. De gemeenten krijgen steun bij het behalen van streefdoelen, het opstellen van lokale klimaatactieplannen en CO2 nulmetingen, het organiseren van campagnes en het uitwerken van projecten. En daar blijft het uiteraard niet alleen bij. We willen meteen ook werk maken van de concrete uitvoering waar snelle en efficiënte realisaties mogelijk zijn. Maar een klimaatneutrale provincie bereiken we uiteraard niet op één dag en

@LucRobijns: we zorgen voor een omslag naar een klimaatneutrale economie #groenwerkt Dit engagement is ook de start van een proces dat berust op drie dingen: de provincie die zelf het goede voorbeeld geeft, de gemeenten doen dat via het burgemeestersconvenant en samen doen we dat vervolgens als klimaatneutrale regio. Met de provincie als draaischijf en groene motor. Zo verlagen we stapsgewijs de CO2 uitstoot en het energieverbruik en verhogen we tegelijk het aandeel hernieuwbare energie. Dat zal bovendien een gunstige invloed hebben op de factuur en de onafhankelijkheid van buitenlandse olie en gas.

ook niet in ons ééntje. Heb je een concreet idee voor een lokaal energieproject? Of heb je suggesties voor ons klimaatplan? Laat het ons weten. Alle suggesties en info zijn welkom op kabinet.robijns@vlaamsbrabant.be

LUC ROBIJNS Gedeputeerde voor milieu & duurzaamheid www.lucrobijns.be

De groene fractie versterkt deze boodschap in de provincieraad. Zo wordt er meer nadruk gelegd op: meer jobs in de duurzame economie, onder meer in de bouw; de omslag naar een klimaatneutrale economie krijgt meer aandacht; het creëren van energielandschappen, dat zijn specifieke zones voor de opwekking van hernieuwbare energie; ook slimme logistiek verdient onze aandacht, zodat vrachtwagens minder vaak stadscentra inrijden of leeg rondrijden; het moderniseren en verfraaien van kleinere treinstations; de versnelde aanleg van fietssnelwegen voor vlotter woon-werkverkeer; een betere afstemming van opleidingen op de arbeidsmarkt; een warm pleidooi voor meer kinderopvang. U merkt het, de aanwezigheid van Groen in het bestuur maakt het verschil.

TIE ROEFS Fractievoorzitter provincieraad tie.roefs@groen.be


VLAAMS-BRABANT KLIMAATNEUTRAAL

>

Kevin Grossard uit Tienen werd verkozen als eerste voorzitter van de nieuwe regiogroep Groen Hageland

Start regiowerking Groen Hageland Het Hageland is voor Groen één van de 19 politieke regio's in Vlaanderen. Onze regio telt 17 gemeenten, maar slechts 10 lokale Groen-groepen. Nog wat werk aan de winkel dus, maar er is ook groeimarge. De regiowerking biedt een mooi platform aan de verschillende groepen om onderling ervaringen uit te wisselen. Zo kan er een beroep gedaan worden op ieders expertise en duiding gegeven worden rond concrete dossiers, zeker als die bovenlokaal zijn. Het geeft ons ook de mogelijkheid om onze regio een luidere stem te geven op nationaal niveau. Zo hebben we enkele gezamenlijke amendementen opgesteld bij de ontwerptekst voor het Impulscongres.

KEVIN GROSSARD Voorzitter Groen regio Hageland kevin.grossard@groen.be

>

Gedeputeerde Luc Robijns en provincieraadslid Bernadette Stassens bij de ondertekening van het burgemeestersconvenant

Tienen ondertekende het klimaatengagement van de provincie Vlaams-Brabant. Groen Tienen is blij dat het stadsbestuur ingaat op het voorstel van het provinciebestuur dat er kwam onder impuls van Luc Robijns (Groen-gedeputeerde, bevoegd voor milieu en duurzaamheid). Groen is altijd al een voortrekker geweest op vlak van milieu en biodiversiteit . Een plan voor een klimaatneutrale provincie lag niet enkel voor de hand, het was ook een voorwaarde van onze partij om mee in te stappen in het provinciale bestuur (samen met CD&V, Open VLD en sp-a). Dit plan kadert binnen een Europees plan dat lokale overheden in heel Europa oproept om mee te werken. Als burger krijg je er in de nabije toekomst ongetwijfeld mee te maken. Daarom geef ik nu alvast wat uitleg.

>

Hét vervoermiddel in de stad van de toekomst is de fiets.

Samen met partners probeert onze provincie tegen 2020 de broeikasgassen met minstens 20% te verminderen. Dit lukt niet door eventjes het licht uit te schakelen.

En wat nu? Volgend jaar wordt het engagement concreter. Gemeenten moeten een nulmeting uitvoeren om de huidige toestand van hun CO2-verbruik te bepalen. Het onderzoeksinstituut VITO verleent hiertoe haar administratieve steun. Interleuven ondersteunt en begeleidt samen met de provincie de gemeenten met hun taak, ook financieel. Interleuven zorgt voor de verslaggeving naar Europa, waarna de uitvoering kan starten. Ondertussen worden belangrijke klimaatspecialisten hierbij betrokken. In juni 2014 worden de burgemeestersconvenanten officieel ondertekend en vanaf eind 2014 worden de klimaatactieplannen opgesteld.

Koning auto versus koningin fiets. Voor verplaatsingen in de stad gebruikt men in Tienen doorgaans de auto. Onze stad is daarop ingesteld, in elk straatbeeld zijn wagens dominant aanwezig. Durf jij met een gerust hart een kind van twaalf met de fiets door ons stadscentrum sturen? De nieuwe trend is ‘wonen in de stad’, met de fiets als belangrijkste vervoermiddel. In ‘moderne’ steden zoals Kopenhagen hebben ze dit goed begrepen: zij evolueren naar een autoluwe binnenstad met meer ruimte voor de fiets. We vragen dat het stadsbestuur hierover een doordacht beleid voert met een duidelijke toekomstvisie. De nadruk moet liggen op zachte mobiliteit. Het STOP-principe is daarvoor dé manier: zoveel mogelijk Stappen, Trappen (fiets), het Openbaar vervoer gebruiken en pas in laatste instantie de Personenwagen inzetten. Want laten we eerlijk zijn: niemand wil in een stad wonen waar koning auto regeert! Laat ons deze trein niet missen! Groen Tienen maakt hier graag werk van.

FILIP BOLLEIRE Ondervoorzitter Groen Tienen filip.bolleire@groen.be

Tienen verklaarde mee te willen werken aan een ambitieus klimaatplan De doelstelling houdt een ernstige aanpak in en een stappenplan. Er zijn drie actieplannen die burgers, bedrijven en (ook provinciale) instellingen aanmoedigen om op een duurzame manier om te gaan met energie, mobiliteit, de voedselketen en landbouw. De milieuvergunningen (ook een bevoegdheid van Groen) worden trouwens ook in die geest onderzocht. 54 van de 65 gemeenten tekenden op 4 oktober een burgemeestersconvenant: dat is een intentieverklaring waarmee ze hun engagement uitspreken. Ook Tienen hoort daarbij!

Groen Tienen is enthousiast over de intentie van de stad om op een kritische manier de CO2-uitstoot te bekijken en te verminderen. Ik hou je zeker op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

BERNADETTE STASSENS Provincieraadslid bernadette.stassens@groen.be

3


4

OVER ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN

>

links mag niet, rechts mag niet: waar is er plaats voor de fietser?

GEEN PLAATS VOOR FIETSERS LANGS SCHOOL

>

Op de gemeenteraad van mei stond een inrichting van het SintJorisplein (Kazerneparking) op de agenda. De meerderheid had enkel een slordig schetsje en een lijst met verkeersborden opgesteld. Op de commissievergadering vroeg ik: "Waar horen voetgangers en fietsers thuis in dit plan?" De burgemeester - die bevoegd is voor verkeersdossiers - gaf weinig uitleg bij het plan op tafel, maar stelde uitdagend voor dat ik er een voor de site zou uitwerken. Verbazing alom, maar ik nam de handschoen op. Daags voor de gemeenteraad kregen alle collega’s een bijgewerkte schets in de mailbox. Wij vroegen een brede as voor de zwakke weggebruiker van de Rijschoolstraat naar het Vrijetijdscentrum en de Menegaard. Dit is immers een schoolomgeving! Enkele uren voor de gemeenteraad vernam ik via de stadsdiensten dat het voorstel dat ter stemming ligt, inderdaad maar een schets van de politie is om orde in de chaos te scheppen op het Sint-Jorisplein. Een echt verkeerscirculatieplan voor de Arenasite blijkt in de maak (maar we hebben het nog altijd niet gezien). Het bestuur zette haar wil door. Groen stemde uiteraard tegen. Wij hopen dat er geen slachtoffers moeten vallen voor het bestuur inziet wat een miskleun dit is...

Dit diagram duidt aan van waaruit een succesvol afvalbeleid vertrekt. In Tienen lijkt men zich te beperken tot het vakje 'reinigen' (achter de feiten aan lopen).

Zwerfvuil en sluikstorten zijn een toenemende plaag. De studiedag 'Zwerfvuil indevuilbak' van OVAM kende dus een grote opkomst van Vlaamse gemeenten. Maar stad Tienen stuurde haar kat... Philippe Boone en John Vankeijenberg van Groen Tienen waren er wèl en staken er heel wat op.

Zo toonde de gemeente Tervuren hoe het opmaken van een vuilnisbakkenplan en het vernieuwen van vuilnisbakken het volume zwerfvuil met twee derde verminderde. De Ieperse politie gebruikt een verborgen camera om sluikstorters op heterdaad te betrappen. Op één jaar tijd leverde dat 200 vaststellingen op. OVAM stelde haar nieuwe subsidiestelsel voor. Zo komt er geld vrij voor een 'netheidsbarometer', een goed instrument om probleemsituaties in kaart te brengen. Ook vrijwilligerswerking (participatie) wordt met een premie beloond. De hoeveelheid zwerfvuil in Tienen bedroeg in 2009 nog 82 ton, in 2011 al 148 ton. Dit kost de stad elk jaar ruim 520.000 euro! Begrijpelijk dat de Tiense burger het net ingevoerde 'vast recht' heeft omgedoopt tot 'sluikstorttaks'!

aan de interne communicatie. In andere steden kunnen burgers via Facebook of een speciale app vuile plekken melden. In Tienen worden meldingen via Facebook gewoon straal genegeerd.

KARIN STRUYF Gemeenteraadslid karin.struyf@groen.be

Schepen voor Milieu Geladé verklaarde dat de politie in burger gaat patrouilleren. Een goed signaal, maar de pakkans blijft erg klein. Er is veel meer nodig. Het bestuur heeft intussen de toelage aan Blankedale en Alexianen gehalveerd, zodat er - vooral tijdens het weekend minder opgeruimd wordt. Het ziet er dus niet rooskleurig uit! De laatste tijd wordt er om nog een andere reden gemord. De brave burger koopt vuilzakken en biedt deze reglementair

De kost loopt op door een gebrek aan handhaving en structuur

>

Philippe met de pas uitgebrachte folder van het Tiense zorgloket. Die is nu al achterhaald door de aangekondigde besparingen.

OCMW Tienen bespaart op kap van de zwakkere Bovenstaand diagram toont wat een goed beleid moet inhouden.Tienen beperkt zich grotendeels tot 'reinigen'. Maar volgens ons moet de stad eerst werk maken van een vuilnisbakkenplan. Als alles in kaart is gebracht, kan ze zien waar er blinde vlekken zijn en waar hotspots inzake zwerfvuil en/of sluikstorten. De netheidsbarometer geeft duiding over de te vervangen of vaker te ledigen vuilnisbakken. In Tienen houden de stadsdienst, Sita, Blankedale en de Broeders Alexianen de stad schoon. Maar er is geen overleg tussen deze diensten. Op sommige plaatsen wordt dus nooit vuil geruimd, andere plekken maakt men 3 keer op een dag schoon. Maar er schort niet alleen iets

aan. Hij ziet echter dat dat op bepaalde plaatsen niet gebeurt, maar dat een telefoontje naar het stadhuis volstaat om het hele zootje te komen opladen. Op kosten van ons allen. Zolang het bestuur geen respect toont voor haar eigen reglementen, is er geen hoop voor het afvalbeleid - of voor het uitzicht van de stad.

TOM ROOVERS Gemeenteraadslid tom.roovers@groen.be

Als OCMW-raadslid moest ik via de krant vernemen dat personeel na 26 jaar op straat wordt gezet. De pedicure houdt op, want volgens de meerderheid is dit een luxe. Zelfs de mindermobielencentrale moet eraan geloven. Daar haalt men als reden aan dat dit systeem gebruikt wordt om op café te gaan. Het is erg dat men dit uit de context trekt en hiermee een schrapping wil verantwoorden. Mensen blijven in de kou staan als ze bij een kinesist, dokter, hospitaal of op belangrijke plaatsen moeten geraken. Men poneert dat andere diensten - zoals mutualiteiten - deze service ook aanbieden. Probleem is dat die niet met dienstencheques of inkomensgerelateerd werken zoals een OCMW, én dat ze nu al ellenlange wachtlijsten hebben. Kansengroepen met een laag inkomen zijn dus alweer de dupe... PHILIPPE BOONE OCMW-raadslid philippe.boone@groen.be


Kinderopvang voor elk kind Veel (toekomstige) jonge ouders kunnen ervan getuigen: een plaats voor je kind(eren) vinden is niet simpel. Wachtlijsten, onzekerheid… Goede kinderopvang is nochtans cruciaal, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Daarom wil Groen dat er snel kinderopvang is voor elk kind. ‘We moeten radicaal kiezen voor een gezinsbeleid dat investeert in jonge kinderen’, zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman. De Vlaamse belofte om tegen 2020 voor elk kind een plaats in de kinderopvang te reserveren, komt geen seconde te vroeg. Maar om dat doel te halen, zijn er snel duizenden extra plaatsen nodig. En daarvoor zijn er dus extra investeringen nodig, vindt Meuleman. ‘Want kwalitatieve kinderopvang is cruciaal: het zorgt ervoor dat ouders kunnen gaan werken, en het zorgt vooral voor een goede ontplooiing en ontwikkeling van kleine kinderen. Veel onderzoek wijst uit dat kinderopvang en kleuteronderwijs de meest cruciale fase is in de ontwikkeling van kinderen.’ Elisabeth Meuleman kijkt vooral naar het Hoge Noorden als voorbeeld van hoe het moet. ‘Scandinavische landen tonen aan dat kwalitatieve kinderopvang een cruciaal element is voor een goed functionerende verzorgingsstaat. Nergens zijn er meer werkende vrouwen, is de emancipatie zo ver gevorderd, de armoede teruggedrongen of de economie zo competitief als in het hoge Noorden. Waarom kan dat niet in Vlaanderen’?

MEER WELVAART, MINDER VERVUILING Veel mensen botsen in hun dagelijks leven op problemen. Jonge ouders vinden geen plaats in een crèche. Mensen hebben te veel stress van hun job. Gepensioneerden komen niet toe met hun te laag pensioen. Er zit te veel fijn stof in de lucht en daar worden mensen ziek van. Groen vat de koe bij de horens. Voorzitter Wouter Van Besien: ‘We willen een gezonder milieu én we willen genoeg welvaart voor iedereen. Dat zijn de twee sterke benen waar onze partij op steunt.’ Op het Impulscongres van oktober stoomde Groen samen met 500 leden concrete oplossingen klaar, die de basis vormen van het verkiezingsprogramma. We zetten en paar belangrijke voorstellen op een rij. Kwaliteitsvolle jobs Groen maakt het werk voor werknemers aangenamer met minder stress en meer ruimte voor feedback en overleg. Groen voorziet ook meer mogelijkheden om vrijwillig en tijdelijk minder uren te presteren. De haalbaarheid van de job

© iStockphoto

ELISABETH MEULEMAN Vlaams parlementslid elisabeth.meuleman@groen.be

moet even centraal staan in het overleg tussen werknemers en werkgevers als de afspraken over lonen. Federaal

parlementslid Kristof Calvo: “Kwaliteitsvolle jobs zijn ook voor de werkgevers een ongelooflijk cadeau. Want zij krijgen beter gemotiveerd personeel met minder ziekteverzuim. Dat is goed voor de toekomst van de onderneming.”

Hogere nettolonen door hogere lasten op grote vermogens ‘De belastingen zijn vandaag niet eerlijk georganiseerd. De sterkste schouders zouden de zwaarste lasten moeten dragen, maar dat is nu niet’, zegt federaal parlementslid Meyrem Almaci. ‘Dat willen wij met Groen rechtzetten. Hoe? Door drie dingen te doen: de lasten te verschuiven, de fiscaliteit te vereenvoudigen en ze witter te maken.’ Door de lasten rechtvaardiger te verdelen, kunnen heel wat lasten – te beginnen met die op arbeid - gevoelig naar omlaag. ‘Voor meer dan 2 miljoen werknemers willen wij die lasten gevoelig verlagen, zodat ze meer nettoloon overhouden’, zegt Almaci. ‘Dat kan door een eerlijke belasting op de rendementen uit de vermogens hoger dan 1 miljoen euro.’ Onze fiscaliteit is ook niet duurzaam. Op vlak van milieufiscaliteit bengelen we achteraan het Europese peloton. Nochtans is fiscaliteit een sterke hefboom voor een meer duurzame economie. Zo kunnen we energieverspilling tegengaan en CO2-uitstoot verminderen.

Slimme kilometerheffing Groen schaft de jaarlijkse verkeersbelasting (om en bij 400 euro) af en vervangt die door een slimme kilometerheffing. Rij je minder met de wagen en minder tijdens de spits, dan moet je minder betalen. Je betaalt voor het gebruik in plaats van voor het bezit van de auto. Je wordt dus gestimuleerd om daar

files, is er minder fijn stof. Dat is goed voor de gezondheid van ons allemaal, en zeker voor de kinderen en de ouderen. Zij hebben immers het meeste last van het fijn stof.

Een basispensioen van 1. 000 euro (met daarbovenop een supplement) “Meer dan 20% van de 65-plussers dreigen

Onze belastingen zijn veel te ingewikkeld. Wie geen boekhouder heeft – de meeste mensen dus – betaalt hierdoor vaak te veel belastingen. Het moet dus eenvoudiger. Tot slot wil Groen dat de wet voor iedereen gelijk is. Fraude en belastingontduiking kan gewoon niet door de beugel, en moet dan ook strenger gestraft worden.

in de armoede te geraken. Daarom is het belangrijk om een basispensioen in te voeren,” zegt Brussels parlementslid Elke Van den Brandt. Vanaf 65 jaar krijg je 1.000 euro per maand. Daarbovenop komt © iStockphoto

MEYREM ALMACI Federaal parlementslid meyrem.almaci@groen.be

© Shutterstock

waar het kan, van het openbaar vervoer gebruik te maken. Op die manier zijn er minder

een supplement dat afhankelijk is van het aantal jaren dat je gewerkt hebt. Hoe langer je gewerkt hebt, hoe hoger dus je pensioen, want werken moet lonen.

LEES MEE/DOE MEE/WORD LID Zin in Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant van Groen? Wil je mee folders bussen, acties organiseren of artikels schrijven? Misschien wil je Groen steunen en lid worden? Laat het ons weten: 02 219 19 19

www.groen.be

WOUTER VAN BESIEN

KRISTOF CALVO

ELKE VAN DEN BRANDT

Voorzitter Groen wouter.vanbesien@groen.be

Federaal parlementslid Voorzitter Impulscongres kristof.calvo@groen.be

Brussels parlementslid Voorzitter Impulscongres elke.vandenbrandt@groen.be


6

WORDT TIENEN DAN TOCH WAT GROENER? Het stadsbestuur maakte bekend dat het, samen met o.a. het OCMW en het AGB, voor 100% groene stroom kiest na 2015, wanneer het huidige energiecontract afloopt. We hebben hier de voorbije jaren al vaak voor gepleit, in de pers en in de gemeenteraad. We hopen dus dat ons stadsbestuur op de ingeslagen weg voortgaat en opteert voor een energieproducent die niet enkel groene stroom levert, maar er ook in investeert. Zo helpen we echt om de omslag te maken naar duurzame energie.

TIENEN, VERGEET UW VERENIGINGEN NIET!

De stad sloot een overeenkomst met IGO voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). Inwoners die hun woning energiezuiniger willen maken, kunnen tot € 10.000 lenen aan 2% en deze lening in 5 jaar terugbetalen, terwijl de energiefactuur daalt. Mensen met minder middelen mogen via het OCMW renteloos lenen en zich tijdens de werken laten begeleiden. -

TRANSPARANTIE EN PARTICIPATIE Dit zijn woorden die terugkomen in de visietekst van de nieuwe bestuursploeg. We vinden die tekst niet slecht, al is hij verre van compleet. We kwamen al vaak tussen in de gemeenteraad om het bestuur ermee te confronteren. Ze nemen immers beslissingen die er haaks op staan: wanneer ze de integratieambtenaar ontslaan, wanneer ze de subsidie voor jongerenvervoer stoppen, wanneer ze nalaten om tijdig en correct te informeren. In juni was het weer zover. De burgemeester zal bepalen hoe de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) - die zich over mobiliteit moet buigen - ingevuld wordt. Terwijl men de participatie van het middenveld had kunnen vastleggen. Maar de strafste stoot was uiteraard de beleidsvoorstelling in oktober... We deden al maanden constructief voorstellen, vroegen voortdurend naar de financiële toestand en naar participatie van de raad én de burger in de omgevingsanalyse (de basis van het beleidsplan). En toen ... werd het akkoord van de bestuursmeerderheid aan de pers voorgesteld. De gemeenteraad werd gewoon buitenspel gezet. De burger mocht ook zijn gedacht komen zeggen. Pro forma dan, want twee weken voor de gemeenteraad was er geen sprake van dat het bestuur nog met iemands terechte opmerkingen rekening zou houden. -

BEN JE JONG EN GROEN? Er beweegt wat in regio Tienen! Enkele jonge enthousiastelingen met een groen hart hebben de koppen bijeengestoken om er Jong Groen op te starten. Voel jij er ook wat voor om onze buurt wat groener in te vullen, om te brainstormen rond acties of gewoon samen van gedachten te wisselen? Ben je jonger dan 33 jaar? Liggen je roots in Tienen of één van haar buurgemeenten? Neem dan contact op met Jong Groen Regio Tienen via Facebook of mail wimvandewijngaerde@gmail.com ! -

GROENE AGENDA 20/11/2013: Groen-vergadering (café Baron) 28/11/2013: gemeenteraad (stadhuis) 07/12/2013: Pollcongres (Brussel) 11/12/2013: Groen-vergadering (café Baron) 19/12/2013: gemeenteraad (stadhuis) 22/01/14: Groen Café (PC'ke - zie pag.1)

Deze krant is een uitgave van Groen, zonder water gedrukt op 100% gerecycleerd papier door Eco Print Center.

®

Verantwoordelijke uitgever: Wouter Van Besien, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

>

Het parochiecentrum. Gelegen in de Tiense stadskern is dit sinds mensenheugenis een veilige haven voor talloze vrijwilligers en verenigingen.

Nog niet zo lang geleden moesten tal van verenigingen verdwijnen van de Kazerne om plaats te maken voor ... ja, voor wat eigenlijk? Nu ziet het er naar uit dat het Tiense verenigingsleven opnieuw een zware slag te verwerken krijgt.

Het parochiecentrum in de Oude Vestenstraat, beter gekend als het PC'ke, is zo goed als verkocht. In feite zou het om een recht van opstal gaan, dat kadert in het masterplan voor de omgeving van het Heilig Hartziekenhuis. Nu, het is niet mijn bedoeling om enige commentaar op dat masterplan te geven. Maar waar ik mij wel zorgen over maak, is dat het parochiecentrum een twintigtal verenigingen huisvest: de scouts Kriko-Bea en Akabe-BLITS, het sociaal restaurant Amerant, enz. Waar die allemaal naartoe moeten en wanneer hun lokalen gesloopt worden: dat is nog maar de vraag. Dit is trouwens een trend die we al enkele jaren lijdzaam aanzien. Onlangs begon de stad Tienen aan een inventarisatie van haar patrimonium. Het stadsbestuur wil voor een begroting in evenwicht zoveel mogelijk van deze eigendommen verkopen. Ik zeg: ‘Bezint eer ge begint’. Het lijkt misschien een goede oplossing om snel geld te vinden, maar de keerzijde van de medaille is dat de stad binnenkort op geen enkele manier nog verenigingen in nood kan ondersteunen. Niet iedereen kan terecht op het Houtemveld, toch?

CONTACT

Weinig clubs hebben voldoende financiële middelen om lokalen te huren, laat staan te bouwen. Ook de stad is hiertoe niet in staat. Verenigingen allerlei zijn voor een ‘tintelende’ stad en haar inwoners te belangrijk om hier al te lichtzinnig mee om te springen. Zonder dak boven hun hoofd zijn ze gedoemd om hun werking te stoppen. De onzekerheid over het behoud van die lokalen brengt ook veel stress met zich mee voor organisaties die meestal gedragen worden door vrijwilligers. Daarom vragen wij het stadsbestuur om hun patrimoniuminventaris niet te zien als een verkoopcatalogus, maar te bekijken welke gebouwen we moeten behouden voor de toekomst. Het moet echt niet altijd nieuw zijn, hoor. Trouwens, ‘retro’ is in. PS: RIP fuifkes in’t Schuurke.

TOM POPPE Lid van de kernvergadering Groen Tienen tienen@groen.be

Groen Tienen

tienen@groen.be

John Vankeijenberg

www.groentienen.be

Houtemstraat 11

@groentienen

3300 Tienen

www.facebook.com/groentienen

0488 993269

Groen tienen herfst 2013  
Groen tienen herfst 2013  

Groen Tienen Groenkrant 2013 najaar

Advertisement